WorldWideScience

Sample records for kontsentratorov luchistoj energii

 1. LABORATORYJNA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA Z MAGAZYNEM ENERGII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam MROZIŃSKI

  Full Text Available W artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania w Polsce i w Europie instalacji fotowoltaicznych (PV z magazynami energii elektrycznej. Systemy PV będą miały w niedalekiej przyszłości znaczny udział w globalnej produkcji energii elektrycznej. Będzie to istotnie wpływało na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego. W pracy przedstawiono budowę laboratoryjnej instalacji PV zlokalizowanej na WIM UTP w Bydgoszczy. Przedstawiono również wybrane wyniki pomiarów rozkładu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w czasie (produkcja przez układ PV, zużycie własne, magazynowanie w akum, przesył do sieci zewn. z wykorzystaniem systemu monitoringu. W instalacjach PV coraz większe znaczenie mają systemy zarządzania energią oraz układy magazynujące energię elektryczną. Dzięki tym systemom energia elektryczna produkowana w ciągu dnia będzie zużywana na bieżąco. Nadmiar energii trafi do przydomowego akumulatora. Zgromadzona energia efektywnie zostanie wykorzystana wieczorem, kiedy zapotrzebowanie na prąd jest najwyższe. Ewentualne niedobory pokryje energia z sieci - kupiona nocą lub wczesnym rankiem, kiedy cena energii jest najniższa. Inteligentne sieci przesyłowe współpracujące z przydomowymi instalacjami PV z magazynami energii umożliwią skuteczniejsze zarządzanie popytem i podażą energii w całym systemie energetycznym.

 2. Analiza procesowa wytwarzania energii jako potencjalne źródło informacji środowiskowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Ferens

  2017-09-01

  Full Text Available Analiza procesowa wytwarzania energii jako potencjalne źródło informacji środowiskowej The growing importance of Corporate Social Responsibility (CSR reports and the need to present nonfinancial information in accordance with the amended Accounting Act require that managers introduce appropriate adoption measures to deepen and refine the information they need. This has led to the assumption in corporate strategy of the idea of sustainable and balanced development, which encompasses economic, social, and environmental aspects. The aim of the paper is to analyze the process of energy production in an enterprise, based on the Porter model, with an indication of the scope of connections with the natural environment. Against this background, the author proposes building an ecological value chain. An authoritative solution to the construction of this chain can be used to create a model for collecting environmental information by these entities. It is also believed that this solution could be a model for other industries.

 3. ZUŻYCIE NOŚNIKÓW ENERGII W BUDYNKU JEDNORODZINNYM NA CELE OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I POTRZEB BYTOWYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksander STARAKIEWICZ

  Full Text Available W artykule, przedstawiono faktyczne zużycie energii w istniejącym budynku jednorodzinnym w latach 2009 – 2015. Podstawą analizy są dane rzeczywistego zużycia nośników energii elektrycznej, węgla kamiennego, drewna przez instalację c.w.u. i c.o., ciepłej wody użytkowej, energii z kolektorów słonecznych oraz czasu pracy instalacji słonecznej. Przedstawiono również miesięczne zużycie rodzajów energii w systemie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 2010 r. Omówiono wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne i sprzęt AGD oraz ich wpływ na ilość zużywanych nośników energii.

 4. Wiedza studentów na temat odnawialnych źródeł energii = Knowledge of students about renewable energy sources

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateusz Babula

  2016-08-01

  2Uniwersytet Medyczny w Lublinie     Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia odnawialna. Key words: renewable sources of energy, renewable energy.     Streszczenie   Wstęp: W dzisiejszych czasach do pracy wielu urządzeń potrzebna jest energia elektryczna. Obecnie około 90% energii elektrycznej powstaje w elektrowniach cieplnych, których paliwem jest węgiel kamienny lub brunatny. Poprzez produkcję energii elektrycznej w sposób konwencjonalny wzrasta zawartość w powietrzu dwutlenku węgla. Przyczynia się to do zwiększenia efektu cieplarnianego oraz do rosnącego zagrożenia związanego ze zmianami klimatycznymi. Dlatego ważne jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Cel pracy: Celem naszej pracy jest przedstawienie wiedzy studentów na temat OŹE. Badanie to ma na celu sprawdzenie znajomości definicji i podziału odnawialnych źródeł energii, korzyści oraz wad jakie wynikają z ich użytkowania oraz podstaw prawnych funkcjonowania OŹE w Polsce. Prowadzone badanie ma na celu przedstawienie wiedzy studentów na temat udziału OŹE w produkcji energii elektrycznej w Polsce. Materiał i metody badawcze: W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa złożony z 10 pytań. Dotyczą one wiedzy na temat Odnawialnych Źródeł Energii, znajomości definicji i podziału odnawialnych źródeł energii, korzyści oraz wad jakie wynikają z ich użytkowania oraz podstaw prawnych funkcjonowania OŹE w Polsce. Badania odbywały się na zasadzie anonimowości. Ankiety zostały wysyłane do respondentów za pomocą Internetu. Wyniki  i wnioski: Większość studentów określa swoją wiedzę na temat Odnawialnych Źródeł Energii na poziomie dostatecznym. Zaś po przeprowadzeniu badań wykazano, że studenci potrafią zdefiniować pojęcie odnawialnych źródeł energii oraz poprawnie wymieniają jej źródła.  Natomiast stwierdzono znaczne trudności w

 5. ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OZE ORAZ ENERGII ODPADOWEJ NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ OBIEKTU PRZEMYSŁOWO-BIUROWEGO W SCHWABACH/ NIEMCY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ada KOWALSKA

  Full Text Available Zastosowanie źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych na cele zaspokojenia potrzeb energetycznych pozwala na ograniczenie kosztów zakupu energii oraz opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w przypadku obiektów przemysłowych. W artykule omówiono rozwiązania służące redukcji zużycia energii i wykorzystaniu energii odpadowej generowanej w procesach produkcyjnych, zastosowane w nowej siedzibie producenta maszyn w przemyśle kablowym, firmie NIEHOFF. Zastosowane technologie pozwoliły na ograniczenie kosztów zakupu energii, opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz sprawiło, że firma NIEHOFF stała się jednym z największych użytkowników geotermii w Niemczech. Zastosowane nowatorskie rozwiązania, wymagały użycia materiałów i izolacji termicznej o możliwie najniższych współczynnikach przewodzenia ciepła. Dopiero tak zaprojektowany budynek mógł spełnić warunki wysokiej efektywności energetycznej nowobudowanych obiektów. Głównym źródłem ciepła w budynku jest energia geotermalna, która zasila zarówno układ ogrzewania jak i chłodzenia. Takie podejście pozwoliło na oszczędności rzędu 75% w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych. Technologia wykorzystana do kontroli obiektów dostosowuje temperatury w pomieszczeniach z uwagi na warunki wewnętrzne oraz zewnętrzne, co zostało osiągnięte dzięki stałemu wglądowi do danych pogodowych. Zaopatrzenie w ciepło/chłód technologiczny zachodzi przez radiacyjne panele sufitowe, sufitowe panele grzewcze i wentylację oraz tradycyjną instalację c.o. co znacznie podniosło efektywność grzewczą oraz podniosło komfort pracowników. Obiekty firmy NIEHOFF w Schwabach są przykładem dobrych praktyk pro-ekologicznych i zrównoważonego wykorzystywania energii.

 6. The Modernization of the Energy Sector in Poland vs. Poland's Energy Security / Modernizacja sektora energii w polsce a bezpieczeństwo energetyczne Polski

  Science.gov (United States)

  Frączek, Paweł; Kaliski, Maciej; Siemek, Paweł

  2013-06-01

  The paper discusses the essence of Poland's energy security, decisive factors for its attainment and the structure of primary energy sources of the country. It describes the main problem areas in functioning of the energy sector in Poland, as well as the conditions for its modernization. The issues of increasing the natural gas share in the country's structure of primary energy sources and a construction of the first nuclear power plant in Poland have been particularly emphasised. The paper stresses that without modernizing actions it will be impossible for Poland to fulfil international obligations concerning changes in the functioning of the energy sector. The study, analysing the conditions for increasing the role of natural gas in Poland, points at the necessity to expand the gas infrastructure, to increase a scale of gas production from domestic deposits and to complete liberalization of the energy industry. It also emphasises that a potential delay in the construction of the country's first nuclear power plant may limit competitiveness of the economy. W artykule omówiono istotę bezpieczeństwa energetycznego Polski, czynniki decydujące o jego osiągnięciu oraz strukturę źródeł energii pierwotnej w kraju. Przedstawiono główne problemy funkcjonowania sektora energii w Polsce oraz uwarunkowania jego modernizacji. Szczególny nacisk położono na kwestie zwiększenia udziału gazu ziemnego w krajowej strukturze źródeł energii pierwotnej oraz budowy pierwszej elektrownii atomowej w Polsce. Podkreślono, że bez podjęcia działań modernizacyjnych niemożliwe będzie wypełnienie zobowiązań międzynarodowych Polski dotyczących zmian w sposobie funkcjonowania sektora energii. Analizując uwarunkowania zwiększenia znaczenia gazu ziemnego w Polsce, wskazano na konieczność rozbudowy infrastruktury gazowniczej, zwiększenia skali wydobycia gazu ziemnego z krajowych złóż oraz na kwestię dokończenia liberalizacji branży. Podkreślono, że dla zwi

 7. Metoda szacunku potencjalnych efektów ekologicznych pozyskania energii biomasy drewna wierzby energetycznej na przykładzie Polski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gawrońska Grażyna

  2016-04-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono metodę szacunku potencjalnych efektów ekologicznych rozumianych jako zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, które wynikają z zastosowania biomasy wierzby energetycznej jako paliwa alternatywnego dla węgla kamiennego. Praca ma charakter metodyczny, a bazę badawczą stanowią grunty ugorowane w Polsce w ujęciu województw pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego. W wyniku badań określono potencjalne efekty ekologiczne wyrażone niewyemitowaniem do powietrza atmosferycznego dwutlenku węgla w ilości 13 828 553 ton w ciągu roku oraz dwutlenku siarki w ilości 103 714 ton w ciągu roku oraz istotnym zmniejszeniem emisji tlenków azotu o ok. 26 274 ton w ciągu roku. Uzyskane efekty ekologiczne są szczególnie istotne na analizowanym obszarze, ze względu na poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w strukturze zużycia pierwotnych nośników w bilansie paliwowo – energetycznym Polski.

 8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na przykładzie firmy Ikea

  OpenAIRE

  Szewczyk, Monika

  2016-01-01

  The article aims to show the importance of renewable energy sources in the modern economy and demonstrates that investment in unconventional energy may become an integral part of the business. Shows also the main benefits but also the costs of the use of renewable energy sources. The article presents the amount of energy produced from renewable sources in the European Union and selected countries. It shows also the use of renewable energy sources in the example of IKEA. It can become part of ...

