WorldWideScience

Sample records for kullanilan yapi malzemelerindeki

 1. 2159-IJBCS-Article-Gregoire YApi Yapi

  African Journals Online (AJOL)

  hp

  sanitaires. Activités économiques. Les habitants des deux villages, à l'exception des Instituteurs, pratiquent essentiellement l'agriculture et/ou la pêche. L'igname, le manioc, la banane plantain, le riz .... Avec la déforestation due à l'exploitation industrielle du bois et la création des plantations de culture de rentes, la forêt a.

 2. 2260-IJBCS-Article-Prof Trokourey Albert

  African Journals Online (AJOL)

  hp

  Datché TRAORE1,2, A.S.M. ABDELAZIZ2, Yapi S. BROU1 and Albert TROKOUREY1*. 1 Laboratoire ... preparation by simple mixing a modifier with the paste. ..... copper mixed chelate complexation. An. Univ. ... electrode modified with iron (II).

 3. Prevalence of geohelminths in savana and forest areas of Cote d'Ivore

  African Journals Online (AJOL)

  Prevalence of geohelminths in savana and forest areas of Cote d'Ivore. Y G Yapi, O J Briet, P Vounatsou. Abstract. No Abstract. West African Journal of Medicine Vol. 25 (2) 2006: pp. 124-125. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT.

 4. Browse Title Index

  African Journals Online (AJOL)

  Vol 25, No 3 (2013), Enquete Sur L'etat de Sante et des Conditions de Travail des Riziculteurs des Bas-fonds de la Region de Gagnoa en Côte D'Ivoire, Abstract PDF. E Tia, GY Yapi, MAO ... Vol 26, No 2 (2014), Etat des lieux des populations d'hippopotames et autres grands mammifères du Parc National de la Marahoué.

 5. YAPI-GNAORE et al..xps

  African Journals Online (AJOL)

  HP Pro 2000

  comparée aux poulets de souche Label Rouge (T55 x SA51) importés de France. Les poulets ... la filière avicole (viande et œufs) parmi les plus prioritaires. .... Tableau 1 : Composition d'aliments de démarrage, de croissance et de finition.

 6. 2572-IJBCS-Article-Yapi Adon Basile

  African Journals Online (AJOL)

  hp

  des plantes médicinales est le fait de métabolites primaires et surtout secondaires. ... la médecine moderne, certaines affections ..... Anémie, Fatigue générale, Maladie de la peau, Rhumatisme ..... dans la couverture des soins de santé.

 7. 1923-IJBCS-Article-Yapo Magloire Yapi

  African Journals Online (AJOL)

  hp

  d'apport d'amidon (via une céréale) en substitution d'apports protéiques et de fibres. Ces aliments ont été testés sur trois lots d'aulacodes, du sevrage jusqu'à 96 jours d'âge. L'analyse des performances zootechniques et sanitaires obtenus indique qu'un bon compromis entre santé digestive et croissance de l'aulacode ...

 8. WHAT DO WE UNDERSTAND FROM THE TERMS DEEP STRUCTURE AND SURFACE STRUCTURE? DERİN YAPI VE YÜZEY YAPI KAVRAMLARINDAN NE ANLIYORUZ?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kerim DEMİRCİ

