WorldWideScience

Sample records for korrigeerimisharjutused grammatika kinnistamiseks

 1. Eesti keele grammatika ja sõnaraamat jaapanlastele / Enn Veldi

  Index Scriptorium Estoniae

  Veldi, Enn

  1994-01-01

  Arvustus: Matsumura, Kazuto. Eesti keele grammatika jaapanlastele. Tokyo : Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1991 ; Matsumura, Kazuto. Väike eesti-jaapani õppesõnaraamat. Tokyo : Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1991

 2. Potentsiaalsetest sõnadest leksika ja grammatika vaatenurgast / Silvi Vare

  Index Scriptorium Estoniae

  Vare, Silvi, 1939-

  2008-01-01

  Eesti keele vähekasutatavatest lühikestest verbaalnoomenitest. Uuritakse nende leksikograafilist tausta, püütakse välja selgitada nende tegelikku tarvitusulatust ning analüüsitakse nendega seonduva sõnamoodustusinfo paikapidavust

 3. Grammatika soome-eesti suursõnaraamatus / Ülle Viks

  Index Scriptorium Estoniae

  Viks, Ülle

  2004-01-01

  Võimalustest leida grammatilisi andmeid sõnastikus: Soome-eesti suursõnaraamat=Suomi-viro suursanakirja. 1. A-Q ; 2. R-Ö. Tallinn : Eesti Keele Instituut ; Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003

 4. Eesti-X-keele sõnastik ja grammatika / Ülle Viks

  Index Scriptorium Estoniae

  Viks, Ülle

  2008-01-01

  Käsitletakse kakskeelsetes sõnaraamatutes grammatilise info esitamisega seotud probleeme. Lähemalt tutvustatakse Eesti-X-keele sõnastikku (universaalne leksikaal-grammatiline andmebaas, mis võimaldab genereerida suvalise kakskeelse sõnaraamatu elektroonilist põhja), tema kohta sõnastike tüpoloogias ja sellest tulenevaid nõudeid

 5. Die Dordtse Leerreëls: ’n Grammatika van geloofstaal gebore uit die nasie-staat-ideologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tanya van Wyk

  2015-09-01

  Full Text Available The grammar of faith language in the Canons of Dordt as a result of the nation-state ideology. This article aims to decipher the spirit of the notion ‘predestination’ codified in the Canons of Dordt. It reconsiders the relevance of these dogmatic propositions about predestination as a grammar of the faith language which originated in a very specific context, namely the political concerns and the religious convictions held in the uniting Dutch provinces as a nation-state. In this context Calvin’s views about predestination became instrumental to the establishment of an upcoming nationalistic ideology, based on different interpretations and perceptions of Calvin’s theology. Within the context of the Protestant Dutch resistance against the RomanCatholic Spanish-Habsburg hegemony, the Canons were formulated during the Synod of Dordrecht in 1618–1619 as a Calvinistic movement against the Remonstrants who were stigmatised as collaborators of the Spanish-Habsburg reign over the Netherlands. This article demonstrates that different receptions of Dordt heighten the dogmatic gap between the socalled liberal modernism of the Remonstrants and a strict confessionalism of neo-Calvinism which has influenced the present-day understanding of the Canons of Dordt. It is argued that the grammar of the Canons of Dordt needs to be understood against this background and the meaning of the faith language it reflects, interpreted accordingly.

 6. Palved eesti, soome ja vene keeles: grammatika pragmaatika teenistuses / Requests in Estonian, Finnish and Russian: Grammar and pragmatics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renate Pajusalu

  2014-04-01

  Full Text Available Artikkel käsitleb palvete ja küsimuste vormistamise stereotüüpe eesti, vene ja soome keeles. Materjal on kogutud küsitluste abil, milles vastajad pidid kirjutama, mida nad kirjeldatud situatsioonis ütleksid või kirjutaksid (nn diskursuse täiendamise ülesanne. Iga vaadeldava keele kohta loodi andmebaas, milles on 200 palvet. Nende alusel vaadeldakse kümmet esitatud situatsiooni võrdlevalt kolmes keeles, tuues välja nii sarnasused kui erinevused. Kokkuvõttes tehakse üldistused palvete kodeerimisel esinenud sagedamate grammatiliste vahendite (lausetüüp, verbi morfoloogiline vorm, eituse olemasolu, pöördumine sina- või teie-vormiga jm esinemise kohta eesti, soome ja vene keeles.

