WorldWideScience

Sample records for kvalitativ analyse av

 1. Upplevelser av "Employer Branding" : En kvalitativ fallstudie av anställda hos BA

  Hermansson, Otto; Elisabeth, Mackenhauer

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på BA (fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation medan valet av deltagare var ett slumpmässigt urval vilket resulterade i åtta respondenter (n= 8). Studien var en kvalitativ fallstudie med ett psykologiskt angreppssätt och innehöll en ostrukturerad intervju som tillsammans m...

 2. Klarar polisen krisen? : En kvalitativ textanalys av polisens kriskommunikationsretorik

  Johnsson, Sara; Hedbjörk, Emma

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att ur ett public relations-perspektiv studera polisens kriskommunikationsretorik i samband med kritik från allmänheten. Denna uppsats har utgått från två fall; fallet i arresten och kvinnoregistret. I uppsatsen har en kvalitativ textanalys använts på sammanlagt 14 texter från polisens egna kanaler. Den teori som använts för att urskilja vilka försvarsstrategier som polisen använt i materialet är image restoration theory. Dessutom har ett public relations-perspekti...

 3. Sensitiv responsivitet i barnehagen: En kvalitativ studie av hvordan profesjonell omsorg i barnehagen påvirkes av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn

  Selmer-Olsen, Maria

  2013-01-01

  Tema for denne masteroppgaven er sensitiv responsivitet i barnehagen, og jeg har undersøkt hvordan profesjonelle omsorgsgiveres relasjoner til enkeltbarn får innvirkning på omsorgen. Problemstillingen er som følger: Hvordan påvirkes den profesjonelle omsorgen i barnehagen av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ undersøkelse med en hermeneutisk tilnærming, bygget på en sosialkonstruktivist...

 4. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  Björnberg, Nana; Hansen, Jonna

  2018-01-01

  Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. Som metod tillämpade studien kvalitativ textanalys och de tre grundläggande appellformerna, visuell retorik samt argumentation ...

 5. Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

  Siverts, Torstein

  2005-01-01

  Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forståelse for hva slags erfaringer fra og perspektiver på sitt skoleliv elever med denne funksjonshemmende lidelsen har. Med grunnlag i analyser av intervjuer med elever om deres erfaringer og perspektiver, har jeg prøvd å b...

 6. Konstruktionen av stress : En kvalitativ studie om hur stress upplevs i banksektorn

  Blohm, Martin; Konradsson, Axel

  2017-01-01

  Bakgrund: Arbetslivet förändras ständigt till följd av digitaliseringen och tillgången till information ökar kraftigt. Banksektorn är en av de sektorer som påverkats mest av dessa förändringar och studier har visat att arbetsrelaterad stress ökar till följd av detta. Det är lätt att utifrån studier och fackliga undersökningar förknippa stress i banksektorn med arbetsmiljöproblem eftersom fokus ligger på ohälsa och sjukskrivning. Samtidigt vill många människor arbeta i banksektorn och i andra ...

 7. Konflikten mellan arbetsliv och familjeliv : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars upplevelser av psykisk hälsa och balans i tillvaron

  Ahlzén, Amanda

  2015-01-01

  Dagens arbetsliv ställer helt andra krav på individen än förr. På arbetsmarknaden krävs flexibilitet och eget ansvar, där individen förväntas kunna arbeta när som helst och var som helst. Dessa faktorer har bidragit till en obalans mellan arbetsliv och familjeliv som kan orsaka olika former av ohälsa. Syftet med denna studie är att undersöka hur småbarnsföräldrar upplever sin psykiska hälsa i relation till balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Studien bygger på en kvalitativ metod och dat...

 8. Analyse av LOD-tiltak

  Kunduraci, Meltem

  2016-01-01

  Endrede klimatiske forhold og større urbanisering medfører økte oversvømmelsesskader i urbane områder. Ekstreme nedbørhendelser opptrer oftere og kraftigere. Utbygging med tette flater hindrer infiltrasjon til grunnen. Den naturlige utjevningen av overvann reduseres. Dette resulterer i økende belastninger på det eksisterende avløpssystemet. Kapasiteten på avløpsnettet er mange steder overbelastet og er ikke i stand til å håndtere overvannsmengder under styrtregn. Lokal overvannsdisponering el...

 9. Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

  Jonsson, Andreas

  2014-01-01

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner. Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts ut för närmare studie. De har analys...

 10. Læreres opplevelser og meninger knyttet til betydningen av intervensjonen "Stressmestring i skolen" for eget stress : en kvalitativ studie

  Stegegjerde, Bjørnhild

  2012-01-01

  Arbeid er en sentral helsedeterminant, og gode psykososiale forhold på arbeidsplassen ansees å være av stor betydning for individets helse. Stress i arbeidslivet er et betydelig problem for individet, arbeidsplassen og samfunnet. Lærere har gjennom flere studier blitt funnet å være en arbeidsgruppe som opplever mye stress. Denne studien tar utgangspunkt i prosjektet «Stressmestring i skolen», som hadde som mål å lære elever og lærere oppmerksomhetstrening. Oppmerksomhetstrening praktiseres fo...

 11. Å speide etter spiritualitet. En analyse av spiritualitetsbegrepet i speiderbevegelsen

  Holmefjord, Aina

  2015-01-01

  Denne masteroppgaven inneholder analyser av speiderbevegelsens bruk av begrepet "spiritualitet" i to bøker skrevet av bevegelsens grunnlegger; "Scouting for Boys" og "Rovering to Succes" og to dokumenter av The World Organization of he Scoutmovement . Robert Baden-Powell grunnlag speiderbevegelsen i 1908 og hans litteratur og bøker publisert på tidlig 1900-tallet setter rammeverk for mye av dagens speiderbevegelses ideologi og visjon. Speiderbevegelsen har et r...

 12. Att arbeta i restaurangbranschen : En kvalitativ studie om arbetstagares upplevelser av psykosocial arbetsmiljö och stress

  Sauer, Emma

  2016-01-01

  En utgångspunkt för arbetslivet bör vara att skapa en arbetsmiljö som ger individer förutsättningar att ingå, kvarstå och utvecklas i arbetet. Arbetsmiljön är betydande för både individers hälsa och verksamheters utveckling samt förutsättningar för tillväxt. Arbetsplatsen betonas därmed vara en betydande arena för förebyggande insatser. Det är arbetsgivaren som har huvudsakligt ansvar för arbetsmiljön. Ingen arbetstagare ska riskera att skadas eller drabbas av ohälsa i arbetet. Syftet med stu...

 13. Etikk i anvendt idrettspsykologi: en kvalitativ studie av idrettspsykologiske rådgiveres etiske utfordringer i anvendt idrettspsykologi, og håndtering av disse

  Ulltang, Espen

  2015-01-01

  Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2015 Idrettspsykologi er et fag som arbeider for å utvikle mentale ferdigheter hos utøvere og trenere. De som arbeider med anvendt idrettspsykologi møter en rekke etiske utfordringer i sin praksis, men kunnskap om dette synes mangelfullt i Norge. Internasjonalt er det publisert en rekke essays, artikler, og bøker om etiske utfordringer i anvendelsen av faget, men ingen studier viser hvordan norske idrettspsykologiske rådgivere opplever sl...

 14. If it doesn’t spread it’s dead  : En kvalitativ studie över hur unga entreprenörer positionerar sig på marknaden och med hjälp av sociala medier sprider sitt varumärke

  Hoffman, Anna; Ahlinder, Sandra

  2013-01-01

  Abstract Title: If it doesn’t spread it’s dead - a qualitative study on how young entrepreneurs are positioning themselves in the marketplace and with the help of social media spreading their brand. (If it doesn’t spread it’s dead ­- en kvalitativ studie om hur unga entreprenörer positionerar sig på marknaden, med hjälp av sociala medier sprider sitt varumärke).   Number of pages: 48   Author: Sandra Ahlinder, Anna Hoffman   Tutor: Peder Hård af Segerstad Course: Media and Communications Stud...

 15. ”Varken E=mc2 eller Det förlorade paradiset rafsades ihop av en festprisse” : En kvalitativ studie om introvert beteende i skolan

  Larsson, Sofie; Nordqvist, Micaela

  2015-01-01

  Denna studie syftar till att lyfta fram begreppet introvert i skolvärlden genom att undersöka hur introverta beteenden kan påverka elevers utbildning. Vi lyfter även fram lärares tillskrivande av introvert beteende. Vi utgår ifrån Jung och H.J. Eysencks definitioner av begreppet introvert samt tar upp olika beteendeteorier och perspektiv på introvert beteende för att kunna identifiera och analysera våra resultat. Studiens metod är en empirisk datainsamling i form av observationer och intervju...

 16. Kvalitativ metodologi & vidensproduktion

  Fast, Michael

  -Ponty), hermeneutikken (eks. Dilthey, Weber, symbolsk interaktionisme (eks. Mead, Blumer). Det primære er, at diskutere de metodolo­gi­ske antagelser og deres koblinger til undersøgelse og forståelse af en konkret virkelighed - hverdags­virkelig­heden og livsverden. Det vil sige; hvad er kvalitativ metodologi og...

 17. Läget i berggrummet : En kvalitativ undersökning av inverkande faktorer i arbetsmiljön på en byggarbetsplats i ett bergrum

  Miladi, Lubna

  2014-01-01

  Strävan efter att minska risker för arbetsskador och uppnå en god arbetsmiljö är betydelsefull idag inte minst på byggarbetsplatser.   Syftet med examensarbetet var att, utifrån kartläggning av arbetsmiljön på en byggarbetsplats, belysa några faktorer som har inverkan på arbetsmiljön. Magisteruppsatsen har begränsats till att undersöka arbetsmiljön på en byggarbetsplats i ett bergrum. Några organisatoriska faktorer som säkerhetskultur, attityder, kunskap samt fysiska faktorer som belysning, b...

 18. Analyse av overvannsnettet i Ås sentrum ved bruk av simuleringsprogrammet SWMM

  Dvergsnes, Eirunn

  2016-01-01

  Jorden står ovenfor klimaendringer med økende temperaturer og en hyppigere forekomst av intense nedbørshendelser. For overvannssystemer i urbane strøk er den økte nedbørintensiteten en stor utfordring. Urbanisering har medført en stor andel tette flater, og lukking av naturlige bekkesystemer. Dette krever en raskere bortledning av regnvannet gjennom rør i bakken. Store deler av det norske overvannssystemet er ikke dimensjonert etter dagens norske standard. Denne ble revidert se...

 19. Sociala medier - en påverkande faktor på identitetsutveckling och psykiskt välbefinnande : En kvalitativ studie om unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter av sociala medier

  Wiksten, Isabell; Ström, Johanna

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka och uppmärksamma unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter avseende hur sociala medier påverkar deras identitetsutveckling och psykiska välbefinnande. Det är en kvalitativ studie baserad på två fokusgrupper med tre högskole- och universitetsstuderande kvinnor, i åldern 18 - 25. Det genomfördes även en individuell intervju med en professionell som är verksam på en stödmottagning för psykisk ohälsa. Den teoretiska utgångspunkten i analysen är symbolis...

 20. Software og kvalitativ dataanalyse

  Kristiansen, Søren

  Denne bog handler om brug af softwareprogrammer til håndtering og analyse af kvalitative data. Den gengiver og diskuterer nogle af de væsentligste problemstillinger, muligheder og perspektiver, som knytter sig til indførelsen af softwareredskaber til analyse af kvalitative data med udgangspunkt i...

 1. «Det er stort sett retorikk og ikke så mye realitet»: En kvalitativ studie av norske idrettsbistandsorganisasjoner sitt forhold til formelle retningslinjer/Norad

  Moen, Astri Tangen

  2013-01-01

  I nyere tid har det skjedd store endringer innen norsk og internasjonal utviklings- og bistandspolitikk. Fokuset har gått fra å legge vekt på økonomisk utvikling til å legge mer vekt på sosial utvikling. Norad mener det er mer fokus på sivilt samfunn, utviklingslandenes evne til å bygge seg opp, bekjempe korrupsjon, samt god forvaltning av ressurser i dagens bistandspolitikk. De siste 10-15 årene har det dessuten vært økende interesse for idrett som bistand, både i Norge og internasjonalt. Id...

 2. ANALYSE AV SAMVARIASJON MELLOM MÅLT ARBEIDSBELASTNING (NAS) OG DEN SUBJEKTIVE OPPLEVELSEN AV ARBEIDSBELASTNINGEN (NASA-TLX) VED INTENSIVAVDELINGER

  Graarud, Vibeke

  2015-01-01

  SAMMENDRAG Sykehus generelt og intensivavdelinger spesielt er under økende press for å kunne drive god og riktig ressursforvaltning. Dermed øker også behov for å kunne dokumentere intensiv-avdelingenes aktivitet og ressursbehov. Nursing Activities Score (NAS) blir ved flere av landets intensivavdelinger brukt som scoringsverktøy for arbeidsbelastning. Det er et verktøy som har til hensikt å kartlegge behovet for antall sykepleiere per pasient. Det er i Norge flere sykepleiere per intensivpasi...

 3. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  Hagen, Marit Svennevig; Haugstvedt, Merete Lehne Rugdal

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 4. Vägen till projektledarrollen : En kvalitativ studie om projektledares väg till projektledarrollen

  Björlin, Sandra; Troedsson Rundqvist, Emma

  2017-01-01

  Denna studie belyser hur projektledares väg till projektledarrollen ser ut. Det är en kvalitativ studie baserad på berättelser från åtta personer aktiva inom fyra olika organisationer. Syftet med undersökningen var att studera hur yrkesverksamma projektledares väg till projektledarrollen ser ut. Genom semistrukturerade intervjuer tog vi del av hur respondenternas aktiva och mindre aktiva val, från studier till yrkesliv, påverkat deras väg till projektledarrollen. Vi har valt att avgränsa unde...

 5. Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier

  Lund, Dorthe Hedensted

  - et overblik". Rapporten opsamler resultaterne under fire hovedspørgsmål: Bygger klimatilpasningsstrategien på en forudgående kortlægning? Er strategien omsat til konkrete handlinger/handleplaner? Hvordan er samarbejde og ansvarsfordeling i forhold til andre aktører grebet an? og: Hvordan er...

 6. Bristande samsyn i lärares definition av hot och våld : En kvalitativ studie om förekomst av hot och våld mot lärare på högstadieskolor.

  Eklund, Anton; Johansson, Tommy

  2017-01-01

  Denna kvalitativa studie syftar till att studera förekomsten av hot och våld mot lärare på högstadieskolor, hur man på de undersökta skolorna arbetar med att minimera förekomsten av hot och våld samt hur lärare definierar sin syn på vad som kan vara hot och våld från föräldrar och elever. Studien är baserad på ett riktat bekvämlighetsurval där skyddsombud på högstadieskolor i den undersökta kommunen valdes ut. I samband med analysen av studiens resultat har Lintons rollteori använts för att s...

 7. Analyse av en konfliktfylt planprosess. Medvirkning og makt – i spenningsforholdet mellom ulike stedsidentiteter

  Ihle, Hilde Nygaard

  2016-01-01

  Oppgaven beskriver reguleringsplanprosessen i 2015, og leter etter spor av Sætres stedsidentitet i historiske planer og debatt. Jeg ser etter identitetsuttrykk forstått som stedsfølelse (sence of place), den sosiale konteksten der stedet skapes og gjenskapes gjennom sosiale praksiser (locale) og den fysiske beskrivelsen av stedet (location). I oppgaven ser jeg på hvordan innbyggerne påvirket prosessen gjennom dialog på to Facebook-sider, avisinnlegg og høringsinnspill. Jeg analyserer akti...

 8. Utholdenhetstrening i fotball: En analyse av smålagsspill brukt som utholdenhetstrening

  Lorvik, Knut

  2013-01-01

  Utholdenhet er en fysisk egenskap som har betydning for fotballprestasjonen. Det viser flere studier. Helgerud (et al. 2001) fant signifikante forbedringer i forhold til flere fysiske mål som ble testet. Impellizzeri (et al. 2008) fant i sin studie at en forbedring i VO2max påvirket kortpasningsferdighetene positivt. I denne oppgaven har jeg fokusert på utholdenhetstrening i fotball og har to problemstillinger. Den første problemstillingen handler om hvilke studier som er gjort av utholde...

 9. "Dem vil at barna skal ha noe å gjøre" : En casestudie av Habbo.no

  Kvaale, Torkel

  2012-01-01

  Denne oppgaven er en kvalitativ casestudie av Habbo.no, en virtuell verden der hovedgruppen av brukere er barn og unge. Det kvalitative forskningsintervju representerer metodeverktøyet som er brukt for innsamlingen av data, og datamaterialet består av 10 intervjuer med tilsammen 13 brukere av Habbo.no, i alderen 10-12 år. Habbo ble skapt av det finske selskapet Sulake i 2000 som hevder at denne er verdens største virtuelle verden for tenåringer. Habbo.no er kun én av til sammen 35 unike H...

 10. Digitala spel : En kvalitativ studie om E-sportspelares erfarenheter från karriär och upplevd hälsa

  Szilagyi, Ivan

  2017-01-01

  Ungdomar och unga vuxna är de främsta användarna av digitala spel och även de främsta entusiasterna av fenomenet E-sport. Spelvanor är av betydelse då studier har påvisat att det finns determinanter, både fysiologiska och psykologiska som kan påverka individens välbefinnande.Syftet med studien var att undersöka professionella E-sportspelares erfarenheter av att utöva sin sport och hur de upplever att detta påverkar hälsan. En kvalitativ metod användes och datainsamling utfördes genom intervju...

 11. Ungdom og fortelling - en narrativ analyse av Gen 37 med et særlig henblikk på forkynnelse av gammeltestamentlige fortellinger til ungdom

  Sæbø, Linn

  2011-01-01

  Det er mange som har skrevet om hvordan en kan forkynne det gamle testamentet, og det er mange som har skrevet om hvordan forkynne for ungdom, men få har satt disse to fagområdene sammen. I denne oppgaven vil jeg prøve å gjøre akkurat det. Jeg vil først gå inn på emnet; ungdom og fortellinger. Der vil jeg se på Plan for trosopplæring og RLE-planen med henblikk på hvor mye av ”pensum” som er fortellingsstoff. Jeg vil også komme inn på temaet; hvem er ungdom, og ungdom og identitet....

 12. En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler

  Cecilie Katrine Utheim Grønvik

  2015-01-01

  Full Text Available A qualitative study of nursing students' experience of new learning activities in critical evaluation of quantitative research articles Evidence-Based Practice is a vital part of professional health care and nurses need to have knowledge of research. This article presents nursing students' experience with new learning activities in critical evaluation of quantitative research articles. This experience was studied in focus group interviews with second-year nursing students. The students described it as challenging to understand the various quantitative designs and statistical methods. Specific requirements in the learning activities, constructive feedback, relevance and conformity between learning activities and assessments seem to promote the targeted learning outcome. How students' knowledge and skills are received in practice seems to affect students' attitudes and behavior in relation to the application of research results. To increase evidence-based practice there appears to be a need for innovative processes that can strengthen the cooperation between the nursing education and the field of practice.

 13. Enhet og Dannelse : En idehistorisk analyse av enhets og dannelses idealet til Bauhaus direktøren Walter Gropius

  Hansen, Britt Hogstad

  2003-01-01

  Sammendrag Denne avhandlingen presenterer et annet bild av den tyske arkitekten og pedagogen Walter Gropius (1883-1969) enn det som har vært vanlig til nå i Norge. Ofte blir han fremstilt som en av funksjonalismens fremste representanter og en som banet vei for den moderne arkitekturen. I denne sammenheng beskrives han ofte som en som brøt fullstendig med alle tidligere tradisjoner. Denne oppgaven vil derimot forsøke å vise at han ikke brøt med tidligere tradisjoner, men at han i høyeste ...

 14. Kan kostholdsdata fra hjerte- karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?

  Elin Bjørge Løken

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGEt selvadministrert spørreskjema om utvalgte sider av det vanlige kostholdet er besvart av ca. 60 000 mennog kvinner i de tre første hjerte-karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland (1974-1988.Sammenligning av kostdata hos et utvalg av deltakerne som både besvarte spørreskjemaet og et 24 timerskostintervju, har vist at spørreskjemaet ikke bare ga et brukbart bilde av forbruket av melk, brød,smør/margarin og kaffe, men også for beregnet inntak av energi, protein, fett og kalsium. Skjemaetinneholdt få spørsmål om friske plantematvarer og kan derfor ikke gi data for inntak av antioksidanter.Resultatene viste klare forskjeller i kostholdet mellom menn og kvinner og i forhold til bosted. Videreanalyser har vist statistisk signifikante sammenhenger mellom en eller flere kostkomponenter og risiko forulike typer kreft og lårhalsbrudd. Materialet omfatter en forholdsvis ung kohorte, og kan på sikt væreinteressant for studier av andre sykdommer eller dødsårsaker som antas å ha sammenheng med en ellerflere av de kostkomponentene som spørreskjemaet omfatter. Ved vurdering av resultatene er det viktig å tahensyn til at spørreskjemaet ikke omfattet det totale kostholdet.Løken EB, Solvoll K. Can dietary data from the cardiovascular disease studies in Finnmark,Sogn og Fjordane and Oppland be used to analyse risk for other diseases?Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYA self-administered questionnaire covering selected aspects of the habitual diet was answered byapproximately 60 000 men and women who participated in the three first screenings of cardiovasculardisease risk factors in the counties of Finnmark, Sogn og Fjordane and Oppland (1974-1988. A subsampleof the subjects was in addition interviewed about their intake of foods and beverages on the day before thequestionnaire was handed out. It appeared that the questionnaire not only provided reasonable data onconsumption of milk, bread, butter/margarine and

 15. Musik- och Kulturskolans framtid… : En kvalitativ studie om musiklärares och rektorers tankar om dagens och framtidens musik- och kulturskola

  Nilsson, David

  2011-01-01

  Den här undersökningen syftar till att få en djupare förståelse för hur musik- och kulturskolans verksamhet kan se ut i framtiden. Jag vill få en inblick i vilka faktorer som påverkar utvecklingen av den kommunala musik- och kulturskolan, samt hur musik- och kulturskolan väljer att förhålla sig till dessa faktorer. För att undersöka detta har jag använt mig av kvalitativ intervju som forskningsmetod för att därigenom få fram fyra instrumentallärares och tre musikledares tankar och erfarenhete...

 16. Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem : beaktas de i e-handelsföretag?

  Choudhury, Nafiz

  2010-01-01

  Syfte: Analysera och diskutera huruvida teori om kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem för fysiska företag beaktas i e-handelsföretag. Identifiera framgångsfaktorer för implementeringen av affärssystem i e-handelsföretag. Forskningsfråga: Beaktas samma kritiska framgångsfaktorer vid implementering av ett affärssystem i stora fysiska företag som små e-handelsföretag? Metod: En kvalitativ metod antogs vilket innebar att en fallstudie genomförts som omfattat två responden...

 17. Historiens Mening som et Kreativt Produkt - En Analyse av Camille Paglias "The Birth of the Western Eye"

  Kyllingstad, Elisabeth

  2016-01-01

  Dette prosjektet er en metodisk tilnærming til Camille Paglias filosofiske historietekst ”The Birth of the Western Eye”. Sexual Personae – Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson (1991) er en revidert versjon av doktorgradsavhendlingen hennes, som hun forsvarte i 1974. Den forteller om det Paglia identifiserer som grunnleggende drivkrefter i det vestlige mennesket, og dets kunstneriske produksjon. På denne måten kan verket leses som en guide gjennom vestlig tenkning så vel som kun...

 18. De yngste barna og tingene deres – en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger

  Dag Øystein Nome

  2017-03-01

  Full Text Available Artikkelen presenterer en mikro-etnografisk undersøkelse av barns forhold til tingene i to småbarnsavdelinger i norske barnehager. Hensikten er å forstå hvordan barns relasjoner til ting virker inn på deres mulighet til deltagelse og sosial posisjonering i gruppen. Undersøkelsen er basert på Aktør-Nettverk-Teori som vektlegger tingenes betydning som agens i sosiale nettverk og tingenes funksjon som forlengelse av barnas kropper. Undersøkelsen viser at tingene har betydning som legitim inngangsbillett til deltagelse i lekegrupper og at tingenes innbyrdes hierarkiske orden bidrar i å uttrykke den sosiale orden mellom barna som inngår i relasjon med dem. The article presents a micro-ethnographic study on toddlers’ relationship to the material artefacts in two Norwegian kindergarten groups. The purpose of the study is to understand how their relationship with objects influences their possibilities for participation in peer groups. The study is based on Actor-Network-Theory. A main point is that material artefacts have agency in social networks surrounding us and function as extensions of our bodies. The study indicates that material artefacts serve as entrance tickets for participation in group activities and that the hierarchic order between the objects in the room, influences the social order among the children using them.  

 19. Ledige seniorer - en kvalitativ undersøgelse

  Luccat, Dorte

  Denne undersøgelse har til formål at afdække ledige seniorers oplevelse af at være ledig samt deres ønske om at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Desuden er formålet at belyse, hvilke barrierer eller potentialer, der – set med de interviewedes øjne – eksisterer for de ledige seniorer i forhold til...... at komme ud på arbejdsmarkedet igen. Undersøgelsen er kvalitativ og resultaterne heraf er tiltænkt som et supplement til en kvantitativ undersøgelse af ledige seniorer, jf. Larsen og Miiller (2006a) med det formål at nuancere og uddybe nogle af de kvantitative resultater. I sidstnævnte undersøgelse stammer...... data fra Danmarks Statistik. Dette arbejdspapir indgår endvidere som en del af en større undersøgelse om ”Fastholdelse og rekruttering af seniorer”, som desuden består af såvel en kvantitativ som en kvalitativ virksomhedsundersøgelse, se Larsen og Miiller (2006b) og Luccat (2005). Disse undersøgelser...

 20. Vannmagasinet er ikke fullt før det renner over : en analyse av effekten av redusert etterspørsel i et vannkraftsystem, eksemplifisert med energieffektivisering i bygninger

  Siljan, Marte

  2010-01-01

  Energieffektivisering i bygninger regnes som et av de mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere forbruk av energi, samt bidra til reduksjon i klimagassutslipp. I følge rapporter fra blant annet Lavenergiutvalget (2009) og Klimakur 2020 (2010), vil det være mulig å frigjøre rundt 10 TWh elektrisitet fra norske bygninger i løpet av de neste ti årene. Denne masteroppgaven tar for seg følgene av en tilsvarende etterspørselsreduksjon i det norske kraftsystemet. Norge har et kraftsystem med n...

 1. Potential utilization of biomass in production of electricity, heat and transportation fuels including energy combines - Regional analyses and examples; Potentiell avsaettning av biomassa foer produktion av el, vaerme och drivmedel inklusive energikombinat - Regionala analyser och raekneexempel

  Ericsson, Karin; Boerjesson, Paal

  2008-01-15

  The objective of this study is to analyse how the use of biomass may increase in the next 10-20 years in production of heat, electricity and transportation fuels in Sweden. In these analyses, the biomass is assumed to be used in a resource and cost efficient way. This means for example that the demand for heat determines the potential use of biomass in co-generation of heat and electricity and in energy combines, and that the markets for by-products determine the use of biomass in production of certain transportation fuels. The economic conditions are not analysed in this study. In the heat and electricity production sector, we make regional analyses of the potential use of biomass in production of small-scale heat, district heat, process heat in the forest industry and electricity produced in co-generation with heat in the district heating systems and forest industry. These analyses show that the use of biomass in heat and electricity production could increase from 87 TWh (the use in 2004/2005, excluding small-scale heat production with firewood) to between 113 TWh and 134 TWh, depending on the future expansion of the district heating systems. Geographically, the Stockholm province accounts for a large part of the potential increase owing to the great opportunities for increasing the use of biomass in production of district heat and CHP in this region. In the sector of transportation fuels we applied a partly different approach since we consider the market for biomass-based transportation fuels to be 'unconstrained' within the next 10-20 years. Factors that constrain the production of these fuels are instead the availability of biomass feedstock and the local conditions required for achieving effective production systems. Among the first generation biofuels this report focuses on RME and ethanol from cereals. We estimate that the domestic production of RME and ethanol could amount to up to 1.4 TWh/y and 0.7-3.8 TWh/y, respectively, where the higher figure

 2. The movement continues : En kvalitativ textanalys av Donald Trump ur ett propagandaperspektiv

  Segerström, Lina

  2018-01-01

  Den 20 januari 2017 tillträdde Donald Trump som USA:s 45e president. Redan under valkampanjen, som Trump gick in i som en politisk outsider, såg vi en ny kommunikationsstil träda i kraft som enligt Enli (2017) bättre kan beskrivas som amatörism. Språket var rakt, direkt och ofiltrerat och tog ett stort kliv ifrån den traditionella politiska kommunikationen. Trumps huvudsakliga kommunikationsplattform är den sociala mediesajten Twitter där han kommunicerar frekvent och monologiskt med sin publ...

 3. Mestring i morsrollen - En kvalitativ studie av mestringsopplevelser hos nybakte mødre

  Grønlie, Birgitte Vigestad

  2015-01-01

  Master i sosialt arbeid Å bli forelder kan være en overveldende opplevelse. Forskning på̊ feltet viser at det er ulike faktorer som påvirker hvordan mødre i dag opplever barselperioden, og hva som fører til god eller dårlig psykisk helse hos kvinner i barsel. Denne mastergradsoppgaven omhandler hvordan fem nybakte mødre beskriver mestringsopplevelser...

 4. Motivasjon for å lære. En kvalitativ studie om opplevelse av autonomi i skolen

  Drivenes, Anja Solveig

  2015-01-01

  The theme of this master thesis is motivation and self-regulated learning. The goal has been to achieve deeper understanding about how teaching in schools can lead to interested, engaged and active pupils. Like the title of the project dictates, the purpose of this study is to achieve insight in the pupils' motivation for learning. Deci & Ryans' (2000) self- determination theory and social cognitive perspective (Zimmerman, 2000) have been used as a theoretical fo...

 5. Nyutdannede allmennlærere og deres opplevelse av faglig kompetanse i leseopplæring generelt og av elever med lesevansker spesielt

  Gerd Grimsæth

  2015-09-01

  Full Text Available Teoretisk og praktisk kunnskap fungerer etter ulik logikk, ingen teori kan helt omsettes til praksis. Det er derfor av interesse å undersøke nærmere hvordan nyutdannede lærere opplever både sin fagkunnskap og nyervervede kompetanse i yrket. Undersøkelsen som her blir presentert har følgende problemstilling: Hvordan opplever nyutdannede lærere sin kompetanse i leseopplæring generelt og leseopplæring av elever med lesevansker spesielt? Denne pilotundersøkelsen tar utgangspunkt i Q- metoden; nyutdannede lærere plasserer subjektive utsagn trykt på individuelle kort i en matrise. Pilotundersøkelsen baserer seg på 10 respondenter, vi valgte derfor en kvalitativ analyse av resultatene av Q-sorteringen. Resultatene viser at nyutdannede lærere opplever at de mangler kunnskap og kompetanse både i praktisk leseopplæring generelt og om lesevansker spesielt. Kartleggingsmateriell blir i liten grad brukt som grunnlag for informantenes tilrettelegging av arbeidsmåter i leseopplæring. Inkludering og sammenholdte klasser står sterkt hos informantene, men de savner informasjon om elever med lesevansker og om tilgjengelig hjelpemateriell. Resultatene understreker betydningen av veiledning av nyutdannede lærere og ikke minst deres behov for fora for faglig utvikling, faglig utveksling og refleksive diskusjoner.Nøkkelord: Nyutdannede allmennlærere; opplevd fagkunnskap og kompetanse; leseopplæring, lesevansker, Q-metodologi, læring i praksis.AbstractTheory and practice are based on different logics; this means that no theory can be fully implemented in practice. For this reason, it is interesting to investigate newly qualified teachers’ perceptions of their expertise and competence. In order to study this phenomena, the following research question was formulated: How do newly qualified teachers perceive their competence in the field of reading education in general and reading difficulties in particular? This pilot study is based on Q

 6. En kvalitativ undersøgelse – Narrativ gruppecoachings indvirkning på unge sportstalenter

  Behrens, Thomas Seiger; Gilkrog, Lene

  2010-01-01

  Narrativ gruppecoaching af unge sportstalenter - En kvalitativ undersøgelse af deltagerens oplevede effekter med interventionen Undersøgelsen tager udgangspunkt i et Team Danmark støttet forskningsprojekt af professor Reinhard Stelter. Dette projekt har til formål at undersøge den narrative...... gruppecoaching indvirkning på unge sportstalenters idræts- og hverdagsliv. En kvalitativ undersøgelsesdel blev gennemført af specialestuderende Lene Gilkrog og Thomas Behrens og bygger på dybdeinterviews med seks udvalgte deltagere i projektet. Denne undersøgelse viser mange gevinster ved at benytte narrativ...... meningsdannelse. Projektets resultater viser tydeligt, at der ligger et stort potentiale i den anvende narrativ gruppecoaching som mental tilgang til elitesporten – ikke mindst fordi udøverne udvikler deres syn på deres identitet som "hele" mennesker og ikke blot som sportsudøvere. Metoden kan helt sikkert...

 7. Strindberg på färöiska : En analys av Ett halvt ark papper

  Qureshi, Karl

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att ge en insikt i hur den färöiska översättningen av Strindbergs novell Ett halvt ark papper förhåller sig till originalet i fråga om syntax och ordbildning ur ett såväl grammatiskt som semantiskt perspektiv. Metoden som tillämpas är en kvalitativ-komparativ metod som har sitt ursprung i en kombination av kopplingsanalys och komponentanalys. Resultatet av materialet visar att måltextens syntax överlag överensstämmer med syntaxen i källtexten med ett fåtal konsekve...

 8. Læring av erfaring?

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 9. Kinky sex till salu : En semiotisk analys om hur sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i sex stycken reklambilder

  Isaksson, Elin

  2018-01-01

  Forskning visar på en lång historia av sexualisering och objektifiering av kvinnor i reklam. Vad forskning inte fokuserat på är sexualiserat våld i reklambilder. Den här studien är en sammanfogning av forskningsfälten genus och våld i reklam. Vad studien vill ta reda på är om sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i reklambilderna samt den manliga blickens perspektiv. Studien använder sig av kvalitativ semiotisk analys för att undersöka om sexualiserat våld existerar i sex s...

 10. Energy load in low energy residences. An analysis of the total energy use in 5 versions of a Norwegian residence; Energibelastninger ved lavenergiboliger. En analyse av totalenergiforbruket i 5 versjoner av en norsk bolig

  Winther, Beate Nemeth

  1997-12-31

  The purpose of the study has been to investigate whether Norwegian low energy residences have a lower energy consumption throughout their existence than residences built according to the present practises. The building life span includes in this context production of the necessary building materials, construction and use of the house and demolition and handling of the demolition materials after the house lifetime is over. 5 versions of the building are analysed: 1) A residence built after the building practise according to the 1987 building regulations. 2) A residence built according to the expected practise using the 1997 regulations. 3) A low energy residence which satisfies the demands of U-Values in the 1997 technical regulations but with solar energy equipment and efficient heat recirculation of the exhaust air. 4) A well insulated, low energy residence aided by advanced solar and low energy systems that has a very low energy consumption when in operation. 5) A residence with alternative materials compared to what is normally used in Norwegian residences. The buildings are row houses built at Hamar. All the materials used are mapped. How a large part of the materials is used as well as what materials dominate the various building parts are investigated. The energy content values in most of the building materials have been determined. The yearly energy consumption for operating all the building versions is calculated and the energy for operating is 5 times higher in residences with the largest energy consumption than in residences with the lowest consumption. The energy reduction for all the technical installations used in the row house in the study is determined. The energy consumption for demolition after the life span and transporting the demolition waste is also considered. Finally an analysis is carried out for investigating how uncertainties in the various phases of the life span of the building versions may influence the obtained results. Both an

 11. Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia

  Wenche Sortvik

  2016-06-01

  Full Text Available How nursing science materializes related to historical origin – knowledge in the field of tension between the clinic and academia   The focus of this paper is on the scientific development in nursing, and is based on an analysis of master-thesis in nursing science at the University of Bergen in the period 2005-2010 when the master title came to Norway (Sortvik 2011. The aim of this paper is on what focus a new scientific discipline as nursing science has developed through the thesis, and how it constitutes during a certain amount of time. The article starts with a presentation of themes and the basis of recognition. Then philosophy of science and methodologies that are the dominant tendencies will be discussed related to the historical origin of nursing science at the University of Bergen. The empirical theoretical and methodological approach is based upon the theory of the French sociologist Pierre Bourdieu about understanding current practices in light of historical origin. Results: Majority uses qualitative method (71.4%, and is using phenomenological and hermeneutical approaches. The quantitative tasks (26.2% are mainly anchored in medical terminology and are using medical statistics. Issues are mainly from the nurses own practices and practical utility are emphasized. Only one work is using mixed methods. Questions that will be discussed are why these master-thesis materialize in the way they do, and what kind of factors that influence opportunities and choices in nursing science? Artikkelen omhandlar sjukepleievitskapleg kunnskapsproduksjon, og er basert på ein analyse av mastergradsoppgåver i sjukepleievitskap ved Universitetet i Bergen frå perioden 2005-2010 (Sortvik 2011. Spørsmål som belysast er korleis eit ungt vitskapsfag som sjukepleievitskap gjennom eit tidsrom konstituerer seg som produsent av ny kunnskap. Artikkelen startar med presentasjon av erkjenningsgrunnlaget og tematikkane i mastergradsoppgåvene. Deretter

 12. Unge voksne på Tinder : en kvalitativ studie

  Ottesen, Mathilde Dagsvik

  2015-01-01

  Denne studien undersøker Tinder som arena for selvpresentasjon. Gjennom kvalitative intervjuer med syv studenter mellom 20 og 30 år, har jeg søkt svar på hvordan en presenterer seg selv på Tinder, hvordan en vurderer andre brukeres selvpresentasjon, samt implikasjoner av Tinder. I samsvar med Bourdieu (1986), undersøker jeg Tinder som et sosi...

 13. Kritiske refleksjonar om praksiskunnskapens stilling i det obligatoriske grunnskuleløpet – Ein fenomenologisk analyse av møtet mellom pensum og elev

  Grethe Nina Hestholm

  2017-12-01

  Full Text Available Både fenomenologisk filosofi og teoriar om praktisk kunnskapsrasjonalitet formulerer erkjenningar som løftar fram det livsverdslege som materialgrunnlag for valid kunnskap. Det som særkjenner livsverda er det temporære, subjektive, fleirtydige og historisk situerte. Difor må, i følgje Edmund Husserl, ingen førpredikative premiss stå som kunnskapens udiskutable grunn. Han oppfordrar oss til å stille spørsmål ved tradisjonar som er så integrerte i kulturen at vi oppfattar dei som opphavelege. I ein pedagogisk samanheng er det aktuelt å undersøke om den sterke representasjonen av teoretisk pensum i grunnskulen er etablert i oss som eit dogme vi ikkje stiller spørsmål ved. For når vi spør kva elevgrupper som lir mest under situasjonen, er det tilsynelatande opplagte svaret at det er dei elevgruppene som ikkje «meistrar» teorien. Men finst det vinnarar i eit kunnskaps-udemokratisk system? Er ikkje alle som ikkje får tilgang til den rike praksiskunnskapen taparar? I denne artikkelen brukar eg fenomenologisk filosofi til å argumentere for ei pensumfornying der den tradisjonelt nedvurderte praksiskunnskapen blir gitt ein jamstilt plass. Med i analysen har eg refleksjonane til to ungdomar som begge går på ei yrkesfagleg linje i Noreg.

 14. Säg något intressant! : En kvalitativ studie av marknadskommunikation på Facebook

  Johansson, Elin; Johansson, Hanna; Nilsson, Camilla

  2011-01-01

  ABSTRACT Elin Johansson, Hanna Johansson, Camilla Nilsson Say something interesting! A qualitative study of marketing communication on Facebook                               Pages: 36 With the emergence of social media, new ways has been created for companies to reach out to its audience. From being dependent on journalists to provide information, companies today have the ability to self-publish information in the open media channels. The use of social media should not replace traditional mar...

 15. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med prediabetes : -En kvalitativ intervjustudie

  Elvingson, Veronika; Wiberg, Maria

  2013-01-01

  Background: Prediabetes is caused by relative insulin deficiency and insulin resistance in the body tissue which leads to abnormal blood glucose levels. Prediabetes can over time lead to type 2 diabetes mellitus. To prevent the onset of type 2 diabetes and its complications, it is important to identify early elevated blood glucose levels and thereby prediabetes. Objective: To describe nurses' knowledge and experience regarding the management of patients with prediabetes. Methods: Qualitative ...

 16. Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid

  Nordahl, Thomas; Hansen, Line Skov

  . Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid. Forfatterne viser hvordan slike analyser kan gjennomføres på forskjellige nivåer i den enkelte barnehage, og vektlegger viktigheten av...

 17. Redesign av Escola forlag sine skoleordbøker

  Heggen, Inger Helene

  2007-01-01

  Rapporten består av en litteraturstudie (med begrepsavklaringer og en gjennomgang av ordboktypografiens historie – med hovedvekt på engelsk ordboktypografi), en analyse av ettspråklige ordbøker i dag (både norske og engelske), og en analyse av Escola Forlags ordbøker (bokmål og nynorsk utgave). Til slutt – en demononstrasjon av min resulterende redesign av ordbøkene (omslag og innmat). Her har det vært særlig viktig å tydeliggjøre oppslagsordene og oppslagsordenes underelementer s...

 18. 2114 Vejledning til øvelser i uorganisk kvalitativ analyse og stofidentifikation

  Berg, Rolf W.

  , Sr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, I, Ba, W, Hg, Tl, Pb, Bi. The objects of compound identification and bringing of insoluble compounds into solution by alcaline melt digestion are also treated. A high number of small experiments are described in detail and common analytical procedures reviewed.......The instruction is a A-4 format book on inorganic analytical student experiments on reactions in aqueous solution. It covers about half of the elements in the periodic table, i.e. the most important ones : H, Li, B, C, N, O, Na, Mg, Al, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br...

 19. 21211 Vejledning til øvelser i uorganisk kvalitativ analyse, stofidentifikation og noter om sikkerhed

  Berg, Rolf W.

  1999-01-01

  , Sr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, I, Ba, W, Hg, Tl, Pb, Bi. The objects of compound identification and bringing of insoluble compounds into solution by alcaline melt digestion are also treated. A high number of small experiments are described in detail and common analytical procedures reviewed.......The instruction is a A-4 format book on inorganic analytical student experiments on reactions inaqueous solution. It covers about half of the elements in the periodic table, i.e. the mostimportant ones : H, Li, B, C, N, O, Na, Mg, Al, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br...

 20. Kartlegging av PCB i sedimenter fra Indre Sørfjord

  Skei, J.; Klungsøyr, J.

  1990-01-01

  Som følge av forhøyede nivåer av PCB i fiskelever innerst i Sørfjorden er det gjennomført en sedimentundersøkelse for om mulig å finne kilden til PCB. Det ble ikke registrert høye nivåer av PCB i sedimentene. Høyeste konsentrasjoner ble målt i munningen av Eitrheimsvågen. Analyser av trafooljer brukt i Tyssedalsområdet viste spor av PCB. Statens forurensningstilsyn (SFT)

 1. AUTOMATION AV GALLERKLIPPARE

  Taboada Vargas, Marco Antonio

  2016-01-01

  Detta examensarbete handlar om automatisering och assistans att CE-märka en maskin. Arbetet innefattade automationsplanering, tillverkning av elskåp, montering på maskin och igångkörning. Automationsplaneringen bestod av elritningar och programmering. Elsystemet bestod av elskåp med bl.a. programmerbar logik, touch-panel och säkerhetskomponenter. CE-märkning utfördes enligt de direktiv, standarder och säkerhetsföreskrifter som bör följas. Nu med det nya automatiserade systemet är samm...

 2. Korte narrativer i analyser af beskæftigelsesindsatser

  Olesen, Søren Peter; Eskelinen, Leena

  2009-01-01

  beskæftigelsesindsatser imødekommes forskningsmetodisk med en relevant strategi for dataindsamling og analyse? og 2) Hvordan kan arbejdsløses synsvinkel relateres til effektstudier og evaluering? Vi tager udgangspunkt i to adskilte udviklingstendenser: en vending i narrativ analyse mod små fortællinger og en ny tilgang...... til evaluering kaldet relationel evaluering. Vi kombinerer disse tendenser i et begreb om korte narrativer om arbejdsidentitet som kvalitativ tilgang til analyse af arbejdslivsperspektiv og konsekvenser af beskæftigelsesindsatser set med de arbejdsløses øjne. Udgivelsesdato: december...

 3. Tankene er som klumper inni hodet – så blir de oppløst i løpet av samtalen: Opplevelser knyttet til hvordan coachingsamtaler påvirker motivasjon for å fullføre en videreutdanning kombinert med jobb og familie

  Aas, Randi Sesseng

  2010-01-01

  For å besvare problemstillingen, har jeg brukt en kvalitativ metode med en fenomenologisk tilnærming. Det kvalitative forskningsintervjuet er brukt for å samle inn data fra 4 intervjuer. Jeg gjorde lydopptak av intervjuene for å sikre at all informasjonen som ble gitt ble ivaretatt. For å få frem den ønskede informasjonen, har jeg brukt mine coachingferdigheter. Jeg tenker da spesielt på oppfølgingsspørsmål og "danse i øyeblikket". Speiling og oppsummering for å klarlegge at jeg har forstått ...

 4. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 5. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 6. KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP ett ledarskap för moderna organisationer : Kvalitativ studie med ansats att definiera begreppet

  Axäll, Jenny

  2004-01-01

  AbstractTitle: Communicative leadership – a leadership for modern organizationsQualitative research attempting to define the concept.(Kommunikativt ledarskap – ett ledarskap för moderna organisationerKvalitativ studie med ansats att definiera begreppet.)Author: Jenny AxällAim: The aim of this essay is to try to find the essence of and a definition of the communicative leadership. Questions asked are: How can communicative leadership be described? How can it be practiced? What does it demand o...

 7. Forenkling av tekniske systemer

  Førland-Larsen, Arne; Bramslev, Katharina; Halderaker, Ingrid

  De fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske installasjoner. Mange byggeiere opplever at dagens kompliserte tekniske anlegg ikke fungerer som de skal. De ender med å få reklamasjoner, høyt energiforbruk og klager på inneklima. Kan en kraftig forenkling av ventilasjons-, oppvarmings- og...

 8. En av gutta

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide. Hvor...

 9. Summer Student Report - AV Workflow

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 10. Gestaltningar av genus i förskolemiljö : En kvalitativ text- och bildanalys av hur genus gestaltas i ett bestämt urval av bilderböcker

  Jessica, Karlsson

  2018-01-01

  The study is a qualitative literature analysis with the purpose of examining how children and preschool pedagogues were portrayed in picture books that take place in the preschool environment, based on gender perspectives. To define the material, books that take place in the preschool environment had been selected. The purpose of the study was also to examine how relationships between children and preschool pedagogues were portrayed, from a gender perspective. And whether there was a differen...

 11. Validering av Evolution 220

  Krakeli, Tor-Arne

  2013-01-01

  - Det har blitt kjøpt inn et nytt spektrofotometer (Evolution 220, Thermo Scientific) til BioLab Nofima. I den forbindelsen har det blitt utført en validering som involverer kalibreringsstandarder fra produsenten og en test på normal distribusjon (t-test) på to metoder (Total fosfor, Tryptofan). Denne valideringen fant Evolution 220 til å være et akseptabelt alternativ til det allerede benyttede spektrofotometeret (Helios Beta). På bakgrunn av noen instrumentbegrensninger må de aktuelle an...

 12. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 13. Helseeffekter av byluftpartikler

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  Full Text Available Svevestøv i byluft består av forbrenningspartikler og mineralpartikler med svært forskjellige størrelser og kjemiske egenskaper. Svevestøvet kan deles inn i størrelsesfraksjoner som PMAmbient particulate matter (PM comprises particles from different combustion processes and a variety of mineral particles. The particles vary widely in size distribution and chemical/physical characteristics. PM is often divided into size fractions with different aerodynamic diameters: PM10 (PM ! 10 mm, PM2.5 (PM ! 2.5 mm and PM0.1 (PM ! 0.1 mm. Recent population studies have found an association between an increase in mortality and morbidity due to lung and/or cardiovascular disease and short-term increases in PM. The relative risk (RR was approximately 1.005 for an increase in 10 mg/m3 PM10, without an observed threshold even at concentrations below 10 mg/m3. Chronic exposure has been investigated to a lesser extent, but longterm exposure to PM2.5 has been found to be associated with an approximately 10-fold greater increase in RR than short-term exposures. Experimental studies with volunteers in chamber and field studies show mild lung or cardiovascular responses at concentrations of ambient particles (PM2.5/PM10: 100-200 mg/m3 that may occur during episodes of air pollution. Animal studies at higher concentrations have shown stronger responses. The experimental studies support the epidemiological evidence for an adverse health effect of PM. Both population- and experimental studies indicate the existence of vulnerable individuals. At low to average ambient concentrations there seems to exist a discrepancy between the results of population- and experimental studies that might be due to the absence of the most vulnerable individuals in the experimental studies. Together with cell culture experiments, human and animal studies indicate the importance of physical and chemical properties of the particles (size, content of metals, organics, endotoxins, etc. for

 14. Pollen transmission of asparagus virus 2 (AV-2) may facilitate mixed infection by two AV-2 isolates in asparagus plants.

  Kawamura, Ryusuke; Shimura, Hanako; Mochizuki, Tomofumi; Ohki, Satoshi T; Masuta, Chikara

  2014-09-01

  Asparagus virus 2 (AV-2) is a member of the genus Ilarvirus and thought to induce the asparagus decline syndrome. AV-2 is known to be transmitted by seed, and the possibility of pollen transmission was proposed 25 years ago but not verified. In AV-2 sequence analyses, we have unexpectedly found mixed infection by two distinct AV-2 isolates in two asparagus plants. Because mixed infections by two related viruses are normally prevented by cross protection, we suspected that pollen transmission of AV-2 is involved in mixed infection. Immunohistochemical analyses and in situ hybridization using AV-2-infected tobacco plants revealed that AV-2 was localized in the meristem and associated with pollen grains. To experimentally produce a mixed infection via pollen transmission, two Nicotiana benthamiana plants that were infected with each of two AV-2 isolates were crossed. Derived cleaved-amplified polymorphic sequence analysis identified each AV-2 isolate in the progeny seedlings, suggesting that pollen transmission could indeed result in a mixed infection, at least in N. benthamiana.

 15. Mödrars upplevelser av att drabbas av postpartumdepression

  Wallin, Rebecca; Pitkämäki, Kia

  2016-01-01

  Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar mellan 8-15% av alla kvinnor som föder barn och innebär stora påfrestningar för både modern, partnern och spädbarnet. Utvecklandet av PPD har multifaktoriella orsaker som tidigare psykiatrisk sjukdom, dåligt parförhållande och brist på socialt stöd. Syfte: Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser av postpartumdepression. Metod: Studien är en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar motsvarande studiens syfte granskades. Samtliga a...

 16. Surhetsvariasjoner som følge av nedtapping av et regulert vann.

  Selmer-Olsen, A. R.

  1981-01-01

  Det har vært utført analyser og lagringsforsøk med prøver av tørrlagt bunnmateriale fra Trevatn tatt våren 1976. Prøver tatt ute i terrenget om høsten etter en lang tørr sommer viste stort sett samme bilde som prøvene fra våren etter lagring i laboratoriet under aerobe betingelser. Tabell 2 viser hvordan pH og SO4-S varierer med Iagringsbetingelsene. Oksydasjonsprosessene som slikt materiale blir utsatt for ved lufttilgang over et lengre tidsrom kan resultere i utvasking av meget sure forbind...

