WorldWideScience

Sample records for izvestiia akademii nauk

 1. New elements. [Translated from Vestnik Akademii Nauk SSSR, 6 (1974)

  Flerov, G

  1976-04-01

  The history is briefly described of the investigation of superheavy elements at the Joint Institute for Nuclear Research at Dubna. The significance of the investigation is assessed from the point of view of the nuclear structure study and major problems encountered in experimental efforts are indicated. Current experimental methods aiming at the discovery or the production of superheavy nuclei with Z approximately 114 are listed.

 2. Bibliografia literacka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010 – geneza, dokonania, perspektywy

  Zyta Szymańska

  2010-01-01

  Full Text Available Artykuł omawia bibliografie literackie opracowywane w Instytucie Badań Literackich PAN, ich genezę, specyfikę i założenia leżące u podstaw opracowań różnych typów bibliografii. Szczególną uwagę poświęcono bibliografiom literackim, które są dziełami zespołowymi, mającymi szeroki zakres i zasięg – takim jak: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” oraz należące do tej serii słowniki: Słownik pisarzy polskich (Seria I i II i Współcześni polscy pisarze i badacze literatury; Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny; Słownik pseudonimów pisarzy polskich (XV w.-1995; Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia; Polska Bibliografia Literacka; Literatura i krytyka literacka poza cenzurą 1977-1989; Kto był kim w drugim obiegu? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy. 1976--1989; Bez cenzury 1976-1989. Literatura, ruch wydawniczy, teatr. Bibliografia; Bibliografia Bara. Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939. Bibliografie te mają na celu ukazanie faktów życia literacko-kulturalnego od początków piśmiennictwa do czasów współczesnych. Zaprezentowano dwie elektroniczne wersje bibliografii literackiej: PBL online – jako kontynuację książkowej bibliografii drukowanej Polska Bibliografia Literacka – oraz Bibliografię Bara – elektroniczną wersję kartoteki bibliograficznej Bibliografia Bara. Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939, opracowanej pod kierownictwem Adama Bara, zapoczątkowanej w latach II wojny światowej i ukończonej w latach 50. XX wieku. Poruszono także zagadnienie cenzury bibliografii literackich w latach 1948--1989, obecnej sytuacji opracowywania bibliografii literackich oraz zarysowano problem dokumentacji obszarów nieobjętych rejestracją bibliograficzną. Wszystkie omówione bibliografie są bibliografiami retrospektywnymi, wskutek czego pojawiła się konieczność stworzenia dalekosiężnego planu dla opracowania PBL – bibliografii bieżącej, będącej podstawowym kompendium informacyjnym z dziedziny literatury i literaturoznawstwa, warsztatem dla badań literackich i źródłem wielu innych opracowań bibliograficznych, a także podstawą prac interpretacyjnych.

 3. Spuścizny konserwatorów zbiorów, kierowników i dyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

  Michał Boksa

  2011-01-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje sylwetki konserwatorów zbiorów, kierowników i dyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN oraz to, co po nich pozostało w postaci archiwaliów. Od momentu powstania Biblioteka PTPN gromadziła rękopisy lub całe spuścizny wybitnych osób, w tym kierujących tą placówką. Również inne biblioteki i archiwa zakładowe instytucji, z którymi byli oni związani, włączały do swych zbiorów ich materiały archiwalne. Spuścizny Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej i Ryszarda Marciniaka znajdują się zarówno w Bibliotece PTPN, jak i w Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu. Znaczna część materiałów archiwalnych Bolesława Erzepkiego trafiła natomiast do Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Szczątkowe materiały archiwalne można też znaleźć w Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Ludwika Dobrzyńska-Rybicka oraz w Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, Jan Baumgart, Aniela Koehlerówna.

 4. Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR

  Burešová, Iva

  2013-01-01

  Roč. 16, č. 3 (2013), s. 10-15 ISSN 1335-793X Institutional support: RVO:67985971 Keywords : open access * The Academy of Sciences of the Czech Republic Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/3/otevreny-pristup- open - access -v-akademii-ved-cr.html?page_id=2530

 5. „Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem” – wydawnictwo źródłowe, opracowane w ramach współpracy Polskiej Akademii Umiejętności z Akademią Nauk Republiki Czeskiej

  Dziurzyńska, E.; Šumová, Martina

  2014-01-01

  Roč. 13, č. [1] (2014), s. 9-30 ISSN 1731-6715 Institutional support: RVO:67985921 Keywords : Vetulani, Adam * Boháček, Miroslav * correspondence Subject RIV: AB - History http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-2.pdf

 6. Rodzicielskie zaangażowanie w naukę gimnazjalistów sprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Grzegorz Szumski

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia wyniki badania sposobów angażowania się rodziców w naukę gimnazjalistów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN i bez takich potrzeb oraz wpływ tego zaangażowania na osiągnięcia szkolne uczniów. Analizując wyniki uzyskane na próbie liczącej ponad 1500 gimnazjalistów, wśród których znalazło się ponad 300 uczniów z SEN, ustalono, że rodzice dzieci z obu grup sięgają z różnym nasileniem po poszczególne sposoby pomagania dzieciom. Rodzice dzieci z SEN zdecydowanie częściej bezpośrednio pomagali swoim dzieciom w odrabianiu zadań domowych, choć wykorzystywanie tej strategii jest ujemnie skorelowane z osiągnięciami szkolnymi uczniów w obu grupach. Uzyskane wyniki przeczą powszechnemu przekonaniu, że uczniowie z SEN wymagają innych sposobów rodzicielskiego wsparcia w nauce niż ich rówieśnicy o prawidłowym rozwoju. Wyniki te mogą mieć praktyczne znaczenie dla kształtowania przekonań rodziców i nauczycieli na temat skutecznych sposób wspierania osiągnięć szkolnych gimnazjalistów.

 7. Układ pojęć konstytuujących teorię rachunkowości w kontekście nauk ekonomicznych

  Mieczysław Dobija

  2016-09-01

  Full Text Available Każda teoria wyjaśniająca zjawiska rzeczywistego świata ma za podstawę pojęcia pierwotne i fundamen-talne zasady oraz definicje podstawowych koncepcji, które następnie są materią do formułowania stwier-dzeń orzekających, przy zastosowaniu logiki i postępowania naukowego. Powstaje zatem pytanie, czy ten podstawowy zbiór pojęć dla wiedzy zwanej rachunkowością pokrywa się z odpowiednikiem z zakresu ekonomii. Analiza tej kwestii jest bezsprzecznie zasadna, ponieważ już kategoria kapitału ma w rachun-kowości nierzadko inne znaczenie niż w ekonomii czy w naukach o zarządzaniu. Rozważania prowadzą do wniosku, że podstawowy układ pojęć konstytuujący teorię rachunkowości jest jednoznacznie określo-ny, natomiast ten stan niekoniecznie występuje w innych naukach ekonomicznych. Różnią się też kon-cepcje i podejścia do kategorii wartości, co powoduje, że dyscypliny nauk ekonomicznych są w małym stopniu komplementarne.

 8. Twenty years of chemistry associated with the needs and utilization of nuclear reactors at the 'Boris Kidric' Institute of nuclear sciences, Vinca, Yugoslavia; Dvadeset godina hemije vezane za potrebe i koriscenje nuklearnih reaktora u Institutu za nuklearne nauke 'Boris kidric' i Vinci - Radiohemija

  Dizdar, Z [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1969-07-01

  The history of the work in the field of radiochemistry at the Boris Kidric Institute of nuclear sciences, Vinca, Yugoslavia, is given. The technical, organization and staff conditions on which further successful development in this domain depends are discussed (author) [Serbo-Croat] Daje se istorijat rada na radiohemiji u Institutu za nuklearne nauke 'Boris Kidric' u Vinci od njegovog osnivanja do danas. Govori se o tehnickim, organizacionim i kadrovskim uslovima od kojih zavisi dalji uspesan razvoj ove oblasti (author)

 9. Supplement to the paper 'Quadratic Sagnac effect — the influence of the gravitational potential of the Coriolis force on the phase difference between the arms of a rotating Michelson interferometer (an explanation of D C Miller's experimental results, 1921 – 1926)' (Usp. Fiz. Nauk185 431 (2015) [Phys. Usp.58 398 (2015)])

  Malykin, G B; Pozdnyakova, V I

  2015-01-01

  The paper 'Quadratic Sagnac effect — the influence of the gravitational potential of the Coriolis force on the phase difference between the arms of a rotating Michelson interferometer (an explanation of D C Miller's experimental results, 1921 – 1926)' (Usp. Fiz. Nauk 185 431 (2015) [Phys. Usp. 58 398 (2015)]) is amended and supplemented with information concerning earlier work on the influence of rotation on Michelson – Morley's nonzero results. (letters to the editors)

 10. Longitudinal vibrations of a Rayleigh-Bishop rod

  Fedotov, IA

  2010-01-01

  Full Text Available -1 ISSN 1028-3358, Doklady Physics, 2010, Vol. 55, No. 12, pp. 609?614. ? Pleiades Publishing, Ltd., 2010. Original Russian Text ? I.A. Fedotov, A.D. Polyanin, M.Yu. Shatalov, ?.M. Tenkam, 2010, published in Doklady Akademii Nauk, 2010, Vol. 435, No. 5...

 11. Twenty years of chemistry associated with the needs and utilization of nuclear reactors at the 'Boris Kidric' Institute of nuclear sciences, Vinca, Yugoslavia; Dvadeset godina hemije vezane za potrebe i koriscenje nuklearnih reaktora u Institutu za nuklearne nauke 'Boris kidric' i Vinci

  NONE

  1969-07-01

  This publication covers nine review papers on the following topics related to the needs and utilization of nuclear reactors in the Boris Kidric Institute of nuclear sciences during previous twenty years: radiochemistry, hot atom chemistry, isotope production, spent nuclear fuel reprocessing, chemistry of transuranium elements; liquid radioactive waste processing, purification of reactor coolant water by inorganic ion exchangers, research related to deuterium concentration processes, and chemical dosimetry at the RA reactor. [Serbo-Croat] Ova publikacija obuhvata devet radova, po sledecim naslovima, a odnose se na potrebe i uslove nuklearnih reaktora u Institutu za nuklearne nauke 'Boris Kidric' tokom prethodnih dvadeset godina: radiohemija, hemija vruceg atoma, proizvodnja radioaktivnih izotopa, prerada isluzenog nuklearnog goriva, hemija transuranskih elemenata, obrada radioaktivnih otpadnih voda, preciscavanje vode za hladjenje nuklearnih reaktora pomocu neorganskih jonoizmenjivaca, istrazivanje procesa za koncentrovanje deuterijuma i hemijska dozimetrija reaktora RA.

 12. Tradycyjny instytucjonalizm i jego znaczenie dla nauk politycznych

  Kamil Minkner

  2015-10-01

  Full Text Available The paper presents academic achievements of traditional institutionalism, the first scientific approach in political science, which was developed since the second part of the 19th century in USA, Great Britain, Germany and France. The author argues that this orientation had a creative influence on the progress of the discipline, however this impact is not appreciated by contemporary studies in the field of political science and political theory where limited understanding of the old institutionalism is promoted. The revision of this state of affairs has shown that, apart from the analysis of formal structures and institutions of state power, the traditionalists also have studied political parties (A. L. Lowell, interest groups (T. Eschenburg, public opinion (J. Bryce and informal socio-political phenomena such as influence (C. J. Friedrich. Additionally, the first institutionalists formed the foundations for methodological self-consciousness of young political science and forged concepts that have been verified by subsequent generations of political scientists. They also conducted the first comparative studies of political systems (H. Finer, C. J. Friedrich. Many of these scholars went beyond pure theory by linking their reflections with planning and reforming political institutions. In this context, the author discusses research on relations between politics and administration (F. J. Goodnow, considerations on demonopolization of power (H. J. Laski and refers to the debate on efficiency of different branches of government (e.g. in Poland after passing the March Constitution of 1921.

 13. Modelling of the Woods-Saxon eikonal function for nuclear elastic scattering; Modelirovanie ehjkonal`noj funktsii uprugogo rasseyaniya v pole potentsiala Vudsa-Saksona

  Luk` yanov, V K; Permyakov, V P; Chubov, Yu V

  1999-12-31

  The eikonal phase is needed for the analytical calculations for the nuclear scattering in the high energy approximation (E>>U, kR>>1). In this paper we obtain its model expression for scattering on Woods-Saxon potential which with a good accuracy reproduces its behaviour in complex plane which is found numerically. In the case one evaluates explicitly the scattering amplitude using saddle-point method makes the physics more understandable. The numerical amplitudes and cross sections of nucleus-nucleus scattering are compared with exact calculations. (author) 9 refs., 7 figs. Submitted to Izvestiya Akademii Nauk. Rossijskaya Akademiya Nauk. Seriya Fizicheskaya

 14. Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych

  Wach, Krzysztof

  2010-01-01

  The paper discusses the concept of an economic man in economics and management. The concept of “homo oeconomicus” assumes the full rational behaviour of a deciding man and was applied in classical and neoclassical theories. Based on resent findings of the neuronal, cognitive and behavioural sciences, a the concept of an emotional man seems to be better. Thus some scholars believe that “homo sapiens oeconomicus” emerges as an alternative to “homo oeconomicus”. The paper present the chronologic...

 15. Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych

  Wach, Krzysztof

  2010-01-01

  The paper discusses the concept of an economic man in economics and management. The concept of “homo oeconomicus” assumes the full rational behaviour of a deciding man and was applied in classical and neoclassical theories. Based on resent findings of the neuronal, cognitive and behavioural sciences, a the concept of an emotional man seems to be better. Thus some scholars believe that “homo sapiens oeconomicus” emerges as an alternative to “homo oeconomicus”. The paper present the chronolog...

 16. GRANICE AUTONOMII ETYKI. O POTRZEBIE UWZGLĘDNIANIA WYNIKÓW NAUK EMPIRYCZNYCH W ETYCE

  Natasza Szutta

  2017-01-01

  Full Text Available This paper focuses on the psychological realism requirement which should be met by any ethical theory. Even if one should not make normative conclusions out of descriptive presumptions, there are still some limitations resulting from our nature about which one should remember when formulating moral ideals. One should not impose moral ideals which may require of people more than they would ever be able to bear. The paper’s aim is to emphasize how important it is to ethics to pay attention to the empirical research carried out within psychology which show that a large part of our thought and volitional processes is automatic or semi-automatic. This means that ethicists cannot exclusively concentrate on regulating reflective processes which underlie consciously made decisions. If ethics is to avoid marginalization, ethicists must also focus on those automatic processes which control human thinking and action, especially in the circumstances of a total “ego-depletion”, e.g. when we are tired, hungry, or under a strong influence of unstable emotions. The paper shows that virtue ethics is this kind of ethical approach which meets the psychological realism condition most successfully.

 17. Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych : BazTech, BazTOL

  Derfert-Wolf, Lidia

  2007-01-01

  The paper presents the current state and plans for development of the BazTech "Polish Technical Journals Contents" database. It is created by 22 academic libraries and centers for scientific information. The project is coordinated by the Cracow University of Technology. The Baz Tech database, situated at http://baztech.icm.edu.pl (ICM UW server), within the framework of the project "Virtual Scientific Library" lists over 400 journals. The paper also describes the assumptions for the creation ...

 18. Jan Paweł II o relacjach między nauką i teologią

  Zbigniew Wolak

  2014-12-01

  Full Text Available The relation between science and religion is a very interesting subject for philosophers, some scientists and rather few theologians. Pope John Paul II did for the understanding of the subject more than any other pope and he still encourages theologians to take more seriously this survey. In this article four specific themes concerning pope’s teaching on science-religion problem are presented: 1 history of relation between science and religion, 2 religion and physics and cosmology, 3 religion and biology, 4 religion and realistic philosophy. Pope’s documents and announces show very mature and profound deliberations about the nature of science, religion (theology and relations between them. The Pope outstretches the unity of the Universe and of the scientific survey but he is also aware of differences between methodologies of sciences, philosophies and theology. We cannot find one common methodology for all researches but we can still believe in finding the integral sense of life, Universe, and God’s presence in our life and world. John Paul II not only gave us some explanations in the difficult subject concerning science-religion problems but also encourages both scientists and theologians to continue this program.

 19. Book of abstracts of the VIII scientific and technical conference Young people in science; Sbornik annotatsij dokladov Vos'moj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii Molodezh' v nauke

  NONE

  2009-07-01

  The book includes abstracts of reports made young scientists and specialists from FGOU RFYaTs-VNIIEhF (Sarov), FGOU RFYaTs-VNIITF (Snezhinsk), VNIIA (Moscow), FGOU NIIIT (Moscow), FGOU FNPTs NIIIS (Nizhnij Novgorod), OKBM (Nizhnij Novgorod), VNIINM (Moscow), TulGU (Tula). At the conference, young scientists presented reports on the following topics: Theoretical and mathematical physics; Experimental physics; Engineering; Information systems and technologies; Industrial, radiation and ecological safety

 20. Razvoj turističke nauke u Srbiji posle Drugog svetskog rata - sa posebnim osvrtom na geografski institut "Jovan Cvijić" SANU

  Popović Ivan B.

  2007-01-01

  Full Text Available In this paper work we wrote about tourism science research as part of geographical science in Serbia, in period after world war second. In Serbia, this science discipline, are also called tourismology is based on tourism geography. The beginning of tourism geography dated from 1905. year ( Graz, Austria. On the beginning of 20-s years in 20. century, in Serbia, scientist Jovan Cvijic for research in field of tourism movement give new concept which called Turistica. After second world war, on 60-ies years of 20. century, as scientific discipline, tourist geography are subject-mater in Institute for Geography on Nature science faculty in Belgrade. In 1975. group of tourist geography subject mater became educational branch on Institute for Geography (Faculty for Geography as Tourismology. On Department for Geography, Tourism and Hotel Industry, Nature science faculty in Novi Sad, from 90-ies years of 20. century, tourism geography was subject mater.

 1. Memory about the past is beneficial for survival and reproduction (reply to comment (Usp. Fiz. Nauk 182 1235 (2012) [Phys. Usp. 55 1152 (2012)]) by V I Klyatskin on '21st century: what is life from the perspective of physics' (Usp. Fiz. Nauk 180 337 (2010) [Phys. Usp. 53 327 (2010)]) by G R Ivanitskii)

  Ivanitskii, Genrikh R

  2012-01-01

  The fact that the first living structures were learning in the process of evolution resulted in no evolutionary step being completely random. This learning was impossible without 'memory' about the past: survival-enhancing situations should be remembered to accumulate experience for survival and reproduction in the future. (letters to the editors)

 2. Safety analysis for testing operation of the RA reactor in the Boris Kidric Institute, Vinca; Analiza sigurnosti rada reaktora 'RA' za probni rad u Institutu za nuklearne nauke 'Boris Kidric' - Vinca

  Milosevic, M et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1980-09-15

  This safety report covers detailed description of the RA reactor core, reactor components, coolant system, control system, safety system, reactor building including site characteristics. A separate chapter is devoted to radiation protection and radioactive waste management. Organizational structure od the reactor staff as well as training program are included. The last chapter includes detailed emergency plans for three accidents classified in three categories. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj sadrzi detaljan opis reaktora RA, sistema za hladjenje, kontolno-sigurnosnog sistema, elektricnog sistema, zgrade sa instalacijama, ukljucujuci karakteristike lokacije. Posebno poglavlje opisuje sistem zastite od zracenja i rukovanje radioaktivnim otpadom. Opisana je organizacija rada i program obuke osoblja. Poslednje poglavlje sadrzi detaljan plan mera za slucaj udesa klasifikovanih u tri kategorije.

 3. Aromatic acids in a Eurasian Arctic ice core: a 2600-year proxy record of biomass burning

  Grieman, Mackenzie M.; Aydin, Murat; Fritzsche, Diedrich; McConnell, Joseph R.; Opel, Thomas; Sigl, Michael; Saltzman, Eric S.

  2017-04-01

  Wildfires and their emissions have significant impacts on ecosystems, climate, atmospheric chemistry, and carbon cycling. Well-dated proxy records are needed to study the long-term climatic controls on biomass burning and the associated climate feedbacks. There is a particular lack of information about long-term biomass burning variations in Siberia, the largest forested area in the Northern Hemisphere. In this study we report analyses of aromatic acids (vanillic and para-hydroxybenzoic acids) over the past 2600 years in the Eurasian Arctic Akademii Nauk ice core. These compounds are aerosol-borne, semi-volatile organic compounds derived from lignin combustion. The analyses were made using ion chromatography with electrospray mass spectrometric detection. The levels of these aromatic acids ranged from below the detection limit (0.01 to 0.05 ppb; 1 ppb = 1000 ng L-1) to about 1 ppb, with roughly 30 % of the samples above the detection limit. In the preindustrial late Holocene, highly elevated aromatic acid levels are observed during three distinct periods (650-300 BCE, 340-660 CE, and 1460-1660 CE). The timing of the two most recent periods coincides with the episodic pulsing of ice-rafted debris in the North Atlantic known as Bond events and a weakened Asian monsoon, suggesting a link between fires and large-scale climate variability on millennial timescales. Aromatic acid levels also are elevated during the onset of the industrial period from 1780 to 1860 CE, but with a different ratio of vanillic and para-hydroxybenzoic acid than is observed during the preindustrial period. This study provides the first millennial-scale record of aromatic acids. This study clearly demonstrates that coherent aromatic acid signals are recorded in polar ice cores that can be used as proxies for past trends in biomass burning.

 4. BADANIE ŚLADU AERODYNAMICZNEGO MODELU OBLODZONEGO CIĘGNA MOSTU PODWIESZONEGO

  Piotr GÓRSKI

  2016-07-01

  Full Text Available W niniejszym artykule przedstawiono sposób i wyniki badania płaskiego przepływu powietrza w śladzie aerodynamicznym za nieruchomym modelem oblodzonego cięgna mostu podwieszonego w zakresie liczby Reynoldsa od 2,7·104 do 6,4·104, przy średniej intensywności turbulencji 3%.Badania wykonano w tunelu aerodynamicznym z komorą klimatyczną Laboratorium Czeskiej Akademii Nauk w Telč. W komorze klimatycznej przeprowadzono doświadczalne oblodzenie modelu cięgna mostowego o osi nachylonej pod kątem 300 do płaszczyzny poziomej. Kształt oblodzonej powierzchni cięgna zarejestrowano metodą fotogrametrii cyfrowej. Do badań w komorze aerodynamicznej wykonano nowy model oblodzonego cięgna metodą druku 3D.Badanie śladu aerodynamicznego wykonano z zastosowaniem optycznej wizualizacji PIV (ang. Particle Image Velocimetry, zwanej cyfrową anemometrią obrazową. Na podstawie wizualizacji ustalone zostały prędkości i kierunki przepływu poszczególnych strug powietrza, parametry geometryczne ścieżki wirowej i lokalizacja punktów oderwania od modelu warstwy przyściennej powietrza. Otrzymane wyniki pozwoliły na poznanie zjawisk zachodzących podczas opływu powietrza wokół modelu oblodzonego cięgna.

 5. Światowa slawistyka w Warszawie. Sprawozdanie z konferencji

  Anna Jawor

  2015-06-01

  Full Text Available World Slavic studies in Warsaw. Conference report The text is a report from the international conference, ‘The Identity of the Slavs past and present: language, culture, literature in young Slavists’ research’ (May 2014. The conference was organized by the Institute of Slavic Studies, the Polish Academy of Sciences, the Institute of Western and Southern Slavic Studies, Warsaw University and the Slavic Foundation. The aim of the conference was to confront the research carried out by young researchers from Poland and Slavic countries with those conducted by their colleagues from Western Europe. These researches were compared with the Slavic studies carried out in the world.   Światowa slawistyka w Warszawie. Sprawozdanie z konferencji  Tekst jest sprawozdaniem z międzynarodowej konferencji naukowej „Tożsamość Słowian dawniej i dziś: język, kultura, literatura w badaniach młodych slawistów” (maj 2014. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego i Fundację Slawistyczną. Jej celem było skonfrontowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców z Polski i krajów słowiańskich z badaniami prowadzonymi przez ich kolegów z krajów Europy Zachodniej oraz porównanie ich z dominującymi tendencjami slawistyk światowych.

 6.  Profesor Zbigniew Messner – naukowiec, dydaktyk, wychowawca

  Anna Kuzior

  2014-07-01

  Full Text Available  Profesor Zbigniew Messner urodził się w 1929 r. w Stryju. Po ukończeniu liceum rozpoczął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej (WSE w Katowicach. Będąc studentem studiów pierwszego stop-nia, rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Rachunkowości WSE w Katowicach. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1961 r. Na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej w 1969 r. Akademia Ekonomiczna w Katowicach nadała dr. Z. Messnerowi stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych. Tytuł profesora nadzwyczajnego Zbigniew Messner uzyskał w 1972 r., a profesora zwyczajnego – w 1977 r. Treści zawarte w Jego pracy doktorskiej i rozprawie habilitacyjnej wniosły istotny wkład w rozwój rachunku kosztów. Profe-sor Zbigniew Messner jest autorem licznych publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu rachun-ku kosztów, rachunkowości finansowej, wykorzystania informatyki na potrzeby rachunkowości. W istotny sposób przyczynił się On także do kształcenia i rozwoju kadry naukowej. Wkładał wiele wy-siłku w działania mające zapewnić w skali krajowej wysoką pozycję Katedry Rachunkowości Uniwer-sytetu Ekonomicznego w Katowicach, którą kierował do 2008 r. Oprócz kierowania Katedrą, Profesor Z. Messner pełnił również inne funkcje w macierzystej uczelni, w tym najwyższą – funkcję Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Obok działalności naukowej i dydaktycznej aktywnie uczestniczył w działalności uznanych organizacji środowiskowych, w tym Polskiego Towarzystwa Ekono-micznego i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, pełniąc w nich zaszczytne funkcje.

 7. Garść doświadczeń z opracowywania zbioru archiwalnych negatywów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, przechowywanych w bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

  Giziński Piotr

  2017-12-01

  Full Text Available The aim of this article is to present a collection of archival negatives of the State Higher School of Fine Arts in Gdańsk, located in the Library of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, describe the author’s experiences and offer some advice concerning the compilation process. Experimental method was used in the study. The described experience may be considered as proposals for methods of developing own photographic collections in other institutions. In conclusion, photographs are of great interest to the users of the library. It is important to record them and make them accessible. It will contribute to a better understanding of the history of the school and its impact on the development of art in the region, as well as the prestige of the scientific institution. Photography is a fascinating and difficult task, asking of the researcher great humility, dedication and patience.

 8. Bibliography of Soviet Material on Internal Waves, Number 4, January-May 1975

  1975-06-06

  tclemekhamka Acta physica polonica Akadcmiya nauk Armyanskoy SSR. Doklady A>;ademiya nauk Azerbaydzhanskoy SSR, Doklady Akademiya nauk...obraztsy, tovarnyye znaki Pustepy fizyki Physics abstracts Prikladnaya mekhanika Prikladnaya matematika i mekhanika Physica status solidi

 9. Soviet Material on Internal Wave Effects, No. 3, April 1975,

  1975-04-01

  telemekhanika Acta phyfica polonica Akademiya naiik Armyanskoy SSR. Doklady Akademiya nauk Aserbaydzhanskoy SSR. Doklady Akademiya nauk Belorusskoy SSR... Physica status solid! Pribory i sistemy upravleniya Pribery I tekhnika eksperimenta Radietskhnika Radliotakhnika i elektronika Rafarativnyy zhurnal

 10. Bibliography of Soviet Laser Developments. Number 15, January - March 1974

  1974-08-05

  Radiofiz IV. SOURCE ABBREVIATIONS Acta phyeica polonica Akademiya nauk SSSR. Doklady Akademiya nauk SSSR. Izvestiya. Fizika atmosfery i...izobreteniya, promyshlennyye obraztsy, tovarnyye znaki Physica statue solidi Pribory i tekhnika eksperimenta Russian Book List Radiotekhnika i

 11. Effects of High Power Lasers, Number 5, September 1974 - February 1975

  1975-05-01

  EOM J AiO FG1V FiKhOM F-KhMM FMiM FTP FTT FZh GiA GiK IAN Arm D\\.N Az SOURCE AB13Ri:viATIONS Avtomatika i tclcmekhanika Acta physica ... polonica Akadcniya nauk Armyanskoy SSR. Doklady Akadcrniya nauk Azerbaydzhanskoy SSR. Doklady Akadcrniya nauk Belorusskoy SSR. Doklady Ak

 12. „В името на Кирил и Методий“. Кирило-методиевската идея и социалистическата пропаганда

  Десислава [Desislava] Найденова [Naĭdenova

  2017-10-01

  czasie II wojny światowej dzieło Braci Sołuńskich staje się symbolem Słowiańszczyzny i solidarności ze Związkiem Radzieckim. Idea cyrylometodejska jako symbol internacjonalizmu i braterskiej jedności z narodami słowiańskimi zostaje rozwinięta w propagandzie socjalistycznej po 1944 roku. Dominuje ona też w interpretacjach naukowych z tego okresu. Artykuł powstał w oparciu o niepublikowane przemowy komunistyczne z okazji święta śś. Cyryla i Metodego w roku 1942 i 1943 oraz inne dokumenty z Centralnego Archiwum Państwowego w Sofii i Archiwum Naukowego Bułgarskiej Akademii Nauk.

 13. Pilk kahe keelemehe pikale kirjavahetusele / Paul Alvre

  Alvre, Paul

  2004-01-01

  Arvustus: Baudouin de Courtenay, Jan. Briefwechsel zwischen Jan Baudouin de Courtenay und Jooseppi J. Mikkola aus den Jahren 1898-1926 = Jan Baudouin de Courtenay i Jooseppi J. Mikkola korespondencja z lat 1898-1926 / herausgegeben von Raimo Pullat in Zusammenarbeit mit Magdalena Smoczynska. Krak̤w : Polska Akademia Umiejetnosci, 2004. (Studia i materialy do dziej̤w Polskiej Akademii Umiejetnosci ; 4)

 14. USSR and Eastern Europe Scientific Abstracts, Geophysics, Astronomy and Space, Number 398

  1977-05-25

  Determining Ship’s Speed 25 Compensation of Cross Coupling Effect in Marine Gravimetry ... 26 Korteweg-De Vries Equation for Internal Waves in...winters and increased precipitation , favorable conditions for vegetation. [287] RADIOACOUSTIC SOUNDING OF THE ATMOSPHERE Moscow IZVESTIYA AKADEMII...complex of geophys- ical and geological methods was used: seismic profiling, gravimetry , mag- netometry, depth sounding and dredging. The director

 15. Bibliography of Soviet Laser Developments, Number 83, May - June 1986.

  1987-09-01

  ATPLB Acta physica polonica . Series A AVMEB Avtometriya (CTC) BWATA Biuletyn Wojskowej akademii technicznej imeni Jaroslawa Dabrowskiego CISHPMST...elektronowej Politechniki wroclawskiej (Breslau) PRTEA Pribory i tekhnika eksperimenta (CTC) tPSSAB Physica status solidi (A). Applied Research (GDR) PSSBB... Physica status solidi (B). Basic Research (GDR) PZTFD Zhurnal tekhnicheskoy fiziki. Pis’ma (CTC) IRADID Nauchnyye trudy vysshikh uchebnykh zavedeniy

 16. USSR Report, Chemistry, No. 108

  1983-10-21

  6, Jun 83). 44 Perkov Reaction of Mixed Bis(l,l,3-Trihydroperfluoropropyl)- Alkyl Phosphites (I. V. Konovalova, et al.; IZVESTIYA AKADEMII NATJK...effective use of whey from cheese production. Biologically-active trace elements such as boron, copper, cobalt, maganese and iron can contribute to...purpose, Complexons containing phosphorus also offer promise. Corrections of trace element deficiencies are also crucial for animals that produce

 17. Approximation by modified Szasz–Mirakjan operators on weighted ...

  R. Narasimhan (Krishtel eMaging) 1461 1996 Oct 15 13:05:22

  English translation in Math. Notes 20(5–6) (1976) 996–998. [3] Gadzhiev A D, Positive linear operators in weighted spaces of functions of several vari- ables, Izv. Akad. Nauk. SSR Ser. Fiz-Tekhn. Math. Nauk 4 (1980) 32–37. [4] Gadzhiev A D, Weighted approximation of continuous functions by linear operators on the whole ...

 18. Effects of High Power Lasers, No. 6 March - October 1975

  1975-11-12

  FZh GiA GiK IAN Arm IAN Az 1 I Avtomatika i tclemekhanika Acta physica polonica Akadcmiya nauk Armyanskoy SSR. Doklady Akademiya nauk...matematika i mckhanika Physica status solidl Pribory i sistemy upravlcniya Pribory i tekhnika ekspcrimenta Radiotekhnika Radiotekhnika i

 19. Bibliography of Soviet Material on Internal Waves, Number 5, June- October 1975

  1975-11-10

  GiK IAN Arm IAN Az Avtomatika i tclemekhanika Acta physica polonica Akadcmiya nauk Armyanskoy SSR. DokUdy Akademiya nauk Azerbaydzhanskoy...Prikladnaya matematika i mekhanika Physica status solidi Pribory i sistcmy upravleniya Pribory i tckhnika ekspcrimenta Radiotekhnika Radiotckhnika i

 20. Indium-Gallium Radiation Contour of the IRT Nuclear Reactor; Circuit d'activation d'indium-gallium dans le reacteur nucleaire IRT; Indij-gallievyj radiatsionnyj kontur yadernogo reaktora IRT; Circuito de radiaciones de indio-galio del reactor IRT

  Breger, A K; Ryabukin, Y S; Tulkes, S G; Volkov, E N

  1960-07-15

  -industrielles. (author) [Spanish] Basandose en un trabajo teorico ya publicado, se preparo en el reactor IRT un circuito de radiaciones de indio-galio que constituye una nueva fuente de rayos gamma de elevada intensidad. El primer circuito de este tipo ''RK-1'' se construyo para el reactor IRT en el Instituto de Fisica de la Academia de Ciencias de la Republica Socialista Sovietica de Georgia. Este trabajo estudia los puntos siguientes: calculo de la activacion de la desintegracion del conjunto indio-galio; estructura del circuito RK-1 y su disposicion en el tanque del reactor y en la camara activa; dispositivo de admision de las sustancias liquidas y gaseosas en la zona de la irradiacion; transportador de las sustancias solidas sometidas a irradiacion. En el reactor IRT, cuya potencia es de 2 000 kW, la intensidad de irradiacion del circuito es igual a la de una fuente de radiacion gamma equivalente a 20 000 g de radio. En el trabajo se estudian las posibilidades de utilizacion de este circuito con fines semi-industriales y de investigacion. (author) [Russian] Osnovyvayas' na uzhe opublikovannoj teoreticheskoj rabote, byl podgotovlen indij-gallievyj radiatsionnyj kontur yadernogo reaktora IRT, kotoryj yavlyaetsya novym moshchnym istochnikom gamma-oblucheniya . Pervyj kontur ehtogo tipa RK-1 byl podgotovlen na reaktore IRT v Institute fiziki Akademii nauk Gruzinskoj SSR. V doklade dayutsya raschety aktivizatsij dlya indij-gallievogo splava, strukturnye kompanovki RK-1 i ikh raspolozhenie v bake reaktora i goryachej kamere, ustrojstvo podachi zhidkikh i gazoobraznykh veshchestv v zonu oblucheniya i konvejer dlya tverdykh veshchestv, kotorye podlezhat oblucheniyu. V reaktore IRT moshchnost'yu 2000 kW moshchnost' oblucheniya kontura ehkvivalentna moshchnosti oblucheniya gamma-izluchatelya, obladayushchego aktivnost'yu v 20000 g ehkv. radiya. V doklade obsuzhdayutsya perspektivy ispol'zovaniya indij-gallievogo radiatsionnogo kontura dlya issledovatel'skikh i polupromyshlennykh tselej

 1. Pierwsze lata istnienia obwodu kaliningradzkiego a problem kształtowania się tożsamości jego mieszkańców

  Miłosz J. Zieliński

  2014-04-01

  łkowitą negację przeszłości regionu. Zmiany owe, a także te, do których doszło w kolejnych latach, położyły podwaliny tożsamości mieszkańców obwodu już po rozpadzie Związku Sowieckiego oraz jej dalszą ewolucję. Pod tym względem mogą być postrzegane jako punkt wyjścia dla dalszej analizy, która jest głównym celem moich badań jako doktoranta w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

 2. Soviet Developments in Material Science No. 1, January - June 1975

  1975-11-30

  UkrSSR DAN UzbSSR DBAN EOM FAiO FGIV FiKhOM F-KhMM FMiM FTP FTT FZh GiA GiK IAN Arm IAN Az AvtomaLika i tclemekhanika Acta physica ...creep dynamics of the quasi-elastir^liy bound yortices in type II superconductors. Acta phys . Acad. sei. hung, y. 36, no. 2, 1974, 149 - 153... polonica Akademiya nauk Armyanskoy SSR. Doklady Akademiya nauk Azerbaydzhanskoy SSR. Doklady Akademiya nauk Belorusskoy SSR. Doklady Akademiya

 3. Topology of the elliptical billiard with the Hooke's potential

  Radnović Milena

  2015-01-01

  Full Text Available Using Fomenko graphs, we present a topological description of the elliptical billiard with Hooke's potential. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 174020: Geometry and Topology of Manifolds and Integrable Dynamical Systems

 4. Bibliography of Soviet Developments in Superconductivity, January 1975 - June 1976

  1976-08-31

  superconductors. Acta physica pclonica, A 47, no. 3, 1975, 339-346. 182. Trifan, A. T. Effects of pressure and paramagnetic impurity on...FTT FZh GiA GiK IAN Arm IAN Az Avtomatika i telemekha-iika Acta physic a polonica Akademiya nauk Armyanskoy SSR. Doklady Akademiya nauk...thickness of thin cylindrical superconducting In films near T . Acta physlca polonlca, A47, ID. 3, 1975, 323-327. c I I I I I t t I

 5. Crisis in geosciences in epoch of altimetry measurments and ways of its overcoming

  Barkin, Yu. V.

  2009-04-01

  of planets and satellites and its cyclisity, Isvestia sekcii nauk o Zemle Rossiiskoi akademii ectestvennykh nauk, Vyp. 9, М., VINITI, 45-97. In Russian. [2] Kuo Chung-Yen (2006) determination and characterization of 20th century global sea level rise. Report N 471. Geodetic Science and Surveging. Department of geological sciences. The Ohio State University, Columbus, Ohio, 43210. [3] Barkin, Yu.V. (2007) About some mechanisms of the mean global sea level rise. EGU General Assembly (Vienna, Austria, 15-20 April 2007). Geophysical Research Abstracts, Volume 9, 2007, abstract # EGU07-A-07151. [4] Barkin Yu.V. (2007) Global increase of mean sea level and erroneous treatment of a role of thermal factors. "Geology of seas and oceans: Materials of XVII International scientific conference (scool) on mariner geology". V. IV. M.: GEOS. 2007. p. 18-20. [5] Barkin Yu.V. (2007) Mechanisms of increase of mean sea level and solution of "attribution problem". "Geology of seas and oceans: Materials of XVII International scientific conference (scool) on mariner geology". V. IV. M.: GEOS. 2007. p. 21-23. [6] Jevreeva S., Grinsted A., Moore J.C., Holgate S. (2006) Nonlinear trends and multiyear cycles in sea level records. Journal Geophysical Research, v. 111, C09012, doi: 10.1029/2005JC0032 29, 2006.

 6. The mechanism of translational displacements of the core of the Earth at inversion molten and solidification of substance at core-mantle boundary in opposite hemispheres

  Barkin, Yu. V.

  2009-04-01

  formation of supercontinents also has a polar orientation, is cyclic. Our modeling researches have shown, that relative oscillations of the core and mantle arise even at absence of strongly pronounced thermodynamic transformations of a material on CMB due to viscous elastic properties of all layers of the mantle (Barkin, Vilke, 2004). The formulated positions require detailed study from positions of the mechanics and thermodynamics. It is possible to assume, that action of this mechanism precisely should be shown and in a short time scale, for example, at annual and monthly oscillations of the core. It means that cyclic variations of thermal flows from the Earth with the specified periods, and with contrast thermal flows in relation to northern and southern hemispheres should be observed. The core trend also should be displayed in contrast secular changes of thermal flows and in variations of temperatures at a surface of the Earth and in various layers of ocean and an atmosphere. Confirmations to these preliminary conclusions in particular is yielded with results of modern researches of temperature changes in an atmosphere and a stratosphere (Fred Singer, 2001 [2]; Douglass, Pearson, Fred Singer, Knappenberger, Michaals, 2008). References Singer S.F. (2001) Disparity of temperature trends (1979-99) of atmosphere and surface. 12th Symposium on Global Climate Variations. 14-19 Jan. 2001, Albuquerque. Barkin Yu.V. (2002) An explanation of endogenous activity of planets and satellites and its cyclisity. Isvestia sekcii nauk o Zemle Rossiiskoi akademii ectestvennykh nauk. Vyp. 9, M., VINITI, pp. 45-97. In Russian.

 7. An prediction and explanation of 'climatic swing

  Barkin, Yury

  2010-05-01

  core-mantle system and their changes in the time have an important role and value for style and intensity of warming and cooling. References [1] Barkin Yu.V. (2002) An explanation of endogenous activity of planets and satellites and its cyclisity. Isvestia sekcii nauk o Zemle Rossiiskoi akademii ectestvennykh nauk. Vyp. 9, М., VINITI, pp. 45-97. In Russian. [2] Barkin Yu.V. (2004) Dynamics of the Earth shells and variations of paleoclimate. Proceedings of Milutin Milankovitch Anniversary Symposium "Paleoclimate and the Earth climate system" (Belgrade, Serbia, 30 August - 2 September, 2004). Belgrade, Serbian Academy of Sciences and Art, pp. 161-164. [3] Barkin Yu.V. (2007) Inversion of periodic and trend variations of climate in opposite hemispheres of the Earth and their mechanism. Proceedings of IUGG XXIV General Assembly, Perugia, Italy 2007: Earth: Our Changing Planet (Perugia, Italy, July 2-13, 2007) (P) - IAPSO, JPS001 "Interannual and Interdecadal Climate Variability", p. 1674. www. iugg2007perugia.it. [4] Barkin Yu.V. (2008) Secular polar drift of the core in present epoch: geodynamical and geophysical consequences and confirmations. General and regional problems of tectonics and geodynamics. Materials of XLI Tectonic Conference. V. 1. -M.:GEOS. p. 55-59. In Russian. [5] Barkin Yu.V. (2009) An explanation of secular variations of a gravity at stations Ny-Alesund, Medicine, Churchill and Syowa. Materials of the International Conference: «Yu.P. Bulashevich's fifth scientific readings. A deep structure. Geodynamics. A thermal field of the Earth. Interpretation of geophysical fields» (Ekaterinburg, 6 - 10 July, 2009). pp. 27-31. In Russian. [6] Barkin Yu.V. (2005) Oscillations of the Earth core, new oceanic tides and dynamical consequences. Materials of XI International Scientific Conference "Structure, geodynamics and mineral genetic processes in lithosphere" (September, 20-22 2005, Syktyvkar, Russia), Publisher of Geology Institute of Komi SC of Ural Section

 8. Remembering a random choice kills alternatives (reply to comment on '21st century: what is life from the perspective of physics?')

  Ivanitskii, Genrikh R

  2011-01-01

  In his comment [Usp. Fiz. Nauk 181 449 (2011) (Phys. Usp. 54 429 (2011))] on my paper [Usp. Fiz. Nauk 180 337 (2010) (Phys. Usp. 53 327 (2010))] A V Melkikh raises the question of the initial conditions for the appearance of life on our planet. He suggests that the origin of life is a purposeful process. I believe that life is due to a memorized random selection. It is what is taken as the initial postulate which determines the understanding of how life emerged and evolved on our planet. (letters to the editors)

 9. Autor słownika budowniczego - Teofil Żebrawski

  Zioło, Krzysztof; Zioło, Krzysztof

  2015-01-01

  Teofil Żebrawski był człowiekiem wszechstronnym, erudytą. Zajmował się kartografią, geodezją, architekturą i budownictwem, archeologią i entomologią, tłumaczeniami i bibliografią, matematyką i dydaktyką. Był oficerem. Pracował jako urzędnik odpowiedzialny za komunikację lądową i wodną w Wolnym Mieście Krakowie. Kierował restauracją krakowskich zabytków. Był członkiem CK Akademii Umiejętności. Teofil Żebrawski was a polymath and an erudite: cartographer, geodesist, bibliographer, architect,...

 10. Wydolność ogólna i restytucja studentek o zwiększonym indeksie masy

  Błach, Wiesław; Pujszo, Ryszard

  2003-01-01

  Celem badań jest znalezienie zależności między zwiększonym indeksie masy (BMI) u kobiet, a ich wydolnością fizyczną oraz zdolnością restytucji po wysiłku fizycznym. Badaniom poddano losowo wybraną grupę studentek (n = 25) I roku Akademii Bydgoskiej ćwiczących jedynie na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego. Przeprowadzono dwa testy na ergometrze wioślarskim typu Concept II. Wyniki badań wskazały na wyraźną korelację między wzrostem wskaźnika BMI, a spadkiem wydolności fizycznej oraz...

 11. [Professor Kazimierz Jaegermann--forensic pathologist--scientist--thinker].

  Nasiłowski, Władysław

  2009-01-01

  Professor Kazimierz Jaegermann, a founder of the theory of medico-legal opinionating, passed away 20 years ago. Numerous specialists in forensic medicine and an ever increasing number of lawyers substantiate the importance and value of the creative thought and the entire research work of Professor Jaegermann that have been an inspiration of progress in forensic medicine and in the science of applied law. His unique ability to perform a scientific synthesis leading to recognizing forensic medicine as an applied bridging knowledge points to the eminently creative role played by Professor Jaegermann in development of forensic medicine. There is an urgent need to recall his research activities and to publish a complete collection of his articles and publications. With this idea in mind, I present below an article based on the text published in No. 1 of the Zeszyty Naukowe Katedry Medycyny Sadowej Slaskiej Akademii Medycznej in 1995.

 12. Implications of the Khrgian-Mazin Distribution Function for Water Clouds and Distribution Consistencies With Aerosols and Rain

  1991-12-06

  particle concentration of aerosols). Dk. Akad. Nauk. (Soy. Phys. Dokl.) 63. de Saussure . H.B. (1789) Mem. Acad. Turin 4:409-424. (Historic reference...atmospheric optics). de Saussure , H.B. (1789) Mem. Acad. Turin, 4:425-440. (Historic reference, atmospheric optics). de Saussure . H.B. (1791) Mem. de

 13. On spectral properties of periodic polyharmonic matrix operators

  R. Narasimhan (Krishtel eMaging) 1461 1996 Oct 15 13:05:22

  gaps, was proved in [Sk1,Sk2] for the case of a rational lattice and a bounded potential. It was proved ...... Using Corollary 3 and the special choice of ... [K1] Karpeshina Yu E, Analytic perturbation theory for a periodic potential, Izv. Akad. Nauk.

 14. Świadomość chłopów Lubelszczyzny, Podlasia i Małopolski zachodniej na przełomie XVIII i XIX wieku

  Mencel, Tadeusz

  1992-01-01

  Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

 15. In memory of Vitaly Lazarevich Ginzburg(4 October 1916 - 8 November 2009)

  2009-12-01

  The Editorial Board of the journal "Uspekhi Fizicheskikh Nauk" ["Physics-Uspekhi"] deeply regrets to announce that VITALY LAZAREVICH GINZBURG, a hugely important scientist and outstanding Russian citizen, a teacher and educator, Editor-in-Chief of our journal, passed away on 8 November 2009.

 16. Skutki nowych form organizacyjnych dla pracy mistrzów w ich ocenie

  Paul, Jadwiga

  1987-01-01

  Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

 17. Druga londyńska konferencja morska 1935—1936

  Rojek, Wojciech

  1986-01-01

  Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

 18. Kierunki badań nad historią Polski XVI—XVIII w.

  Baranowski, Bohdan

  1988-01-01

  Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

 19. Historia Polski i kultury polskiej dla cudzoziemców na średnim poziomie językowym (autorski program audiowizualny)

  Jelonkiewicz, Mirosław

  1998-01-01

  Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

 20. Kierunki badań nad historią Polski XX w.

  Nartonowicz-Kot, Maria

  1988-01-01

  Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

 1. Kierunki badań nad historią Polski XIX w.

  Śmiałowski, Józef

  1988-01-01

  Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

 2. Wave-Breaking Turbulence in the Ocean Surface Layer

  2016-06-01

  2004) used direct numerical simulation ( DNS ) to show that a single breaking wave can energize the surface layer for more than 50 wave periods, and...1941: Dissipation of energy in the locally isotropic turbulence. Dokl. Akad. Nauk SSR, 30, 301–305. Kukulka, T., and K. Brunner, 2015: Passive

 3. Bibliography of Soviet Laser Developments, No. 16, April - June 1974

  1974-11-01

  Radiofiz Acta physica polonica Bulletin de I’Academic Polonaise del Sciences. Serie des Sciences Terhniqurs Akademiya nauk Armyanskoy SSR. DokUdy...V. Kryukov (0). Spectral kinetics of radiation from complex organic dye solution lasers. Acta phys. et ehem. Szeged, v. 19, no

 4. Effects of High Power Lasers, Number 4

  1974-10-31

  KhMM FMiM FTP FTT FZh GiA GiK IAN Arm IAN Az Avtomatika i tclctnukhanika Acta physica polonica Akadcmiya na,uk Armyanskoy SSR. Doklady...obraztsy, tovarnyye znaki Postepy firyki Physics abstracts Prikladnaya mekhanikö Prikladnaya matcmatika i mckhanika Physica status solidi Pribory i

 5. Bibliography of Soviet Laser Developments, Number 20. April-June 1975

  1975-11-20

  SOURCE ABBREVIATION’S Acta physica polonica Bulletin de 1 Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Techniques Akademiya nauk Belorusskoy...Ponath, J, Klein, A. Lau, and Chu Dinh Thuy (NS). Raman backscattering by polaritons in LilO-j sirgle crystals. Physica status...izobreteniya, promyshlennyye obrazts/, tovarnyye znaki Physica status solidi Radiotekhnika Radiotekhnika i elektronika Referativnyy zhurnal

 6. Bibliography of Soviet Laser Developments, Number 87, January-February 1987

  1987-12-29

  Physik (Leipzig) ATPLB Acta physica polonica . Series A AVMEB Avtometriya (CTC) CRABA Bolgarskaya akademiya nauk. Dokiady (formerly: Bulgarska... Physica status solidi (A). Applied Research (GDR) PSSBB Physica status solidi (B). Basic Research (GDR) PZTFD Zhurnal tekhnicheskoy fiziki. Pis’ma (CTC

 7. Review of foreign reception of Jovan Babić’s works

  Dobrijević Aleksandar

  2015-01-01

  Full Text Available In this paper, the author discusses foreign reception of Jovan Babić’s works, which turns out to be very much alive and diverse. More precisely, the author limits himself to a short and very partial review of reception of only two Babić’s texts that, so far, attracted the most attention. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007 i br. 179041

 8. Current efficiency in the chlorate cell process

  Spasojević Miroslav D.

  2014-01-01

  Full Text Available A mathematical model has been set up for current efficiency in a chlorate cell acting as an ideal electrochemical tubular reactor with a linear increase in hypochlorite concentration from the entrance to the exit. Good agreement was found between the results on current efficiency experimentally obtained under simulated industrial chlorate production conditions and the theoretical values provided by the mathematical model. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172057 i br. 172062

 9. The perils of moral enhancement

  Dobrijević Aleksandar

  2012-01-01

  Full Text Available The idea of biotechnological enhancement of people for non-medical purposes is not unambiguous. A gap that may arise between the “cognitive” and so-called “moral” enhancement points precisely to this fact. This article shows that, contrary to the intentions of its supporters, the idea according to which moral enhancement has precedence over cognitive enhancement is essentially just a new form of undermining human freedom. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 41004

 10. About hidden influence of predictor variables: Suppressor and mediator variables

  Milovanović Boško

  2013-01-01

  Full Text Available In this paper procedure for researching hidden influence of predictor variables in regression models and depicting suppressor variables and mediator variables is shown. It is also shown that detection of suppressor variables and mediator variables could provide refined information about the research problem. As an example for applying this procedure, relation between Atlantic atmospheric centers and air temperature and precipitation amount in Serbia is chosen. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47007

 11. Kuznets curve and urban transport the scope of I+M programs

  Jovanović Miomir

  2012-01-01

  Full Text Available In this article possibilities of application of Kuznets Curve in the domain of urban development and urban transport are tested. Comparative analysis of GRP per capita, local air pollutant and CO2 emission levels, and different urban and transport development strategies of world metropolises, clearly shows that EKC concept and I+M programs are highly overrated. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 37010

 12. The Serbian panagiarion from Vatopedi

  Miljković Bojan

  2012-01-01

  Full Text Available The panagiarion made out of rhinoceros horn from Vatopedi is one of the few vessels of that kind which originate from the Middle Ages. Its creation can be dated to the end of the 14th, or first half of the 15th century, at the time of very lively relations between this Athonite monastery and the Serbian despotate. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177032: Tradicija, inovacija i identitet u vizantijskom svetu, registrovanom pod brojem

 13. Bibliography of Soviet Laser Developments Number 53, May-June 1981.

  1982-07-20

  ATPLB) Acta physica polonica CCF (CKCFA) Ceskoslovensky casopis pro fysiku DAN Az (DAZRA) Akademiya nauk Azerbaydzhanskoy SSR. Dokiady DAN B (DBLRA...holograms. Acta technika CSAV, no. 1, 1981, 117-133. (RZhRadiot, 6/81, 6Ye4ll) 529. Mirovitskiy, D.I. (0). Problems in microwave holographic...promyshlennost’ Otkr izobr (OIPOV) Otkrytiya, izobreteniya, promyshlennyye obraztsy, tovarnyye znaki PSS (PSSAB) Physica Status Solidi (A). Applied Research

 14. Hierarchies of fundamental constants (to items Nos 16, 17, and 27 from Ginzburg's list)

  Rubakov, Valerii A

  2007-01-01

  Current understanding of major unsolved problems in particle physics and cosmology suggests that physics is facing serious challenges and that the existing view of how the laws of Nature work may possibly (though not necessarily) be substantially extended in the near future. From this standpoint, experiments at the LHC proton collider due to start shortly at CERN are going to make a crucial impact. (oral issue of the journal 'uspekhi fizicheskikh nauk')

 15. Transition metal complexes with thiosemicarbazide-based ligands. Part 60. Reactions of copper(II bromide with pyridoxal S-methylisothiosemicarbazone (PLITSC. Crystal structure of [Cu(PLITSC−HH2O]Br•H2O

  Leovac Vukadin M.

  2014-01-01

  Full Text Available The synthesis and structural characterization of a square-planar copper(II complex with pyridoxal S-methylisothiosemicarbazone (PLITSC of the formula [Cu(PLITSC−HH2O]Br•H2O (1 as the first Cu(II complex with monoanionic form of this ligand were described. Complex 1 together with two previously synthesized complexes [Cu(PLITSCBr2] (2 and [Cu(PLITSCBr(MeOH]Br (3 were characterized by elemental analysis, IR and electronic spectra and also by the methods of thermal analysis, conductometry and magnetochemistry. [Projekat Pokrajisnkog sekretarijata za nauku i tehnoloski razvoj Vojvodine i Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172014

 16. Randomly oriented twin domains in electrodeposited silver dendrites

  Ivanović Evica R.

  2015-01-01

  Full Text Available Silver dendrites were prepared by electrochemical deposition. The structures of Ag dendrites, the type of twins and their distribution were investigated by scanning electron microscopy (SEM, Z-contrast high angle annular dark field transmission electron microscopy (HAADF, and crystallografically sensitive orientation imaging microscopy (OIM. The results revealed that silver dendrites are characterized by the presence of randomly distributed 180° rotational twin domains. The broad surface of dendrites was of the {111} type. Growth directions of the main dendrite stem and all branches were of type. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172054

 17. Dynamic modeling and simulation of power transformer maintenance costs

  Ristić Olga

  2016-01-01

  Full Text Available The paper presents the dynamic model of maintenance costs of the power transformer functional components. Reliability is modeled combining the exponential and Weibull's distribution. The simulation was performed with the aim of corrective maintenance and installation of the continuous monitoring system of the most critical components. Simulation Dynamic System (SDS method and VENSIM PLE software was used to simulate the cost. In this way, significant savings in maintenance costs will be achieved with a small initial investment. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 41025 i br. OI 171007

 18. Seasonal variations of bisphenol A in the Danube River by the municipality of Novi Sad, Serbia

  Milanović Maja

  2016-01-01

  Full Text Available Seasonal variations of bisphenol A (BPA were investigated in the Danube along the Novi Sad bank, Serbia using solid-phase extraction followed by gas chromatographic mass spectrometric method. The obtained results confirmed the presence of BPA above the limit of quantification (6 ng/L in 22 out of 32 water samples at all eight sampling sites. Тhe BPA concentration varied from 1 for autumn, spring and summer. The high potential risk which is attributed to the elevated summer concentrations is probably the result of the increased human activates and weather conditions. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III46009

 19. Investigations of the changes in the bentonite structure caused by the different treatments

  Stojiljković S.

  2015-01-01

  Full Text Available The bentonite was treated in different ways and the changes in structure were monitored. Acid activation with sulphuric acid of investigated bentonite caused the increase in specific volume of micropore-mesopore. It was shown that activation by acid obtained at a constant temperature and constant period of time provides the possibility to obtain samples of bentonite of searched porosity only by changing the concentration of sulphuric and hydrochloric acid. By thermal activation of bentonite clay in the temperature range 100-1100 0C, samples of desired porosity were acquired. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 174007i br. TR 34020

 20. Structural characterization of the nickel thin film deposited by glad technique

  Potočnik J.

  2013-01-01

  Full Text Available In this work, a columnar structure of nickel thin film has been obtained using an advanced deposition technique known as Glancing Angle Deposition. Nickel thin film was deposited on glass sample at the constant emission current of 100 mA. Glass sample was positioned 15 degrees with respect to the nickel vapor flux. The obtained nickel thin film was characterized by Force Modulation Atomic Force Microscopy and by Scanning Electron Microscopy. Analysis indicated that the formation of the columnar structure occurred at the film thickness of 1 μm, which was achieved for the deposition time of 3 hours. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III45005

 1. Optical observations of the nearby galaxy IC342 with narrow band [SII] and Hα filters. I

  Vučetić M.M.

