WorldWideScience

Sample records for innai kansen boshi

 1. Polen biedt Nederland kansen

  NARCIS (Netherlands)

  Paassen, van R.A.F.; Wijnands, J.H.M.

  2004-01-01

  Het Landbouweconomisch Instituut en het PPO onderzochten de mogelijkheden om de concurrentiepositie van Nederland te versterken in landen in het oosten van Europa. Het ging daarbij om de afzet van kasgroente. Eén van die landen is Polen. De conclusie luidde dat Nederland zeker kansen heeft in dit la

 2. Inkoper Innoveer! : Kansen grijpen met innoveren

  NARCIS (Netherlands)

  Reijniers, J.J.A.M.; Gaspersz, J.B.R.; Marijnen, Y.; Roddeman, J.

  2009-01-01

  Dit boek biedt inkopers nieuwe perspectieven, praktische adviezen en kansrijke ideeën om succesvoller te zijn en bij te dragen aan de vernieuwingskracht van hun organisatie. Daarnaast bieden de auteurs een visie waarmee de kansen met inkoop volop zijn te benutten: innovatietalent van leveranciers, s

 3. Klimaatrisico’s en –kansen voor de landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Schaap, B.F.; Reidsma, P.; Agricola, H.J.; Verhagen, A.

  2014-01-01

  Deze studie heeft als doel om de effecten van klimaatverandering op de land- en tuinbouw in kaart te brengen, in de huidige situatie en voor de (midden)lange termijn (2050). Op basis daarvan worden de risico’s en kansen voor de sector geïdentificeerd en de adaptatiemaatregelen waarmee risico’s kunne

 4. Kansen voor regionale innovatieprojecten, verkenning voor de vollegrondsgroentesector in Zuidoost Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Verhoeven, J.T.W.; Wolf, de P.L.

  2016-01-01

  De provincie Limburg heeft Wageningen UR gevraagd om een aanzet te maken voor een Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor de vollegrondstuinbouw, met daarin drie concrete kansen voor projectinitiatieven die passen binnen de POP3 kaders. Daarnaast was de vraag wat Wageningen UR vanuit ervaringen met in

 5. Nieuwe ideeën, nieuwe kansen : Beriek je doelen met creativiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Gaspersz, J.B.R.

  2008-01-01

  Als je ambitieuze doelen stelt heb je je creativiteit hard nodig. Om slimmer te werken. Om de kans in veranderingen te zien en deze te grijpen. Om nieuwe activiteiten te ondernemen die je energie en voldoening geven. Nieuwe Ideeen, nieuwe kansen geeft aan hoe je tot kansrijke ideeën komt. Neem een v

 6. Technologieverkenning Nationale Veiligheid : Een verkenning van kansen en dreigingen van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, P.J. van; Mennen, M.G.

  2014-01-01

  In opdracht van de NCTV als voorzitter van de Stuurgroep Nationale Veiligheid heeft TNO, partner in het Analistennetwerk Nationale Veiligheid, een verkenning uitgevoerd naar de kansen en dreigingen van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid in de komende vijf jaar. Deze studie is

 7. Toekomstrichtingen van melkveehouders in een veranderende omgeving : resultaten en strategische plannen van Koeien & Kansen-bedrijven ten opzichte van andere melkveebedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Doornewaard, G.J.; Daatselaar, C.H.G.; Beldman, A.C.G.

  2007-01-01

  Dit rapport beschrijft de bijdrage die vanuit het onderzoeksprogramma Verantwoorde Veehouderij van het ministerie van LNV is geleverd aan het project Koeien & Kansen. De vorming van nieuwe ondernemersnetwerken rond het Koeien & Kansen-netwerk en het stimuleren van kennisoverdracht tussen de

 8. Kansen en knelpunten van exportketens van groenten uit Suriname naar Nederland als onderdeel van project tuinbouwtechnologische vernieuwingsimpuls voor de groneteteelt in Suriname (Surituin) : verslag stakeholders workshop

  NARCIS (Netherlands)

  Milton, P.Y.; Debie, R.; Wiersema, S.G.

  2005-01-01

  In het project Surituin is een stakeholder workshop gehouden waarin relevante stakeholders zijn uitgenodigd deel te nemen aan een discussie betreffende kansen en knelpunten in de exportketen van groenten uit Suriname naar Nederland.

 9. Chances for a circular economy in the Netherlands; Kansen voor de circulaire economie in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bastein, T.; Roelofs, E.; Rietveld, E.; Hoogendoorn, A.

  2013-06-15

  The concept of circular economy is an economic and industrial system that focuses on the reusability of products and raw materials, reduces value destruction in the overall system and aims at value creation within each tier of the system. In this report the (economic) opportunities are quantified as much as possible, and impacts on employment and the environmental are addressed. The study focuses specifically on the Dutch economy. The analysis starts by means of two detailed case studies: the use of biomass wastes and the circular economy that may arise in the metal-electronics industry [Dutch] Het begrip 'circulaire economie' is een economisch en industrieel systeem dat zich richt op de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen, waarde vernietiging in het totale systeem minimaliseert en waarde creatie in iedere schakel van het systeem nastreeft. In dit rapport worden de (economische) kansen zoveel mogelijk gekwantificeerd, waarbij effecten op werkgelegenheid en milieudruk aan bod komen. De studie richt zich nadrukkelijk op de gehele Nederlandse economie. De analyse start aan de hand van twee gedetailleerde case studies: de benutting van reststromen uit biomassa en de circulaire economie die kan ontstaan t.b.v. producten uit de metaalelektro-sector.

 10. Automatisch melken : kansen voor kwaliteitszorg en melkbewerking op de boerderij = Automatic milking : opportunities for quality assurance and on-farm processing

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de O.; Bos, K.; Leij, P.

  2004-01-01

  In deze deskstudie is nagegaan welke kansen het toepassen van automatisch melken biedt in een duurzame veehouderij in Nederland met specifieke aandacht voor kwaliteitszorg en het concentreren van melk op de boerderij. Het melken neemt een centrale plaats in een kwaliteitszorgsysteem voor een melkvee

 11. The Swiss Energy Sector. Innovation landscape and chances for the Netherlands; De Zwitserse energiesector. Innovatielandschap en kansen voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Ewijk, S. [Innovatie Attache Netwerk, Ambassad Berlijn, Berlin (Netherlands)

  2012-08-15

  An overview is given of innovation in the Swiss energy sector and the following research question will be answered: what are the characteristics of the Swiss innovation landscape in the energy sector and what opportunities are there for the Dutch energy sector? The emphasis is on themes that occur in the Dutch top sector policy, such as natural gas and energy conservation. The aim is to encourage cooperation between the Netherlands and Switzerland in the field of energy and provide inspiration for investment, policy solutions and markets in the field of energy. Each chapter contains references to Swiss authorities for more information and further steps [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van innovatie in de Zwitserse energiesector en probeert de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: wat zijn de kenmerken van het Zwitserse innovatielandschap in de energiesector en welke kansen zijn er voor de Nederlandse energiesector? De nadruk ligt daarbij op thema's die ook in het Nederlandse topsectorbeleid voorkomen, zoals aardgas en energiebesparing. Het doel is om de samenwerking tussen Nederland en Zwitserland op energiegebied te stimuleren en informatie te bieden als inspiratie voor investeringen, beleidsoplossingen en afzetmarkten op energiegebied. Ieder hoofdstuk bevat verwijzingen naar Zwitserse instanties voor meer informatie en verdere stappen.

 12. Smaakvervlakking biedt productontwikkelaars kansen

  NARCIS (Netherlands)

  Lankveld, J.M.G.

  2005-01-01

  In dit dossier aandacht voor: Verslag van het jubileumcongres van CSK food enrichment over 'zuivel en smaak' in september 2005 in Leeuwarden. Smaak en geur, maar ook gevoel, uiterlijk en geluid bepalen de zintuiglijke beleving van een voedingsmiddel. Belangrijk is dat deze kenmerken bij productontwi

 13. Greening and earning. Searching for chances for the Dutch economy; Vergroenen en verdienen. Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Raspe, O.; Van den Berge, M.; Brandes, L.; Van der Esch, S.; Notenboom, J.; Reudink, M.

  2013-10-15

  This Signals Report focuses on the interface between greening and competitiveness, especially with regard to the chances that are offered by greening. It describes how the Netherlands is doing, how we are doing compared to other countries. It also identifies bottlenecks and barriers that companies encounter in realizing their ambition to become greener, and the report looks across the border to learn from other countries. Based on this analysis, the report outlines opportunities for policy signals to facilitate the transition to a green, innovative and competitive Dutch economy [Dutch] Dit Signalenrapport richt zich op het raakvlak tussen vergroening en concurrentiekracht en vooral op de kansen die vergroening biedt. Het beschrijft hoe Nederland ervoor staat, hoe we het doen ten opzichte van andere landen, het inventariseert knelpunten en barrieres waar bedrijven tegenaan lopen bij het realiseren van hun ambitie om te vergroenen, en het kijkt over de grens om te leren van andere landen. Op basis van deze analyse schetst dit signalenrapport mogelijkheden voor beleid om de overgang naar een groene, innovatieve en concurrerende Nederlandse economie te bevorderen.

 14. Kansen voor Big data – WPA Vertrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, T.A. van den; Roosendaal, A.P.C.; Veenstra, A.F.E. van; Nunen, A.M. van

  2014-01-01

  Big data is expected to become a driver for economic growth, but this can only be achieved when services based on (big) data are accepted by citizens and consumers. In a recent policy brief, the Cabinet Office mentions trust as one of the three pillars (the others being transparency and control) for

 15. Kansen Zantedeschia aan alle kanten belicht

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.; Leeuwen, van P.J.

  2011-01-01

  Zantedeschia heeft in de knollenteelt een vaste plaats veroverd. De teelt is nog steeds relatief nieuw. Reden voor de KAVB-productgroep Zantedeschia om ook dit jaar een jaarvergadering te houden, met daarbij aandacht voor promotie en onderzoek. Een impressie van zaken die nu spelen.

 16. More with thermal energy storage. Report 11. Area-oriented groundwater control. Fitting of thermal energy storage in area-oriented groundwater control. Chances and points of attention. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 11. Gebiedsgericht grond-waterbeheer. Inpassing van bodemenergie in gebiedsgrondwaterbeheer. Kansen en aandachtspunten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henssen, M. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-06-25

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. In this report the following two questions are posed with regard to the use of thermal energy storage systems in contaminated areas:(1) is it realistic to expect that thermal energy storage systems can contribute to a substantial improvement of groundwater in large-scale contaminated areas?; and (2) is a thermal energy systems an option to control the burden of pollution? And which combinations with other underground or aboveground applications are possible for thermal energy storage? [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water

 17. Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten

  NARCIS (Netherlands)

  A.W. Schep (Arjen)

  2016-01-01

  textabstractDe komst van het fenomeen vakantieverhuur via websites en apps als die van Airbnb heeft een grote vlucht genomen. Alleen al in Amsterdam verbleven 575.000 toeristen bij particulieren die hun woning, kamer of appartement via Airbnb hadden aangeboden. Dit heeft niet alleen positieve gevolg

 18. Stuurlicht in de Glastuinbouw : 1. Kansen voor energiebesparing?

  NARCIS (Netherlands)

  Dueck, T.A.; Hogewoning, S.; Pot, S.; Meinen, E.; Trouwborst, G.; Kempkes, F.L.K.

  2015-01-01

  This report focusses on energy efficient steering light applications by energy efficient lighting systems, but especially with new possibilities to influence crop growth and production with the light spectrum. After an introduction of the physiological background and application of steering light,

 19. Geïnduceerde resistentie biedt kansen voor plaagbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Messelink, G.J.

  2010-01-01

  Planten kunnen zich verdedigen tegen plagen door te reageren op hun aanwezigheid met het aanmaken van gifstoffen en verteringsremmers, waardoor dit de ontwikkeling van het plaagorganisme remt. Er zijn mogelijkheden om deze plantreactie van te voren te induceren met chemische stoffen, plantextracten,

 20. Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen: Ontwikkeling in Management Accounting & Control

  NARCIS (Netherlands)

  A.N.A.M. Boons (Arnick)

  2006-01-01

  textabstractArnick Boons (1957) is part time Professor in Management Accounting & Control at RSM Erasmus University. He obtained a PhD in financial management at Erasmus University Rotterdam (2000). At the same time he joined Deloitte as a consultant on financial management issues. His consultancy p

 1. Kansen voor het e-book in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Mofers, Frans

  2009-01-01

  Deze presentatie gaat over E-book-thema media en ICT. De vragen die aan de orde komen zijn: waarom zijn e-books interessant voor een onderwijsinstelling? -innovatie: vervangen papieren materiaal: boeken, readers etc. Transformatie nieuwe (onverwachte) gebruiksmogelijkheden. Conclusies: - e-book

 2. Offshore wind options for 2013; Offshore wind kansen voor 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Meij-Kranendonk, J.

  2012-11-15

  In the USA researchers and companies are busy to the make knowledge and experiences gained elsewhere in the world suitable for the American market and to increase new knowledge in their own country. A brief overview is given of the activities in the US with regard to offshore wind energy [Dutch] Amerikaanse onderzoekers en bedrijven zijn druk bezig om de kennis en ervaring die opgedaan is elders in de wereld geschikt te maken voor de Amerikaanse markt en om nieuwe kennis op te doen in eigen land.

