WorldWideScience

Sample records for juurevlise vetamise mju

 1. Personības iezīmju atšķirības cilvēkiem ar atšķirīgu dzimšanas pozīciju

  OpenAIRE

  Aļeksejevs, Dzintis

  2015-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir apkopot literatūru un galvenās atziņas par dzimšanas secību un tās pozīcijām, personības iezīmēm, izpētīt katrai dzimšanas secības pozīcijai raksturīgās personības iezīmes, kā arī veikt pētījumu, lai noskaidrotu – vai starp cilvēkiem ar atšķirīgu dzimšanas pozīciju pastāv personības iezīmju atšķirības? Pētījumā piedalījās 186 cilvēki vecumā no 18 – 74 gadiem. Lai noskaidrotu atbildi uz pētījuma jautājumu, tika izmantota sekojoša metode: Lielā Piecinieka apta...

 2. Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi

  OpenAIRE

  Freiberga, Anna

  2017-01-01

  Bakalaura darba ‘’Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi’’ pētījuma problēma ir Latvijas sabiedrisko attiecību nozarē nav noteikti konkrēti līderi. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas. Teorētiskajā daļā ir aprakstīta Sabiedrisko attiecību teorija, sabiedrisko attiecību raksturojums un vēsture, sabiedrisko attiecību mērķi, iezīmju teoriju, uzvedības iezīmju teoriju, līdera teoriju,...

 3. Special Purpose Systems

  Science.gov (United States)

  2017-01-30

  Sign-off Memorandum to the NWEC Consortium Management Firm. The Sign-off Memorandum will be used to verify that all submissions are technically...the Windstream Task 366. 08/01/2016 Purchased ½” Drive Impact drill and socket sets from Amazon in support of the Windstream Task 366. 08/01...for a MakerBot from MakerBot in Support of Task MJU. 01/12/2017 Purchased Network Switch from BlackBox in support of the 366 Tasking. 10

 4. Apmierinātības ar dzīvi, apmierinātības ar darbu un emocionālā intelekta saistības

  OpenAIRE

  Tavare, Dace

  2015-01-01

  Pētījuma mērķis bija noskaidrot saistības starp apmierinātību ar dzīvi, apmierinātību ar darbu un emocionālo intelektu, kā arī noskaidrot kā emocionālā intelekta rādītāji prognozē iepriekšminētos mainīgos. Pētījumā piedalījās 135 respondenti (74 sievietes, 61 vīrietis), vecumā no 20 - 45 gadiem. Respondentiem bija jāaizpilda trīs aptaujas - Iezīmju emocionālā intelekta aptauja – īsā versija (TEIQue-SF, Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Short Form, Petrides & Furnham, 2001), A...

 5. Kukuļa izspiešanas nošķiršana no kukuļa pieprasīšanas

  OpenAIRE

  Ivanovs, Igors

  2015-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts divu kukuļņemšanas kvalificējošo pazīmju – kukuļa pieprasīšanas un kukuļa izspiešanas – izpētei un analīzei. Darba gaitā autors secina, ka praksē kriminālprocesa ietvaros ne vienmēr tiek visaptveroši analizēts jautājums, vai darbība, par kuru dots kukulis, bija likumīga vai nelikumīga, un vai valsts amatpersona apdraudēja personas likumīgās intereses vai nē, kas var novest pie kļūdainas noziedzīga nodarījuma kvalifikācijas. Ievērojot teorētiskās atziņas un apkopoto ...

 6. Informācijas Tehnoloģiju iespēju izmantošana būvniecības projektu tāmēšanas pārvaldībā

  OpenAIRE

  Broders, Kārlis

  2016-01-01

  Būvniecības tāmju izstrādē visplašāk izmantotā lietojumprogramma ir MS Excel lietotne, kas nodrošina tāmēšanai nepieciešamo izklājlapu tabulāro formu un aprēķinu formulu veidošanu, kā arī datu kopēšanas un citu tekstuālu un skaitlisku datu apstrādes funkcionalitāti. Lai arī MS Excel programmatūra ir vispār atzīta tāmētāja darba vietas platforma, izklājlapu programmatūra ir limitēta un nesniedz visu tāmēšanas darbu pārvaldībai nepieciešamo atbalstu, ko ir iespējams nodrošināt ar informācijas t...

