WorldWideScience

Sample records for ldintensiivravi osakonnas aastatel

 1. Julgeolekuorganite võitlus Eesti vastupanuliikumisega sõjajärgsetel aastatel : Banditismivastase Võitluse Osakond (1944-1947) / Pearu Kuusk

  Kuusk, Pearu

  2007-01-01

  Banditismivastase Võitluse Osakonna loomisest ja selle tegevuse algusest. ENSV Siseasjade Rahvakomissariaadi ja Julgeoleku Rahvakomissariaadi ühisoperatsioonidest 1945. aastal. Julgeolekuorganite tegevusest "banitismivastases võitluses" ja 2N osakonna loomisest. Banditismivastase Võitluse Osakonna üleminekust Julgeoleku Ministeeriumi alluvusse

 2. Julgeolekuorganite võitlus Eesti vastupanuliikumisega sõjajärgsetel aastatel : Banditismivastase Võitluse Osakond (1944-1947) / Pearu Kuusk

  Kuusk, Pearu

  2007-01-01

  Banditismivastase Võitluse Osakonna loomisest ja selle tegevuse algusest. ENSV Siseasjade Rahvakomissariaadi ja Julgeoleku Rahvakomissariaadi ühisoperatsioonidest 1945. aastal. Julgeolekuorganite tegevusest "banitismivastases võitluses" ja 2N osakonna loomisest. Banditismivastase Võitluse Osakonna üleminekust Julgeoleku Ministeeriumi alluvusse

 3. Eesti ühiskonna käärimine ja marksismi leviku taust 1920. aastatel / Jaak Valge

  Valge, Jaak, 1955-

  2014-01-01

  1920-ndatel aastatel toimunud muutustest elulaadis. Linnaelanikkonna kasvutempost, noorte osakaalu suurenemisest elanikkonnas ja muudest rahvastikuprotsessidest. Olulisematest seadustest ja redormidest Eestis 1920-ndatel aastatel. Vastuoludest omavahelistest vastuoludest

 4. Eesti ühiskonna käärimine ja marksismi leviku taust 1920. aastatel / Jaak Valge

  Valge, Jaak, 1955-

  2014-01-01

  1920-ndatel aastatel toimunud muutustest elulaadis. Linnaelanikkonna kasvutempost, noorte osakaalu suurenemisest elanikkonnas ja muudest rahvastikuprotsessidest. Olulisematest seadustest ja redormidest Eestis 1920-ndatel aastatel. Vastuoludest omavahelistest vastuoludest

 5. Otsedemokraatia diskursused Riigikogus: rahvaalgatuse seadustamise menetlus aastatel 2003-2008 / Ero Liivik

  Liivik, Ero, 1971-

  2012-01-01

  Otsedemokraatiast seoses Euroopa Stabiilsusmehhanismi asutamislepingu mittevastavusega põhiseadusele, otsedemokraatia mõistest, selle rakendamisest Eestis aastatel 1923-2003, rahvaalgatuse seadustamise menetlusest Riigikogus 2003-2008. Tabelid

 6. Otsedemokraatia diskursused Riigikogus: rahvaalgatuse seadustamise menetlus aastatel 2003-2008 / Ero Liivik

  Liivik, Ero, 1971-

  2012-01-01

  Otsedemokraatiast seoses Euroopa Stabiilsusmehhanismi asutamislepingu mittevastavusega põhiseadusele, otsedemokraatia mõistest, selle rakendamisest Eestis aastatel 1923-2003, rahvaalgatuse seadustamise menetlusest Riigikogus 2003-2008. Tabelid

 7. Soome-ugri vahetusüliõpilased ja -õppejõud 1930. aastatel / Enn Ernits

  Ernits, Enn, 1945-

  2012-01-01

  Tutvustatakse aastatel 1930-1940 Tartu Ülikooli juures tegutsenud Soome-Ugri Uurimiste Eesti Komiteed ning käsitletakse Eesti vahetusüliõpilasi ja-õppejõude Ungaris ning Ungari vahetusüliõpilasi Eestis

 8. Valupunktid Eesti väiketaluettevõtluses aastatel 2000-2005 / Aili Kelam

  Kelam, Aili, 1935-

  2007-01-01

  Eesti taasiseseisvumisperioodi talude taastamisloo ajaliselt ulatuslikumas sotsioloogilises uurimuses (1990-2005) keskendutakse käesolevas artiklis Põlvamaa talunike käekäigu jälgimisele aastatel 2000-2005. Talutootmine, abitööjõud talus, laenud ja elatisraha, sihtotstarbeline rahastamine, noorte migratsioon, talunike hoiakud, visioonid

 9. Moskva institutsionaalsed ja nomenklatuursed kontrollimehhanismid Eesti NSVs sõjajärgsetel aastatel / Tõnu Tannberg

  Tannberg, Tõnu, 1961-

  2007-01-01

  Ideoloogilise surve nõrgendamisest sõja ajal. "Balti küsimuse" arutamisest Kremlis 1944. aasta oktoobris ja novembris. ÜK(b)P KK Eesti büroost, EKP 2. sekretäri institutsioonist ja nomenklatuuri rakendamisest kontrollfunktsiooni täitmiseks. Nomenklatuurisüsteemi sihiks oli haarata oma "võrgustikku" kõik eluvaldkonnad. Repressioonide kõrval oli sõjajärgsetel aastatel oluline kaadripoliitika võte töötajate pidev ümberpaigutamine. Nomenklatuursete ametikohtade hulgast ja jaotusest. Muutustest nomenklatuuris käsitletava perioodi jooksul

 10. Rootsi-Vene suhetest Ingerimaa kuberneri ja Vene vojevoodide kirjavahetuses 1630. aastatel / Liisi Taimre

  Taimre, Liisi, 1985-

  2012-01-01

  Ingerimaa oli Rootsi kõige idapoolsem Läänemere provints. 1630. aastatel nägi Rootsi keskvõimude poliitika ette pidada häid suhteid Venemaaga. Mees, kellele Rootsi poole pealt langes kõige suurem vastutus kohalike suhete hoidmisel, oli Ingerimaa kuberner. Vaadeldaval perioodil oli selleks Nils Asserson Mannersköld. Tema piiritagusteks kolleegideks olid Pihkva ja Novgorodi vojevoodid. Rootsi-Vene suhted rajanesid Stolbovo rahul, mis sisaldas kohustust koostööks põgenike väljaandmise küsimuses. 1636. aastal toimus vastastikune põgenike vahetamine.

 11. Moskva institutsionaalsed ja nomenklatuursed kontrollimehhanismid Eesti NSVs sõjajärgsetel aastatel / Tõnu Tannberg

  Tannberg, Tõnu, 1961-

  2007-01-01

  Ideoloogilise surve nõrgendamisest sõja ajal. "Balti küsimuse" arutamisest Kremlis 1944. aasta oktoobris ja novembris. ÜK(b)P KK Eesti büroost, EKP 2. sekretäri institutsioonist ja nomenklatuuri rakendamisest kontrollfunktsiooni täitmiseks. Nomenklatuurisüsteemi sihiks oli haarata oma "võrgustikku" kõik eluvaldkonnad. Repressioonide kõrval oli sõjajärgsetel aastatel oluline kaadripoliitika võte töötajate pidev ümberpaigutamine. Nomenklatuursete ametikohtade hulgast ja jaotusest. Muutustest nomenklatuuris käsitletava perioodi jooksul

 12. Ajaloo rakendamine propagandarelvana ehk kuidas kujundati ajalookäsitlus Nõukogude võimu kehtestamisest 21. juunil 1940 Nõukogude Eesti ajakirjanduses aastatel 1945-1960 / Tiiu Kreegipuu

  Kreegipuu, Tiiu

  2007-01-01

  Ajaloo rollist nõukogude ühiskonnas. Ajaloost kui homo soveticus'e loomise vahendist. Eesti ajaloo nõukogulikust kontseptsioonist. Lisa: Rahva Hääles aastatel 1945-1960 ilmunud 21. juunit käsitlevad kirjutised.

 13. Ajaloo rakendamine propagandarelvana ehk kuidas kujundati ajalookäsitlus Nõukogude võimu kehtestamisest 21. juunil 1940 Nõukogude Eesti ajakirjanduses aastatel 1945-1960 / Tiiu Kreegipuu

  Kreegipuu, Tiiu

  2007-01-01

  Ajaloo rollist nõukogude ühiskonnas. Ajaloost kui homo soveticus'e loomise vahendist. Eesti ajaloo nõukogulikust kontseptsioonist. Lisa: Rahva Hääles aastatel 1945-1960 ilmunud 21. juunit käsitlevad kirjutised.

 14. [Eesti NSV aastatel 1940-1953 : sovetiseerimise mehhanismid ja tagajärjed Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa arengute kontekstis] / Jörg Hackmann

  Hackmann, Jörg, 1962-

  2008-01-01

  Arvustus: Eesti NSV aastatel 1940-1953: sovetiseerimise mehhanismid ja tagajärjed Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa arengute kontekstis / koost. Tõnu Tannberg. (Eesti Ajalooarhiivi Toimetised, 15.) Tartu : Eesti Ajalooarhiiv, 2007

 15. Kunst kunsti vastu : kunstniku rolli ja positsiooni ümbermõtestamise katsest eesti kunstis 1970. aastatel / Mari Laanemets

  Laanemets, Mari, 1975-

  2011-01-01

  Vaadeldakse Leonhard Lapini objektiivse kunsti käsitlust (esitatud näituse "Sündmus Harku '75. Objektid, kontseptsioonid" raames toimunud sümpoosionil) tema edasise tegevuse kontekstis. Analüüsides Lapini initsiatiivil toimunud näitusi, on võimalik arvamust avangardi lõppemisest 1975. aastal ümber hinnata, näidates selle jätkumist ka järgnevatel aastatel. Lapini ettekannet võib mõista kui katset anda kunstile uus definitsioon ja tähendus, kui programmi, mille ideed kajastuvad tema järgnevas tegevuses

 16. Omavalitsusüksuste arengumustrid aastatel 2000-2004 = Development patterns of local government units in 2000-2004 / Arno Lõo

  Lõo, Arno

  2006-01-01

  Eesti on Euroopa Liidu kontekstis perifeerne ala, vastavalt kehtestatud kriteeriumidele kuulub kogu Eesti ELi regionaalpoliitika esimesesse sihtalasse, mille struktuuripoliitika eesmärk on arengus mahajäänud piirkondade arendamine. Analüüsitakse regiomeetrilist andmestikku, mis iseloomustab Eesti valdade ja linnade sotsiaalmajanduslikku arengusituatsiooni aastatel 2000-2004. Tabelid

 17. Kohaliku omavalitsuse eelarve aastatel 1918-1993 : [bakalaureusetöö] / Mare Aasmäe ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Kalle Merusk

  Aasmäe, Mare

  1993-01-01

  Kohaliku omavalitsuse eelarve, selle kujundamise alused ja kord aastatel 1918-1940 (riiklikud laenud, kohalikud maksud, kohalike omavalitsuste eelarve, riiklik järelevalve, linna- ja valla omavalitsuste eelarved), 1941-1989 (riigimaksud ja -lõivud, rajoonilise alluvusega linnade, alevite ja külanõukogude eelarved), 1989-1993 (õiguslikud alused, eelarve tulud-kulud, järelevalve)

 18. Kohaliku omavalitsuse eelarve aastatel 1918-1993 : [bakalaureusetöö] / Mare Aasmäe ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Kalle Merusk

  Aasmäe, Mare

  1993-01-01

  Kohaliku omavalitsuse eelarve, selle kujundamise alused ja kord aastatel 1918-1940 (riiklikud laenud, kohalikud maksud, kohalike omavalitsuste eelarve, riiklik järelevalve, linna- ja valla omavalitsuste eelarved), 1941-1989 (riigimaksud ja -lõivud, rajoonilise alluvusega linnade, alevite ja külanõukogude eelarved), 1989-1993 (õiguslikud alused, eelarve tulud-kulud, järelevalve)

 19. Omavalitsusüksuste arengumustrid aastatel 2000-2004 = Development patterns of local government units in 2000-2004 / Arno Lõo

  Lõo, Arno

  2006-01-01

  Eesti on Euroopa Liidu kontekstis perifeerne ala, vastavalt kehtestatud kriteeriumidele kuulub kogu Eesti ELi regionaalpoliitika esimesesse sihtalasse, mille struktuuripoliitika eesmärk on arengus mahajäänud piirkondade arendamine. Analüüsitakse regiomeetrilist andmestikku, mis iseloomustab Eesti valdade ja linnade sotsiaalmajanduslikku arengusituatsiooni aastatel 2000-2004. Tabelid

 20. Täna kell 12 kaitseb disainiteaduskonna tekstiilidisaini osakonna magistrant...

  2004-01-01

  Margis Jõesaar kaitseb disaini- ja arhitektuurigaleriis magistrikraadi teemal "Mahedalt töödeldud kangad", mis käsitleb tekstiili värvimist mudaga. Juhendaja Kadi Pajupuu. Avataval näitusel eksponeerib kunstnik oma tehnikat second-hand-särkidel

 1. Täna kell 12 kaitseb disainiteaduskonna tekstiilidisaini osakonna magistrant...

  2004-01-01

  Margis Jõesaar kaitseb disaini- ja arhitektuurigaleriis magistrikraadi teemal "Mahedalt töödeldud kangad", mis käsitleb tekstiili värvimist mudaga. Juhendaja Kadi Pajupuu. Avataval näitusel eksponeerib kunstnik oma tehnikat second-hand-särkidel

 2. Uus töö on nõudnud palju / Mati Vihman ; Küsitlenud Tiia Penjam

  Vihman, Mati

  2007-01-01

  Intervjuu Eesti Krediidipanga koolitusjuht Mati Vihmaniga, kes töötas aastatel 1983-1991 haridusministeeriumi koolivalitsuse juhataja asetäitja ning metoodika ja õppekirjanduse osakonna juhatajana, seejärel oli huvikeskuse Kullo välissuhete osakonna juhataja ning aastal 1993 läks tööle Eesti Panka

 3. Kalamaja 1930. aastatel / Robert Nerman

  Nerman, Robert, 1946-2015

  1995-01-01

  Sisust: Kultuurilugu/kirjanikud : Evald Tammlaan, Asta Willmann, Aino Thoen, Ain Kalmus, Karl Ast-Rumor, Pedro Krusten, Johannes Pillikse, Jaan Kross, Juhan Sütiste, Gert Helbemäe, Raimond Potisepp, Elias Kasak. Lk. 75

 4. Seisukorrast Internatsionaalse Sõjakooli Eesti osakonnas / Aleksander Rupasov; vene keelest tõlkinud Tiit Noormets

  Rupasov, Aleksander, 1960-

  2015-01-01

  Petrogradis töötanud Ühendatud Internatsionaalsest Sõjakoolist, kus kooli ülema ja komissari ametikohal töötas eestlane Aleksander Inno. Lisatud publitseeritud dokumendid Ajaloolis-poliitiliste Dokumentide Riiklikust Keskarhiivist Sankt-Peterburis valgustavad olukorda Ühendatud Internatsionaalses Sõjakoolis 1921. aasta suvel

 5. Ainult präänikust ei piisa / Sirje Tohver

  Tohver, Sirje, 1948-

  2003-01-01

  "Tiigrihüppe" programm tõi aastatel 1997-2000 arvutid ja interneti kooli. "Tiigrihüpe pluss" arendab kooli info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat aastail 2001-2005. Riigikontrolli audit keskendus IKT kasutamisele üldhariduskoolis ja otsis vastust küsimusele, miks see ei ole muutunud õppeprotsessi loomulikuks osaks. Kommenteerib riigikontrolli tulemusauditi osakonna vanemaudiitor Rein Harjo

 6. Eesti Arhitektide Liit aastatel 1956-1979 / Mart Port

  Port, Mart, 1922-2012

  1999-01-01

  Eesti NSV Arhitektide Liidu juhatuse esimees aastail 1955-1979 ideoloogilisest võitlusest arhitektuuris, nõudest ehitada kiiremini ja odavamalt, arhitektidele mõeldud üritustest, Nikita Hrushtshovi algatatud võitlusest "arhitektuursete liialdustega", ehitajate ülemvõimust, massehitusest, arhitektide projekteeritud olulistest ehitistest, arhitektuurivõistlustest

 7. Eesti Arhitektide Liit aastatel 1956-1979 / Mart Port

  Port, Mart, 1922-2012

  1999-01-01

  Eesti NSV Arhitektide Liidu juhatuse esimees aastail 1955-1979 ideoloogilisest võitlusest arhitektuuris, nõudest ehitada kiiremini ja odavamalt, arhitektidele mõeldud üritustest, Nikita Hrushtshovi algatatud võitlusest "arhitektuursete liialdustega", ehitajate ülemvõimust, massehitusest, arhitektide projekteeritud olulistest ehitistest, arhitektuurivõistlustest

 8. Kirjanduse kohandumisi 1990. aastatel ehk kauboikapitalismi kultuuriloogika / Piret Viires

  Viires, Piret, 1963-

  2002-01-01

  Summary: Conformity in the literature of the 1990s, or the cultural logic of cowboy capitalism. Lk. 365; Eesti kultuurisituatsioonist 1990-ndatel vastavalt F. Jamesoni postmodernismi käsitlusele, kus postmodernism oli eesti kirjanduses valitsev diskursus. Vt. ka: Viires, Piret. Postmodernism Eesti kirjanduskultuuris : doktoritöö artiklid ; I. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006

 9. Kirjanduse kohandumisi 1990. aastatel ehk kauboikapitalismi kultuuriloogika / Piret Viires

  Viires, Piret, 1963-

  2002-01-01

  Summary: Conformity in the literature of the 1990s, or the cultural logic of cowboy capitalism. Lk. 365; Eesti kultuurisituatsioonist 1990-ndatel vastavalt F. Jamesoni postmodernismi käsitlusele, kus postmodernism oli eesti kirjanduses valitsev diskursus. Vt. ka: Viires, Piret. Postmodernism Eesti kirjanduskultuuris : doktoritöö artiklid ; I. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006

 10. Mänguasjade valmistamisest ja turustamisest Tallinnas 1930. aastatel / Merike Metsna

  Metsna, Merike

  2007-01-01

  Tallinnas asunud mänguasjakaupluste loetelu. Esimene mänguasjade tööstuseks nimetatud ettevõte registreeriti Tallinnas 1925. aastal, omanikuks N. Heidelberg. 1933. aastal alustas tegevust Nõmme-Läänela Nukutööstus, omanikuks Cecelia Tehve. Väga tunnustatud nukumeistriks 1930. aastate Tallinnas oli Adolf Turba.

 11. Riigikaitseõpetusest Eesti Vabariigi kõrgkoolides 1930. aastatel / Ago Pajur

  Pajur, Ago, 1962-

  1996-01-01

  Ka 30-ndate aastate riigikaitseõpetust reguleerivatest õigusaktidest: kaitseväeteenistuse seadus, ülikoolide seadus, sõjaväeteenistuse seadus, Tartu Ülikooli seadus. Õpetuse väljatöötamisest ja arengust. Riigikaitseõpetus Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis 1939-1940

 12. Gustav Ränga tee Tartu Ülikooli professoriks : Eesti etnoloogia 1930. aastatel / Marleen Metslaid

  Metslaid, Marleen

  2016-01-01

  1930. aastate etnoloogia käsitlusaladest ja - viisidest. Doktoritöö eesmärgil tehtud välitöödest. Tekstianalüütiline vaade Ränga doktoritööle ehk Eesti etnoloogia kanoonilistest tekstidest. Professuuri täitmise küsimusest ehk Eesti etnoloogia olukorrast 1930. aastate lõpus

 13. Naturalismi retseptsioonist baltisaksa kirjasõnas 1880. ja 1890. aastatel / Juta Keevallik

  Keevallik, Juta, 1943-

  1998-01-01

  Suurenev huvi kunstiteoreetiliste probleemide vastu. Naturalismi käsitlused puudutavad kirjandust, kujutavat kunsti ja muusikat. Tuntumad kirjutajad olid Gustav Teichmüller, Woldemar Masing, Oscar Kleinenberg, August Rauber, nende seisukohtadest

 14. "Riia ring, "luurepost ja tööjaotus USA esindustest Baltikumis 1920. aastatel / Eero Medijainen""

  Medijainen, Eero, 1959-

  2012-01-01

  Diplomaatilisest taustast. USA esinduste rajamisest Baltikumi. Olukorrast USA saatkonnas 1922. aastal. USA sõjalisest vaatlejast "Balti provintsides" 1919-1922. Luurekeskusest ja Sergius Riisist. "Vene sektsiooni" formaliseeerumisest.

 15. Tallinna Planeerimine 1910. aastatel: rahvusvahelise planeerimiskonkursi ärgitajatest ja korraldajatest / Karin Hallas-Murula

  Hallas-Murula, Karin, 1957-

  2014-01-01

  Uutest suundadest Tallinna linnavalitsemises 20. sajandi alguses. Tallinna Majaomanikkude Seltsist. Planeerimise asjatundjast varjunimega Vis. Kompetentsi küsimustest. Linnaplaani ettevalmistamise komisjonist.

 16. Karistusseaduste paljusus: Eesti Vabariigi ajalooline kogemus aastatel 1918-1940 / Marin Sedman

  Sedman, Marin, 1985-

  2012-01-01

  Karistusõiguse allikatest: Venemaa nuhtlusseadustik (1845), rahukohtute trahviseadustik (1864), nuhtlusseadustik (1903) ning 1929. aastal vastu võetud ja 1935. aastal jõustuma hakanud kriminaalseadustik. Karistusseaduse kohaldamise põhimõtetest ja sellest tulenevatest probleemidest

 17. 1970. aastatel alustas arhitektidest sõprade ja kolleegide rühm... / Mari Laanemets

  Laanemets, Mari, 1975-

  2008-01-01

  27.VI avatakse Eesti Arhitektuurimuuseumis Rotermanni soolalaos 1970. ja 1980. alguse eksperimentaalset arhitektuuripraktikat käsitlev näitus "Keskkond, objektid, kontseptsioonid. Tallinna kooli arhitektid 1972-1985". Näha saab Ülevi Eljandi, Ignar Fjuki, Veljo Kaasiku, Tiit Kaljundi, Vilen Künnapu, Leonhard Lapini, Avo-Himm Looveere, Kristin-Mari Looveere, Marika Lõokese, Jüri Okase, Jaan Olliku, Ain Padriku, Toomas Reinu, Andres Ringo, Sirje Runge, Harry Sheini, Tõnis Vindi ja Matti Õunapuu töid. Näituse kuraatorid Andres Kurg ja Mari Laanemets. Samas: "Uue arhitektuuri näituse programm" (1972)

 18. Vallavanemate hinnang aastatele 2008 ja 2009 / Jüri Lillsoo, Kalmer Märtson, Andre Sepp

  Lillsoo, Jüri, 1943-

  2009-01-01

  Milline oli aasta 2008 Teie valla jaoks, kui silmas pidada kiiret süvenevat majanduslangust? Mida oodata aastast 2009?Küsimustele vastavad Anija vallavanem Jüri Lillsoo, Kuusalu vallavanem Kalmer Märtson ja Raasiku vallavanem Andre Sepp

 19. Naturalismi retseptsioonist baltisaksa kirjasõnas 1880. ja 1890. aastatel / Juta Keevallik

  Keevallik, Juta, 1943-

  1998-01-01

  Suurenev huvi kunstiteoreetiliste probleemide vastu. Naturalismi käsitlused puudutavad kirjandust, kujutavat kunsti ja muusikat. Tuntumad kirjutajad olid Gustav Teichmüller, Woldemar Masing, Oscar Kleinenberg, August Rauber, nende seisukohtadest

 20. Sõjageograafia aine ja Eestimaa sõjageograafia 1920. aastatel / Kersti Vennik

  Vennik, Kersti, 1975-

  2003-01-01

  Autori arvates puudub praeguses ohvitseride väljaõppes kursus, kus selgitataks täpsemalt Eesti maastike omadusi, erinevate maastiku-komponentide omavahelist koosmõju ning maastiku mõju kaitsejõudude tegevusele. Polkovnik Nikolai Reegi (1890-1942) panusest Eesti geograafiateaduse ajalukku

 1. "Riia ring, "luurepost ja tööjaotus USA esindustest Baltikumis 1920. aastatel / Eero Medijainen""

  Medijainen, Eero, 1959-

  2012-01-01

  Diplomaatilisest taustast. USA esinduste rajamisest Baltikumi. Olukorrast USA saatkonnas 1922. aastal. USA sõjalisest vaatlejast "Balti provintsides" 1919-1922. Luurekeskusest ja Sergius Riisist. "Vene sektsiooni" formaliseeerumisest.

 2. Gustav Ränga tee Tartu Ülikooli professoriks : Eesti etnoloogia 1930. aastatel / Marleen Metslaid

  Metslaid, Marleen

  2016-01-01

  1930. aastate etnoloogia käsitlusaladest ja - viisidest. Doktoritöö eesmärgil tehtud välitöödest. Tekstianalüütiline vaade Ränga doktoritööle ehk Eesti etnoloogia kanoonilistest tekstidest. Professuuri täitmise küsimusest ehk Eesti etnoloogia olukorrast 1930. aastate lõpus

 3. Karistusseaduste paljusus: Eesti Vabariigi ajalooline kogemus aastatel 1918-1940 / Marin Sedman

  Sedman, Marin, 1985-

  2012-01-01

  Karistusõiguse allikatest: Venemaa nuhtlusseadustik (1845), rahukohtute trahviseadustik (1864), nuhtlusseadustik (1903) ning 1929. aastal vastu võetud ja 1935. aastal jõustuma hakanud kriminaalseadustik. Karistusseaduse kohaldamise põhimõtetest ja sellest tulenevatest probleemidest

 4. Uue majanduse lätteil : Eesti sisemajanduse kogutoodang aastatel 1923-1938 / Jaak Valge

  Valge, Jaak

  2003-01-01

  Järg nr. 12 lk. 2712-2735. Perekonnastatistika andmetest, investeerimisindeksist, primaar- ja sekundaarsektoris toodetud netoväärtusest ja tööstuse amortisatsioonist. Tabelid. Tertsiaarse ehk teenindussektori netoväärtusest, sisemajanduse kogutoodangu väärtuse leidmisest turuhinnas ja tootmiskontost ning Eesti sisemajanduse kogutoodangust võrrelduna teiste Euroopa riikidega

 5. Pühalepa hernhuutlased uuel ajastul : vennastekogu liikmeskond kihelkonna personaalraamatus aastatel 1817-1833 / Aldur Vunk

  Vunk, Aldur, 1959-

  2013-01-01

  Pühalepa vennastekogust ja usuvabadusest. Pühalepa personaalraamatust 1817-1833. Pühalepa vennatekogu liikmetest 1817-1833. Ametlikest palvemajadest. Lugemiskohtadest ja erapalvemajadest. Pühalepa keskusest ja kihelkonna lõunaosast. Pühalepa kihelkonna keskosast. Pühalepa keskuse põhjaosast. Palukülast ja Kärdlast.

 6. Mänguasjade valmistamisest ja turustamisest Tallinnas 1930. aastatel / Merike Metsna

  Metsna, Merike

  2007-01-01

  Tallinnas asunud mänguasjakaupluste loetelu. Esimene mänguasjade tööstuseks nimetatud ettevõte registreeriti Tallinnas 1925. aastal, omanikuks N. Heidelberg. 1933. aastal alustas tegevust Nõmme-Läänela Nukutööstus, omanikuks Cecelia Tehve. Väga tunnustatud nukumeistriks 1930. aastate Tallinnas oli Adolf Turba.

 7. Matthias Johann Eisen mõistatuste kogumise organiseerija ja publitseerijana aastatel 1869-1890

  Rein Saukas

  2003-01-01

  Full Text Available Matthias Johann Eisen (1857-1934, the grand old man of folklore collecting in Estonia, published five books. While compiling the first of these, named Eesti rahva mõistatused [The Riddles of Estonian Folk] (1890, during the years 1887-1888, M. J. Eisen organised an interesting collection campaign, which the present article explores in more detail. By the year 1887 M. J. Eisen had come through two principally different periods in his interest in riddles - as a schoolboy he became acquainted with authentic folk repertoire that he recorded in manuscripts; and since 1876 he published his and his friends' self-made riddles in print. While collecting riddles during the period 1887-1888 (in total for 16 months, M. J. Eisen resorted to locals, as had been previously done in Estonia. In the lofty style characteristic of the contemporary time he communicated with contributors through the press by publishing two appeals and in total 16 reports on the progress of the collection campaign, where he gave the names of the contributors who had sent riddles, estimated the amount of the material, highlighted parishes where the collection work had been the most successful and encouraged people to write the riddles down . Altogether 67 contributors from 45 parishes participated in the collection campaign, and sent 5647 riddles in 78 postings. One letter contained 72 entries on average, more substantial ones had as much as 300. The riddles are written down in literary language, although a few dialect forms or words are present; for some unknown words an explanation is given. Collected manuscripts are stored in the Estonian Folklore Archives in a 495-page quarto-format volume of SKS, Eisen. Cover letters of the contributors provide valuable information about people from whom the riddles were collected, estimations to what extent riddles are still known in oral tradition (`a genre in decay', etc. The most active contributors were schoolteachers (in total 20 and farmers (7; some have later become well-known figures in Estonian cultural history. The material sent to M. J. Eisen was relatively authentic; however, 10,6% (ca 600 texts have been copied from printed sources or regarded later as self-made creation; this amounts to remarkably less than the total average of riddle collections (33%. On the basis of the riddles collected in 1887-1888, M. J. Eisen compiled Eesti rahva mõistatused that contained 1770 riddles and 10 riddle songs. Together with the improved edition in 1913, it remained the most comprehensive publication of Estonian riddles until recently an academic publication Eesti mõistatused [Estonian Riddles] (2001-2002 was published. M. J. Eisen's book was introduced to the international audience by Andres Dido, a literary scholar working in Paris, who in 1894 published under the heading Devinettes Estiniennes a short summary based on the book's foreword and French translations of 50 riddles in the journal Revue des traditions populaires. In evaluating M. J. Eisen's contribution, one should take into consideration that folklore collection (with the help of locals was only as a sideline to his regular profession and complicated personal life during this period. The goal he had set to himself - to publish a collection of Estonian riddles that would at least equal in size to E. Lönnrot's Suomen Kansan Arvoituksia ynnä 135 Viron Arvoituksen kanssa [Finnish Folk Riddles with 135 Estonian Riddles] (Helsinki, 1844 - he fulfilled. The presently discussed collection campaign was an actual start to Eisen's later collection work; everything preceding appears random and marginal.

