WorldWideScience

Sample records for komparativt kvalitativt perspektiv

 1. Arbeidstidsregulering i et komparativt perspektiv

  OpenAIRE

  Nicolaisen, Heidi

  2011-01-01

  Working time regulation in a comparative perspective Working time issues have been at the heart of political and social debates since the Industrial Revolution. This thesis examines the development of working time regulations in banking in Ireland, Norway and Sweden during the last 30 years. Since the early 1980s the ‘flexibility debate’ has dominated much of the activity around working time policies. The decades since 1980 is marked by increased international competition and a liberalist...

 2. Coaching i perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen er en grundbog, der sætter coaching ind i et større perspektiv og en bredere sammenhæng.......Bogen er en grundbog, der sætter coaching ind i et større perspektiv og en bredere sammenhæng....

 3. IT-baseret fagleksikografi: Nye perspektiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Anne Lise; Duvå, Grete

  2003-01-01

  IT-baseret fagleksikografi: nye perspektiver For leksikografer vil der altid være områder, der ikke kan behandles tilfredsstillende inden for den traditionelle ordbogs snævre rammer. Elektroniske versioner af forskellige håndbøger, herunder ordbøger, åbner imidlertid for helt nye muligheder, idet...

 4. Intern kontrol fra et Corporate Governance Perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2003-01-01

  En stadig voksende interesse for risiko styring (Risk Management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Dette artikel fokuserer på intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv. "Intern kontrol" kan udfra de forskellige...

 5. Enhedsskolen i et historisk analytisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund

  2010-01-01

  mange elever uden, de bliver integreret i gode skolefaglige læreprocesser. Skolen reproducerer den sociale ulighed. Der har udviklet sig en eftergivenhedskultur i uddannelsessystemet. I bind 1 bliver den historiske baggrund for enhedsskolen fremstillet. Der gøres rede for, hvordan uddannel...... lavt læringstryk med svage faglige og sociale færdigheder for mange. Reformpædagogikkens illusioner om frigørende pædagogik og udvikling af elevernes selvtillid ender op med en desillusioneret institutionel eftergivenhed. Dale rekonstruerer en ny pædagogik for enhedsskolen gennem den liberale...... perspektiv henviser til mulighederne for forandring af individet gennem dets egen læring og selvdannelse i en institutionaliseret kontekst med henblik på at udvikle handlingskompetence eller livsdygtighed. I bind 2 gøres der rede for, hvordan fælles kvalitetsansvar kan tilvejebringes i uddannelsessystemet...

 6. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  En stadig voksende interesse for risiko styring (risk management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Et af formålene med COSO rapporten var at bidrage med et fælles framework for intern kontrol på tværs af virksomhedens...... interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... Governance aktørerne undersøges og diskuteres med udgangspunkt i en sammenligning af COSO-frameworket med revisorernes standarder henholdsvis før og efter COSO-rapporten. Der foretages en indholdsanalyse af de relevante dokumenter som (1) bidrager til en mere detaljeret beskrivelse af udviklingen i begrebet...

 7. Tv-reklamens musik i et tekstanalytisk perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolai Jørgensgaard Graakjær

  2010-05-01

  Full Text Available Denne artikel omhandler musik i tv-reklamer i et tekstanalytisk perspektiv. Der tilbydes en analytisk ramme, som involverer tre sammenhængende niveauer: tekst, ko-tekst og kontekst. Niveauet for kontekst præsenteres som et spørgsmål om transtekstualitet omhandlende relationen mellem musikken i tv-reklamen og musik udenfor tv-reklamen. Niveauet for ko-tekst præsenteres som et spørgsmål om relationerne mellem tv-reklamens tekstuelle elementer, og der identificeres et primært niveau for audiovisuel betydningsdannelse. Tekst niveauet præsenteres som et spørgsmål om struktureringen af selve musikken i tv-reklamer, og der identificeres en række forskellige musikformater. Hvert af de tre niveauer er diskuteret og differentieret i forhold til yderligere en række analytiske kategorier, og gennemgående er disse analytiske kategorier eksemplificeret med reference til tv-reklamer vist på dansk tv.

 8. Livsstilsbegrebet – i miljøsociologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Kjerulf

  2011-01-01

  Denne artikel tager livsstilsbegrebet op til diskussion og gør det ud fra et miljøsociologisk perspektiv men med relevans for sociologien i almindelighed. Livsstilsbegrebet er af stor betydning i miljøsociologien - og i sociologien generelt - fordi studiet af livsstil muliggør en forståelse af sa...

 9. Performance management i et tværdisciplinært perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Ivar; Hansen, Allan

  2013-01-01

  Performance management er et begreb, der har vundet større og større indpas i både private virksomheder og offentlige organisationer. Mange bruger performance management, og mange giver det indhold og betydning. I denne artikel præsenterer vi et tværdisciplinært perspektiv på performance management...... i bestræbelserne på at komme tættere på, hvordan forskellige discipliner indenfor samfundsvidenskaben kan bruges til at forklare forskellige tilgange til performance management. Vi viser, at et økonomisk perspektiv på performance management repræsenterer en grundlæggende idé om at "bringe markedet...... ind i virksomheden" ved hjælp af konkurrence, stærke finansielle incitamenter og en udpræget grad af decentralisering med så lidt ledelsesinvolvering som muligt. Heroverfor står et psykologisk perspektiv på performance management, der bygger på en idé om at udnytte potentialerne i mennesket fuldt ud...

 10. Ph.d.-vejledning i et akademisk, markedsdrevet og samfundsforandrende perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pia Bøgelund

  2013-09-01

  Full Text Available Denne artikel identificerer og analyserer 3 idealtypiske ph.d.–vejlednings­per­spektiver, der korresponderer med forskellige forståelser af viden­skabs­syn og akademiske værdisæt. De 3 vejledningsperspektiver bygger på en inter­viewundersøgelse blandt 12 erfarne vejledere ved Det Teknisk-Na­tur­videnskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. De identificeres på baggrund af vidensskabssyn og empirisk analyse, og udgør 1 et klassisk akademisk perspektiv; 2 et nyt management perspektiv, der i højere grad vægter projektledelse og produktivitet samt 3 et samfundsforandrende perspektiv baseret på uddannelse af forandringsagenter og ’empowerment’ af den ph.d.-studerende. Artiklen konkluderer, at ph.d.-vejlederes viden­skabs­syn og akademiske værdisæt sætter rammerne for udfoldelsen af vejlederrollen og valg af værktøjer, og som sådan bør ph.d.-vejledere eksplicit stifte bekendtskab med og diskutere disse væsensforskellige perspektiver på vidensproduktion.     This article aims to identify  successful strategies used by PhD supervisors when assessing knowledge production, taking into account their perceptions of science in a contextual and historical setting. The empirical data is made up of statements from 12 supervisors from two different research programs at the Faculty of Engineering and Science at Aalborg University. Three different supervisory perspectives are identified in relation to their understanding of knowledge production: A classical professional perspective, a perspective based on productivity management and a perspective based on change agency and empowerment. In the final discussion it is argued that in light of current challenges that include pressure to increase the number of PhD students and secure an international profile for the PhD education program a balanced use of all three perspectives could prove beneficial.

 11. Norsk og matematikk i et literacy-perspektiv: metabevissthet også for de svake elevene [Visions 2011: Teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bodil Kleve

  2012-06-01

  Full Text Available Artikkelen er diskuterende med fokus på teoretiske perspektiver som i didaktisk sammenheng kan brukes til å synliggjøre likheter og ulikheter mellom skolefag. Vi fokuserer spesielt på svake elever som trenger aktive og språkbevisste lærere. Vi tar utgangspunkt i et bevisstgjørende didaktisk metaperspektiv (literacy-perspektiv og et fenomenologisk meningsperspektiv og argumenterer på tre ulike nivå som alle fremmer metaspråklig perspektiv og innsikt. Det første er diskursnivået. Det neste er sjangernivået. Diskursnivået og sjangernivået er nødvendige metaperspektiv i all skolefaglig læring. Til slutt en erkjennelse av læreprosessens grunnleggende perspektiv: De ulike tenkemåter, "modes of thought", som er nødvendig for læring i de to fagene. Bevissthet om de to tenkemåtene, "modes of thought" tydeliggjør likheter og forskjeller mellom norsk og matematikk.

 12. Metoder til den børnefaglige undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Kresta Munkholt

  Denne afhandling omhandler rammerne for sagsbehandlingen i forhold til udsatte børn, unge og deres familier. Afhandlingen er centreret omkring, hvordan socialarbejderne oplever metoderne til den børnefaglige undersøgelse, og er udarbejdet i et komparativt perspektiv med fokus på følgende tre...

 13. Production schools and enterprises

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Christian Christrup; Jensen, Hans Iskov

  2017-01-01

  Med udgangspunkt i resultaterne fra fra projektet "Lokalt partnerskab - Produktionsskoler, virksomheder og civilsamfund" præsenteres et socialpædagogisk perspektiv på bekæmpelsen fattigdom. Der er anvendt data for kohorten, så der kan dannes et komparativt indblik i stofbrug, kulturelle aktivitet...

 14. Bogens perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uggerhøj, Lars; Nissen, Maria Appel; Pringle, Keith

  2007-01-01

  en forståelse af, hvordan hjælp bliver mulig. Et vigtigt tema er forestillingen om enpowerment og magt som noget konstruktivt. Forfatterne anlægger dermed en lidt anden, og mere optimistisk, synsvinkel på det sociale arbejdes muligheder, end det ofte har været tilfældet i de senere års toneangivende...

 15. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv - Er COSO frameworket tilstrækkeligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2002-01-01

  En stadig voksende interesse for risiko styring (risk management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Et af formålene med COSO rapporten var at bidrage med et fælles framework for intern kontrol på tværs af virksomhedens...... interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... Governance aktørerne undersøges og diskuteres med udgangspunkt i en sammenligning af COSO-frameworket med revisorernes standarder henholdsvis før og efter COSO-rapporten. Der foretages en indholdsanalyse af de relevante dokumenter som (1) bidrager til en mere detaljeret beskrivelse af udviklingen i begrebet...

 16. Motivations og mestringsprojekt på en skole - set i psykologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ledertoug, Mette Marie

  2014-01-01

  Motivation og mestrings projekt på en skole – set i et psykologisk perspektiv. Overvejelser om hvordan man laver Danmarks bedste folkeskole, hvad der skal til for at skabe trivsel og læring for alle børn, hvordan vi arbejder med inklusion, hvordan vi gør undervisningen udbytterig for både drenge og...... piger og gør dem robuste og livsduelige var en del af de spørgsmål, som vi - skolens ledelse og jeg selv stillede på Gladsaxe Skole. Opstarten blev et mindre pilotprojekt omkring Motivation og Mestring , hvor resultaterne blev så positive, at man i skoleåret 2012/2013 valgte at involvere alle skolens...... 750 elever og 80 lærere og pædagoger i projektet og hvor nærværende artikel vil beskrive de teoretiske overvejelser omkring motivation og mestring samt uddybe et enkelt af fokusområderne nemlig det spændende arbejde med børns karakterstyrker....

 17. Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik:lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola

  OpenAIRE

  Jannok-Nutti, Ylva

  2010-01-01

  Syftet med föreliggande avhandling är att utifrån lärarperspektiv beskriva, analysera och försöka förstå transformering av utbildning i matematik så att ett samiskt perspektiv blir utgångspunkt för utbildningen. Avhandlingen genomfördes såsom ett aktionsforskningsprojekt med fokus på lärares perspektiv avseende transformering och genomförande av transformeringsaktiviteter i matematik. Teoretiska utgångspunkter togs utifrån Smiths teori om urfolksperspektiv, Banks teori för integrering av mult...

 18. Bare et spil? Perspektiver i at bruge serious games i arbejdsmiljøundervisningen i erhvervsskolerne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helene Meldgaard Pedersen

  2016-11-01

  Full Text Available Et godt psykisk arbejdsmiljø på erhvervsskole og læreplads kan være afgørende for, om elever færdiggør deres uddannelse. For at ruste elever til at håndtere problematikker på arbejdspladsen, er det vigtigt med en relevant og virkelighedsnær undervisning i psykisk arbejdsmiljø. I denne artikel undersøger vi perspektiverne i at bruge et bestemt 'serious game', der kombinerer pædagogiske og spilrelaterede elementer, i undervisningen i psykisk arbejdsmiljø på erhvervsskoler i Danmark. Undersøgelsen fokuserer specifikt på læring: hvordan elever og lærlinge tilegner sig viden om de udfordringer og dilemmaer, de kan møde på en arbejdsplads. Undervisningssitet www.ditarbejdslivnu.dk er et undervisningsmateriale til erhvervsskolernes undervisning i arbejdsmiljø, arbejdspladskultur og samarbejde. Sitet består af et Dilemmaspil, historier baseret på elevers og lærlinges arbejdserfaringer, en vidensbank samt didaktisk materiale. I artiklen inddrages data fra en afprøvning af undervisningssitet foretaget inden for fagene frisør, social- og sundhedshjælper, tømrer samt bygningsmaler. Resultaterne peger på, at eleverne gennem brug af spillet motiveres til at forholde sig aktivt og reflekterende til de emner og dilemmaer, der præsenteres, og at de identificerer sig med de problematikker, der beskrives af andre unge i de autentiske historier. Ud fra et socialkonstruktivistisk læringsperspektiv diskuterer artiklen, hvilke perspektiver der er i at bruge ’serious games’ i arbejdsmiljøundervisningen.

 19. Making Light Rail Mobilities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Mette

  2014-01-01

  Denne Ph.d. afhandling bidrager med et kvalitativt perspektiv på letbaner som et strategisk byudviklingsværktøj i middelstore Europæiske byer (100.000- 350.000 indbyggere). Afhandlingen skal ses som et bidrag til debatten om letbanesystemer og er tiltænkt som et supplement til de mere tekniske og...

 20. Musik – En viktig del i förskolan : Fyra förskollärares perspektiv på musikverksamheten i förskolan

  OpenAIRE

  Almgren, Josefin

  2016-01-01

  Syftet med min studie är att undersöka hur fyra förskollärare, verksamma i en musikförskola, uppfattar musikens funktion i förskolan och hur betydelsefull de anser att musikverksamheten är för barn i förskolan. Jag valde att genomföra en semistrukturerad gruppintervju där fyra förskollärare deltog. Jag har valt Vygotskijs sociokulturella perspektiv som teoretisk utgångspunkt i mitt arbete. I mitt resultat kunde jag se ett mönster av samarbete, gemenskap och barns inflytande som något som är v...

 1. Informationsarkitektur i retorisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle., Per F. V.

  2006-01-01

  Når et nyt vidensgelt etableres, foregår dette normalt med en vis teoretisk forvirring i starten. De to konferencer, som Danmarks Forskningsbiblioteksforenings forum for informationsarkitektur (IA) har afholdt i 2004 og 2005 (se http://www.dfdf.dk/arrangementer_df.php?old=ja) har da også afspejlet...

 2. Racisme - et psykologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi; Busch-Jensen, Peter

  2007-01-01

  Racisme forstås traditionelt som diskrimination og eksklusion af grupper eller individer ud fra forestillinger om, at mennesker tilhører forskellige racer, der kan rangordnes. I denne betydning indebærer racisme altså en ide om, at mennesket findes i forskellige racemæssige udgaver, karakterisere...

 3. Leksikografi i videnskabsteoretisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Carsten; Bergenholtz, Henning; Tarp, Sven

  2008-01-01

  Until now, researchers from specific disciplines too often have taken their examples from natural sciences. In humanities and social disciplines, there are several contributions trying to approach these disciplines in a similar way, quite often beginning with references to Popper. But even more o...... often, the contributions are based on Kuhn and Toulmin. As far as we know, the discussion has not yet focused on lexicography. This contribution is a first attempt to adapt the theory of science to lexicography....

 4. Hjemkundskab i internationalt teoretisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benn, Jette

  2011-01-01

  deltagelse i det internationale forum i IFHE. Derfor vil jeg heller ikke her undlade at nævne muligheden for at deltage i IFHE’s arrangementer, hvor man som nævnt har muligheder for at diskutere fag og profession med kolleger fra hele verden, se mere om disse på Hjemkundskabs hjemmeside og på www...... economics, som det benævnes. Det er det fag som beskæftiger sig med et livsområde. En indkredsning og definition af fagområdet er udarbejdet i 2008 i forbindelse med 100-året for IFHE, det kaldes et positionsdokument, se: http://www.ifhe.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file...

 5. Ebolavirus i et historisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Linda Løhde; Permin, Henrik; Fischer, Thea Kølsen

  2015-01-01

  The 2014 Ebola Fever outbreak was the first af its kind in West Africa. This epidemic. affecting multiple countries, by far exceeded any previous in case counts and geographical spread. But Ebola viruses are not new to Africa, as they have occurred in epidemic proportion in the central part...

 6. Ebolavirus i et historisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Linda Løhde; Permin, Henrik; Fischer, Thea Kølsen

  2015-01-01

  The 2014 Ebola fever outbreak was the first of its kind in West Africa. This epidemic, affecting multiple countries, by far exceeded any previous outbreak in case counts and geographical spread. But Ebola viruses are not new to Africa, as they have occurred in epidemic proportion in the central...

 7. Rumlig kultur - et humanistisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reeh, Henrik

  2012-01-01

  and modern society is, however, an intellectual practice which has a much longer history. Already in the 1980s, the debate on the modern and the postmodern cited Paris and Los Angeles as spatio-cultural illustrations of these major philosophical concepts. Earlier, in the history of critical studies, the work...

 8. Decentralisering i et flexicurity perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ilsøe, Anna

  2007-01-01

  Artiklen undersøger, hvordan decentrale forhandlinger bidrager til udviklingen af flexicurity for forskellige medarbejdergrupper på det danske arbejdsmarked. Med baggrund i casestudier af forhandling af fl eksibel arbejdstid på fem virksomheder i industrien argumenteres der for, at decentraliseri......Artiklen undersøger, hvordan decentrale forhandlinger bidrager til udviklingen af flexicurity for forskellige medarbejdergrupper på det danske arbejdsmarked. Med baggrund i casestudier af forhandling af fl eksibel arbejdstid på fem virksomheder i industrien argumenteres der for...

 9. Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bylander, Helle Iben; Krogh, Trine Kjær

  Denne bog udgør et praksisnært, forskningsbaseret og interaktivt studiemateriale til praktikere og studerende. Den giver mulighed for, at læseren kan gøre sig praktiske erfaringer med sprogarbejde i en tryg ramme. I samarbejde med pædagoger er der til bogen produceret en række film, som – sammen ...... med relevante klip fra YouTube og internetbaserede artikler – ligger på den tilhørende hjemmeside. Læseren afprøver således sin viden via bogens mange øvelser og refleksionsspørgsmål, der tager udgangspunkt i hjemmesidens materiale....

 10. Tarlabasi360 - et kritisk perspektiv

  OpenAIRE

  Maag Hansen, David; Svendsen, Louise; Bøcher Carlsen, Mia; Holm Sandholdt, Emilie

  2014-01-01

  The purpose of this study is to investigate how growth-centered urban planning in Istanbul, is affecting the people of the slum area Tarlabasi. A number of con- sequences are identified by studying the renewal project of Tarlabasi and the ur- ban planning framing the proces. The study is conducted through a case study, photo mapping and interviews in, and around Tarlabasi. Along with urban and social theory the empirical data creates the analytical foundation of the project. The analysis show...

 11. Educational expeditions - et norsk perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andre Horgen

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThe topic of this article is the Norwegian concept of “friluftsliv” (outdoor life, used as a pedagogical tool to support personal growth. While supporting personal growth appears to be a central pedagogical strategy within Anglo-American and British youth expeditions and adventure programming, this does not appear to be case in the Norwegian outdoor tradition. My research question is: Do Norwegian Outdoor Education students experience a learning outcome related to personal growth, and to their abilities as leaders/mentors, during ski expeditions? I have collected data through a three-year period, after three ski expeditions with Outdoor Education students from an outdoor bachelor-programme at Telemark University College.The students have given written answers to questions regarding personal growth in which several informants’ express thoughts about experiences related to “self” and “identity”. They reflect upon experiences related to “mastering” and “performing”, to acceptance of their own strengths and weaknesses, and about developing self-confidence. They also reflect upon learning outcomes related to interpersonal relations and abilities, self-control, communication and caregiving. The informants have experienced, as leaders/mentors, that it is important to be able to, to “read” situations, to make good assessments of the situations, and to make good decisions related to the situations. As a follow up to this, the informants highlight the importance of being aware of each individual in the group, the importance of encouragement, being positive and caregiving. This study has shown that ski expeditions in “a Norwegian tradition” may have a potential when it comes to encouraging reflections related to personal growth and leadership abilities. Hopefully this study can contribute to increased awareness of the pedagogical potential, for personal growth, within the Norwegian concept of “friluftsliv”pedagogy?    Key words: Educational expeditions, Adventure programming, Outdoor educa-tion and Personal growthSammendragArtikkelen handler om friluftsliv brukt pedagogisk med tanke på personlig utvikling. Bakgrunnen er en undring rundt hvorfor temaet personlig utvikling, som står så sentralt i britisk og angloamerikansk pedagogisk friluftslivs-tradisjon, ikke er viet større plass i norsk friluftslivspedagogisk tradisjon. Problemstillingen har vært: Opplever norske bachelorstudenter i friluftsliv at de lærer noe om seg selv og sine egenskaper som ledere under lange ferder i vinterfjellet? Datainnsamlingen har foregått over tre år, i etterkant av tre lange vinterferder med tjuefem 3. års studenter ved Høgskolen i Telemark. Studentene har svart skriftlig på spørsmål knyttet til personlig utvikling. Flere av dem gir uttrykk for en opplevelse av å ha gjort seg erfaringer knyttet til selvbilde/identitet som kan koples til personlige utvikling. Informantene reflekterer bl.a. over opplevelser knyttet til det å mestre og prestere, det å akseptere egne styrker og svakheter, samt det å utvikle troen på seg selv, også i lederrollen. I tillegg reflekteres det over opplevelser av læring knyttet til mellommenneskelig ferdigheter, selvkontroll og kommunikasjon, samt mellommenneskelig forhold knyttet til utøvelsen av lederskap og over omsorgsoppgaver lederskapet innebærer. Opplevelser av læring knyttet til det å ha overblikk, lese situasjoner, gjøre vurderinger og treffe nødvendig tiltak, er også gjenstand for refleksjon. I forlengelsen av dette reflekteres det over viktigheten av å ha fornemme den enkelte, det å oppmuntre, være positiv og gi omsorg. Studien har vist at lange vinterferder, i en norsk tradisjon, har et potensiale til å utløse refleksjoner knyttet til personlig utvikling og ledelse. Kanskje kan denne studien øke bevisstheten rundt de pedagogiske mulighetene som ligger i menneskers møter med andre mennesker i natur?Nøkkelord: Friluftsliv  

 12. Musikpedagogik i ett kulturhistoriskt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uddholm, Mats

  2004-01-01

  and psychological ideas could contribute to music pedagogical discourse in Scandinavia. The overall conclusion was that Vygotsky’s theory could be a big opportunity considering problemizing music pedagogy. In the thesis postulates that music can describes as a sort of language that characterizes by its “synthesis......This article is a follow-up of a thesis from September 2003, where the subject was how music education could be understood from a “culture historical” point of view. The purpose of the this research was to find out if, and in that case in what way, Lev Semonëvic Vygotsky’s pedagogical...... of rhythm and meaning”. To understand the cultural meaning in music, the man has to transforms “musical ability” to “higher psychological processes”, through internalization of “music” A primary bond does not connect thought and music. A connection originates, changes, and grows in the course...

 13. Ebolavirus i et historisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Linda Løhde; Permin, Henrik; Fischer, Thea Kølsen

  2015-01-01

  The 2014 Ebola fever outbreak was the first of its kind in West Africa. This epidemic, affecting multiple countries, by far exceeded any previous outbreak in case counts and geographical spread. But Ebola viruses are not new to Africa, as they have occurred in epidemic proportion in the central...... part of the continent since 1976. The objective of this article is to compare previous outbreaks with the ongoing epidemic in an effort to identify some of the factors which have con-tributed to the size and scope of the existing outbreak....

 14. Interaktion i ph.d.-vejledning – et kvalitativt studie af en vejledningssession med flere vejledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kobayashi, Sofie

  positioneringsteori ses en samtale som en tri-polar struktur af tale-handlinger, storylines, og positionering. Positionering sker når individet tilskriver andre eller selv påtager sig pligter og rettigheder, som de aktuelle diskursive praksisser muliggør. Storylines er den personlige brug af de diskursive praksisser...

 15. Betydningen af deltagelse i osteoporoseskole for den daglige livsførelse - et kvalitativt studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Dorthe; Huniche, Lotte; Brixen, Kim

  2008-01-01

  participated in semi-structured qualitative interviews, six month after participating in the course. The interviews illustrated that acquiring knowledge of osteoporosis was not the only part of what was experienced as helpful by patients in their day to day lives after having attended the course. Patient...

 16. Helbredsscreening i almen praksis. Et kvalitativt studie om menneskers tanker og erfaringer

  OpenAIRE

  Bach Nielsen, Karen-Dorthe

  2013-01-01

  Despite the lack of evidence of the actual effects of general health screenings, it is still being discussed whether the screenings should be a public offer. There is a lack of scientific investigations concerning the influence of health screening on individual level over time, especially in relation to the screened people who have been cleared and the people who have declined the screening offer. Only few researchers have conducted detailed investigations regarding the individ...

 17. Book reviews 2016

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilling Axel

  2016-11-01

  Full Text Available This section contains reviews of two Swedish books on international taxation. First, the book Skatteavtal och generalklausuler, Ett komparativt perspektiv (Tax Agreements and General Anti-Avoidance Regulations, A Comparative Perspective is recommended for those who study and work with international tax law. The book analyses how tax treaties’ function to limit contracting states’ taxing powers relates to national GAARs. A comparative analysis is made between Sweden and Canada. In the second review, the doctoral dissertation EU-domstolens restirktionsprövning i mal om de grundläggande frihterna och direkta skatter (The EU Court of Justice’s examination of the restriction requirement in its direct tax case law is reviewed. The dissertation systemizes relevant CJEU’s case law and analyzes the Courts reasoning in deciding whether or not certain tax regulation is in conflict with EU fundamental freedoms.

 18. Tillid og inddragelse af barnets perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, Hanne

  2017-01-01

  , challenge, destroy and repair trust. In this article, Warming presents a theoretical framework for analysing how trust relations are built up, challenged and affirmed in everyday interactions between children and adults. She does this based on a Bourdieu-inspired reworking of Luhmann’s concept of trust...

 19. Internationale perspektiver på seksualundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roien, Line Anne; Simovska, Venka

  2018-01-01

  I Danmark er vi i ikke så vant til at forholde os til internationale erfaringer for seksualundervisning. Men ud fra tanken om, at man kan lære meget om sit eget uddannelsessystem ved at spejle sig i andres, vil vi i dette kapitel rette blikket ud over Danmarks grænser og redegøre for nogle af de...

 20. Perspektiver på Moderne Arbejdsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  Den informationsteknologi, der understøtter sta­digt flere menneskers arbejde, tilbyder os en frihed fra det fysiske rums grænser og begrænsninger. Hvad betyder det, at kontorbygningen skifter fra at være et funktionsbestemt sted, der giver rammer for arbejdsudstyr og kontakt med kollegaer, til a...

 1. Det københavnske perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adler-Nissen, Rebecca

  2014-01-01

  loyal to the core. This loyalty wasensured not through circulation of officials across the different parts of the empire, butthrough asymmetrical contracting, various strategies of control, binding and pivotingof local elites. The professionalization of civil servants involved much continuity withthe...... old landowning and noble elite and ensured that corruption, deceit or local autonomymovements could be sanctioned quickly. There was nothing inevitable in the fallof the Danish empire and its transformation into a rump nation-state. Instead, imperialrule was a dominant imaginary within which almost...

 2. Chernobyl in perspective. Tjernobyl i perspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kullander, S; Larsson, B

  1986-01-01

  This booklet addressed to the general public gives an orientation about radiation effects, radiation measures and the radiation ambience in the modern society. Health effects in Sweden from the Chernobyl accident are discussed as well as environmental/health effects from different energy sources. (L.E.).

 3. Tillit till externa projektledare ur projektdeltagares perspektiv

  OpenAIRE

  Sundgren, Patrik; Bärneman, Sara

  2014-01-01

  The motivation to conduct the study was that external project managers have become more common the last decades. At the same time trust is considered to be a key factor for efficiency and good results for the organisation. The group members’ trust in the leader is built on past experiences of both the leader at a personal level, and the leaders’ relationship to the task. Trust can also be built over time, when the leader earns trust from the group members. Those conditions make it hard for ex...

 4. Lean - set i et historisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Aage U

  2006-01-01

  I kapitlet redegøres for, hvordan begrebet Lean opstod som en karakteristik af Toyota Production System (TPS), der igen har sin rod i scientific management. Gennem eksempler illustreres det, at centrale Lean-principper således har været anvendt i årtier. Der argumenteres for, at Lean i mange...

 5. Meta perspektiv på inkluderende undervisningsmetoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ulla Højmark

  I dette kapitel sættes temaet ’inkluderende undervisningsmetoder’ ind i en samfundsmæssig kontekst og dernæst skitseres en model, der kan bidrage til at give et overblik over og indblik i de forskellige retninger, som inkluderende undervisningsmetoder kan antage. Dette ud fra et hermeneutisk vide...

 6. Pædagogik i sociologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermann, Leif; Hermann, Stefan; Næsby, Torben

  En præsentation af Karl Marx og Friedich Engels, Emile Durkheim, Michel Foucault, Niclas Luhmann, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Thomas Ziehe, Anthony Giddens......En præsentation af Karl Marx og Friedich Engels, Emile Durkheim, Michel Foucault, Niclas Luhmann, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Thomas Ziehe, Anthony Giddens...

 7. Nyt perspektiv på turismeudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter

  2005-01-01

  Manglende viden om og forkerte opfattelser af, hvad oplevelser er, og hvad turister efterspørger, kan koste arbejdspladser nu og i fremtiden. Hvis eksempelvis lokalbefolkning og turismeudviklere fejlvurderer, hvilke oplevelser turister efterspørger i Nordjylland, ja så kan konsekvenserne være...

 8. Den vetenskapliga republiken i nytt perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thora Margareta Bertilsson

  2004-01-01

  Full Text Available The staggering advances in modern bio-sciences have social implications: the traditional boundaries between elite science and the people may shift quickly, as people themselves become engaged as “scientific citizens and participants”. By the same token, the boundaries between observer and participant, between experts and laymen may shift as well. Traditional breaches can be narrowed, while new breaches between the actors concerned may evolve. It is in this light brought by modern techno-science that the relationship between science and democracy needs to be scrutinized anew: what is happening to democracy in the wake of the advanced knowledge society?

 9. Nye perspektiver på forandringsledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Michael Mossing

  2015-01-01

  Denne afhandling undersøger ansattes psykologiske reaktioner på planlagte forandringer på arbejdspladsen. I ledelseslitteraturen betragtes menneskers reaktioner på forandringer - både forandringer i almindelighed og organisatorisk forandringer – ofte som et spørgsmål om personlighed og menneskets...

 10. Organisatorisk resiliens fra et kommunikativ perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Daniel M

  to forskellige cases fra Forsvaret, hvor militærenheder træner mod at opbygge en høj grad af pålidelighed i organisering og drift. Via observationsstudier og kvalitative forskningsinterview har det empiriske studie tilvejebragt systematiske livsverdensbeskrivelser af situationer, hvor fænomenet resiliens har...... proces, hvor symbolsk betydning gensidigt forhandles mod en konstruktion, korrektion eller afvikling af mening, der er central for organiseringsfænomenet og organisationens eksistens. Forankret i en sådan forståelse af kommunikation og organisationens eksistens indskrives afhandlingen i en crisis...... været aktuelt for enhedernes individer. Der er i forbindelse med det empiriske studie udført i alt 13 kvalitative forskningsinterviews og foretaget i alt 20 dokumenteret observationer. Det empiriske materiale har dernæst været genstand for en fænomenologisk analyse med henblik på at forstå og forklare...

 11. Vaner - et perspektiv på hverdagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moltke, Ane

  2015-01-01

  case fra et etnografisk feltarbejde i tilknytning til en livsstilsintervention. Artiklens pointe er, at et begreb om vaner kan bidrage til at forstå forandringsprocessers indbyggede kompleksitet og ambivalens. Vaner, der forekommer usunde, kan være meningsfulde for den enkelte. En forståelse af vaner...

 12. Universitetsuddannelsens relevans i samfundsvidenskabelige studerendes perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Pérez Skardhamar

  2016-04-01

  Full Text Available Det seneste årti har oplevet et stærkt fokus fra politikernes side på den praktiske relevans af universitetsuddannelser, og dette fokus har ofte været baseret på en snæver forståelse af 'praktisk relevans’ som jobspecifikke kompetencer. Men et svar på spørgsmålet om, hvad der udgør jobspecifikke kompetencer, forudsætter en evne til at se ind i fremtiden og se, hvad det fremtidige arbejdsmarked vil kræve af studerende. Imidlertid tyder nyere uddannelsesforskning på, at de relevante, jobspecifikke kompetencer rettet mod behovene på arbejdsmarkedet bør fokusere på 'eksistentiel uddannelse’ snarere end jobspecifikke og snævert skræddersyede færdigheder. På baggrund af kvalitative interviews med sociologi- og antropologistuderende undersøger vi de studerendes opfattelser af forholdet mellem deres universitetsstudier og det fremtidige arbejdsmarked. Især ser vi på hvilke elementer af deres uddannelse, de studerende opfatter som relevante, herunder hvilken form for læring, de tror, vil være nyttig med hensyn til mulige jobfunktioner, de vil komme til at udfylde på et fremtidigt arbejdsmarked. In the past decade politicians have emphasized the importance of practical relevance in university programmes. This focus has often hinged on a narrow understanding of 'practical relevance' as job-specific competencies. Defining job-specific competencies is, however, more complex than it may first seem, since it requires an ability to look beyond current requirements and see what the future labour market will demand of students. Recent educational research suggests that relevant job-specific competences tailored to the needs of the labour market should focus on 'existential training', rather than job-specific and narrowly tailored skills. Using the outcomes of qualitative interviews with sociology and anthropology students, we examine the students’ perceptions of the relationship between their university studies and the future labour market. In particular, we look at what elements of their education the students understand to be relevant, including the type of learning they believe will be useful for possible job functions after leaving education.

 13. Apps i anatomiundervisningen - perspektiver for et nyt learning design

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solvej Videbaek

  2016-05-01

  Full Text Available Dansk Formålet med denne artikel var at diskutere, hvordan Learning Design kan anvendes ved implementering af mobile platforme i undervisningen på universitetsniveau. Med udgangspunkt i teoretiske modeller og undervisernes overvejelser diskuteres brug af Learning Design og implementering informationsteknologi med afsæt i anvendelse af applikationer til tablets og smartphones i anatomiundervisningen på Aarhus Universitet. Sekundært præsenterer artiklen resultater fra et pilotprojekt i anatomiundervisningen på medicinstudiet, Aarhus Universitet, der viser, at de studerende er positivt indstillede over for informationsteknologi i undervisningen, at de er teknologiparate, og at anatomiapplikationerne forbedrer de studerendes oplevelse af tredimensional forståelse. Ved anvendelse af et veltilrettelagt Learning Design kan undervisningssessioner og kurser designes til i højere grad at anvende informations- og uddannelsesteknologi i integrerede læringsforløb. English The purpose of the this study was to discuss how Learning Design can be used when implementing mobile learning devices in education at universities. Based on theoretical models and the teachers’ thoughts and reflections, the use of Learning Design and implementation of information technology is discussed on the basis of using tablets and smartphones with anatomy specific applications in anatomy courses at the School of medicine, Aarhus University, Denmark. Secondarily, the results from a pilot project including tablets in anatomy teaching are presented, showing that the students have a positive attitude towards information technology in education, that they are used to using information technology in education, and that anatomy applications improve the students’ understanding of anatomy in three dimensions. By application of a well-designed Learning Design, teaching sessions can implement information- and educational technology in a combination of in-class and out-of-class.

 14. Om didaktikens möjligheter – ett pragmatiskt perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Öhman

  2014-12-01

  Full Text Available The possibilities of didactics – a pragmatist perspective. In this inaugural speech I develop my view on the concept of didactics, didactic research and the importance of didactics in the current educational policy context. I claim that the subject of Education can play an important role in the development of didactics due to its long history of didactic concerns and its comprehensive theories about teaching and learning. I particularly emphasize the opportunities that I believe lie in a didactic perspective grounded in Dewey’s pragmatic philosophy. In my opinion Dewey’s work is still highly relevant and can offer a basis for political arguments, pedagogic guidance, methodological alternatives and a way to resolve essential philosophical problems. Furthermore, I highlight environmental and sustainability issues as a new political moral dimension of education which puts education in a genuine and long-term perspective for the future. I argue that this dimension, along with Dewey’s approach to education, is an important corrective to the educational policy tendencies that want to reduce education to a short-term issue of knowledge transfer, individual success and competitiveness of the business sector.

 15. MOOCs - perspektiver for UC-sektoren i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Wacher Kjærgaard

  2013-11-01

  Due to an increasing financial pressure in the Danish educational sector and a demand for rationalization as well as higher quality through digitization, the question of whether or not to adopt MOOCs (Massive Open Online Courses becomes interesting. A MOOC is a free, online course offered to all with no entry level demands and with no limitation on participant numbers. Studies (Barbour, 2012; Kim, 2012 show that several universities have plunged into this type of courses relatively headlong, perhaps mainly driven by fear of losing out in the competition for international students.  With the intention of contributing to an informed discussion of the university college perspectives of MOOCs, this article describes the phenomenon and discusses its peda-gogical perspectives in the context of the global education market. Through a literature review as well as hands-on participation in a number of MOOCs, the aim is to uncover what it takes to offer a MOOC, what others have done, who the providers are, who the participants are, and what perspectives MOOCs might hold in a Scandinavian context.

 16. Caries set fra et økologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Twetman, Svante; Ekstrand, Kim; Qvist, Vibeke

  2010-01-01

  Dental caries affects the majority of the Danish population. Its aetiology is multi-factorial, but a pH-induced change in the homeostasis of the oral biofilm leading to overgrowth of acid-tolerating bacteria is a key event. A non-invasive concept for prevention and management is emerging based on...

 17. Indkøbspraksisser I et SCM-perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helbo, Martin; Jakobsen, Jesper; Gammelgaard, Britta

  2004-01-01

  Dette working paper er en samling af case beskrivelser angående indkøbspraksisser i Danmark.Case-dataene er indsamlede i efteråret 2003 og foråret 2004. Alle beskrivelser er validerede af dedeltagende virksomheder. I den oprindelige undersøgelse var 10 virksomheder repræsenterede,men én af case-v...

 18. Krisberedskap i grundskolan : perspektiv på krishantering

  OpenAIRE

  Jonasson, Caroline

  2013-01-01

  A crisis is something that can happen to all of us in an unexpected situation, and the school should be prepared in a way that is the best way to handle a situation with a wide foundation through a crisis plan. On a well-defined way, you should have a developed and relevant emergency plan. Defining the word crisis can be difficult, it is an individual interpretation, and to get found out what the word stands for and it have to be discussed. The two selected schools that I have chosen to inter...

 19. Episteme, techne og phronesis: Marketing i et aristotelisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Esbjerg, Lars

  2005-01-01

  Som disciplin opfattes marketing af nogle som "one of the least self-reflective and, seemingly, most self-satisfied" ledelsesdiscipliner (Alvesson & Willmott, 1996, p. 119). Et praksisorienteret ledelsesperspektiv - en overbevisning om at den primære opgave for akademisk arbejde er at forbedre...

 20. Danske politibetjentes perspektiver på peberspray som magtmiddel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Juul; Nielsen, Josefine; Kammersgaard, Tobias

  2017-01-01

  Peberspray blev introduceret i dansk politi i 2008 med henblik på at reducere skader på borgere og betjente. Siden da er politiets brug af stav og skydevåben mindsket, men den samlede brug af magtmidler er tredoblet. Vi analyserer dette misforhold mellem hensigt og virkning ved at undersøge, hvor...... (1957) teknikker til neutralisering af normoverskridende handlinger. Keywords: use of force, pepper spray, OC spray, neutralization...

 1. Tv-reklamens musik i et tekstanalytisk perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolai Jørgensgaard Graakjær

  2010-05-01

  Full Text Available This article examines music in television commercials from a text analytical perspective. An analytical framework is presented involving three interrelated analytic levels: the text, the co-text and the con-text. The level of con-text is presented as a transtextual matter of the relationship between the music appearing in the television commercial and music from outside the commercial. The level of co-text is presented as an analytical issue regarding the relationship between the different textual elements of the television commercial – a primary level of audiovisual signification is identified. The level of text is presented as a matter of the specific structure of music in television commercials and a number of formats are described. Arguably these three interrelated analytical levels are pivotal for the textual analysis of music in television commercials. Each level is discussed and further developed into a number of analytical categories, and throughout, the analytical levels and categories are illustrated with references to recent television commercials broadcast in Denmark.

 2. Facilitated Work Based Learning - analyseret i et pragmatisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Anja Overgaard

  Ph.d.-afhandlingen behandler, med afsæt i John Deweys (1859-1952) pragmatisme, Facilitated Work Based Learning (FWBL) der er en tilgang til efter/videreuddannelse. På baggrund af konkrete uddannelsesforløb gennemført ud fra FWBL analyseres de udfordringer der opstår omkring gennemførelse af...... mødes for at samarbejde. Afhandlingen bidrager med et nyt begreb kaldet "den tredje kontekst" der tydeliggør, hvordan uddannelse, der gennemføres i en virksomhed, kan forstås. Ligeledes udvikles der, med afsæt i Deweys pragmatisme, en model der tydeliggør, hvorledes kompetenceudvikling kan understøttes...

 3. Familierådslagning i et empowerment perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enevoldsen, Jørn Henrik; Brønholt, Lis Lynge

  2007-01-01

  Diskussion og undersøgelse af empowerment begrebet i forhold til beslutningsmodellen familierådslagning.......Diskussion og undersøgelse af empowerment begrebet i forhold til beslutningsmodellen familierådslagning....

 4. Assessment og intervention i et positivt psykologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul Erik

  2012-01-01

  I kapitlet præsenteres en model for assessment og intervention til brug for udarbejdelse af både teori- og evidensinformeret som praksisbaseret assessment og intervention. Modellen er baseret på en holistisk tilgang til udarbejdelse af udviklingsplaner som inkluderer betydningen af nærmiljø, skol...