  2013-01-01

  Full Text Available We present observations of a portion of the nearby spiral galaxy IC342 using narrow band [SII] and Hα filters. These observations were carried out in November 2011 with the 2m RCC telescope at Rozhen National Astronomical Observatory in Bulgaria. In this paper we report coordinates, diameters, Hα and [SII] fluxes for 203 HII regions detected in two fields of view in IC342 galaxy. The number of detected HII regions is 5 times higher than previously known in these two parts of the galaxy. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176005: Emission nebulae: structure and evolution

 2. The case of scurvy from Singidunum

  Miladinović-Radmilović Nataša

  2015-01-01

  Full Text Available In 2014, at the Belgrade Fortress, the bones of a female individual, aged 3-4 years were discovered in Grave no. 1, in sondage 2/2014. Dental and paleopathological analysis revealed traces of enamel hypoplasia on the teeth, while the bones of the cranial and postcranial skeleton showed traces of scurvy and tuberculosis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177007: The text results from the projects Romanization, urbanization and transformation of urban centres of civil, military and residential character in Roman provinces in the territory of Serbia i br. 177021: Urbanization processes and development of medieval society

 3. The first record of the Chinese pond mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834 in Montenegro

  Tomović Jelena

  2013-01-01

  Full Text Available Sinanodonta woodiana (Lea, 1834, Chinese pond mussel (Bivalvia: Unionoida: Unionidae is one of the most invasive aquatic macroinvertebrate species found in Europe. We report the Chinese pond mussel for the first time in Montenegro, in August 2012, in Lake Šasko (Adriatic part of the Central Mediterranean subarea. One specimen of the Chinese pond mussel was observed in a habitat with a predominantly silt-clay substrate. The main pathway of species introduction was evaluated to be via fish stocking. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 43002 i br. ON 173025

 4. Astragal und eiförmige motive auf Stuckdekor der Wandmalerei Sirmiums

  Rogić Dragana

  2011-01-01

  Full Text Available Im Laufe archäologischer Ausgrabungen 1977 kamen in Sremska Mitrovica, auf der Fundstelle Nr. 56, in einem Gebäude, dessen Grundriss und Typ nicht festgestellt werden konnten, neben anderen Funden auch mehrere Fragmente an Stuckdekoration zutage. In dieser Studie werden ihre Elemente parallel zu ähnlichen Motiven, die auf anderen in Sirmium gefundenen Wandmalereien auftreten, betrachtet. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47018: Viminacium, die römische Stadt und Militärlager - Forschung der materialen und geistigen Hinterlassenschaft mit der Verwendung moderner Technologien: Ferndetektion, Geophysik, GIS Digitalisation und 3D Visualisation

 5. Degradation of anionic surfactants using the reactor based on dielectric barrier discharge

  Aonyas Munera Mustafa

  2016-01-01

  Full Text Available Two anionic surfactants (sodium lauryl sulfate - SDS and sodium dodecylbenzenesulfonate - SDBS were treated with dielectric barrier discharge. Loss of surfactant activity, decrease of chemical oxygen demand and total organic carbon as well as lower toxicity of degradation products were determined. Effects of catalysts - hydrogen peroxide and iron (II, on parameters mentioned above, were determined. Catalysts affect the degradation of SDBS and in the case of SDS catalysts have no effect on degradation. Both catalysts induce the decrease of COD and TOC values. Toxicity of solutions after the plasma treatment is lower in all the systems tested. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI 172030

 6. Recreational football in Belgrade: Masculinity of middle-aged men

  Žikić Bojan

  2016-01-01

  Full Text Available The construction of masculinity in 40 to 50 year old men is examined on the example of playing recreational football at the Belgrade indoor soccer fields from the second half of the first decade of this century onwards. Playing football is seen as a particular form of male body use in organizing individual leisure time and its symbolical use in establishing notions of masculinity. The theoretical concept of hegemonic masculinity is problematized and it is shown that it does not reflect the empirically determined state in our surroundings. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177018

 7. Diversity of Chrysophyceae (Heterocontophyta in the Zasavica River (Serbia

  Predojević Dragana

  2014-01-01

  Full Text Available Detailed studies of the Chrysophyceae class of algae have not been undertaken in Serbia thus far. The golden algae usually occur during the winter and spring months. Chrysophyceae of the Zasavica River in Serbia were studied at two localities from December 2012 to Jun 2013. In our research, 26 taxa were recorded and the genus with the highest diversity was Mallomonas (15 species. The most abundant species during the whole study period were Synura uvella, Dinobryon divergens and Dinobryon sociale. At the beginning of summer, Chrysophyceae disappeared from the phytoplankton community. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176020 i br. III 43004

 8. Diatoms from a peat bog on the Pešter plateau (southwestern Serbia: New records for diatom flora of Serbia

  Vidaković Danijela

  2016-01-01

  Full Text Available The distribution of diatoms was studied in three types of diatom communities (epiphytes, benthos and plankton of a peat bog on the Pešter plateau. The observed diatom flora inhabited all investigated communities, comprising in total 250 taxa in 53 genera. Among them, 45 taxa were new records for the Serbian diatom flora. Identified taxa belonged to different groups of algae, however alkaliphile diatoms were dominant. New ecological data for Encyonopsis minuta, Pinnularia isostauron and P. marchica are presented here. All the diatoms were documented by light micrographs, and brief notes on their morphology, distribution and ecology are provided. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 037009

 9. Twenty years later: The war did (not begin at Maksimir an anthropological analysis of the media narratives about a never ended football game

  Đorđević Ivan

  2012-01-01

  Full Text Available The aim of this work is an analysis of the media narratives about the never ended football match between Dynamo Zagreb and Red Star Belgrade on May 13 1990. The article focuses on the media coverage twenty years after the incident in the context of the game's acquired mythic status, symbolically marking the beginning of the war in former Yugoslavia. The object of the analysis are Serbian and Croatian media with the aim of revealing the strategies of representing this event in the period of the normalization of the relations in the region. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177026: Cultural Heritage and Identity

 10. On portraits in Ravanica

  Starodubcev Tatjana

  2012-01-01

  Full Text Available This research examines a badly washed-out portrait composition of Prince Lazar, Princess Milica and their sons, Stefan and Vuk, in the Ravanica church. The opinion is that it was not painted later, over the original layer of the frescoes, but that it was made simultaneously with the other wall paintings of the lowest zones of the church. Considering the age of Stefan represented in the portrait composition, it is assumed that the decoration of the church was completed around 1385. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177036: Srpska srednjovekovna umetnosti njen evropski kontekst

 11. Raman spectroscopy of optical properties in CdS thin films

  Trajić J.

  2015-01-01

  Full Text Available Properties of CdS thin films were investigated applying atomic force microscopy (AFM and Raman spectroscopy. CdS thin films were prepared by using thermal evaporation technique under base pressure 2 x 10-5 torr. The quality of these films was investigated by AFM spectroscopy. We apply Raman scattering to investigate optical properties of CdS thin films, and reveal existence of surface optical phonon (SOP mode at 297 cm-1. Effective permittivity of mixture were modeled by Maxwell - Garnet approximation. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 45003

 12. The “potato road” and biogeographic history of potato cyst nematode populations from different continents

  Or Violeta

  2014-01-01

  Full Text Available The general opinion about the introduction of potato in Europe is the one regarding the direction from South America to Spain and subsequent distribution to other continents. Some historical data point out an alternative road. The potato spread from its place of origin to other continents in the light of parasite-host relationship, relying on nematode molecular data, is discussed in the present work. Biogeographic history of potato cyst nematode populations from different continents is in congruence with historical records. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31018 i br. III 46007

 13. Nonlinear waves: some biomedical applications

  Rudenko, Oleg V

  2007-01-01

  The field of nonlinear physics, item No. 11 on Ginzburg's list of 'the most important and interesting problems', is reviewed. An example at the intersection of applied physics, medicine, and instrument engineering is discussed to illustrate the range and scope of the field and how deep the ideas and approaches it involves are incorporated in modern natural science and engineering. Results of relevant research and development, which has attracted much recent interest and financial support, are briefly examined. (oral issue of the journal 'uspekhi fizicheskikh nauk')

 14. Polyploidy and b chromosomes in Alium flavum from Serbia

  Vujošević M.

  2013-01-01

  Full Text Available The most intriguing karyological features of the genus Allium are polyploidy and the frequent appearance of supernumerary or B chromosomes (Bs. Specimens of Allium flavum from natural populations at the Gornjačka Gorge in the vicinity of Gornjak Monastery, Serbia, were analyzed karyologically. All studied plants were tetraploid (2n = 32. One submetacentric B chromosome representing 1% of the genome, smaller than the smallest chromosomes of the standard set, was present in some plants. This is the first finding of Bs in tetraploid A. flavum. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173003

 15. Brief implicit association test: Validity and utility in prediction of voting behavior

  Pavlović Maša D.

  2013-01-01

  Full Text Available We employed the Brief Implicit Association Test (a recently developed short version of IAT to measure implicit political attitudes toward four political parties running for Serbian parliament. To test its criterion validity, we measured voting intention and actual voting behavior. In addition, we introduced political involvement as a potential moderator of the BIAT’s predictive and incremental validity. The BIAT demonstrated good internal and predictive validity, but lacked incremental validity over self-report measures. Predictive power of the BIAT was moderated by political involvement - the BIAT scores were stronger predictors of voting intention and behavior among voters highly involved in politics. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179018

 16. Ab initio study of vibronic transitions between x2π and 12Σ+ electronic states of HCP+ ion

  Stojanović Ljiljana

  2013-01-01

  Full Text Available The ground and low-lying excited doublet electronic states of the HCP+ ion were studied by means of multireference configuration interaction method. Vibronic energy levels of the X2Π state of Σ, Π, Δ, and Φ symmetry, up to the 2500 cm-1, have been calculated variationally, employing previously developed ab initio methods which take into account vibronic and spin-orbit interactions. Obtained vibronic wave functions were used to estimate transition moments between vibronic energy levels of the X2Π and 12Σ+ electronic states. Results were compared to available experimental and theoretical data. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172040

 17. Prediction of annual precipitation on the territory of south Serbia using Markov chains

  Lukić Predrag

  2013-01-01

  Full Text Available Prediction of precipitation is one of the important factors that affect the sectors such as industry, agriculture, environmental protection, and their related fields. The stochastic method based on a Markov chain model is used in the paper to predict the annual precipitation in the territory of South Serbia for the period 2009-2013. For this purpose, the precipitation data rainfall recorded on the four synoptic stations were used for the period 1980-2010. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 37003: Razvoj hidroinformacionog sistema za praćenje i ranu najavu suša

 18. Osmotic dehydration of fish: principal component analysis

  Lončar Biljana Lj.

  2014-01-01

  Full Text Available Osmotic treatment of the fish Carassius gibelio was studied in two osmotic solutions: ternary aqueous solution - S1, and sugar beet molasses - S2, at three solution temperatures of 10, 20 and 30oC, at atmospheric pressure. The aim was to examine the influence of type and concentration of the used hypertonic agent, temperature and immersion time on the water loss, solid gain, dry mater content, aw and content of minerals (Na, K, Ca and Mg. S2 solution has proven to be the best option according to all output variables.[ Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31055

 19. New approach to far field analysis for radiation pattern estimation using FDTD method

  Nikolić Bojana

  2014-01-01

  Full Text Available In this paper an approach to efficient computation of radiation pattern in FDTD simulation environment is presented. A necessary large distance from the radiating object is achieved by multigrid space discretization with unilaterally connected subdomains. A numerical dispersion is reduced using more general complex-envelope finite difference time domain (CE-FDTD formulation and high order accuracy FDTD schemes where possible. In order to examine how much the introduced algorithm complexity and increased demands concerning computational power and memory are justified by the gain in accuracy, several different scenarios were considered. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-32051 i br. TR-33008

 20. The dualism of practical reason and the autonomy: Sidgwick’s pessimism and Kant’s optimism

  Dobrijević Aleksandar

  2016-01-01

  Full Text Available The question this paper is concerned with is: what if Immanuel Kant found a solution to the problem of the dualism of practical reason before Henry Sidgwick even came to formulate it? A comparison of Sidgwick’s and Kant’s approach to the problem of the dualism of practical reason is presented only in general terms, but the author concludes that this is sufficient for grasping the advantage of Kant’s solution to the problem. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179049

 1. Proverbs as ethnolinguistic heritage

  Pejović Anđelka

  2014-01-01

  Full Text Available In this paper we have based our analysis on proverbs of Serbian and Spanish language in order to demonstrate the role of these linguistic and cultural constructions in the ethnolinguistic investigation. Relativism observed in them, often reflected as contradictions, is of a huge significance for the ethnolinguistic analysis, since it shows or it might show the ways in which certain society adjust or opposes to the changes, how it reacts, whether it changes only on the surface, or its deep and inside values change as well. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 178014: Dinamika struktura savremenog srpskog jezika

 2. Modern radio-optical methods in quantum magnetometry

  Aleksandrov, Evgenii B; Vershovskii, Anton K

  2009-01-01

  This paper is an extension of a part of the talk delivered under the more general title 'Narrow spectral lines in fundamental metrology: state of the art, prospects, and problems' at the session of the 90th anniversary of Physics-Uspekhi. The talk reviewed past developments and the current status of the metrology of length, frequency/time, and magnetic fields. The measurement of these quantities currently relies on the high stability of energies of standard transitions between metastable atomic states. Because of space restrictions in the journal, all metrology topics other than the title one were omitted in the present review. (oral issue of the journal 'uspekhi fizicheskikh nauk')

 3. Information analysis of iris biometrics for the needs of cryptology key extraction

  Adamović Saša

  2013-01-01

  Full Text Available The paper presents a rigorous analysis of iris biometric information for the synthesis of an optimized system for the extraction of a high quality cryptology key. Estimations of local entropy and mutual information were identified as segments of the iris most suitable for this purpose. In order to optimize parameters, corresponding wavelets were transformed, in order to obtain the highest possible entropy and mutual information lower in the transformation domain, which set frameworks for the synthesis of systems for the extraction of truly random sequences of iris biometrics, without compromising authentication properties. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR32054 i br. III44006

 4. Winklerites serbicus, a new endogean species of ground beetles (Coleoptera: Carabidae: Bembidiini from southeastern Serbia

  Ćurčić S.

  2013-01-01

  Full Text Available A new endogean bembidiine ground beetle species, Winklerites serbicus sp. n., from a cave in the southeastern part of Serbia is both described and diagnosed. Male and female genital structures and other taxonomically important characters are illustrated. The new species is clearly distinct from its closest congeners. Fifteen species of the genus so far known are arranged in six groups. The new species is both endemic and relict, inhabiting southeastern Serbia only. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173038 i br. 47007

 5. Measurement uncertainty in broadband radiofrequency radiation level measurements

  Vulević Branislav D.

  2014-01-01

  Full Text Available For the evaluation of measurement uncertainty in the measurement of broadband radio frequency radiation, in this paper we propose a new approach based on the experience of the authors of the paper with measurements of radiofrequency electric field levels conducted in residential areas of Belgrade and over 35 municipalities in Serbia. The main objective of the paper is to present practical solutions in the evaluation of broadband measurement uncertainty for the in-situ RF radiation levels. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III43009

 6. Cross sections and transport properties for Na+ in (DXE gas

  Nikitović Željka D.

  2016-01-01

  Full Text Available In this work we select most probable reactions of alkali metal ion Na+ with dimethoxyethane (DXE molecule. Appropriate gas phase enthalpies of formation for the products were used to calculate scattering cross section as a function of kinetic energy with Denpoh-Nanbu theory. Calculated cross sections were compared with existing experimental results obtained by guided ion beam tandem mass spectrometry. Three body association reactions of ions with DXE is studied and compared to experimental results. Calculated cross sections were used to obtain transport parameters for alkali metal ion in DXE gas. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON 171037 i br. III 410011

 7. Les peintures murales du catholicon du monastère de Gradac: Répertoire des fresques et observations sur les particularités de certaines représentations

  Pavlović Dragana

  2012-01-01

  Full Text Available This paper presents the iconographic program of frescoes in the Church of the Annunciation in the monastery of Gradac, in which there were a number of hitherto unrecognized sections that have now been identified. It publishes the pre served inscriptions on the frescoes, as well as the texts on the scrolls of the hierarchs in the altar space. Finally, it presents observations about the typical program features of the wall painting in the Gradac church, which have not been previously considered in research. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177036: Srpska srednjovekovna umetnost i njen evropski kontekst

 8. The comparison of gamma-radiation and electrical stress influences on oxide and interface defects in power VDMOSFET

  Đorić-Veljković Snežana M.

  2013-01-01

  Full Text Available The behaviour of oxide and interface defects in n-channel power vertical double-diffused metal-oxide-semiconductor field-effect transistors, firstly degraded by the gamma-irradiation and electric field and subsequently recovered and annealed, is presented. By analyzing the transfer characteristic shifts, the changes of threshold voltage and underlying changes of gate oxide and interface trap densities during the stress (recovery, annealing of investigated devices, it is shown that these two types of stress influence differently on the gate oxide and the SiO2-Si interface. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI171026

 9. A cracked mirror? - forming the ideal ruler in Epirus and Nicaea in the first half of the 13th century

  Vukašinović Milan

  2015-01-01

  Full Text Available During the first half of the 13th century both Byzantine Empire and the image of its ideal ruler had to undergo a transformation. By applying mostly the narratological analysis to the parenetic texts written in the two successor states of the Empire, the paper sheds light on the dynamic ‘negotiations’ within the Roman elites of the place that the Emperor should have inside the symbolic order, and suggests a possible model of approach to other Byzantine texts and periods. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177015

 10. Spolia from the Church of St. Nicholas in Nikoljac

  Pejić Svetlana

  2012-01-01

  Full Text Available Two, so far unknown, spolia with carved interlace ornaments, built into the wall of the Church of St. Nicholas in Nikoljac are analyzed. These spolia are a part of the collection of fragments discovered earlier in the Church of St. Peter in Bijelo Polje. A comparative analysis was performed on a multitude of pre-Romanic material, in order to determine the time when they were made and whether they originated from any specific circle of stonemasons, and also to identify the initial position of the fragments in the liturgical church furniture for which they had been carved. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177036

 11. Late neolithic pottery standardization: Application of statistical analyses

  Vuković Jasna

  2011-01-01

  Full Text Available This paper defines the notion of standardization, presents the methodological approach to analysis, points to the problems and limitation arising in examination of materials from archaeological excavations, and presents the results of the analysis of coefficients of variation of metric parameters of the Late Neolithic vessels recovered at the sites of Vinča and Motel Slatina. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177012: Society, the spiritual and material culture and communications in prehistory and early history of the Balkans

 12. Checklist of non-indigenous fish species of the River Danube

  Zorić Katarina

  2014-01-01

  Full Text Available Twenty non-indigenous fish species were recorded in the Danube River. The manner of their introduction, vectors, pathways, as well as invasive status are discussed. The major modes of introduction and translocation were found to be aquaculture and fish stocking. The main environmental consequences of the spread of alien fish are related to changes in the structure and functioning of the fish community and to the introduction of non-indigenous parasites. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON 173025, TR 37009 and III 43002 and European Commission 6th Framework Program: Integrated Project ALARM (contract GOCE-CT-2003-506675

 13. Types of population dynamics in settlements of Zaplanje area

  Martinović Marija

  2012-01-01

  Full Text Available The aim of this article is to present the main directions of changes in the spatial-demographic settlements organization of Zaplanje, which, due to rapid demographic recession since the 60s of the 20th century, is the strongest depopulation area with the oldest population in Serbia. This research aims is to determine the main types of changes in demographic development of the settlements and indirectly reveals key issues of the sustainable development of Zaplanje settlements and revitalization of villages. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176017

 14. Synthesis, antimicrobial and antioxidative activity of some new isatin derivatives

  Šekularac Gavrilo M.

  2014-01-01

  Full Text Available The isatin derivatives, Schiff bases, were synthesized by the reaction of isatin and various substituted primary amines and characterized by several spectroscopic methods. Investigation of the antimicrobial activity of the synthesized compounds was performed by the agar dilution method, against different strains of bacteria and one fungi. The antioxidative activity of the synthesized compounds was also determined. Some of the compounds have shown the significant activity against the selected strains of microorganisms and the antioxidative activity. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172013 i III 46010

 15. Young’s modulus evaluation and thermal shock behavior of a porous SiC/cordierite composite material

  Pošarac-Marković M.

  2015-01-01

  Full Text Available Porous SiC/Cordierite Composite Material with graphite content (10% was synthesized. Evaluation of Young modulus of elasticity and thermal shock behavior of these samples was presented. Thermal shock behavior was monitored using water quench test, and non destructive methods such are UPVT and image analysis were also used for accompaniment the level of destruction of the samples during water quench test. Based on the level of destruction graphical modeling of critical number of cycles was given. This approach was implemented on discussion of the influence of the graphite content on thermal stability behavior of the samples. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45012

 16. Planning logistics network for recyclables collection

  Ratković Branislava

  2014-01-01

  Full Text Available Rapid urbanization, intensified industrialization, rise of income, and a more sophisticated form of consumerism are leading to an increase in the amount and toxicity of waste all over the world. Whether reused, recycled, incinerated or put into landfill sites, the management of household and industrial waste yield financial and environmental costs. This paper presents a modeling approach that can be used for designing one part of recycling logistics network through defining optimal locations of collection points, and possible optimal scheduling of vehicles for collecting recyclables. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR36005

 17. The contribution of bioethanol to sustainable development in Serbia

  Popov Stevan D.

  2013-01-01

  Full Text Available The pollution caused by the use of fossil fuels for the production of mechanical or electrical energy is one of the most important environmental issues nowa­days. In this respect, biofuels represent a viable source of energy. Bioethanol as a renewable energy source is derived from organic material of plant origin, so-called biomass, thus reducing environmental pollution. The aim of this study was to analyze the potential of bioethanol in meeting future energy demands in the Republic of Serbia. [Projekat Ministarstva nauke Republike SRbije, br. TR31002: The improvement of bioethanol production from sugar beet processing products

 18. Epistemologiczne i kognitywistyczne konteksty konfabulacji

  Reuter, Magdalena

  2012-01-01

  Wydział Nauk Społecznych: Instytut Filozofii Tematyka rozprawy doktorskiej to „Epistemologiczne i kognitywistyczne konteksty konfabulacji”. W języku potocznym termin „konfabulacja” oznacza celowe zmyślanie i jest identyfikowany z kłamstwem. Tymczasem w neuropsychologii i psychologii poznawczej „konfabulacja” nie oznacza kłamstwa lecz raczej błędnie ugruntowane przekonanie na temat percepcji lub pamięci. W pierwszej części pracy próbuję odpowiedzieć na pytania: czym ...

 19. Structural adaptation of Salsola soda L. (Chenopodiaceae from inland and maritime saline area

  Milić Dubravka M.

  2013-01-01

  Full Text Available The microscopic analysis of leaf and stem in two populations of Salsola soda was carried out in order to examine mechanism of anatomical adaptations to environmental condition on saline habitats and to determine if there exists a morpho-anatomical differentiation between populations from maritime and inland saline area. Analysis included 26 quantitative characters of leaf and stem. The results showed that both populations exhibited halomorphic and xeromorphic adaptations, which refered to ecological plasticity and adaptations of plants to their habitats. Our research also showed that S. soda had quite a stable morphoanatomical structure, since only quantitative changes were recorded. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173002

 20. Reduction of torque ripple in DTC induction motor drive with discrete voltage vectors

  Rosić Marko

  2014-01-01

  Full Text Available This paper presents а practical implementation of direct torque control (DTC of an induction machine on MSK2812 DSP platform, and the analysis of possibilities for reduction of torque ripple. Basic theoretical background relating the DTC was primarily set and the obtained experimental results have been given. It is shown that the torque ripple can be reduced by adjusting the intensity of voltage vectors and by modification of hysteresis comparator, while the simplicity of the basic DTC algorithm has been maintained. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR33016

 1. Badania wykorzystania przez polskie biblioteki naukowe środków europejskich, grantów ministerialnych i samorządowych oraz dotacji sponsorów w latach 2000-2008

  Aldona Chachlikowska

  2009-01-01

  Full Text Available Badania dotyczące pozyskiwania środków pomocowych przez polskie biblioteki naukowe przeprowadzone zostały w ramach wewnętrznych projektów badawczych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Realizacji projektu podjął się Oddział Prac Naukowych, Wydawniczych i Dydaktycznych BU. Zadanie wykonano od września 2008 do czerwca 2009 roku. Zamierzeniem autorek artykułu było uzyskanie pełnej informacji na temat środków pozabudżetowych pozyskiwanych przez polskie biblioteki naukowe oraz określenie stopnia ich wykorzystania. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. Przygotowany kwestionariusz ankiety wraz z informacją dla respondentów o celu prowadzonych badań skierowano do wszystkich bibliotek uniwersyteckich, bibliotek głównych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych, bibliotek akademii wychowania fizycznego, uczelni pedagogicznych i rolniczych oraz do bibliotek publicznych posiadających status bibliotek naukowych. Łącznie wysłano 70 ankiet, odpowiedzi udzieliło 38 respondentów. Wskazany w artykule okres 2000-2008 był czasem zwiększonych możliwości uzyskiwania dodatkowych funduszy przez biblioteki. Najczęściej otrzymywane fundusze to dotacje ministerialne, dalej środki sponsorów na działalność podstawową. W poważnym stopniu wspierały biblioteki, głównie biblioteki publiczne, lokalne samorządy. Zauważalne były dotacje wspierające biblioteki przekazywane przez fundacje i środki ofiarowane przez sponsorów na działalność organizacyjną; ewenementem natomiast – subwencje unijne.

 2. Wskaźnik palców a budowa ciała i sprawność motoryczna mężczyzn trenujących sporty walki i nietrenujących = The digit ratio 2D:4D and body build and motoric fitness of men training martial arts and non-athletes

  Magdalena Mońka

  2016-12-01

  Magdalena Mońka1, Jadwiga Pietraszewska2   1 Doktorantka na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2 Zakład Antropologii Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu   Słowa kluczowe: wskaźnik 2D:4D, sporty walki, budowa ciała, sprawność motoryczna Key words: index 2D:4D, martial arts, body build, motoric fitness     mgr Magdalena Mońka, dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. nadzw.     Streszczenie               Poziom sprawności fizycznej jest uwarunkowany wieloma czynnikami, w tym również budową morfologiczną. Jednym z elementów morfologicznych jest formuła palców 2D:4D, opisująca stosunek długości palca drugiego do palca czwartego. Wskaźnik palców kształtuje się w życiu płodowym, pod wpływem działania hormonów płciowych i pozostaje niezmiennym w dalszym rozwoju osobniczym. Wysoki poziom testosteronu, odzwierciedlający się w niższych wartościach formuły palców, determinuje lepszą zręczność, wytrzymałość i siłę. Ponadto wpływa na zachowania zawodników, zwiększając skłonność do agresji oraz wolę walki i podjęcia ryzyka.   Cel               Celem niniejszej pracy jest ocena powiązań wskaźnika palców 2D:4D z cechami budowy somatycznej oraz poziomem sprawności motorycznej w grupie zawodników sporów walki i osób nietrenujących. Materiał i metody               Materiał badawczy stanowiły pomiary antropometryczne i wyniki prób motorycznych mężczyzn uprawiających sporty walki (n=28 oraz osób nietrenujących (n=30. Badani to studenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w przedziale wiekowym 19-25 lat. U wszystkich badanych zmierzono cechy długościowe, szerokościowe, obwody ciała i fałdy skórno-tłuszczowe oraz długość drugiego (2D i czwartego palca (4D prawej i lewej ręki. Do oceny sprawności motorycznej badanych wykorzystano cztery próby motoryczne: skłon w przód w siadzie, skok w dal z

 3. Physical activity and health related environment preferences among students from the Lithuanian Academy of Physical Education [Pohybové aktivity a preference prostředí spojené se zdravím u studentů Litevské akademie tělesné výchovy

  Edita Vainienė

  2011-03-01

  , rehabilitační cvičení, zdravá výživa, než tomu bylo v roce 2000 (muži 57,8 %, resp. 46,7 %, p < 0,1; ženy 84,4 %, resp. 71,2 % p < 0,02. Ženy prokázaly kritičtější pohled na prostředí akademie než muži a uvedly, že v roce 2008 je na akademii méně možností zdravého stravování než v roce 2000 (26,1 % oproti 19,12 % p < 0,02. Po osmi letech studenti akademie využívají nástroje podpory zdravého životního stylu méně často. Počet studentů využívajících v roce 2008 energické a posilující činnosti se oproti roku 2000 snížil (muži 59,2 %, resp. 46,7 %; ženy 47,7 %, resp. 22,5 % p < 0,001. Menší počet si také vybíral wellness centra (muži 27,6 %, resp. 22,8 %; ženy 37,0 %, resp. 11,6 % p < 0,001. V roce 2008 bylo méně žen, jež uvedly, že se účastní aktivit, při nichž se potí a rychleji dýchají (2–3× za týden a více, než tomu bylo v roce 2000 (χ2 = 49,05, p < 0,001. Koeficient kontingence (C měřící sílu tohoto spojení byl 0,369. ZÁVĚRY: Výsledky naznačují, že vzrůstá potřeba intervence vedoucí k podpoře PA mezi studenty, kteří přicházejí na akademii a pokračují zde ve studiu. DOPORUČENÍ: Zejména u žen je nezbytné připravit programy pohybových aktivit pro integrovanou výuku na akademii, čímž by se omezilo snižování objemu pohybových aktivit úměrné tomu, jak studenti postupují do dalších ročníků. Plán na zvýšení objemu pohybových aktivit a cvičení musí být zahrnut také do studijního plánu a využití volného času se musí orientovat na pohybové aktivity.

 4. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa

  Mieczysław Dobija

  2010-12-01

  Full Text Available Zagadnienie umiejscowienia rachunkowości wśród dyscyplin naukowych jest przedmiotem analiz zawartych w artykule. Do nauk typu science (inaczej przyrod-niczych należą dyscypliny, w których odkrywa się i respektuje fundamentalne prawa natury. Oprócz tego w nauce występują stałe fizyczne, które nie mają teorii, lecz można je zmierzyć, dzięki czemu są ściśle powiązane z rzeczywistością, którą wyjaśniają. Na tym tle rachunkowość spełnia wymogi nauk przyrodniczych, po-nieważ w jej istocie leży prawo zachowania dotyczące wielkości określanej jako: abstrakcyjna zdolność do wykonywania pracy. W teorii rachunkowości pojawia się także stała ekonomiczna o wartości 0,08 [1/rok], co można stwierdzić tylko w dro-dze pomiaru. Te fakty upoważniają do stwierdzenia, że rachunkowość jest dyscy-pliną naukową.

 5. Poronienie i ciąża obumarła w aspekcie prawa – udział położnej w opiece nad pacjentką w sytuacji utraty ciąży = Miscarriage and pregnancy degenerated in terms of law - part midwife in the care of the patient in case of pregnancy loss

  Sabina Katarzyna Stadnicka

  2016-09-01

    Sabina Katarzyna Stadnicka, mgr położnictwa, doktorantka, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Agnieszka Bień, dr n. med., adiunkt, Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Paulina Gdańska, mgr psychologii, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Joanna Piechowska, mgr położnictwa, doktorantka, Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie         Streszczenie Niekorzystne zakończenie ciąży ma charakter niezwykle złożony i delikatny. Utrata ciąży na skutek poronienia jest wydarzeniem biomedycznym wywierającym ogromny wpływ na funkcjonowanie psychiczne. Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2015r. wprowadza dokładnie określone standardy postępowań okołoporodowych w opiece nad pacjentkami w sytuacji niepowodzeń położniczych. Celem publikacji jest pokazanie istotności wprowadzenia standardów. Odpowiedni przekaz niepomyślnych wiadomości, poprawna komunikacja a także udzielenie wsparcia może załagodzić psychologiczne skutki niepomyślnej sytuacji. Słowa kluczowe: ciąża, poronienie, strata, przepisy prawa, zdrowie psychiczne     Abstract Unfavorable termination of pregnancy is a very complex and delicate. Pregnancy loss due to miscarriage is an event biomedical exerting a huge influence on the functioning of mental health. The new Minister of Health of 1 December 2015. introduces precisely defined standards proceedings perinatal care for female patients in an obstetric failures. The aim of the publication is to show the significance of the introduction of standards. The corresponding message bad news, the correct communication and assistance can alleviate the psychological effects of unfavorable situation. Key words: pregnancy, miscarriage, loss, law, mental health

 6. Antimicrobial potential of triticale stillage after lactic acid fermentation with Lactobacillus fermentum PL-1

  Kujundžić Žužana

  2013-01-01

  Full Text Available This study is concerned with the testing of antimicrobial activity of triticale stillage obtained after lactic fermentation by Lactobacillus fermentum PL-1. The antimicrobial tests were performed using the disc-diffusion and agar well diffusion methods. It was found that fermented triticale stillage after lactic acid fermentation exhibited an inhibitory effect towards tested Gram positive and Gram negative bacteria: Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, and Enterococcus faecalis. The triticale stillage without addition of CaCO3 before fermentation showed a stronger antimicrobial effect in comparison with the triticale stillage with added CaCO3. Triticale stillage after lactic acid fermentation did not show any antifungal effect on the growth of tested moulds (Alternaria alternata, Aspergillus versicolor, Penicillium brevicompactum, and Fusarium subglutinans. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-31017

 7. Ex situ integration of iron oxide nanoparticles onto the exfoliated expanded graphite flakes in water suspension

  Jović Nataša

  2014-01-01

  Full Text Available Hybrid structures composed of exfoliated expanded graphite (EG and iron oxide nanocrystals have been produced by an ex situ process. The iron oxide nanoparticles coated with meso-2,3-dimercaptosuccinic acid (DMSA, or poly(acrylic acid (PAA were integrated onto the exfoliated EG flakes by mixing their aqueous suspensions at room temperature under support of 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropylcarbodiimide (EDC and N-hydroxysuccin-nimide (NHS. EG flakes have been used both, naked and functionalized with branched polyethylenimine (PEI. Complete integration of two constituents has been achieved and mainteined stable for more than 12 months. No preferential spatial distribution of anchoring sites for attachement of iron oxide nanoparticles has been observed, regardless EG flakes have been used naked or functionalized with PEI molecules. The structural and physico-chemical characteristics of the exfoliated expanded graphite and its hybrids nanostructures has been investigated by SEM, TEM, FTIR and Raman techniques. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 45015

 8. Comparative study of drought and salt stress effects on germination and seedling growth of pea

  Petrović Gordana

  2016-01-01

  Full Text Available Seed germination is first critical and the most sensitive stage in the life cycle of plants compromise the seedlings establishment. Salt and drought tolerance testing in initial stages of plant development is of vital importance, because the seed with more rapid germination under salt or water deficit conditions may be expected to achieve a rapid seedling establishment, resulting in higher yields. The aim of this study was to determine whether the pea seed germination and seedling growth were inhibited by the salt toxicity and osmotic effect during the seedling development, and also identification of the sensitive seedling growth parameters in response to those stresses. Based on the obtained results, pea has been presented to be more tolerant to salt than water stress during germination and early embryo growth. Investigated cultivars showed greater susceptibility to both abiotic stresses when it comes growth parameters compared to seed germination. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-31024 i br. TR-31022

 9. On music and art in the journal Danica (1860-1872

  Marjanović Nataša

  2013-01-01

  Full Text Available This paper deals with features and articles on music and art published in the journal Danica, in the period 1860-1872. Selected articles contain significant testimonies on the place of musical practice in the everyday life of Serbs and other Slavic people living in the Austro-Hungarian Empire in the nineteenth century. The feature articles abound with details on the artistic activities of respected individuals and singing societies, popular cultural-artistic events (besedas, balls, dances, new publications on music and other news. Several articles were dedicated to aesthetic and philosophical views on art. In a separate section of this paper, I analyze the narrative style of these articles. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON 177004: Serbian Musical Identities within Local and Global Frameworks: Traditions, Changes, Challenges

 10. Arhai’s Balkan folktronica: Serbian ethno music reimagined for British market

  Medić Ivana

  2014-01-01

  Full Text Available This article focuses on Serbian composer Jovana Backović and her band/project Arhai, founded in Belgrade in 1998. The central argument is that Arhai made a transition from being regarded a part of the Serbian ethno music scene (which flourished during the 1990s and 2000s to becoming a part of the global world music scene, after Jovana Backović moved from her native Serbia to the United Kingdom to pursue an international career. This move did not imply a fundamental change of her musical style, but a change of cultural context and market conditions that, in turn, affected her cultural identity. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177004: Serbian Musical Identities within Local and Global Frameworks: Traditions, Changes, Challenges

 11. The importance of cross-reactivity in grass pollen allergy

  Aleksić Ivana

  2014-01-01

  Full Text Available According to the data obtained from in vivo and in vitro testing in Serbia, a significant number of patients have allergic symptoms caused by grass pollen. We examined the protein composition of grass pollens (Dactylis glomerata, Lolium perenne and Phleum pratense and cross-reactivity in patients allergic to grass pollen from our region. The grass pollen allergen extract was characterized by SDS-PAGE, while cross-reactivity of single grass pollens was revealed by immunoblot analysis. A high degree of cross-reactivity was demonstrated for all three single pollens in the sera of allergic patients compared to the grass pollen extract mixture. Confirmation of the existence of cross-reactivity between different antigenic sources facilitates the use of monovalent vaccines, which are easier to standardize and at the same time prevent further sensitization of patients and reduces adverse reactions. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172049 i br. 172024

 12. Fuzzy optimization in hydrodynamic analysis of groundwater control systems: Case study of the pumping station "Bezdan 1", Serbia

  Bajić Dragoljub

  2014-01-01

  Full Text Available A groundwater control system was designed to lower the water table and allow the pumping station “Bezdan 1” to be built. Based on a hydrodynamic analysis that suggested three alternative solutions, multicriteria optimization was applied to select the best alternative. The fuzzy analytic hierarchy process method was used, based on triangular fuzzy numbers. An assessment of the various factors that influenced the selection of the best alternative, as well as fuzzy optimization calculations, yielded the “weights” of the alternatives and the best alternative was selected for groundwater control at the site of the pumping station “Bezdan 1”. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI-176022, TR-33039 i br. III-43004

 13. The actual relevance of ecological corridors in nature conservation

  Ćurčić Nina B.

  2013-01-01

  Full Text Available The paper considers theoretical and applied foundations of the concept of the ecological corridors in nature conservation. Their relevance comes from recent ecological phenomenon of habitat fragmentation which is rapidly increasing during last decades. Habitat fragmentation is one of the main threats to richness and diversity of wildlife. Ecological corridors can mitigate the loss and fragmentation of habitat. Corridors perform as “bridges” between habitats for species and they provide a flow of the natural or even anthropogenic caused disturbances. In this paper we will present the meaning and significance of ecological corridors in nature conservation, as well as types of ecological corridors and their ecological benefits. Methodological and practical approaches in nature protection system in Serbia are included. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47007 i br. 176008

 14. Euthanasia: The conceptualization of the problem and important distinctions

  Đerić Milijana

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of this work is twofold. On the one hand, the intention is to provide analysis of the issue of euthanasia. On the other hand, this approach necessarily leads to a discussion toward the provision of an adequate definition of euthanasia. Therefore the article, first of all, refers to the multi­layered aspect of the term euthanasia. To avoid ambiguity and other uncer­tainties while providing the definition of euthanasia, the authors carefully perform a conceptual analysis. This leads to the establishment of a clear distinction between actions which, due to their motives or their method of execution, cast a shadow on the meaning of this medical procedure. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179041: Dinamički sistemi u prirodi i društvu: filozofski i empirijski aspekti

 15. High performance of solvothermally prepared VO2(B as anode for aqueous rechargeable lithium batteries

  Milošević Sanja

  2015-01-01

  Full Text Available The VO2 (B was synthesized via a simple solvothermal route at 160oC in ethanol. The initial discharge capacity of VO2 (B anode, in saturated aqueous solution of LiNO3, was 177 mAh g-1 at a current rate of 50 mA g-1. After 50 cycles capacity fade was 4%, but from 20th-50th cycle no capacity drop was observed. The VO2 (B has shown very good cyclability at current rate of even 1000 mA g-1 with initial discharge capacity of 92 mAh g-1. The excellent electrochemical performance of VO2 (B was attributed to the stability of micro-nano structures to repeated intercalation /deintercalation process, very good electronic conductivity as well as the very low charge transfer resistance in the aqueous electrolyte. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III45014

 16. Resistance to antimicrobials drugs and control measures of Salmonella spp in the poultry industry

  Velhner Maja

  2013-01-01

  Full Text Available The worldwide prevalence of multiple resistant Salmonella spp is described. Clonally distributed Salmonella Enteritidis PT4 and Salmonella Typhimurium DT104 are among the most pathogenic strains for humans. Recently there have been reports on the prevalence of ST “like” monophasic 4(5,12:i strains in some countries. Vaccination strategy and antimicorbial agent therapy is also briefly discussed. Products of animal origin must be safe and without the risk of antimicrobial resistance. Subsequently, the good management practice at farm level and HACCP in feed factories are required to cope with salmonella infections. Poultry producers in developed countries have been motivated to participate in salmonella control programs, because of public awareness on safe food and risks in the food chain. Export of poultry and poultry products is more successful in the regions where Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium have been eradicated. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR31071

 17. Stress corrosion cracking resistance of aluminum alloy 7000 series after two-step aging

  Jegdić Bore V.

  2015-01-01

  Full Text Available The effect of one step-and a new (short two-step aging on the resistance to stress corrosion cracking of an aluminum alloy 7000 series was investigated, using slow strain rate test and fracture mechanics method. Aging level in the tested alloy was evaluated by means of scanning electron microscopy and measurements of electrical resistivity. It was shown that the alloy after the new two-step aging is significantly more resistant to stress corrosion cracking. Values of tensile properties and fracture toughness are similar for both thermal states. Processes that take place at the crack tip have been considered. The effect of the testing solution temperature on the crack growth rate on the plateau was determined. Two values of the apparent activation energy were obtained. These values correspond to different processes that control crack growth rate on the plateau at higher and lower temperatures. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 34028 i br. TR 34016

 18. A fuzzy Bi-linear management model in reverse logistic chains

  Tadić Danijela

  2016-01-01

  Full Text Available The management of the electrical and electronic waste (WEEE problem in the uncertain environment has a critical effect on the economy and environmental protection of each region. The considered problem can be stated as a fuzzy non-convex optimization problem with linear objective function and a set of linear and non-linear constraints. The original problem is reformulated by using linear relaxation into a fuzzy linear programming problem. The fuzzy rating of collecting point capacities and fix costs of recycling centers are modeled by triangular fuzzy numbers. The optimal solution of the reformulation model is found by using optimality concept. The proposed model is verified through an illustrative example with real-life data. The obtained results represent an input for future research which should include a good benchmark base for tested reverse logistic chains and their continuous improvement. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 035033: Sustainable development technology and equipment for the recycling of motor vehicles

 19. Perfect and imperfect states

  Nikitović Aleksandar

  2013-01-01

  Full Text Available Early Greek ethics embodied in Cretan and Spartan mores, served as a model for Plato`s political theory. Plato theorized the contents of early Greek ethics, aspiring to justify and revitalize the fundamental principles of a traditional view of the world. However, according to Plato`s new insight, deed is further from the truth than a thought i.e. theory. The dorian model had to renounce its position to the perfect prototype of a righteous state, which is a result of the inner logic of philosophical theorizing in early Greek ethics. Prototype and model of philosophical reflection, in comparison to philosophical theory, becomes minor and deficient. Philosophical theorizing of early Greek ethics philosophically formatted Greek heritage, initiating substantial changes to the content of traditional ethics. Replacement of the myth with ontology, as a new foundation of politics, transformed early Greek ethics in various relevant ways. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179049

 20. Pore geometry of ceramic device: The key factor of drug release kinetics

  Čolović B.

  2013-01-01

  Full Text Available Release kinetics of tigecycline, a potential antibiotic in treatment of osteomyelitis, from calcium hydroxyapatite (CHA, as one of the most important ceramic materials in bone tissue engineering, was investigated in this study. Tigecycline, in solid state, was mixed with CHA powder and the obtained mixture was compressed into tablets using two different pressures. These tablets were immersed in a phosphate-buffered saline solution and tigecycline release was measured by a UV-VIS spectrophotometer. The total release time was 5 or 28 days, depending on the pressure applied during compression. It was shown that there is a close relationship between pore sizes and drug release rate. The drug release kinetics was interpreted on the base of pore sizes and pore size distribution. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172026

 1. The role of rules in the evolution of the market system: Hayek’s concept of evolutionary epistemology

  Krstić Miloš

  2012-01-01

  Full Text Available Starting from the concept of the Darwinian paradigm that, by using Darwin’s principles of variation, selection, and retention, all domains from biology to economic systems can be explained, the advocates of modern evolutionary epistemology have analyzed the role of thoughtful institutional design in the process of cultural evolution. In light of the issue of how human intention and evolutionary forces interact in socioeconomic processes, this paper examines the views of F. A. Hayek, the most famous follower of evolutionary epistemology, on the evolution of the market economy system. In this paper special attention will be devoted to Hayek’s concept of rational liberalism and his evolutionary epistemology. [Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179066: Improving the Competitiveness of the Public and Private Sectors by Networking Competences in the European Integration Process of Serbia

 2. Optimization of the Ocimum basilicum L. extraction process regarding the antioxidant activity

  Vidović Senka S.

  2012-01-01

  Full Text Available The levels of input variables (temperature and extraction solvent that optimize a particular response (total phenols content, total flavonoids content and antioxidant activity of the Ocimum basilicum L. extraction process were determined by the response surface methodology (RSM. The influence of theextraction temperature on extraction process was investigated in the range from 33.8ºC to 76.2ºC, as well as of extraction solvent ethanol, in the range of concentrations from 21.7% to 78.3%. For the preparation of basil dry extract, characterized with minimal IC50 value, the calculated optimal values of temperature and ethanol concentration were: 75.33ºC and 73.66% (w/w. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31013

 3. Fifty years of discovery of alpha-fetoprotein as the first tumor marker

  Nikulina Dina

  2015-01-01

  Full Text Available Alpha-fetoprotein represents the most prominent oncobiomarker, widely used in the diagnosis of hepatocellular carcinoma for monitoring of tumor progression, presence of metastasis, assessment of cancer prognosis and successful antitumor therapeutic measures. Yuri Semenovich Tatarinov is a Russian scientist who first published antigen specific for human hepatocellular carcinoma in 1963. To commemorate the 50th anniversary of the discovery of alpha-fetoprotein, 9th International Scientific- Practical Conference entitled “Achievements of fundamental science and translational medicine capabilities in solving actual problems of practical public health”, was held from May 6-8th, 2013 in Astrakhan, Russia. The conference was held in memory of historical scientific work of Yuri Semenovich Tatarinov. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175056

 4. Europe’s future - the relevance of Keynes’s economic consequences of the peace

  Vujačić Ivan

  2016-01-01

  Full Text Available The purpose of this paper is to use the analysis and recommendations of The Economic Consequences of the Peace in order to illustrate how Keynes’s approach could be used for an inquiry into the nature of the current euro crisis. The euro crisis should not be separated from the crisis of the European Union itself, since it is almost impossible to assume that the effects of the demise of the euro area would not a be a direct cause of the unraveling of the European Union, the most vast, complex, and tenacious effort of economic and political integration in modern history. Certainly, the conclusions and remedies proposed by Keynes should not be overlooked and it is possible to draw some broad conclusions on how his approach would affect the considerations regarding possible remedies for the current crisis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179065

 5. Ginzburg's invention of undulators and their role in modern synchrotron radiation sources and free electron lasers

  Kulipanov, Gennadii N

  2007-01-01

  Undulators - periodic magnetic structures that were originally introduced by Vitalii Ginzburg in 1947 for electromagnetic radiation generation using relativistic electrons - are among the key elements of modern synchrotron radiation sources and free electron lasers (FELs). In this talk, the history of three generations of storage ring-based synchrotron X-ray sources using wigglers and undulators is briefly traced. Prospects for two types of next-generation space-coherent X-ray sources are discussed, which use long undulators and energy recovery accelerators or, alternatively, employ linear accelerator-based FELs. The recently developed Novosibirsk terahertz FEL facility, currently the world' s most powerful terahertz source, is described. It was the generation of electromagnetic radiation in this range that Ginzburg discussed in his 1947 work. (oral issue of the journal 'uspekhi fizicheskikh nauk')

 6. Historical basis of the Miracula of Saint Symeon in Stefan the First-Crowned’s life of Symeon

  Komatina Ivana

  2014-01-01

  Full Text Available The paper is devoted to the research of the so-called Catalog of Miracles in the Life of Saint Symeon by Stefan the First-Crowned. Because the miracles are divided in the Life into those in which Symeon-Nemanja is revealed as a Saint, and those in which his heir Stefan the First-Crowned conquers the enemies of the Serbian State with his help, the attention is paid on research of their historical basis and chronological frame, as well as their religious essence. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177029: Srednjovekovne srpske zemlje (13-15. vek: politički, privredni, društveni i pravni procesi

 7. Low dark matter content of the nearby early-type galaxy NGC 821

  Samurović S.

  2014-01-01

  Full Text Available In this paper we analyze the kinematics and dynamics of the nearby early-type galaxy NGC 821 based on its globular clusters (GCs and planetary nebulae (PNe. We use PNe and GCs to extract the kinematics of NGC 821 which is then used for the dynamical modelling based on the Jeans equation. We apply the Jeans equation using the Newtonian mass-follows-light approach assuming constant mass-to-light ratio and find that using such an approach we can successfully fit the kinematic data. The inferred constant mass-to-light ratio, 4:2 < M=LB < 12:4 present throughout the whole galaxy, implies the lack of significant amount of dark matter. We also used three different MOND approaches and found that we can fit the kinematic data without the need for additional, dark, component. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176021: Visible and invisible matter in nearby galaxies: theory and observations

 8. On the integrated continuum radio spectrum of supernova remnant W44 (G34.7-0.4: New insights from Planck

  Onić D.

  2015-01-01

  Full Text Available In this paper, the integrated continuum radio spectrum of supernova remnant (SNR W44 was analyzed up to 70 GHz, testing the different emission models that can be responsible for its particular shape. The observations by the Planck space telescope made it possible to analyze the high frequency part of radio emission from SNRs. Although the quality of radio continuum spectrum (a high scatter of data points at same frequencies prevents us to make definite conclusions, the possibility of spinning dust emission detection towards this remnant is emphasized. In addition, a concave-down feature, due to synchrotron losses, can not be definitely dismissed by the present knowledge of the integrated radio continuum spectrum of this SNR. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176005: Emission Nebulae: Structure and Evolution

 9. Zeolites as possible biofortifiers in Maitake cultivation

  Vunduk Jovana

  2014-01-01

  Full Text Available The levels of Ni, Cu and Mg in Grifola frondosa (also known as Maitake mushroom fruit body produced on zeolite Minazel Plus (MG-supplemented substrate were measured with inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES. Two different concentrations of MG were added to the substrate for mushroom cultivation. Levels of selected metals were measured in cultivated dry carpophores. The content of Ni increased in fruit bodies produced on supplemented substrate, while in case of Cu, a pronounced decrease was observed. When two different concentrations of MG were implemented, the Mg level showed both positive and negative trend, depending on the applied concentration of zeolite. MG in a concentration of 1% showed the strongest influence on the observed elements in the cultivated fruiting body of Maitake mushroom. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 46010

 10. The better human, the better than human: Limits of enhancement

  Krstić Predrag

  2012-01-01

  Full Text Available Using the representations of science, fiction and science fiction, this article attempts to sketch out a certain line of development in the history of representation of the enhanced human. First it was thought that chemicals could temporarily or permanently improve his natural abilities, then artificial substitutes, inserts and accessories dominated the vision of his improvement. The most recent possibility announced is the fundamental morphological transformation of his biological composition into a completely unrecognizable, amorphous “entity” capable of taking any form. This trajectory of “improvement” of human capacities could be regarded as a gradual advancement in the realization of the pledge of traditional humanism: that man is special precisely for being able to become anything he chooses. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 41004: Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti

 11. Input data preprocessing method for exchange rate forecasting via neural network

  Antić Dragan S.

  2014-01-01

  Full Text Available The aim of this paper is to present a method for neural network input parameters selection and preprocessing. The purpose of this network is to forecast foreign exchange rates using artificial intelligence. Two data sets are formed for two different economic systems. Each system is represented by six categories with 70 economic parameters which are used in the analysis. Reduction of these parameters within each category was performed by using the principal component analysis method. Component interdependencies are established and relations between them are formed. Newly formed relations were used to create input vectors of a neural network. The multilayer feed forward neural network is formed and trained using batch training. Finally, simulation results are presented and it is concluded that input data preparation method is an effective way for preprocessing neural network data. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br.TR 35005, br. III 43007 i br. III 44006

 12. On the idiom ne gine (gibi mi (ti etc.: Syntactic structure, semantics, and lexicographic status

  Vučković Marija D.

  2014-01-01

  Full Text Available The paper deals with the idiom ne gine mi (ti etc. and its variant ne gibi mi (ti etc.. The research is based on the historical and contemporary corpus that also comprises the dialectological material. After pointing out chronological and areal characteristics of the two idiom variants, their syntactic structure as well as semantics are discussed. In the domain of semantics the special attention is paid to the change of the axiological component of the idiomatic meaning. It is argued that there might be the interrelation between this change and the syntactic structure of the idiom. The final segment of the paper is concerned with the status of the analysed idiomatic phrases in the most important monolingual general and phraseological dictionaries. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 178007: Etimološka istraživanja srpskog jezika i izrada Etimološkog rečnika srpskog jezika

 13. Characterization and utilization of the permeate and retentate obtained after “dead-end” ultrafiltration

  Vasić Vesna M.

  2013-01-01

  Full Text Available In the recent years, with the increase in bioethanol production, the increasing amounts of distillery wastewater are generated. Such wastewater (stillage is one of the most polluted waste product of the food and beverage industries. The present study evaluates the treatment of distillery wastewater by ultrafiltration (UF, in order to reduce its pollution and evaluate the composition of the permeate and retentate. Polyethersulfone ultrafiltration membrane with molecular weight cut-off (MWCO 30000 Da, was used for the experiments. The UF was carried out in dead-end mode. The results of the analyses of the permeate and retentate obtained after ultrafiltration were considered as well as different ways for their further utilization. The pollutant level in the permeate was decreased significantly in comparison to the raw stillage, and suspended solids were completely removed from the stillage. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31002

 14. Assessing terpene content variability of whitebark pine in order to estimate representative sample size

  Stefanović Milena

  2013-01-01

  Full Text Available In studies of population variability, particular attention has to be paid to the selection of a representative sample. The aim of this study was to assess the size of the new representative sample on the basis of the variability of chemical content of the initial sample on the example of a whitebark pine population. Statistical analysis included the content of 19 characteristics (terpene hydrocarbons and their derivates of the initial sample of 10 elements (trees. It was determined that the new sample should contain 20 trees so that the mean value calculated from it represents a basic set with a probability higher than 95 %. Determination of the lower limit of the representative sample size that guarantees a satisfactory reliability of generalization proved to be very important in order to achieve cost efficiency of the research. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI-173011, br. TR-37002 i br. III-43007

 15. Perforated coins from graves at the Viminacium necropolis of Više Grobalja

  Vojvoda Mirjana D.

  2015-01-01

  Full Text Available A common problem that occurs when interpreting finds of perforated Roman coins is whether they had been perforated in Roman times or later. Hence, the specimens that originate from an undisturbed archaeological context, as is the case with finds from the Viminacium necropolis of Više Grobalja, are indispensable. A total of 47 perforated coins were discovered: 31 with a single and 16 with three perforations. The analysis of the context of the finds, in some specimens, allows the confident assertion that they had constituted a part of jewellery. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47018: IRS - Viminacium, Roman city and military legion camp - research of the material and non-material culture of inhabitants using the latest technologies of remote detection, geophysics, GIS, digitalisation and 3D visualisation

 16. Hybrid soft computing control strategies for improving the energy capture of a wind farm

  Živković Predrag M.

  2012-01-01

  Full Text Available In this paper, a fuzzy controller is proposed for wind turbine control. A model is analyzed and combined with a stochastic wind model for simulation purposes. Based on the model, a fuzzy control of wind turbine is developed. Wind turbine control loop provides the reference inputs for the electric generator control loop in order to make the system run with maximum power. Since the wind speed involved in the aerodynamic equations is a stochastic variable, whose effective value cannot be measured directly, a wind speed estimator is also proposed.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR33036/2011: Development of new meteorological mast for turbulence parameters characterization and br. TR35005/2011: Research and development of new generation wind turbines of high-energy efficiency

 17. Synthesis and characterization of thermosensitive hydrogels and the investigation of modified release of ibuprofen

  Ilić-Stojanović Snežana S.

  2013-01-01

  Full Text Available The method of the synthesis of poly(N-isopropylacrylamide-co-2-hydroxypropyl methacrylate hydrogels obtained by radical polymerization is described. Their characterization was carried out by the determination of the quantity of residual monomers and by investigating their structure using the FTIR. Three glass transitions were detected by DSC method. The porous surfaces of hydrogels with incorporated ibuprofen were shown in SEM micrographs. The swelling ratio of hydrogels decreased with the temperature increase and the swelling transport mechanism was changed from non-Fickian to Fickian. Ibuprofen was incorporated in hydrogel as a drug carrier and released quantity was monitored by HPLC method depending on the temperature. Hydrogel with the lower cross-linker content had the highest swelling degree (α = 34.72 at 10°C and released the largest amount of ibuprofen (64.21 mg/gxerogel at 40°C. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-34012

 18. Fungi in the legislation of the Republic of Serbia

  Ivančević Boris N.

  2012-01-01

  Full Text Available Conservation and protection of fungi have lately been considered as extremely important elements of the environmental conservation, and numerous environmental, scientific, medical, economic, cultural, ethical, and other reasons for such attitude exist today. This paper presents an overview of official regulations on the protection of fungi in the Republic of Serbia from the Act of Protection of 1991 until today. The paper lists and analyses the good and bad provisions of individual legal regulations. It registers the effects of the adopted regulations on the actual efficiency of protection of endangered species of fungi (macrofungi, mushrooms, and considers the impact of chronological development of legislation on the population of fungi in nature, and presents general measures to improve protection of mushrooms in the future. These measures primarily include reliable information and study of fungi as a basis for their effective protection based on scientific knowledge. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI-179079

 19. The impact of the manufacturing process on the hardness and sensory properties of milk chocolate

  Zarić Danica B.

