WorldWideScience

Sample records for jej mozne pouzitie

 1. Funkcje gospodarcze i znaczenie przyrodnicze rzeki Supraśl i jej obszarów dolinowych

  Aleksander Kiryluk

  2016-01-01

  Full Text Available Doliny rzeczne wraz z występującymi na nich rzekami i ciekami spełniają różnorodne funkcje w krajobrazie i w środowisku przyrodniczym. Położona na północ od Puszczy Knyszyńskiej, rozległa dolina rzeki Supraśli, ze względu na położenie pełni ważne funkcje przyrodnicze jest siedliskiem wielu gatunków flory. Bliska odległość od aglomeracji białostockiej stanowi także o jej walorach rekreacyjno-wypoczynkowych. Waloryzacja przyrodnicza wykazała występowanie procesu synantropizacji w zbiorowiskach roślinnych w dolinie i zmniejszenie walorów przyrodniczych tego ekosystemu. Przepływy bieżące rzeki Supraśli, a także wody podziemne doliny stanowią główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji białostockiej. Z tego też względu rolnicze użytkowanie i ochrona środowiska w tej dolinie powinny być zrównoważone.

 2. Confidence Gap a její vliv na participaci žen ve vedoucích pozicích

  Kudrnáčová, Michaela

  2016-01-01

  Confidence gap a její vliv na participaci žen ve vedoucích pozicích Michaela Kudrnáčová Abstract This thesis is aimed on the gap between male and female confidence and its influence on women in leadership. The paper serves as a summary of the most important current information concerning this topic. The aim is to find the extend of the deficit of women's confidence on participation on women in leadership, and to identify this problem in the Czech context. Depending on the literature and other...

 3. Dramaturgia wiersza: „wiersz-płacz”. Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził

  Anna Krajewska

  2016-12-01

  Full Text Available The article is an interpretation of the poem “Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził” (“She cried at night, but not her cries woke him” written by Stanisław Barańczak. The author focuses on description in this poem – dramatic in shape, philosophical, and according to the narrative of the anthropocentrism crisis. The author considers this poem to be a metaphysical text defining the relationship between the world of human and non-human reality. She compares the poem with those written by Jan Kochanowski (Laments, Cyprian Kamil Norwid (In Verona, Andrew Marvell (Eyes and tears, Szymborska (Apple tree.

 4. Jak się zostawało komunistką, czyli "Tonia i jej dzieci" Marcela Łozińskiego

  Bożena Keff

  2012-12-01

  Full Text Available How I became a communist. About Marcel Łoziński movie "Tonia and her children" Marcel Łoziński's documentary “Tonia and her children” is a long-form interview with children of Tonia Lechtman – a communist, Jewess, and victim of Stalin's persecutions, born in 1916. Daughter and son of Lechtnam tell about their mother's life from their own perspective. They try to understand her, but they also express their regret, that she spent too much time being envolved in politics, while exposing them to solitude and suffering. Bożena Keff makes a review of Łoziński's movie as a political statement about the stereotype of “Żydokomuna”, and as a psychological portrait of two adult people – their mutual relationship, their expectations for parents, their convictions about gender and family roles.   Jak się zostawało komunistką, czyli "Tonia i jej dzieci" Marcela Łozińskiego Film dokumentalny “Tonia i jej dzieci” Marcela Łozińskiego to wywiad-rzeka z dziećmi Toni Lechtman – urodzonej w 1916 roku komunistki, Żydówki, po wojnie ofiary stalinowskich prześladowań. Córka i syn Lechtman opowiadają o życiu matki z własnej perspektywy. Próbują ją zrozumieć, ale także wyrażają wobec niej żal, że zbyt dużo czasu poświęcała politycznemu zaangażowaniu narażając ich na samotność i cierpienie. Bożena Keff recenzuje film Łozińskiego jako polityczną wypowiedź o stereotypie “żydokomuny” oraz jako psychologiczny portret dwójki dojrzałych ludzi – ich wzajemnych relacji, ich oczekiwań wobec rodziców, ich przekonań na temat ról genderowych i rodzinnych.

 5. Polityka rachunkowości w praktyce jednostek gospodarczych w kontekście jej oceny przez biegłych rewidentów

  Katarzyna Świetla

  2017-07-01

  Full Text Available Ramowy charakter regulacji prawa bilansowego umożliwia jednostkom gospodarczym świadome prowadzenie polityki rachunkowości, które pozwala na kreowanie obrazu przedsiębiorstwa, a tym samym na realizację jego celów i założeń gospodarczych. W artykule, na podstawie analizy literatury przedmiotu i aktów prawnych przedstawiono współczesne problemy związane z tworzeniem polityki rachunkowości i jej dostosowywaniem do indywidualnych potrzeb jednostek gospodarczych. Zaprezentowano także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie polskich biegłych rewidentów. W ich opinii jednostki gospodarcze częściej wykorzystują instrumenty polityki rachunkowości w celu świadomego i celowego kreowania obrazu przedsiębiorstwa, niż w rozmyślnym fałszowaniu sprawozdań finansowych. Autorzy zwracają uwagę na wzrost znaczenia zewnętrznych jednostek konsultingowych w tworzeniu i dostosowywaniu polityki rachunkowości do potrzeb jednostek. Przeprowadzone rozważania skłaniają także do zmiany postrzegania roli biegłego rewidenta w badaniu polityki rachunkowości. W opinii autorów, potwierdzonej wynikami badań, biegły rewident powinien nie tylko sprawdzać zgodność przyjętych rozwiązań z prawem bilansowym, ale też oceniać ich celowość i zasadność w konkretnej sytuacji danej jednostki.

 6. Peruwiańska porażka i próba jej naprawy. Wokół polskich międzywojennych koncepcji emigracyjnych i kolonialnych

  Michał Jarnecki

  2014-12-01

  Full Text Available The Peruvian failure and an attempt to repair it. On Polish interwar emigration and colonial concepts In the interwar Poland, emigration was considered a possible solution of numerous interior problems of the country. That is why the contemporary Polish authorities believed in the success of colonial plans. In the early 1930s, Peru became a place where these efforts were intensified, encouraged by the president of Peru. The Polish government sent an official commission to this country with the aim to investigate possible settlement in the middle valley of the-Ucayali River. The conditions there were found favorable by the Polish officials. In 1927 and 1928, two settlement licenses were negotiated by private entrepreneurs. The article presents the details of this settlement campaign and its final results. Due to a variety of reasons, the action ultimately was a failure, and the Polish government decided to stop it in 1933. Next, it helped its participants leave Peru for Poland or alternatively move to Brazil or Argentina. In the late 1930, Poland returned to an idea of an official license agreement with Peru, this time without the participation of private institutions. These negotiations were never completed, however, because in 1939 WW II broke out.   Peruwiańska porażka i próba jej naprawy. Wokół polskich międzywojennych koncepcji emigracyjnych i kolonialnych Międzywojenna Polska w emigracji postrzegała możliwość złagodzenia występujących napięć społeczno-gospodarczych. Owe wysiłki nazywano planami czy też ambicjami kolonialnymi. Peru na początku lat trzydziestych XX wieku stało się swoistym poligonem tych wysiłków przy zachęcie prezydenta tego kraju. Obszary osiedlenia w środkowym biegu Ucayali zostały zbadane, z pozytywnym wynikiem, przez przysłaną z Polski komisję rządową. Równocześnie (1927-1928 prowadzono rozmowy o dwóch koncesjach prywatnych: dla K. Warchałowskiego, urzędnika państwowego i

 7. Sledování změn hodnot vybraných ukazatelů jakosti pitné vody během její dopravy a skladování

  Vaňková, Jitka

  2008-01-01

  Teoretická část práce poskytuje informace o pitné vodě a požadavcích na její kvalitu, změnách jakosti vody při distribuci a akumulaci vody způsobené desinfekcí vody, dobíháním chemických procesů, korozí materiálů potrubí, tvorbou inkrustací a biofilmů, nitrifikací amoniakálního dusíku, sedimenty v potrubí, vyluhováním škodlivých látek do vody a možnostech omezení těchto změn. Pozornost byla věnována ukazatelům jakosti vody, jejichž přítomnost může indikovat změny ve vodovodní síti. V experime...

 8. Svoboda projevu a její meze

  Smílek, Ondřej

  2014-01-01

  This diploma thesis deals with freedom of speech and its limits. Freedom of speech as the fundamental right which is necessary to proper functioning of a democratic state where the law rules. In this regard the freedom of speech has to be protected properly. Protection in Czech legal order is entrusted with the legal regulation of the major legal force, part of constitutional order, "Charter of fundamental Rights and Basic Freedoms". Freedom of speech as we know it today, was expressed after ...

 9. Choroba Creutzfeldta-Jakoba i jej odmiany

  Beata Sikorska

  2011-04-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba jest najczęstszą chorobą wywoływaną przez priony. Heterogenna pod względem klinicznym, neuropatologicznym i molekularnym, może sprawiać spore problemy diagnostyczne. Chorobę Creutzfeldta-Jakoba dzieli się na 4 podstawowe postaci: sporadyczną, rodzinną, jatrogenną i wariant choroby CJD. Najczęstsza jest postać sporadyczna, którą z kolei dzielimy na 6 czystych i 3 mieszane podtypy. Typowa triada objawów obejmująca szybko postępujące otępienie, mioklonie i typowy zapis EEG nie jest charakterystyczna dla wszystkich podtypów CJD, a nasilenie i kolejność występowania objawów mogą być różne w poszczególnych podtypach. Podobnie jak inne choroby wywo- ływane przez priony, CJD jest chorobą nieuleczalną, prowadzącą do śmierci chorego. Rozpoznanie definitywnych postaci chorób wywoływanych przez priony jest nadal możliwe jedynie na podstawie badania histopatologicznego lub molekularnego. Obecnie jednak możliwości przyżyciowego rozpoznania CJD zwiększyły się, przede wszystkim dzięki rozwojowi badań obrazowych. Prawidłowa diagnostyka wymaga jednak wykonania wielu badań dodatkowych, przede wszystkim rezonansu magnetycznego o wysokiej czułości, badania EEG oraz badania płynu mózgowo-rdzeniowego na obecność białka 14-3-3. Nowe kryteria diagnostyczne obejmują obecność zmian w jądrach podstawy i korze mózgu w badaniu rezonansu magnetycznego. Pomimo że infekcyjność postaci sporadycznej jest niska, należy monitorować wszystkie przypadki i dokładnie zbierać wywiad, szczególnie dotyczący zabiegów neurochirurgicznych, okulistycznych i transfuzji krwi.

 10. Aktywność fizyczna i niektóre jej uwarunkowania wśród młodzieży licealnej = Physical activity and some of its conditions amongst secondary-school youth

  Ewelina Kozłowska

  2015-09-01

  3Zakład Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lubinie     Adres do korespondencji / Address for correspondence mgr Ewelina Kozłowska Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin e-mail: ewelina.kozlowska@umlub.pl     Streszczenie   Wprowadzenie i cel pracy. Aktywność fizyczna stanowi jeden z kluczowych warunków zdrowego stylu życia. Niestety, jak wynika z analiz zaledwie 30% dzieci i młodzieży podejmuje czynności ruchowe, których rodzaj, częstotliwość i intensywność zaspokajają potrzeby fizjologiczne organizmu. Celem pracy jest poznanie aktywności fizycznej młodzieży licealnej oraz niektórych jej uwarunkowań. Materiał i metoda. Badania zostały przeprowadzone wśród 174 uczniów uczęszczających do liceum ogólnokształcącego w Zamościu. Materiał badawczy uzyskano techniką ankietowania z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, a następnie poddano analizie statystycznej nieparametrycznym testem χ2 Pearsona. Wyniki. Chłopcy częściej spędzają wolny czas uprawiając sport (p=0,005, częściej ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego (p=0,044 oraz przeznaczają większą ilość czasu na jednorazowe ćwiczenia fizyczne (p=0,000. Wśród dziewcząt wiodącym motywatorem ruchu jest zrzucenie lub utrzymanie prawidłowej masy ciała, natomiast wśród chłopców - przyjemność płynąca z aktywności ruchowej (p=0,012. Istotne znaczenie w kontekście zwiększenia aktywności fizycznej wśród uczniów zamieszkujących tereny wiejskie ma czynnik związany z dostępem do infrastruktury sportowej w okolicy zamieszkania. Natomiast wśród mieszkańców miast wiodącą rolę odgrywa dysponowanie odpowiednią ilością czasu (p=0,027. Wnioski. Dziewczęta stanowią grupę licealistów szczególnie zagrożoną niedoborem aktywności ruchowej. Programy promujące aktywny tryb życia powinny być ukierunkowane na kształcenie umiejętności czerpania przyjemności z

 11. Wiedza kobiet leczących się z powodu osteoporozy na temat ogólnej wiedzy o chorobie i czynników jej ryzyka = Knowledge of women treated for osteoporosis on the general knowledge about the disease and its risk factors

  Katarzyna Pawlikowska-Łagód

  2016-05-01

  3Department of Pathology and Speech Rehabilitation, Medical University of Lublin           mgr Pawlikowska-Łagód Katarzyna1, dr n. o zdr. Janiszewska Mariola2, mgr Firlej Ewelina2, Dąbska Olga3, dr hab. n med. Sak Jarosław1 1Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie   mgr Pawlikowska-Łagód Katarzyna1, dr n. o zdr. Janiszewska Mariola2, mgr Firlej Ewelina2, Dąbska Olga3, dr hab. n med. Sak Jarosław1 1Department of Ethics and Human Philosophy, Medical University of Lublin, Poland 2Faculty of Health Science, Medical University of Lublin, Poland 3Department of Pathology and Speech Rehabilitation, Medical University of Lublin           Słowa kluczowe: wiedza, osteoporoza, kobiety, czynniki ryzyka Keywords: knowledge, osteoporosis, women, risk factors   Streszczenie Osteoporoza stanowi jeden z istotnych problemów zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych współczesnego świata. Jest chorobą obarczoną ryzykiem trwałego kalectwa i z powodu powikłań wcześniejszej śmiertelności.  Ryzyko zachorowania, dotyczące kobiet wzrasta głównie po 65 roku życia. Szacuje się, że na całym świecie osteoporoza dotyka 200 mln kobiet, z których około 20 – 25% dozna urazu w postaci złamania kości. Biorąc pod uwagę fakt wydłużenia życia statystycznej Polki, należy zauważyć, że spowoduje to wzrost liczby kobiet chorujących na osteoporozę oraz złamań będących jej następstwem. Zwiększą się koszta medyczne i  społeczne związane z leczeniem choroby i jej następstw. Bezsprzecznie możemy stwierdzić, że wiedza na temat osteoporozy a zwłaszcza czynników jej ryzyka i profilaktyki powinien być dobrze znany środowiskom związanym z opieką zdrowotną, a przede wszystkim osobom narażonym na jej rozwój i konsekwencje. W związku z powyższym zajmowanie się tematyk

 12. MARKA PRODUKTU I JEJ WIZERUNEK - POJĘCIA JEDNOZNACZNE

  Klama, Monika

  1998-01-01

  This article focuses on discrepancies in brand and brand image definitions. A new definition of brand and a new non-qualifying approach to brand are proposed. Relations between brand image and factors affecting brand position are discussed. The Author also indicates that there is a certain degree of synonymity between the notion of brand and brand image.

 13. Násilná kriminalita a její prevence

  Vondrušková, Magdalena

  2013-01-01

  The theme of this thesis is "Violent Crime and its Prevention". The violence can be seen everywhere, in the family, in school, at work or in the streets. Every day the media inform the public about violent crime. Is it true that the violence increases in our society or is it only a report interesting for the media? The purpose of this study is the answer this question. The thesis is composed of seven chapters and a number of subchapters. The first and introductory chapter defines basic termin...

 14. Informacja i jej rola w procesie kulturotwórczym

  Ziarkowski Daniel

  2015-06-01

  Full Text Available Information has always shaped the world and the idea of it. Ever since the first communication codes of different animal species emerged, and ultimately a human being developed. Certain behaviours exerted some influence on the behavior of others and gave each individual a prompted impulse, the signal for action, a cue to act and to create. The process of creation lies at the base of our culture, by some called ‘civilization’. This process could be likened to a body, where the veins pump the most important information to the tissues of the organism; Bad and destructive information deforms the organism and distorts the body's natural image. Good, i.e. constructive and creative information can reshape the body's image and give it a new better character. Hence the question of the cultural role of information.

 15. Isokinetic strength of knee flexors and extensors of adolescent soccer players and its changes based on movement speed and age [Izokinetická síla flexorů a extenzorů kolena u adolescentních fotbalistů a její změny s rychlostí pohybu a s věkem

  Rudolf Psotta

  2011-06-01

  shortcomings in the concept of strength preparation within a leading club in the Czech Republic. These results contributed to the deepening of knowledge about changes in strength with age and confirmed the importance of applying diagnostics during systematic long-term sport preparation.[VÝCHODISKA: Během dětství a dospívání dochází k nárůstu svalové síly. Dynamika změn svalové síly a její příčiny nejsou dosud plně objasněny a mohou se lišit mezi jednotlivci specifickými skupinami. Znalosti aktuální úrovně izokinetické síly u sportovců různého věku a disciplín představuje důležité informace z hlediska sportovního výkonu, stejně jako zdravotní prevence. CÍLE: Cílem studie je určit u skupiny elitních adolescentních fotbalistů (n = 45, věk = 17 ± 1,2 let, tělesná výška 178,4 ± 5,3 cm, hmotnost 68,5 ± 7,6 kg izokinetickou sílu flexorů a extenzorů kolena a posoudit, zda je významně ovlivněna věkem a rychlostí pohybu. METODIKA: Skupina hráčů byla dále rozdělena podle věku do 3 podskupin - U16 (n = 16, U17 (n = 14, U18 (n = 15. Unilaterální síla byla měřena izokinetickým dynamometrem ISOMED 2000 (D. & R. Ferstl GmbH, Hemau, Německo v úhlové rychlosti 60° • s-1, 180° • s-1 a 360° • s-1. Hodnoceným parametrem byl maximální moment síly (PT, Nm. VÝSLEDKY: Výsledky ANOVY ukázaly, že v rámci celé skupiny hráčů došlo u flexe i extenze k výraznému poklesu PT se zvýšením rychlosti (dominantní končetina: p < 0,001 resp. p < 0,019, nedominantní končetina: p < 0,001; resp. p < 0,001. Rozdíl v PT mezi věkovými kategoriemi nebyl významný jak pro flexory, tak extenzory při rychlosti 60° ∙ s-1 (p = 0,005; resp. p = 0,036 i při rychlosti 180° ∙ s-1 (p = 0,036; resp. p = 0,033. Nicméně, významné rozdíly v PT mezi jednotlivými kategoriemi byly potvrzeny jen v některých případech a naopak byl zaznamenán nevýznamný pokles u extenzorů nedominantní končetiny. Z

 16. Vrchlického Hippodamie a její dobová recepce

  Čadková, Daniela

  2013-01-01

  Roč. 136, 3-4 (2013), s. 415-441 ISSN 0024-4457 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : J. Vrchlický * Hippodamia * stage melodrama * National Theatre * classical tradition * Greek myth Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 17. Rizikovost tržní pozice a její vliv na hodnotu beta koeficientu

  Marek Zinecker

  2014-03-01

  Full Text Available Purpose of the article: This study tackles the questions, whether the betas of companies, that are in a riskier market position, are higher, lower or approximately the same compared to companies in a less risky position and whether the values of beta of companies in riskier and in less risky positions are over 1, within the interval ⟨0; 1⟩, or negative. Methodology/methods: There are used secondary data from financial statements of selected companies acting in the Czech automotive industry from the period 2002–2010. The corporate- and market life cycle is identified according to the model by Reiners (2004 and the beta coefficient is calculated by an alternative way using the accounting earnings. Scientific aim: The research should answer the question, whether the betas of companies, that are in a riskier market position, are higher, lower or approximately the same compared to companies in a less risky position and whether the values of beta of companies in riskier and in less risky positions are over 1, within the interval ⟨0; 1⟩, or negative. Findings: The beta coefficient reaches by market drivers mostly values over 1 and by two other positions mostly the values within the interval ⟨0; 1⟩. Among market pioneers, beta of one company reaches an extreme value –22.89 and so the average value of beta for this position is much lower than for market drivers. According to the median value, the beta for market pioneers is lower than for market drivers, too. Only one company within the sample holds the position of market follower and its beta reaches the value 0.41. All companies are in market positions with a high level of risk in most periods. The positions with a low risk are held maximally in 3 periods, which is typical especially for companies with a value of beta over 1. Conclusions: From these findings about betas can be derived, that cost of equity, which is the expected return of owners, will be higher for market drivers than for market pioneers because of a higher risk. But there are some limits, deriving from characteristics of secondary (accounting data.

 18. Monetizace internetového obsahu a její vliv na recepci blogů

  Novotný, Marek

  2012-01-01

  "Monetization of the internet content and its effect to the blogs reception" diploma thesis deals with journalism on the verge of the second decade of 21st century. Thesis describes changes, which are happening right now. It focuses on problems faced by traditional media and possibilites which are being opened for more agile on-line media. With the help of public opinion surveys, it shows views of the media consumers as well as those of media producers representatives. It also maps possible w...

 19. Emigrace v Evropě a její bezpečnostní rizika

  Cílek, Václav

  2014-01-01

  Roč. 2014, č. 21 (2014), s. 32-37 ISSN 2336-4971 Keywords : migration * immigrants * refugees * nationalism * patriotism * territoriality * Europe * world conflicts * climate changes * integration of immigrants * assimilation * Muslims * foreigners Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 20. Efektivní komunikace a její problémy

  TESKOVÁ, Dana

  2015-01-01

  This bachelor´s thesis deals with effective communication between teachers, parents and children. The thesis focuses above all on such effective communication that creates respect and partnership in the mutual relationships. In the theory section of the thesis I introduce the notion of effective communication through ideas and research of Czech and American psychologists. The practical section presents the results of the questionnaire survey among the students of the combined study of Prescho...

 1. Optimalizace webu a vyhodnocení jejích výsledků

  Kroužek, Jiří

  2012-01-01

  This thesis deals with conversion rate optimization and evaluation of its results. Thesis introduces and compares conversion rate optimization options -- web analytics, heatmaps, user testing and A/B testing. The practical part consists conversion rate optimization of Faculty of Management website and quantification its results.

 2. Eugenika i przejawy jej recepcji w polskiej myśli politycznej do 1939 roku

  Grzegorz Radomski

  2010-12-01

  Full Text Available Eugenics and indications - its reception in the Polish political thoughtThe term eugenics was introduced by Francis Galton in the 19th century. It is a system ofviews declaringthe possibility of improvinghereditary characteristics of human beings by creating conditions favouring the maintenance and development of advantageous features. The basis for the development of the movement was fear of the biological degeneration of mankind. The disadvantageous outbreak of social pathologies thatcould havebeen observed in a number of countries was allegedly the harbinger. So, the purpose of the movementwas to create a perfectsocietyby gradual elimination of sick and socially notadapted individuals. It was divided into two sub- categories: positive and negative eugenics. In case of the latter, the purpose was the limitation of the development of disabled persons and as it was defined euphemistically the "less valuable” ones. The most brutal method of restricting the birth ratewas the compulsory sterilization. In the article the following subjects have been presented inter alia:-  beginning and development of eugenic thoughts on the Polish ground-  reception of eugenic ideas in Poland-  developmentof eugenics in the thirties of the 20th century Polish political thoughtversus German Sterilization Actof 1934Attitude of the Catholic Church to eugenics, inter alia the encyclical Casti connubi.

 3. Emoční inteligence a její měření

  Štěpánková, Monika

  2013-01-01

  This bachelor thesis includes a summary of famous concepts of emotional intelligence and the use of them. The thesis briefly introduces with their basic features and measure methods connected to the concepts. By this, it shows the stage of development of emotional intelligence today. One measure method will be used in the applicative part of the thesis. The aim of the thesis is to outline alternative ways of understanding the topic of emotional intelligence and different ways of using emotion...

 4. Sociální fobie a její léčba

  KLÍMOVÁ, Michaela

  2009-01-01

  The work introduces the social anxiety disorder into detailas. My work is divided into two parts, theoretical and attachement. Symptoms and feelings of people with this disease are described in theoretical part. Examples of symptoms and treatment are briefly shown in tables. I have described the social anxiety disorder treatment here. There are people suffering from this illness. Their problems are described in detail in the second part of work. There is shown the concrete treatment of them a...

 5. O socjologicznym wywiadzie kwestionariuszowym: psychologia poznawcza Norberta Schwarza i jej badawcze zastosowanie w warunkach polskich

  Krzewińska, Aneta

  2006-01-01

  The questionnaire interview with which we deal in this book is a data collection technique characterized by a high degree of standardization. This characteristic is seen as an advantage by some and as a fault by others, often provoking cautious, if not condemnatory judgements, since the questionnaire interview is associated with an „unnatural”, artificial, or even hypocritical situation, where interviewers ask for opinions on matters often unfamiliar or not understood by respondents and they ...

 6. Korejská vlna a její vliv v Japonsku

  Lorenzová, Adéla

  2017-01-01

  The purpose of this thesis is to examine a new phenomenon of South Korean popular culture known as the Korean Wave (Hallyu) and its spread across East Asia, particularly Japan. First chapter analyses South Korea's historical and political background which lead to the emergence of this pheonemonen, and also examines Japan-Korea relations in the past century. It explains the meaning of Hallyu and how this term was first used. Lastly it focuses on the spread and reception of Hallyu in East Asia....

 7. Európska centrálna banka: asymetrické dopady jej menovej politiky

  Kleštinec, Ivan

  2012-01-01

  The ECB was established during the third phase of the economic and monetary union and its activities launched on 1. 7. 1998. It has become a new independent institution whose primary task became the conduct of monetary policy for countries that have accepted the euro currency. This master thesis examines the impact of monetary policy of the euro area and its asymmetric effects. ECB affects individual national economies using its strategies and instruments. Using especially interest rates make...

 8. Globalizace a její dopady na trh práce

  Petríková, Monika

  2012-01-01

  The first chapter familiarizes with globalisation and defines it's basic fields of impacts. Within these impacts belong space-time compression, economic and environmental impacts, effects of globalisation on economic power of states and it also gives argumets for topic of inequality of economic and social growth. The second chapter describes impacts of globalisation on labour market. It concerns changes in international spatial division of labour and impacts on global unemployment, that is co...

 9. Neverbální komunikace a její význam v podniku

  ČABAJOVÁ, Karolína

  2016-01-01

  This thesis is dedicated to the importance of non-verbal communication in the company. Non-verbal communication is used constantly and usually unconsciously. This type of communication is affected by these factors: culture, age, gender and character. The work focuses on all fields of non-verbal communication and analyzes what is essential for a job interview, meeting or meeting with client. This work determines the type of corporate culture and finds out what impression the company employees ...

 10. Motivace, stimulace a její vliv na řízení podniku

  HUMŇALOVÁ, Kristýna

  2014-01-01

  The aim of the thesis was to analyze the level of motivation and stimulation in a choosen company, it's effect on the current management, and proposals for measures leading to the desired condition. The research was conducted at the company CVP Gavanika s. r. o., whose major activity involves electroplating. The company has operated on the Czech market since 1992. The assessment of this condition was primarily based on the information resulting from a questionnaire survey. Uncontrolled interv...

 11. Kognitivní komplexita a její měření

  Say, Nicolas

  2017-01-01

  Conceptualization of cognitive complexity addressed many key ideas that are still explored by contemporary psychology. Cognitive complexity is measure influencing manner in which social reality is construed and how such construction affects decision making. Research in cognitive complexity is limited by a number of publications dedicated to its study. Literature addressing cognitive complexity is fragmented, lacking in rich theoretical work based on the original conceptualization of cognitive...

 12. Milada Paulová a její reflexe vzniku republiky

  Brádlerová, Daniela; Hálek, Jan

  2011-01-01

  Roč. 3, Suppl. 1 (2011), s. 121-130 ISSN 1803-9243 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80770509 Keywords : Paulová, Milada * Czech resistance, 1914-1918 * Czechoslovakia, history Subject RIV: AB - History

 13. Sekuritizace imigrantů - a její dopady na Evropskou Unii

  Mattsson, Noora Tuulia

  2017-01-01

  Securitization of Immigrant - and its Political Impacts on European Union Recent events that has changed the European Union's immigration policies - securitization of immigrants has a political effects beyond immigration policies Key Words: securitization, European Union, immigration, refugee crisis 2015, immigration policies Has securitization of immigrants affected on European Union's immigration policies? 1. Securitization theory 2. Securitization of immigrants 1. http://www.e-ir.info/2016...

 14. Identita ženy a její biblické základy

  Kalinová, Pavla

  2015-01-01

  Diploma thesis with the title "The identity of the woman and its biblical roots" deals with the issue of personality of woman and makes a suggestion for the work of the spiritual leaders. Thesis also watches the relationship between man and woman, their common elements and differences, spirituality of woman and options how to grow in the relationship with God. The starting point are the biblical texts which are in relation with the theme. The presented study goes beyond Biblical studies and w...

 15. Inwentarz fary chełmińskiej i jej biblioteki z XV wieku

  Mateusz Superczyński

  2017-07-01

  Full Text Available Artykuł niniejszy prezentuje edycję nieznanego szerzej dotychczas inwentarza fary chełmińskiej i wykazu księgozbioru biblioteki farnej z XV w., które znajdują się w księdze miejskiej Chełmna – kopiariuszu przywilejów i dokumentów, założonej przez pisarza Konrada Bitschina w 1431 r. Przekaz źródłowy daje obraz biblioteki fary chełmińskiej jako ośrodka kultury w XV-wiecznym Chełmnie. Pozwala także na porównanie trzech zachowanych spisów księgozbiorów średniowiecznego Chełmna, a więc z klasztoru Franciszkanów z XIII wieku, biblioteki farnej i zrekonstruowanego spisu biblioteki Braci Wspólnego Życia z końca XV stulecia, które pochodzą z różnych okresów i odzwierciedlają przemiany w duchowości, teologii i zainteresowaniach naukowych ówczesnych elit intelektualnych miasta. Podczas gdy księgozbiory biblioteki franciszkanów czy farnej oddają ducha średniowiecznej scholastyki czy nominalizmu, to wydania, które posiadali Bracia Wspólnego Życia, zwiastują nadejście humanizmu. Odnotowane przez pisarza miejskiego tytuły, mimo zniekształceń,pozwalają także na identyfikację i odnalezienie wśród nich fundamentalnych dla średniowiecznej teologii, liturgii, historii i filozofii dzieł.

 16. Florencja i jej biblioteki. Działalność edukacyjna bibliotek Uniwersytetu we Florencji

  Błach Marzena

  2017-06-01

  Full Text Available The aim of this paper is to describe educational activities held at the University of Florence Library and at the National Library of Florence. The author draws attention to the special collections of old books and ways the information about them is spread out as well as the issues concerning the protection of rare books in case of natural disasters.

 17. O teorii transkulturowej i jej implikacjach dla badań humanistycznych

  Ewa Niedziałek

  2016-06-01

  Full Text Available The article attempts to grasp the essence of transcultural theory, locate its roots and situate it within the framework of previous cultural research. This enables the influence of this theory on the projected future significance of humanistic research. The author makes use of the theoretical approaches of Arianna Dagnino and Mikhail Epstein. Although looking at this theory fromdifferent angles, in both cases the transcultural perspective translates into a unique perception of humanities (“transcultural” or “transformative” humanities, as a field of key importance for the future of science.

 18. Aristotelova etika ctností a její renesance ve 20. století

  PODZIMKOVÁ, Markéta

  2015-01-01

  This diploma thesis deals with the Aristotelian virtue ethics and its renaissance in the twentieth century. Ethics is first defined generally as a separate science which belongs to the practical sciences. Subsequently, the emphasis on virtue ethics as one of the directions of normative ethics. A key part of the thesis deals with the ethics of virtue in Aristotle and interpretation corresponding more or less to the interpretation of the work of Nicomachean Ethics. The emphasis is on concepts o...

 19. Wpływ zlodzenia na rzece Wkrze na jej zasoby energetyczne

  Sławomir Bajkowski

  2014-12-01

  Full Text Available Zasoby energii wodnej są zróżnicowane obszarowo oraz ulegają zmianom okresowym. Zależą one od naturalnych lub regulowanych przepływów i stanów oraz czynników powodujących ich okresowe zmiany, zarastania i zlodzenia koryta. Podstawowym problemem związanym z pracą elektrowni wodnych w okresie zimowym jest tworzenie się form lodowych ograniczających dopływ wody do wlotów ujęć. Początek okresu zlodzenia zależy od czynników meteorologicznych, temperatur powietrza, opadów śniegu, związanych z eksploatacją obiektów wodnych, temperatury zrzutów wody i stosowania pływających przegród w miejscach, gdzie woda ma najmniejszą prędkość. W artykule przedstawiono analizę podstawowych parametrów wykorzystywanych w ocenie zasobów energetycznych rzek. Do określania form i okresów występowania zjawisk lodowych wykorzystano historyczne dane hydrologiczne, a współczynniki redukcji zimowej ustalono, analizując stany i przepływy. Współczynnik redukcji zimowej obliczono na podstawie krzywych przepustowości koryta rzeki odnosząc przepływy dla okresu zimowego do uzyskanych z krzywej podstawowej. Analizy obejmują przekrój Cieksyn na rzece Wkrze, w którym wystąpiło zlodzenie powodujące zmiany głównych krzywych hydroenergetycznych.

 20. Sebaúcta a jej determinanty u žien po štyridsiatke

  Monika Hricová; Nikola Bartošová

  2015-01-01

  The aim of the study was to survey self-esteem and its determinants among women after the age of forty. 119 respondents were assessed by Rosenberg’s Self-Esteem Scale and Geller et al.’s Shape and Weight-Based Self-Esteem Inventory (SAWBS), which observes attributes determining self-esteem. The results showed an appropriate level of self-esteem in the target group. However, women who do some sports at least once a week have significantly higher self-esteem compared to non-sportswomen (U = 144...

 1. Laktózová intolerance a její dietní řešení

  Bártová, Kateřina

  2016-01-01

  This bachelor thesis deals with lactose intolerance and dietary solutions. The work is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part describes lactose intolerance, for example pathophysiology, incidence, clinical presentation, diagnosis, complications and treatment. The importance of drinking milk for children is explained in the chapter called Milk. The theoretical part is mainly devoted to dietary solutions. Lactose tolerance and principles of a low- lactose diet and l...

 2. Společenská odpovědnost firem a její vliv na společnost

  Sedláčková, Martina

  2011-01-01

  Bachelor thesis "Corporate social responsibility and its influence on society" deals with a form of responsibility in corporate behavior and its effect on surrounding world. A lot of new threats have come up these days because of still rising economic growth. That's why the traditional form of responsibility has to be changed. Corporations have started to implement concept of corporate social responsibility to their business strategies focused on wide spectrum of stakeholders. Thesis is based...

 3. Pluralizace sluncí v 17. století a její důsledky

  Špelda, Daniel

  2017-01-01

  Roč. 50, č. 2 (2017), s. 83-105 ISSN 0300-4414 R&D Projects: GA ČR GB14-37038G Institutional support: RVO:67985955 Keywords : 17th-century astronomy * heliocentrism * geocentrism * Riccioli * Gassendi * Kircher Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion OBOR OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

 4. Polskość w Komarowszczyźnie i jej okolicach: historia i współczesność

  Anna Żebrowska

  2015-06-01

  Full Text Available Polishness in Komarowszczyzna and its surroundings: history and the present day The direct reason for writing this article was a reflection that came to my mind during the fieldwork in July/August 2012, which took place in the north-west part of Belarus, in Miadziolski region of Mińsk district. The issue of Polishness in the researched area has been presented from two perspectives: historical and modern. The former predicts appealing to the memory of pre-war generation, while the latter would entail appealing to the current situation of Polishness in Komarowszczyzna and neighbouring villages, which is shaped by the middle generation (born after WWII and the young people (born in 1970–1990. A comparative analysis of statements of representatives of these three generations has shown that the attitude towards Polishness has changed significantly. From the perspective of the pre-war and partly of the post-war generation, Polishness (i.e. the sense of Polishness is on the decline. Nevertheless, it is impossible to state that young people renounce their roots or oppose Polishness. They only draw attention to the need of different actions, searching for new possibilities of ‘protecting’ Polishness.   Польскость в Комаровщине и её окрестностях: история и современность Непосредственным поводом для написания данной статьи стал материал, собранный во время полевых исследований в июле/августе 2012 года на Мядельщине – в деревне Комарово и нескольких других близлежащих деревнях (Януковичи, Борисы, Ворошилки и Куркули. Основной целью статьи является представление отношения жителей вышеперечисленных деревень к польскости. Проблематика польскости рассматривается в двух аспектах: историческом и современном. Исторический подход предполагает обращение к памяти довоенного поколения, современный – к настоящей ситуации по отношению к польскости, которую предопределяет среднее поколение (рождённое после второй мировой войны и молодые люди (рождённые в 70–90 гг.. Сравнительный анализ высказываний представителей трёх поколений указывает на изменениe подхода к вопросу польскости. С точки зрения старшего и частично среднего поколений, налицо исчезновение польскости. Однако нельзя сказать, что молодые люди отказываются от своих польских корней; они лишь обращают внимание на потребность в новых возможностях и решениях, позволяющих сохранить польскость.

 5. Evropská migrační krize a její historické kořeny

  Pánek, Jaroslav

  2016-01-01

  Roč. 2, č. 2 (2016), s. 78-95 ISSN 1804-4913 Institutional support: RVO:67985963 Keywords : History of migration * Politics * Europe Subject RIV: AB - History OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 6. Kapitálová struktura podniku a její determinující faktory

  TÁCHOVÁ, Ivana

  2014-01-01

  Assess the importance and role of capital in the company. Focus on the factors that affect the capital structure of the company and the possibility of their analysis. Furthermore, to evaluate the effect of different sources of finance to business performance. In particular company to apply selected methods of analysis, capital structure, or propose measures to improve corporate performance.

 7. Negatívna reklama a jej účinky na cieľové skupiny

  Poništová, Jana

  2009-01-01

  The aim of my thesis is to analyze some advertisements based on negative emotion and to familiarize the reader with the fundamental consepts in regard to advertisement. I also tried to describe the basic principles how to make the good and effective advertisement Moreover I concentrated on some key-factors of advertisement analysis such as the psychology of advertisement. The last capture of my thesis discusses some concrete forms of propagation, which either evocate the negative emotions on ...

 8. Historické aspekty globalizace a její vybrané důsledky

  Bláhová, Veronika

  2009-01-01

  At first, the study on "Historical aspects of globalization and its selected consequences", is focused on various approaches to the definition of globalization, which differs in different branches of science. The second part deal with the evolution of the proces of globalization in connection with important historical events. In selected consequences are included food and population problems. These issues are viewed from two perspectives, in particular, from perspective of poor countries and ...

 9. Psychologické aspekty identifikace a její uplatnění v kriminalistické praxi

  Molnárová, Monika

  2008-01-01

  This dissertation thesis is an overview study of recognition of human individuals and its role in forensic identification. It begins with basic structures of identification, meaning and usage of mug books, facial composite identification, and for the most part, recognition. We discuss suitability and feasibility of these methods and base the reasoning on the results of research from other countries. Such methods are undoubtedly affected by eyewitness's identification accuracy and therefore we...

 10. Problematika chudoby a její praktický dopad v zemích subsaharské Afriky

  VIEHMANNOVÁ, Kristýna

  2015-01-01

  The work deals with the problem of poverty and its causes, impacts and possible help in Sub-Saharan Africa. The aim of this thesis is based on the study of documents and other resources to present the issue of poverty, its causes, indicators and possible help in Third World Countries, to investigate the ways the International Monetary Fund helps in the fight against poverty in Sub-Saharan Africa in line with the Millennium Development Goals, which were adopted by representatives of all UN Mem...

 11. Energetická politika Německa a její vliv na průmysl

  Zatloukalová, Hana

  2014-01-01

  The Master's thesis deals with the question of Germany's energy policy and its impact on industry. The main objective is to assess the current situation of energy policy in Germany through verbal analysis and analysis of risks and challenges that Germany is facing today. Energy policy is assessed on the basis of a move away from nuclear energy and the transition to renewables. A partial objective is to assess the potential consequences of the energy transformation and their impact on Germany'...

 12. Funkčnost facebookových stránek organizace pro její management

  Bajerová, Jana

  2015-01-01

  The thesis examines funkcionality of the Facebook pages for an organization and its management. The thesis deals with theory of the organization in sociology and ma-nagement conception, social networks, vitrual social networks and especially with social network Facebook. I analyze real functionality of the Facebook pages for ma-nagement of organization by the research with mixed collection of data. I propose the project of implementation the Facebook page in company Siot Trade in the practica...

 13. Školní šikana v současnosti – její definice a operacionalizace

  Janošová, Pavlína; Kollerová, Lenka; Zábrodská, Kateřina

  2014-01-01

  Roč. 58, č. 4 (2014), s. 368-377 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP407/12/2325 Institutional support: RVO:68081740 Keywords : indirect bullying * school bullying * social exclusion Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.239, year: 2014

 14. Filmová hudba a její působení na člověka

  KLUKANOVÁ, Barbora

  2015-01-01

  Bachelor thesis on the topic "Film music and its influence on people" analyses the actual film music, the beginnings of film and its music and typical features of this music. The second part of the thesis explores this topic from a practical point of view. That means my own analysis of the music in film followed by individual score. The practical part contains a questionnaire, its results and their final evaluation.

 15. Působení značky na její cílovou skupinu

  Varhaníková, Andrea

  2011-01-01

  Bachelor Thesis "Brand influence on its target group" focuses on marketing research as a proces. The thesis summarizes marketing segmentation, especially children market segment and also presents brand and its products. Practical part is based on proper marketing research in primary school. The aim of marketing research is to analyse childrens attitude to products of Brand Pribináček.

 16. Význam rodiny a její kombinace se zaměstnáním

  Urbanová, Lucie

  2011-01-01

  This bachelor thesis considers the importance of a family and the question of harmonization of family and work life.It defines a family and work as very significant parts of a human life and points at some main attitudes towards the issues of putting family life and work together. Some transformations in terms of the relationship between a family and work in the past are suggested. There are also stated some basic measures of the state, which support a family. This thesis also considers the p...

 17. Reklama a její vnímání mladými lidmi.

  Justián, Josef

  2009-01-01

  The work is dividend into two parts, theoretical part and part of own research. The first part is dealing with the categorization of commercial communications under the conception of marketing mix. It is researching the forms and tools of those communications and is evaluating their meanings. It is also describing the meaning of advertising as a one tool of commercial communications and evaluates the pros and cons of its placement in the different types of mass media. The first part of the wo...

 18. Systémová dynamika a její modely jako součást Competitive Intelligence

  Stanislava Mildeová

  2014-12-01

  Full Text Available Obchodní konkurence je oblast, která zatím plně nevyužívá výhod modelování a simulace. V reakci na tento fakt je cílem článku ukázat model simulující konkurenční boj. Model, vycházející z logiky Systémové dynamiky, slouží ke zkoumání efektu vývoje produktů na konkurenceschopnost podniku. V rámci tvorby tohoto vlastního modelu a provedených experimentů autor dokazuje, že použití modelování a simulací je užitečné při získávání nových informací, které nejsou obsaženy v podnikových informačních systémech. I když je prezentovaný model zjednodušením skutečného trhu, takový systémový model může být perspektivním nástrojem Competitive Intelligence.

 19. Pracovní doba, její délka a rozložení

  Jiroutová, Markéta

  2017-01-01

  - Working hours, their duration and work schedule This thesis introduces an overview of the current regulation of working hours and related institutes. It is focused on the particular options how to regulate working hours duration and working hours schedule, as well as on legal limits and restrictions. Working hours are crucial not merely for employers, but also for employees. For employees working hours also determine their leisure time. Therefore, this thesis is focused also on work-life ba...

 20. South African Gastroenterology Review - Vol 2, No 1 (2004)

  The South African Gastroenterology Review. Message from Prof J.E.J. Krige: SAGES President: from the president · EMAIL FULL TEXT EMAIL FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT. JEJ Krige, 2-2 ...

 1. Materialita a její role v auditu (externím a interním)

  Špániková, Jana

  2012-01-01

  This thesis analyzes the materiality, as an important part of the audit. The main goal is to show the individual areas of the audit, which the materiality touches and illustrate its impact. The theoretical part describes the history, legislation, terminology and methodology used in the audit with regard to materiality. Thesis also includes a practical example that illustrates the application of materiality on audit unnamed real company.

 2. Dysfunkční rodinná výchova a její vliv na kvalitu partnerského vztahu

  Nováková, Pavla

  2013-01-01

  This thesis is concerned with education in dysfunctional families and its impact on relationships. In the introductory part defines technical terms such as family, education and relationships, deal with the theories associated with these phenomena. In the practical part of the three case studies illustrate how the dysfunctional family upbringing affects the young man look at partnerships and expectations of the relationship.

 3. Daňová konkurence v EU a možnosti eliminace jejích negativních dopadů

  Dvořáková, Veronika

  2012-01-01

  Globalization and integration of markets gradually weaken not only the actual boundaries between states, but also tax limits. The growing interconnect-edness of national economies and markets causes tax competition, which may be advantageous for some states, but for others it may be a threat to undermine public budgets. While tax competition generally increases efficiency, it may also have undesirable consequences that may lead to a race to the bottom. Also, differences in the taxation of cap...

 4. Sdílená ekonomika, její analýza a vliv na cestovní ruch

  Náprstková, Zuzana

  2017-01-01

  The aim of the bachelor thesis is to analyse the impacts of the sharing economy on tourism and on the marketplace. The partial aim is to propose measures which would improve the sharing economy and its operations. The first chapter focuses on tourism, its characteristics, place in the economy and on new trends in tourism. The next chapter presents the sharing economy as a global phenomenon, describes its main characteristics and states the reasons why the sharing economy has developed. Then a...

 5. Hospodářská krize a její dopady na automobilový průmysl USA

  Kouřil, Jakub

  2015-01-01

  Bachelor thesis is engaged in an impacts of economic crisis on automotive indus-try in the United States of America. A purpose of thesis is analyse impacts of mortgage and financial crisis on automotive industry and each manufacturers of automobiles in the U.S. First part of thesis is briefly engaged in origins, process and consequences of mortgage and financial crisis. Further thesis describes initial analysis of automotive industry in the United States and the greatest automobile manufactur...

 6. Kulturní charakteristika Švédska a její vliv na zahraniční politiku

  Dudková, Tereza

  2010-01-01

  The aim of this paper is to show a connection between culture and foreign policy of Sweden. In order to demonstrate this connection, the paper firstly describes the effect of culture on society, than on politics. Last part presents the main pillars of Swedish foreign policy and shows its cultural determination.

 7. American Medical Association a její vliv na snahy o reformu zdravotnictví v USA ve 20. století

  Vojtíšek, Martin

  2010-01-01

  The main aim of this thesis is to analyze the history of evolution of American health care system with respect to influence of interest groups. Further, I will try to find reasons, why American health care costs grew enormously during 20th century.

 8. Reklama zaměřená na děti a její etický rámec

  VOTRUBOVÁ, Jindra

  2013-01-01

  The thesis debates the issue of mass communication and one of its important parts - advertisment. It is focusing on advertisment aimed at children, describes the means and sources of its regulation - be it legal or self-regulation. It explains the workings of the Committee for advertisment and compares the legal regulation and self-regulation in Slovakia and Germany. The thesis is pointing at the need of regulation of unethical advertisments which is abusing its influence on the child consume...

 9. Racionality dětské práce a její efekty na pracovním trhu.

  Vislous, Václav

  2011-01-01

  Child labor is still a big issue in the developing world. However, with an expand- ing literature base, we can conprehend its sources and policies in which we try to affect it in a much more precise way. This thesis reviews relevant literature regarding child labor. The scope of this review covers historical origins of child labor during the Industrial Revolution, its basic economic modelling, coercive measures against child labor, the effects of globalization, international trade, transitory...

 10. Harmonizace pracovního a osobního života a její vliv na volný čas jedinců

  Šantorová, Tereza

  2014-01-01

  This thesis explores the balance between work and personal life and its impact on individuals' leisure time. The first part begins with a discussion of the issues surrounding work-life balance and then focuses on the phenomenon of leisure and its importance in the lives of individuals. In order to contextualize this discussion, this thesis presents the relevant theories in the field and identifies their role in the development of leisure time in relation to work. Folowing part examines the co...

 11. Jeho a její pohled: Střídavá péče z perspektivy matek a otců

  Vohlídalová, Marta

  2014-01-01

  Roč. 15, č. 1 (2014), s. 29-41 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA ČR GAP404/10/0021 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : shared custody * joint physical custody * gender Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 12. Návrhy na zvýšenie predaja produktov spoločnosti Royal Mint prostredníctvom jej webovej stránky

  Nemcová, Miroslava

  2011-01-01

  This thesis deals with The Royal Mint and it's online strategy. Using web analytics tools and usability testing it analyzes a current state of website and e-shop of the company. From the obtained figures about visits of the website, keywords, conversion rate, traffic sources and others, the customers' behavior is analyzed and subsequent conversion rate and user friendliness-raising measures are evaluated. The thesis summarizes recommendations resulting from the carried analyses in order to in...

 13. Moderní Java frameworky pro tvorbu webových aplikací a jejích porovnání

  Koščejev, Anton

  2009-01-01

  The goal of this work is to propose a method of comparison and subsequently compare several of the most used Java web application frameworks in the design pattern context. The work describes fundamental design patterns and the compared frameworks, including the patterns implemented by them. Next there is offered a form of evaluation that splits into several criteria and subcriteria, and several sets of weighs representing different scenarios of decision. Frameworks are evaluated and the evalu...

 14.  Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej

  Marzena Remlein

  2015-06-01

  Full Text Available Przedmiotem niniejszego opracowania jest zjawisko finansyzacji oraz jego skutki prezentowane w sprawozdaniu finansowym. W pierwszej części przedstawiono istotę i cechy charakterystyczne finansyzacji w ujęciu makro- i mikroekonomicznym. W dalszej kolejności omówiono skutki finansyzacji, tj. aktywa finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym. Ostatnia część opracowania została poświęcona badaniu empirycznemu, którego celem było zidentyfikowanie skutków finansyzacji w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. Analizie poddano aktywa finansowe zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej badanych spółek. Osiągnięcie celu opracowania wymagało zastosowania adekwatnych metod badawczych. Posłużono się metodą analizy literatury i regulacji prawnych oraz metodami z zakresu analizy finansowej.

 15. Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej

  Marzena Remlein

  2015-01-01

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest zjawisko finansyzacji oraz jego skutki prezentowane w sprawozdaniu finansowym. W pierwszej części przedstawiono istotę i cechy charakterystyczne finansyzacji w ujęciu makro- i mikroekonomicznym. W dalszej kolejności omówiono skutki finansyzacji, tj. aktywa finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym. Ostatnia część opracowania została poświęcona badaniu empirycznemu, którego celem było zidentyfikowanie skutków finansyzacji w działalności gospodarczej pol...

 16. Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej

  Marzena Remlein

  2015-06-01

  Full Text Available Przedmiotem niniejszego opracowania jest zjawisko finansyzacji oraz jego skutki prezentowane w sprawozdaniu finansowym. W pierwszej części przedstawiono istotę i cechy charakterystyczne finansyzacji w ujęciu makro- i mikroekonomicznym. W dalszej kolejności omówiono skutki finansyzacji, tj. aktywa finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym. Ostatnia część opracowania została poświęcona badaniu empirycznemu, którego celem było zidentyfikowanie skutków finansyzacji w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. Analizie poddano aktywa finansowe zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej badanych spółek. Osiągnięcie celu opracowania wymagało zastosowania adekwatnych metod badawczych. Posłużono się metodą analizy literatury i regulacji prawnych oraz metodami z zakresu analizy finansowej.

 17. Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce ve společnosti Ikea Brno s.r.o

  Logara, Vanja

  2010-01-01

  Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci kulturních hodnot společnosti IKEA Brno ve srovnání s malou firmou Lino s.r.o. Výzkum probíhal na základě podrobné analýzy stavu společnosti a firemní kultury a následnými metodami dotazování, a to metodou VSM94, myšlenkovými mapami a osobním interview. Výstupem by měl být seznam konkrétních kroků, které je možno implementovat ve společnosti IKEA Brno. This diploma thesis is focused on the identification of cultural values in IKEA Brno, compared ...

 18. Bhagavadgíta a její tlumočitelé: problémy kulturního přenosu

  Filipský, Jan

  2006-01-01

  Roč. 2, č. 5 (2006), s. 23-37 ISSN 1802-4734 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90210515 Keywords : Bhagavadgita * Czech translations * formal vs dynamic equivalence Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 19. Politika jednoho dítěte v Číně a její důsledky

  Šindelářová, Dagmar

  2010-01-01

  The objective of this bachelor thesis is to inform about development and the present form of the one child policy in China and about its consequences and to evaluate the potential of this policy in the future. It describes former forms of population policies and the circumstances and the reasons for the introduction of the policy. It identifies the targets of the one child policy, its program, the measures and the ways to exact the policy. Special attention is given to the results and the con...

 20. Amenitní forma migrace jako specifická forma globální migrace obyvatel a její vliv na kvalitu života

  Bartoš, Michael; Kušová, Drahomíra

  2005-01-01

  Roč. 39, č. 6 (2005), s. 315-318 ISSN 0044-4863 R&D Projects: GA MŽP(CZ) SM/610/3/03 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : amenity migration * quality of life * environment Subject RIV: DO - Wilderness Conservation

 1. Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny

  Sádlo, Jiří; Petřík, Petr; Boublík, Karel; Rychtařík, P.; Šímová, I.

  2011-01-01

  Roč. 46, č. 1 (2011), s. 17-38 ISSN 1211-5258 R&D Projects: GA MŠk LC06073; GA AV ČR IAAX00050801 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : boreal forest * Red list * relict Subject RIV: EF - Botanics

 2. Nová akvizice Národní knihovny a její význam pro dějiny astronomie

  Hadrava, Petr; Hadravová, Alena

  2017-01-01

  Roč. 50, č. 3 (2017), s. 192-208 ISSN 0300-4414 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-03314S Institutional support: RVO:67985815 ; RVO:68378114 Keywords : history of astronomy * Wenceslaus Faber de Budweis * astronomical tables Subject RIV: BN - Astronomy , Celestial Mechanics, Astrophysics; AB - History (USD-C) OBOR OECD: Astronomy (including astrophysics,space science); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (USD-C)

 3. Metodika projektového řízení OpenUP a konfigurace software pro její podporu

  Boukal, Tomáš

  2011-01-01

  The objective of this thesis is to familiarize readers with the project management methodology, specifically more in detail with OpenUP and RUP methodologies, and reveal the potential of software support for the methodology in general, with some specific parts being focused on OpenUP methodology. The benefit of this thesis is to map the current software offerings to support project management, finding the possible combinations of the integration software to optimize the infrastructure to faci...

 4. Obsahové látky silice parchy saflorové (Rhaponticum carthamoides) a její antimikrobiální aktivita

  Klouček, P.; Havlík, J.; Buděšínský, Miloš; Kokoška, L.; Valterová, Irena; Vašíčková, Soňa; Zelený, V.

  2008-01-01

  Roč. 102, č. 11 (2008), s. 1076-1076 ISSN 0009-2770. [Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii /43./. 14.11.2008-16.11.2008, Liblice] R&D Projects: GA ČR GA525/08/1179 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506 Keywords : essential oil * aplotaxene * cyperene Subject RIV: CC - Organic Chemistry

 5. JavaFX 8 a její použití při výuce

  Kopecký, Jan

  2015-01-01

  The thesis as the name suggests approaches the topic of graphical framework JavaFX 8 and its potential use in education. First off it introduces the JavaFX 8 framework as a whole. It explains the basic principles and comments on various advantages, architecture and important differences in working approach compared to using Swing library. After communicating the basics of the framework JavaFX 8, thesis proceeds to convert the selected applications used in education at VŠE in effort to demonst...

 6. Wuerzburská škola: reinterpretace jejích výsledků z pozic současné kognitivní psychologie

  Sedláková, Miluše

  2001-01-01

  Roč. 7, č. 1 (2001), s. 23-55 ISSN 1211-216X Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : history of psychology * psychology of the 20th century * Wuerzburg's school Subject RIV: AN - Psychology

 7. Vliv časné imunitní stimulace a její odezva v animálním modelu schizofrenie

  Tejkalová, H.; Kačer, P.; Růžičková, Š.; Klaschka, Jan; Horáček, J.

  2017-01-01

  Roč. 21, Suppl. 2 (2017), s. 53-55 ISSN 1211-7579 R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP304/12/G069 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : schizofrenie * imunitní systém * cytokiny * potkan * lipopolysacharid Subject RIV: FH - Neurology

 8. Školní úspěšnost a její (re)produkce na základní škole

  Vojtíšková, Kateřina

  2011-01-01

  Roč. 47, č. 5 (2011), s. 911-935 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA MŠk 2D06014 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : school ethnography * social categorisation * school success/failure Subject RIV: AM - Education Impact factor: 0.357, year: 2011 http://sreview.soc.cas.cz/uploads/9a9039070bc0963e0f8eb9e7c514dba44824fe0d_Vojtiskova%20soccas2011-5-bezor-2.pdf

 9. Vývoj a současnost ekonomiky Peru a její postavení v latinsko americkém regionu

  Slabá, Tereza

  2010-01-01

  First chapter contains geographical and political characteristics of Peru and its history. Second part of the thesis includes economic characteristics of Peru and structure of foreign trade. Next chapter focuses on future development of Peru. Last chapter contains key characteristics of role of Peru within the latinamerican region.

 10. Kriminalita mladistvých a její prevence v obvodním oddělení Policie ČR Plzeň 1

  WEBER, Lukáš

  2015-01-01

  Bachelor thesis " Juvenile delinquency and its prevention in the District police station Pilsen 1" is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is a summary of information relating to juvenile delinquency, influencing factors, the causes of juvenile delinquency, as well as in the theoretical part of a comprehensive view of the criminal responsibility of youth and punishing juvenile delinquents. There are also the development of youth crime, particularly in the p...

 11. Wartość godziwa i zasady jej ustalania w świetle projektu standardu międzynarodowego „Pomiar wartości godziwej”

  Frendzel, Maciej

  2011-01-01

  W opracowaniu analizie poddano uwarunkowania definicyjne pojęcia wartości godziwej w świetle regulacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i projektu standardu Pomiar wartości godziwej. Dodatkowo przedstawiono wytyczne odnośnie do ustalania wartości godziwej oraz hierarchii obrazującej subiektywność danych wejściowych. In the paper there is presented the analysis of the concept of fair value under existing International Financial Reporting Standards as well as Exposure...

 12. E-book – śmierć książki czy jej nowe życie? Historia, technologia, poezja, rynek

  Mateusz Nizianty

  2016-11-01

  Full Text Available The purpose of the article is to present the subject of electronic literature’s place in modern world, specifics of this form of publishing and opportunities it carries. The history of e-books formation from 1971 to present day is outlined – changes that have taken place both in the preparation of files, as well as in designing of reading devices, was presented. Currently used in the publishing of e-books technologies was discussed: formats of electronic files, e-Ink technology and types of e-book readers available on the market. Main features of e-books and differences between traditional and electronic books was presented. The structure of the e-books market in Poland and users reading preferences was analysed – on the basis of available reports. The article raises issues related to the problem of illegal copying of e-publications – scale of the phenomena, possible ways of counteracting and solutions. This article also illustrates the steps of preparing an e-book, specifics of typographic lay-out, typesetting and text makeup of this type of publications. Separate spot was dedicated to the condition of poetry on the e-literature market.

 13. Močová inkontinence u žen a její léčba fyzioterapií

  Příkaská, Markéta

  2016-01-01

  This bachelor thesis is dedicated to the female urinary incontinence and its treatment by physiotherapy. The aim of the thesis is to provide a comprehensive overview of the methods and possibilities of physiotherapy in the treatment of urinary incontinence in women and to determine the effect of physiotherapy for urinary incontinence in selected patients. The theoretical part describes the functional anatomy of the pelvic floor muscles and their involvement in deep stabilizing muscles, as wel...