 17. Äldre och den nya världen : En kvalitativ innehållsanalys av medieanvändande hos den äldre generationen

  Wiee, Magdalena

  2013-01-01

  Abstract Title: The old generation and the New World - A qualitative content analysis of media usage of the older generation Keywords:Digital natives, digital immigrants, diffusion of innovation, content analysis This study has its focus on how the older generation looks at today's media society and the use of today's media. Through a method of qualitative content analysis based on questionnaires, the aim is to examine what the older generation thinks about today's media, how they use them,...

 18. Livskrisens inverkan på arbetslivet - En kvalitativ studie om individers upplevelser av att återgå till arbetet efter att en livskris inträffat

  Perret, Marie

  2016-01-01

  Research in personal crises and their impact on an individual's life has largely focused on specific diseases and external tragedies. Studies on personal life crises have however, during the last decades shifted from a focus on psychiatric research to including socio-cultural and behavioural factors. Research in employment and work-life balance also shows a growing interest in incorporating the individual perspective, whereas these two disciplines have a lot to offer in studying individuals’ ...

 19. Alternativ Kroppsøving i den vidaregåande skulen. Ein kvalitativ studie av elevane sine erfaringar med motivasjon i kroppsøvingsfaget

  Sævig, Gro Lillian Almeland

  2015-01-01

  My own experience, statistics and research findings suggest that many pupils struggle with motivation in Physical Education (PE). Alternative PE is a training offer that is created with the purpose of getting more pupils to complete PE. The aim of this study is to develop knowledge of, and insight into motivation factors in PE among pupils in Alternative PE. The study is based on pupils´ subjective experiences, and central to the study is to find answers to what experiences the pupils in Alte...

 20. Från digitalt till analogt : En kvalitativ studie av överföringsprocesserna från MIDI till notskrift i symfonisk musik

  Tibell, Patrik

  2009-01-01

  This study examines how to translate digitally composed symphonic music to note script and how it gets readable and playable. With the help of professional musicians from the Norrköping Symphony Orchestra, teachers from Kulturskolan in Norrköping as well as other musicians, I have learned how I can improve each individual stem in my composition. I also learned how to write for a real musician. My score have been analyzed by composers and a conductor which have given me a more in depth insight...

 1. Vad associeras egentligen med begreppet feminism? : En kvantitativ och kvalitativ studie av hur begreppet och identiteten feminism porträtteras i tidningarna Aftonbladet och Nyheter24.

  Edmark, Sofie

  2016-01-01

  Feminism is a concept that stands for equality and it is being lively discussed in both political, private and media spheres. As a concept that is so discussed and that is essential in the fight for equality between men and women, it is essential to study what is connected to it. The aim with this study was to examine how the concept feminism and the identity feminist were being illustrated and constructed in the newspaper Aftonbladet and newssite Nyheter24. The methods for the study were qua...

 2. Verdsettelse av Bremnes Seashore AS

  Selle, Simon Flatebø

  2017-01-01

  Siden etablering i 1946 har Bremnes Seashore AS ønsket å levere verdens beste lakseprodukt. Det startet i det små med pigghå og regnbueørret før det i 1970 ble satset på det vi i dag kjenner som kommersiell lakseoppdrett. Bremnes beskrives av Innovasjon Norge som bransjerevolusjonær. Spesielt viktig var deres utvikling og implementering av pre-rigor foredling som i dag utgjør standarden for ethvert moderne fiskeslakteri. I nyere tid ønsker de å gjøre det igjen med utvikling av ...

 3. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 4. Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot

  Frank, Morgan

  2017-01-01

  Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ÅSR. Ett exemplar av den styranordningen som jag anser kommer att fungera bäst för en robotsegelbåt har konstruerats och kopplats upp på testbänk där jag sedan har lämnat över arbetet för programmering. I detta arbete har jag undersökt motorer, givare, motorstyrni...

 5. Effektivisering av arbetet med rumsbeskrivningar

  Enström, Magnus

  2016-01-01

  För att ta byggbranschen till nästa steg i utvecklingen är BIM det naturliga steget. Iteorin tycks många av lösningarna som medföljer implementationen av BIM varaenkla att förstå och skapa, i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna långt ifrånen full implementation i branschen. I arbetet med olika typer av beskrivningar inomett byggprojekt har utvecklingen med hjälp av BIM stått still länge. Då det inte finnsnågot vedertaget sätt att utnyttja en BIM-modells information för att fylla oli...

 6. Astrometry VLBI in Space (AVS

  Altunin, V.; Alekseev, V.; Akim, E.; Eubanks, M.; Kingham, K.; Treuhaft, R.; Sukhanov, K.

  1995-01-01

  A proposed new space radio astronomy mission for astrometry is described. The Astrometry VLBI (very long baseline) in Space (AVS) nominal mission includes two identical spacecraft, each with a 4-m antenna sending data to a 70-m ground station. The goals of AVS are improving astrometry accuracy to the microarcsecond level and improving the accuracy of the transformation between the inertial radio and optical coordinate reference frames.

 7. Astrometry VLBI in Space (AVS)

  Cheng, Li-Jen; Reyes, George

  1995-01-01

  This paper describes a proposal for a new space radio astronomy mission for astrometry using Very Long Baseline Interferometry (VLBI) called Astrometry VLBI in Space (AVS). The ultimate goals of AVS are improving the accuracy of radio astrometry measurements to the microarcsecond level in one epoch of measurements and improving the accuracy of the transformation between the inertial radio and optical coordinate reference frames. This study will also assess the impact of this mission on astrophysics astrometry and geophysics.

 8. Kokken lagar mat! Utøving og utvikling av yrkeskunnskap på kjøkenet sett i lys av 2300 år gamle kunnskapsformer.

  Gascogne, Marit

  2011-01-01

  Master i yrkespedagogikk Tema for masteroppgåva er utøving og utvikling av yrkeskunnskap i kokkfaget. Bakgrunnen for arbeidet er resultat frå andre forskingsprosjekt i masterstudiet og innføringa av den nye reforma, kunnskapsløftet, i den vidaregåande skulen. Analyse av litteratur, observasjon og intervju av yrkesutøvarar er metodane som er brukt for å finne svar på problemstillinga: Korleis kan Aristoteles sine gnosis-former brukast til å skildre yrkeskunnskap og utvikling av yrkesk...

 9. Forskere i norske avisers dekning av skole

  Emilia Andersson-Bakken

  2015-10-01

  Full Text Available Skolen er stadig i medienes søkelys, og i denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan forskere bidrar med sine fagkunnskaper i skoledebatten i mediene. Den problemstillingen vi ønsker å besvare, er: Hvilken rolle har forskere i norske avisers dekning av skole? For å svare på dette har vi gjort en analyse av samtlige artikler om skole i VG, Bergens Tidende og Aftenposten i 2013. Resultatene viser at det forekommer en navngitt forsker i ca. 12 % av avisenes artikler om skole (209 av 1712 artikler. Det er imidlertid forskjell mellom avisene, og i VG opptrer det forskere i ca. 24 % av artiklene om skole, mens andelen både i Aftenposten og BT er ca. 11 %. Undersøkelsen viser videre at det er mange forskere som får mulighet til å uttale seg om skole i disse tre avisene, men det store flertallet av disse uttaler seg kun én gang. Vi fant også at forskere ofte uttaler seg om rammene for skolens undervisningsvirksomhet, og sjelden om det som foregår i klasserommene. Resultatene av vår empiriske undersøkelse stemmer i stor grad overens med hovedtendensene i tidligere studier av forskere i media, noe som indikerer at forskernes rolle i norske avisers skoledekning ikke skiller seg markant ut fra den rollen forskere har i media generelt. Våre resultater peker imidlertid på én viktig forskjell: Forskere ser ut til å være uvanlig godt synlige i norske avisers dekning av skole.Nøkkelord: skoleforskning, media, forskningsformidlingAbstractSchool is a frequently debated topic in the media, and this article investigates how researchers contribute with their knowledge in this media debate. The research question is: What characterizes researcher participation in Norwegian newspaper coverage of school? To answer this question we have analyzed all articles about school in the Norwegian newspapers VG, Bergens Tidende and Aftenposten during 2013. The results show that there is a named researcher in about 12 % of the newspaper articles about school

 10. Klubbhusverksamheten - Betydelse av dagligt arbete

  Niskanen, Karolina

  2011-01-01

  Syftet med undersökningen är att beskriva klubbhusmedlemmarnas uppfattning om det dagliga arbetet och dess betydelse för välmående i vardagen. Undersökningen utfördes i form av kvalitativa intervjuer med fem medlemmar av klubbhuset Pelaren i Mariehamn. Forskningsfrågorna som skulle besvaras var hur klubbhusmedlemmarna uppfattar arbete, vad arbete har för betydelse för deras hälsa, vilka aktiviteter de upplever som betydelsefulla i klubbhusverksamheten samt vad i klubbhusmiljön som stöder dem ...

 11. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 12. Environmental monitoring program for the Ormen Lange Onshore Processing Plant and the Reserve Power Plant at Nyhamna, Gossa. Monitoring of vegetation and soil: re-analyses and establishment of new monitoring plots in 2010.; Miljoeovervaakingsprogram for Ormen Lange landanlegg og Reservegasskraftverk paa Nyhamna, Gossa. Overvaaking av vegetasjon og jord: gjenanalyser og nyetablering av overvaakingsfelter i 2010

  Aarrestad, P.A.; Bakkestuen, V.; Stabbetorp, O.E.; Myklebost, Heidi

  2011-07-01

  conducted for three distinct habitats: wet oligotrophic heathland, and hummocks and lawns on raised bogs. The site in hummocks was established in 2010, whereas the other sites were re-analyzed with the same methods as in 2008. The parameters are monitored within delimited plots. The vegetation is monitored in permanently marked plots (0.5m x 0.5m), ten for each vegetation type at each site, in total 60 plots. In each plot the abundance of vascular plants, bryophytes and lichens are recorded, as well as the cover of the vegetation layers. Plant growth is measured in each site for 20 individuals of Betula nana, Calluna vulgaris, and Sphagnum capillifolium. Five samples of each of Racomitrium lanuginosum, Sphagnum capillifolium and Cladonia arbuscula from each site are collected and analyzed for plant nutrient content and the heavy metals copper (Cu), nickel (Ni), mercury (Hg), lead (Pb), and zinc (Zn). Ten soil samples are collected from each habitat at each site and analyzed for ph, Kjeldahl nitrogen, exchangeable elements, cation exchange capacity, and base saturation, a total of 30 samples from each site. The heavy metals Cu, Ni, Hg, Pb, and Zn are measured in samples of peat mud, 10 samples from each site. Peat water is analyzed for chemical nutrients and heavy metals, 10 samples from each site. The chemical analyses are conducted at the Norwegian Forest and Landscape Institute and NILU. There is still no indication that any pollution has affected the species composition of the vegetation. The vegetation is stable at both sites, both in wet heathland and in lawns on raised bogs. A few species occurring at low frequency in 2008 were not recorded in 2010, and some previously unrecorded species were found. This is normal for re-analyses of vegetation. There were significant differences in plant growth for Betula nana and Calluna vulgaris between the two sites, with highest growth rate at Aukra. This is most likely due to better climatic. (Author)

 13. Forvaltning av seksualitet blant mannlige innsatte under soning : en kvalitativ undersøkelse med intervju av 5 innsatte i fengsel med høyt sikkerhetsnivå (lukket fengsel)

  Kvalevåg, Ståle

  2017-01-01

  Masteroppgave psykisk helsearbeid ME504 - Universitetet i Agder 2017 The purpose of this qualitative investigation was to identify how inmates manage their sexuality during the atonement. I have also looked at how the possibilities of communication, with sexuality as content, between inmates and staff. Finally, we talked about how the informants think a prison stay among male fellow inmates will affect their sexuality and possibly how their sexuality will be after release. As a...

 14. ”Det enda säkra är att vi inte kommer att följa planen” : En kvalitativ studie av tillämpningen av kriskommunikationsteorier för att skydda anseendet

  Molin, Anders; Olsson, Hanna

  2015-01-01

  The value of a good reputation for organizations is increasing today as consumers and citizens become more aware of brands. If a crisis hits an organization, there is now more to lose than before concerning reputation. Therefore the organization’s communication strategies must be developed to sustain the organization’s reputation during and after a crisis. In the field of crisis communication there are two distinguished theories which concern what an organization with help from crisis communi...

 15. Psykisk ohälsa: En normal frisk reaktion på andan som råder? : En kvalitativ studie med socialkonstruktionistisk ansats av Aftonbladets förmedling av psykisk ohälsa

  Sundström, Matilda; Carlzon, Maria

  2015-01-01

  The aim of this study was to examine how the portrayed images of mental ill-health has been constructed and re-constructed in the online publications of the tabloid Aftonbladet, in the year of 2004 and 2014. The study also examined similarities and differences in the portrayed images of mental ill-health published by the writers, recurred as metaphors. The study also aimed to increase awareness and understanding about how conveyed images in news media about mental ill-health can influence peo...

 16. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 17. Lyden av de mørke sjeler - Lyd og musikk i videospillet Dark Souls

  Burdal, Kristin Johnsrud

  2014-01-01

  Dark Souls er et videospill som skiller seg fra måten de fleste moderne videospill er bygget opp. Lyd og musikk er en viktig del av dette, og i denne oppgava har vi sett på hvordan lyd og musikk brukes i videospillet. Målet var å finne ut hva lyd og musikk har å si for spillopplevelsen. Dette har vi kommet fram til ved analyse av lyden, og analyse av et utvalg av musikkstykker. For å peke på hvordan lydbruken i Dark Souls skiller seg ut, har vi i tillegg sammenligna det med lydbruken andre vi...

 18. Inre och yttre motivation till träning : en kvalitativ studie bland regebundet aktiva kvinnor

  Jonsson, Johanna

  2015-01-01

  Bakgrund: Regelbunden träning är viktig för både fysiskt och psykisktvälbefinnande. För att bibehålla en regelbundenhet i träningen krävs det ettengagemang och en motivation. En person kan motiveras av både inre ochyttre faktorer beroende på personens intresse. Trots att människor tenderaratt vara mer stillasittande, tycks intresset för träning och hälsa öka. Inteminst syns detta på sociala medier, där bilder och inlägg medträningsbudskap förmedlas frekvent. Syfte: Studiens syfte är att under...

 19. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 20. Arctic Visiting Speakers Series (AVS)

  Fox, S. E.; Griswold, J.

  2011-12-01

  The Arctic Visiting Speakers (AVS) Series funds researchers and other arctic experts to travel and share their knowledge in communities where they might not otherwise connect. Speakers cover a wide range of arctic research topics and can address a variety of audiences including K-12 students, graduate and undergraduate students, and the general public. Host applications are accepted on an on-going basis, depending on funding availability. Applications need to be submitted at least 1 month prior to the expected tour dates. Interested hosts can choose speakers from an online Speakers Bureau or invite a speaker of their choice. Preference is given to individuals and organizations to host speakers that reach a broad audience and the general public. AVS tours are encouraged to span several days, allowing ample time for interactions with faculty, students, local media, and community members. Applications for both domestic and international visits will be considered. Applications for international visits should involve participation of more than one host organization and must include either a US-based speaker or a US-based organization. This is a small but important program that educates the public about Arctic issues. There have been 27 tours since 2007 that have impacted communities across the globe including: Gatineau, Quebec Canada; St. Petersburg, Russia; Piscataway, New Jersey; Cordova, Alaska; Nuuk, Greenland; Elizabethtown, Pennsylvania; Oslo, Norway; Inari, Finland; Borgarnes, Iceland; San Francisco, California and Wolcott, Vermont to name a few. Tours have included lectures to K-12 schools, college and university students, tribal organizations, Boy Scout troops, science center and museum patrons, and the general public. There are approximately 300 attendees enjoying each AVS tour, roughly 4100 people have been reached since 2007. The expectations for each tour are extremely manageable. Hosts must submit a schedule of events and a tour summary to be posted online

 1. VISUALISERINGSTAVLA : Visualisering av Kanban boards

  Y. F. Sam, Adam

  2013-01-01

  Hos många företag används whiteboards för att visualisera arbetsprocessen. En vanlig metodik för detta är så kallade Kanban boards, ett system av tabeller och lappar för att indikera olika avvikelser eller moment i projekt med datum och annan relevant information. Företag kan även välja att använda en mjukvara som simulerar samma metodik, ett exempel på detta är så kallade Elektroniska kanban boards. I detta arbete har båda dessa metoder (whiteboard samt en digital lösning) observerats hos tr...

 2. Effekt av ulike desinfeksjonsstrategier mot Listeria monocytogenes

  Fossmo, Sabine

  2013-01-01

  Kontroll med bakterier som Listeria utgjør en stor utfordring for mange matprodusenter. Listeria monocytogenes er hovedsakelig et produksjonshygienisk problem, forbedret hygiene kan derfor være tiltak for å redusere overlevelse og smitteoverføring av bakterien i produksjonsmiljø. Hensikten med forsøkene i oppgaven var å undersøke effekten av ulike desinfeksjonsstrategier på drap av L. monocytogenes, både når bakteriene var i biofilm og i suspensjon. Dette inkluderte bruk av tradisjonelle desi...

 3. Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding

  Yucong Chen

  2016-09-01

  Full Text Available The second generation of Audio and Video coding Standard (AVS is developed by the IEEE 1857 Working Group under project 1857.4 and was standardized in 2016 by the AVS Working Group of China as the new broadcasting standard AVS2. High Efficient Video Coding (HEVC is the newest global video coding standard announced in 2013. More and more codings are migrating from H.264/AVC to HEVC because of its higher compression performance. In this paper, we propose an efficient HEVC to AVS2 transcoding algorithm, which applies a multi-stage decoding information utilization framework to maximize the usage of the decoding information in the transcoding process. The proposed algorithm achieves 11×–17× speed gains over the AVS2 reference software RD 14.0 with a modest BD-rate loss of 9.6%–16.6%.

 4. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 5. Detta var inte för mig : En kvalitativ studie om idrottslärares val att byta yrke

  Ek, Anton

  2017-01-01

  I detta arbete studeras varför idrottslärare i större utsträckning väljer att lämna sitt yrke för ett annat. Tidigare studier visar att 18 procent av nyutbildade idrottslärare slutar inom loppet av fyra år. Den genomsnittliga arbetsperioden som idrottslärare är ungefär nio år. Med en metod av öppna intervjuer kommer fem före detta idrottslärare att svara på varför just de slutade som idrottslärare för att fortsätta arbeta inom något annat. Dessa svar har sedan granskats ur en handlingsteori o...

 6. Undersøkelse av forekomst av elvemusling i Grense Jakobselv

  Aspholm, Paul Eric; Brodersen, Christopher; Nilsen, Even; Terentjev, Nikolai; Kashulin, Nikolai; Polykarpova, Natalia

  2017-01-01

  Sensommeren 2014 ble det midtre partiet av Grense Jakobselv fra Elvheim til sørenden av Lasaruskulpen undersøkt for forekomst av elvemusling. De nedre delene av Grense Jakobselv og sideelver har vært undersøkt tidligere (2003 og 2005). I disse tidligere undersøkelsene har det ikke blitt påvist elvemusling eller skall av døde muslinger. Under undersøkelsen i 22. – 23. juli 2014 ble de første elvemuslingene funnet like oppstrøms Sandvasselva. Denne undersøkelsen omfattet i alt 12 forhåndsutvalg...

 7. Fractional order absolute vibration suppression (AVS) controllers

  Halevi, Yoram

  2017-04-01

  Absolute vibration suppression (AVS) is a control method for flexible structures. The first step is an accurate, infinite dimension, transfer function (TF), from actuation to measurement. This leads to the collocated, rate feedback AVS controller that in some cases completely eliminates the vibration. In case of the 1D wave equation, the TF consists of pure time delays and low order rational terms, and the AVS controller is rational. In all other cases, the TF and consequently the controller are fractional order in both the delays and the "rational parts". The paper considers stability, performance and actual implementation in such cases.

 8. Analytisk musiklytning og udvikling af universitetsstuderendes kompetencer inden for kvalitativ forskning

  Julie Borup Jensen

  2016-10-01

  Full Text Available Artiklen formidler et undervisningseksperiment om analytisk musiklytning, hvis hensigt var at styrke kandidatstuderendes kompetencer indenfor kvalitative forsknings- og dataindsamlingsmetoder. Data om eksperimentet stammer fra egen undervisningsportfolio og et kvalitativt spørgeskema til de deltagende studerende, og de analyseres i et sociokulturelt og æstetisk læringsperspektiv. Eksperimentet byggede på en antagelse om, at kvalitative forskningsmetoder udnytter en grundlæggende menneskelig erkendelsesform, der går gennem sanserne: når man interviewer, lytter man og bruger hørelsen som udgangspunkt for at forstå det andet menneske, når man observerer, ser man og bruger synet for at forstå omgivelserne. Dette aspekt af den kvalitative forskningstilgang opleves af de studerende som vanskelig og udfordrende. Derfor gik eksperimentet ud på at rette de studerendes opmærksomhed mod forskellen mellem at lytte/se på den ene side og fortolke det hørte/sete på den anden. Resultaterne peger på, at musiklytning ud fra musikanalytiske principper støttede de studerende i denne skelnen, og at musik, qua sin lidt ’fremmede’ tilstedeværelse i undervisningsrummet muliggjorde refleksioner over det at finde mening i ukendte empiriske kontekster. The article discusses a teaching experiment that uses music analysis as a way to strengthen graduate students' skills in qualitative research and data collection methods. Data from the experiment derives from each student’s own teaching portfolio and responses to a qualitative questionnaire given to participating students. The data is analysed in a socio-cultural and aesthetic learning perspective. The experiment was based on the assumption that qualitative research methods utilize a basic human way of building knowledge: During an interview, the interviewer begins by listening to the interviewee in order to understand that person, while during an observation the observer watches to understand the

 9. Embolization of AV intra-hepatic fistulas

  Mallarini, G; Saitta, S; Cariati, M; Nicorelli, M; de Caro, G

  1982-05-01

  The use of therapeutic embolization in a case of hepatic AV fistula with portal flow inversion and portal hypertension is described. Indications, technique and an illustrative case followed up for one year after the intervention are presented.

 10. Identitetshantering på Facebook : En kvalitativ studie om förhållningssättet till den egna identiteten hos två olika åldersgrupper på vår tids mest offentliga scen

  Kåge, Isabelle

  2010-01-01

  Title: Identity management on Facebook: a qualitative study in approaches to personal identity between two different age groups on the most public stage of our time (Identitetshantering på Facebook: En kvalitativ studie om förhållningssättet till den egna identiteten hos två olika åldersgrupper på vår tids mest offentliga scen). Number of pages: 43. Author: Isabelle Kåge. Tutor: Amelie Hössjer. Course: Media and Communication Studies C. Period: Fall Semester 2010. University: Division of Medi...

 11. Dömda att leva i skuggan : En kvalitativ intervjustudie om hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd

  Niyonkuru, Elsie Diane

  2016-01-01

  Bakgrund: Oculocutaneous albinism (OCA) är en ärftlig sjukdom som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar de drabbade individerna. Okunskap, fördomar och myter om albinism utgör de största orsakerna till den diskriminering som personer med albinism utsatts för särskilt i vissa länder i Afrika söder om Sahara. Syfte: Syftet är att beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats ligger t...

 12. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Wolfram C Poller

  Full Text Available Optimization of the AV-interval (AVI in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI.We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129 and under atrial pacing (AV-pace; n = 31. Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a normal, b too long (E/A wave fusion or c too short (A wave truncation. In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography.All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%. In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI: 12.6-26.2%. A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms.Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2% of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 13. Evaluering av KS’ ulike ledelsesutviklingstilbud for kommunesektoren

  Haave, Hanne; Hafting, Tore; Haugstveit, Yngve; Odden, Sigrun

  2008-01-01

  Norsk: Denne rapporten presenterer en evaluering av ledelsesutviklingstilbud i KS. De ledelsesutviklingsprogrammene som omfattes av evalueringen er i første rekke: Rådmentor, Krefter i bevegelse, Jazz endringsledelse, Medarbeiderskap, B-link og Skreddersydde program. Evalueringens hovedproblemstilling er å undersøke om og i hvilken grad KS’ ledelsesutviklingstilbud samsvarer med dominerende perspektiver og mål i KS’ arbeidsgiverstrategi «Stolt og unik, arbeidsgiverstrateg...

 14. Medieetnografi og kvalitativ metode

  Tove Arendt Rasmussen

  1993-09-01

  Full Text Available Udviklingen af et metodisk fællesskab mellem samfundsvidenskab og humaniora op gennem 80´erne har haft gode vækstbetingelser inden for medieetnografien. Artiklen gennemgår i hovedtræk den prægnan- te udvikling modtagerforskningen med rod i humaniora og cultural studies-traditionen har gennemgået. Hvor den tidligere var funderet i interessen for at afdække sammenhænge mellem medieindhold og seeroplevelse, har medieetnografien udviklet en sensibilitet over for TV-sening som en mangfoldig, kulturel proces. Artiklens tyngdepunkt ligger i en diskussion af de metodiske problemer, forskeren konfron- teres med, når mangfoldigheden af tekstuelle, situationelle og kontek- stuelle perspektiver på receptionsproces og betydningsdannelse på én gang inddrages i de medieetnografiske studier.

 15. Veileder for kravspesifikasjon for leie av kontorarealer

  Førland-Larsen, Arne

  Investorer og leietakere blir stadig mer interessert i helse- og miljøkvaliteter. Men kunnskapen er lav hos de fleste om hva de skal etterspørre og hvordan slike kvaliteter kan dokumenteres. Meglere har en viktig rolle som formidler av kvaliteter. Grønn Byggallianse har i samarbeid med blant annet...... Norsk Eiendom, Enova og NGBC utarbeidet en mal for standard kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler. Målet med malen er å bidra til at leietager får det produktet han trenger til riktig pris og at man unngår unødig miljøbelastning. Målet er videre at å bidra og stimulere til, at innleie....../utleie prosesser startes med en dialogbasert prosess. Standarden er tenkt som et hjelpemiddel til en systematisk gjennomgang av, og diskusjon av hvilke kvaliteter som har prioritet, høy, middel eller lav prioritet for leietaker. Resultatet av dialog og diskusjon fastlegger endelige krav til kvalitet og...

 16. Acid volatile sulfide (AVS)- a comment

  Meysman, F.J.R.; Middelburg, J.J.

  2005-01-01

  The review by Rickard and Morse (this volume) adequately summarizes our current understanding with respect to acid-volatile sulfides (AVS). At the same time, this review addresses some of the misunderstandings with regard to measurements and dynamics of this important sedimentary sulfur pool. In

 17. Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport

  Lorentzen, Grete Elisabeth

  2017-01-01

  Målsettingen med dette prosjektet har vært å øke den generelle kunnskapen om bruk av tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer ved produksjon av hvitfiskfilet. I prosjektet er det gjennomført et litteraturstudium på hvilken effekt ulike tilsetningsstoffer har på fiskefilet. Deretter er det laget en veileder hvor målet har vært å gi en lettfattet og oversiktlig informasjon om hvilke tilsetningsstoffer det er lov å bruke, hvilken effekt de har, og eksempler på praktisk bruk av tilsetningssto...

 18. Bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali : Intervju av 72 healere i Bamako, Siby og Dioila

  Al-Zayadi, Waled

  2012-01-01

  WHO’s rapport fra 2001 viser til at hele 75 % av Mali sin populasjon bruker tradisjonell medisin. Det er beregnet til å være 1 medisinmann pr 500 innbyggere. Hovedmålet med denne oppgaven var å undersøke tradisjonelle medisinmenns behandling av sykdom og plager i svangerskapet i Mali. Det er lite som vites om bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali. Det er heller ingen studier gjort fra healerens side. Studien var med på å kartlegge hvilke urter som brukes til den enkelte plagen. I ette...

 19. "Stendum, feg och impotent är Turkiets president" : En kvalitativ innehållsanalys av den tyska mediedebatten om Jan Böhmermann-affären utifrån olika argument för yttrandefrihet.

  Lindström, Malin

  2017-01-01

  Den här uppsatsen undersöker argument för yttrandefrihet som framkommit i den så kallade Böhmermannaffären som inträffade våren 2016 i Tyskland, då den tyska satirikern Jan Böhmermann läste upp en niddikt om Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan kände sig kränkt och anmälde Böhmermann enligt ett tyskt lagrum. Undersökningen syftar till att utröna vilka typargument för yttrandefrihet som framkommit i debatten om Böhmermannaffären från olika aktörer och utifrån vilket intresse dessa ...

 20. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 1. Overvåking av norsk kosthold - metoder og resultater

  Lars Johansson

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKunnskap om endringer i matvarenes sammensetning og befolkningens kosthold er grunnleggende for utformingog oppfølging av en helsefremmende mat- og ernæringspolitikk. Dagens system for overvåking avkostholdet bygger først og fremst på en matvaredatabase og opplysninger om forbruket av matvarer fra tretyper datasett; matforsyningsstatistikk, forbruksundersøkelser og kostholdsundersøkelser. Det avgis årlig envurdering av utviklingen i norsk kosthold i forhold til mat- og ernæringspolitiske målsettinger. Det norskesystemet for overvåking av kostholdet er blitt betydelig styrket i løpet av 1990-årene ved innføringen avregelmessige kostholdsundersøkelser blant landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupperog økte ressurser til analyse av næringsinnholdet i matvarer. Det er imidlertid beskjedent sammenlignet meddatainnsamlingen i land som USA og Storbritannia. Det norske overvåkingssystemet er forsatt i enutviklingsfase, og det må justeres og kompletteres etter hvert. Dessuten vil det arbeides med å kvalitetssikredatainnsamlingen.Johansson L. Surveillance of the diet in Norway – methods and results.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYKnowledge about changes in composition and intake of foods, as well as changes in the prevalence of dietrelatedhealth problems is fundamental for an effective food and nutrition policy. The National Council onNutrition and Physical Activity is responsible for evaluating changes in the diet. Annually the Council publishesreports about trends in the Norwegian diet, and suggests measures to improve the diet. The Council, incooperation with the National Food Authority and the Institute for Nutrition Research, University of Oslo,has established a national food and dietary surveillance system. This system is mainly based on a fooddatabase and food consumption data. The food consumption data include three principally different datasets: food supplies, household consumption surveys

 2. First application of the meteorological Mini-UAV 'M{sup 2}AV'

  Spiess, T.; Bange, J.; Buschmann, M.; Voersmann, P. [Braunschweig Univ. (Germany). Inst. fuer Luft- und Raumfahrttechnik

  2007-04-15

  The limitations of manned airborne meteorological measurements led to a new unmanned system, the Meteorological Mini-UAV (M{sup 2}AV), recently developed by the Institute of Aerospace Systems, Technical University of Braunschweig. The task was to develop, test and verify a meteorological sensor package as payload for an already available carrier aircraft, the UAV 'Carolo T200'. Thereby the limitations in size and mass had to be respected. The M{sup 2}AV is capable of performing turbulence and wind vector measurements within the atmospheric boundary layer and permits very short measurement cycles as an economic supplement during meteorological campaigns. The article gives details on the technical items. Results from meteorological data sets measured by the M{sup 2}AV are used for data quality assessment. In October 2005 the M{sup 2}AV participated in the meteorological field experiment 'LAUNCH 2005' in Lindenberg near Berlin. The M{sup 2}AV data were compared with lidar and sodar/RASS measurements. Furthermore, an in situ comparison of temperature, humidity and wind vector data with the helicopter-borne turbulence probe Helipod was analysed and gave information about the M{sup 2}AV data quality. (orig.)

 3. Distributed Trust Management and Rogue AV Software

  2010-06-10

  Integrate with QTM – Particularly important in federated systems (e.g., dynamically composable SOAs) • Investigate the use of reactive mechanisms – Global...of demonstrators surfaced on Capitol Hill in opposition to the Democrats’ health care legislation. MAGAZINE PREVIEW Making Health Care Better By...sale will be sent on saving green forests in Amazonia . Have more questions? You can contact us easy via Online Supoort. Green AV an award-winning

 4. Reduction of opioid withdrawal and potentiation of acute opioid analgesia by systemic AV411 (ibudilast).

  Hutchinson, Mark R; Lewis, Susannah S; Coats, Benjamen D; Skyba, David A; Crysdale, Nicole Y; Berkelhammer, Debra L; Brzeski, Anita; Northcutt, Alexis; Vietz, Christine M; Judd, Charles M; Maier, Steven F; Watkins, Linda R; Johnson, Kirk W

  2009-02-01

  Morphine-induced glial proinflammatory responses have been documented to contribute to tolerance to opioid analgesia. Here, we examined whether drugs previously shown to suppress glial proinflammatory responses can alter other clinically relevant opioid effects; namely, withdrawal or acute analgesia. AV411 (ibudilast) and minocycline, drugs with distinct mechanisms of action that result in attenuation of glial proinflammatory responses, each reduced naloxone-precipitated withdrawal. Analysis of brain nuclei associated with opioid withdrawal revealed that morphine altered expression of glial activation markers, cytokines, chemokines, and a neurotrophic factor. AV411 attenuated many of these morphine-induced effects. AV411 also protected against spontaneous withdrawal-induced hyperactivity and weight loss recorded across a 12-day timecourse. Notably, in the spontaneous withdrawal study, AV411 treatment was delayed relative to the start of the morphine regimen so to also test whether AV411 could still be effective in the face of established morphine dependence, which it was. AV411 did not simply attenuate all opioid effects, as co-administering AV411 with morphine or oxycodone caused three-to-five-fold increases in acute analgesic potency, as revealed by leftward shifts in the analgesic dose response curves. Timecourse analyses revealed that plasma morphine levels were not altered by AV411, suggestive that potentiated analgesia was not simply due to prolongation of morphine exposure or increased plasma concentrations. These data support and extend similar potentiation of acute opioid analgesia by minocycline, again providing converging lines of evidence of glial involvement. Hence, suppression of glial proinflammatory responses can significantly reduce opioid withdrawal, while improving analgesia.

 5. The Unusual Resistance of Avian Defensin AvBD7 to Proteolytic Enzymes Preserves Its Antibacterial Activity.

  Bailleul, Geoffrey; Kravtzoff, Amanda; Joulin-Giet, Alix; Lecaille, Fabien; Labas, Valérie; Meudal, Hervé; Loth, Karine; Teixeira-Gomes, Ana-Paula; Gilbert, Florence B; Coquet, Laurent; Jouenne, Thierry; Brömme, Dieter; Schouler, Catherine; Landon, Céline; Lalmanach, Gilles; Lalmanach, Anne-Christine

  2016-01-01

  Defensins are frontline peptides of mucosal immunity in the animal kingdom, including birds. Their resistance to proteolysis and their ensuing ability to maintain antimicrobial potential remains questionable and was therefore investigated. We have shown by bottom-up mass spectrometry analysis of protein extracts that both avian beta-defensins AvBD2 and AvBD7 were ubiquitously distributed along the chicken gut. Cathepsin B was found by immunoblotting in jejunum, ileum, caecum, and caecal tonsils, while cathepsins K, L, and S were merely identified in caecal tonsils. Hydrolysis product of AvBD2 and AvBD7 incubated with a panel of proteases was analysed by RP-HPLC, mass spectrometry and antimicrobial assays. AvBD2 and AvBD7 were resistant to serine proteases and to cathepsins D and H. Conversely cysteine cathepsins B, K, L, and S degraded AvBD2 and abolished its antibacterial activity. Only cathepsin K cleaved AvBD7 and released Ile4-AvBD7, a N-terminal truncated natural peptidoform of AvBD7 that displayed antibacterial activity. Besides the 3-stranded antiparallel beta-sheet typical of beta-defensins, structural analysis of AvBD7 by two-dimensional NMR spectroscopy highlighted the restricted accessibility of the C-terminus embedded by the N-terminal region and gave a formal evidence of a salt bridge (Asp9-Arg12) that could account for proteolysis resistance. The differential susceptibility of avian defensins to proteolysis opens intriguing questions about a distinctive role in the mucosal immunity against pathogen invasion.

 6. Design av oppbevaringsprodukt: Utvikling av et entrémøbel for IKEA

  Bosvik, Helene

  2010-01-01

  Et av IKEAs store satsingsområder er oppbevaring. IKEA ønsker å nå ut til så mange mennesker som mulig med sine produkter. Deres visjon om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene er et bevis på dette. Temaet for dette masterprosjektet har vært oppbevaring. En del av oppgaven har også vært å finne fokusområde innenfor temaet oppbevaring. Valget falt på entreen og utviklingen av entrémøbelet RÅDE. Oppgaven er gjort i samarbeid med IKEA Leangen i Trondheim. RÅDE er utviklet blant an...

 7. Barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling

  Næss, Torgun

  2016-01-01

  Master i intensivsykepleie Bakgrunn: Postoperativ smerte hos barn er underbehandlet til tross for mye smerteforskning. Ulike studier har vist at barn opplever moderat til sterk smerte postoperativt. Ubehandlet smerte kan skape unødvendig lidelse for barn og øker risiko for komplikasjoner. Hensikt: Det finnes ingen forskning på norske barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling. Studiens hensikt er å få en større forståelse for hvordan barn opplever postoperativ smerte og sm...

 8. Implementering av BIM i bærekraftig oppgradering av bygninger: Mulighetsstudie for utføring av tilstandsanalyser med nettbrett

  Vik, Vidar Samson

  2012-01-01

  Vi opplever i dag en økt hyppighet av klimakatastrofer som flom og tørke som følge av økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren. Dette har ført til et behov for å redusere klimagassutslippene fra industrien på jorden. Byggebransjen, ofte kalt 40 % -bransjen, står for om lag 40 % av klimagassutslippene, og har dermed et stort potensial for reduksjon. BIM er en prosess som søker å redusere ressursbruken, og er dermed en bærekraftig prosess som har blitt tatt i bruk i stor skala i nybygg. Re...

 9. Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå

  Trofast, Tobias; Haugum, Dag; Lundberg, Jonas; Nygren, Victoria; Nyström, Tommie; Svensson, Gary; Thunborg, Maria; Törnqvist, Tomas

  2012-01-01

  Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011. Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK), men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete. Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i ...

 10. Gympa på skärmen : En kvalitativ studie om IKT-stöd i undervisning i idrott och hälsa

  Herco, Adnan

  2017-01-01

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka elevernas upplevelser och erfarenheter av IKT-stöd i undervisningen i idrott och hälsa och hur användningen av IKT bidrog till deras lärande. Den metod som användes i studien var kvalitativa intervjuer genom stimulated recall och nio elever från en högstadieskola intervjuades. Eleverna som intervjuades i studien hade deltagit i IKT-stödd undervisning under en tvåårsperiod där en del av lektionerna spelades in på video. Videodokumentationens syf...

 11. AVS user's guide on the basis of practice

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi; Kume, Etsuo; Fujii, Minoru.

  1997-07-01

  The special guides for the use of visualization software AVS have been developed at Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI). The purpose of these guides is to help the AVS users understand easily the use of the one, due to the fact that it is so difficult for beginners to understand the original manuals. In this report, 'Transportation Evacuation Simulation' is taken up as an object of visualization, and the procedure of visualization and images recording by using the AVS are described. By using the AVS according to this report, a series of the procedure which are necessary for use of the AVS can be acquired. (author)

 12. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 13. Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge

  Guttorm Haugen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGInvasiv prenatal diagnostikk i form av amniocentese (fostervannsprøve og chorionbiopsi (morkakeprøveutføres i ca. 2% av alle svangerskap i Norge per år. Dette er betydelig færre undersøkelser ennhva som utføres i de andre nordiske land. De fleste får utført amniocentese pga. høy maternell alder(aldersindikasjon som her i landet er ≥ 38 år ved fødselstermin. Chorionbiopsi er forbeholdt kvinnermed kjente arvelige lidelser i familien, dvs. kvinner med høy risiko for å få et affisert foster. De undersøkelsersom foreligger over svangerskapsutfall samt forekomst av komplikasjoner etter amniocenteseog chorionbiopsi er hovedsakelig utført i andre land på kvinner med generelt lavere risiko ( ≥ 35 år ennfor dem som får utført invasiv prenatal diagnostikk i Norge. Pga. vår restriktive praksis kan ikke disseresultatene uten videre overføres til Norge. Vi mangler eksakte data over svangerskapsutfall og evt.komplikasjoner etter disse undersøkelsene i en norsk populasjon.Haugen G, van der Hagen CB. The use of amniocentesis and chorionic villus sampling in Norway.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYAmniocentesis or chorionic villus sampling are performed in about 2% of all pregnancies in Norwaywhich is far less than in the other Nordic countries. Most of the amniocenteses are performed due toadvanced maternal age. In Norway this is defined as maternal age ≥ 38 years at term. Couples withknown chromosomal aberrations or genetic diseases in their families, i.e. women at a high risk of havingan affected fetus, are offered chorionic villus sampling. Earlier studies on complications and pregnancyoutcome following amniocentesis or chorionic villus sampling have been performed in other countriesmainly on women at a lower risk ( ≥ 35 years than for the women having such tests in Norway. We donot have data on pregnancy outcome and possible complications following amniocentesis and chorionicvillus sampling in a Norwegian

 14. The present-day chemical composition of the SMC from UVES spectra of the sharp-lined, B-type dwarf AV 304

  Rolleston, WRJ; Venn, K; Tolstoy, E; Dufton, PL

  High-resolution spectroscopic VLT/UVES observations are presented for the B-type main-sequence star, AV 304, in the Small Magellanic Cloud (SMC). These spectra have been analysed using LTE model-atmosphere techniques, to derive stellar atmospheric parameters and chemical compositions. As AV 304 is

 15. Analys av nickel med ICP-MS

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 16. An Overview of the HomePlug AV2 Technology

  Larry Yonge

  2013-01-01

  Full Text Available HomePlug AV2 is the solution identified by the HomePlug Alliance to achieve the improved data rate performance required by the new generation of multimedia applications without the need to install extra wires. Developed by industry-leading participants in the HomePlug AV Technical Working Group, the HomePlug AV2 technology provides Gigabit-class connection speeds over the existing AC wires within home. It is designed to meet the market demands for the full set of future in-home networking connectivity. Moreover, HomePlug AV2 guarantees backward interoperability with other HomePlug systems. In this paper, the HomePlug AV2 system architecture is introduced and the technical details of the key features at both the PHY and MAC layers are described. The HomePlug AV2 performance is assessed, through simulations reproducing real home scenarios.

 17. Avveckling av aktiebolag : Case: Likvidation av Företag X Ab

  Kallio, Josefine

  2015-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på hur man idag i Finland kan avveckla ett aktiebolag. De fyra olika avvecklingssätten likvidation, konkurs, fusion och delning av aktiebolag är de sätt som används i Finland för att upplösa aktiebolag. I lärdomsprovet har fokus mest lagts på likvidation av aktiebolag. Lärdomsprovet ger svar på bl.a. hur en likvidation går till, vem som kan vara likvidator, vad som är skillnaden mellan en frivillig likvidation och en tvångsmässig likvidation m.m. Lä...

 18. Når kontakter betyr alt : En studie av bruken av nettverksmediet LinkedIn

  Blaalid, Maren Hyvang

  2012-01-01

  LinkedIn er et av de mest populære sosiale mediene i Norge og tiltrekker seg stadig flere medlemmer. I denne masteroppgaven studerer jeg bruken av LinkedIn for å undersøke hva som er det særegne ved dette nettverksmediet. Jeg har utført en spørreundersøkelse blant 280 brukere for å få innsikt i hvem de er, hvorfor de bruker LinkedIn og hvordan de gjør det. Funnene fra analysen viser at brukerne kjennetegnes ved at de er selvstendige og formålsrasjonelle, som bruker LinkedIn strategisk for å n...

 19. Evaluering av medisinsk behandling: Hva vet vi, og hvordan bør kunnskapen håndteres?

  Jan Magnus Bjordal

  2009-09-01

  Full Text Available Kunnskap om effekten av medisinsk behandling fremskaffes i kliniske studier. Godt planlagte og gjennomførte randomiserte, placebokontrollerte studier tillegges størst vekt når data skal vurderes. De datamengdene vi besitter når det gjelder forskjellige behandlinger kan oppsummeres i oversikter eller terapianbefalinger som ofte blir normative for klinisk praksis. Dette stiller store krav til evalueringsprosedyrene. I denne oversiktsartikkelen diskuteres i innledningen noen eksempler på at kunnskapsgrunnlaget er blitt feiltolket. Deretter omtales kvalitetskriterier som legges til grunn i vurderingen av data, og den metodologiske basis for meta-analyser. Usikkerhetsmomenter og potensielle fallgruver ved bruk av meta-analyser omtales. Meta-analysens fortrinn eksemplifiseres ved bruk av data om behandling av korsryggsmerter, hvor det nylig er utarbeidet kliniske retningslinjer som etter vår oppfatning er beheftet med feil eller mangler. Meta-analysen har vesentlige fortrinn fremfor mindre formaliserte metoder for oppsummering av kunnskap om terapi ved sykdom

 20. Familjearbetaren hos en ensamförsörjare : en kvalitativ studie om ensamförsörjarens livssituation och hur familjearbetet påverkas

  Sjöblom, Mikaela; Azimi, Diana

  2013-01-01

  Syftet med vårt lärdomsprov är att redogöra för familjearbetarnas åsikter om familjearbetet har specifika drag i utförandet av det hos familjer med en försörjare. I teoridelen tas det upp om familjepolitiken i Finland, familjearbete samt om hur en ensamförsörjares livssituation kan se ut. I undersökningen använde vi oss av kvalitativa forskningsintervjuer. Undersökningspersonerna bestod av åtta familjearbetare från fyra olika kommuner. Intervjuerna gjordes både i grupper och som individue...

 1. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 2. Effekt av melkesyrebakteriers metabolisme på utviklingen av Escherichia coli O157:H7 i melk

  Westblad, Anne Margrethe

  2010-01-01

  Dagens regelverk sier at all melk som omsettes skal være varmebehandlet, men åpner samtidig for salg av melkeprodukter basert på upasteurisert melk, forutsatt overholdelse av visse krav. Dermed kan småskalavirksomheter framstille melkeprodukter av upasteurisert melk hvis de skulle ønske det. Et slikt ønske er ofte begrunnet i tradisjoner og praktiske forhold. I tillegg er det flere som påstår at råmelk er sunnere enn pasteurisert melk og at råmelkas mikroflora hemmer vekst av uønskede bakteri...

 3. "medarbetarna ska hålla i längden" : en kvalitativ studie om en hälsointervention ur ett chefsperspektiv

  Frögner, Ulrika; Nilsson, Karolina

  2014-01-01

  Organisationen har en betydande roll i medarbetarens livspussel. Det finns mycket att vinna för arbetsgivaren genom att hantera problem och finna lösningar som passar den anställde. Studier av hälsofrämjande interventioner på arbetsplatsen visar att bäst resultat uppnås om interventionen riktar sig samtidigt till både individen och organisationen. Syftet med studien var att beskriva kommunanställda chefers uppfattningar av hur en interventionsstudie, som chefernas medarbetare deltagit i, påve...

 4. EST Table: AV398539 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398539 NV021929 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...0769|gb|EEZ97216.1| hypothetical protein TcasGA2_TC011009 [Tribolium castaneum] AV398539 NV02 ...

 5. AVS-1357 inhibits melanogenesis via prolonged ERK activation.

  Kim, Dong-Seok; Lee, Hyun-Kyung; Park, Seo-Hyoung; Chae, Chong Hak; Park, Kyoung-Chan

  2009-08-01

  In this study, we demonstrated that a derivative of imidazole, AVS-1357, is a novel skin-whitening compound. AVS-1357 was found to significantly inhibit melanin production in a dose-dependent manner; however, it did not directly inhibit tyrosinase. Furthermore, we found that AVS-1357 induced prolonged activation of extracellular signal-regulated kinase (ERK) and Akt, while it downregulated microphthalmia-associated transcription factor (MITF) and tyrosinase. It has been reported that the activation of ERK and/or Akt is involved in melanogenesis. Therefore, we examined the effects of AVS-1357 on melanogenesis in the absence or presence of PD98059 (a specific inhibitor of the ERK pathway) and/or LY294002 (a specific inhibitor of the Akt pathway). PD98059 dramatically increased melanogenesis, whereas LY294002 had no effect. Furthermore, PD98059 attenuated AVS-1357 induced ERK activation, as well as the downregulation of MITF and tyrosinase. These findings suggest that the effects of AVS-1357 occur via downregulation of MITF and tyrosinase, which is caused by AVS-1357-induced prolonged ERK activation. Taken together, our results indicate that AVS-1357 has the potential as a new skin whitening agent.

 6. Monitoring of test roads with MSWI bottom ash in the sub-base. Measurements with falling weight deflectometer on test structures in Malmoe and Umeaa. Analyses of ground water and leachate along test structures in Umeaa; Uppfoeljning av slaggrusprovvaegar. Fallviktsmaetning paa provstraeckor paa Toerringevaegen i Malmoe och Daavamyran i Umeaa. Grundvatten- och lakvattenanalyser paa provstraeckor vid Daavamyran i Umeaa

  Arm, Maria; Larsson, Lennart; Tiberg, Charlotta; Lind, Bo; Arvidslund, Ola

  2008-12-15

  A number of test roads and test areas with processed municipal solid waste incinerator bottom ash, here called MSWI gravel, have been built in Sweden during the last 10-15 years. The main purpose of the projects reported here was to take advantage of the existing test roads to increase the knowledge of the long-term strength and environmental impact of MSWI gravel, when it is used as a road material. Two test roads with MSWI gravel in the sub-base were monitored through falling weight deflectometer (FWD) measurements and, for one of the roads, by means of sampling and analyses of groundwater and leachate within and along the road. The first road, constructed in 1998, is named Toerringevaegen and is situated outside Malmoe in the south of Sweden. The second road, Daava test road, was constructed in 2001 and is situated outside Umeaa in the north of Sweden. The roads were monitored regarding strength from 2004 to 2008 and Daava test road was also monitored regarding environmental impact from 2006 to 2008. For both roads, comparison was made over time and between the test sections with MSWI gravel and reference sections with crushed rock. Comparison was also made with results from previous studies on these test roads, resulting in a uniquely long monitoring period. The results from Toerringevaegen show that the road section with MSWI gravel in the sub-base retains its strength after several years. The three measurements performed at the Daava road revealed an initially decreasing strength and then a stabilisation. As in previous studies, the strength of the MSWI gravel was found to be about 70% of that of the crushed rock, which has to be taken into account in the design phase. It was concluded that regarding the strength properties MSWI gravel is suitable as sub-base material if the road is properly designed. It can also be used as a filling material, in embankments and as a capping layer. This confirms the conclusions from previous studies. The results from the

 7. Mineralogical Mapping of Quadrangle Av-2 (belicia) and Av-3 (caparronia) on 4 Vesta.

  Stephan, K.; Frigeri, A.; Barucci, M. A.; Sunshine, J.; Jaumann, R.; Palomba, E.; Blewett, D. T.; Yingst, A.; Marchi, S.; De Sanctis, C. M.; Matz, K.-D.; Roatsch, Th.; Preusker, F.; Le Corre, L.; Reddy, V.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2012-04-01

  Since the arrival of the Dawn spacecraft at 4 Vesta on July 16, 2011 the Visible and InfraRed Imaging Spectrometer (VIR) has acquired hyperspectral images of Vesta's surface, which enable to characterize Vesta's mineralogical composition in the wavelength range from 0.25 to 5.1µm. As part of the analysis of Vesta's surface composition the science team is preparing a series of 15 quadrangle maps showing the results derived from the spectroscopic analysis of the VIR and FC color data. We present preliminary results of the spectroscopic analysis achieved for the quadrangles Av-2 (Belicia) and Av-3 (Caparronia), which show Vesta's surface between 21°N - 66° N°, 0° - 90°E and 90° - 180° E, respectively. These results are based on the analysis of the combination of the visible albedo, spectral parameters including the position, depth of the pyroxene absorptions, as well as color ratio composites using the VIR channels centering at 749nm/438nm (Red), 749nm/917nm (Green) and 438nm/749nm (Blue). Vesta's rotation axis, however, is tilted ~29° with respect to its orbital plane. Since Dawn arrived during northern winter, portions of Vesta north of ~45° N are dominated by extended shadows or have not yet been imaged due to permanent night. Thus, limited FC color or VIR hyperspectral data have been available for the quadrangles Av-2 and Av-3. The illuminated parts are dominated by a heavily-cratered northern terrain with ancient troughs and grooves and named after the prominent relatively large impact craters Belicia (~37°N/48°E) and Caparronia (~36°N/167°E). Numerous impact craters of different size, morphology, and state of surface degradation are apparent. Most spectral variations are strongly affected by the extreme illumination conditions, making the analysis of albedo variations and spectral signatures rather difficult. Their interpretation thus remains. Nevertheless, VIR spectra show clear evidence of Vesta's surface composition similar to those of HED

 8. Cofactor requirement of HpyAV restriction endonuclease.

  Siu-Hong Chan

  Full Text Available BACKGROUND: Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M systems in microorganisms. PRINCIPAL FINDINGS: We have cloned, expressed and purified a new restriction endonuclease HpyAV from H. pylori strain 26695. We determined the HpyAV DNA recognition sequence and cleavage site as CCTTC 6/5. In addition, we found that HpyAV has a unique metal ion requirement: its cleavage activity is higher with transition metal ions than in Mg(++. The special metal ion requirement of HpyAV can be attributed to the presence of a HNH catalytic site similar to ColE9 nuclease instead of the canonical PD-X-D/EXK catalytic site found in many other REases. Site-directed mutagenesis was carried out to verify the catalytic residues of HpyAV. Mutation of the conserved metal-binding Asn311 and His320 to alanine eliminated cleavage activity. HpyAV variant H295A displayed approximately 1% of wt activity. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Some HNH-type endonucleases have unique metal ion cofactor requirement for optimal activities. Homology modeling and site-directed mutagenesis confirmed that HpyAV is a member of the HNH nuclease family. The identification of catalytic residues in HpyAV paved the way for further engineering of the metal binding site. A survey of sequenced microbial genomes uncovered 10 putative R-M systems that show high sequence similarity to the HpyAV system, suggesting lateral transfer of a prototypic HpyAV-like R-M system among these microorganisms.