 8. Maaelu Eestis 1940.-1950. aastatel ajakirja Pilt ja Sõna materjalide põhjal / Loone Ots

  Ots, Loone, 1965-

  2007-01-01

  Maaelu kujutamisest ajakirja Pilt ja Sõna 1946., 1950. ja 1956. aasta numbrites. Erinevustest varanõukoguliku, tippstalinistliku ja poststalinistliku põllumajanduse käsitluste vahel, propaganda lõimumisest ajakirjas ilmunud materjalidega

 9. Muinsuskaitsest Eesti Vabariigis 1920.-1930. aastatel Tallinna keskaegsete linnakindlustuste näitel / Ragnar Nurk

  Nurk, Ragnar

  2008-01-01

  Kindlustuste säilinud osadest ja nende kuuluvuse ning kasutamisega seonduvatest probleemidest. Haridusministeeriumis ja Tallinna Linnavalitsuses seoses ehitusprojektide kinnitamisega arutusel olnud juhtumitest. Konserveerimisest ja kasutusvõimaluste otsimisest (Paks Margareeta ja Kiek in de Kök)

 10. Uue majanduse lätteil : Eesti sisemajanduse kogutoodang aastatel 1923-1938 / Jaak Valge

  Valge, Jaak

  2003-01-01

  Järg nr. 12 lk. 2712-2735. Perekonnastatistika andmetest, investeerimisindeksist, primaar- ja sekundaarsektoris toodetud netoväärtusest ja tööstuse amortisatsioonist. Tabelid. Tertsiaarse ehk teenindussektori netoväärtusest, sisemajanduse kogutoodangu väärtuse leidmisest turuhinnas ja tootmiskontost ning Eesti sisemajanduse kogutoodangust võrrelduna teiste Euroopa riikidega

 11. Vallavanemate hinnang aastatele 2008 ja 2009 / Jüri Lillsoo, Kalmer Märtson, Andre Sepp

  Lillsoo, Jüri, 1943-

  2009-01-01

  Milline oli aasta 2008 Teie valla jaoks, kui silmas pidada kiiret süvenevat majanduslangust? Mida oodata aastast 2009?Küsimustele vastavad Anija vallavanem Jüri Lillsoo, Kuusalu vallavanem Kalmer Märtson ja Raasiku vallavanem Andre Sepp

 12. Tallinna Planeerimine 1910. aastatel: rahvusvahelise planeerimiskonkursi ärgitajatest ja korraldajatest / Karin Hallas-Murula

  Hallas-Murula, Karin, 1957-

  2014-01-01

  Uutest suundadest Tallinna linnavalitsemises 20. sajandi alguses. Tallinna Majaomanikkude Seltsist. Planeerimise asjatundjast varjunimega Vis. Kompetentsi küsimustest. Linnaplaani ettevalmistamise komisjonist.

 13. Leopold von Pezoldi tegevus Tallinnas aastatel 1862-1869 / Epp Kangilaski

  Kangilaski, Epp

  2013-01-01

  Tallinna elu kirjeldus 19. sajandi keskpaigast. Leopold von Pezoldi tegevusest loengupidaja ja ajakirjanikuna. Pezold kuulus Provintsiaalmuuseumi töö juhtimiseks valitud muuseumiühingusse. Pezoldi kui maalikunstniku elus oli oluline just Tallinna periood

 14. Martin Opitzi kirjandusreformi rakendamisest Tallinnas aastatel 1634-1643 / Aigi Heero

  Heero, Aigi, 1971-

  2012-01-01

  Opitzi poeetika tõi Tallinnasse tõenäoliselt Timotheus Polus. Tallinnas oli saksakeelse luule juurutamisel kõige kandvam osa Tallinna Gümnaasiumi õpetlaskonnal. Pulmaluuletuste vormist ja sisust

 15. 1970. aastatel alustas arhitektidest sõprade ja kolleegide rühm... / Mari Laanemets

  Laanemets, Mari, 1975-

  2008-01-01

  27.VI avatakse Eesti Arhitektuurimuuseumis Rotermanni soolalaos 1970. ja 1980. alguse eksperimentaalset arhitektuuripraktikat käsitlev näitus "Keskkond, objektid, kontseptsioonid. Tallinna kooli arhitektid 1972-1985". Näha saab Ülevi Eljandi, Ignar Fjuki, Veljo Kaasiku, Tiit Kaljundi, Vilen Künnapu, Leonhard Lapini, Avo-Himm Looveere, Kristin-Mari Looveere, Marika Lõokese, Jüri Okase, Jaan Olliku, Ain Padriku, Toomas Reinu, Andres Ringo, Sirje Runge, Harry Sheini, Tõnis Vindi ja Matti Õunapuu töid. Näituse kuraatorid Andres Kurg ja Mari Laanemets. Samas: "Uue arhitektuuri näituse programm" (1972)

 16. Paljurahvuselisus ja eestlastest riigiametnikud Eestimaa kubermangus aastatel 1870-1917 / Bradley Woodworth

  Woodworth, Bradley, 1963-

  2006-01-01

  Eestlastest riigiteenistujate arv kasvas 19. sajandi lõpus oluliselt : kogu Eestimaa kubermangus kasvas eestlastest riigiametnike arv 85-lt 1881. aastal 673-le 1897. aastal. 19. sajandi lõpus pidasid riigiteenistuses olevad eestlased alam- ja keskastme ameteid. Pärast 1905. aastat eestlaste osakaal ametnikkonnas üha suurenes, samuti kasvas eestlaste osakaal ka kõrgema astme riigiametnikkonnas

 17. Maaelu Eestis 1940.-1950. aastatel ajakirja Pilt ja Sõna materjalide põhjal / Loone Ots

  Ots, Loone, 1965-

  2007-01-01

  Maaelu kujutamisest ajakirja Pilt ja Sõna 1946., 1950. ja 1956. aasta numbrites. Erinevustest varanõukoguliku, tippstalinistliku ja poststalinistliku põllumajanduse käsitluste vahel, propaganda lõimumisest ajakirjas ilmunud materjalidega

 18. Sõjageograafia aine ja Eestimaa sõjageograafia 1920. aastatel / Kersti Vennik

  Vennik, Kersti, 1975-

  2003-01-01

  Autori arvates puudub praeguses ohvitseride väljaõppes kursus, kus selgitataks täpsemalt Eesti maastike omadusi, erinevate maastiku-komponentide omavahelist koosmõju ning maastiku mõju kaitsejõudude tegevusele. Polkovnik Nikolai Reegi (1890-1942) panusest Eesti geograafiateaduse ajalukku

 19. Sünnid ema hariduse järgi aastatel 1989-2001 / Ülle Valgma

  Valgma, Ülle

  2006-01-01

  Muutused Eesti majandus- ja sotsiaalsfääris mõjutasid elanike hariduse omandamist, mis peegeldus ka sünnitajate haridustasemes: suurenes nii kõrg- kui ka põhiharidusega sünnitajate osatähtsus. Graafikud. Diagrammid. Tabel

 20. Eesti kultuurielu sovetiseerimine : Nõukogude kultuuripoliitika eesmärgid ja institutsionaalne raamistik aastatel 1944-1954 / Tiiu Kreegipuu

  Kreegipuu, Tiiu

  2007-01-01

  Ka vaimse kultuuri vallas kehtestati valdkondade hierarhia. Esikohale seati kirjandus. Kogu kultuuri kirjeldamisel valitses vulgaarsotsioloogiline meetod. Välise surve tagajärjel hakkas süvenema kõige tõhusam tsensuuriliik - enesetsensuur. Teistest kunstiküsimustest eraldati institutsiooniliselt arhitektuuriasjad

 1. Eesti kultuurielu sovetiseerimine : Nõukogude kultuuripoliitika eesmärgid ja institutsionaalne raamistik aastatel 1944-1954 / Tiiu Kreegipuu

  Kreegipuu, Tiiu

  2007-01-01

  Ka vaimse kultuuri vallas kehtestati valdkondade hierarhia. Esikohale seati kirjandus. Kogu kultuuri kirjeldamisel valitses vulgaarsotsioloogiline meetod. Välise surve tagajärjel hakkas süvenema kõige tõhusam tsensuuriliik - enesetsensuur. Teistest kunstiküsimustest eraldati institutsiooniliselt arhitektuuriasjad

 2. Pagunitega kurjategijad : nõukogude sõjaväelaste kriminaalkuritegevus Eestis sõjajärgsetel aastatel / Tiit Noormets

  Noormets, Tiit, 1959-

  2005-01-01

  Lisa: Valgamaa NKVD ja NKGB juhtide ettekanne siseasjade rahvakomissar Resevile 7.-8. nov. 1945 Valgas toimunud intsidendi kohta ; Sõjaväelaste poolt sooritatud iseloomulikud kuriteod 1946. aasta I kvartalis

 3. Algajad õpetajad koolijuhi ja kolleegide toetusest esimestel tööaastatel / Marvi Remmik, Liina Lepp, Ingrid Koni

  Remmik, Marvi

  2015-01-01

  Artikli eesmärk on analüüsida kutseaasta seminaridel kogutud andmete põhjal algajate õpetajate kirjeldusi kohanemisest koolikeskkonnaga ja institutsiooni erinevate liikmete rolli selles, eraldi tähelepanu pöörates koolijuhtidele kui olulistele inimestele sotsiaalse töö­ keskkonna (sh koolikultuuri) kujundamisel

 4. Raamatukogud kontrollimentaliteedi ahelais : Väliskülalise pilguga : [Muljeid Eesti raamatukogudest 60ndatel aastatel ja praegu] / Eva Lille

  Lille, Eva

  1995-01-01

  Vastukajad: Peeker, Signe. Kui põhjalikult võib raamatukoguga tutvuda 5 (viie) minuti jooksul?; Erilaid, Ingrid. Diivanitest, turvalisusest, lilledest ...ehk 'mul on üks tore tädi' // Raamatukogu. - 1995. - Nr. 5. Lk. 19

 5. Eesti aja muinsuskaitse rahvuslikkus/rahvalikkus : muinsuspedagoogika ja "võõras" arhitektuur aastatel 1918-1940 / Kristina Jõekalda

  Jõekalda, Kristina

  2011-01-01

  Käsitletakse pärandi ja muinsuskaitse pedagoogilist potentsiaali, keskendudes laiemale publikule suunatud kirjalikule materjalile muinsuskaitse kohta 1920.-1930. aastate Eestis. Ühtlasi vaadeldakse kunstiteaduse ja arheoloogia vahekorda muinsuspedagoogikas

 6. Sünnid ema hariduse järgi aastatel 1989-2001 / Ülle Valgma

  Valgma, Ülle

  2006-01-01

  Muutused Eesti majandus- ja sotsiaalsfääris mõjutasid elanike hariduse omandamist, mis peegeldus ka sünnitajate haridustasemes: suurenes nii kõrg- kui ka põhiharidusega sünnitajate osatähtsus. Graafikud. Diagrammid. Tabel

 7. Algajad õpetajad koolijuhi ja kolleegide toetusest esimestel tööaastatel / Marvi Remmik, Liina Lepp, Ingrid Koni

  Remmik, Marvi

  2015-01-01

  Artikli eesmärk on analüüsida kutseaasta seminaridel kogutud andmete põhjal algajate õpetajate kirjeldusi kohanemisest koolikeskkonnaga ja institutsiooni erinevate liikmete rolli selles, eraldi tähelepanu pöörates koolijuhtidele kui olulistele inimestele sotsiaalse töö­ keskkonna (sh koolikultuuri) kujundamisel

 8. Rootsi ja Soome maksebilansi jooksevkonto / Lembo Tanning

  Tanning, Lembo

  1999-01-01

  Soome ja Rootsi maksebilansi analüüs. Diagrammid: Soome ja Rootsi maksebilansid aastatel 1992-1998; jooksevkonto kasv aastatel 1992-98; jooksevkonto komponentide bilansid aastatel 1992-1998; rahvusvaheline investeerimispositsioon aastatel 1992-1998

 9. Teaduste akadeemia üldkogu valis juhid

  1999-01-01

  Peasekretäriks valiti M. Veiderma; asepresidentideks P. Tulviste ja E. Ergma; astronoomia-füüsika osakonna juhatajaks E. Lippmaa; bioloogia, keemia, geoloogia osakonna juhatajaks J. Järv; humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhatajaks valiti A. Krikmann; informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhatajaks R.Küttner; juhatuse vabaliikmeteks valiti: Ü. Jaaksoo, A.-E. Kaasik, D. Kaljo, R. Villems

 10. Ühiskondlik-poliitiline kriis ja poliitiliste valikute osa kriisi lahendamisel. Eesti ja Soome radikaalsed liikumised 1920.-1930. aastatel / Mart Nutt

  Nutt, Mart, 1962-

  2006-01-01

  Ühiskondlik-poliitilise kriisi põhjustest ja tagajärgedest Euroopas pärast Esimest maailmasõda, Eesti ning Soome riikluse ja poliitilise süsteemi kujunemisest, radikaalsete poliitiliste liikumiste tekkest, taotlustest ning mõjust poliitikale

 11. Idealismi ja realismi vahel. Rahvusvahelise avaliku ja eraõiguse käsitlemine ajakirjas Õigus aastatel 1920-1940 / Hendrick Rang

  Rang, Hendrick

  2012-01-01

  Idealismi ja realismi avaldumisest globaalses ja regionaalses püüdlemises rahu poole, Eesti suhetest teiste riikidega, eriti NSV Liiduga ning rahvusvahelise eraõiguse ühtlustamisest. Pariisi paktist ja Balti mere statuudist

 12. Idealismi ja realismi vahel. Rahvusvahelise avaliku ja eraõiguse käsitlemine ajakirjas Õigus aastatel 1920-1940 / Hendrick Rang

  Rang, Hendrick

  2012-01-01

  Idealismi ja realismi avaldumisest globaalses ja regionaalses püüdlemises rahu poole, Eesti suhetest teiste riikidega, eriti NSV Liiduga ning rahvusvahelise eraõiguse ühtlustamisest. Pariisi paktist ja Balti mere statuudist

 13. Võitlus Tartu–Petseri raudtee ümber 1920. aastatel / The struggle for the Tartu–Pechory railway in the 1920s

  Kersti Taal

  2012-01-01

  Full Text Available The railway first reached Estonia in 1870, when the Tallinn–St. Petersburg line was opened on 24 October. As early as 1849 and 1857, Fr. R. Kreutzwald and J. W. Jannsen had introduced the Estonians to a steam carriage moving on rails. Both men considered railway very important both from the point of view of traffic flow and economy. The railway soon reached the southern part of the Government of Livonia. The Tapa–Tartu railway was completed in 1876, and in 1888, Tartu got a railway connection with Riga via Valga. People dreamt of a Tallinn–Pskov railway via Pechory as early as the last decades of the 19th century, but the actual construction began only in the late 1920s. As early as 1920, the route of the Tartu–Pechory railway was marked at ground level, but the construction failed to begin due to economic difficulties. Transit to Russia was also considered (Tallinn–Moscow direct line. Early in 1928, people in south-eastern Estonia (Põlva, Kanepi, Kambja, and Räpina parishes became active in their demands for rail connections. Meetings were arranged, signatures gathered, and petitions sent to the Prime Minister, the government and ministries. In the petitions sent early in the year, the reasons given for the importance of the railway for the region were economic and strategic. The railway was considered so important that each village and small town wanted it to pass them as near to them as possible. The eastern route via Kauksi was supported by the people in Räpina parish, whereas the western route via Põlva was favoured by the people in Põlva parish, as well as, by the communes in Kanepi and Kambja parishes. On 25 May 1928, the Third Estonian Parliament passed the Railway Network Development Act, but it did not fix precisely the middle section of the route. The marking of the route began in June; the engineers who worked on it proposed that the railway should be built along the western route: it would be considerably cheaper (there would be less excavation work, it would pass more densely populated areas, and it would be farther from waterways. The struggle for the route continued all through the summer. Those in favour of the eastern route tried to depreciate the opponents in every way by presenting false information: they have sand hills, less developed agriculture, and poor soil that never yields a good harvest. The people were informed about the developments by the local newspaper Võru Teataja (the Võru Gazette. At the end of August, the Estonian government determined the route once and for all, and the disputes came to an end. The final route was a compromise: after Põlva, the railway went east to Pechory to satisfy the inhabitants of Räpina parish, instead of going in a straight direction.The construction of the railway began in January 1929. The Danish company Højgaard ja Schultz was chosen as the builder; it was to carry out all the excavation work, the building of bridges, and the installation of rails. The railway was festively opened in Tartu on 31 October 1931; the traffic, however, had partly started as early as spring. An important task was to erect station buildings. In the following summers, trains with reduced ticket prices were arranged for holiday makers, and these often took several thousand inhabitants of Tartu to natural beauty spots. The new railway began to mould its surroundings: new small towns emerged in the neighbourhood of Veriora and Põlva stations (the railway was three kilometres from the small town of Põlva, and Taevaskoja developed into a popular summer resort. The remote Pechory County got a direct train connection with Tartu and Tallinn. The increased transport of goods demanded better roads and gave an impetus to road construction. The Tartu–Pechory (Koidula railway is still transporting passengers and goods today.

 14. Eesti naiste eneseväljenduslikes tööväärtustes aastatel 1983-2004 muutusi prognoosivad tegurid / Andu Rämmer

  Rämmer, Andu

  2013-01-01

  Artiklis uuritakse, millised tegurid on mõjutanud Eesti naiste eneseväljenduslike väärtuste teisenemist ajavahemikul 1983-2004. Analüüsid põhinevad longituuduuringu "Ühe põlvkonna elutee" käigus kogutud andmetel

 15. Halduskohtu pädevus : Riigikohtu administratiivosakonna ja halduskolleegiumi praktika aastatel 1919-1940 ja 1992-2009 / Liina Kanger, Marelle Leppik

  Kanger, Liina, 1983-

  2009-01-01

  Halduskohtu pädevuse piiritlemine õiguskorras ja teistest kohtuharudest (eraõiguse valdkonnas, kriminaal- ja väärteoasjades, põhiseaduslikkuse järelevalve teostamisel, riigiõiguslikes vaidlustes ja organitüli lahendamisel)

 16. [17. märtsil 2008 korraldas Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut konverentsi "Eesti kirjandus 1930. aastatel : ¡ realism ja selle hargnemisi"

  2008-01-01

  Ettekannetega esinesid: Toomas Liiv, Tiit Hennoste, Virve Sarapik, Rein Veidemann, Anneli Kõvamees, Mirjam Hinrikus, Elo Lindsalu. Vt. ka Looming, nr. 4, 2008, lk. 634; Keel ja Kirjandus, nr. 7, lk. 569-570

 17. Joh. Aaviku keeleuuendus ja "purukodanlik kirjanik Koidula" sõjariistana eesti kommunistide sisekähmlustes 1930. aastatel. Vaade Fontankalt / Peeter Väljas

  Väljas, Peeter, 1963-

  2014-01-01

  Nn "fontannikud" (Keskbüroo asus Petrogradis Fontanka kanali äärsel tänaval) eesotsas J. Palvadrega keeldusid tunnistamast EKP Eesti-suunalise tegevuse monopoli. 1930. aastate algul tõsteti ÜK(b)P ja selle sõltlasparteides päevakorda võitlus "rahvusdemokratismiga". Lisatud väljavõtteid fontannikute kirjandusteemalistest tekstidest

 18. Rahvusliku ajaloo tõlgendusi eesti draamas ja teatris 1970.–1980. aastatel. Interpretations of National History in Estonian Drama and Theatre in the 1970s–1980s

  Piret Kruuspere

  2012-04-01

  Full Text Available According to theatre scholar Freddie Rokem, theatre portraying or performing historical events is seeking to overcome both the separation and the exclusion from the past, as well as ’striving to create a community where the events from this past will matter again’. This article covers the topic of interpretations of national history in Estonian theatre and in original dramaturgy during the Soviet era, with the focus on aspects like national self-reflection and the relationship to the common past. The main focus is on the 1970s, with examples from Rein Saluri’s, Mati Unt’s and Jaan Kaplinski’s drama productions. During the period in question, re-tellings of national history on Estonian theatre stages were clothed in metaphors, allusions and secret codes – Aesopian language. Within the Soviet cultural context, I analyse if and to what extent theatre of the time displayed resistance, political theatre or social allegory. Theatre was also connected with the principle of playing or playfulness, which on one hand indicates national resistance, national endurance, and a certain survival strategy, but on the other hand indicates the Estonian as being an involuntary homo ludens – the Playing Man, who through various enforced roles is trying to adjust to the whirlwinds of history. Saluri’s first play, the intellectual drama Külalised (The Guests, opens with an allusion to a drama classic the world over, William Shakespeare’s Hamlet, adding a powerful national-symbolic background to the play. The role-play which permeates and structures the play (The Host–The Guest however, displays allegorical references to changes in the status and self-image of Estonians. In Unt’s play Peaproov (Dress Rehearsal, the principle of playing/acting sheds ironic light on the makers of an historical film and their readiness to create superficially flashy interpretations at any cost: this take acts as an estranging and generalising reflection in a context of general humanism on the one hand and artistic ethics on the other. Kaplinski’s Neljakuningapäev (The Day of Four Kings is based on a historically familiar tale about four Estonian kings. Here, the take with the play within the play helps amplify the play in both a mythical and a historically-philosophical manner as well as within the polemical stance of the author.

 19. Halduskohtu pädevus : Riigikohtu administratiivosakonna ja halduskolleegiumi praktika aastatel 1919-1940 ja 1992-2009 / Liina Kanger, Marelle Leppik

  Kanger, Liina, 1983-

  2009-01-01

  Halduskohtu pädevuse piiritlemine õiguskorras ja teistest kohtuharudest (eraõiguse valdkonnas, kriminaal- ja väärteoasjades, põhiseaduslikkuse järelevalve teostamisel, riigiõiguslikes vaidlustes ja organitüli lahendamisel)

 20. Pärnu supelasutuse arhitektuurivõistlused aastatel 1922 ja 1925 = Pärnun kylpylän arkkitehtuurikilpailut vuosina 1922 ja 1925 / Inge Laurik

  Laurik, Inge

  2004-01-01

  1922. a. konkursi tulemused: I ja II preemia - Erich von Wolffeldt, Aleksander Nürnberg, III - Erich Gramtz. 1925. a. võistluse tulemused: II - Aleksei Golubkov ning Arnold Maydell ja Kurt Baetge, III - Olev Siinmaa. Projekti lõplik väljatöötamine tehti ülesandeks O. Siinmaale, E. Wolffeldtile ja A. Nürnbergile. Tuntumad osavõtjad: Hilding Ekelund, Uno Ullberg, Alvar Aalto. Võistlustingimused ja konkursitööde nimekirjad toodud lk. 90-95, kataloog lk. 97-108. Bibliograafia joonealustes märkustes

 1. Ühiskondlik-poliitiline kriis ja poliitiliste valikute osa kriisi lahendamisel. Eesti ja Soome radikaalsed liikumised 1920.-1930. aastatel / Mart Nutt

  Nutt, Mart, 1962-

  2006-01-01

  Ühiskondlik-poliitilise kriisi põhjustest ja tagajärgedest Euroopas pärast Esimest maailmasõda, Eesti ning Soome riikluse ja poliitilise süsteemi kujunemisest, radikaalsete poliitiliste liikumiste tekkest, taotlustest ning mõjust poliitikale

 2. Topeltstandardid Eesti Televisiooni partei-algorganisatsioonis aastatel 1968–1988 / Double Standards at the Communist Party Sub-organisation at Eesti Televisioon 1968 –1988

  Marek Miil

  2013-12-01

  Full Text Available It has been thought that Soviet society was characterised by a phenomenon that only the truth sanctioned by the authorities was talked about in public, even in cases when the real, diametrically opposite truth was actually known. Such dualism and duplicity were also characteristics of Soviet journalism. For example, Peeter Vihalemm and Marju Lauristin (2004 have drawn attention to ambivalence as one of the characteristic features of Soviet Estonian journalism: on the one hand, it was a part of the totalitarian ideology and propaganda system, but on the other hand, it was a bearer of the cultural sphere, cultural identity and opposition. However, according to the Marxist-Leninist canons, journalism was only a means for achieving the political and ideological goals of the Communist Party. Therefore, from the time it was founded, Eesti Televisioon (ETV (Estonian Television Company was highly controlled by the party. ETV was granted the status of an ‘ideology institution’ and the party treated TV journalists as ideology workers. Consequently, the requirements for them were high, e.g., they had to have the ability to “evaluate social phenomena from Marxist-Leninist viewpoints” and the skill to defend this ideology and to expose hostile ideologies. Hagi Shein, having researched the history of ETV (2004, has argued that journalists could express themselves more freely on apolitical areas of TV programmes, and although self-censorship was strong, they learned to make use of different situations, to balance on the edge between the allowed and the prohibited, to deceive the censors, and to use different contexts. The author of this article researched the minutes and records of the party meetings of the Teleradio Committee of the Estonian Soviet Socialist Republic and ETV to find the double standards of Communists working at ETV. The period under examination started with the year 1968 when events in Czechoslovakia caused the strengthening of controls over the Soviet media system, and ended with the year 1988 after a few years of perestroika and glasnost policies. It would be misleading to think that there were no true Communists at ETV. However, the article concludes that the ETV party sub-organisation was by no means composed of only committed and principled Communists who absolutely obeyed those positioned higher in the party hierarchy. Rather, the Communists tried to do as little party work as was barely necessary. This was the mentality that could have reduced their presentations, discussions, decisions, plans and reports to an empty formality. A party organisation that was internally weak and two-faced could not effectively assure the realisation of expectations and tasks, such as ideological supervision, political educational work or control over carrying out decisions made by party leaders. This, in its turn, created favourable conditions for preserving cultural identity and for opposition. We can conclude that ETV did not justify its status as a Soviet ideological institution, at least not in those categories that the Communist Party required of an organisation that held as important a place in the propaganda system as did ETV.

 3. Eesti naiste eneseväljenduslikes tööväärtustes aastatel 1983-2004 muutusi prognoosivad tegurid / Andu Rämmer

  Rämmer, Andu

  2013-01-01

  Artiklis uuritakse, millised tegurid on mõjutanud Eesti naiste eneseväljenduslike väärtuste teisenemist ajavahemikul 1983-2004. Analüüsid põhinevad longituuduuringu "Ühe põlvkonna elutee" käigus kogutud andmetel

 4. Joh. Aaviku keeleuuendus ja "purukodanlik kirjanik Koidula" sõjariistana eesti kommunistide sisekähmlustes 1930. aastatel. Vaade Fontankalt / Peeter Väljas

  Väljas, Peeter, 1963-

  2014-01-01

  Nn "fontannikud" (Keskbüroo asus Petrogradis Fontanka kanali äärsel tänaval) eesotsas J. Palvadrega keeldusid tunnistamast EKP Eesti-suunalise tegevuse monopoli. 1930. aastate algul tõsteti ÜK(b)P ja selle sõltlasparteides päevakorda võitlus "rahvusdemokratismiga". Lisatud väljavõtteid fontannikute kirjandusteemalistest tekstidest

 5. Magistritööde kaitsmine : [Maria-Magdalena Jürvetson jt.

  1999-01-01

  14. juunil '99 kaitsevad TPÜ filoloogiateaduskonna magistritööde kaitsmisnõukogu koosolekul Maria-Magdalena Jürvetson magistritöö "Soome keele ja rahvuskultuuri areng 19. sajandil" ja Hilve Rebase magistritöö "Norra ja Soome kirjanike loomingust ja retseptsioonist Eestis"; 15. juunil kaitsevad TPÜ infoteaduste osakonna magistritööde kaitsmisnõukogu koosolekul Aivi Sepp magistritöö "Raamatukogu- ja infoteaduslik haridus 20. sajandi teisel poolel" ja Marianne Paimre magistritöö "Narkotemaatika Eesti loetavamates päevalehtedes aastatel 1993-1995 : bibliomeetriline aspekt"; 17. juunil kaitsevad TPÜ geoökoloogia magistritööde kaitsmisnõukogu koosolekul Raimo Pajula magistritöö "Raba mikromaastike seosed rabalaama morfomeetria ja veerežiimiga Männik-järve raba näitel", Kristjan Kruusement magistritöö "Fosfori jaotus järvesetetes" ja Peep-Aarne Sirge magistritöö "Eesti endiste sõjakoolide kogemuste rakendamise võimalusi kaitsejõudude tänapäevases väljaõppes"; 21. juunil kaitsevad TPÜ kasvatusteaduste ja pedagoogika magistritööde kaitsmisnõukogu koosolekul Krista Loogma magistritöö "Stsenaariumi meetodi rakendamine hariduse tuleviku uurimisel ja haridusstrateegia arendamisel" ja Tarmo Salumaa magistritöö "Eesmärgistatud organisatsiooniliste muutuste mõju inimeste töökeskkonna tunnetamisele koolis"

 6. TÜ ja TPÜ magistreid 1999 / Mare Sepp, Hille Roots, Krista Kerge, Pille Kippar

  2000-01-01

  Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonnas, kirjanduse ja rahvaluule osakonnas ja Tallinna Pedagoogikaülikooli filoloogiateaduskonnas 1999.a. kaitstud magistritööd

 7. Ado Vabbe preemia laureaat on Rauno Thomas Moss / Indrek Grigor

  Grigor, Indrek

  2011-01-01

  2010. aasta Ado Vabbe preemia pälvinud Rauno Thomas Mossi loomingust, esinemisest näitustel. R. T. Moss on praegu TÜ semiootika ja maalikunsti osakonna õppejõud ning semiootika osakonna doktorant

 8. Kas koolivorm või...? / Mario Kivistik

  Kivistik, Mario, 1955-

  1987-01-01

  Vestlusring Tallinna 7. keskkooli VI-a klassi õpilastega. Kommenteerivad ENSV kergetööstuse Ministeeriumi õmblus- ja trikotaažitööstuse osakonna juhataja Elfrida Gross ja ENSV Haridusministeeriumi Koolivalitsuse koolikorralduse osakonna juhataja Anita Rosenthal

 9. Ado Vabbe preemia laureaat on Rauno Thomas Moss / Indrek Grigor

  Grigor, Indrek

  2011-01-01

  2010. aasta Ado Vabbe preemia pälvinud Rauno Thomas Mossi loomingust, esinemisest näitustel. R. T. Moss on praegu TÜ semiootika ja maalikunsti osakonna õppejõud ning semiootika osakonna doktorant

 10. Kas koolivorm või...? / Mario Kivistik

  Kivistik, Mario, 1955-

  1987-01-01

  Vestlusring Tallinna 7. keskkooli VI-a klassi õpilastega. Kommenteerivad ENSV kergetööstuse Ministeeriumi õmblus- ja trikotaažitööstuse osakonna juhataja Elfrida Gross ja ENSV Haridusministeeriumi Koolivalitsuse koolikorralduse osakonna juhataja Anita Rosenthal

