WorldWideScience

Sample records for luchevoj terapii sredstvo

 1. Kontrolne karte kao sredstvo statističke kontrole kvaliteta

  OpenAIRE

  Aleksandar Ž. Drenovac; Bratislav Ž. Drenovac; Dušan M. Drenovac

  2013-01-01

  Primena statističkih metoda može u velikoj meri doprineti povećanju kvaliteta proizvoda i usluga, a samim tim i povećanju rejtinga ustanova. Definisanje optimalnih, odnosno upozoravajućih i graničnih vrednosti, zasnovano je na − statističkoj analizi uzoraka. Kontrolne karte predstavljaju veoma pouzdano, jednostavno za upotrebu i efikasno sredstvo kontrole procesa, kojim se proces stalno održava u zadatim okvirima. Kao takve, mogu naći veliku primenu u kontroli kvaliteta u ...

 2. Podejście psychologiczne w terapii jąkania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agata Błachnio

  2013-06-01

  Full Text Available Praca omawia różne metody stosowane w terapii jąkania z uwzględnieniem podejścia psychologicznego. Jąkanie jest nie tylko zaburzeniem płynności mówienia, objawy występują bowiem na kilku płaszczyznach: neurofizjologicznej, społecznej i psychologicznej. Terapia jąkania ze względu na złożoność tego zaburzenia wymaga podejścia interdyscy‑ plinarnego, w tym szczególnie koncentracji na radzeniu sobie z emocjami pacjenta i obniżeniu związanych z tym za‑ burzeniem patologicznych reakcji lękowych – logofobii. Celem artykułu jest omówienie metod stosowanych w terapii jąkania oraz ocena ich skuteczności. Główny podział metod zakłada istnienie dwóch podejść: pośrednie i bezpośred‑ nie metody. Metody bezpośrednie oddziałują na akt mowy i mają na celu zmniejszenie niepłynności mowy. Wśród nich można wymienić: rytmizację mówienia, wspomaganie wypowiedzi ruchem ręki czy wydłużenie wypowiedzi. Natomiast metody pośrednie stanowią ich uzupełnienie i koncentrują się na obniżeniu lęku oraz redukcji napięcia po‑ jawiającego się u osoby jąkającej się. Należą do nich różnego rodzaju techniki relaksacyjne, metody oparte na wizu‑ alizacji czy treningi autogenne. Zwracają one uwagę na emocje przeżywane przez osoby jąkające się. Ponadto tech‑ niki takie jak muzykoterapia, psychodrama, hipoterapia, desentyzacja i desensybilizacja są skutecznymi sposobami polepszenia funkcjonowania psychospołecznego osób jąkających się. Prezentowany artykuł ma charakter przeglądo‑ wy, może zatem służyć jako podstawa do opracowania i wdrożenia programów terapeutycznych z udziałem logope‑ dy i psychologa.

 3. Mechanizm działania fingolimodu w terapii stwardnienia rozsianego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Turniak

  2017-08-01

  Full Text Available Fingolimod jest pierwszym zarejestrowanym doustnym lekiem stosowanym w terapii stwardnienia rozsianego. Jego aktywny metabolit – fosforan fingolimodu poprzez działanie na receptory S1PR reguluje uwalnianie limfocytów z tkanek limfoidalnych do krążenia, wykazując efekt immunosupresyjny. Najnowsze badania dowodzą jednak, że na korzystny efekt działania fingolimodu składa się również wielopłaszczyznowe działanie neuroprotekcyjne. Fingolimod przenika przez barierę krew–mózg i wpływa na wykazujące ekspresję receptorów S1PR komórki ośrodkowego układu nerwowego: astrocyty, progenitory oligodendrocytów, mikroglej, a także neurony. Fingolimod pobudza produkcję czynników neurotroficznych oraz hamuje produkcję tlenku azotu przez komórki astrogleju, zmniejszając nasilenie proceu neurodegeneracji. Co więcej, zmniejsza ekspresję prozapalnych cytokin indukowanych przez TNF w astrocytach, zmniejszając ich potencjał prozapalny. Pobudza zarówno migrację, jak i  proliferację komórek progenitorowych oligodendrocytów, będących źródłem oligodendrocytów  – jedynych komórek ośrodkowego układu nerwowego zdolnych do syntezy mieliny. Leczenie fingolimodem znacząco nasila mechanizmy regeneracyjne w przebiegu autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego. Ponadto zmniejsza reaktywność mikrogleju i spowalnia związany z odpowiedzią zapalną proces nuerodegeneracji. Długotrwała aplikacja fingolimodu redukuje wrażliwość komórek nerwowych na czynniki neurotoksyczne, sugeruje bezpośrednie działanie neuroprotekcyjne. Obecnie w różnych fazach badań klinicznych znajdują się selektywne inhibitory poszczególnych podtypów receptorów dla S1P, pozbawione charakterystycznych dla fingolimodu działań niepożądanych oraz posiadające korzystniejsze właściwości farmakokinetyczne. Należą do nich: siponimod, ponesimod oraz ozanimod.

 4. Potencjał olejków eterycznych w profilaktyce i terapii grzybic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Sienkiewicz

  2008-10-01

  Full Text Available Silne właściwości antyseptyczne olejków eterycznych znane są od wielu wieków. Są one produktami metabolizmu wtórnego roślin. Olejki eteryczne i ich składniki wykazują działanie hamujące wzrost wobec bakterii, grzybów, wirusów i pierwotniaków. Ich aktywność przeciwdrobnoustrojowa jest ściśle związana ze składem chemicznym. Do tej pory nie odnotowano doniesień o rosnącej oporności szczepów bakterii i grzybów na składniki olejków. Olejki eteryczne wykazują m.in. właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i antyoksydacyjne. Do najbardziej skutecznych olejków o najsilniejszych właściwościach przeciwgrzybiczych należą olejki pozyskiwane z drzewa herbacianego, tymianku, oregano, cząbru, bazylii, szałwi, goździkowca i cynamonowca. Największą aktywnością charakteryzują się olejki zawierające fenole – tymol, karwakrol i eugenol. Olejki tymiankowy, oreganowy i cząbrowy zawierają tymol i karwakrol, natomiast pozyskiwane z goździkowca i z liści cynamonowca zawierają eugenol. Jeden z najbardziej efektywnych olejków jest pozyskiwany z drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia. Olejek ten wykazuje wysoką aktywność wobec Candida sp., Trichophyton sp. i Microsporum sp. Olejki tymiankowy, oreganowy i rozmarynowy ze względu na szerokie spektrum aktywności mogą być polecane w leczeniu zakażeń wywoływanych przez Candida albicans, Trichophyton sp., Epidermophyton floccosum i Microsporum canis. Olejek goździkowy i cynamonowy z liści wykazują znaczące działanie hamujące wobec Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, Candida albicans i Cryptococcus neoformans. Olejki eteryczne oraz ich składniki mogą posiadać silne działanie immunostymulujące, zaliczamy do nich: olejek sosnowy, cytrynowy, geraniowy, a-pinen. Olejki eteryczne znalazły zastosowanie w leczeniu infekcji dermatologicznych pochodzenia grzybiczego. Dobre wyniki przynosi również stosowanie olejków w ginekologii i w terapii

 5. Pozycja wybranych atypowych leków przeciwpsychotycznych w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej – obecny stan wiedzy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Święcicki

  2017-03-01

  Full Text Available Wprowadzony ze względów czysto akademickich podział na leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne i normotymiczne jest mylący. W praktyce klinicznej z pewnością nie każdy rodzaj depresji należy leczyć lekami określanymi jako przeciwdepresyjne, a działanie leków przeciwpsychotycznych z pewnością nie ogranicza się do leczenia tzw. psychoz (rozumianych jako choroby psychiczne, którym towarzyszą objawy wytwórcze. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj terapia choroby afektywnej dwubiegunowej. W chorobie afektywnej dwubiegunowej typu pierwszego często w ogóle odradza się stosowanie leków przeciwdepresyjnych (także w okresach depresji, z kolei w chorobie afektywnej dwubiegunowej typu drugiego przydatność leków przeciwdepresyjnych ocenia się najczęściej jako „ograniczoną”. Z jednej strony występuje tu ryzyko zmiany fazy depresyjnej na hipomaniakalną, z drugiej często spotkać się można z lekoopornością. W tej sytuacji warto zadać pytanie o pozycję atypowych leków przeciwpsychotycznych w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. W artykule przedstawiono aktualne wyniki badań dotyczących stosowania olanzapiny, kwetiapiny i amisulprydu w terapii depresji i manii w przebiegu tej choroby. Wspomniano również o roli leków z omawianej grupy w terapii zapobiegawczej (normotymicznej. Wyniki wielu poprawnych metodologicznie badań, przeprowadzonych z wykorzystaniem metody podwójnie ślepej próby oraz grupy kontrolnej placebo, wskazują na skuteczność olanzapiny w leczeniu zarówno depresji, jak i manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Można także wykorzystać olanzapinę, choć raczej w kuracjach skojarzonych, jako lek normotymiczny. Podstawowym problemem związanym ze stosowaniem tego leku jest częste występowanie zespołu metabolicznego. W przypadku kwetiapiny również istnieją dane dotyczące możliwości jej użycia w terapii depresji i manii. Autorzy badań nad kwetiapin

 6. Ostre uszkodzenia nerek u dzieci leczonych na oddziale intensywnej terapii dziecięcej – prospektywna analiza epidemiologiczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub Malesza

  2011-10-01

  Full Text Available Wstęp: Ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI na oddziałach intensywnej terapii (OIT występuje bardzo często. Ocenia się, że powikłanie to dotyczy około 5-31% dorosłych oraz 4,5-10% dzieci w OIT. Struktura występowania AKI zależy od stopnia referencyjnego szpitala i liczby oddziałów zabiegowych. Cel pracy: Ocena częstości występowania ostrego uszkodzenia nerek na OIT trzeciorzędowego ośrodka pediatrycznego z zapleczem do prowadzenia leczenia nerkozastępczego. Metody: Badanie przeprowadzono jako badanie prospektywne i obserwacyjne, polegało na ocenie częstości występowania AKI w grupie chorych przyjętych na oddział. Do badania kwalifikowano chorych, którzy ukończyli 28 dni, a nie ukończyli 18 lat w dniu przyjęcia. Kryteriami wyłączania pacjentów były: wiek poniżej 1 miesiąca oraz powyżej 18. roku życia, śmierć pnia mózgu w chwili przyjęcia, pobyt na oddziale powyżej 24 godzin. Do oceny AKI zastosowano skalę RIFLE. Wyniki: Do badania zakwalifikowano 198 pacjentów. Kryteria ostrego uszkodzenia nerek spełniło 26 osób (13,1%. Byli to głównie pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych (88,5%. Śmiertelność w grupie pacjentów z AKI wyniosła 34,6%. Metody nerkozastępcze zastosowano w 30,7% przypadków AKI (dializę otrzewnową i ciągłe techniki leczenia nerkozastępczego. Śmiertelność w grupie pacjentów dializowanych wynosiła 88,8%. Podsumowanie: Badanie wykazało, że częstość występowania ostrego uszkodzenia nerek na OIT wielospecjalistycznego ośrodka referencyjnego jest wysoka i zależy od specyficznego profilu pacjentów z wysokim ryzykiem okołooperacyjnym. W takim ośrodku konieczne jest zapewnienie dostępności wszystkich metod leczenia nerkozastępczego.

 7. Metformina – mechanizmy działania i zastosowanie w terapii cukrzycy typu 2[i][/i

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Grzybowska

  2011-01-01

  Full Text Available Metformina jest obecnie najczęściej zalecanym lekiem w terapii cukrzycy typu 2. Mimo iż ta pochodna biguanidu jest stosowana od ponad 50 lat, mechanizm jej działania nie został dokładnie poznany. W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia o mechanizmach antyhiperglikemicznego działania metforminy. Obejmują one: zmniejszenie wchłaniania glukozy w jelicie cienkim, zwiększony transport glukozy do komórek, obniżenie osoczowego stężenia wolnych kwasów tłuszczowych oraz hamowanie glukoneogenezy. Szczególną rolę w tych procesach odgrywa aktywacja kinazy białkowej aktywowanej przez AMP. Najnowsze odkrycia umożliwiły poznanie mechanizmów działania przeciwmiażdżycowego, hipotensyjnego i przeciwnowotworowego metforminy oraz jej wpływu na czynność śródbłonka naczyń. Plejotropowe działanie metforminy obejmuje wpływ na profil lipidowy osocza, zmniejszenie stresu oksydacyjnego, a także zwiększenie aktywności fibrynolitycznej osocza. Mimo że metformina nie jest metabolizowana, najnowsze badania wykazały, że jest aktywnie transportowana do hepatocytów, a także do komórek nabłonka kanalików nerkowych, odpowiednio przez OCT1 (organic cation transporter 1, kodowany przez gen SLC22A1 oraz OCT2 (kodowany przez [i]SLC22A2[/i]. Z kolei transporter MATE1 (multidrug and toxin extrusion 1 protein, kodowany przez gen [i]SLC47A1[/i] umożliwia wydzielanie metforminy z tych komórek do żółci lub moczu. Polimorfizm genów transporterów metforminy może się przyczynić do istotnych różnic w reakcji na lek.

 8. Polimorfizmy genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej a skuteczność leczenia i działania niepożądane w trakcie terapii metotreksatem u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacek Szechiński

  2010-04-01

  Full Text Available Wstęp: Obecnie dużą nadzieję wiąże się z indywidualizacją leczeniachorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS. Opróczczynników klinicznych pomocna w ustaleniu indywidualnych zaleceńmoże być predyspozycja genetyczna. Celem pracy było okreś -lenie roli i wpływu polimorfizmów genu reduktazy metyleno -tetrahydrofolianowej: MTHFR C677T i A1298C na skutecznośći działania niepożądane w trakcie terapii metotreksatem (MTXchorych na RZS. Materiał i metody: Badaniem zostało objętych 273 chorych na RZSspełniających kryteria American Rheumatism Association (ARAz 1987 r. Wszyscy chorzy byli leczeni MTX (15–25 mg tygodniowominimum 6 miesięcy lub lek został u nich odstawiony wcześniejz powodu wystąpienia działań niepożądanych. Oceniano klinicznąi biochemiczną aktywność choroby. Biorąc pod uwagę działanianiepożądane, wyróżniono trzy grupy chorych: bez działań niepożądanych,z lekkimi i średnimi oraz ciężkimi działaniami niepożądanymi.Genomowe DNA było izolowane z limfocytów krwi obwodowej,a następnie amplifikowane metodą reakcji łańcuchowejpolimerazy (polymerase chain reaction – PCR. W kolejnym etapieprodukty reakcji zostały poddane działaniu enzymów restrykcyjnych. Wyniki: Ostateczne wyniki analizowano w grupie 240 chorych.Dobrą odpowiedź na leczenie stwierdzono w 6. miesiącu u 33%,umiarkowaną poprawę u 43%, a brak poprawy u 24% chorych.Działania niepożądane wystąpiły łącznie u 53% chorych, a u 16,5%były przyczyną odstawienia leku. Badając skuteczność terapii MTXw zależności od badanych polimorfizmów, nie wykazano istotnościstatystycznej. Biorąc pod uwagę wszystkie działania niepożądane,to istotnie statystycznie częściej występowały one u chorychz genotypem MTHFR 677TT i 677CT w porównaniu z 677CC(OR = 1,97, p < 0,01. Częściej stwierdzono zwiększenie aktywnościaminotransferaz u chorych z genotypem MTHFR 677CT i 677TTw porównaniu z MTHFR 677CC (p = 0

 9. Roskosh ili sredstvo dlja võzhivanija / Andrei Sokolov

  Index Scriptorium Estoniae

  Sokolov, Andrei

  2004-01-01

  Maailmas kasutusel olevatele standarditele MRP II/ERP vastavad ettevõtte juhtimissüsteemid on jõudnud Eesti ettevõtete juhtide ja omanike huviorbiiti. Tabel: ERP-süsteemi maksumus sõltuvalt ettevõtte aastakäibele

 10. Podstawy immunopatogenetyczne i doświadczenia kliniczne zastosowania leków biologicznych w terapii przewlekłych kłębuszkowych zapaleń nerek u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lidia Hyla-Klekot

  2010-12-01

  Full Text Available Zespół nerczycowy u dzieci, rozwijający się najczęściej na podłożu zmian minimalnych, ogniskowego szkliwienia kłębuszków nerkowych bądź w przebiegu chorób układowych, jest następstwem dysfunkcji układu immunologicznego. Pośrednim tego dowodem jest ustępowanie klinicznych i laboratoryjnych objawów choroby pod wpływem steroidów nadnerczowych oraz leków immunosupresyjnych. Występowanie steroidoopornych, alkiloopornych, a także steroido- i cyklosporynozależnych przypadków stwarza konieczność poszukiwania nowych form terapii. Dużą nadzieję wiąże się z grupą leków określanych mianem leków biologicznych. Ich działanie jest precyzyjnie ukierunkowane na wybrane ogniwa układu immunologicznego, zaangażowane w etiopatogenezę pierwotnych i wtórnych glomerulopatii. W nefrologii dziecięcej do chwili obecnej znalazł zastosowanie jedynie rytuksymab – chimeryczne przeciwciało monoklonalne przeciw antygenowi CD20 limfocytów B. Lek ten wywołuje deplecję limfocytów B, a w efekcie hamuje syntezę hipotetycznych czynników przepuszczalności białka czy też produkcję patologicznych autoprzeciwciał. Stosowanie rytuksymabu u dzieci uznawane jest za „terapię ratunkową”, dopuszczoną jedynie w przypadkach niepowodzenia innych form leczenia. Wskazania obejmują: steroidooporny zespół nerczycowy na podłożu FSGS, MCNS, nefropatie w przebiegu tocznia trzewnego, nawrót FSGS w nerce przeszczepionej. Pomimo zadowalających wyników leczenia biologicznego, raportowanych przez większość autorów, nie w pełni zrozumiały i przewidywalny jest zakres zaburzeń w układzie immunologicznym, indukowany jego podaniem. Wywoływanie i podtrzymywanie remisji zespołu nerczycowego nie pozostaje w prostej zależności ze stopniem i czasem trwania deplecji limfocytów B, a powodzenie leczenia bywa zależne od aktywności choroby, nasilenia białkomoczu i stosowanego uprzednio leczenia immunosupresyjnego. Pełna ocena

 11. Film jako komunikat w terapii logopedycznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jagoda Cieszyńska-Rożek

  2017-07-01

  Full Text Available The widespread access to devices, which capture audiovisual information for a given amount of time, has served as form of communication between therapists (has served as a source of information for the therapy. In neurologopedic therapy (in speech therapy, a movie serves as a report regarding the level of cognitive functions and language acquisition. Additionally, it ensures that the therapist controls their statements and program the language. A movie allows the verification of therapy plans and the documentation of the therapy. Authors of this article emphasize this specific way of collecting data for the self-improvement of specialists. With this method, therapists can analyze their own reactions and behaviors, evaluate their effectiveness and relevance, and make revisions if necessary. Movies are also a valuable resource for parents. Narrative movies that describe the stories of individuals with developmental disorders are incredible source of information for the mass population.

 12. Multi-channel recording of a pulse spectrum on the screen of a Williams tube used with a ferrite memory analyser; Enregistrement du spectre d'impulsion sur l'ecran d'un tube de Williams au moyen d'un analyseur multicanal a memoire en ferrite; Zapis' spektra impul'sov na ehkrane ehlektronno-luchevoj trubki mnogokanal'nogo analizatora s ferritovoj pamyat'yu; Registro multicanal del espectro de los impulsos en la pantalla del tubo electronico, en un analizador con memoria de ferrita

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rumler, Shtirad [Institut Yadernogo Issledovannya Chekhoslovatskoj Akldemii Nauk, Rzhezh Chekhoslovatskaya Sotsialisticheskaya Respublika (Czech Republic)

  1962-04-15

  promedio de impulsos es reducido. La causa reside en el dispositivo descifrador de la informacion leida en el canal directamente a partir de los circuitos sumadores y de los circuitos direccionales con registro inmediato en la pantalla. La ineptitud del registro inmediato es debida al bajo promedio y al tiempo estadistico de distribucion de los impulsos. El dispositivo propuesto resulta mas eficaz en este caso porque la calidad del registro no depende de la forma del espectro ni de la velocidad del recuento de los impulsos. Se utiliza este dispositivo en un analizador de 256 canales con una memoria de ferrita cuyo tiempo muerto es igual a 15 {mu}s. Los ciclos de la representacion oscilografica alternan periodicamente, con una frecuencia de repeticion de 50 Hz, con el ciclo de analisis del espectro medido. El tiempo de inscripcion del oscilografo es aproximadamente igual a 4 ms, es decir, un 20 por ciento de la duracion ordinaria del ciclo de trabajo del analizador. En analizadores cuyo numero de canales es menor y el tiempo muerto de memoria es mas corto, el tiempo del registro oscilografico representa apenas un pequeno porcentaje de la duracion del ciclo de. trabajo del analizador. (author) [Russian] V doklade budet opisana blok-skhema programmnykh tsepej, pozvolyayushchikh osushchestvlyat' mnogokanal'nuyu zapis' vozrastayushchego spektra anali- ziruemykh IMPUL'SOV na ehkrane ehlektronno-luchevoj trubki, v kombinatsii so staticheskoj ferritovoj pamyat'yu. Obshcheprinyatye sposoby neposredstvennoj zapisi na ehlektronno-luchevoj trubke yavlyayutsya v nekotorykh sluchayakh nesovershennymi v analizatorakh ukazannogo tipa. Zapis' okazyvaetsya nedostatochno chetkoj osobenno pri analize vremennykh ''kaskadov'' impul'sov s nizkoj chastotoj povtoreniya i s nizkim srednim chislom impul'sov. Prichinoj yavlyaetsya deshifrovka otchityvaemoj informatsii v kanale pryamo iz summiruyushchikh tsepej i iz adresnykh tsepej s neposredstvennoj zapis'yu na ehkrane. Neprigodnost

 13. Sdelki carry trade ne roskosh, a sredstvo nakoplenija / Darius Gecevicius, Dmitri Fokin

  Index Scriptorium Estoniae

  Gecevicius, Darius

  2007-01-01

  Strateegia carry trade kasutamisest valuutaturgudel. Carry trade on tehing, mis enamasti toimub valuutaturul, kus investor laenab raha sisse valuutas, mille intressid on madalamad ning paigutab selle valuutas, kus intressid on kõrgemad. Diagramm

 14. Monitoring SMI kak sredstvo borbõ za rõnok / Triin Raetnik

  Index Scriptorium Estoniae

  Raetnik, Triin

  2007-01-01

  Firmad tellivad ajakirjanduse monitooringuid, et jälgida ajakirjanduse hoiakut ettevõtte suhtes - ajakirjandus võib avaldada suurt mõju ettevõttest pildi loomisel. Samuti on monitooringud hea infoallikas konkurentide tegevusega kohta. Kommenteerib Sigrid Karu-Holloway

 15. Práce se sny v Gestalt terapii

  OpenAIRE

  Tláskalová, Pavlína

  2009-01-01

  There are presented Gestalt dreamwork methods in this thesis. It describes Gestalt theoretical concepts relevant in work with dreams. Possible therapist's attitudes related to dreamwork are introduced. Qualitative research which maps practical application of dreamwork in Gestalt therapy practice has been carried out.

 16. Izoflawony jako alternatywa dla terapii hormonalnej wieku menopauzalnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Bijak

  2010-12-01

  Full Text Available Isoflavones are members of flavonoids which belong to phytoestrogens, a group of non-steroid plant substancesthe chemical structure of which is similar to 17-β-estradiol. One of the richest sources of isoflavones issoybeans and legumes. The most important representatives of this class of compounds which have biologicalactivity are daidzein and genistein. Isoflavones are able to bind to estrogen receptors (ER however, their affinityto ER-β is higher than ER-α. Interaction isoflavones with ER lead to their activation. which causes cell response.The last epidemiological studies provide evidence that in Asia where soya is present in the traditional diet,women have less negative symptoms of menopause compared with the Western population. Clinical studiescarried out in recent years have shown that soy protein or genistein supplementation reduces the number ofhot flushes in post menopausal women. Similar results are shown for bone health. Genistein supplementationcauses an increase in bone mineral density (BMD and decrease in levels of bone resorption markers at a levelcomparable to hormone therapy. Isoflavones have also positive effects on the cardiovascular system. For allthese reasons isoflavones are becoming an increasingly popular and safe alternative to hormone therapy forwomen with menopausal symptoms. This article describes the structure and metabolism of isoflavones as wellas mechanism of action and results of clinical studies in postmenopausal women receiving isoflavones.

 17. Diagnostic criterions of the postradiation encephalopathy in remote period of the acute radiation syndrome; Diagnosticheskie kriterii postradiatsionnoj ehntsefalopatii v otdalennyj period ostroj luchevoj bolezni

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nyagu, A I; Loganovskij, K N; Vashchenko, E A [and others

  1998-07-01

  Development of post-radiation encephalopathy diagnostic criteria on the base of neuro psychic, neuro- and psychofisiological research in patients who suffered with acute radiation disease after Chernobyl catastrophe was the aim of this work. 110 persons of 20-75 years age were investigated. 55 refs., 6 tab., 6 figs.

 18. Aktywność fizyczna w terapii otyłości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Zapolska

  2009-03-01

  Full Text Available Otyłość jest chorobą określaną jako patologiczne zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej, która w nadmiernej ilości wpływa negatywnie na stan zdrowia, długość życia i sprawność psychofizyczną. Osoby z nadmierną masą ciała, w której zawartość tłuszczu stanowi proporcjonalnie wysoki odsetek, w porównaniu z osobami o niższej masie ciała są fizjologicznie mniej wydolni, a ich potencjał motoryczny jest niższy. W otyłości u osób dorosłych dochodzi przede wszystkim do zwiększenia rozmiarów komórek tłuszczowych. W przypadku dzieci obserwujemy przyrost liczby komórek tłuszczowych, które mogą się przyczynić do rozwoju otyłości w wieku dorosłym, gdyż zwiększenie liczby komórek jest procesem nieodwracalnym. Często rodzice aż do momentu wystąpienia znacznej otyłości nie postrzegają nadmiernej masy ciała dziecka w kategoriach problemu zdrowotnego. Istotna staje się więc rola służby zdrowia w prowadzeniu działań prewencyjnych, skierowanych na działania np. fitness clubów odpowiednio przygotowanych do podejmowania tego typu zadań. Ogólnie przyjęte zasady dawkowania ćwiczeń w treningu zdrowotnym fitness osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży są podobne. Różnią się czasem trwania, częstotliwością podejmowania aktywności oraz stosowanymi obciążeniami. Treningi fitness obejmują głównie wytrzymałościowe formy ćwiczeń, takie jak ćwiczenia aerobowe na urządzeniach typu cardio mające za zadanie przede wszystkim uaktywnić i zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej. Inną formą zajęć usprawniających powinny być ćwiczenia oporowe uwzględniające stosowanie urządzeń izotonicznych. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na dobór ćwiczeń, obciążenie oraz kontrolę postępów. Równocześnie zaleca się stosowanie monitoringu zakresów HR każdej sesji treningu aerobowego i oporowego. Jako uzupełnienie proponowane są ćwiczenia gibkościowe wykonywane jako ćwiczenia indywidualne.

 19. Metody fizykalne w terapii odleżyn = Physical methods for the treatment of bedsores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Radzimińska

  2015-04-01

  • 5.      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska   Adres do korespondencji: dr n. med. Agnieszka Radzimińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedra Fizjoterapii ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz e-mail: agnieszka.radziminska@gmail.com   Streszczenie Odleżyny (obok zakażeń szpitalnych to najpoważniejsze powikłania występujące u pacjentów hospitalizowanych. Od lat poszukuje się najskuteczniejszych metod leczenia zachowawczego odleżyn. Wśród tych metod należy zwrócić uwagę na metody leczenia fizykalnego, a wśród nich: fototerapię, elektroterapię, magnetoterapię i sonoterapię.   Summary Pressure ulcers (next to nosocomial infections are the most serious complications occurring in hospitalized patients. For years he sought the most effective methods of conservative treatment of pressure ulcers. Among these methods, you must pay attention to the methods of physical treatment, among them: phototherapy, electrotherapy, magnetic fields and sonotherapy.   Słowa kluczowe: metody fizykalne; terapia; odleżyny. Keywords: physical methods; therapy; bedsores.

 20. Geneza reumatoidalnego zapalenia stawów a możliwości terapii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan H. Mackiewicz

  2010-02-01

  Full Text Available Reumatoidalne zapalenie stawów należy do najbardziejzłożonych pod względem patogenetycznym chorób autoimmunologicznych.Czynniki (czynnik DR-β1 genetyczne i środowiskowestanowią o wrażliwości na chorobę. Nieznany mechanizm indukującypowoduje aktywację układu immunologicznego. Zakreszmian w różnych populacjach komórek i produkcja prozapalnychmediatorów chemicznych stwarza stan pewnego ,,chaosu biologicznego”.Kluczowe znaczenie ma derepresja genów w komórkachi przepływ sygnałów wewnątrz- i międzykomórkowych.Chorobę charakteryzuje bardzo indywidualny przebieg i nieprzewidywalnaodpowiedź na różne metody leczenia. Stosowane lekidziałają plejotropowo (metrotreksat – hamując proliferację aktywowanychkomórek bądź selektywnie na poszczególne elementyłańcucha patogenetycznego (antycytokiny.

 1. Effektivnost' kollagensoderzhashchikh povyazok v kompleksnoy terapii khronicheskikh ranevykh defektov u bol'nykh sakharnym diabetom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Galina Yur'evna Strakhova

  2007-12-01

  Full Text Available Цель. Оценить эффективность коллагенсодержащих повязок в комплексной терапии хронических раневых дефектову больных сахарным диабетом. Материалы и методы. Обследовано 20 пациентов с СД 1 и 2 типа. Основную группу составили 10 пациентов с нейропатической формой синдрома диабетической стопы (СДС и длительно незаживающими раневыми дефектами плантарной поверхности, в комплексную терапию которых был включен Промогран. В контрольную группу вошли 10 больных с аналогичными осложнениями, лечение которых проводили по стандартной методике (контроль СД, разгрузка конечности, антибактериальная терапия, местное лечение раневого дефекта с использованием атравматичных повязок. В качестве контрольных показателей оценивали скорость заживления раны, уровень ММП-2, ММП-9 и коллагенолитической активности (КА биоптатов тканей раневых дефектов и сыворотки крови. Пациентам основной группы Промогран накладывали на раневые дефекты с первого дня терапии. Результаты. Отмечено, что на фоне лечения Промограном произошло достоверное уменьшение площади раневых дефектов у пациентов основной группы (р

 2. Vozmozhnosti primeneniya lipidnokolloidnykh povyazok v kompleksnoy terapii bol'nykh s neyropaticheskoy formoy sindroma diabeticheskoy stopy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A Yu Tokmakova

  2009-03-01

  Full Text Available Лечение хронических раневых дефектов стоп у больных сахарным диабетом (СД является, на сегодняшний день, одной из актуальных проблем не только эндокринологии, но и хирургии. Распространенность подобных поражений, по мнению различных авторов, составляет от 4 до 15 % (1, 2. По данным американских исследователей (3, 4 больные с диабетическими трофическими язвами стоп составляют 6% всех госпитализированных с СД, а срок их пребывания в стационаре на 59% больше, чем у лиц без нарушений целостности кожных покровов. Локализация трофических нарушений на конечностях зависит, в основном, от этиологических факторов. По данным анализа организации амбулаторной медицинской помощи в США (2 чаще диагностируются раневые дефекты тыльной и подошвенной поверхностей пальцев, подошвенной поверхности в зоне проекции костей предплюсны и плюсны. Последние характеризуются наиболее тяжелым течением и худшим клиническим прогнозом (2. Необходимо подчеркнуть, что деформации стоп и нейропатия являются наиболее значимыми факторами развития хронических раневых дефектов мягких тканей нижних конечностей. Хронические раны (или трофические язвы характеризуются дефектным ремоделированием экстра-целлюлярного матрикса, нарушением реэпителизации и длительной воспалительной фазой (5, 6. Эпидермис не может мигрировать в раневую зону, идёт гиперпролиферация грануляционной ткани в краях дефекта, которая мешает нормальной клеточной миграции по раневому ложу. Диабетические язвы стоп считаются «замершими» на фазе пролиферации (7. Важную роль в торможении заживления ран у больных СД играет раневой экссудат. Экссудат хронических ран (в том числе и трофических язв у больных с синдромом диабетической стопы биохимически отличается от такового в острой ране: он замедляет или даже блокирует пролиферацию кератиноцитов, фибробластов и эндотелиальных клеток и тем самым тормозит заживление. Отделяемое хронической раны характеризуется повышенной протеолитической активностью. Более высокая концентрация матриксных металлопротеиназ и сериновых протеаз приводит к разрушению или изменению компонентов матрикса, необходимых для реэпителизации. Фактором, тормозящим заживление, является и способность макромолекул экссудата хронической раны связывать факторы роста. Все выше сказанное определяет необходимость разработки и широкого клинического внедрения новых средств местного лечения ран, которые обладали бы способностью нейтрализовать деструктивные свойства экссудата, одновременно препятствуя пересыханию раневой поверхности. Одним из таких современных средств местного лечения хронических ран является Cellosorb Ag (Urgo, Франция. Данная повязка производится с использованием липидо-коллоидной технологии, что позволяет поддерживать влажную среду в ране, а способность к вертикальной абсорбции препятствует накоплению избытка экссудата и мацерации окружающих здоровых тканей. Наличие в составе повязки ионов серебра определяет ее антисептические свойства, что обеспечивает быстрое и длительное антибактериальное действие. В литературе имеется ряд зарубежных публикаций касающихся опыта применения липидоколлоидных повязок у больных с венозными язвами голеней. Результатов использования данных средств местного лечения ран у больных СД и синдромом диабетической стопы в доступной нам литературе обнаружено не было. В отделении терапевтических и хирургических методов лечения диабетической стопы ФГУ ЭНЦ применение липидо-коллоидных повязок указанного выше производителя началось в 2009 г. В настоящей публикации мы приводим клинический случай использования Cellosorb Ag в комплексной терапии пациента с нейропатической формой синдрома диабетической стопы.