 9. [AVS concentrations in Xinan Creek and the influencing factors].

  Liu, Xiao-Bing; Wen, Yan-Mao; Li, Feng; Wu, Chang-Hua; Duan, Zhi-Peng

  2012-07-01

  Sediment and overlying water samples were collected at 10 sampling stations at Xinan Creek, a tidal river in Pearl River Delta, and analyzed for physical and chemical characteristics as well as microbial incicators, in order to reveal the main factors dominating the spatial distribution of acid volatile sulfide (AVS). The effects of Eh, SRB OC and TS on the spatial distribution of AVS were investigated and the impact of AVS on the toxicity of heavy metals in the studied area was evaluated. The results showed that the range of AVS was 0.207-41.453 micromol x g(-1), with an average of 6.684 micromol x g(-1), which is relatively high compared to the results in other studies. The AVS value of the surface layer was higher than the bottom layer in 5 stations. The AVS values in both the surface layer and the bottom layer were highly variable, the coefficients of variation being 93.61% and 153.09% , respectively. The analytical results revealed that TS was the factor with the greatest impact on the spatial distribution of AVS, and the order was TS > OC > Eh > SRB. Potential ecological risk of heavy metals existed in 60% of the smpling stations based on the value of Sigma (SEM5-AVS), however, with the criterion of [Sigma(SEM5-AVS)]/foc, none of them had inacceptable ecological risk. Furthermore, in terms of single species of heavy metals, there was certain risk of toxic effect for all the five heavy metals (Cd, Ni, Cu, Zn and Pb). The above mentioned results will provide valuable data for the in-depth study of the formation mechanism of AVS and helpful reference for environmental impact assessment and scientific rehabilitation of heavy metals in polluted rivers.

 10. Balancing Public and Private Interests in ICT Standardisation: The Case of AVS in China

  Su , Junbin; Fomin , Vladislav V.

  2010-01-01

  International audience; This research inquires into how the public interest and private interests can be balanced by a new approach beyond the "Fair, Reasonable and Non Discriminatory" (FRAND) term and Royalty Free in the standardisation process. Using the case of Audio Video coding Standard (AVS) in China, we analyse the mechanisms for treating the Intellectual Property Rights associated with technical contributions of stakeholders and establishing a patent pool with low royalty. The lesson ...

 11. Modellering av urbane pluviale flommer ved bruk av værradar

  Kjølseth, Tora Marie Hveem; Vatne, Ingrid

  2017-01-01

  Ekstreme nedbørhendelser med påfølgende pluviale flommer forårsaker store skader på infrastruktur og bebyggelse. Skadene fører til betydelige samfunnskostnader, og problemet er økende. Avrenningsmodeller kan benyttes for å simulere flomforløpet til en nedbørhendelse, og er et mye brukt verktøy i planlegging, prosjektering, dimensjonering og drift av overvann-systemer. Som inngangsdata i avrenningsmodeller er det vanlig å bruke konstruert nedbør, der det tas utgangspunkt i målinger og statisti...

 12. Transport og akkumulering av jern i profiler av et dyrket myrareal

  Ødelien, M.; Selmer-Olsen, A. R.; Lie, Ole

  1980-01-01

  En mindre del av et stort dyrket myrareal på eiendommen Vivang, Våler i Solør, har uvanlig jernrik torv. Her har havre hatt god vegetativ vekst, men meget dårlig kjerneutvikling (5,10). Det siste har vist seg å skyldes molybdenmangel, som særlig må antas å ha årsakssammenheng med det store jerninnholdet i torva. I denne artikkelen er arealet med molybdenmangel kalt A og et tilgrensende areal uten synlige tegn til slik mangel B. Tabellene 1-3 viser kjemiske analyseresultater for torv fra 3 pro...

 13. AV-USA 1971. Basic Report.

  Hope, Thomas W.

  Sales analyses, market profiles, discussions of business trends and corporate structures, and a review of new products in the field of audiovisual aids are presented in this report, covering the time span from January 1970 to June 1971. (JY)

 14. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 15. Slutrapport - utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

  Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats

  2007-01-01

  I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för uppföljnings- arbetet. Nuvarande målsättning är att Naturamoment införlivas i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinventeringen av Skog (RIS) från och med 2008; under 2009 beräknas kompletteran...

 16. An Overview of the HomePlug AV2 Technology

  Yonge, Larry; Abad, Jose; Afkhamie, Kaywan; Guerrieri, Lorenzo; Katar, Srinivas; Lioe, Hidayat; Pagani, Pascal; Riva, Raffaele; Schneider, Daniel M.; Schwager, Andreas

  2013-01-01

  HomePlug AV2 is the solution identified by the HomePlug Alliance to achieve the improved data rate performance required by the new generation of multimedia applications without the need to install extra wires. Developed by industry-leading participants in the HomePlug AV Technical Working Group, the HomePlug AV2 technology provides Gigabit-class connection speeds over the existing AC wires within home. It is designed to meet the market demands for the full set of future in-home networking co...

 17. A case of pancreatic AV malformation in an elderly man.

  Gupta, Vipin; Kedia, Saurabh; Sonika, Ujjwal; Madhusudhan, Kumble Seetharama; Pal, Sujoy; Garg, Pramod

  2018-06-01

  A 60-year-old man presented with recurrent abdominal pain and weight loss for 6 months. Abdominal imaging showed a large vascular lesion in the head and neck of pancreas suggestive of arteriovenous malformation (AV malformation). Endoscopic ultrasound was done which showed features of AV malformation with no evidence of pancreatic malignancy. Surgery was planned for definitive treatment of malformation. Digital subtraction angiography with angioembolization was done prior to surgery to reduce vascularity of the lesion. He recovered after a pylorus preserving pancreaticoduodenectomy. Histopathology of the resected specimen confirmed the pancreatic AV malformation. There has been no recurrence at 2 years of follow-up.

 18. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 19. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  the software to meet our expectations for a portable AV system for VAD. The system would make use of “off the shelf” hardware components which are widely available and easily replaced or expanded. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost...... a stable AV software that has be developed and implemented for an in situ simulation initiative. This version (1.3) is the first on released as Open Source (Copyleft) software (see QR tag). We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted debriefing in a mobile, in situ simulation...... environment using an AV system constructed from “off the shelf” components and Open Source software....

 20. Practically perfect: learning by doing at AVS congress.

  2017-02-18

  It has been some time since Cambridge vet school last hosted the annual AVS congress, which meant that this year's congress committee faced a steep learning curve. However, as Gill Harris reports, it rose to the occasion. British Veterinary Association.

 1. Knihovna Sociologického ústavu AV ČR

  Hesová, Nela

  2017-01-01

  Roč. 7, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : library Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovna-sociologickeho-ustavu-av-cr/

 2. Implementering av programmatisk internet-annonsering

  Heiding, Fredrik; Klementsson, Filip

  2016-01-01

  Differences between traditional and programmatic online advertising Artificial intelligence is a vast concept with application areas from cutting edge robotics to understanding our daily habits in purchasing groceries. According to George Luger the fields of application for this created intelligence will be limited only by our imagination, but for this thesis the limitation is its current use in online advertising. Machine learning is a branch of artificial intelligence based on analysing vas...

 3. Marknadsföring av utbildning : Motsvarar studierna marknadsföringen vid utbildningsprogrammet för automationsteknik & it?

  Hotanen, Robert

  2011-01-01

  Arbetet handlar om en marknadsföringsundersökning jag gjorde i yrkeshögskolan Novia vid campus Raseborg. Jag undersökte om studierna motsvarar det som lovats i rekryteringsmarknadsföringen. Som målgrupp hade jag utbildningsprogrammet i automationsteknik och it. I teoridelen beskrivs tjänstemarknadsföring och olika marknadsföringskanaler. Jag gjorde också en kvalitativ intervju med utbildningsprogrammets linjechef, samt en enkätundersökning med de nuvarande studerandena vid utbildningsprog...

 4. EST Table: AV399390 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399390 NV120162 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/181 aa ref|YP_002884244.1| Ac13-like ...yhedrovirus] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399390 NV12 ...

 5. AVS (Application Visualization System) user`s guide

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Gorai, Kazuo; Yamazaki, Kazuhiko

  1996-03-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS for image processing software and an animation processing system (video, frame scan converter). This report summarizes the information to use AVS and to develop and maintain computer and network environment for image processing. (author).

 6. 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie

  Reidun Rognsaa

  2011-06-01

  Full Text Available Hensikten med denne studien er å studere hvordan 15-åringer opplever overvekt hos jevnaldrende. Datamaterialet består av dybdeintervju med syv ungdommer. Det er benyttet fenomenologisk-hermeneutisk analyse. Ungdommene opplever å stå i en posisjon mellom makt og avmakt. I denne mellomposisjonen framkommer det at ungdommene distanserer seg ved hjelp av relasjonell makt, men samtidig setter de seg selv i en avmaktssituasjon i forhold til ungdomskulturens spilleregler. Ungdommene moraliserer ved å skape en situasjon hvor de underkjenner overvektige, samtidig mangler de ytterligere sanksjoneringsmuligheter. Rangordninger skapes gjennom at ungdommene degraderer overvektige, men de må selv også innordne seg i egen kultur. Ungdommene fratar overvektige sitt menneskeverd gjennom å redusere menneskelige egenskaper og gjør dem til objekt. Gjennom denne objektiviseringen setter de seg selv utenfor det å få tak i overvektiges refleksjons- og erfaringsgrunnlag.

 7. Analyses of copper from a prototype capsule 5 and 6; Analyser av koppar fraan prototypkapsel 5 och 6

  Taxen, Claes; Lundholm, Martin; Persson, Dan; Jakobsson, Dan; Sedlakova, Miroslava; Randelius, Mats; Karlsson, Oskar; Rydgren, Pontus; Kimab, Swerea

  2012-12-15

  'Prototype' is a series of experiments where SKB, the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co, expose the full scale copper canisters under conditions intended to be representative of a repository for spent nuclear fuel, however, without radioactivity (SKB 2012) . Copper from one of these installations, deposition 5, has been studied for corrosion . Samples were also taken from the capsule that had been exposed in deposition 6. Drill cores across the capsule wall has been documented regarding microstructure. All samples have been exposed for about seven years in the prototype repository. Studies carried out leads to the following conclusions: Regarding the ring on top of the capsule from the deposition 5; There are local corrosion with a depth of 3-5 microns. The general or uniform corrosion that has occurred can not be quantified. The relatively sharp traces of processing of the material before exposure indicates that the general corrosion was minor. Small amounts of corrosion product has been detected in surface analysis. The surface profile on the copper surface, aside from the grooves after processing and areas of local corrosion, are relatively even. Metallographic examination of cross section shows no tendency to pitting or intergranular corrosion. Analysis for hydrogen by melting a quantity of metal does not show any increased hydrogen content. Regarding the material of the capsule from the deposition 6: The capsule has not been specifically tested for corrosion. Cross sections of drill cores through the copper canister has been documented and metallo graphically exhibits nothing remarkable.

 8. Effekt av ulike kjemiske- og biologiske preparater på forekomsten av Fusarium og mykotoksiner i havre

  Shakery, Bita

  2013-01-01

  Aksfusariose er en vanlig sykdom på korn forårsaket av flere ulike Fusarium-arter. En Fusarium-infeksjon på akset gir tap av avling i tillegg til en reduksjon i kvaliteten på kornet. Reduksjonen i kvalitet skjer i hovedsak gjennom produksjon av en rekke toksiske metabolitter (mykotoksiner) som kan være en helserisiko for både dyr og mennesker. I de senere årene har det vært økt fokus på Fusarium og mykotoksiner i korn både i Norge og i store deler av verden. En årsak til det...

 9. Kvalitet i læring i barnehagen. En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge

  Mette Nygård

  2015-10-01

  Full Text Available The purpose of this article is to provide representations of and to compare meanings attributed to the concept of learning in Early Childhood Education and Care policy. More concrete, the article provides a comparison between documents from Norway and the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. The comparison is based on the OECD- report Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Norway (Taguma et al. 2013, and White Paper no. 24 (2012-2013 The Future of Early Childhood Education and Care. Neither the OECD-report nor the Norwegian White Paper has any legal levers to influence Norway, but the documents advise a national agenda, described as “soft governance”. The analysis is made on the basis of Bernstein’s code theory and his concept of classification.I denne artikkelen gjøres det en sammenligning mellom styringsdokumenter for barnehagen fra henholdsvis Norge og OECD. Artikkelen tar utgangspunkt i OECD-rapporten Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Norway. (Taguma m.fl., 2013 og St.meld.nr. 24 (2012-2013 Framtidens barnehage. Dette er ikke lovregulerende eller rådgivende dokumenter, men kan sies å ha stor påvirkningskraft ved å styre gjennom begrepsbruk, noe som omtales som “soft governance”. Hensikten med sammenligningen er å analysere hva slags betydninger læringsbegrepet tillegges i de ulike dokumentene. Analysene er gjort med utgangspunkt i Bernsteins kodeteori.  Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Vanlig tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

 10. Grønne Transportvalg - En sosiologisk analyse av norske elbilister

  Skjelde, Christian

  2017-01-01

  Over the past few years there has been an increase in the amount of consumers that choose to drive an electric car in their everyday lives. Economic and psychological models dominate large segments of research associated with this topic and these models are based on whether or not the choice of driving an electric car is individual. Thus, these models do not take into account social and contextual factors. In this thesis I wish to investigate how the social aspect can affect whether or not a ...

 11. En analyse av prestasjonsbasert belønning og hvilken effekt den har i Flytoget

  Stousland, Kine

  2013-01-01

  Prestasjonsbasert belønning har vært i vinden de siste årene, og stadig flere bedrifter har tatt i bruk denne lønnsmetoden for å motivere ansatte til høyere effektivitet og bedre prestasjoner. Flytoget har kastet seg på denne bølgen og laget en medarbeiderbonus med samme kriterier for hele bedriften. Bonusen blir utbetalt en gang per år, og for å få full bonus må Flytoget oppnå 97% kundetilfredshet og fastsatt budsjett. Flytoget er en relativt liten bedrift med 334 ansatte. Hovedoppgaven t...

 12. Analysis of the green certificate market; Ein analyse av den groene sertifikatmarknaden

  Storeboe, Inger Oeydis

  2001-04-01

  This report studies the advantages and disadvantages of a separate financial market for the environmental advantages in the production of electricity from renewable energy sources. This market solution is evaluated against other financial systems used to promote the production of green electricity. By starting from a general equilibrium model for the green certificate market, the report discusses how the adaptation in the certificate market is influenced by changes in the market conditions. The certificate market is combined with a quota market for carbon dioxide, with and without international trade with electricity and certificate and market power in the production of electricity from renewable energy sources.

 13. Analysis of Norwegian bio energy statistics. Quality improvement proposals; Analyse av norsk bioenergistatistikk. Forslag til kvalitetsheving

  NONE

  2011-07-01

  This report is an assessment of the current model and presentation form of bio energy statistics. It appears proposed revision and enhancement of both collection and data representation. In the context of market development both in general for energy and particularly for bio energy and government targets, a good bio energy statistics form the basis to follow up the objectives and means.(eb)

 14. Pittsburgh Compound B and AV-1451 positron emission tomography assessment of molecular pathologies of Alzheimer's disease in progressive supranuclear palsy.

  Whitwell, Jennifer L; Ahlskog, J Eric; Tosakulwong, Nirubol; Senjem, Matthew L; Spychalla, Anthony J; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J; Josephs, Keith A

  2018-03-01

  Little is known about Alzheimer's disease molecular proteins, beta-amyloid and paired helical filament (PHF) tau, in progressive supranuclear palsy (PSP). Recent techniques have been developed to allow for investigations of these proteins in PSP. We determined the frequency of beta-amyloid deposition in PSP, and whether beta-amyloid deposition in PSP is associated with PHF-tau deposition pattern, or clinical features. Thirty probable PSP participants underwent MRI, [ 18 F]AV-1451 PET and Pittsburgh compound B (PiB) PET. Apolipoprotein (APOE) genotyping was also performed. A global PiB standard-uptake value ratio (SUVR) was calculated. AV-1451 SUVRs were calculated for a set of Alzheimer's disease (AD)-related regions and a set of PSP-related regions. Voxel-level analyses were conducted to assess for differences in AV-1451 uptake patterns and MRI atrophy between PiB(+) and PiB(-) cases compared to 60 normal PiB(-) controls. Statistical testing for correlations and associations between variables of interest were also performed. Twelve subjects (40%) showed beta-amyloid deposition. Higher PiB SUVR correlated with older age but not with AV-1451 SUVR in the AD- or PSP-related regions. Higher AV-1451 SUVR in AD-related regions was associated with higher AV-1451 SUVR in PSP-related regions. We found little evidence for beta-amyloid related differences in clinical metrics, proportion of APOE e4 carriers, pattern of AV-1451 uptake, or pattern of atrophy. Beta-amyloid deposition occurs in a relatively high proportion of PSP subjects. Unlike in Alzheimer's disease, however, there is little evidence that beta-amyloid, and PHF-tau, play a significant role in neurodegeneration in PSP. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Une ferme du début du IIIe s. av. J.-C. au “ Marais du Colombier ”, Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne : analyse archéologique et environnementale A farm from the beginning of the 3rd Century BC at 'Marais du Colombier', Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne: archaeological and environmental analysis

  Jean-Marc Séguier

  2009-05-01

  Full Text Available La fouille, en contexte d’archéologie préventive, du site du “ Marais du Colombier ” à Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne, a permis d’étudier un établissement rural daté de la première moitié du IIIe s. av. J.-C. installé dans une zone basse et humide de la plaine située à l’aval du confluent Seine – Yonne. L’établissement, structuré autour d’une zone vide interprétée comme une cour ou un espace horticole, rassemble presque toutes les composantes d’un établissement rural : habitation, greniers et autres bâtiments annexes, silos, puis et fosses. Parmi les bâtiments, l’habitation se distingue par l’adoption d’un plan ovalisé s’accordant probablement avec l’hypothèse d’une charpente à ferme, ce qui en fait l’un des plus anciens témoignages de ce type de charpente pour l’âge du Fer. De nombreux macrorestes végétaux, conservés dans plusieurs puits, dont le puits principal 5003 situé à proximité de la maison, permettent une analyse paléobotanique. Le croisement des données archéologiques, archéobotaniques (carpologie, anthracologie, xylologie et archéozoologiques permet de restituer un milieu environnant marqué par une grande biodiversité et son exploitation (plantes cultivées, milieux de collecte, élevage, chasse. Tous les éléments convergent pour voir dans cet établissement agricole une unité de production dotée d’un niveau de vie aisé, mais sans marque d’ostentation. L’organisation de l’établissement est assez différente de celle de la plupart des habitats de La Tène ancienne et du début de La Tène moyenne de l’espace sénonais, et semble préfigurer celle des sites à enclos de la fin de La Tène moyenne et de La Tène finale. La présence de restes humains apporte, quant à elle, des éléments sur la gestuelle funéraire liée aux enfants morts en bas âge et sur les pratiques cultuelles en contexte domestique.The rescue excavation of the Marais du

 16. The role of AV and VV optimization for CRT

  William W. Brabham, M.D.

  2013-06-01

  Full Text Available Cardiac resynchronization therapy is an effective therapy for patients with left ventricular systolic dysfunction and a ventricular conduction delay; however, approximately 30% of patients do not experience significant clinical improvement with this treatment. Modern devices allow individualized programming of the AV delay and VV offset, which offer the possibility of improving clinical response rates with optimized programming. AV and VV delay optimization techniques have included echocardiography, device-based algorithms, and several other novel noninvasive techniques. While an acute improvement in hemodynamic function has been clearly demonstrated with optimized device settings, long-term clinical benefit is limited. In the majority of cases, an empiric AV delay with simultaneous biventricular or left ventricular pacing is adequate. The value of optimization of these intervals in “non-responders” still requires further investigation.

 17. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 18. EST Table: AV403981 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available terminase large subunit (DNA packaging protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV403981 pg-- ... ...AV403981 pg--0297 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/265 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packag...ing protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1|

 19. Kvantifisering av overvann: Case Brøset

  Huurnink, Jon Egenberg

  2012-01-01

  Oppgaven forsøker å vise den systemresponsen som er særegen for konvensjonelle tiltak og blå-grønne tiltak. Dette er aktuelt på Brøset bydel som en del av Fremtiden byer prosjektet og skal bygges om til boligområde. MIKE URBAN og MIKE 21 er benyttet til å lage en konseptuell modell.Ved å sammenligne sommer- og vinterforhold, i tillegg til ulike gjentaksintervaller (1, 20 og 100år), vil kurver for videreført vannmengde gi et inntrykk av tiltakenes effekt. Dette gir beslutningsstøtte for Komm...

 20. EST Table: AV398396 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398396 NV021762 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...ding) 10/09/28 n.h 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 30 %/120 aa AGAP003111-PA Protein|2R:32505726:32508690:1|gene:AGAP003111 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV398396 NV02 ...

 1. Associations between [18F]AV1451 tau PET and CSF measures of tau pathology in a clinical sample.

  La Joie, Renaud; Bejanin, Alexandre; Fagan, Anne M; Ayakta, Nagehan; Baker, Suzanne L; Bourakova, Viktoriya; Boxer, Adam L; Cha, Jungho; Karydas, Anna; Jerome, Gina; Maass, Anne; Mensing, Ashley; Miller, Zachary A; O'Neil, James P; Pham, Julie; Rosen, Howard J; Tsai, Richard; Visani, Adrienne V; Miller, Bruce L; Jagust, William J; Rabinovici, Gil D

  2018-01-23

  To assess the relationships between fluid and imaging biomarkers of tau pathology and compare their diagnostic utility in a clinically heterogeneous sample. Fifty-three patients (28 with clinical Alzheimer disease [AD] and 25 with non-AD clinical neurodegenerative diagnoses) underwent β-amyloid (Aβ) and tau ([ 18 F]AV1451) PET and lumbar puncture. CSF biomarkers (Aβ 42 , total tau [t-tau], and phosphorylated tau [p-tau]) were measured by multianalyte immunoassay (AlzBio3). Receiver operator characteristic analyses were performed to compare discrimination of Aβ-positive AD from non-AD conditions across biomarkers. Correlations between CSF biomarkers and PET standardized uptake value ratios (SUVR) were assessed using skipped Pearson correlation coefficients. Voxelwise analyses were run to assess regional CSF-PET associations. [ 18 F]AV1451-PET cortical SUVR and p-tau showed excellent discrimination between Aβ-positive AD and non-AD conditions (area under the curve 0.92-0.94; ≤0.83 for other CSF measures), and reached 83% classification agreement. In the full sample, cortical [ 18 F]AV1451 was associated with all CSF biomarkers, most strongly with p-tau ( r = 0.75 vs 0.57 for t-tau and -0.49 for Aβ 42 ). When restricted to Aβ-positive patients with AD, [ 18 F]AV1451 SUVR correlated modestly with p-tau and t-tau (both r = 0.46) but not Aβ 42 ( r = 0.02). On voxelwise analysis, [ 18 F]AV1451 correlated with CSF p-tau in temporoparietal cortices and with t-tau in medial prefrontal regions. Within AD, Mini-Mental State Examination scores were associated with [ 18 F]AV1451-PET, but not CSF biomarkers. [ 18 F]AV1451-PET and CSF p-tau had comparable value for differential diagnosis. Correlations were robust in a heterogeneous clinical group but attenuated (although significant) in AD, suggesting that fluid and imaging biomarkers capture different aspects of tau pathology. This study provides Class III evidence that, in a clinical sample of patients with a variety

 2. Vindkraftverk av UHPC 2.2 : En undersökning av högpresterande betong med syntetfiberarmeringen STRUX

  Rydén, Michaéla; Nilsson, Thina

  2013-01-01

  Användandet av betong som ersättare för stål vid produktionen av vindkraftverkstorn har ökat den senaste tiden. Betongtorn är betydligt billigare än ståltorn men problem som sprickbildningar, frostsprängningar och följaktligen armeringskorrosion har uppstått bl a på grund av vibrationer från rotorn. I fundamentet i vindkraftverk kan ovan nämnda problem också uppstå och det uppfyller således inte alltid funktionskraven. Det här examensarbetet undersöker möjligheten att eliminera dessa problem ...

 3. ”They are at dagis!” : En kvalitativ studie om förutsättningar för translanguaging i förskolan

  Säfsten, Felicia; Sjöö, Amanda

  2017-01-01

  Genom mötet med förhållningssättet translanguaging samt Garcias (2009) definition av det samma, där barns flerspråkighet ses som en resurs i deras språkande, väcktes en nyfikenhet. Mer specifikt kring om och hur det skulle kunna ha en plats i den svenska förskolan. Vid närmare efterforskning visade det sig att translanguaging som förhållningssätt framförallt blivit etablerat i skolvärlden. Därför genomfördes denna studie med syfte att bidra med kunskaper om vilka förutsättningar det finns för...

 4. “Who you know affects what you know” : En kvalitativ studie om det sociala kapitalets roll i ett familjeföretag

  Fatrous, Joelle; Bergdahl, Johan

  2016-01-01

  Vi har noterat att forskningen om socialt kapital inom familjeföretag är begränsad. Syftet med uppsatsen är att bidra till att utöka den forskning som sedan tidigare existerar om ämnet socialt kapital. Därför har vi valt att studera hur det sociala kapitalet nyttjas vid ett ägarskifte mellan två generationer inom ett familjeföretag. Studien behandlar också hur företaget nyttjar familjens och de anställdas sociala kapital när behovet av arbetskraft uppstår, samt hur det sociala...

 5. User guide of AVS/ITBL for numerical environmental system

  Suzuki, Yoshio; Matsumoto, Nobuko; Yamagishi, Nobuhiro; Arakawa, Takuya; Kuraishi, Hideaki

  2005-02-01

  The Center for Promotion of Computational Science and Engineering of the Japan Atomic Energy Research Institute has carried out the ITBL (Information-Technology Based Laboratory) project which is one of e-Japan priority policy programs. The goal of the ITBL project is to create the vertical research environment in which intellectual resources such as remote computers, programs and data can be shared in Japanese research institutions and cooperative studies among researchers can be supported. AVS/ITBL is the visualization tool which has been developed aiming at realizing the efficient visualization in the ITBL environment. This visualization tool is one of the tools of ITBL infrastructure software and operates in cooperation with AVS/Express. Main functions of AVS/ITBL are as follows: it can directly read data files located on remote computers, it can display and control an image on the web browser, it can collaboratively display an image among remote researchers, and it can perform visualization process as a batch. In this paper, utilization of AVS/ITBL to the numerical environmental system, which is one of the applications in ITBL project, is presented. And the outline of the operation in this utilization is indicated. (author)

 6. EST Table: AV403752 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV403752 pg--0009 10/09/28 100 %/257 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packaging... protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1| terminase large subunit (DNA packaging

 7. EST Table: AV403922 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV403922 pg--0214 10/09/28 91 %/142 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 8. EST Table: AV404246 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404246 pg--0747 10/09/28 91 %/130 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 9. EST Table: AV403894 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available ref|XP_001605691.1| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Nasonia vitripennis] 10/08/28 52...%/206 aa gi|189241712|ref|XP_968082.2| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Tribolium castaneum] AV403894 pg-- ...

 10. EST Table: AV399990 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399990 br--0239 10/09/28 100 %/110 aa ref|NP_001037364.1| cellular retinoic acid .../09/10 57 %/107 aa gnl|Amel|GB15299-PA 10/09/10 59 %/107 aa gi|282165782|ref|NP_001164130.1| cellular FABP-like protein isoform 1 [Tribolium castaneum] NM_001043899 br-- ...

 11. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 12. EST Table: AV400897 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400897 br--1948 10/09/28 47 %/180 aa ref|XP_967144.2| PREDICTED: similar to corneal wound healing...TED: similar to corneal wound healing-related protein [Tribolium castaneum] CK493011 br-- ...

 13. EST Table: AV399507 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399507 NV120319 10/09/28 70 %/144 aa ref|YP_803401.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticars...ia gemmatalis nucleopolyhedrovirus] gb|ABI13791.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticarsia gemmatali

 14. EST Table: AV401629 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401629 e96h0968 10/09/28 70 %/161 aa ref|XP_002431431.1| Karyogamy protein KAR4, ...putative [Pediculus humanus corporis] gb|EEB18693.1| Karyogamy protein KAR4, putative [Pediculus humanus cor

 15. Screening av PFAS og Dekloran forbindelser i utvalgte arktiske toppredatorer

  Schlabach, Martin; Gabrielsen, Geir Wing; Herzke, Dorte; Hanssen, Linda; Routti, Heli; Borgen, Anders

  2017-01-01

  This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected perfluorinated compounds (PFCs) and dechloranes in Arctic top predators. The emerging PFCs F53 F53B, and PFBS were not detected neither in bird eggs nor in mammals. However, different dechloranes were detected in all samples. Screening av PFAS og Dekloran forbindelser i utvalgte arktiske toppredatorer

 16. EST Table: AV400925 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400925 br--1989 10/09/28 35 %/122 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...nl|Amel|GB19565-PA 10/09/10 35 %/122 aa gi|91093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 17. EST Table: AV400204 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400204 br--0896 10/09/28 36 %/111 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 18. Analysis of AVS-penogram in 3000 impotent patients

  Minn, Young Guy; Choi, Hyung Ki [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1994-09-01

  Audio visual simulation penogram(AVS-penogram) is used as a screening method for evaluation of erectile dysfunction. In this study, 3000 patients were evaluated from Dec. 1986 to Dec. 1992 and finally diagnosed by comprehensive diagnostic methods. The patients were classified according to AVS-penogram curves into 4 types and correlated with the patient`s final diagnosis. For 800 patients who were evaluated with combined AVS-penogram and NPT monitoring, compatibility ratios between psychogenic and organic group were compared. After correlating each of the curve type with the patients and comparing erotic and nocturnal erection, following results were obtained. 1. The mean age of the patients was 41.25 years. 2. The overall rate of final diagnosis were 57.5%, 14.3%, 8.9% in psychogenic, arteriogenic and veogenic impotence. 3. Type I group was proved as psychogenic impotence in 87% of the patients. 4. Type IIA group was proved as organic impotence in 79% of the patients and most of them had neurogenic and arteriogenic impotence. 5. Type IIB group was proved as psychogenic impotence in 51%, organic impotence in 49% of the patients. Among the organic impotence group, most of them had arteriogenic, venogenic and neurogenic impotence. The difference of both group was statically insignificant. 6. Type IIC group was proved as psychogenic impotence in 39%, organic impotence in 61% of the patients. Further studies are needed for sub-classification of both groups. 7. The compatibility ratio of the AVS-penogram and NPTM was 85.9% in psychogenic group with normal finding in both tests and 44.7% in organic group with abnormal finding in both tests. In conclusion, AVS-penogram is a primary diagnostic method in screening impotent patients and type I is regarded as psychogenic impotence. In Type IIB and IIC, sub-classification of curve type is needed for differential diagnosis between psychogenic and organic impotence. (Abstract Truncated)

 19. Påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. Svalbardstudien 1988-89

  Georg Høyer m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSvalbard er spesielt godt egnet til å vurdere påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. På grunn av detlave prisnivået for alkohol er ulovlig import eller hjemmeproduksjon av alkohol ukjent på Svalbard. Dessutener samfunnet lite og oversiktlig, slik at det er praktisk mulig å undersøke hele befolkningen. I den aktuellestudien registrerte vi alt salg av alkohol til fastboende nordmenn på Svalbard i oktober og november 1988. Isamme tidsperiode ble alle nordmenn 18 år eller eldre invitert til å ta del i en helseundersøkelse der det inngikkspørsmål om alkoholbruk. Vi fant at selvrapportert alkoholkonsum utgjorde rundt 40% av salgsvolumet.På grunn av de spesielle forhold når det gjelder alkoholomsetning på Svalbard er det grunn til å anta atestimatet i denne studien er mer pålitelig sammenlignet med tilsvarende studier fra andre områder.Høyer G, Nilssen O, Brenn T, Schirmer H. The reliability of self-reported alcohol consumption.The Svalbard study 1988-89. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 109-113.ENGLISH SUMMARYThe Norwegian island of Spitzbergen, Svalbard offers a unique setting for validation studies on self-reportedalcohol consumption. No counterfeit production or illegal import exists, thus making a complete registrationof all sources of alcohol possible. In this study we recorded sales from all agencies selling alcohol onSvalbard over a two month period in 1988. During the same period all adults living permanently on Svalbardwere invited to take part in a health screening. As part of the screening a self-administered questionnaire onalcohol consumption was introduced to the participants. We found that the self-reported volume accounted forapproximately 40 percent of the sales volume. Because of the unique situation applying to Svalbard, theestimate made in this study is believed to be more reliable compared to other studies using sales volume tovalidate self-reports.

 20. Guidelines for estimating blowout rates and duration for environmental risk analysis purposes; Retningslinjer for beregning av utblaasningsrater og -varighet til bruk ved analyse av miljoerisiko

  Nilsen, Thomas

  2007-01-15

  Risk assessment in relation to possible blowouts of oil and condensate is the main topic in this analysis. The estimated risk is evaluated against criteria for acceptable risk and is part of the foundation for dimensioning in oil spill preparedness. The report aims to contribute to the standardisation of the terminology, methodology and documentation for estimations of blowout rates, and thus to simplify communication of the analysis results and strengthen the decision makers' trust in these (ml)

 1. Optimized production of vehicle gas - an environmental and energy system analyses of Soederaasens biogas plant.; Systemoptimerad produktion av fordonsgas - En miljoe- och energisystemanalys av Soederaasens biogasanlaeggning

  Lantz, Mikael; Ekman, Anna; Boerjesson, Paal

  2009-06-15

  In this study, an environmental and energy system analysis for a specific biogas plant is presented as well as suggestions and cost calculations for measures that could be implemented in order to optimise the system. The overarching purpose is also to present a model for similar studies of specific biogas plants. The analysis performed includes direct effects such as use of energy and emissions from the production of biogas, upgrading to vehicle gas, transport of substrate and digestate and storage and handling of digestate. Furthermore, indirect effects such as reduced methane leaching from conventional storage of manure, replacement of mineral fertilizers with digestate etc. are included as well. The energy balance for production and distribution of vehicle gas from Soederaasens biogas plant is calculated to 5,5 which could be compared to the energy balance for ethanol from wheat which is normally between 2 and 3. The greenhouse gas emissions are 16 gram CO{sub 2}-ekv./kWh, approximately 95 % lower compared to gasoline. In comparison, ethanol from wheat and RME reduce the emissions with some 80 % and 65 % respectively. The result is mainly affected of the methane leakage from the upgrading plant, reduced emissions of N{sub 2}O when digestate replaces mineral fertilizers and the assumptions made of how the electricity used in the system was produced. Regarding eutrophication, the emissions are calculated to 6 gram NO{sub 3}--ekv./kWh, primarily originating from storage and handling of digestate, which is somewhat lower than the reported emissions from production of ethanol and RME. Covering the digestate storages and produce process heat with wood chips, measures estimated to be cost neutral or even profitable for the biogas producer, is calculated to reduce the emissions of greenhouse gases to -13 gram/kWh. If all measures identified would be implemented, the emissions are reduced with 120 % with an extra cost of some 0.01 SEK/kWh vehicle gas

 2. Hvilken rolle spiller hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk?

  Varem, Andrea; Nervik, Lene

  2017-01-01

  Temaet for denne bacheloroppgaven er hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk. Etter en omfattende gjennomgang av eksisterende teori rundt kundereisen fikk vi et inntrykk av at det er et gap i forskningen knyttet til kundereisen ved kjøp av kosmetikk, på tross av størrelsen på dette markedet. Det vi fant av teori på feltet var i stor grad basert på kvantitative undersøkelser, og vi ønsker derfor å belyse kundereisen i denne konteksten gjennom et kvalitativt forskningsdesign. Med ut...

 3. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016

  Brandrud, Tor Erik; Dima, Bàlint

  2017-01-01

  Brandrud, T.E. & Dima, B. 2017. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016. – NINA Kortrapport 80. 15 s. Kartlegging (start av overvåking) av habitat-spesifikke, jordboende kalksopper i nordre del av Røsskleiva NR ble gjennomført i 2016, før oppstart av skjøtselstiltak med storfébeiting. Tilsammen 27 habitat-spesifikke arter, inkludert 18 rødlistede arter ble registrert i løpet av to registreringsrunder i 2016. Funnene fordelte seg på 10 kalkbarskogsopper, 5 kalklinde-skogs...

 4. Validation of a Real-time AVS Encoder on FPGA

  Qun Fang Yuan

  2014-01-01

  Full Text Available A whole I frame AVS real-time video encoder is designed and implemented on FPGA platform in this paper. The system uses the structure of the flow calculation, coupled with a dual-port RAM memory between/among the various functional modules. Reusable design and pipeline design are used to optimize various encoding module and to ensure the efficient operation of the pipeline. Through the simulation of ISE software and the verification of Xilinx Vritex-4 pro platform, it can be seen that the highest working frequency can be up to 110 MHz, meeting the requirements of the whole I frame real- time encoding of AVS in CIF resolution.

 5. Leaning av arbetspunkt för urindiagnostik

  Romar, Arne Johannes

  2017-01-01

  Lean är en metod som ämnar förbättra arbetsprocesser, öka kvalitén och förhindra slöseri av resurser. Fler och fler företag och institutioner i västvärlden har den senaste tiden börjat implementera läran och verktygen som ursprungligen kom från Toyota och deras produktionssystem. Sjukhus och sjukhuslaboratorier är inget undantag, patienterna och provmängderna blir större samtidigt som krav på inbesparningar sker. Därför behövs alternativa lösningar i form av lean för att få tillstånd en effek...

 6. Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

  Rehnsfeldt, Patrik

  2014-01-01

  Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragnin...

 7. Nyttan av franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen

  Herke, Marie; Olivers, Marielle

  2012-01-01

  Franchising är det mest vanliga kedjekonceptet i fastighetsmäklarbranschen och flera av de största fastighetsmäklarkedjorna är franchisekedjor. De fristående mäklarbyråerna får allt svårare att klara sig i den ökade konkurrensen. Det är främst fristående mäklarbyråer på mindre orter med ett etablerat varumärke samt nischade mäklarbyråer som klarar sig i konkurrensen med de stora kedjorna. På senare år har antalet kedjeanslutna fastighetsmäklare ökat betydligt och flertalet av mäklarkedjorna ä...

 8. Utforming av stålrammer til ridehall

  Halvorsrud, Roar

  2013-01-01

  NORSK: Oppgaven går ut på å dimensjonere forskjellige bærerammer til en ridehall på kobberud gård i Lier kommune i Buskerud. Kriterier i oppgaven er at alle forbindelser mellom søyler og bjelker skal kunne utføres som en boltet forbindelse for en så praktisk oppreising av bygget som mulig. Det gir også mulighet for og montere selve bæresystemet på egenhånd om man har nødvendig utstyr. Det er dermed viktig at man bruker så lite stål som mulig for å redusere vekt av søyler og bjelker. Bearbe...

 9. Electrical storm after CRT implantation treated by AV delay optimization.

  Combes, Nicolas; Marijon, Eloi; Boveda, Serge; Albenque, Jean-Paul

  2010-02-01

  We present a case of symptomatic ischemic heart failure with an indication for cardiac resynchronization and implantable cardiac defibrillator therapy in primary prevention. After implantation, the patient developed a severe electrical storm with multiple shocks. Hemodynamic improvement based only on AV delay, guided by echocardiography and ECG, brought about a dramatic improvement in the situation. We discuss the pathophysiology of electrical storm occurring immediately after LV pacing.

 10. EST Table: AV401797 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401797 heS00172 10/09/28 94 %/235 aa ref|NP_001036831.1| saposin-related [Bombyx ...9/10 low homology 10/09/10 low homology 10/09/10 41 %/191 aa gi|91077504|ref|XP_966852.1| PREDICTED: similar to saposin isoform 1 [Tribolium castaneum] FS791050 heS0 ...

 11. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 12. Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet

  Henriette Jæger

  2016-06-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan han leser og tolker dem, og den undersøker eventuelle spor av kritisk refleksjon hos barnet over disse tekstene. Teoretisk sett hviler den på en forståelse av mediekompetanse som en parallell prosess til utvikling av lese- og skrivekyndighet (literacy, og medieopplevelsene omtales som viktige møter med tekst. Artikkelen undersøker hvordan å lese medietekster kan legge et grunnlag for å utvikle en utvidet tekstkompetanse eller mediekompetanse. Konklusjonen legger vekt på motivasjon og lekenhet som barns primære inngang til medietekstene og som et grunnlag for å utvikle mediekompetanse (media literacy. The article is based on three observations of a four-year-old boy who uses the iPad in his spare time. It demonstrates the strategies that this boy applies to gain access to various media texts, and how he reads and interprets them. It also seeks to examine traces of critical reflection that he may demonstrate in relation to these texts. Theoretically, it rests on an understanding of media literacy as a parallel process to the development of literacy, and it seeks to demonstrate how reading media texts can create an important starting point for the development of media literacy. The Kindergarten practitioner’s role and opportunities to develop children's media literacy within a kindergarten context is a focus towards the end of the article. In conclusion, I argue that motivation and playfulness are important approaches to media texts and create an important foundation for the development of media literacy

 13. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 14. Diffusjon av influensa i Norge under spanskesyken 1918-19

  Svenn-Erik Mamelund

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSpanskesyken var en verdensomspennende influensaepidemi som tok livet av minst 30 millioner mennesker,de fleste i løpet av noen få høstmåneder i 1918, men den strakk seg også inn i 1919. En siste svakbølge fant sted vinteren 1920. De første sporadiske tilfellene av spanskesyken i Norge oppsto i militærleirei begynnelsen av april 1918. Over tre måneder senere kom de første spredte tilfellene av det som skullevise seg å være starten på en ny stor influensapandemi. De første av disse oppsto i Kristiania, mest sannsynligetter smitteimport fra Skottland over Nordsjøen. Sommeren 1918 spredte spanskesyken seg raskt frasør til nord, fra kysten til innlandet innover fjordene, og fra de største byene og industrisentra via mindrebyer og andre tettsteder til landsbygda langs de viktigste ferdselsveiene. Da spanskesyken blusset opp igjenhøsten 1918 spredte den seg langsommere og trolig fra nord til sør, fortsatt fra kysten innover fjordene,men spredning fra byene langs kommunikasjonsveiene var mindre fremtredende. Vinteren 1918/19opptrådte influensaen spredt og sporadisk, tilsynelatende uten bestemt spredningsmønster og rekkefølge.Jernbanen, hurtigruten og automobilrutene spilte trolig en viktig rolle i spredningsprosessen, spesielt andrehalvår 1918. Ulik sosial interaksjon, for eksempel et marked som samlet store folkemengder, kan bidra til åforklare eksplosive utbrudd av influensa og diffusjon på lavt geografisk nivå.Mamelund S-E. The diffusion of influenza in Norway during the 1918-19 Pandemic.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYIn 1918-1919, a world-wide pandemic, the Spanish Influenza, swept over the entire globe, killing at least30 million people, most of them during the fall of 1918. A last, but small and less defined wave occurred inthe winter of 1920. The first sporadic cases of Spanish Influenza in Norway are known from army campsin the early days of April 1918. More than three months later, the first scattered

 15. Molecular analysis of the sea anemone toxin Av3 reveals selectivity to insects and demonstrates the heterogeneity of receptor site-3 on voltage-gated Na+ channels.

  Moran, Yehu; Kahn, Roy; Cohen, Lior; Gur, Maya; Karbat, Izhar; Gordon, Dalia; Gurevitz, Michael

  2007-08-15

  Av3 is a short peptide toxin from the sea anemone Anemonia viridis shown to be active on crustaceans and inactive on mammals. It inhibits inactivation of Na(v)s (voltage-gated Na+ channels) like the structurally dissimilar scorpion alpha-toxins and type I sea anemone toxins that bind to receptor site-3. To examine the potency and mode of interaction of Av3 with insect Na(v)s, we established a system for its expression, mutagenized it throughout, and analysed it in toxicity, binding and electrophysiological assays. The recombinant Av3 was found to be highly toxic to blowfly larvae (ED50=2.65+/-0.46 pmol/100 mg), to compete well with the site-3 toxin LqhalphaIT (from the scorpion Leiurus quinquestriatus) on binding to cockroach neuronal membranes (K(i)=21.4+/-7.1 nM), and to inhibit the inactivation of Drosophila melanogaster channel, DmNa(v)1, but not that of mammalian Na(v)s expressed in Xenopus oocytes. Moreover, like other site-3 toxins, the activity of Av3 was synergically enhanced by ligands of receptor site-4 (e.g. scorpion beta-toxins). The bioactive surface of Av3 was found to consist mainly of aromatic residues and did not resemble any of the bioactive surfaces of other site-3 toxins. These analyses have portrayed a toxin that might interact with receptor site-3 in a different fashion compared with other ligands of this site. This assumption was corroborated by a D1701R mutation in DmNa(v)1, which has been shown to abolish the activity of all other site-3 ligands, except Av3. All in all, the present study provides further evidence for the heterogeneity of receptor site-3, and raises Av3 as a unique model for design of selective anti-insect compounds.

 16. A microcosm approach to evaluate the degradation of tributyltin (TBT) by Aeromonas molluscorum Av27 in estuarine sediments.

  Cruz, Andreia; Henriques, Isabel; Sousa, Ana C A; Baptista, Inês; Almeida, Adelaide; Takahashi, Shin; Tanabe, Shinsuke; Correia, António; Suzuki, Satoru; Anselmo, Ana Maria; Mendo, Sónia

  2014-07-01

  Tributyltin (TBT) is a biocide extremely toxic to a wide range of organisms, which has been used for decades in antifouling paints. Despite its global ban in 2008, TBT is still a problem of great concern due to the high levels trapped in sediments. Aeromonas molluscorum Av27 is a TBT degrading bacterium that was isolated from an estuarine system. We investigated the ability and the role of this bacterium on TBT degradation in this estuarine system, using a microcosm approach in order to mimic environmental conditions. The experiment was established and followed for 150 days. Simultaneously, changes in the indigenous bacterial community structure were also investigated. The results revealed a maximum TBT degradation rate of 28% accompanied by the detection of the degradation products over time. Additionally, it was observed that TBT degradation was significantly enhanced by the presence of Av27. In addition a significantly higher TBT degradation occurred when the concentration of Av27 was higher. TBT degradation affected the bacterial community composition as revealed by the changes in the prevalence of Proteobacteria subdivisions, namely the increase of Deltaproteobacteria and the onset of Epsilonproteobacteria. However, the addition of Av27 strain did not affect the dominant phylotypes. Total bacterial number, bacterial biomass productivity, 16S rRNA gene and denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) analyses also indicated alterations on the bacterial community structure over time, with bacteria non-tolerant to pollutants increasing their representativeness, as, for instance, the increase of the number of Alphaproteobacteria clones from 6% in the beginning to 12% at the end of the experiment. The work herein presented confirms the potential of Av27 strain to be used in the decontamination of TBT-polluted environments. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data (IPPLV1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 and 610 POS AV systems flown...

 18. IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude (IPAPP1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 POS AV system flown with the Digital...

 19. KS-LAB Kontroll av hydrometer ASTM 152H : (prosess 14-433 i hb014 og NS8005)

  Nouri, El Hadj

  2007-01-01

  I forbindelse med kvalitetssikring av slemmeanalyser ved bruk av hydrometer har det vist seg å være behov for systematisk kontroll ved innkjøp og bruk av hydrometre. Rapporten beskriver registrerte avvik ved sammenligning av hydrometre og angir hvorledes kontroll av hydrometer skal foregå for å sikre at anvendt utstyr tilfredsstiller gjeldende krav.

 20. Et studium av samfunnsansvar (CSR) for norske utenlandsetablerte akvakulturselskaper; Marine Harvest og Cermaq Mainstream i Chile

  Sæther, Malin

  2010-01-01

  Oppgaven er et studium av samfunnsansvar for norsk utenlandsetablert akvakulturnæring. Valg av tema er motivert av interessen for den eksisterende samfunnsdebatten omkring næringen og internasjonale næringsstrukturer med fotfeste i utviklingsland. Norsk tilstedeværelse i Chile eksemplifisert ved Marine Harvest og Cermaq Mainstream er anvendt som case studium. Presentasjon og drøfting av Corporate social responsibility (CSR), oversatt til norsk som Selskapers samfunnsansvar, ...

 1. Det afghanska valet i svensk media : En diskursanalys av svensk medias rapportering om parlamentsvalet 2010

  Arvidsson, Jonathan

  2013-01-01

  Den här uppsatsen analyserar svensk medias rapportering om valet i Afghanistan 2010. Med hjälp av metoder framtagna av Van Dijk har en analys av artiklar som berör valet 2010 gjorts. De teoretiska utgångspunkterna är postkolonialism och orientalism. Med hjälp av de perspektiven och Van Dijks medieanalys analyseras materialet för att tydliggöra strukturer i media.

 2. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

  Flaaten, Øivind; Torp, Steffen; Aarseth, Espen

  2010-01-01

  Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert (Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert...... for konflikt og hjelpeløshet. Helsefremmende arbeid basert på dialog og tidlig intervensjon kan forhindre at online-spilladferd kommer ut av kontroll....