 7. Nominaliseeritud protsessi agent meediauudistes / Reet Kasik

  Index Scriptorium Estoniae

  Kasik, Reet, 1946-

  2006-01-01

  Ajalehe "Postimees" 2005. aasta materjalile toetudes vaadeldakse, mis tüüpi on nominalisatsioonides representeeritavad protsessid ja mis kujul on esitatud protsessi agent ehk tegija. Aluseks on võetud funktsionaalse grammatika põhimõtted.

 8. Deontiline modaalsus poliitikute arvamusartiklites / Karin Mandra

  Index Scriptorium Estoniae

  Mandra, Karin

  2008-01-01

  Lähtudes funktsionaalse grammatika põhimõtetest analüüsitakse, missuguste tegevuste ja protsesside vajalikkust poliitikud oma arvamusartiklites rõhutavad ning kuivõrd on esindatud deontiline aspekt (ehk kellele on direktiivsus suunatud)

 9. Heinrich Gösekeni sõnaraamatu seni märkamata eeskuju / Kai Tafenau

  Index Scriptorium Estoniae

  Tafenau, Kai

  2011-01-01

  Antakse ülevaade Heinrich Gösekeni enda ütlustest oma grammatika eesmärgi, sihtrühmade ja sõnastiku koostamise kohta ning otsitakse kokkupuutepunkte 1631. aastal ilmunud Jan Amos Komenský ladina keele õpikuga "Janua linguarum reserata"

 10. Kullast vilepilli voolides / Mare Müürsepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Müürsepp, Mare

  2002-01-01

  TPÜ kaugõppe üliõpilane, klassiõpetaja Kristine Niit võrdles oma diplomitöös lugemise ilminguid kahte sorti 3.-4. klassides. Pooltes klassides õpetavad õpetajad, kes usuvad, et lapsed suudavad ja tahavad ise enesele huvitavat lugemist valida, kes kasutavad lugemiselamuste kinnistamiseks mitmekesiseid võtteid, nagu vaba vestlus, rühmatöö, vastastikune arvamuslehtede lugemine, joonistamine jms. Pooltes klassides oli ametis range lugemise juht: kohustuslik nimekiri, tähtajad, lünktekstid, faktiküsimused loetu kontrollimiseks. Peamine uurimisvõte oli lugeja enesemääratluse test, autorid W. A. Henk ja S. A. Melnick.

 11. Teine muutuva keele ettekandepäev / Helle Metslang, Ilona Tragel

  Index Scriptorium Estoniae

  Metslang, Helle, 1950-

  2007-01-01

  Teisest muutuva keele ettekandepäevast Tartus, 3.11.2006. Muutuva keele ettekandepäevi korraldab ETF-i kahe grandiprojekti töörühm: "Eesti keele grammatilise süsteemi muutumine ja selle põhjused : keelemuutuste analüüs kasutuskontekstis" (Tartu Ülikool, grandihoidja Ilona Tragel) ja "Eesti keele grammatika ja sõnavara dünaamika 1990-2000. aastatel" (Tallinna Ülikool, grandihoidja Helle Metslang)

 12. Uuema tehnoloogia rakendamine võõrkeeleõppe kaugkoolituses / Ingrid Nikopensius

  Index Scriptorium Estoniae

  Nikopensius, Ingrid

  2001-01-01

  Artikkel tutvustab Tartu Ülikoolis 1998.a. okt.-dets. kestnud eesti keele algkursust vene keele baasil, mille sihtgrupiks olid Jõhvi ja Kohtla-Järve venekeelsed õpetajad. Kursuse eesmärgiks oli eesti keele sõnavara ja grammatika õpetamine igapäevase suhtlussituatsiooni tasemel ja kirjutamisoskuse arendamine lihtsamate tekstide loomiseks. Kursusel kasutati Oulu ülikooli täienduskoolituskeskuses välja töötatud veebipõhist õpikeskkonda TELSIpro (Telematic environment for Language Simulations), mis on loodud keeleõpetuse tarvis