 5. Nutidig mental sundhedsfremme i et historisk Mind-Cure perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wistoft, Karen

  2014-01-01

  . Konklusionen er, mental sundhedspædagogik må konfrontere både positive og negative realiteter med tilgange, der kan hjælpe mennesker til at opretholde deres vilje til at være – selv under svære, uforanderlige eller begrænsede livsbetingelser. Summary (English) These days we face a whirl of mental health...... of physicians' practice in the promotion of mental health. He saw the Mind-Cure as a typically American, pragmatic twist on mental health perceptions, through the religion of Healthy-Mindedness related to time. James was an advocate of carrying out empirical studies which could bring the effects of Healthy......Mental sundhedsfremme og dertil knyttede metoder er i stærk vækst i velfærdssamfundet. Mental sundhed er dog ikke et nyt fænomen. Ved begyndelsen af det tyvende århundrede fremhævede Mind-Cure-bevægelsen i USA den helbredende kraft af positive følelser og overbevisninger. William James (1842...

 6. En vellykket krisekommunikation? Air Greenlands krisekommunikation - internt og eksternt perspektiv

  OpenAIRE

  Christiansen, Jacob; Christiansen, Kristine; Petersen, Heidi Juul; Møller-Petersen, Allan; Wintlev-Jensen, Anette

  2015-01-01

  The majority of the investigations into crisis communication are studying crisis communication after the escalation of a crisis. In this thesis, we examine a case where the potential media crises did not evolve. The fact that a media crisis never occurred made us curious, and such a case may hold valuable information about the efficacy of crisis communication. On the 29th of January 2014 an aircraft from Air Greenland (AG) crashed in Greenland. This resulted in only minor casualties. As a con...

 7. Status og perspektiver for behandling af de kroniske myeloproliferative neoplasier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ocias, Lukas Frans; Holmström, Morten Orebo; Riley, Caroline Hasselbalch

  2015-01-01

  of these malignancies has focused on lowering their inherent thromboembolic risk but with the discovery of the JAK2-V617F mutation and most recently the calreticulin mutations new therapeutic options such as interferon-alpha, JAK2-inhibitors and statins are being contemplated. This article reviews these new treatment...

 8. Medicinhåndtering i et juridisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Stig Ejdrup; Dalhoff, Kim P

  2002-01-01

  In the past few years much attention has been directed towards safety and quality in the dispensing and administration of drugs in hospitals. It has been necessary for the hospital clinics to implement procedures related to the handling of drugs. The present review outlines Danish laws...... and regulations on the dispensing and administration of drugs in hospitals, with special attention to specific groups of health professions. It includes recommendations on how to supplement the laws and regulations with local operating procedures....

 9. Perspektiver for inspektorbesøg i almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjaer, Niels Kristian

  2008-01-01

  of the Danish Association for Family Medicine. RESULTS: Educational appraisal in Danish teaching practices is assumed to have a positive impact on training. One 3-hours visit very 4th year is suggested, with the possibility for early revisits as needed. Two inspectors per visit and a primary focus on pedagogic......INTRODUCTION: General practice has always provided teaching and training in some form or another, and recent years have seen a discussion on an appraisal system based on visits to practices. The educational dimension of general practice has been described in several publications. Training...

 10. Dansk landbrugs strukturudvikling siden 1950 - i internationalt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2016-01-01

  Dansk landbrug har gennemgået en meget omfattende strukturudvikling siden 1950’erne. Spørgsmålene er, hvad der grundlæggende har drevet denne histori­ske udvikling, om der er tale om et unikt dansk forløb, eller om der mere eller mindre er tale om et internationalt udviklingsforløb. I denne artik...

 11. Alkohol, andre rusmidler og vold i epidemiologisk perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kai Pernanen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDen medisinske interessen for vold og voldsskader har økt kraftig i løpet av de siste to tiårene. Det epidemiologiskeperspektivet på vold har blitt forsterket og et mer etiologisk og preventivt syn på volden er mere merkbarinnenfor sosialmedisinsk forskning. Alkoholen er en etiologisk faktor som har vist seg å være forbundet med voldi de aller fleste samfunn. I denne artikkelen beskrives de viktigste epidemiologiske metodene og funnene i studietav alkoholens sammenheng med vold. Denne sammenhengen har vist seg ikke å være direkte, men er avhengig aven rekke andre faktorer, og noen forskjellige typer av kausal avhengighet beskrives i artikkelen. Den epidemiologiskeforskningen om andre rusmidlers sammenheng med vold er betydelig mindre omfattende enn den er foralkohol. Det er også åpenbart at andre rusmidler ikke er like sterkt sammenknyttet med vold som alkoholen.Pernanen K. Alcohol, other drugs, and violence in an epidemiological perspective.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYThe public health approach to violence has become increasingly accepted during the last couple of decades. Thishas led to more epidemiological research into violence, and a stronger medical interest in the etiology and preventionof violence. However, epidemiological research on the prevalence of violence in different societies is stillmainly criminological in nature, being based on information about violence that has come to the attention of thepolice or processed in the courts. The study of the relationship between alcohol use and violent behaviour is alsopredominantly based on police and court materials, although an increasing number of emergency room andhospitalization studies have examined the role of alcohol in injuries caused by violence.There are two basic methodological approaches in the study of the relationship between alcohol use andviolence. The alcohol-involvement studies estimate the extent to which drinking by the offender or the victim waspresent in episodes of violence. Time trend studies and so-called natural experiments measure how rates of violentcrime covary with levels of alcohol consumption in a population. Generally, these studies indicate that alcohol useis a potent factor in determining the prevalence of violent behaviour in a society. However, there is no evidenceshowing that a significant part of alcohol-related violence is directly caused by the presence of alcohol in theorganism. Four types of conditional factors affecting the risk of violent behaviour after drinking are discussed: (1the nature of the alcohol factor, (2 characteristics of the individual drinker, (3 the socio-cultural context in whichdrinking occurs, and (4 situational factors.The epidemiological evidence for a relationship between violence and the use of other drugs is much morescattered. It is complicated by the fact that most drug users use more than one type of drug. When an illegalpsychoactive drug is implicated in violent behaviour, it is often also accompanied by alcohol use. Clinical andexperimental evidence shows that the risk of aggression and physical violence depends, in addition to the type ofdrug, on the amounts used, the method of application, the phase of acute intoxication, and the long-term pattern ofuse. However, the violence associated with the use of illegal drugs is perhaps most closely determined by thecharacteristics of an illegal economy. Rival criminal organizations manufacture, distribute and sell these drugs,and they use violence and threats as a means of regulating this economy. In addition, many drug users resort toviolent crime in an effort to secure the funds needed for their addiction.1996; 6 (1: 29-36.

 12. Bonussystem -Sett ur anställdas perspektiv-

  OpenAIRE

  Ilhed, Markus; Nilsson, Sofie

  2004-01-01

  Background: Different forms of reward systems have been more common in Sweden and are used in purpose to motivate employees to work in accordance with a company’s goals. By creating work motivation among the employees, a more congruent situation can appear between them and the managers, and the company can perform better results. Purpose: The purpose with this thesis is to study and analyse a reward system from the employees perspective, regarding it’s affect on work motivation. Demarcation...

 13. Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Lene Lerbech; Møller, Karen

  2012-01-01

  as well as the subsequent interviews with both patients and nurses. The present article is based primarily on these interviews investigating the experiences and intentions of nurses and patients concerning their conversations at the admission to hospital; the experiences and intentions are put......This article is based on a study of the communication between the patient and the nurse during their conversation at the admission to hospital. The purpose of the study was to capture the patient perspective in current clinical practice. Data consisted of video recordings of the conversations...... into perspective with findings from the video analyses. The conclusion is that there seemed to be a divergence between the intentions of the nurse and the experiences and reflections of the patients in the light of what took place in the video recordings....

 14. Kapitalpensionsomlægningen i økonomisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Florentsen, Bjarne; Møller, Michael

  2013-01-01

  Som led i Skattereformen 2012 er kapitalpensionen pr. 1. januar 2013 afskaffet i dens mangeårigt velkendte form. Det helt centrale i lovændringen af 13. september 2012 er fjernelse af den skattemæssige fradragsret (skattefrihed) for indskud og indførelse af skattefrihed ved normalophævelse. Den nye...

 15. Klinikkens didaktik i et professionspædagogisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerg, Karin; Pedersen, Karin Anna; Boge, Jeanne

  2017-01-01

  with concepts from Abbott’s work on professions. The study shows that the teaching practices combine abstract and academic knowledge, bio-medical knowledge, and a belief in strongly structured pedagogical technologies in clinical wards. This tendency is reproducing the classic knowledge hierarchy...

 16. Perspektiver på dansk fagbevægelses historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Knud Christian

  2002-01-01

  working hours. In the article it is argued that "in the old days" before 1914 the question of qualifications and the possession of relevant qualifications were also at the centre of the struggle of the trade unions. It was, of course, easier for a union to ask for better pay if it represented workers......The article is an argument for a study of the history of the trade union movement from the perspective of work. It is the view stated in the article that the history of the labour movement misses something very important if it focuses too exclusively on the struggle for higher wages and shorter...... with qualifications that were in great demand, than it was for a union that represented old, obsolete qualifications, which industrialisation was making superfluous. In "the old days" it was in many ways a struggle of "the trades", which emanated from the old "craft ethic". The article discusses some general topics...

 17. Aquatarium - Biosensor & Aquatarium set i et akustisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramsay, Loren Mark

  om behovet for returskyl. Det andet projekt omhandler biosensorer. Her undersøger vi om en on-line monitering af drikkevandets bakteriologiske vandkvalitet løses bedst ved et system bestående af flere enkeltkomponenter: sensor, automatisk prøvetager, karakteriseringsanalyser. Der udvikles en mindre...

 18. Uddannelse af sygeplejersker set i et historisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koustrup, Pia

  2009-01-01

  of a proper nurses school. The practical part of the education did not develop quite as distinctly. In the field the value of the manpower/labour continued to guide the admission of students. In the long-term planning it is recommended that the present performers of the profession relate to history and take......This article is based upon a qualitative suvery of the three-year nurse training wich was introduced and developed by inspector and principal Cornelia Petersen /1879-1955) from 1919-1947 at Aarhus Kommunehospital. The thesis is limited to an investigation how Cornelia Petersen (1879-1955) worked...... on improving the contents and conditions of the nurses’ education locally during the period 1919-1947 at Aarhus Kommunehospital. The empirical investigation material constitutes partly concrete partly normative sources, including interviews of pervious students, textbooks, notes from the education and rather...

 19. Undgåeligt synstab i et globalt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bloch, Joakim; Kallestrup, Per

  2015-01-01

  ­­­rected refractive errors, can be prevented with the integration of simple primary health measures. However, as a result of an ageing population, the prevalence of chronic diseases such as diabetic retinopathy and age-related macular de­generation is on the rise. This calls for more focus on spe­cialized treatment.......WHO estimates that in 2010 there were 39 million blind people and 246 million living with moderate to severe vision impairment globally. 90% of the disease burden is found in developing countries, and most of it is due to preventable or treatable eye conditions. Many of these, such as uncor...

 20. Kulturcenter Kildevæld - Processer og Perspektiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jochumsen, Henrik; Skot-Hansen, Dorte

  This paper is part of a larger study on the establishment of a new library and cultural center in Copenhagen. The study will deal with both the conceptualization, materialization and the actual use of the library/cultural center. The paper presents a preliminary basis for the study as well as the...... important parts of the landscape in which the new library/cultural center must navigate. In this context connection to more general discourses that characterizes both current cultural policy, library policy and urban development will be emphasized.......This paper is part of a larger study on the establishment of a new library and cultural center in Copenhagen. The study will deal with both the conceptualization, materialization and the actual use of the library/cultural center. The paper presents a preliminary basis for the study as well...... as the major European study which it is part of. The paper presents initially a number of key concepts for the study, and through an analysis of important discourses in relation to the future urban, cultural and library development that characterizes central local government documents the paper presents...

 1. Caries set fra et økologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Twetman, Svante; Ekstrand, Kim; Qvist, Vibeke

  2010-01-01

  Dental caries affects the majority of the Danish population. Its aetiology is multi-factorial, but a pH-induced change in the homeostasis of the oral biofilm leading to overgrowth of acid-tolerating bacteria is a key event. A non-invasive concept for prevention and management is emerging based...... on the common risk factor approach. There is strong evidence that tooth brushing twice a day with fluoridated toothpaste is the most cost-effective way to prevent and control caries development. Physicians need to consider that a number of drugs may affect the saliva flow rate, which increases the caries risk....

 2. Fokusgruppeinterview som led i en evalueringsproces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen-Mølgaard, Hanna; Harrit, Ole

  2006-01-01

  Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering......Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering...

 3. Friluftsliv i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andkjær, Søren

  semistrukturerede interviews med deltagere og ledere i friluftsliv fra de udvalgte cases. Herudover inddrages struktureret og direkte deltagende observation af praksis samt dokumentmateriale. I den komparative, perspektiverende del, er der foretaget et kvalitativt casestudy af Outdoor Education i New Zealand med...... anvendelse af metoder svarende til den kvalitative undersøgelse af organiseret friluftsliv i Danmark. Analysen af Outdoor Education i New Zealand tjener primært til at give perspektiv til undersøgelsen af friluftsliv i Danmark.   Resultater Deltagelse i friluftsliv handler for de unge primært om sociale...... til udtryk i from af undervisernes pædagogiske idealer samt skolernes værdisæt, og i mindre grad er en del af deltagernes oplevelse og forståelse. Praksis og værdier i Outdoor Education i New Zealand kan på mange måder sammenlignes med adventure, som en nyere trend i friluftsliv i Danmark. Samtidigt...

 4. Hvordan kan utfordringer føre til økt læring og utvikling hos fremtidige elite fotballspillere og elitesoldater?: et komparativt casestudie mellom Forsvarets Spesialkommando og en fotballklubb i eliteserien

  OpenAIRE

  Nilsen, Kim-André

  2015-01-01

  Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2015 I dette prosjektet ønsket jeg å finne ut hvordan motgang og utfordringer kan føre til økt læring og utvikling hos fremtidige elitesoldater og fotballspillere på elitenivå. Dette er en komparativ casestudie mellom en fotballklubb i eliteserien og Forsvarets Spesialkommando (FSK). I denne beskrivende casestudien ble semi-strukturerte intervjuer og dokumentasjonsundersøkelser benyttet i datainnsamlingen. I forbindelse med rekrutterin...

 5. Uddannelsesrekruttering og dominansforholdet mellem lærere og pædagoger - et komparativt studium af rekruttering til og motiver bag valget af uddannelsen som pædagog og lærer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringskou, Lea Thomsen; Brinkkjær, Ulf

  2011-01-01

  The article is about the relation between schoolteachers and after school teachers. This co-operation is not without obstacles or for that matter equal. Studies from both Denmark and Sweden show that the schoolteacher is the dominant and the after schoolteacher the dominated part in the co...

 6. Hvordan fungerer samvirke mellom landbaserte nødetater og maritime ressurser ved ulykker i umiddelbar nærhet til land? Et kvalitativt blikk på redningsarbeidet etter helikopterulykken ved Turøy.

  OpenAIRE

  Haugen, Eirik Solheim; Løvskogen, Tom Arild; Røstgård, Synne Elise

  2017-01-01

  Bacheloroppgave i beredskap og krisehåndtering 2017 Vi har valgt samvirke, og konkret samvirke mellom landbaserte nødetater og maritime ressurser, som tema for vår oppgave. Utfordringer knyttet til samordning og koordinering har vært tilbakevendende i flere av fagene i studiet, noe som gjør at vi synes dette både er interessant og aktuelt å se nærmere på. Vi mener også at det kan finnes en slags gråsone i grensesnittet mellom land og sjø, og håper derfor at vår avhandling kan være med på å...

 7. "Hun forsvinder ikke" - et kvalitativt studie af døende patienters og pårørendes overvejelser om en fortsat relation efter døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moestrup, Lene; Hvidt, Niels Christian; Hansen, Helle Ploug

  2014-01-01

  orientation, the participants constructed stories about their relationships in which the dying patient did not disappear with death. It thus seems that an ongoing relationship – in a secular or spiritual way – can be maintained. These stories contributed to create new meaning in the relationship between......Research shows that relationships with other people constitute a significant source of meaning in life, both among people in general as well as among palliative patients. In this study we explored how dying patients in a hospice and their next of kin construct stories about their continuing...... relationships after death. Through a narrative-inspired analysis of interviews and informal conversations held during field observation it is demonstrated that the participants’ stories encompass two categories of ongoing contact: “meeting places” and “ways to meet”. Regardless of their existential or spiritual...

 8. Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Behrens, Thomas Seiger; Hansen, Lars Myhre

  anvendelse af screencasting i forbindelse med deres praktikperioder i folkeskolen. I projektet defineres en screencast som ”en digital skærmoptagelse på en computer eller et lignende medie, eksempelvis en tablet”. Det betyder i praksis at man laver en digital optagelse af indholdet på en computerskærm. I...

 9. Aktuelle perspektiver på menneskers forhold til dyr – en dansk introduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Tia Gitte Bondesen; Thodberg, Karen

  2016-01-01

  Artiklen introducerer det tværdisciplinære felt, der internationalt kaldes “human-animal studies” eller “anthrozoology” og foreslår “antropozoologi” som dansk fællesbetegnelse. Feltets baggrund og bredde skitseres, og dyreassisteret psykoterapi beskrives mere detaljeret. To små undersøgelser indg...

 10. Sundhedspædagogiske perspektiver på læring og undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsson, Monica Susanne

  2012-01-01

  Begreber om pædagogik, undervisning, læring og kompetence er helt centrale for sundhedspædagogikken som fag. Kapitlet starter derfor op med at gennemgå disse begreber, og med beskrive en læringsmodel og en didaktisk model for tilrettelæggelse af læreprocesser. Derefter sættes der fokus på...

 11. Kunstpædagogisk teori og praksis i et didaktisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illeris, Helene

  2010-01-01

  This article presents a critical study of the relationship between theory and practice in the field of gallery education within a conceptual framework borrowed from American curriculum theory from the 1970's. Inspired by Elliot Eisner and Elisabeth Vallance's book Conflicting Conceptions...... of Curriculum (1974) the article individuates four conceptions within contemporary gallery education, which are presented within two models: 1. Gallery education based on theories of aesthetic experience, 2. gallery education based on theories of learning and cognition, 3. gallery education based on theories...... of curriculum and ‘Bildung', and 4. gallery education based on theories of social critique and change. In the second part of the article, each of the four conceptions are exemplified through a systematic analysis of two contemporary Nordic or British texts on gallery education. Studies and discussions...

 12. Integrated assessment indicator for watercourses. Perspectives and possibilities; Inngrepsindikator for vassdrag. Perspektiver og muligheter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Voksoe, A.; Homstvedt, S. [eds.; Aalbu, Oe.; Valland, N.; Yndesdal, N.; Pettersen, S.; Eikenes, O.; Hoeifoedt, H.; Taugboel, G.

  1996-12-31

  This publication presents the result of a project aiming at developing a GIS (Geographical Information System) -based procedure to assess the integrated effect of various encroachments in and along watercourses. Four major catchments in Norway have been investigated. The GIS-method has been developed using existing data and data from detailed field registrations of encroachments in two catchments. Using existing data only, two other catchments have been analysed to test the validity of the proposed procedure. The various types of encroachments were assigned different weights and areal influences according to their estimated deteriorating effect on the natural situation. Applying the GIS-procedure the integrated effect is determined, giving a representative picture of the total situation. The results of the project are an interactive Windows-based application to operate the GIS-tool and produce maps as well as recommendations as to which categories of encroachments are to be considered. The method is proposed as a tool to obtain a consistent national management of preserved watersheds. 16 figs., 4 tabs.

 13. Gruzam svetjat novõje perspektivõ / Andrei Akulistõi

  Index Scriptorium Estoniae

  Akulistõi, Andrei

  2003-01-01

  2004. aasta alguses peab Euroopa Komisjon otsustama piiriäärse Koidula raudteejaama ehituse finantseerimise, ehitus algaks 2005. a. ja lõpeks 2007. a., planeeritud kulutused ulatuvad 47,1 miljoni euroni

 14. Underholdning, emotioner og identitet. Et mediepsykologisk perspektiv på underholdningspræferencer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Jantzen

  2008-12-01

  Full Text Available Underholdning er mere end adspredelse og alt andet end tidsfordriv. Mennesker er motiverede for at lade sig underholde, fordi underholdning rummer kvaliteter, der er af væsentlig betydning for deres fysiske, psykiske og sociale velbefindende. Ved at identificere disse oplevelseskvaliteter vil artiklen for det første præcisere underholdningens emotionsregulerende og identitetskonstituerende funktioner. Men ikke alle mennesker motiveres af og er motiverede for samme type underholdning og samme oplevelseskvaliteter. Artiklen vil derfor for det andet vise, hvordan individuelle forskelle i motivation i vid udstrækning er begrundet i personlighedsmæssige forhold, der får individer til at foretrække bestemte oplevelseskvaliteter frem for andre. Denne redegørelse munder ud i en psykografisk segmenteringsmodel, som artiklen for det tredje søger at beskrive forskelle i underholdningspræferencer ud fra. Det er artiklens pointe, at underholdningsprogrammer kan fungere som segmentknusere ved at rumme oplevelseskvaliteter, der er relevante for forskellige segmenter. Entertainment, Emotions and Personality Analyzing Preferences for Media Entertainment from a Media Psychological Perspective Entertainment is far more than a simple pastime and anything but a waste of time. On the contrary we are as humans motivated towards entertainment, as entertainment offers distinct qualities crucial for our psychical, psychological and social well-being. By identifying such experiential qualities this paper aims firstly at defining how entertainment regulates emotions as well as constituting our identity. Not all people are however motivated by or are motivated towards the same type of entertainment and the same experiential qualities. Therefore this paper aims secondly at demonstrating how individual differences in motivation to a large degree stem from differences in personality, determining preferences for certain experiential qualities rather than others. This analysis concludes in a psychographic model for segmentation, which is then utilized to describe differences in preferences for entertainment. By including experiential qualities that are relevant to different segments, entertainment programmes may transgress segments and can therefore be seen as segment-breakers.

 15. Myalgisk encefalopati (ME)/ Chronic fatigue syndrome(CFS) : i et historisk perspektiv

  OpenAIRE

  Næverlid, Camilla

  2009-01-01

  Sammendrag Bakgrunn: ME/CFS blir definert som en ervervet kronisk sykdom med dyptgripende fysisk og psykisk utmattelse. Sykdommen har en kompleks systemisk karakter og fører ofte til livslang funksjonshemning eller invalidisering. Den opptrer gjerne sammen med symptomer på andre sykdommer (comorbiditet). Det er en usikkerhet rundt dette syndromet - da både når det gjelder definisjon, utbredelse, etiologi og behandling. Det er ingen registrering over syndromets utbredelse verken i Norge...

 16. Mobbing - et forsøk på nye teoretiske perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dag Nome

  2015-01-01

  Full Text Available This article discusses the understanding of bullying and how it first appears as a phenomenon in early childhood. Empirical research on the social life of young children indicates a capacity for empathy that is independent of social learning. Based upon Merleau-Ponty`s philosophy of the body and Levinas’s existentialist notion of the origin of morality, the article emphasize empathy and the sense of responsibility as a fundamental event in our initial encounter with one another – not learned competence based on cognitive refl ections. Anti-social behavior like bullying is therefore considered to be a narrowing of the initial openness for others entering our life-world, not a result of a natural urge to power and dominance.

 17. Social smerte i det moderne arbejdsliv ud fra et arbejdspsykologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baldursson, Einar Baldvin

  2012-01-01

  It is often argued, that modern work and living in globalized knowledge society involve new demands and social stressors. This paper argues that it is meaningful to assume the existence of a psychological immune system that has emerged through the evolution of social mammals and humans. Accord...... to the theory, this system is activated in the case of social threats, loss or damage. When activated it causes psychological pain and depressive reaction. Similar to the innate immune system, the psychological immune system involves (social) behavior with the goal to limit damage and improve the odds...... for recovery. In the paper it is argued that modern work involves increased focus on social relations and cooperation. The experience of permanent changes at work, increased pressure and emotional demands lead to increasing risk for social loss and defeat at work. According to this theory such experiences...

 18. Bydelsmødre - Et praksisteoretisk perspektiv på "projekt Bydelsmødre"

  OpenAIRE

  Nielsen, Nana

  2012-01-01

  This dissertation analyses the project ‘Neighborhood Mothers’, originally supported by the Ministry of Integration. The purpose of the project is to teach women with other ethnicities than Danish important aspects of life in Denmark. Fx. the women learn about Danish institutions, social conditions, upbringing, job searching and medical care, so they can pass the knowledge on to other women in their local community, and by that giving them better possibilities for integration into the Danish s...

 19. Kontraspionage, kultur og kontinuitet i Kreml: Et efterretningsteoretisk perspektiv på Ruslands interventioner i Ukraine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simone Gundtoft

  2017-12-01

  Full Text Available By applying the specialized terminology and theoretical approaches of the field of intelligence analysis, this article investigates Russian hybrid warfare in the case of Ukraine in order to offer a fuller understanding of this disputed phenomenon. Most scholars have addressed the concept of Russian hybrid warfare through a rather classical war-theoretical approach. This article, however, argues that any analysis of Russian warfare should take as its point of departure the extensive and historically consistent influence of the country’s security services. The liberal analysis presented here reveals the prevailing continuity that characterizes Russian foreign policy, including the country’s current actions in Ukraine. Most importantly, the liberal approach sheds light on the sources of this continuity, finding them embedded primarily within the security apparatus and its peculiar, strategic culture and mindset. This means that Russia’s military actions are based on the assumption that the threat from the West is imminent, and on a fundamental focus on regime security. Russian warfare today is not the result of a new, coherent military doctrine or a belief in newfound superiority as proponents of the non-liberal approach often argue – instead, it is rather born out of fear.

 20. Et internationalt perspektiv på marked og politik i offentlig-private partnerskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Carsten

  2006-01-01

  This paper consists of Carsten Greve's inaugrial lecture as new professor with special responsibilities for the areas public-private relationships and public management. First, the talk gives a view of how public-private partnerships have been defined in the literature. Then the talk focuses...... on the business of PPPs, including the way markets develop and are structured. The talk moves on to focus on the politics of PPPs, including the political processes in forming a policy on PPPs. The talk then discusses the interrelationship between business and politics within a political economy framework...... and institutional theory. The talk ends by considering the international perspective and the comparative research agenda. The conclusions highlight the research challenges for the future which include examining the stability and change in the use of market mechanisms in the delivery of public services...

 1. Flerspråkighet inom lärarutbildningen - ett perspektiv som saknas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Carlson

  2009-01-01

  Full Text Available Multilingualism in teacher education – a missing perspective.This article is based on fieldwork within teacher education. Questions were asked about how student teachers are prepared for work/employment in an educational system characterized by pluralism in terms of multilingualism and a second-language perspective. Is a multilingual perspective presented in teacher education as a competence for some or for all? The answers can be seen as fairly meagre, but this also tells something more general about how issues about language and pluralism are regarded. Perspectives on multilingualism and second language acquisition (if and when they arementioned are often related in various ways to “the Others” and to a“deficiency perspective”. These topics are dealt with in the first part of the article. In next section discussing multilingualism, also seen as an asset, we encounter actors mostly within the field of linguistics. Didactic aspects as well as questions of identity are highlighted. The article ends with a morecomprehensive discussion on multilingualism, second-language perspective and governance/policy documents. Teacher education appears to be fairly national(ist, in spite of recurring talk about increasing globalization, and internationalization.

 2. Læring af nærvær - i kultursensitivt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herskind, Mia; Nielsen, Anne Maj

  2011-01-01

  There is a growing interest in mindfulness and mindfulness-based interventions in schools and kindergartens. Research indicates that activities and practice such as relaxation, breathing-exercises, awareness-exercises and visualization can support calmness, friendliness, happiness, thriving...... interventions. For the culture- and context-sensitive approach we apply culture psychology, social learning theory and phenomenology. The point of departure of the examination is reviews of research about mindfulness as clinical intervention and of mindfulness as educational intervention. Based on a critical...

 3. Situerede perspektiver på ungdom, uddannelsespolitik og frafald i erhvervsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jonasson, Charlotte; Klitmøller, Jacob; Grønborg, Lisbeth

  2010-01-01

  Uddannelse er en af de centrale aktiviteter, som samfundet forventer at unge mennesker tager del i. En stor del af unge uddannes på erhvervsskoler, som oplever højt frafald og lav prestige. Forskning i erhvervsuddannelserne generelt og frafaldet fra dem i særdeleshed har modtaget meget lidt forsk...

 4. Hvad snakker de om - hvad taler vi om? Danske soaps i genreanalytisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Unni

  2003-01-01

  Afhandlingen har den danske soap som genstandsfelt og undersøger gennem en række tekstanalyser genrens konstituerende træk. I en empirisk publikumsundersøgelse sætter afhandlingen fokus på serien "Taxas" modtagelse i en dansk og en svensk kontekst.......Afhandlingen har den danske soap som genstandsfelt og undersøger gennem en række tekstanalyser genrens konstituerende træk. I en empirisk publikumsundersøgelse sætter afhandlingen fokus på serien "Taxas" modtagelse i en dansk og en svensk kontekst....

 5. Gazprom v Alpahh : novõje perspektivõ / Vassili Zubkov

  Index Scriptorium Estoniae

  Zubkov, Vassili

  2007-01-01

  Venemaa-Austria riigijuhtide läbirääkimistel arutati võtmeküsimusena gaasitranspordiga seonduvaid probleeme. President Vladimir Putini Austria visiit tugevdas kahe riigi transiidialast koostööd

 6. Kruh sociologické racionality: pozice sociologa v hermeneutické perspektivě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ďurďovič, Martin

  2017-01-01

  Roč. 53, č. 1 (2017), s. 29-49 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA ČR GA15-03295S Institutional support: RVO:68378025 Keywords : hermeneutics * social action * rationality Subject RIV: AO - Sociology, Demography OBOR OECD: Sociology Impact factor: 0.143, year: 2016 http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/187-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2017/3691

 7. E-bogen. Skandinaviske perspektiver på forskning og uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balling, Gitte; Dahl, Tor Arne; Mangen, Anne

  2014-01-01

  De skandinaviske lande har endnu ikke oplevet den samme udbredelse af e-bogen og påvirkning af de skandinaviske bogmarkeder som de engelsksprogede lande. Alligevel er der en voksende interesse i e-bøger, ikke mindst i forskning- og folkebibliotekerne. Denne artikel giver et overblik over de skand...

 8. Et nyt perspektiv på magt i det sociale arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prieur, Annick; Henriksen, Lars Skov

  2004-01-01

  Artiklen er et reviewessay af to bøger: M. Järvinen, J. E. Larsen og N. Mortensen (red.): Det magtfulde møde mellem system og klient (2002) og M. Järvinen og N. Mik-Meyer (red.): At skabe en klient (2003).......Artiklen er et reviewessay af to bøger: M. Järvinen, J. E. Larsen og N. Mortensen (red.): Det magtfulde møde mellem system og klient (2002) og M. Järvinen og N. Mik-Meyer (red.): At skabe en klient (2003)....

 9. Lykkes peer-feedback altid? 4 perspektiver på et undervisningseksperiment på jura

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassesen, Berit

  faglige forudsætninger er tilstede (ibid. 2016). Denne undersøgelse blev motiveret af en interesse blandt undervisere for at afprøve en peer-feedback aktivitet, der havde til hensigt at give første semester studerende mulighed for at udvikle metodiske og selvregulerende færdigheder. Læringsaktiviteten...

 10. Mobbing - et forsøk på nye teoretiske perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dag Nome

  2014-01-01

  Full Text Available This article discusses the understanding of bullying and how it first appears as a phenomenon in early childhood. Empirical research on the social life of young children indicates a capacity for empathy that is independent of social learning. Based upon Merleau-Ponty`s philosophy of the body and Levinas’s existentialist notion of the origin of morality, the article emphasize empathy and the sense of responsibility as a fundamental event in our initial encounter with one another – not learned competence based on cognitive refl ections. Anti-social behavior like bullying is therefore considered to be a narrowing of the initial openness for others entering our life-world, not a result of a natural urge to power and dominance.

 11. Metalmusikk, ungdom og emosjoner. Musikkterapeutiske perspektiver. En kvalitativ intervjustudie med fire unge metalfans og to musikkterapeuter

  OpenAIRE

  Marita Elisabeth, Slettevold

  2016-01-01

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi ABSTRACT. - This thesis is based on literature review and interviews with four young metal fans and two music therapists. The focus lies on metal music, adolescence, emotions and music therapy practice. The issues to be answered is: 1. Can metal music influence emotions in adolescents? If so, in which ways? 2. What can the informants stories contribute in music therapy practice? The research is qualitative and has a phenomenologic...

 12. En retorisk analys av Fahrenheit 9/11 ur ett dokumentärhistoriskt perspektiv

  OpenAIRE

  Häll, Karin

  2006-01-01

  The history of rhetorics in documentary film is a long one. The French brothers Louise and Auguste Lumiére were among the first persons who produced a documentary and their work has had a big impression in the history of documentary during the 1900 century. John Grierson has been called “the father” of documentary film. He produced films in the English speaking part of the world and he is the founder of the concept “documentary film”. Propaganda filming has a big part in the history of docume...

 13. Fostran till frihet - Skolans demokratiska värdegrund ur ett habermasianskt perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikael Carleheden

  2002-01-01

  Full Text Available Education has never only been about teaching facts about the world. It has also always been about passing on values to pupils. This aspect of teaching is not fulfilled if pupils only learn the meaning of the favoured values. A teacher should also be able to make his or her pupils believe in those values and to act according to them. Thus, teaching is also a kind of political socialisation. The values taught change historically and this change is related to the political history of a society. The empirical point of departure of this article is the fact that it is currently possible to observe signs of such a value transformation. We are not anymore to become good national patriots, atomistic possessors of negative rights or loyal cogs in the welfare state machinery, but democratic citizens in a radical sense. This article takes Jürgen Habermas’ Faktizität und Geltung as its theoretical point of departure. With the help of Habermas, the above mentioned value transformation will be interpreted. The aim of the article is to use Habermas’ theory to give a general idea of the possibility and meaning of a normative education of democratic citizens.

 14. Tv- og videokiggeri blandt 11-15 årige--et socialmedicinsk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Due, P; Ito, H

  1991-01-01

  A material of 1,671 schoolchildren replied to a questionnaire about health, time spent watching television, the demographic and social situation, social network, and life satisfaction. These pupils spend two hours daily watching television and one tenth of this time is spent on video programmes. 48...... television increases with increasing degree of urbanisation. Children who spend many hours watching television have more problems in life satisfaction, health and social network compared with children who spend a few hours watching television. Udgivelsesdato: 1991-Jun-3...

 15. Grænsearbejder i Grindr-forskning:Skammens og intimitetens sociologiske og queer perspektiver

  OpenAIRE

  Jørgensen, Kristian Møller

  2016-01-01

  Boundary works of Grindr research: Sociological and queer perspectives on shame and intimacyAs a newly minted PhD student I am eager to explain to my colleagues what hook-up apps are and why we should care to look at them. One day at the University campus talking to a colleague I find myself out of words that satisfactorily describes the feeling of navigating the grid of Grindr, the hook-up app that my sexual biography as a gay man is inseparable of. I decide to “show don’t tell’. In powering...

 16. Jazzová sekce z různých perspektiv

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Segi, Stefan

  2016-01-01

  Roč. 64, č. 6 (2016), s. 979-982 ISSN 0009-0468. [Nedejte se - nedáme se - existujeme!. Praha, 21.09.2016] Institutional support: RVO:68378068 Keywords : alternative culture * Jazz * publishing Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 17. European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Kirsten

  2011-01-01

  Rapporten er en status over arebjdet med anerkendelse af realkomptencer i Danmark, om nationale perspektiver, organisationelle perspektiver, og perspektiver på anerkednelse af realkompetncer set ud fra et individperspektiv. Endeligt beskrives arbejdet med kvalitetssikring, det konkrete arbejde me...

 18. Narrative teorier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bank, Mads

  2014-01-01

  kapitlet omhandler Narrative psykologiske teorier i et personlighedspsykologisk og socio-kulturelt perspektiv.......kapitlet omhandler Narrative psykologiske teorier i et personlighedspsykologisk og socio-kulturelt perspektiv....

 19. Atlantvolden i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Claus Bundgård

  2014-01-01

  Anmeldelse af Lulu Anne Hansen & Martin Rheinheimer (red.): Bunkers. Atlantvoldens perspektiver i Danmark.......Anmeldelse af Lulu Anne Hansen & Martin Rheinheimer (red.): Bunkers. Atlantvoldens perspektiver i Danmark....

 20. Responsibility for safe management of spent nuclear fuel - a legal perspective; Ansvarstagande i kaernbraenslecykelns slutsteg - ett raettsligt perspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cramer, Per; Stendahl, Sara; Erhag, Thomas (Dept. of Law, Univ. of Goeteborg, Goeteborg (Sweden))

  2010-10-15

  This study analyzes, based on Section 10 of the Swedish Nuclear Activities Act, the legal structures surrounding the issue of responsibility for safe management and final disposal of spent nuclear fuel. The purpose is to shed light on the legal aspects that must be considered in the future licensing process and thereby contribute to a better understanding of the importance of the legal structures for the decisions about final disposal that lie ahead of us. The overall question is thus future-oriented: What interpretation is it reasonable to assume will be given to the requirements of the Nuclear Activities Act on 'safe management and final disposal' of the spent nuclear fuel in the coming licensing process? The approach we take to this question is in part traditionally jurisprudential and based on a study of the travaux preparatoires (drafting history) of the Act and other legal sources. In addition, a study of legal practice is included where previous licensing processes are studied. One conclusion that can be drawn from this study is that the Swedish regulation of nuclear activities creates a legal basis for exacting far-reaching industrial responsibility from the reactor owners, but also for an extensive and interventionist state influence over the activities. Of central importance in the model for division of responsibility that was established via the Nuclear Activities Act in 1984 is the RDandD programme (Research, Development and Demonstration). The RDandD programme reflects the political will that the requirement of 'safe management' should be met through research. The statutory forms for how the programme is to be organized reflect an ambition to place great responsibility for execution and financing on the industry, but also, and not least, an ambition to retain instruments of control and influence in the hands of the state. It is difficult to judge whether the hopes of the 1980s regarding the influence of the public over this process have been fulfilled. However, this regulatory framework gives the Government great leeway in imposing requirements on the industry with regard to different alternatives for managing the spent nuclear fuel. Based on the general formulation of the regulations, the answer to the question regarding the interpretation of the requirements in Section 10 of the Nuclear Activities Act is that this interpretation is in the hands of the political majority at the time of the licensing process. In other words, the question of what is safe according to the Nuclear Activities Act is a political one, and the legal interpretation is ultimately made by the Government and not by a court. If at the time of the decision there is a political majority that opposes granting a licence, legal argumentation may be offered, but hardly otherwise. This is a conclusion that is confirmed by the review of previous licensing decisions. Responsibility for management and disposal of spent nuclear fuel is regulated in Sweden by several different laws and regulatory complexes, which means that the regulatory frameworks overlap each other. It has been noted that a permit and licence for a final repository have to be applied for under both the Nuclear Activities Act and the Environmental Code. This study describes in general terms the parallel regulation of environmental, nuclear safety and radiation protection matters on the national and European levels. Examples are given of regulatory responsibility for waste management and for provision of information in connection with licence applications for final disposal within the framework of Euratom and the EU Treaty. Finally, the consequences of this type of parallel regulation for the Swedish licensing process are discussed. The study shows that due to parallel regulation at a national level, there are certain risks of overlap and contradiction, not least as regards conditions governing environmental responsibility as well as nuclear safety and radiation protection. Perhaps the greatest challenge for the development of civilian nuclear energy production is the need to create a regulatory framework that effectively prevents civilian nuclear activities from contributing to an increased proliferation of nuclear weapons. The purpose of this study is to describe and analyze how responsibility for upholding international commitments regarding non-proliferation of nuclear weapons is concretized in connection with the final disposal of spent nuclear fuel in Sweden. In the concluding chapter of the report, we present the investigation's overall conclusions regarding the regulation of responsibility in for the final disposal of spent nuclear fuel

 1. Om rättssäkerheten i instans- och processordningen : ur ett svenskt asylrättsligt perspektiv

  OpenAIRE

  Gisslén, Kristofer

  2007-01-01

  Den 1 Mars 2006 ersattes den gamla UtlL (1989:529) av en ny UtlL (2005:716) med stora förändringar i instans- och processordningen. De grundläggande kraven på denna var att öppenheten i asylprocessen skulle öka, att de sökande skulle ges ökade möjligheter till muntlig förhandling vid överklagande av asyl- och medborgarskapsärenden, att processen skulle bestå av en tvåpartsprocess och att instans- och processordningen skulle utformas så att kraven på skyndsam handläggning uppfylldes. I denna u...

 2. Lærernes perspektiv på ’Motion og bevægelse’ i udskolingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik Taarsted

  tematisering er dermed i højere grad datadrevet end begrebsdrevet. (Kvale & Brinkmann 2009, Braun & Clarke 2006). Analysearbejdet er imidlertid også inspireret af en socioøkologisk model (Bronfenbrenner 1979, McLeroy et al. 1988) og af agency-begrebet (Priestley, Biesta & Robinson 2015). Foreløbige fund viser...

 3. Bysykler : perspektiver på bysykkelordninger som en del av en bærekraftig bytransport og urban identitet

  OpenAIRE

  Langfeldt, Tuva

  2011-01-01

  SAMMENDRAG - Byutviklingen er de senere årene preget av grønne visjoner og planlegging for levende og bærekraftige byer. Et viktig ledd i denne utviklingen er menneskelig bevegelse og mobilitet, og det ses flere og flere steder med nye øyne på hvordan mobiliteten i byen kan og bør være. Fokus på sykkel som framkomstmiddel har blitt stadig mer populært, i Europa som USA, og som et resultat av behov for en mer syklende og mindre bilkjørende befolkning er det dukket opp bysykkelordninger i bå...

 4. Hvad så? Unge hørehæmmede trivsel og livskvalitet i et sociologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  Unge hørehæmmedes situation har længe været ubelyst. Dette råder denne afhandling bod på. Med udgangspunkt i et omfattende empirisk materiale - heriblandt en stor kvantitativ undersøgelse - beskrives unge hørehæmmedes livssituation i en række forskellige sociale arenaer, såsom folkeskolen, arbejd...

 5. Studerendes perspektiv på forskningsbaseret undervisning. 'Rigour-Relevance' i studerendes møde med forskningsbaseret undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skardhamar, Laura Perez; Baarts, Charlotte

  Introduktion  Ved masseuniversitet stilles via universitetsloven krav til universitetsuddannelserneom at bedrive forskningsbaseret uddannelse samtidig med at en række policy-tiltaghar banet vejen for, at det ikke længere kun er professionshøjskoler ogprofessionsorienterede fag som skal forholde sig...