 3. Ropes parks as a way of increase of the motor activity of students [Verevochnye parki kak sredstvo povysheniia dvigatel'noj aktivnosti uchashchejsia molodezhi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kozіna Zh.L.

  2011-11-01

  Full Text Available Psychological and physiological reasons of attractiveness of rope parks are considered for studying young people. 25 sources of network are analysed in the Internet. The questionnaire of 52 visitors of rope park is conducted (youths in age 16-19 years. It is set that overcoming of rope obstacles helps to get the necessary physical loading. Also to get feelings, characteristic for the extreme types of sport. It is found out that overcoming of rope obstacles helps people to be delivered from fear before difficulties and agitation before important events.

 4. Uwarunkowania zaburzeń poznawczych powstających wskutek leczenia onkologicznego i wybrane sposoby terapii kognitywnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Bury

  2015-04-01

  Full Text Available Jak wynika z aktualnych danych empirycznych, sytuację pacjenta cierpiącego na nowotwór mogą dodatkowo utrudniać współwystępujące zaburzenia poznawcze pojawiające się wskutek leczenia onkologicznego; zaburzenia te określa się jako chemobrain. Rezultaty badań są bardzo zróżnicowane – zarówno w zakresie powszechności zaburzeń poznawczych, ich nasilenia czy czasu trwania, jak i w zakresie czynników determinujących lub modyfikujących objawy dotyczące procesów poznawczych. Do mechanizmów bezpośrednio wpływających nawystąpienie zaburzeń poznawczych zalicza się czynniki neurotoksyczne, stres oksydacyjny, uszkodzenie DNA, zmiany hormonalne, dysregulację immunologiczną, zmiany naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, predyspozycje genetyczne. Pośrednio na powstawanie zaburzeń oddziałują natomiast mutacje genetyczne, cytokiny prozapalne, zespoły paranowotworowe, rodzaj leczenia, polimorfizm genetyczny, reaktywność immunologiczna, dieta, poziom hormonów i wcześniejsze zasoby poznawcze chorego. Celem artykułu jest analiza wyników badań wyjaśniających zróżnicowane skutki poznawcze leczenia onkologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dysregulacji poziomu cytokin – mającej, jak się wydaje, istotny udział wpatogenezie objawów chemobrain. Omówiono także kilka podejść terapeutycznych wspomagających codzienne funkcjonowanie poznawcze pacjentów onkologicznych: trening MAAT (Memory and Attention Adaptation Training, metodę CBMEM (Cognitive-Behavioral Model of Everyday Memory, ćwiczenia C-Car and Strategy Training, metodę redukcji stresu MSBR (Mindfulness-Based Stress Reduction i polski system RehaCom. Wszystkie wymienione propozycje mają na celu usprawnianie wybranych funkcji, takich jak uwaga albo pamięć, wzrost samoświadomości deficytów i poprawę samokontroli.

 5. Regrese koronární aterosklerózy při hypolipidemické terapii

  OpenAIRE

  Kovárník, Tomáš

  2012-01-01

  Background: There is no study focusing on changes of coronary atherosclerosis during dual hypolipidemic therapy with statin and ezetimibe. Methods: 107 patients with stable angina were enrolled and the final analysis was performed in 89 patients. Randomization was 1:1 to the group A (atorvastatin 80mg and ezetimibe 10mg) and to the standard group S. Treatment period was 12 months. Results: Changes of percent atheroma volume (PAV) were -0,4% in group A and + 1,4% in group S, p=0,014. Combine a...

 6. Vliyanie antigipertenzivnoy terapii na aktivnost' adipokinov i endotelina-1 u bol'nykh arterial'noy gipertoniey s ozhireniem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2011-06-01

  Full Text Available The aim of the study was to investigate the pharmacodynamic characteristics of the modern antihypertensive therapy in obese hypertensive patients. Materials and methods. The activity of leptin, adiponectin and endothelin-1 and cardiohemodynamics were studied in 61 patients with essential hypertension and obesity (body mass index 34,3±4,8 kg/m2 before and after the 12-weeks treatment with zofenopril (n=31 and nebivolol (n=29. Results. It was revealed that obese hypertensive patients had abnormal circadian profile of blood pressure (63.9%, hyperleptinemia together with the decrease of the adiponectin activity (67%, as well as the increased activity of endothelin-1 (54%. The 12-weeks therapy with zofenopril and nebivolol has resulted in the improvement of the daily profile of the arterial pressure with the achievement of the target level of the arterial pressure in 72% and 79% of patients correspondingly. The following was recorded: the decrease in the activity of leptin and endothelin-1 in both groups; upward trend of the adiponectins activity under the influence of zofenopril. Conclusion. Zofenopril and nebivolol in obese hypertensive patients in addition to the antihypertensive action reduce negative cardiometabolic effects of the activation of adipocytes and endothelin-1.

 7. Narusheniya v sisteme gemostaza pri sakharnom diabete i puti ikh korrektsii pri naznachenii kombinirovannoy terapii Diabetonom MV i metforminom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander Sergeevich Ametov

  2007-09-01

  Full Text Available Для больных сахарным диабетом характерно атеротромботическое состояние, обусловленное множественными нарушениями в системе гемостаза. Гемостатические нарушения у больных сахарным диабетом являются обычно комплексными и включают активацию естественных механизмов системы коагуляции, подавление фибринолитической активности, а также различные нарушения функции тромбоцитов

 8. Alemtuzumab – nowy lek w terapii postaci rzutowej stwardnienia rozsianego. Pierwsza czy druga linia leczenia?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacek Zaborski

  2015-11-01

  Full Text Available Alemtuzumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko glikoproteinie CD52, powodującym deplecję (eliminację krążących limfocytów T i B. Proces odtwarzania obu populacji limfocytów przebiega odmiennie, co prowadzi do zaburzeń w układzie odpornościowym. Zmiany te skutkują zmniejszeniem aktywności procesu chorobowego. Skuteczność alemtuzumabu została potwierdzona w trzech badaniach klinicznych: jednym fazy drugiej – CAMMS223 oraz dwóch fazy trzeciej – CARE-MS I i CARE-MS II. W badaniach tych wykazano skuteczność kliniczną podawanego dożylnie alemtuzumabu u chorych z postacią rzutową stwardnienia rozsianego. Komparatorem był podawany podskórnie interferon beta-1a. W CAMMS223 i CARE-MS I wykazano istotny wpływ alemtuzumabu na spadek wskaźnika rzutów w porównaniu z interferonem, a w CAMMS223 i CARE-MS II – wpływ na zwolnienie narastania niesprawności. Terapia z zastosowaniem alemtuzumabu nie była wolna od istotnych działań niepożądanych, które należały do trzech zasadniczych grup: działania niepożądane bezpośrednio związane z podawaniem leku, ciężkie infekcje oraz zaburzenia autoimmunologiczne (samoistna plamica małopłytkowa, zaburzenia funkcji tarczycy i nefropatia. Terapia alemtuzumabem może być zarówno skuteczna, jak i bezpieczna, jednakże pod warunkiem zachowania właściwego programu monitorowania działań niepożądanych.

 9. Vozmozhnosti ispol'zovaniya neyromul'tivita v kompleksnoy terapii polineyropatii u bol'nykh sakharnym diabetom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alla Yur'evna Tokmakova

  2001-06-01

  Full Text Available Цель. Изучить влияние нейромультивита на интенсивность проявлений дистальной полинейропатии у больных сахарным диабетом 2 типа. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 15 больных (6 мужчин, 9 женщин, средний возраст 61,5?0,7 г. с длительностью заболевания от 1 года до 30 лет. В ходе исследования контролировали показатели компенсации углеводного обмена, а также объективные показатели чувствительности и выраженность жалоб. В ходе всего исследования все пациенты получали нейромультивит в соответствие с инструкцией по применению. Результаты. У всех больных СД 2 типа диагностированы выраженные признаки дистальной полинейропатии, протекающей на фоне декомпенсированного углеводного обмена. Отмечено уменьшение ночных болей в стопах, что позволило большинству пациентов отказаться от применения анальгетиков и седативных препаратов перед сном. В ходе исследования улучшилась вибрационная и тактильная чувствительность. Выводы. Нейромультивит оказывает достоверное положительное влияние на тактильную и вибрационную чувствительность стоп, а также значительно уменьшает интенсивность болевого синдрома.

 10. Supramolekulární samouspořádané polymerní systémy pro diagnostiku a terapii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hrubý, Martin; Loukotová, Lenka; Kučka, Jan; Rabyk, Mariia; Trousil, Jiří; Urbánek, Tomáš; Pánek, Jiří; Lobaz, Volodymyr; Kolouchová, Kristýna; Švec, Pavel; Vetrík, Miroslav; Kománková, Lucie; Sedláček, Ondřej; Štěpánek, Petr

  2017-01-01

  Roč. 13, č. 1 (2017), s. 104 ISSN 1336-7242. [Zjazd chemikov /69./. 11.09.2017-15.09.2017, Horný Smokovec] R&D Projects: GA MŠk(CZ) LM2015064; GA MZd(CZ) NV15-25781A; GA MZd(CZ) NV16-30544A; GA ČR(CZ) GA16-03156S Institutional support: RVO:61389013 Keywords : supramolecular system * drug delivery * polymer Subject RIV: FD - Oncology ; Hematology

 11. Příprava a in vitro studie chelatujících mikročástic pro terapii Wilsonovy choroby

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kučka, Jan; Hrubý, Martin; Škodová, Michaela; Vetrík, Miroslav; Mattová, J.; Poučková, P.; Zadinová, M.

  2013-01-01

  Roč. 9, č. 1 (2013), 204 /3Po24/ ISSN 1336-7242. [Zjazd chemikov /65./. 09.09.2013-13.09.2013, Tatranské Matliare] R&D Projects: GA ČR GAP304/12/0950 Institutional support: RVO:61389013 Keywords : Wilson disease * chalating * polymer Subject RIV: FB - Endocrinology, Diabetology, Metabolism, Nutrition

 12. Využití herní konzole Nintendo Wii v terapii poruch hybnosti horní končetiny

  OpenAIRE

  Dubová, Hana Kateřina

  2013-01-01

  Name: Hana Kateřina Dubová Supervizor: MUDr. Markéta Janatová Opponent: Title of the bachelor thesis: The Nintendo Wii utilization in the therapy of upper extremity motor impairments. ABSTRACT: The topic of this thesis was focused on the Nintendo Wii utilization in the therapy of upper extremity motor impairments in patients after a stroke. The aim was to demonstrate the positive effect of intensive therapy on the Nintendo Wii on the active range of motion at paretic upper extremity in two pr...

 13. Navození bezpečí jako klíčový moment v terapii polytraumatizovaných dětí a adolescent

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Schmidtová, Jana; Štěpánek, Petr; Čermák, Ivo

  2017-01-01

  Roč. 11, č. 2 (2017), s. 132-147 ISSN 1802-3983 R&D Projects: GA ČR GA16-17529S Institutional support: RVO:68081740 Keywords : trauma focused therapy * therapeutic exposition * therapeutic window * therapeutic titration * polytraumatization * Complex PTSD * Developmental Trauma Disorder Subject RIV: AN - Psychology OBOR OECD: Psychology (including human - machine relations)

 14. Znaczenie edukacji w terapii pacjentów z astmą oskrzelową = Importance of education in treatment of patients with asthma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Czerwińska Pawluk

  2015-01-01

    Streszczenie   Edukacja pacjentów z astmą jest jednym z elementów warunkujących osiąganie celów leczenia, a w konsekwencji poprawia jakość życia chorych. Pośród wielu czynników warunkujących skuteczność edukacji prowadzonej wobec pacjentów z chorobą przewlekłą i / lub ich opiekunów na szczególną uwagę zasługują: partnerskie relacje między lekarzem a pacjentem/ jego opiekunem, dostosowanie zakresu wiedzy w zależności do wieku, poziomu wykształcenia oraz oczekiwań pacjentów/ opiekunów.  Istotna też jest ciągłość kształcenia, mająca na celu weryfikację zdobytej wiedzy  i nabytych umiejętności.  Chory na astmę musi zaakceptować chorobę i z pełnym przekonaniem podjąć zadanie współuczestnictwa w jej leczeniu. Edukacja jest podstawą interakcji między pracownikami opieki zdrowotnej a pacjentem. Może mieć charakter edukacji bezpośredniej,  szkoleń w małych grupach, seminariów, sympozjów, konferencji, dystrybucji materiałów edukacyjnych, kampanii medialnych,  portali internetowych.   Abstract   Education of patients with asthma is one of the prerequisites for achieving the goals of treatment and consequently improves the quality of life of patients. Among the many factors determining the effectiveness of education provided to patients with chronic disease and / or their carers deserve special attention: partnerships between doctor and patient / his guardian, adjust the scope of knowledge according to age, educational level and expectations of patients / caregivers. Also important is the continuity of education, in order to verify their knowledge and acquired skills. Suffering from asthma must accept the disease and confidently take on the task of participation in its treatment. Education is the basis of the interaction between health care professionals and patients. It may be of direct education, training in small groups, seminars, symposia, conferences, distribution of educational materials, media campaigns, internet portals.

 15. Využití prvků Constraint-Induced Movement Therapy v terapii pacientů po poškození mozku

  OpenAIRE

  Šulcová, Alice

  2012-01-01

  Name and surname: Alice Šulcová Supervisor: Bc. Olga Nováková, M.Sc. Opponent: ……………………………. Thesis title: The Applications of Constraint-Induced Movement Elements in Therapy in Patients after Brain Injury Abstract: Stroke is a disease with prevalence of 150 to 200 persons per 100 000 in the Czech Republic. It is the third leading cause of death after heart diseases and various types of cancer. Mortality in the Czech Republic is four times higher than in the USA and 40 % of patients die within...

 16. Specifika fyzioterapie u geratrického pacienta v ambulanci i se zaměřením na taneční terapii

  OpenAIRE

  Doláková, Klára

  2016-01-01

  Title of bachelor thesis: Particularities of physiotherapy of geriatric patient at outpatient's department also with focus on the dance therapy Abstract: This bachelor thesis deals with particularities of physiotherapy of geriatric patient. It focuses also on the possibility of using elements of the dance therapy as a part of the physiotherapeutic intervention of elderly patients. The work consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part includes the main issues of the g...

 17. Physic status and working ability of the persons affected at the Chernobyl accident during recovery and short-term effects of acute radiation disease. Psikhicheskoe sostoyanie i trudosposobnost' postradavshikh pri avarii na Chernobyl'skoj AEhS v period vosstanovleniya i blizhajshikh posledstvij ostroj luchevoj bolezni

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Torubarov, F S; Chinkina, O V [Institut Biofiziki, Moscow (USSR)

  1991-01-01

  Analysis of the results of clinicopsychological investigation of persons developing ARS (1-3 degree of severity) as a result of the Chernobyl accident has shown that 4-6 mos. after the exposure the psychic status and mental working ability of the affected persons showed close correlation with a degree of ARS. In 12-18 mos. profession and adequate employment played a decisive role in the formation of unfavorable psychic conditions and limited working ability. Later on in 2.5-3 years after exposure a decrease in psychic working ability, the development of unfavorable psychic conditions was noted more frequently in patients with ARS of more severe types and in examinees of older age. At all stages of rehabilitation personality traits of the affected persons play an important role in the revival of working abilities.

 18. Wpływ zastosowanych gestagenów w ciągłej hormonalnej terapii zastępczej na wydzielanie insulinotropowego peptydu zależnego od glukozy i peptydu glukanopodobnego 1 u kobiet po menopauzie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Rogatko

  2010-12-01

  Full Text Available Aim of the study: To evaluate GIP and GLP-1 secretion in postmenopausal women on the HRT in relation togestagen used. Material and method: 105 postmenopausal women (mean age 59.0 ±3.4 years were included in the study.Group I (n = 32 consisted of women treated with oral dydrogesterone and transdermal 17-b- estradiol. Group II(n = 30 was treated with 17-b-estradiol and dydrogesterone orally. Group III (n = 15 received 17-b-estradioltransdermally and medroxyprogesterone orally. Women from group IV (n = 10 received 17-b-estradiol and noretisteroneorally. Blood was taken twice – before and 60 min. after the meal - to the chilled tubes with EDTA andaprotinin. Such a protocol was used before the HRT began and in the 6th month of the HRT. Results: The HRT resulted in diminished plasma concentration of GIP and GLP-1 in both group I and II – beforeand after the meal (p < 0.05. In group III the same tendency in GIP levels was observed but the differenceswere not statistically significant. The GLP-1 concentrations were not affected by HRT, as well as GIP and GLP-1levels in group IV. Conclusion: The plasma concentration of incretins (GIP and GLP-1 depends on the route of HRT delivery andon the kind of gestagen used.

 19. Logopedické materiály užívané při terapii dyslalie u dospělých klientů

  OpenAIRE

  Brodcová, Zuzana

  2012-01-01

  Author's name: Zuzana Brodcová School: Charles University, Prague Title: Dyslalia materials used in speech therapy for adults Consultant: Mgr. Lucie Durdilová Number of pages: 59 Number of attachments: 1 Year of defence: 2012 Key words: logopedical care for adults with dyslalia, pronounciation of czech sounds, logopedical materials for adults with dyslalia The theme of this thesis are logopedical materials using in the therapy of adults suffering from dyslalia. The first chapter is focused on...

 20. Uwarunkowania zaburzeń snu u kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą i niestosujących hormonalnej terapii zastępczej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Wilczak

  2010-12-01

  Full Text Available Symptoms accompanying the changes occurring in a female organism in the climacteric period constitutemore frequently a major health-related problem and via its influence on the quality of life, they also becomesocial-related problems concerning many millions of women worldwide.The aim of the study was to estimate the conditioning of sleeping disorders in women using and not usinghormonal replacement therapy (HRT.90 patients between 15 and 80 years of age participated in the study (M = 49.81; SD = 11.69. Psychologicaltests and sleeping disorders tests that were used: Courtauld Emotional Control, Beck Depression Inventory, Satisfaction With Life Scale, State-Trait Anxiety Inventory STAI, Stanford Sleepiness Scale, Epworth SleepinessScale, Athens Insomnia Scale. The analysis of the results included first of all measuring of r-Pearson’s correlationbetween sleeping disorders such as difficulties in falling asleep, maintaining sleep or awakening too early andgroups of variables such as the level of psychic life (satisfaction with life as a positive indicator and depressionas an indicator of disorders, control of emotions (anger, depression and anxiety as well as general control indicatorand self-esteem (general self-esteem, competences, being loved, popularity, leadership features, self-control,moral self-acceptance, physical attractiveness, vitality, integration of identity, defensive self-enhancement.

 1. Porovnání současných fyzioterapeutických přístupů v terapii inkontinence v České republice a v zahraničí

  OpenAIRE

  Čížková, Linda

  2017-01-01

  This bachelor thesis focuses on the topic of female urinary incontinence and its physiotherapeutic treatment options. The aim of this thesis is to introduce and compare the current physiotherapy approaches used in the Czech Republic and abroad. This thesis is composed of two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes physiotherapy approaches to urinary incontinence in the Czech Republic and in selected foreign countries (Australia, Canada, The United Kingdom, The United...

 2. Hodnocení posturografických parametrů po terapii Vojtovou reflexní lokomocí a systémem aktivních videoher u pacientů s dětskou mozkovou obrnou

  OpenAIRE

  Quittková, Adéla

  2016-01-01

  Aim: The aim of this thesis is to evaluate and compare the effect of therapy Vojta method (VRL) and active videogames Nintendo Wii at children with mild celebral palsy. Methodology: The research sample included eight patients with cerebral palsy. Patients were divided into two groups. In the first phase of the research, one group underwent therapy VRL, one group received treatment Nintendo Wii. In the second phase, the group exchanged (each patient underwent both types of therapy). There were...

 3. Komórki macierzyste w leczeniu złamań towarzyszących osteoporozie – medyczne science fiction czy metoda terapii w przyszłości?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Grafka

  2011-10-01

  Full Text Available Osteoporosis is typically a disease of the elderly, and with population aging it has become one of themost frequent and relevant health problems in this age bracket, especially among women. The greatest lossof bone mass occurs in women during perimenopause and is associated with oestrogen deficiency. The agerelateddecrease in bone mass could also reflect decreased osteoblasts secondary to an age-related loss ofosteoprogenitors.The risk of fractures increases as women pass through the menopause. Osteoporotic fractures are associatedwith a profound temporary, and sometimes permanent, impairment of function and quality of life.Despite the rapid evolution of implant technologies and bone grafting techniques, there is still a greatdemand for novel bone replacement strategies. Cell replacement therapies represent an alternative solution. The potenuseof mature cells such as osteoblasts is associated with several disadvantages such as the limited availability,donor site morbidity, dedifferentiation, and restricted proliferation potential. Bone marrow or adipose tissuederivedmesenchymal stem cells, which are the developmental progenitors for osteoblasts and for several othercell types, have been discovered for bone regeneration purposes.This review presents the possible applications of mesenchymal stem cells in the treatment of osteoporoticfractures.

 4. The effects of extracorporeal shock-wave therapy (ESWT versus Mulligan concept of manual therapy in treating lateral epicondylitis = Efektywność terapii zewnątrzustrojową falą uderzeniową versus terapia manualna w koncepcji Mulligana w leczeniu zapalenia nadkłykcia bocznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Kocjan

  2016-07-01

  SUMMARY Extracorporeal shockwave therapy (ESWT is a conservative treatment in case of many musculoskeletal disorders, including lateral epicondylitis. The aim of the study was the assessment of the efficacy of the shockwave - compare to manual therapy treatment (Mulligan concept in a population of consecutive patients affected by tennis elbow. 26 patients who suffered from chronic persistent tennis elbow were randomly assigned to one of the two treatment groups. Group 1 (n=13, mean age=37,14±10,07 received an extracorporeal shock wave treatment (ESWT; 2,500 shocks, while Group 2 (n=13, mean age= was undergoing manual therapy in Mulligan concept. Visual Analogue Scale (VAS and Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation (PRTEE were used. The results of the study presented here shows that ESWT and Mulligan therapy are an effective treatment of lateral epicondylitis. Both groups achieved improvement in all of analysed variables, but in case of Mulligan Concept statistical significant differences were found in 4 from 6 variables. It is concluded that ESWT and Mulligan therapy appears to be a useful non invasive treatment methods that reduces the symptoms of lateral epicondylitis.   Key words: ESWT, mulligan, tennis elbow, lateral epicondylitis.

 5. Změny jemné a hrubé motoriky u pacientů s dětskou mozkovou obrnou po terapii pomocí aktivní videohry Nintendo Wii a pomocí Vojtovy reflexní lokomoce

  OpenAIRE

  Píšťková, Marie

  2017-01-01

  Aim: The aim of this study is to assess benefits of therapy by Vojta method and by using the active videogame Nintendo Wii. The manual dexterity and gross motor function were evaluated. Methodology: The study was attended by 14 children aged 6 - 18 years. They were divided into two equal groups. The Vojta method was applied for the first group and exercising with Nintendo Wii for the second group. Each therapy took 30 days. After a 6 months break the two groups were changed. During those 6 mo...

 6. Wpływ terapii BEMER na wybrane wskaźniki krwi w ramach procesu odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym. Studium przypadku = Effect of BEMER therapy on selected indicators of blood in the process of wellness after exercise endurance. Case study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław Mrozkowiak

  2015-04-01

  Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska     Słowa kluczowe: terapia BEMER, wskaźniki krwi, odnowa biologiczna, wysiłek wytrzymałościowy, studium przypadku.   Keywords: BEMER therapy, blood indicators, wellness, exercise endurance, case study.   Streszczenie   Zasadniczymi naczyniami tworzącymi mikrokrążenie są naczynia włosowate. Pojedyncze naczynie włosowate ma średnicę około 6 p.m, sumaryczna powierzchnia przekroju naczyń włosowatych wynosi około 3000 cm2. Na każdy milimetr sześcienny ciała ludzkiego przypada średnio 600 naczyń włosowatych. Terapia systemem BEMR przy zastosowaniu kompleksowym lub uzupełniającym doskonali podstawowe procesy fizjologiczne, angiokinezę mikrokrążenia, doprowadzenie składników odżywczych i tlenu do komórek mięśniowych. Dzięki określonej modulacji biorytmicznej uzyskuje się synergiczny wpływ również na pierwotne i wtórne, nieco większe naczynia krwionośne. Materiał i metody. Badany mężczyzna realizujący zdrowy styl życia poddał się dwukrotnie pomiarowi wybranych wskaźników krwi i układu naczyniowego: po wysiłku wytrzymałościowym w czasie restytucji fizjologicznej oraz odnowie wspomaganej terapią BEMER. Uzyskane wyniki. Najbardziej znaczące zmiany w wybranych wskaźnikach krwi po wysiłku wytrzymałościowym zaobserwowano w: całkowitej ilości hemoglobiny najmniejsze w stężeniu jonów wodorowęglowych. Znamienne zmiany wystąpiły w okresie wczesnej odnowy we wskaźnikach: cząstkowym ciśnieniu tlenu (PO2, nasyceniu krwi tętniczej tlenem (SO2 (c, oksyhemoglobinie (O2Hb, karboksyhemoglobinie (HbCO, methemoglobinie (MeHb i hydroksyhemoglobinie (HHb.         Wnioski. Zastosowana metodyka i profil sygnału BEMER wpływa zróżnicowanie na wielkość wybranych cech krwi. Zastosowanie stymulacji BEMER w odnowie biologicznej po wysiłkach wytrzymałościowych u mężczyzn w 5-6 dekadzie życia może być uzasadnione i jako przygotowanie do wysiłku fizycznego.     Abstract   The principal vesels are forming capillary microcirculation. A single capillary has a diameter of about 6 pm, the total cross sectional area of the capillary is about 3000 cm2. For every cubic millimeter of the human body is an average of 600 capillaries. BEMR therapy system using the complex or complement excellent basic physiological processes angiokinesis microcirculation bringing nutrients and oxygen to muscle cells. With specific modulation biorhythmical synergistic effect is achieved also into primary and secondary, slightly larger vessels. Materials and methods. Tested man pursuing a healthy lifestyle surrendered twice selected indicators measure the blood and the vascular system: after exercise endurance during physiological restitution and renewal BEMER assisted therapy. The obtained results. The most significant changes in selected indicators of blood after endurance exercise was observed in the total amount of hemoglobin smallest hydrocarbyl ion concentration. Significant changes occurred during early recovery in the indicators: partial pressure of oxygen (PO2, arterial oxygen saturation (SO2 (c, oxyhemoglobin (O2Hb, carboxyhemoglobin (HbCO, methemoglobin (MeHb and hydroxyhemoglobin (HHB. Conclusions. Methodology and profile BEMER signal variation affects the size of the selected features of the blood. BEMER pacing in rejuvenating the efforts of strength in men in 5-6 decade of life may be justified, and in preparation for exercise.

 7. SIGURNOST U ŽIVOTNOJ I RADNOJ OKOLINI – PROMIDŽBA PUTEM POŠTANSKIH MARAKA

  OpenAIRE

  Aščić, Ivo; Binički, Marijan

  2012-01-01

  SAŽETAK: Uvođenjem poštanske marke sredinom 19. stoljeća, kao sredstva za plaćanje poštanskih usluga unaprijed, pojednostavljen je složeni proces prijenosa pošiljaka za sve sudionike u složenom poštanskom sustavu. Osim svoje primarne uloge, poštanska marka je naknadno dobila i brojne druge uloge: marketinško sredstvo, promidžba nacionalne baštine, sredstvo sakupljanja, itd. Zaštita na radu, zaštita od požara, sigurnost u prometu, zaštita okoline i medicina rada su vrlo popularne teme na pošta...

 8. Granulopoézu stimulující efekty podávání kombinace léků zvyšujících extracelulární hladinu adenosinu a G-CSF u myší exponovaných ionizujícímu záření nebo cytostatické terapii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hofer, Michal; Pospíšil, Milan; Weiterová, Lenka; Vacek, Antonín; Znojil, V.; Holá, Jiřina; Pipalová, Iva; Vácha, J.

  2001-01-01

  Roč. 1, č. 1 (2001), s. 30-32 ISSN 1213-4570. [Mezinárodní radiologické symposium. Hradec Králové, 15.06.2001-16.06.2001] R&D Projects: GA ČR GA306/96/1721; GA ČR GA306/99/0027 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5004920 Keywords : adenosine * G- CSF * granulopoiesis Subject RIV: BO - Biophysics

 9. Ekstrakcija kofeina iz različnih naravnih virov ter njegov učinek na izbrane škodljivce

  OpenAIRE

  Gačnik, Barbara

  2017-01-01

  Eden od pomembnejših sekundarnih metabolitov, ki ga najdemo v kavi, čajih, guarani itn. je kofein. Kofein rastlino ščiti pred herbivori in patogenimi organizmi. Naš namen je bil preveriti kakšne vsebnosti kofeina vsebujejo različni rastlinski viri in ali bi lahko kofein uporabili kot naravno sredstvo za varstvo rastlin pred škodljivci. V našem primeru sta bila to skladiščni škodljivec koruzni žužek (Sitophilus zeamais Motschulsky) in siva breskova uš (Myzus persicae Sulzer). Iz različnih nara...

 10. ANALIZA VIZUALNE EMBALAŽE (ČOKOLADA, VODA)

  OpenAIRE

  Hriberšek, Aljaž

  2014-01-01

  Pri izdelkih najrazličnejših blagovnih znamk predstavlja vizualno podobo embalaža, ki je »prodajalec s police«. Embalaža tako predstavlja komunikacijsko sredstvo podjetja, ki je lahko odločilnega pomena v procesu potrošnikove nakupne odločitve. V teoretskem delu naloge je predstavljeno ozadje oblikovanja blagovne znamke, njene podobe, identitete in ostalih ključnih značilnosti, ki so pomembne za razumevanje posameznega izdelka s poudarkom na celostni grafični podobi, ki je ključnega pomena za...

