WorldWideScience

Sample records for impactul asupra sanatatii

 1. IMPACTUL PRESEI ASUPRA DELICVENŢEI JUVENILE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe CIOBANU

  2015-11-01

  Full Text Available Lucrarea în cauză e un rezultat al unui studiu asupra schimbărilor comportamentale ale adolescenţilor, influenţate de unele materiale publicistice. Departe de intenţia de a reveni la cenzura de altădată, autorul pledează pentru o auto-cenzură, pentru o autoexigenţă în procesul de creaţie, pentru o responsabilitate sporită pentru cuvântul scris sau rostit.THE IMPACT OF MEDIA ON THE JUVENILE DELINQUENCYThis writing is a result of a study of teenager’s behavior changes influenced by journalistic work. The author is not militating for the past censorship, but he pleads for an autocensorship, for an auto exigency during the creation process, for a high responsibility for written word or for the spoken one.

 2. NATURA ȘI IMPACTUL RISCULUI DE FRAUDĂ ASUPRA COMPANIILOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Florentin-Emil TANASĂ

  2013-07-01

  Full Text Available La baza marilor scandaluri financiare și implicit a crizei economice globale, se află în bună măsură, manopere frauduloase de proporții. Prin utilizarea “contabilității creative”, fraudă și eroare, companii celebre au reușit să distorsioneze realitatea privind performanța și poziția lor pe piață, inducând în eroare percepția utilizatorilor. Într-o lume a riscului, investitorul trebuie să obțină informații credibile, înainte de a-și angaja capitalul într-o companie, fie ea și de succes. Marile scandaluri financiare din ultimii ani au concentrat interesul public pentru o mai bună reglementare/dereglementare în domeniul financiar-contabil, cu privire în special la frauda corporativă. Managerii, ar trebui să realizeze că riscul de fraudă este o problemă majoră, care nu poate fi rezolvată prin orice “remedieri rapide”. În cadrul prezentului studiu de caz am analizat natura și impactul riscului de fraudă asupra entităților economice, precum și câteva modalități de gestionare a acestuia pentru impulsionarea creșterii economice viitoare.

 3. CULTURA ȘI IMPACTUL VALORILOR CULTURALE ASUPRA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Profira CRISTAFOVICI

  2017-08-01

  Full Text Available La etapa actuală, abordarea culturală a consumului este o necesitate stringentă, care ar permite înțelegerea mai pro­fundă a comportamentului consumatorului aflat sub incidența mutațiilor culturale ca urmare a asimilării valorilor postmodernismului, schimbărilor mediului și procesului de globalizare. În acest articol autorii evidențiază unele mutații culturale cu impact asupra consumului din RepublicaMoldova.CULTURE AND IMPACT OF CULTURAL VALUES ON CONSUMER BEHAVIORAt present time, the cultural approach of consumption is an urging necessity that would allow a deeper understanding of consumer behavior that is subject to cultural mutations as a result of assimilation of the values of postmodernism, changes in the environment and the process of globalization. In this article the authors highlight some cultural mutations with an impact on consumption in the Republicof Moldova.

 4. IMPACTUL REMEDIULUI BioR ASUPRA UNOR PARAMETRI AI SISTEMULUI PROOXIDANT (OXIDANT-ANTIOXIDANT LA PREPELIŢELE ADULTE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana MACARI

  2015-12-01

  Full Text Available Problema stimulării productivităţii în avicultură, pentru asigurarea consumatorilor cu alimente de înaltă calitate, devine din ce în ce mai stringentă la nivel mondial. Studiul a avut drept scop evaluarea efectelor remediului BioR asupra indicilor marker ai peroxidării lipidelor (PLO şi ai sistemului antioxidant (SAO la prepeliţele adulte crescute în condiţii fiziologice de producţie. Studiul a fost realizat pe 5 loturi de prepeliţe. Remediul BioR a fost administrat de două ori: la începutul studiului şi la 7-10 zile după prima administrare, în doze diferite. S-a constatat că administrarea remediului BioR determină îmbunătăţirea indicilor sistemului PLO - SAO şi activitatea majorităţii indicilor evaluaţi depinde direct sau indirect de doza utilizată, momente ce trebuie să fie luate în considerare atunci când se alege doza optimă a remediului.THE IMPACT OF THE BioR REMEDY ON THE PARAMETERS OF THE PRO-OXIDANT (OXIDANT-ANTIOXIDANT SYSTEM IN ADULT QUAILSThe problem of aviculture productivity stimulation in order to ensure consumers with high quality food is becoming increasingly stringent worldwide. The study aimed to assess the effects of the BioR remedy on the marker indices of lipid peroxidation (LPO and antioxidant system (AOS in adult quails bred under physiological production conditions. The research was conducted on 5 lots of quails. The BioR remedy was administered twice: at the beginning of the study, and at the 7-10th day after the first administration, in different doses. It was found that the BioR remedy administration leads to the improvement of POL-SAO system indices, and the level or activity of the most evaluated indices depended directly or indirectly on the used dose, which must be taken into account when selecting the optimal dose of the remedy.

 5. IMPACTUL FONDURILOR STRUCTURALE ASUPRA ECONOMIEI ROMANIEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Balceanu

  2008-05-01

  Full Text Available The Structural Funds are mainly used for infrastructure development, productive investment,local and regional economic development, improvement of human resources and environmental protection. Inprinciple, the objective of the funds is to promote economic development—meaning boosting growth în theregions în order to ensure real convergence, not simply to subsidize the standard of living. The operatingprinciples governing the use of Structural Funds, which are to ensure that its aims are wellrespected, include thefollowing: concentration—to ensure that Funds go to the most needy areas and projects, programming—thedevelopment of a strategic plan, additionality—this principle attempts to ensure that EU funding issupplementary, as opposed to a replacement of indigenous (national, local, private sector spending în therecipient economy; partnership—used în the sense of the shared responsibility (co-funding taken on by themember state or local government, and also the coordination with different sectoral actors, social partners, andthe private sector.

 6. Impactul imaginilor audiovizuale asupra structurii teatrului modern

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Violeta Tipa

  2016-10-01

  Full Text Available With the development of digital technologies, the universe of theatrical performance knows a new wave of visual image invasion. Almost a century from the first attempts to introduce elements of cinematic language, theater people offer new opportunities for including movie images (video in the performance structure, expanding the space and time of the dramatic actions. Being more sophisticated and used at maximum, they have generated some new forms of theater, such as media theater and visual theater. The trend toward the modernization of the performance, by imposing video sequences, often change the optics of the traditional performance. Theater performances of the theatres from Poland: Hamlet by Krzysztof Garbaczewski, the performances Hommage to Chagall and Metamorphosis by director Adolf Weltschek; the Romanian performances Everything is Well between Us by Radu Afrim, the show King Ubu by Slava Sambris and the ones presented within BITEI 2016 are among the experiments in this context. Having a significant impact on the theatrical language, as well as on the structure of modern performance, the presence of the audio-visual causes a phenomenon worthy of research under various aspects.

 7. IMPACTUL FACTORILOR STRESANŢI ASUPRA COMPORTAMENTULUI ADOLESCENŢILOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lora MOŞANU-ŞUPAC

  2017-07-01

  Full Text Available Factorii stresanţi generează transformări esenţiale în comportamentul adolescenţilor, afectând performanţele şcolare, abilităţile de comunicare, modul de a fi, a gândi, a acţiona, a percepe, impunând adolescenţilor trăiri afective declanşate de o serie de situaţii stresante, faţă de care ei sunt mult mai sensibili şi mai vulnerabili. Aceasta îi face pe adolescenţi să se simtă neliniştiţi, epuizaţi, revoltaţi, agresivi sau, dimpotrivă, frustraţi, anxioşi, închişi în sine cu o stimă de sine scăzută. Cunoaşterea factorilor stresanţi şi a modului de a răspunde la stres este substanţială pentru formarea unui comportament adecvat, armonios, social pozitiv, dar şi o sursă de implementare a tehnicilor de management al stresului.THE IMPACT OF STRESS FACTORS UPON TEENAGERS BEHAVIORStress factors generate essential transformations in teenagers behavior, affecting scholar performances, abilities of communicating, the way of being, of thinking, acting, perceiving, imposing affective feelings to teenagers, caused by a series of stress situations, to which teenagers are much more sensible and vulnerable. This is making teenagers feel worried, exhausted, outraged, aggressive, or vice versa, frustrated, anxious, closed inside themselves with a very low autorespect. Knowing the stress factors and the way of reacting to stress is substantial for the formation of an adequate, harmonious, socially positive behavior, and it is a source of implementing the techniques of stress management.

 8. IMPACTUL STRATEGIILOR NETRADIŢIONALE DE RECLAMĂ UTILIZATE ÎN CADRUL PIEŢEI AUTOHTONE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana GAUGAŞ

  2015-12-01

  Full Text Available În societatea contemporană strategiile netradiţionale de reclamă au devenit metode foarte populare de atragere a atenţiei şi de diferenţiere. Lipsind o abordare globală, conţinutul teoretic este foarte fragmentat, diferiţi autori descriind doar o parte a tematicii, aceasta fiind mai degrabă tratată prin exemple elocvente. Totodată, cercetătorii au identificat şi au analizat factorii care contribuie la dezvoltarea direcţiei respective în reclamă. În acest articol ne-am propus scopul de a analiza impactul strategiilor netradiţionale de reclamă asupra consumatorilor din Republica Moldova.THE IMPACT OF NONTRADITIONAL ADVERTIZING USED IN DOMESTIC MARKETIn modern society, non-conventional advertizing have become a popular means of grabbing attention and differentiation. Theoretical studies of non-traditional tactics in advertizing reason a comprehensive analysis of the issue, yet there are no complex studies that would reflect consumer reactions to untraditional advertizing in social and commercial advertizing context and there are no models developed on the basis of their results in the marketing literature. The aim of this article is to provide an analysis for the impact of untraditional advertizing on consumer behavior in Republic of Moldova.

 9. Impactul spectacolului de teatru asupra procesului sociocultural în oglinda criticii teatrale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elfrida Koroliova

  2016-10-01

  Full Text Available The article discusses the history of theatre development since its appearance and up-to-date in the relations and mutual influences with social consciousness through theoretical visions. Following the analysis, the transformation of theatrical forms determined by the socio-cultural atmosphere of the era is highlighted. The emergence and development of theatrical critique is studied in their context. In the Republic of Moldova, theatrical critique developed in close connection with the theatre, which was meant to educate the new man. At the turn of the XX – XXI centuries, a decline in local theatre critique is recorded, which no longer has time for a thorough analysis of artistic successes and failures, but nurtures the newspaper reportage of the day and the dithyrambic style. The multi-secular history of European theatrical art, whose indispensable part is the Moldovan theatre as well, being reflected in social consciousness and recorded in the media, allows us to see the transformation of man and of society in the socio-cultural space.

 10. IMPACTUL INTEGRĂRII EUROPENE ASUPRA PIEŢII DE ASIGURĂRI GENERALE DIN ROMANIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Popa

  2008-05-01

  Full Text Available The present article aims to proving that the business concentration is the main tendencywitch is to become manifest in the insurance field, determined by the increasing interest of internationalstrategic investors to penetrate or consolidate their position on the Romanian insurance market. Actually, in thenear future, the specific industry is going to settle, meaning that only the efficient insurance companies aremeant to last through the years, most of them being international companies. The coming of the theseinternational companies will determine a stiff competition and the final result is to be favourable for the client,the one who buys the insurance, improving the quality of services provided.The efforts to develop new insurance products, the interest in diversifying the insurers’ portfoliotowards non-auto categories and consolidating the territorial networks as well as some alternative distributionchannels, constitute measures in Romanian insurance industry maturation.

 11. IMPACTUL GLOBALIZĂRII ASUPRA PIEŢEI FORŢEI DE MUNCĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vlad Barbu

  2006-05-01

  Full Text Available In industrialized countries globalization is considered an important cause of losing jobs because the dimension of the companies decreases when faced with a more and more fierce international competition. It is estimated that in the near future and taking into account the global context, the level and the quality of the workforce worldwide tend to be affected and influenced by five factors: - the stagnation and even the decrease of prices for basic materials; - the real effects induced by inflation upon the work and production force; - the downfall of the economies in certain parts of the world; - the liberalization and the increase of international competition; - the level and the quality of jobs as one of the main problems that is dealt with by the work market.

 12. IMPACTUL DIMENSIUNILOR CULTURALE ASUPRA REACȚIEI CONSUMATORILOR LA PUBLICITATEA OFENSATOARE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana GAUGAŞ

  2016-12-01

  Full Text Available Tot mai multe companii încearcă să fie cât mai unice și diferite de concurenții lor, utilizând tactici de șoc și elemente ofensatoare în reclamă. Pe de altă parte, companiile încearcă să utilizeze în diferite țări mesaje de publicitate standar­di­zate. În acest articol este analizată importanţa dimensiunilor culturale în perceperea și acceptarea mesajului de reclamă, punându-se accent pe revista studiilor existente și a teoriilor culturale ale lui Hofstede și Hall.THE IMPACT OF CULTURAL DIMENSIONS ON THE CONSUMERS REACTION TO OFFENSIVE ADVERTISINGModern companies try to differentiate among competitors by using shock tactics and offensive elements in advertising. From other point of view firms are more often using standardized advertisng strategy in different countries. This article describes the importance of cultural dimensions in consumers perceptions and acceptance of the advertising message. It focuses on the review of existing studies and Hofstede’s and Hall’s cultural theories.

 13. Stigma socială și impactul ei asupra încadrării în muncă a bolnavilor cu afecțiuni psihice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioana MICLUŢIA

  2004-10-01

  Full Text Available Mental illness represents an important component of the expenses in the public health system, due to increased direct and indirect costs. Current study investigates perception of stigma and discrimination associated to persons with mental illness, and differences in unemployment among inpatients in a mental health hospital in Cluj Napoca. Results indicate that unemployment rate among inpatients are three times higher than national unemployment rate at the time of the investigation (2001. Although current legislative framework provides the basis for developing social reinsertion programs for persons with mental illness in a context that supports a person-centered approach, there are only timid attempts to develop such programs.

 14. MECANISME DE INFLUENŢĂ A PUBLICITĂŢII TELEVIZATE ASUPRA COPIILOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasilica Magdalena SOMEŞFĂLEAN

  2015-12-01

  Full Text Available Influenţând atitudini, comportamente şi valori, televiziunea este considerată unul dintre cei mai mari „formatori”. După cum arată şi studiile desfăşurate în multe ţări, copiii sunt expuşi la reclame, la fel ca la orice alte programe, fără să facă de multe ori diferenţa, de unde şi posibilitatea unui impact direct asupra comportamentului lor. Chiar înainte să meargă, să vorbească, să citească sau să scrie, copiii sunt o ţintă directă pentru publicitari, pentru că reprezintă 3 pieţe: piaţa cumpărătorilor, a influenţatorilor şi piaţa viitorului. Scopul acestei lucrări este de a sublinia mecanismele prin care copiii sunt influenţaţi de reclamele televizate, în măsura în care au o putere de cumpărare semnificativă, care-i face cumpărători, mai mult sau mai puţin autonomi, în funcţie de vârsta lor.INFLUENCING CHILDREN THROUGH TELEVISION ADVERTISINGInfluencing attitudes, behaviours and values, television is considered one of the greatest „educators”. As proved by vast research conducted in many countries, children tend to expose to advertising as to any other television shows, watching it with eyes confort, without making the difference, hence the increased predictability of a direct impact of advertising on the childish spirit and behavior. Even before walking, talking, reading or writing, children are considered a first target for advertisers, as they represent three valuable markets: buyers’ market, influence market and future market. The aim of this paper is to highlight the mechanisms through which children are influenced by TV advertising, as they have a fairly significant purchasing power, which makes them play a purchaser, more or less autonomous, depending on their age.

