WorldWideScience

Sample records for korrelation mellem genotype

 1. Grote korrels, grote voordelen

  NARCIS (Netherlands)

  Sterren, van der M.; Brand, van den H.; Alderliesten, E.

  2013-01-01

  Coppens diervoeding presenteert de babybiggenkorrel als hulpmiddel om biggen te leren eten. Het idee is even simpel als briljant: maak de korrel groter. Maar ondanks goede resultaten laat niet iedereen zich zomaar overtuigen.

 2. Lav sammenhæng mellem pelskvalitet vurderet på levende dyr og skind betyder at livdyrsvurdering ikke er den bedste metode til selektion af avlsdyr

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thirstrup, Janne Pia; Jensen, Just; Meier, Kristian

  2014-01-01

  Selektion for høj pelskvalitet og store skind foregår i praksis på levende dyr, mens prisen for skindet vurderes efter pelsning. Vores analyser viste positiv men lav korrelation mellem pelskvalitetsegenskaber vurderet på henholdsvis levende dyr og skind. Ydermere fandt vi en negativ korrelation...

 3. Sammenhaenge mellem patientens genotype og sygdommens forløb ved arvelige kraeftsygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bisgaard, Marie Luise

  2006-01-01

  largest hereditary cancer groups, namely hereditary colorectal cancer and hereditary breast (and ovarian) cancer. It is concluded that knowledge about genotype-phenotype correlations is essential in the cancer genetic clinic; otherwise, the patient tends to base decisions on personal experience......The majority of hereditary cancers demonstrate extended variation of phenotype, not only between families, but also within a particular family, who supposedly have inherited the same pathogenic mutation. The present paper reviews genotype-phenotype correlations with examples mainly from the two...

 4. Amning mellem voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dhahir, Omar

  2012-01-01

  En fatwa i Saudi Arabien om, at en kvinde kan amme en voksen mand for at undgå seksuelle forhold mellem de to.......En fatwa i Saudi Arabien om, at en kvinde kan amme en voksen mand for at undgå seksuelle forhold mellem de to....

 5. Mellem deltagelse og publikumsudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørnsen, Egil; Hansen, Louise Ejgod; Vatne, Ingrid

  2015-01-01

  Aarhus 2017 (Aarhus som europæisk kulturhovedstad). Vi undersøger, hvor-dan de positionerer sig i feltet mellem den brede deltagelsesdiskurs og den snævre publikumsudviklingsdiskurs ved at se på tre forskellige dimensioner: produkt- vs. modtagerorientering, holdnings- vs. handlingsændring og empowerment...

 6. Mellem bureaukrati og profession

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandholm, Niels; Nielsen, Ulla Søbjerg; Nielsen, Iben Husted

  2015-01-01

  Forhold mellem profession og bureaukrati undersøges med afsæt i to cases, sygeplejersker på hospital og sygehussocialrådgivere. Det empiriske materiale er fokusgruppeinterviews med to grupper af sygeplejersker og to grupper af socialrådgivere. Perspektivet er mikrosociologisk og der trækkes på an....... Et markant fund er, at mens socialrådgiverne fremstår som overvejende loyale overfor klienter, så udtrykker sygeplejerskerne en højere grad af loyalitet med organisatoriske mål og logikker....

 7. Wittgenstein mellem tro og tvivl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rigtrup, Diana

  På baggrund af filosoffen Ludwig Wittgensteins (1889-1951) dagbogsoptagelser fra 1930-erne beskriver forfatteren hans tilgang til religionen, der synes at have befundet sig på et knivsæg mellem tro og tvivl......På baggrund af filosoffen Ludwig Wittgensteins (1889-1951) dagbogsoptagelser fra 1930-erne beskriver forfatteren hans tilgang til religionen, der synes at have befundet sig på et knivsæg mellem tro og tvivl...

 8. Samarbejde mellem profession og uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birgitte Lund

  2011-01-01

  Review af resultater fra 10 års publikationer i Teaching and Teacher Education i relation til samarbejde mellem profession og uddannelse i partnerskaber og forsøgsskoleregi viser, at der er bred konsensus om, at det centrale formål er alle aktørers læring gennem bedre praktik i den primære...... konkrete samarbejder mellem profession og uddannelse; FoU, der både undersøger de resultater, der opnås gennem sådanne samarbejder, og de fremmende og hæmmende faktorer for udvikling af selve samarbejdet....

 9. Læring mellem elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Georgsen, Marianne; Davidsen, Jacob

  2010-01-01

  I denne rapport præsenteres resultater fra følgeforskningen til projektet Læring gennem Bevægelse, som er gennemført på Søndervangskolen i Hammel i perioden august 2009 - maj 2010. Projektet er gennemført i samspil mellem lærere, it-vejleder, elever og skolens ledelse. Projektets overordnede formål...

 10. Mellem brødre

  DEFF Research Database (Denmark)

  mindst betydningen af den kulturelle union, som eksisterede mellem de to lande frem til begyndelsen af 1900-tallet. Samtidig med at København i næsten 100 år vedblev at være Norges kulturelle hovedstad, spillede norske kunstnere som Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Grieg en afgørende rolle...

 11. Dataudveksling mellem CAD og CAE programmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Torben; Conrad, Finn

  2001-01-01

  Når mange forskelligartede programmer benyttes til beregninger og anden databehandling på samme modeller er det nødvendig at udveksle modellerne mellem disse forskellige programmer. Biler og skibe bliver f.eks. typisk designet i 3D CAD systemer, mens CAD modellerne herefter anvendes i andre...... dedikerede IT-systemer i forbindelse montageplanlægningen, svejseplanlægningen, robotprogrammeringen mm. der således her et behov for at udveksle CAD modellen mellem de forskellige programmer. Udveksling af information mellem forskellige programmer og systemer kræver såvel en fælles specifikation af det...

 12. Stor matematik mellem Prado og Escorial

  DEFF Research Database (Denmark)

  Booss-Bavnbek, Bernhelm

  2006-01-01

  Rapport over Den Internationale Matematikerkongres 2006: Hvad rangerer højst i 2006? Stokastik er kommet hjem. Forholdet mellem ren og anvendt matematik. Historie og didatik. Dansk synlighed - storhed eller begyndende senilitet? Udgivelsesdato: December 2006...

 13. Teamarbejde og samspillet mellem medarbejdere og organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Hans Jeppe; Jønsson, Thomas

  2008-01-01

  Gennem det seneste årti har brug af teams som en måde at organisere arbejdet på været i hastig fremmarch. Det er baggrunden for forskningsprojektet ”Team-organiseringens betydning for participation og organisatoriske relationer”, der er et multiple case-studie af seks organisationers brug af...... teamwork. Bag projektet står professor Hans Jeppe Jeppesen, cand.psych. og ph.d. Thomas Rasmussen samt adjunkt Thomas Jønsson. I denne klumme gives en forskningsbaseret introduktion til teamarbejdet og dets betydning for samspillet mellem medarbejdere og organisation. Med udgangspunkt i egen forskning...

 14. Uligevægt mellem familie og arbejdsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje, Thomas P.; Ejrnæs, Anders

  2015-01-01

  Kapitlet beskriver og diskuterer de strategier, som bliver anvendt i familiepolitikken i Danmark såvel som i udvalgte europæiske lande med det formål at sikre en bedre ligevægt mellem de krav, som stilles til forældrene i arbejdslivet og i familien i form af omsorg for børn. Kapitlet afsluttes me...... beskrivelse af en familiepolitisk typologi, og hvordan relationen mellem familie og arbejde kommer til udtryk i de forskellige europæiske velfærdsregimer....

 15. Små kvalitetsforskelle mellem offentlige og private plejecentre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjelmar, Ulf; Bhatti, Yosef; Vrangbæk, Karsten

  2016-01-01

  I en ny forskningsrapport sammenlignes kvaliteten på tværs af offentlige og private plejehjem i Danmark. Rapporten finder interessante forskelle mellem offentlige og private udbydere men konkluderer overordnet, at lighederne generelt er større end forskellene.......I en ny forskningsrapport sammenlignes kvaliteten på tværs af offentlige og private plejehjem i Danmark. Rapporten finder interessante forskelle mellem offentlige og private udbydere men konkluderer overordnet, at lighederne generelt er større end forskellene....

 16. Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Kenneth Øhlenschlæger

  Konflikten mellem Ukraine og Rusland udgør en trussel mod den internationale retsorden og dermed også hele den europæiske orden. Med henblik på at give et grundlag for at forstå omfanget af dette aspekt af konflikten behandles her lovligheden af nogle af de handlinger, som har været konfliktens...

 17. Forholdet mellem public relations og marketing som ledelsesfunktioner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James E. Grunig

  1993-09-01

  Full Text Available I forsommeren 1993 tildelte Dansk Public Relations Forening årets PR- pris til mesterkommunikatøren Lars Larsen, Jysk Sengetøjslager/Larsen Rejser. I motiveringen hedder det, at Lars Larsen hædres for "en prisvær- dig Public Relations indsats, der kan motivere til en øget anvendelse af Public Relations i den danske forretningsverden". Blandt PR-foreningens medlemmer vakte pristildelingen en vis furore; et indlæg i foreningens blad PRspektiv invendte, at Lars Larsen driver "publicity" (dvs. et reklame- værktøj - "Præcis den slags PR, som vi i mange år har arbejdet på at distancere Public Relation-begrebet fra". Lars Larsen selv sagde, at han slet ikke skelner mellem Public Relations, PR og markedsføring. Et andet indlæg i bladet argumenterede for, at det ikke længere giver mening at adskille begreberne Public Relations og markedsføring, fordi grænsen mellem det offentlige og det private ude i virkeligheden er mere og mere flydende. James Grunigs artikel, der søger at afklare forholdet mellem PR og marketing teoretisk og praktisk, er derfor brændende aktuelt, ikke mindst for PR-fagets bestræbelser på at blive anerkendt som en respek- tabel profession. Den blev præsenteret som foredrag under Grunigs Dan- marksbesøg i marts 1993, er redigeret af Kim Schrøder og oversat fra engelsk af Kenja Henriksen.

 18. Sammenhæng mellem luftvejssygdomme i den tidlige barndom og astma hos unge. International forskning, udvalgt og kommenteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, P.A.

  1994-01-01

  Referat af udenlandsk arbejde vedr. sammenhæng mellem luftvejssygdomme i tidlig barndom og senere astma. Udgivelsesdato: 1994......Referat af udenlandsk arbejde vedr. sammenhæng mellem luftvejssygdomme i tidlig barndom og senere astma. Udgivelsesdato: 1994...

 19. Link mellem autisme og MFR-vaccine er dårlig videnskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramsøy, Thomas Z.

  2010-01-01

  En meget omdiskuteret frygt for en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme er for nylig manet til jorden......En meget omdiskuteret frygt for en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme er for nylig manet til jorden...

 20. Reklamesemiotik mellem mening og virkning – komposition, kategorier og kognition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Andersen

  2004-09-01

  Full Text Available På baggrund af kognitionspsykologi og peirceansk tegnteori fremsætter artiklen et reklamesemiotisk bud på sammenhængen mellem annoncers komposition og deres virkning. Artiklen har til formål at belyse, hvorledes den trykte annonces forskellige æstetikker og kompositioner udløser for- skellige emotionelle og kognitive effekter i receptionen. Der indkredses tre receptionsmodi, der hver svarer til en bestemt annoncekompositorisk kategori. Artiklen er en videreudvikling af reklamesemiotikken, som i Dan- mark især er blevet funderet på et semiologisk grundlag. Der argumente- res for, at den semiologiske tilgang kun er delvis fyldestgørende, efter- som man her læser reklamens illustration med verbalsproget som model og derved implicit antager, at verbalsproglige og visuelle tegnsystemer har samme organisation. I modsætning til sproget mangler billedet imid- lertid den dobbelte artikulation. Artiklen forsøger at indfange disse forskel- le mellem tegnsystemer for derigennem at oparbejde et mere nuanceret blik for, i hvilket omfang forskellige reklameæstetikker faktisk udløser bestemte kognitive effekter i receptionen. Ved ’kognitive effekter’ forstås primært emotionsdannelse og inferensprocesser.

 1. Genetische Veränderungen an primären Prostatakarzinom-Biopsien in Korrelation zum klinischen Verlauf

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steiner T

  2002-01-01

  Full Text Available Die der Entstehung des Prostatakarzinoms zugrundeliegenden bzw. mit einem Progreß vergesellschafteten genetischen Veränderungen sind noch weitgehend unbekannt. Ziel der vorliegenden retrospektiven Untersuchung war die Erfassung genetischer Aberrationen an paraffineigebettetem Material primärer Prostatakarzinom-Biopsien und die Korrelation der Daten zum klinischen Verlauf. In 28 karzinomtragenden primären Prostatabiopsien wurden die Tumorareale gekennzeichnet. Nach Dissektion der Tumorzellen wurden die Proben mittels "comparative genomic hybridization" (CGH analysiert. Daten zum klinischen Verlauf der Patienten wurden erfaßt. Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 36 Monate, alle Patienten wurden hormonablativ behandelt. 11 Patienten (39 % wiesen unter laufender Therapie einen Tumorprogreß auf. In 25 (88 % der 28 untersuchten Tumorareale konnten genetische Aberrationen detektiert werden, im Mittel fanden wir 4,8 Aberrationen je Tumor. Das Verhältnis Verlust / Zugewinn betrug 1,3 / 1. Folgende chromosomale Veränderungen wurden häufig festgestellt: Verluste von 6q in 40 %; von 8p in 32 %; von 16q in 21 %; von 18q in 21 %; Zugewinne von 8q in 32 %; von 17 in 43 %. In Korrelation zum klinischen Verlauf fand sich ein Zugewinn von 8q signifikant häufiger bei Patienten, welche im Beobachtungszeitraum einen Tumorprogreß entwickelten (64 % vs. 12 %; p = 0,0001. In der primären Tumorbiopsie waren bei progredienten Patienten im Mittel 5,3, bei Patienten ohne Tumorprogreß 3,8 Aberrationen je Tumor nachzuweisen. Unsere Ergebnisse zeigen, daß Veränderungen der Chromosomen 6q, 8, 16q, 17 und 18q regelmäßig beim Prostatakarzinom auftreten. Karzinome mit klinisch ungünstigem Verlauf weisen bereits in der primären Biopsie eine hohe genetische Instabilität auf.

 2. Investeringsbeskyttelse i en kommende frihandelsaftale mellem EU og USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mouyal, Lone Wandahl

  2016-01-01

  Det traktatbaserede regime til beskyttelse af udenlandsk investering har de seneste år været genstand for kritik, der dækker over en grundlæggende juridisk problemstilling, der analyseres i artiklen som et stabilitets-fleksibilitets dilemma. Kritikken aktualiseres i forhandlingerne af en større h...... handels- og investeringsaftale mellem EU og USA, the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).......Det traktatbaserede regime til beskyttelse af udenlandsk investering har de seneste år været genstand for kritik, der dækker over en grundlæggende juridisk problemstilling, der analyseres i artiklen som et stabilitets-fleksibilitets dilemma. Kritikken aktualiseres i forhandlingerne af en større...

 3. Sammenhænge mellem arkitektur og kriminalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønlund, Bo

  2008-01-01

  Kan man forandre de sociale problemer i ghettoområder som Vollsmose og Gellerupparken ved at bygge om på husene? Eksempler fra udlandet tyder på, at man kan. I lande som Holland, Frankrig, Spanien, USA og Storbritannien sættes ind over for de sociale problemer i ghettoerne ved at gøre radikalt op...... med boligblok-arkitekturen. Kapitlet om sammenhængen mellem arkitektur og kriminalitet viser at bebyggelsesplanen og bebyggelsesudformning påvirker kriminalitet og utryghed og der gøres rede for de grundlæggende danske erfaringer om hvad der kan gøres for at reducere problemerne, herunder...

 4. Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deding, Mette; Holt, Helle

  De seneste 10 år har den gennemsnitlige lønforskel mellem kvinder og mænd ligget på ca. 20 pct. I denne antologi stiller SFI skarpt på lønforskellene mellem kvinder og mænd og på de bagvedliggende årsager. Antologien er skrevet af en række fagpersoner, der alle bidrager med en specifik vinkel på ...

 5. Kommentarer til udvalgte skatteafgørelser - Rangfølgen mellem selskabsret, skatteret og EU-ret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2016-01-01

  for filialsammenlægningens skatteretlige virkningstidspunkt i Danmark. (6) Det gør ingen forskel for dette facit, om fusionsregnskabet følger årsregnskabsloven, IAS eller IFRS. Mellem årsregnskabsloven og selskabslovgivningen har sidstnævnte forrang. Mellem IAS/IFRS og selskabslovgivningen har førstnævnte forrang, men kun...

 6. Udfordringerne fra globalisering og migration:Interaktion mellem kønslighed og kulturel mangfoldighed

  OpenAIRE

  Siim, Birte

  2008-01-01

  Globalisering og migration har forøget mamgfoldighed og uligheder inden for og mellem nationerne og har skabt nye problemer for offentlige politikker og nye behov for at regulere politiske og socio-økonomiske problemer nationalt og globalt. Artiklen behandler disse udfordringer med særlig fokus på samspillet mellem køn og mangfoldighed. Det dobbelte formål er først at nyvurdere begreber om medborgerskab, nationalitet og tilhørsforhold i lyset af lokale og globale relationer og multikulturalis...

 7. Professionalisering af ledelse i spændingsfeltet mellem bureaukrati og profession

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bévort, Frans

  2017-01-01

  , baseret på det klassiske weberske bureaukratis forestillinger om lederrollen og organisering. Profesioners konflikt med 'ledelse og Djøfisering' er således i høj grad en rivalisering mellem ligeværdige logikker og fagligheder og ikke blot en kamp mod en uforstående overmagt. En 'professionsgørelse' af...

 8. Sammenhænge mellem Produktivitet og Psykosocialt Arbejdsmiljø, SaPPA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edwards, Kasper; Møller, Niels; Kristensen, Tage Søndergård

  ledelsessystem, KPI’er og bonussystemet. Det er alene resultaterne der tæller. Til trods for dette pres, viser projektet at der er betydelig variation i psykisk arbejdsmiljø mellem centrene som korrelerer med rentabilitet. Forløbsanalyserne viser ikke entydigt, om godt psykisk arbejdsmiljø er årsagen til høj...

 9. Sammenhæng mellem fodring og gødningskonsistens hos malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bligaard, H B; Petersen, M B; Trinderup, M

  Der er mange bud på sammenhæng mellem fodringen og gødningskonsistensen base-ret på praktiske erfaringer. Blandt andet tyder erfaringerne på, at mere græs og et højt proteinindhold kan give en mere tynd gødning, hvorimod fodring med majs- og helsædsensilage kan give en mere fast gødning. Formålet...

 10. INTEGRATIV GESTALT PRAKSIS - IGP : EN RAMME FOR FORSTÅELSE AF FORHOLDET MELLEM TERAPI OG COACHING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikael Sonne

  2017-01-01

  Full Text Available Jeg vil i denne artikel præsentere gestalttilgangens teoretiske og praktiske grundstruktur. Der vil endvidere blive redegjort for, hvordan gestalttilgangens feltteori, med inspiration fra Ken Wilber’s integrale perspektivisme (Wilber 1995; 2000; 2006, kan danne grundlag for en integrativ rammesætning for forskellige psykologiske og psykoterapeutiske tilgange, samt for en forståelse af forholdet mellem terapi og coaching.

 11. Relationer mellem teori og praksis i pædagogisk og lærerfagligt arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard

  måder, og de hver af disse understøtter bestemte opfattelser af pædagogik og undervisning. Denne bog forsøger derfor give svar på, hvordan du kan forstå og omsætte relationerne mellem teori og praksis i dine pædagogiske studier og aktiviteter. Bogen giver dig viden om: • Hvordan og hvorfor teori og......Forbindelsen mellem teori og praksis er en grundlægende udfordring. Det gælder alle fag og professioner men ikke mindst for lærer- og pædagogstuderende, som netop formidler viden og som denne bog derfor adresserer. Den grundlæggende idé er, at teori og praksis kan relateres på flere forskellige...... praksis relaterer sig til hinanden som forskellige vidensformer, og hvordan disse forskellige former for viden ofte knytter sig til den kultur, som de optræder i. • Hvordan du kan analysere og syntetisere den måde, du i dit eget pædagogiske arbejde relaterer teori og praksis på, så du dermed også kan...

 12. Styrkelse af sammenhængen mellem teori og praksis inden for udvalgte samfundsvidenskabelige fag på bioanalytikeruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Lone; Neubauer, Turi; Landbo, Anne Sofie

  2016-01-01

  Projektet har undersøgt sammenhængen mellem teori og praksis inden for udvalgte samfundsvidenskabelige fag på bioanalytikeruddannelsen. Teoretisk tages udgangspunkt i Goodlads fem perspektiver på curriculumudvikling: Niveau 1 (ideologisk curriculum), niveau 2 (formelt curriculum), niveau 3 (opfat...

 13. MR imaging of gastric wall layers in vitro: correlation to the histologic wall structure; Experimentelle Darstellung der Schichten der Magenwand mittels MRT: Korrelation mit dem histologischen Wandaufbau

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lubienski, A.; Grenacher, L.; Schipp, A.; Duex, M. [Radiologische Klinik, Abt. Radiodiagnostik, Ruprecht-Karls-Univ. Heidelberg (Germany); Reith, W. [Abt. fuer Neuroradiologie der Radiologischen Universitaetsklinik, Univ. Saarland (Germany); Mechtersheimer, G. [Inst. fuer Allgemeine Pathologie, Ruprecht-Karls-Univ. Heidelberg (Germany)

  2002-04-01

  vier Magenwandschichten auf den MR-Bildern voneinander differenziert werden. Der direkte Vergleich dieser Magenwandschichten mit den korrespondierenden histologischen Schnitten ergab von lumenseitig betrachtet folgende Korrelation: 1. Schicht: intermediaeres Signal - Mukosa, 2. Schicht: hypointenses Signal - Lamina muscularis mucosae, 3. Schicht: hyperintenses Signal - Submukosa, 4. Schicht: intermediaeres Signal - Muscularis propria. Schlussfolgerungen: Magnetresonanztomographisch sichtbare Magenwandschichten wurden dem anatomischen Wandaufbau des Magens mit Erfolg zugeordnet. Damit besteht erstmals die Moeglichkeit, die Tiefeninfiltration eines Magenkarzinoms mit Hilfe hochaufgeloester MR-Aufnahmen zu beurteilen. Diese Einschaetzung gilt ausdruecklich nicht fuer die Subserosa und Serosa, da ueber die Darstellbarkeit dieser sehr variablen Wandschichten durch die MRT noch keine Aussage zu treffen ist. (orig.)

 14. Desmanthus GENOTYPES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  JOSÉ HENRIQUE DE ALBUQUERQUE RANGEL

  2015-01-01

  Full Text Available Desmanthus is a genus of forage legumes with potential to improve pastures and livestock produc-tion on clay soils of dry tropical and subtropical regions such as the existing in Brazil and Australia. Despite this patterns of natural or enforced after-ripening of Desmanthus seeds have not been well established. Four year old seed banks of nine Desmanthus genotypes at James Cook University were accessed for their patterns of seed softe-ning in response to a range of temperatures. Persistent seed banks were found to exist under all of the studied ge-notypes. The largest seeds banks were found in the genotypes CPI 78373 and CPI 78382 and the smallest in the genotypes CPI’s 37143, 67643, and 83563. An increase in the percentage of softened seeds was correlated with higher temperatures, in two patterns of response: in some accessions seeds were not significantly affected by tempe-ratures below 80º C; and in others, seeds become soft when temperature rose to as little as 60 ºC. At 80 °C the heat started to depress germination. High seed production of Desmanthus associated with dependence of seeds on eleva-ted temperatures to softening can be a very important strategy for plants to survive in dry tropical regions.

 15. Lærerarbejdet mellem konceptstyring og professionsetos - om liv og modstandsformer i skolestrukturerne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bent Olsen

  2015-10-01

  Full Text Available Artiklen følger tre lærere, der alle har set sig nødsaget til at revidere den lærergerning, de havde forberedt sig til. Deres møde med lokale og centrale styringsformer af skolen har begrænset anvendelsen af deres erhvervede kundskaber i et sådant omfang, at de enten har måttet revidere deres væren i erhvervet eller helt forlade det. De tre cases bearbejdes med udgangspunkt i de spændinger mellem individ og institution som E. Goffman og P. Bourdieu har undersøgt som tilpasnings- og modstandsformer. Artiklen behandler disse to spørgsmål: Under hvilke sociale betingelser bliver den hengivne identifikation med lærererhvervet til, hvad betinger ’ildsjælens’ investeringer i sit arbejde? Og hvad sker der med lærerens selvforståelse, når rummet for mulige mod standsformer svinder ind?Nøgleord: Lærer; modstand; afprofessionalisering; Goffman; BourdieuAbstractThe article follows three teachers, who have all felt pressured to revise the professional life they all had prepared for. Their encounters with local and central legal authorities responsible for school administration seem to have limited the exercise of their acquired skills to such an extent that they either have had to consider whether they are to remain in the profession or simply leave it. The three cases are analysed with focus on the tension involved in being an individual in an institutional setting. Contradictions of assimilation and resistance in the teachers’ lives are handled using the theoretical frameworks of E. Goffman and P. Bourdieu. The article deals with two questions: What kind of social conditions promote the devoted and highly enthusiastic professional teacher? And what happens to the teachers’ self-recognition when the scope of possible forms of resistance becomes restricted?  Keywords: Teacher; resistance; deprofessionalization; Goffman; Bourdieu

 16. De mest effektive avlsplaner kan findes ved simuleringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meier, Kristian; Sørensen, Anders Christian; Thirstrup, Janne Pia

  2014-01-01

  Selektion for høj pelskvalitet og store skind foregår i praksis på levende dyr, mens prisen for skindet vurderes efter pelsning. Vores analyser viste positiv men lav korrelation mellem pelskvalitetsegenskaber vurderet på henholdsvis levende dyr og skind. Ydermere fandt vi en negativ korrelation...

 17. Forskel i naturværdi mellem områder med og uden Japansk Pileurt, Kæmpe Pileurt og Rynket Rose i Aarhus Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steffen Larni; Madsen, Bjarke

  2015-01-01

  Invasive arter blandt andre Japansk Pileurt, Kæmpe Pileurt og Rynket Rose, har Aarhus Kommune et særligt fokus på. Vi undersøgte floristiske forskelle mellem lokaliteter med og uden de nævnte invasive plantearter. Vi fandt, at artsrigdom og naturværdi er lavere, samt en anderledes artssammensætning...

 18. Neural correlates of working memory deficits in schizophrenic patients. Ways to establish neurocognitive endophenotypes of psychiatric disorders; Neuronale Korrelate gestoerter Arbeitsgedaechtnisfunktionen bei schizophrenen Patienten. Ansaetze zur Etablierung neurokognitiver Endophaenotypen psychiatrischer Erkrankungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gruber, O. [Universitaet des Saarlandes, Klinik fuer Psychiatrie und Psychotherapie, Homburg (Saar) (Germany); Max-Planck-Institut fuer Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig (Germany); Gruber, E.; Falkai, P. [Universitaet des Saarlandes, Klinik fuer Psychiatrie und Psychotherapie, Homburg (Saar) (Germany)

  2005-02-01

  This article briefly reviews some methodological limitations of functional neuroimaging studies in psychiatric patients. We argue that the investigation of the neural substrates of cognitive deficits in psychiatric disorders requires a combination of functional neuroimaging studies in healthy subjects with corresponding behavioral experiments in patients. In order to exemplify this methodological approach we review recent findings regarding the functional neuroanatomy of distinct components of human working memory and provide evidence for selective dysfunctions of cortical networks that underlie specific working memory deficits in schizophrenia. This identification of subgroups of schizophrenic patients according to neurocognitive parameters may facilitate the establishment of behavioral and neurophysiological endophenotypes and the development of a neurobiological classification of psychiatric disorders. (orig.) [German] Dieser Beitrag befasst sich mit einigen methodischen Problemen funktionell-bildgebender Studien mit psychiatrischen Patienten, aufgrund derer die Untersuchung der neuronalen Korrelate kognitiver Defizite bei psychiatrischen Erkrankungen einer Kombination funktionell-bildgebender Studien bei gesunden Normalprobanden mit Verhaltensuntersuchungen bei Patienten bedarf. Dieser methodische Ansatz wird am Beispiel von Arbeitsgedaechtnisfunktionen erlaeutert, wobei zunaechst neuere Erkenntnisse zur funktionellen Neuroanatomie verschiedener Komponenten des menschlichen Arbeitsgedaechtnisses referiert werden. Anschliessend werden bei schizophrenen Patienten erhobene Befunde vorgestellt, die auf spezifische Stoerungen der funktionellen Integritaet neuronaler Netzwerke mit Arbeitsgedaechtnisfunktionen hinweisen. Die damit verbundene Identifikation von Subgruppen schizophrener Patienten koennte zur Etablierung verhaltensneurophysiologisch definierter Endophaenotypen psychiatrischer Stoerungsbilder fuehren und die Entwicklung einer neurowissenschaftlich

 19. Studerendes mulighed for opnåelse af kompetence til udvikling af professionen i positionen mellem central styring og decentral autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dau, Susanne

  Dette paper bygger på et casestudie af implementeringen af blended læring i to professionsuddannelser ved University College Nord i Danmark. I paperet afdækkes studerendes udfordringer i positionen mellem central styring og decentral autonomi: 1) På den ene side de ydre styringsbetingelser, og...... kompetencemål skal de studerendes opnå selvstyret læring for at kvalificere sig til kommende profession, videreuddannelse, livslang læring og professionsudvikling. Denne kvalificering kan være i risiko for at blive undergravet af den centrale styring. På baggrund heraf undersøges problemstillingen: Hvordan......, praktikken og de studerendes fremtidige professionspraksis. Det anbefales, at der arbejdes både centralt og decentralt med at minimere de studerendes dilemmaposition mellem central styring og autonomi til gavn for samfundet og brugerne af de professionelles ydelser....

 20. Studerende mulighed for opnåelse af kompetence til udvikling af professionen i positionen mellem central styring og decentral autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dau, Susanne

  Dette paper bygger på et casestudie af, hvordan blended læring implementeres i to professionsuddannelser ved University College Nord i Danmark. Denne forskning afslører studerendes udfordringer mellem central styring og decentral autonomi: 1) På den ene side de ydre styringsbetingelser, og kravet...... kompetencemål skal de studerendes opnå selvstyret læring for at kvalificere sig til kommende profession, videreuddannelse, livslang læring og professionsudvikling. Denne kvalificering kan være i risiko for at blive undergravet af den centrale styring. På baggrund heraf undersøges problemstillingen: Hvordan...... studerendes fremtidige professionspraksis. Det anbefales, at der arbejdes både centralt og decentralt med at minimere de studerendes dilemmaposition mellem central styring og autonomi til gavn for samfundet og brugerne af de professionelles ydelser....

 1. Adelskultur og herregårdsjagt i tiden mellem Junigrundloven og Lensafløsningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesper Laursen

  2011-06-01

  ære inkluderet i et sådant netværk af godsbesiddere, som byttede jagt med hinanden. De tætte relationer godserne imellem var i nogen grad familiebetingede, men de afspejler også jagtens betydning som standsmæssig manifestation af adelig eksklusivitet og sammenhold.En gennemgang af udvalgte jagtentusiasters personlige jagtjournaler viser med al ønskelig tydelighed, at jagterne lagde beslag på en stor del af deres tid. De mest ihærdige kunne på årsbasis være af sted hver tredje eller hver fjerde dag, og foruden jagterne på egne revirer gjaldt det i efterårssæsonen deltagelse i talrige klapjagter på andre herregårde.Herskabsjagternes uovertrufne eksponeringsmuligheder bevirkede, at de blev tillagt stor betydning også blandt godsbesiddere, som normalt ikke selv gik på jagt. Selv i disse tilfælde fik jagten ofte en fremtrædende rolle i det herskabelige liv og blev anset for at være en absolut nødvendighed i samspillet med standsfæller og kongehus.Med spektakulære landskabelige iscenesættelser af masseskyderi af fasaner bliver det meget tydeligt, at jagterne ikke alene er udtryk for, hvad Veblen karakteriserer som iøjnefaldende fritid og forbrug, men at de også er et klart vidnesbyrd om det element af ødselhed, der ifølge Veblen som regel vil være forbundet med demonstrativ fritids- og forbrugsudfoldelse.Mange historieladede tiltag på jagtens område vidner sammenholdt med landadelens øvrige tilbøjeligheder til at tage historien til indtægt for sin gøren og laden – herunder opførelse af hovedbygninger i historicistiske stilarter – om standens behov for at påkalde sig fordums tider, da konge og adel regerede i fællesskab og dermed måske også legitimere den symbiose, der var mellem godsejerregeringer og kongehus i sidste halvdel af 1800-tallet. Som Veblen påpeger, er fritidsklassen nemlig bl.a. kendetegnet derved, at den er skærmet mod presset fra de stadige forandringer i det moderne samfund, og den er derfor i stand til at fastholde et

 2. MRT des Pankreas: Radiologisch-pathologische Korrelation

  NARCIS (Netherlands)

  Helmberger, T.; Holzknecht, N.; Gauger, J.; Beuers, U.; Reiser, M.

  1996-01-01

  The typical MRI features of the most common pancreatic diseases, such as pancreatitis and adenocarcinoma of the pancreas, have been established. However, even in these common pancreatic disorders, MRI correlation with the underlying pathology is limited for clinical reasons. We emphasize

 3. Kollegial coaching mellem sygeplejersker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly, Asbjørn; Høeg, Bettina

  2007-01-01

  Artiklen henvender sig til afdelingssygeplejersker med interesse for coaching. Hovedbudskabet er, at kollegial coaching tilbyder en ramme, hvor det er muligt at få udviklet et sprog for ledelse. I artiklen defineres coaching ind i en sygeplejekontekst, og to afdelingssygeplejersker fra Vejle...... Sygehus fortæller om deres erfaringer med kollegial coaching....

 4. Mellem lovregulering og frivillighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mailand, Mikkel

  Dette notat analyserer Corporate Social Responsibility (CSR) og Virksomhedernes Sociale Engagement i tre lande. Herunder diskuteres rammebetingelsernes betydning herfor.  Diskussionen om frivillighed eller tvang er central i CSR-debatten. Analysen i notatet viser, at aktørerne i ingen af de tre...

 5. Mellem historie- og krigsvidenskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen Schøning, Anna Sofie

  2016-01-01

  history was used to establish national and organisational identity. In the 1880s, military history was used as a means to find, explain and apply universal principles of war and, in the 1910s, military history should be used as a means to gain general insight that could potentially lead to a better......The article investigates how military history was taught as part of the Danish higher officer education from 1830 to 1920 and how the subject was affected by developments in academic history and the science of war. It argues that military history, as it was taught in the formal officer education......, could not be seen solely as a historic subject but also as a subject under the influence of the discipline of military science. Three very different understandings of how military history can contribute to higher officer education are shown through the analysis of textbooks. In the 1830s military...

 6. Mellem medicin og moral

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Sidsel

  2002-01-01

  Den dødsdømte Peder Worms sidste tid før skafottet i 1830'ernes København set ud en medicinsk synsvinkel repræsteret ved fængselslægen og frenologen (kraniesamleren) Carl Otto og en teologisk synsvinkel set ud fra fængselslægen og rationalisten C.F. Visbye og dennes samtaler med fangen....

 7. Mellem kommunikation og kreativitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksson, Birgit

  2014-01-01

  Den franske filosof og kunstteoretiker Yves Michaud har argumenteret for, at moderniteten er karakteriseret ved tre utopier: Utopien om demokratisk medborgerskab, arbejdets utopi og kunstens utopi. Kunstens utopi sporer han tilbage til Immanuel Kants æstetik og hans forestilling om, at vi i...

 8. Mellem engagement og afmagt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahrenkiel, Annegrethe; Nielsen, Birger Steen; Schmidt, Camilla

  Bogen præsenterer resultaterne fra udviklings- og forskningsprojektet "BUPL-tillidsrepræsentanten. Nye udfordringer - nye svar". Den giver et fyldigt indblik i tillidsrepræsentanternes arbejde, deres engagement, vanskeligheder og forhåbninger. På baggrund af et større værkstedsarbejde fremlægges...

 9. Mellem kontrol og afmagt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Lena

  2015-01-01

  Sociale netværkssider som Facebook og Twitter er blevet en fast del af politikernes kommunikationsrepertoire, og således er journalister begyndt at monitorere platformene for nyhedsscoops, hvilket har skabt en ny kilde til den politiske journalistik: politikernes opdateringer. Formålet med...

 10. Mellem 'arkitekturen' og kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Terri

  2009-01-01

  I forbindelse med det internationale klimatopmøde COP15 i København har Kunstakademiets Arkitektskoles Institut for Teknologi og Institut for Planlægning i samarbejde med arkitekten Philippe Rahm, forskere og studerende sat fokus på arkitekturens rolle i klimadebatten. Udstillingen Klima og...

 11. Mellem lidelse og livsduelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Den psykiske lidelse i det moderne samfund er i det væsentlige et udtryk for vanskeligheder med de sociale og kulturelle krav om funktionel livstilpasning. Der præsenteres en anderledes og mere konstruktiv indgang til forståelse af liv og lidelse i vores samtid, der er funderet i et begreb om liv...

 12. Retskrivningsordbog mellem to stole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tarp, Sven

  2013-01-01

  In November 2012, the fourth edition of the official Danish orthographic dictionary, Retskrivningsordbogen, was published by the Danish Language Board which, according to national law, is authorised to establish the official Danish orthography and publish its decisions in the form of a dictionary......, now available in both a printed and an electronic version. In order to be high quality, a work of this sort requires knowledge of language policy and linguistics, on the one hand, and lexicography, on the other hand. The article analyses the Retskrivningsordbogen exclusively from the point of view...... as the new information technologies, especially with a view to developing the electronic version which should no longer be conceived as a copy of its printed counterpart but as a user-friendly extension with more lemmata and additional data....

 13. Mellem Detroit og Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Lars K.

  2013-01-01

  Danmark var et af de første steder, man producerede Ford i Europa – fra 1919 på Nørrebro – og det blev hurtigt en succes. Sidenhen tvang danske arbejdere verdens største bilproducent til at acceptere »den danske model«. Dog kun for en tid.......Danmark var et af de første steder, man producerede Ford i Europa – fra 1919 på Nørrebro – og det blev hurtigt en succes. Sidenhen tvang danske arbejdere verdens største bilproducent til at acceptere »den danske model«. Dog kun for en tid....

 14. APOE Genotyping, Cardiovascular Disease

  Science.gov (United States)

  ... Resources For Health Professionals Subscribe Search APOE Genotyping, Cardiovascular Disease Send Us Your Feedback Choose Topic At a ... help understand the role of genetic factors in cardiovascular disease . However, the testing is sometimes used in clinical ...

 15. Radiosensitivity of fingermillet genotypes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raveendran, T S; Nagarajan, C; Appadurai, R; Prasad, M N; Sundaresan, N [Tamil Nadu Agricultural Univ., Coimbatore (India)

  1984-07-01

  Varietal differences in radiosensitivity were observed in a study involving 4 genotypes of fingermillet (Eleusine coracana (Linn.) Gaertn.) subjected to gamma-irradiation. Harder seeds were found to tolerate a higher dose of the mutagen.

 16. Common genotypes of hepatitis B virus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Idrees, M.; Khan, S.; Riazuddin, S.

  2004-01-01

  Objective: To find out the frequency of common genotypes of hepatitis-B virus (HBV). Subjects and Methods: HBV genotypes were determined in 112 HBV DNA positive sera by a simple and precise molecular genotyping system base on PCR using type-specific primers for the determination of genotypes of HBV A through H. Results: Four genotypes (A,B,C and D) out of total eight reported genotypes so far were identified. Genotypes A, B and C were predominant. HBV genotype C was the most predominant in this collection, appearing in 46 samples (41.7%). However, the genotypes of a total of 5 (4.46%) samples could not be determined with the present genotyping system. Mixed genotypes were seen in 8(7.14% HBV) isolates. Five of these were infected with genotypes A/D whereas two were with genotypes C/D. One patient was infected with 4 genotypes (A/B/C/D). Genotype A (68%) was predominant in Sindh genotype C was most predominant in North West Frontier Province (NWFP) (68.96) whereas genotype C and B were dominant in Punjab (39.65% and 25.86% respectively). Conclusion: All the four common genotypes of HBV found worldwide (A,B,C and D) were isolated. Genotype C is the predominant Genotypes B and C are predominant in Punjab and N.W.F.P. whereas genotype A is predominant in Sindh. (author)

 17. HBV genotypic variability in Cuba.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen L Loureiro

  Full Text Available The genetic diversity of HBV in human population is often a reflection of its genetic admixture. The aim of this study was to explore the genotypic diversity of HBV in Cuba. The S genomic region of Cuban HBV isolates was sequenced and for selected isolates the complete genome or precore-core sequence was analyzed. The most frequent genotype was A (167/250, 67%, mainly A2 (149, 60% but also A1 and one A4. A total of 77 isolates were classified as genotype D (31%, with co-circulation of several subgenotypes (56 D4, 2 D1, 5 D2, 7 D3/6 and 7 D7. Three isolates belonged to genotype E, two to H and one to B3. Complete genome sequence analysis of selected isolates confirmed the phylogenetic analysis performed with the S region. Mutations or polymorphisms in precore region were more common among genotype D compared to genotype A isolates. The HBV genotypic distribution in this Caribbean island correlates with the Y lineage genetic background of the population, where a European and African origin prevails. HBV genotypes E, B3 and H isolates might represent more recent introductions.

 18. HBV Genotypic Variability in Cuba

  Science.gov (United States)

  Loureiro, Carmen L.; Aguilar, Julio C.; Aguiar, Jorge; Muzio, Verena; Pentón, Eduardo; Garcia, Daymir; Guillen, Gerardo; Pujol, Flor H.

  2015-01-01

  The genetic diversity of HBV in human population is often a reflection of its genetic admixture. The aim of this study was to explore the genotypic diversity of HBV in Cuba. The S genomic region of Cuban HBV isolates was sequenced and for selected isolates the complete genome or precore-core sequence was analyzed. The most frequent genotype was A (167/250, 67%), mainly A2 (149, 60%) but also A1 and one A4. A total of 77 isolates were classified as genotype D (31%), with co-circulation of several subgenotypes (56 D4, 2 D1, 5 D2, 7 D3/6 and 7 D7). Three isolates belonged to genotype E, two to H and one to B3. Complete genome sequence analysis of selected isolates confirmed the phylogenetic analysis performed with the S region. Mutations or polymorphisms in precore region were more common among genotype D compared to genotype A isolates. The HBV genotypic distribution in this Caribbean island correlates with the Y lineage genetic background of the population, where a European and African origin prevails. HBV genotypes E, B3 and H isolates might represent more recent introductions. PMID:25742179

 19. Echinococcus granulosus genotypes in Iran

  Science.gov (United States)

  Sharafi, Seyedeh Maryam; Rostami-Nejad, Mohammad; Moazeni, Mohammad; Yousefi, Morteza; Saneie, Behnam; Hosseini-Safa, Ahmad

  2014-01-01

  Hydatidosis, caused by Echinococcus granulosus is one of the most important zoonotic diseases, throughout most parts of the world. Hydatidosis is endemic in Iran and responsible for approximately 1% of admission to surgical wards. There are extensive genetic variations within E. granulosus and 10 different genotypes (G1–G10) within this parasite have been reported. Identification of strains is important for improvement of control and prevention of the disease. No new review article presented the situation of Echinococcus granulosus genotypes in Iran in the recent years; therefore in this paper we reviewed the different studies regarding Echinococcus granulosus genotypes in Iran. PMID:24834298

 20. Transforming microbial genotyping: a robotic pipeline for genotyping bacterial strains.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brian O'Farrell

  Full Text Available Microbial genotyping increasingly deals with large numbers of samples, and data are commonly evaluated by unstructured approaches, such as spread-sheets. The efficiency, reliability and throughput of genotyping would benefit from the automation of manual manipulations within the context of sophisticated data storage. We developed a medium- throughput genotyping pipeline for MultiLocus Sequence Typing (MLST of bacterial pathogens. This pipeline was implemented through a combination of four automated liquid handling systems, a Laboratory Information Management System (LIMS consisting of a variety of dedicated commercial operating systems and programs, including a Sample Management System, plus numerous Python scripts. All tubes and microwell racks were bar-coded and their locations and status were recorded in the LIMS. We also created a hierarchical set of items that could be used to represent bacterial species, their products and experiments. The LIMS allowed reliable, semi-automated, traceable bacterial genotyping from initial single colony isolation and sub-cultivation through DNA extraction and normalization to PCRs, sequencing and MLST sequence trace evaluation. We also describe robotic sequencing to facilitate cherrypicking of sequence dropouts. This pipeline is user-friendly, with a throughput of 96 strains within 10 working days at a total cost of 200,000 items were processed by two to three people. Our sophisticated automated pipeline can be implemented by a small microbiology group without extensive external support, and provides a general framework for semi-automated bacterial genotyping of large numbers of samples at low cost.

 1. På kanten mellem to verdener

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Bent

  2008-01-01

    Kunst og Videnskab bliver af de fleste betragtet som to adskilte verdener, men alligevel er de jo bundet til den samme virkelighed. Hvad sker der, når disse verdener mødes og sammen forsøger at indfange det hyperkomplekse samfund?  Hvordan skal vi rubricere samarbejder, der går på tværs af vante...

 2. Læring mellem elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Jacob; Georgsen, Marianne

  I denne rapport tilbyder vi et indblik i det gennemførte projekt, og forfatterne har valgt nogle forhold ud, som belyses og diskuteres, mens andre ikke berøres eller diskuteres nævneværdigt i denne rapport. Det skyldes blandt andet projektets mange facetter, som dækker både læring, teknologi, pæd...

 3. Resiliens mellem individ og livsform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Martin David

  2016-01-01

  and production, it is suggested to apply a household/family model. The household/family model outlines that positive social reproduction and production, including real and productive values, potentially creates an essential bond between viable household, family, work, socialisation, and network based communities......, resulting in socially, economically, mentally, and ecologically sustainable survival of families and livelihoods over generations. Furthermore, it is stressed that serious fallacies will occur if resilience is solely understood and explained in terms of individual resources and characteristics. Nonetheless......In this paper it is demonstrated how the understanding of resilience is enhanced and shaped when using the concepts of oikos (the Greek word for household) and life-modes. Instead of applying a rather problematic welfare capitalism model, which partially provides a negative social reproduction...

 4. Sygepleje mellem pakker og personer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandholm Larsen, Niels

  2010-01-01

  og af problemer med at rekruttere og fastholde sundhedsfaglig arbejdskraft. Som følge af demografiske ændringer antages særligt behandling og rehabilitering af kronisk syge ældre at udgøre et voksende indsatsområde. Sygeplejerskernes faglige organisation har været aktiv i etablering af kommunale...

 5. Rumsansning mellem vane og oplevelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reeh, Henrik

  2004-01-01

  Walter Benjamin, Steen Eiler Rasmussen, arkitektur, sansning, vane, taktilitet, oplevelse, erfaring, Rom......Walter Benjamin, Steen Eiler Rasmussen, arkitektur, sansning, vane, taktilitet, oplevelse, erfaring, Rom...

 6. Vikarer mellem fleksibilitet og sikkerhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Søren Kaj

  2007-01-01

  Flexicurity dukkede først op i Holland, og her var der fra start af fokus på ansatte i ‘atypisk' beskæftigelse - det vil sige vikarer, tidsbegrænset ansatte og deltidsansatte. Spørgsmålet blev, i hvilket omfang disse fleksible ansættelsesforhold blev fulgt af en høj sikkerhed i forhold til løn- og...... ansættelsesvilkår. Det er en markant forskellighed i forhold til den danske flexicurity diskussion, hvor der har været fokus på, hvordan den ‘normale' ansættelsesforhold både er fleksibelt på grund af liberale ansættelses- og afskedigelsesregler og sikkert på grund af en relativt høj understøttelse ved ledighed og...... den aktive arbejdsmarkedspolitik. Inspireret af den hollandske tilgang til flexicurity vil det i denne artikel blive diskuteret, om vikarer på det danske arbejdsmarked er omfattet af flexicurity. Yderligere vil det blive diskuteret, hvorfor andelen af vikarer på det danske arbejdsmarked vokser markant...

 7. Mellem musik, litteratur og oplysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Morten

  2015-01-01

  Michelsen har fokus på mellemkrigstiden og specielt blik for de radiofoniske genrer i en mere generel diskussion. Formålet er at opstille en samlet typologi for mellemkrigstidens genrer for at kunne kode de enkelte udsendelser i en database. Michelsen opstiller tre hovedkategorier: udsendelser ba...

 8. Kunstneren mellem kald og afkald

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sapiro, Gisèle

  2008-01-01

  Oversættelse af artiklen "La Vocation artistique entre don et don de soi" fra Actes de la recherche en sciences sociales, nr. 168, juni 2007, s. 4-11......Oversættelse af artiklen "La Vocation artistique entre don et don de soi" fra Actes de la recherche en sciences sociales, nr. 168, juni 2007, s. 4-11...

 9. Kampen mellem arbejdsliv og privatliv

  OpenAIRE

  Sonne, Magnus; Mogensen, Michelle Busk; Falck-Jensen, Mikkel Søren

  2016-01-01

  The phrase “work hard, play hard” has got a nice ring to it, but is it truly that simple? Being able to find the right work-life-balance is crucial to the individual worker and his/her well-being. If this balance is absent, the worker will for example be prone to stress and maybe even depression. Our project revolves around the different factors and problems, which are influencing the individual in his/her work-life-balance, and how this balance is reachable. How we came about this was by usi...

 10. Elevplanen mellem refleksion og kontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejsler, John

  2007-01-01

    Med elevplanen som eksempel vises i dette kapitel, hvorledes en ny social teknologi finder sin form og plads i skolen. Det påvises, at dette langt fra er en proces, som kan isoleres til skolen. Ved at inddrage så forskelligartet materiale som lovbekendtgørelser, ministerkronikker, fagblade for ...

 11. Transfer mellem uddannelse og arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgren, Bjarne

  Rapporten sammenfatter eksisterende forskning om faktorer, der bidrager til transfer, altså faktorer som bidrager til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende anvendes i en arbejdssituation. Forskningsoversigten præsenterer emririsk funderede resultater om, hvad vi ved om transfer. Den t...

 12. Samspillet mellem korrosion og udmattelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maahn, Ernst Emanuel

  1999-01-01

  Reactions between metal and environment can influence crack initiation as well as crack growth under fatigue by several mechanisms. Active corrosion allways accel-lerate the crack initiation while the creation of stable passi-ve film under same circumstances can delay fatigue crack initiation....... Crack growth can be accellerated by anodic dissolution, but very often the accellerated effect is connected to hydrogen embrittlement due to hydrogen uptake from a cathodic proces.Compared to crack growth rate in air it is assumed that the increased rate seen for steel in sea water under cathodic...... protection is due to hydrogen embrittlement, while the increased rate found for steel in district heating water can be explained by the combined action from anodic dissolution and hydrogen uptake in the steel....

 13. Krydsfeltet mellem design og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Poul Rind

  2011-01-01

  There are several different perceptions of the meaning of the term design thinking. In this article, Poul Rind Christensen, who was the head of research at the Kolding School of Design until August 2011, discusses the concept and its importance to companies.......There are several different perceptions of the meaning of the term design thinking. In this article, Poul Rind Christensen, who was the head of research at the Kolding School of Design until August 2011, discusses the concept and its importance to companies....

 14. Relationer mellem familievirksomheder betaler sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hollensen, Svend; Boyd, Britta

  2011-01-01

  This paper focuses on the international joint venture formation process of family businesses. The reason behind Danfoss’ decision to cooperate with two competing family businesses in Japan and China as well as two nonfamily businesses in Canada and Great Britain will be analysed. In-depth qualita...... the formation process, including competences and cultures. The study indicates which core competences of a family business matter when cooperating in equal split joint ventures. Implications for family business owners and ideas for future research are discussed.......This paper focuses on the international joint venture formation process of family businesses. The reason behind Danfoss’ decision to cooperate with two competing family businesses in Japan and China as well as two nonfamily businesses in Canada and Great Britain will be analysed. In...

 15. Balancen mellem bricolage og innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fuglsang, Lars

  2008-01-01

  hoc innovation” (Gallouj and Weinstein 1997), ” a posteriori recognition of innovation” (Toivonen et al. 2007) og ”bricolage” (se fx Styhre 2008) er meget relevante i analysen af udviklingsprocesser i offentlige institutioner. Disse begreber peger samtidig på en mere praksisbaseret forståelse af...

 16. Mellem kvalitetsstandarder og klinisk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Marie Henriette

  2014-01-01

  , so-called kvalitetskoordinatorer, contributed to organisationsændringer i meeting between styringsinitiativer and local Klinisk practice. Konkret shows analysis how kvalitetsstandarder can become et strategically omdrejningspunkt i knytte Klinisk Personale og leadership together across......Ledelse i sundhedsvæsenet is area in which has been great forskningsmæssig attention - including problematiseringen of how the leadership udøves between Nationalt formulerede styringsinitiativer and sundhedsprofessionernes strategies to preserve their autonomi and vidensmonopol. There has led...... to the development of begreber such as hybridledere and hybrid professioner as categories, der formar integrate styringsinitiativernes tools and logikker with respectively academic leadership and sundhedsprofessionernes grundkompetencer. Jeg This article is purpose skruestik, how to a new Aktor in Danish hospitaler...

 17. Relationen mellem endometriose og ovariecancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nyhøj, Lene; Mathiesen, Rikke; Jochumsen, Kirsten Marie

  2010-01-01

  The objective of this study was to review the literature concerning the possible link between endometriosis and ovarian cancer, and to highlight common aetiological factors. The aetiology for both diseases seems to be multifactorial. Hormonal, genetic and immunologic factors seem to play a role....... With a twofold increased risk of developing ovarian cancer in patients with endometriosis in general and a further fourfold increased risk for high risk endometriosis patients with infertility, the findings seem relevant and should be kept in mind when encountering and treating patients with endometriosis....

 18. Mellem moralsk panik og hverdagsjoints

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asmussen, Vibeke; Moesby-Johansen, Cecilie

  2004-01-01

  Fra midten af 1990'erne er der skudt en række hashklubber op i Danmark. Overordnet er der to slags klubber: salgssteder og væresteder. De første klubber er udelukkende organiseret om salget af hash, mens de andre er klubber, hvor man både kan købe hashen og opholde sig på stedet for at deltage i ...