 13. Nobelistid : süütuse rebestus ja üllatus / Vaapo Vaher

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaher, Vaapo, 1945-

  2008-01-01

  Tutvustatakse 2008. a. eesti keeles ilmunud Nobeli kirjandusauhinna laureaatide jt. teoseid: Faulkner, William. Absalom, Absalom! / tlk. Kersti Unt. Tallinn : Tänapäev, 2008 ; Dostojevski, Fjodor. Alandatud ja solvatud / tlk. Leopold Kenn. Tallinn : Eesti Raamat, 2008 ; Böll, Heinrich. Ametisõidu lõpp / tlk. Mati Sirkel. Tallinn : Varrak, 2008 ; Morrison, Toni. Dzhäss / tlk. Udo Uibo ja Krista Kaer. Tallinn : Varrak, 2008 ; Laxness, Halld̤r. Islandi kell / tlk. Arvo Alas ja Askur Alas. Tallinn : Varrak, 2008 ; Bunin, Ivan. Armastuse grammatika : [novellid] / koost. Rein Põder ; tlk. Jüri Pärni. Tallinn : Eesti Raamat, 2008

 14. Kuidas eesti keele õppijad ja kasutajad lause verbi ajavormi sobivust hindavad?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Maisla

  2011-05-01

  Full Text Available Verbi ajavormide kasutamine on üks grammatika valdkondadest, mis pakub jätkuvalt huvi teise keele omandamise uurijatele. Artiklis on vaatluse all grammatilise sobivuse hindamise testi tulemused, milles võrreldakse 96 vene ja 100 eesti emakeelega üliõpilase valikuid ülesandes, kus tuli hinnata oleviku ja kolme mineviku ajavormi sobivust eestikeelsesse lausesse skaalal sobib täpselt / sobib samuti / ei sobi. Kogutud andmeid on töödeldud SPSS-programmi abil ning statistiliste testide tulemuste põhjal selgitatud välja erinevused keelejuhtide rühmade vahel. Olulised erinevused kahe rühma vahel ilmnesid täis- ja enneminevikulise verbi sobivusele antud hinnangute vahel, kuid oleviku ja lihtmineviku sobivust on vene keelejuhid hinnanud eesti keelejuhtidega suhteliselt sarnaselt. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.06

 15. Grammatical competence of ESL teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mafisa, Palesa J.

  2002-12-01

  Full Text Available The aim of this article is to report on a study investigating the grammatical competence of English Second Language teachers in secondary schools. This study came about as a result of the widespread concern that these teachers may not always be competent enough in English. We determined the teachers’ familiarity with standard English grammar as well as their acceptance of Black South African English features. The findings indicate that teachers had problems with the grammatical structures tested and accepted some Black South African English grammatical features as correct usage. Die doel van hierdie artikel is om verslag te doen oor ‘n studie wat die grammatikale vermoë van onderwysers van Engels Tweedetaal-onderwysers in sekondêre skole gemeet het. Die studie is gedoen na aanleiding van ‘n wydverspreide besorgdheid dat onderwysers van Engels nie altyd vaardig genoeg in Engels is nie. Ons het die onderwysers se bekendheid met standaard-Engels grammatika vasgestel asook hul aanvaarding van Swart Suid-Afrikaanse Engelse grammatikale verskynsels. Die bevindinge dui aan dat onderwysers probleme het met die grammatikale strukture wat getoets is en dat hulle sekere Swart Suid-Afrikaanse Engelse grammatikale verskynsels as korrek aanvaar.