  2010-10-01

  Full Text Available According to the theory developed mostly by Port Royal school in the 17th century and later on formulated by Noam Chomsky, each sentence in a language has two levels of representation: a deep structure and a surface structure. The deep or underlying structure represents the semantic foundations of a sentence. Meanwhile the surface structure is the actual form of a sentence which essentially occurs in speech (the phonetic form or writing. While the speaker or the writer is on the side of deep structure as he/she is the one supposed to know the semantic layer of the sentence, the listener or the reader is passively exposed to the surface structure of a sentence. The surface structure of a sentence may have empty categories and traces that are normally full and existing in the deep layer of representation. In this study we will examine the language-internal and cross-linguistic versions of deep and surface structures. Başlangıçta 17. yüzyılda Port Royal Okulu tarafından ortaya atılan sonra Noam Chomsky tarafından formüle edilen teoriye göre her cümlenin derin yapı ve yüzey yapı olmak üzere iki katmanı vardır. Derin yapı adı verilen katman cümlenin anlambilimsel temelini oluşturur. Öte yandan yüzey yapı ise özellikle cümlenin en son söylenmiş veya yazılmış halini, yani gerçekte üretilmiş biçimini temsil eder. Cümlenin anlamına vakıf olan konuşur veya yazar dilbilimsel olarak derin yapı tarafında iken, dinleyici veya okuyucu yüzey yapı tarafındadır zira dinleyici veya okuyucu cümleye maruz kalan taraftır. Bir cümlenin yüzey yapısı boşluklarla ve izlerle dolu iken derin yapısı doluluk ve tamlık arz eder. Bu çalışmada derin ve yüzey yapı kavramlarının hem dil içi hem de diller arası türleri incelenecektir.

 9. FEKAL İNKONTİNANSIN BAKIMI VE BAKIMDA KULLANILAN ÜRÜNLER

  OpenAIRE

  Denat, Yıldız; Khorshid, Leyla

  2010-01-01

  ÖZETFekal inkontinans, özellikle uzun dönem yatağa bağımlı hastalarda kontaminasyonaçısından güç sonuçlarla, enfeksiyon ve deri ülserlerinin oluşma riskiyle, pahalı ve potansiyeltehlikelere neden olan bir durumdur. Fekal inkontinans, normal deri bütünlüğü için potansiyel birtehlike yaratır ve septiseminin bir nedeni olabilir. Özellikle yatağa bağımlı fekal inkontinanslıhastalar perineal deri hasarı için risk ...

 10. LANGUAGE USED IN ADVERTISING LITERARY ARTS REKLAM DİLİNDE KULLANILAN EDEBÎ SANATLAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bekir ÇINAR

  2009-12-01

  Full Text Available This study, has been prepeared for examining the advertisement texts creativities and artistic language particularities especially for literary arts. For this reason spoken, written and visual media advertisements has been used. Which media groups will publish this sample advertise ments has been confirmed. The literary arts published in the advertisements have been defined shortly then with this work how much literary arts has been used in the advertisement will be shown you. Bu çalışma, reklam metinlerinin yaratıcı ve sanatsal bir dil özelliğini edebî sanatlar bağlamında incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla sözlü, yazılı ve görsel medyadaki reklamlardan ve bazı haber başlıklarından faydalanılmıştır. Örneklemeye alınan reklamların hangi basın yayın organında yayınlandığı belirtilmiştir. Reklamlarda yer alan edebî sanatların önce kısa bir tanımı yapılmış, daha sonra reklamla ilişkilendirerek açıklanmıştır. Bu çalışmayla reklam dilinde edebî sanatların ne ölçüde kullanıldığı gösterilmeye çalışılacaktır.

 11. GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN YÜKSEK HİDROSTATİK BASINÇ SİSTEMLERİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yahya TÜLEK

  2006-02-01

  Full Text Available Gıda muhafazası, gıda maddelerinin mikrobiyal bozulmalara karşı korunması veya gıda güvenliğini tehdit edici unsurlara karşı korunması için yapılan sürekli bir mücadeledir. Daha besleyici, yüksek duyusal kalitede daha taze gıda ürünlerine artan müşteri talebinin karşılanması ve kabul edilebilir bir raf ömrü elde edebilmek için yapılan çalışmalar, son on yıllık dönemde, özellikle ısıl işlem içermeyen (non-thermal inaktivasyon teknikleri üzerine yoğunlaşmıştır. Yapılan çalışmalarda; iyonize radyasyon, yüksek hidrostatik basınç (YHB, vurgulu elektrik alanı, yüksek basınç homejenizasyonu, UV ışınlama vb. inaktivasyon teknikleri incelenmektedir. Araştırmaların çoğu, YHB sistemleri ve uygulamaları üzerine yoğunlaşmış olup, bu makalede YHB sistemlerinin detaylı bir incelemesi yapılmıştır.