 19. Industriarbejdere mellem tradition og forandring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Caraker, Emmett

  Eksisterer det klassiske arbejderkollektiv, på hvilke betingelser og hvorfor? Det er denne afhand-lings problemstilling. Undersøgelsen foregår i 2 industrivirksomheder, og i alt 80 industriarbejdere er interviewet. I den ene case møder industriarbejderne efter en virksomhedsoverdragelse ledelsens...

 20. De uhørte stemmer: En undersøgelse af skolehjemsamarbejdet mellem forældre af somalisk afstamning og lærere i den danske folkeskole. Ph.d. forsvarsforelæsning d. 12.12.14

  DEFF Research Database (Denmark)

  Matthiesen, Noomi Christine Linde

  2018-01-01

  Denne artikel er en revideret udgave af ph.d. forsvaret af afhandlingen ”Voices of the Unheard. Home-school collaboration between Somali diaspora parents and teachers in Danish public schools.” (Matthiesen, 2014). Afhandlingen udforsker skole-hjem-samarbejdet mellem lærere i folkeskolen og forældre...

 1. FTO genotype and weight loss

  DEFF Research Database (Denmark)

  Livingstone, Katherine M; Celis-Morales, Carlos; Papandonatos, George D

  2016-01-01

  : Ovid Medline, Scopus, Embase, and Cochrane from inception to November 2015. ELIGIBILITY CRITERIA FOR STUDY SELECTION: Randomised controlled trials in overweight or obese adults reporting reduction in body mass index, body weight, or waist circumference by FTO genotype (rs9939609 or a proxy) after...

 2. FTO genotype and weight loss

  DEFF Research Database (Denmark)

  Livingstone, Katherine M; Celis-Morales, Carlos; Papandonatos, George D

  2016-01-01

  OBJECTIVE: To assess the effect of the FTO genotype on weight loss after dietary, physical activity, or drug based interventions in randomised controlled trials. DESIGN: Systematic review and random effects meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. DATA SOURC...

 3. Hepatitis C Virus: Virology and Genotypes

  KAUST Repository

  Abdelaziz, Ahmed

  2017-01-01

  Hepatitis C virus (HCV) is a major causative agent of chronic liver disease worldwide. HCV is characterized by genetic heterogeneity, with at least six genotypes identified. The geographic distribution of genotypes has shown variations in different

 4. Genotype x environment interaction and optimum resource ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... x E) interaction and to determine the optimum resource allocation for cassava yield trials. The effects of environment, genotype and G x E interaction were highly significant for all yield traits. Variations due to G x E interaction were greater than those due to genotypic differences for all yield traits. Genotype x location x year ...

 5. Genetic Divergence in Sugarcane Genotypes

  OpenAIRE

  Tahir, Mohammad; Rahman, Hidayatur; Gul, Rahmani; Ali, Amjad; Khalid, Muhammad

  2012-01-01

  To assess genetic divergence of sugarcane germplasm, an experiment comprising 25 sugarcane genotypes was conducted at Sugar Crops Research Institute (SCRI), Mardan, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, in quadruple lattice design during 2008-09. Among the 14 parameters evaluated, majority exhibited significant differences while some showed nonsignificant mean squares. The initial correlation matrix revealed medium to high correlations. Principal Component Analysis (PCA) showed that there were two pr...

 6. Decoding noises in HIV computational genotyping.

  Science.gov (United States)

  Jia, MingRui; Shaw, Timothy; Zhang, Xing; Liu, Dong; Shen, Ye; Ezeamama, Amara E; Yang, Chunfu; Zhang, Ming

  2017-11-01

  Lack of a consistent and reliable genotyping system can critically impede HIV genomic research on pathogenesis, fitness, virulence, drug resistance, and genomic-based healthcare and treatment. At present, mis-genotyping, i.e., background noises in molecular genotyping, and its impact on epidemic surveillance is unknown. For the first time, we present a comprehensive assessment of HIV genotyping quality. HIV sequence data were retrieved from worldwide published records, and subjected to a systematic genotyping assessment pipeline. Results showed that mis-genotyped cases occurred at 4.6% globally, with some regional and high-risk population heterogeneities. Results also revealed a consistent mis-genotyping pattern in gp120 in all studied populations except the group of men who have sex with men. Our study also suggests novel virus diversities in the mis-genotyped cases. Finally, this study reemphasizes the importance of implementing a standardized genotyping pipeline to avoid genotyping disparity and to advance our understanding of virus evolution in various epidemiological settings. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 7. Applications of blood group genotyping

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariza A. Mota

  2006-03-01

  Full Text Available Introduction: The determination of blood group polymorphism atthe genomic level facilitates the resolution of clinical problemsthat cannot be addressed by hemagglutination. They are useful to(a determine antigen types for which currently available antibodiesare weakly reactive; (b type patients who have been recentlytransfused; (c identify fetuses at risk for hemolytic disease of thenewborn; and (d to increase the reliability of repositories of antigennegative RBCs for transfusion. Objectives: This review assessedthe current applications of blood group genotyping in transfusionmedicine and hemolytic disease of the newborn. Search strategy:Blood group genotyping studies and reviews were searched ingeneral database (MEDLINE and references were reviewed.Selection criteria: All published data and reviews were eligible forinclusion provided they reported results for molecular basis ofblood group antigens, DNA analysis for blood group polymorphisms,determination of fetal group status and applications of blood groupgenotyping in blood transfusion. Data collection: All data werecollected based on studies and reviews of blood grouppolymorphisms and their clinical applications.

 8. Grain yield stability of early maize genotypes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chitra Bahadur Kunwar

  2016-12-01

  Full Text Available The objective of this study was to estimate grain yield stability of early maize genotypes. Five early maize genotypes namely Pool-17, Arun1EV, Arun-4, Arun-2 and Farmer’s variety were evaluated using Randomized Complete Block Design along with three replications at four different locations namely Rampur, Rajahar, Pakhribas and Kabre districts of Nepal during summer seasons of three consecutive years from 2010 to 2012 under farmer’s fields. Genotype and genotype × environment (GGE biplot was used to identify superior genotype for grain yield and stability pattern. The genotypes Arun-1 EV and Arun-4 were better adapted for Kabre and Pakhribas where as pool-17 for Rajahar environments. The overall findings showed that Arun-1EV was more stable followed by Arun-2 therefore these two varieties can be recommended to farmers for cultivation in both environments.

 9. Heterogeneous recombination among Hepatitis B virus genotypes.

  Science.gov (United States)

  Castelhano, Nadine; Araujo, Natalia M; Arenas, Miguel

  2017-10-01

  The rapid evolution of Hepatitis B virus (HBV) through both evolutionary forces, mutation and recombination, allows this virus to generate a large variety of adapted variants at both intra and inter-host levels. It can, for instance, generate drug resistance or the diverse viral genotypes that currently exist in the HBV epidemics. Concerning the latter, it is known that recombination played a major role in the emergence and genetic diversification of novel genotypes. In this regard, the quantification of viral recombination in each genotype can provide relevant information to devise expectations about the evolutionary trends of the epidemic. Here we measured the amount of this evolutionary force by estimating global and local recombination rates in >4700 HBV complete genome sequences corresponding to nine (A to I) HBV genotypes. Counterintuitively, we found that genotype E presents extremely high levels of recombination, followed by genotypes B and C. On the other hand, genotype G presents the lowest level, where recombination is almost negligible. We discuss these findings in the light of known characteristics of these genotypes. Additionally, we present a phylogenetic network to depict the evolutionary history of the studied HBV genotypes. This network clearly classified all genotypes into specific groups and indicated that diverse pairs of genotypes are derived from a common ancestor (i.e., C-I, D-E and, F-H) although still the origin of this virus presented large uncertainty. Altogether we conclude that the amount of observed recombination is heterogeneous among HBV genotypes and that this heterogeneity can influence on the future expansion of the epidemic. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 10. Hepatitis C virus genotypes in Myanmar.

  Science.gov (United States)

  Win, Nan Nwe; Kanda, Tatsuo; Nakamoto, Shingo; Yokosuka, Osamu; Shirasawa, Hiroshi

  2016-07-21

  Myanmar is adjacent to India, Bangladesh, Thailand, Laos and China. In Myanmar, the prevalence of hepatitis C virus (HCV) infection is 2%, and HCV infection accounts for 25% of hepatocellular carcinoma. In this study, we reviewed the prevalence of HCV genotypes in Myanmar. HCV genotypes 1, 3 and 6 were observed in volunteer blood donors in and around the Myanmar city of Yangon. Although there are several reports of HCV genotype 6 and its variants in Myanmar, the distribution of the HCV genotypes has not been well documented in areas other than Yangon. Previous studies showed that treatment with peginterferon and a weight-based dose of ribavirin for 24 or 48 wk could lead to an 80%-100% sustained virological response (SVR) rates in Myanmar. Current interferon-free treatments could lead to higher SVR rates (90%-95%) in patients infected with almost all HCV genotypes other than HCV genotype 3. In an era of heavy reliance on direct-acting antivirals against HCV, there is an increasing need to measure HCV genotypes, and this need will also increase specifically in Myanmar. Current available information of HCV genotypes were mostly from Yangon and other countries than Myanmar. The prevalence of HCV genotypes in Myanmar should be determined.

 11. Hepatitis C Virus: Virology and Genotypes

  KAUST Repository

  Abdelaziz, Ahmed

  2017-12-01

  Hepatitis C virus (HCV) is a major causative agent of chronic liver disease worldwide. HCV is characterized by genetic heterogeneity, with at least six genotypes identified. The geographic distribution of genotypes has shown variations in different parts of the world over the past decade because of variations in population structure, immigration, and routes of transmission. Genotype differences are of epidemiologic interest and help the study of viral transmission dynamics to trace the source of HCV infection in a given population. HCV genotypes are also of considerable clinical importance because they affect response to antiviral therapy and represent a challenging obstacle for vaccine development.

 12. Evaluation of the Abbott Real Time HCV genotype II assay for Hepatitis C virus genotyping.

  Science.gov (United States)

  Sariguzel, Fatma Mutlu; Berk, Elife; Gokahmetoglu, Selma; Ercal, Baris Derya; Celik, Ilhami

  2015-01-01

  The determination of HCV genotypes and subtypes is very important for the selection of antiviral therapy and epidemiological studies. The aim of this study was to evaluate the performance of Abbott Real Time HCV Genotype II assay in HCV genotyping of HCV infected patients in Kayseri, Turkey. One hundred patients with chronic hepatitis C admitted to our hospital were evaluated between June 2012 and December 2012, HCV RNA levels were determined by the COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® 48 HCV test. HCV genotyping was investigated by the Abbott Real Time HCV Genotype II assay. With the exception of genotype 1, subtypes of HCV genotypes could not be determined by Abbott assay. Sequencing analysis was used as the reference method. Genotypes 1, 2, 3 and 4 were observed in 70, 4, 2 and 24 of the 100 patients, respectively, by two methods. The concordance between the two systems to determine HCV major genotypes was 100%. Of 70 patients with genotype 1, 66 showed infection with subtype 1b and 4 with subtype 1a by Abbott Real Time HCV Genotype II assay. Using sequence analysis, 61 showed infection with subtype 1b and 9 with subtype 1a. In determining of HCV genotype 1 subtypes, the difference between the two methods was not statistically significant (P>0.05). HCV genotype 4 and 3 samples were found to be subtype 4d and 3a, respectively, by sequence analysis. There were four patients with genotype 2. Sequence analysis revealed that two of these patients had type 2a and the other two had type 2b. The Abbott Real Time HCV Genotype II assay yielded results consistent with sequence analysis. However, further optimization of the Abbott Real Time HCV Genotype II assay for subtype identification of HCV is required.

 13. Genotyping isolates of the entomopathogenic fungus Beauveria ...

  African Journals Online (AJOL)

  Multi-locus denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) analysis was developed to investigate the genotypes of Beauveria bassiana sensu lato. ... These results demonstrated that multi-locus DGGE is a potentially useful molecular marker for genotyping, identifying and tracking the fates of experimentally released ...

 14. Genetic relationship among Musa genotypes revealed by ...

  African Journals Online (AJOL)

  enoh

  2012-03-29

  Mar 29, 2012 ... A banana germplasm was established containing 44 Musa genotypes collected from various locations in Malaysia. To detect their genetic variation and to rule out duplicates among cultivar, microsatellite markers were used in their analysis. The microsatellite profiles of 44 Musa genotypes of various origins.

 15. Toward fully automated genotyping: Genotyping microsatellite markers by deconvolution

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Perlin, M.W.; Lancia, G.; See-Kiong, Ng [Carnegie Mellon Univ., Pittsburgh, PA (United States)

  1995-11-01

  Dense genetic linkage maps have been constructed for the human and mouse genomes, with average densities of 2.9 cM and 0.35 cM, respectively. These genetic maps are crucial for mapping both Mendelian and complex traits and are useful in clinical genetic diagnosis. Current maps are largely comprised of abundant, easily assayed, and highly polymorphic PCR-based microsatellite markers, primarily dinucleotide (CA){sub n} repeats. One key limitation of these length polymorphisms is the PCR stutter (or slippage) artifact that introduces additional stutter bands. With two (or more) closely spaced alleles, the stutter bands overlap, and it is difficult to accurately determine the correct alleles; this stutter phenomenon has all but precluded full automation, since a human must visually inspect the allele data. We describe here novel deconvolution methods for accurate genotyping that mathematically remove PCR stutter artifact from microsatellite markers. These methods overcome the manual interpretation bottleneck and thereby enable full automation of genetic map construction and use. New functionalities, including the pooling of DNAs and the pooling of markers, are described that may greatly reduce the associated experimentation requirements. 32 refs., 5 figs., 3 tabs.

 16. Genomic evaluations with many more genotypes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiggans George R

  2011-03-01

  Full Text Available Abstract Background Genomic evaluations in Holstein dairy cattle have quickly become more reliable over the last two years in many countries as more animals have been genotyped for 50,000 markers. Evaluations can also include animals genotyped with more or fewer markers using new tools such as the 777,000 or 2,900 marker chips recently introduced for cattle. Gains from more markers can be predicted using simulation, whereas strategies to use fewer markers have been compared using subsets of actual genotypes. The overall cost of selection is reduced by genotyping most animals at less than the highest density and imputing their missing genotypes using haplotypes. Algorithms to combine different densities need to be efficient because numbers of genotyped animals and markers may continue to grow quickly. Methods Genotypes for 500,000 markers were simulated for the 33,414 Holsteins that had 50,000 marker genotypes in the North American database. Another 86,465 non-genotyped ancestors were included in the pedigree file, and linkage disequilibrium was generated directly in the base population. Mixed density datasets were created by keeping 50,000 (every tenth of the markers for most animals. Missing genotypes were imputed using a combination of population haplotyping and pedigree haplotyping. Reliabilities of genomic evaluations using linear and nonlinear methods were compared. Results Differing marker sets for a large population were combined with just a few hours of computation. About 95% of paternal alleles were determined correctly, and > 95% of missing genotypes were called correctly. Reliability of breeding values was already high (84.4% with 50,000 simulated markers. The gain in reliability from increasing the number of markers to 500,000 was only 1.6%, but more than half of that gain resulted from genotyping just 1,406 young bulls at higher density. Linear genomic evaluations had reliabilities 1.5% lower than the nonlinear evaluations with 50

 17. Developmental plasticity: re-conceiving the genotype.

  Science.gov (United States)

  Sultan, Sonia E

  2017-10-06

  In recent decades, the phenotype of an organism (i.e. its traits and behaviour) has been studied as the outcome of a developmental 'programme' coded in its genotype. This deterministic view is implicit in the Modern Synthesis approach to adaptive evolution as a sorting process among genetic variants. Studies of developmental pathways have revealed that genotypes are in fact differently expressed depending on environmental conditions. Accordingly, the genotype can be understood as a repertoire of potential developmental outcomes or norm of reaction. Reconceiving the genotype as an environmental response repertoire rather than a fixed developmental programme leads to three critical evolutionary insights. First, plastic responses to specific conditions often comprise functionally appropriate trait adjustments, resulting in an individual-level, developmental mode of adaptive variation. Second, because genotypes are differently expressed depending on the environment, the genetic diversity available to natural selection is itself environmentally contingent. Finally, environmental influences on development can extend across multiple generations via cytoplasmic and epigenetic factors transmitted to progeny individuals, altering their responses to their own, immediate environmental conditions and, in some cases, leading to inherited but non-genetic adaptations. Together, these insights suggest a more nuanced understanding of the genotype and its evolutionary role, as well as a shift in research focus to investigating the complex developmental interactions among genotypes, environments and previous environments.

 18. Genotype X/C recombinant (putative genotype I) of hepatitis B virus is rare in Hanoi, Vietnam--genotypes B4 and C1 predominate.

  Science.gov (United States)

  Phung, Thi Bich Thuy; Alestig, Erik; Nguyen, Thanh Liem; Hannoun, Charles; Lindh, Magnus

  2010-08-01

  There are eight known genotypes of hepatitis B virus, A-H, and several subgenotypes, with rather well-defined geographic distributions. HBV genotypes were evaluated in 153 serum samples from Hanoi, Vietnam. Of the 87 samples that could be genotyped, genotype B was found in 67 (77%) and genotype C in 19 (22%). All genotype C strains were of subgenotype C1, and the majority of genotype B strains were B4, while a few were B2. The genotype X/C recombinant strain, identified previously in Swedish patients of indigenous Vietnamese origin, was found in one sample. This variant, proposed to be classified as genotype I, has been found recently also by others in Vietnam and Laos. The current study indicates that the genotype X/C recombinant may represent approximately 1% of the HBV strains circulating in Vietnam. (c) 2010 Wiley-Liss, Inc.

 19. Hepatitis B virus genotypes circulating in Brazil: molecular characterization of genotype F isolates

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Virgolino Helaine A

  2007-11-01

  Full Text Available Abstract Background Hepatitis B virus (HBV isolates have been classified in eight genotypes, A to H, which exhibit distinct geographical distributions. Genotypes A, D and F are predominant in Brazil, a country formed by a miscegenated population, where the proportion of individuals from Caucasian, Amerindian and African origins varies by region. Genotype F, which is the most divergent, is considered indigenous to the Americas. A systematic molecular characterization of HBV isolates from different parts of the world would be invaluable in establishing HBV evolutionary origins and dispersion patterns. A large-scale study is needed to map the region-by-region distribution of the HBV genotypes in Brazil. Results Genotyping by PCR-RFLP of 303 HBV isolates from HBsAg-positive blood donors showed that at least two of the three genotypes, A, D, and F, co-circulate in each of the five geographic regions of Brazil. No other genotypes were identified. Overall, genotype A was most prevalent (48.5%, and most of these isolates were classified as subgenotype A1 (138/153; 90.2%. Genotype D was the most common genotype in the South (84.2% and Central (47.6% regions. The prevalence of genotype F was low (13% countrywide. Nucleotide sequencing of the S gene and a phylogenetic analysis of 32 HBV genotype F isolates showed that a great majority (28/32; 87.5% belonged to subgenotype F2, cluster II. The deduced serotype of 31 of 32 F isolates was adw4. The remaining isolate showed a leucine-to-isoleucine substitution at position 127. Conclusion The presence of genotypes A, D and F, and the absence of other genotypes in a large cohort of HBV infected individuals may reflect the ethnic origins of the Brazilian population. The high prevalence of isolates from subgenotype A1 (of African origin indicates that the African influx during the colonial slavery period had a major impact on the circulation of HBV genotype A currently found in Brazil. Although most genotype F

 20. Forensic SNP genotyping with SNaPshot

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fondevila, M; Børsting, C; Phillips, C

  2017-01-01

  to routine STR profiling, use of SNaPshot is an important part of the development of SNP sets for a wide range of forensic applications with these markers, from genotyping highly degraded DNA with very short amplicons to the introduction of SNPs to ascertain the ancestry and physical characteristics......This review explores the key factors that influence the optimization, routine use, and profile interpretation of the SNaPshot single-base extension (SBE) system applied to forensic single-nucleotide polymorphism (SNP) genotyping. Despite being a mainly complimentary DNA genotyping technique...... of an unidentified contact trace donor. However, this technology, as resourceful as it is, displays several features that depart from the usual STR genotyping far enough to demand a certain degree of expertise from the forensic analyst before tackling the complex casework on which SNaPshot application provides...

 1. HMSRP Hawaiian Monk Seal Microsatellite Genotypes

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Currently ~2,400 Hawaiian monk seal specimens have been analyzed genetically, providing genotypes at 18 microsatellite loci. These data are organized by individual,...

 2. Global distribution of novel rhinovirus genotype

  DEFF Research Database (Denmark)

  Briese, Thomas; Renwick, Neil; Venter, Marietjie

  2008-01-01

  Global surveillance for a novel rhinovirus genotype indicated its association with community outbreaks and pediatric respiratory disease in Africa, Asia, Australia, Europe, and North America. Molecular dating indicates that these viruses have been circulating for at least 250 years Udgivelsesdato...

 3. Assessment of antibiotic susceptibilities, genotypic characteristics ...

  African Journals Online (AJOL)

  Jane

  2011-09-28

  Sep 28, 2011 ... Staphylococcus aureus and Salmonella Typhimurium ... This study was designed to evaluate the antibiotic susceptibilities, genotypic characteristics and ..... Distribution of reference and virulence genes among antibiotic-sensitive S. aureus (SAS), .... environmental factors such as temperature, water activity,.

 4. Hepatitis C Virus: Viral Quasispecies and Genotypes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kyoko Tsukiyama-Kohara

  2017-12-01

  Full Text Available Hepatitis C virus (HCV mainly replicates in the cytoplasm, where it easily establishes persistent infection, resulting in chronic hepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. Due to its high rate of mutation, HCV forms viral quasispecies, categorized based on the highly variable regions in the envelope protein and nonstructural 5A protein. HCV possesses seven major genotypes, among which genotype 1 is the most prevalent globally. The distribution of HCV genotypes varies based on geography, and each genotype has a different sensitivity to interferon treatment. Recently-developed direct-acting antivirals (DAAs, which target viral proteases or polymerases, mediate drastically better antiviral effects than previous therapeutics. Although treatment with DAAs has led to the development of drug-resistant HCV mutants, the most recently approved DAAs show improved pan-genomic activity, with a higher barrier to viral resistance.

 5. Hepatitis C Virus: Viral Quasispecies and Genotypes.

  Science.gov (United States)

  Tsukiyama-Kohara, Kyoko; Kohara, Michinori

  2017-12-22

  Hepatitis C virus (HCV) mainly replicates in the cytoplasm, where it easily establishes persistent infection, resulting in chronic hepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. Due to its high rate of mutation, HCV forms viral quasispecies, categorized based on the highly variable regions in the envelope protein and nonstructural 5A protein. HCV possesses seven major genotypes, among which genotype 1 is the most prevalent globally. The distribution of HCV genotypes varies based on geography, and each genotype has a different sensitivity to interferon treatment. Recently-developed direct-acting antivirals (DAAs), which target viral proteases or polymerases, mediate drastically better antiviral effects than previous therapeutics. Although treatment with DAAs has led to the development of drug-resistant HCV mutants, the most recently approved DAAs show improved pan-genomic activity, with a higher barrier to viral resistance.

 6. Early seedling development of Medicago truncatula genotypes ...

  African Journals Online (AJOL)

  adel

  2014-01-08

  Jan 8, 2014 ... heat shock proteins; ABA, abscisic acid. Page 2. Amar et al. 323. Figure 1. Seed vigor of M. truncatula genotypes under different salt stress conditions. Results are means ..... (HSPs) that accumulate during seed late maturation.

 7. Hearing impairment in genotyped Wolfram syndrome patients.

  NARCIS (Netherlands)

  Plantinga, R.F.; Pennings, R.J.E.; Huygen, P.L.M.; Bruno, R.; Eller, P.; Barrett, T.G.; Vialettes, B.; Paquis-Fluklinger, V.; Lombardo, F.; Cremers, C.W.R.J.

  2008-01-01

  OBJECTIVES: Wolfram syndrome is a progressive neurodegenerative syndrome characterized by the features "DIDMOAD" (diabetes insipidus, diabetes mellitus, optic atrophy, and deafness). We sought to study the audiometric data of genotyped Wolfram syndrome patients with sensorineural hearing impairment.

 8. Existence of various human parvovirus B19 genotypes in Chinese plasma pools: genotype 1, genotype 3, putative intergenotypic recombinant variants and new genotypes.

  Science.gov (United States)

  Jia, Junting; Ma, Yuyuan; Zhao, Xiong; Huangfu, Chaoji; Zhong, Yadi; Fang, Chi; Fan, Rui; Lv, Maomin; Zhang, Jingang

  2016-09-17

  Human parvovirus B19 (B19V) is a frequent contaminant of blood and plasma-derived medicinal products. Three distinct genotypes of B19V have been identified. The distribution of the three B19V genotypes has been investigated in various regions or countries. However, in China, data on the existence of different B19V genotypes are limited. One hundred and eighteen B19V-DNA positive source plasma pool samples collected from three Chinese blood products manufacturers were analyzed. The subgenomic NS1/VP1u region junction of B19V was amplified by nested PCR. These amplified products were then cloned and subsequently sequenced. For genotyping, their phylogenetic inferences were constructed based on the NS1/VP1-unique region. Then putative recombination events were analyzed and identified. Phylogenetic analysis of 118 B19V sequences attributed 61.86 % to genotype 1a, 10.17 % to genotype 1b, and 17.80 % to genotype 3b. All the genotype 3b sequences obtained in this study grouped as a specific, closely related cluster with B19V strain D91.1. Four 1a/3b recombinants and 5 new atypical B19V variants with no recombination events were identified. There were at least 3 subtypes (1a, 1b and 3b) of B19V circulating in China. Furthermore, putative B19V 1a/3b recombinants and unclassified strains were identified as well. Such recombinant and unclassified strains may contribute to the genetic diversity of B19V and consequently complicate the B19V infection diagnosis and NAT screening. Further studies will be required to elucidate the biological significance of the recombinant and unclassified strains.

 9. Popcorn genotypes resistance to fall armyworm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nádia Cristina de Oliveira

  2018-02-01

  Full Text Available ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate popcorn genotypes for resistance to the fall armyworm, Spodoptera frugiperda. The experiment used a completely randomized design with 30 replicates. The popcorn genotypes Aelton, Arzm 05 083, Beija-Flor, Colombiana, Composto Chico, Composto Gaúcha, Márcia, Mateus, Ufvm Barão Viçosa, Vanin, and Viviane were evaluated,along with the common maize variety Zapalote Chico. Newly hatched fall armyworm larvae were individually assessed with regard to biological development and consumption of food. The data were subjected to multivariate analyses of variance and genetic divergence among genotypes was evaluated through the clustering methods of Tocher based on generalized Mahalanobis distances and canonical variable analyses. Seven popcorn genotypes, namely, Aelton, Arzm 05 083, Composto Chico, Composto Gaúcha, Márcia, Mateus, and Viviane,were shown to form a cluster (cluster I that had antibiosis as the mechanism of resistance to the pest. Cluster I genotypes and the Zapalote Chico genotype could be used for stacking genes for antibiosis and non-preference resistance.

 10. Cotton genotypes selection through artificial neural networks.

  Science.gov (United States)

  Júnior, E G Silva; Cardoso, D B O; Reis, M C; Nascimento, A F O; Bortolin, D I; Martins, M R; Sousa, L B

  2017-09-27

  Breeding programs currently use statistical analysis to assist in the identification of superior genotypes at various stages of a cultivar's development. Differently from these analyses, the computational intelligence approach has been little explored in genetic improvement of cotton. Thus, this study was carried out with the objective of presenting the use of artificial neural networks as auxiliary tools in the improvement of the cotton to improve fiber quality. To demonstrate the applicability of this approach, this research was carried out using the evaluation data of 40 genotypes. In order to classify the genotypes for fiber quality, the artificial neural networks were trained with replicate data of 20 genotypes of cotton evaluated in the harvests of 2013/14 and 2014/15, regarding fiber length, uniformity of length, fiber strength, micronaire index, elongation, short fiber index, maturity index, reflectance degree, and fiber quality index. This quality index was estimated by means of a weighted average on the determined score (1 to 5) of each characteristic of the HVI evaluated, according to its industry standards. The artificial neural networks presented a high capacity of correct classification of the 20 selected genotypes based on the fiber quality index, so that when using fiber length associated with the short fiber index, fiber maturation, and micronaire index, the artificial neural networks presented better results than using only fiber length and previous associations. It was also observed that to submit data of means of new genotypes to the neural networks trained with data of repetition, provides better results of classification of the genotypes. When observing the results obtained in the present study, it was verified that the artificial neural networks present great potential to be used in the different stages of a genetic improvement program of the cotton, aiming at the improvement of the fiber quality of the future cultivars.

 11. Hepatitis C virus genotypes in Bahawalpur

  International Nuclear Information System (INIS)

  Qazi, M.A.; Fayyaz, M.; Chaudhry, G.M.D.; Jamil, A.

  2006-01-01

  This study was conducted at Medical Unit-II Bahawal Victoria Hospital / Quaid-e-Azam Medical College Bahawalpur from May 1st , 2005 to December 31st 2005. The objective of this study was to determine hepatitis C virus (HCV) genotypes in Bahawalpur, Pakistan. In consecutive 105 anti-HCV (ELISA-3) positive patients, complete history and physical examination was performed. Liver function tests, complete blood counts and platelet count, blood sugar fasting and 2 hours after breakfast, prothrombin time, serum albumin, serum globulin and abdominal ultrasound were carried out in all the patients. Tru cut biopsy was performed on 17 patients. We studied HCV RNA in all these patients by Nested PCR method. HCV RNA was detected in 98 patients and geno typing assay was done by genotype specific PCR. Among total of 105 anti-HCV positive patients, HCV-RNA was detected in 98 patients. Out of these 98 patients there were 57 (58.2%) males and 41 (42.8%) females. Their age range was 18-75 years. The age 18-29 years 26 (26.5%), 30-39 years 35 (35.7%) and 40-75 37 (37.8%), while 10 (10.2%) patients were diabetics and 34 (34.7%) patients were obese. Liver cirrhosis was present in 10 (10.2%) patients. Forty two (43.9%) patients were symptomatic while 56 (57.1%) were asymptomatic. Out of 98 patients 11 (11.2%) were un type-able and 87 (88.8%) were type able. 70/98 (71.4%) were genotype 3; 10/98 (10.2%) were genotype 1; 03/98 (3.1%) were genotype 2; 03/98 (3.1%) were mixed genotype 2 and 3; 01/98 (1%) were mixed genotype 3a and 3b. Genotype 3 is the most common HCV virus in our area which shows that both virological and biochemical response will be better. Because HCV genotype 3 is more frequent among the drug users which points towards unsafe injection practices in our area. (author)

 12. Phenotypic and genotypic variation in Iranian Pistachios

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Somayeh Tayefeh Aliakbarkhani

  2015-12-01

  Full Text Available As Iran is one of the richest pistachio germplasms a few studies have been conducted on different sexes of pistachio trees, in areas where this crop emerged. To this end, 40 male and female Iranian pistachio genotypes from Feizabad region, Khorasan, Iran; were evaluated using morphological characters and randomly amplified polymorphic DNA (RAPD markers. For morphological assessments, 54 variables were considered to investigate similarities between and among the studied genotypes. Morphological data indicated relative superiority in some female genotypes (such as Sefid 1, Sefid Sabuni 2, Garmesiah, and Ghermezdorosht Z regarding characters such as halfcrackedness, the percentages of protein and fat content. 115 polymorphic bands were recorded with 92.83% average polymorphism among all primers. The total resolving power (Rp of the primers was 74.54. The range of genetic similarity varied from about 0.31 to about 0.70. Genotypes were segregated into eight groups at the similarity limit of 0.41. Results of present investigation could be helpful for strategic decisions for maintaining Iranian pistachio genotypes.

 13. Precise genotyping and recombination detection of Enterovirus

  Science.gov (United States)

  2015-01-01

  Enteroviruses (EV) with different genotypes cause diverse infectious diseases in humans and mammals. A correct EV typing result is crucial for effective medical treatment and disease control; however, the emergence of novel viral strains has impaired the performance of available diagnostic tools. Here, we present a web-based tool, named EVIDENCE (EnteroVirus In DEep conception, http://symbiont.iis.sinica.edu.tw/evidence), for EV genotyping and recombination detection. We introduce the idea of using mixed-ranking scores to evaluate the fitness of prototypes based on relatedness and on the genome regions of interest. Using phylogenetic methods, the most possible genotype is determined based on the closest neighbor among the selected references. To detect possible recombination events, EVIDENCE calculates the sequence distance and phylogenetic relationship among sequences of all sliding windows scanning over the whole genome. Detected recombination events are plotted in an interactive figure for viewing of fine details. In addition, all EV sequences available in GenBank were collected and revised using the latest classification and nomenclature of EV in EVIDENCE. These sequences are built into the database and are retrieved in an indexed catalog, or can be searched for by keywords or by sequence similarity. EVIDENCE is the first web-based tool containing pipelines for genotyping and recombination detection, with updated, built-in, and complete reference sequences to improve sensitivity and specificity. The use of EVIDENCE can accelerate genotype identification, aiding clinical diagnosis and enhancing our understanding of EV evolution. PMID:26678286

 14. Saponin profile of green asparagus genotypes.

  Science.gov (United States)

  Vázquez-Castilla, Sara; Jaramillo-Carmona, Sara; Fuentes-Alventosa, Jose María; Jiménez-Araujo, Ana; Rodríguez-Arcos, Rocío; Cermeño-Sacristán, Pedro; Espejo-Calvo, Juan Antonio; Guillén-Bejarano, Rafael

  2013-11-20

  The main goal of this study was to determine the saponin profiles of different "triguero" asparagus genotypes and to compare them to green asparagus commercial hybrids. The samples consisted of 31 commercial hybrids and 58 genotypes from the Huétor-Tájar (HT) population variety ("triguero"). The saponin analysis by high-performance liquid chromatography-mass spectrometry allowed for the determination of 12 saponins derived from a furostan-type steroidal genin, 4 of which had never been described in the edible part of asparagus. The saponin profile of "triguero" asparagus was a combination of these new saponins and protodioscin. Although protodioscin was the major saponin found in commercial hybrids, some of these 12 saponins were detected as major components in some of the commercial hybrids. The total contents of saponins described in some of these HT genotypes reach values as high as 10-100 times higher than those found in commercial hybrids.

 15. Carcass traits of four rabbit genotypes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ajda Kermauner

  2010-01-01

  Full Text Available Seventy-three rabbits of four genotypes (A - SIKA maternal line; C - SIKA sire line; AxC - hybrids between line A and C; AxCal - crossbreds between line A and the Californian breed were used to evaluate the effect of genotype on carcass traits. Rabbits were weaned at 35 days and slaughtered at 93 days of age. Rabbits were fed standard feed mixture ad libitum. The highest live weight at slaughter and dressing percentage was achieved by line C, and the lowest in line A. Hybrids between line A and C exhibited slightly worse carcass traits than rabbits in line C, but the differences were not statistically significant. The Californian breed gave worse results than crossbreeding with line C, though in most cases the differences between AxC and AxCal were not significant. The differences between genotypes in hind leg tissue composition, pH and meat colour were not statistically significant.

 16. Genotype x environment interaction for grain yield of wheat genotypes tested under water stress conditions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sail, M.A.; Dahot, M.U.; Mangrio, S.M.; Memon, S.

  2007-01-01

  Effect of water stress on grain yield in different wheat genotypes was studied under field conditions at various locations. Grain yield is a complex polygenic trait influenced by genotype, environment and genotype x environment (GxE) interaction. To understand the stability among genotypes for grain yield, twenty-one wheat genotypes developed Through hybridization and radiation-induced mutations at Nuclear Institute of Agriculture (NIA) TandoJam were evaluated with four local check varieties (Sarsabz, Thori, Margalla-99 and Chakwal-86) in multi-environmental trails (MET/sub s/). The experiments were conducted over 5 different water stress environments in Sindh. Data on grain yield were recorded from each site and statistically analyzed. Combined analysis of variance for all the environments indicated that the genotype, environment and genotype x environment (GxE) interaction were highly significant (P greater then 0.01) for grain yield. Genotypes differed in their response to various locations. The overall highest site mean yield (4031 kg/ha) recorded at Moro and the lowest (2326 kg/ha) at Thatta. Six genotypes produced significantly (P=0.01) the highest grain yield overall the environments. Stability analysis was applied to estimate stability parameters viz., regression coefficient (b), standard error of regression coefficient and variance due to deviation from regression (S/sub 2/d) genotypes 10/8, BWS-78 produced the highest mean yield over all the environments with low regression coefficient (b=0.68, 0.67 and 0.63 respectively and higher S/sup 2/ d value, showing specific adaptation to poor (un favorable) environments. Genotype 8/7 produced overall higher grain yield (3647 kg/ha) and ranked as third high yielding genotype had regression value close to unity (b=0.9) and low S/sup d/ value, indicating more stability and wide adaptation over the all environments. The knowledge of the presence and magnitude of genotype x environment (GE) interaction is important to

 17. Oilseed rape genotypes response to boron toxicity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Savić Jasna

  2013-01-01

  Full Text Available Response of 16 oilseed rape genotypes to B (boron toxicity was analyzed by comparing the results of two experiments conducted in a glasshouse. In Experiment 1 plants were grown in standard nutrient solutions with 10 µMB (control and 1000 µM B. Relative root and shoot growth varied from 20-120% and 31-117%, respectively. Variation in B concentration in shoots was also wide (206.5-441.7 µg B g-1 DW as well as total B uptake by plant (62.3-281.2 µg B g1. Four selected genotypes were grown in Experiment 2 in pots filled with high B soil (8 kg ha-1 B; B8. Shoot growth was not affected by B8 treatment, while root and shoot B concentration was significantly increased compared to control. Genotypes Panther and Pronto which performed low relative root and shoot growth and high B accumulation in plants in Experiment 1, had good growth in B8 treatment. In Experiment 2 genotype NS-L-7 had significantly lower B concentration in shots under treatment B8, but also very high B accumulation in Experiment 1. In addition, cluster analyses classified genotypes in three groups according to traits contrasting in their significance for analyzing response to B toxicity. The first group included four varieties based on their shared characteristics that have small value for the relative growth of roots and shoots and large values of B concentration in shoot. In the second largest group were connected ten genotypes that are heterogeneous in traits and do not stand out on any characteristic. Genotypes NS-L-7 and Navajo were separated in the third group because they had big relative growth of root and shoot, but also a high concentration of B in the shoot, and high total B uptake. Results showed that none of tested genotypes could not be recommended for breeding process to tolerance for B toxicity. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI 173028

 18. Specificity of the Linear Array HPV Genotyping Test for detecting human papillomavirus genotype 52 (HPV-52)

  OpenAIRE

  Kocjan, Boštjan; Poljak, Mario; Oštrbenk, Anja

  2015-01-01

  Introduction: HPV-52 is one of the most frequent human papillomavirus (HPV) genotypes causing significant cervical pathology. The most widely used HPV genotyping assay, the Roche Linear Array HPV Genotyping Test (Linear Array), is unable to identify HPV- 52 status in samples containing HPV-33, HPV-35, and/or HPV-58. Methods: Linear Array HPV-52 analytical specificity was established by testing 100 specimens reactive with the Linear Array HPV- 33/35/52/58 cross-reactive probe, but not with the...

 19. An Affymetrix Microarray Design for Microbial Genotyping

  Science.gov (United States)

  2009-10-01

  les échantillons qui ne se prêtent pas aux méthodes culturales de la microbiologie classique. La puce à ADN est une technologie qui permet la... area of microbial genotyping there are multiple platforms that can identify one or a few microbial targets in a single assay iteration. For most

 20. Human papillomavirus genotyping by multiplex pyrosequencing in ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  PRAKASH KUMAR G

  malignant cervical samples ... low- and high-risk HPV genotypes without identifying ... Since these samples were not from “healthy .... major capsid protein, any variation in its coding sequence is .... worldwide: a meta-analysis; Br. J. Cancer 88 63–73.

 1. Physicochemical and sensorial quality of banana genotypes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronielli Cardoso Reis

  2016-03-01

  Full Text Available Despite the diversity of banana varieties in Brazil, only a few cultivars have the proper agronomic traits and fruit quality for commercial exploitation. This study aimed at evaluating the physicochemical traits and sensorial acceptance of banana genotypes, in order to identify those with potential for commercial growing. Six improved banana genotypes were assessed (BRS Maravilha, PC 0101, FHIA 18, TM 2803, YB 4203 and BRS Caipira, as well as three commercial cultivars (Grand Naine, Pacovan and Prata Anã. Analyses of peel and pulp color, peel thickness, pulp yield, moisture, pH, soluble solids, titratable acidity, total carotenoids and sensorial acceptance were performed. The BRS Maravilha, FHIA 18, YB 4203 and BRS Caipira genotypes presented physicochemical traits similar to the Grand Naine, Pacovan and Prata Anã commercial cultivars. The BRS Maravilha and TM 2803 genotypes had sensorial acceptance similar to the Prata Anã and Grand Naine cultivars, and are therefore promising for commercial growing, with the advantage of being resistant to the black Sigatoka and Panama disease.

 2. Genotyping of human pappilomavirus in cervical precancerous ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: Cervical cancer caused by human papilloma virus (HPV), is the second most common cancer for women. This cancer is distributed worldwide, with ~80% of cases are found in the developing countries. In Indonesia, data of HPV genotypes are still limited and do not represent all regions of the country. Thus ...

 3. Cryptosporidium Pig Genotype II in Immunocompetent Man

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kváč, Martin; Květoňová, Dana; Sak, Bohumil; Ditrich, Oleg

  2009-01-01

  Roč. 15, č. 6 (2009), s. 982-983 ISSN 1080-6040 R&D Projects: GA ČR GP523/07/P117 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60220518 Keywords : immunocompetent patients * cryptosporidiosis * Cryptosporidium pig genotype II Subject RIV: GJ - Animal Vermins ; Diseases , Veterinary Medicine Impact factor: 6.794, year: 2009

 4. Morphometric characteristics of Lotus corniculatus L. genotypes ...

  African Journals Online (AJOL)

  The aim of this study was to examine the degree of variability in morphological and agronomic characteristics of 20 Lotus corniculatus L. local genotypes, and also to set aside germplasm that will be used as a source of genetic basis for improvement of the studied properties. In poor quality soils, L. corniculatus L. plays an ...

 5. Genotype X Fertility Interactions in Seedling Sweetgum

  Science.gov (United States)

  Scott X. Chang; Daniel J. Robison

  2002-01-01

  Genotype x fertility interactions may affect the suitability of sweetgum (Liquidambar styraciflua L.) for specific sites or the efficiency of nutrient use. To gain a better understanding of these interactions, 2-year-old sweetgum seedlings from two half-sib families were tested for growth response to N (0 and 100 kg/ha equivalent) and P (0 and 50 kg...

 6. (AMMI) and genotype by environment interaction

  African Journals Online (AJOL)

  SARAH

  2014-04-30

  Apr 30, 2014 ... Background and justification: Lack of stable high yielding cultivars is one ... of advanced finger millet genotypes evaluated in multiple environments, and (ii) identify stable high yielding .... for interaction principal component axis (IPCA) n, γgn ..... Table 2: Analysis of variance for grain yield using AMMI model.

 7. Impact of inter-genotypic recombination and probe cross-reactivity on the performance of the Abbott RealTime HCV Genotype II assay for hepatitis C genotyping.

  Science.gov (United States)

  Sridhar, Siddharth; Yip, Cyril C Y; Chan, Jasper F W; To, Kelvin K W; Cheng, Vincent C C; Yuen, Kwok-Yung

  2018-05-01

  The Abbott RealTime HCV Genotype II assay (Abbott-RT-HCV assay) is a real-time PCR based genotyping method for hepatitis C virus (HCV). This study measured the impact of inter-genotypic recombination and probe cross-reactivity on the performance of the Abbott-RT-HCV assay. 517 samples were genotyped using the Abbott-RT-HCV assay over a one-year period, 34 (6.6%) were identified as HCV genotype 1 without further subtype designation raising the possibility of inaccurate genotyping. These samples were subjected to confirmatory sequencing. 27 of these 34 (79%) samples were genotype 1b while five (15%) were genotype 6. One HCV isolate was an inter-genotypic 1a/4o recombinant. This is a novel natural HCV recombinant that has never been reported. Inter-genotypic recombination and probe cross-reactivity can affect the accuracy of the Abbott-RT-HCV assay, both of which have significant implications on antiviral regimen choice. Confirmatory sequencing of ambiguous results is crucial for accurate genotyping. Copyright © 2018 Elsevier Inc. All rights reserved.

 8. In Vitro Conservation of Sweet Potato Genotypes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria de Fátima Arrigoni-Blank

  2014-01-01

  Full Text Available The aim of this study was to develop a protocol for the in vitro conservation of sweet potato genotypes using the slow growth technique. The first experiment was conducted in a 4×5×2 factorial scheme, testing four genotypes (IPB-007, IPB-052, IPB-072, and IPB-137, five concentrations of abscisic acid (ABA (0.0, 1.0, 2.0, 4.0, and 8.0 mg·L−1, and two temperatures (18 and 25°C. The second experiment was conducted in a 4×3×3 factorial scheme at 18°C, testing four genotypes (IPB-007, IPB-052, IPB-072, and IPB-137, three variations of MS salts (50, 75, and 100%, and three concentrations of sucrose (10, 20, and 30 g·L−1. Every three months, we evaluated the survival (%, shoot height, and shoot viability. In vitro conservation of the sweet potato genotypes IPB-052 and IPB-007 was obtained over three and six months, respectively, using MS medium plus 2.0 mg·L−1 of ABA at either 18 or 25°C. Genotypes IPB-072 and IPB-137 can be kept for three and six months, respectively, in MS medium without ABA at 18°C. It is possible to store IPB-052 and IPB-072 for six months and IPB-007 and IPB-137 for nine months using 30 g·L−1 of sucrose and 50% MS salts.

 9. The potential of plant viruses to promote genotypic diversity via genotype x environment interactions

  DEFF Research Database (Denmark)

  van Mölken, Tamara; Stuefer, Josef F.

  2011-01-01

  † Background and Aims Genotype by environment (G × E) interactions are important for the long-term persistence of plant species in heterogeneous environments. It has often been suggested that disease is a key factor for the maintenance of genotypic diversity in plant populations. However, empirical...... and the G × E interactions were examined with respect to genotypespecific plant responses to WClMV infection. Thus, the environment is defined as the presence or absence of the virus. † Key Results WClMV had a negative effect on plant performance as shown by a decrease in biomass and number of ramets...... evidence for this contention is scarce. Here virus infection is proposed as a possible candidate for maintaining genotypic diversity in their host plants. † Methods The effects of White clover mosaic virus (WClMV) on the performance and development of different Trifolium repens genotypes were analysed...

 10. Genotypic Variation of Early Maturing Soybean Genotypes for Phosphorus Utilization Efficiency under Field Grown Conditions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Abaidoo, R. C. [Kwame Nkrumah University of Technology, Kumasi (Ghana); International Institute of Tropical Agriculture, Ibadan (Nigeria); Opoku, A.; Boahen, S. [Kwame Nkrumah University of Technology, Kumasi (Ghana); Dare, M. O. [Federal University of Agriculture, Abeokuta (Nigeria)

  2013-11-15

  Variability in the utilization of phosphorus (P) by 64 early-maturing soybean (Glycine max L. Merr.) genotypes under low-P soil conditions were evaluated in 2009 and 2010 at Shika, Nigeria. Fifteen phenotypic variables; number of nodules, nodule dry weight, grain yield, plant biomass, total biomass, biomass N and P content, Phosphorus Utilization Index (PUI), shoot P Utilization efficiency (PUIS), grain P Utilization efficiency (PUIG), Harvest Index (HI), Biological N fixed (BNF), total N fixed and N and P uptake were measured. The four clusters revealed by cluster analysis were basically divided along (1) plant biomass and uptake, (2) nutrient acquisition and utilization and (3) nodulation components. Three early maturing genotypes, TGx1842-14E, TGx1912-11F and TGx1913-5F, were identified as having high P utilization index and low P uptake. These genotypes could be a potential source for breeding for P use efficiency in early maturing soybean genotypes. (author)

 11. Japan mellem øst og vest

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Annette Skovsted; Ipsen, Lene

  Skildrer Japans historie gennem de sidste 200 år inklusiv et kapitel om historiebrug ift. Nanjingmassakren i 1937-1938.......Skildrer Japans historie gennem de sidste 200 år inklusiv et kapitel om historiebrug ift. Nanjingmassakren i 1937-1938....

 12. Fag mellem arbejde, organisation og uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms

  2009-01-01

  Faglærte har en betydningsfuld plads på det danske arbejdsmarked, men hvad er egentlig fag - og hvilken fremtid har de? Artiklen giver bud på afklaringen af det mangetydige begreb fag for at præcisere, hvad der kendetegner erhvervsfag. Det diskuteres desuden, hvad der adskiller erhvervsfag fra pr...

 13. Kommunikation mellem alment praktiserende laeger og sygehuse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rubak, S L; Mainz, J

  2000-01-01

  The study was partly based on a retrospective analysis of 408 hospital referrals and 261 discharge summary letters and partly on interviews with chief physicians/surgeons and general practitioners. The level of information in hospital referrals: patient history 87%, objective findings 94%, social...... medicine 31%, plan/expectations 21%. The diagnostic applicability of patient history/objective findings was 95% and social medicine 70%. The discharge summary letter was received 2-3 days after hospital discharge in 17% cases. In the discharge letters information about medication was described in 41...... (34% against 24%) and information to patient/relatives (12% against 5%). The conclusion was that the level of information and the diagnostic applicability showed variation with regard to quality. General practitioners and hospitals must develop guidelines for hospital referrals and discharge summary...

 14. Beregning af luftlydisolation mellem to rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Donovan, A.

  Meddelelsen bringer resultaterne af en forundersøgelse af to beregningsmetoder. Den ene metode belyses nærmere gennem nogle forenklede eksempler, der viser omfanget af regnearbejdet og peger på nogle af de vanskeligheder det vil indebære at opstille en praktisk anvendelig beregningsmetode....

 15. Mellem neo-patristisk og eusebisk ekklesiologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Saggau, Emil Bjørn Hilton

  2014-01-01

  Te new European state Montenegro has been a scene or an internal ecclesial strie between the Serbian Orthodox Church and the newly ormed Montenegrin Orthodox Church since the early nineties. Tis article ocuses on the ecclesiological models used in the discus- sion between the two churches. On...

 16. Det senmoderne menneske mellem magt og afmagt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogsdal, Iben Egekvist

  Afhandlingen bygger på intensivt feltarbejde i et dansk NLP-miljø. Den beskriver de grundlæggende menneske-og verdenssyn, der ligger bag ved både NLP-metoden og store dele af senmoderne terapiformer. Derefter beskriver og diskuterer den, hvordan religion (kristendom) i en senmoderne og psykologis...

 17. Antidiabetic potential of Brachylaena discolor | Mellem | African ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: The traditional African herbal medicinal system has many reports of anti-diabetic food plants with no known side effects. Such plants and their products have been widely prescribed for diabetic treatment with little known mechanistic basis of their functioning. Therefore, these natural products need to be ...

 18. TV-Hybridgenrer mellem fakta og fiktion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Stigel

  1986-08-01

  Full Text Available I denne artikel behandler Jørgen Stigel de seneste års ud- vikling i nogle af fjernsynets genrer. Hans synsvinkel er den, at TV-mediet først nu er ved at etablere sine "egne" genrer, f.eks. faktion og docu-drama - der ved første øje- kast tager sig ud som blandinger af de genrer, vi kender fra andre medier. Efter en indledende diskussion af de vil- kår, der gælder for faktaformidling i et stadig mere under- holdningspræget TV-univers, analyserer Jørgen Stigel nogle nyere danske eksempler på dybdeborende research-journali- stik, med hovedvægten på Sten Baadsgaard og Jørgen Peder- sens udsendelse om Tvind.

 19. Elektronisk kommunikation mellem sygehuse og kommuner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Mads Ronald; Kusk, Kate; Mielczarek, Kirstine

  2006-01-01

  focuses on this issue. The evaluation of the Aalborg-project named "exchange of information in the health care sector" from 2004 is analyzed using the ALT-model. In combination with communication theory (as formulated by CE Shannon) the analysis is used as foundation for three qualitative interviews...... and inspiration to further research....

 20. Mellem bureaukrati, klient og professionelle idealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandholm Larsen, Niels; Johnsen, Helle; Larsen, Kristian

  2015-01-01

  Between Bureaucracy, Clients and Professional Ideals – a Sociological Approach to Midwifes Experiences Monitoring Fetal Heartbeat Using Different Technologies. This article examines professionals’ perspectives on shifts in status of technologies. The article builds on data from focus group...... in a field of cross pressures from organizational efficiency demands, evidence based medicine, professional values and client interests. Furthermore, data analysis illustrates how professional priorities and accounts refer to structural conditions and transformation processes influenced by new technologies...

 1. Et studie mellem ting og sager

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Mads

  2014-01-01

  . W. Adornos musiksociologi set i sammen- hæng med den såkaldte aktørnetværksteori, sidstnævnte repræsenteret ved Antoine Hennion samt Bruno Latour. Idet artiklen tilstræber en analytisk beskrivelse af ma- terielle forhold som en faktor i musikalske praksis, uden at disse dog betragtes som materielt...

 2. Teknologi og callcentre - mellem masseproduktion og service

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Ole H.

  2007-01-01

  Artiklen diskuterer, på hvilken måde callcenter teknologier påvirker kvaliteten af arbejdet. Artiklen fokuserer specielt på, hvordan mulighederne for at relokalisere opkald internt i callcentre, til underleverandører og til/fra udlandet forøger arbejdsgivernes kontrol over arbejdsprocessen...

 3. Mellem det globale og det lokale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pristed Nielsen, Helene

  2016-01-01

  offshore branche, nemlig opgraderingerne af olieboreriggene Mærsk Guardian og Mærsk Giant, der blev trukket i land til Hirtshals Havn hhv. i foråret 2011 og sommeren 2012. De ni fortællinger danner basis for en mere generel diskussion om behovet for og erfaringerne med mobilitet og fleksibilitet på det...