 9. Coal utilization technologies in the production of electric energy; Technologie wykorzystania wegla do produkcji energii elektrycznej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Golec, T.; Rakowski, J. [Power Institute, Warsaw (Poland)

  2004-07-01

  The paper presents an assessment of the various technologies for power generation from coal and discusses the development prospects for each. The technologies are: pulverized fuel fired boilers for supercritical steam parameters; atmospheric fluidized bed boilers; pressurised fluidized-bed combustion boilers; gas and steam units integrated with gasification of solid fuels; and co-firing of solid fuels. It addresses, briefly, CO{sub 2} reduction technologies. 26 refs., 3 figs., 8 tabs.

 10. Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii

  OpenAIRE

  Ciepielewska, Magdalena

  2016-01-01

  The article attempted to assess the Polish legislation relating to the use of energy from renewable sources, especially as it relates to the development of renewable energy in the light of the documents imposed on Poland by the EU. It is worth noting that Poland has a very large potential for the development of renewable sources of energy, but it is little used. Forecasts carried out by various research institutes show that the greatest potential for energy had biomass and biogas, as well as ...

 11. Wpływ kryzysu finansowego strefy euro na rozwój sektora energii odnawialnej UE

  OpenAIRE

  Motowidlak, Tomasz

  2012-01-01

  The development of renewable energetics is consistent with fundamental purposes of EU energy policy. It contributes to EU energy safety and improvement of natural environment’s condition. However, from the point of view of high investment costs the generation costs of renewable energy are high. Therefore the development of renewable energetics must be financial supported. To the most often systems of support used by EU member states belong: Feed in Tariffs, Quota Obligation,...

 12. Šetří letní čas energii?: Meta analýza

  OpenAIRE

  Herman, Dominik

  2015-01-01

  Daylight saving time energy savings have always represented a contentious topic requiring empirical evidence for, or against. Unfortunately, as the conclusions are miscellaneous-without an evident pattern of heterogeneity occurrence-insisting on particular case studies and narrative literature reviews seems to be insufficient. In this thesis, set of various studies concerning the effect of daylight saving time on energy savings is examined through meta-regression analysis to provide an accura...

 13. Long-term security in energy supplies - the contribution of coal; Dlugofalowe bezpieczenstwo w dostawach energii - udzial wegla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schiffer, W. [RWE Power AG, Essen (Germany)

  2004-07-01

  The paper presents the case for coal as an important pillar in a wide and balanced mix of energy sources. Both domestic lignite and hard coal can be made available at relatively low cost. With coal powering power plants it is possible to achieve all energy policy goals of economic efficiency, security of supply and environmental compatibility. The paper includes much information on the global coal trade, particularly seaborne trade. 4 refs., 26 figs.

 14. Hard coal as a source of clean energy in Poland; Wegiel kamienny jako zrodlo czystej energii w Polsce

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ney, R.; Blaschke, W.; Lorenz, U.; Gawlik, L. [Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences (Poland)

  2004-07-01

  The paper addresses the issues and problems related to hard coal usage for energy production in Poland. These include coal quality, coal reserves, coal preparation, coal pricing, pollution regulations, and organisation and modernisation of the Polish power industry. 11 refs., 12 tabs.

 15. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I CIEPŁA ODPADOWEGO W NISKOTEMPERATUROWYM SYSTEMIE OGRZEWCZO-CHŁODZĄCYM HALI DRUKARNI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech BIALIK

  Full Text Available W pracy przedstawiono nowoczesny system ogrzewania hali drukarni oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych. Został on zaprezentowany na dwóch schematach oraz omówiony w pierwszej części artykułu. Układ wykorzystuje pompy ciepła ciecz-ciecz oraz powietrze ciecz. Dla pomp ciecz-ciecz dolnym źródłem jest pionowy wymiennik gruntowy składający się z 13 otworów o głębokości 100 m. W opisywanym rozwiązaniu zastosowano także poziomy gruntowy wymiennik ciepła do ogrzewania czerpanego z otoczenia powietrza wentylacyjnego płynącego następnie do rekuperatorów pomieszczeń biurowych i socjalnych. Gruntowe wymienniki ciepła w trakcie ich budowy zostały zaprezentowane na jednym z rysunków. Pomieszczenia biurowe i socjalne ogrzewane lub schładzane są medium płynącym w matach umieszczonych w ścianach oraz w wybranych częściach podłogi. Dla ograniczenia strat ciepła związanych z wentylacją w instalacji zastosowano trzy układy rekuperacji (osobno dla pomieszczeń biurowych, socjalnych i hali drukarskiej. Poprawne działanie systemu zobrazowano w postaci wykresu zmian temperatur we wspomnianych pomieszczeniach. Dla największej centrali wentylacyjnej zamieszczono też przebieg temperatur strumieni powietrza dla wybranych dni. W podsumowaniu zawarto wnioski płynące z dotychczasowej eksploatacji oraz plany dalszego rozwoju systemu.

 16. Projection of coal prices in international turnover in comparison to other primary energy sources; Przewidywane ceny wegla w handlu miedzynarodowym w porownaniu z innymi nosnikami energii pierwotnej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gawlik, L.; Grudzinski, Z. [Polish Academy of Sciences, Krakow (Poland). Mineral and Energy Economy Institute

  2004-07-01

  The paper looks at trends in both steam coal and coking coal prices up to the year 2000 and then compares the trends of coal with crude oil and natural gas for the years 1987-2001. It presents forecasts for fossil fuel prices up to the year 2015. Despite temporary fluctuation, prices of coal are predicted to remain relatively stable as far as 2030, with a slight tendency to grow. 11 refs., 6 figs., 1 tab.

 17. Problems of clean coals production as a sources of clean energy generation; Problemy produkcji czystych wegli jako zrodlo wytwarzania czystej energii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blaschke, W. [Polish Academy of Sciences, Krakow (Poland). Mineral and Energy Economy Institute

  2004-07-01

  The paper advises of clean coal technology programme objectives. Issues connected with clean coals preparation for combustion have been discussed. The quality of steam fine coals has been presented, including those used in the commercial power industry. A small supply of 'clean coals' has been started in Poland, related however to a limited demand. Factors affecting the reduction in clean coal production have been discussed. The fact that there are no significant reasons to constrain supplies of clean coals has been emphasised. The quality of coal in deposits is very good, and the condition of preparation enables production of clean coal. Clean energy generation from clean coal requires only cooperation between the hard coal mining industry and the commercial power industry, passing over particular sectoral interests. 15 refs.

 18. Measuring set: Reactor Power Meter (type of SG-8), Reactor Energy Meter (type of SG-11) and Digital Dose Meter (type of SG-9) for reactor rigs operation. Zestaw pomiarowy: miernik mocy reaktora (typ SG-8), miernik energii reaktora (typ SG-11) oraz cyfrowy miernik dawki (typ SG-9) dla potrzeb eksploatacji sond reaktorowych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glowacki, S W

  1982-01-01

  A measuring set consisting of the Reactor Power Meter, Reactor Energy Meter and Digital Dose Meter is described. The gamma radiation of water in the reactor primary cooling circuit reaches the ionisation chamber and involves the output current, driving the Reactor Power Meter and Reactor Energy Meter. The Digital Dose Meter is controlled by the output current of the self-powered detector mounted inside the reactor rig.

 19. ANALIZA PRACY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD ORIENTACJI GEOGRAFICZNEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina KRAWCZAK

  Full Text Available Rynek odnawialnych źródeł energii z każdym dniem coraz bardziej się rozwija. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta, przy czym zasoby konwencjonalnych i zarazem nieodnawialnych źródeł energii (paliw kopalnych ulegają zubożeniu. Alternatywą dla nich są odnawialne źródła energii (OZE, których rezerwy uzupełniane są w naturalnych procesach ekosystemu, co stanowi o ich niewyczerpalności. Zmiany legislacyjne w Polsce dotyczące OZE spowodowały duże zainteresowanie małymi instalacjami fotowoltaicznymi w wyniku czego dotychczasowy konsument zmienia się w prosumenta energii elektrycznej. Rozwój rynku odnawialnych źródeł energii stawia przed projektantami ciągłe wyzwania, ponieważ projektowanie instalacji fotowoltaicznych o wysokiej wydajności dla istniejących budynków, przy uwzględnieniu występujących lokalnych warunków oraz architektury budowli, jest niezwykle trudne. Uzysk energetyczny systemu słonecznego zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych jest wartość nasłonecznienia zależna od lokalizacji (szerokości geograficznej, a także orientacja projektowanego systemu względem kierunku azymutu. Narzędziem wspomagającym i usprawniającym projektowanie instalacji PV (Photovoltaics jest oprogramowanie DDS-CAD, pozwalające przeprowadzić symulację uzysków energii elektrycznej. Wyniki otrzymanych symulacji umożliwiają w krótkim czasie porównanie wielu wirtualnych modeli instalacji pod kątem wydajności, a co za tym idzie wybranie najkorzystniejszego wariantu dla istniejącej orientacji geograficznej. W niniejszej pracy poddane zostały analizie rezultaty symulacji wirtualnych modeli instalacji fotowoltaicznych pod względem liczby generatorów fotowoltaicznych oraz wielkości uzysku energii elektrycznej przy założeniu wykorzystania całej powierzchni dachu oraz uwzględnieniu zmiany kąta usytuowania modułów PV względem okapu połaci dachowej i kierunku azymutu.

 20. Response of the EU Member States to Climate Change in the Context of EU Policy and Strategy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wysokińska Zofia

  2014-09-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy odnoszącej się do krajów członkowskich UE w kontekście założeń strategii globalnych i europejskich w zakresie osiągania wskaźników zwiększenia udziału energii odnawialnych w ogólnym zużyciu energii elektrycznej do co najmniej 20%. Jak wynika z przeprowadzonych badań już do roku 2012 niektóre kraje wskaźniki te znacząco przekroczyły, co wymaga poświęcenia im szczególnej uwagi.

 1. WYBRANE PROBLEMY STEROWANIA POKŁADOWYMI SYSTEMAMI PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gębura Andrzej

  2015-08-01

  Full Text Available Artykuł ujmuje kompleksowo problem współpracy pokładowych źródeł energii elektrycznej statku powietrznego z elektryczną siecią pokładową. Szczególną uwagę autorzy przywiązali do uwarunkowań związanych z poprawnym załączaniem pokładowych źródeł energii elektrycznej. Omówiono strukturalne zabezpieczenia źródeł energii elektrycznej przed szkodliwym oddziaływaniem odbiorników, jak i niepoprawnie działających źródeł na odbiorniki oraz niektóre sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom. Poznanie tych relacji umożliwi podjęcie przez użytkownika działań, które mogą wpłynąć na zmniejszanie awaryjności pokładowej sieci elektroenergetycznej i zapewnienie zasilania odbiorników energii elektrycznej we wszystkich warunkach lotu. Od poprawności ich działania zależy poprawność funkcjonowania pokładowej sieci elektroenergetycznej. Autorzy starali się ujmować wszystkie problemy w sposób możliwie uniwersalny, aby rozważania tu zawarte mogły służyć pomocą podczas analizy defektów na różnych statkach powietrznych.

