WorldWideScience

Sample records for krijgen mobiele energie

 1. Ondersteuning van mobiele hulpverleners

  NARCIS (Netherlands)

  Huis in 't Veld, M.M.A.; Streefkerk, J.W.

  2007-01-01

  TNO onderzoekt hoe mobiele hulpverleners beter ondersteund kunnen worden. Wat is de visie van TNO? Twee praktijkvoorbeelden geven inzicht. In het project "Decision Support Tools" zijn twee typen beslisondersteuningsconcepten ontwikkeld en getest, een Simulatie tool (CFSim) en een Critical Thinking

 2. Mobiele video voor bedrijfscommunicatie

  NARCIS (Netherlands)

  Niamut, O.A.; Weerdt, C.A. van der; Havekes, A.

  2009-01-01

  Het project Penta Mobilé liep van juni tot november 2009 en had als doel de mogelijkheden van mobiele video voor bedrijfscommunicatie toepassingen in kaart te brengen. Dit onderzoek werd uitgevoerd samen met vijf (‘Penta’) partijen: Business Tales, Condor Digital, European Communication Projects

 3. Help…de mobiele respondent

  NARCIS (Netherlands)

  de Leeuw, Edith

  Bij studietoetsen zijn alle mogelijke mobiele apparaten verboden, en mijn studenten reageren daarop alsof hun levenslijn wordt doorgesneden. En eigenlijk is dat ook wel zo. Want hoe weet je hoe laat het is en hoeveel tijd je nog hebt voor de toets als je niet op je smartphone kunt kijken. Hoe weet

 4. Mobiele apparaten en apps als versnellers van Open Educational Resources

  OpenAIRE

  De Vries, Fred; Thuss, Frank

  2013-01-01

  De Vries, F., & Thuss, F. (2013). Mobiele apparaten en apps als versnellers van Open Educational Resources? In R. Jacobi, H. Jelgerhuis, & N. van der Woert (Eds.), Trendrapport Open Educational Resources 2013 (pp. 51-54). Utrecht: SURF Foundation - Special Interest Group Open Educational Resources SURF.

 5. Mobiele apparaten en apps als versnellers van Open Educational Resources

  NARCIS (Netherlands)

  De Vries, Fred; Thuss, Frank

  2013-01-01

  De Vries, F., & Thuss, F. (2013). Mobiele apparaten en apps als versnellers van Open Educational Resources? In R. Jacobi, H. Jelgerhuis, & N. van der Woert (Eds.), Trendrapport Open Educational Resources 2013 (pp. 51-54). Utrecht: SURF Foundation - Special Interest Group Open Educational Resources

 6. Optimalisatie performance van vleeskuikens bij mobiel voer- en drinksysteem (scanFeeder) op praktijkbedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.; Veldkamp, T.

  2007-01-01

  Het gebruik van de Ridder ScanFeeder, een mobiel voer- en drinksysteem met strooiselbeluchting voor vleeskuikens, geeft een betere strooiselkwaliteit (ruller en droger strooisel) en minder voetzoolaandoeningen. De technische resultaten bij dit systeem blijven echter achter bij die van een

 7. Use of residual heat by means of mobile heat; Restwarmtebenutting middels mobiele warmte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-02-15

  The technical and economic feasibility for the transport of so-called 'mobile' thermal energy are investigated. The study comprises a review of literature, defining concepts and developing practical applications. In the literature review potential thermal energy storage, and various transportation modes are studied. Next to the conventional technique such as heat storage in water and thermal oil, two lesser known types of materials and techniques have emerged: Phase Change Materials (PCM) and Thermo-Chemical Materials (TCM). PCM and TCM as a concept can be realized in container form. For some applications the economic feasibility has been elaborated. General applications are: (1) 'waste heat on the move', and (2) leasing of heat containers. The practical applications are: (1) heat supply to the swimming pool Vrijburgbad in Vlissingen, Netherlands, and (2) temporary heat supply for the newly built district 'Stadsoevers' in Roosendaal, also Netherlands. [Dutch] De technische en economische haalbaarheid voor het transport van zogenaamde 'mobiele' thermische energie is onderzocht. Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek, concepten bepalen en concrete toepassingen uitwerken. In het literatuuronderzoek zijn potentiele thermische energieopslagmedia en verschillende transportmodaliteiten onderzocht. Naast de 'klassieke' opslagtechniek als warmteopslag in water en thermische olie, zijn twee minder bekende materialensoorten en technieken naar voren gekomen: Phase Change Materials (PCM) en Thermo-Chemische Materialen (TCM). PCM's en TCM's kunnen als concept in containervorm gerealiseerd worden. Voor een aantal toepassingen is de economische haalbaarheid uitgewerkt. De algemene toepassingen zijn: (1) 'waste heat on the move'; en (2) warmtecontainerverhuur. De concrete toepassingen zijn: (1) warmtelevering aan zwembad het Vrijburgbad in Vlissingen; en (2) tijdelijke warmtevoorziening voor de

 8. Air pollution. Emission by mobile sources. 1990-2009; Luchtverontreiniging. Emissies door mobiele bronnen. 1990-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klein, J.

  2011-06-15

  This publication provides an overview of the results and background of research into the emissions from traffic and transport and other mobile sources during the period 1990-2009. Information is given on the calculation method, the shares of the total Dutch emissions and the development of policy relevant issues. [Dutch] Deze publicatie biedt een overzicht van de resultaten en achtergronden van het onderzoek naar de emissies door verkeer en vervoer en overige mobiele bronnen gedurende de periode 1990-2009. Er wordt informatie gegeven over de rekenmethodiek, de aandelen in de totale Nederlandse emissies en het verloop van de voor het beleid relevante emissies.

 9. Obese kweekvissen krijgen zwemtraining

  NARCIS (Netherlands)

  Voorde, ter M.; Palstra, A.P.

  2015-01-01

  Vis moet zwemmen, is het adagiumvan visfysioloog Arjan Palstra, maar kweekvissen doen dat te weinig. Dus dwingt hij ze in zijn lab in Yerseke. Ze knappen ervan op en –belangrijk voor de kwekers – ze groeien harder.

 10. Mobiele waterzuivering glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Ruijven, van Jim; Os, van Erik; Vermeulen, Peter

  2017-01-01

  Application of a mobile unit for discharge water purification is one of four options to apply to the purification obligation per 1-1-2018. Depending on the amount of discharge, future water strategy and investment options, mobile purification can be an interesting option. The amount of discharge

 11. Gezondheidseffecten van mobiele telefonie

  NARCIS (Netherlands)

  Plas M van der; Eggink GJ; LSO

  1999-01-01

  The growth in the number of mobile phone-users and base stations has increased concern about possible health effects. The basic restrictions for exposure to radiofrequent radiation apply to the frequencies used for mobile telephony. To prevent a temperature increase of more than 1 degree Celsius

 12. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2011; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2012-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2011 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 13. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2012; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2013-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2012 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 14. Energy from the Japanese Sea; Energie uit de Japanse zee

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stroeks, R.

  2012-06-29

  May 2012 the Japanese government announced a policy for the promotion of renewable energy in the ocean. The action plan consists of setting up a demonstration and test facility in the open sea. For 2012, a feasibility study is planned and suitable locations for the test facility will be examined. From 2013 on, the construction of the facility will be started and promoted [Dutch] Mei2012 kondigde de Japanse overheid een beleid voor de promotie van ocean renewable energy aan. Het actieplan bestaat uit het opzetten van een demonstratie- en testfaciliteit op open zee. Voor 2012 staat een haalbaarheidsstudie gepland en zullen er geschikte locaties voor de testfaciliteit worden onderzocht. Vanaf 2013 moet de bouw van de faciliteit beginnen en moet de promotie verder vorm krijgen.

 15. Compliance with annual obligation 2011 for renewable energy transport and obligation with regard to fuels and air pollution; Naleving jaarverplichting 2011 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  The renewable energy transport regulation is to ensure that an increasing percentage of the fuels used for road transport and mobile machinery consists of renewable energy. In the year 2011 the renewable energy obligation was 4.25% (biofuels) on an energy basis. The fuels air pollution regulation is to ensure that less CO2 is emitted throughout the chain from fuel production to combustion in the engine. For 2011 there is a reporting obligation, but is no emission reduction obligation. The year 2011 was the first year in which companies have submitted data to the Dutch Emissions Authority (NEA) on biofuels. This report was prepared on the basis of these submitted data [Dutch] De regelgeving hernieuwbare energie vervoer is erop gericht dat een steeds groter percentage van de brandstoffen die worden ingezet voor het wegverkeer en mobiele machines bestaat uit hernieuwbare energie. In 2011 bedroeg de jaarverplichting hernieuwbare energie 4,25% op energiebasis. De regelgeving brandstoffen luchtverontreiniging is erop gericht dat er steeds minder CO2 wordt uitgestoten in de gehele keten vanaf de productie van de brandstof tot en met de verbranding in de motor. Voor 2011 is er een rapportageplicht, er is geen emissiereductieverplichting. Het jaar 2011 was het eerste jaar waarin bedrijven de gegevens over hun uitgeslagen biobrandstoffen bij de NEa hebben ingediend. Dit rapport is opgesteld op basis van deze ingediende gegevens.

 16. Vooronderzoek naar bezorgdheid over basisstations voor mobiele telefonie

  NARCIS (Netherlands)

  Bolte JFB; Pruppers MJM; Pennders MJR; Poll HFPM van; LSO

  2006-01-01

  The number of people concerned about the location of base stations is not dependent on the actual distance of these stations from residences. Concern about electromagnetic fields seems to be mainly a matter of risk perception. These were outcomes of the exploratory study prompted by a concern for

 17. Energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Meister, F.; Ott, F.

  2002-01-01

  This chapter gives an overview of the current energy economy in Austria. The Austrian political aims of sustainable development and climate protection imply a reorientation of the Austrian energy policy as a whole. Energy consumption trends (1993-1998), final energy consumption by energy carrier (indexed data 1993-1999), comparative analysis of useful energy demand (1993 and 1999) and final energy consumption of renewable energy sources by sector (1996-1999) in Austria are given. The necessary measures to be taken in order to reduce the energy demand and increased the use of renewable energy are briefly mentioned. Figs. 5. (nevyjel)

 18. Energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Meister, F.

  2001-01-01

  This chapter of the environmental control report deals with the environmental impact of energy production, energy conversion, atomic energy and renewable energy. The development of the energy consumption in Austria for the years 1993 to 1999 is given for the different energy types. The development of the use of renewable energy sources in Austria is given, different domestic heat-systems are compared, life cycles and environmental balance are outlined. (a.n.)

 19. Lean Six Sigma blijkt het ideale middel om betere zorg te krijgen tegen lagere kosten

  NARCIS (Netherlands)

  Trip, A.; Does, R.

  2008-01-01

  Er moet bezuinigd worden. De zorgsector weet er alles van. Steeds vaker wordt er voor een bepaalde behandeling door de mensen die de touwtjes van de zorgbeurs in handen hebben, een vaste som neergeteld voor een bepaalde behandeling. ‘Alstublieft. En daar moet u het dan maar voor doen’. Het houdt in

 20. Sustainable Energy for All. Inaugural speech; Een duurzame energievoorziening voor iedereen. Intreerede

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wijk, A.J.M.

  2011-12-07

  According to the author, there is no energy crisis; nor is there an energy shortage. Three observations illustrate this proposition: (1) We are wasting about 98% of our energy; (2) In one hour, the earth receives more energy from the sun than we consume worldwide in one year; and (3) sustainable energy is all around us. Next, the observations are elaborated and a plan is launched to set up a Green Campus: a living lab, an inspiring place where businesses and university can meet and a place where everyone can get an impression of the energy systems of the future. This way the author is hoping to take a next, important step in the realization of his dream, which is a sustainable energy system for all [Dutch] De auteur stelt dat er geen energiecrisis, geen energietekort is. Drie observaties illustreren deze stelling: (1) We verspillen ruwweg 98% van onze energie; (2) In een uur ontvangt de aarde meer energie van de zon, dan we wereldwijd in een jaar verbruiken; en (3) Duurzame energie is overal rond om ons heen. Vervolgens worden de observaties toegelicht en een plan gelanceerd om een Green Campus op te zetten: een living lab, een inspirerende plek waar bedrijven en universiteit elkaar ontmoeten en een plek waar een ieder een beeld kan krijgen op de energiesystemen van de toekomst. Daarmee hoopt de auteur een volgende en belangrijke stap te zetten in de realisatie van zijn droom, een duurzame energievoorziening voor iedereen.

 1. Energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bobin, J.L.

  1996-01-01

  Object of sciences and technologies, energy plays a major part in economics and relations between nations. Jean-Louis Bobin, physicist, analyses the relations between man and energy and wonders about fears that delivers nowadays technologies bound to nuclear energy and about the fear of a possible shortage of energy resources. (N.C.). 17 refs., 14 figs., 2 tabs

 2. Energy

  CERN Document Server

  Foland, Andrew Dean

  2007-01-01

  Energy is the central concept of physics. Unable to be created or destroyed but transformable from one form to another, energy ultimately determines what is and isn''t possible in our universe. This book gives readers an appreciation for the limits of energy and the quantities of energy in the world around them. This fascinating book explores the major forms of energy: kinetic, potential, electrical, chemical, thermal, and nuclear.

 3. Energy

  CERN Document Server

  Robertson, William C

  2002-01-01

  Confounded by kinetic energy? Suspect that teaching about simple machines isn t really so simple? Exasperated by electricity? If you fear the study of energy is beyond you, this entertaining book will do more than introduce you to the topic. It will help you actually understand it. At the book s heart are easy-to-grasp explanations of energy basics work, kinetic energy, potential energy, and the transformation of energy and energy as it relates to simple machines, heat energy, temperature, and heat transfer. Irreverent author Bill Robertson suggests activities that bring the basic concepts of energy to life with common household objects. Each chapter ends with a summary and an applications section that uses practical examples such as roller coasters and home heating systems to explain energy transformations and convection cells. The final chapter brings together key concepts in an easy-to-grasp explanation of how electricity is generated. Energy is the second book in the Stop Faking It! series published by NS...

 4. Energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  1975-10-01

  On the occasion of the World Environment Day the Norwegian Ministry for the Environment held a conference on growth problems in energy consumption. The themes which were treated were energy conservation, hydroelectric power, the role of nuclear power, radioactive waste disposal, fossil fuel resources, ecological limits, pollution and international aspects. Nuclear energy forms the main theme of one lecture and an aspect of several others. (JIW)

 5. Energy

  OpenAIRE

  Torriti, Jacopo

  2016-01-01

  The impact of energy policy measures has been assessed with various appraisal and evaluation tools since the 1960s. Decision analysis, environmental impact assessment and strategic environmental assessment are all notable examples of progenitors of Regulatory Impact Assessment (RIA) in the assessment of energy policies, programmes and projects. This chapter provides overview of policy tools which have been historically applied to assess the impacts of energy policies, programmes and projects....

 6. Energies

  International Nuclear Information System (INIS)

  2003-01-01

  In the framework of the National Debate on the energies in a context of a sustainable development some associations for the environment organized a debate on the nuclear interest facing the renewable energies. The first part presents the nuclear energy as a possible solution to fight against the greenhouse effect and the associated problem of the wastes management. The second part gives information on the solar energy and the possibilities of heat and electric power production. A presentation of the FEE (French wind power association) on the situation and the development of the wind power in France, is also provided. (A.L.B.)

 7. Information and Communication Technology (ICT) [in the energy sector]; ICT [in de energiesector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Boer, A.; Voermans, F. (eds.)

  2002-05-01

  In two articles attention is paid to the role of ICT in the energy sector in the Netherlands in the process of liberalization of the energy market. [Dutch] In 2 artikelen wordt aandacht besteed aan de rol van ICT in de energiesector in Nederland: (1) Ontwikkelingen in ICT: De energiebranche en de ICT-branche zijn tot elkaar veroordeeld. De energiebranche kan niet zonder moderne ICT en de ICT kan niet zonder energie. In de markt is duidelijk vast te stellen dat energiebedrijven er hard aan werken om zo slim mogelijk te werken met ICT, terwijl ICT-bedrijven meer aandacht krijgen voor het verbeteren van hun energie-efficiency. Belangrijke ontwikkelingen op dit gebied hebben te maken met meten, switchen en energie besparen. Voor de netbeheerders is het nog een zware dobber om de automatiseringsprocessen voor alle klanten uit tranche drie op tijd ingericht te hebben; en (2) Liberalisering megaklus voor ICT-ers: Fusies en de liberalisering vereisen grootscheepse aanpassingen van de ICT-systemen bij energiebedrijven. De meeste bedrijven waren niet op tijd gereed voor de liberalisering van het middensegment per 1 januari. Vooral het factureren liep mis. Wanneer volgend jaar de kleinverbruikersmarkt open gaat, moeten de ICT-systemen op orde zijn en daar wordt nu met man en macht aan gewerkt. Voor ICT-bedrijven is de energiesector booming business geworden, bleek tijdens het symposium Energy en ICT in het Scheveningse Kurhaus.

 8. Successes and failures in the realization of energy and indoor climate ambitions for school buildings; Succes- en faalfactoren bij de realisatie van energie- en binnenklimaatambities bij scholen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  NL Agency wonders to what extent original ambitions with respect to the energetic quality and indoor environmental quality in school buildings are actually achieved in practice. Therefore, the agency ordered a study to investigate to what extent the achievements for the completed educational buildings differ from the original ambitions and starting points (including the energy efficiency coefficient or EPC), and what the causes are of these deviations. The ultimate goal of this research is to gain insight in the main successes and failures in actually achieving the intended EPC score and indoor environmental quality [Dutch] Het AgentschapNL vraagt zich af in welke mate de oorspronkelijke ambities ten aanzien van de energetische kwaliteit en de kwaliteit van het binnenmilieu bij scholen in de praktijk ook daadwerkelijk worden behaald. Daarom is opdracht gegeven om te onderzoeken in welke mate de uiteindelijk opgeleverde onderwijsgebouwen afwijken van de oorspronkelijke ambities en uitgangspunten (waaronder de EPC-berekening); en wat de oorzaken zijn van deze afwijkingen. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de belangrijkste succesen faalfactoren bij het daadwerkelijk behalen van de beoogde EPC-score en de binnenmilieukwaliteit.

 9. Werknemer moet explosie niet óm de oren krijgen, maar ertussen : risicobeheersing begint op de werkvloer

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, P. van; Beek, C. van

  1999-01-01

  Nederland kent zo'n 4500 bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken, de majeure-risicobedrijven. Een van de risicofactoren bij deze bedrijven is explosiegevaar. Het veiligheidsbeleid is in de eerste plaats gericht op bescherming van de eigen werknemers en apparatuur, op de

 10. Energies; Energies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  In the framework of the National Debate on the energies in a context of a sustainable development some associations for the environment organized a debate on the nuclear interest facing the renewable energies. The first part presents the nuclear energy as a possible solution to fight against the greenhouse effect and the associated problem of the wastes management. The second part gives information on the solar energy and the possibilities of heat and electric power production. A presentation of the FEE (French wind power association) on the situation and the development of the wind power in France, is also provided. (A.L.B.)

 11. Energies; Energies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cotard, E.

  2002-02-01

  A review is made about the consequences of the European directive on energy that entered into application in august 2000. It appears that most countries are opening their electricity and gas markets at a faster pace than required by the E.U. directive. European gas imports reached 480 Gm{sup 3} in 2000 and are expected to be over 700 Gm{sup 3} in 2015, so the question of the reliability of the gas suppliers has to be answered at the European level. The current time is marked by an increase of the complexity of the energy market that is due to different factors: 1) the delay in the implementation of European energy directives in France, 2) new arrangement is occurring in United-Kingdom in the energy sector, 3) the lack of a regulating authority in Germany, and 4) the difficulty of inter-connecting the different European energy networks. This transitory period may generate some economic imbalances and competition disturbances by allowing some enterprises to benefit from lower energy prices before others. (A.C.)

 12. Customer value models in the energy market : understanding the role of acquisition and retention effects

  NARCIS (Netherlands)

  Snoeck, Sietske Maria Johanna

  2012-01-01

  In de energiemarkt investeren bedrijven veel geld om klanten te trekken en te behouden. Daarom is het nuttig meer inzicht te krijgen in deze klantrelaties en de waarde hiervan. Sietske Lhoëst-Snoeck bestudeerde de waarde van klanten in de energiemarkt. Zo is een model ontwikkeld om de toekomstige

 13. Energiebehoefte bio-leghennen wijkt af van gangbare hen

  NARCIS (Netherlands)

  Knegsel, van A.T.M.; Krimpen, van M.M.

  2008-01-01

  De gedachte is dat de energie- en eiwitbehoeften van biologisch gehouden pluimvee verschilt van die van gangbaar gehouden kippen. Om meer zicht te krijgen op dit verschil in behoeften, is een literatuuronderzoek uitgevoerd

 14. Mobiele computers in personenauto’s en mogelijke effecten op de verkeersveiligheid : een inventarisatie.

  NARCIS (Netherlands)

  Braimaister, L.G.

  2002-01-01

  This literature study makes an inventory of developments in the field of mobile computers in cars: mobile multi-media information and communication systems. The report also contains an exploration of possible road safety effects of such systems. The developments in the field of computer functions in

 15. Demand responsive transport as a social innovation - the case of Skewiel mobiel

  NARCIS (Netherlands)

  Schotman, H.; Ludden, Geke Dina Simone; Salamanca, Juan; Desmet, Pieter; Burbano, Andrés; Ludden, Geke; Maya, Jorge

  2014-01-01

  People are increasingly growing older. Growing older is likely to come with, for example, decreasing mobility and therefore increasing dependency. This can reduce the social connectedness of older people. As an effect, a social challenge is growing: loneliness. In response to this challenge, local

 16. Weet wat er speelt : De rol van merkbekendheid in effecten van mobiele advergames op tieners

  NARCIS (Netherlands)

  van Berlo, Z.; van Reijmersdal, E.; Rozendaal, E.

  2017-01-01

  This study examined the role of brand familiarity on the susceptibility of adolescents in mobile advergames. Susceptibility was measured by considering brand attitude, brand recall, and persuasion knowledge activation. An experiment among adolescents age 13 to 18 (N = 81) showed that both familiar

 17. Exploration of graphene addition and boron doped nanocrystalline diamond transparent electrodes for charge transport enhancement in polymer-based solar cells and light emitting diodes

  OpenAIRE

  Robaeys, Pieter

  2015-01-01

  Organische zonnecellen vormen een opkomende technologie in het domein van fotovoltaïsche energie-conversie en onderscheiden zich van klassieke Siliciumzonnecellen door o.a. volgende kenmerken: mechanische flexibiliteit (‘plooibare’ zonnecellen), esthetische mogelijkheden (vrijheid van vormgeving en kleur), betere respons bij indoor verlichting en diffuus licht (interessant voor indoor energievoorziening voor mobiele elektronische applicaties) en eenvoudige, lowcost verwerkingsmogelijkheden (e...

 18. Transportation Energy - Sandia Energy

  Science.gov (United States)

  Energy Energy Secure & Sustainable Energy Future Search Icon Sandia Home Locations Contact Us Employee Locator Menu Stationary Power solar Energy Conversion Efficiency Increasing the amount of electricity produced from a given thermal energy input. Solar Energy Wind Energy Water Power Supercritical CO2

 19. Energy Research - Sandia Energy

  Science.gov (United States)

  Energy Energy Secure & Sustainable Energy Future Search Icon Sandia Home Locations Contact Us Employee Locator Menu Stationary Power solar Energy Conversion Efficiency Increasing the amount of electricity produced from a given thermal energy input. Solar Energy Wind Energy Water Power Supercritical CO2

 20. More with thermal energy storage. Report 7. Interference. Effects of thermal energy storage systems on the environment. Modelling of large-scale implementation in urban areas. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 7. Interferentie. Effecten van bodemenergiesystemen op hun omgeving. Modellering grootschalige inpassing in stedelijke gebieden. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Oostrom, N.; Bakr, M. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-06-29

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. The objective of this report is to gain insight in the mutual influencing of heat and cold storage systems in areas where several such systems occur close to each other. This insight might contribute to a policy and/or model approach to interference [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en

 1. Energy and energy policy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Clerici, A.

  2007-01-01

  Energy has taken with his reflections on the environment, the geopolitical aspects and its pervasive use in all activities a crucial role for sustainable development of our planet. The energy in the future will be increasingly a global problem [it

 2. Onderzoek naar het nut en de noodzaak van de inzet van een mobiel laboratorium bij transportcontroles van afvalstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Broekman MH; IMD

  2003-01-01

  In a pilot study for the Environmental Inspectorate of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM), the RIVM investigated the usefulness and the necessity of a mobile laboratory as a facility to be located at different locations in the Netherlands for enforcing the national

 3. Energy: nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lung, M.

  2000-11-01

  Convinced that the nuclear energy will be the cleaner, safer, more economical and more respectful of the environment energy of the future, the author preconizes to study the way it can be implemented, to continue to improve its production, to understand its virtues and to better inform the public. He develops this opinion in the presentation of the principal characteristics of the nuclear energy: technology, radioactive wastes, radiation protection, the plutonium, the nuclear accidents, the proliferation risks, the economics and nuclear energy and competitiveness, development and sustainability. (A.L.B.)

 4. Future energy, exotic energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dumon, R

  1974-01-01

  The Detroit Energy Conference has highlighted the declining oil reserves, estimated worldwide at 95 billion tons vs. an annual rate of consumption of over 3 billion tons. The present problem is one of price; also, petroleum seems too valuable to be simply burned. New sources must come into action before 1985. The most abundant is coal, with 600 billion tons of easily recoverable reserves; then comes oil shale with a potential of 400 billion tons of oil. Exploitation at the rate of 55 go 140 million tons/yr is planned in the U.S. after 1985. More exotic and impossible to estimate quantitatively are such sources as wind, tides, and the thermal energy of the oceans--these are probably far in the future. The same is true of solar and geothermal energy in large amounts. The only other realistic energy source is nuclear energy: the European Economic Community looks forward to covering 60% of its energy needs from nuclear energy in the year 2000. Even today, from 400 mw upward, a nuclear generating plant is more economical than a fossil fueled one. Conservation will become the byword, and profound changes in society are to be expected.

 5. Nuclear energy and renewable energies

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-01-01

  The nuclear energy and the renewable energies namely: solar energy, wind energy, geothermal energy and biomass are complementary. They are not polluting and they are expected to develop in the future to replace the fossil fuels

 6. Energy crisis

  International Nuclear Information System (INIS)

  1977-01-01

  From energy policy to the problem of public acceptance of nuclear power, problems like energy supply, energy strategies, the race of industrial countries for the short energy reserves, the West German energy demand until the year 2.000, energy conservation, and the controversy over increased use of nuclear energy are reviewed. (GL) [de

 7. Tidal energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lochte, H.G.

  1995-01-01

  Together with wave energy, ocean thermal energy, and the often overlooked energy from ocean curents tidal energy belongs to those renewable energy sources that can be subsumed under the generic term of ocean energy. All that these energy sources have in common, however, is that they are found in the ocean. The present article discusses tidal energy with respect to the four principal factors determining the scope of a renewable energy source, namely global, technical, and economic availability and ecological acceptability. (orig.) [de

 8. Energy Fact Sheets - Sandia Energy

  Science.gov (United States)

  Energy Energy Secure & Sustainable Energy Future Search Icon Sandia Home Locations Contact Us Employee Locator Menu Stationary Power solar Energy Conversion Efficiency Increasing the amount of electricity produced from a given thermal energy input. Solar Energy Wind Energy Water Power Supercritical CO2

 9. Energy options?; Energie opties?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Sark, W. (ed.)

  2006-05-15

  March 2006 the so-called Options Document was published by the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) and the Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP). The document is an overview of technical options to reduce energy consumption and emission of greenhouse gases up to 2020. Next to a brief summary of the document a few reactions and comments on the contents of the document are given. [Dutch] Maart 2006 publiceerde het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) het zogenaamde Optiedocument energie en emissies 2010-2020. Daarin wordt een overzicht gegeven van de technische mogelijkheden voor vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen tot 2020. Naast een korte samenvatting van het document worden enkele reacties gegeven op de inhoud.

 10. Energy Technology.

  Science.gov (United States)

  Eaton, William W.

  Reviewed are technological problems faced in energy production including locating, recovering, developing, storing, and distributing energy in clean, convenient, economical, and environmentally satisfactory manners. The energy resources of coal, oil, natural gas, hydroelectric power, nuclear energy, solar energy, geothermal energy, winds, tides,…

 11. Energy storage

  International Nuclear Information System (INIS)

  2012-01-01

  After having outlined the importance of energy storage in the present context, this document outlines that it is an answer to economic, environmental and technological issues. It proposes a brief overview of the various techniques of energy storage: under the form of chemical energy (hydrocarbons, biomass, hydrogen production), thermal energy (sensitive or latent heat storage), mechanical energy (potential energy by hydraulic or compressed air storage, kinetic energy with flywheels), electrochemical energy (in batteries), electric energy (super-capacitors, superconductor magnetic energy storage). Perspectives are briefly evoked

 12. Renewable energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yoon, Cheon Seok

  2009-09-01

  This book tells of renewable energy giving description of environment problem, market of renewable energy and vision and economics of renewable energy. It also deals with solar light like solar cell, materials performance, system and merit of solar cell, solar thermal power such as solar cooker and solar collector, wind energy, geothermal energy, ocean energy like tidal power and ocean thermal energy conversion, fuel cell and biomass.

 13. Energy storage

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1992-01-01

  This chapter discusses the role that energy storage may have on the energy future of the US. The topics discussed in the chapter include historical aspects of energy storage, thermal energy storage including sensible heat storage, latent heat storage, thermochemical heat storage, and seasonal heat storage, electricity storage including batteries, pumped hydroelectric storage, compressed air energy storage, and superconducting magnetic energy storage, and production and combustion of hydrogen as an energy storage option

 14. Dossier Energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weijer, H.; Holwerda, B.; Schrauwers, A.; Van de Graaf, A.; Van Gelder, T.

  2003-01-01

  Several aspects with respect to energy are discussed in a special section of this magazine: the security of energy supply in a liberalized market, saving energy by outsourcing (e.g. compressed air contracting), the profits of a liberalized energy market for businesses, incentives for energy saving projects and innovations, an energy efficiency project at Ineos Silicas (producer of zeolites), and energy efficient electronic equipment [nl

 15. Energy intermittency

  CERN Document Server

  Sorensen, Bent

  2014-01-01

  The first book to consider intermittency as a key point of an energy system, Energy Intermittency describes different levels of variability for traditional and renewable energy sources, presenting detailed solutions for handling energy intermittency through trade, collaboration, demand management, and active energy storage. Addressing energy supply intermittency systematically, this practical text:Analyzes typical time-distributions and intervals between episodes of demand-supply mismatch and explores their dependence on system layouts and energy source characteristicsSimulates scenarios regar

 16. Energy sustainability through green energy

  CERN Document Server

  Sharma, Atul

  2015-01-01

  This book shares the latest developments and advances in materials and processes involved in the energy generation, transmission, distribution and storage. Chapters are written by researchers in the energy and materials field. Topics include, but are not limited to, energy from biomass, bio-gas and bio-fuels; solar, wind, geothermal, hydro power, wave energy; energy-transmission, distribution and storage; energy-efficient lighting buildings; energy sustainability; hydrogen and fuel cells; energy policy for new and renewable energy technologies and education for sustainable energy development

 17. Renewable energy.

  Science.gov (United States)

  Destouni, Georgia; Frank, Harry

  2010-01-01

  The Energy Committee of the Royal Swedish Academy of Sciences has in a series of projects gathered information and knowledge on renewable energy from various sources, both within and outside the academic world. In this article, we synthesize and summarize some of the main points on renewable energy from the various Energy Committee projects and the Committee's Energy 2050 symposium, regarding energy from water and wind, bioenergy, and solar energy. We further summarize the Energy Committee's scenario estimates of future renewable energy contributions to the global energy system, and other presentations given at the Energy 2050 symposium. In general, international coordination and investment in energy research and development is crucial to enable future reliance on renewable energy sources with minimal fossil fuel use.

 18. Energy assessments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Unruh, T.D.

  1998-01-01

  Energy industry initiatives during the 1970s and during the 1990s are compared. During the 1970s, the objective was to reduce energy consumption and to reduce dependency on foreign fuel. Today, the emphasis is on reducing energy costs and to improve net operating income. The challenges posed by the drive to reduce energy costs are discussed. As a tool in the drive to reduce energy cost, the energy assessment process was described. The process entails a detailed analysis of energy consumption, an investigation of energy rates and an assessment of site conditions and equipment, with a view towards an optimum combination that will lead to energy cost reductions

 19. Energy needs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chateau, Bertrand

  2014-05-01

  The author first discusses the various concepts and definitions associated with energy needs, and then the difference between actual needs and energy needs by distinguishing personal needs, needs of the productive sector, energetic needs and services. In the next part, he discusses how energy needs are assessed. He discusses the relationship between energy needs and energy consumption, how energy consumptions can be analysed and interpreted. He comments how energy needs can be assessed and analysed in time and in space. He notices and explains why economy and climate are the main causes of spatial differences for energy needs per habitant, and comments the evolution of energy consumption over long periods

 20. Energy resources

  CERN Document Server

  Simon, Andrew L

  1975-01-01

  Energy Resources mainly focuses on energy, including its definition, historical perspective, sources, utilization, and conservation. This text first explains what energy is and what its uses are. This book then explains coal, oil, and natural gas, which are some of the common energy sources used by various industries. Other energy sources such as wind, solar, geothermal, water, and nuclear energy sources are also tackled. This text also looks into fusion energy and techniques of energy conversion. This book concludes by explaining the energy allocation and utilization crisis. This publ

 1. Solar Energy.

  Science.gov (United States)

  Eaton, William W.

  Presented is the utilization of solar radiation as an energy resource principally for the production of electricity. Included are discussions of solar thermal conversion, photovoltic conversion, wind energy, and energy from ocean temperature differences. Future solar energy plans, the role of solar energy in plant and fossil fuel production, and…

 2. Understanding Energy

  Science.gov (United States)

  Menon, Deepika; Shelby, Blake; Mattingly, Christine

  2016-01-01

  "Energy" is a term often used in everyday language. Even young children associate energy with the food they eat, feeling tired after playing soccer, or when asked to turn the lights off to save light energy. However, they may not have the scientific conceptual understanding of energy at this age. Teaching energy and matter could be…

 3. Wind energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1992-01-01

  This chapter discusses the role wind energy may have in the energy future of the US. The topics discussed in the chapter include historical aspects of wind energy use, the wind energy resource, wind energy technology including intermediate-size and small wind turbines and intermittency of wind power, public attitudes toward wind power, and environmental, siting and land use issues

 4. Energy policy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Forrester, J.W.

  1979-01-01

  The author places the energy problem in the context of world economy. The various obstacles encountered in the United States to spell out a viable national energy policy are cited. A certain number of practical proposals is given to lead to an 'effective policy' which would allow energy economy at the same time as energy development, that is, including nuclear energy [fr

 5. Energy evaluation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  2005-01-01

  These 8 charts bring information on with the primary energy consumption, energy indicators, energy bill, prices and electric power, petroleum, natural gas and solid mineral fuels from January 2003 to January 2006. (A.L.B.)

 6. Energy Drinks

  Science.gov (United States)

  ... R S T U V W X Y Z Energy Drinks Share: © Thinkstock Energy drinks are widely promoted as products that increase ... people has been quite effective. Next to multivitamins, energy drinks are the most popular dietary supplement consumed ...

 7. Energy Models

  Science.gov (United States)

  Energy models characterize the energy system, its evolution, and its interactions with the broader economy. The energy system consists of primary resources, including both fossil fuels and renewables; power plants, refineries, and other technologies to process and convert these r...

 8. Energy, tourism

  OpenAIRE

  Frantál, B. (Bohumil)

  2015-01-01

  The chapter provides a general definition of energy and resume the role and environmental impacts of tourism as one of the largest global industries and energy consumers.Then the energy tourism nexus is conceptualized from three perspectives: The first is energy as a driver of tourism. The second is energy as a constraint of tourism. The third is energy as an attraction and object of tourists´interests.

 9. Soft energy vs nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ando, Yoshio

  1981-01-01

  During the early 1960s, a plentiful, inexpensive supply of petroleum enabled Japanese industry to progress rapidly; however, almost all of this petroleum was imported. Even after the first oil crisis of 1973, the recent annual energy consumption of Japan is calculated to be about 360 million tons in terms of petroleum, and actual petroleum forms 73% of total energy. It is necessary for Japan to reduce reliance on petroleum and to diversify energy resources. The use of other fossil fuels, such as coal, LNG and LPG, and hydraulic energy, is considered as an established alternative. In this presentation, the author deals with new energy, namely soft energy and nuclear energy, and discusses their characteristics and problems. The following kinds of energy are dealt with: a) Solar energy, b) Geothermal energy, c) Ocean energy (tidal, thermal, wave), d) Wind energy, e) Biomass energy, f) Hydrogen, g) Nuclear (thermal, fast, fusion). To solve the energy problem in future, assiduous efforts should be made to develop new energy systems. Among them, the most promising alternative energy is nuclear energy, and various kinds of thermal reactor systems have been developed for practical application. As a solution to the long-term future energy problem, research on and development of fast breeder reactors and fusion reactors are going on. (author)

 10. Energy Theater

  Science.gov (United States)

  Daane, Abigail R.; Wells, Lindsay; Scherr, Rachel E.

  2014-01-01

  Energy Theater is a dynamic, full-body activity that engages all students in representing the flow of energy in various phenomena, such as a light bulb burning steadily or a refrigerator cooling food. In Energy Theater, each participant acts as a unit of energy that has one form at a time. Regions on the floor correspond to objects in a physical…

 11. Energy problems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hoefling, O.

  1980-01-01

  The physical and technical fundamentals of energy conversion are described in popular form. There are chapters on fossil nuclear, and renewable energy sources. The final chapter attempts to give a picture of the complex interactions in the fields of energy economy and energy policy. (UA) [de

 12. Energy storage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1962-07-01

  The papers on energy storage problems, given to the United Nations Conference on New Sources of Energy, Rome, 1961, are reviewed. Many aspects of the subject are discussed: comparisons between the costs of storing energy in batteries and in fuel cells; the use, efficiency and expected improvement of fuel cells; the principles involved in the chemical conversion of solar energy to chemical energy; the use of metal hydride fuel cells; the chemical conversion and storage of concentrated solar energy for which the solar furnace is used for photochemical reactions. Finally, the general costs of storing energy in any form and delivering it are analyzed with particular reference to storage batteries and fuel cells.

 13. Advantage Energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-07-01

  Increased focus has been placed on the issues of energy access and energy poverty over the last number of years, most notably indicated by the United Nations (UN) declaring 2012 as the 'International Year of Sustainable Energy for All'. Although attention in these topics has increased, incorrect assumptions and misunderstandings still arise in both the literature and dialogues. Access to energy does not only include electricity, does not only include cook stoves, but must include access to all types of energy that form the overall energy system. This paper chooses to examine this energy system using a typology that breaks it into 3 primary energy subsystems: heat energy, electricity and transportation. Describing the global energy system using these three subsystems provides a way to articulate the differences and similarities for each system's required investments needs by the private and public sectors.

 14. Nuclear energy and energy security

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mamasakhlisi, J.