 3. Kansen voor agrologistieke concepten in de A1 Eiwit Corridor

  NARCIS (Netherlands)

  Voordijk, H.; Graaf, de R.; Vorst, van der J.G.A.J.; Pegge, S.M.; Heijden, van der R.; Tavasszy, L.; Rijswijk, L.; Hoekman, J.

  2006-01-01

  Veehouderij ketens vormen een belangrijke economische activiteit in Gelderland en Overijssel. In Oost Nederland zijn een aantal concentraties van economische activiteiten rond dierlijke eiwitproductie gevestigd: Gelderse Vallei (pluimvee), Veluwe (kalveren), Achterhoek en Twente (varkens). Deze kete

 4. Economische evaluatie van preventie - Kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Vijgen SMC; Busch MCM; Wit GA de; Zoest F van; Schuit AJ; VTV; PZO

  2005-01-01

  It is widely argued that cost-effectiveness should play a role in health care priority setting. In this report, ten preventive interventions are identified, with a favourable cost-benefit ratio. These interventions are not yet systematically provided in the Netherlands. It is expected that these int

 5. Verwerking van mest en zuiveringsslib: kansen voor synergie

  NARCIS (Netherlands)

  korving, L.; Verdoes, N.; Wilt, de J.

  2013-01-01

  Bij de verwerking van menselijke en dierlijke mest kunnen meer nutriënten en energie worden teruggewonnen. Waterzuiveraars en mestverwerkers kunnen elkaar versterken door samen in onderzoek en praktijk te werken aan nieuwe verwerkingsmethoden.

 6. Economische evaluatie van preventie - Kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Vijgen SMC; Busch MCM; Wit GA de; Zoest F van; Schuit AJ; VTV; PZO

  2005-01-01

  It is widely argued that cost-effectiveness should play a role in health care priority setting. In this report, ten preventive interventions are identified, with a favourable cost-benefit ratio. These interventions are not yet systematically provided in the Netherlands. It is expected that these

 7. Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten

  NARCIS (Netherlands)

  A.W. Schep (Arjen)

  2016-01-01

  textabstractDe komst van het fenomeen vakantieverhuur via websites en apps als die van Airbnb heeft een grote vlucht genomen. Alleen al in Amsterdam verbleven 575.000 toeristen bij particulieren die hun woning, kamer of appartement via Airbnb hadden aangeboden. Dit heeft niet alleen positieve gevolg

 8. Countermeasures for exhaust prevention of organic solvents at print shop. 2. Diffusion prevention of organic solvents evaporating from printing process; Insatsu kojo ni okeru yuki yozai haishutsu boshi taisaku. 2. Insatsuki kara hasseisuru yuki yozai no kakusan boshi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yano, H.; Suzuki, Y. [Shimizu Corp., Tokyo (Japan); Shoda, M. [Tokyo Institute of Technology, Tokyo (Japan). Research Laboratory of Resources Utilization

  1997-05-10

  With an objective to preserve the environment and reduce load on a deodorizing device, discussions were given on a high-efficiency hood for printing machines in a print shop. Solvents discharged from this factory consist of ethyl acetate, isopropyl alcohol and toluene, whose maximum total permissible concentration is 147 ppm. Two kinds of hoods with different opening areas were fabricated on a trial basis as hoods for monochromic gravure printing machines. Elucidation was made on the relationship of concentrations in a laboratory and ducts with discharged air amount. Collection effect is greater in a hood with higher face air velocity at the opening portion. It was made clear that the minimum air discharge amount that can clear the permissible concentration is 1000 m{sup 3} per hour inclusive of the safety factor. This value is derived under a condition that the secondary drying blower is stopped during printing work and the drying portion is shut off. For the similar purpose a hood for two-color gravure printing machine (with the first and second printing portions provided with hoods and installed with resistance plates to equalize face air velocity between both hoods) was fabricated on a trial basis for discussion. The minimum required air discharge amount was estimated to be 1100 m{sup 3} per hour. Total air discharge amount when all the printing machines are operating would be 10400 m{sup 3} per hour, and the concentration would be 690 ppm. 5 refs., 11 figs., 3 tabs.

 9. Prevention countermeasure for breeding of iron bacteria in ion-exchanged water. Junsui ni okeru tetsu bakuteria hassei boshi taisaku

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yoshimura, S. (Nippon Steel Corp., Tokyo (Japan))

  1994-06-01

  The wear troubles of the water-supplying pump as well as water-supplying control valve due to the blocking-up of the strainer caused by the abnormal breeding of iron bacteria in ion-exchanged water have been occurring frequently since several years before in Oita Manufactory of Nippon Steel Corporation. The strainer provided in front of the pumps for supplying the water to each users are blocked up by the iron bacteria bred abnormally in the tanks of ion-exchanged water. Consequently, the cavitation phenomenon of water-supplying pump happens and the inside wear occurs. It is revealed by the results of the examination on the prevention countermeasure for breeding of iron bacteria carried out by the present authors that the destruction and the extinction of the cells are brought about by the concentrated electrification of the iron bacteria due to the electrification in the ion-exchanged water. In this paper, the principles, progress of study and development, the results of the practical tests in respect of prevention countermeasure for breeding of iron bacteria in ion-exchanged water by turning on electricity are described. The conventional means of frequency transformation are used in the experiment, and the betterment such as the increase of capacity of condenser is added because of the high electricity-resistance of ion-exchanged water. 13 figs., 1 tab.

 10. Development of micro solar charger with blocking relay; Gyakuryu boshi relay wo oyoshita kogata solar judenki no kaihatsu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nanno, I.; Matsushita, Y. Oka, S. [Omron Corp., Kyoto (Japan)

  1997-11-25

  Heavy-current tiny-scale solar charger is tentatively built, equipped with a function of preventing overcharge and countercurrent in case of charging storage batteries using solar cells. Incorporated into this solar charger are a countercurrent prevention relay system, a low loss current detection system, and a MOSFET parallel connection, which allow the solar charger to be designed small in size in the presence of an increase in heat due to circuit loss. In the countercurrent prevention relay system, the countercurrent prevention diode is bypassed by MOSFETs when too large a current is generated. In the low loss current detection system, currents are detected by use of the ON resistance of the MOSFETs for the prevention of overcharge. In the MOSFET parallel connection, MOSFETs are connected in parallel for a decrease in the ON resistance. The tentatively built charger is then subjected to a performance evaluation test outside the building, and the test is carried out by measuring the temperatures of the MOSFETs and the air. As the result, it is found that the temperature of MOSFET junction of the 12A tiny-size solar charger is approximately 42.5 degC at the highest, low enough to clear the requirements. 4 refs., 7 figs., 4 tabs.

 11. De onverwachte terugkeer van de bever in Vlaanderen; kansen, knelpunten en ondersteunende matregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2004-01-01

  Dit rapport beschrijft de recente ontwikkelingen van de verschillende bevergroepen in Vlaanderen, zoals die zijn ontstaan na herintroducties langs de landsgrenzen en een niet geautoriseerde herintroductie van een twintigtal bevers in het dal van de Dijle in april 2003. In het dal van de Dijle stroom

 12. Grond voor gelijkheid : gelijke kansen op werken bij gronduitgifte door de overheid

  NARCIS (Netherlands)

  Heijnsbroek, P

  2013-01-01

  This thesis aims to answer whether Dutch law contains an obligation for the Dutch government to – in principle – provide equal opportunities in land allocation agreements. On the basis of the principle of equality – including formal and substantive equal treatment by the government and equality betw

 13. Kansen voor kippenmest : met - verbeterde - pluimveemest zijn kringlopen beter te sluiten

  NARCIS (Netherlands)

  Staps, S.; Nauta, W.J.

  2011-01-01

  Pluimveehouders kunnen hun mest niet kwijt, terwijl biologische akkerbouwbedrijven juist kampen met een mesttekort. In het project Kippenmest en Kringloop is daarom gekeken hoe de pluimveemest is in te passan op zowel biologische akkerbouw- als melkveebedrijven

 14. Mitigatie van effecten van uitheemse grondels: kansen voor natuurvriendelijke oevers en uitgekiende kunstwerken

  NARCIS (Netherlands)

  Kessel, van N.; Kranenbarg, J.; Dorenbosch, M.; Bruin, de A.; Nagelkerke, L.A.J.; Velde, van der G.; Leuven, R.S.E.W.

  2013-01-01

  Het afgelopen decennium zijn de Nederlandse rivieren in hoog tempo gekoloniseerd door vier Ponto-Kaspische grondelsoorten, namelijk de marmergrondel (Proterorhinus semilunaris), zwartbekgrondel (Neogobius melanostomus), Kesslers grondel (Ponticola kessleri) en Pontische stroomgrondel (Neogobius fluv

 15. Grond voor gelijkheid : gelijke kansen op werken bij gronduitgifte door de overheid

  NARCIS (Netherlands)

  Heijnsbroek, P

  2013-01-01

  This thesis aims to answer whether Dutch law contains an obligation for the Dutch government to – in principle – provide equal opportunities in land allocation agreements. On the basis of the principle of equality – including formal and substantive equal treatment by the government and equality

 16. Een verkenning naar toepassing van drones in landbouw en natuur : drijfveren, kansen en consequenties

  NARCIS (Netherlands)

  Wal, van der Tamme; Meijer, Marcel; Rip, Frans I.

  2016-01-01

  Dit rapport is een nadere uitwerking van het rapport van WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie) uit begin 2015 naar het gebruik van drones. Deze uitwerking, gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, is gericht op

 17. Kansen voor beschermde tuinbouw in Saoedi-Arabie en de Verenigde Arabische Emiraten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Maaswinkel, R.H.M.

  2007-01-01

  Beschermde tuinbouw heeft potentie in de Golfstaten. De overheden streven naar diversificatie van de economie om in de toekomst minder afhankelijk van olie-inkomsten te zijn. De huidige situatie van de keten van beschermde teelten wordt geanalyseerd met Porters diamant. Ontwikkelingsstrategieën voor

 18. Meststoffen uit natuurterrein: biologische sector laat kansen liggen : verslag workshop 26 november 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, P.H.M.; Balen, van D.J.M.; Paauw, J.G.M.

  2010-01-01

  Op 26 november 2009 werd een workshop gehouden met vertegenwoordigers van de primaire sector, composteerders en natuurterreinbeheerders om met elkaar vast te stellen wat de potentie van retourstromen uit natuurterreinen is voor de biologische sector. In dit verslag de lezing vanuit de drie groepen:

 19. XBRL- en SBR- revolutie binnen het MKB; Verplichtstelling biedt kansen voor softwareleveranciers

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, E.; Weltevreden, J.W.J.

  2013-01-01

  80 procent van de Nederlandse midden- en kleinbedrijven heeft nog nooit gehoord van Standard Business Reporting (SBR). Slechts 4 procent van de bedrijven die wel weten wat SBR is, is hierover geïnformeerd door hun leverancier van administratiesoftware. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van

 20. Een verkenning naar toepassing van drones in landbouw en natuur : drijfveren, kansen en consequenties

  NARCIS (Netherlands)

  Wal, van der Tamme; Meijer, Marcel; Rip, Frans I.

  2016-01-01

  Dit rapport is een nadere uitwerking van het rapport van WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie) uit begin 2015 naar het gebruik van drones. Deze uitwerking, gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, is gericht op d

 1. Slagkracht is nodig om Nederland te beschermen en economische kansen voor cybersecurity te verzilveren

  NARCIS (Netherlands)

  Zielstra, A.

  2017-01-01

  Digitale bedrijvigheid zorgde de afgelopen 25 jaar voor ruim een derde van alle economische groei. Meer dan 5 procent van ons bnp verdienen we met ICT. Nederland heeft een toppositie in de wereld als het gaat om de digitale economie. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we die behouden. Volgens

 2. Measures to prevent global warming, and NEDO's energy-saving model projects; Chikyu ondanka boshi taisaku to NEDO sho energy model jigyo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-09-01

  Described herein are United Nations Framework Convention on Climate Change and the world AIJ (Activities Implemented Jointly) projects, and the Japan's measures and NEDO's energy-saving model projects therefor. NEDO has been inviting the public to join the contests for the projects to be implemented as part of the AIJ Japan program for the first time since April 1996. A total of 11 projects were adopted in July, including the model project for recovering heat from red-hot coke with inert gas, to be implemented by NEDO in China. After the first invitation, an individual proposal will be accepted and examined for which no time limit is set. The NEDO's model projects approved so far include demonstration studies on facilities for effective utilization of paper-making sludge, waste heat recovery at steel furnaces, energy-saving at electric furnaces for alloys, effective utilization of waste heat at garbage incinerators, and power saving at cement kilns. (NEDO)

 3. Development of thermal-insulation and dewing-prevention method using ultra-lightweight mortar; Chokeiryo morutaru wo mochita dannetsu/ketsuro boshi koho kaihatsu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shinozaki, Y. [Takenaka Corp., Osaka (Japan). Technical Research Lab.

