WorldWideScience

Sample records for krajow unii europejskiej

 1. Analiza krakowskiego rynku nieruchomości na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

  OpenAIRE

  Jasińska, Elżbieta; Preweda, Edward; Ruchel, Jan

  2005-01-01

  Wejście Polski do Unii Europejskiej wywołało ożywienie na rynku obrotu nieruchomościami. Obawy o wykupywanie tanich, polskich ziem przez obcokrajowców i podniesienie stawki VAT w budownictwie to najbardziej charakterystyczne bodźce. W przypadku Krakowa dodatkowym bodźcem stymulującym to ożywienie było ponadto wygaśnięcie dotychczas istniejącego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i rozpoczęcie trzech dużych inwestycji: przebudowy ronda Mogilskiego i utworzenia torowiska dla szyb...

 2. Ustawodawstwo Unii Europejskiej wobec mniejszości narodowych i etnicznych - casus romski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Marcin Stankiewicz

  2014-12-01

  of the Roma minority and replace it with another. That is why the European Union should develop a range of mechanisms and measures that may be accepted by the Roma.   Ustawodawstwo Unii Europejskiej wobec mniejszości narodowych i etnicznych - casus romski Unia Europejska znajduje się dopiero na etapie tworzenia systemu ochrony mniejszości narodowych i etnicznych, jednak niezbędne będzie podjęcie wielu starań, debat oraz działań, w które koniecznie zaangażowane muszą być wszystkie państwa członkowskie. Próby podejmowane przez Parlament Europejski w celu poprawy sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Unii Europejskiej mogą być odpowiednim impulsem do wstępnych refleksji. Pomimo wielu starań Unii Europejskiej oraz wykorzystania funduszy unijnych sytuacja mniejszości romskiej nie uległa dużej poprawie. Głównymi przyczynami są niedostateczne działania ze strony Unii Europejskiej, korupcja urzędników, a także brak zainteresowania społecznością romską państw członkowskich. Dotychczas podjęte działania nie przyniosły zamierzonych rezultatów, dlatego konieczne jest poświęcenie większej uwagi tej kwestii. Unia Europejska potrzebuje mocnego wsparcia innych instytucji unijnych oraz społeczeństwa obywatelskiego.

 3. Gruźlica – od diagnostyki do leczenia według standardów dla krajów Unii Europejskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2013-09-01

  Full Text Available Autorzy przedstawiają dane epidemiologiczne odnoszące się do gruźlicy w niektórych krajach, w tym w Polsce. Gruźlica ciągle pozostaje priorytetowym wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Obecnie stosowana chemioterapia jest skuteczna, ale długotrwała i kompleksowa. Poważny problem stanowią szczepy Mycobacterium tuberculosis oporne na leki przeciwprątkowe, szczególnie szczepy oporne na wiele leków (MDR-TB i te o rozszerzonej opor‑ ności (XDR-TB, oraz zakażenia HIV wśród chorych na gruźlicę. W październiku 2011 roku zostały sfinalizowane standardy dotyczące gruźlicy dla krajów Unii Europejskiej (European Union Standards for Tuberculosis Care, ESTC. Dokument ten pozostaje w zgodzie z definicjami i rekomendacjami WHO. ESTC składają się z czterech sekcji: diagnozowanie, leczenie, HIV i choroby współistniejące, zdrowie publiczne, które korespondują z Między‑ narodowymi Standardami Opieki nad Chorymi na Gruźlicę (ISTC z 2009 roku. W 2013 roku zostały opubliko‑ wane polskie rekomendacje. Autorzy komentują wszystkie odnoszące się do gruźlicy rekomendacje. Przedstawio‑ no objawy kliniczne gruźlicy i wybrane problemy gruźlicy utajonej (latent tuberculosis. Próbki wydzieliny oskrzelowej powinny być poddane badaniu mikroskopowemu, hodowli i testom lekowraźliwości. WHO rekomen‑ duje szybki test molekularny, który należy wykonać w dniu bakteriologicznej diagnozy gruźlicy. Wszyscy chorzy (w tym osoby zakażone HIV, którzy nie byli wcześniej leczeni i u których nie występują czynniki ryzyka oporności na leki, powinni otrzymywać przez 2 miesiące izoniazyd, ryfampicynę, pirazynamid i etambutol, a przez 4 miesiące izoniazyd i ryfampicynę. Niektóre standardy odnoszą się do gruźlicy dziecięcej. Infekcja wywołana przez Mycobacterium tuberculosis powinna zostać wykryta za pomocą testu tuberkulinowego lub testu uwalniania interferonu gamma (IGRA. Dzieci poniżej 5. roku życia i osoby zaka

 4. Intra-Eu Capital Movements: Ten Years Of Poland’S Experiences As An Eu Member In The Global Context / Wewnątrz-Unijne Przepływy Kapitałowe: Doświadczenia 10 Lat Członkostwa Polski W Unii Europejskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Witkowska Janina

  2015-08-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza i ocena konsekwencji ustanowienia swobodnego przepływu kapitału między Polską i innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (EU z perspektywy dziesięciu lat jej członkostwa w UE. Szczególną uwagę zwrócono na rolę wewnątrz-unijnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ napływających do polskiej gospodarki. Rozszerzenie UE w 2004r. spowodowało poważne prawne i ekonomiczne procesy dostosowawcze w nowych krajach członkowskich. Ustanowienie swobodnego przepływu kapitału, jako jednej z czterech tzw. swobód w ramach jednolitego rynku europejskiego, było koniecznością między UE15 i nowymi krajami członkowskimi. Nowe kraje członkowskie UE musiały tego dokonać w stosunkowo krótkim okresie. Ustanowienie swobody przepływu kapitału między Polską a resztą UE nie tylko nie spowodowało zakłóceń w jej gospodarce, ale przyczyniło się do stabilizacji sfery ekonomicznej i społecznej. Wewnątrz-unijne BIZ ułatwiają procesy restrukturyzacji polskiej gospodarki. Rola inwestorów zagranicznych w sferze zatrudnienia i handlu zagranicznego jest znacząca dla stabilizacji sytuacji ekonomicznej Polski. Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w procesy innowacyjne, chociaż rosnące, nie zmienia radykalnie pozycji Polski w tym obszarze. Według unijnych rankingów innowacyjności, Polska należy do grupy raczej słabych innowatorów.

 5. Porównanie systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej

  OpenAIRE

  Firlej, Chrystian; Firlej, Krzysztof Adam

  2014-01-01

  In this paper an attempt has been made to characterize theoretical and empirical determinants of property taxation systems in the European Union with particular emphasis on the fiscal functions of property tax. The study was conducted based on the method for the analysis and critique of literature. Within the theoretical framework, this study touches upon such issues as: theoretical considerations of property taxation and the classification of property taxation systems within the European Uni...

 6. Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa – wnioski z kryzysu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Stabryła-Chudzio

  2013-06-01

  Full Text Available Purpose: The purpose of the article is to find an answer to the question whether the European Union, and especially the countries that are full members of the Economic and Monetary Union, are able to reach a common solution in fiscal policy, which may result in a further deepening of integration processes.Methodology: The article is based on literature, legislation and documents, reports and accounts of the institutions and bodies of the EU. The paper presents an analysis of the current situation within the European Union on fiscal consolidation, the theoretical format of the fiscal union and the range of possible functions of common bonds and consequences of the issue (in the context of sharing risk between the issuers, and thus – the impact on fiscal discipline, and finally, the role of the disintegrative processes in the context of public finance.Findings: So far, the common legislation to restore budgetary balance was broadly implemented, however, it is too early to say whether specific rules will translate into action of public authorities. When it comes to issues indicating the deepening of integration, it is difficult to note the political consensus in this regard. The proposal for creating a new budget only for the eurozone countries seems to be far-reaching.Research implications: This paper may be a contribution to the further discussion on the future of the European Union, especially in the context of fiscal policy.Originality: The author presents her findings and thoughts on current events in the financial integration within the European Union on the basis of documents of the European Commission, the Council of the European Union, the President of the European Council and the European Economic and Social Committee.

 7. Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

  OpenAIRE

  Sikora-Gaca, Małgorzata; Piechowicz, Michał; Kleinowski, Marcin

  2016-01-01

  Zadaniem prezentowanej publikacji jest przybliżenie czytelnikom problematyki pozyskiwania oraz rozliczania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, wsparcia współfinansowanego ze środków głównie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014–2020. Stanowi ona selektywne wprowadzenie do wyżej wymienionej tematyki, w możliwie syntetyczny i przystępny sposób, tak aby przekazywane treści były zrozumiałe w szczególności dla osób, które dotychczas nie ...

 8. Financial liquidity of farms in the European Union Płynność finansowa gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Bieniasz

  2008-09-01

  Full Text Available In the article diversifying the level of financial liquidity of farm in UE was presented. The research showed that a higher financial liquidity than non-agricultural sectors characterized farming. This state is a result of relatively smaller participation of short-term capital in total capital. In the EU countries the highest financial liquidity is met in farms of Belgium, Spain and Slovenia, however lowest in farms of Great Britain, the Czech Republic and Netherlands. The financial liquidity is also strongly diversified according to the economic size, the type of farms and conditions of agricultural production.

 9. Ochrona prawna zasobów strategicznych Rzeczypospolitej Polskiej w świetle zmian prawnych implementujących regulacje Unii Europejskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Sieńko

  2014-12-01

  Full Text Available The purpose of this research is to indicate the legal aspects of protection and con-trol of the state`s strategic resources accumulated in commercial companies which are significant for public order and national security. The normative acts of the European Union, implemented to Polish law, defined it as Critical Infrastructure. These include such sectors as information and communications technologies, ener-gy and transport systems, generating and transmission systems in power plants, systems of production, processing, storage and transportation of energy resources, including oil and gas.

 10. Istota finansowania na zasadach project finance i jego zastosowanie w rozwoju gospodarczym Polski w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej

  OpenAIRE

  Bujnowicz, Iwona

  2004-01-01

  Project finance has been used for decades in Western countries to found major resource and infrastructure projects in a manner which is satisfactory and beneficial to the sponsors and financiers alike. Central and Eastern Europe represents the next frontier for successful project finance transactions. Project finance refers to the financing of long-term infrastructure, industrial projects and public services based upon a non-recourse or limited recourse financial structure where project debt ...

 11. Problem konsolidacji współczesnego państwa macedońskiego w kontekście jego aspiracji do Unii Europejskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jędrzej Paszkiewicz

  2015-08-01

  Full Text Available The issue оf contemporary Macedonian state consolidation in the context of its aspiration to the European Union Since its establishment, the Republic of Macedonia has been facing the crisis of social and political system. This is connected with the complicated ethnic and religious relations, diffi­cult economic condition of the state and complex, international circumstances in the Balkans. The European Union makes the membership of Macedonia in its structures dependent on the implementation of solutions preventing the renewal of the armed conflict between the Mace­donian authorities and Albanian rebels in the year 2001. The reforms implemented on the basis of the Ohrid Framework Agreement (2001 are designed to provide the social and economic stability in the country, mainly through the cooperation between Macedonians and Albanians. The imbalance between the strengthening of the position of the Albanian national minority in the entirety of the state system and the progress in the establishment of the civil society raises the concern of the observers of the social and political life in Macedonia. The division of the society based on the ethnicity criterion is strengthened in Macedonia. The opportunity of the development of cooperation over the ethnic divisions is limited due to a strong role of nationalistic sentiments, insufficient legitimacy of framework agreement by the citizens and pathologies of social and political life (corruption, organized crime. It is likely that ethnic criteria that are the basis for currently implemented system changes in the Republic of Mace­donia shall dominate the pursuit to democratize the state as a whole. It will be a threat for the consolidation of the republic, since the particularistic tendencies may outweigh the peaceful cooperation for strengthening the unity of the state.

 12. Opinia do wniosku Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto o wpis języka esperanto jako nośnika kultury esperanckiej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

  OpenAIRE

  Grzybowski, Przemysław Paweł

  2014-01-01

  Opinia do wniosku Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto o wpis języka esperanto jako nośnika kultury esperanckiej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona na potrzeby Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 13. Factors affecting labour productivity in the SME sector of the European Union Czynniki kształtujące wydajność pracy w sektorze MSP Unii Europejskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Gołaś

  2011-12-01

  Full Text Available The article presents the results of labour productivity analysis in micro, small and medium enterprises of EU countries. The analysis was conducted on the basis of European Commission for Enterprise and Industry data from 2008. The results of regression analysis point that the technical equipment of work, the share of value added and value of production in revenues are the most important factors influencing the labour productivity in the SME sector.

 14. Possible directions for the agricultural trade liberalisation under Doha Round and the European Union's stand. Conclusions for Poland Możliwe kierunki liberalizacji handlu rolnego w ramach Rundy Doha a stanowisko Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta Daszkowska

  2007-12-01

  Full Text Available This article aims at presenting the agricultural aspect of ongoing negotiations in the scoupe of the Doha Round. In this paper are set out interests and positions of the most important groups of countries in WTO and key pillars of agriculture negotiations.