 4. Distribution of genotype network sizes in sequence-to-structure genotype-phenotype maps.

  Science.gov (United States)

  Manrubia, Susanna; Cuesta, José A

  2017-04-01

  An essential quantity to ensure evolvability of populations is the navigability of the genotype space. Navigability, understood as the ease with which alternative phenotypes are reached, relies on the existence of sufficiently large and mutually attainable genotype networks. The size of genotype networks (e.g. the number of RNA sequences folding into a particular secondary structure or the number of DNA sequences coding for the same protein structure) is astronomically large in all functional molecules investigated: an exhaustive experimental or computational study of all RNA folds or all protein structures becomes impossible even for moderately long sequences. Here, we analytically derive the distribution of genotype network sizes for a hierarchy of models which successively incorporate features of increasingly realistic sequence-to-structure genotype-phenotype maps. The main feature of these models relies on the characterization of each phenotype through a prototypical sequence whose sites admit a variable fraction of letters of the alphabet. Our models interpolate between two limit distributions: a power-law distribution, when the ordering of sites in the prototypical sequence is strongly constrained, and a lognormal distribution, as suggested for RNA, when different orderings of the same set of sites yield different phenotypes. Our main result is the qualitative and quantitative identification of those features of sequence-to-structure maps that lead to different distributions of genotype network sizes. © 2017 The Author(s).

 5. Pollen diversity, viability and floral structure of some Musa genotypes

  African Journals Online (AJOL)

  Pollen diversity, viability and floral structure of some Musa genotypes. ... This experiment was designed to study the floral structure, pollen morphology and the potential pollen viability of five Musa genotypes obtained ... HOW TO USE AJOL.

 6. Behavior of durum wheat genotypes under normal irrigation and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Behavior of durum wheat genotypes under normal irrigation and drought stress conditions in the greenhouse. ... African Journal of Biotechnology ... Genotypes were grouped in cluster analysis (using Ward's method) based on Yp, Ys and ...

 7. Genetic variability in cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) genotypes

  African Journals Online (AJOL)

  sive protein in human diets with grains containing about. 23–25% protein ... Keywords: heritability, phenotype, principal component analysis, variance. Introduction .... be due to genotype, environment, and the interaction of genotype and ...

 8. magnitude of genotype x environment interaction for bacterial leaf

  African Journals Online (AJOL)

  ACSS

  African Crop Science Journal, Vol. ... effects of treatments into genotype, environment, and genotype x environment (G x E) interactions. Results .... method is economically effective (Niño-Liu et al., ..... This phenomenon indicated differences in.

 9. Genotype 3 is the predominant hepatitis C genotype in a multi-ethnic Asian population in Malaysia.

  Science.gov (United States)

  Ho, Shiaw-Hooi; Ng, Kee-Peng; Kaur, Harvinder; Goh, Khean-Lee

  2015-06-01

  Genotypes of hepatitis C virus (HCV) are distributed differently across the world. There is a paucity of such data in a multi-ethnic Asian population like Malaysia. The objectives of this study were to determine the distribution of HCV genotypes between major ethnic groups and to ascertain their association with basic demographic variables like age and gender. This was a cross-sectional prospective study conducted from September 2007 to September 2013. Consecutive patients who were detected to have anti-HCV antibodies in the University of Malaya Medical Centre were included and tested for the presence of HCV RNA using Roche Cobas Amplicor Analyzer and HCV genotype using Roche single Linear Array HCV Genotyping strip. Five hundred and ninety-six subjects were found to have positive anti-HCV antibodies during this period of time. However, only 396 (66.4%) were HCV RNA positive and included in the final analysis. Our results showed that HCV genotype 3 was the predominant genotype with overall frequency of 61.9% followed by genotypes 1 (35.9%), 2 (1.8%) and 6 (0.5%). There was a slightly higher prevalence of HCV genotype 3 among the Malays when compared to the Chinese (P=0.043). No other statistical significant differences were observed in the distribution of HCV genotypes among the major ethnic groups. There was also no association between the predominant genotypes and basic demographic variables. In a multi-ethnic Asian society in Malaysia, genotype 3 is the predominant genotype among all the major ethnic groups with genotype 1 as the second commonest genotype. Both genotypes 2 and 6 are uncommon. Neither genotype 4 nor 5 was detected. There is no identification of HCV genotype according to ethnic origin, age and gender.

 10. HPV genotypes in invasive cervical cancer in Danish women

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirschner, Benny; Junge, Jette; Holl, Katsiaryna

  2013-01-01

  Human papillomavirus (HPV) genotype distribution in invasive cervical cancers may differ by geographic region. The primary objective of this study was to estimate HPV-genotype distribution in Danish women with a diagnosis of invasive cervical cancer.......Human papillomavirus (HPV) genotype distribution in invasive cervical cancers may differ by geographic region. The primary objective of this study was to estimate HPV-genotype distribution in Danish women with a diagnosis of invasive cervical cancer....

 11. Evaluation of promising sweetpotato genotypes for high altitude ...

  African Journals Online (AJOL)

  The trials were set up to identify sweetpotato genotypes with adaptation to highland agroecologies with special reference to resistance to Ahemaria blight ... growth and at harvest, four genotypes and the local check, Magabari, bad high levels of resistance toA/Jemaria blight. Eight genotypes had total storage root yield ...

 12. Hepatitis B virus Genotypes in West Azarbayjan Province, Northwest Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Hasan Khadem Ansari

  2017-12-01

  CONCLUSIONS: The results reveal that D genotype is the main genotype of HBV in West Azarbayjan province. Presence of this genotype conformed with the low rate of acute liver diseases caused by hepatitis B chronic infection, cirrhosis of the liver and hepatocellular carcinoma.

 13. Genotype-based personalised nutrition for obesity prevention and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Typically, genotype-based personalised nutrition involves genotyping for a number of susceptibility SNPs associated with the prevention, or management, of a particular disease. Dietary advice is then personalised to the individual's genotype to ensure optimal prevention or treatment outcomes. To ensure evidence-based ...

 14. Introduction to a special issue on genotype by environment interaction

  Science.gov (United States)

  Expression of a phenotype is a function of the genotype, the environment, and the differential sensitivity of certain genotypes to different environments, also known as genotype by environment (G × E) interaction. This special issue of Crop Science includes a collection of manuscripts that reviews t...

 15. Core Gene Expression and Association of Genotypes with Viral ...

  African Journals Online (AJOL)

  Purpose: To determine genotypic distribution, ribonucleic acid (RNA) RNA viral load and express core gene from Hepatitis C Virus (HCV) infected patients in Punjab, Pakistan. Methods: A total of 1690 HCV RNA positive patients were included in the study. HCV genotyping was tested by type-specific genotyping assay, viral ...

 16. Effect of Genotype and Age on Some Morphometric, Body Linear ...

  African Journals Online (AJOL)

  A population of 231 roosters of the Nigerian indigenous chickens of normal feathered frizzle feathered and naked neck genotypes was evaluated for the effect of genotype and age on some morphometric body linear measurements and semen characteristics of three Nigerian chicken genotypes. 20 roosters from each ...

 17. 21 CFR 862.3360 - Drug metabolizing enzyme genotyping system.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 8 2010-04-01 2010-04-01 false Drug metabolizing enzyme genotyping system. 862... Test Systems § 862.3360 Drug metabolizing enzyme genotyping system. (a) Identification. A drug metabolizing enzyme genotyping system is a device intended for use in testing deoxyribonucleic acid (DNA...

 18. Relationship of status of polymorphic rapd bands with genotypic ...

  African Journals Online (AJOL)

  Relationship of status of polymorphic rapd bands with genotypic adaptation in early finger millet genotypes. S Das, RC Misra, GR Rout, MC Pattanaik, S Aparajita. Abstract. Molecular characterisation of the 15 early duration finger millet (Eleusine coracana G) genotypes was done through RAPD markers. Twenty-five ...

 19. Genotype x Environment Interaction for Tuber Yield, Dry Matter ...

  African Journals Online (AJOL)

  A study was conducted to determine stability of tuber yield, dry matter content and specific gravity, and the nature and magnitude of genotype x environment (G x E) interaction in elite tetraploid potato genotypes. Eleven potato genotypes including two standard checks were evaluated in the eastern part of Ethiopia at ...

 20. [Evaluation of hepatitis B virus genotyping EIA kit].

  Science.gov (United States)

  Tanaka, Yasuhito; Sugauchi, Fuminaka; Matsuuraa, Kentaro; Naganuma, Hatsue; Tatematsu, Kanako; Takagi, Kazumi; Hiramatsu, Kumiko; Kani, Satomi; Gotoh, Takaaki; Wakimoto, Yukio; Mizokami, Masashi

  2009-01-01

  Clinical significance of Hepatitis B virus(HBV) genotyping is increasingly recognized. The aim of this study was to evaluate reproducibility, accuracy, and sensitivity of an enzyme immunoassay (EIA) based HBV genotyping kit, which designed to discriminate between genotypes to A, B, C, or D by detecting genotype-specific epitopes in PreS2 region. Using the four genotypes panels, the EIA demonstrated complete inter and intra-assay genotyping reproducibility. Serum specimens had stable results after 8 days at 4 degrees C, or 10 cycles of freezing-thawing. In 91 samples that have been genotyped by DNA sequencing, 87(95.6%) were in complete accordance with EIA genotyping. Of examined 344 HBsAg-positive serum specimens, genotypes A, B, C and D were determined in 26 (7.6%), 62 (18.0%), 228 (66.3%), and 9 (2.6%) cases, respectively. Of 19 (5.5%) specimens unclassified by the EIA, 13 were found to have low titer of HBsAg concentration (< 3 IU/ml), and the other 5 had amino acid mutations or deletions within targeted PreS2 epitopes. The EIA allowed genotyping even in HBV DNA negative samples (96.2%). In conclusion, HBV genotype EIA is reliable, sensitive and easy assay for HBV genotyping. The assay would be useful for clinical use.

 1. Genotype by environment interactions and yield stability of stem ...

  African Journals Online (AJOL)

  In a maize breeding program, potential genotypes are usually evaluated in different environments before desirable ones are selected. Genotype x environment (G x E) interaction is associated with the differential performance of genotypes tested at different locations and in different years, and influences selection and ...

 2. Genotype x environment interaction and stability analysis for yield ...

  African Journals Online (AJOL)

  Chickpea is the major pulse crop cultivated in Ethiopia. However, its production is constrained due to genotype instability and environmental variability. This research was carried out to examine the magnitude of environmental effect on yield of chickpea genotypes and to investigate the stability and adaptability of genotypes ...

 3. Reactions of some potato genotypes to late blight in Cameroon ...

  African Journals Online (AJOL)

  Reactions of some potato genotypes to late blight in Cameroon. D. K. Njualem, P. Demo, H. A. Mendoza, J. T. Koi, S. F. Nana. Abstract. Field experiments were conducted in Cameroon in 1995 and 1996 to evaluate reactions of different potato genotypes to late blight. There were significant differences among genotypes for ...

 4. Discovery of novel variants in genotyping arrays improves genotype retention and reduces ascertainment bias

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Didion John P

  2012-01-01

  Full Text Available Abstract Background High-density genotyping arrays that measure hybridization of genomic DNA fragments to allele-specific oligonucleotide probes are widely used to genotype single nucleotide polymorphisms (SNPs in genetic studies, including human genome-wide association studies. Hybridization intensities are converted to genotype calls by clustering algorithms that assign each sample to a genotype class at each SNP. Data for SNP probes that do not conform to the expected pattern of clustering are often discarded, contributing to ascertainment bias and resulting in lost information - as much as 50% in a recent genome-wide association study in dogs. Results We identified atypical patterns of hybridization intensities that were highly reproducible and demonstrated that these patterns represent genetic variants that were not accounted for in the design of the array platform. We characterized variable intensity oligonucleotide (VINO probes that display such patterns and are found in all hybridization-based genotyping platforms, including those developed for human, dog, cattle, and mouse. When recognized and properly interpreted, VINOs recovered a substantial fraction of discarded probes and counteracted SNP ascertainment bias. We developed software (MouseDivGeno that identifies VINOs and improves the accuracy of genotype calling. MouseDivGeno produced highly concordant genotype calls when compared with other methods but it uniquely identified more than 786000 VINOs in 351 mouse samples. We used whole-genome sequence from 14 mouse strains to confirm the presence of novel variants explaining 28000 VINOs in those strains. We also identified VINOs in human HapMap 3 samples, many of which were specific to an African population. Incorporating VINOs in phylogenetic analyses substantially improved the accuracy of a Mus species tree and local haplotype assignment in laboratory mouse strains. Conclusion The problems of ascertainment bias and missing

 5. COMT genotype, gambling activity, and cognition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grant, Jon E; Leppink, Eric W; Redden, Sarah A

  2015-01-01

  adjustment and delay aversion) and the Spatial Working Memory task (total errors). This study adds to the growing literature on the role of COMT in impulsive behaviors by showing that the Val/Val genotype was associated with specific clinical and cognitive elements among young adults who gamble......Neuropsychological studies of adults with problem gambling indicate impairments across multiple cognitive domains. Catechol-O-methyltransferase (COMT) plays a unique role in the regulation of dopamine in the prefrontal cortex, and has been implicated in the cognitive dysfunction evident in problem...... gambling. This study examined adults with varying levels of gambling behavior to determine whether COMT genotype was associated with differences in gambling symptoms and cognitive functioning. 260 non-treatment-seeking adults aged 18-29 years with varying degrees of gambling behavior provided saliva...

 6. FRUIT QUALITY CHARACTERISTICS OF SOME BLUEBERRY GENOTYPES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irina Ancu

  2013-12-01

  Full Text Available In Romania the blueberry breeding program started in 1982 and till now was conducted by dr. Paulina Mladin. For inducing the variability, different genetic resources of American blueberry cultivars (V. corymbosum, V. angustifolium were involved in a high number of crosses. For identify the genotype with the best fruit quality, some biometric quality indicators (average fruit weight, size index and basically chemical compounds of fruits including ascorbic acid, dry matter, ash, soluble solids, total sugar, titratable acidity, tanoid substances, pectic substances, protein crude, phosphorus and potassium were determined. Of the eleven chemical studied properties who reflected the fruits quality, for five of them were found no statistically significant differences. The purpose of this paper work was to evaluate fruit quality and to identify the valuable genotypes resulted from Romanian blueberry breeding program.

 7. BCL2 genotypes and prostate cancer survival

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Renner, Wilfried [Medical University of Graz, Clinical Institute of Medical and Chemical Laboratory Diagnostics, Graz (Austria); Langsenlehner, Uwe [GKK Outpatient Department, Division of Internal Medicine, Graz (Austria); Krenn-Pilko, Sabine; Langsenlehner, Tanja [Medical University of Graz, Department of Therapeutic Radiology and Oncology, Graz (Austria); Eder, Petra [University Hospital Wuerzburg, Department of Internal Medicine I, Wuerzburg (Germany)

  2017-06-15

  The antiapoptotic B-cell lymphoma 2 (BCL2) gene is a key player in cancer development and progression. A functional single-nucleotide polymorphism (c.-938C>A, rs2279115) in the inhibitory P2 BCL2 gene promoter has been associated with clinical outcomes in various types of cancer. Aim of the present study was to analyze the role of BCL2-938C>A genotypes in prostate cancer mortality. The association between BCL2-938C>A (rs2279115) genotypes and prostate cancer outcome was studied within the prospective PROCAGENE study comprising 702 prostate cancer patients. During a median follow-up time of 92 months, 120 (17.1%) patients died. A univariate Cox regression model showed a significant association of the CC genotype with reduced cancer-specific survival (CSS; hazard ratio, HR, 2.13, 95% confidence interval, CI, 1.10-4.12; p = 0.024) and overall survival (OS; HR 2.34, 95% CI 1.58-3.47; p < 0.001). In a multivariate Cox regression model including age at diagnosis, risk group, and androgen deprivation therapy, the CC genotype remained a significant predictor of poor CSS (HR 2.05, 95% CI 1.05-3.99; p = 0.034) and OS (HR 2.25, 95% CI 1.51-3.36; p < 0.001). This study provides evidence that the homozygous BCL2-938 CC genotype is associated with OS and C in prostate cancer patients. (orig.) [German] Das antiapoptotische Gen B cell lymphoma 2 (BCL2) spielt eine Schluesselrolle in der Entstehung und Progression von Krebserkrankungen. Ein funktioneller Einzelnukleotid-Polymorphismus (c.-938C>A, rs2279115) im inhibitorischen P2-BCL2-Promotor wurde mit dem klinischen Outcome verschiedener Krebserkrankungen verknuepft. Ziel der vorliegenden Studie war die Untersuchung der Rolle von BCL2-938C>A-Genotypen fuer die Mortalitaet bei Patienten mit Prostatakarzinom. Der Zusammenhang zwischen BCL2-938C>A-Genotypen (rs2279115) und dem Outcome bei Prostatakrebs wurde in der prospektiven PROCAGENE-Studie, die 702 Patienten mit Prostatakarzinom umfasste, untersucht. Waehrend der medianen

 8. Novel approach for CES1 genotyping

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Ditte; Berg Rasmussen, Henrik

  2018-01-01

  AIM: Development of a specific procedure for genotyping of CES1A1 (CES1) and CES1A2, a hybrid of CES1A1 and the pseudogene CES1P1. MATERIALS & METHODS: The number of CES1A1 and CES1A2 copies and that of CES1P1 were determined using real-time PCR. Long range PCRs followed by secondary PCRs allowed...

 9. Screening cotton genotypes for seedling drought tolerance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Penna Julio C. Viglioni

  1998-01-01

  Full Text Available The objectives of this study were to adapt a screening method previously used to assess seedling drought tolerance in cereals for use in cotton (Gossypium hirsutum L. and to identify tolerant accessions among a wide range of genotypes. Ninety genotypes were screened in seven growth chamber experiments. Fifteen-day-old seedlings were subjected to four 4-day drought cycles, and plant survival was evaluated after each cycle. Three cycles are probably the minimum required in cotton work. Significant differences (at the 0.05 level or lower among entries were obtained in four of the seven experiments. A "confirmation test" with entries previously evaluated as "tolerant" (high survival and "susceptible" (low survival was run. A number of entries duplicated their earlier performance, but others did not, which indicates the need to reevaluate selections. Germplasms considered tolerant included: `IAC-13-1', `IAC-RM4-SM5', `Minas Sertaneja', `Acala 1517E-1' and `4521'. In general, the technique is simple, though time-consuming, with practical value for screening a large number of genotypes. Results from the screening tests generally agreed with field information. The screening procedure is suitable to select tolerant accessions from among a large number of entries in germplasm collections as a preliminary step in breeding for drought tolerance. This research also demonstrated the need to characterize the internal lack of uniformity in growth chambers to allow for adequate designs of experiments.

 10. Identification of zoonotic genotypes of Giardia duodenalis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hein Sprong

  Full Text Available Giardia duodenalis, originally regarded as a commensal organism, is the etiologic agent of giardiasis, a gastrointestinal disease of humans and animals. Giardiasis causes major public and veterinary health concerns worldwide. Transmission is either direct, through the faecal-oral route, or indirect, through ingestion of contaminated water or food. Genetic characterization of G. duodenalis isolates has revealed the existence of seven groups (assemblages A to G which differ in their host distribution. Assemblages A and B are found in humans and in many other mammals, but the role of animals in the epidemiology of human infection is still unclear, despite the fact that the zoonotic potential of Giardia was recognised by the WHO some 30 years ago. Here, we performed an extensive genetic characterization of 978 human and 1440 animal isolates, which together comprise 3886 sequences from 4 genetic loci. The data were assembled into a molecular epidemiological database developed by a European network of public and veterinary health Institutions. Genotyping was performed at different levels of resolution (single and multiple loci on the same dataset. The zoonotic potential of both assemblages A and B is evident when studied at the level of assemblages, sub-assemblages, and even at each single locus. However, when genotypes are defined using a multi-locus sequence typing scheme, only 2 multi-locus genotypes (MLG of assemblage A and none of assemblage B appear to have a zoonotic potential. Surprisingly, mixtures of genotypes in individual isolates were repeatedly observed. Possible explanations are the uptake of genetically different Giardia cysts by a host, or subsequent infection of an already infected host, likely without overt symptoms, with a different Giardia species, which may cause disease. Other explanations for mixed genotypes, particularly for assemblage B, are substantial allelic sequence heterogeneity and/or genetic recombination. Although the

 11. Identification of polymorphic inversions from genotypes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cáceres Alejandro

  2012-02-01

  Full Text Available Abstract Background Polymorphic inversions are a source of genetic variability with a direct impact on recombination frequencies. Given the difficulty of their experimental study, computational methods have been developed to infer their existence in a large number of individuals using genome-wide data of nucleotide variation. Methods based on haplotype tagging of known inversions attempt to classify individuals as having a normal or inverted allele. Other methods that measure differences between linkage disequilibrium attempt to identify regions with inversions but unable to classify subjects accurately, an essential requirement for association studies. Results We present a novel method to both identify polymorphic inversions from genome-wide genotype data and classify individuals as containing a normal or inverted allele. Our method, a generalization of a published method for haplotype data 1, utilizes linkage between groups of SNPs to partition a set of individuals into normal and inverted subpopulations. We employ a sliding window scan to identify regions likely to have an inversion, and accumulation of evidence from neighboring SNPs is used to accurately determine the inversion status of each subject. Further, our approach detects inversions directly from genotype data, thus increasing its usability to current genome-wide association studies (GWAS. Conclusions We demonstrate the accuracy of our method to detect inversions and classify individuals on principled-simulated genotypes, produced by the evolution of an inversion event within a coalescent model 2. We applied our method to real genotype data from HapMap Phase III to characterize the inversion status of two known inversions within the regions 17q21 and 8p23 across 1184 individuals. Finally, we scan the full genomes of the European Origin (CEU and Yoruba (YRI HapMap samples. We find population-based evidence for 9 out of 15 well-established autosomic inversions, and for 52 regions

 12. Genotypic diversity of root and shoot characteristics of

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ali ganjali

  2009-06-01

  Full Text Available Root and shoot characteristics of chickpea (Cicer arietinum L. genotypes are believed to be important in drought tolerance. There is a little information about the response of genotypes root growth in hydroponics and greenhouse culture, also the relationships between root size and drought tolerance. This study was conducted to observe whether genotypes differ in root size, and to see that root size is associated with drought tolerance during early vegetative growth. We found significant differences (p0.01 in root dry weight, total root length, tap root length, root area, leaf dry weight, leaf area and shoot biomass per plant among 30 genotypes of chickpea grown in hydroponics culture for three weeks. Each of these parameters correlated with all others, positively. Among 30 genotypes, 10 genotypes with different root sizes were selected and were grown in a greenhouse in sand culture experiment under drought stress (FC %30 for three weeks. There were not linear or non-linear significant correlations between root characters in hydroponics and greenhouse environments. It seems that environmental factors are dominant on genetic factors in seedling stage and so, the expression of genotypics potential for root growth characteristics of genotypes are different in hydroponic and greenhouse conditions. In this study, the selection of genotypes with vigorous roots system in hydroponic condition did not lead to genotypes with the same root characters in greenhouse environment. The genotype×drought interactions for root characters of chickpea seedlings in 30 days were not significant (p

 13. Performance of chickpea genotypes under Swat valley conditions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khan, A.; Rahim, M.; Ahmad, F.; Ali, A.

  2004-01-01

  Twenty-two genetically diverse chickpeas genotypes were studied for their physiological efficiency to select the most desirable genotype/genotypes for breeding program on chickpea. Genotype 'CM7-1' was found physiologically efficient stain with maximum harvest index (37.33%) followed by genotype 'CM1571-1-A' with harvest index of 35.73%. Genotype '90206' produced maximum biological yield (7463 kg ha/sup -1/) followed by genotypes 'CM31-1' and 'E-2034' with biological yield of 7352 and 7167 kg ha/sup -1/, respectively. Harvest index and economic yield showed significant positive correlation value of (r=+0.595), while negative correlation value of (r = -0.435) was observed between harvest index and biological yield. (author)

 14. Laboratory Information Management Software for genotyping workflows: applications in high throughput crop genotyping

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prasanth VP

  2006-08-01

  Full Text Available Abstract Background With the advances in DNA sequencer-based technologies, it has become possible to automate several steps of the genotyping process leading to increased throughput. To efficiently handle the large amounts of genotypic data generated and help with quality control, there is a strong need for a software system that can help with the tracking of samples and capture and management of data at different steps of the process. Such systems, while serving to manage the workflow precisely, also encourage good laboratory practice by standardizing protocols, recording and annotating data from every step of the workflow. Results A laboratory information management system (LIMS has been designed and implemented at the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT that meets the requirements of a moderately high throughput molecular genotyping facility. The application is designed as modules and is simple to learn and use. The application leads the user through each step of the process from starting an experiment to the storing of output data from the genotype detection step with auto-binning of alleles; thus ensuring that every DNA sample is handled in an identical manner and all the necessary data are captured. The application keeps track of DNA samples and generated data. Data entry into the system is through the use of forms for file uploads. The LIMS provides functions to trace back to the electrophoresis gel files or sample source for any genotypic data and for repeating experiments. The LIMS is being presently used for the capture of high throughput SSR (simple-sequence repeat genotyping data from the legume (chickpea, groundnut and pigeonpea and cereal (sorghum and millets crops of importance in the semi-arid tropics. Conclusion A laboratory information management system is available that has been found useful in the management of microsatellite genotype data in a moderately high throughput genotyping

 15. Genotyping of Coxiella burnetii from domestic ruminants in northern Spain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Astobiza Ianire

  2012-12-01

  Full Text Available Abstract Background Information on the genotypic diversity of Coxiella burnetii isolates from infected domestic ruminants in Spain is limited. The aim of this study was to identify the C. burnetii genotypes infecting livestock in Northern Spain and compare them to other European genotypes. A commercial real-time PCR targeting the IS1111a insertion element was used to detect the presence of C. burnetii DNA in domestic ruminants from Spain. Genotypes were determined by a 6-loci Multiple Locus Variable number tandem repeat analysis (MLVA panel and Multispacer Sequence Typing (MST. Results A total of 45 samples from 4 goat herds (placentas, N = 4, 12 dairy cattle herds (vaginal mucus, individual milk, bulk tank milk, aerosols, N = 20 and 5 sheep flocks (placenta, vaginal swabs, faeces, air samples, dust, N = 21 were included in the study. Samples from goats and sheep were obtained from herds which had suffered abortions suspected to be caused by C. burnetii, whereas cattle samples were obtained from animals with reproductive problems compatible with C. burnetii infection, or consisted of bulk tank milk (BTM samples from a Q fever surveillance programme. C. burnetii genotypes identified in ruminants from Spain were compared to those detected in other countries. Three MLVA genotypes were found in 4 goat farms, 7 MLVA genotypes were identified in 12 cattle herds and 4 MLVA genotypes were identified in 5 sheep flocks. Clustering of the MLVA genotypes using the minimum spanning tree method showed a high degree of genetic similarity between most MLVA genotypes. Overall 11 different MLVA genotypes were obtained corresponding to 4 different MST genotypes: MST genotype 13, identified in goat, sheep and cattle from Spain; MST genotype 18, only identified in goats; and, MST genotypes 8 and 20, identified in small ruminants and cattle, respectively. All these genotypes had been previously identified in animal and human clinical samples from several

 16. Audioprofiles and antioxidant enzyme genotypes in presbycusis.

  Science.gov (United States)

  Angeli, Simon I; Bared, Anthony; Ouyang, Xiaomei; Du, Li Lin; Yan, Denise; Zhong Liu, Xue

  2012-11-01

  Audiometric patterns have been shown to indirectly provide information regarding the pathophysiology of presbycusis and be useful in the phenotyping of hereditary deafness. Hospital-based cohort study of adults with presbycusis, comparing the association of audiometric patterns and polymorphisms of antioxidant enzymes that have been linked to presbycusis: GSTT1, GSTM1 and NAT2. All subjects underwent a clinical evaluation and completed questionnaires regarding ototoxicity and noise exposure. Pure-tone threshold audiometry was obtained and subjects' audiograms were classified into specific patterns. DNA was extracted from blood and the polymorphisms of GSTT1, GSTM1, and the NAT2 variants (NAT2* 5A; NAT2* 6A,B) were analyzed by PCR. The audiometric patterns that were more prevalent in our cohort were "High-Frequency Steeply Sloping" or HFSS (33%), "High-Frequency Gently Sloping" or HFGS (31%), and "Flat" (27%), with other patterns being rare. We did not find a statistical significant effect of gender, age, hearing level, and ear side on the audiometric pattern. Subjects with mutant alleles for GSTT1 were more likely to have a HFSS audiogram than subjects with the wild type genotype. In this cohort, there was a similar prevalence for the three audiometric configurations HFSS, HFGS, and Flat, with other configurations being rare. Subjects with mutant alleles for GSTT1 were more likely to have a HFSS audiogram than subjects with the wild type genotype, suggesting that the basal turn of the cochlea is susceptible to GSTT1 regulated oxidative stress. However, further studies of audioprofiles with larger sample sizes may be needed to establish phenotype-genotype correlations in presbycusis. Copyright © 2012 The American Laryngological, Rhinological, and Otological Society, Inc.

 17. Plant genotypic diversity reduces the rate of consumer resource utilization.

  Science.gov (United States)

  McArt, Scott H; Thaler, Jennifer S

  2013-07-07

  While plant species diversity can reduce herbivore densities and herbivory, little is known regarding how plant genotypic diversity alters resource utilization by herbivores. Here, we show that an invasive folivore--the Japanese beetle (Popillia japonica)--increases 28 per cent in abundance, but consumes 24 per cent less foliage in genotypic polycultures compared with monocultures of the common evening primrose (Oenothera biennis). We found strong complementarity for reduced herbivore damage among plant genotypes growing in polycultures and a weak dominance effect of particularly resistant genotypes. Sequential feeding by P. japonica on different genotypes from polycultures resulted in reduced consumption compared with feeding on different plants of the same genotype from monocultures. Thus, diet mixing among plant genotypes reduced herbivore consumption efficiency. Despite positive complementarity driving an increase in fruit production in polycultures, we observed a trade-off between complementarity for increased plant productivity and resistance to herbivory, suggesting costs in the complementary use of resources by plant genotypes may manifest across trophic levels. These results elucidate mechanisms for how plant genotypic diversity simultaneously alters resource utilization by both producers and consumers, and show that population genotypic diversity can increase the resistance of a native plant to an invasive herbivore.

 18. Relationship of some upland rice genotype after gamma irradiation

  Science.gov (United States)

  Suliartini, N. W. S.; Wijayanto, T.; Madiki, A.; Boer, D.; Muhidin; Juniawan

  2018-02-01

  The objective of the research was to group local upland rice genotypes after being treated with gamma irradiation. The research materials were upland rice genotypes resulted from mutation of the second generation and two parents: Pae Loilo (K3D0) and Pae Pongasi (K2D0) Cultivars. The research was conducted at the Indonesian Sweetener and Fiber Crops Research Institute, Malang Regency, and used the augmented design method. Research data were analyzed with R Program. Eight hundred and seventy one genotypes were selected with the selection criteria were based on yields on the average parents added 1.5 standard deviation. Based on the selection, eighty genotypes were analyzed with cluster analyses. Nine observation variables were used to develop cluster dendrogram using average linked method. Genetic distance was measured by euclidean distance. The results of cluster dendrogram showed that tested genotypes were divided into eight groups. Group 1, 2, 7, and 8 each had one genotype, group 3 and 6 each had two genotypes, group 4 had 25 genotypes, and group 5 had 51 genotypes. Check genotypes formed a separate group. Group 6 had the highest yield per plant of 126.11 gram, followed by groups 5 and 4 of 97.63 and 94.08 gram, respectively.

 19. Linking genotypes database with locus-specific database and genotype-phenotype correlation in phenylketonuria.

  Science.gov (United States)

  Wettstein, Sarah; Underhaug, Jarl; Perez, Belen; Marsden, Brian D; Yue, Wyatt W; Martinez, Aurora; Blau, Nenad

  2015-03-01

  The wide range of metabolic phenotypes in phenylketonuria is due to a large number of variants causing variable impairment in phenylalanine hydroxylase function. A total of 834 phenylalanine hydroxylase gene variants from the locus-specific database PAHvdb and genotypes of 4181 phenylketonuria patients from the BIOPKU database were characterized using FoldX, SIFT Blink, Polyphen-2 and SNPs3D algorithms. Obtained data was correlated with residual enzyme activity, patients' phenotype and tetrahydrobiopterin responsiveness. A descriptive analysis of both databases was compiled and an interactive viewer in PAHvdb database was implemented for structure visualization of missense variants. We found a quantitative relationship between phenylalanine hydroxylase protein stability and enzyme activity (r(s) = 0.479), between protein stability and allelic phenotype (r(s) = -0.458), as well as between enzyme activity and allelic phenotype (r(s) = 0.799). Enzyme stability algorithms (FoldX and SNPs3D), allelic phenotype and enzyme activity were most powerful to predict patients' phenotype and tetrahydrobiopterin response. Phenotype prediction was most accurate in deleterious genotypes (≈ 100%), followed by homozygous (92.9%), hemizygous (94.8%), and compound heterozygous genotypes (77.9%), while tetrahydrobiopterin response was correctly predicted in 71.0% of all cases. To our knowledge this is the largest study using algorithms for the prediction of patients' phenotype and tetrahydrobiopterin responsiveness in phenylketonuria patients, using data from the locus-specific and genotypes database.

 20. Antioxidant capacity of anthocyanins from acerola genotypes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vera Lúcia Arroxelas Galvão De Lima

  2011-03-01

  Full Text Available Anthocyanins from 12 acerola genotypes cultivated at the Active Germplasm Bank at Federal Rural University of Pernambuco were isolated for antioxidant potential evaluation. The antioxidant activity and radical scavenging capacity of the anthocyanin isolates were measured according to the β-carotene bleaching method and 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH free radical scavenging assay, respectively. The antioxidant activity varied from 25.58 to 47.04% at 0.2 mg.mL-1, and it was measured using the β-carotene bleaching method. The free radical scavenging capacity increased according to the increase in concentration and reaction time by the DPPH assay. At 16.7 μg.mL-1 concentration and after 5 minutes and 2 hours reaction time, the percentage of scavenged radicals varied from 36.97 to 63.92% and 73.27 to 94.54%, respectively. Therefore, the antioxidant capacity of acerola anthocyanins varied amongst acerola genotypes and methods used. The anthocyanins present in this fruit may supply substantial dietary source of antioxidant which may promote health and produce disease prevention effects.

 1. [Mexican phenotype and genotype Vibrio cholerae 01].

  Science.gov (United States)

  Giono, S; Gutiérrez Cogno, L; Rodríguez Angeles, G; del Rio Zolezzi, A; Valdespino González, J L; Sepúlveda Amor, J

  1995-01-01

  This paper presents the phenotypical and genotypical characterization of 26922 Vibrio cholerae 01 strains isolated in Mexico from 1991 to 1993. All strains isolated were El Tor biovar. Strains were sensitive to antibiotics excluding furazolidone, streptomycin and sulfisoxasole to which we found resistance in 97% and we are using this characteristic as epidemiological markers. We detected a marked change in frequency of Inaba serotype from 1991, when it was dominant, with 99.5%, until 1992 when Ogawa serotype turned to be dominant with 95% of isolates. All Vibrio cholerae 01 strains, except one Ogawa strain, were to igenic, and V. choleraeno 01 were not toxigenic by ELISA, PCR and cell culture tests. Dominant ribotype was 5, but we found some strains with 6a pattern and two with ribotype 12. We are searching for ribotype 2 among hemolytic strains in order to learn if there is any relation to Gulf Coast strains prevalent in the USA, but until now we have not found any V. cholerae ribotype 2 in our isolates. Even if rapid tests are recommended for immediate diagnosis of cholera, it is necessary to continue bacterial isolation in order to have strains for phenotyping and genotyping studies that may support epidemiological analysis.

 2. HFE genotype affects exosome phenotype in cancer.

  Science.gov (United States)

  Mrowczynski, Oliver D; Madhankumar, A B; Slagle-Webb, Becky; Lee, Sang Y; Zacharia, Brad E; Connor, James R

  2017-08-01

  Neuroblastoma is the third most common childhood cancer, and timely diagnosis and sensitive therapeutic monitoring remain major challenges. Tumor progression and recurrence is common with little understanding of mechanisms. A major recent focus in cancer biology is the impact of exosomes on metastatic behavior and the tumor microenvironment. Exosomes have been demonstrated to contribute to the oncogenic effect on the surrounding tumor environment and also mediate resistance to therapy. The effect of genotype on exosomal phenotype has not yet been explored. We interrogated exosomes from human neuroblastoma cells that express wild-type or mutant forms of the HFE gene. HFE, one of the most common autosomal recessive polymorphisms in the Caucasian population, originally associated with hemochromatosis, has also been associated with increased tumor burden, therapeutic resistance boost, and negative impact on patient survival. Herein, we demonstrate that changes in genotype cause major differences in the molecular and functional properties of exosomes; specifically, HFE mutant derived exosomes have increased expression of proteins relating to invasion, angiogenesis, and cancer therapeutic resistance. HFE mutant derived exosomes were also shown to transfer this cargo to recipient cells and cause an increased oncogenic functionality in those recipient cells. Copyright © 2017. Published by Elsevier B.V.

 3. Haplotype-Based Genotyping in Polyploids

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josh P. Clevenger

  2018-04-01

  Full Text Available Accurate identification of polymorphisms from sequence data is crucial to unlocking the potential of high throughput sequencing for genomics. Single nucleotide polymorphisms (SNPs are difficult to accurately identify in polyploid crops due to the duplicative nature of polyploid genomes leading to low confidence in the true alignment of short reads. Implementing a haplotype-based method in contrasting subgenome-specific sequences leads to higher accuracy of SNP identification in polyploids. To test this method, a large-scale 48K SNP array (Axiom Arachis2 was developed for Arachis hypogaea (peanut, an allotetraploid, in which 1,674 haplotype-based SNPs were included. Results of the array show that 74% of the haplotype-based SNP markers could be validated, which is considerably higher than previous methods used for peanut. The haplotype method has been implemented in a standalone program, HAPLOSWEEP, which takes as input bam files and a vcf file and identifies haplotype-based markers. Haplotype discovery can be made within single reads or span paired reads, and can leverage long read technology by targeting any length of haplotype. Haplotype-based genotyping is applicable in all allopolyploid genomes and provides confidence in marker identification and in silico-based genotyping for polyploid genomics.

 4. Hearing impairment in genotyped Wolfram syndrome patients.

  Science.gov (United States)

  Plantinga, Rutger F; Pennings, Ronald J E; Huygen, Patrick L M; Bruno, Rocco; Eller, Philipp; Barrett, Timothy G; Vialettes, Bernard; Paquis-Fluklinger, Veronique; Lombardo, Fortunato; Cremers, Cor W R J

  2008-07-01

  Wolfram syndrome is a progressive neurodegenerative syndrome characterized by the features "DIDMOAD" (diabetes insipidus, diabetes mellitus, optic atrophy, and deafness). We sought to study the audiometric data of genotyped Wolfram syndrome patients with sensorineural hearing impairment. Pure tone threshold data of 23 Wolfram syndrome patients were used for cross-sectional analysis in subgroups (age less than 16 years or between 19 and 25 years, gender, and origin). All subgroups, with 1 exception, showed a fairly similar type of hearing impairment with, on average, thresholds of about 25 dB (range, 0 to 65 dB) at 0.25 to 1 kHz, gently sloping downward to about 60 dB (range, 25 to 95 dB) at 8 kHz. The subgroup of Dutch women, which was excluded from the calculations of the average hearing thresholds, showed a higher degree of hearing impairment. Only the latter subgroup showed progression; however, contrary to the previous longitudinal analysis, progression was not significant in the present cross-sectional analysis, presumably because of the high degree of cross-subject variability. This unique collection of audiometric data from genotyped Wolfram syndrome patients shows no substantial progression in sensorineural hearing impairment with advancing age, no relation to the types of WFS1 mutations identified, and, with exclusion of the subgroup of Dutch female patients, no significant sex-related differences.

 5. Deep sequencing analysis of HBV genotype shift and correlation with antiviral efficiency during adefovir dipivoxil therapy.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuwei Wang

  Full Text Available Viral genotype shift in chronic hepatitis B (CHB patients during antiviral therapy has been reported, but the underlying mechanism remains elusive.38 CHB patients treated with ADV for one year were selected for studying genotype shift by both deep sequencing and Sanger sequencing method.Sanger sequencing method found that 7.9% patients showed mixed genotype before ADV therapy. In contrast, all 38 patients showed mixed genotype before ADV treatment by deep sequencing. 95.5% mixed genotype rate was also obtained from additional 200 treatment-naïve CHB patients. Of the 13 patients with genotype shift, the fraction of the minor genotype in 5 patients (38% increased gradually during the course of ADV treatment. Furthermore, responses to ADV and HBeAg seroconversion were associated with the high rate of genotype shift, suggesting drug and immune pressure may be key factors to induce genotype shift. Interestingly, patients with genotype C had a significantly higher rate of genotype shift than genotype B. In genotype shift group, ADV treatment induced a marked enhancement of genotype B ratio accompanied by a reduction of genotype C ratio, suggesting genotype C may be more sensitive to ADV than genotype B. Moreover, patients with dominant genotype C may have a better therapeutic effect. Finally, genotype shifts was correlated with clinical improvement in terms of ALT.Our findings provided a rational explanation for genotype shift among ADV-treated CHB patients. The genotype and genotype shift might be associated with antiviral efficiency.

 6. The genotype-phenotype map of an evolving digital organism

  OpenAIRE

  Fortuna, Miguel A.; Zaman, Luis; Ofria, Charles; Wagner, Andreas

  2017-01-01

  To understand how evolving systems bring forth novel and useful phenotypes, it is essential to understand the relationship between genotypic and phenotypic change. Artificial evolving systems can help us understand whether the genotype-phenotype maps of natural evolving systems are highly unusual, and it may help create evolvable artificial systems. Here we characterize the genotype-phenotype map of digital organisms in Avida, a platform for digital evolution. We consider digital organisms fr...

 7. Molecular genotyping of HCV infection in seropositive blood donor

  Science.gov (United States)

  Zarin, Siti Noraziah Abu; Ibrahim, Nazlina

  2013-11-01

  This study is to investigate the prevalence of hepatitis C virus infection in seropositive blood donor. RNA was extracted from 32 positive samples in National Blood Centre and Melaka Hospital. The core and NS5B sequences were obtained from 23 samples. Genotype 3a is most prevalent in this study followed by genotype 1a. Evidence of mixed-genotypes (3a and 1b) infections was found in 5 subjects.

 8. Genomic Variants Revealed by Invariably Missing Genotypes in Nelore Cattle.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joaquim Manoel da Silva

  Full Text Available High density genotyping panels have been used in a wide range of applications. From population genetics to genome-wide association studies, this technology still offers the lowest cost and the most consistent solution for generating SNP data. However, in spite of the application, part of the generated data is always discarded from final datasets based on quality control criteria used to remove unreliable markers. Some discarded data consists of markers that failed to generate genotypes, labeled as missing genotypes. A subset of missing genotypes that occur in the whole population under study may be caused by technical issues but can also be explained by the presence of genomic variations that are in the vicinity of the assayed SNP and that prevent genotyping probes from annealing. The latter case may contain relevant information because these missing genotypes might be used to identify population-specific genomic variants. In order to assess which case is more prevalent, we used Illumina HD Bovine chip genotypes from 1,709 Nelore (Bos indicus samples. We found 3,200 missing genotypes among the whole population. NGS re-sequencing data from 8 sires were used to verify the presence of genomic variations within their flanking regions in 81.56% of these missing genotypes. Furthermore, we discovered 3,300 novel SNPs/Indels, 31% of which are located in genes that may affect traits of importance for the genetic improvement of cattle production.

 9. Phosphorus use efficiency in pima cotton (Gossypium barbadense L. genotypes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elcio Santos

  2015-06-01

  Full Text Available In the Brazilian Cerrado, P deficiency restricts cotton production, which requires large amounts of phosphate fertilizer. To improve the yield of cotton crops, genotypes with high P use efficiency must be identified and used. The present study evaluated P uptake and use efficiency of different Gossypium barbadense L. genotypes grown in the Cerrado. The experiment was carried out in a greenhouse with a completely randomized design, 15 x 2 factorial treatment structure (15 genotypes x 2 P levels, and four replicates. The genotypes were MT 69, MT 70, MT 87, MT 91, MT 92, MT 94, MT 101, MT 102, MT 103, MT 105, MT 106, MT 110, MT 112, MT 124, and MT 125; P levels were sufficient (1000 mg pot-1, PS treatment or deficient (PD treatment. Dry matter (DM and P levels were determined in cotton plant parts and used to calculate plant P content and use efficiency. In general, DM and P content were higher in the PS than in the PD treatment, with the exception of root DM and total DM in some genotypes. Genotypes also differed in terms of P uptake and use capacity. In the PS treatment, genotypes MT 92 and MT 102 had the highest response to phosphate fertilization. Genotype MT 69 exhibited the most efficient P uptake in the PD treatment. Genotype MT 124 showed the best shoot physiological efficiency, apparent recovery efficiency, and utilization efficiency, whereas MT 110 exhibited the highest root physiological efficiency.

 10. Welcome to the neighbourhood: interspecific genotype by genotype interactions in Solidago influence above- and belowground biomass and associated communities.

  Science.gov (United States)

  Genung, Mark A; Bailey, Joseph K; Schweitzer, Jennifer A

  2012-01-01

  Intra- and interspecific plant-plant interactions are fundamental to patterns of community assembly and to the mixture effects observed in biodiversity studies. Although much research has been conducted at the species level, very little is understood about how genetic variation within and among interacting species may drive these processes. Using clones of both Solidago altissima and Solidago gigantea, we found that genotypic variation in a plant's neighbours affected both above- and belowground plant traits, and that genotype by genotype interactions between neighbouring plants impacted associated pollinator communities. The traits for which focal plant genotypic variation explained the most variation varied by plant species, whereas neighbour genotypic variation explained the most variation in coarse root biomass. Our results provide new insight into genotypic and species diversity effects in plant-neighbour interactions, the extended consequences of diversity effects, and the potential for evolution in response to competitive or to facilitative plant-neighbour interactions. © 2011 Blackwell Publishing Ltd/CNRS.

 11. Plant genotype, microbial recruitment and nutritional security.

  Science.gov (United States)

  Patel, Jai S; Singh, Akanksha; Singh, Harikesh B; Sarma, Birinchi K

  2015-01-01

  Agricultural food products with high nutritional value should always be preferred over food products with low nutritional value. Efforts are being made to increase nutritional value of food by incorporating dietary supplements to the food products. The same is more desirous if the nutritional value of food is increased under natural environmental conditions especially in agricultural farms. Fragmented researches have demonstrated possibilities in achieving the same. The rhizosphere is vital in this regard for not only health and nutritional status of plants but also for the microorganisms colonizing the rhizosphere. Remarkably robust composition of plant microbiome with respect to other soil environments clearly suggests the role of a plant host in discriminating its colonizers (Zancarini et al., 2012). A large number of biotic and abiotic factors are believed to manipulate the microbial communities in the rhizosphere. However, plant genotype has proven to be the key in giving the final shape of the rhizosphere microbiome (Berendsen et al., 2012; Marques et al., 2014).

 12. Sources of Wilhelm Johannsen's genotype theory.

  Science.gov (United States)

  Roll-Hansen, Nils

  2009-01-01

  This paper describes the historical background and early formation of Wilhelm Johannsen's distinction between genotype and phenotype. It is argued that contrary to a widely accepted interpretation (For instance, W. Provine, 1971. The Origins of Theoretical Population Genetics. Chicago: The University of Chicago Press; Mayr, 1973; F. B. Churchill, 1974. Journal of the History of Biology 7: 5-30; E. Mayr, 1982. The Growth of Biological Thought, Cambridge: Harvard University Press; J. Sapp, 2003. Genesis. The Evolution of Biology. New York: Oxford University Press) his concepts referred primarily to properties of individual organisms and not to statistical averages. Johannsen's concept of genotype was derived from the idea of species in the tradition of biological systematics from Linnaeus to de Vries: An individual belonged to a group - species, subspecies, elementary species - by representing a certain underlying type (S. Müller-Wille and V. Orel, 2007. Annals of Science 64: 171-215). Johannsen sharpened this idea theoretically in the light of recent biological discoveries, not least those of cytology. He tested and confirmed it experimentally combining the methods of biometry, as developed by Francis Galton, with the individual selection method and pedigree analysis, as developed for instance by Louis Vilmorin. The term "genotype" was introduced in W. Johannsen's 1909 (Elemente der Exakten Erblichkeitslehre. Jena: Gustav Fischer) treatise, but the idea of a stable underlying biological "type" distinct from observable properties was the core idea of his classical bean selection experiment published 6 years earlier (W. Johannsen, 1903. Ueber Erblichkeit in Populationen und reinen Linien. Eine Beitrag zur Beleuchtung schwebender Selektionsfragen, Jena: Gustav Fischer, pp. 58-59). The individual ontological foundation of population analysis was a self-evident presupposition in Johannsen's studies of heredity in populations from their start in the early 1890s till his

 13. Identification of Zoonotic Genotypes of Giardia duodenalis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sprong, H.; Cacciò, S.M.; van der Giessen, J.W.B

  2009-01-01

  Giardia duodenalis, originally regarded as a commensal organism, is the etiologic agent of giardiasis, a gastrointestinal disease of humans and animals. Giardiasis causes major public and veterinary health concerns worldwide. Transmission is either direct, through the faecal-oral route, or indirect......, through ingestion of contaminated water or food. Genetic characterization of G. duodenalis isolates has revealed the existence of seven groups (assemblages A to G) which differ in their host distribution. Assemblages A and B are found in humans and in many other mammals, but the role of animals......, mixtures of genotypes in individual isolates were repeatedly observed. Possible explanations are the uptake of genetically different Giardia cysts by a host, or subsequent infection of an already infected host, likely without overt symptoms, with a different Giardia species, which may cause disease. Other...

 14. Automated genotyping of dinucleotide repeat markers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Perlin, M.W.; Hoffman, E.P. [Carnegie Mellon Univ., Pittsburgh, PA (United States)]|[Univ. of Pittsburgh, PA (United States)

  1994-09-01

  The dinucleotide repeats (i.e., microsatellites) such as CA-repeats are a highly polymorphic, highly abundant class of PCR-amplifiable markers that have greatly streamlined genetic mapping experimentation. It is expected that over 30,000 such markers (including tri- and tetranucleotide repeats) will be characterized for routine use in the next few years. Since only size determination, and not sequencing, is required to determine alleles, in principle, dinucleotide repeat genotyping is easily performed on electrophoretic gels, and can be automated using DNA sequencers. Unfortunately, PCR stuttering with these markers generates not one band for each allele, but a pattern of bands. Since closely spaced alleles must be disambiguated by human scoring, this poses a key obstacle to full automation. We have developed methods that overcome this obstacle. Our model is that the observed data is generated by arithmetic superposition (i.e., convolution) of multiple allele patterns. By quantitatively measuring the size of each component band, and exploiting the unique stutter pattern associated with each marker, closely spaced alleles can be deconvolved; this unambiguously reconstructs the {open_quotes}true{close_quotes} allele bands, with stutter artifact removed. We used this approach in a system for automated diagnosis of (X-linked) Duchenne muscular dystrophy; four multiplexed CA-repeats within the dystrophin gene were assayed on a DNA sequencer. Our method accurately detected small variations in gel migration that shifted the allele size estimate. In 167 nonmutated alleles, 89% (149/167) showed no size variation, 9% (15/167) showed 1 bp variation, and 2% (3/167) showed 2 bp variation. We are currently developing a library of dinucleotide repeat patterns; together with our deconvolution methods, this library will enable fully automated genotyping of dinucleotide repeats from sizing data.

 15. Improved Ancestry Estimation for both Genotyping and Sequencing Data using Projection Procrustes Analysis and Genotype Imputation

  Science.gov (United States)

  Wang, Chaolong; Zhan, Xiaowei; Liang, Liming; Abecasis, Gonçalo R.; Lin, Xihong

  2015-01-01

  Accurate estimation of individual ancestry is important in genetic association studies, especially when a large number of samples are collected from multiple sources. However, existing approaches developed for genome-wide SNP data do not work well with modest amounts of genetic data, such as in targeted sequencing or exome chip genotyping experiments. We propose a statistical framework to estimate individual ancestry in a principal component ancestry map generated by a reference set of individuals. This framework extends and improves upon our previous method for estimating ancestry using low-coverage sequence reads (LASER 1.0) to analyze either genotyping or sequencing data. In particular, we introduce a projection Procrustes analysis approach that uses high-dimensional principal components to estimate ancestry in a low-dimensional reference space. Using extensive simulations and empirical data examples, we show that our new method (LASER 2.0), combined with genotype imputation on the reference individuals, can substantially outperform LASER 1.0 in estimating fine-scale genetic ancestry. Specifically, LASER 2.0 can accurately estimate fine-scale ancestry within Europe using either exome chip genotypes or targeted sequencing data with off-target coverage as low as 0.05×. Under the framework of LASER 2.0, we can estimate individual ancestry in a shared reference space for samples assayed at different loci or by different techniques. Therefore, our ancestry estimation method will accelerate discovery in disease association studies not only by helping model ancestry within individual studies but also by facilitating combined analysis of genetic data from multiple sources. PMID:26027497

 16. Genotypic and phenotypic characterization of Chikungunya virus of different genotypes from Malaysia.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I-Ching Sam

  Full Text Available BACKGROUND: Mosquito-borne Chikungunya virus (CHIKV has recently re-emerged globally. The epidemic East/Central/South African (ECSA strains have spread for the first time to Asia, which previously only had endemic Asian strains. In Malaysia, the ECSA strain caused an extensive nationwide outbreak in 2008, while the Asian strains only caused limited outbreaks prior to this. To gain insight into these observed epidemiological differences, we compared genotypic and phenotypic characteristics of CHIKV of Asian and ECSA genotypes isolated in Malaysia. METHODS AND FINDINGS: CHIKV of Asian and ECSA genotypes were isolated from patients during outbreaks in Bagan Panchor in 2006, and Johor in 2008. Sequencing of the CHIKV strains revealed 96.8% amino acid similarity, including an unusual 7 residue deletion in the nsP3 protein of the Asian strain. CHIKV replication in cells and Aedes mosquitoes was measured by virus titration. There were no differences in mammalian cell lines. The ECSA strain reached significantly higher titres in Ae. albopictus cells (C6/36. Both CHIKV strains infected Ae. albopictus mosquitoes at a higher rate than Ae. aegypti, but when compared to each other, the ECSA strain had much higher midgut infection and replication, and salivary gland dissemination, while the Asian strain infected Ae. aegypti at higher rates. CONCLUSIONS: The greater ability of the ECSA strain to replicate in Ae. albopictus may explain why it spread far more quickly and extensively in humans in Malaysia than the Asian strain ever did, particularly in rural areas where Ae. albopictus predominates. Intergenotypic genetic differences were found at E1, E2, and nsP3 sites previously reported to be determinants of host adaptability in alphaviruses. Transmission of CHIKV in humans is influenced by virus strain and vector species, which has implications for regions with more than one circulating CHIKV genotype and Aedes species.