 3. Individuell variasjon i utskillelse av 6-sulfatoksymelatonin og døgnrytmetype analysert hos skiftarbeidere

  Tore Tynes

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI denne studien har vi undersøkt om det finnes noen sammenheng mellom målte verdier av urinmetabolitten6-sulfatoxymelatonin (aMT6s tatt ut i porsjoner gjennom døgnet og selvrapportert døgnrytme hos engruppe norske skiftarbeidere. Studien omfatter 19 arbeidstakere ved to produksjonsenheter ved HydroPorsgrunn, magnesiumfabrikken og fullgjødselfabrikk 3. Etter å ha deltatt i en studie der urinprøver blesamlet inn, svarte de involverte senere på et spørreskjema om søvn og døgnrytme. Resultatene indikerer ategenrapporterte B-type mennesker har en tendens til høyere midlere timeutskillelse av aMT6s analysert pådøgnbasis første døgn med nattskift, og en signifikant høyere nattutskillelse (8 timer i et kontrolldøgnhjemme. I fremtidige studier av melatoninsekresjon og utskillelse av metabolitt i urin, kan det være avinteresse samtidig å samle inn spørreskjemabaserte opplysninger om døgnrytmetype og utfyllende opplysningerom søvn og søvnmønster i relasjon til eksponeringer som skiftarbeid og andre arbeidsmiljøfaktorersom kan ha effekt på hormonbalansen.Tynes T, Haugsdal B, Tønnessen A, Kleiven M. Individual variations in excretion of6-sulfatoxymelatonin in morning and evening type Norwegian shift workers.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYThe aim of this study was to evaluate whether there is an association between measured values of the urinemetabolite 6-sulfatoxymelatonin (aMT6s in samples collected at selected intervals and self-reported diurnalrhythm in a group of Norwegian shift workers. The study included 19 workers at two production unitsat Hydro Porsgrunn, the magnesium factory and fertiliser factory 3. After submitting the urine samplesused for the study, subjects filled in a questionnaire on sleep and diurnal rhythm at a later date. The resultsindicate that self-reported evening type subjects have a tendency towards a higher mean hourly aMT6ssecretionfirst day on night shift, and a significantly higher night

 4. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 5. Forbuden frukt smaker best en studie av nordmenns spise- og drikkemønster av sjokolade, søtsaker, salt snacks, sukkerholdige leskedrikker og lignende

  Bugge, Annechen Bahr

  2010-01-01

  Denne studien er en del av forskningsprosjektene Young Food og HealthMeal. Begge prosjektene er finansiert av Norges forskningsråd. Temaet i rapporten er nordmenns spise- og drikkemønster av en type mat og drikke som helsemyndighetene ønsker at befolkningen skal redusere forbruket sitt av – slik som sjokolade, søtsaker, søte bakervarer, salt snacks og sukkerholdige drikker. Selv om forbruksutviklingen de seneste par årene har vist positive tendenser, har altså nordmenn fremdeles et langt høye...

 6. …med andre ord. ”10 stadier i oversettelse av sangtekst”. Oversettelse av Stevie Wonder og Stephen Sondheim til norsk

  Iveland, Kari

  2017-01-01

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne SAMMENDRAG AV OPPGAVEN --- Denne masteroppgaven er en del av en utøvende master og inneholder en analytisk og en praktisk del. Formålet er å finne en metode, et verktøy, for oversettelse av sangtekst, og å identifisere faktorer i språket som må tas hensyn til i oversettelse. Samlet viser den ulike språklige egenskaper som er med på å prege arbeidet med oversettelser av sangtekster. Med utgangspunkt i teorier om tolknin...

 7. Consequences of increased extraction of forest fuel; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle

  NONE

  2012-07-01

  The Swedish Energy Agency research program 'Sustainable supply and processing of biofuels', also known as Fuel program, ran from 2007-01-01 to 2011-06-30. The results of the program are reported in synthesis reports for the different sub-areas. The purpose of the synthesis reports is to compile knowledge in various areas, to identify knowledge gaps that need to be addressed further, and to place and discuss the aggregated research results in a larger energy and societal perspective, including environmental quality goals and forest policy environmental and production goals. This report covers sub area 'Forest fuel and environmental impacts' conducted in 2007-2011. Biomass from forests, e.g. logging residues, has become an increasingly more important energy resource over the last decades. There is a strong ambition from the society (the Swedish parliament, European Union etc.) to increase the proportion of renewable energy in the energy system and decrease the use of fossil fuel. However, by increasing biomass extraction from our forests a number of environmental services, as well as future forest production will be affected. In this report we discuss if it is possible to increase biomass harvesting, how to combine biomass extraction with sustainable forestry including conservation of environmental services, and if there are any threshold values for avoiding negative impact. The report mainly covers consequences of extracting logging residues, such as branches and tops (in Swedish this is summarised as grot), and stumps. Connected to this we also discuss effects of ash recycling. We also discuss intensive forestry including plantations with short rotation and nutrient optimisation. At present this is only carried out in a small scale for research purpose, but might be a possibility in the future. Finally, we analyse consequences of peat extraction, but only consequences for biodiversity. At the moment peat harvesting is of limited importance in Sweden, but it might

 8. Consequences of increased extraction of forest fuel; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle

  NONE

  2012-07-01

  The Swedish Energy Agency research program 'Sustainable supply and processing of biofuels', also known as Fuel program, ran from 2007-01-01 to 2011-06-30. The results of the program are reported in synthesis reports for the different sub-areas. The purpose of the synthesis reports is to compile knowledge in various areas, to identify knowledge gaps that need to be addressed further, and to place and discuss the aggregated research results in a larger energy and societal perspective, including environmental quality goals and forest policy environmental and production goals. This report covers sub area 'Forest fuel and environmental impacts' conducted in 2007-2011. Biomass from forests, e.g. logging residues, has become an increasingly more important energy resource over the last decades. There is a strong ambition from the society (the Swedish parliament, European Union etc.) to increase the proportion of renewable energy in the energy system and decrease the use of fossil fuel. However, by increasing biomass extraction from our forests a number of environmental services, as well as future forest production will be affected. In this report we discuss if it is possible to increase biomass harvesting, how to combine biomass extraction with sustainable forestry including conservation of environmental services, and if there are any threshold values for avoiding negative impact. The report mainly covers consequences of extracting logging residues, such as branches and tops (in Swedish this is summarised as grot), and stumps. Connected to this we also discuss effects of ash recycling. We also discuss intensive forestry including plantations with short rotation and nutrient optimisation. At present this is only carried out in a small scale for research purpose, but might be a possibility in the future. Finally, we analyse consequences of peat extraction, but only consequences for biodiversity. At the moment peat harvesting is of limited importance in

 9. Arbeid som berører : en studie av miljøarbeideres møter med ungdom på ungdomshjem

  Viervang, Irene

  2008-01-01

  Master i sosialt arbeid Det er miljøarbeideres fortellinger om relasjonen og møtet med ungdommer på institusjon som mitt blikk er rettet mot i denne studien. Det settes derfor søkelys på interaksjonen mellom miljøarbeideren og ungdommer, og spesielt hvordan denne berører miljøarbeideren. Dette er en kvalitativ undersøkelse hvor jeg intervjuer syv miljøarbeidere som arbeider på fire forskjellige ungdomshjem. Alle informantene hadde sosialfaglig utdanning og praksiserfaring fr...

 10. Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser

  Trine Anker

  2010-01-01

  Full Text Available På et fotballag i overgangen mellom barne- og ungdomsfotballen er spilletid på fotballbanen under kamp både en knapp ressurs og en kilde til diskusjoner om fordeling. Spørsmålet som er utgangspunkt for denne artikkelen, er hvilke hensyn som bør tas når trener og lagleder skal fordele samlet spilletid på enkeltspillere. Er det viktigst å vinne fotballkampen, eller har det størst betydning å fordele spilletiden mest mulig likt mellom spillerne? Skal det tas hensyn til guttenes evner, motivasjon og preferanser? Er deres familiebakgrunn og personlighet av betydning? Diskusjonen baserer seg på en gjennomgang av ulike politiske rettferdighetsteorier for fordeling av knappe goder.Nøkkelord: rettferdighet, practice, fordelingsrettferdighet, diskursetikk, idrettsetikkEnglish summary: Minutes of justice: Distribution of time during football matches in a boys' teamDuring a football match, time for playing can be considered as a limited good. In this article the point of departure is the redistribution of time in a boys' football team in the transition phase between children and youth football. The questions are how and under which conditions time for playing should be distributed among the players. Is winning the game more important than trying to let every player play for an equal amount of time? Should the boys' talents, motivation, and preferences be considered while distributing time, or are family background and personality of importance? Different theories of political justice for the distribution of limited goods underpin the discussion of how to distribute the minutes of playing time during a football match.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v4i1.1737

 11. Artificial vision support system (AVS(2)) for improved prosthetic vision.

  Fink, Wolfgang; Tarbell, Mark A

  2014-11-01

  State-of-the-art and upcoming camera-driven, implanted artificial vision systems provide only tens to hundreds of electrodes, affording only limited visual perception for blind subjects. Therefore, real time image processing is crucial to enhance and optimize this limited perception. Since tens or hundreds of pixels/electrodes allow only for a very crude approximation of the typically megapixel optical resolution of the external camera image feed, the preservation and enhancement of contrast differences and transitions, such as edges, are especially important compared to picture details such as object texture. An Artificial Vision Support System (AVS(2)) is devised that displays the captured video stream in a pixelation conforming to the dimension of the epi-retinal implant electrode array. AVS(2), using efficient image processing modules, modifies the captured video stream in real time, enhancing 'present but hidden' objects to overcome inadequacies or extremes in the camera imagery. As a result, visual prosthesis carriers may now be able to discern such objects in their 'field-of-view', thus enabling mobility in environments that would otherwise be too hazardous to navigate. The image processing modules can be engaged repeatedly in a user-defined order, which is a unique capability. AVS(2) is directly applicable to any artificial vision system that is based on an imaging modality (video, infrared, sound, ultrasound, microwave, radar, etc.) as the first step in the stimulation/processing cascade, such as: retinal implants (i.e. epi-retinal, sub-retinal, suprachoroidal), optic nerve implants, cortical implants, electric tongue stimulators, or tactile stimulators.

 12. Tillämpning av IAS 40 i onoterade fastighetsbolag

  Wallin, Fredrik; Nilsson, Karolina; Ericsson, Marina

  2006-01-01

  Enligt IAS 40 – Förvaltningsfastigheter, definieras förvaltningsfastigheter som ”mark eller byggnader eller del av byggnad som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring”. Onoterade fastighetsbolag i Sverige har idag möjlighet att välja mellan att värdera sina fastigheter till anskaffningsvärde eller verkligt värde. IAS – International Accounting Standards är en internationell redovisningsstandard inom EU som började tillämpas i januari 2001, men blev obligatorisk för bör...

 13. EST Table: AV404130 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available n (Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] 10/08/28 53...78 aa gnl|Amel|GB30360-PB 10/09/10 54 %/199 aa gi|189241063|ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to restin (Reed-Steinberg cell-expres...sed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] FS906662 pg-- ... ...AV404130 pg--0509 10/09/28 54 %/199 aa ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to resti

 14. Kjønnsforskjeller i forekomst av legemiddelrelaterte bivirkninger

  Hedvig Nordeng

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKvinnelig kjønn er blitt identifisert som risikofaktor for legemiddelrelaterte bivirkninger både i primærhelsetjenestenog under sykehusopphold. Hyppigere forekomst av bivirkninger kan forklares delvis,men ikke fullstendig, av at kvinner som gruppe konsumerer oftere og flere legemidler. Videre har legemiddelbrukhos kvinner i mange tilfeller tilknytning til biologiske tilstander som menstruasjon, graviditetog menopause, og den øker med alderen. Det er viktig å ta i betraktning kulturelle forskjeller hoskvinner og menn som kan være med på å overestimere kjønnsforskjellene i bivirkningsforekomsten.Kvinner bruker helsevesenet hyppigere og rapporterer oftere bivirkninger. Høyere bivirkningsfrekvenshos kvinner kan også være resultat av at kvinner generelt får høyere dose per kg enn menn fordikvinner veier mindre. Kjønnsforskjeller i bivirkninger kan i tillegg være knyttet til forskjellig aktivitet ileverenzymene cytochrom P450, som metaboliserer de fleste legemidler. Strukturelle og funksjonellekjønnsforskjeller finnes også i nyrer, lunger, hjerte/kar- og mage/tarmsystemet, og påvirker i varierendegrad effekt og sikkerhet av legemidler.Nordeng H. Gender differences in the occurrence of adverse drug events.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYBoth pharmacoepidemiological and clinical studies have identified female gender as a risk factor foradverse events of drugs, both in primary care and in a hospital setting. Frequent occurrence of adverseevents can partly, but not totally, be explained by the fact that women as a group consume more drugsthan men. Women’s drug consumption can to a certain degree be related to menstruation, pregnancyand menopause, and increases with age. It is essential to take into account cultural differences that cancontribute to an overestimation of the gender effect of adverse drug events. Women use the health caresystem more frequently and report more often and more willingly adverse events. Higher

 15. Physiologic AV valvular insufficiency in cine MR imaging

  Jang, Yoon Hyung; Kang, Eun Joo; Baik, Seung Kug; Ahn, Woo Hyun; Choi, Han Yong; Kim, Bong Gi [Wallace Memorial Baptist Hospital, Pusan (Korea, Republic of)

  1994-05-15

  To give a help in the interpretation of cardiac cine-MR examination, the extent, shape, and timing of appearance of signal void regions near atrioventricular(A-V) valve prospectively evaluate in the healthy population. Using an axial gradient-echo technique with small flip angle, repetition time(TR) of 36 msec and echo time(TE) of 22 msec, 20 volunteers without known valvular abnormalities undertook cardiac cine-MR imaging including atrioventricular valve areas. Transient signal void was observed within the near the tricuspid(13/20 = 65%) and mitral valves(9/20 = 45%), respectively, which is so called {sup p}hysioloic atrioventricular valvular insufficiency{sup .} Eight subjects revealed the signal void areas near both tricuspid and mitral valves but, 5 subjects did not show any evidence of physiologic insufficiency. This physiologic condition does not extend more than 1 cm proximal to A-V valve plane and is generally observed only during early systole. Its morphology is semilunar or triangular configuration with the base to the valve plane in most cases of normal tricuspid insufficiency and small globular appearance in most cases of normal mitral insufficiency. Awareness of normal signal void areas near the A-V valve and their characteristics is critical in the interpretation of cardiac cine MR examinations and maybe helpful in the study of the normal cardiac physiology.

 16. Physiologic AV valvular insufficiency in cine MR imaging

  Jang, Yoon Hyung; Kang, Eun Joo; Baik, Seung Kug; Ahn, Woo Hyun; Choi, Han Yong; Kim, Bong Gi

  1994-01-01

  To give a help in the interpretation of cardiac cine-MR examination, the extent, shape, and timing of appearance of signal void regions near atrioventricular(A-V) valve prospectively evaluate in the healthy population. Using an axial gradient-echo technique with small flip angle, repetition time(TR) of 36 msec and echo time(TE) of 22 msec, 20 volunteers without known valvular abnormalities undertook cardiac cine-MR imaging including atrioventricular valve areas. Transient signal void was observed within the near the tricuspid(13/20 = 65%) and mitral valves(9/20 = 45%), respectively, which is so called p hysioloic atrioventricular valvular insufficiency . Eight subjects revealed the signal void areas near both tricuspid and mitral valves but, 5 subjects did not show any evidence of physiologic insufficiency. This physiologic condition does not extend more than 1 cm proximal to A-V valve plane and is generally observed only during early systole. Its morphology is semilunar or triangular configuration with the base to the valve plane in most cases of normal tricuspid insufficiency and small globular appearance in most cases of normal mitral insufficiency. Awareness of normal signal void areas near the A-V valve and their characteristics is critical in the interpretation of cardiac cine MR examinations and maybe helpful in the study of the normal cardiac physiology

 17. UNIPASS for AvSP? A Broader View

  Wu, N. Eva

  2001-01-01

  UNIPASS is a general-purpose probabilistic computer program consisting of three major modules, including preprocessor, solver and postprocessor. UNIPASS contains a user-friendly Graphical User Interface (GUI), numerous state-of-the-art probabilistic analysis techniques, a large library of statistical distributions and a function module with a large library of support functions that can easily define any complex limit-state function in a scripting FORTRAN-like syntax format. Its inverse probability analysis and sensitivities analysis capabilities make it a powerful design aid in any product cycle. Its precise numerical analysis engine is accurate enough to push the failure probabilities of a design to well below 10 (exp -50). UNIPASS is equipped with advanced artificial intelligence that is designed to handle systems with an essentially unlimited number of random variables with ease and efficiency. Its modular arrangement allows you to tailor an analysis to the desired level of accuracy and efficiency. The depth and comprehensiveness of UNIPASS are built upon the decades of experience and expertise of industry leaders including Boeing Aircraft, NASA and the DoD. Its rich content also makes UNIPASS a valuable instructional tool for random processes and probabilistic mechanics. The topics include: 1) Reliability in AvSP; 2) Role of UNIPASS in AvSP; and 3) Examples. This paper is in viewgraph form.

 18. Cerebral av angiomas: 3-dimensional demonstration by spiral CT

  Rieger, J.; Hosten, N.; Neumann, K.; Lemke, A.J.; Langer, R.; Lanksch, W.R.; Pfeifer, K.J.; Felix, R.

  1994-01-01

  In 20 patients with known or suspected supratentorial arteriovenous malformations, an attempt was made to see how far CT angiography with 3-dimensional reconstructions is able to make a diagnosis and to differentiate the various components of the angioma. Spiral CT was performed following an intravenous bolus injection of 60-80 ml of iodine containing contrast medium. In all patients the diagnosis was confirmed by intra-arterial DSA of the vertebral vessels. In 13 patients, av malformations could be diagnosed following multiplanar 3-D reconstructions which agreed with the findings on DSA. The large supplying vessels, the nidus and the large draining veins could be defined with certainty. In 6 patients follow-up examination after embolisation was performed. The results could be demonstrated in three dimensions and the success of treatment could be documented unequivocally. CT angiography with 3-D reconstruction is able to supply important information in the majority of intracranial av malformations, both during initial investigation and following treatment. (orig.) [de

 19. Development of a method to assess regional effects of developing small hydroelectric power plants in the county of Nordland; Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av smaa kraftverk i Nordland. Forprosjekt naturmiljoe

  Erikstad, L.; Hagen, D.; Evju, M.; Bakkestuen, V.

  2009-09-15

  Small hydroelectric power plants are defined as power plants with maximum effect of 10MV, normally without the need for water reservoirs. It is an increasing interest in developing small power plants. The development is regarded as environmental friendly mainly because it is renewable and non-polluting. Building of power plants do, however, impact nature through technical encroachment. In some areas there is a high density of suggested projects. This raises the need to assess effects on a larger scale than one and each project alone. The report contains an analysis of how series of projects can affect the natural environment. It is based on a defined resource specification on 1432 objects in the county of Nordland. These are compared with the modeled distribution on selected and relevant nature types where steep river beds, gorges and northerly wooded hill slopes are the most important. The analysis focuses on the sum of effects on local natural values. Values of regional and national importance are dealt with according to national procedures and is not the issue of this report. The developed method has five stages: Scoping; Analysis of natural values and vulnerability; Local and regional effects of small power plants; Assessment of mitigation possibilities; How the result can improve the planning procedure for small power plants. Development of small power plants in Nordland affects nature types that are important to the natural character of Nordland. The largest potential for negative effects is linked to additional technical encroachments (roads etc.) in untouched valley- and fjord landscapes. A greater focus on mitigation and alternative technical solutions are important to avoid these problems. (Author)

 20. Are acid volatile sulfides (AVS) important trace metals sinks in semi-arid mangroves?

  Queiroz, Hermano Melo; Nóbrega, Gabriel Nuto; Otero, Xose L; Ferreira, Tiago Osório

  2018-01-01

  Acid-volatile sulfides (AVS) formation and its role on trace metals bioavailability were studied in semi-arid mangroves. The semi-arid climatic conditions at the studied sites, marked by low rainfall and high evapotranspiration rates, clearly limited the AVS formation (AVS contents varied from 0.10 to 2.34μmolg -1 ) by favoring oxic conditions (Eh>+350mV). The AVS contents were strongly correlated with reactive iron and organic carbon (r=0.84; r=0.83 respectively), evidencing their dominant role for AVS formation under semi-arid conditions. On the other hand, the recorded ΣSEM/AVS values remained >1 evidencing a little control of AVS over the bioavailability of trace metals and, thus, its minor role as a sink for toxic metals. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 1. O tornar-se avó no processo de individuação

  Caroline Dal Ri Kipper

  Full Text Available O tornar-se avó assinala um período de transição no ciclo de vida familiar, marcado por transformações psíquicas significativas para os avós, caracterizando a quarta individuação. Este trabalho teve como objetivo investigar a experiência de tornar-se avó e sua importância no processo de individuação. Foi utilizado delineamento de estudo de caso coletivo. Onze avós maternas, com idades entre 49 e 66 anos, cujas filhas tiveram seu primeiro filho, responderam a uma entrevista semi-estruturada. Todas as avós tinham tido seus primeiros netos e a entrevista referia-se a sua experiência como avós desses netos. Os dados mostraram que o ser avó é uma fonte de renovação e renascimento. O estudo propiciou que as participantes refletissem sobre seus diferentes papéis familiares: avó, mãe, neta e filha. Os dados sugerem que tornar-se avó possibilita que antigos conflitos sejam repensados, renovando antigos vínculos e desejos, o que permite que a avó dê mais um passo rumo à sua individuação.

 2. American AV: Edgar Dale and the Information Age Classroom.

  Acland, Charles R

  2017-01-01

  This article demonstrates how the influential scholar Edgar Dale, alongside a generation of educational technologists, helped build an essential place for AV materials and pedagogical methods in the American classroom. It also shows that, for decades, the Payne Fund philanthropy supported multimedia research agendas that shaped ideas about teaching and technology, far beyond involvement in their famed studies on motion pictures and children in the 1930s. With his writings and research programs, Dale advanced concepts of media experience and systematicity, which came to be understood as common sense to the information society. In so doing he was a leading contributor to the discursive and ideological structure of our age of technological and informational abundance.

 3. EST Table: AV399395 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399395 NV120168 10/09/28 100 %/139 aa ref|NP_001037386.1| glyceraldehyde-3-phosph...ate dehydrogenase [Bombyx mori] gb|ABA43638.2| glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase [Bombyx mori] 10/08/28 81 %/139...id:CAA88697.1 10/09/10 89 %/142 aa AGAP009623-PA Protein|3R:37154051:37155049:1|gene:AGAP009623 10/09/10 79 %/139... aa gnl|Amel|GB14798-PA 10/09/10 84 %/139 aa gi|91088023|ref|XP_974181.1| PREDICTED: similar to glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase [Tribolium castaneum] DN237090 NV12 ...

 4. Finansiering av investeringar i immateriella tillgångar

  Voltaire, Christian; Gillebrink, Valerie

  2008-01-01

  Vid en bedömning av ett kreditärende ser banken till projektets företagsekonomiska förutsättningar. För företag som har immateriella tillgångar som de viktigaste tillgångarna i sin redovisning kan det uppstå problem när de ansöker om kredit hos banker. Detta beror på att immateriella tillgångar inte fungerar på samma sätt som materiella och därigenom tillbringar vag säkerhet för en beviljad kredit. Syftet med denna uppsats är att söka finna vad det är som krävs för att ett tjänsteföretag ska ...

 5. UTVÄRDERING AV UTVALDA SD-WAN PRODUKTER

  Åkerblom, Jacob

  2016-01-01

  Denna jämförelsestudie ämnar att undersöka marknadens leverantörer av nätverksutrustning de- finierade som Software Defined Wide Area Networks(SD-WAN). SD-WAN är en innovativ teknik som applicerar virtualisering och Software defined networking koncept i Wide Area Networks (WAN) för att skapa kostnadseffektiva nätverk. Studien har utförts på företaget Curitiba som idag arbetar med konsulttjänster inom utvalda WAN-optimering och SD-WAN-produkter. Arbetets syfte är att utvärdera SD-WAN-lösningar...

 6. Verksamhetsanalys, Planering och Utveckling av en webbtjänst

  Kindstedt, Tomas

  2013-01-01

  Arbetet behandlar utvecklingsprocessen av programmet SECTMA, ett cirkeltränings-program designat för människor som utövar kampsporter. Programmet är designat för alla konditionsnivåer från toppidrottare till de som endast vill förbättra sin kondition. Arbetet är tudelat, i den första delen går jag igenom teori för STOF och Agile för att skapa en grund och en förståelse för hur jag vill utveckla programmet. Den andra delen följer med utvecklingsprocessen stegvis. STOF erbjuder ett ramverk...

 7. Kommunikation i den primære sundhedstjeneste - en kvalitativ undersøgelse af relation og interaktion mellem hjemmesygeplejerske og såkaldt "vanskelige" patienter

  Michaelsen, Jette Joost

  research methods, were obtained by participant observation and interviews with home nurses and “difficult” patients. The study focuses on the nurse-patient relationships that the home nurses found difficult. The findings are analysed in relation to theories of emotional labour, of perceptions of health...... and illness, and of nurses’ reactions to patients. The investigation shows that a particular patient may be regarded as difficult by one home nurse but not by another, and consequently it is not possible to make an unequivocal definition of a “difficult” patient. The difficulty lies not in the patient...... feelings about their patient, regarded the patient as too demanding in terms of resources, or found the patient’s personal characteristics repulsive. Other contributing factors include working conditions for the nurse, the nurse’s personal life, class differences between nurse and patient, the patient...

 8. TIME VARIATION OF AV AND RV FOR TYPE Ia SUPERNOVAE BEHIND INTERSTELLAR DUST

  Huang, Xiaosheng; Biederman, M.; Herger, B.; Aldering, G. S.

  2014-01-01

  TIME VARIATION OF AV AND RV FOR TYPE Ia SUPERNOVAE BEHIND NON-UNIFORM INTERSTELLAR DUST ABSTRACT We investigate the time variation of the visual extinction, AV, and the total-to-selective extinction ratio, RV, resulting from interstellar dust in front of an expanding photospheric disk of a type Ia supernova (SN Ia). We simulate interstellar dust clouds according to a power law power spectrum and produce extinction maps that either follow a pseudo-Gaussian distribution or a lognormal distribution. The RV maps are produced through a correlation between AV and RV. With maps of AV and RV generated in each case (pseudo-Gaussian and lognormal), we then compute the effective AV and RV for a SN as its photospheric disk expands behind the dust screen. We find for a small percentage of SNe the AV and RV values can vary by a large factor from day to day in the first 40 days after explosion.

 9. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses.

  De Lange, H J; Van Griethuysen, C; Koelmans, A A

  2008-01-01

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the disturbance of the sediment. AVS and Simultaneously Extracted Metal (SEM) concentrations were compared to bioassay responses with the freshwater benthic macroinvertebrate Asellus aquaticus. Storage conditions and sediment treatment affected AVS but not SEM levels. AVS can be used as a proxy for sediment disturbance. The best way to pretreat the sediment for use in a bioassay in order to maintain initial AVS conditions was to sample the sediment with an Ekman grab, immediately store it in a jar without headspace, and freeze it as soon as possible. In a survey using seven different sediments, bioassay responses of A. aquaticus were correlated with SEM and AVS characteristics.

 10. Rommet som den tredje pedagog - En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning - med fokus på estetisk virksomhet

  Krokstad, Inger Elisabeth

  2014-01-01

  Masteroppgaven «Rommet som den tredje pedagog i tre Reggio Emilia-inspirerte barnehager. En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning –med fokus på estetisk virksomhet» har til hensikt å bidra til økt kunnskap om estetisk virksomhet som er forbundet med Reggio Emilias tanke om rommet som den tredje pedagog. Avhandlingens problemstilling er: Hvilke mønster kan identifiseres i barnehagepedagogens forståelse av rommet som den tredje pedagog-med fokus på estetisk virksomhet? ...

 11. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 12. Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

  Heurling, Åsa; Lovisa, Lesse

  2011-01-01

  Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. Denna tidning med lokal prägel, i form av ett livsstilsmagasin för kvinnor, handlar om mode, skönhet, heminredning och resor. Maga- sinet ges ut i fyra nummer per år och delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd...

 13. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen

  Solveig Nordtømme

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how children use and create space. The metaphors front stage, space in between, and backstage (inspired from Erving Goffman, 1969, which form the study's main findings, are used as the backdrop for the issue and analyzes. The empirical material used in this exploration has been collected with an ethnographic methodological approach in two kindergartens. Maurice Merleau-Ponty’s (1962 focus on bodily experience and presence in space, along with concepts from Latour’s (2005 actor-network theory, is used to explore the data. The article contributes with theoretical tools for professionals in kindergarten teaching, to shed light on the importance of space, materiality and play in children's everyday life in kindergarten.Sammendrag: Denne artikkelen diskuterer et ontologisk grunnlag og er en teoretisk utforskning av rom og materialitet som en pedagogisk ressurs i barnehagen. Oppmerksomheten er rettet mot barns lekeerfaringer i samspill med rom og materialitet, og hvordan barn bruker og skaper rom. Metaforene hovedrom, mellomrom, og bakrom (inspirert fra Erving Goffman, 1969, som danner studiens hovedfunn, blir brukt som et bakteppe for problemstilling og analyser av det empiriske materialet fra to barnehager. Maurice Merleau-Ponty publikasjoner The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty, 1962 med sitt fokus på kroppslig erfaring i levd rom, blir brukt sammen med begreper fra Latours aktør-nettverksteori (Latour 2005 til å utforske hvordan rom og materialitet kan være pedagogiske ressurser. Artikkelens kunnskapsbidrag er å presentere et teoretisk verktøy for barnehageprofesjonen og kunnskaper om lekens betydning i barns hverdag i barnehagen.

 14. Att vara både här och där : En kvalitativ studie av hur unga vuxna upplever en växlande närvaro mellan en digital och analog värld

  Petursdottir, Greta; Nutti, Sandra

  2017-01-01

  Smartphones and social media are a central part of everyday life for many young adults in the modern digital society. The development of digital devices has created opportunities for young adults to be present in a digital world through social media while at the same with people they meet face-to-face. Smartphones make the digital world portable, which give us access to a virtual network no matter where we are or what we are doing. This study aims to answer the question: How do young adults p...

 15. «Du må bare skrive ut, ønske lykke til, og stole på at det går bra!» En kvalitativ undersøkelse av sykepleieres muligheter og begrensninger for skjønnsutøvelse når pasienter skal utskrives fra sykehus til kommunale helse- og omsorgstjenester.

  Jorunn Aas Handeland

  2015-06-01

  The aim was to investigate nurse’s experiences of the possibilities to act according to their professional discretion in the process where patients are transferred from hospital to primary health services. Six in-depth interviews and one focus group interview with hospital nurses were conducted. The theoretical framework was based on Dworkin’s concepts of discretion and Martinsen’s description of prerequisites for discretion. Nurses collected and assessed complex information about the patients to be able to define the necessary level of care after discharge. Prerequisites for a robust assessment were adequate time, and the relationship to patients. Focus on effectivity, medical treatment, and limited possibilities to hand over their assessments to the municipal health services, created challenges. Nurses were negotiating between professional ideals and requirements from regulations. This created a potential conflict within the nurses between a professional role and a performer role, which in turn can lead to problematic consequences, both for nurses and for patients.

 16. Imaging characteristic of dual-phase 18F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET for the concomitant detection of perfusion deficits and beta-amyloid deposition in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment

  Lin, Kun-Ju; Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Wey, Shiaw-Pyng; Yen, Tzu-Chen; Hsu, Jung-Lung; Huang, Chin-Chang; Huang, Kuo-Lun

  2016-01-01

  We investigated dual-phase 18 F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET imaging for the concomitant detection of brain perfusion deficits and beta-amyloid deposition in patients with Alzheimer's disease (AD) and amnestic mild cognitive impairment (MCI), and in cognitively healthy controls (HCs). A total of 82 subjects (24 AD patients, 44 MCI patients and 14 HCs) underwent both dual-phase 18 F-AV-45 PET and MRI imaging. Dual-phase dynamic PET imaging consisted of (1) five 1-min scans obtained 1 - 6 min after tracer injection (perfusion 18 F-AV-45 imaging, pAV-45), and (2) ten 1-min scans obtained 50 - 60 min after tracer injection (amyloid 18 F-AV-45 imaging). Amyloid-negative MCI/AD patients were excluded. Volume of interest analysis and statistical parametric mapping of pAV-45 and 18 F-AV-45 images were performed to investigate the perfusion deficits and the beta-amyloid burden in the three study groups. The associations between Mini-Mental State Examination (MMSE) scores and global perfusion deficits and amyloid deposition were investigated with linear and segmental linear correlation analyses. HCs generally had normal pAV-45 findings, whereas perfusion deficits were evident in the hippocampus, and temporal, parietal and middle frontal cortices in both MCI and AD patients. The motor-sensory cortex was relatively preserved. MMSE scores in the entire study cohort were significantly associated with the degree of perfusion impairment as assessed by pAV-45 imaging (r = 0.5156, P < 0.0001). 18 F-AV-45 uptake was significantly higher in AD patients than in the two other study groups. However, the correlation between MMSE scores and 18 F-AV-45 uptake in MCI patients was more of a binary phenomenon and began in MCI patients with MMSE score 23.14 when 18 F-AV-45 uptake was higher and MMSE score lower than in patients with early MCI. Amyloid deposition started in the precuneus and the frontal and temporal regions in early MCI, ultimately reaching the maximum burden in advanced

 17. Imaging characteristic of dual-phase {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET for the concomitant detection of perfusion deficits and beta-amyloid deposition in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment

  Lin, Kun-Ju; Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Wey, Shiaw-Pyng; Yen, Tzu-Chen [Linkou Chang Gung Memorial Hospital and University, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Taoyuan (China); Chang Gung University, Department of Medical Imaging and Radiological Sciences and Healthy Aging Research Center, Taoyuan (China); Hsu, Jung-Lung [Linkou Chang Gung Memorial Hospital, Section of Dementia and Cognitive Impairment, Department of Neurology, Taoyuan (China); Taipei Medical University, Graduate Institute of Humanities in Medicine, Taipei (China); Huang, Chin-Chang; Huang, Kuo-Lun [Linkou Chang Gung Memorial Hospital and University, Department of Neurology, Taoyuan (China)

  2016-07-15

  We investigated dual-phase {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET imaging for the concomitant detection of brain perfusion deficits and beta-amyloid deposition in patients with Alzheimer's disease (AD) and amnestic mild cognitive impairment (MCI), and in cognitively healthy controls (HCs). A total of 82 subjects (24 AD patients, 44 MCI patients and 14 HCs) underwent both dual-phase {sup 18}F-AV-45 PET and MRI imaging. Dual-phase dynamic PET imaging consisted of (1) five 1-min scans obtained 1 - 6 min after tracer injection (perfusion {sup 18}F-AV-45 imaging, pAV-45), and (2) ten 1-min scans obtained 50 - 60 min after tracer injection (amyloid {sup 18}F-AV-45 imaging). Amyloid-negative MCI/AD patients were excluded. Volume of interest analysis and statistical parametric mapping of pAV-45 and {sup 18}F-AV-45 images were performed to investigate the perfusion deficits and the beta-amyloid burden in the three study groups. The associations between Mini-Mental State Examination (MMSE) scores and global perfusion deficits and amyloid deposition were investigated with linear and segmental linear correlation analyses. HCs generally had normal pAV-45 findings, whereas perfusion deficits were evident in the hippocampus, and temporal, parietal and middle frontal cortices in both MCI and AD patients. The motor-sensory cortex was relatively preserved. MMSE scores in the entire study cohort were significantly associated with the degree of perfusion impairment as assessed by pAV-45 imaging (r = 0.5156, P < 0.0001). {sup 18}F-AV-45 uptake was significantly higher in AD patients than in the two other study groups. However, the correlation between MMSE scores and {sup 18}F-AV-45 uptake in MCI patients was more of a binary phenomenon and began in MCI patients with MMSE score 23.14 when {sup 18}F-AV-45 uptake was higher and MMSE score lower than in patients with early MCI. Amyloid deposition started in the precuneus and the frontal and temporal regions in early MCI, ultimately

 18. Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

  Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran

  2013-01-01

  SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for gjeldene teknologi og operasjoner for trenging av fisk i merd, samt resultater fra forskningsprosjekter tilknyttet trengeprosessen, presentert. Videre ble det samlet innspill om utfordringer tilknyttet trenging av fisk i produksjons- og ventemerd fra oppdrettsbedrifter, leverandø...

 19. Magnetic hard disks for audio-visual use; AV yo jiki disk baitai

  Tei, Y.; Sakaguchi, S.; Uwazumi, H. [Fuji Electric Co. Ltd., Tokyo (Japan)

  1999-11-10

  Computers, consumer, and communications are converging and fusing. The key device in homes in the near future will be an audiovisual hard disk drive (AV-HDD). The reason is that there is no other AV cash memory with high capacity, high speed, and a low price than the HDD. Fuji Electric has early started developing an AV magnetic hard disk, a core-functional element of the AV-HDD, to take the initiative in the market. This paper describes the state of plastic medium development, which is regarded as a next-generation strategic commodity. (author)

 20. Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner

  Strømme, Hilde

  2014-01-01

  Hensikten med denne systematiske oversikten er å svare på spørsmålet: Hva er effekten av å benytte sosiale medier i kampanjer for å påvirke holdninger, kunnskap og atferd knyttet til sunne levevaner? Metode: Systematiske søk ble gjort i 11 bibliografiske baser. Tilleggssøk ble gjort i Google Scholar. Utvelgelse og vurdering av publikasjoner ble gjort av to personer uavhengig av hverandre. Risiko for systematiske feil ble vurdert med sjekklisten til Cochrane Effective Practice and Organisation...

 1. Open-Loop Audio-Visual Stimulation (AVS): A Useful Tool for Management of Insomnia?

  Tang, Hsin-Yi Jean; Riegel, Barbara; McCurry, Susan M; Vitiello, Michael V

  2016-03-01

  Audio Visual Stimulation (AVS), a form of neurofeedback, is a non-pharmacological intervention that has been used for both performance enhancement and symptom management. We review the history of AVS, its two sub-types (close- and open-loop), and discuss its clinical implications. We also describe a promising new application of AVS to improve sleep, and potentially decrease pain. AVS research can be traced back to the late 1800s. AVS's efficacy has been demonstrated for both performance enhancement and symptom management. Although AVS is commonly used in clinical settings, there is limited literature evaluating clinical outcomes and mechanisms of action. One of the challenges to AVS research is the lack of standardized terms, which makes systematic review and literature consolidation difficult. Future studies using AVS as an intervention should; (1) use operational definitions that are consistent with the existing literature, such as AVS, Audio-visual Entrainment, or Light and Sound Stimulation, (2) provide a clear rationale for the chosen training frequency modality, (3) use a randomized controlled design, and (4) follow the Consolidated Standards of Reporting Trials and/or related guidelines when disseminating results.

 2. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk

  Foldvik, Anders; Pettersen, Oskar

  2017-01-01

  Foldvik, A. & Pettersen, O. 2017. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk. - NINA Kortrapport 75, 18 s. Reguleringen av Suldalslågen til kraftproduksjon har hatt negative effekter for habitat for laksefisk, blant annet i form av sedimentering og begroing av substratet. Disse prosessene har blitt forsøkt motvirket ved å ha en serie med spyleflommer på over 200 m3/s om høsten. På oppdrag fra Statkraft inverterte NINA oppvekst- og gyteforhold for laks i Su...

 3. IAS 40 i ljuset av ägarförhållanden : Värdering av förvaltningsfastigheter i börsnoterade respektive statliga bolag

  Klarin, Olof; Sandell, Johan

  2010-01-01

  Sammanfattning: Redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har tidigare beskrivits i ett stort antal olika vetenskapliga alster. Merparten av dessa har dock tittat på börsnoterade bolag men det finns även andra företag som tillämpar IAS-reglerna. En grupp företag som gör det är de bolag som ägs av svenska staten. Ett av målen med IFRS är att skapa jämförbarhet och då bör inte ägarformen ha någon betydelse för redovisning och värdering. Denna studies syfte är därför att skapa insik...

 4. Idag lever Kjell med Britt-Marie : En kritisk diskursanalys av framställningen av homosexualitet i TV-reklam

  Kristensson, Sophia; Olsson, Emma

  2016-01-01

  Studiens syfte är att undersöka hur homosexualitet skildras i svensk TV-reklam. Detta med anledning av mediers möjligheter till att påverka publiken samt utifrån heteronormen i samhället. För att uppfylla målet med studien har ett par frågeställningar formulerats: “Vilka diskursiva teman framkommer i resultatet och vad säger de om framställningen av homosexualitet i TV-reklam?” och “Skiljer sig framställningen av homosexualitet från framställningen av heterosexualitet och i så fall hur?”. Sex...

 5. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  J.R. Powell; M. Reich

  2003-06-30

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 {+-} 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards.

 6. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  Powell, J.R.; Reich, M.

  2003-01-01

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 ± 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards

 7. Kinetic Modeling of the Tau PET Tracer 18F-AV-1451 in Human Healthy Volunteers and Alzheimer Disease Subjects.

  Barret, Olivier; Alagille, David; Sanabria, Sandra; Comley, Robert A; Weimer, Robby M; Borroni, Edilio; Mintun, Mark; Seneca, Nicholas; Papin, Caroline; Morley, Thomas; Marek, Ken; Seibyl, John P; Tamagnan, Gilles D; Jennings, Danna

  2017-07-01

  18 F-AV-1451 is currently the most widely used of several experimental tau PET tracers. The objective of this study was to evaluate 18 F-AV-1451 binding with full kinetic analysis using a metabolite-corrected arterial input function and to compare parameters derived from kinetic analysis with SUV ratio (SUVR) calculated over different imaging time intervals. Methods: 18 F-AV-1451 PET brain imaging was completed in 16 subjects: 4 young healthy volunteers (YHV), 4 aged healthy volunteers (AHV), and 8 Alzheimer disease (AD) subjects. Subjects were imaged for 3.5 h, with arterial blood samples obtained throughout. PET data were analyzed using plasma and reference tissue-based methods to estimate the distribution volume, binding potential (BP ND ), and SUVR. BP ND and SUVR were calculated using the cerebellar cortex as a reference region and were compared across the different methods and across the 3 groups (YHV, AHV, and AD). Results: AD demonstrated increased 18 F-AV-1451 retention compared with YHV and AHV based on both invasive and noninvasive analyses in cortical regions in which paired helical filament tau accumulation is expected in AD. A correlation of R 2 > 0.93 was found between BP ND (130 min) and SUVR-1 at all time intervals. Cortical SUVR curves reached a relative plateau around 1.0-1.2 for YHV and AHV by approximately 50 min, but increased in AD by up to approximately 20% at 110-130 min and approximately 30% at 160-180 min relative to 80-100 min. Distribution volume (130 min) was lower by 30%-35% in the YHV than AHV. Conclusion: Our data suggest that although 18 F-AV-1451 SUVR curves do not reach a plateau and are still increasing in AD, an SUVR calculated over an imaging window of 80-100 min (as currently used in clinical studies) provides estimates of paired helical filament tau burden in good correlation with BP ND , whereas SUVR sensitivity to regional cerebral blood changes needs further investigation. © 2017 by the Society of Nuclear Medicine and

 8. Geologic and Mineralogic Mapping of Av-6 (Gegania) and Av-7 (Lucaria) Quadrangles of Asteroid 4 Vesta

  Nathues, A.; Le Corre, L.; Reddy, V.; De Sanctis, M. C.; Williams, D. A.; Garry, W. B.; Yingst, R. A.; Jaumann, R.; Ammannito, E.; Capaccioni, F.; Preusker, F.; Palomba, E.; Roatsch, T.; Tosi, F.; Zambon, F.; Pieters, C. M.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2012-04-01

  NASA's Dawn spacecraft arrived at the asteroid 4 Vesta in July 2011 and is now collecting imaging and spectroscopic data during its one-year orbital mission. The maps we present are based on information obtained by the Visible and Infrared Mapping Spectrometer VIR-MS and the multi-color Framing Camera FC. VIR covers the wavelength range between 0.25 to 5.1 µm while FC covers the range 0.4 to 1.0 µm. The VIR instrument has a significant higher spectral resolution than FC but the latter achieves higher spatial resolution data. As part of the geological and mineralogical analysis of the surface, a series of 15 quadrangles have been defined covering the entire surface of Vesta. We report about the mapping results of quadrangle Av-6 (Gegania) and Av-7 (Lucaria). The Gegania quadrangle is dominated by old craters showing no ejecta blankets and rays while several small fresh craters do. The most obvious geologic features are a set of equatorial troughs, a group of three ghost craters of similar diameter (~57 km), an ejecta mantling of the Gegania crater and three smaller craters showing bright and dark ejecta rays. The quadrangle contains two main geologic units: 1) the northern cratered trough terrain and 2) the equatorial ridge and trough terrain. The quadrangle shows moderate variation in Band II center wavelength and Band II depth. FC color ratio variations of some recent craters and their ejecta are linked to the bright and dark material. The bright material is possibly excavated eucritic material while the dark material could be remnants of a CM2 impator(s) or an excavated subsurface layer of endogenic origin. The most prominent geologic features in the Lucaria quadrangle are the 40 km long hill Lucaria Tholus, a set of equatorial troughs, some relatively fresh craters with bright and dark material and mass wasting. The quadrangle contains three main geologic units: 1) the northern cratered trough terrain, 2) the equatorial ridge and trough terrain, and 3) the

 9. Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk

  Harald Eriksen

  2017-11-01

  Full Text Available Formålet med denne studien var å undersøke elevers oppfatninger av norsklærerens tilbakemeldingspraksis i skriftlig norsk. På bakgrunn av omfattende internasjonal forskning innen feltet ‘Vurdering for læring’ (VfL er det i denne studien utviklet teoridrevne hypoteser som testes ved å analysere et datasett fra to videregående skoler. Hypotesene er at elevene oppfatter lærers tilbakemelding som mer nyttig hvis den 1 retter seg mot målet med opplæringen, 2 gir elevene informasjon via en forklaring eller instruks om hvordan de skal komme nærmere målet og 3 at lærer legger til rette for bruk av tilbakemeldingen. Strukturell likningsmodellering (SEM av resultater fra en spørreundersøkelse blant elever (N = 213 er brukt som metode til å estimere forholdet mellom de fire latente variablene kriterier, forklaring, bruk og nytte (avhengig variabel. SEM er brukt fordi metoden egner seg til å undersøke sammenhenger i komplekse datasett. Funn er at elevene oppfatter at hvis lærer forklarer hvordan de kan forbedre seg, er dette positivt statistisk assosiert med opplevd nytte. Et mer overraskende funn er at lærerens tilrettelegging for bruk av tilbakemeldinger ikke er signifikant assosiert med opplevd nytte. Resultatene blir diskutert i artikkelen.

 10. AVS/Express (application visualization system) user's guide

  Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Kume, Etsuo [Japan Atomic Energy Research Inst., Tokai, Ibaraki (Japan). Tokai Research Establishment

  2002-09-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS/Express for image processing software and Stereo viewing system. This report summarizes the information to use AVS/Express efficiently in the computer environment for image processing. (author)

 11. Association of temporary complete AV block and junctional ectopic tachycardia after surgery for congenital heart disease

  Paech, Christian; Dähnert, Ingo; Kostelka, Martin; Mende, Meinhardt; Gebauer, Roman

  2015-01-01

  Junctional ectopic tachycardia (JET) is a postoperative complication with a mortality rate of up to 14% after surgery for congenital heart disease. This study evaluated the risk factors of JET and explored the association of postoperative temporary third degree atrioventricular (AV) block and the occurrence of JET. Data were collected retrospectively from 1158 patients who underwent surgery for congenital heart disease. The overall incidence of JET was 2.8%. Temporary third degree AV block occurred in 1.6% of cases. Permanent third degree AV block requiring pacemaker implantation occurred in 1% of cases. In all, 56% of patients with JET had temporary AV block (P < 0.001), whereas no case of postoperative JET was reported in patients with permanent AV block (P = 0.56). temporary third degree AV block did not suffer from JET. A correlation between temporary third degree AV block and postoperative JET could be observed. The risk factors identified for JET include younger age groups at the time of surgery, longer aortic cross clamping time and surgical procedures in proximity to the AV node

 12. InterProScan Result: AV399409 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available 429 Baculovirus LEF-11 Biological Process: viral infectious cycle (GO:0019058)|Biological Process: regulation of transcription (GO:0045449) ... ...AV399409 AV399409_1_ORF2 07DC81A7C7B2FA42 PFAM PF06385 Baculo_LEF-11 3e-33 T IPR009

 13. InterProScan Result: AV399408 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399408 AV399408_2_ORF1 5D6D9219C673BB29 PFAM PF05274 Baculo_E25 1.3e-78 T IPR007938 unintegrated Cellular... Component: viral envelope (GO:0019031)|Cellular Component: host cell nucleus (GO:0042025) ...

 14. Temporal dynamics of AVS and SEM in sediment of shallow freshwater floodplain lakes

  Griethuysen, van C.; Lange, de H.J.; Heuij, van der M.; Bies, S.C.; Gillissen, F.; Koelmans, A.A.

  2006-01-01

  Acid volatile sulfide (AVS) is an operationally defined sulfide fraction, which is considered important for trace metal fate in reduced sediments. Understanding AVS formation rates is important for the management of metal polluted sediment. However, little lis known about the fate and dynamics of

 15. InterProScan Result: AV399740 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399740 AV399740_3_ORF2 7A42A41D4F3F6388 PFAM PF00067 p450 1.2e-19 T IPR001128 Cytochrome P450 Molecular... Function: monooxygenase activity (GO:0004497)|Molecular Function: iron ion binding (GO:0005506)|Molecular... Function: electron carrier activity (GO:0009055)|Molecular Function: heme binding (GO:0020037) ...

 16. The energy logistic model for analyses of transportation- and energy systems; Energilogistikmodell foer systemberaekningar av transport- och energifoersoerjningssystem

  Blinge, M

  1995-05-01

  The Energy Logistic Model has been improved to become a tool for analysis of all production processes, transportation systems and systems including several energy users and several fuels. Two cases were studied. The first case deals with terminal equipment for inter modal transport systems and the second case deals with diesel fuelled trucks, cranes and machines in the Goeteborg area. In both cases, the environmental improvements of the city air quality are analyzed when natural gas is substituted for diesel oil. The comparison between inter modal transport and road haulage shows that the environmental impacts from the operations at the terminal are limited, and that the potential for environmental benefits when using inter modal transport is improving with the transportation distance. The choice of electricity production system is of great importance when calculating the environmental impact from railway traffic in the total analysis of the transportation system. 13 refs, 27 tabs

 17. Examination of office visit patient preferences for the after-visit summary (AVS).

  Neuberger, Marolee; Dontje, Katherine; Holzman, Greg; Corser, Bill; Keskimaki, Abigail; Chant, Ericka

  2014-01-01

  The federal government advocates the practice of routinely providing an after-visit summary (AVS) to patients after each office-based visit as an element of stage 1 meaningful use. A significant potential benefit of the AVS is improved patient engagement achieved by enabling patients and family members to better understand and retain key health information. The methodology for this study was a mixed-methods pilot study to examine, through the perspectives of adult primary care patients, how relevant and actionable data can be better formatted in the AVS. Results of this study suggest that the goal of the AVS to serve as a communication tool to engage and support patients is frequently not being met. Further study is needed to understand, from the viewpoints of patients and providers, what barriers are keeping them from optimally providing and using the information on the AVS.