  2010-01-01

  Do Georgia needs nuclear energy? Nuclear energy is high technology and application of such technology needs definite level of industry, science and society development. Nuclear energy is not only source of electricity production - application of nuclear energy increases year-by-year for medical, science and industrial use. As an energy source Georgia has priority to extend hydro-power capacity by reasonable use of all available water resources. In parallel regime the application of energy efficiency and energy conservation measures should be considered but currently this is not prioritized by Government. Meanwhile this should be taken into consideration that attempts to reduce energy consumption by increasing energy efficiency would simply raise demand for energy in the economy as a whole. The Nuclear energy application needs routine calculation and investigation. For this reason Government Commission is already established. But it seems in advance that regional nuclear power plant for South-Caucasus region would be much more attractive for future

 15. Nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kuhn, W.

  1986-01-01

  This loose-leaf collection is made up of five didactically prepared units covering the following subjects: basic knowledge on nuclear energy, nuclear energy in relation to energy economy, site issues, environmental compatibility of nuclear energy, and nuclear energy in the focus of political and social action. To this was added a comprehensive collection of material: specific scientific background material, a multitude of tables, diagrams, charts etc. for copying, as well as 44 transparent charts, mostly in four colours. (orig./HP) [de

 16. What energies?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Favennec, Jean-Pierre

  2009-01-01

  Energy consumption has developed significantly since the Second World War and population growth and improved living standards should see needs increasing even more. Traditional forecasts show that this energy consumption will continue to depend heavily on fossil energy. However, resources are limited and their use have a negative impact on the greenhouse effect and climate change. There is therefore a need to develop large quantities of renewable energy sources, to intensify energy saving programs and to pursue research in certain key areas

 17. Energy Leapfrogging

  OpenAIRE

  Arthur A. van Benthem

  2015-01-01

  Today's less developed countries (LDCs) have access to energy technologies that did not exist when today's richer countries were at similar stages of development. Do LDCs therefore consume less energy per capita than rich countries in the past? And is their economic growth associated with a lower growth in energy consumption? Can they "leapfrog" to a lower-carbon economy? I use data on energy consumption, prices, and gross domestic product for 76 countries to estimate the energy intensity of ...

 18. Energy efficiency through energy audit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Esan, A. A.

  2000-08-01

  Energy is an essential factor to economic and social development and improved standards of living in developing countries. Nigeria in particular. There is a strong need for greater energy efficiency in every sector of economy in order to reduce costs. enhance competitiveness, conserve energy resources and reduce environmental impacts associated with production, distribution and use of energy. Energy auditing and monitoring has a significant role in any energy management and conservation project. Energy auditing as an important part of industrial energy management on plant level, represents a complex of activities aiming at the efficient use of energy. The activities are undertaken by a team of experts who use a set of measuring instruments to monitor and evaluate all the necessary data to elaborate a package of recommendations on improvements in the field of energy efficiency and possible product quality. The inefficient conversion and use of energy have been identified as a central problem for all developing countries, Nigeria inclusive, since they all consume significantly higher amounts of energy per unit of GDP than OECD countries. This aggravates energy-related environmental problems and is also a burden on domestic resources and foreign exchange. Energy prices have risen drastically in many developing countries, while energy intensities remain high. Price changes alone are not rapidly translating energy efficiency improvements. Identifying and removing the obstacles to greater energy efficiency should be priority for government in developing countries. This is why the Energy Commission, an apex organ of government on Energy matters in all its ramifications is out to encourage relatively low-cost energy audits for the Textile industries - such audits can identify ''good house-keeping's' measures, such as simply process improvements, that reduce energy consumption and operating costs. This will be followed by the training of plant workers/energy managers

 19. Deciphering energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dessus, Benjamin

  2014-01-01

  In this book, the author aims at giving some explanations about the various terms regarding energy which are present in our everyday life, in speeches, in papers and magazines, on the air, in our energy bills, for instance: energy poverty, price of a barrel of oil, resources and proved reserves, intermittency and energy storage, fossil and renewable energies, and so on. In a first part, the author addresses issues ranging from the development needs of a society to the energy assessment of a country, i.e.: nature and quantity of needs in services provided by energy, analysis of the required quantity of energy products needed to satisfy these needs, stages between primary resources and service delivery, description of the French consumption of available final energy products (per product and per economic sector). In the second part, he addresses energy supply, energy sectors and environmental issues, thus focusing on the front end of the energy system, i.e. ways of production from primary energy resources to final energy products: main physical characteristics and description of the different fissile, fossil and renewable energies, description of the main sectors of production of final energy products (fuels, electricity, heat) with a specific attention to electricity. In this part, local, regional and global environmental issues related to the exploitation of these energy sectors are discussed: sources of atmospheric pollution related to energy, relationship between energy and global warming, role of the different greenhouse gases emitted by these sectors, and quantitative analysis of these emissions. The third part addresses the economy of energy systems. The author proposes a cost assessment method which can be used for the production analysis as well as the economic analysis of a specific energy product. He also described external costs and profits, and methods to take those hidden costs and profits into account. Other economic tools are discussed and compared

 20. Energy Consumption vs. Energy Requirement

  Science.gov (United States)

  Fan, L. T.; Zhang, Tengyan; Schlup, John R.

  2006-01-01

  Energy is necessary for any phenomenon to occur or any process to proceed. Nevertheless, energy is never consumed; instead, it is conserved. What is consumed is available energy, or exergy, accompanied by an increase in entropy. Obviously, the terminology, "energy consumption" is indeed a misnomer although it is ubiquitous in the…

 1. The hydro energy; Energie hydraulique

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vachey, C.

  2000-05-01

  This paper is a first approach of the hydro energy energy. It presents the principle and the applications of this energy source. It proposes recommendations on the sizing and the cost estimation of an installation and the environmental impacts of this energy. (A.L.B.)

 2. Energy audit and energy security

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Agnieszka Kulessa

  2013-07-01

  Full Text Available In article, we present the issue of energy security. This article to answer the questions concerning the future of energy in Poland. These activities are directly related to energy security and the reduction of CO2 emissions. One element of this plan is the introduction in the EU energy certification of buildings. The energy certificates in Poland launched on 01.01.2009 and implements the objectives adopted by the European Union and contribute to energy security, increasing energy efficiency in construction and environmental protection.

 3. Energy accountancy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boer, G.A. de.

  1981-01-01

  G.A. de Boer reacts to recently published criticism of his contribution to a report entitled 'Commentaar op het boek 'Tussen Kernenergie en Kolen. Een Analyse' van ir. J.W. Storm van Leeuwen' (Commentary on the book 'Nuclear Energy versus Coal. An Analysis by ir. J.W. Storm van Leeuwen), published by the Dutch Ministry of Economic Affairs. The contribution (Appendix B) deals with energy analyses. He justifies his arguments for using energy accountancy for assessing different methods of producing electricity, and explains that it is simply an alternative to purely economic methods. The energy conversion yield (ratio of energy produced to energy required) is tabulated for different sources. De Boer emphasises that his article purposely discusses among other things, definitions, forms of energy, the limits of the systems, the conversion of money into energy and the definition of the energy yield at length, in order to prevent misunderstandings. (C.F.)

 4. Clean energy : nuclear energy world

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-10-15

  This book explains the nuclear engineering to kids with easy way. There are explanations of birth of nuclear energy such as discover of nuclear and application of modern technology of nuclear energy, principles and structure of nuclear power plant, fuel, nuclear waste management, use of radiation for medical treatment, food supplies, industry, utilization of neutron. It indicates the future of nuclear energy as integral nuclear energy and nuclear fusion energy.

 5. Energy sources

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vajda, Gy.

  1998-01-01

  A comprehensive review is presented of the available sources of energy in the world is presented. About 80 percent of primary energy utilization is based on fossile fuels, and their dominant role is not expected to change in the foreseeable future. Data are given on petroleum, natural gas and coal based power production. The role and economic aspects of nuclear power are analyzed. A brief summary of renewable energy sources is presented. The future prospects of the world's energy resources are discussed, and the special position of Hungary regarding fossil, nuclear and renewable energy and the country's energy potential is evaluated. (R.P.)

 6. Renewable energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Berghmans, J.

  1994-01-01

  Renewable energy sources have a small environmental impact and can be easily integrated within existing structures. Moreover, the use of renewable energy sources can contribute to achieve a zero emission of carbon dioxide by 2100, provided an efficient environmental policy during the next 40 years. This includes a correct pricing policy of renewable energy sources with respect to nuclear energy and fossil fuel. The latter energy sources have been favoured in the past. In addition, an open market policy, the restructuring or conversion of existing international energy institutes, and international treaties for the protection of the natural environment are needed in view of achieving the zero carbon dioxide emission objective. (A.S.)

 7. Energy systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Haefele, W.

  1974-01-01

  Up to the present the production, transmission and distribution of energy has been considered mostly as a fragmented problem; at best only subsystems have been considered. Today the scale of energy utilization is increasing rapidly, and correspondingly, the reliance of societies on energy. Such strong quantitative increases influence the qualitative nature of energy utilization in most of its aspects. Resources, reserves, reliability and environment are among the key words that may characterize the change in the nature of the energy utilization problem. Energy can no longer be considered an isolated technical and economical problem, rather it is embedded in the ecosphere and the society-technology complex. Restraints and boundary conditions have to be taken into account with the same degree of attention as in traditional technical problems, for example a steam turbine. This results in a strong degree of interweaving. Further, the purpose of providing energy becomes more visible, that is, to make survival possible in a civilized and highly populated world on a finite globe. Because of such interweaving and finiteness it is felt that energy should be considered as a system and therefore the term 'energy systems' is used. The production of energy is only one component of such a system; the handling of energy and the embedding of energy into the global and social complex in terms of ecology, economy, risks and resources are of similar importance. he systems approach to the energy problem needs more explanation. This paper is meant to give an outline of the underlying problems and it is hoped that by so doing the wide range of sometimes confusing voices about energy can be better understood. Such confusion starts already with the term 'energy crisis'. Is there an energy crisis or not? Much future work is required to tackle the problems of energy systems. This paper can only marginally help in that respect. But it is hoped that it will help understand the scope of the

 8. Energy systems

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haefele, W [Nuclear Research Centre, Applied Systems Analysis and Reactor Physics, Karlsruhe (Germany); International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg (Austria)

  1974-07-01

  Up to the present the production, transmission and distribution of energy has been considered mostly as a fragmented problem; at best only subsystems have been considered. Today the scale of energy utilization is increasing rapidly, and correspondingly, the reliance of societies on energy. Such strong quantitative increases influence the qualitative nature of energy utilization in most of its aspects. Resources, reserves, reliability and environment are among the key words that may characterize the change in the nature of the energy utilization problem. Energy can no longer be considered an isolated technical and economical problem, rather it is embedded in the ecosphere and the society-technology complex. Restraints and boundary conditions have to be taken into account with the same degree of attention as in traditional technical problems, for example a steam turbine. This results in a strong degree of interweaving. Further, the purpose of providing energy becomes more visible, that is, to make survival possible in a civilized and highly populated world on a finite globe. Because of such interweaving and finiteness it is felt that energy should be considered as a system and therefore the term 'energy systems' is used. The production of energy is only one component of such a system; the handling of energy and the embedding of energy into the global and social complex in terms of ecology, economy, risks and resources are of similar importance. he systems approach to the energy problem needs more explanation. This paper is meant to give an outline of the underlying problems and it is hoped that by so doing the wide range of sometimes confusing voices about energy can be better understood. Such confusion starts already with the term 'energy crisis'. Is there an energy crisis or not? Much future work is required to tackle the problems of energy systems. This paper can only marginally help in that respect. But it is hoped that it will help understand the scope of the

 9. Energy Statistics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1994-01-01

  For the years 1992 and 1993, part of the figures shown in the tables of the Energy Review are preliminary or estimated. The annual statistics of the Energy Review appear in more detail from the publication Energiatilastot - Energy Statistics issued annually, which also includes historical time series over a longer period. The tables and figures shown in this publication are: Changes in the volume of GNP and energy consumption; Coal consumption; Natural gas consumption; Peat consumption; Domestic oil deliveries; Import prices of oil; Price development of principal oil products; Fuel prices for power production; Total energy consumption by source; Electricity supply; Energy imports by country of origin in 1993; Energy exports by recipient country in 1993; Consumer prices of liquid fuels; Consumer prices of hard coal and natural gas, prices of indigenous fuels; Average electricity price by type of consumer; Price of district heating by type of consumer and Excise taxes and turnover taxes included in consumer prices of some energy sources

 10. Energy economics

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Develi, Abdulkadir; Kaynak, Selahattin (eds.)

  2012-07-01

  Energy resources, the basic input in every area of the economy, have a fundamental function for society's welfare. Traditional energy resources are, however, rapidly decreasing. Energy supply has been falling behind in meeting global demand, and is causing increased focus on efficiency and economy concepts in recent energy policies. Since the existing energy resources are not spread evenly among the countries, but instead are concentrated in certain regions and countries, a monopolistic situation arises. Equally, supply assurance is an issue, since the energy supply is held by certain regions and countries who have monopolistic pricing power. Both the EU and many other countries are studying how to marketize energy. This book focuses on the importance of energy and the problems posed by it. It will be useful for the academic community, related sectors and decision makers.

 11. Energy Analysis.

  Science.gov (United States)

  Bazjanac, Vladimir

  1981-01-01

  The Aquatic Center at Corvallis (Oregon) is analyzed for energy use. Energy conservation in the building would be accomplished best through heavy insulation of exterior surfaces and the maximization of passive solar gain. (Author/MLF)

 12. Energy infrastructure: hydrogen energy system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Veziroglu, T N

  1979-02-01

  In a hydrogen system, hydrogen is not a primary source of energy, but an intermediary, an energy carrier between the primary energy sources and the user. The new unconventional energy sources, such as nuclear breeder reactors, fusion reactors, direct solar radiation, wind energy, ocean thermal energy, and geothermal energy have their shortcomings. These shortcomings of the new sources point out to the need for an intermediary energy system to form the link between the primary energy sources and the user. In such a system, the intermediary energy form must be transportable and storable; economical to produce; and if possible renewable and pollution-free. The above prerequisites are best met by hydrogen. Hydrogen is plentiful in the form of water. It is the cheapest synthetic fuel to manufacture per unit of energy stored in it. It is the least polluting of all of the fuels, and is the lightest and recyclable. In the proposed system, hydrogen would be produced in large plants located away from the consumption centers at the sites where primary new energy sources and water are available. Hydrogen would then be transported to energy consumption centers where it would be used in every application where fossil fuels are being used today. Once such a system is established, it will never be necessary to change to any other energy system.

 13. Energy consumption and energy prices

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bentzen, J.

  1993-01-01

  Data are presented on energy consumption and energy prices related to a number of OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) lands covering the period 1951-1990. The information sources are described and the development of energy consumption and prices in Denmark are illustrated in relation to these other countries. The energy intensity (the relation between energy consumption and the gross national product) is dealt with. Here it is possible to follow development during the whole post-war period. It is generally understood that Denmark saved large amounts of energy after 1973-74 but, taken over the whole post-war period, savings and decline in energy-gross national product relations are less dramatic compared to conditions in other OECD countries. Energy coefficients or elasticities show the relative rise in consumption compared to the relative rise in gross national product (growth rate). This is shown to be typically unstable and an eventual connection with the amount of energy price increase and/or the growth rate of the national economy is considered. Results of Granger causuality tests on energy consumption, national income and energy prices are presented. Effective energy prices were very low in Denmark up to 1970 when they suddenly began to increase. Since the oil crisis Denmark's energy consumption has fallen whereas the other countries have used rather more energy than before. Effective promotion of energy savings must be seen in relation to the fact that the 1970 basis level of energy consumption and intensity was unusually high. The high effective energy prices have also encouraged energy savings in Denmark. (AB)

 14. Energy trading

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beckmann, K.; Schroeter, S.

  2009-01-01

  Two brief articles and two interviews deal with the subject of energy trading. Power and gas exchanges in Europe multiply, but, experts say, we are nowhere near a mature, integrated European energy market as yet. Trading regulations need to be improved and harmonised and interconnections expanded. European Energy Review assesses the state of energy trading in Europe and interviews the ceo's of NordPool (the Nordic power exchange) and APX (Amsterdam Power Exchange)

 15. Energy storage

  CERN Document Server

  Brunet, Yves

  2013-01-01

  Energy storage examines different applications such as electric power generation, transmission and distribution systems, pulsed systems, transportation, buildings and mobile applications. For each of these applications, proper energy storage technologies are foreseen, with their advantages, disadvantages and limits. As electricity cannot be stored cheaply in large quantities, energy has to be stored in another form (chemical, thermal, electromagnetic, mechanical) and then converted back into electric power and/or energy using conversion systems. Most of the storage technologies are examined: b

 16. Geothermal energy

  OpenAIRE

  Manzella A.

  2017-01-01

  Geothermal technologies use renewable energy resources to generate electricity and direct use of heat while producing very low levels of greenhouse-gas (GHG) emissions. Geothermal energy is the thermal energy stored in the underground, including any contained fluid, which is available for extraction and conversion into energy products. Electricity generation, which nowadays produces 73.7 TWh (12.7 GW of capacity) worldwide, usually requires geothermal resources temperatures of over 100 °C. Fo...

 17. Energy efficiency

  International Nuclear Information System (INIS)

  2010-01-01

  After a speech of the CEA's (Commissariat a l'Energie Atomique) general administrator about energy efficiency as a first rank challenge for the planet and for France, this publications proposes several contributions: a discussion of the efficiency of nuclear energy, an economic analysis of R and D's value in the field of fourth generation fast reactors, discussions about biofuels and the relationship between energy efficiency and economic competitiveness, and a discussion about solar photovoltaic efficiency

 18. Energy Storage.

  Science.gov (United States)

  Eaton, William W.

  Described are technological considerations affecting storage of energy, particularly electrical energy. The background and present status of energy storage by batteries, water storage, compressed air storage, flywheels, magnetic storage, hydrogen storage, and thermal storage are discussed followed by a review of development trends. Included are…

 19. Geothermal energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1992-01-01

  This chapter discusses the role of geothermal energy may have on the energy future of the US. The topics discussed in the chapter include historical aspects of geothermal energy, the geothermal resource, hydrothermal fluids, electricity production, district heating, process heating, geopressured brines, technology and costs, hot dry rock, magma, and environmental and siting issues

 20. Energy taxation

  International Nuclear Information System (INIS)

  2001-06-01

  This study presents the energy taxation, as an energy policy tool, applied to the fossil fuels and to the electric power. Taxes, tax revenue and taxation in function of the energy content or the carbon content are discussed. Many tables and statistical data illustrate this analysis and allow the comparison with other countries in Europe. (A.L.B.)

 1. Energy research

  International Nuclear Information System (INIS)

  1979-03-01

  Status reports are given for the Danish Trade Ministry's energy research projects on uranium prospecting and extraction, oil and gas recovery, underground storage of district heating, electrochemical energy storage systems, wind mills, coal deposits, coal cambustion, energy consumption in buildings, solar heat, biogas, compost heat. (B.P.)

 2. ENERGY POLICY

  OpenAIRE

  Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Marmara Üniversitesi

  2015-01-01

  John Mitchell considers EU policies on energy supply security; Tera Allas on energy security of supply in the UK: the way forward; Peter Odell assesses public/private partnerships on the UKCS; Olivier Appert provides an overview of French energy policy.

 3. Energy audit for energy conservation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kanetkar, V.V.

  1996-01-01

  Energy audit is a very effective management tool for betterment of plant performance. The energy audit has a problem solving approach rather than a fault finding technique. The energy conservation is a rational use of energy. It has been the experience of the developed countries that energy is one issue which results into cost savings with relatively much less efforts/cost in comparison with other resources used in production, development and adoption of energy efficiency equipment and practices in most of production process has been the result of same technique. (author). 1 tab

 4. Wind Energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beurskens, H.J.M. [SET Analysis, Kievitlaan 26, 1742 AD Schagen (Netherlands); Brand, A.J. [Energy research Centre of the Netherlands ECN, Unit Wind Energy, P.O. Box 1, 1755 ZG Petten (Netherlands)

  2013-02-15

  Over the years, wind energy has become a major source of renewable energy worldwide. The present chapter addresses the wind resource, which is available for exploitation for large-scale electricity production, and its specific physical properties. Furthermore, the technical options available to convert the energy of the air flow into mechanical energy and electricity are described. Specific problems of large-scale integration of wind energy into the grid as well as the present and future market developments are described in this chapter. Finally, environmental aspects are discussed briefly.

 5. Nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wethe, Per Ivar

  2009-01-01

  Today we know two forms of nuclear energy: fission and fusion. Fission is the decomposition of heavy nuclei, while fusion is the melting together of light nuclei. Both processes create a large surplus of energy. Technologically, we can currently only use fission to produce energy in today's nuclear power plants, but there is intense research worldwide in order to realize a controlled fusion process. In a practical context, today's nuclear energy is a sustained source of energy since the resource base is virtually unlimited. When fusion technology is realized, the resource supply will be a marginal problem. (AG)

 6. Energy 93, energy in Israel

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shilo, D.; Bar Mashiah, D.; Er-El, J.

  1993-01-01

  For the first time this report includes a chapter entitles 'energy and peace'. Following is an overview of israel's energy economy and some principal initiatives in its various sectors during 1992/93 period. 46 figs, 13 tabs

 7. Energy catastrophes and energy consumption

  International Nuclear Information System (INIS)

  Davis, G.

  1991-01-01

  The possibility of energy catastrophes in the production of energy serves to make estimation of the true social costs of energy production difficult. As a result, there is a distinct possibility that the private marginal cost curve of energy producers lies to the left or right of the true cost curve. If so, social welfare will not be maximized, and underconsumption or overconsumption of fuels will exist. The occurrence of energy catastrophes and observance of the market reaction to these occurrences indicates that overconsumption of energy has been the case in the past. Postulations as to market reactions to further energy catastrophes lead to the presumption that energy consumption levels remain above those that are socially optimal

 8. Renewable Energy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Bent Erik

  Bent Sorensen’s Renewable Energy: Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and Planning, Fifth Edition, continues the tradition by providing a thorough and current overview of the entire renewable energy sphere. Since its first edition, this standard reference source helped put...... renewable energy on the map of scientific agendas. Several renewable energy solutions no longer form just a marginal addition to energy supply, but have become major players, with the promise to become the backbone of an energy system suitable for life in the sustainability lane. This volume is a problem...... structured around three parts in order to assist readers in focusing on the issues that impact them the most for a given project or question. PART I covers the basic scientific principles behind all major renewable energy resources, such as solar, wind, and biomass. PART II provides in-depth information...

 9. Energy needs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maxey, M.N.

  1982-06-01

  There seems to be a trend towards expecting energy conservation to be a panacea for the world's ills. In fact, a global perspective on energy needs shows that more, not less, energy is needed and technological innovation in energy sources is essential in order to meet the needs of more than just the developed countries. Energy-intensive technology is the amplification of our natural resources rather than their depletion. A fundamental bioethical principle must be established if we are to analyze and organize scientific evidence about hazards from currently feasible energy resources, and separate genuine from counterfeit claims to credibility. In particular, public fears about radiation hazards and radioactive waste disposal are influenced too much by rhetorical cleverness and forensic skills of a vociferous minority. Potential hazard management is ethically equitable only if it is proportioned to actual basic harm that can be identified and reduced by expenditures of human effort, time and money

 10. Evaluating energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gates, D.M.

  1985-01-01

  Intended as a primer on the relationship between the development and use of various energy resources and resulting ecological consequences, the book is designed for a course that can serve students with or without much background in the biological or physical sciences. A review is presented of the major concepts used in atmospheric science, the general picture of energy principles and laws, the status of energy resources both in the United States and worldwide, and an analysis of how questions of energy demand are approached. Three classes of energy sources are addressed: solar, biomass, and coal. The ecological impacts of carbon dioxide, acid deposition, petroleum, electrical power-generation, and nuclear technology are discussed. Also given is a discussion of alternative technologies in energy production

 11. Energy storage

  Science.gov (United States)

  Kaier, U.

  1981-04-01

  Developments in the area of energy storage are characterized, with respect to theory and laboratory, by an emergence of novel concepts and technologies for storing electric energy and heat. However, there are no new commercial devices on the market. New storage batteries as basis for a wider introduction of electric cars, and latent heat storage devices, as an aid for solar technology applications, with satisfactory performance standards are not yet commercially available. Devices for the intermediate storage of electric energy for solar electric-energy systems, and for satisfying peak-load current demands in the case of public utility companies are considered. In spite of many promising novel developments, there is yet no practical alternative to the lead-acid storage battery. Attention is given to central heat storage for systems transporting heat energy, small-scale heat storage installations, and large-scale technical energy-storage systems.

 12. Transporation Energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Clifford Mirman; Promod Vohra

  2012-06-30

  This Transportation Energy Project is comprised of four unique tasks which work within the railroad industry to provide solutions in various areas of energy conservation. These tasks addressed: energy reducing yard related decision issues; alternate fuels; energy education, and energy storage for railroad applications. The NIU Engineering and Technology research team examined these areas and provided current solutions which can be used to both provide important reduction in energy usage and system efficiency in the given industry. This project also sought a mode in which rural and long-distance education could be provided. The information developed in each of the project tasks can be applied to all of the rail companies to assist in developing efficiencies.

 13. Wind energy.

  Science.gov (United States)

  Leithead, W E

  2007-04-15

  From its rebirth in the early 1980s, the rate of development of wind energy has been dramatic. Today, other than hydropower, it is the most important of the renewable sources of power. The UK Government and the EU Commission have adopted targets for renewable energy generation of 10 and 12% of consumption, respectively. Much of this, by necessity, must be met by wind energy. The US Department of Energy has set a goal of 6% of electricity supply from wind energy by 2020. For this potential to be fully realized, several aspects, related to public acceptance, and technical issues, related to the expected increase in penetration on the electricity network and the current drive towards larger wind turbines, need to be resolved. Nevertheless, these challenges will be met and wind energy will, very likely, become increasingly important over the next two decades. An overview of the technology is presented.

 14. Dark energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang, Yun

  2010-01-01

  Dark energy research aims to illuminate the mystery of the observed cosmic acceleration, one of the fundamental problems in physics and astronomy today. This book presents a systematic and detailed review of the current state of dark energy research, with the focus on the examination of the major observational techniques for probing dark energy. It can be used as a textbook to train students and others who wish to enter this extremely active field in cosmology.

 15. Geothermal energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rummel, F.; Kappelmeyer, O.; Herde, O.A.

  1992-01-01

  Objective of this brochure is to present the subject Geothermics and the possible use of geothermal energy to the public. The following aspects will be refered to: -present energy situation -geothermal potential -use of geothermal energy -environemental aspects -economics. In addition, it presents an up-dated overview of geothermal projects funded by the German government, and a list of institutions and companies active in geothermal research and developments. (orig./HP) [de

 16. Energy knowledge

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shove, E. [Lancaster Univ., Centre for the Study of Environmental Change (United Kingdom)

  1997-11-01

  James Thurber`s grandmother `lived the latter years of her life in the horrible suspicion that electricity was dripping invisibly all over the house`. The idea that electricity might leak from empty light sockets is both bizarre and at the same time strangely plausible. Delivered in a variety of forms, gas, electricity, oil, coal, wood etc.; energy permits countless services and is embodied in almost everything we find around us. Both everywhere, and nowhere, it remains a mysterious if not magical feature of everyday life. So the image of leaking light sockets is appealing not just because it is a quaintly ridiculous idea conjured up by a confused old lady but because it precisely articulates lingering uncertainty about the intangible qualities of this most pervasive resource. Taking the invisibility of energy as a point of departure, this paper explores the different kind of knowledge we have of energy use. Although the technologies of domestic energy measurement are familiar enough, we know what a meter looks like and we all get energy bills, it still requires an act of faith to believe in the `reality` of energy consumption. Those who have learned the official languages of energy efficiency have access to richer vocabularies of revealing terminology and can talk more confidently in terms of kilowatts, U values and the rest. But how do these different knowledge relate, and how do different ways of knowing energy influence perceptions of the possibilities and problems of energy conservation? In exploring these issues, the paper re-examines theories of energy and knowledge implicit in energy policy and energy related research. (au) 22 refs.

 17. Applied energy an introduction

  CERN Document Server

  Abdullah, Mohammad Omar

  2012-01-01

  Introduction to Applied EnergyGeneral IntroductionEnergy and Power BasicsEnergy EquationEnergy Generation SystemsEnergy Storage and MethodsEnergy Efficiencies and LossesEnergy industry and Energy Applications in Small -Medium Enterprises (SME) industriesEnergy IndustryEnergy-Intensive industryEnergy Applications in SME Energy industriesEnergy Sources and SupplyEnergy SourcesEnergy Supply and Energy DemandEnergy Flow Visualization and Sankey DiagramEnergy Management and AnalysisEnergy AuditsEnergy Use and Fuel Consumption StudyEnergy Life-Cycle AnalysisEnergy and EnvironmentEnergy Pollutants, S

 18. Solar energy

  Science.gov (United States)

  Rapp, D.

  1981-01-01

  The book opens with a review of the patterns of energy use and resources in the United States, and an exploration of the potential of solar energy to supply some of this energy in the future. This is followed by background material on solar geometry, solar intensities, flat plate collectors, and economics. Detailed attention is then given to a variety of solar units and systems, including domestic hot water systems, space heating systems, solar-assisted heat pumps, intermediate temperature collectors, space heating/cooling systems, concentrating collectors for high temperatures, storage systems, and solar total energy systems. Finally, rights to solar access are discussed.

 19. Energy: nuclear energy; Energies: l'energie nucleaire

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lung, M. [Societe Generale pour les Techniques Nouvelles (SGN), 78 - Saint-Quentin-en-Yvelines (France)

  2000-11-01

  Convinced that the nuclear energy will be the cleaner, safer, more economical and more respectful of the environment energy of the future, the author preconizes to study the way it can be implemented, to continue to improve its production, to understand its virtues and to better inform the public. He develops this opinion in the presentation of the principal characteristics of the nuclear energy: technology, radioactive wastes, radiation protection, the plutonium, the nuclear accidents, the proliferation risks, the economics and nuclear energy and competitiveness, development and sustainability. (A.L.B.)

 20. Ocean energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  2006-01-01

  This annual evaluation is a synthesis of works published in 2006. Comparisons are presented between the wind power performances and European Commission White Paper and Biomass action plan objectives. The sector covers the energy exploitation of all energy flows specifically supplied by the seas and oceans. At present, most efforts in both research and development and in experimental implementation are concentrated on tidal currents and wave power. 90% of today worldwide ocean energy production is represented by a single site: the Rance Tidal Power Plant. Ocean energies must face up two challenges: progress has to be made in finalizing and perfecting technologies and costs must be brought under control. (A.L.B.)

 1. Soft energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lovins, A.B.

  1978-01-01

  A compact energy concept opposes the existing development course of energy supply. This concept does without projects for opening-up oil and gas occurrences in the Arctic and in offshore seas, and also without a further extension of nuclear energy. Energy consumption is to be stabilized in the long-run on today's level by a utilization of energy which is to be substantially improved in a technical and economic respect. Oil and gas are to be replaced by 'soft', regenerative, mainly decentralized energy sources, in the course of about 30 years time. Solar energy is to be used for heating and service water, biogas as motor fuel being generated primarily from reference which will come from agriculture and forestry. Wind and hydroelectric power are to be used for generating electricity. In the first part, concepts for the present and future energy policy are discussed, in the second part, a lot of figures are given, supporting the respective arguments. In the third part the relationships between social and energy-economic developments are pointed out. (UA) [de

 2. Energy fiscality

  International Nuclear Information System (INIS)

  2001-07-01

  This report gives a general presentation of energy fiscality in France: taxes on energy, mechanisms of stabilization of government's fiscal incomes in case of significant oil prices change, some particularities of energy taxes, the fiscality according to the energy content and according to the carbon content. The fiscality of petroleum products (automotive fuels and other products), natural gas and electricity in France is presented in appendixes together with a comparison of the fiscality in use in the rest of Europe (automotive fuels, domestic fuels, natural gas and electricity for domestic use and for industrial use). (J.S.)

 3. Geothermal energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Le Du, H.; Bouchot, V.; Lopez, S.; Bialkowski, A.; Colnot, A.; Rigollet, C.; Sanjuan, B.; Millot, R.; Brach, M.; Asmundsson, R.; Giroud, N.

  2010-01-01

  Geothermal energy has shown a revival for several years and should strongly develop in a near future. Its potentiality is virtually unexhaustible. Its uses are multiple and various: individual and collective space heating, heat networks, power generation, heat storage, heat exchanges etc.. Re-launched by the demand of renewable energy sources, geothermal energy has become credible thanks to the scientific works published recently which have demonstrated its economical and technical relevance. Its image to the public is changing as well. However, lot of work remains to do to make geothermal energy a real industry in France. Several brakes have to be removed rapidly which concern the noise pollution of geothermal facilities, the risk of bad results of drillings, the electricity costs etc. This dossier gives an overview of today's main research paths in the domain of geothermal energy: 1 - geothermal energy in France: historical development, surface and deep resources, ambitions of the French national energy plan (pluri-annual investment plan for heat generation, incentives, regional 'climate-air-energy' schemes), specific regulations; 2 - geothermal energy at the city scale - sedimentary basins: Ile-de-France 40 years of Dogger reservoir exploitation, potentialities of clastic reservoirs - the Chaunoy sandstones example; 3 - geothermal power generation: conventional reservoirs - the Bouillante model (Guadeloupe, French Indies); the Soultz-sous-Forets pilot plant (Bas-Rhin, France); the supercritical reservoirs - the Krafla geothermal area (Iceland). (J.S.)

 4. Renewable Energy

  NARCIS (Netherlands)

  Turkenburg, W.C.; Arent, D.; Bertani, R.; Faaij, A.P.C.; Hand, M.; Krewitt, W.; Larson, E.D.; Lund, J.; Mehos, M.; Merrigan, T.; Mitchell, C.; Moreira, J.R.; Sinke, W.C.; Sonntag-O'Brien, V.; Thresher, B.; Sark, W.G.J.H.M. van; Usher, E.

  2012-01-01

  This chapter presents an in-depth examination of major renewable energy technologies, including their installed capacity and energy supply in 2009 , the current state of market and technology development, their economic and financial feasibility in 2009 and in the near future, as well as major

 5. Renewable energy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Birgitte Egelund

  2016-01-01

  Renewable energy projects are increasingly confronted by local opposition, which delays and sometimes even prevents their implementation. This reflects the frequent gap between support for the general idea of renewables as a strategy for reducing carbon emissions, and acceptance of renewable energy...

 6. Energy sources

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1972-01-01

  A study carried out around 1970 on the world energy future is described. One method is based on world energy evaluations extrapolated to 1985 and 2000. The other one is prospective and tries to account for changes in life style and technology and relations with the developing countries [fr

 7. Nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reuss, Paul

  2012-01-01

  With simple and accessible explanations, this book presents the physical principles, the history and industrial developments of nuclear energy. More than 25 years after the Chernobyl accidents and few months only after the Fukushima one, it discusses the pros and cons of this energy source with its assets and its risks. (J.S.)

 8. Solar energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1992-01-01

  This chapter discusses the role solar energy may have in the energy future of the US. The topics discussed in the chapter include the solar resource, solar architecture including passive solar design and solar collectors, solar-thermal concentrating systems including parabolic troughs and dishes and central receivers, photovoltaic cells including photovoltaic systems for home use, and environmental, health and safety issues

 9. Geothermal Energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Haluska, Oscar P.; Tangir, Daniel; Perri, Matias S.

  2002-01-01

  A general overview of geothermal energy is given that includes a short description of the active and stable areas in the world. The possibilities of geothermal development in Argentina are analyzed taking into account the geothermal fields of the country. The environmental benefits of geothermal energy are outlined

 10. News: energies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Willot, D.

  2003-01-01

  At the beginning of 2003 the French government launched a national debate about the energies. 6 conferences are due to be held during the first semester. The opening conference in Paris was dedicated to the distribution of energy resources in the world, to the struggle against climate warming and to the opening and deregulation of markets. The following conferences that will take place in Strasbourg, Nice, Bordeaux and Rennes will focus on topics such as controlling the energy consumption in industries, companies and households, and reviewing the pros and cons of the different sources of energy. The ending conference will be held in Paris, the participants will try to find consistencies in the previous debates and will draw some conclusions that will help the French authorities to define the next energy policy. (A.C.)

 11. Energy alternatives

  International Nuclear Information System (INIS)

  1981-01-01

  English. A special committe of the Canadian House of Commons was established on 23 May 1980 to investigate the use of alternative energy sources such as 'gasohol', liquified coal, solar energy, methanol, wind and tidal power, biomass, and propane. In its final report, the committee envisions an energy system for Canada based on hydrogen and electricity, using solar and geothermal energy for low-grade heat. The committe was not able to say which method of generating electricty would dominate in the next century, although it recommends that fossil fuels should not be used. The fission process is not specifically discussed, but the outlook for fusion was investigated, and continued governmental support of fusion research is recommended. The report proposes some improvements in governmental energy organizations and programs

 12. Energy Monitoring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Claus T.; Madsen, Dines; Christiensen, Thomas

  Energy measurement has become an important aspect of our daily lives since we have learned that energy consumption, is one of the main source of global warming. Measuring instruments varies from a simple watt-meter to more sophisticated microprocessor control devices. The negative effects...... that fossil fuels induce on our environment has forced us to research renewable energy such as sunlight, wind etc. This new environmental awareness has also helped us to realize the importance of monitoring and controlling our energy use. The main purpose in this research is to introduce a more sophisticated...... but affordable way to monitor energy consumption of individuals or groups of home appliances. By knowing their consumption the utilization can be regulated for more efficient use. A prototype system has been constructed to demonstrate our idea....

 13. Energy questions

  International Nuclear Information System (INIS)

  1980-01-01

  This Working Paper is about the energy crisis. Its chief aim is to give a lot of information about the various sources of energy and the problems about the supply and the use of them. It is in five parts. Part One illustrates the importance of energy in the world economy and particularly in Britain. Part Two describes the various sources of energy; coal, oil, gas, electricity and nuclear, and discusses the renewable sources and energy conservation. Part Three gives arguments for and against a nuclear future. Part Four describes the debate in the Churches on the nuclear option and Part Five sets out some theological and ethical themes relevant to responsible decision making on these matters. (author)

 14. Energy Magazine

  International Nuclear Information System (INIS)

  1999-01-01

  The present issue of the Energy Magazine is including a summary of the six years of implementation of the energy and sustainable development project, which also includes the participation of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). The substantially parameters and indicators defined by this project have been applied in case studies for Bolivia, Brazil, Colombia, Chile and El Salvador and have yielded sound results. A few pages are dedicated to highlight the preliminary results stemming from the initiative aimed at promoting hydropower projects that OLADE started with the Government of Quebec last year. The main themes included are: Energy efficiency in OLADE-GTZ cooperation. Liberalization and energy development, Energy statistics

 15. Energy quality

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stern, David I.