 11. Fabrika russkihh liderov / Ksenia Repson

  Repson, Ksenia

  2005-01-01

  Noortekoja Partner venekeelseid noori ühendav osakond valis 2006. aasta presidendiks AS-i Eesti Post rahvusvaheliste maksete osakonna juhataja Aleksander Shtshekotini. Noortekoja venekeelse osakonna tegevusest. Lisa: Junior Chamber International

 12. Teeksin kõike seda, mida teen / Viivi Eksta

  Eksta, Viivi

  2000-01-01

  TÜ pedagoogika osakonna juhataja, Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi ja selle Tartu osakonna esinaine, Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudi isiksuse arengu sektsiooni juhataja ja Perekasvatuse Instituudi eestvedaja dotsent Inger Kraav

 13. Vähem formaalsust, rohkem julgust ja enesekriitikat! / Marko Mäetamm, Anneli Porri, Tiit Pääsuke ... [jt.] ; intervjueerinud Reet Varblane

  2009-01-01

  Kunstiõpetamise võimalikkuse ja vajalikkuse üle vestlesid Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna dekaan Marko Mäetamm, fotokunsti osakonna õppejõud Anneli Porri, emeriitprofessor Tiit Pääsuke, prorektor Liina Siib, graafilise disaini osakonna õppejõud Indrek Sirkel ja ehtekunsti osakonna õppejõud Tanel Veenre

 14. Rändeandmete kvaliteet ja rändesuundumused Eestis aastatel 2000-2005 = The quality of migration data and the trends of migration in Estonia in 2000-2005 / Alis Tammur, Tiit Tammaru, Ene- Margit Tiit

  Tammur, Alis

  2006-01-01

  Eesti statistilise rahvastikuarvestuse alus on olnud viimase rahvaloenduse rahvaarv, millele lisatakse omavalitsusüksuste kaupa registripõhiselt kogutavad sünnid, surmad ning sisse- ja väljaränne. Rahvaloenduse ja rahvastikuregistri andmete põhimõtteline erinevus. Sise- ja välisrände arvestamise probleemid, rändesuundumuste analüüs. Diagramm. Tabelid

 15. Rändeandmete kvaliteet ja rändesuundumused Eestis aastatel 2000-2005 = The quality of migration data and the trends of migration in Estonia in 2000-2005 / Alis Tammur, Tiit Tammaru, Ene- Margit Tiit

  Tammur, Alis

  2006-01-01

  Eesti statistilise rahvastikuarvestuse alus on olnud viimase rahvaloenduse rahvaarv, millele lisatakse omavalitsusüksuste kaupa registripõhiselt kogutavad sünnid, surmad ning sisse- ja väljaränne. Rahvaloenduse ja rahvastikuregistri andmete põhimõtteline erinevus. Sise- ja välisrände arvestamise probleemid, rändesuundumuste analüüs. Diagramm. Tabelid

 16. Euroopa Liidu 10 uue liikmesriigi väliskaubandus aastatel 2004-2007 = Foreign trade of the 10 new member states of EU in 2004-2007 / Riina Kerner

  Kerner, Riina

  2008-01-01

  Artiklis analüüsitakse uute ja vanade liikmesriikide väliskaubanduse arengut, Euroopa Liiduga ühinemise mõju Eesti väliskaubandusele, Eesti ja teiste uute liikmesriikide väliskaubanduse ühiseid ja erinevaid jooni. Tabelid, graafikud, diagrammid

 17. Euroopa Liidu 10 uue liikmesriigi väliskaubandus aastatel 2004-2007 = Foreign trade of the 10 new member states of EU in 2004-2007 / Riina Kerner

  Kerner, Riina

  2008-01-01

  Artiklis analüüsitakse uute ja vanade liikmesriikide väliskaubanduse arengut, Euroopa Liiduga ühinemise mõju Eesti väliskaubandusele, Eesti ja teiste uute liikmesriikide väliskaubanduse ühiseid ja erinevaid jooni. Tabelid, graafikud, diagrammid

 18. Tartu ülikooli kunstikabinet ja "kuldsed kuuekümnendad" / Kaljo Põllu

  Põllu, Kaljo

  2006-01-01

  Tartu Ülikooli kunstikabinet Juhan Püttsepa (aastatel 1957-1962) ja Kaljo Põllu (aastatel 1962-1972) juhtimisel. Kunstnike rühmitusest "Visarid", Kaljo Põllu varasemast loomingust ja tõekspidamistest

 19. Manufaktuuriettevõtlusest ja veskitest Narva jõel 17. saj. II poolel / Enn Küng

  Küng, Enn, 1963-

  2009-01-01

  Manufaktuuride sisseseadmisest Rootsis. Esimestest saeveskitest Narvas. 1660-1670. aastatel rajatud saeveskitest. Narva manufaktuuriettevõtluse laiendamisest 1680. aastatel. J. Tunderfeldti ettevõtetest. Narva manufaktuuriettevõtetest kaasaegsete kirjeldustes

 20. Tartu ülikooli kunstikabinet ja "kuldsed kuuekümnendad" / Kaljo Põllu

  Põllu, Kaljo

  2006-01-01

  Tartu Ülikooli kunstikabinet Juhan Püttsepa (aastatel 1957-1962) ja Kaljo Põllu (aastatel 1962-1972) juhtimisel. Kunstnike rühmitusest "Visarid", Kaljo Põllu varasemast loomingust ja tõekspidamistest

 1. Üks maja: Siinmaa villa Pärnus / Leonhard Lapin

  Lapin, Leonhard, 1947-

  2010-01-01

  Siinmaa villa Pärnus Rüütli 1A. Valminud aastatel 1931-1933, arhitekt Olev Siinmaa, restaureeritud aastatel 1997-2006, siselahenduse restaureerimisprojekti autor Taso Mähar. Hoone arhitektuurist, hiljuti restaureeritud siseruumide hävitamisest

 2. Telepoisi kolmas tulemine / Jaanus Kulli

  Kulli, Jaanus, 1955-

  2008-01-01

  ETV lastesaadete esimese telepoisi looja oli 1960. aastatel Jaak Palmse, 2000. aastatel "taastas" telepoisi Meelis Arulepp ja 2008.a. ilmus telepoiss ekraanile Daniel Müntineni ja animatsioonistuudio Birds of Paradise loominguna

 3. Need kuldsed kuuekümnendad / Ell-Maaja Randküla

  Randküla, Ell-Maaja, 1939-2016

  1992-01-01

  Muutustest ühiskondlikus elus ja moes 50. ja 60. aastatel, hipistiilist, folkstiilist, dzhiinide võidukäigust, pop- ja op-kunstist moes. 1950. aastatel asutatud Tallinna Moemaja ja "Silueti" osast eesti moeelus

 4. Telepoisi kolmas tulemine / Jaanus Kulli

  Kulli, Jaanus, 1955-

  2008-01-01

  ETV lastesaadete esimese telepoisi looja oli 1960. aastatel Jaak Palmse, 2000. aastatel "taastas" telepoisi Meelis Arulepp ja 2008.a. ilmus telepoiss ekraanile Daniel Müntineni ja animatsioonistuudio Birds of Paradise loominguna

 5. EL turud avanevad / Säde Kelder

  Kelder, Säde

  2004-01-01

  Autor analüüsib Eesti toidukaupade väliskaubandusstatistikat aastatest 2000-2002. Diagrammid: Põllumajandussaaduste eksport aastatel 2000-2002; Põllumajandussaaduste eksport ilma tolliladudeta ja import vabaks ringluseks Eestis aastatel 1994-2002; Põllumajandussaaduste import aastatel 2000-2002

 6. EL turud avanevad / Säde Kelder

  Kelder, Säde

  2004-01-01

  Autor analüüsib Eesti toidukaupade väliskaubandusstatistikat aastatest 2000-2002. Diagrammid: Põllumajandussaaduste eksport aastatel 2000-2002; Põllumajandussaaduste eksport ilma tolliladudeta ja import vabaks ringluseks Eestis aastatel 1994-2002; Põllumajandussaaduste import aastatel 2000-2002

 7. IVOi sünnilugu / Lembit Tõnis

  Tõnis, Lembit

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje, 26. apr. 2007, lk. 10-11. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit tähistab 15. aastapäeva. Lisa: IVOLi esimehed aastatel 1992-2007. IVOLi tegevjuhid aastatel 1992-2007. IVOLi sekretär aastatel 1992-2007. Vt. samas interv.: Arvamusi IVOList avaldavad Bruno Uustal, Enno Vinni, Tiit Kuusmik, Urve Takjas, Ain Kiviorg

 8. Eesti Panga ehitised 1918-1940 / Mart Kalm

  Kalm, Mart, 1961-

  2004-01-01

  Sõdadevaheline Eesti ja pangaehitus. Eesti Pank ehitab: Viljandi osakonna hoone (1927, K. Burman, taastati 1956-61 I. Jaaguse projekti järgi), Petseri osakonna hoone (1929-30, F. Adoff), Rakvere osakonna hoone (1933, F. Adoff), Tallinna peapanga hoone arhitektuurivõistlus (1933, I auhind - E. Sacharias, B. Tshernov) ja peapanga hoone (1933-35, F. Adoff, H. Johanson, E. Habermann), Tartu osakonna hoone (1935-36, A. Matteus, K. Burman, aiakujundaja J. Port) ja selle skulptuurkaunistused (J. Raudsepp, A. Eller), Võru osakonna hoone (1937-38, E. Kuusik, A. Soans, reljeefid - A. Kaasik), Pärnu pangahoone arhitektuurivõistlus (1939, parimad A. Kotli ja E. Kuusik-A. Soans) ja Pärnu osakonna hoone (1939-u. 1945, A. Kotli, A. Soans, reljeefid - J. Raudsepp), ametnike elamu Tallinnas Kentmanni 20A (1924-25), Eesti Maakrediitseltsi büroo- ja eluhoone Tallinnas Sakala 4 (1935-36, E. Kuusik)

 9. Eesti Panga ehitised 1918-1940 / Mart Kalm

  Kalm, Mart, 1961-

  2004-01-01

  Sõdadevaheline Eesti ja pangaehitus. Eesti Pank ehitab: Viljandi osakonna hoone (1927, K. Burman, taastati 1956-61 I. Jaaguse projekti järgi), Petseri osakonna hoone (1929-30, F. Adoff), Rakvere osakonna hoone (1933, F. Adoff), Tallinna peapanga hoone arhitektuurivõistlus (1933, I auhind - E. Sacharias, B. Tshernov) ja peapanga hoone (1933-35, F. Adoff, H. Johanson, E. Habermann), Tartu osakonna hoone (1935-36, A. Matteus, K. Burman, aiakujundaja J. Port) ja selle skulptuurkaunistused (J. Raudsepp, A. Eller), Võru osakonna hoone (1937-38, E. Kuusik, A. Soans, reljeefid - A. Kaasik), Pärnu pangahoone arhitektuurivõistlus (1939, parimad A. Kotli ja E. Kuusik-A. Soans) ja Pärnu osakonna hoone (1939-u. 1945, A. Kotli, A. Soans, reljeefid - J. Raudsepp), ametnike elamu Tallinnas Kentmanni 20A (1924-25), Eesti Maakrediitseltsi büroo- ja eluhoone Tallinnas Sakala 4 (1935-36, E. Kuusik)

 10. Millest mõtled, raamatukoguhoidja?

  2002-01-01

  Vastavad RR normandmete osakonna juhataja Sirje Nilbe, TÜR üld- ja arendusosakonna peaspetsialist Ilona Smuškina, EAR baltikaosakonna vanembibliograaf Katrin Kaugver, TTÜR komplekteerimisosakonna juhataja Meelis Ideon ; nr. 6: Tartu Linna Keskraamatukogu väliseesti kirjanduse osakonna peaspetsialist Tiina Tarik, Valga Keskraamatukogu peaspetsialist Kristi Simpson, Viljandi Linnaraamatukogu peaspetsialist Linda Sarapuu, Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja Ludmilla Kapatsõna

 11. Fookuses on lugemine : üks küsimus ajakirja "Raamatukogu" toimetuskolleegiumi liikmeile / Anneli Sepp, Hele Ellermaa, Mihkel Volt ... [jt.

  2010-01-01

  Vastavad ERÜ esimees Anneli Sepp, Kõrveküla raamatukogu direktor Hele Ellermaa, Eesti Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskuse juhataja Mihkel Volt, Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhataja Malle Ermel, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia infohariduse osakonna juhataja Ilmar Vaaro, Tallinna Ülikooli Akadeemlise Raamatukogu baltika ja haruldaste raamatute osakonna juhataja Katrin Kaugver, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu asedirektor Gerda Koidla ja Tartu Lutsu-nimelise Linnaraamatukogu direktor Asko Tamme

 12. Tartu Ülikooli magistreid 2004 / Tiia Margus, Hille Roots, Mall Jõgi

  Margus, Tiia

  2005-01-01

  Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonnas, kirjanduse ja rahvaluule osakonnas ning ajaloo osakonna etnoloogia õppetoolis kaitstud magistritöödest. Töid kirjandusalalt: Janek Kraavi "Postmodernistlik teooria ja kultuur", Jaak Tombergi "Ekstrapolatiivne kirjutamine", Jaanus Adamsoni "Paranoia kuubis. Jüri Ehlvesti novell "Päkapikk kirjutab" psühhoanalüüs", Kristel Rattuse "Marie Underi salong: kultuurianalüütiline vaatepunkt eesti haritlaste diskursustele ja sotsiaalsetele võrgustikele"

 13. Millest mõtled, raamatukoguhoidja?

  2002-01-01

  Vastavad RR normandmete osakonna juhataja Sirje Nilbe, TÜR üld- ja arendusosakonna peaspetsialist Ilona Smuškina, EAR baltikaosakonna vanembibliograaf Katrin Kaugver, TTÜR komplekteerimisosakonna juhataja Meelis Ideon ; nr. 6: Tartu Linna Keskraamatukogu väliseesti kirjanduse osakonna peaspetsialist Tiina Tarik, Valga Keskraamatukogu peaspetsialist Kristi Simpson, Viljandi Linnaraamatukogu peaspetsialist Linda Sarapuu, Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja Ludmilla Kapatsõna

 14. Fookuses on lugemine : üks küsimus ajakirja "Raamatukogu" toimetuskolleegiumi liikmeile / Anneli Sepp, Hele Ellermaa, Mihkel Volt ... [jt.

  2010-01-01

  Vastavad ERÜ esimees Anneli Sepp, Kõrveküla raamatukogu direktor Hele Ellermaa, Eesti Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskuse juhataja Mihkel Volt, Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhataja Malle Ermel, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia infohariduse osakonna juhataja Ilmar Vaaro, Tallinna Ülikooli Akadeemlise Raamatukogu baltika ja haruldaste raamatute osakonna juhataja Katrin Kaugver, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu asedirektor Gerda Koidla ja Tartu Lutsu-nimelise Linnaraamatukogu direktor Asko Tamme

 15. Eriilmeline Tallinn: identiteetide paljususe soodustamine = Diverse Tallinn: fostering diversity of identities / Alvin Järving, Marten Kaevats, Kadri Klementi...[jt.

  2010-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna IV kursuse 2009-2010 õppeaastal uuritakse linnaehituslikke probleeme. Tallinna linna visioonidest. Iga linnaasum vajab omale tugevat identiteeti. Kodukant kui linnaruumi tasand

 16. Novoje rozhdenije starogo porta / Dmitri Kulikov

  Kulikov, Dmitri

  2006-01-01

  Reisisadamasse planeeritakse ehitada kruiisilaevade terminali ning äri- ja elurajooni. Tallinna Sadama kinnisvaraarenduse osakonna juhataja sõnul peab sadam muutuma avatumaks nii turistidele kui ka linnaelanikele

 17. Bill Gates'i käepikendus / Raigo Neudorf

  Neudorf, Raigo

  2007-01-01

  Maailma juhtiva tarkvaratootja Microsofti tegevust Eestis tutvustab Microsoft Eesti esinduse juht Rain Laane. Kommenteerib majandusministeeriumi infosüsteemide ja registrite osakonna juhataja Kalev Truusalu

 18. Maamees hammasrataste vahel : nõuandetoetuseta jäänud tootjate arvates tahavad ametnikud nõustajatele ära teha / Sirje Pärismaa

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2001-01-01

  Nõuandetoetuste jagamist kommenteerivad Eesti Konsulentide Ühingu juhatuse liige Merry Aart-Jüriado ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti toetuste kontrolli osakonna juhataja Andrus Rahnu

 19. Huvitav kokkusattumus

  2008-01-01

  Eesti Maksumaksjate Liidu (EML) selgitustaotlus Maksu- ja Tolliametile (MTA) ja MTA maksude osakonna juhataja Aule Kindsigo vastus selgitustaotlusele. Lisatud EML juhatuse esimehe kommentaar: Lehis, Lasse. Mulle meeldib see!

 20. Hoia ja keela / Allar Aron, Eduard Sizov

  Aron, Allar, 1973-

  2005-01-01

  Kunda linnapea Allar Aroni ning keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna keskkonnakorralduse peaspetsialisti Eduard Sizovi erinevatest seisukohtadest Kunda Hiiemäele kavandatava tuulepargi küsimuses

 1. Pomerants soovib tõsta vaesuspiiri 750 kroonini / Kai Kalamees

  Kalamees, Kai

  2003-01-01

  Tallinna sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Mart-Peeter Erss, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Andres Lipstok sotsiaalminister Marko Pomerantsi soovist tõsta toimetulekupiiri. Tabel: sotsiaalministeeriumi lisarahavajadused

 2. Kas Margaret Thatcher oli ikka naine? / Kadi Viik ; interv. Kalev Kesküla, Harry Liivrand, Margit Tõnson

  Viik, Kadi

  2005-01-01

  Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Kadi Viik korraldab rahvusvahelise konverentsi "New Masculinity Tallinn 2005" (Uus mehelikkus). Lisaks nimekiri: Eesti nais(kultuuri)juhte

 3. Teine Res Musica ilmunud / Jaan Ross

  Ross, Jaan, 1957-

  2010-01-01

  Artiklikogumikust: Res musica [2] : Eesti Muusikateaduse Seltsi ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse osakonna aastaraamat / peatoimetaja Urve Lippus. Tallinn : Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2010

 4. Eriilmeline Tallinn: identiteetide paljususe soodustamine = Diverse Tallinn: fostering diversity of identities / Alvin Järving, Marten Kaevats, Kadri Klementi...[jt.

  2010-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna IV kursuse 2009-2010 õppeaastal uuritakse linnaehituslikke probleeme. Tallinna linna visioonidest. Iga linnaasum vajab omale tugevat identiteeti. Kodukant kui linnaruumi tasand

 5. Kas Margaret Thatcher oli ikka naine? / Kadi Viik ; interv. Kalev Kesküla, Harry Liivrand, Margit Tõnson

  Viik, Kadi

  2005-01-01

  Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Kadi Viik korraldab rahvusvahelise konverentsi "New Masculinity Tallinn 2005" (Uus mehelikkus). Lisaks nimekiri: Eesti nais(kultuuri)juhte

 6. Lävimine: aatrium kommunikatsiooni loojana = Interaction: atrium as generator of communication / Maie Raud, Anni Haldre

  Raud, Maie

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus, kus aatrium on konstruktiivne, logistiline ja infovahetuse sõlmpunkt raekoja hoones

 7. Rohelised koridorid: Raekoda maastikus = Green corridors: Town Hall in landscape / Kristiina Remmelkoor

  Remmelkoor, Kristiina

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus, kus Admiraliteedi bassein koos uue raekojahoonega saavad osaks suurest avalikust pargist

 8. "Baltica und Seltene Drucke" in der Akademischen Bibliothek der Universität Tallinn / Helje Kannik

  Kannik, Helje-Laine

  2010-01-01

  Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Baltika ja haruldaste raamatute osakonna kogust, eesti retrospektiivse rahvusbibliograafia koostamisest, eesti vanaraamatu kohta ilmunud bibliograafiatest ja kajastumisest andmebaasides

 9. Teine Res Musica ilmunud / Jaan Ross

  Ross, Jaan, 1957-

  2010-01-01

  Artiklikogumikust: Res musica [2] : Eesti Muusikateaduse Seltsi ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse osakonna aastaraamat / peatoimetaja Urve Lippus. Tallinn : Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2010

 10. Tallinna üldplaneering ja linnaehituslikud arengusuunad / Tiina Nigul

  Nigul, Tiina

  1999-01-01

  Tallinna uut üldplaneeringut, mis peale kooskõlastamist ja avalikustamist esitatakse Tallinna Linnavolikogule kehtestamiseks, tutvustab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaani osakonna juhataja. 2 illustratsiooni

 11. Rohelised koridorid: Raekoda maastikus = Green corridors: Town Hall in landscape / Kristiina Remmelkoor

  Remmelkoor, Kristiina

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus, kus Admiraliteedi bassein koos uue raekojahoonega saavad osaks suurest avalikust pargist

 12. Lävimine: aatrium kommunikatsiooni loojana = Interaction: atrium as generator of communication / Maie Raud, Anni Haldre

  Raud, Maie

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus, kus aatrium on konstruktiivne, logistiline ja infovahetuse sõlmpunkt raekoja hoones

 13. Tulistaja haavas kaht ametiisikut / Piret Peensoo

  Peensoo, Piret

  2006-01-01

  Tallinna Haabersti linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Tatjana Sarzanova ning linnaosavanema asetäitja Juhan Hindovi tulistamisest. Vt. samas: Tallinn otsustas karmistada ametiasutuste turvameetmeid

 14. Baxter'i Balti riike halvustavad plakatid / Uno Schultz ; foto: Emil Schultz

  Schultz, Uno, 1956-

  2007-01-01

  rahvusvahelise meditsiinifirma Baxter Rootsi osakonna, Stockholmi äärelinnas Kistas asuva Baxter Medical AB tegevusest puugihammustuste kaudu levivate haiguste vastase kaitsepookimise propageerimisel

 15. Paabeli torni audiplomid lastekirjanduse tõlgetele ja tõlkijatele / Mare Müürsepp

  Müürsepp, Mare

  2004-01-01

  Eesti Lasrekirjanduse Teabekeskuses anti üle Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu (IBBY) Eesti osakonna tõlkeauhindu - Paabeli torni audiplomeid. Tutvustab ka inglise lastekirjanikku Philip Pullmani

 16. Sulandumine: brändimaastik = Blending in: brandscape / Artur Staškevitš

  Staškevitš, Artur

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus koosneb kolmest selgest arhitektuursest ja ehituslikust mahust, mis sujuvalt linnakeskkonda sulanduvad

 17. Baxter'i Balti riike halvustavad plakatid / Uno Schultz ; foto: Emil Schultz

  Schultz, Uno, 1956-

  2007-01-01

  rahvusvahelise meditsiinifirma Baxter Rootsi osakonna, Stockholmi äärelinnas Kistas asuva Baxter Medical AB tegevusest puugihammustuste kaudu levivate haiguste vastase kaitsepookimise propageerimisel

 18. Huvitav kokkusattumus

  2008-01-01

  Eesti Maksumaksjate Liidu (EML) selgitustaotlus Maksu- ja Tolliametile (MTA) ja MTA maksude osakonna juhataja Aule Kindsigo vastus selgitustaotlusele. Lisatud EML juhatuse esimehe kommentaar: Lehis, Lasse. Mulle meeldib see!

 19. Kuidas on läinud vene koolide eestikeelsele aineõppele üleminek? / Natalja Lapikova, Vjatšeslav Gussarov, Irene Käosaar

  Lapikova, Natalja

  2008-01-01

  Küsimusele vastavad Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse üldhariduse osakonna vanemspetsialist Natalja Lapikova, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktor Vjatšeslav Gussarov ja HTM-i rahvusvähemuste hariduse osakonna juhataja Irene Käosaar

 20. Loovteraapia kuulub ravimite valdkonda / Kristina Amor

  Amor, Kristina

  2008-01-01

  Loovteraapiast. Kunstiteraapiat on võimalik õppida alates 2007. aastast Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi rakendusloome osakonnas. Rakendusloome osakonna juures tegutseb ka Tervise Disaini Keskus, mis aitab koolitus- ja teadustegevusega kaasa tervist toetava käitumise ja tervislike keskkondade kujundamisele

 1. Loovteraapia kuulub ravimite valdkonda / Kristina Amor

  Amor, Kristina

  2008-01-01

  Loovteraapiast. Kunstiteraapiat on võimalik õppida alates 2007. aastast Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi rakendusloome osakonnas. Rakendusloome osakonna juures tegutseb ka Tervise Disaini Keskus, mis aitab koolitus- ja teadustegevusega kaasa tervist toetava käitumise ja tervislike keskkondade kujundamisele

 2. Kas erivajadustega lapsed saavad õigel ajal abi? / Ene Mägi, Urve Raudsepp-Alt, Ale Sprenk, Peeter Aas

  2009-01-01

  Küsimusele vastavad: Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi eri- ja sotsiaalpedagoogika osakonna juhataja Ene Mägi, Tallinna Haridusameti üldhariduse osakonna peaspetsialist Urve Raudsepp-Alt, Krabi põhikooli direktor Ale Sprenk, Põlva Maavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Peeter Aas

 3. Kas erivajadustega lapsed saavad õigel ajal abi? / Ene Mägi, Urve Raudsepp-Alt, Ale Sprenk, Peeter Aas

  2009-01-01

  Küsimusele vastavad: Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi eri- ja sotsiaalpedagoogika osakonna juhataja Ene Mägi, Tallinna Haridusameti üldhariduse osakonna peaspetsialist Urve Raudsepp-Alt, Krabi põhikooli direktor Ale Sprenk, Põlva Maavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Peeter Aas

 4. Disainiaastaga on astutud pikk samm disaini vajalikkuse teadvustamise suunas : disain / interv. Reet Varblane

  2007-01-01

  Disainiaastal toimunust, plaanisolevast, disainiharidusest, disaini teadvustamisest ja olukorrast Eestis. Vestlusringis osalesid Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini osakonna juhataja Martin Pärn, graafilise disaini osakonna juhataja Ivar Sakk ja dotsent Kristjan Mändmaa, disaini innovatsioonikeskuse juhataja Katri Ristal, disainiaasta projektijuht Riin Kranna-Rõõs, Eesti Disainerite Liidu esinaine Ilona Gurjanova, Eesti Ekspressi arhitektuuri- ja disainitoimetaja Karin Paulus

 5. Kanal 2 hakkab näitama Vene Sherlocki-filme

  2006-01-01

  Detektiivseriaal "Sherlock Holmesi ja doktor Watsoni seiklused" ("Prikljutshenija Sherloka Holmsa i doktora Vatsona") valmis Venemaal aastatel 1979-1986 Igor Maslennikovi lavastamisel, peaosades Vassili Livanov ja Vitali Solomin

 6. The "humanitarian dimension" of Russian foreign policy in Estonia

  2009-01-01

  Venemaa kriitikast Eesti rahvuspoliitikale aastatel 2006-2008, kaasmaalaste poliitikast, venelasi käsitlevast haridus- ja kultuuripoliitikast, meediatarbimisest ja meediakanalite usaldusväärsusest venelaste silmis

 7. Kanal 2 hakkab näitama Vene Sherlocki-filme

  2006-01-01

  Detektiivseriaal "Sherlock Holmesi ja doktor Watsoni seiklused" ("Prikljutshenija Sherloka Holmsa i doktora Vatsona") valmis Venemaal aastatel 1979-1986 Igor Maslennikovi lavastamisel, peaosades Vassili Livanov ja Vitali Solomin

 8. Eesti maakondade klasteranalüüs ja regionaalsed valikud / Annemari Päll

  Päll, Annemari

  2003-01-01

  Artikkel analüüsib tuginedes peamistele sotsiaalmajanduslikele näitajatele piirkondliku jaotuse kujunemist aastatel 1996-2000 ja annab hinnangu senise regionaalpoliitika tulemuslikkusele. Tabelid. Graafik

 9. Tapio Wirkkala ja klaas / Maie-Ann Raun

  Raun, Maie-Ann

  2001-01-01

  Tapio Wirkkala loomingust klaasikunstnikuna. Wirkkala töötas Iittalas 1947-1985, aastatel 1965-1985 kujundas mitmeid autoriseeriaid Itaalias Venini klaasikojas Muraanol. Prismaoptikast. Auhindadest.