 18. Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball

  Lars Tore Ødegård

  2015-11-01

  Full Text Available Det er en utbredt oppfatning at det økende prestasjonskravet i toppfotball fører til en svekkelse av moral og fair play-holdninger. Men hvordan tenker toppfotballspillere i forhold til ulike dilemmaer som oppstår på banen, og er det forskjeller mellom toppfotballspillere og spillere på lavere nivå?  For å avklare dette gjennomførte vi en empirisk undersøkelse der vi intervjuet spillere og trener i én toppklubb og én breddeklubb. Vi var interessert i to hovedproblemstillinger:  1 Hva tenker fotballspillere på ulike prestasjonsnivå om etikk og moralske dilemmaer i fotball? 2 Hvilke faktorer påvirker spillerne, direkte og indirekte, i deres vurderinger og handlinger? Resultatene fra undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom de to prestasjonsnivåene. Spillerne på breddenivået føler generelt et større ansvar for å opptre ærlig på banen enn hva som er tilfelle på toppnivået. Vi fant 4 spesifikke faktorer i toppfotballen som bidrar til umoralsk opptreden. For det første opplever spillerne en forventning om at de prioriterer resultat foran fair play. For det andre bidrar tilstedeværelsen av supportere på kamper til en slik prioritering. For det tredje vil handlinger som er i strid med fair play signaliseres som akseptable internt i miljøet, selv om de ofte signaliseres som uakseptable overfor media og omverdenen. For det fjerde kan spillere oppleve det som vanskelig å gå i mot trenerens oppfordringer til en pragmatisk og resultatfokusert opptreden.Nøkkelord: moral, etikk, fair play, footballEnglish summary: How morally do football players think? – an empirical study of moral dilemmas in elite footballIt is a common view that the increasing focus on achievement and success in elite football leads to a weakening of moral and fair play attitudes. But how do elite players think and what do they think about different dilemmas that appear on the field, and is there a difference between elite players and lower

 19. Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring i skolen

  Kirsten Palm

  2014-06-01

  Full Text Available Vurdering av andrespråkselevers språkkompetanse og språkutvikling er en sentral del av læreres arbeid, og forskning har vist at dette er en utfordring for skolene. Det er stor variasjon i vurderingsformer, og skolene mangler ofte vurderingskompetanse. På bakgrunn av dette utarbeidet Utdanningsdirektoratet i 2007 vurderingsverktøyet Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Materiellet er utarbeidet blant annet med referanse til Common European Framework of Reference for Languages (CEFR. I artikkelen redegjør vi for en undersøkelse der målet var å finne ut hvorvidt dette kartleggingsmateriellet er hensiktsmessig for å vurdere andrespråkselevers språkkompetanse. Hoveddataene er innhentet gjennom kasusstudier ved tre grunnskoler, der vi intervjuet skoleledelse og lærere samt observerte kartleggingssituasjoner og klasseromsundervisning. Kasusstudiene ble senere fulgt opp av to spørreundersøkelser, én til de samme skolene, og én til et større antall skoler for å få bredere innsikt i kartleggingspraksis og skolers oppfatninger av denne formen for vurdering. Undersøkelsen viser at flere av informantene mener verktøyet kan bidra til mer tilpasset og systematisk andrespråkopplæring og bedre vurdering av andrespråkselevenes språkkompetanse. Samtidig er det utfordringer knyttet til å bruke vurderingsverktøyet, dette skyldes blant annet mangelfull kompetanse i skolen når det gjelder andrespråkstilegnelse og vurdering av elevenes språkkompetanse. Det er ikke tidligere forsket på bruk av et slikt konkret kartleggingsverktøy i norsk grunnskole. Undersøkelsen kan gi et bidrag til økt kunnskap om vurdering av andrespråkskompetanse og tilpasset undervisning for andrespråksinnlærere.

 20. Computer modelling of high-temperature superconductors using an A-V formulation

  Ruiz-Alonso, D; Coombs, T; Campbell, A M

  2004-01-01

  Numerical methods for calculating the current and field distribution in high-temperature superconductors under non-uniform time-varying fields are being investigated. The highly non-linear behaviour of superconductors makes them difficult to analyse and computationally expensive. This non-linear behaviour is often accounted for through a non-linear E-J constitutive law. This paper proposes a fast method based on the finite element method to solve 2D and axially symmetric problems that contain superconducting materials. An E-J power law together with an A-V formulation is used to calculate the induction of currents in the superconductor due to time-varying external magnetic fields or forced transport current. Experimental data of a magnet-above-superconductor system is obtained in order to validate the model. In the experimental set-up a magnet is brought towards a superconducting puck at different speed rates and is also vibrated on top of it. The force between the magnet and the superconductor is measured and is found to vary with both time and frequency of excitation

 1. Computer modelling of high-temperature superconductors using an A-V formulation

  Ruiz-Alonso, D; Coombs, T; Campbell, A M [Cambridge University Engineering Department, Trumpington Street, Cambridge, CB2 1PZ (United Kingdom)

  2004-05-01

  Numerical methods for calculating the current and field distribution in high-temperature superconductors under non-uniform time-varying fields are being investigated. The highly non-linear behaviour of superconductors makes them difficult to analyse and computationally expensive. This non-linear behaviour is often accounted for through a non-linear E-J constitutive law. This paper proposes a fast method based on the finite element method to solve 2D and axially symmetric problems that contain superconducting materials. An E-J power law together with an A-V formulation is used to calculate the induction of currents in the superconductor due to time-varying external magnetic fields or forced transport current. Experimental data of a magnet-above-superconductor system is obtained in order to validate the model. In the experimental set-up a magnet is brought towards a superconducting puck at different speed rates and is also vibrated on top of it. The force between the magnet and the superconductor is measured and is found to vary with both time and frequency of excitation.

 2. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses

  Lange, H.J. de [Aquatic Ecology and Water Quality Management Group, Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 8080, 6700 DD, Wageningen (Netherlands); Centre for Ecosystem Studies, Alterra, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 47, 6700 AA, Wageningen (Netherlands)], E-mail: marieke.delange@wur.nl; Griethuysen, C. van; Koelmans, A.A. [Aquatic Ecology and Water Quality Management Group, Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 8080, 6700 DD, Wageningen (Netherlands)

  2008-01-15

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the disturbance of the sediment. AVS and Simultaneously Extracted Metal (SEM) concentrations were compared to bioassay responses with the freshwater benthic macroinvertebrate Asellus aquaticus. Storage conditions and sediment treatment affected AVS but not SEM levels. AVS can be used as a proxy for sediment disturbance. The best way to pretreat the sediment for use in a bioassay in order to maintain initial AVS conditions was to sample the sediment with an Ekman grab, immediately store it in a jar without headspace, and freeze it as soon as possible. In a survey using seven different sediments, bioassay responses of A. aquaticus were correlated with SEM and AVS characteristics. - Change in AVS is a good proxy for sediment disturbance and combined with SEM it can be used as a suitable predictor for biotic effects of sediment contamination.

 3. Bruk av rusmidler blant norske 15-16 åringer. Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene - ESPAD 1995, 1999 og 2003

  Bye, Elin Kristin; Skretting, Astrid

  2003-01-01

  - Tobakk Omkring 60 prosent av 15 - 16 åringene oppga i 2003 at de noen gang har røykt tobakk, omkring 30 prosent hadde røykt i løpet av de siste 30 dager. En andel på 18 prosent hadde røykt daglig i løpet av siste måned. Det er flere jenter enn gutter som oppgir at de røyker. Mens det var en økning fra 1995 til 1999 i andelen 15 - 16 åringer som røyker tobakk, var det en nedgang fra 1999 til 2003. En andel på fire prosent oppga i 2003 at de hadde røykt ...

 4. Helsekonsekvenser av vektendring - er slanking fordelaktig? En litteraturoversikt

  Anne Johanne Søgaard

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGLangsom vektøkning gjennom livet inntil kroppsmasseindeks (KMI 27 ser ikke ut til å gi særlige negative utfallmht. total dødelighet. En økning på ! 20 kg fra 18 års alder er trolig negativt – det samme er vektøkning ut fra enhøy utgangsvekt. Selv om mange studier finner økt dødelighet hos yngre og middelaldrende personer med KMI > 27,er det foreløpig ingen studier som har vist at vektreduksjon blant friske overvektige personer gir økt levetid. Flerestudier viser tvert imot en assosiasjon mellom vektreduksjon og økt dødelighet. Heller ikke studier som prøver åbegrense analysene til personer med frivillig vekttap, finner redusert dødelighet etter vektreduksjon blant friskeovervektige individer. Noen få studier har vist redusert dødelighet blant overvektige personer med etablertesykdommer eller høy risiko for hjerte-karsykdom og diabetes. Når det gjelder sykelighet har de fleste studier entenikke funnet noen assosiasjon mellom vektreduksjon og sykelighet, eller funnet økt sykelighet. Unntaket er diabetes,der vekttap i enkelte studier samvarierer med redusert sykelighet. Det er i mange studier funnet sammenheng mellomvekttap og økt risiko for lårhalsbrudd og gallesten. De fleste studier har imidlertid vist at moderat vektreduksjon(vekttap på opp til 10% fører til redusert blodtrykk, forbedret glukosekontroll, redusert kolesterolnivå, forbedretdyslipidemi, forbedret lungefunksjon, bedre søvnkvalitet og redusert søvnapnè. Moderat vekttap vil også kunnelindre leddsmerter. Dette tilsynelatende paradoks diskuteres i artikkelen – bl.a. drøftes de metodeproblemer som erinnebygget i mange av studiene. Fordi det har vist seg vanskelig for personer med kraftig overvekt å redusere vektenpermanent – og fordi resultatene mht. helseeffektene av vektreduksjon er usikre, bør hovedinnsatsen settes inn iforhold til å forebygge overvekt/fedme overfor enkeltpersoner med potensielle problemer. Personer med

 5. Percepções e sentimentos de adolescentes criados por avós

  Paixão, Flávia Juliana Dourado

  2013-01-01

  Este estudo tem como objetivo conhecer as percepções e os sentimentos de adolescentes criados por avós. Busca-se, especificamente: 1) descrever a percepção dos adolescentes sobre seus avós, seus sentimentos por eles e as relações estabelecidas com os mesmos; 2) descrever como percebem as figuras parentais biológicas, seus sentimentos por eles e suas relações com os mesmos; 3) compreender a experiência dos adolescentes acerca do fato de serem criados pelos avós; e 4) descrever a...

 6. Migrering av en webbsida från Joomla! till WordPress.

  Konu, Tommi

  2013-01-01

  Denna rapport bygger på examensarbetet för Högskoleexamen i Medieteknik vid Umeå Universitet.Examensarbetet har utförts med VK Effekt på uppdrag av Västerbottens-Kuriren. Denna rapport kommer att behandla en migrering mellan systemen Joomla! och WordPress.Rapportens syfte är att kortfattat berätta om vilka valmöjligheter som finns vid en migrering, samtdemonstrera och visa en av vägarna som kan tas vid en migrering av en hemsida mellan olika CMS. This report is based on the thesis for the...

 7. Er konsum av melk og egg assosiert med risiko for kreft? Foreløpige resultater fra en prospektiv undersøkelse

  Grethe Albrektsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSammenhenger mellom kreftinsidens og konsum av egg og melk er studert i en prospektiv undersøkelse avca. 50 000 personer i alderen 30-69 år. Kostholdsdataene ble samlet inn i forbindelse med andre runde avhjerte- og karundersøkelsene som ble gjennomført av Statens helseundersøkelser i Finnmark, Sogn ogFjordane og Oppland i perioden 1977-83. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 11,8 år. Omlag 2000 personerfikk en kreftdiagnose i løpet av oppfølgingsperioden. Insidensrate-ratioer er beregnet i en log-lineærPoissonregresjon basert på personår under risiko. Vi fant ingen sammenheng mellom total kreftinsidens ogkonsum av melk (glass pr. dag eller egg (antall pr. uke, men for spesifikke krefttyper observerte vi enkelteassosiasjoner. Det arbeides nå med mer detaljerte analyser og med internasjonal publisering av resultatene.Albrektsen G, Heuch I, Jacobsen BK, Kvåle G. Is milk and egg consumption associated with cancerrisk? Preliminary results from a prospective study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 205-208.ENGLISH SUMMARYAssociations between cancer incidence and consumption of milk and eggs were examined in a prospectivestudy of about 50,000 persons aged 30-69 years. The mean follow-up period was 11.8 years. About 2000persons were diagnosed with cancer during follow-up. Incidence rate ratios were calculated in a log-linearPoisson regression model of person-years at risk. No relations were found between overall cancer incidenceand consumption of milk (glasses per day or eggs (number per week, but some associations were observedfor specific sites. The analysis of the data is in progress and the results presented are preliminary.

 8. Comparison between PET template-based method and MRI-based method for cortical quantification of florbetapir (AV-45) uptake in vivo

  Saint-Aubert, L.; Nemmi, F.; Peran, P. [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Toulouse (France); Barbeau, E.J. [Universite de Toulouse, UPS, Centre de Recherche Cerveau et Cognition, France, CNRS, CerCo, Toulouse (France); Service de Neurologie, Pole Neurosciences, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Payoux, P. [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Toulouse (France); Service de Medecine Nucleaire, Pole Imagerie, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Chollet, F.; Pariente, J. [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Toulouse (France); Service de Neurologie, Pole Neurosciences, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France)

  2014-05-15

  Florbetapir (AV-45) has been shown to be a reliable tool for assessing in vivo amyloid load in patients with Alzheimer's disease from the early stages. However, nonspecific white matter binding has been reported in healthy subjects as well as in patients with Alzheimer's disease. To avoid this issue, cortical quantification might increase the reliability of AV-45 PET analyses. In this study, we compared two quantification methods for AV-45 binding, a classical method relying on PET template registration (route 1), and a MRI-based method (route 2) for cortical quantification. We recruited 22 patients at the prodromal stage of Alzheimer's disease and 17 matched controls. AV-45 binding was assessed using both methods, and target-to-cerebellum mean global standard uptake values (SUVr) were obtained for each of them, together with SUVr in specific regions of interest. Quantification using the two routes was compared between the clinical groups (intragroup comparison), and between groups for each route (intergroup comparison). Discriminant analysis was performed. In the intragroup comparison, differences in uptake values were observed between route 1 and route 2 in both groups. In the intergroup comparison, AV-45 uptake was higher in patients than controls in all regions of interest using both methods, but the effect size of this difference was larger using route 2. In the discriminant analysis, route 2 showed a higher specificity (94.1 % versus 70.6 %), despite a lower sensitivity (77.3 % versus 86.4 %), and D-prime values were higher for route 2. These findings suggest that, although both quantification methods enabled patients at early stages of Alzheimer's disease to be well discriminated from controls, PET template-based quantification seems adequate for clinical use, while the MRI-based cortical quantification method led to greater intergroup differences and may be more suitable for use in current clinical research. (orig.)

 9. Pollen and macroscopic analyses of sediments from two lakes in the High Tatra mountains, Slovakia

  Rybníčková, Eliška; Rybníček, Kamil

  2006-01-01

  Roč. 15, - (2006), s. 345-356 ISSN 0939-6314 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA206/96/0531; GA ČR GA206/02/0568 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : Pollen analyses * macroscopic analyses * high mointain lakes Subject RIV: EF - Botanics Impact factor: 0.649, year: 2006

 10. Preparation, quality control and physico-chemical properties of 99mTc-BAT-AV-45

  Jiankang Zhang; Xingqin Zhou; Xiaofeng Qin

  2012-01-01

  One novel styrylpyridine derivatives(AV-45) coupled with 99m Tc complex was synthesized. 99m Tc-BAT-AV-45 was prepared by a ligand exchange reaction employing sodium glucoheptonate, and effects of the amount of ligand, stannous chloride, sodium glucoheptonate and pH value of reaction mixture on the radiolabeling yield were studied in details. Quality control was performed by thin layer chromatography and high performance liquid chromatography. Besides the stability, partition coefficient and electrophoresis of 99m Tc-BAT-AV-45 were also investigated. The results showed that the average radiolabeling yield was (95 ± 1%) and 99m Tc-BAT-AV-45 with suitable lipophilicity was stable and uncharged at physiological pH. (author)

 11. Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator.

  Aspén-Franzén, Annika

  2014-01-01

  Föräldrakoordination är en barnfokuserad alternativ konfliktlösningsmetod som praktiserats i Sverige sedan 2009. Denna intervjustudie har undersökt separerade föräldrars upplevelse av att få stöd i sitt föräldrasamarbete av en föräldrakoordinator. Intervjuer har genomförts med sju föräldrar som haft insatsen föräldrakoordinator under minst sex månader. Samtliga deltagande föräldrar har flera års erfarenhet av svårlösta konflikter med den andra föräldern och har tidigare provat andra former av...

 12. Crystallization and preliminary structure determination of the plant food allergen Pru av 2

  Dall’Antonia, Yuliya; Pavkov, Tea; Fuchs, Heidemarie; Breiteneder, Heimo; Keller, Walter, E-mail: walter.keller@uni-graz.at

  2005-02-01

  Crystals of Pru av 2, the first allergenic thaumatin-like protein, have been obtained and diffracted to 1.6 Å at a synchrotron. Using an annealing protocol, the resolution limit was improved to 1.3 Å:.

 13. Insight on AV-45 binding in white and grey matter from histogram analysis: a study on early Alzheimer's disease patients and healthy subjects

  Nemmi, Federico; Saint-Aubert, Laure; Adel, Djilali; Salabert, Anne-Sophie; Pariente, Jérémie; Barbeau, Emmanuel; Payoux, Pierre; Péran, Patrice

  2014-01-01

  Purpose AV-45 amyloid biomarker is known to show uptake in white matter in patients with Alzheimer’s disease (AD) but also in healthy population. This binding; thought to be of a non-specific lipophilic nature has not yet been investigated. The aim of this study was to determine the differential pattern of AV-45 binding in healthy and pathological populations in white matter. Methods We recruited 24 patients presenting with AD at early stage and 17 matched, healthy subjects. We used an optimized PET-MRI registration method and an approach based on intensity histogram using several indexes. We compared the results of the intensity histogram analyses with a more canonical approach based on target-to-cerebellum Standard Uptake Value (SUVr) in white and grey matters using MANOVA and discriminant analyses. A cluster analysis on white and grey matter histograms was also performed. Results White matter histogram analysis revealed significant differences between AD and healthy subjects, which were not revealed by SUVr analysis. However, white matter histograms was not decisive to discriminate groups, and indexes based on grey matter only showed better discriminative power than SUVr. The cluster analysis divided our sample in two clusters, showing different uptakes in grey but also in white matter. Conclusion These results demonstrate that AV-45 binding in white matter conveys subtle information not detectable using SUVr approach. Although it is not better than standard SUVr to discriminate AD patients from healthy subjects, this information could reveal white matter modifications. PMID:24573658

 14. Adaptationer av Esaias Tegnérs Frithiofs saga

  Nordenfors, Ola

  2008-01-01

  Tegnérs versepos över urnordiska myter hade länge ett starkt om den nordiska läsande allmänheten - därtill starkt understött av Bernhard Crusells omtyckta tonsättningar av dikterna. Men också i Tyskland har Frithiofs saga haft en påfallande genomslagskraft. I uppsatsen granskas särskilt tonsättar...

 15. Et sosiologisk blikk på mobbing. En teoretisk studie av paradigmet og fenomenet mobbing

  Stemland, Linn

  2007-01-01

  Mobbing er et tema som har fått stadig mer oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Det er gjort lite sosiologisk forskning omkring fenomenet mobbing. Forskningsfeltet mobbing er i dag konstruert og dominert av psykologiens begreper og forståelse. I denne oppgaven prøver jeg å nærme meg en sosiologisk forståelse av begrepet og fenomenet mobbing.

 16. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 17. Genome-Wide DNA Methylation Analysis and Epigenetic Variations Associated with Congenital Aortic Valve Stenosis (AVS.

  Uppala Radhakrishna

  Full Text Available Congenital heart defect (CHD is the most common cause of death from congenital anomaly. Among several candidate epigenetic mechanisms, DNA methylation may play an important role in the etiology of CHDs. We conducted a genome-wide DNA methylation analysis using an Illumina Infinium 450k human methylation assay in a cohort of 24 newborns who had aortic valve stenosis (AVS, with gestational-age matched controls. The study identified significantly-altered CpG methylation at 59 sites in 52 genes in AVS subjects as compared to controls (either hypermethylated or demethylated. Gene Ontology analysis identified biological processes and functions for these genes including positive regulation of receptor-mediated endocytosis. Consistent with prior clinical data, the molecular function categories as determined using DAVID identified low-density lipoprotein receptor binding, lipoprotein receptor binding and identical protein binding to be over-represented in the AVS group. A significant epigenetic change in the APOA5 and PCSK9 genes known to be involved in AVS was also observed. A large number CpG methylation sites individually demonstrated good to excellent diagnostic accuracy for the prediction of AVS status, thus raising possibility of molecular screening markers for this disorder. Using epigenetic analysis we were able to identify genes significantly involved in the pathogenesis of AVS.

 18. Genome-Wide DNA Methylation Analysis and Epigenetic Variations Associated with Congenital Aortic Valve Stenosis (AVS).

  Radhakrishna, Uppala; Albayrak, Samet; Alpay-Savasan, Zeynep; Zeb, Amna; Turkoglu, Onur; Sobolewski, Paul; Bahado-Singh, Ray O

  2016-01-01

  Congenital heart defect (CHD) is the most common cause of death from congenital anomaly. Among several candidate epigenetic mechanisms, DNA methylation may play an important role in the etiology of CHDs. We conducted a genome-wide DNA methylation analysis using an Illumina Infinium 450k human methylation assay in a cohort of 24 newborns who had aortic valve stenosis (AVS), with gestational-age matched controls. The study identified significantly-altered CpG methylation at 59 sites in 52 genes in AVS subjects as compared to controls (either hypermethylated or demethylated). Gene Ontology analysis identified biological processes and functions for these genes including positive regulation of receptor-mediated endocytosis. Consistent with prior clinical data, the molecular function categories as determined using DAVID identified low-density lipoprotein receptor binding, lipoprotein receptor binding and identical protein binding to be over-represented in the AVS group. A significant epigenetic change in the APOA5 and PCSK9 genes known to be involved in AVS was also observed. A large number CpG methylation sites individually demonstrated good to excellent diagnostic accuracy for the prediction of AVS status, thus raising possibility of molecular screening markers for this disorder. Using epigenetic analysis we were able to identify genes significantly involved in the pathogenesis of AVS.

 19. What are the keys to successful adrenal venous sampling (AVS) in patients with primary aldosteronism?

  Young, William F; Stanson, Anthony W

  2009-01-01

  Adrenal venous sampling (AVS) is the criterion standard to distinguish between unilateral and bilateral adrenal disease in patients with primary aldosteronism. The keys to successful AVS include appropriate patient selection, careful patient preparation, focused technical expertise, defined protocol, and accurate data interpretation. The use of AVS should be based on patient preferences, patient age, clinical comorbidities, and the clinical probability of finding an aldosterone-producing adenoma. AVS is optimally performed in the fasting state in the morning. AVS is an intricate procedure because the right adrenal vein is small and may be difficult to locate - the success rate depends on the proficiency of the angiographer. The key factors that determine the successful catheterization of both adrenal veins are experience, dedication and repetition. With experience, and focusing the expertise to 1 or 2 radiologists at a referral centre, the AVS success rate can be as high as 96%. A centre-specific, written protocol is mandatory. The protocol should be developed by an interested group of endocrinologists, radiologists and laboratory personnel. Safeguards should be in place to prevent mislabelling of the blood tubes in the radiology suite and to prevent sample mix-up in the laboratory.

 20. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 1. Arbeid og familie: Betydningen av krav og ressurser i arbeid for norske arbeidstakeres opplevelse av å kombinere arbeid og familie

  Henanger, Marit Østhus

  2015-01-01

  Background: Work-family conflict is related to poor psychological and physical health, absence and deterioration of relationship quality at home. Work-life balance is related to improved well-being, motivation and productivity. Objectives: To examine the relation of demands and resources at work and work-family conflict and work-family balance based on the job demands-resources model. Material and method: The analyses were conducted on the basis of data from European Social Survey Round 5 201...

 2. Mutational epitope analysis of Pru av 1 and Api g 1, the major allergens of cherry (Prunus avium) and celery (Apium graveolens): correlating IgE reactivity with three-dimensional structure.

  Neudecker, Philipp; Lehmann, Katrin; Nerkamp, Jörg; Haase, Tanja; Wangorsch, Andrea; Fötisch, Kay; Hoffmann, Silke; Rösch, Paul; Vieths, Stefan; Scheurer, Stephan

  2003-01-01

  Birch pollinosis is often accompanied by adverse reactions to food due to pollen-allergen specific IgE cross-reacting with homologous food allergens. The tertiary structure of Pru av 1, the major cherry (Prunus avium) allergen, for example, is nearly identical with Bet v 1, the major birch (Betula verrucosa) pollen allergen. In order to define cross-reactive IgE epitopes, we generated and analysed mutants of Pru av 1 and Api g 1.0101, the major celery (Apium graveolens) allergen, by immunoblotting, EAST (enzyme allergosorbent test), CD and NMR spectroscopy. The mutation of Glu45 to Trp45 in the P-loop region, a known IgE epitope of Bet v 1, significantly reduced IgE binding to Pru av 1 in a subgroup of cherry-allergic patients. The backbone conformation of Pru av 1 wild-type is conserved in the three-dimensional structure of Pru av 1 Trp45, demonstrating that the side chain of Glu45 is involved in a cross-reactive IgE epitope. Accordingly, for a subgroup of celery-allergic patients, IgE binding to the homologous celery allergen Api g 1.0101 was enhanced by the mutation of Lys44 to Glu. The almost complete loss of IgE reactivity to the Pru av 1 Pro112 mutant is due to disruption of its tertiary structure. Neither the mutation Ala112 nor deletion of the C-terminal residues 155-159 influenced IgE binding to Pru av 1. In conclusion, the structure of the P-loop partially explains the cross-reactivity pattern, and modulation of IgE-binding by site-directed mutagenesis is a promising approach to develop hypo-allergenic variants for patient-tailored specific immunotherapy. PMID:12943529

 3. Environmental systems analysis of biogas systems; Miljoeanalys av biogassystem

  Boerjesson, Paal; Berglund, Maria

  2003-05-01

  The purpose of this study is to analyse various biogas systems from an environmental point of view. The analyses are based on a systems analysis approach and an energy perspective. Biogas systems included are based on various combinations of substrates and final use of the biogas (heat, power and transportation fuel). The overall aims are to calculate fuel cycle emissions, quantify indirect environmental effects when various reference systems are replaced (e.g. current systems for waste treatment, agricultural production and energy generation), and to present data, calculations and results in a clear and transparent way, making the study useful for other environmental systems analyses. A general conclusion is that the environmental impact from biogas systems can vary significantly due to such factors as which substrate, energy service and reference system are chosen, and if indirect environmental effects and the need of systems enlargement are considered. The introduction of biogas systems normally leads to a reduced contribution of greenhouse gases, with some exceptions such as when biogas is used for heat and the alternative is combustion of the biomass. Biogas from manure seems to result in particularly large reductions due to indirect benefits in the form of reduced leakage of methane compared with conventional methods for handling and storing manure. A prerequisite is, however, that the losses of methane are small or that methane is combusted and thus converted into carbon dioxide. This study shows that the losses of methane can be up to 8-26%, due to what kind of biogas system is studied, before the contribution of greenhouse gases exceeds the contribution from reference systems based on fossil fuels. The contribution of emissions that leads to eutrophication and acidification is almost always reduced when biogas systems are introduced. The indirect environmental benefits could be significant for biogas based on sugar beet tops when leaving the beet tops at

 4. AV3V lesions reduce the pressor response to L-glutamate into the RVLM.

  Vieira, Alexandre Antonio; Colombari, Eduardo; De Luca, Laurival A; Colombari, Débora Simões de Almeida; Menani, José V

  2006-05-01

  Neurons from the rostral ventrolateral medulla (RVLM) directly activate sympathetic pre-ganglionic neurons in the spinal cord. Hypertensive responses and sympathetic activation produced by different stimuli are strongly affected by lesions of the preoptic periventricular tissue surrounding the anteroventral third ventricle (AV3V region). Therefore, in the present study, we investigated the effects of acute (1 day) and chronic (15 days) electrolytic lesions of the AV3V region on the pressor responses produced by injections of the excitatory amino acid L-glutamate into the RVLM of unanesthetized rats. Male Holtzman rats with sham or electrolytic AV3V lesions and a stainless steel cannula implanted into the RVLM were used. The pressor responses produced by injections of L-glutamate (1, 5 and 10 nmol/100 nl) into the RVLM were reduced 1 day (9 +/- 4, 39 +/- 6 and 37 +/- 4 mm Hg, respectively) and 15 days after AV3V lesions (13 +/- 6, 39 +/- 4 and 43 +/- 4 mm Hg, respectively, vs. sham lesions: 29 +/- 3, 50 +/- 2 and 58 +/- 3 mm Hg, respectively). Injections of L-glutamate into the RVLM in sham or AV3V-lesioned rats produced no significant change in the heart rate (HR). Baroreflex bradycardia and tachycardia produced by iv phenylephrine or sodium nitroprusside, respectively, and the pressor and bradycardic responses to chemoreflex activation with iv potassium cyanide were not modified by AV3V lesions. The results suggest that signals from the AV3V region are important for sympathetic activation induced by L-glutamate into the RVLM.

 5. Focus on regional consequences by allocation of gas contracts; Vektlegging av regionale ringvirkninger ved allokering av gasskontrakter

  Amundsen, E.S.; Sunnevaag, K.

  1994-08-01

  The Ministry of Industry and Energy evaluates which of the natural gas fields to be selected for covering the gas supply based on contract obligations. The evaluation aims at giving a total valuation of possible development solutions on the Norwegian continental shelf. Actual solutions are based on fields located in the Haltenbanken area or in the North Sea. The present report relates to a study analysing the consequences on how the employment and regional conditions are influencing the socio-economic and real economic factors by alternative solutions of contract allocations. 38 refs., 9 figs., 7 tabs.

 6. Biopellets - Quality assurance - prestudy; Kvalitetssaekring av pellets - inledande studie

  Wiklund, S.E.; Cronholm, L.Aa. [AaF Energikonsult AB, Stockholm (Sweden)

  2000-05-01

  continuation of this work, we propose that Vaermeforsk, for example, should continue working with those major pellet users who have several suppliers in order to find out whether Birka Energi's acceptance inspection, including analyses and methods of analysis, can be developed into some form of standard for large heating plants. Work should also continue on formulating minimum requirements to be met by major pellet manufacturers with regard to manufacturing inspection, sampling, analyses, and methods of analysis. As things stand at present, there are considerable differences in manufacturing inspection between different manufacturers.

 7. Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

  Asbjørg S. Christophersen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGStatens rettstoksikologiske institutt har i løpet av de siste år registrert en stor økning av prøver fra bilføreremistenkt for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Antall positive saker økte 42% fra1994 til 1995. De hyppigste påviste stoffer er tetrahydrocannabinol, amfetamin, benzodiazepiner og opiater(morfin/kodein. Bruk av tyngre narkotiske stoffer har blitt mer vanlig i trafikksammenheng og antall positivetilfeller har økt betydelig mer enn totalt antall saker. Fra 1994 til 1995 økte antall positive amfetaminprøvermed 75% (fra 533 til 937 og antall positive prøver som følge av heroininntak økte med 87% (fra 92 til 172.Bruk av flere stoffer samtidig er vanlig, over 60 % av sakene i 1995 var positive på mer enn ett stoff, alkoholikke medregnet. De fleste tilfeller var representert av menn i alderen 25-32 år (37%. Kvinner var representerti ca. 11% av sakene.Christophersen AS, Skurtveit S, Mørland J. Drivers suspected to drive under the influence of drugs otherthan alcohol. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 45-48.ENGLISH SUMMARYThe National Institute of Forensic Toxicology has registered a large increase in the number of samples fromdrivers suspected to drive under influence of drugs other than alcohol. The number of drug positive casesincreased 42% from 1994 to 1995. The most frequent drugs detected are tetrahydrocannabinol, amphetamine,benzodiazepines and opiates (morphine/codeine. The frequency of hard narcotic drug use has increased morethan the total number of cases. From 1994 to 1995, the number of amphetamine positive samples increased75% (from 533 to 937 and the number of samples positive due to heroin use (detection of the metabolite 6-monoacetylmorphine in urine increased 87%. Multi-drug use is common and more than one drug wasdetected in more than 60% of the cases from 1995, alcohol not included. Most of the cases were representedby men 25-32 years old (37%. Women were represented in about

 8. Vorticity-divergence semi-Lagrangian global atmospheric model SL-AV20: dynamical core

  Tolstykh, Mikhail; Shashkin, Vladimir; Fadeev, Rostislav; Goyman, Gordey

  2017-05-01

  SL-AV (semi-Lagrangian, based on the absolute vorticity equation) is a global hydrostatic atmospheric model. Its latest version, SL-AV20, provides global operational medium-range weather forecast with 20 km resolution over Russia. The lower-resolution configurations of SL-AV20 are being tested for seasonal prediction and climate modeling. The article presents the model dynamical core. Its main features are a vorticity-divergence formulation at the unstaggered grid, high-order finite-difference approximations, semi-Lagrangian semi-implicit discretization and the reduced latitude-longitude grid with variable resolution in latitude. The accuracy of SL-AV20 numerical solutions using a reduced lat-lon grid and the variable resolution in latitude is tested with two idealized test cases. Accuracy and stability of SL-AV20 in the presence of the orography forcing are tested using the mountain-induced Rossby wave test case. The results of all three tests are in good agreement with other published model solutions. It is shown that the use of the reduced grid does not significantly affect the accuracy up to the 25 % reduction in the number of grid points with respect to the regular grid. Variable resolution in latitude allows us to improve the accuracy of a solution in the region of interest.

 9. sugE: A gene involved in tributyltin (TBT) resistance of Aeromonas molluscorum Av27.

  Cruz, Andreia; Micaelo, Nuno; Félix, Vitor; Song, Jun-Young; Kitamura, Shin-Ichi; Suzuki, Satoru; Mendo, Sónia

  2013-01-01

  The mechanism of bacterial resistance to tributyltin (TBT) is still unclear. The results herein presented contribute to clarify that mechanism in the TBT-resistant bacterium Aeromonas molluscorum Av27. We have identified and cloned a new gene that is involved in TBT resistance in this strain. The gene is highly homologous (84%) to the Aeromonas hydrophila-sugE gene belonging to the small multidrug resistance gene family (SMR), which includes genes involved in the transport of lipophilic drugs. In Av27, expression of the Av27-sugE was observed at the early logarithmic growth phase in the presence of a high TBT concentration (500 μM), thus suggesting the contribution of this gene for TBT resistance. E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to ethidium bromide (EtBr), chloramphenicol (CP) and tetracycline (TE), besides TBT. According to the Moriguchi logP (miLogP) values, EtBr, CP and TE have similar properties and are substrates for the sugE-efflux system. Despite the different miLogP of TBT, E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to this compound. So it seems that TBT is also a substrate for the SugE protein. The modelling studies performed also support this hypothesis. The data herein presented clearly indicate that sugE is involved in TBT resistance of this bacterium.

 10. Influence of commercial (Fluka) naphthenic acids on acid volatile sulfide (AVS) production and divalent metal precipitation.

  McQueen, Andrew D; Kinley, Ciera M; Rodgers, John H; Friesen, Vanessa; Bergsveinson, Jordyn; Haakensen, Monique C

  2016-12-01

  Energy-derived waters containing naphthenic acids (NAs) are complex mixtures often comprising a suite of potentially problematic constituents (e.g. organics, metals, and metalloids) that need treatment prior to beneficial use, including release to receiving aquatic systems. It has previously been suggested that NAs can have biostatic or biocidal properties that could inhibit microbially driven processes (e.g. dissimilatory sulfate reduction) used to transfer or transform metals in passive treatment systems (i.e. constructed wetlands). The overall objective of this study was to measure the effects of a commercially available (Fluka) NA on sulfate-reducing bacteria (SRB), production of sulfides (as acid-volatile sulfides [AVS]), and precipitation of divalent metals (i.e. Cu, Ni, Zn). These endpoints were assessed following 21-d aqueous exposures of NAs using bench-scale reactors. After 21-days, AVS molar concentrations were not statistically different (pAVS production was sufficient in all NA treatments to achieve ∑SEM:AVS AVS) could be used to treat metals occurring in NAs affected waters. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 11. Dynamisk Ledarutveckling : En ny metod för personlig utveckling av ledare skapad genom integration av två etablerade metoder för personlig utveckling

  Rudbäck, Marie-Christine

  2013-01-01

  Syftet med denna studie är att teoretiskt pröva att integrera en etablerad metod för personlig utveckling, The Skilled Helper, med metoden Dynamisk Pedagogik och skapa en ny metod för en specifik tillämpning, personlig utveckling av ledare. Integrationen görs med hjälp av en etablerad metametod för metodutveckling. De bägge ingående metoderna värderas enligt fastställda kriterier. Samma kriterier används sedan för att värdera den nya metod som designas. Med detta har studien uppnått en jämför...

 12. Från tonåring till toppbloggare : En kvalitativ fallstudie om självpresentation och det personliga varumärket kommunicerat genom en blogg

  Laricchia, Daniela

  2016-01-01

  Sammanfattning Detta är en fallstudie över en Sveriges mest välkända och framgångsrika bloggar – www.kenzas.se, driven av Kenza Zouiten. Syftet med studien var att ta reda på hur man via självpresentation genom en blogg kan bygga upp och skapa sig ett starkt personligt varumärke. De frågeställningar studien utgick ifrån var hur Kenza Zouiten väljer att framställa sig själv som person i skriven text och i bilder, samt huruvida det finns några skillnader i hur hon väljer att framställa sig själ...

 13. Patients' and procedural characteristics of AV-block during slow pathway modulation for AVNRT-single center 10year experience.

  Wasmer, Kristina; Dechering, Dirk G; Köbe, Julia; Leitz, Patrick; Frommeyer, Gerrit; Lange, Phillip S; Kochhäuser, Simon; Reinke, Florian; Pott, Christian; Mönnig, Gerold; Breithardt, Günter; Eckardt, Lars

  2017-10-01

  Permanent AV-block is a recognized and feared complication of slow pathway modulation for AVNRT. We aimed to assess incidence of transient and permanent AV-block as well as consequences of transient AV-block in a large contemporary AVNRT ablation cohort. We searched our single center prospective ablation database for occurrence of transient and permanent AV-block during slow pathway modulation between January 2004 and October 2015. We analyzed patients' and procedural characteristics as well as outcome of patients in whom transient or permanent AV-block occurred. Of 9170 patients who underwent a catheter ablation at our institution between January 2004 and October 2015, 2101 patients (64% women, mean age 50±18years) underwent slow pathway modulation. In three patients, permanent AV-block occurred during RF application. Additional two patients had transient AV-block that recovered (after a few minutes and 25min), but recurred within two days of the procedure. All five patients underwent dual chamber pacemaker implantation (0.2%). Transient AV-block related to RF delivery occurred in 44 patients (2%). Transient mechanical AV-block occurred in additional 17 patients (0.8%). In 12 patients, ablation was continued despite transient AV-block. One of these patients developed permanent AV-block. Permanent AV-block following slow pathway modulation is a rare event, occurring in 0.2% of patients in a large contemporary single center cohort. Transient AV-block is more frequent (2%). Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 14. Handelsbankens användande av CRM -Är det lönsamt?

  Salman Kanbar, Ahmad

  2012-01-01

  Frågeställning: På vilket sätt används CRM av Handelsbanken och hur påverkar det bankens lönsamhet? Syfte: Syftet med detta arbete är att kunna öka kunskapen om hur Handelsbanken tillämpar CRM och för att undersöka om användandet av CRM i bankens verksamhet är lönsamt eller inte. Metod: För att svara på studiens syfte blev en intervju utförd med Handelsbanken. Ännu en anledning till varför en intervju gjordes var på grund av att det var nödvändigt för att få det primärdata som behövdes och fö...

 15. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  Hargelius, Malcolm

  2018-01-01

  På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. För att spola bort kontaminerat sprickvatten och för att hålla en jämn sprickvattennivå i akviferen installerades påfyllningsbrunnar på två platser i källaren under huset. Brunnarna...

 16. Stereotyper: en omedveten kategorisering. : En jämlikhetsanalys av Intryck- Värmlands landstings personaltidning

  Åhlander, Karolina; Jost, Anna

  2014-01-01

  Jämlikhet är något som ligger i tiden. Hur jämlikhetsmedvetna är egentligen dagens medier? Vi har på uppdrag av Värmlandslandsting gjort en jämlikhetanalys av deras personaltidning, Intryck. En tidning som når samtliga anställda inom organisationen. Vi har gjort en text- och bildanalys med utgångspunkt från ett analysverktyg vi kallar för jämlikhetstrappan. Vårt syfte har varit att urskilja stereotyper och om tidningen använder sig av sitt befintliga underlag för att göra tidningen så jämlik ...

 17. Forholdet mellom stat og kommune i styring av norsk utdanningspolitikk 1970 - 2008

  Øystein Engeland

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikkelen er skrevet ut fra en antakelse om at norsk utdanningsforvaltning etter 1990 illustrerer forsøk på å styrke den statlige forvaltning innen et desentralisert system. Ikke minst er dette tydelig ved at nasjonal styring av utdanning særlig etter århundreskiftet har økt på bekostning av det lokale selvstyret. I forhold til maktfordelingen mellom staten og kommunene er vi nå nærmest tilbake til situasjonen før den politiske desentraliseringsbølgen startet mot slutten av 1970-tallet. Det nasjonale nivået er i ferd med å etablere et styringsgrep på skolesiden som er så omfattende at det mangler sidestykke i moderne tid. Det nye er at dette skjer innen et system hvor inntektssystemet (1986 gir kommunene ansvar for undervisningen, og hvor statens mulighet til å bruke økonomiske styringsmidler er redusert.

 18. If You Live in a Nuclear Submarine : En diskursanalys av Xbox One i Time & Forbes

  Sjöberg, Magnus; Stabell Jebsen, Carl Axel

  2014-01-01

  Xbox One är en spelkonsol från företaget Microsoft och en uppföljare till Xbox 360. Konsolen presenterades officiellt vid en presskonferens den 21 maj 2013 och före presentationen så fanns det ett av många rykten om ett krav på att vara ständigt uppkopplad mot internet som rapporterades i media. Syftet med uppsatsen har varit att i utifrån efterförloppet av Microsofts premiärlansering av spelkonsolen Xbox One undersöka den diskursiva bild som nyhetsmedierna Forbes och Time använder för att sk...

 19. Boye och "jag" : En grammatisk analys av en litterär persona

  Lindström, Elina

  2015-01-01

  I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. Dikterna är hämtade ur Boyes Samlade dikter. Av min analys framgår att jaget beha...

 20. Energy systems analysis of biogas systems; Energianalys av biogassystem

  Berglund, Maria; Boerjesson, Paal

  2003-05-01

  The aim of this study was to calculate the net energy output and energy efficiency, from a life-cycle perspective and for Swedish conditions, in anaerobic digestion of various raw materials. Our calculations are based on literature reviews concerning the total primary energy input required for the production of biogas (i.e. direct and indirect energy inputs, e.g. when producing and distributing diesel fuels, electricity, fertilisers) as well as the biogas yield from various raw materials. Our analyses include handling and transportation of raw materials, operation of the biogas plants, and transportation and spreading of digested residues, as well as the biogas yield from manure, ley crops, tops and leaves of sugar beets, straw, municipal organic waste, slaughter waste, and grease separator sludge. All calculations concern individual raw materials. The net energy input required to run a biogas system (i.e. centralised biogas plant) typically corresponds to approximately 20-40% of the energy content in the produced biogas. Theoretically, the raw materials could be transported for some 200 km (manure) up to 700 km (slaughter waste) before the net energy output becomes negative. The variations in energy efficiency between studied biogas systems depend mainly on the type of raw material studied and the calculation methods used. Raw materials with high water content and low biogas yield (e.g. manure) require rather large energy inputs compared to the amount of biogas produced. Energy demanding handling of the raw materials, such as ley crops, could correspond to as much as approximately 40% of the net energy input. Varying energy efficiency in different parts of the biogas system, but most of all, changes in the biogas yield, could considerably affect the total net energy output. In general, operation of the biogas plant is the most energy demanding process in the biogas systems, corresponding to some 40-80% of the net energy input in the biogas systems. This implies

 1. Advanced treatment of flue gas condensate; Avancerad rening av roekgaskondensat

  Axby, Fredrik [Carl Bro Energikonsult AB, Malmoe (Sweden); Ekengren, Oesten; Bjurhem, Jan Erik [IVL Swedish Environmental Research Inst. (Sweden)

  2004-11-01

  The aim of the project is to study different techniques to recover water to the process and to reduce emission of ammonia to water and air. Membrane technology (ultra- (UF) and nanofiltration (NF) and reverse osmosis (RO)) and a stripper have been studied for ammonia separation. The use of bio-fuel in energy production is increasing. The off-gases are often condensed to increase energy yield and to decrease emissions to air. Since the concentration of nitrogen (ammonium) is high in condensates from units with SNCR for NO{sub x}-reduction (selective non-catalytic reduction) this water has to be treated further. Another aim of the project is to replace a great part of the tap water used in the process. This can be accomplished with membrane technology. Laboratory tests revealed a certain degree of membrane fouling. However, both NF and RO worked well in the full-scale unit, in spite of problems in the condensate treatment that resulted in tar products in the water. There was no obvious negative effect on these membranes. Analyses of PAH have shown a low base concentration that may lead to fouling after a long time. UF removes most of these PAH and thus protects the following NF- or RO-membranes. NF gave about 3 times higher filtration capacity (flux) than RO for the condensate at 30 bars. This can save a lot of money, since the membrane area can be reduced to a third. High temperature also increases the flux. The results are of high interest but ought to be certified during long run tests. Fouling was low in both NF and RO, and initial flux was retained after cleaning. The reason is probably the good pre-treatment (UF). The concentration could proceed very far, which make it possibly to reuse the concentrate to the system. Simulations of an ammonia stripper showed some parameters to be critical in certain ranges, while others didn't affect the result. Airflow is a critical parameter during stable conditions within the design data. Simulated data were verified

 2. The parsec-scale relationship between ICO and AV in local molecular clouds

  Lee, Cheoljong; Leroy, Adam K.; Bolatto, Alberto D.; Glover, Simon C. O.; Indebetouw, Remy; Sandstrom, Karin; Schruba, Andreas

  2018-03-01

  We measure the parsec-scale relationship between integrated CO intensity (ICO) and visual extinction (AV) in 24 local molecular clouds using maps of CO emission and dust optical depth from Planck. This relationship informs our understanding of CO emission across environments, but clean Milky Way measurements remain scarce. We find uniform ICO for a given AV, with the results bracketed by previous studies of the Pipe and Perseus clouds. Our measured ICO-AV relation broadly agrees with the standard Galactic CO-to-H2 conversion factor, the relation found for the Magellanic clouds at coarser resolution, and numerical simulations by Glover & Clark (2016). This supports the idea that CO emission primarily depends on shielding, which protects molecules from dissociating radiation. Evidence for CO saturation at high AV and a threshold for CO emission at low AV varies remains uncertain due to insufficient resolution and ambiguities in background subtraction. Resolution of order 0.1 pc may be required to measure these features. We use this ICO-AV relation to predict how the CO-to-H2 conversion factor (XCO) would change if the Solar Neighbourhood clouds had different dust-to-gas ratio (metallicity). The calculations highlight the need for improved observations of the CO emission threshold and H I shielding layer depth. They are also sensitive to the shape of the column density distribution. Because local clouds collectively show a self-similar distribution, we predict a shallow metallicity dependence for XCO down to a few tenths of solar metallicity. However, our calculations also imply dramatic variations in cloud-to-cloud XCO at subsolar metallicity.

 3. Fromleik i Black Supper, Piss Christ og Crucifixion, tre fotografi av Andres Serrano

  Vinje, Lilly

  2006-01-01

  Oppgåva skal omhandla tre utvalgte foto av fotografen Andres Serrano, ein amerikanar født i 1950. Enkeltbileta det er snakk om er Black Supper (1990), Piss Christ og Crucifixion (begge 1987). Dei er laga ved at kitschfigurar er nedsenka i gjennomsiktige behaldarar fyllte av kroppsvæsker og vatn; vatn i Black Supper, urin i Piss Christ og blod i Crucifixion. Henholdsvis framstiller dei Nattverden, Jesus på krossen og Krossfestinga (tre figurar). Serrano befinn seg med desse innanfor religiøs k...

 4. Vegetasjonskartlegging av Muddvær, Vegaøyan verdensarv, Vega kommune

  Bär, Annette; Carlsen, Thomas

  2009-01-01

  Muddværet ble vegetasjonskartlagt for å få oversikt over de botaniske verdiene. Vegetasjonstyper etter Fremstad (1997) er framstilt på kart og rapporten inneholder i tillegg en artsliste over registrerte planter. Kartleggingen skal brukes som grunnlag for en senere utarbeiding av en skjøtselsplan for området og ses i sammenheng med tidligere kartlegginger og utarbeiding av skjøtselsplaner for Vegaøyan verdensarvområde (bl.a. Hatten m.fl. 2007; Hatten & Carlsen 2007a,b).

 5. "Konsesjon til radikalere" : Norges anerkjennelse av Nord-Vietnam i 1971

  Sørensen, Cristian H.

  2012-01-01

  Emnet for oppgaven er Norges anerkjennelse av Nord-Vietnam som en selvstendig stat. Dette skjedde i 1971 mens Nord-Vietnam var i krig med Sør-Vietnam og USA. Norge var det første NATO-landet som fattet prinsippvedtak om dette, og Danmark fulgte etter. Det hele provoserte USA i så stor grad at Nixon-administrasjonen var nær ved å kalle ambassadørene sine i Oslo og København hjem. Det var regjeringen Bratteli som stod for utførelsen av anerkjennelsen etter at Arbeiderpartiet kom tilbake til reg...

 6. Dolphin Sky, del A : utvikling av integrert design- og helhetskonsept for sveveløsning

  Rummelhoff, Kristoffer Ødegaard

  2016-01-01

  Det er store utfordringer knyttet til veiutvikling, kø og situasjoner hvor biler ikke strekker til, spesielt i et land som Norge hvor fjell og fjord skaper naturlige hindringer. Dette er en av flere motivasjoner for å utvikle en miljøvennlig flyvende bil. Masteroppgaven er en fremtidsrettet konseptutvikling- og designoppgave for et nytt konsept hvor det integreres en sveveløsning på en lettvekts trehjulsbil. Tidligere arbeid har blitt benyttet i gjennomførelsen av konseptutvikling; inter...

 7. Millennials och baby boomers attityder till fake news : Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt

  Adolfsson, Claes; Strömberg, Markus; Stenberg, John

  2017-01-01

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till nyhetsmediernas sanningshalt? Finns skillnader och likheter kvar när vi väger in variablerna kön och politiskt ställningstagande?   För att definiera generationerna använde vi oss av Cliff Zukins generationsteor...

 8. Periodic Sorption of Tungstate Ions on Anionite AV-17-8

  D’yachenko Aleksandr

  2017-01-01

  Full Text Available The multiple sorption of sodium tungstate resulting from the autoclave-soda digestion of a tungsten-bearing concentrate was studied using anion-exchange resin AV-17-8. The choice of ion exchange resin was carried out under static conditions using highly basic anionites. The sorption and desorption plots for tungstate and carbonate ions were demonstrated under dynamic conditions. The total dynamic capacity of the resin was estimated for each species of the ions in three sorption cycles. The applicability of the AV-17-8 resin as a sorbent in the autoclave-soda process flowsheet was determined.

