WorldWideScience

Sample records for kostnych usuwanych operacyjnie

 1. Trądzik odwrócony leczony operacyjnie innowacyjnymi technikami redukcji powstałych ubytków – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Bieniek

  2011-11-01

  Full Text Available Introduction. Acne inversa is a recurrent, suppurative disease manifestedby abscesses, fistulas and scarring.Many conservative therapies areusually disappointing, and an early surgical intervention often remainsthe only successful treatment. This condition has a significant impact onthe quality of the patient’s life; therefore there is a need for introductionof effective therapeutic modalities at every stage of the disease.Objective. Presentation of two innovative techniques of wound closureafter surgical excision of the affected skin areas.Case report. A 42-year-old female patient suffering from acne inversa,treated previously with ineffective methods based on a conservativeapproach, was operated on with the use of tumescent infiltration anaesthesiaand our own surgical techniques such as the “star-like” and“pubic flaps” techniques.Conclusions. Presented data show unequivocally that our own methodsof surgical wound closure are highly effective and that a patientwith acne inversa can tolerate it well. We encourage the use of thesetechniques, but choosing the best option requires an individualapproach.

 2. Ćwiczenia z narastającym oporem w usprawnianiu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych operacyjnie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Prusinowska

  2010-08-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono formę ćwiczeń czynnych oporowychwykorzystywanych do usprawniania pacjentów z rozpoznaniemreumatoidalnego zapalenia stawów po typowych zabiegach ortopedycznychw obrębie narządu ruchu. Forma ćwiczeń umożliwiausprawnianie pacjenta zarówno w warunkach klinicznych, jaki domowych. Jest atrakcyjna dla pacjenta, nie wymaga zakupu drogiegoi często skomplikowanego w obsłudze sprzętu.

 3. Złamanie zmęczeniowe bliższej części piszczeli związane ze zmianami zwyrodnieniowymi kolana u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksander Wielkopolski

  2010-04-01

  Full Text Available Zmęczeniowe złamania kości piszczelowej wtórne do zmian zwyrodnieniowychstawu kolanowego występują rzadko. Tego typuzłamania dotyczą głównie bliższego końca kości piszczelowej.Autorzy pracy opisują przypadek złamania zmęczeniowego piszczelize współistniejącymi zmianami zwyrodnieniowymi kolanau 57-letniej kobiety chorej na reumatoidalne zapalenie stawów.Chora była leczona operacyjnie z zastosowaniem tylnostabilizowanejendoprotezy stawu kolanowego z długim trzpieniem piszczelowym.To postępowanie pozwoliło osiągnąć redukcję dolegliwościbólowych, skorygować oś kończyny oraz uzyskać wygojeniezmęczeniowego złamania.

 4. Czaszkogardlak – rzadki łagodny guz nowotworowy - opis przypadku = Craniopharyngioma – rare benign tumor – case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamila Woźniak

  2016-08-01

  • 2.        Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu     Streszczenie Czaszkogardlak (guz Erdheima, łac. craniopharyngioma to stosunkowo rzadki, łagodny guz nowotworowy o lokalizacji wewnątrzczaszkowej, wywodzący się z pozostałości kieszonki Rathkego. Nazwę craniopharyngioma wprowadził Harvey Cushing w 1932. Jedne z pierwszych prób operacyjnego leczenia guza podjął Ludvig Puusepp w 1923 roku. Objawy kliniczne zależą od lokalizacji guza. Są to przede wszystkim objawy wynikające z ucisku masy guza na sąsiadujące struktury anatomiczne. Autorzy przedstawiają opis przypadku klinicznego, leczonego operacyjnie w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy z rozpoznanym w badaniu histopatologicznym craniopharyngioma.   Słowa kluczowe: czaszkogardlak, craniopharyngioma, guz Erdheima, nowotwór łagodny.     Abstract Craniopharyngioma (Erdheima tumor is a relatively rare benign tumor of intracranial location, derived from the remnants of Rathke's pouch. The name craniopharyngioma introduced Harvey Cushing in 1932. One of the first attempts at surgical treatment of the tumor took Ludvig Puusepp in 1923. Clinical symptoms depend on the site of a tumor. These are primarily the symptoms resulting from the comppression of the tumor mass on adjacent anatomical structures. The authors present a clinical case operating treated in the Department of Neurosurgery, Neurotraumatology and Pediatric Neurosurgery, Dr Antoni Jurasz University Hospital No.1 in Bydgoszcz histopathological diagnosed with craniopharyngoma.   Key words: craniopharyngioma, Erdheima tumor, benign tumor.