 15. ISM band to U-NII band frequency transverter and method of frequency transversion

  Science.gov (United States)

  Stepp, Jeffrey David [Grandview, MO; Hensley, Dale [Grandview, MO

  2006-09-12

  A frequency transverter (10) and method for enabling bi-frequency dual-directional transfer of digitally encoded data on an RF carrier by translating between a crowded or otherwise undesirable first frequency band, such as the 2.4 GHz ISM band, and a less-crowded or otherwise desirable second frequency band, such as the 5.0 GHz 6.0 GHz U-NII band. In a preferred embodiment, the transverter (10) connects between an existing data radio (11) and its existing antenna (30), and comprises a bandswitch (12); an input RF isolating device (14); a transmuter (16); a converter (18); a dual output local oscillator (20); an output RF isolating device (22); and an antenna (24) tuned to the second frequency band. The bandswitch (12) allows for bypassing the transverter (10), thereby facilitating its use with legacy systems. The transmuter (14) and converter (16) are adapted to convert to and from, respectively, the second frequency band.

 16. Co-design of on-chip antennas and circuits for a UNII band monolithic transceiver

  KAUST Repository

  Shamim, Atif

  2012-07-28

  The surge of highly integrated and multifunction wireless devices has necessitated the designers to think outside the box for solutions that are unconventional. The new trends have provided the impetus for low cost and compact RF System-on-Chip (SoC) approaches [1]. The major advantages of SoC are miniaturization and cost reduction. A major bottleneck to the true realization of monolithic RF SoC transceivers is the implementation of on-chip antennas with circuitry. Though complete integrated transceivers with on-chip antennas have been demonstrated, these designs are generally for high frequencies. Moreover, they either use non-standard CMOS processes or additional fabrication steps to enhance the antenna efficiency, which in turn adds to the cost of the system [2-3]. Another challenge related to the on-chip antennas is the characterization of their radiation properties. Most of the recently reported work (summarized in Table I) shows that very few on-chip antennas are characterized. Our previous work [4], demonstrated a Phase Lock Loop (PLL) based transmitter (TX) with an on-chip antenna. However, the radiation from the on-chip antenna experienced strong interference due to 1) some active circuitry on one side of the chip and 2) the PCB used to mount the chip in the anechoic chamber. This paper presents, for the first time, a complete 5.2 GHz (UNII band) transceiver with separate TX and receiver (RX) antennas. To the author\\'s best knowledge, its size of 3 mm2 is the smallest reported for a UNII band transceiver with two on-chip antennas. Both antennas are characterized for their radiation properties through an on-wafer custom measurement setup. The strategy to co-design on-chip antennas with circuits, resultant trade-offs and measurement challenges have also been discussed. © 2010 IEEE.

 17. Estudio del Canal de Radio en las Bandas ISM, UNII I/II, y de las Interferencias en el Hospital de la Samaritana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Andrés Sánchez G.

  2006-05-01

  Full Text Available El trabajo que se presenta en éste artículo consta de dos estudios, realizados sobre las bandas ISM, UNII I y UNII II, en el Hospital Universitario de la Samaritana. En el primer estudio se realizaron mediciones del nivel de interferencia y ruido electromagnético sobre las 3 bandas mencionadas. El objetivo de este estudio era tener indicios sobre el ambiente electromagnético en: la banda ISM, en la cual opera la red inalámbrica instalada en el hospital y sobre las bandas UNII I y UNII II, en las cuales pueden operar algunas redes inalámbricas. Se encontró que los hornos microondas emiten radiación sobre la banda ISM, la mayor potencia registrada fue -52.48dBm. Adicionalmente se encontró radiación esporádica y de muy corta duración sobre la banda ISM, aunque la fuente no pudo ser determinada. Se encuentra conveniente que los puntos de acceso que operen cerca de hornos microondas estén configurados en el canal 1. En cuanto a las bandas UNII I y UNII II, no se encontraron niveles de potencia mayores al piso de ruido del sistema empleado. En el segundo estudio se ajustaron modelos estadísticos de atenuación debido al trayecto, para una onda continua de 2.4GHz. El objetivo de este estudio era ajustar modelos de atenuación a las características particulares del hospital, porque tales modelos constituyen un punto de partida en el diseño de una red inalámbrica, aunque se aclara explícitamente que el diseño de la red inalámbrica no hace parte de este trabajo. Se encontró que en la nueva unidad renal la energía electromagnética es confinada debido a su arquitectura y a los materiales con los que fue construida, hecho que probablemente pueda emplearse para lograr una reasignación conveniente de frecuencias. / The work that is presented in this paper is comprised of two studies, carried out on the ISM, UNII I and UNII II bands, in the Hospital Universitario de la Samaritana. In the first study, measurements of the level of

 18. Neorealistyczne interpretacje procesu integracji europejskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Orłowska

  2015-02-01

  Full Text Available Neorealistic Interpretations of European Integration ProcessTaking place within the European Union integration processes are the subject of research of many theorists of the European integration. On the basis of the social sciences, there are many theoretical approaches which try to explain the phenomenon of integrating Europe. However. this isa difficult task, because integration is a long and dynamic process, which requires the analysis from the several approaches. Also on the scientific ground is appropriate to use interdisciplinary apporoach to study this issue. Its complexity is confirmed by numerous European integration theories. While those grown on the gound of theories belonging to the theory of international relations. Therefore, they based on liberal or realistic approach. The best known and most widely used theoretical approachin the study of European integration is liberalism. Evidenced by the fact, that most modern integration theory and theoretical approaches derive precisely from the liberal paradigma. We are talking about such theories as neofucntionalism, institutionalism and liberal intergovernemntal approach. The purpose of this article is however, demonstrate the complexity of the integration process on the basisof the neorealistic interpretations of this issue. Therefore will be discussed concepts of H. Morgenthau, M. Mosser and J. Grieco.

 19. Mezinárodní daňová optimalizace s využitím offshore a onshore jurisdikcí v Evropské unii

  OpenAIRE

  Skalická, Magdaléna

  2016-01-01

  Cílem diplomové práce je navržení korporátní struktury s využitím offshore a onshore center v Evropské unii pro optimalizaci daně z příjmu právnických osob. Práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a praktickou s vlastními návrhy řešení. V teoretické části je popsána problematika mezinárodního daňového plánování i zdanění se zaměřením na offshore a onshore finanční centra. V analytické části jsou nejprve jednotlivá offshore a onshore finanční centra v Evropské unii identifikována a...

 20. Nowe zasady działalności firm audytorskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kazimierz Sawicki

  2009-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono zmiany, stanowiące implementację Dyrektywy 2006/43/WE Unii Europejskiej w części dotyczącej funkcjonowania firm audytorskich w Polsce. Zgłoszono uwagi popierające nowe rozwiązania, jak też zawierające wątpliwości dotyczące skuteczności ich stosowania w praktyce.

 1. Comparative Analysis of the Level of Knowledge-Based Part of Economies in European Union Countries with Kam Methodology

  OpenAIRE

  Strożek Piotr

  2013-01-01

  The purpose of this article is to identify disparities in the use of knowledge in socio-economic life in the EU countries. This research was conducted with use of the cluster analysis (tools belonging to multidimensional comparative analysis). W artykule przedstawiono klasyfikację terytorialną państw Unii Europejskiej według rozwoju wiedzy gospodarek, która w dzisiejszym świecie traktowana jest jako determinanta międzynarodowej konkurencyjności. Zróżnicowanie to zostało skonstruowane na po...

 2. Rozstrzygnięcia administracyjne w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

  OpenAIRE

  Bryś, Wojciech

  2011-01-01

  Prawa i Administracji: Postępowania Administracyjnego W ostatnich latach daje się zauważyć intensywny wzrost liczby inwestycji drogowych realizowanych na terenie kraju. Bezprecedensowa skala tego zjawiska jest wynikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i pozyskania dodatkowych środków finansowych na ten cel. Podejmowane w tym zakresie działania faktyczne ukazały jednak wiele słabych punktów prawa. Procedury lokalizacji inwestycji i przymusowego wykupu gruntów na cele publiczne, tak...

 3. Szanse i problemy nauczania języków obcych na wyższych uczelniach technicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauczania języka angielskiego

  OpenAIRE

  Gajewska-Skrzypczak, Iwona

  2011-01-01

  Wydział Neofilologii: Instytut Lingwistyki Stosowanej Nauka i nauczanie języków obcych stanowią w obecnych czasach bardzo ważny aspekt kształcenia młodych ludzi w polskim systemie edukacji. Transformacja ustrojowa i wejście Polski do Unii Europejskiej przyspieszyły zmiany programowe w nauce języków obcych w szkolnictwie każdego szczebla. Celem niniejszej dysertacji jest przedstawienie szans i problemów nauczania języków obcych na uczelniach technicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyf...

 4. Fundusze strukturalne dla bibliotek w okresie programowania 2007-2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Wojcińska

  2009-01-01

  Full Text Available Polska w ramach funduszy strukturalnych otrzyma w okresie programowania 2007-2013 około 67,3 mld euro. Jest to największa pomoc przyznana dotychczas państwu członkowskiemu w ramach Polityki Spójności Unii Europejskiej. Przed bibliotekami – zarówno naukowymi, jak również publicznymi czy nawet szkolnymi pojawiła się więc kolejna szansa na dofinansowanie działalności. W artykule przedstawione są możliwości skorzystania przez te instytucje z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 5. Co-design of on-chip antennas and circuits for a UNII band monolithic transceiver

  KAUST Repository

  Shamim, Atif; Arsalan, Muhammad; Roy, L; Salama, Khaled N.

  2012-01-01

  with two on-chip antennas. Both antennas are characterized for their radiation properties through an on-wafer custom measurement setup. The strategy to co-design on-chip antennas with circuits, resultant trade-offs and measurement challenges have also been

 6. 78 FR 21320 - Unlicensed National Information Infrastructure (U-NII) Devices in the 5 GHz Band

  Science.gov (United States)

  2013-04-10

  ... initiation of this proceeding satisfies the requirements of the ``Middle Class Tax Relief and Job Creation... proceeding satisfies the requirements of section 6406 (a) of the ``Middle Class Tax Relief and Job Creation... would create value in excess of $100 billion through avoidance of unnecessary costs. 11. In addition...

 7. Nástroje bankovního dohledu v Evropské unii

  OpenAIRE

  Hanychová, Marie

  2017-01-01

  European banking supervision has recently undergone major changes, through mere co-ordination of supervisory instruments, to the full integration of supervisory instruments in one centralized institution; European Central Bank (ECB). This master thesis deals with banking supervision instruments in the European Union while emphasises the instruments entrusted to the ECB under the second pillar of the banking union; the Single Supervisory Mechanism (SSM) and aims to analyse and evaluate their r...

 8. Sekuritizace imigrantů - a její dopady na Evropskou Unii

  OpenAIRE

  Mattsson, Noora Tuulia

  2017-01-01

  Securitization of Immigrant - and its Political Impacts on European Union Recent events that has changed the European Union's immigration policies - securitization of immigrants has a political effects beyond immigration policies Key Words: securitization, European Union, immigration, refugee crisis 2015, immigration policies Has securitization of immigrants affected on European Union's immigration policies? 1. Securitization theory 2. Securitization of immigrants 1. http://www.e-ir.info/2016...

 9. The Protection of Sports Trademarks in the Recent Case Law of the Court of Justice of the European Union = Ochrona sportowych znaków towarów w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Szwajdler

  2016-03-01

  Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland       Abstract               The main aim of this work is to give an answer to the question: are sports trademarks treated in EU in different way than other trademarks?  The author of this article was inspired by two recent judgements of EU Court of Justice. First of them is related to sports shoes and second one to football club crest. Above- mentioned judgement are interesting, because both of them concern marks, which are similar to registered trademarks. Therefore, it is able to show boundaries of the protection of sports trademarks.  This paper contains also overall considerations about trademarks, sports trademarks and their protection.   Abstrakt               Głównym celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy sportowe znaki towarowe podlegają w Unii Europejskiej szczególnej ochronie prawnej. Inspirację dla zarysowanych w zdaniu poprzednim rozważań stanowią dwa wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pierwszy spośród nich dotyczy ochrony konturów herbu klubu piłkarskiego, natomiast drugi dotyka problemów związanych z charakterystycznym znakiem umieszczanym na produktach znanej marki butów sportowych. Omawiane w niniejszej pracy wyroki są wyjątkowo interesujące, ponieważ wiążą się z ochroną znaków li tylko przypominających zarejestrowane ZTUE. Artykuł zawiera również ogólne refleksje na temat znaków towarowych, sportowych znaków towarowych oraz przeciwdziałania ich naruszeniom.   Słowa kluczowe: sport, znak towarowy, TSUE, prawo własności intelektualnej, sportowy znak towarowy Key word: sport, trademark, sports trademark, EU Court of Justice, intellectual property rights

 10. Rachunek kosztów działańjako podstawa wyceny usług

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gertruda Krystyna Świderska

  2009-03-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje wykorzystanie rachunku kosztów działań do wyceny usług na trzech rynkach podlegających centralnym regulacjom – rynku usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz świadczeń zdrowotnych. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej (w tym Polski pokazują nowe obszary wykorzystania rachunku kosztów działań. Potwierdzają, że zastosowanie tego narzędzia pozwala na kontrolę kosztów ponoszonych przy świadczeniu usług oraz wycenę na podstawie rzeczywistego rachunku ekonomicznego. Takie podejście gwarantuje przejrzystość procesu wyceny na rynkach, na których odgrywa to szczególnie istotną rolę. W części pierwszej przedstawiono zarys koncepcji rachunku kosztów działań wykorzystanej w PPUP Poczta Polska. Scharakteryzowano zastosowane rozwiązanie dostosowane do specyfiki działań poczty, zawierające elementy obiektowego rachunku kosztów działań oraz rachunku kosztów działań sterowanego czasem. W części drugiej zaprezentowano zastosowanie koncepcji rachunku kosztów działań do wyceny świadczonych usług w British Telecom. Wykorzystanie właściwych nośników kosztów pozwala na prawidłowe przypisanie kosztów obiektom je generującym. W części trzeciej opisano doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie stosowania rachunku kosztów działań do wyceny świadczeń medycznych. Stanowią one przesłankę dla wdrożenia tej koncepcji do wyceny usług zdrowotnych na rynku polskim.