 14. Eutanazie. Argumentace proti jejímu zákonnému povolení a pro ně

  Hlavička, Jiří

  2014-01-01

  The thesis "Euthanasia. Arguments for and against legalising euthanasia" is dedicated to the subject of voluntary euthanasia and assisted suicide. The aim of the thesis is to provide an overview of the most common opinions and assertions, which are used in arguing for legalising euthanasia in the Czech Republic. The introduction briefly introduces the terminology, explains the basic concepts and tries to debunk some inaccuracies that are connected with this theme. In the following text, examp...

 15. Děti a reklama a její vliv na spotřebitelské chování

  Hanovská, Zuzana

  2011-01-01

  This thesis deals with advertising and its influence on children agend 7 to 10 years. The main objective is to find out how children perceive television advertising. Theoretical part of the thesis is focused on categorization of marketing communication, as one of its parts is the efore mentioned adveritising. Another chapter is dedicated to the advertising itself, its history, types of advertising media and laws that protect children from advertising. Second part of the thesis is focused on a...

 16. Regulace médií a její reprezentace v českém tisku v letech 1991-2011

  Vojtěch, Adam

  2013-01-01

  The thesis "Media Regulation and its Representation in Czech Newspapers from 1991 until 2011" concerns in its theoretical part with legal regulation of media in the Czech Republic, in particular with regulation of three basic media sectors - press, radio and television broadcasting and internet. It defines basic statutes in the scope of media law and analyzes the most important legal provisions, including the activity of regulatory bodies. Furthermore, the thesis compares the Czech regulation...

 17. Deprese v dětství a její vztah k problémům chování

  Čermák, Ivo; Klimusová, Helena; Vízdalová, H.

  2005-01-01

  Roč. 49, 223-236 (2005), s. 223-236 ISSN 0009-062X Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : child´s depression * behavior disorder s * CBCL * CDI Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.241, year: 2005

 18. Aktuální problémy počítačové kriminality včetně její prevence

  Kuchta Josef

  2016-01-01

  Článek řeší aktuální problémy počítačové kriminality, seznamuje s novými formami kybernetických útoků a zajištěním kybernetické bezpúečnosti, zabývá se tzv. internetem věcí, hodnotí efektivnost postihu kyber trestných činů a stanoví výhledy do budoucna The article describes the actually problems connected with new forms of the cybercrimes from criminology point of view. describes new forms of the dangerous cyberattacks in internet.A part of the article makes the prevention, its possibiliti...

 19. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Nizozemím a její aplikace

  Blažková, Jana

  2011-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou zamezení dvojího zdanění příjmů mezi Českou republikou a Nizozemím se zaměřením na fyzické osoby. Práce analyzuje smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím s cílem poskytnout návrh pro zdaňování příjmů prostřednictvím modelového příkladu. Mimo jiné se bakalářská práce ve stručnosti věnuje historickému vývoji mezinárodního dvojího zdanění, harmonizaci přímých daní, vymezení základních pojmů důležitých pro danou problematiku, metodám k eliminaci dvo...

 20. Proč Wittgenstein opustil traktátovskou teorii jazyka, a proč bychom jej my měli následovat

  Peregrin, Jaroslav

  -, - (2002), s. 14-22 ISSN 1335-0668. [Filozofia Ludwiga Wittgensteina. Bratislava, 07.06.2001-08.06.2001] R&D Projects: GA AV ČR IAA0009001 Institutional research plan: CEZ:AV0Z9009908 Keywords : Wittgenstein * language games Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 1. "FATCA" a její promítnutí do právního řádu České republiky

  Vardanová, Magda

  2015-01-01

  Resume in English Name of the thesis: "FATCA" and its projection into the Czech legal system Foreign Account Tax Compliance Act (alias FATCA), the law of the United States, is currently being much discussed topic not even in the Czech Republic, but within the European Union and also globally, as many developed countries are forced to implement its ideas due to their fear of possible sanctions from the USA. The purpose of this act is more efficient fight against the tax evasion of American tax...

 2. Rozšířená realita a její využití v marketingu

  Veselý, Jan

  2011-01-01

  The goal of this Bachelor's Thesis called "Augmented Reality and its application in marketing" is to describe and show a relatively new and still not very common way of marketing. The Bachelor's Thesis is divided into two main parts. The first one -- theoretical part contains a general description of augmented reality, history and development of this technology. Then will be explain how exactly augmented reality works and all its applications. But in this Bachelor's Thesis the most important ...

 3. Rozšířená realita a její využití v obchodu a marketingu

  Jonášová, Barbora

  2014-01-01

  The bachelor thesis deals with augmented reality and its use in marketing and sales. The thesis consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part a general overview of augmented reality is given in terms of its definition, development, principles and technologies used. Next, uses of augmented reality in various sectors are presented along with some of the problems that are associated with this technology. The practical part contains a design of an marketing application for ...

 4. Oriana Fallaci a její přístup k východní společnosti a islámu

  Golasovská, Kateřina

  2017-01-01

  The thesis characterizes Oriana Fallaci's position towards Islam, Islamic culture and its society. The theoretical part consist of her biography and definitions of basic terms on this subject. The practical part pays attention to the research, where few selected passages from her work define her views and opinions. The practical part also briefly describes the context in which the Czech media wrote about Fallaci. Research has revealed that Fallaci is not a critic of the Islam but rather an ad...

 5. Česká klavírní literatura ovlivněná jazzem a její využití na ZUŠ

  Burdová, Anna

  2010-01-01

  Resumé This work deals with Czech piano literature influenced by jazz music and its application in music schools. In the first part we cover jazz music from the point of view of history and music theory. We discuss the development of jazz music in the Czech Republic and we introduce three significant composers influenced by jazz music - Bohuslav Martinů, Ervín Schulhoff and Jaroslav Ježek. Next, main features of jazz music are described, such as off-beat, syncopation, jazz phrasing or improvi...

 6. Figura moderní melancholie a její inventář: intermediální interpretace jednoho Jiráskova obrazu

  Fedrová, Stanislava

  2014-01-01

  Roč. 61, č. 5 (2014), s. 410-428 ISSN 0037-6973 R&D Projects: GA ČR GAP406/12/1711 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : melancholy * intermediality * description * atmosphere Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 7. Lokomotorická aktivita savců a její stanovení v laboratorních podmínkách

  MATĚJOVSKÁ, Miroslava

  2009-01-01

  I tested locomotory activity of common vole by means of Open-field and Wheel-running tests and evaluated their relationship by means of linear regression. The correlation is among these tests weak. That means that probably simple running activity of voles does not influence results of Open-field test and is not involved in locomotory side of their exploratory behaviour.

 8. Intertextualita a její podíl na vyjednávání pozic účastníků talk show

  Čmejrková, Světla; Hoffmannová, Jana

  2012-01-01

  Roč. 73, č. 4 (2012), s. 263-284 ISSN 0037-7031 R&D Projects: GA ČR GAP406/12/1829 Institutional support: RVO:68378092 Keywords : political discourse * intertextuality * talk shaw * polyphony * irony * parody Subject RIV: AI - Linguistics Impact factor: 0.233, year: 2012

 9. Poetika starnutia: naratívna gerontológia a jej aplikácie v psychoterapii starších ľudí

  Dubovská, E.; Chrz, Vladimír; Tavel, P.

  2016-01-01

  Roč. 10, č. 1 (2016), s. 25-35 ISSN 1802-3983 Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:68081740 Keywords : narrative approach * narrative gerontology * reminiscence therapy * life review therapy * older adults Subject RIV: AN - Psychology

 10. Význam ropy pre ekonomiku Venezuely a pre jej zapojenie do medzinárodného obchodu

  Tkáčová, Petra

  2014-01-01

  In the early 20th century, coal was replaced with petroleum, which turned into new source of world energy, and suddenly became a strategic resource with considerable influence at the international level. Bolivarian Republic of Venezuela is the major oil and gas actor in the world and its decisions about raw materials have a worldwide influence. It is the fifth-largest exporter and eighth oil producer in the world. Venezuela owns the largest hydrocarbon reserves in the Western Hemisphere, spec...

 11. Duchovní hudba a její místo v liturgii po II. vatikánském koncilu

  Gabrielová, Markéta

  2008-01-01

  Sacral Music and its Positioning in Liturgy after The 2nd Vatican council. This diploma thesis covers topic of liturgical music. In its first part the terms music, sacral music and liturgical music are explained. It outlines development of liturgical music from its beginnings until nowadays. Furthermore it informs about documents which deal with liturgical music and about requirements which these documents put on organists and other musicians responsible for music during divine services. In i...

 12. Identita hokejbalového klubu HC Kert Park Praha a její využití v praxi

  Gerlich, Leoš

  2013-01-01

  Title: Identity of HC KERT Park Praha and its usage in reality Objectives: The goal of this work is to create a project that leads to a better corporate identity of HC KERT Park Praha. Methods: In our thesis we used three methods that are non-structured interviews, focus groups and SWOT analysis. Results: It was found out that the identity of HC KERT Park Praha is incomplete and most respondents see it negatively. The respondents agreed on three main factors that could lead to improvement of ...

 13. Sourozenecká rivalita a její odraz ve školní úspěšnosti na prvním stupni ZŠ

  Hánová, Radka

  2016-01-01

  In its theoretical part, the thesis "Sibling rivalry as reflected in primary school success" provils a description of the primary school pupil and definitions of sibling rivalry and scholastic success. Further attention in giwen to parenting practices which foster sibling rivalry. The aim of the practical part of the thesis is to decode the tokens of sibling rivalry and to covvelate it with scholastic success in the kontext of parent - pupiů - teacher relationships. Both qualitative and quant...

 14. Ekonomická krize ve Španělsku a její dopad na obchodní vztahy s ČR

  Petrůj, Šimon

  2012-01-01

  This thesis conducts a survey of the economic crisis in Spain. Specific aspects of crisis in spanish economy are taken into account. The stress is on the sectors of the economy mostly hit by the crisis, in particulat the construction. One part of the thesis is dedicated to selected macroeconomic indicators, in which the crisis is reflected. The aim of this thesis is to in detail evaluate the impact of the economic crisis in Spain on the business realations between Czech republic and Spain.

 15. Osobní identita a paměť (Lockova teorie osobní identity a její kritická interpretace v analytické filosofii)

  Kollmann, Jan

  2008-01-01

  The thesis deals with the relations between Locke's theory of personal identity, its "classical" critic, performed by Butler and Reid and its critical adoption amongst some authors of analytic philosophy (Grice, Quinton, Perry, Shoemaker). In the first part of the thesis, Locke is shown as the founder of a tradition that lays stress on the fundamental relation between the identity of persons over time and its memory or consciousness. We also distinguish the identity of person and the identity...

 16. Regionální kultura Táborska, její projevy a jejich místo v cestovním ruchu

  Doubková, Veronika

  2010-01-01

  Bachelor thesis deals with the regional culture and its connection with tourism in the town Tábor and its surroundings. Its objective is to evaluate the use of a cultural potential of the region through tourism products. Hussite tradition is Tábor's cultural potential and it is currently reflected especially in two major tourism products of Tábor. These are the historic festival called Tabor meetings and the Hussite days, which are characterized in the work.

 17. Neurobiologické mechanismy formování paměťové stopy a metody studia jejího narušení

  Stuchlík, Aleš; Valeš, Karel; Nekovářová, Tereza

  2007-01-01

  Roč. 11, Suppl.2 (2007), s. 84-86 ISSN 1212-6845 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA309/06/1231; GA ČR(CZ) GA309/07/0341; GA MŠk(CZ) 1M0517; GA MŠk(CZ) LC554; GA MZd(CZ) NR9178 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : memory * cognition * navigation Subject RIV: FH - Neurology

 18. Antigravitace a její projevy, aneb platí zákon zachování energie? Část 2

  Křížek, Michal

  2013-01-01

  Roč. 63, č. 3 (2013), s. 162-167 ISSN 0009-0700 Institutional support: RVO:67985840 Keywords : gravitational aberration * solar system * dark energy Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics

 19. Minimální mzda a její vliv na ekonomiku se zaměřením na Českou republiku

  Janeček, Jan

  2011-01-01

  The thesis will focus attention on the impact of the minimum wage on economic development in the Czech Republic. The theoretical description of the cause of the minimum wage and its legal definition. I pay attention to the specification of the labor market impact of minimum wages on unemployment, the impact of international migration on wages. The practical part will describe the development of minimum wages will be compared with other markers (average wage, living wage) and will examine the ...

 20. Ukrajinská pracovní migrace do ČR po roce 1989 a její etické aspekty

  Hervertová, Vojtěška

  2017-01-01

  "Ukrainian labour migration into Czech Republic after 1989 and its ethical aspects" The diploma thesis is concerned with selected ethical dilemmas of Ukrainian migrant- workers in the Czech Republic, especially with the analysis of typical "moral pressures" and "structural evil" which these Ukrainian migrants have to face and the conditions of coping with them ethically and successfully. The first chapter investigates the present-day situation of Ukrainian migrant-workers in the Czech republi...

 1. Vývoj subsaharské Afriky a její postavení ve světové ekonomice

  Kaštilová, Klára

  2011-01-01

  This thesis deals with the sub-Saharan Africa, and especially with its development and position in the global economy. Sub-Saharan Africa is a territory consisting of 47 diverse states, which are mostly characterized as poor and backward. This backwardness stems primarily from poor literacy levels, low levels of life expectancy, high infection of HIV / AIDS and the lack of access to drinking water and food. The current situation is influenced by the history of sub-Saharan Africa, especially b...

 2. Koncepce autoritářského režimu Juana Linze a její aplikace na vládu Antanase Smetony

  Soušková, Tereza

  2015-01-01

  This bachelor thesis analyses political development in interwar Lithuania, which declared independence in 1918. The years of independence ended in 1940 by Soviet occupation. The thesis is concern on period of rule of Antanas Smetona who become the Lithuanian president after military coup d'etat in 1926. The analytical part deals with the theory of authoritarian regimes by Juan Linz, who developed this theory in his book "Totalitarian and Authoritarian Regimes". The thesis explains the main st...

 3. Bicykl Jejího Veličenstva: O národním habitu a sociologické komparaci

  Giselinde Kuipers

  2014-06-01

  Full Text Available Why are things different on the other side of national borders; and how can this be explained sociologically? This inaugural lecture tries to answer these questions, starting from the example of the bicycle in the Netherlands. It distinguishes four processes that have contributed to increasing similarity within nations: growing interdependence within nations; increasing density of networks and institutions; vertical diffusion of styles and standards; and the development of national we-feelings. Together, these processes have contributed to the development of national habitus: increasing similarities within nations, and increasing differences between people living in different countries. These processes have reached their apex in the second half of the twentieth century. Since then, they have diminished, leading to increasing variations within countries, and growing similarities between comparable groups in different countries. This analysis poses new questions and challenges for sociologists. First, it leads us to rethink comparative research: what are we comparing when we compare nations, and is this still a viable unit of analysis? Second, it leads us to consider how the transfer of styles and standards occurs in our informalized, globalized, and mediatized age. Third, sociologists should analyse the new forms of inequality resulting from these processes, such as the growing rift between ‘locals’ and (bike-loving cosmopolitans.

 4. PSInSAR technology and its use for monitoring of the Earth's surface deformation; Technologia PSInSAR a jej vyuzitie na monitorovanie deformacii zemskeho povrchu

  Batorova, K [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Prirodovedecka fakulta, Katedra inzinierskej geologie, 84215 Bratislava (Slovakia)

  2012-04-25

  Method of permanent reflex points (PSInSAR) allows to monitor the time evolution of deformations of the Earth's surface with a millimeter precision. For deformation size determination there are used the maps of movement speed or time delay of line set of data that are obtained by evaluating of SAR images. SAR files must be processed using the basic mathematical calculation presented in the work, with an emphasis on the parameters used in geology. Extensive processing of multiple SAR imagery showed that they can be used during monitoring of the field with an accurate identification of the objects on the Earth's surface, which provide a stable reflection of radar rays transmitted from the satellite. These objects are known as permanent reflection points (PS). PS can be geo-referenced, allowing accurate determination of the movement size of the Earth's surface deformation. In this paper an example of using of PSInSAR technology for monitoring of slope movements on the territory of Slovakia is presented. (authors)

 5. Kauza, její protějšek v anglo-americkém právu a smysl smluvního práva

  Šebeková, Veronika

  2013-01-01

  of the Master thesis This Master thesis deals with an institute of the Czech contract law - kauza (causa). The example of kauza (and consideration) illustrate the tendency of legal systems to keep institutes once they have been created, even at the cost of inconsistent changes in their definition, purpose or function. The original meaning of the institutes is continuously blurred which makes it difficult to assess whether their use in the current legal system is substantiated. The main purpos...

 6. Gamifikace a její praktické využití v rámci školní výuky prostřednictvím tabletů

  Manas, Adele

  2015-01-01

  This thesis examines the use of gamification principles in education, specifically where tablets are being used in the classroom. Individual chapters deal with explaining the concepts related to gamification, educational games and the specifics of implementing tablets into education. Their specific usage was examined through conversations with the teachers and students of Year 2 of a primary school, with the results being recorded in the research section. Research questions examined the theor...

 7. Mladobronzová kumulace lidských skeletů na Cezavách u Blučiny (okr. Brno-venkov) a její environmentální kontext

  Salaš, M.; Dočkalová, M.; Horáčková, L.; Jarošová, I.; Nedbalová, J.; Nývltová Fišáková, Miriam; Petřík, J.; Roblíčková, M.; Vargová, L.

  2012-01-01

  Roč. 103, č. 1 (2012), s. 173-231 ISSN 0031-0506 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80010507 Keywords : Moravia * Middle Danube * urnfield culture Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 8. Strategická pozice značky a její definování v konkurenčním prostředí

  Malečková, Marie

  2008-01-01

  A study on the strategic position of a brand and it's position in a competitive environment was carried out based on Apogeo an advisory group and valuation institute. The target of my work was to evaluate the impact of communication in building APOGEO's strategic position in the market place, in addition to outlining measurement techniques and the importance of brand definition.

 9. Mexická sociálně-ekonomická situace a její vliv na konkurenceschopnost země v mezinárodním obchodě

  Tollingerová, Iveta

  2012-01-01

  The bachelor thesis focuses on the current socio-economic situation in Mexico and examines the impact of selected social and economic indicators on the country's competitiveness in international trade. For the evaluation of these indicators the comparison of Mexican economy with the economy of the United States of America is used. Finally, the results of the work are consulted with the Ambassador of Mexico in the Czech Republic.

 10. Pluralita paměti a komunistická minulost: Česká veřejnost a její reflexe roku 1989 a polistopadového vývoje

  Kunštát, Daniel

  2010-01-01

  Roč. 8, č. 1 (2010), s. 29-39 ISSN 1214-438X R&D Projects: GA ČR GP407/09/P653 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : political systems * public opinion * communism Subject RIV: AD - Politology ; Political Sciences

 11. Etické otázky vědy v reflexi Církve československé (husitské) od jejího vzniku v r.1920 do současnosti

  Lášek, Jan Blahoslav; Hrdlička, J.

  2008-01-01

  Roč. 79, 3-4 (2008), s. 440-478 ISSN 1211-7617 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA900090803 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : Czechoslovak church * ethics Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 12. Dlouhodobá skupinová izolace a její vliv na zrakové vnímání: Výsledky projektu Mars-500

  Šimeček, Michal; Šikl, Radovan

  2013-01-01

  Roč. 57, č. 4 (2013), s. 342-357 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR GA406/09/2003 Institutional support: RVO:68081740 Keywords : visual perception * depth perception * isolation * confinement Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.292, year: 2013

 13. Jakość pracy naukowej, jej potwierdzenie a recenzja partnerska. Odbiór w środowisku naukowym i nieporozumienia. Postawy wobec recenzji partnerskiej (przekł. Tomasz Olszewski

  Adrian Mulligan

  2009-01-01

  Full Text Available Barnes J., Proof and the syllogism, w:Aristotle on Science: The „Posterior Analytics”,red. E. Berti, 1981.Lerner E., Fraud shows peer-review flaw, „The Industrialist Physicist” 8(6, 2003.Mulligan Adrian (Elsevier, Quality, certification and peer review, Information Services and Use, 28 (2008.Olson C.M., Peer review of the biomedical literature, „American Journal of Emergency Medicine” 8(4, 1990.Ziman J.M., Public Knowledge: An Essay Concerning the Social Development of Science, London 1968.Zuckerman H., Merton R.K., Patterns of evaluation in science: institutionalization, structure and functions of the referee system, „Minerva” 9(1, 1971.

 14. Nauka o ospravedlnění v díle N. T. Wrighta a její pastorační uplatnění

  Jurčo, Pavol

  2014-01-01

  This thesis called "The doctrine of Justification in the work of N.T. Wright and its pastoral applications" describes and analyzes a view of Wright on the Justification doctrine. The aim of this thesis is to infer the pastoral implications from this doctrine for the pastoral care in church. In the first part I will describe Wright's view on the doctrine in three contexts - forensic, covenantal and eschatological. After that I will present Wright's conclusions of his exegesis of the letter to ...

 15. Osobnost učitele v souvislosti se strategiemi zvládání zátěžových situací a její vliv na edukaci

  KRNINSKÝ, Luboš

  2017-01-01

  The dissertation deals with the topic of managing and experiencing stressful (extraordi-nary) situations in teaching in connection with selected teachers' personality traits. The thesis has a theoretical-empirical character. Its theoretical part presents some basic know?ledge related to the topics relevant to the processed issues (teacher's profession, persona?lity, motivation, emotion, workload and stress in the teaching profession context, selected teaching methods and organizational forms,...

 16. Teorie kulturní­ mezery. Sociální­ věda a její­ publikum v dí­le Thorsteina Veblena a Williama F. Ogburna

  Balon, Jan

  2017-01-01

  Roč. 39, č. 1 (2017), s. 57-81 ISSN 1210-0250 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : cultural lag * social science * audience * literary technology * William F. Ogburn * Thorstein Veblen Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion OBOR OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

 17. Rytina s vyobrazením podmokelského pokladu v publikaci M. A. Voigta a kritický rozbor její výpovědní hodnoty pro keltskou numismatiku

  Militký, Jiří

  2013-01-01

  Roč. 68, 3-4 (2013), s. 138-147 ISSN 0029-6074 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP405/10/1588 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508 Keywords : Celtic coins * hoard * copper engraving * specialized illustration * Podmokly Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 18. Česká akademie věd a umění, její kancelář a oběh písemností (1890-1952)

  Šumová, Martina

  2013-01-01

  Roč. 5, č. 1 (2013), s. 1-24 ISSN 1803-9448 Institutional support: RVO:67985921 Keywords : Czech Academy of Sciences and Arts (1890-1952) * Office * Circulation, method of processing and storage of documents Subject RIV: AB - History

 19. Mol v drahém rouše. Sbírka přísloví Jakuba Srnovce z Varvažova a její latinské prameny

  Vaculínová, Marta

  2017-01-01

  Roč. 62, č. 1/2 (2017), s. 19-25 ISSN 2570-6861 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA16-09064S Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Jakub Srnec of Varvažov * proverbs * Adagia * commonplace books * Neo-Latin literature Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision OBOR OECD: Specific literatures

 20. Nekalá soutěž se zaměřením na klamavou reklamu a její vnímání spotřebiteli

  Bukvová, Tereza

  2015-01-01

  The bachelor thesis is dealing with unfair competition focusing primarily on false advertising and it's perception of consumers. Theoretical part is focusing on expla-nation of terms related to unfair competition, advertising and false advertising and further legal as well as extralegal protection of consumer against false advertising. In practical part, I have dealt with questionnaire survey whose purpose was to determine how consumers perceive false advertising and if they are aware how to ...

 1. Sekularizace, její kritika a aplikace na případ dělnického hnutí v českých zemích

  Jiří Horák

  2014-04-01

  Full Text Available The Czech Republic is often said to be one of the most secular countries in Europe, or even in the world. For this, in accord with the secularization thesis, the modernization is often mentioned, where it was supposed that it automatically leads to the decline of religion in society. In my paper, I recapitulate the basic points of the secularization thesis and dissect its criticism which seems to be aimed at the idea, that secularization represents just an unintended effect of modernization. Based on this criticism, I deduce resources for analysis of the religious situation in the Czech Republic. Furthermore, I prove that Czech society is not so much atheist, but more dechristianised, and I focus on reasons of this dechristianization in political, social and class conflicts, which had, according to my opinion, a great impact on Czech church’s religionism. In this paper, I address the conflicts between socialist movement and the Catholic Church, which as a result had a substantial effect on the dechristianization of the czech working class.

 2. Diversita reprodukčních systémů v rodu Pilosella (chlupáček) a její odraz ve složení populací

  Krahulec, František; Krahulcová, Anna; Rosenbaumová, R.

  2011-01-01

  Roč. 46, Mat.25 (2011), s. 7-19 ISSN 1212-3323 R&D Projects: GA ČR GA206/08/0890 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : facultative apomicts * hybrid swarms * residual sexuality Subject RIV: EF - Botanics

 3. Vliv vnějších faktorů na marketingovou strategii soukromé mateřské školy při jejím založení

  Šuvarská, Klára

  2008-01-01

  This bachelor thesis addresses the impact of external factors on the marketing strategy of a private preschool at the time of its foundation. The research of the pertinent literature is marked by the theoretical appreciation of the market environment and of the factors that influence the school environment. It is also based on the current state of preschools, the influence exerted by the macro environment and the institutional environment of the school, which is closely linked to the issue an...

 4. Účinek rázové vlny na kostní cement a její potenciální využití v ortopedii

  Zeman, J.; Hach, J.; Dibdiak, L.; Šunka, Pavel; Lukeš, Petr; Hoffer, Petr; Sedláček, R.; Kociová, K.; Beneš, J.

  2012-01-01

  Roč. 6, č. 3 (2012), s. 100-102 ISSN 1802-1727 R&D Projects: GA ČR GA202/09/1151 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508 Keywords : focused shock waves * hip joint replacement * reoperation * bone cement Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics http://www.medvik.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=131562&it=&picp=13059&idpi=372711

 5. UV/VIS spektrofotometrie a možnosti jejího využití v rámci vzdělávání učitelů chemie

  Hejsková, Veronika

  2016-01-01

  This master's thesis discusses the use of UV/VIS spectrophotometry in chemistry teacher education. Optical methods principles are described in theoretical part of the thesis, and. the main part is dedicated to UV-VIS spectrophotometry. Tasks for quantifying and qualifying substances determination are described in experimental part. Educational tasks are described in a way so that chemistry teachers could use for instructions.

 6. Niby-„tutejsza” polszczyzna mówiona na Łotwie okresu międzywojennego w oczach jej użytkowników (na materiale prasowym z lat 1922–1940

  Iveta Rucka

  2015-06-01

  Full Text Available The so-called "indigenous" Polish speech in Latvia in the pre-war period from the perspective of its native users (basing on the 1922–1940 local press The article stems from the author’s interest in the pre-war Polish press in Latvia. It is based on press materials, whose authors – for different different reasons – used language in their opinion typical for the spoken Polish dialect used by the lower classes. The collected data show the features that are treated by the Polish minority in Latvia as the most typical or most noticeable in their speech. The texts where the use of regional variation of Polish was conscious and purposeful exhibit a range of distinctive features at all levels of language. These features hardly ever occur in the press articles that have been written in standard Polish. The analysis of the texts provided a starting point for the present study. The purpose of the research was to determine the attitudes of writers and editors towards the local Polish dialect, its role in shaping the national identity and its significance in the lives of its users.   «Здешняя» польская речь в Латвии в довоенный период в глазах носителей языка (на материале прессы, издаваемой в 1922–1940 годах Проблематика данной статьи обусловлена нашим интересом к польской прессе, издаваемой в Латвии в период 1922–1940 годов. Базой для исследования послужил языковой материал, извлеченный из газетных статей (фельетонов, авторы которых по разным причинам употребляют язык, наиболее, по их мнению, соответствующий разговорной речи общественных низов. Анализ исследуемого материала показал, какие языковые явления поляки в Латвии считали самыми характерными и отличительными чертами своего языка, поскольку фельетоны, в которых нагромождение диалектных речевых особенностей было преднамеренным, содержат большое количество примеров таких явлений на всех уровнях языка, чего не замечено в остальном, гораздо более обширным, газетном материале. В статье преследовалась и другая цель – определить отношение создателей и редакторов польской прессы в Латвии к «здешнему» польскому говору, роль последнего в качестве исключительно важного компонента национального самосознания и место его в системе духовных ценностей носителей польской речи в Латвии.

 7. Gertruda Steinová a její ne/modernistické zpoždění v Čechách // Gertrude Stein and her delayed appearance in Czech culture

  Eva Kalivodová

  2015-10-01

  Full Text Available While approaching modernism as a reaction to a major crisis of modernity, the article asks about reasons of American expatriates to come to Europe and focuses on the birth of Gertrude Stein as a modernist. It argues that Stein conceptualized her personal crisis and search for gender identity as insufficiency of American character and immature culture. Thus she invented her own cultural reasons for moving to Paris. The conceptualization shows in her early writings, Q.E.D., Fernhurst and the first draft of The Making of Americans. While rewriting Q.E.D. into Melanctha and writing the other two stories of Three Lives, Stein started to develop her original style of „portraiture“. She did it independently of any literary esthetic movements and, in „impoverishing“ her vocabulary and employing repetition in a search for abstracted truth, she managed to deautomatize the literary language. Her modernist influence was international, and substantial. Her Czech translation history shows a culturally meaningful delay and deformities. On the other, it also speaks of the newly enlivened modernist spirit in the Czech 1960s.

 8. Numerical Simulation of Stress-Relief Effects of Protective Layer Extraction / Symulacja numeryczna skutków odprężenia warstwy zabezpieczającej w trakcie jej wybierania

  Tian-Rang, Jia; Zi-Min, Zhang; Chun-An, Tang; Yong-Jun, Zhang

  2013-06-01

  Field test and laboratory analog model test on the stress-relief effects of protective layer extraction are time-consuming and laborious. In this paper, on the basis of full consideration of rock heterogeinity and in combination with gas geology at Pingdingshan Mine 5, a numerical model was estalished with the gas-solid coupling rock failure process analysis system RFPA-Gas to simulate the stress variation law, roof and floor deformation, fracture evolution law, displacement in the protected seam, change in gas permeability and gas migration law during protective layer extraction. The simulation results repoduced stress variations in coal and rock strata, roof and floor deformation and fracture evolution process during protective layer extraction. The movement of rock strata were characterized by upper three zones and lower two zones: caving zone, fracture zone and bending subsidence zone in the vertical direction in the overlying strata; floor deformation and failure zone and elasto-plastic deformation zone in the vertical direction in the underlying strata. It showed that stress relief occurred in the protected seam, which led to vertical and horizontal displacements, significant increase in gas permeability, gas desorption and migration. Hence, the outburst threat in the protected seam was eliminated. Meanwhile, with comprehensive analysis of variaition of stress state, deformation characteristics and fracture distribution in coal seam and with consideration of changes in gas leakage rate, gas pressure and permeability, according to gas leakage rate, the floor strata of the protecive layer were divided into four leakage zones. They corresponded to four zones with different stress states and fracture development: original leakage zone - slow reducing leakage zone - dramatic increasing leakage zone- steady increasing leakage zone. This classification provides a clear direction for gas control in the protective layer. The simulation results are in good agreement with the stress-relief effects in field. Badania terenowe oraz modelowanie w warunkach laboratoryjnych skutków odprężenia warstwy zabezpieczającej w trakcie wydobycia są niezwykle czasochłonne i skomplikowane. Uwzględniając niejednorodność skał i wykorzystując dane geologiczne i o obecności gazów w kopalni Pindingshan 5, opracowano model numeryczny pękania skał w układzie gaz-ciało stałe w oparciu o analizę układu RFPA-Gaz. Model wykorzystano do symulacji zmian naprężeń, odkształceń stropu i spągu, propagacji pęknięć, przemieszczeń w pokładach zabezpieczonych, zmian w przepuszczalności gazów oraz migracji gazów w trakcie wybierania warstwy zabezpieczającej. Wyniki symulacji odwzorowują zmiany naprężeń, odkształceń stropu i spągu, propagacji pęknięć w trakcie wybierania warstwy ochronnej. Ruchy warstw górotworu scharakteryzowano poprzez analizę trzech stref nadkładu i dwóch stref lezących poniżej: w warstwach nadkładu: strefy zawału, strefy spękań oraz strefy osiadania (przemieszczenia w kierunku pionowym), w warstwach leżących poniżej: strefy odkształcenia i pękania spągu, oraz strefy odkształceń elastyczno- plastycznych w kierunku pionowym. Wykazano, że odprężanie miało miejsce w pokładzie zabezpieczającym, co prowadziło do powstania przemieszczeń pionowych oraz poziomych, zanotowano także znaczny wzrost przepuszczalności gazów, desorpcji gazów oraz ich transportu. Z tych względów zagrożenie wybuchem w pokładzie ochronnym zostało wyeliminowane. Całościowa analiza zmian stanu naprężenia, charakterystyki odkształceń i rozkładu pęknięć w pokładzie węgla przeprowadzona została dla czterech stref przecieku gazów, wydzielonych w oparciu zmiany natężenia wypływu gazów, ciśnienia gazów oraz przepuszczalności w odniesieniu do natężenia przepływu gazu w spągu w warstwie ochronnej. Te cztery strefy odpowiadały czterem strefom w których zanotowano odmienne stany naprężeń i rozkładu spękań: pierwotna strefa wycieku, powoli zmniejszająca się strefa wycieku, gramatycznie powiększająca się strefa wycieku i stopniowo powiększająca się strefa wycieku. Powyższa klasyfikacja dostarcza wyraźnych wytycznych dla prowadzenia kontroli wycieku gazu w warstwach ochronnych. Wyniki symulacji skutków odprężania wykazują dużą zgodność z wynikami badań terenowych.

 9. Organizační struktura a její nedostatky v závislosti na velikosti firem v prostředí České republiky

  Romana Hajkrová

  2013-11-01

  Full Text Available Purpose of the article: The company organizational structure is determined by many various factors. Among them belong, for example, the grouping of the activities depending on the focus of the company, the level of the formalness or the point of the decision-making authorities. Nevertheless, for the company operation is identically important the size of the organizational structure in relation to its overall size. Each company comes through the development, expands, and the expansion is accompanied by larger personal staffing. Scientific aim: The aim of the article is to describe the problems related to the size of the company and size of its organizational structure in the conditions of the Czech Republic. Methodology/methods: The principles of the methodology IS Target Enterprise, i.e. the company objectives, were used for the solution to this question, which - in a certain extent - is specific for each company. Moreover, the combination of the methods of the systematic monitoring of the influences of the organizational structure in relation to the size of the company was used; systems, the information and literature describing the company structure were utilized, free description of certain problems with the company productivity and their influence over the organizational structure. Findings: On the basis of the established data the author identifies the factual problems occurring under the certain conditions of the company development, defines the logical grounds of the origins of the problems and links. Furthermore, the author determines the consequences of these problems and proposes possible options of the solution. Conclusions: (limits, implications etc. The existence of the problems related to the size of the company and its organizational structure is indisputable; however, in the conditions of the Czech Republic is still the source of the serious problems directly linked with its productivity.

 10. Purifikace a stabilizace lidské betain-homo-cystein S-methyltransferasy 2 a vývoj jejích prvních inhibitorů

  Mládková, Jana; Vaněk, Václav; Elbert, Tomáš; Buděšínský, Miloš; Jiráček, Jiří

  2013-01-01

  Roč. 107, č. 5 (2013), s. 427-428 ISSN 0009-2770. [Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků /13./. 14.5.2013-17.5.2013, Žďár nad Sázavou] R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP207/10/1277 Institutional support: RVO:61388963 Keywords : metaloenzyme * methylmethionine * methionine * transition-state analogs * oligomerization Subject RIV: CE - Biochemistry

 11. Sekularizace, její kritika a aplikace na případ dělnického hnutí v českých zemích

  Jiří Horák

  2013-12-01

  Full Text Available The Czech Republic is often said to be one of the most secular countries in Europe, or even in the world. For this, in accord with the secularization thesis, the modernization is often mentioned, where it was supposed that it automatically leads to the decline of religion in society. In my paper, I recapitulate the basic points of the secularization thesis and dissect its criticism which seems to be aimed at the idea, that secularization represents just an unintended effect of modernization. Based on this criticism, I deduce resources for analysis of the religious situation in the Czech Republic. Furthermore, I prove that Czech society is not so much atheist, but more dechristianized, and I focus on reasons of this dechristianization in political, social and class conflicts, which had, according to my opinion, a great impact on Czech church’s religionism. In this paper, I address the conflicts between socialist movement and the Catholic Church, which as a result had a substantial effect on the dechristianization of the czech working class.

 12. Klášter, nebo hrad? Rezidence litomyšlských biskupů v letech 1344–1421, její hypotetická rekonstrukce a klasifikace

  Večeře, Vojtěch

  2017-01-01

  Roč. 17, č. 1 (2017), s. 135-153 ISSN 1211-6831 Institutional support: RVO:67985963 Keywords : Litomyšl * castle * monastery * bishopric * cathedral * 1344-1421 Subject RIV: AB - History OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 13. Mechanické vlastnosti a lomové chování bainitické oceli na odlitky a její využití v srdcovkách výhybek

  Holzmann, Miloslav; Dlouhý, Ivo; Zbořil, J.

  č. 16 (2003), s. 81-96 ISSN 1211-2321 R&D Projects: GA ČR GA106/02/0745; GA AV ČR IBS2041001 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : bainitic steel * fracture toughness * points frog Subject RIV: JG - Metallurgy

 14. Mechanické vlastnosti a lomové chování oceli na odlitky s bainitickou strukturou a její využití v srdcovkách výhybek

  Holzmann, Miloslav; Dlouhý, Ivo

  2003-01-01

  Roč. 57, č. 12 (2003), s. 8-20 ISSN 0018-8069 R&D Projects: GA ČR GA106/01/0342; GA ČR GA106/02/0745; GA AV ČR IBS2041001 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : bainitic steel * points frog * fracture behaviour Subject RIV: JG - Metallurgy

 15. Pastva hospodářských zvířat a její využití v ochranářské praxi

  Hejcman, M.; Pavlů, V.; Krahulec, František

  2002-01-01

  Roč. 37, - (2002), s. 203-216 ISSN 0032-7786 R&D Projects: GA AV ČR KSK6005114 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6005908 Keywords : nature conservation * mown meadows * grazing Subject RIV: EF - Botanics

 16. Postkeynesiánská teorie peněz: vliv na ekonomickou (ne)stabilitu a možnosti jejího řešení

  Vítek, Roman

  2010-01-01

  The diploma thesis analyses the influence of money on the economic instability by the view of Post Keynesian economic theory. The paper answers the question, what creates the economic instability and if it's possible to eliminate or least reduce the instability. The money is here always seen as credit, which is made by institutions on the financial market. We need trust to create money. However the confidence is based on long-term expectations, which are not rational. The result of the analys...

 17. Využití obsahové sítě v rámci internetové reklamy - zhodnocení faktorů její úspěšnosti

  Krišica, Ondřej

  2011-01-01

  The thesis is concerned with a content network within the scope of online advertising and evaluation of factors of its success within online campaigns. The introductory part deals with the most common revenue models of online marketing and categorizing methods of online advertising regarding their specifics. The body of the paper describes metrics and a method of targeting applied in contemporaneous practice and furthermore introduces evaluation indicators in online marketing for content netw...

 18. Daň z příjmů právnických osob a její provázanost s účetnictvím v ČR

  Koucká, Tereza

  2009-01-01

  Bachelor's thesis on the theme of "Corporate Income Tax and its consistency with the accounting in the Czech Republic" contains history of taxation, main features of corporate income tax, its position in the tax system and adjustment in accordance with Czech legislation. In the next part there is mentioned a profit before tax, there are defined individual items, by which it is adjusted on the basis of corporate tax, including the calculation of tax liability and its accounting. The last part ...

 19. „Globální finanční krize“ a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky

  Oldřich Rejnuš

  2013-11-01

  Full Text Available The topic of this article is the dilemma of financial crisis, which started in the autumn of 2008 and grew up to important worldwide economical crisis. The aim of this article is to analyse its reasons and sources; to identify and characterize the most significant risk factors endangering other world economics development. In conclusion is brief prediction and future outlook of world economy development in medium-term horizon. Further there are formulated the main questions about future functioning (or liquidation "free market economy", on which is the nowadays human being depending.

 20. Komparace monetární expanze vybraných ekonomik po nedávné finanční krizi a její přesah na devizový trh

  Holeček, Jan

  2013-01-01

  Bachelor thesis tries to analyze monetary-political measures, used by selected central banks, after recent subprime crisis and follow-up financial crisis, with emphasis on nonstandard tools of monetary easing. In relation with nonstandard tools of monetary policy it focuses on topic of currency wars, and the influence of consequences of financial crisis and reactions of economic policy over exchange rate of selected economies. As the indicator of undervaluation or overvaluation of the exchang...

 1. Ideologická opozice „Východ-Západ“ v ruské literatuře a její postupné překonávání

  Ulbrechtová, Helena

  2010-01-01

  Roč. 79, 3/4 (2010), s. 379-395 ISSN 0037-6736 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90920516 Keywords : Cold War * East-West * Voznesenkiy, And rey * literary studies Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 2. Maďarská právna komparatistika před rokom 1989 a jej československé súvislosti (dilemy, témy a osobnosti)

  Halász, Ivan

  2017-01-01

  Roč. 46, č. 2 (2017), s. 179-192 ISSN 0079-4929 Institutional support: RVO:68378122 Keywords : Hungarian law yers * legal comparatistics * law history Subject RIV: AG - Legal Sciences OBOR OECD: Law

 3. O rychlosti dopravy v době laténské a jejích hospodářských, politických a kulturních dopadech na společnost

  Salač, Vladimír

  2013-01-01

  Roč. 65, č. 1 (2013), s. 89-132 ISSN 0323-1267 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP405/11/0603 Institutional support: RVO:67985912 Keywords : La Tène period * central Europe * speed * transport * trade * economy * geographic space * social space * settlement structure Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 4. Mitochondriální lokalizace HIV-1 proteasy a její potenciální role ve vnitřní apoptické dráze

  Keprová, Alena; Křížová, Ivana; Hadravová, Romana; Hájek, Miroslav; Rumlová, Michaela

  2014-01-01

  Roč. 108, č. 5 (2014), s. 537 ISSN 0009-2770. [Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků /14./. 13.05.2014-16.05.2014, Milovy] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-15326S Institutional support: RVO:61388963 Keywords : HIV protease * apoptosis * mitochondria Subject RIV: CE - Biochemistry

 5. Augmented reality a její využití v různých odvětvích lidské činnosti

  Zaporozhets, Gennadii

  2014-01-01

  This thesis examines the main issues of augmented reality and how it can be used in various sectors of human activity. The theoretical part of the thesis focuses on the essence of this technical phenomenon and determines the main and common fields where augmented reality can be applied. A substantial part of the thesis is dedicated to the companies' marketing communication aspects where augmented reality technology is used containing specific examples. In the practical part, I suggest a syste...

 6. Porovnanie aktivít CSR nadnárodnej spoločnosti ako celku a jej aktivít v rámci ČR

  Konkoľová, Karolína

  2012-01-01

  The bachelor thesis deals with the topic of Corporate Social Responsibility (CSR). The aim is to compare CSR activities carried out by an international company on a supranational level with the activities realized on a local level in Czech Republic. The bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical one. The theoretical part deals with the concept of CSR, standards and organisations acting in this field and CSR reporting. The practical part goes into CSR of a global comp...

 7. Dlouhá pamět a její vývoj ve výnosech burzovního indexu PX v letech 1997 - 2009

  Krištoufek, Ladislav

  2010-01-01

  Roč. 58, č. 4 (2010), s. 471-478 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA ČR GD402/09/H045 Grant - others:GAUK(CZ) GAUK 118310; MŠMT(CZ) MŠMT 0021620841 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : econophysics * long-range dependence * time series analysis * rescaled range * periodogram Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.650, year: 2010 http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/kristoufek-long-term memory and its evolution in returns of stock index px between 1997 and 2009.pdf

 8. Strategie společenské odpovědnosti společnosti Hilton Worldwide a její aplikace v lokálních podmínkách

  Švábová, Kateřina

  2015-01-01

  This bachelor thesis focuses on strategy of corporate social responsibility (CSR) in company Hilton Worldwide. The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with concept of corporate social responsibility, with the philosophy of CSR, its history and the present. This part also defines key words related to corporate social responsibility like CSR, stakeholders, corporate philanthropy, sustainable development, business ethics and corporate citizenship. It also focuse...

 9. Aféra Watergate a její filmová reflexe: komaparace na příkladu filmu Všichni prezidentovi muži

  Hegedüš, Tomáš

  2017-01-01

  This bachelor thesis compares real evolution of the Watergate affair with its film reflection, motion picture All the President's Men. The main thesis predicated that factual differences would be insignificant and distinctions would occur, especially in the deformation of time and character heroisation. During the description of the affair as the journalists saw it, I used descriptive method and captured the first five months of the affair. As the main source for this part, I used the book, A...

 10. Dvořákova duchovní kantáta Stabat Mater a její uplatnění v koncertní síni, kostele i komické opeře

  Kachlík, Jan

  2015-01-01

  Roč. 52, 3/4 (2015), s. 331-341 ISSN 0018-7003 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : Antonín Dvořák * Stabat Mater * Šelma sedlák (The Cunning Peasant) * Sacred Cantata * Comic Opera Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 11. Masaryk věděl, jak vlivný nástroj je tisk, a uměl jej využít – ať už jako autor, polemik nebo politik

  Merhautová, Lucie

  2017-01-01

  Roč. 30, 16. 9. (2017), s. 30 ISSN 0862-5921 Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:67985921 Keywords : Tomáš Garrigue Masaryk Subject RIV: AB - History

 12. Marketingový výzkum značky Kubík a její působení na děti.

  Širůčková, Veronika

  2009-01-01

  Bachelor Thesis "Marketing research of Brand Kubík and its influence on children" focuses on marketing research as a process and its assessment by means of statistic analysis, summarizes marketing segmentation, especially children market segment and also presents brand Kubík and its product. Practical part of thesis insists on proper marketing research in kindergarten and primary school with the aim of analyse the loyalty, brand awareness and children's attitude to Brand Kubík and its product...

 13. Charakteristika Malajsie a její ekonomická spolupráce s EU s důrazem na produkci kaučuku a palmového oleje

  Turnová, Zuzana

  2012-01-01

  The aim of this bachelor thesis is to characterize Federation of Malaysia in general and describe the development of it's economic cooperation with European Union. The thesis also focuses on the forecast of future development of malaysian external trade. Throughout the text it is evident the importance of the two local strategic materials for the economy of Malaysia. These are palm oil and rubber. Both commodities are produced in here and exported to the whole world. Therefore there is specia...

 14. Nález ostřice Davallovy (Carex davalliana) v Lubenském lese na Litomyšlsku a poznámky k vegetaci nové lokality a jejího okolí

  Novák, P.; Peterka, T.; Roleček, Jan; Švarcová, M.

  2015-01-01

  Roč. 2015, č. 22 (2015), s. 111-119 ISSN 1212-1460 R&D Projects: GA ČR GB14-36079G Institutional support: RVO:67985939 Keywords : floristics * phytosociology * vegetation history Subject RIV: EF - Botanics

 15. Długość zatrudnienia trenera ekstraklasy i jej wpływ na wyniki sportowe = Employment duration of Polish Ekstraklasa Managers, and its impact on or-ganizations sport success

  Marcin Karwiński

  2016-09-01

  Abstract                 Sports team as a integral part of the organization, plays an important part in building its success and its effectiveness impacts the perception of the whole organization. Proper team management plays a key role in building sports success, which leads to a conclusion that a position of a manager in football is a position of a high importance. The duration of the employment on that position varies and often is shorter than a year. That raises a question about the impact of manager’s employment stability on sports team’s performance. The author compared the duration of manager’s employment in polish Ekstraklasa teams over last eleven seasons with the performance of the teams, that comparison led to a conclusion that there is no evident connection between the two, but it can be observed that higher stability often leads to better results. The research is going to be widened and continued to achieve deeper insight on the problem.

 16. Faktory ovlivňující dělbu domácí práce v českých domácnostech a hodnocení její spravedlnosti

  Chaloupková, Jana

  2005-01-01

  Roč. 41, č. 1 (2005), s. 57-77 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA403/02/1500 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : division of housework * perception of fairness of division of housework Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.113, year: 2005

 17. Transformace obchodního modelu IT průmyslu směrem k SaaS a její důsledky na roli podnikové informatiky v oblasti Business Intelligence

  Kűfner, Jiří

  2014-01-01

  The theme of this thesis is one of ways, which develops area of Business Intelligence in the last few years. This way are BI systems design on the principle of Cloud computing, also called BI SaaS. This is a cost available solution also suitable for small companies. This work is aimed to acquaint the reader with basic theoretical knowledge in the areas of Cloud computing, Business Intelligence and their connections. Wants to show risks of this technologies and compare between on-premise and c...

 18. Marketingový výzkum společenské odpovědnosti firem a možnosti její aplikace v oblasti zdraví a sportu

  Šafaříková, Martina

  2013-01-01

  Title Corporate Social Responsibility: Marketing research and its application in health and sport Objectives To present marketing research results, to assess Czech medium and large enterprises' approaches to corporate social responsibility, to evaluate a situation of CSR in the Czech Republic and to recommend some changes Methods questionnaire survey, primary data capture Results The level of corporate social responsibility in the Czech Republic is intermediate; nevertheless the potential of ...

 19. Odpisová politika účetního subjektu a analýza jejího vlivu na výsledek hospodaření

  NOVOTNÁ, Petra

  2013-01-01

  The subject of my bachelor thesis is ?Depreciation policy of an entity and analysis of its impact on economic result.? I deal with methods of depreciation of long-term tangible assets. In the theoretical part, I focus on characteristics of long term assets and their accounting and tax depreciation. Documentation and necessary information for my bachelor thesis were provided by Mr. Jiří Jíša, an entrepreneur who keeps double-entry accounting. The practical part shows the calculations of tax de...

 20. Analýza kvality imigračních služeb a možnosti jejího zlepšování.

  Mejtský, Miroslav

  2009-01-01

  This bachelor's thesis is enganged in providing immigration services in Deloitte Advisory LLC. It characterizes provided immigration services and it's legal aspects in it's theoretical part. Practical part of the thesis is focused on definig criteria of the services and on evaluation of quality of the immigration services based on survey which was done on clients of the company. The thesis presents some ideas for enhancements of the immigration services provided by Deloitte in it's last part.

 1. Stranická patronáž a její vztah ke korupci a klientelismu: teoretický koncept a nástin uplatnění v postkomunistickém prostředí

  Vladimír Naxera

  2014-12-01

  Full Text Available This article examines the patterns of party patronage in both communist and post-communist regimes in Central Eastern Europe. Firstly, the text outlines the theoretical concept of patronage and explains in more detail the linkage between patronage and other related phenomena – i.e. corruption and clientelism. This part focuses on both the differences and similarities between them. In the second part, the article sketches out the principles of the working of patterns of patronage (so-called nomenclature in communist regimes. In the last part, the paper discusses changes in the patterns of party patronage after the fall of communism and provides an explanation for the varying practices of patronage among post-communist parties, stressing the institutional legacy of the past. The paper thus generally aims to provide theoretical background for further research on party patronage in post-communist countries and also in more specific (i.e. local or regional contexts

 2. „Šamanská jurta“: O pojetí zdraví a nemoci u jejích návštěvníků

  Beranská, Veronika

  2014-01-01

  Roč. 3, č. 1 (2014), s. 4-13 ISSN 1805-2886 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : folk concepts * illness * soul * death * shamanism * Czech Republic * medical anthropology Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 3. Z którą teologią polityczną mamy do czynienia? Oceniając genealogię teologii politycznej i wypatrując jej przyszłości

  Colby Dickinson

  2015-04-01

  Full Text Available In this essay, I examine Michel Foucault’s political contrast between the theological domains of the pastoral and the mystical, in order to note his focus on how necessity and providence are founding and legitimizing concepts of the State. Through this process I develop an analysis of how Foucault, in his critique of the historical uses of theology as a tool of pastoral power, actually points toward another form of political theology than Carl Schmitt’s. My contention is that we begin to see another “type” of political theology appear in the writings of Giorgio Agamben, who follows Christian traditions much more closely than Foucault. The re-formulation of political theology within Agamben’s work, I argue, has tremendous significance for the field as a whole and is much in need of further elaboration, a task toward which this essay only points.

 4. Měření primární stability dentálního implantátu a její ovlivnění designem implantátu

  Dzan, Ladislav

  2017-01-01

  1 SUMMARY Measurement of primary stability of the dental implant and the influence of the implant de- sign Primary stability is the lack of mobility in the bone after an implant insertion and it is conditioned by the quality and quantity of the bone, the surgical technique and the skill of the surgeon. Another element is the micro-design and especially macro-design of the implant, whose influence on the primary stability has not been given sufficient scientific attention. The objective of thi...

 5. HPLC a možnost jejího využití při vzdělávání budoucích učitelů chemie

  Gabriel, Štěpán

  2017-01-01

  This diploma thesis is focused on theoretical and practical aspects of High performance liquid chromatography (HPLC). This method is introduced as one of the most frequently used current analytical methods. The theoretical part of thesis is focused on instrumentation of HPLC and particular components of HPLC analytical system. The most often used mobile phases and static phases are described as well. Based on these theoretical aspects, laboratory exercise using HPLC for future teachers is des...

 6. Íránská islámská revoluce a její reflexe v současném Íránu

  Běhalová, Eliška

  2014-01-01

  Bachelor thesis focuses on Iranian Islamic Revolution of 1979 which fundamentally influenced relations and development in the Middle East. The aim is to detect the presence of the principles of the revolution in contemporary Iran. The first two chapters characterize the revolution in general, the remaining three chapters focus on the process of revolution, achieved changes and its reflextion in Iran in the period from 2000 to 2016.

 7. Rodina a její vliv na vývoj dítěte a páchání trestné činnosti

  NOSKOVÁ, Tereza

  2011-01-01

  The work deals with the education of children in the family and it´s influence on the overall development of personality with tendencies leading to criminal activity. Attention is paid especially on influence of incomplete family and to all related risks, kriminality of children and teenagers and possible solutions. The theoretical part is based on case studies of children who were placed in educational institutions and schools that have behavioral problems and committing crime.

 8. Izotopová frakcionace vody v systému půda-rostlina-atmosféra a její využití ve fyziologii a ekologii rostlin

  Šantrůček, Jiří

  2007-01-01

  Roč. 7, č. 2 (2007), s. 24 [Konference experimentální biologie rostlin, 11. dny fyziologie rostlin. 09.07.2007-12.07.2007, Olomouc] R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA601410505 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50510513 Keywords : plant physiology * Isotope fractionation Subject RIV: ED - Physiology

 9. Celoplošná příprava půdy v lesích a její důsledky pro biodiverzitu

  Čížek, Lukáš; Roleček, J.; Danihelka, Jiří

  2007-01-01

  Roč. 55, č. 6 (2007), s. 266-268 ISSN 0044-4812 R&D Projects: GA MŠk LC06073 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508; CEZ:AV0Z60050516 Keywords : biodiversity Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 10. Význam počítačové gramotnosti a možnosti jejího zjišťování v rámci mezinárodního výzkumu PISA

  Basl, Josef

  2008-01-01

  Roč. 6, č. 9 (2008), s. 7-9 ISSN 1214-1720 R&D Project s: GA ČR(CZ) GA403/06/1241; GA ČR(CZ) GA403/06/1421 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : computer literacy * educational inequalites * PISA Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb

 11. Geograficko-správní staroslověnská terminologie v právních památkách 9. století a její řecké (byzantské) a latinské paralely

  Havlíková, Lubomíra

  2009-01-01

  Roč. 5, č. 1 (2009), s. 9-20 ISSN 1803-8301 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90920516 Keywords : history * Great Moravia * Slavonic law * Byzantine law * linguistics * terminology Subject RIV: AB - History

 12. Češi a Slovinci – národy, které se opět našly. Patnáct let nově se rozvíjející kulturní a vědecké spolupráce

  Hladký, Ladislav

  2008-01-01

  Roč. 33, - (2008), s. 175-186 ISSN 0081-007X R&D Projects: GA MŠk MEB090614 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80150510 Keywords : Czechs and Slovenians * cultural collaboration Subject RIV: AB - History

 13. Samoocena stanu zdrowia i jej wybrane uwarunkowania w grupie osób po 65 roku życia, pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej = The self-assessment of health and its selected conditions within a group of over-65-year-old primary-care patients

  Grzegorz Józef Nowicki

  2016-05-01

  Conclusions. The analysis of health self-assessment allows us to conclude that most of the survey participants do not enjoy good health. It has been shown that the results of health self-assessment depend on the following factors: age, education, civil status, financial status, feeling pain, physical fitness and the nature of work performed in the past.

 14. Kriminalita a její prezentace v médiích. Mediální reprezentace čtyř pachatelů trestných činů v ČR po roce 1993

  Kasalová, Renata

  2011-01-01

  Diploma thesis "Criminality and its presentation in media - media representation of four chosen criminals in the Czech Republic after 1993" deals with presentation of criminality and criminals in mass media. Mass media play an important role, they are the main actor that creates public opinion and influences attitudes and opinions of the public within the basic themes that are important for contemporary society. After 1989, in connection with beginning media freedom and development of commerc...

 15. Možné způsoby narušení vodárenské soustavy a návrh opatření k zabránění jejího zneužití v Jihočeském kraji.

  SOUKUPOVÁ, Eva

  2014-01-01

  The theoretical part of the thesis focuses on the characteristics of water as the basic structural element of the life on the Earth. It also mentions regulations related to critical infrastructure, water protection and water management. It describes water management system of the Czech Republic and the South Bohemian Region. It similarly characterizes the most probable chemical, biological or radiological water contaminants that might be abused by a man in the case of trespassing into waterwo...

 16. Terapie akné ve vybrané ordinaci kožní lékařky a její srovnání se subjektivními zkušenostmi pacientů

  Picková, Jana

  2011-01-01

  Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Jana Picková Consultant: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Title of Thesis: Acne therapy: comparison of treatment and patients' experience This thesis deals with the clinical aspects of the therapy of acne. In theoretical part, basic facts about acne together with current pharmacological options of its treatment have been summarised. The non-pharmacological methods have been...

 17. Binominální slovní spojení v Míšeňské právní knize a jejím českém překladu : Binominal Phrases in the Meissen Law Book and its Czech Translation: Issues of Historical Phraseology

  Libuše Spáčilová

  2017-07-01

  Full Text Available The study deals with topical tasks of historical phraseology. Using a specific historical source (the Meissen Law Book written in the 14th century in German, the paper reports the results of an analysis of binominal phrases and of their equivalents in a Czech translation from the 15th century. The article also comments on the variability exhibited by binominals in the two languages, as well as on the formal structure of such important lexical means for legal documents. The conclusions also point to possible analyses of other types of phrasemes in both sources.

 18. Nejdřív pán a potom pes - vývoj dětské kresby v předškolním věku a její hodnocení

  Vágnerová, M.; Kropáčková, J.; Janošová, Pavlína

  2016-01-01

  Roč. 50, č. 4 (2016), s. 283-305 ISSN 0555-5574 Institutional support: RVO:68081740 Keywords : development of drawing * human figure drawing * drawing flexibility * diagnostic possibilities of drawing Subject RIV: AN - Psychology OBOR OECD: Psychology (including human - machine relations)

 19. Woman – mother and citzen. Cecylia Plater-Zyberkówna’s considerations in the light of her writing work and educational activity [Kobieta – matka i obywatelka. Rozważania Cecylii Plater-Zyberkówny w świetle jej dorobku pisarskiego i działalności oświatowej

  Stefania WALASEK

  2016-06-01

  Full Text Available The woman - a mother and citizen. Cecilia Plater-Zyberkówna’s View in the light of her literary work and educational activities Cecylia Plater-Zyberkówna’s (1853– 1920 writing activity and socio-cultural activities focused on education and the education of girls. At this level she showed, in practice as well as in her writing work, the preparation of the girls to perform the responsible roles of: mother, wife and citizen. Political and social events of the second half of the XIXth century, which Cecilia PlaterZyberkówna witnessed, solidified her belief in the need of involvement in solving the so-called women issue. She developed her commitment to broad social activities by working among girls and in the environment of young women. These were organisational initiatives through which she implemented her educational concepts. She included her pedagogical views in numerous theoretical works and in her journalism. In her theoretical considerations she emphasized the role of family and above all mothers who should be the guardians of hearth and home. The most important matter for PlaterZyberkówna was the answer to question: how to educate and prepare the girl to perform responsible roles in adult life? She answered that question in the work „Woman – the hearth and home in the family.”