 11. Digitalni otisak u fiksnoprotetskoj terapiji

  OpenAIRE

  Cvitković, Alen

  2016-01-01

  Otisak u fiksnoprotetskoj terapiji najvažnije je sredstvo komunikacije između kliničara i laboratorijskog tehničara. Budući da se otisak nalazi na početku "proizvodnog lanca", eventualne greške odrazit će se na sve naredne korake u izradi protetskog rada i na njegovu konačnu preciznost. Zbog toga se nastavlja potraga za boljim materijalima i tehnologijama koji će pogreške svesti na najmanju moguću mjeru. Suvremene digitalne metode razvijene su kako bi ubrzale i pojedno...

 12. Preventivni učinki skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega plesa

  OpenAIRE

  Jevšenak, Vesna

  2015-01-01

  V teoretičnem delu specialistične naloge je opredeljena povezava duševnosti in telesa ter vpliv telesnih aktivnosti na duševno stanje osebe. Predstavljen je ples kot izrazno sredstvo neverbalne komunikacije v terapevtskem procesu v skupini in poudarjen pomen ustvarjalnosti pri plesnem izražanju. Podan je zgodovinski pregled vloge ženske v plesu in opisane so terapevtske značilnosti orientalskega plesa. Poleg predstavitve gibalno-plesne terapije in njenih učinkov so opredeljene tri metode: »Po...

 13. Terapia indywidualna i rodzinna w pracy z dziećmi z lękiem nocnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Talarczyk

  2014-06-01

  Full Text Available W artykule została opisana terapia indywidualna i rodzinna, prowadzona w przypadku zgłaszanych przez rodziców zaburzeń snu u dzieci. Objawy dotyczyły dzieci w wieku 7–12 lat i polegały na trudnościach w zasypianiu bez fizycznej bliskości rodzica lub wybudzaniu się dziecka w nocy i odczuwaniu lęku oraz potrzeby bliskiej obecności rodzica. Prezentowany model psychoterapii został opracowany przez autorkę w oparciu o wieloletnią praktykę kliniczną. Terapia była prowadzona ambulatoryjnie: psychoterapia rodzinna w podejściu systemowym, natomiast terapia indywidualna dziecka – w podejściu behawioralno-poznawczym. Zarówno terapię indywidualną, jak i rodzinną prowadziła jedna terapeutka, co zgodnie z przyjętym założeniem, aby różne formy terapii realizowane były przez różnych terapeutów, może budzić kontrowersje. Autorka podaje powody uzasadniające prowadzenie psychoterapii dziecka i terapii rodzinnej przez jednego terapeutę, powołując się na wielopoziomowy integracyjny model terapii Larry’ego Feldmana. W wielopoziomowym modelu integracyjnym Feldman podkreśla, iż w problemach dziecięco-młodzieżowych szczególne znaczenie ma łączenie psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej, zarówno w diagnostyce klinicznej, jak i w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, behawioralnych oraz interakcyjnych. Diagnostyczne rozmowy indywidualne wnoszą cenne informacje dotyczące obszarów intrapsychicznych, co umożliwia stawianie hipotez oraz ich weryfikowanie w procesie terapii indywidualnej. Natomiast konsultacyjno-diagnostyczne sesje rodzinne pozwalają na stawianie hipotez dotyczących relacji rodzinnych oraz ich udziału wrozwoju lub podtrzymywaniu problemów. Zdaniem autorki artykułu wpracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą szczególnie cenne jest zwracanie uwagi zarówno na procesy intrapsychiczne, jak i interpersonalne, gdyż są one w okresie rozwojowym ze sobą ściśle powiązane, są te

 14. Tiagabina w zaburzeniach lękowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Pawełczyk

  2012-11-01

  Full Text Available Wiadomo, że pacjenci z zaburzeniami lękowymi uzyskują tylko częściową odpowiedź na stosowaną farmakoterapię i wymagają leczenia uzupełniającego. Głównymi lekami w terapii zaburzeń lękowych są selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI oraz benzodiazepiny. Niestety wielu chorych nie osiąga zadowalającej odpowiedzi na to leczenie lub doświadcza znaczących objawów ubocznych. Z tego względu farmakoterapia zaburzeń lękowych stanowi aktywne pole do badań, a obecne ich wyniki sugerują potencjalną skuteczność leków przeciwpadaczkowych w terapii tych zaburzeń. Do leków wykazujących działanie redukujące objawy lękowe należy tiagabina, selektywny inhibitor zwrotnego wychwytu GABA. Kwas γ-aminomasłowy (GABA jest najważniejszym hamującym neurotransmiterem w ośrodkowym układzie nerwowym. Istnieją dowody, że GABA jest zaangażowany w etiologię zaburzeń lękowych, ale może być również skuteczny w ich leczeniu. Działanie tiagabiny polega na presynaptycznym blokowaniu transportera GAT-1, dzięki czemu ułatwiona zostaje neurotransmisja GABA. Ostatnie badania sugerują, że tiagabina z uwagi na ów mechanizm może wykazywać właściwości przeciwlękowe przy jednoczesnych umiarkowanych działaniach niepożądanych obejmujących mię- dzy innymi zawroty, bóle głowy oraz nudności. Badania dowiodły skuteczności tiagabiny w terapii uogólnionych zaburzeń lękowych, stresu pourazowego, jak również ataków paniki. Korzystny wpływ leczenia tiagabiną dotyczy zarówno przypadków stosowania jej w monoterapii, jak i w leczeniu uzupełniającym u pacjentów, którzy nie odnieśli satysfakcjonującej poprawy po wcześniejszej typowej terapii przeciwlękowej.

 15. Profilaktyka i leczenie niefarmakologiczne u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym – rola pielęgniarki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iga Grad

  2011-12-01

  Full Text Available Pierwotne nadciśnienie tętnicze (PNT jest coraz częściej rozpoznawane u dzieci i młodzieży. Występuje zwykle jako stan przednadciśnieniowy lub pierwsze stadium nadciśnienia tętniczego. Podobnie jak u dorosłych związane jest z otyłością, stylem życia i rodzinnym występowaniem choroby. Powikłania narządowe PNT stwierdza się u ponad 40% dzieci w momencie rozpoznania choroby. W terapii PNT istotne miejsce zajmuje postępowanie niefarmakologiczne, odnoszące się do modyfikacji stylu życia i zachowań związanych ze zdrowiem. Stosuje się je u dzieci z rozpoznanym stanem przednadciśnieniowym jako jedyną formę terapii, natomiast w nadciśnieniu tętniczym – jako leczenie uzupełniające. Niełatwy proces zmiany stylu życia wymaga współpracy personelu medycznego z pacjentami i ich rodzinami. Szczególną rolę powinna odgrywać pielę- gniarka ze względu na bezpośredni, ciągły kontakt z pacjentem i jego opiekunami. Konieczne jest wnikliwe monitorowanie osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym i w stanie przednadciśnieniowym. Istotne są także promocja zdrowego stylu życia, wczesne identyfikowanie dzieci obarczonych ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego oraz podejmowanie odpowiednich działań interwencyjnych w stosownym czasie. W pracy omówiono zasady profilaktyki i terapii nadwagi/otyłości (zmiana diety, aktywność fizyczna, nieprawidłowości snu, zaburzeń zachowania (tzw. wzór zachowania A. Podkreślono negatywny wpływ stosowania używek przez młodocianych na rozwój PNT. Przedstawiono reguły współpracy pielęgniarki z chorymi na PNT, niezbędne dla efektywności podejmowanych interwencji. Zwrócono uwagę na konieczność edukacji prozdrowotnej w placówkach oświatowych i na zajęciach pozaszkolnych.

 16. Klindamycyna – kompletna monografia leku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Korzeniewska-Rybicka

  2018-01-01

  Full Text Available Klindamycyna jest półsyntetyczną chlorową pochodną linkomycyny o licznych zaletach w porównaniu ze swoim prekursorem, dostępną w lecznictwie od 1966 roku. Wykazuje działanie bakteriostatyczne poprzez wpływ na podjednostkę 50S rybosomów wrażliwych bakterii, identycznie jak makrolidy i streptograminy typu B, a co nie mniej ważne, blokuje syntezę toksyn i ogranicza wirulencję niezwykle niebezpiecznych bakterii: Streptococcus pyogenes i Staphylococcus aureus. Jest to antybiotyk aktywny wobec ziarenkowców Gram-dodatnich, z wyjątkiem enterokoków, oraz wobec większości bakterii beztlenowych, zarówno Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych. Działa też przeciwpierwotniakowo, np. wobec gatunków takich jak Pneumocystis czy Toxoplasma. Oporność bakterii na klindamycynę narasta wśród niektórych gatunków, np. Streptococcus pneumoniae czy Bacteroides fragilis, co związane jest zwykle z modyfikacją miejsca docelowego wiązania, działaniem pomp wyrzutu lub inaktywacją enzymatyczną leku. Klindamycyna jest dostępna w Polsce pod różnymi postaciami. Charakteryzuje się dobrą biodostępnością po podaniu doustnym oraz dobrą dystrybucją do tkanek (z wyjątkiem ośrodkowego układu nerwowego. Eliminowana jest głównie z żółcią. Działania niepożądane klindamycyny na ogół nie są groźne, choć stosunkowo często występują objawy takie jak biegunka czy wysypki skórne. Poważnym powikłaniem terapii tym antybiotykiem może być wystąpienie rzekomobłoniastego zapalenia jelit wywołanego przez Clostridium difficile. Klindamycyna może być stosowana w wielu wskazaniach klinicznych. Często jest jednak lekiem drugiego rzutu w terapii zakażeń lub w farmakoprofilaktyce. Aktywność wobec bakterii beztlenowych i gronkowców opornych na metycylinę przesuwa ją do terapii pierwszej linii leczenia w infekcjach o takiej etiologii.

 17. Knjižarski oglasi u „Kraljskom Dalmatinu“ i „Zori dalmatinskoj“

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Velagić

  2009-11-01

  Full Text Available Cilj je radnje analizirati i kontekstualizirati knjižarsko oglašavanje u zadarskoj periodici iz prve polovice 19. stoljeća. Za analizu su odabrani „Kraljski Dalmatin” , prve novine tiskane i hrvatskim jezikom, i „Zora dalmatinska” , izdavana u jeku preporoda u cijelosti na hrvatskom jeziku. Objavljeni su oglasi popisani, a oni zanimljiviji prikazani su u tekstu. Rezultati istraživanja pokazuju da su već prve novine tiskane hrvatskim jezikom, „Kraljski Dalmatin” , korištene za povremeno i skromno knjižarsko oglašavanje - u svim godištima toga lista objavljeno je 7 oglasa. „Zora dalmatinska” je 30-ak godina kasnije intenzivnije korištena za različite vidove knjižarskog oglašavanja. Kroz ukupno 93 oglasa promovirane su knjige, časopisi, novine, kalendari i almanasi, tiskani su pozivi na pretplatu i podsjetnici pretplatnicima da podmire dugovanja, objavljivani su književni pregledi i sl. Istraživanje je rezultiralo dvama temeljnim zaključcima. Prvo, nakladnici prvih zadarskih novina prepoznali su oglasni potencijal toga medija koji upravo tijekom 19. stoljeća postaje prihvaćeno komunikacijsko sredstvo. Drugo, novinsko je oglašavanje izravno odražavalo suvremene kulturne i političke okolnosti, što je razvidno iz učestalog oglašavanja preporodnih djela u „Zori dalmatinskoj”.

 18. Metoda ispitivanja kompatibilnosti sredstava lične NHB zaštite / Method of testing compatibility of personal NBC protection devices

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušan Rajić

  2009-07-01

  Full Text Available Na primeru izabranih sredstava lične NHB zaštite demonstrirana je primena metode procene kompatibilnosti, kao vrlo bitne taktičko-tehničke karakteristike za svako novouvedeno sredstvo naoružanja i vojne opreme (NVO u Vojsci Srbije. Utvrđeno je da zaštitno filtrirajuće odelo, zaštitni laki ogrtač i zaštitne rukavice ispunjavaju postavljene kriterijume kompatibilnosti. Opisana metoda provere kompatibilnosti može da se primenjuje i na druga sredstva NVO u fazama razvoja, proizvodnje i eksploatacije. / The selected personal NBC protection devices have served as an example for demonstrating the application of the compatibility evaluation method as a very important tactical-technical characteristic of each newly introduced item of weapon and military equipment in the Serbian army. It has been determined that a filtering protective suit, a light protective coat and protective gloves meet the required criteria of compatibility. The described method of testing compatibility can be also applied to other weapons and military equipment in stages of development, production and exploitation.

 19. Glucocorticosteroid-induced osteoporosis: pathogenesis, prevention, treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I A Baranova

  2008-01-01

  Full Text Available Glyukokortikoidindutsirovannyy osteoporoz (GIO - odno iz naibolee tyazhelykh oslozhneniy dlitel'noy (bolee 3 mes sistemnoy terapii glyukokortikoidami (SGK. On razvivaetsya u bol'nykh lyubogo vozrasta i pola i yavlyaetsya naibolee chastoy sistemnoy formoy vtorichnogo osteoporoza (OP. Bystraya poterya kostnoy massy proiskhodit uzhe v pervye mesyatsy lecheniya SGK. Perelomy ot minimal'noy travmy voznikayut pri bolee vysokikh pokazatelyakh mineral'noy plotnosti kosti, chem u bol'nykh pervichnym OP. Dazhe ispol'zovanie malykh doz SGK privodit k povysheniyu riska perelomov, s uvelicheniem sutochnoy dozy risk perelomov vozrastaet. U patsientov, primenyayushchikh vysokie dozy ingalyatsionnykh GK (IGK, uvelichenie riska OP i perelomov v bol'shey stepeni obuslovleno tyazhest'yu respiratornogo zabolevaniya, chem terapiey IGK. Predstavleny sovremennye printsipy profilaktiki i lecheniya GIO.

 20. Niewirusowy transfer genów do komórek skóry – wybrane metody = Non-viral gene transfer into skin cells – selected methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Wędrowska

  2016-01-01

  3Department of Pathobiochemistry and Clinical Chemistry, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland       Streszczenie   Wprowadzenie: Skóra jako największy i najłatwiej dostępny narząd stanowi atrakcyjny cel dla terapii genowej, która od wielu lat budzi ogromne nadzieje środowiska naukowego. Jednakże, próby terapii przeprowadzone z wykorzystaniem wektorów wirusowych wykazały szereg wad i ograniczeń m.in. obserwowano indukcję odpowiedzi immunologicznej, losową integrację transgenu z genomem gospodarza i/lub niską wydajność jego ekspresji. Dlatego, wciąż poszukuje się alternatywnych, skuteczniejszych i jednocześnie bezpieczniejszych metod transferu genów. Atrakcyjnej alternatywy upatruje się w metodach niewirusowych. Cel pracy: Przedstawienie wybranych metod niewirusowego transferu genów wykorzystywanych w terapii genowej chorób skóry. Skrócony opis stanu wiedzy: Terapia genowa chorób skóry obejmuje wykorzystanie wektorów plazmidowych jako nośnika genów terapeutycznych, a także metod ich dostarczania do komórek takich jak: elektroporacja, mikroiniekcja, sonikacja, wykorzystanie nośników lipidowych i polimerów kationowych. Podsumowanie: Niewirusowe metody transferu genów oferują pewne zalety włączając niską toksyczność, brak infekcyjności oraz łatwość i niskie koszty produkcji w porównaniu z technikami wirusowymi. Niewirusowe metody wydają się być obiecującym narzędziem terapii genowej chorób skóry w szczególności nowotworów tego narządu.   Słowa kluczowe: plazmid, transfer genów, skóra, wirus, terapia genowa.     Summary Introduction: Skin, the largest and most accessible organ of the human body is considered as an ideal gene therapy target. However, various types of viral vectors used in classical gene therapy have a number of disadvantages, such as possibility of immune response induction, random integration of inserts into the host genome or low expression efficiency

 1. Il "caso Stamina" nella prospettiva della sociologia medica

  OpenAIRE

  Campa, Riccardo

  2014-01-01

  Debata związana z terapeutycznym zastosowaniem komórek macierzystych, od dość dawna prowadzona w atmosferze sporów, w ostatnich jednak dwóch latach skoncentrowała się wokół tzw. "przypadku Stamina", włoskiego zjawiska, które przybrało wymiar światowy. Władze i autorytety włoskie dokonały autoryzacji terapii bazującej na wstrzykiwaniu mezenchymalnych komórek macierzystych, która w uznaniu międzynarodowej społeczności naukowej miałaby być "pozbawioną podstaw naukowych". Ta wyjątkowa sytuacja pr...

 2. Sigizmund Dominikovič Kržižanovski: Kvadraturin / S ruskog preveo Petar Karavlah

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petar Karavlah

  2011-12-01

  Full Text Available Izvana se začulo kucanje na vrata: jednom. Stanka. I onda malo glasnije i koščatije: dva.Sutulin je, ne podižući se s kreveta, naučenom kretnjom protegnuo nogu prema kucanju, podbočio palac ispod kvake i upro. Vrata su se širom otvorila. Na pragu je, glavom dodirujući dovratnik, stajao visok i pod svjetlom sumraka siv čovjek. Sutulin nije uspio ni spustiti noge s kreveta, a posjetitelj je već zakoračio unutra, tiho pritvorio vrata i, okrznuvši aktovkom koja mu je visjela iz gotovo majmunski dugačke ruke prvo jedan, a zatim i drugi zid, rekao: “Kutija šibica, ni manje ni više.““Što?““Mislim na vašu sobu: kao kutija šibica. Koliko tu ima?““Osam kvadrata i nešto sitno.““Eto ga. Dopuštate?“Sutulin nije uspio ni zaustiti, a posjetitelj je već sjedio na rubu kreveta i brzinski otvorio pretrpanu aktovku. Nastavio je, spustivši glas gotovo do šapta: “Došao sam poslom. Vidite, ja, to jest, mi, radimo, kako da to kažem, neku vrstu eksperimenta. Za sada potajno. Neću vam lagati: za nas je zainteresirana jedna istaknuta inozemna tvrtka. Želite upaliti svjetlo? Nema potrebe: samo par minuta ću. Znači, otkrili smo – iako je to tajna – sredstvo za proširivanje prostorija.“

 3. Inhibitory proproteinowej konwertazy subtylizyny/keksyny 9 nowym, przełomowym narzędziem terapeutycznym w leczeniu dyslipidemii = Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitors are a new, groundbreaking therapeutic tool in the treatment of dyslipidemia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Wołowiec

  2016-07-01

  2 Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy       Streszczenie Aktualnie najczęściej stosowaną grupą leków hipolipemizujących są statyny, które skutecznie redukują ryzyko niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w profilaktyce zarówno pierwotnej, jak i wtórnej. Stosowanie statyn może się jednak wiązać z nietolerancją tej grupy leków i występowaniem działań niepożądanych, których częstość zwiększa się w przypadku terapii skojarzonej z innymi lekami hipolipemizującymi. Ponadto u kilku procent chorych pomimo zastosowania skojarzonej terapii lekami hipolipemizującymi, nie udaje się osiągnąć docelowych wartości stężenia cholesterolu LDL (z ang. low-density lipoprotein – LDL, LDL-C. Nowa grupa leków - inhibitory proproteinowej konwertazy subtylizyny/keksyny 9 (PCSK9, które regulują stężenie receptora dla LDL-C, wydają się być nowym, skutecznym narzędziem terapeutycznym, stosowanym celem osiągnięcia docelowych wartości cholesterolu LDL. Celem pracy było przedstawienie metabolizmu cholesterolu w organizmie człowieka, znaczenia skutecznej terapii zaburzeń gospodarki lipidowej, aktualnego stanu wiedzy na temat białka PCSK9 i jego inhibitorów. Opisano wyniki najważniejszych badań klinicznych z inhibitorami PCSK-9.   Słowa kluczowe: cholesterol, proproteinowa konwertaza białkowa subtylizyna/keksyna typu 9 (PCSK9, inhibitory PCSK9.     Abstract Statins are currently the most frequenly used  group of lipid-lowering drugs. This group of drugs can effectively reduce the risk of adverse cardiovascular diseases in both primary and secondary prevention, however,  their impementation may lead to intolerance and other side effects, the frequency of which increases in the case of a combined therapy with other lipid-lowering drugs. Additionally, in spite of the therapy a litte percenatge of the patients still cannot reach the target

 4. Wpływ aktywności fizycznej na sprawność funkcji poznawczych osób w podeszłym wieku i na przebieg choroby Alzheimera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Gabryelewicz

  2013-04-01

  Full Text Available W miarę starzenia się społeczeństwa coraz więcej osób doświadcza związanego z wiekiem osłabienia pamięci i zaburzeń innych funkcji poznawczych. Dla części tych osób zaburzenia te mogą być zwiastunem otępienia. Wiadomo, że jego najczęstszą przyczyną jest choroba Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD. Stosowane obecnie metody farmakologicznego zapobiegania i leczenia AD są mało skuteczne. Powoduje to, że podejmowane są próby terapii mających na celu spowolnienie przebiegu AD i opóźnienie początku objawowej fazy klinicznej choroby. Może to znacząco wpływać na zmniejszenie zapadalności na AD. Wyniki biologicznych, epidemiologicznych i randomizowanych badań kontrolowanych wskazują na korzystny wpływ regularnej aktywności fizycznej na zapobieganie występowaniu zaburzeń poznawczych u osób w podeszłym wieku i spowolnienie przebiegu AD. Okazuje się, że aktywność fizyczna, szczególnie w połączeniu z aktywnością umysłową i intensywną aktywnością społeczną, może być użyteczną, a przy tym tańszą i bezpieczniejszą metodą zapobiegania AD niż profilaktyka farmakologiczna. Dalszych badań wymaga określenie precyzyjnych zaleceń dotyczących rodzaju, czasu trwania i intensywności tych form terapii. Istnieje jednak szansa, że w bliskiej przyszłości będziemy mogli stosować potwierdzone zasady zapobiegania AD dotyczące zachowań dietetycznych, aktywności społecznej, umysłowej i fizycznej. Wymienione wyżej rodzaje interwencji niefarmakologicznych wpływają również pozytywnie na codzienne funkcjonowanie i ogólną jakość życia osób w podeszłym wieku i pacjentów z AD.

 5. Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne w skręceniu stawu skokowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulina Brzezińska

  2015-09-01

  e-mail: brzezinskapp@gmail.com   Streszczenie Wstęp: Skręcenia stawu skokowego zaliczane są do jednych z najczęściej spotykanych urazów kończyn dolnych. Pomimo częstości występowania, nadal wielokrotnie są one lekceważone, zarówno w aspekcie wczesnej i prawidłowej diagnostyki medycznej jak i zastosowania szybkiego i optymalnego postępowania leczniczego. Cel pracy: Usystematyzowanie wiedzy na temat postępowania terapeutycznego, u osób po urazie stawu skokowego. Wnioski: W postępowaniu terapeutycznym u  osób po urazie stawu skokowego najważniejszą rolę odgrywa diagnostyka radiologiczna oraz kliniczna pozwalająca                    na postawienie właściwej diagnozy oraz na kreślenie celów terapii. Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne wpływa istotnie na skrócenie czasu koniecznego                          do przywrócenia możliwego do osiągnięcia poziomu funkcjonalnego pacjentów i zwiększa skuteczność stosowanych terapii.   Summary Introduction: Ankle sprains are classified as one of the most common injuries of the lower extremities.  This type of inquiry is still frequently underestimated, both in terms of early and proper medical diagnosis and the use of fast and optimal therapeutic management. Aim: Systematization of knowledge relating to the treatment of the ankle injuries, and analyze the therapeutic treatment and its effectiveness in the ankle sprains. Conclusions: Radiological and clinical diagnosis plays a key role in a normal therapeutic procedure for a person after ankle injury. It allows for diagnose and sets a objectives hierarchy for the optimized therapy. Comprehensive physiotherapy have a significant impact on the functional state of patients with ankle sprains significantly. increasing effectiveness of therapy.

 6. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjenta po skręceniu stawu skokowego – opis przypadku = The diagnosis and therapy in a patient after ankle sprains – case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Paweł Mieszkowski

  2016-08-01

  Streszczenie Wstęp: Skręcenia stawu skokowego zaliczane są do jednych z najczęściej spotykanych urazów kończyn dolnych. Pomimo częstości występowania, nadal wielokrotnie są one lekceważone, zarówno w aspekcie diagnostyki medycznej jak i zastosowania optymalnego postępowania leczniczego. Cel pracy: Usystematyzowanie wiedzy na temat postępowania terapeutycznego, u osoby po urazie stawu skokowego. Celem dodatkowym była analiza postępowania fizjoterapeutycznego oraz jego efektywności u pacjenta po skręceniu stawu skokowego. Metoda: W pracy przedstawiono epikryzę pacjenta z urazem stawu skokowego. Pacjent poddany był dwukrotnie diagnostyce klinicznej. Wykonano analizę chodu, ocenę zakresu ruchu w stawie skokowym, ocenę siły mięśniowej kończyn dolnych przy pomocy skali Lovette’a, testy funkcjonalne stopy (test uciskowy Thompsona, test Simmonda, test szufladki, test dwóch wag. Zastosowano metody zewnętrznej stabilizacji przy pomocy szyny gipsowej, metodę twardych tapów, a także terapię układu limfatycznego z wykorzystaniem metody kinesiology taping i drenażu limfatycznego. Wraz z ustąpieniem zmian obrzękowych, pacjenta poddano kompleksowej terapii fizjoterapeutycznej. Wyniki: Po zakończeniu terapii chód - izochroniczny, izometryczny, izotoniczny, poprawa w zakresie: ruchu w stawie skokowym dla zgięcia grzbietowego, podeszwowego, pronacji, supinacji stopy, wyniku testu dwóch wag oraz siły mięśniowej. Wnioski: W postępowaniu terapeutycznym u osoby po urazie stawu skokowego najważniejszą rolę odegrała diagnostyka radiologiczna i kliniczna, pozwalająca na postawienie wczesnej i właściwej diagnozy. Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne wpłynęło na poprawę zakresu ruchu w stawie skokowym, zniesienie dolegliwości bólowych oraz na poprawę stanu funkcjonalnego badanego.

 7. Edukacja żywieniowa rodziny w przypadku występowania otyłości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Pieszko

  2013-12-01

  Full Text Available Edukacja żywieniowa stanowi ważny element terapii osób z nadwagą i otyłością, będąc niejednokrotnie dopełnie‑ niem dla diety redukcyjnej czy farmakoterapii. Prawidłowo dobrana i realizowana metoda szkolenia powinna speł‑ niać funkcję czynnika mobilizującego i wzmacniającego, dzięki któremu pacjent będzie chętniej modyfikował swój styl życia. Głównym celem edukacji dotyczącej diety jest przekazanie i utrwalenie właściwych postaw żywieniowych, przy czym forma przekazu wiedzy na temat odżywiania skierowana do dzieci nie może być taka sama jak przezna‑ czona dla ich rodziców/opiekunów. Związane jest to z różnicami w rozumieniu i przyswajaniu informacji pomiędzy osobami dorosłymi i dziećmi. Mimo to trzeba pamiętać, że rodzina jest społecznością, której członkowie są ze sobą bardzo związani i mają na siebie duży wpływ – nie można zatem pominąć edukacji, która będzie zachęcała całą rodzinę do wspólnych działań. Zmiana nawyków żywieniowych musi dotyczyć wszystkich członków rodziny, gdyż to rodzice poprzez swoje poglądy, preferencje i zachowania kształtują poglądy, preferencje i zachowania dzieci. Również osoba szczupła powinna dostosować się do nowych zasad dla dobra swoich bliskich. Wzajemna moty‑ wacja może być kluczem do sukcesu. Zmiana stylu życia wiąże się też ze zwiększeniem aktywności fizycznej, która jest nieodzownym elementem terapii pacjentów otyłych. Wzrost aktywności ruchowej może skutecznie skrócić czas leczenia oraz przyczynić się do jego lepszych efektów.

 8. Modulowanie funkcji układu cholinergicznego w leczeniu schizofrenii – dziś i jutro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Frątczak

  2013-06-01

  Full Text Available W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie rolą układu cholinergicznego w patogenezie schizofrenii. Od wielu lat obserwowano zaburzenia funkcji tego układu, głównie w postaci efektów niepożądanych wywołanych lekami przeciwpsychotycznymi. Postrzeganie układu acetylocholiny ewoluuje, co wynika z założenia, że wpływ na przekaźnictwo w jego obrębie może nie tylko wywoływać albo eliminować wspomniane objawy niepożądane, ale też bezpośrednio modyfikować symptomatologię schizofrenii. Celem niniejszego artykułu jest przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego nowych opcji modulowania funkcji układu cholinergicznego. Obecnie badania koncentrują się na poszukiwaniu selektywnych agonistów i allosterycznych modulatorów receptorów muskarynowych, które mogą redukować ryzyko skutków ubocznych tradycyjnej terapii przeciwpsychotycznej i jednocześnie mieć swój własny terapeutyczny potencjał antypsychotyczny. Zastosowanie substancji mniej selektywnych nie prowadzi do takich korzyści. W kręgu zainteresowań psychofarmakologów pozostają również modulatory receptorów nikotynowych α4β2 i α7, które korzystnie wpływają między innymi na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię, co potwierdzono w wielu niezależnych badaniach. Jak wiadomo, u większości pacjentów mimo leczenia utrzymują się objawy negatywne, deficyty poznawcze, często też resztkowe objawy pozytywne. Z klinicznego punktu widzeniaistotne pozostają także objawy niepożądane, które bardzo często komplikują leczenie, ograniczają możliwości terapeutyczne i pogarszają współpracę chorego w farmakoterapii. Badania nowych, bardziej selektywnych substancji cholinergicznych dają nadzieję na udoskonalenie terapii schizofrenii poprzez zwiększenie skuteczności i wyeliminowanie objawów niepożądanych.

 9. Choroba refluksowa przełyku a astma oskrzelowa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Patyk

  2009-09-01

  Full Text Available Astma oskrzelowa i choroba refluksowa przełyku są często współwystępującymi jednostkami chorobowymi. Uważa się, że refluks stanowi potencjalny czynnik wywołujący lub zaostrzający astmę. Hipoteza ta opiera się zarówno na przesłankach patofizjologicznych, jak i badaniach klinicznych. W badaniach eksperymentalnych wykazano, że zakwaszanie dolnej części przełyku powoduje wzmożoną reaktywność oskrzeli. Powstało kilka teorii wyjaśniających to zjawisko, do najistotniejszych należą teoria nerwowa, zapalna i mikroaspiracji. Wykazano również, że nieswoiste testy nadreaktywności oskrzeli mogą indukować epizody refluksu, co przemawia za udziałem samej astmy w promowaniu GERD. Do osłabienia mechanizmów antyrefluksowych prowadzą związane z zaostrzeniami astmy wzrost ujemnego ciśnienia w klatce piersiowej oraz „pułapka powietrzna”, a także niektóre doustne leki rozszerzające oskrzela, zwłaszcza teofilina. Obie choroby mogą oddziaływać na siebie na zasadzie błędnego koła, co pociąga za sobą implikacje terapeutyczne. Nie ma jednak jednoznacznych danych z badań randomizowanych o skuteczności antyrefluksowej terapii farmakologicznej i chirurgicznej. Najnowsze dane z piśmiennictwa nie potwierdzają pozytywnych rezultatów takiej terapii w grupie astmy trudnej, w której dotąd rekomendowano wdrożenie leczenia dużymi dawkami IPP. Nadal brak jest przekonywają- cych danych dotyczących roli niekwaśnego i/lub żółciowego refluksu w astmie. Konieczne jest udoskonalenie i standaryzacja metod diagnostycznych oraz protokołów terapeutycznych pozwalających wyodrębnić grupę pacjentów, u których terapia antyrefluksowa przyniesie najlepsze efekty dla kontroli astmy.