 11. National symposium: nuclear technique in industry, medicine, agriculture and environment protection. Abstracts of papers; Krajowe sympozjum: technika jadrowa w przemysle, medycynie, rolnictwie i ochronie srodowiska. Streszczenia referatow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-12-31

  The National Symposium `Nuclear Techniques in Industry, Medicine, Agriculture and Environment Protection` has been held in Rynia near Warsaw from 24 to 27 April 1995. Totally 94 lectures have been presented. The actual state of art in Polish investigations have been shown in all branches of applied nuclear sciences. The plenary session devoted to general topics has began the symposium. Further conference has been divided into 18 subject sessions. There were: (1) radiation technologies in environment protection; (2) radiation technologies in materials engineering; (3) radiation preservation in food; (4) radiation techniques for medical use; (5) radiotracers in industrial investigations; (6) radiotracers in water and sewage management and leak control; (7) tracers in hydrology; (8) radiotracers in materials testing; (9) instruments for environment protection, (10) radiometric industrial gages; (11) diagnostic and testing instruments; (12) application of nuclear techniques in materials testing; (13) applications of nuclear techniques in geology and hydrogeology; (14) radioanalytical methods; (15) radiation detectors; (16) radiation measurements; (17) data processing from radiometric experiments; (18) accelerators, isotopes manufacturing, INIS.

 12. National symposium: nuclear technique in industry, medicine, agriculture and environment protection. Abstracts of papers; Krajowe sympozjum: technika jadrowa w przemysle, medycynie, rolnictwie i ochronie srodowiska. Streszczenia referatow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  The National Symposium `Nuclear Techniques in Industry, Medicine, Agriculture and Environment Protection` has been held in Rynia near Warsaw from 24 to 27 April 1995. Totally 94 lectures have been presented. The actual state of art in Polish investigations have been shown in all branches of applied nuclear sciences. The plenary session devoted to general topics has began the symposium. Further conference has been divided into 18 subject sessions. There were: (1) radiation technologies in environment protection; (2) radiation technologies in materials engineering; (3) radiation preservation in food; (4) radiation techniques for medical use; (5) radiotracers in industrial investigations; (6) radiotracers in water and sewage management and leak control; (7) tracers in hydrology; (8) radiotracers in materials testing; (9) instruments for environment protection, (10) radiometric industrial gages; (11) diagnostic and testing instruments; (12) application of nuclear techniques in materials testing; (13) applications of nuclear techniques in geology and hydrogeology; (14) radioanalytical methods; (15) radiation detectors; (16) radiation measurements; (17) data processing from radiometric experiments; (18) accelerators, isotopes manufacturing, INIS.

 13. Fiscal Policy in the EU Countries Most Affected by the Crisis: Greece, Ireland, Portugal, and Spain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krajewska Anna

  2014-09-01

  Full Text Available Światowy kryzys finansowy, który rozpoczął się w latach 2007-2008 w USA wpłynął negatywnie na gospodarkę Unii Europejskiej, a głównie na euro area, czyli w Grecji, Irlandii, Hiszpanii i Portugalii. Te peryferyjne kraje strefy euro wychodzą z recesji i kryzysu finansowego w dużym stopniu dzięki wielkiemu wsparciu finansowemu instytucji międzynarodowych. Na uratowanie tych gospodarek przeznaczono setki miliardów euro. Równocześnie jednak kraje te charakteryzowały się najniższym stopniem fiskalizacji mierzonym udziałem podatków w GDP wśród krajów należących do strefy euro. W referacie podjęta została próba odpowiedzi na następujące pytania:

 14. Innovation Levels in the Economies of Central and Eastern Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krajewski Stefan

  2014-09-01

  Full Text Available Wchodząc do Unii Europejskiej, kraje Europy Środkowo-Wschodniej (CEEC uzyskały szanse na przyspieszone przekształcenie się w społeczeństwa oparte na wiedzy, mające nowoczesne, proinnowacyjne gospodarki, które swoją siłę i konkurencyjność budzą na rozwoju rodzimej myśli technicznej. Osiągnięcie tego wymaga jednak dużego wysiłku i radykalnych oraz głębokich zmian w porównaniu ze stanem dotychczasowym: sformułowania nowych priorytetów oraz celów strategicznych i sposobów ich realizacji (w tym strategii innowacyjnych, dokonania realokacji zasobów finansowych i rzeczowych, rozbudowy i unowocześnienia infrastruktury społecznej i technicznej. Są to wyzwania trudne, ale ich skuteczna realizacja jest niezbędna, aby CEEC uniknęły marginalizacji i stały się równoprawną częścią UE.

 15. Conditions For The Development Of Polish Agriculture In The Context Of Globalization And European Integration / Uwarunkowania Rozwoju Polskiego Rolnictwa W Warunkach Globalizacji I Integracji Europejskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dworak Edyta

  2015-06-01

  Full Text Available Współczesne badania nad świadczeniami (usługami ekosystemów (środowiska potwierdzają rangę i znaczenie środowiska przyrodniczego i jego zasobów dla kształtowania dobrobytu człowieka. Szczególnie mocno akcentują ochronę żywych zasobów przyrody dla zachowania bioróżnorodności, która jest niezbędna dla utrzymania podstawowych procesów ekologicznych oraz zapewnienie trwałości użytkowania tychże zasobów. W efekcie ochrona bioróżnorodności to nie tylko problem przyrodniczy, ale również problem ekonomiczny i społeczny, dobrobytu i jakości życia. Zatem różnorodność biologiczna jest niezbędnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego zachowania ciągłości procesów przyrodniczych, warunków i jakości życia oraz potencjału gospodarczego.

 16. Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków publicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Postuła

  2013-06-01

  Full Text Available Cel: Celem artykułu jest potwierdzenie tezy, że skala wydatkowania środków publicznych nie wpływa na sprawność działania państwa, która w większej skali jest uzależniona od efektywności ich wydatkowania.Metodologia: Autorka opiera się na przeglądzie literatury, przeprowadzonym na podstawie baz artykułów naukowych, oraz na analizie konkretnych rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej i krajach członkowskich OECD, odnoszących się do konsolidacji funduszy w kontekście sprawności działania państwa.Oryginalność: Na bazie analizy przeprowadzonej w artykule autorka dowodzi, że optymalna polityka fiskalna powinna wykorzystywać dobrze dobrane narzędzia pozwalające na osiągnięcie maksymalnie dobrego sposobu gospodarowania środkami publicznymi w danym otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, w jakim znajduje się dana gospodarka. Czynnikiem decydującym o sprawności państwa (pomijając czynniki pozafinansowe nie są absolutne i względne rozmiary wydatków publicznych. Poziom sprawności jest uzależniony od struktury tych wydatków oraz procedur związanych zarówno z procesem planowania, realizacji, ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej wydatków publicznych, jak i z poziomem systemu oceny efektywności i skuteczności.

 17. Asenapina – nowy lek przeciwpsychotyczny drugiej generacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Artur Kucia

  2010-06-01

  Full Text Available Asenapina jest nowym lekiem przeciwpsychotycznym, dopuszczonym w 2009 roku przez FDA do leczenia ostrych epizodów schizofrenii oraz epizodów manii i epizodów mieszanych związanych z chorobą afektywną dwubiegunową typu I u dorosłych. Nazwa handlowa asenapiny w USA to Saphris, natomiast proponowana w Unii Europejskiej to Sycrest. Planowana na rok 2010 rejestracja europejska ma objąć analogiczne wskazania, z wyjątkiem epizodów mieszanych w przebiegu CHAD. Asenapina wykazuje duże powinowactwo i wysoką swoistość w stosunku do receptorów dopaminowych, serotoninowych, adrenergicznych i histaminowych. Lek jest metabolizowany do dwóch nieaktywnych metabolitów, a okres jego połowicznej eliminacji wynosi mniej więcej 24 godziny. Asenapina jest dostępna w postaci tabletek podjęzykowych, zapewniających optymalne i szybkie wchłanianie leku. Dawka zalecana w schizofrenii to 5 mg dwa razy na dobę, w CHAD typu I zaleca się rozpoczęcie terapii od 10 mg dwa razy dziennie. Badania kliniczne z użyciem asenapiny wykazały w stopniu statystycznie znamiennym jej skuteczność w zmniejszaniu nasilenia zarówno objawów pozytywnych i negatywnych schizofrenii, jak i objawów manii. We wszystkich badaniach lek był dobrze tolerowany. Najczęściej pojawiającymi się działaniami niepożądanymi były: bezsenność, nadmierna senność, bóle głowy i przyrost masy ciała, których nasilenie oceniono jako łagodne lub umiarkowane.

 18. Raportowanie banków na temat zrównoważonego rozwoju według standardów Global Reporting Initiative

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Novokmet

  2016-09-01

  Full Text Available Rachunkowość zrównoważonego rozwoju, z jej ostatecznym produktem – raportami społecznej odpo-wiedzialności, jest nową dziedziną rachunkowości i koncentruje się na ocenie i monitorowaniu działań w zakresie zarządzania firmą, ochrony środowiska i integracji społecznej oraz interakcji z otoczeniem. Wśród kilku standardowych ram, firmy na całym świecie często wybierają wytyczne Sustainability Re-porting Global Reporting Initiative (GRI. Od roku 2000 wytyczne GRI ewoluowały i obecnie jest do-stępna czwarta ich generacja. Celem tego artykułu jest ocena raportowania społecznego w ramach zinte-growanych raportów w sektorze bankowym na przykładzie UniCredit Group, która działa w 15 krajach. Raportowanie zrównoważonego rozwoju stanie się obowiązkowe w Unii Europejskiej dla dużych firm, notowanych na giełdach spółek i jednostek interesu publicznego (na przykład banków ze średnim za-trudnieniem co najmniej 500 pracowników, począwszy od roku 2018 (dla działalności w 2017 r.. Wniniejszym artykule skoncentrowano się na krytycznej analizie treści raportu społecznego banku.

 19. Catching Up And Falling Behind: Four Puzzles After Two Decades Of Post-Communist Transformation / Doganianie Czy Pozostawanie w Tyle: Cztery Zagadki Po Dwóch Dekadach Transformacji Postkomunistycznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norkus Zenonas

  2015-12-01

  Full Text Available Po ponad dwudziestu latach od upadku komunizmu, żaden z byłych krajów bloku komunistycznego nie był w stanie całkowicie dogonić krajów technologiczne przodujących. Jednak, kraje postkomunistyczne można podzielić na dwie grupy: te, którym udało się zmniejszyć lukę w produkcie krajowym brutto (PKB w stosunku do krajów technologiczne przodujących, i te, którym nie udało się tego zrobić. Nasuwa się zatem pytanie, jakie uwarunkowania zadecydowały o powodzeniu lub niepowodzeniu konwergencji? Czy to było wczesne wdrożenie reform rynkowych w stylu Konsensusu waszyngtońskiego; Sąsiedztwo zaawansowanych gospodarczo krajów zamożnych; spokojny, pokojowy przebieg transformacji systemowej; przystąpienie do Unii Europejskiej, zasobność kraju w zasoby naturalne, skala suwerenności państwa przed transformacją lub interakcje między tymi czynnikami (lub inne czynniki? Ze względu na małą liczebność próby (N, analiza statystyczna nie jest odpowiednim narzędziem do testowania tych hipotez. Dlatego w artykule zastosowano jakościową analizę porównawczą identyfikując cztery zagadki w wyjaśnianiu przyczyn powodzenia lub klęski wzrostu doganiającego w krajach postkomunistycznych.