 17. Methods for discovering and validating relationships among genotyped animals

  Science.gov (United States)

  Genomic selection based on single-nucleotide polymorphisms (SNPs) has led to the collection of genotypes for over 2.2 million animals by the Council on Dairy Cattle Breeding in the United States. To assure that a genotype is assigned to the correct animal and that the animal’s pedigree is correct, t...

 18. Variation of meat quality traits among five genotypes of chicken.

  Science.gov (United States)

  Tang, H; Gong, Y Z; Wu, C X; Jiang, J; Wang, Y; Li, K

  2009-10-01

  The main objective of this study was to examine the diversity of meat quality traits among 5 chicken genotypes. The genotypes included 2 Chinese native breeds (Wenchang,WCH, and Xianju), 1 commercial broiler line (Avian, AV), 1 commercial layer line (Hy-Line Brown, HLB), and 1 Chinese commercial broiler line (Lingnanhuang, LNH) synthesized by exotic and native breeds, which were slaughtered at their market ages: 16, 7, 16, and 8 wk, respectively. The effects of genotype, muscle type, and sex on meat quality traits were examined. Birds from slow-growing genotypes (WCH, Xianju, and HLB) exhibited higher shear value, inosine-5'-monophosphate concentration, lower cook loss, and more fat than those from fast-growing genotypes (AV and LNH). Chickens from WCH possessed the lowest expressible moisture, cook loss, and the highest lipid (%) among the 3 slow-growing genotypes. The HLB birds were intermediate in expressible moisture and cook loss and lowest in lipid among all genotypes. The LNH cross birds were similar to AV broilers in most meat quality parameters, although they had a lower shear force value and higher fat content than AV broilers. Breast muscle had higher expressible moisture, shear force, protein (%), inosine-5'-monophosphate content, lower cook loss, and lipid (%) than leg muscle. Muscles from male chickens had higher expressible moisture than those from the females. Variability of meat quality characteristics is mainly related to genotype and muscle type differences.

 19. Screening of Wheat Genotypes for Boron Efficiency in Bangladesh

  Science.gov (United States)

  A number of Bangladeshi wheat genotypes (varieties and advanced lines) have been tested for boron efficiency through sand culture experiments over two years (2007-08 & 2008-09) against two Thai check varieties ‘Fang 60’ (boron efficient) and ‘SW41’ (boron inefficient). Performances of the genotypes ...

 20. Crossbreeding of large white and Nsukka local pigs: Genotype and ...

  African Journals Online (AJOL)

  5-Blood samples from 80 pigs of 4 genotypes - the Nsukka local (Lo), the exotic Large White (LW), the one-way F1 (LW x Lo) and the F2 crosses belonging to 5 age groups, were analyzed, to determine the mean values of the haematological parameters in the genotypes and different age groups and to check if and how the ...

 1. Enhanced fodder yield of maize genotypes under saline irrigation is ...

  African Journals Online (AJOL)

  Poor quality irrigation water adversely affects the growth and yield of crops. This study was designed to evaluate the growth, fodder yield and ionic concentration of three promising maize (Zea mays L.) genotypes under the influence of varying quality irrigation water, with different salinity levels. The genotypes, such as ...

 2. Breeding of a Tomato Genotype Readily Accessible to Genetic Manipulation

  NARCIS (Netherlands)

  Koornneef, Maarten; Hanhart, Corrie; Jongsma, Maarten; Toma, Ingrid; Weide, Rob; Zabel, Pim; Hille, Jacques

  1986-01-01

  A tomato genotype, superior in regenerating plants from cell cultures, was obtained by transferring regeneration capacity from Lycopersicon peruvianum into L. esculentum by classical breeding. This genotype, MsK93, greatly facilitates genetic manipulation of tomato, as was demonstrated by successful

 3. Application of mixed models for the assessment genotype and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Application of mixed models for the assessment genotype and environment interactions in cotton ( Gossypium hirsutum ) cultivars in Mozambique. ... The cultivars ISA 205, STAM 42 and REMU 40 showed superior productivity when they were selected by the Harmonic Mean of Genotypic Values (HMGV) criterion in relation ...

 4. The influence of host genotype X environment Interactions on the ...

  African Journals Online (AJOL)

  Mean squares for environments, genotypes and G x E interactions were highly significant (P<0.0001) for anthracnose infection. Significant G x E interactions, accounting for 19% of the treatment sums of squares, indicated that genotypes responded differentially to anthracnose infection across environments. The additive ...

 5. The genotype-phenotype map of an evolving digital organism.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel A Fortuna

  2017-02-01

  Full Text Available To understand how evolving systems bring forth novel and useful phenotypes, it is essential to understand the relationship between genotypic and phenotypic change. Artificial evolving systems can help us understand whether the genotype-phenotype maps of natural evolving systems are highly unusual, and it may help create evolvable artificial systems. Here we characterize the genotype-phenotype map of digital organisms in Avida, a platform for digital evolution. We consider digital organisms from a vast space of 10141 genotypes (instruction sequences, which can form 512 different phenotypes. These phenotypes are distinguished by different Boolean logic functions they can compute, as well as by the complexity of these functions. We observe several properties with parallels in natural systems, such as connected genotype networks and asymmetric phenotypic transitions. The likely common cause is robustness to genotypic change. We describe an intriguing tension between phenotypic complexity and evolvability that may have implications for biological evolution. On the one hand, genotypic change is more likely to yield novel phenotypes in more complex organisms. On the other hand, the total number of novel phenotypes reachable through genotypic change is highest for organisms with simple phenotypes. Artificial evolving systems can help us study aspects of biological evolvability that are not accessible in vastly more complex natural systems. They can also help identify properties, such as robustness, that are required for both human-designed artificial systems and synthetic biological systems to be evolvable.

 6. The genotype-phenotype map of an evolving digital organism.

  Science.gov (United States)

  Fortuna, Miguel A; Zaman, Luis; Ofria, Charles; Wagner, Andreas

  2017-02-01

  To understand how evolving systems bring forth novel and useful phenotypes, it is essential to understand the relationship between genotypic and phenotypic change. Artificial evolving systems can help us understand whether the genotype-phenotype maps of natural evolving systems are highly unusual, and it may help create evolvable artificial systems. Here we characterize the genotype-phenotype map of digital organisms in Avida, a platform for digital evolution. We consider digital organisms from a vast space of 10141 genotypes (instruction sequences), which can form 512 different phenotypes. These phenotypes are distinguished by different Boolean logic functions they can compute, as well as by the complexity of these functions. We observe several properties with parallels in natural systems, such as connected genotype networks and asymmetric phenotypic transitions. The likely common cause is robustness to genotypic change. We describe an intriguing tension between phenotypic complexity and evolvability that may have implications for biological evolution. On the one hand, genotypic change is more likely to yield novel phenotypes in more complex organisms. On the other hand, the total number of novel phenotypes reachable through genotypic change is highest for organisms with simple phenotypes. Artificial evolving systems can help us study aspects of biological evolvability that are not accessible in vastly more complex natural systems. They can also help identify properties, such as robustness, that are required for both human-designed artificial systems and synthetic biological systems to be evolvable.

 7. The influence of temperature on photosynthesis of different tomato genotypes

  NARCIS (Netherlands)

  Gosiewski, W.; Nilwik, H.J.M.; Bierhuizen, J.F.

  1982-01-01

  Net photosynthesis and dark respiration from whole plants of various tomato genotypes were measured in a closed system. At low irradiance (27 W m−2) and low external CO2 concentration (550 mg m−3), net photosynthesis of 10 genotypes was found to vary between 0.122 and 0.209 mg CO2 m−2 s−1.

 8. characterisation of common bean genotypes based on storage

  African Journals Online (AJOL)

  ACSS

  of pliers and then ground to fine powder with a ... segregation of genotypes were Rm 23.75, 32.50,. 33.75, 22.50 ... Figure 1. Positions of Phaseolus vulgarisL. genotypes on the first and second correspondence scores based on storage protein.

 9. Integrated analysis for genotypic adaptation in rice | Das | African ...

  African Journals Online (AJOL)

  Integrated analysis for genotypic adaptation in rice. S Das, RC Misra, MC Pattnaik, SK Sinha. Abstract. Development of varieties with high yield potential coupled with wide adaptability is an important plant breeding objective. The presence of genotype by environment (GxE) interaction plays a crucial role in determining the ...

 10. Characteristics of Streptococcus mutans genotypes and dental caries in children

  Science.gov (United States)

  Cheon, Kyounga; Moser, Stephen A.; Wiener, Howard W.; Whiddon, Jennifer; Momeni, Stephanie S.; Ruby, John D.; Cutter, Gary R.; Childers, Noel K.

  2013-01-01

  This longitudinal cohort study evaluated the diversity, commonality, and stability of Streptococcus mutans genotypes associated with dental caries history. Sixty-seven 5 and 6 yr-old children, considered being at high caries risk, had plaque collected from baseline through 36 months for S. mutans isolation and genotyping with repetitive extragenic palindromic-PCR (4,392 total isolates). Decayed, missing, filled surfaces (dmfs/DMFS) for each child were recorded at baseline. At baseline, 18 distinct genotypes were found among 911 S. mutans isolates from 67 children (diversity) and 13 genotypes were shared by at least 2 children (commonality). The number of genotypes per individual was positively associated with the proportion of decayed surfaces (p-ds) at baseline. Twenty-four of the 39 children who were available at follow-up visits maintained a predominant genotype for the follow-up periods (stability) and was negatively associated with p-ds. The observed diversity, commonality, and stability of S. mutans genotypes represent a pattern of dental caries epidemiology in this high caries risk community, which suggest fewer decayed surfaces are significantly associated with lower diversity and stability of S. mutans genotypes. PMID:23659236

 11. Beijing/W genotype Mycobacterium tuberculosis and drug resistance.

  NARCIS (Netherlands)

  Glynn, Judith R; Kremer, Kristin; Borgdorff, Martien W; Rodriguez, Mar Pujades; Soolingen, Dick van

  2006-01-01

  Beijing/W genotype Mycobacterium tuberculosis is widespread, may be increasing, and may have a predilection for drug resistance. Individual-level data on >29,000 patients from 49 studies in 35 countries were combined to assess the Beijing genotype's prevalence worldwide, trends over time and with

 12. Apolipoprotein E genotype, cardiovascular biomarkers and risk of stroke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khan, Tauseef A; Shah, Tina; Prieto, David

  2013-01-01

  At the APOE gene, encoding apolipoprotein E, genotypes of the ε2/ε3/ε4 alleles associated with higher LDL-cholesterol (LDL-C) levels are also associated with higher coronary risk. However, the association of APOE genotype with other cardiovascular biomarkers and risk of ischaemic stroke is less c...

 13. Genotype dependent callus induction and shoot regeneration in ...

  African Journals Online (AJOL)

  This study aims to observe the effect of genotype, hormone and culture conditions on sunflower (Helianthus annuus L.) callus induction and indirect plant regeneration. Calli were obtained from hypocotyl and cotyledon explants of five different sunflower genotypes; Trakya 80, Trakya 129, Trakya 259, Trakya 2098 and ...

 14. Efficiency and response of conilon coffee genotypes to nitrogen supply

  African Journals Online (AJOL)

  The objective of the study was to differentiate genotypes with higher efficiency and responsiveness to nitrogen supply, to understand how the nitrogen supply can impact the dry matter allocation and the accumulation of this nutrient in the different plant compartments of genotypes of conilon coffee, cultivated under ...

 15. Haemoglobin genotype of children with severe malaria seen at the ...

  African Journals Online (AJOL)

  Abstract: Introduction: Types of haemoglobin (Hb) genotype have been found to be crucial to the rate of red blood cell parasite invasion, multiplication, and destruction as well as outcome of malaria disease. In a bid to provide more information on the relationship between Hb genotype and level of protection conferred by ...

 16. participatory selection of mungbean genotypes in uganda abstract

  African Journals Online (AJOL)

  ACSS

  2017-05-29

  May 29, 2017 ... that there were no significant differences in genotype choices based on gender ... However, there were significant genotype preference differences between eastern and northern regions (χ2 = ..... for southern Ethiopia. ... of improved cowpea cultivars in the Guinea and Sudan savanna zones of north east.

 17. Genetic variation of response to water deficit in parental genotypes ...

  African Journals Online (AJOL)

  dgomi

  In this study, we investigated morphological and photosynthetic responses to water deficit in parental genotypes of M. ... for adaptation to water deficit in legumes is a prerequisite for any research aiming to improve legume yields. ...... tolerant genotypes in rainfed lowland rice. Field Crop. Res. 99:48-58. Rouached A, Slama I, ...

 18. Clusters of incompatible genotypes evolve with limited dispersal

  Science.gov (United States)

  Erin L. Landguth; Norman A. Johnson; Samuel A. Cushman

  2015-01-01

  Theoretical and empirical studies have shown heterogeneous selection to be the primary driver for the evolution of reproductively isolated genotypes in the absence of geographic barriers. Here, we ask whether limited dispersal alone can lead to the evolution of reproductively isolated genotypes despite the absence of any geographic barriers or heterogeneous...

 19. Evaluation of sorghum genotypes under drought stress conditions ...

  African Journals Online (AJOL)

  Seven genotypes of sorghum (Sorghum bicolour (L.) Moench) were studied in both drought and normal conditions. In each condition, the genotypes were evaluated using a split plot based randomized complete block design with three replications. Drought tolerance indices including stability tolerance index (STI), mean ...

 20. Genotyping-By-Sequencing for Plant Genetic Diversity Analysis: A Lab Guide for SNP Genotyping

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gregory W. Peterson

  2014-10-01

  Full Text Available Genotyping-by-sequencing (GBS has recently emerged as a promising genomic approach for exploring plant genetic diversity on a genome-wide scale. However, many uncertainties and challenges remain in the application of GBS, particularly in non-model species. Here, we present a GBS protocol we developed and use for plant genetic diversity analysis. It uses two restriction enzymes to reduce genome complexity, applies Illumina multiplexing indexes for barcoding and has a custom bioinformatics pipeline for genotyping. This genetic diversity-focused GBS (gd-GBS protocol can serve as an easy-to-follow lab guide to assist a researcher through every step of a GBS application with five main components: sample preparation, library assembly, sequencing, SNP calling and diversity analysis. Specifically, in this presentation, we provide a brief overview of the GBS approach, describe the gd-GBS procedures, illustrate it with an application to analyze genetic diversity in 20 flax (Linum usitatissimum L. accessions and discuss related issues in GBS application. Following these lab bench procedures and using the custom bioinformatics pipeline, one could generate genome-wide SNP genotype data for a conventional genetic diversity analysis of a non-model plant species.

 1. Genotypic character relationship and phenotypic path coefficient analysis in chili pepper genotypes grown under tropical condition.

  Science.gov (United States)

  Usman, Magaji G; Rafii, Mohd Y; Martini, Mohammad Y; Oladosu, Yusuff; Kashiani, Pedram

  2017-03-01

  Studies on genotypic and phenotypic correlations among characters of crop plants are useful in planning, evaluating and setting selection criteria for the desired characters in a breeding program. The present study aimed to estimate the phenotypic correlation coefficients among yield and yield attributed characters and to work out the direct and indirect effects of yield-related characters on yield per plant using path coefficient analysis. Twenty-six genotypes of chili pepper were laid out in a randomized complete block design with three replications. Yield per plant showed positive and highly significant (P ≤ 0.01) correlations with most of the characters studied at both the phenotypic and genotypic levels. By contrast, disease incidence and days to flowering showed a significant negative association with yield. Fruit weight and number of fruits exerted positive direct effect on yield and also had a positive and significant (P ≤ 0.01) correlation with yield per plant. However, fruit length showed a low negative direct effect with a strong and positive indirect effect through fruit weight on yield and had a positive and significant association with yield. Longer fruits, heavy fruits and a high number of fruits are variables that are related to higher yields of chili pepper under tropical conditions and hence could be used as a reliable indicator in indirect selection for yield. © 2016 Society of Chemical Industry. © 2016 Society of Chemical Industry.

 2. Genotypic diversity of european Phytophthora ramorum isolates based on SSR analysis

  Science.gov (United States)

  Kris Van Poucke; Annelies Vercauteren; Martine Maes; Sabine Werres; Kurt Heungens

  2013-01-01

  in Scotland were genotyped using seven microsatellite markers as described by Vercauteren et al. (2010). Thirty multilocus genotypes were identified within the Scottish population, with 51 percent of the isolates belonging to the main European genotype EU1MG1 and 13 unique detected genotypes. Ten of those genotypes were site specific, often represented by...

 3. SNPMClust: Bivariate Gaussian Genotype Clustering and Calling for Illumina Microarrays

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephen W. Erickson

  2016-07-01

  Full Text Available SNPMClust is an R package for genotype clustering and calling with Illumina microarrays. It was originally developed for studies using the GoldenGate custom genotyping platform but can be used with other Illumina platforms, including Infinium BeadChip. The algorithm first rescales the fluorescent signal intensity data, adds empirically derived pseudo-data to minor allele genotype clusters, then uses the package mclust for bivariate Gaussian model fitting. We compared the accuracy and sensitivity of SNPMClust to that of GenCall, Illumina's proprietary algorithm, on a data set of 94 whole-genome amplified buccal (cheek swab DNA samples. These samples were genotyped on a custom panel which included 1064 SNPs for which the true genotype was known with high confidence. SNPMClust produced uniformly lower false call rates over a wide range of overall call rates.

 4. Micropropagation of six Paulownia genotypes through tissue culture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lydia Shtereva

  2014-12-01

  Full Text Available We investigated the effect of genotype and culture medium on the in vitro germination and development of plantlets from seeds of 6 different Paulownia genotypes (P. tomentosa, hybrid lines P. tomentosa P. fortunei (Mega, Ganter and Caroline, P. elongata and hybrid line P. elongata P. fortunei. Nodal and shoot tip explants were used for micropropagation of Paulownia genotypes by manipulating plant growth regulators. The highest germination percentage for all genotypes was obtained for seeds inoculated on medium supplemented with 50 mg*L GA3 (MSG2. On Thidiazuron containing media, the explants of hybrid line P. elongata P. fortunei exhibited the highest frequency of axillary shoot proliferation following by P. tomentosa P. fortunei. The results are discussed with the perspective of applying an improved protocol for in vitro seed germination and plantlet formation in several economically valuable Paulownia genotypes.

 5. The phenotype, psychotype and genotype of bruxism

  Science.gov (United States)

  Cruz-Fierro, Norma; Martínez-Fierro, Margarita; Cerda-Flores, Ricardo M.; Gómez-Govea, Mayra A.; Delgado-Enciso, Iván; Martínez-De-Villarreal, Laura E.; González-Ramírez, Mónica T.; Rodríguez-Sánchez, Irám Pablo

  2018-01-01

  Bruxism is a jaw muscle activity that involves physio-pathological, psycho-social, hereditary and genetic factors. The purpose of this study was to determine the associations between self-reported bruxism, anxiety, and neuroticism personality trait with the rs6313 polymorphism in the gene HTR2A. A sample of 171 subjects of both sexes (14–53 years of age) was included. The control group (group 1, n=60) exhibited no signs or symptoms of bruxism. The case group had signs and symptoms of bruxism (n=112) and was subdivided into group 2, bruxism during sleep (n=22); group 3, awake bruxism (n=44); and group 4 combined bruxism (n=46). As diagnostic tools, the Self-Reported Bruxism Questionnaire (SBQ), the Beck Anxiety Inventory (BAI) and the Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated (EPQR-A) were used. HTR2A (rs6313) SNPs were determined by qPCR for all the participants. The packages SPSS, maxLik and EPI-INFO were used for data analysis. The combined bruxism group reported higher scores in bruxism symptoms, mean = 32.21; anxiety symptoms, mean = 14.80; and neuroticism, mean = 3.26. Combined bruxism was associated with a higher degree of neuroticism (OR=15.0; CI 1.52–148.32) and anxiety in grade 3-moderate (OR=3.56; CI 1.27–10.03), and grade 4-severe (OR=8.40; CI 1.45–48.61), as determined using EPISODE computer software. Genotypic homogeneity analysis revealed no significant differences in allele frequency (P=0.612) among the four groups. The population was in Hardy-Weinberg equilibrium (maxLik package). In conclusion, the three instruments confirm traits of bruxism, anxiety and neuroticism in individuals with bruxism. These data were ratified when the sample was divided by genotypic homogeneity. On the other hand, there was no significant difference between the groups in the SNPs rs6313 from the HTR2A gene. PMID:29599979

 6. Rotavirus genotype shifts among Swedish children and adults-Application of a real-time PCR genotyping.

  Science.gov (United States)

  Andersson, Maria; Lindh, Magnus

  2017-11-01

  It is well known that human rotavirus group A is the most important cause of severe diarrhoea in infants and young children. Less is known about rotavirus infections in other age groups, and about how rotavirus genotypes change over time in different age groups. Develop a real-time PCR to easily genotype rotavirus strains in order to monitor the pattern of circulating genotypes. In this study, rotavirus strains in clinical samples from children and adults in Western Sweden during 2010-2014 were retrospectively genotyped by using specific amplification of VP 4 and VP 7 genes with a new developed real-rime PCR. A genotype was identified in 97% of 775 rotavirus strains. G1P[8] was the most common genotype representing 34.9%, followed by G2P[4] (28.3%), G9P[8] (11.5%), G3P[8] (8.1%), and G4P[8] (7.9%) The genotype distribution changed over time, from predominance of G1P[8] in 2010-2012 to predominance of G2P[4] in 2013-2014. There were also age-related differences, with G1P[8] being the most common genotype in children under 2 years (47.6%), and G2P[4] the most common in those over 70 years of age (46.1%.). The shift to G2P[4] in 2013-2014 was associated with a change in the age distribution, with a greater number of rotavirus positive cases in elderly than in children. By using a new real-time PCR method for genotyping we found that genotype distribution was age related and changed over time with a decreasing proportion of G1P[8]. Copyright © 2017. Published by Elsevier B.V.

 7. Genotyping of vacA alleles of Helicobacter pylori strains recovered ...

  African Journals Online (AJOL)

  commonly detected genotypes in the meat-based foods, viz, vegetable sandwich and ready to eat fish, were vacA ... Keywords: Helicobacter pylori, VacA genotypes, Genotyping, Food items ..... Microbiology and Quality Control, Islamic Azad.

 8. A SNP Genotyping Array for Hexaploid Oat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicholas A. Tinker

  2014-11-01

  Full Text Available Recognizing a need in cultivated hexaploid oat ( L. for a reliable set of reference single nucleotide polymorphisms (SNPs, we have developed a 6000 (6K BeadChip design containing 257 Infinium I and 5486 Infinium II designs corresponding to 5743 SNPs. Of those, 4975 SNPs yielded successful assays after array manufacturing. These SNPs were discovered based on a variety of bioinformatics pipelines in complementary DNA (cDNA and genomic DNA originating from 20 or more diverse oat cultivars. The array was validated in 1100 samples from six recombinant inbred line (RIL mapping populations and sets of diverse oat cultivars and breeding lines, and provided approximately 3500 discernible Mendelian polymorphisms. Here, we present an annotation of these SNPs, including methods of discovery, gene identification and orthology, population-genetic characteristics, and tentative positions on an oat consensus map. We also evaluate a new cluster-based method of calling SNPs. The SNP design sequences are made publicly available, and the full SNP genotyping platform is available for commercial purchase from an independent third party.

 9. Genotyping of Canine parvovirus in western Mexico.

  Science.gov (United States)

  Pedroza-Roldán, César; Páez-Magallan, Varinia; Charles-Niño, Claudia; Elizondo-Quiroga, Darwin; De Cervantes-Mireles, Raúl Leonel; López-Amezcua, Mario Alberto

  2015-01-01

  Canine parvovirus (CPV) is one of the most common infectious agents related to high morbidity rates in dogs. In addition, the virus is associated with severe gastroenteritis, diarrhea, and vomiting, resulting in high death rates, especially in puppies and nonvaccinated dogs. To date, there are 3 variants of the virus (CPV-2a, CPV-2b, and CPV-2c) circulating worldwide. In Mexico, reports describing the viral variants circulating in dog populations are lacking. In response to this deficiency, a total of 41 fecal samples of suspected dogs were collected from October 2013 through April 2014 in the Veterinary Hospital of the University of Guadalajara in western Mexico. From these, 24 samples resulted positive by polymerase chain reaction, and the viral variant was determined by restriction fragment length polymorphism. Five positive diagnosed samples were selected for partial sequencing of the vp2 gene and codon analysis. The results demonstrated that the current dominant viral variant in Mexico is CPV-2c. The current study describes the genotyping of CPV strains, providing valuable evidence of the dominant frequency of this virus in a dog population from western Mexico. © 2014 The Author(s).

 10. Antixenosis of bean genotypes to Chrysodeixis includens (Lepidoptera: Noctuidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafaela Morando

  2015-06-01

  Full Text Available The objective of this work was to evaluate bean genotypes for resistance to soybean looper (Chrysodeixis includens. Initially, free-choice tests were carried out with 59 genotypes, divided into three groups according to leaf color intensity (dark green, light green, and medium green, in order to evaluate oviposition preference. Subsequently, 12 genotypes with high potential for resistance were selected, as well as two susceptible commercial standards. With these genotypes, new tests were performed for oviposition in a greenhouse, besides tests for attractiveness and consumption under laboratory conditions (26±2ºC, 65±10% RH, and 14 h light: 10 h dark photophase. In the no-choice test with adults, in the greenhouse, the 'IAC Jabola', Arcelina 1, 'IAC Boreal', 'Flor de Mayo', and 'IAC Formoso' genotypes were the least oviposited, showing antixenosis-type resistance for oviposition. In the free-choice test with larvae, Arcelina 4, 'BRS Horizonte', 'Pérola', H96A102-1-1-1-52, 'IAC Boreal', 'IAC Harmonia', and 'IAC Formoso' were the less consumed genotypes, which indicates antixenosis to feeding. In the no-choice test, all genotypes (except for 'IAPAR 57' expressed moderate levels of antixenosis to feeding against C. includens larvae.

 11. Porphyromonas gingivalis Fim-A genotype distribution among Colombians

  Science.gov (United States)

  Jaramillo, Adriana; Parra, Beatriz; Botero, Javier Enrique; Contreras, Adolfo

  2015-01-01

  Introduction: Porphyromonas gingivalis is associated with periodontitis and exhibit a wide array of virulence factors, including fimbriae which is encoded by the FimA gene representing six known genotypes. Objetive: To identify FimA genotypes of P. gingivalis in subjects from Cali-Colombia, including the co-infection with Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Treponema denticola, and Tannerella forsythia. Methods: Subgingival samples were collected from 151 people exhibiting diverse periodontal condition. The occurrence of P. gingivalis, FimA genotypes and other bacteria was determined by PCR. Results: P. gingivalis was positive in 85 patients. Genotype FimA II was more prevalent without reach significant differences among study groups (54.3%), FimA IV was also prevalent in gingivitis (13.0%). A high correlation (p= 0.000) was found among P. gingivalis, T. denticola, and T. forsythia co-infection. The FimA II genotype correlated with concomitant detection of T. denticola and T. forsythia. Conclusions: Porphyromonas gingivalis was high even in the healthy group at the study population. A trend toward a greater frequency of FimA II genotype in patients with moderate and severe periodontitis was determined. The FimA II genotype was also associated with increased pocket depth, greater loss of attachment level, and patients co-infected with T. denticola and T. forsythia. PMID:26600627

 12. Assessing accuracy of genotype imputation in American Indians.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alka Malhotra

  Full Text Available Genotype imputation is commonly used in genetic association studies to test untyped variants using information on linkage disequilibrium (LD with typed markers. Imputing genotypes requires a suitable reference population in which the LD pattern is known, most often one selected from HapMap. However, some populations, such as American Indians, are not represented in HapMap. In the present study, we assessed accuracy of imputation using HapMap reference populations in a genome-wide association study in Pima Indians.Data from six randomly selected chromosomes were used. Genotypes in the study population were masked (either 1% or 20% of SNPs available for a given chromosome. The masked genotypes were then imputed using the software Markov Chain Haplotyping Algorithm. Using four HapMap reference populations, average genotype error rates ranged from 7.86% for Mexican Americans to 22.30% for Yoruba. In contrast, use of the original Pima Indian data as a reference resulted in an average error rate of 1.73%.Our results suggest that the use of HapMap reference populations results in substantial inaccuracy in the imputation of genotypes in American Indians. A possible solution would be to densely genotype or sequence a reference American Indian population.

 13. Genetic similarity of soybean genotypes revealed by seed protein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolić Ana

  2005-01-01

  Full Text Available More accurate and complete descriptions of genotypes could help determinate future breeding strategies and facilitate introgression of new genotypes in current soybean genetic pool. The objective of this study was to characterize 20 soybean genotypes from the Maize Research Institute "Zemun Polje" collection, which have good agronomic performances, high yield, lodging and drought resistance, and low shuttering by seed proteins as biochemical markers. Seed proteins were isolated and separated by PAA electrophoresis. On the basis of the presence/absence of protein fractions coefficients of similarity were calculated as Dice and Roger and Tanamoto coefficient between pairs of genotypes. The similarity matrix was submitted for hierarchical cluster analysis of un weighted pair group using arithmetic average (UPGMA method and necessary computation were performed using NTSYS-pc program. Protein seed analysis confirmed low level of genetic diversity in soybean. The highest genetic similarity was between genotypes P9272 and Kador. According to obtained results, soybean genotypes were assigned in two larger groups and coefficients of similarity showed similar results. Because of the lack of pedigree data for analyzed genotypes, correspondence with marker data could not be determined. In plant with a narrow genetic base in their gene pool, such as soybean, protein markers may not be sufficient for characterization and study of genetic diversity.

 14. MMP-8 genotypes influence the inflammatory response in human endotoxemia.

  Science.gov (United States)

  Rella, Judith M; Jilma, Bernd; Fabry, Astrid; Kaynar, A Murat; Mayr, Florian B

  2014-04-01

  Clinical studies have reported associations between MMP-8 genotypes and clinical outcomes without exploring underlying mechanisms. This study aims to understand the influence of the rs1940475 SNP on downstream chemokine and cytokine response in human endotoxemia. Rs1940475 was genotyped in 44 healthy Caucasian males, who were challenged with an intravenous bolus of 2 ng/kg lipopolysaccharide (LPS). Plasma levels of tumor necrosis factor (TNF), interleukin (IL)-6, IL-8, and macrophage inflammatory protein (MIP)-1α were measured at baseline and 2, 4, 6, and 24 h after LPS infusion with high-sensitivity enzyme immunoassays. Peak TNF levels at 2 h after LPS infusion were significantly higher in subjects with AA genotype compared to subjects with AG or GG genotypes (185 pg/mL [IQR, 154-234] vs. 94 pg/mL [IQR, 65-125] vs. 107 pg/mL [IQR, 80-241], respectively; p = 0.03 between groups). Peak IL-6 levels were trend-wise higher in subjects with AA genotype compared to those with AG or GG genotypes (566 pg/mL [IQR, 294-644] vs. 278 pg/mL [IQR, 184-539] and 329 pg/mL [IQR, 240-492], respectively; p = 0.15 between groups). In contrast, peak MIP-1α at 2 h was highest in GG genotype carriers compared to those with AG or AA genotypes (602 pg/mL [IQR, 449-727] vs. 389 pg/mL [IQR, 375-490] and 510 pg/mL [425-813], respectively; p < 0.03 between groups). AA genotype carriers had highest peak TNF and IL-6 levels after LPS challenge, whereas peak MIP-1α levels were highest in GG carriers. This indicates that the rs1940475 SNP modifies the host response to inflammatory stimuli, which may in part explain previously shown associations with clinical outcomes.

 15. Genotype by sex and genotype by age interactions with sedentary behavior: the Portuguese Healthy Family Study.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel M V Santos

  Full Text Available Sedentary behavior (SB expression and its underlying causal factors have been progressively studied, as it is a major determinant of decreased health quality. In the present study we applied Genotype x Age (GxAge and Genotype x Sex (GxSex interaction methods to determine if the phenotypic expression of different SB traits is influenced by an interaction between genetic architecture and both age and sex. A total of 1345 subjects, comprising 249 fathers, 327 mothers, 334 sons and 325 daughters, from 339 families of The Portuguese Healthy Family Study were included in the analysis. SB traits were assessed by means of a 3-d physical activity recall, the Baecke and IPAQ questionnaires. GxAge and GxSex interactions were analyzed using SOLAR 4.0 software. Sedentary behaviour heritability estimates were not always statistically significant (p>0.05 and ranged from 3% to 27%. The GxSex and GxAge interaction models were significantly better than the single polygenic models for TV (min/day, EEsed (kcal/day, personal computer (PC usage and physical activty (PA tertiles. The GxAge model is also significantly better than the polygenic model for Sed (min/day. For EEsed, PA tertiles, PC and Sed, the GxAge interaction was significant because the genetic correlation between SB environments was significantly different from 1. Further, PC and Sed variance heterogeneity among distinct ages were observed. The GxSex interaction was significant for EEsed due to genetic variance heterogeneity between genders and for PC due to a genetic correlation less than 1 across both sexes. Our results suggest that SB expression may be influenced by the interactions between genotype with both sex and age. Further, different sedentary behaviors seem to have distinct genetic architectures and are differentially affected by age and sex.

 16. Evaluation of Soybean and Cowpea Genotypes for Phosphorus Use Efficiency

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kumaga, F. K.; Ofori, K.; Adiku, S. K.; Kugblenu, Y. O.; Asante, W.; Seidu, H. [College of Agriculture and Consumer Sciences, University of Ghana, Legon, Accra (Ghana); Adu-Gyamfi, J. J. [Soil and Water Management and Crop Nutrition Laboratory, International Atomic Energy Agency, Vienna (Austria)

  2013-11-15

  Initial screening of one hundred and fifty-two (152) and fifty (50) genotypes of soybean and cowpea, respectively, were conducted at the early growth stage to evaluate root traits associated with phosphorus (P) efficiency. Fifty soybean genotypes were subsequently selected and evaluated on a tropical low P soil (Lixisol) for growth and yield under low and adequate P availability. Plants were sampled at twelve and thirty days after sowing and at maturity. Six cowpea genotypes were also selected and evaluated in pots filled with Alfisol under low, moderate and high P availability. Plants were sampled at forty days and assessed for shoot yield and nodulation under low P availability. Using Principal Component Analysis (PCA), Phosphorus Efficiency Index (PEI) was used to determine P efficiency of soybean and cowpea genotypes. A wide variation in root traits for soybean and cowpea at the early growth stage was found, and allometric analysis showed a significant correlation between the root and shoot parameters at this stage. The study provided an opportunity to compare root traits of newly developed cowpea genotypes (early maturing, medium maturing, dual purpose and Striga resistant lines) with older released cultivars. There were significant differences in root length among the groups. In general, dual purpose, Striga resistant and medium/early maturing genotypes showed the longest roots while the older varieties showed the least total root length. Field and pot results also showed differential growth of soybean and cowpea with low P availability. Further, PCA of the results indicated that soybean genotypes could be grouped into three distinct P efficiency categories. Retaining the PC and the relative weight for each genotype in combination with yield potential under high P, four categories of responsiveness to P were obtained. Cowpea genotypes were grouped into three P efficiency categories and two categories of responsiveness to P. The study also found genetic

 17. Genotyping-by-sequencing data of 272 crested wheatgrass (Agropyron cristatum genotypes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pingchuan Li

  2017-12-01

  Full Text Available Crested wheatgrass [Agropyron cristatum L. (Gaertn.] is an important cool-season forage grass widely used for early spring grazing. However, the genomic resources for this non-model plant are still lacking. Our goal was to generate the first set of next generation sequencing data using the genotyping-by-sequencing technique. A total of 272 crested wheatgrass plants representing seven breeding lines, five cultivars and five geographically diverse accessions were sequenced with an Illumina MiSeq instrument. These sequence datasets were processed using different bioinformatics tools to generate contigs for diploid and tetraploid plants and SNPs for diploid plants. Together, these genomic resources form a fundamental basis for genomic studies of crested wheatgrass and other wheatgrass species. The raw reads were deposited into Sequence Read Archive (SRA database under NCBI accession SRP115373 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra?term=SRP115373 and the supplementary datasets are accessible in Figshare (10.6084/m9.figshare.5345092. Keywords: Crested wheatgrass, Genotyping-by-sequencing, Diploid, Tetraploid, Raw sequence data

 18. Hepatitis E Virus Genotype 3 in Sewage and Genotype 1 in Acute Hepatitis Cases, Israel

  Science.gov (United States)

  Ram, Daniela; Manor, Yossi; Gozlan, Yael; Schwartz, Eli; Ben-Ari, Ziv; Mendelson, Ella; Mor, Orna

  2016-01-01

  Hepatitis E virus (HEV) is an emerging infectious agent in developed countries. HEV genotypes 1 (G1) and 3 (G3) have been identified in environmental and clinical samples in Europe. In Israel, the overall prevalence of anti-HEV IgG antibodies was found to be 10.6%; however, reports of HEV infection are scarce. In this study, the presence of HEV in Israel was investigated using 169 sewage samples from 32 treatment facilities and 49 samples from acute hepatitis patients, all collected between 2013 and 2015. Fourteen sewage samples, from Haifa (11/18 samples), Tel Aviv (2/29 samples), and Beer Sheva (1/17 samples), regions with good sanitary conditions and middle-high socioeconomic populations, were HEV positive. Among the patient samples, 6.1% (3/49) were HEV positive, all returning travelers from India. Genotype analysis revealed G1 HEV in patients and G3 HEV sequences in sewage. Evidence that HEV could be establishing itself in our region may justify more active surveillance to monitor its spread. PMID:27246446

 19. Connecting functional and statistical definitions of genotype by genotype interactions in coevolutionary studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katy Denise Heath

  2014-04-01

  Full Text Available Predicting how species interactions evolve requires that we understand the mechanistic basis of coevolution, and thus the functional genotype-by-genotype interactions (G × G that drive reciprocal natural selection. Theory on host-parasite coevolution provides testable hypotheses for empiricists, but depends upon models of functional G × G that remain loosely tethered to the molecular details of any particular system. In practice, reciprocal cross-infection studies are often used to partition the variation in infection or fitness in a population that is attributable to G × G (statistical G × G. Here we use simulations to demonstrate that within-population statistical G × G likely tells us little about the existence of coevolution, its strength, or the genetic basis of functional G × G. Combined with studies of multiple populations or points in time, mapping and molecular techniques can bridge the gap between natural variation and mechanistic models of coevolution, while model-based statistics can formally confront coevolutionary models with cross-infection data. Together these approaches provide a robust framework for inferring the infection genetics underlying statistical G × G, helping unravel the genetic basis of coevolution.

 20. Analysis of the genetic diversity of four rabbit genotypes using ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dr.Ola

  2013-05-15

  May 15, 2013 ... consumption and low cost, it has been widely utilized in genetics analysis in ... isozyme variation among the selected individuals within each rabbit genotype. ... with different embryo survival (Bolet and Theau-Clement, 1994).

 1. Genotype x environment interaction and stability analysis for yield ...

  African Journals Online (AJOL)

  etc

  2015-05-06

  . Combined analysis of variance (ANOVA) for yield and yield components revealed highly significant .... yield stability among varieties, multi-location trials with ... Mean grain yield (kg/ha) of 17 Kabuli-type chickpea genotypes ...

 2. Sofosbuvir based treatment of chronic hepatitis C genotype 3 infections

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalgard, Olav; Weiland, Ola; Noraberg, Geir

  2017-01-01

  BACKGROUND AND AIMS: Chronic hepatitis C virus (HCV) genotype 3 infection with advanced liver disease has emerged as the most challenging to treat. We retrospectively assessed the treatment outcome of sofosbuvir (SOF) based regimes for treatment of HCV genotype 3 infections in a real life setting...... in Scandinavia. METHODS: Consecutive patients with chronic HCV genotype 3 infection were enrolled at 16 treatment centers in Denmark, Sweden, Norway and Finland. Patients who had received a SOF containing regimen were included. The fibrosis stage was evaluated by liver biopsy or transient liver elastography...... was similar for all treatment regimens, but lower in men (p = 0.042), and in patients with decompensated liver disease (p = 0.004). CONCLUSION: We found that sofosbuvir based treatment in a real-life setting could offer SVR rates exceeding 90% in patients with HCV genotype 3 infection and advanced liver...

 3. Evaluation of 14 winter bread wheat genotypes in normal irrigation ...

  African Journals Online (AJOL)

  Evaluation of 14 winter bread wheat genotypes in normal irrigation and stress conditions after anthesis stage. ... African Journal of Biotechnology ... Using biplot graphic method, comparison of indices amounts and mean rating of indices for ...

 4. adaptation of introduced mungbean genotypes in uganda abstract

  African Journals Online (AJOL)

  ACSS

  locations in Uganda, to determine the adaptability of introduced mungbean genotypes, and identify ... The six test multi-locations were grouped into two candidate mega-environments for ..... interactions: Challenges and opportunities for.

 5. cyanide cassava genotypes in acid ultisols of south eastern Nigeria

  African Journals Online (AJOL)

  ENGR C.J

  2014-01-29

  Jan 29, 2014 ... Thirty-eight high and low cyanide cassava genotypes were evaluated for growth and .... sium (K) and sodium (Na) were determined by Flamephoto-metory .... outlined for randomized complete block design (Steel et al., 1997).

 6. Molecular methods for bacterial genotyping and analyzed gene regions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İbrahim Halil Yıldırım1, Seval Cing Yıldırım2, Nadir Koçak3

  2011-06-01

  Full Text Available Bacterial strain typing is an important process for diagnosis, treatment and epidemiological investigations. Current bacterial strain typing methods may be classified into two main categories: phenotyping and genotyping. Phenotypic characters are the reflection of genetic contents. Genotyping, which refers discrimination of bacterial strains based on their genetic content, has recently become widely used for bacterial strain typing. The methods already used in genotypingof bacteria are quite different from each other. In this review we tried to summarize the basic principles of DNA-based methods used in genotyping of bacteria and describe some important DNA regions that are used in genotyping of bacteria. J Microbiol Infect Dis 2011;1(1:42-46.

 7. Effects of nutritional supplementation and genotype on milk ...

  African Journals Online (AJOL)

  Effects of nutritional supplementation and genotype on milk production and fertility of lactating dairy ... Bulletin of Animal Health and Production in Africa ... The objective of this study was to determine effects of nutrition on milk production and ...

 8. Effects of genotype x bradyrhizobium inoculation or x fertilizer n ...

  African Journals Online (AJOL)

  Genotype x inoculation interaction was significant only for protein and oil content in one year. .... main-plot factor. ... components and expected genetic gains invoiving yield srrnin. ... Combined analysis of the cu ltivar experiment was carried.

 9. Characterization of cowpea genotype resistance to Callosobruchus maculatus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria de Jesus Passos de Castro

  2013-09-01

  Full Text Available The objective of this work was to characterize the resistance of 50 cowpea (Vigna unguiculata genotypes to Callosobruchus maculatus. A completely randomized design with five replicates per treatment (genotype was used. No-choice tests were performed using the 50 cowpea genotypes to evaluate the preference for oviposition and the development of the weevil. The genotypes IT85 F-2687, MN05-841 B-49, MNC99-508-1, MNC99-510-8, TVu 1593, Canapuzinho-1-2, and Sanzi Sambili show non-preference-type resistance (oviposition and feeding. IT81 D-1045 Ereto and IT81 D-1045 Enramador exhibit antibiosis against C. maculatus and descend from resistant genitors, which grants them potential to be used in future crossings to obtain cowpea varieties with higher levels of resistance.

 10. Multiple centroid method to evaluate the adaptability of alfalfa genotypes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moysés Nascimento

  2015-02-01

  Full Text Available This study aimed to evaluate the efficiency of multiple centroids to study the adaptability of alfalfa genotypes (Medicago sativa L.. In this method, the genotypes are compared with ideotypes defined by the bissegmented regression model, according to the researcher's interest. Thus, genotype classification is carried out as determined by the objective of the researcher and the proposed recommendation strategy. Despite the great potential of the method, it needs to be evaluated under the biological context (with real data. In this context, we used data on the evaluation of dry matter production of 92 alfalfa cultivars, with 20 cuttings, from an experiment in randomized blocks with two repetitions carried out from November 2004 to June 2006. The multiple centroid method proved efficient for classifying alfalfa genotypes. Moreover, it showed no unambiguous indications and provided that ideotypes were defined according to the researcher's interest, facilitating data interpretation.

 11. A preliminary investigation into genotype x environment interaction ...

  African Journals Online (AJOL)

  uvp

  2014-08-24

  Aug 24, 2014 ... Genotype x environment interaction (G x E) in dairy cattle is a contentious ... environments, if it exists, with a negative impact on genetic response ..... interaction for Holstein milk yield in Colombia, Mexico and Puerto Rico.

 12. Giardia and Cryptosporidium species and genotypes in coyotes (Canis latrans).

  Science.gov (United States)

  Trout, James M; Santín, Mónica; Fayer, Ronald

  2006-06-01

  Feces and duodenal scrapings were collected from 22 coyotes (Canis latrans) killed in managed hunts in northeastern Pennsylvania. Polymerase chain reaction (PCR) methods were used to detect Giardia and Cryptosporidium spp. PCR-amplified fragments of Giardia and Cryptosporidium spp. SSU-rRNA genes were subjected to DNA sequence analysis for species/genotype determination. Seven coyotes (32%) were positive for G. duodenalis: three assemblage C, three assemblage D, and one assemblage B. Six coyotes (27%) were positive for Cryptosporidium spp. One isolate shared 99.7% homology with C. muris, whereas five others (23%) shared 100% homology with C. canis, coyote genotype. This is the first report on multiple genotypes of Giardia spp. in coyotes and on the prevalence of Cryptosporidium spp. genotypes in coyotes.

 13. Large SNP arrays for genotyping in crop plants

  Indian Academy of Sciences (India)

  2012-10-15

  Oct 15, 2012 ... in human has been paralleled by the simultaneous develop- ment of ... In crop plants, the development of large genotyping arrays started much ..... via deep resequencing of reduced representation libraries with the Illumina ...

 14. Efficiency and response of conilon coffee genotypes to nitrogen supply

  African Journals Online (AJOL)

  Lindomar

  2016-08-31

  Aug 31, 2016 ... tolerance to the deficit of these nutrients in the soil. (Colodetti et al., 2014; ... be passive of exploration using genotypes of rapid growth and low nutritional ... amino acids, proteins, nucleotides, hormones and chlorophyll ...

 15. Pollen diversity, viability and floral structure of some Musa genotypes

  African Journals Online (AJOL)

  Prof. Ogunji

  Pollen diversity, viability and floral structure of some Musa genotypes ... at the Faculty of Agriculture & Natural Resources Management farm, Ebonyi State University,. Abakaliki. ..... Roots, tuber, plantains and bananas in human nutrition. Rome,.

 16. High-throughput mouse genotyping using robotics automation.

  Science.gov (United States)

  Linask, Kaari L; Lo, Cecilia W

  2005-02-01

  The use of mouse models is rapidly expanding in biomedical research. This has dictated the need for the rapid genotyping of mutant mouse colonies for more efficient utilization of animal holding space. We have established a high-throughput protocol for mouse genotyping using two robotics workstations: a liquid-handling robot to assemble PCR and a microfluidics electrophoresis robot for PCR product analysis. This dual-robotics setup incurs lower start-up costs than a fully automated system while still minimizing human intervention. Essential to this automation scheme is the construction of a database containing customized scripts for programming the robotics workstations. Using these scripts and the robotics systems, multiple combinations of genotyping reactions can be assembled simultaneously, allowing even complex genotyping data to be generated rapidly with consistency and accuracy. A detailed protocol, database, scripts, and additional background information are available at http://dir.nhlbi.nih.gov/labs/ldb-chd/autogene/.

 17. Genotype x environment interaction and stability analysis for yield ...

  African Journals Online (AJOL)

  etc

  2015-05-06

  May 6, 2015 ... 4Ethiopian Institute of Agriculture Research, Debre Zeit Agriculture Research Center, Ethiopia. Received .... interaction on seed yield of Kabuli -chickpea genotypes .... becomes important for the chickpea breeders in terms of.

 18. Assessment of genotype x environment interaction on yield and ...

  African Journals Online (AJOL)

  user

  2011-04-11

  Apr 11, 2011 ... yield and yield components of durum wheat genotypes ... The results of combined analysis of variance showed a strong influence of the ... Stability is defined as the early prediction of environmental im- ... Many resear-.

 19. Genetic diversity of maize genotypes on the basis of morpho ...

  African Journals Online (AJOL)

  Genetic diversity of maize genotypes on the basis of morpho-physiological and simple sequence repeat (SSR) markers. Ashish Kumar, Arunita Rakshit, Naresh K Mangilipelli, Y Varalaxmi, T Vijayalakshmi, Jainender M Vanaja, SK Yadav, B Venkateswarlu, M Maheswari ...

 20. The Comparison of Growth, Slaughter and Carcass Traits of Meat Chicken Genotype Produced by Back-Crossing with A Commercial Broiler Genotype

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Musa Sarıca

  2014-01-01

  Full Text Available This study was conducted to determine the growth and some slaughter traits between commercial fast growing chickens and three-way cross M2 genotypes. 260 male female mixed chickens from each genotype was reared 10 replicate per genotype in the same house. Two different slaughtering ages were applied to commercial chickens and slaughtered at 6 and 7 weeks of age for comparing with cross genotypes. F chickens reached to slaughtering age at 42 days, whereas cross groups reached at 49 days. Genotypes consumed same amount of feed until slaughtering ages, but F genotype had better feed conversion ratio. The differences between dressing percentage and carcass parts ratios of genotypes were found significant, and F genotype had higher dressing percentage. Carcass parts of all genotypes were found in acceptable limits.

 1. SALINITY TOLERANCE OF SEVERAL RICE GENOTYPES AT SEEDLING STAGE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heni Safitri

  2018-01-01

  Full Text Available Salinity is one of the most serious problems in rice cultivation. Salinity drastically reduced plant growth and yield, especially at seedling stage. Several rice genotypes have been produced, but their tolerance to salinity has not yet been evaluated. The study aimed to evaluate salinity tolerance of rice genotypes at seedling stage. The glasshouse experiment was conducted at Cimanggu Experimental Station, Bogor, from April to May 2013. Thirteen rice genotypes and two check varieties, namely Pokkali (salt tolerant and IR29 (salt sensitive were tested at seedling stage. The experiment was arranged in a randomized complete block design with three replications and two factors, namely the levels of NaCl (0 and 120 mM and 13 genotypes of rice. Rice seedlings were grown in the nutrient culture (hydroponic supplemented with NaCl at different levels. The growth and salinity injury levels of the genotypes were recorded periodically. The results showed that salinity level of 120 mM NaCl reduced seedling growth of all rice genotypes, but the tolerant ones were survived after 14 days or until the sensitive check variety died. Based on the visual injury symptoms on the leaves, five genotypes, i.e. Dendang, Inpara 5, Inpari 29, IR77674-3B-8-2-2-14-4-AJY2, and IR81493-BBB-6-B- 2-1-2 were tolerant to 120 mM salinity level, while Inpara 4 was comparable to salt sensitive IR29. Hence, Inpara 4 could be used as a salinity sensitive genotype for future research of testing tolerant variety. Further evaluation is needed to confirm their salinity tolerance under field conditions. 

 2. Antioxidant Defense Mechanisms of Salinity Tolerance in Rice Genotypes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Golam Kibria

  2017-05-01

  Full Text Available In order to elucidate the role of antioxidant responses in salinity tolerance in rice genotypes under salt stress, experiments were conducted using four rice varieties, including salt-sensitive BRRI dhan 28 and three salt-tolerant varieties BRRI dhan 47, BINA dhan 8 and BINA dhan 10. Thirty-day-old rice seedlings were transplanted into pots. At the active tillering stage (35 d after transplanting, plants were exposed to different salinity levels (0, 20, 40 and 60 mmol/L NaCl. Salt stress caused a significant reduction in growth for all the rice genotypes. Growth reduction was higher in the salt-sensitive genotype than in the salt-tolerant ones, and BINA dhan 10 showed higher salt tolerance in all measured physiological parameters. The reduction in shoot and root biomass was found to be minimal in BINA dhan 10. Chlorophyll content significantly decreased under salt stress except for BINA dhan 10. Proline content significantly increased in salt-tolerant rice genotypes with increased salt concentration, and the highest proline content was obtained from BINA dhan 10 under salt stress. Catalase and ascorbate peroxidase activities significantly decreased in salt-sensitive genotype whereas significantly increased in salt-tolerant ones with increasing salt concentration. However, salt stress significantly decreased guaiacol peroxidase activity in all the rice genotypes irrespective of salt tolerance. K+/Na+ ratio also significantly decreased in shoots and roots of all the rice genotypes. The salt-tolerant genotype BINA dhan 10 maintained higher levels of chlorophyll and proline contents as well as catalase and ascorbate peroxidase activities under salt stress, thus, this might be the underlying mechanism for salt tolerance.

 3. Comparative salinity responses among tomato genotypes and rootstocks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oztekin, G.B.; Tuzel, Y.

  2011-01-01

  Salinity is a major constraint limiting agricultural crop productivity in the world. However, plant species and cultivars differ greatly in their response to salinity. This study was conducted in a greenhouse to determine the response of 4 commercial tomato rootstocks, 21 cultivars and 8 candidate varieties to salinity stress. Seeds were germinated in peat and when the plants were at the fifth-true leaf stage, salt treatment was initiated except control treatment. NaCl was added to nutrient solution daily with 25 mM concentration and had been reached to 200 mM final concentration. On harvest day, genotypes were classified based on the severity of leaf symptoms caused by NaCl treatment. After symptom scoring, the plants were harvested and leaf number, root length, stem length and diameter per plant were measured. The plants were separated into shoots and roots for dry matter production. Our results showed that, on average, NaCl stress decreased all parameters and the rootstocks gave the highest performance than genotypes. Among all rootstocks, three varieties (2211 and 2275) and ten genotypes (Astona, Astona RN, Caracas, Deniz, Durinta, Export, Gokce, Target, Yeni Talya and 144 HY) were selected as tolerant with slight chlorosis whereas the genotype Malike was selected as sensitive with severe chlorosis. Candidate varieties 2316 and 1482 were the most sensitive ones. Plant growth and dry matter production differed among the tested genotypes. However no correlation was found between plant growth and dry matter production. Rootstock Beaufort gave the highest shoot dry matter although Heman had highest root dry matter. Newton showed more shoot and root dry matter than other genotypes. It is concluded that screening of genotypes based on severity of symptoms at early stage of development and their dry matter production could be used as a tool to indicate genotypic variation to salt stress. (author)

 4. Prevalence of American Foulbrood and Paenibacillus Larvae Genotypes in Bulgaria

  OpenAIRE

  RUSENOVA, Nikolina; PARVANOV, Parvan

  2016-01-01

  This study aimed to analyse the prevalence of American foulbrood and Paenibacillus larvae genotypes in Bulgaria. For this purpose, data concerning American foulbrood outbreaks were used. Also, available data on the number of destroyed bee families covering a twenty-five-year period (1989 - 2013) was collected from the register of Bulgarian Food Safety Agency. In addition, Paenibacillus larvae genotypes in 15 apiaries were established by rep - PCR with BOXA1R and MBOREP1 primers. Results showe...