  2010-01-01

  This paper develops economic definitions of energy quality for individual fuels and energy aggregates. There are use- and exchange-value concepts, as well as marginal and total measures, of energy quality. A factor augmentation or quality coefficients approach corresponds to the use-value definition while indicators based on distance functions and relative prices are exchange-value based definitions. These indicators are identical when the elasticity of substitution between fuels is infinity but diverge or cannot be computed for other interfuel elasticities of substitution. When the elasticity of substitution is zero only the quality coefficients approach is defined. I also show that 1) the ratio of an energy volume index to aggregate joules cannot be considered a complete indicator of aggregate energy quality as it does not account for quality changes in the component fuels 2) demand curve integrals do not provide information on relative use-values or fuel qualities when the elasticity of substitution is unity or less. (author)

 16. Energy quality

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stern, David I. [Arndt-Corden Division of Economics, Crawford School of Economics and Government and Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Australian National University, Canberra, ACT 0200 (Australia)

  2010-05-15

  This paper develops economic definitions of energy quality for individual fuels and energy aggregates. There are use- and exchange-value concepts, as well as marginal and total measures, of energy quality. A factor augmentation or quality coefficients approach corresponds to the use-value definition while indicators based on distance functions and relative prices are exchange-value based definitions. These indicators are identical when the elasticity of substitution between fuels is infinity but diverge or cannot be computed for other interfuel elasticities of substitution. When the elasticity of substitution is zero only the quality coefficients approach is defined. I also show that 1) the ratio of an energy volume index to aggregate joules cannot be considered a complete indicator of aggregate energy quality as it does not account for quality changes in the component fuels 2) demand curve integrals do not provide information on relative use-values or fuel qualities when the elasticity of substitution is unity or less. (author)

 17. Energy Choices. Energy markets; Vaegval Energi. Energimarknader

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Damsgaard, Niclas (Econ Poeyry AB, Stockholm (Sweden))

  2008-12-15

  Each of the major energy markets for oil, coal, natural gas, biofuels and electricity has its own character. But markets are dependent on each other in an often complicated way. This interconnection has become even more complex since the market for emissions trading began in Europe in 2005. This report describes the current situation of the different energy markets but also the relationships between them, and some possible future scenarios. The oil market is global, but is dominated by a few producing countries. Coal is traded on the international market with good competition and over time probably a stable price. Other markets are more regional or even local. One example is the natural gas market. In the current situation of natural gas is not particularly important for Sweden's energy supply, but very much so in a European perspective. There may be repercussions also in Sweden. The gas price ups and downs are important for the price of emission rights and electricity. Biofuel markets ranging from global markets, such as ethanol, to regional or local markets, depending on processing. Only with the creation of a single trading venue, Nordpool was a common pricing of electricity possible in the Nordic region. In the near future we will have a common electricity market covering at least the Nordic region and northwestern Europe. This does not mean that prices will become equalized, for that further expansion of the transmission capacity is needed. It is possible to imagine several scenarios for future energy markets, but the interaction between the different markets will persist. To develop appropriate instruments is of great importance to achieve the political objectives in the energy field the next decade

 18. Ocean energies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Charlier, R.H.; Justus, J.R.

  1993-01-01

  This timely volume provides a comprehensive review of current technology for all ocean energies. It opens with an analysis of ocean thermal energy conversion (OTEC), with and without the use of an intermediate fluid. The historical and economic background is reviewed, and the geographical areas in which this energy could be utilized are pinpointed. The production of hydrogen as a side product, and environmental consequences of OTEC plants are considered. The competitiveness of OTEC with conventional sources of energy is analysed. Optimisation, current research and development potential are also examined. Separate chapters provide a detailed examination of other ocean energy sources. The possible harnessing of solar ponds, ocean currents, and power derived from salinity differences is considered. There is a fascinating study of marine winds, and the question of using the ocean tides as a source of energy is examined, focussing on a number of tidal power plant projects, including data gathered from China, Australia, Great Britain, Korea and the USSR. Wave energy extraction has excited recent interest and activity, with a number of experimental pilot plants being built in northern Europe. This topic is discussed at length in view of its greater chance of implementation. Finally, geothermal and biomass energy are considered, and an assessment of their future is given. The authors also distinguished between energy schemes which might be valuable in less-industrialized regions of the world, but uneconomical in the developed countries. A large number of illustrations support the text. This book will be of particular interest to energy economists, engineers, geologists and oceanographers, and to environmentalists and environmental engineers

 19. Energy sector

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-01-01

  Within the framework of assessing the state of the environment in Lebanon, this chapter describes primary energy demand, the electricity generating sector and environmental impacts arising from the energy sector.Apart from hydropower and traditional energy sources, which together represent 1.7% of energy consumption, all energy in Lebanon derives from imported petroleum products and some coal.Tables present the imports of different petroleum products (Gasoil, Kerosene, fuel oil, coal etc...), their use, the energy balance and demand.Energy pricing and pricing policies, formal and informal electricity generations in Lebanon are described emphasized by tables. The main environmental impacts are briefly summarized. Thermal power stations give rise to emissions of Sulphur dioxide (SO 2 ), particulates, oxides of nitrogen (NO x ) and CO/CO 2 from combustion of primary fuel informally generated power from both industry and domestic consumption produce particulate materials and emissions of NO x and SO 2 projected emissions of SO 2 from the power sector with the present generating capacity and with the new combined cycle power plants in operation are shown. Other environmental impacts are described. Recommendations for supply and environment policy are presented

 20. Geothermal energy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manzella A.

  2017-01-01

  Full Text Available Geothermal technologies use renewable energy resources to generate electricity and direct use of heat while producing very low levels of greenhouse-gas (GHG emissions. Geothermal energy is the thermal energy stored in the underground, including any contained fluid, which is available for extraction and conversion into energy products. Electricity generation, which nowadays produces 73.7 TWh (12.7 GW of capacity worldwide, usually requires geothermal resources temperatures of over 100 °C. For heating, geothermal resources spanning a wider range of temperatures can be used in applications such as space and district heating (and cooling, with proper technology, spa and swimming pool heating, greenhouse and soil heating, aquaculture pond heating, industrial process heating and snow melting. Produced geothermal heat in the world accounts to 164.6 TWh, with a capacity of 70.9 GW. Geothermal technology, which has focused for decades on extracting naturally heated steam or hot water from natural hydrothermal reservoirs, is developing to more advanced techniques to exploit the heat also where underground fluids are scarce and to use the Earth as a potential energy battery, by storing heat. The success of the research will enable energy recovery and utilization from a much larger fraction of the accessible thermal energy in the Earth’s crust.

 1. Geothermal energy

  Science.gov (United States)

  Manzella, A.

  2017-07-01

  Geothermal technologies use renewable energy resources to generate electricity and direct use of heat while producing very low levels of greenhouse-gas (GHG) emissions. Geothermal energy is the thermal energy stored in the underground, including any contained fluid, which is available for extraction and conversion into energy products. Electricity generation, which nowadays produces 73.7 TWh (12.7 GW of capacity) worldwide, usually requires geothermal resources temperatures of over 100 °C. For heating, geothermal resources spanning a wider range of temperatures can be used in applications such as space and district heating (and cooling, with proper technology), spa and swimming pool heating, greenhouse and soil heating, aquaculture pond heating, industrial process heating and snow melting. Produced geothermal heat in the world accounts to 164.6 TWh, with a capacity of 70.9 GW. Geothermal technology, which has focused for decades on extracting naturally heated steam or hot water from natural hydrothermal reservoirs, is developing to more advanced techniques to exploit the heat also where underground fluids are scarce and to use the Earth as a potential energy battery, by storing heat. The success of the research will enable energy recovery and utilization from a much larger fraction of the accessible thermal energy in the Earth's crust.

 2. Energy perspectives

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tissot, B.

  2005-01-01

  In France and in Europe, the political vision of energy production has not yet been taken to heart as much as its importance merits, despite a certain awareness of the gravity of the phenomena within the population. It would already be very difficult to halve the consumption of fossil fuels in France in 2050, without a swift and profound change in our energy-consumption choices (in particular in transport) and a considerable research effort. To divide it by four seems unrealistic, since France, unlike other countries, has already benefited from the transition from electricity produced from fossil fuels to nuclear electricity which does not emit CO 2 . A major evolution in energy, in Europe and throughout the World, is inevitable in the course of the century. To prevent this from being too violent and painful, a process of fundamental research and technological development should be launched forthwith, in all fields of energy production, storage and use, with a large effort supported by major research programmes. Some recommendations are given for the main research fields that should be: capture and long term storage of CO 2 , energy savings in transport, energy supply to large cities and nuclear power plant enhancement, hydrogen storage, wind energy and its unavailability problem, use of forest resources, photovoltaic electricity in rural and isolated regions, temporary storage of electricity

 3. Hydro-energy; Energie hydraulique

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bacher, P. [Electricite de France (EDF), 75 - Paris (France); Tardieu, B. [Coyne et Bellier, 92 - Gennevilliers (France)

  2005-07-01

  The first part of this study concerns the different type of hydraulic works. The second part presents the big hydro-energy, its advantages and disadvantages, the industrial risks, the electric power transport network, the economy and the development perspectives. The third part presents the little hydro-energy, its advantages and disadvantages, the decentralized production and the development perspectives. (A.L.B.)

 4. Ocean energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  2009-01-01

  There are 5 different ways of harnessing ocean energy: tides, swells, currents, osmotic pressure and deep water thermal gradients. The tidal power sector is the most mature. A single French site - The Rance tidal power station (240 MW) which was commissioned in 1966 produces 90% of the world's ocean energy. Smaller scale power stations operate around the world, 10 are operating in the European Union and 5 are being tested. Underwater generators and wave energy converters are expanding. In France a 1 km 2 sea test platform is planned for 2010. (A.C.)

 5. Energy swaps

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kellett, Jack

  1999-01-01

  This chapter reviews the range of available energy swap structures giving details of the plain vanilla, differential, margin or crack, participation, double-up, extendable, pre-paid, off-market, and curve-lock and backwardation swaps. The application of energy swaps, end-user benefits and concerns, the structure of the swap market, comparisons with other swap markets, market sectors, and energy swaps in financing structures are described. The role of the intermediary, and future developments are examined. The pricing of a swap and success in the swaps market are discussed

 6. Energy materials

  CERN Document Server

  Bruce, Duncan W; Walton, Richard I

  2011-01-01

  In an age of global industrialisation and population growth, the area of energy is one that is very much in the public consciousness. Fundamental scientific research is recognised as being crucial to delivering solutions to these issues, particularly to yield novel means of providing efficient, ideally recyclable, ways of converting, transporting and delivering energy. This volume considers a selection of the state-of-the-art materials that are being designed to meet some of the energy challenges we face today. Topics are carefully chosen that show how the skill of the synthetic chemist can

 7. Geothermal energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lemale, J.

  2009-01-01

  The geothermal energy, listed among the new and renewable energy sources, is characterized by a huge variety of techniques and applications. This book deals with the access to underground geothermal resources and with their energy valorization as well. After a presentation of the main geological, hydrogeological and thermal exploitation aspects of this resource, the book presents the different geothermal-related industries in detail, in particular the district heating systems, the aquifer-based heat pumps, the utilizations in the agriculture, fishery and balneology sectors, and the power generation. (J.S.)

 8. Clean energy, renewable energies; Energie propre, energies renouvelables

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-09-01

  This document is the compilation of the 4 issues of the 'energie propre - energie renouvelables' newsletter published by the regional energy agency of Provence-Alpes-Cote d'Azur region (ARENE). Each issue is a technical file presenting a particular facility or installation: the pico-hydraulic power plant of the Allos lake (Mercantour, French Alps), the 'Chute de la Guerche' and 'Chute de Chastillon' hydraulic power plant exploited by the Isola town; the pico-hydraulic power plant of the drinkable water network of Hameau des Agnielles village, the direct solar thermal floor. (J.S.)

 9. Solar energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kruisheer, N.

  1992-01-01

  In five brief articles product information is given on solar energy applications with special attention to the Netherlands. After an introduction on solar energy availability in the Netherlands the developments in solar boiler techniques are dealt with. Solar water heaters have advantages for the environment, and government subsidies stimulate different uses of such water heaters. Also the developments of solar cells show good prospects, not only for developing countries, but also for the industrialized countries. In brief the developments in solar energy storage and the connection of solar equipment to the grid are discussed. Finally attention is paid to the applications of passive solar energy in the housing construction, the use of transparent thermal insulation and the developments of translucent materials. 18 figs., 18 ills

 10. Energy generation

  CSIR Research Space (South Africa)

  Osburn, L

  2009-02-01

  Full Text Available Current perceptions conjure images of photovoltaic panels and wind turbines when green building or sustainable development is discussed. How energy is used and how it is generated are core components of both green building and sustainable...

 11. Renewable Energies

  Science.gov (United States)

  Ditterich, Barbara

  2010-05-01

  The purpose of this project was to expose middle school students to a variety of alternative energy sources with a variety of practical applications. It was part of an Austria-wide IMST-project (IMST stands for innovation makes students strong). As part of this exposure, several classes of about 80 students visited a number of locations for alternative energy resources, including a hydroelectric site, a biological energy plant, a wind turbine manufacturing plant, a water purification station as well as others others. A short film was made to document the project in order that non-participants in the class could also gain knowledge on alternative energy. The three minute film will be shown at the poster.

 12. Energy Industry

  National Research Council Canada - National Science Library

  Butler, James; Bekbenbetov, Marat; Coffman, Katherine; Davies, Kirk; Farrar, Michael R; Fletcher, Scott N; Hall, Robert; Kljajic, Senad; Koprucu, Feza; Leek, Kevin

  2007-01-01

  ... technologies and use of alternative fuels. Specifically, the national energy policy should lead to one air quality standard for automobile emissions, articulate a clear position on reducing greenhouse gas emissions, increase the diversity...

 13. Energy options

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hampton, Michael

  1999-01-01

  This chapter focuses on energy options as a means of managing exposure to energy prices. An intuitive approach to energy options is presented, and traditional definitions of call and put options are given. The relationship between options and swaps, option value and option exercises, commodity options, and option pricing are described. An end-user's guide to energy option strategy is outlined, and straight options, collars, participating swaps and collars, bull and bear spreads, and swaption are examined. Panels explaining the defining of basis risk, and discussing option pricing and the Greeks, delta hedging, managing oil options using the Black-Scholes model, caps, floors and collars, and guidelines on hedging versus speculation with options are included in the paper

 14. Energy transition

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  2013-01-01

  The yearly environmental conference will hold on September 2013 to evaluate the negotiations led at the national and local levels for december 2012. The government will have then to decide of an energy programming bill which will be submitted to the Parliament at the beginning of the year 2014. 30 main propositions have emerged of the decentralised debates. One of them is the ecological taxation which raise the question of the gas oil and petrol taxation. The current environmental taxes are for almost three quarters of them taxes on energy consumptions and mainly on fossil energies. The Economic, Social and Environmental Council, gives his opinion on the way to find resources to ensure the ecological and energy transition while reducing the public deficit of the State. (O.M.)

 15. Energy coppice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mitchell, C.P.

  1991-01-01

  One form of renewable energy production involves the growing of energy coppice on agricultural land. It is important as it can be grown on those areas of agricultural land which are surplus to agricultural production. Hence it can be seen as an alternative farm crop, and as such, a possible solution to the problem of agricultural surpluses as well as providing a source of energy. Studies have indicated that up to one million hectares of land surplus to agricultural production may be suitable for growing energy coppice. However, its development as an agricultural crop will only happen if it can be produced at costs competitive with alternative fuels and there is a reliable and long term market offering good returns. (author)

 16. Solar Energy

  Science.gov (United States)

  Building Design and Construction, 1977

  1977-01-01

  Describes 21 completed projects now using solar energy for heating, cooling, or electricity. Included are elementary schools in Atlanta and San Diego, a technical school in Detroit, and Trinity University in San Antonio, Texas. (MLF)

 17. Energy efficiency

  International Nuclear Information System (INIS)

  Marvillet, Ch.; Tochon, P.; Mercier, P.

  2004-01-01

  World energy demand is constantly rising. This is a legitimate trend, insofar as access to energy enables enhanced quality of life and sanitation levels for populations. On the other hand, such increased consumption generates effects that may be catastrophic for the future of the planet (climate change, environmental imbalance), should this growth conform to the patterns followed, up to recent times, by most industrialized countries. Reduction of greenhouse gas emissions, development of new energy sources and energy efficiency are seen as the major challenges to be taken up for the world of tomorrow. In France, the National Energy Debate indeed emphasized, in 2003, the requirement to control both demand for, and offer of, energy, through a strategic orientation law for energy. The French position corresponds to a slightly singular situation - and a privileged one, compared to other countries - owing to massive use of nuclear power for electricity generation. This option allows France to be responsible for a mere 2% of worldwide greenhouse gas emissions. Real advances can nonetheless still be achieved as regards improved energy efficiency, particularly in the transportation and residential-tertiary sectors, following the lead, in this respect, shown by industry. These two sectors indeed account for over half of the country CO 2 emissions (26% and 25% respectively). With respect to transportation, the work carried out by CEA on the hydrogen pathway, energy converters, and electricity storage has been covered by the preceding chapters. As regards housing, a topic addressed by one of the papers in this chapter, investigations at CEA concern integration of the various devices enabling value-added use of renewable energies. At the same time, the organization is carrying through its activity in the extensive area of heat exchangers, allowing industry to benefit from improved understanding in the modeling of flows. An activity evidenced by advances in energy efficiency for

 18. Energy futures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Treat, J.E.

  1990-01-01

  This book provides fifteen of the futures industry's leading authorities with broader background in both theory and practice of energy futures trading in this updated text. The authors review the history of the futures market and the fundamentals of trading, hedging, and technical analysis; then they update you with the newest trends in energy futures trading - natural gas futures, options, regulations, and new information services. The appendices outline examples of possible contracts and their construction

 19. Nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  1996-01-01

  Several issues concerning nuclear energy in France during 1996 are presented: permission of a demand for installing underground laboratories in three sites (Marcoule, Bure and Chapelle-Baton); a report assessing the capacity of Superphenix plant to operate as a research tool; the project of merging between Framatome and Gec-Alsthom companies; the revision of a general report on nuclear energy in France; the issue of military plutonium management

 20. Free energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Holm, Oeystein B.

  2006-01-01

  Norway has fallen behind in the development of district heating and use of solar energy compared to Sweden and Denmark. It is a myth that Norway has less hours of sun than its neighbours; southern and eastern Norway has equally good conditions as areas in Sweden and Denmark that have large solar collector installations used for district heating. Benefits of the solar energy technology are highlighted, especially environmental aspects (ml)

 1. Wind energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kotevski, Darko

  2003-01-01

  Wind is not only free, it is inexhaustible. Wind energy has come a very long way since the prototypes of just 20 years ago. today's wind turbines are state-of-the-art technology - modular and quick to install anywhere where there is sufficient wind potential to provide secure, centralised or distributed generation. It is a global phenomenon, the world's fastest growing energy sector, a clean and effective modern technology that completely avoids pollution and thus reducing the 'green house' effect. (Original)

 2. Energy trading

  International Nuclear Information System (INIS)

  Glachant, J.M.; Kimman, R.; Schweickardt, H.E.

  2001-05-01

  This document brings together 18 testimonies of experts about energy trading: 1 - the energy trading experience on European deregulated markets: structure of deregulated energy markets in Europe, case study: a two years experience of a power exchange in western Europe, case study: European energy exchanges (experience of spot and future trading), case study: risk management on energy deregulated markets; 2 - the trading activity environment and realities in France: the French electrical law and the purchase for resale, experience feedback: status after 3 months of trading in France (the first experience of a French producer), the access to the power transportation network, which legal constraints for trading in France, the access of eligible clients to the French power market, conditions of implementation of a power exchange market in France, which real trading possibilities in France for producers and self-producers in the legal frame, case study: the role of trading in the company (main part or link to process), convergence of gas and electricity markets, gas-electricity trading: which pricing models; 3 - risk management and use of new technologies potentiality, the results outside the French borders: case study: what differences between the European and US markets, prices volatility and commodity risk management: towards the on-line trading, role and developments of E-business in energy trading, how to simplify trade in a liberalized market. (J.S.)

 3. Geothermal energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vuataz, F.-D.

  2005-01-01

  This article gives a general overview of the past and present development of geothermal energy worldwide and a more detailed one in Switzerland. Worldwide installed electrical power using geothermal energy sources amounts to 8900 MW el . Worldwide utilization of geothermal energy for thermal applications amounts to 28,000 MW th . The main application (56.5%) is ground-coupled heat pumps, others are thermal spas and swimming pools (17.7%), space heating (14.9%), heating of greenhouses (4.8%), fish farming (2.2%), industrial uses (1,8%), cooling and melting of snow (1.2%), drying of agricultural products (0.6 %). Switzerland has become an important user of geothermal energy only in the past 25 years. Earlier, only the exploitation of geothermal springs (deep aquifers) in Swiss thermal baths had a long tradition, since the time of the Romans. Today, the main use of geothermal energy is as a heat source for heat pumps utilizing vertical borehole heat exchangers of 50 to 350 meters length. 35,000 installations of this type with heating powers ranging from a few kW to 1000 kW already exist, representing the highest density of such installations worldwide. Other developments are geostructures and energy piles, the use of groundwater for heating and cooling, geothermal district heating, the utilization of draining water from tunnels and the project 'Deep Heat Mining' allowing the combined production of heat and electric power

 4. Energy awareness

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1977-01-01

  The objective of the Symposium for Public Awareness on Energy was to provide an information exchange among the members of the technical community and the public, civic, fraternal, service, and labor organizations on timely energy-related issues. The 1977 symposium was oriented toward state and local governmental officials in the southeastern states. Since it is these officials who have the responsibility for the development and actualization of local energy strategies, the program was directed toward providing information which would be of help to them in considering energy plans. The symposium presentations featured speakers who are recognized in many facets of the energy field. A variety of views were expressed and a number of policy alternatives were suggested. It is hoped that the presentations provided the motivation for the audience to return to their respective communities with a new and expanded perspective regarding energy issues and policies. The private and public organizations represented at the symposium can continue to provide pertinent information to those who are interested. A separate abstract was prepared for each of the 9 presentations.

 5. Brazilian energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  O'Shaughnessy, H.

  1997-04-01

  Brazilian Energy provides all the information necessary for energy companies to invest and operate in Brazil, including: a review of Brazil's natural resources; an assessment of privatisation strategies at the federal, state and regional level; an analysis of the electricity industry and the future for Electrobras; an analysis of the oil industry and, in particular, Petrobras; a discussion of the fuel alcohol industry; the discovery of local natural gas, its prospects and the involvement of the auto industry; an assessment of the problems facing the coal industry and its future; a discussion of the regulatory framework for the newly privatised companies; the importance of intra-regional energy links and the booming membership of Mercosur; the difficulties experienced by foreign investors doing business in Brazil; brief profiles of the key energy companies; profiles of key people influencing the privatisation process in Brazil. Brazilian energy is essential reading for those wishing to advise and assist Brazil in this period of change and development, as well as those who wish to invest or become key players in the Brazilian energy sector. (author)

 6. Energy | Argonne National Laboratory

  Science.gov (United States)

  Skip to main content Argonne National Laboratory Toggle Navigation Toggle Search Energy Batteries and Energy Storage Energy Systems Modeling Materials for Energy Nuclear Energy Renewable Energy Smart Laboratory About Safety News Careers Education Community Diversity Directory Energy Environment National

 7. Useful energy from wind energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mayer-Schwinning, W

  1976-01-01

  The work group regards the use of wind energy as the third leg of energy technology. It calculates the wind utilization in Vogelsberg over an area of 1500 km/sup 2/ with 5 plants each 100 m big on 1 km/sup 2/ as example. Production of 14,000 MW electricity through 7500 wind wheels can be generated with an investment sum of up to 28 thousand million D-Mark without maintenance costs.

 8. Energy research and energy technology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1991-01-01

  Research and development in the field of energy technologies was and still is a rational necessity of our time. However, the current point of main effort has shifted from security of supply to environmental compatibility and safety of the technological processes used. Nuclear fusion is not expected to provide an extension of currently available energy resources until the middle of the next century. Its technological translation will be measured by the same conditions and issues of political acceptance that are relevant to nuclear technology today. Approaches in the major research establishments to studies of regenerative energy systems as elements of modern energy management have led to research and development programs on solar and hydrogen technologies as well as energy storage. The percentage these systems might achieve in a secured energy supply of European national economies is controversial yet today. In the future, the Arbeitsgemeinschaft Grossforschungseinrichtungen (AGF) (Cooperative of Major Research Establishments) will predominantly focus on nuclear safety research and on areas of nuclear waste disposal, which will continue to be a national task even after a reorganization of cooperation in Europe. In addition, they will above all assume tasks of nuclear plant safety research within international cooperation programs based on government agreements, in order to maintain access for the Federal Republic of Germany to an advancing development of nuclear technology in a concurrent partnership with other countries. (orig./HSCH) [de

 9. Energy development

  Science.gov (United States)

  Lovich, Jeffrey E.; Jones, L.L.C.; Lovich, R. L.; Halama, K.J.

  2016-01-01

  Large areas of the desert southwest are currently developed or being evaluated for construction of utility-scale renewable energy projects. These projects include numerous solar and wind energy facilities some of which will be massive. Unfortunately, peer-reviewed scientific publications are not yet available to evaluate the potential effects of solar-based utility-scale renewable energy development (USRED) on any species of wildlife, including amphibians and reptiles (herpetofauna). Scientific publications on the effects of wind-based USRED and operation (USREDO) are focused almost exclusively on flying wildlife including birds and bats. To the best of our knowledge the only publications on the effects of wind-based USREDO on herpetofauna are three publications on desert tortoise ecology at a wind energy facility near Palm Springs, California. Those studies suggested that not all effects of USREDO were detrimental in the short-term. However, additional research is required to determine if wind energy operation is compatible with conservation of this long-lived species over longer periods of time.

 10. Wind energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Portilla S, L.A.

  1995-01-01

  The wind energy or eolic energy is a consequence of solar energy, the one which is absorbed by the atmosphere and is transformed into energy of movement of large bulks of air. In this process the atmosphere acts as the filter to the solar radiation and demotes the ultraviolet beams that result fatal to life in the Earth. The ionosphere is the most external cap and this is ionized by means of absorption process of ultraviolet radiation arising to the Sun. The atmosphere also acts as a trap to the infrared radiation, it that results from the continual process of energetic degradation. In this way, the interaction between Earth - Atmospheres, is behaved as a great greenhouse, maintaining the constant temperatures, including in the dark nights. Processes as the natural convection (that occur by the thermodynamic phenomenon), equatorial calmness, trade winds and against trade winds and global distribution of the air currents are described. The other hand, techniques as the transformation of the wind into energy and its parameters also are shown

 11. Nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Seidel, J.

  1990-01-01

  This set of questions is based on an inquiry from the years 1987 to 1989. About 250 people af all age groups - primarily, however, young people between 16 and 25 years of age - were asked to state the questions they considered particularly important on the subject of nuclear energy. The survey was carried out without handicaps according to the brain-storming principle. Although the results cannot claim to be representative, they certainly reflect the areas of interest of many citizens and also their expectations, hopes and fears in connection with nuclear energy. The greater part of the questions were aimed at three topic areas: The security of nuclear power-stations, the effects of radioactivity on people and the problem of waste disposal. The book centres around these sets of questions. The introduction gives a general survey of the significance of nuclear energy as a whole. After this follow questions to do with the function of nuclear power stations, for the problems of security and waste disposal - which are dealt with in the following chapters - are easier to explain and to understand if a few physical and technical basics are understood. In the final section of the book there are questions on the so-called rejection debate and on the possibility of replacing nuclear energy with other energy forms. (orig./HP) [de

 12. Alternative energies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Asencio, Michel

  2006-01-01

  In a first part, the author proposes an overview of technological developments in the field of power production. He outlines that technological advances may increase assessments of oil and gas reserves but that the associated costs might be too high to keep on exploiting these resources. The problem is almost the same for coal for which the associated costs concern the reduction of pollution and the sequestration and storage of carbon emissions. Nuclear energy avoids this issue of emissions and researches aim at the development of fusion reactors (ITER project) which still are an economic challenge because of their much higher cost in comparison with fission reactors. The author comments the development of renewable energies which however will not be able to replace thermal and nuclear production to face the constant increase of energy consumption. In the second part, the author evokes the various advances in energy production for transports: fuel cells, energy storage, hydrogen storage, and emergence of a hydrogen economy. He finally evokes applications to military propulsions (ground vehicles, marine propulsion, and aircraft propulsion)

 13. Geothermal energy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manzella A.

  2015-01-01

  Full Text Available Geothermal technologies use renewable energy resources to generate electricity and direct use of heat while producing very low levels of greenhouse-gas (GHG emissions. Geothermal energy is stored in rocks and in fluids circulating in the underground. Electricity generation usually requires geothermal resources temperatures of over 100°C. For heating, geothermal resources spanning a wider range of temperatures can be used in applications such as space and district heating (and cooling, with proper technology, spa and swimming pool heating, greenhouse and soil heating, aquaculture pond heating, industrial process heating and snow melting. Geothermal technology, which has focused so far on extracting naturally heated steam or hot water from natural hydrothermal reservoirs, is developing to more advanced techniques to exploit the heat also where underground fluids are scarce and to use the Earth as a potential energy battery, by storing heat. The success of the research will enable energy recovery and utilization from a much larger fraction of the accessible thermal energy in the Earth’s crust.

 14. Geothermal energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Laplaige, Ph.; Lemale, J.

  2008-01-01

  Geothermal energy is a renewable energy source which consists in exploiting the heat coming from the Earth. It covers a wide range of techniques and applications which are presented in this article: 1 - the Earth, source of heat: structure of the Earth, geodynamic model and plate tectonics, origin of heat, geothermal gradient and terrestrial heat flux; 2 - geothermal fields and resources; 3 - implementation of geothermal resources: exploration, main characteristic parameters, resource exploitation; 4 - uses of geothermal resources: power generation, thermal uses, space heating and air conditioning heat pumps, district heating, addition of heat pumps; 5 - economical aspects: power generation, heat generation for district heating; 6 - environmental aspects: conditions of implementation, impacts as substitute to fossil fuels; 7 - geothermal energy in France: resources, organisation; 8 - conclusion. (J.S.)

 15. World energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Curtis, D.L.

  1990-01-01

  Three major concerns face mankind's future: the impending energy crisis as caused by the depletion of the world's fossil fuel reserves, world atmospheric pollution as caused by the burning of these fuels, and mankind's destruction if the vast energy contained in nuclear weapons stockpiles is released in a global conflict. This paper describes an ambitious, combined solution to these problems by the use of deep underground detonations of thermonuclear devices/bombs to provide a virtually pollution free, world energy source into the far distant future, while achieving a significant increase in mutual trust between the superpowers and all nations. The key is believed to be thermonuclear geothermal stimulation to produce the electrical power needed for a hydrogen economy

 16. Energy alternatives

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sweet, C.

  1987-01-01

  The designated successor to fossil fuels is nuclear fission/fusion and that turns out to be problematic. Alternative Energy Systems have great potential but political forces seem to be hampering their development and introduction. The technologies are flexible in their use and scale of operation. The learning curve will not be short but neither will it be as long and as costly as nuclear power. It is time that this is recognised and some serious rethinking takes place in what presently passes for energy policies both in the industrialised countries and in the Third World. Alternative energy systems are defined and some of them which are relevant to the United Kingdom are discussed. (author)

 17. Energy Deskbook

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glasstone, S

  1982-06-01

  The purpose of the Energy Deskbook is to serve as a convenient reference to definitions of energy-related terms and descriptions of current and potential energy sources and their utilization. The material is presented at a low technical level with emphasis on general principles, which are not difficult to understand, rather than technology. The entries vary in length from a few lines to several pages, according to circumstances. As a general rule, each topic is defined and outlined in the first paragraph; this may be followed by a more detailed treatment, as required. An important feature of the Deskbook is the use of boldface (heavy) type for cross references. Words in the text set in boldface are the titles of articles where the particular subjects are described.

 18. Geothermal energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kappelmeyer, O.

  1991-01-01

  Geothermal energy is the natural heat of the earth. It represents an inexhaustible source of energy. In many countries, which are mostly located within the geothermal belts of the world, geothermal energy is being used since many decades for electricity generation and direct heating applications comprising municipal, industrial and agricultural heating. Outside the geothermal anomalous volcanic regions, hot ground water from deep rock formations at temperatures above 70 o C is used for process heat and space heating. Low prices for gas and oil hinder the development of geothermal plants in areas outside positive geothermal anomalies; the cost of drilling to reach depths, where temperatures are above 50 o C to 70 o C, is high. The necessary total investment per MW th installed capacity is in the order of 5 Mio- DM/MW th (3 Mio $/MW th ). Experience shows, that an economic break even with oil is reached at an oil price of 30$ per barrel or if an adequate bonus for the clean, environmentally compatible production of geothermal heat is granted. Worldwide the installed electric capacity of geothermal power plants is approximately 6 000 MW e . About 15 000 MW th of thermal capacity is being extracted for process heat and space heat. The importance of the terrestrial heat as an energy resource would be substantially increased, if the heat, stored in the hot crystalline basement could be extracted at economical production costs. Geothermal energy is a competitive energy source in areas with high geothermal gradients (relative low cost for drilling) and would be competitive in areas with normal geothermal gradients, if a fair compensation for environmental implications from fossil and nuclear power production would be granted. (author) 2 figs., 1 tab., 6 refs

 19. Nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hladky, S.

  1985-01-01

  This booklet appeared in a series on technical history. It tries to communicate some of the scientific, technical and social stresses, which have been connected with the application of nuclear energy since its discovery. The individual sections are concerned with the following subjects: the search for the 'smallest particles'; the atomic nucleus; nuclear fission; the 'Manhattan Project'; the time after this - from the euphoria of the 1950's via disillusionment and change of opinion to the state of nuclear energy at the start of the 1980's. The booklet contains many details and is generously illustrated. (HSCH) [de

 20. Energy Futures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davies, Sarah Rachael; Selin, Cynthia

  2012-01-01

  foresight and public and stakeholder engagement are used to reflect on?and direct?the impacts of new technology. In this essay we draw on our experience of anticipatory governance, in the shape of the ?NanoFutures? project on energy futures, to present a reflexive analysis of engagement and deliberation. We...... draw out five tensions of the practice of deliberation on energy technologies. Through tracing the lineages of these dilemmas, we discuss some of the implications of these tensions for the practice of civic engagement and deliberation in a set of questions for this community of practitioner-scholars....

 1. Energy statistics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1989-01-01

  World data from the United Nation's latest Energy Statistics Yearbook, first published in our last issue, are completed here. The 1984-86 data were revised and 1987 data added for world commercial energy production and consumption, world natural gas plant liquids production, world LP-gas production, imports, exports, and consumption, world residual fuel oil production, imports, exports, and consumption, world lignite production, imports, exports, and consumption, world peat production and consumption, world electricity production, imports, exports, and consumption (Table 80), and world nuclear electric power production

 2. Energy strategies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Posner, M.

  1977-01-01

  The energy problem is set out as it appears to an economist. The paper then explains the nature of the strategic arguments, differentiating particularly between options that might be available to the world as a whole and options that are available to the UK as such. It is concluded that in UK there are no options: that all possible sources of energy should be developed, and all opportunities taken for conservation, subject to broad economic considerations. Government policies and sociological aspects are discussed. (U.K.)

 3. Biomass energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pasztor, J.; Kristoferson, L.

  1992-01-01

  Bioenergy systems can provide an energy supply that is environmentally sound and sustainable, although, like all energy systems, they have an environmental impact. The impact often depends more on the way the whole system is managed than on the fuel or on the conversion technology. The authors first describe traditional biomass systems: combustion and deforestation; health impact; charcoal conversion; and agricultural residues. A discussion of modern biomass systems follows: biogas; producer gas; alcohol fuels; modern wood fuel resources; and modern biomass combustion. The issue of bioenergy and the environment (land use; air pollution; water; socioeconomic impacts) and a discussion of sustainable bioenergy use complete the paper. 53 refs., 9 figs., 14 tabs

 4. Energy globalization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tierno Andres

  1997-01-01

  Toward the future, the petroleum could stop to be the main energy source in the world and the oil companies will only survive if they are adjusted to the new winds that blow in the general energy sector. It will no longer be enough to be the owner of the resource (petroleum or gas) so that a company subsists and be profitable in the long term. The future, it will depend in great measure of the vision with which the oil companies face the globalization concept that begins to experience the world in the energy sector. Concepts like globalization, competition, integration and diversification is something that the companies of the hydrocarbons sector will have very present. Globalization means that it should be been attentive to what happens in the world, beyond of the limits of its territory, or to be caught by competitive surprises that can originate in very distant places. The search of cleaner and friendlier energy sources with the means it is not the only threat that it should fear the petroleum. Their substitution for electricity in the big projects of massive transport, the technology of the communications, the optic fiber and the same relationships with the aboriginal communities are aspects that also compete with the future of the petroleum

 5. Energy politics

  Science.gov (United States)

  McEvoy, Augustin

  2012-07-01

  In his review of Tyler Hamilton's book Mad Like Tesla (May pp44-45), Roger Bridgman writes that "in energy supply, obviously, companies cannot simply junk huge infrastructure investments in favour of something new, however good it might be". But that is exactly what Angela Merkel's administration has done in Germany with its anti-nuclear policy.

 6. Energy Efficiency

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petrichenko, Ksenia; Farrell, Timothy Clifford; Thorsch Krader, Thomas

  2016-01-01

  This report was commissioned by REN21 and produced in collaboration with a global network of research partners. Financing was provided by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), the Government...

 7. Wasted energy?

  NARCIS (Netherlands)

  E.M. Steg

  1999-01-01

  Original title: Verspilde energie? Many environmental problems are increasing primarily due to rising production and consumption, in other words due to the behaviour of consumers. Accordingly, there is a growing realisation that environmental problems must be partly resolved through a change

 8. Renewable energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-01-01

  Evidence given before the Energy Committee by the Seven Tidal Power Group and the Mersey Barrage Company Ltd is presented. The current state of the development of the projects, prices at which electricity could be generated, governmental support, the non-fossil fuel obligation (NNFFO), export potential, and discounted cashflow analysis and discount rate are discussed. (author)

 9. Energy Storage

  CSIR Research Space (South Africa)

  Bladergroen, B

  2015-10-01

  Full Text Available With the emergence of variable renewable energy (VRE) sources, such as solar photovoltaics (PV) and wind power, flexibility requirements in the power system are generally increasing. However, what is not so clear yet is what “increasing flexibility...

 10. Nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rippon, S.

  1984-01-01

  Do we need nuclear energy. Is it safe. What are the risks. Will it lead to proliferation. The questions are endless, the answers often confused. In the vigorous debates that surround the siting and operation of nuclear power plants, it is all too easy to lose sight of the central issues amid the mass of arguments and counter-arguments put forward. And there remains the doubt, who do we believe. This book presents the facts, simply, straightforwardly, and comprehensibly. It describes the different types of nuclear reactor, how they work, how energy is produced and transformed into usable power, how nuclear waste is handled, what safeguards are built in to prevent accident, contamination and misuse. More important, it does this in the context of the real world, examining the benefits as well as the dangers of a nuclear power programme, quantifying the risks, and providing an authoritative account of the nuclear industry worldwide. Technically complex and politically controversial, the contribution of nuclear energy to our future energy requirements is a crucial topic of our time. (author)

 11. The energy phenomenon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Karamanolis, S.

  1993-01-01

  This book gives popular answers to questions concerning the characteristics, origin, conversion and utilization of energy. The forms of energy, energy sources, power generation, natural energy conversion processes, energy consumption, and energy transport and storage are illustrated. (orig.) [de

 12. Energy press kit; Dossier energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Czarnes, R.; Chauvot, M.; Depagneux, M.A.; Bollack, L.; Cittanova, M.L.; Madelaine, N.; Alves, J.; Burg, D

  2004-06-01

  This special dossier treats of the changes that will happen in France with the deregulation of energy markets. It comprises 19 articles dealing with: the big bang of July 1, 2004 in the electricity and gas sector (on July 1, 2004, all professional consumers will have the possibility to chose their electricity and gas supplier. If Electricite de France (EdF) and Gaz de France (GdF) monopolies will split up, several questions remain unanswered for clients); the impossible penetration of the French market (3 weeks before the enhanced opening of power markets, EdF's competitors remain surprisingly limited and are mainly French actors. The big European competitors follow a wait-and-see policy); the independent power producer Compagnie Generale du Rhone wants to diversify its clients and is looking towards local authorities; Direct Energie: the 'low-cost' company for the mutualization of electricity purchases of small professionals; Endesa, the French daughter company of the Spanish electric utility, is looking for a balance between production and sales; HEW, daughter company of Vattenfall Europe and present in France since April 2000, wants to increase its margins more than its capacity; energy profilers are making consumption profiles for EdF's competitors; Poweo, energy retailing company built in 2002, is fetching very small companies; Atel, French daughter company of the Swiss power producer, does not foresee important changes in July 1; interview of F. Roussely, head of EdF about the liberalization of the electricity sector; the main energy groups favorable to deregulation; case study: Accor, the hotel trade group, has chosen Compagnie Generale du Rhone as power supplier; electricity: why prices are increasing; various foreign experiences; UK: the consolidation time (fully liberalized and privatized between several companies, the British energy market is under total re-building); USA: the deregulation process has failed and stays stuck to 24

 13. Energy: reproduction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Velasquez Penagos, J.G.

  1993-01-01

  The ovulatory activity in the livestock depends on the readiness of nutritious energy with relationship to its use for the nursing. During the early nursing the cup of increment in the production of milk exceeds to the consumption of food, the difference in the energy consumption of the diet with relationship to the energy used for production is a negative energy balance. During the first weeks of nursing this reaches their maximum and it diminishes slowly with the increment in the consumption of dry matter. This first metabolic sign is in an increment in the pulses of hormone luteinizant that acts as and stimulate for the ovary and that with a great readiness of insulin, it takes to the ovarian follicles to respond to the stimulus. The sub-alimentation seems to affect the hypothalamic function and ovarian. The return to the positive energy balance in cows highly producers can be accelerated by the consumption of protected fat. The functions of the lipids are to provide energy for normal maintenance and production, to serve as source of essential fatty acids and eat payee of liposoluble vitamins. The importance of the addition of vegetable fat is that this is not degraded in the rumen but rather it is digested in its entirety in abomasa and absorbed in intestine. The addition of a source of Ca to diets with fats promotes the formation of insoluble soaps achieving that the fat doesn't inhibit the fiber fermentation; the chloride of Ca to be of high solubility in water it is completely ionized in rumen and it is more efficient in the formation of insoluble soaps of Ca. The addition of fat in the diet bears increase in the production of N microbial, inhibition of methane formation, increase and change in population of bacteria and mushrooms. The efficiency of the fat is superior when sources of fatty acids of long chain are used, the employment of these, in its protected form, in a diet, stimulates the number of follicles and it increases its size. The linolic acid is

 14. The Energy Crisis and Solar Energy

  Science.gov (United States)

  Bockris, J. O'M.