 10. Leczenie otępienia przy współistniejących schorzeniach internistycznych – wybrane zagadnienia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicja Klich-Rączka

  2012-12-01

  Full Text Available Celem poniższej pracy było przedstawienie dylematów związanych ze stosowaniem leków poprawiających funkcje poznawcze przy obecności innych schorzeń u ludzi starszych. Ze względu na powszechną w starości polipatologię otępienie, będące jednym z najistotniejszych problemów medycznych w tym okresie życia, rzadko występuje jako pojedyncze schorzenie – zwykle współistnieje z innymi chorobami. Leczenie otępienia jest zwykle połączone z terapią innych jednostek chorobowych, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem interakcji lekowych oraz działań niepożądanych. Dodatkowo ryzyko tych działań wzrasta z powodu zmian w farmakokinetyce wynikających z gorszej dystrybucji leków w organizmie oraz pogarszającej się z wiekiem wydolności wielonarządowej, czego konsekwencją może być upośledzony metabolizm i wydalanie leków. Spośród stosowanych w leczeniu otępienia inhibitorów acetylocholinesterazy interakcje najczęściej dotyczą donepezilu, co spowodowane jest jego metabolizmem w wątrobie przy udziale cytochromu P450, który równocześnie uczestniczy w metabolizmie wielu innych leków wykorzystywanych w terapii różnych schorzeń wieku starczego. Przeciwwskazaniami do stosowania inhibitorów acetylocholinesterazy są przede wszystkim: ciężka niewydolność wątroby, zespół chorego węzła zatokowego, zaburzenia rytmu i przewodnictwa, czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, choroby powodujące utrudnienie odpływu moczu, napady drgawkowe, astma oskrzelowa/przewlekła obturacyjna choroba płuc. Działania niepożądane leków występują u kilku do kilkudziesięciu procent pacjentów, a u części z nich stanowią przeciwwskazania do kontynuowania terapii. Problem interakcji lekowych i działań niepożądanych jest często marginalizowany w leczeniu starszych pacjentów z otępieniem.

 11. Miejsce psychoterapii w prewencji i leczeniu depresji poudarowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hubert M. Wichowicz

  2018-06-01

  Full Text Available Depresja poudarowa jest najczęstszym psychiatrycznym powikłaniem udaru. Jej wystąpienie koreluje z opóźnieniem procesu rehabilitacji, głębszym upośledzeniem procesów poznawczych czy pogorszeniem jakości życia chorych. Większość artykułów dotyczących prewencji i leczenia depresji poudarowej koncentruje się na środkach farmakologicznych. Psychoterapia pozostaje zaś w tle, chociaż jako forma wskazana dla osób z lekkimi i umiarkowanymi postaciami depresji wydaje się odpowiednia dla chorych po udarze, u których dominują takie właśnie postacie. Jakkolwiek u znacznego odsetka pacjentów psychoterapia jest trudna do przeprowadzenia ze względu na ciężki stan neurologiczny i zaburzenia wyższych funkcji poznawczych, afazję czy otępienie, wiele udarów mózgu ma lżejszy przebieg i potencjalnie kwalifikuje się do tej formy zapobiegania albo terapii depresji. W świetle medycyny opartej na dowodach psychoterapia wykazuje u chorych po udarze wpływ prewencyjny. Wpływ leczniczy nie został udowodniony, jednak rozmaitość stosowanych podejść, czyniących każde doniesienie nieporównywalnym z innymi, nakazuje ostrożność we wnioskowaniu. W artykule zaprezentowano wybrane prace i proponowane formy terapii. Ich przegląd sugeruje, że w odniesieniu do osób po udarze lepsze będzie zastosowanie prostszych form psychoterapii, które najbliższe są psychoedukacji czy nawet grupom wsparcia oraz koncentrują się na codziennych problemach. Nie ma i prawdopodobnie długo nie będzie jasnych wskazówek co do tego, jaka metoda jest najbardziej wskazana. Mimo to – jeśli uwzględnić liczebność populacji pacjentów po udarze, brak możliwości zastosowania farmakoterapii w niektórych przypadkach i etyczne wątpliwości związane z profilaktycznym podawaniem leków psychotropowych – psychoterapia poszerza repertuar środków potencjalnie użytecznych w prewencji i leczeniu depresji.

 12. Funkcje białek bakteriofagowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Brzozowska

  2011-01-01

  Full Text Available Bakteriofagi (fagi stanowią naturalny czynnik regulujący liczebność populacji bakteryjnych w przyrodzie. Zainteresowanie bakteriofagami ciągle wzrasta ze względu na ich ogromną liczebność w naturalnym środowisku, a tym samym wpływ na funkcjonowanie organizmów żywych oraz zastosowanie w terapii przeciwko patogennym bakteriom opornym na stosowane antybiotyki. Za swoistość i za zjadliwość fagów wobec bakterii odpowiadają białka wchodzące w skład cząstki fagowej. Białkami tymi są adhezyny rozpoznające receptory na komórkach gospodarzy oraz enzymy degradujące określone struktury ściany komórkowej lub otoczki bakterii. Inne białka fagowe pełnią funkcję strukturalną, wchodząc w skład kapsydów. Białka te chronią fagowy kwas nukleinowy oraz umożliwiają przekazanie wirusowego genomu do wnętrza komórki bakteryjnej, a tym samym odpowiadają za proces infekcji i namnażania fagów potomnych. Enzymy fagowe są ważną grupą białek, które degradują struktury ścian i otoczek bakteryjnych od zewnętrznej, a także od wewnętrznej strony komórki gospodarza. Są to enzymy lityczne hydrolizujące komponenty cukrowe oraz białkowe. Bliższe poznanie natury bakteriofagów oraz pojawienie się lekooporności wśród patogennych bakterii, spowodowało wzrost zainteresowania fagami, jako czynnikami leczniczymi. Bakteriofagi coraz częściej wykorzystywane są także w innych dziedzinach życia człowieka. Testowano je nie tylko w terapii roślin, zwierząt i ludzi, ale także zaproponowano ich użycie do odkażania żywności i środowiska.

 13. Zakrzepowa plamica małopłytkowa – diagnostyka i leczenie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jolanta Korsak

  2013-12-01

  Full Text Available Zakrzepowa plamica małopłytkowa (thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP początkowo charakteryzowała się pentadą objawów: małopłytkowością, niedokrwistością hemolityczną mikroangiopatyczną, zaburzeniami układu nerwowego, niewydolnością nerek i gorączką. Jednak u 35% chorych z rozpoznaniem TTP nie stwierdza się wszyst‑ kich tych dolegliwości: nie występują u nich objawy neurologiczne, zaburzenia funkcji nerek oraz gorączka. Obec‑ nie zakrzepową plamicę małopłytkową rozpoznaje się na podstawie małopłytkowości i niedokrwistości mikroangiopatycznej. Diagnostyka obejmuje badanie morfologiczne krwi obwodowej wraz z rozmazem, badanie czynności nerek i oznaczenie aktywności LDH. Pomocne w rozpoznaniu jest oznaczenie aktywności metaloprote‑ azy ADAMTS13 i miana przeciwciał anty-ADAMTS13. W terapii w pierwszym rzucie stosuje się plazmaferezę lecz‑ niczą – powinna ona zostać przeprowadzona nawet wtedy, gdy diagnoza jest niepewna. Plazmafereza usuwa mul‑ timery ULvWF i nabyte przeciwciała skierowane przeciw ADAMTS13. Przetoczenie osocza nie jest tak efektywne jak plazmafereza, lecz może być stosowane tymczasowo. Efekt leczenia oceniany jest na podstawie unormowa‑ nia się aktywności LDH oraz ustąpienia małopłytkowości, niedokrwistości i zmian neurologicznych. Inną możli‑ wością terapeutyczną jest podawanie glikokortykosteroidów oraz immunoglobulin. U niektórych chorych korzystne może być wykonanie splenektomii. Ostatnio stosuje się także rytuksymab – powoduje on redukcję miana inhibitora ADAMTS13 i wzrost aktywności enzymu. Po leczeniu rytuksymabem odnotowano remisje kliniczne w przypad‑ kach, w których zawiodły inne metody terapii.

 14. Obiektywna ocena skuteczności leczenia etanerceptem pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Bauerfeind

  2010-06-01

  Full Text Available Cel pracy: Celem pracy była obiektywna ocena skutecznościleczenia etanerceptem u pacjentów z młodzieńczym idiopatycz -nym zapaleniem stawów (MIZS. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 33 dzieciprzed i po zastosowaniu leczenia etanerceptem: po 6 mies.(33 dzieci, po roku (24 dzieci, po 1,5 roku (18 dzieci i po 2 latach(13 dzieci. Do badania wykorzystano Index Disease Activity ScoreDAS28, metodę sondażu diagnostycznego i systematyczną analizędokumentacji medycznej pacjentów zakwalifikowanych do programuleczenia biologicznego. Wyniki: Z analizy wynika, że przed rozpoczęciem terapii dziecichore na MIZS wykazywały znamiennie statystycznie wyższy średnipoziom aktywności choroby (X = 5,82 ±0,77 niż w 6. mies. trwanialeczenia (X = 2,65 ±1,03 (t = 2,48, p 0,05. Wnioski: Leczenie biologiczne u dzieci z MIZS powoduje znacznązmianę aktywności choroby w ocenie obiektywnej, przynosząckorzystne efekty terapeutyczne.

 15. Przyczyny braku kontroli astmy oskrzelowej na podstawie literatury = Reasons for lack of asthma control based on the literature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Dońka

  2015-01-01

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki       Streszczenie   Brak kontroli astmy oskrzelowej najczęściej spowodowany jest nieprzestrzeganiem przez pacjentów zaleceń lekarskich (noncompliance. Trudności w kontroli astmy zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia stanu astmatycznego. Pacjenci z astmą niekontrolowaną korzystają częściej z wizyt lekarskich, są częściej hospitalizowani i częściej trafiają na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Rozwiązaniem tego problemu jest objęcie pacjentów programem szkoleniowym dotyczącym terapii astmy i możliwości kontroli choroby.   Słowa kluczowe: astma oskrzelowa, kontrola choroby, przyczyny braku kontroli astmy.   Abstract   Lack of control of asthma is most often caused by failure patients' medical recommendations (noncompliance. The difficulties in the control of asthma, increase the likelihood of status asthmaticus. Patients with uncontrolled asthma often use the visits, they are more often hospitalized and more likely to get on Hospital Emergency Ward. The solution to this problem is to extend patient training program on asthma therapy and the ability to control the disease.   Keywords: asthma, diabetes control, reasons for the lack of asthma control.

 16. Przezskórna elektrostymulacja nerwów (TENS w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego = Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS in the treatment of low back pain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Weber-Rajek

  2016-03-01

      Streszczenie Wstęp Bóle kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego są poważnym problemem medycznym i społecznym. Fizjoterapia jest nieodzownym elementem leczenia zespołów bólowych kręgosłupa. Metodą, która zdobywa coraz większe uznanie wśród fizjoterapeutów, a także wśród pacjentów jest stymulacja TENS (transcutaneus electrical nerve stimulation. Cel badań Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności terapii TENS w terapii zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Materiał i Metody Badania przeprowadzono w grupie czterdziestu pacjentów w wieku 30 - 60 lat (średnia wieku 45 lat. Bezpośrednio przed oraz po zakończeniu terapii u wszystkich pacjentów wykonano: ocenę dolegliwości bólowych przy użyciu skali VAS, ocenę natężenia i częstotliwości bólu, ilości stosowanych leków przeciwbólowych, ograniczenia aktywności ruchowej przy użyciu kwestionariusza Laitinena, test Schobera oceniający zakres zgięcia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Analizę statystyczną przeprowadzono wykorzystując pakiet PQStat wersja 1.4.8. Normalność rozkładu zmiennych sprawdzano testem Shapiro-Wilka. W celu porównania wyników otrzymanych w testach przed terapią z wynikami otrzymanymi po terapii  przeprowadzono test Wilcoxona na poziomie istotności α = 0,05. Wyniki Uzyskano istotne statystycznie zmniejszenie intensywności i częstotliwości bólu, zmniejszenie ilości stosowanych leków przeciwbólowych, zmniejszenie ograniczenia aktywności ruchowej oraz zwiększenie zakresu zgięcia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Wnioski Stymulacja TENS jest skutecznym zabiegiem w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.   Słowa kluczowe: przezskórna stymulacja nerwów (TENS, zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.   Summary Introduction Low back pain is a serious medical and social problem. Physiotherapy is the indispensable component of treatment of back pains. A method that is

 17. Measurement of nuclear reactor noise at low power levels; Merenje nuklearnog reaktorskog suma na malim snagama

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Velickovic, Lj; Petrovic, M [Boris Kidric Institute of nuclear sciences Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1968-11-15

  Spatial and time dependence relation of neutrons from fission and other reactions in the reactor core result in non Poisson fluctuations of neutron density. Analytical formula developed for auto-correlation function includes physical parameters which characterize time behaviour of neutrons in the reactor system. Since auto-correlation function can be easily measured, it is a useful tool for experimental determination of these parameters. Noise from the ionization chamber was measured and analyzed by a digital computer. measurements were analyzed completely in the time domain (auto-correlation functions). This enabled separating the noise caused by neutron detection from the noise from neutron density fluctuation in the reactor. All the results can be analyzed by spatial independent reactor theory. Physical analysis of reactor noise was limited to determination of {beta}/l ratio from auto-correlation measurements at 0.5 W power level (RB reactor in Vinca). Three different reactor core lattices were analyzed (lattice pitch 8 cm, 11.3 cm and 14 cm). It was shown that parameter {beta}/l could be determined from auto-correlation measurements of neutron density with high precision (few percents) Prostorna i vremenska povezanost neutrona koji nastaju u fisiji i drugim procesima koji se desavaju u reaktoru dovodi do ne Poisson-ovih fluktuacija neutronske gustine. Analiticka formula, razvijena za autokorelacionu funkciju ovih fluktuacija, sadrzi fizicke parametre koji karakterisu vremensko ponasanje neutrona u reaktorskom sistemu. Kako autokorelaciona funkcija moze lako da se meri, ona je korisno sredstvo za eksperimentalno odredjivanje ovih parametara. Sum iz jonizacione komore digitalno je meren i analiziran u digitalnom racunaru. Merenja su kompletno analizirana u vremenskom domenu (autokorelacione funkeije). To je olaksalo razdvajanje suma izazvanog procesom neutronske detekcije od suma koji potice od fluktuacija neutronske gustine u reaktorskom sistemu. Svi rezultati

 18. Some Results of the Research Work on the Biological Effect of Neutrons and Protons; Quelques Resultats des Etudes sur les Effets Biologiques des Neutrons et des Protons; Nekotorye itogi izucheniya biologicheskogo dejstviya nejtronov i protonov; Algunos Resultados del Estudio de los Efectos Biologicos de los Neutrones y Protones

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moskalev, Ju. I. [Institut Biofiziki AMN SSSR, SSSR (Russian Federation)

  1964-03-15

  investigacion de los efectos biologicos de los neutrones y protones de elevada energia. Se demuestra que son importantes problemas de la radiobiologia moderna la determinacion de la eficacia biologica relativa de los diversos tipos de radiaciones en distintas condiciones de irradiacion, asi como la indagacion de las diferencias cualitativas de su efecto sobre los organismos vivos. Se senala la necesidad de estimular eLestudio de la accion combinada de los diversos factores. Partiendo de ejemplos concretos, se exponen los principales resultados de las investigaciones sobre profilaxis de las radiolesiones provocadas por neutrones y protones de elevada energia y se indica la contribucion de esas investigaciones a la comprension de la accion especifica de los diversos tipos de radiaciones. (author) [Russian] Obobshheny rezul'taty jeksperimental'nyh issledovanij, vypolnennyh za poslednie 2 - 3 goda v oblasti izuchenija biologicheskogo dejstvija nejtronov i protonov vysokih jenergij. Pokazano, chto vazhnoj zadachej sovremennoj radio-biologii javljaetsja issledovanie kak otnositel'noj biologicheskoj jeffektivnosti razlichnyh vidov izluchenija pri raznyh u slovijah vozdejstvija luchevo go faktora, tak i vyjasnenija kachestvennyh razlichij v dejstvii ih na zhivotnyj organizm. Obrashheno vnimanie na neobhodimost' razvitija issledovanij po kombinirovannomu dejstviju razlichnyh faktorov luchevoj i neluchevoj prirody. Na konkretnyh primerah prodemonstrirovany osnovnye dostizhenija issledovanij po profilaktike luchevyh porazhenij, vyzvannyh nejtronami i protonami vysokih jenergij, a takzhe prodemonstrirovana rol' jetih issledovanij dlja ponimanija specifiki dejstvija raznyh vidov izluchenija. (author)

 19. Zachowania zdrowotne kobiet w okresie menopauzalnym = The health behavior of women during menopausal period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Weber-Rajek

  2016-02-01

    Streszczenie   Wstęp Menopauza to naturalny etap życia każdej kobiety. Zmiany hormonalne zachodzące w organizmie w tym okresie powodują często wiele dolegliwości. Jedną z metod łagodzenia objawów menopauzy jest stosowanie hormonalnej terapii zastępczej, jak również przestrzeganie zachowań sprzyjających zdrowiu. Hormonalna terapia zastępcza łagodzi objawy menopauzy, ale także niesie za sobą pewne zagrożenia, które można minimalizować poprzez zachowania prozdrowotne. Cel badań  Celem badań była ocena zachowań zdrowotnych kobiet w okresie około menopauzalnym. Materiał i Metody W niniejszej pracy przebadano 50 kobiet w przedziale wiekowym 45-63 lata (średnia wieku 52,8 lat, które podzielono na 3 grupy w zależności od występowania objawów menopauzalnych i stosowania hormonalnej terapii zastępczej. Wyniki W badanej grupie kobiet w okresie menopauzalnym wykazano przeciętny poziom zachowań zdrowotnych. W całej badanej grupie najwyższe wyniki uzyskano w kategorii „zachowania profilaktyczne”, najniższe w kategoriach „prawidłowe nawyki żywieniowe” i „praktyki zdrowotne”. Porównując wyniki między grupami nie wykazano różnic istotnych statystycznie.   Summary   Introduction Menopause is a natural stage of life of every woman. The hormonal changes that occur the body often cause a lot of discomfort. One method of alleviating the symptoms of menopause is hormone replacement therapy, as well as the observance of behavior conducive to health. Hormone replacement therapy eases the symptoms of menopause, but also entails certain risks, which can be minimized by health behaviors. The aim of the study The aim of this reaserch was to present health behaviours of women in perimenopausal age. Material and Methods In this reaserch, 50 women in the age range 45-63 years old (average age 52,8 were examined and divided into 3 groups according to their menopausal symptoms and the use of hormonal replacement therapy. Results In

 20. Ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Zielińska-Bliźniewska

  2012-11-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Celem pracy była ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie losowo wybranych 100 chorych, w tym 65 kobiet w wieku 20–76 lat i 35 mężczyzn w wieku 20–73 lat, leczonych w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Pacjentów podzielono na 2 grupy: I – badaną, liczącą 50 chorych z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego, II – porównawczą, składającą się z 50 zdrowych osób, bez zawrotów głowy. U wszystkich chorych przeprowadzono szczegółowy wywiad, badanie przedmiotowe otolaryngologiczne, otoneurologiczne, fizykalne oraz rutynowe badania laboratoryjne. Każdy chory był konsultowany neurologicznie, okulistycznie i internistycznie oraz miał wykonywane USG naczyń doczaszkowych, tomografię komputerową odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy. U wszystkich pacjentów zastosowano indywidualnie dobrany cykl ćwiczeń, uwzględniający dotychczasowy przebieg choroby oraz ewentualne przeciwwskazania, obejmujący relaksację poizometryczną mięśni okołokręgosłupowych w odcinku szyjnym przez okres 2 miesięcy. Obiektywna ocena skuteczności zastosowanej terapii odbywa- ła się (przed rozpoczęciem terapii oraz po 2 tygodniach, po miesiącu i po 2 miesiącach za pomocą liniowych pomiarów czynnego zakresu ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej według testu Lovetta w skali punktowej i oceny zawrotów głowy według kryteriów Silvoniemiego. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pod wpływem kompleksowych ćwiczeń w grupie badanej nastąpiła znaczna poprawa ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa oraz siły mięśniowej. Wnioski: Zarówno w badaniach obiektywnych (pomiar ruchomości czynnej szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej, jak i subiektywnych (ocena wg

 1. Terapia dociskiem w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego = Clamp therapy in disorders of sensory processing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Strojek

  2015-11-01

  2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska   Adres do korespondencji: dr n. med. Agnieszka Radzimińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedra Fizjoterapii ul. Techników 3, Bydgoszcz e-mail: agnieszka.radziminska@gmail.com     Streszczenie   Zaburzenie przetwarzania sensorycznego (SPD – Sensory Processing Disorder tzw. dysfunkcja integracji sensorycznej ma miejsce, gdy mózg nieprawidłowo analizuje bodźce docierające z ciała lub środowiska zewnętrznego. Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju. W pierwszej kolejności kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się. Może być także wykorzystana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się. Głównym zadaniem stymulacji układu dotykowego stosowanej w terapii SI (SI – Sensory Integration jest dostarczanie dziecku przez terapeutę różnych bodźców dotykowych na określonych częściach ciała. Dziecko odpowiada na pytania terapeuty dotyczące struktury bodźca zewnętrznego, lokalizacji ciała, nazywa doznania odbierane w trakcie i po zastosowaniu bodźca. Układ dotykowy ma silne powiązanie z układem westybularnym. Dziecko z dysfunkcją przedsionkową może nie czuć się bezpiecznie, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. W skład terapii dociskowej, stosowanej w metodzie integracji sensorycznej, wchodzi masaż dociskowy oraz stosowanie kamizelek i kołder dociążających. Masaż dociskowy poprawia czucie powierzchowne i głębokie, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa emocjonalnego dziecka, ponieważ pomaga dziecku zorientować się, w jaki położeniu znajdują się jego poszczególne części ciała.   Summary   Sensory processing disorder occurs when the brain incorrectly analyzes the stimuli coming from the body or

 2. Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martyna Wiśniewska

  2016-09-01

  Full Text Available Celem pracy jest omówienie metody QEEG w kontekście jej przydatności w stawianiu diagnozy psychiatrycznej oraz monitorowaniu skutków oddziaływań psychologicznych i/lub psychofarmakologicznych na podstawie przeglądu dostępnego piśmiennictwa. Autorki starały się określić zastosowania omawianej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży. QEEG polega na ilościowej analizie zapisu EEG za pomocą obróbki statystycznej sygnału. Metoda ta jest powszechnie wykorzystywana w celu przygotowania zaleceń terapeutycznych do treningu neurofeedback. Za granicą coraz częściej pisze się o próbach wdrażania QEEG w diagnostyce różnych chorób – także psychicznych. Większość doniesień nadal dotyczy zagadnień nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (porównanie skutków neurofeedbacku i oddziaływań farmakologicznych, odróżnianie podtypów choroby. Inne analizy odnoszą się do diagnozowania chorób psychicznych, różnicowania ich podtypów, przewidywania skutków leczenia farmakologicznego, porównania skuteczności poszczególnych metod leczenia. Popularne stają się badania nad pacjentami z depresją i schizofrenią. QEEG okazało się przydatne w ocenie skuteczności farmakoterapii depresji, według badaczy umożliwia też przewidywanie zachorowania na schizofrenię, różnicowanie jej podtypów i określanie skuteczności leczenia. Istnieją badania poświęcone analizie zmian w zapisie QEEG charakterystycznych dla uzależnienia od metamfetaminy i dla zaburzeń odżywiania. Mało jest natomiast analiz na temat użycia tej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży – z wyjątkiem badań, które odnoszą się do roli QEEG w terapii neurofeedback pacjentów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi czy skuteczności typów leków używanych w terapii tej choroby. Znaleziono jedną pracę poruszającą problematykę dzieci z autyzmem (w odniesieniu do treningu EEG biofeedback

 3. Toksyczna nekroliza naskórka u pacjenta z chorobą afektywną dwubiegunową leczonego lamotryginą

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Pawełczyk

  2010-06-01

  pacjent z powodu ciężkiego stanu ogólnego wymagał leczenia na oddziale intensywnej terapii, gdzie otrzymał dożylne wlewy immunoglobulin G, cyklosporyny, glikokortykosteroidów, a także niezbędne leczenie wspomagające oraz miejscowe przeciwzapalno-odkażające. Po 24 dniach pobytu na oddziale intensywnej terapii został wypisany do domu w stanie poprawy.

 4. Zaburzenia odżywiania u młodzieży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Kierus

  2012-12-01

  Full Text Available Zaburzenia odżywiania o typie jadłowstrętu psychicznego, jadłowstrętu atypowego oraz bulimii zgodnie z aktu‑ alną wiedzą medyczną należą do poważnych zaburzeń psychicznych występujących u młodzieży w okresie doj‑ rzewania. Na zachorowanie najbardziej narażone są dziewczęta w wieku 14‑18 lat (w przypadku anoreksji, z tendencją do obniżania dolnej granicy wieku. Przyczyną tych zaburzeń jest nie tyle dążenie do uzyskania szczupłej sylwetki, ile zespół wielu czynników wpływających na rozwój emocjonalny dziecka, proces separacji – indywidualizacji, poczucie własnej wartości, akceptacja siebie i swojego ciała. Bardzo istotną rolę w rozwoju zaburzeń odżywiania u młodzieży odgrywają: dysfunkcja systemu rodzinnego, nadmiernie kontrolująca matka, stawiająca wysokie wymagania, oraz charakterystyczne cechy osobowości chorego, między innymi wygórowa‑ na ambicja, perfekcjonizm, silna wola, determinacja w dążeniu do osiągnięcia celu. Objawy jadłowstrętu psy‑ chicznego pojawiają się zazwyczaj skrycie, najczęściej rozpoczynają się od stopniowej rezygnacji z wybranych pokarmów z diety, np. słodyczy, pieczywa, mięsa, wprowadzania zasad „zdrowego żywienia” itp. W początko‑ wej fazie choroby ograniczanie jedzenia pełni funkcję czynnika wzmacniającego, dającego chorej poczucie kon‑ troli, satysfakcji czy nawet sukcesu. Zachowania bulimiczne przez długie miesiące pozostają niezauważone przez otoczenie chorego, gdyż najczęściej nie dochodzi do utraty masy ciała. U ponad połowy osób cierpią‑ cych na anoreksję pojawiają się myśli suicydalne oraz próby samobójcze, znaczna część chorych podejmuje także zachowania autodestrukcyjne. Leczenie pacjentów z zaburzeniami odżywiania jest długotrwałe. Oprócz prawidłowo prowadzonej terapii żywieniowej konieczne są stała opieka psychiatryczna, psychoterapia indywi‑ dualna, psychoedukacja opiekunów oraz terapia

 5. Ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym = Evaluation of the results of treatment of chronic back pain in the lumbosacral segment by use of the classical massage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kałużna

  2015-09-01

  3 Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Streszczenie   Wstęp: Dolegliwości bólowe kręgosłupa są poważnym problemem zdrowotnym współczesnej medycyny. Ból kręgosłupa często jest przyczyną ograniczenia aktywności, utrudnia wykonywanie czynności dnia codziennego i znacząco obniża jakość życia. W leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa stosuje się wiele form terapii, jedną z nich jest masaż klasyczny. Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa  w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 80 pacjentów (57 kobiet i 23 mężczyzn w wieku 45-57 lat z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.  Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzono szczegółowy wywiad i badanie wstępne z wykorzystaniem testu Otta, testu Schobera oraz skali oceny bólu VAS. Po zakończeniu serii 10 zabiegów masażu klasycznego przeprowadzono badanie końcowe – identyczne jak badanie wstępne. Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wysoką skuteczność leczenia chronicznych bólów kręgosłupa masażem klasycznym w aspekcie zmniejszenia poziomu bólu oraz poprawy zakresu ruchomości kręgosłupa. Wnioski: Seria 10 zabiegów masażu klasycznego istotnie statystycznie wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym oraz na poprawę stanu funkcjonalnego pacjenta.   Abstract   Introduction: Back pain is a serious health problem of modern medicine. Back pain is often the cause of activity limitation, makes it difficult to perform activities of daily living and significantly reduces the quality of life. In the treatment of back pain use many forms of therapy, one of which is the classical massage. Aim: The aim of this study is to evaluate the results of treatment with classical massage in patients with

 6. Skuteczność montelukastu w ambulatoryjnym leczeniu astmy oskrzelowej u pacjentów powyżej 15. roku życia w warunkach codziennej praktyki lekarskiej (real life study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izabela Kupryś‑Lipińska

  2012-12-01

  Full Text Available Astma oskrzelowa jest chorobą o podłożu zapalnym, dlatego leki o właściwościach przeciwzapalnych stanowią podstawę w terapii tej choroby. Takie działanie wykazują leki antyleukotrienowe. Leki te są rekomendowane przez ekspertów GINA w monoterapii alternatywnie do niskich dawek wGKS w 2. stopniu intensywności terapii lub jako terapia dodana do wGKS w wyższych stopniach intensywności leczenia astmy. Celem obecnego badania obserwacyjnego była ocena skuteczności montelukastu w warunkach codziennej praktyki lekarskiej u pacjentów ambulatoryjnych w wieku 15 lat i więcej, leczonych w Polsce z powodu przewlekłej astmy oskrzelowej. Do bada‑ nia włączono 11 250 pacjentów, u których lekarze z przyczyn medycznych niezależnych od udziału pacjenta w obserwacji włączyli montelukast w ostatnim miesiącu przed rozpoczęciem obserwacji. Dane były zbierane od pacjentów przez ich lekarzy prowadzących w ramach dwóch rutynowych wizyt lekarskich przeprowadzonych średnio w odstępnie 8 tygodni. Zastosowano jednolite, specjalnie przygotowane dla potrzeb badania kwestiona‑ riusze. średnia wieku uczestników badania wyniosła 36,79±15,62 roku (przedział od 15 do 90 lat. Kobiety sta‑ nowiły 52,09% respondentów. W chwili włączenia do obserwacji czas trwania astmy najczęściej wynosił między 2 a 5 lat. W 83,39% przypadków astma miała charakter atopowy. Przyczyną włączenia montelukastu u większo‑ ści pacjentów (58,74% była niedostateczna kontrola choroby, w 47,99% lekarze włączyli lek z powodu objawów astmy prowokowanych wysiłkiem, a w 40,85% wskazywali na istotny wpływ na decyzję współwystępowania aler‑ gicznego nieżytu nosa. W 11,35% przypadków montelukast stosowano w monoterapii, a u 87,6% badanych jako lek dodany do wziewnych glikokortykosteroidów. W ciągu 8 tygodni obserwacji istotnie wzrosła liczba pacjen‑ tów z całkowitą bieżącą kontrolą astmy z 8,22% (695 podczas pierwszej wizyty do

 7. Leczenie astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i długo działającymi β2-agonistami – leczenie podtrzymujące i doraźne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2014-03-01

  Full Text Available Autorzy przedstawiają niektóre problemy dotyczące wziewnego leczenia astmy kombinacją wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS i długo działających β2-agonistów (LAβA, określanego jako leczenie podtrzymujące i doraźne (LPiD. Od 2006 roku międzynarodowe zalecenia dotyczące terapii astmy i jej zapobiegania (GINA – Globalna Inicjatywa dla Astmy rekomendują małe dawki wGKS jako pierwszą linię leczenia chorych na łagodną, przewlekłą astmę (drugi stopień leczenia i średnie dawki wGKS lub kombinację wGKS z LAβA jako preferowane leczenie astmy umiarkowanej (trzeci stopień leczenia. Wziewne glikokortykosteroidy stanowią główne leki w astmie, ponieważ są skuteczne w kontrolowaniu objawów choroby i wskaźników spirometrycznych. Salmeterol i formoterol (LAβA wywierają przede wszystkim działanie rozszerzające oskrzela, które utrzymuje się ponad 12 godzin. Ta grupa leków jest bardzo ważna w leczeniu astmy, pozwala bowiem na zmniejszenie dawki wGKS. Fundamentalną cechą astmy jest zapalenie, które dotyczy dużych i małych dróg oddechowych (o średnicy mniejszej niż 2 mm. Zajęcie małych oskrzeli jest powiązane z ciężkością choroby. W badaniach epidemiologicznych wykazano, że astma nie jest dostatecznie kontrolowana nie tylko w badaniach klinicznych, ale również w real-life. Nowy model terapii astmy, wykorzystujący budezonid oraz formoterol, określony jako leczenie podtrzymujące i doraźne, okazał się skuteczny i dobrze tolerowany. Poprawiał podatność pacjentów na terapię, zmniejszał ryzyko jej przerwania i poprawiał kliniczny przebieg astmy. Technologia Modulate pozwoliła na zmniejszenie cząstek dwupropionianu beklometazonu i formoterolu (BDP/F w połączeniu, co umożliwiło uzyskanie homogennego rozkładu cząstek leku w całym drzewie oskrzelowym. Ostatnio ta superdrobnocząstkowa formulacja BDP/F była oceniana u chorych na astmę według modelu LPiD. Wykazano, że leczenie kombinacj

 8. Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Srokowski

  2015-12-01

  • Dzięki zastosowanej terapii polepszył się wynik końcowy w teście równowagi Tinetti, co oznacza zmniejszenie ryzyka upadku u dzieci z MPD.   Słowa klucze: fizjoterapia MPD, rezonans stochastyczny, chód, równowaga.     Abstract Introduction: Cerebral Palsy (CP is an disease with different nonprogressive disorders of Central Nervous System (CNS. They manifest themselves through impairment of motor function and posture. As a result a child by the inability to control in this activities and lack of creation of appropriate postural responses turns them into defensive reactions. It was assumed, that therapy by providing the body with destabilizing stimuli by SRT - Zeptoring have positive impact on equivalent reactions and coordination during walking. The aim of the study was to examine and evaluate the effectiveness of the therapy on the SRT - Zeptoring device called Stochastic Resonance in a group of school children with diagnosed CP. Methods: The study was conducted at the Rehabilitation Center "Neuron" in Małe Gacno during the stationary rehabilitation. The study has covered 15 people, were children and young people with different types of MPD could move alone or with an additional orthopedic. The study included different functional tests, equivalent and an assessment of body postural control. 10 therapies were carried on Stochastic Resonance in accordance with the rules of conduct training on the machine. Results of the study: The detailed results of the study are presented in tables and illustrated on the graphs Conclusions: • Therapy using the stochastic resonance positively affects body posture control. The result is improvement of balance function and gait control in children with CP. • Thanks to the therapy patients has improved the end result of Tinetti balance test, which means a reduction in the risk of falling in children with CP.   Key words: physiotherapy CP, stochastic resonance, gait, balance.