 10. Eesti graafika esiletõus 1970. aastail = The rise of Estonian graphic arts in the 1970s / Jüri Hain

  Hain, Jüri, 1941-

  1998-01-01

  Eesti graafikute edust rahvusvahelistel graafikanäitustel 1970. aastatel (Krakovi, Varssavi, Ljubljana, Rijeka, Tokio, Heidelbergi, Veneetsia biennaalidel) ning Moskva kunstibürokraatia vastutegevusest sellele

 11. Kirjandusteaduse kolmaastak : andmebaasipõhine vaatlus / Kadri Tüür, Elle-Mari Talivee

  Tüür, Kadri, 1975-

  2013-01-01

  Ülevaade aastatel 2010-2012 ilmunud eesti kirjandusteaduslikest monograafiatest, artiklikogumikest ja artiklitest, mis põhineb eesti teadusraamatukogude ühiskataloogi ESTER ning artikliandmebaasi ISE otsingutel

 12. The "humanitarian dimension" of Russian foreign policy in Estonia

  2009-01-01

  Venemaa kriitikast Eesti rahvuspoliitikale aastatel 2006-2008, kaasmaalaste poliitikast, venelasi käsitlevast haridus- ja kultuuripoliitikast, meediatarbimisest ja meediakanalite usaldusväärsusest venelaste silmis

 13. Eesti graafika esiletõus 1970. aastail = The rise of Estonian graphic arts in the 1970s / Jüri Hain

  Hain, Jüri, 1941-

  1998-01-01

  Eesti graafikute edust rahvusvahelistel graafikanäitustel 1970. aastatel (Krakovi, Varssavi, Ljubljana, Rijeka, Tokio, Heidelbergi, Veneetsia biennaalidel) ning Moskva kunstibürokraatia vastutegevusest sellele

 14. Kirjandusteaduse kolmaastak : andmebaasipõhine vaatlus / Kadri Tüür, Elle-Mari Talivee

  Tüür, Kadri, 1975-

  2013-01-01

  Ülevaade aastatel 2010-2012 ilmunud eesti kirjandusteaduslikest monograafiatest, artiklikogumikest ja artiklitest, mis põhineb eesti teadusraamatukogude ühiskataloogi ESTER ning artikliandmebaasi ISE otsingutel

 15. Laste seksuaalse väärkohtlemise kui kuriteoliigi tendentsid / Elmar Nurmela

  Nurmela, Elmar

  2000-01-01

  Seadusandlikest muudatustest laste seksuaalse ärakasutamise tõkestamiseks. Lisatud statistilised tabelid laste kallal toime pandud seksuaalkuritegude ja alaealiste prostituutide kohta aastatel 1994-1999

 16. Entwicklung des Beamtenrechts in den Jahren 2010-2015 / Ulrich Battis ; Klaus Joachim Grigoleit ; Timo Hebeler

  Battis, Ulrich

  2016-01-01

  Avalike teenistujatega seotud seadusemuudatustest ja kohtupraktikast aastatel 2010-2015 (nt vanuseline/sooline diskrimineerimine, tasustamine, streigiõigus; ametikohale kandideerimine; pensioneerumine)

 17. Laste seksuaalse väärkohtlemise kui kuriteoliigi tendentsid / Elmar Nurmela

  Nurmela, Elmar

  2000-01-01

  Seadusandlikest muudatustest laste seksuaalse ärakasutamise tõkestamiseks. Lisatud statistilised tabelid laste kallal toime pandud seksuaalkuritegude ja alaealiste prostituutide kohta aastatel 1994-1999

 18. Entwicklung des Beamtenrechts in den Jahren 2010-2015 / Ulrich Battis ; Klaus Joachim Grigoleit ; Timo Hebeler

  Battis, Ulrich

  2016-01-01

  Avalike teenistujatega seotud seadusemuudatustest ja kohtupraktikast aastatel 2010-2015 (nt vanuseline/sooline diskrimineerimine, tasustamine, streigiõigus; ametikohale kandideerimine; pensioneerumine)

 19. Kujutluse moderniseerimine / Eglė Juocevičiūtė ; tõlkinud Mihkel Loodus

  Juocevičiūtė, Eglė

  2012-01-01

  Näitused: "Moderniseerimine. Balti kunst, arhitektuur ja disain 1960.-1970. aastatel" ja "Me metamorfne tulevik. Disain, tehniline esteetika ja eksperimentaalne arhitektuur Nõukogude Liidus 1960-1980"

 20. Värviline disain punase mõtte kiuste / Tanel Veenre

  Veenre, Tanel, 1977-

  2012-01-01

  Näitused: "Me metamorfne tulevik. Disain, tehniline esteetika ja eksperimentaalne arhitektuur Nõukogude Liidus 1960-1980" ja "Moderniseerimine. Balti kunst, arhitektuur ja disain 1960.-1970. aastatel"

 1. Subjects to citizens : from non-voting, to protesting, to voting in Estonia during the transition to democracy / Henry E Brady, Cynthia S Kaplan

  Brady, Henry E

  2001-01-01

  Eesti eestlaste ja venelaste erinevatest valijakäitumismudelitest 1980. aastatel nõukogude okupatsiooni ajal ning muutustest, mis toimusid Eesti iseseisvumispürgimuste perioodil. Tabelid, diagrammid

 2. Värviline disain punase mõtte kiuste / Tanel Veenre

  Veenre, Tanel, 1977-

  2012-01-01

  Näitused: "Me metamorfne tulevik. Disain, tehniline esteetika ja eksperimentaalne arhitektuur Nõukogude Liidus 1960-1980" ja "Moderniseerimine. Balti kunst, arhitektuur ja disain 1960.-1970. aastatel"

 3. Kujutluse moderniseerimine / Eglė Juocevičiūtė ; tõlkinud Mihkel Loodus

  Juocevičiūtė, Eglė

  2012-01-01

  Näitused: "Moderniseerimine. Balti kunst, arhitektuur ja disain 1960.-1970. aastatel" ja "Me metamorfne tulevik. Disain, tehniline esteetika ja eksperimentaalne arhitektuur Nõukogude Liidus 1960-1980"

 4. Subjects to citizens : from non-voting, to protesting, to voting in Estonia during the transition to democracy / Henry E Brady, Cynthia S Kaplan

  Brady, Henry E

  2001-01-01

  Eesti eestlaste ja venelaste erinevatest valijakäitumismudelitest 1980. aastatel nõukogude okupatsiooni ajal ning muutustest, mis toimusid Eesti iseseisvumispürgimuste perioodil. Tabelid, diagrammid

 5. Jakobson : vastutavad nii käsu andjad kui ka täitjad / Risto Berendson

  Berendson, Risto, 1975-

  2004-01-01

  Rahvusvaheline inimsusevastaste kuritegude komisjon Max Jakobsoni juhtimisel esitas aastatel 1940-1941 Eestis toimunud inimsusevastaste kuritegude raporti. Vt. samas: Vastutajad. 1940.-1941. aasta kuritegude eest vastutajad

 6. Tehnomood / Rael Artel

  Artel, Rael, 1980-

  2001-01-01

  Moekunsti ja kaasaskantavate kõrgtehnoloogiliste seadeldiste omavahelised suhted, mida iseloomustab kommunikatiivsus, inimlikkus ja interdistsiplinaarsus. Esimesed katsetused kuuekümnendatel aastatel

 7. Eesti maakondade klasteranalüüs ja regionaalsed valikud / Annemari Päll

  Päll, Annemari

  2003-01-01

  Artikkel analüüsib tuginedes peamistele sotsiaalmajanduslikele näitajatele piirkondliku jaotuse kujunemist aastatel 1996-2000 ja annab hinnangu senise regionaalpoliitika tulemuslikkusele. Tabelid. Graafik

 8. Prostaja strategija bolshogo tranzita / Eteri Kekelidze

  Kekelidze, Eteri, 1944-

  2005-01-01

  MTÜ Transiidi Assotsiatsioon tegevdirektor Andrus Kuusmann annab ülevaate Eesti transiidi arengust, hetkeseisust ning perspektiividest. Diagrammid: Transiitvedude maht aastatel 1999-2005; Transiitveod raudteel

 9. Prostaja strategija bolshogo tranzita / Eteri Kekelidze

  Kekelidze, Eteri, 1944-

  2005-01-01

  MTÜ Transiidi Assotsiatsioon tegevdirektor Andrus Kuusmann annab ülevaate Eesti transiidi arengust, hetkeseisust ning perspektiividest. Diagrammid: Transiitvedude maht aastatel 1999-2005; Transiitveod raudteel

 10. Lubadused: tudeng saab 2000 krooni ja koolitoit on tasuta / Kärt Anvelt

  Anvelt, Kärt, 1973-

  2010-01-01

  Erakondade-vaheline vastasseis Riigikogu valimiste eel võib kujuneda suuremaks kui varasematel aastatel, suurt vastandumist koalitsiooniparteide vahel ennustatakse haridusprogrammi puhul. Riigikogus esindatud erakondade valimisprogrammidest

 11. Die deutschbaltische Minderheit in der Republik Estland von 1918 bis 1940 / Kaido Laurits

  Laurits, Kaido

  2011-01-01

  Kultuurautonoomia seadusest ja saksa kultuurautonoomiast, baltisaksa haridus- ja kultuurielust. Maal elavatest baltisaksalastest ja nende põllumajanduslikust olukorrast. Linnades leanud baltisakslastest. Rahvustevahelistest suhetest Eestis 1930ndatel aastatel.

 12. Milline/millised viimastel aastatel eesti keeles ilmunud ilukirjandusteos(ed) on pälvinud liiga vähe tähelepanu või jäänud ebaõiglaselt tähelepanuta? Miks võiks antud teos(t)ele rohkem tähelepanu juhtida? : [küsitlus] / Doris Kareva, Berk

  2010-01-01

  Nimetatakse konkreetseid teoseid, näiteks Berk Vaher kirjutab Andi Meistri romaanist "Valgus olematust aknast" (2009), Mihkel Mutt Marcin Świetlicki kriminaalromaanist "Kaksteist" (tlk. Hendrik Lindepuu, 2009), Aare Pilv, Eliina Kortsu luulekogust "Lööklaused murravad metsi" (2006), Jaak Tomberg Vahur Afanasjevi luulekogust "Katedraal Emajões" (2006), Birk Rohelend Siim Nurkliku näidendist "Kas ma olen nüüd elus" (2010), Igor Kotjuh Toomas Raudami proosapalast "Mees, kes kirjutas merd" (2006). Enim muretsetakse tõlkekirjanduse, eriti luule retseptsiooni puudumise pärast

 13. Milline/millised viimastel aastatel eesti keeles ilmunud ilukirjandusteos(ed) on pälvinud liiga vähe tähelepanu või jäänud ebaõiglaselt tähelepanuta? Miks võiks antud teos(t)ele rohkem tähelepanu juhtida? : [küsitlus] / Doris Kareva, Berk

  2010-01-01

  Nimetatakse konkreetseid teoseid, näiteks Berk Vaher kirjutab Andi Meistri romaanist "Valgus olematust aknast" (2009), Mihkel Mutt Marcin Świetlicki kriminaalromaanist "Kaksteist" (tlk. Hendrik Lindepuu, 2009), Aare Pilv, Eliina Kortsu luulekogust "Lööklaused murravad metsi" (2006), Jaak Tomberg Vahur Afanasjevi luulekogust "Katedraal Emajões" (2006), Birk Rohelend Siim Nurkliku näidendist "Kas ma olen nüüd elus" (2010), Igor Kotjuh Toomas Raudami proosapalast "Mees, kes kirjutas merd" (2006). Enim muretsetakse tõlkekirjanduse, eriti luule retseptsiooni puudumise pärast

 14. Ettevõtete ühinemise ning ostu-müügi tehingud langustrendis / Imre Visse

  Visse, Imre

  2002-01-01

  Autor annab ülevaate maailmas ja Eestis viimastel aastatel toimunud ostu-müügi tehinguist. Diagrammid: M & A tehingute arv ja maht maailmas aastatel 1997-2001; M & A tehingud Eestis 1998-2001. Tabel: M & A tehingute mahu maailma TOP 10 2001

 15. Departure from Washington / Jüri Luik

  Luik, Jüri, 1966-

  2008-01-01

  Ülevaade Eesti-USA suhetest ja rahvusvahelisest olukorrast aastatel 2003-2007. Artikli autor oli aastatel 2003-2007 Eesti Vabariigi suursaadik Ameerika Ühendriikides. Juttu on ka president Toomas Hendrik Ilvese visiidist Valgesse Majja ja kohtumisest USA presidendi George W. Bushiga 2007. a. juunis

 16. The role of customary law in the Kazym War : women and sacred rules / Art Leete

  Leete, Art, 1969-

  2003-01-01

  Neenetsite, hantide ja manside nõukogude võimu vastasest võitlusest 1930. aastatel, mis kulmineerus aastatel 1933-1934 Kazõmi sõjana tuntud mässuga. Nende rahvaste käitumisest ülestõusu ajal, mõjutatuna nende rahvakommetest

 17. Uue majanduse lätteil / Jaak Valge

  Valge, Jaak

  2003-01-01

  Sisemajanduse kogutoodangu mõistest ja arvutusmetoodikast, rahvamajanduse arvepidamise kujunemisest erinevates riikides, elatusmaksumusindeksist (tarbimishinnaindeks) ja rahvastiku elatusaladest. Lisatud tabelid: rahvamajanduslik sissetulek Eestis aastatel 1928-1930 ; tootmisalade puhastoodang aastatel 1929-1938 ; rahvamajanduse kogutoodangu maht turuhindades (miljonites 1960. a. USA dollarites); rahvamajanduse kogutoodangu maht ühe isiku kohta jooksvates hindades ning tabelid Eesti elatusmaksumusindeksi ja rahvastiku jaotuse kohta elatusalade järgi

 18. The role of customary law in the Kazym War : women and sacred rules / Art Leete

  Leete, Art, 1969-

  2003-01-01

  Neenetsite, hantide ja manside nõukogude võimu vastasest võitlusest 1930. aastatel, mis kulmineerus aastatel 1933-1934 Kazõmi sõjana tuntud mässuga. Nende rahvaste käitumisest ülestõusu ajal, mõjutatuna nende rahvakommetest

 19. Estonie 2002-2003 : Au seuil d'une nouvelle ere? / Antoine Chalvin, Juliette Déplanque

  Chalvin, Antoine

  2003-01-01

  Eesti sise- ja välispoliitikast ja majandusarengust aastatel 2002-2003. Eesti ja Prantsusmaa suhted. Tabel: Eesti põhilised majandusnäitajad aastatel 1995-2002. Lisad: Eesti poliitiliste sündmuste kronoloogia 2002-2003 juuni; parlamendivalimiste tulemused; valitsuse koosseis

 20. Rural development and research challenges - some Finnish experiences / Erik Haggren, Matti Ylätalo

  Haggren, Erik

  2003-01-01

  Ülevaade aastatel 1985-1987 ja 1995-1998 Soomes läbiviidud uuringutest ning Rootsi Põllumajandusülikooli, Helsingi Ülikooli ja Burjaatia Riikliku Põllumajandusakadeemia TEMPUS-projekti raames teostatud uurimusest aastatel 2001-2003

 1. Rael Artel Gallery: Non-Profit Project Space : short tale of an experimental project's space tactics / Kiwa

  Kiwa, pseud., 1975-

  2009-01-01

  Aastatel 2004-2008 Pärnus ja aastatel 2006-2008 Tartus tegutsenud Rael Artel Galeriist, mille looja ja moderaator oli Rael Artel. Galerii tegevus lõppes kunstialbumi "Hotell Pärnu : Rael Arel Gallery : Non Profit Project Space 2004-2008 / kontseptsioon ja toimetamine: Rael Artel" ilmumisega 2009. aastal

 2. Fotograaf Artur Puurand ja tema fotoalbumid Tallinna Linnamuuseumis / Mall Parmas

  Parmas, Mall

  2007-01-01

  Artur Puuranna fotokollektsiooni kirjeldab külamiljöö arengut aastatel 1922-1948. Piltidest kleepis autor ühe eksemplari albumisse ja nii sündis Tuhala fotokroonika. Pildikogu algusest (1922-1928), külaelust 1929-1940, muutuste ajast aastatel 1941-1948.

 3. Rural development and research challenges - some Finnish experiences / Erik Haggren, Matti Ylätalo

  Haggren, Erik

  2003-01-01

  Ülevaade aastatel 1985-1987 ja 1995-1998 Soomes läbiviidud uuringutest ning Rootsi Põllumajandusülikooli, Helsingi Ülikooli ja Burjaatia Riikliku Põllumajandusakadeemia TEMPUS-projekti raames teostatud uurimusest aastatel 2001-2003

 4. Estonie 2002-2003 : Au seuil d'une nouvelle ere? / Antoine Chalvin, Juliette Déplanque

  Chalvin, Antoine

  2003-01-01

  Eesti sise- ja välispoliitikast ja majandusarengust aastatel 2002-2003. Eesti ja Prantsusmaa suhted. Tabel: Eesti põhilised majandusnäitajad aastatel 1995-2002. Lisad: Eesti poliitiliste sündmuste kronoloogia 2002-2003 juuni; parlamendivalimiste tulemused; valitsuse koosseis

 5. Uue majanduse lätteil / Jaak Valge

  Valge, Jaak

  2003-01-01

  Sisemajanduse kogutoodangu mõistest ja arvutusmetoodikast, rahvamajanduse arvepidamise kujunemisest erinevates riikides, elatusmaksumusindeksist (tarbimishinnaindeks) ja rahvastiku elatusaladest. Lisatud tabelid: rahvamajanduslik sissetulek Eestis aastatel 1928-1930 ; tootmisalade puhastoodang aastatel 1929-1938 ; rahvamajanduse kogutoodangu maht turuhindades (miljonites 1960. a. USA dollarites); rahvamajanduse kogutoodangu maht ühe isiku kohta jooksvates hindades ning tabelid Eesti elatusmaksumusindeksi ja rahvastiku jaotuse kohta elatusalade järgi

 6. Departure from Washington / Jüri Luik

  Luik, Jüri, 1966-

  2008-01-01

  Ülevaade Eesti-USA suhetest ja rahvusvahelisest olukorrast aastatel 2003-2007. Artikli autor oli aastatel 2003-2007 Eesti Vabariigi suursaadik Ameerika Ühendriikides. Juttu on ka president Toomas Hendrik Ilvese visiidist Valgesse Majja ja kohtumisest USA presidendi George W. Bushiga 2007. a. juunis

 7. Rael Artel Gallery: Non-Profit Project Space : short tale of an experimental project's space tactics / Kiwa

  Kiwa, pseud., 1975-

  2009-01-01

  Aastatel 2004-2008 Pärnus ja aastatel 2006-2008 Tartus tegutsenud Rael Artel Galeriist, mille looja ja moderaator oli Rael Artel. Galerii tegevus lõppes kunstialbumi "Hotell Pärnu : Rael Arel Gallery : Non Profit Project Space 2004-2008 / kontseptsioon ja toimetamine: Rael Artel" ilmumisega 2009. aastal

 8. Eesti Kunstiakadeemia kuulutab välja...

  2008-01-01

  Korraliste õppejõudude ametikohtade täitmise konkurss. Professor (september 2008 - august 2013) - vabade kunstide teaduskonna dekaan, arhitektuuri teaduskonna dekaan, moedisaini osakonna juhataja, nahakunsti osakonna juhataja, tekstiilidisaini osakonna juhataja, kunstiajalugu, kultuuriteooria, mahuline arhitektuur; dotsent (september 2008 - august 2013) - ehtekunst 0,5, sepakunst 0,5, keraamika, klaasikunst, esteetika, joonistamine, kompositsiooni- ja värvusõpetus, arhitektuuri konserveerimine; õpetaja (september 2008 - august 2011) - kujunduskunst (Avatud Akadeemia), joonistamine ja maalimine (Avatud Akadeemia), ehtekunst 0,5, sepakunst 0,5. Materjalide (loetletud) esitamise tähtaeg (postitempli kuupäev) on 2008. aasta 3. märts kell 17

 9. MULTIMODAALNE SUHTLUS KEELEÕPPE JA -KASUTUSE TEENISTUSES

  Dmitri Kulakov

  2010-01-01

  Full Text Available Artiklis antakse ülevaade TÜ eesti keele võõrkeelena osakonna teadusuuringutest, mis on seotud multimodaalse suhtluse uuringute grupi tegevusega, sealjuures koostööga germaani-romaani-slaavi filoloogia instituudiga, ning mida toetab Eesti Teadusfondi grandiprojekt. Mõned osakonna töötajad on kaasatud Põhjamaade ülikoole siduvasse PlaceME projekti, mille uurimisvaldkonnad on seotud osakonna doktorantide teemadega diskursusuuringute ja multimodaalse suhtluse meetodite rakendamise läbi. Meetodeid saab kasutada suhtluspädevuste ja suhtlusstrateegiate analüüsis ja edendamises, keeleõppes ja keelekasutuse uuringutes.

 10. Väljak: siseväljak = Square: inner plaza / Kristi Tuurmann, Tiia Vahula, Riin Kersalu, Kerstin Kivila

  Tuurmann, Kristi

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus, kus ei teki raekoja ette traditsioonilist väljakut, pigem "kolib" see avaliku ruumina linnavalitsuse sisse

 11. Tallinn plaanib panna tänavaile häiresireenid / Triin Olvet

  Olvet, Triin

  2005-01-01

  Alustatakse sireenisüsteemi välja töötamist, mille abil saaks inimesi suurõnnetuste puhul hoiatada. Kommenteerib Harjumaa päästeteenistuse kriisireguleerimise osakonna juhataja asetäitja Arvo Sirel

 12. Olude uurimused = Situation studies

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse erialase projekteerimise kursuse raames aastail 2009-2012, tegeleti Tallinna uue raehoone projekteerimisega kahes asukohas: Admiraliteedi basseini äärde ja Narva mnt. ja Hobujaama tänava ristmikule

 13. Sooline solidaarsus sotsiaalsetele darvinistidele / Marion Pajumets

  Pajumets, Marion

  2004-01-01

  Soolise võrdõiguslikkuse seaduse teemadel arutlesid Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) sotsioloog Marion Pajumets, Tartu Ülikooli lektor Raili Põldsaar ja sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna jurist Mari-Liis Sepper

 14. Matsalu looduskaitseala saab väärilise tunnustuse / Kaire Korpe

  Korpe, Kaire

  2003-01-01

  Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu loodusliku pärandi ja bioloogilise mitmekesisuse osakonna juhataja Eladio Fernandez-Galiano annab 3. oktoobril üle rahvusvahelise aunimetuse "Euroopa kaitsealade diplom"

 15. Taani viib õpilaste testimise Internetti / Jacob Wandall ; intervjueerinud Raivo Juurak ; kommenteerinud Anti Teepere

  Wandall, Jacob

  2009-01-01

  Ülevaade adaptiivtestidest ja nende rakendamise kavadest Taani põhikoolis. Vestlus Taani haridusministeeriumi koolivalitsuse peaspetsialist Jacob Wandalliga, kommenteerib REKK-i üldhariduse õppekavade ja eksamite osakonna peaspetsialist Anti Teepere

 16. Kanada-huviline bibliograaf Rootsis / Uno Schultz

  Schultz, Uno, 1956-

  2000-01-01

  Eesti Akadeemilise Raamatukogu väliseesti kirjanduse osakonna bibliograaf Vallo Kelder oli terve maikuu Rootsis, kus ta sõlmis kontakte rootsi kolleegidega, töötas ülikooli raamatukogus ja pidas ettekande Uppsala Eesti Kodus

 17. Admiraliteedi bassein: tühermaa = Admirality basin: wasteland / Kaisa Lillemets

  Lillemets, Kaisa, 1986-

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodava raekoja asukohana valitud Admiraliteedi basseini äärse ümbruse kirjeldus Kaisa Lillemetsa planšetilt

 18. Milline on puuetega inimeste olukord hariduses ja tööturul ning mida arvate Anni Akadeemia laadsest eraalgatusest? / Vello Saliste, Kaja Plado, Kristin Veltri...[jt.

  2010-01-01

  Küsimusele vastasid: Kosejõe kooli direktor Vello Saliste, Tartu ülikooli eripedagoogika programmijuht Kaja Plado, Haapsalu sanatoorse internaatkooli eripedagoog Kristin Veltri, Kiigemetsa kooli sotsiaalpedagoog Elo Palmiste, Tallinna ülikooli eripedagoogika osakonna juhataja Kadi Lukanenok

 19. Arhitektuur avaliku arutluse teemana = Architecture as a Topic for Public Discussion / Maarja Lõhmus

  Lõhmus, Maarja, 1960-

  2007-01-01

  Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna meediauuringute dotsent Maarja Lõhmus püüab kaardistada kujunenud meediavälja ja esitada neid indikaatoreid, millest praegu sõltub arhitektuuri käsitlemine avalikkuses

 20. Tudengipreemia 2012 = Student award 2012

  2013-01-01

  Eesti Sisearhitektide Liidu 2012. aasta tudengipreemia pälvis Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri ja mööblidisaini üliõpilane Ivo Rannaste. EKA professor, sisearhitektuuri ja mööblidisaini osakonna juhataja Toivo Raidmets Ivo Rannastest

 1. Õpetaja temperament / Liisa Keltikangas-Järvinen, Sari Mullola ; soome keelest tõlkinud Mare Leino

  Keltikangas-Järvinen, Liisa, 1946-

  2016-01-01

  Helsingi Ülikooli õpetajahariduse osakonnas läbi viidavast uurimusest, millega soovitakse selgitada, kas õpetajaks pürgijate temperament esindab rahvastiku keskmist või valivad selle eriala pigem teatud spetsiifiliste temperamendijoonte kandjad

 2. Hispaanlane : Eesti kalurid, ühinege! / Merike Pitk

  Pitk, Merike, 1959-

  2006-01-01

  Pärnus toimunud kalanduskonverentsil oli arutusel Eesti kalanduse arengustrateegia aastateks 2007-2013. Konverentsil esines ka Hispaania põllumajanduse ja kalanduse ministeeriumi kalanduse turukorralduse osakonna juhataja Julio Lazaro.

 3. Playtechi büroo = Offices of Playtech / Jan Skolimowski, Maie Raud ; kommenteerinud Ivo Lasn

  Skolimowski, Jan, 1977-

  2016-01-01

  IT-arendusettevõtte Playtech Tallinna osakonna bürooruumid Ülemiste City uues hoones Lõõtsa tn. 5. Arhitektid Jan Skolimowski, Maie Raud (KAMP Arhitektid). Logo ja viidagraafika Martin Eelma (Tuumik)

 4. Rohelised koridorid: vöö = Green corridors: the belt / Kaisa Lillemets

  Lillemets, Kaisa, 1986-

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahenduse põhiideeks on kaks teistest eristuvat hoonet (raekoda ja sadam), mis ühendavad basseini ja rohevöö

 5. Muutuste teel : raamatukogu 2.0 / Kate-Riin Kont

  Kont, Kate-Riin, 1971-

  2007-01-01

  7.-10. maini 2007. a Helsingis ja Tallinnas toimunud raamatukogufoorumist "Muutuste teel: Library 2.0 (Making a difference - Moving towards Library 2.0), millel esines ettekandega suhteturundusest Tallinna Ülikooli infoteaduse osakonna dotsent Aira Lepik

 6. See neetud ja salatud erisoodustus / Kadri Jakobson

  Jakobson, Kadri, 1970-

  2008-01-01

  Töötajate erisoodustuste maksustamisest ning selle mõjust ettevõtjatele. Lisatud maksukonsultant Olavi Kärsna, Ernst & Young Balticu maksukonsultandi Ranno Tingase ja MTA maksude osakonna juhataja Aule Kindsigo kommentaarid

 7. Reading of Beowulf / Ilmar Anvelt

  Anvelt, Ilmar, 1949-

  2013-01-01

  Kirjandusfestivali Prima Vista raames toimunud anglo-saksi eepose täies mahus ettelugemisest nii vanainglise keeles kui eestikeelses tõlkes TÜ inglise filoloogia osakonna õppejõudude ja tudengite poolt

 8. Estonians Cast Wary Eye on Russiaþs Energy Empire / Steven Roman

  Roman, Steven

  2006-01-01

  Euroopa, sh Eesti sõltuvus Venemaa energiaressurssidest ja energeetiline julgeolek. Diagramm: Gaasi kasutamine Eestis. Arvamust avaldavad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Einari Kisel ja parlamendisaadik Marko Mihkelson

 9. Kuni 30. X on Viljandi linnagaleriis...

  2004-01-01

  Eesti Kunstiakadeemias 90 aastat kestnud tekstiiliõpetusele pühendatud näitus "Tekist stiilini. Vol. 2". Margit Lillaku kujundatud näitusel näeb viimasel viiel-kuuel aastal tekstiilidisaini osakonnas loodut

 10. Rahvajutust eile ja täna / Marju Torp-Kõivupuu, Mare Kõiva

  Torp-Kõivupuu, Marju, 1960-

  2006-01-01

  Folkloristi ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessori Pille Kippari 70. sünnipäeva tähistavast teadusseminarist "Rahvajutt eile ja täna" 2. novembril 2005 Tallinna Ülikooli filoloogiateaduskonna eesti filoloogia osakonnas

 11. Linnapea Savisaar sõitis Malaisiasse kallis äriklassis / Eve Heinla

  Heinla, Eve, 1966-

  2004-01-01

  Tallinna linnapea Edgar Savisaar annab ülevaate reisist Malaisiasse ning põhjendab, miks nii tema kui ka linnavalitsuse välissuhete ja eurointegratsiooni osakonna juhataja Heili Luik lendasid Kuala Lumpurisse äriklassis

 12. Väljak: siseväljak = Square: inner plaza / Kristi Tuurmann, Tiia Vahula, Riin Kersalu, Kerstin Kivila

  Tuurmann, Kristi

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus, kus ei teki raekoja ette traditsioonilist väljakut, pigem "kolib" see avaliku ruumina linnavalitsuse sisse

 13. Animeerija ei pea olema da Vinci / Eve Tisler

  Tisler, Eve

  2006-01-01

  Sügisest saab Eesti Kunstiakadeemia meediateaduskonnas fotograafia, stenograafia ja graafilise disaini kõrval õppida ka animatsiooni. Osakonna erakorraline dotsent on Ülo Pikkov ning professor Priit Pärn annab kursust loovusest

 14. Tartu ja Riia kirjanduses / Reet Bender, Silke Pasewalck

  Bender, Reet

  2013-01-01

  Tartu Ülikooli saksa filoloogia osakonnas peetud konverentsist 9.-10.5.2013, kus vaadeldi Tartut ja Riiat kui Liivimaa kaht poolust ja uuriti nende representatsiooni eesti, läti ja baltisaksa kirjanduses

 15. Linde surmav reostuskoht võib jäädagi saladuseks / Anneli Ammas

  Ammas, Anneli, 1962-

  2004-01-01

  Ornitoloogid leidsid Põõsaspea neeme juures Spithami ja Nõva vaheliselt rannalõigult vähemalt 300 õli või naftaga reostunud auli. Reostuskohta pole leitud. Lisaks Keskkonnainspektsiooni Läänemaa osakonna juhataja Tõnis Ulmi kommentaar

 16. Laps ja pere vajavad enam tähelepanu / Anne Tiko

  Tiko, Anne, 1949-

  2001-01-01

  Lääne-Viru Maavalitsuse, Lastekaitse Liidu ja TPÜ sotsiaaltöö osakonna korraldatud kuuenda vabariikliku lastekaitsekonverentsi "Laps ja pere tänases Eestis" pöördumine haridus- ja sotsiaalministeeriumi poole

 17. Nädal pildis

  2004-01-01

  Vabariigi aastapäeva eel tutvustasid Viljandi Kultuuriakadeemia rahvamuusika osakonna tudengid Marju Varblane ja Kulno Malva Türi majandusgümnaasiumis vanemat ja uuemat regilaulu, labajalaviise ja rahvamuusikainstrumente

 18. Pella-paadid tuleb ümber ehitada / Anneli Ammas

  Ammas, Anneli, 1962-

  2004-01-01

  Veeteede ameti hinnangul tuleb ohutuse tõstmiseks Pella ja Pella-Fjord tüüpi paadid enne registreerimist ümber ehitada. Kommentaarid Veeteede ameti väike- ja siseveelaevade osakonna juhatajalt Hans Nukkilt

 19. Nursi rahvas kardab polügooni / Rein Raudvere

  Raudvere, Rein, 1955-

  2004-01-01

  Kaitseministeeriumi plaan koondada Võrumaal asuvale Nursipalu polügoonile kõigi Lõuna-Eesti väekontingentide õppused tekitab vastuseisu kohalike elanike seas. Kommenteerivad Rõuge vallavanem Kalvi Kõva ja kaitseministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Madis Mikko

 20. Tudengipreemia 2012 = Student award 2012

  2013-01-01

  Eesti Sisearhitektide Liidu 2012. aasta tudengipreemia pälvis Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri ja mööblidisaini üliõpilane Ivo Rannaste. EKA professor, sisearhitektuuri ja mööblidisaini osakonna juhataja Toivo Raidmets Ivo Rannastest

 1. Sadama ala planeering = Harbour area master plan / Ivan Sergejev, Helen Rebane, Karina Niinepuu

  Sergejev, Ivan, 1987-

  2010-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna IV kursuse 2009-2010 õppeaastal erialase projekteerimise raames kavandatud planeeringu eesmärgiks on tihendada Tallinna sadama ala ning arendada sellest välja mitmekesine ja efektiivne linnaruum