 7. Mode modernitātē: estētiskie un temporālie aspekti

  OpenAIRE

  Bērtule, Elīna

  2015-01-01

  Darbā aplūkots apģērba modes fenomens un tā attīstība modernajā laikmetā. Modes un modernitātes ciešā saikne ļauj modi skatīt kā modernitātes pilnīgāko ekspresiju. Ņemot vērā modes uzmanību pret izskatu un skaistumu un galvenokārt pamatojoties uz tādu autoru kā Bodlēra, Barta, Zimmela un Malarmē koncepcijām, tiek pētītas modes skaistuma atklāšanas iespējas un estētiskas vērtības nozīmju radīšana. Respektējot apģērba modes piesaistītību ķermenim, darbā uzmanība tiek veltīta arī drēbēm un ķerme...

 8. Uzņēmuma tēla ietekme uz zīmola popularitāti, pamatojoties uz "Nike Inc." kompānijas piemēru.

  OpenAIRE

  Kadauova, Aļona

  2015-01-01

  Šī diplomdarba tēmas aktualitāti nosaka tas, ka pētījumi un praktiskā pieredze parāda, ka mūsdienās veiksmīgai kompānijai ir jābūt zīmola stratēģijai, kas ir virzīta uz patērētāja uzticības veidošanu. Tā kā zīmola „vērtību” nosaka patērētāja gatavība iegādāties preci par daudz augstāku cenu, ja tirgū ir citu prečzīmju analoģiskās preces. Šī diplomdarba mērķis ir uzņēmuma tēla ietekmes uz zīmola popularitāti būtības atklāšana, izanalizējot teoriju. Kā arī izpētīt kompānijas "Nike Inc." zīmo...

 9. Lokālo aizguvumu nozīmju attīstības tendences Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs (Baltijas somu valodu aizguvumi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elga Kagaine

  2011-10-01

  Full Text Available TENDENZEN DER BEDEUTUNGSENTWICKLUNG VON LOKALEN ENTLEHNUNGEN IN DEN MUNDARTEN NORDWESTLIVLANDS (Entlehnungen aus den ostseefinnischen Sprachen Zusammenfassung Bei den meisten lokalen Entlehnungen ist nach ihrem Eintritt und Adaptierung in der Rede der Mundartträger auch eine Weiterentwicklung der semantischen Struktur zu beobachten. Die Bedeutungserweiterung und Bildung sekundärer Bedeutungen trifft man bei in einem relativ breiterem Areal gebräuchlichen Entlehnungen, zumeist solchen, wo auch die Entlehnungsquelle ein polysemisches bzw. zur Polysemie tendiertes Wort ist. Die Bedeutungsentwicklung ist sowohl mit den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung von Polysemie (z.B., mit Bedeutungsübertragung: koska ‚(verdorrte Baumrinde; abgerissene Tannenrinde’ -> ‚Schale von Beeren und Hülsenfrüchten; Kornschale’ -> ‚vertrocknete Schicht auf der Oberfläche eines Stoffes; Kruste; Schorf’ -> ‚Haut (des Tieres’; topsis ‚kleines, auch altes Gefäß (aus Blech, Ton oder einem anderen Stoff’ -> ‚ein Gericht – Klumpen aus Erbsen und Hanf’ -> ‚ein Gewächs’ -> ‚dicker, stämmiger Mensch’ und der Einfügung von Wörtern in die Entwicklungsmodelle der semantischen Struktur, welche in der Entlehnersprache vorhanden sind, als auch mit Aktualisierung der konnotativen Elemente verbunden, derzufolge die entlehnten Lexeme emotional-expressive Färbung oder eine Gebrauchseinschränkung erfahren (z. B. magāt ‚schlafen’ -humorvolle bzw. ironische Färbung oder aber Gebrauch in Konversation mit Kindern. Bei Charakterisierung der semantischen Entwicklung von lokalen Entlehnungen soll auch der Umstand beachtet werden, daß diese Entwicklung der Spezifik der mündlichen Kommunikationsform ausgesetzt und mit Eigenartigkeiten der individuellen Auffassung und Äußerung der Mundartträger sowie verschiedenen extralinguistischen Umständen verbunden ist. Demzufolge können auch die semantischen Grenzen der Entlehnungen ungefähr werden, durch Kontamination auf verschiedenen Ebenen, darunter auch durch semantische Kontamination, hervorgerufene Erscheinungen zum Ausdruck kommen.