 12. THE FICTION STRUCTURE IN UHUVVET BY SELMA RIZA SELMA RIZA’NIN UHUVVET ROMANINDA KURMACA YAPI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gülsemin HAZER

  2011-09-01

  Full Text Available Selma Rıza who is one of the first woman journalist of Tanzimat period. She wrote Uhuvvet novel in 1897. This novel met with its readers about a hundred years later. It is one of the leading novels which is give place to womens rights issue. The novel evaluates to social life that is change with coincidental effect of Tanzimat and it makes this evaluation in axis of the family and women. Uhuvvet is a period novel and it is worthy of study in terms of both structure and theme. The writer connects social enlinghtement to womens education and their equality with men. She processes this subject in a tragic story. In this study, Uhuvvet is studied to evaluated in terms of novel technique also subject, fiction, content, people, narrator, time and space. Tanzimat döneminin ilk kadın gazetecilerinden biri olan Selma Rıza’nın 1897’de kaleme aldığı, yaklaşık yüz yıl sonra okuruyla buluşma şansı bulan Uhuvvet romanı, kadın hakları konusuna yer veren öncü romanlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Tanzimat Fermanı’nın etkisiyle değişen toplumsal hayatı daha çok aile ve kadın ekseninde değerlendiren roman hem yapı hem de tema bakımından incelenmeye değer bir dönem romanıdır. Toplumsal aydınlanmayı, kadının eğitimi ve erkekle eşit seviyeye gelmesi gerekliliğine bağlayan yazar, konuyu trajik bir hikâye içinde işler. Bu çalışmada Uhuvvet, roman tekniği açısından değerlendirilmeye çalışılıp; konu, kurgu, içerik, kişiler, anlatıcı, zaman ve mekân gibi unsurlar bakımından değerlendirilmiştir.

 13. TAŞIT DİNAMİĞİ UYGULAMALARINDA KULLANILAN LASTİK TEKERLEK MODELLERİ VE TAŞIT KAZA SİMULASYONLARINDA KULLANILMALARI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osman ELDOĞAN

  1995-01-01

  Full Text Available Taşıt ile yol arası ilişki lastik tekerlek ile olduğu için tekerlek modeli, taşıt modellemelerinde çok büyük öneme sahiptir. Taşıt modelleri, taşıt tasarımında kullanılan dinamik modeller olabileceği gibi kaza simulasyonlarında kullanılan modeller de olabilir. Bu önemi dolayısıyla tekerlek modellemesi üzerine çok sayıda çalışma yapılmış olup, bu modellemelerde teorik, deneysel ve bu ikisi arası değişik kombinasyonlar kullanılmıştır. Bu çalışmada tekerlek modellerinin gelişimi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiş ve bunların trafik kaza simulasyonlarında kullanılmaları hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.

 14. STRUCTURE AND THEME IN THE NOVEL “YAPRAK DÖKÜMÜ” YAPRAK DÖKÜMÜ ROMANINDA YAPI VE İZLEK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Fatih KANTER

  2009-12-01

  Full Text Available Yaprak Dökümü is a novel treating the dimensions of social disintegration in the modernisation process of Turkish society within the context of family (institution. Values that have been lost parallel to social change, are reflected by taking Ali Rıza Bey and his family as a model. In the novel, reflection of the change process to the individuals in the society is evaluated together with the time components. In the novel Yaprak Dökümü, besides the cultural disintegration, losing the patriarchal (fatherhoodauthority of Ali Rıza Bey determines the thematic formation. In the light of these themes, social and individual disintegration is presented as a critical view to Turkish modernisation process. Yaprak Dökümü, Türk modernleşme sürecinde toplumsal çözülmenin boyutlarını aile düzeyinde irdeleyen bir romandır. Toplumsal değişimle birlikte yitirilen değerler Ali Rıza Bey ve ailesi model alınarak yansıtılır. Romanda değişim sürecinin toplumdaki bireylere yansıması sosyal zaman unsurlarıyla birlikte değerlendirilir.Yaprak Dökümü romanında kültürel çözülmenin yanı sıra Ali Rıza Bey’in babalık otoritesini yitirmesi izleksel kurguyu belirler. Bu izlekler ışığında toplumsal ve bireysel çözülme, Türk modernleşme sürecine eleştirel bir bakış olarak sunulur.