 6. En kvalitativ undersøkelse om trivsel og motivasjon i høyere utdanning: Et selvbestemmelsesteoretisk perspektiv

  OpenAIRE

  Kristensen, Kjell Daniel Berg

  2017-01-01

  In a self-determination theory perspective (Deci & Ryan, 1985), the quality of the interaction between students and the context can be a crucial factor for the student’s well-being and motivation. Central to the theory are the three basic psychological needs for autonomy, competence and relatedness. Self-determination theory argues that the satisfaction or thwarting of these needs may have a significant impact on well-being and autonomous motivation. To investigate factors in the learning...

 7. Regulace emocí v perspektivě vývoje, zdraví a kultury jedince

  OpenAIRE

  Poláčková Šolcová, Iva

  2012-01-01

  This thesis deals with the emotion regulation. The author presents a theoretical concept of emotion regulation and deals with the theoretical development of emotion regulation across the human lifespan. In the empirical part, the author presents three papers. The first deals with the emotion regulation in relation to the health of the individual. The study shows that unhealthy individuals suppress significantly more emotions and affective phenomena compared to healthy individuals. The second ...

 8. Transport energy supply. An outlook with a European perspective; Transportsektorns energifoersoerjning. En utblick med ett europeiskt perspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansson, Bengt; Jonsson, Daniel K.

  2009-03-15

  Climate change, energy security and competitiveness are prime priorities within EU energy policy. Energy supply is today dominated by fossil fuels and renewable energy only contributes with a limited amount. This situation is even more accentuated within the transport sector. In the climate and energy package, decided in December 2008, there are several parts that will affect transport energy supply. Existing business-as-usual scenarios indicate an increased energy use within the EU transport sector during the next decades. The fraction of transportation energy used for aviation is expected to increase. In the scenarios, biofuels are expected to increase to 7-10% of total energy demand within the transportation sector. In policy scenarios, assuming actions to reduce emissions and increase the use of renewable energy this fraction will increase to 10-20% of total transportation fuel use. Petroleum products will in most of the studied scenarios continue to dominate transport energy supply until 2030. Alternative transportation fuels will not dominate transport fuel before 2050. Four development paths for transport energy supply are discussed in this report (fossil fuels, biofuels, hydrogen and electricity). Similarities exist especially between systems based on liquid fossil fuels and systems based on biofuels, and between systems based on hydrogen and electricity. Biofuels and fossil can utilise existing vehicle technologies and systems for fuel distribution. The use of fossil fuels is restricted due to its impact on climate change whereas there are limitations in the natural resources available for biofuel production. Hydrogen and electricity could be produced from a variety of energy resources and used with low or even negative CO{sub 2} emissions seen over the total life-cycle. Heavy and costly storage of the fuels is, however, a negative aspect for these fuels compared to liquid fossil fuels and biofuels. Even though the hydrogen and electricity systems have many similarities there is a significant difference in the fact that there already exists a well-developed distribution system for electricity. Energy demand reductions are central for obtaining a robust and environmentally acceptable energy supply for the transport sector. There still exist large potentials for reducing the specific energy consumption (MJ/km) of motor vehicles with technical measures. The scenarios studied in this report show that the transition to new transport fuel systems will take a long time. A fundamental decision problem for this transition will be the major uncertainties regarding future technology development. These uncertainties and the long time perspectives involved will require much from the decision makers as they will have to decide on long-term investments while preserving enough flexibility to handle the existing uncertainties around different energy supply solutions

 9. "Kompleksitetskortet" og dets teoretiske baggrund i et naturalistisk perspektiv på socialretslæren-/metodikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vangsgaard, Peter

  2015-01-01

  adequate professional practice within the field of social work that focused specifically on youth who have been subjected to unhealthy or dangerous situations in childhood. The assumption was and continues to be that this practice would improve if the law was a more integrated part of the action taken...... workers work- ing within the organizational context of the public welfare administration. The complexity map uses “legal formats” which is a well-known concept that forms a founding basis within the theory of welfare law. The legal formats must, however, find their more specific meaning and function....... As the research moved forward, it became much more clear that the legal challenge to the social worker could be described more precisely as a challenge of complexity: That social work is not only complex, it should be complex. At the same time complexity must be managed. Reality demonstrates that the measures...

 10. Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv : Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd

  OpenAIRE

  Jernbro, Carolina

  2015-01-01

  Child abuse is a major public health problem which is largely hidden in the society. The main aim of the thesis was to study child maltreatment from children’s and young people’s perspectives focusing on prevalence, health, disclosure and support. The thesis is based on four studies. Quantitative and qualitative data from three national surveys of child maltreatment, including children in different age groups and young adults, have been analysed. The results showed that child maltreatment is ...

 11. "Forntidens vildar" : Perspektiv på relationen mellan djur och människor i grottan Stora Förvar

  OpenAIRE

  Lindström, Tobias

  2017-01-01

  The cave Stora Förvar, excavated in the end of the 19th century, yielded a vast archaeological assemblage, providing great insight into the stone-age occupation of Stora Karlsö, an island a few kilometers off the west coast of Gotland. The bones of around ten humans dating to the Mesolithic have previously been identified among the four tons of faunal remains recovered from the cave. The human bone material featured cut-marks and split tubular bones. This, along with the apparent mixing of hu...

 12. Når omverdenen lukkes inden for i et åbent fængsel – de indsattes perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abrahamsen, Marie Herping

  2018-01-01

  I artiklen præsenteres et aktionsforskningsprojekt, hvor omverdenen er blevet lukket ind i et åbent fængsel. I projektet har indsatte og folk udefra i en periode på seks måneder kunnet gå til ugentlige fritidsaktiviteter: Rytmisk kor, debataftener og yoga. Projektet tager afsæt i, at en større grad...

 13. Bridging the Gap – foreløbige perspektiver vedrørende læreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard; Bjerg, Helle

  læreruddannelsen viser empirien fra Bridging the Gap blandt andet, hvordan praktikken er indlejret i nøje tilrettelagte undervisningsforløb, der sigter på at give de studerende et tættere kontakt til praksis, samt på at give teoretiske kundskaber, der kan anvendes til forberedelse, gennemførelse og bearbejdning af...

 14. ”Så griner vi heldigvis lidt af det”. Ægtepars erfaringer med demens i et hverdagslivs sociologisk perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tania Dræbel

  2017-03-01

  Full Text Available “Fortunately, we laugh a bit about it”. Couples experiences with dementia in an everyday life sociological perspective The article examines changes in the relation between spouses in married couples, where one partner has a dementia diagnosis. Seven qualitative interviews with couples are analyzed with Alfred Schutz sociology of everyday life as a theoretical framework. The analysis asks the question how spouses reinvent routines in an everyday life characterized by a growing unpredictability, and thereby creates new meaningfulness and roles. The analysis illustrates how partners orient themselves in a changed social world, and thereby manage to live an everyday life with dementia. Three modes of relation to each other and to the illness are found, which could partly be understood in connection to the seriousness of the illness: first the couple manage challenges in a marital alliance, later an agreement with new roles and tasks for the partners is established, and towards the final stages of dementia marriage is described as an asymmetrical care relationship.

 15. Neftetranzit na Baltike - realii i perspektivõ = Oil transit in the Baltics : reality and prospects / Mihhail Bronshtein

  Index Scriptorium Estoniae

  Bronštein, Mihhail, 1923-

  2003-01-01

  Autor hindab Läänemere sadamate 2002. a. kaubakäibe näitajaid, sh toornafta ja naftatoodete käivet. Regiooni transiitkaubanduse arengut mõjutavad tulevikus nii Venemaa naftatootmise ja -ekspordi mahud kui riiklikud transpordistrateegiad

 16. Etik i fysioterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Præstegaard, Jeanette

  2001-01-01

  Et kvalitativt interviewstudie af en gruppe fysioterapeuters etiske perception i forhold til etiske problemstillinger opstået i daglig praksis samt en etisk analyse af Danske Fysioterapeuters etiske retningslinier...

 17. It´s the policy mix, stupid!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henning

  2010-01-01

  Artiklen argumenterer for vigtigheden af at kombinere flere politikinstrumenter i et policy-mix, der dels kan sikre beskæftigelsesvenlige økonomiske politikker og kvalitativt gode og indgribende arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitikker. Dermed kan institutionelle komplementariteter...

 18. Freud, Maslow og Motivation

  OpenAIRE

  Nyhus, Allan; Glarøe, Ditte; SteenBrand, Kim; Møller, Maria; Drumm, Kristian; Hørbo, Mie

  2004-01-01

  Hvorledes er det muligt at motivere medarbejdere ud fra et Freud/Maslow perspektiv? Teoretisk projekt uden inddragelse af empiri. Hvorledes er det muligt at motivere medarbejdere ud fra et Freud/Maslow perspektiv? Teoretisk projekt uden inddragelse af empiri.

 19. Appreciative Leadership and Shame

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Helle; Staunæs, Dorthe

  2011-01-01

  Artiklen forbinder et teoretisk-analytisk perspektiv på styring og ledelse i et governmentality perspektiv med et begreb om affektivitet og affektiv ledelse. De to analytiske perspektiver udfoldes i en empirisk analyse af, hvordan anerkendende ledelse i folkeskolen ikke alene producerer positive ...

 20. ”När det tar slut och börjar om igen”: Ekokritiska perspektiv på Stefan Castas ungdomsdystopier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Åsa Nilsson-Skåve

  2015-06-01

  Full Text Available The Swedish author Stefan Casta has written several books for children and adults, thematically addressing nature and environment. This paper highlights and discusses ideological and aesthetical aspects in his recent novel, Den gröna cirkeln (2011 and its sequel, Under tiden (2012, from an ecocritical perspective. The novels combine environmental commitment with a dystopian story about four young people who survive a climate catastrophe but get lost in a world they no longer recognize and where ordinary logic does not seem to exist. The paper elucidates this process by a comparison with Buell’s (2001 concept of toxic discourse as there are several parallells, such as elements like a lost paradise, inescapable toxic, and the oppression of powerful societal interests, throughout the story. Simultaneously, ambivalence towards culture and civilization is expressed. Nature and culture become intertwined in a way that differs from the conventional dichotomy and this complexity is the supporting structure of the texts. The four teenagers, and even more so the following generation, become symbols of a new future, a pattern recognized from much dystopian as well as children’s fiction, where the weak and oppressed turn out to be the heroes. The optimistic and didactic ambition in this kind of dystopian stories is often aimed at creating an engagement for environmental issues and a sustainable future among young people. By placing the story in an imagined future as well as adding fantastic elements, Stefan Casta creates a kind of ”Verfremdungseffekt” on phenomena we often do not question in our lifestyle. This could be a liberating relativization to the young readers; the social and cultural drives that rule many of our life choices are not essential and can therefore always be reconsidered.

 1. Smrt dolu Sauersack/Rolava (okres Sokolov). Zánik důlního závodu v mezioborové perspektivě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hasil, P.; Novák, David; Hasil, Jan

  2015-01-01

  Roč. 40, č. 1 (2015), s. 179-205 ISSN 0231-5823 R&D Projects: GA MK(CZ) DF12P01OVV003 Keywords : archaeology of modernity * Sauersack/Rolava * Second World War * archaeologization * tin ore mining Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/133832

 2. White paper on perspectives of biofuels in Denmark - with focus on 2nd generation bioethanol; Hvidbog om perspektiver for biobraendstoffer i Danmark - med fokus paa 2. generations bioethanol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larsen, Gy.; Foghmar, J.

  2009-11-15

  The white paper presents the perspectives - both options and barriers - for a Danish focus on production and use of biomass, including sustainable 2nd generation bioethanol, for transport. The white paper presents the current knowledge of biofuels and bioethanol and recommendations for a Danish strategy. (ln)

 3. Perspektivõ sotrudnitshestva i konkurentsii portov Baltiiskogo regiona = Cooperation and competition prospects for the ports in the Baltic region / Mihhail Bronshtein

  Index Scriptorium Estoniae

  Bronštein, Mihhail, 1923-

  2004-01-01

  11-12. oktoobrini Peterburis toimunud konverentsil peetud ettekanne. Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik Balti riikide sadamate tähtsusest Venemaa transiitkaubanduses, Venemaa sadamate ehitusest Balti mere regioonis. Lisa: Mihhail Bronshtein

 4. Od zadání k reklamě - reklamní komunikace v sociologické perspektivě

  OpenAIRE

  Novák, Michal

  2016-01-01

  The aim of the diploma thesis is to describe the issue of transfer of information in commercial communication and advertising. Using the essential sociological theories it tries to describe the process of designing meaningful and successful commercial communication and points out all the complications which can appear. The increased emphasis is put on the importance of understanding the participant's (sender, receiver) behavior and motivations - in commercial communication represented by the ...

 5. Sales of gas in Europe and Norway - a manufacturer's perspective; Salg av gass i Europa og Norge - en produsents perspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Viste, Nina Holm (Norske Shell, (Norway))

  2009-07-01

  The 3 hard truths are: Increased demand for energy; supply of energy will struggle to keep pace; environmental impact will increase significantly. These truths are very hard and uncomfortable. The financial crisis a break - it does not change the long-term picture. Increasing import demand to Europe - Shell helps to close the supply gap. Long-term contracts and spot markets are complementary and cover different customer needs. Gas from Norway is attractive in Europe. Norwegian gas market has limited the size and growth potential ... but is interesting for Shell on the competitive conditions. (AG)

 6. I skuggan av kulturella stereotypier : Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer i Sverige

  OpenAIRE

  Ålund, Aleksandra; Alinia, Minoo

  2011-01-01

  In the shadow of ethno-cultural stereotypes: gender, equity and ethnic relations in Sweden Scientific debates about cultural differences between ”Swedes” and migrants/ethnic minorities in Sweden have fuelled stereotypical categorizations and a socio-cultural demarcation between ”us” and ”them”. The authors argue that this development has underpinned constructions of foreignness. In the light of a critical review of the current debate on honour related violence, the authors discuss – inspired ...

 7. Zkušenost s duchovním doprovázením v perspektivě ignaciánské spirituality

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Hylmar

  2015-12-01

  Full Text Available After a brief presentation of basic forms of spiritual direction and after stressing the importance of personal spiritual experience, the article describes Ignatian concept of human being in relation with God and God’s adversary and gives an overview of Ignatian spiritual exercises as a general dynamic of human spiritual journey. On this basis, the paper presents fundamental elements of spiritual direction from the perspective of Ignatian spirituality: attitude of openness, awareness of external events and interior movements, sharing of interior life, contemplative prayer, discernment of interior movements, recognition of one’s own weakness and of God’s acceptance, finding one’s way in the following of Christ. The article regards the particularity of the Ignatian approach to spiritual direction in the interconnection of these seven elements, in their dynamics and in the importance of the examen and discernment.

 8. Zkušenost s duchovním doprovázením v perspektivě ignaciánské spirituality

  OpenAIRE

  František Hylmar

  2015-01-01

  After a brief presentation of basic forms of spiritual direction and after stressing the importance of personal spiritual experience, the article describes Ignatian concept of human being in relation with God and God’s adversary and gives an overview of Ignatian spiritual exercises as a general dynamic of human spiritual journey. On this basis, the paper presents fundamental elements of spiritual direction from the perspective of Ignatian spirituality: attitude of openness, awareness of exter...

 9. Fantasifull utflykt med skilda perspektiv : En studie om genus, normbrytning och stereotyper i bilderboken Se upp för krokodilen! (2013)

  OpenAIRE

  Ljungberg, Sofia

  2015-01-01

  Studien undersöker hur könsroller gestaltas ur ett genusperspektiv i bilderboken Se upp för krokodilen! (Moroni & Eriksson, 2013). Syftet är att få djupare kunskaper om hur dessa skildringar speglar målen i läroplanen för förskolan om att motverka traditionella könsnormer och främja jämställdhet och likabehandling mellan könen. Forskare menar att bilderboken är ett användbart och didaktiskt verktyg för att fånga barns intressen och påverka deras tankegångar. Tidigare forskning (Kåreland, ...

 10. Fortvivlelse som mulighed: En eksistensfilosofisk læsning af The Red Tree med perspektivering til Drengen der blev væk fra sig selv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Blok Johansen

  2015-12-01

  Full Text Available It is a widely accepted opinion that children should not be exposed to feelings of despair or meaninglessness. Based on an analysis of two picturebooks, Shaun Tan’s The Red Tree (2001 and Lone Munksgaard Nielsen and Pia Thaulov’s The Boy Who Lost Himself (2015, this article demonstrates, however, that these feelings are necessary and desirable when trying to discover who you are. Feeling despondent or enclosed contains a possibility of finding yourself and therefore it should not be neglected or eliminated. The theoretical framework of the article is the Danish philosopher Søren Kierkegaard’s understanding of becoming a human being. For Kierkegaard, despair, meaninglessness and enclosedness are precisely the feelings that can help you become who you are. The article demonstrates how the protagonists’ despair and enclosedness gives them the possibility to realize themselves as human beings. From the child’s perspective, these picturebooks recount an existential theme fundamental to everyone: How do we become who we are?

 11. Det perfekte match? Et postkolonialt perspektiv på højt uddannede flygtning på det danske arbejdsmarked.

  OpenAIRE

  Andersen, Vibeke; Jensen, Iben

  2016-01-01

  A perfect match? A post colonial perspective on well educated refugees on the Danish labour marketIn general, integration is hampered if refugees do not have a sufficient educational background to enter the labor market. However, it is estimated by Danish authorities that around 13% of the refugees have a professional background in medicine, technical domains or engineering (The ministry of Immigration, Integration and Housing). In Denmark efforts of integrating refugees can be accommodated b...

 12. Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fedrová, Stanislava; Jedličková, Alice

  2011-01-01

  Roč. 59, č. 1 (2011), s. 26-58 ISSN 0009-0468 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : description * narrative * textual type * stylistics * realist fiction * poetics * vivid description * evocation Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 13. Human dimensions in energy consumption. Scientific research front from a national and international perspective; Maenskliga dimensioner vid energianvaendning. Vetenskaplig forskningsfront ur nationellt och internationellt perspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ketola, Anna

  2000-07-01

  The aim of this report is to make an inventory of earlier studies of energy consumption in buildings where consideration has been taken to behaviour related and among all socio-cultural aspects. The literature study is focused on publications from 1980s and 1990s, and mainly concentrated to socio-cultural analyses. The report catches the national and international scientific discussion that have been conducted, and the debate of today within this field.

 14. Evaluation of future policy instruments - Sub-Project 2; Utvaerdering av framtida styrmedel - Delprojekt 2 inom projektet Perspektiv paa framtida avfallsbehandling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bisaillon, Mattias; Dahlen, Lisa; Detterfelt, Lia; Edner, Stig; Toren, Johan

  2013-09-01

  There are several recently introduced and future possible policy instruments that are of great interest to study in order to understand the future for the Swedish waste treatment market. In the energy sector, the use of system analysis models has proven to be effective in order to understand the effects and consequences of policy instruments. In the waste sector, however, such analyses have only been conducted sporadically. This in spite of the introduction of highly influential policy instruments such as producer responsibility, landfill tax and landfill ban, which together have contributed to landfilling of Swedish household waste practically has ceased. The goal of this project was, by using system analysis models, to study and evaluate the newly introduced and future possible policy instruments which affect Swedish waste treatment. The assessment was made in terms of how policy instruments affect: - the distribution of treatment technologies, - waste amounts, - greenhouse gas emissions and - the economics of waste treatment. The project was performed during 2011 and 2012 as a part of the research project 'Perspectives on sustainable waste treatment (PFA)'. During the project, discussions have taken place within the working group and the reference group on which instruments are most interesting and relevant to study. Furthermore, opinions have been gathered from the association Swedish Waste Managements policy instrument group and from various players in the industry at conferences, presentations and workshops.

 15. Imports of waste fuels for energy recovery in Sweden - Sub-Project 1; Import av avfall till energiutvinning i Sverige - Delprojekt 1 inom projektet Perspektiv paa framtida avfallsbehandling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sahlin, Jenny; Holmstroem, David; Bisaillon, Mattias

  2013-09-01

  Swedish imports of waste fuels may increase to 1.5 million tonnes by 2015, when new waste-fuelled combined heat and power plants are in operation; and to 2.5 million tonnes by 2020, if all planned capacity is built. This is the case if national targets for increased material recycling and biological treatment are reached; which means that smaller amounts of mixed waste remains for incineration. When the import of the waste fuel into Sweden has increased, also need of knowledge has increased, as well as the concerns and fears. The aim of the project 'Imports of waste to energy recovery in Sweden', therefore, is to create an improved basis for decisions and communications concerning the import of waste fuel, as well as to study its conditions, opportunities and obstacles. The target group is interested operators, representatives of public authorities and decision-makers. Data includes analysis of future imported quantities, possible import markets, policy instruments and its effects, concerns and fears, economic aspects and effects on climate change while importing the waste fuel. The project is one of five sub-projects in 'Perspectives on the future waste treatment'. The project has been carried out through data collection, computer modelling, interviews as well as discussion and analysis in the working and reference groups. The goal is estimated to having been reached, the results are already used. From media, there is an interest of the results, and the project has already been referred to and presented at conferences. The results are thus already well-spread.

 16. The future market for biogas from waste - Sub-Project 3; Framtida marknaden foer biogas fraan avfall - Delprojekt 3 inom projektet Perspektiv paa framtida avfallsbehandling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holmstroem, David; Bisaillon, Mattias; Eriksson, Ola; Hellstroem, Hanna; Nilsson, Karolina

  2013-09-01

  The overall aim of the project was to study the conditions, opportunities and constraints for the development of the market for biogas from waste in Sweden. Seven areas of importance to the development have been identified in previous projects. The areas are: market and competition, supply and demand for waste, environmental benefits of biogas utilization, technology development, economic value of biogas, political instruments and the handling of digestate. The ambition has been to create a fact and market report for these areas for stake holders such as operators, representatives of authorities and decision makers. The project is a sub-project of 'Perspectives on future waste treatment'. The goal achievement of the project is expected to be good. During the project, there has also been considerable interest in the results, which is already used by a number of operators, both within and outside the project. Thereby, the results have a good spread, even before the project is completed.

 17. Cenové skoky během finanční nejistoty: od intuice k regulační perspektivě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanousek, Jan; Novotný, J.

  2014-01-01

  Roč. 62, č. 1 (2014), s. 32-48 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-27047S Institutional support: RVO:67985998 Keywords : European emerging stock markets * Lehman Brothers * price jumps * financial crisis Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.650, year: 2014

 18. Cenové skoky během finanční nejistoty: od intuice k regulační perspektivě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanousek, J.; Novotný, Jan

  2014-01-01

  Roč. 62, č. 1 (2014), s. 32-48 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097 Grant - others:UK(CZ) UNCE 204005/2012 Institutional support: PRVOUK-P23 Keywords : European emerging stock markets * Lehman Brothers * price jumps * financial crisis Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.650, year: 2014

 19. Praksisnær forskning i socialt arbejde og beskæftigelsesindsatser – metodologiske og samarbejdsmæssige perspektiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Niklas; Caswell, Dorte; Monrad, Merete

  2018-01-01

  forskellige typer og grader af samarbejde mellem forskning og felt. Opnåelse af robusthed i den frembragte viden ses således som et spørgsmål om såvel typen og graden af samarbejde som samspillet mellem forskellige forskningsmæssige tilgange. Praksisnær forskning indebærer ikke pr. definition brug af bestemte...... metoder. Imidlertid er metodespørgsmålet ikke neutralt, særlig ikke hvis sigtet med praksisnær forskning er at opnå øget viden om og innovation i den konkrete praksis. Anvendte metoder må kunne indfange elementer og dilemmaer i denne praksis. Metodekombination (mixed methods) kan generelt bidrage til...... (Beskæftigelsesindikatorprojektet, www.jobindikator.dk). LISES-projektet er sammenlignet hermed et omfattende projekt, der bevæger sig over en række tematiske aspekter, trækker på flere teorikomplekser og betjener sig af mixed methods. Endelig indebærer projektet indgående samarbejde og ny måder at udvikle konkret samspil mellem...

 20. Naturudnyttelse i det Færøske ø-samfund gennem tusind år - set i humanøkologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Jesper

  1988-01-01

  Færøerne er på mange måde spændende og exotiske. Det er jo i sig selv en motivation til at studere dem. Men der er også nogle gode faglige grunde til at foretage geografiske og humanøkologiske studier af øerne. Den isolerede beliggenhed, de i hovedtrækkene typiske sammenhængende fysisk-geografisk......Færøerne er på mange måde spændende og exotiske. Det er jo i sig selv en motivation til at studere dem. Men der er også nogle gode faglige grunde til at foretage geografiske og humanøkologiske studier af øerne. Den isolerede beliggenhed, de i hovedtrækkene typiske sammenhængende fysisk...

 1. Teoretiska perspektiv på kön, klass och gränsöverskridanden i akademin. Margit Abenius som forskare och litteraturkritiker

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Ronne

  2006-01-01

  Full Text Available THEORETICAL APPROACHES TO GENDER AND IDENTITY IN STUDIES OF THE INTELLECTUAL.MARGIT ABENIUS AND THE MAKING OF A FEMALE CRITIC. The aim of this article is todiscuss some of the most important feminist approaches to Pierre Bourdieu’ssociology of culture and the way in which they make possible new interpre-tations of gender and identity. Feminist readings of Bourdieu, from Toril Moi1991 to very recent contributions, have developed a new concept of gender asa part of the general social field and of a ”gender habitus”. These theoretical,non-essentialist standpoints can be combined both with intersectional analy-sis and with quite recent feminist concepts of ”women” as ”social class”(Lovell and ”women” as ”seriality” (Young. Here I use my own study ofthe Swedish literary critic Margit Abenius (1899–1970 to exemplify howthese different theoretical approaches can be brought together. A possibilityof combining feminist readings of Bourdieu with Zygmunt Bauman’s theoryof identity is also discussed in relation to contemporary debate on the con-cepts of subjectivity and identity.

 2. Teoretiska perspektiv på kön, klass och gränsöverskridanden i akademin. Margit Abenius som forskare och litteraturkritiker

  OpenAIRE

  Marta Ronne

  2006-01-01

  THEORETICAL APPROACHES TO GENDER AND IDENTITY IN STUDIES OF THE INTELLECTUAL.MARGIT ABENIUS AND THE MAKING OF A FEMALE CRITIC. The aim of this article is todiscuss some of the most important feminist approaches to Pierre Bourdieu’ssociology of culture and the way in which they make possible new interpre-tations of gender and identity. Feminist readings of Bourdieu, from Toril Moi1991 to very recent contributions, have developed a new concept of gender asa part of the general social field and ...

 3. Bygdedrömmar möter byråkrati Kamp för lokala perspektiv och värden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anette Forsberg

  2009-01-01

  Full Text Available Community vs. bureaucracy. The struggle for local perspectives andvalues. In this article, collective action for the community is interpreted as a possibility for rural inhabitants to reclaim their community as important and valuable. Research has shown that community development in rural Sweden is about such different matters as services, employment, infrastructure, upholding local identity and developing new forms of local democracy. Politically, local development activities are often understood in terms of growth, development and economics. An economic approach is also stressed in the EU programmes that support local development groups and projects. Here, the author argues that an economic, bureaucratic understanding tends to make invisible a holistic, relation-based approach to community that is expressed in the struggle for community. Giddens’ (1991 theory of life politics is used to show how community development is about questions that have been removed from the political agenda, questions concerning the value of self and others and a holistic perspective of life. To understand what the concept of community struggle expresses, the author argues, it needs to be acknowledged as actions that have the potential to challenge established bureaucratic and political definitions, something which, in practice, proves to be difficult.

 4. Příběhy života s autismem (Rozhovory o rodině, práci a perspektivě)

  OpenAIRE

  Michalová, Petra

  2008-01-01

  The thesis describes difficulties of families with autistic child and changes caused by nativity of such child. Five mothers are interviewed how they made place with this diagnosis, about their families, friends and possible return to their jobs. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 5. «VI ER ALDRI SYKE, DERFOR HOLDER VI OSS FRISKE OG ELDES IKKE». KNUT HAMSUN OG PAULINE FRA POLDEN I ET HELSEMESSIG PERSPEKTIV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenche Torrissen

  2016-04-01

  Full Text Available Can we learn anything about well-being and what it is that constitutes the ‘mystery’ of health by reading Knut Hamsun’s novels? This article argues that Knut Hamsun in his description of the character Pauline Andreassen in the August trilogy (1927–1933, illustrates central elements of what modern radical philosophers (Ivan Illich, Hans-Georg Gadamer, and Aaron Antonovsky understand about good health and well-being, namely: the ability to adapt to a society, the ability to establish a life based on one’s own interests and possibilities, and the ability to cope with different emotional losses and challenges in life. This article also gives a brief introduction to Hamsun’s harsh criticism of bio-medical institutions and the way they tend to medicalize society. As a contribution to the health/humanities debates, this article also investigates how the humanities can enhance our knowledge and understanding of health and well-being.

 6. Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vohlídalová, Marta

  2007-01-01

  Roč. 8, č. 2 (2007), s. 52-59 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA MPS 1J034/05-DP2 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : work - life balance * family policies * international comparison Subject RIV: AO - Sociology, Demography www.genderonline.cz

 7. Perspektiver på hva en førskolelærer trenger å kunne om religion: Rammeplananalyse og preskriptive innspill

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bengt Ove Andreassen

  2011-06-01

  Full Text Available Title: Perspectives on what a preschool teacher need to know about religion: Curriculum analysis and prescriptive suggestions.Abstract: What does a pre-school teacher need to know about religion? This question is discussed in two separate parts of the article. The first part is a curriculum analysis of the framework surrounding Early Childhood Education and the three year undergraduate program for pre-school teachers in Norway. The analysis leads to a critical discussion on the bias towards Christian values in this framework. The second part of the article is prescriptive, answering the article’s research question. The outline of what a pre-school teacher’s competence on religion should consist of draws on the analysis and critical discussion in the first part. Here, arguments for including perspectives drawn from secular academic Religious studies in the three-year undergraduate program for pre-school teachers are presented. The main argument is that perspectives from Religious studies will ensure equal treatment of all religions and life views, and thus ensure the teaching to be in accordance with international conventions regarding human rights, which Norway are committed to.

 8. The power sector in the melting pot. Perspectives for the structure of the sector in eastern Norway; Kraftsektor i stoepeskjeen. Perspektiver for bransjestrukturen paa Oestlandet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-12-01

  The Norwegian power sector is undergoing basic changes. All the energy utilities are affected. This report describes the options faced by the owners and the effects of making different choices. It (1) discusses the implications of competition and the new external conditions for publicly owned utilities, (2) analyses the profit obtainable through cooperation and changes in the structure within production, power sale and network activities, and (3) draws up the perspectives of the future structure of the power sector in eastern Norway, where many of the largest suppliers are situated. Two scenarios are discussed for the structure of the power sector in eastern Norway in 2010: (1) Regional focus. The owners have a deliberate attitude to the possibilities of a publicly owned and competitive energy supply and they want to exploit the economic potential to the benefit of the inhabitants of the region. The energy users are offered services that are competitive both on price and quality and the policy instrument is to develop regional solutions that realize the possibilities of large-scale operation and coordination within production, sales and network. (2) Industrial energy supply. Large industrial actors have won most of the auctions as the smaller distribution works were offered for sale. Both scenarios are rooted in changes that have actually occurred or are still in progress. There is no socioeconomic justification for asserting that one scenario is better than the other. The choice of action taken by the owners will first of all affect the distribution of the values managed and created by the power sector. 27 figs., 12 tabs.

 9. Rozumění a jednání. Fenomenologická analýza v perspektivě Heideggerovy ontologie pobytu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ďurďovič, Martin

  2014-01-01

  Roč. 62, č. 1 (2014), s. 77-99 ISSN 0015-1831 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : understanding * action * hermeneutics Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion http://filcasop.flu.cas.cz/index.php/index.php?page=starsi-cisla&rok=2014&cislo=1-2014&obsah=607

 10. Perspektiv pa Las och Skrivinlarning: En Litteraturstudie som Belyser Las och Skrivinlarning utifran Fyra Teoretiska Perspektiv Samt en Instrument-Provande Barnstudie (Perspectives on Learning To Read and Write: Literature Review on Reading and Writing Acquisition through Examination of Four Theroretical Perspectives and Attitude Measures of Preschool Children).

  Science.gov (United States)

  Fahlen, Rose-Marie

  This report focuses on the processes of learning to read and write in the initial phases. Two studies are presented. The first is a review of four theoretical approaches, including Jerome Bruner's representation theory, and theories of concept learning, metacognition, and metalinguistic awareness. The purpose of the literature study was to examine…

 11. Sociale læringsprocesser, ulighed, mistrivsel, resiliens og transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Nielsen, Anne Maj

  2013-01-01

  I artiklen diskuterer vi nogle perspektiver på social læring. Det første perspektiv vedrører spørgsmål om sammenhænge mellem uddannelse og lige muligheder. Her vil forebyggelse af mistrivsel relateret til manglende uddannelse indgå. Det andet perspektiv vedrører spørgsmål om social læring som sam...

 12. Internet i internationale virksomheder : et undervisningsnotat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rask, Morten

  Notatet angiver forskellige vinkler på fænomenet "Internet i internationale virksomheder". Disse vinkler eller perspektiver hænger sammen, men er her behandlet (nogenlunde) hver for sig. Litteraturen om internet i internationale virksomheder fokuserer ofte på e-handel. E-handel er dog ikke det......-teknologisk perspektiv, der handler om sammenhængen mellem ansigt-til-ansigt og grænseflade interaktioner. De næste to perspektiver fokuserer på virksomhedens aktiviteter i relation til marketing og internationaliseringsprocessen. Disse fem perspektiver stammer fra min Ph.d.-afhandlig (Rask, 2001a). Det sidste...

 13. Passion og (dis)engagement blandt unge i udskolingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Maj Sofie

  Afhandlingen er baseret på et kvalitativt studie af 11 unge fra 9. klasse i Fryshuset i Stockholm... Det overordnede formål er at undersøge marginaliserende og overskridende bevægelser i relation til læring, tilblivelse og engagement for de unge i Fryshusets grundskole der har elevernes passioner...

 14. Emotional labor in social workers' practice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moesby-Jensen, Cecilie K.; Nielsen, Helle Schjellerup

  2015-01-01

  Mødet mellem borgere og sagsbehandlere er følelsesfuldt, da det er centeret omkring væsentlige udfordringer og forandringer i borgerens liv. Følelser er således altid på spil i socialt arbejde, men håndteres forskelligt af de professionelle. I et eksplorativt og kvalitativt casestudie på to socia...

 15. A dog’s effect on incarcerated women in a prison workshop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda

  International forskning viser overvejende positive resultater, når det gælder indsattes muligheder for at have kontakt med dyr under straffuldbyrdelsen. Paperet diskuterer resultaterne fra et kvalitativt studie om en hunds indflydelse på kvindelige indsatte og det sociale klima i en beskæftigelse...

 16. Fitnesskultur.dk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Kasper Lund

  1) Videnskabsteoretisk og filosofisk introduktion til pragmatismens særlige syn og opfattelser af teori og sandhed, der retfærdiggør en bestemt skrivestil, som jeg søger at realisere og anvende i afhandlingen. 2) Historien: Et primært kvalitativt indblik i fitnesskulturens historie med titlen ’Fr...

 17. Model Transformers for Dynamical Systems of Dynamic Epistemic Logic

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rendsvig, Rasmus Kræmmer

  2015-01-01

  I artiklen tages et dynamisk system-perspektiv på dynamisk epistemisk logik, og undersøger opdateringskraften af forskellige måder at definere evolutionsafbildninger på.......I artiklen tages et dynamisk system-perspektiv på dynamisk epistemisk logik, og undersøger opdateringskraften af forskellige måder at definere evolutionsafbildninger på....

 18. Børns leg og eksperimenterende virksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard Warrer, Sarah; Broström, Stig

  Børns leg og eksperimenterende virksomhed er et rigt felt med mange perspektiver, indgangsvinkler og nuancer. I denne bog kædes leg og det eksperimenterende og skabende sammen som to gensidigt forbundne fænomener og belyses i pædagogisk og didaktisk perspektiv. Desuden beskrives potentialet i båd...

 19. Ledelsesretten - hvad skal vi stille op med den?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Lone

  2016-01-01

  for ledelsesretten at træde ind som en kommunikerbar og legitim rammesætning i lederens praksis. Artiklen inddrager i sin analyse retssociologiske perspektiver i et moderne og postmoderne perspektiv og rundes af med en diskussion af de faldgruber, det kan indebære, når ledelsesrettens styringssprog skal omsættes til...

 20. Får fagbevægelsen et nyt flagskib?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henning; Høgedahl, Laust Kristian

  2018-01-01

  LO og FTF beslutter den 13.4.2018, om de vil fusionere. Strategiske hensyn og perspektiver for fusion ridses op......LO og FTF beslutter den 13.4.2018, om de vil fusionere. Strategiske hensyn og perspektiver for fusion ridses op...

 1. Til forsvar for det levendes mangfoldighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik Dahl

  2005-01-01

  Livs-form : perspektiver i Giorgio Agambens filosofi Anmeldelse i Berlingske tidende. - 2005-08-15. - Sektion 2, s. 8-9 Anmeldt af Henrik Dahl Jensen......Livs-form : perspektiver i Giorgio Agambens filosofi Anmeldelse i Berlingske tidende. - 2005-08-15. - Sektion 2, s. 8-9 Anmeldt af Henrik Dahl Jensen...

 2. Greening IT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sobotta, Adrian; Sobotta, Irene; Gøtze, John

  Bogen har forord af Connie Hedegaard, og bidrag fra en række internationale eksperter. Om forskellige perspektiver på Grøn It.......Bogen har forord af Connie Hedegaard, og bidrag fra en række internationale eksperter. Om forskellige perspektiver på Grøn It....

 3. Supervisand og supervisor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2007-01-01

  Kapitlet redegør for aspekter ved det komplekse forhold mellem supervisand og supervisor, og der anlægges en række forskellige perspektiver. Først beskrives forholdet fra supervisandens perspektiv. At indtræde i rollen som supervisand er, foruden at være lærerigt og fagligt udviklende, ofte også ...

 4. When did religion, cognition and culture emerge?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2015-01-01

  Et bidrag om religion, kognition og kultur i evolutionistisk perspektiv ved en Engelsberg konference om "Religion" afholdt i Avesta, Sverige i 2014.......Et bidrag om religion, kognition og kultur i evolutionistisk perspektiv ved en Engelsberg konference om "Religion" afholdt i Avesta, Sverige i 2014....

 5. Towards applied integrationism

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2011-01-01

  Forsøg med Aspergerklasser fortsættes i Danmark. Artiklen giver bud på hvorfor Aspegere og lærere i konventionelle sammenhænge oplever kommunikationsproblemer i et integrationelt perspektiv og skitserer rammerne for en dybere behandling af emnet med inddragelser af perspektiver som Asperger...

 6. A Sectarian Group Called Israel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lemche, Niels Peter

  2017-01-01

  En diskussion af navnet "Israel" set i et historisk perspektiv , hvor der mellem 822 f.Kr. og 1948 eft Kr. ikke eksisterede en historisk satstslig organisation ved navn Israel.......En diskussion af navnet "Israel" set i et historisk perspektiv , hvor der mellem 822 f.Kr. og 1948 eft Kr. ikke eksisterede en historisk satstslig organisation ved navn Israel....

 7. Designede turiststeder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bærenholdt, Jørgen Ole

  2015-01-01

  Turister besøger steder, og det er dette kapitels ide at netop det oplevelsesorienterede besøg rummer et perspektiv, som kan tilføre vores teoretiske og praktiske omgang med steder nye perspektiver. I en verden, som betegnes som globaliseret og forbundet, er det blevet tydeligere, at den besøgendes...

 8. At vi maa frycte dig af idel kjærlighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  1997-01-01

  Med udgangspunkt i Max Webers bregeber "Macht" og "Herrschaft" analyseres den danske enevældes konsolideringsperiode 1660-700 i et politisk og kulturhistorisk perspektiv.......Med udgangspunkt i Max Webers bregeber "Macht" og "Herrschaft" analyseres den danske enevældes konsolideringsperiode 1660-700 i et politisk og kulturhistorisk perspektiv....

 9. Čím se lišíme a co máme společné? Lidská sexualita v evoluční perspektivě

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Havlíček

  2010-04-01

  Full Text Available Humans as a species have numerous unique characteristics. Do they also include sexuality? Here we use cross-cultural approach to find out whether some traits could be labelled as highly prevalent or nearly universal. We further employed comparative perspective to analyze whether these traits are unique in humans or whether they are shared with our evolutionary relatives. This led us to formulate eight broad spheres which are reported cross-culturally. These include 1 building long-term sexual relationships and expected or enforced sexual exclusivity; 2 sexual activities not restricted to fertile period and 3 prevalent through the year which suggest other than reproductive functions of the sex in humans; 4 in contrast to chimpanzees attractiveness is relatively stable across the cycle; 5 humans appear to be the only species with exclusive male homosexual orientation; 6 similarly, presence of menopause is unique to human females, which was linked to relatively risky delivery and extreme altriciality of human children; and finally, 7 humans do not commonly perform sexual activities in the presence of others. All of the addressed phenomena are interpreted in the evolutionary perspective.

 10. Elevuniversitet om energi og klima – et samarbejde i netværk: Nye perspektiver for naturfagsinteressen? "Generating science interest through network and collaboration between primary schools and university on climate and energy"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annette Grunwald

  2012-09-01

  Full Text Available This paper address the need for developing out-reach activities in a way that can increase primary school pupils interest in science. Building on the hypotheses that the inclusion of more and different actors in developing these outreach activities can strengthen them, this paper presents an initial study investigating the development of a network of actors organizing out-of-school science teaching. This initial study is part of a 3 years action research project, where the network approach has been used to continually design and further development of a pupils’ university on the subject energy and climate for 5 and 6 grade pupils in primary schools within Northern Jutland, Denmark. The methodological framework is routed in action research, and the data collection includes participant observations, cite visits, informal interviews, questionnaires and document analysis. This paper thereby exemplifies and discuss how a cooperation network to support out-of school teaching can be established, developed and brought into action through ongoing learning processes among university, primary school and other institutions. Considering the specific case, the out-reach activities developed by this network approach have shown to be effective in raising awareness and engagement in the pupils university. On that base, it is concluded that the actor-approach holds considerable potentials for developing out-of-school activities; which however calls for further research.

 11. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 12. Risøs treårsplan 2000-2002. Rullende 3-årsplan med hovedlinier for året 2000 og perspektiver for årene 2001 og 2002

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forskningscenter Risø, Roskilde

  2000-01-01

  Denne treårsplan fastlægger rammerne for Forskningscenter Risøs virksomhed i perioden 2000 - 2002. Risø hører under Forskningsministeriet og driver naturvidenskabelig og teknisk-videnskabelig forskning med det formål at skabe nye udviklingsmuligheder forerhvervsliv og samfund rettet mod anvendels...