 2. ANALIZA EKSPLOATACYJNA INSTALACJI SŁONECZNEJ PRACUJĄCEJ NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA C.W.U. DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena BABIARZ

  Full Text Available Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy instalacji słonecznych pod kątem eksploatacyjnym. Zasadniczą część opracowania stanowi analiza istniejącej od 2005 r. instalacji słonecznej pracującej dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców budynku wielorodzinnego. W pracy wykorzystano rzeczywiste dane eksploatacyjne z dziesięciu lat działania instalacji, udostępnione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ZODIAK” w Rzeszowie. Przeanalizowano koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz koszty serwisowe instalacji. Na koszty eksploatacyjne instalacji słonecznych składają się m.in.: koszty zużycia i przygotowania c.w.u., koszty zużycia energii elektrycznej przez pompy obiegowe instalacji słonecznych, oraz koszty serwisowania instalacji. Na podstawie niniejszej analizy można wysnuć szereg wniosków możliwych do wykorzystania w analizach techniczno-finansowych na etapie projektowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Przeprowadzona analiza wykazała, iż instalacja słoneczna w znacznym stopniu obniża koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej. Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej w analizowanym budynku wielorodzinnym w 2015 r. przy udziale instalacji słonecznej stanowił 67% kosztów podgrzewu ciepłej wody w budynku o podobnej kubaturze wykorzystującym ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Pompy obiegowe zastosowane w instalacjach słonecznych charakteryzują się stosunkowo małym zużyciem energii elektrycznej. Koszty serwisowe instalacji są niewielkie i zależą od wielkości instalacji, jej lokalizacji oraz budowy.

 3. Od przekonywania do współdecydowania : zarządzanie konfliktami wokół ryzyka i technologii

  OpenAIRE

  Stankiewicz, Piotr

  2011-01-01

  Nowe technologie mogą wywoływać kontrowersje społeczne: po pierwsze, ich rozwój i stosowanie mogą bezpośrednio skutkować oporem społecznym i konfliktami, jak dzieje się na przykład w przypadku biotechnologii, energii atomowej, technologii in vitro, nanotechnologii; po drugie, mogą one wywoływać niepożądane skutki, takie jak zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie klimatu, rozpowszechnienie się nowych epidemii (BSE, świńska i ptasia grypa). U źródeł konfliktów społecznych powstając...

 4. NOWATORSKIE I EKOLOGICZNE BUDOWNICTWO Z GLINY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek KAMIENIARZ

  Full Text Available W opracowaniu nakreślono zarys budownictwa naturalnego , pokazując najistotniejsze właściwości materiałów ekologicznych w odniesieniu do energii pierwotnej. Przedstawiono charakterystykę słomy i gliny jako materiału budowlanego. Opisano dwa przykłady technik wznoszenia budynków mieszkalnych z gliny, obecnie bardzo popularnych w Polsce i na świecie. Szczególnie zwrócono uwagę na metodę wznoszenia ścian z mieszanki gliny i słomy w deskowaniu tynkowanych gliną, pokazując ją na przykładzie budynku w Karniowicach. Przedstawiono także technologię wznoszenie ze słomy w nowatorskiej metodzie, przy pomocy modułów drewniano-słomianych tynkowanych gliną.

 5. Współczesna architektura drewniana w poszukiwaniu formy swobodnej

  OpenAIRE

  Michał Golański

  2017-01-01

  Kształtowanie nowoczesnej architektury zgodnej z założeniami zrównoważonego rozwoju wymaga zintegrowanego i synergicznego projektowania zarówno w przypadku noworealizowanych budynków jak i w modernizacji istniejących. Obiekty budowlane powinny wykazywać się nie tylko estetyką, funkcjonalnością i trwałością, lecz również w sposób nieszkodliwy oddziaływać na środowisko, być ekonomicznymi w zużyciu materiałów i energii oraz uwzględniać wszelkie ryzyka z punktu widzenia życia ...

 6. Batteryless {gamma}-Ray Dosimeter; Dosimetre de rayons {gamma}, sans batteries; {gamma}-dozimetr bez batarei; Dosimetro a rayos {gamma} sin bateria

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gross, Bernhard [National Institute of Technology, Rio de Janeiro (Brazil)

  1960-06-15

  The Compton current produced by X-rays and {gamma}-rays in the 0.3 to 3 MeV range is proportional to the radiant energy flux. Therefore the intensity of the current can be used as a measure of radiation dose. The present paper describes a radiation receiver and electrical measuring system suitable for Compton current measurements and results obtained with this device under irradiation from a 2000 curie Co{sup 60} source. (author) [French] Le courant de Compton produit par des rayons X et {gamma} dans le domaine d'energies compris entre 0,3 et 3 MeV est proportionnel au flux d'energie rayonnante. C'est pourquoi l'intensite du courant peut servir de mesure de la dose de rayonnements. Le memoire decrit un ensemble, appareil recepteur de rayonnements et appareil de mesure electrique, permettant de mesurer le courant de Compton et il expose les resultats obtenus, au moyen de ce dispositif, sous irradiation par une source de Co{sup 60} de 2000 curies. (author) [Spanish] La corriente de Compton producida por rayos X y rayos {gamma} de energia comprendida entre 0,3 y 3 MeV es proporcional al flujo de energia radiante. Por consiguiente, la intensidad de la corriente puede servir para medir la dosis de radiacion. En este trabajo se describen un receptor de radiaciones y un sistema de medicion electrica apropiados para determinar la intensidad de la corriente de Compton, asi como los resultados obtenidos mediante este dis- positivo cuando se irradia con una fuente de Co{sup 60} de 2000 curies. (author) [Russian] Komptonovskij potok, obrazuemyj rentgenovskim i luchami i {gamma}-luchami v predelakh ot 0,3 do 3 mehv, proportsionale n potoku luchistoj ehnergii. Poehtomu intensivnost' potoka mozhet byt' ispol'zovana dlya izmereniya dozy radiatsii. V nastoyashchem dokumente opisyvayutsya radiatsionny j priemnik i ehlektricheskaya izmeritel'naya sistema, prigodnye dlya izmerenij s pomoshch'yu komptonovskog o potoka, i rezul'taty, poluchennye s pomoshch'yu ehtogo ustrojstva v khode

 7. WSPÓŁCZYNNIK REDUKCJI TEMPERATURY W OBLICZENIACH STRAT CIEPŁA DO PRZESTRZENI NIEOGRZEWANYCH PIWNIC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina KURTZ-ORECKA

  Full Text Available Sukcesywne podnoszenie wymagań oszczędności energii, a także zróżnicowanie warunków otoczenia budynku charakterystyczne dla lokalizacji, wymagają szczegółowego podejścia do obliczeń potrzeb cieplnych budynków nowoprojektowanych, jak i istniejących. Zastosowanie w obliczeniach bilansu zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i wentylacji, stałej zryczałtowanej wartości współczynnika redukcji temperatury wydaje się być podejściem niewłaściwym, z uwagi na brak szczegółowych danych krajowych. W artykule, na przykładzie wyników uzyskanych dla trzech obiektów, przedstawiono zmienność współczynnika redukcji temperatury stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, w zależności od izolacyjności termicznej przegród zamykających przestrzeni ogrzewaną i nieogrzewaną oraz warunków środowiska zewnętrznego. Wykazano, że zastosowanie do obliczeń potrzeb cieplnych budynku stałej wartości współczynnika redukcji temperatury wiąże się z przeszacowaniem start ciepła z powierzchni stropu nad nieogrzewanymi piwnicami, co prowadzi do istotnego niedostosowania modelu obliczeniowego budynku w odniesieniu do jego rzeczywistego stanu. Przy projektowaniu budynków przeszacowanie zużycia energii często wiąże się z koniecznością wprowadzania kosztownych rozwiązań pozwalających na dotrzymanie wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, stąd poprawność przyjętego modelu obliczeniowego nabiera istotnej wagi. W przypadku budynków istniejących poddawanych procesowi termomodernizacji, szczegółowo wyznaczony współczynnik redukcji temperatury, a za tym straty ciepła, pozwalają na wskazanie oszczędności energii związanej z ociepleniem ścian nieogrzewanych piwnic. Dokładny opis modelu budynku jest również istotny przy rozliczaniu wsparcia finansowego udzielonego na poprawę efektywności energetycznej budynku i raportowaniu z osiągniętego efektu

 8. PELET CZY WĘGIEL? EKONOMICZNE ASPEKTY WYBORU PALIWA DO OGRZANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta PROSZAK

  2016-03-01

  Full Text Available W Polsce coraz więcej użytkowników decyduje się na wspomaganie lub całkowitą zamianę paliw tradycyjnych na alternatywne do ogrzewania budynków. Wybierane są paliwa, które nie szkodzą środowisku i są tańsze w zakupie. Mowa tu o energii odnawialnej: słońce, woda, wiatr jak i przetworzonej energii słonecznej pobieranej przez rośliny czyli biomasie. Jest to nie tylko związane z wymogami dotyczącymi emisji gazów oraz pyłów, które są coraz bardziej zaostrzane, ale również ma na celu zastąpienie kopalnych źródeł energii pierwotnej, energią z niskoemisyjnych źródeł odnawialnych. Wśród najważniejszych czynników, które sprawiły, że sektor energetyczny w co raz większym stopniu interesuję się wykorzystaniem biomasy, jest możliwość szybkiego przystosowania technicznego i technologicznego instalacji węglowych do spalania i współspalania biomasy [9]. Ponadto z peletu uzyskuje się energię porównywalną z tą otrzymaną z gorszej jakości węgla, otrzymuje się zerowy bilans ditlenku węgla, oraz niższą emisję zanieczyszczeń w porównaniu z węglem [8]. Jednak ciągle pozostaje duża grupa osób paląca wyłącznie węglem. Nowoczesne automatyczne piece węglowe mogą osiągać sprawność spalania 80-90%, co sprawia, że przy relatywnie niskich cenach węgla w stosunku do innych paliw koszt ogrzewania tym rodzajem opału jest najniższy. Jednak osiągnięcie wysokiej sprawności wytwarzania ciepła jest możliwe tylko wtedy, gdy stosuje się węgiel dobrej jakości. Minusem spalania węgla jest ciemny, zanieczyszczający nasze środowisko dym, emisja pyłu i ditlenku siarki oraz powstawanie stałych produktów spalania tj. popiołu i żużla. Niniejszej publikacji porównano roczne koszty za zużyty pelet i węgiel w przypadku instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym.