  1974-01-01

  Examines the status of the energy crisis in Australia. Outlines energy alternatives for the 1990's and describes the present status of solar energy research and the economics of solar energy systems. (GS)

 15. Energy prospects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lyall, K.

  1991-01-01

  The Business Council of Australia's study on Prospects for Improved Energy Efficiency and the Application of Renewable Energy Resources is summarised. The study estimates that replacement of all off-peak electric units in Australia with solar gas boosted systems would reduce electricity consumption for residential water heating by approximately 25% and almost halve carbon dioxide emissions resulting from residential water heating. Furthermore, substitution of all water heating units in Australia with solar gas systems would reduce total emissions by about 80%. The study concludes that while substitution on such a scale could not readily be achieved even within several decades, the estimates do indicate the significant benefits that might be realised by a long term program. 2 refs., 3 tabs

 16. Wave energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Whittaker, T.J.T. (Queen' s Univ., Belfast, Northern Ireland (UK)); White, P.R.S. (Lanchester Polytechnic, Coventry (UK)); Baker, A.C.J. (Binnie and Partners, London (UK))

  1988-10-01

  An informal discussion on various wave energy converters is reported. These included a prototype oscillating water column (OWC) device being built on the Isle of Islay in Scotland; the SEA Clam; a tapering channel device (Tapchan) raising incoming waves into a lagoon on a Norwegian island and an OWC device on the same island. The Norwegian devices are delivering electricity at about 5.5p/KWh and 4p/KWh respectively with possibilities for reduction to 2.5-3p/KWh and 3p/KWh under favourable circumstances. The discussion ranged over comparisons with progress in wind power, engineering aspects, differences between inshore and offshore devices, tidal range and energy storage. (UK).

 17. Renewable energy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Birgitte Egelund

  2016-01-01

  Renewable energy projects are increasingly confronted by local opposition, which delays and sometimes even prevents their implementation. This reflects the frequent gap between support for the general idea of renewables as a strategy for reducing carbon emissions, and acceptance of renewable energy...... installations in the local landscape. A number of countries have introduced financial incentives to promote community acceptance. The tool box of incentives is still limited but in recent years it has been expanded to address local concerns. Certain general characteristics can be identified, suggesting...... that there are at least three distinct categories of incentives: individual compensation, community benefits and ownership measures. Local opposition must be approached with caution, as financial incentives to promote local acceptance can be seen as buying consent or even ‘bribery’, stirring up further opposition....

 18. Energy exchange

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anderson, B. [SolArc, Inc. (United States)

  2000-09-01

  The article discusses the identification of efficiencies that can minimise transaction costs in energy trading and marketing. The article describes what is meant by 'trade management'. It is argued that a trade management system should be able to dovetail with existing or future ERP, advanced risk management, and financial management systems, to provide total enterprise integration. With the right trade management systems, traders have all the necessary information to help them manage exposure to financial risks in a world where energy trading companies are forced to accept very small margins. A trade management system can cover many aspects of a business including the winning of contracts for transportation deals, including rail, car, truck, barge and pipeline. There appears to be unprecedented opportunities for companies specialising in development and provision of trade management systems.

 19. Venezuelan energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-12-01

  This paper reports that because military and political instability in the Persian Gulf makes the United States vulnerable to oil supply disruptions, a 1991 Department of Energy report encourages diversification of U.S. oil sources and greater reliance on imports from countries outside the Gulf, such as Venezuela. GAO's report, also published in Spanish, discusses recent increases in Venezuelan oil production and the main factors affecting continued increases through 1996, assesses recent investment reforms in the Venezuelan petroleum industry and U.S. petroleum companies' response to these reforms, identifies the major impediments and inducements to U.S. investment in Venezuela's petroleum industry, and reviews U.S. government efforts to support Venezuela's energy sector

 20. Energy exchange

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anderson, B.

  2000-01-01

  The article discusses the identification of efficiencies that can minimise transaction costs in energy trading and marketing. The article describes what is meant by 'trade management'. It is argued that a trade management system should be able to dovetail with existing or future ERP, advanced risk management, and financial management systems, to provide total enterprise integration. With the right trade management systems, traders have all the necessary information to help them manage exposure to financial risks in a world where energy trading companies are forced to accept very small margins. A trade management system can cover many aspects of a business including the winning of contracts for transportation deals, including rail, car, truck, barge and pipeline. There appears to be unprecedented opportunities for companies specialising in development and provision of trade management systems

 1. Fusion energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1979-01-01

  The efforts of the Chemical Technology Division in fusion energy include the areas of fuel handling, processing, and containment. Current studies are concerned largely with the development of vacuum pumps for fusion reactors and experiments and with development and evaluation of techniques for recovering tritium from solid or liquid breeding blankets. In addition, a small effort is devoted to support of the ORNL design of a major Tokamak experiment, The Next Step (TNS)

 2. Energy alternative

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suarez Antola, R.

  2010-01-01

  The present work is about primary sources the conventional fossil fuels (petroleum, coal and natural gas) and not conventional (nuclear fuels), as well as the solar light that reaches the floor, the winds, the rivers, the oceanic currents including the seas, and the biomass, among others. In the present technological era the primary sources are used for the most part to transform their energy into electric power.

 3. ENERGY MEDICINE

  OpenAIRE

  Srinivasan, T. M.

  1987-01-01

  Energy medicine is the most comprehensive concept introduced in medical diagnostics and therapy to account for a whole range of phenomena and methods available to help an individual proceed from sickness to health. The modern medical theories do not account for, much less accept many traditional therapies due to deep suspicion that the older methods are not scientific. However, the Holistic Health groups around the world have now created an environment for therapies which work at subtle energ...

 4. Nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hesketh, Ross.

  1985-01-01

  The subject is treated under the headings: nuclear energy -what is it; fusion (principles; practice); fission (principles); reactor types and systems (fast (neutron) reactors as breeders; fast reactors; thermal reactors; graphite-moderated thermal reactors; the CANDU reactor; light water reactors - the BWR and the PWR); the nuclear fuel cycle (waste storage; fuel element manufacture; enrichment processes; uranium mining); safety and risk assessment; the nuclear power industry and the economy (regulating authorities; economics; advantages and disadvantages). (U.K.)

 5. Energy Efficiency

  OpenAIRE

  Petrichenko, Ksenia; Farrell, Timothy Clifford; Thorsch Krader, Thomas; Tsakiris, Aristeidis

  2016-01-01

  This report was commissioned by REN21 and produced in collaboration with a global network of research partners. Financing was provided by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), the Government of South Africa, the Inter-American Development Bank (IDB), the United Nations Environment Programme (UNEP) and the World Bank Group. A large share of the research for this report was conducted on a v...

 6. Nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  1978-01-01

  2 1/2 years ago a consultation group was formed to help the Section for Social Questions of the Council of Churches in the Netherlands, to answer questions in the area of nuclear energy. During this time the character of the questions has changed considerably. In the beginning people spoke of fear and anxiety over the plans for the application of this new technical development but later this fear and anxiety turned to protest and opposition. This brochure has been produced to enlighten people and try and answer their alarm, by exploring the many facets of the problems. Some of these problems are already being deeply discussed by the public, others play no role in the forming of public opinion. The points of view of the churches over nuclear energy are not expressed, the brochure endeavours to express that nuclear energy problems are a concern for the churches. Technical and economic information and the most important social questions are discussed. (C.F.)

 7. Energy transport

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1982-01-01

  The measurement of primary interaction cross sections and the incorporation of these data into Monte Carlo calculations provide detailed information about the initial spatial distribution of absorbed dose. Our theoretical energy transport studies have focused on the use of this information to predict the evolution of chemical species formed as a result of the energy deposition. This effort has led to a stochastic approach to diffusion kinetics that can account for the influence of track structure on the yield of free radicals in the radiolysis of water. Fluorescence studies with pulsed alpha particle and proton beams provided the first experimental test of our stochastic model of tract structure effects. Our experimental studies use time-resolved emission spectroscopy to investigate the mechanism of energy transport in nonpolar liquids. Studies of the concentration dependence of time-resolved emission from solutions of benzene in cyclohexane also show the importance of using low benzene concentrations to minimize the influence of benzene dimers on the emission kinetics

 8. Effect of energy taxes on energy consumption

  International Nuclear Information System (INIS)

  Johnsen, T.A.

  1991-01-01

  The energy consumption and taxation in Norway is described in addition to some of the consequences of this taxation on the energy market. Modelling of energy demand is dealt with. It is concluded that the influence of energy taxation on energy consumption is dependent on market conditions for individual energy products. This thesis is elaborated. (AB)

 9. 2002 energy statistics

  International Nuclear Information System (INIS)

  2003-01-01

  This report has 12 chapters. The first chapter includes world energy reserves, the second chapter is about world primary energy production and consumption condition. Other chapters include; world energy prices, energy reserves in Turkey, Turkey primary energy production and consumption condition, Turkey energy balance tables, Turkey primary energy reserves production, consumption, imports and exports conditions, sectoral energy consumptions, Turkey secondary electricity plants, Turkey energy investments, Turkey energy prices.This report gives world and Turkey statistics on energy

 10. Renewable energy sources: Energy Efficiency Agency

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bulgarensky, Mihael

  2004-01-01

  The paper presents the activities of the Energy Efficiency Agency, its main functions, as well as the new legislation stimulating the use of RES, stipulated in the new Energy Law of Bulgaria. The second part of the paper describes the potential of renewable energy in i.e. wind energy; solar energy; biomass energy; hydro energy; geothermal energy; draft of a National Program on RES 2005-2015. The third part describes the main issues of the new ENERGY EFFICIENCY LAW and the established Energy efficiency fund. (Author)

 11. Energy industry

  Science.gov (United States)

  Staszak, Katarzyna; Wieszczycka, Karolina

  2018-04-01

  The potential sources of metals from energy industries are discussed. The discussion is organized based on two main metal-contains wastes from power plants: ashes, slags from combustion process and spent catalysts from selective catalytic NOx reduction process with ammonia, known as SCR. The compositions, methods of metals recovery, based mainly on leaching process, and their further application are presented. Solid coal combustion wastes are sources of various compounds such as silica, alumina, iron oxide, and calcium. In the case of the spent SCR catalysts mainly two metals are considered: vanadium and tungsten - basic components of industrial ones.

 12. Wind Energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rodriguez D, J.M.

  1998-01-01

  The general theory of the wind energy conversion systems is presented. The availability of the wind resource in Colombia and the ranges of the speed of the wind in those which is possible economically to use the wind turbines are described. It is continued with a description of the principal technological characteristics of the wind turbines and are split into wind power and wind-powered pumps; and its use in large quantities grouped in wind farms or in autonomous systems. Finally, its costs and its environmental impact are presented

 13. Nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Luxo, Armand.

  1977-01-01

  The reasons and conditions of utilizing nuclear power in developing countries are examined jointly with the present status and future uses already evaluated by some organizations. Some consequences are deduced in the human, financial scientific and technological fields, with provisional suggestions for preparing the nuclear industry development in these countries. As a conclusion trends are given to show how the industrialized countries having gained a long scientific and technological experience in nuclear energy can afford their assistance in this field, to developing countries [fr

 14. Hydrogen energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  2005-03-01

  This book consists of seven chapters, which deals with hydrogen energy with discover and using of hydrogen, Korean plan for hydrogen economy and background, manufacturing technique on hydrogen like classification and hydrogen manufacture by water splitting, hydrogen storage technique with need and method, hydrogen using technique like fuel cell, hydrogen engine, international trend on involving hydrogen economy, technical current for infrastructure such as hydrogen station and price, regulation, standard, prospect and education for hydrogen safety and system. It has an appendix on related organization with hydrogen and fuel cell.

 15. Annual Energy Review, 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  2009-06-01

  The Annual Energy Review (AER) is the Energy Information Administration's (EIA) primary report of annual historical energy statistics. For many series, data begin with the year 1949. Included are statistics on total energy production, consumption, trade, and energy prices; overviews of petroleum, natural gas, coal, electricity, nuclear energy, renewable energy, and international energy; financial and environment indicators; and data unit conversions.

 16. Options to reduce the required energy for cooling in datahotels. ICT. Keep a cool head; Mogelijkheden tot vermindering van de benodigde koelenergie in datahotels. ICT. Houd het hoofd koel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijpheer, N.C.; Ligthart, F.A.T.M. [ECN Zonne-energie, Petten (Netherlands)

  2002-02-01

  It is expected that the electrical power consumption of the ICT (Information and Communication Technologies) sector in the Netherlands will increase to 300 MW in 2005 (equals the electricity use of at least 850,000 Dutch households). Cooling of computer rooms covers up to 30% of the total energy use of an ICT company. Reduction of the energy used for cooling can be easily achieved by increasing the temperature in the computer rooms and by applying 'free' cooling. Current practise implies that it is necessary for the computer equipment to cool the computer rooms at a set point of 20/22C. An inventory of ambient requirements and power consumption of computer equipment used by ICT companies is presented. The main conclusions of this inventory are: (1) Cooling of the computer equipment, listed in this inventory, shows that temperatures below 30C are not required; (2) Humidity demands of the computer equipment are mainly between 10% and 90% RH (relative humidity); (3) The real power consumption of the computer equipment appears to be almost a factor 5 lower than stated in the technical specifications of the equipment; (4) Compared to the situation where the computer room is being cooled at 20C dividing the computer room in 3 temperature zones of 30C, 35C and 40C can save: 60% cooling energy for the compressors of the cooling machines; 95% of the cooling energy if free cooling is applied as well. [Dutch] Momenteel verwacht NOVEM een landelijke toename van het elektrisch aansluitvermogen tot 300 MW in 2005 veroorzaakt door ICT bedrijven, ongeveer gelijk verdeeld over de datahotels en telecomswitches. Wanneer dit vermogen werkelijk door de ICT branche wordt benut, dan wordt een hoeveelheid energie gebruikt waarmee ten minste 850.000 eengezinswoningen van elektriciteit zouden kunnen worden voorzien. Dit is ruim 2,5% van het totaal jaarlijks elektriciteitsgebruik in Nederland. De verwachting is dat het dataverkeer en het gebruik van de mobiele telefonie blijft

 17. Weather-power station. Solar energy, wind energy, water energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schatta, M

  1975-10-02

  A combined power station is described, which enables one to convert solar energy and wind energy into other forms of energy. The plant consists of a water-filled boiler, in which solar energy heats the water by concentration, solar cells, and finally wind rotors, which transform wind energy into electrical energy. The transformed energy is partly available as steam heat, partly as mechanical or electrical energy. The plant can be used for supplying heating systems or electrolysis equipment. Finally, by incorporating suitable motors, a mobile version of the system can be produced.

 18. New energy technologies 4. Energy management and energy efficiency

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sabonnadiere, J.C.; Caire, R.; Raison, B.; Quenard, D.; Verneau, G.; Zissis, G.

  2007-01-01

  This forth tome of the new energy technologies handbook is devoted to energy management and to the improvement of energy efficiency. The energy management by decentralized generation insertion and network-driven load control, analyzes the insertion and management means of small power generation in distribution networks and the means for load management by the network with the aim of saving energy and limiting peak loads. The second part, devoted to energy efficiency presents in a detailed way the technologies allowing an optimal management of energy in buildings and leading to the implementation of positive energy buildings. A special chapter treats of energy saving using new lighting technologies in the private and public sectors. Content: 1 - decentralized power generation - impacts and solutions: threat or opportunity; deregulation; emerging generation means; impact of decentralized generation on power networks; elements of solution; 2 - mastery of energy demand - loads control by the network: stakes of loads control; choice of loads to be controlled; communication needs; measurements and controls for loads control; model and algorithm needs for loads control. A better energy efficiency: 3 - towards positive energy buildings: key data for Europe; how to convert fossil energy consuming buildings into low-energy consuming and even energy generating buildings; the Minergie brand; the PassivHaus or 'passive house' label; the zero-energy house/zero-energy home (ZEH); the zero-energy building (ZEB); the positive energy house; comparison between the three Minergie/PassivHaus/ZEH types of houses; beyond the positive energy building; 4 - light sources and lighting systems - from technology to energy saving: lighting yesterday and today; light sources and energy conversion; energy saving in the domain of lighting: study of some type-cases; what future for light sources. (J.S.)

 19. Handbook on energy conservation

  International Nuclear Information System (INIS)

  1989-12-01

  This book shows energy situation in recent years, which includes reserves of energy resource in the world, crude oil production records in OPEC and non OPEC, supply and demand of energy in important developed countries, prospect of supply and demand of energy and current situation of energy conservation in developed countries. It also deals with energy situation in Korea reporting natural resources status, energy conservation policy, measurement for alternative energy, energy management of Korea, investment in equipment and public education for energy conservation.

 20. Energy-Water Nexus | Energy Analysis | NREL

  Science.gov (United States)

  Nexus Energy-Water Nexus Water is required to produce energy. Energy is required to pump, treat , and transport water. The energy-water nexus examines the interactions between these two inextricably linked sectors. A cartoon showing the nexus of water and energy using red and blue arrows to indicate the

 1. Energy policy

  International Nuclear Information System (INIS)

  1992-09-01

  Gasoline consumption by passenger cars and light trucks is a major source of air pollution. It also adds to the economy's dependence on petroleum and vulnerability to oil price shocks. Despite these environmental and other costs, called external cost, the price of gasoline, adjusted for inflation, has generally been declining since 1985, encouraging increased consumption. This paper reports that with these concerns in mind, the Chairman, Subcommittee on Environment, House Committee on Science, Space, and Technology, requested that GAO assess policy options for addressing the external costs of gasoline consumption. To do this, GAO identified six major policy options and evaluated whether they addressed several relevant objectives, including economic growth, environmental quality, equity, petroleum conservation, visibility of costs, energy security, traffic congestion, competitiveness, and administrative feasibility

 2. Nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Panait, A.

  1994-01-01

  This is a general report presenting the section VII entitled Nuclear Power of the National Conference on Energy (CNE '94) held in Neptun, Romania, on 13-16 June 1994. The problems addressed were those relating to electric power produced by nuclear power plant, to heat secondary generation, to quality assurance, to safety, etc. A special attention was paid to the commissioning of the first Romanian nuclear power unit, the Cernavoda-1 reactor of CANDU type. The communications were grouped in four subsections. These were: 1. Quality assurance, nuclear safety, and environmental protection; 2. Nuclear power plant, commissioning, and operation; 3. Nuclear power plant inspection, maintenance, and repairs, heavy water technology; 4. Public opinion education. There were 22 reports, altogether

 3. Taxing energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deacon, R.; DeCanio, S.; Frech, H.E. III; Johnson, M.B.

  1990-01-01

  In this book, the authors have produced an analysis of state energy taxation. Their factual findings are of particular relevance to California and other states in their consideration of severance taxes on oil production. It turns out, for example, that while California's tax burden on oil producers is slightly below average among the states, the combined revenues from taxes and royalties (expressed as a percent of the value of production) indicate that California is not easy on oil producers. In fact, California's oil tax system appears to be particularly well suited to its oil industry. Much of the production in the state is relatively high-cost and economically marginal. The state must tread carefully in taxing this production, lest it force it to be curtailed

 4. Energy supply and nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Heitzer, H.

  1977-01-01

  The author emphasizes the necessity and importance of nuclear energy for the energy supply and stresses the point that it is extremely important to return to objective arguments instead of having emotional disputes. In this connection, it would be necessary for the ministries in question to have clear-cut political responsibility from which, under no circumstances, they may escape, and which they cannot pass on to the courts either. Within the framework of listing present problems, the author is concerned with the possibility of improved site planning, the introduction of a plan approval procedure and questions concerning immediately enforceable nuclear licences. He also deals with a proposal, repeatedly made, to improve nuclear licensing procedures on the one hand by introducing a project-free site-appointment procedure, and on the other hand by introducing a simplified licensing procedure for facilities of the same kind. Splitting the procedure into site and facility would make sense solely for the reason that in many cases the objections are, above all, directed against the site. (HP) [de

 5. Energy in Italian regions. Energy balance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Catoni, P. G.; Perrella, G.

  1998-01-01

  This paper reports the syntheses of regional energy balance and the elaboration of the most important energy index from 1990 to 1996 at this scope a specific methodology. Pentec (territorial energy planning ecompatible) is pointed [it

 6. Pocket dictionary of energy. Taschenlexikon Energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ahlhaus, O; Boldt, G; Gonsior, B; Klein, K; Ziburske, H

  1981-01-01

  The pocket dictionary of energy does not only address the interested amateur but also students, pupils, teachers, scientists, technicians, and polititcians in like manner. The dictionary contains ca. 900 key-words from the fields of energy, consumption, energy types, energy deposits, energy programmes, energy industry, thermal insulation, governmental aids for energy conservation measures, heating cost calculation, energy utilization and energy conservation. The problems of the costs and efficiency of energy conversion, energy pricing, the promotion of research projects, the rentability of heating devices or insulation, the sanitation of old buildings, governmental aids by subsidies or tax abatement according to the modernization and energy conservation law etc., as well as the problem of pollution and the endangering of the environment by exhaust air, waste heat, ash and litter are emphasized particularly. Considering the space available the criterion for the selection of the key-words was not a scientific completeness but the provision of a fundamental understanding of the matter.

 7. VT Renewable Energy Sites - Renewable Energy Professionals

  Data.gov (United States)

  Vermont Center for Geographic Information — (Link to Metadata) The Renewable Energy Atlas of Vermont and this dataset were created to assist town energy committees, the Clean Energy Development Fund and other...

 8. The renewable energies; Les energies renouvelables

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  The renewable energies are everywhere but also irregular. Thus they need savings in our energy consumptions. This document provides information, such as economics, capacity and implementation, on the following renewable energies: the wind power, the solar energy, the photovoltaic energy, the biogas, the geothermal energy, the hydroelectricity, the wood. It also presents a state of the art and examples of bio-climatic architecture. (A.L.B.)

 9. Waste energy harvesting mechanical and thermal energies

  CERN Document Server

  Ling Bing, Kong; Hng, Huey Hoon; Boey, Freddy; Zhang, Tianshu

  2014-01-01

  Waste Energy Harvesting overviews the latest progress in waste energy harvesting technologies, with specific focusing on waste thermal mechanical energies. Thermal energy harvesting technologies include thermoelectric effect, storage through phase change materials and pyroelectric effect. Waste mechanical energy harvesting technologies include piezoelectric (ferroelectric) effect with ferroelectric materials and nanogenerators. The book aims to strengthen the syllabus in energy, materials and physics and is well suitable for students and professionals in the fields.

 10. Energy awareness luncheon and energy seminar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  1980-07-23

  A separate abstract was prepared for each of the following: the luncheon address, energy-growth-freedom by Kenneth A. Randall; the keynote commentary, by F.S. Patton, program chairman; and four current-awareness papers on the future of oil and gas, coal, nuclear energy, and solar energy. In addition, in a section, Speaking of Energy, very brief statements by eight professional engineers on the energy challenge are included. Also, the NSPE position paper on energy policy is included.

 11. Energy - Sandia National Laboratories

  Science.gov (United States)

  Energy Energy Secure & Sustainable Energy Future Search Icon Sandia Home Locations Contact Us Employee Locator Menu Stationary Power solar Energy Conversion Efficiency Increasing the amount of electricity produced from a given thermal energy input. Solar Energy Wind Energy Water Power Supercritical CO2

 12. Energy Trends 2012; Energie Trends 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dril, T. (ed.); Gerdes, J. (ed.) [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Marbus, S. (ed.) [Energie-Nederland, Den Haag (Netherlands); Boelhouwer, M. (ed.) [Netbeheer Nederland, Arnhem (Netherlands)

  2012-11-15

  In Energy Trends 2012, all figures and developments in the field of energy in the Netherlands are presented in conjunction. The book provides information on energy use by consumers and businesses, provides insight into the international energy trade, energy production and development of energy networks [Dutch] In Energie Trends 2012 staan alle cijfers en ontwikkelingen op het gebied van energie in Nederland in samenhang gepresenteerd. Het boek biedt informatie over energiegebruik door consumenten en bedrijven, geeft inzage in de internationale energiehandel en energieproductie en biedt inzicht in de ontwikkeling van de energienetten.

 13. Energy Magazine

  International Nuclear Information System (INIS)

  1999-01-01

  To ensure the economic and social development of the countries of Latin America and the Caribbean, one of the problems that have to be addressed is bridging the technology gap that separates the region's countries from those of the so-called First World. In order to achieve this, the indispensable first step is to learn about, evaluate, orient, and promote scientific and technical training of the region's human resources. In this context, OLADE, with the cooperation of the Andean Development Corporation (CAF), undertook an inventory of the region's energy sector training supply and demand in order to identify both the needs of the institutions involved in the sector's development and the training centers that can meet these needs. In order to mitigate and eliminate the impact of Y2K problem, governments, companies and other sector entities are carrying out specific actions, which are described along with the preventive activities that are being implemented by OLADES's Permanent Secretariat. In addition, there is an article on the progress achieved between January and June 1999 in the process aimed at transforming the electric power sector of the Dominican Republic

 14. Fusion energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  1990-09-01

  The main purpose of the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) is to develop an experimental fusion reactor through the united efforts of many technologically advanced countries. The ITER terms of reference, issued jointly by the European Community, Japan, the USSR, and the United States, call for an integrated international design activity and constitute the basis of current activities. Joint work on ITER is carried out under the auspices of the International Atomic Energy Agency (IAEA), according to the terms of quadripartite agreement reached between the European Community, Japan, the USSR, and the United States. The site for joint technical work sessions is at the MaxPlanck Institute of Plasma Physics. Garching, Federal Republic of Germany. The ITER activities have two phases: a definition phase performed in 1988 and the present design phase (1989--1990). During the definition phase, a set of ITER technical characteristics and supporting research and development (R ampersand D) activities were developed and reported. The present conceptual design phase of ITER lasts until the end of 1990. The objectives of this phase are to develop the design of ITER, perform a safety and environmental analysis, develop site requirements, define future R ampersand D needs, and estimate cost, manpower, and schedule for construction and operation. A final report will be submitted at the end of 1990. This paper summarizes progress in the ITER program during the 1989 design phase

 15. Geothermal energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gasparovic, N

  1962-07-01

  Live steam, transformed steam, and steam produced by expansion flashing are outlined with respect to their use in the production of electricity. The capacity, pressure, and temperature of a steam must be determined empirically by exploratory drilling. These factors are dependent on time and on the extent of nearby drilling-activity. Particulars of geothermal-steam power-plants such as steam dryness, hot-water flashing, condensation, gas extraction, and corrosion are discussed in detail. All available data (as per 1962) concerning the costs of operation and construction of geothermal power plants are tabulated. For space-heating purposes, two basic systems are utilized. When little corrosion or precipitation is expected, an open system is used, otherwise, closed systems are necessary. The space-heating system of Reykjavik, Iceland is cited as an example. A brief description of industrial applications of geothermal energy, such as the extraction of NaCl, D/sub 2/O, or boric acid, is provided. Thirty-two references are given.

 16. Atomic energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ramanna, R.

  1978-01-01

  Development of nuclear science in India, particularly the research and development work at the Bhabha Atomic Research Centre (BARC), Bombay, is described. Among the wide range of materials developed for specific functions under rigorous conditions are nuclear pure grade uranium, zirconium and beryllium, and conventional materials like aluminium, carbon steel and stainless steels. Radioisotopes are produced and used for tracer studies in various fields. Various types of nuclear gauges and nuclear instruments are produced. Radiations have been used to develop new high yielding groundnut mutants with large kernals. The sterile male technique for pest control and radiosterilization technique to process potatoes, onions and marine foods for storage are ready for exploitation. Processes and equipment have been developed for production of electrolytic hydrogen, electrothermal phosphorus and desalinated water. Indigenously manufactured components and materials are now being used for the nuclear energy programme. Indian nuclear power programme strategy is to build heavy water reactors and to utilise their byproduct plutonium and depleted uranium to feed fast breeder reactors which will produce more fissile material than burnt. Finally a special mention has been made of the manpower development programme of the BARC. BARC has established a training school in 1957 giving advanced training in physics, chemistry and various branches of engineering and metallurgy

 17. Energy memento; Memento sur l'energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-07-01

  This memento about energy provides a series of tables with numerical data relative to energy resources and uses in France, in the European Union and in the rest of the world: energy consumption (primary energy, forecasting, CO{sub 2} emissions, energy independence, supplies, uses and imports, demand scenarios, energy savings..), power production (production, forecasting, loads, consumption, hydro-power, thermal equipment, exports), nuclear power (production, forecasting, reactors population, characteristics of French PWRs, uranium needs and fuel cycle), energy resources (renewable energies, fossil fuels and uranium reserves and production), economic data (gross national product, economic and energy indicators, prices and cost estimations), energy units and conversion factors (counting, calorific value of coals, production costs, energy units). (J.S.)

 18. Energy efficiency, renewable energy and sustainable development

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ervin, C.A.

  1994-12-31

  The Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EE) is part of the U.S. Department of Energy that is specifically charged with encouraging the more efficient use of energy resources, and the use of renewable energy resources - such as solar power, wind power, biomass energy and geothermal energy. In the past several years, EE has increased its emphasis on technology deployment through partnerships with states, local governments and private companies. Partnerships move new discoveries more quickly into the marketplace, where they can create jobs, prevent pollution, save resources, and produce many other benefits. The author then emphasizes the importance of this effort in a number of different sections of the paper: energy consumption pervades everything we do; U.S. energy imports are rising to record levels; transportation energy demand is increasing; U.S. energy use is increasing; population growth increases world energy demand; total costs of energy consumption aren`t always counted; world energy markets offer incredible potential; cost of renewables is decreasing; clean energy is essential to sustainable development; sustainable energy policy; sustainable energy initiatives: utilities, buildings, and transportation.

 19. Energy efficiency, renewable energy and sustainable development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ervin, C.A.

  1994-01-01

  The Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EE) is part of the U.S. Department of Energy that is specifically charged with encouraging the more efficient use of energy resources, and the use of renewable energy resources - such as solar power, wind power, biomass energy and geothermal energy. In the past several years, EE has increased its emphasis on technology deployment through partnerships with states, local governments and private companies. Partnerships move new discoveries more quickly into the marketplace, where they can create jobs, prevent pollution, save resources, and produce many other benefits. The author then emphasizes the importance of this effort in a number of different sections of the paper: energy consumption pervades everything we do; U.S. energy imports are rising to record levels; transportation energy demand is increasing; U.S. energy use is increasing; population growth increases world energy demand; total costs of energy consumption aren't always counted; world energy markets offer incredible potential; cost of renewables is decreasing; clean energy is essential to sustainable development; sustainable energy policy; sustainable energy initiatives: utilities, buildings, and transportation

 20. Renewable energies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2014-07-01

  Hydrogen is seen by many as a key energetic vector for the 21{sup st} century. Its utilization in fuel cells enables a clean and efficient production of electricity. The possibility to obtain hydrogen from various sources, along with several types of potential applications of fuel cells, have called the attention and investment of developed countries. European Union, United States, Canada and Japan have important programs that establish tied goals for the utilization of fuel cells in transport and distributed energy generation. Aware of the importance of this technology for the energetic future of Brazil, IPEN started 13 years ago the development of fuel cells for stationary and distributed energy applications. Preliminary studies were carried out at the Materials Research Center due to IPEN expertise on nuclear materials development. Based on both, the good initial results and the proposition of the Brazilian Fuel Cell Program (ProH{sub 2} ) by the Ministry of 2 Science, Technology and Innovation (MCTI), IPEN decided to organize an institutional program on the subject, conducted at the Fuel Cell and Hydrogen Center - CCCH. The objectives of the IPEN/CCCH program are based on the MCTI national program, contributing significantly to the national development in this area. The R and D Program was structured in a cross-cutting way involving human and infrastructure resources from many IPEN technical departments. The Center comprises three main areas of interests: PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell); SOFC (Solid Oxide Fuel Cell); and H{sup 2}-Production, mainly from ethanol reforming. More than 50 professionals were engaged at this development, although some in part time, including PhDs, MSc and graduate students and undergraduate students. Important scientific and technological results have been obtained and the main achievements can be evaluated by patents, published papers, graduate courses given and the graduate student's thesis concluded. Since 2004

 1. Renewable energies

  International Nuclear Information System (INIS)

  2014-01-01

  Hydrogen is seen by many as a key energetic vector for the 21 st century. Its utilization in fuel cells enables a clean and efficient production of electricity. The possibility to obtain hydrogen from various sources, along with several types of potential applications of fuel cells, have called the attention and investment of developed countries. European Union, United States, Canada and Japan have important programs that establish tied goals for the utilization of fuel cells in transport and distributed energy generation. Aware of the importance of this technology for the energetic future of Brazil, IPEN started 13 years ago the development of fuel cells for stationary and distributed energy applications. Preliminary studies were carried out at the Materials Research Center due to IPEN expertise on nuclear materials development. Based on both, the good initial results and the proposition of the Brazilian Fuel Cell Program (ProH 2 ) by the Ministry of 2 Science, Technology and Innovation (MCTI), IPEN decided to organize an institutional program on the subject, conducted at the Fuel Cell and Hydrogen Center - CCCH. The objectives of the IPEN/CCCH program are based on the MCTI national program, contributing significantly to the national development in this area. The R and D Program was structured in a cross-cutting way involving human and infrastructure resources from many IPEN technical departments. The Center comprises three main areas of interests: PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell); SOFC (Solid Oxide Fuel Cell); and H 2 -Production, mainly from ethanol reforming. More than 50 professionals were engaged at this development, although some in part time, including PhDs, MSc and graduate students and undergraduate students. Important scientific and technological results have been obtained and the main achievements can be evaluated by patents, published papers, graduate courses given and the graduate student's thesis concluded. Since 2004, the PEMFC

 2. Australian energy statistics - Australian energy update 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donaldson, K.

  2005-06-15

  ABARE's energy statistics include comprehensive coverage of Australian energy consumption, by state, by industry and by fuel. Australian Energy Update 2005 provides an overview of recent trends and description of the full coverage of the dataset. There are 14 Australian energy statistical tables available as free downloads (product codes 13172 to 13185).

 3. Collecting Solar Energy. Solar Energy Education Project.

  Science.gov (United States)

  O'Brien, Alexander

  This solar energy learning module for use with junior high school students offers a list of activities, a pre-post test, job titles, basic solar energy vocabulary, and diagrams of solar energy collectors and installations. The purpose is to familiarize students with applications of solar energy and titles of jobs where this knowledge could be…

 4. Annual energy review 1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-07-01

  This report presents historical energy statistics on all major energy activities. The statistics cover consumption, production, trade, stock, and prices, for all major energy commodities including fossil fuels, electricity, and renewable energy sources.

 5. Transportation energy data book

  Science.gov (United States)

  2009-01-01

  The Transportation Energy Data Book: Edition 28 is a statistical compendium prepared and : published by Oak Ridge National Laboratory (ORNL) under contract with the U.S. Department of : Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, Vehicl...

 6. Energy Policy Act

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The Energy Policy Act (EPA) addresses energy production in the United States, including: (1) energy efficiency; (2) renewable energy; (3) oil and gas; (4) coal; (5)...

 7. International energy outlook, 2010

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  This report presents international energy projections through 2035, : prepared by the U.S. Energy Information Administration, including outlooks : for major energy fuels and associated carbon dioxide emissions. The International Energy Outlook 2010 (...

 8. Energy policy in Maghreb

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rabah, S.

  1993-01-01

  This paper presents energy policy in Algeria, Morocco and Tunisia. Statistical data on fossil fuels reserves and renewable energy sources are given. This paper describes also energy consumption and energy conservation, power generation and interconnected power systems. 5 tabs

 9. Annual energy review 1996

  International Nuclear Information System (INIS)

  1997-07-01

  This report presents historical energy statistics on all major energy activities. The statistics cover consumption, production, trade, stock, and prices, for all major energy commodities including fossil fuels, electricity, and renewable energy sources

 10. Energy Information Systems

  Science.gov (United States)

  Home > Building Energy Information Systems and Performance Monitoring (EIS-PM) Building Energy evaluate and improve performance monitoring tools for energy savings in commercial buildings. Within the and visualization capabilities to energy and facility managers. As an increasing number of

 11. Wind Energy Japan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Komatsubara, Kazuyo [Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Tokyo (Japan)

  2012-06-15

  An overview is given of wind energy in Japan: Background; Wind Energy in Japan; Japanese Wind Energy Industry; Government Supports; Useful Links; Major Japanese Companies; Profiles of Major Japanese Companies; Major Wind Energy Projects in Japan.

 12. Energy modelling software

  CSIR Research Space (South Africa)

  Osburn, L

  2010-01-01

  Full Text Available The construction industry has turned to energy modelling in order to assist them in reducing the amount of energy consumed by buildings. However, while the energy loads of buildings can be accurately modelled, energy models often under...

 13. Wind energy systems

  Science.gov (United States)

  Stewart, H. J.

  1978-01-01

  A discussion on wind energy systems involved with the DOE wind energy program is presented. Some of the problems associated with wind energy systems are discussed. The cost, efficiency, and structural design of wind energy systems are analyzed.

 14. Energy in Sweden 1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-09-01

  Statistical data on energy supply and consumption are presented, together with information on the current energy situation, developments in energy use and supply, prices and environmental data. The international energy and environmental situation is also treated. 31 figs

 15. Energy drew up 2008

  International Nuclear Information System (INIS)

  2008-01-01

  This article is about the following topics: energy analysis, production and use, supply and demand, consumption, energy sources, petroleum products for energy production, energy demand by economic sector and final consumption.

 16. Wind energy renewable energy and the environment

  CERN Document Server

  Nelson, Vaughn; Nelson, Vaughn

  2009-01-01

  Due to the mounting demand for energy and increasing population of the world, switching from nonrenewable fossil fuels to other energy sources is not an option-it is a necessity. Focusing on a cost-effective option for the generation of electricity, Wind Energy: Renewable Energy and the Environment covers all facets of wind energy and wind turbines. The book begins by outlining the history of wind energy, before providing reasons to shift from fossil fuels to renewable energy. After examining the characteristics of wind, such as shear, power potential, and turbulence, it discusses the measur

 17. World energy prospects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ruttley, E.

  1983-01-01

  The purpose of this paper is to show that the real basis for energy projection has changed by little and that we should not be deluded by the present apparent glut of certain primary energy resources, nor by excess electricity generation into believing that the fundamentals of the energy problem have changed. Not the energy problem, but the economics have changed. Various aspects of energy, including energy demand, energy conversion, energy consumption, energy policy, as well as different sources of energy are discussed. The question is asked whether these resources would be able to supply in the energy demand

 18. Energy situation in Jordan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Badran, I

  1984-10-01

  The report briefly reviews the energy problem in the world, and then studies in detail the situation in Jordan. It covers the energy supply of crude oil, refined products, and non-commercial energy; energy demand; the current pattern of energy consumption of oil and electricity; a forecast of energy demand; the government subsidy of energy; new energy resources in Jordan (oil exploration and oil shale, tar sands, radioactive minerals, and renewable energy sources including geothermal, hydropower, solar, and wind). The report concludes that alternative energy sources must be developed by Jordan to meet the increased demand for energy and to reduce the dependence of Jordan on oil in the next decades.