 16. Kahe keelekasutusvariandi võrdlus: morfoloogilised klassid ja klastrid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pille Eslon

  2013-10-01

  Full Text Available Kasutuspõhise keelekirjelduse väärtus grammatika jaoks seisneb võimaluses avada keelesüsteemi funktsionaalne potentsiaal, kirjeldades näiteks keelestruktuuride hierarhiat, võrreldes keelekasutusvariantide morfosüntaktilisi mustreid, keelesüsteemist ja keelekasutaja valikutest tulenevaid semantilisi ja grammatilisi kitsendusi, keelekasutuse leksikaalse ja grammatilise varieeruvuse piire. Nende esiletoomine vajab meetodeid, mis annaksid võimalikult usaldusväärseid tulemusi. Siinses uurimuses on kasutatud klasteranalüüsi. Võrreldud on eesti ilukirjandus- ja õppijakeele tekstide verbist vasakule jääva konteksti keelekasutust. Leitud on kõik kolmest üksusest koosnevad konstruktsioonid, rühmitatud need morfosüntaktilise samalaadsuse ja sageduse alusel ning kirjeldatud morfoloogiliste klastrite ja klasside hierarhiana. Klassid näitavad keelekasutuse üldiseid morfoloogilisi mustreid, klastrite alusel saab kirjeldada klasside morfoloogilise varieeruvuse piire. Konkreetsed konstruktsioonid toovad esile piiranguid klastrite leksikaalgrammatilisele varieeruvusele. Eesti ilukirjandustekstide ja keeleõppija loomingulist laadi esseede võrdlusest peaks selguma, kuidas kasutavad keelesüsteemi funktsionaalset potentsiaali emakeelekõneleja ja õppija. Analüüsi tulemused näitavad, et emakeelekõnelejad teevad optimaalseid valikuid, mis hõlmavad nii morfosüntaktilist lihtsust kui ka keerukust, nii sõnavara rikkust kui ka kinnistunud korduvkasutust. Selles osas on õppija keelekasutus nihkes, emakeelekõneleja keeletunnetuse põhjal kuidagi ebaharilik. Samas ei tähenda see, et tegu oleks vigadega. Ühelt poolt näitavad õppija kasutatud keelestruktuurid ilukirjanduskeelest avaramat varieeruvust. Teisalt tuleb selgelt esile stereotüüpsetele keelestruktuuridele tuginev lihtsustamine, morfoloogiliste klasside ja klastrite üle- ning alakasutus, sõnavara kesisus.

 17. The Lexicographic Treatment of Sublexical and Multilexical Items in a Northern Sotho Monolingual Dictionary: A Challenge for Lexicographers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Motlokwe Clifford Mphahlele

  2011-10-01

  behandel word. Een van die groter uitdagings in die samestelling van 'n beter en gebruikersgerigte Noord-Sotho- eentalige woordeboek is om subleksikale en multileksikale items as makrostrukturele elemente te behandel. By die behandeling van hierdie items word die leksikograaf met 'n hele aantal uitdagings gekonfronteer. Hierdie artikel stel moontlike maniere voor waarop subleksikale en multileksikale elemente suksesvol in 'n Noord-Sotho- eentalige woordeboek behandel kan word. Deur hierdie uitdagings in oënskou te neem, kom die skrywer met voorstelle wat leksikograwe sal help met die samestelling van 'n gebruikersvriendelike, leksikongebaseerde eentalige woordeboek wat gebrui-kers tot suksesvolle inligtingsherwinning sal lei.

  Sleutelwoorde: SUBLEKSIKALE ITEMS, MULTILEKSIKALE ITEMS, AFFIKSE, PREFI-GALE MORFEME, SUFFIGALE MORFEME, GEÏNTEGREERDE MIKROSTRUKTUUR, WOORD-GEBASEERDE BENADERING, LEMMATISERING, KOLLOKASIES, SAMESTELLINGS, KOM-PLEKSE, GROEPVOORSETSELS, VASTE UITDRUKKINGS, MORFEME, METALEKSIKOGRA-FIESE ASPEKTE, WOORDVORMINGSPROSESSE, WOORDINTERNE FUNKSIE, GEBRUIKERS-GERIGTE EENTALIGE WOORDEBOEK, GRAMMATIKA, HOMONIMIESE LEMMA, POLISE-MIESE LEMMA, DEKODERING, ENKODERING, SEMANTIESE KOMMENTAAR, SEMANTIE-SE DEURSIGTIGHEID