 9. RODZAJE METOD SEKWESTRACJI CO2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia LUBAŃSKA

  Full Text Available Z pojęciem ochrony środowiska wiąże się bardzo szeroko w ostatnim czasie omawiane zagadnienie dotyczące ograniczenia emisji CO2. Konsekwencją globalnych zmian klimatu wywołanego przez ludzi jest wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych, które powodują nasilający się efekt cieplarniany. Wzrasta na świecie liczba ludności, a co za tym idzie wzrasta konsumpcja na jednego mieszkańca, szczególnie w krajach szeroko rozwiniętych gospodarczo. Protokół z Kioto ściśle określa działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Pomimo maksymalnej optymalizacji procesu spalania paliw kopalnianych wykorzystywanych do produkcji energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii zmiana klimatu jest nieunikniona i konsekwentnie będzie postępować przez kolejne dekady. Prognozuje się, że duże znaczenie odegra nowoczesna technologia, która ma za zadanie wychwycenie CO2 a następnie składowanie go w odpowiednio wybranych formacjach geologicznych (CCS- Carbon Capture and Storage. Eksperci są zgodni, że ta technologia w niedalekiej przyszłości stanie się rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ogromną ilość emisji CO2 pochodzącą z procesów wytwarzania energii z paliw kopalnych. Z analiz Raportu IPCC wynika, iż technologia CSS może się przyczynić do ok. 20% redukcji emisji dwutlenku węgla przewidzianej do 2050 roku [3]. Zastosowanie jej napotyka na wiele barier, nie tylko technologicznych i ekonomicznych, ale także społecznych. Inną metodą dającą ujemne źródło emisji CO2 jest możliwość wykorzystania obszarów leśnych o odpowiedniej strukturze drzewostanu. Środkiem do tego celu, oprócz ograniczenia zużycia emisjogennych paliw kopalnych (przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju może być intensyfikacja zalesień. Zwiększanie lesistości i prawidłowa gospodarka leśna należy do najbardziej efektywnych sposobów kompensowania

 10. Thermodynamic Processes Involving Liquefied Natural Gas at the LNG Receiving Terminals / Procesy termodynamiczne z wykorzystaniem skroplonego gazu ziemnego w terminalach odbiorczych LNG

  Science.gov (United States)

  Łaciak, Mariusz

  2013-06-01

  The increase in demand for natural gas in the world, cause that the production of liquefied natural gas (LNG) and in consequences its regasification becoming more common process related to its transportation. Liquefied gas is transported in the tanks at a temperature of about 111K at atmospheric pressure. The process required to convert LNG from a liquid to a gas phase for further pipeline transport, allows the use of exergy of LNG to various applications, including for electricity generation. Exergy analysis is a well known technique for analyzing irreversible losses in a separate process. It allows to specify the distribution, the source and size of the irreversible losses in energy systems, and thus provide guidelines for energy efficiency. Because both the LNG regasification and liquefaction of natural gas are energy intensive, exergy analysis process is essential for designing highly efficient cryogenic installations. Wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny na świecie powoduje, że produkcja skroplonego gazu ziemnego (LNG), a w konsekwencji jego regazyfikacja, staje się coraz bardziej powszechnym procesem związanym z jego transportem. Skroplony gaz transportowany jest w zbiornikach w temperaturze około 111K pod ciśnieniem atmosferycznym. Przebieg procesu regazyfikacji niezbędny do zamiany LNG z fazy ciekłej w gazową dla dalszego transportu w sieci, umożliwia wykorzystanie egzergii LNG do różnych zastosowań, między innymi do produkcji energii elektrycznej. Analiza egzergii jest znaną techniką analizowania nieodwracalnych strat w wydzielonym procesie. Pozwala na określenie dystrybucji, źródła i wielkości nieodwracalnych strat w systemach energetycznych, a więc ustalić wytyczne dotyczące efektywnego zużycia energii. Ponieważ zarówno regazyfikacja LNG jak i skraplanie gazu ziemnego są energochłonne, proces analizy egzergii jest niezbędny do projektowania wysoce wydajnych instalacji kriogenicznych.

 11. WPŁYW WYKORZYSTANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ZASILAJĄCEJ POMPĘ CIEPŁA W OKRESIE OGRZEWCZYM NA WSKAŹNIK EK I EP CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz CHWIEDUK

  Full Text Available W artykule przeanalizowano wpływ działania instalacji fotowoltaicznej zasilającej pompę ciepła na zapotrzebowanie budynku na energię końcową i pierwotną do ogrzewania. W pierwszym kroku na podstawie znanego zapotrzebowania na energię elektryczną w rozpatrywanym budynku zwymiarowano system fotowoltaiczny. Na podstawie danych meteorologicznych zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz danych technicznych modułów fotowoltaicznych wyznaczono zyski energetyczne w kolejnych godzinach roku wynikające z pracy systemu fotowoltaicznego. Określono również czas trwania okresu grzewczego oraz ilość energii jaka musi zostać dostarczona do pompy ciepła w kolejnych dniach roku, aby utrzymać temperaturę wewnętrzną na stałym wymaganym poziomie. Uwzględniając moc pompy ciepła obliczono czas jej działania w kolejnych dniach roku. Porównując zyski energetyczne z instalacji fotowoltaicznej i zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wyznaczono jaka część energii zasilającej pompę ciepła pochodzić będzie z systemu fotowoltaicznego, a jaka będzie pobrana z sieci elektroenergetycznej. Wyróżniono dwa przypadki. W pierwszym założono, że cała wyprodukowana przez system fotowoltaiczny energia może zostać wykorzystana do zasilania pompy ciepła. Jest to możliwe gdy w skład instalacji fotowoltaicznej wchodzą akumulatory. W drugim przypadku energia elektryczna wyprodukowana przez generator fotowoltaiczny nie jest magazynowana, a pompa ciepła działa w godzinach pracy systemu fotowoltaicznego. Posiadając wyniki tych obliczeń określono jaki wpływ na wskaźniki EK i EP obliczane w świadectwach charakterystyki energetycznej budynku ma wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej.

 12. Flexure of Thick Plates Resting on Elastic Foundation Using Two-Variable Refined Plate Theory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rouzegar Jafar

  2015-06-01

  Full Text Available Wpublikacji wykorzystano udoskonalona teorie płyty z dwiema zmiennymi do analizy grubych płyt spoczywajacych na sprezystym podłozu. Teoria ta, która zawiera tylko dwa nieznane parametry, pozwala przewidziec paraboliczna zmiennosc naprezen scinajacych. W teorii jest spełniony warunek zerowej trakcji na powierzchni płyty bez uzycia współczynnika korekcyjnego dla scinania. Stosujac zasade minimum energii potencjalnej wyprowadzono równania rzadzace dla płyt prostokatnych o prostym podparciu spoczywajacych na sprezystym podłozu Winklera. Do rozwiazania otrzymanego układu równan sprzezonych zaadoptowano metode Naviera. Obecna teoria pozwoliła rozwiazac szereg przykładowych problemów płyt przy róznych warunkach obciazenia. Porównanie otrzymanych rezultatów z uzyskanymi w innych znanych teoriach wykazuje doskonala efektywnosc stosowanej teorii w modelowaniu grubych płyt spoczywajacych na podłozu sprezystym. Przestudiowano takze wpływ modułu sprezystosci podłoza, grubosci płyty i typu obciazenia. Wyniki pokazuja, ze ugiecia płyty maleja przy wzroscie modułu sprezystosci podłoza i grubosci płyty

 13. A Discontinuous Galerkin Finite Element Method for Dynamic of Fully Saturated Soil / Rzwiazanie Zadania Dynamiki Całkowicie Nawodnionego Gruntu Przy Zastosowaniu Mes Z Nieciagłym Sformułowaniem Galerkina W Czasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wrana B.

  2011-03-01

  Full Text Available Artykuł podejmuje zagadnienie analizy rozchodzenia sie fal naprezeniowych w gruncie w ujeciu metody elementów skonczonych bazujac na sformułowaniu rozwiazania ciagłego w przestrzeni i nieciagłego w dziedzinie czasu Galerkina (space and time-discontinous Galerkin TDG finite element method. W tym sformułowaniu zarówno przemieszczenia jak i predkosci sa wielkosciami nieznanymi wzajemnie niezaleznymi aproksymowanymi ciagłymi funkcjami kształtu w przestrzeni i nieciagłymi funkcjami kształtu w czasie. Do opisu zachowania sie gruntu w pełni nasyconego woda zastosowano sformułowanie u-p w ujeciu metody elementów skonczonych. Grunt traktowany jest, jako osrodek dwufazowy składajacy sie ze szkieletu i wody w porach. Zastosowane sformułowanie uwzglednia tłumienie osrodka przez uwzglednienie dyssypacji energii proporcjonalnej do predkosci wody wzgledem szkieletu. W artykule przedstawiono porównanie proponowanej metody rozwiazania numerycznego w dziedzinie czasu do metod obecnie stosowanych, takich jak: metoda róznicy centralnej, metoda Houbolta, Wilsona θ, HHT-α oraz najczesciej stosowanej metody Newmarka. Z porównania wynika, ze proponowana metoda jest metoda stabilna o małym błedzie numerycznego rozwiazania.

 14. Stabilizacja pokrywy lodowej poprzez redukcję odpływu ze Zbiornika Włocławek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Kolerski

  2015-03-01

  Full Text Available Elektrownie i zbiorniki wodne położone w rejonach, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskami lodowymi, wymagają specyficznego działania w celu efektywnego zarządzania nimi w sezonie zimowym. Pokrywa lodowa prowadzi do nieuniknionych strat w produkcji energii elektrycznej, jednak strata ta może być zminimalizowana poprzez utworzenie stosunkowo gładkiej pokrywy. Można to uzyskać poprzez odpowiednią eksploatację budowli piętrzącej. Aby uniknąć problemów związanych z blokowaniem ujęć wody poprzez ich obmarzanie, należy prowadzić działania w celu ograniczenia produkcji śryżu w zbiorniku wodnym. Na skutek istnienia ciągłej pokrywy lodowej woda będzie izolowana od czynników atmosferycznych, co przełoży się na brak śryżu w zbiorniku. Na przykładzie zbiornika wodnego Włocławek wykazano skuteczność czasowego zmniejszenia natężenia przepływu przez stopień wodny w celu stabilizacji gładkiej pokrywy lodowej. Symulacje przeprowadzono przy wykorzystaniu modelu matematycznego DynaRICE, wykalibrowanego dla rozpatrywanego obszaru.