 9. Asenapina – nowy lek przeciwpsychotyczny drugiej generacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Artur Kucia

  2010-06-01

  Full Text Available Asenapina jest nowym lekiem przeciwpsychotycznym, dopuszczonym w 2009 roku przez FDA do leczenia ostrych epizodów schizofrenii oraz epizodów manii i epizodów mieszanych związanych z chorobą afektywną dwubiegunową typu I u dorosłych. Nazwa handlowa asenapiny w USA to Saphris, natomiast proponowana w Unii Europejskiej to Sycrest. Planowana na rok 2010 rejestracja europejska ma objąć analogiczne wskazania, z wyjątkiem epizodów mieszanych w przebiegu CHAD. Asenapina wykazuje duże powinowactwo i wysoką swoistość w stosunku do receptorów dopaminowych, serotoninowych, adrenergicznych i histaminowych. Lek jest metabolizowany do dwóch nieaktywnych metabolitów, a okres jego połowicznej eliminacji wynosi mniej więcej 24 godziny. Asenapina jest dostępna w postaci tabletek podjęzykowych, zapewniających optymalne i szybkie wchłanianie leku. Dawka zalecana w schizofrenii to 5 mg dwa razy na dobę, w CHAD typu I zaleca się rozpoczęcie terapii od 10 mg dwa razy dziennie. Badania kliniczne z użyciem asenapiny wykazały w stopniu statystycznie znamiennym jej skuteczność w zmniejszaniu nasilenia zarówno objawów pozytywnych i negatywnych schizofrenii, jak i objawów manii. We wszystkich badaniach lek był dobrze tolerowany. Najczęściej pojawiającymi się działaniami niepożądanymi były: bezsenność, nadmierna senność, bóle głowy i przyrost masy ciała, których nasilenie oceniono jako łagodne lub umiarkowane.

 10. Dietoterapia doustna u pacjentów z anoreksją

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agata Dutkiewicz

  2016-06-01

  Full Text Available Anorexia nervosa jest polietiologicznym specyficznym zaburzeniem odżywiania, którego objawy i powikłania mają charakter psychologiczny, społeczny i somatyczny. W leczeniu, obok psychoterapii i ewentualnej farmakoterapii, ważną rolę odgrywa prowadzona równolegle terapia żywieniowa. Zdaniem autorytetów w dziedzinie leczenia zaburzeń odżywiania w skład interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego powinien wchodzić wykwalifikowany dietetyk, odpowiedzialny za zaplanowanie, przeprowadzenie i kontrolowanie leczenia żywieniowego oraz reedukacji żywieniowej pacjentów i członków ich rodzin. Przebieg dietoterapii w omawianej jednostce chorobowej jest fazowy i zindywidualizowany, zmienia się wraz z poprawą stanu somatycznego i psychicznego osoby chorej. Prowadzenie dietoterapii wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak aktualny stan kliniczny pacjenta, jego preferencje i postawy żywieniowe oraz – niezwykle istotna w anoreksji – motywacja chorego do współpracy w procesie terapeutycznym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli i zadań leczenia żywieniowego w jadłowstręcie psychicznym, a także rozmiaru potencjalnych korzyści wynikających z wprowadzenia rzetelnej terapii żywieniowej. W pracy scharakteryzowano dietoterapię z uwzględnieniem etapu planowania diety doustnej, jak również zmian branych pod uwagę podczas przygotowywania jadłospisów na kolejnych etapach leczenia. Podano praktyczne wskazówki dla osób prowadzących dietoterapię, mogące usprawnić leczenie.

 11. Aktualne poglądy na znaczenie neutrofilów w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wciąż neutrofile czy może już mikrofagi?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Gajewski

  2011-10-01

  Full Text Available Poglądy na rolę neutrofilów w procesie zapalnym na przestrzeniostatnich lat uległy fundamentalnym zmianom. Neutrofile sąkrótko żyjącymi, finalnie zróżnicowanymi fagocytami. Ponieważw wyniku kontaktu z patogenem ulegają szybkiej aktywacji, nazywanesą często pierwszą linią obrony organizmu. Zaktywowaneneutrofile żyją już bardzo krótko, ulegając apoptozie (kamikazecells. W reumatoidalnym zapaleniu stawów neutrofile mogą byćfagocytowane przez makrofagi, tworząc charakterystyczne komórkiReitera. Ostatnio wykazano, że migracja neutrofilów do tkanekhamuje proces apoptozy, a tym samym ich przedłużająca się aktywnośćmoże skutkować znacznym wydłużeniem czasu trwania procesuzapalnego. Ponadto wykazano, że neutrofile nie są komórkamijedynie biernie odpowiadającymi na zewnętrzne sygnały, aleodgrywają aktywną rolę w inicjacji i regulacji procesu zapalnegopoprzez wydzielanie prozapalnych cytokin, ekspresję receptorówMHC klasy II, a tym samym biorą udział w aktywacji i kontroli aktywnościlimfocytów T. Wykazano istotne znaczenie neutrofilóww patogenezie takich chorób, jak przewlekła obturacyjna chorobapłuc, choroba Behçeta czy zapalenia stawów. Komórki te, w kontekścienajnowszej wiedzy o ich roli, powinny w przyszłości staćsię ważnym celem nowych terapii reumatoidalnego zapaleniastawów.

 12. Pozycja agomelatyny w leczeniu depresji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Święcicki

  2018-03-01

  Full Text Available Na rynku dostępnych jest wiele leków przeciwdepresyjnych, ale wykorzystują one jedynie kilka wspólnych mechanizmów działania. Ponieważ znaczny odsetek pacjentów nie reaguje wystarczająco dobrze na stosowane leki, pojawienie się leku o nowym mechanizmie działania, takiego jak agomelatyna, zawsze budzi nadzieje. W artykule przedstawiono wyniki metaanaliz i badań kontrolowanych, a także kilku badań otwartych dotyczących pewnych szczególnych aspektów terapii. Zaprezentowane badania zostały opublikowane w ostatnich latach – w roku 2013 i później. Wyniki metaanaliz nie są jednoznaczne, ale nowsze publikacje mogą wskazywać na wysoką skuteczność agomelatyny. Co istotne, nie potwierdzają się wcześniejsze opinie o znacznej hepatotoksyczności leku. Rezultaty badań kontrolowanych niemal jednoznacznie wskazują, że pod względem skuteczności i bezpieczeństwa agomelatyna nie ustępuje lekom przeciwdepresyjnym z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Przeprowadzone w ostatnich latach badania dotyczące wpływu agomelatyny na anhedonię mają charakter badań otwartych, agomelatyna nie była w nich porównywana z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, stąd też trudno jednoznacznie zinterpretować uzyskane wyniki.

 13. Matematika u vojnotehničkim dostignućima / Mathematics in military-technical achievements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalija B. Jelenković

  2010-10-01

  Full Text Available Matematika se definiše kao vrsta filozofije ili pogleda na svet, sredstvo za razvijanje apstraktnog mišljenja, a služi i za pojednostavljenje prirodnih nauka. Prilično je specijalna - izučava količinu i poredak; uopšteno, to je nauka o formalnim strukturama. Ona je i kombinacija slobode kreativne misli i strogih logičkih pravila, ali i deduktivna nauka koja daje pravila i zakone pomoću kojih baratamo brojevima i prostorom. Kao takva, matematika je i savremeni alat za vojnotehnička dostignuća modernog doba, kao što su: sve vrste radio i radio-relejnih veza, radarska sredstva, sredstva za upravljanje, navigaciju, televizijska, optoelektronska, hidro- akustična sredstva, sredstva za protivelektronsku borbu, kao i mnoga elektronska tehnička sredstava, naoružanje i vojna oprema Kopnene vojske, Vazduhoplovstva i protiv-vazduhoplovne odbrane, Ratne mornarice. Prethodno istaknute definicije matematike su korišćene kao osnova za uopšteno sistematizovano izlaganje metodom uporednog opisivanja, nabrajanjem činjenica, definisanjem pojmova. Cilj članka je da se na osnovu nabrojanja postojećih primena matematike i proširivanjem znanja može dalje napredovati u istraživanju mnogih vojnih oblasti. Pored toga, članak ima i pedagoški cilj, a to je da kroz opise i karakteristike sredstava ratne tehnike zainteresuje i afirmiše značaj i lepotu vojnog poziva. Rezultati razvoja informacionih tehnologija su, pored ostalog, i savršenija vojnotehnička dostignuća, a predstavljaju i inspiraciju za mnoge inovacije i uspehe. / In this article, mathematics is dealt with as a science necessary for the design, development and implementation of certain military-technical achievements such as many electronic devices, smart missiles, miniature antennas, camouflage military clothing and other military equipment. Some areas of applied, discrete and continuous mathematics are underlined in particular. Application of mathematics The importance of

 14. Adsorption and Biocirculation in Oceanic Waters; 0410 0414

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zenkevich, L. A.

  1960-07-01

  perenosa i raspredelenija radioaktivnyh veshhestv v vode, to vpolne ponjato, chto vnimanie uchenyh vse bolee sosredotochivaetsja na zhivyh organizmah. B. Ketchum i V. Bouen rassmatrivajut ponjatie ''biologicheskij perenos'' i delajut dovol'no interesnuju popytku vyrazit' ego matematicheski, a takzhe sopostavit' s issledovanijami fizicheskogo perenosa. Pojavilsja termin ''biocirkuljacija''. Ochevidno, chto jetot faktor kak sredstvo perenosa i sistema adsorbcii ne mozhet byt' ne prinjata v raschet. Bol'shoe kolichestvo suspenzij mineral'nyh veshhestv (ne soderzhashhej zhivyh organizmov) harakterizuetsja otnositel'no medlennoj podvizhnost'ju, i poverhnosti tel bakterij i fitoplanktona obrazujut ogromnuju adsorbirujushhuju poverhnost'. Stolb vody v okeane vkljuchaet ogromnoe kolichestvo vzvesi, soderzhashhej zhivye organizmy (bakterii, fito- i zooplankton), i komponenty, ne soderzhashhie zhivyh organizmov (bioseston i abioseston). Kolichestvennoe opredelenie vsego sestona daet vozmozhnost' ocenit' ego rol' kak adsorbirujushhej poverhnosti i kak mehanizma biocirkuljacii (v vertikal'nom i gorizontal'nom napravlenijah). Adsorbirujushhaja poverhnost' dlja razlichnyh grupp sestona v zonah raspredelenija srednej plotnosti i pokazatel' podpoverhnostnoj biocirkuljacii v stolbe vody pod 1 m{sup 2} v srede obitanija privedeny.

 15. Łuszczyca paznokci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Wolska

  2010-09-01

  Full Text Available Łuszczycowe zmiany paznokciowe występują u około 50% pacjentówz łuszczycą zwyczajną i powyżej 80% osób z łuszczycą stawową. Zmianymogą mieć różnorodny charakter, z czego najczęściej występującymii/lub stwarzającymi największe problemy dla pacjentów są: naparstkowanie,hiperkeratoza podpaznokciowa oraz onycholiza. Mogą oneutrudniać wykonywanie nie tylko czynności dnia codziennego, alenawet pracy zawodowej, a tym samym wpływać wybitnie niekorzystniena jakość życia. Istnieją ponadto dane wskazujące na wyraźnyzwiązek między zmianami paznokciowymi i łuszczycą stawową.Związek ten zaznacza się zwłaszcza przy objęciu procesem zapalnymdystalnych stawów międzypaliczkowych. Nasilone zmiany paznokciowewydają się jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju łuszczycystawowej. Stopień zajęcia paznokci określa się najczęściej zapomocą tzw. skali NAPSI, która pozwala na obiektywne porównanieskuteczności poszczególnych terapii. Jest to o tyle istotne, że dotychczasnie ma ujednoliconych metod leczenia przy tej lokalizacji łuszczycy.Wszystkie leki podawane ogólnie, zwłaszcza retinoidy, mogąpowodować poprawę stanu paznokci. Badania kontrolowane nowychpreparatów wskazują na znaczną skuteczność infliksymabu, a obserwacjekliniczne – również adalimumabu. Najczęściej jednak stosuje siępreparaty miejscowe, z których najskuteczniejsze wydają się kortykosteroidy,zwłaszcza w iniekcjach domiejscowych, co może jednakłączyć się z istotnymi działaniami niepożądanymi. Bezpieczniejsze jeststosowanie miejscowych pochodnych witaminy D i witaminy A – kalcypotriolui tazarotenu, ale ich skuteczność zależy w dużej mierze odsposobu aplikacji – pod okluzją czy bez okluzji, czy też w skojarzeniuz miejscowymi kortykosteroidami. Postępowanie u pacjentów z łuszczycąpaznokci nadal pozostaje problemem.

 16. Przebieg i znaczenie zajęć arteterapeutycznych dla dziewcząt cierpiących na jadłowstręt psychiczny, hospitalizowanych na oddziale psychiatrii dziecięcej. Doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Kondracka

  2014-06-01

  Full Text Available Celem niniejszej pracy była obserwacja i ewaluacja dotychczasowego przebiegu badania nad rolą warsztatów arteterapeutycznych w procesie zdrowienia nastoletnich pacjentek cierpiących na jadłowstręt psychiczny. Od grudnia 2011 roku autorka pracy, psycholog z tytułem plastyka ceramika, prowadzi warsztaty arteterapii na oddziale psychiatrii wieku rozwojowego. Do czerwca 2013 roku w zajęciach wzięło udział 27 pacjentek, spośród których 15 spełniło kryteria włączające do badania. Dziewczęta są badane po przyjęciu na oddział oraz 6 miesięcy po zakończeniu leczenia za pomocą następujących narzędzi: EAT-26 (Eating Attitudes Test, EDI (Eating Disorder Inventory, YSR (Youth Self-Report – jedno z narzędzi z grupy Child Behavior Checklist – oraz KBPK (Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli. Dodatkowo po ukończeniu cyklu warsztatów arteterapeutycznych pacjentki są proszone o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. Ich dotychczasowe wyniki przedstawiono w załączeniu. Obserwacje zdobyte przez autorkę w przebiegu prowadzenia zajęć arteterapeutycznych oraz wnioski wypływające z ankiet ewaluacyjnych wskazują na zapotrzebowanie na tego typu formę terapii wśród osób hospitalizowanych z powodu jadłowstrętu psychicznego. Na obecnym etapie badań trudno wykazać pozytywny wpływ arteterapii na proces zdrowienia pacjentek. Autorka ma nadzieję, że analiza wyników uzyskanych od ostatecznej liczby badanych umożliwi rzetelną ocenę skuteczności arteterapii w leczeniu jadłowstrętu psychicznego.

 17. Powikłania ze strony przewodu pokarmowego w trakcie leczenia klozapiną

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Wysokiński

  2015-07-01

  Full Text Available Klozapina jest ostateczną opcją terapeutyczną w przypadku pacjentów ze schizofrenią oporną na leczenie. Podczas terapii często występują działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego: ślinotok, zaparcia, niedrożność jelit, niewydolność wątroby (również o piorunującym przebiegu, nudności i wymioty, wzmożenie apetytu. W pracy podsumowano informacje na temat częstości występowania, mechanizmów oraz metod profilaktyki i leczenia ślinotoku, zaparć i niedrożności jelit w przebiegu leczenia klozapiną. Gdy występuje ślinotok, stosuje się klonidynę, amitryptylinę, pirenzepinę i glikopirolan. W przypadku zaparć i niedrożności szczególne znaczenie mają: właściwa profilaktyka (dieta, aktywność fizyczna oraz identyfikowanie pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka. Chorzy przyjmujący klozapinę są narażeni na szereg powikłań ze strony przewodu pokarmowego. Niektóre z nich (ślinotok mogą niekorzystnie wpływać na nastawienie do leczenia i powodować jego przerywanie, a inne (niedrożność przewodu pokarmowego – zagrażać życiu i wymagać intensywnego leczenia chirurgicznego. Należy więc podejmować działania mające na celu wykrywanie modyfikowalnych czynników ryzyka, wczesne diagnozowanie powikłań i wdrażanie właściwego leczenia.

 18. Łokieć tenisisty - czy jest to tylko problem lokalny? = Tennis elbow - is it only a local problem?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Siedlaczek

  2015-12-01

  • 3.      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska   Correspondence: mgr Marcin Siedlaczek ul. Monte Cassino 55 85-791 Bydgoszcz tel. 604631227 Marcinsied@o2.pl   Streszczenie Łokieć tenisisty jest jedną z najczęstszych dolegliwości rozpoznawanych w obszarze stawu łokciowego. Pomimo tak powszechnego występowania wiele pytań związanych z tą jednostką pozostaje niewyjaśnionych. Doniesienia dotyczące efektywności różnych form terapii również zdają się być niejednoznaczne. Celem pracy jest przybliżenie globalnych zależności występujących w ciele, które mogą wpływać na dolegliwości pacjentów oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy zawsze należy szukać przyczyny w miejscu bólu.  Zwrócić uwagę należy na fakt, iż współczesna anatomia bardziej dzieli niż łączy, a co za tym idzie często pośrednie i bezpośrednie zależności pomiędzy nawet blisko położonymi strukturami są w badaniu czy analizie pomijane.   Abstract Tennis elbow is one of the most common disorders diagnosed in the elbow area. Despite such prevalence, lot of questions associated with this disease still remains unexplained. Reports about the effectiveness of treatment also seems to be not clear. The aim of the work is to familiarize with global relationships in a body, that can influence the disorders of patients and attempt to answer the question of whether we should always look for the pain cause in painful localization. We should pay attention to the fact, that classic anatomy divides rather than connect. Because of this fact, therapists often ignore direct and indirect relationships between even closely located structures.   Słowa kluczowe: łokieć tenisisty, powięź.   Key words: tennis elbow, fascia.

 19. Peginterferon beta-1a – nowa postać interferonu beta-1a

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zdzisław Maciejek

  2015-11-01

  Full Text Available W 2014 roku, po zakończeniu próby klinicznej III fazy ADVANCE, do leczenia postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego wprowadzono nową pegylowaną postać interferonu beta-1a o wydłużonym czasie działania. Do badania zakwalifikowano 1512 chorych ze 183 ośrodków z 26 krajów (500 uczestników przyjmowało placebo, 512 – peginterferon beta-1a w dawce 125 µg podawany podskórnie co 2 tygodnie, 500 – peginterferon beta-1a w dawce 125 µg podawany podskórnie co 4 tygodnie. Grupy były zbliżone pod względem wieku, płci, czasu trwania choroby i niepełnosprawności ocenianej w Expanded Disability Status Scale. Cel badania stanowiła ocena skuteczności i bezpieczeństwa pegylowanego interferonu beta-1a po 2 latach terapii w porównaniu z grupą placebo, która w drugim roku również otrzymywała ten lek. Skuteczność peginterferonu beta-1a podawanego co 2 tygodnie w porównaniu z placebo przejawiała się redukcją rocznego wskaźnika rzutów (o 37%, liczby nowych lub powiększonych ognisk T2-zależnych (o 67%, ryzyka wystąpienia rzutu (o 39% i ryzyka utrwalonej 12-tygodniowej progresji niepełnosprawności (o 33%. Najczęstsze działania niepożądane towarzyszące kuracji (94% chorych to odczyn w miejscu wkłucia, objawy grypopodobne, gorączka i bóle głowy. U 16% osób przyjmujących lek co 2 tygodnie i 22% otrzymujących go co 4 tygodnie odnotowano poważne objawy niepożądane (rzuty, zapalenie płuc, infekcje dróg moczowych. Reasumując: leczenie peginterferonem beta-1a cechowały skuteczność, dobra tolerancja i bezpieczeństwo.

 20. Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław Pasek

  2012-04-01

  Full Text Available Wstęp: Rwa kulszowa, ischialgia (łac. ischias to zespół objawów związanych z uciskiem na przebiegu nerwów rdzeniowych L4, L5 lub S1 tworzących nerw kulszowy. Wiedza na temat leczenia zmienia się radykalnie i coraz częściej w leczeniu stosuje się wybrane metody fizykoterapeutyczne. W ostatnich latach ukazuje się coraz więcej publikacji dotyczących praktycznego wykorzystania w medycynie pól magnetycznych niskiej częstotliwości. Duża różnorodność wskazań oraz zastosowań w praktyce przynosi szerokie spektrum możliwości leczniczych. Materiał i metoda: Badaniami objęto grupę 47 pacjentów z rozpoznaniem rwy kulszowej spowodowanej zmianami zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego. Pacjentów podzielono na 3 grupy badawcze i poddano odpowiednio zabiegom magnetoterapii, magnetostymulacji i magnetoledoterapii w celu porównania przeprowadzonej terapii. Dokonano subiektywnej oceny odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS. Dodatkowo posłużono się ankietą, w której oceniono częstość zażywania leków przeciwbólowych. Do oceny jakości życia wykorzystano skalę EuroQol. U każdego pacjenta podczas badania fizykalnego wykonano test Lasègue’a. Wyniki: Wykazano statystyczne zmniejszenie nasilenia odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS badanych pacjentów (p<0,01, znaczną redukcję zażywanych leków przeciwbólowych oraz poprawę jako- ści życia ocenianej w skali EuroQol (p<0,01 po zastosowaniu zabiegów pola magnetycznego niskiej częstotliwości. Wnioski: Terapia polem magnetycznym bez względu na zastosowaną metodę zmniejsza odczuwane dolegliwości bólowe, co wpływa na poprawę jakości życia leczonych chorych. Zastosowana terapia przyczynia się również do ograniczenia przyjmowania leków przeciwbólowych. W badaniu nie stwierdzono znaczącej przewagi którejś z analizowanych metod w odniesieniu do otrzymanych wyników leczenia.

 1. Leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne zarejestrowane u dzieci i młodzieży. Trudności prawne i etyczne związane z zakresem rejestracji leków

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Niwiński

  2017-11-01

  Full Text Available Wstęp: Wykonując swój zawód, lekarz jest zobowiązany do przestrzegania nie tylko zasad sztuki lekarskiej, lecz także przepisów prawa. Regulacje prawne dotyczą m.in. zgody na leczenie i zasad rejestracji leków. Leki są zarejestrowane w ściśle określonych wskazaniach, dla konkretnych grup pacjentów. Zastosowanie leku poza rejestracją może zostać zinterpretowane jako przeprowadzenie eksperymentu medycznego. Podstawą stosowania leków są zalecenia towarzystw naukowych. W psychiatrii dzieci i młodzieży wiele leków nie ma rejestracji do stosowania u osób poniżej 18. roku życia, w związku z czym lekarz po udzieleniu odpowiednich informacji musi uzyskać pisemną zgodę na leczenie od rodzica lub opiekuna prawnego. Cel: Celem pracy był przegląd leków stosowanych w terapii zaburzeń depresyjnych i psychotycznych w populacji dzieci i młodzieży pod kątem wieku pacjentów zgodnego ze wskazaniami rejestracyjnymi. Metoda: Bazując na Indeksie Leków Medycyny Praktycznej, przeanalizowano charakterystyki produktów leczniczych. Wyniki: Spośród 226 leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych zarejestrowanych w Polsce 149 jest niewskazanych lub przeciwwskazanych do podawania pacjentom poniżej 18. roku życia. Kolejnych 29 leków zostało zarejestrowanych u dzieci, ale we wskazaniach innych niż leczenie zaburzeń depresyjnych i psychotycznych. Ponadto różne postacie leków lub postacie wytwarzane przez różne firmy farmaceutyczne mogą mieć odmienną rejestrację. Wnioski: Brak rejestracji leków stosowanych w psychiatrii dzieci i młodzieży stanowi zagrożenie prawne i finansowe dla lekarza, a także może powodować nieufność rodzica.

 2. Leczenie schizofrenii elektrowstrząsami oraz lekami przeciwpsychotycznymi, łącznie z elektrowstrząsami

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia Kołodziej‑Kowalska

  2011-12-01

  Full Text Available Elektrowstrząsy (EW były stosowane w leczeniu schizofrenii od czasu ich wynalezienia w 1938 roku. Wprowadzenie efektywnej farmakoterapii schizofrenii oraz zaburzeń nastroju doprowadziło do znacznego spadku ich wykonywania w latach 60. i 70. XX wieku. Stopniowe wykazanie ograniczeń skuteczności i występowanie objawów niepożądanych le‑ ków przeciwpsychotycznych doprowadziło w kolejnych dekadach do powrotu zainteresowania elektrowstrząsami jako metodą leczenia lekoopornej schizofrenii. Niestety, wskazania do zastosowania EW w schizofrenii i ich miejsce w algoryt‑ mach leczniczych są niejasne, głównie w związku z brakiem odpowiedniej jakości badań klinicznych. Kontrowersje zwią‑ zane z oceną efektywności EW w leczeniu schizofrenii, zwłaszcza opornej na farmakoterapię, znalazły odzwierciedlenie w różnicach w rekomendacjach wydawanych przez różne towarzystwa naukowe. Analiza danych z literatury (nieliczne badania randomizowane i otwarte, głównie badania retrospektywne i opisy kazuistyczne wykazuje, że strategia polegająca na leczeniu skojarzonym lekami przeciwpsychotycznymi i elektrowstrząsami jest efektywniejsza od każdej z tych metod z osobna. Badania sugerują także, że połączenie EW i klozapiny jest raczej bezpieczne i skuteczne; doniesienia oceniające połączenie z nowymi LPP drugiej generacji są nieliczne. Identyfikowano różne czynniki predykcyjne poprawy po leczeniu skojarzonym EW i LPP. Częsta jest konkluzja, że elektrowstrząsy w połączeniu z lekami przeciwpsychotyczny‑ mi mogą być rozważane jako opcja terapeutyczna u pacjentów, u których farmakoterapia wykazuje ograniczoną skutecz‑ ność. Profil objawów ubocznych terapii skojarzonej nie różni się od samych zabiegów EW, jest ona bezpieczna i dobrze tolerowana.

 3. Topiramat – przegląd wybranych artykułów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Klimek

  2013-06-01

  Full Text Available Padaczka stanowi poważny problem epidemiologiczny z powodu znacznego rozpowszechnienia, a także terapeutyczny ze względu na odsetek przypadków lekooporności wynoszący 30%. W związku z tym położono nacisk na proces zsyntetyzowania nowych leków przeciwpadaczkowych (LPP, które będzie cechować większa skuteczność niż dotychczasowych. Pomimo wprowadzenia do obrotu ponad dziesięciu LPP drugiej generacji odsetek przypadków padaczki lekoopornej nie uległ zmianie, aczkolwiek u pojedynczych chorych wykazały one wyższość nad preparatami stosowanymi tradycyjnie. Do leków przeciwpadaczkowych drugiej generacji należy między innymi topiramat (TPM, cechujący się unikalną budową chemiczną (pochodna fruktopiranozy. W Polsce został wprowadzony do obrotu w 1998 roku. W niniejszej pracy opisano właściwości farmakokinetyczne, jak również zastosowanie TPM jako terapii dodanej w napadach padaczkowych uogólnionych i napadach częściowych oraz jako monoterapii w tego typu napadach. Topiramat ma wielokierunkowy mechanizm działania. Jest silnym blokerem kanałów sodowych, a także wpływa na kanały wapniowe, zwiększa aktywność receptorów GABA, blokuje typ kainowy/AMPA receptorów glutaminowych, jest słabym inhibitorem anhydrozy węglanowej. Omówiono dodatkowo możliwości zastosowania TPM w status epilepticus. Zwrócono uwagę na koszt leczenia topiramatem w porównaniu z takimi lekami, jak kwas walproinowy, oraz wpływ na jakość życia w porównaniu na przykład z lamotryginą. Opisano objawy uboczne, przyglądając się bliżej przyczynie spadku wagi przy zastosowaniu TPM oraz możliwości wystąpienia kwasicy metabolicznej, kamicy nerkowej oraz zmniejszonej potliwości. Podkreślono zalety stosowania topiramatu na tle innych LPP.

 4. Biomarkery uszkodzenia miąższu nerek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Jung

  2011-12-01

  Full Text Available Ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI jest rozpoznawane w oparciu o stężenie kreatyniny w surowicy i upośledzenie filtracji kłębuszkowej (glomerular filtration rate, GFR. AKI, które zastąpiło w ostatnich latach termin ostra niewydolność nerek, jest rozpoznawane między innymi u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych, w wyniku nefrotoksycznego uszkodzenia radiokontrastem podczas zabiegów naczyniowych i badań obrazowych, u pacjentów oddziałów intensywnej terapii, we wstrząsie septycznym. Stężenie surowiczej kreatyniny jest ciągle głównym testem diagnostycznym, chociaż zmienia się w przebiegu AKI później niż GFR, który stanowi dokładniejszy wskaźnik czynności nerek. Użyteczność stężenia kreatyniny jako obiektywnego parametru jest jednak ograniczona, ponieważ zależy ono od wielu czynników, w tym od stopnia nawodnienia, diety, masy ciała, masy mięśniowej, wieku, płci, stosowanych leków. Nowe badania zaprezentowały inne, bardziej użyteczne laboratoryjne markery AKI, możliwe do oznaczenia w surowicy i/lub w moczu. Należą do nich m.in. cystatyna C, NGAL, KIM-1, L-FABP i IL-18. Nowe biomarkery stwarzają większe możliwości we wczesnym wykrywaniu AKI, a także mogą określać stopień uszkodzenia nerek w przebiegu AKI. Mogą być również przydatne w prognozowaniu zagrożenia przewlekłą chorobą nerek (PChN w wyniku AKI lub z innych przyczyn. Celem opracowania jest przedstawienie przeglądu aktualnych doniesień dotyczących zastosowania nowych biomarkerów we wczesnym wykrywaniu AKI oraz progresji do PChN.