 5. Olbrzymi brodawczak splotu naczyniówkowego – opis przypadku = Giant choroid plexus papilloma – case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamila Woźniak

  2016-08-01

  Kamila Woźniak1, Dorota Ratuszek-Sadowska2, Agnieszka Nowacka1, Maciej Śniegocki1    1.        Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2.        Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu       Streszczenie   Brodawczak splotu naczyniówkowego (ang. choroid plexus papilloma to rzadki nowotwór ośrodkowego układu nerwowego, wywodzący się z nabłonka splotu naczyniówkowego układu komorowego mózgowia. W 50% przypadków rozwija się w komorze bocznej, w 40% w komorze IV i w 5% w komorze III. Guzy splotu naczyniówkowego występują przede wszystkim w 1. dekadzie życia. Guz produkuje płyn mózgowo - rdzeniowy, co przyczynia się do wodogłowia i nadciśnienia śródczaszkowego. Histologicznie zbudowany jest ze struktur brodawkowatych, utworzonych przez cylindrycznego kształtu komórki spoczywające na błonie podstawnej. Autorzy przedstawiają opis przypadku klinicznego chorej leczonej operacyjnie w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy z rozpoznanym w badaniu histopatologicznym brodawczakiem splotu naczyniówkowego.   Słowa kluczowe: brodawczak splotu naczyniówkowego, nowotwór, ośrodkowy układ nerwowy, neurochirurgia.   Abstract   Choroid plexus papilloma is a rare cancer of the central nervous system, derived from epithelial cells of the choroid plexus of the ventricular system of the brain. In 50% of cases resolve the side chamber, and in 40% in the fourth chamber and 5% in the third ventricle. Choroid plexus tumors occur primarily in the first decade of life. The tumor produces cerebrospinal fluid, which contributes to hydrocephalus and brain edema. Histologically is built with papillary structures formed by the

 6. Ropniak nadtwardówkowy kanału kręgowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dariusz J. Jaskólski

  2014-07-01

  Full Text Available Ropniakiem nadtwardówkowym kanału kręgowego nazywamy zbiornik ropy położony nad oponą twardą krę- gosłupa. Bywa powikłaniem zapalenia krążka międzykręgowego oraz zapalenia kości trzonu kręgu, lecz znacznie częściej powstaje w efekcie rozsiewu zakażenia (układu moczowego, wsierdzia, płuc drogą krwiopochodną. Jest dwukrotnie częstszy u mężczyzn; występuje zwykle u chorych powyżej 30. roku życia. Czynniki ryzyka to: narkomania, immunosupresja, cukrzyca, alkoholizm, obecność ognisk zakażenia i przebycie operacji lub otwartego urazu kręgosłupa. Źródło infekcji pozostaje niewykryte u <40% osób. Znamienna triada objawów obejmuje gorączkę, silny miejscowy ból kręgosłupa i postępujący zespół neurologiczny. Wczesne rozpoznanie stanowi niezwykle ważny aspekt – leczenie może wprawdzie zapobiec rozwojowi deficytu neurologicznego, lecz żadną miarą nie daje pewności jego ustąpienia. Do postawienia właściwej diagnozy niezbędne jest wykonanie badań obrazowych, najlepiej MRI. Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu ropniaka i długotrwałej antybiotykoterapii. Zabieg operacyjny ma na celu odbarczenie elementów nerwowych, staranną ewakuację ropy i ziarniny zapalnej oraz uzyskanie materiału do badań mikrobiologicznych. Śmiertelność sięga 16%. Rokowanie co do funkcji zależy przede wszystkim od początkowego stanu neurologicznego i czasu trwania deficytów – jeśli przekracza on 72 godziny, nie ma szans na poprawę. Czynniki negatywnie wpływające na rokowanie to: obecność współ- istniejących chorób, przebycie wielokrotnej operacji kręgosłupa, ropniak w odcinku piersiowym oraz zakażenie szczepem MRSA.