 13. Risøs treårsplan 1999-2001. Rullende 3-årsplan med hovedlinier for året 1999 og perspektiver for årene 2000 og 2001

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forskningscenter Risø, Roskilde

  1999-01-01

  Denne treårsplan fastlægger rammerne for Forskningscenter Risøs virksomhed i perioden 1999-2001. Risø hører under Forskningsministeriet og driver naturvidenskabelig og teknisk-videnskabelig forskning med det formål at skabe nye udviklingsmuligheder forerhvervsliv og samfund rettet mod anvendelse ...

 14. CO{sub 2}-emissions from future waste incineration - Sub-Project 5; CO{sub 2}-utslaepp fraan framtida avfallsfoerbraanning - Delprojekt 5 inom projektet Perspektiv paa framtida avfallsbehandling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bisaillon, Mattias; Detterfelt, Lia; Edner, Stig; Maartenssson, Paal

  2013-09-01

  The use of fossil fuels in Swedish district heating systems has fallen sharply. With continued pressure from society to reduce emissions of greenhouse gases, it is likely that the use of these fuels will decrease further. The major remaining source of emissions of fossil carbon dioxide (CO{sub 2}) from district heating systems 2020 is waste incineration with energy recovery in the form of electricity and heat. The aim of this project was, from two perspectives (stack perspective and system perspective), to analyze future emissions of fossil CO{sub 2} from Swedish waste incineration in the Swedish district heating systems. By studying both perspectives at the same time, the results answer whether changes in emissions in one perspective give similar or opposite effects seen from the other perspective. The purpose was also to make cost estimates for emission reduction measures affecting waste, energy and material production system. These costs were related to the price of allowances in the EU ETS and to the Swedish carbon tax. The project was performed in 2012 as a part of the research project 'Perspectives on sustainable waste treatment'.

 15. Competitiveness of grid-connected solar electricity in Sweden - as seen from the perspective of the utilities and the net owners; Konkurrenskraft foer naetansluten solel i Sverige - sett ur kraftfoeretagens och naetaegarnas perspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlstedt, Nils-Eric [Vattenfall Power Consultant AB, Stockholm (Sweden); Karlsson, Bjoern; Kjellsson, Elisabeth; Samuelsson, Olof [Faculty of Engineering (LTH), Lund University, Lund (Sweden); Neij, Lena [International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University, Lund (Sweden)

  2006-12-15

  The objective of this report was to analyse the competitiveness of grid-connected solar power in Sweden - and specifically the competitiveness for energy companies and net owners. In theory, solar power could to a large extent fulfil the electricity demand in Sweden, especially in the summer. However, the high cost of solar cells is a major barrier to implementation. Future technology development and increased efficiency could, however, lead to important cost reductions. The question is if such expected cost reductions would make grid-connected solar power a preferable investment option for energy companies and an interesting alternative for the net owners. The results of the study show that solar power will not be a competitive alternative for the energy companies in Sweden, not in 2020 and probably not in 2050. Other alternatives such as new investments in wind turbines and bio-mass based technology options will be producing electricity at a lower cost. Moreover, solar power will have an unfavourable production profile, generating power in the summertime when less needed. However, by using the reservoirs of the hydro power systems in Sweden as storage capacity, approximately 5 TWh solar power could be allowed in the Swedish electricity system. The results of the study indicate that solar power could have a positive effect on the electricity distribution system since distributed generation will result in lower losses in the system. Moreover, solar power will be produced during daytime when the electricity demand will peak. One of the main challenges for the net owners would be to design the net in such a way that the net and the solar cells could work together in the best possible way. Another challenge would be the high cost for connecting the solar cells to the grid; this cost needs to be reduced. Looking instead at the house-owners as possible investors, solar cells appear as a much more attractive alternative for the future, the value of the solar power is higher for the house-owner at the same time as the cost is lower. The calculated cost is as low as 1 SEK/kWh in 2050 assuming a top rated power of 7 kW. In all, the report shows that solar power will not be a competitive alternative for energy companies in the near future. The net owners will also confront challenges and high cost related to the connection of the solar cells to the grid. In the near term, the interest in investing in solar cells will be associated with house-owners. In a longer time perspective, the development will be much more uncertain. Climate change may force us to invest more in technologies such as solar cells, which in turn may lead to new innovative technology options and new types of solar cells. This may lead to drastic cost reductions and the use of solar cells in conventional technologies such as solar protection devices, windows and facades.

 16. Svensk yttrandefrihet i ett EU-perspektiv : - Hur svenska medborgare kan komma att få ett svagare meddelarskydd och ensamansvar ioch med EG-rättens konflikt med svensk grundlag vid grundlagsregleringen 2010

  OpenAIRE

  Boode, Gabriella

  2009-01-01

  AbstractTitle: Swedish freedom of speech compared to european freedom of speechNumber of pages: 57Author: Gabriella BoodeTutor: Göran SvenssonCourse: Media and Communication Studies CPeriod: Spring 2009University: Division of Media and Communication, Department of Information Science,Uppsala UniversityPurpose/Aim: The purpose with the dissertation is to see if there has been a limitation inSwedish freedom of speech since parts of the European union laws is superiour to theSwedish constitution...

 17. Kdo rozhoduje v českých politických stranách? Vzestup nových politických podnikatelů ve srovnávací perspektivě

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lubomír Kopeček

  2015-08-01

  Full Text Available This article focuses on a comparative analysis of the organization of contemporary Czech parliamentary parties. It emphasizes the structural and functional differences between the new parties—ANO (meaning “yes” in Czech and Dawn of Direct Democracy—and older parties. The theoretical section presents the basic organizational types – in particular, the concept of the business-firm party. The following organizational aspects of parties are then compared: membership, form of funding, the role played by ground organizations, the position and composition of top party bodies, the role played by the party leader, and media resources. This analysis reveals that ANO and Dawn have a more exclusive membership than older parties and have centralized more power into the hands of the party leader, who is supported both by formal statutes and by informal structures. In the case of ANO, the central leadership dominates over lower-level ground organizations; Dawn forgoes them altogether. Its missing institutional base accelerated Dawn’s implosion in 2015. ANO is characterised by a high degree of professionalism and control over key media, both of which were missing in the case of Dawn.

 18. BECCS as a climate measure. A report on carbon dioxide storage from biomass in a Swedish-Norwegian perspective; BECCS som klimataatgaerd. En rapport om koldioxidlagring fraan biomassa i ett svensk-norskt perspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karlsson, Henrik; Bystroem, Lennart; Wiklund, Josef

  2010-09-15

  As the economic costs for combating the threat of climate change are considerable, accurate priorities have to be set and economic efficiency must be sought. On this basis, this report aims at examining the Swedish and Norwegian opportunities and potential for geologic storage of carbon dioxide from biomass, or BECCS (Bio Energy with Carbon Capture and Storage). So-called biogenic carbon dioxide is part of the renewable carbon cycle. Carbon dioxide is extracted from the atmosphere into trees and crops as they grow, and is released when they are combusted or decompose. Therefore, biogenic carbon dioxide does not contribute to the increase of greenhouse gases in the atmosphere. On the contrary, these emissions may become part of the solution to the climate problem. When carbon dioxide that has been captured from the atmosphere by biomass is stored geologically, a flow of carbon from the atmosphere into the underground is created. With a scientific term, this is called negative emissions, or permanent carbon dioxide sinks. Since we already today have a level of 390 ppm of carbon dioxide in the atmosphere, and this level is rising by 2 ppm per year, negative emissions are vital if we are to achieve climate targets such as 350 or 400 ppm. Due to the large amount of biomass that is processed in the pulp industry as well as the use of biomass for energy production, there are several and large point sources of biogenic carbon dioxide emissions in Sweden. The 61 largest Swedish plants are together emitting more than 31 million tons of biogenic carbon dioxide per year. In Norway, these industries are significantly smaller with the major point emissions of biogenic carbon amounting to less than 2 million tons per year. Because of this the continued analysis focuses on Swedish emissions. However, there are very good opportunities for carbon dioxide storage in the Norwegian part of the North Sea. This is not the case in Sweden. Suitable conditions for carbon dioxide storage are limited to the very south of Sweden. The storage potential in the Norwegian formations is equivalent to thousands of years of Swedish biogenic emissions. Using existing technology, carbon dioxide from Swedish biogenic sources can be separated and shipped by boat to Norwegian storage formations. Storage in the North Sea has been successfully tested for more than ten years and carbon dioxide is shipped by boat across the Baltic Sea already today. At a cost of 700-900 Swedish crowns (approx. Euro 75-95) per ton, 27.5 million tons of carbon dioxide from Swedish biogenic sources could be stored annually by 2020. The potential amount increases to 30.0 million tons per year by 2030, while the cost is estimated to decrease by several hundred crowns per ton. There is are also a possibility to achieve costs below 500 crowns (approx. Euro 45) per ton already by 2020 for the smaller amounts of carbon dioxide of 400 000 to 2 million tons which can be captured from ethanol production and black liquor gasification. From an international perspective, the costs of climate action in Sweden are relatively high. In this report we compare BECCS with three earlier studies to put the costs and potentials into context. Compared with the measures presented in a report by Svenskt Naeringsliv and management consulting firm McKinsey, BECCS is a larger measure than all other Swedish measures combined. In addition, the technology allows for fulfillment of the climate goals of both political coalitions, and this at a cost of less than one thousand crowns per ton. In comparison to a study published by the think tank Fores, it is deemed unlikely that BECCS in Sweden could be financed by the European Union emission trading scheme. However, it is a very competitive method for achieving domestic climate targets. The cost of BECCS falls below today's gasoline tax and is far below the future costs of carbon dioxide emissions in the transport sector. Compared with the costs of alternative measures to reduce emissions of carbon dioxide in the transport sector, BECCS can save 20-50 billion crown s per year according to Fores' calculation method. The third study that we have included in our comparison is a report released by IVA (the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences), in which a path to zero emissions by 2043 is outlined for Sweden. When BECCS is introduced into the model, Sweden can reach net zero emissions already by 2030. Thereafter, a number of measures in combination with BECCS can make Sweden achieve net negative emissions, i.e. that Sweden as a nation is removing carbon dioxide from the atmosphere. Finally, it should be noted that there are currently no measures, initiatives or incentives to exploit BECCS technology in Sweden. If we are to achieve the necessary climate goals, reach them faster and with the best economic efficiency, serious and determined investments in BECCS in Sweden are needed soon

 19. Fornøyelig Tiids-fordriv : musikk i norske notebøker fra 1700-tallet: beskrivelse, diskusjon og musikalsk presentasjon i et oppføringspraktisk perspektiv

  OpenAIRE

  Gorset, Hans Olav

  2011-01-01

  Avhandling (Ph.D.) - Norges musikkhøgskole, 2011. - Den trykte versjonen har vedlagt lydfiler (CD) som det jobbes med å få lagt ut på nettet. “The pleasurable passage of time”: A description, discussion, and musical presentation of music from 18th century Norwegian music books as seen in light of performance practice. - - This dissertation presents, in text and music, a repertoire widely disseminated and appreciated in 18th century Norway. Hand‐written music books or tune‐books contain mel...

 20. Green Certificates: A Norwegian perspective regarding a proposed common mandatory electricity certificate market between Norway and Sweden; Groenne sertifikater: Et norsk perspektiv paa saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kolbeinstveit, Atle

  2009-05-15

  This paper presents a study in a Norwegian perspective of the political proposal for a common mandatory electricity certificate market between Norway and Sweden. The proposal was withdrawn in February 2006. The study examines whether Prime Minister Jens Stoltenberg's second government assessed green certificates as the cause of an unpopular hike in electricity prices, a hypothesis that found some support in this work. Next, it examines the role of the government bureaucracy. A hypothesis is set forth that the government decision followed from standard operational procedures in the bureaucracy. Importantly, the Ministry of Finance and the Ministry of Petroleum and Energy, the most significant bureaucratic agents in our case, made their recommendations based on economic principles, which had become a standard operating procedure for them in Norwegian energy and environmental policies. (Author)

 1. „Knowledge is power“: Studium MBA v perspektivě Bourdieuho teorie kapitálů/ “Knowledge is power”: MBA study program in Bourdieu’s perspective of capitals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dvořáčková

  2015-01-01

  Full Text Available Cílem této empirické studie, která vychází z ročního etnografického výzkumu na soukromé vysoké škole, je analyzovat, jaký význam má studijní program MBA v reprodukci sociálních diferencí. V první části je představeno teoretické pozadí studie, jímž jsou Bourdieuho koncepty kulturního, ekonomického, symbolického a sociálního kapitálu a jeho pojetí mechanismu sociální reprodukce skrze školské instituce. Druhá část příspěvku přibližuje klíčové rysy soukromé vysoké školy, kde se výzkum realizoval. Třetí část je věnována analýze manifestních cílů MBA programu, jímž je posílit kulturní a ekonomický kapitál studujících – rozvíjet jejich znalosti, kariérní perspektivy i úspěchy v podnikání. Vedle toho se zabývá MBA studiem coby zdrojem symbolického i sociálního kapitálu. Jak text ukazuje, MBA program je vedle prostředku získávání znalostí a dovedností současně prostorem konverze ekonomického kapitálu do kapitálu symbolického a sociálního. Ty následně zvyšují objem ekonomického kapitálu studujících, čímž dále upevňují jejich sociální pozici.

 2. Nositelé paměti nebo zdroje falešných představ? Naučné stezky v ČR v etnologické perspektivě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pauknerová, K.; Woitsch, Jiří

  2017-01-01

  Roč. 8, č. 1 (2017), s. 66-95 ISSN 1803-9812 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : educational trails * landscape * memory * content analysis * walking * tourism * ethnology Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: Antropology, ethnology

 3. Politické limity soudního přezkumu v historické perspektivě: Případ actes de gouvernement ve francouzském právu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Malíř, Jan

  2017-01-01

  Roč. 26, č. 6 (2017), s. 3-17 ISSN 1802-3843 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-08176S Institutional support: RVO:68378122 Keywords : right to information * limitations of fundamental rights * Act on the Free Access to Information Subject RIV: AG - Legal Sciences OBOR OECD: Law

 4. Electromagnetic fields and the issue of biological effects from a chemical-physical perspective; Elektromagnetiska faelt ('EMF') och fraagan om biologiska effekter utifraan ett kemiskt-fysikaliskt perspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cedervall, Bjoern (Unit of Med. Radiation Physics and Med. Radiation Biology, Dept. Oncology and Pathology, Karolinska Inst., Stockholm (Sweden))

  2009-06-15

  The question of whether electric and/or magnetic fields in various respects are dangerous or not is of interdisciplinary character. That high electric or magnetic fields may give rise to dangerous currents is well known. More controversial is the topic of genotoxic effects, i.e. effects which have their origin in changes in DNA or effects on other parts of the molecular machinery of the cell and which if extended could result is some form of disease (e.g. neurological disorders). One may see this as a chain of possible events according to: 'Exposure->antenna->interaction between EMF and atoms or molecules->molecular biology/biochemistry->->disease'. The topics that have been discussed in this report have often been neglected but may shed light on the complexity of relevant laboratory experiments and theoretical interpretations. This report includes: descriptions of an exposure, what is meant by dose, what is relevant from a molecular aspect at various frequency ranges, thermal and non-thermal effects respectively, and ferromagnetic particles as a contaminant in the laboratory environment as well as in Nature. One way of approaching the scientific questions is to analyze the energy density of electric and magnetic fields and then put these into the context of the natural environment in single cells or whole individuals. Of particular interest is the order of magnitude for forces and energies as they occur naturally in cells (e.g. for pulling apart chromosomes during cell division). As is clear from the corresponding sections of this report, it seems improbable that EMF can break chemical bonds (and thereby cause DNA strand breaks) if we restrict ourselves to EMF contexts of daily exposures in the home or most workplaces. DNA damage is generally classified into half a dozen major categories. Among these damage categories the DNA double-strand breaks are considered to be among the most severe as these may give rise to mutations, chromosomal aberrations, result in cell death or initiate cancer. No convincing data which are based on DNA strand breaks seem to support cancer mechanisms. Alarmist results reported from several groups have not been reproducible by independent research groups. In order to break a chemical (covalent) bond the photon energy must be about six orders of magnitude above that of 'mobile phone radiation' (corresponding to about 1 GHz). A comparison with power lines (50 Hz) makes this factor even larger - on the order of 100 000 billion. Thus, the concept of a photon breaking a chemical bond is not relevant at 50 Hz and it is more proper to instead focus on the capacity of the electric or magnetic fields to induce heat or electric currents. Heat effects may cause very serious damage to humans. Already at a temperature of 40 deg C harmful phenomena begin to occur in human cells but the degree of damage is of course dependent on the duration of such heat exposures. Most sensitive to heat are cells which are actively dividing (i.e. cells that are replicating their DNA). What has become particularly controversial is whether photons of the GHz-range could give rise to non-thermal effects. Nothing convincing of that kind has been found, however

 5. Att skapa sammanhang: lärare i naturvetenskapliga ämnen, ämnesövergripande samarbete och etiska perspektiv i undervisningenTo create coherence: science teachers, interdisciplinary collaboration and ethical perspectives in the educational practice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingela Bursjöö

  2015-03-01

  Full Text Available This paper focuses on how experienced science teachers talk about interdisciplinary collaboration and ethical perspectives in their educational practice, two important components in science education and central in research on socio-scientific issues and education for sustainable development. The teachers in this interview study were asked in detail about how they integrate such components in their teaching practice. The findings indicate that the teachers in the study value interdisciplinary collaboration and try to integrate ethical aspects in their teaching. However, the science teachers in this study encounter problems in the practical implementation as it demands excellent communication in the team. Furthermore, the science teachers rate their ethical competence as rather low. They also show signs of a decrease in their professional capital, as in decisions they can make related to their teaching practice. The process of interacting with and learning from others, here called social learning, is vital for interdisciplinary collaboration and integration of ethical aspects. Such issues place severe demands, not only on the science teacher, but also on the whole educational system. 

 6. The Roman Bazaar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bang, Peter Fibiger

  The Roman bazaar et et komparativt studie af handels og markedsforhold i Romerriget. Det er bogens tese, at vi bedre forstår den økonomiske udvikling i Romerriget hvis vi skifter vores sammenligningsgrundlag fra den tidligt moderne, europæiske kapitalisme til store agrare eller tributære imperier......, som fx Mogulernes rige i Indien. Hovedemner er den imperiale mobilisering af den agrare produktion og markedernes ofte fragmenterede karakter. Det sidste punkt understøttes vha. Clifford Geertz' analyse af Bazaar-markeder....

 7. Styrkekompasset

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  Styrkekompasset er et nyudviklet, dansk kvalitativt online-værktøj, der gør det muligt at kortlægge en elevs karakterstyrker ud fra elevens selvvurdering eller en lærer eller pædagogs vurdering. Styrkekompasset er baseret på de 24 VIA-styrker (Values in Action) og kan anvendes på computer og tablet...

 8. Styrkekompasset - vejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ledertoug, Mette Marie

  Styrkekompasset er et nyudviklet, dansk kvalitativt online-værktøj, der gør det muligt at kortlægge en elevs karakterstyrker ud fra elevens selvvurdering eller en lærer eller pædagogs vurdering. Styrkekompasset er baseret på de 24 VIA-styrker (Values in Action) og kan anvendes på computer og tablet...

 9. Hoved-hals-kræft-patienters oplevelse af accelererede patientforløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Junge, Anne Gram; Risør, Mette Bech; Toustrup, Kasper

  2010-01-01

  Introduktion: I løbet af 2007 lykkedes det Århus Sygehus at accelerere patientforløbene for hovedhalskræftpatienter, så det mediane forløb fra henvisning til behandlingsstart blev halveret til 29 dage. Denne artikel bygger på resultaterne af et kvalitativt studie, som blev iværksat for at undersø...

 10. Geschichte der Lexikographie mit Deutsch und Dänisch

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Mogensen, Jens Erik

  1995-01-01

  kvantitativt og kvalitativt højdepunkt, som først delvist blev genopnået for tysk-danske ordbøger omkring 1900 og for dansk-tyske ordbøger i 1990erne. Derudover er særligt de første dansk-tyske ordbøger meget spændende, idet de samtidig var konciperet til brug som monolingvale danske ordbøger, da der dengang...

 11. En verden i bevægelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøgger, Ditte Rasmussen

  2016-01-01

  Migration er ikke noget nyt fænomen, men det er et fænomen i konstant forandring – både kvantitativt og kvalitativt. Mennesker har nemlig altid bevæget sig. Tag f.eks. jæger-samlerfolket, der var cirkulære migranter, størstedelen af USA’s befolkning, som de fleste nok er bekendte med er...

 12. NVivo 11

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjer, Mikkel Giver; Nicolajsen, Julie Schou

  2017-01-01

  Denne guide introducerer dig til en række kommandoer, som gør det muligt for at dig at navigere i analyseprogrammet NVivo. NVivo er særligt nyttigt til at transskribere og kode kvalitativt empiri. Guiden lærer dig blandt andet at oprette, åbne og gemme et projekt. Derudover lærer du at impor-tere...

 13. Logistical connections?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Helle

  Paperet præsenterer et kvalitativt studie af lærerstuderendes oplevelser og opfattelser af forholdet mellem uddannelse og praktik, samt teori og praksis, således som det udspiller sig i forbindelse med den første praktik på læreruddannelsen. I paperet præsenteres en model for en række forskellige...

 14. Music and public health - a Nordic Perspective

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  Antologi med bidrag af førende nordiske forskere. Tre dele: 1) Epidemiologisk forskning i musik og sundhed; 2) Teoretiske perspektiver på musik og folkesundhed; 3) Beskrivelse af konkrete musik/sundhedsprojekter med et folkesundhedsperspektiv...

 15. An album of war

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lehrmann, Ulrik

  2012-01-01

  Undersøgelse af de billedkategorier (prospekt, tableau, instruktion), som den I Verdenskrig blev formidlet i aviser og ugepresse. Den visuelle formidling af krigen er i et mediehistorisk perspektiv et gennembrud for brug af fotografisk materiale i danske aviser....

 16. Mit sprog - mit arbejde - mit liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  2006-01-01

  Med inspiration fra et økologisk perspektiv på sproglæring diskuteres mulighederne for videreudvikling af en kommunikativ pædagogik inden for arbejdspladsrelateret undervisning i dansk som andetsprog for voksne....

 17. Vitalisering og lærerarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  Melanie Kleins objektrelationsteori. De empiriske analyser i afhandlingen omfatter undervisningspraksis, vitaliseringsmåder ud fra et selvpsykologisk og et objektrelationsteoretisk perspektiv, forholdet mellem vitaliseringsmåder og mulighederne for anerkendelse i det konkrete arbejde samt forholdet mellem...

 18. I danske komponisters værksteder 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Okkels, Else Marie

  Læremiddel om ny musik med indlagt cd, dvd og qr-koder. Ideer til danskfaglige perspektiver og aktiviteter. Materialet spiller sammen med en webside, hvor eleverne kan oploade deres produkter, der bliver kommenteret af en professionel komponist...

 19. Social work and disability

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2018-01-01

  Anmeldelsen sammenligner indledningvist dansk og britisk socialpædagogisk arbejde med udviklingshæmmede, pointerer nogle ligheder og forskelle og diskuterer derefter bogens teoretiske grundlag og praktiske perspektiver....

 20. International Handbook of Internet Research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hunsinger, Jeremy; Klastrup, Lisbeth; Allen, Matthew

  En antologi med bidrag fra 32 internationale forskere, der præsenterer aktuelle tendenser i internetforskningen, med fokus på internettets rolle fra et spil, kommunikation, kultur, samfundsmæssigt og politisk perspektiv....

 1. Iron Age Houses in flames

  DEFF Research Database (Denmark)

  Analyse og vurdering af afbrændingsforsøgene i Lejre Forsøgscenter, herunder også udgravning af brandtomterne. Perspektivering i relation til nyudgravede arkæologiske brandtomter, herunder Nørre Snede....

 2. Claiming the Right to Polygamy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zeitzen, Miriam Koktvedgaard

  2013-01-01

  Artiklen omhandler mormoners forhandling af ret til polygami i Canada og Amerika, udfra køns-, religions- og retskulturelle perspektiver. Desuden diskuteres polygami som kulturel rettighed og kulturarv....

 3. Skoling af lyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Helle

  2011-01-01

  På baggrund af interview med tre elevgenerationer fremanalyseres skolens virkningsfuldhed i skoling af lyst i et historisk perspektiv. I afhandlingen udvikles to teoretisk-analytiske optikker: Skolen som ideologisk rum - med inspiration fra Slavoj Zizeks ideologikritik, samt Skolen som affektivt...

 4. Pedagogiske lederes erfaringer med og forebygging av begynnende mobbeatferd i barnehagen.

  OpenAIRE

  Alfsvåg, Anna

  2017-01-01

  Master's thesis in Special education Studiens tema er barns begynnende mobbeatferd, og hvordan dette erfares og forebygges av fire pedagogiske ledere i barnehager. Teoretiske perspektiver som belyser temaets perspektiver og kompleksitet er begrepene vold eller mobbing (Isdal, Andreassen & Thilesen, 2003), mobbing i barnehagen (Falck, 2013 og Størksen, 2013), aggresjonsperspektivet (Roland, 2011 og Olweus, 1993), ulike tiltak som kan iverksettes som tidlig innsats (Tremblay, 2010), verdien ...

 5. Sygeplejerskeuddannelsens akademiseringsbetingelser og -bestræbelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laugesen, Janne Bryde

  2014-01-01

  i vejledningssamtalen betydning for sygeplejerskeuddannelsens akademiseringsbestræbelser?" Et uddannelsessociologisk perspektiv er den teoretiske tilgang baseret på teori af Pierre Bourdieu og Basil Bernstein. Problemformuleringen belyses gennem et feltanalytisk inspireret perspektiv, der fungerer...... pædagogiske koder i vejledningssamtaler. Det teoretiske udgangspunkt er her Basil Bernsteins teori om den pædagogiske anordning, klassifikation, rammesætning og pædagogiske koder. Empirien er produceret gennem digitale lydoptagelser og observation af vejledningssamtaler mellem klinisk vejleder og...

 6. L'architecture évolutive de la gouvernance locale scandinave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogason, Peter; Pierre, Jon; Aarsæther, Nils

  2006-01-01

  Diskussion af fremkomsten af governance i Skandinavien, der ses som et kerneområde for fænomenet. De tre landes lokale styreformer gennemgås fra det perspektiv........Diskussion af fremkomsten af governance i Skandinavien, der ses som et kerneområde for fænomenet. De tre landes lokale styreformer gennemgås fra det perspektiv.....

 7. Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

  OpenAIRE

  Siverts, Torstein

  2005-01-01

  Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forståelse for hva slags erfaringer fra og perspektiver på sitt skoleliv elever med denne funksjonshemmende lidelsen har. Med grunnlag i analyser av intervjuer med elever om deres erfaringer og perspektiver, har jeg prøvd å b...

 8. Visual Style Revisited

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jakob Isak

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer Britisk mise-en-scene kritik over for cinematic poetics ved at gøre rede for, hvorledes de to perspektiver analyserer/fortolker kamerabevægelse Udgivelsesdato: Februar......Artiklen diskuterer Britisk mise-en-scene kritik over for cinematic poetics ved at gøre rede for, hvorledes de to perspektiver analyserer/fortolker kamerabevægelse Udgivelsesdato: Februar...

 9. Archeologický výzkum novověku a moderní doby v České republice. Několik poznámek k historii, současnému stavu a perspektivám

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Václav Matoušek

  2017-10-01

  Full Text Available The beginnings of archaeological interest in studying the modern era can be dated to the early 20th century. Initially, isolated initiatives and achievements were based on research of archaeologists (especially specialists in the Middle Ages, ethnographers, and even exceptionally historians. In 1980s the interest in learning about our history of modern times through archeology significantly strengthened so that it is quite common in the Czech Republic today. However, the “post-medieval” concept still prevails, i. e. an interest in the monitoring of medieval phenomena, traditional or cultural artifacts, or the medieval technologies is still preferred, and only in the new dimensions of time – in modern times. The issue of the new phenomena, e. g. industrial society and culture, or the study of present is in the Czech Republic still at the edge of archaeological interest.

 10. Proměny v mezigeneračním přenosu dosaženého vzdělání v České republice v historické perspektivě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Simonová, Natalie

  2009-01-01

  Roč. 45, č. 2 (2009), s. 291-313 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA403/06/1241; GA ČR GA403/08/0109 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : access to education * educational mobility * educational inequality Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.562, year: 2009

 11. Soil - a scarce resource. The Ministry of Food, Agriculture and Fisheries' report on the interaction between food, feed and bioenergy. Danish potential in an international perspective; Jorden - en knap ressource. Foedevareministeriets rapport om samspillet mellem foedevarer, foder og bioenergi. Dansk potentiale i et internationalt perspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2008-01-15

  The competition concerning utilization of agricultural soil has multiple causes. Prospects of climate change, growing energy consumption, environmental related controls on agricultural production, increase in population and wealth in e.g. China and India are some of the challenges that will influence future acreage use in agriculture. The present debate on biofuels based on agricultural crops puts focus on utilization of agricultural soil. Knowledge synthesis on biomass has documented that production and use of biomass is a complex area which is highly influenced by global conditions. The complexity is underlined by the numerous significant aspects within economy, trade, technology, environment and ethics which influence biomass. Therefore the political interest and regulation of biomass are subject to many considerations, especially as regards international regulation. In May 2007 the Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries appointed a project group in order to clarify the relationship between the various uses of biomass, including the risk of not being able to maintain the present balance between growing food and crops for other purposes. The group has taken stock of the overall situation. The group's results are presented in this report. (BA)

 12. Hvilken rolle spiller hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk?

  OpenAIRE

  Varem, Andrea; Nervik, Lene

  2017-01-01

  Temaet for denne bacheloroppgaven er hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk. Etter en omfattende gjennomgang av eksisterende teori rundt kundereisen fikk vi et inntrykk av at det er et gap i forskningen knyttet til kundereisen ved kjøp av kosmetikk, på tross av størrelsen på dette markedet. Det vi fant av teori på feltet var i stor grad basert på kvantitative undersøkelser, og vi ønsker derfor å belyse kundereisen i denne konteksten gjennom et kvalitativt forskningsdesign. Med ut...

 13. Nursing intervention for geriatric patients dischargedhome from ED

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosted, Elizabeth Emilie

  2009-01-01

  visitatorer i Pensions og omsorgskontoret Amager, Københavns Kommune interviewes. Data analyseres kvalitativt vha. indholdsanalyse. Resultater På baggrund af resultaterne forventes studiet at genere viden om effekten af struktureret sygeplejeintervention til geriatriske patienter på en dansk akut medicinsk...... der er uløste problemer og der udarbejdes en udskrivningsrapport med løsningsforslag, hvorefter der træffes aftale om konkret problemløsning med fx pårørende, egen læge  og/eller visitator i primærsektor. Dataindsamling: Ved baseline samt en og seks måneders opfølgning indsamles demografiske data...

 14. God Adfærd i Videnskaberne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Vagn Lundsgaard

  2006-01-01

  Hvad er videnskabelig uredelighed? Hvordan håndterer man problemet? Hvordan forebygger man det? De tre spørgsmål diskuteres i et internationalt perspektiv med forkus på veje til at opnå og opretholde god adfærd i videnskaberne.......Hvad er videnskabelig uredelighed? Hvordan håndterer man problemet? Hvordan forebygger man det? De tre spørgsmål diskuteres i et internationalt perspektiv med forkus på veje til at opnå og opretholde god adfærd i videnskaberne....

 15. Hvad nu, hvis livet var helligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Tue; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Lægen og fi losoffen Albert Schweitzer tilbyder et etisk perspektiv på bioteknologien: Hvor går grænserne for, hvad vi kan tillade os over for andre livsformer, og hvornår kommer vores egen bekvemmelighed i vejen for vores overlevelse?......Lægen og fi losoffen Albert Schweitzer tilbyder et etisk perspektiv på bioteknologien: Hvor går grænserne for, hvad vi kan tillade os over for andre livsformer, og hvornår kommer vores egen bekvemmelighed i vejen for vores overlevelse?...

 16. Lydighedsetik og bureaukratisk grusomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moesby-Jensen, Cecilie Kolonda; Moesby-Jensen, Tommy

  2017-01-01

  I dette kapitel fokuseres der på samarbejdet mellem socialrådgivere i en forvaltnings familieafdeling og ansatte i Psykologisk og Pædagogisk Rådgivning (PPR). Vi vil vise, hvordan denne arbejdsorganisering har afgørende bureaukratiske træk og derfor rummer lydighedsetiske problemer – et begreb, d...... tager udgangspunkt i et myndighedssocialrådgiver-perspektiv og dermed i, hvordan de oplever samarbejdet. Analyserne fremskrives og diskuteres med udgangspunkt i teoretiske perspektiver hos Max Weber, Zygmunt Bauman, Etienne Wenger, Paul Duguid og John Seely Brown....

 17. Utidig historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Henrik

  2009-01-01

  Anakronistisk perspektivering af Abildgaards maleri "Den sårede Filoktet", inspireret af Nietzscheansk historieteori og Foucaulsk bio-politik. Der trækkes referencer til torturbillederne fra Abu Ghraib fængslet i Bagdad og tales om homoerotiske træk i maleriet.......Anakronistisk perspektivering af Abildgaards maleri "Den sårede Filoktet", inspireret af Nietzscheansk historieteori og Foucaulsk bio-politik. Der trækkes referencer til torturbillederne fra Abu Ghraib fængslet i Bagdad og tales om homoerotiske træk i maleriet....

 18. God IKT-praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle

  Afhandlingen afdækker tværvidenskabelige problemstillinger for informatik fra et humanistisk perspektiv. 'God IKT-praksis' bidrager med udgangspunkt i sundhedssektoren med tre begreber til konstruktive design- og læreprocesser ved implementering og evaluering af IKT. Begreberne er: ‘E-tekstens po......Afhandlingen afdækker tværvidenskabelige problemstillinger for informatik fra et humanistisk perspektiv. 'God IKT-praksis' bidrager med udgangspunkt i sundhedssektoren med tre begreber til konstruktive design- og læreprocesser ved implementering og evaluering af IKT. Begreberne er: ‘E...

 19. Dansk akvakultur – vækstmuligheder og barrierer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rasmus

  2017-01-01

  Akvakultur (produktionen af fisk, skaldyr og tang) er verdens hurtigst voksende fødevareerhverv. I et dansk perspektiv er værditilvæksten per fuldtidsbeskæftiget højere end i alle landbrugets driftsgrene. Men der er barrierer; den mest betydende er de miljømæssige rammer.......Akvakultur (produktionen af fisk, skaldyr og tang) er verdens hurtigst voksende fødevareerhverv. I et dansk perspektiv er værditilvæksten per fuldtidsbeskæftiget højere end i alle landbrugets driftsgrene. Men der er barrierer; den mest betydende er de miljømæssige rammer....

 20. Niklas Luhmann

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm; Harste, Hannah

  2018-01-01

  Kapitlet introducerer til Niklas Luhmanns sociologi om selvreferentielle kommunikationssystem og anvender den til fortolkningen af sundhedssystemet. Hvorledes kommunikaerer sundhedssystemet om sundhed og sygdom? Hvorledes skal de to "koder" for behandling forstås, og hvilke positioner sætter de...... patienter og borgere i? Kapitlet analyserer, hvordan sundhedssystemet adskiller sig fra andre af samfundets funktionssystemer som retssystemet, det politiske system, massemedierne, undervisningssystemet, forskningssystemet osv. Afslutningsvist markerer kapitlet, hvorledes Luhmanns systemteoretiske...... perspektiv kan sammenlignes med Michel Foucaults, Pierre Bourdieus og Jürgen Habermas' perspektiver på sundhed....

 1. Virksomhedens personalearbejde i organisation og samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kjeld

  2010-01-01

  En model vedr. temaet "Virksomhedens personalearbejde i organisation og samfund" gennemgås ud fra en række funktioner (Grund-, styre- adfærds- og outputfunktioner) og sættes ind i et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv.......En model vedr. temaet "Virksomhedens personalearbejde i organisation og samfund" gennemgås ud fra en række funktioner (Grund-, styre- adfærds- og outputfunktioner) og sættes ind i et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv....

 2. Racisme bliver ikke mindre racistisk af at være strukturel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Malte Frøslee

  2016-01-01

  Hvad enten det skyldes bevidst racisme eller strukturelle forhold er ’racial relations’ en helt central faktor i den amerikanske valgkamp. Det er svært at forstå i et dansk perspektiv – men burde måske ikke være det......Hvad enten det skyldes bevidst racisme eller strukturelle forhold er ’racial relations’ en helt central faktor i den amerikanske valgkamp. Det er svært at forstå i et dansk perspektiv – men burde måske ikke være det...

 3. Temperance from below

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Sidsel

  1997-01-01

  Studiet af den indre dynamik i en afholdsforening anvendes til at belyse problemstillinger som spcial integration, løsning af sociale problemer og enkeltpersoners handlingspotentiale i industrialiseringens byer. I et større perspektiv handler artiklen derfor om opbygningen af civile samfund og om...

 4. Mand falder – og rejser sig igen på Faldnørden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte Orr

  2017-01-01

  Denne blogpost indeholder en filmanmeldelse af Anne Wivels bevægende film: Mand falder, om multikunstneren Per Kirkebys fald og tilbagevenden til kunsten og livet. Filmen gjorde stort indtryk på mig og viser det eksistentielle perspektiv i forbindelse med et fatalt fald meget konkret. Anmeldelsen...

 5. Die Schönheit der Leere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Birthe

  2011-01-01

  Stifter har i novellen „Bergkristall“ foretaget en kulturantropologisk-fænomenologisk analyse af fænomenet ‚livsverden‘, som først viser de kulturelle orienteringssystemers love og tegnsystemer fra flere perspektiver, for dernæst, da børnene farer vild i sneen, systematisk at sætte disse ud af kr...

 6. Vidensamfundets samlebåndsarbejdere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bisgaard, Kirsten

  2005-01-01

  Dette speciale omhandler Nykredits callcenter, Kundeservice. I Kundeservice er der en stor personalegennemstrømning og et stort sygefravær. Specialets målsætning har derfor til hensigt at give læseren forskellige perspektiver på og der igennem en forståelse af, hvordan det er at arbejde i et...

 7. Om hovedbeklædninger, baggrund og øjne, der ser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Hanne

  2007-01-01

  Essayet kommenterer en collage af Sisse Jarner. Fotografiet forestiller en tilsløret udflydende kvinde med en hvid fantasifugl og indgår i et tema om "Konflikter, tro og frihed - et globalt perspektiv". Det kombinerer en association over det visuelle forlæg med en beskrivelse af værket, en...

 8. Styrkelse af sammenhængen mellem teori og praksis inden for udvalgte samfundsvidenskabelige fag på bioanalytikeruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Lone; Neubauer, Turi; Landbo, Anne Sofie

  2016-01-01

  Projektet har undersøgt sammenhængen mellem teori og praksis inden for udvalgte samfundsvidenskabelige fag på bioanalytikeruddannelsen. Teoretisk tages udgangspunkt i Goodlads fem perspektiver på curriculumudvikling: Niveau 1 (ideologisk curriculum), niveau 2 (formelt curriculum), niveau 3 (opfat...

 9. School Classes for Talented Pupils

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Annette; Rasmussen, Palle

  Det hævdes ofte, at der er behov for særlige indsatser for at stimulere de mest talentfulde elever i skolen. I artiklen behandles dette spørgsmål i sociologisk perspektiv, på baggrund af følgeforskning i forbindelse med en "talentklasse" i Nordjylland....

 10. Forskningskonference 2018 – et forskningssyn på kompetenceudvikling, uddannelse, kompleksitet og mening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Magnus Rotvig Perlt; Svejvig, Per

  2018-01-01

  Med en udvidelse af forskningskonferencen til begge symposiets dage fletter vi i år temastrømmene sammen med perspektiver fra landets førende projektledelsesforskere. Her bliver mennesket sat I centrum og relateret til bl.a. agilitet og kompleksitet, handlingsorienteret meningsskabelse, og perspe...

 11. Kravene til lederskab og business excellence for fremtidens ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlgaard, Jens Jørn; Larsen, Heine Zahll; Nørgaard, Anders

  1997-01-01

  Total Quality Management, Business Process Reengineering, Lærende organisationer og Human Resource Management er begreber, som i de senere år har været omtalt meget i ledelsesmæssige sammenhænge. Alle giver de deres forskellige bud på, hvilke strategiske perspektiver virksomheder bør have, når man...

 12. Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  adjunktpædagogikum og underviserkvalificeringsforløb ved andre uddannelser. Af Lone Krogh Indførelse af portfolio som pædagogisk redskab og som struktur for dokumentation af kompetence i kandidatuddannelse - potentialer og udfordringer. Af Annette Lorentsen og Birthe Lund. Et organisatorisk perspektiv på portfolio...

 13. Perspectives on Social Exclusion and Inclusion in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Aase Mygind

  2007-01-01

  Artiklen argumenterer for, at det er vigtigt at være bevidst om, hvorvidt man anlægger et stratifikations(kritisk eori)- eller et differentierings(funktionalisme)- perspektiv på forståelser af eksklusion og inklusion - ikke mindst, når man foretager opmåling af antal ekskluderede indenfor forskel...

 14. Der Hitler-Stalin-Pakt aus dänischer Perspektive

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roslyng-Jensen, Palle

  2011-01-01

  Hitler-Stalinpagten august 1939 set i dansk erindringspolitisk og historiografisk perspektiv. De umiddelbare reaktioner fra danske politikere og embedsmænd antager, at pagten vil lede til et tysk angreb på Polen, men de mener fejlagtigt at pagten vil fjerne konfliktfocus fra Danmark og Skandinavien...

 15. Sociologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandholm, Niels

  2016-01-01

  I kapitlet diskuteres ud fra et sociologisk perspektiv brug af et screeningsinstrumentet til opsporing af depression efter indlæggelse for hjertesygdom. HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale Det er en udbredt praksis at screene udskrevne hjertepatienter for depression. Som screeningsinstru...

 16. Michel Foucault

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plum, Maja

  2012-01-01

  Denne antologi introducerer til centrale politologiske, filosofiske, sociologiske, økonomiske og psykologiske tænkere og perspektiver, hvis teorier kan anvendes som analytiske redskaber og rammer inden for det sociale felt. Bogen giver læseren redskaber til at reflektere over og skabe kobling mel...

 17. A relational fairness perspective on individuality and individualization in contemporary approaches to compensations in organizations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Martin Lund

  motivation. Mere specifikt er hovedspørgsmålet for denne afhandling: Hvordan er den retfærdige ret konstitueret i henholdsvis et kompensations-system baseret på individualitet og individualisering, et socialt relationelt perspektiv og hvordan vil eventuelle forskelle påvirke horisontale relationer?...

 18. Hvis Blended Learning er svaret, hvad er så spørgsmålet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dau, Susanne

  2012-01-01

  de didaktiske muligheder og udfordringer i forløb tilrettelagt som blended learning. Betydningen af tydelighed i uddannelsestilrettelæggelse udfoldes og begrundes med eksisterende viden indenfor feltet. Artiklen sætter også perspektiv på progression i uddannelsesforløbene og udvikling af studerendes...