 19. World energy insight 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-11-15

  The World Energy Insight 2011 is the official publication of the World Energy Council. It includes interviews, articles and case studies from a distinguished panel of World Energy Council Officers, CEOs, government ministers, academics and opinion formers from all areas of the energy sector and provides perspectives from around the globe. Government, industry and NGO's offer both policy and technology perspectives. The insights within this publication add to the work that WEC is doing to provide the forum for energy leaders, along with the on-going WEC studies and programmes on Energy Policies, 2050 Energy Scenarios, Energy Resources & Technologies, Energy for Urban Innovation, Rules Of Energy Trade and Global Energy Access.

 20. Energy entanglement relation for quantum energy teleportation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hotta, Masahiro, E-mail: hotta@tuhep.phys.tohoku.ac.j [Department of Physics, Faculty of Science, Tohoku University, Sendai 980-8578 (Japan)

  2010-07-26

  Protocols of quantum energy teleportation (QET), while retaining causality and local energy conservation, enable the transportation of energy from a subsystem of a many-body quantum system to a distant subsystem by local operations and classical communication through ground-state entanglement. We prove two energy-entanglement inequalities for a minimal QET model. These relations help us to gain a profound understanding of entanglement itself as a physical resource by relating entanglement to energy as an evident physical resource.

 1. The energy; L'energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  In order to inform the public on the stakes bonded to the energy, the french government developed seven days of information on the energy. Visits of energy facilities (production, transport, storage, distribution) are proposed. Colloquium, exhibitions and debates on the energy questions are also offered to the public. This paper summarizes the activities and the concerned addresses of these energy days. (A.L.B.)

 2. Energy Management. Special. Magazine for energy supply and energy management

  International Nuclear Information System (INIS)

  Van Mil, R.

  2000-05-01

  The special Energy Management was issued in cooperation with many participating businesses in the Netherlands which provided articles on recent developments and new services and products with respect to the liberalized energy market in the Netherlands and Europe

 3. Annual energy review, 1990

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-05-01

  This Review presents long-term historical energy data. US energy consumption, production, trade, and prices are included. Also covered are consumption indicators, energy resources, petroleum, natural gas, coal, electricity, nuclear energy, renewable energy, and international energy. 5 figs., 129 tabs

 4. Architecture and energy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marsh, Rob; Lauring, Michael

  2011-01-01

  Traditional low-energy architecture has not necessarily led to reduced energy consumption. A paradigm shift is proposed promoting pluralistic energy-saving strategies.......Traditional low-energy architecture has not necessarily led to reduced energy consumption. A paradigm shift is proposed promoting pluralistic energy-saving strategies....

 5. Process energy analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaiser, V.

  1993-01-01

  In Chapter 2 process energy cost analysis for chemical processing is treated in a general way, independent of the specific form of energy and power production. Especially, energy data collection and data treatment, energy accounting (metering, balance setting), specific energy input, and utility energy costs and prices are discussed. (R.P.) 14 refs., 4 figs., 16 tabs

 6. Energy in France

  International Nuclear Information System (INIS)

  2002-01-01

  This document provides a selection of energy statistics in France on, the energy in the economy, all energies, oil, gas, coal, electricity, renewable energies, district heating systems, rational use of energy, prices, energy and the environment and some useful addresses. (A.L.B.)

 7. Applied Energy Program

  Science.gov (United States)

  Science Programs Applied Energy Programs Civilian Nuclear Energy Programs Laboratory Directed Research » Applied Energy Program Applied Energy Program Los Alamos is using its world-class scientific capabilities to enhance national energy security by developing energy sources with limited environmental impact

 8. The France energy situation

  International Nuclear Information System (INIS)

  2006-01-01

  This analysis of the french energy situation provides information and key data on some key facts about the energy in France, the France energy supply and demand, the major principles of energy policy, the challenges of french energy policy and the DGEMP (general directorate for energy and raw materials). (A.L.B.)

 9. Domestic energy use and householders' energy behaviour

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yohanis, Yigzaw Goshu

  2012-01-01

  This paper discusses domestic energy use and energy behaviour. It shows some improvement in domestic energy consumption and adoption of good energy practice. The survey conducted indicated that 35% of homes could improve their energy efficiency by improved tank insulation. In the last 5 years condensing boilers have been installed only in 3% of homes, indicating that householders are unaware of their advantages. Although 88% of surveyed homes had purchased a major appliance in the last 2 years, only 16% had any idea of the energy rating of their new appliances. Use of energy saving light bulbs is predominant in kitchens compared to other rooms. 70–80% of householders undertook some kind of day-to-day energy efficiency measures. 20–35% of householders would like to invest in energy-saving measures but found cost to be a key barrier. Approximately 84% of those surveyed were unaware of the energy rating of their household appliances. Price and brand were the most important factors determining the purchase of a new appliance. Significant energy-saving could be achieved by providing appropriate information to the general public regarding temperature control, efficiency of appliances and energy-saving heating systems. - Highlights: ▶ Good practice in household energy use is being adopted but actual use is rising. ▶ Cost is dominant in energy related decisions purchasing of household appliances. ▶ Energy behaviour is improving but level of awareness needs more work.

 10. Energy in France. References

  International Nuclear Information System (INIS)

  2000-01-01

  This small booklet is a compilation of key data about the energy in France: energy and economy (energy industries and gross internal product, employment, investments), overall energies (primary energy production and consumption, sectoral consumption, energy bill, price of imported crude oil), petroleum (primary production, sectoral consumption of refined petroleum products, automotive fuels demand, import and export of petroleum products), natural gas (production, sectoral consumption, imports per country of origin), coal (production, sectoral consumption, imports), electric power (production per origin, classical thermal production per type of fuel, sectoral consumption), renewable energies (overall production, heat networks supplied with non-conventional energy sources, wood consumption, wind power production, solar thermal and photovoltaic production), rational use of energy (primary energy intensity, cumulated energy saving), energy prices (in industries and households, automotive fuel prices, energy consumptions in households), energy and environment (CO 2 emissions). A synthesis of the main energy tariffs and prices is given in a separate folder. (J.S.)

 11. Energy in Croatia 2009, Annual Energy Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  2010-01-01

  With the eighteenth edition of the Review Energy in Croatia, Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship continues the practice of informing domestic and foreign public on relations and trends within the Croatian energy sector. This Review gives, in a recognizable and comprehensible way, data and characteristic values relevant to the Croatian energy sector, providing an overview on energy production and consumption at all levels. There is a detailed analysis of the trends present in the energy sector as well as a number of information on capacities, reserves, prices and energy balances for crude oil, all petroleum products, natural gas, electricity, heat energy, coal and renewable energy sources. The Review also brings the main economic and financial indicators, data on air pollutant emissions and main energy efficiancy indicators. It also gives the ODEX energy efficiancy index, which is determined according to the methodology used in the European Union. This indicator monitors the energy efficiancy trends over a period of time in the sectors of industry, transport, households and in total consumption. Finally, the Review brings the energy balances of the Republic of Croatia for the years 2008 and 2009, made following the EUROSTAT and IEA methodologies. In 2009 total energy demand in Croatia was 1.6 percent lower than the year before. At the same time, gross domestic product fell by 5.8 percent, which as a result gave a 4.4 percent higher level of energy intensity in total energy consumption. When compared to the average energy intensity level in the EU (EU27), the energy intensity in Croatia was 6.8 percent higher. The primary energy production in 2009 was 7.1 percent higher form the previous year. Also, due to favorable hydrological situation the hydropower utilization grew by 31 percent. The energy from renewable sources increased by 29.8 percent and the energy from fuel wood increased by 5.6 percent. The production of crude oil in 2009 decreased by 6

 12. Energy in Croatia 2011, Annual Energy Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  2012-01-01

  With the twentieth edition of the Review Energy in Croatia, Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship continues the practice of informing domestic and foreign public on relations and trends within the Croatian energy sector. This Review gives, in a recognizable and comprehensible way, data and characteristic values relevant to the Croatian energy sector, providing an overview on energy production and consumption at all levels. There is a detailed analysis of the trends present in the energy sector as well as a number of information on capacities, reserves, prices and energy balances for crude oil, all petroleum products, natural gas, electricity, heat energy, coal and renewable energy sources. The Review also brings the main economic and financial indicators, data on air pollutant emissions and main energy efficiancy indicators. It also gives the ODEX energy efficiency index, which is determined according to the methodology used in the European Union. This indicator monitors the energy efficiancy trends over a period of time in the sectors of industry, transport, households and in total consumption. Finally, the Review brings the energy balances of the Republic of Croatia for the years 2010 and 2011, made following the EUROSTAT and IEA methodologies. In 2011 total primary energy supply in Croatia was 6.8 percent lower than the year before. At the same time, gross domestic product slightly decreased by 0.01 percent, which resulted in lowering energy intensity of total energy consumption by a 6.8 percent. When compared to the average energy intensity level in the EU (EU27), the energy intensity in Croatia was only 1.2 percent higher. The primary energy production in 2011 decreased by 18 percent from the previous year. Also, due to unfavorable hydrological situation the hydropower utilization was as much as 46.6 percent lower than in 2010. The energy from renewable sources increased by 13.3 percent and the energy from fuel wood, ondustrial waste wood, energy

 13. The Physics of Energy

  Science.gov (United States)

  Jaffe, Robert L.; Taylor, Washington

  2018-01-01

  Part I. Basic Energy Physics and Uses: 1. Introduction; 2. Mechanical energy; 3. Electromagnetic energy; 4. Waves and light; 5. Thermodynamics I: heat and thermal energy; 6. Heat transfer; 7. Introduction to quantum physics; 8. Thermodynamics II: entropy and temperature; 9. Energy in matter; 10. Thermal energy conversion; 11. Internal combustion engines; 12. Phase-change energy conversion; 13. Thermal power and heat extraction cycles; Part II. Energy Sources: 14. The forces of nature; 15. Quantum phenomena in energy systems; 16. An overview of nuclear power; 17. Structure, properties and decays of nuclei; 18. Nuclear energy processes: fission and fusion; 19. Nuclear fission reactors and nuclear fusion experiments; 20. Ionizing radiation; 21. Energy in the universe; 22. Solar energy: solar production and radiation; 23. Solar energy: solar radiation on Earth; 24. Solar thermal energy; 25. Photovoltaic solar cells; 26. Biological energy; 27. Ocean energy flow; 28. Wind: a highly variable resource; 29. Fluids – the basics; 30. Wind turbines; 31. Energy from moving water: hydro, wave, tidal, and marine current power; 32. Geothermal energy; 33. Fossil fuels; Part III. Energy System Issues and Externalities: 34. Energy and climate; 35. Earth's climate: past, present, and future; 36. Energy efficiency, conservation, and changing energy sources; 37. Energy storage; 38. Electricity generation and transmission.

 14. Energy in Croatia 2007, Annual Energy Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  2008-01-01

  With a great deal of pleasure we present the sixteenth edition of the review Energy in Croatia. With this Review the Ministry of Economy, Labor and Entrepreneurship continues the practice of informing domestic and foreign public on relations and trends within the Croatian energy sector. This Review gives data and characteristic values relevant to the Croatian energy sector, providing an overview on energy production and consumption at all levels. There is a detailed analysis of the trends present in the energy sector as well as a number of information on capacities, reserves, prices and energy balances for crude oil, all petroleum products, natural gas, electricity, heat energy, coal and renewable energy sources. The Review also brings the main economic and financial indicators, data on air pollutant emissions and main energy efficiency indicators. It also gives the ODEX energy efficiency index, which is determined according to the methodology used in the European Union. This indicator monitors the energy efficiency trends over a period of time in the sectors of industry, transport, households and in total consumption. Finally, the Review brings the energy balances of the Republic of Croatia for the years 2006 and 2007, made following the EUROSTAT and IEA methodologies. Total annual energy consumption in Croatia in 2007 increased by 1.5 percent from the previous year. At the same time gross domestic product increased by 5.6 percent, which resulted in a continuing energy intensity reduction, by 3.8 percent. In relation the European Union (EU 27), energy intensity in Croatia was 16.5 percent above the European average. In 2007 the Croatian production of primary energy decreased by 6.4 percent. The production decrease was recorded in most of primary energy forms. The only energy forms with growing production in 2007 were natural gas production and energy from renewable sources. Due to unfavorable hydrology in 2007, hydro power utilization decreased by 27.4 percent

 15. Architecture and energy; Arkitektur og energi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marsh, R.; Grupe Larsen, V.; Lauring, M.; Christensen, Morten

  2006-07-01

  The aim of this book is to illustrate the interaction between architecture and energy in an overall perspective starting from the new energy requirements. Architects make a lot of form related outlines early in the design process, and these have significant consequences for the energy consumption. Furthermore, the new energy requirements start from an overall evaluation, during which the architectural form is of decisive importance to minimization of the energy consumption. The book focuses on four themes: a) day lighting, which plays a decisive part in relation to our health and wellness inside buildings, b) solar heating; passive solar heating has traditionally been playing an important part in low-energy architecture, c) rough house; choice of materials can both increase and decrease buildings' energy consumption, and d) technology; modern buildings use a number of energy demanding installations, therefore the interaction between technology and energy is examined. (BA)

 16. Energy. The countdown

  International Nuclear Information System (INIS)

  Montbrial, T. de.

  1979-01-01

  The subject is treated under the following heads: the past -the politics of energy - the oil and nuclear power crisis (the great oil adventure; the oil crisis and international relations since October 1973; the nuclear energy crisis (why the opposition to nuclear energy, the proliferation of nuclear weapons); geopolitics and energy policy); the future - the energy crisis (the nature of the energy problem; global energy demand; toward an imbalanced oil market; natural gas, coal, nuclear and other energy sources; anticipating the second energy crisis to try to avoid it; future evolution of the price of energy; the economic effects of a massive increase in the price of oil. (UK)

 17. The Energy Efficient Enterprise

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ahmad, Bashir

  2010-09-15

  Since rising energy costs have become a crucial factor for the economy of production processes, the optimization of energy efficiency is of essential importance for industrial enterprises. Enterprises establish energy saving programs, specific to their needs. The most important elements of these energy efficiency programs are energy savings, energy controlling, energy optimization, and energy management. This article highlights the industrial enterprise approach to establish sustainable energy management programs based on the above elements. Globally, if organizations follow this approach, they can significantly reduce the overall energy consumption and cost.

 18. Energy in Croatia 2012, Annual Energy Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  2013-01-01

  With the twenty-first edition of the Review Energy in Croatia, Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship continues the practice of informing domestic and foreign public on relations and trends within the Croatian energy sector. This Review gives, in a recognizable and comprehensible way, data and characteristic values relevant to the Croatian energy sector, providing an overview on energy production and consumption at all levels. There is a detailed analysis of the trends present in the energy sector as well as a number of information on capacities, reserves, prices and energy balances for crude oil, all petroleum products, natural gas, electricity, heat energy, coal and renewable energy sources. The Review also brings the main economic and financial indicators, data on air pollutant emissions and main energy efficiancy indicators. It also gives the ODEX energy efficiency index, which is determined according to the methodology used in the European Union. This indicator monitors the energy efficiancy trends over a period of time in the sectors of industry, transport, households and in total consumption. Finally, the Review brings the energy balances of the Republic of Croatia for the years 2011 and 2012, made following the EUROSTAT and IEA methodologies. In 2012 total energy demand in Croatia was 4.7 percent lower than the year before. At the same time, gross domestic product fell by 2 percent, which resulted in a decrease in a total primary energy supply intensity by 2.8 percent. When compared to the average energy intensity level in the EU (EU27), the energy intensity in Croatia was 6.9 percent higher. The primary energy production in 2012 decreased by 5.6 compared to the previous year. Also, due to hydrological situation the hydropower utilization grew by 6.7 percent. The energy from renewable sources increased by 29.8 percent and the energy from fuel wood increased by 5.6 percent. The production of crude oil in 2012 decreased by 9.7 percent and of natural

 19. Nuclear Power, Energy Economics and Energy Security

  International Nuclear Information System (INIS)

  2013-01-01

  Economic development requires reliable, affordable electricity that is provided in sufficient quantities to satisfy the minimum energy requirements at a local, regional or national level. As simple as this recipe for economic development appears, technological, infrastructural, financial and developmental considerations must be analysed and balanced to produce a national energy strategy. Complicating that task is the historic fact that energy at the desired price and in the desired quantities can be neither taken for granted nor guaranteed. Energy economics and energy security determine the options available to nations working to establish a sustainable energy strategy for the future.

 20. Industry and energy; Industrie et energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Birules y Bertran, A.M. [Ministere des Sciences et de la Technologie (Spain); Folgado Blanco, J. [Secretariat d' Etat a l' Economie, a l' Energie et aux PME du Royaume d' Espagne (Spain)

  2002-07-01

  This document is the provisional version of the summary of the debates of the 2433. session of the European Union Council about various topics relative to the industry and the energy. The energy-related topics that have been debated concern: the government helps in coal industry, the internal electricity and gas market, the trans-European energy networks, the bio-fuels in transportation systems, the energy charter, the pluri-annual energy program, and the green book on the security of energy supplies. (J.S.)

 1. Energy Mix between Renewable Energy and Nuclear Energy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yousry E. M. Abushady

  2015-08-01

  Full Text Available  Energy is the backbone of any development in any State. Renewable Energy (wind, solar and biomass appears currently as a major strategic energy source for a sustainable development particularly for developing or under developing societies. Use of renewable Energy will challenge major technological changes, by achieving energy production and saving. In particular by replacing fossil fuel, a significant cut of environmental impact and green house gas emission (GHG could be achieved. In addition Renewable Energy could offer a sustainable development for different societies particularly those in rural area (e.g. desert or isolated islands. The significant technical renewable energy tool developments in developed States could be much easier to be transferred to or copied in developing States .

 2. 78 FR 48855 - Renewable Energy and Energy Efficiency Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2013-08-12

  ... Administration Renewable Energy and Energy Efficiency Advisory Committee AGENCY: International Trade... the international competitiveness of the U.S. renewable energy and energy efficiency industries. The... Renewable Energy and Energy Efficiency Advisory Committee, Attention: Ryan Mulholland, Office of Energy and...

 3. The Energy Chart'93

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shervashidze, N.

  1993-01-01

  The Energy Chart'93 is developed with respect to forthcoming restructuring of energy sector in Bulgaria and contains its main directions for both short- and long-term periods. The priorities are given to: energy supply, stabilization of the existing units, ecological development, domestic energy sources, atomic energy, gas energy, utilization of the available hydrological potential. The leading role of legislation in this area is also pointed out, as well as the regulating function of the Committee of Energy. (author)

 4. Energy supply and energy saving in Ukraine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V.M. Ilchenko

  2015-09-01

  Full Text Available The article examines the main problems and solutions of energy saving and energy supply in Ukraine. Low energy efficiency has become one of the main factors of the crisis in the Ukrainian economy. The most relevant scientific and methodical approaches to assessment of the level of energy consumption and saving are indicated. The comparative analysis of annual energy use has been made. A potential to solve energy supply problems is strongly correlated with the ability to ensure the innovative development of economy for efficient and economical use of existing and imported energy resources. The ways for reducing of energy resource consumption have been suggested. Creation of technological conditions for the use of alternative energy sources is considered to be rational also. The development of renewable sources of energy (alternative and renewable energy sources will provide a significant effect in reducing the use of traditional energy sources, harmful emissions and greenhouse gas. Under these conditions, increasing of energy efficiency of economy and its competitiveness can be real. Improvement of environmental and social conditions of citizens of the country will mark a positive step towards the EU, and also will cancel some problems of the future generation.

 5. Energy saving synergies in national energy systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thellufsen, Jakob Zinck; Lund, Henrik

  2015-01-01

  In the transition towards a 100% renewable energy system, energy savings are essential. The possibility of energy savings through conservation or efficiency increases can be identified in, for instance, the heating and electricity sectors, in industry, and in transport. Several studies point...... to various optimal levels of savings in the different sectors of the energy system. However, these studies do not investigate the idea of energy savings being system dependent. This paper argues that such system dependency is critical to understand, as it does not make sense to analyse an energy saving...... without taking into account the actual benefit of the saving in relation to the energy system. The study therefore identifies a need to understand how saving methods may interact with each other and the system in which they are conducted. By using energy system analysis to do hourly simulation...

 6. The International Energy Agency's world energy outlook

  International Nuclear Information System (INIS)

  O'Dell, S.

  1996-01-01

  The 1996 edition of the World Energy Outlook to 2010 was reviewed. An overview of the energy projections was provided based on assumptions about economic growth and energy prices, geological potential, technological developments, the availability of traditional fuels outside the OECD and the future preferences of energy users. Demand vs. price movements were modelled, based on 'capacity constraints' and 'energy saving ' scenarios. Three major conclusions derived from the projections were: (1) world primary energy demand will grow steadily as it has over the past two decades, (2) fossil fuels will account for 90 per cent of total primary energy demand in 2010, and (3) a structural shift in the shares of different regions in world energy demand is likely to occur, i.e., the OECD share will fall in favor of the share of the ROW (rest of the world). 4 tabs., 9 figs

 7. Energy conservation, efficiency and energy audit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sharma, R.A.

  2006-01-01

  In this paper the author discusses the conservation, efficiency, audit, fundamentals, differences and methods, the objectives of energy conservation, definitions of energy audit, scope, short term, medium term and long term measures to be taken for conservation are discussed

 8. Energy modeling: nuclear energy as China's main energy after 2040

  International Nuclear Information System (INIS)

  Guo Xingqu

  1987-01-01

  According to the energy modeling and the strategic forecast of China's economic development and population, the energy demand in China in the coming century has been calculated yearly by computer simulation. It is shown by the calculation results that the primary energy consumption in 2050 will be 3.37-4.25 times as that of 2000. The fossil energy will still be the main energy during the early stage of 21st century, but it will be cut down rapidly since 2020s as its annual consumption is increased to 1.656-2.044 x 10 9 tce/a. Because the fossil fuel ressources in China are limited, more and more fossil fuel will be mainly turned to chemical products, and the environmental pollution will be serious if we still use the fossil as a main fuel widely. The amount of renewable energy will be increasing, but its share in the primary energy consumption will be cut down from 36% to about 20% during the first half of next century and then will maintain this portion. In this case, the nuclear energy will be developed rapidly during the early stage of next century and will become the main energy since 2040. The methodology of energy forecast has also been reviewed

 9. Energy in Croatia 2003. Annual Energy Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  2004-11-01

  Reports have kept domestic and international audience continuously informed about the latest relations and developments in the Croatian energy system. Annual report presents all characteristic indicators of the Croatian energy system in 2003, outlines their development over a longer past period, and suggests a future course of development of basic energy system indicators. Total primary energy supply in the Republic of Croatia in 2003 was 5.2 percent higher compared to the previous year. The gross domestic product increased by 4.3 percent over the same period. This means that energy intensity, primary energy supply per unit of gross domestic product, increased by 0.9 percent. Compared to the european Union average Croatian energy intensity was approximately 32 percent higher. Total primary energy production, on the other hand, decreased by 1.1 percent compared to 2002. This means that primary energy self-supply, which fell to 46.4 percent, reached its lowest level to-date in the observed period. The remaining energy needs were met by imports, which increased by 1.7 percent. In the structure of total primary energy supply, decrease has been observed only in energy conversion losses, while all other categories increased. Final energy demand increased by 6.7 percent in 2003, with the levels recorded in different sectors ranging from 2.5 percent in industry to 7.5 and 8 percent in transport and other sectors, respectively. In terms of final energy demand, an increase has been recorded in all energy forms except natural gas, whose consumption showed stagnation. This is due to lower consumption in the energy transformation sector and a significant 9.2 percent increase in its final energy demand. A continuous increase in electricity consumption - which reached 4.8 percent in the observed period - is worth nothing. Energy forms which recorded highest consumption increase levels in 2003 are coal (16 percent) and diesel fuel (15 percent). In contrast to the fast increase in

 10. Energy paper II: Nuclear energy revival

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anonymous

  2008-01-01

  ESI Energy paper is called 'Issue Paper' awarded by think-tank Energy Security Institute. The second issue focuses on the energy security of countries from the perspective of Renaissance of construction of nuclear power plants. Topicality is documented by fluctuations in fossil fuel prices on the world commodity markets and by extortionate potential, disposed by their main producers. The Slovak Republic is actively engaged into international dialogue on the need for the development of nuclear energy.

 11. Energy and environment policies. International Energy Agency

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-01-01

  An analysis is made of how energy policies can be adapted to environmental concerns. The efficiency of measures solving environmental problems is investigated, in particular measures substituting energy carriers, improving energy efficiency rates, postfitting pollution control devices, and applying clean energy technologies. In connection with methods of state control the report deals with questions of taxation and regularization which are to induce the private sector to actively to something for the protection of the environment. (orig.) [de

 12. The World energy issue

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nifenecker, Herve

  2011-01-01

  This Power Point document proposes figures and data about the current world energy consumption, the various energy sources, the share of primary energy consumption by different sectors, and the levels of energy reserves. It addresses the issue of global warming (evolution of temperature, regional anomalies, the challenge of limitation of temperature, the greenhouse gas emissions), the strategic role of electricity (energy mix, heat production with electricity), energy savings, electricity production (key data on solar, wind, solar and biomass energy, possibilities of carbon capture, nuclear energy, costs of these different energies)

 13. Global geothermal energy scenario

  International Nuclear Information System (INIS)

  Singh, S.K.; Singh, A.; Pandey, G.N.

  1993-01-01

  To resolve the energy crisis efforts have been made in exploring and utilizing nonconventional energy resources since last few decades. Geothermal energy is one such energy resource. Fossil fuels are the earth's energy capital like money deposited in bank years ago. The energy to build this energy came mainly from the sun. Steam geysers and hot water springs are other manifestations of geothermal energy. Most of the 17 countries that today harness geothermal energy have simply tapped such resources where they occur. (author). 8 refs., 4 tabs., 1 fig

 14. Guam Strategic Energy Plan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Conrad, M. D.

  2013-07-01

  Describes various energy strategies available to Guam to meet the territory's goal of diversifying fuel sources and reducing fossil energy consumption 20% by 2020.The information presented in this strategic energy plan will be used by the Guam Energy Task Force to develop an energy action plan. Available energy strategies include policy changes, education and outreach, reducing energy consumption at federal facilities, and expanding the use of a range of energy technologies, including buildings energy efficiency and conservation, renewable electricity production, and alternative transportation. The strategies are categorized based on the time required to implement them.

 15. Interacting agegraphic dark energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wei, Hao; Cai, Rong-Gen

  2009-01-01

  A new dark energy model, named ''agegraphic dark energy'', has been proposed recently, based on the so-called Karolyhazy uncertainty relation, which arises from quantum mechanics together with general relativity. In this note, we extend the original agegraphic dark energy model by including the interaction between agegraphic dark energy and pressureless (dark) matter. In the interacting agegraphic dark energy model, there are many interesting features different from the original agegraphic dark energy model and holographic dark energy model. The similarity and difference between agegraphic dark energy and holographic dark energy are also discussed. (orig.)

 16. Global view of energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kursunoglu, B.N.; Millunzi, A.C.; Perlmutter, A.

  1982-01-01

  This book contains selected papers presented at the fourth interdisciplinary international forum on the Geopolitics of Energy. Topics included: energy demand; energy modeling; urgency of world energy problems; nuclear fission; progress in nuclear fusion; financing energy investments; conservation of energy in developed countries; public safety - risks and benefits; and atmospheric carbon dioxide. A separate abstract was prepared for each of the 25 papers for inclusion in the Energy Data Base; all will appear in Energy Abstracts for Policy Analysis and five in Energy Research Abstracts (ERA)

 17. Energy consumption: energy consumption in mainland Norway

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Magnussen, Inger Helene; Killingland, Magnus; Spilde, Dag

  2012-07-25

  The purpose of this report is to describe trends in energy consumption in mainland Norway, with an emphasis on key trends within the largest consumer groups. We also explain common terms and concepts in the field of energy consumption. Finally, we look at forecasts for future energy consumption, produced by bodies outside NVE. Total final energy consumption in mainland Norway in 2009 was 207 TWh. The most important end-user groups are households, service industries, manufacturing industry and transport. In addition, the energy sector in mainland Norway consumed 15 TWh. Energy consumed in the energy sector is not considered as final consumption, as the energy is used to produce new energy products. The long-term trend in energy consumption in mainland Norway is that fuel in the transport sector and electricity for the energy sector increases, while energy consumption in other sectors flattens out. The main reason for an increased use of fuel in the transport sector is the rise in the number of motorised machinery and vehicles in mainland Norway. This has caused a rise in gasoline and diesel consumption of 75 per cent since 1976. The petroleum sector is the largest consumer of energy within the energy sector in mainland Norway, and electricity from onshore to platforms in the North Sea and to new shore side installations has led to a rise in electricity consumption from 1 TWh in 1995 to 5 TWh in 2009. The energy consumption in households showed flat trend from 1996 to 2009, after many years of growth. The main reasons are a warmer climate, higher energy prices, the use of heats pumps and more energy-efficient buildings. In the service industries, the growth in energy consumptions has slightly decreased since the late 1990s, for much the same reasons as for households. In manufacturing industries the energy consumption have flatten out mainly due to the closure of energy-intensive businesses and the establishment of new more energy-efficient businesses. Electricity is

 18. Energy from biomass. Energie uit biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Doorn, J [Business Unit ESC-Energy Studies, Netherlands Energy Research Foundation, Petten (Netherlands)

  1992-11-01

  A brief overview is given of the options to use biomass as an energy source. Attention is paid to processing techniques, energy yields from crops, production costs in comparison with other renewable sources and fossil fuels, and the Dutch energy policy for this matter. 1 fig., 1 ill., 2 tabs., 3 refs.

 19. Hydrogen energy based on nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  2002-06-01

  A concept to produce hydrogen of an energy carrier using nuclear energy was proposed since 1970s, and a number of process based on thermochemical method has been investigated after petroleum shock. As this method is used high temperature based on nuclear reactors, these researches are mainly carried out as a part of application of high temperature reactors, which has been carried out at an aim of the high temperature reactor application in the Japan Atomic Energy Research Institute. On October, 2000, the 'First International Conference for Information Exchange on Hydrogen Production based on Nuclear Energy' was held by auspice of OECD/NEA, where hydrogen energy at energy view in the 21st Century, technology on hydrogen production using nuclear energy, and so on, were published. This commentary was summarized surveys and researches on hydrogen production using nuclear energy carried out by the Nuclear Hydrogen Research Group established on January, 2001 for one year. They contains, views on energy and hydrogen/nuclear energy, hydrogen production using nuclear energy and already finished researches, methods of hydrogen production using nuclear energy and their present conditions, concepts on production plants of nuclear hydrogen, resources on nuclear hydrogen production and effect on global environment, requests from market and acceptability of society, and its future process. (G.K.)

 20. Geothermal Energy as source or energy production

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lozano, E.

  1998-01-01

  This article shows the use and utilization of geothermal energy. This calorific energy can be used, through the wells perforation, in generation of electricity and many other tasks. In Colombia is possible the utilization of this energy in the electrical production due to the volcanic presence in the Western and Central mountain chains

 1. Science Activities in Energy: Electrical Energy.

  Science.gov (United States)

  Oak Ridge Associated Universities, TN.

  Presented is a science activities in energy package which includes 16 activities relating to electrical energy. Activities are simple, concrete experiments for fourth, fifth and sixth grades which illustrate principles and problems relating to energy. Each activity is outlined in a single card which is introduced by a question. A teacher's…

 2. Dashboard of the energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  2000-01-01

  Eight comparative tables present statistical data on the energy in France: the corrected consumption of the climate and the CO 2 emissions coming from the energy consumption; the energy independence rate; the monthly energy invoice; the monthly middle prices of imported energies; the corrected consumptions for the electric power, the petroleum, the mineral solid fuels and the natural gas

 3. The energy challenge

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1992-01-01

  This chapter addresses the challenge of switching US energy dependency from fossil fuels to renewable sources of energy for economic and environmental reasons. The topics discussed include the role of fossil fuels in the US economy, the role of chlorofluorocarbons and fossil fuel combustion on the greenhouse effect, energy choices, and the role of energy efficiency and nuclear energy

 4. Solar energy collector

  Science.gov (United States)

  Brin, Raymond L.; Pace, Thomas L.

  1978-01-01

  The invention relates to a solar energy collector comprising solar energy absorbing material within chamber having a transparent wall, solar energy being transmitted through the transparent wall, and efficiently absorbed by the absorbing material, for transfer to a heat transfer fluid. The solar energy absorbing material, of generally foraminous nature, absorbs and transmits the solar energy with improved efficiency.

 5. Energy in France. Highlights

  International Nuclear Information System (INIS)

  2002-01-01

  This document presents a selection of statistics (figures as of 30 April 2002) about: energy in the French economy, all energies, oil, gas, coal, electricity, renewable energies, district heating, rational use of energy, prices, energy and environment (CO 2 emissions). Data are presented in tables and graphs. (J.S.)

 6. Biomass Energy Basics | NREL

  Science.gov (United States)

  Biomass Energy Basics Biomass Energy Basics We have used biomass energy, or "bioenergy" keep warm. Wood is still the largest biomass energy resource today, but other sources of biomass can landfills (which are methane, the main component in natural gas) can be used as a biomass energy source. A

 7. Distributed Energy Implementation Options

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shah, Chandralata N [National Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, CO (United States)

  2017-09-13

  This presentation covers the options for implementing distributed energy projects. It distinguishes between options available for distributed energy that is government owned versus privately owned, with a focus on the privately owned options including Energy Savings Performance Contract Energy Sales Agreements (ESPC ESAs). The presentation covers the new ESPC ESA Toolkit and other Federal Energy Management Program resources.

 8. Resources | Energy Plan

  Science.gov (United States)

  Skip to main content Navigate Up This page location is: Department for Energy Development and Independence Department for Energy Development and Independence Resources Pages EnergyPlan Sign In Ky.gov An Official Website of the Commonwealth of Kentucky Energy and Environment Cabinet Department for Energy

 9. Wind Energy Basics | NREL

  Science.gov (United States)

  Wind Energy Basics Wind Energy Basics We have been harnessing the wind's energy for hundreds of grinding grain. Today, the windmill's modern equivalent-a wind turbine can use the wind's energy to most energy. At 100 feet (30 meters) or more aboveground, they can take advantage of the faster and

 10. Solar Energy Basics | NREL

  Science.gov (United States)

  Solar Energy Basics Solar Energy Basics Solar is the Latin word for sun-a powerful source of energy that can be used to heat, cool, and light our homes and businesses. That's because more energy from the technologies convert sunlight to usable energy for buildings. The most commonly used solar technologies for

 11. Direct Conversion of Energy.

  Science.gov (United States)

  Corliss, William R.

  This publication is one of a series of information booklets for the general public published by the United States Atomic Energy Commission. Direct energy conversion involves energy transformation without moving parts. The concepts of direct and dynamic energy conversion plus the laws governing energy conversion are investigated. Among the topics…

 12. Guide to energy management

  International Nuclear Information System (INIS)

  2006-03-01

  A systematic and practical guide to energy management. Energy management signifies here a methodology concerning how an organisation continuously can work on improving all aspects of energy efficiency and energy consumption. Focus is on how energy management can be implemented in the companies already existing environment management systems. Useful recommendations and examples are provided (ml)

 13. I wonder nuclear energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lee, Eun Cheol

  2009-04-15

  This book consists seven chapters, which are powerful nuclear energy, principle of nuclear fission, nuclear energy in our daily life, is nuclear energy safe?, what is radiation?, radiation spread in pur daily life and radiation like a spy. It adds nuclear energy story through quiz. This book with pictures is for kids to explain nuclear energy easily.

 14. Energy prospects for industry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hartley, P P; Roberts, G F.I.; Thomas, V E; Davies, D; Crow, L M

  1983-01-01

  Contents: Electricity today and tomorrow; Gas--supply prospects for the future; Petroleum based energy--the UK perspective; Future markets for coal; Flexibility--the key to Dunlop's energy strategy; Energy conservation in Alcan; Present and future energy patterns in Courtaulds PLC; New energy technology for the quarrying industry.

 15. Dissolve energy obesity by energy diet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Jung Heum [Sunmoon University, Asan (Korea)

  2000-07-01

  Every organism takes needed materials or energy from outside and excretes unessential things to outside. This is called a metabolism or energy metabolism. Calculating the amount of energy consumed by human in the world by converting to the amount of metabolism of an animal to survive, the weight of a human being is corresponding to an animal with a weigh of 40 ton. Human beings can find a solution to dissolve energy obesity or can maintain a massive status by finding a new energy source in the universe.

 16. The energy yield of nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, Ph.B.

  1983-01-01

  In this paper, a comparison is made between the energy produced in a nuclear cycle in a light-water reactor without recycling of plutonium or uranium on the one hand and the energy stored into the system to realize this energy production on the other. Only empirical data are used, which means that some energy costs are omitted because no empirical data were available (e.g. energy needed to waste processing and waste disposal). The following steps are taken into account: production and processing of ores, conversion and enrichment of fuels, construction and shutdown of the reactor itself. (Auth.)

 17. Wind energy renewable energy and the environment

  CERN Document Server

  Nelson, Vaughn

  2013-01-01

  As the demand for energy increases, and fossil fuels continue to decrease, Wind Energy: Renewable Energy and the Environment, Second Edition considers the viability of wind as an alternative renewable energy source. This book examines the wind industry from its start in the 1970s until now, and introduces all aspects of wind energy. The phenomenal growth of wind power for utilities is covered along with applications such as wind-diesel, village power, telecommunications, and street lighting.. It covers the characteristics of wind, such as shear, power potential, turbulence, wind resource, wind

 18. Contemporary energy storage sources. Energy saving

  International Nuclear Information System (INIS)

  Manev, Veselin

  2011-01-01

  The development of renewable energy system for electricity production is impede because of needs to be stabilized with nearly equivalent installed power of energy storage devices. The development of more electrical energy storage facilities will be extremely important for electricity generation in the future. Using hydro pumping, combined with a long life and fast charge/discharge rate, highly efficient contemporary power energy storage as Altairnano lithium ion battery, currently is seems to be the best solution for fast penetration rate of wind and solar energy systems

 19. Energy efficiency: Lever for the Energy Transition

  International Nuclear Information System (INIS)

  2012-12-01

  The Eco-electric industry group (FFIE, FGME, Gimelec, IGNES, SERCE) has conducted a study to evaluate the energy saving potential of active energy efficiency solutions in the residential and commercial building sectors. Based on field implementations and demonstrators, it has been demonstrated that active energy efficiency can sustainably achieve substantial savings for households, companies and public authorities. Energy Efficiency - Lever for the energy transition presents the results and conclusions of that study, alongside with recommendations for public authority in terms of building retrofit policy for putting France on the best possible 'trajectory' from a budgetary and environmental point of view. (author)

 20. Renewable energy worldwide outlooks: solar energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Darnell, J.R.

  1994-01-01

  Solar energy yield is weak because it is very diffuse. The solar energy depends on the weather. The collectors need the beam radiation. Wavelength is important for some applications that include not only the visible spectrum but also infrared and ultraviolet radiation. The areas of the greatest future population growth are high on solar energy resources. We have different types of conversion systems where energy can be converted from solar to electric or thermal energy. Photovoltaic cells are made of silicone or gallium arsenide, this latter for the space use. For the solar energy applications there is a storage problem: electric batteries or superconducting magnets. Today, the highest use of solar energy is in the low temperature thermal category with over 90% of the world contribution from this energy. The penetration of solar energy will be higher in rural areas than in urban regions. But there are technical, institutional, economic constraints. In spite of that the use of solar energy would be increasing and will go on to increase thereafter. The decreasing costs over time are a real phenomenon and there is a broad public support for increased use of that energy. 15 figs

 1. World energy perspectives

  International Nuclear Information System (INIS)

  2002-01-01

  Basic facts on energy reserves and main environmental effects of energy production are recalled. Physical constraints associated to the different energy production means are summarized, and present cost estimates are given. (author)

 2. National Energy Balance - 1985

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1985-01-01

  The National Energy Balance - 1985 shows energy fluxes of several primary and secondary energy sources, since the production to the final consumption in the main economic sectors, since 1974 to 1984 (E.G.) [pt

 3. National Energy Balance - 1984

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1984-01-01

  The National Energy Balance - 1984 shows energy fluxes of several primary and secondary energy sources, since the productions to final consumption in the main economic sectors, since 1973 to 1983. (E.G.) [pt

 4. Energy. BI-Taschenlexikon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Conrad, W [ed.

  1981-01-01

  The illustrated dictionary defines and explains 1125 terms or names of importance to energy technology. 91 entries are directly relevant to the peaceful uses of nuclear energy or nuclear energy technology.