 15. PERCEPŢIILE NOII GENERAŢII ASUPRA IDENTITĂŢII ŞI IMAGINII REPUBLICII MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria GRIGORAŞ

  2016-12-01

  Full Text Available Scopul prezentului demers constă în identificarea tuturor elementelor tangibile şi intangibile ce influenţează imaginea de ţară a Republicii Moldova pe plan intern şi extinderea acestora asupra exportului, turismului, gradului de atragere a investiţiilor şi asupra calităţii vieţii, ceea ce impune  necesitatea unei repoziţionări a imaginii de ţară în cadrul conjuncturii internaţionale deja existente.Pentru realizarea scopului s-a ţinut cont de următoarele obiective: determinarea şi evaluarea componentelor specifice imaginii de ţară a Republicii Moldova şi necesitatea iminentă a rebrandingului pentru acest stat. Astfel, a fost folosită informaţia operativă privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe ultimii trei ani, şi anume: taxa de aplicare a simbolicii locale  şi o anchetă-pilot. Analizând rezultatele cercetării s-a constatat că noua generaţie are o percepţie, mai degrabă, negativă asupra trăsăturilor prezente ale ţării (corupţie, birocraţie, exod de capital uman peste graniţele ţării, toate ţinând de mediul politic, însă au fost determinate şi principii directoare pentru conceperea unui nou brand de ţară.THE NEW GENERATION’S PERCEPTIONS OF THE IDENTITY AND IMAGE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVAThe purpose of this work is to identify all tangible and intangible elements influencing the image of theRepublicofMoldovawithin the country and their extension on exports, tourism, and the degree of attracting investment and quality of life, as well as the need for repositioning the image of the country in the existing international environment. To achieve the goal, there were considered the following objectives: the determination and assessment of the components specific for the country’s image of theRepublicofMoldovaand the necessity of rebranding for this country. That’s why we used the operational information concerning the budgets execution of the administrative

 16. Participarea femeilor din parlamentul României la procesul decizional (2004-2008 și impactul discursului lor asupra deciziei politice (The Participation of Women from the Romanian Parliament to the Decision Making Process (2004-2008 and the Impact of Their Discourse On the Political Decision

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monica PAVEL

  2015-09-01

  Full Text Available Women’s participation in political decision-making process was the main goal of any demand concerning female suffrage (to vote and to be elected. But what means political decision-making process? There are many theories which explain this concept: from the Game Theory to the Decision Theory and various types of Computational Agent Based Modeling. After a review of these theories, more interesting will be to follow the way of a legislative project to an adopted law in the Romanian Parliament, the way from theory to practice, the real manifestation of the concept of political decision-making. Our research is focused on women’s position in political decision-making in Romania along the 2004-2008 legislature. We opted for this legislature due to its importance derived from the necessity of adopting the EU accession legislation until 2007. This new legislation contained many provisions concerning the status of Romanian women. Our analysis starts by asking the following questions: Are the women in the Romanian Parliament involved in the political decision-making process? Can they influence the destiny of a law? In order to clarify those queries we analyze (quantitatively and qualitatively the paper registrations, but also the video records of any legislative debate which took place in the mentioned legislatures.

 17. BIOTESTAREA ŞI ESTIMAREA TOXICITĂŢII COMPUŞILOR METALOORAGNICI ASUPRA POPULAŢIEI DE PARAMECIUM CAUDATUM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion TODERAŞ

  2017-03-01

  Full Text Available În articol este studiată influenţa unor grupuri de substanţe metaloorganice asupra microorganismelor acvatice. Este utilizată metoda de biotestare toxicologică a compuşilor coordinativi CMT-28 şi CMA-18 asupra ciliatelor Paramecium caudatum Ehrnbg, în concentraţii de 100, 10, 1, 0,1, 0,01 uM/L, comparativ cu prototipul. Metoda de biotestare ne permite să formulăm rapid concluzii în plan comparat, evitând riscul unei erori înalte.Proprietăţile compuşilor metaloorganici au fost cercetate prin metoda diluărilor în serie, în mediul nutritiv lichid (1 gsoluţie nutritivă/1 l apă. În calitate de culturi de referinţă au fost folosite ciliatele Paramecium caudatm.Infuzoriile, ca obiecte de cercetare, sunt foarte comode, se reproduc destul de rapid, fiind cele mai convenabile test-obiecte pentru investigaţii în condiţii de laborator, în care factorul timp joacă un rol decesiv, inclusiv pentru elucidarea impac­tului unor factori abiotici (substanţelor metaloorganice asupra procesului de reproducere asexuată la Paramecium caudatum.Activitatea substanţelor a fost evaluată după caracterul toxicităţii preparatelor (LT50 şi LC50, iar activitatea ciliatelor a fost studiată după caracterul viabilităţii şi parametrii reproductivi (creşterea sau diminuarea efectivului numeric şi a ratei lor de reproducere.Toxicitatea acută (LT50 şi LC50 a compuşilor a fost cercetată conform recomandărilor metodice privind studierea toxicităţii generale a remediilor farmaceutice.LC50 (concentraţia letală, 50% – concentraţia care cauzează moartea a 50% din test-organisme într-o anumită perioadă de timp.LT50 (timpul letal, 50% – timpul în care concentraţia utilizată a compusului testat cauzează moartea a 50% din organismele testate.THE BIOASSAY AND ESTIMATION OF THE TOXICITY OF METALLOORGANIC COMPOUNDS IMPACTING THE POPULATION OF PARAMECIUM CAUDATUMThis work will focus on the study of groups of metalloorganic

 18. Influenţa lupoaiei asupra cantităţii şi calităţii uleiului de floarea-soarelui

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion GÎSCĂ

  2017-12-01

  Full Text Available Among the factors that cause significant yield losses in sunflower is the infestation with broomrape. The parasite affects a number of yield components, namely plant height, head diameter, number of seeds per head, lipid and protein content in seeds, oil quality and quantity, etc. The present study carried out in 2012-2013 dealt with the influence of broomrape on oil yield and oleic acid content in various sunflower genotypes (commercial and experimental hybrids cultivated in 6 distinct localities on uninfested and infested fields where the degree of broomrape attack varied from 0 to 70%. Oil content in the hybrids Favorit, Performer and LG 5661 was affected to some extent by the degree of parasite attack. The difference between the oil content in sunflower seeds from the uninfested/ poorly infested fields and those from the heavily infested fields was about 2-3% (Favorit, LG 5661 and 5-6% (Performer. The content of oleic acid in the hybrids Sandrina, HS 5034, HS 3045, with mean resistance and LG-3, Favorit and HS 3655, with a high resistance to broomrape, varies mainly in relation to the genotype and cultivation conditions, and less depends on the attack of the parasite. Rezumat. Printre factorii care produc pierderi considerabile de recoltă la cultura de floarea-soarelui se numără infestarea cu lupoaie Orobanche cumana Wallr. Parazitul afectează mai multe elemente de productivitate, precum înălţimea plantei, diametrul calatidiului, numărul de seminţe per calatidiu, conţinutul de lipide şi proteine în seminţe, calitatea şi cantitatea uleiului etc. În prezentul studiu, pe parcursul a doi ani (2012-2013 s-a evaluat influenţa lupoaiei asupra productiei de ulei şi conţinutului de acid oleic la diverse genotipuri de floarea-soarelui (hibrizi comerciali sI experimentali, cultivaţi în 6 localităţi distincte, pe terenuri neinfestate şi infestate, gradul de atac al lupoaiei variind între 0 şi 70%. Conţinutul de ulei la hibrizii

 19. APRECIERI ASUPRA FENOMENULUI TURISTIC RURAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Puiu NISTOREANU

  2007-06-01

  Full Text Available The rural areas are rich in their ecological and cultural diversity. The dimension and complexity of the rural communities make difficult a generalization regarding their problems or values, even if some common characteristics exist. For a long time in their existence, the rural communities have relied on the abundance of natural resources. But, in the 20th century, the great technological, political and economical changes have brought a profound transformation in agriculture, and other renewable industrial resources, fact which led the rural communities to a dependency towards these. Although these changes occurred, many reasons for optimism still exist. Involvement of new households in offering touristic services constitutes a new dimension of the development of the rural areas, and on a secondary plane the touristic activity in the rural environment registers new ways of manifestation. Even more, we are able to appreciate the dimensions and evolution of one of the most spectacular social – economic phenomena; the rural tourism.

 20. CONSIDERATII TEORETICE ASUPRA MODELULUI CENTRU-PERIFERIE DE TIP KRUGMAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorica Puscaciu

  2006-05-01

  Full Text Available Lucrarea prezinta modelul standard centru-periferie fundamenat de Paul Krugman-1991.Modelul bazat pe concurenta monopolistica de tip Dixit-Stiglitz ,fundamenteaza aglomerarea economica si este considerat fundamental “noii economii geografice “domeniu foarte fecund in cercetarea economica actuala .In vederea prezentarii am realizat simulari numerice cu ajutorul produsului Maple ;punem la dispozitia celor interesati intreaga documentare.

 1. Considerente asupra reformei administrative a sistemelor de pensii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorina LAZĂR

  2007-06-01

  Full Text Available The first part of this article emphasises, by means of descriptive statistics, the need for revising pension systems financed by redistribution. The administrative and structural reform of the public pension system represents an important task for many governments around the world. An overview of the main reform as well as an analysis of the way in which the two systems, financed through redistribution, respectively through accumulation, are being exposed to different risks is provided. The work ends by analyzing the situation of the pension system in Romania during the last decade, an analysis based upon the previous calculation of the main indicators characterising such a pension system, and a brief analysis of legislative progress in the structural and administrative framework, that has been achieved by the governments from our country.

 2. Influenţa factorilor de risc asupra deciziei manageriale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela P. POPA

  2014-04-01

  Full Text Available In the current period in Romania, an efficient organization is closely linked to unstable environment appropriate management practice specific to transition. An important role in this process is for strategic and tactical decisions that should facilitate increased efficiency in the use of material resources, human, financial and information. Faced with an often hostile environment, entrepreneurs are increasingly being forced to make decisions under uncertainty and risk. Final result depends on the acquisition of essential attributes of professionalism and initiative as the foundation of efficient decision-making. Functionality and viability of organizations cannot be conceived outside the decision-making accordingly. Appropriateness and effectiveness of decisions contributes decisively to increase the efficiency of the management process.

 3. AMENINȚAREA SAU VIOLENȚA SĂVÂRȘITĂ ASUPRA UNEI PERSOANE CU FUNCȚIE DE RĂSPUNDERE SAU A UNEI PERSOANE CARE ÎȘI ÎNDEPLINEȘTE DATORIA OBȘTEASCĂ (art.349 DIN CODUL PENAL: ANALIZĂ DE DREPT PENAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vitalie STATI

  2017-07-01

  Full Text Available Obiectul studiului de față îl formează elementele constitutive și circumstanțele agravante ale infracțiunilor specificate la art.349 CP RM. În rezultatul analizei efectuate, se stabilește că obiectul juridic special al acestor infracţiuni are un caracter multiplu. Se relevă că victimă a infracţiunilor prevăzute la art.349 CP RM este, după caz: a persoana cu funcţie de răs­pundere; b persoana care îşi îndeplineşte datoria obştească; c ruda apropiată a persoanei cu funcţie de răspundere sau a persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească. Se arată că, în cazul infracţiunilor specificate la art.349 CP RM, legătura dintre comiterea infrac­ţiunii şi activitatea de serviciu sau obştească a victimei are un caracter obligatoriu. De fiecare dată, la calificare, urmează să se verifice dacă au fost încălcate sau nu regle­mentările care stabilesc condiţiile şi limitele îndeplinirii de către victimă a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti. Doar în lipsa unor asemenea încălcări poate fi aplicat art.349 CP RM. Se ajunge la concluzia că art.349 CP RM nu poate fi aplicat în cazul în care, la momentul comiterii infrac­ţiu­nii, făptuitorul nu-şi dădea seama că: a săvârşeşte infracţiunea asupra unei persoane cu funcţie de răspundere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei autorităţi publice, a unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească sau a unei rude apropiate a acestora; b infracţiunea pe care o săvârşeşte are legătură cu i activitatea de serviciu a persoanei cu funcţie de răspundere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei autorităţi publice sau cu ii activitatea obştească a persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească. Se argumentează că răzbunarea în legătură cu îndeplinirea de către victimă a datoriei obşteşti poate deter­mina comiterea infracţiunilor prevăzute la art.349 CP RM. Totodată, r

 4. OPTIMIZAREA SISTEMULUI FISCAL – PREMISA CREĂRII UNEI ECONOMII DE PIAŢĂ FUNCŢIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petru GRICIUC

  2015-12-01

  Full Text Available Cadrul analitic pe care autorul îl dezvoltă în acest articol sugerează trei dimensiuni cu ajutorul cărora poate fi eva-luat impactul politicii fiscale asupra funcţionalităţii economiei naţionale. Aceste dimensiuni sunt: sustenabilitatea fis-cală; structura fiscală; stabilizarea fiscală. Eforturile pe care Republica Moldova trebuie să le depună pentru a asigura sustenabilitatea fiscală, o structură fiscală eficientă şi îmbunătăţi stabilitatea macroeconomică ţin de: cadrul fiscal (cadrul legislativ şi instituţional, politica fiscală şi managementul fiscal.FISCAL SYSTEM OPTIMIZATION – PREMISE FOR CREATING A FUNCTIONAL MARKET ECONOMY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVAThe analytical framework that the author develops in this article suggests three dimensions by which it is possible to assess the impact of fiscal policy impact on the functionality of the national economy. The dimensions are the fiscal sustainability, the tax structure, and fiscal stabilization. The efforts that Moldova should make to ensure a fiscal sustainability, an efficient tax structure and improved macroeconomic stability are related to the fiscal framework (legislative and institutional, fiscal policy and fiscal management.

 5. COMBATING CYBERBULLYING AS STRATEGY TO DIMINISH THE STUDENTS’ AGGRESSIVENESS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali ABU RIA

  2018-03-01

  Full Text Available This article addresses the relationship between cyberbullying and students’ behaviors. At present, cyber security is one of the most discussed topics in most countries of the world. Cyber space is characterized by lack of borders, dynamism and anonymity, generating both opportunities for the development of the information society and risks to its functioning and its beneficiaries. Noting the noxious impact of cyberbullying on youth behaviors, we propose tackling cyberbullying as a strategy to diminish students' aggressiveness in the school.COMBATEREA BULLYING-ULUI CIBERNETIC CA STRATEGIE DE DIMINUARE A AGRESIVITĂȚII ELEVILORÎn articol este abordată relația dintre bullying-ul cibernetic și comportamentele elevilor. La etapa actuală, securitatea cibernetică este unul dintre cele mai discutate subiecte în majoritatea țărilor lumii. Spaţiul cibernetic se caracterizează prin lipsa frontierelor, dinamism şi anonimat, generând atât oportunităţi de dezvoltare a societăţii informaţionale, cât şi riscuri la adresa funcţionării acesteia și a beneficiarilor săi. Constatând impactul nociv al bullying-ului cibernetic asupra comportamentelor tinerilor, propunem abordarea combaterii bullying-ului cibernetic ca strategie de diminuare a agresi­vității elevilor în școală.

 6. Scurte considerații asupra contractului administrativ și asupra procedurilor de control jurisdicțional în materia achizițiilor publice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreea TABACU

  2009-12-01

  Full Text Available The juridical concept of public contract was not generally accepted in the Romanian inter-war and communist doctrine. The needs of integration in the European structures after 1989, determined the domestic legislator to adapt the norms in order to accomplish the fundamental principles of a democratic society. Government Emergency Ordinance no 34/2006 transposed the European Council’s Directives in the field of the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts, and defines the concept, the drafting of the contract and the control proceedings before the National Council for Solving Legal Disputes and before the Courts. The fundamental principle of hearing both sides is provided by the special law in the proceedings before the National Council for Solving Legal Disputes, which is a central body, invested with jurisdictional power, for solving the complaints of the applicants in the administrative procedure. This jurisdictional procedure, flexible and quick, has also shortcomings regarding the participation of the parties from the administrative procedure before the jurisdictional body and the consequences of the court’s decision for the person who awarded the contract. The possible solution is offered by the Law no. 554/2004 and the New Civil Procedure Code, which has to be adopted this year, and also by the jurisprudence, if the courts exert their active role.

 7. Scurte considerații asupra contractului administrativ și asupra procedurilor de control jurisdicțional în materia achizițiilor publice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreea TABACU

  2009-06-01

  Full Text Available The juridical concept of public contract was not generally accepted in the Romanian inter-war and communist doctrine. The needs of integration in the European structures after 1989, determined the domestic legislator to adapt the norms in order to accomplish the fundamental principles of a democratic society. O.U.G. no 34/2006 transposes the European Council’s Directives in the field of the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts, and defines the concept, the filing of the contract and the control proceedings before the National Council and the before the Courts. The fundamental principles of hearing the both sides is provided by the special law in the proceeding before the Council which is a central body, invested by jurisdictional power, which solves the cases filled by the applicant in the administrative procedure. This jurisdictional procedure, flexible and quick, has also shortcomings regarding the participation of the parties from the administrative procedure before the jurisdictional body and the consequences of the court’s decision for the person who awarded the contract. The possible solution is offered by the Law 554/2004 and the New Civil Procedure Code, which has to be adopted this year, and also by the jurisprudence, if the courts exert their active role.

 8. Analiza impactului social al festivalului Untold asupra rezidenților municipiului Cluj-Napoca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alina Maria PAVELEA

  2017-07-01

  Full Text Available In the last decades events and festivals were used as economic growth tools. Given their economic importance, most of the studies investigating the impact of events and festivals were focused on the economic impact, while the social impact was under little scrutiny. Therefore, this article examines the social impact that the Untold festival, one of the biggest festivals in Romania, had on the host community. In doing so it makes use of the Social Representation Theory, which aims at identifying the perceptions that exist in the community towards the festival and the sociodemographic characteristics of the people having these perceptions. The main conclusion is that there are two groups in the community, one that perceives negatively the festival and one that perceives it positively. However, these groups do not differ based on their sociodemographic characteristics, fact that hampers the task of the municipality to reduce the negative social impact.