 10. Temporal species turnover and plant community changes across different habitats in the Lake Engure Nature Park, Latvia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rūsiņa Solvita

  2014-04-01

  Full Text Available Veģetācijas dinamikas izpētē reti ir gadījumi, kad monitoringu vienlaicīgi veic vairākās atšķirīgās ekosistēmās. Tomēr šāda veida pētījumi ļauj padziļināti izprast veģetācijas struktūras un pazīmju izmaiņu mehānismus. Šajā pētījumā aplūkotas lakstaugu stāva izmaiņas, sugu aprite un sugu skaita-laika attiecība dažādu biotopu griezumā 12 gadu periodā ILTER monitoringa stacijā Engures ezera dabas parkā. Sugu aprite laikā definēta kā atšķirība sugu sastāvā starp diviem laika periodiem. Sugu skaita-laika attiecība tika novērtēta, izmantojot slīdošo logu pieeju. Detrendētā korespondentanalīze izmantota, lai noskaidrotu ikgadējās izmaiņas sugu sastāvā. Sugu skaits un kumulatīvais skaits, kā arī daudzveidība izteiktāk mainījās sugām bagātākajos nemeža biotopos, bet mazāk - meža biotopos. Sugu aprite stipri atšķīrās starp biotopiem, un tā nebija saistīta ar biotopu stabilitāti, kā tas konstatēts citos līdzīgos pētījumos. Sugu skaita-laika attiecība sešos biotopos bija stipri zemāka, nekā minēts līdz šim publicētos pētījumos. Tas varētu būt skaidrojams ar kopējo platuma grādu sugu daudzveidības gradientu, jo līdzšinējie pētījumi veikti galvenokārt zemajos platuma grādos, bet šajā pētījumā apskatītie biotopi reprezentē boreālo zonu. Augstajos platuma grādos gan sugu daudzveidība, gan aprite ir zemāka nekā zemajos platuma grādos. Veģetācijas dinamika nabadzīgā zālājā skābā augsnē, starpkāpu ieplakā, zāļu purvā un kāpu mežā interpretējama kā fluktuācijas. Sausā un mitrā mežā un piejūras zālājā bija novērojamas veģetācijas virzītas izmaiņas jeb sukcesija (attiecīgi - kserofitizācija, sugu sastāva nomaiņa un aizaugšana. Pludmales veģetācijas izmaiņās konstatētas gan dabiskas sukcesijas pazīmes (veģetācijas saslēgšanās, gan antropogēni izraisītu fluktuāciju pazīmes.

 11. Use of Quantitative Morphological Analysis Combined with a Large Sample Size for Estimating Morphological Variability in a Case Study of Armoured Mite Carabodes subarcticus Trägårdh, 1902 (Acari: Oribatida: Carabodidae / Carabodes Subarcticus Trägårdh, 1902 (Acari: Oribatida: Carabodidae Bruòçrèu Taksonomijâ Plaðâk Pielietoto Pazîmju Morfoloìijas Mainîbas Kvantitatîva Un Kvalitatîva Analîze Relatîvi Lielâ Paraugkopâ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kagainis Uìis

  2015-12-01

  Full Text Available The morphology of Oribatida and similar little-known groups of organisms varies considerably, which complicates morphological analysis (e.g. species descriptions. Qualitative analyses have been carried out mostly on a small number of individuals (n < 25. There is lack of studies dealing with mechanisms of how that variation can change in relation to sample size and insufficient discussion on whether qualitative or quantitative analysis is more appropriate for description of morphological variability. A total of 500 adult Carabodes subarcticus Trägårdh, 1902 Oribatida were collected from a local population. Six qualitative and six quantitative traits were characterised using light microscopy and scanning electron microscopy. The relationships between the sample size of different subsamples (n < 500 and morphological variation were examined using randomised selection (10 000 replicates and calculation of the percentage of cases in which the sizevalues were within a certain distance (less than 10%, 25%, or 50% from the range of the reference population (n = 500. Qualitative traits were significantly less variable than quantitative due to binomial distribution of the obtained data; thus they were less comparable and interpretive to describe morphological variability. When sample size was small (n < 25, in less than 2 to 15% of cases the observed variability was within 10% distance of the range of the reference population. Larger sample sizes resulted in size-ranges that approached those of the reference population. It is possible that execution of quantitative characterisation and use of relatively larger sample sizes could improve species descriptions by characterising the morphological variability more precisely and objectively.