 20. Suplementace kreatinu a její vliv na krevní hodnoty vybraných vitamínů a homocysteinu ve vztahu k vylučování kyseliny thiodiglykolové močí

  Kohlíková, E.; Petr, M.; Navrátil, Tomáš; Přistoupilová, K.; Přistoupil, T. I.; Heyrovský, Michael; Šenholdová, Z.; Pelclová, D.

  2007-01-01

  Roč. 11, č. 3 (2007), s. 81-90 ISSN 1211-9261 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503 Keywords : creatine * Thiodiglycolic acid (TDGA) * Homocysteine * vitamin B12 Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 1. Počátky budování přemyslovského státu a jeho centra - synchronizace výpovědi archeologických pramenů a její interpretace

  Boháčová, Ivana

  2013-01-01

  Roč. 38, č. 1 (2013), s. 7-25 ISSN 0231-5823 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508 Keywords : Early Middle Ages * chronology * methodology * stronghold * material culture * early state Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 2. Superkritická extrakce kapalin – nová progresivní metoda v pivovarské analytice. Část I. – Teoretické základy superkritické extrakce kapalin a příklady jejího využití

  Čulík, J.; Horák, T.; Čejka, P.; Jurková, M.; Kellner, V.; Karásek, Pavel; Ostrá, Elena V.

  2006-01-01

  Roč. 52, č. 4 (2006), s. 106-110 ISSN 0023-5830. [Pivovarsko-sladařský seminář /32./. Plzeň, 13.10.2004-14.10.2004] Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501 Keywords : supercritical fluid extraction * theoretical principles * sensory active substances Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

 3. Modelování dopadů ekologické daňové reformy a možné směry jejího dalšího vývoje

  Koderová, Alena

  2008-01-01

  The main objective of the thesis is to identify appropriate approach to evaluation of impacts of the first phase of the ecological tax reform in the Czech Republic, its consequent adaption and application for the particular purpose. The input-output analysis has been found as the most convenient solution for such a sort of analysis. The analysis has been used for the evaluation of impacts on final production prices of each NACE sector resulting from introduction of new taxes on electricity, s...

 4. Mnohojazyčnost jako dílčí cíl výuky cizích jazyků a možnosti její podpory / Multilingualism as a particular goal of foreign language education and possibilities for its support

  Miroslav Janík

  2014-01-01

  The study deals with the issue of multilingualism as a particular goal of language education. The author aims to offer an insight into the additional language teaching at primary/secondary schools in the context of multilingualism. The first part of the paper provides a definition of the concept of multilingualism, which forms the theoretical background of our study (i.e. multilingualism as a particular goal of language teaching). As we define multilingualism as pupils’ ability to speak three...

 5. Mnohojazyčnost jako dílčí cíl výuky cizích jazyků a možnosti její podpory / Multilingualism as a particular goal of foreign language education and possibilities for its support

  Miroslav Janík

  2014-06-01

  Full Text Available The study deals with the issue of multilingualism as a particular goal of language education. The author aims to offer an insight into the additional language teaching at primary/secondary schools in the context of multilingualism. The first part of the paper provides a definition of the concept of multilingualism, which forms the theoretical background of our study (i.e. multilingualism as a particular goal of language teaching. As we define multilingualism as pupils’ ability to speak three or more languages, we propose a system for ordering and labelling these languages. The next part of the paper focuses on acquisition of additional (second, third etc. languages and its characteristics. The fourth part of the paper deals with the didactic approach to the concept of multilingualism and its possible implementation into additional language teaching. Finally yet importantly, we focus on teachers and the competencies that they should have in order to meaningfully support multilingualism in instruction.

 6. Penzijní připojištění: kteří občané se jej účastní nejvíce a platí nejvyšší příspěvky?

  Janský, Petr

  2015-01-01

  Roč. 10, č. 3 (2015), s. 43-55 ISSN 1802-2200 Institutional support: RVO:67985998 Keywords : retirement savings * supplementary retirement savings * pension system Subject RIV: AH - Economics http://www.vse.cz/cfuc/449

 7. Parcelní zástavba vrcholně středověkého Brna a její obyvatelé I. Dominikánská ulice 15-19, Kobližná 3

  Procházka, Rudolf

  2013-01-01

  Roč. 54, č. 2 (2013), s. 57-131 ISSN 1211-7250 R&D Projects: GA ČR GA404/09/1966 Keywords : medieval town * Brno * plots * housing development * inhabitants * Late Middle Ages Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 8. Frakcja lipidowa i białkowa nasion konopi siewnych (C. sativa L. oraz jej korzystny wpływ na zdrowie człowieka = Lipid and protein fraction of hemp seed (C. sativa L. and its beneficial influence on human health

  Grzegorz Dąbrowski

  2016-09-01

    Abstrakt Wprowadzenie i cel pracy: Konopie siewne wykorzystywane są od tysięcy lat do produkcji włókien oraz oleju z nasion. W ostatnim czasie nasiona tej rośliny wykorzystuje się także do produkcji izolatów i hydrolizatów białek. Celem niniejszej pracy jest opisanie składu frakcji tłuszczowej i białkowej nasion konopi siewnych oraz potencjału zdrowotnego oleju oraz izolatów i hydrolizatów białkowych pochodzących z tego surowca. Skrócony opis stanu wiedzy: Nasiona konopi są bogatym źródłem oleju oraz białka. Skład oleju jest korzystny z żywieniowego punktu widzenia z uwagi na duży udział niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT oraz korzystne proporcje kwasów n-6/n-3. Olej konopny zawiera także duże ilości związków bioaktywnych, takich jak fitosterole, karotenoidy, polifenole i tokoferole. Białko konopi cechuje się dobrym składem aminokwasów oraz jest źródłem bioaktywnych peptydów o działaniu antyoksydacyjnym. Podsumowanie: Ze względu na zawartość oleju o korzystnym składzie kwasów tłuszczowych i wartościowego białka, nasiona konopi powinny być coraz częściej wprowadzane do codziennej diety. Słowa kluczowe: konopie siewne, NNKT, bioaktywne peptydy, tokoferole, fitosterole, polifenole, karotenoidy   Abstract Introduction and purpose: Hemp are used for thousands of years to obtain the fiber and seed oil. Recently, the hemp seeds are also used for the production of protein hydrolysates and isolates. The aim of this study is to describe the composition of the fat and protein fractions. In addition health benefits of the consumption of the oil  and protein hydrolysates and isolates will be described. Brief description of the state of the knoweledge: Hemp seeds are a rich source of oil and protein. The oil composition is beneficial from a nutritional point of view due to the high content of essential fatty acids (EFAs in the optimal ratio of n-6 / n-3. Hemp oil also contains large amounts of a bioactive compounds, such as sterols, carotenoids, polyphenols and tocopherols. Hemp protein is well balanced in terms of amino acids composition and is a source of bioactive peptides with antioxidant activity. Summary: Due to the preferred oil fatty acid composition and valuable proteins, seeds should be increasingly incorporated into the daily diet.   Keywords: hemp, EFA, bioactive peptides, tocopherols, phytosterols, polyphenols, carotenoids

 9. RETROBI - Digitalizovaná Retrospektivní bibliografie české literatury 1770-1945 a možnosti jejího využití pro literárněvědný výzkum

  Malínek, Vojtěch

  2013-01-01

  Roč. 61, č. 3 (2013), s. 396-409 ISSN 0009-0468 R&D Projects: GA MŠk VZ09004 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : bibliography * Czech literature Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 10. Method of Rigid Overlying Strata Failure Assessment of Extracted Seams and its Practical Application / Metoda Hodnocení Porušování Pevného Nadloží Exploatovaných Slojí A Její Praktické Využití

  Jiránková Eva

  2012-09-01

  Full Text Available Metoda hodnocení porušování pevného nadloží exploatovaných slojí je založena na současném hodnocení poklesů povrchu a seismické aktivity vzhledem k časoprostorovému postupu dobývání v závislosti na charakteru horského masivu a předchozí hornické činnosti. Pokud nedojde k prolomení pevných nadložních vrstev, je okolí vydobytého prostoru značně přitíženo a podstatně se zvyšuje nebezpečí vzniku anomálních geomechanických jevů. V článku je vysvětlen mechanismus porušování pevných nadložních vrstev v konkrétních podmínkách.

 11. The family and its problems in andragogical magazines of the late fifties and early sixties of the twentieth century [Rodzina i jej problemy w czasopismach andragogicznych przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku

  Joanna JANIK-KOMAR

  2016-06-01

  Full Text Available https://doaj.org/publishThe text deals with the family problems and its support for their solutions based on articles published in andragogical magazines of the late fifties and early sixties of the twentieth century. These issues are extremely interesting, since they relate to the family life culture, marriage preparation and family life education. Preparing for marriage is of great importance for the future of its operation. Its absence has an effect on family problems and marital conflicts later in life. Parenting universities provided support for families in solving their problems, primarily in dealing with behavioral problems, but also provided knowledge from other areas of life.er/metadata

 12. Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní „Ledové sluje“ z archívu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS

  Kuda, František

  2013-01-01

  Roč. 10, č. 10 (2013), s. 17-25 ISSN 1212-3560 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : Podyji National Park * ice caves * speleological exploration Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 13. Risk factors of schizophrenia development in patients with amphetamines dependence and psychosis (amphetamine-induced psychosis and schizophrenia), and without psychosis [Czynniki ryzyka rozwoju schizofrenii u pacjentów uzależnionych od amfetaminy i jej pochodnych z psychozą (pointoksykacyjną lub schizofrenią) oraz bez psychozy

  Rabe-Jabłońska, Jolanta; Mirek, Marta; Pawełczyk, Tomasz

  2012-01-01

  Aim. Amphetamine and its derivates can induce, usually after many intoxications, schizophrenia-like psychosis. These disorders appeared only in part patients with amphetamine dependence. Aim of the study was to establish prevalence of selective risk factors of schizophrenia development in amphetamine users: 1) with amphetamine – induced schizophrenia – like psychosis, 2) with schizophrenia, and 2) without psychotic symptoms. Material. In the study 3 groups of subjects were included: 30 amphet...

 14. Dysfunkční rodina a její vliv na počátek užívání návykových látek u drogově závislých mužů v trestu odnětí svobody

  Čapková, Lucie

  2011-01-01

  Charles University in Prague First Faculty of Medicine Department of Psychiatry, Center for Addictology School Year: 2007/2010 Abstract of the bachelor work Name: Lucie Čapková Specialization: Adiktologie Matriculation year: 2007 Supervisor: PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. Opponent: PhDr. Monika Nevoralová Pages: 73 The title of the bachelor work: Dysfunctional family and its influence on early substance use among male drug addicts in prison. Abstract: The bachelor work focuses on factors a...

 15. Bratrství a Život: ostravská spiritistická scéna, její sociální zázemí a (nad)regionální kontakty (1918–1951)

  Jemelka, Martin

  2018-01-01

  Roč. 20, č. 1 (2018), s. 175-202 ISSN 1212-8570 R&D Projects: GA ČR GA16-04364S Institutional support: RVO:67985921 Keywords : Ostrava, Czech Republic * Church history, 1918–1951 * Spiritism Subject RIV: AB - History OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 16. Rodina od Věže a její městská rezidence. Příspěvek k dějinám jednoho ze staroměstských věžovitých domů čp. 403

  Musílek, Martin

  2013-01-01

  Roč. 41, č. 1 (2013), s. 333-347 ISSN 0555-0238 R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Prague * Prague’s Old Town * Havel Market * urban elites * medieval building * the Velflovic clan Subject RIV: AB - History

 17. Vliv klimatu školní třídy a jejího socioekonomického složení na občanské znalosti a postoj k volební účasti

  Kudrnáč, Aleš

  2017-01-01

  Roč. 53, č. 2 (2017), s. 209-240 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA ČR GB14-36154G Institutional support: RVO:68378025 Keywords : inequality * open classroom climate * civic knowledge Subject RIV: AD - Politology ; Political Sciences OBOR OECD: Political science Impact factor: 0.143, year: 2016

 18. Contract farming and its impact on income and livelihoods for small-scale farmers: Case study in Vietnam Kontraktacja i jej wpływ na dochód i utrzymanie rolników produkujących na małą skalę

  Nham Phong Tuan

  2012-12-01

  Full Text Available Contract farming has been expected as one of the measures to facilitate participation of farmers in the production of agriculture commercially, adding more values to agricultural produces. Mixed evidence in Vietnam however, has been shown on the well-known ad-vantage of the contract farming to small farmers such as reduce the cost to access to market, accessing credit, obtaining information on market opportunities or new technologies, pur-chasing certain inputs and accessing product markets and reducing price fluctuations. The purpose of this study was to analyse the impact of contract farming to farmers and to deter-mine policies to facilitate farmer entry into beneficial contractual relationships. In addition to the literature review, one intensive case study of contract farming practices with commodity was conducted. The results from the study have direct relevance to work of agencies and organizations working to promote the welfare of small holding farmers, either through prac-tical field support or through policy advocacy.

 19. Hudebně pohybová výchova na pozadí Orffova Schulwerku, Libuše Kurková a její přínos hudebně pohybové výchově

  Filipová, Hana

  2009-01-01

  The diploma thesis "Music-Movement Education on the Background of Orff Schulwerk. Libuše Kůrková and Her Contribution to Music-Movement Education." describes in detail the circumstances of Orff Schulwerk's origins and its spreading in pedagogical practice of music-movement education for preschool and young school children. It also speaks about the development of Orff's ideas in the Czech educational milieu. Its main focus, however, is upon the professional evolution and work of Libuše Kůrková...

 20. Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014

  Małgorzata Dąbrowicz

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w zarządzaniu zasobami Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014. Na podstawie analizy wewnętrznych regulacji dotyczących polityki gromadzenia i związanych z nią zagadnień zaprezentowano jej ewolucję w ostatnim dwudziestoleciu. Omówiono także towarzyszące jej zmiany w organizacji pracy i strukturze oraz zarządzaniu Biblioteką.

 1. South African Gastroenterology Review - Vol 2, No 2 (2004)

  Variceal recurrence, rebleeding and survival after injection sclerotherapy in 306 alcoholic cirrhotic patients with bleeding oesophageal varices: original · EMAIL FULL TEXT EMAIL FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT. JEJ Krige, UK Kotze, PC Bornman, W Ddamulira, M Klipin, 8-13.

 2. South African Journal of Surgery - Vol 49, No 2 (2011)

  Solid pseudopapillary epithelial neoplasm – a rare but curable pancreatic tumour in young women · EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT. M Frost, JEJ Krige, PC Bornman, E Panieri, SJ Beningfield, H Wainwright, 75-81 ...

 3. "Informacja chce by? wolna". Strategie kontroli i taktyki uwalniania informacji w epoce cyfrowej

  Banaszak, Ada

  2016-01-01

  W niniejszej pracy przygl?dam si? wybranym strategiom kontroli informacji w epoce cyfrowej oraz taktykom jej uwalniania ? dzia?aniom haker?w i haktywist?w, takich jak Richard Stallman, za?o?yciel ruchu wolnego oprogramowania, Julian Assange, cypherpunk i redaktor naczelny WikiLeaks, czy Anonymous. Aleksander Kmak

 4. The nutritive value of maize foggage for ewes and their lambs in the ...

  The nutritive value of maize foggage for ewes and their lambs in the North Eastern Free State. D.J. Kriek, J.E.J. Du Toit, M.D. Fair. Abstract. (South African J of Animal Science, 2000, 30, Supplement 1: 65-67). Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT.

 5. Zhodnocení marketingové strategie vybraného zařízení sociálních služeb v podmínkách působení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a návrh její inovace

  ŠAFRÁNEK, Libor

  2010-01-01

  The objective of this thesis was to evaluate the standard of marketing planning in social services facilities established by the citizens? association o.s. Prevent. The objective was to find out whether such planning is performed and, if so, how and in which areas. In my research I focused on identification opportunities, risks, weaknesses and strengths of the individual facilities by means of a situation analysis, which enables to set the main pillars of the future marketing strategy. Furthe...

 6. Zhodnocení marketingové strategie vybraného zařízení sociálních služeb v podmínkách působení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a návrh její inovace.

  VRÁBLIKOVÁ, Andrea

  2009-01-01

  The objective of my thesis "Evaluation of the marketing strategy of selected social services facilities operating under the Social Services Act No. 108/2006 Coll., and its proposed innovation" was to ascertain whether the facilities had been making use of any marketing strategy, and if so, in what fields. I also investigated the impact of the new Social Services Act on operation of the facilities, and whether there were any differences in usage of strategies in dependence on the founders of t...

 7. Franchising as a Way of Creating Entrepreneurship and Innovation

  Lewandowska Lucyna

  2014-09-01

  Full Text Available Artykuł traktuje o franczyzie jako koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie uzgodnionego przez strony układu ekonomicznego. Dostarcza informacji o genezie franczyzy, uwarunkowaniach jej rozwoju w świecie i Polsce. Prezentuje udokumentowane tendencje wzrostu polskiego rynku franczyzowego z uwzględnieniem rodzimych i zagranicznych marek franczyzowych. Zwraca uwagę na atuty franczyzy pozwalające jej oprzeć się kryzysom gospodarczym, stymulować rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz minimalizować ryzyko biznesowe. Zawiera również komentarze, spostrzeżenia, sugestie i konstatacje na temat efektów synergicznych uzyskiwanych w firmach i całej polskiej gospodarce z tytułu zastosowań franczyzy.

 8. Postępowanie z chorym po zawale serca

  Kalina Niedolaz; Katarzyna Hałas; Anna Kaźmierczak-Dziuk

  2011-01-01

  Choroba wieńcowa, czyli choroba niedokrwienna serca na podłożu miażdżycy tętnic wieńcowych, stanowi niezwykle istotny problem kliniczny. Jej bezpośrednim i często nieuchronnym następstwem jest zawał mięśnia serca. Zawał najczęściej jest spowodowany zamknięciem tętnicy wieńcowej w wyniku uszkodzenia blaszki miażdżycowej (jej pęknięcia lub erozji) z następowym wytworzeniem dystalnego zakrzepu i powoduje zniszczenie prawidłowo działającego mięśnia sercowego. Chory po przebytym zawale...

 9. Umělá inteligence

  Ragas, Luděk

  2017-01-01

  Cílem této bakalářské práce je poskytnout náhled do rozsáhlého oboru umělé inteligence. Téze nejprve poskytuje definici umělé inteligence a krátký přehled její historie. Poté práce stručně popisuje technologie umělé inteligence, jako jsou neuronové sítě, expertní systémy a genetické algoritmy. Na závěr téze popisuje vliv umělé inteligence na společnost a její pozici v ní. The aim of this bachelor thesis is to provide insight into the extensive field of artificial intelligence. At first, th...

 10. Co robią przywódcy?

  Róża Luksemburg

  2012-01-01

  Full Text Available Róża Luksemburg, rozważając przebieg walk klasowych w Niemczech od listopada 1918 roku do początku stycznia 1919 roku podejmuje próbę opisu relacji łączącej spontanicznie działający, zrewolucjonizowany proletariat oraz przywódców partyjnych i związkowych. Jednocześnie wskazuje na konieczne, jej zdaniem, posunięcia taktyczne, które powiększą szanse rewolucji na zwycięstwo, takie jak m.in. uzbrojenie robotników, pozyskanie poparcia radykalnie nastawionej części wojska, wyłonienie w toku walki nowych, ofensywnie nastawionych liderów. Zdecydowanie i szybkość działania, do których nieprzywykli są starzy przywódcy partyjni, stanowi jej zdaniem warunek konieczny powodzenia rewolucji.

 11. Udział profesjonalistów i nieprofesjonalistów w działaniach samoopiekuńczych związanych bezpośrednio ze zdrowiem pacjentów z POChP

  Kochman, Małgorzata; Lizak, Dorota

  2014-01-01

  Artykuł recenzowany / peer-reviewed article Praca została zaprezentowana podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Człowiek w zdrowiu i chorobie, promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”, 19-20 IX 2014, Tarnów Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) należy do najczęściej występujących przewlekłych i postępujących chorób układu oddechowego. Objawy, które wstępują w początkowym jej okresie często są lekceważone, a dopiero towarzysząca jej duszność wysiłkowa występująca ju...

 12. Rozvoj podnikání v oblasti internetové inzerce

  Konečný, Ondřej

  2012-01-01

  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje malé firmy podnikající v oblasti internetové inzerce. Jejím cílem je za pomocí teoretických poznatků a vybraných strategických analýz navrhnout také změny, které napomohou podniku v jejím dalším rozvoji. This master's thesis is focused on development of a small company in online advertising business. Based on gathered theoretical knowledge and research a business strategy was drawn up, which will ensure future growth of the company...

 13. Účast D. Stránské na Soupisovém výzkumu NSČ

  Motyčková, Dana

  15[57]-16[58], - (1999), s. 99-102 ISSN 1211-8117. [Lidová kultura 20. století, její výzkum, dokumentace a prezentace. Věnováno 100. výročí narození doc. dr. Drahomíry Stránské. Rožnov pod Radhoštěm, 08.09.1999] Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 14. "Nenaplněný příslib". Hodnotící strategie české normalizační kritiky

  Fialová, Alena

  2011-01-01

  Roč. 58, č. 5 (2011), s. 442-448 ISSN 0037-6973. [Minulosť kritiky a možnosti jej dejinnej konceptualizácie (Podoby, premeny a historická reflexia kritického písania). Bratislava, 16.07.2011-16.07.2011] Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : literary criticism * ideology * normalization * social novel Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 15. Wycisk plakiety z popiersiem ostatniego Jagiellona na oprawie Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie

  Michał Muraszko

  2015-12-01

  Full Text Available Komunikat prezentuje oprawę kolońskiego druku z 1568 roku. Zwierciadło jej dolnej okładziny zdobi wycisk plakiety z popiersiem króla Zygmunta II Augusta. Literatura przedmiotu podaje kilka przykładów egzemplarzy opraw ozdobionych być może za pomocą tego samego narzędzia introligatorskiego.

 16. Proposal of SQL Database to Support the Activities in Small IT Company

  Říha, Petr

  2012-01-01

  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh SQL databáze pro podporu činností malé IT firmy a její vytvoření v programu MS SQL Server. This thesis focuses on the design of SQL databases to support the activities of a small IT company and its creation in MS SQL Server. B

 17. Use of SQL Databases to Support Human Resource Management

  Zeman, Jan

  2011-01-01

  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh SQL databáze pro podporu Řízení lidských zdrojů a její následné vytvoření v programu MS SQL Server. This thesis focuses on the design of SQL database for support Human resources management and its creation in MS SQL Server. A

 18. Literární kritika jako RPG

  Janoušek, Pavel

  2011-01-01

  Roč. 58, č. 5 (2011), s. 417-424 ISSN 0037-6973. [Minulosť kritiky a možnosti jej dejinnej konceptualizácie (Podoby, premeny a historická reflexia kritického písania). Bratislava, 16.07.2011-16.07.2011] Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : literature * literary criticism * game * game theory * social communication Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 19. The role of vitamin D in the development of autoimmune diseases

  Katarzyna A. Lisowska

  2017-08-01

  Full Text Available Witamina D, poza istotną rolą w utrzymaniu homeostazy wapnia i metabolizmie kostnym, odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Niedobór witaminy D wiąże się z wieloma niekorzystnymi dla zdrowia skutkami, włączając w to m.in. osłabienie odporności, czego skutkiem jest zwiększona podatność na zakażenia wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze. W artykule opisano podstawy metabolizmu witaminy D oraz jej rolę fizjologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na komórki układu odpornościowego. Ze względu na jej istotną rolę w regulacji odpowiedzi zapalnej oraz wytwarzaniu cytokin zwraca się uwagę na jej rolę w rozwoju chorób o podłożu autoimmunologicznym, takich jak cukrzyca typu 1, toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, nieswoiste zapalenia jelit, łuszczyca, bielactwo, czy twardzina, w których witamina D ma potencjalne szerokie zastosowanie zarówno w prewencji, jak i wspomaganiu działań terapeutycznych.

 20. The role of vitamin D in the development of autoimmune diseases.

  Lisowska, Katarzyna A; Bryl, Ewa

  2017-08-28

  Witamina D, poza istotną rolą w utrzymaniu homeostazy wapnia i metabolizmie kostnym, odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Niedobór witaminy D wiąże się z wieloma niekorzystnymi dla zdrowia skutkami, włączając w to m.in. osłabienie odporności, czego skutkiem jest zwiększona podatność na zakażenia wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze. W artykule opisano podstawy metabolizmu witaminy D oraz jej rolę fizjologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na komórki układu odpornościowego. Ze względu na jej istotną rolę w regulacji odpowiedzi zapalnej oraz wytwarzaniu cytokin zwraca się uwagę na jej rolę w rozwoju chorób o podłożu autoimmunologicznym, takich jak cukrzyca typu 1, toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, nieswoiste zapalenia jelit, łuszczyca, bielactwo, czy twardzina, w których witamina D ma potencjalne szerokie zastosowanie zarówno w prewencji, jak i wspomaganiu działań terapeutycznych.

 1. Róża Luksemburg jest symbolem marksizmu otwartego - o ekonomii politycznej, niemieckiej lewicy i dynamice kapitalizmu z Michaelem Krätke rozmawia David Muhlmann

  Michael Krätke

  2012-01-01

  Full Text Available W prezentowanym wywiadzie Michael Krätke omawia znaczenie postaci Róży Luksemburg i jej teoretycznego dorobku dla środowiska zachodnioniemieckiej radykalnej lewicy lat 60. i 70. Sytuowała się ona, jego zdaniem, w opozycji do dwóch kontestowanych w tym kręgu tradycji: „oficjalnego” marksizmu radzieckiego (dominującego w NRD oraz neoklasycznej ekonomii, dominującej na zachodnioniemieckich uniwersytetach. Krätke próbuje także określić miejsce Luksemburg w historii marksistowskiej ekonomii politycznej, podkreślając szczególną oryginalność jej podejścia do mechanizmów rozwojowych kapitalizmu. Zwraca uwagę na silnie obecną w jej myśli krytykę biurokratyzacji oraz przywiązanie do faktycznie demokratycznych mechanizmów podejmowania decyzji.

 2. Perwityna, „krystaliczna metamfetamina” – nowe zagrożenie na polskiej scenie narkotykowej

  Anna Dietrich-Muszalska

  2012-09-01

  Full Text Available Terminem perwityna określa się w Europie Środkowej metamfetaminę wyprodukowaną nielegalnie z efedryny lub pseudoefedryny, jako prekursora. Od kilkunastu lat notuje się w niektórych krajach europejskich zwiększone zainteresowanie używaniem tej substancji psychoaktywnej. Dane Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii wskazują, że liczba osób uzależnionych od perwityny w Europie zwiększa się w tempie kilku procent rocznie. Perwityna jest produkowana i sprzedawana nielegalnie zwłaszcza na terenie Czech i Słowacji oraz w Niemczech i w krajach skandynawskich, gdzie jej przyjmowanie stanowi znaczny problem społeczny i medyczny. W Polsce stosowanie perwityny w celu odurzenia zaobserwowano głównie w województwach południowych i południowo-zachodnich, do których substancja ta jest sprowadzana najczęściej z Czech i Słowacji. Używanie perwityny prowadzi do uzależnienia i wielu negatywnych następstw zdrowotnych związanych z jej działaniem na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, układ krążenia i układ oddechowy. W przebiegu stosowania perwityny mogą występować psychozy intoksykacyjne, zaburzenia depresyjne i deficyty neuropsychologiczne oraz uszkodzenia różnych narządów wewnętrznych. Ostre zatrucie perwityną może prowadzić do zgonu z powodu zaburzeń układu krążenia lub hipertermii, a jej dożylne przyjmowanie sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych drogą krwi. Opisywane są też takie negatywne efekty jej stosowania, jak ryzykowne zachowania seksualne i przestępstwa. Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na stosunkowo nowy w Polsce problem używania perwityny (tzw. czeskiej, krystalicznej metamfetaminy w celu odurzenia oraz opisanie działania tej substancji i zagrożeń wynikających z jej stosowania.

 3. Kontrola wewnętrzna w jednostkach realizującychzadania publiczne – przegląd zalecanych praktyk

  Joanna Dyczkowska

  2009-06-01

  Full Text Available Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI wydała w 2004 roku dokument zawierający wytyczne w zakresie tworzenia systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora publicznego. Wraz z raportami COSO oraz standardami opracowanymi przez Dyrekcję Generalną do spraw Budżetu Komisji Europejskiej akt ten stał się podstawą dla sporządzenia polskich standardów kontroli wewnętrznej w jednostkach realizujących zadania publiczne. Mając na uwadze dokument INTOSAI oraz inne źródła literaturowe, w niniejszym artykule przedstawiono rekomendacje dla tworzenia systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach realizujących zadania publiczne. W jego pierwszej części opisano istotę kontroli wewnętrznej. W sposób kompleksowy uwydatniono jej cele, wskazano osoby odpowiedzialne za jej sprawowanie oraz zakres ich odpowiedzialności, zasygnalizowano też potencjalne źródła zagrożeń dla efektywności systemu kontroli wewnętrznej. W drugiej części przedstawiono poszczególne elementy systemu kontroli wewnętrznej, a więc jej środowisko, zarządzanie ryzykiem, działania kontrolne, przepływ informacji i komunikację oraz monitoring. Zaprezentowano również przykładowe zestawy pytań wspomagających audytora wewnętrznego w badaniu systemu kontroli wewnętrznej w jednostce realizującej zadania publiczne.

 4. Zaburzenia hazardowe – rozpowszechnienie, oferta terapeutyczna, dostępność leczenia i predyktory podjęcia leczenia. Przegląd literatury

  Wieczorek, Łukasz; Dąbrowska, Katarzyna

  2015-01-01

  Celem przeglądu jest zaprezentowanie kompleksu zagadnień dotyczących leczenia zaburzeń hazardowych, w tym: definicji hazardu i narzędzi diagnostycznych, współwystępowania zaburzeń hazardowych z innymi zaburzeniami, epidemiologii zjawiska, rozpowszechnienia poszukiwania pomocy, oferty terapeutycznej dla osób z zaburzeniami hazardowymi i jej skuteczności, motywów podjęcia leczenia oraz barier w dostępie do leczenia. Materiał i metoda Do przeglądu literatury wykorzystano bazę artykułów MEDLINE o...

 5. EEG biofeedback

  Dvořáček, Michael

  2010-01-01

  Vznik EEG aktivity v mozku, rozdělení EEG vln podle frekvence, způsob měření EEG, přístroje pro měření EEG. Dále popis biofeedback metody, její možnosti a návrh biofeedback her. Popis zpracování naměřených EEG signálů. EEG generation, brain rhythms, methods of recording EEG, EEG recorder. Description of biofeedback, potentialities of biofeedback, proposal of biofeedback games. Description of processing measured EEG signals. B

 6. Firmy rodzinne w Polsce w dobie globalizacji

  Zalewska, Agnieszka

  2016-01-01

  Celem publikacji jest ukazanie dorobku naukowego, głównie polskich i ukraińskich uczonych, w zakresie uwarunkowań procesów i rezultatów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz jej wpływu na funkcjonowanie biznesu w dobie globalizacji. Opracowanie stanowi istotny wkład w zakresie teorii i praktyki w proces restrukturyzacji przedsiębiorstw w kierunku ich internacjonalizacji. Może posłużyć jako inspiracja do stworzenia strategii opartej na poszukiwaniach (prospector strategy), co będzie sprzyja...

 7. Cywilizacja łacińska: ekspansja-dominacja-kryzys

  Kubiaczyk, Filip; Sareło, Zbigniew; Jakóbczyk, Stanisław; Kaźmierczak, Marek; Ciesielski, Mieszko; Kornacka-Sareło, Katarzyna; Kubiaczyk, Monika; Gaj, Beata; Gnyś-Nidecka, Małgorzata

  2016-01-01

  Cywilizacja łacińska. Ekspansja-dominacja-kryzys Abstrakt Teksty zebrane w niniejszym tomie skupiają się na problemie przyczyn kryzysu cywilizacji zachodniej, zwłaszcza jej tradycji łacińskiej, z różnych perspektyw badawczych (historycznej, filozoficznej, filologicznej i kulturoznawczej). To zróżnicowane podejście znalazło wyraz w odmiennym formułowaniu podejmowanych zagadnień i przyjętej metodologii, jak i użytej terminologii w odniesieniu do analizowanej kategorii. Pojęcia cywilizac...

 8. Rozšíření modulů OpenStack pro platformu Ansible

  Šamalík, Adam

  2016-01-01

  OpenStack je cloudová platforma s distribuovanou architekturou, jejíž instalace je velice komplexní. V této práci navrhnu Ansible Playbook (automatický instalační skript), který OpenStack nainstaluje. OpenStack is a cloud platform with distributed architecture that is very complex to deploy. In this thesis, I will design an Ansible playbok (automatic deployment script) to deploy a custom OpenStack architecture. C

 9. WYKSZTAŁCENIE ABSOLWENTÓW ELEMENTEM KSZTAŁTOWANIA POZYCJI RYNKOWEJ UCZELNI

  Szczepańska-Woszczyna, Katarzyna

  2004-01-01

  Przyjmując jako fakt powstanie i istnienie w Polsce rynku usług edukacyjnych na poziomie wyższym (koncepcja rynku edukacyjnego) należy traktować wykształcenie jako produkt rynkowy. W artykule przedstawiono wykształcenie jako produkt powstały w wyniku świadczenia usługi edukacyjnej, którego jakość kształtuje wizerunek uczelni, która ten produkt "wytworzyła". Miarą sukcesu uczelni jest pozycja jej absolwentów na rynku pracy. Katarzyna Szczepańska

 10. Drahomíra Stránská a studium lidové obuvi prostřednictvím dotazníkové akce Národopisné společnosti

  Holubová, Markéta

  15[57]-16[58], - (1999), s. 95-98 ISSN 1211-8117. [Lidová kultura 20. století, její výzkum, dokumentace a prezentace. Věnováno 100. výročí narození doc. dr. Drahomíry Stránské. Rožnov pod Radhoštěm, 08.09.1999] Institutional research plan: CEZ:AV0Z9058907 Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 11. Kinematic Discrepancy of Hydrostatic Drive of Unmanned Ground Vehicle

  Konopka Stanisław

  2015-12-01

  Full Text Available W opracowaniu przedstawiony został problem niezgodności kinematycznej hydrostatycznych układów napędowych pojazdów wysokiej mobilności oraz jej wpływ na występowanie niekorzystnego zjawiska mocy krążącej. Ponadto zaprezentowane zostały rozważania teoretyczne dotyczące zdolności kompensacji niezgodności kinematycznej przez hydrostatyczny układ napędowy na podstawie badań z wykorzystaniem charakterystyk statycznych.

 12. Uwarunkowania sektorowe i perspektywy rozwoju firmy "Litwiński - Transport - Sprzęt - Budownictwo"

  Pociecha, Bernadeta

  2013-01-01

  Streszczenie Analiza otoczenia konkurencyjnego, w którym działa przedsiębiorstwo, dostarcza wielu istotnych informacji o zmieniających się warunkach jego funkcjonowania. Do opracowania adekwatnych koncepcji, podejść i narzędzi zarządzania wykorzystywane są podstawowe etapy procesu zarządzania strategicznego, czyli: analiza strategiczna, projektowanie strategii i jej realizacja. W części empirycznej pracy przeprowadzono, za pomocą metody SWOT, analizę firmy "Litwiński- Tra...

 13. Tvorba aplikace pro zobrazování 3D objektů pro prostorové vidění

  Kubiš, František

  2010-01-01

  Tato práce se zabývá způsobem jak vytvořit stereoskopickou projekci a stereoskopický obraz na počítači, co jej ovlivňuje a jak jej dále vylepšit. Je zde popsáno několik běžně používaných zobrazovacích technologií a jsou zde teoreticky popsány knihovny využité při návrhu a implementaci práce. Poslední část se zabývá návrhem, implementací a testováním aplikace pro světla typu DigitalSpot od firmy ROBE lighting s.r.o.. This thesis is objected to problem, how to create a stereoscopic projectio...

 14. Pisanie o pracy akademickiej

  Joss Winn

  2015-12-01

  Full Text Available Niniejszy tekst wzywa do powrotu do teorii pracy rozwijanej przez Marksa, czy raczej do Marksowskiej negatywnej krytyki pracy oraz jej „decydującej” roli w rozumieniu ekonomii politycznej szkolnictwa wyższego. Autor twierdzi, że krytyka kapitalizmu i jego pozornej złożoności musi zostać podjęta w oparciu o bezpośrednią krytykę pracy, nie zaś z punktu widzenia pracy, jak miało to miejsce zarówno w marksistowskich, jak i nie-marksistowskich badaniach nad pracą. Przyglądając się egzemplarycznym artykułom poświęconym „pracy akademickiej”, niniejszy artykuł zwraca uwagę na fundamentalne znaczenie stosowania Marksowskiej metody abstrakcji w celu zrozumienia konkretnego społecznego świata kapitału. Na koniec sugeruje, że przyszłość pracy akademickiej leży raczej w jej zaprzeczeniu i przekroczeniu niż w wysiłkach mających na celu oparcie się „logice” pomnażania wartości.

 15. Separátory, sedimentační nádrže včetně funkce retenční nádrže Jeneweinova

  Turic, Jakub

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou separátorů a sedimentačních nádrží, včetně funkce retenční nádrže Jeneweinova v Brně. Popisuje základní fyzikální a hydrodynamické vlastnosti vod a rozděluje její znečištění. Dále se zabývá popisem jednotlivých separačních a sedimentačních nádrží, jejich účel a využití. Zabývá se vznikem povodní a využití retenčních nádrží jako protipovodňové ochrany. Součástí práce je popis retenční nádrže Jeneweinova, její návrh, účel a funkce. The subject of...

 16. Dziesięć lat czynnej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z NUKAT-em

  Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono proces przystąpienia Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu do współtworzenia Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych, a potem katalogu centralnego NUKAT . Autorki omówiły procedury związane ze współkatalogowaniem. Szczególną uwagę poświęciły zagadnieniom opracowania formalnego i rzeczowego dokumentów. Zaprezentowały rozwiązania i ustalenia wewnętrzne Biblioteki Uniwersyteckiej usprawniające pracę katalogerów oraz jej udział w projektach i szkoleniach organizowanych przez NUKAT. Zaprezentowano również jhp KABA powstały w latach 90. XX wieku, służący do opracowania przedmiotowego zbiorów w polskich bibliotekach akademickich. Artykuł podsumowuje dziesięć lat czynnej współpracy z NUKAT -em, ale stanowi również o okresie przygotowania do jej wdrożenia.

 17. Marketingový audit

  Čevelová, Petra

  2007-01-01

  Diplomová práce je zpracování na téma marketingový audit. Jejím cílem provedení marketingového auditu ve firmě XX. Předmětem auditu je jejich nejstarší produkt, a to v plné šíři, tj. celkové zhodnocení marketingové činnosti firmy. Marketingový audit je nástroj analýzy v této diplomové práci. Poznatky shrnuji v analýze SWOT, na jejímž základě jsem vypracovala seznam doporučení s cílem vylepšení fungování marketingových činností, následně jsem sestavila přibližný rozpočet pro tyto kroky, stejně...

 18. „Tutaj jest bardzo zimno…”. Życie codzienne niemieckiej urzędniczki w Poznaniu opisane na widokówkach z lat 1941-1944

  Dorota Mazurczak

  2009-01-01

  Full Text Available W jednej z największych w Polsce kolekcji pocztówek, znajdującej się w ikonograficznych zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, znalazło się prawie sto kartek od jednego nadawcy, Wery V. – niemieckiej urzędniczki Stowarzyszenia Rolników Kraju Warty (Landesbauernschaft Wartheland, do tego samego odbiorcy – jej matki zamieszkałej w Hamburgu, wysyłanych z Poznania w latach 1941-1944. Początkowo Poznań był dość atrakcyjnym i spokojnym miejscem pracy w porównaniu z często bombardowanym Hamburgiem – pensja bez podatku, niektóre artykuły reglamentowane w Rzeszy tu bez kartek dla urzędników niemieckich, trzy naloty alianckie. W miarę upływu wojny pogarszały się warunki życia i pracy Wery. Prawdopodobnie obawa przed cenzurą i autocenzurą sprawiły, że nie ujawniła swego stosunku do narodowego socjalizmu. Jej postawę wobec Polaków trudno uznać za wrogą. Czas wolny przeznaczała przede wszystkim na korespondencję, poszukiwanie artykułów trudnych do zdobycia w głębi Rzeszy, wysyłanie paczek ze zdobyczami lub praniem czy ubraniami do przerobienia. Rzadko bywała w kinie, kawiarni, teatrze i operze – jeśli tak, to często z powodu zimna. Dużo pisała o pogodzie, niewiele o swej pracy. Dopiero od sierpnia 1944 roku, kiedy zapanował chaos, informowała o zmianach w jej biurze i o zamykaniu oddziałów zamiejscowych.Pisane przez nią widokówki były uzupełnieniem listów do matki. Lektura całej ko-respondencji pozwoliłaby na pełniejsze odtworzenie życia codziennego Wery V.w Poznaniu.

 19. Wywiad z Ewą Gąsowską

  Monika Stec

  2014-06-01

  Full Text Available An interview with Ewa Gąsowska In the interview, Ewa Gąsowska described her ten-year-long struggle with the Polish legal system. Gąsowska’s objective has been to reinstate the good name of her grandfather, Jan Rybak, who was murdered in 1945. According to Gąsowska, the reason for her grandfather’s death was his political activity in PPR (Polish Labourers’ Party and his post-war commitment to the reconstruction of People’s Poland (Polska Rzeczpospolita Ludowa. Gąsowska claims that he was murdered by members of Narodowe Siły Zbrojne (National Armed Forces. Almost 60 years after the death of Jan Rybak, a book was published which presents his activity and death in a different light. The book had been written by one of those regarded by Rybak’s family as his murderers. This “courtroom drama” is situated in the context of the relations between the Rybak family and the local community (the place where Jan Rybak, and most likely also his murderers, were born, as well as the socio-political transformations in the contemporary Poland.   Wywiad z Ewą Gąsowską Ewa Gąsowska opowiada historię swoich dziesięcioletnich zmagań z wymiarem sprawiedliwości. Jej celem jest rehabilitacja dobrego imienia dziadka, Jana Rybaka, który został zamordowany w 1945 roku. Zdaniem Ewy Gąsowskiej, powodem zabójstwa była partyjna aktywność jej dziadka (PPR i jego powojenne zaangażowanie w odbudowę Polski Ludowej, a jego mordercami byli członkowie Narodowych Sił Zbrojnych. Prawie 60 lat później ukazała się książka wspomnieniowa, która inaczej przedstawia działalność i okoliczności śmierci Jana Rybaka. Jej autorem jest osoba, którą rodzina uważa za mordercę. Ważny kontekst tego „serialu sądowego” stanowią relacje rodziny Rybaka z lokalną społecznością, z której się wywodzi on i – prawdopodobnie – jego zabójcy, jak też przemiany społeczno-polityczne we współczesnej Polsce.

 20. Psychiatria konsultacyjna – historia i współczesność

  Piotr Ścisło

  2014-09-01

  Full Text Available Publikacja ma na celu przybliżenie zagadnienia psychiatrii konsultacyjnej. Prezentuje jej definicję, cele i zadania, działalność edukacyjną oraz historię – od starożytności do czasów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tej dziedziny w Polsce. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa przedstawiono funkcjonowanie psychiatrii konsultacyjnej w poszczególnych krajach; szczególny nacisk położono na zasady szkolenia i edukacji. Ponadto wymieniono wyzwania stojące przed omawianą dyscypliną. Jej rozwój wiąże się z rozwojem medycyny, m.in. w dziedzinie transplantologii, onkologii, pandemii chorób zakaźnych i biomedycyny, więc wraz z postępem medycznym będą się pojawiać nowe psychologiczne i emocjonalne wyzwania, które staną się obszarem działań psychiatrii konsultacyjnej. Omówiono jej wpływ na inne dziedziny medycyny: zgłoszone i przeprowadzone konsultacje psychiatryczne znacząco skracają długość pobytu w szpitalu (istnieje bezpośredni związek między czasem zgłoszenia konsultacji a długością hospitalizacji, pomagają obniżyć koszty opieki medycznej, oferują lepszy dostęp do opieki psychiatrycznej, zwiększają wykrywalność chorób psychicznych, których część może stanowić zagrożenie dla życia, oraz wpływają na jakość życia pacjentów. We wnioskach ujęto pięć głównych zadań psychiatrii konsultacyjnej. Są to: diagnostyczna ocena, identyfikacja barier powrotu do zdrowia, identyfikacja ponownego pogorszenia, krótka psychoterapia skoncentrowana na problemie i leczenie farmakologiczne.

 1. Prognozowanie i ujmowanie przychodóww przedsiębiorstwie postawionymw stan upadłości likwidacyjnej

  Janusz Czerny

  2010-01-01

  W upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw mamy do czynienia z dwoma stru-mieniami przychodów, a mianowicie z przychodami dotyczącymi zbycia przedsię-biorstwa lub jego składników majątku oraz z przychodami związanymi z ewentual-nym kontynuowaniem działalności: Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa powinny być prognozowane głównie na podstawie informacji płynących z systemu rachunkowości, co stanowi tzw. sta-tyczny aspekt upadłości, natomiast jej aspekt dynamiczny jest związany z zakre-sem...

 2. Work - life balance as important area of research

  Tomaszewska-Lipiec, Renata

  2015-01-01

  W niniejszym opracowaniu podjęto problematykę równowagi pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania jednostki w każdej płaszczyźnie jej życia. Złożoność i wieloaspektowość podjętego zagadnienia pozwalają na sformułowanie tezy, iż wzajemne relacje między tymi, tak ważnymi sferami życia człowieka, powinny stanowić znaczący obszar badań naukowych. Badania naukowe dotyczące tej problematyki ukierunkowane być powinny zarówno na przyczyny tego zjawiska...

 3. Konkurenčná stratégia firmy Unicorn Systems, a.s.

  Tománková, Jana

  2011-01-01

  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá navrhnutím konkurenčnej stratégie v konkrétnej firme pôsobiacej na trhu informačných technológií. V analytickej časti popisuje súčasný stav firmy na trhu a konkurenciu, jej vnútorné prostredie ako aj vonkajšie okolie. V teoretickej časti definuje teoretické východiská práce. Návrhová časť obsahuje návrh riešenia ako byť úspešný v konkurenčnom boji za pomoci stanovených cieľov a konkurenčnej výhody. Presented graduation theses concern proposition of co...

 4. Návrh IS pro Místní knihovnu města Jevišovice

  Vašíček, Daniel

  2010-01-01

  Bakalářská práce pojednává o návrhu vytvoření databáze pro místní knihovnu města Jevišovice. Práce obsahuje vlastní návrh databáze a její vytvoření v programu Microsoft Access. Dále obsahuje vytvoření pracovního rozhraní pomocí VBA. The thesis deals with the concept of the Jevisovice city Local Library database creating. The thesis contains the concept of the database and its creation in the Microsoft Access software. Further, the work includes the creation of the VBA comunication interfac...

 5. Pozice RM-Systému na českém kapitálovém trhu

  Novotný, Josef

  2007-01-01

  Práce popisuje historický vývoj RM-Systému, okolnosti, za kterých byl založen,princip jeho fungování. Popisuje také trhy cenných papírů z teoretického hlediska, jejich dělení a systémy, na kterých fungují. Dále práce popisuje současnou pozici RM-Systému na českém trhu cenných papírů a zkoumá její možné příčiny.

 6. Powszechna Wystawa Światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki

  Jedlińska, Eleonora

  2015-01-01

  Publikacja Eleonory Jedlińskiej „Powszechna Wystawa Światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki” to obszerna monografia jednej z najważniejszych wystaw światowych schyłku XIX w., prowadzących w wiek XX. Dziewiętnastowieczne wystawy, swoisty fenomen cywilizacji europejskiej, służyły głównie pokazaniu osiągnięć nauki i jej zastosowań w przemyśle, choć ważnym ich elementem były dzieła sztuki, traktowane jako wyraz syntezy materii i ducha nowych czasów. Eksponowały osiągnięcia te...

 7. Optimalizace experimentálních parametrů v sestavě dvoupulzní LIBS

  Roščák, Michal

  2010-01-01

  V diplomovej práci je opísaná metóda spektroskopie laserom indukovanej plazmy (LIBS) ako aj možnosť zníženia detekčných limitov použitím metódy dvojpulznej LIBS (DP-LIBS). Práca taktiež pojednáva o vlastnostiach laserom indukovanej plazmy (LIP). Obsahuje opis DP-LIBS aparatúry laboratória laserovej spektroskopie Fakulty strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, ako aj postup optimalizácie jej parametrov. Optimalizácia bola vykonaná pre detekciu chrómu v oceli s ohľadom na detekčné...

 8. Pomiar wiarygodności internetowych serwisów handlowych.

  Garnik, Igor; Basińska, Beata

  2011-01-01

  Rozwój handlu internetowego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów na tę formę dystrybucji towarów i usług. Z tego powodu, zarządzanie witryną sklepu internetowego, w celu zwiększenia jej wiarygodności, a co za tym idzie – konkurencyjności, jest ważnym zadaniem stojącym przed podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w sieci. Celem niniejszej pracy było zaproponowanie nowej metody oceny wiarygodności serwisów WWW. Badanie przeprowadzono w grupie 225 osób (83% doświadczonych i 17% ...

 9. Existující útoky na SSL/TLS

  Lysoněk, Milan

  2017-01-01

  SSL/TLS je moderní kryptografický protokol, který zabezpečuje komunikaci mezi klientem a serverem. Avšak na tento protokol existují útoky, které mohou ohrozit komunikaci buď odposloucháváním nebo jejím narušením. Obrana proti těmto útokům a testování zranitelností protokolů je ale značně náročný proces. Tato práce popisuje zranitelnosti SSL/TLS protokolu a implementuje vybrané útoky v tlsfuzzeru --- nástroj pro testování SSL/TLS implementací. Výsledná implementace útoků je demonstrována na tř...

 10. Design and implementation of tutorials for PLC B&R Automation

  Sýkora, Daniel

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací úloh pro PLC B&R a podrobným návodem práce v Automation Studio. Obsahuje také informace o firmě B&R Automation Ges. m. b. H. a jejích produktech. Návrh úloh probíhal ve vývojovém prostředí B&R Automation Studio. Praktická úloha na regulaci teploty byla řešena a odzkoušena na B&R PLC X20. This bachelor’s thesis deals with the design and the implementation tutorials for PLC B&R as well as the detailed instructions of work in the Automation ...

 11. W poszukiwaniu wychowawczej wartości zasady „fair play” = In search of educational value of the "fair play" principle

  Kaźmierczak, Arkadiusz

  2014-01-01

  Streszczenie Autor nawiązuje do uniwersalnej cechy zasady fair play jako wartości moralnej w działaniach społecznych, w tym także działaniach na polu kultury fizycznej. W tym kontekście omawia zasadność istnienia fair play w aktywności sportowej, stosunkach międzyludzkich oraz edukacji szkolnej, wskazując na jej pedagogiczne walory. Weryfikacją empiryczną tych założeń jest próba określenia postaw wobec zasady fair play uczniów (1263 chłopców i 1272 dziewcząt) z 28 łódzkich szk...

 12. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v ČR

  Bezděková, Irena

  2007-01-01

  Cílem diplomové práce je přesně vymezit dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, uvést jak jej lze pořídit a ocenit, proniknout do problematiky odpisování, zmínit se o technickém zhodnocení a poznamenat způsoby vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Je zmíněno i mezinárodní pojetí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (IAS 16, IAS 17, IAS 38).

 13. Podnikatelský plán výrobního podniku

  Borovská, Veronika

  2010-01-01

  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr výrobního podniku. Na základě teoretických poznatků získaných během studií a zjištěných skutečností, obsahuje návrh založení firmy a jejího případného umístění na trhu. This master’s thesis deals with business plan of production company. Based on the theoretical pieces of knowledges acquired during studies and discovered facts, it contains the proposal of establishment of the company and its conceivable positioning on the market. A...

 14. Wpływ cukrzycy na rozwój i funkcjonowanie dziecka

  Buchnat, Marzena

  2006-01-01

  Choroba przewlekła, jaką jest cukrzyca, wpływa niekorzystnie na rozwój dziecka, powodując zmianę sposobu życia zarówno dla dziecka jak i jego rodziny. Jest źródłem wielu trudnych sytuacji, ponieważ wpływa na sposób funkcjonowania dziecka na różnych płaszczyznach. Jednak jak dalece choroba będzie zakłócać ten sposób funkcjonowania, zależy nie tylko od samej choroby, ale i od sposobu jej przyjęcia przez dziecko Cukrzyca szczególnie negatywne wpływa na kształtowanie się osobowości. Trzeba ...

 15. Bezobjawowa dławica piersiowa u chorego z zespołem metabolicznym – nowoczesne badania nieinwazyjne w diagnostyce i ocenie efektu leczenia

  Paweł Krzesiński; Agnieszka Jaguś‑Jamioła; Grzegorz Gielerak; Stanisław Piszczek; Mirosław Dziuk; Andrzej Mazurek; Robert Ryczek; Andrzej Skrobowski

  2012-01-01

  Wszystkie składowe zespołu metabolicznego zwiększają ryzyko sercowo‑naczyniowe, a cukrzyca uznawana jest za szczególnie silny negatywny czynnik prognostyczny. Pacjenci z cukrzycą często negują typowe dolegli‑ wości dławicowe, skarżąc się jedynie na niespecyficzną duszność, nadmierną potliwość, uczucie zmęczenia, wyczerpania. Równocześnie jej występowanie wiąże się z istotnym niedoszacowaniem występowania choro‑ by wieńcowej, późniejszym rozpoznaniem niedokrwienia mięśnia sercowego...

 16. Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950)

  Rozynkowski, Waldemar

  2018-01-01

  Od kilku lat niezwykle dynamicznie rozwijają się badania nad życiem i posługą ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu biskupa Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950). Związane jest to na pewno z podjętymi staraniami o wyniesienie biskupa na ołtarze. Dnia 9 lutego 2010 roku biskup toruński Andrzej Suski powołał Komisję Historyczną, której zadaniem było przeprowadzenie szczegółowej kwerendy źródłowej dotyczącej osoby biskupa Szelążka i przygotowanie materiałów do procesu beatyfikacyjnego. Jej skła...

 17. Samostanowienie narodów w prawie międzynarodowym

  Żbikowski, Wawrzyniec

  2015-01-01

  W artykule omówiono zasadę samostanowienia narodów funkcjonującą w prawie międzynarodowym od momentu uchwalenia Karty Narodów Zjednoczonych. Po przedstawieniu tła historycznego ukazano źródła funkcjonowania tej zasady oraz problematykę związaną z jej podmiotowym i przedmiotowym zakresem. Dokonano tego na podstawie analizy źródeł, praktyki oraz poglądów doktryny. Podjęto też kwestię realizacji prawa do samostanowienia jako jednego z możliwych kryteriów państwowości. W końcowej części szeroko o...

 18. Optimalizace rozpoznávání řeči pro mobilní zařízení

  Tomec, Martin

  2010-01-01

  Práce se zabývá optimalizací algoritmů pro detekci klíčových slov na procesorové architektuře ARM Cortex-A8. Nejprve je popsána tato architektura a zejména její jednotka NEON pro vektorové výpočty. Dále jsou stručně popsány algoritmy pro detekci klíčových slov a navržena jejich optimalizace pro danou architekturu. Jádro práce tvoří implementace těchto optimalizací a zhodnocení jejich vlivu na výkon. This work deals with optimization of keyword spotting algorithms   on processor architectur...

 19. Segmentace hipokampu v MRI datech

  Kodym, Oldřich

  2015-01-01

  Práce se zabývá využitím grafových metod pro segmentaci málo kontrastních obrazových dat, konkrétně pro segmentaci hipokampu ze snímků magnetické rezonance. Nejprve je uvedena základní problematika a terminologie teorie grafů. Následně je popsána me toda minimálního řezu grafem včetně algoritmů schopných tento minimální řez nalézt. Následuje popis její implementace pro segmentaci 2D a 3D obrazových dat. Metoda byla testována na zkušebních datech a poté implemetována jako modul pro software 3D...

 20. ID-IDENTITA (NE) ZNÁMA (time specific in-cognito in-stantná id-entita)

  Janečková, Zuzana

  2012-01-01

  Dizertačná práca je zameraná na stratégie prezentácie identity v súčasnom umení a jej množiace sa mystifikácie a mutácie. Zameriava sa podrobnejšie na prístupy, v ktorých absentuje exhibovanie autora, rôzne formy utajovania a následného odhaľovania (zverejňovanie). Nepracuje s pojmom „anonymita” len v doslovnom význame, ale chápe tento pojem ako „rozcestie” pre ďalšie spriaznené pojmy. Primárne sa zaoberá fenoménom „anonymous”. Pri skúmaní tejto problematiky sa zameriava na obdobie od 90-tych...

 1. Working conditions as one of the areas for implementing the concept of corporate social responsibility

  Cierniak-Emerych Anna

  2014-05-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono problem urzeczywistniania koncepcji społecznej odpowiedzialności (CSR w przedsiębiorstwach. Skupiono się na jednym z jej obszarów, tj. kształtowaniu warunków pracy, odnosząc się przy tym przede wszystkim do określonych standardów oraz norm międzynarodowych dotyczących CSR. Ukazano okoliczności podejmowania w przedsiębiorstwach działań zorientowanych na doskonalenie warunków pracy i związki tych działań z urealnianiem CSR.

 2. Fitování rozdělení pravděpodobnosti pro aplikace

  Pavlíčková, Lenka

  2012-01-01

  Diplomová práce popisuje metodu bootstrap a její použití pro tvorbu konfidenčních intervalů, při testování statistických hypotéz a v regresní analýze. Představujeme konfidenční interval pro individuální hodnotu. Dále se zaobíráme metodou odhadu diskrétního rozdělení pravděpodobnosti kategoriální veličiny pomocí gradientního a přímkového odhadu. The diploma thesis describes the bootstrap method and its applications in the confidence intervals generation, in the testing of statistical hypoth...

 3. Návrh marketingového řešení cestovní kanceláře

  Foltýn, Jiří

  2007-01-01

  Bakalářská práce je zaměřena na oblast marketingu a jejím cílem je analýza marketingových aktivit cestovní kanceláře a návrh marketingového řešení, jenž usnadní společnosti získávání nových klientů. Bachelor's thesis is focused on Marketing area. The purpose of this thesis is to analyze marketing activities of the travel agency and marketing solution proposal which should lead to get more new clients. B

 4. „Pamiątka, Zabawka, Talizman / Souvenir, Talisman, Toy” (wystawa w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, 2013 rok, kuratorka: Erica Lehrer

  Alina Cała

  2016-01-01

  Full Text Available Pamiątka, Zabawka, Talizman / Souvenir, Talisman, Toy (an exhibition in Cracow’s Ethnographic Museum, 2013, prepared by Erica Lehrer The article is a review of the exhibition Pamiątka, Zabawka, Talizman / Souvenir, Toy, Talisman, which opened at the Seweryn Udziela Ethnographic Museum in Cracow on 30 June 2013, during the Jewish Culture Festival. The exhibition was curated by Erica Lehrer. Pamiątka, Zabawka, Talizman / Souvenir, Talisman, Toy (wystawa w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, 2013 rok, kuratorka: Erica Lehrer Jest to recenzja wystawy Pamiątka, Zabawka, Talizman / Souvenir, Talisman, Toy, która została otwarta podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie 30 czerwca 2013 roku. Jej kuratorem była Erica Lehrer.