 15. Zasady żywienia dzieci w drugim i trzecim roku życia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam J. Sybilski

  2010-11-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat zasad żywienia dzieci w 2. i 3. roku życia. W okresie poniemowlęcym zapotrzebowanie energetyczne dziecka zmniejsza się do ok. 90 kcal/kg mc./dobę. Zmianie ulega również tempo jego wzrostu. Połowa energii wydatkowana jest na potrzeby aktywności fizycznej, więc potrzeby żywieniowe dziecka są od nich uzależnione. Rozkład podaży energii pozabiałkowej powinien wynosić 60-65% z węglowodanów i 35-40% z tłuszczu. Należy zadbać o stopniowe wzbogacanie diety o kwasy tłuszczowe (NNKT, zawarte w olejach roślinnych, tłustych rybach morskich, orzechach oraz zielonych warzywach. Do 2. roku życia zalecana jest dieta bogata w tłuszcze, głównie pochodzące z masła, następnie należy stopniowo ograniczać tłuszcze zwierzęce, aby uniknąć otyłości. Dziecku nie należy podawać tłustych mięs oraz surowych jaj, gdyż zawierają one awidynę. Do 3. roku życia korzystniejsze jest podawanie mieszanek mlecznych typu „junior” niż pełnego mleka krowiego. Rekomendowane produkty zbożowe zawierające węglowodany to przede wszystkim pieczywo razowe oraz grube kasze. Zapotrzebowanie na płyny u małego dziecka wynosi ok. 950 ml/dobę. Najlepsze do picia są woda, niesłodzone herbatki ziołowe i naturalne soki owocowe. Ważna jest też forma, czyli w jaki sposób przyjmowane są pokarmy. Należy kształtować w dziecku dobre nawyki i przyzwyczajenia związane z jedzeniem, kierując się zasadą 4U: urozmaicenie, umiar, unikanie i uregulowanie. Obecnie można zauważyć poprawę w stanie odżywienia polskich dzieci, choć nadal sposób ich żywienia bywa niezadowalający. Do najczęstszych błędów zalicza się nadmierne używanie soli, mało urozmaiconą dietę, brak czasu i zniecierpliwienie w czasie posiłków, nerwową atmosferę w czasie posiłków oraz nadmierne rozdrabnianie produktów.

 16. PARAMETRY OSZKLENIA A KOMFORT CIEPLNY W STREFIE O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata WILK-SŁOMKA

  na kotle gazowym zasilającym grzejniki płytowe, konwekcyjne. Ocenę komfortu cieplnego przeprowadzono posługując się wskaźnikiem PMV. W rozważaniach uwzględniono podział na pory roku (lato, zima oraz porę dnia (dzień, noc poprzez przyjęcie odpowiednich wartości opisujących aktywność fizyczną człowieka (met oraz oporność cieplną odzieży (clo. Do analiz przyjęto 4 warianty oszklenia. Punkt odniesienia stanowi przeszklona fasada złożona z zestawu szybowego jednokomorowego wypełnionego powietrzem. Pozostałe warianty dobrano tak, aby odpowiadały współczesnym rozwiązaniom zestawów szybowych dla budownictwa niskoenergetycznego. Spełniają one aktualne wymagania izolacyjności termicznej, przy czym różnią się wartościami współczynników: przenikania ciepła U, całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g oraz przepuszczalności światła τvis. Są to zestawy trójszybowe, w których komory wypełniono argonem, szyby pokryto powłokami selektywnymi. Najbardziej korzystnymi z punktu widzenia uzyskania warunków odczuwania komfortu cieplnego dla opisanych powyżej założeń wydaje się być rozwiązanie W3.

 17. Działania w zakresie kontroli zanieczyszczenia powietrza w odlewniach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Margraf

  2012-12-01

  Full Text Available Rozwiązania dotyczące kontroli zanieczyszczenia powietrza mogą być rozumiane nie tylko jako przestrzeganie wymaganych wartościpoziomów emisji na wylocie z emitora. Efektywna ochrona środowiska zaczyna się obecnie już od zminimalizowania emisjizanieczyszczeń bezpośrednio u ich źródła, prowadząc w ten sposób do zminimalizowania objętości przepływu gazów dla konkretnychaplikacji. Ponadto system filtracyjny musi być skuteczny na poziomie wyższym niż 99%.Podczas wyboru konstrukcji filtra, należy przede wszystkich wziąć pod uwagę dużą jego niezawodność, przy zapewnieniu zachowaniaodpowiednich wartości poziomów emisji. Nawet tymczasowa produkcja wymaga sprawnie działającego filtra.Dodatkowe systemy odzysku ciepła, podczas projektowania instalacji odpylających, pomagają ograniczyć zużycie energii orazprzyczyniają się do bardziej skutecznej ochrony środowiska.Konsekwentne przestrzeganie wyżej wymienionych założeń stanowi również warunek, którego osiągnięcie umożliwia skutecznąochronę środowiska w odlewniach. W artykule powyższe kwestie omawiane będą z punktu widzenia konstruktora instalacji.

 18. Comparative Performance with Different Versions of Low Heat Rejection Combustion Chambers with Crude Rice Bran Oil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krishna M.V.S. Murali

  2014-12-01

  Full Text Available Jak wiadomo, oleje roslinne sa obiecujacym substytutem paliw ropopochodnych, poniewaz ich własciwosci sa podobne do oleju dieslowskiego, sa odnawialne i łatwe do wyprodukowania. Niemniej, surowe oleje roslinne wykazuja wady, takie jak wysoka lepkosc i mała lotnosc, co wymaga komory spalania o małych stratach ciepła, której istotnymi cechami sa m.in. wyzsza temperatura robocza, maksymalne wydzielanie ciepła i zdolnosc do wykorzystania paliwa o mniejszej wartosci kalorycznej (CV. Przeprowadzono eksperymenty majace na celu ocene osiagów silnika z róznymi komorami spalania o małych stratach ciepła (LHR, takich jak głowica cylindra o pokryciu ceramicznym (LHR-1, tłok izolowany szczelina powietrzna z denkiem ze stopu Superni (superstop niklu i tuleja cylindra z wkładka z Superni izolowana szczelina powietrzna (LHR-2 oraz głowica cylindra z pokryciem ceramicznym, tłok i tuleja cylindra izolowane szczelinami powietrznymi (LHR-3. Badania prowadzono przy normalnej temperaturze oleju roslinnego (surowy olej z otrab ryzowych, CRBO i zmiennym cisnieniu w otworze wtryskiwacza. Parametry osiagów silnika (uzyteczna sprawnosc termiczna, uzyteczny współczynnik zuzycia energii, temperatura gazu wydychanego, obciazenie obiegiem chłodziwa i współczynnik napełnienia oraz emisje wydechowe [poziomy dymu i tlenków azotu, NOx] zostały wyznaczone przy róznych wartosciach sredniego uzytecznego cisnienia w silniku. Charakterystyki spalania [cisnienie szczytowe, czas wystepowania cisnienia szczytowego, maksymalna szybkosc wzrostu cisnienia] zostały wyznaczone w warunkach pracy silnika z pełnym obciazeniem.

 19. Doświadczalna analiza współczynników oporów lokalnych na kolankach w systemach przewodów wielowarstwowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Krystyna Gietka

  2015-03-01

  Full Text Available Zastosowanie tworzyw sztucznych jako materiału do budowy instalacji wymusiło konieczność weryfikacji dostępnych obecnie informacji dotyczących wartości współczynników oporów lokalnych, które stanowią niezbędną wiedzę potrzebną do obliczania wartości strat energii mechanicznej, jakie powstają w trakcie przepływu. Współczynniki te mają duże znaczenie w obliczeniach hydraulicznych wymiarowanej instalacji. Wpływają one na końcowy wynik w istotny sposób, dlatego nieprawidłowe ich przyjęcie może prowadzić do poważnych w skutkach błędów. Niestety wartości podawane przez producentów, normy czy też literaturę są inne w porównaniu z wartościami uzyskiwanymi metodą doświadczalnych badań. W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań doświadczalnych, mających na celu wyznaczenie wartości współczynników oporów lokalnych na kolankach 90° trzech określonych średnic, pochodzących od czterech wybranych producentów systemów instalacyjnych. Otrzymane wartości współczynników oporów lokalnych porównano z wartościami, jakie podawane są przez producenta złączek, wyznaczonymi według normy PN-76/M-34034: 1976 oraz dostępnymi w literaturze przedmiotu.

 20. Mało energochłonna utylizacja zasolonych wód kopalnianych w zintegrowanym systemie membranowo – wyparnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marian Turek

  2018-03-01

  Full Text Available Przedstawiono rozwiązanie, w którym woda zasolona poddawana jest wstępnemu uzdatnianiu metodą nanofiltracji (NF a następnie zatężaniu metodą wyparną lub w zintegrowanym układzie elektrodializa – odwrócona osmoza i dalszemu odparowaniu z krystalizacją chlorku sodu. Na przykładzie solanki z KWK Budryk wykazano, że uzysk soli, dzięki samemu zastosowaniu nanofiltracji, można zwiększyć z obecnej wartości 72,01% do 87,35%, a po dalszym usprawnieniu, polegającym na oczyszczaniu chemicznym, do 91,11% a nawet 99,1%. Wstępne uzdatnianie solanki metodą nanofiltracji, prowadzone w sposób opracowany przez Autorów w warunkach dużego przesycenia siarczanem wapnia z częściową recyrkulacją retentatu i kontrolowaną krystalizacją gipsu, daje możliwość zastosowania mało energochłonnych rozwiązań zatężania solanki. Na przykładzie solanki Budryk wykazano, że zużycie energii w procesie jej utylizacji można zmniejszyć z obecnych 888,7 kWh/t soli do 433,7-451,2 kWh/t soli, w przypadku zatężania solanki mało energochłonną metodą wyparną lub do 396,8 kWh/t soli w przypadku zatężania solanki w zintegrowanym układzie: elektrodializa – odwrócona osmoza. Proponowane rozwiązanie ma zostać przebadane w instalacji pilotowej w ramach projektu NANOS, finansowanego w programie TANGO2.

 1. Wpływ zlodzenia na rzece Wkrze na jej zasoby energetyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Bajkowski

  2014-12-01

  Full Text Available Zasoby energii wodnej są zróżnicowane obszarowo oraz ulegają zmianom okresowym. Zależą one od naturalnych lub regulowanych przepływów i stanów oraz czynników powodujących ich okresowe zmiany, zarastania i zlodzenia koryta. Podstawowym problemem związanym z pracą elektrowni wodnych w okresie zimowym jest tworzenie się form lodowych ograniczających dopływ wody do wlotów ujęć. Początek okresu zlodzenia zależy od czynników meteorologicznych, temperatur powietrza, opadów śniegu, związanych z eksploatacją obiektów wodnych, temperatury zrzutów wody i stosowania pływających przegród w miejscach, gdzie woda ma najmniejszą prędkość. W artykule przedstawiono analizę podstawowych parametrów wykorzystywanych w ocenie zasobów energetycznych rzek. Do określania form i okresów występowania zjawisk lodowych wykorzystano historyczne dane hydrologiczne, a współczynniki redukcji zimowej ustalono, analizując stany i przepływy. Współczynnik redukcji zimowej obliczono na podstawie krzywych przepustowości koryta rzeki odnosząc przepływy dla okresu zimowego do uzyskanych z krzywej podstawowej. Analizy obejmują przekrój Cieksyn na rzece Wkrze, w którym wystąpiło zlodzenie powodujące zmiany głównych krzywych hydroenergetycznych.