 5. Energy in Sweden 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-11-01

  Statistical data on supply and consumption of energy are presented together with information on the current energy situation, developments in energy use and supply, prices and environmental data. International aspects are also treated.

 6. Energy in Sweden 2000

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-01-01

  Statistical data on supply and consumption of energy are presented together with information on the current energy situation, developments in energy use and supply, prices and environmental data. International aspects are also treated.

 7. Energy consumption assessment methods

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sutherland, K S

  1975-01-01

  The why, what, and how-to aspects of energy audits for industrial plants, and the application of energy accounting methods to a chemical plant in order to assess energy conservation possibilities are discussed. (LCL)

 8. New renewable energy sources

  International Nuclear Information System (INIS)

  2001-06-01

  This publication presents a review of the technological, economical and market status in the field of new renewable energy sources. It also deals briefly with the present use of energy, external conditions for new renewable energy sources and prospects for these energy sources in a future energy system. The renewable energy sources treated here are ''new'' in the sense that hydroelectric energy technology is excluded, being fully developed commercially. This publication updates a previous version, which was published in 1996. The main sections are: (1) Introduction, (2) Solar energy, (3) Bio energy, (4) Wind power, (5) Energy from the sea, (6) Hydrogen, (7) Other new renewable energy technologies and (8) New renewable s in the energy system of the future

 9. Securing energy equity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grimsby, Lars Kare, E-mail: lars.grimsby@umb.no [Department of International Environment and Development Studies, Noragric, Norwegian University of Life Sciences, P.O. Box 5003, 1432 Aas (Norway)

  2011-11-15

  Addressing energy poverty rather than energy equity conveniently evades the problem of the gap in energy consumption per capita in the developed and developing world. For energy security policies to adequately address energy poverty it requires a widening of scope from national to global. This is a comment to the forthcoming presentation of IEA's proposition for a new architecture for financing universal modern energy access to be presented at the conference 'Energy for all-Financing access for the poor' held in Oslo in October 2011. - Highlights: > Addressing energy poverty may elude the disparity in energy consumption between rich and poor. > A minimum threshold of energy for the poor does not itself address inequity in energy consumption. > Energy equity may be secured by widening scope from national to global, from the poorest to us all.

 10. Securing energy equity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grimsby, Lars Kare

  2011-01-01

  Addressing energy poverty rather than energy equity conveniently evades the problem of the gap in energy consumption per capita in the developed and developing world. For energy security policies to adequately address energy poverty it requires a widening of scope from national to global. This is a comment to the forthcoming presentation of IEA's proposition for a new architecture for financing universal modern energy access to be presented at the conference 'Energy for all-Financing access for the poor' held in Oslo in October 2011. - Highlights: → Addressing energy poverty may elude the disparity in energy consumption between rich and poor. → A minimum threshold of energy for the poor does not itself address inequity in energy consumption. → Energy equity may be secured by widening scope from national to global, from the poorest to us all.

 11. The french energy policy

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-01-01

  This book describes french energy policy from 1973 oil crisis till 1992. In a first part, energy consumption, domestic primary energy production, trend of independence energy ratio and costs of petroleum imports in France are presented. In a second part, long-term energy prospects and new axis of energy policy are given: trends of french energy needs, progressive substitution of fossil fuels by nuclear energy and hydroelectric power, energy policy in Common Market and cooperation with eastern Europe. In a third part, energy demand and supply are studied: energy conservation policy in housing, transport and industrial sector is developed. Power generation policy is focused on two main stakes: the choice of investments and nuclear power plants programming, the quality of electric power and the development of efficient uses and exports. A diversification between coal petroleum and natural gas is led. After the fall of petroleum prices in 1986, renewable energies have lost their competitiveness, fire wood occupies a significant place

 12. Sustainable Energy for All

  DEFF Research Database (Denmark)

  - renewable energy and energy efficiency. The promise of renewable energy can only be realised through significant R&D investments on technologies such as solar, biomass, wind, hydropower, geothermal power, ocean energy sources, solar-derived hydrogen fuel coupled with energy storage technologies necessary......Energy crisis is one of the most pressing issues of our century. The world currently invests more than $1 trillion per year in energy, much of it going toward the energy systems of the past instead of building the clean energy economies of the future. Effectively, the provision of energy should...... be such that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Investment in sustainable energy is a smart strategy for growing markets, improving competitiveness, and providing greater equity and opportunity. Sustainable energy has two key elements...

 13. Alcohol Energy Drinks

  Science.gov (United States)

  ... Home / About Addiction / Alcohol / Alcohol Energy Drinks Alcohol Energy Drinks Read 33960 times font size decrease font size increase font size Print Email Alcohol energy drinks (AEDs) or Caffeinated alcoholic beverages (CABs) are ...

 14. Energy - the existential problem

  International Nuclear Information System (INIS)

  Michaelis, H.

  1980-01-01

  The volume contains the 16 speeches held on the meeting of the German Atom Forum Nuclear energy with the background of the world's energy situation of January 1980. They deal with the new dimensions of the world energy problem, possibilities of an alternative long-term development, long-term prognoses, energy for the Third World, international problems of energy policy, availability of hard coal, energy policy in the Federal Republic, ways of application and substitution potential of nuclear energy, industrial development, new energy sources, the purpose of energy decentralized energy supply, the energy demand, environment protection as a vehicle for cultural criticism. The editor sees in the debate a serious approach between supporters and opponents of nuclear energy. (HSCH) [de

 15. Providing sustainability in energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  2004-12-01

  This report has five chapters: free market system and reestablishment, general energy planning and supply security, energy and environment, energy efficiency and demand side management and financing. 31 figures and 37 tables are included

 16. Energy in Canada

  International Nuclear Information System (INIS)

  1987-11-01

  This discussion paper was prepared by the Department of Energy, Mines and Resources Canada to provide information about Canada's resource potential, the contribution of energy to the Canadian economy, Canada's place in the world energy market, and the outlook for the development of Canadian energy resources. In addition, it provides background information on issues such as: energy and the environment, energy security, Canadian ownership of energy resources, energy R and D, and energy conservation. Finally, it concludes with an indication of some of the key challenges facing the energy sector. The paper is intended to inform the public and to serve as a reference document for those participating in the review of Canada's energy options. The paper was prepared before Canada and the U.S. agreed in principle on a free trade agreement (FTA) and does not include a discussion of the FTA or its potential impacts on the energy sector

 17. Energy in Sweden 1999

  International Nuclear Information System (INIS)

  1999-11-01

  Statistical data on supply and consumption of energy are presented together with information on the current energy situation, developments in energy use and supply, prices and environmental data. International aspects are also treated

 18. National Energy Balance-1987

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1987-01-01

  The National Energy Balance - 1987 showns energy fluxes of several primary and secondary energy sources, since the production to final consumption in the main economic sectors, since 1971 to 1986. (E.G.) [pt

 19. Renewable Energy Certificates (RECs)

  Science.gov (United States)

  Renewable Energy Certificates (RECs), are tradable, non-tangible energy commodities in the United States that represent proof that 1 megawatt-hour (MWh) of electricity was generated from an eligible renewable energy resource.

 20. Energy in Sweden 1997

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-09-01

  Statistical data on supply and consumption of energy are presented together with information on the current energy situation, developments in energy use and supply, prices and environmental data. International aspects are also treated

 1. Energy planning and energy efficiency assistance

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Markel, L. [Electrotek Concepts, Inc., Knoxville, TN (United States)

  1995-12-31

  Electrotek is an engineering services company specializing in energy-related programs. Clients are most utilities, large energy users, and the U.S. Electric Power Research Institute. Electrotek has directed energy projects for the U.S. Agency for International Development and the U.S. Department of Energy in Poland and other countries of Central Europe. The objective is to assist the host country organizations to identify and implement appropriate energy efficiency and pollution reduction technologies, to transfer technical and organizational knowledge, so that further implementations are market-driven, without needed continuing foreign investment. Electrotek has worked with the Silesian Power Distribution Company to design an energy efficiency program for industrial customers that has proven to be profitable for the company and for its customers. The program has both saved energy and costs, and reduced pollution. The program is expanding to include additional customers, without needing more funding from the U.S. government.

 2. Western Energy Corridor -- Energy Resource Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roberts, Leslie; Hagood, Michael

  2011-01-01

  The world is facing significant growth in energy demand over the next several decades. Strategic in meeting this demand are the world-class energy resources concentrated along the Rocky Mountains and northern plains in Canada and the U.S., informally referred to as the Western Energy Corridor (WEC). The fossil energy resources in this region are rivaled only in a very few places in the world, and the proven uranium reserves are among the world's largest. Also concentrated in this region are renewable resources contributing to wind power, hydro power, bioenergy, geothermal energy, and solar energy. Substantial existing and planned energy infrastructure, including refineries, pipelines, electrical transmission lines, and rail lines provide access to these resources.

 3. Energy Storage and Smart Energy Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Henrik; Østergaard, Poul Alberg; Connolly, David

  2016-01-01

  It is often highlighted how the transition to renewable energy supply calls for significant electricity storage. However, one has to move beyond the electricity-only focus and take a holistic energy system view to identify optimal solutions for integrating renewable energy. In this paper......, an integrated cross-sector approach is used to determine the most efficient and least-cost storage options for the entire renewable energy system concluding that the best storage solutions cannot be found through analyses focusing on the individual sub-sectors. Electricity storage is not the optimum solution...... to integrate large inflows of fluctuating renewable energy, since more efficient and cheaper options can be found by integrating the electricity sector with other parts of the energy system and by this creating a Smart Energy System. Nevertheless, this does not imply that electricity storage should...

 4. Western Energy Corridor -- Energy Resource Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leslie Roberts; Michael Hagood

  2011-06-01

  The world is facing significant growth in energy demand over the next several decades. Strategic in meeting this demand are the world-class energy resources concentrated along the Rocky Mountains and northern plains in Canada and the U.S., informally referred to as the Western Energy Corridor (WEC). The fossil energy resources in this region are rivaled only in a very few places in the world, and the proven uranium reserves are among the world's largest. Also concentrated in this region are renewable resources contributing to wind power, hydro power, bioenergy, geothermal energy, and solar energy. Substantial existing and planned energy infrastructure, including refineries, pipelines, electrical transmission lines, and rail lines provide access to these resources.

 5. Ultimate Choice for Energy: The Nuclear Energy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Metin Yıldırım*

  2007-06-01

  Full Text Available Increases in the prices of oil, hard coal and natural gas, emergence of Russia as a not reliable resource for the natural and the developments in the security of the energy supply again have been started the nuclear energy as a hotly debated issue in the world. This is also a sensitive topic among the opponents and proponents of the nuclear energy in Turkey. Nuclear energy is very important since it provides about 17 % of the electric energy in the world and is used in industry and medical area. However, Turkey has not declared any policy about this yet, because of the worries about the environmental reasons and has not gained any progress about nuclear energy. First of all, Turkey must use her geothermal, hydropower, hard coal, solar and wind energies. Otherwise, Turkey may find herself in a competition with her neighboring countries

 6. Energy Storage and Smart Energy Systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Poul Alberg Østergaard

  2016-12-01

  Full Text Available It is often highlighted how the transition to renewable energy supply calls for significant electricity storage. However, one has to move beyond the electricity-only focus and take a holistic energy system view to identify optimal solutions for integrating renewable energy. In this paper, an integrated cross-sector approach is used to determine the most efficient and least-cost storage options for the entire renewable energy system concluding that the best storage solutions cannot be found through analyses focusing on the individual sub-sectors. Electricity storage is not the optimum solution to integrate large inflows of fluctuating renewable energy, since more efficient and cheaper options can be found by integrating the electricity sector with other parts of the energy system and by this creating a Smart Energy System. Nevertheless, this does not imply that electricity storage should be disregarded but that it will be needed for other purposes in the future.

 7. Energy audit at Russian dairies. Energy guidance

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Draborg, S [Dansk Energi Analyse A/S, Vanloese (Denmark); Sheina, L S; Kolesnikov, A I [RDIEE, Moscow (Russian Federation)

  1999-12-31

  The project encompassed following activities: Elaboration of a description of the Russian dairy sector including a mapping of the entire sector in respect of production capacity, actual production, products, production technologies and energy consumption; Energy audits at twelve selected dairies with different typical productions; Elaboration of an `Energy Audit Guidance` which describes how to perform energy audits in dairies and where to expect energy saving possibilities. The energy savings possibilities are often due to the same kind of problems, e.g. low production, inefficient equipment or manually control of the process equipment. The main problems that Russian dairies faces can be divided into the following categories: Old and inefficient technological equipment which is operated at low capacity with very low energy efficiency; Lack of knowledge about new energy efficient technologies; Financial problems which causes low interest and few possibilities for using funds for investment in energy efficient equipment; Energy savings do not lead to personal gains for the persons in the dairy management or other employees which causes low interest in energy savings. At some dairies it seemd to be a problem for the management to adapt to the new and very different conditions for enterprises in Russian today, where sales, production, production capacity and raw milk available are interconnected. With respect to energy matters it was often a wish to replace existing oversized equipment with new equipment of the same size no matter that it is unlikely that the production will increase considerable in the future. The project has discovered that there is a need for demonstrating energy saving measures by implementation because it was in many ways hard for the dairy management`s to believe that, the energy consumption could be reduced dramatically without affecting the production or the processes. Furthermore, the project has discovered a need for transferring to the

 8. Energy audit at Russian dairies. Energy guidance

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Draborg, S. [Dansk Energi Analyse A/S, Vanloese (Denmark); Sheina, L.S.; Kolesnikov, A.I. [RDIEE, Moscow (Russian Federation)

  1998-12-31

  The project encompassed following activities: Elaboration of a description of the Russian dairy sector including a mapping of the entire sector in respect of production capacity, actual production, products, production technologies and energy consumption; Energy audits at twelve selected dairies with different typical productions; Elaboration of an `Energy Audit Guidance` which describes how to perform energy audits in dairies and where to expect energy saving possibilities. The energy savings possibilities are often due to the same kind of problems, e.g. low production, inefficient equipment or manually control of the process equipment. The main problems that Russian dairies faces can be divided into the following categories: Old and inefficient technological equipment which is operated at low capacity with very low energy efficiency; Lack of knowledge about new energy efficient technologies; Financial problems which causes low interest and few possibilities for using funds for investment in energy efficient equipment; Energy savings do not lead to personal gains for the persons in the dairy management or other employees which causes low interest in energy savings. At some dairies it seemd to be a problem for the management to adapt to the new and very different conditions for enterprises in Russian today, where sales, production, production capacity and raw milk available are interconnected. With respect to energy matters it was often a wish to replace existing oversized equipment with new equipment of the same size no matter that it is unlikely that the production will increase considerable in the future. The project has discovered that there is a need for demonstrating energy saving measures by implementation because it was in many ways hard for the dairy management`s to believe that, the energy consumption could be reduced dramatically without affecting the production or the processes. Furthermore, the project has discovered a need for transferring to the

 9. Energy Informatics Panel (Presentation)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brodt-Giles, D.

  2012-06-01

  Designed to be the world's most comprehensive, open, and collaborative energy information network, Open Energy Information (OpenEI - openei.org) supplies essential energy data to decision makers and supports a global energy transformation. The platform, sponsored by the U.S. Department of Energy (DOE) and developed by the National Renewable Energy Laboratory (NREL), is intended for global contribution and collaboration.

 10. Nuclear energy. Selective bibliography

  International Nuclear Information System (INIS)

  2011-07-01

  This bibliography gathers articles and books from the French National Library about civil nuclear energy, its related risks, and its perspectives of evolution: general overview (figures, legal framework, actors and markets, policies); what price for nuclear energy (environmental and health risks, financing, non-proliferation policy); future of nuclear energy in energy policies (nuclear energy versus other energies, nuclear phase-out); web sites selection

 11. Cuban energy development perspectives

  International Nuclear Information System (INIS)

  Berdellans Escobar, Ilse; Perez Martin, David; Lopez Lopez, Ileana; Ricardo Mora, Henry; Gomez De la Torre, Yoandys

  2005-01-01

  In this paper from energy demand scenario calculated for the country until 2025, energy supply options were assessed. Three energy development scenarios considering economic and social development projections and different energy options were evaluated: a reference scenario which includes the nowadays energy development projections; a second scenario basing the development on intensive use of domestic fossil fuels; and a third scenario, where the development is based on the maximum use of domestic renewable energy potential. The results are analyzed and recommendations are formulated

 12. Croatian Energy System Defossilization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Potocnik, V.

  2013-01-01

  Defossilization of an energy system, as primary cause of the actual climate change, means exchange of predominantly imported fossil fuels with climate more convenient energy carriers, facilitating thus the way out of crisis.Overview of the world and Croatian energy system situation is presented as well as the overview of climate change. The most important Croatian energy system defossilization measures-energy efficiency increase, renewable energy inclusion and others - are described.(author)

 13. Oneida Tribe Energy Audits

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Olson, Ray [Energy Controls Manager; Schubert, Eugene [Policy Analyst

  2014-08-15

  Project funding energy audits of 44 Tribally owned buildings operated by the Oneida Tribe of Indians of WI. Buildings were selected for their size, age, or known energy concerns and total over 1 million square feet. Audits include feasibility studies, lists of energy improvement opportunities, and a strategic energy plan to address cost effective ways to save energy via energy efficiency upgrades over the short and long term.

 14. Energy in 1996

  International Nuclear Information System (INIS)

  1996-01-01

  Six charts are presented and discussed concerning energy utilization in France during the 1970-1996 period: national energy bill, energy intensity ratios, imported crude oil costs, energy-induced carbon dioxide emissions, operating ability ratios of EDF nuclear plants, France's energy independence ratios. 1996 has seen an strong increase (+31%) in the energy bill, reaching 77 billions Francs, combining an increase in energy consumption and dollar exchange rate and a decline in energy conservation; carbon dioxide emission are taking up again after a strong decrease in the 80's

 15. Current Energy Patents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kelly, R.C.

  1982-01-01

  Current Energy Patents (CEP) provides abstracting and indexing coverage of the international patent literature, including patent applications, that concerns any aspect of energy production, conservation, and utilization

 16. Swiss energy statistics 2006

  International Nuclear Information System (INIS)

  2007-01-01

  This comprehensive report by the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) presents statistics on energy production and consumption in Switzerland in 2006. Facts and figures are presented in tables and diagrams. First of all, a general overview of Swiss energy consumption is presented that includes details on the shares taken by the various energy carriers involved and their development during the period reviewed. The report also includes graphical representations of energy usage in various sectors such as households, trade and industry, transport and the services sector. Also, economic data on energy consumption is presented. A second chapter takes a look at energy flows from producers to consumers and presents an energy balance for Switzerland in the form of tables and an energy-flow diagram. The individual energy sources and the import, export and storage of energy carriers are discussed as is the conversion between various forms and categories of energy. Details on the consumption of energy, its growth over the years up to 2006 and energy use in various sectors are presented. Also, the Swiss energy balance with reference to the use of renewable forms of energy such as solar energy, biomass, wastes and ambient heat is discussed and figures are presented on the contribution of renewables to heating and the generation of electrical power. The third chapter provides data on the individual energy carriers and the final chapter looks at economical and ecological aspects. An appendix provides information on the methodology used in collecting the statistics and on data available in the Swiss cantons

 17. Swiss energy statistics 2004

  International Nuclear Information System (INIS)

  2005-01-01

  This comprehensive report by the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) presents statistics on energy production and consumption in Switzerland in 2004. Facts and figures are presented in tables and diagrams. First of all, a general overview of Swiss energy consumption is presented that includes details on the shares taken by the various energy carriers involved and their development during the period reviewed. The report also includes graphical representations of energy usage in various sectors such as households, trade and industry, transport and the services sector. Also, economic data on energy consumption is presented. A second chapter takes a look at energy flows from producers to consumers and presents an energy balance for Switzerland in the form of tables and an energy-flow diagram. The individual energy sources and the import, export and storage of energy carriers are discussed as is the conversion between various forms and categories of energy. Details on the consumption of energy, its growth over the years up to 2004 and energy use in various sectors are presented. Also, the Swiss energy balance with reference to the use of renewable forms of energy such as solar energy, biomass, wastes and ambient heat is discussed and figures are presented on the contribution of renewables to heating and the generation of electrical power. The third chapter provides data on the individual energy carriers and the final chapter looks at economical and ecological aspects. An appendix provides information on the methodology used in collecting the statistics and on data available in the Swiss cantons

 18. Swiss energy statistics 2005

  International Nuclear Information System (INIS)

  2006-01-01

  This comprehensive report by the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) presents statistics on energy production and consumption in Switzerland in 2005. Facts and figures are presented in tables and diagrams. First of all, a general overview of Swiss energy consumption is presented that includes details on the shares taken by the various energy carriers involved and their development during the period reviewed. The report also includes graphical representations of energy usage in various sectors such as households, trade and industry, transport and the services sector. Also, economic data on energy consumption is presented. A second chapter takes a look at energy flows from producers to consumers and presents an energy balance for Switzerland in the form of tables and an energy-flow diagram. The individual energy sources and the import, export and storage of energy carriers are discussed as is the conversion between various forms and categories of energy. Details on the consumption of energy, its growth over the years up to 2005 and energy use in various sectors are presented. Also, the Swiss energy balance with reference to the use of renewable forms of energy such as solar energy, biomass, wastes and ambient heat is discussed and figures are presented on the contribution of renewables to heating and the generation of electrical power. The third chapter provides data on the individual energy carriers and the final chapter looks at economical and ecological aspects. An appendix provides information on the methodology used in collecting the statistics and on data available in the Swiss cantons

 19. Swiss energy statistics 2003

  International Nuclear Information System (INIS)

  2004-01-01

  This comprehensive report by the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) presents statistics on energy production and consumption in Switzerland in 2003. Facts and figures are presented in tables and diagrams. First of all, a general overview of Swiss energy consumption is presented that includes details on the shares taken by the various energy carriers involved and their development during the period reviewed. The report also includes graphical representations of energy usage in various sectors such as households, trade and industry, transport and the services sector. Also, economic data on energy consumption is presented. A second chapter takes a look at energy flows from producers to consumers and presents an energy balance for Switzerland in the form of tables and an energy-flow diagram. The individual energy sources and the import, export and storage of energy carriers are discussed as is the conversion between various forms and categories of energy. Details on the consumption of energy, its growth over the years up to 2003 and energy use in various sectors are presented. Also, the Swiss energy balance with reference to the use of renewable forms of energy such as solar energy, biomass, wastes and ambient heat is discussed and figures are presented on the contribution of renewables to heating and the generation of electrical power. The third chapter provides data on the individual energy carriers and the final chapter looks at economical and ecological aspects. An appendix provides information on the methodology used in collecting the statistics and on data available in the Swiss cantons

 20. Energy for tomorrow

  International Nuclear Information System (INIS)

  Koerber, H.

  1991-07-01

  The book is intended for readers not so familiar with the subjects, presenting reliable information on specific topics or technologies in the context of a review of the situation in the energy sector. The author explains the energy supply systems and the relevant energy sources, also referring to the potentials of renewable energy sources and the role they may play in addition to fossil fuels and nuclear energy. Energy conseration, economically efficient use of available energy sources, and protection of the environment are other items of main interest. The hazards emanating from energy generation and the market power of electric utilities are items of critical discussion. (DG) [de

 1. 'Energies 2050' report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Percebois, Jacques; Mandil, C.

  2012-02-01

  This report proposes an analysis of different scenarios of energy policy for France by 2050, notably by studying four options of evolution of electricity supply in France (extension of the present nuclear fleet, speeding up the passage to third generation and even fourth generation nuclear reactors, progressive reduction of nuclear energy, and phasing out nuclear). The report analyses the European and world energy context (main challenges, energy policies in other countries), the challenges of the future French energy mix (present situation, constraints and uncertainties, criteria to be met by 2050), the issue of the French energy mix by 2050 with respect to the different scenarios (in terms of energy demand, energy supply)

 2. Swedish Energy Research 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2009-07-01

  Swedish Energy Research 2009 provides a brief, easily accessible overview of the Swedish energy research programme. The aims of the programme are to create knowledge and skills, as needed in order to commercialise the results and contribute to development of the energy system. Much of the work is carried out through about 40 research programmes in six thematic areas: energy system analysis, the building as an energy system, the transport sector, energy-intensive industries, biomass in energy systems and the power system. Swedish Energy Research 2009 describes the overall direction of research, with examples of current research, and results to date within various thematic areas and highlights

 3. Swiss energy statistics 2002

  International Nuclear Information System (INIS)

  2003-01-01

  This comprehensive report by the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) presents statistics on energy production and consumption in Switzerland in 2002. Facts and figures are presented in tables and diagrams. First of all, a general overview of Swiss energy consumption is presented that includes details on the shares taken by the various energy carriers involved and their development during the period reviewed. The report also includes graphical representations of energy usage in various sectors such as households, trade and industry, transport and the services sector. Also, economic data on energy consumption is presented. A second chapter takes a look at energy flows from producers to consumers and presents an energy balance for Switzerland in the form of tables and an energy-flow diagram. The individual energy sources and the import, export and storage of energy carriers are discussed as is the conversion between various forms and categories of energy. Details on the consumption of energy, its growth over the years up to 2002 and energy use in various sectors are presented. Also, the Swiss energy balance with reference to the use of renewable forms of energy such as solar energy, biomass, wastes and ambient heat is discussed and figures are presented on the contribution of renewables to heating and the generation of electrical power. The third chapter provides data on the individual energy carriers and the final chapter looks at economical and ecological aspects. An appendix provides information on the methodology used in collecting the statistics and on data available in the Swiss cantons

 4. Swiss energy statistics 2010

  International Nuclear Information System (INIS)

  2011-01-01

  This comprehensive report presents the Swiss Federal Office of Energy's statistics on energy production and consumption in Switzerland in 2010. Facts and figures are presented in tables and diagrams. First of all, a general overview of Swiss energy consumption is presented that includes details on the shares taken by the various energy carriers involved and their development during the period reviewed. The report also includes graphical representations of energy usage in various sectors such as households, trade and industry, transport and the services sector. Also, economic data on energy consumption is presented. A second chapter takes a look at energy flows from producers to consumers and presents an energy balance for Switzerland in the form of tables and an energy-flow diagram. The individual energy sources and the import, export and storage of energy carriers are discussed as is the conversion between various forms and categories of energy. Details on the consumption of energy, its growth over the years up to 2010 and energy use in various sectors are presented. The Swiss energy balance with reference to the use of renewable sources of energy such as solar energy, biomass, wastes and ambient heat is discussed and figures are presented on the contribution of renewables to heating and the generation of electrical power. In the third chapter, details are given related to each energy carrier. The final chapter deals with economical and environmental aspects

 5. Energy and human needs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Curran, S.C.; Curran, J.S.

  1979-01-01

  The subject is dealt with in five parts, as follows: energy sources and converted forms; fossil fuels and their depletion; the nuclear option (fission and fusion phenomena; fission reactors; the economics of nuclear power; energy from fusion); the provision of energy (including - energy as electricity, transmission, the hydrogen economy, energy storage, heat pumps, energy conservation and energy from waste, energy analysis); social, environmental and international aspects (the environment - non radioactive pollution; nuclear power and safety, reprocessing and waste disposal; political aspects of the civil uses of nuclear power; proliferation and terrorism, summary and some thoughts for the future). (U.K.)

 6. Energy in Croatia 2004, Annual Energy Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  2005-11-01

  Report represents a continuous information source for both national and international public on relations and trends in the Croatian energy system. This edition brings certain changes in the energy topics' outline and broader scope of information compared to the previous editions. However, the representative features of the Croatian energy sector, related to supply and demand of energy at all levels, kept the familiar outlook of presentation.Besides the detailed analysis of energy trends, this edition provides numerous information on capacity, reserves and prices of energy as well as individual energy sources' balances - crude oil and oil derivates, natural gas, electricity, heat, coal and renewable energy sources. In addition, Croatian basic and economic and financial indicators, emission of air pollutants plus basic energy efficiency indicators were presented in order to give better understanding of the Croatian energy sector environment. Finally, there is a special novelty of representing energy balances of the Republic of Croatia made in the compliance with EUROSTAT and IEA methodology for years 2003 and 2004. Total primary energy supply in the Republic of Croatia in 2004 was 4.1 percent higher compared to the previous year. The gross domestic product increased by 3.8 percent over the same period. This means that energy intensity, primary energy supply per unit of gross domestic product, increased by 0.3 percent. Compared to the European Union average Croatian energy intensity was approximately 24 percent higher. Total primary energy production, on the other hand, increased by 11.2 percent due to extremely favourable hydrological conditions. The raise i n hydropower by 48.5 percent improved Croatian primary energy self-supply to 49.6 percent. In the structure of total primary energy supply for 2004, the losses of transmission and distribution of energy were reduced only while the rest of the categories of energy consumption increased. The 3.3 percent increase

 7. Energy handbook. 2008 edition

  International Nuclear Information System (INIS)

  2008-01-01

  This memento about energy provides a series of tables with numerical data relative to energy resources and uses in France, in the European Union and in the rest of the world: energy consumption and demand (primary energy demand, consumption, and efficiency per region and per source. Forecasting, CO 2 emissions, energy independence, supplies, uses and imports, demand scenarios, energy savings..), power production (production per geopolitical region, in OECD countries and in France. Peak load demand, power consumption and generation in France. Hydro-power and thermal plants in France. Total capacity, forecasts and exports), nuclear power (production, forecasting, reactors population, characteristics of French PWRs, uranium needs and fuel cycle), energy resources (renewable energies, fossil fuels and uranium reserves and production), economic data (gross national product, economic and energy indicators, prices and cost estimations), energy units and conversion factors (counting, calorific value of coals, production costs, energy units). (A.L.B.)

 8. Annual energy reviews-2009

  International Nuclear Information System (INIS)

  2010-01-01

  The important items related to energy in 2009 fiscal year on present state on 1) energy demand and supply, 2) development and research trends on application technology of energy resources, 3) development and research trends on technology of energy conversion, 4) environment, and 5) miscellaneous are described. On the first item, trend on energy demand and supply, present state of energy supply, and trend of business field on energy demand and supply are explained. On the second item, petroleum, coal, natural gas, nuclear energy, natural energy, waste resources, and secondary energy resources are explained. On the third item, combustion theory, trends on boiler, industrial furnace, engine, thermal energy system, high efficiency power generation technology are explained. And, on the last item, trend on environment problem and developmental trend on environmental conservation technology are explained. (J.P.N.)

 9. Annual energy reviews-2001

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  2002-01-01

  Here were described as important items related to energy in 2001 fiscal year on present state on 1) energy demand and supply, 2) development and research trends on application technology of energy resources, 3) development and research trends on technology of energy conversion, 4) environment, and 5) miscellaneous. On the first item, here were described on trend on energy demand and supply, present state of energy supply, and trend of business field on energy demand. On the second item, here were described on petroleum, coal, natural gas, nuclear energy, natural energy, waste resources, and secondary energy resources. On the third item, here were described on combustion theory, trend on boiler trend on industrial furnace, trend on engine, trend on energy system, and trend on high efficiency power generation technology. And, on the fourth item, here were described on trend on environment problem, and developmental trend on environmental conversion technology. (J.P.N.)

 10. Annual energy reviews-2007

  International Nuclear Information System (INIS)

  2008-01-01

  The important times related to energy in 2007 fiscal year on present state on 1) energy demand and supply, 2) development and research trends on application technology of energy resources, 3) development and research trends on technology of energy conversion, 4) environment, and 5) miscellaneous are described. On the first item, trend on energy demand and supply, present state of energy supply, and trend of business field on energy demand and supply are explained. On the second item, petroleum, coal, natural gas, nuclear energy, natural energy, waste resources, and secondary energy resources are explained. On the third item, combustion theory, trends on boiler, industrial furnace, engine, thermal energy system, high efficiency power generation technology are explained. And, on the last item, trend on environment problem and developmental trend on environmental conservation technology are explained. (J.P.N.)

 11. Annual energy reviews-2005

  International Nuclear Information System (INIS)

  2006-01-01

  The important items related to energy in 2005 fiscal year on present state on 1) energy demand and supply, 2) development and research trends on application technology of energy resources, 3) development and research trends on technology of energy conversion, 4) environment, and 5) miscellaneous are described. On the first item, trend on energy demand and supply, present state of energy supply, and trend of business field on energy demand and supply are explained. On the second item, petroleum, coal, natural gas, nuclear energy, natural energy, waste resources, and secondary energy resources are explained. On the third item, combustion theory, trends on boiler, industrial furnace, engine, thermal energy system, high efficiency power generation technology are explained. And, on the last item, trend on environment problem and developmental trend on environmental conservation technology are explained. (J.P.N.)

 12. Energy data book 2000

  International Nuclear Information System (INIS)

  2000-01-01

  This memento about energy provides a series of tables with numerical data relative to energy resources and uses in France, in the European Union and in the rest of the world: energy consumption and demand (primary energy demand, consumption, and efficiency per region and per source; forecasting, CO 2 emissions, energy independence, supplies, uses and imports, demand scenarios, energy savings..), power production (production per geopolitical region, in OECD countries and in France; peak load demand, power consumption and generation in France; hydro-power and thermal plants in France; total capacity, forecasts and exports), nuclear power (production, forecasting, reactors population, characteristics of French PWRs, uranium needs and fuel cycle), energy resources (renewable energies, fossil fuels and uranium reserves and production), economic data (gross national product, economic and energy indicators, prices and cost estimations), energy units and conversion factors (counting, calorific value of coals, production costs, energy units). (J.S.)

 13. Brazilian energy model

  Science.gov (United States)

  1981-05-01

  A summary of the energy situation in Brazil is presented. Energy consumption rates, reserves of primary energy, and the basic needs and strategies for meeting energy self sufficiency are discussed. Conserving energy, increasing petroleum production, and utilizing other domestic energy products and petroleum by-products are discussed. Specific programs are described for the development and use of alcohol fuels, wood and charcoal, coal, schist, solar and geothermal energy, power from the sea, fresh biomass, special batteries, hydrogen, vegetable oil, and electric energy from water power, nuclear, and coal. Details of the energy model for 1985 are given. Attention is also given to the energy demands and the structure of global energy from 1975 to 1985.

 14. Energy research 2003 - Overview

  International Nuclear Information System (INIS)

  2004-01-01

  This publication issued by the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) presents an overview of advances made in energy research in Switzerland in 2003. In the report, the heads of various programmes present projects and summarise the results of research in four main areas: Efficient use of energy, renewable energies, nuclear energy and energy policy fundamentals. Energy-efficiency is illustrated by examples from the areas of building, traffic, electricity, ambient heat and combined heat and power, combustion, fuel cells and in the process engineering areas. In the renewable energy area, projects concerning energy storage, photovoltaics, solar chemistry and hydrogen, biomass, small-scale hydro, geothermal energy and wind energy are presented. Work being done on nuclear safety and disposal regulations as well as controlled thermonuclear fusion are discussed

 15. Energy in Sweden 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-11-15

  The annual Energy in Sweden report, and its sister publication, Energy in Sweden - Facts and Figures 2010 (STEM-ET--2010-46), are intended to provide decision makers, journalists, companies, teachers and the public with coherent and easily available information on developments in the energy sector. Most of the publication is based on official statistics up to and including 2009, complemented where possible by input reflecting current events and decisions up to the middle of 2010. Energy in Sweden presents facts about the use and supply of energy, present energy- and climate policy and policy measures, energy prices and energy markets, the impact of energy systems on the environment and an international outlook etc. See also the publication Energy in Sweden - Facts and Figures 2010 where the tabular data behind most of the diagrams in Energy in Sweden are presented

 16. Energy in Sweden 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2009-12-15

  The annual Energy in Sweden report, and its sister publication, Energy in Sweden: Facts and Figures (STEM-ET--2009-29), are intended to provide decision makers, journalists, companies, teachers and the public with coherent and easily available information on developments in the energy sector. Most of the publication is based on official statistics up to and including 2008, complemented where possible by input reflecting current events and decisions up to the middle of 2009. Energy in Sweden presents facts about the use and supply of energy, present energy- and climate policy and policy measures, energy prices and energy markets, the impact of energy systems on the environment and an international outlook etc. See also the publication Energy in Sweden - Facts and Figures 2009 where the tabular data behind most of the diagrams in Energy in Sweden are presented

 17. World energy insight 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-11-15

  The World Energy Insight 2011 is the official publication of the World Energy Council. It includes interviews, articles and case studies from a distinguished panel of World Energy Council Officers, CEOs, government ministers, academics and opinion formers from all areas of the energy sector and provides perspectives from around the globe. Government, industry and NGO's offer both policy and technology perspectives. The insights within this publication add to the work that WEC is doing to provide the forum for energy leaders, along with the on-going WEC studies and programmes on Energy Policies, 2050 Energy Scenarios, Energy Resources & Technologies, Energy for Urban Innovation, Rules Of Energy Trade and Global Energy Access.