 20. Metoda nabycia a metoda łączenia udziałóww procesie łączenia jednostek gospodarczych– rozwiązania krajowe i międzynarodowe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Remlein

  2009-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja metod i sposobów bilansowego rozliczania procesu łączenia się jednostek gospodarczych przewidzianych przepisami polskiego prawa bilansowego i rozwiązaniami MSSF, oraz ukazanie różnic między tymi regulacjami w zakresie rozliczania procesu połączeń. W poszczególnych częściach opracowania przedstawiono istotę i procedury postępowania zgodnie z polski prawem bilansowym w przypadku zastosowania metody nabycia i metody łączenia udziałów. Dokonano porównania obowiązujących metod oraz zaprezentowano istotne różnice między obowiązującymi w Polsce metodami. Zaprezentowano również rozwiązania przewidziane w MSSF 3. Omówiono etapy postępowania w metodzie nabycia oraz zwrócono uwagę na rozbieżności między rozwiązaniami krajowymi a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 1. Obchod s finálními statky v Evropské unii: analýza pomocí gravitačního modelu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frensch, R.; Hanousek, Jan; Kočenda, Evžen

  2013-01-01

  Roč. 61, č. 6 (2013), s. 715-734 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP403/12/0080 Institutional support: PRVOUK-P23 Keywords : trade with final goods * international trade * gravity model approach Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.645, year: 2013

 2. Obchod s finálními statky v Evropské unii: analýza pomocí gravitačního modelu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frensch, R.; Hanousek, Jan; Kočenda, Evžen

  2013-01-01

  Roč. 61, č. 6 (2013), s. 715-734 ISSN 0032-3233 Institutional support: RVO:67985998 Keywords : trade with final goods * international trade * gravity model approach Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.645, year: 2013

 3. Bezpečnostní aspekty případného členství Turecka v Evropské unii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emil Souleimanov

  2006-08-01

  Full Text Available The article explores different scenarios for Turkey’s prospective EU accession as related to issues of security. First, the author claims that a well-balanced, if not unified, EU policy is needed to address Turkey’s growing aspirations for a full-fledged EU membership. Second, the author argues that a serious analysis of modern Turkey’s geopolitical as well as internal environment is key to understanding the nature of Ankara’s desire to become an EU member. The author also emphasizes the importance of specific psychological-cultural aspects of an ongoing “Islamic-Christian” discourse both inside EU and beyond its borders, noting that in the specific case of Turkey, psychological-cultural issues are most likely to turn into serious security concerns.

 4. Rozdíly v odměňování žen a mužů v Evropské unii

  OpenAIRE

  Ederová, Michaela

  2016-01-01

  The thesis describes the gender pay gap and evaluates it from the view of the European Union and the Member States. It focuses on the measures and instruments that have been developed to tackle the causes of the gender pay gap. The definition of the pay gap is given and the gender and gender roles are described. The gender pay gap as a systematic underpayment of women is measured using adjusted and unadjusted data. The thesis concerns with primary causes of the gender pay gap, such as the hor...

 5. A Comparison Of GDP Growth Of European Countries During 2008-2012 From The Regional And Other Perspectives / Porównanie Wzrostu Pkb W Okresie 2008-2012 W Krajach Europejskich Z Regionalnej I Innej Perspektywy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mazurek Jiří

  2015-08-01

  Full Text Available Celem artykułu jest porównanie całkowitego wzrostu realnego PKB w krajach europejskich od III kwartału 2008 roku do III kwartału 2012 roku, w okresie charakteryzującym się przewagą stagnacji i recesji gospodarczej, która miała miejsce w większości badanych krajów europejskich. Kraje zostały podzielone na grupy na podstawie następujących kryteriów: geograficzna bliskość lub peryferyjność w stosunku do centrum gospodarczego (Niemcy, członkostwo w strefie euro lub jego brak, członkostwo w UE (z podziałem na kraje starej i nowej Unii lub jego brak. Główne wnioski z porównania są następujące: 1. Kraje europejskie blisko centrum gospodarczego (Niemcy i sąsiedzi zanotowały dodatni wzrost gospodarczy w badanym, okresie podczas gdy w tym samym okresie kraje europejskiej peryferii wzrostu gospodarczego osiągnęły wzrost ujemny (średnio. Różnica ta była statystycznie znacząca na poziomie α = 0,01. 2. Różnice pomiędzy krajami w i poza strefą euro, różnice między starymi i nowymi członkami UE oraz różnice między bardziej i mniej zaludnionymi krajami UE nie były statystycznie znaczące. 3. Europejskie regiony z najwyższym ujemnym wzrostem realnego wzrostu PKB obejmują kraje bałtyckie, Bałkany, Europę Południową (Włochy, Portugalię i Islandię. Najwyższy dodatni wzrost PKB osiągnęły kraje Europy Środkowej (Polska, Słowacja, Niemcy, Austria, Zachodniej (Szwajcaria i Północnej (Szwecja, Norwegia.

 6. Theorizing Polish migration across Europe: perspectives, concepts, and methodologies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta M. Goździak

  2016-08-01

  Full Text Available Theorizing Polish migration across Europe: perspectives, concepts, and methodologies With the focus on the post-2004 mobility of Polish citizens, in this article we discuss two interrelated questions; namely, what are the most productive ways to theorize contemporary Polish migration, and what are the most fruitful methodologies aimed at understanding Polish migration and Poles on the move? In the first part of this article we unpack three interrelated theoretical frameworks: ‘liquid migration’, ‘regimes of mobility,’ and ‘transnationalism’. The methodological discussion in the second part of the article focuses mainly on outlining and contextualizing the most common approaches to migration phenomena. By critically introducing quantitative and qualitative methodologies, we explore and indicate the advantages of the ethnographic perspective and the merits and predicaments of research engagement in multiple sites.   Polskie migracje w Europie: perspektywy, koncepcje, metodologie Z naciskiem na mobilność obywateli polskich po przyłączeniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, w niniejszym artykule staramy się odpowiedzieć na dwa powiązane ze sobą pytania: jakie są najbardziej wydajne sposoby teoretyzowania współczesnej migracji polskiej oraz jakie są najbardziej owocne metody badawcze mające na celu zrozumienie polskiej migracji po akcesji do UE? W pierwszej części artykułu przedstawiamy więc trzy powiązane ze sobą koncepcje teoretyczne: „płynna migracja”, „reżimy mobilności” oraz transnarodowość. Dyskusja metodologiczna w drugiej części artykułu skupia się natomiast głównie na przedstawieniu najczęściej stosowanej metodyki i metodologii w badaniach zjawisk migracyjnych. Wprowadzając krytyczną perspektywę na temat ilościowych i jakościowych metod badawczych, staramy się wskazać wartość poznawczą perspektywy etnograficznej oraz wady i zalety etnograficznego zaangażowania badawczego w

 7. Non-formal Learning And The Acquisition Of Skills – How Does The EU Support Youth Employment? / Edukacja Pozaformalna I Nabywanie Umiejętności – W Jaki Sposób Unia Europejska Wspiera Zatrudnienie Młodzieży?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wochowska Małgorzata

  2015-06-01

  Full Text Available W ostatnich latach problem bezrobocia wśród młodzieży w Unii Europejskiej został zidentyfikowany jako palący, zważywszy na to, iż grupa ta została szczególnie dotknięta przez kryzys gospodarczy. W odpowiedzi na kryzys instytucje UE zaprojektowały złożoną siatkę politycznych instrumentów, agencji, programów i inicjatyw, które służyć mają ustanowieniu systemowego podejścia do polityki w zakresie kształcenia i młodzieży w Europie. W 2014 polityka młodzieżowa UE jako jedna z dziedzin interwencji politycznej została podporządkowana nowemu paradygmatowi „gospodarki walczącej z kryzysem”. Także w odniesieniu do edukacji pozaformalnej i nieformalnej oraz pracy z młodzieżą, która prowadzona jest głównie poza systemem edukacji szkolnej, polityka UE znacznie zmieniła cele strategiczne, odchodząc od „rozwoju osobistego i kulturalnego oraz wzmacniania poczucia aktywnego obywatelstwa wśród młodych ludzi” (Program „Młodzież w działaniu” 2006-2013, na rzecz „nabycia umiejętności zawodowych, stworzenia systemów walidacji uczenia się pozaformalnego i większej komplementarności wobec formalnego kształcenia i szkolenia” (Program „Erasmus + Młodzież” 2014-2020. Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza społeczno-ekonomicznego kontekstu, który określa, w jaki sposób UE projektuje swoje polityki służące redukcji zjawiska bezrobocia wśród młodych ludzi, oraz jak podejście to zmieniło się w świetle instrumentów finansowych w nowym okresie programowania.

 8. Metody prognozowania upadłościprzedsiębiorstw w krajach rozwijających się na przykładzie Malezji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Kopczyński

  2010-04-01

  Full Text Available Przedsiębiorstwa prowadzą obecnie działalność w otoczeniu, które jest zmienne i turbulentne. Bardzo ważna jest umiejętność przewidywania trudności finansowych i ciągła ocena kondycji firmy, gdyż każda jednostka gospodarcza może znaleźć się na krawędzi bankructwa. Jedynie w takim przypadku menedżerowie mogą podjąć działania restrukturyzacyjne i ocalić ją od upadku. Jeżeli jednak nie wiedzą, jak zła jest sytuacja podmiotu, może być zbyt późno na jego reorganizację i ocalenie. Z tego powodu niezwykle ważne jest opracowywanie modeli pozwalających oceniać kondycję przedsiębiorstw i ryzyko bankructwa. Wnioski badawcze wyciągnięte przez naukow-ców w krajach wysoko rozwiniętych (takich jak USA, Kanada, Zjednoczone Króle-stwo czy Niemcy mogą okazać się przydatne przy opracowywaniu metod przewi-dywania upadłości w Polsce. Jednak polska gospodarka różni się znacząco od go-spodarek bogatych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Dlatego polscy pracownicy naukowi powinni koncentrować się nie tylko na badaniach pro-wadzonych przez Altmana, Tafflera czy Beavera, ale także wzorować się na doko-naniach naukowców z krajów rozwijających się, takich jak Malezja. Celem niniej-szego artykułu jest zaprezentowanie metod przewidywania upadłości w Malezji. Być może, warto byłoby przeprowadzić podobne badania w Polsce.

 9. Profilaktyka, monitorowanie i leczenie raka gruczołu krokowego na podstawie aktualnego przeglądu literatury urologicznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Ząbkowski

  2009-03-01

  Full Text Available Wśród nowotworowych przyczyn zgonów w Polsce rak stercza zajmuje trzecie miejsce, po raku płuc i żołądka. W Stanach Zjednoczonych jest na pierwszym miejscu. W Unii Europejskiej z powodu raka gruczołu krokowego umiera każdego roku ponad 85 000 mężczyzn. Dotyka on często mężczyzn w sile wieku, a długi i złożony proces jego leczenia negatywnie wpływa na efektywność i stabilność życiową. W początkowym stadium choroba przebiega często bezobjawowo, co powoduje, że mężczyźni nie są świadomi zagrożenia i nie podejmują czynności profilaktyczno-leczniczych. Uwzględniając wymienione zagrożenia, celowe jest podjęcie działań zmierzających do uruchomienia systemu profilaktyki, leczenia i monitorowania chorych z rakiem gruczołu krokowego, co będzie stanowić gwarancję utrzymania wymaganego poziomu stanu zdrowia. Funkcjonowanie takiego systemu oparte jest na podstawach naukowych. Jeden z jego elementów to opracowanie wskaźników (funkcji zdrowia i zachorowań pacjentów płci męskiej z uwzględnieniem ich struktury wiekowej. Realizując pracę badawczą, autorzy artykułu starali się umiejscowić podjęty problem profilaktyki i leczenia raka gruczołu krokowego na tle istniejących już osiągnięć naukowych. Dokonano pogłębionej analizy opracowań w aspekcie rozwiązań praktycznych. Zauważono, że dotyczą one dwóch zasadniczych obszarów, odnoszą się do badań podstawowych i rozwiązań aplikacyjnych.

 10. Zespoły bólowe kręgosłupa w grupie fizjoterapeutów = Spine pain syndromes in a group of physiotherapists

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Radzimińska

  2016-06-01

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy     Słowa kluczowe: zespół bólowy kręgosłupa, fizjoterapeuta. Keywords: spinal pain syndrome, physical therapist.           Streszczenie Zgodnie z wynikami badań z 2005 roku przeprowadzonymi przez European Fundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Europejską Fundację na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w krajach Unii Europejskiej najbardziej powszechnym problemem zdrowotnym związanym z pracą są dolegliwości mięśniowo-szkieletowe. Celem pracy była ocena stopnia niepełnosprawności będącej wynikiem bólu kręgosłupa w grupie zawodowej fizjoterapeutów. Narzędziem badawczym były: NDI (NECK DISABILITY INDEX oraz ODI (OSWESTRY DISABILITY INDEX. Ocena stopnia niepełnosprawności   mierzonej za pomocą kwestionariuszy ODI i NDI pozwoliła zakwalifikować fizjoterapeutów do przedziału wskazującego na łagodną niepełnosprawność. W badanej grupie dolegliwości bólowe kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym zwiększają się wraz z wiekiem oraz stażem pracy.   Summary According to research conducted in 2005 by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions in the European Union the most common health problem is work-related musculoskeletal disorders. The aim of the study is to assess the degree of disability in the occupational group of physiotherapists, measured by questionnaires NDI (NECK DISABILITY INDEX  and ODI (OSWESTRY DISABILITY INDEX. Assessment of the degree of disability as measured by questionnaires ODI and NDI helped qualify physiotherapists compartment indicating a mild disability. Back pain in the cervical and lumbar increases with age and seniority.