 9. Sjuksköterskors upplevelse vid vård av patienter med substansbrukssyndrom

  Hanna, Johansson; Frida, Zetterman

  2016-01-01

  Bakgrund Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har förutfattade meningar om patienter med en stigmatiserande diagnos. Sjuksköterskor stigmatiserar och har negativa attityder som påverkar deras vård av dessa patienter. Individer med substansbrukssyndrom är en grupp som är särskilt utsatt för stigmatisering i samhället. Dessa individer påträffas inom samtliga specialiteter inom vården. Denna studie fokuserar därför på sjuksköterskors upplevelse av patienter med substansbrukssyndrom. Syfte...

 10. Risikovurdering av miljøgifter i sediment utenfor tidligere Hurum fabrikker

  Håvardstun, J.; Berge, J.

  2011-01-01

  I forbindelse med et pålegg fra Klima og forurensningsdirektoratet er det gjennomført en vurdering av hvilken miljørisiko som sedimentene utenfor tidligere Hurum fabrikker representerer. Vurderingen er gjennomført på basis undersøkelser av sedimentene gjennomført i 2007. Risikovurderingen er gjennomført etter direktoratets veileder (TA-2230/2007). Hovedkonklusjonen er at sedimentforurensningen i grunnområdene nær land (< 10 m dyp) utenfor fabrikkområdet utgjør en risiko for skade på økosystem...

 11. Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse

  Arne Rognmo

  2013-03-01

  Full Text Available Forsøkene (viste at tilleggsforing av underernærte simler i siste del av drektighetsperioden kun synes å ha effekt på fødselsvekten for kalvene forutsatt at simlene får høyverdig ernæring etter kalving. Den forskjellige ernæringsbakgrunn før kalving synes således ikke å innvirke på melkeproduksjon/kvalitet, da vektutviklingen for alle grupper av kalver i dette forsøket gikk parallelt i de tre første ukene etter kalving. Det ble heller ikke på noe punkt funnet signifikante forskjeller gruppene imellom når det gjelder kalvenes klimatiske toleranse. Det er dog bemerkelsesverdig at det var stor dødelighet blant de små kalvene etter unge små simler i GRUPPE L. Dette funn er interessant sett i sammenheng med resultatene fra Røros (se bidrag fra Dag Lenvik, side som viser at avkastningen fra en flokk kan økes markant om man konsentrerte slakteuttaket på små kalver og forhindrer bedekning av små, unge simler gjennom fjerning av eldre, store bukker. Med det forbehold at våre forsøk er utført på dyr i innhegning med et lavt aktivitetsnivå, kan man fra våreforsøk foreløpig konkludere med at tillegsfor ing av simler i siste halvdel av drektighetsperioden har effekt på kalvenes fødselsvekt, men at vektutviklingen for kalven er uavhengig av simlenes ernæringshistorie, om sistnevnte tilbys høyverdig ernæring etter kalving. Da små kalver etter underernærte simler viste høy dødelighet like etter fødselen, vil imidlertid tilleggsforing kunne øke avkastningen om det er mange unge simler i flokken. Resultatene fra Røros tyder imidlertid på at dette resultat normalt kan oppnås uten ekstra omkostninger gjennom et selektivt slakteuttak.

 12. Konstruktion av vertikaltransportör för materialhantering

  Furu, Micke

  2012-01-01

  Rotab Rostfria Transportörer AB tillverkar och utvecklar material- och godshanteringsutrustning. Företaget levererar även kompletta materialhanteringslösningar i form av godshanteringsanläggningar som ofta består av transportband och paketeringsutrustning. Examensarbetets mål är att utveckla en vertikaltransportör som ska transportera gods mellan två transportband belägna på olika höjder, transporten ska kunna varieras mellan 1000 - 3000 mm. Transportören ska undvika de två stora nackdelarna ...

 13. Integrins AV and B8 Gene Polymorphisms and Risk for Intracerebral Hemorrhage in Greek and Polish Populations.

  Dardiotis, Efthimios; Siokas, Vasileios; Zafeiridis, Tilemachos; Paterakis, Konstantinos; Tsivgoulis, Georgios; Dardioti, Maria; Grigoriadis, Savas; Simeonidou, Constantina; Deretzi, Georgia; Zintzaras, Elias; Jagiella, Jeremiasz; Hadjigeorgiou, Georgios M

  2017-03-01

  Α limited number of genetic variants have been linked to the development of intracerebral hemorrhage (ICH). Ιntegrin AV and/or B8-deficient mice were found to develop ICH. The present candidate gene association study was designed to investigate possible influence of integrin AV (ITGAV) and integrin B8 (ITGB8) gene region polymorphisms on the risk of ICH. 1015 participants (250 Greek and 193 Polish patients with primary ICH and 250 Greek and 322 Polish controls) were included in the study. Using logistic regression analyses, 11 tag single nucleotide polymorphisms (SNPs) for ITGAV and 11 for ITGB8 gene were tested for associations with ICH risk, lobar ICH risk and non-lobar ICH after adjustment for age, gender, history of hypertension and country of origin. Linear regression models were used to test the effect of tag SNPs on the ICH age of onset. Correction for multiple comparisons was carried out. The rs7565633 tag SNP of the ITGAV gene was independently associated with the risk of lobar ICH in the codominant model of inheritance [odds ratio (95 % confidence interval (CI)) 0.56 (0.36-0.86), p = 0.0013]. Furthermore, heterozygous individuals of the rs10251386 and the rs10239099 of the ITGB8 gene had significantly lower age of ICH onset compared to the wild-type genotypes [regression coefficient (b) -3.884 (95 % CI -6.519, -1.249), p = 0.0039 and b = -4.502 (95 % CI -7.159, -1.845), p = 0.0009, respectively]. The present study provides preliminary indication for an influence of ITGAV gene tag SNP in the development of lobar ICH and of ITGB8 gene variants in the age of ICH onset.

 14. Skladování energie – téma v hledáčku AV ČR

  Bendová, Magdalena; Hrubý, Jan; Chomát, Miroslav; Zima, Patrik

  -, č. 2 (2016), s. 7-9 ISSN 1210-9525. [Technology Perspectives for Energy Storage. Praha, 30.11.2015] Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:61388998 ; RVO:67985858 Keywords : energy storage * renewable energy sources * strategy AV21 initiative Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 15. HPCMP CREATE (trademark)-AV Quality Assurance: Best Practices for Validating and Supporting Computation-Based Engineering Software

  2015-09-30

  30/2015 Oct 2008-Sep 2015 HPCMP CREATE™- AV Quality Assurance: Best Practices for Validating and Supporting Computation-Based Engineering Software...2) “Does this tool adequately perform any and all advertised capabilities?” This paper will describe how the HPCMP CREATE Air Vehicles ( AV ...discussed and their strengths and weaknesses within the CREATE- AV framework addressed. Work toward the HPCMP CREATE, Quality Assurance, Aviation

 16. Vitenskapelig usikkerhet – etiske utfordringer for forskning og forvaltning

  Frøydis Gillund

  2007-11-01

  Full Text Available En stor del av dagens forskningsaktivitet er knyttet til utvikling av ny teknologi. Teknologiutvikling anses gjerne som et gode, fordi den bidrar til økt eller ny bruk av naturlige ressurser til beste for menneskers generelle levekår og helse, samt miljøet og samfunnet som helhet. Bruk av ny teknologi innebærer imidlertid også risiko for uønskede effekter. Risikovurderinger er ofte preget av vitenskapelig usikkerhet, spesielt med hensyn til effekter som oppstår over tid. Denne usikkerheten reiser nye etiske dilemmaer og gjør det nødvendig med en kritisk vurdering av kunnskapsgrunnlaget. I denne artikkelen fokuserer vi på hvilke etiske utfordringer vitenskapelig usikkerhet har for forskning og forvaltning, og vi vil se nærmere på bruk av DNA-vaksiner i oppdrettsnæring. Vi argumenterer for at det er viktig å anerkjenne kvalitative former for vitenskapelig usikkerhet, som går utover det som uttrykkes i statistiske termer. Walker & Harremoeës (W&H usikkerhetsanalyse presenteres som en metode for å identifisere og systematisere vitenskapelig usikkerhet av kvalitativ karakter. En slik analyse kan øke forskeres evne til å reflektere over og kommunisere usikkerhet knyttet til eget arbeid. Vi argumenterer videre for at kommunikasjon av vitenskapelig usikkerhet bør være en del av forskerens etiske ansvar, blant annet for å stimulere føre-var-basert forskning og forvaltning. En helhetsvurdering av nytte, risikomomenter og usikkerhet kan best oppnås gjennom en tverrfaglig tilnærming. Det vil bidra til at de implisitte verdiene som er assosiert til bruk av ny teknologi blir bedre belyst.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v1i1.1685

 17. Specialized treatment for Avoidant personality disorder (AvPD): Treatment rationales and preliminary results

  Simonsen, Sebastian

  ½-years of therapy. We focus on how patients change in regards to important outcomes, including both acute symptoms and more personality based problems such as self-reflection, interpersonal problems and ability to describe feelings. Conclusions: Consistency of results with regard to theories about Av...

 18. Diphenylhydantoin and lidocaine modification of A-V conduction in halothane-anesthetized dogs.

  Atlee, J L; Homer, L D; Tobey, R E

  1975-07-01

  The effect of halothane on A-V conduction was evaluated in gods during atrial pacing using the technique of His-bundle electrocardiography. In addition, the effects of lidocaine and diphenylkydantoin (DPH) on A-V conuction were examined during halothane anesthesia. Effects of these drugs on three subintervals of A-V conduction were compared. These included the -H (stimulus atifact of His-bundle deflection-atrioventricular conduction), H-Q (His-budnle deflection onset of QRS complex-His-Purkinje conduction), and H-S intervals(His-bundle delfection to end of QRS COmplex-total intraventricular conduction). Linear regression best described the relationship between duration of interval (P-H, H-V,and H-S) and heart rate during incremental increases in the atrial paced rate. Data from these experiments were fitted to a multiple lenear regression model that predicted the effect of increasing concentrations of halothan, lidocaine, and DPH on slope and intercept coefficients. In creasing concentrations of halothan ( 30 and 45 mg/100 ml arterial). Both lidocaine and DPH further depressed conduction at all levels of halothan anesthesia. The P-H interval was particularly sensitive todrug effefts. This may represent potentiation of the normal slowing of conduction through the AVnode in response to incremental increases in heart rate (fatigue response.) We conclude thatboth lidocaine and DPH fail to reverse the depressant effect of halothane on A-V conduction. This may explain their ineffectiveness in treating certain types of arrhythmias during halothane anesthesia.

 19. AV nodal function during atrial fibrillation: the role of electrotonic modulation of propagation

  Meijler, F.L.; Jalife, J.; Beaumont, J.; Vaidya, D.

  1996-01-01

  The irregular ventricular rhythm that accompanies atrial fibrillation (AF) has been explained in terms of concealed conduction within the AV node (AVN). However, the cellular basis of concealed conduction in AF remains poorly understood. Our hypothesis is that electrotonic modulation of AVN

 20. Trace metals in floodplain lake sediments : SEM/AVS as indicator of bioavailability and ecological effects

  Griethuysen, van C.

  2006-01-01

  This thesis addresses the geochemical aspects of AVS (Acid Volatile Sulfide) and SEM (Simultaneously Extracted Metals) in floodplain lake sediment, its spatial distribution in floodplain lakes and dynamics over time, the link with effects on single species (bioassays), as well as the impact of

 1. Identification of a potential toxic hot spot associated with AVS spatial and seasonal variation.

  Campana, O; Rodríguez, A; Blasco, J

  2009-04-01

  In risk assessment of aquatic sediments, much attention is paid to the difference between acid-volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEMs) as indicators of metal availability. Ten representative sampling sites were selected along the estuary of the Guadalete River. Surficial sediments were sampled in winter and summer to better understand SEM and AVS spatial and seasonal distributions and to establish priority risk areas. Total SEM concentration (SigmaSEM) ranged from 0.3 to 4.7 micromol g(-1). It was not significantly different between seasons, however, it showed a significant difference between sampling stations. AVS concentrations were much more variable, showing significant spatial and temporal variations. The values ranged from 0.8 to 22.4 micromol g(-1). The SEM/AVS ratio was found to be <1 at all except one station located near the mouth of the estuary. The results provided information on a potential pollution source near the mouth of the estuary, probably associated with vessel-related activities carried out in a local harbor area located near the station.

 2. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses

  Lange, de H.J.; Griethuysen, van C.; Koelmans, A.A.

  2008-01-01

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the

 3. Impact of e-AV Biology Website for Learning about Renewable Energy

  Nugraini, Siti Hadiati; Choo, Koo Ah; Hin, Hew Soon; Hoon, Teoh Sian

  2013-01-01

  This paper considers the design and development of a Website for Biology in senior high schools in Indonesia. The teaching media, namely e-AV Biology, was developed with the main features of video lessons and other features in supporting the students' learning process. Some video lessons describe the production process of Biofuel or Renewable…

 4. A-V Delay Versus Cardiac Output Measured with Thorax Bioimpedance Monitor

  Vondra, Vlastimil; Halámek, Josef; Viščor, Ivo; Jurák, Pavel; Novák, M.; Lipoldová, J.

  2008-01-01

  Roč. 6, č. 1 (2008), s. 73 ISSN 1556-7451. [World Congress on Heart Disease /14./. 26.07.2008-29.07.2008, Toronto] Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511 Keywords : atrio-ventricular delay * resynchronization therapy * impedance cardiography * cardiac output Subject RIV: FA - Cardiovascular Disease s incl. Cardiotharic Surgery

 5. Identification of the human ApoAV gene as a novel RORα target gene

  Lind, Ulrika; Nilsson, Tina; McPheat, Jane; Stroemstedt, Per-Erik; Bamberg, Krister; Balendran, Clare; Kang, Daiwu

  2005-01-01

  Retinoic acid receptor-related orphan receptor-α (RORα) (NR1F1) is an orphan nuclear receptor with a potential role in metabolism. Previous studies have shown that RORα regulates transcription of the murine Apolipoprotein AI gene and human Apolipoprotein CIII genes. In the present study, we present evidence that RORα also induces transcription of the human Apolipoprotein AV gene, a recently identified apolipoprotein associated with triglyceride levels. Adenovirus-mediated overexpression of RORα increased the endogenous expression of ApoAV in HepG2 cells and RORα also enhanced the activity of an ApoAV promoter construct in transiently transfected HepG2 cells. Deletion and mutation studies identified three AGGTCA motifs in the ApoAV promoter that mediate RORα transactivation, one of which overlaps with a previously identified binding site for PPARα. Together, these results suggest a novel mechanism whereby RORα modulates lipid metabolism and implies RORα as a potential target for the treatment of dyslipidemia and atherosclerosis

 6. Identification of the human ApoAV gene as a novel ROR{alpha} target gene

  Lind, Ulrika [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Nilsson, Tina [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); McPheat, Jane [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Stroemstedt, Per-Erik [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Bamberg, Krister [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Balendran, Clare [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Kang, Daiwu [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden)

  2005-04-29

  Retinoic acid receptor-related orphan receptor-{alpha} (ROR{alpha}) (NR1F1) is an orphan nuclear receptor with a potential role in metabolism. Previous studies have shown that ROR{alpha} regulates transcription of the murine Apolipoprotein AI gene and human Apolipoprotein CIII genes. In the present study, we present evidence that ROR{alpha} also induces transcription of the human Apolipoprotein AV gene, a recently identified apolipoprotein associated with triglyceride levels. Adenovirus-mediated overexpression of ROR{alpha} increased the endogenous expression of ApoAV in HepG2 cells and ROR{alpha} also enhanced the activity of an ApoAV promoter construct in transiently transfected HepG2 cells. Deletion and mutation studies identified three AGGTCA motifs in the ApoAV promoter that mediate ROR{alpha} transactivation, one of which overlaps with a previously identified binding site for PPAR{alpha}. Together, these results suggest a novel mechanism whereby ROR{alpha} modulates lipid metabolism and implies ROR{alpha} as a potential target for the treatment of dyslipidemia and atherosclerosis.

 7. Kunnskapsgrunnlag for forslaget om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeid i Norge 2003-2007

  Lund, Karl Erik; Rise, Jostein

  2008-01-01

  - I nasjonal strategiplan for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010 ønsket Helse- og omsorgsdepartementet å få utredet forslaget om forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Departementet har allerede hatt forslaget på høring, og represen tanter fra tobakksindustrien og handelsnæringen hevdet i sine svar at tiltaket bl.a. var i strid med EØS- reglene og at det ikke kunne dokumenteres effekt. Før departementet eventuelt skal arbeide videre med et lo vfor...

 8. Geologic Mapping of the Av-11 Pinaria Quadrangle of Asteroid 4 Vesta

  Schenk, P.; Hoogenboom, T.; Williams, D.; Yingst, R. A.; Jaumann, R.; Gaskell, R.; Preusker, F.; Nathues, A.; Roatsch, T.

  2012-04-01

  As part of the Dawn's orbital mapping investigation of Vesta, the Science Team is conducting geologic mapping of the surface in the form of 15 quadrangle maps, including quadrangle Av-11 (Pinaria). The base map is a monochrome Framing Camera (FC) mosaic at ~70 m/pixel, supplemented by Digital Terrain Models (DTM) and FC color ratio images, both at ~250 m/pixel, slope and contour maps, and Visible and Infrared (VIR) hyperspectral images. Av-11 straddles the 45-degree longitude in the South Polar Region, and is dominated by the rim of the ~505 km south polar topographic feature, Rheasilvia. Sparsely cratered (relatively), Av-11 is dominated by a 20 km high rim scarp (Matronalia Rupes) and by arcuate ridges and troughs forming a radial to spiral pattern across the basin floor. Primary geologic features of Av-11 include the following. Ridge-and-groove terrain radiating arcuately from the central mound unit, interpreted to be structural disruption of the basin floor associated with basin formation. The largest crater in Av-11 is Pinaria (37 km). Mass wasting deposits are observed on its floor. Secondary crater chains and fields are also evident. Mass wasting observed along Rheasilvia rim scarp and in the largest craters indicates scarp failure is a significant process. Parallel fault scarps mark this deposit of slumped debris at the base of 20 km high Matronalia Rupes, which may have formed during or shortly after basin excavation. We interpret most of these deposits as slump material emplaced as a result of the effects of basin formation and collapse. Lobate materials are characterized by lineations and lobate scarps and interpreted as Rheasilvia ejecta deposit outside Rheasilvia rim (the smoothest terrain on Vesta), and are consistent with formation by ejecta. Partial burial of older craters near the edge of these deposits are also observed.

 9. A Heart too Drunk to Drive; AV Block following Acute Alcohol Intoxication.

  van Stigt, Arthur H; Overduin, Ruben J; Staats, Liza C; Loen, Vera; van der Heyden, Marcel A G

  2016-02-29

  Acute excessive alcohol consumption is associated with heart rhythm disorders like atrial fibrillation but also premature ventricular contractions, collectively known as the "holiday heart syndrome". More rarely but clinically significant are reports of atrioventricular (AV) conduction disturbances in binge drinkers with no underlying heart disease or chronic alcohol consumption. To obtain better insights into common denominators and the potential underlying mechanisms we collected and compared individual case reports of AV block following acute alcohol intoxication in otherwise healthy people. By screening PubMed, Google Scholar, Scopus and JSTOR, fifteen cases were found of which eight were sufficiently documented for full analysis. Blood alcohol levels ranged from 90 to 958 mg/dl (19 to 205 mM). Second and third degree AV block was observed most (6/8) albeit that in two of these patients a vagal stimulus led to deterioration from first into higher order AV block. In all cases, patients reverted to normal sinus rhythm upon becoming sober again. Mildly lowered body temperature (35.9 ± 0.5°C) was observed but can be excluded as a major cause of conduction blockade. We hypothesize that ethanol induced partial inhibition of calcium and potentially also sodium currents in conductive tissue structures may be one of the mechanisms of conduction slowing and block that may become exaggerated upon increased vagal tone. An impairment of gap junction function cannot be excluded as a contributing factor. In conclusion, cases of documented alcohol induced AV block are very rare but events can occur at relatively low serum alcohol levels which should prompt to awareness of this phenomenon in alcohol intoxicated patients.

 10. Insight on AV-45 binding in white and grey matter from histogram analysis: a study on early Alzheimer's disease patients and healthy subjects

  Nemmi, Federico; Saint-Aubert, Laure; Peran, Patrice; Adel, Djilali; Salabert, Anne-Sophie; Payoux, Pierre; Pariente, Jeremie; Barbeau, Emmanuel J.

  2014-01-01

  AV-45 amyloid biomarker is known to show uptake in white matter in patients with Alzheimer's disease (AD), but also in the healthy population. This binding, thought to be of a non-specific lipophilic nature, has not yet been investigated. The aim of this study was to determine the differential pattern of AV-45 binding in white matter in healthy and pathological populations. We recruited 24 patients presenting with AD at an early stage and 17 matched, healthy subjects. We used an optimized positron emission tomography-magnetic resonance imaging (PET-MRI) registration method and an approach based on an intensity histogram using several indices. We compared the results of the intensity histogram analyses with a more canonical approach based on target-to-cerebellum Standard Uptake Value (SUVr) in white and grey matter using MANOVA and discriminant analyses. A cluster analysis on white and grey matter histograms was also performed. White matter histogram analysis revealed significant differences between AD and healthy subjects, which were not revealed by SUVr analysis. However, white matter histograms were not decisive to discriminate groups, and indices based on grey matter only showed better discriminative power than SUVr. The cluster analysis divided our sample into two clusters, showing different uptakes in grey, but also in white matter. These results demonstrate that AV-45 binding in white matter conveys subtle information not detectable using the SUVr approach. Although it is not more efficient than standard SUVr in discriminating AD patients from healthy subjects, this information could reveal white matter modifications. (orig.)

 11. Insight on AV-45 binding in white and grey matter from histogram analysis: a study on early Alzheimer's disease patients and healthy subjects

  Nemmi, Federico; Saint-Aubert, Laure; Peran, Patrice [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Adel, Djilali; Salabert, Anne-Sophie; Payoux, Pierre [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Medecine Nucleaire, Pole Imagerie, Toulouse (France); Pariente, Jeremie [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Neurologie, Pole Neurosciences, Toulouse (France); Barbeau, Emmanuel J. [Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Neurologie, Pole Neurosciences, Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Centre de Recherche Cerveau et Cognition, CNRS, CerCo, Toulouse (France)

  2014-07-15

  AV-45 amyloid biomarker is known to show uptake in white matter in patients with Alzheimer's disease (AD), but also in the healthy population. This binding, thought to be of a non-specific lipophilic nature, has not yet been investigated. The aim of this study was to determine the differential pattern of AV-45 binding in white matter in healthy and pathological populations. We recruited 24 patients presenting with AD at an early stage and 17 matched, healthy subjects. We used an optimized positron emission tomography-magnetic resonance imaging (PET-MRI) registration method and an approach based on an intensity histogram using several indices. We compared the results of the intensity histogram analyses with a more canonical approach based on target-to-cerebellum Standard Uptake Value (SUVr) in white and grey matter using MANOVA and discriminant analyses. A cluster analysis on white and grey matter histograms was also performed. White matter histogram analysis revealed significant differences between AD and healthy subjects, which were not revealed by SUVr analysis. However, white matter histograms were not decisive to discriminate groups, and indices based on grey matter only showed better discriminative power than SUVr. The cluster analysis divided our sample into two clusters, showing different uptakes in grey, but also in white matter. These results demonstrate that AV-45 binding in white matter conveys subtle information not detectable using the SUVr approach. Although it is not more efficient than standard SUVr in discriminating AD patients from healthy subjects, this information could reveal white matter modifications. (orig.)

 12. Effekten av styrketräning kan begränsas mer av samtidig högintensiv intermittent aerob träning än av lågintensiv kontinuerlig aerob träning

  Jutman, Magnus

  2012-01-01

  Introduktion Utifrån tidigare forskning har en modell föreslagits som beskriver att lågintensiv aerob uthållighetsträning ska ha mindre negativ påverkan på effekten av styrketräning jämfört med högintensiv aerob uthållighetsträning. Detta påstående har funnit visst stöd i litteraturen men vidare forskning krävs för att det ska kunna fastställas. Syfte Denna studie syftar till att undersöka ifall det föreligger någon skillnad mellan högintensiv aerob intermittent löpträning och lågintensiv aer...

 13. 78 FR 52872 - Airworthiness Directives; 328 Support Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft...

  2013-08-27

  ... Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft Aerospace GmbH; Fairchild Dornier GmbH; Dornier... certain 328 Support Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft Aerospace GmbH; Fairchild... send any written relevant data, views, or arguments about this proposed AD. Send your comments to an...

 14. Improved insecticidal toxicity by fusing Cry1Ac of Bacillus thuringiensis with Av3 of Anemonia viridis.

  Yan, Fu; Cheng, Xing; Ding, Xuezhi; Yao, Ting; Chen, Hanna; Li, Wenping; Hu, Shengbiao; Yu, Ziquan; Sun, Yunjun; Zhang, Youming; Xia, Liqiu

  2014-05-01

  Av3, a neurotoxin of Anemonia viridis, is toxic to crustaceans and cockroaches but inactive in mammals. In the present study, Av3 was expressed in Escherichia coli Origami B (DE3) and purified by reversed-phase liquid chromatography. The purified Av3 was injected into the hemocoel of Helicoverpa armigera, rendering the worm paralyzed. Then, Av3 was expressed alone or fusion expressed with the Cry1Ac in acrystalliferous strain Cry(-)B of Bacillus thuringiensis. The shape of Cry1Ac was changed by fusion with Av3. The expressed fusion protein, Cry1AcAv3, formed irregular rhombus- or crescent-shaped crystalline inclusions, which is quite different from the shape of original Cry1Ac crystals. The toxicity of Cry1Ac was improved by fused expression. Compared with original Cry1Ac expressed in Cry(-)B, the oral toxicity of Cry1AcAv3 to H. armigera was elevated about 2.6-fold. No toxicity was detected when Av3 was expressed in Cry(-)B alone. The present study confirmed that marine toxins could be used in bio-control and implied that fused expression with other insecticidal proteins could be an efficient way for their application.

 15. 30 CFR 773.8 - General provisions for review of permit application information and entry of information into AVS.

  2010-07-01

  ... application information and entry of information into AVS. 773.8 Section 773.8 Mineral Resources OFFICE OF... into AVS. (a) Based on an administratively complete application, we, the regulatory authority, must undertake the reviews required under §§ 773.9 through 773.11 of this part. (b) We will enter into AVS— (1...

 16. Spatial and seasonal variations of Acid Volatile Sulfide (AVS) and Simultaneously Extracted Metals (SEM) in Dutch marine and freshwater sediments

  van den Hoop MAGT; den Hollander HA; Kerdijk HN; LAC; ECO; Delft Hydraulics

  1995-01-01

  In het kader van het project Exposure Assessment zijn Acid Volatile Sulfide (AVS) en Simultaneously Extracted Metal (SEM) gehalten bepaald in een aantal mariene en zoetwater sedimenten. AVS-gehalten varieren van niet aantoonbaar (<0.1) tot ongeveer 50 notmol per gram droog sediment. In het

 17. Spatial and seasonal variations of Acid Volatile Sulfide (AVS) and Simultaneously Extracted Metals (SEM) in Dutch marine and freshwater sediments

  Hoop MAGT van den; Hollander HA den; Kerdijk HN; LAC; ECO; Delft Hydraulics

  1995-01-01

  Within the framework of the project Exposure Assessment, Acid Volatile Sulfide (AVS) and Simultaneously Extracted Metal (SEM) contents of Dutch marine and freshwater sediments were determined. For the present set of fifteen marine and six freshwater sediments AVS levels vary between non-detectable

 18. Assessment of groundwater and soil quality degradation using multivariate and geostatistical analyses, Dakhla Oasis, Egypt

  Masoud, Alaa A.; El-Horiny, Mohamed M.; Atwia, Mohamed G.; Gemail, Khaled S.; Koike, Katsuaki

  2018-06-01

  Salinization of groundwater and soil resources has long been a serious environmental hazard in arid regions. This study was conducted to investigate and document the factors controlling such salinization and their inter-relationships in the Dakhla Oasis (Egypt). To accomplish this, 60 groundwater samples and 31 soil samples were collected in February 2014. Factor analysis (FA) and hierarchical cluster analysis (HCA) were integrated with geostatistical analyses to characterize the chemical properties of groundwater and soil and their spatial patterns, identify the factors controlling the pattern variability, and clarify the salinization mechanism. Groundwater quality standards revealed emergence of salinization (av. 885.8 mg/L) and extreme occurrences of Fe2+ (av. 17.22 mg/L) and Mn2+ (av. 2.38 mg/L). Soils were highly salt-affected (av. 15.2 dS m-1) and slightly alkaline (av. pH = 7.7). Evaporation and ion-exchange processes governed the evolution of two main water types: Na-Cl (52%) and Ca-Mg-Cl (47%), respectively. Salinization leads the chemical variability of both resources. Distinctive patterns of slight salinization marked the northern part and intense salinization marked the middle and southern parts. Congruence in the resources clusters confirmed common geology, soil types, and urban and agricultural practices. Minimizing the environmental and socioeconomic impacts of the resources salinization urges the need for better understanding of the hydrochemical characteristics and prediction of quality changes.

 19. Russian Expatriate Community in A.V. Antoshin’s Monograph “Russian Emigrants in Terms of “Cold War” (Middle 1940s – Middle 1960s)”: Establishment, Political Activity, Relation with the USSR

  Artem I. Kuritsyn

  2013-01-01

  The review considers A.V. Antoshin’s monograph “Russian Emigrants in Terms of “Cold War” (Middle 1940s – Middle 1960s)”. Special attention is attached to the problem, concerned with the second wave of emigration. The article analyses the process of Soviet citizens repatriation after the World War II, considers the issues, concerned with the political activities of Russian expatriate community, propaganda efforts of People’s Labor Union and other emigration organizations.

 20. Russian Expatriate Community in A.V. Antoshin’s Monograph “Russian Emigrants in Terms of “Cold War” (Middle 1940s – Middle 1960s”: Establishment, Political Activity, Relation with the USSR

  Artem I. Kuritsyn

  2013-01-01

  Full Text Available The review considers A.V. Antoshin’s monograph “Russian Emigrants in Terms of “Cold War” (Middle 1940s – Middle 1960s”. Special attention is attached to the problem, concerned with the second wave of emigration. The article analyses the process of Soviet citizens repatriation after the World War II, considers the issues, concerned with the political activities of Russian expatriate community, propaganda efforts of People’s Labor Union and other emigration organizations.

 1. Utilization of power customers in the end user market. Analysis of the competitive relationship between the Norwegian power contracts; Utnytting av kraftkundar i sluttbrukarmarknaden. Analyser av konkurransetilhoevet mellom norske kraftavtaler

  Sunde, Bjarne Bjoerkavaag

  2011-07-01

  This study deals with the competitive relationship between the Norwegian power agreements in end user markets. As expected we find clear evidence of an exploitation of locked-in customers through expensive standard variable rate agreements. One also find evidence that the extent of this utilization have increased after power providers began to use price discrimination of customers more actively. Vendors say the exploitation of locked-in customers have held out for and utilization is often seen as the biggest problem for the market. In time to come, it is not however given that exploitation of locked-customers, through expensive standard variable rate agreements, will continue to be the biggest problem with the market. Today, 60% of households are connected to the spot price contract, and such a percentage would indicate less use of customers. Electricity suppliers uses hand spot agreements without notification to exploit uncertainty customers have about competitive premiums. Agreements without notification will not be registered in this summary power to the Competition Authority and the agreements are therefore difficult to compare for customers. Today, over half of the spot price agreements without notification, and power providers achieve much greater profit on these agreements than the spot price agreements with notification.(eb)

 2. Valg av metode for en landsrepresentativ undersøkelse av kostholdet blant sped- og småbarn i Norge - Spedkost og Småbarnskost

  Britt Lande

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1998-99 er den første landsrepresentative kostholdsundersøkelsen blant spedbarn og småbarn gjennomført i Norgefor å beskrive kostholdet blant barn opp til 2 års alder og relatere kostvanene til de kostanbefalingene som gis.Inntaket av både næringsstoffer og fremmedstoffer skal beregnes. Undersøkelsen inngår i Statens råd for ernæringog fysisk aktivitet (SEF sitt system for kartlegging av kostholdet i den norske befolkningen, og er et samarbeidmellom SEF, Statens næringsmiddeltilsyn, Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo og Statistisksentralbyrå. Hovedmålet er å øke kunnskapen om kostholdet til spedbarn og småbarn i Norge, for å få et bedregrunnlag for å fremme et godt kosthold og forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppen.Semikvantitative matvarefrekvensskjema ble vurdert å være den beste metoden å benytte. Det ble utviklet 3 forskjelligeselvadministrerte matvarefrekvensskjema (optisk lesbare for å kartlegge kostholdet blant 6, 12 og 24 månedergamle barn. Bilder av matporsjoner ble inkludert som hjelp til å bestemme mengder. Frekvensskjemaene ble sendtpr. post til mødrene av et landsrepresentativt utvalg av 3000 6 måneder gamle barn. De samme barna ble fulgt oppved 12 måneders alder ved at barnas mødre da mottok et nytt frekvensskjema (Spedkost. Videre ble et frekvensskjemasendt mødrene til et landsrepresentativt utvalg av 3000 24 måneder gamle barn (Småbarnskost. Data forbarnas vekt og lengde ble samlet inn i samarbeid med landets helsestasjoner. Det er gjennomført en pilotundersøkelsefor å prøve ut frekvensskjemaene og undersøkelsesopplegg. Videre blir frekvensskjemaene validert mot veidregistrering over 7 dager. Datainnsamlingen ble avsluttet i juli 1999, og rapporter fra undersøkelsen er ventet i år2000. Hensikten med artikkelen er å beskrive metoden og begrunne valg av metode for Spedkost og Småbarnskost.Lande B, Frost Andersen L, Bærug A

 3. Optimering av nanocellulosa för tillämpning som papperstyrkeadditiv

  Englöf, Johan

  2015-01-01

  Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med MFC. Arbetsgivaren för projektet var Innventia och det laborativa arbetet har utförts i deras lokaler. Fördelen med att använda MFC som tillsats i papper är att arket blir starkare [1]. Detta medför att en mindre mängd materia...

 4. Teoretisk och praktisk genomgång av IPv6 och dess säkerhetsaspekter

  Andersson, David

  2012-01-01

  Den här uppsatsen går teoretiskt och praktiskt igenom IPv6 för att skapa en förståelse för det nya protokollet. Uppsatsen beskriver utöver den teoretiska genomgången av protokollet även det praktiska arbete som ligger bakom implementationen som är tänkt att kunna ge såväl privatpersoner som mindre organisationer tillgång till en säker IPv6 lösning även om Internetleverantören endast kan erbjuda IPv4.   Arbetet är gjort på eget initiativ då behovet av kunskap kring IPv6 växer lavinartat och då...

 5. Tillståndslös kommunikation: En studie av JavaScript-ramverk

  Hansson, Christian

  2016-01-01

  Undersökningens syfte är att ta reda på hur JavaScript‐ramverk presterar i jämförelse med  ren JavaScript i en kommunikation med en webbservice. Kommunikationen med en  webbservice är tillståndslös. Detta innebär att en webbapplikations förfrågan mot en  webbservice alltid är en ny förfrågan. En webbservice kommer inte ihåg klientens tidigare  frågor.   Det finns idag en rad olika JavaScript‐ramverk som klarar av en kommunikation av sådan  karaktär. Denna undersökning kommer att utvärdera pre...

 6. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 7. [AV-reentrant tachycardia and Wolff-Parkinson-White syndrome : Diagnosis and treatment].

  Voss, Frederik; Eckardt, Lars; Busch, Sonia; Estner, Heidi L; Steven, Daniel; Sommer, Philipp; von Bary, Christian; Neuberger, Hans-Ruprecht

  2016-12-01

  The AV-reentrant tachycardia (AVRT) is a supraventricular tachycardia with an incidence of 1-3/1000. The pathophysiological basis is an accessory atrioventricular pathway (AP). Patients with AVRT typically present with palpitations, an on-off characteristic, anxiety, dyspnea, and polyuria. This type of tachycardia may often be terminated by vagal maneuvers. Although the clinical presentation of AVRT is quite similar to AV-nodal reentrant tachycardias, the correct diagnosis is often facilitated by analyzing a standard 12-lead ECG at normal heart rate showing ventricular preexcitation. Curative catheter ablation of the AP represents the therapy of choice in symptomatic patients. This article is the fourth part of a series written to improve the professional education of young electrophysiologists. It explains pathophysiology, symptoms, and electrophysiological findings of an invasive EP study. It focusses on mapping and ablation of accessory pathways.

 8. Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

  Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia

  2014-01-01

  UKÄ:s utvärdering av biomedicinutbildningar visar på en mycket varierad kvalitet. Nio av 21 utbildningar håller toppklass medan mer än hälften bedöms vara bristande. 21 utbildningar inom biomedicin har satts under lupp. Kvaliteten bedöms som vanligt efter en tregradig skala: mycket hög kvalitet...... biomedicinstudenternas förmåga att göra etiska bedömningar. Flera utbildningar har inte kunnat visa att studenterna kan göra etiska bedömningar. De har heller inte kunnat visa att studenterna känner till vilka regelverk som gäller vid etikprövning. Detta är särskilt allvarligt eftersom man inom biomedicin genomför...

 9. Tillverkningsmetod för tillverkning av däcksluckor med glas

  Gripenberg, Lars

  2010-01-01

  Arbetet går ut på att hitta ett system för att tillverka däcksluckor med glas internt på Nautor. Detta är idag en produkt som vi köper utifrån av en extern leverantör till höga priser därför att vi inte själva har ett fungerande koncept för dylika produkter. Arbetet består av att kartlägga vilka olika tillverkningsmetoder som finns som är lämpade för detta ändamål, (Handlaminat, Injecering, Prepreg, mm). En eller två tillverkningsmetoder väljs ut och därefter tillverkas ett provexemp...

 10. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 11. Correlation of early-phase {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET images to FDG images: preliminary studies

  Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Wey, Shiaw-Pyng; Lin, Kun-Ju [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Taipei (China); Chang Gung University, Healthy Aging Research Center and Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Taipei (China); Huang, Chin-Chang; Hsu, Wen-Chun [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Neurology, Taipei (China); Yen, Tzu-Chen [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Taipei (China); Kung, Mei-Ping [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Taipei (China); Chang Gung University, Healthy Aging Research Center and Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Taipei (China); University of Pennsylvania, Department of Radiology, Philadelphia, PA (United States)

  2012-04-15

  {sup 18}F-Florbetapir (AV-45/Amyvid) is a novel positron emission tomography (PET) tracer for imaging plaque pathology in Alzheimer's disease (AD), while PET images of fluorodeoxyglucose (FDG) for cerebral glucose metabolism can provide complementary information to amyloid plaque images for diagnosis of AD. The goal of this preliminary study was to investigate the perfusion-like property of relative cerebral blood flow estimates (R{sub 1}) and summed early-phase AV-45 images [perfusion AV-45 (pAV-45)] and optimize the early time frame for pAV-45. Dynamic AV-45 PET scans (0-180 min) were performed in seven subjects. pAV-45, late-phase AV-45, and FDG images were spatially normalized to the Montreal Neurological Institute template aided by individual MRI images, and the corresponding standardized uptake value ratio (SUVR) was computed. The R{sub 1} images were derived from a simplified reference tissue model. Correlations between regional and voxelwise R{sub 1} and the corresponding FDG images were calculated. An optimization of time frames of pAV-45 was conducted in terms of correlation to FDG images. The optimal early time frame was validated in a separate cohort. The regional distribution in the R{sub 1} images correlated well (R = 0.91) to that of the FDG within subjects. Consistently high correlation was noted across a long range of time frames. The maximal correlation of pAV-45 to FDG SUVR of R = 0.95 was observed at the time frame of 1-6 min, while the peak correlation of R = 0.99 happened at 0-2 min between pAV-45 and R{sub 1}. A similar result was achieved in the validation cohort. Preliminary results showed that the distribution patterns of R{sub 1} and pAV-45 images are highly correlated with normalized FDG images, and the initial 5-min early time frame of 1-6 min is potentially useful in providing complementary FDG-like information to the amyloid plaque density by late-phase AV-45 images. (orig.)

 12. Correlation of early-phase 18F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET images to FDG images: preliminary studies

  Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Wey, Shiaw-Pyng; Lin, Kun-Ju; Huang, Chin-Chang; Hsu, Wen-Chun; Yen, Tzu-Chen; Kung, Mei-Ping

  2012-01-01

  18 F-Florbetapir (AV-45/Amyvid) is a novel positron emission tomography (PET) tracer for imaging plaque pathology in Alzheimer's disease (AD), while PET images of fluorodeoxyglucose (FDG) for cerebral glucose metabolism can provide complementary information to amyloid plaque images for diagnosis of AD. The goal of this preliminary study was to investigate the perfusion-like property of relative cerebral blood flow estimates (R 1 ) and summed early-phase AV-45 images [perfusion AV-45 (pAV-45)] and optimize the early time frame for pAV-45. Dynamic AV-45 PET scans (0-180 min) were performed in seven subjects. pAV-45, late-phase AV-45, and FDG images were spatially normalized to the Montreal Neurological Institute template aided by individual MRI images, and the corresponding standardized uptake value ratio (SUVR) was computed. The R 1 images were derived from a simplified reference tissue model. Correlations between regional and voxelwise R 1 and the corresponding FDG images were calculated. An optimization of time frames of pAV-45 was conducted in terms of correlation to FDG images. The optimal early time frame was validated in a separate cohort. The regional distribution in the R 1 images correlated well (R = 0.91) to that of the FDG within subjects. Consistently high correlation was noted across a long range of time frames. The maximal correlation of pAV-45 to FDG SUVR of R = 0.95 was observed at the time frame of 1-6 min, while the peak correlation of R = 0.99 happened at 0-2 min between pAV-45 and R 1 . A similar result was achieved in the validation cohort. Preliminary results showed that the distribution patterns of R 1 and pAV-45 images are highly correlated with normalized FDG images, and the initial 5-min early time frame of 1-6 min is potentially useful in providing complementary FDG-like information to the amyloid plaque density by late-phase AV-45 images. (orig.)

 13. Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?

  Nassira Essahli Vik

  2017-07-01

  Full Text Available Språkkartlegging i barnehagen er et konfliktfylt felt som preges av enten/eller tenkning. På den ene siden ser kartleggingstilhengerne ut til å ha en positivistisk tro på at kartlegging kan bidra til løsninger på alt fra enkeltbarns behov for hjelp, til tilrettelegging for livslang læring og sosial utjevning. På den andre siden ser kartleggingsskeptikerne ut til å befinne seg innenfor den nordiske barnehagemodellen, som tradisjonelt bygger på et helhetlig syn på læring og på en sterk vektlegging av barndommens egenverdi. Spenningen kan ha store konsekvenser for praksisfeltet. I denne artikkelen drøfter jeg språkkartleggingsdiskursen i lys av teori om vitenskapelige kontroverser og konkluderer med at det er åpning for kompromisser, men også at det er tendenser i diskursen som snarere kan forsterke enn redusere uenigheten om språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Mapping of language skills in early childhood education and care (ECEC institutions is controversial. On the one hand, there are those who support language mapping based on a belief that mapping and measuring can help language acquisition and facilitate lifelong learning and social integration. On the other hand, there are skeptics who oppose mapping and emphasize the values of childhood. This article discusses the discourses on language mapping in light of theories on scientific controversies. Based on the analysis I find that although there are openings for compromises, it seems that tendencies in the discourse may amplify rather than reduce the controversy on the language mapping of multilingual children in Norwegian ECEC institutions.

 14. Foderstater för ökad konsumtion av vallfoder

  Hetta, M.; Lund, Peter; Tahir, M.N.

  2011-01-01

  nedbrytningen från våmmen till tunntarmen. Nedbrytning av stärkelse i tunntarmen leder till högre energieffektivitet i ämnesomsättningen. Stärkelse hos korn (Hordeum Vulgare, L) anses i litteraturen ha en snabb omsättning i våmmen och stärkelse hos majs (Zea Mays, L) anses ha en långsam nedbrytning (Mills et al...

 15. Pedagogiske lederes erfaringer med og forebygging av begynnende mobbeatferd i barnehagen.

  Alfsvåg, Anna

  2017-01-01

  Master's thesis in Special education Studiens tema er barns begynnende mobbeatferd, og hvordan dette erfares og forebygges av fire pedagogiske ledere i barnehager. Teoretiske perspektiver som belyser temaets perspektiver og kompleksitet er begrepene vold eller mobbing (Isdal, Andreassen & Thilesen, 2003), mobbing i barnehagen (Falck, 2013 og Størksen, 2013), aggresjonsperspektivet (Roland, 2011 og Olweus, 1993), ulike tiltak som kan iverksettes som tidlig innsats (Tremblay, 2010), verdien ...

 16. A Lightweight AV System for Providing a Faithful and Spatially Manipulable Visual Hand Representation

  Pusch , Andreas; Martin , Olivier; Coquillart , Sabine

  2011-01-01

  Session: Developing new tools and technologies - Abstracts to be published in a regular issue of the journal Cyberpsychology, Behavior and Social Networking (indexed in MedLine and PsychInfo): http://online.liebertpub.com/loi/CYBER; International audience; This paper introduces the technical foundations of a system designed to embed a lightweight, faithful and spatially manipulable representation of the user's hand into an otherwise virtual world (aka Augmented Virtuality, AV). A highly intui...

 17. A.V. Usova's Contribution to the Field of Concept Learning in Physics Classroom

  Yavoruk, Oleg

  2015-01-01

  A.V. Usova (1921-2014) has always been one of the leading figures in Russian physics education. Her theory of physics concept formation was formulated during the 1970s and the 1980s and directly influenced the process of physics education in the 20th and the 21st century. Over the years there have been a lot of theories of concept formation. Her…

 18. Kvinners rett til liv og helse : en studie av abortloven i Nicaragua

  Salvesen, Camilla Holst

  2009-01-01

  Sammenhengen mellom internasjonale menneskerettigheter og nasjonal lovgivning er utgangspunktet for denne oppgaven som handler om endringen i Nicaraguas abortlov. Tidligere var det, som i de aller fleste land i verden, tillat å ta såkalt terapeutisk abort- i tilfeller der kvinnens liv og helse står i fare. Mot slutten av 2006 ble denne loven endret. Flere advokater, leger og menneskerettighetsforkjempere hevder lovendringen er i strid med menneskerettighetene, slik som for eksempel rett til l...

 19. Effekten av antioksidanter på aerob kapasitet, lungefunksjon og luftveisinflammasjon hos utrente personer

  Freuchen, Fredrik

  2013-01-01

  Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2013 Antioksidanter kan beskytte celler mot alvorlig skade ved å hindre oksidering av cellulære bestanddeler. Likevel er det antydet at store doser antioksidanter kan hemme gunstige treningseffekter. Formålet med studien var å undersøke hvilken effekt antioksidanttilskudd kombinert med 12 ukers utholdenhetstrening har på aerob kapasitet, lungefunksjon og luftveisinflammasjon.

 20. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 1. Performance comparison of AV1, HEVC, and JVET video codecs on 360 (spherical) video

  Topiwala, Pankaj; Dai, Wei; Krishnan, Madhu; Abbas, Adeel; Doshi, Sandeep; Newman, David

  2017-09-01

  This paper compares the coding efficiency performance on 360 videos, of three software codecs: (a) AV1 video codec from the Alliance for Open Media (AOM); (b) the HEVC Reference Software HM; and (c) the JVET JEM Reference SW. Note that 360 video is especially challenging content, in that one codes full res globally, but typically looks locally (in a viewport), which magnifies errors. These are tested in two different projection formats ERP and RSP, to check consistency. Performance is tabulated for 1-pass encoding on two fronts: (1) objective performance based on end-to-end (E2E) metrics such as SPSNR-NN, and WS-PSNR, currently developed in the JVET committee; and (2) informal subjective assessment of static viewports. Constant quality encoding is performed with all the three codecs for an unbiased comparison of the core coding tools. Our general conclusion is that under constant quality coding, AV1 underperforms HEVC, which underperforms JVET. We also test with rate control, where AV1 currently underperforms the open source X265 HEVC codec. Objective and visual evidence is provided.

 2. Coding efficiency of AVS 2.0 for CBAC and CABAC engines

  Cui, Jing; Choi, Youngkyu; Chae, Soo-Ik

  2015-12-01

  In this paper we compare the coding efficiency of AVS 2.0[1] for engines of the Context-based Binary Arithmetic Coding (CBAC)[2] in the AVS 2.0 and the Context-Adaptive Binary Arithmetic Coder (CABAC)[3] in the HEVC[4]. For fair comparison, the CABAC is embedded in the reference code RD10.1 because the CBAC is in the HEVC in our previous work[5]. The rate estimation table is employed only for RDOQ in the RD code. To reduce the computation complexity of the video encoder, therefore we modified the RD code so that the rate estimation table is employed for all RDO decision. Furthermore, we also simplify the complexity of rate estimation table by reducing the bit depth of its fractional part to 2 from 8. The simulation result shows that the CABAC has the BD-rate loss of about 0.7% compared to the CBAC. It seems that the CBAC is a little more efficient than that the CABAC in the AVS 2.0.

 3. Las enfermedades infecciosas y su importancia en el sector avícola

  Javier Andrés Jaimes Olaya

  2010-12-01

  Full Text Available Dentro del contexto de un país cuyas mejores capacidades se encuentran en el sector agropecuario, la industria avícola se ha convertido en uno de los sectores más promisorios y de mayor crecimiento en Colombia. Por esta razón, actualmente se vienen implementando programas para el mejoramiento de la calidad de los productos avícolas, con el objetivo no solo de mantener el crecimiento de la industria,sino de poder expandir las fronteras de exportación. Sin embargo, la avicultura enfrenta un gran reto encuanto a su producción, debido a que las enfermedades infecciosas que afectan a las aves continúan siendo una problemática importante del sector, aun por encima de la alimentación y la genética. En este artículo se presentan elementos de relevancia referentes a la industria avícola, así como en relación con las enfermedades de control oficial y algunas de las enfermedades infecciosas que más la aquejan, enfatizando en la importancia de la intervención en el manejo y control de dichas enfermedades.

 4. "Kven er det som skriv?" Skriveren i romanen Naustet av Jon Fosse

  Natascha Reinhoff

  2002-08-01

  Full Text Available Når det gjelder romanen Naustet av Jon Fosse er det ikke tvil om at det blant annet – og kanskje hovedsaklig – er „dette noko / skrifta berettar om“. Det er derfor denne romanen også kan kalles for en metaroman. Tematiseringen av skriveren og skriveprosessen i romanen tar ikke bare mye plass på historienivå: Den gjennomsyrer romanen. Nært forbundet med denne tematikken er et fenomen jeg ville kalle for „dobbeltperspektivet i romanen“, og det er dette jeg vil se litt nærmere på her. Selv om romanen Naustet – i god postmoderne tradisjon – i siste – og kanskje allerede i første – instans unndrar seg en fast og entydig tilskrivning av betydning – og slik bevarer sin magi – skal jeg prøve å nærme meg skriveren og dobbeltperspektivet „eit stykke på veg“. Men først et par ord om begrepet skriver.

 5. Förbättring av IKEAs Kvalitetstester och Hantering av Kundklagomål : - Köksluckor och Bänkskivor

  Assbring, Lisa; Halilović, Elma

  2012-01-01

  IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och återförsäljs idag i 44 länder runt om i världen. Med den 25-års garanti på kök som IKEA erbjuder har det blivit allt viktigare för dem att bekräfta kvaliteten på kökssortimentet och hur tillfredsställd kunden är. Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera de mest kritiska faktorerna för köksfronter och bänkskivor baserat på nuvarande kundklagomål och vilka testmetoder som kan användas för att testa dessa faktorer i produktutvecklingsproc...