 5. Jaką teorią jest Marksowska teoria wartości opartej na pracy?

  Krzysztof Nowak-Posadzy

  2015-12-01

  Full Text Available Tak zwana teoria wartości opartej na pracy (odtąd LTV, niegdyś powód do dumy całego środowiska marksistowskiego, stawała się z upływem lat przedmiotem jego zakłopotania. Jej odrzucenie w ramach tradycji lewicowej, zarówno przez część filozofów, jak i ekonomistów, wpisuje się w szersze zjawisko zwane „kryzysem marksizmu”. Wówczas to filozoficzna część środowiska marksistowskiego, chcąc uwolnić marksizm od wad „ekonomizmu”, odcięła go także od zalet mogących płynąć z przyjęcia perspektywy ekonomii teoretycznej. Natomiast część ekonomiczna przywołanego środowiska, chcąc uwolnić ekonomię marksistowską od niedociągnięć tkwiących w LTV, odcięła ją także od szczególnego statusu przypisywanego w tej tradycji intelektualnej pojęciu pracy. Chociaż uniewinniono później LTV od zarzutu o domniemaną logiczną sprzeczność, to jedynie po to, aby skazać ją następnie na zapomnienie za jej rzekomą zbyteczność. W niniejszym artykule omówiona zostanie specyfika Marksowskiej wersji LTV. We wstępie podane zostaną cztery jakościowe założenia, które, zdaniem autora, przesądzają o charakterze Marksowskiej wersji LTV, W pierwszej części zarysowane zostanie miejsce LTV w historii myśli ekonomicznej. Druga część dotyczyć będzie losów Marksowskiej wersji LTV w ramach samej tradycji marksistowskiej. W trzeciej części omówiony zostanie problem wartości i jej pomiaru. Czwarta część zostanie poświęcona analizie problemu pracy i wyboru jednostki jej pomiaru, a także próbie zrekonstruowania Marksowskiej teorii reprodukcji pracowników za pomocą pracy. W części piątej podjęta zostanie kwestia tego, jak interpretuje się współcześnie status metodologiczny marksowskiej wersji LTV. Artykuł kończy podsumowanie.

 6. Mikroekonomická analýza odběratelů společnosti

  Voháňková, Petra

  2007-01-01

  Práce se zabývá analýzou vývoje a struktury odběratelů společnosti, která vyrábí růžový porcelán. V práci je popsána pozice společnosti na trhu z hlediska dostupnosti zdrojů, možnosti ovlivnění cen výrobků a vyráběného množství. Poslední část práce je zaměřena na zjednodušenou analýzu elasticity poptávky po produktech společnosti a je vysloven názor na možnosti jejího ovlivnění.

 7. Biblioteka akademicka i relacje nadawczo-odbiorcze. Uwarunkowania procesów komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym

  Małgorzata Bródka

  2017-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie komunikacyjnych uwarunkowań i zależności w społeczeństwie informacyjnym, z uwzględnieniem roli biblioteki akademickiej. Punktem wyjścia jest tradycyjne pojmowanie procesu komunikacyjnego jako z jednej strony sposobu przekazywania informacji, z drugiej, nawiązywania relacji nadawczo-odbiorczych. W horyzoncie rozważań znalazła się analiza funkcjonowania biblioteki w społeczeństwie sieci, i wpływ elektronicznych narzędzi przekazywania informacji na jej działalność. Artykuł ma wskazać powiązania pomiędzy tradycyjnymi i wirtualnymi sposobami porozumiewania się oraz podkreślić rolę komunikacji w przyszłym rozwoju biblioteki.

 8. Zróżnicowanie parametrów geotechnicznych gruntów spoistych południowo-zachodniej Polski

  Ewa Wojnicka-Janowska

  2017-09-01

  Full Text Available Podstawą w projektowaniu konstrukcji inżynierskiej lub jej elementów jest znajomość podłoża gruntowego, w szczególności jego parametrów geotechnicznych. Przedstawione opracowanie ma charakter analizy zmienności regionalnej parametrów geotechnicznych gruntów ilastych południowo-zachodniej Polski, pod względem stratygraficznym zaliczonych do utworów neogeńskich. W publikacji wykorzystano bieżące badania własne uzupełnione o archiwalne badania próbek gruntów ilastych pochodzących z Legnicy i Głogowa. Wyniki badań opracowano statystycznie oraz przedstawiono w formie tabelarycznej.

 9. IPv6 geolokace a vizualizace

  Suchomel, Tomáš

  2011-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá problematikou geolokace IPv6 adres a vizualizace jejich lokalit. Má za úkol prozkoumat oblast IPv6, dále porovnává současné přístupy ke geolokaci. Jejím hlavním cílem je vybudovat systém, který dokáže vytvořit geolokační databázi s pravidelnou aktualizací a který bude schopen zobrazit geografickou lokalitu IPv6 adresy na světové mapě. Geolokační systém nejprve získá geografické adresy pro jednotlivé prefixy IPv6 z veřejně přístupného systému Whois. Tyto adresy t...

 10. Představení společnosti Deloitte

  Kubíček, Tomáš; Deloitte

  2012-01-01

  V příspěvku bude představen rozsah činností společnosti a budou prezentovány její zkušenosti. Posluchači budou seznámeni s pojetím komplexních služeb s „lidskou tváří“. Příspěvek bude rozdělen do tematických bloků. V prvním bloku budou prezentovány nejnovější trendy v manažerském řízení ve veřejné správě. V dalším bloku bude představen společný projekt, jeho cíle a plánované výstupy.

 11. Przestępczość zorganizowana

  Karpiel, Dorota

  2017-01-01

  Problematyka przestępczości zorganizowanej od kilkudziesięciu lat jest przedmiotem rozmaitych debat na forach międzynarodowych. Dokonanie analizy zjawiska przestępczości zorganizowanej, jej stanu, dynamiki i struktury łączy się w pierwszym rzędzie z potrzeby wypracowania odpowiedniej definicji tego pojęcia. Autorka bada orzeczenia sądów na temat przestępczości zorganizowanej, skupiając się także na rozmiarze i strukturze tego zjawiska, zgłębiając źródła prawa polskiego. Celem niniejszej pracy...

 12. Effect ofSolvents on Curing Process of Photopolymerizable Ceramic Suspensions

  Falkowski P.

  2013-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem rozpuszczalnika na właściwości ieologiczne i sposób przygotowania zawiesin ceramicznych. Pokazano, że w przypadku zastosowanej żywicy poliestrowej woda nie może być użyta do przygoto- wania światłoutwardzalnej zawiesiny ceramicznej. Jednakże stężona zawiesina ceramiczna może być otrzymana jeżeli woda zostanie zastąpiona glikolem polietylenowym. W ten sposób możliwe jest przygotowanie zawiesiny o stężeniu fazy stałym dochodzącym do 45-50%obj. i dobrej jednorodności oraz lepkości, pozwalającej na jej formowanie metodą odlewania cienkiej folii ceramicznej i utwardzenie promieniowaniem UV.

 13. Relational Resources As A Source Of Regional Competitive Advantage. Illustrated By The Examples Of The Lodzkie Voivodship And The Novosibirsk Oblast / Zasoby Relacyjne Jako Źródło Przewagi Konkurencyjnej Regionów Na Przykładzie Województwa Łódzkiego Oraz Obwodu Novosybirskiego

  Rudolf Wawrzyniec

  2015-08-01

  Full Text Available Artykuł ma na celu pokazanie zasobów relacyjnych, jako nabierającego na znaczeniu czynnika konkurencyjności terytoriów. Autorzy starają się wykazać, że regiony chcące zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną powinny podejmować działania, aby ułatwiać tworzenie bazy wiedzy oraz otoczenia instytucjonalnego. W artykule oparto się na teorii zależności od zasobów, wykorzystywanej zwłaszcza dla analizowania relacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Opracowanie ma charakter teoretyczny z wykorzystaniem metody desk research przy użyciu szerokiej, światowej literatury przedmiotu. Rozważania kończy prezentacja dwóch deskryptywnych studiów przypadku.

 14. Finanční analýza společnosti Unilever ČR, spol. s r.o.

  Richter, Martin

  2006-01-01

  Finanční analýza společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. za období 2002 až 2005. Unilever ČR je česká pobočka nadnárodního koncernu produkujícího potravinářské a spotřební zboží. Metodologická část práce popisuje úlohu finanční analýzy a jednotlivé její metody a postupy. Praktická část analyzuje společnost Unilever ČR se zaměřením na celkovou hospodářskou situaci a výsledky podnikových programů a strategií.

 15. Proposal of Competitive Strategy of Company

  Tesař, Karel

  2008-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření konkurenční strategie malé rodinné firmy. Analyzuje současný stav firmy zabývající se statickou a projekční činností. Zkoumá působení vnějšího prostředí na firmu a analyzuje vnitřní prostředí. Definuje strategické cíle firmy, obsahuje návrh budoucí konkurenční strategie firmy a její časovou implementaci. This diploma thesis is focused on creation of competitive strategy of small family firm. It analyses current status of a company, which is speciali...

 16. Koncepcje Édouarda Séguina i ich znaczenie dla rozwoju pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie

  Fetzki, Tomasz

  2011-01-01

  Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Historii Wychowania Praca ma charakter interdyscyplinarny, historyczno – pedagogiczny. Jej celem była próba stworzenia pierwszej w języku polskim monografii Édouarda Séguina – twórcy pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie, zawierającej w miarę pełną biografię Édouarda Séguina, ukazującą jego postać wielowymiarowo, na tle różnych prądów naukowych i społecznych epoki, w której żył, jak też prezentującej w sposób w miarę całościowy oryginalność j...

 17. Elewacyjne wyprawy szlachetne w budownictwie międzywojennego Krakowa. Estetyka, ochrona, konserwacja

  Monika Bogdanowska

  2018-04-01

  Full Text Available Artykuł porusza problematykę ochrony zewnętrznych wypraw tynkowych z okresu międzywojnia. Temat ten, wobec intensyfikacji prac remontowych, nowych środków i metod renowacyjnych oraz stopniowej degradacji zasobu zasługuje na szczególną uwagę. Mimo starań podejmowanych przez środowiska konserwatorów i architektów, społeczna świadomość wartości architektury modernistycznej jest bardzo niska, stąd jej niszczenie i żywiołowe przekształcenia Nie istnieją także mechanizmy prawne ani administracyjne, które mogłyby skutecznie przeciwdziałać tym procesom.

 18. Uczelnia na zagranicznym rynku edukacyjnym – strategia internacjonalizacji szkoły wyższej

  Andrzej Szromnik

  2014-03-01

  Full Text Available Cel: Wyjaśnienie założeń i warunków realizacyjnych internacjonalizacji uczelni jako strategicznego kierunku jej rozwoju, a ponadto przedstawienie uniwersalnych scenariuszy strategicznych ekspansji uniwersytetu za granicą oraz determinantów sukcesu. Metodologia: Artykuł ma charakter koncepcyjny i opiera się na diagnozie oraz analizie na rynku usług edukacji uniwersyteckiej w Polsce. W wyniku studiów literatury specjalistycznej wyodrębniono główne zjawiska warunkujące funkcjonowanie i kierunki zmian szkolnictwa wyższego stanowiące ogólne tło rozważań i projektów szczegółowych. Wnioski: Autor wskazuje strategie uwarunkowania i procedury decyzyjne ekspansji uniwersytetu na zagraniczne rynki edukacji na poziomie wyższym. Akcentuje główne szanse i zagrożenia z tytułu działalności uczelni za granicą. Propozycje mają nie tylko charakter poznawczy, ale także mogą być podstawą ich aplikacji w realiach polskich uczelni. Oryginalność: Działalność uczelni zagranicznych na rodzimym rynku edukacyjnym jest zjawiskiem występujących w wielu krajach. W artykule zaproponowano koncepcję strategii internacjonalizacji uniwersytetu w jej wariancie ogólnym wraz ze szczegółową procedurą analityczno-decyzyjną. W piśmiennictwie fachowym ten aspekt rozwoju uczelni nie został rozwinięty zgodnie z założeniami marketingu międzynarodowego.

 19. Intra-Eu Capital Movements: Ten Years Of Poland’S Experiences As An Eu Member In The Global Context / Wewnątrz-Unijne Przepływy Kapitałowe: Doświadczenia 10 Lat Członkostwa Polski W Unii Europejskiej

  Witkowska Janina

  2015-08-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza i ocena konsekwencji ustanowienia swobodnego przepływu kapitału między Polską i innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (EU z perspektywy dziesięciu lat jej członkostwa w UE. Szczególną uwagę zwrócono na rolę wewnątrz-unijnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ napływających do polskiej gospodarki. Rozszerzenie UE w 2004r. spowodowało poważne prawne i ekonomiczne procesy dostosowawcze w nowych krajach członkowskich. Ustanowienie swobodnego przepływu kapitału, jako jednej z czterech tzw. swobód w ramach jednolitego rynku europejskiego, było koniecznością między UE15 i nowymi krajami członkowskimi. Nowe kraje członkowskie UE musiały tego dokonać w stosunkowo krótkim okresie. Ustanowienie swobody przepływu kapitału między Polską a resztą UE nie tylko nie spowodowało zakłóceń w jej gospodarce, ale przyczyniło się do stabilizacji sfery ekonomicznej i społecznej. Wewnątrz-unijne BIZ ułatwiają procesy restrukturyzacji polskiej gospodarki. Rola inwestorów zagranicznych w sferze zatrudnienia i handlu zagranicznego jest znacząca dla stabilizacji sytuacji ekonomicznej Polski. Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w procesy innowacyjne, chociaż rosnące, nie zmienia radykalnie pozycji Polski w tym obszarze. Według unijnych rankingów innowacyjności, Polska należy do grupy raczej słabych innowatorów.

 20. Cesarzowa Bułgarów, augusta i bazylisa – Maria-Irena Lekapena i transfer bizantyńskiej idei kobiety-władczyni (imperial feminine w średniowiecznej Bułgarii

  Zofia A. Brzozowska

  2017-10-01

  Full Text Available Empress of Bulgarians, augusta and basilissa – Maria-Irene Lekapene and the transfer of the idea of imperial feminine in the Medieval Bulgaria Maria Lekapene was a granddaughter of Byzantine Emperor Romanos I Lekapenos. In 927 she married Peter I of Bulgaria. Her marriage, ceremoniously entered into in Constantinople, aimed to strengthen the newly signed Byzantine-Bulgarian peace treaty. Historians attributed to the Empress a significant impact on the political moves of her husband. The Empress was also to introduce a lot of elements of the Byzantine theory of power in Bulgaria.   Cesarzowa Bułgarów, augusta i bazylisa – Maria-Irena Lekapena i transfer bizantyńskiej idei kobiety-władczyni (imperial feminine w średniowiecznej Bułgarii Maria Lekapena była wnuczką cesarza bizantyńskiego Romana I Lekapena. W 927 roku poślubiła władcę Bułgarii, Piotra. Jej małżeństwo, uroczyście zawarte w Konstantynopolu, miało za zadanie umocnić dopiero co podpisany pokój bizantyńsko-bułgarski. Historycy przypisywali carycy znaczny wpływ na polityczne posunięcia jej męża. Władczyni miała też zaszczepić na gruncie bułgarskim wiele elementów bizantyńskiej teorii władzy.

 1. Używki w ciąży – kofeina = Stimulants in pregnancy – caffeine

  Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc

  2015-06-01

  3 Independent Obstetric Skills Workshop, Medical University of Lublin, ul. Staszica 4/6   Adres do korespondencji: mgr piel. Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, ul. Lekarska 4 tel. 48  3615616; fax: 48 3615437 e-mail: agmich@vp.pl   Używki w ciąży - kofeina Streszczenie Wprowadzenie. Kofeina należy do substancji psychoaktywnych, ogólnodostępnych i najbardziej rozpowszechnionych na całym świecie. Jej wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży i rozwój płodu jest od lat przedmiotem wielu dyskusji, sporów i dociekań naukowych. Cel pracy. Przegląd piśmiennictwa na temat wpływu działania kofeiny na organizm kobiety oraz skutków jej spożywania w okresie ciąży i laktacji. Skrócony opis stanu wiedzy. Działanie kofeiny na organizm kobiety oraz jej wpływ na przebieg ciąży i zdrowie dziecka nie zostały dotychczas w pełni poznane. Znajduje się ona w wielu produktach, a to sprawia, że jej całkowite, dzienne spożycie jest trudne do oceny.             Podsumowanie. Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że duży odsetek kobiet ciężarnych ma zwyczaj codziennego picia herbaty i/lub kawy z kofeiną. Zakres embriotoksycznego działania tej substancji zależy od jej dawki, częstości spożywania oraz stanu zdrowia kobiety ciężarnej. Stanowiska  autorów, co do stosowania napojów zawierających kofeinę w tym czasie, a także ich skutków, są podzielone. Większość jednak podziela pogląd, iż w ciąży i w okresie laktacji należy ograniczyć, a najlepiej zaniechać, spożywanie takich napojów. Zasadne jest zatem, aby działania promujące i wspierające zdrowy styl życia kobiet w wieku rozrodczym dotyczyły, między innymi, tej kwestii. Słowa kluczowe: kofeina, ciężarna, zdrowie, ciąża, płód.   Stimulants in pregnancy - caffeine Summary Introduction. Caffeine belongs to the group of

 2. Architektura neowernakularna – geneza. Od Erdmannsdorf do Pensjonatu „Maryja”

  Jacek K. Knothe

  2017-12-01

  Full Text Available Na skraju architektury tworzonej przez architektów zawsze istniało zjawisko architektury ludowej. Stanowiło ono nie tyle przeciwieństwo architektury uznawanej za wybitną, co nurt architektury toczący się niezależnie własnym rytmem i życiem. Określa się je mianem wernakularnego, z łaciny „vernaculus” oznaczający „rodzimy, ojczysty”. Określenie to nie wyczerpuje jednak złożoności zjawiska; jest bowiem różnica pomiędzy architekturą wernakularną i samym zjawiskiem wernakularyzmu, a przede wszystkim neowernakularyzmem, czy też architekturą projektowaną współcześnie na tradycyjnych wzorcach, również nazywaną neowernakuarną. Uznaje się powszechnie, iż architektura wernakularna to „architektura bez architekta, anonimowa, powstająca bez projektu, wpisana w tradycję społeczności i będąca sumą doświadczeń budowlanych, funkcjonalnych i estetycznych przekazywanych z pokolenia na pokolenie”. Kwestią pozostaje, czy określenie „powstająca bez projektu” oznacza, iż powstała ona historycznie bez projektu co czyniłoby ją wernakularną, czy nadal współcześnie powstaje w taki sposób, co musi stanowić o jej neowernakularności. Polscy teoretycy i historycy architektury pojmują pojęcie architektury wernakularnej na różne sposoby; Adam Miłobędzki wskazuje na lokalną tradycję budowlaną i użycie miejscowych materiałów, a Joanna Fiett lokuje ją pomiędzy architekturą prymitywną a autorską, kładąc nacisk na aspekt powielania i odtwarzania pewnego pierwowzoru uznanego za dzieło sztuki. Żadne z tych autorów nie zajmuje się, a tym bardziej nie ocenia, wartości architektury neowernakularnej z uwzględnieniem jej wtórności, uznając ją za prawie równie autentyczną co jej wernakularny wzór. Architektura wernakularna – rdzenna, kopiując wzór historyczny postrzegany jako dzieło sztuki, sama jednak na takie miano nie zasługuje, tym bardziej więc na miano dzieła sztuki nie

 3. Od ciężkości astmy do kontroli astmy. Metody oceny kontroli astmy

  Joanna Mikołajczyk

  2009-09-01

  Full Text Available Według pierwszych wytycznych dotyczących postępowania w astmie leczenie astmy zależy od stopnia jej cięż- kości, określonej na podstawie objawów klinicznych i wskaźników czynności płuc. Ponieważ astma jest chorobą o zmiennym przebiegu, duże znaczenie ma jej ciągła ocena kliniczna i dostosowana do niej modyfikacja leczenia. Niestety, stopień ciężkości nie dopasowuje się elastycznie do odpowiedzi na leczenie. Biorąc ten fakt pod uwagę, światowi eksperci zalecają zmianę w postępowaniu z astmą, przedkładając uzyskanie klinicznej kontroli astmy nad ustaleniem stopnia jej ciężkości, wyróżniając astmę kontrolowaną, częściowo kontrolowaną i niekontrolowaną. Uzyskanie stanu pełnej kontroli astmy formułuje się w raporcie GINA 2006 jako główny cel leczenia. Kontrola astmy odnosi się do stopnia opanowania objawów i byłoby najlepiej, gdyby dotyczyła też markerów zapalenia i patofizjologicznych wykładników choroby. Określenie stopnia kontroli choroby zgodnie z obecnymi założeniami stanowi podstawę wyboru i modyfikacji leczenia – właściwe ustalenie stopnia kontroli astmy wpływa na skuteczność leczenia. Obecnie dostępnych jest wiele metod oceny kontroli astmy, wtym ocena parametrów klinicznych (objawy w ciągu dnia, objawy nocne, stosowanie leków rozszerzających oskrzela, ocena czynności płuc (PEF i FEV1, określenie zaawansowania zapalenia w drogach oddechowych (nieswoista nadreaktywność oskrzeli, stężenie tlenku azotu w powietrzu wydechowym, liczba eozynofili w plwocinie indukowanej. Dostępne są także subiektywnie oceniające kontrolę astmy kwestionariusze badawcze oraz szybkie testy kontroli astmy (ACT, ACQ, ATAQ. Z drugiej strony wciąż nie wypracowano jednoznacznego stanowiska, który z parametrów lub jakie połączenia parametrów najbardziej wiarygodnie określają kontrolę astmy. Ze względu na wieloczynnikową patogenezę astmy wydaje się, iż uzyskanie pe

 4. Rola otyłości w patogenezie chorób alergicznych

  Anna Grad

  2009-09-01

  Full Text Available W ostatnich latach wzrosła zachorowalność na astmę i inne choroby alergiczne. Jednocześnie obserwuje się zwiększenie liczby pacjentów z nadmierną masą ciała i podwyższoną wartością wskaźnika wagowo-wzrostowego (BMI. Wydaje się, że mimo odmiennego patomechanizmu astmy i otyłości istnieje wspólne ogniwo patogenetyczne rozwoju tych chorób. Bierze się pod uwagę rolę czynników środowiskowych, dietetycznych, genetycznych i infekcyjnych. Wyniki większości badań epidemiologicznych potwierdzają związek nadwagi i otyłości z ryzykiem wystąpienia astmy zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Podkreśla się rolę wysokiej urodzeniowej masy ciała i większych przyrostów masy ciała w pierwszym roku życia. Natomiast występowanie alergicznego nieżytu nosa i alergicznego zapalenia spojówek koreluje ujemnie z masą ciała. Nie obserwowano związku otyłości z częstością występowania atopowego zapalenia skóry. Tkanka tłuszczowa jako narząd endokrynny produkuje dużo różnych cytokin, hormonów, czynników wzrostu. Jest źródłem czynników prozapalnych, między innymi IL-6, TNF-a, TGF-b, leptyny, rezystyny. Leptyna jest produkowana przez adipocyty, jej stężenie koreluje z masą tkanki tłuszczowej, może ona intensyfikować zapalenie oraz odgrywać ważną rolę w rozwoju płuc. Podwyższone stężenie leptyny w surowicy jest uważane za czynnik prognostyczny rozwoju astmy. Adiponektyna ma właściwości przeciwzapalne, jej stężenie maleje w otyłości i koreluje ujemnie ze wskaź- nikiem BMI. W rozwoju astmy u osób otyłych biorą również udział rezystyna, eotaksyna, białko aP2 oraz żeńskie hormony płciowe. Rola czynników genetycznych nie jest do końca poznana. Dotychczas wyodrębniono 4 regiony chromosomalne związane ze zwiększoną podatnością na zachorowanie na astmę i otyłość. Efekt ochronny mają czynniki dietetyczne, takie jak antyoksydanty i mikroelementy. Otyłość pogarsza

 5. Ciało obce drzewa oskrzelowego jako przyczyna zaostrzenia astmy

  Ludmiła Bartoszewicz

  2009-09-01

  Full Text Available Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci. Częstość jej występowania w Polsce wśród populacji dziecięcej wynosi 8,6%. To choroba o podłożu zapalnym i każdy, nawet niespecyficzny bodziec prowokujący zmiany zapalne w układzie oddechowym, może przyczyniać się do jej zaostrzeń. Dzieci, zarówno z podejrzeniem astmy, jak i z już ustalonym rozpoznaniem, są częstymi pacjentami pediatry i lekarza rodzinnego. Postawiona diagnoza astmy nie zwalnia lekarza z czujności i indywidualnego rozważenia każdego przypadku. W artykule przedstawiono przypadek pacjenta z zaostrzeniem astmy, które wywołane było aspiracją ciała obcego do drzewa oskrzelowego. Początkowo wywiad w kierunku ciała obcego był negatywny. Pomimo intensywnego leczenia nie uzyskiwano zadowalającej odpowiedzi. Asymetria objawów osłuchowych nad płucami oraz obraz radiologiczny klatki piersiowej skłoniły do pogłębienia wywiadu oraz diagnostyki. Wykrycie ciała obcego i jego usunięcie pozwoliło na uzyskanie kontroli astmy i zapobiegło powikłaniom wynikającym z intensywnego leczenia dziecka. Nawrotowość przebiegu astmy i jej przewlekły charakter sprawiają, że lekarz kolejne zaostrzenia traktuje rutynowo, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z dobrą reakcją na leczenie. Z drugiej strony często negatywny wywiad oraz różnorodność i niespecyficzność objawów związanych z aspiracją ciała obcego prowadzą do błędnej diagnozy. Dodatkowo leczenie przeciwastmatyczne może powodować czasowe złagodzenie objawów związanych z aspiracją ciała obcego i sugerować astmę jako pierwotną przyczynę choroby. Nierozpoznanie ciała obcego prowadzi do poważnych i nieodwracalnych następstw, które są konsekwencją zarówno pozostawania ciała obcego w drogach oddechowych, jak i konieczności stosowania intensywnego leczenia, np. glikokortykosteroidów systemowych czy wielokrotnej antybiotykoterapii.

 6. Ciało obce drzewa oskrzelowego jako przyczyna zaostrzenia astmy

  Ludmiła Bartoszewicz

  2009-03-01

  Full Text Available Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci. Częstość jej występowania w Polsce wśród populacji dziecięcej wynosi 8,6%. To choroba o podłożu zapalnym i każdy, nawet niespecyficzny bodziec prowokujący zmiany zapalne w układzie oddechowym, może przyczyniać się do jej zaostrzeń. Dzieci, zarówno z podejrzeniem astmy, jak i z już ustalonym rozpoznaniem, są częstymi pacjentami pediatry i lekarza rodzinnego. Postawiona diagnoza astmy nie zwalnia lekarza z czujności i indywidualnego rozważenia każdego przypadku. W artykule przedstawiono przypadek pacjenta z zaostrzeniem astmy, które wywołane było aspiracją ciała obcego do drzewa oskrzelowego. Początkowo wywiad w kierunku ciała obcego był negatywny. Pomimo intensywnego leczenia nie uzyskiwano zadowalającej odpowiedzi. Asymetria objawów osłuchowych nad płucami oraz obraz radiologiczny klatki piersiowej skłoniły do pogłębienia wywiadu oraz diagnostyki. Wykrycie ciała obcego i jego usunięcie pozwoliło na uzyskanie kontroli astmy i zapobiegło powikłaniom wynikającym z intensywnego leczenia dziecka. Nawrotowość przebiegu astmy i jej przewlekły charakter sprawiają, że lekarz kolejne zaostrzenia traktuje rutynowo, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z dobrą reakcją na leczenie. Z drugiej strony często negatywny wywiad oraz różnorodność i niespecyficzność objawów związanych z aspiracją ciała obcego prowadzą do błędnej diagnozy. Dodatkowo leczenie przeciwastmatyczne może powodować czasowe złagodzenie objawów związanych z aspiracją ciała obcego i sugerować astmę jako pierwotną przyczynę choroby. Nierozpoznanie ciała obcego prowadzi do poważnych i nieodwracalnych następstw, które są konsekwencją zarówno pozostawania ciała obcego w drogach oddechowych, jak i konieczności stosowania intensywnego leczenia, np. glikokortykosteroidów systemowych czy wielokrotnej antybiotykoterapii.

 7. Rola otyłości w patogenezie chorób alergicznych

  Anna Grad

  2008-10-01

  Full Text Available W ostatnich latach wzrosła zachorowalność na astmę i inne choroby alergiczne. Jednocześnie obserwuje się zwiększenie liczby pacjentów z nadmierną masą ciała i podwyższoną wartością wskaźnika wagowo-wzrostowego (BMI. Wydaje się, że mimo odmiennego patomechanizmu astmy i otyłości istnieje wspólne ogniwo patogenetyczne rozwoju tych chorób. Bierze się pod uwagę rolę czynników środowiskowych, dietetycznych, genetycznych i infekcyjnych. Wyniki większości badań epidemiologicznych potwierdzają związek nadwagi i otyłości z ryzykiem wystąpienia astmy zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Podkreśla się rolę wysokiej urodzeniowej masy ciała i większych przyrostów masy ciała w pierwszym roku życia. Natomiast występowanie alergicznego nieżytu nosa i alergicznego zapalenia spojówek koreluje ujemnie z masą ciała. Nie obserwowano związku otyłości z częstością występowania atopowego zapalenia skóry. Tkanka tłuszczowa jako narząd endokrynny produkuje dużo różnych cytokin, hormonów, czynników wzrostu. Jest źródłem czynników prozapalnych, między innymi IL-6, TNF-a, TGF-b, leptyny, rezystyny. Leptyna jest produkowana przez adipocyty, jej stężenie koreluje z masą tkanki tłuszczowej, może ona intensyfikować zapalenie oraz odgrywać ważną rolę w rozwoju płuc. Podwyższone stężenie leptyny w surowicy jest uważane za czynnik prognostyczny rozwoju astmy. Adiponektyna ma właściwości przeciwzapalne, jej stężenie maleje w otyłości i koreluje ujemnie ze wskaź- nikiem BMI. W rozwoju astmy u osób otyłych biorą również udział rezystyna, eotaksyna, białko aP2 oraz żeń- skie hormony płciowe. Rola czynników genetycznych nie jest do końca poznana. Dotychczas wyodrębniono 4 regiony chromosomalne związane ze zwiększoną podatnością na zachorowanie na astmę i otyłość. Efekt ochronny mają czynniki dietetyczne, takie jak antyoksydanty i mikroelementy. Otyłość pogarsza

 8. Potencjalna toksyczność klozapiny wynikająca z interakcji

  Marcin Siwek

  2015-07-01

  Full Text Available Klozapina to lek podlegający intensywnemu metabolizmowi wątrobowemu z udziałem izoenzymów cytochromu P450 (głównie 1A2, w mniejszym stopniu 3A4 i 2D6. Łączne stosowanie leków hamujących wymienione izoenzymy, czyli np. ciprofloksacyny, erytromycyny, fluoksetyny lub fluwoksaminy, skutkuje zwiększeniem stężenia klozapiny we krwi pacjenta, co pociąga za sobą wzrost ryzyka pojawienia się bądź nasilenia działań niepożądanych albo powikłań typowych dla leczenia klozapiną. Jednocześnie induktory enzymatyczne (np. rifampicyna, fenytoina, karbamazepina, wyciąg z dziurawca, nikotyna, kanabinole mogą przyczynić się do spadku skuteczności klozapiny, a po nagłym odstawieniu – do ujawnienia się jej toksyczności. Kolejnym aspektem interakcji klozapiny z innymi lekami jest sumowanie się działań niepożądanych wynikających z właściwości farmakodynamicznych. Działanie sedatywne, hipotonizujące, antycholinergiczne, mielotoksyczne czy drgawkorodne klozapiny może zatem się nasilić, kiedy będzie ona łączona z innymi substancjami również powodującymi takie działania niepożądane. Szczególnej uwagi wymaga stosowanie klozapiny w trakcie chorób infekcyjnych. Z jednej strony bowiem niektóre podawane wówczas antybiotyki (np. makrolidy oraz inne leki przeciwbakteryjne (np. fluorochinolony i przeciwgrzybicze (głównie azole mogą – przez hamowanie metabolizmu klozapiny – przyczyniać się do nasilania jej mielotoksyczności. Z drugiej strony może dochodzić do sumowania się działania mielotoksycznego klozapiny i pewnych antybiotyków (klindamycyna, metronidazol czy leków przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych (np. ibuprofen, paracetamol, metamizol. Ze względu na wysokie ryzyko interakcji klozapina to lek przeznaczony głównie do monoterapii. Jednak znajomość właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych klozapiny i wynikających z nich interakcji pozwala, kiedy

 9. Pozice Omega – specifická fáze vnímání pojmu nekonečno

  Jiri Cihlar

  2015-12-01

  Full Text Available Článek popisuje specifickou fázi ontogenetického vývoje porozumění nekonečnu nazývanou pozice omega, jejíž identifikace je jedním z výsledků rozsáhlého výzkumu zaměřeného na vnímání pojmu nekonečno. Prvních dvou částí výzkumu se v letech 2008 až 2011 postupně zúčastnilo celkem 1 432 českých žáků a studentů ve věku od 8 do 20 let. V článku je podrobně popsána závěrečná kvalitativní část výzkumu zaměřená na interview s vysokoškolskými studenty s cílem diagnostikovat tuto fázi v jejich pojetí nekonečna v různých kontextech. Článek popisuje možnosti identifikace pozice omega a její konsekvence pro úspěšné studium těch pojmů a idejí matematiky, které jsou spjaty s nekonečnem. Dává ji dále do souvislosti s potenciálním a aktuálním nekonečnem, vymezuje jednotlivé vývojové fáze pomocí pojmu horizont a vysvětluje možnosti vzájemného ovlivňování zmíněných vývojových fází s využitím pojmů primární a sekundární intuice.

 10. The EU-Georgia Association Agreement: An Instrument To Support The Development Of Georgia Or Lip Service? / Układ Stowarzyszeniowy Ue – Gruzja: Instrument Wsparcia Rozwoju Gruzji Czy Deklaracja Bez Pokrycia?

  Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta

  2015-06-01

  Full Text Available 1 września 2014 r. wszedł w życie (częściowo układ stowarzyszeniowy między UE i Gruzją. Jego główną część stanowi „Umowa o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu”, która przewiduje pełną liberalizację handlu wyrobami przemysłowymi i znaczącą redukcję barier w handlu rolnym. Istotna część umowy jest poświęcona eliminacji regulacyjnych barier dla handlu (np. standardów technicznych. Umowa przewiduje też stopniową i częściową liberalizację handlu usługami, jak też szybką i głęboką eliminację barier w zakresie przepływów kapitałowych. Liberalizacja przepływu pracowników ma bardzo ograniczony zakres. Postanowienia układu stowarzyszeniowego UE-Gruzja są podobne do Układów europejskich podpisanych wcześniej przez państwa Europy Środkowej i Wschodniej, jakkolwiek istotne są też różnice. Oczekuje się, że układ stowarzyszeniowy przyniesie wiele korzyści Gruzji, w tym (a stabilizację jej systemu ekonomicznego i prawnego, czyniąc go w efekcie bardziej przewidywalnym dla inwestorów oraz bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców; (b zbliżenie wielu przepisów do tych, które obowiązują w UE, co rozszerzy rynek dla gruzińskich towarów i usług; (c lepsze wdrożenie przepisów ważnych dla biznesu. Krótkookresowe korzyści wynikające z liberalizacji handlu będą skromne dla Gruzji, częściowo z uwagi na otwarty dostęp do jej rynku już przed wejściem Układu w życie. Implementacja Układu będzie się też wiązać z kosztami dostosowawczymi, które są zazwyczaj nieuniknioną metodą wzrostu eksportu na wielki rynek UE.

 11. Między pamięcią a zapomnieniem Shoah. Problem estetycznej neutralizacji przeszłości w myśleniu historycznym Saula Friedländera

  Sawicki, Maciej

  2015-06-01

  Full Text Available W tekstach Saula Friedländera problem indywidualnej pamięci Shoahstanowił jedną z głównych granic dla dyskursu. Punktem krytycznym jego refleksji nad pamięcią stała się kwestia społecznego myślenia zbawczego, które stanowiło reakcję obronną wobec katastrofy. Fenomen ten ujawnił się szczególnie wyraźnie w publicznej formie pamięci, która z jednej strony domagała się prostoty i jasnej interpretacji, jako że jej zadaniem było oswojenie niekoherencji, wyeliminowanie bólu oraz rozbudzenie nadziei u współczesnych; z drugiej strony indywidualna pamięć głęboka ocalałych – nie znająca zasad – nie godziła się na formę pamięci publicznej, mimo że nie była w stanie jej się oprzeć. Według Friedländera ekspansja pamięci publicznej i zanikanie pamięci indywidualnej sprawia, iż "pamięć Shoah prawdopodobnie nie ucieknie przed całkowitą rytualizacją"1. W swoich rozważaniach częstokroć zwracał on uwagę na to, że sztuka nie może przeciwdziałać oswajaniu grozy, ponieważ musi wyrażać indywidualną pamięć przeszłości w pewnych prostych formach. Oprócz tego problematyczny stał się fakt, że same kategorie sztuki po Holokauście zostały zawładnięte przez przemysł kulturowy i politykę, przez co problem pamięci stał się środkiem przetargowym dla innych celów. Nawiązując za Friedländerem do aktualnego impasu wobec różnych oswajających mechanizmów pamięci, spróbuję poddać pod rozwagę kwestię granic i możliwości w tworzeniu estetycznego pomostu między teraźniejszością a przeszłością.

 12. Metformina – mechanizmy działania i zastosowanie w terapii cukrzycy typu 2[i][/i

  Marzena Grzybowska

  2011-01-01

  Full Text Available Metformina jest obecnie najczęściej zalecanym lekiem w terapii cukrzycy typu 2. Mimo iż ta pochodna biguanidu jest stosowana od ponad 50 lat, mechanizm jej działania nie został dokładnie poznany. W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia o mechanizmach antyhiperglikemicznego działania metforminy. Obejmują one: zmniejszenie wchłaniania glukozy w jelicie cienkim, zwiększony transport glukozy do komórek, obniżenie osoczowego stężenia wolnych kwasów tłuszczowych oraz hamowanie glukoneogenezy. Szczególną rolę w tych procesach odgrywa aktywacja kinazy białkowej aktywowanej przez AMP. Najnowsze odkrycia umożliwiły poznanie mechanizmów działania przeciwmiażdżycowego, hipotensyjnego i przeciwnowotworowego metforminy oraz jej wpływu na czynność śródbłonka naczyń. Plejotropowe działanie metforminy obejmuje wpływ na profil lipidowy osocza, zmniejszenie stresu oksydacyjnego, a także zwiększenie aktywności fibrynolitycznej osocza. Mimo że metformina nie jest metabolizowana, najnowsze badania wykazały, że jest aktywnie transportowana do hepatocytów, a także do komórek nabłonka kanalików nerkowych, odpowiednio przez OCT1 (organic cation transporter 1, kodowany przez gen SLC22A1 oraz OCT2 (kodowany przez [i]SLC22A2[/i]. Z kolei transporter MATE1 (multidrug and toxin extrusion 1 protein, kodowany przez gen [i]SLC47A1[/i] umożliwia wydzielanie metforminy z tych komórek do żółci lub moczu. Polimorfizm genów transporterów metforminy może się przyczynić do istotnych różnic w reakcji na lek.

 13. Zaostrzenie przewlekłej choroby nerek w przebiegu pierwotnej hiperoksalurii typu 1 - prezentacja przypadku

  Violetta Bochniewska

  2010-06-01

  Full Text Available Przewlekła choroba nerek (PChN zaliczana jest do schorzeń cywilizacyjnych XXI wieku. Jej częstość w ciągu ostatnich lat systematycznie wzrasta. Według danych epidemiologicznych na PChN choruje około 600 min ludzi na świecie i ponad 4 min osób w Polsce. Najczęstsze przyczyny przewlekłej choroby nerek to: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, przewlekłe kłębkowe zapalenie nerek przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek, kamica dróg moczowych, zwyrodnienie torbielowate nerek nowotwory układu moczowego, szpiczak mnogi, skrobiawica wtórna. Do rzadkich przyczyn PChN możemy zaliczyć choroby uwarunkowane genetycznie, wśród nich pierwotną hiperoksalurię typu 1. W pracy autorzy przedstawiają historię rozpoznania pierwotnej hiperoksalurii typu 1 u 4-letniej dziewczynki oraz wpływ tej choroby na rozwój przewlekłej choroby nerek. Podczas leczenia ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek u pacjentki rozpoznano niewydolność nerek, nefrokalcynozę oraz kamicę układu moczowego. Wdrożono leczenie urologiczne, które powtarzano przez 3 miesiące (2 x operacje, 2 x ESWL. Następnie wykonano diagnostykę metaboliczną kamicy i nefrokalcynozy, która ujawniła znacznie zwiększone wydalanie kwasu szczawiowego. Z tego powodu wysunięto podejrzenie pierwotnej hiperoksalurii, które następnie potwierdzono badaniem genetycznym (typowe mutacje genu AGXT. Wdrożenie leczenia przyczynowego pirydoksyną pozwoliło na zmniejszenie wydalania kwasu szczawiowego w moczu i poprawę funkcji nerek. Wnioski: Pierwotna hiperoksaluiia typu 1 może prowadzić do niewydolności nerek w okresie wczesnego dzieciństwa. Wczesna diagnostyka i rozpoznanie tej choroby pozwalają na wdrożenie odpowiedniego leczenia, co zwiększa szansę na opóźnienie jej postępu.

 14. Antioxidant properties of selected culinary spices / Antyoksydacyjne właściwości wybranych przypraw

  Słowianek Marta

  2016-03-01

  Full Text Available Wstęp: Przyprawy dodawane do żywności wzbogacają jej walory smakowe i zapachowe, niektóre z nich mogą także wydłużać jej czas przechowywania dzięki obecności związków o aktywności przeciwutleniającej. Cel: Celem pracy było zbadanie 28 przypraw dostępnych na rynku pod kątem całkowitej zawartości polifenoli i aktywności przeciwutleniającej. Metody: Do oceny całkowitej zawartości związków fenolowych zastosowano metodę Folina- Ciocalteau. Aktywność antyoksydacyjną ekstraktów oznaczono metodą z użyciem rodnika DPPH. Wyniki: Otrzymane wyniki wykazują, że większość analizowanych przypraw jest bogata w związki fenolowe i posiada wysoką aktywność antyoksydacyjną. Całkowita zawartość polifenoli w przyprawach oscylowała od 0,9 do 155,1 mg GAE/g z najniższą wartością odnotowaną dla sezamu i najwyższą dla cynamonu. Zdolność do wygaszania rodnika DPPH wyrażona w procentach była zróżnicowana i wahała się w zakresie od 4,1% dla sezamu do 94,9% dla goździków. Odnotowano umiarkowaną korelację (r=0,63, p<0,05 pomiędzy aktywnością antyoksydacyjną i zawartością polifenoli ogółem, co dowodzi, że związki fenolowe są ważnymi, antyoksydacyjnymi składnikami w badanych przyprawach. Wnioski: Prowadzone badania wykazują, że wiele przypraw może służyć jako naturalne konserwanty żywności i jednocześnie ma korzystny wpływ na nasze zdrowie.

 15. Aktualne poglądy na temat roli witaminy D w patogenezie stwardnienia rozsianego

  Magdalena Antczak

  2013-04-01

  Full Text Available Witamina D jest powszechnie znana ze swojej roli w gospodarce wapniowo-fosforanowej, ale wzrastająca ilość danych wskazuje na jej działania plejotropowe. Zaobserwowano pozytywną korelację między niedoborem witaminy D a występowaniem chorób autoimmunologicznych, w tym stwardnienia rozsianego, reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego itp. Receptory witaminy D są obecne w szeregu tkanek i narządów, w tym w kościach, mięśniach, narządach rozrodczych, sercu, mózgu oraz w obrębie układu odporno- ściowego. Coraz lepiej poznawane działanie immunomodulujące witaminy D obejmuje wpływ zarówno na mechanizmy odporności wrodzonej, jak i adaptacyjnej, poprzez hamowanie proliferacji i cytotoksyczności limfocytów T, promowanie różnicowania limfocytów T regulatorowych oraz modulowanie działania makrofagów i komórek dendrytycznych. Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM jest chorobą autoimmunologiczną ośrodkowego układu nerwowego spowodowaną przez skomplikowane i w dużej mierze nieznane interakcje między predyspozycjami genetycznymi i czynnikami środowiskowymi. Badania epidemiologiczne wskazują, że ekspozycja na promieniowanie słoneczne i związany z nią poziom witaminy D są ważnymi czynnikami mogącymi wyjaśniać zróżnicowanie geograficzne częstości zachorowań na SM. Wyniki niektórych wstępnych obserwacji sugerują, że suplementacja witaminy D może zmniejszać ryzyko zachorowania na SM oraz modulować przebieg choroby i zmniejszać częstość jej nawrotów u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią SM. Wyniki te skłoniły do podjęcia prób włączenia witaminy D jako składnika wspomagającego terapię SM. Obserwacje te wymagają dalszego potwierdzenia i badań klinicznych.

 16. Odpovědný management a odpovědné podnikání

  Dytrt Zdenek

  2009-12-01

  Full Text Available Dynamika vývoje nových poznatků v technice, medicíně a v poslední době i farmacií vyvolávají potřebu inovovat i filozofii a obsah managementu a jeho úlohu v podnikatelském prostředí. Aktuálně na potřebu inovovat management upozorňuje současná celosvětová finanční a ekonomické krize. Její průběh vyžaduje analyzovat příčiny a nově definovat filo-zofii, obsah a cíle managementu, aby odpovídaly potřebám globalizace a 21. století. Sou-časná teorie managementu vznikla více než před sto léty a její modernizace se soustředila hlavně na automatizaci a zpracování dat kvantitativního vývoje podnikových a společenských jevů. Nové směry a cíle managementu by se měly více orientovat na odpovědnost, etické rozhodování a zvyšování pracovní motivace a kreativní plnění strategických cílů společnosti a podnikatelských aktivit.The dynamics of the development of new knowledge in technology, medicine and, more recently, pharmacy invokes the need to innovate the philosophy as well as management content and its role in the business environment. As it stands now, the need to innovate management is highlighted by the current global financial and economic crisis. Its course requires analyzing the causes and redefining the philosophy, content and objectives of management, to meet the needs of globalization and of the 21st century. The present theory of management was established more than a hundred years ago, and its modernization has focused mainly on the automation of processing the data of quantitative development of corporate and social phenomena. New directions and objectives of management should focus more on accountability, ethical decision-making and increasing the working motivation and creative fulfilment of strategic objectives and business activities.

 17. Testy czynnoœci płuc i nadreaktywnoœæ oskrzeli w astmie

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Astma jest chorobą, która charakteryzuje się odwracalną obturacją oskrzeli i postępującym spadkiem wskaźników wentylacji. Podstawową rolę w rozpoznawaniu astmy odgrywają badania spirometryczne z oznaczeniem podstawowych wartości natężonej pojemności życiowej (FVC i natężonej objętości wydechowej 1-sekundowej (FEV1 oraz wynikiem testu odwracalności obturacji oskrzeli. W monitorowaniu przebiegu astmy zaleca się oznaczanie wskaźnika określanego jako szczytowy przepływ wydechowy (PEF, jednak jego czułość jest mniejsza niż wskaźnika FEV1. Fundamentalną cechą astmy jest nadreaktywność oskrzeli, która wskazuje na większy stopień odpowiedzi oskrzeli osób chorych niż zdrowych. Nadreaktywność oskrzeli można określić, stosując wziewne testy prowokacyjne z bronchospastycznymi substancjami (histaminą, metacholiną, 5-AMP. U dzieci bardzo użyteczny jest test wysiłkowy, który charakteryzuje się dużą swoistością, ale małą czułością. Leczenie astmy poprawia jej kliniczny przebieg, jak również wskaźniki wentylacji, które pozwalają określić także stopień zaawansowania choroby. U chorych z przebudową oskrzeli nie obserwuje się wzrostu wskaźników wentylacji. Przebudowa oskrzeli powoduje nieodwracalną obturację i jest typowa dla chorych o ciężkim przebiegu tej choroby. W ciężkiej astmie ujemny wynik daje też test odwracalności obturacji oskrzeli, podobnie uzyskuje się niskie wartości PEF. Nadreaktywność oskrzeli jest użyteczna w procesie diagnozowania astmy. Jej wartość łączy się z zapaleniem alergicznym oskrzeli oraz wskaźnikami wentylacji. Leczenie poprawia przebieg kliniczny choroby i wskaźniki wentylacji, jednak nie wpływa na nadreaktywność oskrzeli.

 18. Psylocybina jako alternatywny lek dla osób cierpiących na depresję

  Karolina Dydak

  2016-09-01

  Full Text Available Psylocybina jest substancją psychodysleptyczną pochodzenia naturalnego, występuje w grzybach rodzaju Psilocybe. Psychodysleptyki są środkami psychoaktywnymi, które silnie wpływają na percepcję, nastrój i procesy poznawcze człowieka. Psychodeliczne działanie psylocybiny opiera się na pobudzaniu receptorów serotoninergicznych, co prowadzi do wzrostu stężenia serotoniny w mózgu oraz przyczynia się do intensyfikacji czynności sensomotorycznych i percepcyjnych. Skutkiem działania psylocybiny na ludzki organizm są różne zmiany w zachowaniu – często stany euforyczne, rozweselenie, poczucie lekkości i jedności z otaczającym światem. Dodatkowo psylocybina powoduje modyfikację percepcji nieudającą rzeczywistości, często błędnie określaną mianem halucynacji. Działanie psylocybiny można porównać do działania LSD (dietyloamidu kwasu D-lizergowego, jednak wielokrotnie osłabionego. Psylocybina znajduje się w wykazie środków odurzających w grupie I-P, czyli substancji bez zastosowań medycznych i o dużym potencjale nadużywania, które są wyłączone z obrotu farmaceutycznego i mogą być używane wyłącznie do badań naukowych. Jednak właściwości psylocybiny pozwalają rozważać jej wykorzystanie w lecznictwie. Do schorzeń, w których zastosowanie tej substancji przynosi wymierne efekty, należy depresja. Badania prowadzone na ochotnikach dowodzą, że psylocybina może być dobrą alternatywą dla dostępnych obecnie leków przeciwdepresyjnych – wykazano jej skuteczność i potwierdzono bardzo niską toksyczność.

 19. Diagnostyczna funkcja arteterapii na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – opis przypadku

  Agnieszka Gmitrowicz

  2012-09-01

  Full Text Available Opis przypadku klinicznego dotyczy analizy dynamiki obrazu psychopatologicznego u pacjentki hospitalizowanej w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej, w kontekście twórczości spontanicznej oraz inspirowanej w trakcie indywidualnych zajęć arteterapii. Proces rediagnozy – z choroby afektywnej dwubiegunowej na zaburzenia schizoafektywne – został zapoczątkowany w toku omawiania prac plastycznych pacjentki. W jej twórczości podczas kolejnej fazy depresyjnej bez objawów psychotycznych zaczęły występować: cechy znacznej dezorganizacji, symbole, deformacja postaci, kontaminacje, nieuzasadnione treścią podziały przestrzeni, zachwiania perspektywy, o kilka miesięcy wyprzedzające rozwój pełnoobjawowej psychozy o obrazie schizofrenii. Osiemnastoletnia pacjentka, chorująca od roku, początkowo była leczona z powodu manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Prezentowała podwyższony nastrój i napęd, przyspieszony tok myślenia, wypowiadała urojenia wielkościowe, posłannicze, skracała dystans, relacjonowała „wyostrzenie zmysłów”, „poszerzenie świadomości”, chciała „nieść światu piękno”. Relacjonowała, że od dawna obserwuje u siebie wahania nastroju – od stanów „depresji” z uczuciem smutku, wyczerpania, anhedonii, nadmierną sennością, znacznym spadkiem aktywności, myślami samobójczymi do stanów „euforii”, „hiperaktywności”. Krótko po wypisie pacjentka odstawiła leki i po kilku miesiącach trafiła ponownie na oddział z objawami epizodu depresji i tendencjami samobójczymi. W trakcie tej hospitalizacji pacjentce zaproponowano udział w indywidualnych zajęciach arteterapeutycznych z uwagi na jej spontaniczną twórczość plastyczną (w tym malowanie na ścianach oraz odmowę udziału w zajęciach grupowych. Zespół terapeutyczny, w skład którego wchodziła arteterapeutka, określił następujące cele arteterapii: diagnostyczny, komunikacyjny, integracyjny i katartyczny

 20. Regulátor solárního ohřevu bazénu

  Jablončík, Lukáš

  2017-01-01

  Diplomová práce se zabývá návrhem regulátoru solárního ohřevu bazénu. Základem bylo prostudovat dostupná řešení regulátorů solárního ohřevu bazénu, definovat požadavky, navrhnout koncept a blokové schéma vlastního termostatu. Dále práce přináší popis několika dostupných cloudových aplikací pro internet věcí. Nejvhodnější je použita pro ovládání termostatu. Výsledný termostat reguluje dva silové výstupy pro filtraci a čerpadlo, je možné jej nastavovat pomocí klávesnice a grafického displeje. V...

 1. Religia, z którą można zrobić, co się chce.

  Michał Jędrzejek

  2015-04-01

  Full Text Available Celem tej recenzji jest analiza problemu wiary i historii w wybranych pismach Franza Overbecka. Overbeck (1837–1905, niemiecki teolog-agnostyk, historyk chrześcijaństwa, przyjaciel Fryderyka Nietzschego, opisuje w swoich pracach eschatologiczny i kontrkulturowy wymiar pierwotnego chrześcijaństwa. Dzieje Kościoła opierają się według niego na powolnym wypieraniu eschatologii oraz zastąpieniu jej konserwatywnym projektem podtrzymywania i stabilizowania zachodniej kultury i cywilizacji. Z tego powodu Overbeck – broniąc integralności chrześcijaństwa jako kulturowego fenomenu oraz jego uniwersalistycznego dziedzictwa – krytykuje zarówno współczesny mu protestantyzm kulturowy (A. Harnack jak i postchrześcijańskie i nacjonalistyczne alternatywy (D.F. Strauss, P. Lagarde. W artykule wskazuję na aktualność Overbeckowskich zastrzeżeń wobec wszelkiej – tradycjonalistycznej, liberalnej i lewicowej – teologii politycznej z punktu widzenia chrześcijaństwa zorientowanego na eschatologię. Analizuję również dwie ścieżki recepcji myśli Overbecka w dwudziestowiecznych Niemczech: próbę odnowienia protestantyzmu jako religii stanu wyjątkowego (K. Barth oraz krytykę teologii i sceptyczno-ironiczne pożegnanie z chrześcijaństwem (H. Blumenberg.

 2. Marketing Mix of the Company

  Konečná, Eva

  2012-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá zlepšením komunikačního mixu společnosti Nitara s.r.o. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, popsán marketing, analýza konkurence, marketingový mix a nástroje komunikačního mixu. V analytické části práce se seznamujeme se společností Nitara s.r.o. a její činností. Tato část práce obsahuje analýzu marketingového prostředí společnosti a marketingový mix společnosti. V poslední části se pokusím navrhnout pro společnost nový komunikační mix, kt...

 3.  Etyka controllingowego pomiaru dokonań w świetle filozofii utylitarystycznej – zarys koncepcji

  Marta Nowak

  2015-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest zaproponowanie zarysu autorskiej koncepcji utylitarystycznej etyki controllingowego pomiaru dokonań. Celami szczegółowymi są: wyjaśnienie pojęcia etyki oraz przedstawienie sposobów jej rozumienia, wyjaśnienie założeń paradygmatu utylitarystycznego w etyce i określenie założeń etyki utylitarnej, zdefiniowanie specyfiki controllingowego pomiaru dokonań oraz wypracowanie do zastosowania w odniesieniu do tego ostatniego założeń etyki w paradygmacie utylitarystycznym. Podstawą do przedstawionych rozważań będą interdyscyplinarne studia literaturowe obejmujące filozofię, etykę, zarządzanie, rachunkowość i controlling. Tezy artykułu są następujące: 1 pojęcie etyki nie jest jednoznaczne, jednakże jest możliwe wyodrębnienie podstawowych grup znaczeń tego pojęcia; 2 w stosunku do controllingowego pomiaru dokonań można zastosować założenia etyczne; 3 etyka controllingowego pomiaru dokonań jest specyficznym typem etyki szczegółowej; 4 do stworzenia koncepcji etycznej dla controllingowego pomiaru dokonań można zastosować założenia filozofii utylitarystycznej.

 4. Návrh systému regulace vrtule stálých otáček

  Líška, Lukáš

  2014-01-01

  Diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu elektrickej regulácie vrtule konštantných otáčok. Cieľom práce je ukázať postup návrhu regulátora na príklade vrtule DMP-3 pracujúcej s motorom Rotax 912 ULS, využitím vedomostí z mechaniky letu, elektrotechniky a automatizácie. V rámci práce bude poukázané na problematiku riadenia uhla nastavenia vrtule za použitia elektricky riadeného lineárneho aktuátora. Záver práce tvorí porovnanie výhod vrtule konštantných otáčok DMP-3 uvážením jej použiti...

 5. Srovnání projektování klasické a inteligentní elektroinstalace rodinného domu

  Valo, Marek

  2015-01-01

  Tato práce obsahuje náležitosti pro návrh silnoproudých a slaboproudých rozvodů klasické a systémové elektroinstalace. Cílem této práce je realizace projektu klasické a systémové elektroinstalace rodinného domu a jejich následné porovnání. V úvodu práce je seznámení s elektroinstalací jako takovou, náhled do historie, stručné představení současných druhů elektroinstalace. Následující kapitola obsahuje rešerši silnoproudých rozvodů a kritéria při jejím navrhování, které vychází ze současně pla...

 6. Návrh inteligentní elektroinstalace Foxtrot pro víceúčelovou budovu

  Račuch, Marek

  2015-01-01

  Bakalářská práce pojednává o problematice systémových elektroinstalací. Jsou zde rozebrány možnosti aplikací/realizací těchto systémových elektroinstalací, typy sběrnicových systémů a její topologie. Práce je členěna na tři hlavní kapitoly. Kapitola 2 rozvádí možnosti, strukturu a topologii systémové elektroinstalace a kapitola 3 pojednává o konkrétní systémové elektroinstalaci Foxtrot, kde jsou popsány jednotlivé části a přehled základních modulů pro využití pro obytné objekty. Dále je v prá...

 7. Korejská manhwa

  Nováková, Petra

  2010-01-01

  Cílem této bakalářské práce je charakteristika a rozbor moderní korejské manhwy. Teoretická část se obecně věnuje historii manhwy od počátku 20. století až do současnosti, a také jejímu vymezení vůči západní komiksům a japonské manze, a také základními rozdíly mezi nimi. Dále se zmíním o korejské animaci. Praktická část je zaměřena na charakteristiku jednotlivých žánrů, dále na výskyt a úroveň erotiky v manhwě a na způsoby vyjádření emocí v manhwě kresbou nebo textem za pomoci slov zvukomaleb...