 11. Více času nebo více peněz? Prediktory délky pracovní doby v Evropské unii

  OpenAIRE

  Lehmann, Štěpánka

  2016-01-01

  Štěpánka Lehmann: More time or more money? Predictors of the length of working hours in the European Union Dissertation thesis Abstract Present empirical study analyses important predictors of the length of working hours. It aims at integrating existing conceptions via an approach that would synthetize findings on the influence of different factors of the length of working hours at various levels into a consistent and complex model. For these purposes it uses explorative analytical methods ap...

 12. Česko-německá přeshraniční spolupráce v rozšířené Evropské unii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Houžvička, Václav

  2005-01-01

  Roč. 3, č. 1 (2005), s. 1-3 ISSN 1214-4622 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IBS7028301 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : European Union * local elites * cross/border cooperation Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 13. Fabryka zbrojeniowa Dynamit Aktien Gesellschaft w Krzystkowicach (Christianstadt. Historia do napisania od nowa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Eckert

  2018-04-01

  Wokół takiego programu można skupić, zarówno krajowe jak i europejskie, jednostki naukowe, pracownie architektoniczno-urbanistyczne, uczelnie, jednostki samorządowe i wiele innych. Fabryka zbrojeniowa Dynamit Aktien Gesellschaft w Krzystkowicach (Christianstadt czeka na ponowne, tym razem pokojowe wykorzystanie.

 14. Działania krymskotatarskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w warunkach aneksji Krymu (na przykładzie blokady półwyspu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oksana Voytyuk

  2016-08-01

  Full Text Available The actions of Crimean Tatars national liberation movement under сonditions of annexation of the Crimea (example of Crimea blockade In 2015, due to the rapidly changing political and economic situation in the world, the issue of annexation of the Crimea gave way to such news as the political situation in Syria, and Russia's participation in hostilities in this country, the imposition of sanctions on Russia and their impact on the Russian economy, falling oil prices and its effects, the situation with refugees in the European Union. To draw attention to the problem of the annexation of the Crimea and Crimean Tatars Mejlis and its chairman Refat Chubarov and political leader of the Crimean Tatars Mustafa Dzhemilev initiated a peace action of blockade of Crimea. Blockade had two stages – transporto and food blockade and energy blockade. The action ended with the start of 2016 year. Regardless that Crimean Tatars failed to achieve the main goal - to release all political prisoners, blockade showed how high there is peninsula’s dependence from Ukraine's economy.   Działania krymskotatarskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w warunkach aneksji Krymu (na przykładzie blokady półwyspu W 2015 roku, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją polityczną i gospodarczą na świecie, kwestia aneksji Krymu ustąpiła miejsca takim wiadomościom jak sytuacja w Syrii i udział Rosji w działaniach wojennych na terenie tego kraju, nałożenie sankcji na Rosję oraz ich wpływ na rosyjską gospodarkę, spadek cen ropy naftowej i jego skutki, sytuacja z uchodźcami w Unii Europejskiej. Celem zwrócenia uwagi na aneksję Krymu i problem Tatarów Krymskich, Medżlis z siedzibą w Kijowie przewodniczącym Refatem Czubarowym i politycznym przywódcą Tatarów Krymskich Mustafą Dżemilewym inicjowali bezterminową pokojową akcję blokady Krymu. Blokada miała dwa etapy – transportowo-towarowy i energetyczny. Akcja zakończyła się wraz z rozpocz

 15. 78 FR 65269 - Monosodium Glutamate From the People's Republic of China and the Republic of Indonesia...

  Science.gov (United States)

  2013-10-31

  ... support using a statistically valid sampling method to poll the ``industry.'' Section 771(4)(A) of the Act... classifications, CAS registry number, and UNII number are provided for convenience and customs purposes; however...

 16. A Novel Multiband Miniature Planar Inverted F Antenna Design for Bluetooth and WLAN Applications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. M. Jeevani W. Jayasinghe

  2015-01-01

  Full Text Available A novel compact planar inverted F antenna (PIFA optimized using genetic algorithms for 2.4 GHz (Bluetooth and 5 GHz (UNII-1, UNII-2, UNII-2 extended, and UNII-3 bands is presented. The patch with a shorting pin is on a 20×7×0.762 mm3 substrate, which is suspended in air 5 mm above a 30×7 mm2 ground plane. Genetic algorithm optimization (GAO is used to optimize the patch geometry, feed position, and shorting pin position simultaneously. Simulations are carried out by using HFSS and a prototype antenna is fabricated to compare the measurements with the simulations. The antenna shows fractional impedance bandwidths of 4% and 21% and gains of 2.5 dB and 3.2 dB at lower and upper bands, respectively.

 17. On the Dictionary of Semantic Equivalents in Polish, Bulgarian and Russian"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Paweł Sosnowski

  2016-12-01

  presidency of the EU, a conference entitled Multilingual Competences for Professional and Social Success in Europe was held. It concluded with the following declaration: "Multilingualism is not only part of European heritage, but also a chance to develop a society which is open, respectful of cultural diversity and ready for cooperation". However, the chief obstacles that prevents the EU from attaining the full integration of its economies and societies are language barriers. This dictionary will help overcome these barriers by promoting Slavic languages. The target audience of the dictionary are speakers of Polish, both in Poland and all around the world: experts in Slavic languages, scholars, lexicographers, encyclopaedia writers, students, etc.   O Leksykonie odpowiedniości semantycznych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim Leksykon jest pierwszym polskim dziełem leksykograficznym, prezentującym odpowiedniości semantyczne w trzech największych językach słowiańskich, z grupy zachodniej (polski, południowej (bułgarski i wschodniej (rosyjski. W dobie badań interdyscyplinarnych i budowania zintegrowanej wielonarodowościowej Europy opisana publikacja wychodzi naprzeciw wyzwaniom XXI wieku, promując wielojęzyczność, umożliwiając kontakty międzynarodowe w najróżniejszych dziedzinach. Językiem opisu stał się największy słowiański język Unii Europejskiej – język polski. Publikacja jest przeznaczona dla polskiego odbiorcy i wszystkich użytkowników języka polskiego na świecie – specjalistów-slawistów, badaczy języków słowiańskich, leksykografów, encyklopedystów, studentów itp. Leksykon uwzględnia najnowsze zjawiska i dziedziny życia społecznego. Innowacyjność publikacji polega na możliwości dołączania dowolnej liczby leksykonów innych języków (nie tylko słowiańskich (co przedstawiono w szeregu publikacji poświęconych dziełu. Ze względu na nowoczesne rozwiązania metodologiczne zastosowane w

 18. ASIF in Poland in the light of national budget expenditure since 1991. Justification functioning system separateness among the EU countries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Czyżewski Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu było wykazanie, że istnienie KRUS, jako ważnego elementu systemu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce nie jest ewenementem w skali europejskiej. Ukazane zostały relacje KRUS z budżetem oraz charakterystyki ubezpieczeń społecznych rolników w wybranych krajach należących do Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Ochrony Społecznej (ENASP

 19. Sociálně aktivizační služby a práce soc.pracovníka v České unii neslyšících, oblastní organizace Prahy

  OpenAIRE

  Zajíček, Karel

  2015-01-01

  This undergraduate thesis examines an organization for the deaf, its services and the various roles of its employees. The theoretical section is a compilation of the writing of various authors regarding social work and the problem of hearing impairment. The initial chapter introduces the reader into the terminology regarding people with hearing impairments, their communication and culture. The second chapter is focused on the role of the social worker within and organization, and the process ...

 20. Economic, Cultural and Social Factors Influencing the Development of Gay Businesses and Places: Evidence from the European Union / Ekonomické, Kulturní A Sociální Faktory V Pozadí Rozvoje Gay Podniků A Míst: Situace V Evropské Unii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabiam Koessan

  2014-09-01

  Full Text Available Vznik gay čtvrtí a s nimi spojených gay podniků na konci 20. století byl objektem zájmu mnoha výzkumníků, ale pouze málo z nich - ve srovnání s případovými studiemi v kontextu národním - řešilo tuto otázku na úrovni celoevropské. Tato studie se zabývá rozvojem gay podniků a ne-rezidenčních míst za použití analýzy hlavních komponent aplikované na datech získaných ze Spartacus International Gay Guide 2007. Tento kvantitativní přístup je v oboru převážně kvalitativních geografií sexualit poněkud nezvyklý. Díky tomu byly identifikovány gay komodifikace a gay (neviditelnosti jako nejpravděpodobnější faktory vysvětlující prostorovou diverzitu zkoumaných gay míst. Tyto dva faktory jsou analyzovány z hlediska jejich spojitostí, specifik a regionální významnosti. Následně jsou hodnoceny interakce v rámci ekonomických, kulturních a sociálních faktorů působících při rozvoji gay podniků a gay ne-rezidenčních míst napříč Evropou.

 1. Wędrująca idea tolerancji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Burszta

  2014-11-01

  Artykuł przedstawia kilka najważniejszych epizodów wędrówki tolerancji-jako-idei w historii kultury europejskiej – począwszy od Imperium Osmańskiego, a skończywszy na dzisiejszych sporach o status tolerancji w demokracjach liberalnych.

 2. Wpływ aktywności ruchowej i sportu na rozwój psychomotoryczny dziecka niepełnosprawnego ruchowo = The influence of physical activity and sport in the psychomotor development of physically disabled child

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Mędrak

  2016-07-01

  • Jaka jest dostępność obiektów sportowych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo (bariery architektoniczne?   Sport oddziałując wszechstronnie pozwala niepełnosprawnemu dziecku na akceptację własnej niepełnosprawności, uczy jak  sobie z nią radzić, jak pokonywać trudności, oraz jak poprawić formę psychiczną poprzez działanie w grupie.  Aktywność ruchowa sprzyja nawiązywaniu relacji międzyludzkich oraz pokonywaniu własnych słabości, co wspomaga proces kompleksowej rehabilitacji. Obecnie w Polsce jest coraz większa baza obiektów sportowych dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Główne dofinansowanie pozyskiwane jest ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Istnieje także wiele fundacji wspierających rozwój sportowy dzieci niepełnosprawnych. Współcześnie coraz więcej obiektów sportowych dostosowanych jest do osób niepełnosprawnych, umożliwiając im aktywny udział w życiu społecznym i sportowym. W tym celu wykorzystuje się udogodnienia techniczne, takie jak: platformy, schodołazy, windy, krzesełka schodowe, podjazdy. W pracy podjęto próbę charakterystyki i usystematyzowania wyżej wymienionych zagadnień w odniesieniu do krajowych, ogólnodostępnych warunków  rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych ruchowo.   Słowa klucze: dzieci, niepełnosprawność, obiekty sportowe, sport.     Introduction: Sport plays an important role in the rehabilitation of children with physical disabilities and impacts on the quality of their lives. Physical activity by its complexity not only affects the child's motor skills and life functions, but also teaches discipline, teamwork and develops self-esteem in society. The choice of physical activities depends on the physical and mental condition of the child, which are a source of positive experience which has a positive impact on every aspect of his or her life. The purpose: The aim of the study was to analyze factors influencing

 3. Przychody z tytułu dotacji unijnychw sprawozdaniu finansowymprzedsiębiorstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Wrona

  2010-03-01

  Full Text Available Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie sposobów ujęcia w księgach ra-chunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstw przychodów z tytułu dotacji unijnych. Od wejścia Polski do UE podmioty gospodarcze otrzymały możliwość korzystania z pomocy unijnej w formie dotacji na niespotykaną dotych-czas skalę. Spowodowało to również wiele problemów, w szczególności prawidłowe-go ujęcia w księgach rachunkowych, oraz w sprawozdaniu finansowym – przycho-dów z tytułu dotacji. Stąd też narodził się pomysł przedstawienia głównych zasad ujmowania i prezentacji w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym dotacji, jako źródła uzyskiwanego przychodu przez podmioty gospodarcze. W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu, zapisy ustawy o ra-chunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz dokumentację programów wsparcia ze środków unijnych, a także uregulowania unijne, co umoż-liwiło zaproponowanie rozwiązań w zakresie ujęcia dotacji w sprawozdaniu finan-sowym. Artykuł podzielono na 4 główne punkty. W pierwszej części wprowadzono czy-telnika do funduszy unijnych w okresie programowym 2007–2013, przedstawiając główne instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej, podział tych instru-mentów na programy operacyjne w okresie 2007–2013 oraz cele, na które można otrzymać dofinansowanie. W drugiej części artykułu zaprezentowano zasady ujęcia dotacji w sprawozdaniu finansowym, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości i MSR. Zgodnie z MSR 20 przedstawiono podejście kapitałowe oraz przychodowe do dotacji rządowych, a także prezentację dotacji w sprawozdaniu finansowym w po-dziale na dotacje do aktywów oraz do przychodów. W części trzeciej artykułu przed-stawiono dotacje do aktywów na przykładzie dotacji inwestycyjnych oraz na bada-nia i rozwój, ze szczególnym wskazaniem w każdym z przykładów zasad ujmowa-nia ich w

 4. 47 CFR 15.403 - Definitions.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... between several transmission power levels in the data transmission process. (s) U-NII devices. Intentional... bridge in a peer-to-peer connection or as a connector between the wired and wireless segments of the... the presence of a radar. (c) Average Symbol Envelope Power. The average symbol envelope power is the...