 9. Learning Organizations. Studiu exploratoriu asupra Consiliilor Judeţene din România

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana GHIURA

  2012-12-01

  Full Text Available This article is the result of an ample study centered on the concept of learning organizations, more precisely on the degree in which Romanian County Councils are learning organizations. In order to analyze this, a research instrument has been sent to every County Council. This tool has been developed by three Harvard professors: David A. Garvin, Amy C. Edmondson and Francesca Gino who also published, in 2008, an article in Harvard Business Review ‘Is Yours A Learning Organization?’. Their article is fundamental for this study. Approximately 26 out of 41 County Councils participated to the study and the findings are summarized in this article. The results were really interesting and according to them, Romanian County Councils are learning organizations only in terms of leadership that encourages learning. Regarding the other two blocks – learning environment and learning processes, the findings revealed that the County Councils act like learning organizations in a very small degree. As a consequence, the organizations that participated to the study still have many things to improve in order to become learning organizations.

 10. Prospecții teoretice asupra efectelor negative ale procesului de segregare urbană

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorel MIONEL

  2011-06-01

  Full Text Available Inquiries made on the effects of segregation bring to the attention of readers and, implicitly, to the authorities and urban management, the most important results of the manifestation of segregation in urban environment. This second side of urban segregation, and also the first functional and aesthetic importance for the cities in general, is based on: quality housing and neighborhoods (the optimal housing stock and housing as a mechanism for reproducing social disadvantages and shortcomings, social opportunities (educational and employment, emergence and strengthening of social class, delinquent behavior and ghettoization of urban culture, manipulation of electoral behavior etc. Of utmost importance for the present study are the connections between segregation, waste occurrence and concentration in some urban areas, and also the health of people in urban areas neglected by the authorities.

 11. PROBLEME JURIDICE PRIVIND ABUZURILE SĂVÂRŞITE ASUPRA MINORILOR ÎN INTERNET

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Varvara Licuta Coman

  2007-05-01

  Full Text Available Le long de l’histoire, l’enfant a été vu comme étant la propriété des parents et des tuteurs, ceux-cipouvant disposer de l’enfant à leur gré, sans être faits coupables de quelque chose. Les dernières décennies, uneévolution évidente des valeurs, des normes et des standards juridiques réglementant la situation de l’enfant estarrivée.A présent, toutes les sociétés civilisées acceptent l’idée conformément à laquelle l’enfant n’appartient nià la famille, ni à l’Etat, mais à soi-même et il se trouve sous la protection de ses parents.Un problème d'une importance particulière en ce qui concerne la protection juridique des enfants estcelui mis par les abus faits sur les enfants sur l'Internet. Dans les lignes suivantes on essayera d'analyserquelques aspects de ce type de criminalité.

 12. SCURTĂ PRIVIRE FILOSOFICO-JURIDICĂ ASUPRA CETĂŢENIEI UNIUNII EUROPENE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioan Huma

  2007-05-01

  Full Text Available Dans l’esprit des Traités de Maastricht et d’Amsterdam, la citoyenneté de l’UE nesaurait être un type en soi et pour soi de citoyenneté, situé à côté de, au-dessus de ou enopposition avec celle nationale ; elle se légitime simplement par son support et corrélatnational. A son tour, elle peut aiguillonner la citoyenneté nationale, en en entretenant laconscience critique des limites, mais aussi son aspiration de s’auto dépasser par des actes decréation. Voilà pourquoi la citoyenneté, si - d’un point de vue ontologique - elle revêt uncaractère secondaire, elle n’est aucunement secondaire dans sa finalité axiologique etintégrative.

 13. Influența mediului extern asupra organizației

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cornelia MACARIE

  2004-06-01

  Full Text Available The company, like any other organisation, is influenced in its process of development by certain elements which form the general and the specific environment.The general environment is formed of economy, government, legislation, ecology, demographic and social-cultural factors, foreign affairs and the European Union. The specific environment is formed of: market, finances, tehnology, competition, human resources, unions and purveyors. In Romania, the companies are developing in an environment with specific characteristics cansed by the transmition from communism to capitalism, flatures that are visible both in the economy and the society.

 14. Efecte ale stilului de leadership asupra performantei în mediul organizational

  OpenAIRE

  Veronica - Stăvilă Rîlea

  2008-01-01

  Based on the transformative theory of leadership, the present research examines the predictive value of the process of Leadership on organisational citizenship behaviour, counterproductive work behaviour, and the performance of supervisors as it is perceived by subordinates. 138 subordinates form different organisations participated in this study. The participants were asked to complete several questionnaires: MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire), OCBS (Organizational Citizenship Behavi...

 15. VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ: REALITĂŢI ŞI STRATEGII DE COMBATERE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali ABU RIA

  2017-03-01

  Full Text Available Actualmente, violenţa în şcoală reprezintă o problemă de gravitate majoră. Violenţa generează violenţă, creând un lanţ vicios intergeneraţional, fiind confirmat impactul violenţei asupra elevilor agresaţi şi abuzatorilor. Existenţa dife­ren­ţelor de gen în abordarea violenţei, formele de agresivitate impun intervenţii sensibile la dimensiunea de gen. Consi­derăm necesară abordarea problemei privind violenţa în şcoală din perspectiva protecţiei drepturilor fetelor şi ale băieţi­lor. Totodată, eliminarea violenţei din şcoli reprezintă nu doar un angajament al statului, dar şi o strategie de reducere şi prevenire a violenţei în societate.VIOLENCE IN SCHOOL: REALITIES AND COMBATING STRATEGIESIn this article we find that violence in school is an actual problem. Violence generates violence, creating a vicious intergenerational chain; confirmed the impact of violence on students abused and abusers. The existence of gender differences in addressing violence, forms of aggression, requires gender sensitive interventions. We consider necessary to address violence in schools in terms of protecting the rights of girls and boys. At the same time, elimination of violence in schools is not only a commitment of state, also a strategy for reducing and preventing violence in the society.

 16. IMPACTUL, INTERFERENŢELE ŞI VALOAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE ÎN ASIGURAREA SUCCESULUI PROFESIONAL AL CADRELOR DIDACTICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena RUSU

  2017-07-01

  Full Text Available Inteligenţa emoţională este considerată un predictor de încredere al succesului profesional, oferind mai multe opor­tunităţi în adaptarea socială, perceperea corectă a emoţiilor, luarea deciziilor, stabilirea şi menţinerea relaţiilor interper­sonale pozitive, integrarea profesională eficientă. Cadrele didactice cu nivel înalt al inteligenţei emoţionale pot să iden­ti­fice şi să gestioneze corect atât propriile emoţii, cât şi ale celorlalţi. Ele cooperează eficient în cadrul grupurilor de muncă, au o puternică motivaţie intrinsecă, sunt flexibile în comportament, pot evita şi rezolva conflictele ce apar, sunt mai abile şi optimiste. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei rezidă în abordarea fenomenului privind inteligenţa emo­ţională în asigurarea succesului profesional al cadrelor didactice.THE IMPACT, INTERFERENCES AND VALUE OF THE EMOTIONAL INTELLIGENCE IN GUARANTEEING PROFESSIONAL SUCCESS OF THE TEACHERSEmotional intelligence is considered a trustworthy predictor of the professional success, offering several opportunities in social adaptation, in right perception of the emotions, at taking decisions, in establishing and maintaining positive interpersonal relationships, in efficient professional integration. Teachers with hight level of emotional intelligence can correctly identify and manage their own and others emotions, can cooperate efficiently inside working groups, have a strong inner motivation, are flexible in their behaving, can avoid and solve conflicts, are more skillful and optimistic. The scientifical novelty and originality of the investigation consists in approaching the phenomenon of emotional intelli­gence in guaranteeing professional success of the teachers.

 17. Fenomenul globalizării și implicațiile sale asupra societății

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia NEGREA

  2005-06-01

  Full Text Available This paper considers globalization, from the economical and financial point of view, as an essential direction of international development in the last period. The presentation is focused upon international finance institutions that are shaping development. In the last years, economic evolutions can be easily observed from the point of international rather than national economic sphere, global financiary system being in the center of globalization. International Monetary Fund and World Bank are the key actors of a process that started at Bretton­Woods and continued with the establishment of the European Monetary System. In the eve of the third millenia, globalization is the name of the game, so that modern economic analysis can draw conclusions over its outcomes.  

 18. Modele de management și implicațiile acestora asupra comunicării publice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Corina RĂDULESCU

  2016-06-01

  Full Text Available Each management model leads to substantial changes at the level of public communication. In our approach we highlight the gradual openness of the public institution towards the general public, first considered to be a simple administered, then a client (New Public Management and, currently, a collaborator in a partnership manner (democratic governance. Alongside, we notice the shift from a limited communication to a highly developed one. Unlike the bureaucratic model, which is based on the supereminence of the law, and places the publicity principle on a secondary place, newer New Public Management and democratic governance models invert the ratio, complying the administration with the needs expressed by the citizen. Consequently, to meet the challenges of the new models, communication activities face an unprecedented momentum, and the citizen must partake in an increasingly manner in conceiving administrative action, up to the involvement in the budgetary process.

 19. O meta-analiza asupra relatiei dintre performanta in munca si conflictul munca-familie la persoanele angajate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albulescu, Sabina

  2012-12-01

  Full Text Available The current meta-analysis represents an objective literature review of the studies that examine the relationship between work-family conflict and work performance. The overall aim of this paper is to investigate said relationship in an objective manner and to provide a measurable summary of the literature. Through the use of PsycInfo - the main database that deals with psychology articles and Academic Search Complete- a multi-disciplinary database, we identified eight studies that deal with the connection between work-family conflict and work performance. By examining the available information, a number of five hypotheses were developed. In order to study the relationship between the two concepts, we employed the fixed effects model. Thus, we found out that work-life conflict is negatively correlated with job performance. In addition, results indicate that the age and gender of the participants as well as the method used to evaluate performance did not influence said relationship. Conversely, we determined that marital status is an important factor that models the relationship between job performance and work-family conflict.

 20. PREVIZIUNI DE ORDIN CRIMINOLOGIC ASUPRA EVOLUŢIEI FENOMENULUI INFRACŢIONAL ÎN CARE SUNT IMPLICATE FEMEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gianina Anemona Cudritescu

  2006-05-01

  Full Text Available The analysis of criminal phenomenon, regarded from the classical points of view, such as age, social or familial past of the perpetrator or victim, provenance or habitat background of the two or their sex, can be made today, using a projective appreciation, between respect social roles of the perpetrator, respectively the victim of a crime. The geo-political evolution, with obvious repercussions marked on the economic plan, will certainly affect the women situation. The migration of the work forces can take unsuspected forms of malpractice, as much as this problem is actual and very anxious. White slavery, mostly women and children, can be a hidden form of work migration. Another problem, as controversial too and less tactile, is represented by the genetic manipulation and its implications above the world. The pronouncement difficulty about juridical opinions came from the regulation of this problem, debatable too in medicine. In this context of genetic manipulation appears the clone problem, known like “the terror of womb”. The activity in this area was made mostly in medicine. How do these developments of science affect the woman – is one of the questions that need to be reflected by the experts in criminal politics. Thinking about the armed conflicts which involved practices of ethnical treatment using women ravishment in order to pregnant them, it can be claimed that the genetic manipulation will be used, in the future, in similar cases or in other purpose, immoral too.

 1. Plasma levels of resistin predict cardiovascular events

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vida-Simiti Luminița

  2014-03-01

  Full Text Available Introducere: Un număr de citokine şi adipokine secretate de ţesutul adipos pot influenţa direct peretele vascular. Adiponectina exercită efecte anti-inflamatorii şi ateroprotective. Resistina este exprimată în cantităţi crescute în celulele inflamatorii. Resistina activează direct endoteliul prin suprareglarea moleculelor de adeziune, induce producţia de TNF-α în macrofage, efecte antagonizate de adiponectină. Leptina are multe efecte asupra celulelor din peretele arterial, unele similare cu efectele resistinei. Rolul prognostic al adipokinelor în ateroscleroză nu este bine precizat. Metode: Nivelele bazale ale adiponectinei, resistinei, leptinei şi TNF-α (ELISA la pacienţi cu cardiopatie ischemică au fost comparate cu cele ale pacienţilor cu arteriopatie cronică obliterantă aterosclerotică a membrelor inferioare. Am investigat impactul nivelelor bazale asupra incidenţei evenimentelor ischemice nou apărute în evoluţia de durată. Rezultate: Au fost luaţi în studiu 91 pacienţi cu manifestări clinice ale aterosclerozei, 59 cu cardiopatie ischemică şi 32 cu arteriopatie cronică obliterantă a membrelor inferioare. În grupul pacienţilor cu cardiopatie ischemică, comparativ cu cel al pacienţilor cu arteriopatie cronică obliterantă a membrelor inferioare, nivelele plasmatice ale leptinei au fost semnificativ mai crescute (2882.02 ± 368.57pg/ml vs 1025.56 ± 232.28 pg/ml; p < 0.001, cele ale resistinei semnificativ mai scăzute (13.15 ± 0.83ng/ml vs 17.76 ± 2.13 ng/ml; p = 0.02 şi nu s-au constatat diferenţe privind nivelele adiponectinei şi ale TNF-α. Nivele plasmatice ale leptinei s-au corelat cu indicele de masă corporală în ambele grupe de pacienţi. 45 pacienţi (49,5% au fost reinternaţi în următorii 2 ani. Într-o analiză multivariabilă numai resistina ≥ 15 ng/ml, HR =1.8829, 95% CI 1.0490- 3.3797, p = 0.034 şi presiunea arterială diastolică ≥ 85 mmHg, HR =2.0927, 95% CI 1.0782- 4

 2. CALIFICAREA JURIDICO-PENALĂ A VIOLENŢEI SEXUALE ASUPRA FEMEILOR CA FORMĂ DISTINCTĂ A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolae CORCEA

  2016-03-01

  Full Text Available Scopul acestui mesaj ştiinţific constă în rezolvarea controverselor doctrinare în domeniul calificării infracţiunii de violenţă în familie în una din formele ei speciale, cum ar fi violenţa sexuală. Cu toate că violenţa sexuală nu este prevă­zută expres de către legiuitor ca o formă distinctă a violenţei în familie, aceasta devine un fenomen extrem de răspândit. Autorul analizează violenţa împotriva femeilor bazată pe gen, arată caracterul discriminator al violenţei în familie îm­pot­riva femeilor în societăţile contemporane; examinează conceptul şi formele violenţei sexuale; demonstrează că violenţa sexuală în familie constituie o formă specială de subminare a femeilor şi a copiilor; propune calificarea juridico-penală a violenţei sexuale în familie.Qualification in criminal law of the sexual violence against women as a distinct form of the family violenceThe purpose of this scientific research consists in the solving of doctrinaire controversies in the sphere of legal appreciation of the criminal offence of family violence in one of its special forms as sexual violence. Even if sexual violence is not provided expressly in the penal legal norm as the independent form of family violence, this one became extremely spread. The author submits to a profound analysis the gender violence against women and demonstrates the discriminatory character of the family violence against women in the modern society; examines the concept and forms of sexual violence; proves that sexual violence in the family constitutes a special form of the women and children sup­pression; recommends legal appreciation of the criminal offence of the sexual violence in family. 

 3. Dezvoltare economică, dezvoltare social-politică sau dezvoltare umană? O retrospectivă asupra gândirii consacrate despre dezvoltare (Development Thinking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olivia TODEREAN

  2004-06-01

  Full Text Available For the last half a century, development was one of the keywords of the international economic and political discourse. The variety of contexts in which one can find the idea of development can pinpoint in fact to a lack of a unique definition and, therefore, a lack of a common understanding of the term. This is why the present article attempts to build a very broad overview of the development thinking, as it has emerged as a special field of huge (international interest, beginning with post-war keyneasian thinking about development, that could only be economic development, picking up on the theory of modernization, then on dependency school, in order to evaluate the discourse of the Washington consensus and its heritage on current development communities and visions. The usefulness of the inquiry is better understood in the Romanian context, where I believe there is no genuine public debate (nor is there any academic one about what development could mean for Romania, what it brings to the society and what the society could bring to the practice and research of this process. This article is a first theoretical step into understading how development thinking has evolved in time, under the influence of academic, political and eocnomic environments and what it means nowadaya, when Romanian society is yet again in its history attempting to follow a path towards development and modernity.