 15. ÇİMENTO ENJEKSİYONLARINDA KULLANILAN KATKI MALZEMELERİNİN REOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özcan TAN

  2004-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada farklı oranlardaki bentonit (B, uçucu kül (UK ve silis dumanı (SD ile birlikte hazırlanan enjeksiyon karışımlarının reolojik özellikleri araştırılmıştır. Deneyler için Taguchi Yöntemine göre 3 parametreli 4 seviyeli L16 deney tasarım tablosu seçilmiştir. Enjeksiyon karışımlarının hazırlanmasında, kullanılan katı ağırlığının % 0, % 0.5, % 1 ve % 3'ü oranlarında bentonit, % 10, % 20, % 30 ve % 40'ı oranlarında uçucu kül ve % 0, % 5, % 10 ve % 20'i oranlarında silis dumanı kullanılmıştır. Hazırlanan enjeksiyon karışımları için laboratuarda çökelme ve Marsh Hunisi deneyleri yapılmıştır. Deneyler su/katı (S/K 1.25 için yapılmış olup deney sonuçları Taguchi Yöntemine göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Akma süresi ve çökelme miktarı üzerinde en etkili parametrenin silis dumanı olduğu belirlenmiştir. Enjeksiyon karışımlarının incelenen özellikleri için optimum karışım oranları Taguchi Yöntemi ile belirlenmiş ve bu oranlar için doğrulama deneyleri yapılmıştır.

 16. STRUCTURE AND THEME IN THE NOVEL “YAPRAK DÖKÜMÜ”
  YAPRAK DÖKÜMÜ ROMANINDA YAPI VE İZLEK

  OpenAIRE

  M. Fatih KANTER

  2009-01-01

  Yaprak Dökümü is a novel treating the dimensions of social disintegration in the modernisation process of Turkish society within the context of family (institution). Values that have been lost parallel to social change, are reflected by taking Ali Rıza Bey and his family as a model. In the novel, reflection of the change process to the individuals in the society is evaluated together with the time components. In the novel Yaprak Dökümü, besides the cultural disintegration, losing the patriarc...

 17. MEVSİMSEL DÜZELTMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME-AN ANALYSE ON STATISTICAL METHODS WHICH ARE USED FOR SEASONAL ADJUSTMENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Handan YOLSAL

  2012-06-01

  Full Text Available Bu makalenin amacı zaman serileri için resmi istatistik ajansları tarafından geliştirilen ve çok yaygın olarak uygulanan mevsim düzeltme programlarını tanıtmaktır. Bu programlar iki ana grupta sınıflanmaktadır. Bunlardan biri, ilk defa olarak NBER tarafından geliştirilen ve hareketli ortalamalar filtreleri kullanan CENSUS II X-11 ailesidir. Bu aile X-11 ARIMA ve X-12 ARIMA tekniklerini içerir. Diğeri ise İspanya Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve model bazlı bir yaklaşım olan TRAMO/SEATS programıdır. Bu makalede sözü edilen tekniklerin mevsimsel ayrıştırma süreçleri, bu tekniklerin içerdiği ticari gün, takvim etkisi gibi bazı özel etkiler, avantaj ve dezavantajları ve ayrıca öngörü performansları tartışılacaktır.-This paper’s aim is to introduce most commonly applied seasonal adjustment programs improved by official statistical agencies for the time series. These programs are classified in two main groups. One of them is the family of  CENSUS II X-11 which was using moving average filters and was first developed by NBER. This family involves X-11 ARIMA and X-12 ARIMA techniques. The other one is TRAMO/SEATS program which was a model based approach and has been developed by Spain Central Bank. The seasonal decomposition procedures of these techniques which are mentioned before and consisting of some special effects such as trading day, calendar effects and their advantages-disadvantages and also forecasting performances of them will be discussed in this paper.