 5. Genotype-Specific Measles Transmissibility: A Branching Process Analysis.

  Science.gov (United States)

  Ackley, Sarah F; Hacker, Jill K; Enanoria, Wayne T A; Worden, Lee; Blumberg, Seth; Porco, Travis C; Zipprich, Jennifer

  2018-04-03

  Substantial heterogeneity in measles outbreak sizes may be due to genotype-specific transmissibility. Using a branching process analysis, we characterize differences in measles transmission by estimating the association between genotype and the reproduction number R among postelimination California measles cases during 2000-2015 (400 cases, 165 outbreaks). Assuming a negative binomial secondary case distribution, we fit a branching process model to the distribution of outbreak sizes using maximum likelihood and estimated the reproduction number R for a multigenotype model. Genotype B3 is found to be significantly more transmissible than other genotypes (P = .01) with an R of 0.64 (95% confidence interval [CI], .48-.71), while the R for all other genotypes combined is 0.43 (95% CI, .28-.54). This result is robust to excluding the 2014-2015 outbreak linked to Disneyland theme parks (referred to as "outbreak A" for conciseness and clarity) (P = .04) and modeling genotype as a random effect (P = .004 including outbreak A and P = .02 excluding outbreak A). This result was not accounted for by season of introduction, age of index case, or vaccination of the index case. The R for outbreaks with a school-aged index case is 0.69 (95% CI, .52-.78), while the R for outbreaks with a non-school-aged index case is 0.28 (95% CI, .19-.35), but this cannot account for differences between genotypes. Variability in measles transmissibility may have important implications for measles control; the vaccination threshold required for elimination may not be the same for all genotypes or age groups.

 6. The genetic diversity of hepatitis A genotype I in Bulgaria.

  Science.gov (United States)

  Cella, Eleonora; Golkocheva-Markova, Elitsa N; Trandeva-Bankova, Diljana; Gregori, Giulia; Bruni, Roberto; Taffon, Stefania; Equestre, Michele; Costantino, Angela; Spoto, Silvia; Curtis, Melissa; Ciccaglione, Anna Rita; Ciccozzi, Massimo; Angeletti, Silvia

  2018-01-01

  The purpose of this study was to analyze sequences of hepatitis A virus (HAV) Ia and Ib genotypes from Bulgarian patients to investigate the molecular epidemiology of HAV genotype I during the years 2012 to 2014. Around 105 serum samples were collected by the Department of Virology of the National Center of Infectious and Parasitic Diseases in Bulgaria. The sequenced region encompassed the VP1/2A region of HAV genome. The sequences obtained from the samples were 103. For the phylogenetic analyses, 5 datasets were built to investigate the viral gene in/out flow among distinct HAV subpopulations in different geographic areas and to build a Bayesian dated tree, Bayesian phylogenetic and migration pattern analyses were performed. HAV Ib Bulgarian sequences mostly grouped into a single clade. This indicates that the Bulgarian epidemic is partially compartmentalized. It originated from a limited number of viruses and then spread through fecal-oral local transmission. HAV Ia Bulgarian sequences were intermixed with European sequences, suggesting that an Ia epidemic is not restricted to Bulgaria but can affect other European countries. The time-scaled phylogeny reconstruction showed the root of the tree dating in 2008 for genotype Ib and in 1999 for genotype Ia with a second epidemic entrance in 2003. The Bayesian skyline plot for genotype Ib showed a slow but continuous growth, sustained by fecal-oral route transmission. For genotype Ia, there was an exponential growth followed by a plateau, which suggests better infection control. Bidirectional viral flow for Ib genotype, involving different Bulgarian areas, was observed, whereas a unidirectional flow from Sofia to Ihtiman for genotype Ia was highlighted, suggesting the fecal-oral transmission route for Ia. Copyright © 2017 The Authors. Published by Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.

 7. Sex and PRNP genotype determination in preimplantation caprine embryos.

  Science.gov (United States)

  Guignot, F; Perreau, C; Cavarroc, C; Touzé, J-L; Pougnard, J-L; Dupont, F; Beckers, J-F; Rémy, B; Babilliot, J-M; Bed'Hom, B; Lamorinière, J M; Mermillod, P; Baril, G

  2011-08-01

  The objective of this study was to test the accuracy of genotype diagnosis after whole amplification of DNA extracted from biopsies obtained by trimming goat embryos and to evaluate the viability of biopsied embryos after vitrification/warming and transfer. Whole genome amplification (WGA) was performed using Multiple Displacement Amplification (MDA). Sex and prion protein (PRNP) genotypes were determined. Sex diagnosis was carried out by PCR amplification of ZFX/ZFY and Y chromosome-specific sequences. Prion protein genotype determination was performed on codons 142, 154, 211, 222 and 240. Embryos were collected at day 7 after oestrus and biopsied either immediately after collection (blastocysts and expanded blastocysts) or after 24 h of in vitro culture (compacted morulae). Biopsied embryos were frozen by vitrification. Vitrified whole embryos were kept as control. DNA of biopsies was extracted and amplified using MDA. Sex diagnosis was efficient for 97.4% of biopsies and PRNP genotyping was determined in 78.7% of biopsies. After embryo transfer, no significant difference was observed in kidding rate between biopsied and vitrified control embryos, whereas embryo survival rate was different between biopsied and whole vitrified embryos (p = 0.032). At birth, 100% of diagnosed sex and 98.2% of predetermined codons were correct. Offspring PRNP profiles were in agreement with parental genotype. Whole genome amplification with MDA kit coupled with sex diagnosis and PRNP genotype predetermination are very accurate techniques to genotype goat embryos before transfer. These novel results allow us to plan selection of scrapie-resistant genotypes and kid sex before transfer of cryopreserved embryo. © 2010 Blackwell Verlag GmbH.

 8. Evaluation of allelopathic potential of safflower genotypes (Carthamus tinctorius L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Motamedi Marzieh

  2016-12-01

  Full Text Available Forty safflower genotypes were grown under normal irrigation and drought stress. In the first experiment, the allelopathic potential of shoot residues was evaluated using the sandwich method. Each genotype residue (0.4 g was placed in a sterile Petri dish and two layers of agar were poured on that. Radish seeds were placed on agar medium. The radish seeds were cultivated without safflower residues as the controls. The length of the radicle, hypocotyl, and fresh biomass weight and seed germination percentages were measured. A pot experiment was also done on two genotypes with the highest and two with the lowest allelopathic activity selected after screening genotypes in the first experiment. Before entering the reproductive phase, irrigation treatments (normal irrigation and drought stress were applied. Shoots were harvested, dried, milled and mixed with the topsoil of new pots and then radish seeds were sown. The pots with safflower genotypes were used to evaluate the effect of root residue allelopathy. The shoot length, fresh biomass weight, and germination percentage were measured. Different safflower genotypes showed varied allelopathic potential. The results of the first experiment showed that Egypt and Iran-Khorasan genotypes caused maximum inhibitory responses and Australia and Iran-Kerman genotypes resulted in minimum inhibitory responses on radish seedling growth. Fresh biomass weight had the most sensitivity to safflower residues. The results of the pot experiment were consistent with the results of in vitro experiments. Residues produced under drought stress had more inhibitory effects on the measured traits. Safflower root residue may have a higher level of allelochemicals or different allelochemicals than shoot residue.

 9. Genotypic differences in phosphate nutrition of rice (Oryza Sativa L.)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bui Thi Hong Thanh; Zapata, F.; Bowen, G.D.; Kumarasinghe, K.S.

  1996-01-01

  Phosphate uptake and use by five genotypes of paddy rice were studied at five phosphate levels in pot studies for 49 days. For all five P levels there were marked genotypic differences in shoot growth, plant dry weight, root/shoot ratios, phosphate uptake and translocation, P content of roots and shoots, and phosphorus use efficiency of shoots (PUE, g shoot mg P -1 in shoot). There were significant genotypic differences in root weight (4 P levels) and in uptake/mg root (all P levels). These latter may have resulted from differences in root weight/root length conversion, root hair development or uptake characteristics, factors which were not studied specifically. Differences between genotypes and P levels in the percentage translocation were partly explicable by differences in P uptake/plant (r = 0.72) but especially by differences in root/shoot ratios (r = 0.89). Differences in PUE were largely a factor of P percentage of the tops (r = 0.94) but significant differences between genotypes were shown as a function of % P. Differences in net photosynthesis rates were largely, but not entirely, due to differences in P % of the shoots. Key factors in P uptake and use and genotypic differences are root growth, uptake/mg root, root/shoot ratios and PUE. (author). 9 refs, 2 figs, 3 tabs

 10. SPATIAL ANALYSIS TO SUPPORT GEOGRAPHIC TARGETING OF GENOTYPES TO ENVIRONMENTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Glenn eHyman

  2013-03-01

  Full Text Available Crop improvement efforts have benefited greatly from advances in available data, computing technology and methods for targeting genotypes to environments. These advances support the analysis of genotype by environment interactions to understand how well a genotype adapts to environmental conditions. This paper reviews the use of spatial analysis to support crop improvement research aimed at matching genotypes to their most appropriate environmental niches. Better data sets are now available on soils, weather and climate, elevation, vegetation, crop distribution and local conditions where genotypes are tested in experimental trial sites. The improved data are now combined with spatial analysis methods to compare environmental conditions across sites, create agro-ecological region maps and assess environment change. Climate, elevation and vegetation data sets are now widely available, supporting analyses that were much more difficult even five or ten years ago. While detailed soil data for many parts of the world remains difficult to acquire for crop improvement studies, new advances in digital soil mapping are likely to improve our capacity. Site analysis and matching and regional targeting methods have advanced in parallel to data and technology improvements. All these developments have increased our capacity to link genotype to phenotype and point to a vast potential to improve crop adaptation efforts.

 11. High prevalence of Hepatitis C virus genotype 6 in Vietnam.

  Science.gov (United States)

  Pham, Duc Anh; Leuangwutiwong, Pornsawan; Jittmittraphap, Akanitt; Luplertlop, Nattanej; Bach, Hoa Khanh; Akkarathamrongsin, Srunthron; Theamboonlers, Apiradee; Poovorawan, Yong

  2009-01-01

  This study aimed to update the prevalence of the various Hepatitis C virus genotypes in Vietnamese blood donors. One hundred and three HCV antibody-positive plasma samples were collected from blood donors at the National Institute of Hematology and Blood Transfusion, Hanoi, Vietnam. All specimens were subjected to RT-PCR of the 5' untranslated region (UTR) to confirm the presence of HCV RNA. The core and NS5B regions of thh positive samples were subsequently amplified by RT-PCR followed by direct sequencing and phylogenetic analysis. Seventy out of 103 samples (68.0%) were RNA positive. Core and NS5B were successfully amplified and sequences were obtained for 70 and 65 samples, respectively. Phylogenetic analysis revealed that genotype 6a was the most predominant among Vietnamese blood donors with a prevalence of 37.1% (26/70), followed by genotype 1a at 30.0% (21/70) and genotype 1b at 17.1% (12/70). The prevalence of two other genotype 6 variants, 6e and 61 was 8.6% and 1.4%, respectively. Further analysis of recent studies showed that the geographic distribution of genotype 6 covered mainly southern China and the mainland of Southeast Asia including Vietnam, Laos, Thailand, and Myanmar. The GenBank accession numbers for the sequences reported in this study are FJ768772-FJ768906.

 12. Evaluation of Different Rice Genotypes Tolerance to Saline Irrigation Water

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Jafari Rad

  2015-12-01

  Full Text Available To study the responses of seven rice genotypes (Khazar, SA13, Deylam, Sange Joe, Sepidrud, 831 and T5 to different levels of irrigation water salinity, and determining grain yield based on tolerance indices, a CRD based factorial pot experiment with five levels of irrigation water salinity (1, 2, 4, 6 and 8 dSm-1 and three replications was carried out at Rice Research Institute of Iran in 2011. Indices such as SSI, TOL, MP, GMP, HM, STI, YI and YSI were calculated and their correlations with grain yield were estimated for both stress and non-stress conditions. Results indicated significant differences among genotypes and the indices within both conditions. Results also showed that STI and MP indices could be considered as the best indices to screen salt tolerant genotypes. Among the genotypes used in the experiment, T5 produced the highest yield in both non-stress (19.71 g/plant and stress (10.69 g/plant conditions, while the lowest yield in normal (11.84 g/plant and stressful (4.29 g/plant conditions was recorded for Deylam and Khazar, respectively. The highest and the lowest percentage of yield reduction were found in Khazar (69.49% and Sange Joe (31.48% in stressful conditions, respectively. Overall, genotypes T5, 831, Sepidrud and Sange Joe can probably be considered as superior high yielding genotypes in both saline and non-saline conditions for further research.

 13. Genotypic differences in phosphate nutrition of rice (Oryza Sativa L.)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hong Thanh, Bui Thi; Zapata, F [FAO/IAEA Agriculture and Biotechnology Lab., Seibersdorf (Austria). Soils Science Unit; Bowen, G D; Kumarasinghe, K S [Joint FAO/IAEA Div. of Nuclear Techniques in Food and Agriculture, Vienna (Austria). Soil Fertility, Irrigation and Crop Production Section

  1996-07-01

  Phosphate uptake and use by five genotypes of paddy rice were studied at five phosphate levels in pot studies for 49 days. For all five P levels there were marked genotypic differences in shoot growth, plant dry weight, root/shoot ratios, phosphate uptake and translocation, P content of roots and shoots, and phosphorus use efficiency of shoots (PUE, g shoot mg P{sup -1} in shoot). There were significant genotypic differences in root weight (4 P levels) and in uptake/mg root (all P levels). These latter may have resulted from differences in root weight/root length conversion, root hair development or uptake characteristics, factors which were not studied specifically. Differences between genotypes and P levels in the percentage translocation were partly explicable by differences in P uptake/plant (r = 0.72) but especially by differences in root/shoot ratios (r = 0.89). Differences in PUE were largely a factor of P percentage of the tops (r = 0.94) but significant differences between genotypes were shown as a function of % P. Differences in net photosynthesis rates were largely, but not entirely, due to differences in P % of the shoots. Key factors in P uptake and use and genotypic differences are root growth, uptake/mg root, root/shoot ratios and PUE. (author). 9 refs, 2 figs, 3 tabs.

 14. Distribution of HCV genotypes among different exposure categories in Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oliveira M.L.A.

  1999-01-01

  Full Text Available Hepatitis C virus (HCV infection is widespread and responsible for more than 60% of chronic hepatitis cases. HCV presents a genetic variability which has led to viral classification into at least 6 genotypes and a series of subtypes. These variants present characteristic geographical distribution, but their association with different responses to treatment with interferon and severity of disease still remains controversial. The aim of this study was to investigate the patterns of distribution of HCV genotypes among different exposure categories in Brazil. Two hundred and fifty anti-HCV positive samples were submitted to HCV-RNA detection by RT-PCR and their genotype was determined by restriction fragment length polymorphism (RFLP analysis. In addition, the genotype/subtype of 60 samples was also determined by a reverse hybridization assay. HCV 1 was the most prevalent (72.0%, followed by type 3 (25.3%, HCV 2 (2.0% and HCV 4 (0.7%. The HCV genotype distribution varied among the different exposure categories, with HCV 1 being more frequent among blood donors, hemophiliacs and hemodialysis patients. A high frequency of HCV 3 was observed in cirrhotic patients, blood donors from the South of Brazil and injecting drug users (IDUs. The general distribution of the HCV genotype in Brazil is similar to that in other regions of the world.

 15. Genetic diversity of some chili (Capsicum annuum L. genotypes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.J. Hasan

  2014-06-01

  Full Text Available A study on genetic diversity was conducted with 54 Chili (Capsicum annuum L. genotypes through Mohalanobis’s D2 and principal component analysis for twelve quantitative characters viz. plant height, number of secondary branch/plant, canopy breadth , days to first flowering, days to 50% flowering, fruits/plant, 5 fruits weight, fruit length, fruit diameter, seeds/fruit, 1000 seed weight and yield/plant were taken into consideration. Cluster analysis was used for grouping of 54 chili genotypes and the genotypes were fallen into seven clusters. Cluster II had maximum (13 and cluster III had the minimum number (1 of genotypes. The highest inter-cluster distance was observed between cluster I and III and the lowest between cluster II and VII. The characters yield/plant, canopy breadth, secondary branches/plant, plant height and seeds/fruit contributed most for divergence in the studied genotypes. Considering group distance, mean performance and variability the inter genotypic crosses between cluster I and cluster III, cluster III and cluster VI, cluster II and cluster III and cluster III and cluster VII may be suggested to use for future hybridization program.

 16. Genotyping panel for assessing response to cancer chemotherapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hampel Heather

  2008-06-01

  Full Text Available Abstract Background Variants in numerous genes are thought to affect the success or failure of cancer chemotherapy. Interindividual variability can result from genes involved in drug metabolism and transport, drug targets (receptors, enzymes, etc, and proteins relevant to cell survival (e.g., cell cycle, DNA repair, and apoptosis. The purpose of the current study is to establish a flexible, cost-effective, high-throughput genotyping platform for candidate genes involved in chemoresistance and -sensitivity, and treatment outcomes. Methods We have adopted SNPlex for genotyping 432 single nucleotide polymorphisms (SNPs in 160 candidate genes implicated in response to anticancer chemotherapy. Results The genotyping panels were applied to 39 patients with chronic lymphocytic leukemia undergoing flavopiridol chemotherapy, and 90 patients with colorectal cancer. 408 SNPs (94% produced successful genotyping results. Additional genotyping methods were established for polymorphisms undetectable by SNPlex, including multiplexed SNaPshot for CYP2D6 SNPs, and PCR amplification with fluorescently labeled primers for the UGT1A1 promoter (TAnTAA repeat polymorphism. Conclusion This genotyping panel is useful for supporting clinical anticancer drug trials to identify polymorphisms that contribute to interindividual variability in drug response. Availability of population genetic data across multiple studies has the potential to yield genetic biomarkers for optimizing anticancer therapy.

 17. Performance of Garden Pea Genotypes in Eastern Hills of Nepal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krishna Poudel

  2017-05-01

  Full Text Available Garden pea (Pisum sativum L is an important winter legume used as fresh vegetables and other drier food products. Despite of its importance as cash crop in many parts of Nepal, much study on various aspects for enhancing production and productivity has yet to be done. Therefore, to evaluate the production performance different genotypes of garden pea in eastern hills agro-ecological conditions present experiments were carried out consecutively for two years (2015 and 2016 at Agricultural Research Station, Pakhribas. The experiment comprised of 11 different genotypes of garden pea including a check variety Arkel. The production performance was evaluated in a completely randomized block design with three replications. The seeds were sown at 50 × 10 cm spacing during first week of October for two years. The result showed that DGP-05 genotype had earliest 104 days after sowing. The DGP-08 genotype showed 13 which were the maximum numbers of pods per plant (13, while DGP-01 showed 8 numbers of seeds as the maximum per pod. The DGP-03 genotype had the longest pod of 9.78 cm among others. The highest fresh pod yield of 18.14 t/ha was achieved from genotype DGP-09 followed by Arkel with (16.32 t/ha.

 18. Characterization of some sunflower genotypes using ISSR markers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mokrani, L.; Nabulsi, I.; MirAli, N.

  2014-01-01

  Sunflower (Helianthus annuus L.) is grown mostly as a source of vegetable oil of high quality and is especially used in food industry. It is generally produced by multinationals and sold as hybrids. Our research, based on two techniques (ISSR and RAPD), is considered as the first one to be interested in molecular characterization of sunflower genotypes in Syria. We used 25 ISSR primers and 13 RAPD primers to study 29 sunflower genotypes and two reference controls belonging to the same family (Calendula officinalis L. and Targets erecta L.). ISSR results revealed a low polymorphism when compared to other studies. We noticed also 11 genotypes genetically related where percent disagreement values (PDV) didn't exceed 1%, they are 7189 - 7191 - 7184 - 7183 - 443 - 441 - Ghab1 -Ghab2 - Ghab3 - Ghab4 - Ghab5 - Madakh halab - Sarghaya4 -Tarkibi knitra. Sarghaya4 and Tarkibi knitra have indeed the lowest yield and some common morphological characters. At the opposite, the genotype Hysum33 has the highest yield and is genetically distant from the other genotypes. All the genotypes could be used in QTL detection as we didn't notice any similarity between them. (author)

 19. Direct maximum parsimony phylogeny reconstruction from genotype data.

  Science.gov (United States)

  Sridhar, Srinath; Lam, Fumei; Blelloch, Guy E; Ravi, R; Schwartz, Russell

  2007-12-05

  Maximum parsimony phylogenetic tree reconstruction from genetic variation data is a fundamental problem in computational genetics with many practical applications in population genetics, whole genome analysis, and the search for genetic predictors of disease. Efficient methods are available for reconstruction of maximum parsimony trees from haplotype data, but such data are difficult to determine directly for autosomal DNA. Data more commonly is available in the form of genotypes, which consist of conflated combinations of pairs of haplotypes from homologous chromosomes. Currently, there are no general algorithms for the direct reconstruction of maximum parsimony phylogenies from genotype data. Hence phylogenetic applications for autosomal data must therefore rely on other methods for first computationally inferring haplotypes from genotypes. In this work, we develop the first practical method for computing maximum parsimony phylogenies directly from genotype data. We show that the standard practice of first inferring haplotypes from genotypes and then reconstructing a phylogeny on the haplotypes often substantially overestimates phylogeny size. As an immediate application, our method can be used to determine the minimum number of mutations required to explain a given set of observed genotypes. Phylogeny reconstruction directly from unphased data is computationally feasible for moderate-sized problem instances and can lead to substantially more accurate tree size inferences than the standard practice of treating phasing and phylogeny construction as two separate analysis stages. The difference between the approaches is particularly important for downstream applications that require a lower-bound on the number of mutations that the genetic region has undergone.

 20. Cloning of the unculturable parasite Pasteuria ramosa and its Daphnia host reveals extreme genotype-genotype interactions.

  Science.gov (United States)

  Luijckx, Pepijn; Ben-Ami, Frida; Mouton, Laurence; Du Pasquier, Louis; Ebert, Dieter

  2011-02-01

  The degree of specificity in host-parasite interactions has important implications for ecology and evolution. Unfortunately, specificity can be difficult to determine when parasites cannot be cultured. In such cases, studies often use isolates of unknown genetic composition, which may lead to an underestimation of specificity. We obtained the first clones of the unculturable bacterium Pasteuria ramosa, a parasite of Daphnia magna. Clonal genotypes of the parasite exhibited much more specific interactions with host genotypes than previous studies using isolates. Clones of P. ramosa infected fewer D. magna genotypes than isolates and host clones were either fully susceptible or fully resistant to the parasite. Our finding enhances our understanding of the evolution of virulence and coevolutionary dynamics in this system. We recommend caution when using P. ramosa isolates as the presence of multiple genotypes may influence the outcome and interpretation of some experiments. © 2010 Blackwell Publishing Ltd/CNRS.

 1. In vitro screening of potato genotypes for osmotic stress tolerance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gelmesa Dandena

  2017-02-01

  Full Text Available Potato (Solanum tuberosum L. is a cool season crop which is susceptible to both drought and heat stresses. Lack of suitable varieties of the crop adapted to drought-prone areas of the lowland tropics deprives farmers living in such areas the opportunity to produce and use the crop as a source of food and income. As a step towards developing such varieties, the present research was conducted to evaluate different potato genotypes for osmotic stress tolerance under in vitro conditions and identify drought tolerant genotypes for future field evaluation. The experiment was carried out at the Leibniz University of Hannover, Germany, by inducing osmotic stress using sorbitol at two concentrations (0.1 and 0.2 M in the culture medium. A total of 43 genotypes collected from different sources (27 advanced clones from CIP, nine improved varieties, and seven farmers’ cultivars were used in a completely randomized design with four replications in two rounds. Data were collected on root and shoot growth. The results revealed that the main effects of genotype, sorbitol treatment, and their interactions significantly (P < 0.01 influenced root and shoot growthrelated traits. Under osmotic stress, all the measured root and shoot growth traits were significantly correlated. The dendrogram obtained from the unweighted pair group method with arithmetic mean allowed grouping of the genotypes into tolerant, moderately tolerant, and susceptible ones to a sorbitol concentration of 0.2 M in the culture medium. Five advanced clones (CIP304350.100, CIP304405.47, CIP392745.7, CIP388676.1, and CIP388615.22 produced shoots and rooted earlier than all other genotypes, with higher root numbers, root length, shoot and root mass under osmotic stress conditions induced by sorbitol. Some of these genotypes had been previously identified as drought-tolerant under field conditions, suggesting the capacity of the in vitro evaluation method to predict drought stress tolerant

 2. Hepatitis C virus genotypes: A plausible association with viral loads

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salma Ghulam Nabi

  2013-01-01

  Full Text Available Background and Aim: The basic aim of this study was to find out the association of genotypes with host age, gender and viral load. Material and Methods: The present study was conducted at Social Security Hospital, Pakistan. This study included 320 patients with chronic hepatitis C virus (HCV infection who were referred to the hospital between November 2011 and July 2012. HCV viral detection and genotyping was performed and the association was seen between genotypes and host age, gender and viral load. Results : The analysis revealed the presence of genotypes 1 and 3 with further subtypes 1a, 1b, 3a, 3b and mixed genotypes 1b + 3a, 1b + 3b and 3a + 3b. Viral load quantification was carried out in all 151 HCV ribonucleic acid (RNA positive patients. The genotype 3a was observed in 124 (82.12% patients, 3b was found in 21 (13.91%, 1a was seen in 2 (1.32%, 1b in 1 (0.66%, mixed infection with 1b + 3a in 1 (0.66%, 1b + 3b in 1 (0.66% and 3a + 3b was also found in 1 (0.66% patient. Viral load quantification was carried out in all 151 HCV RNA positive patients and was compared between the various genotypes. The mean viral load in patients infected with genotype 1a was 2.75 × 10 6 , 1b 3.9 × 10 6 , 3a 2.65 × 10 6 , 3b 2.51 × 10 6 , 1b + 3a 3.4 × 106, 1b + 3b 2.7 × 106 and 3a + 3b 3.5 × 10 6 . An association between different types of genotypes and viral load was observed. Conclusion : Further studies should be carried out to determine the association of viral load with different genotypes so that sufficient data is available and can be used to determine the type and duration of therapy needed and predict disease outcome.

 3. A window into the transcriptomic basis of genotype-by-genotype interactions in the legume-rhizobia mutualism.

  Science.gov (United States)

  Wood, Corlett W; Stinchcombe, John R

  2017-11-01

  The maintenance of genetic variation in the benefits provided by mutualists is an evolutionary puzzle (Heath & Stinchcombe, ). Over time, natural selection should favour the benefit strategy that confers the highest fitness, eroding genetic variation in partner quality. Yet abundant genetic variation in partner quality exists in many systems (Heath & Stinchcombe, ). One possible resolution to this puzzle is that the genetic identity of both a host and its partner affects the benefits each mutualist provides to the other, a pattern known as a genotype-by-genotype interaction (Figure ). Mounting evidence suggests that genotype-by-genotype interactions between partners are pervasive at the phenotypic level (Barrett, Zee, Bever, Miller, & Thrall, ; Heath, ; Hoeksema & Thompson, ). Ultimately, however, to link these phenotypic patterns to the maintenance of genetic variation in mutualisms we need to answer two questions: How much variation in mutualism phenotypes is attributable to genotype-by-genotype interactions, and what mutualistic functions are influenced by each partner and by the interaction between their genomes? In this issue of Molecular Ecology, Burghardt et al. (2017) use transcriptomics to address both questions in the legume-rhizobia mutualism. © 2017 John Wiley & Sons Ltd.

 4. integrated analysis for genotypic adaptation in rice abstract résumé

  African Journals Online (AJOL)

  journal

  The presence of genotype by environment (GxE) interaction plays a crucial role in determining the performance of ... assess yield performance, stability and adaptability of thirty-six rice genotypes of three different maturity groups evaluated ..... Pooled analysis of variance for grain yield in mid-early rice genotypes. Genotypes ...

 5. General-Purpose Genotype or How Epigenetics Extend the Flexibility of a Genotype

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rachel Massicotte

  2012-01-01

  Full Text Available This project aims at investigating the link between individual epigenetic variability (not related to genetic variability and the variation of natural environmental conditions. We studied DNA methylation polymorphisms of individuals belonging to a single genetic lineage of the clonal diploid fish Chrosomus eos-neogaeus sampled in seven geographically distant lakes. In spite of a low number of informative fragments obtained from an MSAP analysis, individuals of a given lake are epigenetically similar, and methylation profiles allow the clustering of individuals in two distinct groups of populations among lakes. More importantly, we observed a significant pH variation that is consistent with the two epigenetic groups. It thus seems that the genotype studied has the potential to respond differentially via epigenetic modifications under variable environmental conditions, making epigenetic processes a relevant molecular mechanism contributing to phenotypic plasticity over variable environments in accordance with the GPG model.

 6. Screening of cotton (gossypium hirsutum l.) genotypes for heat tolerance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abro, S.; Khan, M.A.; Sial, M.A.

  2015-01-01

  Cotton yield is highly affected due to biotic (diseases and pests) and abiotic (heat, dought and salinity) Stresses. Among them, high temperature is the main environmental constraint which adversely reduces cotton yield and quality. High temperature above 36 degree C affects plant growth and development especially during reproductive phase. Present studies were carried out to assess the tolerance of fifty-eight newly evolved cotton genotypes to heat stresses, based on agronomic and physiological characteristics. The genotypes were screened in field conditions under two temperature regimes. The studies were conducted at experimental farm of Nuclear Institute of Agriculture, Tando Jam, Pakistan. The results showed that March sown crop experienced high temperature (i.e. > 44 degree C in May and June), which significantly affected crop growth and productivity. The genotypes were identified as heat-tolerant on the basis of relative cell injury percentage (RCI %), heat susceptibility index (HSI) values, boll retention and seed cotton yield (kg/ha). RCI level in cotton genotypes ranged from 39.0 to 86.0%. Out of 58, seventeen genotypes (viz.NIA-80, NIA-81, NIA-83, NIA-84, NIA-M-30, NIA-M31, NIA-HM-48, NIA-HM-327, NIA-H-32, NIA-HM-2-1, NIA-Bt1, NIA-Bt2, NIA-Perkh, CRIS-342, CRIS-134, NIAB-111 and check variety Sadori indicated high level of heat tolerance at both (heat-stressed and non-stressed) temperature regimes; as shown the lowest relative injury level and relatively heat resistant index (HSI<1) values. Such genotypes could be used as heattolerant genotypes under heat-stressed environments. (author)

 7. Is incidence of multiple HPV genotypes rising in genital infections?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amir Sohrabi

  2017-11-01

  Full Text Available Frequency of cervical cancer related to Human Papilloma Virus (HPV has increased remarkably in less-developed countries. Hence, applying capable diagnostic methods is urgently needed, as is having a therapeutic strategy as an effective step for cervical cancer prevention. The aim of this study was to investigate the prevalence of various multi-type HPV infection patterns and their possible rising incidence in women with genital infections.This descriptive study was conducted on women who attended referral clinical laboratories in Tehran for genital infections from January 2012 until December 2013. A total of 1387 archival cervical scraping and lesion specimens were collected from referred women. HPV genotyping was performed using approved HPV commercial diagnostic technologies with either INNO-LiPA HPV or Geno Array Test kits.HPV was positive in 563 cases (40.59% with mean age of 32.35 ± 9.96. Single, multiple HPV genotypes and untypable cases were detected in 398 (70.69%, 160 (28.42% and 5 (0.89% cases, respectively. Multiple HPV infections were detected in 92 (57.5%, 42 (26.2%, 17 (10.6% and 9 (5.7% cases as two, three, four and five or more genotypes, respectively. The prevalence of 32 HPV genotypes was determined one by one. Seventeen HPV genotypes were identified in 95.78% of all positive infections. Five dominant genotypes, HPV6, 16, 53, 11 and 31, were identified in a total of 52.35%of the HPV positive cases.In the present study, we were able to evaluate the rate of multiple HPV types in genital infections. Nevertheless, it is necessary to evaluate the role of the dominant HPV low-risk types and the new probably high-risk genotypes, such as HPV53, in the increasing incidences of genital infections. Keywords: Multiple HPV Types, Incidence, Genital infection, Cervical cancer, Iran

 8. Korrelation zwischen Gasentwicklung und Umsatz von Ammoniumdinitramid (ADN) bestimmt bei adiabatischer Selbstaufheizung

  OpenAIRE

  Pontius, H.; Dörich, M.; Bohn, M.A.

  2003-01-01

  The determination of the adiabatic self heating, for example by an Accelerating Rate Calorimeter (ARC™), is a method to characterize the thermal decomposition of energetic materials. To study the decomposition mechanisms occurring during the self heating a procedure was developed to take out the decomposition gases of the ARC system. The suitability of the device was tested with the oxidizer ammonium dinitramide (ADN). The main reaction products of ADN, nitrate, nitrogen and dinitrogen monoxi...

 9. EEG-Korrelate der Aufmerksamkeit bei Gesunden und Patienten mit Hirnschädigung

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiegand, Iris; Keller, Ingo

  2009-01-01

  -activity (theta-beta ratio) is a suitable variable for neurofeedback therapy.A correlation analysis revealed statistically significant correlations above 0.7 between the theta-beta ratio and error rate and the theta beta ratio and number of correct reactions in healthy subjects. The correlation between theta...... performance on the other hand were lower and statistically not significant. Our results suggest that the theta-beta ratio seems to be a good indicator for attention in healthy subjects and brain-injured patients with attention deficits. It is proposed to use the theta-beta ratio for neurofeedback training....

 10. Radiology of the male breast. Radiologische Diagnostik der maennlichen Brustdruese. Mammographie, Sonographie, pathohistologische Korrelation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buchberger, W; Penz, T; Strasser, K [Innsbruck Univ. (Austria). Universitaetsklinik fuer Radiodiagnostik; Toetsch, M [Innsbruck Univ. (Austria). Inst. fuer Pathologische Anatomie

  1991-09-01

  61 men with breast enlargement underwent mammography; complementary sonography was performed in 34 cases. Diagnoses included gynaecomastia in 53 cases, pseudogynaecomastia in 9 cases, 3 carcinomas, 2 inflammatory lesions and 1 lipoma. Mammography and sonography can differentiate reliably true gynaecomastia from pseudogynaecomastia. Gynaecomastia and especially inflammatory lesions may not always be readily differentiated from carcinoma. Sonography can be helpful by demonstrating hyperreflexive glandular tissue, whereas carcinomas are usually hypoechoic. (orig./GDG).

 11. Surrogatvalidierung durch Korrelation und Surrogate Threshold Effect – Ergebnisse von Simulationsstudien

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gillhaus, Johanna

  2017-01-01

  Full Text Available Background: Progression-free survival (PFS is often used instead of the patient-relevant endpoint overall survival (OS in cancer clinical trials. In order for PFS to be accepted as a patient-relevant outcome within the benefit assessment of pharmaceuticals in accordance with the German Social Code, Book Five (SGB V, section 35a, it has to be validated as a surrogate endpoint for OS in the relevant indication. As part of a rapid report the Institute for Quality and Efficiency in Health Care (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen – IQWiG presented methods for surrogate endpoints validation and recommendations for correlation-based procedures. These methods include the evaluation of the certainty of conclusion of study results and the correlation between estimates of surrogate outcome and patient-relevant outcome on trial-level. The correlation is estimated by sample Pearson correlation coefficient or coefficient of determination and respective confidence interval (CI. Requirements for surrogate validation are a high correlation and a high certainty of conclusion of the study results. In case of medium correlation IQWiG methods propose applying the concept of surrogate threshold effect (STE to determine thresholds for the estimate of the surrogate endpoint.Methods: In simulation studies we investigate the requirements for a successful surrogate validation when applying a correlation-based approach. Simulation parameters are the estimates of the surrogate and the patient-relevant outcome, the correlation between them, the number of patients and the number of studies. We analyzed different scenarios in order to figure out parameters contributing to high correlation. Furthermore, we investigate requirements of the STE method, allowing conclusions on patient-relevant endpoints by means of surrogate endpoints. Finally, in consideration of IQWiG methods we analyze the challenges of surrogate validation in practical use.Results: Both, simulations of the surrogate validation using correlation-based procedure as well as an analytical derivation show low statistical power despite a medium-sized number of studies and a high true correlation. The power for =5 studies and correlation =0.9 is below 6%. A very high true correlation of =0.95 in at least =25 studies would be required in order to preserve a power of 80%, however this scenario is considered implausible in practice. Further simulations investigating the power of the method of STE showed that only one fifth of the considered scenarios have power above 80%. However, these scenarios included parameter constellations with impractical values regarding number of studies, number of patients and effect estimate of OS. The correlation parameter as well as the parameter of the estimate of PFS barely have an impact on the power of the STE procedure.Conclusion: Our simulations show that in practical use it is quite unlikely to fulfill the condition of high correlation as defined in the rapid report of IQWiG, proposing the lower limit of confidence interval to be crucial. Despite setting the true correlation in the model to a high value, statistical power will be quite small as long as the number of studies remains low or medium which is a realistic assumption in validation of surrogate endpoints within the framework of early benefit assessment. Besides, recommendation to involve certainty of studies in the analysis remains problematic. On closer inspection of the density function of sample correlation coefficient and assuming a given true correlation we can conclude that sample correlation does not depend on the variance of the single estimates but only on sample size (representing the number of studies in the model. Therefore, patient number does not have an impact on the confidence interval of the correlation whether using weight vectors for studies or not. Application of the STE concept according to the requirements described in the rapid report appears to be rather complicated as well. We propose an alternative solution of comparing the value of STE with point estimate of the surrogate endpoint instead of its lower level of confidence interval showing low α-errors in realistic scenarios.

 12. Polymer solar cells. Morphology-property-correlation; Polymere Solarzellen. Morphologie-Eigenschafts-Korrelation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Erb, Tobias

  2008-09-22

  The aim of the presented dissertation is to clarify open questions concerning the development and control of the morphology in the active layer of polymer bulk heterojunction solar cells. The new findings hereby derived shall modify the existing models of the active layer morphology as found in today's literature. The experimental investigations were performed by X-ray diffraction, spectroscopic ellipsometry, and photoluminescence spectroscopy. In addition to those methods, light microscopy and differential scanning calorimetry were applied to investigate three chosen material systems: P3HT/PCBM-C{sub 60}, P3HT/MDHE-C{sub 60}, and P3HT/(MDHE){sub 2}-C{sub 60}. On the basis of experimental results a morphological model is developed, which is discussed in the context of existing literature. The solar cells were electrically characterised by current-voltage and external quantum efficiency measurements. The structural model is set into relation with photovoltaic parameters of the polymer solar cell, such as short circuit photocurrent, open circuit voltage, fill factor, and power conversion efficiency. This contributes to the explanation and analysis of the electrical properties of the organic solar cell as a device. In summary, this work yields morphology-property-relations that are able to explain the interaction between physical properties, such as light absorption, charge carrier generation, and transport, with the morphology present within the active layer. Finally, the three investigated systems are compared and evaluated with respect to their applicability in polymer solar cells. Further on, the morphology-propertyrelations are used to develop a strategy to estimate the suitability of new twocomponent polymer-fullerene donor-acceptor systems for polymer solar cells. Based on these findings it becomes possible to evaluate the optimization potential for new materials. In conclusion, this helps to develop polymer solar cells with increased power conversion efficiency. (orig.)

 13. The Comparison of Growth, Slaughter and Carcass Traits of Meat Chicken Genotype Produced by Back-Crossing with A Commercial Broiler Genotype

  OpenAIRE

  Musa Sarıca; Umut Sami Yamak; Mehmet Akif Boz; Ahmet Uçar

  2014-01-01

  This study was conducted to determine the growth and some slaughter traits between commercial fast growing chickens and three-way cross M2 genotypes. 260 male female mixed chickens from each genotype was reared 10 replicate per genotype in the same house. Two different slaughtering ages were applied to commercial chickens and slaughtered at 6 and 7 weeks of age for comparing with cross genotypes. F chickens reached to slaughtering age at 42 days, whereas cross groups reached at 49 days. Genot...

 14. Physiological responses of genotypes soybean to simulated drought stress

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eleonóra Krivosudská

  2016-12-01

  Full Text Available The objective of this research was to investigate possible genetic variation in the sensitivity of soybean cultivars for nitrogen fixation rates in response to soil drying. The work confirmed that the selected physiological characteristics (RWC, osmotic potential, stress index and created nodules on roots are good evaluating parameters for the determination of water stress in plant. In the floricultural year 2014 an experiment with four genetic resources of soybean was launched. Sowing of Maverick (USA, Drina (HRV, Nigra (SVK and Polanka (CZK genotypes was carried out in the containers of 15 l capacity. This stress had a negative impact on the physiological parameters. By comparing the RWC values, the decrease was more significant at the end of dehydration, which was monitored in Maverick and Drina genotypes using the Nitrazon inoculants and water stress effect. Inoculated stressed Nigra and Polanka genotypes have kept higher water content till the end of dehydration period. Also the proline accumulation was monitored during the water stress, whilst higher content of free proline reached of Maverick. More remarkable decrease of osmotic potential was again registered in a foreign Drina and Maverick genotypes in the inoculated variations. Nigra and Polanka genotypes responses not so significant in the given conditions.

 15. Resistance of citrus genotypes to Phyllocnitis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae).

  Science.gov (United States)

  Santos, M S; Vendramim, J D; Lourenção, A L; Pitta, R M; Martins, E S

  2011-01-01

  The development and reproduction of the citrus leafminer (CLM), Phyllocnistis citrella Stainton, were evaluated in six citrus genotypes in order to identify genotypes with resistance traits that could be applied in a program for the development of citrus varieties resistant to the citrus leafminer. Tests were conducted under controlled laboratory conditions (25 ± 1ºC, 70 ± 10% RH, and 14h photophase). Seedlings of each genotype tested were infested with eggs obtained from a stock colony of CLM maintained on 'Cravo' lemon (Citrus limonia L. Osbeck), and the duration and survival of the eggs, larval and pupal stages, pupal size and weight, fecundity and longevity of adults, and sex ratio were evaluated. No influence was observed on the duration and survival of eggs, larvae and pupae of P. citrella. However, pupae obtained in the hybrid C x R(4) were significantly smaller and lighter than pupae from the remaining treatments. Adult females from the hybrids C x R(4) and C x R(315) were the least fecund. However, the lowest value for the corrected reproductive potential (CRP) was recorded in the hybrid C x R(315), suggesting that this genotype is the least favorable for the development and reproduction of CLM. On the other hand, the highest CRP value obtained in the 'Rugoso' lemon confirms the susceptibility of this genotype, indicating it as the most suitable for CLM.

 16. Phenotypic characterization of papaya genotypes to determine powdery mildew resistance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo Vivas

  2017-06-01

  Full Text Available In support of breeding of papaya (Carica papaya, the disease incidence and severity of powdery mildew (Ovulariopsis caricicola were evaluated in papaya genotypes. Two experiments in complete randomized blocks were carried out, one in the field and the other in a greenhouse. In field experiments, the lowest mean disease incidence was observed on the genotypes ‘Costa Rica’ and ‘Baixinho Super’, and the lowest mean disease severity on ‘Caliman M5’, ‘GTF’, ‘SH 11-08’, and ‘JS 11’. In the greenhouse experiment, the genotypes ‘Caliman M5’, ‘Golden’, ‘Kapoho Solo’, ‘Waimanalo’, ‘Mamão Bené’, ‘SH 12-07’, ‘JS 12’, and ‘GTF’ had the lowest mean incidence in at least one evaluation. On the other hand, for severity, the genotypes ‘Diva’, ‘Sunrise Solo 72/12’, ‘Kapoho Solo PA’, ‘Waimanalo’, ‘Maradol’, ‘Maradol GL’, ‘SH 15-04’, ‘FMV, ‘JS 12-4’, ‘SH 12-07’ and ‘Sekati FLM’ had the lowest means. These results indicate these genotypes for a possible use in breeding for reduction of powdery mildew intensity

 17. Methods for MHC genotyping in non-model vertebrates.

  Science.gov (United States)

  Babik, W

  2010-03-01

  Genes of the major histocompatibility complex (MHC) are considered a paradigm of adaptive evolution at the molecular level and as such are frequently investigated by evolutionary biologists and ecologists. Accurate genotyping is essential for understanding of the role that MHC variation plays in natural populations, but may be extremely challenging. Here, I discuss the DNA-based methods currently used for genotyping MHC in non-model vertebrates, as well as techniques likely to find widespread use in the future. I also highlight the aspects of MHC structure that are relevant for genotyping, and detail the challenges posed by the complex genomic organization and high sequence variation of MHC loci. Special emphasis is placed on designing appropriate PCR primers, accounting for artefacts and the problem of genotyping alleles from multiple, co-amplifying loci, a strategy which is frequently necessary due to the structure of the MHC. The suitability of typing techniques is compared in various research situations, strategies for efficient genotyping are discussed and areas of likely progress in future are identified. This review addresses the well established typing methods such as the Single Strand Conformation Polymorphism (SSCP), Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE), Reference Strand Conformational Analysis (RSCA) and cloning of PCR products. In addition, it includes the intriguing possibility of direct amplicon sequencing followed by the computational inference of alleles and also next generation sequencing (NGS) technologies; the latter technique may, in the future, find widespread use in typing complex multilocus MHC systems. © 2009 Blackwell Publishing Ltd.

 18. Does Sex Trade with Violence among Genotypes in Drosophila melanogaster?

  Science.gov (United States)

  Cabral, Larry G.; Foley, Brad R.; Nuzhdin, Sergey V.

  2008-01-01

  The evolutionary forces shaping the ability to win competitive interactions, such as aggressive encounters, are still poorly understood. Given a fitness advantage for competitive success, variance in aggressive and sexual display traits should be depleted, but a great deal of variation in these traits is consistently found. While life history tradeoffs have been commonly cited as a mechanism for the maintenance of variation, the variability of competing strategies of conspecifics may mean there is no single optimum strategy. We measured the genetically determined outcomes of aggressive interactions, and the resulting effects on mating success, in a panel of diverse inbred lines representing both natural variation and artificially selected genotypes. Males of one genotype which consistently lost territorial encounters with other genotypes were nonetheless successful against males that were artificially selected for supernormal aggression and dominated all other lines. Intransitive patterns of territorial success could maintain variation in aggressive strategies if there is a preference for territorial males. Territorial success was not always associated with male mating success however and females preferred ‘winners’ among some male genotypes, and ‘losers’ among other male genotypes. This suggests that studying behaviour from the perspective of population means may provide limited evolutionary and genetic insight. Overall patterns of competitive success among males and mating transactions between the sexes are consistent with mechanisms proposed for the maintenance of genetic variation due to nonlinear outcomes of competitive interactions. PMID:18414669

 19. Lead enrichment in different genotypes of rice grains.

  Science.gov (United States)

  Chen, Gang; Sun, Guo-rong; Liu, Ai-ping; Zhou, Wei-dong

  2008-03-01

  Using environmental scanning electron microscopy and X-ray electron probe microanalysis, the lead content was studied in inner and outer surface of rice glume, surface of caryopsis, center of caryopsis, near aleuronic layer and aleuronic layer in 21 genotypes of rice grains. The results showed that the lead content in different part of 21 genotypes of rice grains changed as inner surface of rice glume > aleuronic layer > near aleuronic layer > surface of caryopsis > outer surface of rice glume > center of caryopsis. There were genetic differences in lead enrichment in different genotypes of rice grains, which reflected as the differences of lead content in the same part and different part of rice grains. In different genotypes of rice grains, there were significant non-linear correlations between lead content in the inner surface of rice glume, center of caryopsis, aleuronic layer and that in the other parts of rice grain. The results also indicated that the lead enrichment in the center of caryopsis regulated by glume and aleuronic layer. In addition, in different genotypes of rice grains, there were differences in regulation of lead enrichment among different parts, which changed non-linearly.

 20. Productivity of Upland Rice Genotypes under Different Nitrogen Doses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Traore, K.; Traore, O. [INERA /Station de Farakoba, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso); Bado, V. B. [Africa Rice Center (AfricaRice), Saint Louis (Senegal)

  2013-11-15

  Nitrogen (N) deficiency is one of the most yield-limiting nutrients in upland rice growing area in Burkina Faso. A field experiment was carried out from 2008 to 2010 in Farakoba research center with the objective to evaluate 200 upland rice (Oryza sativa L.) genotypes from WAB, NERICA, CNA, CNAX, IRAT and IR lines for N use efficiency. The treatments consisted of three levels of N: low, medium and high at 20, 60 and 100 kg-N h{sup a-1}, respectively. Both grain and straw yield increased with N application. The yields were highest for NERICA and WAB lines compared to the other lines, and this was consistent over the N doses. A large variability was found among the genotypes. Three groups of genotypes were identified according to N use efficiency. The high N use efficiency genotypes were found in WAB and NERICA lines. The N concentration in the shoot at flowering significantly increased with N doses and this was similar for N taken up by genotypes. (author)

 1. Agronomical and phytochemical evaluation of Stevia rebaudiana genotypes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vouillamoz, José F.

  2016-07-01

  Full Text Available The agronomical potential and the phytochemical variability of 18 genotypes of the Paraguayan plant Stevia rebaudiana have been investigated in Switzerland in order identify the best genotype for local cultivation. Over a two years period, yields in dry leaves ranged from 10 to 170 g m-2, with a percentage of leaves ranging from 53 to 75 %. HPLC analyses showed a notable variability in phytochemical composition, with stevioside content ranging from 0.3 to 7.9 % w/w and rebaudioside A from 0.3 to 6.5 % w/w. Cultivation of S. rebaudiana in Switzerland is feasible. With a density of 10 plants per m2, the potential yields of dry matter are approximately 1-2 t ha-1. The most productive genotypes (Pharmasaat, Hem Zaden, Stepa and Mediplant 3 and 11 will be submitted to the industry for organoleptic evaluation.

 2. Comparative analysis of minor histocompatibility antigens genotyping methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. S. Vdovin

  2016-01-01

  Full Text Available The wide range of techniques could be employed to find mismatches in minor histocompatibility antigens between transplant recipients and their donors. In the current study we compared three genotyping methods based on polymerase chain reaction (PCR for four minor antigens. Three of the tested methods: allele-specific PCR, restriction fragment length polymorphism and real-time PCR with TaqMan probes demonstrated 100% reliability when compared to Sanger sequencing for all of the studied polymorphisms. High resolution melting analysis was unsuitable for genotyping of one of the tested minor antigens (HA-1 as it has linked synonymous polymorphism. Obtained data could be used to select the strategy for large-scale clinical genotyping.

 3. ENVIRONMENTAL AND SOCIO-ECONOMIC ASPECT OF GROWING MISCANTHUS GENOTYPES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marián KOTRLA

  2013-01-01

  Full Text Available Deliberate cultivation of plants for energy biomass is becoming increasingly important. Biomass should significantly contribute to increase the share of renewable energy in the European Union. On the research locality of Slovak University of Agriculture in Nitra localized in the village Kolíňany (Slovak Republic is implemented basic research focused on the growth and production of the two genotypes energy grass Miscanthus. Research is carried out since 2010. In the third year after planting (the year 2012 were confirmed biomass production depending on the genotype of 35.45 and 36.67 t ha-1. Based on the analysis of growth and production performance of Miscanthus genotypes can be evaluated the high environmental and socio-economic aspects of growing energy crops, depending on the specific agro-ecological conditions.

 4. Models for genotype by environment interaction estimation on halomorphic soil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dimitrijević Miodrag

  2006-01-01

  Full Text Available In genotype by environment interaction estimation, as well as, in total trial variability anal­ysis several models are in use. The most often used are Analysis of variance, Eberhart and Russell model and AMMI model. Each of the models has its own specificities, in the way of sources of varia­tion comprehension and treatment. It is known that agriculturally less productive environments increase errors, dimmish reaction differences between genotypes and decrease repeatability of conditions during years. A sample consisting on six bread wheat varieties was studied in three veg­etation periods on halomorphic soil, solonetz type in Banat (vil. Kumane. Genotype by environ­ment interaction was quantified using ANOVA, Eberhart and Russell model and AMMI model. The results were compared not only on pure solonetz soil (control, but also on two level of ameliora­tion (25 and 50t/ha phosphor-gypsum.

 5. Distribution of Human papilloma virus genotypes in cervical cancer tissues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stamenković M.

  2014-01-01

  Full Text Available Cervical cancer incidence and mortality rates in Serbia are among the highest in Europe and data on Human papilloma virus (HPV type distribution are scarce. The aim of this study was to determine the prevalence of HPV types in archival specimens of cervical cancer tissues of women in the Serbian population. A total of 45 paraffin-embedded tissue samples of cervical carcinoma were used in this study. The procedure included deparaffinization of tissue samples, DNA extraction, PCR, gel electrophoresis and HPV genotyping by direct sequencing. HPV was detected in 32 samples (71%. Genotyping revealed the presence of 6 high-risk HPV types 16, 18, 33, 45, 53 and 58, where HPV type 16 was the most prevalent type (73.7%. The results of this study and further studies will provide more detailed information about HPV genotype distribution and may contribute to the formulation of national guidelines for the prevention of cervical cancer. [175073

 6. Carcass traits and meat quality of two different rabbit genotypes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria D'Agata

  2012-07-01

  Full Text Available To evaluate the effect of genotype on carcass traits and meat quality, thirty-two rabbits for two genotypes (local population – LP; commercial hybrids – HY were used. Rabbits were weaned at 35 days old and slaughtered at 103 days of age for LP and 87 days of age for HY. Comparing the slaughtering traits of two genotypes, LP provided higher dressing out (59.4% vs 56.2%, Pvs 14.2%, Pvs 22.3, Pvs 8,9%, Pvs 0.86%, Pvs 1.12%; Pvs 19.2%; Pvs 31.6%; Pvs 3.8%; P*, higher redness (a*, yellowness (b* and C* value than HY (P

 7. Measles virus genotypes circulating in India, 2011-2015.

  Science.gov (United States)

  Vaidya, Sunil R; Chowdhury, Deepika T

  2017-05-01

  The Government of India is accepted to participate in the measles elimination and rubella control goal 2020, hence genetic characterization of measles viruses (MeV) becomes essential. At National Reference Laboratory (National Institute of Virology, Pune), the throat swabs/urine specimens (n = 380) or PCR products (n = 219) obtained from the suspected measles cases were referred for the molecular testing and subsequently, MeV nucleoprotein (N) gene sequencing/genotyping. In addition, 2,449 suspected measles cases, mainly from the Maharashtra state were referred for the laboratory diagnosis. A detailed study was performed on N gene sequences obtained during last two decades. Indian MeV sequences obtained during 2011-2015 were compared with 1996-2010 sequences and genetic divergence was studied. Circulation of measles genotypes B3 (n = 3), D4 (n = 49), and D8 (n = 351) strains were observed in 19 States and three Union Territories of India. In addition, 64 measles viruses were isolated from 253 throat swab or urine specimens obtained from the suspected measles cases. During 2011-2015, 67.9% (1,663/2,449) suspected measles cases were laboratory confirmed. Molecular studies showed circulation of measles genotype B3 in India along with prominently circulating genotypes D4 and D8 except D7 strains. The genetic diversion within Indian B3, D4, and D8 genotypes was 0.3%, 1.1%, and 2.1%, respectively. The genetic divergence of Indian B3, D4, and D8 measles strains with the WHO reference sequences was 2.5%, 2.6%, and 1.8%, respectively. It is crucial data for national immunization program. More measles/rubella genotyping studies are necessary to track transmission and to support measles elimination and rubella control. J. Med. Virol. 89:753-758, 2017. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. © 2016 Wiley Periodicals, Inc.