 4. CALIFICAREA JURIDICO-PENALĂ A VIOLENŢEI SEXUALE ASUPRA FEMEILOR CA FORMĂ DISTINCTĂ A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

  OpenAIRE

  Nicolae CORCEA

  2016-01-01

  Scopul acestui mesaj ştiinţific constă în rezolvarea controverselor doctrinare în domeniul calificării infracţiunii de violenţă în familie în una din formele ei speciale, cum ar fi violenţa sexuală. Cu toate că violenţa sexuală nu este prevă­zută expres de către legiuitor ca o formă distinctă a violenţei în familie, aceasta devine un fenomen extrem de răspândit. Autorul analizează violenţa împotriva femeilor bazată pe gen, arată caracterul discriminator al violenţei în familie îm­pot­riva fem...

 5. Naturalitatea pădurii: concepte, caracteristici și implicații asupra conservării [Forest naturalness: concepts, characteristics and implications for conservation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marius Teodosiu

  2014-08-01

  Full Text Available The paper review the naturalness related concepts, with a special emphasis on forests, and also their implications on forest conservation. Beside naturalness, key aspects of wild(erness, ecosystem integrity, ecosystem health, forest quality and authenticity are disscussed. The main approaches on forest naturalness are presented, including the basic (minimum naturalness requests, the shortcomings of associating high extreme naturalness levels (virgin, pristine to forests, or the necessity to consider the temporal component of naturalness (e.g. the forest history. In the section of conservation issues is presented a brief summary of the most important regional/world based statistics of high naturalness forests, including practical reccomendations regarding their size and weight at landscape scale.

 6. CONFIGURAŢII TEMATICE ŞI DE VIZIUNE ASUPRA TEXTELOR POETICE PUBLICATE ÎN REVISTA LUMINĂTORUL (1908-1918

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia SCUTARU

  2016-12-01

  Full Text Available Luminătorul a fost prima revistă cu conţinut bisericesc în limba română din Basarabia ţaristă, aceasta fiind o adevă­rată tribună publicistică pentru clerul basarabean. Pe lângă articole de învăţătură creştinească, au fost publicate şi poezii cu caracter educativ.În acest demers vom demonstra că, deşi versurile nu aveau o valoare deosebită a unui produs de artă, acestea au reuşit totuşi să se apropie de realitatea basarabeană. Textele poetice au redat o varietate de sentimente, preponderent dezolante, specifice perioadei elucidate.Cu toate acestea, constatăm capacităţile limitate ale versificatorilor, care nu aveau idei clare şi exacte despre sensul unei situaţii sau împrejurări. În contrast cu ei menţionăm textele poetice ale tânărului A.Mateevici, care, de cele mai multe ori, erau ancorate în real.Investigaţia confirmă opinia că, pe lângă tematica creştină, poeziile publicate în revista Luminătorul au încercat să dezvolte subiecte atipice sociale şi contestatare, dar ele nu au impulsionat libertatea de gândire şi nu au stimulat abilităţile lexicale ale versificatorilor şi cititorilor. Folosind metoda analizei, am demonstrat că imperfecţiunile textelor poetice nu au diminuat mesajele acestora, ci, dimpotrivă, ofereau românilor basarabeni un alt sistem de valori. Investigaţia confirmă cu certitudine că configuraţiile tematice şi de viziune ale versificatorilor erau influenţate de obscurantismul omniprezent în provincia Basarabia, menţinut cu succes de autorităţile ţariste.În studiu sunt utilizate datele culese şi analizate de autor în baza a 14 numere ale acestei publicaţii.EXHIBITION AND VISION OF SETTINGS POETIC TEXTS PUBLISHED IN LUMINĂTORUL (ILLUMINATOR JOURNAL (1908-1918Luminătorul was the first ecclesiastical magazine in Romanian language from Tsarist Bessarabia this is a true publicist tribune for Bessarabian clergy. Besides Christian doctrine articles, poems were published with educational character. In doing so we will demonstrate that although the lyrics were not of a particular value of one art product, they still managed to approach Bessarabian reality. Poetic texts have played a variety of feelings, mostly desolated specific elucidated period.However we see limited capacity of verse writers who lacked clear and precise ideas about the meaning of a situation or circumstances. In contrast to them mention the poetic texts of young A. Mateevici, which often were anchored in reality.The investigation confirms the view that in addition to Christian themes, published poems in Luminătorul have tried to develop social and contesting atypical subjects but they had not spurred freedom of thought and did not stimulate the lexical skills of verse writers and readers. Using analysis method I have demonstrated that imperfections of poetic texts have not diminished their messages, but instead they provided Bessarabian Romanians a different value system. The investigation confirmed with certainty that theme and vision configurations of verse writers were influenced by omnipresent obscurantism in Bessarabia province successfully maintained by tsarist authorities.The study uses data collected and analyzed by the author based on 14 numbers of this publication.

 7. Efectul unor plante medicinale asupra profilului lipidic și al activității enzimelor hepatice în comparație cu statinele

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed, Erieg Abdul Wahab

  2017-12-01

  Full Text Available In the recent decades, hyperlipidemia has considerably increased with the development of machine life. It has been accompanied by diseases such as hypothyroidism, liver and kidney diseases, diabetes, chronic kidney disease, as well as obesity and can cause complications such as atherosclerosis, hypertension, increased risk of stroke, and fatty liver disease. Currently, the prevalence of hyperlipidemia and its related diseases has increased in developing as well as developed countries. In the most cases, drug therapy is needed to control and treat hyperlipidemia. However, problems related to conventional drugs including adverse events (digestive complications such as indigestion, bloating, constipation along with neurologic complications such as myopathy and neuralgia. In addition to the hepatotoxicity and nephrotoxicity. Growing rate of hyperlipidemia and its related complications despite the availability of these drugs dissatisfaction of patients with these drugs, emergence of complications induced by their prolonged use, as well as high drug costs have increased tendency to complementary and alternative treatments for the control and treatment of this disease. In this regard, traditional medical information of each region as well as identification and utilization of medicinal plants of that area may have an important role in identifying new medicines with plant origin for alternative treatments. In addition to endogenous antioxidants, there are exogenous antioxidants. The beneficial effects of foods have been linked to the presence of bioactive compounds and other nutrients. Examples of biomolecules that have antioxidant potential are phenolic compounds such as isoflavones, phenolic acids, catechins, chlorogenic acids, anthocyanins, and terpenes. Thus, plants have been described as an alternative to the development of new drugs applied to treatment of many diseases such as hypercholesterolemia, ulcers, depurative blood and cancer.

 8. Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816. Considerații asupra gloselor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Soare

  2015-01-01

  Full Text Available Scopul prezentei lucrări îl reprezintă analiza gloselor excerptate din Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor, text tradus de Petru Maior și tipărit la Buda, în 1816. Principiul iluminist după care se ghidează învățatul ardelean, de adaptare a culturii occidentale la cultura română, de facilitare a accesului maselor populare la știință se concretizează în frecvența ridicată a gloselor. Pentru cărturarul ardelean, glosa reprezintă un excelent mecanism de inserție în text a neologismelor, care sînt explicate prin cuvinte vechi, populare, sintagme ori perifraze. Ponderea cea mai însemnată o ocupă glosele terminologice, de tipul împrumut lexical – cuvînt vechi. Acest fapt este relevant pentru concepția care îl călăuzește pe autor în activitatea de traducere a textului: glosele sînt orientate intențional spre crearea unui fond lexical neologic, în deplin acord cu cel al limbilor europene de cultură. O examinare detaliată a variatelor tipuri de glose oferă informații utile în ceea ce privește fenomenul de integrare a neologismelor și revelează aspecte interesante ale procesului de înnoire lexicală a limbii române literare.

 9. Influența Directivei 2014/23/UE privind concesiunile asupra dreptului național român

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cătălina Georgeta DINU

  2016-12-01

  Full Text Available Concession contracts were neglected by the European law, especially by the directives on public procurement in 2004, which were only marginally covering public works concessions and the concessions were not subject to any specific regulation. Therefore, the Directive 2014/23/EU comes to cover a dead angle of the European law of public business contracts. Concessions are still in the same shadow cone on domestic plan, the Romanian legislation waiving in 2006 a legislative act dedicated exclusively to these contracts, as a result of the directives transposition at that moment. Yet this time, by implementing the Directive 2014/23/EU, the institution of concession is reinvigorated, to the detriment of the voices which sustained the lack of practical importance of this type of contract and of a distinction between this and public procurement. We are interested to analyze the manner in which this transposition was performed, both in form, and especially in substance: was the European legislation adapted by developing a clear domestic legislative framework or are we witnessing an ad literam assumption, which will enforce multiple amendments and supplements, similarly to the previous legislative experience in the field; are the assigned guided principles observed, are unequivocal procedures regulated and characterized by transparency?

 10. PROTECŢIA CONSUMATORULUI ÎN TURISM – CONSIDERAŢII ASUPRA REGLEMENTĂRILOR EUROPENE ŞI ROMÂNEŞTI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentin NIŢĂ

  2006-06-01

  Full Text Available La protection de consommateurs est une préoccupation permanente et active de l’UE. C’est le contexte dans lequel on peut encadrer la protection des consommateurs touristique. Il y en a une législation spécifique dans le domaine mais il doit être appliqué en concordance avec les réglementations plus générales qui concerne la protection des consommateurs. Le matériel ci dessous traite quelques problèmes encore en discussion ou il n’y a des réglementations ou de des réglementations assez claires. Ils sont été identifies des problèmes: sur la relation client – hôtelier, dans le transport par autocar et dans alimentation avec application en restauration.

 11. Violența în familie asupra vârstnicilor: aspect criminologice și juridico-penale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Corcea Nicolae

  2015-07-01

  Full Text Available Th e purpose of the present scientifi c research is the concept defi ning of the family violence against the old persons, explanation of causes and conditions which contribute to the commission of the violent acts against old family members, as well as performing of analysis of the selected judicial practice for the period of 2011-2014 concerning the cases where the victim became both of thee perpetrator’s parents or only one of them. As a conclusion, the author has demonstrated that the inhuman treatment of the old persons in the realm of family doesn’t constitute a sporadic case, but is a model of the systemic behavior on the level of tradition in some dysfunctional families, and a great percentage of family violence acts against parents (origin families is committed in the rural spaces where practice of mistreatment is persisting.

 12. DIMENSIUNI EXPERIMENTALE ALE NIVELULUI DE PREGĂTIRE, FORMARE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU IMPLICARE ÎN ACTIVITĂŢILE DE RECUPERARE A COPIILOR CU DEFICIENŢE MINTALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oleg ABABII

  2016-12-01

  Full Text Available Recuperarea prin educaţie a copiilor cu deficienţe mintale, inclusiv severe, poate înregistra eficienţă înaltă, dacă vor fi corect selectate şi formate cadrele didactice. Rezultatele implementării formării organizate a resurselor umane în problema recuperării sunt demonstrate prin schimbarea pozitivă a multor criterii de evaluare: o creştere a coeficientului intelectual, profesorii au devenit mult mai răbdători, mai încrezuţi în ceea ce fac, urmăresc acţiunile dar şi retrăirile copiilor, sunt mult mai sensibili, sinceri cu cei din jur, nu permit conflictele şi găsesc soluţii de compromis, majoritatea sunt motivaţi la succes, au devenit mai toleranţi, a diminuat agresivitatea, s-au redus atitudinile rigide, au crescut atitu­dinile comunicative şi organizatorice, a devenit populară colaborarea şi relaţia prietenoasă cu colegii, majoritatea resur­selor umane (100% au un comportament flexibil, vin în susţinerea copiilor pe parcursul tuturor acţiunilor recuperatorii, sunt mândri de rezultatele realizate în CPPC „Orfeu”. Pentru verificarea nivelului de dezvoltare a acestor formaţiuni la cadrele didactice selectate pentru activitatea cu copiii cu deficienţe mintale, inclusiv severe, a fost efectuată o eşantionare simplă după principiul aliator. Eşantionul este constituit din 32 de cadre didactice, care au fost supuse testării pentru activitatea în Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”. A fost descris impactul creşterii nivelului de profesiona­lism al cadrelor didactice în urma formării specializate asupra eficientizării calităţii recuperării copiilor cu DM, inclusiv severe.EXPERIMENTAL DIMENSIONS OF THE LEVEL OF EDUCATION, TEACHER TRAINING FOR INVOLVEMENT IN THE RECOVERY OF CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIESRecovery through education of children with mental disabilities, including severe high efficiency can register, if they are properly selected and formed teachers. Results

 13. NEN UND ANGLIZISMEN IN DER WERBESPRACHE / REMARKS ON THE FUNCTIONS OF LANGUAGE AND THE ANGLICISMS IN ADVERTISING / REMARCI ASUPRA FUNCŢIILOR LIMBAJULUI ŞI ANGLICISMELOR DIN MESAJUL PUBLICITAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Boncescu

  2015-12-01

  Full Text Available Folgender Bericht stellt die Beeinflussung der Anglizismen auf die Sprachfunktionen in der Werbung dar. Dazu werden die Anglizismen hinsichtlich ihrer Rolle in der Werbesprache herausgestellt. Die Studie zeigt eine häufige Verwendung von fachsprachlichen und gemeinsprachlichen Anglizismen in dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Die große Bedeutung der Anglizismen für die kontaktherstellende Funktion der Schlagzeilen in der Werbung ergibt sich aus unseren Beispielen und zeigt das hohe Potenzial, Aufmerksamkeit zu erregen.

 14. A Note on the Political Entrepreneur and the Limits of Pure Theory [O notă asupra întreprinzătorului politic şi limitele teoriei pure

  OpenAIRE

  Apăvăloaei Matei Alexandru

  2015-01-01

  The "political entrepreneur" has been defined as the ultimate decision maker in matters concerning state / governmental affairs. But who exactly is this character? The present paper is going to build upon the above definition and stress the fact that some further elements have to be taken into consideration in order to provide a satisfactory answer to this question.

 15. Overcrowding in Italian Jails. A Quantitative Analysis of Foreigners (Supraaglomerarea în închisorile italiene. O analiză cantitativă asupra străinilor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefania GIRONE

  2013-11-01

  Full Text Available Victims of prison-overcrowding in Italy are part of a structural and systemic problem which is still struggling to find plausible solutions. When natives and foreigners are separately considered, the overcrowding phenomenon assumes a perspective that goes beyond the mere Italian attribute and, therefore, better focalises on the ones who, having the status of foreigner, are somehow in a weaker position in comparison with the native ones. As a matter of fact, the combination foreign prisoner-overcrowding has allowed to address the prison issue in accordance with a more specific approach that compares the Italian native component and the foreign one. This highlights that the overcrowding phenomenon in Italy is not an aspect suffered mainly by foreign prisoners, but it is equally endured by most of the native ones. Additionally, this analysis takes into account, on the one hand, the most outstanding foreign nationalities housed in Italian prisons and, on the other hand, the Regions having the highest rates of overcrowding, foreign inmates, and prison capacities. The outcomes reveal that Moroccans, Romanians, Tunisians and Albanians are the ones at increased risk of prison overcrowding since, in fact, they represent 60.0% of the total foreign presence in the Italian jails. However, there is a sort of “equal overcrowding distress” that comes out of this context: actually, the four major foreign presences are housed at the same percentage by the six selected Regions (the most overcrowded by foreigners, circumstance that generates a kind of homogeneity of the unlivable conditions in prisons.

 16. Cum să transferi modele “europene” în Moldova? Reflectînd asupra motivelor de a stabili Programul Uniunii Europene Erasmus Mundus și de a participa în cadrul acestuia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helga Zichner

  2015-12-01

  Full Text Available In the framework of its Neighbourhood Policy (ENP, the EU opens up certain facets of its education policy for members of the educational systems of the direct neighbour countries. Bearing in mind the important role of education for processes of nation building and the related formation of citizens, I analyse the meanings of this expansion because the reordering of the relations with the new neighbours after the last enlargement of the EU is one of the main aims of the ENP. In the paper I would like to address this issue from two perspectives: Firstly, I want to take a look at the rhetoric employed in EU documents on internal and external education policy. Drawing on the concept of citizenship and its double role for differentiating between insiders and outsiders of a community and relating individuals to a political community, the question arises as to what kind of integration the EU intends for formal non-EU citizens by offering them certain opportunities of participation. The thesis is that the attitude towards participants from non-member states remains without a clear “finalite”, thus reflecting one of the overall problems of the ENP. Secondly, I want to look at the level of individual participants in the programme Erasmus Mundus and the meanings their stays abroad have for them. I will show to what extent their experiences abroad had an impact on their daily practices as citizens of their countries.

 17. Percepția angajaților asupra practicilor de HR, potrivirea persoană-organizație și satisfacția în muncă

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirela Botezatu-Rosianu

  2013-10-01

  Full Text Available This paper is based on the general assumption that human resource management practices can play animportant role in matching people with the organisations and the jobs they work in. Also, high-performance HRMpractices can have an influence upon employees’ outputs. The aim of this study is to investigate, on one hand, therelations between employees’ perceptions of HR practices and P-O fit, and on the other hand, between employees’perceptions of HR practices with work engagement and job satisfaction. For collecting the data were usedquestionnaires. Results from a sample of 52 employees (67,3% women support correlations between perceived HRpractices and P-O fit, work engagement and job satisfaction. In plus, results support a mediating role of P-O fit inthe relationship between perceived HR practices and job satisfaction. The results of this study emphasizes theimportance of HRM practices in work engagement, job satisfaction and P-O fit.