 7. Występowanie i nasilenie zaburzeń lękowych i depresyjnych u kobiet z rakiem piersi przygotowywanych do leczenia chirurgicznego = Incidence and intensification of anxiety and depressive disorders at women with breast cancer prepared for the surgical treatm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Łuczyk

  2015-05-01

  2 Department of the Internal Medicine with the Unit of Internal Nursing, Department of Health Sciences, Medical University of Lublin   Streszczenie Wstęp. Rozpoznanie choroby nowotworowej piersi wywiera szczególny wpływ na stan psychiczny kobiety. Jedną z negatywnych reakcji emocjonalnych u kobiet po rozpoznaniu choroby nowotworowej są zaburzenia lękowe, którym mogą towarzyszy zaburzenia depresyjne. Cel pracy. Ocena występowania i nasilenia zaburzeń lękowych i depresyjnych wśród kobiet z rakiem piersi oczekujących na zabieg operacyjny. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety z użyciem narzędzi: Szpitalnej Skali Oceny Lęku i Depresji (HADS, Skali wizualno – analogowej zaadoptowanej do oceny lęku, autorskiego kwestionariusza wywiadu. Do badań zakwalifikowano 150 kobiet z rakiem piersi. Wyniki. W grupie chorych z rakiem piersi przygotowywanych do leczenia chirurgicznego u 93 (62,00% osób wystąpiły zaburzenia lękowe, u 24 (19,33% chorych stwierdzono stany graniczne, u 28 kobiet (18,67% nie stwierdzono zaburzeń. Ponad 95% kobiet odczuwało niepokój przed chorobą nowotworową, a 89% badanych deklarowało odczuwanie lęku przed leczeniem chirurgicznym. Stwierdzono występowanie zaburzeń depresyjnych u 24 osób (16,00%, a u 39 (26,00% osób stwierdzono stany graniczne. U 58% (87,00% badanych kobiet nie stwierdzono zaburzeń. Wnioski. U badanych kobiet stwierdzono występowanie zaburzeń lękowych, natomiast w mniejszym stopniu zaobserwowano zaburzenia depresyjne. Prowadzenie badań oceniających występowanie lęku w okresie przedoperacyjnym powinno stać się rutynowym postępowaniem w przygotowaniu chorych do zbiegu operacyjnego. Słowa kluczowe: fobie, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, nowotwory sutka.   Abstract Introduction. Diagnosing cancer of the breast exerts special impact on the mental state of the woman. One of negative emotional reactions at women after diagnosing

 8. Występowanie i nasilenie distresu u pacjentów z nowotworem złośliwym w okresie przygotowania do leczenia chirurgicznego = The occurrence and severity of distress in cancer patients during preparation for surgery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Łuczyk

  2016-07-01

    Streszczenie Wstęp. Pacjent z rozpoznanym nowotworem złośliwym, który oczekuje na zabieg operacyjny odczuwa różnego rodzaje emocje. Jedną z nich jest distres będący reakcją na zagrożenie związaną z diagnozą zagrażającej życiu choroby oraz koniecznością jej leczenia. Jeżeli distres przekracza możliwości adaptacyjne ustroju może działać szkodliwie na organizm [1].   Cel pracy. Ocena występowania i nasilenia distresu u chorych na nowotwory złośliwe w okresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego. Materiał i metoda. Badaniem objęto 101 osób z rozpoznanym nowotworem złośliwym zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz wywiadu oraz Termometr distresu. Wyniki. U ponad połowy pacjentów z rozpoznanym nowotworem złośliwym w okresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego występowało niewielkie nasilenie distresu, u części chorych nasilenie distresu było znaczne. U pacjentów z nasilonym poziomem distresu najczęściej wskazywanymi problemami były trudności w pracy i szkole, w relacjach z partnerem oraz poddenerwowanie i zmęczenie. Na występowanie i nasilenie distresu u pacjentów onkologicznych przygotowywanych do zabiegu chirurgicznego nie mają wpływu czynniki społeczno-demograficzne oraz rodzaj rozpoznanego nowotworu.   Słowa kluczowe: nowotwór złośliwy, distres, termometr distresu, leczenie chirurgiczne nowotworów.       Summary Admission. A patient diagnosed with a malignant tumor that is pending surgery feels different kinds of emotions. One of them is the distress that is a reaction to the threat associated with the diagnosis of a life-threatening disease and the need for its treatment. If the distress exceeds the capabilities of the adaptive system can cause harm to the body [1]. Aim of the study. To estimate the prevalence and severity of distress in cancer patients during preparation for surgery. Material and methods. The study involved 101 people