  2012-01-01

  Full Text Available The aim of this paper was to examine the impact of the manufacturing process on the textural characteristics and sensory properties of milk chocolate. The research was conducted on the samples of chocolate produced in a ball mill during 30, 60 and 90 minutes of refining, each of them being pre-crystallized at 26, 28 and 30°C. A chocolate mass of identical ingredient composition was also produced using a standard manufacturing process at the same pre-crystallization temperatures. Chocolate hardness was examined using a piece of equipment called Texture Analyser, measuring the stress intensity which leads to chocolate crushing. Sensory analysis was performed using the point scoring method. The new manufacturing process, i.e. the manufacturing of chocolate in a ball mill improves sensory properties and hardness of milk chocolate. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31014

 20. Simple one-pot synthesis of thioureas from amine, carbon disulfide and oxidants in water

  Milosavljević Milutin M.

  2016-01-01

  Full Text Available The present study reports the new facile methodology for synthesis of symmetrical and asymmetrical thioureas by an one-pot reaction of amine, carbon disulfide and oxidants: hydrogen peroxide, ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA/sodium percarbonate system or air. The structures of the synthesized compounds were confirmed by IR, 1H and 13C NMR and MS methods. Reaction mechanism has been proposed on the basis of reaction intermediate isolation and their structure determination. The synthetic benefits of the presented methods is reflected in the operational simplicity, mild reaction conditions, short reaction times, recycling of solvent, high purity and yield of products, absence of dangerous by-products and technological applicability at industrial scale. Considering commercial importance of the thioureas, it can be emphasized that implementation of the optimal synthesis of thiourea, based on presented methods, at industrial level of production would provide concurrent alternative to existing technologies in use. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172013

 1. Self-employment and enterpreneurship as a choice: An example of Serbia

  Zakić Nebojša

  2012-01-01

  Full Text Available The transition to a market economy in Serbia still hasn’t created a good enough environment for enterpreneurship to flourish. Enterpreneurship is more commonly manifested as a result of the push effect- the need for work and survival, and it’s success is the result of the pull effect- recognizing business possibilities and market chances. The economic crisis has further increased unwanted demographic movements, especially inside migration of younger and more educated population from rural areas to bigger cities. The only way to battle the high unemployment rate of women and the young in Serbia is to create more attractive conditions for the development of enterpreneurship. That can be acomplished by bettering the macroeconomic ambience of business as well as by funding the need for start-up capital. The first priority is to create the conditions necessary for safe and long term business development. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47007/III

 2. Enzymatic spectrophotometric reaction rate determination of aspartame

  Trifković Kata T.

  2015-01-01

  Full Text Available Aspartame is an artificial sweetener of low caloric value (approximately 200 times sweeter than sucrose. Aspartame is currently permitted for use in food and beverage production in more than 90 countries. The application of aspartame in food products requires development of rapid, inexpensive and accurate method for its determination. The new assay for determination of aspartame was based on set of reactions that are catalyzed by three different enzymes: α-chymotrypsin, alcohol oxidase and horseradish peroxidase. Optimization of the proposed method was carried out for: (i α-chymotrypsin activity; (ii time allowed for α-chymotrypsin action, (iii temperature. Evaluation of the developed method was done by determining aspartame content in “diet” drinks, as well as in artificial sweetener pills. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III46010

 3. Micropropagation of Dianthus deltoides L. through shoot tip and nodal cuttings culture

  Marković Marija

  2013-01-01

  Full Text Available Micropropagation (shoot tip and nodal cuttings culture was used for the rapid propagation of the non-invasive, decorative, native plants of maiden pink (Dianthus deltoides L. in order to preserve their genetic diversity. In vitro culture was successfully established on Murashige and Skoog medium (MS using seeds as the initial material. In the shoot multiplication phase, the explants were cultured on MS medium supplemented with different concentrations of 6-benzylaminopurine (BAP and naphthaleneacetic acid (NAA. The highest multiplication rate was achieved on a medium containing 0.1 mgL-1 of BAP and 0.1 mgL-1 of NAA. The rooting was successful on a hormone-free medium (100%, and the highest percentage of microplant acclimatization (97% was recorded in a 4: 1 mixture of peat and sand. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31041: Establishment of wood plantations intended for a forestation of Serbia

 4. The use of in vitro culture in dianthus propagation

  Marković Marija

  2013-01-01

  Full Text Available Today, in vitro culture is of the great importance in both scientific investigation of under-researched plant species and plant production. In this paper, a review of development and methods of in vitro culture is presented. The main principles are given and the most commonly used methods are described. Special attention was paid to the propagation of Dianthus spp. Tissue culture of commercially important taxa is described in detail, and the review of propagation of other decorative Dianthus spp. that can be used as ornamental plants is also given. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007: Istraživanje klimatskih promena na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje

 5. Effect of sugar alcohol sorbitol on in vitro shoot development of Dianthus serotinus Waldst. et Kit.

  Marković Marija

  2014-01-01

  Full Text Available The aim of this study was to investigate the effect of different concentrations of sorbitol on the development of the in vitro culture of D. serotinus in the multiplication phase. The obtained results showed that sorbitol generally had a positive effect, depending on its concentration and explant type. In addition, the presence of sorbitol affected the change of pH value of the media after autoclaving and after 25 days of in vitro culture, which could affect the availability of certain ions to plants. Therefore, the obtained results indicate that sorbitol can be used as an energy source for the in vitro culture of D. serotinus, but this should be further investigated. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007

 6. Fuzzy model for determination and assessment of groundwater quality in the city of Zrenjanin, Serbia

  Kiurski-Milosević Jelena Ž.

  2015-01-01

  Full Text Available The application of the fuzzy logic for determination and assessment of the chemical quality of groundwater for drinking purposes in the city of Zrenjanin is presented. The degree of certainty and uncertainties are one of the problems in the most commonly used methods for assessing the water quality. Fuzzy logic can successfully handle these problems. Evaluation of fuzzy model was carried out on the samples from two representative wells that are located at depths of two aquifers from which water is taken to supply the population as drinking water. The samples were analyzed on 8 different chemical water quality parameters. In the research arsenic concentration (As3+, As5+ is considered as the dominant parameter due to its suspecting carcinogenic effects on human health. This type of research is for the first time conducted in the city of Zrenjanin, middle Banat region. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. MNTR174009 i br. TR34014

 7. Potential improvement of Lymantria dispar L. management by quercetin

  Perić-Mataruga Vesna

  2014-01-01

  Full Text Available Lymantria dispar, a polyphagous insect pest, copes with a wide variety of host-specific allelochemicals. Glutathione S-transferases (GST are important for catalyzing detoxification in L. dispar. Larval mortality, GST activity in midgut tissue and mass of L. dispar with different trophic adaptations (originating from two forests with a suitable host, Quercus robur, and an unsuitable host, Robinia pseudoacacia, differed after feeding on quercetin supplemented diets (2% or 5% w/w. Quercetin inhibited GST most potently in oak forest larvae that were less adapted to flavonoids in their diet. The larvicidal effect of quercetin on L. dispar larvae depended on the host-use history. We believe this is important in strategies for sustainable control of insect pests. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173027

 8. „Pseudo-yat“ in Dalmato-Romance and Balkan Latin (On Balkan Latin VIII

  Ligorio Orsat L.

  2015-01-01

  Full Text Available Article discusses the origins and the development of the so-called pseudo-yat in Dalmatian Romance and Balkan Latin. (E.g. SCr. mrčela-murtila-murtela from Lat. *MYRTICELLA or tovijerna-tovirna-toverna from TABERNA. Pseudo-yat is derived from -ECC-, in short syllables, and in long syllables from -ERR-, -ERC-. This suggestion is tried on 58 Dalmatian loans in Serbo-Croatian. The fact that pseudo-yat is found only in a part of these is of particular significance for the stratification of Dalmatian loans in Serbo-Croatian since loans with pseudo-yat are ostensibly older than the ones without it. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 178007

 9. Radio-continuum observations of small, radially polarised Supernova Remnant J0519-6902 in the large Magellanic cloud

  Bozzetto L.M.

  2012-01-01

  Full Text Available We report on new Australian Telescope Compact Array (ATCA observations of SNR J0519-6902. The Supernova Remnant (SNR is small in size (~8 pc and exhibits a typical SNR spectrum with α = -0.53±0.07, with steeper spectral indices towards the northern limb of the remnant. SNR J0519-6902 contains a low level of radially orientated polarisation at wavelengths of 3 and 6 cm, which is typical of younger SNRs. A fairly strong magnetic field was estimated to ~171µG. The remnant appears to be the result of a typical Type Ia supernova, sharing many properties with another small and young Type Ia LMC SNR, J0509-6731. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176005

 10. Fractures of the humerus during arm wrestling

  Bumbaširević Marko Ž.

  2014-01-01

  Full Text Available Background/Aim. Humeral shaft fractures may occur as a result of arm wrestling. The aim of this study was to present our treatment of humerus fracture sustained during arm wrestling. Methods. A total of six patients, aged 22 to 48, were treated at our department form January 2008 to January 2010 with open reduction and internal fixation and with hanging arm casts. A review of all the relevant literature on the subject was also presented. Results. In all the cases, the fractures healed and function returned to normal. No patient had any neural or vascular compromise. Conclusion. Closed and operative treatments were equally successful in all reported cases. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175-095

 11. I hear you have a noble horse - Manuel II Palaiologos’ letter no. 43 addressed to Demetrios Chrysoloras

  Nikolić Maja

  2013-01-01

  Full Text Available The letter of Manuel II Palaiologos no. 43 addressed to Demetrios Chrysoloras, as their correspondence in whole, is a vivid testimony, not only on the friendship between these two great intellectuals, but also on some social rules and customs of the court of the last Palaiologan emperors and habits of the Byzantine social and intellectual elite in the first half of the XV century. Through the paradigm of noble horse, used as a symbol of public office, in this case the one of mesazon in the service of John VII, the emperor showed that he was not indifferent and suggested to his friend to give up something which doesn’t suit him and continue to occupy himself with intellectual work. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177032: Tradicija, inovacija i identitetu vizantijskom svetu i br. 177015: Hrišćanska kultura na Balkanu u srednjem veku: Vizantijsko carstvo, Srbi i Bugari od 9. do 15. veka

 12. Optimization of the flux values in multichannel ceramic membrane microfiltration of Baker`s yeast suspension

  Milović Nemanja R.

  2016-01-01

  Full Text Available The objective of this work was to estimate the effects of the operating parameters on the baker's yeast microfiltration through multichannel ceramic membrane. The selected parameters were transmembrane pressure, suspension feed flow, and initial suspension concentration. In order to investigate the influence and interaction effects of these parameters on the microfiltration operation, two responses have been chosen: average permeate flux and flux decline. The Box-Behnken experimental design and response surface methodology was used for result processing and process optimization. According to the obtained results, the most important parameter influencing permeate flux during microfiltration is the initial suspension concentration. The maximum average flux value was achieved at an initial concentration of 0.1 g/L, pressure around 1.25 bars and a flow rate at 16 L/h. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31002

 13. Microelements and heavy metals in raw cow milk from various regions in Serbia

  Živkov-Baloš Milica

  2013-01-01

  Full Text Available In this study, the investigation results of raw milk and animal feed samples from farms located around industrial areas and from rural areas in Serbia are presented. Various microelements and heavy metals (Zn, Cu, Fe, Pb and Cd were determined by atomic absorption spectrophotometry (AAS. Mean concentration of Zn, Cu, Fe and Cd in raw milk were 5.94, 0.239, 2.034 and below 0.005 mg/kg, respectively. The mean lead concentration found in milk from a farm located near industrial area was 0.242±0.166 mg/kg (mean Pb concentrations for other four investigated farms were below 0.05 mg/kg. The obtained results indicate that particular attention should be paid to control of Pb residues in food, water and environment. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31084

 14. Stability of electric characteristics of solar cells for continuous power supply

  Stojanović Nebojša M.

  2015-01-01

  Full Text Available This paper investigates the output characteristics of photovoltaic solar cells working in hostile working conditions. Examined cells, produced by different innovative procedures, are available in the market. The goal was to investigate stability of electric characteristics of solar cells, which are used today in photovoltaic solar modules for charging rechargeable batteries which, coupled with batteries, supply various electronic systems such as radio repeaters on mountains tops, airplanes, mobile communication stations and other remote facilities. Charging of rechargeable batteries requires up to 25 % higher voltage compared to nominal output voltage of the battery. This paper presents results of research of solar cells, which also apply to cases in which continuous power supply is required. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 171007

 15. “Queer inclusion” in schools: Concept and controversy

  Antonić Slobodan

  2012-01-01

  Full Text Available Recently, there have arisen some requirements for “queer inclusion” in schools in Serbia. This article defines the term “queer inclusion”, presents some experiences in this field in the United States and Britain, and considers the reasons commonly given as “pros and cons” of queer inclusion. The concluding part argues that effects of queer inclusion in schools are not only positive, that there are many conceptual problems with it, and that perhaps we ought to be much more careful with the campaign for introduction of queer inclusion in the school system in Serbia. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179035: Izazovi nove društvene integracije u Srbiji - koncepti i akteri

 16. Breaking of Judas tree seed dormancy by plant hormone treatments

  Grbić Mihailo

  2014-01-01

  Full Text Available The study deals with the influence of growth regulators on the germination of Judas tree (Cercis siliquastrum L. seed which is double dormant. We simultaneously tested seeds prepared in the conventional procedure: scarification + stratification and scarified seeds treated with phytohormones from the groups of gibberellins, auxin and cytokinins. The results indicate a positive effect of gibberellic acid (GA, as well as some combinations of this phytohormone with others. Recommendations for practice are to combine the conventional procedure with GA. The procedure may shorten the duration of stratification; the application of GA should follow stratification because the temperature of 4°C does not provide growth regulators activity. The study results can serve as the base for easier generative reproduction of this valuable woody ornamental species which could have a wide use in changed climate conditions. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007: Studying climate change and its influence on the environment: impacts, adaptation and mitigation

 17. Possibilities for the development of ecotourism in protected areas of Western Serbia

  Miljković Olgica

  2012-01-01

  Full Text Available Sustainable tourism is an important element of modern tourism, which are strictly controlled by the impact of tourism on the environment. Balanced ecological, economic and sociocultural components of tourism are therefore more frequently mentioned in the programs and strategies of tourism development. Sustainable tourism is particularly applicable to the development of tourism in the category of protected natural areas. These natural systems (national parks, nature parks, nature reserves and natural monuments are all interesting areas for various segments of the tourist. Typically, this is ecotourism - a modern form of tourism in which through education, volunteering, learning about nature, we help protect and preserve nature. Tourism development in protected natural areas is particularly sensitive, and as such it involves the determination of carrying capacity, limits of acceptable changes, environmental impact assessment, tourism zoning and designing codes of ethics that would help tourists to coordinate their activities with the values of the environment. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176008

 18. Estimation of similarity between functions extracted from x86 executable files

  Berta Katarina

  2015-01-01

  Full Text Available Comparison of functions is required in various domains of software engineering. In most domains, comparison is done using source code, but in some domains, such as license violation or malware analysis, only binary code is available. The goal of this paper is to evaluate whether the existing solution meant for ARM architecture can be applied to x86 architecture. The existing solution encompasses multiple approaches, but for the purpose of this paper three representative approaches are implemented; two are based on machine learning, and the third does not require previous knowledge. Results show that the best recalls obtained for the first ten positions on both architectures are comparable and do not differ significantly. The results confirm that adaptation of all approaches of the existing solution is not only possible but also promising and represent adequate basis for future research. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III44009 i br. TR32047

 19. Theoretical and experimental analysis of dynamic processes of pipe branch for supply water to the Pelton turbine

  Jovanović Miomir Lj.

  2012-01-01

  Full Text Available The paper presents the results of the analysis of pipe branch A6 to feed the Hydropower Plant ”Perućica” with integrated action Pelton turbines. The analysis was conducted experimentally (tensometric and numerically. The basis of the experimental research is the numerical finite element analysis of pipe branch A6 in pipeline C3. Pipe branch research was conducted in order to set the experiment and to determine extreme stress states. The analysis was used to perform the determination of the stress state of a geometrically complex assembly. This was done in detail as it had never been done before, even in the design phase. The actual states of the body pipe branch were established, along with the possible occurrence of water hammer accompanied by the appearance of hydraulic oscillation. This provides better energetic efficiency of the turbine devices. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR35049 and br. TR 33040

 20. The isles of great silence monastic life on Lake Scutari under the patronage of the Balšićs

  Tomić-Đurić Marka

  2012-01-01

  Full Text Available At the time Zeta was ruled by the local lords of the Balšić family, in the late fourteenth and the first half of the fifteenth century, the islets in Lake Scutari (Skadarsko jezero in Zeta were lively centres of monastic life. The paper looks at the forms of monastic life as suggested by the spatial organization and architecture of the monastic complexes founded by the Balšićs, and by the surviving written sources. The most important documentary source is the correspondence between Jelena Balšić and her spiritual father, Nikon, preserved in the manuscript known as Gorički zbornik (Gorica Collection. The letters show that Lake Scutari was a centre of monasticism touched by hesychast-inspired spirituality where both the eremitic and coenobitic ways of life were practised. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177003: Medieval heritage of the Balkans: Institutions and culture

 1. Different heating systems for single family house: Energy and economic analysis

  Turanjanin Valentina M.

  2016-01-01

  Full Text Available The existing building stock energy consumption accounts for about 38% of final energy consumption in Republic of Serbia. 70% of that energy is consumed by residential sector, mostly for space heating. This research is addressed to the single family house building placed in the Belgrade city. The house has ground and first floor with total heating area of 130 m2 and pellet as space heating source. The aim of this paper is to evaluate energy and economic analysis for different heating systems. Several homeheating were compared: Option 1 (biomass combustion boiler using pellet as a fuel, Option 2 (gas combustion boiler and Option 3 (heat pump. The building performance was evaluated by TRNSYS 17 simulation code. Results show estimated savings using renewable energy sources. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III42008

 2. The founder of the church of Saint George at Pološko

  Pavlović Dragana

  2015-01-01

  Full Text Available The paper seeks to establish who was the founder of the church of Saint George at Pološko and revise the conclusions of previous researchers regarding this issue. According to the opinion commonly adopted in the scholarly literature, Jovan Dragušin, a cousin of King Dušan, had merely undertaken the construction of church at Pološko, whereas his mother was responsible for the completion of construction and painting of frescoes in the church. Through an analysis of written and visual sources the conclusion is reached that the sole person responsible for the construction and painting of the church at Pološko was the nun Maria, the mother of Jovan Dragušin. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177036: Srpska srednjovekovna umetnost i njen evropski kontekst

 3. Izazovi nove hrane/Challenges of new food

  Slavoljub S. Lekić

  2014-10-01

  Full Text Available U radu se ukazuje na vezu između razvoja nauke i tehnologije u 19. i 20. stoleću, pre svega biologije i hemije, i nastanka zelene revolucije sredinom 20. stoleća i genske revolucije s kraja 20. stoleća. Genska i zelena revolucija dovele su do dubokih promena proizvodnje hrane i poljoprivredu integrisale u ekonomiju zasnovanu na visokim tehnologijama. / The article draws attention to the development of science and technology in 19th and 20th century, biology and chemistry in particular, and its relation with the green revolution of the middle of 20th century and the gene revolution of the end of 20th century. These two revolutions have resulted in significant changes in food production and integrated agriculture into high technology-based economy.

 4. Analysis of correlation structure in Lymantria dispar L. larvae from locally adapted populations

  Mrdaković Marija

  2013-01-01

  Full Text Available The influence of allelochemical stress and population origin on the patterns of phenotypic and genetic correlations among life history traits and digestive enzyme activities were investigated in larvae of the gypsy moth (Lymantria dispar L.; Lepidoptera: Lymantriidae. Thirty-two full-sib families from oak (suitable host plant, Quercus population, and twenty-six full-sib families from locust-tree (unsuitable host plant, Robinia population forests were reared on an artificial diet, with or without a 5% tannic acid supplement. Comparison of correlation matrices revealed significant similarity between the two populations in the structure of phenotypic and genetic correlations of life history traits and of digestive enzyme activities. The patterns of correlations of the examined traits, within each of the two locally adapted populations and in the presence of allelochemical stress, remained stabile despite the different selection pressures that mold these traits. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173027

 5. Career cycle of general and special school teachers in Serbia

  Marušić Milica

  2015-01-01

  Full Text Available The specificities of general and special school teachers’ work might influence their career differently. The aim of the study was to examine the career cycle of these teachers. A survey was conducted on a sample of 120 teachers from general and 95 from special schools. Five stages of career cycle were discovered: induction, competency building and enthusiasm, career frustration, stagnation, career wind-down. Results indicate that age, gender, intrinsic, and extrinsic factors of career choice can influence teachers’ career cycle. When these factors are controlled, special school teachers experience less enthusiasm and more willingness to retire than general school teachers. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47008: Improving the quality and accessibility of education in modernization processes in Serbia i br. 179034: From encouraging initiative, cooperation and creativity in education to new roles and identities in society

 6. Application of factor analysis in identification of dominant hydrogeochemical processes of some nitrogenous groundwater of Serbia

  Stojković Jana

  2013-01-01

  Full Text Available Multivariate statistical analyses are used for reducing large datasets to a smaller number of variables, which explain main hydrogeochemical processes that control water geochemistry. Factor analysis (FA allows discovering intercorrelations inside the data matrix and grouping of similar variables, i.e. chemical parameters. In this way new variables are extracted, which are called factors, and each factor is explained by some hydrogeochemical process. Applying FA to a dataset that consists of 15 chemical parameters measured on 40 groundwater samples from Serbia, four factors were extracted, which explain 73.9% of total variance in the analyzed dataset. Interpretation of obtained factors indicated several hydrogeochemical processes: the impact of sea water intrusions and volatiles in previous geological periods, solutes diffusion from the marine clay, cation exchange and dissolution of carbonate and silicate minerals. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43004

 7. Tritrophic associations and taxonomic notes on Lysiphlebus fabarum (Marshall (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae, a keystone aphid parasitoid in Iran

  Rakhshani Ehsan

  2013-01-01

  Full Text Available An investigation of host associations, distribution and types of reproduction (sexual, asexual of Lysiphlebus fabarum (Marshall across 20 provinces of Iran during 2006-2011 was undertaken. The parasitoid was reared from three groups of host aphids belonging to genera Aphis and Brachycaudus, and occasional host aphid genera. Aphis craccivora Koch was the most frequent host aphid for L. fabarum on various host plants, including economically important crops. The field sex ratio generally favored females, but in some cases, only thelytokous (uniparental populations were found. In those cases, the host was always an Aphis species. Specimens reared from Brachycaudus aphids were all biparental, indicating the presence of a sibling biological species. Overall analysis of diagnostic morphological characters in the forewing indicated intra-specific variability in forewing marginal setae as well as variations in length of the R1 vein. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43001

 8. A note on the history of experimental and theoretical research into molecular attractive forces between solids

  Danilova, N P

  2015-01-01

  From the Editorial Board. In a brief followup to the talk by E I Kats on 'Van der Waals, Casimir, and Lifshitz forces in soft matter' (see pp. 892 – 896 of this issue) at the E M Lifshitz centennial session of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences, an interesting and instructive story was told by Nina Petrovna Danilova (Department of Low Temperature Physics and Superconductivity, Faculty of Physics, Moscow State University) of how E M Lifshitz was enlisted to explain I I Abrikosova's and B V Derjaguin's experimental results. The Editorial Board of Uspekhi Fizicheskikh Nauk (UFN) [Physics-Uspekhi] journal found the story appropriate to be published in the 'Letters to the Editor' section of UFN in a jubilee selection of works marking the centennial of E M Lifshitz' birth. (letters to the editors)

 9. Series pid pitch controller of large wind turbines generator

  Micić Aleksandar D.

  2015-01-01

  Full Text Available For this stable process with oscillatory dynamics, characterized with small damping ratio and dominant transport delay, design of the series PID pitch controller is based on the model obtained from the open-loop process step response, filtered with the second-order Butterworth filter Fbw. Performance of the series PID pitch controller, with the filter Fbw, is analyzed by simulations of the set-point and input/output disturbance responses, including simulations with a colored noise added to the control variable. Excellent performance/robustness tradeoff is obtained, compared to the recently proposed PI pitch controllers and to the modified internal model pitch controller, developed here, which has a natural mechanism to compensate effect of dominant transport delay. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 47016

 10. Effects of pedunculate oak tree vitality on gypsy moth preference and performance

  Milanović Slobodan

  2014-01-01

  Full Text Available Gypsy moths and powdery mildew play a significant role in oak decline processes. However, information is lacking on the effects on the gypsy moth of impaired tree vitality caused by defoliation or parasite infection. We assessed how pedunculate oak leaves collected from vigorous, declining, and infected trees influenced gypsy moth preference and performance (growth and nutritional indices. We found a negative effect of powdery mildew-infected leaves on gypsy moth performance, while declining trees had positive effects on gypsy moth performance and preference. All examined parameters of larvae fed declining oak leaves were higher than those of larvae fed vigorous oak leaves. Increased growth on declining oak leaves was caused by both higher consumption and more efficient food utilization. The results of this research could help us to better understand multitrophic interactions in complex communities such as oak forests. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007: Studying climate change and its influence on the environment: impacts, adaptation and mitigation

 11. A new 2D integrable system with a quartic second invariant

  Yehia, Hamad M

  2012-01-01

  The construction of all 2D Lagrangian systems which admit besides the energy another integral of motion that is quartic in velocities was reduced in our previous article (Yehia 2006 J. Phys. A: Math. Gen. 39 5807–24) to a single nonlinear PDE. In this paper, we introduce a new solution of this equation, leading to a new integrable system with a quartic integral, which involves 16 free parameters. A special case of the new system admits interpretation in a problem of rigid body dynamics. It gives a new integrable variation of the cases due to Kowalevski (1889 Acta Math. 12 177–232), Chaplygin (1903 Tr. Otdel. Phys. Nauk Obsh. Liub. Estest. 11 7–10), Goriatchev (1916 Varshav. Univ. Izv. 1–13) and Yehia (2006 J. Phys. A: Math. Gen. 39 5807–24). (paper)

 12. Bread in the folk culture of the Serbs in its pan-Slavic context

  Radenković Ljubinko

  2014-01-01

  Full Text Available The Slavs do not consider bread to be a common foodstuff, but a sacred object, a symbol of wealth and happiness. Almost all significant rituals (holidays, rites from the life cycle of a person, occasional magical activities use bread. In some of them, such as marriages or the Serbian holiday krsna slava, it is the main ritual object, which has great symbolic value. This paper addresses the use of bread in the ritual behavior of the Serbs and related peoples, where bread has the characteristics of a symbol and therefore gains a communicative function (it is used to convey or to receive information. It is also points out that the symbolic function of bread changes depending on the grain used to make it, whether it is leavened or unleavened, and the shape of it. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177022: Serbian Folk Culture Between East and West

 13. Some issues of shaping thanatology as a discipline: Ethnological and anthropological perspectives

  Pavićević Aleksandra

  2016-01-01

  Full Text Available Development of death studies, choice of topics and aspects of their interpretations were influenced by many factors, both global and local. The former were related to universal processes of medicalization, bureaucratization and professionalization of death and dying, as well as to processes of general secularization of society and culture. The latter were connected with specific and dominant local social and cultural praxes, politics and academic traditions. In this paper we will point out specificities of death studies development in different academic communities. We will also open the question and offer some answers on disciplinary identity of thanatology and, at the end, we will consider possibilities and needs for introducing the discipline in curriculum at different education levels. The aim of the paper is to settle preliminary frames for future investigation; the emphasis is placed on ethnological and anthropological perspective and on English and Serbian language bibliography. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177028

 14. Influence of the type of electrolyte on the morphological and crystallographic characteristics of lead powder particles

  Nikolić Nebojša D.

  2013-01-01

  Full Text Available Lead electrodeposition processes from the basic (nitrate and complex (acetate electrolytes were mutually compared by the scanning electron microscopic and the X-ray diffraction analysis of the produced powder particles. The shape of dendritic particles strongly depended on the type of electrolyte. The dendrites composed of stalk and weakly developed primary branches (the primary type were predominantly formed from the basic electrolyte. The ramified dendrites composed of stalk and of both primary and secondary branches (the secondary type were mainly formed from the complex electrolyte. In the both type of powder particles Pb crystallites were predominantly oriented in the (111 plane. Formation of powder particles of the different shape with the strong (111 preferred orientation was discussed and explained by the consideration of the general characteristics of the growth of a crystal in the electrocrystallization processes. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172046: Electrochemical synthesis and characterization of nanostructured functional materials for application in new technologies

 15. Digital analyses of cartometric Fruska Gora guidelines

  Živković Dragica

  2013-01-01

  Full Text Available Modern geo morphological topography research have been using quantity statistic and cartographic methods for topographic relief features, mutual relief features, mutual connection analyses on the grounds of good quality numeric parameters etc. Topographic features are important for topographic activities are important for important natural activities. Important morphological characteristics are precisely at the angle of topography, hypsometry, and topography exposition and so on. Small yet unknown relief slants can deeply affect land configuration, hypsometry, topographic exposition etc. Expositions modify the light and heat of interconnected phenomena: soil and air temperature, soil disintegration, the length of vegetation period, the complexity of photosynthesis, the fruitfulness of agricultural crops, the height of snow limit etc. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176008 i br. III44006

 16. GIS technology in regional recognition of the distribution pattern of multifloral honey: The chemical traits in Serbia

  Radović D.I.

  2014-01-01

  Full Text Available GIS is a computer-based system to input, store, manipulate, analyze and output spatially referenced data. There is a huge range application of GIS that generally sets out to fulfill: mapping, measurement, monitoring, modeling and management. In this study, GIS technology was used for the regional recognition of origin and distribution patterns of multifloral honey chemical traits in Serbia. This included organizing and analyzing the spatial and attributive data of 164 honey samples collected from different regions of Serbia during the harvesting season of 2009. Multifloral honey was characterized in regards to mineral composition, sugar content and basic physicochemical properties. The kriging method of Geostatistical Analyst was used for interpolation to predict values of a sampled variable over the whole territory of Serbia. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46002, OI 172017 and 451-03-2372-IP Type 1/107

 17. Speed-sensorless control strategy for multi-phase induction generator in wind energy conversion systems

  Dumnić Boris P.

  2016-01-01

  Full Text Available Renewable energy sources, especially wind energy conversion systems (WECS, exhibit constant growth. Increase in power and installed capacity led to advances in WECS topologies. Multi-phase approach presents a new development direction, with several key advantages over three-phase systems. Paired with a sensorless control strategy, multi-phase machines are expected to take primacy over standard solutions. This paper presents speed sensorless vector control of an asymmetrical six-phase induction generator based on a model reference adaptive system (MRAS. Suggested topology and developed control algorithm show that sensorless control can yield appropriate dynamic characteristics for the use in WECS with increase in reliability and robustness. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 042004: Smart Electricity Distribution Grids Based on Distribution Management System and Distributed Generation

 18. Transport properties of binary liquid mixtures - candidate solvents for optimized flue gas cleaning processes

  Stanimirović Andrej M.

  2016-01-01

  Full Text Available Thermal conductivities and viscosities of three pure chemicals, monoethanol amine (MEA, tetraethylene glycol dimethyl ether (TEGDME and polyethylene glycol 200 (PEG 200 and two binary mixtures (MEA + + TEGDME and MEA + PEG 200 were measured at six temperatures: 298.15, 303.15, 308.15, 313.15, 318.15 and 323.15 K and atmospheric pressure. Measurement of thermal conductivities was based on a transient hot wire measurement setup, while viscosities were measured with a digital Stabinger SVM 3000/G2 viscometer. From these data, deviations in thermal conductivity and viscosity were calculated and fitted to the Redlich-Kister equation. Thermal conductivities of mixtures were correlated using Filippov, Jamieson, Baroncini and Rowley models, while viscosity data were correlated with the Eyring-UNIQUAC, Eyring-NRTL and McAlistermodels. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172063

 19. Viscosities and refractive indices of binary systems acetone+1-propanol, acetone+1,2-propanediol and acetone+1,3-propanediol

  Živković Emila M.

  2014-01-01

  Full Text Available Viscosities and refractive indices of three binary systems, acetone+1-propanol, acetone+1,2-propanediol and acetone+1,3-propanediol, were measured at eight temperatures (288.15, 293.15, 298.15, 303.15, 308.15, 313.15, 318.15, 323.15K and at atmospheric pressure. From these data viscosity deviations and deviations in refractive index were calculated and fitted to the Redlich-Kister equation. The viscosity modelling was done by two types of models: predictive UNIFAC-VISCO and ASOG VISCO and correlative Teja-Rice and McAlister equations. The refractive indices of binary mixtures were predicted by various mixing rules and compared with experimental data. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172063

 20. The fungistatic activity of organic selenium and its application to the production of cultivated mushrooms Agaricus bisporus and Pleurotus spp.

  Savic Milena

  2012-01-01

  Full Text Available The activity of organic selenium against pathogenic molds and its use as a potential selenium source in the production of enriched mushrooms were examined. The effect of commercial selenized yeast on mycelia growth was examined using a method with mycelia disks and a well diffusion method. For mushroom enrichment, different concentrations of selenium were added to a growth substrate. The results presented in this paper suggest that the most suitable concentration of selenized yeast that inhibits the growth of the mycopathogenic molds is 70-100 mg/kg of selenium. With the addition of this concentration to the substrate, mushroom fruit bodies will uptake a high level of selenium, about 100 μg/g for Pleurotus spp., and 200 μg/g for Agaricus bisporus in dry weight of the mushroom. Thereby a double effect in the cultivation of mushrooms is achieved. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46010 and br. III46001

 1. Adsorption of cellulases onto sugar beet shreds and modeling of the experimental data

  Ivetić Darjana Ž.

  2014-01-01

  Full Text Available This study investigated the adsorption of cellulases onto sugar beet shreds. The experiments were carried out using untreated, as well as dried and not dried dilute acid and steam pretreated sugar beet shreds at different initial enzyme loads. Both dilute acid and steam pretreatment were beneficial in respect of cellulases adsorption providing 8 and 9 times higher amounts of adsorbed proteins, respectively, in comparison to the results obtained with the untreated substrate. Although the use of higher solids load enabled by drying of pretreated substrates, could be beneficial for process productivity, at the same time it decreases the adsorption of enzymes. The obtained experimental data were fitted to five adsorption models, and the Langmuir model having the lowest residual sum of squares was used for the determination of adsorption parameters which were used to calculate the strength of cellulases binding to the substrates.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31002

 2. Charisma and authority: Toward a hagiographic portrait of St. Sava

  Marjanović-Dušanić Smilja

  2015-01-01

  Full Text Available The paper analyses hagiographical strategies used by the writers of St. Sava’s vitae, the purpose of which was to delineate clearly the principal features of the saint’s portrait. Their main concern was to confirm Sava’s personal charisma and to convey a sense of his saintly authority. The focus of the paper is on the hagiographical techniques of imitation such as comparing the hero to biblical models and telling stories of his miracles that repeat the miracles of Christ himself and the most important saints. The paper devotes particular attention to those sections of the vitae that describe Sava’s wielding institutional authority, and it is precisely here that there are notable similarities between Teodosije’s vita and his hagiographical model, the vita of St. Sava of Jerusalem by Cyril of Skythopolis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177003: Srednjovekovno nasleđe Balkana - institucije i kultura

 3. The role of psychiatry in family violence treatment

  Nastasić Petar

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of the paper is reassessment of the role of psychiatry in the treatment of family violence within the context of contemporary approaches and researches. There are prejudices in the general and professional public that perpetrators of family violence are usually persons with mental disorders and that psychiatry is primarily in charge of their treatment; it has been shown that severe mental disorders do not increase the risk of violence. Application of classical psychiatrics approach to family violence treatment is discussed, as well as the roles of psychiatry in current theoretical and therapeutic approaches to this issue, including systemic family therapy, social psychiatry primarily concerned with their treatment. Studies have shown that severe mental disorders do not increase ecology, unwillingness therapy and model of protection of family violence victims that is developed in Serbia. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47021

 4. Prospects of implicit measures in assessment of defensive function of explicit homophobia in heterosexuals

  Lazarević Ljiljana B.

  2015-01-01

  Full Text Available Some authors state that one of the functions of explicit homophobia is defensive, and that it has roots in latent attraction towards same sex. Large body of evidence suggests that implicit techniques enable assessment of those cognitions hidden from conscious awareness. Sample of 277 heterosexuals completed several implicit (Implicit Association Test-IAT and Affective Priming-AP and explicit measures of attitude (Test of homophobia and Connotative differential. Multi-group SEM analysis was done to investigate cross-sample stability of the model postulating influence of IAT and AP factors on latent explicit factor. Analyses suggest that both in males and females IAT latent factor predicts negative explicit attitude. Results revealed that explicit homophobia is related to implicit, negative attitude toward homosexuals and not to implicit attraction towards same sex. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179018 i br. 179033

 5. A study of the low-lying singlet and triplet electronic states of chlorophyll A and B

  Etinski Mihajlo

  2013-01-01

  Full Text Available Chlorophylls have been extensively investigated both experimentally and theoretically owing to the fact that they are essential for photosynthesis. We have studied two forms of chlorophyll, chlorophyll a and chlorophyll b, by means of density functional theory. Optimization of S0, S1 and T1 states was performed with the B3-LYP functional. The computed fluorescence lifetimes show good agreement with the available experimental data. The electronic adiabatic energies of S1 and T1 states are 2.09/2.12 and 1.19/1.29 eV for chlorophyll a and chlorophyll b respectively. We discussed the implications of this results on the triplet formation. Also, the calculated vertical ionization potentials shows good agreement with the experimental results. [Projekat Ministarstva nauke Reoublike Srbije, br. 172040

 6. The Slavs and Vlachs in the Byzantine system of provincial organization in the Southern Balkans until the XI century: Similarities and differencies

  Cvetković Miloš

  2012-01-01

  Full Text Available The paper is devoted to establishing the circumstances and manner under which the Slav tribes and Vlachs in the southern Balkans were being integrated into the Byzantine system of provincial administration. Constantinople militarily imposed sovereignty on the settled Slavs, which was the first step towards their integration into the Byzantine state and society. When it comes to Vlachs, there was no use of military force. Special methods were applied to fit their autonomous organization into the frames oh the empire. In this regard, the paper compares the patterns of the integration processes of the two mentioned ethnic groups. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177032: Tradicija, inovacija i identitet u vizantijskom svetu

 7. On strategic spatial planning

  Tošić Branka

  2014-01-01

  Full Text Available The goal of this paper is to explain the origin and development of strategic spatial planning, to show complex features and highlight the differences and/or advantages over traditional, physical spatial planning. Strategic spatial planning is seen as one of approaches in legally defined planning documents, and throughout the display of properties of sectoral national strategies, as well as issues of strategic planning at the local level in Serbia. The strategic approach is clearly recognized at the national and sub-national level of spatial planning in European countries and in our country. It has been confirmed by the goals outlined in documents of the European Union and Serbia that promote the grounds of territorial cohesion and strategic integrated planning, emphasizing cooperation and the principles of sustainable spatial development. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176017

 8. Measurement of event-related potentials and placebo

  Sovilj Platon

  2014-01-01

  Full Text Available ERP is common abbreviation for event-related brain potentials, which are measured and used in clinical practice as well as in research practice. Contemporary studies of placebo effect are often based on functional neuromagnetic resonance (fMRI, positron emission tomography (PET, and event related potentials (ERP. This paper considers an ERP instrumentation system used in experimental researches of placebo effect. This instrumentation system can be divided into four modules: electrodes and cables, conditioning module, digital measurement module, and PC module for stimulations, presentations, acquisition and data processing. The experimental oddball paradigm is supported by the software of the instrumentation. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR32019 and Provincial Secretariat for Science and Technological Development of Autonomous Province of Vojvodina (Republic of Serbia under research grant No. 114-451-2723

 9. Review and protection possibilities of some trans-border (East Serbia-West Bulgaria stratigraphic/palaeontological geosites

  Jovanović Velimir

  2012-01-01

  Full Text Available Stratigraphic/palaeontological geosites of Stara Planina Mountain in east Serbia are well developed in the area of Serbian/Bulgarian state border, where with this occassion, three sections of exeptional geological and scientific interest are selected: Jelovica, Rosomač and Senokos. These geosites represent the important localities for study of Triassic and Jurassic terrigene-carbonate deposits, for which the scientific value from the domains of palaeontology, stratigraphy and sedimentology is widely known. The aim of this work is to represent the main scientific arguments for inventory and protection of detached transborder geological sites that are unique according to their composition and content.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176008

 10. Physical and textural characteristics of fermented milk products obtained by kombucha inoculums with herbal teas

  Malbaša Radomir V.

  2012-01-01

  Full Text Available In this investigation, kombucha fermented milk products were produced from milk with 1.6% milk fat using 10% (v/v kombucha inoculums cultivated on the extracts of peppermint and stinging nettle. The fermentation process was conducted at temperatures of 37, 40 and 43°C. Fermentation was stopped when the pH value of 4.5 was reached. The fermentation process was shortened with an increase of temperature. Physical characteristics of the fermented products were determined by using standard methods of analysis. Textural characteristics were determined by texture profile analysis. The obtained products showed good physical and textural characteristics, typical for the yoghurt-like products. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III-46009

 11. The effect of processing parameters on the structure of fermented milk products with transglutaminase addition

  Iličić Mirela D.

  2013-01-01

  Full Text Available This study is concerned with the effect of concentration of transglutaminase (TG, content of milk fat and starter culture type (probiotic and kombucha on the structure of fermented milk products. The application of TG significantly improved textural characteristics of the fermented milk products. The firmness of the samples produced from milk with 0.1g100g-1 and 0.9g100g-1 fat content with probiotic starter were by 33% and 17.6% higher, respectively, compared to the control samples. During ten days of storage, the value of the hysteresis loop area of all samples produced from milk with 0.9g100g-1 fat content with TG addition, decreased by 14%. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 46009

 12. Valorization of crude glycerol from biodiesel production

  Konstantinović Sandra S.

  2016-01-01

  Full Text Available The increased production of biodiesel as an alternative fuel involves the simultaneous growth in production of crude glycerol as its main by-product. Therefore, the feasibility and sustainability of biodiesel production requires the effective utilization of crude glycerol. This review describes various uses of crude glycerol as a potential green solvent for chemical reactions, a starting raw material for chemical and biochemical conversions into value-added chemicals, a substrate or co-substrate in microbial fermentations for synthesis of valuable chemicals and production of biogas and biohydrogen as well as a feedstuff for animal feed. A special attention is paid to various uses of crude glycerol in biodiesel production. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45001

 13. The philosopher in Plato’s state

  Nikitović Aleksandar

  2012-01-01

  Full Text Available Plato’s political theory rests on metaphysical principles that are understandable to only a few. It is assumed that only a narrow group of philosophers is able to put this theory into practice, and using repressive measures. The fewer the initiated the greater the repression. It is assumed that those who do not know the truth can neither predict their destiny nor do anything to make it better because they are unable to understand the goal and purpose of the repression. It is demonstrated that, in the imagined use of force, the sophists, who do acknowledge it, resort to repression to a much lesser extent than Plato’s philosopher. At first, Plato’s philosopher rejects the use of force as virtue, but it turns out to be indispensible, and in incomparably more aspects than it was in the sophists’ case. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179049

 14. Bioleaching of pollymetallic sulphide concentrate using thermophilic bacteria

  Vuković Milovan

  2014-01-01

  Full Text Available An extreme thermophilic, iron-sulphur oxidising bacterial culture was isolated and adapted to tolerate high metal and solids concentrations at 70°C. Following isolation and adaptation, the culture was used in a batch bioleach test employing a 5-l glass standard magnetic agitated and aerated reactor, for the bioleaching of a copper-lead-zinc collective concentrate. The culture exhibited stable leach performance over the period of leach operation and overall copper and zinc extractions higher than 97%. Lead sulphide is transformed into lead sulphate remaining in the bioleach residue due to the low solubility in sulphate media. Brine leaching of bioleach residue yields 95% lead extraction. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 34023

 15. Characteristic groundwater level regimes in the capture zones of radial collector wells and importance of identification (Case study of Belgrade Groundwater Source

  Božović Đorđije

  2016-01-01

  Full Text Available Assessment of the operating modes of radial collector wells reveals that the pumping levels in the well caissons are very low relative to the depth/elevation of the laterals, which is a common occurrence at Belgrade Groundwater Source. As a result, well discharge capacities vary over a broad range and groundwater levels in the capture zones differ even when the rate of discharge is the same. Five characteristic groundwater level regimes are identified and their origin is analyzed using representative wells as examples. The scope and type of background information needed to identify the groundwater level regime are presented and an interpretation approach is proposed for preliminary assessment of the aquifer potential at the well site for providing the needed amount of groundwater. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI176022, br. TR33039 i br. III43004

 16. Diversity of Cyanobacteria in the Zasavica river, Serbia

  Predojević Dragana

  2015-01-01

  Full Text Available Cyanobacteria are ancient organisms that are capable of colonizing different habitats in various climatic zones due to their plasticity and rapid accommodation. They are a widely studied group of microorganisms due to the presence of many potentially toxic and invasive species. The aim of this research was a diversity exploration of the freshwater Cyanobacteria in the Zasavica River, which is part of the Special Nature Reserve “Zasavica” in Serbia. Organisms were sampled once a month at two study sites during one year. Phytoplankton and metaphyton analysis showed the presence of 50 freshwater cyanobacterial taxa, of which 12 are new taxa for Serbia. Three invasive and potentially toxic species (Cylindrospermopsis raciborskii, Sphaerospermopsis aphanizomenoides and Raphidiopsis mediterranea were recorded only in metaphyton in April at one site. It can be expected that, if conditions change, this species can migrate and form phytoplankton blooms. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON 176020

 17. The numerical method of inverse Laplace transform for calculation of overvoltages in power transformers and test results

  Mikulović Jovan Č.

  2014-01-01

  Full Text Available A methodology for calculation of overvoltages in transformer windings, based on a numerical method of inverse Laplace transform, is presented. Mathematical model of transformer windings is described by partial differential equations corresponding to distributed parameters electrical circuits. The procedure of calculating overvoltages is applied to windings having either isolated neutral point, or grounded neutral point, or neutral point grounded through impedance. A comparative analysis of the calculation results obtained by the proposed numerical method and by analytical method of calculation of overvoltages in transformer windings is presented. The results computed by the proposed method and measured voltage distributions, when a voltage surge is applied to a three-phase 30 kVA power transformer, are compared. [Projekat Ministartsva nauke Republike Srbije, br. TR-33037 i br. TR-33020

 18. Icon of the Holy Mandylion and representation of multi-layered visual identity of Božidar Vuković

  Borozan Igor

  2015-01-01

  Full Text Available It was in the monastery of Saint Francis in Venice in the year 1520 when Božidar Vuković purchased the icon of the Holy Mandylion. By that particular acquisition, this prominent publisher originating from Zeta has visualized his new position in the sixteenth century Venice. The multi-layered identity of Božidar Vuković was manifested by the subsequent inclusion of the noble coat of arms of the House of Vuković on the back of the icon. By the use of verbal and visual language the artificial initiation of Božidar Vuković within the distinguished members of Venetian society has been confirmed. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177001: Predstave identiteta u verbalno-vizuelnoj kulturi novog doba

 19. Three-dimensional simulations of the surface topography evolution of niobium superconducting radio frequency cavities

  Rađenović Branislav M.

  2014-01-01

  Full Text Available This paper contains results of the three-dimensional simulations of the surface topography evolution of the niobium superconducting radio frequency cavities during isotropic and anisotropic etching modes. The initial rough surface is determined from the experimental power spectral density. The simulation results based on the level set method reveal that the time dependence of the root mean square roughness obeys Family-Viscek scaling law. The growth exponential factors b are determined for both etching modes. Exponential factor for the isotropic etching is 100 times lower than that for the anisotropic etching mode reviling that the isotropic etching is very useful mechanism of the smoothing. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. O171037 i br. III45006

 20. Analysis of mechano-sorptive effect in oscillatory drying of beech timber

  Milić Goran

  2016-01-01

  Full Text Available The paper shows results of analysis of influences of oscillating parameters of drying on measuring wood moisture content in the kiln, rate and quality of drying. For this analysis, we used a conventional drying cycle, a cycle with oscillating equilibrium moisture content (EMC, and a cycle with oscillating temperatures. A special software tool was created for managing the oscillations. It was shown that oscillations of EMC and temperatures result in cyclic changes in wood MC, but also in the additional inaccuracies of MC measurements in the kiln. The drying process of the cycle with oscillating EMC lasted somewhat shorter than the other two cycles. Drying quality was the same or better in the cycles with oscillations as compared to the conventionally dried cycle, and the smaller tensions in the wood confirmed the activation of the additional mechano-sorptive effect during cyclic changes of MC in surface layers. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31041 i br. TR 37008

 1. Diatom species composition in the Raška river (Southwestern Serbia

  Vidaković Danijela P.

  2015-01-01

  Full Text Available The paper presents data on the composition of epilithic diatoms in the Raška River. Samples were collected by scraping stone surfaces with a brush from 5 localities along the Raška River in April, June, August and November 2011 and March and May 2012. Diatom frustules were cleaned using cold acid method, and mounted on permanent slides. An investigation of the Raška River resulted in description of 106 diatom taxa. The most species rich genera are Navicula (10, Gomphonema (10 and Nitzschia (9, while other genera are presented with one or more species. Detailed floristic analysis of the benthic diatom flora in this river has not been conducted before. Therefore, this paper provides a groundwork for future researches. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 037009

 2. 657del5 mutation of the NBS1 gene in myelodysplastic syndrome

  Bunjevacki Vera

  2014-01-01

  Full Text Available Myelodysplastic syndromes (MDS are clonal hematologic stem cell disorders with an as yet unknown molecular pathology. Genetic instability has been proposed as a cause of MDS. Mutations in the NBS1 gene, whose product nibrin (p95 is involved in DNA damage repair and cell-cycle control, might be associated with an elevated predisposition to the development of MDS. The aim of the study was to examine truncating 5 bp deletion (657del5, the most frequent NBS1 gene mutation in Slavic populations, in MDS patients. Among 71 MDS patients, we found one case that was heterozygous for the NBS1 657del5 mutation. To the best of our knowledge, this is the first report of a NBS1 mutation in MDS. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175091

 3. Deformation behavior of two continuously cooled vanadium microalloyed steels at liquid nitrogen temperature

  Glišić Dragomir M.

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of this work was to establish deformation behaviour of two vanadium microalloyed medium carbon steels with different contents of carbon and titanium by tensile testing at 77 K. Samples were reheated at 1250°C/30 min and continuously cooled at still air. Beside acicular ferrite as dominant morphology in both microstructures, the steel with lower content of carbon and negligible amount of titanium contains considerable fraction of grain boundary ferrite and pearlite. It was found that Ti-free steel exhibits higher strain hardening rate and significantly lower elongation at 77 K than the fully acicular ferrite steel. The difference in tensile behavior at 77 K of the two steels has been associated with the influence of the pearlite, together with higher dislocation density of acicular ferrite. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI174004

 4. Active RC filter based implementation analysis part of two channel hybrid filter bank

  Stojanović Vidosav

  2014-01-01

  Full Text Available In the present paper, a new design method for continuous-time powersymmetric active RC filters for Hybrid Filter Bank (HFB is proposed. Some theoretical properties of continious-time power-symmetric filters bank in a more general perspective are studied. This includes the derivation of a new general analytical form, and a study of poles and zeros locations in s-plane. In the proposed design method the analytic solution of filter coefficients is solved in sdomain using only one nonlinear equation Finally, the proposed approximation is compared to standard approximations. It was shown that attenuation and group delay characteristic of the proposed filter lie between Butterworth and elliptic characteristics. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 32009TR

 5. Duvalius (Paraduvalius petrovici sp.n. and D.(P. sotirovi sp.n. (Carabidae: Trechinae: Trechini: Two new troglobitic ground beetles from eastern and southeastern Serbia

  Ćurčić S.

  2014-01-01

  Full Text Available The following two new troglobitic trechine ground beetle species are described from two caves in eastern and southeastern Serbia: Duvalius (Paraduvalius petrovici sp. n., from the Resavska Pećina Cave, village of Jelovac, near Despotovac, Kučajske Planine Mts., and D. (P. sotirovi sp. n., from the Ogorelička Pećina Cave, village of Sićevo, near Niš, Svrljiške Planine Mts. The new species considerably differ from the related taxa. All important morphological characteristics of the species, along with the diagnoses and images of the taxa are presented. These represent relicts and endemics of eastern and southeastern parts of Serbia and are of great age (probably Tertiary or even before. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173038

 6. On some new cave-dwelling ground beetles (Coleoptera: Carabidae: Trechini from eastern Serbia

  Vrbica Maja

  2013-01-01

  Full Text Available The following new cavernicolous ground beetle taxa are described from three caves in eastern Serbia: Duvalius (Paraduvalius trifunovici sp. n., from the Mandina Pećina Cave, village of Zlot, near Bor, Kučajske Planine Mts., D. (P. rtanjensis sp. n., from the Golema Porica Pit, Mt. Rtanj, and Glabroduvalius gen. n., G. tupiznicensis sp. n., from the Gornja Lenovačka Pećina Cave, village of Lenovac, near Zaječar, Mt. Tupižnica. The new taxa are easily distinguished from related organisms. All important morphological features have been listed, along with the diagnoses and illustrations of the taxa. The new taxa are relicts and endemics of eastern Serbia and probably belong to old phyletic lineages of Tertiary or even pre-Tertiary origin. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173038, br. 43001 i br. 43002

 7. Three new cave-dwelling trechine ground beetles from eastern and southeastern Serbia (Coleoptera: Carabidae: Trechinae

  Ćurčić S.B.

  2014-01-01

  Full Text Available Three new troglobitic trechine ground beetle species are described from three caves in eastern and southeastern Serbia: Duvalius (Paraduvalius bogovinae sp. n., from the Bogovinska Pećina Cave, village of Bogovina, Kučajske Planine Mts., near Boljevac, eastern Serbia; D. (P. milutini sp. n., from the Samar cave system, village of Kopajkošara, Mt. Kalafat, near Svrljig, southeastern Serbia, and D. (P. beljanicae sp. n., from the Velika Atula Cave, village of Strmosten, Mt. Beljanica, near Despotovac, eastern Serbia. The new species are easily distinguished from relatives. All important morphological features, along with the diagnoses and illustrations of the new taxa are presented. The new species are relicts and endemics of eastern and southeastern Serbia. They probably belong to old phyletic lineages of Tertiary or even pre-Tertiary origin. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173038

 8. Final flotation waste kinetics of sintering at different heating regimes

  Cocić Mira

  2016-01-01

  Full Text Available In the copper extraction, especially during the process of flotation enrichment and the pyrometallurgical processing, the waste materials that represent huge polluters of environment are being generated. In order to examine the application of Final flotation waste (FFW in the manufacturing of new materials from the glass-ceramic group phase and mineral composition were examined as well as thermal properties. FFW kinetics of sintering has been tested at different dyamics (1°C/min, 29°C/min and 43°C/min, in order to find the optimum conditions for sintering with a minimum amount of energy and time consumption. The samples were examined using: X-ray diffraction, X-ray fluorescence analysis, SEM (Scanning Electron Microscopy and thermal microscopy. The best results for the production of glass ceramic materials were obtained during the sintering at heating regime of 29°C/min. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176010

 9. Qualitative analysis of hexane flour extract of spelt

  Vujić Đura N.

  2013-01-01

  Full Text Available Gas chromatography with mass spectrometry (GC-MS was used for performing a qualitative analysis of the hexane flour extract of three samples of spelt. All the three samples were first treated with hexane and the obtained extracts were used for the analysis of the fatty acid lipid components. The transesterification reaction was performed using TMSH (trimethylsulfonium hydroxide, 0.2M in methanol, and the fatty acids were esterified from acylglycerol to methyl-esters. In all analyzed extracts, the predominant component was methyl linoleate, followed by methyl oleate and methyl palmitate. The subsequent tests, performed by cluster analysis, were used to compare the hexane flour extracts of different types of spelt. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III46005 i br. TR 31066

 10. Correlation of the microstructure with viscosity and textural properties during milk fermentation by kombucha inoculum

  Vukić Vladimir R.

  2014-01-01

  Full Text Available The aim of this study was to examine the changes in the microstructure, textural properties and viscosity of the gel formed during milk fermentation with kombucha inoculum and to establish a relationship between the microstructure and these properties. The values of the analyzed characteristics were measured during the gelation at 42°C at the following pHs: 5.4, 5.1, 4.8 and 4.6. The microstructure analysis revealed disappearance of coarse cluster structure and appearance of finer casein micelles network during fermentation. The obtained results showed significant differences in them viscosity and textural properties during fermentation, which is in accordance with their microstructure. The correlation of the examined properties and microstructure of the gel was established. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 46009

 11. Financing tourist activity

  Vujović Slavoljub

  2014-01-01

  Full Text Available This paper researches which of the possible financing models (self-financing, loan, mutual fund, issuing securities and leasing is the most convenient for tourism financing on the grounds of opinions and views of student population. Taking into account that future social and economic development depends on student population, that in every society intellectual endeavor (science and art exists ever since man exists, that the overall progress of mankind is based on the great intellectual endeavor of former civilizations, as well as the fact that Western Serbia has remarkable natural and anthropogenic characteristics suitable for valorization for the purpose of tourism development, the research questions were formulated and the research was performed. The methods used were: analysis, correlation, deduction and induction. Field research has been of the primary importance and it was based on questionnaires, interviews and in-depth interview. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 46001 i br. 47007

 12. Stability of zirconia sol in the presence of various inorganic electrolytes

  Marković Jelena P.