 19. Så tæt på det usædvanlige som muligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buus, Anne Mette

  2010-01-01

  Rapporten beskriver arbejdet med inklusion ud fra et børneperspektiv i 9 dagtilbud i Skive Kommune. Oplevelser af inklusion og eksklusion beskrives fra et børneperspektiv anlagt ved hjælp af børneinterviews. Inkluderende praksis må inddrage dette perspektiv....

 20. Forandringsledelse som responsiv praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly, Asbjørn; Christensen, Tanja

  2014-01-01

  I artiklen gives et bud på ledelsens rolle i organisatorisk forandringsproces, baseret på en konkret organisatorisk forandringsproces, læst fra to forskellige teoretiske perspektiver. Dels John Kotters velkendte forandringsmodel, dels Ralph Staceys teori om complex responsive processes – en tilga...

 1. Klienters virkninger på sundhedsprofessionerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian; Højbjerg, Karin

  2014-01-01

  I professionslitteraturen beskrives profession overordnet som mere eller mindre autonome, faglige grupper, der i et historisk perspektiv udvikler sig i et samspil med samfundsmæssige institutioner samt i relationer til andre faggrupper Abbott 1988, Abbott 2005a og b, Carlhed 2011, Friedson, Weber...

 2. Word - Gift - Being

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen diskuterer retfærdiggørelsens forhold til gave-økonomi og ontologi i nutidig luthersk teologi. Især diskussionen og gave-givningens og gensidighedens rolle åbner nye perspektiver for reformatorisk teologi. Bidragydere: Oswald Bayer, Ingolf U. Dalferth, Niels Henrik Gregersen, Bo Kristian Ho...

 3. Environmental and resource management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning; Ulhøi, John Parm

  1996-01-01

  Artiklen bringer bl.a. de seneste resultater (i forkortet udgave) fra et igangværende flerårigt forskningsprojekt - The Danish Environmental Management Survey (DEMS) - der sigter efter løbende at analysere og vurdere den igangværende 'forgrønnelse' i erhvervslivet i et longitudinalt perspektiv...

 4. Magien i organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Mette Vinther

  Magien i organisationer inviterer dig til at se på dit arbejdsliv med nye og nysgerrige øjne. Bogen giver dig mulighed for at reflektere over velkendte organisatoriske, strategiske og ledelsesmæssige udfordringer ud fra et perspektiv, der åbner op for den magi, organisatorisk liv rummer. Dette pe...

 5. Urban Agri_polis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reynisdottir, Eva Margret; Hedegaard, Rikke; Harder, Henrik

  2009-01-01

  set i lidt bredere perspektiv, fx via "landbrugsproduktion" i eksisterende byområder, implementeres i en større skala - i byer, bydele og bynære landskaber. I 2025 forventes det, at 75 % af verdens befolkning vil være bosat i urbane områder. Visionen om "Urban Agriculture", eller fødevareproduktion i...

 6. Network maps of student work with physics, other sciences, and math in an integrated science course

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruun, Jesper; Andersen, Ida Viola Kalmark

  2017-01-01

  I 2004 introducerede Danmark et obligatorisk integreret naturvidenskabelige kursus det mest populære gymnasium. Et af landsdækkende kursusmål er, at eleverne skal "opnå viden om nogle af de centrale videnskabelige spørgsmål og deres sociale, etiske og historiske perspektiver". Dette skal ske genn...

 7. Ud & se - med Claude Monet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2015-01-01

  Udstillingen 'Claude Monet - Lost in Translation - på ARoS stiller ind på Claud Monet og hans samtidige malerkolleger. Udstillingen forsøger at "genlæse" Monet fra et samtidskunstnerisk perspektiv - og vurderer hans indsats, inden hans værker er blevet reproduceret ihjel....

 8. Research knowledge production and educational activity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chaiklin, Seth

  2013-01-01

  Den første del er en analytisk gennemgang om forhold i mellem pædagogisk forskning og pædagogisk praksis. Den anden del fremlægger en metodologisk perspektiv for hvordan man kan arbejde med at bruge forskning i forhold til praksis....

 9. Landskabets transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munck Petersen, Rikke

  2010-01-01

  konstruktion de selv er en del af. Projektet og afhandlingen tager dermed et dybt skridt og formår både at beskrive og vise, hvordan sådanne transformationer foregår, og vise perspektiver for generelle og specifikke træk ved arkitekters videnskabelse og generative arbejde. Forskningsprojektet og afhandlingen...

 10. Ånd over ånder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bach-Nielsen, Carsten

  2014-01-01

  Er de døde til stede hos de levende som ånder? Principielt er den kristne lære afvisende over for denne tanke, men i den folkelige tro er det mere den umiddelbare tilstedeværelse af de døde, der er vigtigere end det lange perspektiv: kødets opstandelse....

 11. Forædling af nordmannsgran og nobilis:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ulrik Braüner

  Denne rapport er udarbejdet som en status efter godt 7 års forædlingsarbejde i Skov & Landskab regi indenfor træarterne nobilis og nordmannsgran. Rapporten belyser status over det hidtige forædlingsarbejde og skitserer tillige nogle fremtidige perspektiver ved en fortsat forædlingsindsats...

 12. Fra partipresse over omnibuspresse til segmentpresse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Ida

  2008-01-01

  Avisomlægninger, gratisaviser, internet og læserarketyper: Hvordan skal vi forstå de strukturelle ændringer, som dagspressen har gennemlevet i nyere tid? Denne artikel præsenterer et sociologisk perspektiv på nyere dansk pressehistorie inspireret af Pierre Bourdieu’s feltteori. Artiklen diskuterer...

 13. Pygmalion og Klio

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langkjær, Michael Alexander

  2002-01-01

  Erfaringer under udarbejdelsen af en kontrafaktisk historie om Johann Friedrich Syruensees år ved magten 1772-92 har vist at mytetænkning rummer betydelige perspektiver for historieskrivning. Når kildegrundlaget er ufuldstændigt, finder mytetænkningen anvendelse som et middel til at strukturere h...

 14. Man er mere fri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Larsen, Line Natascha

  2010-01-01

  Artiklen belyser community psykologisk praksis gennem en præsentation af det community psykologiske perspektiv i psyko-sociale programmer, der iværksættes for at fremme mental og social trivsel hos individer,i familier og i lokalsamfund og netværk. Der gives en beskrivelse og analyse af projektet...

 15. Introduktion om samfundsvidenskabelig sygdomsforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gannik, Dorte Effersøe

  1996-01-01

  praktikker, der skaber den menneskelige krop og dermed også former udviklingen og oplevelsen af sygdom hos den enkelte. Sundhedsvæsenet udgør en del af dette perspektiv, og NSS arbejder derfor også for at fremme forskning i sundhedsvæsenets funktion og samfundsmæssige betydning. Praktiserende læger indbydes...

 16. Fremtidens landinspektøruddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enemark, Stig

  2003-01-01

  Artiklen ?International Trends in Surveying Education? præsenterer de centrale udviklingstrends i et globalt perspektiv og giver et bud på fremtidens model for uddannelse af landinspektører. Modellen indeholder de traditionelle fag landmåling/kortlægning (Measurement Science) samt matrikelvæsen/a...

 17. Anmeldelse af: Gruppepsykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Bodil

  2009-01-01

  , kreativitet og nytænkning. Det er her, videnskabens virkelige fremskridt sker.” Sådan lyder et citat af Albert Einstein, som Lars Svedberg bruger for at sætte sin faglige fremstilling om gruppepsykologi i perspektiv. Gruppeorganisationen er nemlig ofte rum for/ eller kan være rum for denne synergieffekt, der...

 18. The betwixt and between family class

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne

  2009-01-01

  Artiklen analyserer familieklassen gennem tre teoretiske perspektiver. Først som empowerment teknologi ved hjælp af Michel Foucaults begreb om selvteknologi og governmentality. Dertil trækkes på det systemteoretiske begreb om sociale styringsteknologier, og endelig trækkes begrebet om "boundary o...

 19. KLIMAFORANDRINGER: ET HUMANISTISK FORSKNINGSFELT!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eskjær, Mikkel; Sørensen, Mikkel

  2015-01-01

  For mange er forskning i klimaforandringer synonym med naturvidenskabelige undersøgelser af, hvordan mennesket påvirker jordens mangfoldige biologiske liv og delikate meteorologiske kredsløb. Men en stigende interesse for klimaet inden for humanvidenskaberne kan udvide vores perspektiv. I artiklen...

 20. Historie i konkurrencestaten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Carsten Tage

  2015-01-01

  Artikelen sætter fokus på historiefaget i den danske grundskole set i konkurrencestatens perspektiv. Artiklen undersøger og diskuterer, hvordan konkurrencestatsdiskursen relaterer sig til den stående historiedidaktiske diskussion om historiebevidsthed (dannelse og identitet) og historisk tænkning...

 1. Pædagogisk praksis og samspillet mellem individ, gruppe og samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Benedicte Schønemann Bernstorff

  2014-01-01

  stigma. I kapitlet præsenteres blandt andet Goffmans begreber om at ’passere’ og sløre samt betydningen i en pædagogisk kontekst. Anden del har et makrosociologisk perspektiv som fokus. Her bliver samspillet primært belyst ud fra Pierre Bourdieus teori om habitus og doxa som strukturerende betingelser...

 2. Frozen WWII battlefields in High Arctic Greenland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fog Jensen, Jens

  Projektet ’Kampen om Klimaet’ har til formål gennem tværfaglige historiske og arkæologiske undersøgelser at dokumentere Anden Verdens Krigs arkæologiske spor i Nordøstgrønland, samt at analysere disse i et tværfagligt perspektiv...

 3. Personlig kommunikation og IT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  Materialet er udviklet specielt til faget 'Personlig kommunikation og IT' på 4. sem. BA, spansk. Det er udviklet på basis af forskning inden for netværksstøttet sproglig læring. Undervisningen tilrettelægges i et differentieret perspektiv, hvilket bl.a. arbejde med web-baserede materialer og...

 4. Hvad er forskning? Normer, videnskab og samfund.

  DEFF Research Database (Denmark)

  forskningsvurdering. Hugo F. Alrøe og Egon Noe: Et perspektivisk blik på videnskabelig uenighed og ekspertise. Cathrine Hasse: Forskerens læreproces - et kritisk, realistisk perspektiv. David Favrholdt: Om viden og videnskab. Jens Hebor: Demarkationsproblemet. Jan Faye: Hvordan adskilles astronomi fra astrologi? Finn...

 5. Russians Increasingly Angry at Flauting of the Law by Powers that Be / Paul Goble

  Index Scriptorium Estoniae

  Goble, Paul Alan, 1949-

  2010-01-01

  Vene eliidi käitumisest. Vastukaaluks on tsiteeritud president Toomas Hendrik Ilvese intervjuud kirjanik Mihhail Vellerile ( Mnogo rabotõ - znatshit, mnogo perspektiv. Nezavissimaja Gazeta, 5. märts 2010, lk.5), kus Eesti riigipea räägib muuhulgas oma poja teenimisest Eesti kaitseväes

 6. Kom bare tæt på. Et videoethnomethodologisk studie af mobile telefoner i sygeplejepraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paasch, Bettina Sletten

  Dette ph.d.-studie har til formål at undersøge mobile telefoners betydning for sygeplejepraksis. Formålet undersøges fra et ethnomethodologisk perspektiv med Nexus Analyse som metodologisk ramme. Studiets data består af ca. 120 timers videooptagelser af sygeplejerskers arbejde på en dansk...

 7. Kom bare tæt på

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paasch, Bettina Sletten

  Dette ph.d.-studie har til formål at undersøge mobile telefoners betydning for sygeplejepraksis. Formålet undersøges fra et ethnomethodologisk perspektiv med Nexus Analyse som metodologisk ramme. Studiets data består af ca. 120 timers videooptagelser af sygeplejerskers arbejde på en dansk...

 8. Med Kingo på dybt vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arndal, Lars Stubbe

  2014-01-01

  Tag med digteren Thomas Kingo ud på dybt vand i selskab med lektor og mag.art. Lars Arndal, der kaster nye perspektiver på Kingos forlisdigt Hierte-Suk. Arndal kommer hermed også med et bud på, hvordan man som lærer kan invitere eleverne med på opdagelse i digtet...

 9. Everyday life and wellbeing in a care home with nursing in Copenhagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørlund, Irene Michele

  2014-01-01

  Artiklen omhandler ældrepolitikker og et case studie af et københavnsk plejehjem i et 'foodscape' perspektiv, som et tværvidensskabelig tilgang til at undersøge måltider, fysisk aktivitet, vægt og trivsel med udgangspunkt i beboernes syn på livet og deres identitet....

 10. Lev Semjonovitsj Vygotskij og den kulturhistoriske psykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitmøller, Jacob; Hviid, Pernille

  2017-01-01

  . Forfatterne legger vekt på å formidle de forskjellige retningenes forståelse av normale utviklingsforløp i vår tid, men ser det også i lys av en mer bekymringsskapende utvikling. Vi møter klassisk psykoanalyse, nyere psykoanalytiske perspektiver, tilknytningsteori, Daniel Sterns, Piagets og Vygotskijs...

 11. Kvalitet i dagtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Kira Saabye; Petersen, Mimi; Tireli, Üzeyir

  Denne bog er en grundbog til den specialiseringen Dagtilbudspædagogik på den nye pædagoguddannelse. Bogen bidrager til at udvikle den studerendes generelle vidensgrundlag, studieaktivitet og professionalisering. I bogen anlægges et etisk og videnskabeligt perspektiv på dagtilbudspædagogik og pæda...

 12. Kvalitet I dagtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Kira Saabye; Petersen, Mimi; Tireli, Üzeyir

  Denne bog er en grundbog til den specialiseringen Dagtilbudspædagogik på den nye pædagoguddannelse. Bogen bidrager til at udvikle den studerendes generelle vidensgrundlag, studieaktivitet og professionalisering. I bogen anlægges et etisk og videnskabeligt perspektiv på dagtilbudspædagogik og pæda...

 13. Underkendelse, anerkendelse og udsatte positioner i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir; Christensen, Kira Saabye; Dejgaard, Christoffer

  2014-01-01

  Kapitlet belyser hvordan skolelivet kan opleves og forstås af unge drenge med anden etnisk baggrund, som har haft det vanskeligt i folkeskolen. Kapitlet betoner vigtigheden af, at man interesserer sig for og kan indtage de unges perspektiver for at kunne skabe meningsfulde og inkluderende lærings...

 14. Fra information til læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Antologi om perspektiver i og erfaringer med udvikling af samarbejde mellem biblioteker og uddannelser for at støtte de studerendes udvikling af studie- og informationskompetence. Artiklerne bygger på projekter under forskningsprojektet "Bibliotekerne som aktiv læringspartner - nye roller for for...

 15. Poster som et pædagogisk redskab i sygeplejerskeuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan; Kelly, Hélène

  2008-01-01

  Som undervisere har vi gode erfaringer med, at de studerende anvender posters som redskab for formidling af viden. Posterne bruges som udgangspunkt for en mundtlig formidling af faglige perspektiver til de øvrige studerende. Formålet med at anvende formidling ved hjælp af en poster i...

 16. Re-description

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storch, Jacob; Ziethen, Morten

  2013-01-01

  Artiklen undersøger og diskutere, hvilke mulighed og perspektiver på organisatoriske udviklingsprocesser, der åbner sig gennem en læsning af den amerikanske filosof Richard Rortys neopragmatisme og herunder hans forståelse af ironi som en særlig måde, mennesket kan forholde sig til sin sproglige ...

 17. Alternative Veier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kruse, Tove Elisabeth; Salamonsen, Anita

  reflektioner omkring patienters brug af og erfaringer med alternativ behandling. Patientorganisationer, organisatoner for alternative behandlere og organisationer for læger og medicinstuderende har læst bogens patienthistorier og deres perspektiver lægges frem. Til slut i bogen diskuteres betydningen af de...

 18. Software og kvalitativ dataanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Søren

  Denne bog handler om brug af softwareprogrammer til håndtering og analyse af kvalitative data. Den gengiver og diskuterer nogle af de væsentligste problemstillinger, muligheder og perspektiver, som knytter sig til indførelsen af softwareredskaber til analyse af kvalitative data med udgangspunkt i...

 19. Personlighed og motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2017-01-01

  ses som forskelle i deres personlighed og i deres motivation. Kapitlet er opbygget således, at ganske kort præciseres først de to begreber, personlighed og motivation, hvorefter udvalgte teoretiske perspektiver på personlighed og motivation tages op. Til sammen vil disse bidrage til at besvare...

 20. Adoption som retlig relation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Stine

  2014-01-01

  Artiklen analyserer det retlige forældreskab med afsæt i adoptionasaftalen. Artiklen har et børneretligt perspektiv, og adoptionsfiguren analyseres med afsæt i børns ret til at udvikle og danne egne relationer....

 1. Teopæd-opgaven og den fagdidaktiske udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hobel, Peter

  2014-01-01

  Artiklen diskuterer nødvendigheden af at styrke det fagdidaktiske perspektiv i 'teopæd-opgaven' - den opgave, som gymnasielærere i uddannelsesstilling skriver ved slutningen af året i uddannelsesstillingen. Artiklen diskuterer, hvad fag er, hvad forholdet er mellem almendidaktik og fagdidaktik, o...

 2. Administrative Justice in a Scandinavian Legal Context

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henrichsen, Carsten Michael

  2010-01-01

  Retssikkerhed som grundværdi for offentlig virksomhed, og som et hovedelement i den 'offentlige ethos', analyseres i et historisk og fremadrettet perspektiv, hvorved der udskilles fire forskellige opfattelser af denne grundværdi, henholdsvis en retsstatslig og en velfærdsstatslig variant som udtr...

 3. The Palace of Maussollos in Halikarnassos and Some Thoughts on its Karian and International Context

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Poul

  2009-01-01

  En foreløbig publicering af resultaterne af Halikarnassosprojektets undersøgelser af resterne af Maussollos' Palads under korsridderborgen i Bodrum, Tyrkiet. Desuden en perspektivering af paladsets rolle som et af de første ved indgangen til den hellenistisk-romerske verden....

 4. Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Anders, Rasmussen,; Moberg, Kåre; Revsbech, Christine

  Formålet med taksonomien er at samle Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprises viden om og erfaringer med entreprenørskabsundervisning og give en række perspektiver på, hvad undervisning i entreprenørskab er, og hvordan en sådan undervisning kan udfoldes og evalueres som pædagogisk praksis. ...

 5. Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Hanne Pihl; Juel Vang, Katrine

  2014-01-01

  på en tilfredsstillende måde. Artiklens primære perspektiv er deontologisk, men for at nuancere vores diskussion inddrages lejlighedsvist også utilitaristiske argumenter. Endvidere inddrages i artiklen Helen Nissenbaum, Tom L. Beauchamp og James F. Childress samt John Rawls. I artiklen vil tre...

 6. Brugerdrevne standarder og pædagogisk ledelse: Skræddersyede teknikker eller prototypiske fortællinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Morten

  2016-01-01

  brugerdrevne. Derfra udvides billedet til mere og mere omfattende og udfordrende udgaver, og de principielle spørgsmål og perspektiver, som de rejser, bl.a. om prototypiske fortællinger og anerkendelse. Så får jeg samtidig fortalt om nogle af de pædagogiske praksisser og fællesskaber, som jeg har studeret. Til...

 7. Tre teorier om den moralske udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind; Andreasen, Brian Kjær

  I artiklen gennemgås tre forskellige men teorihistorisk relaterede perspektiver på forståelsen af moralsk udvikling: Piaget, Kohlberg og Gilligan. I den efterfølgende diskussion af disse teoretikeres respektive positioner påpeges såvel forskelle som ligheder i deres betoning af moralens karakter...

 8. Hvordan kan staten fremme innovation, der fører til bæredygtige energisystemer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Helle Ørsted; Pedersen, Anders Branth

  2013-01-01

  I forbindelse med finanskrisen er der kommet globalt fokus på, at en omstilling til bæredygtig ener-giproduktion kan udgøre et nyt vækstlokomotiv og reducere CO2-udslip (Klimakommissionen 2010; OECD 2011). I et politologisk perspektiv er et relevant spørgsmål derfor, hvordan offentlige politikker...

 9. Construction research needs in Europe

  DEFF Research Database (Denmark)

  1991-01-01

  fælles europæisk forsknings- og udviklingsstrategi for byggesektoren har det europæiske netværk af byggeforskningsinstitutter, ENBRI, sammenfattet de nationale forskningstemaer samt analyseret perspektiver og behov. Dette materiale er anvendt som diskussionsoplæg ved symposiet Construction research needs...

 10. Tektoniske visioner i arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne

  Essays om 6 berømte arkitekters initiativer i retning af industrialiseret byggeri - afrundet med reflektioner over de fremtidige perspektiver for tektonik, etik og byggeskik. Tektonik handler om udformning og sammenføjning af formelementer til en helhed - om forholdet mellem ide, formprincipper, ...

 11. Læge-patient kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Poul Nørgård

  2010-01-01

  modspillet mellem ’stemmer’. Analysen viser, at patienten og lægen har to forskellige perspektiver på, hvad der skal være samtalens emne (henholdsvis patientens helbredstilstand eller samtykke til donation), og udfaldet er, at patienten får for lidt at vide om sin helbredstilstand, mens lægen opgiver at få...

 12. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 13. Den historiske roman for børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skyggebjerg, Anna Karlskov

  Bogen indeholder en redegørelse for den historiske roman som børnelitterær genre. Genren diskuteres i et teoretisk, historisk og analytisk perspektiv. Bogen afsluttes med en række principielle didaktiske overvejelser. Bogen er henvendt til alle, der beskæftiger sig professionelt med børnelitteratur...

 14. Melancholia og endeligheden som vilkår

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh; Bøggild, Jacob

  2016-01-01

  I artiklen præsenterer professor Jacob Bøggild og Ph.d.-studerende Torsten Bøgh Thomsen en læsning af Lars von Triers film, Melancholia, fra 2011. Filmen udfoldes indledningsvist i forhold til Tarkovskijs film "Offeret" med inddragelse af perspektiver fra Maurice Blanchot og Søren Kierkegaard...

 15. Sprogvurdering.dk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kasper Østerholdt; Jørgensen, Rune Nørgaard; Bleses, Dorthe

  2009-01-01

  Elektronisk registrering af sprogvurderinger landet over åbner for spændende perspektiver for praksis og forskning. For den logopædiske praksis giver Sprogvurdering.dk mulighed for lettilgængeligt overblik og indblik i sprogvurderingsindsatsen i forhold til kommune, dagtilbud og det enkelte barn....

 16. Fra forvaltningsrettens fødekæde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønsholdt, Steen

  2011-01-01

  1. Den almindelige forvaltningsrets grundlag og form; Rets- og ombudsmandspraksis i historisk perspektiv; 3. Gældende ret og retskildepolycentri; 4. Uskreven retsdannelse på henholdsvis lov og ulovreguleret retsområde; 5. Uskreven retsdannelse på lovreguleret område; 6. Grænseflader i hhv. Højest...

 17. Coaching som inspiration til dialogbaseret lederskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stelter, Reinhard

  2013-01-01

  , hvor mening og værdiskabende processer er i centrum. De centrale grunddimensioner for denne form for coachende dialog ligger i et fokus på værdier, i muligheder for meningsskabelse og i det narrativ-samskabende perspektiv. På dette grundlag kan tredje generations coaching være inspiration i forhold til...

 18. The Democratic Appreciation of Athenian Tragedy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Christian

  2013-01-01

  Artiklen belyser i et receptionshistorisk perspektiv, hvordan man i nyere tid har spejlet det moderne demokrati i den græske tragedie. Hvor artiklens første halvdel fokuserer på tragediereceptionen i Europa, belyser den sidste halvdel, hvordan græsk tragedie er blevet brugt i afrikansk politisk t...

 19. "Vi kan jo ikke gå hen og voldtage en mand, vel?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Bodil Maria

  2008-01-01

  Seksualiserede overgrebs betydninger generaliseres, kønsneutraliseres og patologiseres ofte. I modsætning hertil viser kvinders personlige perspektiver, hvordan de seksualiserede overgrebs betydninger bliver forskelligt reflekterede og kønnede, ligesom de bliver begrundede i aspekter ved kvindern...

 20. Spiegelkunde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pia Letto-Vanamo

  2005-01-01

  Full Text Available Rezensiertes Werk:Jørn Øyrehagen Sunde, Speculum legale – rettsspegelen. Ein introduksjon til den norske rettskulturen si historie i eit europeisk perspektiv, Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke 2005, 409 S., ISBN 82-450-0090-6

 1. Attunement and Bodily Dialogues in Music Education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fink-Jensen, Kirsten

  2007-01-01

  I artiklen vises, hvordan et fænomenologisk-hermeneutisk perspektiv kan bidrage til viden om undervisnings- og læringsprocesser i folkeskolens musikundervisning. Den filosofiske ramme erlivsfilosofien. repræsenteret af K.E. Løgstrup og Merleau-Ponty's kropsfilosofi , idet begge peger på at krops ...

 2. Subjektivně vnímaná kvalita života dospívajících a mladých dospělých po léčbě dětského onkologického onemocnění v dlouhodobé perspektivě: předběžné výsledky longitudinální studie QOLOP

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Blatný, Marek; Jelínek, Martin; Kepák, T.

  2016-01-01

  Roč. 60, č. 1 (2016), s. 82-87 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP407/11/2421 Institutional support: RVO:68081740 Keywords : childhood cancer survivors * quality of life * longitudinal study Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.242, year: 2016

 3. Analytisk musiklytning og udvikling af universitetsstuderendes kompetencer inden for kvalitativ forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Julie Cecilie

  2016-01-01

  Artiklen formidler et undervisningseksperiment om analytisk musiklytning, hvis hensigt var at styrke kandidatstuderendes kompetencer indenfor kvalitative forsknings- og dataindsamlingsmetoder. Data om eksperimentet stammer fra egen undervisningsportfolio og et kvalitativt spørgeskema til de delta......, music, by virtue of its ’foreign’ presence in the classroom, provided the students with opportunities to reflect on how to create meaning in unfamiliar empirical contexts....... at finde mening i ukendte empiriske kontekster. The article discusses a teaching experiment that uses music analysis as a way to strengthen graduate students' skills in qualitative research and data collection methods. Data from the experiment derives from each student’s own teaching portfolio...... with the experiment was to direct the students' attention to the difference between listening/watching on the one hand and interpreting what was heard/seen on the other. The results suggest that listening to music by means of music analytical principles supported the students in making this distinction. In addition...

 4. Family System Nursing Intervention: Nurses' experiences and its impact on heart failure families' readjustment processes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voltelen, Barbara

  erfaringer ved hjælp af et kvalitativt eksplorativt design. Data fra 34 case-rapporter, bestående af sygeplejerskernes dokumentation fra FNTC blev kombineret med et fokusgruppeinterview med projekt sygeplejerskerne. Direktiv kvalitativ indholdsanalyse guidede analysen for case rapporterne, mens konventionel...... indholdsanalyse guidede analysen af fokusgruppeinterviewet. En sammenlagt analyse af begge datasæt udtrykte sygeplejerskernes erfaringer med at gennemføre FNTC, hvor kernekategorien ”enabling bonding” blev skabt på baggrund af underkategorierne ”strengthening family bonds” fra case-rapporterne og ”creating...... gennemførelse af joint interviews og etiske udfordringer forbundet med planlægning og rapportering fra joint interviews. Til sidst gennemførte vi et grounded theory studie om familiernes erfaringer med livet, i tilknytning til en hjertesvigtdiagnose, efter deltagelse i FNTC. Data bestod af semistrukturerede...

 5. Family System Nursing Intervention: Nurses’ experiences and its impact on heart failure families’ readjustment processes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voltelen, Barbara

  2016-01-01

  erfaringer ved hjælp af et kvalitativt eksplorativt design. Data fra 34 case-rapporter, bestående af sygeplejerskernes dokumentation fra FNTC blev kombineret med et fokusgruppeinterview med projekt sygeplejerskerne. Direktiv kvalitativ indholdsanalyse guidede analysen for case rapporterne, mens konventionel...... indholdsanalyse guidede analysen af fokusgruppeinterviewet. En sammenlagt analyse af begge datasæt udtrykte sygeplejerskernes erfaringer med at gennemføre FNTC, hvor kernekategorien ”enabling bonding” blev skabt på baggrund af underkategorierne ”strengthening family bonds” fra case-rapporterne og ”creating...... gennemførelse af joint interviews og etiske udfordringer forbundet med planlægning og rapportering fra joint interviews. Til sidst gennemførte vi et grounded theory studie om familiernes erfaringer med livet, i tilknytning til en hjertesvigtdiagnose, efter deltagelse i FNTC. Data bestod af semistrukturerede...

 6. Leadership Pipeline i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly-Søholm, Thorkil; Dahl, Kristian Aagaard

  2013-01-01

  Teorien Leadership Pipeline er de seneste ca. ti år vundet kraftigt frem som en deskriptiv ramme for ledelse og som et styrende paradigme for store internationale koncerners ledelsesinfrastruktur (Kaiser, 2011). Teorien beskriver bl.a. hvilke færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier, der skal til...... for at løse ledelsesopgaven for ledere på hvert enkelt ledelsesniveau, og forbindes oftest med Charan, Drotter og Noel (2001), men trækker reelt på en bred tradition inden for organisationsteori og ledelsesteori. Denne artikel formidler resultaterne af et kvalitativt forskningsprojekt, der undersøgte, om...... Leadership pipelineteoriens Gennem en række kvalitative fokusgruppeinterviews med 100 ledere fra forskellige lederniveauer blev der arbejdet med disse spørgsmål. Analysen af dataene indikerer, at teorien skal suppleres af otte kompetencefelter. Afslutningsvist diskuteres begrænsninger i forskningsdesignet...

 7. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Grubb, Ane

  I rapporten Når det er svært at være ung i DK – unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv præsenteres resultaterne af et kvalitativt studie af mistrivsel og ungdomsliv blandt 15-24-årige unge i Danmark. Studiet bygger på dybdegående interviews med 33 unge fra forskellige dele af landet, der...... fortæller om deres erfaringer med diverse mistrivselsformer, som ensomhed, selvskadende adfærd og mobning, og om deres besvær med at håndtere de krav, udfordringer og muligheder, der i øvrigt præger det moderne ungdomsliv. Studiet indgår i det treårige forskningsprojekt Når det er svært at være ung i DK...

 8. ”Å skape forbindelser”. Atelierets plass og atelieristens kompetanse i barnehagene i Reggio Emilia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Carlsen

  2013-06-01

  Full Text Available Forming har gitt viktige bidrag til det helhetlige kunnskapssyn som lenge har vært dominerende i norsk barnehagepedagogikk, men fagfeltet er nå lavere prioritert i forhold til aktiviteter som er ment å fremme ferdigheter innenfor språk og matematikk. Debatten om kvalitet i norsk barnehage proble-matiserer krav om testing av små barns ferdigheter innenfor avgrensede kunnskapsområder. Med et formingsfaglig fokus er det av interesse å se nærmere på barnehagene i Reggio Emilia, Italia, der barns praktisk skapende virksomhet gis høy prioritet med et atelier i hver barnehage. Den anerkjente kvaliteten i disse barnehagene (Wingert & Kantrowitz, 1991; Gardner, 2001; Gardner, 2006 begrun-ner en nærmere undersøkelse av atelierets betydning i denne pedagogiske praksisen.Målsettingen med artikkelen er å belyse atelierets funksjon i barnehagene i Reggio Emilia, hvilken rolle estetisk skapende virksomhet oppfattes å ha i barns læring, og å undersøke den kompetansen som kreves av atelieristen med ansvar for arbeidet i atelieret. Artikkelens empiriske materiale er hentet inn gjennom et intervju med atelierist Vea Vecchi i april 2010.Med en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming drøftes metodiske spørsmål omkring kvalitativt intervju og behandling av kvalitative data ved hjelp av oversetter. Metodiske valg i forbindelse med intervjuet som er gjennomført diskuteres. Resultater av intervjuet presenteres og analyseres, og atelierets egenart og atelieristens kompetanse diskuteres. Begrepet atelierismen etableres. Katego-riene som er resultat av analysen synes brukbare som utgangspunkt for undersøkelser av atelierismen i ulike kontekster.Søkeord: Atelier, atelierist/atelierista, atelierismen, estetiske læreprosesser, kvalitativt intervju, Reggio Emilia.

 9. Strategier for flexicurity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergård, Katrine

  Den danske flexicurity-model har de seneste år været genstand for meget opmærksomhed både i Danmark og internationalt. Der er fokus på det, der er blevet kendt som 'den gyldne trekant', et billede på den lette adgang til at ansætte og afskedige folk, der ledsages af en høj indkomstdækning ved...... ledighed og en aktiv arbejdsmarkedspolitik med fokus på omskoling og efteruddannelse. Mens 'den gyldne trekant' således er omdrejningspunktet i flexicurity-debatten, er spørgsmålet imidlertid om dette nødvendigvis repræsenterer kernen i dansk flexicurity. Dette forskningsnotat af Katrine Søndergård baseret...... på et komparativt studie af franske og danske virksomheder, peger på relevansen af en bredere definition af flexicurity, hvor ikke alene fleksibel regulering og komplementære elementer af social sikkerhed, men også kulturelle og strukturelle egenskaber ved selve forhandlingssystemet, ses som en del...

 10. Konfliktperspektiver i religionsundervisning og religionsdidaktikk - en bredere og bedre tilnærming til religion?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bengt Ove Andreassen

  2008-12-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter ulike sider ved eksplisitt å åpne for konfliktperspektiver i religionsundervisningen. En slik tilnærming er faglig utfordrende, men gir innblikk i en side ved religion som i norsk religionsdidaktisk sammenheng har vært lite utforsket. Norske religionsdidaktikere er i all hovedsak rekruttert fra teologiske fagmiljøer og har hentet perspektiver fra økumenikk og religionsdidalog i stedet for å kunne utforske konflikter der religion inngår, for å lære noe om religioner. Artikkelen trekker inn bidrag fra religionsvitenskapen og legger til grunn en forståelse av religion som i noen grad skiller seg fra etablerte perspektiver i norsk religionsdidaktikk.

 11. Med øjeblikket som udgangspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  Artiklen er motiveret af, at Meads temporale analyser tilsyneladende ikke har fået den plads og opmærksomhed, de fortjener, og formålet er at argumentere for, at disse er afgørende for forståelsen af helt centrale aspekter i hans tænkning. Meads udgangspunkt for sin analyse af temporalitet er en...... perspektiv på identitet og social interaktion i hans socialpsykologi. Denne artikels formål er således dobbelt og er for det første at præsentere og diskutere Meads temporale perspektiv som en relevant indgang og nøgle til hans socialpsykologi og sideløbende hermed for det andet at argumentere for, at de...... temporale analyser er centrale for at få greb om Meads genialitet....

 12. Private sector and stabilisation in Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Magaard, Tina

  I briefet opsummerer Tina Magaard de vigtigste konklusioner fra konferencen ”Private sector and stabilisation in Afghanistan – a neglected match?”, som blandt andet gav indsigt i udfordringerne og mulighederne for den private sektor i Afghanistan. Ved at kombinere perspektiver fra strategiske...... studier med forretnings- og udviklingsstudier tilbød konferencen en dybere indsigt i udfordringerne og mulighederne for den private sektor i Afghanistan. Samtidig blev der åbnet en række nye perspektiver for interaktionen mellem den private sektor og stabiliseringsoperationer i en post-krigskontekst som...... Afghanistan. Selvom udgangspunktet var Afghanistan, er konferencens konklusioner i høj grad relevante for andre konflikt/post-konfliktområder. Konferencen var organiseret i et samarbejde mellem Centre for Business and Development Studies (Copenhagen Business School), Public-Private Platform (Copenhagen...

 13. Identitetsbaseret branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Det er efterhånden almindeligt anerkendt, at branding spiller en central rolle i virksomhedens værdiskabelse. Men hvad det præcist er, der bestemmer, om et brand får succes eller ej, er stadigvæk ikke så let at pege på. En af grundene er, ifølge artiklens forfattere, at forskningen i stor...... udstrækning arbejder med en alt for statisk brandforståelse: Enten fokuserer den kun på brandet, sådan som det opfattes af forbrugeren, dvs. et 'udefra og ind perspektiv' - eller også opererer den udelukkende med et 'indefra og ud perspektiv'og ser på brandet, sådan som det konstrueres og styres af brand...

 14. Julie Sten-Knudsen byder på let og enkel økopoesi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gregersen, Martin

  2017-01-01

  Den opmærksomme registrering, ømheden for det levende og døende og det enkle perspektiv, som gennemstrømmer disse digte, er det, der gør ”Spor eter fugle” værd at fremhæve i bunken af økopoesi og klimalitteratur, der udkommer i disse år.......Den opmærksomme registrering, ømheden for det levende og døende og det enkle perspektiv, som gennemstrømmer disse digte, er det, der gør ”Spor eter fugle” værd at fremhæve i bunken af økopoesi og klimalitteratur, der udkommer i disse år....

 15. Outdoor learning, research and development

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, Karen Seierøe

  Oplægget indeholder basisviden om VIAs program for outdoorpædagogiske perspektiver i professionsuddannelser, VIA OUTs, primære forsknings- og udviklingsområder. Oplægget er en fremstrakt hånd til samarbejde og udvikling på tværs af nationer, målrette konferencens tema og oplægget til det....

 16. Big Data er en meningsskabelsesproces, der tager afsæt i dit mindset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille

  2017-01-01

  flere perspektiver, der ikke er begrænset af dit vante – og ofte lukkede - mindset. Det du ved, og det du har lært/erfaret gennem årene, sætter rammen for, hvordan du ser og fortolker nye inputs, men den gode nyhed er, at når du først forstår dette, er det nemmere at ændre dine tankemønstre og mindset....

 17. Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mygind, Lærke; Ejbye-Ernst, Niels; Bentsen, Peter

  2016-01-01

  Denne artikel er målrettet lærere, pædagoger og skoleledere, der arbejder eller vil i gang med at arbejde med udeskole. Artiklen byder på en indsigt i udeskole-vante elevers perspektiver på udeskole og bidrager således til henholdsvis at understøtte og underminere de forestillinger, som lærere...

 18. Cultural Policies and Trends in Europe - Danish Profile 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duelund, Peter

  2008-01-01

  Profilen indeholder en samlet beskrivelse af dansk kulturpolitik til og med 2008 med hensyn til det historiske perspektiv og de kulturpolitiske instrumenter, kompetencer, beslutningerstruktur og administartive forhold, kulturpolitikkens overordnede mål og principper, temaer i den aktuelle kulturd...... kulturdebat, den væsentligste lovgivning på det kulturpolitiske område, kulturens financiering, kulturinstitutionerne og nye partnerskaber, kunststøtte og kulturvaner, væsentlige kulturpolitiske dokumenter og kulturportaler....

 19. Innovation og digitalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2012-01-01

  Kapitet fokuserer på, hvordan og hvorfor den digitale teknologi og innovation er to sider af samme sag. Den digitale teknologi er af mange anerkendt som en af nutidens største forandringskræfter. Perez (2002) benævner det ligefrem en teknologisk revolution og sammenligner den digitale teknologi m......, at innovationsprocesser ofte vil være det bedste perspektiv til at forstå, identificere og realisere det virkelige potentiale i digitalisering....

 20. "Filosofiske og æstetiske overvejelser over digitalisering af musik og lyd."

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grund, Cynthia M.

  Digitalisering af musik og lyd har vidtgående konsekvenser for flere områder inden for musikfilosofi og beslægtede områder, da det indbyder til gentænkning af traditionelle spørgsmål inden for æstetik samt afdækning af nye. Foredraget vil give en perspektivering over, hvordan digitalisering af...

 1. Den professionelle samtale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herskind, Mia

  2012-01-01

  , som et sådant perspektiv indebærer. Kapitlet tager afsæt i forskellige typer af professionelle samtaler (interview, supervision og terapi), hvor den professionelle stiller spørgsmål og er til stede på måder, så også den prærefleksive og kropslige-sanselige fortælling bliver en del af samtalen. Det...

 2. Web 2.0 trænger ind i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2010-01-01

  Det er ikke bare et stigende antal cyber kids, der presser på for at få web 2.0 ind i skolen. Flere uddannelsespolitiske tekster sætter nu fokus på, at elevernes it- og mediekompetencer skal være "i et web 2.0-perspektiv". Hvad skal der til, for at vi får en skole 2.0? Asterisk aflægger rapport fra...

 3. Byer for fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vejre, Henrik; Jørgensen, Gertrud; Jensen, Marina Bergen

  2016-01-01

  Denne bog handler om FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling. Bogen ser verdensmålene fra et dansk perspektiv. De handler om en bæredygtig udvikling på kloden i de næste årtier. Det betyder en øget indsats for klimaet, udryddelse af fattigdom, mere lighed mellem mennesker, uddannelse til a...

 4. Gode liv, dårlige liv - problematiseringer og valg i dansk abortpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nexø, Sniff Andersen

  2009-01-01

  , og udsprang af hvad der blev betragtet som gode og dårlige liv i et samfundsmæssigt perspektiv. Abortloven lagde derfor ikke nævneværdig vægt på kvindens egne grunde og ønsker. Dette har ændret sig med tiden, markeret med indførelsen af den 'fri abort' i 1973, hvor netop kvindens individuelle grunde...

 5. The making of an elite performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stilling Olesen, Jesper

  Med afsæt i Michael Callons begreb ’makroaktør’ fra hans studie af muslingefiskeri i Saint Brieuc Bay (1986) vil jeg undersøge, hvordan en elitepræstation bliver til. Dette perspektiv lægger op til at betragte præstationer som effekter af netværk, hvor sportsfolk bliver i stand til at præstere ge...

 6. IT og Innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordbjerg, Finn Ebertsen; Andersen, Poul

  IT og innovation behandles ud fra tre perspektiver: IT-udviklingsprocesser, IT og lærende organisation og IT-understøttelse af en innovativ didaktik. Vi beskriver nogle ideer til, hvordan arbejdsformer anvendt i forbindelse med ITudviklingsprocesser kan inspirere en innovativ didaktik. IT...... beskrives nogle idéer til, hvordan IT-værktøjer kan understøtte innovative læreprocesser....

 7. Den guddommelige æstetik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moutamid, Mina El

  2007-01-01

  I denne artikel anlægges to perspektiver på det æstetiske i et forsøg på at identificere et forhold mellem det æstetiske og det religiøse. Med udgangspunkt i en fænomenologisk karakteristik af den religiøse oplevelse påvises en række lighedspunkter med den æstetiske oplevelse. Desuden defineres d...