 2. Roger Mitchell : Maailma päästmine pole vaid teadlaste asi / Roger Mitchell ; interv. Silvia Lotman

  Mitchell, Roger

  2006-01-01

  Earthwatch Instituut on ülemaailmne organisatsioon, mille missiooniks on kaasata vabatahtlikke ja teadlasi, levitamaks säästva arengu sõnumit. Instituuti tutvustab teaduse ja hariduse osakonna direktor Roger Mitchell

 3. Väljak: satelliitväljakud = Square: satellite squares / Siim Tiisvelt

  Tiisvelt, SIim, 1987-

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus, kus uue raekoja linnaehituslik idee lähtub antud piirkonnas ruumiliselt kõige domineerivamast elemendist - Admiraliteedi basseinist

 4. EKA tootedisaini üliõpilane...

  2005-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini osakonna IV kursuse üliõpilane Riho Tiivel võitis Itaalias toimunud disainikonkursi "ReAL 13 - Eating Anywhere" peapreemia oma alumiiniumist lusikaga "Spoon Container"

 5. Struktuur eri pikkusskaaladel = Structure on different length-scales / Salmaan Craig, Martin Melioranski

  Craig, Salmaan

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonnaõppejõu Martin Melioranski vestluskaaslane Salmaan Craig on Harvard Graduate School of Design külalislektor ja töötab ühtlasi arhitektuuribüroos Foster + Partners

 6. Kui ise ei tee, siis ei tee keegi : New Yorgi Storefronti galerii-platvormi töökorralduse kogemusi / Anu Lill

  Lill, Anu

  2015-01-01

  Artikli autori kogemusi, olnud New Yorgi Storefront for Art and Architecture galeriis turunduse, suhtekorralduse ja arenduse osakonnas praktikal. Storefrontis tehakse näitusi, korraldatakse filmilinastusi, konverentse ning vestlusringe kunstnike ja arhitektidega

 7. Liiklusohutus tuletab end meelde neli korda aastas / Liivi Shein

  Šein, Liivi

  2004-01-01

  Maanteeameti liiklusohutuse osakonna reklaamikampaaniast. Turvavööplakati tegi reklaamifirma Tequila ja helkurireklaami kujundas Greative Media Service. Helkuriplakati pildistas fotograaf Martin Vuks, turvavööplakati Toomas Tuul

 8. Rahvatants Londonis / Evelin Siilak

  Siilak, Evelin

  2015-01-01

  Rahvatantsupäevad Londonis viisid Londoni Eesti Seltsi rahvatantsijad kokku oma ala spetsialistidega Eestist. 23-25. oktoobril külastasid Londonit Tallinna Ülikooli koreograafia osakonna rahvatantsuspetsialistid Angela Arraste juhendamisel

 9. Rahvaluuleuurija pälvis suure autasu : [sõnum

  2001-01-01

  Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu pärimuskultuuri auhinnad said kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakonna teadur Anu Vissel, Audru valla tantsujuht ja ansambli Hoiupuu liider Sirje Osipov ning Karksi valla kauaaegne folklooriedendaja, kohaliku folklooriõpitoa asutaja Lille-Astra Arraste

 10. Väikeste asjade kunst - The Art of Small Things / Martin Pärn

  Pärn, Martin, 1971-

  2003-01-01

  Uued liinid disainihariduses, EKA tootedisaini osakonna osalemine viie kooli vahelises SPARK!- programmis, tavalise disaini roll (Väikeste Asjade Tegemise Kunst). Kompaktsuse positiivne näide - 1859. a. Thonet' loodud tool nr. 14. Õnnestunud disain

 11. Põlvas tuli esitusele Andre Laine 29 tantsu / Mati Määrits

  Määrits, Mati, 1958-

  2008-01-01

  Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses sai näha Põlvamaa Koolitantsu maakondlikku eelvooru. 52st tantsust 29 tantsu autor on Andre Laine. Kommenteerib ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lavakunstide osakonna tantsukunsti õppejõud Kai Valtna

 12. Sotsiaalteaduskonna 8. aastapäev / Kristel Marmor

  Marmor, Kristel

  2001-01-01

  Sotsiaalteaduskonna parimatest parima tiitli said M. Heidmets, L. Kästik, A. Levin, M. Märtsin, K. Niglas, T. Niit, E. Põder ja A. Toots. Parim üliõpilastöö - L. Kästik (psühholoogia eriala BA töö) ja E. Põder (psühholoogia eriala MA töö). Edukaim juhendaja - psühholoogia osakonna dots. T. Niit. Sisukaim õppevahend - riigiteaduste osakonna õppejõud H. Leht ja J. Laffrangue ning nende õppevahend "Euroopa Liidu õigus". Tudengite lemmik - M. Märtsin. Meediafiguur - riigiteaduste osakonna dots. A. Toots. Tudengid valisid üliõpilaste lemmikuks professor M. Heidmetsa. Dekaan valis edukaima asjaajamisega osakonnaks sotsioloogia osakonna. Sotsiaalteaduskonna nõukogu andis välja kaks preemiat - A. Levin (sotsiaalse dimensiooni preemia), K. Niglas (TPÜ tegija)

 13. New Era stands against Muiznieks / Aaron Eglitis

  Eglitis, Aaron

  2005-01-01

  Läti juhtiv parempartei Uus Aeg ning rahvuslikud Isamaa Eest ja Vabadus ei toeta koalitsiooni kuuluva Läti Esimese Partei liikme Nils Muiznieksi kandidatuuri inimõiguste osakonna juhiks kuna viimane olevat ebakompetentne ja eelarvamustega

 14. Design-A-Bag Competition 2012

  2012-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti osakonna tudengid Kadri Paloveer, Inga Radikainen ja Mari Maripuu pälvisid Hong-Kongis korraldataval "DESIGN-A-BAG 2012" konkursil tihedas rahvusvahelises konkurentsis mitmeid preemiaid

 15. Eesti Post sukeldub kiirlaenuärisse / Dannar Leitmaa

  Leitmaa, Dannar, 1982-

  2008-01-01

  Eesti Post pakub katseprojekti raames isikusamasuse tuvastamise teenust viiele kiirlaenu pakkuvale firmale. Parlamendiliikmete Indrek Raudse ja Evelyn Sepa ning Tallinna Sotsiaaltöökeskuse sotsiaalteenuste osakonna juhataja Eve Võrgu kommentaarid. Lisa: Ministeerium: kõik on seaduslik

 16. Radar - interaktiivne kultuurilooline kaart / Tõnno Jonuks, Priit Lätti

  Jonuks, Tõnno

  2006-01-01

  Radar on digitaalne Eesti kaart, mis kajastab ümbritseva maastiku kujutamist ja mõtestamist elanike poolt. Pilootprojektina alustati Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas Lääne-Viru maakonna kaardistamist 2003. a.

 17. Üliõpilaste tööd : Disainkombain

  2006-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini osakonna teise kursuse magistrantide loomingulisest rühmitusest Disainkombain, kuhu kuuluvad Kärt Ojavee, Kerly Kaljuste, Krõõt Nõmmela, Eelike Virve, Anu Rajamäe

 18. Sulandumine: jalajälg = Blending in: the footprint / Anni Haldre, Marilin Tuulemets

  Haldre, Anni, 1990-

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus raekojale, kus vormimäärajaks sai olemasoleva krundi maksimaalne mahuline ärakasutamine

 19. Struktuur eri pikkusskaaladel = Structure on different length-scales / Salmaan Craig, Martin Melioranski

  Craig, Salmaan

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonnaõppejõu Martin Melioranski vestluskaaslane Salmaan Craig on Harvard Graduate School of Design külalislektor ja töötab ühtlasi arhitektuuribüroos Foster + Partners

 20. Väljak: esindusväljak = Square: the city square / Merilin Jürimets

  Jürimets, Merilin

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus,kus strateegilises asukohas olev raekoda avab tänavapinna maksimaalselt avalikkusele

 1. Börs nutab taga Eesti Energia loobumist / Jaana Pikalev ; kommenteerinud Jürgen Ligi, Sandor Liive

  Pikalev, Jaana

  2010-01-01

  SEB privaatpanganduse osakonna strateeg Peeter Koppel, LHV Panga analüütik Sten Pisang, investor Stefan Andresson avaldavad arvamust seoses otsusega Eesti Energia veel mitte börsile viia. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi arvamus

 2. Eesti riikliku arengukava koostamise kogemus = The experience in drawing up the Estonian National Development Plan - Single Programming Document / Kadri Reinthal

  Reinthal, Kadri

  2004-01-01

  Inglise k. lk. 101-103. Rahandusministeeriumi välisfinantseerimise osakonna juhataja dokumendi "Eesti riiklik arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004-2006" (RAK) koostamisest

 3. Pärimusmuusika akadeemiasse / Celia Roose, Tuulikki Bartosik ; küsitlenud Ia Remmel

  Roose, Celia

  2007-01-01

  Intervjuu Võru Muusikakooli direktori Celia Roosega ja akordionimängija Tuulikki Bartosikuga pärimusmuusika osakonna rajamise ideest ja põhjustest Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse, mis seni on olnud vaid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias

 4. Uurimistöö rahvusvahelises keskkonnas on andnud Sirje Virkusele hindamatu kogemuse / Sirje Virkus ; intervjueerinud Ene Riet

  Virkus, Sirje, 1956-

  2012-01-01

  Intervjuu Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi õppejõuga, kes kaitses Manchesteri Metropoli Ülikooli informatsiooni ja kommunikatsiooni osakonnas 2011. aastal doktoritöö infopädevuse arendamisest Euroopa kaugkoolitusülikoolides

 5. Kundas hakatakse vanadest rehvidest õli tootma / Raivo Raigna

  Raigna, Raivo

  2008-01-01

  Hansa Biodiesel rajab Kundasse vanade rehvide termilise töötlemise tehase. Selgitusi jagab õlitehase keskkonnamõju hindaja, Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi Kirde-Eesti osakonna juhataja ja juhtekspert Valdo Liblik

 6. Maanteeamet kaotas huvide konflikti ohu / Koit Brinkmann

  Brinkmann, Koit

  2010-01-01

  Maanteeamet vabastas töölt hangete osakonna juhataja Märt Kiiseli, kelle abikaasa Ingrid Aloe-Kiisel on AS-i Nordecon International õigusdirektor. Nordecon Infra osaleb aktiivselt ameti teedeehituse hangetel

 7. Marilyn - merevaiku kinni jäänud liblikas / Margus Haav

  Haav, Margus, 1969-

  2006-01-01

  Eppu Nuotio-Tiina Brännare-Matti Seppäneni "Marilyn" Ugalas, lavastaja Kalju Komissarov, peaosas Hilje Murel. Kaasa teevad TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lavakunstide osakonna II kursuse tudengid. Esietendus 1. dets

 8. Väljak: satelliitväljakud = Square: satellite squares / Siim Tiisvelt

  Tiisvelt, SIim, 1987-

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus, kus uue raekoja linnaehituslik idee lähtub antud piirkonnas ruumiliselt kõige domineerivamast elemendist - Admiraliteedi basseinist

 9. Rohelised koridorid: vöö = Green corridors: the belt / Kaisa Lillemets

  Lillemets, Kaisa, 1986-

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahenduse põhiideeks on kaks teistest eristuvat hoonet (raekoda ja sadam), mis ühendavad basseini ja rohevöö

 10. Aed: kaldapealne = Garden: the waterfront / Eva Kedelauk, Maie Raud

  Kedelauk, Eva

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus, kus Admiraliteedi basseini kaldal kulgeva promenaadi linna suunas deformeerumine loob raekoja ja projekt pakub välja linnaehitusliku tiheduse jätkamise

 11. Aed: ajastatud = Garden: timed / Eve Komp

  Komp, Eve, 1982-

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahenduses on iga avalik ruum ümber raekoja hoone kujundatud erinevalt, vastavalt päeva rütmile

 12. Monument: maastik silmuses = Monument: looped landscape / Helin Kukk

  Kukk, Helin, 1986-

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus, kus Admiraliteedi basseiniga ühte põimitud pesas toimib raekoda lehtrina linna ja sadama vahel

 13. Deespossobnost samoupravlenii hotjat otsenit i povõssit / Aleksei Starkov

  Starkov, Aleksei

  2007-01-01

  Regionaalministri haldusalas on väljatöötamisel uus metoodika, millega hakatakse 2008. aastast hindama Eesti kohalike omavalitsuste jätkusuutlikkust. Selgitusi jagab siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets

 14. Jää kasutamine nõuab suurt mahtu

  2015-01-01

  USA energiafirma salvestab energiat vett külmutades ning jää sulamisel saadakse energia tagasi. Küsimusele selle toimimise kohta vastab Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi energeetika osakonna juhataja Andres Annuk

 15. Laps ja pere vajavad enam tähelepanu / Anne Tiko

  Tiko, Anne, 1949-

  2001-01-01

  Lääne-Viru Maavalitsuse, Lastekaitse Liidu ja TPÜ sotsiaaltöö osakonna korraldatud kuuenda vabariikliku lastekaitsekonverentsi "Laps ja pere tänases Eestis" pöördumine haridus- ja sotsiaalministeeriumi poole

 16. Millises kirikus tuleks õnnistada uus president? / Stefanos, Veiko Vihuri, Ringo Ringvee...[jt.

  2001-01-01

  Küsimusele vastavad Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanos, EELK Saarte praoskonna praost Veiko Vihuri, siseministeeriumi usuasjade osakonna peaspetsialist Ringo Ringvee, Rahvaliidu pressiesindaja Anu Jänes ja lauljanna Siiri Sisask

 17. Tsunami ülikooli veeklaasis / Mele Pesti

  Pesti, Mele, 1979-

  2006-01-01

  Tallinna Ülikooli eesti filoloogia osakonnas liidetakse eesti kirjanduse ja maailmakirjanduse õppetoolid ning likvideeritakse võrdleva kirjandusteaduse õppetool. Käimasolevast restruktureerimisest ja koondamistest räägivad ajakirjanikule Toomas Liiv, Martin Ehala ja Maarja Vaino

 18. Fosforiidisõja aladel on puhkemas põlevkivisõda / Raul Ranne

  Ranne, Raul

  2005-01-01

  Mäetaguse, Sonda, Maidla ja Rägavere vallad alustavad uute kaevanduste vastast võitlust, mis meenutab Eesti vastasseisu üleliidulisele plaanile rajada Virumaale hiigelsuured fosforiidikaevandused. Küsimustele vastab keskkonnaministeeriumi osakonna juhataja Rein Raudsepp

 19. Swedbanki probleemilahendaja: imerohtu ei ole / Lars Nilsson

  Nilsson, Lars

  2010-01-01

  Swedbanki Balti panganduse kõrgendatud äririski osakonna (BFR&R) Eesti juht räägib ettevõtete restruktureerimisest ja võlglastest ning kiidab majandusraskustega kiiresti kohanenud Eesti ettevõtjaid

 20. Kui ise ei tee, siis ei tee keegi : New Yorgi Storefronti galerii-platvormi töökorralduse kogemusi / Anu Lill

  Lill, Anu

  2015-01-01

  Artikli autori kogemusi, olnud New Yorgi Storefront for Art and Architecture galeriis turunduse, suhtekorralduse ja arenduse osakonnas praktikal. Storefrontis tehakse näitusi, korraldatakse filmilinastusi, konverentse ning vestlusringe kunstnike ja arhitektidega

 1. Bali - ekspertide kohtumispaik ja turistide paradiis / Sirje Virkus

  Virkus, Sirje, 1956-

  2000-01-01

  10.-19. märtsini 2000 viibis TPÜ sotsiaalteaduskonna infoteaduste osakonna juhataja dotsent Sirje Virkus Bali saarel Indoneesias UNESCO ekspertide kohtumisel, et valmistada ette raamatukogude automatiseerimise koolituspakett arengumaadele. Bali saare loodusest ja balilaste elukorraldusest

 2. Poliitiline mäsu 9. mai pärast / Tanel Mazur

  Mazur, Tanel, 1971-

  2005-01-01

  Erimeelsused Vene Erakonna Eestis ja Reformierakonna Narva osakonna vahel, ei suudeta jõuda kokkuleppele 9. mai tähistamise suhtes. Politsei algatas väärteomenetluse Vene Erakonna Eestis poolt Narvas korraldatud aktsiooni asjas

 3. Kundas hakatakse vanadest rehvidest õli tootma / Raivo Raigna

  Raigna, Raivo

  2008-01-01

  Hansa Biodiesel rajab Kundasse vanade rehvide termilise töötlemise tehase. Selgitusi jagab õlitehase keskkonnamõju hindaja, Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi Kirde-Eesti osakonna juhataja ja juhtekspert Valdo Liblik

 4. Kui pank lubab korraldada ettevõttele finantseerimise nädalaga, finantseerib ta liiga kallilt

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Finansovõi Menedzhment : infovõpusk nr. 16 juuli lk. 5. Tsentraalse varade osakonna loomisest Islandi päritolu ülemaailmsesse farmaatsiafirmasse Actavis. Tabel: Actavis: tormiliselt laienev farmaatsiafirma

 5. Radar - interaktiivne kultuurilooline kaart / Tõnno Jonuks, Priit Lätti

  Jonuks, Tõnno

  2006-01-01

  Radar on digitaalne Eesti kaart, mis kajastab ümbritseva maastiku kujutamist ja mõtestamist elanike poolt. Pilootprojektina alustati Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas Lääne-Viru maakonna kaardistamist 2003. a.

 6. HeliLAINED - puitrütmid ja algoritmid Tallinna muusikanädalal / Siim Tuksam

  Tuksam, Siim, 1986-

  2016-01-01

  2016.a. märtsi lõpus toimunud muusikafestival Tallinn Music Week tõi festivali kontserdisaalidest välja ja hõivas linnaruumi. Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna teise kursuse tudengid kavandasid ja ehitasid linnaruumiinstallatsioonid

 7. CERTi küberspetsialistid Gruusia sõjatandril

  2008-01-01

  Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse infoturbeintsidentide käsitlemise osakonna CERT (Computer Emergency Response Team) spetsialistid räägivad, kuidas nad käisid Gruusias abiks küberrünnakute tõrjumisel

 8. CERT suurendab Interneti turvalisust / Hillar Aarelaid ; interv. Kai Simson

  Aarelaid, Hillar

  2006-01-01

  Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse infoturbeintsidentide käsitlemise osakonna (Computer Emergency Response Team) juhataja räägib Eesti arvutivõrkudes toimuvate turvaintsidentide käsitlemisest ja ennetamisest

 9. CERT suurendab Interneti turvalisust / Hillar Aarelaid ; interv. Kai Simson

  Aarelaid, Hillar

  2006-01-01

  Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse infoturbeintsidentide käsitlemise osakonna (Computer Emergency Response Team) juhataja räägib Eesti arvutivõrkudes toimuvate turvaintsidentide käsitlemisest ja ennetamisest

 10. CERTi küberspetsialistid Gruusia sõjatandril

  2008-01-01

  Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse infoturbeintsidentide käsitlemise osakonna CERT (Computer Emergency Response Team) spetsialistid räägivad, kuidas nad käisid Gruusias abiks küberrünnakute tõrjumisel

 11. Ettevõtte ostu- või müügieelne finants- ja maksuanalüüs ehk due diligence / Anneli Simm

  Simm, Anneli

  2008-01-01

  Deloitte Advisory AS finantskonsultatsioonide osakonna juhataja käsitleb ettevõtte ostueelset finants- ja maksuanalüüsi ning ütleb, et see keskendub peamiselt ostetava ettevõtte ajaloolisele finantsaruandlusele ja raamatupidamisele

 12. Arhitektid muinsuskaitsest ja muinsuskaitsja arhitektuurist / Lilian Hansar, Ülar Mark, Siiri Vallner ; intervjueerinud Ene Läkk

  Hansar, Lilian, 1949-

  2009-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna juhataja arhitekt Lilian Hansar, arhitektuurikeskuse juht arhitekt Ülar Mark ja arhitekt Siiri Vallner arhitektuuri ja muinsuskaitse probleemidest, arhitektide ja muinsuskaitsjate koostööst Eestis

 13. Kutse diskussioonile / Kaire Nurk

  Nurk, Kaire, 1960-

  2009-01-01

  Tartu Kõrgema Kunstikooli skulptuuriosakonna ja Imatra Saimaa Rakenduskõrgkooli kaunite kunstide osakonna tudengite ühisnäitus "Diskussioon" Tartus Tartu Kõrgema Kunstikooli galeriis Noorus 2.-31. oktoobrini. Näituse kujundaja Karl Purga

 14. Jää kasutamine nõuab suurt mahtu

  2015-01-01

  USA energiafirma salvestab energiat vett külmutades ning jää sulamisel saadakse energia tagasi. Küsimusele selle toimimise kohta vastab Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi energeetika osakonna juhataja Andres Annuk

 15. Milline saatus ootab Kehtna ametikooli? / Matis Song

  Song, Matis, 1978-

  2004-01-01

  ROL-i vallavanemate kogul tõi HTM-i kutse- ja täiskasvanute hariduse osakonna juht Andres Pung võimaliku tulevikuvariandina välja Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli Orissaare internaatkooli asendusena

 16. Maksuameti sõpruskohtumine Ühispangaga sadade miljonite mängus / Virkko Lepassalu

  Lepassalu, Virkko, 1971-

  2004-01-01

  Maksuamet nõudis maksuvabalt firmalt Patent Developments Ltd. 3,3 miljonit krooni, jättes nii toimides määrimata Eesti Ühispanga hea maine. Kommenteerib Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna juhataja Maret Ambur

 17. Aed: kaldapealne = Garden: the waterfront / Eva Kedelauk, Maie Raud

  Kedelauk, Eva

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus, kus Admiraliteedi basseini kaldal kulgeva promenaadi linna suunas deformeerumine loob raekoja ja projekt pakub välja linnaehitusliku tiheduse jätkamise

 18. Aed: ajastatud = Garden: timed / Eve Komp

  Komp, Eve, 1982-

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahenduses on iga avalik ruum ümber raekoja hoone kujundatud erinevalt, vastavalt päeva rütmile

 19. Kättemaksu tund läheneb - hangunud verele ülesklopsitud röövriik hävib! : vastupanuliikumise salatrükikoda "Punker Tiiu" Kambja vallas 1947.-1948. aastal / Tiit Noormets

  Noormets, Tiit

  2006-01-01

  Põrandaaluse salatrükikoja أPunker Tiiuؤ (1947-1948) tegevusest, lendlehtede levitamisest Tartumaal. Dokument: "Väljavõte ENSV RJM Tartu linna osakonna 2-N jaoskonna tööaruandest 1949. a. septembrikuu kohta"

 20. HeliLAINED - puitrütmid ja algoritmid Tallinna muusikanädalal / Siim Tuksam

  Tuksam, Siim, 1986-

  2016-01-01

  2016.a. märtsi lõpus toimunud muusikafestival Tallinn Music Week tõi festivali kontserdisaalidest välja ja hõivas linnaruumi. Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna teise kursuse tudengid kavandasid ja ehitasid linnaruumiinstallatsioonid

 1. Arhitektuur avaliku arutluse teemana = Architecture as a Topic for Public Discussion / Maarja Lõhmus

  Lõhmus, Maarja, 1960-

  2007-01-01

  Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna meediauuringute dotsent Maarja Lõhmus püüab kaardistada kujunenud meediavälja ja esitada neid indikaatoreid, millest praegu sõltub arhitektuuri käsitlemine avalikkuses

 2. Börs nutab taga Eesti Energia loobumist / Jaana Pikalev ; kommenteerinud Jürgen Ligi, Sandor Liive

  Pikalev, Jaana

  2010-01-01

  SEB privaatpanganduse osakonna strateeg Peeter Koppel, LHV Panga analüütik Sten Pisang, investor Stefan Andresson avaldavad arvamust seoses otsusega Eesti Energia veel mitte börsile viia. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi arvamus

 3. Sulandumine: jalajälg = Blending in: the footprint / Anni Haldre, Marilin Tuulemets

  Haldre, Anni, 1990-

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus raekojale, kus vormimäärajaks sai olemasoleva krundi maksimaalne mahuline ärakasutamine

 4. Sobirajem Russkii mir / Aleksandr Tshepurin ; interv. Nelli Kuznetsova

  Tshepurin, Aleksandr

  2007-01-01

  Vene kaasmaalaste Balti regionaalkonverentsil osalenud Venemaa välisministeeriumi kaasmaalaste osakonna direktor Vene kaasmaalaste poliitikast, fondist "Vene maailm", Vene majade rajamisest Balti riikidesse, vene keele staatusest, Venemaa erinevate regioonide osalemisest kaasmaalaste poliitikas, kaasmaalaste Venemaale ümberasumise programmist

 5. Uue metsa nimel

  2005-01-01

  Ilmunud ka: RMK annual report 2004 RMK taimalmajanduse osakond keskendub kahele põhilisele tegevussuunale - metsataimede kasvatusele ja seemnemajandusele. Lisa: Taimlamajandus 2004. aastal. Kommenteerib taimlamajanduse osakonna juhataja Esko Krinal

 6. Tsunami ülikooli veeklaasis / Mele Pesti

  Pesti, Mele, 1979-

  2006-01-01

  Tallinna Ülikooli eesti filoloogia osakonnas liidetakse eesti kirjanduse ja maailmakirjanduse õppetoolid ning likvideeritakse võrdleva kirjandusteaduse õppetool. Käimasolevast restruktureerimisest ja koondamistest räägivad ajakirjanikule Toomas Liiv, Martin Ehala ja Maarja Vaino

 7. Beer House'i ebaseaduslik terrass kerkib linna trahvidele vaatamata / Sigrid Sõerunurk

  Sõerunurk, Sigrid

  2006-01-01

  Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Duboviku sõnul on Tallinnas Dunkri tänaval asuvale õllerestoranile antud luba ehitada ühekordne ilma katuseta terrass. Restoran on aga kooskõlastust eiranud

 8. Project on distance education for library and information professionals "Information technology in libraries" / Sirje Virkus

  Virkus, Sirje, 1956-

  1997-01-01

  1996. aasta augustis kavandati TPÜ infoteaduste osakonna infotöö õppekeskuses raamatukogu- ja infotöötajate kaugkoolitusprojekt "Infotehnoloogia rakendamine raamatukogu töös", et alustada infotöötajate infotehnoloogiaalase koolitusvajaduse rahuldamist kaugkoolitusmeetodil

 9. Res Publica hakkab kaaluma Kohtla-Järve võimuliidust lahkumist / Erik Gamzejev

  Gamzejev, Erik, 1967-

  2002-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje 19. nov. lk. 1. Res Publica eestseisuse ettepanek Kohtla-Järve osakonnale lahkuda koalitsioonist. Osakonna juhatuse otsus esitada Hants Hint volikogu esimehe kandidaadiks. Res Publica liikmete käitumise arutelu aukohtus

 10. Roger Mitchell : Maailma päästmine pole vaid teadlaste asi / Roger Mitchell ; interv. Silvia Lotman

  Mitchell, Roger

  2006-01-01

  Earthwatch Instituut on ülemaailmne organisatsioon, mille missiooniks on kaasata vabatahtlikke ja teadlasi, levitamaks säästva arengu sõnumit. Instituuti tutvustab teaduse ja hariduse osakonna direktor Roger Mitchell

 11. Project on distance education for library and information professionals "Information technology in libraries" / Sirje Virkus

  Virkus, Sirje, 1956-

  1997-01-01

  1996. aasta augustis kavandati TPÜ infoteaduste osakonna infotöö õppekeskuses raamatukogu- ja infotöötajate kaugkoolitusprojekt "Infotehnoloogia rakendamine raamatukogu töös", et alustada infotöötajate infotehnoloogiaalase koolitusvajaduse rahuldamist kaugkoolitusmeetodil

 12. Linde surmav reostuskoht võib jäädagi saladuseks / Anneli Ammas

  Ammas, Anneli, 1962-

  2004-01-01

  Ornitoloogid leidsid Põõsaspea neeme juures Spithami ja Nõva vaheliselt rannalõigult vähemalt 300 õli või naftaga reostunud auli. Reostuskohta pole leitud. Lisaks Keskkonnainspektsiooni Läänemaa osakonna juhataja Tõnis Ulmi kommentaar

 13. Kultuuritrauma ja elulood : Lectio praecursoria / Aili Aarelaid-Tart

  Aarelaid-Tart, Aili, 1947-2014

  2007-01-01

  Avalikku akadeemilist väitlust sissejuhatav tekst, mis on esitatud Helsingi Ülikooli sotsiaalteaduskonna sotsiaalpoliitika osakonnas 9. XI 2006 sotsiaalteaduste doktorikraadi kaitsmisel. Uurimus on publitseeritud raamatuna "Cultural Trauma and Life Stories" Helsinki : Kikimora Publications, 2006

 14. Kasvata mind armastusega! / Krista Kivisalu

  Kivisalu, Krista, 1968-

  2014-01-01

  Oma seisukohti kasvatusmeetodite ja karistamise kohta avaldavad ka perekeskuse Sina ja Mina koolitaja Kadri Järv-Mändoja ning vanemate ja laste suhtlemistreener Raivo Ilmsalu. Lastekaitseseadust kommenteerib sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna laste õiguste juht Tõnu Poopuu

 15. Res Publica hakkab kaaluma Kohtla-Järve võimuliidust lahkumist / Erik Gamzejev

  Gamzejev, Erik, 1967-

  2002-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje 19. nov. lk. 1. Res Publica eestseisuse ettepanek Kohtla-Järve osakonnale lahkuda koalitsioonist. Osakonna juhatuse otsus esitada Hants Hint volikogu esimehe kandidaadiks. Res Publica liikmete käitumise arutelu aukohtus

 16. Haabersti tulistaja laskis inimeste pihta ka Ida-Virumaal / Erik Kalda

  Kalda, Erik, 1969-

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje 13. sept. lk. 1. Tallinnas Haabersti linnaosavalitsuses tulirelvast sotsiaalhoolekande osakonna juhatajat Tatjana Sarzanovat raskelt haavanud Vladimirit on politsei juba 10 päeva otsinud sugulase tulistamise pärast Ida-Virumaal

 17. Põlvas tuli esitusele Andre Laine 29 tantsu / Mati Määrits

  Määrits, Mati, 1958-

  2008-01-01

  Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses sai näha Põlvamaa Koolitantsu maakondlikku eelvooru. 52st tantsust 29 tantsu autor on Andre Laine. Kommenteerib ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lavakunstide osakonna tantsukunsti õppejõud Kai Valtna

 18. Kahtlustatavate ringi lisandus ka K-Projekt / Kadri Paas, Kadri Jakobson

  Paas, Kadri, 1982-

  2010-01-01

  Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Vello Lõugase kriminaalasja raames sai pistiseandmise kahtlustuse ka K-Projekt ja selle suuromanik Rein Annusver. Läbi otsiti Tallinna liikluskorraldaja Mati Songisepa kodu ja töökoht

 19. Some information about the Division of Uralic Languages

  1996-01-01

  Lühiülevaade Tartu Ülikooli uurali keelete osakonna teadusprojektidest, teaduskonverentsidest ning akadeemilisest personalist, doktorantidest, nende väitekirjade ja publikatsioonide nimekiri 1995.-1996. aastast

 20. Ilu esiletoojad / Eva Palu

  Palu, Eva

  2005-01-01

  Ilusalongide edu tagab soodne asukoht, läbimõeldud teenuste pakett ja meeldiv teenindus. Spot klubi ja Sütiste ilusalongi juhtide arvamusi. Kommenteerib Nordea äriklientide osakonna juhataja Ingo Põder: Keskmisest riskantsem ärisektor

 1. Hispaanlane : Eesti kalurid, ühinege! / Merike Pitk

  Pitk, Merike, 1959-

  2006-01-01

  Pärnus toimunud kalanduskonverentsil oli arutusel Eesti kalanduse arengustrateegia aastateks 2007-2013. Konverentsil esines ka Hispaania põllumajanduse ja kalanduse ministeeriumi kalanduse turukorralduse osakonna juhataja Julio Lazaro.