  2013-01-01

  Full Text Available Zirconia sol was prepared from zirconium oxychloride solutions by forced hydrolysis at 102ºC. The prepared sol consisted of almost spherical, monoclinic, hydrated zirconia particles 61 nm in diameter. The stability of zirconia sol in the presence of various inorganic electrolytes (LiCl, NaCl, KCl, CsCl, KBr, KI, KNO3, and K2SO4 was studied by potentiometric titration method. Dependence of the critical concentration of coagulation (CCC on the dispersion pH was determined for all studied electrolytes. The critical coagulation concentration values, for all investigated electrolytes, are lower at higher pH. These values for all 1:1 electrolytes are equal in the range of experimental error. For a given pH value, CCCs of K2SO4 are 3-4 orders of magnitude lower than the corresponding values for 1:1 electrolytes. [Projekat Ministarstva nauke republike Srbije, br. III 45012

 13. Microstructure and properties of gravity sintered 316l stainless steel powder with nickel boride addition

  Božić Dušan

  2016-01-01

  Full Text Available The present work demonstrates a procedure for synthesis of stainless steel powder by gravity sintering method. As an additive to the basic powder, NiB powder was added in the amount of 0.2 - 1.0 wt.%. Gravity sintering was done in vacuum, at the temperatures of 1100°C-1250°C, in the course of 3 - 60 min, using ceramic mould. Structural characterization was conducted by XRD, and microstructural analysis by optical and scanning electron microscope (SEM. Mechanical properties were investigated by tensile tests with steel rings. Density and permeability were determined by standard techniques for porous samples. Gravity sintered stainless steel with NiB addition had more superior mechanical and physico-chemical properties compared to stainless steel obtained by standard powder metallurgy procedures - pressing and sintering. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172005

 14. Myrtus comunis and Eucalyptus camaldulensis cytotoxicity on breast cancer cells

  Hrubik Jelena D.

  2012-01-01

  Full Text Available In vitro cytotoxicity of methanol, ethyl acetate, n-buthanol, and water extracts of Myrtus communis L. and Eucalyptus camaldulensis Dehnh. was examined against two human breast cancer cell lines (MCF 7 and MDA-MB-231 using MTT and SRB assays. The results showed significant cytotoxic potential of examined extracts, with IC50 values ranging from 7 to 138 μg/ml for M. communis and 3-250 μg/ml for E. camaldulensis. The two plants generally expressed similar activity, and no significant difference in cell line’s sensitivity towards extracts was observed. The results indicate to M. communis and E. camaldulensis as candidates for thorough chemical analyses for identification of active compounds, and eventually for attention in the process of discovery of new natural products in the control of cancer. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173037 i br. 172058

 15. Antifungal activity of Helichrysum italicum (Roth G. Don (Asteraceae essential oil against fungi isolated from cultural heritage objects

  Stupar Miloš

  2014-01-01

  Full Text Available There is considerable interest in the use of essential oils as alternative methods to control micromycetes from cultural heritage objects. We investigated the chemical composition and antifungal activity of the essential oil of Helichrysum italicum. The main components of the oil were γ-curcumene (22.45%, α-pinene (15.91 % and neryl acetate (7.85 %. H. italicum essential oil showed moderate antifungal activity against fungi isolated from cultural heritage objects. The most susceptible fungi to oil treatment were Epicoccum nigrum and Penicillium sp., while the most resistant was Trichoderma viride. The H. italicum essential oil showed demelanizing activity against Aspergillus niger. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173032

 16. In vitro propagation of endangered Dianthus taxa

  Marković Marija

  2015-01-01

  Full Text Available The review of recent researches regarding the in vitro culture of 30 endangered Dianthus taxa is presented in this paper. Various in vitro protocols developed for selected rare and threatened Dianthus taxa are analysed in order to provide a useful synthesis of the data obtained with the main principles, techniques and recommendations for futher research and practice. The recapitulated data presented in this review can be used as a tool for the micropropagation of other endangered Dianthus taxa, enabling their propagation and obtaining a sufficient amount of plants for reintroduction. In addition, the obtained results represent the basis for ex situ conservation of the investigated taxa, especially for medium-term and long-term conservation (cryopreservation. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007

 17. Parasitoid complex of Zygaena filipendulae L. (Lepidoptera: Zygaenidae

  Žikić V.

  2013-01-01

  Full Text Available Caterpillars of Zygaena filipendulae Linnaeus were sampled during May and June in the Sićevo Gorge in southern Serbia. All parasitized larvae were found on grey elm trees (Ulmus canescens. During the short period before metamorphosis of Z. filipendulae, we found the whole specter of parasitoid wasps: Cotesia zygaenarum Marshall (Braconidae, Gelis agilis (Fabricius and Mesochorus velox Holmgren (Ichneumonidae, Elasmus platyedrae Ferrière and Pediobius sp. (Eulophidae, Eupelmus vesicularis (Retzius (Eupelmidae and Brachymeria tibialis (Walker (Chalcididae. Beside hymenopteran parasitoids, we found parasitoid flies from the family Tachinidae, Phryxe nemea (Meigen (Diptera. All 46 observed Z. filipendulae larvae found on grey elm trees were parasitized, but three pupae were found directly on Lotus corniculatus. Two species are newly reported as parasitoids of Z. filipendulae: E. platyedrae and Eupelmus vesicularis and three species (G. agilis, M. velox and E. platyedrae are new to the fauna of Serbia. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43001

 18. Anisotropy analysis of low cement concrete by ultrasonic measurements and image analysis

  Martinović Sanja P.

  2016-01-01

  Full Text Available The analized material was high alumina low cement castable sintered at three different temperatures. Influence of initial material anisotropy on the thermal shock resistance as well as changes of anisotropy level during the thermal shock were studied. Water quench test was used as an experimental method for the thermal stability testing. Surface anisotropy was analysed by image analysis and structural anisotropy using ultrasonic measurements. The results pointed out that the highest homogeinity and the lowest surface and structural anisotropy was for the samples sintered at 1600ºC. Surface anistoropy had prevailing infuence on behavior of material during the thermal shock, but the structural anisotropy should not be neglected. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 33007

 19. Monitoring the progressive increase of the longest episode of spontaneous movements in Guinea pig fetus

  Sekulić S.

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of this work was to determine the changes in the duration of spontaneous movements in the guinea pig fetus after the appearance of its first movements. Every day from the 25th to the 35th gestation day, one fetus from each of twenty pregnant animals was examined by ultrasound. Fetal movements were observed for 5 min. The episode with the longest period of movement was taken into consideration and was recorded as: 3 s. Days 25 and 26 were characterized by episodes lasting 3 s (χ2 = 140.51 p <0.05. Tracking the dynamics of progressive increases in the longest episode of spontaneous movement could be a useful factor in estimating the maturity and condition of a fetus. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175006/2011

 20. Wine and the vine in Upper Moesia archaeological and epigraphic evidence

  Pilipović Sanja

  2013-01-01

  Full Text Available Vine-growing and winemaking in the area of the Roman province of Upper Moesia are looked at based on the information supplied by the ancient sources, and the archaeological and epigraphic evidence (inscriptions, artistic depictions, vinedressing and winemaking implements, drinking and transport vessels. Viniculture is associated with the Greco-Roman cultural orbit, while the native central-Balkan tribes typically consumed alcoholic beverages made from cereals. Therefore the goal of the research is to shed as much light as currently possible on the significance of vine-growing and wine in the life of the inhabitants of Upper Moesia. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177012: Society, spiritual and material culture and communications in prehistory and early history of the Balkans

 1. Vinča-Belo Brdo, a late neolithic site in Serbia consideration of the macro-botanical remains as indicators of dietary habits

  Filipović Dragana

  2012-01-01

  Full Text Available The analysis of macro-botanical remains from the late Neolithic site of Vinča-Belo Brdo has provided first information on the range of crops and wild plants present at the site, and revealed their potential role as foodstuffs. The abundance and distribution of certain plant taxa across different archaeological deposits suggests to what extent they were used within the settlement. The analyzed plant remains also offer insight into the types of food consumed by Vinča residents and serve as a basis for inferring the seasonality and method of food provision/production and activities related to plant use. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177012: Society, spiritual and material culture and communications in prehistory and early history of the Balkans

 2. The first Cohort of Cretans, a roman military unit at Timacum Maius

  Petrović Vladimir P.

  2015-01-01

  Full Text Available Archaeological investigations on the site of Niševac (Timacum Maius have been conducted over a period of eight successive years by the Institute for Balkan Studies in collaboration with the Centre for Tourism, Culture and Sports of Svrljig and the French Bordeaux-based Ausonius Institute. The 2014 campaign came up with nine Roman bricks stamped with inscriptions of the First Cohort of Cretans (Cohors I Cretum built into the walls of a Roman bath. The inscriptions provide evi­dence for the character, chronology and history of the Roman settlement. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177012: Society, spiritual and material culture and communications in prehistory and early history of the Balkans

 3. New evidence for prehistoric copper metallurgy in the vicinity of Bor

  Kapuran Aleksandar

  2016-01-01

  Full Text Available The last three years of archaeological investigations at the site Ru`ana in Banjsko Polje, in the immediate vicinity of Bor, have provided new evidence regarding the role of non-ferrous metallurgy in the economy of the prehistoric communities of north-eastern Serbia. The remains of metallurgical furnaces and a large amount of metallic slags at two neighbouring sites in the mentioned settlement reveal that locations with many installations for the thermal processing of copper ore existed in the Bronze Age. We believe, judging by the finds of material culture, that metallurgical activities in this area also continued into the Iron Age and, possibly, into the 4th century AD. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177020: Archaeology of Serbia: Cultural identity, integration factors, technological processes and the role of the central Balkans in the development of European prehistory

 4. Family planning among women in urban and rural areas in Serbia

  Antić Ljiljana

  2013-01-01

  Full Text Available Introduction. Family planning is an important aspect of population policy at the state level, because the demographic trends in Serbia are very unfavorable. Objective. The objective of this study was to examine the differences in family planning between the women in rural and urban areas of Serbia. Methods. This study represents the secondary analysis of the National Health Survey of the population in Serbia from 2006, which was conducted as a cross sectional study, on a representative sample of the population. Results. The respondents who used condoms as a method of contraception, were often younger, better educated, had better financial status, lived in Vojvodina, and had no children. Conclusion. Our study showed that there were differences in terms of family planning between the women of urban and rural areas, however, these differences could be explained by differences in age and education. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175025: National Health Survey of the Population of Serbia

 5. Acidity of selected industrial wood species in Serbia

  Popović Mlađan

  2016-01-01

  Full Text Available The acidity of wood has an important role in many areas of wood applications. Hence, this paper presents a study on the acidity of beech, fir and poplar, as the representatives of the most industrially utilized wood species in Serbia. The contents of both the soluble and insoluble acids were determined through the extraction methods with cold distilled water and sodium acetate solution, respectively, followed by the titration with sodium hydroxide solution. The acidity strongly differs among the three wood species used in this research. The amount of insoluble acids was the highest in fir, almost twice as much than in poplar, and about 68 % higher than in fir wood species. Such differences also showed a strong correlation with the gel times of UF adhesive mixes with hot water extracts. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TP 31041: Establishment of Wood Plantations Intended for Afforestation of Serbia

 6. Copper tolerance of Trichoderma species

  Jovičić-Petrović Jelena

  2014-01-01

  Full Text Available Some Trichoderma strains can persist in ecosystems with high concentrations of heavy metals. The aim of this research was to examine the variability of Trichoderma strains isolated from different ecosystems, based on their morphological properties and restriction analysis of ITS fragments. The fungal growth was tested on potato dextrose agar, amended with Cu(II concentrations ranging from 0.25 to 10 mmol/l, in order to identify copper-resistant strains. The results indicate that some isolated strains of Trichoderma sp. show tolerance to higher copper concentrations. Further research to examine the ability of copper bioaccumulation by tolerant Trichoderma strains is needed. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31080 i br. III 43010

 7. Development of geoportal for landslide monitoring

  Sladić Dubravka

  2012-01-01

  Full Text Available The paper presents the implementation of geoportal for landslide monitoring which which includes two subsystems: a system for acquisition, storage and distribution of data on landslides and real time alert system. System for acquisition, storage and distribution of data on landslides include raster and vector spatial data on landslides affected areas, as well as metadata. Alert system in real time is associated with a sensor for detecting displacement, which performs constant measurements and signals in case of exceeding the reference value. The system was developed in accordance with the standards in the field of GIS: ISO 19100 series of standards and OpenGIS Consortium and is based on service-oriented architecture and principles of spatial data infrastructures. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR37017: Modeliranje stanja i strukture padinskih procesa primenom GNSS i tehnologija skeniranja laserom i georadarom

 8. Trends of forest area and population and the impact of population on forest area per hectare in Serbia without APS

  Ranković Nenad

  2012-01-01

  Full Text Available Socio-economic changes throughout history have shaped the attitude towards the forest and most significant ones are changes in terms of population. Over the centuries population and population density have had a significant impact on deforestation and the reduction of forest areas. Therefore, it is important to check what kind of trends are concerned and how population growth affects forest areas, forest cover and forest area per capita. These elements are important for assessing the direction, intensity of activity and the degree of success in the implementation of all forest policy measures in Serbia. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007: Istraživanja klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje, podprojekat, br. 43007/16-III: Socio-ekonomski razvoj, ublažavanje i adaptacija na klimatske promene

 9. A portrait oil lamp from Pontes: Possible interpretations and meanings within early Byzantine visual culture

  Petković Sofija

  2015-01-01

  Full Text Available The subject of this paper is a fragmented oil-lamp, discovered at Pontes (east Serbia dated to the 6th century, whose handle ending is shaped as a woman’s head. The question posed in this paper is whether the image of this woman could be identified as a portrait of some particular person or if it is just as a pictorial sign with some complicated symbolic meaning. The suggested identification alludes to the image of some of the empresses from the second half of the 6th century. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177007: Romanisation, urbanisation and transformation of urban centres of civil, military and residential character in Roman provinces in the territory of Serbia i br. 47018: Viminacium, Roman city and military camp - research of the material and non material culture of inhabitants by using the modern technologies of remote detection, geophysics, GIS, digitalization and3D visualization

 10. Observations on the oldest known icons of the Monastery of King Marko (I: The issue of the patronage of Helena Dragaš and the inscription on the shield of St Demetrios

  Marković Miodrag

  2013-01-01

  Full Text Available The paper refutes the assumption of Petar Miljković-Pepek that the oldest icons in the treasury of Monastery of King Marko were painted between 1395 and 1405, as a gift the Byzantine empress Helena Dragaš made to the monastery so as to ensure a yearly memorial service for her tragically killed father Constantine. The part of the inscription on the icon of St Demetrios, on which the assumption was based, has been differently interpreted here: it is not actually related to empress Helena but to the military title of Thessalonian megalomartyr, like the rest of the inscription. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177036: Srpska srednjovekovna umetnost i njen evropski kontekst

 11. Analysis of axially symmetric wire antennas by the use of exact kernel of electric field integral equation

  Krneta Aleksandra J.

  2016-01-01

  Full Text Available The paper presents a new method for the analysis of wire antennas with axial symmetry. Truncated cones have been applied to precisely model antenna geometry, while the exact kernel of the electric field integral equation has been used for computation. Accuracy and efficiency of the method has been further increased by the use of higher order basis functions for current expansion, and by selecting integration methods based on singularity cancelation techniques for the calculation of potential and impedance integrals. The method has been applied to the analysis of a typical dipole antenna, thick dipole antenna and a coaxial line. The obtained results verify the high accuracy of the method. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-32005

 12. Facile synthesis of water-soluble curcumin nanocrystals

  Marković Zoran M.

  2015-01-01

  Full Text Available In this paper, facile synthesis of water soluble curcumin nanocrystals is reported. Solvent exchange method was applied to synthesize curcumin nanocrystals. Different techniques were used to characterize the structural and photophysical properties of curcumin nanocrystals. We found that nanocurcumin prepared by this method had good chemical and physical stability, could be stored in the powder form at room temperature, and was freely dispersible in water. It was established that the size of curcumin nanocrystals was varied in the range of 20-500 nm. Fourier transform infrared spectroscopy and UV-Vis analyses showed the presence of tetrahydrofuran inside the curcumin nanocrystals. Also, it was found that nanocurcumin emitted photoluminescencewith yellow-green colour. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172003

 13. HIL evaluation of control unit in grid-tied coverters

  Porobić Vlado B.

  2016-01-01

  Full Text Available Hardware-in-the-Loop (HIL emulation is poised to become unsurpassed design tool for development, testing, and optimization of real-time control algorithms for grid connected power electronics converters for distributed generation, active filters and smart grid applications. It is strongly important to examine and test how grid connected converters perform under different operating conditions including grid disturbances and faults. In that sense, converter’s controller is a key component responsible for ensuring safe and high-performance operation. This paper demonstrates an example how ultra-low latency and high fidelity HIL emulator is used to easily, rapidly and exhaustively test and validate standard control strategy for grid connected power electronics converters, without need for expensive hardware prototyping and laboratory test equipment. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 042004 and by the Provincial Secretariat for Science and Technological Development of AP Vojvodina under contract No. 114-451-3508/2013-04

 14. The influence of drought on the occurrence of aflatoxins in maize

  Kos Jovana J.

  2013-01-01

  Full Text Available In this study, a total of 78 maize samples harvested during September and October 2012 in Vojvodina were analyzed. Presence of aflatoxins (AFs was deter­mined by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA method. Among the 78 analyzed maize samples, even 44 (56.4% samples were contaminated with AFs. Concentration interval between 1-10 μg/kg, 10-50 μg/kg and 50-80 μg/kg were found in 23.1%, 17.9% and 15.4% of analyzed maize samples, respectively. It was supposed that prolonged drought during spring and summer of 2012 had a great influence on high contamination frequency and concentration of AFs. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46001

 15. Sixty years of broken symmetries in quantum physics (from the Bogoliubov theory of superfluidity to the Standard Model)

  Shirkov, Dmitrii V

  2009-01-01

  This is a retrospective historical review of the ideas that led to the concept of the spontaneous symmetry breaking (SSB), the issue that has been implemented in quantum field theory in the form of the Higgs mechanism. The key stages covered include: the Bogoliubov microscopic theory of superfluidity (1946); the Bardeen-Cooper-Schrieffer-Bogoliubov microscopic theory of superconductivity (1957); superconductivity as superfluidity of Cooper pairs (Bogoliubov, 1958); the extension of the SSB concept to simple quantum field models (early 1960s); triumph of the Higgs model in electroweak theory (early 1980s). The role and status of the Higgs mechanism in the current Standard Model are discussed. (oral issue of the journal 'uspekhi fizicheskikh nauk')

 16. The use of artificial neural networks for mathematical modeling of the effect of composition and production conditions on the properties of PVC floor coverings

  Radovanović Rajko M.

  2017-01-01

  Full Text Available The application of PVC floor coverings is strongly connected with their end-use properties, which depend on the composition and processing conditions. It is very difficult to estimate the proper influence of the production parameters on the characteristics of PVC floor coverings due to their complex composition and various preparation procedures. The effect of different processing variables (such as time of bowling, temperature of bowling and composition of PVC plastisol on the mechanical properties of PVC floor coverings was investigated. The influence of different input parameters on the mechanical properties was successfully determined using an artificial neural network with an optimized number of hidden neurons. The Garson and Yoon models were applied to calculate and describe the variable contributions in the artificial neural networks. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45022

 17. Testing methods for antimicrobial activity of TiO2 photocatalyst

  Markov Siniša L.

  2014-01-01

  Full Text Available In recent years, a lot of commercial TiO2 photocatalyst products have been developed and extensively studied for prospective and safe antimicrobial application in daily life, medicine, laboratories, food and pharmaceutical industry, waste water treatments and in development of new self-cleaning and antimicrobial materials, surfaces and paints. This paper reviews the studies published worldwide on killing microorganisms, methods for testing the antimicrobial activity, light sources and intensities, as well as calculation methods usually used when evaluating the antimicrobial properties of the TiO2-based products. Additionally, some strengths and weaknesses of the available methods for testing the antimicrobial activity of TiO2 photocatalyst products have been pointed out.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III45008

 18. Appearance of high submerged cavitating jet: The cavitation phenomenon and sono luminescence

  Hutli Ezddin

  2013-01-01

  Full Text Available In order to study jet structure and behaviour of cloud cavitation within time and space, visualization of highly submerged cavitating water jet has been done using Stanford Optics 4 Quick 05 equipment, through endoscopes and other lenses with Drello3244 and Strobex Flash Chadwick as flashlight stroboscope. This included obligatory synchronization with several types of techniques and lenses. Images of the flow regime have been taken, allowing calculation of the non-dimensional cavitation cloud length under working conditions. Consequently a certain correlation has been proposed. The influencing parameters, such as; injection pressure, downstream pressure and cavitation number were experimentally proved to be very significant. The recordings of sono-luminescence phenomenon proved the collapsing of bubbles everywhere along the jet trajectory. In addition, the effect of temperature on sono-luminescence recordings was also a point of investigation. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR35046

 19. Influences of hydrodynamic conditions, nozzle geometry on appearance of high submerged cavitating jets

  Hutli Ezddin

  2013-01-01

  Full Text Available Based on visualization results of highly-submerged cavitating water jet obtained with digital camera, the influences of related parameters such as: injection pressure, nozzle diameter and geometry, nozzle mounting (for convergent / divergent flow, cavitation number and exit jet velocity, were investigated. In addition, the influence of visualization system position was also studied. All the parameters have been found to be of strong influence on the jet appearance and performance. Both hydro-dynamical and geometrical parameters are playing the main role in behavior and intensity of cavitation phenomenon produced by cavitating jet generator. Based on our considerable previous experience in working with cavitating jet generator, the working conditions were chosen in order to obtain measurable phenomenon. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR35046

 20. Recoiling black holes in static and evolving dark matter halo potential

  Smole M.

  2015-01-01

  Full Text Available We follow trajectories of kicked black holes in static and evolving dark matter halo potential. We explore both NFW and Einasto dark matter density distributions. Considered dark matter halos represent hosts of massive spiral and elliptical field galaxies. We study critical amplitude of kick velocity necessary for complete black hole ejection at various redshifts and find that ~40% lower kick velocities can remove black holes from their host haloes at z = 7 compared to z = 1. The greatest difference between static and evolving potential occurs near the critical velocity for black hole ejection and at high redshifts. When NFW and Einasto density distributions are compared ~30% higher kick velocities are needed for complete removal of BHs from dark matter halo described by NFW profile. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176021: Visible and invisible matter in nearby galaxies: Theory and observations

 1. Regional characteristics of individual housing units in Serbia from the aspect of applied building technologies

  Jovanović-Popović Milica

  2014-01-01

  Full Text Available Individual housing units in Serbia have been studied from the aspect of applied technical solutions. Analyzed data have been collected during a field research in accordance with the current administrative regional division, and they represent a basis for definition of regional typology of individual housing units. Characteristic types of objects of each region’s typology have been further analyzed. Upon these analyses regional characteristics of individual housing units regarding applied construction types, building technologies and materials have been defined and presented. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 36034: Investigation and Systematization of Serbian Housing in Context of Globalization and European Integration in the Framework of Quality and Living-Standard Improvement

 2. Corruption in health care: Victims of white coat crime in Serbia

  Vasiljević-Prodanović Danica

  2015-01-01

  Full Text Available The subject of this paper is corruption in health care, with particular focus on some forms of corruption that occur in direct interaction between doctor and patient. These forms of corruption, conditionally called minor corruption, are usually included within the criminal offenses of bribery and abuse of official duty. The law stipulates that both offering and accepting a bribe are criminal offenses. The question that arises is who are the victims and who the perpetrators of “white coat” crime? The aim of this paper is to consider the phenomenological characteristics and mechanisms of minor corruption in health care. This paper presents the results of the exploratory study conducted in five medical institutions in Belgrade, during July 2014, on a convenient sample of health workers who were willing to speak about this sensitive topic. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179044: Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova efikasnih mera za njegovo suzbijanje i prevenciju

 3. Defectoscopy of direct laser sintered metals by low transmission ultrasonic frequencies

  Ebersold Zoran

  2012-01-01

  Full Text Available This paper focuses on the improvement of ultrasonic defectoscopy used for machine elements produced by direct laser metal sintering. The direct laser metal sintering process introduces the mixed metal powder and performs its subsequent laser consolidation in a single production step. Mechanical elements manufactured by laser sintering often contain many hollow cells due to weight reduction. The popular pulse echo defectoscopy method employing very high frequencies of several GHz is not successful on these samples. The aim of this paper is to present quadraphonic transmission ultrasound defectoscopy which uses low range frequencies of few tens of kHz. Therefore, the advantage of this method is that it enables defectoscopy for honeycombed materials manufactured by direct laser sintering. This paper presents the results of testing performed on AlSi12 sample. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI 172057

 4. Dynamics based modeling of wheeled platform for humanoid robot torso

  Petrović Vladimir M.

  2016-01-01

  Full Text Available From the ancient mythology till the modern times, people were trying to build an artificial mechanical replica of themselves. Inspired by this long tradition of various engineering projects, we will hereby describe a partly humanoid robotic structure. Our robotic configuration is composed out of an anthropomimetic upper body, but instead of legs it uses a wheeled cart for the motion. In our research, this so-called semi-anthropomimetic structure has a four-wheeled cart. This work is aiming to analyze the behaviour of the robot that is exposed to different kind of external disturbances. Disturbances coming from the outside in the form of external forces (impulse and long term simulate the interactions of the robot and its ambience. Necessary simulations were thoroughly executed (in that way analyzing robotic balance and proper size of the cart is evaluated following the ZMP theoretical background. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-35003 i br. III-44008

 5. Purim: Transformation of the role of the holiday in the life of Belgrade Jewish community

  Blagojević Gordana

  2016-01-01

  Full Text Available The focus of this research is on the function of the holiday Purim in the life of Belgrade Jewish community. In diachronic perspective we are looking at general and local characteristics of the holiday, and different levels of its celebration (private, public sphere. In the studied community this holiday has undergone a transformation from a religious to a secular feast followed by revitalization of its religious context. This paper analyzes the mechanisms of various levels of recovery and conceptualization of this holiday, on the institutionalized level and in the form of spontaneous personal initiatives. We are looking at different functions of this holiday in broad social context and their diachronic changes. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177027: Multietnicitet, multukulturalizam, migracije savremeni procesi

 6. Population genetic characteristics of horse chestnut in Serbia

  Ocokoljić Mirjana

  2013-01-01

  Full Text Available The general population genetic characteristics of cultivated horse chestnut trees excelling in growth, phenotype characteristics, type of inflorescence, productivity and resistance to the leafminer Cameraria ohridella Deschka and Dimić were analyzed in Serbia. The analyzed population genetic parameters point to fundamental differences in the genetic structure among the cultivated populations in Serbia. The study shows the variability in all properties among the populations and inter-individual variability within the populations. The variability and differential characteristics were assessed using statistical parameters, taking into account the satisfactory reflection of the hereditary potential. The assessed differences in the vitality and evolution potential of different populations can determine the methods of horse chestnut gene pool collection, reconstruction and improvement. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 31041: Establishment of Wood Plantations Intended for a forestation of Serbia

 7. Natural diatomite (Rudovci, Serbia as adsorbent for removal Cs from radioactive waste liquids

  Nenadović S.

  2015-01-01

  Full Text Available The removal of Cs (I ions from aqueous solution was studied using natural diatomite as adsorption materials originated from Rudovci, Serbia. The microstructure of natural diatomite has been characterized by X-ray diffraction (XRD, scanning electron microscopy (SEM while the degree of Cs adsorption was evaluated by atomic emission spectroscopy. The cation exchange capacity (CEC values for natural diatomite was 50 meq/100g. Depending on whether the Cs adsorption occurred in the acidic and alkaline media at a temperature of 298.15 K in acidic media ΔG0 values was -12.674 kJ/mol, while in alkaline media ΔG0 was - 13.142 kJ/mol and a change of ΔS0 to 42.51 J/molK in acidic media and 44.08 J/molK in alkaline medium. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 45012

 8. Energy loss distributions of 7 TeV protons channeled in a bent silicon crystals

  Stojanov Nace

  2013-01-01

  Full Text Available The energy loss distributions of relativistic protons axially channeled through the bent Si crystals, with the constant curvature radius, R = 50 m, are studied here. The proton energy is 7 TeV and the thickness of the crystal is varied from 1 mm to 5 mm, which corresponds to the reduced crystal thickness, L, from 2.1 to 10.6, respectively. The proton energy was chosen in accordance with the large hadron collider project, at the European Organization for Nuclear Research, in Geneva, Switzerland. The energy loss distributions of the channeled protons were generated by the computer simulation method using the numerical solution of the proton equations of motion in the transverse plane. Dispersion of the proton scattering angle caused by its collisions with the crystal’s electrons was taken into account. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45006

 9. Effect of plant extracts Kitaibelia vitifolia on antioxidant activity, chemical characteristics, microbiological status and sensory properties of Pirotski kachkaval cheese

  Kurćubić Vladimir S.

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of our study was to evaluate the impact of cheese (Pirotski kachkaval fortification by polyphenols attributed to Kitaibelia vitifolia ethanol herb extract, applied in two different manners (added to the cheese curd after texturizing or sprayed on surface of cheese. Investigation of the used antioxidant effects of polyphenols, physic-chemical composition, microbiological quality and sensory properties of Pirotski kachkaval was undertaken. Antioxidant activity of conventional and fortified cheese was evaluated by five contemporary and compatible methods, and revealed a slight emphasis on phenol-linked antioxidant activity of fortified samples of cheese in comparison to samples of the control group. Fortified Pirotski kachkaval had higher sensory evaluation scores than the controls. Statistically significant (P 0.05. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46009 i br. OI 172016

 10. Chemometric approach to evaluate heavy metals’ content in Daucus Carota from different localities in Serbia

  Mitic Violeta D.

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of this study was to evaluate heavy metal content in carrots (Daucus carota from the different localities in Serbia and assess by the cluster analysis (CA and principal components analysis (PCA the heavy metal contamination of carrots from these areas. Carrot was collected at 13 locations in five districts. Chemometric methods (CA and PCA were applied to classify localities according to heavy metal content in carrots. CA separated localities into two statistical significant clusters. PCA permitted the reduction of 12 variables to four principal components explaining 79.94% of the total variance. The first most important principal component was strongly associated with the value of Cu, Sb, Pb and Tl. This study revealed that CA and PCA appear useful tools for differentiation of localities in different districts using the profile of heavy metal in carrot samples. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172051

 11. Roles in violent interactions in early adolescence: Relations with personality traits, friendship and gender

  Čolović Petar

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of this study is to examine the relations between roles in violent interactions and personality traits (congruent to dimensions of Big Seven lexical model, number of friends, and gender. The study was conducted on a sample of 1095 elementary school students from Serbia (51.4% female, aged 11-14. The results revealed that membership in the victims group corresponds to smaller number of friends, low Extraversion, high Neuroticism and Conscientiousness and male gender, while higher Aggressiveness, Negative and Positive Valence, lower Neuroticism, and male gender increase the odds of membership in the bullies group. The role of bully-victims corresponds to smaller number of friends, higher Negative Valence and Neuroticism, and male gender. The results point to differences between roles in violent interaction with regard to patterns of personality traits and social behavior. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON179006: Psychological foundations of mental health: hereditary and environmental factors

 12. Investigation on antibacterial synergism of Origanum vulgare and Thymus vulgaris essential oils

  Stojković D.

  2013-01-01

  Full Text Available Essential oils are well known as strong antimicrobial agents of plant origin. In spite of this, the antimicrobial synergism of essential oils isolated from different plant species is poorly investigated. The following study examines the synergism of the essential oils of Origanum vulgare L. and Thymus vulgaris L against pathogenic bacteria, Staphylococcus aureus and Salmonella typhimurium. First, the antibacterial effect of the oils was tested, and the minimal inhibitory concentrations (MIC of both oils were determined using the microdilution method. To test whether the oils act synergistically, every possible combination of essential oil concentrations was used in a dynamic checkerboard method. The results indicated that the oils indeed acted synergistically with fractional inhibitory concentration indexes of 0.45 and 0.50. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173032

 13. Propagation of a linear wave created by a spatially localized perturbation in a regular lattice and punctured Lagrangian manifolds

  Dobrokhotov, S. Yu.; Nazaikinskii, V. E.

  2017-01-01

  The following results are obtained for the Cauchy problem with localized initial data for the crystal lattice vibration equations with continuous and discrete time: (i) the asymptotics of the solution is determined by Lagrangian manifolds with singularities ("punctured" Lagrangian manifolds); (ii) Maslov's canonical operator is defined on such manifolds as a modification of a new representation recently obtained for the canonical operator by the present authors together with A. I. Shafarevich (Dokl. Ross. Akad. Nauk 46 (6), 641-644 (2016)); (iii) the projection of the Lagrangian manifold onto the configuration plane specifies a bounded oscillation region, whose boundary (which is naturally referred to as the leading edge front) is determined by the Hamiltonians corresponding to the limit wave equations; (iv) the leading edge front is a special caustic, which possibly contains stronger focal points. These observations, together with earlier results, lead to efficient formulas for the wave field in a neighborhood of the leading edge front.

 14. Direct determination of calcium, sodium and potassium in fermented milk products

  Kravić Snežana Ž.

  2012-01-01

  Full Text Available The aim of this study was the investigation of the possibilities of direct determination of calcium, sodium and potassium in the commercial and kombucha-based fermented milk products by flame photometry. Two procedures were used for sample preparation: simple dilution with water (direct method and extraction with mineral acid. Calcium, sodium and potassium levels determined after mentioned sample preparation methods were compared. The results showed that the differences between the values obtained for the different sample treatment were within the experimental error at the 95% confidence level. Compared to the method based on extraction with mineral acid, the direct method is efficient, faster, simpler, cheaper, and operates according to the principles of Green Chemistry. Consequently, the proposed method for the direct determination of calcium, sodium and potassium could be applied for the rapid routine analysis of the mineral content in the fermented dairy products. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46009

 15. Political ecology of Bruno Latour

  Birešev Ana

  2012-01-01

  Full Text Available The paper explores Latour’s conception of political ecology and its theoretical and political implications. The first part of the paper shows Latour’s critique of theoretical frameworks of scientific and political practices, which, in his opinion, constrain a true discussion on ecological crises by simplifying them and putting them into readymade interpretative models. The second part of the paper examines the notions - the collective, representation, propositions, articulation, and parliament of things - central to understanding Latour’s idea of involvement of humans and non-humans in politics. Finally, the paper explores the potentials and constraints of Latour’s idea of political community of new political subjects (hybrid entities, which is constituted in controversies and through controversies. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007

 16. Mechanizmy patogenetyczne IgE-zależne i IgE-niezależne w nadwrażliwości pokarmowej u dzieci i młodzieży

  Maciej Kaczmarski

  2010-12-01

  Full Text Available Według aktualnie obowiązującej terminologii Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej nadwrażliwość organizmu to nieprawidłowa, opaczna i powtarzająca się reakcja na spożyty lub spożywany pokarm, który jest dobrze tolerowany przez osoby zdrowe. Ze względu na mechanizm patogenetyczny dzielimy ją na immunologiczną lub nieimmunologiczną. Do pierwszej grupy należą chorzy z alergią pokarmową, u których objawy chorobowe są wynikiem udziału przeciwciał IgE. Alergicznie na szkodliwy pokarm reaguje około 8% małych dzieci, w większości nadwrażliwość pokarmowa jest u nich wywołana reakcją organizmu na białka mleka krowiego. Za najważniejsze alergeny odpowiedzialne za proces uczulenia i/lub rozwoju nadwrażliwości pokarmowej uważane są: białka mleka krowiego, białka jaja, ryby, skorupiaki, mięczaki, orzechy, soja, pszenica. Klinika alergii pokarmowej jest bardzo bogata. Rozpoznanie nadwrażliwości pokarmowej to trudny i wieloetapowy proces, gdyż nie dysponujemy łatwym, tanim, czułym i swoistym testem ułatwiającym to zadanie. Podstawą rozpoznania alergii jest udowodnienie zależności przyczynowo-skutkowej między spożyciem szkodliwego pokarmu a wystąpieniem objawów. Z metod alergologiczno-immunologicznych dysponujemy możliwością rozpoznawania alergii pokarmowej IgE-zależ- nej i oznaczenia w surowicy IgE całkowitej oraz alergenowoswoistych IgE. Ten mechanizm patogenetyczny reakcji wykrywa się poprzez wykonanie testów skórnych typu prick z alergenami pokarmowymi i/lub powietrznopochodnymi. W odniesieniu do reakcji klinicznych wywołanych mechanizmami IgE-niezależnymi dysponujemy możliwością wykonania płatkowych testów skórnych z alergenami pokarmowymi. W nadwrażliwości pokarmowej nie ma jednego, uniwersalnego testu diagnostycznego. Dla postawienia właściwej diagnozy decydujące znaczenie ma doustna próba prowokacji i eliminacji. Podstawą w leczeniu przyczynowym tej

 17. Powiązania wskaźnika placów 2D:4D z cechami budowy ciała i sprawnością motoryczną u młodych piłkarzy = The relationship digit ratio 2D:4D with body build features and motoric performance in young footballers

  Magdalena Mońka

  2017-02-01

  Magdalena Mońka1, Jadwiga Pietraszewska2   1 Doktorantka na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2 Zakład Antropologii Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu         Mgr Magdalena Mońka1, dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. nadzw.2       Słowa kluczowe: wskaźnik 2D:4D, piłkarze nożni, budowa ciała, sprawność motoryczna Key words: index 2D:4D, football players, body build, motoric fitness   Streszczenie Proporcja długości palców 2D:4D wykazuje dymorfizm płciowy. Mężczyźni mają niższą wartość tego wskaźnika w stosunku do kobiet. Jest to wynik działania hormonów płciowych -androgenów. Badania wskazują, że wysoki poziom testosteronu, przejawiający się w niższej wartości ilorazu palców, determinuje lepszą wytrzymałość, zręczność, większą siłę oraz skłonność do agresji i podjęcia walki. Cechy te są istotne w odnoszeniu sukcesów sportowych. W badaniach poszukiwano zależności formuły palców z budową ciała, sprawnością motoryczną i osiąganymi wynikami w sporcie. Publikowane wyniki nie są jednak jednoznaczne w odniesieniu do cech sprawnościowych. Cel Celem niniejszej pracy było sprawdzenie, czy w populacji polskiej, wśród młodych piłkarzy nożnych, wartość wskaźnika 2D:4D wykazuje powiązania z cechami budowy morfologicznej i poziomem sprawności motorycznej.   Materiał i metody Materiał badawczy stanowią wyniki pomiarów podstawowych cech antropometrycznych oraz sprawności motorycznej piłkarzy nożnych (n=38 Klubu Sportowego Polkowice. Wiek badanych mieści się w przedziale 16-18 lat. Ich staż zawodniczy wynosi co najmniej 6 lat. U wszystkich badanych osób zmierzono także długość drugiego i czwartego palca, na podstawie tych wartości wyliczono wskaźnik 2D:4D dla ręki prawej i lewej. Do oceny sprawności motorycznej badanych wykorzystano następujące próby motoryczne: skłon w przód w siadzie, skok w dal z miejsca i siady

 18. Narażenie zawodowe i środowiskowe na azbest w świetle obowiązujących aktów prawnych = Environmental and occupational exposure to asbestos in the light of applicable legislation

  Anna Kowalczyk

  2015-09-01

  Anna Kowalczyk1, Ewelina Kozłowska2, Jolanta Pacian3   1. Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2. Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3. Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie   Autor do korespondencji / Author for correspondence lic. Anna Kowalczyk e-mail: annakowalczyklublin@gmail.com   STRESZCZENIE Azbest stwarza ogromne zagrożenie zdrowotne. Jest szczególnie niebezpieczny w procesie wydobywania i produkcji, podczas obróbki, eksploatacji, usuwania,  w wyniku uszkodzeń lub korozji wyrobów zawierających azbest. Celem pracy jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących środowiskowego i zawodowego narażenia na azbest. Przedmiotem analizy są akty prawne dotyczące: zakazu stosowania azbestu, bezpieczeństwa i higieny pracy w narażeniu na azbest, gospodarki i transportu odpadów azbestowych, budownictwa oraz szeroko pojętej ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem azbestu. W pracy szczegółowo omówiono zasady ochrony zdrowia pracowników i byłych pracowników narażonych na azbest. Przybliżono podstawowe założenia programu wieloletniego pt. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Zastosowaną metodą była metoda dogmatyczna oraz prawno-porównawcza polegająca na analizie aktów prawnych oraz dostępnej literatury.   Słowa kluczowe: azbest, narażenie zawodowe, narażenie środowiskowe, akty prawne.       ABSTRACT Asbestos creates a huge threat. It is particularly dangerous in the process of extraction and production, while processing, use, disposal or as a result of damage or corrosion of products containing asbestos. An aim of the work is to present regulations concerning environmental and occupational exposure to asbestos. The subject of analysis are legislative acts relating: prohibition of asbestos use, health and safety at work in

 19. Analiza przyczyn stresu zawodowego w opinii pielęgniarek = An analysis of the causes of occupational stress in the opinions of nurses

  Agata Pietraszek

  2016-09-01

  • Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Adres korespondencyjny: Agata Pietraszek, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. S. Staszica 4/6, 20-059 Lublin, e mail: agata.pietraszek.umlub@gmail.com   Streszczenie Wstęp. Stres zawodowy występuje wtedy, kiedy pracownicy doświadczają dyskomfortu psychicznego związanego z warunkami bądź wymaganiami pracy, w sytuacji, gdy przekraczają one ich możliwości. Cel badań. Celem badani było poznanie opinii pielęgniarek na temat czynników stresogennych występujących w miejscu pracy. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 278 osób wykonujących zawód pielęgniarki. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety, z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Otrzymane dane poddano analizie statystycznej w oparciu o oprogramowanie komputerowe Statistica 10.0. Wyniki i wnioski. Większość badanych pielęgniarek była usatysfakcjonowana z pracy zawodowej (85%. Nawet 95,6% badanych twierdziło, że zawód pielęgniarki jest stresujący. Dodatkowo 56,1% badanych twierdziło, że jest codziennie narażona na stres zawodowy. Znaczny odsetek respondentów deklarowało radzenie sobie ze stresem w pracy. Czynniki, które wywołują znaczący poziom stresu wśród większości pielęgniarek to niska pensja (43,53%, a także nagłe pogorszenie stanu zdrowia pacjenta i konieczność reanimacji (39,93%. Zmienne, które istotnie różnicują opinie badanego personelu pielęgniarskiego to: wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, liczba potomstwa, pełnione stanowisko oraz kontakt ze śmiercią i umieraniem pacjentów w codziennej praktyce zawodowej. Słowa kluczowe: stres psychologiczny; pielęgniarki; narażenie zawodowe Abstract Introduction. Occupational stress occurs when workers experience mental discomfort due to

 20. Dolegliwości bólowe pleców u kobiet w ciąży – doniesienie wstępne = The back pain in pregnant women – a preliminary report

  Anna Bogusława Pilewska-Kozak

  2017-02-01

  Pilewska–Kozak Anna Bogusława1, Stadnicka Grażyna2, Łepecka–Klusek Celina1, Dobrowolska Beata3, Pałucka Klaudia1, Pawłowska-Muc Agnieszka Konstancja4, Kozak Łukasz Adam5       1 Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Zakład Podstaw Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4  Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o. o 5 Oddział Urazowo – Ortopedyczny z Chirurgią Kręgosłupa Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie       Adres do korespondencji: Dr n. med. Anna B. Pilewska-Kozak ul. Aleje Racławickie 23, 20-049 Lublin e-mail: apilewska@poczta.wp.pl tel. 26 118 32 86       Streszczenie   Badaniami objęto 80 kobiet między25. a36. tygodniem ciąży, uczestniczących w zajęciach szkół rodzenia. Wiek kobiet wahał się w granicach od 19 do 42 lat (średnia wieku wynosiła 27,8 ± 4 lata. Wykorzystano kwestionariusz ankiety, własnej konstrukcji oraz wizualną analogową skalę VAS (0 – brak bólu do 10- ból nie do wytrzymania do oceny bólu kręgosłupa. Celem pracy było sprawdzenie czy u kobiet w ciąży występuje ból kręgosłupa oraz w jakich sytuacjach się nasila. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że większości kobiet odczuwała ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Wśród sytuacji nasilających dolegliwość najwięcej wymieniało pozycję stojącą, co trzecia siedzącą, a co piąta chodzenie.   Słowa kluczowe: ból kręgosłupa, ciąża     Summary             The study involved 80 women between the 25th and 36th week of pregnancy attending antenatal classes. The age of women ranged from 19 to 42 years old (the age median was 27,8 ± 4 years. The questionnaire of our own design and the Visual Analogue Scale VAS (0 – no pain to 10 - unbearable pain were used to

 1. Zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej a efekt względnego wieku w klasie trzeciej

  Krzysztof Konarzewski

  2015-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest weryfikacja dwóch hipotez. Pierwszą, według której zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej jest ujemnie skorelowane z wiekiem startu szkolnego, sprawdzono na danych z Badania sześcio- i siedmiolatków na starcie szkolnym. Dyspersje wyników pomiaru umiejętności czytania i pisania (ale nie umiejętności matematycznych 1164 dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej istotnie malały w kolejnych kwartylach wieku. Drugą hipotezę, zgodnie z którą w oddziale szkolnym efekt względnego wieku w klasie trzeciej jest dodatnio skorelowany ze zróżnicowaniem początkowych umiejętności językowych i liczbowych w klasie pierwszej, sprawdzono na danych 4838 uczniów z 254 oddziałów trzeciej klasy szkoły podstawowej, zebranych w międzynarodowych badaniach osiągnięć szkolnych PIRLS i TIMSS 2011. Umiejętności początkowe oceniono na podstawie opinii rodziców. Hierarchiczna analiza regresji (przy kontroli płci i statusu społeczno-ekonomicznego rodziny ucznia oraz lokalizacji szkoły wykazała, że im większe było początkowe zróżnicowanie umiejętności językowych w oddziale (przy kontroli wieku uczniów, tym większa była różnica między osiągnięciami matematycznymi młodszych i starszych uczniów w klasie trzeciej. Wynik sugeruje, że pytanie o wiek, w jakim dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole, jest mniej ważne niż pytanie: Jak redukować zróżnicowanie umiejętności początkowych w oddziałach klasy pierwszej?

 2. Współwystępowanie astmy, alergicznego nieżytu nosa i idiosynkrazji aspirynowej

  Andrzej M. Fal

  2009-09-01

  Full Text Available Astma, alergiczny nieżyt nosa i nadwrażliwość na aspirynę stanowią coraz istotniejszy problem epidemiologiczny. W Polsce, pod kierunkiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu przeprowadzono badanie epidemiologiczne w 11 ośrodkach. Wynika z niego, że częstość występowania tych problemów klinicznych stale wzrasta. Obecnie na astmę choruje 5,4% populacji, na ANN – 8,5%, a nadwrażliwość na aspirynę dotyczy ok. 0,5% populacji. Inne doniesienia mówią o częstszym występowaniu nadwrażliwości na aspirynę u chorych z atopią. W związku z tak dużym rozpowszechnieniem schorzeń o podłożu alergicznym i szerokim zastosowaniem w leczeniu innych schorzeń kwasu acetylosalicylowego oraz innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, problem częstości współwystępowania tych chorób wydaje się być istotny i jest przedmiotem niniejszej pracy. W analizie retrospektywnej zidentyfikowano wśród pacjentów Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii AM we Wrocławiu w latach 1999-2003 grupę 1 557 chorych z co najmniej jednym z rozpoznań: astmy, alergicznego nieżytu nosa lub nadwrażliwości na aspirynę. Astmę zdiagnozowano u 1 015 pacjentów, alergiczny nieżyt nosa u 495, natomiast nadwrażliwość na aspirynę u 363 chorych, co stanowiło odpowiednio: 65%, 32% i 23% grupy. Współwystępowanie astmy i alergicznego nieżytu nosa stwierdzono u 255 pacjentów. Współwystępowanie którejś z powyższych chorób i idiosynkrazji aspirynowej zaobserwowano odpowiednio u 3 i 6% grupy. Wnioskujemy, że alergiczny nieżyt nosa i astma współwystępują z dużą częstością, co świadczy o wspólnym podłożu patogenetycznym tych chorób i potwierdza koncepcję united airways disease. Częstość występowania idiosynkrazji aspirynowej w grupie chorych z atopią jest 10-krotnie większa w porównaniu z populacją ogólną.

 3. Modelling obsidian trade routes during late Neolithic in the south-east Banat region of Vršac using GIS

  Marić Miroslav

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of this paper is to reconstruct the possible trajectory of the movement of the obsidian that was brought to the region of present day Vršac from Carpathian 1 and Carpathian 2 sources, located between Košice and Miškolc (the present day border area between Hungary and Slovakia. This objective has been fulfilled using computer aided modelling performed within the constraints of geographic information system software based on the physical characteristics of the terrain and the reconstruction of paleoenvironmental and paleoclimatic conditions in the period of the late Neolithic. The second largest obsidian collection in the territory of Vinča culture originates from the site of Potporanj, south of Vršac. The abundance of finds indicates the importance this region had in the distribution of this resource during late Neolithic. In the paper the modelling of two different possibilities of land based distribution from the flow of the river Tisza are shown; the first from Perlez/Opovo (western route and the other from Mureє (northern route, i.e. present day Arad and Timiєoara. The modelled results indicate the existence of a settlement patterning close to the modelled pathways in the period of Vinča culture. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177012: Society, Culture and Communications in the Balkans in Proto - and Early History

 4. Changes of antioxidative enzymes in Impatiens walleriana L. shoots in response to genetic transformation

  Milošević Snežana

  2015-01-01

  Full Text Available Impatiens walleriana L. shoots were inoculated with Agrobacterium rhizogenes A4M70GUS and the effects of genetic transformation on the catalase (CAT, superoxide dismutase (SOD and peroxidase (POX activities in wounded region of stems and unwounded leaves were evaluated 10, 24, 240 and 720 hours after inoculation. Following Agrobacterum infection activities of plant antioxidative enzymes changed in a time-dependent manner indicating that dynamic processes occurred during plant-Agrobacterium interaction, plant cell transformation and formation of hairy roots. Appearance of hairy roots on wound sites of shoots was observed ten days after inoculation with A. rhizogenes and the root induction frequency was 100%. Among selected hairy root lines significant differences in growth rate and biomass production were observed and an average 3-fold increase in biomass production was observed for the best growing hairy root line compared with the untransformed roots. PCR analysis showed presence of uidA, rolB, rolC and rolD genes in all analyzed I. walleriana L. hairy root lines, while amplification fragment of rolA gene was detected in 83.3% transformed lines. Efficient transformation protocol for I. walleriana L described in this work offer possibilities to generate hairy root cultures for in vitro propagation of plant viruses. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-31019

 5. Teachers’ perceptions of their own initiative: Collective initiative vs. personal initiative

  Džinović Vladimir

  2013-01-01

  Full Text Available Current trends in education demand from teachers to exhibit proactive behaviour and assume responsibility for the implementation of changes in school practice. In that sense, it is important to study how teachers perceive their own initiative and to gain insight into the activities where such initiative is demonstrated. This study has been conceived as a mixed-methods research. The qualitative study implied forming four focus groups with subject teachers and class teachers (N=38, while the quantitative study entailed surveying 1441 teachers in forty primary schools in Serbia using the questionnaire constructed based on qualitative data. Data from focus groups were processed by qualitative thematic analysis, while the questionnaire data were processed by principal component analysis and univariate analysis of variance. The findings of the study have shown that teachers mostly demonstrate initiative through co­operative activities that include planning of joint teaching as well as conducting joint projects within school and with the local community actors. Teachers are least ready to demonstrate personal initiative and the initiative aimed at accomplishing considerable changes in school work. The concluding part includes the recommendations for encouraging teachers’ personal initiative and building organizational culture that would support such initiative. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. br. 47008: Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije i br. 179034: Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu

 6. Italian alder (Alnus cordata/Loisel./Desf. - new species for Allochtonous dendroflora of Serbia

  Bobinac Martin

  2015-01-01

  Full Text Available The foreign tree species, Alnus cordata/Loisel./Desf. (Italian alder, (Betulaceae/Loisel./Duby, not previously recorded in the dendroflora of Serbia, is described in this paper. Italian alder trees in an experimental plot in the area of Erdevik, aged 11 years, show good vitality and fast growth, and bear fruits since their 10th year. Tree heights are in range from 10.4 to 16.2 m, and diameters at the breast height range from14.6 to 34.9 cm. The morphological properties of leaves, fruiting organs (“cones” and male catkins are in concordance with the values in literature sources, although they show great variability. Since the time of plantation establishment, the absolute minimum air temperature in the nearby meteorological station of Sremska Mitrovica was -26.50C, so it can be assumed that the species is frost hardy. On the basis of the researched properties of Italian alder, it can be concluded that this species can be cultivated in Serbia as an ornamental in urban areas and as a fast growing species in forest plantations for biomass production. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 31041: Šumski zasadi u funkciji povećanja pošumljenosti Srbije

 7. Green infrastructure planning for cooling urban communities: Overview of the contemporary approaches with special reference to Serbian experiences

  Marić Igor

  2015-01-01

  Full Text Available This paper investigates contemporary approaches defined by the policies, programs or standards that favor green infrastructure in urban planning for cooling urban environments with special reference to Serbian experiences. The research results reveal an increasing emphasis on the multifunctionality of green infrastructure as well the determination to the development of policies, guidelines and standards with the support of the overall community. Further, special importance is given to policies that promote ‘cool communities’ strategies resulting in the increase of vegetation-covered areas, what has contributed in adapting urban environments to the impacts of climate change. In addition, this research indicates the important role of local authorities and planners in Serbia in promoting planning policies and programs that take into consideration the role of green infrastructure in terms of improving climatic conditions, quality of life and reducing energy needed for cooling and heating. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 36035: Spatial, ecological, energy, and social aspects of developing settlements and climate change - mutual impacts i br. 43007: The investigation of climate change and its impacts, climate change adaptation and mitigation

 8. Primary energy savings using heat storage for biomass heating systems

  Mitrović Dejan M.

  2012-01-01

  Full Text Available District heating is an efficient way to provide heat to residential, tertiary and industrial users. The heat storage unit is an insulated water tank that absorbs surplus heat from the boiler. The stored heat in the heat storage unit makes it possible to heat even when the boiler is not working, thus increasing the heating efficiency. In order to save primary energy (fuel, the boiler operates on nominal load every time it is in operation (for the purpose of this research. The aim of this paper is to analyze the water temperature variation in the heat storage, depending on the heat load and the heat storage volume. Heat load is calculated for three reference days, with average daily temperatures from -5 to 5°C. The primary energy savings are also calculated for those days in the case of using heat storage in district heating.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 33051: The concept of sustainable energy supply of settlements with energy efficient buildings

 9. Urban transport energy consumption: Belgrade case study

  Jovanović Miomir M.

  2015-01-01

  Full Text Available More than half of the global population now lives in towns and cities. At the same time, transport has become the highest single energy-consuming human activity. Hence, one of the major topics today is the reduction of urban transport demand and of energy consumption in cities. In this article we focused on the whole package of instruments that can reduce energy consumption and transport demand in Belgrade, a city that is currently at a major crossroad. Belgrade can prevent a dramatic increase in energy consumption and CO2 emissions (and mitigate the negative local environmental effects of traffic congestion, traffic accidents and air pollution, only if it: 1 implements a more decisive strategy to limit private vehicles use while its level of car passenger km (PKT is still relatively low; 2 does not try to solve its transport problems only by trying to build urban road infrastructure (bridges and ring roads; and 3 if it continues to provide priority movement for buses (a dominant form of public transport, while 4 at the same time developing urban rail systems (metro or LRT with exclusive tracks, immune to the traffic congestion on urban streets. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 37010

 10. Ni(II immobilization by bio-apatite materials: Appraisal of chemical, thermal and combined treatments

  Šljivić-Ivanović Marija

  2016-01-01

  Full Text Available Animal bones are natural and rich source of calcium hydroxyapatite (HAP, which was found to be a good sorbent material for heavy metals and radionuclides. Various treatments can reduce the content of bone organic phase and improve sorption properties. In this study, sorption capacities of raw bovine bones (B and samples obtained by chemical treatment with NaOH (BNaOH, by heating at 400 oC (B400 and by combined chemical and thermal treatment (BNaOH+400, were compared, using Ni(II ions as sorbates. Maximum sorption capacities increased in the order Bnauke Republike Srbije, br. III 43009

 11. Assessment of heavy metal pollution of topsoils and plants in the City of Belgrade

  Andrejić Gordana

  2016-01-01

  Full Text Available In order to assess heavy metal pollution in the city of Belgrade (Serbia concentrations of V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd and Pb were measured on 18 topsoil samples collected in the proximity to central urban boulevards and in urban parks. In addition, concentrations of specified elements were determined in leaves of three evergreen plant species Buxus sempervirens L., Mahonia aquifolium (Pursh Nutt. and Prunus laurocerasus L. so as to estimate their sensitivity to heavy metal pollution. Even though various types of soils from different quarts of Belgrade were sampled, their heavy metal contents were very similar, with somewhat higher concentrations of almost all elements detected in the proximity to high traffic roads. Generally, concentrations of heavy metals in leaves of investigated plant species paralleled the heavy metal concentrations found in their respective soils and were higher in plants sampled from boulevards then from urban parks. Since investigated plant show no visible injuries induced by detected heavy metal pollution these species are suitable for the successful urban landscaping. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173030

 12. Dendrochronological research in an artificially established sessile oak stand in the area of Fruška Gora

  Stajić Branko

  2014-01-01

  Full Text Available This paper presents the first regional research of the chronologies of sessile oak trees and definition of the local (master chronology of sessile oak in the area of Fruška Gora. In addition, the aim of this study is to determine the strength of the common signal in the growth of sessile oak and its dendroclimatological potential under the given conditions. The quality of the local series of radial increment (chronology and the strength of the common and climatic signals were evaluated using the following parameters: average mean sensitivity, expressed population signal, signal-to-noise ratio and the variance explained by eigenvectors in the procedure of analysis of the principal components. The results have shown that the obtained master chronologies are of satisfactory quality and reliability, and that they contain a sufficient general common ”signal”, which is a characteristic of all analyzed trees that can be processed in all dendroclimatological analyses. It was concluded that, under the investigated site conditions, sessile oak showed low to medium sensitivity of reaction to the modifications of environmental conditions in the past 90 years. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Šumski zasadi u funkciji povećanja pošumljenosti Srbije

 13. Can there be an immoral morality? Dark personality traits as predictors of moral foundations

  Međedović Janko

  2016-01-01

  Full Text Available Previous researches have shown that some aspects of Moral foundations do not correlate with indicators of immoral behavior, or even have positive correlations with them. The aim of this study was to explore the relations of Moral foundations with general (HEXACO personality model and “dark” personality traits (psychopathy, Machiavellianism, narcissism and sadism. Data was gathered via on-line survey (N=402; 70% females. The results have shown that Openness is the best predictor from the set of basic personality traits: It has positive relations with Harm/Care and Fairness/Reciprocity and negative with the other three moral foundations. Psychopathy was negatively associated with Harm/Care and positively with Ingroup/Loyalty foundation. Machiavellianism was a positive predictor of Ingroup/Loyalty and Authority/ Respect. Results confirmed the existence of fundamental differences between moral foundations. Ingroup/Loyalty and Authority/Respect are partly based on immoral personal dispositions, which bring into question their conceptual status as human moral foundations. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47011: Crime in Serbia: phenomenology, risks and the possibilities of social intervention

 14. Well-being, capabilities and philosophical practice

  Bulatović Aleksandra

  2014-01-01

  Full Text Available The concept of well being has become the main criterion to assess quality of life in contemporary society. Individual well-being describes the individual quality of life, while social well-being refers to quality of life in a society. Given that well-being has a multitude of dimensions, a unique definition of it is elusive to scholars. In this article social well-being is conceptualised as a dynamic process within the context set by social integration as one’s relationship to society and the community. This includes the quality of interaction between the individual and society and one’s ‘social actualisation’ understood as the realisation of one’s social capacities. Social actualisation also involves one’s ability to influence social processes and to benefit from social cohesion, which consists, in any society, of the quality, organisation and functioning of the social world. Hence the ability to impact society is an integral part of individual well being. This paper suggests that philosophical practice as a new paradigm in the humanities holds out promise for the improvement of both individual and social well-being. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47011: Crime in Serbia: Phenomenology, Risks and Possibilities for Social Intervention

 15. The role of human resources on the economy: A study of the Balkan EU member states

  Vuković Darko B.