 8. Reliability Assessment of a Turbogenerator Coil Retaining Ring Based on Low Cycle Fatigue Data

  Olmi Giorgio

  2014-03-01

  Full Text Available Pierscienie ustalajace cewek turbogeneratora sa pasowane skurczowo na wirniku wokół cerek by zabezpieczyc je przed działaniem sił odsrodkowych. W typowych warunkach, sa one poddane narazeniom zmeczeniowym o malej liczbie cykli, przy czym kazdy cykl rozpoczyna sie od startu maszyny, a konczy przy jej zatrzymaniu. Przedmiotem artykułu jest wyznaczenie prawdopodobienstwa awarii pierscienia ustalajacego cewki. Rozwazanym uszkodzeniem jest pekniecie pierscienia spowodowane puchnieciem materiału pod wpływem naprezen wywołanych sila odsrodkowa. Ocena niezawodnosci przeprowadzona w tej pracy wykorzystuje dane wejsciowe wpływajace na obciazenie zmeczeniowe przy małej liczbie cykli i ich rozkłady stochastyczne. Dla rozwiazania problemu wyznaczono eksperymentalnie charakterystyki statyczne i krzywe cykli zmeczeniowych stosowanego materiału i zastosowano model statystyczny dla wyliczenia odpowiednich parametrów i ich odchylen standardowych. Na podstawie wyznaczonych rozkładów zmiennych estymuje sie prawdopodobienstwo uszkodzenia w formie dystrybuanty rozkładu. Wykorzystanyalgorytm obliczeniowy o duzej skutecznosci wykorzystuje metode ”zaawansowanej sredniej” (Advanced Mean Value. Uzyskane wyniki daja informacje o odpowiedzi materiału i stanie lokalnych naprezen i odkształcen w najbardziej obciazonych obszarach pierscienia ustalajacego cewki. Prawdopodobienstwo uszkodzenia, wyznaczone na koniec okresu eksploatacji maszyny, wynosi 10-12 i jest porównywalne z wartosciami referencyjnymi dla innych konstrukcji mechanicznych i lotniczych narazonych na zmeczenie.

 9. Volnočasový areál v blízkosti Vodního díla Král´ová

  Varjú, Marián

  2017-01-01

  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby objektu s campingem v obci Šoporňa. Objekt je situován v těsné blízkosti řeky Váh na rovinatém terénu. Důraz byl kladen především na celkový vizuální dojem stavby na její vyniknutí z okolní krajiny. Objekt bude plnit funkci rekreačního objektu s moznosti krátkodobého a dlouhodobého bydlení. Součástí objektu je restaurace s venkovním posezením a ubytovací kapacitou 90 osob, obchod se sportovním vybavením, servis motorových vozidel, garážové stání p...

 10. Java EE Organizér - modul úkoly

  Černý, Petr

  2009-01-01

  Tato práce se zabývá problematikou aplikací pro orgranizaci času a kontaktů. Obsahuje analýzu stávajících řešení, používaných architektur a stručnou charakteristiku konkrétních aplikací. Práce se také zabývá tvorbou aplikačního klienta pro Java EE aplikace a pojednává o základních technologiích, které se v této oblasti používají (Swing, platforma Java EE a její technologie). Praktická část obsahuje návrh a implementaci modulů pro správu kontaktů a úkolů, které jsou zakomponovány do demonstrač...

 11. Návrh a simulace optické přístupové sítě typu PON

  Mikauš, Jiří

  2012-01-01

  Cílem diplomové práce bylo demonstrovat zvolenou PON sít v simulačním nástroji OPNET Modeler. Práce se věnuje pasivním optickým sítím. Zejména pak řešením, která jsou založená na přenosu Ethernet rámců. V teoretické části jsou popsány standardy EPON a 10GEPON. Standard EPON byl představen již v roce 2004. Novější 10GEPON je zpětně plně kompatibilní, což jej předurčuje jako vhodné řešení pro moderní sítě s vyšším nárokem na přenosové rychlosti. V praktické části je popsán postup při tvorbě síť...

 12.  Informacja o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego w Polsce

  Halina Waniak-Michalak

  2014-04-01

  Full Text Available  Celem artykułu było ustalenie, czy informacje o wolontariuszach ujawniane przez organizacje non-profit prowadzące działalność pożytku publicznego w Polsce są porównywalne oraz czy pozwalają ocenić wpływ wolontariatu na wyniki finansowe tych organizacji. Na podstawie badań literaturowych wskazano możliwości wyceny wartości wolontariatu w sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego w Polsce i na świecie. Postawiony cel był realizowany poprzez studia literaturowe oraz badania empiryczne z wykorzystaniem metod analizy statystycznej na próbie 315 fundacji w Polsce. Studia literaturowe wykazały wiele barier związanych z pomiarem pracy wolontariuszy i jej raportowaniem, co uniemożli-wia przy obecnym stanie wiedzy oraz nastawieniu menedżerów organizacji non-profit uwzględnienie tej informacji w sprawozdaniach finansowych. Badania empiryczne wykazały natomiast niedostateczność informacji o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach merytorycznych fundacji w Polsce. Prezentowana informacja nie pozwala na ocenę wpływu wolontariatu na wyniki osiągane przez fundacje, ani na porów-nywanie tych informacji pomiędzy organizacjami.

 13. Scientific approach to the specific liturgical features in the pontificate of Pope Benedict XVI

  Peter Caban

  2010-03-01

  Full Text Available Artykuł dotyczy pontyfikatu papieża Benedykta XVI i jego wkładu w dziedzinie liturgii. Zwraca uwagę na różne fakty rozwijające się w duchu autentyczności i wierności względem liturgii rzymskokatolickiej, na możliwości liturgicznej formy rytów, na nowe motu proprio i na użycie języka łacińskiego w liturgii zachodniej. Artykuł pragnie dać obraz pontyfikatu obecnego papieża w relacji do duszpasterskiej posługi w parafiach. Chce ukazać, że liturgia w jej różnorodności nie jest nigdy krokiem wstecz, ale przejawem autentyczności i wierności względem orędzia Chrystusa.

 14. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa

  Mieczysław Dobija

  2010-12-01

  Full Text Available Zagadnienie umiejscowienia rachunkowości wśród dyscyplin naukowych jest przedmiotem analiz zawartych w artykule. Do nauk typu science (inaczej przyrod-niczych należą dyscypliny, w których odkrywa się i respektuje fundamentalne prawa natury. Oprócz tego w nauce występują stałe fizyczne, które nie mają teorii, lecz można je zmierzyć, dzięki czemu są ściśle powiązane z rzeczywistością, którą wyjaśniają. Na tym tle rachunkowość spełnia wymogi nauk przyrodniczych, po-nieważ w jej istocie leży prawo zachowania dotyczące wielkości określanej jako: abstrakcyjna zdolność do wykonywania pracy. W teorii rachunkowości pojawia się także stała ekonomiczna o wartości 0,08 [1/rok], co można stwierdzić tylko w dro-dze pomiaru. Te fakty upoważniają do stwierdzenia, że rachunkowość jest dyscy-pliną naukową.

 15. Návrh reklamní kampaně společnosti SAMOHÝL OLOMOUC a.s.

  Hudek, Martin

  2013-01-01

  Předmětem této bakalářské práce je návrh reklamní kampaně pro společnost SAMOHÝL OLOMOUC a.s. Teoretická část obsahuje hlavně teoretická východiska práce, základní pojmy, termíny a metody práce. Analytická část se zabývá seznámením s marketingovou problematikou společnosti, její analýzou, analýzou trhu a konkurence, marketingovým průzkumem a SWOT analýzou. Závěrečná část je tvořena hodnocením vlastních návrhů řešení problematiky, jejich efektivnosti, ekonomické náročnosti a jejich možnosti in...

 16. Kompetence manažera v multikulturním prostředí firmy Tesco Stores CR, a.s.

  Fišer, Lukáš

  2010-01-01

  Moje diplomová práce je zaměřena na analýzu kompetencí českého manažera pracujícího v mezinárodním prostředí firmy Tesco Stores ČR, a.s.. Cílem práce je identifikace obsahu manažerské kompetence její následné srovnání s požadavky multikulturního prostředí, ve kterém manažer působí. Cílem praktické části je srovnání dvou kultur české a indické a návrh kompetenčního modelu, který by měl přispět k lepší vzájemné spolupráci a překonání kulturních bariér. My diploma thesis is focused on analysi...

 17. Ověření pravosti pomerančové šťávy Tesco na základě vybraných chemických parametrů

  Belková, Renáta

  2008-01-01

  Tato práce se zabývá ověřením pravosti pomerančové šťávy Tesco na základě vybraných chemických parametrů. V teoretické části je definována pomerančová šťáva podle platné normy, popsána její výroba a legislativní požadavky pro pomerančové šťávy v Evropské unii a v České republice. Dále jsou uvedeny základní způsoby falšování ovocných šťáv i možnosti jejich odhalení a různé analytické metody pro zjišťování pravosti ovocných šťáv. V experimentální části byla testována pravost vzorku pomerančové ...

 18. Zvýšení spokojenosti zákazníků Tesca expres v Brně

  Poláčková, Tereza

  2013-01-01

  Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníku v Tescu express na Malinovského náměstí. Teoretická část práce se zaměřuje na zpracování teorie marketingu a postupů jednotlivých analýz. Praktická část nás seznamuje se společností Tesco a její prodejnou a také vyhodnocuje výsledky dotazníku a SWOT analýzy. Závěrečná část obsahuje vlastní návrhy a doporučení na zlepšení řešené situace. This thesis deals with analysis of customer´s satisfaction in Tesco express in the Malinovskeho ...

 19. Antropodidaktický přístup k interakcím učitel–žák ve výuce matematiky na 1. stupni školy

  Bernard Sarrazy

  2013-10-01

  Full Text Available Článek se zabývá interakcemi jako jednou z hlavních složek učitelova didaktického působení. První část je věnována charakterizaci formy těchto interakcí ve třech různých didaktických kontextech: v „předávaném kontextu", „intermediálním kontextu" a „institucionalizujícím kontextu". Pozornost se soustřeďuje na funkce, které interakce plní v didaktickém systému, a jejich kognitivní efekty. Druhá část se zabývá fatickými interakcemi; jejím cílem je ukázat, jak učitelé postupují, jestliže se snaží sjednotit své vzdělávací poslání se specifickými problémy, které vznikají z různorodosti potřeb jednotlivých žáků.

 20. Multimediální služby v IMS

  Dohnálek, Václav

  2009-01-01

  Tato diplomová práce rozebírá novou technologii v mobilních službách { IP multimedia subsystem. První, teoretická část podrobn popisuje architekturu této technologie, její základní protokoly. Jelikož se jedná o real-time služby, je také potřebné popsat QoS (třídu kvality služeb). Tento protokol zajišťuje spravedlivé dělení rychlostí a nedochází tak k zahlcování sít. Druhá, praktická část, je zaměřena na popsání vývojového prostředí SDS od firmy Ericsson, ve kterém je navržen klient využívajíc...

 1. ICT kompetence učitelů

  Neumajer, Ondřej

  2007-01-01

  Tato práce se ve své teoretické části snaží analyzovat problematiku ICT kompetencí učitelů v šíři kontextu, který problematiku kompetencí učitelů (ale samozřejmě i s odkazem na kompetence žáků) reflektuje do národních kurikul, reforem školských vzdělávacích soustav a zejm. modelů přístupů k osvojování a dalších rozvíjení ICT kompetencí učitelů. Informační společnost, jejíž dimenze prostupují všemi oblastmi lidského konání, má své konsekvence vyvolané signifikantními změnami a transformací spo...

 2. Realizace úzkopásmových PLC modemů

  Kubíček, Lukáš

  2012-01-01

  Diplomová práce se věnuje úzkopásmové technologii přenosu dat el. sítí NN (PLC) a~možnostem jejího využití v senzorových sítích. Zabývá se jak strukturou a základními vlastnostmi PLC standardu, tak možnostmi jeho uplatnění v praxi. Hlavní částí této práce je realizace PLC sítě pomocí IO ST7570 firmy STMicroelectronics. Jako příklad praktického využití PLC technologie je tato síť připojena k počítači, ve kterém jsou data ze senzoru (wattmetru) připojenému k PLC modemu ukládána pomocí aplikace ...

 3. Marketingový mix společnosti DOG production s.r.o.

  Bartáková, Veronika

  2012-01-01

  Předmětem bakalářské práce „Marketingový mix společnosti DOG production“ je rozbor jednotlivých nástrojů marketingového mixu a návrh vhodného řešení této problematiky. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První teoretická část rozebírá základní termíny marketingu. Druhá praktická se zaměřuje na společnost DOG production s.r.o., její poslání, rozbor jednotlivých prvků marketingového mixu, specifikaci trhu, na kterém společnost operuje a definuje zahraniční trh, kam se plánuje uchýlit. Východ...

 4. Modelování IPv6 v prostředí OMNeT++

  Černý, Marek

  2011-01-01

  OMNeT++ je diskrétní simulátor hojně používaný k vytváření nejrůznějších síťových simulací. Lze jej dále rozšířit např. frameworkem INET, který obsahuje modely protokolů a zařízení z prostředí TCP/IP síti. V této práci se soustředíme na zkoumání současných možností balíku INET modelovat internetový protokol verze 6. Obzvláště se zaměřujeme na podporu směrování. V rámci implementace pak byly vytvořeny moduly dual-stack směrovače a dual-stack klienta s podporou manuální i automatické IPv6 adres...

 5. Materiály pancířů tanků

  Fikar, Ondřej

  2017-01-01

  Tato bakalářská práce s názvem „Materiály pancířů tanků“ se nejprve zabývá protitankovou municí a jejím rozdělením, následuje stručný popis vybraných tanků vyrobených ve Velké Británii, Německu a Rusku a jejich vlivu na vývoj tankové techniky. V další části práce popisuje pancíř, základní principy jeho funkce a rozdělení pancířů podle účelu a podle chemického složení. Závěrem jsou uvedeny konkrétní příklady chemického složení některých pancéřových materiálů. This bachelor’s thesis named „M...

 6. Metodika zkoušení automobilových klimatizací

  Bezděk, Lukáš

  2009-01-01

  Tématem práce je zkoušení automobilových klimatizací. V úvodu je krátce shrnuta historii klimatizace v osobním automobilu. Následující kapitoly se věnují definici klimatizačního zařízení, vysvětlení principu chlazení a dopravy vzduchu do interiéru vozidla. Klimatizační zařízení je složitý celek, proto jsou uvedeny hlavní okruhy a komponenty, ze kterých je autoklimatizace sestavená a její základní rozdělení. Hlavní kapitola je věnována různým diagnostickým metodám zkoušení automobilových klima...

 7. Longtime Video

  Kubiš, Matěj

  2010-01-01

  Tato práce zahrnuje tvorbu grafického uživatelského rozhraní pro správu sady fotografií, její navigaci a přehrávání a následný export do videoformátu. Studuje problematiku časosběrného videa a řeší implementaci algoritmů zabývajících se odstraňováním nežádoucích jevů vznikajících při jeho tvorbě. Konkrétně zpracovává interpolaci kolísavého jasu v sekvenci a stabilizaci snímků při fotografování bez stativu. This thesis includes the creation of a graphic user interface for the management of ...

 8. Zvýšení ročního využití parního práškového kotle K5 ve ŽĎAS, a. s

  Kubiš, David

  2017-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá vyšším využitím kotle K5 v teplárně ŽĎAS, a.s. v přechodném období, kdy vlivem snížených odběrů dochází k přehřívání zpáteční větve horkovodu a je nutnost přejíždět na jiný kotel. Cílem práce je omezit přejíždění z kotle K5 na kotel K3 a zvýšit jeho časové využití v přechodném období pomocí ekonomicky únosného technického řešení. Na začátku práce je popsána teplárna ŽĎAS, a.s. a její vybavení. Následují čtyři metody výpočtů zvýšení ročního využití kotle K5. A to...

 9. Implementace metody Balanced Scorecard

  Neuwirth, Pavel

  2014-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti pomocí metody Balanced Scorecard. Teoretická část práce popisuje východiska měření výkonnosti, metody Balanced Scorecard a postup při její implementaci. Analytická část vychází z teoretických poznatků z první části a hodnotí situaci společnosti finanční analýzou poměrových ukazatelů, strategickou analýzou a následným sestavením návrhu implementace metody Balanced Scorecard v konkrétní společnosti. Thesis is focused on evaluati...

 10. GPS pro výukovou HW/SW platformu

  Pajgrt, Ondřej

  2008-01-01

  Práce se zabývá popisem spojení výukové platformy FITkit s GPS modulem. Seznámíme se v ní s problematikou systému GPS z teoretického i praktického hlediska, s výukovou platformou FITkit a jejím obecným využitím.Také podrobně popisuje spojení těchto dvou systémů ve spolupracující celek. Rozebírá též různé komunikační rozhraní a protokoly, které byly pro toto spojení využity. Ve druhé části práce je pak uveden postup zpracovávání dat od GPS modulu až po výsledné zobrazení na monitoru, samotná i...

 11. Automatizace MitM útoku pro dešifrování SSL/TLS

  Marušic, Marek

  2016-01-01

  Protokoly SSL/TLS sú používané pre šifráciu sieťovéhej prevádzky. Poskytujú bezpečnú komunikáciu medzi klientmi a servermi. Komunikácia môže byť odpočúvaná pomocou MitM útoku. Táto práca je zameraná na atuomatizovanie MitM útoku a demonštráciu jej výsledkov. Automatizáciou sa zjednoduší spustenie útoku bez nutnosti študovania rôznych manuálových stránok a aby sa používatelia vyhli pracnej konfigurácii MitM zariadenia a mohli jednoducho zachytiť a analyzovať SSL/TLS komunikáciu. Automatizácia ...

 12. Pozvánka na konferenci "Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny"

  Jiří Dlouhý

  2010-12-01

  Podmínkou účasti na konferenci je registrace na webových stránkách projektu ENVIRUPwww.envirup.upol.cz od 1.12.2010. Na tomto webu budou uveřejněny podrobnější informace a upřesněný program konference na základě výběru konferenčních příspěvků.   Bližší informace: Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D., předseda organizačního výboru ( ivo.machar@upol.cz; tel. +420 585 635 188   V rámci projektu: „Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi“ reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0086

 13. Wartość godziwa jako kategoria wyceny

  Małgorzata Rówińska

  2009-12-01

  Full Text Available Polskie i międzynarodowe prawo bilansowe wykorzystuje dwa modele wyceny: model kosztu historycznego, oraz model wartości godziwej. Wartością godziwą jest generalnie oszacowana wartość rynkowa, choć niekoniecznie. Wartość godziwa może opierać się na cenie rynkowej, ale nie przyjmuje jej na ślepo jako wyznacznika rynkowej wartości. W przypadku rynku nieaktywnego lub nieefektywnego, wartość godziwą można zastąpić innymi miernikami, jak wartość użytkowa, wartość odtworzeniowa, wartość bieżąca netto. Koncepcję wartości godziwej można porównać z koncepcją rzetelnej prezentacji. Rzetelność prezentacji opiera się na sprawozdaniach finansowych wykorzystujących koszt historyczny. Rzetelna prezentacja informacji opera się więc nie tyle na rzetelnych wartościach godziwych, co na wartościach możliwych do przyjęcia w danych okolicznościach.

 14. Návrh rozšíření portfolia firmy vývojem mobilních aplikací pro Apple iOS

  Káhn, Ondřej

  2013-01-01

  Na základě teoretických poznatků odborných publikací byla provedena analýza společnosti Goldmax Laptops s r.o. a jejího okolí. Analytická část diplomové práce dále zkoumá globální trh mobilních aplikací spolu s odvětvím vývojářů mobilních aplikací v ČR. Cílem diplomové práce je charakterizovat a vypracovat podklady pro realizaci návrhu rozšíření portfolia společnosti o nově nabízenou službu orientující se na vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple iOS a veškeré doplňující aktivity s tím ...

 15. Boskie zarządzanie świeckimi sprawami. Agambenowska teologiczna genealogia ekonomii jako polityczna filozofia praktyki

  Mikołaj Ratajczak

  2015-04-01

  Full Text Available Celem tego artykułu jest przedstawienie takiej interpretacji Agambenowskiej teologicznej genealogii ekonomii, która ukaże jej znaczenie dla badań w obszarze ekonomii politycznej. Jedynym sposobem na powiązanie dyskursów teologii ekonomicznej i ekonomii politycznej jest pokazanie, że teologia ekonomiczna nie zajmuje się kwestiami przynależnymi do sfery ekonomii, lecz podejmuje dużo bardziej ogólny problem – problem ludzkiej praktyki. Postaram się udowodnić, że stawką Agambenowskiej filozofii jest krytyka teologicznych, a więc metafizycznych, założeń koncepcji ludzkiej praktyki, którą to krytykę można przeprowadzić za pomocą teologicznej genealogii, w szczególności trynitarnej ekonomii. Artykuł skupia się na pojęciu liturgii i jego roli w Agambenowskich badaniach genealogicznych jako teologicznym paradygmacie kapitalistycznego zarządzania ludzkim życiem (czyli praktyką i kończy się rozważaniami nad możliwą aplikacją Agambenowskiej teologicznej genealogii ekonomii do marksistowskiej krytyki ekonomii politycznej, przede wszystkim do krytyki podziału na pracę produkcyjną i nieprodukcyjną.

 16. Teologia ekonomiczna, rządzenie i neoliberalizm. Lekcje z "Królestwa i Chwały"

  German Eduardo Primera

  2015-04-01

  Full Text Available Celem artykułu jest sprawdzenie Agambenowskich badań w obszarze teologii ekonomicznej w celu podkreślenia ich znaczenia dla krytyki współczesnej polityki neoliberalnej. W pierwszej części autor przedstawia podsumowanie głównych tez zawartych w książce Królestwo i chwała. W szczególności skupia się zarówno na ujęciu oikonomii we wczesnochrześcijańskich debatach na boską trójcą, jak i jej związku z prowidencjalnym paradygmatem rządzenia. Następnie pokazuje, jak ta genealogia oikonomii może być przydatna dla politycznej analizy teraźniejszości. Stanowi to jednocześnie odpowiedź na niektóre z zarzutów postawionych Królestwu i chwale przez Alberta Toscano. W końcowej części autor podsumowuje swoje rozważania, pokazując szczególne znaczenie prac Agambena dla badań nad polityczną racjonalnością neoliberalizmu.

 17. Facility management - efektivní správa stavebních objektů

  Helekalová, Denisa

  2013-01-01

  Diplomová práce „ Facility management – efektivní správa stavebních objektů“ je zaměřena na stavební objekty a přínos pro ně při využívání služeb facility managementu. Práce se snaží přiblížit, co je facility management kdo ho poskytuje v České republice a jak přispívá k úsporám. Zmíněny jsou také informační technologie využívané ve facility managementu, protože bez těch se v dnešní době téměř žádný obor neobejde. První část je též zaměřena na stavbu, její životní cyklus a náklady s ním spoje...

 18. Book Review: Lubańska Magdalena, Muslims and Christians in the Bulgarian Rhodopes. Studies on Religious (AntiSyncretism

  Karolina Bielenin-Lenczowska

  2015-12-01

  Full Text Available Book Review: Lubańska Magdalena, Muslims and Christians in the Bulgarian Rhodopes. Studies on Religious (AntiSyncretism "Muslims and Christians in the Bulgarian Rhodopes. Studies on Religious (AntiSyncretism", a book by Magdalena Lubańska is a summary of her research carried out for many years among the Christian Orthodox and Muslim Pomaks in Rhodope mountains of Bulgaria. There Lubańska conducted in-depth interviews and carried out ethnographic observation about the knowledge regarding neighbours of different religion, their beliefs and religious practices.   Recenzja książki: Lubańska Magdalena, Muslims and Christians in the Bulgarian Rhodopes. Studies on Religious (AntiSyncretism Książka Magdaleny Lubańskiej jest podsumowaniem jej badań prowadzonych od wielu lat wśród prawosławnych oraz muzułmanów w Rodopach, w Bułgarii. Lubańska przeprowadziła pogłębione wywiady i obserwację etnograficzną, dotyczącą sąsiadowania mieszkańców różnych religii, ich wierzeń i praktyk religijnych.

 19. Muzeum módy - Tokyo 2010

  Kráľová, Zuzana

  2010-01-01

  navrhovaný objekt je múzeum módy pre mesto Tokio. Múzeum sa bude nachádzať na pulzujúcej tepne tokijského módneho diania. Navrhovaná budova presahuje 100m výšky a jej zbierky mapujú vývoj svetovej módy 20.storčia. Taktiež je dejiskom konania živých módnych show a priestorom pre prezentáciu tvorby mladých módnych tvorcov. Samotné artefakty zbierky sú vystavované jednotným systémom - zavesením. visiace figuríny prechádzajú kontinuálne celým výstavným priestorom, návštevníkovi je umožnený pohyb ...

 20. Game Portal in Cloud

  Pečínka, Zdeněk

  2015-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou herního portálu v Cloudu navrženého pro zvoleného poskytovatele PaaS. Informuje o možnostech, jež nabízí cloudové počítání. Shrnuje výhody a nevýhody poskytovatelů PaaS. Věnuje se návrhu a implementaci aplikace se zameřením na její škálovatelnost a modularitu. Výsledkem práce je herní portál umožňující hraní her Tanky a Lodě, které je možné hrát proti jiným uživatelům i proti počítačem ovládanému protihráči. Součástí řešení je zhodnocení škálovatelnosti...

 1. Prognozowanie i ujmowanie przychodóww przedsiębiorstwie postawionymw stan upadłości likwidacyjnej

  Janusz Czerny

  2010-03-01

  Full Text Available W upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw mamy do czynienia z dwoma stru-mieniami przychodów, a mianowicie z przychodami dotyczącymi zbycia przedsię-biorstwa lub jego składników majątku oraz z przychodami związanymi z ewentual-nym kontynuowaniem działalności: Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa powinny być prognozowane głównie na podstawie informacji płynących z systemu rachunkowości, co stanowi tzw. sta-tyczny aspekt upadłości, natomiast jej aspekt dynamiczny jest związany z zakre-sem i czasem kontynuowanej działalności, o czym decyduje syndyk, mając na uwa-dze naczelny cel upadłości, jakim jest optymalne zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

 2. Bezpečnost operačního systému Apple iOS

  Zahradníček, Zdeněk

  2013-01-01

  Bakalářská práce se zabývá zabezpečením operačního systému iOS a vytvářením aplikací pro tento systém. Popisuje základní vlastnosti systému, použitá zabezpečení, šifrování a třídy pro bezpečné ukládání souborů. Další oblastí, kterou se práce zabývá je zabezpečení přístupu k internetu a ochranou odesílaných a přijímaných dat. V práci je popsán programovací balíček Xcode, používaný vývojáři pro iOS platformu. Dále byla zkompilována aplikace pro ukázku práce s tímto programovacím balíčkem a její...

 3. Návrh pracoviště obrábění hřídelí elektromotorů

  Knobloch, Martin

  2014-01-01

  Cílem práce na téma „Návrh pracoviště obrábění hřídelí elektromotorů“ je zavedení nové technologie do výroby hřídelí v odštěpném závodě Siemens s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice. Na začátku je popsána teorie přípravy výroby a metody vedoucí ke stanovení nejvhodnější metody výroby a její zavedení do praxe. V další kapitole se práce zaměřuje na popis stávajícího procesu a vyhodnocení největších úskalí procesu. Následuje variantní návrh nového pracoviště včetně posouzení z hlediska technologi...

 4. Výrobní aplikace KAIZEN

  Novák, Jaroslav

  2010-01-01

  Teoretická část diplomové práce popisuje metodu Kaizen a její části, která byla vyvinuta v Japonsku po druhé světové válce. Jednou z částí této metody je pojem 3MU, který zahrnuje definici nedostatků ovlivňující každý podnik. Jedním z pojmů v této části je pojem „Muda“, který označuje plýtvání. Praktická část se zabývá plýtváním v oblasti produktivity v jednom z výrobních středisek společnosti Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Jednotlivé operace tohoto výrobního střediska jsou posuzovány z hledi...

 5. The Performance of Real Estate Activities

  Plech, Martin

  2011-01-01

  Cieľom diplomovej práce je vymedzenie problémov v oblasti realitnej činnosti súvisiacich s podnikateľskou etikou, skúmanie podstaty ich vzniku a hľadanie možných riešení na zlepšenie súčasného stavu. Oboznámime sa s pojmom podnikateľská etika, jej históriou, miestom vzniku, pohnútkami, ktoré k tomu viedli a predstavíme si najpoužívanejšie nástroje podnikateľskej etiky. Práca je venovaná predovšetkým tým problémom českého realitného trhu, ktoré súvisia s podnikateľskou etikou a patria medzi na...

 6. DRG systém v ČR

  Hodyc, Daniel MUDr.

  2007-01-01

  Diplomová práce hodnotí historický proces implementace klasifikačního systému DRG v České republice a srovnává jej s vývojem analogických systémů v ostatních zemích světa. Na podkladě platné metodiky IR DRG užívané v ČR v roce 2006 analyzuje hospitalizační část lékařské péče poskytované ve Fakultní nemocnici v Motole. Zkoumá rozdíly v nákladovosti při srovnání rozdílných pacientských skupin (děti – dospělí, operovaní – léčení konzervativně) a ukazuje výhody užití DRG systému pro hodnocení kva...

 7. Wpływ zmęczenia cieplnego żeliwa GJS(Ni1,5MoCu -bazowego do wytwarzania ADI - na strukturę i wytrzymałość

  J. Wróbel

  2010-04-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań zmęczenia cieplnego żeliwa sferoidalnego GJS Ni1,5MoCu, bazowego przy wytwarzaniu ADI.Określono wpływ maksymalnej temperatury cyklu (Tmax na odporność na zmęczenie cieplne wyznaczane metodą L.F. Coffina. W pracyopisano przemiany struktury powodowane procesem zmęczenia cieplnego. Również w tym niskostopowym żeliwie obserwuje sięzjawisko ferrytyzacji osnowy i spadku wytrzymałości Rm w procesie narastania liczby cykli cieplno-naprężeniowych. Żeliwo w końcowejfazie zmęczenia zachowuje jedynie około 60% początkowej wytrzymałości Rm, a struktura wyjściowa czysto perlityczna ulega pełnejferrytyzacji. Dodatki stopowe podnoszą znacząco wytrzymałość na zmęczenie cieplne, jednak nie stabilizują struktury przy jej cyklicznym nagrzewaniu.

 8. Percepcja pojęcia rachunkowość kreatywna przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce

  Artur Hołda

  2016-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest porównanie definicji rachunkowości kreatywnej wypracowanej przez autorów z zakresu rachunkowości z postrzeganiem tego pojęcia przez opinię publiczną oraz profesjonalnych księgowych. Przedstawiono definicje rachunkowości kreatywnej akcentujące zarówno jej negatywny, jak i pozytywny aspekt, podając również własne rozumienie tego pojęcia. Następnie dokonano analizy ilościowej donie- sień medialnych celem ustalenia, jak pojęcie rachunkowości kreatywnej jest postrzegane w Polsce przez opinię publiczną; przedstawiono także wyniki badań ankietowych profesjonalnych księgowych, których celem było poznanie rozumienia rachunkowości kreatywnej przez praktyków księgowości.

 9. Diversity as a General Basis of Tourism – System Approach/ Diverzita Jako Základ Turizmu – Systémový Přístup

  Schejbal Ctirad

  2015-03-01

  Full Text Available Obecným základem turizmu je diverzita přírodního a antropogenního prostředí. diverzitu lze považovat za přirozenou vlastnost přírodních a antropogenních systémů, kterou si samy vytvářejí, jakožto podmínku svého setrvání a rozvoje na všech úrovních. Při posuzování turizmu lze vymezit geodiverzitu, biodiverzitu a socioekonomickou diverzitu, jejíž součástí je technologická diverzita. Geodiverzita a biodiverzita představuje spolu s trechnologickou diverzitou základ geovědního a montánního turizmu. V případě biodiverzity je z hlediska turizmu důležitá především regionální diverzita a strukturní diverzita, které lze paralelizovat s geotopem a geofenoménem. Cílem je poukázat na nutnost systémového přístupu k analýze turizmu jako komplexního jevu se složitou strukturou.

 10. Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia

  Katarzyna Kubiś

  2009-01-01

  Full Text Available W latach 2007-2008 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przeprowadzono badania mające określić stan zachowania przechowywanych w jej magazynach gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 pod kątem ich zakwaszenia. W tym celu zastosowano metodę stanfordzką, połączoną z badaniem pH papieru. Wytypowana do analiz kolekcja obejmowała 7014 woluminów, z których wyodrębniono 384 egzemplarze stanowiące próbę reprezentatywną. W wyniku badań ustalono, że 40% kolekcji jest w bardzo złym stanie, a dalsze 45% to egzemplarze zniszczone i wymagające naprawy. Wszystkie przebadane obiekty wydrukowane zostały na kwaśnym papierze, co więcej – dla 96% kolekcji odnotowano pH poniżej 5. W świetle przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że 85% kolekcji powinna zostać przeniesiona na nośniki analogowe i cyfrowe, a następnie, o ile pozwoli na to ich obecny stan zachowania, poddana procesowi odkwaszania.

 11. Analýza marketingové strategie Divize luxusních výrobků společnosti L´Oréal v ČR

  Broncová, Daniela

  2007-01-01

  Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat marketingovou strategii Divize luxusních výrobků společnosti L´Oréal v ČR. Na tomto příkladu uvádím specifika trhu luxusní kosmetiky a odlišnosti marketingu v této oblasti. Diplomová práce obsahuje a popisuje vývoj trhu s luxusní kosmetikou, současné trendy a faktory, které trh ovlivňují. Dále prezentuje nejvýznamnější společnosti, věnuje se historii a prezentaci společnosti L´Oréal, představuje i jejího největšího konkurenta, společnosti LVMH...

 12. Vyhodnocení CNC stroje versus konvenční stroj ve firmě

  Kopecký, Štěpán

  2016-01-01

  Bakalářská práce se zabývá analýzou CNC stroje ve firmě a porovnáním CNC oproti konvenčnímu stroji. Analýza CNC se zaměřuje na ekonomické přínosy a přínosy pro firmu z hlediska zlepšení produktivity a přesnosti. Po prostudování odborné literatury a seznámením se s CNC frézou a jejím řídicím systémem a konvenčními stroji firmy Alubra s.r.o. je porovnán výrobek. Bachelor thesis describes analysis of CNC machine in company. The analysis of CNC machine focus on economical benefits and compare ...

 13. Konsolidovaná účetní závěrka

  Věžníková, Lucie

  2015-01-01

  Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidace účetní závěrky v situaci, kdy účetní jednotka dosud nesplňuje podmínky pro její zpracování, ale v nejbližší době je pravděpodobně naplní. V práci je zpracován postupný harmonogram prací při sestavování konsolidované účetní závěrky pro konkrétní analyzovaný konsolidační celek v čele s mateřskou společností ENVINET a.s.. This thesis deals with the consolidation of the financial statements in a situation where the unite does not fulfil the c...

 14. Consolidation of Financial Statements of the Selected Group

  Andrýsková, Hana

  2015-01-01

  Diplomová práce se zabývá vytvořením konsolidované účetní závěrky vybrané společnosti. Práce je členěna na dvě základní části. První se věnuje teoretickému východisku a druhá část se zabývá praktickým zpracováním konsolidované účetní závěrky vybrané společnosti, zhodnocením její ekonomické situace a porovnáním s mateřskou společností. The core topic of this master thesis is creation of Consolidated Financial Statement of particular company. I tis divided into two main parts; Firstly, it de...

 15. Konsolidace účetní závěrky vybraného subjektu

  Bláhová, Šárka

  2015-01-01

  Tématem diplomové práce je problematika zpracování konsolidace účetní závěrky vybraného podniku a následné zhodnocení výkonnosti konsolidačního celku před a po změně v konsolidačním celku. První část práce je věnována především teoretickým poznatkům v této oblasti a druhá část je již věnována samotné konsolidaci účetní závěrky a jejímu zhodnocení. The main topic of this thesis is the issue of the consolidation process of the financial statements of the chosen company and the subsequent eva...

 16. Zhodnocení účelnosti procesu EIA|

  Vávrová, Adéla

  2007-01-01

  Cílem této bakalářské práce je analýza účelnosti procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). První část této práce se zabývá procesem EIA v souvislosti s ekonomickou teorií. Následující část je zaměřena na historii EIA a legislativu, která se vztahuje k procesu EIA v rámci České republiky i Evropské unie. Analytická část obsahuje celonárodní statistiky EIA od jejího zavedení v naší zemi a dále zahrnuje dvě případové studie.

 17. Culture and public centre Brno-damlake/Theme"Brno-city in the midle of the Europe"/

  Říhová, Táňa

  2013-01-01

  V rámci diplomové práce je řešeno téma Brněnské přehrady a jejího efektivního využití. Samotným předmětem diplomové práce je kulturně-společenské centrum (dále jen centrum). Projekt sleduje široký urbanistický kontext a poskytuje nový pohled na provoz a využití této lokality. Obsahuje návrh koordinace pohybu a efektivního využití nejatraktivnějších ploch, které bezprostředně souvisí s vodní hladinou. Kulturně-společenské centrum je koncipováno jako součást krajiny. Navazuje a propojuje dvě úr...

 18. Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne

  Małgorzata Dąbrowicz

  2010-01-01

  Full Text Available Tematem artykułu jest próba ujęcia koncepcji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece jako jednego z najnowszych i dynamicznie rozwijających się obszarów teorii i praktyki sprawowania funkcji personalnej organizacji. Koncepcja ta jest połączeniem tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia dla zarządzania strategicznego w bibliotece jest sformułowanie misji, na podstawie której opracowuje się strategię. W ramach ogólnej strategii biblioteki powstają jej strategie funkcjonalne, m.in. strategia personalna. W artykule omówiono pojęcie i rodzaje strategii zasobów ludzkich, a także substrategii personalnych wyprowadzonych z poszczególnych funkcji (subdziedzin zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono wzajemne zależności między strategią personalną a strategią ogólną organizacji, zwrócono też uwagę na ich integralny związek. Wskazano na głównych kreatorów strategii zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. Podkreślono także znaczenie opracowania strategii personalnej dla realizacji celów strategicznych biblioteki.

 19. Zakurzone białe kruki – niemieckie roczniki oficerskie (Ranglisty w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej

  Barbara Centek

  2013-12-01

  Full Text Available Od początku istnienia Prus armia cieszyła się w tym kraju wielkim poważaniem wśród obywateli, a kolejni władcy dbali o to, by jej wartość bojowa wciąż rosła. Jedną z charakterystycznych cech wojskowości pruskiej jest wydawanie co roku wykazu oficerów wszystkich oddziałów wraz z informacjami na temat struktury czy dyslokacji wojska. Przy każdym oficerze znajdowała się nie tylko informacja o jego aktualnym stopniu czy przydziale służbowym, ale także o dacie otrzymania patentu czy posiadanych odznaczeniach.Niniejszy artykuł przybliża specyfikę i dzieje pruskich roczników oficerskich, a także analizuje treść oraz cechy formalne tych woluminów, które znalazły się w posiadaniu Książnicy Kopernikańskiej. Nacisk położono przy tym na ukazanie ich wartości źródłowej dla historyka. Ustalono również drogi, którymi roczniki oficerskie trafiły do zbiorów biblioteki.

 20. Wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego: kapitalizm kognitywny jako reżim akumulacji

  Mikołaj Ratajczak

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł stanowi zarazem historyczne, jak i systematyczne oraz problemowe wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego. Rekonstruuje najważniejsze stanowiska i debaty w danym polu, od pierwszych publikacji na temat prac niematerialnych oraz postfordyzmu przez analizy kryzysu finansowego 2001 roku po najnowsze publikacje teoretyków i teoretyczek kapitalizmu kognitywnego. Systematyzuje rozproszone w debacie nad kapitalizmem kognitywnym analizy, od wzrastającej roli efektów zewnętrznych i renty we współczesnym kapitalizmie, przez przekształcenia intelektu powszechnego po wykształcenie się nowych form wartości i nowych mechanizmów jej akumulacji. To właśnie to ostatnie zagadnienie, nowe mechanizmy akumulacji wartości, stanowi główny problem, na którym skupia się artykuł. Ukazując funkcje kapitału finansowego w ukształtowaniu się kapitalizmu kognitywnego jako pewnego reżimu akumulacji, artykuł nie tylko analizuje kapitalizm kognitywny jako niestabilny reżim akumulacji, ale stara się w systematyczny sposób przedstawić sprzeczności tegoż reżimu akumulacji.

 1. Do fabryki! Lenin Negriego i cięcie podmiotowe (1968-1973

  Michael Hardt

  2016-06-01

  Full Text Available Tekst stanowi fragment doktoratu Michaela Hardta Sztuka organizacji: źródła ontologii politycznej u Gilles'a Deleuze'a i Antonio Negriego. Autor analizuje w nim dialog, jaki Antonio Negri podejmuje z pismami Włodzimierza Lenina w okresie intensywnych walk społecznych i przekształceń składu klasowego we Włoszech w latach 1968-1973. Doszukując się w tym spotkaniu kluczowego zwrotu teoretycznego w myśli włoskiego marksisty, Hardt przekonuje, że to właśnie w tekstach rosyjskiego rewolucjonisty Negri odnalazł narzędzia pozwalające mu wyjść poza ograniczenia krytycznego marksizmu, uznającego klasę robotniczą przede wszystkim za obiekt wyzysku, przez uczynienie kwestii jej podmiotowości centralnym zagadnieniem i punktem wyjścia teorii.

 2. Návrh zásobníku na sypký vápenný hydrát

  Perna, Marek

  2009-01-01

  Tato diplomová práce řeší návrh hlubokého zásobníku na sypký vápenný hydrát pro technologická zařízení čistíren odpadních vod. Je zde proveden rozbor volby typu a konstrukce zásobníku, návrh rozměrů a pevnostní výpočet zásobníku. Je zde popsána možnost vzniku klenby při vyprazdňování a její potlačení pomocí aktivních a pasivních prvků napomáhající toku. Popis aktivních a pasivních stavů napjatosti materiálu v zásobníku. This diploma thesis is solving systems design of silo for a powdery li...

 3. Vliv polarizační disperze na chybovost optického kanálu

  Dorociak, Petr

  2008-01-01

  Diplomová práce se zabývá vlivem polarizační vidové disperze na optický komunikační systém. Polarizační vidovou disperzi matematicky popisuje pomocí Stokesova a Jonesova prostoru a zajišťuje její teoretické příčiny vzniku, které jsou rozděleny na vnější a vnitřní vlivy. Na základě těchto vlivů vzniká diferenční skupinové zpoždění DGD (Differential Group Delay), které způsobuje, že jednotlivé polarizační vidy mají mezi sebou časové zpoždění a dochází k omezení přenosové rychlosti. Diplomová pr...

 4. Czy ciało nadal się ukrywa (a jeśli nie, to co dalej?

  Przemysław Nowakowski

  2012-12-01

  Full Text Available W wywiadzie z Frederique de Vignemont (ten numer skoncentrowaliśmy się na dwóch głównych tematach badawczych autorki, czyli świadomości ciała i poznaniu innych umysłów. Wstępem do tych pytań są uwagi dotyczące książki, nad którą aktualnie pracuje de Vignemont (Mind the Gap. Wywiad wzbogaciliśmy pytaniami o enaktywizm, interdyscyplinarność badań oraz o miejsce filozofa we współczesnej kognitywistyce. Prace de Vignemont można podzielić na teoretyczne i eksperymentalne (poza oczywiście różnicami tematycznymi. Z jednej strony jest autorką jednych z ciekawszych konceptualizacji roli ciała w poznaniu (tematu bardzo eksploatowanego eksperymentalnie, ale filozoficznie zaniedbanego. Z drugiej strony jest współautorką interesujących prac eksperymentalnych, będących często dopełnieniem i wsparciem dla jej dociekań.

 5. Heat exchanger design

  Vítek, Tomáš

  2017-01-01

  Tato bakalářská práce řeší návrh výměníku tepla pro teplovodní kotel se zplyňovací komorou pro předehřev spalovacího vzduchu odpadním teplem spalin. Hodnoty pro výpočet byly experimentálně naměřeny. Práce obsahuje stručný popis trubkového výměníku tepla, stechiometrický vypočet spalování, návrh geometrických rozměrů výměníku, výpočet tlakových ztrát a výpočet výkonu. Její součástí je také výkresová dokumentace navrženého výměníku. This bachelor thesis solves design of a heat exchanger for ...

 6. Influencer marketing jako moderní nástroj komunikace prostřednictvím sociálních médií a návrh na jeho využití ve zvolené společnosti

  Novotný, Petr

  2017-01-01

  V 21. století digitální marketing představuje nedílnou součást marketingové komunikace, kde sociální média zaujímají čím dál významnější pozici tohoto odvětví. Bakalářská práce se odráží od základů internet marketingu a následně se zabývá principy influencer marketingu u vhodných sociálních sítí k tomuto prostředku komunikace. Praktická část se zaměří na analýzu současného stavu využití sociálních médií obchodní značky MANA a její konkurence, která také poslouží jako východisko pro návrh apli...

 7. Řízení a vizualizace automatizovaného domu

  Rompotl, Zdeněk

  2009-01-01

  Automatizace budov je v dnešní době velmi diskutované téma hlavně v rozsáhlých budovách a kancelářských objektech. Výhody automatizovaných budov zásadně spočívají ve snižování provozních nákladů, větší bezpečnosti a ochraně majetku. Budovu je možné sledovat a řídit z hlediska probíhajících procesů a stavů. Sledování i řízení je realizovatelné lokálně i vzdáleně. Dalším důležitým faktorem je větší komfort ovládání. Tato práce popisuje evropskou instalační sběrnici EIB a její komunikaci s vizua...

 8. Recent knowledge about the role of bacterial adhesion in coal preparation

  Turèániová ¼udmila

  1998-09-01

  Full Text Available V nadväznosti na flotáciu pyritu v uhlí sú zhrnuté súèasné poznatky o vplyve fyzikálno-chemických vlastností buneènej steny baktérie Thiobacillus ferrooxidans na jej adhéziu na povrch rôznych minerálov a uhlia. Aplikovaním modelu mikrobiálnej adhézie (Škvarla, J. Chem. Soc. Faraday Trans., 89, 1993, p. 2913-2921 a využitím známych parametrov vstupujúcich do tohoto modelu bolo zistené, že k (reverzibilnej adhézii T. ferrooxidans dochádza spravidla v sekundárnom minime. Pre posúdenie možnosti využitia tohoto modelu na objasnenie selektívneho prichytenia T. ferrooxidans na pyrit je však potrebné doplni chýbajúce údaje vstupujúce do tohoto modelu.

 9. Talent management ve vybrané společnosti

  Šimonová, Lucie

  2015-01-01

  Tato diplomová práce se zaměřuje na oblast Talent managementu, přičemž její první část je věnována předložení teoretických poznatků, které se týkají vymezení a popisu základních pojmů jako je „talent“, „Talent management“ či „motivace“. Tyto poznatky jsou následně využity při zpracování části praktické, a to ve spolupráci s vybranou společností, jež má o zavedení Talent managementu zájem. This master’s thesis is focused on Talent management. First part is devoted to theoretical knowledge w...

 10. Value of Geological Information in Exploitation Management: the Case of Exploitation Units of the Polkowice-Sieroszowice Mine

  Krzak, Mariusz; Panajew, Paweł

  2014-03-01

  podprowadzone są niezbędne media. W celu zabezpieczenia wyrobisk w ich bezpośrednim sąsiedztwie wydzielane są ochronne filary oporowe (rys. 1) mające różną szerokość (100-260 m) w zależności od parametrów wytrzymałościowych otaczających je skał. W trakcie drążenia wyrobisk udostępniających i przygotowawczych duże znaczenie ma prawidłowe rozpoznanie geologiczne nowo rozcinanych obszarów złoża. Do głównych zadań służby geologicznej w kopalniach rud w tym zakresie należą: - prawidłowe opróbowanie serii złożowej, - kartowanie wyrobisk podziemnych i dokumentowanie wszelkiego typu zjawisk nietypowych, - rozpoznanie złoża otworami wyprzedzającymi z wyrobisk podziemnych. Podczas prac udostępniających gromadzona jest informacja o parametrach serii złożowej, która potem zostaje wykorzystana w prowadzeniu właściwej gospodarki złożem. O przydatności i użyteczności informacji decyduje wiele cech, niemniej za najbardziej istotne należy uznać jej aktualność, dokładność, dostępność, elastyczność i kompletność. Niebagatelne są także koszty jej pozyskania. Bardziej precyzyjna informacja wymaga często znacznych, dodatkowych wydatków. W górnictwie, w kwestii oceny warunków bezpieczeństwa pracy taka konieczność jest nieodzowna. Kompletna informacja umożliwia podejmowanie właściwych decyzji, przekłada się na sposób wykorzystania posiadanych środków i możliwości, zapewnia większą elastyczność w dopasowaniu do bieżących realiów rynkowych, technologicznych i in. Zagadnienie dostępu do informacji jest problemem szerokim i dotyczy wielu aspektów rzeczywistości. Zdobywanie kolejnych informacji, służących zmniejszaniu ryzyka, jest zwykle kosztowne. Zdarza się, że pozyskanie kolejnych informacji jest od pewnego momentu nieopłacalne. Dodatkowa informacja jest potrzebna tylko do momentu, gdy oczekiwane korzyści z jej uzyskania przewyższają koszty z jej zdobywania. Wiąże się z tym problem wyceny

 11. Postępowanie z chorym po zawale serca

  Kalina Niedolaz

  2011-10-01

  Full Text Available Choroba wieńcowa, czyli choroba niedokrwienna serca na podłożu miażdżycy tętnic wieńcowych, stanowi niezwykle istotny problem kliniczny. Jej bezpośrednim i często nieuchronnym następstwem jest zawał mięśnia serca. Zawał najczęściej jest spowodowany zamknięciem tętnicy wieńcowej w wyniku uszkodzenia blaszki miażdżycowej (jej pęknięcia lub erozji z następowym wytworzeniem dystalnego zakrzepu i powoduje zniszczenie prawidłowo działającego mięśnia sercowego. Chory po przebytym zawale mię- śnia serca należy do grupy pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, a więc zagrożony jest wystąpieniem kolejnych incydentów, takich jak zawał, udar mózgu i zgon. Prawidłowe postępowanie po przebytym zawale pozwala na istotną redukcję ryzyka i korzystnie wpływa na rokowanie. Prewencja wtórna po zawale serca obejmuje postępowanie niefarmakologiczne, czyli modyfikację stylu życia, i leczenie farmakologiczne. Największe znaczenie ma wyeliminowanie czynników ryzyka, tj. zaprzestanie palenia papierosów, prawidłowa kontrola ciśnienia tętniczego i normalizacja poziomu cholesterolu, a także redukcja nadwagi i systematyczna aktywność fizyczna. Świadomość pacjentów i zaangażowanie lekarzy są decydujące dla osiągnięcia korzystnych efektów prewencji wtórnej po zawale serca. Artykuł przedstawia zasady, którym powinien podlegać każdy chory po zawale mięśnia serca, uwzględnia zalecenia dotyczące postępowania niefarmakologicznego, wytyczne dotyczące odpowiedniej farmakoterapii według aktualnych standardów. W pracy uwzględniono również zasady postępowania z chorym po zawale w sytuacjach szczególnych, jakimi są choroby współistniejące, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, dysfunkcja lewej komory i niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, przewlekła obturacyjna choroba płuc.

 12. Realizacja „Programu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” w województwie łódzkim

  Justyna Felcenloben

  2015-10-01

  Full Text Available Zaburzenia depresyjne stanowią istotny czynnik ryzyka zachowań samobójczych wśród nastolatków. Wykazano, że u młodocianych pacjentów po próbach samobójczych z rozpoznaną depresją występują określone czynniki ryzyka, w tym trudności szkolne i w relacjach z rówieśnikami. W programach prewencji samobójstw podkreśla się potrzebę wczesnego wykrywania zaburzeń depresyjnych i szybkiego wdrażania odpowiednich strategii terapeutycznych. Prezentowany w artykule „Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” został opracowany w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Realizowany jest corocznie od 2010 roku przez podmioty wyłaniane w otwartych konkursach ofert. Główne cele Programu to zmniejszenie częstości występowania pełnoobjawowej depresji przez zidentyfikowanie u badanych dzieci czynników predysponujących do jej wystąpienia oraz redukcja tych czynników za sprawą zastosowanej interwencji, czyli uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. Za cele szczegółowe autorzy uznali m.in. nabycie pożądanych umiejętności społecznych, nazywania i wyrażania odczuwanych emocji, poznanie technik radzenia sobie ze stresem, poprawę samooceny, a także podniesienie stanu wiedzy dzieci i ich rodzin na temat depresji, metod jej profilaktyki i leczenia, co może być szczególnie przydatne w przypadku pojawienia się lub nawrotu choroby. Analiza efektywności Programu obejmowała lata 2010–2013. Każdego roku Programem obejmowano ponad 0,5% populacji województwa łódzkiego w wieku 11–16 lat, łącznie w ciągu czterech lat przebadano ponad 2% populacji w tej grupie wiekowej. Do warsztatów terapeutycznych zakwalifikowano niemal co drugiego ucznia z ryzykiem depresji (20% nastolatków przebadanych w pierwszym etapie programu, u co piątego dziecka stwierdzono konieczność dalszej diagnostyki bądź terapii w poradni zdrowia

 13. Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

  Martyna Wiśniewska

  2016-09-01

  Full Text Available Celem pracy jest omówienie metody QEEG w kontekście jej przydatności w stawianiu diagnozy psychiatrycznej oraz monitorowaniu skutków oddziaływań psychologicznych i/lub psychofarmakologicznych na podstawie przeglądu dostępnego piśmiennictwa. Autorki starały się określić zastosowania omawianej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży. QEEG polega na ilościowej analizie zapisu EEG za pomocą obróbki statystycznej sygnału. Metoda ta jest powszechnie wykorzystywana w celu przygotowania zaleceń terapeutycznych do treningu neurofeedback. Za granicą coraz częściej pisze się o próbach wdrażania QEEG w diagnostyce różnych chorób – także psychicznych. Większość doniesień nadal dotyczy zagadnień nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (porównanie skutków neurofeedbacku i oddziaływań farmakologicznych, odróżnianie podtypów choroby. Inne analizy odnoszą się do diagnozowania chorób psychicznych, różnicowania ich podtypów, przewidywania skutków leczenia farmakologicznego, porównania skuteczności poszczególnych metod leczenia. Popularne stają się badania nad pacjentami z depresją i schizofrenią. QEEG okazało się przydatne w ocenie skuteczności farmakoterapii depresji, według badaczy umożliwia też przewidywanie zachorowania na schizofrenię, różnicowanie jej podtypów i określanie skuteczności leczenia. Istnieją badania poświęcone analizie zmian w zapisie QEEG charakterystycznych dla uzależnienia od metamfetaminy i dla zaburzeń odżywiania. Mało jest natomiast analiz na temat użycia tej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży – z wyjątkiem badań, które odnoszą się do roli QEEG w terapii neurofeedback pacjentów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi czy skuteczności typów leków używanych w terapii tej choroby. Znaleziono jedną pracę poruszającą problematykę dzieci z autyzmem (w odniesieniu do treningu EEG biofeedback

 14. Osoczowy poziom homocysteiny jako czynnik ryzyka wystąpienia złamań w przebiegu osteoporozy u ludzi w wieku podeszłym = The plasma levels of homocysteine as a risk factor for fractures in osteoporosis in the elderly

  Izabela Mirlak

  2016-05-01

    Słowa kluczowe: osteoporoza, homocysteina, menopauza, złamanie szyjki kości udowej. Keywords: osteoporosis, homocysteine, menopause, hip fracture.   Streszczenie   Wstęp. Osteoporoza jest chorobą charakteryzującą się niską masą kostną i zniszczeniami mikroarchitektury tkanki kostnej, która prowadzi do kruchości kości i zwiększa ryzyko złamań. Osteoporoza i związane z nią złamania kości mają ogromne znaczenie społeczne i gospodarcze na całym świecie. Badania sugerują, że maksymalna masa kostna i szybkość jej utraty związane ze starzeniem, są zdeterminowane przez czynniki genetyczne w podobnym stopniu jak przez czynniki środowiskowe. Kumulacja homocysteiny jest toksyczna dla układu kostnego (osteoporoza, oka (dyslokacja soczewki i centralnego układu nerwowego (drgawki, zaburzenia psychiatryczne. Wywołuje także zaburzenia układu naczyniowego (udar i inne zdarzenia sercowo naczyniowe. Cel. Wpływ poziomu homocysteiny w osoczu na ryzyko wystąpienia osteoporozy i jej powikłań. Materiały i metody. Posługując się słowami kluczowymi przeszukano zagraniczne bazy bibliograficzne: Embase, Medline, ScienceDirect, Web of Science. Przeanalizowano badania kliniczne, opublikowane w języku angielskim w międzynarodowych czasopismach. Wyniki. Zaobserwowano związek pomiędzy stężeniem homocysteiny, a utratą masy kostnej. Poziom homocysteiny w osoczu jest znacząco wyższy u kobiet z osteoporozą i odwrotnie proporcjonalny do gęstości kości kręgów lędźwiowych i szyjki kości udowej. Wnioski. Osoczowy poziom homocysteiny jest czynnikiem ryzyka wystąpienia złamań w przebiegu osteoporozy u ludzi w wieku podeszłym.   Abstract   Admission. Osteoporosis is a disease characterized by low bone mass and microarchitectural damage of bone tissue  which leads to bone fragility and increased risk of fracture. Osteoporosis and related fractures are of great social and economic importance throughout the world. Studies suggest

 15. Využívání otevřených vzdělávacích zdrojů studenty environmentálních oborů v České republice

  Eduard Petiška

  2018-01-01

  Full Text Available Otevřené vzdělávací zdroje (OER jsou důležitou inovací ve vzdělávacích technologiích. Jejich správné využívání může mít řadu benefitů pro vysokoškolské vzdělávání i v oblasti environmentálního vzdělávání. Naopak, špatná práce s těmito zdroji může mít negativní dopady na znalosti studentů. Doposud nebylo zřejmé, jaké OER čeští studenti užívají, jak často a k čemu je využívají, a zda jsou schopni určit kritéria kvality. Na základě dosavadních zjištění jsme vypracovali metodu a na jejím základě realizovali výzkum formou dotazníkového šetření. U jednotlivých OER jsme přitom zkoumali a frekvenci využívání, b účely využívání a c subjektivní hodnocení kvality. Dotazníky byly rozdány v rámci environmentálních kurzů na pěti vysokých školách v ČR a celkem bylo vyhodnoceno 233 dotazníků. Ukázalo se, že většina studentů využívá OER často, zejm. Wikipedii, a to jak její českou, tak anglickou verzi, ačkoliv řada z nich má zkušenosti i s úložištěm nelegálních materiálů. Zdroje využívají zejména jako doplněk a sekundární zdroj, případně rozcestník k dalším zdrojům či k přípravě na zkoušky nebo psaní atestačních prací. Jako kvalitní zdroj hodnotí zejména Wikipedii. Většina studentů byla zároveň schopna určit alespoň některá kritéria, podle nichž posuzují kvalitu zdroje.