  1996-03-20

  Ultra-lightweight thermal-insulating mortar is developed which has excellent incombustibility, high strength, cracking resistance property, and exfoliation resistance. A construction method becomes possible wherein this material is used directly for insulated finishing or for preliminary arrangement for finishing. As a result, not only safety from fire but also guarantee of construction quality, reduction of the term of works, and curtailment in the cost can be expected. The main structural materials of this ultra-lightweight mortar are ultra-lightweight fine grain hollow foaming member used as the aggregate, carbon fiber as a reinforcing material, and special composite resin and water soluble resin for enhancing the dispersion and reinforcement effects of the fiber. A report is made on the result of tests made for the fundamental physical properties of ultra-lightweight mortar with the specific gravity from 0.2 to 0.3 prepared using admixture of the developed ultra-lightweight mortar. This lightweight mortar not only is incombustible or fire-resistant having insulating ability close to organic insulating materials but also has excellent features such as larger strength and less moisture permeability coefficient as compared with the conventional inorganic insulating materials. 5 refs., 12 figs., 3 tabs.

 4. Measures to prevent oil pollution in oceans, and their preservation effect; Kaiyo no abura osen no boshi taisaku to hozen koka ni tsuite

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shinoda, T.; Fukuchi, N.; Fujii, H. [Kyushu University, Fukuoka (Japan). Faculty of Engineering; Sato, S.

  1996-04-10

  It was intended to confirm, based on various problems surrounding oil flow-out accidents, that oil fences whose use is first considered when an oil flow-out accident occurs cause oil leakage due to oil pass-through phenomenon as the largest defect in performance of oil fences. Therefore, oil fence performance was analyzed by using a simulation. Furthermore, several types of diffusion prevention and avoidance measures, and combinations thereof were evaluated by using multi-criteria analysis. It was also elucidated how recognitions on the importance of methods to prevent oil pollution differ depending on standpoints. Difference in oil flow-out prevention performance of oil fences due to variation in tidal currents was made clear by combining a diffusion simulation using the finite element method with the prevention performance of oil fences relative to the tidal currents. In areas with no good hydrographic conditions where pollution spreads rapidly, it is necessary to suppress oil diffusion by extending oil fences double or triple, and using gelling agents. 4 refs., 8 figs.

 5. Kansen voor vrouwelijk talent : over carrières en barrières van vrouwen bij Wageningen UR

  NARCIS (Netherlands)

  Lebbink, S.; Steuten, C.; Neefjes, M.

  2013-01-01

  Dit rapport inventariseert de situatie van de doorstroming van vrouwelijke wetenschappers aan Wageningen UR. Zo blijkt er binnen Wageningen University een dik glazen plafond te bestaan, te meten aan de doorstroom van de ene functieschaal naar de volgende. In dit rapport beschrijven we een aantal oor

 6. The Myanmar dairy sector : a quickscan of opportunities

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, van der J.; Jong, M.J.; Thant, A.M.; Oo, T.; Lynn, P.K.; Ren, X.

  2014-01-01

  Dit rapport beschrijft de zuivelsector in Myanmar en de kansen voor ontwikkeling, zowel voor private als voor publieke partijen. Het beschrijft de zuivelmarkt, melkveehouderijsystemen en de institutionele omgeving voor melkveehouderij. Een aantal kansen voor het bedrijfsleven worden op een rijtje

 7. Opportunities for offshore wind energy at the East Coast [of North America]; Offshore wind kansen aan de oostkust [van Noord-Amerika

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Meij-Kranendonk, J. [TWA Netwerk, Washington (United States)

  2012-01-15

  This report of the 5th North American Offshore Wind Executive Forum of 23 January 2012 offers an overview of the state of affairs with regard to offshore wind energy in the states of Maryland, Maine New Jersey, Virginia, North Carolina and the Great Lakes [Dutch] Dit verslag van het 5th North American Offshore Wind Executive Forum op 23 januari 2012 geeft een overzicht van de situatie op het gebied van offshore windenergie in de staten Maryland, Maine, New Jersey, Virginia, North Carolina en de Great Lakes.

 8. Transport by airship in the Netherlands. Chances for strategic niche management. Interim report desk study; Vervoer per luchtschip n Nederland. Kansen voor strategisch niche management. Interim rapport deskstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoogenstrijd, G.J. [Platform Luchtschepen, Utrecht (Netherlands); De Haan, A. [Faculteit der Techniek, Bestuur en Management, Sectie Technology Assessment, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands)

  2002-04-01

  An overview is given of the state-of-the-art with respect to the development of airships: functionality, types, airship building companies, operational aspects, infrastructure, economic aspects, and the situation in the Netherlands. [Dutch] De stand van zaken m.b.t. luchtschepen wordt besproken aan de hand van de functioaliteit, soorten luchtschepen, huidige consortia en bouwers, operationele aspecten, de infrastructuur, economische aspecten van vervoer per luchtschip, en de situatie in Nederland.

 9. Claims rond gezondheid en smaak van biologische producten: protocol "in house" smaakpanels op AGF bedrijven - kansen voor biologische AGF producten met specifieke inhoudstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerke, W.

  2007-01-01

  Uit het biologisch prijsexperiment (LEI-WUR 2006) blijkt “lekker”en “gezond” de belangrijkste aankoopredenen voor klanten in de supermarkt bij aankoop van biologische producten te zijn. Het claimen van betere smaak en beter voor de gezondheidvraagt de nodige onderbouwing. Smaakpanels op bedrijven ku

 10. Sustainability for Sale? Opportunities for corporate social responsibility for retailers and their suppliers; Duurzaamheid in de Aanbieding. Kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor retailers en hun leveranciers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Erich, M. [Ernst and Young Center for Business Knowledge, Amsterdam (Netherlands); Rigter, J. [Ernst and Young Climate Change and Sustainability Services, Amsterdam (Netherlands); Pernot, M. (ed.)

  2010-07-01

  What can a business do to enhance its level of sustainability, and what does it take to capture a leadership position on sustainability? This is the key question in the research Sustainability for sale in the Retail and Consumer Products sector. This survey was conducted in April 2010 under ten companies and more than 1000 customers. Corporate social responsibility (CSR) is a comprehensive issue based on balancing People, Planet and Profit. What motivates corporations to go to this length to embed CSR in their operations? The external pressure exerted by non-governmental organizations (NGOs) provided an initial prompt, but these days we observe a growing internal drive. [Dutch] April 2010 zijn interviews gehouden met een aantal bedrijven in de Retail en Consumer Products sector met vragen over de gebruikte definities en uitwerking van duurzaamheid binnen het bedrijf, duurzaamheid in de keten en in de branche, het meten van duurzaamheid, samenwerking met concurrenten op het gebied van duurzaamheid, consument en duurzaamheid en de toekomst van duurzaamheid.

 11. Tender for cleaning up business. New techniques and tender to reduce the emission of buses; Aanbesteding schoon busvervoer. Nieuwe technieken en aanbesteding bieden kansen voor emissiereductie bij bussen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dorel, F.G.; Van den Broek, C.B.W.; Jansen, L. [Provincie Zuid-Holland, The Hague (Netherlands)

  2000-03-01

  Air pollution in urban areas in the Netherlands still causes health-problems, and the present air quality does not meet the new standards in the European Union. Every part of society (industry, traffic etc.) therefore has to contribute in reducing emissions. Regarding buses there are several options. New buses can be build with an engine suitable for LPG, or new and existing diesel buses can be equipped with so called 'Continuous Regenerating Traps' (CRT-filters). This article focuses on the new possibility of provinces and municipalities in the Netherlands to facilitate the introduction of these new techniques. For the first time, these governments are planning to call for tenders of bus companies publicly. In order to be granted permission to provide public transport in a certain area, a bus company has to agree upon reducing its present average bus emissions to a certain (fixed) extent. 10 refs.

 12. Het Audi Duo concept in de praktijk: milieuprestaties en de kansen en belemmeringen voor marktintroductie, bepaald in het Demonstratieproject Audi duo

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, A. van den; Hendriksen, P.; Arkel, W.G. van; Elst, D.A.M.M.; Scheepers, M.J.J.; Volkers, C.H.

  2000-01-01

  Gezamenlijk met ECN is dit rapport samengesteld. Dit rapport is bijdrage 2. Om de milieuprestaties van de Audi Duo in kaart te brengen is in het onderzoek voor de volgende emissies gekozen: koolstofmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), deeltjes (PM), koolst

 13. Het Audi Duo concept in de praktijk: milieuprestaties en de kansen en belemmeringen voor marktintroductie, bepaald in het Demonstratieproject Audi duo

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, A. van den; Hendriksen, P.; Arkel, W.G. van; Elst, D.A.M.M.; Scheepers, M.J.J.; Volkers, C.H.

  2000-01-01

  Gezamenlijk met ECN is dit rapport samengesteld. Dit rapport is bijdrage 2. Om de milieuprestaties van de Audi Duo in kaart te brengen is in het onderzoek voor de volgende emissies gekozen: koolstofmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), deeltjes (PM), koolst

 14. Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst : de roemrijke cultuurhistorie van de Rijnstrangen als drijvende kracht voor economische vernieuwing. Een evaluatie van kwaliteiten en kansen

  NARCIS (Netherlands)

  Hemmen, van F.; Tilstra, M.; Mulder, J.R.

  2011-01-01

  In het Rijnstrangengebied is het van groot belang om aan te sluiten bij ontwikkelingen, want er is sprake van een grote ruimtelijke dynamiek. Er zijn opgaven voor natuur, water en de landbouw. Daarnaast kent het gebied een grote toeristische en recreatieve potentie. Bij deze opgaven kan cultuurhisto

 15. Countermeasures for exhaust prevention of organic solvents at print shop. 3. Removal of organic solvents by catalytic oxidation method; Insatsu kojo ni okeru yuki yozai haishutsu boshi taisaku. 3. Shokubai sankaho ni yoru yuki yozai no jokyo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yano, H. [Shimizu Corp., Tokyo (Japan); Shoda, M. [Tokyo Institute of Technology, Tokyo (Japan). Research Laboratory of Resources Utilization

  1997-05-10

  This paper summarizes circumstances of a catalytic oxidation type deodorizing experiment and a demonstration test on exhaust gas discharged actually from a print shop. The catalytic oxidation method is a method to burn the odor constituents, which are ethyl acetate, isopropyl alcohol and toluene, at temperatures of 200 to 300 degC. Space velocity was used as a parameter, and two kinds of platinum systems and two kinds of manganese + copper systems were used as catalysts. Elucidation was made on the space velocity and removal efficiency, removal efficiency of each catalyst, unreacted decomposition originated constituents at low temperatures (150 to 180 degC), and efficiency of each catalyst to remove each constituent. The result revealed that nearly 100% removal is possible at a space velocity of 33000 hr {sup -1} when the platinum-based catalyst and the manganese + copper based catalyst (both in pellet form) are combined. It was also found that the combination is advantageous in terms of cost. A demonstration test was performed at a new factory. Under a condition of combination of the above catalysts at 1:1 ratio, the space velocity of 30000 hr {sup -1}, and gas temperature at catalyst layer inlet of 200 degC, the removal efficiency was 97.9% to 98.7%, which clears the exhaust regulation value specified by the Tokyo Metropolitan Government. Average concentration in the working environment was 120.9 ppm, which cleared the maximum permissible concentration. 7 refs., 7 figs., 3 tabs.

 16. Countermeasures for exhaust prevention of organic solvents at print shop. 1. Removal of organic solvents by activated carbon adsorption method; Insatsu kojo ni okeru yuki yozai haishutsu boshi taisaku. 1. Kasseitan kyuchakuho ni yoru yuki yozai no jokyo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yano, H. [Shimizu Corp., Tokyo (Japan); Shoda, M. [Tokyo Institute of Technology, Tokyo (Japan). Research Laboratory of Resources Utilization

  1997-05-10

  This paper describes the state of discharge of organic solvents from a print shop and a deodorizing experiment using a deodorizing equipment of activated carbon adsorption type of a bench test scale. The subject existing print shop has a working space volume of 2000 m{sup 3} and total air exhaust volume of 32000 m{sup 3} per hour. The identified main solvents are ethyl acetate, isopropyl alcohol and toluene. Solvent exhaust concentration at a duct was more than two times greater than the exhaust regulation value. The experiment was performed by using an equipment having an adsorption tower filled with activated carbons of particle form and pellet form made from coconut shell respectively. The gas concentration at an inlet to the deodorizing equipment was 394 ppm as the total concentration, exceeding the exhaust regulation value of 200 ppm. It was verified that the activated adsorption process has high removal effect. The break-through time which expresses life of activated carbon was 38 hours for the particle-formed carbon and 29 hours for the pellet-formed carbon when the total outlet gas concentration was set to 10 ppm. If the adsorption continues after the break-through time has been reached, a displacement phenomenon (displacement among constituents due to selective adsorption) can occur. The required length of the adsorption belt was derived. It was verified that the activated carbons can be regenerated and re-used. 10 refs., 5 figs., 2 tabs.