 5. Wiedza kobiet leczących się z powodu osteoporozy na temat ogólnej wiedzy o chorobie i czynników jej ryzyka = Knowledge of women treated for osteoporosis on the general knowledge about the disease and its risk factors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Pawlikowska-Łagód

  2016-05-01

  ą osteoporozy wydaje się być jak najbardziej zasadne, na co wskazują liczne dane dotyczące zachorowalności, świadczące o fakcie zwiększania się liczby osób chorych na osteoporozę w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie ogólnego poziomu wiedzy o chorobie i czynnikach jej ryzyka wśród kobiet leczących się z powodu osteoporozy Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 137 pacjentek poradni leczenia osteoporozy w Lublinie. Wiek badanych mieści się w przedziale od 38 do 91 lat (M= 61,6; SD=10,6 . Badania prowadzone były w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie oraz Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej REUMED w Lublinie w okresie od lutego do kwietnia 2015 roku. Do pomiaru zmiennych wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa zawierający pytania pozwalające ocenić ogólną wiedzę badanych na temat istoty choroby oraz wiedzę na temat czynników ryzyka.    Wyniki: Badane wykazują się średnim poziomem wiedzy o osteoporozie. Miejsce zamieszkania różnicuje istotnie poziom wiedzy respondentek o osteoporozie. Osoby mieszkające na wsi charakteryzują się słabszą wiedzą, niż mieszkanki miast. Badane wykazywały się przeciętną wiedzą o czynnikach ryzyka wpływających na rozwój osteoporozy. Najczęściej podawanymi przez badane czynnikami ryzyka było małe pokrycie wapnia w pożywieniu, płeć żeńska oraz wczesna menopauza.   Summary Osteoporosis is one of the important health, social and economic world today. It is burdened with the risk of disease and permanent disability due to complications early mortality. The risk relating to women increases mainly after 65 years. It is estimated that worldwide osteoporosis affects 200 million women, of which about 20 - 25% will suffer a fracture of the bone. Given increasing life statistical Pole, it should be noted that this will increase the number of women suffering from osteoporosis and fractures that are its consequence. Will

 6. Evaluating standard terminologies for encoding allergy information.

  Science.gov (United States)

  Goss, Foster R; Zhou, Li; Plasek, Joseph M; Broverman, Carol; Robinson, George; Middleton, Blackford; Rocha, Roberto A

  2013-01-01

  Allergy documentation and exchange are vital to ensuring patient safety. This study aims to analyze and compare various existing standard terminologies for representing allergy information. Five terminologies were identified, including the Systemized Nomenclature of Medical Clinical Terms (SNOMED CT), National Drug File-Reference Terminology (NDF-RT), Medication Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA), Unique Ingredient Identifier (UNII), and RxNorm. A qualitative analysis was conducted to compare desirable characteristics of each terminology, including content coverage, concept orientation, formal definitions, multiple granularities, vocabulary structure, subset capability, and maintainability. A quantitative analysis was also performed to compare the content coverage of each terminology for (1) common food, drug, and environmental allergens and (2) descriptive concepts for common drug allergies, adverse reactions (AR), and no known allergies. Our qualitative results show that SNOMED CT fulfilled the greatest number of desirable characteristics, followed by NDF-RT, RxNorm, UNII, and MedDRA. Our quantitative results demonstrate that RxNorm had the highest concept coverage for representing drug allergens, followed by UNII, SNOMED CT, NDF-RT, and MedDRA. For food and environmental allergens, UNII demonstrated the highest concept coverage, followed by SNOMED CT. For representing descriptive allergy concepts and adverse reactions, SNOMED CT and NDF-RT showed the highest coverage. Only SNOMED CT was capable of representing unique concepts for encoding no known allergies. The proper terminology for encoding a patient's allergy is complex, as multiple elements need to be captured to form a fully structured clinical finding. Our results suggest that while gaps still exist, a combination of SNOMED CT and RxNorm can satisfy most criteria for encoding common allergies and provide sufficient content coverage.

 7. Adaptation to climate change as a task for local authorities / Adaptacja do zmian klimatu jako zadanie władz lokalnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Głogowska Magdalena

  2015-09-01

  Full Text Available Dokumenty międzynarodowe i krajowe odnoszące się do zmian klimatu oraz ograniczania skutków tych zmian podkreślają istotną rolę władz lokalnych w działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Przed gminą jako podstawową jednostką samorządu terytorialnego i wspólnotą samorządową stanowiącą zorganizowany układ terytorialny oraz realizującą określone cele, mającą własną strukturę i stosującą odpowiednie procedury, stoją nowe zadania wynikające z potrzeby adaptacji do zmian klimatu. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i omówienie ustawowych zadań gminy w aspekcie adaptacji do zmian klimatu, które zostały zidentyfikowane w ramach prac badawczych projektu KLIMADA „Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

 8. Powszechna Wystawa Światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki

  OpenAIRE

  Jedlińska, Eleonora

  2015-01-01

  Publikacja Eleonory Jedlińskiej „Powszechna Wystawa Światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki” to obszerna monografia jednej z najważniejszych wystaw światowych schyłku XIX w., prowadzących w wiek XX. Dziewiętnastowieczne wystawy, swoisty fenomen cywilizacji europejskiej, służyły głównie pokazaniu osiągnięć nauki i jej zastosowań w przemyśle, choć ważnym ich elementem były dzieła sztuki, traktowane jako wyraz syntezy materii i ducha nowych czasów. Eksponowały osiągnięcia te...

 9. European Model Company Act jako nowy instrument harmonizacji europejskiego prawa spółek

  OpenAIRE

  Możdżeń, Kamila

  2016-01-01

  Przedmiotem żywej dyskusji w dziedzinie harmonizacji europejskiego prawa spółek stał się ostatnio przełomowy szkic europejskiej ustawy modelowej o spółkach - European Model Company Act (EMCA), który po kilku latach prac najwybitniejszych ekspertów z całej Europy ujrzał światło dzienne. Modelowy europejski kodeks spółek handlowych, który państwa członkowskie będą mogły dobrowolnie implementować, ma pełnić rolę obiecującego dopełnienia dotychczasowych instrumentów harmonizacyjnych oraz inspirow...

 10. Nowe kryteria klasyfikacyjne reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Stanisławska-Biernat

  2010-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono nowe kryteria klasyfikacyjne reumatoidalnegozapalenia stawów (RZS, opracowane pierwszy raz przezwspólną grupę roboczą badaczy amerykańskich – z AmerykańskiegoKolegium Reumatologicznego (ACR – i europejskich – z EuropejskiejLigi Przeciwreumatycznej (EULAR. Omówiono przyczynywprowadzenia nowych kryteriów oraz zasady ich opracowywania.Na podstawie prac nad nowymi kryteriami wymieniono objawy klinicznei wyniki badań dodatkowych, które są czynnikami ryzykaprzetrwałego albo nadżerkowego zapalenia stawów. Przedstawionosposób posługiwania się nowymi kryteriami ACR/EULAR 2010dla RZS. Zwrócono także uwagę na ewentualne konsekwencjewprowadzenia nowych kryteriów.

 11. Historyczność kultury. W poszukiwaniu myślowego fundamentu współczesnej historiografii.

  OpenAIRE

  Werner, Wiktor

  2009-01-01

  Pracę tę ma można uznać za studium z obszaru intelektualnej historii kultury europejskiej. W tym ujęciu dotyczy ona powstawania, w okresie od początku XVIII wieku do początku XX wieku, ważnych dyskursów opisujących i wyjaśniających świat: filozoficznego empiryzmu, ekonomii politycznej, społecznego darwinizmu i teologii naturalnej. Praca ta także ma charakter studium z historii idei, gdzie badanym zagadnieniem jest historyczność kultury czyli zbiór myślowych kategorii, których obecność w ró...

 12. Food entries in a large allergy data repository.

  Science.gov (United States)

  Plasek, Joseph M; Goss, Foster R; Lai, Kenneth H; Lau, Jason J; Seger, Diane L; Blumenthal, Kimberly G; Wickner, Paige G; Slight, Sarah P; Chang, Frank Y; Topaz, Maxim; Bates, David W; Zhou, Li

  2016-04-01

  Accurate food adverse sensitivity documentation in electronic health records (EHRs) is crucial to patient safety. This study examined, encoded, and grouped foods that caused any adverse sensitivity in a large allergy repository using natural language processing and standard terminologies. Using the Medical Text Extraction, Reasoning, and Mapping System (MTERMS), we processed both structured and free-text entries stored in an enterprise-wide allergy repository (Partners' Enterprise-wide Allergy Repository), normalized diverse food allergen terms into concepts, and encoded these concepts using the Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms (SNOMED-CT) and Unique Ingredient Identifiers (UNII) terminologies. Concept coverage also was assessed for these two terminologies. We further categorized allergen concepts into groups and calculated the frequencies of these concepts by group. Finally, we conducted an external validation of MTERMS's performance when identifying food allergen terms, using a randomized sample from a different institution. We identified 158 552 food allergen records (2140 unique terms) in the Partners repository, corresponding to 672 food allergen concepts. High-frequency groups included shellfish (19.3%), fruits or vegetables (18.4%), dairy (9.0%), peanuts (8.5%), tree nuts (8.5%), eggs (6.0%), grains (5.1%), and additives (4.7%). Ambiguous, generic concepts such as "nuts" and "seafood" accounted for 8.8% of the records. SNOMED-CT covered more concepts than UNII in terms of exact (81.7% vs 68.0%) and partial (14.3% vs 9.7%) matches. Adverse sensitivities to food are diverse, and existing standard terminologies have gaps in their coverage of the breadth of allergy concepts. New strategies are needed to represent and standardize food adverse sensitivity concepts, to improve documentation in EHRs. © The Author 2015. Published by Oxford University Press on behalf of the American Medical Informatics Association. All rights reserved. For

 13. Książki, które zbłądziły pod strzechy – dziewiętnastowieczne edycje dzieł romantyków przechowywane w Bibliotece Wydziału Filologicznego UMK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milena Śliwińska

  2011-12-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje dziewiętnastowieczne edycje dzieł romantyków, które są przechowywane w Bibliotece Wydziału Filologicznego UMK, powstałej wraz z uformowaniem się toruńskiej polonistyki. Autorka omówiła edycje: Adama Mickiewicza (Zywila. Légende Lithuanienne par Adam Mickiewicz, Paryż 1866; Poezye Adama Mickiewicza, t. 2, Petersburg 1829; Adama Mickiewicza Dziadów część trzecia, Paryż 1833; Poezye Adama Mickiewicza, t. 1, 3, 5–8, Paryż 1838, Wincentego Pola (Kilka kart z krwawego rocznika, Lipsk 1864; Poezye Wincentego Pola, t. I-V (Dzieła Wincentego Pola wierszem i prozą, Seria: I, t. I, III, V, VII, IX, Lwów 1875-1878, Zygmunta Krasińskiego (Niedokończony poemat, Paryż 1862; Listy Zygmunta Krasińskiego do Konstantego Gaszyńskiego, Lwów 1882; Listy Zygmunta Krasińskiego do Adama Sołtana, Lwów 1883, Teofila Lenartowicza (Anioł ziemi. Srebrny śpiew przez T. L., we Lwowie 1870; Album włoskie przez Teofila Lenartowicza, we Lwowie 1870, Konstantego Gaszczyńskiego (Pisma prozatorskie przez Konstantego Gaszyńskiego, Lipsk 1875. Zrekonstruowano również zasady trafiania książek pod strzechy, na które miała wpływ cenzura, majętność odbiorców, trudne warunki rozwoju życia literackiego, rozbicie kultury na emigracyjną i krajową czy też wolnościowe idee zawarte w tekście.

 14. Regional Income Inequalities In Poland And Italy / Rozkład Nierówności Według Regionów w Polsce i We Włoszech

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jędrzejczak Alina

  2015-12-01

  Full Text Available Redukcja różnic między regionami Europy była głównym celem polityki “zrównoważonego rozwoju”, której założenia znalazły się już w tzw. Traktatach Rzymskich (1957. Postępujący proces integracji europejskiej tworzył wciąż nowe instrumenty i inicjatywy (tzw. mechanizmy solidarności, wyrażające dążenie do niwelowania ekonomicznej i społecznej nierównowagi między regionami. Okazało się jednak, że różnice między regionami biednymi i bogatymi w wielu krajach wcale się nie zmniejszają, a spowolnienie gospodarcze spowodowało odwrócenie pozytywnych tendencji nawet w krajach relatywnie najbardziej rozwiniętych.

 15. Европа на сцената на современата македонска драма

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Наташа [Nataša] Аврамовска [Avramovska

  2015-08-01

  2. Imagologiczną konstantę tematyczną, która sytuuje europejski Wschód wobec Zachodu w dziełach Gorana Stefanovskiego, zestawia autorka z utworami innych współczesnych dra­matopisarzy macedońskich (Jordana Plevneša, Venka Andonovskiego, Dejana Dukovskiego, po czym stwierdza, że Andonovski i Dukovski przywołują w swych utworach sceny z dra­matów Stefanovskiego – w tym sensie Stefanovski jest bez wątpienia paradygmatem drama­topisarza macedońskiego. 3. Scenariusze przedstawień teatralnych Stefanovskiego, powstałe w ostatnich piętnastu latach jako integralna część międzynarodowych projektów i produkcji teatralnych, spotykają się z żywym oddźwiękiem i zainteresowaniem europejskiej krytyki i publiczności. Jego twór­czość dramaturgiczna pozwala zabrzmieć głosowi innej, przemilczanej Europy; przy czym in­terkulturowość owych projektów teatralnych (na wszystkich poziomach spektaklu prowadzi do demonizacji, która generuje imagologiczne, ideologiczne i geopolityczne zróżnicowanie Europy i Bałkanów.