 16. Leczenie astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i długo działającymi β2-agonistami – leczenie podtrzymujące i doraźne

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2014-03-01

  Full Text Available Autorzy przedstawiają niektóre problemy dotyczące wziewnego leczenia astmy kombinacją wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS i długo działających β2-agonistów (LAβA, określanego jako leczenie podtrzymujące i doraźne (LPiD. Od 2006 roku międzynarodowe zalecenia dotyczące terapii astmy i jej zapobiegania (GINA – Globalna Inicjatywa dla Astmy rekomendują małe dawki wGKS jako pierwszą linię leczenia chorych na łagodną, przewlekłą astmę (drugi stopień leczenia i średnie dawki wGKS lub kombinację wGKS z LAβA jako preferowane leczenie astmy umiarkowanej (trzeci stopień leczenia. Wziewne glikokortykosteroidy stanowią główne leki w astmie, ponieważ są skuteczne w kontrolowaniu objawów choroby i wskaźników spirometrycznych. Salmeterol i formoterol (LAβA wywierają przede wszystkim działanie rozszerzające oskrzela, które utrzymuje się ponad 12 godzin. Ta grupa leków jest bardzo ważna w leczeniu astmy, pozwala bowiem na zmniejszenie dawki wGKS. Fundamentalną cechą astmy jest zapalenie, które dotyczy dużych i małych dróg oddechowych (o średnicy mniejszej niż 2 mm. Zajęcie małych oskrzeli jest powiązane z ciężkością choroby. W badaniach epidemiologicznych wykazano, że astma nie jest dostatecznie kontrolowana nie tylko w badaniach klinicznych, ale również w real-life. Nowy model terapii astmy, wykorzystujący budezonid oraz formoterol, określony jako leczenie podtrzymujące i doraźne, okazał się skuteczny i dobrze tolerowany. Poprawiał podatność pacjentów na terapię, zmniejszał ryzyko jej przerwania i poprawiał kliniczny przebieg astmy. Technologia Modulate pozwoliła na zmniejszenie cząstek dwupropionianu beklometazonu i formoterolu (BDP/F w połączeniu, co umożliwiło uzyskanie homogennego rozkładu cząstek leku w całym drzewie oskrzelowym. Ostatnio ta superdrobnocząstkowa formulacja BDP/F była oceniana u chorych na astmę według modelu LPiD. Wykazano, że leczenie kombinacj

 17. Znaczenie witaminy D w chorobach atopowych u dzieci

  Agnieszka Rustecka

  2013-04-01

  Full Text Available Alergia stanowi istotny problem w dzisiejszym świecie. Często jej podłożem jest atopia, czyli uwarunkowana genetycznie predyspozycja do nadmiernej produkcji przeciwciał klasy IgE. Do najczęstszych chorób alergicz‑ nych wieku rozwojowego należą: atopowe zapalenie skóry, astma, alergiczny nieżyt nosa, alergiczny nieżyt spo‑ jówek, alergie pokarmowe i pokrzywki. Udowodniony wpływ na rozwój chorób atopowych mają czynniki gene‑ tyczne, zakażenia wirusowe oraz czynniki środowiskowe. Ostatnio duże zainteresowanie wzbudza rola niedoboru witaminy D (cholekalcyferolu w rozwoju tego rodzaju schorzeń. Witamina D oraz jej aktywne meta‑ bolity i syntetyczne analogi są tradycyjnie stosowane w postaci preparatów doustnych w celu regulowania homeostazy wapniowo-fosforanowej. Witamina D, wytwarzana w skórze z prekursora steroidowego, jest nie‑ aktywnym biologicznie prohormonem. W organizmie ulega dwustopniowej enzymatycznej hydroksylacji (w wątrobie i nerkach do utworzenia głównej aktywnej formy hormonalnej. Biologicznie najwyższą aktywność wykazuje metabolit 1,25(OH2D. W celach diagnostycznych oznacza się stężenie 25(OHD i 1,25(OH2D. Badania wykonane na dużych populacjach wskazują na ścisłą korelację pomiędzy długotrwałym niedoborem witaminy D a zaburzeniami metabolicznymi. Niedobór cholekalcyferolu w surowicy zwiększa ryzyko rozwoju choroby o podłożu autoimmunologicznym lub infekcyjnym. Jego działanie, wykraczające poza gospodarkę mineralną, wynika z pobudzenia pozanerkowego receptora dla witaminy D (VDR. Sugeruje się związek między spożyciem witaminy D przez kobiety w ciąży a ryzykiem wystąpienia chorób atopowych u ich dzieci. W świetle ostatnich badań cholekalcyferol jest czynnikiem immunoprotekcyjnym w chorobach autoimmunologicznych, ogranicza odpowiedź immunologiczną typu Th1 i przesuwa ją w stronę dominacji odpowiedzi typu Th2. Z niektórych przytoczonych publikacji wynika, że w

 18. Powieść historyczna pod czujnym okiem cenzora – analiza tekstów

  Thibault Deleixhe

  2015-12-01

  ósa Harasztiego. Tropiąc alegoryczne odniesienia do cenzury rozproszone w tej powieści, autor artykułu odtwarza refleksję Bocheńskiego i sprawdza jej zbieżność z uwagami Harasztiego. Z rekonstrukcji wyłania się, zapożyczona z okresu romantyzmu, definicja artysty jako osoby bezwarunkowo podporządkowanej sztuce, a nie władzy. Autor artykułu testuje czy Bocheński pozostaje wierny tej definicji we własnej twórczości i uwypukla skłonność pisarza do ustępstw mających na celu złagodzenie odbioru jego dzieła przez cenzurę. Są to ustępstwa większe od tych, które zdaje się zalecać swoim kolegom po fachu. Strategie literackie, które stosuje Bocheński, działają jednak na dwóch płaszczyznach. Tworząc niejednoznaczność winy głównego bohatera powieści, łagodzą jej odbiór przez cenzurę, a jednocześnie – kreując tę niejednoznaczność – pozwalają na literackie przedstawienie widmowego charakteru winy artysty, który jest zawsze odpowiedzialny – tak jak Owidiusz – za to, czego jeszcze nie zrobił. W tym wypadku czego nie zrobił dla budowy komunizmu.

 19. Podróż, cudze cierpienie i doświadczenie historyczne: Susan Silas

  Sendyka, Roma

  2014-12-01

  Full Text Available Autorka interpretuje pracę Susan Silas Helmbrechts walk (1998-2003, szczególny cykl czterdziestu pięciu zdjęć i dołączonych do nich materiałów wizualnych oraz tekstowych zbudowany podczas przejścia trasy dwustu dwudziestu pięciu mil, które w 1945 roku musiały przebyć kobiety pędzone w marszu śmierci z Helmbrecht koło Flossenbürga do czeskich Prachatic. Wykonywane zdjęcia, napotykani ludzie, w końcu – drzewa, sama materialność drogi stają się czynnikami wytwarzania własnej, indywidualnej pamięci wydarzenia sprzed lat. Silas wybiera szczególny obiekt "z marginesów Zagłady" – zapomniane zdarzenie, które przedstawia obserwując współczesne obiekty położone wzdłuż trasy tego zdarzenia. Praca Silas pozwala przyjrzeć się krytycznie koncepcji memory landscapes (gdzie w krajobrazie umiejscawia się pamięć? i zjawisku dark tourism (czy podążanie śladami więźniarek to pielgrzymka, turystyka czy terapia?. Silas problematyzuje nie tylko kwestię pamięci, bada również rodzaje nie-pamiętania. Jej kamera zostaje zwrócona ku lokalizacjom, które można nazwać "nie-miejscami pamięci".

 20. Využitie metódy concept cartoons© na hodinách prírodovedy z pohľadu učiteľov prvého stupňa ZŠ

  Michaela Minárechová

  2017-07-01

  Full Text Available V príspevku sa venujeme metóde concept cartoons© a jej aplikácii do vyučovania prírodovedy na I.stupni ZŠ. Okrem toho stručne opisujeme  príručku k metóde concept cartoons© pre  ZŠ, ktorú sme zostavili v rámci našej dizertačnej práce. Pre lepšie posúdenie príručky a možnosti aplikácie metódy concept cartoons© na hodinách prírodovedy sme realizovali rozhovor s tromi učiteľkami primárneho vzdelávania.   Našim cieľom bolo zistiť  ich  názory  na vyučovanie pomocou concept cartoons© a na nami zostavenú metodickú rukoväť k metóde concept cartoons© pre I. stupeň ZŠ.  Prostredníctvom analýzy odpovedí učiteliek sme zistili prevažne pozitívny názor ako na samotnú metódu concept cartoons©, tak aj na zostavenú metodickú príručku k nej.

 1. Vplyv sofistikovaného hybridného Honeypotu na efektivitu architektúry systému detekcie prieniku v distribuovaných počítačových

  Martin Chovanec

  2013-06-01

  Full Text Available Pri súčasnom vývoji technológií, rapídnom raste počítačových sietí a distribuovaných systémov, je reálne riziko útoku čoraz pravdepodobnejšie. Pre zvýšenie samotnej bezpečnosti systémov už bolo vytvorených a implementovaných množstvo riešení, ktoré mali slúžiť na detekciu a/alebo prevenciu pred samotnými útokmi. Najpoužívanejšie riešenie predstavuje použitie systému na detekciu prieniku (IDS v kooperácii s firewallom. Avšak ani IDS a ani firewall nedokážu reagovať v reálnom čase, pokiaľ sa jedná o špecifický typ útoku. Táto práca sa zaoberá detekčným mechanizmom na báze technológie Honeypot a jeho využitím v navrhovanej architektúre pre zvýšenie bezpečnosti v počítačových systémoch. Podstatou práce je poukázať na to, ako dokáže sofistikovaný hybridný Honeypot vplývať na dizajn architektúry IDS a tým zvýšiť jej efektivitu.

 2. Czasopismo „Szkoła Specjalna” (1924-1939, 1946-

  Katarzyna Iwańska

  2013-07-01

  Full Text Available Artykuł omawia początki powstania „Szkoły Specjalnej”, periodyku założonego przez Marię Grzegorzewską w 1924 roku, który stanowił wyraz jej idei, dążeń i przemyśleń. Kwartalnik stał się platformą wymiany myśli, zdobywania wiadomości naukowych, wiedzy organizacyjnej i metodologicznej  z zakresu szkolnictwa specjalnego. Czasopismo służyło zarówno rozwojowi metod nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych, jak i założeniom samokształceniowym nauczycieli szkół specjalnych. Charakteryzując pismo, krótko omówiono jego układ, zawartość, cechy formalne oraz formy prenumeraty. Zwrócono również uwagę na problematykę poruszaną na łamach omawianego periodyku.   English abstract Article discusses the rise of “Special School”, the magazine founded in 1924 by Maria Grzegorzewska, which proclaimed her expressions and thoughts. This quarterly bacame one of the main areas of scientific informations, methodologies in the field of special education. It helped to develop teaching methods and behaviour of the disabled students. Furthermore it helped in self-education of the special schools teachers. Characteristics of the magazine describe its content, formal features and subscription forms. Particular attention was paid to the subject of articles that were published in „Szkoła Specjalna” magazine. Also distinguished the authors of the articles who were experts in the fields of science.   

 3. Udział Książnicy Kopernikańskiej w tworzeniu bibliografii narodowej

  Grzegorz Barecki

  2013-12-01

  Full Text Available Od 1 stycznia 2006 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu współtworzy elektroniczną bazę bibliograficzną „Artykuły z gazet i tygodników polskich (MARC21, 2005- ”. Stanowi ona część polskiej bieżącej bibliografii narodowej, wyodrębniła się bowiem z Bibliografii Zawartości Czasopism. Baza dostępna jest bezpłatnie w Internecie pod adresem: http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=26 Wspólną Bazę Prasy w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu tworzą pracownicy Działu Informacyjno - Bibliograficznego. Obecnie opracowujemy w systemie MAK dwa tytuły: „Tygodnik Solidarność” i „Dziennik Gazetę Prawną”. Od 2006 roku wprowadziliśmy do bibliografii artykułów z gazet i tygodników już 33.998 rekordów bibliograficznych. Stanowi to 1/6 zawartości całej bazy tworzonej przez 14 bibliotek. Więcej opisów od nas stworzyła tylko Biblioteka Narodowa. Baza zawiera 209.404 dokumentów. Odwiedziło ją 599.408 użytkowników. Oznacza to, że ponad 1/3 sprawdzających Bibliografię Zawartości Czasopism korzysta ze Wspólnej Bazy Prasy. Dzieje się tak mimo, że rejestruje ona tylko 25 czasopism. Dowodzi to olbrzymiego zainteresowania naszą bazą i wskazuje na potrzebę dalszego jej rozwoju.

 4. Przegląd metody leczenia i najczęstszych przyczyn amputacji otwartych i zamkniętych w obrębie kończyny górnej = Review of the methods of treatment and the most common causes of open and closed amputations within areas upper extremity

  Katarzyna Pietkun

  2015-03-01

  Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Streszczenie W obecnych czasach obrażenia w obrębie rąk są dość często spotykanymi urazami w obrębie ciała. Często przyczynami amputacji są urazy powstałe podczas obsługi maszyn  zarówno maszyn rolniczych jak i maszyn w przemyśle rzemieślniczym. Każda amputacja jest zabiegiem odjęcia części kończyny lub jej całej. Nieważne jak dobrze będzie  dobrana proteza i długość uformowanego kikuta prawdziwej ręki nic nie zastąpi. Amputacje wiążą się nie tylko z utratą części własnego ciała, ale również z dużą zmianą postawy psychicznej. Słowa kluczowe: amputacja, przyczyny amputacji, powikłania po amputacji, amputacja zamknięta, amputacja otwarta.   Abstract   At the present time the damage within the hands are quite often common injuries within the body. Often the causes of amputation injuries are caused when handling machines both agricultural machinery and machinery in the craft. Each amputation is to become part of a limb or the entire. No matter how well chosen and the length of the prosthesis will be molded a genuine die-hand there is no substitute. Amputations are not only with the loss of parts of his own body, but also with a large change in mental attitude. Keywords: amputation, the causes of amputation, complications after amputation, closed amputation, open amputation.

 5. Hydroxycinnamic derivatives content in plant organs linked to harvest time of Salvia officinalis L. cv. ‘Krajová’ / Obsah hydroxyškoricových derivátov v rastlinných orgánoch Salvia officinalis L. cv. ‘Krajová’ v závislosti od termínu zberu

  Tekeľová D.

  2015-06-01

  Full Text Available Salvia officinalis L. (šalvia lekarska je vyznamnou silicovou liečivou rastlinou domacou v oblasti Stredomoria, pre farmaceuticke učely sa pestuje. Okrem silice sa na biologickom učinku rastliny podieľaju hlavne diterpeny, triterpeny a fenolove latky typu hydroxyškoricovych derivatov a flavonoidov. Je zname, že obsah a kvalita silice v šalvii koliše v zavislosti od rastlinnej časti, vyvinovej fazy, klimatickych a podnych podmienok. V našej praci sme sledovali kolisanie obsahu celkovych hydroxyškoricovych derivatov (THD a samotnej kyseliny rozmarinovej (RA v nadzemnych častiach šalvie lekarskej v roznych terminoch zberu. Obsah THD v suchych listoch (Salviae officinalis folium stanoveny liekopisnou metodou kolisal v jednotlivych terminoch zberu od 3,06 % do 3,52 %, najvyšši bol v listoch z vyhonkov najmladšich rastlin a z novonarastenych vyhonkov v septembri. Podobne kolisanie obsahu THD v jednotlivych zberoch bolo aj v stonkach, tie však obsahovali len 1,33 - 3,04 %. Rovnaku variabilitu obsahu sme zaznamenali pri kyseline rozmarinovej, jej obsah v listoch kolisal od 0,76 % do 1,65 % a v stonkach od 0,19 % do 0,83 %. Najvyšši obsah THD a RA bol vo vrcholovych listoch, najnižši v listoch umiestnenych v strede stonky. Počas kvitnutia rastliny sa obsah THD a RA v listoch znižil.

 6. Udział stresu w etiopatogenezie i przebiegu schizofrenii

  Adam Wysokiński

  2016-09-01

  Full Text Available Psychozy typu schizofrenii stanowią jeden z głównych problemów współczesnej psychiatrii. Wynika to z ich znacznego rozpowszechnienia w populacji ogólnej, ale również ze złożoności problemów psychiatryczno-psychologicznych, które składają się na obraz kliniczny schorzeń z tej grupy. Stan psychiczny osób chorych na schizofrenię jest wypadkową doświadczanych omamów, urojeń, objawów negatywnych, zaburzeń nastroju i zaburzeń funkcji poznawczych oraz działania rozmaitych stresorów. Wymienione objawy i zaburzenia wywierają przewlekły niekorzystny wpływ na funkcjonowanie zawodowe i rodzinne pacjentów, co nie tylko przekłada się na istotne pogorszenie jakości ich życia, lecz także eksponuje ich na rozmaite stresory psychospołeczne. Przewlekły nadmierny stres to zjawisko o potwierdzonej roli w wyzwalaniu pierwszego epizodu schizofrenii. Ponadto stres rzutuje na przebieg choroby –zwiększa ryzyko jej nawrotowości. Istotnym zadaniem lekarza psychiatry i psychologa jest zwrócenie uwagi na mechanizmy radzenia sobie ze stresem, jakimi dysponuje pacjent, gdyż dzięki nim będzie on w stanie skuteczniej radzić sobie w sytuacjach trudnych.

 7. Asenapina – nowy lek przeciwpsychotyczny drugiej generacji

  Krzysztof Artur Kucia

  2010-06-01

  Full Text Available Asenapina jest nowym lekiem przeciwpsychotycznym, dopuszczonym w 2009 roku przez FDA do leczenia ostrych epizodów schizofrenii oraz epizodów manii i epizodów mieszanych związanych z chorobą afektywną dwubiegunową typu I u dorosłych. Nazwa handlowa asenapiny w USA to Saphris, natomiast proponowana w Unii Europejskiej to Sycrest. Planowana na rok 2010 rejestracja europejska ma objąć analogiczne wskazania, z wyjątkiem epizodów mieszanych w przebiegu CHAD. Asenapina wykazuje duże powinowactwo i wysoką swoistość w stosunku do receptorów dopaminowych, serotoninowych, adrenergicznych i histaminowych. Lek jest metabolizowany do dwóch nieaktywnych metabolitów, a okres jego połowicznej eliminacji wynosi mniej więcej 24 godziny. Asenapina jest dostępna w postaci tabletek podjęzykowych, zapewniających optymalne i szybkie wchłanianie leku. Dawka zalecana w schizofrenii to 5 mg dwa razy na dobę, w CHAD typu I zaleca się rozpoczęcie terapii od 10 mg dwa razy dziennie. Badania kliniczne z użyciem asenapiny wykazały w stopniu statystycznie znamiennym jej skuteczność w zmniejszaniu nasilenia zarówno objawów pozytywnych i negatywnych schizofrenii, jak i objawów manii. We wszystkich badaniach lek był dobrze tolerowany. Najczęściej pojawiającymi się działaniami niepożądanymi były: bezsenność, nadmierna senność, bóle głowy i przyrost masy ciała, których nasilenie oceniono jako łagodne lub umiarkowane.

 8. Klozapina: między skutecznością a bezpieczeństwem

  Tomasz Sobów

  2015-07-01

  Full Text Available Klozapina, choć uważana za bardzo skuteczny lek przeciwpsychotyczny, jest stosowana rzadziej, niż wynikałoby z przesłanek klinicznych wspierających jej stosowanie. Co najmniej 1/3 chorych ze schizofrenią spełnia kliniczne kryteria lekooporności, charakteryzuje się wysokim ryzykiem samobójstwa lub reaguje nasilonymi objawami pozapiramidowymi na inne leki przeciwpsychotyczne. Możliwym powodem relatywnie rzadkiego sięgania po klozapinę w praktyce klinicznej jest postrzeganie leku jako obarczonego poważnymi objawami niepożądanymi. Agranulocytoza i inne dyskrazje krwi są dobrze znane, a zasady prewencji – uporządkowane zaleceniami. O innych objawach niepożądanych, również tych potencjalnie niebezpiecznych (kardiomiopatia, zapalenia mięśnia sercowego, niedrożność jelit czy drgawki wiadomo mniej. Ryzyko wystąpienia groźnych powikłań kuracji klozapiną można jednak zminimalizować, a same powikłania – wykrywać i leczyć, pod warunkiem zachowania czujności diagnostycznej. Świadomość ryzyka i korzyści związanych ze stosowaniem klozapiny to warunek konieczny skutecznego i bezpiecznego użycia tego leku oraz pełnego wykorzystania jego niezwykłych właściwości.

 9. Raportowanie banków na temat zrównoważonego rozwoju według standardów Global Reporting Initiative

  Ana Novokmet

  2016-09-01

  Full Text Available Rachunkowość zrównoważonego rozwoju, z jej ostatecznym produktem – raportami społecznej odpo-wiedzialności, jest nową dziedziną rachunkowości i koncentruje się na ocenie i monitorowaniu działań w zakresie zarządzania firmą, ochrony środowiska i integracji społecznej oraz interakcji z otoczeniem. Wśród kilku standardowych ram, firmy na całym świecie często wybierają wytyczne Sustainability Re-porting Global Reporting Initiative (GRI. Od roku 2000 wytyczne GRI ewoluowały i obecnie jest do-stępna czwarta ich generacja. Celem tego artykułu jest ocena raportowania społecznego w ramach zinte-growanych raportów w sektorze bankowym na przykładzie UniCredit Group, która działa w 15 krajach. Raportowanie zrównoważonego rozwoju stanie się obowiązkowe w Unii Europejskiej dla dużych firm, notowanych na giełdach spółek i jednostek interesu publicznego (na przykład banków ze średnim za-trudnieniem co najmniej 500 pracowników, począwszy od roku 2018 (dla działalności w 2017 r.. Wniniejszym artykule skoncentrowano się na krytycznej analizie treści raportu społecznego banku.

 10. PERFORMANS NA TRYBUNACH. O KULTUROWO-DRAMATURGICZNYM ASPEKCIE KIBICOWANIA

  Radosław Kossakowski

  2015-02-01

  Full Text Available Głównym celem poniższego tekstu jest pokazanie, że w pewnym wymiarze działalność i aktywność kibiców noszą znamiona performansu. Uwagę skupiono na „hardcorowych” kibicach piłkarskich (odłam „ultras”, odpowiedzialni za meczowe choreografie w Polsce. Performanse kibicowskie nie są tylko przedstawieniami estetycznymi, ale stanowią także zróżnicowane pod względem formy reprezentacje treści kulturowych. Prezen-towanie umiejętności czysto technicznych (przygotowanie opraw meczowych itp. przenika się z kulturowym „tłem”. W przypadku kibiców konstytuują je przede wszystkim opozycje, antypatie, chronologie i analogie. Bardzo ważną rolę w przedstawieniach kibicowskich odgrywa szeroko rozumiana tradycja (historia klubu, ale i historia regionu czy Polski. Analiza performansów umieszczona jest w szerszym kontekście przemian współczesnej piłki nożnej, jej komercjalizacji. „Tradycyjni” fani ustępują nowej grupie kibiców-konsumentów, a dla tych pierwszych kreowanie publicznych pokazów staje się jednym z ostatnich bastionów prezentowania treści własnej kultury i grupowej tożsamości.

 11. Choroba Creutzfeldta-Jakoba − współczesne metody diagnostyki

  Marianna Makowska

  2013-11-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD należy do chorób wywoływanych przez priony (encefalopatii gąbczastych. Jest to postępująca, śmiertelna i nieuleczalna choroba o charakterze neurozwyrodnieniowym. Jej przyczyną jest akumulacja patologicznego białka prionu (scrapie, PrPSc w ośrodkowym układzie nerwowym. Choroba objawia się postępującym otępieniem, zaburzeniami mowy i wzroku oraz motoryki pod postacią mioklonii, ataksji oraz niedowładu kończyn i zaburzeń równowagi. Bezpośrednią przyczyną zgonu jest najczęściej odoskrzelowe zapalenie płuc. Okres inkubacji choroby wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu lat, a zgon następuje najczęściej od kilku do kilkunastu miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych. Trudności w przyżyciowym rozpoznawaniu choroby Creutzfeldta-Jakoba wynikają z braku swoistego markera umożliwiającego pewną identyfikację czynnika infekcyjnego oraz nie zawsze charakterystycznego obrazu klinicznego wymagającego różnicowania z innymi chorobami o charakterze otępiennym. Aktualnie jedyną pewną metodą rozpoznania jest przeprowadzenie badania neuropatologicznego. Klasyczna triada objawów neuropatologicznych występujących w przebiegu chorób wywoływanych przez priony obejmuje zmiany gąbczaste, rozplem astrogleju oraz utratę neuronów. Publikacja jest przeglądem aktualnych informacji na temat najnowszych metod diagnostycznych, w tym EEG, badań neuroobrazowych oraz laboratoryjnych, które znacznie poprawiły możliwość rozpoznania.

 12. Średniowieczne rękopisy ze zbiorów toruńskich bibliotek i archiwów

  Janusz Tandecki

  2012-12-01

  Full Text Available Największa liczba typowych bibliotecznych rękopisów średniowiecznych przechowywana jest w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Wszystkie one trafiły tu po zakończeniu II wojny światowej, przede wszystkim w latach 1945-1947, gdzie w bibliotece umieszczono je wśród tzw. „zbiorów zabezpieczonych”. Obecnie w skład tego zbioru wchodzi 770 jednostek inwentarzowych oraz 6 metrów bieżących materiałów nie zinwentaryzowanych. Dzisiejszą kolekcję 71 średniowiecznych rękopisów Biblioteki UMK tworzą przede wszystkim dawne zbiory Państwowej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Królewcu. Obejmują one dzieła religijne, prawnicze, teksty historyczne, medyczne i astronomiczne.Kolejną biblioteką toruńską, w której przechowywane są rękopisy średniowieczne jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu. W jej zbiorach zachowało się w sumie 19 rękopisów (m.in. kalendarze, modlitewniki, żywoty świętych z tego okresu (do 1500 r., zapisanych po łacinie, niemiecku i w języku greckim.Spora liczba średniowiecznych ksiąg urzędowych wytworzonych w kancelarii Starego i Nowego Miasta Torunia przechowywana jest również w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu. Wśród nich są także rękopisy o charakterze zbliżonym do bibliotecznych.

 13. Światowa slawistyka w Warszawie. Sprawozdanie z konferencji

  Anna Jawor

  2015-06-01

  Full Text Available World Slavic studies in Warsaw. Conference report The text is a report from the international conference, ‘The Identity of the Slavs past and present: language, culture, literature in young Slavists’ research’ (May 2014. The conference was organized by the Institute of Slavic Studies, the Polish Academy of Sciences, the Institute of Western and Southern Slavic Studies, Warsaw University and the Slavic Foundation. The aim of the conference was to confront the research carried out by young researchers from Poland and Slavic countries with those conducted by their colleagues from Western Europe. These researches were compared with the Slavic studies carried out in the world.   Światowa slawistyka w Warszawie. Sprawozdanie z konferencji  Tekst jest sprawozdaniem z międzynarodowej konferencji naukowej „Tożsamość Słowian dawniej i dziś: język, kultura, literatura w badaniach młodych slawistów” (maj 2014. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego i Fundację Slawistyczną. Jej celem było skonfrontowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców z Polski i krajów słowiańskich z badaniami prowadzonymi przez ich kolegów z krajów Europy Zachodniej oraz porównanie ich z dominującymi tendencjami slawistyk światowych.

 14. Wykorzystanie metod GIS do wyznaczania działów wodnych zlewni zurbanizowanych na przykładzie miasta Kielce

  Grzegorz Wałek

  2017-09-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono analizę powierzchni i zasięgu zlewni rzeki Silnicy oraz jej sześciu zlewni cząstkowych wyznaczonych metodami GIS w trzech wariantach z użyciem NMT z projektu ISOK o rozdzielczości 1 m, bazy danych obiektów topografi cznych (BDOT w skali 1 : 10 000 oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT. Przeanalizowano także różnice zasięgu zlewni Silnicy wyznaczonego na podstawie mapy topografi cznej w skali 1 : 10 000, a także pozyskanego z mapy podziału hydrografi cznego Polski (MPHP 1 : 10 000. W każdym z wariantów przeprowadzonego modelowania zmianom ulegał przebieg granic badanych zlewni, co spowodowało zarówno zmiany ich areału, jak i zasięgu przestrzennego. Najlepsze rezultaty dało wykorzystanie procedur wyznaczania granic zlewni w GIS z użyciem NMT oraz skorygowanych baz BDOT i GESUT. W tym przypadku zasięgi zlewni pokrywały się z rzeczywistymi zasięgami odwodnienia. Tradycyjne metody wyznaczania działów wodnych z wykorzystaniem mapy topograficznej oraz istniejące źródła danych w postaci MPHP w skali 1 : 10 000 były mało dokładne w stosunku do całej zlewni Silnicy i nieprzydatne do wyznaczenia małych zlewni cząstkowych w centrum Kielc.

 15. Właściwości farmakologiczne i zastosowania kliniczne duloksetyny

  Tomasz Sobów

  2015-12-01

  Full Text Available Duloksetyna jest lekiem z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny o bardziej zrównoważonym profilu farmakologicznego oddziaływania na transporter serotoninowy i noradrenergiczny niż powszechnie stosowana wenlafaksyna. W badaniach klinicznych udokumentowano jej skuteczność w leczeniu epizodów oraz zapobieganiu nawrotom depresji. Duloksetyna jest szczególnie interesującą opcją terapeutyczną u chorych depresyjnych z towarzyszącymi objawami bólowymi oraz lękowymi, została również przebadana w populacji chorych w wieku podeszłym. Poza leczeniem depresji lek może być stosowany w leczeniu uogólnionego zaburzenia lękowego, a poza psychiatrią także w leczeniu niektórych zaburzeń bólowych, zwłaszcza bolesnej neuropatii cukrzycowej. Choć w badaniach klinicznych weryfikowano kilka innych wskazań (takich jak fibromialgia, przewlekłe bóle pleców, bóle w przebiegu osteoarthritis czy wysiłkowe nietrzymanie moczu, nie mają one w Polsce statusu zarejestrowanych. Stosowanie duloksetyny nie wymaga podejmowania szczególnych środków ostrożności, z wyjątkiem pacjentów z chorobą alkoholową (lub innym uszkodzeniem wątroby, osób leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego oraz chorych przyjmujących leki wpływające na hemostazę.

 16. Cały świat potrzebuje wstrząsu. Ruchy społeczne i polityczny kryzys w średniowiecznej Europie

  Sylvia Federici

  2016-03-01

  Full Text Available Tekst stanowi fragment rozdziału książki Silvii Federici Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation, w której włoska filozofka przedstawia historię narodzin kapitalizmu od strony walk społecznych, tworzonych miedzy dwunastym a siedemnastym wiekiem organizacji autonomistycznych oraz ogromnej roli, jaką w ówczesnym oporze ogrywały kobiety. Federici, polemizując z wyznawaną także przez wielu marksistów linearną wizją historii pokazuje, że rewolucja kapitalistyczna była w istocie kontrrewolucją. Nie tylko przyniosła więcej przemocy, ucisku i realnego podporządkowania niż feudalizm, ale ściśle współdziałała z siłami starego świata w celu utrzymania społecznego i ekonomicznego status quo. Taka perspektywa pozwala Federici ukazać średniowiecze zupełnie inne niż to, które znamy z podręczników. To dlatego obraz świata, który wyłania się jej pracy wolny jest od wizji bezalternatywnej dominacji Kościoła czy od władzy feudalnej podporządkowującej sobie całość życia społecznego. W zamian Federici prezentuje epokę żywego oporu, niezliczonych ruchów społecznych i herezji oraz walk klasowych toczonych przynajmniej z taką samą intensywnością jak walki proletariatu zdwudziestego czy dziewiętnastego wieku.

 17. Mało energochłonna utylizacja zasolonych wód kopalnianych w zintegrowanym systemie membranowo – wyparnym

  Marian Turek

  2018-03-01

  Full Text Available Przedstawiono rozwiązanie, w którym woda zasolona poddawana jest wstępnemu uzdatnianiu metodą nanofiltracji (NF a następnie zatężaniu metodą wyparną lub w zintegrowanym układzie elektrodializa – odwrócona osmoza i dalszemu odparowaniu z krystalizacją chlorku sodu. Na przykładzie solanki z KWK Budryk wykazano, że uzysk soli, dzięki samemu zastosowaniu nanofiltracji, można zwiększyć z obecnej wartości 72,01% do 87,35%, a po dalszym usprawnieniu, polegającym na oczyszczaniu chemicznym, do 91,11% a nawet 99,1%. Wstępne uzdatnianie solanki metodą nanofiltracji, prowadzone w sposób opracowany przez Autorów w warunkach dużego przesycenia siarczanem wapnia z częściową recyrkulacją retentatu i kontrolowaną krystalizacją gipsu, daje możliwość zastosowania mało energochłonnych rozwiązań zatężania solanki. Na przykładzie solanki Budryk wykazano, że zużycie energii w procesie jej utylizacji można zmniejszyć z obecnych 888,7 kWh/t soli do 433,7-451,2 kWh/t soli, w przypadku zatężania solanki mało energochłonną metodą wyparną lub do 396,8 kWh/t soli w przypadku zatężania solanki w zintegrowanym układzie: elektrodializa – odwrócona osmoza. Proponowane rozwiązanie ma zostać przebadane w instalacji pilotowej w ramach projektu NANOS, finansowanego w programie TANGO2.

 18. Rozmowa z Nadą Prlją

  Zofia Waślicka

  2014-06-01

  Full Text Available An interview with Nada Prlja  Nada Prlja is an artist who works in the public space and tackles the issues of social inequalities and exclusion. During the 7th Berlin Biennale for Contemporary Art, she built a Peace Wall across Friedrichstrasse and thus she blocked the passage between the northern part of the street, which is a tourist attraction, and where expensive shops and restaurants are located; and its southern part, which is inhabited mainly by immigrants, who live in council flats. Nada Prjla tried to visualise the symbolic divide between the rich and the poor part of the street by putting the wall up, whose name alludes to the peace walls that split Protestants and Catholics in Northern Ireland.   Rozmowa z Nadą Prlją Nada Prlja to artystka działająca w przestrzeni publicznej, podejmująca kwestie nierówności społecznych i wykluczenia. W ramach 7. Berlińskiego Biennale Sztuki Współczesnej w 2012 roku Prlja zbudowała Peace Wall (‘Mur Pokoju’ w poprzek jezdni na Friedrichstrasse w Berlinie. Zablokowała w ten sposób ruch między turystyczną, północną częścią tej ulicy z eleganckimi restauracjami i sklepami a jej południową częścią, gdzie znajduje się zamieszkane głównie przez imigrantów osiedle budynków socjalnych. Nada Prlja postanowiła uwidocznić tę symboliczną granicę między bogatą a biedną częścią ulicy i ustawiła tam mur. Jego nazwa nawiązuje do „murów pokoju” (peace walls oddzielających od siebie protestantów i katolików w Irlandii Północnej.

 19. Imprezy biegowe na obszarach wiejskich w Polsce a poziom uczestnictwa Polaków w kulturze fizycznej = Running events in rural areas in Poland and the level of citizen participation in physical culture

  Joanna Poczta

  2016-12-01

    STRESZCZENIE   Celem artykułu jest wykazanie potencjału obszarów wiejskich do aktywności sportowo-rekreacyjnej w Polsce. Zagospodarowanie tego potencjału może natomiast wypełnić niszę i mieć utylitarny wpływ na kształtowanie postaw wobec zdrowia i kultury fizycznej jej uczestników, a także mieszkańców obszarów recepcji turystycznej. W artykule wskazano, że polityka zdrowotna w coraz większym zakresie koncentruje się na promowaniu prozdrowotnego modelu zachowań, który wspiera osiąganie dobrego stanu zdrowia ogółu populacji oraz, że interwencje z zakresu promocji zdrowia poprzez aktywność fizyczną są coraz częściej ukierunkowywane na zmiany w stylu życia i dotyczą również czasu wolnego                        i turystyki, w ostatnim czasie coraz częściej także na obszarach wiejskich w kraju.   Słowa kluczowe: wydarzenia sportowe, imprezy biegowe, turystyka sportowa, obszary wiejskie, promocja zdrowia, kultura fizyczna.       ABSTRACT   The aim of this article is to demonstrate the potential of rural areas for sports and recreation activities in Poland. Development of this potential may, however, fill a niche and have a utilitarian influence on attitudes towards health and physical culture of the participants, as well as residents of reception areas. The article indicated that health policy increasingly focused on promoting healthy behavior model, which supports the achievement of a good state of health of the general population and that interventions in health promotion through physical activity are increasingly being channeled to changes in lifestyle and also concern leisure and tourism, recently increasingly also in rural areas in the country.   Key words: sporting events, running events, sports tourism, rural areas, health promotion, physical culture.

 20. Boom komiksowy. Polski rynek historii obrazkowych w latach 2000-2003

  Mateusz Zapała

  2011-05-01

  Full Text Available Lata 2000-2003, ze względu na wzmożoną aktywność wydawniczą na polu historii obrazkowych oraz szum medialny jej towarzyszący, bywają określane „boomem komiksowym”. Gwałtowny wzrost koniunktury na komiks w początkach XXI wieku rozpoczęły należące do Egmont Polska: magazyn „Świat Komiksu” oraz imprint Klub Świata Komiksu (publikujący m.in. niebywale popularną serię Thorgal. Wkrótce po komercyjnym sukcesie Egmontu na rynek opowieści obrazkowych wkroczyli inni wydawcy, których można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowili edytorzy, którzy wcześniej publikowali jedynie książki, np. wydawnictwa Amber, Muza, Siedmioróg. Drugi zbiór tworzyły oficyny stricte komiksowe, m.in. Kultura Gniewu, Mandragora, Post. „Boom komiksowy” doprowadził także do znacznych zmian w strukturze rynku periodycznych historii obrazkowych – prawie wszystkich odbiorców utracił TM-Semic (lider rynku komiksowego w latach 90, wydawca czasopism z przygodami superbohaterów, np. „Batmana”,  nowych czytelników zyskały natomiast niskonakładowe magazyny, które publikowały głównie polski komiks autorski (m.in. „AQQ”, „Krakers”, „KKK”, „Produkt”. W latach 2000-2003 rozwinął się również polski rynek mang (komiksów japońskich, którego liderem w tym czasie było wydawnictwo Japonica Polonica Fantastica (63% udział w rynku. Podczas „boomu komiksowego” rynek  historii obrazkowych skierowanych do dzieci zdominowała oferta Egmontu (np. magazyny „Kaczor Donald” i „Czarodziejki: W.I.T.C.H.” oraz cykl Gigant Poleca. Łącznie w latach 2000-2003 we wszystkich segmentach polskiego rynku komiksowego ukazało się 1455 pozycji komiksowych, czyli prawie o jedną czwartą więcej niż w ciągu całych lat dziewięćdziesiątych.

 1. „Krajina a evoluce“? Evolučně-psychologické teorie percepce krajiny

  Marco Stella

  2009-09-01

  Full Text Available Článek se věnuje kritickému zhodnocení evolučně psychologických teorií věnujících se problematice původu lidských estetických preferencí ve vnímání krajiny. Sledujeme zde kořeny těchto úvah v konceptu EEA (Environment of Evolutionary Adaptedness a rozlišujeme jejich jednotlivé proudy a vývoj - habitat theory, prospect-refuge theory a konečně i vrcholně problematické a populární savanna theory. U poslední jmenované poukazujeme na její problematická místa. Především upozorňujeme na neadekvátní ztotožnění lidského EEA s prostředím pleistocénní Afriky a neproblematické stanovení lidských estetických preferencí jako „orientovaných na savanu". Krom toho, že takový přístup lze považovat za de facto neevoluční, lze položit i několik argumentů proti univerzálnosti těchto preferencí z oblasti kulturních dějin. Oproti úzce definovaným a konkrétním představám o evolučně-biologické relevanci preferencí krajin savanového typu stavíme méně známou, ale věrohodnější a obecnější teorii Kaplana a Kaplanové (1989.

 2. KONDENSACJA W PRZEGRODZIE ŚCIENNEJ Z KOMPOZYTU WAPIENNO-KONOPNEGO – OCENA MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA

  Przemysław BRZYSKI

  Full Text Available Obecność składników organicznych w materiałach budowlanych, decyduje o ich wrażliwości na wilgoć, a dłuższej perspektywie na ich korozję biologiczną, jeśli nie zostaną odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Przegrody powinno się projektować zwracając uwagę na ryzyko wystąpienia powierzchniowej oraz międzywarstwowej kondensacji pary wodnej. W artykule przedstawiono analizę przegrody ściennej, wykonanej z kompozytu wapienno-konopnego. Założono grubość ściany 40 cm oraz po 2 cm tynku po obu stronach. Kompozyt składa się z modyfikowanego spoiwa wapiennego oraz paździerzy konopnych pozyskanych z konopi przemysłowych. Parametry materiału, potrzebne do analizy (współczynnik przewodności cieplnej oraz paroprzepuszczalność wyznaczono doświadczalnie w badaniach własnych. W części analitycznej artykułu przedstawiono obliczenia temperatury powierzchni koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej ściany oraz określono możliwość wystąpienia kondensacji międzywarstwowej w analizowanej ścianie. Obliczenia wykonano zgodnie z normą PN-EN 13788. Przyjęto warunki brzegowe dla lokalizacji Lublin. Miesiącem krytycznym, w którym przegroda jest najbardziej narażona na kondensację jest styczeń. Z uwagi na dobre parametry termoizolacyjne przegrody, jej budowę ryzyko rozwoju pleśni na wewnętrznej powierzchni ściany nie występuje. Kondensacja wewnętrzna występuje w przegrodzie w okresie grudzień – luty. Natomiast już w marcu zgromadzony kondensat ulega całkowitemu odparowaniu. Przegroda odpowiedniej grubości, wykonana z kompozytu wapienno-konopnego, z uwagi na swoją wysoką paroprzepuszczalność oraz niskie przewodnictwo cieplne nie jest narażona na długotrwałe i niszczące oddziaływanie skraplającej się wewnątrz pary wodnej.

 3. Motywy podejmowania aktywności fizycznej na przykładzie osób trenujących crossfit = Motives on physical activity participation - people training crossfit example

  Dominika Figaj

  2016-06-01

    Streszczenie W artykule zaprezentowano zagadnienie aktywności fizycznej odnosząc je do obserwowanego wzrostu uczestnictwa Polaków w tej formie spędzania czasu wolnego.  Okazuje się, że nie tylko wzrasta ilość osób systematycznie uprawiających sporty, ale również osób poszukujących nowych from aktywności. Przykładem jest CrossFit. Dlatego postanowiono przeprowadzić badania metodą sondazu diagnostycznego pośród członków poznanskiego klubu Reebok CrosFit Poznań w celu określenia motywów podejmowania tej formy aktywności fizycznej oraz określenia pozytywnych i negatywnych skutków wynikających z jej podejmowania. Okazuje się, że badani są osobami o wysokiej świadomości pozytywnego wpływu regularnie podejmowanej aktywności fizycznej na zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie. Słowa kluczowe: motyw, motywacja, aktywność fizyczna, crossfit, sport   Abstract The article presents the issue of physical activity by referring it to the observed increase in the Poles participation in this form of leisure. It turns out that not only increases the number of people training sports regularly, but also the number of  people looking for new activities. An example is CrossFit. Therefore it was decided to conduct the research by diagnostic survey method among members of the Reebok CrosFit Poznań Club to determine the motives on this form of physical activity, and identify positive and negative impacts resulting from its making. It turns out that the researched group are people with high awareness of the positive impact of regular physical activity on health, fitness and well-being. Keywords: motive, motivation, physical activity, crossfit, sport

 4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z ADHD w polskim systemie oświatowym

  Anna Borkowska

  2010-09-01

  Full Text Available Uczniowie z ADHD to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którym często sprawia trudność sprostanie wymaganiom szkolnym, co wynika ze specyfiki ich funkcjonowania. Wyrównywanie szans edukacyjnych tej grupy uczniów stanowi cel pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej w przedszkolu, szkole i placówce systemu oświaty. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być świadczona jak najbliżej ucznia, tj. w szkole, do której uczęszcza uczeń, lub specjalistycznej placówce oświatowej, a za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły lub placówki. Uczeń z ADHD może uzyskać pomoc na terenie szkoły w postaci zindywidualizowanej pracy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz pracy korekcyjnej podczas dodatkowych zajęć specjalistycznych bądź na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych. Nauczyciele zobowiązani są do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia z ADHD na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczeń, u którego wraz z ADHD zdiagnozowano współwystępowanie zaburzeń zachowania lub zagro- żenie niedostosowaniem społecznym, może otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła zobowiązana jest do opracowania dla niego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego zawierającego działania o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym. W przypadku dzieci z ADHD, u których stwierdzono nasilenie objawów zespołu hiperkinetycznego w stopniu uniemożliwiającym lub znacznie utrudniającym uczęszczanie do szkoły, możliwa jest realizacja obowiązku szkolnego w nauczaniu indywidualnym na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

 5. Padaczka jako problem wieku podeszłego

  Andrzej Klimek

  2010-12-01

  Full Text Available Padaczka w późnym wieku cechuje się wieloma odrębnościami, stwarzając istotne trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Badania wykazały, że liczba zachorowań na padaczkę u osób po 50. r.ż. wyraźnie wzrasta – jej występowanie u osób w wieku 70-75 lat jest dziś ważnym problemem społecznym. Badania epidemiologiczne prowadzone w wielu krajach wykazują zbliżone wskaźniki rozpowszechnienia i zachorowalności na padaczkę w wieku starczym. Etiologia napadów w tym wieku jest różna: u 50% chorych stwierdza się padaczkę idiopatyczną, u 33% będącą skutkiem uszkodzenia naczyniowego mózgu, zaś w 12% padaczkę w przebiegu procesów otępiennych. Pozostałe przyczyny są o wiele rzadsze. W wieku starczym napady częściowe złożone (50% i proste (13% przeważają nad napadami toniczno-klonicznymi (27%. W rozpoznaniu różnicowym należy przede wszystkim wykluczyć kardiogenne tło utrat przytomności oraz otępienie. W związku z wydłużającą się w ostatnich latach średnią długością życia w Polsce problem padaczek wieku starczego bę- dzie narastał. Jest on także związany z występowaniem w tym wieku udarów niedokrwiennych. W artykule przedstawione zostały odpowiednie wyliczenia w odniesieniu do naszego kraju oparte na powszechnie przyjętych wskaźnikach zachorowalności i rozpowszechnienia padaczki.

 6. Alternatywne sposoby leczenia padaczki

  Andrzej Klimek

  2012-04-01

  Full Text Available Problem padaczki lekoopornej, mimo pojawiających się kolejnych leków przeciwpadaczkowych nowej generacji, nadal pozostaje nierozwiązany. Oznacza to, że potrzebne jest nowe podejście do problemu braku pożądanego efektu terapeutycznego w padaczce, zwłaszcza w przypadku nieskuteczności stosowania 2-3 leków, stanowiących czwartą już kombinację preparatów. Ponieważ dieta ketogenna u części dzieci przynosi dobre rezultaty, autor poniższej pracy jest zdania, że można ją stosować także u dorosłych. Dodatkowo zasadność tego sposobu leczenia potwierdzają odpowiednie badania przeprowadzone w tej grupie wiekowej. Zakres stosowania immunoglobulin w medycynie, również w neurologii, stale się poszerza. Przed laty immunoglobuliny były zalecane u dzieci z padaczką z towarzyszącymi niedoborami immunologicznymi. Zaobserwowano, że po podaniu immunoglobulin zmniejszała się częstość napadów padaczkowych. Zainteresowanie badaczy skupiło się także na blokerach kanałów wapniowych w kontekście padaczki. Biorą one udział w patogenezie niektórych rodzajów napadów. Udowodniono, że zastosowanie werapamilu jako leku wspomagającego zmniejsza liczbę napadów padaczkowych. Inne blokery nie posiadają takich właściwości, ale uwagę zwraca potencjalne działanie winpocetyny. Drugą ważną grupę leków prowadzących do redukcji napadów padaczkowych stanowią statyny, a zwłaszcza atorwastatyna. Jej efekt przeciwdrgawkowy nie zależy od obniżenia poziomu cholesterolu. Preparat ten jako lek wspomagający jest szczególnie polecany u osób starszych. Reasumując, w prawidłowo leczonej padaczce lekoopornej, przy utrzymujących się napadach, należy rozważyć dołączenie jednego z omawianych leków.

 7. Idiopatyczny przerost opony twardej – opis przypadku

  Andrzej Klimek

  2011-07-01

  Full Text Available Idiopatyczny przerost opony twardej to rzadkie schorzenie o niejasnej patogenezie. W literaturze światowej do 2010 roku opisano około 100 przypadków, z czego większość w ostatnim dziesięcioleciu. Niniejszym chcieliśmy przedstawić przypadek 52-letniej kobiety, która została przyjęta do Kliniki Neurologii i Epileptologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sierpniu 2010 roku. Choroba rozpoczęła się osłabieniem ostrości widzenia oka lewego w 2007 roku. Z tego powodu pacjentka była hospitalizowana na oddziale okulistycznym, a następnie neurologicznym, jednakże nie ustalono rozpoznania przyczynowego. Miała wielokrotnie wykonywane badanie CT głowy, które wypadało prawidłowo. W maju 2009 roku z powodu zaburzeń kardiologicznych implantowano chorej kardiostymulator, co w przyszłości wykluczało możliwość wykonania MRI. W sierpniu 2009 roku stwierdzono już całkowity zanik nerwu II oka lewego oraz zaczynający się zanik nerwu II po stronie prawej. W lutym 2010 roku bóle głowy zmieniły swoją częstość – ze sporadycznych stały się codzienne. Po przyjęciu pacjentki do szpitala w 2010 roku badanie CT głowy ujawniło krwiaka przymózgowego. Mimo istniejących objawów ucisku prawej komory bocznej, z jej przemieszczeniem, chora nie została zakwalifikowana do zabiegu. Po ponownej hospitalizacji w sierpniu 2010 roku, z powodu braku ewolucji krwiaka i narastających przemieszczeń pacjentkę przeniesiono do Kliniki Neurochirurgii. W trakcie zabiegu stwierdzono pogrubiałą oponę twardą (około 7 mm, której fragmenty przesłano do badania histopatologicznego. Wykazało ono zmiany o charakterze włóknisto-ziarnistym. U chorej wykonano szereg badań laboratoryjnych w celu ustalenia przyczyny przerostu opony twardej, które wypadły negatywnie, co wskazuje na idiopatyczny przerost opony twardej.

 8. WPŁYW WYKORZYSTANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ZASILAJĄCEJ POMPĘ CIEPŁA W OKRESIE OGRZEWCZYM NA WSKAŹNIK EK I EP CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

  Bartosz CHWIEDUK

  Full Text Available W artykule przeanalizowano wpływ działania instalacji fotowoltaicznej zasilającej pompę ciepła na zapotrzebowanie budynku na energię końcową i pierwotną do ogrzewania. W pierwszym kroku na podstawie znanego zapotrzebowania na energię elektryczną w rozpatrywanym budynku zwymiarowano system fotowoltaiczny. Na podstawie danych meteorologicznych zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz danych technicznych modułów fotowoltaicznych wyznaczono zyski energetyczne w kolejnych godzinach roku wynikające z pracy systemu fotowoltaicznego. Określono również czas trwania okresu grzewczego oraz ilość energii jaka musi zostać dostarczona do pompy ciepła w kolejnych dniach roku, aby utrzymać temperaturę wewnętrzną na stałym wymaganym poziomie. Uwzględniając moc pompy ciepła obliczono czas jej działania w kolejnych dniach roku. Porównując zyski energetyczne z instalacji fotowoltaicznej i zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wyznaczono jaka część energii zasilającej pompę ciepła pochodzić będzie z systemu fotowoltaicznego, a jaka będzie pobrana z sieci elektroenergetycznej. Wyróżniono dwa przypadki. W pierwszym założono, że cała wyprodukowana przez system fotowoltaiczny energia może zostać wykorzystana do zasilania pompy ciepła. Jest to możliwe gdy w skład instalacji fotowoltaicznej wchodzą akumulatory. W drugim przypadku energia elektryczna wyprodukowana przez generator fotowoltaiczny nie jest magazynowana, a pompa ciepła działa w godzinach pracy systemu fotowoltaicznego. Posiadając wyniki tych obliczeń określono jaki wpływ na wskaźniki EK i EP obliczane w świadectwach charakterystyki energetycznej budynku ma wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej.

 9. Problem agresji pacjentów – próba diagnozy, poszukiwanie rozwiązań

  Błażej Kmieciak

  2016-09-01

  Full Text Available Relacja między pacjentem a lekarzem ma szczególny charakter, dotyczy bowiem zagadnień bezpośrednio związanych z intymnością i godnością. Pacjent dzieli się informacjami na temat swoich problemów, a lekarz ma wiedzę i umiejętności, które mogą pomóc w ich rozwiązaniu. W omawianej relacji istnieje więc wyraźna dysproporcja: pacjent musi w pewnym momencie zaufać lekarzowi i podjąć proponowane przez niego działania. Dysproporcja ta przyczyniła się do rozwoju idei praw pacjenta. Zwrócono uwagę, że osobę leczoną trzeba traktować z szacunkiem, a jej godności nie wolno naruszać. Dzięki temu coraz popularniejsze stawało się podejście, zgodnie z którym pacjent jest partnerem w procesie terapeutycznym. W ostatnich latach można jednak zaobserwować niepokojące zjawisko: część pacjentów zmieniła stosunek do lekarzy i traktuje ich wyłącznie jako specjalistów od określonych usług. Osoby leczone mają coraz więcej oczekiwań i żądań, którym czasem towarzyszy agresja słowna i fizyczna. Pojawiają się zatem istotne pytania: Czy wystąpienie zachowań agresywnych wynika z konkretnej przyczyny? Czy tylko pewna grupa pacjentów jest skłonna do podejmowania podobnych działań? Czy od agresji można się uzależnić? W jaki sposób lekarz powinien reagować na przemoc werbalną i fizyczną?

 10. Polyphenolic compounds and essential oil analysis of selected species of the genus Thymus / Analýza fenolových zložiek a analýza silice vybraných druhov rodu Thymus

  Kameníková M.

  2015-06-01

  Full Text Available Predložena praca bola zamerana na stanovenie obsahu vybranych fenolovych zlučenin (celkove fenoly, triesloviny, flavonoidy a antokyany troch roznych druhov rodu Thymus (T. pulegioides, T. pannonicus, T. praecox s rozdielnym povodom (Českomoravska vrchovina, Křivoklat a Považsky Inovec. Na stanovenie tychto zložiek boli využite spektrofotometricke metody Europskeho liekopisu, 8. vydanie. Zaroveň bol stanoveny aj obsah silice a bola vykonana analyza jej zložiek. Obsah celkovych polyfenolov bol stanoveny spektrofotometrickou metodou s využitim Folin-Ciocalteovho činidla. Obsah kolisal od 3.87 % do 8,86 %. Obsah trieslovin bol realizovany na zaklade predošleho stanovenia obsahu celkovych fenolov, a to adsorpciou trieslovin na kožny prašok. Ich obsah sa pohyboval v rozmedzi 1,96 % do 5,65 %. Na stanovenie obsahu flavonoidov bola využita spektrofotometricka metoda s chloridom hlinitym. Obsah flavonoidov vyjadrenych ako luteolin-7-O-glukozid (λ = 392 nm kolisal od 0,59 % do 1,52 % a obsah flavonoidov vyjadrenych ako rutin (λ = 420 nm sa pohyboval v rozmedzi od 0,41 % do 1,12 %. Antokyany zaberaju v ramci fenolovych zložiek rodu Thymus len minimalny podiel. V našich vzorkach bol obsah antokyanov vyjadreny ako cyanidin-3- O-glukozid a kolisal od 0,02 % do 0,1 %. Na stanovenie obsahu silice bola využita metoda Europskeho liekopisu, 8.vydanie. Obsah silice sa pohyboval v rozmedzi od 0,2 % do 0,75 %. Na analyzu silice bola nasledne využita metoda plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Na zaklade tejto analyzy bola zistena pritomnosť troch chemotypov silice, a to tymoloveho, karvakroloveho a linalooloveho chemotypu. Vďaka variaciami chemickeho zloženia silice, bolo možne pozorovať vzťah medzi pritomnosťou určiteho chemotypu a povodom vzorky. Rozdiely v stanoveni obsahu flavonoidov nepreukazali žiadny vyrazny vzťah k lokalite povodu.

 11. Organisational aspects of spatial information infrastructure in Poland

  Bielecka, Elzbieta; Zwirowicz-Rutkowska, Agnieszka

  2013-06-01

  One of the more important elements of spatial information infrastructure is the organisational structure defining the obligations and dependencies between stakeholders that are responsible for the infrastructure. Many SDI practitioners and theoreticians emphasise that its influence on the success or failure of activities undertaken is significantly greater than that of technical aspects. Being aware of the role of the organisational structure in the creating, operating and maintenance of spatial information infrastructure (SII), Polish legislators placed appropriate regulations in the Spatial Information Infrastructure Act, being the transposition of the INSPIRE Directive into Polish Law. The principal spatial information infrastructure stakeholders are discussed in the article and also the scope of cooperation between them. The tasks and relationships between stakeholders are illustrated in UML, in both the use case and the class diagram. Mentioned also are the main problems and obstructions resulting from imprecise legal regulations. Jednym z istotniejszych komponentów infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) jest struktura organizacyjna określająca m.in. zależności pomiędzy organizacjami tworzącymi infrastrukturę. Wielu praktyków i teoretyków SDI podkreśla, że wpływ aspektów organizacyjnych na sukces lub porażkę SDI jest dużo większy niż elementów technicznych. Mając świadomość znaczącej roli struktury organizacyjnej w tworzeniu, funkcjonowaniu i zarządzaniu infrastrukturą przestrzenną w Polsce, legislatorzy umieścili odpowiednie zapisy w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, będącej transpozycją dyrektywy INSPIRE do prawa polskiego. W artykule omówiono strukturę organizacyjną IIP w Polsce, podając (m.in. w postaci diagramów UML) obowiązki poszczególnych organów administracji zaangażowanych w jej budowę i rozwój, a także omówiono zależności i zakres współpracy pomi

 12. Pilotní studie ročního režimu pohybové aktivity gymnaziálních studentek [Variability of year-round physical activity in high school girls – pilot study

  Marek Pelcl

  2008-03-01

  Full Text Available Tato studie analyzuje výsledky výzkumu u devíti gymnaziálních dívek, které dobrovolně celý školní rok 2005-06 nosily krokoměry k monitorování pohybové aktivity a její variability v průběhu jejich školní docházky a volného času. Korigovaná data byla zpracována opakovanou analýzou rozptylu a zjištěny byly významné rozdíly mezi dny v týdnu, měsíci, dny s vyučovacími jednotkami tělesné výchovy a bez tělesné výchovy a ročními obdobími. [The adolescent period seems to be critical in age-related decline of physical activity. To infl uence physical activity behavior in children and youth, it is necessary to determine factors aff ecting physical activity which are related to seasonal, monthly or weekly period. Therefore, the purpose of this study is to collect one year pedometer self-monitoring data to fi nd out the year-round variability of physical activity in high school girls. Nine volunteering girls from a high school participated in this study. Girls were asked to wear pedometer at their waist during each day of one year and record steps per day and daily behavior. We obtained 2118 person-day, each girl recorded 303 days. The days with lowest number of steps were Saturday and Sunday. The highest number of steps was obtained on days with regular physical education lesson – Wednesday. The month with the lowest average number steps/day was February and the average number steps/day was the highest in June. Although this study has several limitations (e.g. low sample size, the variability in year-round physical activity has been found across days and autumn, winter, and spring months.

 13. Całościowa ocena przewlekłej obturacyjnej choroby płuc według raportu GOLD 2011

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2013-06-01

  Full Text Available Autorzy omawiają nowe podejście do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przedstawione w raporcie GOLD 2011. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest ogólnoświatowym problemem zdrowotnym. Badanie BOLD ujawniło, że rozpowszechnienie choroby jest różne w poszczególnych krajach i będzie czwartą przy‑ czyną zgonów w 2030 roku. Główną przyczyną przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest nałóg palenia tytoniu. Raport GOLD 2011 zaleca, aby postawienie diagnozy rozważyć, jeśli pacjent prezentuje takie obja‑ wy, jak: duszność, kaszel i odkrztuszanie wydzieliny z ekspozycją na czynniki ryzyka oraz z obecnością obtu‑ racji potwierdzonej wartością FEV1/ FVC < 0,70. Wskaźnik FEV1 okazał się niedostatecznym deskryptorem wpływu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na pacjenta. Jest to choroba złożona i różnorodna, zbadanie jej wpływu na zdrowie pacjenta wymaga walidowanych testów, takich jak BODE, ADO, DOSE. Raport GOLD 2011 zaleca stosowanie dwóch walidowanych testów: mMRC i CAT. Wskaźniki wentylacyjne są skla‑ syfikowane jako GOLD 1 i 2 (zaburzenia łagodne i umiarkowane oraz GOLD 3 i 4 (zaburzenia ciężkie i bar‑ dzo ciężkie. Zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc są ustalane na podstawie wywiadu lub war‑ tości FEV1. Ostatecznie pacjentów można zakwalifikować do kategorii A, B, C lub D. Leczenie farmakologiczne powinno być ustalane po dokonaniu zindywidualizowanej oceny.