  2015-01-01

  Full Text Available In this paper we analyze the impact of the quality of human capital on the main economic indicators of South-Eastern Europe countries [SEE] at the NUTS 2 level. The subjects of this research are the human capital indicators of regional competitiveness. The quality of human capital depends largely on the age structure of the population and the quality of education. Those regions, which have the highest percentage of the working-age population and highly educated people, are able to achieve higher productivity and gain a competitive advantage over other regions. As main indicators of the quality of human capital we identified: population; persons aged 25-64 with tertiary education attainment; students in tertiary education and participation of adults aged 25-64 in education and training and human resources in science and technology. As main economic indicators, we identified: regional gross domestic product; employment and income of households. The aim of this paper is to determine whether there is a correlation between the indicators of the quality of human capital and economic indicators. As a main methodology we have used the correlation coefficient which shows interdependence of the analyzed indicators. As part of our analysis, we consider only EU member states that belong to the SEE countries: Slovenia, Croatia, Romania, Bulgaria and Greece. We conclude that in all countries there is a high multiple correlation coefficient between the indicators human resources in science and technology, number of students and employment. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47007 III

 16. The connection between solar wind charged particles and tornadoes: Case analysis

  Radovanović Milan M.

  2013-01-01

  Full Text Available The temperature of charged particles coming from the Sun ranges from several hundred thousands to several millions °C, in extreme cases. Theoretical possibilities of the hydrodynamic air mass seizing by charged particles, i. e. solar wind, are discussed in this paper. On one hand, they are characterized by extremely high temperatures, on the other, by the compression of cold air at an approximate altitude of 90 km towards the top of the cloud of the cyclone, they influence the phenomenon of extremely low temperatures. By using the Mann-Whitney U test we have tried to determine the potential link between certain indicators of solar activity and resulting disturbances in the atmosphere. Analyzed data refer to global daily values for the 2004-2010 period. Our results confirm the possibility of coupling between the charged particles and the vortex air mass movements, based on which a more detailed study of the appearance of a tornado near Sombor on May 12th, 2010, was carried out. It has also been proven that there are grounds for a causality between the sudden arrival of the solar wind charged particles, i. e. protons, and the appearance of a tornado. Based on the presented approach, elements for an entirely novel prediction model are given. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III47007 i br. 176008

 17. Influence of friction stir welding parameters on properties of 2024 T3 aluminium alloy joints

  Eramah Abdsalam M.

  2014-01-01

  Full Text Available The aim of this work is to analyse the process of friction stir welding (FSW of 3mm thick aluminium plates made of high strength aluminium alloy - 2024 T3, as well as to assess the mechanical properties of the produced joints. FSW is a modern procedure which enables joining of similar and dissimilar materials in the solid state, by the combined action of heat and mechanical work. This paper presents an analysis of the experimental results obtained by testing the butt welded joints. Tensile strength of the produced joints is assessed, as well as the distribution of hardness, micro-and macrostructure through the joints (in the base material, nugget, heat affected zone and thermo-mechanically affected zone. Different combinations of the tool rotation speed and the welding speed are used, and the dependence of the properties of the joints on these parameters of welding technology is determined. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 34018 i br. TR 35006

 18. Lipid oxidative changes in traditional dry fermented sausage Petrovská klobása during storage

  Šojić Branislav V.

  2014-01-01

  Full Text Available The influence of drying and ripeninig conditions (traditional and industrial in the production of dry fermented sausage Petrovská klobása, on fatty-acid composition and oxidative changes in lipids, during 7 months of storage, was investigated. During the storage period, the sum of unsaturated fatty acids and the content of free fatty acids were significantly higher (p<0.05, while the content of malondialdehyde was significantly lower in the sausage subjected to traditional conditions of drying and ripening. At the end of the storage period, contents of pentanal and hexanal in the sausage subjected to traditional conditions of drying and ripening (4.03 μg/g and 1.67 μg/g, respectively were significantly lower (p<0.05 in comparison with these contents in the sausage subjected to industrial conditions of drying and ripening. Traditional conditions of drying and ripening at lower temperatures have led to lower oxidative changes in lipids in traditional dry fermented sausage Petrovská klobása during storage period. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR31032

 19. Krasnodar Krai - agro-industrial giant and tourist jewel of the Russian Federation

  Bukvić Rajko M.

  2014-01-01

  Full Text Available This article provides a geographic and socio-economic description of Krasnodar Krai, one of the federal subjects of the complexly organized Russian Federation. Its size and population are comparable to the ones of smaller European countries, such as Austria, Czech Republic, Republic of Ireland or Denmark, Finland and Slovakia. In comparison to Serbia, this region is somewhat smaller and less densely populated. Its landscape and climate diversity, as well as an abundance of natural resources make a good starting point for a further economic and social development of the region. The agro-industrial complex and tourism are especially developed in this region and are considered its strong points both within Russia and outside its borders. The level of industrial cooperation between Serbia and Russia is considerably lower than in the times of SFRY and USSR. However, it will certainly increase in the future, leading to an intensification of cooperation with Krasnodar region which will not only be based on trade relations. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47007

 20. Metallic ion release from biocompatible cobalt-based alloy

  Dimić Ivana D.

  2014-01-01

  Full Text Available Metallic biomaterials, which are mainly used for the damaged hard tissue replacements, are materials with high strength, excellent toughness and good wear resistance. The disadvantages of metals as implant materials are their susceptibility to corrosion, the elastic modulus mismatch between metals and human hard tissues, relatively high density and metallic ion release which can cause serious health problems. The aim of this study was to examine metallic ion release from Co-Cr-Mo alloy in artificial saliva. In that purpose, alloy samples were immersed into artificial saliva with different pH values (4.0, 5.5 and 7.5. After a certain immersion period (1, 3 and 6 weeks the concentrations of released ions were determined using Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrophotometer (ICP-MS. The research findings were used in order to define the dependence between the concentration of released metallic ions, artificial saliva pH values and immersion time. The determined released metallic ions concentrations were compared with literature data in order to describe and better understand the phenomenon of metallic ion release from the biocompatible cobalt-based alloy. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46010 i br. ON 174004

 1. Subjective experience of architectural objects: A cross-cultural study

  Marković Slobodan

  2016-01-01

  Full Text Available The purpose of the present study was to compare Serbian and Japanese participants in their subjective experience of Serbian and Japanese architectural objects. Subjective experience was operationalized through the ratings on the bipolar scales (e.g. pleasant-unpleasant. In the Preliminary study 1, a set of twelve rating scales was generated. In the Preliminary study 2 twelve Serbian and twelve Japanese architectural objects were specified. In the main experiment two groups of participants, twenty-one Serbian and twenty Japanese, rated twelve Serbian and twelve Japanese objects. A factor analysis extracted three dimensions of subjective experience: Beauty, Firmness and Fullness. Analysis of variance have shown that both Serbian and Japanese participants agreed that Japanese architectural objects looked more beautiful and firmer than Serbian objects. These finding is generally in line with perceptualist hypothesis that stimulus constraints are more effective than culture. However, interactions revealed some cultural differences that are consistent with culturalist hypothesis: compared to Serbian participants, Japanese participants rated Japanese architectural objects as more beautiful, whereas, compared to Japanese, Serbian participants rated Serbian objects as less fragile and emptier than Japanese objects. Generaly, our study have shown that Serbian (Western and Japanese (Eastern participants show general similarity in their subjective experience of architectural objects. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179033

 2. Nature as an inspiration and a context for learning and teaching

  Anđelković Slađana

  2014-01-01

  Full Text Available This paper is a position of contextual and holistic approach, and on the principles of constructivist theory examines the role of natural resources in the teaching and learning process. In the center of interest by the possibility of establishing a partnership relationship with nature in the process of teaching and learning, where nature appears as an asset, source and target classes. The aim is to get through the display and analysis of theoretical approaches to nature as a context for learning and teaching perceive from the perspective of affirmation contextual, holistic, active, investigative approach to teaching. This will promote new teaching strategies in order to change the classical approach to teaching and learning process and open up new opportunities to increase the share of after-school space in order to create teaching situations. Results of the analysis of theoretical starting points in particular knowledge of the value of contextual and holistic learning, achieving partnership with nature, in favor of modern theories in which it promotes active student positions close to reality in the process of construction of knowledge systems. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179060: Models of assessment and strategies of upgrading the quality of education in Serbia and br. 179074: Tradition, modernization and national identity in Serbia and the Balkans in the process of European integrations

 3. Yugoslav teachers in Argentina 1939-1944

  Stefanović-Banović Milesa

  2014-01-01

  Full Text Available In this paper we present reports of Yugoslav teachers who held classes to immigrants in Argentina 1939-1944, organized by the government of Kingdom of Yugoslavia. Teachers’ reports to Yugoslav Embassy in Buenos Aires testify of Kingdom of Yugoslavia efforts to oppose assimilation and promote and strengthen “Yugoslav national unity”. The reports also describe general social circumstances of Yugoslav immigrants, show various details from their everyday life and contain valuable data on numerous political, economic, social and cultural problems of this diaspora in Argentina and their relationship with motherland. We believe that archive materials presented in this paper opens numerous questions which could be topics of separate researches. Some of them could be the following: To which extent the teachers’ reports represented the actual situation and to which they were shaped to match policy and expectations of Kingdom of Yugoslavia? What was the actual influence of teachers to spreading the “national unity” among immigrants? Have their work left trace in Yugoslav diaspora and in which way? Beside all of the open issues, it is certain that teachers’ reports contain valuable data on immigrants’ everyday life, curriculum, schooling conditions, relationship with motherland, etc. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47016: Interdisciplinarno istraživanje kulturnog i jezičkog nasleđa Srbije. Izrada multimedijalnog internet portala "Pojmovnik srpske kulture"

 4. Monitoring of fungal spores in the indoor air of preschool institution facilities in Novi Sad

  Novaković Milana S.

  2013-01-01

  Full Text Available Fungal spores can cause a range of health problems in humans such as respiratory diseases and mycotoxicoses. Since children are the most vulnerable, the presence of fungal spores in the facilities of preschool and school institutions should be investigated readily. In order to estimate air contamination by fungal spores, air sampling was conducted in eight facilities of the preschool institution in Novi Sad during February and March, 2007. Sedimentation plate method was used for the detection of viable fungal spores, mostly being members of subdv. Deuteromycota (Fungi imperfecti. In 32 samples a total of 148 colonies were developed, among which five genera were identified: Penicillium, Cladosporium, Aspergillus, Alternaria and Acremonium while non-sporulating fungal colonies were labeled as sterile mycelia. Most frequently recorded genera were Penicillium with 46 colonies and Cladosporium with 44 colonies. The genera Aspergillus and Alternaria were represented with 3 colonies each and Acremonium with only 1 colony. The greatest number of colonies emerged in the samples from the day care facilities “Vendi” (58 colonies and “Panda” (49 colonies. Most diverse samples were obtained from the day care center “Zvončica”, with presence of all identified genera. These results showed notable presence of fungal spores in the indoor air of Preschool institution facilities and indicated the need for further, more complete seasonal research. Obtained information is considered useful for the evaluation of potential mycofactors that endanger health of children. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III43002

 5. Nutritional and physical activity behaviours and habits in adolescent population of Belgrade

  Đorđević-Nikić Marina

  2013-01-01

  Full Text Available Background/Aim. Proper nutrition and regular physical activity are essential parts of a adolescent's overall health. The aim of this research was to evaluated eating and physical activity behaviours and habits, nutritional and food knowledge, beliefs and self-efficacy related to diet and health of the adolescents of the city of Belgrade, Serbia. Methods. A dietary questionnaire previously constructed and tested in adolescent population from Italy was self-administrated. We evaluated eating habits, physical activity, meaning of healthy and unhealthy dietary habits and food, self-efficacy, barriers affecting food choices, nutritional and food safety, and body mass index (BMI of the adolescents. The sample included 707 adolescents, the mean age of 15,8 ± 2 years enrolled in the first grade at several high schools in Belgrade. Results. Only 27% of the adolescents had satisfactory eating habits; 31% have a very active lifestyle; 7% good nutritional knowledge and 6- 12% satisfactory food safety knowledge and hygiene practices. Conclusion. Significant deviations from recommendations for healthy lifestyle was noted in adolescents’ habits, knowledge and practice. It is therefore necessary to develop and organize programs for promotion of healthy behaviours adapted to the adolescents’ needs. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III47015

 6. Immobilization of β-glucosidase onto mesoporous silica support: Physical adsorption and covalent binding of enzyme

  Ivetić Darjana Ž.

  2014-01-01

  Full Text Available This paper investigates β-glucosidase immobilization onto mesoporous silica support by physical adsorption and covalent binding. The immobilization was carried out onto micro-size silica aggregates with the average pore size of 29 nm. During physical adsorption the highest yield of immobilized β-glucosidase was obtained at initial protein concentration of 0.9 mg ml-1. Addition of NaCl increased 1.7-fold, while Triton X-100 addition decreased 6-fold yield of adsorption in comparison to the one obtained without any addition. Covalently bonded β-glucosidase, via glutaraldehyde previously bonded to silanized silica, had higher yield of immobilized enzyme as well as higher activity and substrate affinity in comparison to the one physically adsorbed. Covalent binding did not considerably changed pH and temperature stability of obtained biocatalyst in range of values that are commonly used in reactions in comparison to unbounded enzyme. Furthermore, covalent binding provided biocatalyst which retained over 70% of its activity after 10 cycles of reuse. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45021

 7. Pressure drop in packed beds of spherical particles at ambient and elevated air temperatures

  Pešić Radojica

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of this work was the experimental investigation of the particle friction factor for air flow through packed bed of particles at ambient and elevated temperatures. The experiments were performed by measuring the pressure drop across the packed bed, heated to the desired temperature by hot air. Glass spherical particles of seven different diameters were used. The temperature range of the air flowing through the packed bed was from 20ºC to 350ºC and the bed voidages were from 0.3574 to 0.4303. The obtained results were correlated using a number of available literature correlations. The overall best fit of all of the experimental data was obtained using Ergun [1] equation, with mean absolute deviation of 10.90%. Ergun`s equation gave somewhat better results in correlating the data at ambient temperature with mean absolute deviation of 9.77%, while correlation of the data at elevated temperatures gave mean absolute deviation of 12.38%. The vast majority of the correlations used gave better results when applied to ambient temperature data than to the data at elevated temperatures. Based on the results obtained, Ergun [1] equation is proposed for friction factor calculation both at ambient and at elevated temperatures. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON172022

 8. Challenges in bioethanol production: Utilization of cotton fabrics as a feedstock

  Nikolić Svetlana

  2016-01-01

  Full Text Available Bioethanol, as a clean and renewable fuel with its major environmental benefits, represents a promising biofuel today which is mostly used in combination with gasoline. It can be produced from different kinds of renewable feedstocks. Whereas the first generation of processes (saccharide-based have been well documented and are largely applied, the second and third generation of bioethanol processes (cellulose- or algae-based need further research and development since bioethanol yields are still too low to be economically viable. In this study, the possibilities of bioethanol production from cotton fabrics as valuable cellulosic raw material were investigated and presented. Potential lignocellulosic biomass for bioethanol production and their characteristics, especially cotton-based materials, were analyzed. Available lignocellulosic biomass, the production of textile and clothing and potential for sustainable bioethanol production in Serbia is presented. The progress possibilities are discussed in the domain of different pretreatment methods, optimization of enzymatic hydrolysis and different ethanol fermentation process modes. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 31017

 9. Intragranular ferrite morphologies in medium carbon vanadium-microalloyed steel

  Fadel A.

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of this work was to determine TTT diagram of medium carbon V-N micro-alloyed steel with emphasis on the development of intragranular ferrite morphologies. The isothermal treatment was carried out at 350, 400, 450, 500, 550 and 600°C. These treatments were interrupted at different times in order to analyze the evolution of the microstructure. Metallographic evaluation was done using optical and scanning electron microscopy (SEM. The results show that at high temperatures (≥ 500°C polygonal intragranulary nucleated ferrite idiomorphs, combined with grain boundary ferrite and pearlite were produced and followed by an incomplete transformation phenomenon. At intermediate temperatures (450, 500°C an interloced acicular ferrite (AF microstructure is produced, and at low temperatures (400, 350°C the sheave of parallel acicular ferrite plates, similar to bainitic sheaves but intragranularly nucleated were observed. In addition to sheaf type acicular ferrite, the grain boundary nucleated bainitic sheaves are observed. [Projekat Ministartsva nauke Republike Srbije, br. OI174004

 10. Fractal corrections of BaTiO3-ceramic sintering parameters

  Mitić V.V.

  2014-01-01

  Full Text Available Morphology of ceramics grains and pores as well as Brownian character of particle dynamics inside ceramics specimen contributes to better understanding of the sintering process. BaTiO3-ceramics, studied in this paper, has light fractal form and it is emanated in three aspects. First, the surface of grains, even in starting green body as well as distribution of grains shows fractal behavior. Second, existence of pores and their distribution follow the rules of fractal geometry. Third, movement of particles inside viscous flow underlies the rule of Brownian motion, which is essentially a fractal category. These three elements, each in its domain influence sintering dynamics, and can be described by dimensionless quantitative factors, αs αp and αm, being normalized to the interval [0,1]. Following sintering process, the associate formulae of Frenkel, Scherer and Mackenzie-Shuttleworth are shown from the angle of view of ceramics fractal dimension changing that approaches to 3. Also, it is shown that the energy balance is not violated after applying fractal correction to quasi equilibrium of the energy emanating from surface area reduction ES and energy adopted by viscous flow Ef .[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172057: Directed synthesis, structure and properties of multifunctional materials

 11. Reliability, construct and criterion-related validity of the Serbian adaptation of the trait emotional intelligence questionnaire (TEIQue

  Jolić-Marjanović Zorana

  2014-01-01

  Full Text Available This paper presents evidence on the reliability and validity of the Serbian adaptation of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue, an instrument designed to comprehensively assess emotional intelligence conceived as a constellation of emotionrelated self-perceptions. Study participants were 254 adults, who completed the Serbian TEIQue, NEO-FFI, MSCEIT, EQ-short, and RSPWB. The results indicate that the adapted TEIQue is a psychometrically sound assessment tool: internal consistencies were mostly acceptable at facet, generally good at factor, and excellent at whole-scale level; the fourfactor structure was confirmed by means of CFA; convergent-discriminant validity was established through meaningful associations with related constructs, indicating that trait EI is closely aligned with affect and self-efficacy related constructs from the realm of personality (i.e., E, N, C, and Empathy, but shows only moderate overlap with ability EI; finally, incremental validity was demonstrated in the prediction of psychological wellbeing, over and above the Big Five. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179018

 12. Synthesis, characterization and crystal structure of [Cu2(LH2]•(ClO42. Influence of the weak Cu•••O(perchlorate interaction on the structure of Cu2N2O2 metallocycle

  Mirković Marija

  2014-01-01

  Full Text Available The diimine-dioxime ligand, 4,9-diaza-3,10-diethyl-3,9-dodecadiene-2,11-dione bisoxime (LH2, containing a N4 donor set was prepared by Schiff base condensation of 2-hydroxyimino-3-pentanone and 1,4-diaminobutane in two ways: in protic and in aprotic solvent. Higher yield of (LH2 imine was obtained when the synthesis was carried out using protic solvent (C2H5OH instead of aprotic benzene (78% and 30%, respectively. Cu(II metal complex of diimine-dioxime was synthesized in CH3OH from metal salt and LH2 in mole ratio 1:1. The isolated complex was characterized by the elemental analysis, IR spectroscopy and cyclic voltammetry. The structure of [Cu2(LH2]•(ClO42 was determined by the single-crystal X-ray diffraction analysis. Comparison with the structurally related diimine-dioxime Cu(II complexes revealed the influence of the weak Cu•••O(perchlorate interaction on the geometry of the metallocycle. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 45015, br. 172013, br. 172065 i br. 172014

 13. Position of aggressiveness in common latent space of PEN model and model Big Five Plus Two

  Dinić Bojana

  2012-01-01

  Full Text Available The purpose of this research was to examine the relations between different aspects of aggressiveness and personality traits. Buss-Perry Aggression Questionnaire (AQ, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ, which represent psychobiological model, and inventory Big Five Plus Two Inventory (BF+2, which represent psycholexical model of personality in Serbian language, were administered to 478 participants. The results revealed that affective impulsive aggressiveness and predatory or instrumental aggressiveness could be identified in the aggressiveness - personality traits relationships. Those aspects of aggressiveness could take manifest or latent character. As expected, Psychoticism from EPQ, Aggressiveness, and Negative Valence from BF+2 showed a significant contribution to all identified forms, except for Aggressiveness in relations with “acting out” physical aggression. Although these personality traits carry out significant loadings, these loadings were not always the highest. Affective-impulsive aggressiveness, which was mainly determined by the components of latent domain AQ, was related to Neuroticism from both models. The remaining forms of manifest aggressiveness were related to low Consciousness, whereas Physical aggression is connected to Extraversion and Oppennes. This connection represents possible “acting out” reaction or more frequent tendency of impulsive physical aggression. The results showed that aggressiveness represents a multidimensional construct which could be explained by specific constellation of personality traits, depending which aspects of aggressivenes are of interest. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON179006: Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja

 14. Аn example of different AHP structuring in a forest management problem

  Lakićević Milena D.

  2016-01-01

  Full Text Available The paper investigates how different hierarchy structuring in analytic hierarchy process (AHP may affect the final results in the decision-making process. This problem is analyzed in a case study of the Rila monastery forest stands in Bulgaria. There were three similar and mutually overlapped hierarchies defined. A decision maker evaluated all of them and after analyzing final results and consistency performance, he selected and revised the most appropriate hierarchy structure. Consistency check assisted in detecting the judgments which have strongly violated evaluation procedure. These mistakes are interpreted as a consequence of a large number of required pair-wise comparisons. The paper emphases the importance of properly defining hierarchy structure and recommends using consistency analysis as a guide and not as a directive for the revision of judgments. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 174003: Theory and application of analytic hierarchy process (AHP in multi-criteria decision making under conditions of risk and uncertainty (individual and group context

 15. Multi-criteria approval for evaluating landscape management strategies (Case study: Fruška Gora National Park

  Lakićević Milena D.

  2015-01-01

  Full Text Available This paper deals with the problem of multi-criteria evaluation of four management strategies for Fruška Gora National Park. The criteria set was defined in ac­cordance with the IUCN guidelines for management of national parks. Four strategies were evaluated by testing preference intensities for each alternative with the respect to each cri­terion. Alternatives with preference above the approval threshold were approved, and a multi-criteria approval matrix was generated. According to the matrix, the most suitable management strategy was identified. It implies an intense protection of natural resources and landscape diversity in the national park by applying bio-engineering measures. This illustrative example proved that multi-criteria approval can be considered as a good deci­sion support tool when there is no need for a deeper insight into cardinal values of criteria weights and alternatives, or if the decision maker has to select few from many of alterna­tives to reduce the decision problem. For a more precise analysis, it is recommended to combine multi-criteria approval with other decision support tools, and future studies might deal with this problem in order to define an alternative framework for decision making in landscape management. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 174003: Theory and application of analytic hierarchy process (AHP in multi-criteria decision making under conditions of risk and uncer­tainty (individual and group context

 16. Contemporarity of history: Ottoman cultural heritage and its Bulgarian perception (from the Balkan perspective

  Yordanka Bibina

  2015-08-01

  W związku z tym narracje na temat czynów bohaterów narodowych, którzy poświęcili życie za wyzwolenie, stawały się podłożem narodowej dumy. Ta tendencja utrzymywała się również po drugiej wojnie światowej. Dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku, wraz z rozwojem osmanistyki jako dyscypliny naukowej i wykształceniem profesjonalnych badaczy sięgających do ogromnych zasobów archiwów osmańskich, zaczęto podważać stereotypy na temat przeszłości, do tego stopnia, że w latach dziewięćdziesiątych XX wieku doszło wręcz do odrzucenia terminu „niewola turecka”. W początkach XXI wieku napięcie między tak zwaną „historiografią tradycyjną”, uprawianą przez „stare” pokolenia historyków, a postmodernistycznym podejściem „młodych” historyków nowatorów stało się podłożem niejawnego sporu na temat obecnej sytuacji i dalszych perspektyw nauk historycznych.

 17. The effects of laboratory inquire-based experiments and computer simulations on high school students‘ performance and cognitive load in physics teaching

  Radulović Branka

  2016-01-01

  Full Text Available The main goal of this study was to examine the extent to which different teaching instructions focused on the application of laboratory inquire-based experiments (LIBEs and interactive computer based simulations (ICBSs improved understanding of physical contents in high school students, compared to traditional teaching approach. Additionally, the study examined how the applied instructions influenced students’ assessment of invested cognitive load. A convenience sample of this research included 187 high school students. A multiple-choice test of knowledge was used as a measuring instrument for the students’ performance. Each task in the test was followed by the five-point Likert-type scale for the evaluation of invested cognitive load. In addition to descriptive statistics, determination of significant differences in performance and cognitive load as well as the calculation of instructional efficiency of applied instructional design, computed one-factor analysis of variance and Tukey’s post-hoc test. The findings indicate that teaching instructions based on the use of LIBEs and ICBSs equally contribute to an increase in students’ performance and the reduction of cognitive load unlike traditional teaching of Physics. The results obtained by the students from the LIBEs and ICBSs groups for calculated instructional efficiency suggest that the applied teaching strategies represent effective teaching instructions. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179010: The Quality of Education System in Serbia from European Perspective

 18. A novel-iterative simulation method for performance analysis of non-coherent FSK/ASK systems over Rice/Rayleigh channels using the wolfram language

  Mladenović Vladimir

  2016-01-01

  Full Text Available In this paper, a new approach in solving and analysing the performances of the digital telecommunication non-coherent FSK/ASK system in the presence of noise is derived, by using a computer algebra system. So far, most previous solutions cannot be obtained in closed form, which can be a problem for detailed analysis of complex communication systems. In this case, there is no insight into the influence of certain parameters on the performance of the system. The analysis, modelling and design can be time-consuming. One of the main reasons is that these solutions are obtained by utilising traditional numerical tools in the shape of closed-form expressions. Our results were obtained in closed-form solutions. They are resolved by the introduction of an iteration-based simulation method. The Wolfram language is used for describing applied symbolic tools, and SchematicSolver application package has been used for designing. In a new way, the probability density function and the impact of the newly introduced parameter of iteration are performed when errors are calculated. Analyses of the new method are applied to several scenarios: without fading, in the presence of Rayleigh fading, Rician fading, and in cases when the signals are correlated and uncorrelated. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 32023

 19. Synthesis of anatase nanopowders by sol-gel method and influence of temperatures of calcination to their photocatalitic properties

  Golubović A.

  2015-01-01

  Full Text Available The titanium dioxide (TiO2 nanopowders were produced by sol-gel technique from tetrabutyl titanate as a precursor, varying the temperature оf calcination (from 500 to 550°C with the step of 10 °C. XRPD results have shown that all synthesized nanopowders are dominantly in anatase phase. The analysis of the shift and linewidth of the most intensive anatase Eg Raman mode confirmed the XRPD results and added the presence of small amount of highly disordered brookite phase in all samples. The analysis of pore structure from nitrogen sorption experimental data described all samples as mesoporous, with mean pore diameters in the range of 1.5 and 4.5 nm. Nanopowder properties have been related to the photocatalytic activity, tested in degradation of the textile dye (C.I. Reactive Orange 16. The sample calcined at temperature of 510°C showed the best photocatalytic performance. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III45018 i br. OI171032

 20. Workplace bullying in Serbia: The relation of self-labeling and behavioral experience with job-related behaviors

  Petrović Ivana B.

  2014-01-01

  Full Text Available Workplace bullying has been identified as a widespread problem in contemporary organizational research. The aim of the paper was to acquire theoretically based and comparable findings about workplace bullying in Serbia: to explore the behavioral experience and self-labeling approaches (applying the Negative Acts Questionnaire - Revised, NAQ-R and their relationship with job-related behaviors. The sample comprised 1,998 employees. Prevalence rates of workplace bullying based on self-labeling and behavior experience approaches overlap significantly (70% of employees operationally identified as bullied had also labeled themselves as bullied. Both the self-labeling and behavioral experience approach showed significant correlations with job-related behaviors (perceived threat to a total job, absenteeism, intention to leave, and perceived productivity. Previously bullied, presently bullied and non-bullied employees differed significantly on all four job-related behaviors, with large effect size for the intention to leave and medium effect size for the perceived threat to a total job. The findings support combining self-labeling and behavioral experience approaches in workplace bullying research. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179018

 1. Sustainable tourism in National Park "Đerdap", Serbia - attitudes of local population

  Brankov Jovana

  2015-01-01

  Full Text Available In the context of the broader controversy about sustainable development, tourism literature highlights the importance of the support of the local population to tourism development. The active support of the community is essential for the local government, the future development policies and all entities that participate in the creation of sustainable tourism development. The specific dimension of this influence exists in protected areas, given the pronounced strong environmental component and a bond that is created among tourism - protected area - locals. The paper analyzes the attitudes and opinions of the local population residing in the National Park “Đerdap” or its protection zone about the effects and control of tourism development, as well as the availability of information on sustainable tourism and the impact this activity has on the community. The method applied is survey research on a sample of 227 respondents. During the preparation of the survey, the methodological procedure for the analysis of sustainable tourism indicators ware used proposed by the World Tourism Organization. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47007 III

 2. Molecular characterization and genetic diversity analysis β-glucan content variability in grain of oat (Avena sativa L.

  Đukić Nevena H.

  2014-01-01

  Full Text Available In grain of ten genetically divergent oat cultivars (Merkur, Minor Abed, Flaming-Kurz, Nuptiele, Prode, Pellerva, Emperor, Astor, Osmo, Simo the variability β-glucan content were investigated. The different value of content of β-glucan was found. Among analyzed oat cultivars, the highest β- glucan contents had Pellerva (6.597%, while the least had Simo (2.971%. The contents of β-glucans were determined by ICC standard Method No 168. The value of β-glucans varied and indicated the differences and similarities between analysed cultivars. The degree of cultivar similarity was determined by dendrogram on which was discriminated two clusters of similar cultivars toward to contents of β-glucan . Within cluster 1, a small group of oats, are five cultivars with small distance (Merkur, Minor Abed, Flamings-Kurz, Nuptiele and Prode. The highest similarity in the range of 88 or the least distance in the range of 12. Within cluster 2 was four oat cultivars (Emperor, Astor, Osmo, Pellerva in which the least differences was between Emperor and Astor with average distance in range 27. Cluster 1 and cluster 2 differed with an average distance of 63. The cultivar Simo expressed the greatest distance to all analysed oat cultivars grouped in two clusters. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31092

 3. Growth temperature of different local isolates of Bacillus sp. in the solid state affects production of raw starch digesting amylases

  Šokarda-Slavić Marinela

  2014-01-01

  Full Text Available Natural amylase producers, wild type strains of Bacillus sp., were isolated from different regions of Serbia. Strains with the highest amylase activity based on the starch-agar plate test were grown on solid-state fermentation (SSF on triticale. The influence of the substrate and different cultivation temperature (28 and 37°C on the production of amylase was examined. The tested strains produced α-amylases when grown on triticale grains both at 28 and at 37°C, but the activity of amylases and the number and intensity of the produced isoforms were different. Significant hydrolysis of raw cornstarch was obtained with the Bacillus sp. strains 2B, 5B, 18 and 24B. The produced α-amylases hydrolyzed raw cornstarch at a temperature below the temperature of gelatinization, but the ability for hydrolysis was not directly related to the total enzyme activity, suggesting that only certain isoforms are involved in the hydrolysis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172048

 4. Advantages of combined application of SEA with ESIA in strategic planning for sustainable territorial development of tourism destinations

  Nenković-Riznić Marina

  2015-01-01

  Full Text Available Whereas standard SEA (Strategic Environmental Assessment and EIA (Environmental Impact Assessment methodologies aim to assess the impacts of certain activities solely on environmental quality, new tendencies in spatial and environmental planning are directed towards the application of environmental social impact assessment (ESIA, which implies assessment of the impacts on the quality of life, as well as on natural and cultural heritage. In the ESIA procedure, identification and assessment of direct, indirect and cumulative effects of tourism-related and other different activities are of key importance. The paper presents two case studies of ecologically vulnerable tourism destinations to explore whether the application of SEA/ESIA to strategic planning helps control, minimize or avoid negative effects of tourism; in addition, the case studies are analysed to check the efficiency of SEA/ESIA as instruments for coordination between spatial and tourism planning for sustainable territorial development of tourism destinations. The results/findings of the analysed case studies show that the application of combined SEA and adapted ESIA methods contributes to better understanding of the specific problems related to sustainable territorial development of tourism destinations, and provides support to the planning options and solutions aimed at addressing these problems n a more ecologically and socially justifiable manner. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR36036: Sustainable development of the Danube area in Serbia i br. III47014: The Role and Implementation of the National Spatial Plan and Regional Development Documents in Renewal of Strategic Research, Thinking and Governance in Serbia

 5. Morphological characteristics of the interspecies hybrid between Sorghum and Sudan grass under intensive nitrogen nutrition

  Ikanović Jela

  2013-01-01

  Full Text Available The object of this study was a two-year trial (2009 and 2010 regarding variability of morphological characteristics of species belonging to Sorghum genus, more specifically interspecies hybrid between sorghum and Sudan grass Siloking as affected by different applications of nitrogen. The following morphological characteristics were analysed: plant height, number of leaves, leaf ratio, stem ratio, and number of shoots. Samples were taken from the first cut when the effect of the applied nitrogen doses was the strongest. The results showed that increasing nitrogen quantities significantly affected the tested morphological characteristics, especially the intensity of tillering (increased number of secondary stems, number of the formed leaves, and ratio of leaf weight in the total above-ground biomass. The effect of applied nitrogen depended on the weather conditions, i.e. distribution of precipitation, so that plants reached maximum height when 105 kg N ha-1 was applied in the dry year and 180 kg N ha-1 in the wet year. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31078 i br. TR 31022

 6. Immobilization of horseradish peroxidase onto kaolin by glutaraldehyde method and its application in decolorization of anthraquinone dye

  Šekuljica Nataša Ž.

  2016-01-01

  Full Text Available The problem of environmental pollution day by day becomes more worrisome, primarily due to the large amounts of wastewater contaminated with various harmful organic compounds, discharged into the environment untreated or partially clean. Feasibility of use of horseradish peroxidase (Amoracia rusticana in the synthetic dyes decolorization was approved by many researchers. Among a number of supports used for the immobilization, it was found that natural clay, kaolin has excellent features which are a precondition for obtaining biocatalysts with the excellent performances. For this reason, a horseradish peroxidase was immobilized onto kaolin using glutaraldehyde as a cross-linking agent. Obtained biocatalyst was applied in the decolorization of anthraquinone dye C. I. Acid Violet 109. Under determined optimal conditions (pH 4.0, hydrogen peroxide concentration 0.6 mM, dye concentration 30 mg L-1, temperature 24ºC around 76 % of dye decolorization was achieved. Reusability study showed that resulting biocatalyst was possible to apply four times in the desired reaction with relatively high decolorization percentage. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III-46010 i br. 172013

 7. Determination of multi-class herbicides in soil by liquid-solid extraction coupled with headspace solid phase microextraction method

  Đurović-Pejčev Rada

  2016-01-01

  Full Text Available A method is described for simultaneous determination of five herbicides (metribuzin, acetochlor, clomazone, oxyfluorfen and dimethenamid belonging to different pesticides groups in soil samples. Developed headspace solid phase microextraction method (HS-SPME in combination with liquid-solid sample preparation (LS was optimized and applied in the analysis of some agricultural samples. Optimization of microextraction conditions, such as temperature, extraction time and sodium chloride (NaCl content was perfor-med using 100 μm polydimethyl-siloxane (PDMS fiber. The extraction effi-ciencies of methanol, methanol:acetone=1:1 and methanol:acetone:hexane= =2:2:1 and the optimum number of extraction steps during the sample prepa-ration, were tested, as well. Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS was used for detection and quantification, obtaining relative standard deviation (RSD below 13%, and recovery values higher than 83% for multiple analyses of soil samples fortified at 30 μg kg-1 of each herbicide. Limits of detection (LOD were less than 1.2 μg kg-1 for all the studied herbicides. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR31043 i br. III43005

 8. Counterfactuals and unphysical ceteris paribus: An explanatory fallacy

  Ćirković Milan M.

  2013-01-01

  Full Text Available I reconsider a type of counterfactual argument often used in historical sciences on a recent widely discussed example of the so-called “rare Earth” hypothesis in planetary sciences and astrobiology. The argument is based on the alleged “rarity” of some crucial ingredient for the planetary habitability, which is, in Earth’s case, provided by contingent evolutionary development. For instance, the claim that a contingent fact of history which has created planet Jupiter enables shielding of Earth from most dangerous impact catastrophes, thus increasing Earth’s habitability, leads often to the conclusion that such state-of-affairs must be rare in the Galaxy. I argue that this reasoning is deeply flawed, for several closely related reasons. In addition, the relevance of the philosophical problem of transworld identity for this kind of historical reasoning in science is put forward. This highlights many explanatory problems one faces when using historical counterfactuals in study of complex, nonlinear dynamical systems - and bolsters the relevance of philosophy for evaluation of scientific explanatory claims. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON176021 i br. ON 179048

 9. Effect of phenol on germination capacity and polyphenol oxidase, peroxidase and catalase activities in lettuce

  Tadić Vojin

  2014-01-01

  Full Text Available In this study we examined the activities of polyphenol oxidase (PPO and antioxidant enzymes, peroxidase (POX and catalase (CAT during lettuce seed germination at different concentrations of phenol. Out of eleven varieties of lettuce, four were chosen according to their germination tolerance to phenol as follows: plants exhibiting high (Ljubljanska ledenka - LJL and Nansen - N and low toleranace (Little Gem - LG and Majska kraljica - MK. A decrease in germination efficiency after exposure to LD50 of phenol was determined for these four varieties. The effects of phenol treatment on POX, CAT and PPO activities were determined after 4, 5, 6, 7 and 8 days of growth at LD50 concentrations. A trend of increased peroxidase activity was observed in seeds grown on LD50 of phenol compared to control seeds. A significant increase in CAT activity was observed at the beginning of treatment for MK, LG and N in seeds grown on phenol as well as in control seeds. A trend of increased PPO activity was observed in all control seeds. We also investigated the affinity of PPO for two different substrates that were used for the determination of enzyme activity. Our results show that LJL and N are the varieties most tolerant to growth on phenol. Here we report on the activities of their antioxidant enzymes and PPO during seed germination. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON173017

 10. Reduction of cyanogenic glycosides by extrusion - influence of temperature and moisture content of the processed material

  Čolović Dušica S.

  2015-01-01

  Full Text Available Тhe paper presents results of the investigation of the influence of extrusion temperature and moisture content of treated material on the reduction of cyanogenic glycosides (CGs in linseed-based co-extrudate. CGs are the major limitation of the effective usage of linseed in animal nutrition. Hence, some technological process must be applied for detoxification of linseed before its application as a nutrient. Extrusion process has demonstrated several advantages in reducing the present CGs, since it combines the influences of heating, shearing, high pressure, mixing, etc. According to obtained results, the increase in both temperature and moisture content of the starting mixture decreased the content of CGs in the processed material. HCN content, as a measurement of GCs presence, ranged from 25.42 mg/kg, recorded at the moisture content of 11.5%, to 126 mg/kg, detected at the lowest moisture content of 7%. It seems that moisture content and temperature had the impact on HCN content of equal importance. However, the influence of extrusion parameters other than temperature and moisture content could not be neglected. Therefore, the impact of individual factors has to be tested together. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46012

 11. Development and validation of LC-MS/MS method with multiple reactions monitoring mode for quantification of vanillin and syringaldehyde in plum brandies

  Tešević Vele

  2014-01-01

  Full Text Available An ultra-performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry (UPLC-QqQ-MS/MS method with multiple reactions monitoring mode (MRM has been developed and validated for quantification of vanillin and syringaldehyde in plum brandy. The method showed good linearity (0.05 to 10 mgL−1 and low limits of detection and quantification (LOD and LOQ were 11.6 µgL−1 and 38.2 µgL−1 for vanillin, and 12.7 µgL−1 and 42.0 µgL−1 for syringaldehyde, respectively. The overall intra-day and inter-day variations were less than 4.21%, and the overall recovery over 93.0%. The correlation coefficients (R2 of the calibration curves were higher than 0.9999. In order to evaluate if the method is suitable for use as a routine analytical tool, in 31 Serbian plum brandy samples vanillin and syringaldehide were determined. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172053

 12. Davorin Jenko and Stevan st. Mokranjac. Biographical fragments. A contribution to cultural remembrance

  Tomašević Katarina

  2014-01-01

  Full Text Available This paper contributes to the marking of the centenary of the death of two significant composers and conductors - Davorin Jenko (1835-1914 and Stevan St. Mokranjac (1856-1914. Although belonging to different generations, Jenko and Mokranjac were simultaneously active in Serbian culture over the course of almost four decades. This was a very dynamic and fruitful period, marked by historical and political unrests and by the intense processes of searching for Serbian national/ cultural identity. Divided into several fragments, the article identifies the points of intersection in their biographies, examining the delicate nature of their relationship in the context of the discourses of nationalism. Special attention is paid to the facts from the history of the Belgrade Singing Society and the National Theatre, but also to the manifestations by means of which a tradition of cultural remembrance of these two artists is maintained in Serbia in 2014. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON 177004: Identiteti srpske muzike od lokalnih do globalnih okvira: tradicije, promene, izazovi

 13. Characteristics of foreign youth tourism in Belgrade

  Todorović Nikola

  2015-01-01

  Full Text Available Growth of youth tourism share in overall tourist expenditures and arrivals is noted on global level. Despite of that, the available data regarding socio-demographic characteristics of youth tourists, characteristics of their travel and tourist stay, as well as their motivation for coming to Belgrade and their satisfaction with their stay in it, is sparse. Aim of this research is attaining scientific findings on the discussed matter. The results of the survey conducted at Belgrade Main Railway Station showed that students from the EU account for the majority of the sample and that the majority of the indicators corresponds with global trends. The significant difference is noted regarding the type of used accommodation, where an absolute domination of hostels is noted. Several figures indicate the transit character of the visit and the general satisfaction with the stay in Belgrade. In average, this tourist segment accounts for larger number of overnight stays than Belgrade's overall average of overnight stays. Differences are also noted regarding the geographic structure of the respondents, but that may potentially be explained by methodological limitations which should be addressed in future research of the subject. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 146010 i br. 176008

 14. Modified Risdon approach using periangular incision in surgical treatment of subcondylar mandibular fractures

  Nikolić Živorad S.

  2016-01-01

  Full Text Available Introduction. No consensus has been reached yet on the surgical approach for treatment of condylar fractures. Objective. The aim of this study was to present modified Risdon approach (without facial nerve identification in the treatment of subcondylar mandibular fractures. Method. This is a retrospective study of a period 2005-2012. During this seven-year period, 25 condylar mandibular fractures in 22 men and three women (19-68 years old were treated by modified Risdon approach without identifying the facial nerve. The main inclusion criterion was subcondylar fracture according to Lindahl classification. Results. No additional morbidity related to postoperative complications, such as infection or salivary fistula, was observed in this series. Only two (8% patients developed temporary weakness of the marginal branch of the facial nerve, which resolved six weeks postoperatively. Each patient achieved good mouth opening postoperatively. Scar was camouflaged in the first cervical wrinkle. Two patients developed temporomandibular joint dysfunction. No patient had postoperative occlusal disturbance. In all of the patients good aesthetic result was achieved in a two-year follow-up. Conclusion. In comparison with techniques described in the literature, the main advantages of the modified Risdon approach are the following: no need for facial vessels identification; direct, fast, and safe approach to mandibular angle and subcondylar region; relatively simple surgical technique and good cosmetic result - due to aesthetically placed incision. This approach could be recommended for subcondylar fracture as a simplified and safe procedure. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175075

 15. Effect of aspartame on biochemical and oxidative stress parameters in rat blood

  Prokić Marko D.

  2015-01-01

  Full Text Available Aspartame (ASP is one of the most widely used nonnutritive sweeteners. This study investigates the chronic effects of ASP on hematological and biochemical parameters, and its effects on the oxidative/antioxidative status in the red blood cells of Wistar albino rats. Rats were provided with ASP (40 mg/kg/daily for six weeks in drinking water. Increased food and fluid intake was observed in the ASP-treated rats. Total body mass was significantly decreased in the ASP-treated rats. Treatment with ASP caused an increase in the concentrations of glucose, cholesterol, LDL-cholesterol, and in the activities of alanine aminotransferase (ALT, aspartate aminotransferase (AST and lactate dehydrogenase (LDH, as well as a decrease in the levels of HDL-cholesterol in the serum. A significant decline in the number of white blood cells (WBC was observed after ASP uptake. Based on the results we conclude that ASP induces oxidative stress, observed as an alteration of the glutathione redox status, which leads to increased concentrations of nitric oxide (NO and lipid peroxides (LPO in the red blood cells. Changes in biochemical parameters, lipid metabolism, as well as changes in the levels of oxidative stress markers and the appearance of signs of liver damage indicate that chronic use of ASP can lead to the development of hyperglycemia, hypercholesterolemia and associated diseases. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173041

 16. eNOS Glu298Asp polymorphism is associated with development of complicated plaques in patients from Serbia with advanced carotid atherosclerosis

  Đurić Tamara

  2013-01-01

  Full Text Available Nitric oxide inhibits adhesion of thrombocytes, proliferation and migration of smooth muscle cells and restricts oxidation of atherogenic low-density lipoproteins. Therefore, decreased production or activity of NO may play a role in the initiation, progression or complications of atherosclerosis. The aim of this study was to estimate the effect of Glu298Asp eNOS gene polymorphism on the individual risk for development of complicated carotid atherosclerotic plaque in patients from Serbia with advanced carotid atherosclerosis (CA who had undergone endarterectomy. The study population included 233 patients. eNOS G894T gene polymorphism was identified by PCR and RFLP methods. Multivariate logistic regression analysis showed that Asp298Asp is an independent risk factor for the presence of complicated plaques in CA patients. Patients who were homozygous for the Asp298 allele had an adjusted OR of 4.36 for the development of complicated plaques compared to those that carry the Glu298 allele. Further validation and replication studies are needed. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI175085

 17. Analysis of poultry meat production volume in Serbia from 1984. to 2009

  Glamočlija Nataša

  2013-01-01

  Full Text Available Poultry meat production has doubled in past 40 years in the world, with the tendency of constant growth, and its production volume exceeds beef, but is behind pork production. For poultry meat production it is typical that its annual increase exceeds pork as well as beef production. The biggest producers of poultry meat are Asia, North and South America and Europe. The most significant category of poultry is meat of young chicken (broilers. Cobb, Ross and Hubbard broiler provenance are most common in Serbia. The objective of this investigation was to analyse poultry meat production volume in Serbia, observed during three six-years periods - A (1984-1989, B (1994-1999 i C (2004-2009. For data processing there were used the data obtained from Statistical Yearbooks of Serbia from 1984. to 2009. It was found out that average poultry meat production in period A was 108,33 ± 7,00 thousand tonnes, than it statistically significantly decreased and in period B it was 76,67±5,54 thousand tonnes, and finally in period C it was 72,17± 5,78 thousand tonnes. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31034

 18. The fractal nature materials microstructure influence on electrochemical energy sources

  Mitić V.V.

  2015-01-01

  Full Text Available With increasing of the world energy crisis, research for new, renewable and alternative energy sources are in growth. The focus is on research areas, sometimes of minor importance and applications, where the different synthesis methods and microstructure properties optimization, performed significant improvement of output materials’ and components’ electro-physical properties, which is important for higher energy efficiency and in the electricity production (batteries and battery systems, fuel cells and hydrogen energy contribution. Also, the storage tanks capacity improvement, for the energy produced on such way, which is one of the most important development issues in the energy sphere, represents a very promising research and application area. Having in mind, the results achieved in the electrochemical energy sources field, especially electrolyte development, these energy sources, materials fractal nature optimization analysis contribution, have been investigated. Based on materials fractal structure research field, particularly electronic materials, we have performed microstructure influence parameters research in electrochemistry area. We have investigated the Ho2O3 concentration influence (from 0.01wt% to 1wt% and sintering temperature (from 1320°C to 1380°C, as consolidation parameters, and thus, also open the electrochemical function fractalization door and in the basic thermodynamic parameters the fractal correction introduced. The fractal dimension dependence on additive concentration is also investigated. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172057: Directed synthesis, structure and properties of multifunctional materials

 19. Market of innovative timber products in Europe and Serbia and their contribution to climate change mitigation

  Sretenović Predrag

  2014-01-01

  Full Text Available The paper shows results of researching the market of glued laminated timber as the most frequent innovative timber product in constructing timber framed residential facilities in Europe and Serbia. The research included the development of production, consumption and trade flows for the most significant countries in the European Union and Serbia. Additionally, the paper gives characteristics of this innovative timber product regarding dimensions, allowed deviations of dimensions defined in adequate European standard, wood species it is made of and fire resistance. The last part of the paper shows results of econometric modeling of the impact of building timber-framed houses on the consumption of glued laminated timber in Austria as one of the countries belonging to the group of the largest consumers of this innovative timber product in Europe. Taking into consideration that the substitution of classic building materials, primarily concrete, steel and aluminum, with glued laminated timber in residential construction contributes to the reduction of carbon-dioxide emission and climate change mitigation, research results of the effects of such substitution are presented in the last chapter in this paper. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III43007: Istraživanje klimatskih promena na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje

 20. Forms and factors of peer violence and victimisation

  Dinić Bojana

  2014-01-01

  Full Text Available The main aim of this study was to explore the latent structure of violence and victimisation based on the factor analysis of the Peer Violence and Victimisation Questionnaire (PVVQ, as well as to examine the correlates of violence and victimisation. The sample included 649 secondary school students (61.8% male from the urban area. Besides the PVVQ, the Aggressiveness questionnaire AVDH was administered. Based on parallel analysis, three factors were extracted in the violence domain, as well as in the victimisation domain of the PVVQ. The factors were interpreted as a physical, verbal and relational form of violence and victimisation, which is in line with common classifications. The correlations of those forms with the aggressiveness dimensions were positive. The relationships with gender, school grade and school achievement referred to the importance of interaction effects between the mentioned characteristics of students and the tendency towards violence or being exposed to it. The main result is that boys from lower school grades and students with lower school achievement in general, are more prone to manifesting physical violence and more often are the target of physical violence. These groups of students are the target groups for preventive programs. The resulting effects indicated the complexity of the violence phenomenon and pointed to the need to consider the wider context of student’s characteristics in the determination of violence. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179037 i br. 179053

 1. The effect of architectural façade design on energy savings in the student dormitory

  Pejić Petar Č.

  2014-01-01

  Full Text Available There are many reasons for adequate use of natural light inside students' dormitories. Intensity of light required for student activities and temperature inside the rooms are the major factors for an occupant's comfortable work and life. Design of building façades has a significant impact both on the use of natural light and energy consumption. In this paper, a comparative analysis of student rooms with different orientations and different façade designs was performed in order to investigate what type of refurbishment in the façade is necessary. The goal of the refurbishment was generation of optimal thermal and lighting comfort for students' work with maximal energy saving for a new student dormitory in Nis, Serbia. An analysis of annual energy consumption of the newly designed student dormitory and proposed replacements on the exterior façade was performed by using the software EnergyPlus. Based on the energy consumption analysis it could be concluded that significant energy savings would be possible by upgrading the shading devices across the width of the window. In other words, changing the façade of the dorm could generally improve students' comfort, while the energy costs would be reduced. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 36037: Development of student dorms in Serbia at the beginning of the 21st century i br. TR 33051: The concept of sustainable energy supply of settlements with energy efficient buildings

 2. Probiotics in carp fish nutrition

  Ljubojević Dragana

  2013-01-01

  Full Text Available Uncontrolled use of antibiotics in aquaculture caused the appearance and spreading of pathogens resistance to antibiotics, what consequently drove up to the necesity of finding new technologies for protecting aquatic organisms from pathogens. Probiotics are aimed to reduce antibiotics application, and furthermore they have an important role not only in disease prevention but also in efficiency of food utilization and improvement of production parameters. Carp fish species are economically most significant in Republic of Serbia, therefore this work summarizes the results of previous studies of antibiotics application in this kind in particular. There is also pointed out to numerous harmful side effects of antibiotics use in aquaculture, and described the previous results of investigations on mechanism of probiotics effects and specificity of their use in this field as well. Beside this, there are summarized the results that show positive influence of probiotics in cyprinides nutrition on production performance, haematological parameters, course of experimental infection, activity of digestive enzymes. Special attention is paid to criteria for proper selection of probiotics in cyprinides production. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TP 31011: Uticaj kvaliteta komponenata u ishrani ciprinida na kvalitet mesa, gubitke i ekonomičnost proizvodnje

 3. The effect of different acute concentrations of cadmium chloride on the frequency of micronuclei in AO rats

  Popović-Bubujuk Slavica

  2013-01-01

  Full Text Available Cadmium (Cd is highly toxic heavy metal which may cause severe biological effects in vivo and in vitro. In this study, an evaluation of the acute Cd ability to trigger micronuclei (MNi formation was carried out on 3-monthold male and female Albino Oxford (AO rats using micronucleus (MN test. Experimental animals were treated intraperitoneally with three different concentrations of cadmium chloride (CdCl2: 0.5, 1, and 2 mg CdCl2 per kg of body weight. Control animals received equal volume of sterile phosphate buffered saline. The results showed that 2 mg CdCl2 per kg b.w. concentration caused a highly statistically significant (P < 0.001 increase in MNi formation in the bone marrow polychromatic erythrocytes (PCEs, exerting a clear-cut concentration-dependent effect. Lower concentrations of CdCl2 used (0.5 and 1 mg/kg b.w. also caused MNi formation, but with lower statistical significance. Sex differences in MNi production in bone marrow PCEs after acute exposure to different experimental concentrations of CdCl2 were not observed in our study. Our results indicate the ability of CdCl2 to exerts genotoxic effects in bone marrow of AO rats, and complement previous data on the genotoxicity of this important environmental contaminant, burdening the body from different sources - major being industrial exposure, food and cigarette smoking. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III46002

 4. Total phenolic and flavonoid contents and biological activities of Cachrys cristata DC. extracts

  Matejić Jelena S.

  2014-01-01

  Full Text Available The total phenolic/flavonoid contents and antioxidant potential of the methanol, ethyl-acetate, acetone and water extracts obtained from the aerial parts and fruits of Cachrys cristata DC.(Apiaceae were compared. The total phenolic contents of the tested extracts were determined using Folin-Ciocalteu’s reagent. The amounts per g of dry plant extract of gallic acid (GA and quercetin (Qu ranged between 22.60-166.97 mg, and 8.91-46.02 mg, respectively. The antioxidant activity, expressed as IC50, ranged from 1.784-17.621 mg/mL and from 1.01-3.42 mg L(+-ascorbic acid (Vitamin C/g when tested with 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH and ABTS, respectively. The antimicrobial activity of the extracts was investigated by the microwell dilution assay, for the most common human gastrointestinal pathogenic bacterial strains: Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Salmonella enteritidis ATCC 13076, Bacillus cereus ATCC 10876, Listeria monocytogenes ATCC15313, Staphylococcus aureus ATCC 25923 and yeast Candida albicans ATCC 10231. The results indicate that C. cristata can be regarded as a potential source of antioxidant and antimicrobial agents. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173029

 5. Treatment of sugar beet extraction juice stillage by natural coagulants extracted from common bean

  Prodanović Jelena M.