 2. Analiza wpływu wybranej metodologii oceny mostków cieplnych na bilans energetyczny budynku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdrahman Alsabry

  2018-04-01

  Obliczenia analityczne jednoznacznie pokazują, że przyjęta metodyka wyznaczenia wartości współczynnika liniowego przenikania ciepła mostka cieplnego, znacząco wpływa na charakterystykę energetyczną budynku. Przedstawione w katalogach mostków cieplnych wartości liniowego współczynnika przenikana ciepła dla konkretnych przegród, najczęściej rozwiązań systemowych różnych firm, dają bardziej precyzyjne wartości aniżeli przyjęte na podstawie uproszczonej metodyki zgodnie z normą PN-EN ISO 14683:2008. Przy użyciu obliczeń komputerowych zgodnie z normą PN-EN ISO 10211:2008 wartości współczynnika liniowego przenikania ciepła są odzwierciedleniem rzeczywistych detali konstrukcyjnych. Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że obliczenia te są najdokładniejsze. Jednak w porównaniu do katalogów metoda ta wymaga dużo większych nakładów pracy. Zmiana sposobu uwzględnienia wartości mostka termicznego może zmienić wartość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej nawet o 20 [kWh/m2rok]. Szczególną uwagę do precyzyjnych analiz strat ciepła przez mostki cieplne powinno się uwzględniać przy projektowaniu budynków pasywnych oraz zero-energetycznych, w których wpływ mostków termicznych stanowić może ponad 20% łącznego zapotrzebowania na ciepło.

 3. Autonomiczny system monitorowania parametrów pracy baterii ogniw ołowiowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Polnik

  2017-09-01

  Full Text Available Górnicze maszyny zasilane są często z akumulatorów składających się z ogniw kwasowo-ołowiowych. Ogniwa te w czasie ładowania bądź doładowywania wydzielają wodór, który po przekroczeniu określonych stężeń staje się gazem wybuchowym. Zagrożenie to jest znane większości użytkownikom maszyn z zasilaniem akumulatorowym, stąd ich zainteresowanie jego wyeliminowania bądź możliwie największego zminimalizowania. W artykule przedstawiono wyniki badań stężenia gazu elektrolitycznego - wodoru wewnątrz skrzyni akumulatorowej, w trakcie pracy górniczej lokomotywy akumulatorowej z rekuperacją energii w czasie hamowania elektrycznego, jak również podczas ładowania baterii ogniw w komorze ładowania w kopalni. Zaproponowano rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji maszyn zasilanych z baterii ogniw ołowiowych w postaci autonomicznego systemu monitorowania parametrów baterii ogniw ołowiowych. Omówiono jego budowę oraz zasadę działania. Wskazano zalety jakie będzie mógł uzyskać użytkownik poprzez zastosowanie opracowanego systemu.

 4. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE BIOMASY OTRZYMANEJ W NOWEJ TECHNOLOGII PRZETWARZANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH „BIONOR SLUDGE”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  January BIEŃ

  2016-06-01

  Full Text Available Obecny stan prawny w pewien sposób generuje poszukiwania i rozwój nowoczesnych technologii pozwalających na rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce nie tylko dla dużych obiektów, ale przede wszystkim dla instalacji małych i średnich, ponieważ to z nich głównie osady ściekowe obecnie trafiają na składowiska odpadów. Celem pracy jest ocena funkcjonowania prototypowej linii technologicznej do przetwarzania osadów ściekowych i ocena uzyskanej z tej technologii biomasy. Technologia Bionor Sludge stanowi rozwiązanie przeznaczone dla gminnych oczyszczalni o przepustowości do 1000 m3*d-1. Powstające osady ściekowe odpowiednio przetworzone w instalacji mogą zostać zagospodarowane dwojako: jako kompost lub jako wsad do instalacji termicznej, gdzie mogą stanowić biomasę zgodnie z ustawą o OZE. W pracy przedstawiono materiały pozwalające na wstępną ocenę jakości uzyskiwanego produktu pod kątem potencjału nawozowego i energetycznego. Bionor Sludge to technologia, która polega na przekierowaniu, w możliwie największym stopniu, energii chemicznej zgromadzonej w ściekach komunalnych do osadów stanowiących rezerwuar substancji organicznej. Cały układ technologiczny oczyszczania ścieków i przeróbki osadów charakteryzuje się również wysoką efektywnością i elastycznością pracy przy modułowej zabudowie. Możliwe i w pełni zasadne jest zastosowanie wybranych elementów omawianej instalacji w ramach modernizacji istniejących obiektów. Technologia Bionor Sludge dzięki swej innowacyjności i założeniom o możliwie najlepszym wykorzystaniu zasobów nawozowych i energetycznych, umożliwia racjonalne funkcjonowanie oczyszczalni i tym samym znaczące odciążenie budżetu gmin i ostatecznie ich mieszkańców.

 5. Geopolymers in Construction / Zastosowanie Geopolimerów W Budownictwie

  Science.gov (United States)

  Błaszczyński, Tomasz Z.; Król, Maciej R.

  2015-03-01

  Within the framework of quests of supplementary and "healthier" binders to the production of concrete followed the development of geopolymers in construction. However the practical application of these materials is still very limited. The production of each ton of cement introduces one ton of CO2 into the atmosphere. According to various estimations, the synthesis of geopolymers absorbs 2-3 times less energy than the Portland cement and causes a generation of 4-8 times less of CO2. Geopolymeric concretes possess a high compressive strength, very small shrinkage and small creep, and they possess a high resistance to acid and sulphate corrosion. These concretes are also resistant to carbonate corrosion and possess a very high fire resistance and also a high resistance to UV radiation. W ramach poszukiwania zastępczych i "zdrowszych" spoiw do produkcji betonu nastąpił rozwój geopolimerów w budownictwie. Jednakże praktyczne zastosowanie tych materiałów jest jeszcze nadal bardzo ograniczone. Produkcja każdej tony cementu wprowadza do atmosfery tonę CO2. Według różnych szacunków, synteza geopolimerów pochłania 2-3 razy mniej energii, niż cementu portlandzkiego oraz powoduje wydzielenie 4-8 razy mniejszej ilości CO2. Do tego betony geopolimerowe posiadają wysoką wytrzymałość na ściskanie, bardzo mały skurcz i małe pełzanie oraz dają wysoką odporność na korozję kwasową i siarczanową. Betony te są także odporne na korozję węglanową i posiadają bardzo wysoką odporność ogniową, a także wysoką odporność na promieniowanie UV.

 6. Współczesna architektura drewniana w poszukiwaniu formy swobodnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Golański

  2017-12-01

  Full Text Available Kształtowanie nowoczesnej architektury zgodnej z założeniami zrównoważonego rozwoju wymaga zintegrowanego i synergicznego projektowania zarówno w przypadku noworealizowanych budynków jak i w modernizacji istniejących. Obiekty budowlane powinny wykazywać się nie tylko estetyką, funkcjonalnością i trwałością, lecz również w sposób nieszkodliwy oddziaływać na środowisko, być ekonomicznymi w zużyciu materiałów i energii oraz uwzględniać wszelkie ryzyka z punktu widzenia życia i zdrowia ludzkiego. Drewno, które należy do najstarszych materiałów budowlanych używanych przez człowieka obecne jest w środowisku zabudowanym od początku historii architektury. Modernizm charakteryzował się stopniowym wypieraniem drewna przez inne materiały budowlane: ceramikę, beton i stal. Fizyczne właściwości, łatwość kształtowania i nieskomplikowany proces produkcji w połączeniu z wyjątkowym potencjałem ekologicznym drewna sprawiają, że po okresie względnego regresu konstrukcje drewniane znów stosowane są na dużą skalę. Kreowanie form złożonych w architekturze współczesnej oraz rozwój cyfrowych narzędzi projektowania sprzęgniętych z komputerową technologią obróbki drewna sprawiają, że projektanci uzyskali nowe możliwości kształtowania obiektów architektonicznych. Architektura krzywoliniowa o swobodnej geometrii (free form design odrzuca kartezjańską geometrię i konwencjonalny język brył euklidesowych. Niniejszy artykuł analizuje obiekty architektoniczne charakteryzujące się formami krzywoliniowymi oraz zastosowaniem drewna jako budowlanego materiału konstrukcyjnego.

 7. Hiperleptynemia u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Pyzik-Janiak

  2011-07-01

  Full Text Available Wstęp: Leptyna jest adipocytokiną o potencjalnie proaterogennych i prozapalnych właściwościach. Jej odkrycie potwierdziło pogląd, że tkanka tłuszczowa nie jest tylko biernym magazynem energii, ale również rezerwuarem hormonów odgrywających ważną rolę w funkcjonowaniu organizmu. Cel pracy: Celem pracy była ocena stężenia leptyny u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu oraz analiza korelacji badanego hormonu z uznanymi czynnikami ryzyka chorób naczyniowych. Materiał i metoda: Do badania zakwalifikowano 72 chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Grupę porównawczą stanowiło 29 pacjentów bez chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN, dobranych do grupy badanej pod względem płci i wieku. U badanych osób oznaczono lipidogram, poziom glukozy, ciśnienie krwi oraz markery otyłości brzusznej: WC (obwód talii, WHR (wskaźnik talia/biodra. U pacjentów oceniono obecność zespo- łu metabolicznego według kryteriów NCEP oraz IDF. Poziom leptyny oznaczono metodą immunoabsorpcji enzymatycznej. U wszystkich pacjentów oceniono CIMT (kompleks intima-media tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz obecność blaszek miażdżycowych. Osoby z udarem mózgu zostały poddane ocenie deficytu neurologicznego według skali NIHSS w 1. i 7. dobie hospitalizacji. Wyniki: Istotnie wyższe stężenia leptyny stwierdzono w grupie badanej. Hiperleptynemia występowała istotnie częściej u pacjentów z otyłością brzuszną (p<0,001, pogrubieniem CIMT (p<0,01, obecnością blaszek miażdżycowych (p<0,05 oraz u osób, u których odnotowano zespół metaboliczny (p<0,001. Stwierdzono brak istotnej statystycznie korelacji między wzrostem stężeń leptyny a poziomami glikemii oraz obecnością nadciśnienia tętniczego, nie zaobserwowano również związku stężeń leptyny z poziomami TG oraz HDL-cholesterolu. U pacjentów z wyższą punktacją w skali NIHSS stwierdzono wyższe wartości stężeń leptyny. Wnioski: Podwyższony poziom

 8. Jakość życia chorych z niewydolnością serca = Quality of life in patients with heart failure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Kowalczyk