 18. Percepția angajaților asupra practicilor de HR, potrivirea persoană-organizație și satisfacția în muncă

  OpenAIRE

  Mirela Botezatu-Rosianu

  2013-01-01

  This paper is based on the general assumption that human resource management practices can play animportant role in matching people with the organisations and the jobs they work in. Also, high-performance HRMpractices can have an influence upon employees’ outputs. The aim of this study is to investigate, on one hand, therelations between employees’ perceptions of HR practices and P-O fit, and on the other hand, between employees’perceptions of HR practices with work engagement and job satisfa...

 19. INFLUENŢA ADMINISTRĂRII UNOR AMENDAMENTE ŞI ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE ASUPRA CONŢINUTULUI DE APĂ LA LOLIUM MULTIFLORUM LAM. CULTIVATĂ PE CÂMPUL EXPERIMENTAL HIDROAMELIORAT DE LA SOCODOR (JUD. ARAD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Faur

  1999-01-01

  Full Text Available The variations of the total water content and of the free and bound fractions in Lolium multiflorum Lam. were studied in a structural solonetz having moderate depth columns and sodium sulfate salinization. The plants were cultivated in conditions of an experimental field at the Experimental Center for the saline and alkalinous soil melioration from Socodor (Arad district. Before the experiment in the field was installed an underground drainage system consisting in ceramics tubes. After this installations followed a salts washing with a rate of 2500 m³ water/hectare. Three years after these hydromeliorated complex measures was set up an experiment of application of some different types and doses of chemical fertilizers in amendmented and unamendmented conditions three times administered in the next variants: V1 - N0P0K0; V2 - N120; V3 - K50; V4 - P80; V5 - N120K50; V6 - N120P80K50. The application of the amendments as 50 tons phosphogypsum/hectare determined water content increase in the leaf cells. The same effect had the chemical fertilizer applications but this effect was different according with the type of the fertilization. The highest action of the growth of the total water content and of bound water fraction had the nitrogen fertilization especially when this fertilization was made by the balance with phosphorous and potassium. It is notice a lower effect of potassium fertilization on the water keeping in the cells due probably of high content of sodium in the halomorphous soils suggesting an unspecific involving in the maintain of the cell turgor. The phosphogypsum application diminish the supplementary fertilization efficiency with phosphorous in the plants cultivated on halomorphous soils.

 20. ВЛИЯНИЕ ВОЗЗРЕНИЙ НИККОЛО МAКИАВЕЛЛИ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА НА ТЕОРИЮ И МЕТОДОЛОГИЮ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ludmila ANŢIBOR

  2017-03-01

  Full Text Available В статье обосновывается соотношение содержания учения Никколо Макиавелли и «макиавеллизма» как объекта психологической науки. Выявлено влияние идей Макиавелли на теорию и методологию изучения лич­но­сти в психологии. Показано, что идеи Макиавелли о природе человека получили дальнейшее развитие в культурно-исторической концепции Л.С. Выготского о развитии высших психический функций человека и субъективно-деятельностном подходе, обосновывающем способность человека к самодетерминации (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.В. Брушлинский. Установлено, что изучение макиавеллизма в психологии основывается на поло­жении о деятельности как процессе внутреннего противоречия и об относительной самостоятельности единиц деятельности: действия, операции (предметной деятельности, мотивы, цели, условия (внутренней деятельности.IMPACTUL IDEILOR LUI NICCOLO MACHIAVELLI DESPRE NATURA UMANĂ ASUPRA TEORIEI ŞI METODOLOGIEI STUDIERII PERSONALITĂŢII ÎN PSIHOLOGIEÎn articol este fundamentat raportul dintre învăţătura lui Niccolo Machiavelli şi „machiavelismul” ca obiect al ştiinţei psihologice. Se dezvăluie influenţa ideilor lui Machiavelli asupra teoriei şi metodologiei studierii personalităţii în psiho­logie. Se arătă că ideile lui Machiavelli despre

 1. EMPIRICAL RESEARCH ON THE IMPACT OF LOCATION AND SERVICE ON THE RETAIL BRAND IMAGE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Babut Raluca

  2012-12-01

  experienţe pozitive cu ea, după care în timp va începe să îşi contureze o opinie legată de aceasta. Prezenta cercetare propune un model menit a evidenţia contribuţia amplasamentului magazinului şi a servirii asistate în conturarea imaginii magazinului. După operaţionalizarea conceptelor teoretice integrante ale modelului, datele sunt validate prin intermediul reliability analysis, în final fiind oferite interpretări pertinente prin intermediul corelaţiei existente între dimensiunile identificate. Cercetarea empirică derulată pe un eşantion de 1.800 de consumatori români relevă pentru formatele comerciale selectate diferenţe notabile în impactul şi semnificaţia influenţei reprezentate de cele două caracteristici ale retail brand asupra store image. În final sunt trasate câteva implicaţii manageriale relevante în fundamentarea deciziilor viitoare privind modalitatea optimă de acţiune prin intermediul acestor două elemente ale retail marketing mix.

 2. FACTORI CARE SUSŢIN ÎNVĂŢAREA TRANSFORMATIVĂ INTERGENERAŢIONALĂ LA PĂRINŢI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laurenţiu ŞOITU

  2017-03-01

  Full Text Available Schimbările majore privind rolurile familiei în societatea actuală determină nevoia, din ce în ce mai stringentă, de educaţie şi autoeducaţie a părinţilor pentru exercitarea rolului parental. Autorii pornesc de la ipoteza că învăţarea transformativă – sintagmă datorată lui Mezirow – poate explica, într-o mare măsură, alegerile părintelui în acţiunile de parenting, prin procesul de reflecţie critică care presupune descoperirea şi depăşirea limitelor pe care individul le are în gândire şi în modul de a acţiona. Verificarea ipotezei se va realiza printr-un studiu, care constă în intervievarea a 15 fa­milii, fiecare cu trei generaţii de părinţi în interiorul ei (G1 – bunicii, G2 – părinţii, G3 – copiii care au un copil la rândul lor, însumând astfel 45 de participanţi. Scopul a fost o mai bună înţelegere a învăţării transformative prin identificarea factorilor care îi sprijină pe părinţi în renunţarea la comportamentele considerate disfuncţionale în relaţia cu copilul. Instrumentul care a stat la baza cercetării a fost un interviu de tip narativ prin care părinţii au relatat diferenţe şi asemă­nări în stilul de parenting raportându-se la propriii părinţi, strategii care i-au ajutat în depăşirea obstacolelor pentru înde­plinirea cu succes a rolului parental şi au evaluat impactul experimentării violenţei în familie în devenirea lor ca părinţi. Rezultatele arată că printre factorii care i-au determinat pe părinţi să aibă o gândire transformativă regăsim: suportul social (dialogul cu partenerul romantic, dialogul cu alte persoane – rude, familie, specialişti, reflecţia critică asupra experienţelor personale, contextul, nivelul de educaţie şi motivaţia părintelui.FACTORS THAT SUPPORT INTERGENERATIONAL TRANSFORMATIVE LEARNING AMONG PARENTSThe major changes regarding the roles of family in the current society determine the more and more

 3. CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ ÎNTRE OPTIMISM ŞI EUROSCEPTICISM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neculai Bobica

  2008-05-01

  Full Text Available Comunicarea de faţă prezintă şi analizează fenomenul extinderii şi amplificării atitudinii euroscepticeîn spaţiul politic european, factorii ce alimentează o astfel de atitudine şi consecinţele sale asupra continuăriiprocesului de construcţie europeană. Sunt analizate, în context, diversele ipostaze ale euroscepticismulu şiimpactul lor asupra opiniei publice europene şi a factorilor de decizie politică.

 4. Observaţii critice asupra încadrării acţiunilor executorului judecătoresc conform art.328 CP al RM (excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LILIA LUPAŞCO,

  2018-04-01

  Full Text Available The study aims to identify the deficiencies of qualification of the actions of the bailiff according to article 328 PC RM (excess of power or excess of official authority. In this respect, there are analyzed a number of court decisions issued on criminal cases filed against bailiffs under art. 328 PC RM. It is noted that in most cases, on such criminal files the courts issue acquittal decisions. It is concluded that in the most frequent cases criminal cases are unfounded filed in court regarding the bailiffs according to art. 328 PC RM. It is shown that art. 328 PC RM is inapplicable if the authorized person with qualification of offences does not indicate in the issued procedural act the norm of the normative act setting the rights and/or attributions of the bailiff whose limits have been exceeded. It shows that it is wrong the qualification according to art. 328 PC RM if the harmful consequence is established in an abstract manner, i.e. generic, but not in concrete. Also, it has been pointed that criminal liability under art. 328 PC RM cannot be started if the actions of the bailiff and his acts are not contested (when the party has the possibility to contest them or are maintained (if they are challenged by the parties of the enforcement procedure

 5. Percepţii ale inginerilor silvici asupra vulnerabilităţilor şi riscurilor ecosistemelor forestiere în contextul schimbărilor climatice [Perceptions of forestry engineers on vulnerabilities and risks of forest ecosystems to climate change

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihaela Mutu

  2014-08-01

  Full Text Available A growing recent literature argues that the adaptation to the climate change depends on the perceptions that the stakeholders have on potential effects of the climate change and the possibilities to counteract these effects. This study focuses on forestry engineers’ perceptions on climate changes and adapting measures. A number of 76 semi-structured interviews were conducted with forest engineers from three counties in North-Eastern Romania (Suceava, Neamţ and Botoşani. The results show that the forest engineers perceived as climate change-related vulnerabilities: the occurrence of drought, the risk of increased windfall, and the insects attacks. However, the climate change-related risk is ranked only as a fifth threat on forest ecosystems stability, far behind the political control over forest administration and law implementation, incoherence of the legislative frame, un-appropriate legislation for private forests and illegal logging. We conclude that climate change adaptation is not a priority of forest management, which is correlated with the fact that more than half of the respondents estimates the impact of climate change on forests as being small or moderate, while one third of the respondents clearly manifest the preference for non-adapting behavior.

 6. Graphic representations in Romanian archaeology. An overview regarding Late Iron Age dwellings / Reprezentări grafice în arheologia românească. O schiţă asupra structurilor de locuire din cea de-a doua epocă a fierului

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monica Nicolăescu

  2015-10-01

  Full Text Available This paper attempts to synthesize the aspect of the importance of graphic representations referring to the situation of dwelling structures found and documented at the settlements across Muntenia which are dated with the 2nd century BC - 1st century AD. Without intending to categorize or fit the mentioned complexes or settlements into any typology, the paper takes into account the way in which the housing complexes characteristic of the second iron age are illustrated and how these representations are relevant to understanding the dwelling complexes from the given period.

 7. Influenţa stadiului de pornire în vegetaţie a portaltoiului şi a nivelului de altoire asupra procentului de prindere în cazul altoirii la molidul argintiu[Influence of the parent stock phenology and grafting level on successfull grafting of silver Colorado spruce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  George Mazăre

  2014-08-01

  Full Text Available Having no importance for Romanian forestry, Picea pungens Engelm. is an ornamental species, often seen in Romanian parks and gardens. There are cultivated especially glauca and argentea forms. The biggest problem of this forms is getting seedlings. The generative way is not recommended because, although at begin those specimens obtained have the characteristic color of the variety, with the passage of time the color disappears. So, the vegetative way remains the only possible way in order to obtain best specimens. Propagation method used in these experiments is side-veener- grafting. The rootstock was represented by Picea abies, which was grafted with scion collected from Picea pungens argentea variety. The experiment factors were vegetative stage of rootstock and grafting level. Regarding the first factor, we chose two graduations, the grafting being made on less active rootstock and well active rootstock. Regarding the grafting level, the graft was made to the first growth, on the second and on the third growth. The behavior of grafted seedlings was followed throughout the growing season, with the work of care applied in the process, but the final inventory of surviving grafts was made at the end of the growing season. To interpret the results on grafting efficiency, expressed by number of slips caught, the data obtained from the measurements were statistically processed by variance analysis method, using the method of multiple comparisons (the Duncan test.

 8. Influenţa modificărilor în utilizarea terenurilor asupra serviciilor de reglare ale ecosistemului forestier. Studiu de caz: estul depresiunii Loviştei [The influence of land use changes on regulation services of the forest ecosystem. Case study: the eastern part of the Loviştea Depression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sorina Bogdan

  2014-12-01

  Full Text Available The concept of ecosystem services has been long debated in the scientific literature and in recent years it has seen many different classifications and even definitions. It offers a way to a more comprehensive assessment of the value of an ecosystem or landscape. The main four categories of ecosystem services and of functions that provide them are: production, regulation, supporting or habitat and cultural. The assessment of ecosystem services is important in domains like land management and planning, decision making, ecological economics, and, as it is the case for this particular study, in landscape and environmental planning and management. This study is centred on the regulation functions and services provided mainly by forest ecosystems and tries to assess the trade-off that occur along with changes in the land cover/use of wooded areas. To achieve this, firstly we identify and quantify the changes in landscape and land use and cover in the target area between 1980 and 2006. The next step is to draw an inventory of the regulating functions and services and assess the relative degree to which a land cover/use is theoretically able to provide each service. The last step is to evaluate the losses and gains in terms of services in the period of time considered by taking into account each type of change in land use/cover and the decrease or increase in the degree to which the land is still able to provide regulating services. All the results are also spatially illustrated through maps.

 9. Controlul exercitat de serviciile secrete din România asupra politicii și presei – metatemă a alegerilor prezidențiale din 2014 (The Control of the Secret Services Over Politics and Media – Metatheme of the Presidential Election in 2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luminița KOHALMI

  2015-09-01

  Full Text Available The last Romanian presidential elections have been marked – more than in any other post-communist electoral races – by the public debate regarding the control of the secret services over politics and media. This research is focused on the presidential elections in 2014 and aims to analyze the subsequent items of this theme, its media impact, and its effect on the confidence that Romanians have in intelligence organizations, politics and media. This research is not aimed at discerning truth from fiction in the debates that have taken place with regards to the chosen theme. The results of the study validate the hypothesis that public interventions with regards to the theme have a medium and long term potential to shift the balance of power in Romania, by slicing antinomies on legal, institutional and ethical operation of intelligence into a democratic society.

 10. Relația dintre guvern şi diasporă

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodica RUSU

  2017-06-01

  Full Text Available Contribuțiile diasporei şi contribuțiile potențiale la dezvoltarea țărilor lor de origine sunt recunoscute din ce în ce mai mult de către comunitățile beneficiare, guvernele țărilor de origine. Deşi diaspora dispune de mari resurse organizaționale, rolul principal îl joacă guvernul național şi politicile acestuia față de diasporă. Există o legătură puternică între calitatea guvernării şi migrațiune şi diasporă, impactul ultimei fiind văzut, mai ales, prin remitențe, impactul politic fiind neglijat. Prin dezvoltarea de parteneriate puternice cu guvernul şi sectorul privat din țara de origine, eforturile diasporei pot maximaliza potențialul bunăstării generale.

 11. Societatea informațională - Stimulent și ghid pentru reforma administrației publice locale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sorin Dan ȘANDOR

  1998-01-01

  Full Text Available Ultimele două decenii au reprezentat pentru Europa un regres, o rămânere în urmă faţă de America şi Japonia. Ca reacţie la această situaţie a apărut raportul prezentat de preşedintele Comisiei Europene Jacques Delors în faţa Consiliului European în decembrie 1993, cu titlul “Cartea Albă asupra creşterii, competitivităţii, locurilor de muncă – provocările şi căile spre secolul 21”. Documentul ne oferă o clară perspectivă asupra impactului pe care îl are revoluţia informaţională, comparată cu prima revoluţie industrială, asupra societăţii. Societatea informaţională poate fi un răspuns la noile cereri ale Europei: reţele de comunicare cu companiile, răspândirea muncii de la distanţă prin intermediul calculatorului (teleworking, acces pe scară largă la baze de date ştiinţifice şi pentru petrecerea timpului liber, dezvoltarea asistenţei medicale preventive şi la domiciliu pentru cei în vârstă, reţele transeuropene care să asigure legături între administraţii.