 2. Muutuste teel : raamatukogu 2.0 / Kate-Riin Kont

  Kont, Kate-Riin, 1971-

  2007-01-01

  7.-10. maini 2007. a Helsingis ja Tallinnas toimunud raamatukogufoorumist "Muutuste teel: Library 2.0 (Making a difference - Moving towards Library 2.0), millel esines ettekandega suhteturundusest Tallinna Ülikooli infoteaduse osakonna dotsent Aira Lepik

 3. Mida teab õppejõud autoriõigusest? 2. / Kadri Aua ; interv. Lehti Pilt

  Aua, Kadri, 1976-

  2001-01-01

  Veebis avaldatud materjalide autoriõigusest. Vastab TÜ õigusteaduskonna eraõiguse instituudi assistent Kadri Aua. Lisatud TÜ IT-osakonna spetsialisti Andres Jaegeri kommentaar. Järg. Algus Universitas Tartuensis, 26. oktoober 2001, lk. 2

 4. Vestlus päevapoliitikast Ants Vahtrasega / Ants Vahtras ; interv. Hillar Padu

  Vahtras, Ants, 1953-

  2001-01-01

  Keskerakonna Hiiumaa osakonna esimees Ants Vahtras keskendub vestluses Keskerakonna kandidaatidele presidendi valimistele, arutleb presidendile vajalike isikuomaduste, haldusreformi, Hiiumaa Suurkogu, erastamiselt laekuva raha kasutamise üle ning annab hinnangu kultuuripoliitikale. Autor: Keskerakond

 5. Sambad ja mis neist saab / Inkari Lindve

  Lindve, Inkari

  2009-01-01

  Kolmesambalisest pensionisüsteemist. Riigi sissemaksete lõpetamisest II pensionisambasse. Selgitavad AS Nordea Pensions Estonia juhatuse esimees Angelika Tagel ja Sampo Panga säästmis- ja investeerimistoodete osakonna spetsialist Peeter Schamardin

 6. Arthur Puksovi fondi auhind Tiiu Reimole / Sirje Lauring Vaska

  Lauring Vaska, Sirje

  2004-01-01

  Arthur Puksovi fond (Kanada) määras esimese preemia laureaadiks TPÜAR baltika ja haruldaste raamatute osakonna vanembibliograafi, TPÜ raamatuteaduse õppetooli juhataja professor Tiiu Reimo väljaande "Raamatukultuur Tallinnas 18. sajandi teisel poolel" eest

 7. Millises kirikus tuleks õnnistada uus president? / Stefanos, Veiko Vihuri, Ringo Ringvee...[jt.

  2001-01-01

  Küsimusele vastavad Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanos, EELK Saarte praoskonna praost Veiko Vihuri, siseministeeriumi usuasjade osakonna peaspetsialist Ringo Ringvee, Rahvaliidu pressiesindaja Anu Jänes ja lauljanna Siiri Sisask

 8. Beer House'i ebaseaduslik terrass kerkib linna trahvidele vaatamata / Sigrid Sõerunurk

  Sõerunurk, Sigrid

  2006-01-01

  Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Duboviku sõnul on Tallinnas Dunkri tänaval asuvale õllerestoranile antud luba ehitada ühekordne ilma katuseta terrass. Restoran on aga kooskõlastust eiranud

 9. Arthur Puksovi fondi auhind Tiiu Reimole / Sirje Lauring Vaska

  Lauring Vaska, Sirje

  2004-01-01

  Arthur Puksovi fond (Kanada) määras esimese preemia laureaadiks TPÜAR baltika ja haruldaste raamatute osakonna vanembibliograafi, TPÜ raamatuteaduse õppetooli juhataja professor Tiiu Reimo väljaande "Raamatukultuur Tallinnas 18. sajandi teisel poolel" eest

 10. Ettevõtja kahtlustab prokuröri erapoolikuses / Illar Mõttus

  Mõttus, Illar

  2005-01-01

  OG Elektra omanik Oleg Gross süüdistab Viru ringkonnaprokuratuuri Rakvere osakonna vanemprokurör Sirje Merilot erinevas suhtumises kaasustesse. Lisatud: küsimustele vastab vanemprokurör Sirje Merilo

 11. Estonians Cast Wary Eye on Russiaþs Energy Empire / Steven Roman

  Roman, Steven

  2006-01-01

  Euroopa, sh Eesti sõltuvus Venemaa energiaressurssidest ja energeetiline julgeolek. Diagramm: Gaasi kasutamine Eestis. Arvamust avaldavad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Einari Kisel ja parlamendisaadik Marko Mihkelson

 12. Kalli hobi ohver: Vello Lõugas sai pistiseks BMW / Holger Roonemaa

  Roonemaa, Holger

  2010-01-01

  Tallinna liikluskorralduse osakonna juhataja Vello Lõugas on kinni võetud seoses kahtlusega korduvas pistisevõtmises, samuti on kaitsepolitsei kinni pidanud kolm ärimeest, keda süüdistatakse pistise andmises

 13. Monument: maastik silmuses = Monument: looped landscape / Helin Kukk

  Kukk, Helin, 1986-

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus, kus Admiraliteedi basseiniga ühte põimitud pesas toimib raekoda lehtrina linna ja sadama vahel

 14. Design-A-Bag Competition 2012

  2012-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti osakonna tudengid Kadri Paloveer, Inga Radikainen ja Mari Maripuu pälvisid Hong-Kongis korraldataval "DESIGN-A-BAG 2012" konkursil tihedas rahvusvahelises konkurentsis mitmeid preemiaid

 15. Eesti Post sukeldub kiirlaenuärisse / Dannar Leitmaa

  Leitmaa, Dannar, 1982-

  2008-01-01

  Eesti Post pakub katseprojekti raames isikusamasuse tuvastamise teenust viiele kiirlaenu pakkuvale firmale. Parlamendiliikmete Indrek Raudse ja Evelyn Sepa ning Tallinna Sotsiaaltöökeskuse sotsiaalteenuste osakonna juhataja Eve Võrgu kommentaarid. Lisa: Ministeerium: kõik on seaduslik

 16. On aasta 2030: vägev ühendterminal, kiired rongiliinid / Ilmar Kahro

  Kahro, Ilmar

  2011-01-01

  Siseministeeriumis valmivast üleriigilisest planeeringust "Eesti 2030+". Valdkondadest: transport, ühendterminalid, taastuvenergeetika. Kommenteerivad planeeringu arendamisse kaasatud arhitekt Kaur Lass, siseministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Katri-Liis Ennok

 17. Fosforiidisõja aladel on puhkemas põlevkivisõda / Raul Ranne

  Ranne, Raul

  2005-01-01

  Mäetaguse, Sonda, Maidla ja Rägavere vallad alustavad uute kaevanduste vastast võitlust, mis meenutab Eesti vastasseisu üleliidulisele plaanile rajada Virumaale hiigelsuured fosforiidikaevandused. Küsimustele vastab keskkonnaministeeriumi osakonna juhataja Rein Raudsepp

 18. Marilyn - merevaiku kinni jäänud liblikas / Margus Haav

  Haav, Margus, 1969-

  2006-01-01

  Eppu Nuotio-Tiina Brännare-Matti Seppäneni "Marilyn" Ugalas, lavastaja Kalju Komissarov, peaosas Hilje Murel. Kaasa teevad TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lavakunstide osakonna II kursuse tudengid. Esietendus 1. dets

 19. EKA tootedisaini üliõpilane...

  2005-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini osakonna IV kursuse üliõpilane Riho Tiivel võitis Itaalias toimunud disainikonkursi "ReAL 13 - Eating Anywhere" peapreemia oma alumiiniumist lusikaga "Spoon Container"

 20. See neetud ja salatud erisoodustus / Kadri Jakobson

  Jakobson, Kadri, 1970-

  2008-01-01

  Töötajate erisoodustuste maksustamisest ning selle mõjust ettevõtjatele. Lisatud maksukonsultant Olavi Kärsna, Ernst & Young Balticu maksukonsultandi Ranno Tingase ja MTA maksude osakonna juhataja Aule Kindsigo kommentaarid

 1. Aafrika olud soodustavad linnugripi kiiret levikut / Arko Olesk

  Olesk, Arko, 1981-

  2006-01-01

  Asjatundjate sõnul tähendab surmaviiruse H5N1 jõudmine Mustale Mandrile, et seistakse silmitsi erakorralise rahvusvahelise kriisiga ja epideemia puhkemise ohuga. Kommenteerib Samuel Jutzi, ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni loomatervise osakonna juht

 2. Kättemaksu tund läheneb - hangunud verele ülesklopsitud röövriik hävib! : vastupanuliikumise salatrükikoda "Punker Tiiu" Kambja vallas 1947.-1948. aastal / Tiit Noormets

  Noormets, Tiit

  2006-01-01

  Põrandaaluse salatrükikoja أPunker Tiiuؤ (1947-1948) tegevusest, lendlehtede levitamisest Tartumaal. Dokument: "Väljavõte ENSV RJM Tartu linna osakonna 2-N jaoskonna tööaruandest 1949. a. septembrikuu kohta"

 3. Maanteeamet kaotas huvide konflikti ohu / Koit Brinkmann

  Brinkmann, Koit

  2010-01-01

  Maanteeamet vabastas töölt hangete osakonna juhataja Märt Kiiseli, kelle abikaasa Ingrid Aloe-Kiisel on AS-i Nordecon International õigusdirektor. Nordecon Infra osaleb aktiivselt ameti teedeehituse hangetel

 4. Sadama ala planeering = Harbour area master plan / Ivan Sergejev, Helen Rebane, Karina Niinepuu

  Sergejev, Ivan, 1987-

  2010-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna IV kursuse 2009-2010 õppeaastal erialase projekteerimise raames kavandatud planeeringu eesmärgiks on tihendada Tallinna sadama ala ning arendada sellest välja mitmekesine ja efektiivne linnaruum

 5. Eesti riikliku arengukava koostamise kogemus = The experience in drawing up the Estonian National Development Plan - Single Programming Document / Kadri Reinthal

  Reinthal, Kadri

  2004-01-01

  Inglise k. lk. 101-103. Rahandusministeeriumi välisfinantseerimise osakonna juhataja dokumendi "Eesti riiklik arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004-2006" (RAK) koostamisest

 6. Indrek Rannama on Eesti parim jalgratturite treener / Aare Laine

  Laine, Aare, 1951-

  2010-01-01

  Saaremaa jalgrattaspordiklubi Viiking võistleva treeneri Indrek Rannama valisid kolleegid aasta parimaks jalgratturite treeneriks. Põhikohaga töötab Indrek Rannama Tallinna Ülikooli sporditeaduste ja treeningõpetuse osakonna teadurina

 7. Pilguheit kunsti tagatubadesse / Peeter Ora

  Ora, Peeter

  2004-01-01

  Üliõpilastööde näitusest "Avatud ateljee" Tartu Ülikooli kunstide osakonnas. Kuraatorid 3. kursuse tudengid Irina Krivonogova ja Peeter Ora. Kommenteerinud Jaan Elken, Anne Parmasto, Margus Kiis

 8. Ettevõtte ostu- või müügieelne finants- ja maksuanalüüs ehk due diligence / Anneli Simm

  Simm, Anneli

  2008-01-01

  Deloitte Advisory AS finantskonsultatsioonide osakonna juhataja käsitleb ettevõtte ostueelset finants- ja maksuanalüüsi ning ütleb, et see keskendub peamiselt ostetava ettevõtte ajaloolisele finantsaruandlusele ja raamatupidamisele

 9. Matsalu looduskaitseala saab väärilise tunnustuse / Kaire Korpe

  Korpe, Kaire

  2003-01-01

  Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu loodusliku pärandi ja bioloogilise mitmekesisuse osakonna juhataja Eladio Fernandez-Galiano annab 3. oktoobril üle rahvusvahelise aunimetuse "Euroopa kaitsealade diplom"

 10. Rahvaliidu lagunemine jätkub

  2004-01-01

  Rahvaliidu Viimsi osakonna liikmete otsusest avaldada toetust Tallinna organisatsiooni 10 liikme avaldusele "Rahvaliit on maha müünud oma valijate huvid" ja lahkuda kollektiivselt erakonnast. Lahkunute seas on ka endine Viimsi vallavanem Ants-Hembo Lindemann

 11. Sotsiaalteaduskonna 8. aastapäev / Kristel Marmor

  Marmor, Kristel

  2001-01-01

  Sotsiaalteaduskonna parimatest parima tiitli said M. Heidmets, L. Kästik, A. Levin, M. Märtsin, K. Niglas, T. Niit, E. Põder ja A. Toots. Parim üliõpilastöö - L. Kästik (psühholoogia eriala BA töö) ja E. Põder (psühholoogia eriala MA töö). Edukaim juhendaja - psühholoogia osakonna dots. T. Niit. Sisukaim õppevahend - riigiteaduste osakonna õppejõud H. Leht ja J. Laffrangue ning nende õppevahend "Euroopa Liidu õigus". Tudengite lemmik - M. Märtsin. Meediafiguur - riigiteaduste osakonna dots. A. Toots. Tudengid valisid üliõpilaste lemmikuks professor M. Heidmetsa. Dekaan valis edukaima asjaajamisega osakonnaks sotsioloogia osakonna. Sotsiaalteaduskonna nõukogu andis välja kaks preemiat - A. Levin (sotsiaalse dimensiooni preemia), K. Niglas (TPÜ tegija)

 12. Liiklusohutus tuletab end meelde neli korda aastas / Liivi Shein

  Šein, Liivi

  2004-01-01

  Maanteeameti liiklusohutuse osakonna reklaamikampaaniast. Turvavööplakati tegi reklaamifirma Tequila ja helkurireklaami kujundas Greative Media Service. Helkuriplakati pildistas fotograaf Martin Vuks, turvavööplakati Toomas Tuul

 13. Kas õpetajad on teie kaudu tööd otsinud? / Natalija Gansen, Merit Laan, Ilmar Kütt... [jt.

  2010-01-01

  Küsimusele vastavad: Eesti töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna teenusekonsultant Natalija Gansen, Eesti töötukassa Viljandimaa osakonna juhataja Merit Laan, Viljandi maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Ilmar Kütt, CV-Online Estonia OÜ värbamisspetsialist Ivika Born, Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna vanemspetsialist Tiina Halling ja Valga maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse juhataja Kalle Vister

 14. PRIA aastaring ja tuleva aasta rahaeraldusplaanid / Heli Raamets

  Raamets, Heli, 1975-

  2004-01-01

  Ülevaade Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt jagatavatest toetustest. Kommenteerivad PRIA peadirektor Mati Kermas, peadirektori asetäitjad Katrin Noorkõiv ja Ahti Bleive, toetuste kontrolli osakonna juhataja Andrus Rahnu, finantsosakonna juhataja Ly Lobjakas, IT-osakonna juhataja Olaf Laurisson ning teabe- ja arendusosakonna juhataja Kristiina Laas-Dobreva. Tabelid: 2005. aasta toetused; Koolipiimatoetus 1. oktoobrist 2004 kuni 30. juunini 2005; 2004. a esitatud ja rahuldatud taotlused (20. detsembri seisuga)

 15. Kas õpetajad on teie kaudu tööd otsinud? / Natalija Gansen, Merit Laan, Ilmar Kütt... [jt.

  2010-01-01

  Küsimusele vastavad: Eesti töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna teenusekonsultant Natalija Gansen, Eesti töötukassa Viljandimaa osakonna juhataja Merit Laan, Viljandi maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Ilmar Kütt, CV-Online Estonia OÜ värbamisspetsialist Ivika Born, Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna vanemspetsialist Tiina Halling ja Valga maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse juhataja Kalle Vister

 16. UT küsib / Rein Toomla, Risto Tammelo, Katri Raik, Catlyn Kirna...[jt.

  2007-01-01

  Rektori valimistega seonduvatele küsimustele vastavad: R. Toomla (rahvusvaheliste suhete lektor, politoloogia osakonna juhataja), R. Tammelo (väljateooria professor, füüsika osakonna juhataja), K. Raik (Narva kolledži direktor, haridusteaduskonna dekaan, C. Kirna (rahvusvaheliste suhete magistrant, Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse avaliku poliitika spetsialist) ja prof. E. Ergma (Riigikogu aseesimees, astrofüüsika professor)

 17. Selgusid aasta parimad ja populaarsemad õppejõud

  2002-01-01

  22.02.02. anti kätte TPÜ iga-aastaste konkursside võitjate autasud ning teenetemärgid ja tänukirjad. Konkurss "Aasta parimad õppejõud" - kunstiosakonna prof U. Viik. "Aasta populaarseimad õppejõud"- psühholoogia osakonna prof A. Pulver. "Silmapaistvaim publikatsioon, õpik ja loominguline projekt": parim monograafia- kultuuri osakonna prof R. Pullat, parim humanitaarteadustealane artikkel - filoloogiateaduskonna dekaan H. Metslang, parim kasvatusteadustealane artikkel- koolipedagoogika osakonna prof M. Veisson, parim loodusteadustealane artikkel- TPÜ ökoloogia instituudi direktor J.-M. Punning ja ökoloogia eriala doktorant A. Kratovits, parim täppisteadustealane artikkel- ökoloogia eriala doktorant S. Jevrejeva, parim kõrgkooli õpik - eesti filoloogia osakonna assistent K. Kerge, parim üldhariduskooli õpik- matemaatika osakonna prof R. Kolde ja endine kasvatusteaduste osakonna ja Haapsalu Kolledži dots E. Noor, parim kunstialane projekt - kunstiosakonna lektor S. Arsas ja kunstiosakonna õpetaja L. Mosolainen. TPÜ teenetemärgi said prof M. Arvisto, prof R. Maran, prof J. Orn, TPÜ ökoloogia instituudi direktor prof J.-M. Punning ja prof emer. A. Telgmaa. TPÜ tänukirja said dots A. Adusk, prof A.-R. Hausenberg, vanemteadur T. Koff, prof R. Kolde, dots K.-K. Kuiv, teadur K. Liik, õppeprodekaan K. Marmor, dekaani abi H. Meri, dots I. Moissejenko, dots T. Pau, prof V.-R. Ruus ja dots A. Tiko

 18. Selgusid aasta parimad ja populaarsemad õppejõud

  2002-01-01

  22.02.02. anti kätte TPÜ iga-aastaste konkursside võitjate autasud ning teenetemärgid ja tänukirjad. Konkurss "Aasta parimad õppejõud" - kunstiosakonna prof U. Viik. "Aasta populaarseimad õppejõud"- psühholoogia osakonna prof A. Pulver. "Silmapaistvaim publikatsioon, õpik ja loominguline projekt": parim monograafia- kultuuri osakonna prof R. Pullat, parim humanitaarteadustealane artikkel - filoloogiateaduskonna dekaan H. Metslang, parim kasvatusteadustealane artikkel- koolipedagoogika osakonna prof M. Veisson, parim loodusteadustealane artikkel- TPÜ ökoloogia instituudi direktor J.-M. Punning ja ökoloogia eriala doktorant A. Kratovits, parim täppisteadustealane artikkel- ökoloogia eriala doktorant S. Jevrejeva, parim kõrgkooli õpik - eesti filoloogia osakonna assistent K. Kerge, parim üldhariduskooli õpik- matemaatika osakonna prof R. Kolde ja endine kasvatusteaduste osakonna ja Haapsalu Kolledži dots E. Noor, parim kunstialane projekt - kunstiosakonna lektor S. Arsas ja kunstiosakonna õpetaja L. Mosolainen. TPÜ teenetemärgi said prof M. Arvisto, prof R. Maran, prof J. Orn, TPÜ ökoloogia instituudi direktor prof J.-M. Punning ja prof emer. A. Telgmaa. TPÜ tänukirja said dots A. Adusk, prof A.-R. Hausenberg, vanemteadur T. Koff, prof R. Kolde, dots K.-K. Kuiv, teadur K. Liik, õppeprodekaan K. Marmor, dekaani abi H. Meri, dots I. Moissejenko, dots T. Pau, prof V.-R. Ruus ja dots A. Tiko

 19. Piranesi ostuks / Jüri Kuuskemaa

  Kuuskemaa, Jüri, 1942-

  2002-01-01

  Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) Rooma vaadetega vasegravüüride pakkumisest 1970. aastatel ja praegu, hilistõmmistest, hindadest. Voldemar Oldekopi graafikakogust, kus oli ka Piranesi töid, millest suurema osa ostis Johannes Mikkel

 20. Unikalnaja juvelirnaja võstavka

  2003-01-01

  Dubais avati juveliirikunsti rändnäitus "Maharadzhade aarded". Organiseeris firma Cartier. Näidatakse 1920-ndatel aastatel maharadzhade tellimusel valmistatud esemeid: kellad, ehted, tuhatoosid, sulepead, kandikud

 1. Tšiili kunagise presidendi surma uuritakse mõrvana / Allan Espenberg

  Espenberg, Allan

  2006-01-01

  Tšiili presidendist aastatel 1964-1970 Eduardo Frei Montalvast, tema ootamatust surmast 1982. aastal. Presidendi perekond on seisukohal, et surma põhjus oli mürgitamine. Lisa: Frei võidi tappa keemiarelvaga

 2. Panama välismajanduspoliitilised valikud / Sten Schwede

  Schwede, Sten

  2003-01-01

  Panama Vabariigi suhtelise isoleerituse majanduslikest põhjustest. Analüüsi aluseks on regiooni majandusintegratsioonis toimunud arengud 1960. aastast alates. Tabel: Tööstuse osakaal sisemajanduse kogutoodangust Ladina-Ameerikas aastatel 1945-1999 (%)

 3. Kesk- ja Ida-Euroopa kunstiajaloo "rändseminarid" / Krista Kodres

  Kodres, Krista, 1957-

  2013-01-01

  USA-s Williamstownis tegutseva Clarki kunstiinstituudi (The Sterling and Francine Clark Art Institute) korraldatud seminaridest aastatel 2010-2012 teemal "Unfolding Narratives: Art Histories in East-Central Europe after 1989"

 4. The National Defence Council : the lack of the elements of crime does not abrogate moral responsibility

  2008-01-01

  Presidendi kokkukutsutud riigikaitse nõukogu asus üksmeelsele seisukohale, et aastatel 2004ئ2006 toimunud sõjaväeluure ohvitseride ebaseaduslik jälitustegevus ja meelsusvalve on demokraatlikus ühiskonnas lubamatu ja ohtlik

 5. Harju street 1944-2000 / Teddy Böckler

  Böckler, Teddy, 1930-2005

  2003-01-01

  Harju tänavast läbi aastakümnete ja selle renoveerimise plaanidest. Artikli lõpus Harju tänavaga seotud kronoloogia aastatel 1944-2000, sisaldab ka viiteid renoveerimise projektidele ja nende autoritele.

 6. Metsaomanike maksudel vähenemislootus / Viio Aitsam

  Aitsam, Viio, 1955-

  2003-01-01

  RMK konsultatandid Vaike Pommer ja Heiki Hepner analüüsisid viit metsaomanike maksukoormuse muutmise ettepanekut, millest vaid üht peeti rakendamatuks. Diagramm: Maamaksu kasv ja maksuvabastuse kasv aastatel 2003-2027

 7. Kas Eesti noored enam ilma uimastiteta elada ei saa? / Anti Liiv

  Liiv, Anti, 1946-

  2000-01-01

  Uimastiprobleemi kujunemisest, selle teaduslikust uurimisest ja uimastipoliitika väljatöötamise vajadusest. Lisatud statistiline tabel narkomaanide arvukuse kohta Eestis aastatel 1967-1992. Autor: Eesti Keskerakond. Parlamendisaadik

 8. Ten years of transition and... / Rika Ishii, Nick Sten

  Ishii, Rika

  1999-01-01

  Ülevaade majandusreformidest Baltimaades ja Baltimaade majandussuhetest Euroopa Liidu ning Venemaaga. Tabel: SKP, inflatsioon, väliskaubandus ja välisinvesteeringud Eestis, Lätis, Leedus ja Kesk- ja Ida-Euroopa riikides aastatel 1991-1998

 9. Alkogol v Estonii - ne kazhdomu po pletshu / Andrei Akulistõi

  Akulistõi, Andrei

  2005-01-01

  Onistari senine tegevjuht Oleg Kraizmer lahkus ettevõttest, aastatel 2001-2004 jõudis alkoholitootja 60 miljonilise kahjumini. Oleg Kraizmer jätkab firma Saimaa Beverages Oy Ltd ekspordiosakonna juhina

 10. Poor man status awaits if Estonia adopts euro too soon

  2009-01-01

  Akadeemia Nord Euroopa uuringute instituudi juhataja professor Ivar Raig leiab, et eurole üleminek tekitab veel rohkem probleeme Eesti majanduses ning et Eesti vajab uut majanduspoliitikat. Tema sõnul peaks euroga liituma aastatel 2016-2018

 11. Iraagi pagulane : lääs lasi end petta / Imbi Paju

  Paju, Imbi, 1959-

  2003-01-01

  Iraagi kunstnik ja ajakirjanik Amir Khatib lääne toetusest Saddam Husseinile 1980-ndatel aastatel. Tema sõnul ei usu iraaklased, et USA tahab neile tuua demokraatiat, sest lääs on petnud iraaklasi varemgi

 12. Peterburi - varjatud tulevik / Vladimir Frolov

  Frolov, Vladimir

  2011-01-01

  Peterburist kui koduloolaste linnast. Pärast NSV Liidu lagunemist alanud muutustest linna arhitektuuris, uuest arhitektuurikonkursside ajastust, muutustest 1960.-1980. aastatel ehitatud paneelelamurajoonides, nüüdisaegsest kvaliteetsest arhitektuurist

 13. Statistika

  2003-01-01

  Mõningate korruptsioonialaste kohtuotsuste ülevaade 2000-2003, TI Altkäemaksu maksjate indeks (BPI), korruptsiooni tajumise indeks aastatel 1998-2002, Rahvusliku terviklikkuse süsteemi organisatsioonid Eestis

 14. Kus tegijaid, seal nägijaid? Akadeemilise prokrastineerimise õpetajapoolse märkamise seosed õpilaste individuaalsete erinevustega / Kati Aus, Grete Arro, Anna-Liisa Jõgi, Elina Malleus

  Aus, Kati, 1978-

  2014-01-01

  Aastatel 2007-2012 läbi viidud uuringutest, milles jälgiti seda, kuidas langevad kokku õpilaste hinnangud oma prokrastineerimiskäitumisele ning õpetajate hinnangud samade laste kalduvusele õpitegevustega viimase hetkeni viivitada

 15. Leibkonna kulutused ja tarbimine = Household expenditure and consumption / Mari Kreitzberg

  Kreitzberg, Mari

  2005-01-01

  2004. aastal kulutas leibkonnaliige kuus keskmiselt 2799 krooni. Aastatel 1996-2004 suurenesid leibkonnaliikme keskmised kulutused kuus kuni 1,96 korda. Lisatud võrdlustabel leibkonnaliikme tarbimiskulutuste kohta Lätis ja Leedus 2004. a. Graafikud. Diagrammid. Tabelid

 16. Estonian russification of non-russian ethnic minorities in Estonia? : A policy analysis / Aleksandr Aidarov, Wolfgang Drechsler

  Aidarov, Aleksandr

  2013-01-01

  Aastatel 1945-1990 koos venelastega Eestisse immigreerunud etniliste vähemuste assimileerumisest eesti vene kultuuri peale 1991. aastat. Poliitilistes vahenditest, mida Eesti Valitsus rakendab etniliste vähemuste erisuste säilitamiseks.