 14. Niewydolność serca - definicja, klasyfikacja, epidemiologia, objawy i leczenie = Heart failure - definition, classification, epidemiology, symptoms and treatment

  Beata Kowalczyk

  2017-02-01

    Streszczenie   W ciągu ostatnich 50 lat pojawiło się wiele określeń niewydolności serca. Dokonał się również znaczący postęp w postrzeganiu i leczeniu tej choroby. Skuteczność leczenia i rehabilitacji przekłada się na redukcję klasy NYHA i poprawę frakcji wyrzutowej lewej komory serca. Istotnie poprawiło się rokowanie chorych z umiarkowaną i ciężką postacią niewydolności. Kluczem do wczesnego rozpoznania niewydolności serca są jej objawy przedmiotowe i podmiotowe. Niestety pomimo ogromnego rozwoju medycyny niewydolność serca jest nadal poważnym problemem klinicznym, społecznym i ekonomicznym. Liczba zachorowań stale rośnie. W kompleksowej opiece nad pacjentem z niewydolnością serca oprócz leczenia farmakologicznego znaczącą rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie chorego do życia z niewydolnością serca. Celem artykułu jest podsumowanie zagadnień definicji, klasyfikacji, epidemiologii, objawów i leczenia niewydolności serca.   Słowa kluczowe: niewydolność serca, definicja, klasyfikacja, epidemiologia, leczenie.     Abstract   In the last 50 years there have been many definitions of heart failure. It has been made significant progress in the perception and treatment of the disease. The effectiveness of treatment and rehabilitation translates into a reduction in NYHA class and improve the ejection fraction of the left ventricle. Significantly improved the prognosis in patients with moderate or severe heart failure. The key to early diagnosis of heart failure are its signs and symptoms. Heart failure unfortunately continues despite the enormous development of medicine is serious clinical, social and economic problem. The number of cases continues to grow. In the comprehensive care of patients with heart failure in addition to pharmacological treatment plays an important role adequate preparation of the patient to live with heart failure. Objectives of this article is a summary of issues of definition

 15. ANALIZA EKSPLOATACYJNA INSTALACJI SŁONECZNEJ PRACUJĄCEJ NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA C.W.U. DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

  Bożena BABIARZ

  Full Text Available Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy instalacji słonecznych pod kątem eksploatacyjnym. Zasadniczą część opracowania stanowi analiza istniejącej od 2005 r. instalacji słonecznej pracującej dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców budynku wielorodzinnego. W pracy wykorzystano rzeczywiste dane eksploatacyjne z dziesięciu lat działania instalacji, udostępnione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ZODIAK” w Rzeszowie. Przeanalizowano koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz koszty serwisowe instalacji. Na koszty eksploatacyjne instalacji słonecznych składają się m.in.: koszty zużycia i przygotowania c.w.u., koszty zużycia energii elektrycznej przez pompy obiegowe instalacji słonecznych, oraz koszty serwisowania instalacji. Na podstawie niniejszej analizy można wysnuć szereg wniosków możliwych do wykorzystania w analizach techniczno-finansowych na etapie projektowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Przeprowadzona analiza wykazała, iż instalacja słoneczna w znacznym stopniu obniża koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej. Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej w analizowanym budynku wielorodzinnym w 2015 r. przy udziale instalacji słonecznej stanowił 67% kosztów podgrzewu ciepłej wody w budynku o podobnej kubaturze wykorzystującym ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Pompy obiegowe zastosowane w instalacjach słonecznych charakteryzują się stosunkowo małym zużyciem energii elektrycznej. Koszty serwisowe instalacji są niewielkie i zależą od wielkości instalacji, jej lokalizacji oraz budowy.

 16. Włosy babci – trauma transgeneracyjna

  Izabela Łucka

  2014-06-01

  Full Text Available Traumatyczne doświadczenia polskich rodzin z okresu II wojny światowej do dnia dzisiejszego rzutują na relacje i funkcjonowanie poszczególnych członków danego systemu. Dla osób wysiedlonych z Kresów Wschodnich, podobnie jak m.in. dla rdzennych mieszkańców Pomorza, dodatkowym utrudnieniem w radzeniu sobie z bolesnymi doświadczeniami była do niedawna konieczność zachowania milczenia, spowodowana początkowo strachem przed prześladowaniami w okresie stalinowskim, a następnie pozostawaniem Polski w strefie wpływów radzieckich. Żałoba po utracie bliskich, krzywda związana z przymusowymi wysiedleniami, utrata dorobku poprzednich pokoleń, a także prześladowania ze strony żołnierzy oraz władz radzieckich to krzywdy, o których nie można było rozmawiać nawet w gronie najbliższych. Głęboko skrywane, traumatyczne przeżycia dziadków ukształtowały rodziców i trwają nadal, odciskając swoje piętno na wnukach. W pracy została przedstawiona historia pacjentki prezentującej różnorodne objawy psychopatologiczne, które – jak się pierwotnie wydawało – rozwinęły się na skutek doświadczonej traumy seksualnej. Dopiero długotrwała praca psychoterapeutyczna, wzbogacona techniką genogramową, umożliwiła odkrycie przekazów transgeneracyjnych warunkujących określone funkcjonowanie pacjentki oraz budowanie przez nią specyficznych relacji międzyludzkich. Odnalezienie okrytych dotąd milczeniem historii rodzinnych pozwoliło pacjentce zapoczątkować proces prawdziwego zdrowienia. Umożliwiło jej nie tylko pracę nad osobistymi, traumatycznymi doświadczeniami, ale także odnalezienie się w roli wnuczki, córki, kobiety. Ponadto pozwoliło odnaleźć pacjentce swoje miejsce w drzewie genealogicznym – dotychczas czuła się osobą „bez korzeni”, jakby obcą, niepasującą i nieprzynależącą do systemu rodzinnego.

 17. Bezobjawowa dławica piersiowa u chorego z zespołem metabolicznym – nowoczesne badania nieinwazyjne w diagnostyce i ocenie efektu leczenia

  Paweł Krzesiński

  2012-07-01

  Full Text Available Wszystkie składowe zespołu metabolicznego zwiększają ryzyko sercowo‑naczyniowe, a cukrzyca uznawana jest za szczególnie silny negatywny czynnik prognostyczny. Pacjenci z cukrzycą często negują typowe dolegli‑ wości dławicowe, skarżąc się jedynie na niespecyficzną duszność, nadmierną potliwość, uczucie zmęczenia, wyczerpania. Równocześnie jej występowanie wiąże się z istotnym niedoszacowaniem występowania choro‑ by wieńcowej, późniejszym rozpoznaniem niedokrwienia mięśnia sercowego, nieoptymalną farmakoterapią i rzadszym leczeniem interwencyjnym. Autorzy przedstawiają przypadek chorego z zespołem metabolicznym (negującego dolegliwości dławicowe, diagnozowanego w kierunku choroby niedokrwiennej serca z powodu dyskretnych nieprawidłowości elektrokardiograficznych. Wykonanie sekwencji nieinwazyjnych badań obrazo‑ wych (radioizotopowy test wysiłkowy, badanie echokardiograficzne z oceną kurczliwości metodą odkształce‑ nia dwuwymiarowego umożliwiło rozpoznanie i ocenę efektu leczenia zaawansowanej choroby wieńcowej. Szczególnie wartościową obserwacją było wystąpienie w trakcie fazy recovery radioizotopowego testu wysił‑ kowego opóźnionego uniesienia odcinka ST, co jest zjawiskiem bardzo rzadkim, a świadczącym o istotnym zwężeniu naczynia nasierdziowego. W opisywanym przypadku rozpoznanie choroby wieńcowej zostało usta‑ lone dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik obrazowania, których nieinwazyjny charakter gwarantuje bez‑ pieczeństwo pacjenta. Wykorzystanie tych wysoce wiarygodnych metod diagnostycznych umożliwiło wykry‑ cie krytycznego zwężenia tętnicy wieńcowej, którego konsekwencją hemodynamiczną mógł być w niedalekiej przyszłości ostry zespół wieńcowy, jako pierwsza manifestacja kliniczna choroby wieńcowej. W przypadku wątpliwości klinicznych, zwłaszcza u asymptomatycznych chorych wysokiego ryzyka sercowo‑naczyniowego, słuszne jest zatem

 18. Historia Afroeuropejczyków

  Judyta Krawczyk-Onyibe

  2016-01-01

  Full Text Available History of Afro-Germans The purpose of article History of Afro-Germans is to shad more light on the history of Afro-Germans of the last eight decades. I raise here issues like: social inclusion and exclusion, national affiliation, acceptance, self-identification and social categorization, stigmatization, discrimination based on racial background. I describe how this group has been perceived by the White majority of Germans, and activities of Afro-Germans that influenced change of their status and image in Germany. Based on a theoretical analysis, the following results reflect an incremental development in the recognition of Afro-Germans in Germany. Whereas the first generation of the 1940’s had been labelled as “occupation kids” not recognized by the majority of German society as member of it, rather as unwanted souvenir of Allies soldiers, the youngest generation in the meantime enjoys almost all rights included in being a German citizen.   Historia Afroeuropejczyków Historia Afroeuropejczyków to artykuł, którego celem jest rzucić światło na historię Afroniemców na przestrzeni ostatnich ośmiu dekad. Poruszam w nim takie zagadnienia, jak: inkluzja i ekskluzja społeczna, przynależność narodowa, akceptacja, autoidentyfikacja i kategoryzacja społeczna oraz stygmatyzacja i dyskryminacja na tle rasowym. Opisuję sposób postrzegania Afroniemców przez białą większość Niemców, jak i działania samej mniejszości wpływające na zmianę jej statusu i wizerunku w Niemczech. Na podstawie teoretycznej analizy dostępnych materiałów stwierdzam, iż doszło do stopniowego postępu w kwestii akceptacji Afroniemców. Mam na uwadze, że pierwsza generacja nazywana „dziećmi okupacji” nie była uznawana za część społeczeństwa niemieckiego, raczej za niechcianą „pamiątkę” po alianckich żołnierzach, tymczasem najmłodsza generacja cieszy się prawie pełnią praw, jakie przysługują niemieckiemu obywatelowi.

 19. Płeć kulturowa jako kategoria historyczna. Relacje między medyczną koncepcją ciała a pojęciem płci kulturowej

  Adam Buczkowski

  2017-06-01

  jesteśmy świadkami zmiany pojęcia płci kulturowej – jej rozproszenia.

 20. „Legalizować czy nie?” – analiza związku pomiędzy stosowaniem kanabinoli a częstością występowania i obrazem klinicznym zaburzeń psychotycznych

  Marta Gawłowska

  2010-03-01

  Full Text Available Związek pomiędzy zażywaniem kanabinoli a występowaniem zaburzeń psychotycznych jest opisywany od dawna. Udowodniono między innymi, że kanabinole mogą wywoływać przemijające objawy pozytywne, negatywne i poznawcze psychozy u zdrowych osób oraz zaostrzać objawy lub powodować ich nawrót w przebiegu wcześniej rozpoznanych zaburzeń psychotycznych. Jednak nadal niewiele wiadomo o mechanizmach, które powodują powstawanie tych symptomów. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami mogą one angażować układy dopaminergiczny, GABA-ergiczny i glutaminergiczny. Ponieważ tylko u części osób zażywających kanabinole rozwijają się objawy psychotyczne, prawdopodobnie substancje te nie stanowią głównego czynnika sprawczego psychozy, lecz mogą stanowić ważny czynnik ryzyka, który przyczynia się do manifestacji jej objawów. Takie wskaźniki, jak dawka, długość stosowania oraz wiek pierwszego kontaktu z kanabinolami, stanowią uznane czynniki modyfikujące przebieg psychozy, jakkolwiek mechanizm tego zjawiska pozostaje w dużym stopniu niejasny. W ostatnim czasie coraz szersze uznanie zyskują nowe hipotezy, zakładające możliwy wpływ kanabinoli na rozwój centralnego układu nerwowego. Istnieją dowody na to, że endogenny układ kanabinoidalny może odgrywać istotną rolę w takich procesach, jak neurogeneza, różnicowanie, dojrzewanie i migracja neuronów, wydłu- żanie aksonów oraz formowanie struktur gleju. Zażywanie kanabinoidów egzogennych, zaburzając działanie układu endokanabinoidalnego oraz zakłócając procesy neurorozwojowe, może stanowić mechanizm, poprzez który ekspozycja na działanie tych substancji w okresie adolescencji zwiększa ryzyko rozwoju schizofrenii lub innych utrwalonych zaburzeń psychotycznych.

 1. Oblicza wojny w kontekście teorii mediów Marshalla McLuhana

  Kalina Kukiełko-Rogozińska

  2017-12-01

  ęki temu zabiegowi odbiorcy jej fotografii mogą lepiej zrozumieć technologiczny i medialny wymiar wojny.

 2. Wykrywanie białka prionu w płynach ustrojowych – nowe perspektywy w diagnostyce choroby Creutzfeldta-Jakoba

  Ewa Golańska

  2013-11-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD należy do grupy chorób wywołanych przez priony, których diagnostyka nastręcza trudności ze względu na brak nieinwazyjnych metod umożliwiających przyżyciowe definitywne rozpoznanie. Rutynowe badania laboratoryjne wspomagające diagnostykę polegają na oznaczaniu obecności białka 14-3-3 w płynie mózgowo-rdzeniowym. Białko to jest jednak jedynie nieswoistym markerem rozpadu neuronów. Również badania obrazowe oraz EEG są niewystarczające do pewnego potwierdzenia rozpoznania. Obecnie duże nadzieje wiąże się z rozwojem czułych i swoistych metod wykrywania śladowych ilości nieprawidłowych konformerów białka PrPSc – markera jednoznacznie związanego z chorobami wywołanymi przez priony – znajdujących się w płynie mózgowo-rdzeniowym lub krwi chorych z CJD. W artykule omówiono opracowane w ostatnich latach metody, w których wykorzystuje się zdolność białka prionu do indukowania przekształcenia struktury przestrzennej cząsteczek PrPc w patologiczną izoformę PrPSc. Największe nadzieje na praktyczne zastosowanie budzi obecnie metoda konwersji indukowanej przez wytrząsanie (quaking-induced conversion, QuIC, oparta na amplifikacji nieprawidłowych konformerów białka prionu w warunkach in vitro z zastosowaniem oczyszczonego zrekombinowanego białka PrPc jako substratu. Omówiono zasadę metody, wyniki najnowszych badań nad jej optymalizacją oraz perspektywy wykorzystania w celach diagnostycznych i naukowych.

 3. Řízení výkonnosti podniku v době krize

  Remeš Daniel

  2009-12-01

  Full Text Available V příspěvku byly diskutovány současné nástroje pro řízení výkonnosti. Pozornost byla nejvíce zaměřena na moderní nástroje jako ekonomická přidaná hodnota a její propojení s konceptem Balanced Scorecard. V další části byly charakterizovány dopady krize na výkonnost podniku. Znalost dopadů krize byla základem pro diskuzi, zda současné či tradiční přístupy stačí na řízení výkonnosti v době krize. Tradiční finanční metody neposkytují včasné a přesné údaje nutné pro řízení výkonnosti. Pro úspěšné řízení výkonnosti v období krize je nutné využívat více nástrojů, které budou schopny reagovat na dopady krize. Zejména lze doporučit využití nástrojů jako je EVA+BSC, kalkulace nákladů pomocí ABC a řízení rizik.In this article the present tools for performance management were discussed. The focus was aimed on modern tools such as economic value added and its link to concept Balanced Scorecard. In the next part the impacts of crisis on company performance were charterized. The knowledge of impacts of crisis was essential for the discussion whether the current or traditional tools suit in a period of crisis. The traditional financial methods don’t provide timely and accurate information, which is necessary for performance management. In a period of crisis it is necessary to use for success more tools, which will be able to respond on impacts of crisis. Particularly it is possible to use such tools as EVA+BSC, as calculating the costs with ABC and as risk management.

 4. Peregrynant uczony. Rola biblioteki i książki w programie staropolskich podroży edukacyjnych XVII w.

  Adam Kucharski

  2011-12-01

  Full Text Available Głównym celem niniejszego opracowania jest analiza roli i miejsca jakie pełniły księgi i księgozbiory w trakcie polskich podróży edukacyjnych w XVII w. Z natury rzeczy książki były integralnym elementem studiów, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Podręczniki historii, retoryki, filozofii czy matematyki i architektury militarnej odgrywały podstawową rolę w procesie edukacji akademickiej. Także staropolscy studenci podróżujący dla zdobycia wiedzy i umiejętności byli autorami drukowanych rozpraw wieńczących ich studia akademickie. Książka stanowiąca w epoce baroku cenne, a nierzadko główne, źródło wiedzy o świecie była także obiektem zainteresowania w aspekcie jej gromadzenia i przechowywania. Biblioteki stanowiły z pewnością ważny, chociaż nie najistotniejszy, składnik licznych peregrynacji. Chętnie odwiedzano biblioteki kościelne i miejskie, publiczne, a nawet prywatne. Charakterystycznym rysem ich opisów była jednak predylekcja do opisywania wszelakich ciekawych eksponatów tam oglądanych. Tendencja taka wyraźnie zdominowała długość i dokładność opisów księgozbiorów bibliotecznych. Właściwa dla kultury barokowej pasja do zdobywania wiedzy o rzadkich i osobliwych dziełach sztuki, wynalazkach technicznych, zwierzętach czy przedmiotach objawiała się także podczas zwiedzania gmachów bibliotek. Niejednokrotnie przeradzała się ona wyłącznie w chęć oglądania niezwykłych eksponatów stając się de facto rodzajem rozrywki.

 5. Pośrednictwo Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego w konserwacji i zakupie książek dla Elżbiety Sieniawskiej w końcu pierwszej ćwierci XVIII w.

  Adam Kucharski

  2015-12-01

  Full Text Available Wielowymiarowa działalność toruńskiego rajcy i poczmistrza królewskiego Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego zorientowana była głównie na prowadzenie agencji informacyjnej zajmującej się redagowaniem i kolportażem prasy rękopiśmiennej. Ważnym aspektem jego aktywności kulturalnej stało się również pośredniczenie w załatwianiu usług introligatorskich i kupnie książek dla hetmanowej wielkiej koronnej i kasztelanowej krakowskiej Elżbiety Sieniawskiej. Rubinkowski, szlachcic, a zarazem barokowy erudyta i zapalony bibliofil, był idealnym kandydatem do realizacji tych zadań. O jego przydatności decydowała silna pozycja Torunia na polskim rynku księgarskim gwarantująca możliwość nabywania poszukiwanych tomów ksiąg, zarówno krajowych, jak i zagranicznych autorów. Kwerenda księgarska obejmowała dzieła ojca Sieniawskiej, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, innych autorów polskich (również z obszaru Prus Królewskich, a także klasyków nowożytnej literatury europejskiej. Niemniej ważnym atutem Rubinkowskiego była również możliwość bezpośredniego kontaktu z toruńskim cechem mistrzów introligatorskich, co zapewniało Sieniawskiej sprawny proceder konserwacji i renowacji ksiąg, pochodzących głównie z jej biblioteki w Puławach. Rubinkowski, szczególnie w latach 1725–1726, wielokrotnie i skrupulatnie informował o zbliżających się aukcjach książek organizowanych w Toruniu, przyjmował księgi ekspediowane statkami z Puław oraz organizował transport powrotny z akupionych i odnowionych woluminów. W sumie w ciągu zaledwie dwóch lat przez jego ręce przewinęło się kilkaset książek, czyniąc go jednym z czołowych agentów księgarskich tego czasu w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 6. Dysertacje poświęcone tematyce polskiej, powstałe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1872-1937

  Aleksandra Wiśniewska

  2010-01-01

  Full Text Available Przedmiot niniejszego artykułu stanowią dysertacje poświęcone Polsce, jej historii i kulturze, powstające na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w ramach dyscyplin humanistycznych w okresie 1872-1937. Dotychczasowe publikacje na ten temat dotyczą przede wszystkim Polaków zdobywających stopnie naukowe w Wiedniu, brakuje jednak kompletnej informacji bibliograficznej w tym zakresie. W niniejszym opracowaniu za punkt wyjścia przyjęto kryterium przedmiotowe, pragnąc zebrać dysertacje poświęcone tematyce polskiej, niezależnie od pochodzenia ich autora. Na podstawie spisów dysertacji z tego okresu znaleziono 143 prace, w tym najwięcej z historii (95, ponadto ze slawistyki, z geografii, germanistyki, muzykologii, historii sztuki, filozofii oraz antropologii i etnologii. Większości z przytoczonych prac (z pojedynczymi wyjątkami nie uwzględnia jak dotąd retrospektywna Bibliografia polska 1901-1939, ani też Bibliografia polska XIX stulecia Karola Estreichera. Na podstawie mało dotychczas przebadanego źródła wiedzy, jakim są własnoręczne curriculum vitae doktorantów, przechowywane wraz z recenzjami rozpraw w wiedeńskim archiwum, przeanalizowano pochodzenie, drogę życiową i przebieg kariery naukowej niektórych mniej znanych autorów rozpraw. Artykuł prezentuje też wybrane sylwetki wiedeńskich profesorów, pod których kierunkiem powstawały prace poświęcone polskiej tematyce. Całość uzupełnia szczegółowy spis 143 dysertacji, w układzie chronologicznym z podziałem na poszczególne dyscypliny, ze wskazaniem możliwości dotarcia do prac obecnych w zbiorach wiedeńskiej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 7. Faktoring – jedna z hlavních forem financování malých a středních podniků

  Müllerová Libuše

  2009-12-01

  Full Text Available Faktoring představuje službu, kterou poskytují specializované faktoringové společnosti svým klientům v souvislosti s postoupením nebo se správou pohledávek. Ve své podstatě se jedná o určitý způsob úvěrování, využívaný zejména malými a středními podniky. V praxi existuje několik forem faktoringu v závislosti na tom, do jaké míry přechází na faktora vlastnictví pohledávek a rizika jejich nesplacení. Podle toho se pak faktoringové transakce promítají do účetnictví faktora i klienta. Vzhledem k tomu, že tato služba ani její formy není upravená žádným právním předpisem, postupují faktoringové společnosti často tak, že podmínky ve smlouvách – z důvodu daňových – často zakrývají svojí formou skutečný stav. Uvedený příspěvek základní formy faktoringu vymezuje, popisuje jejich správné účtování včetně daňových dopadů. Factoring is a service, which is offered by specialized factoring agencies to their clients in case of transfer (sale or governance of receivables. In fact, it represents a specific mode of crediting which is mostly preferred by small and medium enterprises. In practices of factoring several forms are differentiated depending on scale of property and risk transfer to the factor. According to these circumstances the factoring transactions are recognized by the factor and the client. The factoring services are not so far regulated by any legal provision. For this reason factoring agencies are proceeding in such a way, that contract conditions – because of tax considerations – hide by their form the substance. The paper describes the factoring forms and interprets their correct recognition on accounting, including tax consequences.

 8. The Financial Crisis, Austerity Policy And Greece / Kryzys Finansowy, Polityka Oszczędnościowa i Grecja

  Eißel Dieter

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł zawiera krótki przegląd głównych przyczyn obecnego kryzysu i dotyczy strategii dogmatyzmu rynkowego i ich skutków, które pojawiły się po zakończeniu powojennego boomu i tzw. systemu z Bretton Woods. Rosnące nierówności i deregulacja spowodowały wzrost inwestycji kapitału spekulacyjnego (kapitalizm kasynowy, przyczyniając się do bańki na rynku nieruchomości w USA. Dzięki pomocy z środków publicznych kapitał ten nie poniósł większych strat po jej pęknięciu. Jednak pomoc publiczna naraziły na poważne kłopoty budżety państw, które już były ograniczone w wyniku „podatkowego wyścigu na dno”, spowodowanego specyficznymi neoliberalnymi zaleceniami, mającymi pomóc w przełamaniu kryzysu ekonomicznego. Słabe wyniki ekonomiczne i wysokie oprocentowanie obligacji skarbowych - wynikające z niskich ocen wystawianych przez agencje ratingowe - zagroziły niektórym państwom w strefie euro niewypłacalnością. Sytuację pogorszyły błędy w zarządzaniu. Zaoferowana przez „trójkę” (EBC, MFW i UE pomoc finansowa wiązała się z „twardymi” reformami w duchu polityki oszczędności. Następstwem tego był kryzys społeczny i humanitarny o kolosalnych skutkach; było to dowodem ekonomicznego fiaska i zwiększyło dług publiczny do nieznośnych rozmiarów, głównie w Grecji, którą można uznać za laboratorium dla takiej strategii.

 9. Powrócić do początku, czyli jak kultura maskuje swoją zmienność?

  Jan Kajfosz

  2015-12-01

  Full Text Available Return to the beginnings, or how culture masks its changes?  The aim of this essay is to describe cognitive mechanisms on which imagined intersubjectively important continuities and discontinuities in culture are based, and thus allow creating and transforming collective identities. The author uses tools of phenomenology and semiotics to provide answers to a few questions concerning cognitive mechanisms of memory and symbolic violence as well as the ways in which culture can change and adapt to current socio-political needs. These issues pertain also to nation and national identities.   Powrócić do początku, czyli jak kultura maskuje swoją zmienność?  Celem przyczynku jest próba odpowiedzi na pytanie, na jakich kognitywnych mechanizmach opiera się konstruowanie wyobrażonych, intersubiektywnie ważnych ciągłości i nieciągłości w kulturze, będących podstawą tworzenia i przetwarzania tożsamości zbiorowych. Posługując się narzędziami fenomenologii i semiotyki, autor chce dostarczyć odpowiedzi na następujące pytania: Na podstawie jakich kognitywnych mechanizmów pamięć – wraz z jej społecznymi ramami – może się dostosowywać do aktualnie ważnych społeczno-politycznych potrzeb? Na jakich kognitywnych mechanizmach opiera się przemoc symboliczna? W jaki sposób kultura potrafi eliminować pamięć o własnych przemianach? – Propozycje zawierające się w artykule wskazują na retoryczny (perswazyjny, legitymizacyjny i światotwórczy – czyli pragmatyczny – wymiar konotacji, a zwłaszcza „zgęszczeń konotacji” nazywanych przez R. Barthesa mitem. Podstawową funkcję eksplanacyjną w odniesieniu do pytań o kognitywne mechanizmy społecznego konstruowania przeszłości (inaczej: „początku” oprócz konotacji mają tu takie kategorie, jak percepcja magiczna i myślenie magiczne.

 10. The statistical geoportal and the ``cartographic added value'' - creation of the spatial knowledge infrastructure

  Fiedukowicz, Anna; Gasiorowski, Jedrzej; Kowalski, Paweł; Olszewski, Robert; Pillich-Kolipinska, Agata

  2012-11-01

  The wide access to source data, published by numerous websites, results in situation, when information acquisition is not a problem any more. The real problem is how to transform information in the useful knowledge. Cartographic method of research, dealing with spatial data, has been serving this purpose for many years. Nowadays, it allows conducting analyses at the high complexity level, thanks to the intense development in IT technologies, The vast majority of analytic methods utilizing the so-called data mining and data enrichment techniques, however, concerns non-spatial data. According to the Authors, utilizing those techniques in spatial data analysis (including analysis based on statistical data with spatial reference), would allow the evolution of the Spatial Information Infrastructure (SII) into the Spatial Knowledge Infrastructure (SKI). The SKI development would benefit from the existence of statistical geoportal. Its proposed functionality, consisting of data analysis as well as visualization, is outlined in the article. The examples of geostatistical analyses (ANOVA and the regression model considering the spatial neighborhood), possible to implement in such portal and allowing to produce the “cartographic added value”, are also presented here. Szeroki dostep do danych zródłowych publikowanych w licznych serwisach internetowych sprawia, iz współczesnie problemem jest nie pozyskanie informacji, lecz umiejetne przekształcenie jej w uzyteczna wiedze. Kartograficzna metoda badan, która od wielu lat słuzy temu celowi w odniesieniu do danych przestrzennych, zyskuje dzis nowe oblicze - pozwala na wykonywanie złozonych analiz dzieki wykorzystaniu intensywnego rozwoju technologii informatycznych. Znaczaca wiekszosc zastosowan metod analitycznych tzw. eksploracyjnej analizy danych (data mining) i ich "wzbogacania” (data enrichment) dotyczy jednakze danych nieprzestrzennych. Wykorzystanie tych metod do analizy danych o charakterze przestrzennym, w

 11. Znaczenie edukacji w terapii pacjentów z astmą oskrzelową = Importance of education in treatment of patients with asthma

  Iwona Czerwińska Pawluk

  2015-01-01

    Streszczenie   Edukacja pacjentów z astmą jest jednym z elementów warunkujących osiąganie celów leczenia, a w konsekwencji poprawia jakość życia chorych. Pośród wielu czynników warunkujących skuteczność edukacji prowadzonej wobec pacjentów z chorobą przewlekłą i / lub ich opiekunów na szczególną uwagę zasługują: partnerskie relacje między lekarzem a pacjentem/ jego opiekunem, dostosowanie zakresu wiedzy w zależności do wieku, poziomu wykształcenia oraz oczekiwań pacjentów/ opiekunów.  Istotna też jest ciągłość kształcenia, mająca na celu weryfikację zdobytej wiedzy  i nabytych umiejętności.  Chory na astmę musi zaakceptować chorobę i z pełnym przekonaniem podjąć zadanie współuczestnictwa w jej leczeniu. Edukacja jest podstawą interakcji między pracownikami opieki zdrowotnej a pacjentem. Może mieć charakter edukacji bezpośredniej,  szkoleń w małych grupach, seminariów, sympozjów, konferencji, dystrybucji materiałów edukacyjnych, kampanii medialnych,  portali internetowych.   Abstract   Education of patients with asthma is one of the prerequisites for achieving the goals of treatment and consequently improves the quality of life of patients. Among the many factors determining the effectiveness of education provided to patients with chronic disease and / or their carers deserve special attention: partnerships between doctor and patient / his guardian, adjust the scope of knowledge according to age, educational level and expectations of patients / caregivers. Also important is the continuity of education, in order to verify their knowledge and acquired skills. Suffering from asthma must accept the disease and confidently take on the task of participation in its treatment. Education is the basis of the interaction between health care professionals and patients. It may be of direct education, training in small groups, seminars, symposia, conferences, distribution of educational materials, media

 12. PRACTALL – nowe zalecenia w leczeniu astmy u dzieci

  Rafał Pawliczak

  2009-09-01

  Full Text Available Astma oskrzelowa jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego występującą u dzieci. Chociaż jej rozpoznawanie w większości przypadków oparte jest na wywiadzie i stosunkowo prostych badaniach dodatkowych, wydaje się, że choroba ta często pozostaje niezdiagnozowana przez lekarzy rodzinnych i pediatrów. Również leczenie astmy – choć stosunkowo proste – pozostawia wiele do życzenia. Taka sytuacja występuje nie tylko w Polsce, podobnie jest na całym świecie. W zależności od kraju lub kontynentu to samo dziecko chore na astmę może zostać poddane leczeniu różnego rodzaju. Dzieje się tak z wielu powodów, między innymi dlatego, że leczeniem astmy na świecie zajmuje się szerokie grono specjalistów, począwszy od lekarzy rodzinnych, przez pediatrów i pulmonologów, a na alergologach skończywszy. Dotychczasowe zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia astmy u dzieci stanowiły zaledwie część dokumentów poświęconych dorosłym pacjentom. Opublikowane niedawno zalecenia PRACTALL dotyczą diagnostyki i leczenia astmy oskrzelowej u dzieci. W niniejszej pracy zawarto omówienie tego ważnego konsensusu pediatrycznego, pierwszego ogólnoświatowego tak obszernego dokumentu poświęconego chorobie, która stanowi ważne wyzwanie dla lekarzy rodzinnych, pediatrów, pulmonologów dziecięcych i alergologów. Konsensus ten omawia i wprowadza do praktyki klinicznej większość najnowszych badań nad astmą oskrzelową i świstami u dzieci. Niektóre zmiany mają charakter nowatorski i przełomowy, gdy chodzi o diagnostykę i leczenie astmy dziecięcej. W poniższym artykule podjęto próbę omówienia najważniejszych elementów zaleceń PRACTALL.

 13. Współczesne poglądy na patogenezę nadreaktywności oskrzeli w astmie dziecięcej

  Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

  2010-09-01

  Full Text Available Astma jest przewlekłą chorobą płuc, której głównymi cechami są odwracalna obturacja oskrzeli, zapalenie i nadreaktywność dróg oddechowych. Ostatnia z nich, określana jako nadmierna skurczowa odpowiedź oskrzeli na nieswoiste substancje drażniące, jest najbardziej charakterystyczna dla astmy i stwierdza się ją u wszystkich dzieci z czynną chorobą i większości tych aktualnie bez objawów, ale z wywiadem astmy w przeszłości. Rzeczywisty mechanizm nadreaktywności oskrzeli (NO w astmie, także dziecięcej, pozostaje niejasny. Powszechnie sądzi się, że NO jest skutkiem przewlekłego zapalenia oskrzeli. Potwierdzają to obserwacje dotyczące wzrostu NO po ekspozycji na alergeny i jej zmniejszenia się pod wpływem leczenia przeciwzapalnego. Jednak brak korelacji między NO a wykładnikami stanu zapalnego w astmie sugeruje udział także innych, niezapalnych mechanizmów patogenetycznych NO. Zarówno badania rodzin, jak i bliźniąt z astmą wskazują na silne genetyczne uwarunkowania NO. W badaniach u ludzi i myszy zidentyfikowano więcej niż jeden obszar genowy związany z astmą i charakteryzującymi ją fenotypami, w tym NO. Istotną rolę odgrywa także związana z zapaleniem strukturalna przebudowa ściany oskrzeli. Artykuł stanowi przegląd możliwych mechanizmów wywołujących NO, które zostały omówione w literaturze medycznej. Wykazano, że nieswoista NO jest zjawiskiem wieloczynnikowym, o złożonej i wciąż niedostatecznie poznanej patogenezie.

 14. Gruźlica płuc u 27-letniej kobiety

  Kamilla Tymińska

  2009-09-01

  Full Text Available Rozstrzenie oskrzeli to utrwalone, nieodwracalne, różnokształtne nieprawidłowe rozszerzenia oskrzeli – oskrzela są pogrubione i poszerzone oraz mają zmiany zapalne. U około 50% chorych przyczyna rozstrzeni oskrzeli pozostaje nieznana. Mukowiscydoza jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną autosomalnie recesywnie. W większości jej przypadków dochodzi do zajęcia układów pokarmowego i oddechowego. Chlamydophila pneumoniae to bakteria przenoszona drogą kropelkową, wywołująca głównie ostre infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych. Następstwem zakażenia mogą być uszkodzenie nabłonka rzęskowego w oskrzelach i zmiany sprzyjające rozwojowi astmy, nawracających katarów nosa, przewlekłego zapalenia gardła i zapalenia zatok. Według raportu WHO w roku 2006 zanotowano 9,2 miliona nowo rozpoznanych przypadków gruźlicy, z czego 7,7% dotyczyło chorych zakażonych wirusem HIV. Głównym celem światowego programu kontroli gruźlicy jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby do 2015 roku. DOTS (Directly Observed Treatment Short-course, czyli strategię krótkich kursów nadzorowanego leczenia, uważa się za najbardziej wydajną ekonomicznie w zwalczaniu gruźlicy. Opis przypadku dotyczy 27-letniej kobiety z astmą oskrzelową, która do końca nigdy nie została zdiagnozowana – pacjentkę przyjęto do szpitala z powodu nawracających napadów duszności. Pomimo wdrożonego leczenia antybiotykami i glikokortykosteroidami stan kliniczny chorej, a także obraz radiologiczny uległy pogorszeniu. Na podstawie wykonywanych badań podejrzewano chlamydiowe zapalenie płuc, idiopatyczne rozstrzenie oskrzeli oraz późną postać mukowiscydozy. W badaniach plwociny początkowo nie stwierdzono żadnych patogenów. Ostatecznie badanie bronchoaspiratu metodą BACTEC wykazało obecność prątków gruźlicy. Stan chorej po 6 miesią- cach leczenia przeciwprątkowego według zalecanego przez

 15. Tiagabina w zaburzeniach lękowych

  Małgorzata Pawełczyk

  2012-11-01

  Full Text Available Wiadomo, że pacjenci z zaburzeniami lękowymi uzyskują tylko częściową odpowiedź na stosowaną farmakoterapię i wymagają leczenia uzupełniającego. Głównymi lekami w terapii zaburzeń lękowych są selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI oraz benzodiazepiny. Niestety wielu chorych nie osiąga zadowalającej odpowiedzi na to leczenie lub doświadcza znaczących objawów ubocznych. Z tego względu farmakoterapia zaburzeń lękowych stanowi aktywne pole do badań, a obecne ich wyniki sugerują potencjalną skuteczność leków przeciwpadaczkowych w terapii tych zaburzeń. Do leków wykazujących działanie redukujące objawy lękowe należy tiagabina, selektywny inhibitor zwrotnego wychwytu GABA. Kwas γ-aminomasłowy (GABA jest najważniejszym hamującym neurotransmiterem w ośrodkowym układzie nerwowym. Istnieją dowody, że GABA jest zaangażowany w etiologię zaburzeń lękowych, ale może być również skuteczny w ich leczeniu. Działanie tiagabiny polega na presynaptycznym blokowaniu transportera GAT-1, dzięki czemu ułatwiona zostaje neurotransmisja GABA. Ostatnie badania sugerują, że tiagabina z uwagi na ów mechanizm może wykazywać właściwości przeciwlękowe przy jednoczesnych umiarkowanych działaniach niepożądanych obejmujących mię- dzy innymi zawroty, bóle głowy oraz nudności. Badania dowiodły skuteczności tiagabiny w terapii uogólnionych zaburzeń lękowych, stresu pourazowego, jak również ataków paniki. Korzystny wpływ leczenia tiagabiną dotyczy zarówno przypadków stosowania jej w monoterapii, jak i w leczeniu uzupełniającym u pacjentów, którzy nie odnieśli satysfakcjonującej poprawy po wcześniejszej typowej terapii przeciwlękowej.

 16. Konec akademické svobody v éře neoliberalismu?/ The End of Academic Freedom in the Era of Neoliberalism?

  Kateřina Lojdová

  2016-04-01

  Full Text Available Tento článek diskutuje možné konsekvence neoliberalismu pro současné university. Zaměřuje se v perspektivě kritické pedagogiky na možné konflikty neoliberalismu s akademickou svobodou jakožto hlavní součástí akademického ducha na univerzitách. Článek je rozdělen do dvou částí. První část přibližuje kritickou pedagogiku, její kořeny a současnou podobu, včetně limitů, které tento koncept má. Druhá část se již v kriticko-pedagogickém pohledu věnuje neoliberální proměně výzkumu a výuky na univerzitách na příkladu pedagogických fakult. Závěr nastiňuje možnosti kritické pedagogiky k pěstování akademického ducha na univerzitách. Shledává je například ve výzkumu nezávislém na grantových schématech, avšak relevantních pro odbornou komunitu, v citlivém managementu univerzit a v kurikulu pregraduální přípravy učitelů akcentujícím spíše svobodného učitele nežli kompetenční orientaci vzdělávání diktovanou shora. Článek tak ústí do smířlivé vize udržitelného akademického života, která balancuje na pomezí mezi ekonomickou dimenzí univerzit na straně jedné a akademickou svobodou nezávislou na trhu práce na straně druhé.

 17. Miejsce psychoterapii w prewencji i leczeniu depresji poudarowej

  Hubert M. Wichowicz

  2018-06-01

  Full Text Available Depresja poudarowa jest najczęstszym psychiatrycznym powikłaniem udaru. Jej wystąpienie koreluje z opóźnieniem procesu rehabilitacji, głębszym upośledzeniem procesów poznawczych czy pogorszeniem jakości życia chorych. Większość artykułów dotyczących prewencji i leczenia depresji poudarowej koncentruje się na środkach farmakologicznych. Psychoterapia pozostaje zaś w tle, chociaż jako forma wskazana dla osób z lekkimi i umiarkowanymi postaciami depresji wydaje się odpowiednia dla chorych po udarze, u których dominują takie właśnie postacie. Jakkolwiek u znacznego odsetka pacjentów psychoterapia jest trudna do przeprowadzenia ze względu na ciężki stan neurologiczny i zaburzenia wyższych funkcji poznawczych, afazję czy otępienie, wiele udarów mózgu ma lżejszy przebieg i potencjalnie kwalifikuje się do tej formy zapobiegania albo terapii depresji. W świetle medycyny opartej na dowodach psychoterapia wykazuje u chorych po udarze wpływ prewencyjny. Wpływ leczniczy nie został udowodniony, jednak rozmaitość stosowanych podejść, czyniących każde doniesienie nieporównywalnym z innymi, nakazuje ostrożność we wnioskowaniu. W artykule zaprezentowano wybrane prace i proponowane formy terapii. Ich przegląd sugeruje, że w odniesieniu do osób po udarze lepsze będzie zastosowanie prostszych form psychoterapii, które najbliższe są psychoedukacji czy nawet grupom wsparcia oraz koncentrują się na codziennych problemach. Nie ma i prawdopodobnie długo nie będzie jasnych wskazówek co do tego, jaka metoda jest najbardziej wskazana. Mimo to – jeśli uwzględnić liczebność populacji pacjentów po udarze, brak możliwości zastosowania farmakoterapii w niektórych przypadkach i etyczne wątpliwości związane z profilaktycznym podawaniem leków psychotropowych – psychoterapia poszerza repertuar środków potencjalnie użytecznych w prewencji i leczeniu depresji.

 18. Ryzyko zdrowotne związane ze spożywaniem wody pitnej ze studni kopanych na przykładzie gminy Chmielnik

  Natalia Żurek

  2016-12-01

  Full Text Available Wstęp. W Polsce znaczny odsetek populacji pozyskuje wodę pitną ze studni kopanych, podatnych na zanieczyszczenia przemysłowe i rolnicze. Woda pochodząca z tzw. prywatnych ujęć wodnych, zgodnie z polskim prawodawstwem, nie podlega jednak ustawowej kontroli, a jej spo- żywanie naraża konsumentów na negatywne skutki zdrowotne. Celem pracy było oszacowanie wybranych parametrów fizykochemicznych wody pitnej ze studni kopanych oraz odniesienie uzyskanych wyników do norm ujętych w rozporządzeniu ministra zdrowia. Materiał i metody. W przeprowadzonych analizach 36 próbek wody studziennej z terenu gminy Chmielnik, zawartość azotanów (III i jonu amonowego badano za pomocą fotometru, odczyn i przewodność elektrolityczną miernikiem wieloparametrowym, mętność za pomocą turbidymetru, zaś stężenie chlorków oznaczono metodą miareczkową. Wyniki. Dla badanych parametrów chemicznych, tj. azotanów (III, chlorków i jonu amonowego nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm, podobnie jak dla parametru fizycznego, tj. przewodności elektrolitycznej. Ponadnormatywne wartości odnotowano natomiast dla dwóch parametrów fizycznych, tj. odczynu (2 próbki i mętności (33 próbki. Wnioski. Wodę z badanych studni kopanych można określić jako bezpieczną dla konsumentów pod względem badanych parametrów chemicznych, dla których spodziewano się przekroczeń dopuszczalnych norm w związku z terminem poboru. Problem ponadnormatywnych wartości mętności dla większości kontrolowanych studni może być rozwiązany poprzez wprowadzenie prostych metod uzdatniania, natomiast wprowadzenie regularnych badań wszystkich parametrów jakości wody pitnej pozwoliłoby ustalić, czy przekroczone normy dla odczynu wiążą się z niedopuszczalnymi stężeniami wskaźników chemicznych, które nie były badane w niniejszej pracy.

 19. Modernistyczny terror, czyli krótko o "tunnel vision" Jamesa C. Scotta

  Mateusz Pietryka

  2014-06-01

  Full Text Available The terror of modernism or Scott’s 'tunnel vision'  The article analyses James C. Scott’s book Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Scott’s book examines different aspects of a modern state’s activity and its methods of control over the population. Scott describes diverse failures in state planning and links them to the ideology of what he terms “high modernism”. Scott states that this ideology results in over confidence in scientific progress and omnipresent simplifications, since a modernist plan does not recognize the importance of local knowledge and tradition. Though the book clearly illustrates how the fore-mentioned centralist approach leads to failures, its methodology, however, lacks the critical analysis of the nature of governance and liberal economy. Furthermore, Scott offers no insight on the late capitalism nor legible solutions for the described issues. He seems to be unaware of constructing his own “tunnel vision” by selective case studies and building the narration on simplified oppositions.   Modernistyczny terror, czyli krótko o tunnel vision Jamesa C. Scotta Artykuł jest analizą książki Jamesa Scotta, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Książka ta bada różnorodne aspekty aktywności współczesnego państwa i jego metody kontroli nad populacją. Autor opisuje rożnego typu niepowodzenia wynikające z państwowego planowania i wiąże je z ideologią nazwaną przez siebie „zaawansowanym modernizmem”. Scott twierdzi, że skutkuje ona pokładaniem nadmiernej wiary w postęp naukowy i wszechobecnymi uproszczeniami, ponieważ modernistyczny plan nie uznaje znaczenia lokalnej wiedzy i tradycji. Choć książka jasno pokazuje, jak wspomniane centralistyczne podejście kończy się porażkami, jej metodologii brakuje krytycznej analizy natury władzy i liberalnej ekonomii. Ponadto Scott pomija temat p

 20. Depresja psychotyczna

  Anna Zdanowicz

  2017-06-01

  Full Text Available Depresja psychotyczna jest ciężkim zaburzeniem afektywnym, często o niejednorodnym i zmiennym obrazie klinicznym. Od dawna wielu klinicystów zadaje sobie pytanie, czy jest ona odmianą depresji, czy może ze względu na swój przebieg i objawy psychopatologiczne powinna być uznawana za odrębną jednostkę chorobową. Depresja psychotyczna charakteryzuje się poczuciem winy, brakiem dobowych wahań nastroju, spowolnieniem psychomotorycznym lub agitacją; często towarzyszy jej wysoki poziom zaburzeń poznawczych, lęku, poczucia beznadziejności oraz hipochondrii i skarg somatycznych. Epizody depresji psychotycznej są dłuższe i wiążą się ze znacznym upośledzeniem funkcjonowania pacjenta. Wykazano, że około 30% osób, które w przebiegu choroby miały objawy psychotyczne, będzie je miało również w kolejnych nawrotach. Niezwykle ważnym zagadnieniem – ze względu na zachowania samobójcze – jest epizod depresji psychotycznej u kobiet w okresie połogu. Okazuje się, że samobójstwo to najczęstsza przyczyna śmierci kobiet w ciągu roku po urodzeniu dziecka; aż 70% pacjentek z przebytą psychozą poporodową odbiera sobie życie. Próbuje się to tłumaczyć gwałtownym spadkiem poziomu estrogenów i progesteronu, który może wpływać negatywnie na szlaki związane z regulacją nastroju. Leczenie depresji psychotycznej wiąże się z gorszą odpowiedzią na przyjmowane leki. Zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych farmakoterapia powinna obejmować stosowanie leku przeciwdepresyjnego w połączeniu z lekiem przeciwpsychotycznym, a ich wybór powinien być poprzedzony oceną stanu somatycznego, symptomów dominujących u danego pacjenta oraz możliwych interakcji z innymi lekami. W niektórych przypadkach klinicznych najskuteczniejszą formą leczenia są zabiegi elektrowstrząsowe.

 1. Zanik korowy tylny – obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa i postępowanie

  Anna Barczak

  2014-11-01

  Full Text Available Zanik korowy tylny (posterior cortical atrophy, PCA to rzadki zespół otępienny z dominującymi zaburzeniami percepcji wzrokowej i deficytem funkcji wzrokowo-przestrzennych. Charakteryzuje się wczesnym początkiem – zwykle przed 65. rokiem życia. Schorzenie to jest najczęściej uznawane za atypową postać choroby Alzheimera, określaną jako jej wariant wzrokowy. U pacjentów obserwuje się trudności z czytaniem, rozpoznawaniem twarzy, obiektów i otoczenia, problemy konstrukcyjne, niemożność jednoczesnego spostrzegania kilku obiektów i sięgania po przedmioty znajdujące się w zasięgu ręki. Wymienione deficyty prowadzą do – wcześniejszej niż u osób z chorobą Alzheimera – utraty samodzielności. Zaburzenia procesów poznawczych wynikają z dysfunkcji jednego lub dwóch głównych szlaków przetwarzających informacje wzrokowe w mózgu (grzbietowego, pozwalającego na lokalizację bodźca, bądź brzusznego, odpowiedzialnego za rozpoznanie bodźca, a następnie z zaniku kory płatów ciemieniowych i/lub potylicznych. Schorzeniu może towarzyszyć bardziej złożona symptomatologia neurologiczna i psychiatryczna. W pracy przedstawiono obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne zaniku korowego tylnego, neuropsychologiczne metody użyteczne w procesie diagnozowania, główne problemy związane z różnicowaniem oraz możliwości oddziaływania farmakologicznego i niefarmakologicznego.

 2. Pontryagin's maximum principle and optimization of the flight phase in ski jumping [Pontrjaginův princip maxima a optimalizace stylu letu ve skoku na lyžích

  Radim Uhlář

  2009-09-01

  CHODISKA: Existuje několik faktorů (počáteční poloha skokana na lyžích a její změny v průběhu přechodové fáze letu, velikost a směr vektoru rychlosti pohybu těžiště skokana, velikost aerodynamické odporové a vztlakové síly apod., které určují trajektorii soustavy skokan + lyže a tím i dosaženou délku skoku. CÍLE: Cílem studie je představit metodu řešení úlohy optimálního řízení letové fáze skoku na lyžích se třemi omezenými řídicími proměnnými – úhel náběhu (a, úhel trup vs. lyže (b, úhel levá lyže vs. pravá lyže (V – na základě Pontrjaginova principu maxima. METODIKA: Kritériem optimality byla zvolena délka skoku. Jako zdroj informací o závislosti veličin L (lift area a D (drag area na řídicích proměnných byla použita převzatá regresní funkce s tabelovanými regresními koeficienty. Srovnány byly trajektorie referenčního a optimalizovaného skoku s profilem můstku K = 125 m ve Frenštátě pod Radhoštěm a stanoveny odpovídající délky skoku, aerodynamické odporové a vztlakové síly, velikosti rychlosti pohybu těžiště soustavy skokan + lyže, její vertikální a horizontální složky. Aby byly respektovány reálné polohy v letové fázi skoku, přípustné hodnoty řídicích proměnných náležely v každém okamžiku ohraničené množině. VÝSLEDKY: Bylo zjištěno, že skokan by měl na ohraničené množině přípustných hodnot řídicích proměnných minimalizovat úhly (a a (b, úhel (V naopak maximalizovat. Prodloužení skoku vlivem optimalizace je 17 %. ZÁVĚRY: Pro možnost dalšího výzkumu je nezbytné využití regresní analýzy pro experimentální data při určení závislosti aerodynamických sil působících během letu na soustavu skokan + lyže. To platí také pro aplikaci kontrolních proměnných vztahujících se k základním fyzickým a psychickým vlastnostem skokanů na lyžích.

 3. Odrębność postępowania kinezyterapeutycznego u pacjentów po amputacjach naczyniowych w obrębie kończyn dolnych = Separation kinesiotherapeutic proceedings in patients with vascular amputations in the lower legs

  Agnieszka Radzimińska

  2017-02-01

  3.      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska     Słowa kluczowe: kinezyterapia, pacjent, amputacje naczyniowe, kończyny dolne. Key words: kinesiotherapy, patient, vascular amputations, lower limbs.   Streszczenie             Amputacja, czyli operacyjne odjęcie kończyny lub jej części, jest jednym z najstarszych zabiegów w historii medycyny. Obecnie, przeważająca część amputacji (ok. 80-90% odbywa się z powodu powikłań chorób naczyniowych. W zależności od obszaru dotkniętego zmianami tkanek oraz rozległości tego procesu, chirurg podejmuje decyzję o poziomie odjęcia kończyny. Po amputacji istnieje ryzyko wystąpienia wielu powikłań, m.in.: zakażenie beztlenowcami, rozejście się rany, martwica skóry, obrzęk oraz przykurcze. W przypadku amputacji planowych ćwiczenia powinno się rozpocząć jeszcze przed operacją, aby przygotować organizm pacjenta do nadchodzących zmian. Kinezyterapia ma na celu wzmocnienie kończyn, zarówno tej, której część zostanie usunięta, a także zdrowej kończyn, która będzie  musiała  przejąć ciężar ciała do czasu zaprotezowania oraz nauczenia pacjenta posługiwania się protezą. Zaleca się ćwiczenia czynne oraz czynne z oporem kończyn górnych, dolnych oraz tułowia, a także ćwiczenia oddechowe. Niezwykle istotne jest przygotowanie psychiczne pacjenta do amputacji poprzez ukazania  możliwości funkcjonowania jak przed operacją. Jednym z jej elementów jest profilaktyka przeciwzakrzepowa, w której skład wchodzą: wysokie ułożenie kończyny, manualny drenaż limfatyczny oraz ćwiczenia bierne i czynne,  pobudzające pompę mięśniową. Przykurcze są jednym z najczęstszych problemów po amputacji, które wpływają negatywnie na proces protezowania. Działaniem zapobiegającym powstaniu przykurczy są pozycje ułożeniowe, które nie powodują patologicznego ustawienia kończyny. Innymi zabiegami, które wykonuje  fizjoterapeuta

 4. Estimation of the Cost of Equity for Mining Companies Using the P-Lefac Method

  Ranosz, Robert

  2014-03-01

  - Capital (kapitał). Jest to metoda punktowa (scoringowa) zbliżona do sposobu określania wartości cen akcji wykorzystywana przez ING Finansial Markets. Jak wynika z przeprowadzonego przeglądu literatury, metoda ta nie jest powszechnie znana i używania przez przed- siębiorstwa, niemniej jednak posiada ona pewne zalety, uzasadniające jej wykorzystanie. Do jej głównych atutów należy zaliczyć łatwość zastosowania oraz "stabilność" uzyskiwanych wyników - wyliczony koszt kapitału własnego nigdy nie będzie przyjmował wartości mniejszych niż przyjęta stopa wolna od ryzyka. Omawiana metoda ma swoje szczególne zastosowanie do spółek (przedsiębiorstw), które nie są notowane na giełdach papierów wartościowych. Niniejszy artykuł składa się z pięciu części: wstępu, metody LEFAC, parametryzacji metody LEFAC (P-LEFAC), przykładu obliczeniowego oraz podsumowania. Druga cześć opracowania dotyczy charakterystyki metody LEFAC. W trzeciej części artykułu dokonano parametryzacji metody uzyskując funkcję określoną przez wzór 22. Kolejny rozdział zawiera przykład obliczeniowy dla spółki KGHM S.A., w rozdziale tym zaprezentowano również wyniki, jakie uzyskałyby spółki górnicze stosując omawianą metodę obliczania kosztu kapitału własnego - obliczeń dokonano zarówno dla spółek górniczych notowanych, jak i nie notowanych, na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W tej części artykułu zaprezentowano również krótkie porównanie wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu metody CAPM z omawianym modelem. Ostatnim rozdziałem jest podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski końcowe. Całość artykułu została zamknięta spisem wykorzystanej literatury

 5. Wpływ wysiłku fizycznego wybranych dyscyplin sportowych na habitualną postawę ciała = The effect of physical exercise on selected sports on habitual posture

  M. Mrozkowiak

  2016-10-01

    Słowa kluczowe: postawa habitualna, sport   Streszczenie Wstęp. Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój osobniczy są funkcją jego intensywności i     długotrwałości. Celem podjętych badań jest wykazanie wpływu treningu sportowego właściwego danej dyscyplinie sportowej na habitualną postawę ciała sportowca Materiał, przedmiot metoda. Pomiarów 35 przestrzennych cech habitualnej postawy ciała dokonano wśród 151 zawodników judo, zapasów, piłki siatkowej, piłki nożnej i szermierki. metodą fotogrametryczną. Wyniki. Opisano postawę habitualną sportowca właściwą każdej dyscyplinie sportowej, określono istotność różnic z przyjętymi wielkościami cech postawy habitualnej osobników nie uprawiających sportu klasyfikowanego. Wnioski. (1 Stan zdrowia uprawiających sport kwalifikowany może zależeć od wiedzy, umiejętności i wrażliwości prowadzącego szkolenie sportowe. Istotnym kryterium oceny stosowanych obciążeń w sportach asymetrycznych może być diagnostyka postawy ciała, umożliwiająca korektę metod treningowych i stosowanych środków w jej ramach. Wskazane jest wprowadzenie wszechstronnego szkolenia zawodników i doskonalenia funkcjonalnej równowagi poszczególnych grup mięśniowych, szczególnie w dyscyplinach asymetrycznych, (2 Należy wprowadzić właściwą selekcje w naborze młodych adeptów klubów sportowych w oparciu o systematyczne badania lekarskie, (3 Zaburzenia statyki postawy ciała w wieku dojrzałego zawodnika mogą być  konsekwencją nie stosowania zasad treningu holistycznego i błędów w początkowym etapie szkolenia, błędów w rozgrzewce i braku ćwiczeń kształtujących nawyk postawy prawidłowej w jej ramach, (4 Zrealizowane badania nie dają pełnego obrazu zmian w postawie ciała po wpływem pracy charakterystycznej dla danej dyscypliny sportowej.     Keywords: habitual posture, sport   Summary   Admission. The impact of physical exercise on the development of the individual

 6. Nadwaga a gibkość młodzieży licealnej – raport z badań = Overweight and flexibility secondary school students – research report

  Anna Srokowska

  2015-06-01

  3Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Bydgoszcz, Polska   Adres do korespondencji: mgr Anna Srokowska, Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej UMK w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz, tel. 600341155, e-mail a.srokowska@cm.umk.pl   Słowa kluczowe: młodzież licealna, BMI, skłon tułowia, różnice, zależności.   Streszczenie: Problem nadwagi i otyłości to temat często podejmowany przez wielu badaczy. Konsekwencje tych zaburzeń mają swoje skutki dopiero w wieku dorosłym, dlatego ważne jest wczesne wykrywanie i zapobieganie nadmiernej masie ciała. Nadwaga i otyłość może również prowadzić do obniżenia sprawności fizycznej, a co za tym idzie gibkości jako jednego z jej komponentów. Celem pracy jest ocena gibkości młodzieży licealnej o prawidłowej masie ciała i z nadwagą oraz ustalenie częstości jej występowania. Sformułowano hipotezę, że nadmierna masa ciała dotyczy populacji młodzieży licealnej, a także w negatywny sposób wpływa na poziom gibkości. Badaniami objęto 309 uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Bydgoszczy. Wykonano pomiary wysokości i masy ciała jako podstawowych charakterystyk, które pozwoliły na obliczenie wskaźnika wagowo-wzrostowego Queteleta (BMI. Wykonano pomiar poziomu gibkości testem skłonu tułowia w przód w pozycji siedzącej. Wykonane badania nie wykazały istotnego problemu z nadwagą i otyłością wśród uczniów klas licealnych, a także istotnego statystycznie wpływu masy ciała na gibkość badanych osób. Młodzież o podwyższonym BMI osiągnęła podobne wyniki gibkości jak uczniowie z BMI w normie. Grupa dziewcząt charakteryzowała się większymi głębokościami skłonu tułowia w przód jednakże również w tej grupie stwierdzone różnice nie były znaczące. Obliczone współczynniki korelacji poziomu gibkości z wybranymi cechami

 7. Rak piersi w ciąży - odmienności procesu diagnostyki i leczenia = Breast cancer during pregnancy - differences in diagnostic and treatment procedures

  Magdalena Sowa

  2016-09-01

  85 -801 Bydgoszcz e – mail: magdalena.sowa@cm.umk.pl         Streszczenie Wprowadzenie: Rak piersi w ciąży jest rozpoznawany stosunkowo rzadko. W ostatnich dziesięciu latach w Europie można zauważyć wyraźną tendencję do odraczania macierzyństwa wśród młodych kobiet. Obecnie średnia wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko wynosi 30 lat. Jednym z czynników ryzyka zachorowania na raka piersi jest wiek. Z uwagi na fakt, iż kobiety coraz później decydują się na macierzyństwo, a średnia wieku występowania raka piersi się obniża,  z tą szczególną sytuacją kliniczną lekarzom jak i kobietom przyjdzie się zmagać coraz częściej.  Cel pracy:Celem pracy była próba przybliżenia odmienności procesu diagnostyki i leczenia raka gruczołu piersiowego rozpoznanego w ciąży. Rozwinięcie:Z danych epidemiologicznych wynika, iż rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet ciężarnych.Szczególnie niebezpiecznym jest fakt, iż zmiany fizjologicznie zachodzące w organizmie kobiety już od pierwszych tygodni ciąży, mogą maskować pojawienie się guza i znacznie opóźniać wdrożenie procesu diagnostyki.  Choroba nowotworowa rozpoznana w czasie trwania ciąży jest zawsze dramatyczną i ogromnie stresującą sytuacją dla kobiety i jej najbliższych, dlatego proces diagnostyki i leczenia jest silnie zindywidualizowany, zaś maksymalny efekt terapeutyczny z jednoczesną ochroną nienarodzonego dziecka stanowi priorytet działań. Podsumowanie:Decyzje terapeutyczne podejmowane są po uwzględnieniu ogólnego stanu zdrowia pacjentki, stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu, wieku ciążowego oraz postulatów samej pacjentki i jej najbliższych.W niniejszej pracy, posługując się metodą analizy piśmiennictwa szczegółowo omówiono odmienności w procesie diagnostyki i leczenia raka piersi u kobiet ciężarnych.   Słowa kluczowe: rak piersi, ciąża, diagnostyka, leczenie   Breast cancer during pregnancy

 8. Akceptacja choroby kobiet leczących się z powodu osteoporozy = Acceptance of diseases of women treated for osteoporosis

  Katarzyna Pawlikowska-Łagód

  2016-05-01

    mgr Pawlikowska-Łagód Katarzyna, dr n. o zdr. Janiszewska Mariola, mgr Firlej Ewelina, Dąbska Olga, dr hab. n med. Sak Jarosław     Abstrakt Wprowadzenie: Współczesna medycyna oraz psychologia coraz więcej czasu poświęcają problemom związanym z osteoporozą oraz przystosowaniu się do niej. Przystosowanie się i akceptacja osteoporozy to skomplikowany proces, na, który wpływają obciążenia chorobowe, uwarunkowania zewnętrzne oraz właściwości jednostki. Akceptacja choroby dla wielu pacjentek jest problemem, z którym zmagają się przez cały okres jej trwania, zmuszając je do akceptacji niedomagań przez nią narzuconych choroby. Pojawienie się choroby ma duże znaczenie, dla jakości życia kobiet. Przede wszystkim zmuszając je do akceptacji niedomagań narzuconych przez chorobę. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie stopnia akceptacji choroby kobiet chorujących na osteoporozę. Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 137 pacjentek leczących się z powodu osteoporozy. Grupę badaną stanowiły kobiety od 38-go do 91-g roku życia. Badania przeprowadzono od lutego do kwietnia 2015 roku. W pracy zastosowano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz Skalę Akceptacji Choroby (AIS autorstwa B. J. Felton, T. A. Revenson i G. A. Hinrichsen w adaptacji Z Jurczyńskiego. Wyniki: Kobiety chorujące na osteoporozę wykazują się średnim stopniem akceptacji choroby. Wiek zdiagnozowania choroby oraz wykształcenie różnicuje istotnie badane ze względu na stopień akceptacji choroby oraz problemów narzuconych przez chorobę. Wnioski: Rosnąca liczba osób chorych z powodu osteoporozy stawia przed specjalistami służby zdrowia ogromne wyzwanie. Wdrożenie skutecznych programów profilaktycznych oraz oddziaływanie na zwiększenie świadomości chorujących byłoby pomocne w zapobieganiu chorobie, ewentualnie jej akceptacji w sytuacji wystąpienia.   Abstract Introduction: Modern medicine and psychology more and spend more time

 9. Evaluation of the radon risk from the geologic under-gown of towns with number of inhabitants more than 10000 and of district towns with high and middle radon risk; Hodnotenie radonoveho rizika z geologickeho podlozia miest s poctom obyvateov nad 10000 a okresnych miest s vysokym a strednym radonovym rizikom

  Bezak, J [Uranpress, s.r.o., Frana Krala 2, 05280 Spisska Nova Ves (Slovak Republic); Society, Slovak Geological; Society, Slovak Miner; Society of Nuclear Medicine and Radiation Hygieny of the Slovak Medicine Society

  1998-12-31

  % which are assigned into low, middle and high radon risk, respectively. 1 tabs., 12 refs. [Slovensky] Hlavnym cielom tohto orientacneho inziniersko-geologickeho prieskumu bolo dat charakteristiku vybranych miest obyvatelov nad 10000 a okresnych miest s vysokym a strednym radonovym rizikom z hladiska zivotneho prostredia a pobytovych priestorov radonom z geologickeho podlozia a tiez radioaktivitou formou zatriedenia daneho mesta do kategorii radonoveho rizika v mierke 1:10000 v ramci celeho uzemia Slovenskej republiky. Bolo vybranych celkovo 29 miest pre meranie radonoveho rizika a dalsich 25 okresnych miest , v ktorych bolo aspon na casti uzemia zistene stredne alebo vysoke radonove riziko. Konkretne terenne merania boli robene systemom referencnych ploch. Jedna referencna plocha pozostavala z 15 odberov podneho vzduchu z hlbky 0.8 m, alebo podla konkretnych terennych podmienok aj zmensenej. Jednotlive odberne body na referencenej ploche boli rozmiestnene v sieti 3 x 5 bodov v obdlzniku 30 x 40 m. V strede refencnej plochy bola priamo na povrchu merana spektrometria gama, ktorou sa zmerala prirodna radioaktivita na danej ploche v jej jednotlivych zlozkach (K, U, a Th) a bol hlbeny vrt do hlbky cca 2 m, z ktoreho bola odobrata vzorka na laboratornu granulometricku analyzu. Celkove bolo premeranych 905 referencnych ploch radonoveho rizika, odvrtanych 905 vrtov na odber vzorky na granulometricku analyzu a na kazdej referencnej ploche bola zmerana spektrometria gama - 905 merani. Mapy radonoveho rizika jednotlivych miest su zostavene v mierke 1:10000. Jednotlive mapy obsahuju nasledujuce zakladne udaje: lokalizaciu referencnych ploch (RP) s ciselnym oznacenim a vyznacenou hodnotou koncentracie U-235, stupen plynovej priepustnosti hornin na RP, charakteristiku radonoveho rizika na jednotlivych RP, celkove radonove riziko referencnej plochy. Referencne plochy su v pomere priblizne 51 % : 46 % : 3 %, zaradene do nizkeho, stredneho a vyskoeho radonoveho rizika, zodpovedajuco.