 5. Przydatność artroskopowej totalnej synowektomii w leczeniu wysiękowego zapalenia stawu kolanowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Frąszczak

  2011-06-01

  Full Text Available Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS to przewlekła immunologiczniezależna układowa choroba tkanki łącznej. Charakteryzujeją symetryczne i przewlekłe zapalenie błony maziowej. Obej -muje stawy obwodowe, a z dużych stawów najczęściej stawkolanowy. Oprócz leczenia farmakologicznego jedną z metod opera -cyjnych jest synowektomia. Ostatnio coraz większego znaczenianabiera artroskopowa totalna synowektomia z uwagi na mało -inwazyjność, dużą radykalność oraz skrócenie czasu terapii i rehabilitacji.Technika ta pozwala na dość dokładne usunięcie błonymaziowej z 4 portów artroskopowych, a wskazaniem są nawracającewysięki trwające 6 miesięcy.Celem pracy było przedstawienie wczesnych wyników i sku -teczności artroskopowej totalnej synowektomii wykonaneju chorych na RZS. Ocenie poddano chorych po artroskopowejtotalnej synowektomii stawu kolanowego wykonanej w KliniceReumoortopedii Instytutu Reumatologii w Warszawie w latach2005–2006. Okres obserwacji wynosił dwa lata. Badania prowa -dzono na podstawie opracowanych własnych kart badań, a ocenywyników dokonano na podstawie czynnościowych skal HSSi Lysholma. Do badania zgłosiło się 15 chorych z 21 osób opero -wanych. Ocenę czynnościową przeprowadzono w okresie od półroku do 2 lat po artroskopowej totalnej synowektomii. Stwier dzono,że wynik doskonały i dobry po operacji osiągnęło w tym okresie 80% badanych. Wyniki te są porównywalne z wynikami uzyskanymiprzez inne ośrodki zajmujące się tym problemem w Europie i naświecie. Artroskopowa totalna synowektomia umożliwia szybkiepodjęcie rehabilitacji i funkcji czynnościowej stawu, skraca czasleczenia i obniża jego koszty oraz redukuje dawki leków podstawowych(tab. I.

 6. Depresja u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brygida Kwiatkowska

  2011-04-01

  Full Text Available Depresja jest najczęstszym schorzeniem psychicznym występującymu pacjentów tzw. podstawowej opieki zdrowotnej i stwierdzasię ją u 12,5% chorych, a w przebiegu schorzeń przewlekłych jestroz poznawana wielokrotnie częściej.Do rozwoju depresji w przebiegu schorzeń przewlekłych przyczyniasię wiele czynników, takich jak: predyspozycje genetyczne, predyspozycjepsychiczne, długotrwale utrzymujący się stres orazzwiększenie stężeń cytokin prozapalnych w ośrodkowym układzienerwowym. Ośrodkowy układ nerwowy w wyniku działania cytokinprozapalnych aktywuje wiele zmian w układzie neuroendokrynnymi immunologicznym, określanych jako „zachowanie chorobowe” (sickness behaviour.W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS depresja występujeu 13–65% chorych, ale tylko u 25% chorych jest rozpoznana. Tak częstewystępowanie depresji jest wynikiem utrzymywania się dużegostężenia cytokin prozapalnych wtym schorzeniu, powodującego zaburzeniaw zachowaniu. Depresja wpływa negatywnie na przebieg RZS,nasilając objawy somatyczne choroby. Z kolei wyniki leczenia depresjisą tym gorsze, im większa jest aktywność RZS, co powoduje zmniejszenieskuteczności leczenia podtrzymującego i zwiększa możliwośćwy stąpienia nawrotów depresji po pierwszym epizodzie. Udowadniato konieczność jednoczesnego intensywnego leczenia obu chorób i ichwczesnego rozpoznania. Rozpoznanie depresji może nastręczać dużotrudności z powodu nakładania się objawów wy stępujących zarównow depresji, jak i w RZS, takich jak: zmęczenie, brak apetytu, zmniejszeniemasy ciała, różnego typu dolegliwości bólowe itp. Nierozpoznanadepresja w przebiegu RZS, poza wpływem na nasilenie objawówchoroby, zmniejsza skuteczność stosowanej terapii, z uwagi na gorsząwspółpracę pacjenta i mniejsze zaangażowanie w leczenie. Zwiększato ryzyko myśli i prób samobójczych oraz skraca czas przeżycia pacjentówchorych na RZS.

 7. Międzynarodowy konsensus dotyczący astmy u dzieci opracowany na podstawie International consensus on (ICON pediatric asthma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Mierzejewska

  2012-11-01

  Full Text Available Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą dolnych dróg oddechowych u dzieci na całym świecie. Dostępne wytyczne ułatwiają podejmowanie decyzji leczniczych w populacji dziecięcej dotkniętej astmą. Postępowanie według ujednoliconych schematów niewątpliwie poprawia efekty, ale ich rozpowszechnianie i wdrażanie nadal stanowi duże wyzwanie. Międzynarodowa współpraca towarzystw medycznych (EAACI, AAAAI, ACAAI, WAO zaowocowała wydaniem konsensusu ICON dotyczącego astmy u dzieci. Autorzy dokumentu podkreślili kluczo‑ we informacje wspólne dla istniejących wytycznych, a także dokonali przeglądu oraz skomentowali różnice, dostarczając zwięzłych rekomendacji. Niniejsza praca systematyzuje informacje zawarte w tym dokumencie. Zasady leczenia astmy u dzieci są powszechnie akceptowane. Celem terapii jest kontrola choroby. W celu opty‑ malnego leczenia pacjenci oraz ich rodzice powinni być odpowiednio edukowani przez pracowników służby zdrowia. Istotne są również identyfikacja i unikanie czynników wyzwalających, a także regularna ocena i moni‑ torowanie choroby. Podstawę leczenia stanowi farmakoterapia. Optymalna farmakoterapia w większości przy‑ padków pomaga pacjentom kontrolować objawy i zmniejszyć ryzyko zachorowania w przyszłości. Leczenie zaostrzenia jest głównym punktem rozważań terapeutycznych zależnym od stosowanego leczenia przewlekłego. Dąży się do leczenia uzależnionego od fenotypu astmy, jednak ten cel nie został jeszcze osiągnięty.

 8. Parametry oceny kontroli astmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej M. Fal

  2009-09-01

  Full Text Available Nie ma jednoznacznego stanowiska, które z oznaczanych obecnie parametrów w przebiegu astmy najlepiej odzwierciedlają efektywność leczenia i mogą być powszechnie uznanymi kryteriami oceny tej choroby. Do tej pory najczęściej stosowano w tym celu parametry spirometryczne (FEV1, PEF, występowanie wybranych objawów choroby (nocne lub dzienne napady duszności, nocne przebudzenia oraz przyjmowanie „na ratunek” β2-agonistów. Nie odzwierciedlają one jednak w pełni złożonych procesów patogenetycznych leżących u podłoża astmy. Artykuł niniejszy przedstawia znaczenie iwzajemne korelacje innych parametrów, szczególnie monitorujących przebieg zapalenia alergicznego: eozynofilia w plwocinie, stężenie eozynofilowego białka kationowego (ECP w surowicy krwi i/lub w plwocinie, stężenie wydychanego tlenku azotu (eNO, nadreaktywność oskrzeli (PC20, PD20, parametry spirometryczne (FEV1, PEF, parametry jakości życia (częstość hospitalizacji, częstość i nasilenie zaostrzeń. Autorzy zwracają także uwagę na wzrastającą rolę oceny jakości życia pacjentów w monitorowaniu terapii astmy szczególnie wkontekście współpracy pacjenta irelacji pacjent – lekarz. Ocenie zostaje poddany szereg badań analizujących poszczególne parametry i zależności pomiędzy nimi. W podsumowaniu analizowany jest sposób właściwego kojarzenia parametrów z różnych grup wcelu uzyskania pełnego obrazu poziomu kontroli astmy, co jest szczególnie podkreślane przez GINA2006, i podjęcia właściwych decyzji terapeutycznych. Autorzy sugerują, że dla pełniejszej indywidualizacji leczenia konieczna jest jednoczesna ocena parametrów, co najmniej po jednym, z przedstawionych grup. Dalsze badania są konieczne dla uzyskania bardziej obiektywnych połączeń parametrów w ocenie leczenia i kontroli astmy.

 9. Znaczenie diagnostyczne klasyfikacji rozwojowych we wczesnym rozpoznaniu mózgowego porażenia dziecięcego = The diagnostic importance of diagnostic developmental classifications in the early diagnosis of cerebral palsy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Strączyńska

  2016-01-01

    Streszczenie Skale rozwojowe są powszechnie stosowane w programie wczesnej interwencji. Zaleca się ich stosowanie w ocenie motorycznej niemowląt i małych dzieci, jako podstawowe narzędzia diagnostyczne i prognozujące cel terapii. Badanie neurorozwojowe mają przede wszystkim na celu wykrywanie zagrożenia występowania mózgowego porażenia dziecięcego i innych deficytów wynikających z zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. W dostępnej literaturze opisano wiele klasyfikacji rozwojowych jednak nie zawsze odznaczają się one wysoką specyficznością i czułością w określaniu poziomu nieprawidłowości. Praca ma na celu przybliżenia cech charakterystycznych poszczególnych testów diagnostycznych z oceną ich rzetelności i trafności zastosowania we wczesnym rozpoznaniu mózgowego porażenia dziecięcego.   Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, diagnostyka niemowlaków, testy przesiewowe, zaburzenia rozwoju.   Abstract The developmental scales are widely used in the early intervention. It They areis recommended to be for used in the motor assessments  in of infants and young children, as the basic diagnostic tools and forecasting the therapeutic target. The neurodevelopmental examinations are primarily aimed at detecting the risk (risk factors of cerebral palsy and other deficits consequent resulting from disorders of the central nervous system. The literature describes many developmental classifications, however, not always are they are characterized by high specificity and sensitivity in determining the level of disabilities. The paper aims to introduce the characteristics of individual diagnostic tests and simultaneously with evaluation of their reliability and application validity of the application in early diagnosis of cerebral palsy. Keywords: cerebral palsy, developmental disorders, infant diagnostics infants, screening tests.

 10. Escitalopram w leczeniu zaburzeń psychicznych chorych w podeszłym wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2015-07-01

  Full Text Available Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u chorych w podeszłym wieku jest często trudna i ograniczona powszechniejszym niż u młodszych chorych występowaniem objawów niepożądanych, interakcji lekowych oraz koniecznością brania pod uwagę współchorobowości, nie tylko psychiatrycznej, ale przede wszystkim – somatycznej. Te aspekty, razem z wieloczynnikową patogenezą zaburzeń i znaczną w wielu badaniach odpowiedzią placebo, prowadzą do względnie niższych wskaźników efektywności klinicznej leczenia. Właściwy wybór leku, uwzględniający jego skuteczność i bezpieczeństwo, jest zatem kluczowy dla sukcesu terapii. Escitalopram to obiecujący lek dla starszych chorych. Jego znaczna selektywność farmakodynamiczna, korzystny profil farmakokinetyczny, w tym stosunkowo niewielki potencjał wchodzenia w interakcje lekowe, oraz dość rzadkie wywoływanie poważnych objawów ubocznych spowodowały – wraz z zadowalającymi wynikami badań klinicznych – częste i z korzyścią dla pacjentów stosowanie escitalopramu w zaburzeniach nastroju (także w tzw. organicznych i zaburzeniach lękowych, a ostatnio jako leku korygującego zaburzenia zachowania towarzyszące otępieniu, takie jak pobudzenie, agresja czy psychoza. Dodatkowym ważnym aspektem stosowania escitalopramu jest łatwość podawania (jedna dawka na dobę oraz dostępność postaci w kroplach, która może być szczególnie użyteczna dla chorych z problemami w połykaniu, przyjmujących wiele leków, karmionych poprzez gastrostomię czy z zaburzeniami funkcji poznawczych.

 11. Rozwój diagnostyki poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych – przegląd narzędzi diagnostycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Klecka

  2010-12-01

  Full Text Available Płodowy zespół alkoholowy (fetal alcohol syndrome, FAS, najpoważniejsza konsekwencja działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym, został opisany we francuskiej literaturze medycznej przez Lemoine’a w 1968 roku. Pięć lat później Jones i wsp. jako pierwsi wykazali związek pomiędzy nadużywaniem alkoholu przez ciężarne kobiety a specyficznymi cechami wad wrodzonych. Praca ta stanowiła podstawę do dalszych badań nad określaniem kryteriów diagnostycznych. Od tego czasu rozwinięto kilka propozycji diagnostycznych, których celem jest dokładny ogląd szerokiego spektrum fizykalnych i behawioralnych anomalii będących skutkiem prenatalnej ekspozycji na alkohol. Diagnostyka poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych (fetal alcohol spectrum disorder, FASD jest wyzwaniem trudnym. Osoby po prenatalnej ekspozycji na alkohol wykazują szeroką gamę objawów, z których większość nie jest specyficzna wyłącznie dla intoksykacji prenatalnej i często manifestuje się w różnorodny sposób w ciągu życia. W Polsce FAS i inne zaburzenia rozwojowe wywołane alkoholem są diagnozowane sporadycznie, a brak dostępu do obiektywnych narzędzi diagnostycznych oraz fachowej literatury w języku polskim sprawia, że diagnoza oparta jest na subiektywnej ocenie badającego – rozpoznania ustalane w różnych ośrodkach mogą się różnić. W efekcie osoby z FASD często pozostają bez prawidłowej diagnozy lub na skutek błędnej diagnozy (np. autyzm, ADHD, zaburzenia zachowania itp. poddawane są nieprawidłowej terapii. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie rozwoju metod diagnostycznych na świecie i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem 4-stopniowej skali diagnostycznej.

 12. Zastosowanie SMR neurofeedbacku w padaczce lekoopornej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Kopka

  2015-08-01

  Full Text Available Padaczka to jedno z najczęstszych schorzeń neurologicznych. Głównym celem leczenia jest zmniejszenie liczby napadów, a co za tym idzie – poprawa jakości życia chorych. Jeżeli dwie próby odpowiednio dobranego, tolerowanego i zastosowanego leczenia farmakologicznego okazują się nieskuteczne, padaczkę określa się mianem lekoopornej. W Polsce na padaczkę choruje około 400 tysięcy osób, u około 30% z nich występuje postać lekooporna. Tylko część pacjentów może skorzystać z leczenia chirurgicznego, istnieje zatem potrzeba poszukiwania alternatywnych metod wspomagania terapii. Jedną z nich wydaje się SMR neurofeedback – metoda treningu oparta na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli dostarczania choremu informacji zwrotnej o zmianach wartości rejestrowanych parametrów fizjologicznych. Gdy podczas treningu rejestrowana jest i wykorzystywana czynność bioelektryczna mózgu (EEG, mówimy o neurofeedbacku. Artykuł ma na celu przedstawienie wiedzy na temat stosowania SMR neurofeedbacku w leczeniu osób z padaczką lekooporną. W 1972 roku Sterman i Friar, zachęceni pozytywnymi wynikami badań na zwierzętach, podjęli pierwszą próbę leczenia za pomocą neurofeedbacku pacjentki z padaczką lekooporną, zaś w ostatniej dekadzie opublikowano wyniki dwóch niezależnych metaanaliz. Wydaje się, że neurofeedback powinien być brany pod uwagę jako terapia uzupełniająca w przypadku chorych z padaczką lekooporną, zwłaszcza gdy zawiodły inne metody. Do potwierdzenia skuteczności neurofeedbacku konieczne są dalsze randomizowane badania kontrolowane – w pracy wskazano ich kierunki.

 13. Psychologiczne trudności, wsparcie społeczne oraz radzenie sobie ze stresem u rodziców dzieci z chorobą nowotworową

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Chrapek

  2016-03-01

  Full Text Available Choć w leczeniu chorób nowotworowych u dzieci odnotowano znaczące postępy, a tym samym realnie wzrosły szanse na przeżycie nieletnich pacjentów, jest to wciąż sytuacja kryzysowa nie tylko dla chorego, lecz także dla jego rodziny. Rodzice stają bowiem w obliczu szeregu wyzwań, dotyczących m.in. stałej opieki nad dzieckiem, inwazyjnego i długotrwałego leczenia, problemów finansowych, jak również trudności natury psychologicznej. Zgodnie z klasyfikacją DSM-IV nowotwór zdiagnozowany u dziecka może być przeżyciem o charakterze traumatycznym i prowadzić do wystąpienia objawów stresu pourazowego. Te i inne symptomy zaburzonego funkcjonowania emocjonalnego dziecka mogą z kolei poważnie zagrażać adaptacji rodziców do nowej sytuacji. Celem artykułu jest analiza wyników badań dotyczących psychologicznych trudności rodziców dzieci chorych onkologicznie oraz wsparcia społecznego, które te osoby otrzymują, i stosowanych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wnioski: Przegląd piśmiennictwa potwierdził zwiększone ryzyko wystąpienia objawów psychopatologicznych o obrazie depresji, lęku i traumy w omawianej grupie rodziców. Analiza wyników badań wykazała zależność poziomu nasilenia objawów od szeregu zmiennych, w tym od czasu, który upłynął od momentu diagnozy dziecka. Uzyskane dane podkreślają znaczenie wsparcia i umiejętności radzenia sobie ze stresem dla funkcjonowania emocjonalnego matki lub ojca podczas choroby dziecka. Stanowi to podstawę do ważnych działań praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem planowania terapii dla tej grupy rodziców.

 14. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego dotyczące stosowania leków biologicznych w łuszczycy zwyczajnej i stawowej (łuszczycowym zapaleniu stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacek Szepietowski

  2010-02-01

  Full Text Available Łuszczyca jest przewlekłą zapalną chorobą skóry dotyczącą około1–3% populacji rasy kaukaskiej. Wprowadzenie do leczenia tego schorzenialeków biologicznych, które cechują się dobrą skutecznościąi wysokim profilem bezpieczeństwa, spowodowało, że obecnie wieluchorych na łuszczycę może prowadzić normalny tryb życia. Z tegopowodu niezbędne jest, aby leki biologiczne były dostępne również dlapolskiej populacji pacjentów, zwłaszcza tych, u których inne metodyterapii okazały się nieskuteczne lub też nie mogą być stosowane. Obecnewytyczne opracowano w celu ułatwienia polskim dermatologomkwalifikowania pacjentów z łuszczycą do leczenia biologicznego i ichdalsze prowadzenie. Mamy nadzieję, że przedstawione wskazówkibędą cenną pomocą dla lekarzy, którzy dopiero rozpoczynają doświadczeniaz tą grupą leków.W polskich realiach ekonomicznych do leczenia biologicznego powinnibyć kwalifikowani pacjenci z łuszczycą zwyczajną o średnim lubdużym nasileniu, u których nie uzyskano poprawy po leczeniu z zastosowaniemprzynajmniej dwóch różnych metod tradycyjnej terapiiogólnej lub którzy mają przeciwwskazania do stosowania innychmetod terapii ogólnej. W przypadku łuszczycowego zapalenia stawówterapię lekami biologicznymi można rozważyć u pacjentów z jegoaktywną postacią, u których nie uzyskano wystarczającej poprawy pozastosowaniu przynajmniej dwóch przeciwreumatycznych leków modyfikujących przebieg choroby, podawanych w monoterapii lubpoliterapii. Autorzy nie rekomendują żadnego leku biologicznego jakopierwszego leku z wyboru. Decyzję tę lekarz podejmuje sam, w zależnościod indywidualnego przypadku i na podstawie bieżących danychpiśmiennictwa na temat ich skuteczności i bezpieczeństwa.

 15. Nowoczesna farmakoterapia kardiologiczna w świetle nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2013 roku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filip M. Szymański

  2013-09-01

  Full Text Available W bieżącym roku Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology, ESC opublikowało nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, postępowania u chorych ze stabilną cho‑ robą wieńcową oraz wytyczne dotyczące chorób układu sercowo-naczyniowego w grupie pacjentów z cukrzycą. Częstość występowania wszystkich tych schorzeń w populacji ogólnej jest bardzo wysoka. W codziennej praktyce klinicznej lekarze, niezależnie od wykonywanej specjalizacji, bardzo często spotykają się z pacjentami z nadciśnie‑ niem tętniczym, cukrzycą czy chorobą wieńcową. Aby leczyć pacjentów zgodnie z najnowszymi zaleceniami, lekarze praktycy muszą stale pogłębiać swoją wiedzę. W kontekście publikacji nowych wytycznych szczególnie istotne jest zapoznanie się z wprowadzanymi zasadami dotyczącymi farmakoterapii – właśnie w stosunku do leczenia farma‑ kologicznego obserwowane w ostatnich latach zmiany są najbardziej dynamiczne i w bardzo wysokim stopniu wpły‑ wają na sposób postępowania z pacjentami. Niektóre ze stosowanych w kardiologii grup farmaceutycznych zyskują na znaczeniu, inne powoli zastępowane są nowymi substancjami. W obecnych wytycznych pozycja inhibitorów konwertazy angiotensyny, blokerów receptora angiotensynowego, statyn oraz kwasu acetylosalicylowego w lecze‑ niu oraz prewencji incydentów sercowo-naczyniowych została umocniona. Jednak w przypadku wymienionych grup leków bardzo istotny jest wybór substancji, która będzie spełniać oczekiwania dotyczące zarówno skuteczności działania, jak i bezpieczeństwa terapii. Poniższa praca, poza podsumowaniem najnowszych wytycznych ESC, pokazuje dowody naukowe potwierdzające skuteczność kliniczną takich substancji, jak ramipril, telmisartan, ator‑ wastatyna czy rosuwastatyna, u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

 16. Determinanty zakresu praktyki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentami nieprzytomnymi = Determinants of the scope of nursing practice in the care of unconscious patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Ślusarska

  2015-11-01

    Słowa kluczowe: pacjent nieprzytomny, stan funkcji życiowych, różnorodność symptomatologii, praktyka pielęgniarska.   Keywords: unconscious patient, state of vital functions, variety of symptomatology, nursing practice.   Streszczenie   Wstęp. Sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem nieprzytomnym to złożony i długotrwały proces. Wymaga znajomości uwarunkowań tego stanu oraz samodzielności pielęgniarki w zakresie działań dostosowanych do potrzeb pacjenta nieprzytomnego. Cel. Określenie zakresu symptomów determinujących opiekę wobec pacjentów nieprzytomnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Materiał i metody. Analizie empirycznej poddano dokumentację szpitalną grupy 101 pacjentów nieprzytomnych, hospitalizowanych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAIT w Lublinie w okresie jednego roku. Badania prowadzono metodą retrospektywnej analizy źródłowej dokumentacji medycznej i pielęgniarskiej. Wyniki. Najczęstszą przyczyną stanu nieprzytomności były: urazy (31,68% oraz zaburzenia świadomości w przebiegu choroby podstawowej (26,73% i inne czynniki zewnętrzne (21,78%. W analizowanej grupie 55,45% zachowało pełną wydolność oddechową, u 31,68% była zastosowana intubacja, a w przypadku 12,87% założono rurkę tracheostomijną W zakresie funkcji układu moczowego tj. wydalanie moczu u 83,17% osób było kontrolowane poprzez założony cewnik do pęcherza moczowego, natomiast u 16,83% pacjentów zastosowano pieluchomajtki. W zakresie funkcji wydalania stolca u 62,38% stolec był normalny, u 18,81% wystąpiła biegunka i u 18,81% osób wystąpiły zaparcia. Wnioski. Wyniki badań wykazały zróżnicowany stan zdrowia pacjentów nieprzytomnych, który determinuje przedmiot praktyki pielęgniarskiej. Analiza symptomów zarejestrowanych retrospektywnie wśród pacjentów nieprzytomnych wskazuje na dominację obszarów deficytu samoopieki oraz ryzyka powikłań wynikających z braku aktywno

 17. Kompleksowe postepowanie leczenicze nowotowrów gruczołu sutkowego = Comprehensive therapeutic treatments methods of mammary gland carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Paweł Mieszkowski

  2015-07-01

  terapii nowotworów piersi ze szczególnym  skupieniem się na kompleksowym podejściem do problemu klinicznego jakim są nowotwory piersi. Ma to na celu lepszego zrozumienie roli wczesnej diagnostyki w przeciwdziałaniu rozwojowi nowotworów piersi oraz konieczności prowadzenia kompleksowych działań leczniczych (współdziałania metod leczenia z zakresu farmacji, fizjoterapii, psychologii w terapii tego schorzenia.   Summary             Breast cancers are now the most commonly diagnosed cancer amongst worldwide women, with the number of newly diagnosed cases 1 670 000 patients (in 2012. Among deaths due to cancer, breast cancer is the first cause of women death in less developed countries and the second (after lung cancer in developed countries. In Poland continuous increase of breast cancer incidences is being observed. Breast cancers are mostly diagnosed in 50 - 69 years women, but recently the number of breast cancer rates in younger women is increasing.             In the last two decades, new prevention strategies allow the detection of the disease development in its early stages, significantly increasing the chance of patients longer life or full  recovery. However, the treatment of breast cancer remains a long-term process which not gives a guarantee for the inhibition and recovery. The therapeutic efficacy of therapy methods is very diverse and always requires customization, and uses separate treatment strategies (surgery, pharmacotherapy, physiotherapy, psychotherapy, which will improve patient general health, slowing down the disease progression or improving the quality of life.             This article is an attempt to systematize the available diagnosis and treatment methods of breast cancer with a particular focus on a comprehensive approach to this clinical problem. The aim is to better understand the role of early diagnosis in prevention of breast cancer development and the need of a comprehensive approach

 18. Short-Lived Isotopes Used as Tracers in Industry (with Special Reference to Swedish Industry); Emploi de Radioindicateurs de Courte Periode a l'Echelle Industrielie dans les Usines Suedoises; ПРИМЕНЕНИЕ КОРОТКОЖИВУЩИХ ИЗОТОПОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ МЕЧЕНЫХ АТОМОВ; Isotopos de Periodo Corto Utilizados Como Indicadores en la Industria Sueca

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Erwall, L. G.; Forsberg, H. G.; Ljunggren, K. [Isotoptekniska Laboratoriet, Stockholm (Sweden)

  1963-03-15

  prestar asistencia a las empresas industriales proporcionandoles asesoiamiento, personal y los instrumentos necesarios para las aplicaciones industriales de los radioisotopos. (author) [Russian] Metody radioaktivnyh mechenyh atomov bystro nahodjat svoe priznanie kak neocenimoe sredstvo dlja issledovanij i kontrolja v promyshlennosti. Oni uhe uspeshno primenjalis' v avarijnyh sluchajah, pri issle- dovanii harakteristik proizvodstvennyh uzlov i kak vspomogatel'noe sredstvo pri konstruirovanii takih proizvodstvennyh uzlov. Dannyj obzor soderzhit tipichnye primery primenenija korotkozhivushhih mechenyh atomov, kotorye mogut byt' polucheny v umerennyh nejtronnyh potokah, naprimer,natrija-24, magnija-56, broma-62, lantana-140, a takzhe hlora-38, kalija-42 i zolota-196. S pomoshh'ju korotkozhivushhih izotopov mozhno proizvodit': - izuchenie prohozhdenija tverdyh veshhestv cherez proizvodstvennye uzly (vrashhavshiesja sushil'nye pechi, domennye pechi, celljuloznye avtoklavy, bashni dlja otbelki, sgustiteli Dorra) ; - opredelenie skorosti potoka zhidkostej v trubah i v otkrytyh ruslah (naprimer, dlja izmerenija obshego kolichestva potreblenija vody na ustanovke); - opredelenie vremeni nahozhdenija zaderzhki i ob{sup e}ma zhidkostej v razlichnyh tehnologicheskih uzlah v celljuloznoj i bumazhnoj promyshlennosti - ''vzveshivanie'' po metodu izotopnogo razbavlenija dlja opredelenija kolichestva shlakov v martenovskih pechah; - opredelenie proishozhdenija nemetallicheskih primesej v stali dlja izyskanija luchshih materialov dlja oblicovki i dlja usovershenstvovanija metodov otlivki; - mechenie dlja opredelenija kachestva, pozvoljajushhee ustanovit' s absoljutnoj dostovernost'ju jeksperimental'nye stal'nye plavki i specificheskie materialy v chernoj metallurgii; - opredelenie jeffektivnosti mesilok v betonnoj promyshlennosti; - sostavlenie diagramm potoka v bassejnah dlja stochnyh vod ili zhidkih othodov v celjah nahozhdenija nailuchshego mesta dlja spuska takih zhidkostej

 19. Theory of Radioisotope Scanning; Theorie de l'Exploration au Moyen d'un Radioisotope; Matematicheskaya osnova radioizotopnogo skennirovaniya; Teoria de la Exploracion Radioisotopica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brownell, G. L. [Massachusetts General Hospital, Boston, MA (United States)

  1964-10-15

  optimal'nogo razreshenija i soderzhanija h raspredelenija radioizotopov. Radioijeotopnoe skennirovanie mozhno rassmatrivat' kak process sbora informacii i predstavlenija dannyh. Pervichnaja informacija zavisit ot pervonachal'nogo raspredele- nija radioizotopov. Kollimator i sistema detektirovanija obespechivajut mehanizm pereda- chi informacii, a okonchatel'naja skennogramma daet rezul'tirujushhuju informaciju. V sluchae primenenija vseh jetih metodov lish' nebol'shaja chast' informacii popadaet na okonchatel'nuju skennogrammu. Mozhno videt', chto dlja sistemy fokusirujushhego kollimatora i scintilljacionnoj ka- mery chislo otschetov na ploshhad' razreshenija kolebletsja kak chetvertaja stepen' rasstojanija razreshenija. Dlja nekotoryh vidov raspredelenija izotopov mozhno poluchit' analiticheski optimal'nuju velichinu rasstojanija razreshenija. Odnako dlja bol'shinstva sistem optimal'- noe razreshenie dolzhno opredeljat'sja opytnym putem i s pogreshnostjami. Nastojashhie prob- lemy analogichny problemam rasshifrovki snimkov v drugih oblastjah. Programma vychisli- tel'noj mashiny byla podgotovlena s tem, chtoby sodejstvovat' opredeleniju optimal'nogo razreshenija dlja razlichnyh modelej. Nastojashhaja vychislitel'naja mashina javljaetsja unikal'noj, poskol'ku v nej imeetsja promezhutochnyj otsek dlja diska i dlja schityvanija jelektronno-luchevoj trubki. Rezul'taty primenimy k konstrukcii mnogih skennirujushhih sistem. (author)

 20. Irradiation as a Quarantine Control Measure; Irradiation Comme Mesure de Controle Sanitaire; Obluchenie kak mera po karantinnomu kontrolyu; La Irradiacion Como Sustitutivo de las Medidas de Cuarentena

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cornwell, P. B. [Rentokil Laboratories Ltd., Felcourt, Sussex (United Kingdom)

  1966-11-15

  nasekomyh kak sredstvo postojannoj bor'by rassmatrivaetsja v kachestve vozmozhnoj zameny karantinnogo kontrolja i obrabotki rajonov, v kotoryh provoditsja bor'ba s nasekomymi vrediteljami. (author)

 1. The effect of oxidative modifications of amino acid residues in the active center of tyrosinase on the process of graying = Wpływ oksydacyjnych modyfikacji reszt aminokwasowych w centrum aktywnym tyrozynazy na proces siwienia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Cwynar

  2015-08-01

  wykazuje, że procesem leżącym u podłoża siwienia jest stres oksydacyjny indukowany przez nadtlenek wodoru. W obrębie siwych włosów gromadzone są milimolowe stężenia nadtlenku wodoru (H2O2. Jego obecność hamuje przemianę tyrozyny w melaninę poprzez inaktywację enzymu tyrozynazy. Przyczyną wzrostu poziomu H2O2 jest najprawdopodobniej spadek aktywności katalazy (CAT odpowiedzialnej za jego detoksykację. Jest to znaczący krok naprzód, ponieważ badania wykazały, że inny enzym, zwany pseudokatalazą, może zapobiec tworzeniu się siwych włosów. Naukowcy pracują nad uzyskaniem skutecznych inhibitorów procesu siwienia, mogących w przyszłości służyć jako leki zapobiegające przedwczesnemu siwieniu. Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za ten proces stwarza możliwości na opracowanie nowych celów dla terapii farmakologicznej. Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie aktualnych doniesień na temat problemu siwienia i potencjalnego udziału stresu oksydacyjnego w przebiegu tego procesu.   Keywords: catalase, hydrogen peroxide, melanogenesis, oxidative stress, tyrosinase. Słowa kluczowe: katalaza, nadtlenek wodoru, melanogeneza, stres oksydacyjny, tyrozynaza.