 17. KM - 40 aastat koolisporti ja -muusikat / Ülo Tikk

  Tikk, Ülo, 1941-

  2002-01-01

  Tallinna Pedagoogikaülikooli rektori vastuvõtul olid 1962.a. kehakultuuri ja muusika liiteriala lõpetanud pedagoogid. Tallinna Pedagoogiline Instituut võttis kehakultuuri ja muusika liiterialale üliõpilasi vastu aastatel 1955-1957

 18. Põllumajanduslike väikemajapidamiste struktuuri uuring, 2004 = Structure survey of agricultural small units, 2004 / Eve Valdvee, Andres Klaus

  Valdvee, Eve, 1975-

  2005-01-01

  2004. aastal Statistikaameti korraldatud põllumajanduslike väikemajapidamiste struktuuri uuringu tulemustest. Analüüsi eesmärgiks oli saada andmeid ettevõtete struktuuris toimunud muutustest aastatel 2001-2004. Tabelid. Diagrammid

 19. Magasiaidad, rajatud vajadusest, hoitud toredusest / Nele Rent

  Rent, Nele

  2014-01-01

  Aitade rajamise ajaloost. Vändra magasiait rajati aastatel 1843-1844 C. A. E. Körberi eestvedamisel. Orajõe magasiait rajati 19. sajandi teisel poolel. Aitade uutest kasutusvõimalustest tänapäeval

 20. Eesti põuest pool (p)uurimata / Kalle Suuroja ; kommenteerinud Tõnis Saadre

  Suuroja, Kalle, 1945-

  2012-01-01

  Eesti maapõue geoloogilisest uurimisest ja maavarade otsimisest, mille jaoks puuriti aastatel 1960-1985 massilisest puuraukue. Puursüdamike kättesaadavusest teadlastele ning säilitamistingimustest Arbavere hoidlas ja mujal

 1. Hobusekasvatajate edetabeleid maailmas ja Eestis / Eesti SportHobuste Kasvatajate Selts

  2009-01-01

  Raamatust WBFSH International Breeding Guide 2001 väljatoodud huvitavamad andmed aastatel 1991-2001 rahvusvahelistes FEI edetabelites kogutud punktisummade alusel koostatud hobusekasvatajate edetabelitest ning Eesti 2008. aasta takistussõiduhobuste edetabeli alusel koostatud 10 parima Eesti hobusekasvataja edetabel

 2. Ettevõtjad taunivad ühispankur Ain Hanschmidti tehinguid / Hindrek Riikoja

  Riikoja, Hindrek

  2005-01-01

  Ettevõtjad on seisukohal, et juhul kui Ain Hanschmidt oli 1990-ndatel aastatel varjatult Tallinki suuromanik, käitus ta pangajuhina ebaeetiliselt andes laevafirmale soodsaid laene ning tegemist oli huvide konfliktiga. Vt. samas: Pankuri minek laevafirmasse vallandas skandaali

 3. Strategy formation in changing environment / Sven Heil

  Heil, Sven

  2005-01-01

  Uuringu telekommunikatsiooni operaatori juhtimise kohta Eestis aastatel 1993-2003 tulemustest selgus, et ettevõtte üleminekul konkurentsiga turule muutus firma strateegia pika-ajalisest ette planeeritavast lühiajaliselt kujundatavaks

 4. Alkogol v Estonii - ne kazhdomu po pletshu / Andrei Akulistõi

  Akulistõi, Andrei

  2005-01-01

  Onistari senine tegevjuht Oleg Kraizmer lahkus ettevõttest, aastatel 2001-2004 jõudis alkoholitootja 60 miljonilise kahjumini. Oleg Kraizmer jätkab firma Saimaa Beverages Oy Ltd ekspordiosakonna juhina

 5. Naine ja kuu : kiirpilk maailmarevolutsiooni puberteeti / Marina Hlestakova

  Hlestakova, Marina

  1996-01-01

  Suhtumine naisesse ja seksuaalsusesse Nõuk. Venemaal 1920-ndatel aastatel. Ülevaade E. Naimani art. "Punase ukse taga : sissejuhatus NEP-i gootikasse" ajak. "Novoje Literaturnoje obozrenije" 1996, nr. 20

 6. Õunu imporditakse aina enam / Kalju Kask

  Kask, Kalju, 1929-

  2006-01-01

  Impordi osatähtsusest Eesti õunatoodangus. Tabelid: Eesti õunatoodang ja import aastatel 2001-2005 (tonnides); Õunte import päritoluriikide viisi 2005. aastal (tonnides, reastatud koguse osakaalu järgi)

 7. Investment needs and possibilities in Estonian agricultural sector / Grete Sommer

  Sommer, Grete

  2003-01-01

  Viimase kümne aasta investeeringute puudulikkust arvestades oleks aastatel 2004-2006 põllumajandussektorisse vaja investeerida 10 381 miljonit krooni ehk 3 460 miljonit krooni aastas, väidab autor. Tabelid. Diagrammid

 8. Ülikoolid pööravad ajud rahaks / Urmas Neeme

  Neeme, Urmas

  2007-01-01

  Ülikoolid on viimastel aastatel hakanud senisest aktiivsemalt oma leiutistele patente taotlema ja koostöös partneritega neid tootmisse juurutama. Vt. samas: Teadlased leiutavad aina enam; Aastaga kolm patenti

 9. Ten years of transition and... / Rika Ishii, Nick Sten

  Ishii, Rika

  1999-01-01

  Ülevaade majandusreformidest Baltimaades ja Baltimaade majandussuhetest Euroopa Liidu ning Venemaaga. Tabel: SKP, inflatsioon, väliskaubandus ja välisinvesteeringud Eestis, Lätis, Leedus ja Kesk- ja Ida-Euroopa riikides aastatel 1991-1998

 10. "Jõhvi on praegu väga kuum koht" / Ra Luhse ; interv. Erik Kalda

  Luhse, Ra, 1964-

  2008-01-01

  Arhitektuuribüroo Luhse&Tuhal projekteerib Jõhvi lasteaeda ja kohtumaja. Jõhvi kontserdimajast, arhitektuurist. Ilmunud ka Ida-Viru küsimus : ajalehes Põhjarannik aastatel 1992-2015 ilmunud intervjuud tuntud idavirulastega. Jõhvi, 2015

 11. Võhod - v spetsializatsii / Eteri Kekelidze

  Kekelidze, Eteri, 1944-

  2006-01-01

  Eesti riigi toetusest ekspordile. Mööblitööstuse arengust viimastel aastatel. Perspektiivsed arengusuunad. Tabelid: Eesti mööbli eksport 2005. a.; 2004. a. ja 2005. a. tööstustoodete ekspordi võrdlus

 12. Strategy formation in changing environment / Sven Heil

  Heil, Sven

  2005-01-01

  Uuringu telekommunikatsiooni operaatori juhtimise kohta Eestis aastatel 1993-2003 tulemustest selgus, et ettevõtte üleminekul konkurentsiga turule muutus firma strateegia pika-ajalisest ette planeeritavast lühiajaliselt kujundatavaks

 13. Lithuania 1997-1999 : Mirrors of Public Opinion of the Economic Situation / Vladas Gaidys

  Gaidys, Vladas, 1952-

  1999-01-01

  Leedus aastatel 1997-1999 läbi viidud uuringu käigus selgitati rahvaaarvamus kahe küsimuse kohta: milline on Leedu praegune majanduslik olukord ja milline on teie perekonna majanduslik olukord. Diagrammid

 14. Viljandi juhtimises pole olnud sihikindlust / Helir-Valdor Seeder ; interv. Rannar Raba

  Seeder, Helir-Valdor, 1964-

  2005-01-01

  Kohalikel valimistel Viljandis Isamaaliidu esinumbrina kandideeriv parlamendiliige heidab viimastel aastatel linna juhtinud võimuliidule ette peataolekut uusehitiste planeerimisel, samuti vastab küsimustele Isamaaliidu valimisnimekirja ja Viljandi linnapeakandidaatide kohta

 15. Õed Soome lahe kahelt kaldalt / Merike Jürjo

  Jürjo, Merike, 1959-

  2006-01-01

  11. novembril 2006 avati Okupatsioonimuuseumis näitus, mis kajastab Soome ja eesti naiste isamaaliste organisatsioonide tegevust iseseisvumise ja sõja-aastatel. Artiklis on pikemalt peatutud ka nende organisatsioonide tegevusel

 16. Kas Eesti noored enam ilma uimastiteta elada ei saa? / Anti Liiv

  Liiv, Anti, 1946-

  2000-01-01

  Uimastiprobleemi kujunemisest, selle teaduslikust uurimisest ja uimastipoliitika väljatöötamise vajadusest. Lisatud statistiline tabel narkomaanide arvukuse kohta Eestis aastatel 1967-1992. Autor: Eesti Keskerakond. Parlamendisaadik

 17. Eesti kaitsejõudude taastamine / Aivar Engel

  Engel, Aivar

  2006-01-01

  Eesti Vabariigi kaitsejõudude taastamisest vastavate õigusaktide alusel aastatel 1990-1992. Artikkel tugineb autori magistritööle "Riigikaitse õiguslikke küsimusi taasiseseisvunud Eesti Vabariigis"

 18. Läänemere maailma uurija uus raamat / Väino Sirk

  Sirk, Väino, 1942-

  2015-01-01

  Arvustus: Raimo Pullat. Värav tulevikku. Danzingi Tehnikaülikool Eesti tehnikaharitlaskonna kujunemisloos 1904-1939. Tallinn, 2015. 1920. aastatel oli Eesti noorte tehnikasse pürgijate rajatagune valik Gdansk (Danzig)

 19. Kursi Jahiloss

  2012-01-01

  Kohalik ettevõtja Alikee Kubi avas Nõukogude aastatel haiglana kasutatud hoones, mille krahv Manteuffel lasi 1888. aastal ehitada oma abikaasale jahimõisaks, toitlustust ja vaba aja tegevust pakkuva puhkemaja Kursi Jahiloss

 20. "Otdajus nauke sovsem..." : I. I. Lappo - professor russkoi istorii Tartuskogo (Jurjevskogo) universiteta v 1905-1918 gg. / Ludmila Dubjeva

  Dubjeva, Ludmila

  2006-01-01

  Vene ajaloo professorist Tartu Ülikoolis aastatel 1905-19018 Ivan Lappost. Poliitilise ajaloo kõrval pööras Lappo olulist tähelepanu sotsiaalajaloole. Ta luges ka vene õiguse kursust ja kirikuajaloo kursust

 1. Investment needs and possibilities in Estonian agricultural sector / Grete Sommer

  Sommer, Grete

  2003-01-01

  Viimase kümne aasta investeeringute puudulikkust arvestades oleks aastatel 2004-2006 põllumajandussektorisse vaja investeerida 10 381 miljonit krooni ehk 3 460 miljonit krooni aastas, väidab autor. Tabelid. Diagrammid

 2. Corporate moral development and stakeholder relations: an empirical analysis of the Estonian business community / Mari Kooskora, Johanna Kujala

  Kooskora, Mari, 1969-

  2008-01-01

  Artiklis analüüsitakse organisatsioonide moraalse arengu ja aktsionäride vahelisi suhteid Eesti ettevõtluskogukonnas aastatel 1985-2005 aset leidnud kiirete ja radikaalsete muutuste jooksul. Tabelid

 3. Mida laulsid eesti meeskoorid enne aastat 1940? / Saari Tamm

  Tamm, Saari, 1968-

  2009-01-01

  Koori ja koorilaulu mõistmisest saksa ja eesti kultuuriruumis, saksa koorikultuuri mõjust eesti omale, sissevaade eesti kooride repertuaari XX sajandi algupoolel. Eesti kooride repertuaariküsimustest 1930ndatel aastatel. Tsitaate koorijuhtidelt ja heliloojatelt tolleaegses ajakirjanduses

 4. Kas lähisuguluspaaritus vähendab viljakust? / Marja Hietakorpi ; kommenteerinud Ulrika Tuppits

  Hietakorpi, Marja

  2010-01-01

  Soome teadlaste uuringust inbriidingu mõjust hobuse tiinestuvusele, mille uuringumaterjaliks oli 33 679 soojaverelise traavli ja 32731 soome tõugu hobuse seemendusandmed Soome Hobusekasvatajate Seltsi Hippos registris aastatel 1991-2005

 5. Euroraha investeerimine Eesti tööturule = EU investment in the Estonian labour market / Kerli Lorvi

  Lorvi, Kerli

  2006-01-01

  Riiklikku arengukava meedet "Võrdsed võimalused tööturul" rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist aastatel 2004-2006 kokku 413 miljoni krooni ulatuses, programm EQUAL. Lisad: Majanduslik aktiivsus 15-64-aastaste hulgas, 1997-2005; Kõnekaid fakte

 6. Children of Geislingen Revisit Displaced Persons Camp / Priit Vesilind ; fotod: Priit Vesilind

  Vesilind, Priit J., 1943-

  2008-01-01

  lastena aastatel 1945-1950 kunagises Geislingeni DP laagris viibinud 22 eestlase taaskokkutulekust 10.-14. sept. 2008 samas Geislingen an der Steige, Saksamaal. Kokkutuleku organiseerija oli arst ja kunstnik Mai Maddisson Melbourne'ist, Austraaliast

 7. Accounting for heterogeneity in cross-country bank efficiency comparisons. The case of new EU member states / Marko Košak, Jelena Zorić

  Košak, Marko

  2011-01-01

  Artiklis käsitletakse heterogeensuse probleemi panga efektiivsuse uuringutes, kasutades stohhastilist tehnikat ning uurimisobjektideks Euroopa Liidu uued liikmesriigid Kesk- ja Ida-Euroopast (sh Eesti) aastatel 1998-2007. Tabelid

 8. Pariisi uus moepõlvkond / Urmas Väljaots

  Väljaots, Urmas, 1981-

  2009-01-01

  Viimastel aastatel prantsuse moenädalatel oma loomingut tutvustanud noored moekunstnikud Anne Valerie Hash, Alexis Mabille, Felipe Oliveira Baptista, Christophe Decarnin, Martine Sitbon (sünd. 1951), Limi Feu, Juun J

 9. Tuleval aastal algab agar passivahetus / Madis Filippov

  Filippov, Madis

  2011-01-01

  Järgmisel aastal tuleb välja vahetada kehtivusaja lõpu tõttu üle poole miljoni passi ja ID-kaardi, järgnevatel aastatel arvud suurenevad. Kodakondsus- ja migratsiooniosakondades plaanitavad muudatused

 10. Rootsi ja Eesti - kümme aastat koostööd / Hans Lepp

  Lepp, Hans, 1950-

  2003-01-01

  Rootsi Instituudi kultuuri- ja ühiskonnaosakonna direktor Hans Lepp meenutab oma tegevust Rootsi kultuuriatašeena Eestis 1990ndatel aastatel. Ka autori meenutused kohtumisest RRi peadirektori Ivi Eenmaaga, ka rootsi saali asutamisest RRis

 11. Põllumajanduslike väikemajapidamiste struktuuri uuring, 2004 = Structure survey of agricultural small units, 2004 / Eve Valdvee, Andres Klaus

  Valdvee, Eve, 1975-

  2005-01-01

  2004. aastal Statistikaameti korraldatud põllumajanduslike väikemajapidamiste struktuuri uuringu tulemustest. Analüüsi eesmärgiks oli saada andmeid ettevõtete struktuuris toimunud muutustest aastatel 2001-2004. Tabelid. Diagrammid

 12. Tendentsii baltiiskogo neftetranzita = Development trends in the Baltic oil transit / Mihhail Bronshtein

  Bronštein, Mihhail, 1923-

  2004-01-01

  Autor analüüsibVenemaa naftatoodete transiitkaubanduse kasvu läbi Balti riikide aastatel 1997-2003 ning prognoosib Baltimaade suunalise naftaekspordi mahtusid lähiaastateks.Tabel: Venemaa naftatootmise prognoos aastani 2012

 13. Korpusepoistest / Toomas Hiio

  Hiio, Toomas, 1965-

  2008-01-01

  Rets. rmt.: Tiit Noormets, Toe Nõmm, Hanno Ojalo, Olev Raidla, Eigo Rosenthal, Tõnis Taavet, Mati Õun. Korpusepoisid. Tallinn : Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts : Sentinel, 2007. Punaarmee eesti üksustest aastatel 1940-1956.

 14. Korpusepoiste raamat on vajalik, kuid mitte ammendav / Tõnu Tannberg

  Tannberg, Tõnu, 1961-

  2008-01-01

  Rets. rmt.: Korpusepoisid : Eesti sõjamehed 22. eesti territoriaalkorpuses ja 8. eesti laskurkorpuses Teises maailmasõjas aastatel 1940-45. Tallinn : Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts : Sentinel, 2007

 15. Eesti poiste Kolgata tee / Mati Mandel

  Mandel, Mati, 1945-

  2008-01-01

  Rets. rmt.: Korpusepoisid : Eesti sõjamehed 22. eesti territoriaalkorpuses ja 8. eesti laskurkorpuses Teises maailmasõjas aastatel 1940-45. Tallinn : Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts : Sentinel, 2007

 16. Põlevkivi Kompetentsikeskus = Центр компетенции сланца / Mare Roosileht

  Roosileht, Mare

  2011-01-01

  Euroopa Regionaalarengu fondi poolt rahastatava meetme "Kompetentsikeskuste arendamine" raames on plaanis aastatel 2011-2013 käivitada TTÜ virumaa Kolledži baasil Põlevkivi Kompetentsikeskus (PKK)

 17. Kuhu kadus Martin Luther? / Annika Poldre

  Poldre, Annika

  2004-01-01

  Jüri Kuuskemaast, kes on heaks teejuhiks ajaloo- ja arhitektuurihuvilistele ekskursioonidel mööda Eestimaad. Keila lähedal Paldiski maanteel aastatel 1862-1949 seisnud M. Lutheri kuju (foto) valati ümber Stalini kujuks

 18. Sajandi protsess Torinos / Marju Peterson

  Peterson, Marju

  2009-01-01

  Torinos alanud kohtuprotsessist, milles Šveitsi kontserni Eternit AG juhte ja omanikku süüdistatakse keskkonna ohustamises ja ohutuseeskirjade eiramises neljas Itaaliasse ehitatud asbesttsemendi tehases 1980. aastatel ja 1990. aastate alguses

 19. Eesti poiste Kolgata tee / Mati Mandel

  Mandel, Mati, 1945-

  2008-01-01

  Rets. rmt.: Korpusepoisid : Eesti sõjamehed 22. eesti territoriaalkorpuses ja 8. eesti laskurkorpuses Teises maailmasõjas aastatel 1940-45. Tallinn : Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts : Sentinel, 2007

 20. Militaarsest objektist modernse meremuuseumini. 1-2. / Roman Matkiewicz, Peedu Sammalsoo, Urmas Dresen

  Matkiewicz, Roman

  2011-01-01

  Artikkel põhineb Eesti Meremuuseumi näitusel "Militaarsest objektist modernse meremuuseumini". Merekindluse ehituskoha valikust, Sõjasadama ehitusest, vesilennukitest, Lennusadama ehitusest 1914-1917, angaaride kasutamisest 1918-1989, angaaridest aastatel 1990-2003, Eesti Meremuuseumist Lennusadamas. Kaardid. Joonis

 1. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna täiendusõppeprogramm – EESTI-INGLISE ÕIGUSTERMINOLOOGIA

  2014-01-01

  Täiendusõppeprogrammis jätkatakse varasematel aastatel alustatud Eesti õigusterminite ingliskeelsete vastete tutvustamist ning tõlkijatele, tõlkidele, õigustekstide toimetajatele ja teistele spetsialistidele vajalike taustateadmiste jagamist nii era- kui ka avalikus õiguses

 2. Prokurör nõuab viljasalve juhtidele vangistust

  2007-01-01

  Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirje Merilo nõudis Rakvere Viljasalve endistele juhtidele reaalset vangistust, sest kahtlustab neid riigi viljavaru varastamises aastatel 2003-2004. Kaitsepolitsei uurimistulemustest

 3. Corporate moral development and stakeholder relations: an empirical analysis of the Estonian business community / Mari Kooskora, Johanna Kujala

  Kooskora, Mari, 1969-

  2008-01-01

  Artiklis analüüsitakse organisatsioonide moraalse arengu ja aktsionäride vahelisi suhteid Eesti ettevõtluskogukonnas aastatel 1985-2005 aset leidnud kiirete ja radikaalsete muutuste jooksul. Tabelid

 4. [Meenutusi koolist] / Melanie Jakobs

  Jakobs, Melanie

  2010-01-01

  Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi (praegu Tallinna Tehnikakõrgkool) õppejõu Melanie Jakobsi mälestused töökaitse- ja tuleohutuse kabineti juures tegutsenud noortuletõrjujate salga tegevusest aastatel 1981-1990

 5. Kas tõesti ainult Vene propaganda / Magnus Ilmjärv

  Ilmjärv, Magnus, 1961-

  2007-01-01

  Kommentaar artiklile: Kagge, Rasmus ; Lõhmus, Alo. Vene propagandafilmide ajaloovalede välimääraja // Postimees Extra, 29. Sept. 2007. Autori täpsustused Konstantin Pätsi tegevuse kohta 1930. aastatel

 6. The Lithuanians : a 1930s perspective / E. J. Harrison

  Harrison, E. J.

  2000-01-01

  Katkend Suurbritannia asekonsulina 1930ndatel aastatel Leedus töötanud E. J. Harrisoni raamatust "Lithuania : Past and Present". London, 1939. Katkend kirjeldab leedulaste rahvuslikku psüühikat, religioossust, kombeid ja ebausku

 7. Eesti avaliku teenistuse koolitusvajaduse hindamise õppetunnid Euroopa Liidu alase koolitusvajaduse uuringute põhjal / Viljar Veebel, Liina Kulu, Ulrika Hurt

  Veebel, Viljar, 1977-

  2015-01-01

  Artiklis analüüsitakse Eesti avaliku sektori töötajate koolitusvajaduse hindamisega seotud metodoloogilisi sõlmküsimusi, tuginedes aastatel 2002-2013 ametnike ja poliitikute seas korraldatud Euroopa Liidu alase koolitusvajaduse uuringutele

 8. Pühakoda kui tempel ja korrastatud struktuur : A.W. Hupel arhitektuurihindajana / Krista Kodres ; tõlk. Tiina Randviir

  Kodres, Krista, 1957-

  2008-01-01

  August Wilhelm Hupeli arhitektuuriideaalidest, "arhitektuuriteoloogiast", korrast (order) kirikuruumide ülesehituses ja Vaivara kirikust kui ajastu teoloogilisest sümbolist, esimesest omalaadsest luteri kirikust ja ideaalsest kirikuarhitektuurist - ehitati aastatel 1775-1777, hävis 1944

 9. Tšiili kunagise presidendi surma uuritakse mõrvana / Allan Espenberg

  Espenberg, Allan

  2006-01-01

  Tšiili presidendist aastatel 1964-1970 Eduardo Frei Montalvast, tema ootamatust surmast 1982. aastal. Presidendi perekond on seisukohal, et surma põhjus oli mürgitamine. Lisa: Frei võidi tappa keemiarelvaga

 10. Vene koolide valmisolekust üleminekuks eesti õppekeelega gümnaasiumile 2007. aastal / Silvi Vare

  Vare, Silvi, 1939-

  2006-01-01

  Eesti keele õppe seisust ja riiklikust korraldusest vene põhikoolis, koolilõpetajate eesti keele oskuse tasemest ning koolikorralduslikest muutustest aastatel 1997-2005 seoses eestikeelsele gümnaasiumiõppele üleminekuga

 11. Die Rolle der Grenze in der regionalen Identitätsbildung aus der Sicht der Regionalelite im Südosten und Nordosten Estlands (Setomaa und Ida-Virumaa) / Sigrid Rand

  Rand, Sigrid

  2004-01-01

  Setumaa ja Ida-Virumaa võrdlus, nende Eesti idapoolsete äärealade kohaliku identiteedi kujunemisest ja piiri mõjust sellele. Artikkel tugineb 2002. aastatel tehtud intervjuudele kohaliku võimueliidi esindajatega

 12. Pariisi uus moepõlvkond / Urmas Väljaots

  Väljaots, Urmas, 1981-

  2009-01-01

  Viimastel aastatel prantsuse moenädalatel oma loomingut tutvustanud noored moekunstnikud Anne Valerie Hash, Alexis Mabille, Felipe Oliveira Baptista, Christophe Decarnin, Martine Sitbon (sünd. 1951), Limi Feu, Juun J

 13. The National Defence Council : the lack of the elements of crime does not abrogate moral responsibility

  2008-01-01

  Presidendi kokkukutsutud riigikaitse nõukogu asus üksmeelsele seisukohale, et aastatel 2004ئ2006 toimunud sõjaväeluure ohvitseride ebaseaduslik jälitustegevus ja meelsusvalve on demokraatlikus ühiskonnas lubamatu ja ohtlik

 14. The Lithuanians : a 1930s perspective / E. J. Harrison

  Harrison, E. J.

  2000-01-01

  Katkend Suurbritannia asekonsulina 1930ndatel aastatel Leedus töötanud E. J. Harrisoni raamatust "Lithuania : Past and Present". London, 1939. Katkend kirjeldab leedulaste rahvuslikku psüühikat, religioossust, kombeid ja ebausku

 15. Politics of pop art: a private dream or a social practice / Mari Laanemets

  Laanemets, Mari, 1975-

  2010-01-01

  Kumu Kunstimuuseumis 27.11.2009-11.04.2010 eksponeeritud näitusest "POPkunst Forever!", kuraator Sirje Helme, kujundaja Andres Tolts. Popkunsti tulekust Nõukogude Eestisse 1960. aastatel. Rühmitustest ANK'64, SOUP'69, Visarid

 16. Jube näitaja : Eesti on Euroopa suurima puudega riik / Raimo Poom

  Poom, Raimo

  2008-01-01

  Eesti kasvas aastatel 2001-2002 puudega seotud sotsiaaltoetuste maksmine peaaegu kaks korda. Koalitsioonipoliitikud uurivad, miks nii palju inimesi saab puudega seotud toetust. Reformierakonna aseesimehe ja sotsiaalminister Maret Maripuu arvamus

 17. Baltic foreign policy making establishments of the 1990s : influential institutional and individual actors / Ausra Park

  Park, Ausra

  2005-01-01

  Poliitiliste institutsioonide ja nende juhtide - presidentide, peaministrite, välisministrite, väliskomisjonide juhtivate poliitikute - rollist Baltimaade välispoliitika kujundamisel aastatel 1990-1999. Tabelid

 18. Mees kirjutab siis, kui tahab, naine siis, kui saab ja jõuab : naiskirjanduse algus ja selle uurimine Soomes / Kati Launis ; tlk. Järvi Lipasti

  Launis, Kati

  2003-01-01

  Ettekanne EKSi ja Soome Instituudi naiskirjanduse kõnekoosolekul "Naine + kirjandus = naiskirjandus?" (8. III 2003). Lisa: Uurimisobjektid ; 1840.-1860. aastatel ilmunud soome naiskirjanike romaanid. Lk. 49-51

 19. Võluv peatükk Soome kunstiloost / Tiina Abel, Christian Hoffmann ; interv. Tiina Kolk

  Abel, Tiina, 1951-

  2008-01-01

  Näitusest "Soome kunsti kuldaeg. Meistriteoseid Turu Kunstimuuseumi kogust" Kumus, kuraator Tiina Abel. Väljapanekul esitletakse 35 autori töid. Turu Kunstimuuseumist ja kunstikogust, soome kunstist aastatel 1880-1905/1908

 20. Amnesia International - varajane arvutikunst ja liikumine Tendencies / Darko Fritz ; tõlk. Rael Artel ja Mare Tralla

  Fritz, Darko

  2001-01-01

  1960. ja 1970. aastate arvutikunstist Tendenciese liikumise põhjal. Zagrebi Kaasaegse Kunsti Galerii näitused "The Tendencies" aastatel 1961-1973. Darko Fritzi ja netikunstnik Vuk Cosici kirjavahetusest 2000. aastal

 1. CIA võis lennutada ja hoida vange ka Euroopa idaosas / Kaivo Kopli

  Kopli, Kaivo

  2006-01-01

  Amnesty Internationali raportis antakse ülevaade kolme vahistatud Jeemeni mehe kogetust aastatel 2003-2005. Meeste tunnistustest järeldab Amnesty, et neid hoiti kinni ka Ida-Euroopas. Lisa: Kolme Jeemeni mehe tunnistused

 2. Zwischen Mars und Merkur : Narvaer und Revaler Kaufleute im Handel mit den Niederlanden um 1675 / Enn Küng

  Küng, Enn, 1963-

  2005-01-01

  Ülevaade Euroopa poliitilistest suhetest 1660ndatel ja 1670ndatel aastatel. Rootsi kuninga poolt kehtestatud kaubanduskeelust (kehtis 1675-1676) Madalmaadega ja selleteemalisest kirjavahetusest Tallinna ja Narva võimuesindajatega

 3. Archaeological Investigations on the Sites of the Glassworks of Central Estonia / Andres Tvauri

  Tvauri, Andres, 1970-

  2013-01-01

  18. sajandil oli peamiseks klaasitootmise piirkonnaks Eesti alal Viljandimaa põhja- ja Põhja-Tartumaa lääneosa, kus aastatel 1760-1780 tegutses seitse klaasikoda: Utsali, Laashoone, Altnurga, Haava, Tõrna, Laasme, Hoone. Klaasikodade asupaikadest leitud materjalist

 4. Projekt projekteerib jätkusuutlikku turismi / Aime Jaagus

  Jaagus, Aime

  2012-01-01

  Tartu Kutsehariduskeskuse turismiosakond osales aastatel 2008-2010 rahvusvahelise Comeniuse programmi projektis "EMET - EnvironMentally Educated Tourist", mille eesmärk oli teadmiste ja kogemuste hankimine jätkusuutliku turismi arendamiseks

 5. Baltic regional cooperation factors / Iivi Zájedová

  Zájedová, Iivi, 1955-

  2012-01-01

  Baltimaade koostööst 1990-ndatel aastatel. Baltimaade koostöö ajaloolisest tagapõhjast. Koostööst iseseisvuse saavutamise perioodil 1988-1991. Põhjamaade toetusest Baltimaadele, Baltoskandia ideest

 6. Mida näitavad uuringud kodanikualgatusest? / Erle Rikmann

  Rikmann, Erle, 1974-

  2005-01-01

  Üle-eestiliste kodanikuühenduste uuringute tulemustest aastatel 1998-2005. Tabel: MTÜde ja SAde koostööpartnerid 2004. aastal. Diagramm: Kas olete tuttav Eesti Kodanikuühiskonna Arengu Kontseptsiooniga?

 7. Estonie 2001-2002 : turbulences politiques a la veille des grands rendez-vous internationaux / Antoine Chalvin, Juliette Déplanque

  Chalvin, Antoine

  2002-01-01

  Eesti sisepoliitikast aastal 2001 - 2002. Presidendivalimistele järgnenud valitsuskriisist, majandusnäitajatest, Eesti ja Prantsusmaa vahelistest majandussuhetest ning Eesti peatsest ühinemisest Euroopa Liiduga. Tabel: peamised majandusnäitajad Eestis aastatel 1994 - 2001. Lisad.