 18. THE GRAINY PLANTS AND FRUITS SUCH WHICH WERE USED AS ABUNDANCE SYMBOLS BY THE TURKS AND USING OF ARCHITECTURE / TÜRKLERDE BEREKET SEMBOLÜ OLARAK KULLANILAN MEYVE MOTIFLERI VE MIMARIDE DEĞERLENDIRILMESI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Assoc. Prof. Dr. R. Eser GÜLTEKİN

  2008-10-01

  Full Text Available The Turkish word for abundance “Bereket” isactually a word with Arabic roots meaning wealth,happiness and gift of God. The Turks have been using theabundance symbols in order to express their wishes foreternal happiness and wealth. Also the Ancient AnatolianCivilizations believed strongly in the abundance conceptand were actually presenting sacrifices to Gods for thispurpose.The fact that we comment on the fruit symbols isbecause these fruits are actually subsistence with seeds.The seed is a core that would secure the continuousnessof the next generations. The fruits were considered as theeggs of the world due to the seeds they contain. This hascaused different comments on this matter. For examplethese fruits were sometimes used to symbolizeimmortality, happiness and fertility. The grainy plantsand fruits such which were used as abundance symbolsby the Turks are: grapes, pomegranate, fig, melon,watermelon, wheatear etc. These were commonly used indecorations to symbolize fertility, abundance and tree oflife since the ancient times.The fruits which symbolize abundance are richlypresent in the hand woven products of Anatolia, in theneedle works, in stone and metal works and in theceramic and earthenware examples. They were alsocarried to the interior spaces of daily life and architecture. The Turks, by decorating their walls withvarious scenes of life, presented their cultural richnessand helped them to be carried from one generation to thenext. Some of these decorations were also the fruitswhich symbolize the abundance according to their belief.Such abundance symbols are to be found in the Turkisharchitecture sometimes on a place wall, sometimes on thewalls of a religious room and sometimes on the walls ofan Anatolian residence. We come across with theseabundance symbols, which are used as decorations inthe architecture, as hand-drawn on the walls and on theceilings, as plaster decorations, as stone decorations, asceramic decorations, as wooden decorations and as metaldecorations.

 19. ARKA GRUP DİŞLERDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ DOLGU MATERYALLERİNİN YÜZEY SERTLİKLERİNİN İNCELENMESİ-THE INVESTIGATION OF SURFACE HARDNESS OF VARIOUS POSTERIOR FILLING MATERIALS

  OpenAIRE

  Seymen, Figen; Gülhan, Altan

  2012-01-01

  ÖzetBu çalışmanın amacı arka grup dişlerde kullanılan çeşitli dolgu materyallerinin yüzey sertliklerini karşılaştırmaktır. Bu araştırmada kimyasal olarak ve görünür ışıkla sertleşen iki farklı kompozit reçine materyali cam-cermet siman ve amalgamla yüzey serdikleri açısından karşılaşnrılmışür. Vickers sertlik ölçme yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, 28 günlük bekleme süresi sonunda en yüksek sertlik değeri Dispersalloy (163.41 ± 18.24 HV) ve P-30'da (126.55 ± 21....

 20. An Integrated Approach to Control Soil-Transmitted Helminthiasis, Schistosomiasis, Intestinal Protozoa Infection, and Diarrhea: Protocol for a Cluster Randomized Trial.