 17. Result of R and D of medical welfare equipment technology in fiscal 1994. Part 6. Therapeutic training system for preventing incontinence of urine; Iryo fukushi kiki gijutsu kenkyu kaihatsu 1994 nendo seika hokokusho. 6. Nyoshikkin boshi kunren sochi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-05-01

  A portable system was developed so as to prevent the urinary incontinence and enable the aged persons and patients to live their comfortable life. In the measurement of urinary volume, its correlativity with the change in impedance was confirmed with a small and light-weight prototype. As a result of improvement of the ultrasonic method, the measurement accuracy was heightened with miniaturization. The usefulness and safety could be clinically confirmed in the urination control by electric stimulation. Based on the above element technologies, the total system was then studied by interlinking the intravesical urinary volume measurement system and urination control system. Particularly for the patients of urgent urinary incontinence, an in vitro test was conducted with a system into which the electric stimulator was integrated. As a result, this system was good as a nursing system. Through an animal experiment on iontophoresis, the urination was known to be controllable with skin-permeating drugs. However, it was known that those drugs are pharmaceutically classified into the new DDS group by the Drugs, Cosmetics and Instruments Act. Therefore, the clinical application plan was partially revised for the present system using them and made to be a subject of future study.

 18. Experimental study of lightning protection effects to a overhead ground wire by a lightning rod and projection rods; Yuraishin oyobi dosshi wo mochiita kakuchisen no raigai boshi ni kansuru jikkenteki kento

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Katsuragi, Y. [Chubu Electric Power Co. Inc., Nagoya (Japan); Aihara, Y. [Central Research Institute of Electric Power Industry, Tokyo (Japan)

  1995-04-20

  The overhead ground wire is generally used on transmission lines as one of the lightning protection devices for the power conductors. In recent years, the ground wire with an optical fiber cable in it (OPGW) has been employed on the transmission systems. The strands of the ground wire are, however, frequently melted down because of lightning strokes to them not only in summer but also in winter. For this reason, it is necessary to devise the new lightning protection method for the ground wire. As the protection method, lightning rods installed on the transmission tower arms and projection rods wound around a ground wire are proposed by authors. Lightning protection effects of these methods are shown by model experiments which simulate summer and winter lightning strokes. It has been made clear that these methods are useful as one of the lightning protection methods for transmission lines, and application conditions of them for practical use are also shown. 4 refs., 12 figs., 2 tabs.

 19. The Myanmar dairy sector : a quickscan of opportunities

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, van der J.; Jong, M.J.; Thant, A.M.; Oo, T.; Lynn, P.K.; Ren, X.

  2014-01-01

  Dit rapport beschrijft de zuivelsector in Myanmar en de kansen voor ontwikkeling, zowel voor private als voor publieke partijen. Het beschrijft de zuivelmarkt, melkveehouderijsystemen en de institutionele omgeving voor melkveehouderij. Een aantal kansen voor het bedrijfsleven worden op een rijtje ge

 20. Boerenbont en groene thee - Hoe ontvang ik (meer) buitenlandse gasten op mijn bedrijf?

  NARCIS (Netherlands)

  Alebeek, van F.A.N.; Schoutsen, M.A.; Vijn, M.P.

  2015-01-01

  Bedrijven met plattelandstoerisme hebben een uitdaging. De concurrentie is groot. Voor plattelandsondernemers liggen er kansen bij het aantrekken van (meer) buitenlandse gasten. In deze brochure treft u tips over hoe u die kansen kunt benutten. Ook wordt de stand van zaken van het Nederlands inkomen

 1. Socio-economic opportunities of the biobased economy in the south-west of the Netherlands. Estimated employment impact in 2020; Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland. Inschatting werkgelegenheidseffecten in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Lieshout, M.; Warringa, G.; Bergsma, G.; Croezen, H.

  2013-06-15

  This study, commissioned by the Socio-Economic Councils (SER) of the Dutch provinces of Zeeland and Brabant, was carried out in collaboration with a supervisory committee comprising numerous stakeholders in the biobased economy in the south-west of the Netherlands. The motto was 'agro meets chemistry'. Given that it was clear from the outset that the volume of locally available biomass is insufficient for large-scale power generation without inducing serious competition with food production, it was opted to restrict the scope of the 'biobased economy' to production of biobased chemicals and innovative materials. Because of the study's limited scope and duration, gross employment effects were also calculated for Zeeland and West Brabant only. To this end, three factors critical for the growth of the biobased economy and thus for potential employment effects were analysed: the price of fossil feedstocks, the availability of biomass for chemical industry applications, and the availability of capital for investing in innovative biobased processes. To cover the full range of possible developments in the biobased economy, two scenarios were developed: high and low, with in each case employment effects being estimated on the basis of a biomass flow analysis and employment indices [Dutch] Deze studie is uitgevoerd in opdracht van de SER Zeeland en de SER Brabant, in samenwerking met een begeleidingscommissie met brede vertegenwoordiging van stakeholders van de biobased economy in Zuidwest Nederland. De insteek was 'agro meets chemistry'. Aangezien bij aanvang vast stond dat de lokaal beschikbare biomassa onvoldoende is voor grootschalige energieopwekking, zonder ernstige concurrentie met voedselproductie te veroorzaken, is er voor gekozen om de biobased economy te beperken tot de productie van biobased chemie en innovatieve materialen. Verder is gezien de beperkte omvang en doorlooptijd van de studie besloten om brutowerkgelegenheidseffecten in Zeeland en West-Brabant te bepalen. Hierbij zijn drie kritische factoren voor de groei van de biobased economy en dus van de mogelijke werkgelegenheidseffecten bepaald: Prijs van fossiele grondstoffen, beschikbaarheid van biomassa voor toepassingen in de chemie en de beschikbaarheid van kapitaal voor investering in innovatieve biobased processen. Om het hele gamma aan mogelijk ontwikkelingen van de biobased economy te kunnen beslaan zijn twee scenario's ontwikkeld: een hoog en een laag scenario. Hiervoor zijn op basis van een biomassastromen-analyse gekoppeld aan kentallen voor werkgelegenheid inschattingen van de werkgelegenheid voor beide scenario's gemaakt.

 2. More chemistry between green and growth. The opportunities and dilemmas of a bio-based economy; Meer chemie tussen groen en groei. De kansen en dilemma's van een biobased economy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-12-15

  A bio-based economy is one in which enterprises manufacture non-food products from biomass. Such products include fuel for the transport industry, chemicals, materials, and energy. Biomass is the biological material of living or recently living organisms, either animal or vegetable. With technology becoming more sophisticated, it is growing easier to turn plants, trees, crops, and residual animal waste into biomass. Waste and waste streams are increasingly being used as input in production processes, thereby gaining an economic value of their own. They are giving rise to new, sustainable products with considerable added value that replace products based on non-renewable materials. New bio-based products may offer the Netherlands new economic opportunities. The Dutch can already boast a number of distinct advantages in that respect, thanks to the sophistication of their industrial sector, agro-industry, chemicals and energy industries, and transport and logistics sector - all key sectors in a bio-based economy. However, the growing world population and increasing level of prosperity worldwide, and the environmental and climate problems associated with such growth, are adding to the complexity of policy-making aimed at developing a bio-based economy. The shift from fossil-based to bio-based materials must be part of a comprehensive policy aimed at achieving a sustainable economy. [Dutch] In dit advies gaat de SER in op mogelijkheden en knelpunten van de biobased economy. In een biobased economy dienen plantaardige en dierlijke biomassa (zoals gewassen, planten, snijafval, mest) als groene grondstoffen om non-food producten mee te maken (denk aan cosmetica, bioplastics, brandstoffen). De SER vindt dat de rijksoverheid stevig moet inzetten op een biobased economy met meer gesloten kringlopen. Dit draagt immers bij aan economische groei en aan een meer duurzame economie (gesloten kringlopen, gunstige arbeidsomstandigheden)

 3. AC stabilities in superconducting magnetic shielding body with shorted low AC loss Nb{sub 3}Sn coil; Nb{sub 3}Sn kansen jiki shaheitai no koryu anteisei

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aizawa, N.; Nii, A.; Ito, Y.; Onishi, T. [Hokkaido Univ., Hokkaido (Japan); Shibuya, M. [Engineering Research Association for Superconductive Genertion Equipment and Materials, Osaka (Japan)

  1999-06-07

  In this study, the superconducting magnetic shielding body conductively cooled by the small refrigerating machine at the intermediate temperature (10K-14K) was examined with the aim of a magnetic shielding type superconducting current limiter as closed as maintenance-free. Nb{sub 3}Sn coil closed the two ends was an object as a magnetic shielding body. In case of such a cooling system, the research of the stability was indispensable because of possible normal conduction transition in addition of disturbance into tapes. Then, the method to use the thyristor bypass circuit was examined in order to establish the stabilization method. As for the simulation, the normal conduction transition of the low AC loss Nb{sub 3}Sn coil which AC transferred in the constant-voltage power source, and the recovery characteristics of superconductivity were analyzed in the liquid helium. As a result of evaluating the stability in the constant-voltage power source, it was shown that the current attenuated by the resistance, and the exothermic reaction was controlled even if the disturbance happened and quenched. From these results, it was clarified that the stabilization method to establish the thyristor bypass circuit was effective for improvement on the stability of the superconductor. (NEDO)

 4. Achievement report for fiscal 1998 on area consortium research and development business. Area consortium for venture business development by building base for small business (abuse double protected next generation card system based on steganography); 1998 nendo venture kigyo ikuseigata chiiki consortium kenkyu kaihatsu (chusho kigyo sozo kibangata). Steganography gijutsu wo riyoshita jisedaigata fusei shiyo taju boshi guard system no kenkyu kaihatsu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-03-01

  A card system is developed using BPCS (Business Planning and Control System) steganography, with electronic data imbedded in the card. Under the system, the visual recognition of the user and the mechanical verification of the card are carried out simultaneously, with the card rejecting any abuse. In fiscal 1998, a system was built by way of trial, constituted of technologies of encoding, decoding, and packaging data into an IC (integrated circuit) card. A photograph of the user's face is attached to the card, the card carries an 8KB IC memory device, and the device stores data of the photograph of the user's face etc. A password has to be inputted before any data may be taken out. A customized key is required to display the imbedded personal data and, for the restoration of the key data, the personal key known only to the owner and the company key that is kept by the card managing company need to be collated with each other. Multiple checking is available for the prevention of abuse, which include the collation of face photographs, collation with display by inputting the password, and request for the customized key to confirm the presence of authority to read the imbedded personal data. (NEDO)

 5. Fiscal 1997 report on the results of the R and D of industrial scientific technology. R and D of synergistic ceramics (R and D of corrosion prevention technology for the petroleum production system); 1997 nendo sangyo kagaku gijutsu kenkyu kaihatsu seika hokokusho. Synergy ceramics no kenkyu kaihatsu (sekiyu seisan system fushoku boshi gijutsu kenkyu kaihatsu)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-03-01

  To heighten durability and safety of materials/parts for undersea oil drilling, the development of ceramic base materials was made by developing function harmony type process technology which harmonizes on a high grade contrary characteristics and various functions. The paper summed up the fiscal 1997 results. In the design of system formation, computational simulation technology was developed to the composite process and the diploid system. The development of multifunction simultaneous manifestation materials was trially made by the higher nano structure process. A study was made of control of microstructures of porous materials and matrix filling by the gas phase precipitation control. Proposed were selective control of grain growth from species crystals and the columnar particle orientation laminated structure of simultaneous manifestation of strength and toughness. By composite precipitation reaction control, studied were simultaneous dispersion of whisker and increase in density of matrixes, and harmonization with long fibers. Silicon nitride was trially made with low lubrication/friction coefficients and high strength. A simulation method for crack progress behavior evaluation was developed using a testing notched specimen heterogeneous microstructures. Analyses were made of brittle fracture mechanics and reliability evaluation. 273 refs., 344 figs., 29 tabs.

 6. Technology to prevent deposition of marine organisms by means of electrically conductive coating. Discussions on current and potential distribution by using experiments; Doden tomaku ni yoru kaiyo seibutsu fuchaku boshi gijutsu. Denryu den`i bunpu ni kansuru jikken ni yoru kento

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Usami, M.; Masaki, T. [Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Tokyo (Japan); Ueda, K.

  1996-04-10

  Steel structures in sea water and surface of hulls are deposited with such marine organisms as microorganisms, algae and shellfish. The deposition causes a large problem such as occurrence of abnormal local corrosion in the structures, and increase in cruising resistance in ocean vessels. The present study has introduced a simplified equation of estimation for current and potential distribution in parts coated with an electrically conductive film, and verified its reasonability by an experiment. The equation of estimation was introduced by following a model of current flow in the electrically conductive coating. The experiment has the conductive coating applied to the interior of a concrete water tank with a length of 10.8 m, a width of 5 m and a depth of 3 m to measure potential at different locations. The conductive coating was energized from copper foils attached on each applied face, whereas the current was applied to two faces between the conductive films as a pair among the four coating applied faces to measure potential in each location. A simulated calculation revealed that the potential range in the depth direction is made smaller if specific resistance of the conductive film is decreased, and made greater if increased. Effectiveness of the equation of estimation was verified by an experiment. This method has provided a prospect of achieving optimization of the specification for application of the conductive film. 2 refs., 7 figs.