 16. Homofobia w polskiej kulturze wizualnej jako „nieodkryta” reakcja na przemiany norm seksualnych w Polsce po 1989 roku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Knut

  2017-06-01

  Full Text Available Homophobia in Polish visual culture  as an “undiscovered” response to the transformation  of sexual norms in Poland after 1989 This article discusses the basic characteristics of various artistic practices aimed at stigmatizing nonheterosexuality that occurred in Poland after 1989 in response to a transformation of sexual norms and the rising emancipation of LGBT people. The form and content of selected practices is discussed in detail. Furthermore, the article argues that these practices can be classified as a form of so-called New National Art and signals the maladjustment of the language used by Polish art critique, which foreignizes and pathologizes this kind of art. The author also touches on the phenomenon of deliberate “not discovering” of these practices by national art institutions. Finally, he shows why the absence of artistic practices focused on exclusion and stigmatization of LGBT people seems to be beneficial for both major Polish art institutions and the “excluded” artists.    Homofobia w polskiej kulturze wizualnej jako „nieodkryta” reakcja na przemiany norm seksualnych w Polsce po 1989 roku Artykuł omawia podstawowe cechy praktyk artystycznych piętnujących nieheteroseksualność, które wystąpiły w Polsce po 1989 roku na skutek przemian norm seksualnych i zapoczątkowania procesu emancypacji osób LGBT. Charakteryzuje formy, jakie ta twórczość przyjmuje oraz treści, jakie wyraża. Wskazuje również na zasadność zaklasyfikowania tego rodzaju twórczości jako odmiany tzw. Nowej Sztuki Narodowej. Sygnalizuje problemy związane z używanym przez polską krytykę sztuki języka, który egzotyzuje i patologizuje tego rodzaju twórczość. Odnosi się również do zjawiska zamierzonego „nieodkrywania” tych praktyk artystycznych przez krajowe instytucje sztuki. Wreszcie, wskazuje dlaczego ta celowa nieobecność praktyki artystycznej nakierowanej na wykluczanie i piętnowanie osób LGBT wydaje si

 17. Ověření pravosti pomerančové šťávy Tesco na základě vybraných chemických parametrů

  OpenAIRE

  Belková, Renáta

  2008-01-01

  Tato práce se zabývá ověřením pravosti pomerančové šťávy Tesco na základě vybraných chemických parametrů. V teoretické části je definována pomerančová šťáva podle platné normy, popsána její výroba a legislativní požadavky pro pomerančové šťávy v Evropské unii a v České republice. Dále jsou uvedeny základní způsoby falšování ovocných šťáv i možnosti jejich odhalení a různé analytické metody pro zjišťování pravosti ovocných šťáv. V experimentální části byla testována pravost vzorku pomerančové ...

 18. Kontrola wewnętrzna w jednostkach realizującychzadania publiczne – przegląd zalecanych praktyk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Dyczkowska

  2009-06-01

  Full Text Available Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI wydała w 2004 roku dokument zawierający wytyczne w zakresie tworzenia systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora publicznego. Wraz z raportami COSO oraz standardami opracowanymi przez Dyrekcję Generalną do spraw Budżetu Komisji Europejskiej akt ten stał się podstawą dla sporządzenia polskich standardów kontroli wewnętrznej w jednostkach realizujących zadania publiczne. Mając na uwadze dokument INTOSAI oraz inne źródła literaturowe, w niniejszym artykule przedstawiono rekomendacje dla tworzenia systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach realizujących zadania publiczne. W jego pierwszej części opisano istotę kontroli wewnętrznej. W sposób kompleksowy uwydatniono jej cele, wskazano osoby odpowiedzialne za jej sprawowanie oraz zakres ich odpowiedzialności, zasygnalizowano też potencjalne źródła zagrożeń dla efektywności systemu kontroli wewnętrznej. W drugiej części przedstawiono poszczególne elementy systemu kontroli wewnętrznej, a więc jej środowisko, zarządzanie ryzykiem, działania kontrolne, przepływ informacji i komunikację oraz monitoring. Zaprezentowano również przykładowe zestawy pytań wspomagających audytora wewnętrznego w badaniu systemu kontroli wewnętrznej w jednostce realizującej zadania publiczne.

 19. Mechanizmy patogenetyczne IgE-zależne i IgE-niezależne w nadwrażliwości pokarmowej u dzieci i młodzieży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Kaczmarski

  2010-12-01

  Full Text Available Według aktualnie obowiązującej terminologii Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej nadwrażliwość organizmu to nieprawidłowa, opaczna i powtarzająca się reakcja na spożyty lub spożywany pokarm, który jest dobrze tolerowany przez osoby zdrowe. Ze względu na mechanizm patogenetyczny dzielimy ją na immunologiczną lub nieimmunologiczną. Do pierwszej grupy należą chorzy z alergią pokarmową, u których objawy chorobowe są wynikiem udziału przeciwciał IgE. Alergicznie na szkodliwy pokarm reaguje około 8% małych dzieci, w większości nadwrażliwość pokarmowa jest u nich wywołana reakcją organizmu na białka mleka krowiego. Za najważniejsze alergeny odpowiedzialne za proces uczulenia i/lub rozwoju nadwrażliwości pokarmowej uważane są: białka mleka krowiego, białka jaja, ryby, skorupiaki, mięczaki, orzechy, soja, pszenica. Klinika alergii pokarmowej jest bardzo bogata. Rozpoznanie nadwrażliwości pokarmowej to trudny i wieloetapowy proces, gdyż nie dysponujemy łatwym, tanim, czułym i swoistym testem ułatwiającym to zadanie. Podstawą rozpoznania alergii jest udowodnienie zależności przyczynowo-skutkowej między spożyciem szkodliwego pokarmu a wystąpieniem objawów. Z metod alergologiczno-immunologicznych dysponujemy możliwością rozpoznawania alergii pokarmowej IgE-zależ- nej i oznaczenia w surowicy IgE całkowitej oraz alergenowoswoistych IgE. Ten mechanizm patogenetyczny reakcji wykrywa się poprzez wykonanie testów skórnych typu prick z alergenami pokarmowymi i/lub powietrznopochodnymi. W odniesieniu do reakcji klinicznych wywołanych mechanizmami IgE-niezależnymi dysponujemy możliwością wykonania płatkowych testów skórnych z alergenami pokarmowymi. W nadwrażliwości pokarmowej nie ma jednego, uniwersalnego testu diagnostycznego. Dla postawienia właściwej diagnozy decydujące znaczenie ma doustna próba prowokacji i eliminacji. Podstawą w leczeniu przyczynowym tej

 20. Płeć kulturowa jako kategoria historyczna. Relacje między medyczną koncepcją ciała a pojęciem płci kulturowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Buczkowski

  2017-06-01

  Full Text Available Gender as the historical category: Relations between the medical conception of the body and the notion of gender The article touches on the relation between gender and the medical conception of the body in the context of historical changes. The oldest European conception of gender was linked to ontic inequality, which corresponded to one-gender idea of the body in medicine. From the eighteenth century on, the medical conception of the body started to change, and the idea of two-gender body started spreading. The body of women started to be perceived as the different “other.” That change was accompanied by social and cultural shift and one of its consequences was the emergence of women’s group identity. The latest medical idea is personalized medicine, and the body is an element of the culture of individualization. Judging by the recent changes in the medical conception of the body, we are probably witnessing a change in the idea of gender – namely its dispersion.   Płeć kulturowa jako kategoria historyczna. Relacje między medyczną koncepcją ciała a pojęciem płci kulturowej Artykuł dotyczy relacji pomiędzy pojęciem płci kulturowej a medyczną koncepcją ciała w kontekście zmian historycznych. Najstarsza w kulturze europejskiej koncepcja płci kulturowej wiązana była z nierównością ontyczną, co odpowiadało jednopłciowej koncepcji ciała w medycynie. Zmiana zaczęła następować od osiemnastego wieku, gdy w medycynie zaczęła się rozpowszechniać koncepcja ciała dwupłciowego, w którym kobiece ciało było traktowane jako inne. Tej zmianie towarzyszyły szerokie zmiany społeczne oraz w konsekwencji powstanie grupowej tożsamości kobiet. Najnowsze koncepcje medycyny personalizowanej wskazują na indywidualizację ciała. Towarzyszy temu zmiana kulturowa polegająca na coraz wyraźniejszym akcentowaniu indywidualności ciała. Przyjmując za punkty wyjścia zmiany pojmowania ciała w medycynie, prawdopodobnie

 1. Pośrednictwo Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego w konserwacji i zakupie książek dla Elżbiety Sieniawskiej w końcu pierwszej ćwierci XVIII w.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Kucharski

  2015-12-01

  Full Text Available Wielowymiarowa działalność toruńskiego rajcy i poczmistrza królewskiego Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego zorientowana była głównie na prowadzenie agencji informacyjnej zajmującej się redagowaniem i kolportażem prasy rękopiśmiennej. Ważnym aspektem jego aktywności kulturalnej stało się również pośredniczenie w załatwianiu usług introligatorskich i kupnie książek dla hetmanowej wielkiej koronnej i kasztelanowej krakowskiej Elżbiety Sieniawskiej. Rubinkowski, szlachcic, a zarazem barokowy erudyta i zapalony bibliofil, był idealnym kandydatem do realizacji tych zadań. O jego przydatności decydowała silna pozycja Torunia na polskim rynku księgarskim gwarantująca możliwość nabywania poszukiwanych tomów ksiąg, zarówno krajowych, jak i zagranicznych autorów. Kwerenda księgarska obejmowała dzieła ojca Sieniawskiej, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, innych autorów polskich (również z obszaru Prus Królewskich, a także klasyków nowożytnej literatury europejskiej. Niemniej ważnym atutem Rubinkowskiego była również możliwość bezpośredniego kontaktu z toruńskim cechem mistrzów introligatorskich, co zapewniało Sieniawskiej sprawny proceder konserwacji i renowacji ksiąg, pochodzących głównie z jej biblioteki w Puławach. Rubinkowski, szczególnie w latach 1725–1726, wielokrotnie i skrupulatnie informował o zbliżających się aukcjach książek organizowanych w Toruniu, przyjmował księgi ekspediowane statkami z Puław oraz organizował transport powrotny z akupionych i odnowionych woluminów. W sumie w ciągu zaledwie dwóch lat przez jego ręce przewinęło się kilkaset książek, czyniąc go jednym z czołowych agentów księgarskich tego czasu w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 2. DIFICULTĂȚI DE TRADUCERE A TERMENILOR DIN FOLCLORUL ROMÂNESC ÎN LIMBA ENGLEZĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadejda ŞELARU

  2018-05-01

  Full Text Available Limba este parte integrantă a culturii, iar unii lingviști afirmă că ea este un fapt de cultură. Scriitorul este un mesager al unui anume context și timp istoric, așa cum traducătorul este un mesager al unui alt context și timp istoric. Traducerea este un proces care vizează limba, dar și cultura, deoarece sunt entități inseparabile.Traducătorul trebuie să cunoască limba și cultura textului-sursă, precum și limba și cultura textului-țintă. Pentru a traduce elementele culturale românești, adaptarea pare să fie cea mai potrivită strategie folosită de traducător.  În situațiile în care nu există un echivalent în limba și cultura-țintă, traducătorul redă sensul folosind alte mijloace lexicale sau alegând între traducerea literală și traducerea liberă.DIFFICULTIES IN TRANSLATING ROMANIAN FOLK TERMS INTO ENGLISHLanguage is an integral part of culture, and some linguists state that it is a fact of culture. The writer is a messenger of a particular context and historical time, as the translator is a messenger of another context and historical time. Translation is a process that involves both language and culture as they are inseparable entities.The translator should know the language and culture of the source text, as well as the language and culture of the target text. In order to translate the Romanian cultural elements, the adaptation seems to be the most appropriate strategy used by the translator. In situations where there is no equivalent in target language and culture, the translator renders the meaning by other lexical means or choosing between literal translation and free translation.