 9. Najczęstsze choroby przeciążeniowe występujące u osób uprawiających balet = The most common disease occurring in the overload of people practicing balet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Michalczak

  2016-07-01

  Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie     Słowa kluczowe: choroby przeciążeniowe; balet; urazy sportowe. Key words: disease overload; ballet; sports injuries.       Abstrakt   Wprowadzenie: Przeciążenia narządu ruchu u osób uprawiających balet niewątpliwie  przyczyniają się do powstawania wielu chorób. Popularność medialna sportu, pogoń za rekordami, zwiększanie obciążeń treningowych do granic wytrzymałości organizmu doprowadziły do wzrostu liczby tzw. urazów sportowych. Po latach treningów dochodzi do degeneracji stawów i struktur kostnych, co objawia się bólem oraz ograniczeniami ruchów. Jak wykazują statystyki u zawodowych sportowców dysfunkcja stawów stanowi często problem już po 30-40 roku życia. Przyczyną są nie tyle urazy, co zużycie stawów związane z dużymi obciążeniami podczas treningu i zawodów. Cel pracy: Przedstawienie najczęściej występujących chorób przeciążeniowych narządu ruchu u osób uprawiających balet. Materiał i metody: Metodą badawczą była analiza i krytyka piśmiennictwa. Przedmiotem metody jest literatura medyczna z zakresu ortopedii i rehabilitacji. Stan wiedzy: Przeciążenia narządu ruchu zarówno statyczne jak i dynamiczne są najczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych stawów kończyn dolnych. To właśnie powtarzające się przeciążenia doprowadzają do powstawania zmian zwyrodnieniowych oraz przyczyniają się do urazów mechanicznych tkanek miękkich (więzadeł, mięśni, torebki stawowej. Podsumowanie: Najczęstszymi chorobami wywołanymi przeciążeniami narządu ruchu są głównie: uszkodzenia łąkotek kolana, przewlekłe nawrotowe zapalenie torebki maziowej, zapalenie kaletek maziowych, uraz więzadeł pobocznych, uraz więzadeł krzyżowych, jałowa martwica guzowatości piszczeli oraz uszkodzenie ścięgna Achillesa.     Abstract   Introduction: Overload musculoskeletal patients practicing

 10. Następstwa zdrowotne pracy w narażeniu na leki cytostatyczne w grupie zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy = The health consequences of occupational exposure to cytostatics among nurses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Cieślicka

  2016-09-01

  Agnieszka Cieślicka1, Magda Gębka2, Marcin Rząca3, Katarzyna Kocka4, Agata Pietraszek3, Agnieszka Bartoszek4, Marianna Charzyńska-Gula5   1. Blok Operacyjny, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie 2. Oddział Chirurgii Naczyniowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie 3. Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4. Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 5. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu   Streszczenie Wprowadzenie. Stosowane w leczeniu przeciwnowotworowym leki cytostatyczne działają toksycznie nie tylko na komórki nowotworowe, ale także na zdrowe. Przyjęcie chemioterapii wiąże się z występowaniem u pacjentów licznych, mocno nasilonych objawów niepożądanych. Kontakt z tymi lekami ma także personel. Toksyczne cytostatyki są wchłaniane przez personel drogą wziewną, kontaktową przez skórę, co ma miejsce nie tylko podczas przygotowywania i podawania leków przez personel pielęgniarski ale także przez kontakt z wydzielinami pacjentów. Ich wpływ na zdrowie pielęgniarek i pielęgniarzy nie jest obojętny. Cel. Celem badań było zbadanie następstw zdrowotnych pracy w narażeniu na leki cytostatyczne w grupie zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy. Materiał i metody. Uczestnikami badania były pielęgniarki i pielęgniarze lubelskich szpitali w liczbie 97 osób, podający pacjentom i/lub przygotowujący leki cytostatyczne. Narzędzia badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, składający się z 14 pytań. Wyniki. Personel pielęgniarski pracujący w narażeniu na leki cytostatyczne obserwował u siebie następujące objawy: nadmierne łzawienie, suchość spojówek, zaczerwienienie i swędzenie oczu (47%, podra