 6. Brain uptake of a non-radioactive pseudo-carrier and its effect on the biodistribution of [18 F]AV-133 in mouse brain

  Wu, Xianying; Zhou, Xue; Zhang, Shuxian; Zhang, Yan; Deng, Aifang; Han, Jie; Zhu, Lin; Kung, Hank F.; Qiao, Jinping

  2015-01-01

  Introduction: 9-[ 18 F]Fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenazine ([ 18 F]AV-133) is a new PET imaging agent targeting vesicular monoamine transporter type II (VMAT2). To shorten the preparation of [ 18 F]AV-133 and to make it more widely available, a simple and rapid purification method using solid-phase extraction (SPE) instead of high-pressure liquid chromatography (HPLC) was developed. The SPE method produced doses containing the non-radioactive pseudo-carrier 9-hydroxypropyl-(+)-dihydrotetrabenazine (AV-149). The objectives of this study were to evaluate the brain uptake of AV-149 by UPLC-MS/MS and its effect on the biodistribution of [ 18 F]AV-133 in the brains of mice. Methods: The mice were injected with a bolus including [ 18 F]AV-133 and different doses of AV-149. Brain tissue and blood samples were harvested. The effect of different amounts of AV-149 on [ 18 F]AV-133 was evaluated by quantifying the brain distribution of radiolabelled tracer [ 18 F]AV-133. The concentrations of AV-149 in the brain and plasma were analyzed using a UPLC-MS/MS method. Results: The concentrations of AV-149 in the brain and plasma exhibited a good linear relationship with the doses. The receptor occupancy curve was fit, and the calculated ED 50 value was 8.165 mg/kg. The brain biodistribution and regional selectivity of [ 18 F]AV-133 had no obvious differences at AV-149 doses lower than 0.1 mg/kg. With increasing doses of AV-149, the brain biodistribution of [ 18 F]AV-133 changed significantly. Conclusion: The results are important to further support that the improved radiolabelling procedure of [ 18 F]AV-133 using an SPE method may be suitable for routine clinical application

 7. Laser Beam Focus Analyser

  Nielsen, Peter Carøe; Hansen, Hans Nørgaard; Olsen, Flemming Ove

  2007-01-01

  the obtainable features in direct laser machining as well as heat affected zones in welding processes. This paper describes the development of a measuring unit capable of analysing beam shape and diameter of lasers to be used in manufacturing processes. The analyser is based on the principle of a rotating......The quantitative and qualitative description of laser beam characteristics is important for process implementation and optimisation. In particular, a need for quantitative characterisation of beam diameter was identified when using fibre lasers for micro manufacturing. Here the beam diameter limits...... mechanical wire being swept through the laser beam at varying Z-heights. The reflected signal is analysed and the resulting beam profile determined. The development comprised the design of a flexible fixture capable of providing both rotation and Z-axis movement, control software including data capture...

 8. Phase 1 Trial of Subcutaneous rAvPAL-PEG in Subjects with Phenylketonuria

  Longo, Nicola; Harding, Cary O.; Burton, Barbara K.; Grange, Dorothy K.; Vockley, Jerry; Wasserstein, Melissa; Rice, Gregory M.; Musson, Donald G.; Gu, Zhonghua; Sile, Saba

  2014-01-01

  Objective Phenylketonuria is an inherited disease caused by impaired activity of phenylalanine hydroxylase, the enzyme that converts phenylalanine to tyrosine, leading to accumulation of phenylalanine and subsequent neurocognitive dysfunction. A phenylalanine-restricted diet initiated early in life can ameliorate the toxic effects of phenylalanine. However, the diet is onerous and compliance is extremely difficult. Phenylalanine ammonia lyase (PAL) is a prokaryotic enzyme that converts phenylalanine to ammonia and trans-cinnamic acid. This Phase 1, multicenter clinical trial evaluated the safety, tolerability, pharmacokinetics and efficacy of rAvPAL-PEG (recombinant Anabaena variabilis PAL produced in E. coli conjugated with polyethylene glycol [PEG] to reduce immunogenicity) in reducing phenylalanine levels in subjects with phenylketonuria. Methods Single subcutaneous injections of rAvPAL-PEG in escalating doses (0·001, 0·003, 0·01, 0·03, and 0·1 mg/kg) were administered to 25 adults with phenylketonuria recruited from those attending metabolic clinics in North America whose blood phenylalanine concentrations were ≥600 μmol/L. Results The most frequently reported adverse events were injection-site reactions and dizziness. Reactions were self-limited without sequelae. During the trial, two subjects had adverse reactions to intramuscular (IM) medroxyprogesterone acetate, a drug containing polyethylene glycol as an excipient. Three subjects developed a generalized skin rash at the highest rAvPAL-PEG dose (0·1 mg/kg). Drug levels peaked ∼5 days after the injection. Treatment was effective in reducing blood phenylalanine in all five subjects receiving the highest dose (0·1 mg/kg, mean percent change of -58 from baseline), with a nadir ∼6 days after injection and inverse correlation between drug and phenylalanine concentrations in plasma. Phenylalanine concentrations returned to near-baseline levels ∼20 days after the single injection. Conclusions

 9. Atorvastatin and fenofibrate increase apolipoprotein AV and decrease triglycerides by up-regulating peroxisome proliferator-activated receptor-α

  Huang, Xian-sheng; Zhao, Shui-ping; Bai, Lin; Hu, Min; Zhao, Wang; Zhang, Qian

  2009-01-01

  Background and purpose: Combining statin and fibrate in clinical practice provides a greater reduction of triglycerides than either drug given alone, but the mechanism for this effect is poorly understood. Apolipoprotein AV (apoAV) has been implicated in triglyceride metabolism. This study was designed to investigate the effect of the combination of statin and fibrate on apoAV and the underlying mechanism(s). Experimental approach: Hypertriglyceridaemia was induced in rats by giving them 10% fructose in drinking water for 2 weeks. They were then treated with atorvastatin, fenofibrate or the two agents combined for 4 weeks, and plasma triglyceride and apoAV measured. We also tested the effects of these two agents on triglycerides and apoAV in HepG2 cells in culture. Western blot and reverse transcription polymerase chain reaction was used to measure apoAV and peroxisome proliferator-activated receptor-α (PPARα) expression. Key results: The combination of atorvastatin and fenofibrate resulted in a greater decrease in plasma triglycerides and a greater increase in plasma and hepatic apoAV than either agent given alone. Hepatic expression of the PPARα was also more extensively up-regulated in rats treated with the combination. A similar, greater increase in apoAV and a greater decrease in triglycerides were observed following treatment of HepG2 cells pre-exposed to fructose), with the combination. Adding an inhibitor of PPARα (MK886) abolished the effects of atorvastatin on HepG2 cells. Conclusions and implications: A combination of atorvastatin and fenofibrate increased apoAV and decreased triglycerides through up-regulation of PPARα. PMID:19694729

 10. The tau positron-emission tomography tracer AV-1451 binds with similar affinities to tau fibrils and monoamine oxidases.

  Vermeiren, Céline; Motte, Philippe; Viot, Delphine; Mairet-Coello, Georges; Courade, Jean-Philippe; Citron, Martin; Mercier, Joël; Hannestad, Jonas; Gillard, Michel

  2018-02-01

  Lilly/Avid's AV-1451 is one of the most advanced tau PET tracers in the clinic. Although results obtained in Alzheimer's disease patients are compelling, discrimination of tracer uptake in healthy individuals and patients with supranuclear palsy (PSP) is less clear as there is substantial overlap of signal in multiple brain regions. Moreover, accurate quantification of [ 18 F]AV-1451 uptake in Alzheimer's disease may not be possible. The aim of the present study was to characterize the in vitro binding of AV-1451 to understand and identify potential off-target binding that could explain the poor discrimination observed in PSP patients. [ 3 H]AV-1451 and AV-1451 were characterized in in vitro binding assays using recombinant and native proteins/tissues from postmortem samples of controls and Alzheimer's disease and PSP patients. [ 3 H]AV-1451 binds to multiple sites with nanomolar affinities in brain homogenates and to tau fibrils isolated from Alzheimer's disease or PSP patients. [ 3 H]AV-1451 also binds with similarly high affinities in brain homogenates devoid of tau pathology. This unexpected binding was demonstrated to be because of nanomolar affinities of [ 3 H]AV-1451 for monoamine oxidase A and B enzymes. High affinity of AV-1451 for monoamine oxidase proteins may limit its utility as a tau PET tracer in PSP and Alzheimer's disease because of high levels of monoamine oxidase expression in brain regions also affected by tau deposition, especially if monoamine oxidase levels change over time or with a treatment intervention. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 11. Multimodal correlation of dynamic [18F]-AV-1451 perfusion PET and neuronal hypometabolism in [18F]-FDG PET.

  Hammes, Jochen; Leuwer, Isabel; Bischof, Gérard N; Drzezga, Alexander; van Eimeren, Thilo

  2017-12-01

  Cerebral glucose metabolism measured with [18F]-FDG PET is a well established marker of neuronal dysfunction in neurodegeneration. The tau-protein tracer [18F]-AV-1451 PET is currently under evaluation and shows promising results. Here, we assess the feasibility of early perfusion imaging with AV-1451 as a substite for FDG PET in assessing neuronal injury. Twenty patients with suspected neurodegeneration underwent FDG and early phase AV-1451 PET imaging. Ten one-minute timeframes were acquired after application of 200 MBq AV-1451. FDG images were acquired on a different date according to clinical protocol. Early AV-1451 timeframes were coregistered to individual FDG-scans and spatially normalized. Voxel-wise intermodal correlations were calculated on within-subject level for every possible time window. The window with highest pooled correlation was considered optimal. Z-transformed deviation maps (ZMs) were created from both FDG and early AV-1451 images, comparing against FDG images of healthy controls. Regional patterns and extent of perfusion deficits were highly comparable to metabolic deficits. Best results were observed in a time window from 60 to 360 s (r = 0.86). Correlation strength ranged from r = 0.96 (subcortical gray matter) to 0.83 (frontal lobe) in regional analysis. ZMs of early AV-1451 and FDG images were highly similar. Perfusion imaging with AV-1451 is a valid biomarker for assessment of neuronal dysfunction in neurodegenerative diseases. Radiation exposure and complexity of the diagnostic workup could be reduced significantly by routine acquisition of early AV-1451 images, sparing additional FDG PET.

 12. Multimodal correlation of dynamic [18F]-AV-1451 perfusion PET and neuronal hypometabolism in [18F]-FDG PET

  Hammes, Jochen; Leuwer, Isabel; Bischof, Gerard N.; Drzezga, Alexander; Eimeren, Thilo van

  2017-01-01

  Cerebral glucose metabolism measured with [18F]-FDG PET is a well established marker of neuronal dysfunction in neurodegeneration. The tau-protein tracer [18F]-AV-1451 PET is currently under evaluation and shows promising results. Here, we assess the feasibility of early perfusion imaging with AV-1451 as a substite for FDG PET in assessing neuronal injury. Twenty patients with suspected neurodegeneration underwent FDG and early phase AV-1451 PET imaging. Ten one-minute timeframes were acquired after application of 200 MBq AV-1451. FDG images were acquired on a different date according to clinical protocol. Early AV-1451 timeframes were coregistered to individual FDG-scans and spatially normalized. Voxel-wise intermodal correlations were calculated on within-subject level for every possible time window. The window with highest pooled correlation was considered optimal. Z-transformed deviation maps (ZMs) were created from both FDG and early AV-1451 images, comparing against FDG images of healthy controls. Regional patterns and extent of perfusion deficits were highly comparable to metabolic deficits. Best results were observed in a time window from 60 to 360 s (r = 0.86). Correlation strength ranged from r = 0.96 (subcortical gray matter) to 0.83 (frontal lobe) in regional analysis. ZMs of early AV-1451 and FDG images were highly similar. Perfusion imaging with AV-1451 is a valid biomarker for assessment of neuronal dysfunction in neurodegenerative diseases. Radiation exposure and complexity of the diagnostic workup could be reduced significantly by routine acquisition of early AV-1451 images, sparing additional FDG PET. (orig.)

 13. Contesting Citizenship: Comparative Analyses

  Siim, Birte; Squires, Judith

  2007-01-01

  importance of particularized experiences and multiple ineequality agendas). These developments shape the way citizenship is both practiced and analysed. Mapping neat citizenship modles onto distinct nation-states and evaluating these in relation to formal equality is no longer an adequate approach....... Comparative citizenship analyses need to be considered in relation to multipleinequalities and their intersections and to multiple governance and trans-national organisinf. This, in turn, suggests that comparative citizenship analysis needs to consider new spaces in which struggles for equal citizenship occur...

 14. En modell for jordmorstudenters praktiske studier sett i lys av ulike læringsteorier – et vitenskapelig essay

  Ingvild Aune

  2014-05-01

  Full Text Available I prosjektet «Kontinuitet i omsorgen gjennom svangerskap, fødsel og barseltid» var målet å få kunnskap om hvorvidt en slik modell i de praktiske studiene ville gi jordmorstudentene en økt forståelse for jordmorfaget, med vekt på å fremme et normalt svangerskap, fødsel og barseltid. Målsettingen med dette vitenskapelige essayet er å sette prosjektet inn i en pedagogisk referanseramme, der jordmorstudentenes læreprosess og den grunnleggende forståelsen for jordmorfaget ses i lys av ulike læringsteorier. Jordmorstudentenes læring kan settes i et overordnet konstruktivistisk og sosiokulturelt perspektiv. Carl Rogers teori om relasjonens betydning som en forutsetning for å utvikle personlig vekst og modenhet er sentral. Helhetlig læring er en prosess som berører hele mennesket i interaksjon med sine omgivelser, og i denne betydningen inkluderer læring utvikling av relasjoner. Det var nyttig å benytte Carr og Kemmis modell som et verktøy for å analysere aksjonslæringsprosessen, siden denne modellen tar hensyn til den sosiale dimensjonen med samhandling mellom aktørene. Summary In the project «Continuity of care during pregnancy, childbirth and the postnatal period», the objective was to gain insight into whether the outlined model of care in practical studies would increase student midwives’ understanding of midwifery when the emphasis was on the promotion of normal pregnancy, childbirth and the postnatal period. The aim of this scientific essay is to put the project into a pedagogic framework in which the student midwives’ learning process and fundamental understanding of midwifery are viewed in the light of different learning theories. The learning of student midwives can be studied through constructivist and socio-cultural perspectives. Carl Roger's theory of the significance of relationships for achieving personal growth and maturity is essential. Holistic learning is a process that emphasizes the human wholeness in

 15. Medicinsk cannabis : En litteraturstudie om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården

  Nygård, Sofia

  2017-01-01

  Detta examensarbete handlar om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården. Syftet med examensarbetet var att undersöka vilken roll cannabis kan ha i cancervården. Frågeställningarna var: Hur upplever patienten användning av medicinsk cannabis? Vilken hjälp kan patienten väntas få av medicinsk cannabis? vilka attityder har vårdpersonal mot medicinsk cannabis? Som utgångsteorier i denna studie användes Ruland och Moors teori om ett fridfullt slut på livet samt Erikssons teori om ...

 16. Landing Gear Stroke and Load Predictions for the AV-8B Aircraft and Three Ski Jump Ramp Profiles for the Italian Carrier Andrea Doria

  Imhof, Gregory

  2004-01-01

  .... The effort was funded through a 90-day contract to use the NAVAIR AV-8B simulation to assess the landing gear stroke and load characteristics of the AV-8B aircraft with three potential ski jump...

 17. Risico-analyse brandstofpontons

  Uijt de Haag P; Post J; LSO

  2001-01-01

  Voor het bepalen van de risico's van brandstofpontons in een jachthaven is een generieke risico-analyse uitgevoerd. Er is een referentiesysteem gedefinieerd, bestaande uit een betonnen brandstofponton met een relatief grote inhoud en doorzet. Aangenomen is dat de ponton gelegen is in een

 18. Fast multichannel analyser

  Berry, A; Przybylski, M M; Sumner, I [Science Research Council, Daresbury (UK). Daresbury Lab.

  1982-10-01

  A fast multichannel analyser (MCA) capable of sampling at a rate of 10/sup 7/ s/sup -1/ has been developed. The instrument is based on an 8 bit parallel encoding analogue to digital converter (ADC) reading into a fast histogramming random access memory (RAM) system, giving 256 channels of 64 k count capacity. The prototype unit is in CAMAC format.

 19. A fast multichannel analyser

  Berry, A.; Przybylski, M.M.; Sumner, I.

  1982-01-01

  A fast multichannel analyser (MCA) capable of sampling at a rate of 10 7 s -1 has been developed. The instrument is based on an 8 bit parallel encoding analogue to digital converter (ADC) reading into a fast histogramming random access memory (RAM) system, giving 256 channels of 64 k count capacity. The prototype unit is in CAMAC format. (orig.)

 20. Samstämmighet i lärares bedömning av nationella prov i läsförståelse

  Michael Tengberg

  2016-04-01

  Full Text Available Tillförlitlighet i bedömning är en avgörande komponent i varje testprogram där testtagares resultat bygger på bedömares tolkningar utifrån en bedömningsskala eller en bedömningsguide. Utförliga svar på öppna uppgifter bedöms exempelvis sällan som antingen ”rätt” eller ”fel”. Istället tillämpas skalan eller bedömningsguiden för att fastställa i vilken utsträckning svaret uppvisar den efterfrågade kompetensen. I den här artikeln redovisas resultat från en studie av bedömarreliabilitet på öppna uppgifter i det nationella provets svenska läsförståelsedel i årskurs nio.För att undersöka i vilken mån provsystemet skapar förutsättningar för god bedömarreliabilitet har sex lärare fått bedöma tre elevers lösningar av 14 öppna uppgifter, totalt 252 bedömningar. Analyserna innefattar konsensusestimat (procentuell samstämmighet och Cohens kappa och konsistensestimat (ICC. Dessutom har kvalitativa analyser genomförts på uppgiftsnivå för att visa på aspekter i uppgiftskonstruktionen som kan ligga till grund för låg bedömarreliabilitet.Resultaten från studien visar på moderata nivåer av bedömarreliabilitet, både ifråga om kappavärden (.73 och ICC (.82, vilket motsvarar en variation mellan bedömningarna som får stora konsekvenser för elevernas slutgiltiga provresultat. I artikeln diskuterar vi resultatens implikationer för rättvis bedömning av elevers läsförmåga i Sverige. Vi för också ett resonemang om olika sätt att stärka bedömarreliabiliteten det nationella provet i läsförståelse.

 1. Automated and connected vehicle (AV/CV) test bed to improve transit, bicycle, and pedestrian safety : technical report.

  2017-02-01

  Crashes involving transit vehicles, bicyclists, and pedestrians are a concern in Texas, especially in urban areas. This research explored the potential of automated and connected vehicle (AV/CV) technology to reduce or eliminate these crashes. The pr...

 2. IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data, Version 1

  National Aeronautics and Space Administration — This data set contains georeferencing data from the Applanix 510 and 610 POS AV systems flown with the Land, Vegetation, and Ice Sensor (LVIS) over Greenland,...

 3. Införandet av IAS 41 : Hur har kapitalfördelningen mellan intressenter i den norska laxodlingsbranschen utvecklats?

  Dahlén, Jonas; Josefsson, Carl

  2013-01-01

  Införandet av IAS 41 medförde att redovisningsprinciperna för värderingen av ett företags biologiska tillgångar förändrades. Det finns forskning på hur införandet av IAS 41 påverkat olika aktörer inom skogsindustrin men lite är skrivet om dess påverkan på laxodlingsindustrin. Denna uppsats ämnar undersöka hur kapitalfördelningen till intressenter utvecklats sedan införandet av IAS 41. Studien fokuserar på intressenterna ägare och anställda. Vi har tillämpat en kvantitativ metod där vår empiri...

 4. Jämnt Lärande : Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel

  Denninger, Johan

  2017-01-01

  I detta examensarbete undersöks normbildande och reproducering av normer i samband med bilder i läromedel som används av modersmålslärare i Eskilstuna Kommun. Arbetet bygger på problematiken att stereotyper och reproducering av normer är vanligt förkommande i läromedlen samt att lärarnas brist på tid och möjlighet att granska läromedlen normkritiskt. Syftet med arbetet är att formge ett gestaltningsförslag till ett illustrerat hjälpmedel för normkritisk granskning av läromed...

 5. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 6. Studier av radioaktivt cesium i svenska renar. Oversikt over pågående undersokningar 1986

  Gustaf Åhman

  1986-06-01

  Full Text Available I samband med den forskning och forsöksverksamhet som bedrivits vid renforsöksavdelningen har vi arbetat med metodik och teknik som kan tillämpas vid studier av radioaktivt cesium i renbetesväxter och i renar. På betessidan har vi bl.a. arbetat med kontaminering av tungmetaller från gruvindustrin och nitrat efter kvävegödsling. Omfattande studier har utförts av renens mineralstatus och mineralämnesomsättning. Erfarenheter och kunskaper från dessa områden har utnyttjats for planering och genomförande av de studier som nu pågår beträffande radioaktivt cesium i renbetesväxter och renar.

 7. The relation between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in aquatic invertebrates: implications of feeding behavior and ecology.

  De Jonge, Maarten; Blust, Ronny; Bervoets, Lieven

  2010-05-01

  The present study evaluates the relationship between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in invertebrates with different feeding behavior and ecological preferences. Natural sediments, pore water and surface water, together with benthic and epibenthic invertebrates were sampled at 28 Flemish lowland rivers. Different metals as well as metal binding sediment characteristics including AVS were measured and multiple regression was used to study their relationship with accumulated metals in the invertebrates taxa. Bioaccumulation in the benthic taxa was primarily influenced by total metal concentrations in the sediment. Regarding the epibenthic taxa metal accumulation was mostly explained by the more bioavailable metal fractions in both the sediment and the water. AVS concentrations were generally better correlated with metal accumulation in the epibenthic invertebrates, rather than with the benthic taxa. Our results indicated that the relation between AVS and metal accumulation in aquatic invertebrates is highly dependent on feeding behavior and ecology. Copyright 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 8. Possible future HERA analyses

  Geiser, Achim

  2015-12-01

  A variety of possible future analyses of HERA data in the context of the HERA data preservation programme is collected, motivated, and commented. The focus is placed on possible future analyses of the existing ep collider data and their physics scope. Comparisons to the original scope of the HERA pro- gramme are made, and cross references to topics also covered by other participants of the workshop are given. This includes topics on QCD, proton structure, diffraction, jets, hadronic final states, heavy flavours, electroweak physics, and the application of related theory and phenomenology topics like NNLO QCD calculations, low-x related models, nonperturbative QCD aspects, and electroweak radiative corrections. Synergies with other collider programmes are also addressed. In summary, the range of physics topics which can still be uniquely covered using the existing data is very broad and of considerable physics interest, often matching the interest of results from colliders currently in operation. Due to well-established data and MC sets, calibrations, and analysis procedures the manpower and expertise needed for a particular analysis is often very much smaller than that needed for an ongoing experiment. Since centrally funded manpower to carry out such analyses is not available any longer, this contribution not only targets experienced self-funded experimentalists, but also theorists and master-level students who might wish to carry out such an analysis.

 9. Biomass feedstock analyses

  Wilen, C.; Moilanen, A.; Kurkela, E. [VTT Energy, Espoo (Finland). Energy Production Technologies

  1996-12-31

  The overall objectives of the project `Feasibility of electricity production from biomass by pressurized gasification systems` within the EC Research Programme JOULE II were to evaluate the potential of advanced power production systems based on biomass gasification and to study the technical and economic feasibility of these new processes with different type of biomass feed stocks. This report was prepared as part of this R and D project. The objectives of this task were to perform fuel analyses of potential woody and herbaceous biomasses with specific regard to the gasification properties of the selected feed stocks. The analyses of 15 Scandinavian and European biomass feed stock included density, proximate and ultimate analyses, trace compounds, ash composition and fusion behaviour in oxidizing and reducing atmospheres. The wood-derived fuels, such as whole-tree chips, forest residues, bark and to some extent willow, can be expected to have good gasification properties. Difficulties caused by ash fusion and sintering in straw combustion and gasification are generally known. The ash and alkali metal contents of the European biomasses harvested in Italy resembled those of the Nordic straws, and it is expected that they behave to a great extent as straw in gasification. Any direct relation between the ash fusion behavior (determined according to the standard method) and, for instance, the alkali metal content was not found in the laboratory determinations. A more profound characterisation of the fuels would require gasification experiments in a thermobalance and a PDU (Process development Unit) rig. (orig.) (10 refs.)

 10. Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

  Elisabeth Kvaavik

  2009-11-01

  Full Text Available  Bakgrunn  3 kan forebygge brudd blant sykehjemsbeboere. Her beskrivesmetoden og den praktiske gjennomføringen av studien.Metode  mg vitamin D daglig som 5 ml tran og kontrollgruppa fikk 5 ml tran der vitamin D var fjernet. Endepunktenevar lårhalsbrudd og alle ikke-vertebrale brudd. Et enkelt studieopplegg ble vektlagt. På bakgrunnav styrkeberegningen var målsetningen å inkludere ca. 2000 deltakere.Resultater  Konklusjon  The intervention study”Prevention of hip fractures”. Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 79-85.  Background  3 can prevent suchfractures. Here we present the method and the implementation of the study.Method  mg vitamin D daily in 5 ml cod liver oil for 2 years and the control group received 5 ml cod liver oilwithout vitamin D. The endpoints were hip fractures and all non-vertebral fractures. It was consideredimportant to use a trial that the nursing homes would find easy to implement. According to power calculationthe aim was to include about 2000 participants.Results  Conclusion  : The participation was lower than expected as recruiting nursing homes and nursing homeresidents posed considerable difficulty. However, the great majority of the ward staff at the participatingwards did not find the intervention demanding. A total of 1144 was included in the study.: A total of 1144 residents from 51 nursing homes (of 106 invited in Oslo, Lier and Bergen participated.The participation rate at the individual nursing home varied from 3 to 57%. The participants were85 years old and 3/4 were women. Mean calcium intake from cheese and milk was 450 mg/day, more than40% used a vitamin D supplement while only 3% used a calcium supplement. 1/3 of the participants completedthe 2 years intervention, about 1/3 finished the intervention before 2 years because of death and 1/3finished before 2 years of other causes. The great majority of the wards did not find the interventiondemanding.: A randomised, double

 11. AV-8B Remanufacture Program as Part of the Audit of the Defense Acquisition Board Review Process - FY 1994

  1994-06-03

  wft*:¥A:ft:i:ft& OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL AV-8B REMANUFACTURE PROGRAM AS PART OF THE AUDIT OF THE DEFENSE ACQUISITION BOARD...Part of the Audit of the Defense Acquisition Board Review Process - FY 1994 B. DATE Report Downloaded From the Internet: 03/23/99 C. Report’s Point...NAVY FOR RESEARCH DEVELOPMENT AND ACQUISITION SUBJECT: Audit Report on the AV-8B Remanufacture Program as Part of the Audit of the Defense

 12. Considerations and code for partial volume correcting [18F]-AV-1451 tau PET data

  Suzanne L. Baker

  2017-12-01

  Full Text Available [18F]-AV-1451 is a leading tracer used with positron emission tomography (PET to quantify tau pathology. However, [18F]-AV-1451 shows “off target” or non-specific binding, which we define as binding of the tracer in unexpected areas unlikely to harbor aggregated tau based on autopsy literature [1]. Along with caudate, putamen, pallidum and thalamus non-specific binding [2,3], we have found binding in the superior portion of the cerebellar gray matter, leading us to use inferior cerebellar gray as the reference region. We also addressed binding in the posterior portion of the choroid plexus. PET signal unlikely to be associated with tau also occurs in skull, meninges and soft tissue (see e.g. [4]. We refer to [18F]-AV-1451 binding in the skull and meninges as extra-cortical hotspots (ECH and find them near lateral and medial orbitofrontal, lateral occipital, inferior and middle temporal, superior and inferior parietal, and inferior cerebellar gray matter. Lastly, the choroid plexus also shows non-specific binding that bleeds into hippocampus. We are providing the code (http://www.runmycode.org/companion/view/2798 used to create different regions of interest (ROIs that we then used to perform Partial Volume Correction (PVC using the Rousset geometric transfer matrix method (GTM, [5]. This method was used in the companion article, “Comparison of multiple tau-PET measures as biomarkers in aging and Alzheimer's Disease” ([6], DOI 10.1016/j.neuroimage.2017.05.058.

 13. «Halvdød av frost, men levende og beredt». Speiderbevegelsen som disiplineringsprosjekt

  Schaanning, Espen

  2013-01-01

  I det som gjerne betegnes som speidernes Bibel, Scouting for Boys (1908), løftet speiderbevegelsens grunnlegger, Robert Baden-Powell (1857–1941), fram personer som alle speidergutter burde ha som forbilder. Et slikt forbilde beskrives slik: «Den romerske soldaten fra gamle dager, som ble stående på sin post da Pompeii ble begravd av lava og aske fra vulkanen Vesuv, viste lojalitet mot sin plikt. De har funnet liket hans og kan se hvordan han holdt hånden foran munn og nese for ikke å bli kval...

 14. Triumph and Tragedy of People’s Commissar A.V. Lunacharsky

  Tatiana V. Gryaznukhina

  2014-03-01

  Full Text Available This article examines different stages in the life of A.V. Lunacharsky that allow defining his activity as triumphal, and at the same time, tragic. It demonstrates how his personal qualities, high level of education and encyclopedic knowledge become the basis for his successful activity in the field of Soviet culture. The article analyzes Lunacharsky’s relationship with bourgeois intellectuals, and focuses on contradictions in his world outlook. The article provides arguments in support of the opinion of impossibility to combine ideas of humanism that refuse violence in any form, with Bolshevik ideas that attempt to justify violence.

 15. Internprissättning : En studie av svenska företag

  Körner, John; Davidsson, Niclas

  2009-01-01

  Begreppet ekonomistyrning innefattar många aktiviteter som i grunden handlar om att uppnå ekonomiska mål. Internprissättning är ett av dessa. När ett företag växer i storlek uppkommer ofta en diskussion om hur organisationen ska decentraliseras och vem som ska fatta beslut. Vanligt idag är att företagen decentraliseras och fler och fler beslut fattas lokalt. 1967 gjordes en enkätundersökning som innefattade totalt 235 svenska företag varav bland annat alla börsnoterade. Man ville undersök...

 16. Bokföringsbrott : Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?

  Abdlwafa, Lezan; Balci, Anita; Safari, Awat

  2013-01-01

  Datum: 29 maj, 2013 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ESTMälardalens Högskola Författare: Lezan Abdlwafa, Anita Balci & Awat Safari Titel: Bokföringsbrott – Ett resultat av oaktsamhet i bokföring? Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Bokföringsbrott, oaktsamhet, bokföringsskyldighet, god redovisningssed, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltare Frågeställning: På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhe...

 17. Automatic Vehicle Scheduling (AVS) Programmer’s Instruction Manual for the Burroughs B3500 Computers.

  1981-02-01

  N E. Of CAPA:;hINTRK) INCAP AV; TNJ73 170 GO t) 3000 A V.; T NI 1 7 3100 NT=I A V’ NI 17 SUBROUTINE AVSlN 74./74 OPTzg ROUND-*/ YRACE FTN N.lj# 4bD ...bSTOP FRR 6 tD ERR 7 SUFRUUTIKE LNCF(ICEVI ENflF 2 INiTLt.Ei% DATL.02.IPARK.REGPI53l.EPAL1501 ENDF 3 ,RLAL ISHFT ENnF 1 ALPHA INAIIEI5C ).0§IG(501

 18. Branding av en reality-tv-serie i Finland : Fallstudie Maajussille morsian

  Rautiainen, Laura

  2016-01-01

  Mitt examensarbete handlar om reality-tv serien Maajussille morsian och dess framgång i Finland. Jag undersöker brandingens roll inom medievärlden och mer specifikt de brandingverktygen som används i lokalisering samt fenomenalisering av Maajussille morsian. Jag inleder mitt examensarbete med en teoridel som behandlar branding på en mer allmän nivå varefter jag går djupare in på brandkapitalets betydelse för succé. Förutom branding behandlar jag i teorin också fenomenet reality-tv. Som grund ...

 19. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation and Clinical education

  Simonsen, Eivind Ortind; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  2015-01-01

  In situ simulation is simulation done in the actual clinical environment exceeding the simulation immersion compared to that of the embedded simulation centers and facilitating an increased realistic learning experience. Doing this without compromising (all) the educational principals used....... • Rapid or instant playback capability. • Lightweight and compact design. • Non-cabled AV recording. • Simple, reliable set up and operation. Summary of work Commercial products did not meet our requirements why a programmer was hired to design and program the software to meet our expectations...

 20. "rand on klaasist ..." = "strondin er av glasi ..." : [luuletused] / T̤roddur Poulsen ; tlk. Arvo Alas

  Poulsen, T̤roddur

  2004-01-01

  Sisu: "rand on klaasist ..." = "strondin er av glasi ..."; "vesi kannab endas ka nukrust ..." = "vatiņ ber eisini sorg ..."; "Nägin unes et olid ..." = "Droymdi at t{250} ..."; "Tulevik kuulub lihale ..." = "Visi̤nin er kjaet ..."; "Ma pole kirjutanud ..." = "Eg har ikki skriva̧ ..."; "Fäärid sinus. Fäärid minus. Fäärid sidrunis. Fäärid ..." = "Faeroyar Í t̆r. Faeroyar Í m̆r. Faeroyar Í citr̤nini. Faeroyar ... "; "Ma ei suuda kirjutada ..." = "Eg kan ikki skriva ..."

 1. Ett omusikaliskt genombrott : Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-58

  Klang, Kent

  2007-01-01

  Abstract Kent Klang: Ett omusikaliskt genombrott: Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-1958. Uppsala Universitet: Institutionen för musikvetenskap, uppsats för 60p. 2007 När Elvis Presley gjorde sitt stora genombrott i USA i mitten på 1950-talet kom han att angripas hårt i bland annat amerikansk press. Upprördheten hade sin grund i Elvis sexuellt utmanande kroppsrörelser och rhythm and blues betonade musik. De här artistiska stildragen avslöjade o...

 2. Resultat och berättelser - En analys av sportnyheterna i finsk och svensk television

  Silfverberg, Kalle

  2004-01-01

  Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

 3. "Snaprevyen" : en studie av NRKs nyhetsformidling på Snapchat under det amerikanske presidentvalget i 2016

  Restad, Julie Stenset

  2017-01-01

  Nyheter er ikke lenger bare forbeholdt massemediene. Norske nyhetsaktører har den siste tiden for alvor begynt å ta i bruk sosiale medier for å formidle nyheter, også Snapchat. I motsetning til tidligere studier som ser på bruksmåter av Snapchat, vil denne studien se på hvilke grep avsender tar i bruk for å formidle nyheter i applikasjonen. Denne masteroppgaven tar for seg hvordan den norske allmennkringkasteren NRK har tatt i bruk den sosiale medie-plattformen Snapchat til å formidle nyheter...

 4. Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring

  Johnsen, Jahn Petter

  2003-01-01

  Hva er en fisker? Dette er det sentrale spørsmålet i denne avhandlinga. Spørsmålet er utgangspunkt for å utforske endringsprosesser i fiskerinæringa, både i fortida og i samtida. På bakgrunn av dette drøfter avhandlinga hvilke oppfatninger, forståelser og beskrivelser som til enhver tid benyttes til å definere hva fiskere er i ulike sammenhenger. Undersøkelsen starter i det som kan kalles rekrutteringsdiskursen i fiske, som nettopp handler om hva fiskere er og hvordan de skapes...

 5. Complete A-V block: incidental or a part of cor triatriatum dexter.

  Guler, Y; Akgun, T; Toprak, C; Guler, A; Esen, A M

  2014-05-01

  Cor triatriatum dexter (CTD) is an extremely rare cardiac anomaly in which the right atrium is divided into two distinct chambers by a membrane. The persistence of the right valve of sinus venosus results in a complete septation of the right atrium. This anomaly is frequently associated with other right-sided cardiac abnormalities. Its clinical manifestation and the need for intervention are determined by the number and the size of the fenestrations on the membrane, associated cardiac anomalies and arrhythmias. We describe a case of CTD in a patient with complete atrioventricular (A-V) block.

 6. Seguimiento de la construcción de edificio 43 viviendas Av/ Juan XXIII Valencia

  BURGOS ROMERO, LUIS

  2011-01-01

  Convenios con empresa. La obra prevé la construcción de un edificio de 41 viviendas VP + 2 viviendas libres, constando de 2 plantas sótano para uso de aparcamiento y trasteros, planta baja con local comercial, 8 plantas con 5 viviendas por planta y una planta ático con 3 viviendas. La obra está en su fase de estructura, habiéndose realizado las plantas de sótano. Burgos Romero, L. (2011). Seguimiento de la construcción de edificio 43 viviendas Av/ Juan XXIII Valencia. http://hdl.handle.net...

 7. Development of an Advanced Aidman Vision Screener (AVS) for selective assessment of outer and inner laser induced retinal injury

  Boye, Michael W.; Zwick, Harry; Stuck, Bruce E.; Edsall, Peter R.; Akers, Andre

  2007-02-01

  The need for tools that can assist in evaluating visual function is an essential and a growing requirement as lasers on the modern battlefield mature and proliferate. The requirement for rapid and sensitive vision assessment under field conditions produced the USAMRD Aidman Vision Screener (AVS), designed to be used as a field diagnostic tool for assessing laser induced retinal damage. In this paper, we describe additions to the AVS designed to provide a more sensitive assessment of laser induced retinal dysfunction. The AVS incorporates spectral LogMar Acuity targets without and with neural opponent chromatic backgrounds. Thus, it provides the capability of detecting selective photoreceptor damage and its functional consequences at the level of both the outer and inner retina. Modifications to the original achromatic AVS have been implemented to detect selective cone system dysfunction by providing LogMar acuity Landolt rings associated with the peak spectral absorption regions of the S (short), M (middle), and L (long) wavelength cone photoreceptor systems. Evaluation of inner retinal dysfunction associated with selective outer cone damage employs LogMar spectral acuity charts with backgrounds that are neurally opponent. Thus, the AVS provides the capability to assess the effect of selective cone dysfunction on the normal neural balance at the level of the inner retinal interactions. Test and opponent background spectra have been optimized by using color space metrics. A minimal number of three AVS evaluations will be utilized to provide an estimate of false alarm level.

 8. Seasonal AVS-SEM relationship in sediments and potential bioavailability of metals in industrialized estuary, southeastern Brazil.

  Nizoli, Erico Casare; Luiz-Silva, Wanilson

  2012-04-01

  In anoxic sediments, as those found in estuaries, the mobility of metals can be controlled by the formation of stable sulfide complexes. The potential bioavailability of a metal can then be predicted on the basis of the acid volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEM) criterion. Distributions of AVS and SEM (Hg, Cu, Pb, Cd, Zn, and Ni) along the sediment profiles were determined seasonally for three rivers that constitute the Santos-Cubatão estuarine system (SE Brazil), which is located in one of the most industrialized areas of Latin America. AVS and SEM concentrations varied significantly, from 0.04 to 31.9 μmol g(-1) and 0.086-6.659 μmol g(-1), respectively. The highest AVS levels in sediments were detected in the winter, whereas high SEM values predominated in the summer. Considering SEM-AVS molar differences as a parameter to evaluate potential bioavailability, sediments nearest to the industrial area represent higher risk to biota, especially during the summer. It is due to relatively low AVS values and not necessarily high concentrations of metals.

 9. Insamling av geografisk information med UAV över området Stomsjö i Värnamo kommun : En effektiv arbetsmetod för kartering i 2D och 3D samt dokumentation av arbetsgång och kvalitetssäkring av geografisk information

  Bauner, Mikael

  2017-01-01

  I detta examensarbetesprojekt genomfördes en flygkartering över deponiområdet Stomsjö i Värnamo kommun, mha. en drönare, eller den i detta sammanhang mer använda benämningen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Värnamo kommuns tekniska avdelning var i behov av beräkning av massor vid deponin, ett område på ca 15 hektar samt modellering av densamma. Den låga kostnaden för inköp av UAV och programvara motiverade kommunen att driva egen verksamhet jämfört med att köpa tjänsterna från konsulter. Projek...

 10. Generelle aspekter ved mediereception? – Et bud på en multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews

  Kim Schrøder

  2003-09-01

  Full Text Available Findes der generelle aspekter ved receptionen af medieprodukter, som det kan være analytisk frugtbart at orientere sig efter, og som man altid bør belyse, når man analyserer kvalitative receptionsdata – og måske også allerede når man skal planlægge det empiriske feltarbejde i et em- pirisk receptionsprojekt? Denne artikel bygger på, at dette spørgsmål kan besvares bekræftende, og fremlægger et bud på, hvordan en multi- dimensional model for kvalitativ receptionsanalyse kunne se ud.

 11. Identification of magnetic particulates in road dust accumulated on roadside snow using magnetic, geochemical and micro-morphological analyses

  Bućko, M. S.; Magiera, T.; Johanson, B.; Petrovský, Eduard; Pesonen, L. J.

  2011-01-01

  Roč. 159, č. 5 (2011), s. 1266-1276 ISSN 0269-7491 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30120515 Keywords : road dust * vehicle emissions * magnetic properties * snow * geochemical analyses Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography Impact factor: 3.746, year: 2011

 12. Kongress „Der junge Mozart 1756-1780. Philologie – Analyse – Rezeption“, Salzburg 1.-4. 12. 2005

  Jonášová, Milada

  2006-01-01

  Roč. 43, č. 2 (2006), s. 213-215 ISSN 0018-7003. [Der junge Mozart 1756-1780. Philologie – Analyse – Rezeption. Salzburg, 01.12.2005-4.12.2005] Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513 Keywords : young Mozart * congress * Salzburg * 1756-1780 Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 13. AMS analyses at ANSTO

  Lawson, E.M. [Australian Nuclear Science and Technology Organisation, Lucas Heights, NSW (Australia). Physics Division

  1998-03-01

  The major use of ANTARES is Accelerator Mass Spectrometry (AMS) with {sup 14}C being the most commonly analysed radioisotope - presently about 35 % of the available beam time on ANTARES is used for {sup 14}C measurements. The accelerator measurements are supported by, and dependent on, a strong sample preparation section. The ANTARES AMS facility supports a wide range of investigations into fields such as global climate change, ice cores, oceanography, dendrochronology, anthropology, and classical and Australian archaeology. Described here are some examples of the ways in which AMS has been applied to support research into the archaeology, prehistory and culture of this continent`s indigenous Aboriginal peoples. (author)

 14. AMS analyses at ANSTO

  Lawson, E.M.

  1998-01-01

  The major use of ANTARES is Accelerator Mass Spectrometry (AMS) with 14 C being the most commonly analysed radioisotope - presently about 35 % of the available beam time on ANTARES is used for 14 C measurements. The accelerator measurements are supported by, and dependent on, a strong sample preparation section. The ANTARES AMS facility supports a wide range of investigations into fields such as global climate change, ice cores, oceanography, dendrochronology, anthropology, and classical and Australian archaeology. Described here are some examples of the ways in which AMS has been applied to support research into the archaeology, prehistory and culture of this continent's indigenous Aboriginal peoples. (author)

 15. Analyses of MHD instabilities

  Takeda, Tatsuoki

  1985-01-01

  In this article analyses of the MHD stabilities which govern the global behavior of a fusion plasma are described from the viewpoint of the numerical computation. First, we describe the high accuracy calculation of the MHD equilibrium and then the analysis of the linear MHD instability. The former is the basis of the stability analysis and the latter is closely related to the limiting beta value which is a very important theoretical issue of the tokamak research. To attain a stable tokamak plasma with good confinement property it is necessary to control or suppress disruptive instabilities. We, next, describe the nonlinear MHD instabilities which relate with the disruption phenomena. Lastly, we describe vectorization of the MHD codes. The above MHD codes for fusion plasma analyses are relatively simple though very time-consuming and parts of the codes which need a lot of CPU time concentrate on a small portion of the codes, moreover, the codes are usually used by the developers of the codes themselves, which make it comparatively easy to attain a high performance ratio on the vector processor. (author)

 16. Uncertainty Analyses and Strategy

  Kevin Coppersmith

  2001-01-01

  The DOE identified a variety of uncertainties, arising from different sources, during its assessment of the performance of a potential geologic repository at the Yucca Mountain site. In general, the number and detail of process models developed for the Yucca Mountain site, and the complex coupling among those models, make the direct incorporation of all uncertainties difficult. The DOE has addressed these issues in a number of ways using an approach to uncertainties that is focused on producing a defensible evaluation of the performance of a potential repository. The treatment of uncertainties oriented toward defensible assessments has led to analyses and models with so-called ''conservative'' assumptions and parameter bounds, where conservative implies lower performance than might be demonstrated with a more realistic representation. The varying maturity of the analyses and models, and uneven level of data availability, result in total system level analyses with a mix of realistic and conservative estimates (for both probabilistic representations and single values). That is, some inputs have realistically represented uncertainties, and others are conservatively estimated or bounded. However, this approach is consistent with the ''reasonable assurance'' approach to compliance demonstration, which was called for in the U.S. Nuclear Regulatory Commission's (NRC) proposed 10 CFR Part 63 regulation (64 FR 8640 [DIRS 101680]). A risk analysis that includes conservatism in the inputs will result in conservative risk estimates. Therefore, the approach taken for the Total System Performance Assessment for the Site Recommendation (TSPA-SR) provides a reasonable representation of processes and conservatism for purposes of site recommendation. However, mixing unknown degrees of conservatism in models and parameter representations reduces the transparency of the analysis and makes the development of coherent and consistent probability statements about projected repository

 17. Novel inter and intra prediction tools under consideration for the emerging AV1 video codec

  Joshi, Urvang; Mukherjee, Debargha; Han, Jingning; Chen, Yue; Parker, Sarah; Su, Hui; Chiang, Angie; Xu, Yaowu; Liu, Zoe; Wang, Yunqing; Bankoski, Jim; Wang, Chen; Keyder, Emil

  2017-09-01

  Google started the WebM Project in 2010 to develop open source, royalty- free video codecs designed specifically for media on the Web. The second generation codec released by the WebM project, VP9, is currently served by YouTube, and enjoys billions of views per day. Realizing the need for even greater compression efficiency to cope with the growing demand for video on the web, the WebM team embarked on an ambitious project to develop a next edition codec AV1, in a consortium of major tech companies called the Alliance for Open Media, that achieves at least a generational improvement in coding efficiency over VP9. In this paper, we focus primarily on new tools in AV1 that improve the prediction of pixel blocks before transforms, quantization and entropy coding are invoked. Specifically, we describe tools and coding modes that improve intra, inter and combined inter-intra prediction. Results are presented on standard test sets.

 18. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 19. Online remote radiological monitoring during operation of Advance Vitrification System (AVS), Tarapur

  Deokar, U.V.; Kulkarni, V.V.; Mathew, P.; Khot, A.R.; Singh, K.K.; Kamlesh; Deshpande, M.D.; Kulkarni, Y.

  2010-01-01

  Advanced Vitrification System (AVS) is commissioned for vitrification of high level waste (HLW) by using Joule heated ceramic melter first time in India. The HLW is generated in fuel reprocessing plant. For radiological surveillance of plant, Health Physics Unit (HPU) had installed 37 Area Gamma Monitors (AGM), 7 Continuous Air Monitors (CAM) and all types of personal contamination monitors. Exposure control is a major concern in operating plant. Therefore in addition to installed monitors, we have developed online remote radiation monitoring system to minimize exposures to the surveyor and operator. This also helped in volume reduction of secondary waste. The reliability and accuracy of the online monitoring system is confirmed by calibrating the system by comparing TLD and DRD readings and by theoretical analysis. In addition some modifications were carried in HP instruments to make them user friendly. This paper summarizes different kinds of remote radiological monitoring systems installed for online monitoring of Melter off Gas (MOG) filter, Hood filter, three exhaust filter banks, annulus air sampling and over pack monitoring in AVS. Our online remote monitoring system has helped the plant management to plan in advance for replacement of these filters, which resulted in considerable saving of collective dose. (author)

 20. Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst

  N.J.C. Tyler

  1988-06-01

  Full Text Available Tyler's article is published in English in Rangifer 7 (2, 1987: Fertility in female reindeer: the effect of nutrition and growth.Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring på reinsimlenes fruktbarhet diskutert. Undersøkelser indikerer at rein er som andre pattedyr, der fruktbarheten er relatert til kroppsvekten. Forholdet mellom reinens kroppsvekt og fruktbarhet varierer likevel sterkt. Mye tyder på at drektighetsprosenten i ungrein er avhengig av reintettheten. Dette indikerer at ernæringen er en viktig faktor når det gjelder fruktbarhet i ungrein. Vektspesifikk fruktbarhet kan derfor være en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et tidlig varsel om reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget før en markert nedgang i slaktevekten observeres. Etter foredraget til Nic. Tyler hadde Terje Skogland et forberedt innlegg som er gjengitt på norsk. Deretter fulgte en lengre diskusjon som også er gjengitt.

 1. Background Conditions for the October 29, 2003 Solar Flare by the AVS-F Apparatus Data

  Arkhangelskaja, I. V.; Arkhangelskiy, A. I.; Lyapin, A. R.; Troitskaya, E. V.

  The background model for AVS-F apparatus onboard CORONAS-F satellite for the October 29, 2003 X10-class solar flare is discussed in the presented work. This background model developed for AVS-F counts rate in the low- and high-energy spectral ranges in both individual channels and summarized. Count rate were approximated by polynomials of high order taking into account the mean count rate in the geomagnetic equatorial region at the different orbits parts and Kp-index averaged on 5 bins in time interval from -24 to -12 hours before the time of geomagnetic equator passing. The observed averaged counts rate on equator in the region of geomagnetic latitude ±5o and estimated minimum count rate values are in coincidence within statistical errors for all selected orbits parts used for background modeling. This model will used to refine the estimated energy of registered during the solar flare spectral features and detailed analysis of their temporal profiles behavior both in corresponding energy bands and in summarized energy range.

 2. Isolation and Expression of the Lysis Genes of Actinomyces naeslundii Phage Av-1

  Delisle, Allan L.; Barcak, Gerard J.; Guo, Ming

  2006-01-01

  Like most gram-positive oral bacteria, Actinomyces naeslundii is resistant to salivary lysozyme and to most other lytic enzymes. We are interested in studying the lysins of phages of this important oral bacterium as potential diagnostic and therapeutic agents. To identify the Actinomyces phage genes encoding these species-specific enzymes in Escherichia coli, we constructed a new cloning vector, pAD330, that can be used to enrich for and isolate phage holin genes, which are located adjacent to the lysin genes in most phage genomes. Cloned holin insert sequences were used to design sequencing primers to identify nearby lysin genes by using whole phage DNA as the template. From partial digestions of A. naeslundii phage Av-1 genomic DNA we were able to clone, in independent experiments, inserts that complemented the defective λ holin in pAD330, as evidenced by extensive lysis after thermal induction. The DNA sequence of the inserts in these plasmids revealed that both contained the complete lysis region of Av-1, which is comprised of two holin-like genes, designated holA and holB, and an endolysin gene, designated lysA. We were able to subclone and express these genes and determine some of the functional properties of their gene products. PMID:16461656

 3. A simple beam analyser

  Lemarchand, G.