 8. Петр возле бани / Лариса Ушничкова

  Ушничкова, Лариса, 1961-

  2011-01-01

  Peeter I pronkskuju saatusest peale monumendi demonteerimist Tallinnas Vabaduse (Peetri) väjakul 1922. aastal. Tallinna Vabaduse väljakust 1930-ndatel aastatel. Kommenteeritakse fotosid autori erakogust

 9. Arsenali püstolkuulipilduja kodus tagasi... / Tormi Soorsk

  Soorsk, Tormi, 1947-

  2010-01-01

  1920-ndatel aastatel Eestis Arsenali tehases valmistatud püstolkuulipildujast A.T. Tänu Heino Piirsalule jõudsid Eestisse tagasi kaks eelmise vabariigi ajal Arsenali tehases valmistatud püstolkuulipildujat

 10. Kas lähisuguluspaaritus vähendab viljakust? / Marja Hietakorpi ; kommenteerinud Ulrika Tuppits

  Hietakorpi, Marja

  2010-01-01

  Soome teadlaste uuringust inbriidingu mõjust hobuse tiinestuvusele, mille uuringumaterjaliks oli 33 679 soojaverelise traavli ja 32731 soome tõugu hobuse seemendusandmed Soome Hobusekasvatajate Seltsi Hippos registris aastatel 1991-2005

 11. Eestlaste vankumatu, ent mõõdukas eurooptimism / Aivar Voog

  Voog, Aivar

  2004-01-01

  Eestlaste toetusest Euroopa Liidule TNS Emor'i küsitlusandmete põhjal aastatel 2002-2004. Diagrammid: Eestlaste toetus EL-ile näitab mõõdukat kasvutendentsi; Eestlane peab Euroopa Liitu kuulumist kasulikuks

 12. Vene koolide valmisolekust üleminekuks eesti õppekeelega gümnaasiumile 2007. aastal / Silvi Vare

  Vare, Silvi, 1939-

  2006-01-01

  Eesti keele õppe seisust ja riiklikust korraldusest vene põhikoolis, koolilõpetajate eesti keele oskuse tasemest ning koolikorralduslikest muutustest aastatel 1997-2005 seoses eestikeelsele gümnaasiumiõppele üleminekuga

 13. Investorid on hakanud mässama / Tõnis Oja

  Oja, Tõnis, 1957-

  2009-01-01

  Viimastel aastatel on üha enam tekitanud nurinat börsiettevõtete juhtide palgad ja boonused. Viimati hääletasid juhtide kompensatsioonipaketi maha Briti-Hollandi naftafirma Royal Dutch Shell aktsionärid

 14. Kullerifirmad jaotavad kliente / Rivo Sarapik

  Sarapik, Rivo, 1981-

  2004-01-01

  Kullerfirma TNT ekspress-saadetiste üksuse juhataja David Burton võimalikest uutest arengusuundadest kullerteenuste turul. Kommenteerivad Sirje Sakk ja Salmen Shois. Lisa: Kulleriteenused tulid 1980. aastatel

 15. Linnagaleriis avatakse eramunäitus

  2006-01-01

  Eesti Arhitektide Liidu aastanäitus "Eramu 2002-2006" Viljandi Linnagaleriis. Tutvuda saab 21. sajandi esimestel aastatel Eestis valminud huvitavamate väikemajadega. Kuraator Urmas Oja, kujundaja Paco Ulman

 16. Studija prihodit v dom / Jekaterina Golubeva

  Golubeva, Jekaterina

  2004-01-01

  Ameerikas XX sajandi 20-ndail aastatel arhitekt Mies van der Rohe poolt projekteeritud esimesest korter-stuudiost (korter ilma tube eraldavate vaheseinteta) ja korter-stuudiod 85 aastat hiljem. Nõuandeid sisustuseks

 17. Tuleval aastal algab agar passivahetus / Madis Filippov

  Filippov, Madis

  2011-01-01

  Järgmisel aastal tuleb välja vahetada kehtivusaja lõpu tõttu üle poole miljoni passi ja ID-kaardi, järgnevatel aastatel arvud suurenevad. Kodakondsus- ja migratsiooniosakondades plaanitavad muudatused

 18. Eesti kaitsejõudude taastamine / Aivar Engel

  Engel, Aivar

  2006-01-01

  Eesti Vabariigi kaitsejõudude taastamisest vastavate õigusaktide alusel aastatel 1990-1992. Artikkel tugineb autori magistritööle "Riigikaitse õiguslikke küsimusi taasiseseisvunud Eesti Vabariigis"

 19. Amnesia International - varajane arvutikunst ja liikumine Tendencies / Darko Fritz ; tõlk. Rael Artel ja Mare Tralla

  Fritz, Darko

  2001-01-01

  1960. ja 1970. aastate arvutikunstist Tendenciese liikumise põhjal. Zagrebi Kaasaegse Kunsti Galerii näitused "The Tendencies" aastatel 1961-1973. Darko Fritzi ja netikunstnik Vuk Cosici kirjavahetusest 2000. aastal

 20. Värskete mõtetega rahulik mees / Toivo Pilli ; intervjueerinud Erki Tamm

  Pilli, Toivo, 1962-

  2009-01-01

  Intervjuu pastor Toivo Pilliga 24.-26. juuli Amsterdamis toimunud baptismiliikumise 400. aastapäevale pühendatud konverentsist ning tööst pastorina ja Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektorina aastatel 1998-2002, 2006-2009

 1. Spectacular - spectacular! : the exhibition revolution in Estonian museums and theme parks / Mariann Raisma

  Raisma, Mariann, 1974-

  2012-01-01

  Muuseumide kaasajastamisest Eestis viimastel aastatel. Näituste kvaliteedi tõusust ja muuseumide uuest rollist. Pikemalt Eesti Meremuuseumi Lennusadamast (KOKO Arhitektid), TÜ Ajaloo muuseumi varakambrist (KAOS Arhitektid), Eesti Maanteemuuseumi väliekspositsioonist "Teeaeg" (Salto Arhitektid, Laika, Belka & Strelka)

 2. Timber trade 1995-1996 in Estonia - with special reference to the conservation of biodiversity and implementation of the Washington Convention / Tea Nõmmann

  Nõmmann, Tea

  1997-01-01

  Eesti puidukaubandusest aastatel 1995-1996 ning puidukaubandust puudutavatest keskkonnaalastest konventsioonidest (bioloogilise mitmekesisuse konventsioon ja Washingtoni konventsioon ohustatud taime- ja loomaliikidega rahvusvahelise kaubanduse kohta) ja teistest õigusaktidest. Lisatud Eesti kaupade nomenklatuuris ära toodud troopiliste puiduliikide loetelu

 3. Viasati tasuta digi-tv Kinobuss külastab Antslat / Kaarel Kutti

  Kutti, Kaarel

  2009-01-01

  Viasat Digi-TV Kinobussi tuuri raames jagatakse infot digitelevisioonile ülemineku kohta ja näidatakse viimastel aastatel valminud eesti kvaliteetfilme. Projekt toimub Viasati ja MTÜ Kinobuss koostöös

 4. Vabaduse koidik Kodu-Eestis / Olaf Tammark

  Tammark, Olaf, 1921-2014

  2009-01-01

  1972. a. Memorandumist, Eesti Vangistatud Vabadusvõitlejate Abistamiskeskuse loomisest, Eesti poliitvangide abistamisest, vabadusvõitlusest 1970-ndatel, 1980-ndatel aastatel, Olaf Tammarki elukäigust ja Eesti Kongressist

 5. Social mobility and class identity: the role of economic conditions in 33 societies, 1999-2009 / Josh Curtis

  Curtis, Josh

  2016-01-01

  Artiklis käsitletakse sotsiaalse mobiilsuse (nii indiviidi kui ka riigi tasandil) ja sotsiaalse klassi seoseid ning majanduslike tingimuste mõju sellele protsessile 33 riigis (sh. Eesti) aastatel 1999-2009

 6. "Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused" : Eesti julgeolekupoliitika suuna määraja? / Reelika Väljaru

  Väljaru, Reelika

  2005-01-01

  Barry Buzani julgeolekupoliitika viiemõõtmelisest mudelist (militaarne, poliitiline, majanduslik, sotsiaalne ja keskkondlik), selle kajastumisest 2001. a. vastu võetud "Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alustes" ning Eesti välisministrite retoorikas aastatel 1998-2004

 7. Tootearendus Eesti toiduainetööstuses

  2003-01-01

  Tootearendusest Eesti toiduainetööstusettevõtetes 2001-2003 ja plaanidest aastateks 2003-2004. Tabelid: tootearenduse põhisuunad, tootearendust takistavad tegurid, tootearendusse tehtavate kulutuste osakaalu muutus läbi aastatel

 8. Петр возле бани / Лариса Ушничкова

  Ушничкова, Лариса, 1961-

  2011-01-01

  Peeter I pronkskuju saatusest peale monumendi demonteerimist Tallinnas Vabaduse (Peetri) väjakul 1922. aastal. Tallinna Vabaduse väljakust 1930-ndatel aastatel. Kommenteeritakse fotosid autori erakogust

 9. Ülikoolide pingereastamisest / Lauri Randveer

  Randveer, Lauri

  2006-01-01

  Euroopa juhtivaid ülikoole koondava Coimbra grupi ülikoolide rektorite aastakoosoleku raames toimunud seminaril Tartu Ülikoolis "International Ranking of Universities" arutleti viimastel aastatel üha enam kõlapinda leidnud ülikoolide pingereastamisest

 10. Possibilities of modern churches / Urmas Oja

  Oja, Urmas, 1981-2012

  2005-01-01

  1990. ja 2000. aastatel Eestis ehitatud kirikutest. Pikemalt Tallinna metodistikirikust (V. Künnapu, A. Padrik) ja kavandatavast õigeusu kirikust Lasnamäele (O. Zhemtshugov, N. Djatko, J. Kolomenkin)

 11. Possibilities of modern churches / Urmas Oja

  Oja, Urmas, 1981-2012

  2005-01-01

  1990. ja 2000. aastatel Eestis ehitatud kirikutest. Pikemalt Tallinna metodistikirikust (V. Künnapu, A. Padrik) ja kavandatavast õigeusu kirikust Lasnamäele (O. Zhemtshugov, N. Djatko, J. Kolomenkin)

 12. Lipsuta pintsaklipslane / Ken-Marti Vaher ; interv. Paavo Kangur

  Vaher, Ken-Marti, 1974-

  2008-01-01

  Rahvusvahelise vaatlejana Gruusias viibinud Riigikogu liige Gruusia presidendivalimistest ja riigi arengust viimastel aastatel, korruptsioonist ja poliitilisest eliidist Eestis, Res Publica loomisest ja rahastamisest, oma perekonnast, spordiga tegelemisest. Lisa: Ken-Marti Vaher

 13. Asunduspoliitikast Eesti Vabariigis : Asundusameti tegevus 1929-1941 / Elo Lutsepp

  Lutsepp, Elo, 1959-

  2007-01-01

  Uuele suunale asunduspoliitikas pandi alus 1929. aastal Asunduskapitali seadusega. Asundustegevuse korraldamiseks loodi Asunduskomisjon. Asunduspoliitikast majanduskriisi aastatel. Asundustegevusest tööpuuduse likvideerimise vahendina. Asundusameti järjepidevast tegevusest pikema aja vältel. Asundustegevus taandumisest

 14. Leibkonna kulutused ja tarbimine = Household expenditure and consumption / Mari Kreitzberg

  Kreitzberg, Mari

  2005-01-01

  2004. aastal kulutas leibkonnaliige kuus keskmiselt 2799 krooni. Aastatel 1996-2004 suurenesid leibkonnaliikme keskmised kulutused kuus kuni 1,96 korda. Lisatud võrdlustabel leibkonnaliikme tarbimiskulutuste kohta Lätis ja Leedus 2004. a. Graafikud. Diagrammid. Tabelid

 15. Kas tõesti ainult Vene propaganda / Magnus Ilmjärv

  Ilmjärv, Magnus, 1961-

  2007-01-01

  Kommentaar artiklile: Kagge, Rasmus ; Lõhmus, Alo. Vene propagandafilmide ajaloovalede välimääraja // Postimees Extra, 29. Sept. 2007. Autori täpsustused Konstantin Pätsi tegevuse kohta 1930. aastatel

 16. [Meenutusi koolist] / Melanie Jakobs

  Jakobs, Melanie

  2010-01-01

  Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi (praegu Tallinna Tehnikakõrgkool) õppejõu Melanie Jakobsi mälestused töökaitse- ja tuleohutuse kabineti juures tegutsenud noortuletõrjujate salga tegevusest aastatel 1981-1990

 17. Välgukiirusel minitehingud / Silvia Viidik

  Viidik, Silvia, 1972-

  2010-01-01

  Viimastel aastatel on suurenenud välkkauplemise (high-frequency trading) populaarsus, kus väärtpaberite ostu või müügiga tegelevad masinad, mis matemaatiliste algoritmide najal teevad tehinguid inimestest kiiremini

 18. Kolm küsimust Tiit Maele / Tiit Mae

  Mae, Tiit

  2005-01-01

  Politsei uurib ametiseisundi kuritarvitusi Keila vallavalitsuses aastatel 1998-1999, kui vallavanem oli praegune Riigikogu liige Tiit Mae. Praeguse vallavolikogu esimehe sõnul ei vasta ükski süüdistus tõele

 19. Tragöödia põhimõtete pärast / Toomas Alatalu

  Alatalu, Toomas, 1942-

  2004-01-01

  Haiti ajaloost, ajaloolisest hiigelvõlast. Haiti siseolukorrast 1990. aastatel. Autori sõnul laieneb praegu Haitil kaos, Prantsusmaa on teatanud valmisolekust saata oma väed Haitile. Vt. samas: Poolakatel viisavaba sõit Haitile. Kaart

 20. "Nitrofert" võib esimese tööaasta tulemustega rahul olla / Nikolai Kutašov ; interv. Sofja Bauer

  Kutašov, Nikolai

  1994-01-01

  Ilmunud ka: tIda-Viru küsimus : ajalehes Põhjarannik aastatel 1992-2015 ilmunud intervjuud tuntud idavirulastega. Jõhvi, 2015. Intervjuu Venemaa kapitaliga privatiseeritud ettevõte Eesti Vabariigis "Nitroferdi" peadirektoriga

 1. Tähelepanekuid eesti 1930. aastate kultuurielust ja selle uurimisest interdistsiplinaarse kultuuriloo seminari põhjal : [teemal "1930. aastate kultuurielust Eestis" 13. jaanuaril 2003 Eesti Muusikaakadeemias] / Anu Kõlar

  Kõlar, Anu, 1961-

  2003-01-01

  Ka Sirje Oleski ettekandest teemal "Soome ja Eesti 1930. aastatel: omavahelised suhted ja mis on selle taga" ning Ele Süvalepa ettekandest "Poleemika "Arbujate" üle 1930. aastate kirjandussituatsiooni iseloomustajana"

 2. "Kas Lavrenti Pavlovitsh Beria - poliitbüroo liige - ei olegi siis partei?" : ääremärkusi L. Beria "uuele kursile" vastupanuliikumise mahasurumisel 1953. aasta kevadel / Tõnu Tannberg

  Tannberg, Tõnu, 1961-

  2005-01-01

  Vastupanuliikumisvastase võitluse meetodite ja taktika muutumisest L. Beria juhtimisel NSV Liidus. Lisa: Repressioonide ulatus Balti liiduvabariikides ja Ukrainas aastatel 1944-1953 L. Beria märgukirjade alusel

 3. Mitte just kodune kodurott / Madis Nurms

  Nurms, Madis

  2011-01-01

  Koduroti ehk Rattus rattus ja peamiselt lemmikloomana peetava rändroti ehk Rattus norvegicus põhilistest erinevustest, samuti Joan ja Roger Brantoni katsest 1880nendatel aastatel aretada kodurott lemmikloomaks

 4. Estonie 2001-2002 : turbulences politiques a la veille des grands rendez-vous internationaux / Antoine Chalvin, Juliette Déplanque

  Chalvin, Antoine

  2002-01-01

  Eesti sisepoliitikast aastal 2001 - 2002. Presidendivalimistele järgnenud valitsuskriisist, majandusnäitajatest, Eesti ja Prantsusmaa vahelistest majandussuhetest ning Eesti peatsest ühinemisest Euroopa Liiduga. Tabel: peamised majandusnäitajad Eestis aastatel 1994 - 2001. Lisad.

 5. Ants Frosch: juhtunu mastaap on enneolematu / Ants Frosch ; intervjueerinud Mirko Ojakivi

  Frosch, Ants, 1959-

  2010-01-01

  Eesti Varssavi-suursaadik aastatel 2005-2009 räägib kokkupuudetest Venemaal 10. aprillil juhtunud lennuõnnetuses hukkunud Poola presidendi Lech Kaczyński ja teiste kõrgete poliitikute ning ametiisikutega

 6. Die Rolle der Grenze in der regionalen Identitätsbildung aus der Sicht der Regionalelite im Südosten und Nordosten Estlands (Setomaa und Ida-Virumaa) / Sigrid Rand

  Rand, Sigrid

  2004-01-01

  Setumaa ja Ida-Virumaa võrdlus, nende Eesti idapoolsete äärealade kohaliku identiteedi kujunemisest ja piiri mõjust sellele. Artikkel tugineb 2002. aastatel tehtud intervjuudele kohaliku võimueliidi esindajatega

 7. Siserände üldsuunad / Tiit Tammaru, Hill Kulu, Inga Kask

  Tammaru, Tiit, 1972-

  2003-01-01

  Siserände suundade analüüs kinnitas uurimuse hüpoteese, et 1990. aastatel valitses asustushierarhia tasemete vaheline linnastumine ja linnaregioonidesisene eeslinnastumine. Graafik. Tabelid. Skeem. Diagrammid. Kaardid. Lisa lk. 27

 8. Rizhski dendi i autsaider / Jevgenija Garanzha

  Garanža, Jevgenija, 1979-

  2000-01-01

  Läti kunstniku Karlis Padegsi (1911-1940) loomingust, kes tegutses 30-ndatel aastatel aga äratas huvi alles sajandi viimasel aastakümnel. Näitus on Tallinnas Adamson-Ericu Muuseumis (3 maali, joonistused).

 9. Architecture and transformation: public buildings and urban renewal in Tallinn, 2005-2015 / Carl-Dag Lige

  Lige, Carl-Dag, 1982-

  2015-01-01

  Muutustest Tallinna linnaruumis ja ühiskondlike hoonete arhitektuuris aastatel 2005-2015. Vesilennukite angaaridest Lennusadamas (KOKO Arhitektid), Eesti Kunstiakadeemia uue hoone ideekavanditest (KUU Arhitektid, Taani bürood SEA ja EFFEKT), Rotermanni kvartalist Tallinna kesklinnas

 10. Eesti ilukirjanduse tulemine ja mittetulemine aastail 2001-2002 / Mare-Mai Kõnno

  Kõnno, Mare-Mai

  2006-01-01

  Eesti ilukirjanduse tulemisest eesti kirjandusväljale aastatel 2001-2002 lähtuvalt raamatute kirjastamisest ja arvustamisest. Lisana sisaldab 2001. ja 2002. aastal avaldatud arvustamata teoste nimekirja

 11. Kunst ja rahulolematus : Teooria aastatuhande vahetusel / Thomas McEvilley

  McEvilley, Thomas, 1939-

  2010-01-01

  Kunstikriitika rollist ja selle muutumisest 1960-1970. aastatel, kunstiteoreetikute ja -kriitikute suhtumisest formalismi ja selle esindajate loomingusse, formalismi doktriini põhjustest ja järelmõjudest

 12. Euroraha investeerimine Eesti tööturule = EU investment in the Estonian labour market / Kerli Lorvi

  Lorvi, Kerli

  2006-01-01

  Riiklikku arengukava meedet "Võrdsed võimalused tööturul" rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist aastatel 2004-2006 kokku 413 miljoni krooni ulatuses, programm EQUAL. Lisad: Majanduslik aktiivsus 15-64-aastaste hulgas, 1997-2005; Kõnekaid fakte

 13. Muhu majakavahi maja / Karen Jagodin

  Jagodin, Karen, 1982-

  2012-01-01

  Taivo Pilleri ja Mart Haberi maakodust Muhu saarel. 1905. aastal ehitatud majakavahi maja taastati aastatel 2009-2012. Rekonstruktsiooni arhitekt Laila Põdra, sisearhitektid Taivo Piller, Mart Haber, Pille Lausmäe

 14. Järjest rohkem venelasi saab aru, et neid on petetud / Ivan Tšumakov ; intervjueerinud Taavi Minnik

  Tšumakov, Ivan

  2016-01-01

  Intervjuu Venemaa ökonomisti ja poliitikaanalüütiku Ivan Tšumakoviga Venemaa majanduslikest perspektiividest ja sellest, mida võimude poliitika on Venemaa tavakodanikele viimastel aastatel kaasa toonud

 15. Tragöödia põhimõtete pärast / Toomas Alatalu

  Alatalu, Toomas, 1942-

  2004-01-01

  Haiti ajaloost, ajaloolisest hiigelvõlast. Haiti siseolukorrast 1990. aastatel. Autori sõnul laieneb praegu Haitil kaos, Prantsusmaa on teatanud valmisolekust saata oma väed Haitile. Vt. samas: Poolakatel viisavaba sõit Haitile. Kaart

 16. Erinevais paikades on õnn erinev / Sirje Semm

  Semm, Sirje, 1950-

  2004-01-01

  Ameerika Ühendriikide ajakirjas New Scientist avaldatud ülemaailmse rahvastiku uuringu tulemustest. Aastatel 1999-2001 korraldatud uuringu abil püüti välja selgitada riigid, kus elavad kõige õnnelikumad inimesed

 17. Eesti põuest pool (p)uurimata / Kalle Suuroja ; kommenteerinud Tõnis Saadre

  Suuroja, Kalle, 1945-

  2012-01-01

  Eesti maapõue geoloogilisest uurimisest ja maavarade otsimisest, mille jaoks puuriti aastatel 1960-1985 massilisest puuraukue. Puursüdamike kättesaadavusest teadlastele ning säilitamistingimustest Arbavere hoidlas ja mujal

 18. Investorid on hakanud mässama / Tõnis Oja

  Oja, Tõnis, 1957-

  2009-01-01

  Viimastel aastatel on üha enam tekitanud nurinat börsiettevõtete juhtide palgad ja boonused. Viimati hääletasid juhtide kompensatsioonipaketi maha Briti-Hollandi naftafirma Royal Dutch Shell aktsionärid

 19. "Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused" : Eesti julgeolekupoliitika suuna määraja? / Reelika Väljaru

  Väljaru, Reelika

  2005-01-01

  Barry Buzani julgeolekupoliitika viiemõõtmelisest mudelist (militaarne, poliitiline, majanduslik, sotsiaalne ja keskkondlik), selle kajastumisest 2001. a. vastu võetud "Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alustes" ning Eesti välisministrite retoorikas aastatel 1998-2004

 20. Koplis ehitatud purilennuki juhtum / Paavo Kangur

  Kangur, Paavo, 1966-

  2015-01-01

  Tehnikahariduse ajaloost Eestis 1930-ndatel aastatel. Artikkel sisaldab Tallinna Tehnikumi vilistlaste Hans Ruubeli, Endel Raba, Endel Are ja Valdek Raiendi ning Tartu Ülikooli rektori Johan Kõpu mälestusi

 1. Hemingway oli KGB, filmistaar Errol Flynn natside agent? / Tõnis Erilaid

  Erilaid, Tõnis, 1943-

  2009-01-01

  John Earl Haynes, Harvey Klehr ja Alexander Vassiliev väidavad oma raamatus "Spies : The Rise and Fall of the KGB in America", et Ernest Hemingway oli 1940ndail aastail KGB ning Errol Flynn 1930ndatel aastatel natside agent

 2. Archaeological Investigations on the Sites of the Glassworks of Central Estonia / Andres Tvauri

  Tvauri, Andres, 1970-

  2013-01-01

  18. sajandil oli peamiseks klaasitootmise piirkonnaks Eesti alal Viljandimaa põhja- ja Põhja-Tartumaa lääneosa, kus aastatel 1760-1780 tegutses seitse klaasikoda: Utsali, Laashoone, Altnurga, Haava, Tõrna, Laasme, Hoone. Klaasikodade asupaikadest leitud materjalist

 3. Hemingway oli KGB, filmistaar Errol Flynn natside agent? / Tõnis Erilaid

  Erilaid, Tõnis, 1943-

  2009-01-01

  John Earl Haynes, Harvey Klehr ja Alexander Vassiliev väidavad oma raamatus "Spies : The Rise and Fall of the KGB in America", et Ernest Hemingway oli 1940ndail aastail KGB ning Errol Flynn 1930ndatel aastatel natside agent

 4. Accounting for heterogeneity in cross-country bank efficiency comparisons. The case of new EU member states / Marko Košak, Jelena Zorić

  Košak, Marko

  2011-01-01

  Artiklis käsitletakse heterogeensuse probleemi panga efektiivsuse uuringutes, kasutades stohhastilist tehnikat ning uurimisobjektideks Euroopa Liidu uued liikmesriigid Kesk- ja Ida-Euroopast (sh Eesti) aastatel 1998-2007. Tabelid

 5. Architecture and transformation: public buildings and urban renewal in Tallinn, 2005-2015 / Carl-Dag Lige

  Lige, Carl-Dag, 1982-

  2015-01-01

  Muutustest Tallinna linnaruumis ja ühiskondlike hoonete arhitektuuris aastatel 2005-2015. Vesilennukite angaaridest Lennusadamas (KOKO Arhitektid), Eesti Kunstiakadeemia uue hoone ideekavanditest (KUU Arhitektid, Taani bürood SEA ja EFFEKT), Rotermanni kvartalist Tallinna kesklinnas

 6. Millise tuleviku You Tube meile toob? / Peeter Marvet ; interv. Pullerits, Priit

  Marvet, Peeter, 1970-

  2008-01-01

  Tehnokratina tuntud Peeter Marvet, uue meedia juhtiv asjatundja Eestis, on viimastel aastatel jälginud noorte ja internetiga toimuvat kogu maailmas, mistõttu Postimees palus tema hinnangut, milline võiks olla veebi roll Soome koolimõrvades

 7. Studija prihodit v dom / Jekaterina Golubeva

  Golubeva, Jekaterina

  2004-01-01

  Ameerikas XX sajandi 20-ndail aastatel arhitekt Mies van der Rohe poolt projekteeritud esimesest korter-stuudiost (korter ilma tube eraldavate vaheseinteta) ja korter-stuudiod 85 aastat hiljem. Nõuandeid sisustuseks

 8. Panama välismajanduspoliitilised valikud / Sten Schwede

  Schwede, Sten

  2003-01-01

  Panama Vabariigi suhtelise isoleerituse majanduslikest põhjustest. Analüüsi aluseks on regiooni majandusintegratsioonis toimunud arengud 1960. aastast alates. Tabel: Tööstuse osakaal sisemajanduse kogutoodangust Ladina-Ameerikas aastatel 1945-1999 (%)

 9. Eesti kirikute keskaegsete seinamaalingute uurimisest ja restaureerimisest / Hilkka Hiiop, Anneli Randla

  Hiiop, Hilkka, 1974-

  2009-01-01

  Johannes Gahlnbäcki ja Helge Kjellini uuringutest 20. saj. 1. poolel. Restauraator Viktor Filatovi poleemilisest tegevusest Saaremaa kirikute restaureerimisel 1970. aastatel. V. Filatov ja Villem Raam Valjala ja Muhu kiriku maalingutest

 10. The Significance of Tallinn and Livonia to Helsinki in 1550-1600 / Seppo Aalto

  Aalto, Seppo

  2013-01-01

  Helsingi oli oma asutamisest peale Tallinnaga tihedalt seotud. Kui Rootsi sai 1560. aastatel Tallinna ja Põhja-Eesti enda valdusesse, siis need sidemed tihenesid ning mõjutasid Helsingi eluolu kõiki aspekte

 11. Baltic foreign policy making establishments of the 1990s : influential institutional and individual actors / Ausra Park

  Park, Ausra

  2005-01-01

  Poliitiliste institutsioonide ja nende juhtide - presidentide, peaministrite, välisministrite, väliskomisjonide juhtivate poliitikute - rollist Baltimaade välispoliitika kujundamisel aastatel 1990-1999. Tabelid

 12. Timber trade 1995-1996 in Estonia - with special reference to the conservation of biodiversity and implementation of the Washington Convention / Tea Nõmmann

  Nõmmann, Tea

  1997-01-01

  Eesti puidukaubandusest aastatel 1995-1996 ning puidukaubandust puudutavatest keskkonnaalastest konventsioonidest (bioloogilise mitmekesisuse konventsioon ja Washingtoni konventsioon ohustatud taime- ja loomaliikidega rahvusvahelise kaubanduse kohta) ja teistest õigusaktidest. Lisatud Eesti kaupade nomenklatuuris ära toodud troopiliste puiduliikide loetelu

 13. Vanaautodega ümber Sitsiilia / Tõnu Korrol

  Korrol, Tõnu, 1980-

  2006-01-01

  Targa Florio on sitsiillase Vincenzo Florio asutatud maanteevõidusõit, mida peeti 61 korda aastatel 1906-1977. Autor viibis Sitsiilias, kui seal peeti planeedi vanimale võidusõidule pühendatud mälestussõit

 14. Eesti ilukirjanduse tulemine ja mittetulemine aastail 2001-2002 / Mare-Mai Kõnno

  Kõnno, Mare-Mai

  2006-01-01

  Eesti ilukirjanduse tulemisest eesti kirjandusväljale aastatel 2001-2002 lähtuvalt raamatute kirjastamisest ja arvustamisest. Lisana sisaldab 2001. ja 2002. aastal avaldatud arvustamata teoste nimekirja

 15. Tallinna on tabamas hotellibuum? / Margit Aedla

  Aedla, Margit, 1970-

  2003-01-01

  Reval Hotelligrupi tegevdirektor Feliks Mängus analüüsib olukorda Eesti hotelliturul ning leiab, et hotellituru 6-10%-list kasvu viimastel aastatel ei saa pidada plahvatuslikuks, kuna nõudlus on alati liikunud investeerimisotsuste ees.

 16. Politics of pop art: a private dream or a social practice / Mari Laanemets

  Laanemets, Mari, 1975-

  2010-01-01

  Kumu Kunstimuuseumis 27.11.2009-11.04.2010 eksponeeritud näitusest "POPkunst Forever!", kuraator Sirje Helme, kujundaja Andres Tolts. Popkunsti tulekust Nõukogude Eestisse 1960. aastatel. Rühmitustest ANK'64, SOUP'69, Visarid

 17. Mida laulsid eesti meeskoorid enne aastat 1940? / Saari Tamm

  Tamm, Saari, 1968-

  2009-01-01

  Koori ja koorilaulu mõistmisest saksa ja eesti kultuuriruumis, saksa koorikultuuri mõjust eesti omale, sissevaade eesti kooride repertuaari XX sajandi algupoolel. Eesti kooride repertuaariküsimustest 1930ndatel aastatel. Tsitaate koorijuhtidelt ja heliloojatelt tolleaegses ajakirjanduses

 18. Be drunk, be very, very drunk / Anders Härm

  Härm, Anders, 1977-

  2009-01-01

  Loeng-performance'i tekst joomisest ja alkoholipoliitikast, mis esitatud koos norra ansambli "Baktruppen" muusikaga rahvusvahelisel konverentsil "Koht ja paik" III ja aastatel 2002-2006 erinevatel konverentsidel ja teatrifestivalidel

 19. Unikalnaja juvelirnaja võstavka

  2003-01-01

  Dubais avati juveliirikunsti rändnäitus "Maharadzhade aarded". Organiseeris firma Cartier. Näidatakse 1920-ndatel aastatel maharadzhade tellimusel valmistatud esemeid: kellad, ehted, tuhatoosid, sulepead, kandikud

 20. Kunst ja rahulolematus : Teooria aastatuhande vahetusel / Thomas McEvilley

  McEvilley, Thomas, 1939-

  2010-01-01

  Kunstikriitika rollist ja selle muutumisest 1960-1970. aastatel, kunstiteoreetikute ja -kriitikute suhtumisest formalismi ja selle esindajate loomingusse, formalismi doktriini põhjustest ja järelmõjudest