  Science.gov (United States)

  Raso, Giovanna; Essé, Clémence; Dongo, Kouassi; Ouattara, Mamadou; Zouzou, Fabien; Hürlimann, Eveline; Koffi, Veronique A; Coulibaly, Gaoussou; Mahan, Virginie; Yapi, Richard B; Koné, Siaka; Coulibaly, Jean Tenena; Meïté, Aboulaye; Guéhi-Kabran, Marie-Claire; Bonfoh, Bassirou; N'Goran, Eliézer Kouakou; Utzinger, Jürg

  2018-06-12

  chemotherapy, community-led total sanitation, and health education against infections with soil-transmitted helminths, schistosomes, an intestinal protozoa and prevention of diarrhea in a rural part of Côte d'Ivoire. The research provided new insights into the acceptability, strengths, and limitations of an integrated community-based control package targeting helminthiases, intestinal protozoa infections, and diarrhea in rural communities of Côte d'Ivoire. In the longer term, the study will allow determining the effect of the integrated control approach on infection patterns with parasitic worms and intestinal protozoa, diarrheal incidence, anthropometric measures, and hygiene-related knowledge, attitudes, practices, and beliefs. International Standard Randomized Controlled Trial Number (ISRCTN): 53102033; http://www.isrctn.com/ISRCTN53102033 (Archived by WebCite at http://www.webcitation.org/6wpnXEiHo). RR1-10.2196/9166. ©Giovanna Raso, Clémence Essé, Kouassi Dongo, Mamadou Ouattara, Fabien Zouzou, Eveline Hürlimann, Veronique A Koffi, Gaoussou Coulibaly, Virginie Mahan, Richard B Yapi, Siaka Koné, Jean Tenena Coulibaly, Aboulaye Meïté, Marie-Claire Guéhi-Kabran, Bassirou Bonfoh, Eliézer Kouakou N'Goran, Jürg Utzinger. Originally published in JMIR Research Protocols (http://www.researchprotocols.org), 12.06.2018.

 1. THE INTERPLAY LEVELS BETWEEN SUFFIXES THAT STUDENTS COULD USE AND THAT USED AT TEXTS IN TEXTBOOKS / ÖĞRENCİLERİN KULLANDIKLARI EKLERLE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDE KULLANILAN EKLERİN ÖRTÜŞME DÜZEYLERİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kadir DURU

  2016-12-01

  Full Text Available The purpose of this study is to compare the level of interplay in derivational and inflection suffixes that middle school 5th grade students used at written expressions and that used at texts of 5th grades Turkish textbooks. Meanwhile, it aims to also create a list of suffixes that students used. Due to Turkish language have an eclectic structure, it contains a wide range of diverse derivational and inflection suffixes. This richness of suffixes increase both the diversity of vocabulary in language and the diversity of rules about which words are inflected in the sentences. Thus, teaching derivational and inflection suffixes in Turkish language has a significant impact on teaching Turkish language. Moreover, it should be harmony between the texts used as one of the most important teaching materials and the structure of language that students could use. The texts should encourage their language developments and support the acquisition of new language skills. Resultly, the texts used in textbooks needs to be examined multidimensionally. In study, at starting period of 6th grades, written materials were collected from 73 female and 48 male students who studied at 5th grades in 2013-2014 years. Firstly, suffixes were diagnosised in these materials, and then suffixes used at 36 texts that students at 5th grades read in Turkish course textbook was compared with those of in these materials. Furthermore, the lists of frequecies regarding students and texts were created and the level of interplay between these lists was determined. The findings showed that there is any differentiation between suffixes that students could use and that included at texts, and male and female students could also use them at different levels. These differences was showed in lists.

 2. DETERMINATION OF FUNCTIONALITY OF TURKISH STUDENT STUDY BOOKS IN TEACHING TURKISH PRIMARY SECOND STAGE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDE KULLANILAN TÜRKÇE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARININ İŞLEVSELLİĞİNİN BELİRLENMESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali GÖÇER