 7. Stadslandbouw in kantoorpanden: Optie of utopie?

  NARCIS (Netherlands)

  Spruijt, J.; Jansma, J.E.; Vermeulen, T.; Haan, de J.J.; Sukkel, W.

  2015-01-01

  In potentie zou stadslandbouw leegstaande kantoorgebouwen een nieuwe bestemming kunnen geven. Op papier zijn er volop kansen: veel leegstand, productieruimte dicht bij stedelijke afzetmarkt, maatschappelijke belangstelling voor lokale producten en beschikbaarheid van geavanceerde teelttechnieken (LE

 8. Stadslandbouw Almere kan niet zonder boeren (Interview met Jan Eelco Jansma)

  NARCIS (Netherlands)

  Jansma, J.E.; Rops, A.

  2012-01-01

  Almere is een stad in ontwikkeling. Nieuwe woonwijken gaan ten koste van kostbare landbouwgrond. Volgens Jan Eelco Jansma van Wageningen Universiteit is stadslandbouw een alternatief: "Van volkstuin tot grootschalige voedselproductie, stadslandbouw biedt kansen voor ondernemers."

 9. Concurrentie op Friedmans platte aarde: Online marktplaatsen als voorbode van globale concurrentie

  NARCIS (Netherlands)

  Beerepoot, N.

  2012-01-01

  Online markplaatsen waar iedereen zijn digitaal leverbare diensten kan aanbieden, confronteren westerse freelancers direct met concurrentie uit ontwikkelingslanden. Maar hoger opgeleiden in niet-westerse regio’s krijgen zo nieuwe kansen.

 10. De politiek-maatschappelijke context van een terugkerend probleem

  NARCIS (Netherlands)

  Abbink, J.

  2011-01-01

  De recente droogte en hongersnood in Noordoost-Afrika zijn de trieste uitkomst van fysischgeografische en politiek-maatschappelijke factoren. Zolang dat niet onderkend wordt - ook in het Westen - verdampen alle kansen voor de bevolking op een betere toekomst.

 11. Quality in smallholder dairy farming in Minas Gerais, Brazil

  NARCIS (Netherlands)

  Poelarends, J.J.; Schiere, H.

  2008-01-01

  Dit rapport bespreekt de resultaten van een onderzoek naar de zuivelkwaliteit van kleinschalige boerderijen in Minas Gerais, Brazilië. De volgende ondewerpen kwamen daarbij aan de orde: product- en proceskwaliteit, de positie van de boeren en toekomstige kansen en bedreigingen voor deze boeren

 12. Groene daken in Tilburg

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, Kees; Hommes, Saskia

  2016-01-01

  Groene daken kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie en verduurzaming van het stedelijk milieu. Of
  gemeenten om deze of andere redenen groene daken zouden moeten stimuleren, hangt samen met
  de doelen die ermee worden beoogd. Voor de gemeente Tilburg is onderzocht wat de kansen zijn om
  groe

 13. Bouwlogistieke innovaties weerbarstig te implementeren

  NARCIS (Netherlands)

  Ludema, M.W.; Vries, A.M.R.

  2015-01-01

  Toelevering van bouwmaterialen aan bouwprojecten is complex en verregaande gesegregeerd. De bouwsector staat voor een kans te innoveren op het vlak van de bouwlogistiek. In het verleden is ervaring opgedaan met ‘best-practices’ die voldoende kansen bieden de noodzakelijk innovatie door te voeren. Vi

 14. Installing democracy in the Balkans? Analysis of political party assistance in Bosnia-Herzegovina and Kosovo

  NARCIS (Netherlands)

  Nenadović, M.

  2012-01-01

  De opbouw van politieke partijen in naoorlogse landen als Bosnië-Herzegovina en Kosovo, brengt naast kansen ook risico’s met zich mee. Internationale steun aan deze politieke partijen kan ineffectief zijn, en zelfs de democratische ontwikkeling in gevaar brengen. Maja Nenadović laat zien dat de naoo

 15. Verwaarding van voedselreststromen uit supermarkten : beheersing van voedselverspilling: belemmeringen en oplossingen (BO-20-015-005)

  NARCIS (Netherlands)

  Schripsema, A.S.; Burgh, van der M.; Sluis, van der A.A.; Bos-Brouwers, H.E.J.

  2015-01-01

  In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen UR Food & Biobased Research de belemmeringen en kansen van het verwaarden van voedselreststromen uit supermarkten in kaart gebracht. Uit de literatuur blijkt dat er nog veel onbekend is over de omvang van voedselrestromen, de

 16. Versterking markt en ketensamenwerking biologische wijnbouw : Groesbeekse wijngaarden op de (wijn)kaart

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.

  2008-01-01

  Bij een verdere groei van de Nederlandse wijn is het zeer belangrijk om de kwaliteit en voedselveiligheid van de wijn te borgen. Deze ontwikkeling is kwetsbaar en mogelijke ‘fouten ’ zullen funest zijn voor het Nederlandse wijnimago en ontwikkeling van de wijnbouw. Er liggen kansen voor een verdere

 17. Social return in het mkb vereist creativiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Walhof, Gert; Woude, Marius van der

  2014-01-01

  Op papier biedt de nieuwe Aanbestedingswet meer kansen voor het mkb. In de praktijk hebben kleine bedrijven de grootste moeite deel te nemen aan aanbestedingen, vooral als social return daarbij een rol speelt. Lector Gert Walhof en docent Marius van der Woude vinden dat mkb-bedrijven met aantoonbare

 18. Glutenvrije oergranen sluiten aan bij gezondheidtrend

  NARCIS (Netherlands)

  Janssens, S.R.M.

  2008-01-01

  Er liggen kansen voor de productie van glutenvrije oergranen in Nederland, maar deze liggen niet zozeer bij mensen met een glutenvrij dieet. De keten kan het beste inspelen op de huidige trends gezondheid en authenticiteit, waarmee ze een bredere doelgroep aanspreekt. Dit blijkt uit een verkenning d

 19. Toepassing van Ambient Intelligent Systems in het HBO projectonderwijs.

  NARCIS (Netherlands)

  Aicha, N.; Krose, B.

  2011-01-01

  De laatste jaren zijn tal van sensoren goedkoper geworden en worden ze op diverse plekken toegepast, zoals in de auto-industrie, publieke ruimten en games. Sensoren verrijken de traditionele toetsenbord en beeldscherm interfaces en deze rijkere vorm van interactie biedt kansen om aantrekkelijk infor

 20. Broeikasgassen melkveehouderij : op zoek naar het stuur

  NARCIS (Netherlands)

  Goselink, R.M.A.; Sebek, L.B.

  2012-01-01

  In het project Koeien & Kansen wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke stikstof- en fosfaatkringloop en sinds twee jaar ook aan het thema ‘gasvormige emissies’. Binnen laatstgenoemde thema wordt verkend welke maatregelen melkveehouders kunnen treffen om de broeikasgas- en ammoniakemissie

 1. Sport Toekomstverkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Marieke van Bakel; Ine Pulles; Annet Tiessen-Raaphorst; Frank den Hertog; Robert Vonk; Casper Schoemaker

  2017-01-01

  Deze publicatie verschijnt enkel digitaal op www.sporttoekomstverkenning.nl. Welke maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de sport in Nederland? Waar gaat het heen met de sport tussen nu en 2040? Welke kansen, maar ook keuzes biedt dit voor de sportsector en het sportbeleid? Deze vragen

 2. De innovatietienkamp

  NARCIS (Netherlands)

  D. Jacobs; Hendrik Snijders

  2009-01-01

  Hoe kunnen managers de kansen op succesvolle innovatie vergroten? Voor het antwoord op die vraag zijn de auteurs te rade gegaan bij een twintigtal Nederlandse ondernemingen en organisaties die bekend zijn door hun herhaalde successen op het terrein van innovatie; ondernemingen die kennelijk een succ

 3. KringloopWijzer brengt milieuprestaties in beeld

  NARCIS (Netherlands)

  Oenema, J.

  2011-01-01

  Inzicht in de milieuprestaties biedt kansen voor de individuele melkveehouder, de sector en de melkverwerkers. Steeds vaker stellen overheid en maatschappij eisen aan de kwaliteit van ons voedsel. De KringloopWijzer borgt die kwaliteit, maar is ook een instrument waarmee de veehouder zijn

 4. Je kunt een rivier niet twee keer oversteken ... : Intreerede aan de Haagse Hogeschool voor het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship, 24-5-2013

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, Klaas

  2013-01-01

  Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, mobiliteit en sociale media beiden nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij markte

 5. De Knoflookpad in Nederland: ondergang of 'slechts' een bottleneck?

  NARCIS (Netherlands)

  Bosman, W.; Struijk, R.P.J.H.; Zekhuis, M.; Ottburg, F.G.W.A.; Crombaghs, B.; Schut, D.; Hoof, van P.

  2015-01-01

  In 2001 werd het landelijk Beschermingsplan Knoflookpad opgesteld. Wat is er sindsdien gedaan om de stand van de Knoflookpad te verbeteren en tot welke resultaten heeft dat geleid? Wat betekent dit voor de toekomst? Waar liggen de kansen voor de Knoflookpad? In een drietal artikelen komen achtereenv

 6. Quick scan ethnic food & services

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der J.W.; Dvortsin, L.; Berg, van den I.; Haubenhofer, D.K.; Hassink, J.; Vijn, M.P.; Buck, de A.J.

  2009-01-01

  Het doel van dit onderzoek is kansen voor de agro-food industrie en dienstensector te identificeren op gebied van zorg, voedsel, recreatie, educatie, agrarische kinderopvang, agrarisch natuur- en landschapsbeheer en productie en verkoop van streekproducten die het gevolg zijn van een veranderende be

 7. Vezelvlassector in opmars; Een analyse van de belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Janssens, S.R.M.; Waal, van der B.H.C.

  2005-01-01

  Onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse vlassector ten opzichte van België en Frankrijk. Met behulp van een SWOT-analyse worden de sterke en zwakke punten van en de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse vlasteelt en -verwerking in kaart gebracht. Door de middel van een

 8. Regelgeving moet smart solution niet hinderen : interview met Arnold Stokking, voorzitter jury award

  NARCIS (Netherlands)

  Meer, T. van der

  2013-01-01

  Juryvoorzitter Arnold Stokking reikt op z6 juni 2013 de Smart Solution Award uit aan hét mkb-metaalbedrijf dat zich het meest onderscheidt door met slimme oplossingen nieuwe kansen te verzilveren. De inschrijving is inmiddels gesloten en de jury buigt zich over de inzendingen. Stokking, Managing Dir

 9. Voeding voor wie lang fit wil blijven

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, de C.P.G.M.

  2012-01-01

  Goede voeding kan helpen ouderdomskwalen te voorkomen, ook voor wie al 50-plus is. En tot die categorie behoren steeds meer mensen, in Nederland en daarbuiten. Ook gaat met de jaren de behoefte aan sommige voedingsstoffen omhoog. Volop kansen voor productontwikkeling dus.

 10. Superdiversiteit

  NARCIS (Netherlands)

  dr. B. (Baukje) Prins

  2014-01-01

  Een superdiverse samenleving biedt nieuwe kansen, maar ‘super’ verwijst niet zozeer naar super goed als wel naar super complex. Toekomstig onderzoek naar praktijken van burgerschap en diversiteit staat daarom voor grote uitdagingen. De eerste uitdaging betreft ons taalgebruik. Ik stel voor dat we

 11. Helleborus orientalis als houdbare snijbloem : marktperspectief en invloed teeltklimaat op de houdbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Garcia Victoria, N.; Slootweg, G.

  2014-01-01

  Studenten InHolland hebben marktonderzoek gedaan naar de kansen voor de nieuwe Helleborus orientalis rassen als snijbloem. Dit exclusief seizoensproduct kan meer en directer worden gepromoot met het hogere marktsegment als doelgroep. Voorwaarde voor succes is wel dat de houdbaarheid ervan verbetert.

 12. Livestock, the World, and the Dutch : a quick scan of opportunities in livestock production in nine countries : final draft for discussion

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, van der J.; Hooft, van 't K.; Cornelissen, J.M.R.; Wouters, A.P.

  2013-01-01

  Dit rapport verkent kansen en bedreigingen voor Nederlandse bedrijven en organisaties die met productie en vermarkting van dierlijke producten bezig zijn, door naar een selectie van landen te kijken (9 in totaal): BRIC landen Rusland en China, Next 11 landen Zuid Korea, Vietnam, Indonesië, Turkije e

 13. Helleborus orientalis als houdbare snijbloem : marktperspectief en invloed teeltklimaat op de houdbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Garcia Victoria, N.; Slootweg, G.

  2014-01-01

  Studenten InHolland hebben marktonderzoek gedaan naar de kansen voor de nieuwe Helleborus orientalis rassen als snijbloem. Dit exclusief seizoensproduct kan meer en directer worden gepromoot met het hogere marktsegment als doelgroep. Voorwaarde voor succes is wel dat de houdbaarheid ervan verbetert.