  2016-10-01

    Streszczenie: Wprowadzenie Przewlekła niewydolność serca jest poważnym problemem klinicznym, społecznym i ekonomicznym. W ostatnich latach częstość występowania tej choroby stale rośnie i znacząco ogranicza funkcjonowanie pacjentów w aspekcie bio-psycho-społecznym, obniżając poziom jego jakości życia. Cel pracy Ocena jakości życia pacjentów z niewydolnością serca. Materiał i metody Badaniem objęto 105 pacjentów z niewydolnością serca. Do jego przeprowadzenia wykorzystano anonimową ankietę własnego autorstwa, kwestionariusza AIS oraz kwestionariusza NHP. Przeprowadzono analizę statystyczną. Wyniki Najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze średnim poziomem akceptacji choroby (56,2%. Najwięcej ankietowanych znajdowało się w II klasie w skali NYHA (56,2% i wykazywało średni i dobry (33 vs. 20 stopień akceptacji choroby. Analiza kwestionariusza NHP wykazała, iż w grupie pacjentów z dobrym poziomem akceptacji choroby poziom zaburzeń funkcji jest znacznie niższy niż w grupie pacjentów nie akceptujących chorobę (p<0,001. W grupie ankietowanych osób najbardziej zaburzona była energia życiowa (63,0 ± 42,2, a najmniej izolacja społeczna (20,0 ± 27,8. Wnioski Wyższy poziom jakości życia warunkuje lepszą akceptację choroby. Na stopień akceptacji choroby pacjentów wpływa: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny, frakcja wyrzutowa lewej komory, klasa czynnościowa wg NYHA, konieczność wezwania pogotowia lub udania się na SOR, niektóre choroby współistniejące i wszystkie domeny jakości życia. Na akceptację choroby wpływają ujemnie ograniczenia ruchowe, wyobcowanie społeczne, reakcje emocjonalne i poziom energii.  Im niższa jakość życia tym niższy poziom akceptacji choroby. Słowa kluczowe: niewydolność serca, jakość życia, akceptacja choroby.           Abstract: Background Chronic heart failure is a serious clinical, social and economic problem.  In recent years, the

 9. Jump ergometer in sport performance testing Výskokový ergometr v diagnostice sportovní výkonnosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušan Hamar

  2005-02-01

  řednictvím interfejsu na počítač. Výsledky ukázaly, že toto zařízení je možné využívat při výběru talentů, posuzovaní aktuálního stavu výbušné síly dolních končetin, odrazové vytrvalosti dolních končetin, určení individuální optimální výšky seskoku pro plyometrický trénink, zvláštnosti odrazových schopností v jednotlivých sportech, schopnosti využívat elastickou energii, diferenciaci odrazových schopností pomocí dodatečné váhy a změny těchto schopností v průběhu sportovní přípravy, čímž pomáhá objektivizovat efekt tréninku speciálně zaměřeného na jejich rozvoj.

 10. Programowanie żywieniowe - wpływ odżywiania kobiet w ciąży na zdrowie dziecka = Nutritional programming - the impact of nutrition of pregnant women on the health of their children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Pudło

  2016-08-01

  1 Department of Dietetics, School of Public Health, Medical University of Silesia in Katowice   Słowa kluczowe: ciąża, dieta, programowanie żywieniowe, hipoteza Barkera, przewlekłe choroby niezakaźne.   Programowanie żywieniowe to istotna zależność między odżywianiem się kobiet w ciąży, a jakością życia dziecka w przyszłości. Nieprawidłowy bilans energetyczny oraz ilość składników odżywczych w całodziennej racji pokarmowej mogą znacząco wpłynąć na rozwój płodu. Długofalowe badania epidemiologiczne potwierdzają występowanie tzw. “krytycznych okresów” w trakcie rozwoju wewnątrzmacicznego, w których żywienie odgrywa znaczącą rolę. David Barker jako pierwszy opisał zjawisko programowania metabolizmu płodu analizując związek między niską masą urodzeniową a występowaniem chorób sercowo-naczyniowych, insulinooporności, otyłości i cukrzycy typu 2 w wieku dorosłym. Aby wytłumaczyć tą zależność powstało kilka hipotez m.in. “oszczędnego fenotypu” (z ang. thrifty phenotype, która tłumaczy wpływ niedożywienia w okresie ciąży na występowanie zaburzeń funkcjonalnych i strukturalnych komórek beta wysp trzustkowych, nefronów oraz kardiomiocytów. Oporność na insulinę i zaburzenia tolerancji glukozy mogą być programowane podczas tzw.  “ratowania płodu” (z ang. fetal salvage. Długotrwały niedobór energii i składników odżywczych prowadzi do zmian adaptacyjnych, które mają na celu dostarczenie glukozy do mózgu kosztem innych organów. Niska masa urodzeniowa postnatalnie doprowadza  do wzrastania kompensacyjnego w pierwszych dwóch latach życia, co tłumaczy hipoteza „dogonić wzrost” (z ang. catch-up growth. Natomiast niedobór kwasu foliowego zwiększa ryzyko występowania wad cewy nerwowej u dziecka. Dobrze zbilansowana dieta kobiety ciężarnej może zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób i poprawić jakość życia dziecka. Wskazane jest opracowanie programów edukacyjnych

 11. In-Situ Treatment of Groundwater Contaminated with Underground Coal Gasification Products / Oczyszczanie In-Situ WÓD Podziemnych Zanieczyszczonych Przez Produkty Podziemnego Zgazowania WĘGLA

  Science.gov (United States)

  Suponik, Tomasz; Lutyński, Marcin

  2013-12-01

  In the paper the contaminants that may be generated in Underground Coal Gasification (UCG) process were listed and include mainly mono- and polycyclic aromatic hydrocarbons, phenols, heavy metals, cyanides, ammonium, chloride and sulphate. As a method of UCG contaminated groundwater treatment a Permeable Reactive Barrier technology was proposed. To assess the effectiveness of this technology two tests were carried out. Granulated activated carbon (GAC) and zeolite, and granulated activated carbon and scrap iron were applied in the first and second test respectively. For these materials the hydro geological parameters called reactive material parameters were determined and discussed. The results of the experiments showed that GAC seems to be the most effective material for phenols, BTX, PAH, cyanides and slightly lowers ammonia removal, while zeolites and scrap iron removed free cyanide, ammonia and heavy metals respectively. Podziemne Zgazowanie Węgla (PZW) jest alternatywną metodą pozyskiwania energii z węgla. Jest to zespół przemian termicznych i chemicznych przebiegających bezpośrednio w złożu węgla, zachodzących pomiędzy substancją organiczną a czynnikiem zgazowującym, jakim może być powietrze, tlen, para wodna, dwutlenek węgla. Poza wieloma zaletami metoda ta niesie za sobą także wiele zagrożeń, które były rozważane w ramach projektu HUGE 2 (nr RFCR-CT-2011-00002). Jednym z nich jest zagrożenie środowiska wód podziemnych produktami PZW, do których należą wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, BTX, fenole, metale ciężkie, cyjanki, jony amonowe, chlorki i siarczany. W celu zminimalizowania tego zagrożenia w pracy rozważono zastosowanie w obszarze reaktora PZW technologii Przepuszczalnej Bariery Reaktywnej (PRB). W technologii tej zanieczyszczenia usuwane są in-situ poprzez przepływ wód przez odpowiednio dobrany materiał reaktywny. W tablicy 1 przedstawiono podstawowe parametry bariery, które należy określić, aby

 12. Anisotropic Migration in Slab Lattices; Migration Anisotrope dans les Reseaux a Plaques; Anizotropicheskaya migratsiya v reshetkakh iz plastin; Migracion Anisotropica en Reticulados de Placas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Honeck, H. C.; Quiquemelle, B. C. [Brookhaven National Laboratory, Upton, NY (United States)

  1965-08-15

  }{sub n} dara los coeficientes de difusion. En el Brookhaven National Laboratory se estan haciendo experimentos con placas alternadas de aluminio y polietileno. Los autores han seleccionado las siguientes secciones eficaces en un solo grupo: aluminio, {Sigma}a = 0, 01228 cm{sup -1}, {Sigma}s = 0, 08428 cm{sup -1}, {mu} = 0; polietileno, {Sigma}a - 0, 01947 cm-1, {Sigma}s = 2,593 cm{sup -1}, {mu} = 0,25. (author) [Russian] Odnoj iz samyh novyh oblastej primenenija jeksperimentov s impul'snymi nejtronami javljaetsja izmerenie kojefficienta diffuzii teplovyh nejtronov v razlichnyh napravlenijah v geterogennoj srede. Opisyvaetsja teoreticheskij metod, razrabotannyj s celyo predskazanija takih kojefficientov diffuzii, i predstavljajutsja nekotorye rezul'taty jeksperimentov, provodimyh v nastojashhee vremja v Brukhejvene. Interpretacija jetih jeksperimentov v znachitel'noj stepeni uproshhaetsja, esli jeksperimental'naja sborka javljaetsja bol'shoj. V jetom sluchae mozhno prenebregat' diffuzionnym ohlazhdeniem, spektry schitat' maksvellovskimi i rassmatrivat' edinstvennuju gruppu energii. Pri takom uproshhenii mozhno chislenno reshit' uravnenie perekosa dlja sluchaja plastinchatoj geometrii. My podstavljaem reshenie modeli Empty-Set (x, y, z, {Omega}, t) = exp (iB{sub 1}X + iB{sub 2}y - {lambda}t) Empty-Set (x, {Omega}) v uravnenie perenosa i reshaem Empty-Set (x, {Omega}) putem sochetanija metodov fil'trov dlja vyravnivanija dannyh i integral'noj teorii perenosa. Osnovnye preimushhestva jetogo metoda po sravneniju s sushhestvujushhimi sostojat v tom, chto legko vkljuchajutsja pogloshhenie i anijeotropiches- koe rassejanie i jachejka mozhet sostojat' iz mnogih podoblastej. Hotja sdelana popytka najti B{sub 1} i B{sub 2} s dannym sobstvennym znacheniem {lambda}, udobnee vmesto iB{sub l} postavit' kj i vmesto i V{sub 2} - k{sub 2} i opredelit' k{sub 2} s dannym k{sub 1} i {lambda} takom sluchae {lambda} mozhno vyrazit' v vide stelennogo rjada K{sup 2}{sub 1} i K{sup 2}{sub 2

 13. Differential Neutron Scattering from Hydrogenous Moderators; Diffusion Differentielle des Neutrons par des Ralentisseurs Hydrogenes; Differentsial'noe rasseyanie nejtronov iz vodorodosoderzhashchikh zamedlitelej; Dispersion Diferencial de Neutrones en Moderadores Hidrogenados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beyster, J. R.; Young, J. C.; Neill, J. M.; Mowry, W. R. [General Atomic Division of General Dynamics Corporation, John Jay Hopkins Laboratory for Pure and Applied Science, San Diego, CA (United States)