 8. Genomic prediction when some animals are not genotyped

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lund Mogens S

  2010-01-01

  Full Text Available Abstract Background The use of genomic selection in breeding programs may increase the rate of genetic improvement, reduce the generation time, and provide higher accuracy of estimated breeding values (EBVs. A number of different methods have been developed for genomic prediction of breeding values, but many of them assume that all animals have been genotyped. In practice, not all animals are genotyped, and the methods have to be adapted to this situation. Results In this paper we provide an extension of a linear mixed model method for genomic prediction to the situation with non-genotyped animals. The model specifies that a breeding value is the sum of a genomic and a polygenic genetic random effect, where genomic genetic random effects are correlated with a genomic relationship matrix constructed from markers and the polygenic genetic random effects are correlated with the usual relationship matrix. The extension of the model to non-genotyped animals is made by using the pedigree to derive an extension of the genomic relationship matrix to non-genotyped animals. As a result, in the extended model the estimated breeding values are obtained by blending the information used to compute traditional EBVs and the information used to compute purely genomic EBVs. Parameters in the model are estimated using average information REML and estimated breeding values are best linear unbiased predictions (BLUPs. The method is illustrated using a simulated data set. Conclusions The extension of the method to non-genotyped animals presented in this paper makes it possible to integrate all the genomic, pedigree and phenotype information into a one-step procedure for genomic prediction. Such a one-step procedure results in more accurate estimated breeding values and has the potential to become the standard tool for genomic prediction of breeding values in future practical evaluations in pig and cattle breeding.

 9. Genotyping of Brucella species using clade specific SNPs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Foster Jeffrey T

  2012-06-01

  Full Text Available Abstract Background Brucellosis is a worldwide disease of mammals caused by Alphaproteobacteria in the genus Brucella. The genus is genetically monomorphic, requiring extensive genotyping to differentiate isolates. We utilized two different genotyping strategies to characterize isolates. First, we developed a microarray-based assay based on 1000 single nucleotide polymorphisms (SNPs that were identified from whole genome comparisons of two B. abortus isolates , one B. melitensis, and one B. suis. We then genotyped a diverse collection of 85 Brucella strains at these SNP loci and generated a phylogenetic tree of relationships. Second, we developed a selective primer-extension assay system using capillary electrophoresis that targeted 17 high value SNPs across 8 major branches of the phylogeny and determined their genotypes in a large collection ( n = 340 of diverse isolates. Results Our 1000 SNP microarray readily distinguished B. abortus, B. melitensis, and B. suis, differentiating B. melitensis and B. suis into two clades each. Brucella abortus was divided into four major clades. Our capillary-based SNP genotyping confirmed all major branches from the microarray assay and assigned all samples to defined lineages. Isolates from these lineages and closely related isolates, among the most commonly encountered lineages worldwide, can now be quickly and easily identified and genetically characterized. Conclusions We have identified clade-specific SNPs in Brucella that can be used for rapid assignment into major groups below the species level in the three main Brucella species. Our assays represent SNP genotyping approaches that can reliably determine the evolutionary relationships of bacterial isolates without the need for whole genome sequencing of all isolates.

 10. Rotavirus genotypes associated with acute diarrhea in Egyptian infants.

  Science.gov (United States)

  Ahmed, Salwa F; Mansour, Adel M; Klena, John D; Husain, Tupur S; Hassan, Khaled A; Mohamed, Farag; Steele, Duncan

  2014-01-01

  Before the introduction of rotavirus vaccine in Egypt, information on the burden of disease and the circulating rotavirus genotypes is critical to monitor vaccine effectiveness. A cohort of 348 Egyptian children was followed from birth to 2 years of age with twice-weekly home visits to detect diarrheal illness. VP7 and VP4 genes were genotyped by reverse-transcription polymerase chain reaction and DNA sequencing. Forty percentage of children had rotavirus-associated diarrhea at least once by their second birthday. One hundred and twelve children experienced a single rotavirus diarrheal episodes (RDE) at a median age of 9 months; while 27 infants had their second RDE at a median age of 15 months and 1 infant had 3 RDE at the age of 2, 16 and 22 months. Of the 169 RDE, 82% could be assigned a G-type, while 58% had been identified a P-type. The most prevalent genotype was G2 (32%), followed by G1 (24%) and G9 (19%). G2P[4] rotavirus episodes were significantly associated with fever (P = 0.03) and vomiting (P = 0.06) when compared with other genotypes. G2 strains were the predominant genotype causing 50% of the second RDE while G9 represented 25% of the second RDE. Genotypes identified are similar to those detected globally except for absence of G4. Our finding that 75% of the second RDE were due to G2 and G9 indicates a possible reduction in natural protection afforded by these types compared with G1, where 90% of G1 cases did not experience a second xposure, indicating greater protection against recurrent symptomatic infection.

 11. Phenotype- and genotype-specific structural alterations in spasmodic dysphonia.

  Science.gov (United States)

  Bianchi, Serena; Battistella, Giovanni; Huddleston, Hailey; Scharf, Rebecca; Fleysher, Lazar; Rumbach, Anna F; Frucht, Steven J; Blitzer, Andrew; Ozelius, Laurie J; Simonyan, Kristina

  2017-04-01

  Spasmodic dysphonia is a focal dystonia characterized by involuntary spasms in the laryngeal muscles that occur selectively during speaking. Although hereditary trends have been reported in up to 16% of patients, the causative etiology of spasmodic dysphonia is unclear, and the influences of various phenotypes and genotypes on disorder pathophysiology are poorly understood. In this study, we examined structural alterations in cortical gray matter and white matter integrity in relationship to different phenotypes and putative genotypes of spasmodic dysphonia to elucidate the structural component of its complex pathophysiology. Eighty-nine patients with spasmodic dysphonia underwent high-resolution magnetic resonance imaging and diffusion-weighted imaging to examine cortical thickness and white matter fractional anisotropy in adductor versus abductor forms (distinct phenotypes) and in sporadic versus familial cases (distinct genotypes). Phenotype-specific abnormalities were localized in the left sensorimotor cortex and angular gyrus and the white matter bundle of the right superior corona radiata. Genotype-specific alterations were found in the left superior temporal gyrus, supplementary motor area, and the arcuate portion of the left superior longitudinal fasciculus. Our findings suggest that phenotypic differences in spasmodic dysphonia arise at the level of the primary and associative areas of motor control, whereas genotype-related pathophysiological mechanisms may be associated with dysfunction of regions regulating phonological and sensory processing. Identification of structural alterations specific to disorder phenotype and putative genotype provides an important step toward future delineation of imaging markers and potential targets for novel therapeutic interventions for spasmodic dysphonia. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 12. Direct maximum parsimony phylogeny reconstruction from genotype data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ravi R

  2007-12-01

  Full Text Available Abstract Background Maximum parsimony phylogenetic tree reconstruction from genetic variation data is a fundamental problem in computational genetics with many practical applications in population genetics, whole genome analysis, and the search for genetic predictors of disease. Efficient methods are available for reconstruction of maximum parsimony trees from haplotype data, but such data are difficult to determine directly for autosomal DNA. Data more commonly is available in the form of genotypes, which consist of conflated combinations of pairs of haplotypes from homologous chromosomes. Currently, there are no general algorithms for the direct reconstruction of maximum parsimony phylogenies from genotype data. Hence phylogenetic applications for autosomal data must therefore rely on other methods for first computationally inferring haplotypes from genotypes. Results In this work, we develop the first practical method for computing maximum parsimony phylogenies directly from genotype data. We show that the standard practice of first inferring haplotypes from genotypes and then reconstructing a phylogeny on the haplotypes often substantially overestimates phylogeny size. As an immediate application, our method can be used to determine the minimum number of mutations required to explain a given set of observed genotypes. Conclusion Phylogeny reconstruction directly from unphased data is computationally feasible for moderate-sized problem instances and can lead to substantially more accurate tree size inferences than the standard practice of treating phasing and phylogeny construction as two separate analysis stages. The difference between the approaches is particularly important for downstream applications that require a lower-bound on the number of mutations that the genetic region has undergone.

 13. Procedures for identifying S-allele genotypes of Brassica.

  Science.gov (United States)

  Wallace, D H

  1979-11-01

  Procedures are described for efficient selection of: (1) homozygous and heterozygous S-allele genotypes; (2) homozygous inbreds with the strong self- and sib-incompatibility required for effective seed production of single-cross F1 hybrids; (3) heterozygous genotypes with the high self- and sib-incompatibility required for effective seed production of 3- and 4-way hybrids.From reciprocal crosses between two first generation inbred (I1) plants there are three potential results: both crosses are incompatible; one is incompatible and the other compatible; and both are compatible. Incompatibility of both crosses is useful information only when combined with data from other reciprocal crosses. Each compatible cross, depending on whether its reciprocal is incompatible or compatible, dictates alternative reasoning and additional reciprocal crosses for efficiently and simultaneously identifying: (A) the S-allele genotype of all individual I1 plants, and (B) the expressions of dominance or codominance in pollen and stigma (sexual organs) of an S-allele heterozygous genotype. Reciprocal crosses provide the only efficient means of identifying S-allele genotypes and also the sexual-organ x S-allele-interaction types.Fluorescent microscope assay of pollen tube penetration into the style facilitates quantitation within 24-48 hours of incompatibility and compatibility of the reciprocal crosses. A procedure for quantitating the reciprocal difference is described that maximizes informational content of the data about interactions between S alleles in pollen and stigma of the S-allele-heterozygous genotype.Use of the non-inbred Io generation parent as a 'known' heterozygous S-allele genotype in crosses with its first generation selfed (I1) progeny usually reduces at least 7 fold the effort required for achieving objectives 1, 2, and 3, compared to the method of making reciprocal crosses only among I1 plants.Identifying the heterozygous and both homozygous S-allele genotypes during

 14. Nephele: genotyping via complete composition vectors and MapReduce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mardis Scott

  2011-08-01

  Full Text Available Abstract Background Current sequencing technology makes it practical to sequence many samples of a given organism, raising new challenges for the processing and interpretation of large genomics data sets with associated metadata. Traditional computational phylogenetic methods are ideal for studying the evolution of gene/protein families and using those to infer the evolution of an organism, but are less than ideal for the study of the whole organism mainly due to the presence of insertions/deletions/rearrangements. These methods provide the researcher with the ability to group a set of samples into distinct genotypic groups based on sequence similarity, which can then be associated with metadata, such as host information, pathogenicity, and time or location of occurrence. Genotyping is critical to understanding, at a genomic level, the origin and spread of infectious diseases. Increasingly, genotyping is coming into use for disease surveillance activities, as well as for microbial forensics. The classic genotyping approach has been based on phylogenetic analysis, starting with a multiple sequence alignment. Genotypes are then established by expert examination of phylogenetic trees. However, these traditional single-processor methods are suboptimal for rapidly growing sequence datasets being generated by next-generation DNA sequencing machines, because they increase in computational complexity quickly with the number of sequences. Results Nephele is a suite of tools that uses the complete composition vector algorithm to represent each sequence in the dataset as a vector derived from its constituent k-mers by passing the need for multiple sequence alignment, and affinity propagation clustering to group the sequences into genotypes based on a distance measure over the vectors. Our methods produce results that correlate well with expert-defined clades or genotypes, at a fraction of the computational cost of traditional phylogenetic methods run on

 15. Use of chronic irradiation in formation of new rape genotypes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fabry, A.; Zukalova, H.; Cerny, J.; Folk, A.

  1980-01-01

  Chronic irradiation of hybrid plants of F 1 generation obtained by crossing the Canadian rape without erucic acid with European winter varieties containg this acid, doubled the frequency of winter genotypes and increased significantly the frequency of required recombinations of winter character and absence of erucic acid in F 2 -M 2 . Genotypes with a more favourable ratio between linoleic and linolenic acids were obtained in the irradiated F 2 -M 2 population. The obtained radio-induced mutants are used for the production of new varieties of winter rape without erucic acid at the Slapy Breeding Station. (author)

 16. Neuregulin-1 genotypes and eye movements in schizophrenia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haraldsson, H.M.; Ettinger, U.; Magnusdottir, B.B.

  2010-01-01

  Neuregulin-1 (NRG-1) is a putative susceptibility gene for schizophrenia but the neurocognitive processes that may involve NRG-1 in schizophrenia are unknown. Deficits in antisaccade (AS) and smooth pursuit eye movements (SPEM) are promising endophenotypes, which may be associated with brain...... dysfunctions underlying the pathophysiology of schizophrenia. The aim of this study was to investigate the associations of NRG-1 genotypes with AS and SPEM in schizophrenia patients and healthy controls. Patients (N = 113) and controls (N = 106) were genotyped for two NRG-1 single nucleotide polymorphisms...... findings of impaired AS and SPEM performance in schizophrenia patients (all P

 17. Two-temperature LATE-PCR endpoint genotyping

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reis Arthur H

  2006-12-01

  Full Text Available Abstract Background In conventional PCR, total amplicon yield becomes independent of starting template number as amplification reaches plateau and varies significantly among replicate reactions. This paper describes a strategy for reconfiguring PCR so that the signal intensity of a single fluorescent detection probe after PCR thermal cycling reflects genomic composition. The resulting method corrects for product yield variations among replicate amplification reactions, permits resolution of homozygous and heterozygous genotypes based on endpoint fluorescence signal intensities, and readily identifies imbalanced allele ratios equivalent to those arising from gene/chromosomal duplications. Furthermore, the use of only a single colored probe for genotyping enhances the multiplex detection capacity of the assay. Results Two-Temperature LATE-PCR endpoint genotyping combines Linear-After-The-Exponential (LATE-PCR (an advanced form of asymmetric PCR that efficiently generates single-stranded DNA and mismatch-tolerant probes capable of detecting allele-specific targets at high temperature and total single-stranded amplicons at a lower temperature in the same reaction. The method is demonstrated here for genotyping single-nucleotide alleles of the human HEXA gene responsible for Tay-Sachs disease and for genotyping SNP alleles near the human p53 tumor suppressor gene. In each case, the final probe signals were normalized against total single-stranded DNA generated in the same reaction. Normalization reduces the coefficient of variation among replicates from 17.22% to as little as 2.78% and permits endpoint genotyping with >99.7% accuracy. These assays are robust because they are consistent over a wide range of input DNA concentrations and give the same results regardless of how many cycles of linear amplification have elapsed. The method is also sufficiently powerful to distinguish between samples with a 1:1 ratio of two alleles from samples comprised of

 18. Evaluation of some Phenological and Pomological Characteristics of Selected Walnut Genotypes from Shahroud-Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sara Akhiani

  2017-05-01

  Full Text Available The first step in walnut breeding programs is to identify and evaluate superior genotypes of fruit trees. Hence, there are various walnut breeding programs in various areas of Iran. A study aimed to evaluate the morphological and chemical characteristics of selected superior genotypes of walnut was conducted in the Shahroud region in 2011-2012.  The following genotypes were selected in this study as the best walnut genotypes:  X-18 homogamous genotypes due to desirable late leafing;   genotype X-11 for its high percentage of kernel production, easily removal of shell, thin shell; genotype X-52 due to its kernel plumpness compared to other genotypes, thin shell and high percentage of kernel and genotype X-70 for its kernel brightness, easily kernel extracting and high percentage of kernels. The X-49 and X-5 genotypes had the highest amount of linoleic and linolenic fatty acids and higher nutritional quality compared to other genotypes. Three genotypes, X-3, X-11 and X-22, had the highest amount of oil. Genotypes X-9 and X-45 had the highest amount of protein. The difference between oil content and fatty acid compositions was presumably due to genetic diversity and ecological conditions of the studied genotypes cultivation.

 19. Experimental evidence for competitive growth advantage of genotype VII over VI: implications for foot-and-mouth disease virus serotype A genotype turnover in nature.

  Science.gov (United States)

  Mohapatra, J K; Subramaniam, S; Singh, N K; Sanyal, A; Pattnaik, B

  2012-04-01

  In India, systematic genotype replacement has been observed for serotype A foot-and-mouth disease virus. After a decade of co-circulation of genotypes VI and VII, genotype VII emerged as the single dominant genotype since 2001. To derive possible explanations for such epochal evolution dynamics, in vitro intergenotype growth competition experiments involving both co- and superinfection regimes were conducted. Coinfection of BHK-21 cells demonstrated abrupt loss in the genotype VI viral load with commensurate increase in the load of genotype VII as measured by the genotype differentiating ELISA, RT-PCR and real-time RT-PCR. The superinfection dynamics was shaped by temporal spacing of infection, where the invading genotype VII took more number of passages than coinfection to eventually overtake the resident genotype VI. It was speculated that such superior replicative fitness of genotype VII could have been a possible factor for the ultimate dominance of genotype VII in nature. Copyright © 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Establishment of a novel two-probe real-time PCR for simultaneously quantification of hepatitis B virus DNA and distinguishing genotype B from non-B genotypes.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Liang, Hongpin; Zeng, Yongbin; Lin, Jinpiao; Liu, Can; Jiang, Ling; Yang, Bin; Ou, Qishui

  2014-11-01

  Establishment of a simple, rapid and economical method for quantification and genotyping of hepatitis B virus (HBV) is of great importance for clinical diagnosis and treatment of chronic hepatitis B patients. We hereby aim to develop a novel two-probe real-time PCR for simultaneous quantification of HBV viral concentration and distinguishing genotype B from non-B genotypes. Conserved primers and TaqMan probes for genotype B and non-B genotypes were designed. The linear range, detection sensitivity, specificity and repeatability of the method were assessed. 539 serum samples from HBV-infected patients were assayed, and the results were compared with commercial HBV quantification and HBV genotyping kits. The detection sensitivity of the two-probe real-time PCR was 500IU/ml; the linear range was 10(3)-10(9)IU/ml, and the intra-assay CVs and inter-assay CVs were between 0.84% and 2.80%. No cross-reaction was observed between genotypes B and non-B. Of the 539 detected samples, 509 samples were HBV DNA positive. The results showed that 54.0% (275/509) of the samples were genotype B, 39.5% (201/509) were genotype non-B and 6.5% (33/509) were mixed genotype. The coincidence rate between the method and a commercial HBV DNA genotyping kit was 95.9% (488/509, kappa=0.923, PDNA qPCR kit were achieved. A novel two-probe real-time PCR method for simultaneous quantification of HBV viral concentration and distinguishing genotype B from non-B genotypes was established. The assay was sensitive, specific and reproducible which can be applied to areas prevalent with HBV genotypes B and C, especially in China. Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

 1. Development of a monoclonal antibody against viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) genotype IVa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ito, T.; Olesen, Niels Jørgen; Skall, Helle Frank

  2010-01-01

  of the spread of genotypes to new geographical areas. A monoclonal antibody (MAb) against VHSV genotype IVa was produced, with the aim of providing a simple method of discriminating this genotype from the other VHSV genotypes (I, II, III and IVb). Balb/c mice were injected with purified VHSV-JF00Ehil (genotype...... IVa) from diseased farmed Japanese flounder. Ten hybridoma clones secreting monoclonal antibodies (MAbs) against VHSV were established. One of these, MAb VHS-10, reacted only with genotype IVa in indirect fluorescent antibody technique (IFAT) and ELISA. Using cell cultures that were transfected...

 2. Physiological response of soybean genotypes to plant density

  NARCIS (Netherlands)

  Gan, Y; Stulen, [No Value; van Keulen, H; Kuiper, PJC

  2002-01-01

  Response of soybean (Glycine max (L.) Merr.) to plant density has occupied a segment of agronomic research for most of the century. Genotype differences have been noted especially in response to planting date, lodging problems and water limitation. There is limited information on the physiological

 3. Interactions of genotype, housing and dietary calcium in layer ...

  African Journals Online (AJOL)

  The study was designed to evaluate the interactions in performance, eggshell quality and tibia traits of two laying hen genotypes, namely a commercial hybrid, Lohmann (LSL), and a traditional breed, the Czech Hen (CH), housed in conventional cages and on litter, and fed two levels of dietary calcium (Ca) (3.5% vs. 3.0%).

 4. Effect of genotype on haematology and biochemical parameters of ...

  African Journals Online (AJOL)

  Frizzle n = 33, Naked neck, n= 33 and Normal n = 33) were generated from 36 matured local chickens and used for the study to determine the effect of genotype on hematological and biochemical parameters of local chicken in the humid ...

 5. Effect of chicken genotype on growth performance and feed ...

  African Journals Online (AJOL)

  This experiment was conducted to assess the effect of chicken genotype on the growth performance, feed intake and feed efficiency of the progenies resulting from pure, straight and reciprocal cross of Giriraja (Gr) and Alpha chickens. Data obtained on body weight, body length, breast girth, keel length, feed intake and feed ...

 6. Response of Tomato Genotypes to Induced Salt Stress | Agong ...

  African Journals Online (AJOL)

  Thirteen tomato (Lycopersicon esculentum L.) genotypes were subjected to salt treatment under hydroponics and their responses monitored in a set of two experiments with the objective of advancing them as potential salt tolerant tomato scion and/or rootstocks. Salt applications ranged from 0 to 2% NaCl, with the resultant ...

 7. Nutrient composition of strawberry genotypes cultivated in a horticulture farm.

  Science.gov (United States)

  Hossain, Ashrafi; Begum, Parveen; Salma Zannat, M; Hafizur Rahman, Md; Ahsan, Monira; Islam, Sheikh Nazrul

  2016-05-15

  This article decribes the nutrient composition of four strawberry genotypes cultivated at the Sher-e-Bangla Agriculture University horticulture farm in Dhaka (Bangladesh). AOAC and standard validated methods were employed to analyse the nutrient composition. Protein, fat and ash contents were found to be vary significantly (LSD<0.05), while the variation in moisture (LSD<1.33), dietary fibre (LSD<0.15) and total sugar (LSD<0.09) were found to be insignificant among the genotypes. Vitamin C content ranged from 26.46 mg to 37.77 mg per 100g edible strawberries (LSD<0.060). Amount of carotenoids were found to be very low being in a range of 0.99-3.30 μg per 100g edible fruit. Analysis of mineral revealed that strawberry genotypes contained a wide array of minerals including Ca, Mg, Na, K, P, Mn, Zn, Cu and Fe; most of which varied significantly (LSD<0.05) among the genotypes. Strawberries could be a potential dietary supplement for vitamin C along with minerals, particularly for the children who do not like local fruits, but love to eat the colourful strawberries. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 8. Haemoglobin genotype of children with severe malaria seen at the ...

  African Journals Online (AJOL)

  Prof Ezechukwu

  2011-10-23

  Oct 23, 2011 ... malaria seen in University of Benin. Teaching Hospital (UBTH), Benin. City. Patients and methods: ... gested to play crucial role in the defense of host against malaria infection and reduce susceptibility to severe .... Binary logistic regression model using Hb genotype status (abnormal Hb versus HbAA) as the ...

 9. The influence of root rot incidence on cassava genotype on ...

  African Journals Online (AJOL)

  In Nigeria cassava root rot causes serious yield losses in cassava tuber production every year. However, the influence of root rot incidence on cassava genotype at harvest on consumers' acceptability of the gari produced from it has not been studied. A sensory evaluation was conducted on gari processed from the tuberous ...

 10. Response of cowpea genotypes to Alectra vogelii parasitism in Kenya

  African Journals Online (AJOL)

  This information showed that there is sufficient genetic variability in the cowpea genotypes studied, which can be exploited in breeding improved cowpea varieties for resistance to A. vogelii in Kenya. A great progress towards developing improved cowpea variety that meets farmer's preferences with durable resistance to A.

 11. Prevalence of heamoglobin genotype screening and awareness of ...

  African Journals Online (AJOL)

  Slightly more than half of the respondents (53.0%) had normal haemoglobin ... only a quarter (28.2%) of them had ever done their genotype test prior to the study. ... married, parental educational background and being in science-related field.

 12. Large SNP arrays for genotyping in crop plants

  Indian Academy of Sciences (India)

  Genotyping with large numbers of molecular markers is now an indispensable tool within plant genetics and breeding. Especially through the identification of large numbers of single nucleotide polymorphism (SNP) markers using the novel high-throughput sequencing technologies, it is now possible to reliably identify many ...

 13. Spikelet sterility in rice genotypes affected by temperature at microsporogenesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia M. de Souza

  Full Text Available ABSTRACT This study evaluated the effect of temperatures during the phase of microsporogenesis on spikelet sterility of paddy rice and identified genotypes tolerant to low temperatures at this growth stage. The inbreds SC681, SC491, and SC676 and the cultivars Epagri 109 and SCS116 Satoru were assessed. The genotypes were submitted for three days in a growth chamber to five temperatures at microsporogenesis: 9, 12, 15, 18, and 21 oC. For each tested temperature, a control was kept in the greenhouse under environmental conditions. After harvest, full and empty spikelets were counted and weighed and the percentage of spikelet sterility was determined. Data were evaluated by variance analysis using the F test. Averages were compared by Tukey’s test and regression analysis. The highest spikelet sterilities were observed when the genotypes were exposed to the temperatures of 9 and 12 oC. Genotype spikelet sterility was similar to that of the control at 21 ºC. The inbred SC 676 presented higher tolerance to lower temperatures is therefore potentially suited to generate a cultivar with adequate agronomic performance in rice growing areas prone to cold conditions at microsporogenesis.

 14. Human rotavirus genotypes causing acute watery diarrhea among ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: Diarrhea is a major cause of childhood morbidity and mortality in the developing countries. Rotavirus is a major cause of acute watery diarrhea. Aim: This study aims at characterizing the prevalent rotavirus G-genotypes among under.five children presenting with acute watery diarrhea in Benin City, Nigeria.

 15. DNA landmarks for genetic diversity assessment in tea genotypes ...

  African Journals Online (AJOL)

  Tea (Camellia sinensis) is one of the most important non-alcoholic beverages of the world. Natural genetic diversity in tea has been reduced due to continue selection in favor of desirable traits. The present study was conducted to estimate genetic diversity in tea genotypes cultivated in Pakistan using 20 randomly amplified ...

 16. growth and yield parameters of sorghum genotypes as affected

  African Journals Online (AJOL)

  DR. AMINU

  ABSTRACT. Field trial was conducted at Bayero University, Kano research farm with the aim of determining the effect of stem injection artificial inoculation technique on the growth and yield parameters of one hundred and four sorghum genotypes against head smut. The trial was laid on a randomized complete block design ...

 17. Hepatitis E Virus Genotype 4 Outbreak, Italy, 2011

  Science.gov (United States)

  Garbuglia, Anna R.; Scognamiglio, Paola; Petrosillo, Nicola; Mastroianni, Claudio Maria; Sordillo, Pasquale; Gentile, Daniele; La Scala, Patrizia; Girardi, Enrico

  2013-01-01

  During 2011, 5 persons in the area of Lazio, Italy were infected with a monophyletic strain of hepatitis E virus that showed high sequence homology with isolates from swine in China. Detection of this genotype in Italy parallels findings in other countries in Europe, signaling the possible spread of strains new to Western countries. PMID:23260079

 18. Pollen diversity, viability and floral structure of some Musa genotypes

  African Journals Online (AJOL)

  Prof. Ogunji

  This is related to sterility due to triploidy, variation in genome size and structure ... Pollen grains are structures that house the male gametophytes generation of .... the mean value for all the genotypes was recorded for PITA 14, an 11TA hybrid.

 19. Potential of biofertilisers to improve performance of local genotype tomatoes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Puia

  2017-09-01

  Full Text Available Complex microbial communities in the plant rhizosphere are responsible for their success in ecosystems. Supplementary inoculation of soil with mycorrhizal fungi and rhizospheric bacteria may act as a plant growth-promoting factor. The present study aims to assess the potential use of biofertilisers on tomato as a way of increasing yield and stability of root exploration area. The experiment was set up in greenhouse, regarding the evaluation of growing dynamics of plants, mycorrhization level and obtained yield. The identification of effective inoculation variants can lead to a standardisation of technologies of growing for local plant genotypes. Data analysis was performed based on the ANOVA test, followed by Tukey HSD, principal component analysis and cluster analysis in order to identify the potential of bioproducts to stimulate the development of tomato plants. Application of bacterial biofertilisers does not stimulate enough the aboveground development of plants. An antagonistic reaction is visible between exogenous mycorrhizas and those specific in soil, acting slightly different for each genotype. Mycorrhizal level in root systems is more dependent on applied biofertilisers than on analyzed genotypes. For the variants without additional fertilisers, a high level of mycorrhization is visible only after 75 days from the transplantation. Based on results we can conclude that microbial active fertilisers may represent viable solutions to increase yield capacity and root exploration area for local tomato genotypes.

 20. `Assessment of Hybrid White Yam (Discorea Rotundata) Genotypes ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ako-Isu had black colour while the remaining amala samples had varying shades of grey colouration. Though all the elubo samples from the experimental yam genotypes were found to be usable in amala preparation, only the amala sample made from TDr 89/02677 compared favourably (especially in the handfeel sensory ...

 1. Prevalence and genotypes of Enterocytozoon bieneusi in China.

  Science.gov (United States)

  Wang, Sha-Sha; Wang, Rong-Jun; Fan, Xian-Cheng; Liu, Ting-Li; Zhang, Long-Xian; Zhao, Guang-Hui

  2018-07-01

  Enterocytozoon bieneusi has been considered as the most frequently diagnosed microsporidian species in humans and various animal species, accounting for more than 90% of the cases of human microsporidiosis. Spores of this pathogen excreted from both symptomatic and asymptomatic hosts into environment also would be an important source of waterborne outbreak of microsporidiosis. Due to limited effective drugs available but with too much side effects to mammals (eg. toxic), accurate characterization of E. bieneusi in both humans and animals is essential to implement effective control strategies to this pathogen. In China, E. bieneusi infection was presented in humans and some animals with high prevalence. Analysis of genetic variations of the internal transcribed spacer (ITS) sequences found 361 genotypes in China, and some novel genotypes were identified in some specific hosts. Additionally, associations between infections and some risk factors were also observed. In the present article, we reviewed the current status of prevalence, genotypes, multilocus genotypes (MLGs) in humans, various animals and waters in China. These findings will provide basic information for developing effective control strategies against E. bieneusi infection in China as well as other countries. Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

 2. Interaction between genotype and climates for Holstein milk ...

  African Journals Online (AJOL)

  This study was designed to investigate the interaction between genotype and climate for milk and fat production traits of Iranian Holstein dairy herds. Milk and fat production data were grouped in 5 climates, on the basis of Extended De Martonne method. (Co)Variance components and genetic parameters of first lactation ...

 3. Partitioning of copy-number genotypes in pedigrees

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andelfinger Gregor U

  2010-05-01

  Full Text Available Abstract Background Copy number variations (CNVs and polymorphisms (CNPs have only recently gained the genetic community's attention. Conservative estimates have shown that CNVs and CNPs might affect more than 10% of the genome and that they may be at least as important as single nucleotide polymorphisms in assessing human variability. Widely used tools for CNP analysis have been implemented in Birdsuite and PLINK for the purpose of conducting genetic association studies based on the unpartitioned total number of CNP copies provided by the intensities from Affymetrix's Genome-Wide Human SNP Array. Here, we are interested in partitioning copy number variations and polymorphisms in extended pedigrees for the purpose of linkage analysis on familial data. Results We have developed CNGen, a new software for the partitioning of copy number polymorphism using the integrated genotypes from Birdsuite with the Affymetrix platform. The algorithm applied to familial trios or extended pedigrees can produce partitioned copy number genotypes with distinct parental alleles. We have validated the algorithm using simulations on a complex pedigree structure using frequencies calculated from a real dataset of 300 genotyped samples from 42 pedigrees segregating a congenital heart defect phenotype. Conclusions CNGen is the first published software for the partitioning of copy number genotypes in pedigrees, making possible the use CNPs and CNVs for linkage analysis. It was implemented with the Python interpreter version 2.5.2. It was successfully tested on current Linux, Windows and Mac OS workstations.

 4. Comparative Effects of Cowpea and Soybean Genotypes on N2 ...

  African Journals Online (AJOL)

  acer

  ABSTRACT:A field trial was conducted to asses N2 - fixation and N balance in five cultivars each of soybean (TGX 1945 – 1F, ... Key words: Legume genotype, N2 fixation, N balance and Nitrogen Harvest Index (NHI) ..... subsequent maize grain yield in the guinea savanna ... On-farm evaluation of biological nitrogen fixation.

 5. β-Carotene content of selected banana genotypes from Uganda

  African Journals Online (AJOL)

  carotene with values as high as 2594.0 μg/100 g edible pulp. A positive correlation existed between pulp color intensity and β-carotene concentration. Accessions with relatively high levels of β-carotene,especially the PNG genotypes, could be ...

 6. A simple and robust approach for genotyping in Musaceae

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hřibová, Eva; Christelová, Pavla; Roux, N.; Doležel, Jaroslav

  2013-01-01

  Roč. 986, April 2013 (2013), s. 241-246 ISSN 0567-7572 Grant - others:GA MŠk(CZ) ED0007/01/01 Program:ED Institutional research plan: CEZ:AV0Z50380511 Keywords : fragment analysis * genotyping platform * microsatellite markers Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology http://www.actahort.org/books/986/986_25.htm

 7. Genetic diversity among some productive genotypes of tomato ...

  African Journals Online (AJOL)

  HP

  2015-06-03

  Jun 3, 2015 ... weight, cluster VIII had highest number of locules per fruit, fruit yield per plant and yield per hectare and cluster XVII was .... Cluster means for yield and quality contributing characters of 60 genotypes of tomato. Cluster lycopene β- ..... Sharma JP, Singh AK, Satesh K, Sanjeev K. (2009). Identification of.

 8. Infection of hepatitis C virus genotypes in hepatocellular carcinoma ...

  African Journals Online (AJOL)

  The aim of this retrospective study was to investigate the infection of hepatitis C virus (HCV) genotypes in hepatocellular carcinoma (HCC) patients from rural areas of Faisalabad region. Among 179 HCC subjects, men and women were 51 and 49%, respectively. All samples positive for HCV RNA by qualitative PCR were ...

 9. Childhood Pompe disease: clinical spectrum and genotype in 31 patients

  NARCIS (Netherlands)

  Capelle, C.I. van; Meijden, J.C. van der; Hout, J.M. van den; Jaeken, J.; Baethmann, M.; Voit, T.; Kroos, M.A.; Derks, T.G.; Rubio-Gozalbo, M.E.; Willemsen, M.A.A.P.; Lachmann, R.H.; Mengel, E.; Michelakakis, H.; Jongste, J.C. de; Reuser, A.J.; Ploeg, A.T. van der

  2016-01-01

  BACKGROUND: As little information is available on children with non-classic presentations of Pompe disease, we wished to gain knowledge of specific clinical characteristics and genotypes. We included all patients younger than 18 years, who had been evaluated at the Pompe Center in Rotterdam, the

 10. Childhood Pompe disease: Clinical spectrum and genotype in 31 patients

  NARCIS (Netherlands)

  C.I. van Capelle (Carine); J.C. van der Meijden (Chris); J.M.P. van den Hout (Johanna); J. Jaeken; M. Baethmann; T. Voit; M.A. Kroos (Marian); T.G.J. Derks (Terry G J); M.E. Rubio-Gozalbo (Estela); M.A. Willemsen (Michél); R. Lachmann (Robin); E. Mengel; H. Michelakakis (Helen); J.C. de Jongste (Johan); A.J.J. Reuser (Arnold); A.T. van der Ploeg (Ans)

  2016-01-01

  textabstractBackground: As little information is available on children with non-classic presentations of Pompe disease, we wished to gain knowledge of specific clinical characteristics and genotypes. We included all patients younger than 18 years, who had been evaluated at the Pompe Center in

 11. Childhood Pompe disease : clinical spectrum and genotype in 31 patients

  NARCIS (Netherlands)

  van Capelle, C I; van der Meijden, J C; van den Hout, J M P; Jaeken, J; Baethmann, M; Voit, T; Kroos, M A; Derks, T G J; Rubio-Gozalbo, M E; Willemsen, M A; Lachmann, R H; Mengel, E; Michelakakis, H; de Jongste, J C; Reuser, A J J; van der Ploeg, A T

  2016-01-01

  Background: As little information is available on children with non-classic presentations of Pompe disease, we wished to gain knowledge of specific clinical characteristics and genotypes. We included all patients younger than 18 years, who had been evaluated at the Pompe Center in Rotterdam, the

 12. Synthetic microbial ecology and the dynamic interplay between microbial genotypes.

  Science.gov (United States)

  Dolinšek, Jan; Goldschmidt, Felix; Johnson, David R

  2016-11-01

  Assemblages of microbial genotypes growing together can display surprisingly complex and unexpected dynamics and result in community-level functions and behaviors that are not readily expected from analyzing each genotype in isolation. This complexity has, at least in part, inspired a discipline of synthetic microbial ecology. Synthetic microbial ecology focuses on designing, building and analyzing the dynamic behavior of ‘ecological circuits’ (i.e. a set of interacting microbial genotypes) and understanding how community-level properties emerge as a consequence of those interactions. In this review, we discuss typical objectives of synthetic microbial ecology and the main advantages and rationales of using synthetic microbial assemblages. We then summarize recent findings of current synthetic microbial ecology investigations. In particular, we focus on the causes and consequences of the interplay between different microbial genotypes and illustrate how simple interactions can create complex dynamics and promote unexpected community-level properties. We finally propose that distinguishing between active and passive interactions and accounting for the pervasiveness of competition can improve existing frameworks for designing and predicting the dynamics of microbial assemblages.

 13. Marker assisted characterization of chickpea genotypes for wilt ...

  African Journals Online (AJOL)

  Further, the sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS PAGE) analysis of seed storage protein showed a difference in protein profile among studied genotypes but none of polypeptide fragment was specific to wilt resistance or susceptibility. In present study, the reported markers linked to susceptibility ...

 14. Tamarix (Tamaricaceae) hybrids: most dominant invasive genotype in southern Africa

  Science.gov (United States)

  Hybridization can potentially enhance invasiveness. Tamarix (Tamaricaceae) hybrids appear to be the dominant genotypes in their invasions. Exotic Tamarix are declared invasive in South Africa and the exotic T. chinensis and T. ramosissima are known to hybridize between themselves, and with the nativ...

 15. Root response of Jerusalem artichoke genotypes to different water regimes

  Science.gov (United States)

  The objective of this study was to determine effects of drought on selected root growth parameters and develop relationships between root parameters and tuber yield for selected Jerusalem artichoke (JA) genotypes. Three water regimes (Field capacity, 50% available water (AW) and 25% AW) and five JA...

 16. Interaction in Short rotation coppice willow, Salix viminalis genotype mixtures

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Begley, D. [Department of Biological Sciences, Queen' s University Belfast, Newforge Lane, Belfast BT9 5PX, Northern Ireland (United Kingdom); McCracken, A.R. [Applied Plant Science and Biometrics Division, Agri-Food and Biosciences Institute, 18A Newforge Lane, Belfast BT9 5PX, Northern Ireland (United Kingdom)]|[Northern Ireland Horticulture and Plant Breeding Station, Applied Plant Science and Biometrics Division, Agri-Food and Biosciences Institute, Loughgall, Co., Armagh BT61 8JB, Northern Ireland (United Kingdom); Dawson, W.M. [Northern Ireland Horticulture and Plant Breeding Station, Applied Plant Science and Biometrics Division, Agri-Food and Biosciences Institute, Loughgall, Co., Armagh BT61 8JB, Northern Ireland (United Kingdom); Watson, S. [Applied Plant Science and Biometrics Division, Agri-Food and Biosciences Institute, 18A Newforge Lane, Belfast BT9 5PX, Northern Ireland (United Kingdom)

  2009-02-15

  Seven straight Salix viminalis genotypes with different levels of rust (Melampsora epitea) susceptibility were grown as mono-plots as well as being incorporated into a range of mixtures. Two 3-year harvests (2003 and 2006) were taken. Disease progress was followed on each of the individual genotypes throughout each growing season 2001-2006. In 2003 there were small but significant yield increases from the mixtures compared to the yield of individual components grown as mono-plots. These differences were not evident at the second harvest in 2006. No consistent effect of mixtures on reducing rust on the most susceptible genotype, Salix viminalis '77082' were observed. In some years, e.g. 2003, at certain times during the growing season, significant reductions were observed on Salix viminalis '77082' in certain 3-way mixtures compared to mono-plots. These, however, were not repeated consistently in subsequent years. It was concluded that the current commercial practice in many parts of Europe of planting mixtures as a disease control strategy will only be effective if there is sufficient genetic diversity between the Salix genotypes incorporated into the mixture. (author)

 17. Differential responses of 15 cowpea genotypes to three Striga hot ...

  African Journals Online (AJOL)

  Differential responses of 15 cowpea genotypes to three Striga hot spots in Niger. M. SALIFOU1*, J. B. L. S. TIGNEGRE2, P. TONGOONA3, S. OFFEI3,. K. OFORI3 and E. DANQUAH3. 1National Agricultural Research Institute of Niger, Maradi Regional Research Centre, Niger. 2 The world Vegetable Centre, West and Central ...

 18. Early-onset stargardt disease: phenotypic and genotypic characteristics

  NARCIS (Netherlands)

  Lambertus, S.; Huet, R.A.C. van; Bax, N.M.; Hoefsloot, L.H.; Cremers, F.P.M.; Boon, C.J.F.; Klevering, B.J.; Hoyng, C.B.

  2015-01-01

  OBJECTIVE: To describe the phenotype and genotype of patients with early-onset Stargardt disease. DESIGN: Retrospective cohort study. PARTICIPANTS: Fifty-one Stargardt patients with age at onset

 19. Tissue Fractions of Cadmium in Two Hyperaccumulating Jerusalem Artichoke Genotypes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiaohua Long

  2014-01-01

  Full Text Available In order to investigate the mechanisms in two Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L. genotypes that hyperaccumulate Cd, a sand-culture experiment was carried out to characterize fractionation of Cd in tissue of Cd-hyperaccumulating genotypes NY2 and NY5. The sequential extractants were: 80% v/v ethanol (FE, deionized water (FW, 1 M NaCl (FNaCl, 2% v/v acetic acid (FAcet, and 0.6 M HCl (FHCl. After 20 days of treatments, NY5 had greater plant biomass and greater Cd accumulation in tissues than NY2. In both genotypes the FNaCl fraction was the highest in roots and stems, whereas the FAcet and FHCl fractions were the highest in leaves. With an increase in Cd concentration in the culture solution, the content of every Cd fraction also increased. The FW and FNaCl ratios in roots were lower in NY5 than in NY2, while the amount of other Cd forms was higher. It implied that, in high accumulator, namely, NY5, the complex of insoluble phosphate tends to be shaped more easily which was much better for Cd accumulation. Besides, translocation from plasma to vacuole after combination with protein may be one of the main mechanisms in Cd-accumulator Jerusalem artichoke genotypes.

 20. Genotype-by-environment interaction and grain yield stability of ...

  African Journals Online (AJOL)

  The objective of this paper is to identify stable and high yielding varieties among 20 Ethiopian Bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes on the basis of experiments conducted during the 2007 and 2008 growing seasons. The additive main effects and multiplicative interaction (ammi) model has been used to estimate ...

 1. Evaluation of bread wheat genotypes for salinity tolerance under ...

  African Journals Online (AJOL)

  In two consecutive seasons (2007-08 and 2008-09), field experiments were conducted at Soil Salinity Research Institute, Pindi Bhattian and Biosaline Agricultural Research Station, Pakka Aana, Pakistan. During 2007-08, 103 wheat landrace genotypes were evaluated for salinity tolerance. During 2008-09, 47 selected ...

 2. Approaches to genotyping individual miracidia of Schistosoma japonicum.

  Science.gov (United States)

  Xiao, Ning; Remais, Justin V; Brindley, Paul J; Qiu, Dong-Chuan; Carlton, Elizabeth J; Li, Rong-Zhi; Lei, Yang; Blair, David

  2013-12-01

  Molecular genetic tools are needed to address questions as to the source and dynamics of transmission of the human blood fluke Schistosoma japonicum in regions where human infections have reemerged, and to characterize infrapopulations in individual hosts. The life stage that interests us as a target for collecting genotypic data is the miracidium, a very small larval stage that consequently yields very little DNA for analysis. Here, we report the successful development of a multiplex format permitting genotyping of 17 microsatellite loci in four sequential multiplex reactions using a single miracidium held on a Whatman Classic FTA indicating card. This approach was successful after short storage periods, but after long storage (>4 years), considerable difficulty was encountered in multiplex genotyping, necessitating the use of whole genome amplification (WGA) methods. WGA applied to cards stored for long periods of time resulted in sufficient DNA for accurate and repeatable genotyping. Trials and tests of these methods, as well as application to some field-collected samples, are reported, along with the discussion of the potential insights to be gained from such techniques. These include recognition of sibships among miracidia from a single host, and inference of the minimum number of worm pairs that might be present in a host.

 3. cultivars and identification of genotype-specific fingerprints using ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Journal of Genetics; Volume 89; Online resources. Diversity in Indian barley (Hordeum vulgare) cultivars and identification of genotype-specific fingerprints using microsatellite markers. S. K. Jaiswal Shree P. Pandey S. Sharma R. Prasad L. C. Prasad R. P. S. Verma Arun K. Joshi. Volume 89 Online ...

 4. Equine cryptosporidial infection associated with Cryptosporidium hedgehog genotype in Algeria

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Laatamna, A.E.; Wágnerová, P.; Sak, Bohumil; Květoňová, Dana; Aissi, M.; Rost, M.; Kváč, Martin

  2013-01-01

  Roč. 197, 1-2 (2013), s. 350-353 ISSN 0304-4017 Grant - others:GAJU(CZ) 022/2010/Z; GAJU(CZ) 011/2013/Z Institutional support: RVO:60077344 Keywords : horses * Cryptosporidium hedgehog genotype * PCR * SSU * GP60 Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 2.545, year: 2013

 5. Infection of hepatitis C virus genotypes in hepatocellular carcinoma ...

  African Journals Online (AJOL)

  Jane

  2011-08-08

  Aug 8, 2011 ... East, Central Africa and Egypt (Higuchi et al., 2002). Genotypes 5 and 6 are ... routes of infection such as history of taking different injections, history of ... catheterization, abscess drainage, esophageal vortices, sclera- therapy ... 10 ml of venous blood was collected from all the study subjects and sera were ...

 6. Hepatitis E Virus Genotype 3 in Humans and Swine, Bolivia

  Science.gov (United States)

  Cavallo, Annalisa; Gonzales, José Luis; Bonelli, Sara Irene; Valda, Ybar; Pieri, Angela; Segundo, Higinio; Ibañez, Ramón; Mantella, Antonia; Bartalesi, Filippo; Tolari, Francesco; Bartoloni, Alessandro

  2011-01-01

  We determined the seroprevalence of hepatitis E virus (HEV) in persons in 2 rural communities in southeastern Bolivia and the presence of HEV in human and swine fecal samples. HEV seroprevalence was 6.3%, and HEV genotype 3 strains with high sequence homology were detected. PMID:21801630

 7. Comparison and suitability of genotype by environment analysis ...

  African Journals Online (AJOL)

  Pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) is an important food security and income crop for households living in semi-arid zones in Uganda. However, the genotype by environment interaction, in addition to the several methods used for its assessment, complicates selection of varieties adapted to such semi-arid areas.

 8. detection of the predominant microcystin-producing genotype of ...

  African Journals Online (AJOL)

  use

  2011-12-21

  Dec 21, 2011 ... genotypes of MC-producing cyanobacteria in Mozambique. Polymerase chain ...... 1(7): 359-366. Pan H, Song L, Liu Y, Börner T (2002). ... Miles CO (2009). A convenient and cost-effective method for monitoring marine algal ...

 9. identification of common bean genotypes with dual leaf and pod ...

  African Journals Online (AJOL)

  ACSS

  2018-02-08

  Feb 8, 2018 ... IDENTIFICATION OF COMMON BEAN GENOTYPES WITH DUAL LEAF AND. POD RESISTANCE TO COMMON BACTERIAL BLIGHT DISEASE IN UGANDA. B.M.E. ALLADASSI, S.T. NKALUBO1, C. MUKANKUSI2, H.N. KAYAGA, P. GIBSON, R. EDEMA,. C.A. URREA3, J.D. KELLY4 and P.R. RUBAIHAYO.

 10. Numerical and RAPD Analysis of Eight Cowpea Genotypes from ...

  African Journals Online (AJOL)

  Hence, numerical tools such as single linkage cluster analysis (SLCA) and principal component analysis (PCA) have been used to determine the extent of variability. This study was conducted to determine the performance, character contribution as well as variation pattern in eight cowpea genotypes collected in Nigeria.

 11. Genotype and ancestry modulate brain's DAT availability in healthy humans

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shumay, E.; Chen, J.; Fowler, J.S.; Volkow, N.D.

  2011-01-01

  The dopamine transporter (DAT) is a principal regulator of dopaminergic neurotransmission and its gene (the SLC6A3) is a strong biological candidate gene for various behavioral- and neurological disorders. Intense investigation of the link between the SLC6A3 polymorphisms and behavioral phenotypes yielded inconsistent and even contradictory results. Reliance on objective brain phenotype measures, for example, those afforded by brain imaging, might critically improve detection of DAT genotype-phenotype association. Here, we tested the relationship between the DAT brain availability and the SLC6A3 genotypes using an aggregate sample of 95 healthy participants of several imaging studies. These studies employed positron emission tomography (PET) with [ 11 C] cocaine wherein the DAT availability was estimated as Bmax/Kd; while the genotype values were obtained on two repeat polymorphisms - 3-UTR- and intron 8- VNTRs. The main findings are the following: (1) both polymorphisms analyzed as single genetic markers and in combination (haplotype) modulate DAT density in midbrain; (2) ethnic background and age influence the strength of these associations; and (3) age-related changes in DAT availability differ in the 3-UTR and intron8 - genotype groups.

 12. Leaf anatomy of genotypes of banana plant grown under coloured ...

  African Journals Online (AJOL)

  This study aimed to evaluate the effect of spectral light quality on different anatomical features of banana tree plantlets grown under coloured shade nets. Banana plants of five genotypes obtained from micropropagation, were grown under white, blue, red and black nets, with shade of 50%, in a completely randomized ...

 13. Breeding value of primary synthetic wheat genotypes for grain yield

  Science.gov (United States)

  To introduce new genetic diversity into the bread wheat gene pool from its progenitor, Aegilops tauschii (Coss.) Schmalh, 33 primary synthetic hexaploid wheat genotypes (SYN) were crossed to 20 spring bread wheat (BW) cultivars at the International Wheat and Maize Improvement Center. Modified single...

 14. Genotype identification and inference of genetic relatedness among ...

  African Journals Online (AJOL)

  Twenty-seven (27) grape genotypes representing different grape groups namely table, wine, juice grapes and rootstocks with present or potential future importance for sub-tropical viticulture were characterized with 29 microsatellite markers spanning over 15 linkage groups of 'Syrah' x 'Grenache' linkage map.

 15. Physiological responses to glyphosate are dependent on Eucalyptus urograndis genotype

  Science.gov (United States)

  Two experiments were conducted to evaluate the response of Eucalyptus urograndis genotypes (C219 and GG100) to glyphosate in growth chambers. As glyphosate dose increased (18 up to 720 g ae ha-1), CO2 assimilation rate, transpiration rate, and stomatal conductance decreased fastest and strongest in ...

 16. Genetic diversity of Pakistani maize genotypes using chromosome ...

  African Journals Online (AJOL)

  For improvement of maize crop presence of genetic diversity in the germplasm is very important. This study was conducted to determine genetic diversity among 17 Pakistani maize genotypes using 10 simple sequence repeat (SSR) primer sets. All the amplification products were in the range of <250-750 bp. To estimate the ...

 17. Protein landmarks for diversity assessment in wheat genotypes ...

  African Journals Online (AJOL)

  Grain proteins from 20 Indian wheat genotypes were evaluated for diversity assessment based seed storage protein profiling on sodium dodecylsulphate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). Genetic diversity was evaluated using Nei's index, Shannon index and Unweighted pair group method with arithmetic ...

 18. MLVA genotyping of human Brucella isolates from Peru

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, Henk L.; Espinosa, Benjamin; Castillo, Rosa; Hall, Eric; Guillen, Alfredo; Zevaleta, Milagros; Gilman, Robert H.; Melendez, Paolo; Guerra, Carlos; Draeger, Angelika; Broglia, Alessandro; Nöckler, Karsten

  2009-01-01

  Recent human Brucella melitensis isolates from Peru were genotyped by multiple locus variable number repeat analysis. All 24 isolates originated from hospitalized patients living in the central part of Peru and consisted of six genomic groups comprising two to four isolates and nine unique

 19. Effect of Temperature and Hose Genotype on Components of ...

  African Journals Online (AJOL)

  Effect of Temperature and Hose Genotype on Components of Resistance to Groundnut Rust. P Subrahmanyam, PV Subba Rao, PM Reddy, D McDonald. Abstract. The effects of temperature on incubation period, infection frequency, lesion diameter, leaf area damage, pustule rupture, and sporulation were quantified for six ...