 8. Evaluering av KS’ ulike ledelsesutviklingstilbud for kommunesektoren

  OpenAIRE

  Haave, Hanne; Hafting, Tore; Haugstveit, Yngve; Odden, Sigrun

  2008-01-01

  Norsk: Denne rapporten presenterer en evaluering av ledelsesutviklingstilbud i KS. De ledelsesutviklingsprogrammene som omfattes av evalueringen er i første rekke: Rådmentor, Krefter i bevegelse, Jazz endringsledelse, Medarbeiderskap, B-link og Skreddersydde program. Evalueringens hovedproblemstilling er å undersøke om og i hvilken grad KS’ ledelsesutviklingstilbud samsvarer med dominerende perspektiver og mål i KS’ arbeidsgiverstrategi «Stolt og unik, arbeidsgiverstrateg...

 9. Unge uden uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ulla Højmark

  2017-01-01

  Denne artikel har til formål at kaste lys over gruppen af unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, men også ’at vende spejlet’ og se på hvad det egentlig er vi tilbyder de unge på uddannelsesinstitutionerne og diskutere hvordan vi ud fra forskellige perspektiver kan arbejde på at få flere...

 10. Børnebøger: Den mangfoldige familie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne

  2010-01-01

  Børn i familier med to mødre, med deleforældre og børn, der er kommet til verden ved hjælp af reagensglasbefrugtning får nu fortalt deres historie i billedbøger. Familiebegrebet er udvidet og børnelitteraturen fortæller med børns perspektiv. Adoption og andre familieformer er også i fokus, ligeso...

 11. Fødevareetik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fødevareetik er en grundbog, der beskriver fødevarer, mad og måltider i et etisk perspektiv. De etiske spørgsmål diskuteres i dag ikke kun i forbindelse med madindkøb, madlavning, omkring bordet og i medierne. Også forskerne har taget området til sig. I denne bog præsenterer førende danske forske...

 12. New lenses on team learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter

  Team læring er sjældent blevet studeret fra et sociokulturelt perspektiv (vygotskiansk). Denne poster er et teoretisk bidrag til team læring, der fokuserer på dialog, tegn-mediering og kulturel historisk praksis for at udvikle en forståelse af team læring som mere end forøgelse i adfærd, viden og...

 13. Longer Working Hours? More Flexible Work Schedules? Do Austrian Economic Policymakers Need to Act?

  OpenAIRE

  Alfred Stiglbauer

  2004-01-01

  On September 23, 2004, the Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hosted a workshop to discuss extending working hours and increasing working time flexibility. After Peter Mooslechner (OeNB) outlined the development of the present discussion in the media and presented some facts, the participants delivered their statements. Erhard Fu‹rst (Federation of Austrian Industry and Austria perspektiv) called for more flexibility rather than for an extension of working hours. He supported this view by p...

 14. Undervisning mellem fortælling og feedback

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kirsten Margrethe

  2016-01-01

  Feedback gør det muligt for den enkelte at forstå, hvordan jeg kan blive bedre til det, jeg er ved at lære. Fortællinger gør det muligt for den enkelte at udvide horisonten og derved komme til en forståelse af, hvilke mulige perspektiver der er for at forholde sig til den verden, som fortællingen...

 15. Når retsstaten bliver lykkeobjekt, bliver boligpolitikkens racisme usynlig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bissenbakker, Mons; Myong, Lene

  2018-01-01

  Regeringens plan om at ’nedbryde’ bestemte boligområder er heldigvis blevet mødt med kritik og modstand. En del af kritikken har rammesat retsstaten som lovpakkens egentlige offer, men hvilke perspektiver glider i baggrunden, når kritikken samler sig om retsstaten som lykkeobjekt? Lovpakken sætte...... endnu engang strukturel racisme og statssanktioneret vold på den politiske dagsorden....

 16. The production of temporality in our conduct of everyday life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch-Jensen, Peter

  personligt, fagligt eller videnskabeligt. I forlængelse heraf, må teoretiske og forståelsesmæssige dilemmaer anskues som uløseligt forbundne med praktiske forhold og menneskers situerede handlinger, perspektiver og ståsteder i det fælles. Gennem en årrække er dette blevet belyst og udforsket på interessant...

 17. At bruge musik til at håndtere modoverføring i individuel musikterapi i hospitalspsykiatrien

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inge Nygaard Pedersen

  2005-02-01

  Full Text Available Artiklen beskriver kliniske og teoretiske perspektiver på forståelsen og anvendelsen af fænomenet modoverføring i musikterapi i voksenpsykiatrien. De kliniske perspektiver er hentet fra min tiårige praksis i musikterapi i hospitalspsykiatrien herunder primært fra arbejde med borderline patienter eller patienter med personlighedsforstyrrelse. De teoretiske perspektiver er uddrag fra en historisk litteraturgennemgang vedrørende forståelse af fænomenet modoverføring fra Freud til i dag. Der indgår en analyse af en klinisk improvisation fra egen praksis ud fra fem dimensioner i måden at forstå modoverføring på som er udarbejdet af en gruppe af psykoanalytikere kaldet ’specifister’. Analysen er baseret på egne notater, dialogudskrift og observatørnotater. Overordnet er artiklen et led i mine senior ph.d.-studier indenfor emnet på Forskerskolen i musikterapi på Aalborg Universitet.

 18. Tablets i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2012-01-01

  Denne rapport afslutter CELMS undersøgelse af Odder Kommunes projekt med indførelse af iPads på alle kommunens skoler. Undersøgelsen har til formål at belyse om der er pædagogiske og læringsmæssige fordele forbundet med brugen af tablets i undervisningen i grundskolen og i givet fald hvilke...... designer og tablet’ens egenskaber i et generelt perspektiv. Rapporten afsluttes med en række anbefalinger til henholdsvis lærere og skoleledere med henblik på videre udvikling af indsatsen....

 19. COSIMA-VEJ – Software Applied towards Project Evaluation in the Danish Road Sector

  DEFF Research Database (Denmark)

  Salling, Kim Bang; Jensen, Anders Vestergaard; Leleur, Steen

  2005-01-01

  Politiske beslutninger på transportområdet består bl.a. i at prioritere offentlige ressourcer og allokere disse midler mest hensigtsmæssigt. I en sådan fordeling af midler indgår en lang række hensyn til eksempelvis økonomi, miljø, fordeling mellem befolkningsgrupper, politiske agendaer etc. Ved ...... cost-benefit analyse (CBA) og en risikoanalyse (RA) udfra Monte Carlo simulation (MCS). Herefter præsenteres det pågældende case-studie gennemregnet med tilhørende resultater. Til sidst gives en konklusion og en perspektivering over det videre modelarbejde....

 20. Lærerfaglighed, inklusion og differentiering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard-Sørensen, Lotte; Grumløse, Sine Penthin

  Bogen formidler et to-årigt forskningsprojekt med fokus på inklusion og differentiering. Forskningsprojektet har været delt ind i to faser. Første fase er en klassisk praksisforskning (Pierre Bourdieu) med fokus på in- og eksklusionsprocesser i skolen. Den anden fase af forskningsprojektet er en...... inkluderes i lærerens perspektiv på sin praksis. Differentiering af undervisningen og inklusion af elever i individuelle vanskeligheder har været på den skolepolitiske dagsorden i flere artier. Forskningen, som formidles i bogen viser, at det endnu ikke er lykkekedes at realisere visionerne. I...

 1. Er du bange for tandlægeskræk? [Are you afraid of dental fear?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moore, Rod

  2010-01-01

  Denne artikel handler om hvordan nervøse patienter, vi som tandlæger og samfundsmæssige image af tandlæger kan påvirke interaktioner i tandlægestolen. Disse tre perspektiver (Patient, tandlæge og samfundsmæssige image) gør fænomenet tandlægeskræk kompliceret og til tider forvirrende for både pati......, Dentist & Societal Image) make the phenomenon of dental phobia complicated and sometimes confusing for both patients and dentists. We dentists may be affected by our own stress, dissatisfaction and image perceptions....

 2. Adult Education and Adult Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illeris, Knud

  Kort beskrivelse Bogen, 'Adult Education og Adult Learning', giver et fyldestgørende overblik over forståelsen af voksenuddannelse og læring. Abstract I "Adult Education and Adult Learning' ser Knud Illeris på voksenuddannelse fra to perspektiver. På den ene side beskrives de aktuelle udfordringer...... Rubinson, Professor of Education, University of British Colombia, Vancouver skrev: "Illeris viser et fantastisk overblik over nøgleproblematikkerne når vi taler voksenuddannelse og læring. Han har en evne til fremvise komplekse emner og sammenhænge, som selv menigmand let kan forstå."...

 3. Responsibility and intersubjectivity as challenge to informed consent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Anne Mette Fruelund

  2006-01-01

  rådgivning i Danmark. Gennem interviews med patienter kommer der gode eksempler på, hvilke ansvarsrelationer, der er på spil mellem læge og patient, indenfor familien og for den enkelte person, der søger rådgivning og testning. Udover selve beslutningen om test, skal patienten tage stilling til, hvem der...... vanskeligheden ved at håndtere videnskabelig information og usikkerhed at tage hensyn til i vurderingen af de konkrete ansvarsrelationer. Det informerede samtykke problematiseres ud fra analysen af ansvar og intersubjektivitet. Det globale perspektiv ved ansvar og bioteknologi berøres kort i form af en...

 4. Introduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Christa Lykke; Jerslev, Anne

  2009-01-01

  er taget til.   Kontrolsport handler om udviklingen og konsekvenserne af den øgede overvågning og kontrol, der er sat ind for at fremme fairplay, sundhed og orden. Og for at forhindre doping, snyd, hooliganisme, terror og pædofili i sporten.   Kontrolsport belyser overvågningsproblematikken fra...... etiske, juridiske, sociale, kulturelle og historiske perspektiver. Bogens bidragydere analyserer de aktuelle metoder og strategier der er blevet sat ind, for at skåne sporten mod det, der menes at true den....

 5. Kontrolsport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hanstad, Dag Vidar; Loland, Sigmund; Møller, Verner

  er taget til.   Kontrolsport handler om udviklingen og konsekvenserne af den øgede overvågning og kontrol, der er sat ind for at fremme fairplay, sundhed og orden. Og for at forhindre doping, snyd, hooliganisme, terror og pædofili i sporten.   Kontrolsport belyser overvågningsproblematikken fra...... etiske, juridiske, sociale, kulturelle og historiske perspektiver. Bogens bidragydere analyserer de aktuelle metoder og strategier der er blevet sat ind, for at skåne sporten mod det, der menes at true den....

 6. Den danske ROSE-undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Annemarie Møller; Allerup, Peter; Arnvig, Birgitte

  ROSE (Relevance of Science Education) er en international komparativ undersøgelse af 15-åriges holdninger til og interesse for naturfagsundervisning, naturvidenskab og teknologi med deltagelse af ca. 40. lande. Dataindsamlingen til den danske del af ROSE-undersøgelsen blev gennemført i 2003....... Antologien giver et overblik over  og forskellige perspektiver på de danske 15-åriges besvarelser af de ca. 280 spørgsmål i det danske ROSE-skema....

 7. Perception of Blended Learning Inventory (PoBLi)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassesen, Berit; Stenalt, Maria Hvid; Rossen, Dorte Sidelmann

  -to-face med online læring (Blended Learning). I et studie fandt Ellis og kolleger (2006), at undervisere, der overvejende havde opfattelsen af, at de studerende lærte ved, at han/hun formidlede viden til dem, havde en simpel, fragmenteret opfattelse af potentialet ved BL. Derimod syntes en mere......) underviseres oplevelse af undervisningsmiljøet Resultater: Spørgeskema og resultaterne af de foreløbige analyser vil blive præsenteret og diskuteret. Perspektiver: PoBLi-projektet vil bidrage til den eksisterende forskning vedrørende rationalet for inddragelse af blended learning-formatet i...

 8. Madlavningslyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Boris

  2015-01-01

  lever i veletablerede familiestrukturer, hvor fx spørgsmålet om motivation og forpligtelse bliver forhandlet i relation til de øvrige familiemedlemmer, eller – i den udstrækning der er tale om børn og unge - i en situation, hvor disse stadig bor hjemme og derfor indgår i en dagligdag præget...... - også - kan komme andre til gode. Hvilket formuleret med begreberne fra det praksisteoretiske perspektiv, hvormed de unges madlavning er blevet analyseret og fortolket: at de unges madlavningspraksis primært viser sig at blive koordineret af motivation med de dertil knyttede emotioner, hvorimod forhold...

 9. Madlavningslyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Boris

  2016-01-01

  lever i veletablerede familiestrukturer, hvor fx spørgsmålet om motivation og forpligtelse bliver forhandlet i relation til de øvrige familiemedlemmer, eller – i den udstrækning der er tale om børn og unge - i en situation, hvor disse stadig bor hjemme og derfor indgår i en dagligdag præget...... - også - kan komme andre til gode. Hvilket formuleret med begreberne fra det praksisteoretiske perspektiv, hvormed de unges madlavning er blevet analyseret og fortolket: at de unges madlavningspraksis primært viser sig at blive koordineret af motivation med de dertil knyttede emotioner, hvorimod forhold...

 10. Numeriske tåger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knakkergaard, Martin

  2015-01-01

  med dette talpar omtyder vi alt, hvad der lader sig omtyde, til tabeller i en ustoppelig bevægelse, som efterlader det omtydede til glemsel og nostalgi. Afhængig af hvordan vi anskuer disse tabeller, i det rene Aristoteliske perspektiv eller i Heideggers mere spekulative optik, er det enten causa...... finalis eller causa efficiens, som tabellerne fremstiller for os, men hvad blev der af causa materialis og causa formalis undervejs? Og at producere betyder netop at stille frem, at fremstille - dette vægter ifølge sagens natur det 'stillads' - den teknik eller teknologi - gennem hvilket noget stilles...

 11. Mathematics in Action - Fællestræk trods forskelle

  DEFF Research Database (Denmark)

  December 2004 - november 2007 samarbejdede Danmark, Ungarn, Litauen, Holland, Norge, Slovenien og Spanien i projekt Mathematics in Action (MiA). MiA projektet er et tværnationalt samarbejdsprojekt støttet af Grundtvig-programmet om voksenuddannelse, folkeoplysning og livslang læring under Sokrates......A lærer-værksteder - på engelsk: MiA teacher workshops, MTWs - baseret på MiA teori og MiA praksis. Endelig giver kapitel 6 nogle resultater på MiA's forskningsspørgsmål og diskuterer perspektiver for professionel udvikling for undervisere i voksenuddannelse....

 12. Att vara "container" för patienten : En studie om hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet

  OpenAIRE

  Eriksson, Oskar; Holmstedt, Markus

  2015-01-01

  Sjukhuskuratorer har samtal med patienter som lider till exempel av depression, ångest eller andra besvär orsakade av psykosociala faktorer så som stress, livskriser eller alkohol. I denna studie ställdes frågan vilka effekter det patientnära arbetet kan ha för sjukhuskuratorn. Syftet var att utifrån ett emotionsteoretiskt perspektiv undersöka hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet. I studien ställdes frågan vad sjukhuskuratorer upplever att det patientnära a...

 13. Utrygghet for flom : En betinget verdsettingsstudie

  OpenAIRE

  Grann, Siv Linette

  2011-01-01

  Hovedformålet med denne oppgaven har vært å verdsette den kostnaden det medfører å føle utrygghet knyttet til risiko for skadeflom på egen bolig, i tillegg til å undersøke hvilke variabler som påvirker etterspørselen for flombeskyttelse. Verdsetting av utrygghetskostnaden er viktig i et velferdsøkonomisk perspektiv, da det vil kunne bidra til mer helhetlige nyttekostnadsanalyser av flomtiltak. Av denne grunn ble det utført en betinget verdsettingsstudie i to kommuner i Norge som begge har...

 14. I skuggan av mitt forna jag : Unga kvinnors upplevelser av våldsutsatthet

  OpenAIRE

  Hellgren, Åsa; Nordström, Alexandra

  2016-01-01

  Bakgrund: Våld i parrelationer hos ungdomar har ökat de senaste åren och blivit ett stort problem. Våldet kan leda till att de utsatta unga kvinnorna kan få både fysiska och psykiska hälsoproblem som påverkar deras framtid. Teoretiskt perspektiv: Som teoretisk referensram används Kari Martinsens teori om omsorg, inkluderande Martinsens begrepp om det förnimmande och det registrerade ögat, samt begreppen skuld och skam. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de unga kv...

 15. Klassisk og moderne pædagogisk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klassisk og moderne pædagogisk teori giver en indføring i pædagogikkens centrale problemstillinger, teorier, personer og begreber. Bogen indeholder 31 kapitler samt en leksikal del, skrevet af førende danske forskere og ordnet tematisk under følgende overskrifter: Del 1: Pædagogik og teorier om...... opdragelse, undervisning og uddannelse Del 2: Nationalstat og globalisering Del 3: Fag, viden og undervisning Del 4: Kulturelle og sociale forskelle Del 5: Perspektiver og deres betydning Del 6: Pædagogikkens institutioner Del 7: Socialt og pædagogisk samspil Del 8: Person- og teoriintroduktioner Der er...

 16. Akustisk Territorialitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreutzfeldt, Jacob

  , ligesom perspektiver for alternative beskrivelseskategorier skitseres. Et væsentligt afsæt for lydmiljøanalysens tradition er komponisten og musikpædagogen R. Murray Schafers arbejde i forbindelse med World Soundscape Project, hvor Schafer udvikler metoder til registrering, beskrivelse, analyse, vurdering...... og design af lydlandskaber. I denne afhandlings kapitel 2 præsenteres en grundig læsning af Schafers udgivelser i forbindelse med World Soundscape Project. Der lægges vægt på at identificere de kulturteoretiske og normativt-æstetiske positioner i Schafers arbejde, i kraft af hvilke soundscapeanalysen...

 17. Den bureaukratiske elite

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krarup, Troels

  2012-01-01

  Artiklen kortlægger ved korrespondanceanalyse karriereveje for 122 topembedsmænd i centraladministrationen. Artiklen har tre anliggender: 1) at opdatere og nuancere billedet af den bureaukratiske elite i Danmark, som det kendes fra tidligere politologiske studier; 2) at positionere analysen i et...... europæisk perspektiv og i forhold til en anden dansk elite, topdirektører; og 3) at eksemplificere visse teoretiske og metodiske fordele ved felt- og korrespondanceanalyser uden så nær anknytning til Bourdieus sociologi, som det almindeligvist ses i magtstudier, bl.a. ved at introducere brug af idealtyper...

 18. Pædagogik som en filosofisk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2006-01-01

  Artiklen (50 sider) indledes med nogle betragtninger over, hvad pædagogisk filosofi er og der gives en beskrivelse af dets tre dimensioner. Artiklen vægter særlig den tredie dimension - den maieutiske dimension - hvor det er den pædagogiske filosofi I den konkrete pædagogiske virksomhed, der unde......), mindre grupper (den sokratiske dialoggruppe) og på to-mands-hånd (den filosofiske vejledningspraksis). Artiklen ender i en perspektivering, hvor der spørges til muligheden af et "sokratisk citizenship" set i lyet af individualiseringen og multikulturaliseringen i uddannelsessystemet....

 19. Sundhedsprofessionelles begejstring for fortællinger fra levet erfaring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liveng, Anne; Larsen, Christine; Lange, Mads

  2018-01-01

  I 2013 etablerede psykiatrien i Region Hovedstaden, Danmark, et undervisningsprogram om recovery for sundhedsprofessionelle. Evalueringer af programmet viste et udtalt engagement i fortællingen fra underviseren med levet erfaring. Artiklen diskuterer hvordan dette kan forstås. Evalueringsmaterialet...... analyseres ud fra et læringsteoretisk perspektiv og fokuserer på: 1) Betydningen af fortællingens emotionelle indhold, 2) Rolle-bytningen mellem personen med levet erfaring og sundhedsprofessionelle, og 3) Workshoppene som et læringsrum, der aktiverer refleksioner over strukturer og organisering af...

 20. Fødevarerelateret livsstil: Udvikling af et måleinstrument til markedsovervågning af forbrugere for fødevareindustrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunsø, Karen

  resultater i afsnit 2.4). Ud fra et informationsøkonomisk perspektiv antyder det, at omkostningerne ved indsamlingen af sådanne informationer opfattes som for store i relation til den forventede nytte virksomheden kan drage af disse informationer. Dette kan relateres til informationens specielle natur som en...... uspecificerede og ustrukturerede er de beslutninger, brugerne har behov for information til. Jo højere brugergruppen er placeret i organisationen, jo sværere vil det således blive for potentielle brugere at specificere deres informationskrav, og derfor vil informationsbehov fasts interviews fortrinsvis være...

 1. Modul 8 - på hovedet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesen, Jette; Madsen, Kristian

  2012-01-01

  Projekt Modul 8 - på hovedet ? havde til formål at eksperimentere med en alternativ tilrettelæggelse af sygeplejestuderendes uddannelsesforløb i psykiatrisk sygepleje. Repræsentanter fra kliniske uddannelsesområder i Region Hovedstaden og lektorer fra Sygeplejerskeuddannelsen Metropol arbejde tæt...... sammen om hele forløbet. Fastlagtstudeiaktivitet og intern prøve flyttede fokus fra det skolatastisk til det professionsrettede og der bleve arbejdet med kreative udtryksformer i form af f.eks billeder, rollespil og andet, der skulle indfange patientens perspektiv på egen lidelse....

 2. New Speak

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2008-01-01

    En ny form for samfundsvidenskabeligt set uklart sprogbrug anvendes stadig oftere i organisation og politik. Ord som "sammenhængskraft", "myndighedsbetjening" og "kvalitetsløft" kritiseres ofte og kaldes varm luft eller new speak. Jeg vil hævde, at ordene i new speak rummer et dobbelt perspektiv......, uddannelse, militær etc.). Derfor er der gået varm luft og new speak i politisk og organisatorisk sprogbrug. Hvor funktionssystemer internt betjener sig af binært kodet kommunikation, må meddelelser mellem funktionssystemer nemlig afstå fra den klare veldefinerede tale.  ...

 3. Employer branding i Statens vegvesen: en studie av hvordan employer branding kan vinkles for å forsterke organisasjonstilknytning

  OpenAIRE

  Sadovic, Una

  2017-01-01

  Masteroppgave - OLA 4090 Organisasjon, ledelse og arbeid. Universitetet i Oslo. Denne oppgaven vil berøre temaet employer branding. Et sterkt employer brand er med på å øke attraktiviteten til en arbeidsplass og medvirker på hvor lenge arbeidstakere blir værende hos en arbeidsgiver. Arbeid med employer branding kan ofte deles inn i to perspektiver, et internt og eksternt. Ifølge Maxwell og Knox (2009) er de fleste forskere opptatt av hva som gjør en organisasjon attraktiv for potensielle a...

 4. International Markedsføring på World Wide Web

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rask, Morten; Buch, Niels Jakob

  1999-01-01

  Denne artikel tager udgangspunkt i en gruppe af danske virksomheders anvendelse af World Wide Web til international markedsføring i en periode fra 1996 til 1998. Der identificeres tre interaktionstyper for virksomhedernes profil på Web, nemlig Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen. Der reflekteres...... over de krav de enkelte interaktionstyper i forhold til automatisering, formalisering, integration og evaluering kunne kræve. Konklusionen bliver, at de tre interaktionstyper afspejler de udfordringer og muligheder, der er i anvendelsen af Web til markedsføring primært i et internationalt perspektiv......, men kan også bruges som input til nationale Web markedsføringsaktiviteter....

 5. Klarar polisen krisen? : En kvalitativ textanalys av polisens kriskommunikationsretorik

  OpenAIRE

  Johnsson, Sara; Hedbjörk, Emma

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att ur ett public relations-perspektiv studera polisens kriskommunikationsretorik i samband med kritik från allmänheten. Denna uppsats har utgått från två fall; fallet i arresten och kvinnoregistret. I uppsatsen har en kvalitativ textanalys använts på sammanlagt 14 texter från polisens egna kanaler. Den teori som använts för att urskilja vilka försvarsstrategier som polisen använt i materialet är image restoration theory. Dessutom har ett public relations-perspekti...

 6. Digitale dagsordener

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup, Helene

  2009-01-01

  Artiklen indledes med en diskussion af digitaliseringens udfordringer til "bookspace", defineret som printkulturens moderne videnskompleks.  Op mod denne baggrund sætter artiklen diskussionen af aktuelle definitioner af New Literacy som et interdisciplinært felt.  Forbindelser mellem M.A.K. Halli...... primært fokuserer på henholdsvis et sociokulturelt og æstetisk videnssyn.  Afslutningsvis fremfører artiklen, at de to områder burde samarbejde i udviklingen af et transdisciplinært perspektiv omfattende teoretisk viden om medier, som kan kaste lys over begrebet multimodalitet....

 7. "Music from the backyard":Hagström's music education

  OpenAIRE

  Thorgersen, Ketil

  2009-01-01

  "Från musikundervisningens bakgårdar": Hagströms musikpedagogik är en monografi som behandlar den musikundervisning som bedrevs i företaget Hagströms regi från 1946 till 1982. Syftet med avhandlingen var att undersöka och återskapa Hagströms musikpedagogiska historia med utgångspunkt i ett pragmatisk utbildningspedagogiskt perspektiv. Studien sökte svar på följande frågor: I vilka sociala och utbildningsmässiga kontexter försiggick Hagströms musikutbildning? Hur utvecklades Hagströms musikund...

 8. Fra selvdannelse til eksistensoplysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en perspektiv......Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en...

 9. Ligestillingstendenser og muligheder i det pædagogiske felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir

  2003-01-01

  første position overser børnenes forudsætninger, den anden position kan føre til en fastlåsning af etniske minoritetsbørn i stereotype, stivnede og længst forandrede forhold. Den danske tradition for at tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger er en af de vigtigste metoder i denne sammenhæng...... for at udvikle et interkulturelt perspektiv, men det skal gøres på en refleksiv måde....

 10. Medicinsk teknologivurdering af akupunktur til gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feenstra, Maria Monberg; Johansen, Marianne; Sørensen, Lisbeth Falborg

  -, organisatorisk- og økonomisk perspektiv. Metode: Der blev udarbejdet en medicinsk teknologivurdering (MTV). En alsidig og systematisk litteraturgennemgang af akupunkturbehandling til gravide med emesis/hyperemesis gravidarum, bækkenrelaterede smerter eller depression/angst blev udført. Den udvalgte litteratur...... behandlingen udføres korrekt af TCM-uddannet sundhedspersonale. Undersøgelser har vist høj patienttilfredshed blandt gravide ved akupunkturbehandling. Økonomiske beregninger dokumenterer, at akupunktur er et billigt behandlingstilbud. Konsekvenser for praksis: Det anbefales, at tilbyde gravide med emesis...

 11. ”Varken E=mc2 eller Det förlorade paradiset rafsades ihop av en festprisse” : En kvalitativ studie om introvert beteende i skolan

  OpenAIRE

  Larsson, Sofie; Nordqvist, Micaela

  2015-01-01

  Denna studie syftar till att lyfta fram begreppet introvert i skolvärlden genom att undersöka hur introverta beteenden kan påverka elevers utbildning. Vi lyfter även fram lärares tillskrivande av introvert beteende. Vi utgår ifrån Jung och H.J. Eysencks definitioner av begreppet introvert samt tar upp olika beteendeteorier och perspektiv på introvert beteende för att kunna identifiera och analysera våra resultat. Studiens metod är en empirisk datainsamling i form av observationer och intervju...

 12. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 13. Skoletretthet eller fagtretthet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke

  2016-01-01

  nærmere måtte betegnes som fagtrette i stedet for skoletrette. Dette spørsmålet blir undersøkt nærmere i denne kvalitative studien. Innledningsvis blir resultater fra andre undersøkelser som omhandler elevenes motivasjon for å gå på skole presentert. Deretter beskrives undersøkelsens teoretiske ramme som...... har motivasjonsbegrepet i sentrum. Undersøkelsens design blir beskrevet, analysert ved hjelp av datateknologi og diskutert. Artikkelen avsluttes med en konklusjon og didaktiske perspektiver på undersøkelsen....

 14. Møte med yrkesfagleg utdanning i den norske vidaregåande skulen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ann Karin Sandal

  2012-04-01

  Full Text Available Artikkelen byggjer på ein kvalitativ studie av seks elevar sitt møte med vidaregåande skule, yrkesfaglege utdanningsprogram. Studien undersøkjer elevane sine perspektiv og refleksjonar kring overgangen mellom skuleslaga og vegen vidare i vidaregåande skule og ut i eit yrke. Overgangen til vidaregåande skule medfører kognitive og sosiale endringar for elevane, endringar som og verkar inn på identitetsdanninga. Studien undersøkjer elevane sine opplevingar av desse endringsprosessane og kva konsekvensar det kan ha for vidare utvikling og læring.

 15. Innovativ formidling af førsteårsstuderende som et design-based research-forløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjælde, Ole Eggers; Najbjerg, Rasmus Brøgger

  2017-01-01

  14 videoproduktioner, 4 tegneserier, 3 filmfortællinger, 2 sange, 2 nyhedsindslag, 2 børnebøger, 2 facebook-sider, 1 novelle og 1 toiletrulle var blandt resultaterne, da 112 førsteårsstuderende i det obligatoriske kursus Astrofysik på fysikuddannelsen på Aarhus Universitet blev deltagere i et...... for design-based research, og publikationen her sætter fokus på intention, implementering, realisering og perspektivering af det underliggende design med henblik på forbedring af designet til fremtidig brug samt på en vurdering af forløbets samlede impact....

 16. Turisterne, naturen og nationalparken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Smed, Karina Madsen; Møn, Team

  Møn er en turist-ø, og øens feriegæster udgør en vigtig del af naturbrugerne – såvel kvantitativt som kvalitativt. Med ca. 500.000 overnatninger pr. år er øens indbyggertal godt og vel fordoblet på et givet tidspunkt i højsæsonen, som falder sammen med den tid af året, hvor naturområderne generelt...... benyttes mest. Møns turister vælger i høj grad Møn på grund af naturen og bruger den meget. Der er stort behov for at udvikle nye oplevelsesmuligheder i den mønske natur, for at gøre dem tilgængeli-ge og informere om dem. Samtidig indebærer den store turisme selvfølgelig - selv om mange turi-ster har et......? Målgruppe er Møns turister – udvalg af interview-personer søges sammensat på nationaliteter, fami-lietyper, overnatningstyper m.v. i overensstemmelse med fordelingen i hele turistgruppen....

 17. MOOC-inspiration i e-læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anne Winther

  2015-01-01

  Artiklen omhandler et e-læringsforløb, hvori der forsøgsvis var indlagt MOOC-elementer. Forløbet er fra pædagoguddannelsen, UCSJ. Der redegøres for didaktiske overvejelser forud for forløbet og den konkrete forløbsudmøntning. Det teoretiske perspektiv er socialkonstruktionistisk, og undervisningen...... forstås som kommunikationssituationer med skabelse af sociale verdener. Refleksion hos de studerende fremhæves som undervisningens overordnede mål, og dette understreges som en betydende faktor i forhold til at tænke e-læringsudbuddet mere eller mindre MOOC-præget. Med dette perspektiv og ud fra...... underviser- og studerendes evalueringer peges der på betydningen for forskellige typer studerende af implementeringen af MOOC-elementer i den eksisterende e-læringsundervisning. Fokus er især på feedback, og der fremhæves både fordele og ulemper ved implementeringen, samtidig med at aspekter af...

 18. Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvordan ser eksistentiel terapi ud i dag, og hvor er den på vej hen? Hvordan bidrager det eksistentielfænomenologiske perspektiv til at belyse andre aktuelle tilgange såvel som væsentlige, tværgående aspekter i psykoterapien? Antologien her er både en introduktion til det 21. århundredes eksisten......Hvordan ser eksistentiel terapi ud i dag, og hvor er den på vej hen? Hvordan bidrager det eksistentielfænomenologiske perspektiv til at belyse andre aktuelle tilgange såvel som væsentlige, tværgående aspekter i psykoterapien? Antologien her er både en introduktion til det 21. århundredes...... dens teoretiske grundlag. Der præsenteres eksempler på, hvordan tilgangen gør sig gældende i psykoterapeutisk praksis. Centrale problematikker som selvoverskridelse, autenticitet og livsduelighed diskuteres indgående. Relationer til psykoanalysen, Kierkegaard og kognitiv terapi tages op med fokus på...

 19. Is Shari'a Law, Religion or a Combination?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet

  2010-01-01

  Artiklen diskuterer fra et europaretligt perspektiv, i hvilket omfang Shari'a kan forstås som ret og i hvilket omfang som religion. Der tages afsæt i en berømt tale af ærkebiskop Rowan Williams, Cantebury (forslag om intertwinement af religiøse og sekulære normer) og i EMD's Refah Partisi dom. Ar...... of Law fastholdes men med reflektion af religøse dimensioner af Shari'a.......Artiklen diskuterer fra et europaretligt perspektiv, i hvilket omfang Shari'a kan forstås som ret og i hvilket omfang som religion. Der tages afsæt i en berømt tale af ærkebiskop Rowan Williams, Cantebury (forslag om intertwinement af religiøse og sekulære normer) og i EMD's Refah Partisi dom....... Artiklen analyserer Shari'a som et (inter)nationalt retssytem, dets historiske rødder i Millet-systemet og diskuterer, i hvilket omfang religionsfrihed som retlig norm måtte give plads for Shari'a som retligt system i Europa. Artiklen lægger i sin konklusion op til at finde en middelvej, hvor the Rule...

 20. Ulikhet som impuls for nye oppdagelser i dans: Å tøye både muskler og meninger gjennom mangfold i Danselaboratoriet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tone Pernille Østern

  2014-12-01

  Full Text Available I denne artikkelen har forfatterne fokus på hvordan ulikhet mellom mennesker kan fungere som en impuls som bidrar til meningsskaping, nye oppdagelser og transformasjon i improvisasjon i dans. Artikkelen tar utgangspunkt i Østerns avhandling ”Meaning-making in the Dance Laboratory. Exploring dance improvisation with differently bodied dancers” (2009. I artikkelen vever forfatterne sammen sine ulike stemmer. Tone Pernille Østerns perspektiv er som initiativtaker og tidligere koreograf-dansepedagog i Danselaboratoriet, mens Elen Øyens perspektiv er som danser i den samme gruppen. Øyen er danser og rullestolbruker. Hovedkonklusjonen i artikkelen er at gjennom å forstå ulikhet som en verdi og impuls til å møtes og skape i improvisasjon i dans, så kan deltakerne i gruppen gjennomgå kraftfulle transformative endringsprosesser når det gjelder synet på ”den andre”. Dette har en betydning som går langt ut over det konkrete, kunstneriske undervisningsrommet. ”Den andre” forstås i artikkelen som en konstruksjon som både muliggjør adskillelse og utestenging fra et fellesskap, men også som en mulighet til å forstå at ”den andre” ikke nødvendigvis er, eller skal være, som meg.

 1. Digital dannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Denne bog handler om, hvordan man på Randers HF & VUC fra 2012 til 15 – i det som blev kaldt for BIT-projektet (der som nævnt i forordet står for it i bredden) – har arbejdet med at redidaktisere undervisningen for at imødekomme de problemer, muligheder og nye perspektiver, som det digitale......? - Hvilke nye perspektiver for læring, dannelse og vidensarbejde åbner det digitale for? - Hvilke former for it-brug er gavnlige for kursisterne på HF og VUC? - Hvordan kan it bruges til at skabe bedre deltagelse, motivation og aktivitet? Projektet har omfattet etableringen af de tekniske ændringer, vi har...... set overalt i landet, i skoleverdenen med store investeringer i blandt andet interaktive tavler. Hertil har projektet arbejdet på integrering af digitale medier i undervisningen ved at efteruddanne lærerne og skabe videndeling og diskussion mellem dem for at hjælpe dem med at omlægge deres...

 2. Leseopplæring og fagenes literacy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atle Skaftun

  2015-09-01

  Full Text Available Artikkelen er opprinnelig publisert i Leseboka. Leseopplæring i alle fag (Skaftun, Solheim, & Uppstad, 2015, og er et forsøk på å formulere et helhetlig perspektiv på lesing og literacy som bakgrunn for å forstå leseopplæring og fagenes literacy. Ulike forskningsinteresser blir knyttet sammen ved at literacy diskuteres som et spørsmål om tilgang på tre nivå: til skriften, til teksten og til tekstkulturen. Denne forståelsesrammen legges til grunn for å beskrive literacy opplæringen i skolen som en prosess der elevene kan inviteres til å delta i fagspesifikke og mer generelt et akademisk fellesskap. Kjernen i dette fellesskapet er en ambisjon om å stimulere elevenes språklige tenking gjennom erfaring med ulike tenkemåter i de ulike fagene, slik at de samlet tilegner seg et mangfold av strategier å velge blant i møtet med tekster og situasjoner som kaller på forståelse og sunn dømmekraft. Et slikt helhetlig perspektiv på literacy tilfører dybde til forståelsen av lesing som grunnleggende ferdighet.

 3. Afmystificering af studerendes forestillinger om forskning: et studenterperspektiv på forskningsbaseret undervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maia Ebsen

  2017-03-01

  Full Text Available Litteraturen om, hvorledes forskning og undervisning kan integreres på uddannelsesinstitutioner, er vokset betragteligt i de seneste år. Derimod har kun få af disse studier beskæftiget sig med, hvordan studerende oplever forholdet mellem forskning og undervisning. Baseret på et kvalitativt studie af studerendes oplevelse af et forskningsbaseret undervisningsforløb, nærmere bestemt et forskningspraktikforløb, vil denne artikel bidrage til diskussionen med et studenterperspektiv. Vores data viser, at studerende, til trods for at have gennemgået dette forskningsbaserede læringsforløb, stadig oplever forskning og undervisning som adskilte. Vi vil derfor argumentere, at studerende drager et konceptuelt skel mellem forskning og undervisning og betragter disse som to divergerende praksisser. Gennem en analyse af vores data, vil vi vise, at forskningspraktik leder til en afmystificering af studerendes forestillinger om forskning, hvilket udfordrer dette skel. I konklusionen påpeger vi, at en bedre integration af forskning og undervisning kan ske, hvis studerende introduceres til forskningsprocesser gennem hele deres uddannelse. Abstract Literature promoting a close relationship between research and teaching in university has increased significantly in recent years. A walk-through of this literature, shows that only few of these studies have investigated the students’ perspective, though. We intend to fill this gap, by contributing with a qualitative study of students’ experience of research based teaching. This study shows how students experience a divide between research and teaching. This divide, we argue, is primarily on a conceptual level, where the two practices and considered fundamentally different. Our data shows how an internship can lead to a demystification process for these students. This lead to a reevaluation of the conceptual boundary. We argue that a larger focus on research based teaching, throughout the university

 4. Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albrechtsen, Charlotte; Jensen, Tine Wirenfeldt

  -1296. Konference d. 29.-30. maj 2012 - Gode undervisnings- og vejledningspraksisser – hvordan? Kobbernagel, C., Schøder, K. C., & Drotner, K. (2011). Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver. Syddansk Universitet. http://www.dream.dk/files/pdf/11dreamrapport05.pdf MacArthur Foundation. (2011). Re......-imagining Learning in the 21st Century. http://www.macfound.org/atf/cf/%7Bb0386ce3-8b29-4162-8098-e466fb856794%7D/DIGITALMEDIA- LEARNING.PDF Stenalt, Maria Hvid ; Jensen, Tine Wirenfeldt (2008). ”Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? : Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum”. In: Dansk...

 5. Informationskompetence – Faglig læsning på nettet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vejen, Britta

  2012-01-01

  udtryk er en afgørende faktor i den forbindelse. I dette kapitel diskuteres forståelsen af begrebet informationskompetence i et medialiseret samfund. Først fremstilles vilkårene for læring og undervisning i det medialiserede samfund. Herefter ser kapitlet på elementer i en definition af begrebet...... informationskompetence samt på, hvordan man kan se faglig læsning som en vital del af denne kompetence. Jeg slutter af med at give et bud på, hvordan man kan se informationskompetence i et progressivt perspektiv, der peger på, at informationskompetence er nært knyttet til tanken om at lære at lære....

 6. Book review. Ann-Hege Lorvik Waterhouse: In the material world: Perspectives and practices in kindergarten art activities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Scott Frisch

  2013-12-01

  Full Text Available In the review of Ann-Hege Lorvik Waterhouse’s book I materialenes verden; perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet (In the material world: Perspectives and practices in kindergarten art activities,  Frisch states that despite the fact that the author is in some ways critical of the impact Reggio Emilia has had on Norwegian kindergartens, in her opinion, the book's content rests on the shoulders of the exploratory child-centred educational philosophy. The book offers great, relevant images related to new reflective concrete ideas, and it has a beautiful layout. Waterhouse points out her core argument several places in the text: a good kindergarten teacher is a creative kindergarten teacher – and the book reviewer adds, a good kindergarten teacher is a reading, reflecting kindergarten teacher.

 7. Communicación para el Cambio Social

  DEFF Research Database (Denmark)

  Denne antologi samler ialt 200 bidrag fra 150 forfattere som gennem tiderne har bidraget til udvikling af forskings- og praksisfeltet 'social forandringskommunikation'. Dette felt formulerer sig i opposition til den funktionalistisk orienterede strategiske kommunikations traditioner, og udvikles ...... omkring nøglebegreber som eksempelvis 'empowerment', dialog og borgerdeltagelse. Værket er det første af sin art der forsøger at skabe een samlet fortælling omkring 'communication for social change' set udfra et kritisk perspektiv.......Denne antologi samler ialt 200 bidrag fra 150 forfattere som gennem tiderne har bidraget til udvikling af forskings- og praksisfeltet 'social forandringskommunikation'. Dette felt formulerer sig i opposition til den funktionalistisk orienterede strategiske kommunikations traditioner, og udvikles...

 8. Konstruktive Collager - fra 1920'ernes surrealisme til Young British Artists

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paldam, Camilla Skovbjerg

  2008-01-01

  I ph.d.-afhandlingen "Konstruktive collager - fra 1920'ernes surrealisme til Young British Artists" analyserer Camilla Skovbjerg Paldam surrealistisk collage i tekst og billede på tværs af litteratur- og kunsthistorie. Afhandlingen har et dobbelt sigte: Dels at bestemme surrealistisk collage som...... æstetisk strategi. Dels i dette perspektiv at undersøge eksempler på samtidskunst, der på forskellig vis refererer til surrealismen. Den underliggende tese er, at surrealistisk collage er langt mere konstruktiv, end man hidtidigt har fortolket den som. Gennem analyser af en række collager viser Paldam...... således, hvordan surrealistisk collage i højere grad virker gennem de foruroligende betydningsrelationer, der opstår i mødet mellem collageelementerne, end gennem deres brud. Paldam nuancerer hermed en udbredt collageopfattelse, som ensidigt fokuserer på det fragmenterede. Paldam analyserer endvidere...