  1965-08-15

  nejtronov po napravleniju k neskol'kim polnost'ju pogloshhajushhim nejtrony detektoram. Metod pozvoljaet izmerjat' odnovremenno uglovoe raspredelenie bolee chem dlja 50 energij bombardirujushhih nejtronov. Intensivnosti vysoki, fonovye shumy maly i horosho opredeleny, tak chto izmerenija mogut proizvodit'sja bystro pri vseh uglah rassejanija ot 10 do 155m. Soobshhajutsja rezul'taty izmerenij sechenij differencial'nogo rassejanija dlja vanadija, N{sub 2}O, D{sub 2}O i ZrH. Vanadij izuchen dlja proverki jeksperimental'nogo oborudovanija. Izmerenija s N{sub 2}O dlja obrazcov raznoj tolshhiny v razlichnyh napravlenijah provedeny dlja sopostavlenija s raschetami, osnovannymi na razlichnyh modeljah rassejanija so svjazannym vodorodom, i dlja sravnenija s rabotami Shpringera i Rejnsha. Vo vse jeksperimental'nye izmerenija byli vneseny popravki na nabljudaemoe v obrazcah sil'noe vozdejstvie mnogokratnogo rassejanija. V nastojashhee vremja predskazyvaemoe model'ju rassejanija Nelkina sil'noe izmenenie pri energii nejtronov priblizitel'no v 0,06 jev jeksperimental'no ne nabljudaetsja iz-za togo, chto predpolozhitel'nyj edinyj rotator s tormozheniem pri moshhnosti v 0,06 jev ne predstavljaetsja fizicheski real'nym. Krome togo, jeta prostaja model' ne predugadyvaet pravil'no rassejanie pri bol'shih uglah. Jeksperimental'nye dannye sluzhat dlja celogo rjada poleznyh nadobnostej. Prezhde vsego uglovoe raspredelenie chrezvychajno chuvstvitel'no po otnosheniju k fizicheskim svojstvam modeli rassejanija i pojetomu sluzhit dlja proverki udovletvoritel'nosti jetoj modeli. Vo-vtoryh, jeksperimental'nye rezul'taty chuvstvitel'ny k bolee vysokim porjadkam rassejanija P{sub n} v protivopolozhnost' mnogochislennym integral'nym jeksperimentam, kotorye chuvstvitel'ny glavnym obrazom k rassejaniju P{sub 0}. V chastnosti predstavljaetsja vozmozhnym proverjat' jadro rassejanija P{sub 1} tak, chtoby ono podhodilo dlja dannoj molekuljarnoj modeli. V- tret'ih, na osnovanii jeksperimentov predstavljaetsja

 14. Measurements and Calculations of the Slowing-Down and Migration Time; Mesures et Calcul du Temps de Ralentissement et de Migration; Izmereniya i raschety vremeni zamedleniya i migratsii; Medicion y Calculo del Tiempo de Moderacion y de Migracion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Profio, A. E.; Koppel, J. U. [General Atomic Division of General Dynamics Corporation, John Jay Hopkins Laboratory for Pure and Applied Science, San Diego, CA (United States); Adamantiades, A. [Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA (United States)

  1965-08-15

  impulsos para observar la atenuacion neutronica de caracter termico) y a las escasas probabilidades de captura. (author) [Russian] Srednee vremja i izmenenie vo vremeni zhizni nejtronov, poluchaemyh ot impul'snogo istochnika, s cel'ju ih zamedlenija i migracii do velichiny energii, ugla i polozhenija, udobnogo dlja nabljudenija, javljajutsja sushhestvennymi kolichestvennymi velichinami vo mnogih jeksperimentah. Srednee vremja javljaetsja popravkoj v izmerenijah nejtronnyh spektrov po metodu vremeni proleta v bol'shih ob{sup e}mah materialov, a izmenenie ogranichivaet maksimal'nuju razreshajushhuju spo- sobnost' takih jeksperimentov. Jeti parametry odinakovo vazhny v detektorah, zavisjashhih ot zamedlenija, v jeksperimentah po vremeni proleta, gde nejtrony s maloj energiej postu- pajut iz zamedlitelja, nahodjashhegosja vblizi pul'sirujushhego istochnika, a takzhe spektrometrii vremeni zamedlenija. Razrabotany razlichnye analiticheskie i cifrovye sposoby dlja vychislenija zavisimosti prostranstvennogo-energeticheskogo-uglovogo i vremennogo raspredelenija ili integralov po nim. Pokazano, chto momenty vremeni Empty-Set {sup (n)} (r, {Omega}, v, t) = {integral}{sub 0}{sup {infinity}}t{sup n} Empty-Set (r, {Omega}, v, t)dt, mozhno vyschitat' putem povtornogo primenenija programmy rascheta dlja stacionarnogo so- stojanija perenosa. Uslovie istochnika dlja vychislenija momenta ''p'' ravno nv{sup -1} Empty-Set {sup (n-1)}. Pri- vodjatsja rezul'taty dlja razmnozhajushhih i nerazmnozhajushih modelej reaktora {sup T}riga{sup .} Dru- gim metodom energeticheskogo rascheta javljaetsja metod vremennoj zavisimosti Monte Karlo. Dajutsja takzhe rezul'taty vychislenija potoka utechki iz tonkoj svincovoj plastiny. Izmerenija provodili na zamedlenii po vremeni po otnosheniju kadmievoj grani i re- zonansa v 1,46 jev indija v vode i toluole. Zahvatnoe gamma-izluchenie detektiruetsja s po- moshh'ju scintilljacionnogo schetchika. Jetot metod trebuet iskljuchitel'no intensivnogo is- tochnika i

 15. The Reactions of Hot Fluorine-18 with Gaseous Carbon Tetrafluoride; Reactions des Atomes {sup 18}F Chauds avec le Tetrafluorure de Carbone en Phase Gazeuse; Reaktsii goryachikh atomov ftora-18 s gazovoj fazoj tetraftormetana; Reacciones de Atomos Calientes de Fluor-18 con Tetrafluoruro de Carbono Gaseoso

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Colebourne, N.; Todd, J. F.J.; Wolfgang, R. [Yale University, New Haven, CT (United States)

  1965-04-15

  {sup 18} s tetraftorometanom. Gazoobraznye obrazcy obluchalis' tormoznym izlucheniem s jenergiej 40 - 60 Mjev (maksimum) na jelektronnom uskoritele Jel'skogo universiteta. Process F{sup 19} ({gamma}, n) F{sup 18} flaeT F{sup 18} s kineticheskoj jenergiej porjadka 10{sup 5} - 10{sup 6} jev. Jeti obrazcy terjajut jenergiju v rezul'tate stolknovenij i, kak predpolagaetsja, dostignut velichiny ''himicheskoj'' energii (<100 jev) kak osnovnogo sostojanija atomov. Bylo najdeno, chto jetilen javljaetsja horoshim akceptorom teplovyh atomov F{sup 18}. Byl sdelan analiz produktov pri ispol'zovanii standartnyh metodov radio-gazohromato- grafii. Sistema, kak bylo najdeno, javljaetsja vpolne chuvstvitel'noj k vneshnim jeffektam radiacionnogo povrezhdenija, i pojetomu bylo prinjaty sootvetstvujushhie mery predostorozhnosti . Byli najdeny sledujushhie reakcii gorjachego zameshhenija, podobnye reakcijam, nabljudaemym dlja gorjachego vodoroda, no gorazdo menee jeffektivnye: F{sup 18} + CF{sup 4} --> CF{sub 3}F{sup 18} + F, F{sup 18} +CF{sub 4} --> CF{sub 2}F{sup 18} + (F + F), kazalos' nevozmozhnym izuchit' reakciju otdelenija prjamo: F{sup 18} + CF{sub 4} --> CF{sub 3} + FF{sup 18} Odnako kosvennye dokazatel'stva govorjat o tom, chto ona takzhe imeet nizkuju jeffektivnost. Podrobno izuchalis' jeffekty zamedlitelja na sistemu F{sup 10} + CF{sub 4}. Poluchennye dannye analizirovalis' s pomoshh'ju kineticheskoj teorii gorjachih reakcij. Bylo najdeno, chto jeta sistema soglasuetsja s dannym ob{sup j}asneniem pri uslovii kolichestvennogo podtverzhdenija takogo tolkovanija rezul'tatov. Sistemy tetraftormetana i metana obespechivajut osnbvu dlja nekotoryh predvaritel'nyh vyvodov otnositel'no mehanizma reakcij gorjachih atomov ftora. V nastojashhee vremja predstavljaetsja, chto s nekotorymi vazhnymi, no estestvennymi izmenenijami, model', vpervye razrabotannaja dlja gorjachih atomov vodoroda, primenima i zdes. (author)

 16. Data Evaluation Problems in the Pulsed Neutron Source Method; Problemes d'Evaluation des Donnees dans les Applications de la Methode de la Source Pulsee; Problemy otsenki dannykh pri primenenii metoda istochnika impul'snykh nejtronov; Problemas de Evaluacion de Datos en el Metodo de la Fuente de Neutrones Pulsados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pal, L.; Bod, L.; Szatmary, Z. [Central Research Institute for Physics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest (Hungary)

  1965-08-15

  zavisjashhih ot energii global'nyh poperechnyh sechenij rassejanija. Raschety poka- zali, chto osazhdenie po metodu Radkovskogo javljaetsja poleznym jempiricheskim metodom dlja opredelenija srednego svobodnogo puti perenosa mnogih gidrogennyh materialov. (author)

 17. Influence of the Plow Filling and Thread Angle onto the Plow Head Efficiency / Wpływ Współczynnika Wypełnienia Organu Oraz Kąta Nawinięcia Płata Ślimaka Na Sprawność Ładowania Frezującymi Organami Ślimakowymi

  Science.gov (United States)

  Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  sprawność ładowania ηl. Uzyskane wyniki i ich analiza pozwoliły stwierdzić, że badane organy wykazywały bardzo zróżnicowane sprawności ładowania, w zależności od zmiennych parametrów ruchowych, czyli prędkości posuwu vp i obrotów n, a także przy różnym kącie nawinięcia płata ślimaka. Również istotnym wnioskiem z badań, który może w praktyce zostać wykorzystany, jest fakt, że dla stałych obrotów organu n i zwiększanej prędkości posuwu vp spadała sprawność ładowania ηł (dla pracy organu bez ładowarki). Fakt ten jest ważny, ponieważ w warunkach dołowych w trakcie eksploatacji kombajnu ścianowego istnieje tylko możliwość regulacji jego prędkości posuwu. Istotnym dla wykorzystania w praktyce, może być również fakt, iż przy pracy organu z ładowarką występuje wzrost poboru mocy organu przy wzroście współczynnika wypełnienia kw. Jest to istotne z punktu widzenia ekonomi eksploatacji i dążenia do minimalnego zużycia energii. Zrealizowane badania laboratoryjne sprawności procesu ładowania, pozwoliły uzyskać szeroki zakres wyników, które mogą pomóc przy doborze parametrów ruchowych kombajnu ścianowego w trakcie jego eksploatacji, a nawet wcześniej, na etapie projektowania organów ślimakowych (Wydro, 2011).