 20. Responses of some selected Malaysian rice genotypes to callus ...

  African Journals Online (AJOL)

  user

  2011-01-17

  Jan 17, 2011 ... embryogenic callus culture (Yin et al., 1993). In this study, overall, the callus from the MS medium had a good texture. Furthermore, some genotypes also produced better callus in other concentrations of 2,4-D treatment, however, the quality of callus was not as good as those in. 10 µM 2,4-D. Notably, the ...

 1. Coral host transcriptomic states are correlated with Symbiodinium genotypes

  KAUST Repository

  DeSalvo, Michael K.

  2010-03-01

  A mutualistic relationship between reef-building corals and endosymbiotic dinoflagellates (Symbiodinium spp.) forms the basis for the existence of coral reefs. Genotyping tools for Symbiodinium spp. have added a new level of complexity to studies concerning cnidarian growth, nutrient acquisition, and stress. For example, the response of the coral holobiont to thermal stress is connected to the host-Symbiodinium genotypic combination, as different partnerships can have different bleaching susceptibilities. In this study, we monitored Symbiodinium physiological parameters and profiled the coral host transcriptional responses in acclimated, thermally stressed, and recovered fragments of the coral Montastraea faveolata using a custom cDNA gene expression microarray. Interestingly, gene expression was more similar among samples with the same Symbiodinium content rather than the same experimental condition. In order to discount for host-genotypic effects, we sampled fragments from a single colony of M. faveolata containing different symbiont types, and found that the host transcriptomic states grouped according to Symbiodinium genotype rather than thermal stress. As the first study that links coral host transcriptomic patterns to the clade content of their Symbiodinium community, our results provide a critical step to elucidating the molecular basis of the apparent variability seen among different coral-Symbiodinium partnerships. © 2010 Blackwell Publishing Ltd.

 2. Geographical parthenogenesis: General purpose genotypes and frozen niche variation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vrijenhoek, Robert C.; Parker, Dave

  2009-01-01

  hypotheses concerning the evolution of niche breadth in asexual species - the "general-purpose genotype" (GPG) and "frozen niche-variation" (FNV) models. The two models are often portrayed as mutually exclusive, respectively viewing clonal lineages as generalists versus specialists. Nonetheless...

 3. Peptostreptococcus micros smooth and rough genotypes in periodontitis and gingivitis

  NARCIS (Netherlands)

  Kremer, BHA; Loos, BG; van der Velden, U; van Winkelhoff, AJ; Craandijk, J; Bulthuis, HM; Hutter, J; Varoufaki, AS; van Steenbergen, TJM

  Background: Two genotypes can be distinguished within the species Peptostreptococcus micros: a smooth (Sm) and a rough (Rg) type. To date no systematic study has been performed on the prevalence and proportion of both types in untreated periodontitis patients and subjects without destructive

 4. Field reaction of cassava genotypes to anthracnose, bacterial blight ...

  African Journals Online (AJOL)

  Field reaction of cassava genotypes to anthracnose, bacterial blight, cassava mosaic disease and their effects on yield. ... The BYDV-PAV and BYDV-RPV serotypes were identified from 9 and 10 of the 11 surveyed fields, respectively, with the two serotypes co-infecting some plants. Of the nine wheat cultivars surveyed, four ...

 5. Genetic variability of indigenous cowpea genotypes as determined ...

  African Journals Online (AJOL)

  Bayesian statistics coupled with the Markov chain Monte Carlo technique was applied to determine population structure, while the genetic variability was established by analysis of molecular variance. UPGMA analysis allowed the separation of the genotypes into three groups, but no relationship between the genetic and ...

 6. Effect of genotype on egg quality characteristics of guinea fowl ...

  African Journals Online (AJOL)

  The genotypes were Pearl x Pearl (PL x PL), Black x Black (BL x BL) and Pearl x Black (PL x BL). ... The external and shell quality parameters measured were egg weight (EWGT), egg length (ELGT), egg width (EWDT), egg shape index (ESPI), shell weight (SWGT), and shell thickness (STKN) while the internal traits were ...

 7. Assessment of genotype x environment interaction on yield and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Days to heading, plant height, number of spikes per square meter, number of kernels per spike, spike weight, 1000 kernel weight and grain yield of the genotypes were evaluated in each location. The regression coefficient (bi) of Finlay and Wilkinson (1963) and mean square of deviation from regression (S2d) of Eberhart ...

 8. A preliminary investigation into genotype x environment interaction ...

  African Journals Online (AJOL)

  The purpose of the study was to investigate a possible genotype by environment interaction in first calf South African Holstein cows for both production and reproduction traits. Data from 100 975 cows on a total mixed ration (TMR) and 22 083 pasture based cows were used. These cows were the progeny of 4 391 sires and ...

 9. Epiphytic bacteria from various bean genotypes and their potential ...

  African Journals Online (AJOL)

  Naturally occurring epiphytic non-pathogeni bacteria were isolated from reproductive tissue of various bean genotypes grown in the field and screened for both in vitro and in vivo antagonism to Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (formely X. campestris pv phaseoli). Of the 22 potential bacterial antagonists screened in ...

 10. Evaluation of nutritional quality and antioxidant potential of pigeonpea genotypes.

  Science.gov (United States)

  Sekhon, Japjot; Grewal, Satvir Kaur; Singh, Inderjit; Kaur, Jagmeet

  2017-10-01

  Three released cultivars, forty four advance breeding lines and three wild species of pigeonpea ( Cajanus cajan L. Millsp) were evaluated for nutritional, antinutritional traits and antioxidant potential so as to identify promising genotypes. The average content of total soluble sugars, starch and total soluble proteins was found to be 43.66, 360.51 and 204.54 mg/g, respectively. Antioxidant potential in terms of free radical scavenging activity (DPPH), ferric reducing antioxidant power (FRAP), reducing power, hydroxyl radical scavenging activity and superoxide anion radical scavenging activity was estimated. The diversity was observed in genotypes with all the traits. AL 1960, AL 2000, AL 2009 and AL 2046 had high total soluble proteins, medium antinutritional factors and good antioxidant potential. AL 201, AL 1931, AL 1932, AL 1960, AL 2046, AL 2049 and AL 2060 had good nutritional value as protein and starch content ranged from 20 to 23 and 42 to 52%, respectively. Wild species C. scarabaeoides 1CP15683/W15 had lower carbohydrates, proteins, and antinutritional traits while high antioxidant potential due to high total phenols, DPPH, FRAP and reducing power. The diversity observed in genotypes with all the traits could be further used to develop nutritionally important genotypes.

 11. Serotonin transporter genotype, salivary cortisol, neuroticism and life events

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinberg, Maj; Miskowiak, Kamilla; Kessing, Lars Vedel

  2014-01-01

  OBJECTIVE: To investigate if cortisol alone or in interaction with other risk factors (familial risk, the serotonin transporter genotype, neuroticism and life events (LEs)) predicts onset of psychiatric disorder in healthy individuals at heritable risk. MATRIAL AND METHODS: In a high-risk study...

 12. Genotyping of African swine fever virus (ASFV) isolates associated ...

  African Journals Online (AJOL)

  Four of these viruses were isolated directly from serum samples. All the viruses were classified within the domesticpig cycle-associated p72 and p54 genotype IX which also includes viruses responsible for ASF outbreaks in Kenya in 2006 and 2007 and Uganda in 2003. To define virus relationships at higher resolution, ...

 13. Leveraging from genotype by environment interaction for bread ...

  African Journals Online (AJOL)

  Developing high yielding and stable genotypes for wide and specific adaptation is ... The analysis of variance for AMMI model of grain yield showed that environment, ... The AMMI biplot, using the first two principal components, showed that testing ... However, extensive testing considering many locations across East African ...

 14. stability analysis of food barley genotypes in northern ethiopia

  African Journals Online (AJOL)

  ACSS

  interaction and stability for barley grain yield and yield related traits in the growing ... that the environments were diverse; causing most of the variation in grain yield. ... component axes IPCA1, IPCA2 and IPCA3, which explained 58.06, 27.11 and ..... AMMI analysis of variance for grain yield (t ha-1) of food barley genotypes ...

 15. Genotype-phenotype associations in children with congenital hyperinsulinism

  DEFF Research Database (Denmark)

  Melikyan, Maria; Brusgaard, Klaus; Petraykina, Elena

  Congenital hyperinsulinism (CHI) is a heterogeneous disease in terms of clinical presentation, genetics and histology. Mutations in eight genes are known to be a cause of CHI, of which ABCC8, KCNJ11 and GCK are among the most common. We investigated genotype-phenotype associations in a cohort...

 16. Growth response at age 10 years of five Eucalyptus genotypes ...

  African Journals Online (AJOL)

  Thus, following the 1999 drought event a trial was established in a drought-prone area, planted to a number of genotypes that were deemed to be more tolerant to water stress than Eucalyptus grandis. Each species was planted at stand densities of 816, 1 600 and 2 066 stems ha-1, where 1 600 stems ha-1 represented the ...

 17. Estimation of genetic diversity in rice ( Oryza sativa L. ) genotypes ...

  African Journals Online (AJOL)

  Thirty rice genotypes comprising land races, pure lines, somaclones, breeding lines and varieties specifically adapted to costal saline environments were characterized by SSR markers and morphological characters in this study. Out of 35 primers of SSR markers, 28 were found to be polymorphic. The PIC value ranged ...

 18. genotype by environment interaction and grain yield stability

  African Journals Online (AJOL)

  Preferred Customer

  among environments, GXE interaction and Interaction Principal Component Analysis (IPCA-I) but ... value closer to zero, Genotype Selection Index (GSI) of 4 each and AMMI stability value (ASV) of 0.124 and. 0.087 ..... Analysis of variance for grain yield using Additive Mean Effect and Multiple Interactions (AMMI) model.

 19. Genotyping and surveillance for scrapie in Finnish sheep

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hautaniemi Maria

  2012-07-01

  Full Text Available Abstract Background The progression of scrapie is known to be influenced by the amino acid polymorphisms of the host prion protein (PrP gene. There is no breeding programme for TSE resistance in sheep in Finland, but a scrapie control programme has been in place since 1995. In this study we have analysed PrP genotypes of total of 928 purebred and crossbred sheep together with the data of scrapie survey carried out in Finland during 2002–2008 in order to gain knowledge of the genotype distribution and scrapie prevalence in Finnish sheep. Results The ARQ/ARQ genotype was the most common genotype in all breeds studied. ARR allele frequency was less than 12% in purebred Finnish sheep and in most genotypes heterozygous for ARR, the second allele was ARQ. The VRQ allele was not detected in the Grey race sheep of Kainuu or in the Aland sheep, and it was present in less than 6% of the Finnish Landrace sheep. Leucine was the most prominent amino acid found in codon 141. In addition, one novel prion dimorphisms of Q220L was detected. During the scrapie survey of over 15 000 sheep in 2002–2008, no classical scrapie cases and only five atypical scrapie cases were detected. Conclusions The results indicate that the Finnish sheep populations have genetically little resistance to classical scrapie, but no classical scrapie was detected during an extensive survey in 2002–2008. However, five atypical scrapie cases emerged; thus, the disease is present in the Finnish sheep population at a low level.

 20. Lactase persistence genotypes and malaria susceptibility in Fulani of Mali

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dolo Amagana

  2011-01-01

  Full Text Available Abstract Background Fulani are a widely spread African ethnic group characterized by lower susceptibility to Plasmodium falciparum, clinical malaria morbidity and higher rate of lactase persistence compared to sympatric tribes. Lactase non-persistence, often called lactose intolerance, is the normal condition where lactase activity in the intestinal wall declines after weaning. Lactase persistence, common in Europe, and in certain African people with traditions of raising cattle, is caused by polymorphisms in the enhancer region approximately 14 kb upstream of the lactase gene. Methods To evaluate the relationship between malaria and lactase persistence genotypes, a 400 bp region surrounding the main European C/T-13910 polymorphism upstream of the lactase gene was sequenced. DNA samples used in the study originated from 162 Fulani and 79 Dogon individuals from Mali. Results Among 79 Dogon only one heterozygote of the lactase enhancer polymorphism was detected, whereas all others were homozygous for the ancestral C allele. Among the Fulani, the main European polymorphism at locus C/T-13910 was by far the most common polymorphism, with an allele frequency of 37%. Three other single-nucleotide polymorphisms were found with allele frequencies of 3.7%, 1.9% and 0.6% each. The novel DNA polymorphism T/C-13906 was seen in six heterozygous Fulani. Among the Fulani with lactase non-persistence CC genotypes at the C/T-13910 locus, 24% had malaria parasites detectable by microscopy compared to 18% for lactase persistent genotypes (P = 0.29. Pooling the lactase enhancer polymorphisms to a common presumptive genotype gave 28% microscopy positives for non-persistent and 17% for others (P = 0.11. Conclusions Plasmodium falciparum parasitaemia in asymptomatic Fulani is more common in individuals with lactase non-persistence genotypes, but this difference is not statistically significant. The potential immunoprotective properties of dietary cow milk as a reason

 1. Disclosure of APOE genotype for risk of Alzheimer's disease.

  Science.gov (United States)

  Green, Robert C; Roberts, J Scott; Cupples, L Adrienne; Relkin, Norman R; Whitehouse, Peter J; Brown, Tamsen; Eckert, Susan LaRusse; Butson, Melissa; Sadovnick, A Dessa; Quaid, Kimberly A; Chen, Clara; Cook-Deegan, Robert; Farrer, Lindsay A

  2009-07-16

  The apolipoprotein E (APOE) genotype provides information on the risk of Alzheimer's disease, but the genotyping of patients and their family members has been discouraged. We examined the effect of genotype disclosure in a prospective, randomized, controlled trial. We randomly assigned 162 asymptomatic adults who had a parent with Alzheimer's disease to receive the results of their own APOE genotyping (disclosure group) or not to receive such results (nondisclosure group). We measured symptoms of anxiety, depression, and test-related distress 6 weeks, 6 months, and 1 year after disclosure or nondisclosure. There were no significant differences between the two groups in changes in time-averaged measures of anxiety (4.5 in the disclosure group and 4.4 in the nondisclosure group, P=0.84), depression (8.8 and 8.7, respectively; P=0.98), or test-related distress (6.9 and 7.5, respectively; P=0.61). Secondary comparisons between the nondisclosure group and a disclosure subgroup of subjects carrying the APOE epsilon4 allele (which is associated with increased risk) also revealed no significant differences. However, the epsilon4-negative subgroup had a significantly lower level of test-related distress than did the epsilon4-positive subgroup (P=0.01). Subjects with clinically meaningful changes in psychological outcomes were distributed evenly among the nondisclosure group and the epsilon4-positive and epsilon4-negative subgroups. Baseline scores for anxiety and depression were strongly associated with post-disclosure scores of these measures (Pdisclosure of APOE genotyping results to adult children of patients with Alzheimer's disease did not result in significant short-term psychological risks. Test-related distress was reduced among those who learned that they were APOE epsilon4-negative. Persons with high levels of emotional distress before undergoing genetic testing were more likely to have emotional difficulties after disclosure. (ClinicalTrials.gov number, NCT

 2. Identification of novel Coxiella burnetii genotypes from Ethiopian ticks.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga M Sulyok

  Full Text Available BACKGROUND: Coxiella burnetii, the etiologic agent of Q fever, is a highly infectious zoonotic bacterium. Genetic information about the strains of this worldwide distributed agent circulating on the African continent is limited. The aim of the present study was the genetic characterization of C. burnetii DNA samples detected in ticks collected from Ethiopian cattle and their comparison with other genotypes found previously in other parts of the world. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: A total of 296 tick samples were screened by real-time PCR targeting the IS1111 region of C. burnetii genome and from the 32 positive samples, 8 cases with sufficient C. burnetii DNA load (Amblyomma cohaerens, n = 6; A. variegatum, n = 2 were characterized by multispacer sequence typing (MST and multiple-locus variable-number tandem repeat analysis (MLVA. One novel sequence type (ST, the proposed ST52, was identified by MST. The MLVA-6 discriminated the proposed ST52 into two newly identified MLVA genotypes: type 24 or AH was detected in both Amblyomma species while type 26 or AI was found only in A. cohaerens. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Both the MST and MLVA genotypes of the present work are closely related to previously described genotypes found primarily in cattle samples from different parts of the globe. This finding is congruent with the source hosts of the analyzed Ethiopian ticks, as these were also collected from cattle. The present study provides genotype information of C. burnetii from this seldom studied East-African region as well as further evidence for the presumed host-specific adaptation of this agent.

 3. Genetic diversity of popcorn genotypes using molecular analysis.

  Science.gov (United States)

  Resh, F S; Scapim, C A; Mangolin, C A; Machado, M F P S; do Amaral, A T; Ramos, H C C; Vivas, M

  2015-08-19

  In this study, we analyzed dominant molecular markers to estimate the genetic divergence of 26 popcorn genotypes and evaluate whether using various dissimilarity coefficients with these dominant markers influences the results of cluster analysis. Fifteen random amplification of polymorphic DNA primers produced 157 amplified fragments, of which 65 were monomorphic and 92 were polymorphic. To calculate the genetic distances among the 26 genotypes, the complements of the Jaccard, Dice, and Rogers and Tanimoto similarity coefficients were used. A matrix of Dij values (dissimilarity matrix) was constructed, from which the genetic distances among genotypes were represented in a more simplified manner as a dendrogram generated using the unweighted pair-group method with arithmetic average. Clusters determined by molecular analysis generally did not group material from the same parental origin together. The largest genetic distance was between varieties 17 (UNB-2) and 18 (PA-091). In the identification of genotypes with the smallest genetic distance, the 3 coefficients showed no agreement. The 3 dissimilarity coefficients showed no major differences among their grouping patterns because agreement in determining the genotypes with large, medium, and small genetic distances was high. The largest genetic distances were observed for the Rogers and Tanimoto dissimilarity coefficient (0.74), followed by the Jaccard coefficient (0.65) and the Dice coefficient (0.48). The 3 coefficients showed similar estimations for the cophenetic correlation coefficient. Correlations among the matrices generated using the 3 coefficients were positive and had high magnitudes, reflecting strong agreement among the results obtained using the 3 evaluated dissimilarity coefficients.

 4. Distribution of Hepatitis C Virus Genotypes in the South Marmara Region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harun Agca

  2014-03-01

  Full Text Available Aim: Hepatitis C virus (HCV is an important caustive agent of hepatitis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma both in our country and the world. Prognosis and response to treatment is related with the genotype of HCV which has six genotypes and over a hundred quasispecies. Knowing the HCV genotype is also important for epidemiological data. In this study we aimed to investigate the HCV genotypes of samples sent to Uludag University Hospital Microbiology Laboratory which is the reference centre in the South Marmara Region. Material and Method: This study was done retrospectively to analyse the HCV patients%u2019 sera sent to our laboratory between July 2010and December 2012 for HCV genotyping. Artus HCV QS-RGQ PCR kit (Qiagene,Hilden, Germany was used in Rotor-Gene Q (Qiagene, Hilden Germany for detection of HCV RNA. HCV RNA positive samples of patients%u2019 sera were were used for genotyping by the Linear Array HCV genotyping test (Roche, NJ, USA.Results: 214 (92.6 % of total 231 patients included in the study were genotype 1, one (0.4 % was genotype 2, nine (3.9 % were genotype 3 and, seven (3.4 % were found genotype 4. Three of genotype 3 patients were of foreign nationality, two were born abroad and one of the genotype 4 patients were born abroad. Discussion: Concordant with our country data the most frequent genotype was 1, genotype 2 was seen in patients especially related with foreign countries and genotype 4 was seen rare. The importance of genotype 1, which is seen more frequent in our country and region is; resistance to antiviral treatment and prolonged treatment duration in chronic hepatitis C patients.

 5. Plant genotypes affect aboveground and belowground herbivore interactions by changing chemical defense.

  Science.gov (United States)

  Li, Xiaoqiong; Guo, Wenfeng; Siemann, Evan; Wen, Yuanguang; Huang, Wei; Ding, Jianqing

  2016-12-01

  Spatially separated aboveground (AG) and belowground (BG) herbivores are closely linked through shared host plants, and both patterns of AG-BG interactions and plant responses may vary among plant genotypes. We subjected invasive (USA) and native (China) genotypes of tallow tree (Triadica sebifera) to herbivory by the AG specialist leaf-rolling weevil Heterapoderopsis bicallosicollis and/or the root-feeding larvae of flea beetle Bikasha collaris. We measured leaf damage and leaves rolled by weevils, quantified beetle survival, and analyzed flavonoid and tannin concentrations in leaves and roots. AG and BG herbivores formed negative feedbacks on both native and invasive genotypes. Leaf damage by weevils and the number of beetle larvae emerging as adults were higher on invasive genotypes. Beetles reduced weevil damage and weevils reduced beetle larval emergence more strongly for invasive genotypes. Invasive genotypes had lower leaf and root tannins than native genotypes. BG beetles decreased leaf tannins of native genotypes but increased root tannins of invasive genotypes. AG herbivory increased root flavonoids of invasive genotypes while BG herbivory decreased leaf flavonoids. Invasive genotypes had lower AG and BG herbivore resistance, and negative AG-BG herbivore feedbacks were much stronger for invasive genotypes. Lower tannin concentrations explained overall better AG and BG herbivore performances on invasive genotypes. However, changes in tannins and flavonoids affected AG and BG herbivores differently. These results suggest that divergent selection on chemical production in invasive plants may be critical in regulating herbivore performances and novel AG and BG herbivore communities in new environments.

 6. Neutralizing antibodies in patients with chronic hepatitis C, genotype 1, against a panel of genotype 1 culture viruses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jannie; Jensen, Tanja B; Carlsen, Thomas H R

  2013-01-01

  , infection treated with pegylated interferon-α and ribavirin. Thirty-nine patients with chronic hepatitis C, genotype 1a or 1b, with either sustained virologic response (n = 23) or non-sustained virologic response (n = 16) were enrolled. Samples taken prior to treatment were tested for their ability...... to neutralize 6 different HCV genotype 1 cell culture recombinants (1a: H77/JFH1, TN/JFH1, DH6/JFH1; 1b: J4/JFH1, DH1/JFH1, DH5/JFH1). The results were expressed as the highest dilution yielding 50% neutralization (NAb50-titer). We observed no genotype or subtype specific differences in NAb50-titers between......The correlation of neutralizing antibodies to treatment outcome in patients with chronic hepatitis C virus (HCV) infection has not been established. The aim of this study was to determine whether neutralizing antibodies could be used as an outcome predictor in patients with chronic HCV, genotype 1...

 7. DOI: 10.18697/ajfand.80.16245 12930 GENOTYPE X ...

  African Journals Online (AJOL)

  genotype x environment interaction and stability of tuber internal quality traits, and iii) ..... environment to another while the dynamic stability is when genotypic ..... TaylorPhysiological, biochemical and molecular responses of the potato.

 8. Biotyping and genotyping (MLVA16 of Brucella abortus isolated from cattle in Brazil, 1977 to 2008.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sílvia Minharro

  Full Text Available Brucellosis is a worldwide distributed zoonosis that causes important economic losses to animal production. In Brazil, information on the distribution of biovars and genotypes of Brucella spp. is scarce or unavailable. This study aimed (i to biotype and genotype 137 Brazilian cattle isolates (from 1977 to 2008 of B. abortus and (ii to analyze their distribution. B. abortus biovars 1, 2 and 3 (subgroup 3b were confirmed and biovars 4 and 6 were first described in Brazil. Genotyping by the panel 1 revealed two groups, one clustering around genotype 40 and another around genotype 28. Panels 2A and 2B disclosed a high diversity among Brazilian B. abortus strains. Eighty-nine genotypes were found by MLVA16. MLVA16 panel 1 and 2 showed geographic clustering of some genotypes. Biotyping and MLVA16 genotyping of Brazilian B. abortus isolates were useful to better understand the epidemiology of bovine brucellosis in the region.

 9. Biological and phylogenetic characterization of a genotype VII Newcastle disease virus from Venezuela: Efficacy of vaccination

  Science.gov (United States)

  Here we describe the characterization a virulent genotype VII Newcastle disease virus (NDV) from Venezuela and evaluate the efficacy of heterologous genotype commercial vaccination under field and controlled rearing conditions. Biological pathotyping and molecular analysis were applied. Results sh...

 10. Chlamydia trachomatis Genotypes and the Swedish New Variant among Urogenital Chlamydia trachomatis Strains in Finland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suvi Niemi

  2011-01-01

  Full Text Available Our aims were to genotype Chlamydia trachomatis strains present in urogenital samples and to investigate the occurrence of the Swedish new variant of C. trachomatis in Finland. We genotyped 160 C. trachomatis positive samples with ompA real-time PCR and analyzed 495 samples for the new variant. The three most prevalent genotypes were E (40%, F (28%, and G (13%. Only two specimens containing bacteria with the variant plasmid were detected. It seems that in Finland the percentage of infections due to genotypes F and G has slightly increased during the last 20 years. Genotypes E and G appear to be more common, and genotypes J/Ja and I/Ia appear to be less common in Europe than in the USA. Although the genotype E was the most common genotype among C. trachomatis strains, the new variant was rarely found in Finland.

 11. Microbe-ID: An open source toolbox for microbial genotyping and species identification

  Science.gov (United States)

  Development of tools to identify species, genotypes, or novel strains of invasive organisms is critical for monitoring emergence and implementing rapid response measures. Molecular markers, although critical to identifying species or genotypes, require bioinformatic tools for analysis. However, user...

 12. Sugarcane Genotype Performance in Three Environments (Based on Crop Cycle) at Mardan, Pakistan

  Science.gov (United States)

  Sugarcane breeders often face significant genotype x environment interactions in their trials grown under multiple environments. Hence, genotypes need to be tested for their stability across different environments keeping in view the significant interactions. An experiment comprising 28 sugarcane ge...

 13. Short communication: relationship of call rate and accuracy of single nucleotide polymorphism genotypes in dairy cattle.

  Science.gov (United States)

  Cooper, T A; Wiggans, G R; VanRaden, P M

  2013-05-01

  Call rates on both a single nucleotide polymorphism (SNP) basis and an animal basis are used as measures of data quality and as screening tools for genomic studies and evaluations of dairy cattle. To investigate the relationship of SNP call rate and genotype accuracy for individual SNP, the correlation between percentages of missing genotypes and parent-progeny conflicts for each SNP was calculated for 103,313 Holsteins. Correlations ranged from 0.14 to 0.38 for the BovineSNP50 and BovineLD (Illumina Inc., San Diego, CA) and GeneSeek Genomic Profiler (Neogen Corp., Lincoln, NE) chips, with lower correlations for newer chips. For US genomic evaluations, genotypes are excluded for animals with a call rate of call rate for 220,175 Holstein, Jersey, and Brown Swiss genotypes was 99.6%. Animal genotypes with a call rate of ≤99% were examined from the US Department of Agriculture genotype database to determine how genotype call rate is related to accuracy of calls on an animal basis. Animal call rate was determined from SNP used in genomic evaluation and is the number of called autosomal and X-specific SNP genotypes divided by the number of SNP from that type of chip. To investigate the relationship of animal call rate and parentage validation, conflicts between a genotyped animal and its sire or dam were determined through a duo test (opposite homozygous SNP genotypes between sire and progeny; 1,374 animal genotypes) and a trio test (also including conflicts with dam and heterozygous SNP genotype for the animal when both parents are the same homozygote; 482 animal genotypes). When animal call rate was ≤ 80%, parentage validation was no longer reliable with the duo test. With the trio test, parentage validation was no longer reliable when animal call rate was ≤ 90%. To investigate how animal call rate was related to genotyping accuracy for animals with multiple genotypes, concordance between genotypes for 1,216 animals that had a genotype with a call rate of ≤ 99

 14. Parallel or convergent evolution in human population genomic data revealed by genotype networks

  OpenAIRE

  Vahdati, Ali R; Wagner, Andreas

  2016-01-01

  Background Genotype networks are representations of genetic variation data that are complementary to phylogenetic trees. A genotype network is a graph whose nodes are genotypes (DNA sequences) with the same broadly defined phenotype. Two nodes are connected if they differ in some minimal way, e.g., in a single nucleotide. Results We analyze human genome variation data from the 1,000 genomes project, and construct haploid genotype (haplotype) networks for 12,235 protein coding genes. The struc...

 15. Prevalence of mixed hepatitis C virus (HCV genotypes among recently diagnosed dialysis patients with HCV infection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammed A Al Balwi

  2011-01-01

  Full Text Available Hepatitis C virus (HCV infection is considered a major health problem recognized globally. HCV is a major cause of chronic liver disease that may lead to cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The aim of this study was to investigate the prevalence of multiple (mixed HCV genotypes in Saudi patients recently diagnosed with HCV infection and their association with various clinical risk factors. We examined a total of 1,292 newly diagnosed HCV-positive cases between January 2006 and July 2009 at the Molecular Pathology Laboratory, King Abdulaziz Medical City, Riyadh. The clinical and laboratory data of the study patients were collected. The HCV-RNA viral load and its genotyping were carried out with RT-PCR technology to assist in the follow-up and management of HCV-infected patients undergoing antiviral therapy. Twenty-two patients (1.7% were found to have mixed HCV genotypes; of them, mixed genotypes associated with genotype-4 were seen in 19 patients (86%, mixed genotypes associated with genotype-1 were found in 68.4%, with genotype-3 in 26.3% and with genotype-2 in 5.3%. Additionally, mixed genotypes associated with genotype-1 were seen in three cases (13.6%; they were associated with genotype-2 in two (66.7% and with genotype-5 in one patient (33.3%. In conclusion, the prevalence rate of mixed HCV genotypes in the cohort of the newly infected Saudi patients was 1.7%, with genotype-4 being the most frequent genotype encountered.

 16. Genotyping of flavin-containing mono-oxygenase 3 (FMO3) gene by ...

  African Journals Online (AJOL)

  63.40%) of the 306 samples were genotyped using MAMA-PCR and 42 (13.72%) of the 306 samples were genotyped by both of PCR-RFLP and MAMA-PCR and genotyping data were validated by DNA sequencing. The results show that the ...

 17. Evaluation of rice genotypes to salt stress in different growth stages ...

  African Journals Online (AJOL)

  Tolerant genotypes were tested in young seedling stage in hydroponic system and then reproductive stage in 2010. Results show that vegetative growth was less affected by salt stress comparison to reproductive stage. Na and Na-K ratio in tolerant genotypes were lower than suspectible genotypes in salt condition in ...

 18. Mixed genotype transmission bodies and virions contribute to the maintenance of diversity in an insect virus

  Science.gov (United States)

  Clavijo, Gabriel; Williams, Trevor; Muñoz, Delia; Caballero, Primitivo; López-Ferber, Miguel

  2010-01-01

  An insect nucleopolyhedrovirus naturally survives as a mixture of at least nine genotypes. Infection by multiple genotypes results in the production of virus occlusion bodies (OBs) with greater pathogenicity than those of any genotype alone. We tested the hypothesis that each OB contains a genotypically diverse population of virions. Few insects died following inoculation with an experimental two-genotype mixture at a dose of one OB per insect, but a high proportion of multiple infections were observed (50%), which differed significantly from the frequencies predicted by a non-associated transmission model in which genotypes are segregated into distinct OBs. By contrast, insects that consumed multiple OBs experienced higher mortality and infection frequencies did not differ significantly from those of the non-associated model. Inoculation with genotypically complex wild-type OBs indicated that genotypes tend to be transmitted in association, rather than as independent entities, irrespective of dose. To examine the hypothesis that virions may themselves be genotypically heterogeneous, cell culture plaques derived from individual virions were analysed to reveal that one-third of virions was of mixed genotype, irrespective of the genotypic composition of the OBs. We conclude that co-occlusion of genotypically distinct virions in each OB is an adaptive mechanism that favours the maintenance of virus diversity during insect-to-insect transmission. PMID:19939845

 19. Rapid typing of Mannheimia haemolytica major genotypes 1 and 2 using MALDI-TOF mass spectrometry

  Science.gov (United States)

  Genotype 2 M. haemolytica predominantly associate over genotype 1 with the lungs of cattle with respiratory disease and ICEs containing antimicrobial resistance genes. Distinct protein masses were detected by MALDI-TOF MS between genotype 1 and 2 strains. MALDI-TOF MS could rapidly differentiate ge...

 20. Choosing tree genotypes for phytoremediation of landfill leachate using phyto-recurrent selection

  Science.gov (United States)

  Jill A. Zalesny; Ronald S., Jr. Zalesny; Adam H. Wiese; Richard B. Hall

  2007-01-01

  Information about the response of poplar (Populus spp.) genotypes to landfill leachate irrigation is needed, along with efficient methods for choosing genotypes based on leachate composition. Poplar clones were irrigated during three cycles of phyto-recurrent selection to test whether genotypes responded differently to leachate and water, and to test...

 1. Response of avocado genotypes to improvement through 60Co gamma radiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cruz, E. De la; Rubi A, M.; Garcia A, J.M.

  1997-01-01

  Ten avocado genotypes were subjected to gamma radiation from 0 to 45 Gy in 1993. Vegetative and reproductive data were analysed in a factorial design. Genotypes differed significative on height and fruit number. Radiation affected significative fruit number but not tree height. ''Hass'' showed strongest interaction between genotype and doses, for fruit number. (Author)

 2. Molecular epidemiology of mumps virus in Japan and proposal of two new genotypes.

  Science.gov (United States)

  Inou, Yoko; Nakayama, Tetsuo; Yoshida, Naoko; Uejima, Hajime; Yuri, Kenji; Kamada, Makoto; Kumagai, Takuji; Sakiyama, Hiroshi; Miyata, Akiko; Ochiai, Hitoshi; Ihara, Toshiaki; Okafuji, Teruo; Okafuji, Takao; Nagai, Takao; Suzuki, Eitaro; Shimomura, Kunihisa; Ito, Yuhei; Miyazaki, Chiaki

  2004-05-01

  We isolated 872 strains of mumps virus from naso-pharyngeal secretions in seven different districts of Japan from January 2000 to July 2001. Among them, 57 strains were geno-typed by nucleotide sequencing in part of the hemagglutinin-neuraminidase (HN) and small hydrophobic (SH) protein regions. Four different genotypes (B, G, K, and L) of mumps virus were co-circulating in Japan and the distribution of genotypes varied in geographically different districts. Two new clusters designated as genotypes K and L had more than 7% nucleotide variation in the SH gene. Among the 57 strains, 11 were classified as B, 35 as G, three as K, and eight as L, which was mainly isolated in Tokyo. We also examined 104 stains isolated in a clinic in Mie prefecture from 1993 to 2003. Genotype B was the indigenous strain and genotype K was introduced in 1994. Genotypes B and K co-circulated in the 1990s and were replaced by genotype G in 2000. There was no significant change in neutralizing test antibody titers against genotypes B, G, K, and L using seven post-vaccination sera with Hoshino strain (genotype B) and these four genotypes had a different antigenicity from genotype A. We should continue to watch on mumps virus molecular epidemiology. Copyright 2004 Wiley-Liss, Inc.

 3. Genotype calling in tetraploid species from bi-allelic marker data using mixture models

  NARCIS (Netherlands)

  Voorrips, R.E.; Gort, G.; Vosman, B.

  2011-01-01

  Background: Automated genotype calling in tetraploid species was until recently not possible, which hampered genetic analysis. Modern genotyping assays often produce two signals, one for each allele of a bi-allelic marker. While ample software is available to obtain genotypes (homozygous for either

 4. Evaluation of rice genotypes to salt stress in different growth stages ...

  African Journals Online (AJOL)

  User

  2012-05-15

  May 15, 2012 ... Full Length Research Paper. Evaluation of rice genotypes .... study (Table 2). Result in this step showed that the tolerant genotypes belonged to traditional land races (tall) compared to other genotypes (medium and dwarf). Salinity effect on ..... associated abiotic stresses in rice. Field Crop Res. 76: 91-101.

 5. Rationality and emotionality: serotonin transporter genotype influences reasoning bias.

  Science.gov (United States)

  Stollstorff, Melanie; Bean, Stephanie E; Anderson, Lindsay M; Devaney, Joseph M; Vaidya, Chandan J

  2013-04-01

  Reasoning often occurs under emotionally charged, opinion-laden circumstances. The belief-bias effect indexes the extent to which reasoning is based upon beliefs rather than logical structure. We examined whether emotional content increases this effect, particularly for adults genetically predisposed to be more emotionally reactive. SS/SL(G) carriers of the serotonin transporter genotype (5-HTTLPR) were less accurate selectively for evaluating emotional relational reasoning problems with belief-logic conflict relative to L(A)L(A) carriers. Trait anxiety was positively associated with emotional belief-bias, and the 5-HTTLPR genotype significantly accounted for the variance in this association. Thus, deductive reasoning, a higher cognitive ability, is sensitive to differences in emotionality rooted in serotonin neurotransmitter function.

 6. Measles Outbreak with Unique Virus Genotyping, Ontario, Canada, 2015.

  Science.gov (United States)

  Thomas, Shari; Hiebert, Joanne; Gubbay, Jonathan B; Gournis, Effie; Sharron, Jennifer; Severini, Alberto; Jiaravuthisan, Manisa; Shane, Amanda; Jaeger, Valerie; Crowcroft, Natasha S; Fediurek, Jill; Sander, Beate; Mazzulli, Tony; Schulz, Helene; Deeks, Shelley L

  2017-07-01

  The province of Ontario continues to experience measles virus transmissions despite the elimination of measles in Canada. We describe an unusual outbreak of measles in Ontario, Canada, in early 2015 that involved cases with a unique strain of virus and no known association among primary case-patients. A total of 18 cases of measles were reported from 4 public health units during the outbreak period (January 25-March 23, 2015); none of these cases occurred in persons who had recently traveled. Despite enhancements to case-patient interview methods and epidemiologic analyses, a source patient was not identified. However, the molecular epidemiologic analysis, which included extended sequencing, strongly suggested that all cases derived from a single importation of measles virus genotype D4. The use of timely genotype sequencing, rigorous epidemiologic investigation, and a better understanding of the gaps in surveillance are needed to maintain Ontario's measles elimination status.

 7. Improving the precision of genotype selection in wheat performance trials

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovani Benin

  2013-12-01

  Full Text Available The aim of this study was to verify whether using the Papadakis method improves model assumptions and experimental accuracy in field trials used to determine grain yield for wheat lineages indifferent Value for Cultivation and Use (VCU regions. Grain yield data from 572 field trials at 31 locations in the VCU Regions 1, 2, 3 and 4 in 2007-2011 were used. Each trial was run with and without the use of the Papadakis method. The Papadakis method improved the indices of experimental precision measures and reduced the number of experimental repetitions required to predict grain yield performance among the wheat genotypes. There were differences among the wheat adaptation regions in terms of the efficiency of the Papadakis method, the adjustment coefficient of the genotype averages and the increases in the selective accuracy of grain yield.

 8. Dynamical community structure of populations evolving on genotype networks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Capitán, José A.; Aguirre, Jacobo; Manrubia, Susanna

  2015-01-01

  Neutral evolutionary dynamics of replicators occurs on large and heterogeneous networks of genotypes. These networks, formed by all genotypes that yield the same phenotype, have a complex architecture that conditions the molecular composition of populations and their movements on genome spaces. Here we consider as an example the case of populations evolving on RNA secondary structure neutral networks and study the community structure of the network revealed through dynamical properties of the population at equilibrium and during adaptive transients. We unveil a rich hierarchical community structure that, eventually, can be traced back to the non-trivial relationship between RNA secondary structure and sequence composition. We demonstrate that usual measures of modularity that only take into account the static, topological structure of networks, cannot identify the community structure disclosed by population dynamics

 9. Chlorophyll a fluorescence to phenotype wheat genotypes for heat tolerance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sharma, Dew Kumari; Andersen, Sven Bode; Ottosen, Carl-Otto

  In prospects of global climate change, heat stress is a rising constraint for the productivity of wheat (Triticum aestivum L.). It is a heat-susceptible crop beyond 17-23oC temperature throughout its phenological stages, flowering phase being the most sensitive stage. Chlorophyll a fluorescence...... parameter, maximum quantum yield efficiency of PSII (Fv/Fm) is used as a physiological marker for early stress detection in PSII in plants. We established a reproducible protocol to measure response of wheat genotypes to high temperature based on Fv/Fm. The heat treatment of 40°C in 300 µmol m-2s-1 PAR...... enabled the identification of contrasting wheat genotypes that can be used to study the genetic and physiological nature of heat stress tolerance to dissect quantitative traits into simpler and more heritable traits....

 10. Variability of traits quinoa introduced genotypes (Chenopodium quinoa Willd.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dražić Slobodan

  2013-01-01

  Full Text Available We analyzed variability and influence of investigated factors on grain yield of quinoa during three year period (2009, 2010, 2011. The experiment was conducted at two locations (Nova Pazova and Surduk, using two introduced genotypes of quinoa: KVL 37 and KVL 52. We detected that location and genotype had important impact. Grain yield varied according to years of study (1224 kg/ha to 1671 kg/ha. Results of regression and correlation analysis indicate on variation of the impact of plant height and number of plants per meter on the grain yield. Correlation coefficients were generally low and didn't show as significant. This indicates that these studies included small number of properties that can affect grain yield. In further work with this introduced species, more properties should be included.

 11. Accurate genotyping across variant classes and lengths using variant graphs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sibbesen, Jonas Andreas; Maretty, Lasse; Jensen, Jacob Malte

  2018-01-01

  of read k-mers to a graph representation of the reference and variants to efficiently perform unbiased, probabilistic genotyping across the variation spectrum. We demonstrate that BayesTyper generally provides superior variant sensitivity and genotyping accuracy relative to existing methods when used...... collecting a set of candidate variants across discovery methods, individuals and databases, and then realigning the reads to the variants and reference simultaneously. However, this realignment problem has proved computationally difficult. Here, we present a new method (BayesTyper) that uses exact alignment...... to integrate variants across discovery approaches and individuals. Finally, we demonstrate that including a ‘variation-prior’ database containing already known variants significantly improves sensitivity....

 12. Genotyping of presenilin-1 polymorphism in amyotrophic lateral sclerosis.

  Science.gov (United States)

  Panas, M; Karadima, G; Kalfakis, N; Psarrou, O; Floroskoufi, P; Kladi, A; Petersen, M B; Vassilopoulos, D

  2000-12-01

  The mechanisms underlying motor neuron degeneration in amyotrophic lateral sclerosis are not fully understood. Recent studies suggest that apoptosis is involved in the abnormal neural death that occurs in this devastating disease. Presenilin-1, a transmembrane protein, seems to be implicated in apoptosis. To determine whether presenilin-1 intron 8 polymorphism has an influence in the course of amyotrophic lateral sclerosis, we examined this polymorphism genotypes in a large group of patients (n = 72) with amyotrophic lateral sclerosis and in a random sample of 213 healthy individuals. The results showed a significant difference in genotype (P < 0.04) and allele (P < 0.03) distribution between patients controls. These results suggest a possible intervention of presenilin-1 in the pathogenesis of amyotrophic lateral sclerosis.

 13. Diagnostic Challenges in Retinitis Pigmentosa: Genotypic Multiplicity and Phenotypic Variability

  Science.gov (United States)

  Chang, Susie; Vaccarella, Leah; Olatunji, Sunday; Cebulla, Colleen; Christoforidis, John

  2011-01-01

  Retinitis pigmentosa (RP) is a heterogeneous group of inherited retinal disorders. Diagnosis can be challenging as more than 40 genes are known to cause non-syndromic RP and phenotypic expression can differ significantly resulting in variations in disease severity, age of onset, rate of progression, and clinical findings. We describe the clinical manifestations of RP, the more commonly known causative gene mutations, and the genotypic-phenotypic correlation of RP. PMID:22131872

 14. Phylogeography of Japanese encephalitis virus: genotype is associated with climate.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amy J Schuh

  Full Text Available The circulation of vector-borne zoonotic viruses is largely determined by the overlap in the geographical distributions of virus-competent vectors and reservoir hosts. What is less clear are the factors influencing the distribution of virus-specific lineages. Japanese encephalitis virus (JEV is the most important etiologic agent of epidemic encephalitis worldwide, and is primarily maintained between vertebrate reservoir hosts (avian and swine and culicine mosquitoes. There are five genotypes of JEV: GI-V. In recent years, GI has displaced GIII as the dominant JEV genotype and GV has re-emerged after almost 60 years of undetected virus circulation. JEV is found throughout most of Asia, extending from maritime Siberia in the north to Australia in the south, and as far as Pakistan to the west and Saipan to the east. Transmission of JEV in temperate zones is epidemic with the majority of cases occurring in summer months, while transmission in tropical zones is endemic and occurs year-round at lower rates. To test the hypothesis that viruses circulating in these two geographical zones are genetically distinct, we applied Bayesian phylogeographic, categorical data analysis and phylogeny-trait association test techniques to the largest JEV dataset compiled to date, representing the envelope (E gene of 487 isolates collected from 12 countries over 75 years. We demonstrated that GIII and the recently emerged GI-b are temperate genotypes likely maintained year-round in northern latitudes, while GI-a and GII are tropical genotypes likely maintained primarily through mosquito-avian and mosquito-swine transmission cycles. This study represents a new paradigm directly linking viral molecular evolution and climate.

 15. Genotype-Dependent Interaction of Lentil Lines with Ascochyta lentis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ehsan Sari

  2017-05-01

  Full Text Available Ascochyta blight of lentil is a prevalent disease in many lentil producing regions and can cause major yield and grain quality losses. The most environmentally acceptable and economically profitable method of control is to develop varieties with high levels of durable resistance. Genetic studies to date suggest that ascochyta blight resistance genes (R-gene in lentil lines CDC Robin, ILL 7537, 964a-46, and ILL 1704 are non-allelic. To understand how different R-genes manifest resistance in these genotypes and an accession of Lens ervoides, L-01-827A, with high level of resistance to ascochyta blight, cellular and molecular defense responses were compared after inoculation with the causal pathogen Ascochyta lentis. Pathogenicity testing of the resistant lines to A. lentis inoculation revealed significantly lower disease severity on CDC Robin and ILL 7537 compared to ILL 1704 and 964a-46, and no symptoms of disease were observed on L-01-827A. Histological examinations indicated that cell death triggered by the pathogen might be disrupted as a mechanism of resistance in CDC Robin. In contrast, limiting colonization of epidermal cells by A. lentis is a suggested mechanism of resistance in 964a-46. A time-series comparison of the expressions of hallmark genes in salicylic acid (SA and jasmonic acid (JA signal transduction pathways between CDC Robin and 964a-46 was conducted. These partially resistant genotypes differed in the timing and the magnitude of SA and JA signaling pathway activation. The SA signaling pathway was only triggered in 964a-46, whereas the JA pathway was triggered in both partially resistant genotypes CDC Robin and 964a-46. The expression of JA-associated genes was lower in 964a-46 than CDC Robin. These observations corroborate the existence of diverse ascochyta blight resistance mechanisms in lentil genotypes carrying different R-genes.

 16. Global Surveillance of Emerging Influenza Virus Genotypes by Mass Spectrometry

  Science.gov (United States)

  2007-05-30

  Intercontinental circulation of human influenza A( H1N2 ) reassortant viruses during the 2001–2002 influenza season. J Infect Dis 186: 1490–1493. 6. Taubenberger...Global Surveillance of Emerging Influenza Virus Genotypes by Mass Spectrometry Rangarajan Sampath1*, Kevin L. Russell2, Christian Massire1, Mark W...Infections and Immunity, University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas, United States of America Background. Effective influenza surveillance requires

 17. Hepatitis G virus infection and genotypes in Iraqi thalassemia patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maryam S Ibrahim

  2015-01-01

  Conclusion: the prevalence rate of HGV RNA in β-thalassemia major patients is 18.2%, while the prevalence rate of anti-HGV (past infection is 10.4%. No one of thalassemia patients had HGV RNA and anti-HGV simultaneously. The Gene sequence analysis of PCR products identified HGV genotypes 2 and 5 with percentage of 91.7% and 8.3% respectively

 18. Rationality and emotionality: serotonin transporter genotype influences reasoning bias

  OpenAIRE

  Stollstorff, Melanie; Bean, Stephanie E.; Anderson, Lindsay M.; Devaney, Joseph M.; Vaidya, Chandan J.

  2012-01-01

  Reasoning often occurs under emotionally charged, opinion-laden circumstances. The belief-bias effect indexes the extent to which reasoning is based upon beliefs rather than logical structure. We examined whether emotional content increases this effect, particularly for adults genetically predisposed to be more emotionally reactive. SS/SLG carriers of the serotonin transporter genotype (5-HTTLPR) were less accurate selectively for evaluating emotional relational reasoning problems with belief...

 19. GENOTYPE-PHENOTYPE STUDY OF FAMILIAL HEMOPHAGOCYTIC LYMPHOHISTIOCYTOSIS TYPE 3

  OpenAIRE

  Sieni , Elena; Cetica , Valentina; Santoro , Alessandra; Beutel , Karin; Mastrodicasa , Elena; Meeths , Marie; Ciambotti , Benedetta; Brugnolo , Francesca; Zur Stadt , Udo; Pende , Daniela; Moretta , Lorenzo; Griffiths , Gillian M.; Henter , Jan-Inge; Janka , Gritta; Arico , Maurizio

  2011-01-01

  Abstract Background: Mutations of UNC13D are causative for FHL3 (OMIM 608898). We present a genotype-phenotype study of 845 FHL3 patients. Methods: A consortium of 3 countries planned to pool in a common database data on presenting features and mutations from individual patients with biallelic UNC13D mutations. Results: 845 FHL3 patients (median age: 4.1 months) were reported from Florence, Italy (n=54), Hamburg, Germany (n=18), Stockholm, Sweden (n=123). Their ethnic origi...

 20. Norovirus Genotype Profiles Associated with Foodborne Transmission, 1999??"2012

  OpenAIRE

  Verhoef, Linda; Hewitt, Joanne; Barclay, Leslie; Ahmed, Sharia; Lake, Rob; Hall, Aron J.; Lopman, Ben; Kroneman, Annelies; Vennema, Harry; VinjA(c), Jan; Koopmans, Marion

  2015-01-01

  textabstractWorldwide, noroviruses are a leading cause of gastroenteritis. They can be transmitted from person to person directly or indirectly through contaminated food, water, or environments. To estimate the proportion of foodborne infections caused by noroviruses on a global scale, we used norovirus transmission and genotyping information from multiple international outbreak surveillance systems (Noronet, CaliciNet, EpiSurv) and from a systematic review of peer-reviewed literature. The pr...

 1. Asian genotype of Chikungunya virus circulating in Venezuela during 2014.

  Science.gov (United States)

  Camacho, Daría; Reyes, Jesús; Negredo, Ana; Hernández, Lourdes; Sánchez-Seco, María; Comach, Guillermo

  2017-10-01

  Chikungunya virus emerged on Saint-Martin Island in the Caribbean in late 2013. Since then in July of 2104 Venezuela reported autochthonous cases. This study reports the first phylogenetic characterization of CHIKV autochthonous cases in Venezuela, 2014. The phylogenetic analysis showed that the CHIKV circulating in Venezuela (Aragua state) belong to the Asian genotype (Caribbean clade) and it is related to viruses that circulated in the same year in the Caribbean. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 2. Approaches to genotyping individual miracidia of Schistosoma japonicum

  OpenAIRE

  Xiao, Ning; Remais, Justin V.; Brindley, Paul J.; Qiu, Dong-chuan; Carlton, Elizabeth J.; Li, Rong-zhi; Lei, Yang; Blair, David

  2013-01-01

  Molecular genetic tools are needed to address questions as to the source and dynamics of transmission of the human blood fluke Schistosoma japonicum in regions where human infections have re-emerged, and to characterize infrapopulations in individual hosts. The life-stage that interests us as a target for collecting genotypic data is the miracidium, a very small larval stage that consequently yields very little DNA for analysis. Here, we report the successful development of a multiplex format...

 3. The Distribution Of Bovine Leukemia Virus Genotypes In Cattle From ...

  African Journals Online (AJOL)

  reaction (PCR), to detect BLV provirus, from peripheral blood lymphocytes (PBL) were performed. To identify genotypes, restriction fragment length polymorphism ... On a effectué le test AGID sur des prélèvements de sérum et le test PCR pour détecter le provirus VLB à partir des lymphocytes du sang périphérique. En vue ...

 4. The role of HFE genotype in macrophage phenotype.

  Science.gov (United States)

  Nixon, Anne M; Neely, Elizabeth; Simpson, Ian A; Connor, James R

  2018-02-01

  Iron regulation is essential for cellular energy production. Loss of cellular iron homeostasis has critical implications for both normal function and disease progression. The H63D variant of the HFE gene is the most common gene variant in Caucasians. The resulting mutant protein alters cellular iron homeostasis and is associated with a number of neurological diseases and cancer. In the brain, microglial and infiltrating macrophages are critical to maintaining iron homeostasis and modulating inflammation associated with the pathogenic process in multiple diseases. This study addresses whether HFE genotype affects macrophage function and the implications of these findings for disease processes. Bone marrow macrophages were isolated from wildtype and H67D HFE knock-in mice. The H67D gene variant in mice is the human equivalent of the H63D variant. Upon differentiation, the macrophages were used to analyze iron regulatory proteins, cellular iron release, migration, phagocytosis, and cytokine expression. The results of this study demonstrate that the H67D HFE genotype significantly impacts a number of critical macrophage functions. Specifically, fundamental activities such as proliferation in response to iron exposure, L-ferritin expression in response to iron loading, secretion of BMP6 and cytokines, and migration and phagocytic activity were all found to be impacted by genotype. Furthermore, we demonstrated that exposure to apo-Tf (iron-poor transferrin) can increase the release of iron from macrophages. In normal conditions, 70% of circulating transferrin is unsaturated. Therefore, the ability of apo-Tf to induce iron release could be a major regulatory mechanism for iron release from macrophages. These studies demonstrate that the HFE genotype impacts fundamental components of macrophage phenotype that could alter their role in degenerative and reparative processes in neurodegenerative disorders.

 5. Serotonin Transporter Genotype (5-HTTLPR) Predicts Utilitarian Moral Judgments

  OpenAIRE

  Marsh, Abigail A.; Crowe, Samantha L.; Yu, Henry H.; Gorodetsky, Elena K.; Goldman, David; Blair, R. J. R.

  2011-01-01

  Background The psychological and neurobiological processes underlying moral judgment have been the focus of extensive recent research. Here we show that serotonin transporter (5-HTTLPR) genotype predicts responses to moral dilemmas featuring foreseen harm to an innocent. Methodology/Principal Findings Participants in this study judged the acceptability of actions that would unintentionally or intentionally harm an innocent victim in order to save others' lives. An analysis of variance reveale...