  2010-10-01

  Full Text Available The main mission of educational institutions to provide to the students the necessary information. More importantly, students learned skills into their knowledge to show the way. Students' learning skills into their knowledge one of effective ways: student workbooks, and native place of the events when the time is to work. The purpose of this study, second grade elementary school students in Turkish lessons in a workbook activities carried been realized to determine the status. This motion, the student workbook is to determine the status of being used as functional.In this research, qualitative research approach in the context of document analysis methods and scanning techniques used. Collection of student work books will be reviewed in Kayseri for primary schools and among the strata must be determined via sampling. A total of 54 Turkish students study books were collected in school. In each grade level as an elective to a required four themes were selected. The themes identified in the student workbooks have been investigated the level of realization of activities. According to the data obtained, activities undertaken with students more than activities that are not made at all, but in general, student workbooks are not used functionally. Eğitim kurumlarının temel görevi öğrencilere gerekli bilgileri öğretmekten öte, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmelerinin yollarını göstermektir. Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmelerinin etkili yollarından biri öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin zamanında ve yerli yerince işlenmesidir. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademede Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin gerçekleştirilme durumunu inceleyerek bu kitapların işlevsel olarak kullanılıp kullanılmadığını belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde doküman inceleme yöntemi ve tarama tekniği kullanılmıştır. İncelenecek Türkçe öğrenci çalışma kitaplarının toplanacağı ilköğretim okulları, amaçlı ve tabakalamalı örnekleme yolu ile belirlenmiştir. Bu çerçevede 2008-2009 öğretim yılı sonunda Kayseri’de Melikgazi, Kocasinan ve Tomarza ilçelerinin her birinden 3 olmak üzere toplam 9 ilköğretim okulu belirlenmiştir. Okulların 6. ve 7. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler arasından seçkisiz olarak 3’er öğrenci belirlenerek 6. ve 7. sınıf düzeyinde 27’şer olmak üzere toplam 54 Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı (ÖÇK toplanmıştır. Her sınıf düzeyinde bir seçmeli bir de zorunlu olmak üzere 4 tema seçilmiştir. Öğrenci çalışma kitaplarının belirlenen temalarında yer alan etkinliklerin gerçekleştirilme düzeyini belirlemek amacıyla her bir etkinlik incelenerek durum tespiti yapılmıştır. Elde edilen verilere göre, incelenen kitaplarındaki gerçekleştirilen etkinliklerin gerçekleştirilmeyenlerden oransal olarak fazla olsa da öğrenci çalışma kitaplarının işlevsel olarak kullanılmadığı kanaatine varılmıştır.

 3. 2-ALLİL-6,6'-[(3,3'-DİMETOKSİ[1,1'-BİFENİL]-4,4'-DİYİLBİS(NİTRİLOMETİLİDEN]BİS-FENOLÜN MİKRODALGA VE GELENEKSEL ISITMA YOLUYLA SENTEZİ, YAPI KARAKTERİZASYONU VE TAUTOMERİK ÖZELLİKLERİNİN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emel ERMİŞ

  2015-05-01

  Full Text Available 2-Allil-6,6'-[(3,3'-dimetoksi[1,1'-bifenil]-4,4'-diyilbis(nitrilometiliden]bis-fenol (3 Schiff bazı bileşiği, 3-allilsalisilaldehitin (1 o-dianisidin (2 ile kondenzasyon reaksiyonundan geleneksel ısıtma ve mikrodalga-ışınlama yöntemi kullanılarak sentezlendi. Bileşik (3’ün kimyasal yapısı element analizi, FTIR, 1H NMR, ve 13C NMR teknikleri kullanılarak karakterize edildi. Bileşiğin farklı organik çözücülerde fenol-imin (O-H…N ve keto-amin (O…H-N tautomerik dengeleri, UV-görünür bölge spektrofotometrik yöntem kullanılarak incelendi ve keto-amin yüzdeleri hesaplandı. Ayrıca, bileşiğin geometrisi, farklı çözücülerdeki fenol-imin ve keto-amin tautomerlerinin enerjisi, moleküliçi O-H…N ve O…H-N hidrojen bağ uzunluğu, UV-görünür bölge uyarılma enerjisi ve ossilatör kuvveti DFT (B3LYP/6-311+G(d,p hesaplama yöntemiyle teorik olarak hesaplandı ve hesaplamalar deneysel sonuçlar ile karşılaştırıldı.