 9. Coaching - fokus på samtalen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coaching – fokus på samtalen præsenterer forskellige filosofiske og teoretiske perspektiver på coachingsamtalen og indeholder desuden analyser af autentiske coachingsamtaler, som finder sted i en organisatorisk kontekst. Bogens kapitler beskæftiger sig med forskellige tilgange til coaching, som de...... i coachingsamtalen. Coaching – fokus på samtalen er den tredje bog i serien om Organisatorisk Coaching. Den er skrevet af konsulenter, ledere og forskere, som arbejder med coaching i private og offentlige organisationer. Coaching – fokus på samtalen kan bruges på mellemlange og videregående...... uddannelser og henvender sig samtidig til ledere, konsulenter og andre forandringsagenter, der arbejder med coaching i en organisatorisk praksis....

 10. Fluoride in dental biofilm and saliva

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Line Staun

  Dette ph.d.-projekt bidrager med ny viden om fordelingen af fluorid i dental biofilm og saliva. For at udforske koncentrationen af fluorid i naturlig (in vivo) biofilmvæske, biofilmsediment og i saliva, blev der udført to meget forskellige kliniske studier. Resultaterne fra tværsnitsstudiet (Studie...... I), hos en stor gruppe mennesker (n=42) der konsulterede en tandklinik for behandling, bekræfter tidligere viden, at der findes en naturlig biologisk variation i fluoridkoncentrationerne i biofilm fra forskellige intra-orale regioner samt mellem biofilmvæske, biofilmsediment og saliva...... fluoridkoncentrationer i underkæbefronten, intermediære koncentrationer i alle tre overkæberegioner og de laveste koncentrationer i underkæbemolarregionerne. Begge studier viser at biofilmsedimentet indeholder størstedelen af fluorid i biofilm. Set i et bredere perspektiv viser fundene at der er et omvendt forhold...

 11. Medieetnografi og kvalitativ metode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tove Arendt Rasmussen

  1993-09-01

  Full Text Available Udviklingen af et metodisk fællesskab mellem samfundsvidenskab og humaniora op gennem 80´erne har haft gode vækstbetingelser inden for medieetnografien. Artiklen gennemgår i hovedtræk den prægnan- te udvikling modtagerforskningen med rod i humaniora og cultural studies-traditionen har gennemgået. Hvor den tidligere var funderet i interessen for at afdække sammenhænge mellem medieindhold og seeroplevelse, har medieetnografien udviklet en sensibilitet over for TV-sening som en mangfoldig, kulturel proces. Artiklens tyngdepunkt ligger i en diskussion af de metodiske problemer, forskeren konfron- teres med, når mangfoldigheden af tekstuelle, situationelle og kontek- stuelle perspektiver på receptionsproces og betydningsdannelse på én gang inddrages i de medieetnografiske studier.

 12. Kreativitet och innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jacob Østergaard; Skov, Hanne

  2016-01-01

  Kreativitet i arbetsterapi beskriver och analyserar kreativitetens många uttryck ur flera olika perspektiv: dels som en etablerad dimension av arbetsterapeutiska arbetsmetoder och yrkeskunskap, dels som en aktuell och efterfrågad grund för ny utveckling och innovation inom framtidens vård. Boken...... innehåller många praktiska exempel på hur vi kan se krea­tiviteten i arbetsterapeutens arbete såväl med klienter som när det gäller de system och den miljö människor lever och arbetar i. Boken beskriver också hur arbetsterapeuter arbetar och tänker kreativt samt hur de använder sig av kreativa strategier...

 13. Lys over Linnemann

  DEFF Research Database (Denmark)

  "Lys over Linnemann" udgives i anledning af forfatteren Willy-August Linnemanns 100-år. Willy-August Linnemann (4.6. 1914-22.8.1985) fik et brag af et litterært gennembrud med sine eksistentielle skæbnefortællinger i de to første bind i serien "Bogen om det skjulte ansigt" ("Europafortællinger......"). Dette hovedværk i fem bind (1958-1966) gjorde ham til en af tidens mest anerkendte og læste danske forfattere. Senere er der blevet mere stille omkring ham. I "Lys over Linnemann" ajourfører antologiens forfattere Linnemanns biografi og genovervejer hans forfatterskab ud fra et nutidigt perspektiv...

 14. Social arv, ulighed og dagtilbuds betydning med henblik på mønsterbrydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  i 120 dagtilbud. Programmet har udviklet innovative strategier for professionelles kompetenceudvikling, dvs. et kompetenceudviklingsprogram, der tilbyder deltagerne muligheder for selv at arbejde eksperimenterende med viden om kvalitetsudvikling i dagtilbud, samt værktøjer til at omsætte denne viden...... (uddannelse), og her planlægges innovative strategier for implementering gennem eksperimenter (i praksis). Antagelsen bag programmet er, at en længerevarende og dybtgående tilgang til professionel kompetenceudvikling med fokus på et innovativt perspektiv vil kunne føre til varige fornyelser i dagtilbud og...... undersøgelse af, om modellen for forandring og fornyelse opnår effekt. Resultater viser, at der opnås positive virkninger af professionelles kompetenceudvikling målt på implementering af nye innovative strategier i det pædagogiske arbejde. Teoretisk diskuteres resultaterne i lyset af en begrebsliggørelse om...

 15. Barns kommunikasjon med ulike typer kart - en progressiv tilnærming til kartlesing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Bjerva

  2011-11-01

  Full Text Available Utgangspunktet for denne studien er en erkjennelse av hvor vanskelig det kan være for barn å samhandle med det symbolske kartet. Hovedmålet for prosjektet var å utvikle sikrere viten om hvordan barn kommuniserer med ulike typer kart. Det er utarbeidet en modell (Bjerva, Græsli, & Sigurjónsson, 2010 som viser hvordan vi kan utvikle ferdigheten kartlesing hos barn. Vi har undersøkt 106 barn i alderen 3 til 12 år om hvordan de mestrer direkte representasjoner (detaljfoto og perspektiv representasjoner (håndtegnet skråkart. Forskningsdesignet har en økologisk tilnærming hvor datainnsamlingen har foregått i terrenget. Resultatene indikerer at selv små barn mestrer antatt kompliserte oppgaver når de blir presentert for enkle hjelpemidler.

 16. Konflikter, ogräs eller frön? : Arbetsplatskonflikter utifrån ett ledarskapsperspektiv

  OpenAIRE

  Aarvaag, Evalinda; Lindroth, Linda

  2016-01-01

  Det gemensamma intresset för konflikter grundade idén att studera väl ansedda ledares perspektiv på arbetsplatskonflikter och hur dessa ledare löser konflikter konstruktivt. I grunden finns en undran om väl ansedda ledare har förmågor som gör att de löser konflikter mer konstruktivt. Konflikter utgör en stor del av en ledares arbetstid. Konflikter kan förmodligen inte undvikas men hur konflikter hanteras är avgörande för att en organisation och dess anställda skall mogna och utvecklas. Det ha...

 17. En e-læringsstrategi er ikke nok - ... men den er ikke så dårlig endda!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ambrosia Hansen

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 4: Undervisere og e-læring - problemer og perspektiver, september - december 2004, red. Poul Gøtke og Annette Lorentsen. ISSN 1603-5518.

  Mange organisationer arbejder i dag med at udvikle en strategi med målsætninger for forskellige områder af organisationens opgaveportefølje. Således også Syddansk Universitet (SDU som i september 2003 kunne præsentere sine visioner og målsætninger for den videre udvikling af e-læring på SDU. Denne artikel giver eksempler på, hvordan universitetet med forskellige initiativer arbejder på at efterleve strategiens visioner og målsætninger.

 18. Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Hansen, Niels-Henrik Møller

  Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse undersøger, hvordan kursisterne oplever uddannelses- og læringskulturen på VUC og hf Nordjylland, og hvordan kulturen virker sammen med deres motivation, tilstedeværelse og fastholdelse. Der tages udgangspunkt i kursisternes egne beskrivelser og...... overvejelser, belyser en række problemstillinger, som har bred relevans for VUC og det almene uddannelsessystem. Med afsæt i kursisternes perspektiv anlægger evalueringen en konstruktiv valør i blikket på, hvad der fungerer godt og mindre godt på deres uddannelsesinstitution. I Motivation, tilstedeværelse og...... kan sætte ind på en række felter. Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse er dermed aktuel for alle institutioner/skoler, hvor fravær og manglende motivation er et problem i hverdagen....

 19. "De vil os stadig til livs"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Asta Smedegaard

  Med udgangspunkt i et perspektiv på terrortruslen mod Danmark som et diskursivt og oplevet fænomen udforskes de betydningskonstruktioner, der skabes i public service-medierne DR1 og TV2’s tv-nyhedsformidling om truslen, med særligt fokus på konstruktioner af racial, national og etnisk enshed og f...... bestræbelserne til at forstå og bekæmpe terrortruslen. Afhandlingen lægger vægt på betydningen af ’race’ i disse betydningskonstruktioner, idet analyserne peger på, at Breiviks hvidhed havde væsentlig betydning for den individualisering, der skete af ham og hans terror....

 20. Uddannelse, økonomi og samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Thomas; Puck, Morten Rasmus

  2019-01-01

  perspektiv. Bogen henvender sig til direkte til studerende på samfundsvidenskabelige og humanistiske videregående uddannelser, men kan også med fordel udnyttes af den almindeligt interesserede læser, der ønsker oplysning om økonomi og uddannelse i den offentlige sektor. Bogen er skrevet af Morten Rasmus Puck......Hvorfor vælger nogle mennesker at tage en lang videregående uddannelse, måske endda med en ph.d.-grad som overbygning, mens andre aldrig opnår et højere uddannelsesniveau end folkeskolens afgangseksamen? Hvad kan forklare, og forsvare, at vi i Danmark årligt bruger stadig flere offentlige...

 1. Tidlige skrifter om musik og musikterapi (1983-89)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  2011-01-01

  størrelser i kulturen og historien. "Lyd og arketyper" (1983) er skrevet som afløsningsopgave til magisterkonferens i musikvidenskab ved Københavns Universitet. Den er en opsamling af hvad Jung i bogen Forvandlingens Symboler skriver om lyd. Det sættes i yderligere perspektiv med egne tilføjelser, dels...... snævert i fortsættelse af Jung, dels ved betragtning af bønner, poesi og mantraer samt musik. Skema s.40 (s.42 i pdf) sammenfatter. - Afhandlingen knytter psykologisk stof til musik og tilgrænsende områder på en måde der umiddelbart mere er systematisk end historisk. Den har været nyttig i arbejdet med...

 2. Att stärka innovation i mjukvaruföretag

  OpenAIRE

  Jansson, Fredrik

  2010-01-01

  Detta examensarbete har två huvudsakliga mål. Det ena är att utöka funktionaliteten i mjukvaran C3Loops för att underlätta för musiker som producerar elektronisk musik som vill använda mjukvaran i liveframträdanden. Det andra är att titta närmre på hur processmodeller för mjukvaruutveckling stödjer innovation. Denna rapport ger läsaren ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tre för ämnet relevanta teoretiska områden, innovation, software-engineering och design tas upp. C3Loops projektet används so...

 3. Bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper og bande- og rockermiljøet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tina Wilchen; Mørck, Line Lerche

  /ekstreme grupper og netværk. Denne rapport giver således et billede af de komplekse bevægelsesmønstre i og på tværs af kriminelle netværk, bander, rockere og ekstreme grupper. Den giver en nuanceret forståelse af de veje ind, processer og perspektiver, der er nødvendige at begribe, når man skal udvikle og arbejde...... udsagn og handling. Når ”Cross-over” bygger videre på disse etablerede antagelser risikerer vi, at antagelserne med tiden etableres som forklaringer. Den etablerede ”Cross-over” kategori kan derved utilsigtet medvirke til, at vi overser de komplekse dynamikker, der er på spil i og på tværs af kriminelle...

 4. Cross-over

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche; Christensen, Tina Wilchen

  at skabe blinde pletter, fordi ordet tenderer til at rette vores opmærksomhed på én smal og lineær bevægelse fra kriminalitet og bandetilhør til islamisk ekstremisme. Denne pjece giver et billede af de komplekse bevægelsesmønstre i og på tværs af kriminelle netværk, bander, rockere og ekstreme grupper. Den...... giver en nuanceret forståelse af de veje ind, processer og perspektiver, der er nødvendige at begribe, når man skal udvikle og arbejde med forebyggelse af radikalisering. Pjecen er skrevet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet og er finansieret af Udlændinge og Integrationsministeriet....

 5. Succes med e-læring - CME-modellen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Johannsen Duus

  2004-06-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 4: Undervisere og e-læring - problemer og perspektiver, september - december 2004, red. Poul Gøtke og Annette Lorentsen. ISSN 1603-5518. HD-studiet i afsætningsøkonomi og udenrigshandel (HD (A/U lokaliseret ved Center of Market Economics (CME på Handelshøjskolen i København er et eksempel på en virtuel uddannelse, der anvender helt nye læringsprincipper, som man ikke finder andre steder. Denne artikel giver en kort introduktion til studiet og dets særlige karakteristika. Der fokuseres derefter på studiets idégrundlag, faktorerne bag studiets udvikling til virtuel uddannelse og på de særlige krav, som må stilles til lærerkorpset. Afslutningsvis ses der på rekrutteringen og uddannelsen af virtuelle lærere.

 6. Informatikken som utopi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Poulsen

  1986-08-01

  Full Text Available Medieforskerne mødte den nye informationsteknologi med be- tydelig skepsis i begyndelsen af 1980érne. Nu synes pendu- let at være i et andet yderpunkt og utopierne omkring in- formatikkens muligheder blomstrer. Denne artikel forsøger at se informationsteknologien i et socialt perspektiv, i forhold til brugen af andre medier, især TV og radio, og ikke som en kraft "i sig selv". Vores behov for at udføre nye kommunikative handlinger vil være afgørende for infor- matikkens succes. Og her véd vi faktisk moget: I analysen af behovene og deres sociale kontekst (som visse informa- tikutopister synes at glemme synes indsigterne fra de sid- ste 20 års positivestiske og kritiske medieforskning at være brugbare.

 7. Empowerment som frigørelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Pernille Tanggaard

  2010-01-01

  Empowerment er et at tidens modeord, og sættes i forbindelse med vidt forskellige termer eksempelvis personlighedsudvikling, borgerinddragelse og styringsideologi. Begrebet empowerment rummer efterhånden så mange betydninger, at man kan diskuterer selve essensen – i dette kapitel gøres dog et...... forsøg og forskellige dele af begrebet udfoldes. Direkte oversat betyder empowermemt at bemyndige eller sætter i stand til. Empowerment er et ofte anvendt begreb indenfor sundhedsvidenskab og i tilrettelæggelse af sundhedsfremmende initiativer. Begrebet bliver ofte defineret og benyttet forskelligt alt...... efter det bagvedliggende ideologiske perspektiv, og derfor er udgangspunktet i dette kapitel også at illustrerer forskellige ”blikke på empowerment”. Derudover inddrages to eksempler; studier af lokalsamfund og borgerinddragelse og ’den motiverende samtale’ som illustration på, hvilke udfordringer, der...

 8. Elbilens miljöpåverkan

  OpenAIRE

  Lehtonen, Alvar

  2017-01-01

  Elbilen är framtidens fordon och blir populärare stund för stund. I detta arbete har elbi-lens miljöpåverkan betraktats ur ett globalt och ett finskt perspektiv. Målet var att ge en kort inblick i elbilshelheten med koncentration på miljöaspekter. I arbetet betraktas energianvändning, utsläpp, produktion samt framtidsvyer. Syftet med arbetet var att nå en opartisk helhet med pålitliga fakta och på så sätt bygga upp en text som beskriver elbilens miljöpåverkan. Centrala frågan genom hela a...

 9. På sporet af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandgaard, Lone Bak

  organisationen blandt ledere og medarbejdere samt eksternt, uden for organisationen, hos dens kunder. Ph.d.-afhandlingen På sporet af innovation har som formål at bidrage til forståelse af, hvordan organisationers arbejde med digital selvbetjening kan fremmes, set i et innovationsteoretisk perspektiv. Foruden en...... indføring i innovationsteorien og dens udvikling belyser afhandlingens resultater hvordan at innovationspotentialet kan styrkes gennem organisatorisk åbenhed og samarbejde i alle dele af den innovative proces. Dette gælder ved både idéudvikling, realisering og spredning af nye digitale løsninger.......Flere og flere private og offentlige servicer digitaliseres, så kunder, borgere og virksomheder, i øget grad betjener sig selv. Digital selvbetjening kan potentielt effektivisere driften og skabe bedre kundeservice. Men processen har udfordringer, da den kan kræve omfattende omstilling internt i...

 10. Migration og etnicitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Connie Carøe

  2004-01-01

  Migration og etnicitet er aktuelle og forbundne fænomener, idet migration øger berøringsfladerne mellem befolkningsgrupper. Etniciteter formes i takt med at grænser drages imellem disse grupper. Imod moderniserings-teoriernes forventning forsvandt etnicitet ikke som en traditionel eller oprindelig...... måde at skabe tilhørsforhold på; globalt set fremstår vor tid istedet som en "migrationens tidsalder", der tilsyneladende også er en tidsalder, hvor kulturelle særtræk, i form af etnicitet, udgør vigtige linjer, hvorefter grupper skilller sig ud fra hinanden. Både migration og etnicitet bringer fokus...... den finder sted i modtagerlandet, men nyere perspektiver på migration, som begreber om medborgerskab, transnationalisme og diaspora er eksponenter for, søger udover den nationalstatslige ramme og inddrager konsekvenserne af migrationen for afsenderlande....

 11. Ungdomslitteratur former(er) sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henkel, Ayoe Qvist

  2016-01-01

  Igennem en 'mediesensitiv' analyse af romanen "Akavet" af Ronnie Andersen (2014) og perspektivering til andre aktuelle romaner for og med unge undersøger artiklen, hvordan ungdomslitteratur udvikler sig i dialog med digitale og mediebaserede impulser, og hvilke konsekvenser for udsigelserne om...... ungdomsliv og ungdomslitteraturens æstetik og mulige egenart, denne udvikling har. Artiklen baserer sig på en materialitetstilgang særligt inspireret af N. Katherine Hayles, som ikke tidligere har fået opmærksomhed i læsninger af ungdomslitteratur eller i diskussioner af ungdomslitteraturens mulige egenart......, at ungdomslitteratur drejer sig om unges udviklingsproces fra barndom og til voksenhed og dermed skildrer en overgang præget af linearitet, modning og vækst. Artiklen konkluderer, at der er ungdomslitteratur, der realiseres på andre præmisser, og Akavet kan ses som eksponent for en bevægelse fra ungdomslitteratur som...

 12. A brand new world - a new brand world

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Sophie Esmann

  Hvad er et brand? Hvordan kan vi overhovedet forstå det, og hvad er det for aspekter, der skal fremhæves i definitionen af et brand? Er det dets evne til at identificere og differentiere produktet (eller virksomheden) i en stadigt stigende konkurrence? Dets evne til at konstruere og kommunikere...... kohærente og konsistente værdier? Er det dets evne til at indgå som partner i forbrugerens hverdag? Eller dets evne til at indgå i en bredere (sub)kulturel og social kontekst? Er et brand en fast, statisk betydningsenhed - eller et levende dynamisk felt af potentielle betydninger? Hvor og hvordan...... konstrueres brandets betydning? Dette working paper sætter fokus på nogle af de forskellige perspektiver på og forståelser af brands, som vi finder inden for marketing- og brandinglitteraturen....

 13. Leadership Pipeline – en neo-weberiansk revitalisering af bureaukratiet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Kristian Aagaard; Nielsen, Jeppe

  2015-01-01

  Selvom Leadership Pipeline har vundet indpas i mange private og offentlige organisationer, er den akademiske litteratur om ledelsesmodellen indtil videre forbavsende beskeden. I denne artikel søger vi at indkredse svar på, hvorvidt Leadership Pipeline udgør et (gammeldags) bureaukratisk perspektiv...... på ledelse. Vores dokumentanalyse viser, at Leadership Pipeline modellen bygger på weberianske og neo-weberianske principper om klare over-/underordnelsesforhold og faste referencestrukturer. Samtidig viser en nøjere granskning, at modellen også inkluderer andre ledelsesdyder med betoning af...... meningsskabelse, innovation, helhedsorientering og ledelse på tværs. Det leder os til at foreslå, at Leadership Pipeline modellen i dens udtryksform udviser ambidekstrale træk, hvor weberianske og neo- weberianske principper søges koblet med tilsyneladende modsatrettede, postmoderne ledelsesforståelser. Vi...

 14. Når læreren tager skolen ud af skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyllested, Trine

  Lærere har mange tilbud om at tage ud af skolen med deres klasser, men støtter det altid undervisningen? Denne ph.d.-afhandling har et bredt empirisk udgangspunkt og kortlægger nogle læreres forestillinger og pædagogiske hensigter i forhold til professionelle formidlingssteder, hvor de tog deres ...... Bourdieus teorier. Dens pædagogiske perspektiv bevæger sig fra en læringsforståelse inspireret af Piaget mod en mere social situeret forståelse baseret på bl.a. Vygotskys teorier om læring. Der relateres til teoretiske forskningsresultater af læring udenfor skolen....

 15. Strindberg på färöiska : En analys av Ett halvt ark papper

  OpenAIRE

  Qureshi, Karl

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att ge en insikt i hur den färöiska översättningen av Strindbergs novell Ett halvt ark papper förhåller sig till originalet i fråga om syntax och ordbildning ur ett såväl grammatiskt som semantiskt perspektiv. Metoden som tillämpas är en kvalitativ-komparativ metod som har sitt ursprung i en kombination av kopplingsanalys och komponentanalys. Resultatet av materialet visar att måltextens syntax överlag överensstämmer med syntaxen i källtexten med ett fåtal konsekve...

 16. Studenterproduceret video til eksamen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kristian Nøhr; Hansen, Kenneth

  2016-01-01

  Formålet med denne artikel er at vise, hvordan læringsdesign og stilladsering kan anvendes til at skabe en ramme for studenterproduceret video til eksamen på videregående uddannelser. Artiklen tager udgangspunkt i en problemstilling, hvor uddannelsesinstitutionerne skal håndtere og koordinere...... medieproduktioner. Med afsæt i Lanarca Declarationens perspektiver på læringsdesign og hovedsageligt Jerome Bruners principper for stilladsering, sammensættes en model for understøttelse af videoproduktion af studerende på videregående uddannelser. Ved at anvende denne model for undervisningssessioner og forløb får...... de fagfaglige og mediefaglige undervisere et redskab til at fokusere og koordinere indsatsen frem mod målet med, at de studerende producerer og anvender video til eksamen....

 17. Globalisering, skole og ungdom - i Syd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i etnografiske studier af samspillet mellem skole og ungdom i overbygningsskoler i Hanoi, Lusaka og Recife, diskuterer artiklen spørgsmål om hvordan unge forhandler og positionerer sig i forhold til det moderne uddannelsesprojekt sådan som det manifesterer sig i forskellige socio......-kulturelle i Vietnam, Zambia og Brasilien. Artiklen introducerer kort til den generelle historiske baggrund for uddannelse i dette internationale perspektiv og diskuterer forestillingen om moderne progressiv pædagogik som dannelsesideal i en ikke-vestlig sammenhæng. Med reference til globaliseringsteorier til...... belysning af forholdet mellem unge og skole diskuteres forestillingen om transnationale ’uddannelseslandskaber’ som analyse-kategori til studiet af unges deltagelse i - moderne - skole og uddannelse....

 18. Add Value

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kobbelgaard, Cecilie Elisabeth

  2016-01-01

  "Add Value – kend din kunde" er et brætspil, som giver både offentlige og private virksomheder unikke muligheder for at forbedre deres service overfor kunderne. Spillet giver, på en alternativ og handlingsorienteret måde, mulighed for at blive skarpere på kundeoplevelsen – hvor er der værdi...... at hente, og hvor kan der spares på tid og ressourcer? Dette samtidig med, at kunderne får den oplevelse og service, de forventer. Når I spiller "Add Value – kend din kunde" sættes der fokus på Jeres kundeservice ud fra kundens perspektiv, og det er i alle Jeres kontaktflader med kunden. Lige fra kunden...

 19. Fast ejendom III

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Hansen, Carsten

  Bogen er det tredje bind af tre planlagte bind om fast ejendom: I Overdragelsen, II Bolighandlen og III Ejerbeføjelsen. Fremstillingens giver et grundigt overblik over centrale områder af en omfattende regulering af fast ejendom, med angivelse af litteratur, hvor læseren kan søge yderligere...... oplysning. En ejer af fast ejendom er på særdeles mange områder begrænset i sin råden sammenlignet med ejeren af et formuegode i almindelighed. Fremstillingen tager udgangspunkt i ejerens perspektiv (fremfor samfundets eller myndighedernes). Både den privatretlige og offentligretlige regulering behandles......, eksempelvis ejendomsdannelsen, servitutter, naboretten, hævd, zoneinddelingen, den fysiske planlægning, beskyttelse af natur, beskyttelse af kultur, forurening fra fast ejendom, erstatning for forurening, jordforurening, ekspropriation, byggeri og adgang til fast ejendom....

 20. Mod nye frugtmarkeder. Forarbejdning af naturressourcer i kulturanalyse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frida Hastrup

  2014-11-01

  Full Text Available Gennem en dialog med botanikere udsendt fra England til Britisk Indien for at udvikle handel med frugt i begyndelsen af det 20. århundrede udforsker denne artikel, hvad naturressourcer kan være i et kulturanalytisk perspektiv. Artiklen introducerer ideerne i forskningsprojektet Natural Goods? og tilbyder et radikalt etnografisk greb om naturressourcer, hvor disse anses for genereret og løbende kvalificeret i felten gennem en serie af møder mellem forskellige parter – mennesker, frugter eller andet. Den bærende idé i artiklen såvel som i forskningsprojektet som helhed er, at naturressourcer bliver til det, de er, gennem en detaljemættet og omhyggelig kollektiv forarbejdningsproces, som er praktisk og analytisk i en og samme bevægelse, hvilket har stor betydning for, hvad etnografi og feltarbejde kan være.

 1. Sindsvidde og inklusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Morten Timmermann

  2016-01-01

  I denne artikel kastes et utraditionelt blik på den teoretiske og politiske inklusionsdagsorden. Med udgangspunkt i Hannah Arendt's tænkning forsøges det at ’fremmedgøre’ inklusionsbegrebet, for at kunne etablere et nyt vokabular for, hvad det er vi bør tale om i forhold til at udvikle skolen og...... børnenes evne til at indlemme det som er anderledes og det som er fremmed i skolens fællesskab. Derpå følger et forsøg på at re-pædagogisere det at tale om forskellighed og fællesskab i skolen. Igen med udgangspunkt i centrale begreber hos Arendt fremskrives et perspektiv på fællesskab der kunne danne...

 2. Legens praktik og udøvelsesform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karoff, Helle Skovbjerg

  2012-01-01

  Med afsæt i en konkret legesituation med to børn og med det socialanalytiske perspektiv som teoretisk ramme søger artiklen at kommen nærmere spørgsmålet: Hvad er leg? Svaret søges på den ene side ved at insistere på, at legen i udgangspunktet tjener ytre formål, men derimod må ses som et formål i...... sig selv, og på den anden side ved at bringe de socialanalytiske kategorier i spil. Legen er en særlig udøvelsesform og praksis, hvor forskellige interpretationer mødes, og de primære betydningsproducerende i legen er udøverne selv....

 3. Børnetegninger som orienteringsspor og forskningsdata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  2012-01-01

  orientation and to discuss how children’s art and drawings can be approached as research data. The construct of children’s art and drawings are comprised of a double approach: Children’s drawings are conceptualized as articulations of not yet thematized emotions, experiences and meaningfulness...... hvordan de er blevet anvendt i forskning samt diskuterer forskellige perspektiver på tegninger som forskningsmateriale og anvendelse af tegninger i forskning. The article aims to illustrate how children’s art and drawings can produce knowledge of children’s personal, experience-based and gendered...... and the articulations include use and learning of visual socio-cultural codes and symbols. The construct comprise an existential-phenomenological and a socio-cultural learning oriented approach. A variation of examples is presented to illustrate the use of children’s drawings in research and to discuss the introduced...

 4. 1+1=3? : en studie om co-branding och dess påverkan på ett varumärkes värde

  OpenAIRE

  Lindberg, Ida; Andersson, Sandra

  2008-01-01

  Co-branding, vilket är en typ av varumärkessamarbete, har på senare tid blivit en populär strategi i strävan efter att skapa ett högre värde för konsumenten samt nå fördelar så som ökade intäkter samt möjligheten att skapa och attrahera lojala kunder. Dock finns det siffror som pekar på att många co-brandingsamarbeten misslyckas. Mot denna bakgrund har syftet med denna studie varit att, utifrån lojala kunders perspektiv, undersöka vilken påverkan ett varumärkessamarbete av typen co-branding k...

 5. Udvikling af studerendes akademiske skrivekompetencer – en indsats på fakultetsniveau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tine Wirenfeldt; Andersen, Per

  skrivning bedst konceptualiseres som study skills eller som academic literacy (Lea & Street, 1998; Wingate 2006). I forlængelse af disse diskussioner blev det et mål for indsatsen, at de studerende ikke blot opfattede workshops om akademisk skrivning som snæver eksamenstræning, men blev i stand til...... og perspektiver på akademisk skrivning. Særlige temaer udpeges som fremtidige indsatsområder (fx på baggrund af de studerendes oplevelser med brugen af peer feedback i undervisningen). Referencer Lea, Mary R., and Brian V. Street. "Student writing in higher education: An academic literacies approach......." Studies in higher education 23.2 (1998): 157-172. Russell, David R. Writing in the Academic Disciplines, 1870-1990: A Curricular History. Southern Illinois University Press, (1991). Wingate, Ursula. "Doing away with ‘study skills’." Teaching in Higher Education. 11.4 (2006): 457-469. Murphy, Christina...

 6. Supervision af psykoterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  SUPERVISION AF PSYKOTERAPI indtager en central position i uddannelsen og udviklingen af psykoterapeuter. Trods flere lighedspunkter med psykoterapi, undervisning og konsultation er psykoterapisupervision et selvstændigt virksomhedsområde. Supervisor må foruden at være en trænet psykoterapeut kende...... supervisionens rammer og indplacering i forhold til organisation og samfund. En række kapitler drejer sig om supervisors opgaver, roller og kontrolfunktion, supervision set fra supervisandens perspektiv samt betragtninger over relationer og processer i supervision. Der drøftes fordele og ulemper ved de...... forskellige måder, hvorpå en sag kan fremlægges. Bogens første del afsluttes med refleksioner over de etiske aspekter ved psykoterapisupervision. Bogens anden del handler om de særlige forhold, der gør sig gældende ved supervision af en række specialiserede behandlingsformer eller af psykoterapi med bestemte...

 7. Arbejdsmarkedsrelationer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Carsten Strøby

  overenskomst- og aftalesystem. Samtidigt indeholder bogen kapitler der belyser konsekvenserne af EU-samarbejdet for det danske arbejdsmarked, ligesom globaliseringens konsekvenser vurderes. Boger er på 318 sider indeholder følgende kapitler. 1. Arbejdsmarkedsrelationer i Danmark, 2. Teorier om de industrielle...... relationer, 3. Faglige organisationer og de industrielle relationer, 4. Arbejdsgiverorganisering og de industrielle relationer, 5. Staten og de industrielle relationer, 6. Overenskomstsystemets grundtræk og udviklingstendenser, 7. Mod nye ledelses-medarbejderrelationer, 8. Komparative perspektiver på...... arbejdsmarkedsrelationerne i Europa, 9. Europæisering af de industrielle relationer, 10. Globaliseringens udfordringer og den danske IR-model, 11. Konklusion - Fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt.   ...

 8. Kinky sex till salu : En semiotisk analys om hur sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i sex stycken reklambilder

  OpenAIRE

  Isaksson, Elin

  2018-01-01

  Forskning visar på en lång historia av sexualisering och objektifiering av kvinnor i reklam. Vad forskning inte fokuserat på är sexualiserat våld i reklambilder. Den här studien är en sammanfogning av forskningsfälten genus och våld i reklam. Vad studien vill ta reda på är om sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i reklambilderna samt den manliga blickens perspektiv. Studien använder sig av kvalitativ semiotisk analys för att undersöka om sexualiserat våld existerar i sex s...

 9. Våld i nära relationer : En diskursanalys kring framställningar om våld i nära relationer i tidskriften Socionomen

  OpenAIRE

  Alakokkare, Marlene; Andreasson, Cecilia

  2014-01-01

  Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka hur våld i nära relationer framställs i tidskriften Socionomen. Vår empiri består av 42 artiklar som berör våld i nära relationer. Artiklarna är publicerade mellan åren 1997 - 2013 i tidskriften Socionomen. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, som bidrar med att synliggöra sociala konstruktioner inom forskningsområdet. Som analysmetod används en form av diskursanalys för att urskilja subjektsposit...

 10. "A Scrapbook of You + Me"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tanderup, Sara

  2017-01-01

  Artiklen læser det eksperimentende bog-værk S. (2013), af Doug Dorst og J.J. Abrams, som en refleksion over, og et udtryk for den trykte romans forandrede status i en digital tidsalder. Som en eksperimenterende roman med gulnede sider og håndskrift i marginen synes S. at reflektere en materiel ve...... perspektiver fra bl.a. N. Katherine Hayles, Bill Brown og Henry Jenkins, påpeger jeg således en spænding i S. Den dyrker en nostalgisk bog-æstetik, samtidig med, at den omfavner en moderne mediekultur, hvor litteraturen også forgår uden for bogen, mellem medier....

 11. Offentlighed og Public Relations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Heltoft

  1993-09-01

  Full Text Available Lars Heltoft, der er en af grundlæggerne af Public Relationsuddannelsen på Roskilde Universitetscenter, kaster i artiklen et kritisk blik på den akademiske forskning i feltet public relations. Selv i nyere udgaver af PR-forskningen - af mange anset for "progressive", f.eks. James Grunings og Jon Whites arbejder - ser Lars Heltoft tydelige spor af PR- professionens selvforståelse og legitimationsbehov. Resultatet er, at den "offentlighed", der burde være kernen i den videnskabelige beskæftigelse med public relations, "forsvinder i den blå luft". Han argumenterer for, at Habermas´ forestilling om "offentlighed" stadig institutionaliserer mulig- heden for kritisk diskurs inden for feltet, samtidig med at han i sproghand- lingsteoretisk perspektiv problematiserer Habermas´ legitimationsbegreb, fordi det undtager private virksomheder og organisationer.

 12. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2008-05-01

  Full Text Available Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, ligesom den i et teoretisk perspektiv redegør for forskellige processer og reaktioner, der kan iagttages i behandlingen. Artiklen konkluderer, at GMT i sin nuværende form kan bidrage til udvikling af BPF-patienters evne til mentalisering og affektregulering, til opbygning af en gruppefølelse og fremme af interpersonel læring, ligesom GMT kan udvikle alliance til terapi generelt og GMT specifikt.

 13. Præverbalitet i Musikterapi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2003-03-01

  Full Text Available Denne artikel er en oversættelse af mit foredrag på verdenskongressen i musikterapi i Oxford 2002. Den er baseret på min ph.d. afhandling »Præverbal Overføring i Musikterapi«, der blev forsvaret juni 2001. Formålet med artiklen er at validere min forskning om præverbal overføring i musikterapi i den musikalske interaktion gennem formidling af den pragmatiske anvendelse. I artiklen argumenterer jeg for anvendelse af Sterns psykologiske udviklingsteori og Sotolorow & Atwoodes teori om psykoterapi som fortolkningskontekst for musikalsk interaktion, når fokus er interaktion, relation og overføring. Det illustreres gennem en case analyse hvorledes begreberne kan anvendes på kliniske data. Det konkluderes at psykologisk teori og tænkning er nødvendig for at kunne forstå og beskrive musikalsk interaktion i et psykologisk perspektiv.

 14. MUSIKTERAPEUTERNES SÆRLIGE KOMPETENCER - musikterapeuternes sundhedsfremmende virkemidler generelt og i psykiatrien

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2014-06-01

  Full Text Available Denne artikel omhandler musikterapiens særlige kompetencer og består af to dele. I første del præsenteres det særlige ved musikterapi i et kort og overordnet perspektiv i forhold til de elementer musikterapi indeholder såsom interventionsformer, udbytte, anvendelse, dokumentation, teori, behandlingskontekst. Anden del udfolder kliniske eksempler på det som overordnet beskrives i første del. Det problematiseres, at det specifikke og non-specifikke ikke så let kan adskilles, men samtidig præsenteres også forfatternes holdning: at musikterapi besidder ²noget² som er særligt og som giver faget en identitet.

 15. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  OpenAIRE

  Björnberg, Nana; Hansen, Jonna

  2018-01-01

  Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. Som metod tillämpade studien kvalitativ textanalys och de tre grundläggande appellformerna, visuell retorik samt argumentation ...

 16. Arbejdsmiljø og arbejdsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  ofte negative konsekvenser for de ansatte i form af: stress, udbrændthed og forværret sundhedstilstand. Den overordnede påstand i denne bog er, at det er muligt at komme arbejdsmiljøproblemerne i forkøbet ved at fokusere på de menneskelige ressourcer i organisationen. For at skabe et positivt...... for arbejdsmiljøforskningen. Temaer der behandles inden for dette perspektiv er: Globalisering og arbejdsmiljø, samspillet mellem menneskearbejdet og dets arbejdsmiljøproblemer, sygefravær og arbejdsmiljø, arbejdsmiljøseminarer og motivation, arbejdsværdiorientering i arbejdsmiljø- og personalearbejde, dødens arbejde samt...

 17. Analytisk musiklytning og udvikling af universitetsstuderendes kompetencer inden for kvalitativ forskning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julie Borup Jensen

  2016-10-01

  Full Text Available Artiklen formidler et undervisningseksperiment om analytisk musiklytning, hvis hensigt var at styrke kandidatstuderendes kompetencer indenfor kvalitative forsknings- og dataindsamlingsmetoder. Data om eksperimentet stammer fra egen undervisningsportfolio og et kvalitativt spørgeskema til de deltagende studerende, og de analyseres i et sociokulturelt og æstetisk læringsperspektiv. Eksperimentet byggede på en antagelse om, at kvalitative forskningsmetoder udnytter en grundlæggende menneskelig erkendelsesform, der går gennem sanserne: når man interviewer, lytter man og bruger hørelsen som udgangspunkt for at forstå det andet menneske, når man observerer, ser man og bruger synet for at forstå omgivelserne. Dette aspekt af den kvalitative forskningstilgang opleves af de studerende som vanskelig og udfordrende. Derfor gik eksperimentet ud på at rette de studerendes opmærksomhed mod forskellen mellem at lytte/se på den ene side og fortolke det hørte/sete på den anden. Resultaterne peger på, at musiklytning ud fra musikanalytiske principper støttede de studerende i denne skelnen, og at musik, qua sin lidt ’fremmede’ tilstedeværelse i undervisningsrummet muliggjorde refleksioner over det at finde mening i ukendte empiriske kontekster. The article discusses a teaching experiment that uses music analysis as a way to strengthen graduate students' skills in qualitative research and data collection methods. Data from the experiment derives from each student’s own teaching portfolio and responses to a qualitative questionnaire given to participating students. The data is analysed in a socio-cultural and aesthetic learning perspective. The experiment was based on the assumption that qualitative research methods utilize a basic human way of building knowledge: During an interview, the interviewer begins by listening to the interviewee in order to understand that person, while during an observation the observer watches to understand the

 18. Effect of testosterone on antler growth in yearling male reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Ryg

  1983-05-01

  Full Text Available 1. The effect of exogenous testosterone on ander growth in yearling male reindeer (Rangifer tarandus tarandus was tested. 2. Testosterone (33 mg/kg inhibited antler growth, and in one animal induced cleaning and subsequent casting of the antlers. This animal grew a new set of antlers, which were cleaned at the normal time. 3. During treatment, there was an inverse relationship between peak testosterone levels and antler growth rate. 4. There was no effect of treatment on body weight or food intake. 5. It is concluded that the effects of testosterone on antler growth are qualitatively the same in reindeer as in other deer. However, because high testosterone doses were necessary to produce effects, it is questionable whether this hormone normally is responsible for the cessation of antler growth in reindeer.Virkningen av testosteron på gevirvekst hos ettårige reinbukker.Abstract in Norwegian / Sammendrag: 1. Virkningen av testosteron på gevirvekst hos ett-årige reinbukker (Rangifer tarandus tarandus ble undersøkt. 2. Testosteron (33 mg/kg hemmet gevirveksten, og hos ett dyr førte behandlingen til at geviret ble feiet og deretter felt. Deretter vokste det ut ett nytt gevir, som ble feiet til vanlig tid. 3. Det var en negativ korrelasjon mellom maksimale testosteronnivåer og gevirvekst under behandlingen. 4. Det var ingen effekt på forinntak eller vektutvikling. 5. Det blir konkludert med at virkningen av testosteron på gevirvekst er kvalitativt den samme hos rein som hos andre hjortedyr. Det er likevel tvilsomt om testosteron normalt er ansvarlig for avslutningen av gevirvekst hos rein, fordi store testosterondoser måtte til for å få noen virkning.Testosteronin vaikutus vuodenikåisten urosporojen sarvien kasvuun.Abstract in Finnish / Tiivistelmä: 1. Tutkimuksessa seurattiin ruiskeena annetun testosteronin vaikutusta vuodenikåisten urosporojen (Rangifer tarandus tarandus sarvien kasvuun. 2. Testosteron! (33 mg/kg hidasti sarvien

 19. Bogen om GIS og geodata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balstrøm, Thomas; Jacobi, Ole; Bodum, Lars

  OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplys......OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med...... kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller. I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på...... geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har...

 20. Tredje generations coaching

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stelter, Reinhard

  2012-01-01

  ”Tredje generations coaching” udfolder et nyt univers for coaching og coachingpsykologi gennem en bearbejdelse af aktuel samfundsforskning, nye læringsteorier og diskurser om det personlige lederskab. ”Tredje generations coaching” er funderet på en samfundsmæssig forståelse af coaching. Coaching er...... blevet så betydningsfuld, fordi samfundet opleves som uoverskueligt og hyperkomplekst. Viden skal nu udformes og anvendes i specifikke kontekster og situationer, og både i privatliv og i det offentlige rum skal vi lære at forhandle os til rette. Coaching kan hjælpe os til at skabe ny viden og mestre...... sociale forhandlinger. Coaching er dermed en slags fødselshjælp til nye refleksioner og perspektiver, en hjælp til selvhjælp og en støtte til ens egen selvdannelsesproces. ”Tredje generations coaching” fremhæver coach og coachee i deres narrativ-samskabende partnerskab. Til forskel fra første generations...