 2. Wpływ diety na występowanie chorób nowotworowych = The impact of diet on the occurrence of tumor diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Pudło

  2015-09-01

  3   Słowa kluczowe: dieta, nowotwory, zachorowanie. Key words: diet, cancer, disease.   Streszczenie   Od wielu lat w Polsce obserwuje się szybki wzrost zachorowań na nowotwory. Zachorowalność na nowotwory wzrasta na całym świecie.  Komitet Ekspertów WHO, podsumowując stan wiedzy o epidemiologii nowotworów złośliwych, stwierdził, że znaczna ich część jest wynikiem stylu życia i środowiska. Ocenia się, że ok. 20–30 % wszystkich nowotworów złośliwych to nowotwory dietozależne, w rozwoju których istotne znaczenie mają czynniki żywieniowe. Celem pracy jest analiza żywieniowych czynników występowania nowotworów oraz identyfikacja zagrożeń wynikających z diety. Znajomość czynników ryzyka występowania raka może umożliwić stworzenie zaleceń żywieniowych w terapii antynowotworowej. Liczne badania potwierdzają wpływ diety na powstawanie oraz rozwój choroby nowotworowej dlatego istotna wydaje się profilaktyka chorób nowotworowych poprzez szerzenie wiedzy na temat właściwych zachowań zdrowotnych, w tym również odpowiednich nawyków żywieniowych. Ryzyko występowania raka może być modyfikowane poprzez m. in utrzymanie prawidłowej masy ciała, spożywania odpowiedniej ilości warzyw i owoców, unikanie alkoholu. Należy dążyć do wprowadzania edukacji żywieniowej już u dzieci i młodzieży co może pozwolić na ograniczenie występowania nowotworów dieto zależnych. Badania dowodzą, że osoby z wysokim poziomem wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych podejmują korzystniejsze zachowania zdrowotne.   Abstract For many years Poland has seen a rapid increase in the incidence of cancer. The incidence of cancer is increasing worldwide. WHO Expert Committee, summing up the state of knowledge about the epidemiology of malignant tumors, said that much of it is the result of lifestyle and environment. It is estimated that approx. 20-30% of all malignant cancers diet related, the development of which are

 3. Realizacja „Programu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” w województwie łódzkim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Felcenloben

  2015-10-01

  Full Text Available Zaburzenia depresyjne stanowią istotny czynnik ryzyka zachowań samobójczych wśród nastolatków. Wykazano, że u młodocianych pacjentów po próbach samobójczych z rozpoznaną depresją występują określone czynniki ryzyka, w tym trudności szkolne i w relacjach z rówieśnikami. W programach prewencji samobójstw podkreśla się potrzebę wczesnego wykrywania zaburzeń depresyjnych i szybkiego wdrażania odpowiednich strategii terapeutycznych. Prezentowany w artykule „Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” został opracowany w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Realizowany jest corocznie od 2010 roku przez podmioty wyłaniane w otwartych konkursach ofert. Główne cele Programu to zmniejszenie częstości występowania pełnoobjawowej depresji przez zidentyfikowanie u badanych dzieci czynników predysponujących do jej wystąpienia oraz redukcja tych czynników za sprawą zastosowanej interwencji, czyli uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. Za cele szczegółowe autorzy uznali m.in. nabycie pożądanych umiejętności społecznych, nazywania i wyrażania odczuwanych emocji, poznanie technik radzenia sobie ze stresem, poprawę samooceny, a także podniesienie stanu wiedzy dzieci i ich rodzin na temat depresji, metod jej profilaktyki i leczenia, co może być szczególnie przydatne w przypadku pojawienia się lub nawrotu choroby. Analiza efektywności Programu obejmowała lata 2010–2013. Każdego roku Programem obejmowano ponad 0,5% populacji województwa łódzkiego w wieku 11–16 lat, łącznie w ciągu czterech lat przebadano ponad 2% populacji w tej grupie wiekowej. Do warsztatów terapeutycznych zakwalifikowano niemal co drugiego ucznia z ryzykiem depresji (20% nastolatków przebadanych w pierwszym etapie programu, u co piątego dziecka stwierdzono konieczność dalszej diagnostyki bądź terapii w poradni zdrowia

 4. Rozpoznawanie depresji u pacjentów z chorobą Parkinsona za pomocą różnorodnych narzędzi diagnostycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Pękala

  2015-12-01

  Full Text Available Choroba Parkinsona to zaburzenie neurodegeneratywne, którego głównymi objawami są te z zakresu motoryki i tzw. pozamotoryczne. Obie grupy symptomów w znaczący sposób wpływają na poczucie jakości życia chorego. Zaburzenia pozamotoryczne często bywają pomijane, niewłaściwie diagnozowane i źle leczone, co prowadzi do komplikacji w leczeniu, gorszego funkcjonowania pacjentów i ich opiekunów. Jednym ze współwystępujących zaburzeń jest depresja. Dużo jej objawów pojawia się również w chorobie Parkinsona, co stawia przed klinicystą czy badaczem i używanymi przez nich narzędziami dodatkowe wymagania. Istnieje wiele skal klinicznych i kwestionariuszy samoopisowych z powodzeniem wykorzystywanych w przesiewie, rozpoznaniu czy sprawdzaniu postępów terapii depresji. Należą do nich: Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D, Geriatric Depression Scale (GDS, Beck Depression Inventory (BDI, Inventory of Depressive Symptoms – Self-Rated (IDS-SR, Patient Health Questionnaire (PHQ, Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS-Part I, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS, Zung Self-Rating Depression Scale (SDS, Cornell Scale for the Assessment of Depression in Dementia (CSDD, Inventory of Depressive Symptoms – Clinician (IDS-C, Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D, Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS. Z rozpoznawaniem depresji towarzyszącej chorobie Parkinsona najlepiej radzą sobie skale kliniczne, szczególnie skala Hamiltona oraz Montgomery–Åsberg. Ich przydatność i skuteczność jest duża zarówno w badaniach przesiewowych czy badaniu nasilenia objawów, jak i w stawianiu diagnozy. Podobne cechy ma kwestionariusz Becka. Nieco mniej badań w tym zakresie przeprowadzono na Inventory of Depressive Symptoms – Clinician, choć jest to narzędzie obiecujące. Wersja kwestionariuszowa tego narzędzia, Inventory of Depressive Symptoms – Self-Rated, nie

 5. Neuroprotekcyjne właściwości związków pochodzenia roślinnego: triterpeny pentacykliczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Orłowska-Majdak

  2014-12-01

  Full Text Available Ludzki mózg to struktura wykazująca ogromną zmienność w ciągu życia osobniczego. W pierwszym okresie zmiany budowy i czynności spowodowane są procesami rozwoju i dojrzewania. Następnie, dzięki niezwykłej plastyczności synaptycznej, poszczególne ośrodki mózgu przystosowują się do wymagań środowiska, w jakim człowiek funkcjonuje, i do stylu jego życia. Po 40. roku życia włącza się proces zaprogramowanej śmierci neuronów, czyli apoptozy, a w stanie choroby neurony mogą ginąć w procesie nekrozy lub aponekrozy. Neurogeneza na bazie miejscowych albo transplantowanych komórek macierzystych mózgu pełni funkcję naprawczą w powstałych uszkodzeniach, ale może także mieć związek z chorobami psychicznymi i neurologicznymi. U podstaw neuroprotekcji leżą procesy antyoksydacyjne, przeciwzapalne, antyapoptotyczne i przeciwdziałające destrukcyjnemu działaniu jonów wapnia. Wspierającą funkcję w działaniu neuroprotekcyjnym mogą mieć związki pochodzenia roślinnego, podawane w ramach fitoterapii. W ostatnich latach zwrócono uwagę na neuroprotekcyjne właściwości pentacyklicznych triterpenów i ich pochodnych. W pracy omówiono właściwości neuroprotekcyjne kwasu ursolowego, oleanolowego, maslinowego, asjatowego, betulinowego, bosweliowego oraz saponin triterpenowych pozyskiwanych z roślin Bupleurum i Panax ginseng. Saponiny ginseng dodatkowo nasilają neurogenezę w mózgu. Sugeruje się potencjał stosowania wymienionych związków w terapii wielu chorób neurologicznych i psychicznych – z kilkoma zastrzeżeniami: 1 kierunek działania może zależeć od dawki; 2 związki te mogą różnie działać na neurony różnych rodzajów; 3 mogą istnieć niekorzystne interakcje z innymi lekami stosowanymi równocześnie. Większość doświadczeń z użyciem triterpenów wykonano na zwierzętach bądź w hodowlach komórkowych, zagadnienie wymaga więc dalszych badań na ludziach.

 6. Platelet indices in Philadelphia-negative chronic myeloproliferative neoplasms / Indicii plachetari de volum în neoplasmele mieloproliferative cronice Philadelphia-negative

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olteanu Ariela-Ligia

  2015-06-01

  Full Text Available Introducere: Neoplasmele mieloproliferative cronice cromozom Philadelphia negative (Ph-MPN -policitemia vera (PV, trombocitemia esenţială (TE şi mielofibroza primară (MP - sunt caracterizate de o rată mare de complicaţii trombotice, parţial date de activarea trombocitară. Trombocitele mari sunt mai active, cu o funcţie procoagulantă crescută şi au rol patogenic demonstrat în tromboza arterială şi venoasă. În studiul nostru am încercat să stabilim dacă indicii trombocitari (MPV, PDW, P-LCR, furnizaţi de analizoarele de hematologie în hemoleucograma completă, sunt modificaţi la pacienţii diagnosticaţi cu Ph-MPN comparativ cu subiecţii sănătoşi. Material şi metodă: Hemoleucograma, ce a inclus şi indicii trombocitari, a fost determinată la 102 pacienţi Ph- MPN şi la 102 subiecţi sănătoşi cu ajutorul analizorului de hematologie Sysmex XS 1000i (metoda impedanţei, iar testele biochimice (glucoza şi parametrii metabolismului lipidic, pe analizorul Architect c8000. Prezenţa mutaţiei JAK2 V617F, la pacienţii cu Ph-MPN, a fost evidenţiată prin tehnica ARMS-PCR. Rezultate: Indicii de volum plachetari (IVP măsuraţi prin metoda impedanţei, nu au fost semnificativ modificaţi la pacienţii cu Ph-MPN comparativ cu cei ai subiecţilor sănătoşi. Totuşi, am observat o moderată corelaţie între valoarea acestor indici şi prezenţa mutaţiei JAK2V617F, fără însă a se atinge o diferenţă semnificativă din punct de vedere statistic. IVP au fost crescuţi la micul subgrup de pacienţi trataţi cu anagrelide şi scăzuţi la cei trataţi cu simvastatin, comparativ cu pacienţii care nu au primit aceste terapii. Concluzii: Folosind metoda impedanţei în determinarea indicilor trombocitari, în studiul nostru nu am demonstrat o diferenţă semnificativă între valorile indicilor trombocitari la pacienţii cu Ph- MPN comparativ cu subiecţii sănătoşi. Sunt necesare studii ulterioare pentru a demonstra o

 7. Martwica kości szczęk związana ze stosowaniem bifosfonianów. Opis przypadków

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Leśniak

  2013-06-01

  Full Text Available Bifosfoniany należą do silnych inhibitorów osteoklastów. Znajdują szerokie zastosowanie w leczeniu chorób przebiegających ze wzmożoną resorpcją kości: osteoporozy, choroby Pageta i osteogenesis imperfecta. Leki te zmniejszają adhezję komórek nowotworowych do kości, ograniczają osteolizę wywołaną nowotworem i hiper‑ kalcemię. Zmniejszają dolegliwości bólowe w szpiczaku mnogim i w przerzutach do kości. Powszechnie panu‑ jące przekonanie o bezpieczeństwie spowodowało rozszerzenie wskazań do ich stosowania. Pacjenci onkolo‑ giczni przyjmujący bifosfoniany dożylnie, w wysokich dawkach są bardziej narażeni na działania niepożądane terapii niż pacjenci przyjmujący je doustnie. Jednym z najpoważniejszych powikłań jest martwica kości szczęk. W 2003 roku opisano po raz pierwszy związek pomiędzy terapią bifosfonianami a martwicą kości szczęk. W piśmiennictwie znajdujemy coraz więcej przykładów tego działania niepożądanego, także po stosowaniu leków doustnie. Mogą pojawiać się ból, obrzęk, owrzodzenie, odsłonięcie kości, przetoki, złamania patologiczne, uciążliwe dla pacjenta i obniżające jakość życia. Leczenie martwicy kości szczęk jest trudne i rzadko przynosi spodziewany efekt. Główną rolę odgrywa leczenie zachowawcze i redukcja objawów. Odstawienie bifosfonia‑ nów nie ma bezpośredniego wpływu na przebieg martwicy kości szczęk, ze względu na kumulację leku w kości. Istotne jest przygotowanie pacjenta przed rozpoczęciem podawania bifosfonianów, wymagające stałej współ‑ pracy pomiędzy lekarzami onkologami, ortopedami i chirurgami szczękowo-twarzowymi. Higiena jamy ustnej i leczenie chorób współistniejących stanowi ważny element postępowania. Celem pracy jest przedstawienie trzech przypadków martwicy kości szczęk u pacjentów poddanych leczeniu bifosfonianami.

 8. Różnorodność manifestacji klinicznych zakażeń Mycoplasma pneumoniae. Obserwacje kliniczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Lipińska-Opałka

  2013-12-01

  Full Text Available Zakażenie Mycoplasma pneumoniae stanowi złożony problem kliniczny. Jego najczęstszą manifestacją jest tzw. aty‑ powe zapalenie płuc, charakteryzujące się łagodnym przebiegiem, umiarkowanie podwyższoną temperaturą ciała oraz obecnością niewielkich zmian osłuchowych nad polami płucnymi. Nasilenie objawów zależne jest od wieku pacjenta. U starszych dzieci choroba może przebiegać pod postacią śródmiąższowego lub płatowego zapalenia płuc, czasem z zapaleniem opłucnej, a stany gorączkowe mogą osiągać wyższe wartości. Wspólnym i najbardziej charakterystycznym objawem zakażenia jest suchy, męczący kaszel, utrzymujący się od 4 do 6 tygodni. Poza ukła‑ dem oddechowym zakażenie M. pneumoniae może manifestować się objawami z niemal każdego narządu ludzkiego organizmu. Obserwuje się powikłania neurologiczne, sercowo-naczyniowe, ze strony przewodu pokarmowego, kostno-stawowe i skórne. Mnogość manifestacji klinicznych wynika z faktu, że obok bezpośredniego uszkadzania komórek nabłonkowych bakteria ma zdolność do stymulowania procesów autoimmunologicznych i prozakrzepowych. Diagnostyka zakażenia opiera się głównie na metodach serologicznych. W leczeniu stosuje się makrolidy, a czas trwania terapii wynosi minimum 2 tygodnie. W artykule przedstawiliśmy dwa przypadki zakażenia M. pneumoniae, znacznie różniące się przebiegiem klinicznym. U pierwszego pacjenta główną manifestacją zakażenia było zapale‑ nie płuc, które długo przebiegało z wysoką gorączką, zapaleniem opłucnej oraz obecnością licznych zmian osłu‑ chowych nad polami płucnymi. Dodatkowo występowały objawy ze strony przewodu pokarmowego pod postacią wymiotów i intensywnych bólów brzucha. Z kolei u drugiego pacjenta w przebiegu świeżego zakażenia M. pneumoniae i w obecności innych czynników ryzyka doszło do rozwoju masywnej zakrzepicy żył głębokich.

 9. Trudności terapeutyczne u pacjenta z ciężką postacią młodzieńczego zapalenia skórno-mięśniowego powikłanego uogólnioną wapnicą

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Szymańska-Kałuża

  2011-08-01

  Full Text Available Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe (MZSM to najczęstszaidiopatyczna miopatia zapalna wieku dziecięcego. Do charakterystycznychobjawów tej choroby należą: osłabienie mięśni, głównieobręczy barkowej lub biodrowej, oraz zmiany skórne w postaciobrzęku twarzy, heliotropowego zabarwienia powiek, zmian plamisto-rumieniowych na twarzy i klatce piersiowej. W badaniachlaboratoryjnych typowe dla MZSM są podwyższone wskaźnikiostrej fazy, wysoka aktywność enzymów mięśniowych (aminotransferaz,kinazy kreatynowej oraz dehydrogenazy mleczanowej,a także czasami obecność przeciwciał anty-Jo1. Badanie elektromiograficznewykazuje cechy pierwotnego uszkodzenia mięśni,a w obrazie histopatologicznym wycinka skórno-mięśniowegoodnotowuje się nacieki zapalne. U dzieci często obserwowane sątakże ogniska zwapnień w tkankach miękkich, prowadzące doatrofii mięśni i przykurczów stawowych.Leczeniem I rzutu u pacjentów z MZSM są glikokortykosteroidy,w przypadku nieskuteczności tej terapii stosuje się leki immunosupresyjnelub leki biologiczne, w tym immunoglobuliny.W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z ciężkim przebiegiemMZSM powikłanego wapnicą, z uwzględnieniem objawów klinicznychi możliwości leczenia. Omówiono również trudności w doborzenajskuteczniejszej farmakoterapii dla tego pacjenta. U chorego– obecnie 14-letniego chłopca – występowały uogólnione zmianyskórne oraz bardzo gwałtownie narastające liczne złogi soli wapniaw skórze, tkance podskórnej, powięziach i mięśniach, które pojawiły się po 3 latach od wystąpienia pierwszych objawów chorobowych(ryc. 1–8. U chłopca z powodu wybitnie ciężkiego przebieguchoroby prowadzono agresywną konwencjonalną terapię(glikokortykosteroidy, metotreksat, cyklosporyna, pamidronian,która nie przynosiła zadowalających rezultatów i poprawy stanuklinicznego. Na podstawie doniesień z piśmiennictwa światowegopodjęto próbę leczenia

 10. Fingolimod w leczeniu stwardnienia rozsianego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Juszczak

  2010-09-01

  Full Text Available W chwili obecnej leczenie immunomodulujące stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM polega na podawaniu leków w postaci iniekcji podskórnych, domięśniowych bądź dożylnych. Powoduje to liczne niedogodności dla pacjentów, wobec czego istnieje zapotrzebowanie na wprowadzenie leku doustnego o skuteczności przewyższającej skuteczność leków obecnie stosowanych. Pierwszym tego typu lekiem jest fingolimod (FTY720. Lek ten dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, a maksymalne stężenie we krwi osiąga po 12-16 godzinach od podania. Mechanizm działania fingolimodu polega na powodowaniu sekwestracji dojrzałych limfocytów w węzłach chłonnych i kępkach Peyera, co zmniejsza ich liczbę we krwi oraz w naciekach limfocytarnych. FTY720 nie upośledza funkcji limfocytów, a zwłaszcza aktywacji limfocytów T. Uważa się, że fingolimod może hamować migrację limfocytów na drodze dwóch niezależnych mechanizmów: pierwszy to zmniejszanie liczby receptorów S1P1 na limfocytach T i osłabienie sygnału do ich migracji, drugi to stałe pobudzanie tych receptorów obecnych na śródbłonku zatok w węzłach chłonnych do wzmacniania bariery ograniczającej migrację limfocytów. Zachęcające wyniki badań klinicznych II fazy umożliwiły zaprojektowanie dwóch dużych badań III fazy, które otworzyły fingolimodowi drogę do rejestracji: FREEDOMS (FTY720 Research Evaluating Effects of Daily Oral therapy in Multiple Sclerosis i TRANSFORMS (Trial Assessing Injectable Interferon versus FTY720 Oral in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. W zakresie wszystkich klinicznych i rezonansowych punktów końcowych w badaniu FREEDOMS udowodniono przewagę fingolimodu nad placebo. Badanie TRANSFORMS pozwoliło udowodnić, że fingolimod zmniejsza aktywność SM skuteczniej niż interferon β-1a. Dane te potwierdzają, że fingolimod jest obiecują- cym nowym lekiem w terapii SM.

 11. Analiza przebiegu choroby oraz zmian w obrazie rezonansu magnetycznego mózgu i rdzenia szyjnego u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych interferonem beta, octanem glatirameru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Wawrzyniak

  2010-09-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, stanowi też główną przyczyną niepełnosprawności (nieurazowej w populacji młodych dorosłych. Lekami, które zgodnie z wynikami badań klinicznych mają wpływ na przebieg choroby, są: interferony beta (IFN-β-1a i IFN-β-1b oraz octan glatirameru (GA. Celem pracy była analiza przebiegu choroby oraz zmian w obrazie rezonansu magnetycznego (RM mózgu i rdzenia szyjnego u chorych z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego (RRSM u chorych w przebiegu 2-letniej terapii lekami immunomodulującymi (DMD: IFN-β-1b (250 µg, IFN-β-1a (44 µg, IFN-β-1a (30 µg oraz GA (20 mg. Badanie trwało 24 miesiące. Materiał kliniczny stanowiło 118 chorych z RRSM. Grupa chorych, u których włączono leczenie, to: 20 osób leczonych IFN-β-1a (30 µg, 40 – IFN-β-1b (250 µg, 33 – IFN-β-1a (44 µg i 25 – GA (20 mg. W badanej grupie przeważały kobiety – 66,1%. Średni wiek chorych wynosił 29,0±8,6 (18-50 roku; wartość EDSS w chwili rozpoczęcia leczenia – 2,3±0,9 pkt; roczny wskaźnik rzutów (ARR – 0,82. W badaniu stwierdzono podobny wpływ poszczególnych leków na oceniane parametry. Po dwóch latach leczenia wartość EDSS wyniosła 2,6±1,3 pkt (wzrost o 0,3 pkt. Zaobserwowano zmniejszenie rocznego wskaźnika rzutów (ARR do 0,55 (redukcja o 32,9%. Stwierdzono wyraźną różnicę progresji choroby w ocenie RM – po pierwszym roku progresję stwierdzono u 87,0% chorych, po drugim roku leczenia – u 42,9%. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że badane leki działają podobnie na postęp choroby, leczenie DMD wpływa stabilizująco na narastanie niesprawności tylko u części chorych, korzystny wpływ leczenia immunomodulującego obserwowano szczególnie w drugim roku leczenia, a obecność nowych rzutów choroby w trakcie kuracji jest najważniejszym klinicznym wykładnikiem braku odpowiedzi na

 12. Astma łagodna – od patogenezy do leczenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Autorzy przedstawiają charakterystykę astmy łagodnej przewlekłej, metody diagnozowania i optymalne leczenie. Globalna Inicjatywa dla Astmy (GINA podaje, że astma łagodna charakteryzuje się objawami występującymi częściej niż raz w tygodniu, lecz rzadziej niż codziennie, objawami nocnymi występującymi częściej niż dwa razy w miesiącu, lecz rzadziej niż co tydzień, prawidłową czynnością płuc (FEV1 lub PEF‡80% między napadami astmy. Pacjenci z łagodną, przewlekłą astmą tworzą dużą grupę chorych, którzy rzadko z powodu swoich dolegliwości korzystają z pomocy lekarzy, chociaż czasami doświadczają ciężkich napadów duszności. Niektóre badania udowodniły, że łagodną astmę jest trudno rozpoznać, ponieważ wskaźniki wentylacji są w normie, a test odwracalności obturacji oskrzeli wypada ujemnie. Badania indukowanej plwociny i bioptatów oskrzeli udowodniły, że wskaźniki zapalenia oraz remodeling dróg oddechowych są związane z ciężkością choroby. W astmie łagodnej następstwa długotrwałego zapalenia często są takie same jak w astmie umiarkowanej. Większość dużych badań, które zajmowały się wpływem wziewnych kortykosteroidów na astmę łagodną, wykazała dużą skuteczność tej terapii. Pierwszą publikacją było badanie OPTIMA. W tym badaniu wyodrębniono dwie grupy chorych, u których przez rok oceniano skuteczność samego budezonidu w porównaniu z połączeniem budezonidu i formoterolu. Obserwowano znaczne zmniejszenie wskaźnika ciężkich zaostrzeń przypadających na jednego pacjenta na rok, dziennych i nocnych objawów astmy. Drugie badanie oceniające leczenie wziewnymi kostykosteroidami określono jako START. Badano w nim wpływ wczesnego leczenia budezonidem w łagodnej przewlekłej astmie, świeżo wykrytej. Leczenie budezonidem znacząco zmniejszyło liczbę zaostrzeń wymagających nagłych interwencji lub leczenia szpitalnego. W ostatnio publikowanej pracy

 13. Potencjalna toksyczność klozapiny wynikająca z interakcji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Siwek

  2015-07-01

  jest to konieczne, na włączenie jej w schemat terapii kombinowanej – pod warunkiem zachowania należytej ostrożności.

 14. Nudności i wymioty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Mokrowiecka

  2010-12-01

  terapii. Schemat postępowania w przypadku nudności i wymiotów polega na wyrównaniu zaburzeń wodnych i elektrolitowych, postępowaniu diagnostycznym i rozpoczęciu leczenia przyczynowego lub leczenia objawowego. Jeśli to możliwe, stosujemy przyczynowe leczenie nudności. U wielu chorych konieczne są leki przeciwwymiotne i korygujące zaburzone funkcje przewodu pokarmowego.

 15. Porównanie efektywności pierwotnej angioplastyki z leczeniem trombolitycznym w kontekście opóźnionego wdrożenia leczenia: metaanaliza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Bodera

  2009-12-01

  Full Text Available Metaanalizy różnych randomizowanych prób klinicznych, porównujące rozpuszczanie skrzepliny za pomocą leków trombolitycznych i pierwotnej angioplastyki, wykazały znaczne korzyści z angioplastyki, biorąc pod uwagę: śmiertelność, powtórny zawał niepowodujący śmierci i udar, a także dowodzą, że angioplastyka wiąże się z niższym wskaźnikiem nawrotów. Pomimo oczywistej klinicznej wyższości pierwotnej angioplastyki leczenie trombolityczne jest leczeniem z wyboru w wielu krajach, przede wszystkim z powodu ograniczeń praktycznych interwencji przezskórnej, włączając w to na przykład niedobór zespołów o odpowiednich umiejętnościach. Wybór właściwego postępowania wymaga również uwzględnienia możliwego czasu opóźnienia w rozpoczęciu reperfuzji przy porównaniu pierwotnej angioplastyki z leczeniem trombolitycznym. Terapia reperfuzyjna stała się bezdyskusyjnie złotym standardem we wczesnym leczeniu ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST. Korzyści z zastosowania tej strategii leczniczej wydatnie rosną, jeśli zostanie ona wdrożona wcześnie. Największą liczbę ocalonych pacjentów dzięki terapii reperfuzyjnej obserwuje się w ciągu pierwszej godziny od wystąpienia objawów. Ten przedział czasu, dający największą szansę na przeżycie, nazwano trafnie „złotą godziną”. Mechanizm tej korzyści opiera się na maksymalnym zwiększeniu ilości tkanki mięśnia sercowego, uratowanej przed niedokrwieniem poprzez wczesne przywrócenie przepływu krwi w odpowiedniej tętnicy wieńcowej, co zapewnia zachowanie czynności lewej komory. To z kolei poprawia przeżycie krótko- i długoterminowe. Obecnie nie ma jednoznacznego stanowiska co do sposobu postępowania w przypadku przerwanego zawału mięśnia sercowego. Silne argumenty przemawiają za stosowaniem angiografii wieńcowej, z możliwością wykonania angioplastyki, szczególnie jeśli zagrożony jest duży obszar mi

 16. The Use of Research Reactors and Short-Lived Isotopes in the Study of Nuclear-Reactor Fuel Materials; Emploi de Reacteurs de Recherche et de Radioisotopes de Courte Periode dans l'Etude des Combustibles pour Reacteurs Nucleaires; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РЕАКТОРОВ И КОРОТКОЖИВУЩИХ ИЗОТОПОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТОПЛИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЯДЕРННХ РЕАКТОРОВ; Empleo de Reactores de Investigacion y de Isotopos de Periodo Corto en el Estudio de Combustibles Nucleares

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elleman, T. S.; Townley, C. W.; Sunderman, D. N. [Battelle Memorial Institute, Columbus, OH (United States)

  1963-03-15

  ) adsorbirujutsja v ohlazhdaemyh lovushkah iz drevesnogo uglja, razdeljajutsja jeljuirovaniem na frakcii joda, kriptona i ksenona putem hromatografii ka kolonke i analizirujutsja pri pomoshhi gamma-luchevoj spektrometrii. Vysvobozhdaemye obrazcom neletuchie produkty delenija otlagajutsja na sosednej lovushke iz metallicheskoj fol'gi, kotoraja mozhet byt' vynuta v ljuboj moment obluchenija dlja analiza. Vysvobozhdenie produktov delenija, nabljudaemoe dlja razlichnyh uslovij obluchenija, mozhet libo zaviset' ot koncentracii, libo ne zaviset' ot nee i mozhet pokazyvat' predpochtitel'noe vydelenie opredelennyh jelementov, bystroe vysvobozhdenie produktov delenija pri izmenenii temperatury i vysvobozhdenie gazoobraznyh produktov delenija posle ostanovki reaktora. Ispol'zovanie jetogo tehnologicheskogo metoda daet vozmozhnost' poluchit' osnovnuju informaciju otnositel'no povedenija materialov dlja prototipov topliva bez neobhodimosti ispol'zovanija krupnyh ispytatel'nyh reaktorov ili zhe bez ustrojstva kamer dlja obrashhenija s vysokoaktivnymi obrazcami. (author)

 17. The Digital Autofluoroscope; L'Autofluoroscope Numerique; Tsifrovoj avtofluoroskop; Autofluoroscopio Numerico

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bender, M. A. [Roswell Park Memorial Institute, Buffalo, NY (United States)

  1964-10-15

  podhodjat k drugoj fototrubke. Impul'sy, voznikajushhie odnovremenno v ljuboj pare iz 35 fototrubok, v ravnoj mere dostigajut kristalla, v kotorom proishodit vzaimodejstvie. Pozicionnyj signal, voznikshij v fototrubke, ne zavisit ot vysoty impul'sa. Kontury antisovpadenija otvodjat odnovremennye impul'sy, voznikajushhie vrezul'tatev zaim od ej stvi ja Komptona, za kotorym sleduet absorbcija rassejannogo izluchenija v sosednem kristalle. Cifrovoj harakter si st emy svetovy h trubok horosho prisposoblen k hraneniju na magnitnom serdechnike s posledujushhim nepreryvnym schityvaniem bezrazrushenija pokazanij na polnorazmernoj katodno-luchevoj trubke ili k cifrovomu vypisyvaniju dlja kolichestvennogo analiza. Pervym preimushhestvom avtofluoroskopa nad radioizotopnymi skennerami javljaetsja znachitel'noe sokrashhenie vremeni, neobho dim o go dlja issledovanija. Pri ravnoj sistem e doz opuholi mozga i pecheni obnaruzhivajutsja v techenie 0,1 vremeni, neobhodimogo dlja obychnogo skennirovanija. Vtoroe preimushhestvo svjazano s t em , chto predostavljaetsja informacija obo vsem organe. Jeto daet vozmozhnost' prosledit' dinamicheskie processy vizual'no i ispol'zovat' izotopy ili mechenye soedinenija, imejushhie ochen' korotkie periody poluraspada i poluvyvedenija. S umen'sheniem perioda poluraspada mozh et byt' proi zv eden o sootv et s tv ujushh e e uvelichenie vvodimoj d ozy , rezul' tat om ch e go javljaetsja sokrashhenie vremeni obsledovanija. Vremja o b luchenija mozhet byt' takim korotkim, chto v nastojashhee vremja stali ispol'zovat' kinofoto- graficheskie metody dlja vizual'nogo nabljudenija i kolichestvennogo opredelenija prohozhdenija gippurana mechenogo, jodom-131, cherez pochki i bariem-137 cherez polosti serdca. (author)

 18. Containment of Radioactive Waste for Sea Disposal and Fisheries Off the Canadian Pacific Coast; La Mise en Recipients des Dechets Radioactifs en Vue de leur Elimination dans la Mer et la Protection des Pecheries Operant au Large de la Cote Canadienne de l'Ocean Pacifique; 0423 0414 0414 ; Confinamiento de Desechos Radiactivos para su Evacuacion en el Mar, en Relacion con las Pesquerias de la Costa Canadiense del Pacifico

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Waldichuk, Michael [Fisheries Research Board of Canada Biological Station, Nanaimo, BC (Canada)