  2015-01-01

  Full Text Available Distillery wastewaters have a great pollution potential, and pollution caused by them is one of the most critical environmental issues. This study is concerned with the coagulation efficiency of a new, environmental friendly, natural coagulant extracted from common bean seeds in the primary treatment of distillery wastewater in the bioethanol production from sugar beet juice. Active coagulation components were extracted from ground seeds of common bean with 0.5 mol/L NaCl. The obtained raw extract was used as a coagulant. The coagulation efficiency was measured by jar test at different pH values of wastewater, and a decrease in organic matter content was determined. The experiments confirmed that natural coagulant from common bean could be successfully used for the treatment of extraction juice distillery wastewater. The highest coagulation efficiencies were achieved at the pH 5.2 with a coagulant dose of 30 mL/L, and at the pH 8.5 with a coagulant dose of 5 mL/L, and they were 64.71% and 68.75% respectively. These encouraging results indicate that natural coagulant from common bean seeds is a potential alternative to conventional chemical coagulant/flocculant agents for treatment of wastewaters.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 43005

 6. Teaching method: ‘Integrative urban design game’ for soft urban regeneration

  Mrđenović Tatjana

  2014-01-01

  Full Text Available Urban regeneration is challenged by contradictory process of globalization. This double-sided process can enrich local communities or leave them at margins of global society. Regarding globalization, most authorities claim that urban planning and design are in paradigm crisis. The crisis is an announcement for paradigm shift that is in contemporary theoretical and conceptual frameworks. They give hope for the ‘light at the end of the tunnel’. Their common groundings are: ‘soft and hard infrastructure’; ‘agencies and structures’; ‘power to’; ‘new rationality’, ‘common sense’; ‘communicative action’; and ‘integrative development’. The purpose of the research is to discuss possibilities of teaching method ‘Integrative urban design game’ for soft urban regeneration, elaborating it with respect to the crisis in specific context of building bridges among academia and local communities regarding various teaching approaches. The method was innovated at the Faculty of Architecture in Belgrade and tested in Bač community. The hypothesis is that the method provides soft infrastructure for urban regeneration in local communities. The research will result in a form of principles the game should be grounded on, using participative mimicry model of present and future place for overcoming paradigm crisis. Methodological approach is based on theoretical comparison, case study, and questionnaires among stakeholders. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 36035: Spatial, environmental, energy and social aspects of developing settlements and climate change - mutual impacts

 7. Efficiency of photodynamic therapy in the treatment of peri-implantitis: A three-month randomized controlled clinical trial

  Rakašević Dragana

  2016-01-01

  Full Text Available Introduction. Peri-implantitis is an inflammatory lesion of peri-implant tissues. Eradication of the causative bacteria and decontamination of the implant surface is essential in achieving predictable and stabile clinical results. Photodynamic therapy (PDT is non-invasive adjuvant therapeutic method to surgery in the treatment of bacterial infection. Objective. The aim of this study was to evaluate early clinical and microbiological outcomes of periimplantitis after surgical therapy with adjuvant PDT. Methods. Fifty-two diagnosed peri-implantitis sites were divided into two groups. PDT was used for decontamination of implant surface in the study group; in the control group, chlorhexidine gel (CHX followed by saline irrigation was applied. Several clinical parameters were recorded before the treatment (baseline values and three months after surgical treatment. Samples for microbiological identification were collected before therapy, during the surgical therapy (before and after decontamination of implant surface, and three months thereafter, and analyzed with identification systems using biochemical analysis. Results. The use of PDT resulted in significant decrease of bleeding on probing in comparison to CHX (p < 0.001. It showed significant decontamination of implant surfaces with complete elimination of anaerobic bacteria immediately after surgical procedure and three months later. Conclusion. The results indicate that PDT can be used as an adjuvant therapy to surgery for decontamination of implant surface and surrounding peri-implant tissues within the treatment of peri-implantitis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 41008

 8. Hydro- and solvothermally-prepared ZnO and its catalytic effect on photodegradation of reactive orange 16 dye

  Simović Bojana

  2014-01-01

  Full Text Available In this work, zinc oxide powders were obtained by two different techniques: hydro- and solvothermal synthesis starting from Zn(NO32 and Zn(CH3COO2, respectively. The influence of synthetic procedure on the structural, microstructural, thermal and photocatalytic properties of the prepared ZnO powders was investigated. Both ZnO samples were further annealed at moderate conditions (300°C to avoid grain growth and to remove traces of impurities. In all four cases a single-phase hexagonal ZnO was confirmed by X-ray powder diffraction. The morphology of prepared ZnO powders was different and it varied from rounded nanograins to microrods. All prepared samples showed higher photocatalytic efficiency in degradation of textile azo-dye Reactive Orange 16(RO16 than the commercial ZnO. In addition, the non-annealed samples had better photocatalytic properties than the commercial Degussa P25 TiO2 powder. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III45007, br. ON171032 i br. ON172013

 9. Late Roman fortifications in the Leskovac basin in relation to urban Centres

  Ivanišević Vujadin

  2014-01-01

  Full Text Available Due to a general insecurity and the need to protect the population and communications, towards the end of the 4th century a large number of Late Roman fortifications were built in the region of the Leskovac basin, mainly towards the edges. Their distribution was determined by the level of the region’s population density, its resources and by the need to control the roads. These were predominantly smaller fortifications whose primary role was the protection of the local population, who lived off the land and bred cattle. However, the largest number of these is in the western part of the basin, in the mountainous regions of Goljak, Majdan, Radan and Pasjača, whilst the highest density of fortifications is in the Banjska Reka valley, around the village of Sijarina. The whole region was known for its mining activity in previous centuries. A particular group comprises the fortifications around Caričin Grad - Justiniana Prima, whose main role was the defence of the access to the city. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177021: Urbanisation Processes and Development of Mediaeval Society

 10. Identification of Agrobacterium vitis as a causal agent of grapevine crown gall in Serbia

  Kuzmanović N.

  2012-01-01

  Full Text Available In 2010, a serious outbreak of crown gall disease was observed on grapevines (Vitis vinifera L. cv. Cabernet Sauvignon in several commercial vineyards located in the Vojvodina province, Serbia. Bacteria were isolated from the young tumor tissue on nonselective YMA medium and five representative strains were selected for further identification. Tumorigenic (Ti plasmid was detected in all strains by PCR using primers designed to amplify the virC pathogenicity gene, producing a 414-bp PCR product. The strains were identified as Agrobacterium vitis using differential physiological and biochemical tests, and a multiplex PCR assay targeting 23S rRNA gene sequences. In the pathogenicity assay, all strains induced characteristic symptoms on inoculated tomato and grapevine plants. They were less virulent on tomato plants in comparison to the reference strains of A. tumefaciens and A. vitis. [Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III46008: Development of integrated management of harmful organisms in plant production in order to overcome resistance and to improve food quality and safety

 11. The effects of attitudes towards violence on violent behaviour among secondary school students: Moderation by gender and aggressiveness

  Oljača Milan

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of this research was to explore the effects of attitudes towards violence on different forms of violence behaviour among secondary school students. The moderator roles of gender and aggressiveness in relationships between attitude and violence were also tested. The Bullying Attitudinal Scale, the Peer Violence and Victimisation Questionnaire (PVVQ, and the Aggressiveness questionnaire AVDH were administered on the sample of 643 second- to fourth-grade secondary school students from urban area (61.7% boysgrade. The results have shown that among boys more positive attitudes towards violence had significant effect on direct violence forms - physical and verbal, but that it depended on aggressiveness whether violence would be manifested as physical. Namely, the boys with more positive attitudes towards violence, who, at the same time, scored higher on aggressiveness, were more prone to physical violence. Unlike them, the boys with more positive attitudes towards violence but with lower aggressiveness were less prone to physical aggression. In the case of verbal violence, it has been shown that boys with more positive attitudes towards violence were more prone to verbal violence, regardless of aggressiveness. Aggressiveness had a unique contribution to the prediction of verbal violence and only a significant effect in the prediction of relational violence. The importance of changing the attitudes towards violence in the context of violence prevention is discussed. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON179006 i br. ON179037: Nasilje u savremenom društvu: dispozicioni i kontekstualni činioci

 12. Comparison of sequential and single extraction in order to estimate environmental impact of metals from fly ash

  Tasić Aleksandra M.

  2016-01-01

  Full Text Available The aim of this paper was to simulate leaching of metals from fly ash in different environmental conditions using ultrasound and microwave-assisted extraction techniques. Single-agent extraction and sequential extraction procedures were used to determine the levels of different metals leaching. The concentration of metals (Al, Fe, Mn, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Cu, As, Be in fly ash extracts were measured by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry. Single-agent extractions of metals were conducted during sonication times of 10, 20, 30, 40 and 50 min. Single-agent extraction with deionized water was also undertaken by exposing samples to microwave radiation at the temperature of 50°C. The sequential extraction was undertaken according to the BCR procedure which was modified and applied to study the partitioning of metals in coal fly ash. The microwave-assisted sequential extraction was performed at different extraction temperatures: 50, 100 and 150°C. The partitioning of metals between the individual fractions was investigated and discussed. The efficiency of the extraction process for each step was examined. In addition, the results of the microwave-assisted sequential extraction are compared to the results obtained by standard ASTM method. The mobility of most elements contained in fly ash is markedly pH sensitive. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172030, br. 176006 i br. III43009

 13. Spatial extent in demographic research - approach and problems

  Knežević Aleksandar

  2015-01-01

  Full Text Available One of the starting methodological problems in demographic research is the definition of spatial extent, which mostly doesn’t correspond to spatial extent already defined by different levels of administrative-territorial unitsthat are used for distribution of usable statistical data. That’s why determining the spatial extent of a demographic research is closely tied with administrative-territorial division of the territory that is being researched, wherein the fact that differentiation of demographic phenomena and processes cannot be the only basis of setting the principles of regionalization must be strictly acknowledged. This problem is particularly common in historical demographic analyses of geographically determined wholes, which are in administratively-territorial sense represented by one or more smaller territorial units, with their borders changing through the history, which directly affects comparability of the statistical data, and makes it considerably more difficult to track demographic change through longer time intervals. The result of these efforts is usually a solution based on a compromise which enables us to examine the dynamics of population change with little deviation from already defined borders of regional geographic wholes. For that reason in this paper the problem of defining spatial extent in demographic research is examined trough several different approaches in case of Eastern Serbia, as a geographically determined region, a historic area, a spatially functioning whole and as a statistical unit for demographic research, with no judgment calls in regard to any of the regionalization principles. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 47006

 14. The influence of antisperm Ig G and Ig A antibodies from cows sera and cervical mucus on bull sperm motility

  Lazarević Miodrag

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of this study was to investigate the influence of antisperm Ig G and Ig A antibodies (ASA from the sera and cervical mucus of cows on bulls sperm motility. A total of 64 cows was included in the study and samples of sera and cervical mucus were collected on the day of artificial insemination. Cows were of Busha breed or mix breed with Simmental. The presence of antisperm Ig G and Ig A antibodies was determined by indirect immunofluorescence method and according to these results, cows were divided in groups as follows: cows with high or low ASA titer in their sera and cows with high or low ASA titer in the cervical mucus. Influence of antisperm antibodies on sperm motility was further estimated by Computer Assisted Semen Analysis (CASA. Results demonstrated a significant difference in the influence of antisperm antibodies depending on their origin and titer. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46002: Molecular genetic and ecophysiological researches on the protection of autochthonous animal resources, sustaining domestic animals’ welfare, health and reproduction, and safe food production

 15. Planning and land policy tools for limiting urban sprawl: The example of Belgrade

  Zeković Slavka

  2015-01-01

  Full Text Available Both the characteristics of Serbia’s urban land policy, the delay in reforms and land development management of the Belgrade Metropolitan Area (BMA illustrate the complexities following the reshaping of institutional framework under the conditions of economic and other uncertainties of societal transition. The negative implications of the prolonged crisis on the new urban development policy and urban land tools can postpone the establishment and application of guidelines for limiting the urban sprawl. This paper presents a brief literature review, as well as the current urban land policy and land-use efficiency in the BMA. Traditional urban land tools will be shortly described, followed by recommendations for limiting sprawl. There is a need for readjusting the current planning and urban policy regarding the urban sprawl, from an urban “command-and-control” approach to a “learn-and-adapt” approach. We suggest the introduction of more innovative and flexible urban land policy tools. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III47014

 16. Subendocardial hemorrhages in a case of extrapercardial cardiac tamponade: A possible mechanism of appearance

  Nikolić Slobodan

  2016-01-01

  Full Text Available Introduction. Subendocardial hemorrhages are grossly visible bleedings in the inner surface of the left ventricle, the interventricular septum, and the opposing papillary muscles and adjacent columnae carneae of the free wall of the ventricle. These are commonly seen in sudden profound hypotension either from severe blood loss from “shock” in the widest sense and, even more often, in combination with brain injuries. Case Outline. We present a case of a 38-year-old man, injured as a car driver in a frontal collision, who died c. 45 minutes after the accident. The autopsy revealed severe chest trauma, including multiple right-sided direct rib fractures with the torn parietal pleura and right-sided pneumothorax, several right lung ruptures, and a rupture of one of the lobar bronchi with pneumomediastinum, and prominent subcutaneous emphysema of the trunk, shoulders, neck and face. The patchy subendocardial hemorrhage of the left ventricle was observed. The cause of death is attributed to severe blunt force chest trauma. Conclusion. We postulate pneumomediastinum leading to extrapericardial tamponade as the underlying mechanism of this subendocardial hemorrhage. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 45005

 17. Democratic values, emotions and emotivism

  Vranić Bojan

  2016-01-01

  Full Text Available The aim of this paper is to explore the relation between democratic values and emotions. The author argues that democratic values and emotional judgments are inter-reducible: political agents use emotional judgments to reflexively evaluate normative paradigms of political life. In the first part of the paper, the author describes the state of emotions in contemporary political philosophy and identifies Charles Stevenson’s ethical conception of emotivism as the first comprehensive attempt to neutrally conceptualize emotions in moral and political thinking. The second part of the paper explores the shortcomings of emotivism and finds an adequate alternative in Martha Nussbaum’s concept of emotional judgment as the one that contains beliefs and values about social objects. In the final part of the paper, the author identifies that moral and political disagreements emerge in democracies from ranking of the importance of political objects. The evaluation criteria for this type of ranking is derived from democratic values which are reducible to agents’ emotional judgments. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179076

 18. The influence of the addition of polymers on the physico-chemical properties of bentonite suspensions

  Stojiljkovic S.

  2014-01-01

  Full Text Available Bentonite clays have many applications in industries ranging from construction to cosmetics. Addition of polymers can profoundly influence the properties of bentonite suspensions and we now describe the influence of a range of different polymers. Whereas polyvinyl pyrolidone and soy isolate only slightly influenced the pH and the electrical conductivity of bentonite polymers in suspension, Carbopol solution caused decreases in both pH and electrical conductivity. As expected, strong electrolytes like sodium chloride caused big changes in the electrical conductivity of the suspensions. When the temperature of the bentonite suspensions was increased, the pH was almost unchanged, but the electrical conductivity increased. Bentonite treated with polymer suspensions can be used in purifying polluted water; for example, our results suggest that high pH caused by phosphorous salts can be addressed using bentonite modified with Carbopol. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Stanisa Stojiljkovic, Vojkan Miljkovic, Goran Nikolic, Ivana Savic and Ivan Savic, TR 34020, Danijela Kostic 172047 and Biljana Arsic 174007

 19. The dependence of maize (Zea mays hybrids yielding potential on the water amounts reaching the soil surface

  Kresović Branka

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of the present study was to observe the response of maize hybrids under rainfed and irrigation conditions of the soil in order to establish the dependence of yielding potential on the water amounts reaching the soil surface during the growing season. The four-replicate trail was set up according to the randomised complete-block design on chernozem. Pre-watering soil moisture was approximately 70% of field water capacity, and soil moisture was established thermogravimetrically. During the five-year studies, the following differences in yields could be as follows: 12.68 t ha-1 (ZP 341; 12.76 t ha-1 (ZP 434; 13.17 t ha-1 (ZP 578; 14.03 t ha-1 (ZP 684 and 13.75 t ha-1 (ZP 704 under conditions of 440 mm, 440 mm, 424 mm, 457 mm and 466 mm of water, respectively. The hybrid ZP 341, i.e. ZP 578 expressed the highest, i.e. the lowest tolerance in dry relative seasons, respectively. The reduction of the water amount for every 10 mm decreased the yield by 119.4 kg ha-1 (ZP 341, 156.7 kg ha-1 (ZP 434, 172.3 kg ha-1 (ZP 578, 148.9 kg ha-1 (ZP 684 and 151.1 kg ha-1 (ZP 704. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31037

 20. Adsorption isotherms of pear at several temperatures

  Mitrevski Vangelče

  2015-01-01

  Full Text Available The moisture adsorption isotherms of pear were determined at 15ºC, 30ºC and 45ºC using the standard static gravimetric method over a range of water activity from 0.112 to 0.920. The experimental data were fitted with isotherm equations recommended in ASAE Standard D245.5. In order to find which equation gives the best results, large number of numerical experiments were performed. After that, several statistical criteria proposed in scientific literature for estimation and selection of the best sorption isotherm equations were used. For each equation and experimental data set, the average performance index was calculated and models were ranked afterwards. After that, some statistical rejection criteria were checked (D’Agostino-Pearson test of normality, single-sample run test and significance and precision of the model parameters. The performed statistical analysis shows that the Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB equation has the highest value of average performance index, but higher correlation between pair of parameters leads to lower precision of estimated parameters.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31058

 1. Zaštita računarskih mreža Ministarstva odbrane i Vojske Srbije primenom virtuelnog honeyneta / Security of computer network of the Ministry of Defence and the Serbian Armed Forces using virtual honeynets

  Zoran Bobar

  2009-07-01

  Full Text Available U ovom radu obrađena je zaštita računarskih mreža u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije primenom virtuelnog honeyneta. Zaštita je obrađena sa aspekta arhitekture računarskih mreža koje imaju pristup internetu. Predloženi koncept primene virtuelnog honeyneta uzima u obzir dostignuća nauke u ovoj oblasti u svetu, ostale primenjene metode i tehnike zaštite, mogućnosti i potrebe korisnika i elemente delova računarskog sistema Ministarstva odbrane i Vojske koji bi mogli biti meta napada sa udaljenih mesta globalne (internet mreže. / This paper covers the proposed solution for security of computer network in the Ministry of Defence and the Serbian Armed Forces using virtual honeynets. The security is covered from the aspect of the architecture of computer networks with Internet access. The proposed usage of virtual honeynets for protection takes into account the accomplishments of science in this field as well as security methods and techniques, users' needs and opportunities along with the computer network components of the MoD and the SAF that can be targets for attack.

 2. Possibility for use essential oils in veterinary medicine and animal husbandry with special emphasis on oregano oil

  Vučinić Marijana

  2012-01-01

  Full Text Available The paper reviews the latest studies on possible applications of oregano essential oil in veterinary medicine and animal livestock production. The first part of the paper deals with the definition of essential oils, possibilities for their extraction from plants, possibilities for their application in human and veterinary medicine, the interest of a science in essential oils, and, essential oils classification based on their use in human and veterinary medicine. The second part of the review deals with the properties of oregano essential oil, its main active principles, carvacrol and thymol and its application in veterinary medicine and animal livestock production. Oregano essential oil may be applied in animal feed, in the treatment of coccidiosis of domestic animals and candidiasis. It can be applied as a larvicide, repellent, insecticide and acaricide. It is used in aquaculture to treat fish diseases caused by bacteria and parasites or in the hatchery industry as a disinfectant for eggs or for disinfection of manure. The greatest potential of oregano essential oil is the possibility of its application in organic agriculture and organic animal husbandry. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31087

 3. A survey of short-term and long-term stability of tube parameters in a mammography unit

  Praskalo Jovica Ž.

  2014-01-01

  Full Text Available In order to set up a successful mammography screening program in the Republic of Srpska, a Siemens Mammomat 1000 X-ray machine was selected for analysis as the said mammography system is widely used in clinical practice. The variations in tube parameters (specific air kerma, high-voltage accuracy and reproducibility, linearity between exposure and dose exposure time were monitored over a five-year period, from 2008 to 2012. In addition, due to observed daily fluctuations for chosen parameters, a series of measurements were performed three times a day within a single-month period (mainly October 2012. The goal of such an experimental set up is to assess short-term and long-term stability of tube parameters in the given mammography unit and to make a comparison between them. The present paper shows how an early detection of significant parameter fluctuations can help eliminate irregularities and optimize the performance of mammography systems. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 171007

 4. Mesenchymal stem cells isolated from peripheral blood and umbilical cord Wharton’s jelly

  Trivanović Drenka

  2013-01-01

  Full Text Available Introduction. Mesenchymal stem cells (MSCs are a promising tool for regenerative medicine, but due to the heterogeneity of their populations, different sources and isolation techniques, the characteristics defining MSCs are inconsistent. Objective. The aim of this study was to compare the characteristics of MSCs derived from two different human tissues: peripheral blood (PB-MSCs and umbilical cord Wharton’s Jelly (UC-MSCs. Methods. The PB-MSC and UC-MSC were isolated by adherence to plastic after gradient-density separation or an explant culture method, respectively, and compared regarding their morphology, clonogenic efficiency, proliferating rates, immunophenotype and differentiation potential. Results. MSCs derived from both sources exhibit similar morphology, proliferation capacity and multilineage (osteogenic, chondrogenic, adipogenic and myogenic differentiation potential. Differences were observed in the clonogenic capacity and the immunophenotype, since UC-MSCs showed higher CFU-F (colony-forming units-fibroblastic cloning efficiency, as well as higher embryonic markers (Nanog, Sox2, SSEA4 expression. When additional surface antigens were analyzed by flow cytometry (CD44, CD90, CD105, CD33, CD34, CD45, CD11b, CD235a or immunofluorescent labeling (vimentin, STRO-1 and α-smooth muscle actin, most appeared to have similar epitope profiles irrespective of MSC source. Conclusion. The results obtained demonstrated that both MSCs represent good alternative sources of adult MSCs that could be used in cell therapy applications. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175062

 5. Electrochemical methods for corrosion testing of Ce-based coating prepared on AA6060 alloy by dip immersion method

  Jegdić Bore V.

  2013-01-01

  Full Text Available Dip-immersion is simple and cost-effective method for the preparation of Ce-based conversion coatings (CeCCs, a promising alternative to the toxic chromate coatings, on the metal substrates. In this work CeCCs were prepared on Al-alloy AA6060 from aqueous solution of cerium chloride at room temperature. Effect of immersion time and post-treatment in phosphate solution on the microstructure and corrosion properties of the coatings was studied. The longer immersion time, the thicker but nonhomogeneous and cracked CeCCs. The post-treatment contributed to the sealing of cracks, as proven by an increase in corrosion resistance compared with as-deposited coatings. CeCCs prepared at longer deposition time and post-treated showed much better corrosion protection than those prepared at short deposition time. A detailed EIS study was undertaken to follow the evolution of corrosion behaviour of CeCCs with time of exposure to aggressive chloride environment (3.5 % NaCl. For the sake of comparison, the EIS properties of bare AA6060 were also investigated. A linear voltammetry was performed to complete the study. Results confirmed a formation of protective CeCCs on AA6060 surface. However, even CeCCs prepared at longer deposition time and post-treated provided a short term protection in aggressive environment, due to the small thickness. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45019 i br. III 45012

 6. I will follow him through woody mountains and water: Semantic-pragmatic analysis of a formula within the context of consensual abduction

  Trubarac-Matić Đorđina

  2014-01-01

  Full Text Available The starting points for this paper are Vuk’s testimony about the bride kidnapping in the Serbia of his time and the formulaic parts of speech pronounced during the trials, which Vuk mentions. Through a semantic-pragmatic analysis of the formulae used in trials, the author draws attention to some indicators of faux archaism perceived in them. A special attention is paid to the formula I will follow him through woody mountains and water, which the girls would pronounce when they wanted to admit their willingness to abduction. In order to reach the full pragmatic function and meaning of this formula within the specific communication context of the trial, the author compares the relevant elements from the Vuk’s testimony with the historical and legal archive materials and traces them further on through the folk songs in which those elements appear. The results of the comparative analysis of those songs, within their own pragmatic contexts, point towards certain mythic patterns related to the idea of fertility. This leads the author to the hypothesis that in the past the marriage by consensual abduction was a recognized institution in the customary law and that this practice had its foothold in mythological ideas and beliefs. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47016: Interdisciplinarno istraživanje kulturnog i jezičkog nasleđa Srbije. Izrada multimedijalnog portala ‘Pojmovnik srpske kulture’

 7. Stress and mental health among medical students

  Backović Dušan V.

  2013-01-01

  Full Text Available Introduction. Medical studies bring many stressful activities to students. Prolonged stress can make adverse effects to mental health and lead to further professional burnout. Objective. The aim of this study was to assess the association of stress impact and adverse effects of medical studies with psychological distress among medical students. Methods. The cross sectional study was conducted on 367 fourth­year medical students of the Faculty of Medicine in Belgrade, by means of the anonymous questionnaire, containing: socio­demographic data, self­reported health status and stressful influences of studying activities. Mental health status was estimated by General Health Questionnaire (GHQ­12. Results. More than 50% of students perceive frequent feeling of psychic tension, and one third has problems with insomnia. Nearly one­half of students assessed their general stress level as moderate or high. Exams were estimated as high stressor in 63.1% of all students. Stressful effects of communication with teaching staff were reported by one quarter of the examinees. The scores of GHQ­12 were above the threshold in 55.6 % of all students. Mental health problems among students were most significantly associated with stressful experience during exams and contacts with teaching staff. Conclusion. Academic stress makes great influence on mental health of medical students. Reduction of stress effects should be directed to optimization of the examination process and improvement of communication skills. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI 175078

 8. Optimization of frozen wild blueberry vacuum drying process

  Šumić Zdravko M.

  2015-01-01

  Full Text Available The objective of this research was to optimize the vacuum drying of frozen blueberries in order to preserve health benefits phytochemicals using response surface methodology. The drying was performed in a new design of vacuum dryer equipment. Investigated range of temperature was 46-74°C and of pressure 38-464 mbar. Total solids, total phenolics, vitamin C, anthocyanin content and total color change were used as quality indicators of dried blueberries. Within the experimental range of studied variables, the optimum conditions of 60 °C and 100 mbar were established for vacuum drying of blueberries. Separate validation experiments were conducted at optimum conditions to verify predictions and adequacy of the second-order polynomial models. Under these optimal conditions, the predicted amount of total phenolics was 3.70 mgCAE/100dw, vitamin C 59.79 mg/100gdw, anthocyanin content 2746.33 mg/100gdw, total solids 89.50% and total color change 88.83. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31044

 9. Short-term effects of black smoke on cardiovascular hospitalization in elderly in Niš, Serbia

  Stanković Aleksandra

  2012-01-01

  Full Text Available In past few years numerous epidemiological studies bring new evidence on the effects of particle air pollution on cardiovascular hospitalizations. The aim of our paper was to investigate the association between ambient concentrations of black smoke (BS and daily total non-accidental cardiovascular hospitalizations in elderly in Niš. The daily mean number of all age cardiovascular hospitalizations was 12.46±6.26 (0 to 38 and 5.92±3.29 (0 to 20 among person ≥ 65 yrs. Daily measurements for black smoke (BS and SO2, as well as the daily number of cardiovascular hospitalization among person ≥ 65 yrs of age, have been collected. BS (μg/m3 was measured by the refractometry method and SO2 (μg/m3 by spectrophotometer. Generalized linear model extending Poisson regression was applied. The effects of time trend, seasonal variations, day of week, temperature, relative humidity and barometric pressure were adjusted. Estimated OR of unipolutant regression model for among person ≥ 65 yrs was 1.00135 (95% CI: 0,97835 to 1,02489, and estimated OR of bipolutant model was 1,00975 (95% CI: 0,99457 to 1,02394 per 10μg/m3. The results do not support findings from previous studies that had shown an increase in the number of cardiovascular hospitalization in elderly in association with black smoke. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 42008 i br. 43014

 10. Preliminary checklist of Myxomycota and Ascomycota from Fruška Gora mountain

  Karaman Maja A.

  2012-01-01

  Full Text Available Fruška Gora mountain represents very important source of natural and semi-natural forest ecosystems in the northern part of the Republic of Serbia and therefore it is important source of habitats for different groups of fungi. As opposed to coordinated inventory and monitoring projects of fungi established around Europe long ago, mycological researches in Serbia are still sporadic and insufficiently coordinated by authorities and experts. In accordance with that, available data concerning the state of fungi in Serbia are scarce. The aim of this work was to collect all relevant unpublished data considering fungi in Fruška Gora and to present checklist of two fungal phyla: Myxomycota and Ascomycota. In the presented checklist, 23 recorded species of Myxomycota (known as fungal analogues were distributed in 2 classes, 5 orders, and 7 families. The first class (Protosteliomycetes contained only one species - Ceratiomyxa fruticulosa (fam. Ceratiomyxaceae. The largest order was Trichiales (9 species, while the dominant families were Stemonitidaceae and Trichiaceae, each with 6 species recorded. The most abundant species was Lycogala epidendrum (fam. Reticulariaceae, with 13 records. Phylum Ascomycota was represented with 95 species belonging to 6 classes, 12 orders and 29 families. The most highly represented classes were Leotiomycetes (32 species and Pezizomycetes (31 species. The most abundant species were: Xylaria polymorpha (17 records, Xylaria hypoxylon (14 records, and Sarcoscypha coccinea (14 records. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III-43002

 11. A review of Pb-Sb(As-S, Cu(Ag-Fe(Zn-Sb(As-S, Ag(Pb-Bi(Sb-S and Pb-Bi-S(Te sulfosalt systems from the Boranja orefield, West Serbia

  Radosavljević Slobodan A.

  2016-01-01

  Full Text Available Recent mineralogical, chemical, physical, and crystallographic investigations of the Boranja orefield showed very complex mineral associations and assemblages where sulfosalts have significant role. The sulfosalts of the Boranja orefield can be divided in four main groups: (i Pb-Sb(As-S system with ±Fe and ±Cu; (ii Cu(Ag-Fe(Zn-Sb(As-S system; (iii Ag(Pb-Bi(Sb-S; (iv and Pb-Bi-S(Te system. Spatially, these sulfosalts are widely spread, however, they are the most abundant in the following polymetallic deposits and ore zones: Cu(Bi-FeS Kram-Mlakva; Pb(Ag-Zn-FeS2 Veliki Majdan (Kolarica-Centralni revir-Kojići; Sb-Zn-Pb-As Rujevac; and Pb-Zn-FeS2-BaSO4 Bobija. The multi stage formation of minerals, from skarnhydrothermal to complex hydrothermal with various stages and sub-stages has been determined. All hydrothermal stages and sub-stages of various polymetallic deposits and ore zones within the Boranja orefield are followed by a variety of sulfosalts. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI-176016: Magmatism and geodynamics of the Balkan Peninsula from Mesozoic to present day: Significance for the formation of metallic and non-metallic mineral deposits

 12. Tourist valorization of roman imperial city Felix Romuliana

  Berić Dejan

  2012-01-01

  Full Text Available The tourism industry is a great potential for the development of Serbia. The main characteristics of the existing and potential tourist offer of Serbia are interesting and diverse natural resources and cultural and historical heritage. Felix Romuliana, established palace of the Roman emperor Galerius, is located in the valley of the Black Timok, near Zaječar and the village of Gamzigrad in eastern Serbia. The palace was built in the late third and early fourth century, as a testamentary construction. This is where the Roman emperor was buried and included among the gods. It is the best preserved example of Roman palatial architecture which in 2007 was added to the List of World Heritage of UNESCO. One of the key tasks of this paper is to point out ways of promoting and popularizing this tourism potential that can be used as a resource for the development of cultural tourism and as such strengthen the position of Serbia''s tourist offer in Europe. The aim of this paper is contained in the presentation of the site Felix Romuliana and extraction of the most important attractiveness through valorization, which on the bases of historical and cultural significance may be activated for tourism purposes. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176020

 13. Antioxidant activity of pea protein hydrolysates produced by batch fermentation with lactic acid bacteria

  Stanisavljević Nemanja S.

  2015-01-01

  Full Text Available Nine Lactobacillus strains known for surface proteinase activity were chosen from our collection and tested for their ability to grow in pea seed protein-based medium, and to hydrolyze purified pea proteins in order to produce peptides with antioxidant (AO activity. Two strains, Lactobacillus rhamnosus BGT10 and Lactobacillus zeae LMG17315, exhibited strong proteolytic activity against pea proteins. The AO activity of the pea hydrolysate fraction, MW <10 kDa, obtained by the fermentation of purified pea proteins with Lactobacillus rhamnosus BGT10, was tested by standard spectrophotometric assays (DPPH, ABTS, Fe3+-reducing capacity and the recently developed direct current (DC polarographic assay. The low molecular weight fraction of the obtained hydrolysate was separated using ion exchange chromatography, while the AO activity of eluted fractions was determined by means of a sensitive DC polarographic assay without previous concentration of samples. Results revealed that the fraction present in low abundance that contained basic peptides possessed the highest antioxidant activity. Based on the obtained results, it can be concluded that Lactobacillus rhamnosus BGT10 should be further investigated as a candidate strain for large-scale production of bioactive peptides from legume proteins. [Projekat Ministartsva nauke Republike Srbije, br. 173005 i br. 173026

 14. Pressure drop and stability of flow in Archimedean spiral tube with transverse corrugations

  Đorđević Milan

  2016-01-01

  Full Text Available Isothermal pressure drop experiments were carried out for the steady Newtonian fluid flow in Archimedean spiral tube with transverse corrugations. Pressure drop correlations and stability criteria for distinguishing the flow regimes have been obtained in a continuous Reynolds number range from 150 to 15 000. The characterizing geometrical groups which take into account all the geometrical parameters of Archimedean spiral and corrugated pipe has been acquired. Before performing experiments over the Archimedean spiral, the corrugated straight pipe having high relative roughness e/d = 0.129 of approximately sinusoidal type was tested in order to obtain correlations for the Darcy friction factor. Insight into the magnitude of pressure loss in the proposed geometry of spiral solar receiver for different flow rates is important because of its effect upon the efficiency of the receiver. Although flow in spiral and corrugated geometries has the advantages of compactness and high heat transfer rates, the disadvantage of greater pressure drops makes hydrodynamic studies relevant. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 42006 i br. TR 33015

 15. Effects of the amount of soy milk on thermorheological, thermal and textural properties of chocolate with soy milk

  Zarić Danica B.

  2015-01-01

  Full Text Available Chocolate is a two-phase rheological system. The solid phase, consisting of non-fat cocoa particles, sugar and soy milk is wrapped in a fat phase - cocoa butter. Physical, thermal, textural and organoleptic properties of chocolate depend on the composition of the ingredients, manufacturing process and a properly conducted pre-crystallization phase. For this study, two chocolate masses were produced in a ball mill: one with 15% of soy milk powder (R1 and the other with 20% of soy milk powder (R2. The chocolate mass was produced at different milling times (30, 60 and 90 min, and pre-crystallization temperature (26, 28 and 30oC. The aim of the study was to evaluate the changes caused by different amounts of soy milk powder on the quality of the chocolate. The quality of chocolate was evaluated by comparing the nutritional composition, hardness, thermorheological and thermal properties of the chocolate mass. The results show that chocolate mass R2, due to the presence of higher amounts of soy milk proteins, should be milled longer, and also needs lower temperatures for pre-crystallization. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31014

 16. Serological study on WNV presence in horses in Vojvodina after the human outbreak in Serbia in 2012

  Petrović T.

  2014-01-01

  Full Text Available To establish the presence of West Nile virus (WNV infection in the animal population in Serbia after the human WNV outbreak, the presence of anti-WNV IgG antibodies was examined by commercial ELISA of blood sera samples of 130 horses collected in 2012 from 6 stables and 1 settlement in Vojvodina Province, northern Serbia. During the blood sampling, hibernating mosquitoes in the vicinity of the sampled horses were collected (31 pools from 4 locations and tested for WNV presence by real-time RT-PCR. The presence of anti-WNV antibodies was observed in 49.23% (64/130 horses. Per stable, the percent of seropositive animals ranged from 35% to 64%. All 31 analyzed pools of hibernating mosquitoes tested negative for WNV RNA. The WNV-antibody prevalence of 49.23% obtained in horses during 2012 was much higher than the prevalence (12% found in horses during 2009/2010. These results, including the confirmed seroconversion in eight horses that tested negative in 2010, indicated an intensive WNV circulation during 2012 in Serbia, and the necessity of implementing surveillance programs. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR31084 and III43007

 17. Lipid and sugar profiles of various barley cultivars (Hordeum vulgare

  Pastor Kristian A.

  2015-01-01

  Full Text Available The lipid components and soluble sugars in flour samples of different cultivars of barley (Hordeum vulgare, involving winter malting barley, winter forage barley, spring barley, and hulless barley, were identified. Fatty acids were extracted from flour samples with n-hexane, and derivatized into volatile methyl esters, using TMSH (trimethylsulfonium hydroxide in methanol. Soluble sugars were extracted from defatted and dried samples of barley flour with 96% ethanol, and further derivatized into the corresponding trimethylsilyl (TMS oximes, using hydroxylamine hydrochloride solution and BSTFA (N,O-bis-(trimethylsilyl-trifluoroacetamide. The hexane and alcoholic extracts of barley cultivars were analyzed by GC-MS system. Lipid and sugar compositions were very similar in all barley cultivars. Therefore, multivariate analysis was applied to numerical values of automatically integrated areas of the identified fatty acid methyl esters and TMS oximes of soluble sugars. The application of hierarchical cluster analysis showed a great similarity between the investigated flour samples of barley cultivars, according to their fatty acid content (0.96. Also, significant, but somewhat less similarity was observed regarding the content of soluble sugars (0.70. These preliminary results indicate the possibility of distinguishing flour made of barley, regardless of the variety, from flours made of other cereal species, just by the analysis of the contents of fatty acids and soluble sugars.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31066

 18. Biodiesel from rapeseed variety "Banaćanka" using KOH catalyst

  Mićić Radoslav D.

  2013-01-01

  Full Text Available This paper presents a complete characterization of rapeseed oil, of Banaćanka variety, as well as the potential use of oil generated after filtering, in order to obtain biodiesel. Researches are based on the fact that Banaćanka is the oldest domestic rapeseed variety, the so-called double zero "00" (low in erucic acid, below 5%, and glucosinolates below than 30 mmol g-1, suitable for use in the region, since it is low temperatures tolerant, posseses high genetic potential for seed yield of about 5.2 t/ha, and high oil content of around 45%. Transesterification was carried out in batch reactor Parr 4520, with KOH as a catalyst. Cold pressed oil without prior treatment was used as feedstock for transesterificataion. The paper analyses the effects of temperature, reaction duration, catalyst amount and rate of agitation on the synthesis of biodiesel at constant pressure and molar methanol/oil ratio.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-31046: Improvement of the quality of tractors and mobile systems with the aim of increasing competitiveness and preserving soil and environment

 19. Writers and chanters in the nineteenth century as keepers of the tradition of Serbian church music

  Marjanović Nataša

  2014-01-01

  Full Text Available In this paper, parts of the memoir literary works from the second half of the nineteenth century are presented as important sources for the research of Serbian traditional church chant. The testimonies on church music from diaries, memoirs and autobiographical notes by famous Serbian writers, statesmen and politicians, namely Jovan Subotić, Jakov Ignjatović, Milan Savić, Milica Stojadinović Srpkinja, Todor Stefanović Vilovski, Vladimir Jovanović and Kosta Hristić, were analyzed. Those writings bring to light a time when church chant was appreciated as an important part of the spiritual, folk heritage and had an important role in everyday culture of Serbian people both in the Habsburg Monarchy and in the Principality and Kingdom of Serbia. The authors wrote about musical skills of chanters from clerical, church circles and about the practice of chanting among school teachers. They also described different kinds of musical performances of church chant among laymen and children. These sources testify to writers’ general and musical education and experiences, to their environment and its relation to the aesthetics of spiritual folk tradition. This paper also analyzes sources in the context of the history and theory of literature, having in mind the authors’ commentary techniques and narrative style. Those issues are discussed in relation to the poetics of romanticism, Biedermeier and realism in Serbian literature. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177004: Identiteti srpske muzike od lokalnih do globalnih okvira: tradicije, promene, izazovi

 20. Collagen type I alpha 1 gene polymorphism in premature ovarian failure

  Vujović Svetlana

  2013-01-01

  Full Text Available Introduction. Premature ovarian failure (POF is characterized by amenorrhea, hypergonadotropism and hypoestrogenism in women bellow 40 years. Osteoporosis is one of the late complications of POF. Objective. To correlate collagen type I alpha1 (COLIA1 gene polymorphism with bone mineral density (BMD in women with POF. Methods. We determined the COLIA1 genotypes SS, Ss, ss in 66 women with POF. Single nucleotide polymorphism (G to T substitution within the Sp 1-binding site in the first intron of the COLIA1 gene was assessed by polymerase chain reaction (PCR followed by single-stranded conformation polymorphism (SSCP analysis. Bone mineral density (BMD was measured at the lumbar spine region by dual X-ray absorptiometry. Statistics: Kruskal-Wallis ANOVA, Chisquare test, Spearman correlation test. Results. The relative distribution of COLIA1 genotype alleles was SS - 54.4%, Ss - 41.0% and ss - 4.5%. No significant differences were found between genotype groups in body mass index, age, duration of amenorrhea or BMD. A significant positive correlation was observed between BMI and parity. Conclusion. The COLIA1 gene is just one of many genes influencing bone characteristics. It may act as a marker for differences in bone quantity and quality, bone fragility and accelerated bone loss in older women. However, in young women with POF, COLIA1 cannot identify those at higher risk for osteoporosis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON 173056

 1. Validation of the Serbian adaptation of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Child Form (TEIQue-CF

  Banjac Sonja

  2016-01-01

  Full Text Available This study investigated trait EI in childhood in a Serbian population by validating a Serbian adaptation of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire - Child Form (TEIQue-CF. All 606 participants (Mage = 10.33, SD = 1.55 completed the TEIQue-CF, the Reading the Mind in the Eyes Test (revised version, and the Guess Who peer assessment. Data on academic achievement and truancy were also obtained. The Serbian TEIQue-CF demonstrated robust psychometric properties with satisfactory internal consistencies and extensive evidence of validity in relation to criteria such as emotion recognition, academic grades, truancy rates, and peer ratings. Factor analyses suggested a two-factor solution for the total sample, but a unifactorial structure for the two groups of younger children aged 8 to 9 and 10 to 11. Overall, the results corroborate the validity of the Serbian adaptation and the theoretical and practical importance of the construct of trait EI in children. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179018

 2. Reconsideration of mass-distribution models

  Ninković S.

  2014-01-01

  Full Text Available The mass-distribution model proposed by Kuzmin and Veltmann (1973 is revisited. It is subdivided into two models which have a common case. Only one of them is subject of the present study. The study is focused on the relation between the density ratio (the central one to that corresponding to the core radius and the total-mass fraction within the core radius. The latter one is an increasing function of the former one, but it cannot exceed one quarter, which takes place when the density ratio tends to infinity. Therefore, the model is extended by representing the density as a sum of two components. The extension results into possibility of having a correspondence between the infinite density ratio and 100% total-mass fraction. The number of parameters in the extended model exceeds that of the original model. Due to this, in the extended model, the correspondence between the density ratio and total-mass fraction is no longer one-to-one; several values of the total-mass fraction can correspond to the same value for the density ratio. In this way, the extended model could explain the contingency of having two, or more, groups of real stellar systems (subsystems in the diagram total-mass fraction versus density ratio. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176011: Dynamics and Kinematics of Celestial Bodies and Systems

 3. The founding of Zemun Hospital

  Milanović Jasmina

  2014-01-01

  Full Text Available This year Zemun Hospital - Clinical Hospital Center Zemun celebrates 230th anniversary of continuous work, thus becoming the oldest medical facility in Serbia. The exact date of the hospital founding has been often questioned in history. Various dates appeared in the literature, but the most frequent one was 25th of February 1784. Until now, the document which confirms this has never been published. This article represents the first official publication of the document which confirms that Zemun Hospital was indeed founded on this date. The first hospitals started emerging in Zemun when the town became a part of the Habsburg Monarchy. The first sanitary facility ever formed was the “Kontumac” - a quarantine established in 1730. Soon after, two more confessional hospitals were opened. The Serbian (Orthodox Hospital was founded before 1769, whereas the German (Catholic Hospital started working in 1758. Both hospitals were financed, amongst others, by the Town Hall - the Magistrate. In order to improve efficiency of these hospitals, a decision was made to merge them into a single City Hospital. It was founded on 25th February 1784, when the General Command ordered the Magistrate of Zemun to merge the financess of all existing hospitals and initiate the construction of a new building. Although financially united, the hospitals continued working in separate buildings over a certain period of time. The final, physical merging of these hospitals was completed in 1795. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47030

 4. Influence of clay organic modifier on morphology and performance of poly(ε-caprolactone/clay nanocomposites

  Nikolić Marija S.

  2015-01-01

  Full Text Available Two series of poly(e-caprolactone nanocomposites with different organo-modified clays (1 to 8 wt% were prepared by the solution casting method. Organoclays with polar (Cloisite®C30B and nonpolar (Cloisite®C15A organic modifier and with different miscibility with poly(e-caprolactone matrix, were chosen. Exfoliated and/or intercalated nanocomposite’s structures were obtained by using high dilution and an ultrasonic treatment for the composite preparation. The effect of the surface modification and clay content on the morphology, mechanical and thermal properties of the nanocomposites was studied. Scanning electron microscopy excluded the formation of microcomposite. The wide-angle X-ray diffraction analysis revealed that the tendency toward exfoliated structure is higher for the Cloisite®C30B, which had better miscibility with poly(e-caprolactone matrix. Differences in spherulites’ sizes and morphology between two series of the nanocomposites were observed by the optical microscopy performed on as-casted films. Enthalpies of fusion and degrees of crystallinity were higher for nanocomposites than for neat poly(e-caprolactone and increase with the clay loading in both series, as a consequence of the clay nucleating effect. Decreased thermal stability of nanocomposites was ascribed to thermal instability of organic modifiers of the clays. The Halpin-Tsai model was used to compare the theoretically predicted values of the Young’s modulus with experimentally obtained ones in tensile tests.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172062

 5. Academic gender stereotypes of pre-service teachers

  Ćirović Ivana

  2013-01-01

  Full Text Available This research was aimed at studying the content of academic gender stereotypes of pre-service teachers who are being prepared for working in different cycles of education. The sample included 408 students of teaching programmes of the Teacher Training College, Faculty of Mathematics and Faculty of Philology in Belgrade. It has been established that future class and subject teachers have gender stereotypes about the interests and achievements of students in different school subjects. pre-service teachers from both groups are of the opinion that girls get interested more easily than boys in the majority of school subjects, as well as that girls are more talented for the subjects in the field of humanities and languages, while boys are more talented for the subjects in the field of sciences. Pre-service teachers estimate that boys typically have a low achievement in languages, arts and music, while girls have a low achievement in physics, computer science, technical sciences and physical education. Since teachers’ gender stereotypes can affect students’ achievement, educational and career choices, it is important to raise awareness about the content and consequences of such beliefs in teachers and focus on certain actions towards their altering. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179034: Od podsticanja inicijative, saradnje, stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu i br. 47008: Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije

 6. Dynamic temperature field in the ferromagnetic plate induced by moving high frequency inductor

  Milošević-Mitić Vesna

  2014-01-01

  Full Text Available The subject of the paper is the temperature distribution in the thin metallic ferromagnetic plate influenced by moving linear high frequency induction heater. As a result of high frequency electromagnetic field, conducting currents appear in the part of the plate. Distribution of the eddy-current power across the plate thickness is obtained by use of complex analysis. The influences of the heater frequency, magnetic field intensity and plate thickness on the heat power density were discussed. By treating this power as a moving heat source, differential equations governing distribution of the temperature field are formulated. Temperature across the plate thickness is assumed to be in linear form. Differential equations are analytically solved by using integral-transform technique, Fourier finite-sine and finite-cosine transform and Laplace transform. The influence of the heater velocity to the plate temperature is presented on numerical examples based on theoretically obtained results. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 35040 i br. TR 35011

 7. Computation of Galois field expressions for quaternary logic functions on GPUs

  Gajić Dušan B.

  2014-01-01

  Full Text Available Galois field (GF expressions are polynomials used as representations of multiple-valued logic (MVL functions. For this purpose, MVL functions are considered as functions defined over a finite (Galois field of order p - GF(p. The problem of computing these functional expressions has an important role in areas such as digital signal processing and logic design. Time needed for computing GF-expressions increases exponentially with the number of variables in MVL functions and, as a result, it often represents a limiting factor in applications. This paper proposes a method for an accelerated computation of GF(4-expressions for quaternary (four-valued logic functions using graphics processing units (GPUs. The method is based on the spectral interpretation of GF-expressions, permitting the use of fast Fourier transform (FFT-like algorithms for their computation. These algorithms are then adapted for highly parallel processing on GPUs. The performance of the proposed solutions is compared with referent C/C++ implementations of the same algorithms processed on central processing units (CPUs. Experimental results confirm that the presented approach leads to significant reduction in processing times (up to 10.86 times when compared to CPU processing. Therefore, the proposed approach widens the set of problem instances which can be efficiently handled in practice. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON174026 i br. III44006

 8. Advances in classical and analytical mechanics: A reviews of author’s results

  Hedrih-Stevanović Katica R.

  2013-01-01

  Full Text Available A review, in subjective choice, of author’s scientific results in area of: classical mechanics, analytical mechanics of discrete hereditary systems, analytical mechanics of discrete fractional order system vibrations, elastodynamics, nonlinear dynamics and hybrid system dynamics is presented. Main original author’s results were presented through the mathematical methods of mechanics with examples of applications for solving problems of mechanical real system dynamics abstracted to the theoretical models of mechanical discrete or continuum systems, as well as hybrid systems. Paper, also, presents serries of methods and scientific results authored by professors Mitropolyski, Andjelić and Rašković, as well as author’s of this paper original scientific research results obtained by methods of her professors. Vector method based on mass inertia moment vectors and corresponding deviational vector components for pole and oriented axis, defined in 1991 by K. Hedrih, is presented. Results in construction of analytical dynamics of hereditary discrete system obtained in collaboration with O. A. Gorosho are presented. Also, some selections of results author’s postgraduate students and doctorantes in area of nonlinear dynamics are presented. A list of scientific projects headed by author of this paper is presented with a list of doctoral dissertation and magister of sciences thesis which contain scientific research results obtained under the supervision by author of this paper or their fist doctoral candidates. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON174001: Dynamics of hybrid systems with complex structures

 9. Hate crimes recording: Recommendations of the international bodies and their significance to Serbia

  Dokmanović Mirjana

  2015-01-01

  Full Text Available Data recording and keeping the official unique database on hate crimes contributes to increasing visibility of this type of crimes, as well as to formulating effective policies of preventing discrimination, racism and non-tolerance. At the end of 2012, the Republic of Serbia introduced the aggravating circumstance in sentencing crimes motivated by hatred on the basis of race, religion belief, national or ethnical belonging, sex, sexual orientation or gender identity. The Action Plan of the Implementation of the Strategy of Prevention and Protection against Discrimination (2014 foresees introducing the unique database on hate crimes by the end of 2016. The subject of the paper is the analysis of the importance of establishing this type of database from the perspective of acknowledging victims’ rights. The relevant activities and the recommendations of the EU Fundamental Rights Agency (FRA and the OSCE to the member states, with respect to efficient recording data on hate crimes, have been also introduced. The aim of the paper is to contribute developing of the methodology of data recording of hate crimes in the Republic of Serbia in line with the given recommendations of the FRA and the OSCE. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179044: Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova efikasnih mera za njegovo suzbijanje i prevenciju

 10. Statistical universalities in fragmentation under scaling symmetry with a constant frequency of fragmentation

  Gorokhovski, M A; Saveliev, V L

  2008-01-01

  This paper analyses statistical universalities that arise over time during constant frequency fragmentation under scaling symmetry. The explicit expression of particle-size distribution obtained from the evolution kinetic equation shows that, with increasing time, the initial distribution tends to the ultimate steady-state delta function through at least two intermediate universal asymptotics. The earlier asymptotic is the well-known log-normal distribution of Kolmogorov (1941 Dokl. Akad. Nauk. SSSR 31 99-101). This distribution is the first universality and has two parameters: the first and the second logarithmic moments of the fragmentation intensity spectrum. The later asymptotic is a power function (stronger universality) with a single parameter that is given by the ratio of the first two logarithmic moments. At large times, the first universality implies that the evolution equation can be reduced exactly to the Fokker-Planck equation instead of making the widely used but inconsistent assumption about the smallness of higher than second order moments. At even larger times, the second universality shows evolution towards a fractal state with dimension identified as a measure of the fracture resistance of the medium

 11. Schubert and Beethoven - Adorno’s early antipods of the music in bougeois epoch

  Jeremić-Molnar Dragana

  2012-01-01

  Full Text Available In this article the authors are reconstructing the dichotomies which the young Theodor Adorno was trying to detect in the music of the bourgeois epoch and personify in two antipodes - Franz Schubert and Ludwig van Beethoven. Although already a devotee of Arnold Schönberg and the 20th century music avantgardism, Adorno was, in his works prior to his exile from Germany (1934, intensively dealing with Schubert and his opposition towards Beethoven. While Beethoven was a bold and progressive revolutionary, fascinated by the “practical reason” and the mission to rise up and reach the stars, Schubert wanted none of it (almost anticipating the failure of the whole revolutionary project. Instead, he was looking backwards, to primordial nature and the possibility of man to participate in its mythic cycles of death and regeneration. The lack of synthesis between this two opposing tendencies in the music of early bourgeois epoch lead to the “negative dialectics” of Schönberg and 20th century music avantgardism and to the final separation of Beethovenian musical progress and Schubertian musical mimesis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177019: Identiteti srpske muzike u svetskom kulturnom kontekstu, i br. 179035: Izazovi nove društvene integracije u Srbiji - koncepti i akteri

 12. Novel methylene bridged ethylenediamine-type ligands: Synthesis and spectral characterization

  Mihajlović-Lalić Ljiljana E.

  2014-01-01

  Full Text Available Herein we report the synthesis of two new organic compounds, diisobutyl- and diisopentyl N,N′-methylene-(S,S-ethylenediamine-N,N′-di-2-(3-cyclohexylpropanoate. A one-pot procedure was carried out by adding the reducing agent and carbonyl compound into the methanol solution of the parent compounds (iso-butyl and iso-pentyl esters of (S,S-ethylenediamine-N,N′-di-2-(3-cyclohexylpropanoic acid in appropriate stoichiometric ratios. The compounds were fully characterized by infrared, ESI-MS, 1D (1H, 13C and 2D (COSY, HSQC, HMBC NMR spectroscopy and elemental analysis. The spectral data confirm the presence of -CH2- group introduced between nitrogen atoms of the ethylenediamine moiety revealing neutral form of potential bidentate ligand. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172035. The authors also acknowledge the support of the FP7 RegPot project FCUB ERA GA No. 256716. The EC does not share responsibility for the content of the article

 13. Determination of phenolic acids in seeds of black cumin, flax, pomegranate and pumpkin and their by-products

  Krimer-Malešević Vera M.

  2016-01-01

  Full Text Available Ten phenolic acids, contained in the seeds of black cumin (Nigella sativa L., flax (Linum usitatissimum L., pomegranate (Punica granatum L. and pumpkin (Cucurbita pepo L. and their oil industry by-products, separated into the free, esterified, and insoluble-bound forms, were quantitatively analysed by reverse phase high performance liquid chromatography with photodiode array detector. The chromatographic data were interpreted using Principal Component Analysis (PCA. The PCA model with three principal components (PC1-PC2-PC3 fitted well with 12 examined plant samples, allowing their division into groups according to their origin. The total phenolic variables could be represented by two PCs and for the pattern recognition of the analysed samples, 13 phenolic variables are sufficient, including: free, esterified and insoluble-bound forms of gallic and syringic acids, free vanillic, insoluble bound p-coumaric, esterified p-hydroxybenzaldehide, and free and insoluble-bound forms of p-hydroxybenzoic and trans-synapic acids. This might have potential application in simplified screening of phenolic compounds in seeds and their oil industry by-products or in food component analysis or authenticity detection in such plant materials.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46010

 14. A comparative analysis of Serbia and the EU member states in the context of networked readiness index values

  Soldić-Aleksić Jasna

  2015-01-01

  Full Text Available Nowadays it is generally accepted that information and communication technologies (ICT are important drivers and ‘enabling’ technologies that have a broad impact on many sectors of the economy and social life. Therefore, measuring the level of ICT development, their economic and social impact, and the country’s readiness to use them are of great importance. In this paper we present the conceptual framework of the Networked Readiness Index (NRI proposed by the World Economic Forum, and analyse the relative position of Serbia and its ‘distance’ from the EU member states in the domain of NRI indicator variables. For this purpose we have applied the Kohonen Self-Organizing Map (the SOM algorithm, which provides the visual image, as a virtual map, of observed countries and their groupings. The resulting SOM map indicates that in the complex NRI space, Serbia is located in a group of EU states that includes Romania, Croatia, Bulgaria, Cyprus, Greece, Italy, Poland, the Czech Republic, and the Slovak Republic. In comparison to other countries, this group shows the poorest performance in the NRI landscape. In addition, our empirical analysis points to the areas in which policy intervention can boost the impact of ICT on Serbian economic development and growth. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179005

 15. Ethanol fermentation of molasses by Saccharomyces cerevisiae cells immobilized onto sugar beet pulp

  Vučurović Vesna M.

  2012-01-01

  Full Text Available Natural adhesion of Saccharomyces cerevisiae onto sugar beet pulp (SBP is a very simple and cheap immobilization method for retaining high cells density in the ethanol fermentation system. In the present study, yeast cells were immobilized by adhesion onto SBP suspended in the synthetic culture media under different conditions such as: glucose concentration (100, 120 and 150 g/l, inoculum concentration (5, 10 and 15 g/l dry mass and temperature (25, 30, 35 and 40°C. In order to estimate the optimal immobilization conditions the yeast cells retention (R, after each immobilization experiment was analyzed. The highest R value of 0.486 g dry mass yeast /g dry mass SBP was obtained at 30°C, glucose concentration of 150 g/l, and inoculum concentration of 15 g/l. The yeast immobilized under these conditions was used for ethanol fermentation of sugar beet molasses containing 150.2 g/l of reducing sugar. Efficient ethanol fermentation (ethanol concentration of 70.57 g/l, fermentation efficiency 93.98% of sugar beet molasses was achieved using S. cerevisiae immobilized by natural adhesion on SBP. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-31002

 16. Mass spectrometric production of heterogeneous metal clusters using Knudsen cell

  Veljković Filip M.