 1. Somalia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Nicolai Stahlfest

  Dette brief vil forsøge at give et overblik over den nyeste udvikling i konfl ikten i Somalia samt give et bud på, hvilke perspektiver konfl ikten giver for USA og Danmark. Transitional Federal Government (TFG) har vundet en klar militær sejr over United Islamic Courts (UIC), men der udestår nogle...... væsentlige udfordringer. De to vigtigste er etablering af lov og orden, begyndende i de store byer, dernæst skabe legitimitet og accept i den somaliske befolkning, blandt andet via frigørelse af etiopisk støtte og afholdelse af valg. Somalia slipper ikke for udenlandsk indblanding fra den ene dag til den...... anden, men der kan være et håb om, at IGAD1 Peace Support Operation to Somalia2 (IGASOM) kommer ind hurtigst muligt med solid støtte, idet en effektiv indsættelse vil være et markant signal i hele regionen. Den amerikanske strategi i Afrika peger i retning af en markant tilstedeværelse og støtte på...

 2. Overskridende læring - ADHD problematikken som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Karen-Lis; Mørck, Line Lerche

  2011-01-01

  ADHD er en problematik, der i tiltagende grad fylder i medierne, i forældres bevidsthed, i klasseværelserne, i PPR-praksis og i den specialpædagogiske indsats. ADHD-problematikken er omstridt, og der er således mange forskellige perspektiver på, hvordan vi skal forstå ADHD. Er det udtryk for en...... patologisering af uro? Eller er der tale om genetisk betingede kognitive vanskeligheder med opmærksomhed og impulskontrol? Skyldes ADHD en forkert produktion og koncentration af sporstoffer i hjernen? Eller skyldes det, at kreativitet ikke i samme grad som tidligere kan rummes i skolernes klasseværelser? Er der...... handlesammenhæng, hvor de deltager” (Højholt, 1996: 62), søger vores tilgang på engang bedre både at forstå og fremme børns udvikling. Efter introduktion af teori om overskridende læring eksemplificerer vi tilgangen med to empiriske cases om 5. klasse-drengen, Anton, der ikke ønsker at tage sin medicin mod ADHD og...

 3. The imagination of touch: surrealist tactility in the films of Jan Švankmajer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristoffer Noheden

  2013-09-01

  Full Text Available This article is a theoretical examination of tactility in the Czech surrealist filmmaker Jan Švankmajer's film Down to the Cellar (1983. Švankmajer's deployment of tactile images in a surrealist context shows the need for a discussion of the imagination's role in the embodied film experience. Departing from Laura Marks's The Skin of the Film, this article seeks to explore the surrealist embodied imagination through surrealist poetics of analogy, as defined by André Breton, and the link between these and Walter Benjamin's writings on mimesis. Finally, the film is viewed from the perspective of Gaston Bachelard's ideas of “the imagination of matter,” where matter is seen as a highly potent stimulant for the imagination. Bachelard's notion of the imagination's multisensory properties further lends credence to Švankmajer's aims to liberate the imagination of the spectator through images that invoke touch. Kristoffer Noheden is a PhD candidate in cinema studies at the Department of Media Studies, Stockholm University. In his dissertation, he examines surrealism's attempts to create a new, re-enchanting myth with a focus on its expressions in surrealist cinema. He is the co-editor, with Daniel Brodén, of the anthology I gränslandet: Nya perspektiv på film och modernism (Gidlunds, 2013. He is also the translator into Swedish of books by William S. Burroughs, Leonora Carrington, Max Ernst, and others, and co-runs the surrealist-oriented publishing house Sphinx.

 4. At blive en kompetent lærer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hald, Anne Mette

  lærerarbejdet opgaver i undervisningen og udenfor den. Mit problemformulering lyder: Hvordan udvikler nye lærere fra den skolebaserede læreruddannelse kompetencer til at håndtere ekstra-curriculære aktiviteter i lærerarbejdets praksisser? Forskningsspørgsmål: 1. Hvordan kan begrebet om den kompetente lærer...... i gangvagt, teamsamarbejde, samarbejde med skoleledelse, samarbejde med kolleger og skolepædagoger. Jeg har i kvalitative semi-strukturerede interviews spurgt ind til deres forståelse af deres håndteringer af de forskellige ekstra-curriculære aktiviteter i og udenfor undervisningen. Dette empiriske...... hinanden. I Schatzkis perspektiv opretholdes og understøttes enhver praksis gennem regler, mål, normativiteter, affektivitet og menneskers generelle forståelser af, hvad praksissen går ud på. Da mange læringsteorier opererer med et underteoretiseret praksisbegreb (Hager, 2012) har jeg haft brug for et...

 5. Design Integration - a theroretical and empirical study of design integration in small and medium sized Danish companies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Erichsen, Pia Geisby

  er drivkræft. Afhandlingen bidrager til design management feltet med en ny måde at tale om og forstå design integration. Yderligere bidrager den med ny viden omkring dynamikken omkring design integration. Sidst men ikke mindst biddrager den til, at designledelseskonsulenter samt små og mellemstore...... organisatorisk kontekst?’ - blev søgt besvaret gennem to litteraturstudier af henholdsvis design management og design. Litteraturstudiet af design management gav imidlertid kun begrænsede svar på spørgsmålet ’hvad er design?’. Designfeltet derimod kunne give et mere nuanceret svar, hvilket resulterede i en ny...... blev det identificeret, at det var relevant, at se på barrierer og drivkræfter et dynamisk perspektiv. Via observationsstudiet blev designtrappen identificeret som relevant i forhold til forskningsspørgsmålet, men modellen havde også nogle indbyggede barrierer, hvorfor der blev søgt efter andre...

 6. Literacy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bremholm, Jesper

  I løbet at de seneste 10 år har literacy-begrebet for alvor vundet indpas som et etableret begreb i den nordiske forsknings- og uddannelsesverden, ikke mindst inden for læse-/skriveområdet. Der er dog langt fra konsensus om den præcise betydning af begrebet, og af samme grund hersker der en udbredt...... forvirring om hvorledes det skal forstås. Man kan på den baggrund stille spørgsmålet om hvorvidt literacy overhovedet er et brugbart og produktivt begreb i en nordisk kontekst. Når man i PISA-undersøgelserne giver læseområdet den pleonastiske betegnelse reading literacy, kunne det give anledning til...... at tvivle på at det er tilfældet. Med afsæt i forskellige begrebs- og forskningsmæssige perspektiver diskuteres i oplægget literacy-begrebets berettigelse, og i forlængelse heraf præsenteres et bud på en trifokal optik som teoretisk blik på literacy i undervisningskontekster. Eksempler fra forskellige...

 7. Tillid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2015-01-01

  leves uden tillid. Kapitlet gennemgår to centrale teoretiske bud på tillid, nemlig den danske livsfilosofi repræsenteret af Knud Eiler Løgstrups teori om de spontane og suveræne livsytringer samt den psykodynamiske teoretiker Erik H. Erikson. I forbindelse med disse knyttes en række beslægtede teorier...... mennesket i møde, får vi hos psykoanalytikeren Erik H. Erikson en ontogenetisk forklaring på tilliden. Erikson ser tillid som resultatet af den succesfulde omsorg, et barn modtager i sit første leveår. Når vi senere møder et andet menneske i hverdagslivet, vil vi møde dette menneske med den tillid eller...... skitseres. Erikson-delen af kapitlet afsluttes med en samfundsmæssig perspektivering fra den engelske sociolog Anthony Giddens, der samtidig udgør et slags modsvar til Zygmunt Bauman. Kapitlet sammenfatter de præsenterede teorier om tillid som en både intra- og interpsykologisk kvalitet og tillige som både...

 8. Online dagbogen i praktik- og klinikforløb på sundhedsvidenskabelige uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janne Saltoft Hansen

  2014-09-01

  Full Text Available Færdighedstræning gennem praktik- og klinikforløb er en vigtig del af de sundhedsvidenskabelige uddannelser. På tandplejeruddannelsen på Aarhus Universitet fører de studerende gennem hele praktikforløbet en online dagbog, hvor indlæggene er styret i forhold til en obligatorisk opgave, som på forhånd er stillet af underviserne. Dagbogen læses og kommenteres undervejs af underviserne. Det værktøj, som de studerende bruger til dagbogen, har de fået gennem Aarhus Universitets nye learning management system, Blackboard, og værktøjet findes derfor integreret der, hvor de studerendes normale online aktiviteter foregår. I artiklen fremlægges de studerende og undervisernes erfaringer med brug af online dagbogen til understøttelse af et praktikforløb og de studerendes kommunikationstræning. Artiklens formål er at undersøge, hvorvidt læring og færdighedstræning i praktikken styrkes gennem løbende skriftlig refleksion, og hvilken betydning online dagbogens muligheder for kontinuerlig feed back giver i den forbindelse. Videre diskuteres implementeringen af værktøjet i uddannelsen, og der gives perspektiver på håndtering af ressourceforbruget til e-moderation i den fremtidige drift.

 9. INNOTOUR.COM - en international WEB 2.0 platform for turismeundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liburd, Janne J.; Hjalager, Anne-Mette; Christensen, Inger-Marie F.

  2011-01-01

  Formålet med denne artikel er at viderebringe erfaringerne fra INNOTOUR projektet, der er forankret på Center for Turisme, Innovation og Kultur på Syddansk Universitet. I artiklen diskuteres indledningsvist baggrunden for etablering af den internationale web 2.0 platform, INNOTOUR. Her argumen...... natur er der udfordringer forbundet med så omfattende nytænkning af undervisning og læring. Artiklen indeholder også en perspektivering og diskussion af erfaringerne fra INNOTOUR projektet, herunder håndtering af de ”krav”, som web 2.0 værktøjer og web 2.0 læring stiller til deltagerne samt til...... tilpasning af studieordninger, herunder eksamensbeskrivelser, således at disse afspejler de nye undervisningsformer og web 2.0 filosofien bag læring og viden. Afslutningsvist sammenfattes projektets erfaringer, hvor det påpeges, at web 2.0 læring på mange måder er et opgør med eksisterende praksis på...

 10. Digital video til indlæring af kirurgiske procedurer for tandlægestuderende og tandlæger - Pædagogiske og tekniske erfaringer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Nattestad

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 3: Internet Video: Teknik og pædagogik mødes på nettet, april - juni 2004, red. Jens Dørup. ISSN 1603-5518.

  Artiklen omhandler erfaringer med brug af digital video til at lære kirurgiske procedurer for tandlægestuderende og tandlæger under efteruddannelse. Der beskrives 4 års tekniske og pædagogiske erfaringer med in-house produktion af digitale videooptagelser af operationer, som tilgås on-demand. Endvidere beskrives streaming af video til efteruddannelse i forbindelse med et arrangement, hvor video fra kæbeoperationer blev transmitteret live fra Tandlægeskolen i København til Bella Centret, hvor 250 tandlæger overværede seancen på storskærm. Det blev valgt at bruge eksisterende udstyr, herunder eksisterende Internet forbindelser uden forsøg på at reservere båndbredde. Afslutningsvis tegnes nogle perspektiver for fremtidige anvendelsesmuligheder både teknisk og pædagogisk.

 11. Kritisk-rationel pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ydegaard, Torbjørn

  ’Kritisk-rationel pædagogik’ er baseret på Karl Poppers erkendelses- og dannelsesteoretiske tanker. Bogen bygger derfor i lige grad på den kritisk-rationelle metode og på Poppers arbejde imod de totalitære regimer og tendenser i de moderne og senmoderne samfund. Forudsætningen for ethvert...... pædagogisk arbejde med den lærendes erkendelse er den grundlæggende forståelse af læringens natur, det vil sige af hvordan læring foregår inde i hovedet på den lærende. Popper vover at sætte denne proces på formel! Sideløbende med det erkendelsesmæssige arbejde er der et dannelsesmæssigt perspektiv, der...... blandt andet afhænger af den måde undervisningen tilrettelægges på. I denne bog trækkes der især på Poppers arbejde med begreberne individualisme og altruisme som modvægt til den totalitære praksis i fascismen og socialismen. Det er praksisformer, der igen begynder at vise sig i et økonomisk svækket...

 12. Hvordan anvender studerende forhandling i computerkonferencer i forbindelse med deres læring?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pernille Rattleff

  2006-05-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 9: Evaluering og feedback i netstøttet uddannelse, sept. 2006, red. Simon Heilesen.
  ISSN 1603-5518.

  I denne artikel fremlægger og diskuterer forfatteren resultaterne af et forskningsprojekt, der under delprojektoverskriften ”Faglige diskussioner i computerkonferencer” er en del af forskningsprojektet ”eLearning i universitetsdidaktisk perspektiv - en undersøgelse af udvalgte teknologiers læringspotentiale”, som gennemføres af forskere på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU. I projektet ”Faglige diskussioner i computerkonferencer” undersøges det empirisk, hvordan masterstuderende anvender forhandling i computerkonferencer i forbindelse med deres individuelle læreprocesser. Fremstillingen i denne artikel relaterer sig således til temaet om erfaringer med feedback i netbaserede undervisningsforløb – her først og fremmest de studerendes gensidige feedback. I artiklen fremstiller forfatteren baggrunden for undersøgelsen, undersøgelsesfeltet, projektets teoretiske forankring og forskningsspørgsmål samt en operationalisering af forhandlingsbegrebet. Derefter fremlægges og diskuteres projektets resultater.

 13. Livsførelseslisten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche; Celosse-Andersen, Christian M.

  2016-01-01

  Artiklen handler om arbejdsredskabet livsførelseslisten (LFL). Artiklens hovedfokus er at sætte ord på en såkaldt livsførelseslistetilgang, som bruges til arbejdet med at understøtte tidligere bandemedlemmer og rockeres exitprocesser. Artiklen er skrevet af livsførelseslistens udviklere, hhv. en...... forsker Line og en tidligere rocker Christian, der nu selv arbejder med andres exitprocesser. For bedst muligt at kunne undersøge vores bidrag til og perspektiver på processen med at skabe livsførelseslisten omtaler vi os i denne artikel både i tredje person, som hhv. Line og Christian, og i førsteperson...... ’sample’ består af to adskilte oplistninger. Øverst er ’positivlisten’, som er en oplistning af alle de gode ting som exitkandidaten, der også er medforfatter og medudvikler af listen, arbejdede aktivt med som del af hans livsførelse før og under exit. Den anden del, som omtales ’udviklingslisten’, udgør...

 14. Succes med e-læring - CME-modellen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steen Ehlers

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 4: Undervisere og e-læring - problemer og perspektiver, september - december 2004, red. Poul Gøtke og Annette Lorentsen. ISSN 1603-5518.

  HD-studiet i afsætningsøkonomi og udenrigshandel (HD (A/U lokaliseret ved Center of Market Economics (CME på Handelshøjskolen i København er et eksempel på en virtuel uddannelse, der anvender helt nye læringsprincipper, som man ikke finder andre steder. Denne artikel giver en kort introduktion til studiet og dets særlige karakteristika. Der fokuseres derefter på studiets idégrundlag, faktorerne bag studiets udvikling til virtuel uddannelse og på de særlige krav, som må stilles til lærerkorpset. Afslutningsvis ses der på rekrutteringen og uddannelsen af virtuelle lærere.

 15. Børn på YouTube – nydelse og nørderi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Stine Liv

  2017-01-01

  Mange børn og unge bruger dagligt adskillige timer på videodelingsplatformen YouTube. Her kan de dyrke deres individuelle interesser, deres ’guilty pleasures’ og følge med i youtuberes dagligliv. For mange børn og unge er muligheden for selv at producere indhold ligeledes en relevant del af...... attraktionen ved YouTube. På baggrund af en igangværende, kvalitativ undersøgelse præsenteres i denne artikel en række relevante perspektiver ved børn og unges brug af YouTube. Et væsentligt aspekt er, at voksne sjældent involverer sig i børn og unges brug af YouTube. Men hvis man ønsker at tage aktivt del...... børn og unges (digitale) dannelsesprocesser kan det godt betale sig at holde øje med, hvad de laver på YouTube – og forsøge at forstå, hvad de får ud af det....

 16. Lyd som kommunikation. En tværfaglig forskningsoversigt og en dagsorden for medieforskningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaus Bruhn Jensen

  2008-06-01

  Full Text Available Lyden har ikke noget videnskabeligt hjem – i modsætning til f.eks. faste og levende billeder, der traditionelt er blevet studeret af henholdsvis kunsthistorien og filmvidenskaben. Denne artikel giver en oversigt over de mange, meget forskellige slags forskning om lyd. Formålet er at stimulere og kvalificere mere medieforskning om lyd. Hovedvægten ligger på lyd som kommunikation i og omkring medierne – som en kilde til mening og en ressource i social og kulturel handling, snarere end på lyd i et teknisk eller akustisk perspektiv (se f.eks. Plomp, 2002. Første del af artiklen gennemgår forskellige humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til lydens tre grundformer – tale, musik og soundscapes eller lydmiljøer. Det midterste afsnit diskuterer den tidligere forsknings relevans for forskellige slags medier; artiklen skelner her mellem tre grader af medier. Og artiklens sidste del samler de tværfaglige indsigter i en dagsorden for (meget mere medieforskning om lyd som kommunikation.

 17. Lyd som kommunikation. En tværfaglig forskningsoversigt og en dagsorden for medieforskningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaus Bruhn Jensen

  2006-06-01

  Full Text Available Lyden har ikke noget videnskabeligt hjem – i modsætning til f.eks. faste og levende billeder, der traditionelt er blevet studeret af henholdsvis kunsthistorien og filmvidenskaben. Denne artikel giver en oversigt over de mange, meget forskellige slags forskning om lyd. Formålet er at stimulere og kvalificere mere medieforskning om lyd. Hovedvægten ligger på lyd som kommunikation i og omkring medierne – som en kilde til mening og en ressource i social og kulturel handling, snarere end på lyd i et teknisk eller akustisk perspektiv (se f.eks. Plomp, 2002. Første del af artiklen gennemgår forskellige humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til lydens tre grundformer – tale, musik og soundscapes eller lydmiljøer. Det midterste afsnit diskuterer den tidligere forsknings relevans for forskellige slags medier; artiklen skelner her mellem tre grader af medier. Og artiklens sidste del samler de tværfaglige indsigter i en dagsorden for (meget mere medieforskning om lyd som kommunikation.

 18. Varmeplan Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyrelund, Anders; Lund, Henrik; Möller, Bernd

  brændselsforbrug, CO2-emission og samfundsøkonomi som fjernvarme. Samfundsøkonomisk er de lidt dårligere indenfor og i nærheden af eksisterende fjernvarmeområder, mens de er lidt bedre når man kommer længere ud. På langt sigt i et 100% VE-system er brændselsøkonomien god, men der kræves en højere andel af biogas...... kedler baseret på olie, naturgas eller biomasse. I forhold til dette udgangspunkt viser analyserne, at der generelt er god brændselsøkonomi, CO2-reduktioner og samfundsøkonomi i at omlægge disse til fjernvarme. Dette udsagn gælder såvel i det nuværende (år 2006) system som i et fremtidigt scenario frem...... brændselsceller på brint ser ikke ud til at være et hverken brændselseffektivt, CO2-effektivt eller samfundsøkonomisk godt alternativ, heller ikke i et langsigtet 100 % VE-perspektiv. Tabene og omkostningerne er simpelthen for store. Og der er bedre og billigere måder at udnytte eventuel overskuds produktion fra...

 19. Sygdomsrelateret adfærd og sociale stereotyper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørring, Marie Louise; Andersen, Rikke Sand

  2008-01-01

  Som lægmandskategorier bruges stereotyper til at præsentere en given gruppes essentielle eller iboende kulturelle værdier. Det er også tilfældet indenfor sundhedsvæsnet, hvor stereotyper ofte bruges som billeder på kønslige og kulturelle forskelle. Her opstår stereotyper som blandt andet 'den...... hypokondriske kvinde' og 'den jyske landmand'. Formålet med denne artikel er at diskutere de sociale stereotypers funktion i sundhedsvæsnet ud fra et antropologisk perspektiv. Vi ønsker at bidrage til en processuel forståelse af, hvordan sociale stereotyper benyttes i forhold til sygdomsrelateret adfærd....... Artiklen tager udgangspunkt i to kvalitative studier af henholdsvis lægesøgningsadfærd blandt danske kræftpatienter og postoperativ smertebehandlingspraksis i Danmark og Italien. Det er artiklens hovedargument at stereotyper har en social funktion, mere end de er en præsentation af den sociale virkelighed...

 20. E-learning og lærerkompetencer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitte Heiberg

  2004-06-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 4: Undervisere og e-læring - problemer og perspektiver, september - december 2004, red. Poul Gøtke og Annette Lorentsen. ISSN 1603-5518. På flere uddannelsesinstitutioner udformes der i disse år strategier og politikker for e-learning og underviserne må således forholde sig til de muligheder som informations- og kommunikationsteknologien stiller til rådighed for deres undervisning. E-learning indebærer både teknologisk og pædagogisk omstilling: Underviserne må overveje og tilegne sig nye undervisningsformer, der måske baserer sig på nye læringsparadigmer end de kendte. De skal også tilegne sig nye teknologiske værktøjer og metoder. Ikke alle undervisere oplever det som en spændende udfordring. Der er derfor behov for at genoverveje hvordan kompetenceudviklingen for universitetsunderviserne skal organiseres i forhold til e-learning og læring generelt. I denne artikel vil jeg forsøge at belyse de barrierer kompetenceudvikling må overkomme på baggrund af de erfaringer vi har gjort os på CBS Learning Lab med kompetenceudviklingsinitiativer rettet mod e-learning, samt en nylig undersøgelse af CBS studerendes, underviseres og de studieadministrativt ansattes forhold til e-learning.

 1. Afsluttende rapport fra DEFF projektet “Support Open Access Publishing” (SOAP)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekstrøm, Jeannette

  DEFF projektet SOAP havde to formål; et at facilitere registreringen af danske videnskabelige tidsskrifter i SHERPA/RoMEO og to at undersøge muligheden for at etablere SOAP, en database som kan støtte forskerne i deres valg at tidsskrift og hjælpe forskerne med til at foretage dette valg på et...... at sammenstille en række kilder, såsom muligheder for open access, rankings, pris mv. Projektgruppen demonstrerer i foranalysen, at der findes kilder som kan anvendes og som har adgang til data og har åbne API’er. Og dette konkretiseres endelig i SOAP databasens mock-up. Endeligt afsluttes rapporten med...... anbefalinger og perspektivering til, hvordan der kan arbejdes videre med at støtte og vejledede små videnskabelige tidsskrifter. Samt en anbefaling til at kigge på mulighederne for at realisere idéerne bag SOAP databasen, som er specificeret i rapporten....

 2. Evaluering af Relationskompetenceprojektet 2012-16

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birgitte Lund

  kollegafællesskab, at have fået øget bevidsthed om relationers betydning og om at være fuldt til stede i en undervisningssituation, og ikke mindst at have mødt og afprøvet konkrete værktøjer i arbejdet med elever i skolen for lærerne eller for de lærerstuderende i praktik. Nogle udfordringer der fremhæves har...... handlet om de såkaldte indre øvelser. Det ser således ud til, at det systematiske arbejde med disse øvelser, der fremstår som særdeles udbytterigt for nogle aktører, er op-levet mindre positivt af andre. Det har også været en udfordring når udefrakommende har været kritiske over for projektet. Projektets...... karakter med samarbejde på tværs af aktørgrupper ser ud til at have været et afgørende perspektiv for det store oplevede udbytte. For de lærerstuderende ser indsatsen over tid ud til at have været vigtig. Den fortsatte deltagelse på 4. år af studiet var frivillig, og de lærerstuderende der valgte dette til...

 3. Arbejdsmiljø og sygeplejen i et magtpolitisk felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Ole Jacob; Larsen, Kristian

  2015-01-01

  af nogle store generelle forandringer i arbejdsmiljøforskningen og via sociologiske tilgange gøre rede for ændringer i de institutionelle forhold som sygepleje er del af. Den norske Arbeidsmiljøloven fra 2006 innførte begrepet integritet og markerte med det betydningen av å respektere og ivareta...... likevekt. Det er en central pointe at når vi skal beskrive, forstå, forklare og også forandre problemer med arbejdsmiljø – så skal vi bevæge os væk fra fokus på moral (de ansatte er dårlige/umoralske), pædagogisering (vi skal uddanne os ud af problemerne), social-psykologi-individualisering (det er...... enkeltindivider og faktorer der bærer problemerne). Vi vil gøre rede for at analysen kræver et historisk og strukturelt blik som vi kan lære af sociologien. Der vil således være tale om et fokus på arbejdsmiljø – med streg under miljø dvs. nogle samfundsmæssige perspektiver....

 4. Fagdidaktik og demokrati i skolens praktiske fag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haastrup, Lisbeth; Andersen, Lisa Monica

  2019-01-01

  ”almen” og ”boglig” linje. De praktiske fag er dermed på demokratisk vis blevet udbredt til alle. Med skolereformen år 2014 erstattes håndarbejde og sløjd af det nye fag håndværk og design, mens hjemkundskab skifter navn til madkundskab. Fagene har imidlertid langt færre timer end tidligere, og grænsen...... livsformer, bevægelser og partier politisk gennemslagskraft som understøtter nye demokratiforståelser og dannelsesmål i skolen. De praktiske fag blev fælles for alle elever på tværs af land og by 1956, på tværs af køn i 1975, og med enhedsskolen er der er ikke længere en formel opdeling mellem eleverne på...... mellem dem er blevet mere flydende. Den enkelte elevs praktiske-, æstetiske- og kropslige læreprocesser er i fokus ud fra et mere alment didaktisk, end fagdidaktisk perspektiv og de praktiske fags måde at bidrage til demokratiske dannelse er forandret til mål om samarbejde eleverne imellem og deltagelse...

 5. Klare mål i natur/teknik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sillasen, Martin Krabbe; Paludan, Kirsten

  2004-01-01

  Projektets formål og mål Formålet med udviklingsarbejdet var på baggrund af et samarbejde mellem natur/teknik-lærere og CVU-konsulenter at få erfaringer med hensigtsmæssige samarbejdsmønstre i forhold til udviklingen af efteruddannelsestiltag for natur/teknik-lærere i et procesorienteret perspektiv......, hvor fokus vil være natur/teknik-læreres kompetenceudvikling i egen praksis. I samarbejdet indgik også refleksioner over mulige indholdsaspekter til et efteruddannelsesforløb for natur/teknik-lærere. I målbeskrivelsen nedenfor er de mulige indholdsaspekter præciseret. Målet med projektet var...... at indkredse og beskrive kriterier for en god faglig og tværfaglig forankret undervisning. Kriterierne tager udgangspunkt i: • Den gode planlægningsramme • Strukturelle og kulturelle forhold på skolen • Lærernes faglige forudsætninger • Fagteamsamarbejde • Det gode faglige/tværfaglige tema i natur...

 6. Spontane strategier i innovationsnetværk: materialitetens betydning for stabiliseringen af virtuelle verdner som professionelt kommunikationsmedie [Spontaneous strategies in innovation networks: The importance of materiality in stabilising virtual worlds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emil Husted

  2012-09-01

  Full Text Available Megen forskning har beskæftiget sig med, hvordan sociale og organisatoriske processer ændres, når de finder sted i virtuelle rum. Denne artikel tager udgangspunkt i innovationsprocesser, hvor aktører forsøger at etablere virtuelle verdner som platform for professionel kommunikation, men i stedet for at fokusere på kommunikationsprocesser internt i virtuelle verdner vil artiklen stille spørgsmålstegn ved dikotomien mellem den fysiske og den virtuelle verden og undersøge materialitetens betydning for organiseringen af det virtuelle. Ved at anlægge et perspektiv inspireret af Aktør Netværks Teori vil artiklen argumentere for, at fysiske steder og objekter ikke blot fungerer som kontekst for innovationsprocesser, men tværtimod inddrages som strategiske ressourcer, der aktivt medskaber de virtuelle verdner. Empirisk funderes analysen i fem danske virksomheder og viser, hvordan virksomhederne benytter sig af fysiske steder og objekter som strategisk ressource i innovationsprocessen. Hermed bidrager artiklen til litteraturen omkring innovation inden for nye medier såsom virtuelle verdner.

 7. Om Hegels opfattelse af Gorgias, set på baggrund af tidligere filosofihistorikeres fremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Jørgen

  2010-01-01

  En undersøgelse af Hegels tolkning af sofisten Gorgias giver anledning til at se på receptionen af sofisterne hos notable filosofihistorikere i det 18. århundrede. En sådan undersøgelse viser, at Hegel har en original og velvillig tolkning af sofisterne koncentreret omkring begrebet Bildung og det...... at give grunde for noget. Hegels udlægning af Gorgias bygger på hans tolkning af eleaterne, især af Zenon. Når Hegel har en særlig tolkning af eleaterne, skyldes det hans egne mangeårige filosofiske bestræbelser, og en identificering af en særlig, immanent objektiv dialektik hos Zenon, som han finder......, at Gorgias fører videre. Hegels filosofiske forståelse er tilstrækkelig udviklet til at kunne knytte positive kommentarer til alle dele af diskussionen i Gorgias' ræsonnement Om det ikkeværende, eller Om naturen. Det lykkes dog bedst i forhold til de to første af Gorgias' tre underteser. I hegelsk perspektiv...

 8. Kritisk självreflektion i komplexa frågor: Att hjälpa studenterna att ta makten över sitt tänkande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Wolrath Söderberg

  2017-12-01

  Full Text Available Den här artikeln handlar om studenters kritiska självreflektion. Utgångspunkten är att de former av kritiskt tänkande som vi traditionellt odlar inom högskolan är otillräckliga när det gäller vår tids kritiska frågor, som exempelvis klimatfrågan. När det rör sig om komplexa och värdeladdade frågor där många perspektiv kan vara giltiga har vi att förhålla oss till olika mänskliga mekanismer som på olika vis hindrar oss från att tänka och agera klokt, exempelvis polarisering, bekräftelsebias, glapp mellan tanke och handling och olika former av legitimeringsstrategier för att låta blir att ta ansvar. Här diskuteras sådana hinder och hur vi kan förhålla oss till dem i högre utbildning.

 9. Outcomes after the calcaneal lengthening osteotomy with artificial structural bone graft in paediatric flatfoot surgery

  DEFF Research Database (Denmark)

  Martinkevich, Polina

  2016-01-01

  at skræddersy PROMs, der har til formål at beskrive patientens perspektiv på egne symptomer, samt i hvilket omfang disse påvirker almindelige dagligdagsaktiviteter. Det regions/dimensionsspecifikke "Oxford Ankle Foot Questionnaire", OxAFQ, er vist at være et validt instrument til at skelne mellem sværhedsgrader...... samt forældre (proxy) version) blev oversat til dansk med efterfølgende validering. Valideringen inkluderede reliabilitet (test-retest, internal consistency ("homogenitet")), anvendeligehed (respons, udfyldningstid, "loft og gulveffekt") og konstruktionsvaliditet. Det generiske Child Health...... kliniske udfald målt med OxAFQ. Det første delmål i thesen (studie I) var at oversætte den engelske version af OxAFQ til dansk med efterfølgende validering. Det andet delmål (studie II) var at bestemme præcisionen og anvendeligheden af stereorøntgen i calcaneusforlængelsesostetomier. Det tredie og centrale...

 10. Hannah Arendt og pædagogikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Morten Timmermann

  Hannah Arendt er en af det 20. århundredes store politiske tænkere. Hovedværkerne Det totalitære samfundssystems oprindelse, Menneskets vilkår og Eichmann i Jerusalem er centrale skrifter i den politiske filosofi og behandler vigtige emner som totalitarisme, menneskelig handling og ondskab. Derfor...... er Arendts ganske vist få og sporadiske ─ men ikke mindre vigtige ─ tanker om pædagogikken også en smule oversete. Og ikke nok med det: De fleste pædagogiske fortolkere af Arendt læser med Arendt mod Arendt i stedet for at følge Arendts tænkning om skole og opdragelse til ende. Det forsøger dette...... lille skrift at råde bod på. Arendts tanker om pædagogikken udgør nemlig et væsentligt alternativ til de tanker om pædagogik, der er fremherskende i dag, og giver et nyt perspektiv på pædagogikken. Bogen argumenterer bl.a. for, at man med ideerne om læringssamfundet og konkurrencestaten helt glemmer...

 11. Den farefulde gyngeleg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karoff, Helle Skovbjerg

  2014-01-01

  I lyset af samtidens diskussioner af sikkerhed og det farefulde (Sandseter, 2009) i børns fysiske leg skal artiklen udforske forholdet mellem den interaktive gynge SON-X, legeaktiviteterne og det farefulde. Formålet er at undersøge, hvordan børn håndterer det farefulde og sikkerhed i deres gyngeleg......, og det formål skal udforskes gennem stemningsperspektivet (Karoff, 2010, 2013). Stemningsperspektivet er et livsfilosofisk perspektiv på legeaktiviteterne (Schiller, 1996, Nietzsche, 1996, Huizinga, 1956, Gadamer, 1966), der anskuer legeaktiviteterne som praksis, der har til formål at sætte de...... deltagende i en særlig stemning. En stemning er en måde at være til på i verden, der præges af åbenhed over for øjeblikket, over for andre mennesker og over for nye muligheder for at skabe mening (Heidegger, 2005). Afslutningsvist skal artiklen reflektere over teknologiens rolle – eksemplificeret med den...

 12. Videnskabsteori i et problemorienteret og progressivt læringsperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovbjerg, Helle Marie; Winther, Frederikke

  2018-01-01

  Artiklen giver et bud på videnskabsteoriundervisningens funktion som grundlag for indsigt og handling på en universitetsuddannelse, funderet på problembaseret læring (PBL). Artiklens refleksion over hensigtsmæssig videnskabsteori-undervisning i en PBL-kontekst er baseret på generelle erfaringer med...... undervisning og vejledning i det videnskabsteoretiske perspektiv på forskellige semestre på bacheloruddannelsen Humanistisk Informatik på AAU i København samt undervisningseksperimenter på 1. og 5. semester i efteråret 2014. En af artiklens centrale pointer er, at arbejdet med empiriske problemstillinger og...... videnskabsteoretisk refleksion bør anses som de to sider af den mønt, man kan kalde akademisk projektarbejde. Artiklen argumenterer for, at jo mere empirisk og praktisk orienteret studiet er, jo større vægt bør der lægges på den videnskabsteoretiske dimension, herunder de studerendes evne til at reflektere over...

 13. En tegning af æstetik 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie; Ejsing-Duun, Stine

  2013-01-01

  Denne artikel fremstiller skredet fra det individuelle fokus til den sociale forhandling omkring en situation, som er det nye perspektiv indenfor æstetik. Derigennem identificeres tendenser som er med til at udgøre platformen for børn og unges kulturer, hvor det handler om, at et æstetisk system er...... selvproducerende og stiller sig til rådighed for erkendelse. Disse kulturer udfolder sig i formater, som skolen ikke er gearet til at imødekomme. Som eksempel ville DrawSomething vanskeligt kunne begrundes i forhold til billedkunstfagets af ministeriet fastsatte ”fælles mål” – eller kan det? En central udfordring...... er, hvordan der skal arbejdes med æstetiske praksisformer i en nutidig læringskontekst, når børn og unges kulturer udfolder og udvikler sig i formater, der er præget af foranderlighed og flygtighed; af en uendelig skaben for nogen og med nogen og af situationer, der bebos med attituder? Vi diskuterer...

 14. Hovedstrømninger i dansk film- og medieforskning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ib Bondebjerg

  2000-09-01

  Full Text Available Medieforskningen er i dansk sammenhæng endnu ung som institutionali- seret videnskab. Ikke desto mindre kan fagets videnskabsteoretiske grundlag periodiseres ved hjælp af en række markante bølger. Semiolo- gien og tysk inspireret kulturkritik og offentlighedsteori i 1970'erne, en re- ceptionsanalytisk modstrømning 1980'erne, samt nyere sociologisk teori og kognitionsforskning i 1990'erne. På baggrund af disse hovedstrøm- ninger skitserer Ib Bondebjerg kontroverserne og den teoretiske udvikling i dansk medievidenskab. Fremstillingen af disse brydninger hviler dog på denne pointe: at der bag de markante forskelle ligger en udbredt konsen- sus, som udgør selve sammenhængen i dansk medieforskning. Fælles for de forskellige teoretiske perspektiver er nemlig, at de på hver deres måde sætter institution/samfund, tekst/æstetik og modtager i forhold til hinanden. Det er imidlertid betoningen af tyngdepunktet i denne relation, der er forskellig.

 15. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 16. På kanten af ungdomslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Pless, Mette

  2015-01-01

  ). Parallelt hermed fortælles moderne ungdomsliv (i ungdomssociologien) frem gennem ”…theoretical frameworks based on urban experiences which capture neither the lives of rural young people nor the spatial dimensions of the structures and cultures that make up contemporary youth.” (Farrugia 2013......, at yderområder er hårdt ramt af ungdomsarbejdsløshed (Bjørnsted & Andersen 2013), at områderne er præget af høj koncentration af unge med arbejderklassebaggrund (Ottosen et a 2010), mens de uddannelsesorienterede og ressourcestærke unge er tilbøjelige til at flytte væk og ind til byerne (Helve 2003). Og ser man...... stedstilknytning og stedbundne ressourcer. Teoretiske perspektiver, der peger på vigtigheden af en mere ”..spatialised youth sociology that is sensitive to macro-level processes producing different spaces, as well as the local, emplaced ways in which young people are responding to social changest hat shape...

 17. For eller imod vaccination? Om forældres beslutningstagen I forbindelse med Calmette-vaccination af deres nyfødte barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thybo Pihl, Gitte

  Sygehus, Rigshospitalet og Hvidovre Hospital, fra oktober 2012 til november 2013. I alt 4184 familier blev randomiseret i Calmette-studiet. Ad formål 1: Før Calmette-studiets begyndelse blev fem fokusgrupper gennemført med formålet at undersøge forældres overvejelser, når de skal tage stilling til, om...... Kolding blev efterfølgende telefon-interviewet med en dansk valideret udgave af "The Decisional Conflict Scale" med det formål at undersøge, hvor trygge de var ved beslutningen og om socio-demografiske faktorer havde betydning for deres oplevelse af tvivl. Ad formål 3: Spørgsmål om forældres...... kvantitativ metode, idet der anvendes statistiske tests af socio-demografiske faktorers betydning for The Decisional Conflict Score, ligesom selve scoren opgøres statistisk. Formål 3 er undersøgt i et miks af statistiske opgørelser af svarene fra telefon-interview kombineret med uddybende perspektiver fra...

 18. Innovativ formidling af førsteårsstuderende som et design-based research-forløb

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Eggers Bjælde

  2016-11-01

  Full Text Available 14 videoproduktioner, 4 tegneserier, 3 filmfortællinger, 2 sange, 2 nyhedsindslag, 2 børnebøger, 2 facebook-sider, 1 novelle og 1 toiletrulle var blandt resultaterne, da 112 førsteårsstuderende i det obligatoriske kursus Astrofysik på fysikuddannelsen på Aarhus Universitet blev deltagere i et learning design-forløb, som en del af deres eksamen i kurset. Målet med forløbet var dels at sætte fokus på faglig formidling som en væsentlig kompetence blandt universitetsstuderende, men samtidig også at bringe værdier som kreativitet og innovation i spil. Forløbet var tilrettelagt efter principperne for design-based research, og publikationen her sætter fokus på intention, implementering, realisering og perspektivering af det underliggende design med henblik på forbedring af designet til fremtidig brug samt på en vurdering af forløbets samlede impact.

 19. MOOC-inspiration i e-læring – læring, feedback og relationer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Winther Jensen

  2015-02-01

  Full Text Available Artiklen omhandler et e-læringsforløb, hvori der forsøgsvis var indlagt MOOC-elementer. Forløbet er fra pædagoguddannelsen, UCSJ. Der redegøres for didaktiske overvejelser forud for forløbet og den konkrete forløbsudmøntning. Det teoretiske perspektiv er socialkonstruktionistisk, og undervisningen forstås som kommunikationssituationer med skabelse af sociale verdener. Refleksion hos de studerende fremhæves som undervisningens overordnede mål, og dette understreges som en betydende faktor i forhold til at tænke e-læringsudbuddet mere eller mindre MOOC-præget. Med dette perspektiv og ud fra underviser- og studerendes evalueringer peges der på betydningen for forskellige typer studerende af implementeringen af MOOC-elementer i den eksisterende e-læringsundervisning. Fokus er især på feedback, og der fremhæves både fordele og ulemper ved implementeringen, samtidig med at aspekter af relationsforholdet mellem studerende og underviser inddrages. Fordelene angår det øgede element af peer to peer feedback, mens ulemperne vedrører den mangel på refleksionsbefordring, som den nedtonede underviserrolle medførte. Artiklen konkluderer i forhold til forløbet, at de i forvejen svagest præsterende studerende led mest under implementeringen af MOOC-elementer, mens implementeringseffekten for de bedre præsterende studerende syntes mere kompleks med både positive og negative elementer. The article reports experiences regarding e-learning within a preschool teacher education at a University College in Denmark. The overall focus is on the impact of MOOCs on the existing e-learning programme and on the consequences for different types of students when parts of MOOCs are included in the programme. An e-learning course is presented including reflections upon objectives and goals within a theoretical perspective of social constructionism. Students´ ability to reflect upon all aspects of being preschool teacher is underlined as the overall

 20. MOOC-inspiration i e-læring – læring, feedback og relationer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Winther Jensen

  2015-10-01

  Full Text Available Artiklen omhandler et e-læringsforløb, hvori der forsøgsvis var indlagt MOOC-elementer. Forløbet er fra pædagoguddannelsen, UCSJ. Der redegøres for didaktiske overvejelser forud for forløbet og den konkrete forløbsudmøntning. Det teoretiske perspektiv er socialkonstruktionistisk, og undervisningen forstås som kommunikationssituationer med skabelse af sociale verdener. Refleksion hos de studerende fremhæves som undervisningens overordnede mål, og dette understreges som en betydende faktor i forhold til at tænke e-læringsudbuddet mere eller mindre MOOC-præget. Med dette perspektiv og ud fra underviser- og studerendes evalueringer peges der på betydningen for forskellige typer studerende af implementeringen af MOOC-elementer i den eksisterende e-læringsundervisning. Fokus er især på feedback, og der fremhæves både fordele og ulemper ved implementeringen, samtidig med at aspekter af relationsforholdet mellem studerende og underviser inddrages. Fordelene angår det øgede element af peer to peer feedback, mens ulemperne vedrører den mangel på refleksionsbefordring, som den nedtonede underviserrolle medførte. Artiklen konkluderer i forhold til forløbet, at de i forvejen svagest præsterende studerende led mest under implementeringen af MOOC-elementer, mens implementeringseffekten for de bedre præsterende studerende syntes mere kompleks med både positive og negative elementer. The article reports experiences regarding e-learning within a preschool teacher education at a University College in Denmark. The overall focus is on the impact of MOOCs on the existing e-learning programme and on the consequences for different types of students when parts of MOOCs are included in the programme. An e-learning course is presented including reflections upon objectives and goals within a theoretical perspective of social constructionism. Students´ ability to reflect upon all aspects of being preschool teacher is underlined as the overall