 12. Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cecilia-Iuliana Vârlan

  2016-02-01

  Full Text Available Lucrarea de față se concentrează asupra unei opere de maturitate a filozofului german Arthur Schopenhauer, Aforisme asupra înțelepciunii în viață, și asupra singurei versiuni românești a acesteia, realizate de Titu Maiorescu la sfîrșitul secolului al XIX-lea. Existența a cinci variante ale versiunii românești, publicate de traducătorul însuși de-a lungul a patru decenii, reprezintă o dovadă clară a faptului că transpunerea în românește a acestui text de filozofie practică a incumbat o serie întreagă de dificultăți de traducere. Urmărind modul în care Titu Maiorescu a încercat să rezolve aceste dificultăți, prin adoptarea anumitor soluții traductologice, am realizat o analiză a acestora, din perspectivă lingvistică, cercetarea urmînd concomitent două direcții: contrastivă (rezultată din supra- punerea textului-sursă și a textului-țintă și diacronică (urmărind intervențiile realizate de același traducător asupra propriului text, la intervale de timp diferite. Demersul de analiză lingvistică a traducerii unui text filozofic ni s-a părut util nu doar studiului nostru, ci și viitorilor eventuali traducători ai Aforismelor, a căror intenție ar putea fi aceea de a adapta discursul versiunii românești a lui Titu Maiorescu la limba română contemporană, ținînd seama de evoluția evidentă a acesteia și, mai ales, a componentei sale de limbaj filozofic.

 13. Celebrity endorsement in fashion print advertising

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raluca Chiosa

  2013-05-01

  Full Text Available Brands ofen use celebrities to get impact. Celebrity endorsement has become a marketing communication strategy used to build a congruence between brand image and consumers. Objectives. Research attempts to analyse celebrity endorser-product congruency and to measure the effectiveness of celebrity endorsement compared with a non-celebrity endorsement (fashion models. Prior Work. Research conducted to date have reached topics as: the effectiveness of celebrity endorsement; celebrity endorsers and purchase intention, added-value of the endorsement; positive or negative effects of celebrity endorsement, congruence between product/brand and endorser, consumer association with the endorser, attractiveness, credibility and trust in celebrities. Approach. A marketing experiment was used in order to mesure the impactul of endorser type and endorser-product match on Aad, Ab, and Pi. Results. Research has confirmed that attractive endorsers fit clothing products, whether they are celebrities or models. Also, the more consumer likes advertising, the more likely it creates a favorable attitude towards the brand. Results suggest ads using celebrities increase the likelihood of consumers to buy an endorsed product. Value. Study shows what celebrities are considered credible and perceived fit to promote classical suit. A fashion brand can select a celebrity for advertising campaign, due to it’s influence on consumers’ purchase intention.

 14. Reglementări privind aplicarea normelor dreptului muncii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolae ROMANDAȘ

  2018-03-01

  Full Text Available În articolul dat s-a realizat o cercetare în materia aplicării actului normativ în ramura drep¬tului muncii. În acest context, s-a făcut referire la aplicarea normelor dreptului muncii în spaţiu și asupra persoanelor și la efectele juridice care se produc. De asemenea, s-a evidențiat: dis¬tingerea modului de aplicare a normelor internaţionale în dreptul naţional; stabilirea relaţiei dintre normele internaţionale ale muncii şi normele dreptului naţional.

 15. Necesitatea analizei de marketing în activitatea întreprinderii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ecaterina BARBAROŞ

  2016-09-01

  Full Text Available A fost efectuată analiza companiilor, folosind metode cunoscute în cercetarea marketingului. Analiza a arătat că fiecare întreprindere, este recomandabil să stabilească un obiectiv: pentru a obține un avantaj competitiv asupra potențialilor concurenți. Dezvoltarea corectă şi la timp a strategiei de marketing a întreprinderii depinde de performanțele sale şi dezvoltarea cu succes în sistemul complex de interacțiuni şi relații care sunt în curs de dezvoltare pe piața de azi.

 16. OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC DE IPOTECĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Artur TARLAPAN

  2015-11-01

  Full Text Available Acest articol are drept scop ralierea viziunii tradiţionale asupra obiectului raportului juridic de ipotecă la un concept ştiinţific, bazat pe perceperea naturii sociale a sarcinilor la care este supus dreptul de proprietate în caz de constituire a altor drepturi reale, cum ar fi şi dreptul subiectiv de ipotecă.THE OBJECT OF THE MORTGAGE LEGAL RELATIONThis article aims to rally the traditional view on the object of the mortgage legal relationship to a scientific concept, based on the perception of the social nature of duties to which the property right is subjected, when other real rights, such as the mortgage right, are established.

 17. RAPORTURI SEMANTICO-PRAGMATICE ÎN TRADUCEREA LITERARĂ DIN LIMBA FRANCEZĂ ÎN ROMÂNĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ludmila ZBANŢ

  2015-12-01

  Full Text Available În articol examinăm, în special, viziunile academicianului Nicolae Corlăteanu ce ţin de funcţionarea limbii în dimen­siune istorică şi socială. Aspectele respective au o repercusiune directă asupra unor probleme de traducere literară, ana­li­zate în diverse studii traductologice contemporane. SEMANTIC-PRAGMATIC RELATIONS IN LITERARY TRANSLATION FROM FRENCH INTO ROMANIANThis article mainly deals with the academician Nicolae Corlateanu’s views relating to the function of language in the historical and social dimensions. These aspects have a direct repercussion on matters of the literary translation, analyzed in various contemporary translation studies.

 18. EFICIENȚA TELEMEDICINII: ASPECT METODOLOGIC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Galina ULIAN

  2017-08-01

  Full Text Available În toate țările, asistența medicală este cel mai important sector, deoarece sănătatea are un impact direct asupra nivelului de trai, asupra calității vieții. Autorii consideră că introducerea TELEMEDICINII va contribui la o activitate mai eficientă în acest sector prin: reducerea erorilor medicale; creșterea calității serviciilor medicale și a nivelului profesional al medicilor; identificarea în timp util a bolilor pacienților; îmbunătățirea programelor de studii ale medicilor; utilizarea eficientă a timpului medicilor; creșterea eficienței sinergice; reducerea duratei timpului pacienților destinat adresărilor la medici; creșterea accesibilității populației rurale la serviciile medicale.EFFICIENCY OF THE TELEMEDICINE: METHODOLOGICAL ISSUES In all countries, healthcare is the most important sector, because health has a direct impact on living standards, on quality of life. The authors of the study believe that the introduction of TELEMEDICINE will contribute to more efficient activity in this sector by reducing medical errors, in increasing the quality of medical services; increasing the professional level of doctors; timely identification of patients' illnesses; improvement of doctors' study programs; efficient use of doctors' time; increasing synergic efficiency; reducing patients' time for effective referrals to doctors; increasing the accessibility of rural population to medical services.

 19. HOMO VIATOR – O DIMENSIUNE FUNDAMENTALĂ A SPIRITUALITĂŢII OCCIDENTALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana CIOCOI

  2015-12-01

  Full Text Available Articolul de faţă reflectă modificările fundamentale care s-au produs în mentalitatea occidentală contemporană prin intermediul conceptului de călător (homo viator. Noţiunea de călător este tratată în sens culturologic larg drept  desco­peritor de lumi necunoscute, explorator, navigator sau aventurier al oricărui tip de cunoaştere, care reprezintă trăsătura fundamentală a omului occidental. Prototipul absolut al acestui model cultural îl reprezintă Ulise, eroul din Odiseea lui Homer. Conceptul de „călătorie” oferă, astfel, o viziune transversală asupra evoluţiei literaturii occidentale, al cărei centru iradiant – tensiunea cunoaşterii – a problematizat cele mai variate forme de călătorie şi de călător. Istoria romanului occidental este urmărit dea lungul secolelor şi a epocilor literare pentru a observa cum s-a modificat percepţia călătoriei, iar odată cu ea, şi spiritualitatea occidentală. Viziunea contemporană asupra călătoriei este analizată în baza romanului lui Michel Houellebecq „Harta şi teritoriul” (2010. HOMO VIATOR – A FUNDAMENTAL DIMENSION  OF WESTERN SPIRITUALITYThe article reflects the changes produced in the western contemporary mentality through the concept of the traveler (homo viator. The notion of traveler is approached in wide cultural meaning as a discoverer of unknown worlds, explorer, navigator or adventurer of every type of knowing, that represents the fundamental feature of the occidental man. The absolute prototype of this cultural model is represented by Ulysses, the hero of Homer’s Odyssey. The concept of “travel” offers thus a transverse vision upon the evolution of the occidental literature whose irradiant centre – the tension of knowing – discussed the problems of the most varied forms of travel and traveler. The history of the western novel is followed over centuries and literary epochs in order to observe which way the perception of travel

 20. Detection of the genetically modified organisms from food products/ Detecţia organismelor modificate genetic din produse alimentare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Curticăpean Manuela

  2014-09-01

  Full Text Available Încă de la apariţia primelor culturi modificate genetic, oamenii de ştiinţă au avut păreri pro şi contra asupra cultivării si utilizării lor, datorită potenţialelor riscuri pe care le pot avea asupra sănătăţii şi mediului înconjurător. Legislaţia europeană actuală (Directiva 2003/18/CE prevede obligativitatea informării publicului, a monitorizării efectelor pe termen lung, a etichetării şi trasabilităţii în toate stadiile introducerii pe piaţă a OMG. Scopul acestui studiu a fost evaluarea calitativă a produselor alimentare existente pe piaţă, în ceea ce priveşte detecţia prezenţei/ absenţei OMG. În acest sens au fost analizate două tipuri de făină de porumb şi patru tipuri de produse din soia, în perioada 2013. Kit-ul utilizat pentru detecţia prezenţei/absenţei OMG în probele testate, cuprinde etape de izolare ADN, amplificare ADN prin PCR şi electroforeza în gel de agaroză a produşilor amplificaţi şi foloseşte două secvenţe asociate OMG - promotorul 35S şi terminatorul NOS de la Agrobacterium tumefaciens. În urma studiului, au fost pozitive în ceea ce priveşte prezenţa OMG, o probă de mălai extra şi o probă de soia. Rezultatele obţinute ilustrează necesitatea efectuării de analize suplimentare pentru identificarea tipului exact de OMG şi pentru stabilirea cantităţii de OMG (pragul limită impus de legislaţia europeană fiind de 0,9% la nivel de ingredient.

 1. The Emotional Intelligence Approach for Enhancing Skills in Leadership

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radu Herman

  2014-05-01

  Full Text Available An appreciated manager coordinates efficiently the team and both his abilities to be a leader and assume his decisions is crucial for the success of the project. In the empirical study “O nouă abordare asupra învățării practice” several conclusions show that some leadership problems were related to the prioritization of the objectives, an efficient coordination of the members by the leaders, fear in assuming the leadership, not defending the leadership position and tension within the group when facing competition. As a leader, a certain state of mind is required to solve a long-term goal, to have a consistent behavior and adapt a certain leadership style to motivate in a specific situation the members of a team. In an emotional intelligence approach, controlling the afflictions of the mind means reducing the barriers towards being “able to”manifest a leadership style. The aim of this article is to argue that the quest of developing leadership skills can become useless when the leader fells into an inappropriate state of mind.

 2. ASIGURĂRILE POT SALVA „BENEFICIUL POTENŢIAL, SCONTAT”: ASPECT METODOLOGIC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iulia CAPRIAN

  2016-12-01

  Full Text Available Nu există o definiţie unică a gestionării riscului. Acesta poate fi expus în termeni generali ca „aplicaţie a principiilor de adoptare a deciziilor pentru o problemă particulară de risc” sau ca „minimizare a costului general al riscului”, însă una dintre cele mai aplicabile poate fi ceea ce se concentrează asupra procesului gestionării riscului. Astfel, gestionarea riscului este un proces sistematic, orientat spre identificarea şi evaluarea riscurilor la care este expusă o persoană sau organizaţie, pentru selectarea şi implementarea tehnicilor optime de control şi finanţarea riscurilor.INSURANCE MAY SAVE "THE POTENTIAL, EXPECTED BENEFIT": METHODOLOGICAL ASPECTThere is no single definition of risk management. The concept may be expressed in general terms as a "application of the principles of adaptation of decisions to a particular risk problem" or a "minimization of the overall costs of risk", but one of the most applicable may be the one focusing on the risk management process. Thus, risk management is a systematic process, aimed at identifying and assessing the risks to which a person or organization is exposed for the purpose of selecting and implementing optimal techniques for controlling and financing risks.

 3. MECANISMUL REFLEXIV DE REGLARE ŞI DIMINUARE A ANXIETĂŢII SITUAŢIONALE/ACADEMICE LA STUDENŢI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia TOMA

  2015-12-01

  Full Text Available În articol este supusă analizei reflexia ca mecanism psihologic de reglare şi diminuare a anxietăţii situaţionale/ academice la studenţi: sunt prezentate diferite puncte de vedere asupra reflexiei şi argumentate valenţele acesteia în vederea reglării, corecţiei, optimizării anxietăţii situaţionale/academice. Reflexia ca trăsătură şi fenomen psihologic se află în corelaţie cu nivelul de manifestare a anxietăţii la studenţi. Diminuarea anxietăţii situaţionale/academice poate fi realizată prin reducerea/scăderea nivelului de reflexivitate. DECREASE REFLEX MECHANISM ADJUSTMENT AND SITUATIONAL ANXIETY/ACADEMIC TO STUDENTSThis article analyzes the reflection of the psychological mechanism of adjustment and mitigation situational anxiety/ academic students: are different views on reflection and defended its valence to adjust, correction, optimization situational anxiety/academic. Reflection trait and psychological phenomenon is correlated with the expressions of anxiety in students. Reduction of situational anxiety/academic can be achieved by reducing/lowering the reflexivity.

 4. PRINCIPALELE EFECTE IN CEEA CE PRIVEŞTE DECIZIA FIXĂRII PREŢULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cornelia Elena Tureac

  2007-05-01

  Full Text Available În majoritatea companiilor, există un conflict deschis între managerii responsabili de acoperireacosturilor (financiari şi contabili şi managerii responsabili de satisfacerea clienţilor (marketing şi vânzări.Registrele contabile avertizează asupra preţurilor ce nu acoperă în întregime costurile, în timp ce registrele demarketing argumentează că tendinţa de a plăti a clientului trebuie să fie singurul îndrumător al preţurilor.Conflictul între aceste două opinii risipeşte resursele companiei şi duce la decizii de stabilirea preţurilor caresunt parţial compromise. Stabilirea de preţuri profitabile implică o integrare a costurilor şi a valorii pentru client.Spre a realiza această integrare, totuşi, ambele trebuie să părăsească ideile greşite şi să formeze o viziunecomună care să ducă la profitabilitate.

 5. SECURITATEA REȚELELOR INFORMATICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tudor BRAGARU

  2018-03-01

  Full Text Available În condiţiile utilizării în masă a reţelelor informatice şi desfăşurării diverselor activităţi profesionale mediate de reţele şi dispozitivele mobile conectate, conştientizarea şi contracararea riscurilor devine foarte importantă atât pentru mediul de afaceri, mediul social, cât şi pentru cel personal, privat. Lucrarea prezintă o privire de sinteză asupra cerin­ţelor de securitate, metodelor de atac/ameninţărilor, riscurilo-r, vulnerabilităţilor şi tehnicilor de atenuare şi prevenire a riscurilor informatice preponderent pentru reţele corporative.NETWORKS SECURITYÎn terms of mass use of computer networks and the deployment of various professional activities mediated by networks and connected mobile devices, risk awareness and counseling becomes very important, both for the business environment, the social environment and for the private and private ones. The paper presents a summary of security requirements, attack/threats, risks, vulnerabilities, and mitigation and prevention techniques predominantly for corporate networks.

 6. COMPLEMENTARITATEA METODELOR EXPOZITIVE ŞI A METODELOR INTERACTIVE ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE A EXPRIMĂRII ORALE ÎN LIMBA FRANCEZĂ CU OBIECTIVE UNIVERSITARE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alina SLOBODANIUC

  2015-12-01

  Full Text Available Conform Cadrului European comun de referinţă pentru limbi, exprimarea orală sau producerea orală este o relaţie între emiţător-destinatar însoţită de o producere orală într-un context de comunicare dat/definit. Studiul dat încearcă să prezinte, în linii generale, exprimarea orală cu specificităţile şi formele sale caracteristice, insistând asupra practicilor de aplicare a diferitelor tehnici şi procedee didactice expozitive şi interactive, ca: expozeul, prelegerea, brainstormingul, piramida, mozaic etc., şi pe competenţele pe care studentul este motivat să le obţină. COMPLEMENTARITY OF EXPOSITORY AND INTERACTIVE METHODS IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF ORAL EXPRESSION IN FRENCH FOR ACADEMIC PURPOSESAccording to the Common European Framework of Reference for Languages oral expression or oral production is a relation between the transmitter and receiver accompanied by an oral production in a given/defined context. We will try to present in broad lines the oral expression, its specificity and characteristic forms, insisting on the application practices of different didactic expository and interactive techniques and procedures as the exposé , lecture, brainstorming, pyramid, mosaic and others as well as the competence the student is motivated to acquire. 