  1977-01-01

  (ee'p) experiments allow to measure the missing energy distribution as well as the momentum distribution of the extracted proton in the nucleus versus the missing energy. Such experiments are presently conducted on SACLAY's A.L.S. 300 Linac. Electrons and protons are respectively analysed by two spectrometers and detected in their focal planes. Counting rates are usually low and include time coincidences and accidentals. Signal-to-noise ratio is dependent on the physics of the experiment and the resolution of the coincidence, therefore it is mandatory to get a beam current distribution as flat as possible. Using new technologies has allowed to monitor in real time the behavior of the beam pulse and determine when the duty cycle can be considered as being good with respect to a numerical basis

 4. EEG analyses with SOBI.

  Glickman, Matthew R.; Tang, Akaysha (University of New Mexico, Albuquerque, NM)

  2009-02-01

  The motivating vision behind Sandia's MENTOR/PAL LDRD project has been that of systems which use real-time psychophysiological data to support and enhance human performance, both individually and of groups. Relevant and significant psychophysiological data being a necessary prerequisite to such systems, this LDRD has focused on identifying and refining such signals. The project has focused in particular on EEG (electroencephalogram) data as a promising candidate signal because it (potentially) provides a broad window on brain activity with relatively low cost and logistical constraints. We report here on two analyses performed on EEG data collected in this project using the SOBI (Second Order Blind Identification) algorithm to identify two independent sources of brain activity: one in the frontal lobe and one in the occipital. The first study looks at directional influences between the two components, while the second study looks at inferring gender based upon the frontal component.

 5. Pathway-based analyses.

  Kent, Jack W

  2016-02-03

  New technologies for acquisition of genomic data, while offering unprecedented opportunities for genetic discovery, also impose severe burdens of interpretation and penalties for multiple testing. The Pathway-based Analyses Group of the Genetic Analysis Workshop 19 (GAW19) sought reduction of multiple-testing burden through various approaches to aggregation of highdimensional data in pathways informed by prior biological knowledge. Experimental methods testedincluded the use of "synthetic pathways" (random sets of genes) to estimate power and false-positive error rate of methods applied to simulated data; data reduction via independent components analysis, single-nucleotide polymorphism (SNP)-SNP interaction, and use of gene sets to estimate genetic similarity; and general assessment of the efficacy of prior biological knowledge to reduce the dimensionality of complex genomic data. The work of this group explored several promising approaches to managing high-dimensional data, with the caveat that these methods are necessarily constrained by the quality of external bioinformatic annotation.

 6. Analysing Access Control Specifications

  Probst, Christian W.; Hansen, René Rydhof

  2009-01-01

  When prosecuting crimes, the main question to answer is often who had a motive and the possibility to commit the crime. When investigating cyber crimes, the question of possibility is often hard to answer, as in a networked system almost any location can be accessed from almost anywhere. The most...... common tool to answer this question, analysis of log files, faces the problem that the amount of logged data may be overwhelming. This problems gets even worse in the case of insider attacks, where the attacker’s actions usually will be logged as permissible, standard actions—if they are logged at all....... Recent events have revealed intimate knowledge of surveillance and control systems on the side of the attacker, making it often impossible to deduce the identity of an inside attacker from logged data. In this work we present an approach that analyses the access control configuration to identify the set...

 7. Network class superposition analyses.

  Carl A B Pearson

  Full Text Available Networks are often used to understand a whole system by modeling the interactions among its pieces. Examples include biomolecules in a cell interacting to provide some primary function, or species in an environment forming a stable community. However, these interactions are often unknown; instead, the pieces' dynamic states are known, and network structure must be inferred. Because observed function may be explained by many different networks (e.g., ≈ 10(30 for the yeast cell cycle process, considering dynamics beyond this primary function means picking a single network or suitable sample: measuring over all networks exhibiting the primary function is computationally infeasible. We circumvent that obstacle by calculating the network class ensemble. We represent the ensemble by a stochastic matrix T, which is a transition-by-transition superposition of the system dynamics for each member of the class. We present concrete results for T derived from boolean time series dynamics on networks obeying the Strong Inhibition rule, by applying T to several traditional questions about network dynamics. We show that the distribution of the number of point attractors can be accurately estimated with T. We show how to generate Derrida plots based on T. We show that T-based Shannon entropy outperforms other methods at selecting experiments to further narrow the network structure. We also outline an experimental test of predictions based on T. We motivate all of these results in terms of a popular molecular biology boolean network model for the yeast cell cycle, but the methods and analyses we introduce are general. We conclude with open questions for T, for example, application to other models, computational considerations when scaling up to larger systems, and other potential analyses.

 8. Låt inte gästen få sista ordet. : En kvalitativ studie om hur tjänsteföretag inom besöksnäringen arbetar och skulle kunna arbeta med Sociala medier, WOM och eWOM

  Braunander, Joacim; Olofsson, Fredrik

  2015-01-01

  Internet har utvecklats snabbt de senaste åren och med utvecklingen har sociala medier blivit en stor del av Internet. Sociala medier innebär all form av kommunikation som sker på Internet så som exempelvis Tripadvisor, Facebook, Twitter, Booking.com eller Instagram. Konsumenter som väljer att kommentera upplevelser och produkter på sociala medier ökar. Enligt forskning så litar framtida konsumenter mer på andra konsumenters kommentarer än vad de litar på företagets marknadsföring över deras ...

 9. [Comparison of echocardiographic findings in AVS patients with and without high IgG, IgM, IgA titers against Chlamydia pneumoniae during 12 months' observation of AVS natural course].

  Swierszcz, Jolanta; Dubiel, Jacek S; Krzysiek, Józef; Sztefko, Krystyna; Galicka-Latała, Danuta; Roman, Pfitzner; Podolec, Piotr; Wodniecki, Jan

  2011-01-01

  Comparison of echocardiographic findings in AVS patients with and without high IgG, IgM, IgA titers against Chlamydia pneumoniae during 12 months' observation of AVS natural course. 60 AVS patients who did not agree for operational treatment were divided into group A (30 patients with high IgG titer) group B (30 patients with low IgG titer), group C (22 patients with high IgA titer) group D (38 patients with low IgA titer), group E (7 patients with high IgM titer), group F (53 patients with low IgA titer) Antibodies titers and echocardiographic scans were carried out every 12 months. There were more (p AVS deterioration in group A compared to group B. Group A patients had lower left ventricle posteriori wall systolic diameter compared to group B. There were no differences in echocardiographic parameters between group C and D. Mean ejection fraction was lower and mean right atrium diameter was higher in group E compared to group F. The results may suggest link between Chlamydia pneumoniae and deterioration of AVS.

 10. Interpersonal trust and mutually beneficial exchanges: Measuring social capital for comparative analyses

  Matějů, Petr; Vitásková, Anna

  2006-01-01

  Roč. 42, č. 3 (2006), s. 493-516 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2; GA ČR(CZ) GA403/03/0340 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : social capital * trust * komparative analyse Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.128, year: 2006

 11. Seismic fragility analyses

  Kostov, Marin

  2000-01-01

  In the last two decades there is increasing number of probabilistic seismic risk assessments performed. The basic ideas of the procedure for performing a Probabilistic Safety Analysis (PSA) of critical structures (NUREG/CR-2300, 1983) could be used also for normal industrial and residential buildings, dams or other structures. The general formulation of the risk assessment procedure applied in this investigation is presented in Franzini, et al., 1984. The probability of failure of a structure for an expected lifetime (for example 50 years) can be obtained from the annual frequency of failure, β E determined by the relation: β E ∫[d[β(x)]/dx]P(flx)dx. β(x) is the annual frequency of exceedance of load level x (for example, the variable x may be peak ground acceleration), P(fI x) is the conditional probability of structure failure at a given seismic load level x. The problem leads to the assessment of the seismic hazard β(x) and the fragility P(fl x). The seismic hazard curves are obtained by the probabilistic seismic hazard analysis. The fragility curves are obtained after the response of the structure is defined as probabilistic and its capacity and the associated uncertainties are assessed. Finally the fragility curves are combined with the seismic loading to estimate the frequency of failure for each critical scenario. The frequency of failure due to seismic event is presented by the scenario with the highest frequency. The tools usually applied for probabilistic safety analyses of critical structures could relatively easily be adopted to ordinary structures. The key problems are the seismic hazard definitions and the fragility analyses. The fragility could be derived either based on scaling procedures or on the base of generation. Both approaches have been presented in the paper. After the seismic risk (in terms of failure probability) is assessed there are several approaches for risk reduction. Generally the methods could be classified in two groups. The

 12. Internprising i multinasjonale konsern - En analyse av eierskapsbestemmelsene til overskudd fra immaterielle eiendeler i skatteavtalesituasjoner etter OECDs reviderte retningslinjer fra BEPS-prosjektet

  Hamnes, Benjamin Jacobsen

  2017-01-01

  Oppgaven omhandler OECDs oppdaterte internprisingsretningslinjer fra BEPS-prosjektet, som medfører endrede begrensninger i rettslig eiers rett til residualoverskudd fra en selvutviklet immateriell eiendel.

 13. System analyse cellulose ethanol in combines - Combustion characterisation of lignin from cellulose based ethanol production; Systemanalys foer cellulosabaserad etanol i kombinat - Foerbraenningskarakterisering av lignin fraan cellulosabaserad etanolproduktion

  Lindstedt, Jan; Wingren, Anders; Magnusson, Staffan; Wiinikka, Henrik; Westbom, Urban; Lidman, Marcus; Groenberg, Carola

  2012-02-15

  In this work 3 different hydrolysed lignin fractions produced from Sugarcane Bagasse, Spruce and Wheat Straw were burned in a 150 kW horizontal furnace equipped with a powder burner to assess the combustion behaviour of hydrolysed lignin fuels. The combustion experiments showed that the feeding properties of all three lignin fractions were better compared to ordinary wood powder

 14. Biogas production in Oestfold. Analysis of climate utility and economy in a value chain perspective; Biogassproduksjon i Oestfold. Analyse av klimanytte og oekonomi i et verdikjedeperspektiv

  Arnoey, Silje; Moeller, Hanne; Modahl, Ingunn Saur; Soerby, Ivar; Hanssen, Ole Joergen

  2013-03-01

  Waste management is an important issue. How we choose to deal with food waste that occurs, affects climate through emissions from all phases of waste management. One way of handling waste is to produce biogas from it. General results of the project 'the continuation of biogas model' has shown that the use of food waste as a substrate for biogas production in interaction with manure and great climate benefit. In order to assess the development of biogas production specifically for Oestfold, the general model was used for analysis with specific Oestfold data.The project's goal is that through the development of Oestfoldforskning's present climate and economic models will be carried out analyzes where these models will be tested with specific data of hypothetical case.These analyzes will form the basis for a strategic decision on the location and design of biogas plants in Oestfold. It should be noted that this report only will present greenhouse gas emissions, which represent an environmental indicator, and that the result of greenhouse gas emissions may not be directly transferable to other environmental indicators. Shortened version. (eb)

 15. Analysis of rates and terms from energy suppliers in the retail market; Analyse av priser og vilkaar fra kraftleverandoerer i sluttbrukermarkedet

  NONE

  2011-07-01

  In this report, we compared the rates, terms and margins for different contract types to investigate whether there are differences between the various contract types. We also compared the contracts represented at the Competition Authority's overview of electricity prices with other contracts.(auth)

 16. Mineralogical Mapping of the Av-5 Floronia Quadrangle of Asteroid 4 Vesta

  Combe, J.-Ph.; Fulchinioni, M.; McCord, T. B.; Ammannito, E.; De Sanctis, M. C.; Nathues, A.; Capaccioni, F.; Frigeri, A.; Jaumann, R.; Le Corre, L.; Palomba, E.; Preusker, F.; Reddy, V.; Stephan, K.; Tosi, F.; Zambon, F.; Raymond, C. A.; Russell, C. T.

  2012-04-01

  Asteroid 4 Vesta is currently under investigation by NASA's Dawn orbiter. The Dawn Science Team is conducting mineralogical mapping of Vesta's surface in the form of 15 quadrangle maps, and here we report results from the mapping of Floronia quadrangle Av-5. The maps are based on the data acquired by the Visible and Infrared Mapping Spectrometer (VIR-MS) and the Framing Camera (FC) (De Sanctis et al., this meeting). This abstract is focused on the analysis of band ratios, as well as the depth and position of the 2-µm absorption band of pyroxenes, but additional information will be presented. Absorption band depth is sensitive to abundance, texture and multiple scattering effects. Absorption band position is controlled by composition, shorter wavelength positions indicate less Calcium (and more Magnesium) in pyroxenes. The inferred composition is compared with that of Howardite, Eucite and Diogenite meteorites (HEDs). Diogenites are Mg-rich with large orthopyroxene crystals suggesting formation in depth; Eucrites are Ca-poor pyroxene, with smaller crystals. Av-5 Floronia Quadrangle is located between ~20-66˚N and 270˚-360˚E. It covers a portion of the heavily-cratered northern hemisphere of Vesta, and part of it is in permanent night, until August 2012. Long shadows make the visualization of albedo variations difficult, because of limited effectiveness of photometric corrections. Most of the variations of the band depth at 2 µm are partly affected by illumination geometry in this area. Only regional tendencies are meaningful at this time of the analysis. The 2-µm absorption band depth seems to be deeper towards the south of the quadrangle, in particular to the south of Floronia crater. It is not possible to interpret the value of the band depth in the floor the craters because of the absence of direct sunlight. However, the illuminated rims seem to have a deeper 2-µm absorption band, as does the ejecta from an unnamed crater located further south, within

 17. Os avós na perspectiva de jovens universitários Grandparents: from a college students` perspective

  Cristina Maria de Souza Brito Dias

  2003-01-01

  Full Text Available Esta pesquisa teve como objetivo verificar a percepção dos jovens adultos acerca dos seus avós. Dela participaram 100 universitários (50 de cada sexo, com média de idade de 21,63 anos, respondendo a um questionário com questões de múltipla escolha. Os principais resultados são: Os significados mais importantes representados pelos avós foram os de "respeito" e "sabedoria e experiência de vida. O(a avô(a preferido pelos netos foi a "avó materna". O motivo da preferência foi a convivência maior. Quanto à contribuição dada pelos avós à família destacaram-se "a educação dada aos pais" e "ajudam na criação dos netos". A diferença entre os pais e os avós, na opinião dos jovens, foi "a diferença de cultura, valores". Em relação às características de um avô(avó ideal, verificou-se que, para os universitários, eles devem ter "amor/carinho" e "abertura/diálogo/comunicação". Conclui-se que os avós se constituem como pessoas importantes na vida dos netos, embora já crescidos.This research aimed to verify the perception young college students have concerning their grandparents. Participated on the survey 100 college students (50 male and 50 female, 21,63 year-old average, answering a questionnaire with of multiple choice questions. The main results are: The most meaningful representation grandparents bring were the ones of "respect" and "wisdom and life experience". The favorite grandparent figure for them was the grandmother from the mother´s side. The reason for the preference was they see each other more often. Regarding the contribution given by the grandparents to the family prevailed "the education given to the parents" and "their help with grandchildren". The difference between the parents and the grandparents, according to the subjects, was a difference of culture and values. For the surveyed college students, the characteristics of an ideal grandparent was, they should have "love and care" and "be open to

 18. Website-analyse

  Thorlacius, Lisbeth

  2009-01-01

  eller blindgyder, når han/hun besøger sitet. Studier i design og analyse af de visuelle og æstetiske aspekter i planlægning og brug af websites har imidlertid kun i et begrænset omfang været under reflektorisk behandling. Det er baggrunden for dette kapitel, som indleder med en gennemgang af æstetikkens......Websitet er i stigende grad det foretrukne medie inden for informationssøgning,virksomhedspræsentation, e-handel, underholdning, undervisning og social kontakt. I takt med denne voksende mangfoldighed af kommunikationsaktiviteter på nettet, er der kommet mere fokus på at optimere design og...... planlægning af de funktionelle og indholdsmæssige aspekter ved websites. Der findes en stor mængde teori- og metodebøger, som har specialiseret sig i de tekniske problemstillinger i forbindelse med interaktion og navigation, samt det sproglige indhold på websites. Den danske HCI (Human Computer Interaction...

 19. A channel profile analyser

  Gobbur, S.G.

  1983-01-01

  It is well understood that due to the wide band noise present in a nuclear analog-to-digital converter, events at the boundaries of adjacent channels are shared. It is a difficult and laborious process to exactly find out the shape of the channels at the boundaries. A simple scheme has been developed for the direct display of channel shape of any type of ADC on a cathode ray oscilliscope display. This has been accomplished by sequentially incrementing the reference voltage of a precision pulse generator by a fraction of a channel and storing ADC data in alternative memory locations of a multichannel pulse height analyser. Alternative channels are needed due to the sharing at the boundaries of channels. In the flat region of the profile alternate memory locations are channels with zero counts and channels with the full scale counts. At the boundaries all memory locations will have counts. The shape of this is a direct display of the channel boundaries. (orig.)

 20. Fra inaktiv til regelmæssig motionsløber - en kvalitativ interviewundersøgelse af succesfuld adfærdsændring blandt motionsløbere

  Løite, Vibeke Brinkmann; Lund-Cramer, Pernille

  2014-01-01

  er baseret på filosofisk-hermeneutisk fortolkning af individuelle, semi-strukturerede interviews. Ti informanter blev selekteret strategisk blandt deltagere i forskningsprojektet DANO-RUN (7 mænd, 3 kvinder, gennemsnitsalder 41,5 år). Interviewguiden blev udarbejdet med afsæt i Theory of Planned...... Behavior (TPB) og The Transtheoretical Model (TTM). Efterfølgende kodning og analyse af interviewene blev udført i analysesoftwaren NVivo 10. Resultater: TPB: Informanterne oplevede en erfaringsbaseret ændring i affective beliefs knyttet til løbeadfærden, som medvirkede til, at intentionen for at løbe...... of change anvendtes i størst omfang på action stage, hvorimod behavioral processes of change primært anvendtes på maintenance stage. Informanterne tillagde alle forpligtigelsen overfor DANO-RUN at have afgørende motiverende betydning. Konklusion: Denne undersøgelse viste, at individuelle faktorer i form af...

 1. The relation between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in aquatic invertebrates: Implications of feeding behavior and ecology

  De Jonge, Maarten; Blust, Ronny; Bervoets, Lieven

  2010-01-01

  The present study evaluates the relationship between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in invertebrates with different feeding behavior and ecological preferences. Natural sediments, pore water and surface water, together with benthic and epibenthic invertebrates were sampled at 28 Flemish lowland rivers. Different metals as well as metal binding sediment characteristics including AVS were measured and multiple regression was used to study their relationship with accumulated metals in the invertebrates taxa. Bioaccumulation in the benthic taxa was primarily influenced by total metal concentrations in the sediment. Regarding the epibenthic taxa metal accumulation was mostly explained by the more bioavailable metal fractions in both the sediment and the water. AVS concentrations were generally better correlated with metal accumulation in the epibenthic invertebrates, rather than with the benthic taxa. Our results indicated that the relation between AVS and metal accumulation in aquatic invertebrates is highly dependent on feeding behavior and ecology. - The relation between AVS and metal accumulation in aquatic invertebrates is highly dependent on feeding behavior and ecology.

 2. Cardiovascular responses to microinjection of L-glutamate into the NTS in AV3V-lesioned rats.

  Vieira, Alexandre Antonio; Colombari, Eduardo; De Luca, Laurival A; de Almeida Colombari, Débora Simões; Menani, José V

  2004-10-29

  The excitatory amino acid L-glutamate injected into the nucleus of the solitary tract (NTS) in unanesthetized rats similar to peripheral chemoreceptor activation increases mean arterial pressure (MAP) and reduces heart rate. In this study, we investigated the effects of acute (1 day) and chronic (15 days) electrolytic lesions of the preoptic-periventricular tissue surrounding the anteroventral third ventricle (AV3V region) on the pressor and bradycardic responses induced by injections of L-glutamate into the NTS or peripheral chemoreceptor activation in unanesthetized rats. Male Holtzman rats with sham or electrolytic AV3V lesions and a stainless steel cannula implanted into the NTS were used. Differently from the pressor responses (28+/-3 mm Hg) produced by injections into the NTS of sham-lesioned rats, L-glutamate (5 nmol/100 nl) injected into the NTS reduced MAP (-26+/-8 mm Hg) or produced no effect (2+/-7 mm Hg) in acute and chronic AV3V-lesioned rats, respectively. The bradycardia to l-glutamate into the NTS and the cardiovascular responses to chemoreflex activation with intravenous potassium cyanide or to baroreflex activation with intravenous phenylephrine or sodium nitroprusside were not modified by AV3V lesions. The results show that the integrity of the AV3V region is essential for the pressor responses to L-glutamate into the NTS but not for the pressor responses to chemoreflex activation, suggesting dissociation between the central mechanisms involved in these responses.

 3. Väsentlighetsbedömningens påverkan av klientens branschtillhörighet

  Dahlström, Angelina; Rosdahl, Sara

  2014-01-01

  Bakgrund: Bristen på riktlinjer för väsentlighetsbedömning lämnar ett stort utrymme för revisorns professionella omdöme i väsentlighetsbedömningen. Revisorn måste använda sitt professionella omdöme vid väsentlighetsbedömningen, speciellt med hänseende till klientens branschtillhörighet, vilket ger upphov till inkonsekventa väsentlighetsbedömningar. Syfte: Studiens syfte är att förklara hur revisorernas väsentlighetsbedömningar påverkas av klientens branschtillhörighet. Metod: Studien har ett ...

 4. Skattetillägg i internprissättningsprocesser : En studie av begreppet oriktig uppgift

  Baaz, Christoffer; Wahlbeck, Cesar

  2009-01-01

  Av globaliseringen följer en ökad handel mellan stater och inom multinationella koncer-ner där så kallade internprissättning sker. Genom internprissättningen ser företagen en möjlighet att överföra vinster till lågbeskattade länder. För att förhindra detta har regler som ska se till att marknadsmässiga villkor styr prissättningen upprättats. De svenska bestämmelserna för internprissättning utgår från korrigeringsregeln i 14 kap. 19 IL som ger uttryck för armlängdsprincipen. Principen innebär ...

 5. Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India?

  Annelin Haukeland

  2013-11-01

  Full Text Available I Norge er ikke surrogati tillatt, og myndighetene fraråder norske statsborgere å benytte seg av surrogati i utlandet. I denne artikkelen fokuserer vi på kommersiell gestational surrogati og stiller spørsmålet: Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India? De etiske problemstillingene rundt surrogati er mange og sammensatte og blir spesielt utfordrende når tjenesten tilbys i et land med store kulturelle og økonomiske forskjeller både internt og i forhold til Norge. Vi baserer analysen og drøftingen av dette etisk utfordrende spørsmålet på Beauchamps og Childress sin veletablerte metodiske tilnærming innen biomedisinsk etikk. Vi anvender de fire allmennmoralske prinsipper: respekt for autonomi, velgjørenhet, ikke-skade og rettferdighet på sakskomplekset for å synliggjøre spenningene involvert i dette etiske dilemmaet. Med full bevissthet om at det ikke finnes noen lettvinte og omkostningsfrie løsninger på dilemmaer generelt og dette spesielt, konkluderer vi med at interessene til de berørte parter, og spesielt surrogatmødrenes, kan bli bedre ivaretatt om surrogati tillates under omfattende reguleringer. Dersom man velger å gjøre praksisen illegal, vil man også miste mulighetene til å påvirke prosessen og sikre rettighetene til de involverte partene.Nøkkelord: surrogati, Norge–India, utnyttelse, autonomi, regulering av prosessenEnglish summary: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India?Surrogacy is not permitted in Norway, and the government strongly advises against Norwegian citizens travelling abroad to have children through the use of the surrogacy industry. In this article, we focus on commercial gestational surrogacy and debate the question: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India? The ethical concerns regarding surrogacy are complex and are especially challenging when the service is offered in a country with big cultural and economic

 6. Introduction to COFFE: The Next-Generation HPCMP CREATE-AV CFD Solver

  Glasby, Ryan S.; Erwin, J. Taylor; Stefanski, Douglas L.; Allmaras, Steven R.; Galbraith, Marshall C.; Anderson, W. Kyle; Nichols, Robert H.

  2016-01-01

  HPCMP CREATE-AV Conservative Field Finite Element (COFFE) is a modular, extensible, robust numerical solver for the Navier-Stokes equations that invokes modularity and extensibility from its first principles. COFFE implores a flexible, class-based hierarchy that provides a modular approach consisting of discretization, physics, parallelization, and linear algebra components. These components are developed with modern software engineering principles to ensure ease of uptake from a user's or developer's perspective. The Streamwise Upwind/Petrov-Galerkin (SU/PG) method is utilized to discretize the compressible Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) equations tightly coupled with a variety of turbulence models. The mathematics and the philosophy of the methodology that makes up COFFE are presented.

 7. Minimering av momentförluster i en hypoidväxel

  Eriksson, Claes

  2011-01-01

  Syftet med detta projektarbete var att minska energiförlusterna i Getrag All Wheel Drives hypoidväxlar (se kapitel 7.2.3). Uppdraget bestod främst av att minska förlusterna när systemet endast driver på två hjul och de övriga hjulparen endast överför låga kraftmoment, detta förhållande benämns draggmoment. För att kunna utvärdera och peka på förbättringsområden var första steget i arbetet att lokalisera och värdera enskilda komponenter som tillförde förluster. De ingående komponenter som stud...

 8. Magnetic excitations in low-dimensional spin systems: neutron scattering study on AV2O5

  Nakajima, Kenji

  1997-01-01

  Recent experiments on vanadium oxide bronzes AV 2 O 5 (A=Na, Mg, Li) are reviewed. Experiments are carried out combining two triple-axis spectrometers installed at a thermal beam port and a cold neutron guide at JRR-3M. Spin-wave excitations in single crystals NaV 2 O 5 in the spin-Peierls state shows a steep intra-chain dispersion, which is consistent with estimated exchange interaction from magnetization measurement, and a weak inter-chain dispersion. In the low energy excitation measurement on powder sample of MgV 2 O 5 , we have observed energy gap of 2 meV, which indicates that this material is a ladder system with strong 1D character. Preliminary result on LiV 2 O 5 , which is expected to be a simple 1D antiferromagnet or a zig-zag chain, is also mentioned

 9. Profibus DP : implementering av Profibus DP i en AVR-mikrokontroller

  Junell, Andreas

  2012-01-01

  Detta examensarbete handlar om att implementera Profibus DP i en Atmega644P mikrokontroller, och på så sätt få en Profibus DP-slav som kan användas i utbildningssyfte vid Yrkeshögskolan Novia. Detta examensarbete har inneburit att tillverka ett tilläggskort till det befintliga mikrokontrollerkortet för att kunna koppla in det till en fältbuss som använder sig av RS485-kommunikation. Det har även tillverkats en programkod för Profibus DP-kommunikation till själva mikrokontrollern för att den s...

 10. Användning av djur inom arbetsterapi : En systematisk litteraturstudie

  Niklasson, Emma; Smålander, Sofia

  2011-01-01

  Arbetsterapi ämnar möjliggöra utförande av meningsfulla aktiviteter för klienter. Djur ger positiva effekter på människans fysiska, mentala och sociala funktioner som kan öka dennes aktivitetsförmåga, vilket är en förutsättning för aktivitetsutförande. Syftet var att kartlägga forskning kring djur i relation till arbetsterapi samt betydelsen djuren har på individens aktivitetsliv. Metoden var en systematisk litteratursökning som gjordes med 14 valda sökord i sju databaser som slutligen gav 15...

 11. Flavours – det smakar doft : Upplevelsen av mat och vin i kombination

  Hult, Jonas; Lagnetoft, David; Nygren, Nadia

  2011-01-01

  Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsenav en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta.Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta enkombination av mat och vin till högre höjder?Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen avdet vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten ...

 12. Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen

  Britt Oda Fosse

  2016-04-01

  Full Text Available Til tross for lærerutdanningers mangeårige arbeid med å finne innovative løsninger som skaper gode sammenhenger mellom campuskonteksten og skolekonteksten, etterlyser lærerstudentene fortsatt en bedre sammenheng i studiet. Det som kjennetegner metodene i mange lærerutdanninger er at de bygger på ideen om læring for praksis. Dette innebærer i stor grad forventninger om at studentene transformerer kunnskap fra campus til undervisning og refleksjon i skolen. Mye tyder på at lærerstudentene får lite hjelp i denne prosessen. Studier om koherens – eller sammenheng – i lærerutdanningen knyttes sjelden til at lærerutdanning kan innebære et læringsproblem. Hensikten med denne artikkelen er å undersøke de læringsutfordringer studenter har når kunnskap skal transformeres mellom de to kontekstene. Tanken er at en forståelse for lærerstudenters læring på denne måten kan bidra inn i arbeidet med å videreutvikle metoder i lærerutdanningen som kan lette transformeringsprosessene. Artikkelen er tematisk og drøftes i lys av sosiokulturelle perspektiver på læring og utvikling med vekt på begrepene “overføring” og “transformering”. Videre drøftes problemstillingen i lys av studier av lærerstudenters interaktive læringsprosesser. Nøkkelord: lærerutdanning, lærerstudenters læringsprosesser, transformering av læring.AbstractDespite innovative work on bridging the gap between campus activities and classroom activities, student teachers ask for more coherence in their education. What characterizes the different teacher education innovations is that they are mainly based on the idea that students construct knowledge for practice. In these scenarios, teacher education programmes rely on the students’ ability to transform knowledge from activities at campus into teaching and reflection in their practice schools. The student teachers seem to get little or no help in these transformational processes. When studying

 13. Early hemi-diaphragmatic plication following intraoperative phrenic nerve transection during complete AV canal repair

  Hamad Alowayshiq

  2018-04-01

  Full Text Available Unilateral diaphragmatic palsy reduces pulmonary function by about 25% in older children and usually it is well tolerated; however, it causes severe respiratory distress in infants and young children. Diaphragmatic plication performed later than 10 days after cardiac surgery for patients under 1 year of age was associated with higher incidence of pneumonia and mortality. The management of the diaphragmatic paralysis due to phrenic nerve injury aiming mainly to preserve the respiratory function. Until now, the optimal management of diaphragmatic palsy in children who have undergone cardiac surgery remains controversial and consists of prolonged ventilation or diaphragmatic plication. In our case, many factors supported early diaphragmatic plication, the age of the patient, post-operative AV canal repair with severe pulmonary hypertension, and clear transection of the left phrenic nerve diagnosed intraoperatively.

 14. Förvärmning av tilluften med återvunnen värme

  Kader, Aza; Yousif, Peter

  2017-01-01

  Idag är det vanligt för fjärrvärmebolagen att basera sin taxa på effektbehovet för fastigheten. Effekttaxeringsmetod skiljer sig mellan olika fjärrvärmeleverantörer. Dock är toppeffektbehoven för fastigheterna en gemensam nämnare för bolagen när debiteringsunderlag beslutas.I Sverige finns det idag befintlig teknik som sänker effektbehovet genom förvärmning av uteluft, vilket reducerar frostbildning i värmeväxlaren och förbättras dess verkningsgrad. Denna teknik utnyttjar geoenergi som värmek...

 15. Dependence of Coulomb Sum Rule on the Short Range Correlation by Using Av18 Potential

  Modarres, M.; Moeini, H.; Moshfegh, H. R.

  The Coulomb sum rule (CSR) and structure factor are calculated for inelastic electron scattering from nuclear matter at zero and finite temperature in the nonrelativistic limit. The effect of short-range correlation (SRC) is presented by using lowest order constrained variational (LOCV) method and the Argonne Av18 and Δ-Reid soft-core potentials. The effects of different potentials as well as temperature are investigated. It is found that the nonrelativistic version of Bjorken scaling approximately sets in at the momentum transfer of about 1.1 to 1.2 GeV/c and the increase of temperature makes it to decrease. While different potentials do not significantly change CSR, the SRC improves the Coulomb sum rule and we get reasonably close results to both experimental data and others theoretical predictions.

 16. A.V. CHAYANOV ON THE WAY TO THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMY

  А А Крамар

  2018-12-01

  Full Text Available Alexander V. Chayanov (1888-1937 is a famous Russian economist, theorist of the organization of economy, a brilliant representative of the generation of the “golden age” of the economic science in Russia. One of the key elements of his scientific legacy is the theory of non-capitalist forms of economy, and one of its aspects - international agrarian studies of the features of the organization of agriculture in different countries. The organizational-production school developed a theory of labor economy and came close to the general theory of non-capitalist forms of economy; however, its studies were inter-rupted by the repressions of the 1920s. The article considers the international studies of A.V. Chayanov to clarify and develop some findings of the today’s scholars (I.A. Kuznetsov, A.M. Nikulin, T.A. Savinova. The author proposes a new interpretation of the organizational-production school as having a dualistic character. The works of Alexander N. Chelintsev (1874-1962, Nicholay P. Makarov (1886-1980 and other colleagues of A.V. Chayanov from the organizational-production school focused on both theoretical issues such as the fundamental laws of functioning and development of agriculture, and practical issues of scientific management of an individual farm and agriculture in general. The author considers the orga-nizational-production school as dualistic: it studies both theory and management of peasant economy at micro- and macro-levels proceeding from the analysis of the individual farm structure to the issues of the optimal production location and optimal management of ‘a mass of peasant farms’. The system approach to the organization of economy, cooperation, zoning and economic policy developed by the organizational-production school is still relevant for the contemporary use.

 17. Diseño de un modelo administrativo contable para la gestión de la industria avícola, Empresa Granja Avícola Gaby

  Espinoza Rico, Christian Javier

  2006-01-01

  El presente trabajo ha sido desarrollado para proponer un sistema AdministrativoContable ordenado y básico para la gestión eficiente y eficaz de la Industria Avícola, en un caso particular la empresa Granja Avícola Gabi ubicada en el cantón Cevallos, provincia del Tungurahua. Esta investigación es de tipo Bibliográfica y de Campo, porque se remitió a muchos libros y folletos dedicados al tema, además de visitas de campo para conocer los procesos y funcionamiento de la empresa antes menci...

 18. Utveckling av bestrykning för papper avsedda för bläckstråleskrivare

  Mattsson, Ylva

  2002-01-01

  Detta examensarbete har utförts på papperstillverkaren Arjo Wiggins’ forskningscenter i Beaconsfield,England. Företaget har planer på att börja tillverka en ny papperskvalitet för bläckstråleskrivare, varförsyftet med arbetet har varit att testa och utvärdera olika sammansättningar av kemikalier som lämparsig för bestrykning av bläckstrålepapper.Ett stort antal bestrykningar har testats med varierande resultat. Det svåraste har visat sig vara attnå en tillräckligt hög grad av vattenhållfasthe...

 19. Stability and activity of lactate dehydrogenase on biofunctional layers deposited by activated vapor silanization (AVS) and immersion silanization (IS)

  Calvo, Jorge Nieto-Márquez; Elices, Manuel; Guinea, Gustavo V.; Pérez-Rigueiro, José; Arroyo-Hernández, María

  2017-09-01

  The interaction between surfaces and biological elements, in particular, proteins is critical for the performance of biomaterials and biosensors. This interaction can be controlled by modifying the surface in a process known as biofunctionalization. In this work, the enzyme lactate dehydrogenase (LDH) is used to study the stability of the interaction between a functional protein and amine-functionalized surfaces. Two different functionalization procedures were compared: Activated Vapor Silanization (AVS) and Immersion Silanization (IS). Adsorption kinetics is shown to follow the Langmuir model for AVS-functionalized samples, while IS-functionalized samples show a certain instability if immersed in an aqueous medium for several hours. In turn, the enzymatic activity of LDH is preserved for longer times by using glutaraldehyde as crosslinker between the AVS biofunctional surface and the enzyme.

 20. A Comparison of the AVS-9 and the Panoramic Night Vision Goggles During Rotorcraft Hover and Landing

  Szoboszlay, Zoltan; Haworth, Loran; Simpson, Carol

  2000-01-01

  A flight test was conducted to assess any differences in pilot-vehicle performance and pilot opinion between the use of a current generation night vision goggle (the AVS-9) and one variant of the prototype panoramic night vision goggle (the PNVGII). The panoramic goggle has more than double the horizontal field-of-view of the AVS-9, but reduced image quality. Overall the panoramic goggles compared well to the AVS-9 goggles. However, pilot comment and data are consistent with the assertion that some of the benefits of additional field-of-view with the panoramic goggles were negated by the reduced image quality of the particular variant of the panoramic goggles tested.

 1. Chemometric formulation of bacterial consortium-AVS for improved decolorization of resonance-stabilized and heteropolyaromatic dyes.

  Kumar, Madhava Anil; Kumar, Vaidyanathan Vinoth; Premkumar, Manickam Periyaraman; Baskaralingam, Palanichamy; Thiruvengadaravi, Kadathur Varathachary; Dhanasekaran, Anuradha; Sivanesan, Subramanian

  2012-11-01

  A bacterial consortium-AVS, consisting of Pseudomonas desmolyticum NCIM 2112, Kocuria rosea MTCC 1532 and Micrococcus glutamicus NCIM 2168 was formulated chemometrically, using the mixture design matrix based on the design of experiments methodology. The formulated consortium-AVS decolorized acid blue 15 and methylene blue with a higher average decolorization rate, which is more rapid than that of the pure cultures. The UV-vis spectrophotometric, Fourier transform infra red spectrophotometric and high performance liquid chromatographic analysis confirm that the decolorization was due to biodegradation by oxido-reductive enzymes, produced by the consortium-AVS. The toxicological assessment of plant growth parameters and the chlorophyll pigment concentrations of Phaseolus mungo and Triticum aestivum seedlings revealed the reduced toxic nature of the biodegraded products. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. Hållbarhetsredovisning : Identifiering och prioritering av hållbarhetsfrågor i en verksamhet som Sweco Environment

  Söderström, Anna-Karin

  2017-01-01

  I en hållbarhetsredovisning redovisar en organisation information om sin påverkan inom ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling. Några av de inledande stegen i en redovisningsprocess är att identifiera organisationens hållbarhetsfrågor, och att bestämma frågornas prioriteringsordning för att på så sätt kunna bestämma ett väsentligt innehåll till redovisningen. De här stegen av redovisningsprocessen har varit i fokus under arbetet. En identifiering och prioritering av konsultbolage...

 3. NOAA's National Snow Analyses

  Carroll, T. R.; Cline, D. W.; Olheiser, C. M.; Rost, A. A.; Nilsson, A. O.; Fall, G. M.; Li, L.; Bovitz, C. T.

  2005-12-01

  NOAA's National Operational Hydrologic Remote Sensing Center (NOHRSC) routinely ingests all of the electronically available, real-time, ground-based, snow data; airborne snow water equivalent data; satellite areal extent of snow cover information; and numerical weather prediction (NWP) model forcings for the coterminous U.S. The NWP model forcings are physically downscaled from their native 13 km2 spatial resolution to a 1 km2 resolution for the CONUS. The downscaled NWP forcings drive an energy-and-mass-balance snow accumulation and ablation model at a 1 km2 spatial resolution and at a 1 hour temporal resolution for the country. The ground-based, airborne, and satellite snow observations are assimilated into the snow model's simulated state variables using a Newtonian nudging technique. The principle advantages of the assimilation technique are: (1) approximate balance is maintained in the snow model, (2) physical processes are easily accommodated in the model, and (3) asynoptic data are incorporated at the appropriate times. The snow model is reinitialized with the assimilated snow observations to generate a variety of snow products that combine to form NOAA's NOHRSC National Snow Analyses (NSA). The NOHRSC NSA incorporate all of the available information necessary and available to produce a "best estimate" of real-time snow cover conditions at 1 km2 spatial resolution and 1 hour temporal resolution for the country. The NOHRSC NSA consist of a variety of daily, operational, products that characterize real-time snowpack conditions including: snow water equivalent, snow depth, surface and internal snowpack temperatures, surface and blowing snow sublimation, and snowmelt for the CONUS. The products are generated and distributed in a variety of formats including: interactive maps, time-series, alphanumeric products (e.g., mean areal snow water equivalent on a hydrologic basin-by-basin basis), text and map discussions, map animations, and quantitative gridded products

 4. För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

  Wallén, Camilla

  2017-01-01

  Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. Slutligen syftar studien till att studera hur kroppsaktivisterna artikulerar syftet med rörelsen. Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och etablerade teorier i postmodern fem...

 5. Nordkapp som bærekraftig destinasjon - Et case-studie av aktørers drivere og barrierer

  Berg, Marianne; Røkholt, Solveig

  2016-01-01

  Tittelen på oppgaven er “Nordkapp som bærekraftig destinasjon: Et case-studie av aktørers drivere og barrierer”. Vi har utviklet problemstillingen: “Hvilke drivere og barrierer ligger til grunn for utviklingen av et bærekraftig reiseliv blant aktørene på destinasjon Nordkapp?” Temaet vi ønsker å ta for oss er derfor bærekraftig destinasjonsutvikling på naturdestinasjoner. Bærekraft er en tematikk som må tas hensyn til for reiselivets overlevelsesevne. For å undersøke dette har vi brukt et kva...

 6. Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin

  de Campos Pereira, Hugo

  2014-01-01

  Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin Hugo de Campos Pereira Syftet med detta arbete har varit att kartlägga vilka mekanismer som styr lösligheten av sällsynta jordartsmetaller (eng. rare earth elements, REE) i sulfidhaltig anrikningssand vid den föredetta gruvan Källfallsfältet i Västmanland. För syftet har markvatten- och grundvattenprovtagning utförts, tillsammans med laktester och geokemisk modellering med Visual MINTEQ ver. 3.0. Resulta...

 7. En könsstereotyp frivård : Frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga klienter

  Andersson, Josefin

  2014-01-01

  Tidigare forskning tyder på att det finns kunskapsluckor om och stereotypa bilder av kvinnliga klienter inom kriminalvården som dessutom påverkar hur arbetet med kvinnliga klienter ser ut. I denna studie ska därför frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga klienters problem, behov och resurser granskas. Det undersöks också huruvida dessa beskrivningar kan betraktas som könsstereotypa. För att ta reda på detta har semistrukturerade intervjuer gjorts med frivårdsinspektörer ...

 8. Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri

  Bakken, Tor Haakon; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Alfredsen, Knut; Arnekleiv, Jo Vegar; Berg, Ole Kristian; Casas-Mulet, Roser; Charmasson, Julie; Greimel, Franz; Halley, Duncan; Hedger, Richard; Larsen, Bjørn Mejdell; Leo, Florian; Melcher, Andreas; Puffer, Michael

  2016-01-01

  Bakken, T. H., Forseth, T. & Harby, A. (red.). 2016. Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. - NINA Temahefte 62. 205 s. Effektkjøring som fenomen (Kapittel 1) Denne boka inneholder en kunnskapsoppsummering av miljøvirkningene i elver med raske og hyppige endringer i vannføring og vannstand, omtalt som effektkjøring. Boka anses også relevant for hendelser som utfall og andre typer planlagt eller ikke-planlagt driftsstans me...

 9. Batman: En musikalisk berättelse : En analys av filmerna Batman: The Movie, Batman och The Dark Knight

  Bohlin, Benjamin

  2017-01-01

  Syftet med uppsatsen är att analysera hur filmmusiken har använts i Batman: The Movie (1966), Batman (1989) och The Dark Knight (2008). Att se en narrativ användning och beskrivning av Batman samt hur upplevelsen av filmen ändras när man ser den utan musik. Kompositörerna till filmerna är, för Batman: The Movie (1966) Nelson Riddle, till Batman (1989) är det Danny Elfman och till The Dark Knight (2008) är kompositörerna Hans Zimmer och James Newton Howard. Filmerna analyserats från ett mult...

 10. Left Ventricular Dysfunction Caused by Unrecognized Surgical AV block in a Patient with a Manifest Right Free Wall Accessory Pathway

  Rakesh Gopinathannair, MD, MA

  2013-05-01

  Full Text Available A 24-year-old male with Wolff-Parkinson-White syndrome developed systolic cardiomyopathy and severe heart failure following membranous ventricular septal defect repair and tricuspid valve replacement. Following successful catheter ablation of a right anterolateral accessory pathway (AP, complete AV block with junctional escape rhythm was noted. Patient subsequently underwent implantation of a biventricular ICD. Heart failure symptoms significantly improved soon after and left ventricular systolic function normalized 3 months post-procedure. In this case, surgically acquired AV block likely explains development of postoperative cardiomyopathy by facilitating ventricular activation solely via the AP and thereby increasing the degree of ventricular dyssynchrony.

 11. Bysykler : perspektiver på bysykkelordninger som en del av en bærekraftig bytransport og urban identitet

  Langfeldt, Tuva

  2011-01-01

  SAMMENDRAG - Byutviklingen er de senere årene preget av grønne visjoner og planlegging for levende og bærekraftige byer. Et viktig ledd i denne utviklingen er menneskelig bevegelse og mobilitet, og det ses flere og flere steder med nye øyne på hvordan mobiliteten i byen kan og bør være. Fokus på sykkel som framkomstmiddel har blitt stadig mer populært, i Europa som USA, og som et resultat av behov for en mer syklende og mindre bilkjørende befolkning er det dukket opp bysykkelordninger i bå...

 12. Desórdenes muscoloesqueléticos en el trabajador avícola – intervenciones en salud

  Barajas, Maryi Lizeth; Aceveo, Sharom Irene

  2016-01-01

  Introducción: El trabajador avícola presenta un alto riesgo de sufrir de Desórdenes Musculo esqueléticos, debido a la realización de trabajos manuales repetitivos; posición bípeda prolongada, posturas por fuera de ángulos de confort de miembros superiores Objetivo: Establecer las recomendaciones basadas en la evidencia de las intervenciones en salud para los Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) en el trabajador avícola. Metodología: Se realizó una revisión de la literatura de los estudi...

 13. Elektronová mikroskopie, mikroanalýza a difrakce na ÚMCH AV ČR

  Šlouf, Miroslav; Pavlova, Ewa; Králová, Daniela; Hromádková, Jiřina; Vlková, Helena; Lapčíková, Monika

  2010-01-01

  Roč. 17, 2a (2010), k46-k49 ISSN 1211-5894. [Struktura 2010. Soláň, 14.06.2010-17.06.2010] R&D Projects: GA AV ČR KAN200520704; GA ČR GAP205/10/0348 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505 Keywords : introduction to electron microscopy * electron spectroscopy * electron diffraction Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology http:// xray .cz/ms/bul2010-2a/slouf.pdf

 14. Lovligheten av utleie på Airbnb - Kan utleie på Airbnb medføre tvangssalg?

  Isaksen, Marie

  2017-01-01

  Emnet for oppgaven er lovligheten av utleie av eierseksjonsleiligheter på Airbnb. Oppgaven skal belyse om utleie gjennom Airbnb kan medføre vesentlig mislighold, og dermed gi grunnlag for tvangssalg. Det fokusere på fire forhold som kan føre til at utleie på Airbnb kan medføre vesentlig mislighold; bruk i strid med vedtekter, bruk i strid med husordensregler, formålsstridig bruk, og bruk til unødvendig eller urimelig ulemper eller skader for naboene.

 15. Måleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale IV, Skoleversjon (ADHD-RS-IV Skole)

  Kornør, Hege; Bøe, Tormod

  2011-01-01

  - Beskrivelse. ADHD-RS-IV Skole er et spørreskjema som skal fylles ut av lærere eller førskolelærere for å fange opp ADHD-symptomer hos barn og ungdom. Spørreskjemaet har 18 ledd med fire svaralternativer. Det tar under 20 minutter å fylle ut. Hovedskalaen og de to delskalaene skåres ved å summere enkeltskårer. Kompetansekrav for bruk av ADHD-RS-IV inkluderer generell opplæring i testbruk, samt yrkesstatus som psykolog, lege, annet helsepersonell med utdanning på mastergradsnivå, spesialpe...

 16. Måleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale – IV Hjemmeversjon (ADHD-RS-IV Hjemme)

  Kornør, Hege; Bøe, Tormod

  2011-01-01

  - Beskrivelse. ADHD-RS-IV Hjemme er et spørreskjema som skal fylles ut av mor, far, verge eller besteforeldre for å fange opp ADHD-symptomer hos barn og ungdom. Spørreskjemaet har 18 ledd med fire svaralternativer. Det tar under 20 minutter å fylle ut. Hovedskalaen og de to delskalaene skåres ved å summere enkeltskårer. Kompetansekrav for bruk av ADHD-RS-IV inkluderer generell opplæring i testbruk, samt yrkesstatus som psykolog, lege, annet helsepersonell med utdanning på ...

 17. Clinical efficacy of Avène hydrotherapy measured in a large cohort of more than 10,000 atopic or psoriatic patients.

  Merial-Kieny, C; Mengual, X; Guerrero, D; Sibaud, V

  2011-02-01

  Atopic dermatitis (AD) and psoriasis are chronic skin conditions. Local or systemic treatments are effective, but their effects are transient. Hydrotherapy, used alone or in combination with other treatments, could be considered as one form of care in providing effective management of these dermatoses. The objective of this observational study was to evaluate the benefit of a 3-week treatment at Avène Hydrotherapy Centre in a very large cohort of patients suffering from atopic dermatitis and psoriasis and to assess the treatment benefits on patients undergoing hydrotherapy for two consecutive years. This 8-year observational study analysed 14,328 records of patients having a dermatological disease and who came to Avène Hydrotherapy Centre for a 3-week treatment between 2001 and 2009. Among them, patients were suffering from atopic dermatitis (n = 5916) and psoriasis (n = 4887). On admission on D0 (day 0) and at the end of cure on D18 (day 18), the severity of AD and psoriasis were evaluated by SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD) and Psoriasis Area and Severity Index (PASI), respectively. In order to assess the cumulative effect of the hydrotherapy treatment, the evolution of SCORAD or PASI of patients who came 2 years in a row was also calculated. A significant improvement in SCORAD was observed between D0 and D18 (-41.6%) (P hydrotherapy. PASI 50 and PASI 75 were 64.3% and 19.5%, respectively. For atopic patients (n = 1102) or patients suffering from psoriasis (n = 833) who came for two consecutive years, a significant SCORAD and PASI improvement was observed on D0 of the second year when compared with D0 of the previous year (P Hydrotherapy Centre for atopic and psoriatic patients. © 2010 The Authors. JEADV © 2010 European Academy of Dermatology and Venereology.

 18. Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En screening av potensielle konfliktområde

  Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein-Håkon; Dahl, Espen Lie; Follestad, Arne; Hanssen, Frank Ole; Systad, Geir Helge

  2010-01-01

  Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Dahl, E. L., Follestad, A., Hanssen, F. & Systad, G. H. 2010. Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En screening av potensielle konfliktområder - NINA Rapport 557. 100 s. Målet for foreliggende studie var å utarbeide en beslutningsrelevant, storskala screening av områder som kan være aktuelle for etablering av offshore vindenergianlegg med lavest mulig konfliktrisiko i forhold til forekomster av sjøfugl, vader...

 19. Finns det nån här? – Förmedling av paranormala fenomen i TV-serien Chasing the Dead

  Heinänen, Thomas

  2013-01-01

  Genom denna kvalitativa innehållsanalys av TV-serien Chasing the Dead, undersöks på vilket sätt dokumenterade "bevis" på paranormala audiovisuella fenomen har presenterats av seriemakarna. Materialet analyseras med hjälp av forskningsresultat från, för denna TV-genre relevanta, studier av fenomen som Electronic Voice Phenomenon, Electro Magnetic Field, Orber. Biologiska fenomen som Apophenia och Pareidolia har tagits i beaktande då materialet har analyserats. Syftet med denna underso...

 20. Djur som stöd i demensvården : Hur personer med demenssjukdom påverkas av djur i omvårdnaden

  Olménius, Fanny; Boström, Anna

  2017-01-01

  Bakgrund: Varje år insjuknar uppskattningsvis 25 000 personer i Sverige i någon form av demenssjukdom. Behovet av anpassad vård för denna specifika grupp kräver nya och även utvecklade omvårdnadsmetoder. I nuläget finns ingen botande behandling för de olika demenssjukdomarna, utan fokus ligger vid att mildra besvären av sjukdomsbundna symtom. Animal-assisted therapy (AAT) och Animal-assisted activity (AAA) har blivit allt mer populärt inom olika områden av omvårdnadsarbete. Djur kan inverka p...