  2016-01-01

  Full Text Available Knudsen effusion mass spectrometry or high-temperature method of mass spectrometry for decades gives new information about saturated vapor of hardly volatile compounds and it is an important method in the discovery of many new molecules, radicals, ions and clusters present in the gas phase. Since pioneering works until now, this method has been successfully applied to a large number of systems (ores, oxides, ceramics, glass materials, borides, carbides, sulfides, nitrates, metals, fullerenes, etc which led to the establishment of various research branches such as chemistry of clusters. This paper describes the basic principles of Knudsen cell use for both identification of chemical species created in the process of evaporation and determination of their ionization energies. Depending on detected ions intensities and the partial pressure of each gaseous component, as well as on changes in partial pressure with temperature, Knudsen cell mass spectrometry enables the determination of thermodynamic parameters of the tested system. A special attention is paid to its application in the field of small heterogeneous and homogeneous clusters of alkali metals. Furthermore, experimental results for thermodynamic parameters of some clusters, as well as capabilities of non-standard ways of using Knudsen cells in the process of synthesis of new clusters are presented herein. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172019

 17. Research reactor RB, technical characteristics and experimental possibilities; Zbornik radova, Konferencija o koriscenju nuklearnih reaktora u Jugoslaviji

  Sotic, O; Vranic, S [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1978-05-15

  Nuclear research reactor RB tn the Nuclear Engineering Laboratory at the Institute of Nuclear Sciences 'Boris Kidric' in Vinca is the first reactor system built in Yugoslavia in 1958. In this report, the basic technical characteristics of this reactor are described, as well as the experimental possibilities it offers to the users. Its relatively simple construction and flexibility enables direct measurements of a series of physical parameters, and the absence of the biological protection shield makes it very useful for Various biological and other irradiations and dosimetric measurements Where strong neutron source is required. (author) Istrazivacki nuklearni reaktor RB u Laboratoriji za nuklearnu energetiku i tehnicku fiziku Instituta za nuklearne nauke 'Boris Kidric' u Vinci je prvi reaktorski sistem izgradjen u Jugooslaviji 1958. godine. U ovom radu opisane su osnovne tehnicke karakteristike tog reaktora, kao i mogucnosti za izvodjenje eksperimenata koje on pruza korisnicima. Njegova relativno jednostavna konstrukcija i fleksibilnost omogucavaju da se na njemu izvrse direktna merenja niza fizickih parametara, a s druge strane odsustvo bioloskog zastitnog omotaca cini ga veoma pogodnim za razna bioloska i druga ozracivanja, a takodje i dozimetrijska merenja gde se zahteva snazan izvor neutrona. (author)

 18. Rheological-dynamical continuum damage model for concrete under uniaxial compression and its experimental verification

  Milašinović Dragan D.

  2015-01-01

  Full Text Available A new analytical model for the prediction of concrete response under uniaxial compression and its experimental verification is presented in this paper. The proposed approach, referred to as the rheological-dynamical continuum damage model, combines rheological-dynamical analogy and damage mechanics. Within the framework of this approach the key continuum parameters such as the creep coefficient, Poisson’s ratio and damage variable are functionally related. The critical values of the creep coefficient and damage variable under peak stress are used to describe the failure mode of the concrete cylinder. The ultimate strain is determined in the post-peak regime only, using the secant stress-strain relation from damage mechanics. The post-peak branch is used for the energy analysis. Experimental data for five concrete compositions were obtained during the examination presented herein. The principal difference between compressive failure and tensile fracture is that there is a residual stress in the specimens, which is a consequence of uniformly accelerated motion of load during the examination of compressive strength. The critical interpenetration displacements and crushing energy are obtained theoretically based on the concept of global failure analysis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON 174027: Computational Mechanics in Structural Engineering i br. TR 36017: Utilization of by-products and recycled waste materials in concrete composites for sustainable construction development in Serbia: Investigation and environmental assessment of possible applications

 19. Impact of crushed mineral aggregate on the pumpability of concrete during transport and placement

  Topličić-Ćurčić Gordana

  2016-01-01

  Full Text Available In the spirit of the sustainable buildings, and with the goal of protection of river courses, in the near future an already announced directive ordering closing down of a large number of river aggregate dredging operations will be adopted. For that reason, usage of crushed mineral aggregate in concrete mixes is increasing. Irrespective of downsides of the fined crushed mineral aggregate, such as the presence of fine particles bordering the upper permissible limit and the unfavorable shape of the grain of the course aggregate for obtaining liquid consistency required for the pumpable concrete, the demanded pumpability of concrete during transport and placement has been achieved. By adding admixtures to concrete, the required concrete properties, such as: frost resistance, simultaneous frost and salt resistance and water tightness have been achieved. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 36017: Utilization of by - products and recycled waste materials in concrete composites in the scope of sustainable construction development in Serbia: investigation and environmental assessment of possible applications

 20. Analysis of grease contamination influence on the internal radial clearance of ball bearings by thermographic inspection

  Mišković Žarko Z.

  2016-01-01

  Full Text Available One of the most important factors influencing ball bearings service life is its internal radial clearance. However, this parameter is also very complex because it depends on applied radial load and ball bearings dimensions, surface finish and manufacturing materials. Thermal condition of ball bearings also significantly affects internal radial clearance. Despite many researches performed in order to find out relevant facts about different aspects of ball bearings thermal behaviour, only few of them are dealing with the real working conditions, where high concentration of solid contaminant particles is present. That’s why the main goal of research presented in this paper was to establish statistically significant correlation between ball bearings temperatures, their working time and concentration of contaminant particles in their grease. Because of especially difficult working conditions, the typical conveyor idlers bearings were selected as representative test samples and appropriate solid particles from open pit coal mines were used as artificial contaminants. Applied experimental methodology included thermographic inspection, as well as usage of custom designed test rig for ball bearings service life testing. Finally, by obtained experimental data processing in advanced software, statistically significant mathematical correlation between mentioned bearings characteristics was determined and applied in commonly used internal radial clearance equation. That is the most important contribution of performed research - the new equation and methodology for ball bearings internal clearance determination which could be used for eventual improvement of existing bearings service life equations. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR35029 i br. TR14033

 1. Numerical investigation of nucleate pool boiling heat transfer

  Stojanović Andrijana D.

  2016-01-01

  Full Text Available Multidimensional numerical simulation of the atmospheric saturated pool boiling is performed. The applied modelling and numerical methods enable a full representation of the liquid and vapour two-phase mixture behaviour on the heated surface, with included prediction of the swell level and heated wall temperature field. In this way the integral behaviour of nucleate pool boiling is simulated. The micro conditions of bubble generation at the heated wall surface are modelled by the bubble nucleation site density, the liquid wetting contact angle and the bubble grow time. The bubble nucleation sites are randomly located within zones of equal size, where the number of zones equals the nucleation site density. The conjugate heat transfer from the heated wall to the liquid is taken into account in wetted heated wall areas around bubble nucleation sites. The boiling curve relation between the heat flux and the heated wall surface temperature in excess of the saturation temperature is predicted for the pool boiling conditions reported in the literature and a good agreement is achieved with experimentally measured data. The influence of the nucleation site density on the boiling curve characteristic is confirmed. In addition, the influence of the heat flux intensity on the spatial effects of vapour generation and two-phase flow are shown, such as the increase of the swell level position and the reduced wetting of the heated wall surface by the heat flux increase. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-33018 i br. OI-174014

 2. Antioxidant, antifungal and anticancer activities of se-enriched Pleurotus spp. mycelium extracts

  Milovanović Ivan

  2014-01-01

  Full Text Available The goal of this study was the evaluation of antifungal, antioxidant and anticancer potentials of Pleurotus eryngii, P. ostreatus and P. pulmonarius mycelial extracts, and the influence of mycelium enrichment with selenium on these activities. Both Se-amended and non-amended extracts showed the same or similar minimal inhibitory concentration for 14 studied micromycetes, while a fungicidal effect was not noted, contrary to ketoconazole, which had inhibitory and fungicidal effects at very low concentrations. Se-non-amended extracts exhibited antioxidant activity, especially at higher concentrations. Selenium enrichment influenced activity, its effects decreasing in P. eryngii and P. pulmonarius, while in P. ostreatus no effect was noted. The DPPH• radical scavenging capacity of the extracts was in direct correlation with their phenol and flavonoid contents. Cytotoxic activity against both HeLa and LS174 cell lines was very low compared with cis-DDP. These features suggest that mycelium should be an object of intensive studies. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173032

 3. Quality parameters and pattern recognition methods as a tool in tracing regional origin of multifloral honey

  Lazarević Kristina B.

  2013-01-01

  Full Text Available The characterization of multifloral honey regarding the mineral composition, sugar content and basic physicochemical properties has been done. The total of 164 honey samples was collected from six regions of Serbia during 2009 harvesting season. Univariate data analysis (descriptive statistics and analysis of variance, geographic information system and pattern recognition methods (principal component analysis and cluster analysis have been performed in order to identify geographical origin of honey. The content of Mg, K, and Cu, electrical conductivity, and optical rotation were established as useful indicators in tracing regional differences between honey samples. Samples originated from Zlatibor region were clearly distinguished from those from the rest of Serbia showing higher K and Mg content, as well as higher values of optical rotation, electrical conductivity, and free acidity. The influence of the soil composition, and climate conditions, as well as the presence of particular flora on the honey composition is stressed out. The modeling of geographic origin of honey has been attempted by the means of linear discriminant analysis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172017 and 451-03-2372-IP i FP7 RegPot project FCUB ERA GA No. 256716

 4. The influence of montmorillonite content on the kinetics of curing of epoxy nanocomposites

  Jovičić Mirjana C.

  2012-01-01

  Full Text Available In this work, the attention was paid at the investigation of montmorillonite dispersion in epoxy/amine systems due to improved final properties of the nanocomposites. The influence of different montmorillonite content on the kinetics of curing of epoxy/Jeffamine D-230 systems was followed by differential scanning calorimetry (DSC. The curing of epoxy nanocomposites was performed using dynamic regime at three different heating rates: 5, 10 and 20°C/min. Three isoconversional methods were applied: two integral (Ozawa-Flynn-Wall and Kissinger-Akahira-Sunose methods and one differential (Friedman method. The presence of montmorillonite (MMT causes the beginning of curing at lower temperatures. The shape of the DSC curves has been changed by the addition of MMT, supporting the hypothesis of a change in the reaction mechanism. For hybrids with 3 and 5 wt.% of MMT, the Eα dependence is very similar to those found for the reference system (epoxy/Jeffamine D-230 for the curing degree less than 60%. The hybrid with 10 wt.% of MMT has lower energy activation in regard to the referent system without montmorillonite. Greater differences are observed in the second part of the reaction, where it is known that the curing process is more controlled by diffusion (α>0.60. The Ea value increases at the end of the reaction (α→1, which was observed for all systems, and is more pronounced in the presence of montmorillonite. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III45022

 5. The quality analyses of olive cake fuel pellets - mathematical approach

  Brlek Tea I.

  2016-01-01

  Full Text Available This article investigates the effect of processing parameters (conditioning temperature and binder content, on final quality of produced agro-pellets for heat energy generation, obtained from four different olive cultivars using different technological parameters. Technological, physical and chemical properties of pellets (carbon, hydrogen, nitrogen and sulphur content, particle density, abrasion length, moisture, ash content, higher and lower heating values, fixed carbon and volatile matter content have been determined to assess their quality. The performance of Artificial Neural Network (ANN was compared with the performance of second order polynomial (SOP model, as well as with the obtained experimental data in order to develop rapid and accurate mathematical model for prediction of final quality parameters of agro-pellets. SOP model showed high coefficients of determination (r2, between 0.692 and 0.955, while ANN model showed high prediction accuracy with r2 between 0.544 and 0.994. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46005 i br. TR-31055

 6. The influence of valence and arousal on reasoning: Affective priming in the semantic verification task

  Orlić Ana

  2014-01-01

  Full Text Available The aim of the present study was to examine the effects of affective valence and arousal on the reasoning process. Reasoning was measured using a semantic verification task and the influence of valence and arousal was tracked using the affective priming paradigm. Primes were photographs varied on two dimensions - emotional valence (positive, neutral, negative and arousal (high, low. Forty-nine psychology students participated in the experiment. Results showed that reaction time needed for semantic verification was significantly faster for positive-high arousing in comparison to positive-low arousing condition and for neutral high arousing in comparison to neutral-low arousing condition, but there were no significant differences in negative low and high arousing conditions. Also, significant differences were found among all three valences in high arousing conditions and there were no such differences in low arousing conditions. These results reveal the importance of both arousal and valence in the research on the influence of emotions on the reasoning process. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179033

 7. Enzymatic synthesis of vitamin B6 precursor

  Prlainović Nevena Ž.

  2013-01-01

  Full Text Available 3-Cyano-4-ethoxymethyl-6-methyl-2-pyridone is an important precursor in the synthesis of vitamin B6, obtained in the addition reaction between 2-cyanoacetamide and 1-ethoxy-2,4-pentanedione catalyzed by lipase from Candida rugosa (triacylglycerol ester hydrolases, EC 3.1.1.3. This work shows new experimental data and mathematical modeling of lipase catalyzed synthesis of 3-cyano-4-ethoxymethyl-6-methyl-2-pyridone, starting from 1-ethoxy-2,4-pentanedione and 2-cyanoacetamide. Kinetic measurements were done at 50 oC with enzyme concentration of 1.2 % w/v. Experimental results were fitted with two kinetic models: the ordered bi-ter and ping-pong bi-ter model, and the initial rates of the reaction were found to correlate best with a ping-pong bi-ter mechanism with inhibition by 2-cyanoacetamide. Obtained specificity constants indicated that lipase from C. rugosa had higher affinity towards 1-ethoxy-2,4-pentanedione and less bulky substrates. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172013, br. III 46010 and br. 172049

 8. Radio Belgrade in the process of creating symbolic boundaries: The example of the folk music program between the Two World Wars (1929-1940

  Vesić Ivana

  2013-01-01

  Full Text Available This article deals with the process of creation of symbolic boundaries in the context of designing the folk music programs at Radio Belgrade since its foundation until the beginning of World War Two. A detailed insight into the musical contents aired on Radio Belgrade, the texts on folk music published in the radio weekly magazine (Radio Belgrade, and the preserved memoirs, with an emphasis on their broader socio-cultural and socio-political significance, has enabled me to single out the factors and mechanisms that played a key role in defining the boundaries of folk music. I will analyse the work of different editorial teams before World War Two; at the same time, I will consider the tastes and cultural preferences of the subscribers and listeners of the Radio Belgrade programs. By means of crossing out specific aesthetic, political and economical positions of radio editors and experts who designed the folk music program with the expectations of listeners and, to an extent, performers of folk music, I will attempt to explain how the process of symbolical demarcation of folk music as a separate entity, different from art and popular music, took place; but also, how the folk music broadcast on the radio related to the Serbian folk musical practices. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON 177004: Serbian Musical Identities within Local and Global Frameworks: Traditions, Changes, Challenges

 9. Second-order impartiality and public sphere

  Sládeček Michal

  2016-01-01

  Full Text Available In the first part of the text the distinction between first- and second-order impartiality, along with Brian Barry’s thorough elaboration of their characteristics and the differences between them, is examined. While the former impartiality is related to non-favoring fellow-persons in everyday occasions, the latter is manifested in the institutional structure of society and its political and public morality. In the second part of the article, the concept of public impartiality is introduced through analysis of two examples. In the first example, a Caledonian Club with its exclusive membership is considered as a form of association which is partial, but nevertheless morally acceptable. In the second example, the so-called Heinz dilemma has been reconsidered and the author points to some flaws in Barry’s interpretation, arguing that Heinz’s right of giving advantage to his wife’s life over property rights can be recognized through mitigating circum-stances, and this partiality can be appreciated in the public sphere. Thus, public impartiality imposes limits to the restrictiveness and rigidity of political impartiality implied in second-order morality. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179049

 10. Electrophysical properties of microalloyed alumo-silicate ceramics as active dielectric

  Purenović Jelena

  2013-01-01

  Full Text Available In this paper, electrophysical properties of porous alumo-silicate ceramics, modified by alloying with magnesium and microalloying with aluminum, were investigated. Complex multiphase system, as active microalloyed ceramics, has specific behavior under influence of external electrical field, which involves changes of dielectric losses and impedance, depending on frequency and temperature. Dielectric properties were measured in the frequency range 20 Hz - 1 MHz. Values for permittivity (εr ranged between 140 - 430. Order of magnitude for electrical resistivity was about 106 Ωm, for impedance 104 - 108 Ω, and loss tangent had values about and greater than 0.05. Current flow through active dielectric takes place through dielectric barrier and throughout conduction bands of thin aluminum and magnesium metal films. Permittivity has nonlinear distribution and complex functional dependences because of significant nonhomogeneity of active microalloyed ceramics. Lower values of electrical resistivity are the result of complex electron and ion transfer of charge through solid phase and pores, with decreased potential barriers height, due to the influence of additives, ingredients and defects. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45012 i br. ON 172057

 11. Compressive strength and hydrolytic stability of fly ash based geopolymers

  Nikolić Irena

  2013-01-01

  Full Text Available The process of geopolymerization involves the reaction of solid aluminosilicate materials with highly alkaline silicate solution yielding an aluminosilicate inorganic polymer named geopolymer, which may be successfully applied in civil engineering as a replacement for cement. In this paper we have investigated the influence of synthesis parameters: solid to liquid ratio, NaOH concentration and the ratio of Na2SiO3/NaOH, on the mechanical properties and hydrolytic stability of fly ash based geopolymers in distilled water, sea water and simulated acid rain. The highest value of compressive strength was obtained using 10 mol dm-3 NaOH and at the Na2SiO3/NaOH ratio of 1.5. Moreover, the results have shown that mechanical properties of fly ash based geopolymers are in correlation with their hydrolytic stability. Factors that increase the compressive strength also increase the hydrolytic stability of fly ash based geopolymers. The best hydrolytic stability of fly ash based geopolymers was shown in sea water while the lowest stability was recorded in simulated acid rain. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172054 i Nanotechnology and Functional Materials Center, funded by the European FP7 project No. 245916

 12. Secondary venous aneurysm following intravenous drug abuse: A case report

  Marković Miroslav

  2016-01-01

  Full Text Available Introduction. Venous aneurysm (VA is a rare condition that can be presented in both superficial and deep venous system. Secondary VAs as well as pseudoaneurysms are usually caused by external spontaneous or iatrogenic trauma. They are often misdiagnosed and inadequately treated. Complications include thrombosis, phlebitis, eventual pulmonary embolism and rupture. Case report. We presented a case of secondary VA of the great saphenous vein developed in a young addict following chronic intravenous drug application in the groin region. Aneurysm required urgent surgical treatment due to bleeding complication as it was previously misdiagnosed for hematoma (or abscess and punctuated by a general surgeon. Complete resection of VA with successful preservation of continuity of the great saphenous vein was performed. Postoperative course was uneventful. Regular venous flow through the great saphenous vein was confirmed on control ultrasound examination. Conclusion. VAs are uncommon, among them secondary VA being extremely rare. In cases with a significant diameter or threatening complications surgical treatment is recommended. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON175008 i br. III41007

 13. Instrumentalization of origami in construction of folded plate structures - design, research and education

  Nestorović Miodrag

  2016-01-01

  Full Text Available The paper deals with the origami used as an abstract tool to describe and represent the form and the structure of physical objects. In that respect, the potentials of this interdisciplinary technique as a medium of exploration of structural forms was introduced in the semester project done within the course Structural Systems at the Belgrade University, Faculty of Architecture. The technique was used as an interface to gain cognitive experience on spatial transformation and computational design. Throughout the intensive project period divided into three successive stages, the objective was to test method which enabled students to analyze geometrical principles of folding in order to apply these principles in the development of new designs. The generative algorithm inspired by the technique of paper folding assisted form-finding. Resulting shapes were verified by a production of small scale prototype models. The applied method, as a guiding design principle, facilitated formal exploration and augmentation of the design process. At the end of the course, students got cognitive experience on structural forms, while this simple technique delivered richness in terms of design solutions. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR36008

 14. Chronic mastitis in cows caused by Streptococcus dysgalactiae: Case report

  Cojkić Aleksandar

  2015-01-01

  Full Text Available Mastitis in dairy cows is an economically important disease because it makes up 38% of all diseases that occur in intensive cattle breeding. Mastitis affects milk production, either temporarily or permanently, depending on the course of infection and type of pathogen agent. Regular and timely therapy of mastitis based on the application antimicrobials, apart from prophylaxis, is very important for good health of breeding stock. This paper presents the case of repeated mastitis in a cow, Holstein-Friesian breed, 5 years old, which did not respond to antibiotic therapy. Milk samples from each separate quarter of the udder were collected under aseptic conditions and sent to the laboratory for further bacteriological tests, for isolation and identification of pathogens, as well as to test pathogen resistance to some antibiotics. On the basis of bacteriological examinations, there was confirmed the presence of Streptococcus dysgalactiae, which showed sensitivity to ampicillin, cloxacillin and augmentin, intermediate resistance to tetracycline and resistance to kotrimeksazol.(cotrimoxazole-proveriti [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31085

 15. The application of sheet filters in treatment of fruit brandy after cold stabilization

  Miljić Uroš D.

  2013-01-01

  Full Text Available Considering the common use of sheet filtration for clarification of fruit brandies, the aim of this study was to evaluate the influence of its application on the stability and composition of volatile compounds of apricot brandy after cold stabilisation. Cold stabilisation treatment involved holding of the brandy at -1°C during 24 hours. Five depth filter sheets with the nominal retention rate of 0.3 μm, 0.5-0.7 μm, 0.7-1.0 μm, 1.0-2.0 μm and 2.5-4.0 μm, were tested in the study. It was shown that all assessed filter sheets were efficient in removing chill haze by significantly reducing the content of fatty acid esters (primarily ethyl palmitate and ethyl laurate. Other volatile and aromatic compounds were not significantly influenced by the applied treatments. However, the filter sheets with higher nominal retention rate (> 0.7 μm, had a smaller impact on the sensory characteristics of the apricot brandy. The re-exposure to lower temperatures did not lead to chill haze formation in any sample obtained after sheet filtration. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-31002

 16. Environmental impact assessment of the nuclear reactor at Vinca, based on the data on emission of radioactivity from the literature: A modeling approach

  Gršić Z.

  2015-01-01

  Full Text Available Research activities of Vinca Institite have been based on two heavy water research reactors: 10 MW one, RA and zero power RB. Reactor RA was operational from 1962 to 1982. In 2010, spent fuel have been sent to the country of origin, and reactor now is in decommissioning. During operational phase of the reactor there were no recorded accidental releases into the environment just operational ones. Results of the environmental impact assessment, of the assumed emission of radionuclides, from the ventilation of nuclear reactor "RA" in Vinca, to the atmospheric boundary layer are presented in this paper. Evaluation was done by using the Gaussian straight-line diffusion model and taking into account characteristics of the reactor ventilation system, the assumed emission release of radioactivity (from the literature, site-specific meteorological data for six-year period and local topography around nuclear reactor, and corresponding dose factors for inventory of radionuclides. Based on the described approach, and assuming that the range of appropriate meteorological data for six year period for the application of described mathematical model is enough for this kind of analysis, it can be concluded that the nuclear reactor "RA", in the course of its work from 1962 to 1982, had no influence on the surrounding environment through the air above regulatory limits. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45003

 17. Separation efficiency of two waste polymer fibers for oily water treatment

  Sokolović Dunja S.

  2016-01-01

  Full Text Available This work is concerned with the efficiency of two different waste polymeric materials as the filter media in a laboratory-scale bed coalescer in the horizontal fluid flow mode, operating in a steady-state regime. The applied materials are: waste polyethylene terephthalate from textile industry, BA1 and waste polypropylene from carpet industry, PP. Using these compressible fiber polymeric materials, high bed porosity (up to 98% could be obtained. The investigation was carried out over a wide range of working conditions. Bed permeability was varied in the range from 0.18•10-9 to 5.389•10-9 m2. Operating fluid velocity was varied from 19 to 80 m/h, until the critical velocity was reached. Different oily wastewaters were used in the experiments. Oily wastewater is defined as the oil-inwater emulsion model prepared using mineral oils of different physico-chemical characteristics: crude oil (A from Vojvodina region, two vacuum distillation fractions (A1, A4, and blended petroleum product with a high paraffinic content (P1. Both applied polymeric materials, BA1 and PP, showed high separation efficiency for treatment of all investigated oily wastewater. However, the BA1 material showed higher efficiency in a wider range of bed permeability and physico-chemical characteristics of oil. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172022

 18. Biosecurity and mastitis in intensive dairy production

  Boboš Stanko

  2012-01-01

  Full Text Available Newly purchased animals that enter a herd with high milk production can be infected with pathogens of the mammary gland and are a potential risk of infection to the cows on the farm. This risk cannot be avoided entirely, but it can be minimized by taking biosecurity measures that should be written as a policy developed for biosecurity oversight of veterinary service: when older cows are purchased, they should be bought with complete lactations and SCC records, and bacterial examination of milk from the udder quarters must be negative for pathogens of the udder; newly purchased cows should come from herds in which the geometric mean somatic cell count is less than 200,000. The herd must have individual cow SCC recorded at least bimonthly for the previous 6 months; the herd must not have had any history of Strep. agalactiae infection in the last 2 years, the herd should be BVDV-free or vaccinated, and the herd owner must be honest and willing to provide all this information. Our country has accepted the standards for milk quality and hygienic properties that comply with EU standards. The proposed biosafety measures presented in this paper enable the determination of the health status of the herd and the biosecurity level of mastitis in commercial farming in intensive dairy production. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-31034

 19. Air quality estimation by computational intelligence methodologies

  Ćirić Ivan T.

  2012-01-01

  Full Text Available The subject of this study is to compare different computational intelligence methodologies based on artificial neural networks used for forecasting an air quality parameter - the emission of CO2, in the city of Niš. Firstly, inputs of the CO2 emission estimator are analyzed and their measurement is explained. It is known that the traffic is the single largest emitter of CO2 in Europe. Therefore, a proper treatment of this component of pollution is very important for precise estimation of emission levels. With this in mind, measurements of traffic frequency and CO2 concentration were carried out at critical intersections in the city, as well as the monitoring of a vehicle direction at the crossroad. Finally, based on experimental data, different soft computing estimators were developed, such as feed forward neural network, recurrent neural network, and hybrid neuro-fuzzy estimator of CO2 emission levels. Test data for some characteristic cases presented at the end of the paper shows good agreement of developed estimator outputs with experimental data. Presented results are a true indicator of the implemented method usability. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III42008-2/2011: Evaluation of Energy Performances and br. TR35016/2011: Indoor Environment Quality of Educational Buildings in Serbia with Impact to Health and Research of MHD Flows around the Bodies, in the Tip Clearances and Channels and Application in the MHD Pumps Development

 20. Micropropagation of Achillea millefolium L. on half-strength ms medium and direct rooting and acclimatization of microshoots in hydroponic culture

  Marković Marija

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of this study was to determine the possibility of micropropagation of the medicinal plant A. millefolium on half-strength MS medium and ex vitro rooting and acclimatization of the obtained microshoots in hydroculture in order to establish an efficient production method. Two explant types were used: basal and terminal cuttings, and better results were achieved when terminal cuttings were used. The development of shoots in the multiplication phase was successful with a regeneration percentage of 100%. Ex vitro rooting in a modified Hoagland nutrient solution was successful (83%, but the percentage of in vitro rooting on half-strength MS medium without hormones was higher (95%. However, bearing in mind that mass production of A. millefolium is more efficient when the phase of in vitro rooting is excluded, this method could be recommended for commercial propagation of this medicinal plant. It is necessary to conduct additional research in order to optimize the composition, EC and pH value of the hydroponic nutrient solution. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007

 1. Amorphous Fe72Cu1V4Si15B8 ribbon as magneto-impedance sensing element

  Surla Radoslav

  2016-01-01

  Full Text Available Мagneto-impedance (MI effect in the Fe72Cu1V4Si15B8 amorphous ribbon obtained by melt spinning method has been studied. The aim of study was the characterisation of this ribbon in as-cast state in terms of its application as a MI sensor. The experiments on MI elements were performed in the frequency range from 30 kHz to 300 MHz and maximum external magnetic field up to 28.6 kA/m. Maximum observed MI-ratio (ΔZ = Z(0 - Z(Hmax, Hmax = 28.6 kA/m has amounted to ΔZ/Z(Hmax = 173% at a frequency of 20.46 MHz. The MI curve measured up to 20 MHz shows some shoulder indicating the growth of rotational contribution of magnetization that appears above the domain wall relaxation frequency. The MI profile at frequencies higher than 30 MHz, exhibits a clear peak positioned at transverse anisotropy field Hk, suggesting domination of rotation magnetization in transverse permeability. The linearity in the range up to 5 kA/m with sensitivity of about 11 %/kA/m was observed. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI 172057

 2. The effect of microbial inocula on the growth of black locust, Siberian elm and silver maple seedlings

  Hajnal-Jafari Timea

  2014-01-01

  Full Text Available Growth and development of forest plants depend mostly on the soil microbial activity since no mineral or organic fertilizers are applied. Microbial processes can be activated and conditions for plants development improved with the introduction of selected microorganisms in the soil. With the aim of obtaining quality planting material in a shorter period of time, the effects of Azotobacter chroococcum and Streptomyces sp. on the early growth of black locust (Robinia pseudoacacia, Siberian elm (Ulmus pumila and silver-leaf maple (Acer dasycarpum were investigated in this study. Microorganisms were applied individually and in a mixture (1:1. Plant height was measured on the 90th, 120th and 180th day after planting. Plant diameter, as well as the number of actinomycetes and azotobacters was measured at the end of the vegetation period (180 days after planting. Applied microorganisms had a positive effect on the seedling height in all three plant species, with the best effect found in the black locust. Effectiveness of applied microorganisms on seedling diameter was the highest in the silver-leaf maple. The largest number of azotobacters was found in the rhizosphere of black locust. Number of microorganisms from both groups was increased in the inoculated variants. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 43002

 3. The link between teachers’ perception of autonomy in school and their behaviour towards students: An overview of contemporary research studies

  Tadić Aleksandar

  2015-01-01

  Full Text Available The pedagogical literature suggests that teachers often motivate students to get involved in class activities and to adhere to work instructions by using power-based procedures and hence jeopardise the sense of autonomy in students. The paper points to the necessity of re-examining the contextual and interpersonal factors that determine teachers’ behaviour in the classroom. We provide an overview of the results of relevant research studies in the field in order to gain an insight into and establish the correlates of teachers’ controlling style towards students from the perspective of the self-determination theory. Previous studies have shown that teachers who are exposed to pressure at work tend to transfer this pressure to their students by applying controlling procedures. The link between the feeling of pressure and teachers’ controlling style arises indirectly via teachers’ work motivation and the sense of fulfilment of their basic needs in school. Teachers will most likely be intrinsically motivated for school work if they think that a wider social context and other persons in their work environment support the fulfilment of their need for autonomy. The concluding part emphasises the necessity of planning education policies and future studies in this area, along with presenting the possibilities and strategies for creating the conditions to support work motivation of autonomous teachers. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179020: Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja

 4. The melliferous potential of apiflora of southwestern Vojvodina (Serbia

  Mačukanović-Jocić Marina P.

  2016-01-01

  Full Text Available The individual and community-level melliferous potential of apiflora was evaluated in southwestern Vojvodina in order to assess its significance and contribution to the bee pasture. Seven plant communities belonging to ruderal, segetal and floodplain type of vegetation, with a total of 279 plant species were registered. Apifloristic and phytocoenological investigations included the determination and analysis of honey plants using the following parameters: total number, percentage, abundance and frequency of these species in the communities, as well as their intensity of pollen and nectar production. The coenotic coefficient of melliferousness (CCm indicating the melliferous potential of each community, was calculated based on the above parameters. Although the greatest number of melliferous species was found in the ass. Chenopodio-Ambrosietum artemisiifoliae (132, the highest percentage (80% of them was registered in the ass. Consolido-Polygonetum avicularis. Considering the coefficients of nectar and pollen production, the most valuable honey plants commonly present in the majority of communities were: Cirsium arvense, Rubus caesius, Lythrum salicaria, Daucus carota, Trifolium pratense, Dipsacus laciniatus, Medicago sativa, Asclepias syriaca, Cichorium intybus and Taraxacum officinale. The low abundance and frequency of melliferous species within the Consolido-Polygonetum avicularis, Polygonetum convolvulo-avicularis and Populetum nigrae-albae communities indicated their poor contribution to the bee pasture. Within ruderal vegetation, the highest CCm was registered in Amorpho-Typhaetum, providing, theoretically, the richest food resource for the honeybees in the investigated area. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 46009 i br. 173018

 5. JAK2V617F mutation in a patient with B-cell chronic lymphocytic leukemia and prefibrotic primary myelofibrosis

  Ristić Slobodan

  2015-01-01

  Full Text Available Introduction. Secondary malignancies, particularly solid tumors, are common in patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL, but association of myeloproliferative neoplasms and chronic lymphocytic leukemia in the same patient is very rare. Case Outline. We report of a 67-year-old man with B-cell chronic lymphoid leukemia (B-CLL who developed primary myelofibrosis (PMF nine years after initial diagnosis. Patient received alkylation agents and purine analogue, which can be a predisposing factor for the development of myeloproliferative neoplasms. JAK2V617F mutation was not present initially at the time of CLL diagnosis, but was found after nine years when PMF occurred, which indicates that B-CLL and PMF represent two separate clonal origin neoplasms. Conclusion. Pathogenic mechanisms for the development of myeloproliferative and lymphoproliferative neoplasms in the same patient are unknown. Further research is needed to determine whether these malignancies originate from two different cell clones or arise from the same pluripotent hematopoietic stem cell. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 41004

 6. Two attempts at grounding social critique in „ordinary“ actors’ perspectives: The critical theories of Nancy Fraser and Axel Honneth

  Ivković Marjan

  2014-01-01

  Full Text Available This paper analyzes two contemporary, „third-generation“ perspectives within critical theory - Nancy Fraser’s and Axel Honneth’s - with the aim of examining the degree to which the two authors succeed in grounding the normative criteria of social critique in the perspectives of ’ordinary’ social actors, as opposed to speculative social theory. To that end, the author focuses on the influential debate between Fraser and Honneth Redistribution or Recognition? which concerns the appropriate normative foundations of a „post-metaphysical“ critical theory, and attempts to reconstruct the fundamental 29 disagreements between Fraser and Honneth over the meaning and tasks of critical theory. The author concludes that both critical theorists ultimately secure the normative foundations of critique through substantive theorizations of the social, which frame the two authors’ „reconstructions“ of the normativity of everyday social action, but argues that post-metaphysical critical theory does not have to abandon comprehensive social theory in order to be epistmologically „non-authoritarian“. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007: Ethics and Politics of Environment: Institutions, Techniques and Norms Facing the Challenge of Environmental Change

 7. Rheological properties and mineral content of buckwheat enriched wholegrain wheat pasta

  Nedeljković Nataša

  2014-01-01

  Full Text Available Light buckwheat flour (LBF was used to substitute 20% of whole wheat flour (WWF in the formulation of wholegrain wheat pasta. Wholegrain wheat pasta (WWP and buckwheat enriched wholegrain wheat pasta (BWWP were produced on an industrial scale. Substitution level of buckwheat flour (20% was based on previously conducted rheological tests on LBF/WWF blends which were performed using 10, 20 and 30% of LBF. The obtained Mixolab profiles have indicated that wheat blend containing 20% LBF expressed the most similar rheological parameters to WWF. Proximate composition, cooking quality and mineral content of BWWP were analyzed and compared with those of WWP. The substitution of WWF with LBF in the pasta formulation resulted in significantly increased (P < 0.05 contents of P, Mg, K and Zn compared to WWP in dry pasta. The reduction in mineral content of BWWP during cooking was significantly higher (P < 0.05 compared to WWP. The content of P, Mg and K were at same level in both type of pasta after cooking. The obtained results suggest that enrichment of WWP with LBF at the level of 20% did not improve the mineral content of cooked pasta, although increase in minerals was observed in dry pasta. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR31029

 8. The effect of quantity of added eggs on whole meal pasta quality

  Filipović Jelena S.

  2014-01-01

  Full Text Available This paper investigates the convenience of different chemical and rheological methods for determining the quality of two spelt cultivars for pasta making and the influence of egg quantity on whole meal pasta quality. Post-hoc Tukey’s HSD test at 95% confidence limit has been calculated to show significant differences between different samples. Score analysis is being useful tool for accessing the effect of eggs to spelt pasta quality, and this analysis proved that though lower scores (0.270 for rheological characteristics experienced with cultivar Eco, the addition of eggs is positively contributing to the spelt pasta quality yielding the best score for pasta (0.75, contrary to the cultivar Austria attributed with superior rheology scores. Whole meal spelt is characterised by lower Ca, but higher Fe and Mn content in comparison to bread wheat. In comparison with common pasta, spelt is a suitable raw material for a new product with improved functional properties at the market.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TRI 46005 i br. TR 31055

 9. Photocatalytic efficiency of titania photocatalysts in saline waters

  Albrbar Asma Juma

  2014-01-01

  Full Text Available The photocatalytic efficiency of the recently synthesized TiO2 powder, named P160, of the degradation of dye Dye C.I. Reactive orange 16 in natural and artificial seawater was investigated in comparison to its efficiency in deionized water and the efficiency of a standard TiO2 powder Degusa P25. It was shown that the photocatalytic efficiency of P160 was slightly higher than that of P25, probably due to slightly higher specific surface area, higher pore volume and larger pores of the powder P160. The efficiency of both photocatalysts in natural and artificial seawater was significantly lower than that in deionized water. The overall rate of dye degradation for both types of photocatalysts is litle higher in artificial seawater than in natural seawater, which shows the influence of organic compounds naturally present in seawater on the photocatalysts activity. A saturation Langmuir-type relationship between the initial degradation rate and the initial dye concentration indicates that the adsorption plays a role in the photocatalytic reaction. The photodegradation rate constant k, which represents the maximum reaction rate, has similar values for P25 and P160 in all types of water due to the similar properties of the photocatalysts. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br III 45019

 10. Neural network modelling of antifungal activity of a series of oxazole derivatives based on in silico pharmacokinetic parameters

  Kovačević Strahinja Z.

  2013-01-01

  Full Text Available In the present paper, the antifungal activity of a series of benzoxazole and oxazolo[ 4,5-b]pyridine derivatives was evaluated against Candida albicans by using quantitative structure-activity relationships chemometric methodology with artificial neural network (ANN regression approach. In vitro antifungal activity of the tested compounds was presented by minimum inhibitory concentration expressed as log(1/cMIC. In silico pharmacokinetic parameters related to absorption, distribution, metabolism and excretion (ADME were calculated for all studied compounds by using PreADMET software. A feedforward back-propagation ANN with gradient descent learning algorithm was applied for modelling of the relationship between ADME descriptors (blood-brain barrier penetration, plasma protein binding, Madin-Darby cell permeability and Caco-2 cell permeability and experimental log(1/cMIC values. A 4-6-1 ANN was developed with the optimum momentum and learning rates of 0.3 and 0.05, respectively. An excellent correlation between experimental antifungal activity and values predicted by the ANN was obtained with a correlation coefficient of 0.9536. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172012 i br. 172014

 11. Tourist event "Days of plum" at Blace: Demographic and geographic analysis of visitors

  Lović Suzana

  2012-01-01

  Full Text Available The event "Days of Plum - My Plum" at Blace has been one of 42 events dedicated to fruits and vegetables and one of three events dedicated to plum in Serbia. It has been held for nine consecutive years in the town situated in the wide Toplica valley at the foot of Jastrebac, where in a relatively favourable climate conditions there are good conditions for development of plum, so it has become a traditional event. This paper analyzes the results of a survey conducted during the last event, August 2011. The survey is used as methodical procedure because in relatively short time period a relatively large amount of information and data has been obtained. The survey includes 304 randomly selected respondents of different gender, age and educational structures. It was performed to examine the tourism market, attitudes and behaviour of visitors, as well as tourism promotion. In addition to the survey, the tourist valorisation of events is done in which the elements of geographic and economic groups of criteria are analyzed in order to investigate the tourism potential in terms of development of tourism as an economic sector that can contribute to the development of Blace as an underdeveloped area. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47007

 12. Tailoring the supercapacitive performances of noble metal oxides, porous carbons and their composites

  Panić Vladimir V.

  2013-01-01

  Full Text Available Porous electrochemical supercapacitive materials, as an important type of new-generation energy storage devices, require a detailed analysis and knowledge of their capacitive performances upon different charging/discharging regimes. The investigation of the responses to dynamic perturbations of typical representatives, noble metal oxides, carbonaceous materials and RuO2-impregnated carbon blacks, by electrochemical impedance spectroscopy (EIS is presented. This presentation follows a brief description of supercapacitive behavior and origin of pseudocapacitive response of noble metal oxides. For all investigated materials, the electrical charging/discharging equivalent of the EIS response was found to obey the transmission line model envisaged as so-called „resistor/capacitor (RC ladder“. The ladder features are correlated to material physicochemical properties, its composition and the composition of the electrolyte. Fitting of the EIS data of different supercapacitive materials to appropriate RC ladders enables the in-depth profiling of the capacitance and pore resistance of their porous thin-layers and finally the complete revelation of capacitive energy storage issues. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172060

 13. Liquid chromatography and liquid chromatography-mass spectrometry analysis of donepezil degradation products

  Mladenović Aleksandar R.

  2015-01-01

  Full Text Available This study describes the investigation of degradation products of donepezil (DP using stability indicating RP-HPLC method for determination of donepezil, which is a centrally acting reversible acetylcholinesterase inhibitor. In order to investigate the stability of drug and formed degradation products, a forced degradation study of drug sample and finished product under different forced degradation conditions has been conducted. Donepezil hydrochloride and donepezil tablets were subjected to stress degradation conditions recommended by International Conference on Harmonization (ICH. Donepezil hydrochloride solutions were subjected to acid and alkali hydrolysis, chemical oxidation and thermal degradation. Significant degradation was observed under alkali hydrolysis and oxidative degradation conditions. Additional degradation products were observed under the conditions of oxidative degradation. The degradation products observed during forced degradation studies were monitored using the high performance liquid chromatography (HPLC method developed. The parent method was modified in order to obtain LC-MS compatible method which was used to identify the degradation products from forced degradation samples using high resolution mass spectrometry. The mass spectrum provided the precise mass from which derived molecular formula of drug substance and degradation products formed and proved the specificity of the method unambiguously. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172013

 14. The influence of naphthenic acids and their fractions onto cell membrane permeability

  Pavlović Ksenija

  2015-01-01

  Full Text Available The influence of naphthenic acids (NAs mixture and their narrow fractions (called NA pH 4, pH 8 and pH 10 onto permeability of beetroot cell membrane is examined. The results showed that the effect depends on treatment duration, concentration and NAs structure. Longer treatment of plant cell membranes with sodium naphthenate (Na-naph resulted in the increase of membrane permeability (e.g. 4-hour treatment with Na-naph (C=100 μmol L-1 increased membrane permeability about 3 times, while prolongation of treatment to 24 hour resulted in the 18 times increasing of the effect. NAs in the concentration range from 0.1 to 10 μmol L-1 does not change membrane permeability, while membrane permeability is increasing linearly with concentration increasing from 10-100 μmol L-1. The strongest effect expressed fraction pH 8, where bi- and tricyclic carboxylic acids are the most abundant. These structures are predominant in the total NAs mixture as well. Thereby could be explained their closest, but a little bit weaker effect, comparing to NAs present in fraction pH 8. The effect of NAs onto beetroot cell membrane is between the effects of anionic (SDS and LS and non-ionic surfactants (Triton X-100. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172006. i br. TR31036

 15. Levels of macroelements and toxic elements in herbal teas

  Mihaljev Željko A.

  2015-01-01

  Full Text Available A total of 14 diverse herbal teas were examined, including: yarrow, basil, St.John’s wort, peppermint, horsetail, nettle, thyme, corn silk, hibiscus, marshmallow, chamomile, rosehip, heather and wild mint. The samples were prepared using the method of microwave digestion, and measurements were performed by the use of inductively coupled plasma mass spectrometry (Cd, Hg, Pb, As, Sb; atomic absorption spectrometry (Mg; emission flame photometry (Ca, K, Na and spectrophotometry (P. Intervals of variation (mg/kg for macroelements were: Ca (2738-35399; P (1545-6264; Mg (1647-7816; Na (293-10629 and K (9683-33985, and for toxic elements: Cd (0.014-0.645; Hg (<0.001- 0.017; Pb (0.064-1.340; As (0.030-0.544 and Sb (0.004-0.068. In the three samples (yarrow and two St.John’s wort samples measured cadmium concentration was higher than the maximum level for dried herbs, recommended by WHO. Ward's hierarchical clustering method was performed with the aim of grouping herbal teas by the amount of toxic elements. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR31071

 16. Effects of temperature and time on deoxynivalenol (DON and zearalenone (ZON content in corn

  Jauković Marko

  2014-01-01

  Full Text Available Fumonisins are Fusarium mycotoxins that occur in corn and corn-based foods and they have been implicated in several animal and human diseases. Their effect on human health is unclear, however, fumonisins are considered to be risk factors for cancer. Baking, frying, and extrusion cooking of corn at high temperatures (190°C reduce fumonisin concentrations in foods, with the amount of reduction achieved depending on cooking time, temperature, recipe, and other factors. The aim of this work was to evaluate the effectiveness of temperature (200 and 220 °C and time (15 and 20 min on the detoxification of corn flour deliberately contaminated with DON and ZON. After processing at 200°C for 15 min, an average of 12% and after 20 min an average of 15% of DON was lost. At 200°C ZON content was reduced by 22% (after 15 min and by 27% (after 20 min. Higher temperature (220°C did not significantly affect further reduction of DON or ZON content. The process was only partially effective in both cases. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-31023 i br. TR-31053

 17. Enhancement and assessment of students’ systems thinking skills by application of systemic synthesis questions in the organic chemistry course

  Hrin Tamara N.

  2016-01-01

  Full Text Available Many studies in the field of science education have emphasized the fact that systems thinking is a very important higher-order thinking skill which should be fostered during classes. However, more attention has been dedicated to the different ways of systems thinking skills assessment, and less to their enhancement. Taking this into consideration, the goal of our study was not only to validate secondary school students’ systems thinking skills, but also to help students in the complex process of their development. With this goal, new instructional and assessment tools - systemic synthesis questions [SSynQs], were constructed, and an experiment with one experimental (E and one control (C group was conducted during organic chemistry classes. Namely, the instructional teaching/learning method for both E and C groups was the same in processing the new contents, but different on classes for the revision of the selected organic chemistry contents. The results showed that students exposed to the new instructional method (E group achieved higher performance scores on three different types of systems thinking than students from the C group, who were taught by the traditional method. The greatest difference between the groups was found in the most complex dimension of systems thinking construct - in the II level of procedural systems thinking. Along with this dimension, structural systems thinking and I level of procedural systems thinking were also observed. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179010

 18. The challenges of automobile-dependent urban transport strategy

  Jovanović Miomir

  2015-01-01

  Full Text Available The fundamental aims of sustainable urban development and the pro-automobile oriented economic development are on a collision course. It is obvious that automobile-dependent urban development is under heavy/powerful influence of the automobile lobby (automobile and oil industries, along with construction. In this domain famous land-use-transportation studies (or ‘grand transportation studies’ are, unfortunately, still prevailing - a vicious circle of self-fulfilling prophecy of congestion, road building, sprawl, congestion and more road building. Until recently, it was commonly thought that investment in public transport was not economically sustainable and that focusing on the development of the automobile industry and financing the construction of roadways stimulated economic growth. In this paper we clearly show that automobile industry is now overcapitalized, less profitable than many other industries (and may become even less profitable in the future, that transport market is characterized with huge distortions (more than a third of motor-vehicle use can be explained by underpriced driving, while new road investment does not have a major impact on economic growth (especially in a region with an already well-developed infrastructure, and that pro-automobile transport strategy inexorably incurs harmful global, regional and local ecological consequences. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 37010

 19. Modeling of methane emissions using artificial neural network approach

  Stamenković Lidija J.

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of this study was to develop a model for forecasting CH4 emissions at the national level, using Artificial Neural Networks (ANN with broadly available sustainability, economical and industrial indicators as their inputs. ANN modeling was performed using two different types of architecture; a Backpropagation Neural Network (BPNN and a General Regression Neural Network (GRNN. A conventional multiple linear regression (MLR model was also developed in order to compare model performance and assess which model provides the best results. ANN and MLR models were developed and tested using the same annual data for 20 European countries. The ANN model demonstrated very good performance, significantly better than the MLR model. It was shown that a forecast of CH4 emissions at the national level using the ANN model can be made successfully and accurately for a future period of up to two years, thereby opening the possibility to apply such a modeling technique which can be used to support the implementation of sustainable development strategies and environmental management policies. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172007

 20. In vitro dissolution profile study of mucolytic drug ambroxol hydrochloride from solid oral dosage form by UHPLC-MS/MS

  Vujović Maja M.

  2017-01-01

  Full Text Available In this paper a simplified dissolution test was performed for the release of ambroxol from tablets according to the European Pharmacopoeia. In vitro, three different dissolution media; 0.1 M HCl pH 1.2, acetate buffer (ABS pH 4.5 and phosphate buffer (PBS pH 6.8 were used for the simulation of the gastrointestinal conditions at temperature of 37.0±0.5°C. The drug release was evaluated by a new ultra - high performance liquid chromatography (UHPLC - tandem mass spectrometry (MS/MS method. The method was validated to meet requirements as per ICH guidelines which include linearity, specificity, precision, accuracy and robustness. The corresponding dissolution profiles showed more than 80% drug release within 30 minutes without significant differences. Further, the developed and validated UHPLC-MS/MS method could find a useful application in the process of production, quality control and bioavailability/bioequivalence studies of new pharmaceutical formulations of drugs in order to achieve a safe therapeutic efficacy. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175045

 1. Stimulation of diesel degradation and biosurfactant production by aminoglycosides in a novel oil-degrading bacterium Pseudomonas luteola PRO23

  Atanasković Iva M.

  2016-01-01

  Full Text Available Bioremediation is promising technology for dealing with oil hydrocarbons contamination. In this research growth kinetics and oil biodegradation efficiency of Pseudomonas luteola PRO23, isolated from crude oil-contaminated soil samples, were investigated under different concentrations (5, 10 and 20 g/L of light and heavy crude oil. More efficient biodegradation and more rapid adaptation and cell growth were obtained in conditions with light oil. The 5 to 10 g/L upgrade of light oil concentration stimulated the microbial growth and the biodegradation efficiency. Further upgrade of light oil concentration and the upgrade of heavy oil concentration both inhibited the microbial growth, as well as biodegradation process. Aminoglycosides stimulated biosurfactant production in P. luteola in the range of sub-inhibitory concentrations (0.3125, 0.625 μg/mL. Aminoglycosides also induced biofilm formation. The production of biosurfactants was the most intense during lag phase and continues until stationary phase. Aminoglycosides also induced changes in P. luteola growth kinetics. In the presence of aminoglycosides this strain degraded 82% of diesel for 96 h. These results indicated that Pseudomonas luteola PRO23 potentially can be used in bioremediation of crude oil-contaminated environments and that aminoglycosides could stimulate this process. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR31080

 2. Three phase Eulerian-granular model applied on numerical simulation of non-conventional liquid fuels combustion in a bubbling fluidized bed

  Nemoda Stevan Đ.

  2016-01-01

  Full Text Available The paper presents a two-dimensional CFD model of liquid fuel combustion in bubbling fluidized bed. The numerical procedure is based on the two-fluid Euler-Euler approach, where the velocity field of the gas and particles are modeled in analogy to the kinetic gas theory. The model is taking into account also the third - liquid phase, as well as its interaction with the solid and gas phase. The proposed numerical model comprise energy equations for all three phases, as well as the transport equations of chemical components with source terms originated from the component conversion. In the frame of the proposed model, user sub-models were developed for heterogenic fluidized bed combustion of liquid fuels, with or without water. The results of the calculation were compared with experiments on a pilot-facility (power up to 100 kW, combusting, among other fuels, oil. The temperature profiles along the combustion chamber were compared for the two basic cases: combustion with or without water. On the basis of numerical experiments, influence of the fluid-dynamic characteristics of the fluidized bed on the combustion efficiency was analyzed, as well as the influence of the fuel characteristics (reactivity, water content on the intensive combustion zone. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR33042: Improvement of the industrial fluidized bed facility, in scope of technology for energy efficient and environmentally feasible combustion of various waste materials in fluidized bed

 3. Patrilineal traditional family: Examples of Serbia and Bulgaria

  Rajković Ljubica

  2014-01-01

  Full Text Available The paper aims to investigate from comparative and sociological perspective the similarities between the roles of family and household in social development of Bulgaria and Serbia. The focus of the study is placed on the similarities and differences between the traditional phase of development and the industrial, modern one. Modern society as a whole is defined as untransformed and subject to re-traditionalization. The investigation rests on the assumption that within East European model, the traditional family/household is a phenomenon linked to the 19th and 20th centuries, but not to the 21st one. However, the Balkan extended family/household retains the influence it had in the traditional phase of development. In the traditional phase, the extended family commune (zadruga, characteristic of the Balkans, played an essential role for survival. In modern societies, it regains its importance for survival during social and economic crises; however, it also poses traditionally experienced risks concerning substantial deterioration of the position of women. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179035: The New Challenges Of Social Integration In Serbia - Challenges And Actors

 4. Developmental instability in German Iris flower as a potential biomonitoring method

  Barišić-Klisarić Nataša

  2016-01-01

  Full Text Available In light of the increasing need for appropriate, cost-effective detection methods of anthropogenic pollution, we evaluated the biomonitoring potential of flower developmental instability (DI on a widely planted decorative species, Iris germanica, under in situ conditions. DI was measured by fluctuating and radial asymmetries of parts of Iris germanica perianth (810 fall lengths and widths, from clones already growing in two distinct types of habitats with contrasting levels of anthropogenic pollution: in unpolluted (rural areas, Novi Banovci, Stari Banovci and Belegiš (flowers from 137 clones sampled, and in a polluted (urban Belgrade metropolitan area (flowers from 133 clones sampled. Our results revealed significantly higher flower radial asymmetry in the polluted habitats compared to unpolluted ones (for three out of four univariate indices, as well as both multivariate ones, but failed to detect a similar effect on fluctuating asymmetry indices. The results of our study therefore demonstrate the potential of DI (when estimated by flower radial asymmetry in Iris germanica as a cost-effective biomonitoring method for in situ pollution detection based on readily measurable flower parts and moderate sample sizes. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173025: Evolution in heterogeneous environments: mechanisms of adaptation, biomonitoring and conservation of biodiversity

 5. Effectiveness of computer-assisted learning in biology teaching in primary schools in Serbia

  Županec Vera

  2013-01-01

  Full Text Available The paper analyzes the comparative effectiveness of Computer-Assisted Learning (CAL and the traditional teaching method in biology on primary school pupils. A stratified random sample consisted of 214 pupils from two primary schools in Novi Sad. The pupils in the experimental group learned the biology content (Chordate using CAL, whereas the pupils in the control group learned the same content using traditional teaching. The research design was the pretest-posttest equivalent groups design. All instruments (the pretest, the posttest and the retest contained the questions belonging to three different cognitive domains: knowing, applying, and reasoning. Arithmetic mean, standard deviation, and standard error were analyzed using the software package SPSS 14.0, and t-test was used in order to establish the difference between the same statistical indicators. The analysis of results of the post­test and the retest showed that the pupils from the CAL group achieved significantly higher quantity and quality of knowledge in all three cognitive domains than the pupils from the traditional group. The results accomplished by the pupils from the CAL group suggest that individual CAL should be more present in biology teaching in primary schools, with the aim of raising the quality of biology education in pupils. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179010: Quality of Educational System in Serbia in the European Perspective

 6. The significance of the tourist destination of Zlatibor spatial planning

  Jovičić Ana

  2013-01-01

  Full Text Available The territory of Zlatibor is known as a region of exquisite beauty, rich in natural and anthropogenic values, and as such it is a significant tourist destination. The tourism on Zlatibor started developing a long time ago, however, recently there has formed a type of settlement with tourism as its basic function, with no adequate planned development and control, which deviates from the natural and aesthetic environment, disturbing the rare and autochthonous quality of the territory. Zlatibor’s beauty has been disturbed with unplanned construction and the development of tourism which is not sustainable in the long-term. The aim of this paper is to point out to the significance of spatial planning for further development of tourism on this mountain and give suggestions on further development which would neutralise, revitalise and improve the already degraded territory. Only by managing the territory of Zlatibor properly, as a resource for tourism, will its economic, ecologic and aesthetic value increase, which will ensure a long term benefit on a local, regional and national level. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47007

 7. Vitex agnus-castus essential oil affects thyroid C cells and bone metabolism in middle-aged male rats

  Pantelić Jasmina

  2013-01-01

  Full Text Available Ageing in men is accompanied by an increased occurrence of osteoporosis, but traditional hormonal replacement therapy elevates the risk of developing endocrine cancer. Vitex agnus-castus L. (Vac essential oil is commonly used as an alternative therapy for ageing symptoms in both men and women. It is known that calcitonin (CT, thyroid C cell hormone, inhibits bone resorption. The purpose of this experimental study was to investigate the influence of Vac essential oil administration on the immunohistomorphometric features of thyroid C cells and bone metabolism in 16-month-old male Wistar rats. The first group of animals (n=8 was treated subcutaneously (s.c. with 60 mg/kg of Vac essential oil once a day for 3 weeks. Control animals (n=8 received sterile olive oil s.c. by the same schedule. After Vac treatment significant increases (p<0.05 were found in the volume of C cells (by 10% and serum CT level (by 27% compared with the controls. Serum osteocalcin (OC and calcium (Ca2+ levels were 31% and 8% lower (p<0.05 respectively, in comparison with the control group. These are the first experimental results suggesting that Vac essential oil stimulates thyroid C cells activity and decreases bone turnover in middle-aged male rats. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173009

 8. Direct chronopotentiometric analysis of riboflavin using a glassy carbon vessel as the working electrode

  Brezo Tanja Ž.