 14. Klimaatbestendige steden: drijvend bouwen

  NARCIS (Netherlands)

  ir. Floris Boogaard; R.E. de Graaf; Miguel Dionisio Pires

  2014-01-01

  Drijvend bouwen geniet in Nederland en internationaal veel aandacht. Gezien de relatief nieuwe ontwikkelingen is er echter nog weinig over de langdurige effecten op bijvoorbeeld waterkwaliteit bekend. Vanwege internationale kansen en kennisvragen is eind 2013 een onderzoek gestart naar de effecten

 15. Towards sustainable soy : an assessment of opportunities and risks for soybean production based on a case study Brazil

  NARCIS (Netherlands)

  Berkum, van S.; Bindraban, P.S.

  2008-01-01

  Deze studie analyseert de kansen voor en consequenties van uitbreiding van sojaproductie in ontwikkelingslanden. Een toename van de sojaproductie wordt met name verwacht in Latijns Amerika. De internationale gemeenschap maakt zich echter in toenemende mate zorgen over het beheer van de natuurlijke h

 16. Groene daken in Tilburg

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, Kees; Hommes, Saskia

  2016-01-01

  Groene daken kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie en verduurzaming van het stedelijk milieu. Of
  gemeenten om deze of andere redenen groene daken zouden moeten stimuleren, hangt samen met
  de doelen die ermee worden beoogd. Voor de gemeente Tilburg is onderzocht wat de kansen zijn om
  groe

 17. Horizontale en verticale samenwerking in distributieketens met cross-docks

  NARCIS (Netherlands)

  Buijs, Paul

  2014-01-01

  Logistiek dienstverleners staan voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, in het bijzonder vanwege de steeds kleiner wordende zendingen die just-in-time bij de klant moeten worden afgeleverd. Samenwerking tussen partners in de distributieketen en met concurrenten daarbuiten biedt kansen

 18. What nature offers man. Eco system services in the Netherlands; Wat natuur de mens biedt. Ecosysteemdiensten in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Oostenbrugge, R.; Melman, T.C.P.; Alkemade, J.R.M.; Bredenoord, H.W.B.; Van Egmond, P.M.; Van der Heide, C.M.; De Knegt, B.

  2010-03-15

  Nature renders many services to mankind in an almost imperceptible way. For example, the dunes protect our country from flooding and forests store CO2. In the Netherlands, there are various opportunities to utilize these services rendered by nature, the so-called eco system services. This leaflet aims to incentivize and deepen the discussion on eco system services and the opportunities they provide. In addition, it also offers starting points for policy. [Dutch] De natuur levert op een haast onmerkbare manier allerlei diensten aan de mens. Zo beschermen duinen ons land bijvoorbeeld tegen overstromingen en slaan bossen CO2 op. In Nederland zijn er diverse kansen om deze door de natuur geleverde diensten, of wel ecosysteemdiensten, te benutten. Deze brochure dient om de discussie over ecosysteemdiensten, en de kansen die zij bieden, te stimuleren en te verdiepen. Daarnaast biedt ze ook enkele aanknopingspunten voor het beleid.

 19. The Effects of climatic change in the Netherlands, 2012; Effecten van klimaatverandering in Nederland, 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Minnen, J.; Ligtvoet, W. (eds.)

  2012-07-15

  This study is an update of the 2005 study: how is the situation at present with respect to the climate in the Netherlands, which effects are now more or less perceptible, are there new insights into the opportunities and risks of climate change, and to what extent are these future opportunities and risks embedded in the various policy issues? [Dutch] Deze studie is een actualisering van de studie uit 2005: hoe is het op dit moment gesteld met de klimaatverandering in Nederland, welke effecten daarvan zijn nu meer of minder waarneembaar, zijn er nieuwe inzichten in de kansen en risico's van klimaatverandering, en in hoeverre zijn deze toekomstige kansen en risico's in de verschillende beleidsdossiers verankerd?.

 20. Innovation XL: how to implement novel concepts

  OpenAIRE

  Schoondorp, Monique A.

  2013-01-01

  Op de ZernikeCampus is Entrance ingericht op: 1 ha experimentele ruimte voor innovatieve projecten die ontwikkeld worden door bedrijven, onderzoeksgroepen en studenten. Het lectoraat New Business Development heeft hier raakvlakken mee, want zoekt naar nieuwe businessmodellen voor (o.a.) innovatieve energieoplossingen. Uitgelicht wordt de vraag welke kansen de productie van algen biedt. Ook wordt het principe van de innovatiewerkplaats uitgelegd Pitch tijdens het seminar seminar "Proeftuin op ...

 1. Electric transport in the Netherlands. Highlights 2012; Elektrisch vervoer in Nederland. Highlights 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-03-15

  Businesses, social and educational institutions and governmental institutes work together to accelerate electric transport and to discover and exploit economic opportunities. In 2012, many activities were carried out and results achieved, of which the highlights are presented in this brochure [Dutch] Bedrijfsleven, maatschappelijke- en kennisinstellingen en overheden werken samen aan versnelling van elektrisch vervoer en het ontdekken en benutten van economische kansen. In 2012 werden veel activiteiten uitgevoerd en resultaten geboekt, waarvan in deze brochure verslag wordt gedaan.

 2. Adaptation of public space to climatic change. Municipalities starting with climate adaptation; Aanpassen openbare ruimte aan klimaatverandering. Gemeenten aan de slag met klimaatadaptatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-02-15

  Climate change will impact the urban environment. This publication helps communities in determining the risks and opportunities in adapting public space to climate change. A roadmap shows what can be decided and how a municipality can start to work on climate adaptation. Eleven inspiring examples are included. [Dutch] Klimaatverandering heeft gevolgen voor de stedelijke leefomgeving. Deze publicatie helpt gemeenten bij het vaststellen van de risico's en de kansen bij het aanpassen van de openbare ruimte aan klimaatverandering. Een stappenplan maakt duidelijk wat kan worden besloten en hoe een gemeente aan de slag kan gaan met klimaatadaptatie. Ter inspiratie zijn elf voorbeelden opgenomen.

 3. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 4. AgroSun. Outline of the prospect of solar PV as a structural chance for the agricultural sector [in the Netherlands]. Phase 1. Inventory, cost effectiveness and benchmark; AgroSun. Verkenning van de kansrijkheid van zon PV als structurele kans voor de agrarische sector. Fase 1. Inventarisatie, rentabiliteit en benchmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lemmens, P. [Arvalis Projecten, Roermond (Netherlands); Buiter, W. [ZLTO Advies, Den Bosch (Netherlands); Veefkind, W. [Projecten LTO Noord, Zwolle (Netherlands)

  2011-12-15

  An overview is given of the opportunities of solar PV for the agricultural sector. Attention is paid to the technology, the market, technical indicators, economic aspects of solar panels, policy frameworks and subsidies, practical applications, future prospects, and alternative financing. Also conclusions and recommendations are given for the follow-up phase [Dutch] Dit rapport inventariseert de kansen die zon-pv biedt aan de agrarische sector. Achtereenvolgens: de technologie, de markt, technische kengetallen, economische aspecten van zonnepanelen, beleidsmatige kaders en subsidieregelingen, praktijktoepassingen, het toekomstperspectief en alternatieve financiering. Met conclusies en aanbevelingen voor een vervolgfase.

 5. The Vision on Wind. Space for Wind Turbines in Amsterdam, Netherlands; De Windvisie. Ruimte voor windmolens in Amsterdam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Godschalk, M.; Jacobs, S.; Van der Linden, K.; Plomp, M.; Rijntjes, R.; Ruiter, R.; Ydema, G.; Zonderland, H.

  2012-07-15

  With drafting the 'Wind Vision' the city of Amsterdam takes the initiative to realize more windmills in Amsterdam. Amsterdam aims for an efficient, sustainable energy, which will also benefit the Amsterdam population economically. The 'Wind Vision' shows that there are enough opportunities to supply one third of the households in Amsterdam with renewable electricity [Dutch] Met de Windvisie neemt Amsterdam het initiatief om meer windmolens in Amsterdam te realiseren. Amsterdam streeft naar een efficiente, duurzame energieopwekking, waar Amsterdammers ook economisch van kunnen profiteren. De Windvisie laat zien dat er op dit moment in de stad kansen zijn om genoeg windmolens te realiseren om een derde van de Amsterdamse huishoudens van duurzaam opgewekte elektriciteit te voorzien.

 6. Control, read and monitor at a distance. Not just another trend; Besturen, lezen en monitoren op afstand. Niet zomaar een trend

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Te Boome, C. [Last Mile Solutions, Rotterdam (Netherlands)

  2002-06-01

  The principles, advantages, and disadvantages of Remote Device Management (RDM) and the importance of RDM for the installation sector in the Netherlands are discussed. [Dutch] Remote Device Management, Automatic Meter Reading en Telemetrie zijn benamingen die passen binnen hetzelfde principe, namelijk het kunnen volgen, uitlezen en besturen van apparatuur op afstand. Het is een simpel principe, maar in organisatorische en technische zin is het vaak nog een uitdaging. Het is ook een uitdaging die steeds vaker door marketeers wordt aangegaan. Zij zijn het die zich steeds meer bewust worden van de kansen en bedreigingen die de mogelijkheden van Remote Device Management met zich meebrengen. Voor de installatiebranche heeft het meer consequenties dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Deze uitdagingen liggen zowel in de markt als de techniek. Wat is nu Remote Device Management precies, waarom komt het in een stroomversnelling en waarom is het ook voor de installatiebranche verstandig om juist nu deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden?.

 7. Sustainable energy. Economic growth for the Netherlands with green potential; Duurzame energie. Economisch groeigebied voor Nederland met groene potentie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijbesma, F.; Oudeman, M.

  2010-02-15

  Research of the economic potential and options for enhancing renewable energy in the Netherlands. The following research questions were addressed: What is the current and future economic value of renewable energy in the Netherlands?; What are the areas in which the Netherlands has a unique point of departure with respect to knowledge and activities?; How can the economic potential be optimally deployed? Can the opportunities be increased by making it a key area?; What are other ways are there to enhance the economic development?. [Dutch] Onderzoek naar de economische potentie en opties ter versterking van duurzame energie in Nederland. Daarbij stonden volgende onderzoeksvragen centraal: Wat is de huidige en toekomstige economische waarde van duurzame energie in Nederland?; Op welke gebieden heeft Nederland een unieke uitgangspositie qua kennis en bedrijvigheid? Hoe is de economische potentie optimaal te benutten?; Kunnen de kansen vergroot worden door het een sleutelgebied te maken?; Welke andere manieren zijn er om de economische ontwikkeling te stimuleren?.

 8. Pilot Horticulture. High temperature storage for the horticultural sector; Pilot Glastuinbouw. Hogetemperatuuropslag voor de Glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands)

  2012-06-15

  The options for aquifers in the greenhouse sector are listed. In Phase 1, the state of affairs regarding the use of aquifers is outlined. In phase 2, high temperature storage (HTS) is discussed for the greenhouse sector (COP, feasibility, operating costs, comparison of 9 HTS options. In Phase 3, the national potential for HTS Horticulture is analyzed [Dutch] De kansen voor aquifers in de glastuinbouwsector zijn in kaart gebracht. In Fase 1 wordt de stand van zaken weergegeven m.b.t. de toepassing van aquifers. In fase 2 wordt de hoge temperatuuropslag (HTO) in de glastuinbouw besproken (COP, haalbaarheid, exploitatiekosten, vergelijking van 9 HTO-opties. In Fase 3 wordt het landelijk potentieel voor HTO Glastuinbouw geanalyseerd.

 9. Organizing energy conservation with energy service companies (ESCo's). White paper 2. The vision of experts and eleven examples; Energiebesparing organiseren met ESCo's. White paper 2. De visie van experts en elf praktijkvoorbeelden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-06-15

  In the first five articles experts describe the position and opportunities of Energy Service Companies (ESCO's) in the Netherlands. Their insights can help to shape an own vision and discover practical opportunities. In the second part eleven examples are given which offer a wide variety of building types and diverse variants of ESCo's [Dutch] In de eerste vijf artikelen beschrijven deskundigen de positionering en kansen van Energy Service Companies (ESCo's) in Nederland. Hun inzichten kunnen helpen om een eigen visie en praktische mogelijkheden vorm te geven. In het tweede deel worden elf praktijkvoorbeelden gegeven die een breed overicht bieden met verschillende gebouwsoorten en uiteenlopende ESCo-varianten.

 10. Special on the Bio-based Economy. Making money with a green economy; Special Biobased Economy. Geld verdienen met een groene economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Waterval, R. (ed.)

  2011-12-15

  Bio-based is booming. Increasingly more businesses see a healthy business case in products that are not made with fossil raw materials, but with biomass. But where are the opportunities for the Netherlands? And which roles can the government, trade and industry and science play? This PM special contains interviews with and experiences of pioneering entrepreneurs and agricultural attaches in the Netherlands and abroad [Dutch] Biobased is booming. Steeds meer bedrijven zien een gezonde businesscase in producten die niet gemaakt zijn met fossiele grondstoffen maar met biomassa. Waar liggen de kansen voor Nederland? En welke rol is daarbij weggelegd voor de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap? In deze PM-special onder meer interviews met en ervaringen van pionerende entrepreneurs en landbouwattaches in binnen- en buitenland.