 18. Energy in Croatia 2005, Annual Energy Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  2006-12-01

  Report presents the latest information on relations and trends in the Croatian energy sector. The reports gives a familiar overview of comprehensive data about and representative features of the Croatian energy sector, related to the supply and demand of energy at all levels. It produces a detailed analysis of energy trends and provides extensive data on capacity, reserves and prices as well as balances of individual energy sources - crude oil, petroleum products, natural gas, electricity, heat, coal and renewable source of energy. Basic economic and financial indicators, emissions of air pollutants and basic energy efficiency indicators for Croatia are also presented. In 2005, total primary energy supply in Croatia decreased slightly by 0.1 per cent with respect to the previous year. At the same time, GDP rose by 4.3 per cent, resulting in a drop in energy intensity of the total primary energy supply of 4.2 per cent. The energy intensity in Croatia was 20.1 per cent higher than the average energy intensity in the European Union, but a positive decreasing trend was noted during the past period. In 2005 the total primary energy production in Croatia fell by 3.5 per cent with respect to the previous year. The highest decrease was recorded in harnessing hydro power, and the production of crude oil and fuel wood also declined. Only the production of natural gas showed a growth of 3.5 per cent. Due to the decrease in the primary energy production, energy self-supply was also reduced to 47.9 per cent. A less value was achieved only in the year 2003. A continuing trend towards a gradual decline in energy self-supply was present throughout the past several years. Final energy demand increased by 3 per cent while demands in other sectors decreased. Energy transformation losses were reduced by 7 per cent, non-energy use declined by 5.6 per cent and energy transmission and distribution losses by 5.5 per cent, and there was a slight drop of 0.2 per cent in demand in energy

 19. Alternative Energy Development and China's Energy Future

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zheng, Nina; Fridley, David

  2011-06-15

  In addition to promoting energy efficiency, China has actively pursued alternative energy development as a strategy to reduce its energy demand and carbon emissions. One area of particular focus has been to raise the share of alternative energy in China’s rapidly growing electricity generation with a 2020 target of 15% share of total primary energy. Over the last ten years, China has established several major renewable energy regulations along with programs and subsidies to encourage the growth of non-fossil alternative energy including solar, wind, nuclear, hydro, geothermal and biomass power as well as biofuels and coal alternatives. This study thus seeks to examine China’s alternative energy in terms of what has and will continue to drive alternative energy development in China as well as analyze in depth the growth potential and challenges facing each specific technology. This study found that despite recent policies enabling extraordinary capacity and investment growth, alternative energy technologies face constraints and barriers to growth. For relatively new technologies that have not achieved commercialization such as concentrated solar thermal, geothermal and biomass power, China faces technological limitations to expanding the scale of installed capacity. While some alternative technologies such as hydropower and coal alternatives have been slowed by uneven and often changing market and policy support, others such as wind and solar PV have encountered physical and institutional barriers to grid integration. Lastly, all alternative energy technologies face constraints in human resources and raw material resources including land and water, with some facing supply limitations in critical elements such as uranium for nuclear, neodymium for wind and rare earth metals for advanced solar PV. In light of China’s potential for and barriers to growth, the resource and energy requirement for alternative energy technologies were modeled and scenario analysis

 20. Swiss energy statistics 2007

  International Nuclear Information System (INIS)

  2008-01-01

  This comprehensive report presents the Swiss Federal Office of Energy's statistics on energy production and consumption in Switzerland in 2007. Facts and figures are presented in tables and diagrams. First of all, a general overview of Swiss energy consumption is presented that includes details on the shares taken by the various energy carriers involved and their development during the period reviewed. The article also includes graphical representations of energy usage in various sectors such as households, trade and industry, transport and the services sector. Also, economic data on energy consumption is presented. A second chapter takes a look at energy flows from producers to consumers and presents an energy balance for Switzerland in the form of tables and an energy-flow diagram. The individual energy sources and the import, export and storage of energy carriers are discussed as is the conversion between various forms and categories of energy. Details on the consumption of energy, its growth over the years up to 2007 and energy use in various sectors are presented. Finally, the Swiss energy balance with reference to the use of renewable sources of energy such as solar energy, biomass, wastes and ambient heat is discussed and figures are presented on the contribution of renewables to heating and the generation of electrical power

 1. Swiss energy statistics 2000

  International Nuclear Information System (INIS)

  2001-01-01

  This comprehensive report presents the Swiss Federal Office of Energy's statistics on energy production and consumption in Switzerland in 2000. Facts and figures are presented in tables and diagrams. First of all, a general overview of Swiss energy consumption is presented that includes details on the shares taken by the various energy carriers involved and their development during the period reviewed. The article also includes graphical representations of energy usage in various sectors such as households, trade and industry, transport and the services sector. Also, economic data on energy consumption is presented. A second chapter takes a look at energy flows from producers to consumers and presents an energy balance for Switzerland in the form of tables and an energy-flow diagram. The individual energy sources and the import, export and storage of energy carriers are discussed as is the conversion between various forms and categories of energy. Details on the consumption of energy, its growth over the years up to 2000 and energy use in various sectors are presented. Finally, the Swiss energy balance with reference to the use of renewable sources of energy such as solar energy, biomass, wastes and ambient heat is discussed and figures are presented on the contribution of renewables to heating and the generation of electrical power

 2. The French energy policy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maillard, D.; Baulinet, Ch.; Lajoinie, A.

  2001-01-01

  France has to face strong energy challenges: a heavy energy bill, increasing supplies risk, no decreasing CO 2 emissions, deregulation of energy markets, nuclear controversy etc.. In consequence, the French government has defined a voluntaristic energy policy with a better balance between the development of renewable energies and the mastery of energy and without renouncing the advantages of nuclear energy. In parallel, the electric power and natural gas industries have to cope with the deregulation of energy markets and the resulting competition. This issue of 'Energies et Matieres Premieres' newsletter comprises 3 articles. The first one gives a general presentation of the French energy policy ('mobilizing our margins of manoeuvre without renouncing our stakes'): challenges of the energy policy (greenhouse effect, security of supplies, long-term worldwide energy context, European integration, nuclear contestation), stakes for France (evolution of production structure, advantages of the French energy status), renewable energies and energy saving, long-term view of the nuclear industry, managing together the dynamism of competition and the advantages of public utilities. The second article entitled 'energy for everybody: a challenge for the 21. century' is a reprint of the introduction of the information report registered on January 31, 2001 by the commission of production and exchanges of the French national assembly. The third article is a reprint of the summary of conclusions and recommendations of the IEA about the French energy policy. (J.S.)

 3. Geothermal Energy Program overview

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-12-01

  The mission of the Geothermal Energy Program is to develop the science and technology necessary for tapping our nation's tremendous heat energy sources contained with the Earth. Geothermal energy is a domestic energy source that can produce clean, reliable, cost- effective heat and electricity for our nation's energy needs. Geothermal energy -- the heat of the Earth -- is one of our nation's most abundant energy resources. In fact, geothermal energy represents nearly 40% of the total US energy resource base and already provides an important contribution to our nation's energy needs. Geothermal energy systems can provide clean, reliable, cost-effective energy for our nation's industries, businesses, and homes in the form of heat and electricity. The US Department of Energy's (DOE) Geothermal Energy Program sponsors research aimed at developing the science and technology necessary for utilizing this resource more fully. Geothermal energy originates from the Earth's interior. The hottest fluids and rocks at accessible depths are associated with recent volcanic activity in the western states. In some places, heat comes to the surface as natural hot water or steam, which have been used since prehistoric times for cooking and bathing. Today, wells convey the heat from deep in the Earth to electric generators, factories, farms, and homes. The competitiveness of power generation with lower quality hydrothermal fluids, geopressured brines, hot dry rock, and magma ( the four types of geothermal energy) still depends on the technical advancements sought by DOE's Geothermal Energy Program

 4. Swiss energy statistics 2001

  International Nuclear Information System (INIS)

  2002-01-01

  This comprehensive report presents the Swiss Federal Office of Energy's statistics on energy production and consumption in Switzerland in 2001. Facts and figures are presented in tables and diagrams. First of all, a general overview of Swiss energy consumption is presented that includes details on the shares taken by the various energy carriers involved and their development during the period reviewed. The article also includes graphical representations of energy usage in various sectors such as households, trade and industry, transport and the services sector. Also, economic data on energy consumption is presented. A second chapter takes a look at energy flows from producers to consumers and presents an energy balance for Switzerland in the form of tables and an energy-flow diagram. The individual energy sources and the import, export and storage of energy carriers are discussed as is the conversion between various forms and categories of energy. Details on the consumption of energy, its growth over the years up to 2001 and energy use in various sectors are presented. Finally, the Swiss energy balance with reference to the use of renewable sources of energy such as solar energy, biomass, wastes and ambient heat is discussed and figures are presented on the contribution of renewables to heating and the generation of electrical power

 5. Nuclear energy: a vital energy choice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pecqueur, Michel

  1980-01-01

  Speaking from the platform of the XIIIth annual session of the International Atomic Energy Agency, at New Delhi, AEC managing director Michel Pecqueur made a solemn appeal to the world community for the decisions which are needed on energy. The present energy crisis can lead the world to a recession and be a factor in grave troubles for peace and balance in the world. The crisis cannot be resolved without accrued recourse to the use of nuclear energy. Two essential themes were outlined: the development of nuclear energy in the world, and the increased reduction of proliferation risks. In concluding, he expressed the hop that with a greater effort in information media, the nuclear fact-of-life would be better accepted by the general public in future, for it is there that lies a brake which may hinder nuclear energy development [fr

 6. Energy Statistics Manual; Manual Statistik Energi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-07-01

  Detailed, complete, timely and reliable statistics are essential to monitor the energy situation at a country level as well as at an international level. Energy statistics on supply, trade, stocks, transformation and demand are indeed the basis for any sound energy policy decision. For instance, the market of oil -- which is the largest traded commodity worldwide -- needs to be closely monitored in order for all market players to know at any time what is produced, traded, stocked and consumed and by whom. In view of the role and importance of energy in world development, one would expect that basic energy information to be readily available and reliable. This is not always the case and one can even observe a decline in the quality, coverage and timeliness of energy statistics over the last few years.

 7. Energy at what price? Energy markets

  International Nuclear Information System (INIS)

  Favennec, J.P.; Amic, E.; Darmois, G.

  2006-01-01

  In 2005, the whole world had to stand a real energy shock due to the rise of oil, gas and electricity prices. The perspective of a possible shortage, even at the prospect of several decades, has led to a deep change of the world energy market. In this context, this book supplies a clear and didactical presentation of the mechanisms of petroleum, gas and electricity markets, with their advantages and limitations. At the time of a globalization of economy, the book analyzes the consequences of markets deregulation on the energy prices and tries to answer several main questions: why such a price volatility? Who will take the risk of investing now? Will the energy actors of the present day concentration be in a dominating position? Content: 1 - energy, markets and energy markets; 2 - crude oil and petroleum product markets; 3 - gas markets; 4 - electric power markets; 5 - perspectives. Glossary. Index. (J.S.)

 8. Energy Literacy : Essential Principles and Fundamental Concepts for Energy Education

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  2017-03-01

  Energy Literacy: Essential Principles and Fundamental Concepts for Energy Education presents energy concepts that, if understood and applied, will help individuals and communities make informed energy decisions.

 9. Energy Literacy : Essential Principles and Fundamental Concepts for Energy Education

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  2015-08-01

  Energy Literacy: Essential Principles and Fundamental Concepts for Energy Education presents energy concepts that, if understood and applied, will help individuals and communities make informed energy decisions.

 10. Energy security, energy modelling and uncertainty

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Markandya, Anil [Basque Centre for Climate Change (Spain); University of Bath (United Kingdom); Pemberton, Malcolm [University College London (United Kingdom)

  2010-04-15

  The paper develops a framework to analyze energy security in an expected utility framework, where there is a risk of disruption of imported energy. The analysis shows the importance of an energy tax as a tool in maximizing expected utility, and how the level of that tax varies according to the key parameters of the system: risk aversion, probability of disruption, demand elasticity and cost of disruption. (author)

 11. Masterplan Solar Energy; Masterplan Zonne-energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Amerongen, G. [vAConsult, Rotterdam (Netherlands); Verkaik, P. [BDA Dak- en Gevelopleidingen, Gorinchem (Netherlands); Derksen, A. [ISSO, Rotterdam (Netherlands); Gramsbergen, E. [Gramsbergen Solar, Veldhoven (Netherlands); Cromwijk, J. [DWA installatie- en energieadvies, Bodegraven (Netherlands)

  2009-10-15

  The demand for solar energy installations is increasing. The quality of the offered products and services must therefore be safeguarded. This master plan addresses that need and contributes to a structural improvement of the quality of installed solar energy systems. [Dutch] De vraag naar zonne-energie installaties groeit. De kwaliteit van de aangeboden producten en diensten moet dan ook goed gewaarborgd blijven. Dit masterplan voorziet daarin en draagt bij aan een structurele verbetering van de kwaliteit van geinstalleerde zonne-energiesystemen.

 12. Energy efficiency and energy management: an abundance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Coullet-Demaiziere, Corinne; Barthet, Marie-Claire; Tourneur, Jean-Claude; Mirguet, Olivier

  2015-01-01

  As France has just published a decree on the energy audit for large companies, and has thus been among the first countries to comply with an article of the European directive on energy efficiency, a set of articles discusses various aspects of these issues of energy efficiency and energy management. A first one presents this mandatory energy audit as a tool for a better energy efficiency, and illustrates the relationship between this commitment and the ISO 50001 standard for French large companies. A second article outlines the tools and standards of application of this energy audit in different legal texts. A third one comments the introduction of four new European arrangements on the labelling of products (indication of energy performance by retailers, objective of reduction of energy consumption, information displayed on site and on-line for various household appliances, current legislation). The next article comments the new German legislation on renewable energies which implements environmental requirements higher than European objectives, and tries to boost the carbon market. The presence of the ISO 50001 certification in the German law is also briefly addressed. Then, an article proposes an overview of a bill project, opinions of experts, and way to go for the new arrangement for energy saving certificates (CEE, certificat d'economie d'energie) launched by the French ministry of Ecology, and which aims at a 700 TWh saving. The content of each article of the bill project is presented and explained, and the relationship between certificate application and some standards is highlighted. The last article comments the decision of the European Court of Justice on the compatibility of Flemish Green Certificates with the European law

 13. Energy security, energy modelling and uncertainty

  International Nuclear Information System (INIS)

  Markandya, Anil; Pemberton, Malcolm

  2010-01-01

  The paper develops a framework to analyze energy security in an expected utility framework, where there is a risk of disruption of imported energy. The analysis shows the importance of an energy tax as a tool in maximizing expected utility, and how the level of that tax varies according to the key parameters of the system: risk aversion, probability of disruption, demand elasticity and cost of disruption. (author)

 14. Monthly energy review, July 1993

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1993-07-27

  This publication presents information and compiled data on energy sources. The following information is presented: energy overview; energy consumption; petroleum; natural gas; oil and gas resource development; coal; electricity; nuclear energy; energy prices; and international energy.

 15. Energy - environment - nutrition. Energie - Umwelt - Ernaehrung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1980-01-01

  The special edition contains contributions made by different authors on the array of problems presented by the environment, energy, and nutrition, biosphere and man, economic growth and energy supplies for future security, new environmental awareness, - the end of market economy., power plant safety, conditions for the evolution of mankind, policy and criminal law demonstrated by means of environmental protection. The concept of ecology and the development of world energy supplies are documented. The bibliography report goes into detail as far as studies are concerned which deal with the hazards of nuclear power plants, related pros and cons, with the energy crisis in general, and with nuclear weapons.

 16. Energy from biomass. Energie uit biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spaa, J H

  1990-11-01

  In view of the disadvantages of the use of fossil fuels in producing energy it is worth-while to reconsider the possibilities of biomass to produce energy. Therefore it is necessary to pay attention to production methods, production costs and the consequences of the use of biomass energy for the consumer. Also agreements have to be formulated by governments to control the production and the prices of biomass. Some possibilities to develop biomass production techniques in the Netherlands are mentioned. The results of these developments can be used by developing countries to produce energy from biomass in a more effective and cheaper way than is the case now. 16 refs., 2 ills.

 17. Energy conservation. Federal shared energy savings contracting

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fultz, Keith O.; Milans, Flora H.; Kirk, Roy J.; Welker, Robert A.; Sparling, William J.; Butler, Sharon E.; Irwin, Susan W.

  1989-04-01

  A number of impediments have discouraged federal agencies from using shared energy savings contracts. As of November 30, 1988, only two federal agencies - the U.S. Postal Service (USPS) and the Department of the Army -had awarded such contracts even though they can yield significant energy and cost savings. The three major impediments we identified were uncertainty about the applicability of a particular procurement policy and practice, lack of management incentives, and difficulty in measuring energy and cost savings. To address the first impediment, the Department of Energy (DOE) developed a manual on shared energy savings contracting. The second impediment was addressed when the 100th Congress authorized incentives for federal agencies to enter into shared savings contracts. DOE addressed the third impediment by developing a methodology for calculating energy consumption and cost savings. However, because of differing methodological preferences, this issue will need to be addressed on a contract-by-contract basis. Some state governments and private sector firms are using performance contracts to reduce energy costs in their buildings and facilities. We were able to identify six states that were using performance contracts. Five have established programs, and all six states have projects under contract. The seven energy service companies we contacted indicated interest in federal shared energy savings contracting

 18. Energy Investment Allowance. Energy List 2000

  International Nuclear Information System (INIS)

  2000-01-01

  The title regulation (EIA, abbreviated in Dutch) offers entrepreneurs in the Netherlands financial incentives to invest in energy efficient capital equipment and renewable energy. Minimal 40% of the investment costs with a maximum of 208 million Dutch guilders can be deducted from fiscal profits. For one or more years less income tax or corporation taxes have to be paid. In this brochure it is outlined what the EIA means and how it can be used. The Energy List contains brief descriptions of examples of different energy efficient options that can be applied to qualify for the EIA

 19. Three dimensional energy profile:

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kowsari, Reza; Zerriffi, Hisham

  2011-01-01

  The provision of adequate, reliable, and affordable energy has been considered as a cornerstone of development. More than one-third of the world's population has a very limited access to modern energy services and suffers from its various negative consequences. Researchers have been exploring various dimensions of household energy use in order to design strategies to provide secure access to modern energy services. However, despite more than three decades of effort, our understanding of household energy use patterns is very limited, particularly in the context of rural regions of the developing world. Through this paper, the past and the current trends in the field of energy analysis are investigated. The literature on rural energy and energy transition in developing world has been explored and the factors affecting households' decisions on energy use are listed. The and the factors affecting households' decisions on energy use are listed. The gaps identified in the literature on rural household energy analysis provide a basis for developing an alternative model that can create a more realistic view of household energy use. The three dimensional energy profile is presented as a new conceptual model for assessment of household energy use. This framework acts as a basis for building new theoretical and empirical models of rural household energy use. - Highlights: ► Reviews literature on household energy, energy transitions and decision-making in developing countries. ► Identifies gaps in rural household energy analysis and develops a new conceptual framework. ► The 3-d energy profile provides a holistic view of household energy system characteristics. ► Illustrates the use of the framework for understanding household energy transitions.

 20. National Energy Plan II

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  1979-01-01

  This volume contains the Administration's second National Energy Plan, as required by section 801 of the Department of Energy Organization Act (Public Law 95-91). A second volume will contain an assessment of the environmental trends associated with the energy futures reported here. Detailed appendices to the Plan will be published separately. The eight chapters and their subtitles are: Crisis and Uncertainty in the World Energy Future (The Immediate Crisis and the Continuing Problem, The Emergence of the Energy Problem, The Uncertainties of the World Energy Future, World Oil Prices, Consequences for the U.S.); The U.S. Energy Future: The Implications for Policy (The Near-, Mid-, and Long-Term, The Strategy in Perspective); Conservation (Historical Changes in Energy Use, Post-Embargo Changes - In Detail, Conservation Policies and Programs, The Role of Conservation); Oil and Gas (Oil, Natural Gas); Coal and Nuclear (Coal, Nuclear, Policy for Coal and Nuclear Power); Solar and Other Inexhaustible Energy Sources (Solar Energy, Geothermal, Fusion, A Strategy for Inexhaustible Resources); Making Decisions Promptly and Fairly (Managing Future Energy Crises: Emergency Planning, Managing the Current Shortfall: The Iranian Response Plan, Managing the Long-Term Energy Problem: The Institutional Framework, Fairness in Energy Policy, Public Participation in the Development of Energy Policy); and NEP-II and the Future (The Second National Energy Plan and the Nation's Energy Future, The Second National Energy Plan and the Economy, Employment and Energy Policy, The Second National Energy Plan and Individuals, The Second National Energy Plan and Capital Markets, and The Second National Energy Plan and the Environment). (ERA citation 04:041097)

 1. Energy in Robotics

  NARCIS (Netherlands)

  Folkertsma, Gerrit A.; Stramigioli, Stefano

  2017-01-01

  Energy and energy exchange govern interactions in the physical world. By explicitly considering the energy and power in a robotic system, many control and design problems become easier or more insightful than in a purely signal-based view. We show the application of these energy considerations to

 2. Kinetic energy storage system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jaeggi, M.; Folini, P.

  1983-09-03

  A flywheel system for the purpose of energy storage in decentral solar- or wind energy plants is introduced. The system comprises a rotor made out of plastic fibre, a motor/generator serving as electro-mechanical energy converter and a frequency-voltage transformer serving as electric adapter. The storable energy quantity amounts to several kWh.

 3. Solar Energy: Heat Storage.

  Science.gov (United States)

  Knapp, Henry H., III

  This module on heat storage is one of six in a series intended for use as supplements to currently available materials on solar energy and energy conservation. Together with the recommended texts and references (sources are identified), these modules provide an effective introduction to energy conservation and solar energy technologies. The module…

 4. What energies for tomorrow?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Botte, J.M.; Canal, P.; Chaouch, A.; Chevallier, B.; Lesne, C.; Roth, P.; Salomon, A.; Susbielles, G.; Wiltz, B.; Le Brun, S.; Delmonico, C.; Gombart, G.

  2012-01-01

  This book focusses on fossil fuels but treats of energies in general. It makes a status of the present day situation and presents some future perspectives. Many international and national oil companies are progressively becoming multi-energy companies, like many companies of the para-petroleum industry. In a similar manner, the energy subject can be discussed only from the point of view of the energy mix, i.e. the various usable energy sources. The book comprises four main parts: 1 - the worldwide aspects of the energy sector: markets, prices, companies constraints and strategies; 2 - the petroleum industry, from the front end to the back end; 3 - the other energy sources: coal, natural gas, nuclear energy, renewable energies; 4 - energies and society. The energy production is approached only from its technical and economical aspects. The energy saving is only briefly presented in the 'energy and society' and 'energy and transports' chapters. Electricity is mainly presented in the part devoted to nuclear energy, while the other power generation means are presented in the chapters about primary energy use and consumption. Hydrogen is approached in a very concise way because of its secondary aspects and its low use. (J.S.)

 5. Energy situation August 2016

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-08-01

  This publication presents a monthly report of the French energy situation: primary energy consumption, energy independence and CO_2 emissions, national production, imports, exports, energy costs, average and spot prices. Data are presented separately for solid mineral fuels, petroleum products, natural gas and electricity in the form of tables and graphs

 6. Energy situation July 2016

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-07-01

  This publication presents a monthly report of the French energy situation: primary energy consumption, energy independence and CO_2 emissions, national production, imports, exports, energy costs, average and spot prices. Data are presented separately for solid mineral fuels, petroleum products, natural gas and electricity in the form of tables and graphs

 7. Energy situation July 2004

  International Nuclear Information System (INIS)

  2004-08-01

  The monthly energy situation in France at july 2004 is presented. Statistics are given on energy accounting, imports, exports, energy prices. A special attention is given to the primary energy, the solid fuels, the petroleum products, the natural gas and the electric power. (A.L.B.)

 8. Energy situation September 2016

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-09-01

  This publication presents a monthly report of the French energy situation: primary energy consumption, energy independence and CO_2 emissions, national production, imports, exports, energy costs, average and spot prices. Data are presented separately for solid mineral fuels, petroleum products, natural gas and electricity in the form of tables and graphs

 9. The wood, renewable energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Acket, C.

  2006-12-01

  This document evaluates the french forest situation and its future. Indeed, the wood energy constitutes in France the first renewable energy after the hydraulic. It presents the today situation of the french forest providing statistical data, evaluation of the energy estimation, the carbon fixation, the resources, the perspectives wood energy for 2050, the biofuels and an economic analysis. (A.L.B.)

 10. Energy visions 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2009-07-01

  Energy Visions 2050 considers measures for addressing the enormous future challenges facing the energy sector, focusing on technological and techno-economic perspectives. The analysis of the development of technologies covers the whole energy chain, highlighting the necessity of efficient energy use in all activities of societies. The contents include a discussion on potential future low-emission and renewable energy conversion technologies, as well as new technology solutions in the industrial, building and transport sectors and in energy supply systems. The move towards zero-emission energy systems has consequenses for energy supply, and makes the analysis of energy resources presented in the book all the more valuable. Scenarios of alternative development paths to 2050 at the global, European and Finnish levels are presented, assuming different technological development options, economic growth rates, degrees of globalisation and information flows. The results show interesting differences between the scenarios with regard to energy production and use, mitigation of greenhouse gas emissions, and global warming. Energy Visions 2050 in mainly intended for those who have a fairly good knowledge of the energy sector and energy technologies, e.g. energy policymakers, experts responsible for energy-related issues in industry, and investors in energy technologies. The topics are approached from a global perspective. In some technological details, however, Finnish technology and Finland's technological achievements are highlighted. The topics and viewpoints of the book will certainly be of interest to international readers as well

 11. USSR - energy situation 1986

  International Nuclear Information System (INIS)

  1988-01-01

  The energy situation of the USSR is reviewed on the basis of relevant data. Data on the country's national energy policy are followed by an outline of trends in energy sources and electric power generation. Key figures are presented on the country's external trade and balance of payments. Some remarks are made on international energy policy. (UA) [de

 12. Alternatives in solar energy

  Science.gov (United States)

  Schueler, D. G.

  1978-01-01

  Although solar energy has the potential of providing a significant source of clean and renewable energy for a variety of applications, it is expected to penetrate the nation's energy economy very slowly. The alternative solar energy technologies which employ direct collection and conversion of solar radiation as briefly described.

 13. Italian energy policy

  International Nuclear Information System (INIS)

  1988-01-01

  This document discusses problems associated with Italian energy policy; economic and industrial development as it relates to that policy is covered. Specific areas covered are: (1) the basis of Italy's new energy policy; (2) energy demand; (3) five objectives; (4) the electrical power system; (5) proposed action; and (6) energy resources

 14. Energy systems security

  CERN Document Server

  Voeller, John G

  2014-01-01

  Energy Systems Security features articles from the Wiley Handbook of Science and Technology for Homeland Security covering topics related to electricity transmission grids and their protection, risk assessment of energy systems, analysis of interdependent energy networks. Methods to manage electricity transmission disturbances so as to avoid blackouts are discussed, and self-healing energy system and a nano-enabled power source are presented.

 15. Energy: the new prize

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carr, E.

  This article focuses on the surging demand for energy in developing countries, and the falling demand in rich countries. The energy demand in OECD countries, Eastern Europe and the former Soviet Union, and in developing countries in the year 2020 is predicted, and energy supply by type is illustrated. The driving forces behind the increasing energy demand in developing countries are considered. (UK)

 16. Energy futures-2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1991-01-01

  This book covers the proceedings of the Symposium on Energy Futures II. Topics covered include: The National Energy Strategy; The Gas and petroleum industry; energy use in the paper industry; solar energy technology; hydroelectric power; biomass/waste utilization; engine emissions testing laboratories; integrated coal gassification-combined-cycle power plants

 17. Nuclear energy worldwide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fertel, M.

  2000-01-01

  In this short paper the author provides a list of tables and charts concerning the nuclear energy worldwide, the clean air benefits of nuclear energy, the nuclear competitiveness and the public opinion. He shows that the nuclear energy has a vital role to play in satisfying global energy and environmental goals. (A.L.B)

 18. Energy and environmental assessment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Henrik; Sukkumnoed, Decharut

  2004-01-01

  The paper introduce and discuss strategic environmental assessment (SEA) and economic assessment for energy innovation and suggests approach to influence support for sustainable energy development in Thailand.......The paper introduce and discuss strategic environmental assessment (SEA) and economic assessment for energy innovation and suggests approach to influence support for sustainable energy development in Thailand....

 19. Energy for Tomorrow's world

  International Nuclear Information System (INIS)

  1993-01-01

  This report treats of principal challenges in the field of energy. It takes in account following factors: the increase of energy demand of a population in continual growth; efforts to promote technologies, economical in energy and protecting for environment; getting capital to invest in developing countries and a harmonious combination of energies to have a stable supply

 20. Monthly energy review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-12-01

  This document presents an overview of the Energy Information Administration`s (EIA) recent monthly energy statistics. The statistics cover the major activities of U.S. production, consumption, trade, stocks, and prices for petroleum, natural gas, coal, electricity, and nuclear energy. Also included are international energy and thermal and metric conversion factors.

 1. Why high energy physics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Diddens, A.N.; Van de Walle, R.T.

  1981-01-01

  An argument is presented for high energy physics from the point of view of the practitioners. Three different angles are presented: The cultural consequence and scientific significance of practising high energy physics, the potential application of the results and the discovery of high energy physics, and the technical spin-offs from the techniques and methods used in high energy physics. (C.F.)

 2. European Home Energy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tommerup, Henrik M.

  2009-01-01

  An important aim of the european energy performance of buildings directive is to improve the overall energy efficiency of new homes......An important aim of the european energy performance of buildings directive is to improve the overall energy efficiency of new homes...

 3. What is energy?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Eun Chel

  2009-04-01

  This book introduces energy history, energy kinds with easy and interesting pictures and various questions like how do our bodies move? how does trains run? what is electricity? characteristic of electricity, method to make electricity, such as principle of water power generation, thermal power generation, making electricity with windmill sunlight and energy, nuclear energy as the third fire, introducing nuclear reactor.

 4. Energy for the future

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hammond, A.L.; Metz, W.D.; Maygh, T.H.II.

  1975-01-01

  A review of the most important conceivable possibilities today of producing and converting energy is given. Furthermore, the energy transfer as well as possibilities for the economical use of energy are dealt with. A presentation of the research priorities characterizes the present state of the energy policy

 5. Energy Parodoxes in Economics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Burdo O.G.

  2013-04-01

  Full Text Available The analysis of the energy situation in the world and in the Post-Soviet area was carried out. The main focus was on the energy problems in Ukraine. The current paper presents existing energy sector paradoxes. Issues of the comfort level and of the natural environment dependence on the energy resources consumption are being discussed. The relationship between the human life quality level and the level of energy consumption is shown. The analysis of the energy resources distribution in the world is provided. The likely review of the energy re-sources market is forecasted. State energy policies and strategies are being compared. The high profitability of the centralized energy supply management in municipalities is being underlined. Issues regarding the scientific poten-tial and the energy management development are considered. The compliance of energy resource prices with the level of thermal protection of buildings and with energy projects investment principles is being analyzed. The importance of the market-based choice of energy resources considering energy company mergers and decision power concentration is presented. The compliance between the energy policy of Ukraine and the obligations resulting from gas contract with Russia is being discussed. The role of energy in the agricultural processing chain is analyzed.

 6. Matter and Energy

  CERN Document Server

  Karam, P Andrew

  2011-01-01

  In Matter and Energy, readers will learn about the many forms of energy, the wide variety of particles in nature, and Albert Einstein's world-changing realization of how matter can be changed into pure energy. The book also examines the recent discoveries of dark matter and dark energy and the future of the universe.

 7. Introduction to renewable energy

  CERN Document Server

  Nelson, Vaughn C

  2011-01-01

  IntroductionEnergy and SocietyTypes of EnergyRenewable EnergyAdvantages/DisadvantagesEconomicsGlobal WarmingOrder of Magnitude EstimatesGrowth (Exponential)SolutionsEnergyIntroductionDefinition of Energy and PowerHeatThermodynamicsEnergy Dilemma in Light of the Laws of ThermodynamicsUse of Fossil FuelsNuclearFinite ResourceSummarySunSolar PowerElectromagnetic SpectrumEnergy Balance of the EarthEarth-Sun MotionInsolationSolar ResourceGreenhouse EffectHeat Transfer and StorageIntroductionConductionConvectionRadiationThermal MassSeasonal Heating or CoolingThermal ComfortSolar Heating and CoolingB

 8. World energy resources

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Clerici A.

  2015-01-01

  Full Text Available As energy is the main “fuel” for social and economic development and since energy-related activities have significant environmental impacts, it is important for decision-makers to have access to reliable and accurate data in an user-friendly format. The World Energy Council (WEC has for decades been a pioneer in the field of energy resources and every three years publishes its flagship report Survey of Energy Resources. A commented analysis in the light of latest data summarized in such a report, World Energy Resources (WER 2013, is presented together with the evolution of the world energy resources over the last twenty years.

 9. World energy resources

  Science.gov (United States)

  Clerici, A.; Alimonti, G.

  2015-08-01

  As energy is the main "fuel" for social and economic development and since energy-related activities have significant environmental impacts, it is important for decision-makers to have access to reliable and accurate data in an user-friendly format. The World Energy Council (WEC) has for decades been a pioneer in the field of energy resources and every three years publishes its flagship report Survey of Energy Resources. A commented analysis in the light of latest data summarized in such a report, World Energy Resources (WER) 2013, is presented together with the evolution of the world energy resources over the last twenty years.

 10. Renewable energy annual 1996

  International Nuclear Information System (INIS)

  1997-03-01

  This report presents summary data on renewable energy consumption, the status of each of the primary renewable technologies, a profile of each of the associated industries, an analysis of topical issues related to renewable energy, and information on renewable energy projects worldwide. It is the second in a series of annual reports on renewable energy. The renewable energy resources included in the report are biomass (wood and ethanol); municipal solid waste, including waste-to-energy and landfill gas; geothermal; wind; and solar energy, including solar thermal and photovoltaic. The report also includes various appendices and a glossary

 11. Energy statistics. France

  International Nuclear Information System (INIS)

  2002-10-01

  This document summarizes in a series of tables the energy statistical data for France: consumption since 1973; energy supplies (production, imports, exports, stocks) and uses (refining, power production, internal uses, sectoral consumption) for coal, petroleum, gas, electricity, and renewable energy sources; national production and consumption of primary energy; final consumption per sector and per energy source; general indicators (energy bill, US$ change rate, prices, energy independence, internal gross product); projections. Details (resources, uses, prices, imports, internal consumption) are given separately for petroleum, natural gas, electric power and solid mineral fuels. (J.S.)

 12. The Energy Transition Chronicles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cappelletti, Floriane; Vallar, Jean-Pierre; Wyssling, Julia

  2015-01-01

  Energy Cities provides local authorities with support for implementing their own energy transition process. The Proposals for the energy transition of cities and towns (www.energy-cities.eu/30proposals) are illustrated with around a hundred of inspirational examples from all over Europe. In this document composed of five case reports, Energy Cities goes further and tells the tale of energy transition success stories. Because it is important to show that energy transition is 'possible'. Why, how, with whom, for what results? We interviewed local players and decision-makers to find out more. Here are their stories

 13. China Energy Primer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ni, Chun Chun

  2009-11-16

  Based on extensive analysis of the 'China Energy Databook Version 7' (October 2008) this Primer for China's Energy Industry draws a broad picture of China's energy industry with the two goals of helping users read and interpret the data presented in the 'China Energy Databook' and understand the historical evolution of China's energy inustry. Primer provides comprehensive historical reviews of China's energy industry including its supply and demand, exports and imports, investments, environment, and most importantly, its complicated pricing system, a key element in the analysis of China's energy sector.

 14. Energy in Sweden 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2007-11-15

  Energy in Sweden is published annually, and is intended to provide decision-makers, journalists and the public with coherent and easily available information on developments in the energy sector. Most of the publication is based on official statistics up to and including 2006, complemented where possible by input reflecting current events and decisions up to the middle of 2007. The publication consists of eight chapters: Current energy and climate policy areas; Policy measures and incentives; Sweden's energy balance; Energy use; Energy markets; An international perspective; The environmental situation; and, Energy facts

 15. Energy saving certificates

  International Nuclear Information System (INIS)

  2005-11-01

  The French ministry of economy, finances and industry and the French agency of environment and energy mastery (Ademe) have organized on November 8, 2005, a colloquium for the presentation of the energy saving certificates, a new tool to oblige the energy suppliers to encourage their clients to make energy savings. This document gathers the transparencies presented at this colloquium about the following topics: state-of-the-art and presentation of the energy saving certificates system: presentation of the EEC system, presentation of the EEC standard operations; the energy saving certificates in Europe today: energy efficiency commitment in UK, Italian white certificate scheme, perspectives of the different European systems. (J.S.)

 16. Alternative energy options

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bennett, K.F.

  1983-01-01

  It is accepted that coal will continue to play the major role in the supply of energy to the country for the remainder of the century. In this paper, however, emphasis has been directed to those options which could supplement coal in an economic and technically sound manner. The general conclusion is that certain forms of solar energy hold the most promise and it is in this direction that research, development and implementation programmes should be directed. Tidal energy, fusion energy, geothermal energy, hydrogen energy and fuel cells are also discussed as alternative energy options

 17. Energy supply in China

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weidou Ni; Niendak Sze

  1995-01-01

  Coal is the main primary energy source in China. How to use coal cleanly and efficiently is the extremely important problem in China. Energy conservation and technology innovation are the key measures for mitigation of the pressure of energy supply. Import of energy (petroleum, LNG and high calorific coal) is inevitable. China has quite abundant energy resources, but the energy resource per capita is rather low. Because of the structure of industry and backwardness of technology, the energy consumption per unit GNP is also very low

 18. Broadening Australia's energy perspective

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sheridan, N R [ed.

  1984-01-01

  Several papers advocated strategic marketing to give economic strength to the energy system while satisfying domestic demand and improving international sales. Others proposed policies for orderly and optimum development to satisfy national interests. Utilization of resources is discussed in papers on dry brown coal, coal-oil mixtures, uranium, synthetic fuels, and solar energy. The application of energy to processes, such as evaporation, drying and electric transport vehicles is covered. Problems in the transport of energy are also described. Energy efficient Stirling engines for locomotives, solar energy applications and fluidized-bed combustors are among several conversion devices considered. Energy management is covered in other papers. Relevant papers have been abstracted separately.

 19. Energy economics and supply

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1977-01-01

  This section of the book, Part I, consists of four chapters (1--4). Chapter 1, Energy and the Economic Future, covers the following subjects: general economics of energy; predicting energy demand; a model of energy and the economy; and interpretations. Chapter 2, Uranium and Fossil Fuel Supplies, covers the following subjects: uranium resources; oil and gas supplies; coal resources. Chapter 3, Economics of Nuclear Power, covers information on sources of uncertainty; cost of nuclear power; cost of coal-generated electricity. Chapter 4, Alternative Energy Sources, sums information on solar energy, geothermal energy, fusion power, conservation, and transmission

 20. Energy in Sweden 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2007-11-15

  Energy in Sweden is published annually, and is intended to provide decision-makers, journalists and the public with coherent and easily available information on developments in the energy sector. Most of the publication is based on official statistics up to and including 2006, complemented where possible by input reflecting current events and decisions up to the middle of 2007. The publication consists of eight chapters: Current energy and climate policy areas; Policy measures and incentives; Sweden's energy balance; Energy use; Energy markets; An international perspective; The environmental situation; and, Energy facts

 1. Ghana energy abstracts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Entsua-Mensah, Clement

  1994-01-01

  Ghana Energy Abstracts 1994 is the first issue of an annual publication of the Energy information Centre. The aim is to combine in one publication the country' s bibliographic output on energy so as to provide a valuable source of reference for policy makers, planners,and researchers. It covers the broad spectrum of energy including; energy conservation, energy resource management, petroleum and renewable energy resources.The documents listed comprise research reports, baseline studies,conference proceedings, periodical articles dissertations and theses. Keywords and author indexes have been provided to facilitate easy reference. (C.E.M)

 2. Mapping of renewable energies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boulanger, V.

  2013-01-01

  Germany is the champion of green energy in Europe: the contribution of renewable energies to electricity generation reached about 20% in 2011. This article describes the situation of renewable energies in Germany in 2011 with the help of 2 maps, the first one gives the installed electrical generation capacity for each region and for each renewable energy source (wind power, hydro-electricity, biomass, photovoltaic energy and biogas) and the second one details the total number of jobs (direct and indirect) for each renewable energy source and for each region. In 2011 about 372000 people worked in the renewable energy sector in Germany. (A.C.)

 3. On energy demand

  International Nuclear Information System (INIS)

  Haefele, W.

  1977-01-01

  Since the energy crisis, a number of energy plans have been proposed, and almost all of these envisage some kind of energy demand adaptations or conservation measures, hoping thus to escape the anticipated problems of energy supply. However, there seems to be no clear explanation of the basis on which our foreseeable future energy problems could be eased. And in fact, a first attempt at a more exact definition of energy demand and its interaction with other objectives, such as economic ones, shows that it is a highly complex concept which we still hardly understand. The article explains in some detail why it is so difficult to understand energy demand

 4. Annual Energy Review 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  2011-10-01

  This twenty-ninth edition of the Annual Energy Review (AER) presents the U.S. Energy Information Administration’s (EIA) most comprehensive look at integrated energy statistics. The summary statistics on the Nation’s energy production, consumption, trade, stocks, and prices cover all major energy commodities and all energy-consuming sectors of the U.S. economy from 1949 through 2010. The AER is EIA’s historical record of energy statistics and, because the coverage spans six decades, the statistics in this report are well-suited to long-term trend analysis.