 6. Phenotypes in defined genotypes including siblings with Usher syndrome.

  Science.gov (United States)

  Malm, Eva; Ponjavic, Vesna; Möller, Claes; Kimberling, William J; Andréasson, Sten

  2011-06-01

  To characterize visual function in defined genotypes including siblings with Usher syndrome. Thirteen patients with phenotypically different subtypes of Usher syndrome, including 3 families with affected siblings, were selected. Genetic analysis and ophthalmological examinations including visual fields, full-field electroretinography (ERG), multifocal electroretinography (mf ERG), and optical coherence tomography (OCT) were assessed. The patients' degree of visual handicap was evaluated by a questionnaire (ADL). Twelve of thirteen patients were genotyped as Usher 1B, 1D, 1F, 2A, 2C or 3A. In 12 of 13 patients examined with ERG the 30 Hz flickering light response revealed remaining cone function. In 3 of the patients with Usher type 1 mf ERG demonstrated a specific pattern, with a sharp distinction between the area with reduced function and the central area with remaining macular function and normal peak time. OCT demonstrated loss of foveal depression with distortion of the foveal architecture in the macula in all patients. The foveal thickness ranged from 159 to 384 µm and was not correlated to retinal function. Three siblings shared the same mutation for Usher 2C but in contrast to previous reports regarding this genotype, 1 of them diverged in phenotype with substantially normal visual fields, almost normal OCT and mf ERG findings, and only moderately reduced rod and cone function according to ERG. Evaluation of visual function comprising both the severity of the rod cone degeneration and the function in the macular region confirm phenotypical heterogeneity within siblings and between different genotypes of Usher syndrome.

 7. A retrospective study on fourteen year hemoglobin genotype ...

  African Journals Online (AJOL)

  This suggests the possibility of many other residents in the capital city of Ondo state carrying the abnormal forms of hemoglobin genotype, and calling for more efforts in the area of genetic counseling. The gene frequencies of A, S, and C were 0.91, 0.08 and 0.01, respectively. The prevalence of HbAA in this study has been ...

 8. Deep Phenotyping: Deep Learning For Temporal Phenotype/Genotype Classification

  OpenAIRE

  Najafi, Mohammad; Namin, Sarah; Esmaeilzadeh, Mohammad; Brown, Tim; Borevitz, Justin

  2017-01-01

  High resolution and high throughput, genotype to phenotype studies in plants are underway to accelerate breeding of climate ready crops. Complex developmental phenotypes are observed by imaging a variety of accessions in different environment conditions, however extracting the genetically heritable traits is challenging. In the recent years, deep learning techniques and in particular Convolutional Neural Networks (CNNs), Recurrent Neural Networks (RNNs) and Long-Short Term Memories (LSTMs), h...

 9. Fasting Blood Glucose Levels in Different Haemoglobin Genotypes ...

  African Journals Online (AJOL)

  For the different Hb genotypes (HBAA, HBAS, HBSC and HBSS) the following mean fasting blood glucose levels were obtained respectively: 71.9±8.Omg/dl 73.4±7.4mgldl, 94.7±6.Imgldl and 94.6±5.9mgldl. There was a significant difference between the mean fasting blood glucose concentrations of blood groups O,A,B and ...

 10. An epidemiologic survey of methicillin-resistant Staphylococcus aureus by combined use of mec-HVR genotyping and toxin genotyping in a university hospital in Japan.

  Science.gov (United States)

  Nishi, Junichiro; Yoshinaga, Masao; Miyanohara, Hiroaki; Kawahara, Motoshi; Kawabata, Masaharu; Motoya, Toshiro; Owaki, Tetsuhiro; Oiso, Shigeru; Kawakami, Masayuki; Kamewari, Shigeko; Koyama, Yumiko; Wakimoto, Naoko; Tokuda, Koichi; Manago, Kunihiro; Maruyama, Ikuro

  2002-09-01

  To evaluate the usefulness of an assay using two polymerase chain reaction-based genotyping methods in the practical surveillance of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Nosocomial infection and colonization were surveyed monthly in a university hospital in Japan for 20 months. Genotyping with mec-HVR is based on the size of the mec-associated hypervariable region amplified by polymerase chain reaction. Toxin genotyping uses a multiplex polymerase chain reaction method to amplify eight staphylococcal toxin genes. Eight hundred nine MRSA isolates were classified into 49 genotypes. We observed differing prevalences of genotypes for different hospital wards, and could rapidly demonstrate the similarity of genotype for outbreak isolates. The incidence of genotype D: SEC/TSST1 was significantly higher in isolates causing nosocomial infections (49.5%; 48 of 97) than in nasal isolates (31.4%; 54 of 172) (P = .004), suggesting that this genotype may represent the nosocomial strains. The combined use of these two genotyping methods resulted in improved discriminatory ability and should be further investigated.

 11. Genotypic characterization of Echinococcus granulosus in Iranian goats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Reza Youssefi

  2013-10-01

  Full Text Available Objective: To isolate and characterize the genotype of Echinococcus granulosus (E. granulosus from goats in Mazandaran Province, Northern Iran. Methods: A total of 120 goats were screened from abattoirs of Mazandaran Province, Northern Iran. Forty out of 120 samples were infected with cystic echinococcosis and 29 out of 40 infected samples were fertile hydatid cysts (containing protoscolices which were collected from the livers and lungs of infected goats. DNA samples were extracted from the protoscolices and characterized by mitochondrial DNA sequencing of part of the mitochondrial cytochrome C oxidase subunit 1 gene. Results: Sequences analysis of nine fertile hydatid cysts indicated that all isolated samples were infected with the G1 sheep strain and two sequences were belonged to G1 4 and G1c microvarients of the G1 genotype. Conclusions: The results showed that goats act as alternative intermediate hosts for sheep strain. G1 genotype seems to be the main route of transmission and it should be considered in further studies.

 12. Seroprevalence and genotype of Chlamydia in pet parrots in China.

  Science.gov (United States)

  Zhang, N-Z; Zhang, X-X; Zhou, D-H; Huang, S-Y; Tian, W-P; Yang, Y-C; Zhao, Q; Zhu, X-Q

  2015-01-01

  Parrots are one of the most popular pet birds in China, and can harbour Chlamydia which has significance for human and animal health. We investigated, by indirect haemagglutination assay, the seroprevalence of Chlamydia infection in four species of parrots, namely budgerigars (Melopsittacus undulatus), lovebirds (Agapornis sp.), cockatiels (Nymphicus hollandicus) and Alexandrine parakeets (Psittacula eupatria) that were collected from Weifang and Beijing cities, North China and explored the association between potential risk factors and chlamydial seropositivity. We further determined the genotype of Chlamydia in 21 fresh faecal samples based on the ompA sequence by reconstruction of phylogenetic relationships. Of the 311 parrots examined, 35·37% (95% confidence interval 30·06-40·68) were seropositive, and species, gender, age, season and geographical location were identified as risk factors. Two PCR-positive samples represented Chlamydia psittaci genotype A. The occurrence of C. psittaci genotype A in the droppings of two pet parrots in China suggests potential environmental contamination with Chlamydiaceae and may raise a public health concern.

 13. Rotavirus genotypes in Malaysia and Universal rotavirus vaccination

  Science.gov (United States)

  Lee, Way Seah; Lim, Benjamin Tze Ying; Chai, Pei Fan; Kirkwood, Carl D.; Lee, Jimmy Kok Foo

  2012-01-01

  Group A rotavirus (RV-A) genotypes isolated in Malaysia was studied to estimate the effectiveness of a universal RV-A vaccination in Malaysia. A simple mathematical model was used, with input from a two-year, two-center, prospective study on hospitalization of RV-A gastroenteritis (RVGE) in young children, published data on RV-A hospitalizations and genotypes, mortality on childhood GE and published genotype-specific efficacy data on two RV-A vaccines. Assuming a 95% vaccine coverage, the overall projected effectiveness was 75.7 to 88.1% for Rotateq® and 78.7 to 90.6% for Rotarix® against RVGE-related hospitalizations. The projected annual reduction in RVGE-related deaths was 27 to 32 deaths (from 34 deaths) for Rotateq® and 28 to 32 deaths annually forRotarix®. A universal RV-A vaccine is efficacious in reducing RVGE-related hospitalizations and mortality in Malaysia. PMID:23022710

 14. Apolipoprotein E genotypes associated with Alzheimer disease and concomitant stroke.

  Science.gov (United States)

  Fekih-Mrissa, Najiba; Klai, Sarra; Mrad, Meriem; Mansour, Malek; Zaouali, Jamel; Gritli, Nasreddine; Mrissa, Ridha

  2014-04-01

  The ɛ4 allele of the apolipoprotein E (APOE) gene is a well-characterized genetic risk factor for Alzheimer disease (AD). The association between stroke and a higher risk for AD has also been reported. Our study sought to determine the relationship between the APOE gene and AD and the comorbid risk of stroke. The subjects of this study consisted of 48 patients with AD and 48 members of a control group. All subjects were genotyped for APOE. The results clearly show a significant increased risk of AD in carriers of the APOE ε3/ε4 genotype (P = .003, odds ratio [OR] = 4.1) or ε4 allele (P = .001, OR = 4.2). The risk for stroke in AD patients was also increased for carriers of the APOE ε3/ε4 genotype (P = .02, OR = 9.0) and for carriers of the APOE ε4 allele (P = .004, OR = 5.5). The present study is the first to establish a relationship between APOE ε4 and concomitant AD and stroke in the Tunisian population. Copyright © 2014 National Stroke Association. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 15. Genotype Reconstruction of Paternity in European Lobsters (Homarus gammarus).

  Science.gov (United States)

  Ellis, Charlie D; Hodgson, David J; André, Carl; Sørdalen, Tonje K; Knutsen, Halvor; Griffiths, Amber G F

  2015-01-01

  Decapod crustaceans exhibit considerable variation in fertilisation strategies, ranging from pervasive single paternity to the near-ubiquitous presence of multiple paternity, and such knowledge of mating systems and behaviour are required for the informed management of commercially-exploited marine fisheries. We used genetic markers to assess the paternity of individual broods in the European lobster, Homarus gammarus, a species for which paternity structure is unknown. Using 13 multiplexed microsatellite loci, three of which are newly described in this study, we genotyped 10 eggs from each of 34 females collected from an Atlantic peninsula in the south-western United Kingdom. Single reconstructed paternal genotypes explained all observed progeny genotypes in each of the 34 egg clutches, and each clutch was fertilised by a different male. Simulations indicated that the probability of detecting multiple paternity was in excess of 95% if secondary sires account for at least a quarter of the brood, and in excess of 99% where additional sire success was approximately equal. Our results show that multiple paternal fertilisations are either absent, unusual, or highly skewed in favour of a single male among H. gammarus in this area. Potential mechanisms upholding single paternal fertilisation are discussed, along with the prospective utility of parentage assignments in evaluations of hatchery stocking and other fishery conservation approaches in light of this finding.

 16. Effects of Genotypes on Economic Traits in Chinese Dairy Goats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  X. P. Yue

  2013-07-01

  Full Text Available The aim of this study was to investigate allele frequencies at the CSN1S2 locus in two Chinese dairy goat breeds and the effects of its variation on dairy goat economic traits. Seven hundred and eight goats from Xinong Saanen (XS, n = 268 and Guanzhong (GZ, N = 440 breeds were selected. The milk samples of 268 XS goats were collected during the middle of lactation, body size parameters (708 goats and daily milk yield (202 goats were registered. The RFLP (restriction fragment length polymorphism and SSCP (single strand conformation polymorphism were used to detect the polymorphisms in CSN1S2. The Hardy-Weinberg (HW equilibrium and the associations between body size, milk yield and composition and the genotypes were calculated. The results revealed that only A and F CSN1S2 alleles were found in the two Chinese dairy goat breeds. Allelic frequencies of A and F were 0.795, 0.205 and 0.739, 0.261 in Xinong Saanen and Guanzhong population respectively. Xinong Saanen breed was in Hardy-Weinberg equilibrium, while Guanzhong breed deviated from Hardy-Weinberg equilibrium (p<0.05. The association of polymorphism with economic traits indicated that the goats with FF genotype have higher milk fat and total solid concentration than those with AA and AF genotypes (p<0.05.

 17. Molecular genotyping of Echinococcus granulosus in the North of Iraq.

  Science.gov (United States)

  Hammad, Salam Jumaah; Cavallero, Serena; Milardi, Giovanni Luigi; Gabrielli, Simona; D Amelio, Stefano; Al-Nasiri, Fatima Shihab

  2018-01-15

  Cystic echinococcosis/hydatidosis is an important cosmopolitan zoonotic disease that causes large economic losses and human suffering. The larval stages of Echinococcus granulosus are the etiological agents of cystic echinococcosis that showed different genotypes in different regions in the world. The present study was aimed at the detection of E. granulosus strains circulating in two cities from north of Iraq (Kirkuk and Sulaimania). A total of 47 specimens of hydatid cysts were collected from patients and from different domestic intermediate hosts including cattle, sheep, goat and buffalo from slaughterhouses. Molecular characterization was performed by direct sequencing of the mitochondrial DNA (mtDNA) genes coding for the cytochrome c oxidase I (cox1) and the small subunit ribosomal RNA (rrnS). The results showed a high prevalence for the sheep strain (G1), an isolated finding of the buffalo strain (G3) and the presence of seven and three different microvariants for cox1 and rrnS, respectively. This is the first contribution on molecular genotyping of E. granulosus in Iraq with the observation of genotypes other than G1. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 18. Effect of chronic radiation on rape genotype formation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fabry, A.; Hannich, K.; Cerny, J.; Vyvadilova, M.

  1975-01-01

  The F 1 generation of hybrid plants of the Canadian erucic acid-free rape cross-bred with some European winter rape varieties with a high content of erucic acid were chronically irradiated in a gamma-field with doses ranging from 5978 to 329 R er vegetation. In segregating F 2 generations, the irradiation significantly increased the proportion of winter genotypes; a matroclinous influence on the developmental characteristics of plants occurred in irradiated segregating F 2 hybrid populations. As against spring rape, winter rape varieties used as the maternal form during hybridization caused a statistically significant increase in the frequency of winter genotypes. The segregation of half-winter forms in irradiated segregating hybrid populations of the F 2 generation proved the incomplete dominance of the spring habit of oil rape. Chronic irradiation significantly increased erucic-free (0 - 10% of erucic acid) and low-erucic (10 - 20% of erucic acid) genotype frequencies in segregating F 2 generations. Chronic irradiation of the hybrid plants of erucic-free spring rapes and erucic winter rapes with doses ranging from 5978 to 329 R per vegetation, together with the temperature screening of winter forms and with the determination of the fatty acid content, may be considered as an effective method of creating non-erucic and low-erucic winter forms of oil rape. (author)

 19. Effect of genotype x environment interactions of grapevine hybrids characteristics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolić Dragan

  2017-01-01

  Full Text Available Research in this paper was performed at two different locations: Radmilovac and Vršac in Serbia. Four new interspecific hybrids (9846, 9896, 19574 and 20506 which are intended for table consumption were used as a material. Grape yield per unit area, the properties of the bunch (bunch weight, bunch length, bunch width and number of berries in bunch, the properties of berry (berry weight, berry length and berry width, as well as the characteristic of grape quality (sugar content and total acids in the must were studied in selected hybrids. The highest yield per unit area in the localities Radmilovac and Vršac had a hybrid 9896 (14 998 kg/ha; 11 365 kg/ha. Analysis of variance results showed for the bunch weight, bunch width and number of berries in bunch, berry weight and berry length significant differences among the genotypes. Significant differences between investigated localities were determined for the bunch length and all the berry characters. The interaction between genotype and localities showed significant differences for bunch length, berry length and berry width. Since the genotypes in the initial yielding (third year after planting, they are showed satisfactory results in relation to the objectives of selection.

 20. Genotypic and phenotypic diversity of Alicyclobacillus acidocaldarius isolates.

  Science.gov (United States)

  Félix-Valenzuela, L; Guardiola-Avila, I; Burgara-Estrella, A; Ibarra-Zavala, M; Mata-Haro, V

  2015-10-01

  The fruit juice industry recognizes Alicyclobacillus as a major quality control target micro-organism. In this study, we analysed 19 bacterial isolates to identify Alicyclobacillus species by polymerase chain reaction (PCR) and sequencing analyses. Phenotypic and genomic diversity among isolates were investigated by API 50CHB system and ERIC-PCR (enterobacterial repetitive intergenic consensus-PCR) respectively. All bacterial isolates were identified as Alicyclobacillus acidocaldarius, and almost all showed identical DNA sequences according to their 16S rRNA (rDNA) gene partial sequences. Only few carbohydrates were fermented by A. acidocaldarius isolates, and there was little variability in the biochemical profile. Genotypic fingerprinting of the A. acidocaldarius isolates showed high diversity, and clusters by ERIC-PCR were distinct to those obtained from the 16S rRNA gene phylogenetic tree. There was no correlation between phenotypic and genotypic variability in the A. acidocaldarius isolates analysed in this study. Detection of Alicyclobacillus strains is imperative in fruit concentrates and juices due to the production of guaiacol. Identification of the genera originates rejection of the product by processing industry. However, not all the Alicyclobacillus species are deteriorative and hence the importance to differentiate among them. In this study, partial 16S ribosomal RNA sequence alignment allowed the differentiation of species. In addition, ERIC-PCR was introduced for the genotypic characterization of Alicyclobacillus, as an alternative for differentiation among isolates from the same species. © 2015 The Society for Applied Microbiology.

 1. Geographical Distribution of Trypanosoma cruzi Genotypes in Venezuela

  Science.gov (United States)

  Carrasco, Hernán J.; Segovia, Maikell; Llewellyn, Martin S.; Morocoima, Antonio; Urdaneta-Morales, Servio; Martínez, Cinda; Martínez, Clara E.; Garcia, Carlos; Rodríguez, Marlenes; Espinosa, Raul; de Noya, Belkisyolé A.; Díaz-Bello, Zoraida; Herrera, Leidi; Fitzpatrick, Sinead; Yeo, Matthew; Miles, Michael A.; Feliciangeli, M. Dora

  2012-01-01

  Chagas disease is an endemic zoonosis native to the Americas and is caused by the kinetoplastid protozoan parasite Trypanosoma cruzi. The parasite is also highly genetically diverse, with six discrete typing units (DTUs) reported TcI – TcVI. These DTUs broadly correlate with several epidemiogical, ecological and pathological features of Chagas disease. In this manuscript we report the most comprehensive evaluation to date of the genetic diversity of T. cruzi in Venezuela. The dataset includes 778 samples collected and genotyped over the last twelve years from multiple hosts and vectors, including nine wild and domestic mammalian host species, and seven species of triatomine bug, as well as from human sources. Most isolates (732) can be assigned to the TcI clade (94.1%); 24 to the TcIV group (3.1%) and 22 to TcIII (2.8%). Importantly, among the 95 isolates genotyped from human disease cases, 79% belonged to TcI - a DTU common in the Americas, however, 21% belonged to TcIV- a little known genotype previously thought to be rare in humans. Furthermore, were able to assign multiple oral Chagas diseases cases to TcI in the area around the capital, Caracas. We discuss our findings in the context of T. cruzi DTU distributions elsewhere in the Americas, and evaluate the impact they have on the future of Chagas disease control in Venezuela. PMID:22745843

 2. Genotyping of clinical isolates of Acanthamoeba genus in Venezuela.

  Science.gov (United States)

  Wagner, Carolina; Reyes-Batlle, María; Ysea, María Alejandra Vethencourt; Pérez, Mónica V Galindo; de Rondón, Carmen Guzmán; Paduani, Anaibeth J Nessi; Pérez, Angelyseb Dorta; López-Arencibia, Atteneri; Sifaoui, Ines; de Galindo, María Virginia Pérez; de Suárez, Eva Pérez; Martínez-Carretero, Enrique; Valladares, Basilio; Piñero, José E; Lorenzo-Morales, Jacob

  2016-12-01

  Free-living amoebae of Acanthamoeba genus are opportunistic pathogens distributed worldwide. Strains included in this genus are causative agents of a fatal encephalitis and a sight-threating keratitis in humans and other animals. In this study, 550 clinical samples which were collected between 1984 and 2014 from different patients with suspected infections due to Acanthamoeba were initially screened for the presence of this amoebic genus at the Laboratorio de Amibiasis-Escuela de Bioanálisis at the Universidad Central de Venezuela. Samples were cultured in 2% Non-Nutrient agar plates seeded with a layer of heat killed Escherichia coli. From the 550 clinical samples included in this study, 18 of them were positive for Acanthamoeba genus after culture identification. Moreover, positive samples were confirmed after amplification of the Diagnostic Fragment 3 (DF3) of the Acanthamoeba18S rDNA genus and sequencing was carried out in order to genotype the isolated strains of Acanthamoeba. Furthermore, the pathogenic potential of the strains was checked by performing thermotolerance and osmotolerance assays. Sequencing of the DF3 region resulted in the identification of genotype T4 in all the isolated strains. Moreover, most isolates were thermotolerant or both thermotolerant and osmotolerant and thus were classified as potentially pathogenic strains. To the best of our knowledge, this is the first report on the molecular characterization at the genotype level of Acanthamoeba strains in Venezuela.

 3. Identification of Cryptosporidiumspecies and genotypes in dairy cattle in Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flavio Medeiros Paz e Silva

  Full Text Available In this study, we identified Cryptosporidium species and genotypes present in dairy cattle in the central region of São Paulo state, Brazil. Fecal specimens were collected from 200 animals (100 calves and 100 cows in ten dairy farms. Fecal samples were examined using microscopic examination (ME, enzyme immunoassay (EIA and polymerase chain reaction (PCR. Cryptosporidiumspecies and genotypes were determined by restriction fragment length polymorphism (RFLP or DNA sequencing analysis of the SSU-rRNA and GP60 genes. The occurrence of Cryptosporidium spp. infection was 14% (28/200. The occurrence in calves (26% was significantly higher than in cows (2%. Of the 27 Cryptosporidium-positive specimens submitted to genotyping, C. andersoni was identified in 23 (85.1%, C. bovis in three (11.1%, and the zoonotic C. parvum subtype IIaA15G2R1 in one (3.7%. The study demonstrates thatCryptosporidium spp. infection was common and widespread in dairy cattle in this region and that calves have a high prevalence of C. andersoni. Furthermore, the presence of C. parvumsubtype IIaA15G2R1 indicates that dairy calves from this region should be considered a potential source of zoonotic Cryptosporidiumoocysts.

 4. Genotyping Applications for Transplantation and Transfusion Management: The Emory Experience.

  Science.gov (United States)

  Fasano, Ross M; Sullivan, Harold Cliff; Bray, Robert A; Gebel, Howard M; Meyer, Erin K; Winkler, Annie M; Josephson, Cassandra D; Stowell, Sean R; Sandy Duncan, Alexander; Roback, John D

  2017-03-01

  Current genotyping methodologies for transplantation and transfusion management employ multiplex systems that allow for simultaneous detection of multiple HLA antigens, human platelet antigens, and red blood cell (RBC) antigens. The development of high-resolution, molecular HLA typing has led to improved outcomes in unrelated hematopoietic stem cell transplants by better identifying compatible alleles of the HLA-A, B, C, DRB1, and DQB1 antigens. In solid organ transplantation, the combination of high-resolution HLA typing with solid-phase antibody identification has proven of value for highly sensitized patients and has significantly reduced incompatible crossmatches at the time of organ allocation. This database-driven, combined HLA antigen/antibody testing has enabled routine implementation of "virtual crossmatching" and may even obviate the need for physical crossmatching. In addition, DNA-based testing for RBC antigens provides an alternative typing method that mitigates many of the limitations of hemagglutination-based phenotyping. Although RBC genotyping has utility in various transfusion settings, it has arguably been most useful for minimizing alloimmunization in the management of transfusion-dependent patients with sickle cell disease or thalassemia. The availability of high-throughput RBC genotyping for both individuals and large populations of donors, along with coordinated informatics systems to compare patients' antigen profiles with available antigen-negative and/or rare blood-typed donors, holds promise for improving the efficiency, reliability, and extent of RBC matching for this population.

 5. Predicting genotypes environmental range from genome-environment associations.

  Science.gov (United States)

  Manel, Stéphanie; Andrello, Marco; Henry, Karine; Verdelet, Daphné; Darracq, Aude; Guerin, Pierre-Edouard; Desprez, Bruno; Devaux, Pierre

  2018-05-17

  Genome-environment association methods aim to detect genetic markers associated with environmental variables. The detected associations are usually analysed separately to identify the genomic regions involved in local adaptation. However, a recent study suggests that single-locus associations can be combined and used in a predictive way to estimate environmental variables for new individuals on the basis of their genotypes. Here, we introduce an original approach to predict the environmental range (values and upper and lower limits) of species genotypes from the genetic markers significantly associated with those environmental variables in an independent set of individuals. We illustrate this approach to predict aridity in a database constituted of 950 individuals of wild beets and 299 individuals of cultivated beets genotyped at 14,409 random Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs). We detected 66 alleles associated with aridity and used them to calculate the fraction (I) of aridity-associated alleles in each individual. The fraction I correctly predicted the values of aridity in an independent validation set of wild individuals and was then used to predict aridity in the 299 cultivated individuals. Wild individuals had higher median values and a wider range of values of aridity than the cultivated individuals, suggesting that wild individuals have higher ability to resist to stress-aridity conditions and could be used to improve the resistance of cultivated varieties to aridity. This article is protected by copyright. All rights reserved. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 6. A spatial haplotype copying model with applications to genotype imputation.

  Science.gov (United States)

  Yang, Wen-Yun; Hormozdiari, Farhad; Eskin, Eleazar; Pasaniuc, Bogdan

  2015-05-01

  Ever since its introduction, the haplotype copy model has proven to be one of the most successful approaches for modeling genetic variation in human populations, with applications ranging from ancestry inference to genotype phasing and imputation. Motivated by coalescent theory, this approach assumes that any chromosome (haplotype) can be modeled as a mosaic of segments copied from a set of chromosomes sampled from the same population. At the core of the model is the assumption that any chromosome from the sample is equally likely to contribute a priori to the copying process. Motivated by recent works that model genetic variation in a geographic continuum, we propose a new spatial-aware haplotype copy model that jointly models geography and the haplotype copying process. We extend hidden Markov models of haplotype diversity such that at any given location, haplotypes that are closest in the genetic-geographic continuum map are a priori more likely to contribute to the copying process than distant ones. Through simulations starting from the 1000 Genomes data, we show that our model achieves superior accuracy in genotype imputation over the standard spatial-unaware haplotype copy model. In addition, we show the utility of our model in selecting a small personalized reference panel for imputation that leads to both improved accuracy as well as to a lower computational runtime than the standard approach. Finally, we show our proposed model can be used to localize individuals on the genetic-geographical map on the basis of their genotype data.

 7. Genotype Reconstruction of Paternity in European Lobsters (Homarus gammarus.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charlie D Ellis

  Full Text Available Decapod crustaceans exhibit considerable variation in fertilisation strategies, ranging from pervasive single paternity to the near-ubiquitous presence of multiple paternity, and such knowledge of mating systems and behaviour are required for the informed management of commercially-exploited marine fisheries. We used genetic markers to assess the paternity of individual broods in the European lobster, Homarus gammarus, a species for which paternity structure is unknown. Using 13 multiplexed microsatellite loci, three of which are newly described in this study, we genotyped 10 eggs from each of 34 females collected from an Atlantic peninsula in the south-western United Kingdom. Single reconstructed paternal genotypes explained all observed progeny genotypes in each of the 34 egg clutches, and each clutch was fertilised by a different male. Simulations indicated that the probability of detecting multiple paternity was in excess of 95% if secondary sires account for at least a quarter of the brood, and in excess of 99% where additional sire success was approximately equal. Our results show that multiple paternal fertilisations are either absent, unusual, or highly skewed in favour of a single male among H. gammarus in this area. Potential mechanisms upholding single paternal fertilisation are discussed, along with the prospective utility of parentage assignments in evaluations of hatchery stocking and other fishery conservation approaches in light of this finding.

 8. Response of Wheat Genotypes to Different Levels of Nitrogen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shukra Raj Shrestha

  2016-12-01

  Full Text Available A field experiment was conducted using six genotypes of wheat (Triticum aestivum L. for response to different levels of nitrogen (N use. The experiment was laid out in split plot design with four levels (0, 50, 100 and 150 kg N ha-1 as main plots and six wheat genotypes (BL 3623, BL 3629, BL 3872, NL 1008, NL 1055 and Vijay, a check variety as sub-plots. Grain yield and other yield components increased linearly in response to N concentrations in both seasons. Only two parameters: days to heading (DOH and days to maturity (DTM varied significantly (p ≤ 0.05 among wheat genotypes in both the years. None of the parameters showed interaction effects in both seasons. Vijay showed highest grain yield of 3.12 t ha-1 in 2013 with the application of 100 kg N ha-1, and 3.23 t ha-1 in 2014 with 150 kg N ha-1. Spike length, productive tillers m-2, number of spikes m-2 and test weight were greater with higher N rates. The straw yield of wheat fertilized with 150 kg N ha-1 was the highest in Vijay (4.35 t ha-1 and BL 3872 (4.33 t ha-1, respectively. Vijay with 100 kg N ha-1 produced the highest number of productive tillers m-2 (276.33 in 2013 and 296.00 with the application of 150 kg N ha-1 in 2014.

 9. Genotyping of circulating measles strains in Italy in 2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melissa Baggieri

  2014-12-01

  Full Text Available INTRODUCTION: The European Regional Office of the World Health Organization developed a strategic approach to stop the indigenous transmission of measles in its 53 Member States by 2015. In Italy, laboratory surveillance activity is implemented by the National Reference Laboratory for Measles and Rubella at the Italian National Institute of Health (Istituto Superiore di Sanità, Rome. The role of the National Reference Laboratory is to strengthen surveillance systems through rigorous case investigation and laboratory confirmation of suspected sporadic cases and outbreaks. Genetic characterization of wild-type measles virus is an essential component of the laboratory-based surveillance. This study describes the molecular characterization of measles virus strains isolated during 2010. METHODS: Dried blood spots, urine and oral fluid samples were collected from patients with a suspected measles infection. Serological tests were performed on capillary blood, and viral detection was performed on urine and oral fluid samples through molecular assay. Positive samples were sequenced and phylogenetically analysed. RESULTS AND DISCUSSION: The phylogenetic analysis showed a co-circulation of genotypes D4 and D8, and sporadic cases associated to genotypes D9 and B3. Then, molecular epidemiology of measles cases permitted to establish that D4 and D8 were the endemic genotypes in Italy during 2010.

 10. Contemplation of wheat genotypes for enhanced antioxidant enzyme activity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nasim, S.; Shabbir, G.; Ilyas, M.

  2017-01-01

  Wheat (Triticum aestivum L.) is leading cereal crop in Pakistan but its yield is highly affected due to various abiotic factors especially drought stress, which affects the metabolism of plants. The present study was conducted at Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University Rawalpindi, using thirty three genotypes during 2011 to investigate the response of anti oxidative enzymes. Seedlings were subjected to stress condition with 30 % PEG 6000 solution along with control (irrigated with water) under in vitro conditions. The experiment was conducted in pots following Complete Randomized Design in Laboratory. Results revealed that under control conditions the maximum values for Guaiacol peroxidase were found in Punjab-96 and Auqab-2000 (2.523), for superoxide in C-273 (0.294), for ascorbate peroxide in PAK-81 (2.523) and for catalase in Kohsar-95 (0.487). Under moisture stress condition the maximum value for Guaiacol peroxidase were recorded for Kohsar-95 (2.699), for superoxide in Kohsar-95 (1.259), for ascorbate peroxide in Pak-81, SA-75, Mexipak-65 and PARI-73 (3.000) and for catalase in Mexipak-65 (0.640). The genotypes which showed higher antioxidant enzyme activity under drought stress have the ability to perform better under adverse soil moisture condition. Such potential genotypes can be utilized in the future breeding programs and also in improving the wheat varieties against drought stress. (author)

 11. Response of cactus pear genotypes to different crop densities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucas Aroaldo Dantas Cavalcante

  2014-09-01

  Full Text Available Considering the importance of cactus pear as an alimentary alternative for the herd of cattle of the Brazilian semiarid region and the effect of crop spacing among plants, this study aimed to evaluate the morphometry, yield and chemical-bromatological composition of cactus pear genotypes, under different cropping densities. The experimental design was completely randomized blocks, in a 3x4 factorial scheme. Treatments consisted of a combination of three cactus pear genotypes (Gigante, Redonda and Miúda and four cropping densities (10,000 plants ha-1; 20,000 plants ha-1; 40,000 plants ha-1; and 80,000 plants ha-1, with three replications. The cactus pear genotypes reacted differently, regarding morphometry, yield and chemical-bromatological composition, and, regardless of the species, the denser planting increased yield (tons ha-1. The Miúda palm presented the highest dry matter yield and consequently the greater accumulation of total digestible nutrients, raw protein and water per hectare, as well as the highest in vitro dry matter digestibility.

 12. Breed traceability of buffalo meat using microsatellite genotyping technique.

  Science.gov (United States)

  Kannur, Bheemashankar H; Fairoze, Md Nadeem; Girish, P S; Karabasanavar, Nagappa; Rudresh, B H

  2017-02-01

  Although buffalo has emerged as a major meat producing animal in Asia, major research on breed traceability has so far been focused on cattle (beef). This research gap on buffalo breed traceability has impelled development and validation of buffalo breed traceability using a set of eight microsatellite (STR) markers in seven Indian buffalo breeds (Bhadawari, Jaffaarabadi, Murrah, Mehsana, Nagpuri, Pandharpuri and Surti). Probability of sharing same profile by two individuals at a specific locus was computed considering different STR numbers, allele pooling in breed and population. Match probabilities per breed were considered and six most polymorphic loci were genotyped. Out of eight microsatellite markers studied, markers CSSMO47, DRB3 and CSSM060 were found most polymorphic. Developed technique was validated with known and unknown, blood and meat samples; wherein, samples were genetically traced in 24 out of 25 samples tested. Results of this study showed potential applications of the methodology and encourage other researchers to address the problem of buffalo traceability so as to create a world-wide archive of breed specific genotypes. This work is the first report of breed traceability of buffalo meat utilizing microsatellite genotyping technique.

 13. Reaction of Cauliflower Genotypes to Black Rot of Crucifers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lincon Rafael da Silva

  2015-06-01

  Full Text Available This study aimed to evaluate six cauliflower genotypes regarding their resistance to black rot and their production performance. To do so, it was conducted two field experiments in Ipameri, Goiás, Brazil, in 2012 and 2013. It was used a randomized block design, with four replications (total of 24 plots. Each plot consisted of three planting lines 2.5 m long (six plants/line, spaced 1.0 m apart, for a total area of 7.5 m². Evaluations of black rot severity were performed at 45 days after transplanting, this is, 75 days after sowing (DAS, and yield evaluations at 90 to 105 DAS. The Verona 184 genotype was the most resistant to black rot, showing 1.87 and 2.25% of leaf area covered by black rot symptom (LACBRS in 2012 and 2013. However, it was not among the most productive materials. The yield of the genotypes varied between 15.14 and 25.83 t/ha in both years, Lisvera F1 (21.78 and 24.60 t/ha and Cindy (19.95 and 23.56 t/ha being the most productive. However, Lisvera F1 showed 6.37 and 9.37% of LACBRS and Cindy showed 14.25 and 14.87% of LACBRS in 2012 and 2013, being both considered as tolerant to black rot.

 14. The potential of different lime tree (Tilia spp genotypes for phytoextraction of heavy metals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šijačić-Nikolić Mirjana

  2012-01-01

  Full Text Available The research of heavy metals contents (Pb, Mn, Zn, Ni, Fe in soil in the area of the National Park „Fruška gora”, along the highway M21 shows lower values for manganese, zinc and iron than the maximum allowed quantity prescribed by law. For nickel and lead it shows higher values than maximum allowed quantity. The heavy metals contents in leaves of lime tree in 12 analyzed genotypes are far below average values in accordance with ECCE with all genotypes except genotype 7 for lead and genotypes 7 and 8 for iron. The results of analysis of variance components show that out of four components (locality, genotype, locality x genotype and error only the interaction between locality and genotype does not contribute to variance. The contents of Pb, Mn, Fe and Zn in leaves is primarily influenced by genotype while Ni contents may be considered a consequence of locality. The selection of genotypes which is able to uptake greater quantities of heavy metals than other genotypes may serve as a solid basis for phytoextraction of heavy metals as a technology by which heavy metals, metalloids and radionuclides are extracted from environment through usage of suitable species and plant genotypes able to uptake and accumulate the given pollutants in parts of plant tissue. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007: Studying climate change and its influence on the environment: Impacts, adaptation and mitigation

 15. Population size estimation in Yellowstone wolves with error-prone noninvasive microsatellite genotypes.

  Science.gov (United States)

  Creel, Scott; Spong, Goran; Sands, Jennifer L; Rotella, Jay; Zeigle, Janet; Joe, Lawrence; Murphy, Kerry M; Smith, Douglas

  2003-07-01

  Determining population sizes can be difficult, but is essential for conservation. By counting distinct microsatellite genotypes, DNA from noninvasive samples (hair, faeces) allows estimation of population size. Problems arise because genotypes from noninvasive samples are error-prone, but genotyping errors can be reduced by multiple polymerase chain reaction (PCR). For faecal genotypes from wolves in Yellowstone National Park, error rates varied substantially among samples, often above the 'worst-case threshold' suggested by simulation. Consequently, a substantial proportion of multilocus genotypes held one or more errors, despite multiple PCR. These genotyping errors created several genotypes per individual and caused overestimation (up to 5.5-fold) of population size. We propose a 'matching approach' to eliminate this overestimation bias.

 16. Detection and genotyping of enteroviruses in cerebrospinal fluid in patients in Victoria, Australia, 2007-2013.

  Science.gov (United States)

  Papadakis, Georgina; Chibo, Doris; Druce, Julian; Catton, Michael; Birch, Chris

  2014-09-01

  Genotyping by VP1 fragment polymerase chain reaction (PCR) and nucleic acid sequencing to detect enterovirus (EV) genotypes was performed directly on 729 EV PCR positive cerebrospinal fluid (CSF) samples collected between 2007 and 2012 from Victorian hospital inpatients. The overall genotype identification rate from CSF-positive material was 43%. The four most common genotypes identified were Echovirus 6 (24%), Echovirus 30 (17%), Echovirus 25 (10%), and Coxsackievirus A9 (10%), together comprising 61% of all EVs typed. The seasonal distribution of all EVs identified followed the recognized pattern of mainly summer epidemics. Three of the four predominant genotypes were present in each of the 6 years in which the study was conducted, with 20 other EV genotypes also detected, often in only a single year. Genotyping of EVs directly in CSF is faster, simpler and more sensitive than traditional virus neutralization assays performed on EV positive samples. © 2014 Wiley Periodicals, Inc.

 17. Genetic diversity for grain Zn concentration in finger millet genotypes: Potential for improving human Zn nutrition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramegowda Yamunarani

  2016-06-01

  Full Text Available Nearly half of the world population suffers from micronutrient malnutrition, particularly Zn deficiency. It is important to understand genetic variation for uptake and translocation behaviors of Zn in relevant crop species to increase Zn concentration in edible parts. In the present study, genetic variation in grain Zn concentration of 319 finger millet genotypes was assessed. Large genetic variation was found among the genotypes, with concentrations ranging from 10 to 86 μg g− 1 grain. Uptake and translocation studies with Zn/65Zn application in 12 selected low-Zn genotypes showed wide variation in root uptake and shoot translocation, with genotypes GEC331 and GEC164 showing greater uptake and translocation. Genotypes GEC164 and GEC543 showed increased grain Zn concentration. Genotypes GEC331 and GEC164 also showed improved yield under Zn treatment. Appreciable variation in grain Zn concentration among finger millet genotypes found in this study offers opportunities to improve Zn nutrition through breeding.

 18. Characterization of genotypic variability associated to the phosphorus bioavailability in peanut (Arachis hypogaea L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed Kraimat

  2017-06-01

  Full Text Available In order to assess genotypic variability in some peanut genotypes depending on phosphorus availability, both effects of tri-calcium phosphate (TCP and inoculation by Bradyrhizobium strain (BR on morphological and physiological parameters were studied in five peanut genotypes (Arachis hypogaea L., originated from two Algerian areas (Northern and Southern. The results obtained during the flowering stage of crop development, confirmed the positive effect of the contribution of tri-calcium phosphate (TCP with Bradyrhizobium strains on the morphological characters (shoot biomass, root biomass, nodular biomass and leaf and the physiological (nitrogenase activity, phosphorus absorption efficiency by roots (RPAE and phosphorus use efficiency (PUE for the peanut genotypes cultivated in this experiment. Among five genotypes tested, it was noted that the Southern genotypes were more efficient to use TCP in the presence of Bradyrhizobium strain after a screening of these local genotypes, in particular, with phosphorus use efficiency (PUE and shoot biomass production.

 19. Suppression of Langerhans cell activation is conserved amongst human papillomavirus α and β genotypes, but not a µ genotype.

  Science.gov (United States)

  Da Silva, Diane M; Movius, Carly A; Raff, Adam B; Brand, Heike E; Skeate, Joseph G; Wong, Michael K; Kast, W Martin

  2014-03-01

  Human papillomavirus (HPV) has evolved mechanisms that allow it to evade the human immune system. Studies have shown HPV-mediated suppression of activation of Langerhans cells (LC) is a key mechanism through which HPV16 evades initial immune surveillance. However, it has not been established whether high- and low-risk mucosal and cutaneous HPV genotypes share a common mechanism of immune suppression. Here, we demonstrate that LC exposed to capsids of HPV types 18, 31, 45, 11, (alpha-papillomaviruses) and HPV5 (beta-papillomavirus) similarly suppress LC activation, including lack of costimulatory molecule expression, lack of cytokine and chemokine secretion, lack of migration, and deregulated cellular signaling. In contrast, HPV1 (mu-papillomavirus) induced costimulatory molecule and cytokine upregulation, but LC migration and cellular signaling was suppressed. These results suggest that alpha and beta HPV genotypes, and partially a mu genotype, share a conserved mechanism of immune escape that enables these viruses to remain undetected in the absence of other inflammatory events. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 20. Histomorphological changes in hepatitis C non-responders with respect to viral genotypes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Adnan, U.; Mirza, T.; Naz, E.; Aziz, S.

  2013-01-01

  Objective: To evaluate the distinct histopathological changes of chronic hepatitis C (CHC) non-responders in association with viral genotypes. Methods: This cross-sectional study was conducted at the histopathology section of the Dow Diagnostic Research and Reference Laboratory, Dow University of Health Sciences in collaboration with Sarwar Zuberi Liver Centre, Civil Hospital, Karachi from September 2009 to August 2011. Seventy-five non-responders (end-treatment-response [ETR] positive patients) from a consecutive series of viral-RNA positive CHC patients with known genotypes were selected. Their genotypes and pertinent clinical history was recorded. They were subjected to liver biopsies which were assessed for grade, stage, steatosis, stainable iron and characteristic histological lesions. Results: Majority of the patients (63, 84%) had genotype 3 while 12(16%) cases had genotype 1. The genotype 1 patients had significantly higher scores of inflammation (p<0.03) and fibrosis (p<0.04) as compared to genotype 3. Steatosis was significantly present in all genotype 3 patients in higher scores (p<0.001) compared to genotype 1. Stainable iron scores were generally low in the patients in this study, however, it was more commonly seen in genotype 3. The distribution of characteristic histological lesions was noteworthy in both the groups, irrespective of genotype. Conclusion: In this series, the predominant genotype was 3. However, genotype 1 patients were more prone to the aggressive nature of the disease with significantly higher scores of inflammation and fibrosis. Steatosis was characteristically observed in genotype 3 group. Stainable iron could not be attributed as a cause of non-response. (author)

 1. Grænsefeltet mellem psykoterapi og coachingpsykologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Michael Spaten

  2015-12-01

  Full Text Available This article marks boundaries between psychotherapy and coaching-psychology by discussing the prevailingarguments and definitions in the scientific community, which in different - but also comprehensive way -shows commonalities in relation to daily coaching-psychology practice. The article adds a short excursion torelated concepts such as counseling, consultation, mentoring and supervision; finally the concepts are offeredin four-sided boxes for a bid of distinctions and interfaces

 2. Virksomhedshistorie mellem økonomisk historie og kunsthistorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holten, Birgitte

  2005-01-01

  Virksomhedshistorie er oprindeligt udsprunget af den økonomiske historie. Den er kendetegnet ved en stærk tradition præget af den mand, der mere end nogen anden har tegnet disciplinen fra den tidlige begyndelse, Alfred D. Chandler. Han har afgørende påvirket disciplinens traditionelle interesse...

 3. Mellem nyliberalisme og terror - Interview med Chantal Mouffe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Allan Dreyer; Sonnichsen, André

  2012-01-01

  Interview med Chantal Mouffe om Hegemony and Socalist Strategy, modstandere og fjender en ny multipolær verdensorden og demokrati......Interview med Chantal Mouffe om Hegemony and Socalist Strategy, modstandere og fjender en ny multipolær verdensorden og demokrati...

 4. Integration mellem forestillede og glemte fællesskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olwig, Karen Fog

  2008-01-01

  as a category of people lacking the cultural skills required to be part of Danish society. This has led to the development of an unequal national community of culturally competent Danes engaged in integrating outsiders on a professional or private basis and culturally handicapped welfare clients in need......The cultural diversity and global engagement that was once seen to be key to Danish society has been displaced by a notion of Danish welfare society as culturally homogeneous and therefore consisting of equal citizens. As a result of this view, immigrants and refugees in Denmark have been targeted...

 5. Uro mellem Ukraine og Rusland påvirker kornpriserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2015-01-01

  De stigende kornpriser i foråret skyldes i høj grad frygt for, at Ukraines korneksport og forsyning af verdensmarkedet kunne blive forhindret.......De stigende kornpriser i foråret skyldes i høj grad frygt for, at Ukraines korneksport og forsyning af verdensmarkedet kunne blive forhindret....

 6. Konflikt og samarbejde mellem ressourcepersoner og lærere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mardahl-Hansen, Tilde

  2015-01-01

  structural conditions constitute possibilities and constraints for inclusive education. But often these dilemmas are played out as personal conflicts between “general teachers” and "resource teachers" as they have different perspectives on possibilities and constraints for inclusive education...... conflicts between ‘resource teachers’ and ‘general teachers’ are not necessarily mistakes but related to differences in tasks, responsibilities, knowledge, possibilities....

 7. Frikommuneforsøg mellem innovation og bureaukrati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Julie Sand; Agger Nielsen, Jeppe

  2014-01-01

  Frikommuneordningen anno 2012 repræsenterer et interessant forsøg på at bryde med unødigt statslig kontrol og i stedet opmuntre til kreativitet i den lokale velfærdsstat. Via et casestudie af en frikommunes innovationsbestræbelser i beskæftigelsesindsatsen, bidrager artiklen med en af de første...... balanceringen af samtidige ønsker om stabil drift og nytænkning. Trods ihærdige innovationsanstrengelser i jobcenterorganisationen ser vi tendenser til at kommunen fraviger de innovative spor (fx idéen om at sætte medarbejderne fri) og i stedet falder tilbage til kendte virkemidler (kontrol). Artiklen afsluttes...

 8. Grænsefeltet mellem psykoterapi og coachingpsykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spaten, Ole Michael

  2015-01-01

  This article marks boundaries between psychotherapy and coaching-psychology by discussing the prevailing arguments and definitions in the scientific community, which in different - but also comprehensive way - shows commonalities in relation to daily coaching-psychology practice. The article adds...

 9. Mødet mellem etniske minoriteter og sygeplejersker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jansen, Mette Marie

  2005-01-01

  problematic for the Danish community. The culture of ethnic minorities is often understood as a Muslim culture. A culture which is very different from the culture of the majority of Danes. Therefore the interaction becomes quite difficult, especially when nurses try to inform and guide concerning health......This article is based on a research project that took place in the spring of 2003. The interaction between ethnic minorities and nurses was described based on articles from 2001 and 2002 in the Danish Nurses Organization journal ´Sygeplejersken`. Focus was to investigate, if and how culture...... and disease. Two discourses of racism which have different consequences for the treatment of ethnic minorities were found in the articles. Finally it is recommended that new courses for nurses will focus on developing double discursive competences instead of intercultural competence....

 10. Matematikken i Krydsfeltet mellem Undervisning, Forskning, og Innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Markvorsen, Steen

  2005-01-01

  Dette oplæg handler om moderniseringen af den indledende matematikundervisning ved de videregående uddannelser. Med henblik på diskussionen fremhæves tre teser og tilhørende konkrete eksempler fra et kursus som bud på, hvad ’modernisering’ omfatter og hvordan den kan realiseres. Fokus her er prim...

 11. Interval mellem operation for ovariecancer og kemoterapi--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Erling Peter; Blaakaer, Jan

  2009-01-01

  Worldwide, much effort goes into performing optimal surgery in treatment of epithelial ovarian cancer (EOC). However, the optimal timing (TI) of postoperative chemotherapy for ovarian cancer remains poorly defined. The relevant literature comprises seven studies with varying characteristics and i...... and includes different prognostic factors. The general supposition is that the time interval does not have a prognostic influence, but experimental studies have shown that it does affect cancer prognosis. Udgivelsesdato: 2009-Nov-2...

 12. Forskelle mellem hospitaler i prognose efter hjertestop uden for hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjaergaard, Jesper; Bro-Jeppesen, John; Rasmussen, Lars Simon

  2009-01-01

  /pVT) as their initial rhythm, and they had more frequently received bystander cardiopulmonary resuscitation. Survival at 4.6 years was 41% in patients admitted to the tertiary hospital and 10% in patients admitted to other hospitals, p

 13. Svend Estridsen - en konge mellem vikingetid og middelalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesdahl, Else; Lynnerup, Niels

  2010-01-01

  Om personen og kongen Svend Estridsen (konge 1047-1074/76) og hans tid og indsats. Han var konge i en turbulent tid, hvor Danmark måtte omstille sig fra det givtige herredømme over England til en indre dansk udvikling på mange områder (økonomi, kirkeorganisation, kirkebyggeri mv.). Der trækkes på...

 14. Ømålsordbogen mellem synkroni og diakroni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovmark, Henrik

  2006-01-01

  of Ømålsordbogen draws attention to the fact that in order to make consistent decisions on lexicographic markings of chronology, it is necessary to take the sources drawn upon into account and to have an idea of language change both theoretically and empirically with regard to the language(s) treated....... an historical dictionary. But at the outset, during the first decades of the 20th century, the intention was to make a contemporary synchronic dictionary, partly inspired by early structuralism and based on primary sources and newly collected spoken data. However, exact chronological delimitation of possible...... sound changes and changes in vocabulary before 1850 was difficult already then - due to the fact that sources of early spoken Danish, especially before 1800, were (and are) scarce and unevenly distributed. Furthermore, constant delays of the editing process (vol. 1 appeared only in 1992), and very rapid...

 15. Musiklærerkompetencer mellem teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Finn

  2011-01-01

  in this relation. Based on an earlier analysis of the constitution of teacher competences in a relational field between different knowledge -bases, I discuss different models of levels and types of knowledge. A major problem is the distinction between research knowledge and professional knowledge, which...... through a number of analytical levels. This has been found useful in analysis of music teacher knowledge and competences of music teachers in teaching general music in primary schools and in instrumental teaching in music schools....

 16. Arbejderen mellem praksis og ideologisering 1850-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Jul

  2013-01-01

  amongst workers on the workshop floor at Denmark’s largest enterprise in the period from 1850 to 2000, the author emphasises how complex and diverse the everyday working life of industrialism actually was – and hence, also the relations between workers as well as employers and society as a whole......-being of the labour population was understood as a precondition for societal cohesion. In theoretical terms, the author draws upon the structural state-form and life-mode analysis, where the idea of a ‘wage-earner’ life-mode is understood in its reciprocal relationship to the capitalist mode of production and, hence...... regarded a self-conscious labour class as a means to balance capitalism’s negative aspects, if not simply to overcome them. Based upon this background, the author argues that the common worker has hitherto not been satisfactorily understood as a subject of cultural history. Using detailed investigations...

 17. Hvordan finder man balancen mellem faste og egne algoritmer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2017-01-01

  Jeg fik i en tidligere blog følgende spørgsmål af Lars Bjarne Nielsen: Bliver eleverne bedre til talbehandling, hvis de har personlige strategier? Gør fastlagte algoritmer dem ikke sikrere? Skal de egne strategier gælde både hovedregning og skriftlig regning? Denne blog er inspireret af disse...

 18. Vejledning mellem tvang og frigørelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jørgen Kloster

  2006-01-01

  ’s and supervisions. Habermas’ four demands of validity; understanding, truth in empirical understanding, ethic action and reliability are examined to assure the validity of the guidance’s and supervisions. To develop Habermas’ rationalistic approach further I analyse and discuss Piaget’s theory...... of acknowledgementdevelopment, particularly an extended understanding further out than Piaget’s formal-operational state, where problem-recognition and dialectic acknowledgement in guidance and supervision are looked at as a possibility for achieving emancipation from determined factors in guidance and supervision. As well...... Habermas as Piaget are primarily focused on cognitive aspects of acknowledgementdevelopment therefore I analyse and discus the Selfpsychology of Jan Tønnesvang to gain a more unified theory with both cognitive, emotional and social aspects. To develop the individual and its relation to others further I...

 19. Adam Smith om forholdet mellem moralske fornemmelser og naturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Lise Oxenbøll

  2008-01-01

  I The Theory of Moral Sentiments giver Adam Smith en fremstilling af, hvordan mennesket i sam­fundslivet udvikler moralske fornemmelser og af den betydning, disse har for menneskers følelses- og handlingsliv. Her er synssansen afgørende, idet den sætter mennesket i stand til rumligt lokaliser......­bart at betragte andre menneskers opførsel såvel som andre menneskers reaktioner på ens egen opførsel. Den sætter derved på en entydig måde mennesket i stand til at forholde sig til sig selv og til andre mennesker. På dette grundlag opstiller Smith en række psykologiske reaktionsmønstre. Ikke desto mindre påkalder...... han jævnligt bl.a. naturen som en metafysisk entitet. Der skal her argumenteres for, at de metafysiske begreber har til opgave at skabe den sammenhæng i menneskelivet, som kausale reaktioner i sig selv ikke giver. I forlængelse af dette peges der på, at Smith synes at hævde, at mennesket i samfundet...

 20. Facebook - åben kommunikation mellem brands og brugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Thomas Bøtker

  2009-01-01

  Facebook har oplevet en rivende succes fra oprettelsen i 2004, til den i januar måned rundede 160 millioner profiler på verdens plan, og det er ikke kun i udlandet, Facebook er blevet en succes. Danskerne har i lige så høj grad taget det sociale netværk til sig - i skrivende stund har 34 procent af...