 11. More with thermal energy storage. Report 1. Coupling with policy. Coupling of research results MMB with policy aspects. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 1. Koppeling met beleid. Koppeling onderzoeksresultaten MMB met beleidsaspecten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luitwieler, M. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Van Beek, D.; De Boer, S.; Koenders, M. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-25

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This final report provides (a) an overview of the activities that have taken place in the context of work package 1, (b) the results of the other work packages in the light of four policy frameworks, and (c) a view on future policy [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve

 12. More with thermal energy storage. Report 3-4. Effects on the underground. Effects of thermal energy storage systems on geochemistry and biology in practice. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 3-4. Effecten op de ondergrond. Effecten van bodemenergiesystemen op de geochemie en biologie in de praktijk. Resultaat metingen op pilotlocaties en labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N. [Deltares, Delft (Netherlands); Drijver, B. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-25

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. The aim of this literature survey is to search for knowledge that is available worldwide on the effects of heat and cold storage and the possibilities to combine this technology with controlling contaminants in soil and groundwater [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve

 13. More with thermal energy storage. Report 12. Combination with the water chain. New applications of thermal energy storage in combination concepts in the water chain. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 12. Combinatie met de waterketen. Nieuwe toepassingen van bodemenergie bij combinatieconcepten in de waterketen. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Woning, M.; Van Oostrom, N. [Deltares, Delft (Netherlands); Kleinlugtenbelt, R. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This report presents the activities carried out in WP4 with results of both the inventory phase and the feasibility phase. After the introduction of WP4, outlining the framework and the aim, follows a survey of heat and cold storage combinations and elaborations of 3 combination concepts [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2

 14. More with thermal energy storage. Report 7. Interference. Effects of thermal energy storage systems on the environment. Modelling of large-scale implementation in urban areas. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 7. Interferentie. Effecten van bodemenergiesystemen op hun omgeving. Modellering grootschalige inpassing in stedelijke gebieden. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Oostrom, N.; Bakr, M. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-06-29

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. The objective of this report is to gain insight in the mutual influencing of heat and cold storage systems in areas where several such systems occur close to each other. This insight might contribute to a policy and/or model approach to interference [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en

 15. More with thermal energy storage. Report 8. Autonomous heating. Autonomous development of ground temperature. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 8. Autonome opwarming. Autonome ontwikkeling bodemtemperatuur. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drijver, B. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This report contains an analysis of the thermal impact of climate change and urbanization on the soil temperature. Attention is paid to the autonomous heating of the subsurface that occurred since 1900 and that still may be expected up to 2040. A distinction is made between rural areas, where only the climate change plays a role, and urban areas, where the UHI effect (Urban Heat Island) is of importance [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te

 16. More with thermal energy storage. Report 6. High temperature storage. Overview of knowledge and results of measurements with regard to high temperature storage systems. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 6. Hogetemperatuuropslag. Kennisoverzicht en praktijkmetingen rondom hogetemperatuuropslagsystemen. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drijver, B. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This report includes the results of research in the field of high temperature heat storage. Residual heat, which comes available in the summer can be used for heating purposes in the winter. To realize that heat can be stored temporarily. It appears that the subsurface can be used, which has resulted in a strong growth of heat and cold storage systems [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het

 17. More with thermal energy storage. Report 10. Options for a combination of heat and cold storage with soil sanitation. Overview of techniques and new options. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 10. Mogelijkheden voor combinatie van KWO met bodem-sanering. Overzicht van technieken en nieuwe mogelijkheden. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hoekstra, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-06-01

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. In this report, an overview is given of available methods and systems for soil remediation. Next, potential combinations of thermal energy storage systems and sanitation systems are assessed taking into account the following criteria: energy efficiency, achieving the remediation target, cost efficiency, lifetime [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende

 18. More with thermal energy storage. Report 2. Literature survey. Overview of knowledge and research questions with regard to thermal energy storage. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 2. Literatuuronderzoek. Overzicht van kennis en onderzoeksvragen rondom bodemenergie. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lieten, S.; De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Van Baaren, E.; Bakr, M.; Oude Essink, G.; Hartog, N.; Meinderstma, W.; Van Nieuwkerk, E.; Van Oostrom, N.; Woning, M. [Deltares, Delft (Netherlands); Drijver, B.; Krajenbrink, H.; Mathijssen, H.; Wennekes, R. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. The aim of this literature survey is to search for knowledge that is available worldwide on the effects of heat and cold storage and the possibilities to combine this technology with controlling contaminants in soil and groundwater [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve

 19. Risicoprofielen en het opsporen van fraude bij een Wwb-uitkering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.F. Reelick

  2010-03-01

  De laatste jaren is er binnen sociale diensten in Nederland veel aandacht geweest voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van bijstandsuitkering. Het hanteren van een risicoprofiel is hierbij een veel gebruikte methode. Een risicoprofiel is opgebouwd uit factoren waarvan wordt verwacht dat zij voorspellen of een uitkeringsgerechtigde zich in zal laten met fraude. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe in Rotterdam is onderzoek gedaan in hoeverre gegevens die zijn opgeslagen in de bestanden van de dienst in relatie staan met fraude. Daarnaast is een onderzoek gedaan in hoeverre factoren die vanuit een theoretisch standpunt in relatie met fraude zouden kunnen staan tot een verbetering van een risicoprofiel kunnen leiden. Uit de beide onderzoeken blijkt dat de gegevens uit de bestanden van SoZaWe een geringe voorspellende waarde hebben. Deze kan iets verbeterd worden door er factoren aan toe te voegen als de attitude van de klant tegenover fraude en beoordeling van de kansen om gecontroleerd te worden en gepakt te worden voor fraude. Het gebruik van risicoprofielen, waarbij alleen van gegevens uit de bestanden van de Sociale Diensten wordt uitgegegaan moet met de grootst mogelijke terughoudendheid gebeuren.

 20. On the search for the last microgram? Plea for a rational and practical approach of the Air Quality Decree; Op zoek naar de laatste microgram? Pleidooi voor rationele en pragmatische benadering Besluit Luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Elshout, S.; Voerman, J.; Hermans, L. [Bureau Lucht, DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterdam (Netherlands)

  2005-05-01

  Recent photos from satellites show, taking into account present limiting values for the emission of NO2 as formulated in the Air Quality Decree, alarming atmospheric concentrations of NO2 above the Netherlands. In this article, however, the authors plead for a more practical and realistic approach of the Decree. [Dutch] Er is weer veel te doen over de luchtkwaliteit. Recente satellietfoto's van de atmosferische NO2-concentratie, waar Nederland er nogal gekleurd op staat, plaatsten de luchtkwaiteit hoog op de agenda. Een strenge interpretatie door de Raad van State van het Besluit luchtkwaliteit zorgde eveneens voor een paniekgolfje in bestuurlijke kringen. Betekent dit dat Nederland op slot gaat? En zo ja, moeten we dan voor uitstel of uitzonderingen pleiten? Maar hoe geloofwaardig is een dergelijk pleidooi in Brussel door een van de grootste emittenten van stikstof, oftewel de 'dirty N-man' van Europa? In plaats van een algehele versoepeling ligt een rationele en pragmatische benadering van de nonnen in het Besluit luchtkwaliteit meer voor de hand. Recente praktijkvoorbeelden illustreren dat hier duidelijke kansen liggen. We moeten af van de eenzijdige focus op getallen, soms ver achter de komma. Wij hebben al eerder gepleit voor een pragmatische omgang met de Europese regelgeving en kunnen ons vinden in de strekking van de twee artikelen in ArenA 8 (2004) over het Besluit.

 1. Air conditioning cool contribution to global warming?; Airconditioning koele bijdrage aan global warming?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oudshoff, B.

  2010-06-15

  Similar to the Netherlands, the percentage of buildings with air-conditioning is growing steadily in the United Stated (US). This makes it an interesting area for energy saving. New technological developments offer opportunities to drastically reduce energy use for cooling. The best option is obviously to no longer deploy mechanical cooling but this is not a realistic option for warmer areas. This article addresses new technologies and several newly established companies in California and Colorado that target this market. [Dutch] In de Verenigde Staten (VS) groeit het percentage van gebouwen met airconditioning, net als in Nederland, de laatste jaren gestaag door. Hiermee is het een interessant gebied voor mogelijke energiebesparing. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden kansen om het energiegebruik voor koeling drastisch te verminderen. De beste oplossing is uiteraard geen mechanische koeling meer toe te passen maar voor warmere gebieden is die optie niet reeel. In dit artikel wordt ingegaan op nieuwe technologie en enkele startende bedrijven in Californie en Colorado die zich op deze markt richten.

 2. The Agrocentre. A sustainable pig cluster; Het Agrocentrum. Een duurzaam varkenscluster

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Wilt, J.G. [InnovatieNetwerk, Utrecht (Netherlands); Noorduyn, L. [De Schrijfster, Bennekom (Netherlands)

  2011-02-15

  To what extent does the continuous process of upscaling in pig farming present opportunities to take sustainability to a new level? To answer this question, several pig farmers, assisted by InnovationNetwork, have devised a concept for a sustainable pig cluster which they have dubbed Agrocentre. Various studies have shown that the Agrocentre can grow into an animal- and environment-friendly form of pig farming that blends in well with the countryside whilst also being economically viable. An Agrocentre is a type of Agropark where pig farming is clustered with an agro-power station and an abattoir. Another characteristic is that direct connections with other sectors make it possible to largely close energy, CO2, mineral and water cycles. The Agrocentre accommodates all categories of pigs, ranging from sows and piglets to meat pigs. A scale of about 80,000 to 100,000 pigs is necessary to make the abattoir economically viable. The on-site abattoir prevents the stressful transportation of live animals. The meat is processed elsewhere. The power station runs on the manure from the farm's own pigs and supplies all energy required for the pig farm, while any residual heat and electricity is supplied to nearby greenhouse growers or fish farms. The pig feed is mainly sourced from surrounding arable farms which, in turn, procure the manure product from the agro-power station [Dutch] In hoeverre biedt de voortgaande schaalvergroting in de varkenshouderij kansen voor een duurzaamheidssprong? Met deze vraagstelling hebben enkele varkenshouders met ondersteuning vanuit InnovatieNetwerk een ontwerp gemaakt voor een duurzaam varkenscluster, dat ze 'Agrocentrum' hebben genoemd. Uit verschillende studies is gebleken dat het Agrocentrum kan uitgroeien tot een welzijns- en milieuvriendelijke vorm van varkenshouderij die goed in het landschap past en die ook economisch kansen biedt. Een Agrocentrum is een specifieke vorm van een Agropark waar varkenshouderij is

 3. More with thermal energy storage. Report 9. Effects on sanitation. Effects of thermal energy storage systems with regard to soil sanitation. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 9. Effecten op sanering. Effecten van bodemenergiesystemen bij inzet bodemsanering. Resultaat metingen op pilotlocaties en in labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S.; De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N.; Hoekstra, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-05-15

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This report describes the interpretation of possible effects of heat and cold storage on soil contaminants: (1) What effect does the temperature have on biodegradation of contaminants, redox conditions, chemical equilibria and adsorption/desorption of contaminants; (2) What is the effect of the circulating water on contamination?; (3) What is the impact of pollution on the thermal energy storage?; (4) What is the risk of uncontrollable distribution of pollutants using thermal storage and how can it be prevented?; (5) Does thermal energy storage result in an increased risk of accumulation of toxic intermediates compared to natural degradation without thermal energy storage?; (6) What are the positive effects on the remediation period do the aboveground mixing of pollutants, fuel and nutrients have on the remediation efficiency? [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen

 4. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 5. Maritime innovations in the Netherlands. World leader in niches; Maritieme innovaties in Nederland. Wereldleider in niches

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verdonk, A.; Goetheer, A. [SenterNovem, Den Haag (Netherlands)

  2010-01-15

  According to foreign experts, the Netherlands are one of the world's leading regions in the field of maritime industry. They hold a large market share in the production of specialized vessels such as small container ships, picket ships, (large) yachts and dredgers. The Netherlands hold a global position in (constructing) pipelines at sea, heavy transport, dredging and environmental technique. Moreover large Dutch players are involved in the transport, storage and transshipment of LNG at sea. In addition, the Dutch maritime knowledge infrastructure, e.g. of MARIN and the Technical University of Delft, is leading worldwide. Many innovations in the Dutch manufacturing industry focus on reducing resistance, efficiency and sustainability. The offshore holds opportunities for developing technology aimed at operating under extreme circumstances. There are technological challenges involved in extracting oil and gas in deep sea (> 200 meters) and in Arctic conditions, but also for dealing with extreme waves. New developments in offshore include the rise of LNG and wind parks at sea. [Dutch] Volgens buitenlandse experts behoort Nederland tot de leidende regio's in de wereld op het gebied van de maritieme industrie. Voor de productie van gespecialiseerde schepen, zoals kleine containerschepen, patrouilleschepen, (grote) jachten en baggerschepen hebben Nederlandse spelers een fors marktaandeel. In de offshore heeft Nederland een wereldpositie in (het leggen van) pijpleidingen op zee, zwaar transport, baggeren en milieutechniek. Ook bij het vervoeren, op- en overslaan van LNG op zee zijn grote Nederlandse spelers betrokken. Tevens is de Nederlandse maritieme kennisinfrastructuur met onder andere MARIN en de TU Delft leidend in de wereld. Veel innovaties in de maritieme maakindustrie focussen zich op weerstandvermindering, efficiency en duurzaamheid. In de offshore liggen kansen om technologie te ontwikkelen om te kunnen opereren onder extreme omstandigheden. Zo zijn