 5. Renewable energy annual 1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-03-01

  This report presents summary data on renewable energy consumption, the status of each of the primary renewable technologies, a profile of each of the associated industries, an analysis of topical issues related to renewable energy, and information on renewable energy projects worldwide. It is the second in a series of annual reports on renewable energy. The renewable energy resources included in the report are biomass (wood and ethanol); municipal solid waste, including waste-to-energy and landfill gas; geothermal; wind; and solar energy, including solar thermal and photovoltaic. The report also includes various appendices and a glossary.

 6. Elements of energy conversion

  CERN Document Server

  Russell, Charles R

  2013-01-01

  Elements of Energy Conversion brings together scattered information on the subject of energy conversion and presents it in terms of the fundamental thermodynamics that apply to energy conversion by any process. Emphasis is given to the development of the theory of heat engines because these are and will remain most important power sources. Descriptive material is then presented to provide elementary information on all important energy conversion devices. The book contains 10 chapters and opens with a discussion of forms of energy, energy sources and storage, and energy conversion. This is foll

 7. Handbook of energy

  CERN Document Server

  Cleveland, Cutler J

  2013-01-01

  Handbook of Energy, Volume II: Chronologies, Top Ten Lists, and Word Clouds draws together a comprehensive account of the energy field from the prestigious and award-winning authors of the Encyclopedia of Energy (2004), The Dictionary of Energy, Expanded Edition (2009), and the Handbook of Energy, Volume I (2013). Handbook of Energy, Volume II takes the wealth of information about historical aspects of energy spread across many books, journals, websites, disciplines, ideologies, and user communities and synthesizes the information in one central repository. This book meets the needs of a di

 8. Annual energy reviews-2003

  International Nuclear Information System (INIS)

  2004-01-01

  The important items related to energy in 2003 fiscal year on present state on 1) energy demand and supply, 2) development and research trends on application technology of energy resources, 3) development and research trends on technology of energy conversion, 4) environment, and 5) miscellaneous are described. On the first item, trend on energy demand and supply, present state of energy supply, and trend of business field on energy demand are explained. On the second item, petroleum, coal, natural gas, nuclear energy, natural energy, waste resources, and secondary energy resources are explained. On the third item, combustion theory, trend on boiler trend on industrial furnace, trend on engine, trend on high efficiency power generation technology are explained. And, on the last item, trend on environment problem, and developmental trend on environmental conversion technology are explained. (J.P.N.)

 9. RENEWABLE ENERGY IN TOURISM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MĂDĂLINA MIHĂILĂ

  2012-06-01

  Full Text Available Recent reports published by the International Energy Agency and U.S. Department of Energy, regarding the global energy outlook for the first three decades of the XXI century, warns of global trends on energy demand, increasing dependence on energy imports, coal use and volume emissions of greenhouse gases, torism industry being one of the biggest energy consumption industry. Uncertainties on different models of regional development and access of the world to traditional energy resources require a change of orientation towards long-term scenarios for assessing energy domain, increasing the share of energy from renewable resources beeing one of the solutions. Intourism the renewable energy is a solution for a positive impact on enviroment , reduced operational costs and even won an extra-profit.

 10. World energy outlook 2014

  CERN Document Server

  International Energy Agency. Paris

  2014-01-01

  The global energy landscape is evolving at a rapid pace, reshaping long-held expectations for our energy future. The 2014 edition of the World Energy Outlook (WEO) will incorporate all the latest data and developments to produce a comprehensive and authoritative analysis of medium- and longer-term energy trends. It will complement a full set of energy projections – which extend from today through, for the first time, the year 2040 – with strategic insights into their meaning for energy security, the economy and the environment. Oil, natural gas, coal, renewables and energy efficiency will be covered, along with updates on trends in energy-related CO2 emissions, fossil-fuel and renewable energy subsidies, and universal access to modern energy services.

 11. The world energy status

  International Nuclear Information System (INIS)

  Meritet, S.

  2010-01-01

  As energy consumption increased by a factor 20 during the 20. century, energy has not only an economic, but also a political role, and its management involves diplomatic, social, and now environmental issues. The author discusses the primary role still hold by fossil energies (coal, gas and oil) in the world energy consumption, comments the energy reserve assessments, outlines the financial needs for a renewable energy development, and questions the future evolution of reserves and consumption, as well as the consequences of climate change or the uncertainty about economic growth. The world energy assessment shows important differences between inhabitants: a US citizen consumes more than eight times more than a Chinese one. The shares of the different energy sources are also different from one country to another. In order to decrease the demand in energy, energy efficiency must be improved and user behaviour must evolve

 12. Energy for Europe

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ponsonby, F.E.N.; Normanton, T.; Osborn, J.H.

  1979-01-01

  The subject is discussed under the following headings: foreword; conclusion; summary; the need for energy and an energy policy; the challenges for energy policy makers; the energy situation in the European Community; evolving an energy policy for the European Community; Europe and the energy needs of the developing countries; coal for the European Community; the need of the European Community for nuclear power (the public debate, peaceful use of nuclear energy, why does the world need nuclear power, nuclear fuel supplies, reprocessing, radioactive waste disposal, siting of nuclear power stations, reactor safety, decommissioning, the fast breeder reactor); oil and gas for the European Community; additional energy for Europe (district heating, geothermal of energy, solar energy, fusion power, wind - wave- and tidal-power, hydraulic power); conclusions. (UK)

 13. Annual energy reviews-2002

  International Nuclear Information System (INIS)

  2003-01-01

  Here were described as important items related to energy in 2002 fiscal year on present state on 1) energy demand and supply, 2) development and research trends on application technology of energy resources, 3) development and research trends on technology of energy conversion, 4) environment, and 5) miscellaneous. On the first item, here were described on trend on energy demand and supply, present state of energy supply, and trend of business field on energy demand. On the second item, here were described on petroleum, coal, natural gas, nuclear energy, natural energy, waste resources, and secondary energy resources. On the third item, here were described on combustion theory, trend on boiler trend on industrial furnace, trend on engine, trend on high efficiency power generation technology. And, on the fourth item, here were described on trend on environment problem, and developmental trend on environmental conversion technology. (J.P.N.)

 14. Annual energy reviews-2004

  International Nuclear Information System (INIS)

  2005-01-01

  The important items related to energy in 2004 fiscal year on present state on 1) energy demand and supply, 2) development and research trends on application technology of energy resources, 3) development and research trends on technology of energy conversion, 4) environment, and 5) miscellaneous are described. On the first item, trend on energy demand and supply, present state of energy supply, and trend of business field on energy demand are explained. On the second item, petroleum, coal, natural gas, nuclear energy, natural energy, waste resources, and secondary energy resources are explained. On the third item, combustion theory, trend on boiler trend on industrial furnace, trend on engine, trend on high efficiency power generation technology are explained. And, on the last item, trend on environment problem, and developmental trend on environmental conversion technology are explained. (J.P.N.)

 15. Energy Tracking Software Platform

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ryan Davis; Nathan Bird; Rebecca Birx; Hal Knowles

  2011-04-04

  Acceleration has created an interactive energy tracking and visualization platform that supports decreasing electric, water, and gas usage. Homeowners have access to tools that allow them to gauge their use and track progress toward a smaller energy footprint. Real estate agents have access to consumption data, allowing for sharing a comparison with potential home buyers. Home builders have the opportunity to compare their neighborhood's energy efficiency with competitors. Home energy raters have a tool for gauging the progress of their clients after efficiency changes. And, social groups are able to help encourage members to reduce their energy bills and help their environment. EnergyIT.com is the business umbrella for all energy tracking solutions and is designed to provide information about our energy tracking software and promote sales. CompareAndConserve.com (Gainesville-Green.com) helps homeowners conserve energy through education and competition. ToolsForTenants.com helps renters factor energy usage into their housing decisions.

 16. The alternative energy future

  International Nuclear Information System (INIS)

  Spitzley, H.

  1989-02-01

  The alternative energy future can be achieved only by making energy conservation programmes successful, and by fully committing to the utilization of soft energy sources. This is the perspective drawn by the author who in this book investigates the fundamentals of an ecologically and socially sound energy policy for the future. Looking at California, USA, where completely near concepts have been put to work in the energy sector since the mid-seventies, the author shows how it can be done, by rewarding energy conserving activities, using available energy sources more efficiently, developing the means for renewable energy exploitation wherever appropriate. A turn in energy policy is feasible also in West Germany, both in technical and political terms. Starting from the experience gained in the USA, the author presents an outline of options and potentials of a new energy strategy for the Federal Republic of Germany. (orig./HP) [de

 17. NANA Strategic Energy Plan & Energy Options Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jay Hermanson; Brian Yanity

  2008-12-31

  NANA Strategic Energy Plan summary NRC, as an Alaska Native Corporation, has committed to addressing the energy needs for its shareholders. The project framework calls for implicit involvement of the IRA Councils in the Steering Committee. Tribal Members, from the NRC to individual communities, will be involved in development of the NANA Energy Plan. NRC, as the lead tribal entity, will serve as the project director of the proposed effort. The NRC team has communicated with various governmental and policy stakeholders via meetings and discussions, including Denali Commission, Alaska Energy Authority, and other governmental stakeholders. Work sessions have been initiated with the Alaska Village Electric Cooperative, the NW Arctic Borough, and Kotzebue Electric Association. The NRC Strategic Energy Plan (SEP) Steering committee met monthly through April and May and weekly starting in June 2008 in preparation of the energy summit that was held from July 29-31, 2008. During preparations for the energy summit and afterwards, there was follow through and development of project concepts for consideration. The NANA regional energy summit was held from July 29-31, 2008, and brought together people from all communities of the Northwest Arctic Borough. The effort was planned in conjunction with the Alaska Energy Authority’s state-wide energy planning efforts. Over $80,000 in cash contributions was collected from various donors to assist with travel from communities and to develop the summit project. Available funding resources have been identified and requirements reviewed, including the Denali Commission, U.S. Dept. of Agriculture, and the Alaska Energy Authority. A component of the overall plan will be a discussion of energy funding and financing. There are current project concepts submitted, or are ready for submittal, in the region for the following areas: • Wind-diesel in Deering, Buckland, Noorik, and Kiana areas; potential development around Red Dog mine.

 18. Energy in Croatia 2002. Annual Energy Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  2003-01-01

  The review, in its own recognisable way, consists of the most recent and settled data on the Croatian energy system for the period up to and including the year 2002. Some data appertain to a longer time period with the aim of an easier insight into long-term prospects. In 2002 total primary energy supply exceeded the year before by 1.3 percent. Owing to the simultaneous growth of the gross domestic product by 5.2 percent, energy intensity decreased thus marking the third year of a positive trend. However, it has to be mentioned that energy intensity, which expresses the total energy consumed per unit of gross domestic product, exceeded the level of the developed European countries by 33 percent, although it was still more favourable than in the majority of transition countries. Supply from own sources fell to the less than 50 percent, and energy import, with oil in the leading position, recorded an average annual increase of 4.7 percent. In 2002 transformation losses as well as transportation and distribution losses decreased thus bringing about the already mentioned total energy consumption growth of 1.3 percent and final demand increase by 2.3 percent - this means that the energy system was more efficient. The year 2002 recorded a consumption increase in traffic by 6.2 percent, in other sectors by 3 percent, while industry realised a decrease by 3.9 percent. It should be emphasised that diesel fuel recorded a major increase and in the whole structure almost reached the level of the motor gasoline. From 1995 till the end of the period observed the gas distribution network was doubled in length. The report includes other interesting information about our energy system, i.e. capacities, energy, source prices, as well as environmental impact from the energy sector

 19. Energy in Croatia, Annual Energy Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  1998-12-01

  The Ministry of Economic Affairs continues its task of observing and informing about the Croatian energy system. The review consists of the most recent and classified data on 1997 and the previous four years. Compared to previous year, in 1997 the total primary energy supply decreased by 1,3 percent. At the same time the gross domestic product increased by 6,5 percent, thus the energy intensity dropped, which is a positive trend. The energy intensity, the value showing the total energy consumed per unit of gross domestic product, exceeds the level realised by the Western European countries, but it is at the same time more favourable related to the transition economy countries. On the other hand, 1997 saw a decrease in the primary energy production by 8,9 percent, resulting from the decline in the production of natural gas, oil and coal, and naturally, unfavourable hydrological conditions. Thus, own supply dropped to 57 percent, the lowest recorded in the past five years. In 1997 the losses and operational consumption of energy decreased more than the non-energy consumption increased, but despite the decrease of the total primary energy supply there occurred an increase of final energy demand by total of 4,4 percent, 2,1 of which in general consumption, 5,5 in transport and 7,8 percent in industry. Apart from these data, the review considers all other relevant indicators showing a positive shift but leaving space for further improvements with the aim of achieving higher energy system efficiency

 20. The ESRI Energy Model

  OpenAIRE

  Di Cosmo, Valeri; Hyland, Marie

  2012-01-01

  PUBLISHED In Ireland, the energy sector has undergone significant change in the last forty years. In this period, there has been a significant increase in the demand for energy. This increase has been driven by economic and demographic factors. Although the current deep recession has quelled the upward trend in the demand for energy, a future economic recovery will bring these issues back into focus. This paper documents a model of the Irish energy sector which relates energy demand to re...

 1. A sustainable energy development

  International Nuclear Information System (INIS)

  1996-01-01

  The French government has decided to encourage electric power production through renewable energies (such as wind energy with the Eole 2000 plan, solar water heaters in overseas departments, wood energy for space heating in buildings, photovoltaic energy), demand side management and cogeneration, and to enhance its purchase conditions by the government-owned EDF utility. Laws have been also introduced concerning air quality and the rational use of energy

 2. Nuclear energy in Finland

  International Nuclear Information System (INIS)

  2008-01-01

  The booklet provides and up-to-date overview of the use of nuclear energy in Finland as well as future plans regarding the nuclear energy sector. It is intended for people working in the nuclear or energy sector in other countries, as well as for those international audiences and decision-makers who would like to have extra information on this particular energy sector. In the booklet nuclear energy is described as part of the Finnish electricity market

 3. Glossary of nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Seo, Du Hwan

  1987-01-01

  This book gives descriptions of explanations of terminologies concerning to nuclear energy such as analysis of financial safety of nuclear energy, radwaste disposal, fast breeder reactor, nuclear reactor and device, nuclear fuel and technique for concentration, using of nuclear energy radiation and measurement, plan for development of nuclear energy and international institution. This book includes 160 terms on nuclear energy and arranges in Korean alphabetical order.

 4. Solar energy emplacement developer

  Science.gov (United States)

  Mortensen, Michael; Sauls, Bob

  1991-01-01

  A preliminary design was developed for a Lunar Power System (LPS) composed of photovoltaic arrays and microwave reflectors fabricated from lunar materials. The LPS will collect solar energy on the surface of the Moon, transform it into microwave energy, and beam it back to Earth where it will be converted into usable energy. The Solar Energy Emplacement Developer (SEED) proposed will use a similar sort of solar energy collection and dispersement to power the systems that will construct the LPS.

 5. National energy balance - 1976

  International Nuclear Information System (INIS)

  1976-01-01

  Based on available data from IBGE, CNP/Petrobras, Eletrobras, Nuclebras and other governmental enterprises the National Energy Balance was done. This publication covers since 1965 to 1975. In conformity to the international rules, the energy resources used for non-energy purposes were excluded. The energy production and consumption for the next ten years were forecasted, considering the actual brazilian energy policy. (E.G.) [pt

 6. Energy diagnosis; Diagnostic energetique

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vivien, P. [Centre Technique des Industries Mecaniques (CETIM), Franche-Comte (France)

  1996-12-31

  Through a partnership with regional authorities and the French Energy Conservation Agency (ADEME), the CETIM (Technical Agency for Mechanical Industries) is proposing energy audits in industrial plants with the aim to increase the plant performances, reduce energy costs and work out environmental issues. Concrete improvement solutions are proposed with profitability calculations. The audit procedure is presented. The most efficient solutions generally involve energy tariff rate shifts, heating regulation, power cut-off, reactive energy compensation and lighting management

 7. Opinion, energy and climate

  International Nuclear Information System (INIS)

  2009-02-01

  The author comments the evolution of the results of various opinion surveys on energy in France and more particularly the high support for electricity production from renewable energies, the acceptance of the financial burden associated to energy, the fact that nuclear energy has more benefits than pitfalls but is still considered as a hazardous activity, the fact that consumers are aware of environmental risks for the planet but still have an incomplete knowledge of the energy sector and new technologies

 8. Energy situation. November 1998

  International Nuclear Information System (INIS)

  1999-01-01

  This report presents a balance sheet of the French energy situation (domestic demand, national production, consumption, imports, exports, sales, prices, stocks..) in November 1998. Data are presented using graphics and tables and as follows: energy bill of all energy sources (evolution since January 1996), primary energy (energy dependency, consumption after climate correction, CO 2 emissions), solid mineral fuels, petroleum products, natural gas and electric power. (J.S.)

 9. Energy statistical data. Europe

  International Nuclear Information System (INIS)

  2002-04-01

  This report summarizes in a series of tables the key energy data of 1999 for 9 European countries (Germany, Belgium, Denmark, Spain, France, Italy, Netherlands, UK, Sweden). Data concern: the energy intensity, the share of renewable energy sources in the total primary consumption, the structure of power production, the CO 2 emissions and their structure, and the end-use, primary consumption and energy prices per energy source. (J.S.)

 10. The energy show

  International Nuclear Information System (INIS)

  1988-01-01

  The Energy Show is a new look at the problems of world energy, where our supplies come from, now and in the future. The programme looks at how we need energy to maintain our standards of living. Energy supply is shown as the complicated set of problems it is - that Fossil Fuels are both raw materials and energy sources, that some 'alternatives' so readily suggested as practical options are in reality a long way from being effective. (author)

 11. Fundamental concepts on energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rodriguez, M.H.

  1998-01-01

  The fundamental concepts on energy and the different forms in which it is manifested are presented. Since it is possible to transform energy in a way to other, the laws that govern these transformations are discussed. The energy transformation processes are an essential compound in the capacity humanizes to survive and be developed. The energy use brings important economic aspects, technical and political. Because this, any decision to administer energy system will be key for our future life

 12. Great Lakes Energy Institute

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alexander, J. Iwan [Case Western Reserve Univ., Cleveland, OH (United States)

  2012-11-18

  The vision of the Great Lakes Energy Institute is to enable the transition to advanced, sustainable energy generation, storage, distribution and utilization through coordinated research, development, and education. The Institute will place emphasis on translating leading edge research into next generation energy technology. The Institute’s research thrusts focus on coordinated research in decentralized power generation devices (e.g. fuel cells, wind turbines, solar photovoltaic devices), management of electrical power transmission and distribution, energy storage, and energy efficiency.

 13. Energy transition. Selective bibliography

  International Nuclear Information System (INIS)

  2015-10-01

  At the occasion of the promulgation on August 17, 2015 of law no. 2015-992 relative to energy transition, this bibliography reviews the legal, economical and political aspects of the recent evolutions in the energy domain. Basic and synthetic documents are listed first. Then follow documents dealing with: general data, energy models, sustainable agriculture, green technologies, energy conservation, waste processing, renewable energy sources, sustainable cities and buildings. The bibliography ends with a selection of relevant web sites

 14. Interacting Agegraphic Dark Energy

  OpenAIRE

  Wei, Hao; Cai, Rong-Gen

  2007-01-01

  A new dark energy model, named "agegraphic dark energy", has been proposed recently, based on the so-called K\\'{a}rolyh\\'{a}zy uncertainty relation, which arises from quantum mechanics together with general relativity. In this note, we extend the original agegraphic dark energy model by including the interaction between agegraphic dark energy and pressureless (dark) matter. In the interacting agegraphic dark energy model, there are many interesting features different from the original agegrap...

 15. Energy alternatives in India

  International Nuclear Information System (INIS)

  Patil, V.S.

  1996-01-01

  Since 1973, the oil prices have increased tenfold. Currently we are already short by 7% in energy demand which is increasing in an exponential order. Also environmental problems associated with conventional energy generation need a serious consideration as a concept of clean energy. Various sources available are as follows. 1) coal energy 2) hydroelectric 3) nuclear energy. In India, thermal power obtained from amounts to 72.8%, hydroelectric amounts to 25.3% and nuclear about 2 to 3%. Non-conventional energy sources are mostly non-polluting except for the fact that no economically viable methods are invented to harness the power effectively. Following are the non-conventional energy resources. 1) solar energy:- this can be applied in different ways. 1) photothermal, 2) photovoltaics, 3) photosynthesis, 4) bio-energy. ii) wind energy, iii) ocean energy iv) geothermal energy. It can be concluded that nuclear energy is the only way out to current situation. Energy conservation and energy consciousness should also be implemented. (author)

 16. The geothermal energy, a model energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  2004-11-01

  This book, largely illustrated by photos maps and schemes, takes stock on the knowledge on the geothermal energy, the low and high energy applications and the evolutions. Examples describe the french context and the channels of heat and electric power production. (A.L.B.)

 17. The Energy Factory; EnergieFabriek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Boomen, M.; Van den Dungen, G.J.; Elias, T.; Jansen, M. [Universiteit van Amsterdam UvA, Amsterdam (Netherlands)

  2009-05-15

  The Energy Factory is a collaboration of 26 Dutch local water boards in which options for energy saving and energy production are examined. According to the authors, the initiative of the Energy Factory will lead to a reframing of the role of the water boards. Moreover, they explain how the PPP concept (People, Planet, Profit) may act as platform for negotiations between actors who are involved in the Energy Factory. In addition, the PPP concept is used to demonstrate that the Energy Factory will lead to larger social involvement, social entrepreneurship and growing profits [Dutch] De Energiefabriek is een samenwerkingsverband van 26 waterschappen in Nederland waarin wordt gezocht naar mogelijkheden om energie te besparen en zelf energie te produceren. Volgens de auteurs van deze notitie leidt het initiatief van de Energiefabriek tot een reframing van de rol van waterschappen. Daarnaast leggen ze uit hoe het PPP-concept (People, Profit, Planet) kan fungeren als platform voor onderhandelingen tussen de actoren die betrokken zijn bij de Energiefabriek. Verder wordt met het PPP-concept aangetoond dat de Energiefabriek leidt tot ruimere maatschappelijke betrokkenheid, maatschappelijk ondernemen en winstvergroting.

 18. Science Activities in Energy: Wind Energy.

  Science.gov (United States)

  Oak Ridge Associated Universities, TN.

  Included in this science activities energy package are 12 activities related to wind energy for elementary students. Each activity is outlined on a single card and is introduced by a question. Topics include: (1) At what time of day is there enough wind to make electricity where you live?; (2) Where is the windiest spot on your schoolground?; and…

 19. Nuclear energy and the nuclear energy industry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bromova, E.; Vargoncik, D.; Sovadina, M.

  2013-01-01

  A popular interactive multimedia publication on nuclear energy in Slovak. 'Nuclear energy and energy' is a modern electronic publication that through engaging interpretation, combined with a number of interactive elements, explains the basic principles and facts of the peaceful uses of nuclear energy. Operation of nuclear power plants, an important part of the energy resources of developed countries, is frequently discussed topic in different social groups. Especially important is truthful knowledgeability of the general public about the benefits of technical solutions, but also on the risks and safety measures throughout the nuclear industry. According to an online survey 'Nuclear energy and energy' is the most comprehensive electronic multimedia publication worldwide, dedicated to the popularization of nuclear energy. With easy to understand texts, interactive and rich collection of accessories stock it belongs to modern educational and informational titles of the present time. The basic explanatory text of the publication is accompanied by history and the present time of all Slovak nuclear installations, including stock photos. For readers are presented the various attractions legible for the interpretation, which help them in a visual way to make a more complete picture of the concerned issue. Each chapter ends with a test pad where the readers can test their knowledge. Whole explanatory text (72 multimedia pages, 81,000 words) is accompanied by a lot of stock of graphic materials. The publication also includes 336 photos in 60 thematic photo galleries, 45 stock charts and drawings, diagrams and interactive 31 videos and 3D models.

 20. Renewable energy: Solution of energy generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rodriguez Baracaldo, Rodolfo; Jimenez, Fabian Andres

  2002-01-01

  The negative environmental effects caused by the fossil fuels and their future exhaustion, have originated a new study field: the renewable energies. This paper expresses under informative way, the basic concepts of these energies and the possibility of their development inside the Colombian context

 1. Electromagnetic energy harvester for harvesting acoustic energy

  Indian Academy of Sciences (India)

  Farid U Khan

  Acoustics; energy harvesting; electromagnetic; Helmholtz resonator; sound pressure level; suspended coil. ... WSNs, which are supposed to operate for longer period of time. However ... several ambient energies such as wind, thermal, vibration, and solar are ..... textile plants in Northern India with specific reference to noise.

 2. Non conventional energy sources and energy conservation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bueno M, F.

  1995-01-01

  Geographically speaking, Mexico is in an enviable position. Sun, water, biomass and geothermal fields main non conventional energy sources with commercial applications, are presents and in some cases plentiful in national territory. Moreover the coastal tidal power which is in research stage in several countries. Non conventional energy sources are an alternative which allow us to reduce the consumption of hydrocarbons or any other type of primary energetic, are not by oneself choices for the energy conservation, but energy replacements. At the beginning of this year, CONAE created the Direction of Non conventional Energy Sources, which main objective is to promote and impulse programs inclined towards the application of systems based in renewable energy sources. The research centers represent a technological and consultative support for the CONAE. They have an infrastructure developed along several years of continuous work. The non conventional energy sources will be a reality at the same time that their cost be equal or lower than the cost for the traditional generating systems. CONAE (National Commission for Energy Conservation). (Author)

 3. Municipal energy managers; Responsables energie municipaux

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  On 1 and 2 July, municipal energy managers from all over Europe met in Stuttgart, Germany. On these two days, more the 150 participants form 22 countries listened to presentations, took part in excursions to cutting-edge energy conservation projects in Stuttgart and, above all, participated in a broad array of workshops presented by experts firmly grounded in local practice. 27 experts drawn from 11 European countries showcased their projects and imparted their experience. The event has been accompanied by an exhibition of companies and service providers offering energy-conservation products and planning services. The first workshop dealt with energy management in Europe and examples from different active municipalities; the second one with energy management in Germany and best practice in the leading cities; the third one with non-municipal and European projects. (A.L.B.)

 4. Smart energy and smart energy systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Henrik; Østergaard, Poul Alberg; Connolly, David

  2017-01-01

  In recent years, the terms “Smart Energy” and “Smart Energy Systems” have been used to express an approach that reaches broader than the term “Smart grid”. Where Smart Grids focus primarily on the electricity sector, Smart Energy Systems take an integrated holistic focus on the inclusion of more...... sectors (electricity, heating, cooling, industry, buildings and transportation) and allows for the identification of more achievable and affordable solutions to the transformation into future renewable and sustainable energy solutions. This paper first makes a review of the scientific literature within...... the field. Thereafter it discusses the term Smart Energy Systems with regard to the issues of definition, identification of solu- tions, modelling, and integration of storage. The conclusion is that the Smart Energy System concept represents a scientific shift in paradigms away from single-sector thinking...

 5. Electrical energy supply with permanent energy sources

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1981-05-01

  It can be shown that there are no chances for solar and wind power plants in Northern Europe when estimating the investment costs and the floor space required. However, the decentralized utilization of the plants which is likely to become very interesting in a few years shows other results. As a complete annual balance by traditional stores would cause a considerably uneconomic increase of the investment costs supplementary energy sources are inevitable. The author points out how the various primary energy sources in question can be utilized and combined with each other. He describes the converters for the permanent (regenerative) energy sources, the available electrochemical stores and their application as well as the fundamental structures of the energy supply systems. Finally some advice is given regarding the recycling of energy and the operation by the consumers.

 6. East European energy. Romania's energy needs persist

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, Elliott C.; Denman, Sara B.; Kutnick, Bruce; Schultz, John R.; Foley Hinnen, Patricia; Bylsma, Peter J.

  1992-08-01

  Romania's economic growth and development have been hampered by declining domestic energy production and disrupted fuel imports, creating an energy shortage. Consequently, homes and businesses lack sufficient light and heat, and industrial output has fallen. In order to ensure sufficient energy supplies in the future, Romania is taking steps to decentralize its state-owned energy industries, modernize its outdated facilities and equipment, diversify its fuel sources, and eliminate its inefficient production practices. To accomplish these objectives, Romania needs substantial foreign trade and investment, according to Romanian officials. However, despite government efforts to reform the energy sector and improve the business climate, impediments to U.S. trade with and investment in Romania persist. These barriers include lack of a comprehensive energy strategy, underdeveloped legal and business infrastructures, uncertain economic and political conditions, and the absence of U.S. most-favored-nation trade status. Recent efforts by the Romanian and U.S. governments to overcome the barriers to most-favored-nation status have led to progress in this area. U.S. government and international agencies have initiated a variety of efforts to assist Romania's energy sector. For example, the Agency for International Development (AID) funded an Emergency Energy Program; the U.S. Trade and Development Program is evaluating requests to fund several feasibility studies in the power generation sector; and the Department of Commerce offers energy-related information exchanges and trade missions to Romania. International organizations such as the World Bank and the European Investment Bank have also granted loans for energy sector development projects in Romania

 7. QR-codes maken entree in de bibliotheek: barcode nieuwe stijl

  NARCIS (Netherlands)

  Braak, P.

  2010-01-01

  QR (Quick Response) codes zijn barcodes die je met een mobiele telefoon kunt lezen. Ze zijn steeds vaker te vinden op posters, advertenties en andere producten. Meestal bevat een QR-code een URL. Na het scannen opent op de telefoon direct een (mobiele) website met aanvullende informatie over hetgeen

 8. Sustainable nuclear energy dilemma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Afgan Naim H.

  2013-01-01

  Full Text Available Sustainable energy development implies the need for the emerging potential energy sources which are not producing adverse effect to the environment. In this respect nuclear energy has gained the complimentary favor to be considered as the potential energy source without degradation of the environment. The sustainability evaluation of the nuclear energy systems has required the special attention to the criteria for the assessment of nuclear energy system before we can make firm justification of the sustainability of nuclear energy systems. In order to demonstrate the sustainability assessment of nuclear energy system this exercise has been devoted to the potential options of nuclear energy development, namely: short term option, medium term option, long term option and classical thermal system option. Criteria with following indicators are introduced in this analysis: nuclear indicator, economic indicator, environment indicator, social indicator... The Sustainability Index is used as the merit for the priority assessment among options under consideration.

 9. Renewable energy in Taiwan

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chen, Falin; Lu, Shyi-Min; Wang, Eric; Tseng, Kuo-Tung

  2010-01-01

  With limited indigenous conventional energy resources, Taiwan imports over 99% of its energy supply from foreign countries, mostly from the Middle East. Developing independent renewable energy resources is thus of priority concern for the Taiwanese government. A medium subtropical island surrounded by the Pacific Ocean, Taiwan has enormous potential to develop various renewable energies, such as solar energy, biomass energy, wind power, geothermal energy, hydropower, etc. However, owing to the importance of conventional fossil energy in generating exceptionally cheap electricity, renewable energy has not yet fully developed in Taiwan, resulting from a lack of market competition. Consequently, numerous promotional and subsidy programs have recently been proclaimed by the Taiwanese government, focused on the development of various renewables. This study reviews the achievements, polices and future plans in this area. (author)

 10. Energy - mankind elixir

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tempelmayer, A.

  2000-01-01

  Without energy the society can not survive, independently of its form it is the elixir of life. An overview of the energy situation in Austria is presented, in which statistical data such as 1996-1998 energy demand and production, 1997 renewable energy sources vs total energy consumption, 1997 other energy sources ( firewood, wastes, heat pumps, biomass etc.), 1975-1998 solar collectors capacity as well as a discussion about different resources ( hydropower, biomass, solar energy, wind energy, petroleum, gas, diesel etc.) and factors that influence the power industry are included. The energy demand in Austria has increased 1.4 % from 1997 to 1998 and three quarters were imported as power or fossil fuels. (nevyjel)

 11. Nonimaging radiant energy device

  Science.gov (United States)

  Winston, Roland; Ning, Xiaohui

  1993-01-01

  A nonimaging radiant energy device may include a hyperbolically shaped reflective element with a radiant energy inlet and a radiant energy outlet. A convex lens is provided at the radiant energy inlet and a concave lens is provided at the radiant energy outlet. Due to the provision of the lenses and the shape of the walls of the reflective element, the radiant energy incident at the radiant energy inlet within a predetermined angle of acceptance is emitted from the radiant energy outlet exclusively within an acute exit angle. In another embodiment, the radiant energy device may include two interconnected hyperbolically shaped reflective elements with a respective convex lens being provided at each aperture of the device.

 12. Energy in Canada 2000

  International Nuclear Information System (INIS)

  2000-01-01

  This publication provides a panoramic overview of Canada's energy situation at the beginning of the 21st century, presenting the issues that drive the country's energy policy, and a look at the various technologies by which energy is produced, its sources, transformation and the infrastructure required to deliver it to the consumer. Energy consumption by sectors of the economy, energy conservation and energy conservation issues are analyzed, and details of the lines of actions designed by the federal government to achieve its energy policy objectives are explained. Appendix One provides more detail on the complex issue of climate change, while Appendix Two provides some energy-related statistics, extracted from a database of energy statistics which are also available in graphic or spreadsheet format at http://www.nrcan.gc.ca/es/ener2000. 12 tabs., 40 figs

 13. Annual Energy Review 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seiferlein, Katherine E. [USDOE Energy Information Administration (EIA), Washington, DC (United States)

  2008-06-01

  The Annual Energy Review (AER) is the Energy Information Administration's (EIA) primary report of annual historical energy statistics. For many series, data begin with the year 1949. Included are data on total energy production, consumption, and trade; overviews of petroleum, natural gas, coal, electricity, nuclear energy, renewable energy, international energy, as well as financial and environment indicators; and data unit conversion tables. Publication of this report is required under Public Law 95–91 (Department of Energy Organization Act), Section 205(c), and is in keeping with responsibilities given to the EIA under Section 205(a)(2), which states: “The Administrator shall be responsible for carrying out a central, comprehensive, and unified energy data and information program which will collect, evaluate, assemble, analyze, and disseminate data and information....”

 14. German energy market 2016

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schiffer, Hans-Wilhelm; Weltenergierat, Berlin

  2017-01-01

  The basic orientation of the German energy supply to the increased use of renewable energies, while increasing energy efficiency, is prediscribed by the German government's energy concept and determines the market development. A current overview of the German energy market is given, which provides also this year a concentrated Compilation of the key data of the energy industry. As in the years before, the article not only summarizes general facts about the energy mix, but also goes into detail on the development of the individual energy sources, petroleum, natural gas, brown coal and hard coal, electricity as well as renewable energies. Furthermore, the price trends of international markets and in the domestic market are explained. A current overview of the development of greenhouse gas emissions concludes the contribution. [de

 15. Renewable energy in Taiwan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chen, Falin; Lu, Shyi-Min; Wang, Eric; Tseng, Kuo-Tung [Institute of Applied Mechanics, National Taiwan University, Taipei 10617 (China)

  2010-09-15

  With limited indigenous conventional energy resources, Taiwan imports over 99% of its energy supply from foreign countries, mostly from the Middle East. Developing independent renewable energy resources is thus of priority concern for the Taiwanese government. A medium subtropical island surrounded by the Pacific Ocean, Taiwan has enormous potential to develop various renewable energies, such as solar energy, biomass energy, wind power, geothermal energy, hydropower, etc. However, owing to the importance of conventional fossil energy in generating exceptionally cheap electricity, renewable energy has not yet fully developed in Taiwan, resulting from a lack of market competition. Consequently, numerous promotional and subsidy programs have recently been proclaimed by the Taiwanese government, focused on the development of various renewables. This study reviews the achievements, polices and future plans in this area. (author)

 16. Ontario energy review

  International Nuclear Information System (INIS)

  1990-03-01

  This publication provides a review of the developments in Ontario in relation to the national and international energy scene. Ontario is the largest energy consumer in Canada and is highly dependent on external energy sources. Several developments have significantly altered the Ontario energy scene. Oil and gas markets have become deregulated and market forces increasingly determine prices. A free trade agreement with the United States makes Ontario even more affected by international markets. Oil and gas prices have fallen from the high levels of the 1980s, but energy efficiency and conservation continue to be extremely important because they affect economic performance and the environment. In the next few years the greatest challenges will be to continue improving energy efficiency, to reduce the impact of energy on the environment, and to ensure the availability of sufficient energy supplies for future needs. This review contains statistics on energy in Ontario and explains them for the non-specialist. (7 tabs., figs.)

 17. Europe's New Energy Policy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Piebalgs, A.; Conn, I.; Dobbeni, D.; Josefsson, L.G.; Mogg, L.; Rifkin, J.; Scaroni, P.; Tanaka, N.

  2009-01-01

  Europe's energy policy has been completely transformed over the last few years, tackling the dual challenges of climate change and energy security. This has lead to major new laws on issues such as energy liberalisation, renewable energy and energy efficiency. In this volume the detailed reasons for these changes are outlined and the way in which the European Union has risen to these challenges is discussed. Views are given on where Europe's energy policy will go next, the challenges of 2050 and the development of a 'third industrial revolution'. This insight is complemented by the observations and comments of some of the leading figures concerning European and global energy issues, explaining how industry, energy regulators and global thinkers see Europe's energy policy and the challenges that it now faces

 18. Canadian leadership in energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-09-15

  Canada's energy is complex and an important resource as it fuels and funds the economy. The unique character of Canada's energy production and consumption provides strength to the country. The purpose of this booklet was to highlight Canada's energy production and consumption and to demonstrate Canada's rank globally with other major global energy players. The document also presented information on the value of Canada's energy exports, Canada's relationship with the United States, and Canada's energy-related carbon dioxide emissions. Specifically, the document discussed Canada's energy in a global context; the value of Canada's energy exports; domestic value of energy; Canada's unique energy mix; Canada's electricity mix; Canada's carbon dioxide emissions; energy strategies; and the importance of energy to Canadians. It was concluded that there are 14 federal, provincial and territorial jurisdictions managing their respective energy resources. All of these regions, with the exception of Saskatchewan have produced an energy strategy document or a climate change action plan focusing on 8 areas of action, notably awareness; benefit; efficiency; development; diversification; electricity; and emissions. refs., tabs., figs.

 19. On isospin excitation energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li Wenfei; Zhang Fengshou; Chen Liewen

  2001-01-01

  Within the framework of Hartree-Fock theory using the extended Skyrme effective interaction, the isospin excitation energy as a function of relative neutron excess δ was investigated at different temperatures and densities. It was found that the isospin excitation energy decreased with the increment of temperature and/or the decrement of density. The authors pointed out that the decrement of isospin excitation energy was resulted from the weakening of quantum effect with increment of temperature and/or decrement of density. Meanwhile, the relationship between the isospin excitation energy and the symmetry energy was discussed and found that the symmetry energy was just a part of the isospin excitation energy. With increasing temperature and decreasing density, the contribution of the symmetry energy to the isospin excitation energy becomes more and more important. The isospin excitation energy as a function of relative neutron excess was also investigated using different potential parameters. The results shows that the isospin excitation energy is almost independent of the incompressibility and the effective mass, but strongly depends on the symmetry energy strength coefficient, which indicates that it is possible to extract the symmetry energy of the nuclear equation of state by investigating the isospin excitation energy in experiments

 20. Renewable energy handbook

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fine, R

  1976-01-01

  The potential for renewable energy use in Canada is examined. It is pointed out that Canada can choose to begin to diversify its energy supply now, moving rapidly and smoothly towards an efficient energy society based on renewable energy sources; or, it can continue on its present course and face the possibility of being forced by necessity to make a later transition to renewable sources, probably with a great deal of economic and political disruption. The handbook begins with a discussion on major issues and options available. This second section deals with the technology, applications, and costs of direct solar energy utilization, solar thermal electricity generation, photovoltaic conversion, wind energy, biomass energy, tidal power, wave energy, ocean thermal energy, geothermal energy, heat pumps, and energy storage. Section three discusses how renewable energy might realistically supply Canada's energy requirements within a reasonable period of time. Some issues on how government, industry, and the individual may become involved to make this happen are suggested. A list of resource people and renewable energy businesses is provided in the last section. A recommended reading list and bibliography complete the handbook. (MCW)