  2016-01-01

  Full Text Available A new method for the determination of riboflavin (vitamin B2 was developed based on chronopotentiometry with a glassy carbon process vessel macroelectrode. The method optimisation included investigation of the most important experimental parameters: type and concentration of the supporting electrolyte, initial potential, reduction current, and the working electrode surface area. The reduction signal of riboflavin appeared at about -0.12 V vs. Ag/AgCl (3.5 mol/dm3 KCl electrode in 0.025 mol/dm3 HCl as the supporting electrolyte. A linear response was obtained in the the range of 0.05-4 mg/dm3. The limit of detection and limit of quantitation were 0.018 mg/dm3 and 0.054 mg/dm3, respectively. Due to the use of specific working electrode, a significant enhancement of the method relative sensitivity of about 10 times was achieved. The accuracy of the defined method was confirmed by HPLC analyses. The developed method was successfully applied for the quantitation of riboflavin in various pharmaceutical multivitamin preparations. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 46009

 9. Characterization of the vineyard byotyp collection of peach as step in prebreeding process

  Bakić Ivana

  2016-01-01

  Full Text Available In this research, morphological characterization of vineyard peach collection was conducted. In 78 accessions thirty qualitative traits of tree, flower, leaf, fruit and stone were analysed by using UPOV and ECPGR descriptors. Most of the studied traits showed a high degree of variability. The lowest variability obtained for the leaf traits, and highest for skin and flesh colour. Not only were the accessions sorted into a large number of categories by the most of their properties, but also there was a significant level of variability in the collection, reflecting in the fact that the traits were recombinant in a different way. Principal component analysis (PCA and a dendrogram were performed to determine relationships among accessions and to obtain information on the usefulness of those characters for the discrimination. The PCA revealed that the first 4 principal components were able to represent 43.1% of total variance. Traits with high discriminating values comprised internal and external fruit colour, flower type and colour, flower bud density and stone shape. The cluster analysis showed that the accessions were placed in three main clusters. The greatest impact on the separation in clusters had fruit over colour and extent of fruit over colour. Moreover, the collection can also comprise some accessions with the preferred recombination of properties that might be interesting for further studies in breeding. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31063

 10. The Newtonian and MOND dynamical models of NGC 5128: Investigation of the dark matter contribution

  Samurović S.

  2016-01-01

  Full Text Available We study the well-known nearby early-type galaxy NGC 5128 (Centaurus A and use the sample of its globular clusters to analyze its dynamics. We study both Newtonian and MOND models assuming three cases of orbital anisotropies: isotropic case, mildly tangentially anisotropic case and the radially anisotropic case based on the literature. We find that there are two regions with different values of the velocity dispersion: interior to ~ 3 effective radii the value of the velocity dispersion is approximately 150 km s−1 , whereas beyond ~ 3 effective radii its value increases to approximately 190 km s−1 , thus implying the increase of the total cumulative mass which is indicative of the existence of dark matter there in the Newtonian approach: the mass-to-light increases from M/LB = 7 in the inner regions to M/LB = 26 in the outer regions. We found that the Navarro-Frenk-White (NFW model with dark halo provides good description of the dynamics of NGC 5128. Using three MOND models (standard, simple and toy, we find that they all provide good fits to the velocity dispersion of NGC 5128 and that no additional dark component is needed in MOND. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176021: Visible and Invisible Matter in Nearby Galaxies: Theory and Observations

 11. Effects of tannic acid on trypsin and leucine aminopeptidase activities in gypsy moth larval midgut

  Mrdaković Marija

  2013-01-01

  Full Text Available The effects of allelochemical stress on genetic variations in the specific activities of gypsy moth digestive enzymes (trypsin and leucine aminopeptidase and relative midgut mass (indirect measure of food consumption, as well as variability in their plasticity, were investigated in fifth instar gypsy moths originating from two populations with different trophic adaptations (oak and locust-tree forests. Thirty-two full-sib families from the Quercus population and twenty-six full-sib families from the Robinia population were reared on an artificial diet with or without supplementation with tannic acid. Between population differences were observed as higher average specific activity of trypsin and relative midgut mass in larvae from the Robinia population. Significant broad-sense heritabilities were observed for the specific activity of trypsin in the control state, and for specific activity of leucine aminopeptidase in a stressful environment. Significantly lower heritability for relative midgut mass was recorded in larvae from the Robinia population reared under stressful conditions. Significant variability of trypsin plasticity in larvae from both populations and significant variability of leucine aminopeptidase plasticity in larvae from the Robinia population point to the potential for the evolution of enzyme adaptive plastic responses to the presence of stressor. Non-significant across-environment genetic correlations do not represent a constraint for the evolution of enzyme plasticity. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173027

 12. Drug-related problems in patients with osteoporosis

  Ilić Darko

  2016-01-01

  Full Text Available Background/Aim. Drug-related problems are especially frequent among patients suffering from non-communicable diseases, like osteoporosis, leading to suboptimal treatment response. The aim of this study was to identify drug-related problems in patients with osteoporosis. Methods. This cross-sectional prospective study was conducted in January 2014 on outpatients with osteoporosis from three health facilities in Belgrade, Serbia. The patients included in the study were older than 50 years, and they were offered an anonymous questionnaire with open-ended questions. Results. There were 355 study participants, 329 (92.7% females and 26 (7.3% males. The patients who experienced at least one osteoporotic fracture (n = 208 were significantly less adherent to the therapy, less engaged in sports and regular physical activities, and more prone to nutrition with inadequate intake of calcium and vitamin D than patients without fractures (n = 147. Conclusion. The effectiveness of osteoporosis treatment is decreased by several drug-related problems encountered by both physicians and patients. However, the majority of the drug-related problems could be greatly influenced by appropriate educational programs. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175007

 13. Usefulness of ANN-based model for copper removal from aqueous solutions using agro industrial waste materials

  Petrović Marija S.

  2015-01-01

  Full Text Available The purpose of this study was to investigate the adsorption properties of locally available lignocelluloses biomaterials as biosorbents for the removal of copper ions from aqueous solution. Materials are generated from juice production (apricot stones and from the corn milling process (corn cob. Such solid wastes have little or no economic value and very often present a disposal problem. Using batch adsorption techniques the effects of initial Cu(II ions concentration (Ci, amount of biomass (m and volume of metal solution (V, on biosorption efficiency and capacity were studied for both materials, without any pre-treatments. The optimal parameters for both biosorbents were selected depending on a highest sorption capability of biosorbent, in removal of Cu(II. Experimental data were compared with second order polynomial regression models (SOPs and artificial neural networks (ANNs. SOPs showed acceptable coefficients of determination (0.842 - 0.997, while ANNs performed high prediction accuracy (0.980-0.986 in comparison to experimental results. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31003, TR 31055

 14. Mechanical properties of composites based on unsaturated polyester resins obtained by chemical recycling of poly(ethylene terephthalate

  Marinković Aleksandar D.

  2013-01-01

  Full Text Available Composites based on unsaturated polyester (UPe resins and fumed silica AEROSIL® RY 50, NY 50, RX 50 and NAX 50, as well as graphite, TiO2 or organically modified clay CLOISITE 30B were prepared in order to investigate the influence of reinforcing agents on the mechanical properties of composites. Unsaturated polyester resins were synthesized from maleic anhydride and products of glycolysis, obtained by depolymerization of poly(ethylene terephthalate with dipropylene glycol (UPe1 resin and triethylene glycol (UPe2 resin in the presence of tetrabutyl titanate catalyst. The obtained unsaturated polyesters were characterized by FTIR spectroscopy, acid and hydroxyl values, and their mechanical properties were also examined. Significant increase of the tensile modulus, tensile strength and decrease of the elongation at break was observed for composites prepared after addition of 10 wt.% of graphite or 10 wt.% of TiO2 to the UPe resins, indicating strong interaction between matrix and filler particles. On the other hand, nanocomposites prepared using UPe2 and hydrophobically modified silica nanoparticles showed lower tensile strength and tensile modulus than polymer matrix. The presence of CLOISITE 30B had no significant influence on the mechanical properties of UPe1, while tensile strength and tensile modulus of UPe2 increased after adding 10 wt.% of clay. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172013

 15. Dynamics of tachyon fields and inflation - comparison of analytical and numerical results with observation

  Milošević M.

  2016-01-01

  Full Text Available The role tachyon fields may play in evolution of early universe is discussed in this paper. We consider the evolution of a flat and homogeneous universe governed by a tachyon scalar field with the DBI-type action and calculate the slow-roll parameters of inflation, scalar spectral index (n, and tensor-scalar ratio (r for the given potentials. We pay special attention to the inverse power potential, first of all to V (x ~ x−4, and compare the available results obtained by analytical and numerical methods with those obtained by observation. It is shown that the computed values of the observational parameters and the observed ones are in a good agreement for the high values of the constant X0. The possibility that influence of the radion field can extend a range of the acceptable values of the constant X0 to the string theory motivated sector of its values is briefly considered. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 176021, br. 174020 i br. 43011

 16. Evidence of β-sheet structure induced kinetic stability of papain upon thermal and sodium dodecyl sulphate denaturation

  Rašković Brankica

  2015-01-01

  Full Text Available Papain is a protease that consists of α-helical and β-sheet domains which unfold almost independently. Both, papain considerable thermal stability and sodium dodecyl sulphate (SDS resistance have been shown. However, the ability of each domain to unfold upon thermal and SDS denaturation has never been studied. This work shows that fruit papain has slightly higher thermal inactivation resistance when it is compared to stem papain with rather high activation energy (Ea of 223 ± 16 kJmol-1 and Tm50 value of 79 ± 2 °C. SDS resistance of fruit papain was estimated by SDS-PAGE analysis and activity staining. It has been noted that, in the presence of SDS, unless heat energy was applied in order to unfold papain, the protein remained active. Furthermore, it has been proven via Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR that α-helical domain of fruit papain is more prone to unfolding at elevated temperatures and in the presence of SDS then β-sheet rich domain. Thermal denaturation of papain without detergent present led to accelerated formation of aggregation specific intermolecular β-sheets as compared to native protein. Presented results are both, of fundamental and application importance. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172049

 17. Physicochemical characterisation of pottery from the Vinča culture, Serbia, regarding the firing temperature and decoration techniques

  Perišić Nebojša

  2016-01-01

  Full Text Available A study of decorated Neolithic pottery samples from excavation site Pločnik, Serbia, was performed using X-ray powder diffraction (XRPD, Fourier transform infrared (FTIR and X-ray fluorescence (XRF spectroscopy. Investigated samples belong to the era of the Vinča culture which existed at the central Balkan region from mid VI until the first half of V millennium BCE. The mineralogical composition of pottery samples and comparison of investigated pottery with thermally treated local clay indicated firing temperature in the range from 600 to 800°C. Two different types of white pigments have been identified in white incrusted decorations: calcium carbonate and Bone White (composed of crushed bones. This is the first evidence of use of bones for decorations in Vinča culture pottery from excavation site Pločnik. In addition to this, it was revealed that the potters used the iron reduction technique for obtaining the black decorations. [Projekat Ministartsva nauke Republike Srbije, br. 177021 I br. 177012

 18. A preliminary study of local administration of dexamethasone after tooth extraction: Better preservation of residual alveolar ridge?

  Poštić Srđan D.

  2014-01-01

  Full Text Available Background/Aim. It is important that the height of the edentulous alveolar ridge after tooth extraction remains at a reasonable acceptable level for as long as possible. The aim of this study was to report preliminary results of the clinical effect of local oral submucous administration of dexamethasone after tooth extractions in order to prepare alveolar supporting tissues for acceptance of removable dentures. Methods. In a total of 15 patients (11 partially and 4 completely edentulous the quantity of 0.25 mL to 0.5 mL of dexamethasone was injected bucally and orally in the region of the tooth socket after complicated extractions. Results. Healing of extraction wounds was uneventful in all the patients, without pain or local inflammation. Conclusion. Dexamethasone can be locally applied to oral tissues to prevent post-extraction inflammation and extensive resorption of the residual alveolar ridge. The obtained results are promising for patients undergoing classic prosthodontic rehabilitation soon after tooth extraction, demonstrating that there are no adverse effects after local oral corticosteroids administration. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175021

 19. Depression in CADASIL patients

  Lačković Maja

  2014-01-01

  Full Text Available Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL is a hereditary neurological disease accompanied by recurrent ischemic events, characterized by the presence of psychiatric disorders. The aim of this study was to examine the occurrence of depression and its severity among patients with CADASIL. Sixteen patients with diffuse white matter changes on MRI and clinical signs suggesting CADASIL were included in the study. Definitive diagnosis of CADASIL was obtained by electron microscopic analysis of skin biopsies. Testing of the patients’ affective status was primarily devoted to detecting depression. Electron microscopic examinations of all skin biopsies revealed numerous granular osmiophilic material (GOM deposits embedded into the basal lamina around altered or degenerated vascular smooth muscle cells (VSMCs. Clinical symptoms of depression were present in a great number of examined CADASIL patients. The frequency of depression was higher than previously reported. Psychiatric disturbances might also represent the onset of CADASIL, especially in young patients, and should be evaluated by differential diagnosis. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 41002

 20. Measuring vulnerability to depression: The Serbian scrambled sentences test - SSST

  Novović Zdenka

  2014-01-01

  Full Text Available The goal of this study was to establish whether the SSST, a Serbian language scrambled sentences instrument, is a reliable measure of depressive cognitive bias, and whether it captures the suppression tendency as participants exert the additional cognitive effort of memorizing a six-digit number while completing the task. The sample consisted of 1071 students, randomly assigned into two groups. They completed the SSST divided into two blocks of 28 sentences, together with additional cognitive task during either the first or second block, and after that a number of instruments to establish validity of the SSST. The test was shown to be a reliable instrument of depressive cognitive bias. As a measure of suppression the SSST performed partly as expected, only when load was applied in the second half of the test, and fatigue and cognitive effort enhanced suppression. The advantages of the test versus self-description measures were discussed. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179006: Hereditary, environmental, and psychological factors of mental health

 1. Fluctuations of the number of adsorbed micro/nanoparticles in sensors for measurement of particle concentration in air and liquid environments

  Jokić Ivana

  2015-01-01

  Full Text Available A theoretical model of fluctuations of the number of adsorbed micro/nanoparticles in environmental sensors operating in air and liquids is presented, taking into account the effects of the mass transfer processes of the target particles in a sensor reaction chamber. The expressions for the total power of the corresponding adsorption-desorption noise, and for the corresponding signal-to-noise ratio are also derived. The presented analysis shows that the transfer processes can have a significant influence on the sensors limiting performance. The influence on both the fluctuations spectrum and the signal-to-noise ratio is estimated at different values of target particles concentration, functionalization sites surface density, and adsorption and desorption rate constants (the values are chosen from the ranges corresponding to real conditions. The analysis provides the guidelines for optimization of sensor design and operating conditions for the given target substance and sensor functionalization, in order to decrease the influence of the mass transfer, thus improving the ultimate performance (e.g. minimal detectable signal, signal-to-noise ratio of sensors for particle detection. The calculations we performed show that it is possible to increase the signal-to-noise ratio for as much as two orders of magnitude by using the optimization that eliminates the mass transfer influence. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR32008

 2. A faceted eye on intellectual giftedness: Examining the personality of gifted students using FFM domains and facets

  Altaras-Dimitrijević Ana

  2012-01-01

  Full Text Available The study examines the personality profile of gifted vs. average-ability students from the perspective of the FFM. The issue was approached by (1 reviewing the literature for well-established personality characteristics of the gifted, (2 establishing correspondences between these traits and FFM domains/facets, and (3 formulating a domain and a facet-level model which were hypothesized to discriminate significantly between gifted and nongifted students. The domain-level model consisted of Openness and Agreeableness. The facet-level model included 14 traits: Anxiety, Impulsiveness, Gregariousness, Assertiveness, Fantasy, Feelings, Aesthetics, Ideas, Compliance, Modesty, Tendermindedness, Order, Achievement, and Deliberation. The models were tested on three samples (N1=515 high-school students, 155 gifted; N2=132 psychology students, 28 gifted; N3=443 psychology students, 91 gifted. Results indicate that the domain-level model does not discriminate significantly between gifted and nongifted students in each sample, whereas the proposed 14-facet model yields a significant discrimination across all samples. The latter model may be further adjusted by removing facets which proved inconsistent or unsubstantial in distinguishing between the two groups. This yields a 7-facet discriminant function, which is also significant across samples, indicating that gifted students are consistently distinguished by a combination of high Ideas, Fantasy, Aesthetics, and Assertiveness, but low Gregariuosness, Modesty, and Tendermindeness. Educational implications and limitations are discussed. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179018

 3. Size distribution of fullerenol nanoparticles in cell culture medium and their influence on antioxidative enzymes in Chinese hamster ovary cells

  Srđenović Branislava U.

  2015-01-01

  Full Text Available Fullerenol (C60(OH24 nanoparticles (FNP have a significant role in biomedical research due to their numerous biological activities, some of which are cytoprotective and antioxidative properties. The aim of this study was to measure distribution of fullerenol nanoparticles and zeta potential in cell medium RPMI 1640 with 10% fetal bovine serum (FBS and to investigate the influence of FNP on Chinese hamster ovary cells (CHO-K1 survival, as well as to determine the activity of three antioxidative enzymes: superoxide-dismutase, glutathione-reductase and glutathione-S-transferase in mitomycin C-treated cell line. Our investigation implies that FNP, as a strong antioxidant, influence the cellular redox state and enzyme activities and thus may reduce cell proliferation, which confirms that FNP could be exploited for its use as a cytoprotective agent.[Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III45005 i Pokrajinski Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine, grant number 114-451-2056/2011-01

 4. Hydrogeochemical approach to estimate the quality of bottled waters in Serbia

  Ćuk Marina D.

  2016-01-01

  Full Text Available Bottled waters were analyzed for different chemical parameters and activity concentrations of radionuclides. The hydrocarbonate ion was dominant in all samples, while the major cation composition was a combination of Ca-Mg-Na ions. Physicochemical properties of bottled water samples are influenced by underlying geology. The sum of trace element concentrations varied from 79.7 to 9349.7 μg/l. The Dietary Reference Intake (DRI system was applied and contributions of some essential elements were calculated according to age group and gender. Hierarchical Cluster Analysis (HCA grouped bottled water samples into four clusters based on the similarities of the groundwater quality and essential elements concentrations. The origin of radioactivity is natural and could be traced to minerals in felsic igneous rocks. Two brands exhibited elevated beta activity (1.087±0.134 Bq/l; 1.242±0.146 Bq/l. Effective doses were found to be below the reference level of 0.1 mSv/yr. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 43004

 5. Separation of digoxin by luiquid-luiquid extraction from extracts of foxglove secondary glycosides

  Novković Vesna V.

  2014-01-01

  Full Text Available The present study deals with the extraction of digoxin (Dgx from chloroform and trichloroethylene extracts of the secondary glycosides of fermented foxglove (Digitalis lanata Ehrh. foliage by liquid-liquid extraction. The extraction degree (ED of Dgx achieved by maceration and percolation using 10% vol. aqueous ethanol solutions were higher than 95%. Using trichlorethylene and chloroform, the ED of Dgx of about 100% and 96%, respectively from the liquid ethanolic extracts (macerate or percolate were achieved by the four-cycle extraction. Fifteen separating funnels were employed for the liquid-liquid extraction. Three different four-component two-phase systems (ethanol:water - chloroform:ethyl acetate, ethanol:water - chloroform:trichloroethylene and ethanol:water - trichloroethylene:ethyl acetate were tested as an extracting solvent to get the final product having more than 98% of Dgx. The initial amount of the chloroform or trichloroethylene extract in the light phase was varied between 5 and 25 g/L, while the volume ratio of light and heavy phases was in the range of 1:1 to 1:2. The best Dgx yield of 98% was achieved with the system ethanol:water - chloroform:trichloroethylene 35:15:20:30 at the volume ratio of the phases of 1:1.1 and at the initial amount of the extract of 15 g/L. Purity of the separated digoxin was 99.8 %. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-34012

 6. Isolation and identification of Bacillus spp. from compost material, compost and mushroom casing soil active against Trichoderma spp.

  Stanojević Olja

  2016-01-01

  Full Text Available The isolation of bacteria was carried out from samples of straw and chicken manure, compost at various stages of the composting process and casing soil used for growing button mushrooms. A preliminary screening of 108 bacterial isolates for antagonistic activity against Trichoderma aggressivum f. europaeum showed that 23 tested isolates inhibited mycelial growth of the pathogenic fungus. Further screening with four indicator isolates of fungi revealed that all 23 bacterial isolates inhibited the growth of T. aggressivum f. europaeum, T. harzianum and T. koningii, while only 13 isolates inhibited the growth of T. atroviride. T. aggressivum f. europaeum proved to be the most sensitive, with many bacterial isolates generating a high percentage of growth inhibition. Only two bacterial isolates (B-129 and B-268 were successful in inhibiting the growth of all 4 tested pathogens. All 23 bacterial isolates were characterized as Gram-positive and catalase-positive and were subjected to molecular identification based on the partial sequence, the hypervariant region of the 16S rDNA. It was shown that the obtained bacterial strains belong to Bacillus subtilis, B. amyloliquefaciens, B. licheniformis and B. pumilus species. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 31043 i br. 173026

 7. Chlorophyll a and chlorophyllide a inside liposomes made of saturated and unsaturated lipids: A possible impact of the lipids microenvironment

  Petrović Sanja M.

  2014-01-01

  Full Text Available The aim of this work was to examine a possible impact of liposomes lipids microenvironment, dictated by a chemical composition of the fatty acid branches, on incorporation and spectral behaviour of chlorophyll a, and its derivative, chlorophyllide a inside small liposomes. The liposomes with the incorporated chlorophylls were made of dimirystoyl phosphatidylcholine (DMPC, and unsaturated phosphatidylcholine (PC, containing significant fractions of unsaturated fatty acid moieties. In order to achieve the goal, both absorption and fluorescence polarization spectroscopy were applied, and the obtained data for the two incorporated pigments, which play a role of molecular sensors, were compared. In addition, quercetin, a well-known antioxidant, was used as the (chlorophylls emission quencher, in order to estimate the type of environment sensed by the two pigments for the two liposomes that differ in chemical composition. The results, based primarily on fluorescence polarization data have shown that the emissions as well as the emission quenching were notably affected by a change in the lipids’ chemical composition. That is an indirect proof of the impact of the liposomes microenvironment on the incorporated pigments’ spectral behaviour.[ Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-34012 i br. OI-172044

 8. Antioxidant capacity and contents of phenols, ascorbic acid, β-carotene and lycopene in lettuce

  Zdravković Jasmina M.

  2014-01-01

  Full Text Available The antioxidant activity of three lettuce varieties (Lactuca sativa L. Emerald, Vera and Neva, cultivated in two kinds of protected spaces, a glasshouse and a plastic greenhouse, under controlled conditions, was determined. The content of antioxidant compounds: total phenols, flavonoids, L-ascorbic acid, ß-carotene and lycopene, were determined in ethanolic extracts of the lettuce with spectrophotometric methods. The largest content of total phenols (78.98 ± 0.67 mg GAE/g of dry extract was found in ethanolic extract of the lettuce variety Neva cultivated in a plastic greenhouse, whereas the largest content of flavonoids (35.45 ± 0.95 mg RU/g of dry extract was displayed in the lettuce Emerald cultivated in a glasshouse. It was observed that the lettuce cultivated in the glasshouse contained a somewhat higher content of L-ascorbic acid than the lettuce same variety from plastic greenhouse. The content of lycopene in the examined lettuce is negligible, and the content of ß-carotene is low. On the other hand, the high content of phenolic components causes favourable antioxidant properties found in all varieties of examined lettuce. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31059: A new concept in breeding vegetable cultivars and hybrids designed for sustainable growing systems using biotechnological methods

 9. Evaluation of the hexagonal and spherical model of vocational interests in the young people in Serbia and Bulgaria

  Hedrih Vladimir

  2016-01-01

  Full Text Available The aim of this study was to validate Holland’s hexagonal and Tracey’s spherical model of vocational interests in young adults in Serbia and Bulgaria. To this end, 1250 participants, 560 from Serbia and 690 from Bulgaria, filled in Serbian and Bulgarian versions of the Personal Globe Inventory (PGI, Tracey, 2002. Hubert and Arabie’s randomization test of hypothetical orders, multidimensional scaling with fixed coordinates, Myors test and exploratory factor analysis were used. The results showed that the hexagonal and spherical models well explained the structure of vocational interests in both samples. The level of fit of the hexagonal model to the data obtained by using the PGI was generally higher than those established in the studies that used other Holland-based instruments. Furthermore, the levels of fit of both hexagonal and spherical model were in the same range like those obtained in previous studies in other countries. The results also pointed out a remarkable similarity in the structure of vocational interests in the Bulgarian and Serbian samples. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179002

 10. Real options methodology in public-private partnership projects valuation

  Rakić Biljana

  2014-01-01

  Full Text Available PPP offers numerous benefits to both public and private partners in delivery of infrastructure projects. However this partnership also involves great risks which have to be adequately managed and mitigated. Private partners are especially sensitive to revenue risk, since they are mostly interested in the financial viability of the project. Thus they often expect public partners to provide some kind of risk-sharing mechanism in the form of Minimum Revenue Guarantees or abandonment options. The objective of this paper is to investigate whether the real option of abandoning the project increases its value. Therefore the binominal option pricing model and risk-neutral probability approach have been implemented to price the European and American abandonment options for the Build-Operate-Transfer (BOT toll road investment. The obtained results suggest that the project value with the American abandonment option is greater than with the European abandonment option, hence implying that American options offer greater flexibility and are more valuable for private partners. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179066 and III 42006

 11. Civic education and religious education in the function of democratization of education in the Republic of Serbia

  Klemenović Jasmina

  2013-01-01

  Full Text Available Starting from the socio-political context of changes that have affected the education systems of Eastern European countries, the authors summarize the specific nature of the process of democratization of education in Europe at the turn of the century. The paper analyzes the purpose of democratization of education and of introduction of Civic Education and Religious Education classes in the education system of the Republic of Serbia, observing the idea that education may serve as a generator of social changes, and stating that school is an important support pillar in promoting and accepting the values of the community, as well as in personal growth and the development of every individual. The presented theoretical concepts are supported by the summary of results of empirical studies that have been focused on the analysis of the pedagogical aspects of the implementation of teaching these subjects at the secondary level of education from the perspective of teachers, pupils and parents. Based on the insight into the topic, the authors suggest searching for a “common tangent” in Civic Education and Religious Education teaching process via an open and tolerant dialogue of participants of both subjects, which would enable the exchange of experiences, attitudes, and opinions of pupils, as well as coinciding and permeating of spiritual and democratic values as a foundation for further democratization of school in general. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179036: Pedagogical Pluralism as the Basis for Education Policy

 12. Pedagogy of boys Dictionary of Technology as phenomenology of cycles without a history

  Stojanović-Đorđević Tamara

  2015-01-01

  Full Text Available The author examines the pedagogical interpretation and contribution of the Dictionary of Technology (published in 1981 and critical revolutionary pedagogy of Paulo Freire and his followers, Henry Giroux and Peter McLaren. A comparative ref lection on the Dictionary of Technology and Pedagogy of the Oppressed, Paulo Freire most renowned book, is possible due to the clear effort of both works directed against the dehumanization and conversion of the pedagogical process into technology. Freire educational process sees as a simulacrum of the banking system while the Dictionary of Technology very closely, but more generally sees it as the predominance of illusion, no matter who is oppressed by whom. The illusion would exist even in a world without a relationship of dominance, because the dismissal of oppression will not liberate us from the history. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 178018: Društvene krize i savremena srpska književnost i kultura: nacionalni, regionalni, evropski i globalni okvir

 13. Vyacheslav (Slava) Klimov (1945-2017): A scientist par excellence, a great human being, a friend, and a Renaissance man.

  Allakhverdiev, Suleyman I; Zharmukhamedov, Sergey K; Rodionova, Margarita V; Shuvalov, Vladimir A; Dismukes, Charles; Shen, Jian-Ren; Barber, James; Samuelsson, Göran; Govindjee

  2018-04-01

  Vyacheslav Vasilevich (V.V.) Klimov (or Slava, as most of us called him) was born on January 12, 1945 and passed away on May 9, 2017. He began his scientific career at the Bach Institute of Biochemistry of the USSR Academy of Sciences (Akademy Nauk (AN) SSSR), Moscow, Russia, and then, he was associated with the Institute of Photosynthesis, Pushchino, Moscow Region, for about 50 years. He worked in the field of biochemistry and biophysics of photosynthesis. He is known for his studies on the molecular organization of photosystem II (PSII). He was an eminent scientist in the field of photobiology, a well-respected professor, and, above all, an outstanding researcher. Further, he was one of the founding members of the Institute of Photosynthesis in Pushchino, Russia. To most, Slava Klimov was a great human being. He was one of the pioneers of research on the understanding of the mechanism of light energy conversion and of water oxidation in photosynthesis. Slava had many collaborations all over the world, and he is (and will be) very much missed by the scientific community and friends in Russia as well as around the World. We present here a brief biography and some comments on his research in photosynthesis. We remember him as a friendly and enthusiastic person who had an unflagging curiosity and energy to conduct outstanding research in many aspects of photosynthesis, especially that related to PSII.

 14. Effects of tetra hydro cannabinol to the dendritc tree and synapses of the accumbens nucleus of wistar rats

  Dimitrijević I.

  2013-01-01

  Full Text Available Cannabis is one of the most widely used intoxicants; almost half of all 18 year olds in the USA and in most European countries admit to having tried it at least once, and ~10% of that age group are regular users. Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC, the principal psychoactive ingredient in marijuana, produces euphoria and relaxation and impairs motor coordination, time sense, and short term memory. In the hippocampus, CBs inhibit GABA release from a subset of interneurons and inhibit glutamate release from principal neurons. Cannabinoids are reported to produce both rapid and long-term changes in synaptic transmission. Our study was carried out on ten male rats out of which brains of six of them were used as the representative sample for electron microscope analysis, while 4 were used for light microspcopy performed by Golgi method. Three were exposed to THC and 3 were controls. Axodendric synapses in the core and shell of the accumbens nucleus (AN were studied under electron microscope. The results have shown widening of the synaptic cleft in the shell of AN. This result is a leading point to our further investigations which are going to involve a behavioral component, and different aspects of morphological studies. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 41020

 15. Typology of the supply chains of non-wood forest products in central Serbia

  Nonić Dragan

  2013-01-01

  Full Text Available Modern economies are characterized by a growing importance of cooperation and the creation of networks of enterprises, organizations and institutions, which are all part of a supply chain, in order to achieve competitive advantage in a market. The aim of this study was to determine the structure of the supply chains of non-wood forest products in selected forest areas of Central Serbia (Golijsko, Podrinjsko-kolubarsko, Posavsko-podunavsko, Rasinsko and Tarsko-zlatiborsko FAs. The comparative method was applied in this paper, along with the method of specialization (classification, the method of structural partial analysis (supply chain analysis and the statistical method (analysis of frequencies and two-step cluster. The data collection was conducted in 2011, by using the technique of door-to-door survey. The analysis of the basic types of the supply chains of non-wood forest products and their main stages (purchasing, processing and placement was conducted in the selected areas. A cluster analysis showed that there were six basic types of supply chains in the selected forest areas and one dominant type. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 443007/16 –III: Istraživanja klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu -praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje, podprojekat: Socio-ekonomski razvoj, ublažavanje i adaptacija na klimatske promene

 16. Elicitation effects of synthetic 1,2,4,5-tetraoxane and 2,5-diphenyltiophene in shoot cultures of two Nepeta species

  Dmitrović Slavica

  2016-01-01

  Full Text Available The present study was aimed to investigate the elicitation possibility of the main secondary metabolites production in Nepeta cataria L. and N. pannonica L. plants, by exposing them to synthetic compounds from the group of tetraoxanes and tiophenes. The effect of DO63 (1,2,4,5-tetraoxane and DOVF15 (2,5-diphenyl-tiophene on the production of cis,trans-nepetalactone (NL and rosmarinic acid (RA in two Nepeta species, was investigated in shoots grown on culture medium with addition of synthetic compounds in concentrations ranging from 0.1 to 2 mg L-1. The content of targeted metabolites in tested in vitro shoots depended on the type and the concentration of applied synthetic compounds. Application of DO63, primarily in concentration of 0.1 mg L-1 to 1 mg L-1, affected only NL production in both Nepeta species resulting in increased NL content in treated shoots, while production of RA was not influenced. Addition of DOVF15 caused decrease of RA content in N. pannonica shoots and increase in N. cataria shoots, whereas NL production was not affected. The presented results highlight the possibility of DO63 and DOVF15 application for the elicitation of the main secondary metabolites production in species from the genus Nepeta. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172008 i br. 173024

 17. Possibilities for teacher’s preventive actions in regard bullying behavior of students

  Marković Marija R.

  2015-01-01

  Full Text Available Prevention of school bullying is an important task of modern educational process, given the seriousness of its consequences for students who behave violently and for those who are exposed to bullying, as well as for other classmates. A teacher, who in comparison with other school staff is in daily contact with students, has an extremely important role in prevention of bullying and in creating encouraging school climate. Through systematized and critical reflection on the views of numerous authors, this article aims at pointing out importance of certain aspects of teachers‘ role in prevention of bullying, and importance of creating a positive school climate as an important prerequisite for preventive activity of teachers, as well as at emphasizing possible obstacles to adequate preventive actions of teachers. In the last section, changes made in recent years in Serbia in regard to prevention of bullying behavior of students in the education system are considered. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179013: Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije

 18. Pecan (Carya illinoinensis/Wangenh./K. Koch: A new species of the Allochthonous dendroflora in Serbia

  Bobinac Martin

  2014-01-01

  Full Text Available This paper presents the alien species Carya illinoinensis (Wangenh. K. Koch, carya-pecan, (Juglandaceae A. Richard ex Kunth that has not been mentioned so far in the dendroflora of Serbia. One tree was recorded within the first Serbian sugar factory in Čukarica that is now a protected cultural property in the City of Belgrade. The tree is about 35 years old and about 20 m high. The length of the trunk without branches is 6.0 m and the diameter at breast height is 57 cm. Carya-pecan is a native species of the southeastern part of North America, and is grown in Europe for edible fruits and quality wood. The recorded tree in Belgrade is fruitful and characterized by good vitality and rapid growth. Due to its special characteristics, it can have multiple practical application in the territory of Serbia for decoration in urban areas, for forest plantations and in orchards. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 31041: Šumski zasadi u funkciji povećanja pošumljenosti Srbije

 19. The impact of geology on the migration of fluorides in mineral waters of the Bukulja and Brajkovac pluton area, Serbia

  Papić Petar

  2012-01-01

  Full Text Available One of the hydrogeochemical parameters that classify groundwater as mineral water is the content of fluoride ions. Their concentration is both important and limited for bottled mineral waters. Hydrochemical research of mineral waters in the surrounding area of Bukulja and Brajkovac pluton, in central Serbia, was conducted in order to define the chemical composition and genesis of these waters. They are carbonated waters, with content of fluoride ranging from 0.2 up to 6.6 mg/L. Since hydrochemical analyses showed variations in the major water chemistry, it was obvious that, apart from hydrochemical research, some explorations of the structure of the regional terrain would be inevitable. For these purposes, some additional geological research was performed, creating an adequate basis for the interpretation of the genesis of these carbonated mineral waters. The results confirmed the significance of the application of hydrochemical methods in the research of mineral waters. The work tended to emphasize that “technological treatment” for decreasing the concentration of fluoride in mineral waters occurs in nature, indicating the existence of natural defluoridization. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43004

 20. The spatial planning, protection and management of world heritage in Serbia

  Dobričić Milica

  2016-01-01

  Full Text Available The paper indicates the importance of spatial planning as a specific instrument for the protection and management of World Heritage sites in Serbia. The paper analyses the obligations set forth in the international and national documents and legislation relevant for spatial planning, on the one hand, and World Heritage protection, on the other hand. The notion, criteria, method of zoning, systems and approaches to the management of sites inscribed on the World Heritage List are shown through the concept of World Heritage. The paper also emphasizes the importance of adopting management plans for all World Heritage sites and their incorporation into the national legislation and planning documents, primarily into the special purpose area spatial plans. It also gives examples of special purpose spatial plans in order to consider the treatment of World Heritage in these documents, and to make proposals for improving the spatial planning and the existing protection and management of the World Heritage sites in Serbia. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR36016: Sustainable spatial development of Danubian Serbia

 1. New non-orthogonality treatment for atmospheric boundary layer flow simulation above highly non-uniform terrains

  Mirkov Nikola S.

  2016-01-01

  Full Text Available In this paper we validate an improved finite volume approximation of Reynolds Averaged Navier-Stokes equations for simulation of wind flows in body-fitted grids generated by algebraic extrusion from digital terrain elevation data, proposed in N. Mirkov et. al. J. Comput. Phys. 287, 18-45(2015, [1]. The approach is based on second-order accurate finite volume method with collocated variable arrangement and pressure-velocity coupling trough SIMPLE algorithm. The main objective is the attenuation of spurious pressure field oscillations in regions with discontinuity in grid line slopes, as encountered in grids representing highly non-uniform terrains. Moreover, the approach relaxes the need for grid generation based on elliptic PDEs or grid smoothing by applying fixed point iterations (i.e. Gauss-Seidel to initial grid node positions resulting from algebraic grid generators. Drawbacks of previous approaches which ignored treatment of finite volume grid cell cases with intersection point offset in non-orthogonality corrections are removed. Application to real-life wind farm project at Dobrič (Srvljig, Serbia is used to assess the effectiveness of the method. The results validate the view in which accurate discretization of governing equations play more important role than the choice of turbulence modelling closures. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-33036

 2. Morphological correlates of prey consumed by Podarcis melisellensis (Braun, 1877 and P. siculus (Rafinesque, 1810 (Sauria, Lacertidae from two mainland regions in the eastern Adriatic area

  Stamenković S.Ž.

  2013-01-01

  Full Text Available The correlation between trophic utilization and morphology was studied for two lizard species (Podarcis melisellensis and P. siculus from two mainland localities in the eastern Adriatic area; this is the first report of trophic and morphometric data for P. melisellensis from mainland populations. Variance partitioning showed that most of the variation in morphological traits for the analyzed lizards was the result of differences between species, and to a lesser extent between sexes. Locality did not have a strong effect on the variation of morphological traits. Prey weight is the only characteristic of prey that generally exhibits correlations with morphological characteristics rather than prey size. The pattern of correlations is generally weaker for P. melisellensis than for P. siculus. Optimal foraging theory predictions were generally confirmed: P. siculus is more constrained by trophic resource availability, with a premium on larger and heavier prey consumed in the less productive locality (SM, which can be relaxed in more productive regions (KL. P. melisellensis shows such constraints only for males in the less productive region (SM. Females of both species consume heavier prey. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III43001 i br. 173011

 3. "Taking the human out of human rights" human rights or group rights?

  Bojanić Petar

  2015-01-01

  Full Text Available What interest me are the reasons why “human” or “human rights” could be important or possibly most important in constituting a group (hence the introduction of the complicated word “group” and “group right(s” in the subtitle. If I had to justify the existence of the latest debates on nature, justification and universality of human rights, on their distinction from other normative standards, on the philosophy and (legal foundation of human rights, on “Human Rights without (or with Foundations” (Raz, Tasioulas, Besson, then I would immediately conclude that this “process of grandiose concretization” of a complete fabrication is far from over. Despite the innumerable pacts and international conventions established after World War II, the slew of obligations to which states have agreed in the last few decades, the establishment of rights to secession or humanitarian intervention it is as if the constitution of classification of basic human rights and their universality is far from over. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007

 4. The effects of mineral adsorbents added to broilers diet on breast meat quality

  Okanović Đorđe G.

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of these investigations was to determine the influence of mineral adsorbents “Minazel” and “Minazel Plus” added into broiler diet, on the carcass quality and nutritional, technological and sensory properties of breast meat. The examination was done on Cobb 500 provenience divided into 4 groups: control group C (fed without addition of mineral adsorbent, experimental group E I (0.5% of Minazel, experimental group E II (0.2% of Minazel Plus, experimental group E III (0.3% of Minazel Plus. The results showed that the broilers fed with the addition of mineral adsorbents, had a higher (P < 0.01 mass of chilled carcass “ready to grill“ and breast mass, than the broilers of the control group. Based on the parameters and criteria for defining the quality of chicken breast meat (pHu and L* it can be concluded that meat of all groups had in average "normal" quality. According to the results of sensory analyzed roasted breast meat, meat of experimental groups had preferable smell and tenderness. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 46012

 5. The comparison of the energy performance of hotel buildings using PROMETHEE decision-making method

  Vujosevic Milica L.

  2016-01-01

  Full Text Available Annual energy performance of the atrium type hotel buildings in Belgrade climate conditions are analysed in this paper. The objective is to examine the impact of the atrium on the hotel building’s energy needs for space heating and cooling, thus establishing the best design among four proposed alternatives of the hotels with atrium. The energy performance results are obtained using EnergyPlus simulation engine, taking into account Belgrade climate data and thermal comfort parameters. The selected results are compared and the hotels are ranked according to certain criteria. Decision-making process that resulted in the ranking of the proposed alternatives is conducted using PROMETHEE method and Borda model. The methodological approach in this research includes the creation of a hypothetical model of an atrium type hotel building, numerical simulation of energy performances of four design alternatives of the hotel building with an atrium, comparative analysis of the obtained results and ranking of the proposed alternatives from the building’s energy performance perspective. The main task of the analysis is to examine the influence of the atrium, with both its shape and position, on the energy performance of the hotel building. Based on the results of the research it can be to determine the most energy efficient model of the hotel building with atrium for Belgrade climate condition areas. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Spatial, Environmental, Energy and Social aspects of the Developing Settlements and Climate Change - Mutual Impacts

 6. Sensitivity analysis for daily building operation from the energy and thermal comfort standpoint

  Ignjatović Marko G.

  2016-01-01

  Full Text Available Improving energy performance of buildings is one of the most important tasks for reaching sustainability. Assessing building energy consumption is performed more often with specialized simulation tools. Sensitivity analysis proved to be a valuable tool for creating more reliable and realistic building energy models and better buildings. This paper briefly describes the methodology for running global sensitivity analysis and tools that can be used, and presents the results of such an analysis conducted for winter period, daily, on input variables covering a real building's operation, control and occupant related parameters that affect both thermal comfort and heating energy consumption. Two sets of inputs were created. The only difference between these sets is an addition of clothing insulation and occupant heat gain as input variables. The reference building was simulated for three distinctive winter weeks. Two additional input variables have an effect especially on thermal comfort, but they do not disturb the relative order of other influential input variables. The common influential variables for both energy consumption and thermal comfort were identified and are: air handling unit sup-ply temperature and airflow rate and control system related parameters. This can help in future research into implementing the simulation-assisted optimized operation in real buildings. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-33051: The concept of sustainable energy supply of settlements with energy efficient buildings

 7. Quantification of viable spray-dried potential probiotic lactobacilli using real-time PCR

  Radulović Zorica

  2012-01-01

  Full Text Available The basic requirement for probiotic bacteria to be able to perform expected positive effects is to be alive. Therefore, appropriate quantification methods are crucial. Bacterial quantification based on nucleic acid detection is increasingly used. Spray-drying (SD is one of the possibilities to improve the survival of probiotic bacteria against negative environmental effects. The aim of this study was to investigate the survival of spray-dried Lactobacillus plantarum 564 and Lactobacillus paracasei Z-8, and to investigate the impact on some probiotic properties caused by SD of both tested strains. Besides the plate count technique, the aim was to examine the possibility of using propidium monoazide (PMA in combination with real-time polymerase chain reaction (PCR for determining spray-dried tested strains. The number of intact cells, Lb. plantarum 564 and Lb. paracasei Z-8, was determined by real-time PCR with PMA, and it was similar to the number of investigated strains obtained by the plate count method. Spray-dried Lb. plantarum 564 and Lb. paracasei Z-8 demonstrated very good probiotic ability. It may be concluded that the PMA real-time PCR determination of the viability of probiotic bacteria could complement the plate count method and SD may be a cost-effective way to produce large quantities of some probiotic cultures. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 046010

 8. New possibilities for the ethnogenetic study of the population of Serbia

  Todorović Ivica

  2013-01-01

  Full Text Available The paper points to new possibilities of inquiry into the ethnogenesis of the population of Serbia, with an accent on the Serbian ethnos. Over the last years, within a global framework, genetic research of origin, genealogies, ethnogenetic and migrational processes have pointed to a wide array of new aspects, by pointing us towards previously unknown ways of viewing the past of different peoples and ethnic groups. The text presents an introductory overview of research that was begun, with basic pointers as to relevant conclusions. Based on our preliminary research and insights, it can be argued that Serbian ethnology gained a new, powerful weapon in the struggle to bring ethnogenetic and migrational processes to light - or rather - in the analysis of the notions about origins and the past (within the context of testing their veracity. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 47016: Interdisciplinarno istraživanje kulturnog i jezičkog nasleđa Srbije. Izrada multimedijalnog internet-portala "Pojmovnik srpske kulture"

 9. The potential of different lime tree (Tilia spp genotypes for phytoextraction of heavy metals

  Šijačić-Nikolić Mirjana

  2012-01-01

  Full Text Available The research of heavy metals contents (Pb, Mn, Zn, Ni, Fe in soil in the area of the National Park „Fruška gora”, along the highway M21 shows lower values for manganese, zinc and iron than the maximum allowed quantity prescribed by law. For nickel and lead it shows higher values than maximum allowed quantity. The heavy metals contents in leaves of lime tree in 12 analyzed genotypes are far below average values in accordance with ECCE with all genotypes except genotype 7 for lead and genotypes 7 and 8 for iron. The results of analysis of variance components show that out of four components (locality, genotype, locality x genotype and error only the interaction between locality and genotype does not contribute to variance. The contents of Pb, Mn, Fe and Zn in leaves is primarily influenced by genotype while Ni contents may be considered a consequence of locality. The selection of genotypes which is able to uptake greater quantities of heavy metals than other genotypes may serve as a solid basis for phytoextraction of heavy metals as a technology by which heavy metals, metalloids and radionuclides are extracted from environment through usage of suitable species and plant genotypes able to uptake and accumulate the given pollutants in parts of plant tissue. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 43007: Studying climate change and its influence on the environment: Impacts, adaptation and mitigation

 10. Reaction of winter oilseed rape varieties to elevated concentrations of lead

  Oreščanin Bojana

  2012-01-01

  Full Text Available Remediation methods allow the removal of metals from contaminated soil, and phytoremediation a technology for cleaning contaminated soil and waste material by plants, is becoming increasingly used. Brassica napus L., as one of the main oilcrops and high-biomass producing species, is becoming more and more interesting for the use in phytoextraction as it is proved to be tolerant to higher concentrations of heavy metals. The aim of this study was to examine the specific responses of three commercial winter rapeseed varieties, Banaćanka, Slavica and Kata, to the increased concentrations of lead in vitro. Significant reduction in root length of plants treated with lead was observed only in the variety Slavica, indicating susceptibility of this variety to the increased concentrations of this heavy metal. As in variety Kata a significant reduction in the length of the above-ground part due to the treatment with lead was detected, it could be concluded that the variety Banaćanka is the most tolerant to the applied concentrations of lead since there were no significant changes in the growth and biomass accumulation in all treatments except one, and could be recommended for further use in phytoremediation studies. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR31025 i br. III43007

 11. Characteristics of W/O emulsions containing polymeric emulsifier PEG 30-dipolyhydroxystearate

  Milinković Jelena R.

  2016-01-01

  Full Text Available Water-in-oil (W/O emulsions are dispersed systems which are often used in the pharmaceutical, cosmetic and food industries as products, or as carriers of active substances. It is well known that they are very unstable, so that selection of the emulsifier and properties of the oil and water phase are main factors affecting their stability. The aim of this paper was to examine the possibility of application of a lipophilic, polymeric emulsifier, PEG 30-dipolyhydroxystearate (CithrolTM DPHS, for stabilization of W/O emulsions. Behaviour of the emulsifier at W/O interfaces was determined by means of tensiometry. A series of emulsions were prepared with 20% (w/w of water and different types of oil. Droplet size, droplet size distribution, viscosity, and sedimentation stability during 30 days of storage at room temperature of the emulsions prepared with paraffin oil, olive oil, grape seed oil, and medium-chain triglycerides, stabilized with 1% CithrolTM DPHS, were determined. All investigated emulsions were stable for 30 days, except the one prepared with paraffin oil. The results of this study confirmed that PEG 30-dipolyhydroxylstearate is a good emulsifier and stabilizer of W/O emulsions which contain different types of oil. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III46010

 12. Wet flue gas desulphurisation procedures and relevant solvents thermophysical properties determination

  Živković Nikola V.

  2014-01-01

  Full Text Available In order to mitigate climate change, the priority task is to reduce emissions of greenhouse gases, including sulfur oxides, from stationary power plants. The legal framework of the European Union has limited the allowable emissions of gases with harmful effects and fulfillment of this obligation is also ahead of the Republic of Serbia in the following years. In this paper categorization of wet procedures for sulfur oxides removal is given. Wet procedure with the most widespread industrial application, lime/limestone process, has been described in detail. In addition, the procedures with chemical and physical absorption and solvent thermal regeneration, which recently gained more importance, have been presented. Experimentally determined thermophysical and transport properties of commercially used and alternative solvents, necessary for the equipment design and process optimization, are also given in the paper. The obtained values of densities and viscosities of pure chemicals - solvents, polyethylene glycol 200 (PEG 200, polyethylene glycol 400 (PEG 400, tetraethylene glycol dimethyl ether (TEGDMA, N-methyl-2-pyrolidon (NMP and dimethylaniline (DMA, measured at the atmospheric pressure, are presented as a function of temperature. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 172063

 13. Small-scale variations in leaf shape under anthropogenic disturbance in dioecious forest forb mercurialis perennis: A geometric morphometric examination

  Vujić Vukica

  2016-01-01

  Full Text Available Plants are exposed to increasing levels of diverse human activities that have profound effects on their overall morphology and, specifically, on leaf morphology. Anthropogenic disturbances in urban and suburban forest recreational sites are attracting growing research interest. To explore the persisting recreational impact on leaf shape and size, we conducted a field study on the dioecious forb Mercurialis perennis L. (Euphorbiaceae, typical for undisturbed understory communities. We selected adjacent sites in a suburban forest, which experience contrasting regimes of disturbance by human trampling under otherwise concordant natural conditions. Patterns of leaf shape and size variation and putative sex-specific response to disturbance were analyzed using a geometric morphometric approach. In addition to leaf-level data, plant height, internode and leaf number were analyzed to explore the same response at the whole-plant level. The results show significant variations associated with disturbance at both levels: plants growing under a heavy disturbance regime had shorter stems with a greater number of wider and shorter leaves. Significant differences between sites were also found for leaf size, with larger leaves observed in an undisturbed site. The effects of sex and sex x site interaction on leaf size and shape were nonsignificant, pointing to the absence of sexual dimorphism and sex-specific response to disturbance. Contrary to leaf shape and size, all three analyzed shoot traits showed highly significant sexual dimorphism, with male plants being higher and having higher leaf and internode count. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173025

 14. Relativistic length agony continued

  Redžić D.V.

  2014-01-01

  Full Text Available We made an attempt to remedy recent confusing treatments of some basic relativistic concepts and results. Following the argument presented in an earlier paper (Redžić 2008b, we discussed the misconceptions that are recurrent points in the literature devoted to teaching relativity such as: there is no change in the object in Special Relativity, illusory character of relativistic length contraction, stresses and strains induced by Lorentz contraction, and related issues. We gave several examples of the traps of everyday language that lurk in Special Relativity. To remove a possible conceptual and terminological muddle, we made a distinction between the relativistic length reduction and relativistic FitzGerald-Lorentz contraction, corresponding to a passive and an active aspect of length contraction, respectively; we pointed out that both aspects have fundamental dynamical contents. As an illustration of our considerations, we discussed briefly the Dewan-Beran-Bell spaceship paradox and the ‘pole in a barn’ paradox. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 171028

 15. Social distance towards female sex workers and its relations to authoritarianism, social dominance orientation and self-respect

  Karić Tijana

  2014-01-01

  Full Text Available In this paper, we explored the in-group and outer-group social distance towards sex workers and its relations to authoritarianism, social dominance orientation and self-respect. The sample consisted of 92 participants from the general population and 45 female sex workers (age 18-50. The instruments used were the Bogardus social distance scale, the Authoritarianism scale UPA-S, the Social dominance orientation scale and the Rosenberg self-respect scale. The results indicate a rather high social distance towards sex workers, including the distance by the general population being higher than the distance of the sex workers towards their own group. The correlation of authoritarianism and social distance was significant, as was the correlation between authoritarian aggressiveness and stoicism and social distance. The relationship between social dominance orientation and self-respect and social distance in our research has been statistically insignificant, however it demonstrates the expected trends. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. ON179002: Efekti egzistencijalne nesigurnosti na pojedinca i porodicu u Srbiji

 16. Antioxidant activity and polyphenol profile of Vranac red wines from Balkan region

  Mitić Milan N.

  2016-01-01

  Full Text Available The objective of the present study was to investigate the correlation between the radical-scavenging properties (measured by evaluating the quenching of the stable 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazil radical of Serbian, Macedonian and Montenegran red wine Vranac of different geographical origins, and their contents of total phenolics, total flavonoids and polyphenol profile. All tested Vranac wines samples showed a high antioxidant activity ranging from 13.00 to 15.02 mmol/L, while the total polyphenolic content was between 3478.70 and 3935.19 mg/L. The predominant anthocyanin was malvidin-3-glucoside (179.04-281.31 mg/L, predominant flavonol was quercetin-3-glucoronide (5.88-11.78 mg/L, predominant flavan-3-ol was catechin (24.43 - 76.78 mg/L and predominant hydroxicinnamic acid was t-caftaric acid (13.46-38.56 mg/L. Generally, red wines Vranac produced from Balkan regions are a rich source of phenolics, which the evident antioxidant capacity showed. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 174007 i br. TR31060

 17. State of the art and challenges in development of electrical contact materials in the light of the RoHS directive

  Ćosović V.

  2012-01-01

  Full Text Available The article surveys current state of the art and challenges in the development of the electrical contact materials in the light of the EU Directive on Restriction of Hazardous Substances (RoHS. The focus was placed on widely used silver-cadmium alloys. According to this directive, as of July 1, 2006, use of six hazardous materials, including cadmium, are restricted for applicable electrical and electronic products intended for the EU market. In contrast, traditionally preferred material for production of electrical contacts is Ag-CdO, due to its outstanding functional properties. These conflicting interests result in present state where RoHS directive has not yet been implemented in its original form and has undergone numerous amendments and exceptions regarding the use of cadmium. Main reason for this seems to be the unrealistic time frame imposed by legislation. Although, significant effort has been put into research and development of alternative materials, there are still cases where adequate replacement materials had not been found. Therefore, importance of synchronicity between legislation and technological progress i.e. communication between legislative administration and industry and academia is brought to light as well as some common issues that may arise with an introduction of new replacement materials or product modification. [Projekat Ministarstva nauke Republike SRbije, br. OI 172037 and TR 34023

 18. Sepiolite functionalized with N-[3-(trimethoxysilylpropyl]-ethylenediamine triacetic acid trisodium salt. Part I: Preparation and characterization

  Lazarević Slavica S.

  2015-01-01

  Full Text Available Natural sepiolite from Andrici (Serbia was functionalized by covalent grafting of N-[3-(trimethoxysilylpropyl]ethylenediamine triacetic acid trisodium salt to the Si-OH sepiolite groups. The functionalized material, MSEAS, was characterized by determination of phase composition by X-ray diffraction (XRD analysis, analysis of morphological characteristics by scanning electron microscopy (SEM, using Fourier transform infrared (FTIR spectroscopy, differential thermal analyses (DTA, determination of specific surface areas and pore size distribution using B.E.T. method and point of zero charge (pHpzc determination. The crystal structure of sepiolite does not change significantly upon surface modification. FT-IR and DTA analysis confirmed that the modified sample maintained the basic structure of sepiolite and also the presence of organic groups in functionalized sepiolite sample. The point of zero charge of MSEAS in KNO3 solutions of different concentrations determination by the batch technique from was at pH 7.0 ± 0.1. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45019, and FP7 NANOTECH FTM No. 245916

 19. Sepiolite functionalized with N-[3-(trimethoxysilylpropyl]-ethylenediamine triacetic acid trisodium salt. Part II: Sorption of Ni2+ from aqueous solutions

  Lazarević Slavica S.

  2016-01-01

  Full Text Available sorption of Ni2+ on the sepiolite functionalized by covalent grafting of N-[3-(trimethoxysilylpropyl]ethylenediamine triacetic acid trisodium salt, MSEAS, was studied in batch experiments as a function of the initial metal concentration, the equilibration time, pH value, and temperature. The modification of sepiolite resulted in an enhanced Ni2+ retention with a capacity of 0.261 mmol/g at 298 K. The retention of Ni2+ ions occurred dominantly by specific sorption and exchange of Mg2+ ions from the sepiolite structure. The sorption process followed pseudo-second-order kinetics. The sorption equilibrium results were best described by the non-linear form of the Langmuir Sorption Equation. The values of the thermodynamic parameters (enthalpy, free energy and entropy were calculated from temperature dependent sorption isotherms and these values showed that the sorption of Ni2+ onto modified sepiolite was endothermic. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45019 i FP7 NANOTECH FTM No. 245916

 20. Biocompatibility and antimicrobial activity of zinc(II doped hydroxyapatite, synthesized by hydrothermal method

  Kojić Vesna

  2012-01-01

  Full Text Available In order to obtain multifunctional materials with good biocompatibility and antimicrobial effect, hydroxyapatite (HAp doped with Zn2+ was synthesized by hydrothermal method. Powders with different content of zinc ions were synthesized and compared with undoped HAp to investigation of Zn2+ ion influence on the antimicrobial activity of HAp. Analyses of undoped and Zn2+-doped powders before and after thermal treatment at 1200ºC were performed by SEM and XRD. Antimicrobial effects of powders were examined in relation to Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans in liquid medium. The results showed that the obtained powders have good antimicrobial activity, but higher antimicrobial activities of powders doped with Zn2+ were observed after annealing at 1200°C. For powders annealed at 1200°C in vitro biocompatibility tests MTT and DET with MRC-5 fibroblast cells in liquid medium were carried out. Based on MTT and DET tests it was shown that powders do not have a significant cytotoxic effect, which was confirmed by SEM analysis of MRC-5 fibroblast cells after theirs in vitro contact with powders. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 45019 and FP7-REGPOT-2009-1 NANOTECH FTM