 10. Macierzyństwo nastoletnich kobiet w aspekcie społecznym, psychologicznym i prawnym = Childbearing among teenage women as seen from the social, psychological and legal points of view

  Agnieszka Bałanda-Bałdyga

  2016-06-01

  3/ Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z.o.o., 05-600 Grójec ul. Piotra Skargi 10     dr n. o zdrowiu Agnieszka Bałanda-Bałdyga, dr hab. n. med. Celina Łepecka-Klusek, dr n. med. Anna B. Pilewska-Kozak, mgr Agnieszka K.Pawłowska-Muc, dr n. med. Grażyna Stadnicka   Streszczenie Pomimo obserwowanych zmian w preferencjach, dotyczących zakładania rodziny i rosnących aspiracji życiowych młodych ludzi w zakresie poziomu wykształcenia oraz statusu zawodowego i społecznego, nadal obserwuje się wiele tysięcy urodzeń dzieci przez nastoletnie kobiety, w tym także w krajach wysokorozwiniętych. Przyczyn tej sytuacji upatruje się zarówno w akceleracji rozwojowej młodzieży, jak i w zmianie obyczajowości seksualnej, a szczególnie obniżaniu się wieku inicjacji seksualnej. Ze względu na konsekwencje przedwczesnego macierzyństwa zagadnienie to trzeba rozpatrywać wieloaspektowo. Konsekwencje bowiem nie są wyłącznie problemem osobistym dziewczyny, ale również rodziny, szkoły, społeczeństwa. Moment pojawienia się nowego życia, wraz z całym okresem ciąży i porodu, wydaje się być jednym z ważniejszych wydarzeń, rzutującym na całą przyszłość kobiety, jej dziecka i rodziny. W pracy omówiono zagadnienie dotyczące nastoletniego macierzyństwa z punktu widzenia socjologii, psychologii i prawa. Zaprezentowano najważniejsze skutki i związane ze zbyt młodym rodzicielstwem komplikacje życia codziennego nastoletnich matek, wynikające w szczególności z braku niezależności finansowej i pełnienia roli uczennicy. Celem pracy było ukazanie problemu macierzyństwa nastoletnich kobiet w aspekcie społecznym, psychologicznym oraz prawnym.   Słowa kluczowe: ciąża nastolatek, wsparcie społeczne, adaptacja psychologiczna, prawo.   Abstract Although young peoples’ preferences concerning parenthood and aspirations regarding education, social and proffesional status are changing, every year teenage women are still giving birth to thousands of

 11. Czekolada jako źródło związków bioaktywnych oddziałujących na organizm = Chocolate as a source of bioactive compounds acting on the organism

  Marta Skrajda

  2015-09-01

      Streszczenie Czekolada jest jednym z najbardziej lubianych smakołyków wszech czasów. Jej historia sięga czasów Olmeków, czyli około 3 tysięcy lat. Początkowo spożywana jako napój, dopiero w XVII wieku przyjęła obecną formę. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów czekolad. W zależności od zawartości miazgi kakaowej wyróżnia się czekoladę gorzką (tzw. naturalną, 35-70% miazgi, deserową (do 50% miazgi, mleczną (nie mniej niż 25% miazgi i białą (nie mniej niż 20% tłuszczu kakaowego. Ponadto każdy z tych rodzajów może występować w postaci nadziewanej czy z dodatkiem orzechów, owoców, nasion, itp. Czekolada krytykowana jest za zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych i wysoką kaloryczność, ale jest doceniana za zawartość związków biologicznie aktywnych. Wśród tych związków wyróżnia się: polifenole (głównie flawonoidy, aminy biogenne (fenyloetyloamina, alkaloidy (teobromina, kofeina oraz składniki mineralne (np. magnez, potas. Należy jednak pamiętać, że zawartość tych związków w czekoladzie jest determinowana: rodzajem czekolady (zawartość miazgi kakaowej, rodzaj dodatków, rodzajem i pochodzeniem ziarna, sposobem obróbki ziarna. Słowa kluczowe: czekolada, aktywność antyoksydacyjna, związki biologicznie aktywne.   Abstract Chocolate is one of the most popular sweets of all time. Its history dates back to about 3,000 years, the times of Olmec people. It was originally used as a drink and took its present form in seventeenth century. On the market there are many types of chocolate. Depending on the content of cocoa liquor stand out dark (35-70% of cocoa liquor, dessert (50% cocoa liquor, milk (not less than 25% cocoa liquor and white (no less than 20% cocoa butter chocolate. Moreover, each of these kinds may be either filled or with addition of nuts, fruits, seeds, and exc. Chocolate is criticized for its saturated fatty acid content and a high caloric value, but is appreciated for its

 12. Czynniki determinujące wybór metod budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwach działających w Polsce

  Tomasz Wnuk-Pel

  2015-11-01

  Full Text Available Celem artykułu jest zbadanie stopnia wykorzystania metod budżetowania kapitałowego oraz czynników determinujących wybór tych metod w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Badanie wypełnia zidentyfikowaną w literaturze lukę badawczą poprzez zweryfikowanie dwóch hipotez: H1, stwierdzającej, że dyfuzja metod budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwach działających w Polsce jest podobna jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej i mniejsza niż w krajach wyżej rozwiniętych, oraz H2, zgodnie z którą rodzaj działalności przedsiębiorstwa, pochodzenie kapitału własnego, wielkość przedsiębiorstwa oraz wielkość budżetu inwestycyjnego mają wpływ na wybór metod oceny opłacalności inwestycji. Przeprowadzone badanie pozwoliło na zweryfikowanie hipotezy 1 częściowo pozytywnie, ponieważ większość przedsiębiorstw działających w Polsce wykorzystuje NPV, analizę wrażliwości, analizę scena-riuszy oraz formalizację oceny opłacalności inwestycji. Dyfuzja metod oceny opłacalności inwestycji w Polsce jest podobna jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej i mniejsza niż w krajach wyżej rozwiniętych, takich jak np. Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. Otrzymane rezultaty umoż-liwiają częściowo pozytywną weryfikację hipotezy 2, co oznacza, że stosowanie dwóch metod oceny opłacalności inwestycji opartych na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (łącznie NPV i IRR zwiększa się istotnie, kiedy firma jest finansowana kapitałem zagranicznym oraz kiedy jej budżet kapita-łowy jest duży. Pozostałe testowane zmienne niezależne (rodzaj głównej działalności i wielkość firmy nie wykazują istotnego związku z wykorzystaniem metod oceny opłacalności inwestycji opartych na zdyskontowanych przepływach pieniężnych.

 13. Vývoj protokolu o pozorování dovedností pro sledge hokej - pilotní studie Development of a skills observation protocol for sledge ice hockey - pilot study

  Yves Vanlandewijck

  2007-02-01

  Full Text Available V průběhu několika posledních let vzrostly možnosti jedinců s tělesným postiženým zapojit se do fyzických činností. Z tohoto důvodu je uznáván význam zvládnutí sportovních dovedností ještě před samotnou účastí v soutěžích. O stále oblíbenějším sledge hokeji bylo dosud provedeno málo výzkumů. Hlavní složkou výkonu je analýza dovedností. Vzhledem k její uznávané důležitosti a současnému nedostatku příslušných výzkumů na tomto poli jsme při této studii využili videozáznamů z paralympijského sledge hokejového turnaje z Turína v roce 2006, které nám poskytly možnost vytvořit protokol o pozorování s podrobnými kritérii toho, co utváří vyspělé profesionální sledge hokejové dovednosti. Proběhly konzultace s odborníky z tohoto odvětví a jejich zpětná vazba nám umožnila vytvořit tento nástroj. Po dokončení protokolu jsme provedli pilotní vyhodnocení, pro které byli hráči vybíráni na základě statistik z paralympijských her. Tito hráči byli poté pomocí našeho protokolu hodnoceni. Bylo prokázáno, že protokol dokáže úspěšně rozlišovat hráče vyšší a nižší úrovně. Over the past few years opportunities have been increasing for individuals with physical disabilities to become involved in physical activities; hence there is a recognition of the importance of mastering sport skills before participation. Currently there is little research that has been performed on the increasingly popular sport of sledge hockey. A major component of performance is skill analysis. Having recognised its importance and the current unavailability of relevant research in the area, this study used video recordings of the Torino 2006 Paralympic sledge ice hockey tournament to provide a setting in which to produce a skill observation protocol with detailed criteria of what constitutes a mature professional sledge ice hockey skill. Experts in the field were

 14. Obraz kliniczny mielopatii szyjnej

  Andrzej Klimek

  2010-03-01

  Full Text Available Mielopatia szyjna zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych związanych z wiekiem. Choć jej objawy były znane od dawna, dopiero wprowadzenie badań neuroradiologicznych pozwoliło na potwierdzenie tego schorzenia. Od roku 1928, kiedy to Stookey ogłosił teorię wyjaśniającą powstanie mielopatii szyjnej, następni badacze proponowali własne lub modyfikowali dotychczasowe hipotezy. Obecnie uważa się, że mielopatia szyjna jest wynikiem: 1 bezpośredniego ucisku kości, wyrośli lub zwapnianych tkanek na rdzeń; 2 zmian niedokrwiennych spowodowanych przez ucisk na naczynia zaopatrujące rdzeń; 3 powtarzających się urazów w czasie ruchu prostowania lub zginania szyi. Uważa się, iż do rozwoju mielopatii szyjnej dochodzi, kiedy następuje zwężenie kanału kręgowego o 30%. Rdzeń zostaje wówczas spłaszczony w wymiarze przednio-tylnym. Nieliczne badania anatomopatologiczne prowadzone w tych przypadkach wykazały, że na wysokości uszkodzenia następuje glikoza i demielinizacja rdzenia. Kolumny boczne rdzenia kręgowego są bardziej podatne na ucisk niż przednie czy tylne. Zmiany zwyrodnieniowe o charakterze osteofitów stwierdza się u 90% populacji po 60. roku życia. Początkowymi objawami są bóle głowy i karku, następnie bóle promieniują do barków i ramion, kończyny górne stają się słabsze, chory odczuwa parestezje, głównie w dłoniach. Po pewnym czasie mniej sprawne stają się także kończyny dolne i chory odczuwa je jako sztywne. Chód staje się powolny i niezgrabny. Występują zaburzenia w utrzymaniu moczu. W przebiegu choroby są obserwowane zaniki mięśni, głównie rąk. Stwierdza się upośledzenie czucia głębokiego i wibracji. Charakterystyczne jest wygórowanie odruchów głębokich. Spotykany jest nawet klonus rzepki, a także objaw Lhermitte’a. W diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę szereg chorób, ale decydujące znaczenie mają wyniki badań neuroradiologicznych. Trzeba pami

 15. Rozpoznawanie depresji u pacjentów z chorobą Parkinsona za pomocą różnorodnych narzędzi diagnostycznych

  Krzysztof Pękala

  2015-12-01

  Full Text Available Choroba Parkinsona to zaburzenie neurodegeneratywne, którego głównymi objawami są te z zakresu motoryki i tzw. pozamotoryczne. Obie grupy symptomów w znaczący sposób wpływają na poczucie jakości życia chorego. Zaburzenia pozamotoryczne często bywają pomijane, niewłaściwie diagnozowane i źle leczone, co prowadzi do komplikacji w leczeniu, gorszego funkcjonowania pacjentów i ich opiekunów. Jednym ze współwystępujących zaburzeń jest depresja. Dużo jej objawów pojawia się również w chorobie Parkinsona, co stawia przed klinicystą czy badaczem i używanymi przez nich narzędziami dodatkowe wymagania. Istnieje wiele skal klinicznych i kwestionariuszy samoopisowych z powodzeniem wykorzystywanych w przesiewie, rozpoznaniu czy sprawdzaniu postępów terapii depresji. Należą do nich: Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D, Geriatric Depression Scale (GDS, Beck Depression Inventory (BDI, Inventory of Depressive Symptoms – Self-Rated (IDS-SR, Patient Health Questionnaire (PHQ, Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS-Part I, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS, Zung Self-Rating Depression Scale (SDS, Cornell Scale for the Assessment of Depression in Dementia (CSDD, Inventory of Depressive Symptoms – Clinician (IDS-C, Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D, Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS. Z rozpoznawaniem depresji towarzyszącej chorobie Parkinsona najlepiej radzą sobie skale kliniczne, szczególnie skala Hamiltona oraz Montgomery–Åsberg. Ich przydatność i skuteczność jest duża zarówno w badaniach przesiewowych czy badaniu nasilenia objawów, jak i w stawianiu diagnozy. Podobne cechy ma kwestionariusz Becka. Nieco mniej badań w tym zakresie przeprowadzono na Inventory of Depressive Symptoms – Clinician, choć jest to narzędzie obiecujące. Wersja kwestionariuszowa tego narzędzia, Inventory of Depressive Symptoms – Self-Rated, nie

 16. The One Form/One Meaning Principle. The Case for Case. Part I

  Krzysztof Korżyk

  2016-12-01

  ą modeli odwołujących się do strukturalistycznej zasady jedna forma/jedno znaczenie. Odwołując się do ustaleń gramatyki kognitywnej Ronalda Langackera i jej zwolenników, autor konfrontuje je z ustaleniami przywołanych wcześniej badaczy i stwierdza, że w kwestii semantyki form przypadkowych nie ma zasadniczej sprzeczności między strukturalno–funkcjonalnym postulowaniem ustabilizowanej relacji między znakiem językowym i jego znaczeniem a prototypowo–sieciową organizacją kategorii językowej proponowaną przez zwolenników ujęć kognitywnych. Ponadto autor konstatuje, że pochodzące z trzech różnych tradycji językoznawczych wyjaśnienia kwestii znaczenia form przypadkowych wzajemnie się dopełniają, odsłaniając wieloaspektową naturę tego zjawiska.

 17. „Povrat h krščanskemu mišljenju in življenju” Cilji in metode Krekovega krščansko socialnega gibanja

  Jasmina Šuler-Galos

  2017-10-01

  Full Text Available „Return to Christian thought and life”: the objectives and methods of Janez Krek's Christian-social movement The turn of the twentieth century in Slovenian culture was marked by a movement, later dubbed “political Catholicism.” The cultural and economic narrative which arose from the movement was in the long term of much greater importance than the political objectives of the Catholic movement itself. The aim of this article is to describe the narrative from the point of view of its most prominent representative, Janez Evangelist Krek (1865–1917. Doctor Krek’s conservative social reforms were able to become one of the pillars of the Slovenian collective consciousness solely because they could be bent to conform to the recurring cultural templates used by the Slovenian society to accept and reshape changes since as early as the beginning of nineteenth century. The imagery constituted by these templates is termed domestic in the article. This is to mean that it is based upon pre-modern cultural capital and traditional survival strategies. Doctor Krek’s work is proof of the ease with which domestic imagery “swallowed” modernity and “spat it out” onto the fringe of society, into the sphere of technical developments, which was then used to protect conservative values and institutions. Paradoxically, it was only in this form that the domestic imagery allowed for the relatively easy acceptance of socialism after World War II.   „Powrót do chrześcijańskiego myślenia i życia”. Cele i metody chrześcijańsko-społecznego ruchu Janeza Evangelisty Kreka Na przełomie XIX i XX wieku w kulturze słoweńskiej silnie zaznaczył się ruch później nazwany politycznym katolicyzmem. Bardziej niż postulaty polityczne tego ruchu na rozwój kolektywnej świadomości Słoweńców wpłynęła towarzysząca mu narracja łącząca wątki gospodarcze z kulturowymi. Celem artykułu jest opisanie tej narracji z punktu widzenia jej najwa

 18. Agresja i przemoc w rodzinie a rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie społeczne dzieci

  Norbert Dera

  2013-04-01

  Full Text Available Wstęp: Przemoc zdarza się w każdej grupie społecznej i to z porównywalną częstotliwością. Różnice środowi‑ skowe dotyczą jedynie sposobu przejawiania przemocy, a nie jej natężenia. Jest ona procesem, który stale przy‑ biera na sile, natomiast skutki stosowanej przez sprawcę przemocy zależą od wieku i stadium rozwojowego dziecka. Celem pracy było poznanie negatywnych skutków wpływu agresji i przemocy w rodzinie na rozwój psy‑ chofizyczny i funkcjonowanie społeczne dzieci. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono wśród 237 uczniów klas II, w wieku 14 lat, trzech gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego. Do badań użyto opracowanych ankiet dla rodziców, dzieci oraz nauczycieli i pedagogów. Przeprowadzono analizę dokumen‑ tacji z ośrodków zdrowia, pedagogiczno-wychowawczej, psychologicznej z placówek zajmujących się proble‑ mami dzieci (policyjne, ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczne etc.. Wykorzystano również dwa testy psychologiczne. Za metodę analizy statystycznej przyjęto metodę sondażu diagnostycznego. Wyniki: W bada‑ nej populacji u niemal połowy dzieci stwierdzono przejawy przemocy i agresji w rodzinie, przy czym tylko poło‑ wa z tej grupy bezpośrednio wskazała na obecność tych zjawisk. Ofiarami przemocy i agresji w rodzinie dwu‑ krotnie częściej stają się dziewczęta niż chłopcy. Przemoc często współwystępuje z problemem alkoholowym. Zauważono korelacje pomiędzy częstością stosowania przemocy wobec dziecka i współmałżonka. Przemoc powoduje zaburzenie wszystkich aspektów życia dziecka, zwiększając chorobowość i pogarszając funkcjono‑ wanie społeczne. Wykazano często występowanie przemocy w środowisku wiejskim oraz w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym bądź takich, w których występuje bezrobocie. Wnioski: Wyniki badań wykazały jednoznacznie, że agresja i przemoc w rodzinie wywiera znamienny i negatywny wpływ na

 19. „Pokłosie”, poGrossie i kibice polskości

  Piotr Forecki

  2014-06-01

  ósob zainspirowaną wydarzeniami w Jedwabnem, opisanymi przez Jana Tomasza Grossa w książce Sąsiedzi. Pokłosie nie stanowi jednak próby faktograficznej rekonstrukcji tego, co działo się na „obrzeżach Zagłady”, w tym również w Jedwabnem, lecz jednoznacznie dotyka problemu polskiego współudziału w zagładzie Żydów i konsekwencji związanych ze złamaniem ukonstytuowanej wokół tego faktu społecznej zmowy milczenia. Film wywołał gorącą dyskusję, która toczyła się w ogólnopolskich mediach przez niemal dwa miesiące od jego premiery. Podstawowym celem artykułu jest próba analizy oraz interpretacji słów i myśli wypowiedzianych w czasie jej trwania.

 20. Hiperleptynemia u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu

  Marta Pyzik-Janiak

  2011-07-01

  Full Text Available Wstęp: Leptyna jest adipocytokiną o potencjalnie proaterogennych i prozapalnych właściwościach. Jej odkrycie potwierdziło pogląd, że tkanka tłuszczowa nie jest tylko biernym magazynem energii, ale również rezerwuarem hormonów odgrywających ważną rolę w funkcjonowaniu organizmu. Cel pracy: Celem pracy była ocena stężenia leptyny u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu oraz analiza korelacji badanego hormonu z uznanymi czynnikami ryzyka chorób naczyniowych. Materiał i metoda: Do badania zakwalifikowano 72 chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Grupę porównawczą stanowiło 29 pacjentów bez chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN, dobranych do grupy badanej pod względem płci i wieku. U badanych osób oznaczono lipidogram, poziom glukozy, ciśnienie krwi oraz markery otyłości brzusznej: WC (obwód talii, WHR (wskaźnik talia/biodra. U pacjentów oceniono obecność zespo- łu metabolicznego według kryteriów NCEP oraz IDF. Poziom leptyny oznaczono metodą immunoabsorpcji enzymatycznej. U wszystkich pacjentów oceniono CIMT (kompleks intima-media tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz obecność blaszek miażdżycowych. Osoby z udarem mózgu zostały poddane ocenie deficytu neurologicznego według skali NIHSS w 1. i 7. dobie hospitalizacji. Wyniki: Istotnie wyższe stężenia leptyny stwierdzono w grupie badanej. Hiperleptynemia występowała istotnie częściej u pacjentów z otyłością brzuszną (p<0,001, pogrubieniem CIMT (p<0,01, obecnością blaszek miażdżycowych (p<0,05 oraz u osób, u których odnotowano zespół metaboliczny (p<0,001. Stwierdzono brak istotnej statystycznie korelacji między wzrostem stężeń leptyny a poziomami glikemii oraz obecnością nadciśnienia tętniczego, nie zaobserwowano również związku stężeń leptyny z poziomami TG oraz HDL-cholesterolu. U pacjentów z wyższą punktacją w skali NIHSS stwierdzono wyższe wartości stężeń leptyny. Wnioski: Podwyższony poziom

 1. Combustion of Coal-Mule Briquettes / Spalanie Brykietów Z Mułu Węglowego

  Kijo-Kleczkowska, Agnieszka

  2013-09-01

  Combustion technologies coal-mule fuels create a number of new possibilities for organising combustion processes so that they fulfil contemporary requirements (e.g., in terms of the environment protection- related issues). The paper describes the problems of coal-mule fuel combustion that have acquired a wider significance as the quality requirements of coal combustion in power plants have been growing. Coal mines that want to fulfill expectations of power industry workers have been forced to develop and modernize plants of coal wet cleaning. It all results in the growing amount of waste arising in the process of coal wet cleaning which contains smaller and smaller coal undersizes. In this situation the concept of direct combustion of the above mentioned waste and their co-combustion with other fuels, coal and biomass, seems to be attractive. Biomass is one from the most promising sources of renewable energy. The main aim of the paper is to identify the mechanism and kinetics of combustion of coal-mule fuels and their co- -combustion with coal and biomass in the briquettes form based on extensive experimental research in air. Niekorzystny bilans paliwowy naszego kraju powoduje nadmierne obciążenie środowiska, wywołane emisją CO2, NOx, SO2 i pyłów, a także powiększeniem powierzchni koniecznych na składowanie wciąż narastających stałych odpadów paleniskowych. Górnictwo, od którego energetyka oczekuje coraz lepszego paliwa, musi stosować głębsze wzbogacanie węgla. Powoduje to ciągłą produkcję odpadów w postaci mułów poflotacyjnych. Najlepszą metodą utylizacji tych mułów jest ich spalanie w postaci zawiesin, a także ich współspalanie z innymi paliwami, węglem czy biomasą. Biomasa jest bowiem jednym z najbardziej obiecujących źródeł OZE, a jej współspalanie z paliwami węglowymi znajduje w ostatnich latach coraz szersze zastosowanie zarówno w kraju, jak i na świecie. W tej sytuacji istotne jest prowadzenie badań naukowych

 2. On the two Galicias: from Lesser Poland to the outskirts of Europe, from the Atlantic to the Vistula river

  Karolina Golemo

  2015-12-01

  ących dyskusjom o dwóch Galicjach. Czy w skomplikowanej i dość nieuchwytnej (w sensie niepoliczalnej, zmiennej, subiektywnej materii lokalnych tradycji, modelów życia codziennego, obyczajów istnieje jakaś więź między dwoma Galicjami Europy? W tym krótkim tekście postaram się odwołać do pewnych stereotypów, mitów kulturowych i anegdot, które zaistniały w sferze społecznych wyobrażeń. Stworzyły je, z jednej strony, media (zwłaszcza w kontekście jednoczenia się bogatszej Europy z jej biedniejszą częścią, z drugiej zaś przeżycia jednostek, w których losy wplotły się doświadczenia „podwójnie galicyjskie”.

 3. Orwellův svět v roce 2009

  Miloslav Petrusek

  2017-10-01

  Full Text Available V červnu 1949 vyšla v nakladatelství Harcourt, Brace v New Yorku kniha, která se zařadila mezi několik zásadních beletristických děl 20. století. Svým politickým vyzněním měla otřást totalitními režimy, tímto zrůdným plodem „instrumentální racionality“ a ad absurdum dovedené byrokracie. Pomineme literaturu, jejímž dominantním literárním tématem je kritika nacismu – třebas Feuchtwangerovu triologii, román I ve smrti sami, Mannův esej Bratr Hitler, ale i alegorický příběh Doktora Fausta či nejslavnější román Heinricha Manna Mefisto, případně kritika latinskoamerických autoritářských režimů – třebas vynikající román Marquézův Podzim patriarchy nebo romány Carpentierovy Výbuch v katedrále a Náprava dle metody. Setrváme především u literárního obrazu a kritiky sovětského systému. Je jistě věcí individuální zkušenosti (osobní i literární a do značné míry subjektivní volby, která díla vybereme. Zdá se nicméně, že nejméně tři patří k neopominutelné „klasice“. Jsou totiž nejen formálně často jmenována, ale stále čtena, jsou živá a zřejmě tedy obsahují jakýsi aktualizující náboj, který jim nedovolí zůstat v řadě strnulé nehybnosti nečtených, leč ctěných klasiků. Myslím, že jde o knihu Artura Koestlera Tma o polednách, která již v roce 1939 odhalila – bez znalosti jakýchkoliv svědeckých či archivních podkladů – mechanismus moskevských procesů, které „otřásly světem“, o žánrově science fiction s titulem 1984 George Orwella a konečně o Solženicynův monument Soustroví Gulag.

 4. A preliminary study in zero anaphora coreference resolution for Polish

  Adam Jan Kaczmarek

  2017-12-01

  Full Text Available A preliminary study in zero anaphora coreference resolution for Polish Zero anaphora is an element of the coreference resolution task that has not yet been directly addressed in Polish and, in most studies, it has been left as the most challenging aspect for further investigation. This article presents an initial study of this problem. The preparation of a machine learning approach, alongside engineering features based on linguistic study of the KPWr corpus, is discussed. This study utilizes existing tools for Polish coreference resolution as sources of partial coreferential clusters containing pronoun, noun and named entity mentions. They are also used as baseline zero coreference resolution systems for comparison with our system. The evaluation process is focused not only on clustering correctness, without taking into account types of mentions, using standard CoNLL-2012 measures, but also on the informativeness of the resulting relations. According to the annotation approach used for coreference to the KPWr corpus, only named entities are treated as mentions that are informative enough to constitute a link to real world objects. Consequently, we provide an evaluation of informativeness based on found links between zero anaphoras and named entities. For the same reason, we restrict coreference resolution in this study to mention clusters built around named entities.   Wstępne studium rozwiązywania problemu koreferencji anafory zerowej w języku polskim Koreferencja zerowa, w języku polskim, jest jednym z zagadnień rozpoznawania koreferencji. Dotychczas nie była ona bezpośrednim przedmiotem badań, gdyż ze względu na jej złożoność była pomijana i odsuwana na dalsze etapy badań. Artykuł prezentuje wstępne studium problemu, jakim jest rozpoznawanie koreferencji zerowej. Przedstawiamy podejście wykorzystujące techniki uczenia maszynowego oraz proces tworzenia cech w oparciu o analizę lingwistyczną korpusu KPWr. W przedstawionej

 5. Medieval land use management and geochemistry - spatial analyses on scales from households properties to whole fields systems

  Horák, Jan; Janovský, Martin; Klír, Tomáš; Šmejda, Ladislav; Legut-Pintal, Maria

  2017-04-01

  village can be found on on the level of a whole field system, but it varies a lot between the possessions` parcels. Funding: this output was created within the project New insights on a functional structure of abandoned villages field systems and on relationship between human activities and environment by way of pedochemical methods funded by Charles University Grant Agency (project No. 307415) and within the project Kulturní techniky: materialita, medialita a imaginace, subproject Středověká ves a její přírodní prostředí. Mezioborový výzkum zaniklých vsí v zázemí Prahy solved at Charles University from the Specific university research in 2016 and within the project Landscape of Medieval Prague funded by Czech Science Foundation, project No. 16-20763S.

 6. Impact of meteorological conditions on stability of selected slopes in the Wiśnicz Foothills

  Demczuk Piotr

  2014-12-01

  ównież jej istotną zależność od warunków termicznych. Przeprowadzone obliczenia z lat 2009-2013 wykazały, że najbardziej niekorzystne dla zachowania statyki zbocza warunki wystąpiły w maju 2010 roku, co jest potwierdzeniem obserwacji terenowych.

 7. Wybrane aspekty adaptacji kulturowej testów neuropsychologicznych

  Anna Marcinkowska

  2017-11-01

  Full Text Available Wyniki testów neuropsychologicznych są zależne od wykształcenia osoby badanej, jej umiejętności czytania i pisania, ale również pochodzenia etnicznego i tradycji kulturowych. Dlatego do największych wyzwań neuropsychologii XXI wieku należy stworzenie metody diagnostycznej umożliwiającej pomiar danego aspektu procesu poznawczego bez względu na poziom wykształcenia i pochodzenie pacjenta. Celem pracy jest ukazanie przykładowych problemów kulturowych związanych z adaptacją testów neuropsychologicznych ukierunkowaną na możliwość ich zastosowania w innym kręgu kulturowym. Problemy trafności kulturowej pomiaru testowego dotyczą samych zadań testowych, ich treści, ale też kontekstu badania. W niektórych kulturach niezachodnich testowanie psychometryczne jest nieodpowiednie, gdyż sama sytuacja badania testowego nie należy tam do typowych. Testy funkcji poznawczych zazwyczaj wymagają nie tylko opracowania norm specyficznych dla danej kultury, lecz także kulturowej adaptacji zadań. Próby wzrokowe uważane są za mniej obciążone kulturowo niż próby słowne, jednak wyniki niektórych testów mogą być bardzo zależne od wiedzy semantycznej. Podobny problem dotyczy testów praksji – wykonanie czy naśladowanie gestu zależy od jego znajomości i obecności w kulturze. Adaptując zadania pamięciowe, szczególnie zaś testy pamięci logicznej, w celu zastosowania ich w  innym kręgu kulturowym, należy zadbać o  to, aby materiał miał podobne znaczenie dla osób badanych. Adaptacja testów funkcji wykonawczych, z racji zaangażowania bardziej podstawowych procesów (funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych, praksji i pamięci, wymaga uwzględnienia wszystkich wymienionych czynników. Ponadto, z uwagi na wpływ kultury na strategie rozwiązywania problemów, niektóre zadania mogą być nieodpowiednie w innych kręgach kulturowych nie tyle z powodu treści, ile konstrukcji problemu. Tworzenie

 8. Reclaiming Adolescent Sexuality: Images of Girlhood in Petra Collins’s Babe

  Aleksandra Kamińska

  2017-06-01

  Full Text Available Reclaiming Adolescent Sexuality: Images of Girlhood in Petra Collins’s Babe This paper examines photographs, drawings, collages and other art forms collected in the book Babe, edited by photographer Petra Collins and published by Prestel in 2015. I read the collected artwork as an attempt to present the image of the girl (including her sexuality from a young woman’s perspective. Babe, which includes works such as photographs of teenagers with visible period blood on the underwear or a to-do list with the goal of never faking another orgasm, asks who a contemporary girl is and how young artists can challenge traditional images of femininity. In my analysis I focus on the excessive use of the color pink in Babe, characterizing the way artists blend innocence with eroticism. I argue that by playing with artifacts of “girlishness,” artists can both expose the absurdity of the image of the girl in popular culture and reclaim symbols of girlhood. I suggest that Collins – despite her ambitions to create an inclusive platform for female artists – does not present a diverse image of girls, who in Babe is still predominantly white and able-bodied. I introduce the potential reading of Babe as a feminist visual manifesto, in reference to the Riot Grrrl movement and the cultural phenomenon of “girl power.” I suggest that the book offers a possibility of exploring the figure of the girl from the perspective of young female artists.   Odzyskując młodzieńczą seksualność: wizerunki dziewczyńskości w „Babe” Petry Collins Artykuł jest analizą fotografii, rysunków, kolaży i innych prac zebranych przez fotografkę Petrę Collins w albumie „Babe", wydanym w 2015 roku przez Prestel. W artykule odczytuję zebrane prace jako szansę zaprezentowania wizerunku dziewczyny (w tym jej seksualności z perspektywy młodej kobiety. Babe – w której znajdują się zarówno fotografie nastolatek z widoczną krwią menstruacyjną na bieli

 9. Rola leptyny w regulacji metabolizmu lipidów i węglowodanów

  Patrycja Gogga*

  2011-01-01

  Full Text Available Leptyna jest białkiem wydzielanym głównie przez tkankę tłuszczową, a jej stężenie we krwi jest ściśle związane z ilością zapasów energetycznych zgromadzonych w adipocytach. Jako hormon leptyna ma niezwykle szeroki zakres działania. Białko to bezpośrednio lub za pośrednictwem układu współczulnego bierze udział w regulacji metabolizmu energetycznego. Leptyna hamuje biosyntezę triacylogliceroli w wątrobie i tkance tłuszczowej, a także w mięśniach szkieletowych, obniżając tym samym ilość odkładanych w nich lipidów. W adipocytach leptyna zmniejsza ekspresję genów kodujących syntazę kwasów tłuszczowych (FAS i karboksylazę acetylo-CoA (ACC – główne enzymy szlaku biosyntezy kwasów tłuszczowych. Zwiększa z kolei ekspresję genu kodującego lipazę zależną od hormonów (HSL, co stymuluje hydrolizę triacylogliceroli w tkance tłuszczowej. Ponadto leptyna wzmaga utlenianie kwasów tłuszczowych w adipocytach, mięśniach szkieletowych oraz w mięśniu sercowym, wywołując wzrost ekspresji genów kodujących podstawowe dla tego procesu enzymy, palmitoilotransferazę karnitynową 1 (CPT1 i dehydrogenazę acylo-CoA o średniej długości łańcucha (MCAD. Wykazano również, że hormon ten zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę i poprawia tolerancję glukozy – pod wpływem leptyny wzrasta transport glukozy do komórek oraz intensywność glikolizy.Wiadomo, że leptyna bierze udział w długoterminowej regulacji pobierania pokarmu, jednak coraz więcej badań wskazuje, że ma ona również wpływ na przemiany substratów energetycznych w tkankach obwodowych. Leptyna może zatem kontrolować homeostaz�� energetyczną organizmu wywołując zmiany metabolizmu lipidów i węglowodanów, przede wszystkim w tkance tłuszczowej i w mięśniach.

 10. Rola mediów i innych agend socjalizacji jako źródła wiedzy młodzieży o seksualności

  Maria Woźniak

  2017-12-01

  e jej poziom jest niesatysfakcjonujący. Wobec powyższego młodzi ludzie nie tylko zmuszeni są sami zdobywać informacje na ten temat, ale także je selekcjonować i weryfikować. Oparta na indywidualnych wywiadach pogłębionych analiza wskazuje wybrane źródła, z jakich młodzi ludzie czerpią wiedzę dotyczącą seksualności. Artykuł skupia się na jednym z tych źródeł: na mediach (w tym na internecie i omawia ambiwalencję odczuwaną przez młodych ludzi w stosunku do samodzielnie uzyskiwanej wiedzy dotyczącej seksualności.

 11. Powikłania neurologiczne współistniejące z niewydolnością nerek

  Maria Łukasik

  2010-03-01

  Full Text Available Powikłania neurologiczne w przebiegu niewydolności nerek, zarówno te spowodowane mocznicą, jak i wynikające z jej leczenia, dotyczą ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego, jak również tkanki mięśniowej i stanowią przyczynę zwiększonej śmiertelności u chorych z niewydolnością nerek. Pacjenci z niewydolnością nerek są szczególnie narażeni na rozwój encefalopatii mocznicowej, encefalopatii nadciśnieniowej, chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego bądź zespołów otępiennych. W tej grupie chorych częściej niż w populacji ogólnej rozwijają się mono- i polineuropatie, a choroby nerek należą do częstszych przyczyn zespołu niespokojnych nóg. Pomimo ciągłego postępu terapeutycznego wciąż nie ma skutecznego leczenia wielu tych powikłań, m.in. encefalopatii mocznicowej, miażdżycy, neuropatii czy miopatii. Co więcej, wprowadzenie dializoterapii rozszerzyło spektrum komplikacji o otępienie dializacyjne, krwawienia śródczaszkowe, zespół nierównowagi dializacyjnej, encefalopatię Wernickego i osmotyczną mielinolizę. Leczenie immunosupresyjne stosowane zarówno w chorobach nerek, jak i u chorych po przeszczepie nerki przyczyniło się do rozwoju oportunistycznych infekcji i nowotworzenia w ośrodkowym układzie nerwowym, ponadto niekiedy powikłane jest rozwojem odwracalnej tylnej leukoencefalopatii. Znajomość tych powikłań oraz ścisła współpraca między nefrologami i neurologami mogą przyczynić się do zmniejszenia śmiertelności i poprawy jakości życia chorych z niewydolnością nerek. Należy przy tym pamiętać, że także patologie, które prowadzą do niewydolności nerek (szczególnie choroby układowe tkanki łącznej czy cukrzyca, powodują uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, a określenie rzeczywistej przyczyny bywa niemożliwe.

 12. PROFESSOR ZDZISŁAW ŻYGULSKI JR.: AN OUTSTANDING PERSON, A GREAT PERSONALITY, A MUSEUM PROFESSIONAL, A RESEARCHER ON ANTIQUE WEAPONS, ORIENTAL ART AND EUROPEAN PAINTING (1921–2015

  Teresa Grzybkowska

  2017-02-01

  . Wielecki. He was an outstanding researcher on Oriental art to which he dedicated several books: Sztuka turecka [Turkish art], Sztuka perska [Persian art], Sztuka mauretańska i jej echa w Polsce [Moorish art and its echoes in Poland]. Prof. Zdzisław Żygulski Jr. was a prominent educator who enjoyed great respect. He taught costume design and the history of art and interiors at the Academy of Fine Arts in Cracow, as well as Mediterranean culture at the Mediterranean Studies Department and at the Postgraduate Museum Studies at the UJ. His lectures attracted crowds of students, for whose needs he wrote a book Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa [Museums in the world. Introduction to museum studies]. He also lectured at the Florence Academy of Art and at the New York University. He was active in numerous Polish scientific organisations such as PAU, PAN and SHS, and in international associations such as ICOMAM and ICOM. He represented Polish art history at general ICOM congresses many times. He was also active on diverse museum councils all over Poland.

 13. La critique de cinéma comme activité rhétorique

  Dominika Topa-Bryniarska

  2017-12-01

  Full Text Available Film review as a rhetorical activity The paper discusses the discursive construction of persuasiveness in media language. Analysing the corpus consisting of eighty reviews of two French comedies “Intouchables” (2011 and “Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?” (2014, several invariant characteristics of the genre `film review' are established in the light of its deliberative dimension which consists in using various discursive strategies of persuasion submitted to the phatic function based on the principle of movere and delectare. Since the mentioned strategies assume that the discourse aims at influencing the addressees' will and decisions, they reflect some of the persuasive techniques used in advertising discourse, especially with regard to rhetorical means of interpretation, suggestion and evaluation such as colloquial expressions, questions, directive speech acts, collocative pronouns and generic quantifiers. Thus, the issues addressed in the study concern a set of parameters governing the attractiveness of the message in order to reinforce or weaken the recipient's attitude towards the presented object. These parameters stem from shared values and convictions exploring automatic mental triggers connected with the peripheral route of persuasive influence.   Recenzja filmowa jako działanie retoryczne Celem analizy jest przedstawienie dyskursywnego konstruowania perswazyjności w języku mediów. Na bazie korpusu składającego się z osiemdziesięciu recenzji dwóch francuskich komedii „Nietykalnych” (2011 i „Za jakie grzechy, dobry Boże?” (2014 omówiono kilka inwariantnych cech gatunku „recenzji filmowej”, przedstawionych w świetle jej deliberatywności, polegającej na użyciu różnorakich dyskursywnych strategii perswazyjnych, zależnych od fatycznej funkcji języka, działającej w oparciu o reguły movere i delectare. Ponieważ we wspomnianych strategiach zakłada się, że celem dyskursu jest wpływanie na wol

 14. Srovnání žákovské obliby školy a matematiky pohledem mezinárodních šetření/ A comparison of satisfaction with school and mathematics from the perspective of international testing programs

  Miroslava Federičová

  2015-04-01

  Full Text Available Spokojenost žáků ve škole, obliba školy a učení zvyšují intenzitu osobního zapojení žáků do výuky, jejich ztotožnění se s procesem vzdělávání, což v konečném důsledku může mít výrazný pozitivní dopad na samotné výsledky vzdělávání. Cílem naší analýzy je podrobnější empirické zmapování oblíbenosti školy a učení se matematice, jak je vnímaná a vykazovaná žáky 4., 8., 9. a 10. ročníků na základě různých mezinárodních šetření TIMSS a PISA. Zaměřujeme se na případ České republiky, jejíž žáci vykazují abnormálně nízkou oblibu školy a učení se matematice i v jiných šetřeních. V první části prezentujeme podrobnější mezinárodní srovnání, v druhé části se soustředíme na oblibu u specifických skupin žáků a ve třetí části na asociace s charakteristikami škol a učitelů. Pro všechny země je charakteristický pokles obliby školy a učení s postupem do vyšších ročníků, nižší obliba u chlapců, pozitivní asociace se vzdělávacími výsledky žáků a vzdělaností rodičů, a to především ve vyšších ročnících. Ve srovnání s evropskými zeměmi je velmi nízká obliba školy a učení se v Česku dána především výrazně negativnějšími postoji chlapců, což se nejvíce projevuje v 8. třídách základních škol, kde je také patrná vysoká míra neobliby u žáků s nejhoršími výsledky. Podíl variace obliby vysvětlitelný faktory na straně učitelů a škol zachycenými šetřením TIMSS je velmi nízký.

 15. Występowanie i nasilenie distresu u pacjentów z nowotworem złośliwym w okresie przygotowania do leczenia chirurgicznego = The occurrence and severity of distress in cancer patients during preparation for surgery

  Marta Łuczyk

  2016-07-01

    Streszczenie Wstęp. Pacjent z rozpoznanym nowotworem złośliwym, który oczekuje na zabieg operacyjny odczuwa różnego rodzaje emocje. Jedną z nich jest distres będący reakcją na zagrożenie związaną z diagnozą zagrażającej życiu choroby oraz koniecznością jej leczenia. Jeżeli distres przekracza możliwości adaptacyjne ustroju może działać szkodliwie na organizm [1].   Cel pracy. Ocena występowania i nasilenia distresu u chorych na nowotwory złośliwe w okresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego. Materiał i metoda. Badaniem objęto 101 osób z rozpoznanym nowotworem złośliwym zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz wywiadu oraz Termometr distresu. Wyniki. U ponad połowy pacjentów z rozpoznanym nowotworem złośliwym w okresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego występowało niewielkie nasilenie distresu, u części chorych nasilenie distresu było znaczne. U pacjentów z nasilonym poziomem distresu najczęściej wskazywanymi problemami były trudności w pracy i szkole, w relacjach z partnerem oraz poddenerwowanie i zmęczenie. Na występowanie i nasilenie distresu u pacjentów onkologicznych przygotowywanych do zabiegu chirurgicznego nie mają wpływu czynniki społeczno-demograficzne oraz rodzaj rozpoznanego nowotworu.   Słowa kluczowe: nowotwór złośliwy, distres, termometr distresu, leczenie chirurgiczne nowotworów.       Summary Admission. A patient diagnosed with a malignant tumor that is pending surgery feels different kinds of emotions. One of them is the distress that is a reaction to the threat associated with the diagnosis of a life-threatening disease and the need for its treatment. If the distress exceeds the capabilities of the adaptive system can cause harm to the body [1]. Aim of the study. To estimate the prevalence and severity of distress in cancer patients during preparation for surgery. Material and methods. The study involved 101 people

 16. Ciąża ektopowa – czynniki ryzyka, diagnostyka i leczenie = Ectopic pregnancy – risk factors, diagnostics and treatment

  Magdalena Sowa

  2015-11-01

  4Katedra i Klinika Rehabilitacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy     Adres do korespondencji/ Address for correspondence: Magdalena Sowa Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ul. Techników 3 85 – 801 Bydgoszcz           Streszczenie   Wprowadzenie: Ciąża ektopowa stanowi poważny problem kliniczny, w którym dochodzi do zagnieżdżenia komórki jajowej poza jamą macicy. Częstość jej występowania w ostatnich latach wykazuje tendencję wzrostową. Każde ektopowe zagnieżdżenie jaja płodowego stanowi stan zagrożenia życia dla kobiety ciężarnej. Mimo, iż znane są czynniki ryzyka nieprawidłowej implantacji blastocysty, nie ma skutecznych sposobów zapobiegania ciążom pozamacicznym. Cel pracy: Celem pracy była analiza czynników ryzyka, diagnostyki oraz współczesnych metod leczenia ciąży ekotopowej. Metodyka: W celu przedstawienia problemu posłużono się metodą analizy piśmiennictwa dostępnego w internetowych, medycznych bazach danych. Podsumowanie: Na przełomie ostatnich lat nastąpił rozwój zaawansowanych metod diagnostycznych, co przyczyniło się do wcześniejszego wykrywania patologii oraz umożliwiło wdrożenie odpowiedniego leczenia, dostosowanego do możliwości terapeutycznych zakładu opieki zdrowotnej oraz dalszych planów rozrodczych pacjentki. Obecnie trwają prace nad poznaniem czynników genetycznych, sprzyjających ektopii jaja płodowego.   Słowa kluczowe: ciąża ektopowa, diagnostyka, leczenie.         Summary   Ectopic pregnancy – risk factors, diagnostics and treatment Introduction: Ectopic pregnancy is a serious clinical problem, in which the egg cell is implanted outside the uterine cavity. Its incidence has been increasing in the last years. Each ectopic implantation of the ovum constitutes life-threatening condition for a pregnant

 17. Sokolský exil jako přirozený důsledek podstaty sokolství [Sokol exile as a real consequence of the Sokol essence

  Bohuslav Hodaň

  2008-03-01

  Full Text Available Letošní rok je jubilejním devadesátým rokem založení Československé republiky. Je to doba, kdy je vhodné vzpomenout událostí, které jsou historicky významné. Patří mezi ně i exilové hnutí, které je spojeno s několika etapami tohoto vývoje. Významnou součástí exilového hnutí byl i sokolský exil, do kterého se zapojilo velké množství členů Sokola. Nebyla to náhoda, ale logické vyústění sokolské "ideologie", logické vyústění filozofie, na jejímž základě sokolská organizace díky Tyršovi vznikla. Práce se vrací k jednotlivým etapám sokolského exilu a ukazuje vzájemnou propojenost sokolství – vlastenectví – brannost – exil. Zdůvodňuje také, proč se zabývá pouze obdobím do roku 1950. [The year 2008 is the year of the ninetieth anniversary of birth of the Czech-Slovak Republic. Since then, our state passed a very complicated and difficult development. In reaction on political events, many individuals, organizations and various movements participated on the birth and development of this state. One of these very important phenomena was the Czech-Slovak exile movement and its representative part, the exile of Sokol. In this movement, thousands of Sokol members participated. The connection of Sokol and the exile was not caused by chance or was not a result of an "ad hoc" solved situation. In all periods it was a logical consequence of content and realization of thoughts of the system, which the Sokol was bearer of. The exile activities, aversion against any non-democratic, anti-humanistic or even totalitarian tendencies were simply automatic and self-evident consequences of the Sokol "ideology" witnessed numerous changes of the political setting and underwent some changes in its own development. So, the ideology and the corresponding education were the basic presumptions of Sokol exile, manifested in the political, humanitarian as well as military sphere. The Sokol exile is not an

 18. Nieswoista nadreaktywność oskrzeli w diagnostyce astmy dziecięcej

  Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

  2010-09-01

  Full Text Available Nadreaktywność oskrzeli (NO, która odzwierciedla skłonność dróg oddechowych do nadmiernego skurczu w odpowiedzi na różne nieswoiste i swoiste czynniki prowokacyjne, jest ściśle związana z astmą dziecięcą. Występuje u wszystkich dzieci, u których stwierdza się świszczący oddech. Chociaż NO jest przede wszystkim zasadniczą cechą astmy, znaczna część chorych również z innymi alergicznymi i niealergicznymi chorobami układu oddechowego wykazuje zwiększoną odpowiedź oskrzeli na histaminę, metacholinę lub bodźce fizyczne, takie jak wysiłek. Jest ona obecna również u młodych dorosłych osób z całkowitą remisją objawów, którzy „wyrośli” z astmy dziecięcej. Wiadomo, że NO odgrywa zasadniczą rolę w patogenezie astmy i może być wykorzystywana do potwierdzenia rozpoznania choroby, które przy nieobecności NO jest trudne do ustalenia. Nieswoista NO wiąże się z ciężkością i wynikiem przebiegu astmy, a tym samym uznawana jest za końcowy cel działań leczniczych. Wykazano, że bezobjawowa NO stanowi również czynnik ryzyka rozwoju astmy. Pomiar NO, zwłaszcza na bodźce bezpośrednie, jest powszechnie dostępny, dobrze wystandaryzowany i łatwy do wykonania. O ile czułość tych badań w rozpoznawaniu klinicznie istotnej astmy jest bardzo wysoka, o tyle cechuje je mała swoistość. NO oceniana dla czynników działających pośrednio poprzez pobudzanie uwalniania zapalnych mediatorów lub zakończeń nerwowych jest bardziej charakterystyczna dla astmy i ma większe właściwości różnicujące. W pracy przedstawiono przegląd aktualnej wiedzy na temat występowania nieswoistej NO u dzieci i jej przydatności w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia astmy. Zawiera odpowiedzi na pytania: 1 Dlaczego NO jest czasem bezobjawowa? 2 Kiedy i jak najlepiej mierzyć NO u dzieci?

 19. Piezogeniczne guzki stóp u aktywnych fizycznie dzieci

  Piotr Brzeziński

  2009-03-01

  Full Text Available Skóra stóp sportowców narażona jest na stałe działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, które mogą przyczyniać się do rozwoju schorzeń w jej obrębie. Dosyć często spotykaną jednostką chorobową są piezogeniczne guzki stóp (PN. To przepukliny tłuszczowe, wpuklające się do skóry. Występują u 10-20% społeczeństwa, jako bolesne lub asymptomatyczne grudki lub guzki. Bolesne PN częściej stwierdza się u kobiet niż u mężczyzn. Wśród sportowców głównie spotykane są u maratończyków, siatkarzy. Uraz może zapoczątkować powstanie charakterystycznych guzków. Zmiany występują jako grudki bądź guzki zlokalizowane wzdłuż powierzchni podeszwowej stóp. PN ujawniają się zwykle w okolicy pięty, w momencie gdy pacjent stoi, w pozycji horyzontalnej zanikają. Mogą dotyczyć jednej lub obu stóp. Z reguły są to zmiany mnogie. Nierzadko pacjent odczuwa ból podczas stania czy chodzenia. W przypadku zmian bolesnych nie ma skutecznych metod leczenia. Cel pracy: Celem pracy była ocena występowania PN u aktywnych fizycznie dzieci. Materiał i metody: Badaniem objęto 107 dzieci (dziewczynek i chłopców w średnim wieku 14,5 roku, trenujących koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną, oraz 50 dzieci (dziewczynek i chłopców średnio w wieku 9,5 roku, nieuprawiających aktywnie sportu, stanowiących grupę kontrolną. W grupie sportowców chłopcy stanowili 56,07%, a dziewczynki 43,93%; w grupie kontrolnej odpowiednio 76% i 24% badanych. Wyniki: Występowanie PN stwierdzono u 22,43% sportowców (24 dzieci i u 10% (5 dzieci w grupie kontrolnej. W grupie sportowców w 95,83% zmiany obejmowały okolicę pięty. Również w grupie kontrolnej zmiany skórne w 80% zlokalizowane były na piętach. PN odnotowywano najczęściej u siatkarzy (53,13%i w 91,67% dotyczyły obu stóp. Dolegliwości bólowe zgłaszał tylko jeden chłopiec – sportowiec. Wśród sportowców wywiad w kierunku chorób tkanki łącznej by

 20. Pedagogiczno-psychologiczne aspekty zapobiegania agresji na etapie szkolnym = Pedagogical and psychological aspects of prevention of agression at school stage

  Ewelina Drumińska

  2016-08-01

  2 Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska       Corresponding author: Stępniak Robert Ph. D Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz Polska email: robi1969@wp.pl         Słowa kluczowe: zapobieganie agresji, sporty walki młodzież. Keywords: prevention of agression, martial arts, youth.         Streszczenie   Cel: Zjawisko agresji w środowisku szkolnym stanowi istotny problem współczesnej pedagogiki. Jest więc sprawą oczywistą, że lepiej jest zapobiegać agresji niż walczyć z jej skutkami. Sporty walki adoptowane do szkolnictwa wraz z całą nadbudowa pedagogiczno- psychologiczną kodeksu honorowego Budo rozwijają tężyznę fizyczną młodego pokolenia narzucając jednocześnie twarde zasady moralne. W niniejszych badaniach postanowiono sprawdzić czy trening różnych sportów walki aplikowany w danym środowisku szkolnym daje możliwość kontrolowania własnej agresji. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 28 uczniów trenujących w środowisku szkolnym różne sporty walki oraz 28 uczniów ćwiczących jedynie na zajęciach obowiązkowych. Poziom agresji sprawdzono za pomocą kwestionariusza agresji Buss-Perry - Instytut Amity. Wyniki: Zebrane dane wykazały obniżony poziom agresji całkowitej, oraz spadek agresji całkowitej w funkcji stażu treningowego w grupie uczniów trenujących sporty walki. Nie wszystkie elementy składowe agresji trenujących uczniów ulegały jednak obniżeniu. Wnioski: Trening sportów walki realizowany z dziećmi/młodzieżą szkolną stanowi dobry, lecz jedynie początkowy etap zapobiegania agresji w warunkach szkolnych.   Abstract   Objective: The phenomenon of agression in the school environment is an important issue of modern pedagogy. It is so obvious that it is better to prevent an agression than to correct  its consequences. Martial arts adapted to the school along with the entire