 3. Stanisław Bułak-Bałachowicz. Postać, która mogła połączyć narody byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Gierowska-Kałłaur

  2017-12-01

  ęstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła Darzony powszechnym szacunkiem przez sobie współczesnych, posługujący się wszystkimi kresowymi językami, świetny żołnierz – Stanisław Bułak-Bałachowicz jeszcze jako podkomendny Mikołaja Judenicza, starał się o przemianowanie dowodzonego przez siebie oddziału na „Armię Ludową”, inaczej ujmując, Armię Terytorialną lub Krajową. Terytorialnym rozumieniem „białoruskości”, powiązanym z atawistycznym antybolszewizmem Bałachowicza, posłużył się Józef Piłsudski w swojej nowej kombinacji politycznej. Piłsudski postanowił wykorzystać nadarzające się romantyczne marzenie Sawinkowa o Trzeciej Rosji dla własnego celu. Rosyjski Komitet Polityczny, szable Bałachowicza i oświadczenia Wiaczesława Adamowicza ojca (Mozyrz, listopad 1920 r. miały posłużyć do budowy – Białorusi dla Białorusinów. Nie „kowieńsko-berlińskiej” i nie „sowieckiej”. „Trzeciej Białorusi”. Białorusi przyjaznej Polsce. W wyniku rozmów z Sawinkowem, budowniczym „Trzeciej Rosji”, po 6 marca 1920 r. (tzw. Nota Milleranda Piłsudski zaangażował się we wspieranie (również finansowe Rosyjskiego Komitetu Politycznego. Na podstawie umowy Polskiego Naczelnego Dowództwa z B. W. Sawinkowem wszystkie formacje rosyjskie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały podporządkowane politycznie B. Sawinkowowi. 27 sierpnia 1920 r. z rozkazu Naczelnego Dowództwa Bałachowicz zawarł z Sawinkowem tajną umowę. Obaj z Sawinkowem dążyć mieli do zwołania w przyszłości Zgromadzenia Ustawodawczego, ziemi dla ludu, demokracji i utworzenia Związku Narodów (federacji. W przypadku posunięcia się oddziału Bułak-Bałachowicza „w głąb terytorium rosyjskiego” miały być przy nim zorganizowane samorząd lokalny i zarząd administracyjny. Właśnie w ten sposób Bułak-Bałachowicz miał być wykonawcą kolejnego „pomysłu” J. Piłsudskiego „na Białoruś”.

 4. Od melancholii do rozpaczy. O prozie Andrzeja Stasiuka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Snochowska-Gonzalez

  2014-06-01

  Ciorana, na jego filozofię historii, rezygnację i przekonanie o bankructwie cywilizacji europejskiej. Wiemy jednak, że w przypadku Ciorana melancholia przykrywa pamięć o przemilczanym romansie filozofa z faszyzmem, który miał się stać radykalnym wyrwaniem się ku nowemu światu i nowej historii. Jakie rany i przemilczane ofiary kryją się w melancholijnym krajobrazie u Stasiuka? Jakiej odpowiedzialności nie chce przyjąć? W kolejnej książce, Dzienniku pisanym później, Stasiuk wraca w te same miejsca, by tym razem nie umknąć przed pytaniami o wschodnioeuropejskie piekło etnicznej jatki. Autorka przedstawia ten zwrot, korzystając z terminologii Petera Hallwarda i opisanej przez niego dynamiki między tendencjami singular i specific.

 5. CÂTEVA ASPECTE PRIVIND DEZVOLTAREA PSIHOSOCIALĂ A ADOLESCENȚILOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentin Cosmin BLÂNDUL

  2018-03-01

  Full Text Available Adolescența reprezintă cea mai complicată perioadă a vieții umane. Mulți specialiști pot spune că în acest moment o persoană devine matură din punct de vedere fizic, intelectual sau moral, dar niciodată din cel emoțional. Aceasta înseamnă că există un risc mare ca un adolescent să se implice în anumite activități periculoase, deoarece există o inadvertență între posibilitățile lui reale și dorințele sale. De exemplu, unii adolescenți pot fi implicați în consumul abuziv de alcool / droguri, manifestă comportament verbal sau fizic agresiv, prezintă dificultăți în comunicarea cu părinții sau cu alți adulți, ajung la eșec sau chiar abandon școlar și așa mai departe. În astfel de circumstanțe, părinții și profesorii au o misiune foarte dificilă de a încerca să-i convingă pe acești adolescenți că asemenea conduite  nu sunt bune pentru dezvoltarea lor și, în general, pentru întreaga societate. În lucrarea de față vom încerca să analizăm unele caracteristici ale dezvoltării adolescenților și unele probleme cu care se pot confrunta în această perioadă, sugerând, de asemenea, câteva soluții pertinente necesare pentru rezolvarea unor astfel de probleme.SOME PARTICULARITIES REGARDING PSYCHO-SOCIAL DEVELOPMENT OF TEENAGERSThe adolescents represent on of the most complicate period from the human life. In this moment, many specialists can say that a person become mature from physical, intellectual, or moral point of view, but never from the emotional one. This means that exist a big risk that a teenager to involve in some dangerous activities, because there is an inad­vertence between their real possibilities and their wishes. As an example, some teenagers can be involved in abusive alcohol/drugs consumption, verbal or physical aggressive behavior, difficulties of communication with parents or other adults, school failure or dropout and so on. In such circumstances, parents and

 6. La diffusione delle opere antilatine di Nilo Cabasilas in manoscritti russi nel XVII secolo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Scarpa

  2017-10-01

  órki. W połowie XVII wieku tekst pojawia się na naznaczonych polemikami wyznaniowymi po unii brzeskiej ziemiach ukraińskich. W latach sześćdziesiątych dwa odpisy powstają w Monastyrze Sołowieckim. Pod koniec stulecia, zaangażowany w polemiki wokół obecności Chrystusa w Eucharystii, arcybiskup Atanasy Chołmogorski dokonuje kolejnych trzech odpisów. Cztery odpisy z pierwszej połowy XVIII wieku świadczą natomiast o zainteresowaniu indywidualnych osób zbiorem tekstów o pochodzeniu Ducha Świętego.

 7. DILEMA DIFERENŢIERII RĂSPUNDERII PENALE PENTRU RELELE TRATAMENTE COMISE DE O PERSOANĂ CU FUNCŢIE DE RĂSPUNDERE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela URSU

  2017-01-01

  Full Text Available Deoarece unele autorităţi (ca, de exemplu, poliţistul sunt, potrivit literei legii (art.123 alin.(1 şi alin.(2 CP RM, atât persoane publice, cât şi persoane cu funcţie de răspundere, în contextul relelor tratamente incriminate la art.1661 CP RM, unii subiecţi de aplicare în concret a legii penale recunosc poliţistului calitatea de persoană cu funcţie de răspundere, motiv din care reţin circumstanţa agravantă în dependenţă de faptă, prevăzută fie la lit.e alin.(2, fie la lit.e alin.(4 art.1661 CP RM, iar alţii îi reţin calitatea de persoană publică, încadrându-i faptele în acord cu variantele-tip ale infrac­ţiu­nilor de tortură, tratament inuman sau degradant. Pornind de la câteva hotărâri din practica judiciară naţională, pre­zentul studiu îşi propune să ofere răspuns la următoarea întrebare: Care este cea mai potrivită soluţie de calificare în ipo­teza comiterii infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant de către autorităţi care deţin dubla calitate: atât de persoană publică, cât şi de persoană cu funcţie de răspundere?THE DIFFERENTIATION DILEMMA OF CRIMINAL LIABILITY REGARDING THE ILL-TREATMENT COMMITTED BY A PERSON WITH PUBLIC RESPONSIBILITIESBecause some authorities, like the policeman, are according to the law (Article 123 para.(1 and para.(2 of the Penal Code of Moldova, both public persons and persons holding responsible positions, in the context of maltreatment incri­minated by the article 1661 of the Penal Code of Moldova, some subjects invested with the power to apply the criminal law treat the police officials as persons holding a responsible positions, the reason why the aggravating circumstance, depending on the offense, is either letter e para.(2, either – letter e para.(4 article 1661 of the Penal Code of Moldova. While others treat them as public persons, stating their crimes as torture, inhuman or degrading treatment. Starting from several

 8. Odzyskać liberalizm. Recenzja książki Andrzeja Walickiego "Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii", Warszawa: Universitas 2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Fidelis

  2016-01-01

  the original idea of individual freedoms. In this way, the dominant conservative elites in Poland are able to depict human rights and the welfare state as alien to the “Polish” tradition, supposedly exclusively Catholic and socially conservative. Walicki points to the need to recover the rich history of the Polish Left as well as to restore the original meaning and value of liberalism in shaping Polish democracy.   Odzyskać liberalizm. Recenzja książki Andrzeja Walickiego Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Warszawa: Universitas 2013 Recenzja omawia najnowszą książkę Andrzeja Walickiego Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii (Warszawa: Universitas 2013. Książka to zbiór esejów, wywiadów oraz artykułów naukowych publikowanych przez A. Walickiego zarówno w czasopismach naukowych, jak i popularnych w latach 2001-2012. Tematyka prac dotyczy: historii projektu komunistycznego w szerszej, europejskiej perspektywie; znaczenia i spuścizny destalinizacji w Polsce ze szczególnym naciskiem na to, co sam autor nazywa „polską drogą od komunizmu” po 1956 roku; prawicowej, konserwatywnej polityki w Polsce po roku 1989; polityzacji pamięci komunizmu oraz możliwych dróg rozwoju polskiej lewicy jako niezbędnego elementu zdrowego systemu demokratycznego. Interesująca dyskusja naukowa jest często połączona z autobiograficznymi szkicami autora, który angażował się w życie intelektualne i społeczne powojennej Polski. Andrzej Walicki, prominentny intelektualista i historyk idei, studiował i pracował naukowo na Uniwersytecie Warszawskim do lat osiemdziesiątych, kiedy wyemigrował do Australii, a następnie do USA na Uniwersytet Notre Dame. Z tego punktu widzenia Walicki dostarcza nam wyjątkowego spojrzenia na Polską historię i kulturę, ukształtowanego zarówno przez polską, jak i amerykańską tradycję intelektualną i oba akademickie światy. Siłą książki jest koncentracja autora na roli j

 9. Evaluarea rezistenţei unor genotipuri de floarea-soarelui la mană şi rugină în condiţii naturale de infectare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aliona CUCEREAVÎI

  2017-12-01

  Full Text Available In field experiments conducted in 2013-2014 sunflower breeding material (maternal and paternal lines of different origin and hybrids from the collection of the company “AMG-Agroselect Comert” (Republic of Moldova were evaluated for their resistance to natural infection by downy mildew (Plasmopara halstedii and rust (Puccinia helianthi. During the experiments the number of attacked plants and the percentage of attack per plant were recorded as well as disease frequency and intensity and the degree of disease attack were calculated. The data of the field observations were correlated with the results of the molecular studies on the presence or absence of downy mildew and rust resistance genes (Pl6, Pl5/8 and R1, which were performed previously. Thus, the genotypes which contain Pl6, Pl5/8 genes were not infected at all or exhibited an insignificant level of infection by Plasmopara halstedii (maximum 2.4%. The infection by Puccinia helianthi was detected in all maternal lines with cytoplasmic male sterility which lack rust resistance gene (R1. The degree of attack ranged from 0.1 to 93.5%. The paternal lines and the hybrids that possess R1 gene were not attacked by the pathogen. The established correlations denote the effectiveness of molecular screening in rapid and accurate evaluation of the material used in plant breeding and of the obtained hybrids. The native MS-2570C line (adapted to the pedoclimate and cultivation conditions specific to the region and characterized by a low degree of attack or the complete lack thereof is of a particular interest to plant breeding programs as a source of downy mildew and rust resistance. Rezumat.În experienţe de câmp realizate în a. 2013-2014 s-a testat materialul de ameliorare (linii materne şi paterne de provenienţă diferită şi unii hibrizi de floarea-soarelui din colecţia companiei „AMG-Agroselect Comerţ” în scopul evaluării rezistenţei la infecţia naturală cu mană (Plasmopara

 10. NARRATIVE PERSPECTIVE MEDIATED BY MANNER OF MOTION VERBS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olesea BODEAN-VOZIAN

  2016-12-01

  Full Text Available There is typological variation in the way languages encode manner as an element of a motion event. Languages like English view it as relevant, and the lexicalization of the variety of ways to move results in a rich class of motion verbs, contrary to other types of languages, like Romanian, which leave the manner element to be encoded by verbids or adverbs (for these reasons some linguists refer to the first type as manner-rich and second type as manner-poor languages. Still, several studies contrasting typologically different languages showed that languages of the latter type are not so poor in manner-of-motion verbs. The question then might rather be: which manner components are more likely to be lexicalized?For research purposes, we distinguish manner in terms of objective elements (medium, speed or intensity and subjective elements (attitude, intention. The aim of the study is to focus on the manner-of-motion verbs that embed an evaluative or qualitative dimension of motion and to examine the way these verbs encode somebody’s perspective in a narrative. The first question in such a case is whose evaluation or point of view is being represented. The second one is how the subjective point of view (narrative perspective mediated through manner-of-motion verbs in an English narrative (The Lord of the Rings, by J.R.R. Tolkien is translated into Romanian, supposedly a manner-poor or low-manner language.PERSPECTIVA NARATIVĂ MEDIATĂ DE VERBELE DE MIŞCARE DE MODExistă o variaţie tipologică în felul în care limbile codifică modul ca element al unui eveniment de mişcare. Limbile precum engleza îl percep drept unul relevant, iar lexicalizarea gamei de mijloace de redare a mişcării a dat naştere unei clase bogate de verbe de mişcare, contrar altor tipuri de limbi, aşa ca româna, în care elementul ce redă modul este codificat de gerunziu sau adverbe. Din aceasta cauză, unii lingvişti numesc primul tip limbi bogate în verbe de mod (