 6. Facilitating access to sports for people in poverty? A study on local social sports policy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Vandermeerschen

  2016-06-01

  Full Text Available SAMENVATTING Mensen in armoede toegang bieden tot sport? Een studie naar lokaal sociaal sportbeleid Onderzoek heeft aangetoond dat armoede een impact heeft op de kansen voor sportdeelname. Mensen in armoede participeren minder in sport in vergelijking met mensen die gemakkelijk(er rondkomen. Op Vlaams beleidsniveau werden initiatieven genomen om lokale besturen aan te moedigen tot het promoten en faciliteren van sportdeelname voor mensen in armoede. Het is echter nog onduidelijk in welke mate dit ingang vond op lokaal niveau. In deze studie wordt onderzocht in welke mate lokale sportdiensten momenteel initiatieven nemen om sportdeelname bij mensen in armoede te faciliteren, met welke moeilijkheden sportdiensten worden geconfronteerd om dit doel te bereiken, en in welke mate lokaal sociaal sportbeleid tot stand komt door middel van samenwerkingsverbanden tussen de sportsector enerzijds, en de sociale sector anderzijds. De data zijn afkomstig van het Vlaamse Sportdiensten Panel (2014. De resultaten geven onder meer aan dat de publieke sportsector en de sociale sector nog in grote mate twee “gescheiden” werelden zijn. Het blijkt een uitdaging om de afstand tussen beiden te overbruggen. Aanbevelingen voor verder onderzoek en voor de ontwikkeling van een sociaal sportbeleid worden aangereikt. ABSTRACTFacilitating access to sports for people in poverty? A study on local social sports policy Research has shown that living in poverty affects the opportunities for engaging in practicing sports. People in poverty participate less in sports than people who have no (or fewer difficulties making ends meet. At the Flemish policy level, initiatives have been undertaken to ensure that more local sports authorities promote and facilitate participation in sports for people in poverty. However, it remains unclear how these concerns are being translated at the local level. In this study, we investigate the extent to which local sports authorities are currently

 7. De strijd tegen sociale ongelijkheid en uitsluiting op de arbeidsmarkt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter Decelle

  2016-09-01

  jobseekers. The social workers surveyed in this study are, however, well aware of the structural inequalities that exist in the labour market. Each respondent was able to describe some of these structural barriers, which impact on the employment opportunities of their clients. However, action to address these barriers is absent. SAMENVATTINGDe strijd tegen sociale ongelijkheid en uitsluiting op de arbeidsmarkt Sociale ongelijkheid en sociale exclusie zijn maatschappelijke problemen waarmee we in onze samenleving meer dan ooit worden geconfronteerd. Dit uit zich onder andere in hoge werkloosheidscijfers bij personen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt. In Vlaanderen zet de sociale economie, een verzamelnaam voor organisaties die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden vooropstellen, zich sinds de jaren 70 van de twintigste eeuw in om de werkloosheidsgraad bij personen uit de kansengroepen terug te dringen. Dit gebeurt via het aanbieden van opleidings- en tewerkstellingskansen. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB onderscheidt vier kansengroepen – personen van allochtone origine, kortgeschoolden, personen met een arbeidshandicap en ouderen (50-plussers – die omwille van het behoren tot één van deze groepen minder kansen op werk ondervinden. In mijn onderzoek breng ik in kaart hoe deze sector werkzoekenden tracht te activeren op de arbeidsmarkt. Meer specifiek onderzoek ik in welke mate een structurele visie op sociaal werk tot uiting komt in de dagelijkse werking van organisaties uit deze sector. Aanhangers van deze visie op armoedebestrijding pleiten ervoor om naast de individuele begeleiding van werkzoekenden ook aandacht te hebben voor de structurele drempels in onze samenleving, die ervoor zorgen dat personen uit de kansengroepen minder kansen op de arbeidsmarkt krijgen. Uit mijn kwalitatief onderzoek blijkt echter dat structureel werken in de sociale economie niet evident is en bijgevolg ook

 8. The development of electric-powered vehicles. Does China cause an acceleration?; De ontwikkeling van elektrische auto's. Zorgt China voor een stroomversnelling?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Kleine, M.

  2010-06-15

  gericht. Veel autofabrikanten besteden aandacht aan de ontwikkeling van elektrische voertuigen, maar allen blijven zich vooral richten op conventionele aandrijftechnieken. Interessante fabrikanten zijn DongFeng, BAIC / Foton en BYD. Batterijfabrikanten zien ook kansen in elektrische voertuigen. Vele zijn bezig met de ontwikkeling van grote batterijen. Daaronder zijn vooral BAK, BYD en Tianjin Lishen interessant. Op het gebied van standaardisatie zijn meerdere initiatieven zichtbaar, zowel op nationaal als internationaal niveau. Op steeds meer plekken worden oplaadfaciliteiten geplaatst. Ondanks alle ambities en initiatieven is het nog maar de vraag of China voor een revolutie zorgt. De aanwezige technische kennis kent zijn grenzen. Investeringen en samenwerking zijn beperkt. De bestaande elektrische infrastructuur houdt bovendien grootschalige invoering van elektrische auto's tegen. China zal een rol spelen in de ontwikkeling van elektrische auto's, maar waarschijnlijk niet voor een enorme stroomversnelling zorgen.

 9. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 10. Sociale netwerken bij Eigen Kracht-conferenties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nathalie Groot

  2013-09-01

  een EK-c is de cirkel van betrokkenen zo groot mogelijk te maken, vooral door het mobiliseren van extra krachten die met nieuwe inzichten komen. Er is echter weinig bekend over de samenstelling van het sociale netwerk tijdens een EK-c. In dit artikel beargumenteren we aan de hand van dossieronderzoek naar 47 cases in de Amsterdamse jeugdzorg dat er vijf typen sociale netwerken binnen EK-c’s zijn te onderscheiden: het familienetwerk, het vriendennetwerk, het gezinsnetwerk, het gemengde netwerk en het professionele netwerk. Ondanks dat elk van deze netwerken unieke kansen biedt, is met behulp van Granovetters theorie over “strong ties” en “weak ties” aannemelijk te maken dat het gemengde netwerk het meeste kans biedt op het realiseren van sociaal kapitaal. Met deze kennis kunnen Eigen Kracht-coördinatoren sensitief worden voor welke strong en weak ties worden uitgenodigd voor de conferentie.

 11. A clean slate. For a future of possibilities; Schonelei. Voor een toekomst van mogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luttik, P.; Boosten, G. [Stichting DoTank, Bussum (Netherlands); Smit, H.; Tersteeg, J. [WING Proces Consultancy, Wageningen UR, Wageningen (Netherlands)

  2006-12-15

  a situation must be created that is aimed at renewal and innovation. A stimulating environment with guarantees for result driven investments, instead of a system of subsidies that is incomprehensible. We also have to look for new co-operation partners, not based on contracts and demands for specific results, but based on transparency, trust and shared ambitions. Everything has to be directed at the creation of new values. At this moment in time a number of results of the Clean Slate project are being elaborated. [Dutch] De landbouw staat in Nederland onder druk. Ondanks de inspanningen van velen om de agrarische sector in Nederland te laten floreren, is het niet ondenkbaar dat op een termijn van 30-50 jaar (delen van de) landbouw uit (delen van) Nederland zijn verdwenen. Het nadenken over de consequenties van deze ontwikkeling is zeker in agrarische kringen nog taboe. Dit belemmert niet alleen het zicht op nieuwe kansen die door het verdwijnen van landbouw ontstaan, het blokkeert ook de bewustwording ten aanzien van het kostbare dat dan verloren gaat. Het project 'Schonelei' concentreert zich op de kansenkant. Uitgangspunt is een viertal extreme scenario's voor het verdwijnen van de grondgebonden landbouw uit ons land. Die scenario's dienden als inspiratie voor de ontwikkeling van nieuwe concepten of aanzetten daartoe. Dat heeft een rijke oogst opgeleverd. Een negental concepten wordt in het rapport verder uitgewerkt, namelijk: Zeelandbouw (landbouw in zee); Bioport (Nederland niet meer als draaischijf voor fossiele energie, maar voor biomassa); Vraaggestuurde microketens (in tegenstelling tot aanbodgerichte bulkketens); Lokale autonomie (in plaats van centrale voorzieningen); Overbruggend eten (eten als manier om mensen nader tot elkaar te brengen); Nature at your fingertips (natuur aantrekkelijker maken door haar deels te virtualiseren); Waardevol sterven (over een nieuwe beleving van de laatste levensfase); Waardegedreven financiele

 12. Effects of biomass chains on land use and soil quality in the Netherlands. Development and application of a framework for testing; Effecten van biomassaketens op landgebruik en bodemkwaliteit in Nederland. Ontwikkeling en toepassing van een toetsingskader

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanegraaf, M.C.; Moolenaar, S.W.; Elbersen, H.W.; Annevelink, E. [Nutrienten Management Instituut NMI, Oosterbeek (Netherlands)

  2007-03-15

  toenemende bioenergievraag op wereldschaalniveau onafwendbaar. De vrees bestaat dat de stijgende vraag naar biomassa voor bio-energie leidt tot extra druk op de bodem en daarmee tot een achteruitgang van de bodemkwaliteit bij onzorgvuldig beheer. De Technische commissie bodembescherming heeft daarom een studie laten uitvoeren naar de mogelijke positieve en negatieve effecten van bio-energie op landgebruik en bodemkwaliteit in Nederland. Voor de productie van energie uit biomassa is een aantal hoofdroutes beschikbaar (elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen). Bovendien kunnen verschillende organische stofbronnen (energiegewassen, bijproducten en geimporteerde biomassa) worden gebruikt. Uit een beschrijving van de ontwikkeling van de ketens en de bijbehorende biomassavraag blijkt dat die ontwikkeling vooral bepaald wordt door de technologische mogelijkheden en het aanbod van biomassa. In de bio-energiesector is een duurzaamheidsdiscussie gaande, die aan het thema 'bodem' beperkt aandacht besteedt. Een toetsingskader is opgesteld om de effecten van bio-energie op landgebruik en bodemkwaliteit te beoordelen. Basis voor het toetsingskader zijn een denkmodel 'duurzaamheid bio-energie' en een overzicht van bruikbare indicatoren voor bodemkwaliteit (zoals landgebruik/landschap, biodiversiteit, organische stof, nutrientenvoorziening, mineralenoverschot, bodemstructuur, bioremediatie en bodemverontreiniging). De illustratie brengt de onderzoeksvraag in beeld zoals die in deze studie is opgevat. In deze studie is de onderzoeksvraag uitgewerkt als organische stofbalans op perceels- en regionaal schaalniveau. Het gebruik van het toetsingskader is geillustreerd voor de ketens 'groene elektriciteit' en 'biotransportbrandstoffen'. Daarbij is een kwalitatieve beschouwing gegeven voor de indicatoren organische stof, mineralen en landgebruik. Uit deze eerste uitwerking van het toetsingskader is geconcludeerd dat bio-energie kansen biedt op een

 13. Sustainability is the best policy. Research challenges for a sustainable energy supply; Duurzaamheid duurt het langst. Onderzoeksuitdagingen voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  fusion, the Netherlands can make a significant contribution to implementing international arrangements associated with ITER and subsequent agreements in Europe. The Netherlands do not have a need to conduct nuclear fission research in the short term. There are research opportunities in chemistry in the area of transmutation, however. Finally, the Foresight Committee has observed that the success or failure of a transition process comes down to a complex set of factors involving more than purely technological efforts. Research into the socio-economic aspects of the energy transition is at least as important. [Dutch] Energie is van levensbelang voor de maatschappij. De voorraden van fossiele brandstoffen zijn eindig en vormen een aanzienlijke belasting voor het leefmilieu. Voor het zekerstellen van de energievoorziening op langere termijn is onderzoek noodzakelijk. Gericht wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan het ontsluiten van nieuwe energiebronnen die het milieu minder belasten. Voor de energietransitie bestaat geen uniek plan. Het onderzoek moet zich richten op een systeembenadering van de gehele keten, van primaire energiebron tot eindgebruiker. Hiertoe moet op wereldschaal een uitgebreide portfolio van mogelijke duurzame energieopties worden onderzocht. Geen enkele optie mag bij voorbaat worden uitgesloten. Voor de Nederlandse onderzoeksinspanningen dienen prioriteiten gesteld te worden in samenhang met het onderzoeksveld elders. Voorwaarde voor de uiteindelijke invulling van de transitiepaden naar een duurzame energievoorziening is een goed samenspel tussen overheid, industrie en kennisinstellingen. Het is van grote betekenis dat daarbij sprake is van een door het merendeel van de partijen gedeelde beeldvorming van het uiteindelijke doel. De aandacht moet vooral uitgaan naar energiebronnen die een substantieel kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de mondiale energievoorziening. Een andere voorwaarde is dat deze bronnen kansen bieden voor de