 7. THE IMPACT OF THE CRISIS ON THE QUALITY OF LIFE AND SOLUTIONS TO REDUCE THE CRISIS EFFECTS. CASE STUDY: ROMANIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fora Andreea

  2011-07-01

  Full Text Available The economic crisis creates a series of consequences such as loss of jobs, reducing wages, insecurity of the population, reducing standard of living, material hardships, low self-confidence and hope for the better, illnesses, altered human relationships, social protests, ever greater scale strikes, in other words, deterioration of the economic environment. This paper aims to identify possible solutions to improve the effects of the crisis on the quality of life, based on figures from surveys conducted by research firms and the possible correlations to be made between these dates, without attempting to consider that these solutions are unique or the best. The main indicators considered for identifying the negative aspects of the crisis among the population are: the evolution of unemployment, changes in gross domestic product or wage developments in the economy and the share of expenditure linked to the basic needs out of the income earned. Regarding the possible solutions to reduce the population crisis, they are closely related to the credit and monetary policy, and also to the budgetary policy. Under the impact of the economic crisis, the business environment in Romania has suffered. Sub impactul crizei economice, mediul de afaceri din Romania a avut de suferit. Since most investments in 2008 were of foreign origin, the fact that this crisis has affected Romania as well did not surprise anyone. Nowadays Romania's business climate is characterized by lack of direct foreign investments and self funding sources whereas the population declares itself in a large proportion -more than 50% - to be affected by the crisis (1. Effects of the crisis can also be observed in the evolution of consumers' behavior who fearing layoffs and declining revenue, not only turned to buying the same products or to purchase cheaper products, but also to reducing the amount of the purchased products. The quality of social life is essential and strongly related to

 8. ABORDAREA PSIHOLINGVISTICĂ ŞI SOCIOLINGVISTICĂ A CONCEPTULUI EMOŢIE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorica LIFARI

  2015-12-01

  Full Text Available În ultimul timp categoria conceptuală a emoţiilor este cercetată în contextul studiilor interdisciplinare şi al celor interculturale. Atât în domeniul psihologiei, cât şi în cel al lingvisticii savanţii se împart în mai multe şcoli, bunăoară: reprezentanţii teoriei despre universalitatea emoţiilor şi cei care accentuează impactul sociocultural al dezvoltării şi cul­ti­vării categoriilor conceptuale ale emoţiilor în cadrul unei etnii sau culturi.În articolul de faţă autorul pune în discuţie opiniile savanţilor antropologi şi lingvişti cu privire la modelarea concep­tului de emoţie în cadrul unei culturi şi posibilitatea de a analiza acest concept prin prisma ambelor teorii: atât a celei de universalitate a conceptului de emoţie, cât şi a teoriei despre individualitatea acestuia. THE PSYCHO-LINGUISTIC AND SOCIO-LINGUISTIC APPROACH TO THE CONCEPT OF EMOTION The conceptual category of emotions has recently more often been studied on the cross-cultural level. This type of research has been done among both psychologists and linguists who are further representing different schools or ideas, as for example the adherents of the theory of universal emotions and those that emphasize the socio-cultural impact of the development of the concept of emotion within a certain ethnic community or culture.The article under discussion offers the reader the ideas and points of view of researchers in the field of psychology, anthropology and linguistics concerning the concept of emotions within a certain culture and the possibility to analyse the given concept through the prism of both theories: that of the universality of emotions on the one hand and that of the cultural specificity of emotion on the other one.

 9. INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE LA ART.238 ŞI 239 CP RM ÎN LUMINA AMENDAMENTELOR OPERATE ÎN CODUL PENAL LA 25.07.2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vitalie STATI

  2015-11-01

  Full Text Available Prezentul articol este consacrat analizei de drept penal a infracţiunilor prevăzute la art.238 şi 239 CP RM. Analiza este efectuată prin prisma Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din 25.07.2014. În acord cu aceasta, aria de aplicare a art.238 CP RM a fost extinsă asupra ipotezelor presupunând prezentarea cu bună ştiinţă a unor infor-maţii false în scopul obţinerii unui împrumut sau a unei despăgubiri/indemnizaţii de asigurare, ori al majorării sumei acestora, ori al obţinerii unui împrumut în condiţii avantajoase, dacă prin aceasta instituţiei financiare, organizaţiei financiare nebancare, asociaţiei de economii şi împrumut sau asigurătorului i-au fost cauzate daune. De asemenea, art.238 CP RM a fost completat cu alineatul (2: „Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari”. Nu în ultimul rând, aria de aplicare a art.239 CP RM a fost extinsă asupra ipotezelor presupunând acordarea unui împru-mut sau a unei despăgubiri/indemnizaţii de asigurare cu încălcarea intenţionată a legii, a politicilor de acordare a împru-muturilor sau normelor de prudenţă financiară, dacă prin aceasta instituţiei financiare, organizaţiei financiare nebancare, asociaţiei de economii şi împrumut sau asigurătorului i-au fost cauzate daune.THE OFFENCES REFFERED TO AT ART.238 AND 239 PC RM IN THE LIGHT OF THE AMENDMENTS OPERATED TO THE PENAL CODE AT 07.25.2014This article is dedicated to the penal law analysis of the offences referred to at art.238 and 239 PC RM. The analysis is carried through the Law on amending and supplementing certain legislative acts from 25.07.2014. In line with these procedures, the application scope of art.238 PC RM was extended over the hypothesis assuming knowingly presenting false information in order to obtain a loan or reparation/insurance claim, or to increase their amount, or to obtain a loan on favorable terms, if all these were caused

 10. DINAMICA ŞI ROLUL GRUPULUI DE STUDENŢI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ (preliminarii pentru un studiu calitativ elaborat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana REPIDA

  2015-11-01

  Full Text Available Mediul universitar se prezintă ca un sistem complex de grupuri sociale, printre care şi grupul de studenţi, caracteri-zate prin norme şi valori comune, roluri şi poziţii sociale, o reţea de interacţiuni şi influenţe reciproce. Spre deosebire de grupul/clasa de elevi, grupul de studenţi, ca un mediu de formare şi dezvoltare, configuraţia, procesele şi dinamica acestuia, influenţele şi presiunile sociale pe care le exercită acest grup asupra membrilor, au fost mai puţin studiate. Necesitatea cunoaşterii aspectelor psihosociale legate de funcţionarea grupului de studenţi derivă din faptul că acesta acţionează ca un câmp de forţe pozitive (cooperare, solidaritate şi susţinere reciprocă, dar şi negative (conflicte intra-grupale, lipsa de competiţie, colegi problematici, care influenţează activitatea de învăţare, performanţele şi climatul socioafectiv al grupului. Din aceste considerente, un studiu complex şi elaborat privind funcţionarea acestui grup va oferi premise pentru o mai bună înţelegere a implicaţiilor acestui grup asupra personalităţii studentului. Prin acest articol ne-am propus să analizăm doar unul dintre aceste aspecte – rolul grupului de studenţi în formarea lor profesională, mai exact – opiniile şi percepţiile studenţilor cu referire la acest aspect.THE DYNAMICS AND THE ROLE OF THE STUDENTS GROUP IN THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT (preliminaries for an in-depth qualitative studyThe academic environment appears as a complex system of social groups, including student groups, characterized by shared norms and values, social roles and positions, an entire network of interactions and reciprocal influences. Yet, unlike the pupil groups, little scholarly attention has been paid to student groups as a medium for training and development, their configuration, processes and dynamics, the social influences and pressures exercised by the group on the members being remarkably understudied

 11. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О БОЛГАРАХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Duminică

  2015-11-01

  Full Text Available În articol sunt analizate lucrările care au abordat acest subiect luat ca tematică. Autorul reflectă dispute istoriografice referitoare la problema privind emigrarea bulgarilor la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi stabilirea lor ulterioară în sudul Malorosiei şi pe teritoriul dintre Prut şi Nistru. Sunt prezentate lucrări care reflectă colonizarea civilă şi militară a regiunii. Sunt prezentate opiniile şcolilor istorice cu referire la problema privind participarea voluntarilor bulgari în formaţiunile de husari şi în cadrul acestora în războaiele ruso-turce. Autorul scoate în evidenţă şi dezbateri ce reflectă dezvoltarea social-economică a emigranţilor bulgari. Ca obiect de cercetare a istoricilor a devenit şi legislaţia ţaristă, cu ajutorul căreia erau atraşi şi stabiliţi coloniştii transdanubieini. Se face referire şi la atestarea primelor aşezări ale bulgarilor pe teritoriul dintre Prut şi Nistru. Sunt trecute în revistă argumentele cercetătorilor asupra problemei cu privire la periodi-zarea etapelor de emigrare, datarea primelor colonii, dar şi stabilirea satelor din Bulgaria de unde au fugit bulgarii. Sunt trasate concluzii asupra unor probleme puţin prezente în istoriografie sau care în general nu se regăsesc, deocamdată, în cadrul acesteia.HISTORIOGRAPHICAL INFORMATION ABOUT THE BULGARIANS NORTHERN BLACK SEA COAST IN THE LATE 18th CENTURY The article contains analyzes of works concerning the subject. Problems are discussed thematically. Thus, the author reflected the historiographical debates on the causes of migration of Bulgarians in the late 18th century, their further life order in the south of Malorussia and the territory between Prut and Dniestr. There are presented works which reflect the popular and military colonization of the region. Are allocated the views of historical schools on the participation of the Bulgarian volunteers in royal hussar regiments and active actions hed

 12. ROMANIAN CUSTOMER-BASED EMPIRICAL RESEARCH ON AMBIANCE IN RETAILING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dabija Dan-Cristian

  2012-12-01

  Full Text Available În creşterea satisfacţiei şi a gradului de mulţumire al clientului faţă de any retail store, un rol semnificativ îl joacă şi ambianţa sau in-store-management. De aceasta aparţin totalitatea deciziilor privind modalităţile în care se poate structura magazinul, se aranjează gondolele şi rafturile, se recurge la jocul de lumini şi umbre, la mirosuri specifice sau chiar la varierea temperaturii în cadrul unor departamente. Pentru consumator ambianţa înseamnă însă şi existenţa unei atmosphere plăcute la cumpărături, transmiterea unui spirit de aventură, a unor sentimente positive care să îl determine pe client să revină în magazine, să-şi mărească achiziţiile şi de ce nu, să recomande unitatea şi altora. Prezentul studiu încearcă să evidenţieze căile prin care any retailer reuşeşte să acţioneze asupra consumatorului prin intermediul unor instrumente ale in-store-management în vederea conturării unei imagini favorabile în psihicul acestuia. Cercetarea derulată pe aproape 1.800 de clienţi din comerţul alimentar şi nealimentar din România reliefează prin interpretări pertinente implicaţiile manageriale şi căile de acţiune care le revin întreprinderilor aparţinând unor different retail formats = diferite formate comerciale în vederea acţionării adecvate asupra clienţilor.

 13. DERAPÂND PRIN ISTORIE. DISCURS IDENTITAR, CINEMA ŞI IDEOLOGIE ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel MOISA

  2017-08-01

  Full Text Available Dezvoltarea cinematografiei şi a televiziunii într-un moment în care întraga viaţa socială era extrem de controlată transformă inclusiv filmul istoric într-o sursă documentară, chiar dacă deseori discutabilă în ceea ce privește prezentarea adevărului. Propaganda totalitară a generat o distorsionare extremă a acestui tip de sursă istorică. În peisajul cinemato­grafic românesc, cu foarte puține excepții, producțiile de film și de televiziune au distorsionat în diferite grade realitățile prezentate. În România, ca şi în alte state totalitare, atât producţiile de ficţiune, cât şi cele documentare pot fi folosite ca sursă istorică pentru reconstituirea trecutului, dar numai în anumite condiții. De fapt, urmârind filmul istoric produs în România în anii regimului communist, putem constata cele mai fine accente ale cenzurii existente în România vremii.Studiul urmăreşte câteva accente ideologice surprinse în evoluţia filmului istoric românesc în timpul regimului co­munist, o perioadă extrem de interesantă şi adesea favorabilă pentru această categorie de filme. Ceea ce se poate constata este existenţa unui teribil control politic şi ideologic în contextul în care rezultatul trebuia să reflecte punctul de vedere oficial asupra trecutului.Noile realități românești favorizate de evenimentele din 23 august 1944 au avut consecințe negative asupra cinematografiei românești. Împreună cu alte zone din viața românească, cinematografia a suferit mai multe transformări pentru a se con­forma noii fizionomii a României.DERIVING THROUGH HISTORY. IDENTITY, CINEMA AND IDEOLOGY DISCOURSE IN COMMUNIST ROMANIAThe development of the cinema and television at a time when all social dimensions were severely controlled turns the film into a historical source, often questionable in terms of presenting the truth. The totalitarian propaganda did nothing but to distort to the extreme this type of

 14. Poate fi corectată atestarea lui copt, –ă (1887, DLR, pe baza CL 1699?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adina Chirilă

  2016-02-01

  Full Text Available În 1699, traducînd din greacă un text al lui Maxim Peloponesianul, Antim Ivireanul utilizează un cuvînt ce, la prima vedere, coincide cu un neologism atestat în limba română abia în secolul al XIX-lea, ca împrumut din limba franceză: copt, –ă, ‘Locuitor [...] al Egiptului, descinzînd din vechile secte creștine ale Euticheenilor’. Pentru a răspunde întrebării din titlu, a fost necesară analiza conținutului semantic al termenului corespunzător din textul-sursă grecesc, i.e. κόπται (și, implicit, etimologia acestuia, dat fiind faptul că, pentru perioada în care a scris Maxim Peloponesianul, lucrările lexicografice ce vizează limba greacă înregistrează clar doar forma cu îndelungată tradiție κóπτης (pl. κόπται – derivat al verbului κόπ(τω –της ‘a tăia, a lovi’, iar posibilitatea ca autorul grec de la începutul secolului al XVII-lea să fi avut în vedere acest înțeles nu putea fi eliminată ab initio. Demersul conduce spre un răspuns afirmativ și, în plus, ar putea arunca o nouă lumină asupra dinamicii lingvistice grecești în epoca post- bizantină.

 15. VALOAREA FORMATIV-DEZVOLTATIVĂ A PANOURILOR EDUCAȚIONALE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stela GÎNJU

  2018-03-01

  Full Text Available Este recunoscut faptul că asupra dezvoltării globale a copiilor un rol esențial are mediul de învățare, care este constituit din mai multe elemente. Unul dintre elementele principale în grădinița de copii sunt panourile educaționale. Acestea trebuie să corespundă anumitor cerințe metodologice: reprezentativitate, accesibilitate, funcționalitate etc. Studiul empiric este realizat pe un eșantion de cca 50 de cadre didactice din instituțiile de educație timpurie din Republica Moldova cu scopul de a determina valoarea formativ-dez­vol­tativă a panourilor educaționale. Partea formativă a cercetării s-a realizat printr-un master-class, unde au fost confecționate panouri educaționale ieftine și funcționale.THE FORMATIVE-DEVELOPER VALUE OF THE EDUCATIONAL PANELS IN THE KINDERGARTENAn essential role in the development of children all over the world is played by the learning environment, which consists of several elements. One of its main parts in the kindergarten is represented by the educa­tio­nal panels, which should respect some methodological requirements, such as: representativeness, accessibility; functionality, etc. The empirical study is realized on a sample of about 50 teachers from the early educational institutions from the Republic of Moldova, in order to determine the formative-developer value of the edu­cational panels. The formative part of the research was realized via a master-class, where there were created inexpensive and functional educational panels.

 16. STRUCTURILE DE DEFLECTORI, FACTORI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE AI HABITATULUI PISCICOL- STUDIU DE CAZ, RÂUL NICOLET (QUEBEC-CANADA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marius DULGHERU

  2010-06-01

  Full Text Available Deflection structures factors for improve the fish habitat. Case study nicolet river (Quebec-Canada. Există câţiva factori care joacă un rol important în definirea calităţii habitatului fizic al râurilor, speciile de peşti manifestând preferinţe pentru anumite elemente hidraulice (viteză, adâncime, tipul sedimentelor etc. Un habitat sănătos este în mod normal caracterizat printr-o succesiune morfologică de vaduri şi adâncuri cu impact în oxigenarea apei, reproducerea şi hrănirea peştilor etc. Datorită importanţei recreaţionale a pescuitului, în Canada există un număr foarte mare de proiecte de îmbunătăţire a habitatului piscicol. In acest sens, deflectorii amplasaţi în albiile cursurilor de apă s-au dovedit a fi metoda cea mai de succes pentru habitatul păstrăvilor. Pe râul Nicolet (Quebec-Canada a fost monitorizată influenţa unor astfel de structuri inginereşti asupra menţinerii în timp a structurii de adânc. Din analiza evoluţiei morfologice şi morfometrice a adâncurilor (prin folosirea diferitelor ridicări topografice succesive din perioada 2000-2007, rezultă faptul că structurile inginereşti au un rol benefic în menţinerea unui habitat propice pentru peşti.