  1960-07-01

  radiacii sostojat glavnym obrazom iz zagrjaznennyh laboratornyh othodov, bolee krupnyh chastej oborudovanija, trupov zhivotnyh posle biologicheskih jeksperimentov s mechennymi atomami, aktivnyh zhidkostej i nekotoryh materialov, obluchennyh v reaktore. Za period s 1946 goda po 1957 god s beregov Kalifornii bylo sbrosheno othodov s nizkim soderzhaniem radioaktivnyh veshhestv v kolichestve 16288 55-gallonnyh bochek. Glavnymi kriterijami dlja Soedinennyh Shtatov pri udalenii radioaktivnyh othodov v more javljajutsja: 1) tehnika bezopasnosti pri perevozke othodov ot ih istochnika do mesta ih udalenija i 2) sootvetstvujushhie uslovija pri pogruzhenii ih v more. Nikakih trebovaniij otnositel'no celostnosti kontejnerov i ih soderzhimogo po pogruzhenii na glubinu ne pred{sup j}avljaetsja. Daetsja opisanie kontejnerov, kotorymi pol'zujutsja ili kotorye ran'she predlagalis' dlja zakljuchenija v nih radioaktivnyh othodov, naprimer: za- paennye metallicheskie korobki, adsorbcija glinoj i vplavka v steklo. Dlja togo, chtoby sdelat' radioaktivnye othody bezvrednymi dlja ryb i drugih vodnyh organizmov, nadlezhit 1) libo izolirovat' ih ot sredy, 2) libo razbavit' radioaktivnye othody do urovnja dopustimoj koncentracii. Predlagaetsja dlja udalenija tverdyh othodov s nizkim i srednim urovnem radioaktivnosti primenjat' sfericheskij rezervuar, sootvetstvenno skonstruirovannyj, germeticheski zakuporennyj i sposobnyj vyderzhivat' vysokie davlenija, kak sredstvo izolirovanija othodov ot morskoj sredy. Radioaktivnye othody mogut okazat' vozdejstvie na rybu v morskoj srede cherez : 1) prjamoe obluchenie udalennymi radioaktivnymi materialami; 2) zaglatyvanie organizmov, sluzhashhih pishhej dlja ryb, soderzhashhih koncentrirovannye radioizotopy; 3) obluchenie vodoj, soderzhashhej radioaktivnye iony i chasticy; i 4) zarazhenie donnymi materialami, imejushhimi vysokoe soderzhanie osevshih na dno radioizotopov. Vyrazhaetsja mnenie, chto prezhde, chem mozhet byt' razresheno udalenie v more radioaktivnyh

 19. Zespół rowka nerwu łokciowego – ocena efektów leczenia operacyjnego = Cubital tunnel syndrome - evaluation of the effects of surgical treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamila Woźniak

  2016-09-01

  • 2.        Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu       Streszczenie   Wstęp Zespół rowka nerwu łokciowego jest to zespół chorobowy wywołany uciskiem na nerw łokciowy. Choroba najczęściej jest konsekwencją zwężenia kanału łokciowego (struktura anatomiczna utworzona przez nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej, więzadło ramienno-łokciowe i rozcięgno położone pomiędzy głowami zginacza łokciowego nadgarstka. Przyczynami zwężenia są urazy, stany zapalne lub zmiany zwyrodnieniowe stawów. Cel pracy Celem niniejszej pracy była ocena efektów leczenia operacyjnego u pacjentów z zespołem rowka nerwu łokciowego bezpośrednio po zabiegu operacyjnym oraz w okresie 14 dni po zabiegu operacyjnym. Materiał i metody W okresie od stycznia 2012 roku do czerwca 2016 roku w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy do zabiegu operacyjnego zakwalifikowano 20 chorych, u których stwierdzono jednostronny zespół rowka nerwu łokciowego o różnym stopniu nasilenia. Badanie skuteczności metody operacyjnej obejmowało ocenę obiektywnych i subiektywnych objawów klinicznych w okresie po zabiegu operacyjnym – w 1 i 14 dobie. Wyniki Analiza dotychczasowych wyników leczenia wykazała, że po zastosowanej metodzie u większości pacjentów następuje zmniejszenie bądź ustąpienie dolegliwości bólowych i zaburzeń wegetatywnych w obszarze zaopatrywanym przez nerw łokciowy oraz poprawa funkcji chorej ręki. Wnioski Zastosowane leczenie operacyjne jest skutecznym postępowaniem u chorych, u których zostały wyczerpane możliwości leczenia farmakologicznego oraz fizjoterapeutycznego. Ocena zależności efektów terapii wymaga dalszych badań na większej liczbie pacjentów.   Słowa kluczowe: zespół rowka nerwu łokciowego, nerw łokciowy, leczenie operacyjne  

 20. Postawy studentów wybranych szkół wyższych Polski wschodniej wobec cukrzycy = Attitudes of students from east Poland's selected academies towards diabetes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Dąbska

  2016-12-01

  4Zakład Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach   Słowa kluczowe: cukrzyca, stosunek do choroby, opinia publiczna   Streszczenie Wstęp. Czynnikami, które w znacznym stopniu kreują przekonania i zachowania zdrowotne ludności są posiadana wiedza oraz postawy społeczne, rozwijające się pod wpływem otaczającego środowiska. Przejawianie antyzdrowotnych zachowań, związanych w dużym stopniu z postępem cywilizacyjnym oraz niski poziom wiedzy diabetologicznej wśród młodych ludzi sprawia, iż stanowią oni grupę, która w sposób szczególny narażona jest na rozwój cukrzycy. Cel pracy. Poznanie postaw studentów wybranych szkół wyższych Polski wschodniej wobec cukrzycy. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na grupie 150 studentów. Narzędzie badawcze stanowiła ankieta Badanie Postaw Wobec Cukrzycy DAS3 Centrum Badań i Szkoleń na Temat Cukrzycy Uniwersytetu Michigan. Analizy materiału badawczego dokonano przy użyciu programu Microsoft Office Excel. Wyniki. Znaczna część badanych (74% jest zdania, iż cukrzyca dotyka prawie każdej dziedziny życia diabetyka, a 89% sądzi, że choroba ta zmienia podejście do życia. Odnośnie roli chorego w procesie terapii 77% ankietowanych zgadza się, że osoby z cukrzycą są najważniejszymi członkami zespołu opieki diabetologicznej. Z kolei 89% studentów uważa, iż pracownicy medyczni powinni nabyć kompetencje w zakresie sprawowania funkcji edukatora diabetologicznego. Wnioski. Postawy studentów w większości podkreślają istotę najbliższego otoczenia w walce z chorobą. Badani twierdzą, że wszystkie typy cukrzycy są wielce uciążliwe dla życia chorego. Ankietowani byli zgodni, co do konieczności doskonalenia umiejętności edukatorskich i komunikacyjnych przez personel medyczny.       Key words: diabetes, attitude towards medical condition, public opinion   Summary Introduction. Knowledge (or lack thereof and social attitudes

 1. Brak skuteczności leczenia zespołów bólowych kręgosłupa za pomocą laseroterapii i fali ultradźwiękowej = Lack of efficacy of laser therapy and ultrasound for low back pain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Kocjan

  2016-09-01

  uzyskanych wyników pokazują, iż fizykoterapia w postaci zabiegów laseroterapii oraz terapii falą ultradźwiękową ma znikomą wartość terapeutyczną w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa o podłożu mechanicznym.   Abstract             Back pain is one of the most prevalent health problems in the worldwide. However, effective strategies for treatment of this disease are still limited.             The aim of the study was to evaluate the efficacy of back pains treatment using laser and ultrasonic wave, depending on the patient position in which the therapy was performed.             Research material consisted of 92 people suffering from the pain of the lower spine caused by problems with intervertebral discs. The subjects were randomly assigned to one of four groups (each n = 23 because of the type carried out surgical intervention. All patients were evaluated twice, before treatment and after tretament using the VAS scale (Visual Analogue Scale and ODI scale (Oswestra Disability Index.             Before treatment there were no statistically significant differences between the groups in terms of the variables considered, ie. the pain intensity and level of disability. Statistically significant improvement following treatment was observed among patients which physical procedures was performed in the position of hyperextension of the lumbar spine and among patients who performed a simulated physiotherapy also in the position of the lumbar hyperextension. In the case of patients in the hunched, sitting position (the intervention group and the placebo group there was no significant improvement in relation to baseline.             The study and analysis of the results showed that physical therapy treatments in the form of laser and ultrasonic wave therapy is of little therapeutic value in the treatment of mechanical back pains.

 2. Nijmegen breakage syndrome (NBS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chrzanowska Krystyna H

  2012-02-01

  zaproponowanie molekularnej diagnostyki prenatalnej jeżeli znane są obie mutacje będące przyczyną choroby. Nie ma możliwości zaproponowania specyficznej terapii, ale przeszczep szpiku może być alternatywą dla niektórych pacjentów. Generalnie prognoza nie jest pomyślna z uwagi na wysokie ryzyko rozwoju nowotworu.

 3. Wpływ prądów TENS średniej częstotliwości na czynność bioelektyczną mięśni prostowników nadgarstka = The influence of mid-frequency TENS currents on bioelectrical activity of the wrist extensor muscles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Srokowski

  2015-09-01

    Korespondencja: Grzegorz Srokowski, Katedra Fizjoterapii Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego, UMK w Toruniu CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Techników 3 85 - 810 Bydgoszcz, g.srokowski@gmail.com   Anna Srokowska, Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej, UMK w Toruniu CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Świętojańska 20, 85 - 077 Bydgoszcz, a.srokowska@cm.umk.pl     Streszczenie Wstęp: W świecie dynamicznego rozwoju techniki i nauki, z których człowiek czerpie wiele korzyści, łatwo jest spotkać na drodze przeszkody, które są zagrożeniem dla naszego zdrowia oraz prawidłowego funkcjonowania. Cel pracy: Istotnym problemem badawczym jest wpływ poszczególnych zabiegów fizykalnych na konkretną grupę mięśniową. Dzięki badaniom za pomocą EMG możemy skutecznie ocenić skutki terapii po zastosowaniu prądów TENS średniej częstotliwości. Celem pracy była analiza  z wykorzystaniem EMG, wpływu prądów TENS średniej częstotliwości na czynność bioelektryczną mięśni prostowników nadgarstka. Wyniki badań własnych: Szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono w tabelach i zilustrowano wykresami. Materiał i metoda: W badaniach uczestniczyło 19 osób, które nie zgłosiły większych dolegliwości ze strony badanej grupy mięśniowej. W grupie badawczej uczestniczy zarówno kobiety jak i mężczyźni. Głównym narzędziem badawczym, które pozwoliło na analizę badań był pomiar za pomocą EMG,  gdzie została oceniona czynność bioelektryczna (rónica potencjałów mięśni w spoczynku, podczas skurczu koncentrycznego w ruchu zgięcia grzbietowego nadgarstka oraz wykonanie próby maksymalnego skurczu dowolnego MVC. Analiza zapisu EMG mięśnia prostownika promieniowego nadgarstka oraz prostownika łokciowego nadgarstka wykazała spadek częstotliwości wyładowań bioelektrycznych mięśnia pod wpływem działania prądów TENS średniej częstotliwości. Wnioski 1. Analiza zapisu EMG mi

 4. Physical activity as a part of overweight and obesity treatment [Pohybová aktivita jako součást léčení nadváhy a obesity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Poděbradský

  2011-12-01

  proven to be connected with changes in anthropometric indicators.[VÝCHODISKA: Pro léčbu obezity je vedle farmakoterapie doporučovaná také kombinace pohybové aktivity (PA, diety a kognitivně-behaviorální terapie. CÍLE: Výzkumná studie ověřovala efektivitu doporučované komplexní intervence v léčbě nadváhy a obezity prostřednictvím vyhodnocení změn antropometrických ukazatelů. METODIKA: Intervence zahrnovala řízenou pohybovou aktivitu, dietu a kognitivně-behaviorální terapii. PA byla realizována formou vytrvalostního cvičení s řízenou intenzitou zatížení (cvičení na přístrojích, severská chůze a skupinové aerobní cvičení a posilovacím cvičením. Do studie bylo zařazeno 328 pacientů (233 žen a 95 mužů ve věku 19 - 79 let, kteří absolvovali léčebný pobyt zaměřený na redukci hmotnosti v Lázních Dolní Lipová. Pobyt trval od 6 do 49 dní, v průměru 21 dní. Sledovány byly antropometrické ukazatele z bioimpedančního měření a objem PA sporttestery v minutách a krokoměry v krocích. VÝSLEDKY: Multifrekvenční bioimpedanční analýzou byl prokázán signifikantní úbytek celkové hmotnosti 6,18 kg u mužů a 4,28 kg u žen, úbytek tělesného tuku 4,50 kg u mužů a 3,52 kg u žen a úbytek útrobního tuku 13,42 cm2 u mužů a 10,41 cm2 u žen. Byla prokázána souvislost řízené PA a poklesu hmotnosti tuku a množství útrobního tuku. U žen jsou silnější korelace redukce tuku s objemem PA v pásmu tréninkové srdeční frekvence (TSF, zatímco redukce tuku mužů je silněji závislá na celkovém objemu PA při cvičení zaměřeném na dosažení pásma TSF. Dále byla prokázána souvislost mezi objemem habituálních PA a poklesem hmotnosti tuku a množství útrobního tuku. ZÁVĚRY: Komplexní intervence pozitivně ovlivnila zdravotní stav pacientů snížením celkové hmotnosti a hmotnosti tuku. Byla prokázána souvislost řízené PA v pásmu TSF se změnami antropometrick

 5. Przemoc wobec kobiet a depresja – przegląd badań = Violence against women and depression - overview of research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Makara-Studzińska

  2015-05-01

  Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin   Streszczenie Cel. Praca jest przeglądem badań dotyczących związku pomiędzy doświadczaniem przemocy przez kobiety a ryzykiem występowania symptomów depresji. Ważnym celem było również pokazanie rozmiaru problemu jakim jest przemoc. Sprawa stosowania przemocy wobec kobiet jest współcześnie bardzo aktualna i nagłaśniana w społeczeństwie. Dane policyjne potwierdzają, iż z roku na rok coraz więcej kobiet pada ofiarami zachowań o charakterze przemocowym. Poglądy. W większości prezentowanych wyników badań został ujawniony ścisły                   związek pomiędzy doznawana przemocą a występowaniem u kobiet objawów depresyjnych. Ponadto znacznie częściej doświadczają one problemów ze zdrowiem psychicznym w postaci zespołu stresu pourazowego (PTSD, uzależnienia, zaburzeń kontaktu, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń odżywiania, autoagresji, trwałych zaburzeń pamięci oraz skłonności samobójczych. Sprawca przemocy stara się zniewolić swoją ofiarę i przejąć nad nią kontrolę. W ten sposób wytwarza się u niej przekonanie, że zasłużyła sobie na takie traktowanie. Życie bitych kobiet zaczyna się skupiać wokół codziennych prób przetrwania i unikania represji ze strony oprawcy. Z czasem przestają się liczyć z własnymi poglądami i myślami, przez co tracą poczucie tego, co jest dla nich dobre, a co złe. Wnioski. Uzyskane rezultaty mogą posłużyć do wyznaczania kierunków terapii dla ofiar przemocy, jak również uskutecznić działania profilaktyczne i prewencyjne. Słowa kluczowe: przemoc – przemoc wobec małżonka – depresja – kobieta maltretowana – psychoterapia.   Abstract Aim. The paper is an overview of research on the relationship between the experience of violence by women and the risk of symptoms of depression. An important goal was also to show the extent of the problem of violence. The case of

 6. Aspects of Reactor Physics Research at the Victoria University of Manchester; Quelques Aspects des Experiences de Physique des Reacteurs a l'Universite Victoria de Manchester; Aspekty ehksperimental'nykh issledovanij po fizike reaktorov v universitete viktorii v manchestere; Trabajos de Fisica Experimental con Reactores Efectuados en la Universidad Victoria de Manchester

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harris, M. J.; Walton, D. G. [Victoria University of Manchester (United Kingdom)

  1964-02-15

  ] Otdel jadernoj tehniki v Manchesterskom universitete sozdan v 1959 godu. Postepenno rasshirjajutsja issledovanija v aspiranture po fizike reaktorov. Osnovnoe vnimanie v jeksperimental'nyh issledovanijah so dnja sozdanija Otdela koncentriruetsja na sistemah na obychnoj vode i uskoritele, privodjashhem v dejstvie jeksponencial'nuju ustanovku prirodnyj uran -obychnaja voda. Daetsja obzor prodelannoj raboty, obsuzhdajutsja poluchennye rezul'taty, dajutsja nametki raboty v budushhem, opisyvajutsja razlichnye jeksperimental'nye metody, dajushhie jekonomiju v zatratah truda. Diffuzija nejtronov v obychnoj vode izuchalas' s pomoshh'ju impul'snyh i stacionarnyh istochnikov. Vo vremja provedenija pervyh iz upomjanutyh issledovanij osobyj upor delalsja na polnyj garmonicheskij analiz v takoj stepeni, chto fakticheski izuchalis' bolee vysokie formy v protivopolozhnost' samoj rannej rabote, kotoraja napravljalas' na ih ustranenie. Vtorye iz upomjanutyh issledovanij koncentrirujutsja na ustranenii vsjakogo vozdejstvija vvidu primenenija istochnika i detektora konechnyh razmerov, nalichija rezonansnoj aktivacii, vozmushhenija potoka i t.d. Obsuzhdajutsja i sravnivajutsja rezul'taty oboih issledovanij. Daetsja opisanie ochen' tshhatel'nyh izmerenij poperechnyh sechenij pogloshhenija impul'snym metodom s uchetom ustranenija garmonicheskih i drugih vozdejstvij, po-vidimomu, privodjashhih k vozniknoveniju oshibok: Spektry teplovyh nejtronov v ''otravlennoj'' obychnoj vode izmerjajutsja kak sredstvo dlja issledovanija i razvitija metoda integral'nogo detektora. Pri obsuzhdenii budut vkljucheny nekotorye interesnye momenty, svjazannye s jekonomiej vremeni i sredstv. Izucheny metody aktivacii bol'shih fol'g i metody scheta dlja izmerenija usrednennyh v prostranstve plotnostej nejtronov i takim obrazom rjada parametrov reaktora. Voznikli nekotorye interesnye momenty, v chastnosti v svjazi so spektral'nymi izmerenijami. Dannyj metod daet vozmozhnost' provodit' mnogie issledovanija v oblasti

 7. An Assessment of those Metabolites Considered to be of Value in the Diagnosis of Exposure to Radiation; Evaluation des Metabolites Consideres Comme Utiles dans le Diagnostic des Expositions aux Rayonnements; 041e 0426 0414 ; Evaluacion de los Metabolitos Considerados Utiles para Diagnosticar la Exposicion a las Radiaciones

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smith, H.; Bates, T. H. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Chapelcross, Annan, Scotland (United Kingdom)

  1965-06-15

  -oblucheniju v terapevticheskih celjah. Jeti pacienty poluchili dozy do 5000 r za period ot treh do pjati nedel'. Vydelenie s mochej kreatina, kreatinina, obshhego {alpha}-amidnogo azota, {beta} aminoizom asljanoj kisloty, pirolle-2- karbonovoj kisloty, 5-oksiindoleaciticheskoj kisloty i indoksil-sul'fata soprovozhdalis' kolichestvenno v techenie vsego hoda lechenija. Nikto iz pacientov ne podvergalsja oblucheniju vsego organizma, no ochevidno, chto izmenenija v metabolicheskoj funkcii v rezul'tate povrezhdenija, vyzvannogo izlucheniem, mozhet skazat'sja na mochevom vydelenii. Obsuzhdaetsja biohimicheskaja ocenka i interpretacija jetih obrazcov vydelenija v otnoshenii toj chasti obluchennogo organizma, no na jetoj stadii issledovanija delaetsja vyvod, chto kolichestvennaja ocenka biologicheskogo povrezhdenija ne vozmozhna. Odnako takie opyty mogut byt' poleznymi v kachestve rukovodstva dlja klinicista otnositel'no jetogo vida terapii. Predvaritel'nye opyty na osnove izmenenij v nekotoryh metabolitah plazmy u krys, obluchennyh edinymi subletal'nymi dozami rentgenovskogo obluchenija, dostojny jekstrapoljacii dlja izuchenija chelovecheskogo organizma. Izmerjalis' koncentracii plazmy 5-oksitrip- taminovoj mochevoj kisloty, SGOT, SGPT, frakcii globulina proteina, fosfokinaza kreatina, aminopeptidaza lejcina, aminopeptidaza lizila, kalikreina, kallidina, cinka i marganca. Nabljudalis vse zhe znachitel'nye kolichestvennye izmenenija v urovnjah plazmy mochevoj kisloty, aminopeptidaza lejcina, aminopeptidaza lizila i marganca posle obluchenija. O b suzhdaetsja znachenie jetih dannyh. Vnimanie koncentriruetsja na prostyh i bystryh metodah. (author)

 8. The influence of the leader on the movement of the horse in walking during repeated hippotherapy sessions [Vliv vodiče na pohyb koně v kroku v opakovaných lekcích hipoterapie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tereza Dvořáková

  2009-09-01

  ě (počasí, rušivé vlivy prostředí, nekvalitní povrch, rozhoduje aktivita vodiče o dodržení odpovídajícího směru a rychlosti pohybu koně a tím o naplnění léčebného efektu, stanoveného na základě intervence fyzioterapeuta v průběhu hipoterapie. Tato studie zdůrazňuje význam role vodiče v terapii a klade důraz na jeho profesionalitu, kondici, motivaci a standardní výkon.

 9. Radioisotopes and Radiation in Animal and Plant Insect Pest Control; Emploi des radioisotopes et des rayonnements dans la lutte contre les insectes nuisibles aux plantes et aux animaux; Ispol'zovanie radioizotopov i radiashchi v bor'be s nasekomymi-vreditelyami rastenij i zhivotnykh; Utilizacion de los radioisotopos y de las radiaciones en la lucha contra los insectos nocivos para las plantas y los animales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andreev, S. V.; Martens, B. K.; Samojlova, V. A.; Molchanova, Z. I. [Vsesoyuznyj Institut Zashchity Rastenij, Leningrad, SSSR (Russian Federation)

  1963-09-15

  . Krome togo, metod daet vozmozhnost' issledovat' slozhnejshij kompleks voprosov parazitizma i khishchnichestva (voprosy izucheniya pishchevykh tsiklov promekhutochnogo pitaniya i khemataksisa). Primenenie metoda samomarkirovki polevykh gryzunov s pomoshch'yu radioaktivnykh primanok pozvolilo ustanovit' razmery pishchevykh arealov. Ispol'zovanie pestitsidov, sintezirovannykh o radioaktivnymi izotopami, v sochetanii s metodom radiokhromatografii, flyuorometrii i drugimi pozvolilo issledovat' slozhnejshie biokhimicheskie protsessy, protekayushchie v rasteniyakh i nasekomykh pod vliyaniem toksikantov. Na primere fosfornoorganicheskikh soedinenij tipa tiofosa i metafosa byla ustanovlena skorost' gidroliza ehtikh insektitsidov v zavisimosti ot fazy razvitiya rasteniya i ego fiziologicheskogo sostoyaniya, a takkhe uslovij vneshnej sredy. Opredelena dlitel'nost' sokhraneniya ostatochnykh kolichestv toksikantov na sel'skokhozyajstvennoj produktsii v zavisimosti ot srokov khimicheskikh obrabotok. S pomoshch'yu radioaktivnykh izotopov vyyavleny osobennosti metaboliticheskikh protsessov, ustojchivykh i neustojchivykh k gerbitsidam rastenij. Vnesenie v pestitsidy izotopov s korotkim periodom poluraspada v indikatornykh kolichestvakh daet vozmozhnost' proizvodit' otsenku kachestva obrabotki semennogo materiala i posevov sel'skokhozyajstvennykh rastenij pestitsidami pri ispol'zovanii razlichnykh sistem opryskivatelej, a takzhe opredelyat' optimal'nye normy ikh raskhoda. Putem vozdejstviya ioniziruyushchikh izluchenij na ehntomopatogennye mikroorganizmy (Beauverla basslana Unill.) dokazana vozmozhnost' povysit' ikh virulentnost' v tselyakh uluchsheniya mikrobiologicheskogo metoda bor'by s vrednymi nasekomymi. Sterilizutatsee i letal'noe dejstvie ionizirudtsikh izluchenij mozhet byt' ispol'zovano kak aktivnoe sredstvo bor'by s vrednymi nasekomymi. Primeneniem gamma radiatsii ustanovleny sterilizukhkhtsie dozy dlya ryada nasekomykh-vreditelej zapasov (Calandra granarla L., Acanthoscelides

 10. Recent Research on the Irradiation of Fruits and Vegetables; Recherches Recentes sur l'Irradiation des Fruits et Legumes; Poslednie issledovaniya po oblucheniyu fruktov i ovoshchej; Investigaciones Recientes Sobre la Irradiacion de Frutas y Verduras

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sommer, N. F.; Maxie, E. C. [University of California, Davis, CA (United States)

  1966-11-15

  madurar. Las dosis de 20 a 35 krad inhiben la maduracion de los platanos de 4 a 15 dias, segun el grado de sazon y la importancia delas deteriora-, ciones mecanicas sufridas por la fruta. Las frutas irradiadas sometidas a un tratamiento tipo con etileno maduran en buenas condiciones. Los melocotones y persicos sometidos a dosis de rayos gamma capaces de retardar la putrefaccion son muy sensibles a los danos debidos al transporte. La irradiacion de papayas con rayos gamma para eliminar la mosca de la fruta de Hawaii presenta perspectivas alentadores. El periodo de almacenamiento de las frutas irradiadas es de 3 a 5 dias mayor que el de las frutas sometidas a fumigacion con dibromuro de etileno. En ia memoria se examinan las perspectivas que ofrece la irradiacion de varias frutas y verduras. (author) [Russian] Posleuborochnaja radiacionnaja obrabotka fruktov i ovoshhej vyzvala bol'shoj interes s tochki zrenija bor'by s rynochnymi boleznjami, zarazhenija nasekomymi, zamedlenija sozrevanija i zaderzhki rosta. Obluchenie kak sredstvo bor'by protiv gribkov predstavljaet osobyj interes vvidu svoego terapevticheskogo dejstvija. K sozhaleniju, doza obluchenija chasto sil'no ogranichena vvidu chuvstvitel'nosti ''hozjaina'': Te ili inye vidy i sorta imejut razlichnuju stojkost' k oblucheniju, na kotoruju vlijaet stepen' sozrevanija v moment obluchenija. Esli produkty napravljajutsja v hranilishha, to ih mozhno obluchit' nebol'shoj dozoj vvidu zamedlennyh neblagoprijatnyh vozdejstvij. Zaderzhka rosta patogennogo mikroorganizma zavisit glavnym obrazom ot ego chuvstvitel'nosti i razmera porazhennogo, mesta. Obychno znachitel'naja chast' nebol'shih gribkovyh porazhenij inaktiviruetsja, a razvitie drugih porazhenij priostanavlivaetsja. V nastojashhee vremja radiacionnaja obrabotka javljaetsja naibolee perspektivnym metodom v teh sluchajah, kogda problemy bolezni javljajutsja ves'ma ser'eznymi, kak naprimer, pri obrabotke skoroportjashhihsja tovarnyh fruktov i ovoshhej, kotorye

 11. Fabrication and Testing of Prototype APM-Clad UO{sub 2} Fuel Elements; Fabrication et essai de prototypes de cartouches de combustible en bioxyde d'uranium gaine d'aluminium (APM); Izgotovlenie i ispytanie prototipa toplivnykh ehlementov na osnove UO{sub 2} s obolochkoj iz alyuminiya metodom poroshkovoj metallurgii; Elaboracion y ensayo de elementos combustibles prototipo de UO{sub 2} con revestimiento de aluminio sinterizado

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ballif, III, J. L.; Friske, W. H.; Gordon, R. B. [Atomics International, Canoga Park, California (United States)

  1963-11-15

  los elementos combustibles se extrajeron del reactor a raiz de problemas suscitados por el instrumental utilizado para los ensayos. Los tres elementos restantes continuaban en el reactor. Todos los resultados de los experimentos realizados hasta la fecha parecen indicar que el sistema de combustible PMA-UO{sub 2} permitira alcanzar los objetivos fijados para el programa relativo al reactor POPR. (author) [Russian] V podderzhku Programmy prototipov organicheskikh ehnergoreaktorov (POPR) moshchnost'yu 50 mgvt (ehl.) byla provedena obshirnaya rabota po razrabotke poroshkovoj metallurgiej alyuminievykh materialov (APM) v kachestve obolochek dlya topliva iz UO{sub 2} . Kak chast' ehtoj raboty byli issledovany ehvteticheskoe soedinenie, svarke v styk oplavleniem i kholodnaya svarka. Kolduehlla pod davleniem kak metody dlya soedineniya stykov pri sborke toplivnykh ehlementov. Vibratsionnoe uplotnenie izuchalos' kak sredstvo zapolneniya trubok APM dvuokis'yu urana. Opyty vne reaktora provodilis' dlya.ogo, chtoby poluchit' informatsiyu o svomestimosti APM - UO{sub 2} . Ehta rabota pokazala, chto pri sushchestvuyushchikh usloviyakh ehvteticheskoe soedinenie yavlyaetsya naibolee podkhodyashchim sposobom dlya soedineniya stykov; vibratsionnoe uplotnenie davalo plotnost' topliva v predelakh ot 80 do 88% teoreticheskoj plotnosti, i ne nablyudalos' vzaimodejstvie APM -UO{sub 2} v diapazone ehkspluatatsionnykh temperatur POPR (temperatura poverkhnosti razdela toplivo - obolochka maksimum 850{sup o}F). V rezul'tate ehtoj raboty bylo izgotovleno 5 prototipov UO{sub 2}-APM toplivnykh ehlementov s tsel'yu ispytaniya na opytnom reaktore s organicheskim zamedlitelem. Kazhdyj ehlement sostoyal iz 24 ili 25 toplivnykh sterzhnej v obolochke iz APM i sgruppirovannykh v sistemu 5 x 5 v stal'noj korobke, pokrytoj nikelem, ili toplivnoj korobke ieh APM. Dlya togo, chtoby uvelichit' poverkhnost' ehlementa i tem samym znachitel'no uluchshit' teploperedachu, izgotovlennaya ehkstruziej obolochka ieh

 12. Působení kognitivně-behaviorální psychoterapie na tělesné složení a konstituci Effects of cognitive behavioral psychotherapy on body composition and constitution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Kopecký

  2008-01-01

  žší průměrná hodnota se opět nacházela u skupiny nejmladších žen (83,6, nejvyšší (88,6 u skupiny nejstarších žen. Na základě hodnocení množství podkožního tuku dle metodiky Matiegky 57,5 % žen disponovalo více než 30 % tuku, z toho v kategorii nad 40 % podkožního tuku se nacházelo 28,75 % souboru. Hodnoty indexů centrality (1,3–1,5, které dokumentují rozložení podkožního tuku v jednotlivých oblastech těla, korespondují s vyššími hodnotami WHR a potvrdily především uložení tuku na trupu vzhledem ke končetinám. Byl tedy potvrzen výskyt abdominálního typu obezity. Na základě segmentální analýzy realizované metodou bioelektrické impedance bylo nejvíce tuku determinováno na dolních končetinách. Intervence prostřednictvím pohybové aktivity a změny výživových zvyklostí má především individuální dopad. Na základě hodnocení průměrných hodnot obvodových parametrů došlo ke snížení především obvodu pasu, břicha a boků, případně ke snížení obvodových parametrů na dolních končetinách (obvody gluteálního a středního stehna. Snížily se také průměrné hodnoty tělesné hmotnosti, BMI a WHR a zastoupení množství tukové složky v absolutních i relativních hodnotách. Ve všech kategoriích jsme zaznamenali signifikantní snížení endomorfie. Velmi významnou vlastností je silná vůle, která je nedílnou součástí intervence a kterou ne každá žena disponuje. Takže vždy v kurzech nacházíme i malé procento žen, které nesníží ani hmotnost, ani nedojde ke snížení obvodových parametrů a množství podkožního tuku zůstane stejné jako před nástupem na terapii. Obesity is a chronic disease of modern times that is not just a cosmetic problem but a bio-social-psychological problem especially, which means that obese individuals have, apart from their medical problems, also social and psychological problems. They often suffer from depression, low self