 18. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W.F. Wertheim

  1975-04-01

  Full Text Available - W.A.L. Stokhof, N.F. Alieva, Grammatika Indonezijskogo jazyka [Grammar of the Indonesian Language]. Akademija Nauk SSSR, Institut Vostokovedenija [USR Academy of Sciences, Institute of Oriental Studies]. Moskva 1972, 463 pp., V.D. Arakin, A.K. Ogloblin (eds. - J. Ensink, C. Hooykaas, Balinese Bauddha Brahmans. North-Holland Publishing Company, Amsterdam, London 1973. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 80. 8*, 251 pp., 8 photographs, 73 pp. of drawings, 2 folding tables. - R. Roolvink, Ernst Ulrich Kratz, Peringatan sejarah negeri Johor, Eine malaiische Quelle zur Geschichte Johors im 18. Jahrhundert. Veröffentlichungen des Ostasiatischen Seminars der Johann-Wolfgang-Goethe Universität, Fraknfurt/Main. Reihe A: Südostasienkunde, Band 3. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1973. VIII, 171 pp. 2 Maps. - A. Teeuw, Abdullah Hassan, The morphology of Malay. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1974, XIX, 242 pp. - C.H. van Nieuwenhuijsen-Riedeman, J. Boelaars, Mandobo’s tussen de Digoel en de Kao. Bijdragen tot een etnografie. Van Gorcum & Comp., Assen 1970. 260 p. - Anton Ploeg, S. Hylkema, Mannen in het draagnet. Mens- en wereldbeeld van de Nalum (Sterrengebergte. Introduced by J. van Baal. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, no 67. Martinus Nijhoff, The Hague, 1974. xvi + 479 pp., maps, plates, indexes. - Hetty Nooy-Palm, Garrett Solyom, Textiles of the Indonesian Archipelago. Asian Studies at Hawaii; no 10. The University Press of Hawaii, Honolulu 1973, IX and 51 pp., map, 32 plates in colour and black and white., Bronwen Solyom (eds. - A. Veldhuisen-Djajasoebrata, Amin Sweeney, The Ramayana and the Malay Shadow-Play. The National University of Malaysia Press, Kuala Lumpur, 1972. 464 pp. Figs. - Michael van Langenberg, Oey Hong Lee, Indonesian Government and press during guided democracy. Hull Monographs on South-East Asia, No. 4

 19. Understanding text as social practice: An exploration of the potential of systemic functional grammar to facilitate students' interpretation of media texts.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Clarence-Fincham

  2008-08-01

  Full Text Available It has frequently been claimed that Halliday's Systemic Functional Grammar (SFG is apowerful linguistic tool which facilitates analytical and interpretative skills and provides aflexible, yet structured set of analytical tools with which to interpret texts. With this claim asa backdrop, this article asks whether SFG is, in fact an appropriate analytical approach forunder-graduate students and whether it can facilitate their ability to analyse texts. Its contextis a second level course, Analysing Media Texts, offered at Natal University. Broadly framedby critical discourse analysis, it traces the development of a thirteen week module and,using student analyses for illustrative purposes, identifies pedagogical challenges anddifficulties that need to be confronted before any strong claims can be made. It is concludedthat, on the evidence of students' responses to texts analysed during this course, it is not yetpossible to make strong claims about the benefits of SFG. There is enough positiveevidence, however, to pursue the possibility that with innovative curriculum development andthe careful scaffolding and integration of concepts, SFG will be clearly shown to have anextremely important role to play.Daar is dikwels beweer dat Halliday se Sistemies-Funksionele Grammatika (SFG 'n kragtige linguistiese middel is wat analitiese en interpreterende vaardighede bevorder en 'n plooibare, dog gestruktureere stel analitiese gereedskap verskaf waarmee tekste gei"nterpreteer kan word. Met die bewering as agtergrond vra hierdie artikel of SFG inderdaad 'n toepas like analitiese benadering vir voorgraadse studente is en of dit hulle vermoe om tekste te ontleed, bevorder. Die konteks is 'n tweedejaarskursus, Analysing Media Texts, wat aan die Universiteit van Natal aangebied word. Breedweg omraam deur kritiese diskoersanalise, speur die artikel die ontwikkeling van 'n module van dertien weke na, met gebruik van studenteontledings ter illustrasie en identifiseer