 17. VIOLENŢA DOMESTICĂ PRIN PRISMA POLITICILOR INTEGRATE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentina BODRUG-LUNGU

  2017-07-01

  Full Text Available Prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie, recunoscut drept flagel care afectează grav victimele, necesită intervenţii coordonate şi prompte din partea tuturor structurilor abilitate în domeniu. Implementarea politicilor integrate ar permite intervenţia eficientă în cazurile de violenţă împotriva femeilor şi de violenţă în familie prin asigura­rea unei abordări de coordonare şi cooperare multisectorială care, totodată, să asigure că politicile adoptate sunt funda­men­tate pe date statistice. În prezentul articol propunem Modelul „Romaniţei”, care presupune formarea unei filosofii comune asupra protecţiei şi asistenţei victimelor violenţei, având la bază drepturile şi necesităţile acestora.DOMESTIC VIOLENCE THROUGH INTEGRATED POLICIESPreventing and combating domestic violence, recognized as the scourge seriously affecting victims require prompt and coordinated interventions by all authorized structures in the area. Implementation of integrated policies would allow effective intervention in cases of violence against women and domestic violence by providing a multi-sectoral approach that coordination and cooperation while ensuring that the policies adopted are based on statistical data. In this article we propose model "Flower" which involves the formation of a common philosophy on protection and assistence of victims of violence, based on her rights and needs.

 18. Identificarea izolatului bacterian P5 obţinut din plante de măr

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MAGHER Maria

  2016-06-01

  Full Text Available The phytopathogen Erwinia amylovora (Burrill Winslow et al. is a bacterium having a major impact on pome fruit species causing identification problems at some development phenophases of trees. The aim of this paper was to identify the bacterial isolate P5 obtained from apple tree samples using classical and modern methods recommended for the bacterium E. amylovora (API 20E test, gas chromatography, PCR, DASELISA and indirect immunofluorescence. As a result of our investigations, the bacterium Erwinia amylovora was clearly identified. Taking into consideration the quarantine status of the phytopathogen E. amylovora, it is necessary to carry out the phytosanitary test sin order to monitor the presence of fire blight on pome fruit species as well as to implement timely the required preventive and curative control measures. Rezumat. Fitopatogenul Erwinia amylovora (Burrill Winslow et al. este o bacterie cu un impact deosebit asupra speciilor pomicole sămânţoase, care prezintă probleme de identificare la anumite fenofaze de dezvoltare a pomilor. Scopul acestei lucrări a fost de a identifica izolatul bacterian P5, obţinut din probe de măr, prin metode clasice şi contemporane recomandate pentru bacteria E. amylovora (testul API 20E, gaz-cromatografie, PCR, DAS-ELISA, imunofluorescenţă indirectă. În rezultatul cercetărilor a fost identificată bacteria Erwinia amylovora. Având în vedere statutul de carantină al fitopatogenului E. amylovora, se impune necesitatea efectuării obligatorii a sondajelor fitosanitare pentru monitorizarea prezenţei focului bacterian la culturile pomicole sămânţoase şi efectuarea la timp a măsurilor preventive şi curative de combatere.

 19. INSTRUMENTE JURIDICE DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oxana MIRON

  2016-03-01

  Full Text Available În totalitatea sa, Conferinţa dela Hagade drept internaţional privat a adoptat circa 38 de convenţii în domeniul pro­tecţiei drepturilor copilului, care funcţionează şi acum în practică, având influenţă asupra sistemelor juridice ale diferite­lor ţări.Intensificarea globalizării şi uniformizării sistemelor juridice în lumea modernă duce la apariţia multor conflicte cu elemente de extraneitate, inclusiv în raporturile familiale şi în protecţia drepturilor copilului.În acest context, Republica Moldova este pusă în situaţia de a purcede la mari schimbări în legislaţia naţională, pre­cum şi la ratificarea celorlalte convenţii necesare pentru protecţia drepturilor copiilor. LEGAL INSTRUMENTS OF INTERNATIONAL PRIVATE LAW IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS PROTECTIONIn its entirety, The Hague Conference on Private International Law adopted around 38 conventions in the field of child protection, working now in practice and having an influence on the legal systems of different countries.The intensification of globalization and uniformity in the modern legal systems leads to many conflicts with foreign elements, including in the family and child protection fields.In this context,Moldovais compelled to implement big changes to its national legislation as well as ratify other conventions necessary for the protection of children's rights.

 20. Entre la loi et la norme. Sur les difficulté d’une théories généalogique du pouvoir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilba Corneliu

  2006-06-01

  Full Text Available În câteva din scrierile sale din anii ’70, Foucault întreprinde o critică severă a teoriilor politice moderne, care explică şi legitimează puterea suverană prin modelul juridic al contractului. Potrivit ipotezei genealogice foucaldiene, punerea în practică a modelelor juridice contractualiste s-a făcut la începutul modernităţii, o dată cu apariţia statelor, pe fondul luptelor sociale pentru cucerirea şi supunerea viitorilor sujtes de droit. Analizând mecanismele puterii în âge classique, Foucault ajunge la concluzia că, de fapt, tehnicile de pedepsire a crimei şi procedurile de anchetă sunt coextensive exerciţiului suveranităţii. Discutând teoriile şi formele istorice ale acţiunii punitive, Foucault identifică mai multe modele. Supliciul (pedeapsa individualizată şi cetatea punitivă (pedeapsa generalizată sunt caracteristice societăţii punitive, având ca model de cunoaştere ancheta, şi ca principiu de acţiune supunerea faţă de Lege. În schimb, închisoarea (alături de alte forme de „închidere” ţine de societatea disciplinară (sau „de control”, având ca model de cunoaştere examenul, iar ca principiu de acţiune - interiorizarea Normei prin corijare, disciplinare şi supraveghere. Foucault spune că, pe măsura dezvoltării tehnicilor de control, puterea normei nu se mai exercită doar asupra indivizilor (anatomo-politica, ci asupra maselor de oameni, iar aceasta este ceea ce el numeşte bio-politică. Ca urmare, Foucault analizează politica modernă din perspectiva celor două modalităţi de raportare la subiect: suveranitatea sau puterea Legii – „faire mourir et laisser vivre”, şi normalizarea sau puterea Normei – „faire vivre et laisser mourir”. Una dintre problemele teoretice cele mai grave cu care s-a confruntat Foucault priveşte raportul dintre lege şi normă, dat fiind că societatea contemporană prezintă aspectul paradoxal al unei puteri normalizatoare care se

 1. EFFECTS OF AMARANTHS’ SEEDS ON DEHYDROGENASE ACTIVITY AND GASES EMISSION IN METHANOGENIC BIOREACTORS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor COVALIOV

  2015-12-01

  Full Text Available The influence of amaranths‘ seeds as the source of squalene on the dehydrogenase activity and efficiency of methane production were investigated in methanogenic bench-scale (5000 ml bioreactors used to treat the mixture of distillery wastes and farmyard manure. The adding of amaranth seeds to the methanogenic bioreactor has an inhibitory effect on the dehydrogenase activity and stimulates the process of methanogenesis. Dehydrogenase activity decreased with the increase of doses of squalene and its trend had a close connection with doses (R2=0.77-0.78. The methane content in the total amount of gases is 65.3-71.3% in a bioreactor with the additive of amaranth seeds in a dose of 50 mg l-1, which is 22.1% higher than in the the control bioreactor without additives. The increase in squalene concentration higher than 0.0005% is not rational because its stimulating effect on the methanogenic process decreases. Anaerobic digestion of alcohol distillery industry wastes with manure is a complex nonlinear time-varying microbiological process. Dehydrogenase activity trends in the experiment are described by the power function for 5 hours observations and by the logarithmic function for 120 hours of observations. Trends of CH4 are described by the polynomial function in all periods of testing. Correlation coefficients are 0.37 and 0.70 for CH4 after 5 and 120 hours of the anaerobic digestion. Dehydrogenase activity is in the close negative connection with the amount of gases, including methane. Correlation analysis between dehydrogenase activity and the release of gases has revealed the moderate and strongly negative link during 24 hours after the start of the experiment.EFECTUL SEMINŢELOR DE AMARANT ASUPRA ACTIVITĂŢII DEHIDROGENAZEI ŞI EMISIEI GAZELOR ÎN BIOREACTOARELE METANOGENEÎn bioreactoare metanogene unite consecutiv, cu volum de 5000 ml, utilizate pentru tratarea amestecului de borhot de la distilarea alcoolului cu gunoi de grajd, a fost

 2. TECHIRGHIOL - 115 YEARS OF BALNEOTHERAPY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SCIENTIFIC PROGRAM

  2015-06-01

  Full Text Available Friday, 27.06.2014 1600-1800 Session 1 „115 Ani de Balneologie la Techirghiol” 1600 – 1620 Drd. Liliana Elena Stanciu, medic specialist Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, S.B.R.Techirghiol, „Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol – Unitate sanitară de reper naţional şi internaţional a balneologiei romaneşti” - L. E. Stanciu, C. Oprea, V. Rusu, E. V. Ionescu 1620 - 1640 Director de îngrijiri Carmen Oprea, doctorand kinetoterapeut „Politici de calitate la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol” - C. Oprea, L. E. Stanciu, V. Rusu, E. V. Ionescu 1640 - 1700 Conf. Univ. Olga Surdu, medic primar Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, doctor în Medicină, Universitatea Ovidiu Constanţa, Facultatea de Medicină, S.B.R.Techirghiol „Techirghiol – Privire retrospectivă asupra activităţii ştiinţifice din ultimii 10 ani” - O. Surdu, L. E. Stanciu, V. Marin, T-V Surdu, M. Surdu 1700 - 1730 Adrian Viorel Stan - primar Techirghiol - “Staţiunea Techirghiol – proiecte de dezvoltare” Saturday, 28.06.2014 900 – 1200 Session II „Mud therapy – international scientific news” 900 – 920 Prof.Mufit – Zeki Karagulle, Department of Medical Ecology and Hydroclimatology, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey “Mud therapy in the management of rheumatic diseases; our experience” - Mine Karagülle* and Müfit Zeki Karagülle** 920 – 940 Prof. Dr. Francisco Maraver - Professional School of Medical Hydrology, Faculty of Medicine, Universidad Complutense de Madrid, Dept. of Physical Medicine and Rehabilitation. Medical Hydrology, Faculty of Medicine, Universidad Complutense Madrid, Thalasso Center, San Pedro del Pinatar-Murcia, Spain “Current state of balneotherapy in Spain” 940 – 1000Assist Prof. Dr.Antonella Fioravanti, Rheumatology Unit - Department of Medicine, Surgery and Neurosciences, University of Siena, Italy “One year effectiveness of mud bath

 3. VIOLENŢA ÎN FAMILIE DIN PERSPECTIVA CRIMINALISTICII, CRIMINOLOGIEI ŞI A DREPTULUI PENAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolae CORCEA

  2015-11-01

  Full Text Available În cadrul acestui demers ştiinţific autorul a efectuat analiza detaliată a fenomenului violenţa în familie în plan multi-dimensional: din perspectivă criminalistică, criminologică şi juridico-penală. Până în prezent, în societăţile patriarhale, în special în mediul rural, violenţa este percepută ca un fenomen normal, considerându-se că unele comportamente vio-lente pot fi justificate. Autorul arătă că violenţa în familie este recunoscută ca fiind una dintre cauzele principale ale le-ziunilor şi morţii premature a femeilor şi copiilor şi presupune orice act vătămător, fizic sau emoţional care are loc între membrii unei familii. Totodată, autorul a efectuat sistematizarea şi analiza temeinică a consecinţelor asupra corpului şi psihicului uman cauzate de actul violental în familie. I-a reuşit să demonstreze anumite legităţi indispensabile actului de violenţă în familie, a căror identificare va contribui semnificativ la depistarea, investigarea şi aprecierea juridico-penală a cazurilor de violenţă în familie.FAMILY VIOLENCE IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINALISTICS, CRIMINOLOGY AND CRIMINAL LAWIn the realm of the present scientific research the author has performed a detailed analysis of family violence pheno-menon from the perspective of Criminalistics, Criminology and Criminal law. Till the modern times in the patriarchal societies, especially in the villages, the domestic violence is comprehended as a normal phenomenon when some violent conducts can be justified. Author of this research has proved that being one of the principal causes of death and physical harm among women and children, family violence includes any harmful physical or emotional act which has place among members of one family. At the same time, the author has performed the systematization and profound analysis of the consequences upon the physical and mental state of the victim who has status of family membership with the

 4. Comerţul intraindustrial cu produse agroalimentare in Republica Moldova: aspecte şi tendinţe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana CIMPOIEŞ

  2017-06-01

  Full Text Available The paper analyzes the agri-food trade of Moldova from different aspects of intra-industry trade. The aim is to estimate the trend and extent of intra-industry trade in agri-food products of Moldova. The time series from 2001-2015 are examined. According to the obtained results, the level of intra-industry trade in agricultural and food products for Moldova is quite high (78%, fact which indicates a decline of trade relationships with EU countries and an increase with CIS countries. For most commodity groups the values of Grubel Lloyd index present a high average variability over time, fact which reflects the structural changes in Moldova’s agri-food trade. The values of A indices are very low and indicate that most of changes in trade flows had been inter-industrial in nature and probably generated high adjustment costs. The switching results of the B index of marginal intra-industry trade indicate that Moldova’s position on these markets considerably improved and strengthened. Rezumat. În lucrarea dată se analizează fluxurile comerciale cu produse agroalimentare din Republica Moldova sub diferite aspecte ale comerţului intraindustrial. Scopul lucrării este de a estima tendinţa şi dimensiunea comerţului intraindustrial cu produse agroalimentare din Republica Moldova. Perioada analizată include datele din anii 2001-2015. Conform rezultatelor obţinute, nivelul comerţului intraindustrial cu produse agroalimentare pentru Republica Moldova este destul de înalt (78%, şi indică asupra unei diminuări în relaţiile comerciale cu ţările Uniunii Europene (UE şi o majorare în ceea ce priveşte ţările din Comunitatea Statelor Independente (CSI. Pentru majoritatea grupelor de mărfuri indicele Grubel Lloyd prezintă o variabilitate medie înaltă pe parcursul perioadei analizate, ceea ce reflectă schimbările structurale ce au avut loc în comerţul agroalimentar al Republicii Moldova. Indicele A prezintă valori joase, ceea ce

 5. IMPLEMENTAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL-TEHNIC A TEHNOLOGIILOR DIDACTICE CENTRATE PE ELEV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga ALCAZ

  2017-03-01

  Full Text Available Astăzi se resimte tot mai mult necesitatea aplicării unor tehnologii didactice noi care ar spori calitatea formării com­petenţelor profesionale la viitorii meseriaşi din învăţământul profesional tehnic. Cele mai potrivite tehnologii didactice utilizate în procesul de formare profesională sunt tehnologiile centrate pe elev. Pentru proiectarea unei tehnologii didac­tice este important să se pornească de la obiectivele lecţiei, obiectivele de performanţă finală şi competenţele profesionale ce urmează a fi formate. Implementarea în învăţământul profesional tehnic a tehnologiilor didactice orientate spre necesităţile elevului are un impact enorm asupra formării competenţelor profesionale la elevi, motivându-i pentru activităţile de învăţare şi implicându-i mult mai interes în soluţionarea diverselor sarcini de învăţare. În consecinţă, elevii îşi formează abilităţi de învăţare de nivel înalt, îşi pot autoevalua şi autocontrola procesul de învăţare, li se dezvoltă sentimentul că stăpânesc experienţa de învăţare.IMPLEMENTATION OF STUDENT-CENTERED TEACHING TECHNOLOGIES IN VOCATIONAL-TECHNICAL EDUCATIONNowadays, it feels like there is a need to implement new teaching technologies that enhance the quality of training the professional skills of the future craftsmen from technical vocational education. The most appropriate education technologies used in the teaching are student oriented. In order to design a teaching technology, it is important to start from the lesson objectives, final performance objectives and professional competences which will be formed. The implementation of student-centered teaching technologies in vocational-technical education has a huge impact on the formation of professional skills in the students, their motivation for learning activities, with more interest and involvement in solving various learning tasks. Consequently, students develop learning skills at

 6. Ioana BOT, Eminescu explicat fratelui meu, Editura Art, București, 2012, 271 p.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anca-Elena DANCIU

  2012-01-01

  Full Text Available A-i face o prezentare Ioanei Bot ar fi, oarecum, în zadar, luând în considerare vasta bibliografie care ne-a fost dedicată de-a lungul timpului, dar mai ales, dăruirea și devotamentul pe care fiecare student l-a simțit în momentul în care a asistat la cursurile universitare ale autoarei. Ioana Bot se află printre cele mai importante nume din țară și nu numai în critica literară, iar aprecierile la adresa sa nu au întărziat să apară.Pentru a urma canoanele unei recenzii, vom aminti, totuși, câteva date biografice ale autoarei, tocmai pentru acei cititori „cu ochi străini”, care nu au pășit încă, îndeaproape, în universul Ioanei Bot. Așadar, născută în 1964, la Cluj-Napoca, Ioana Bot este în prezent profesor la Facultatea de Litere din cadrul Univeristății „Babeș-Bolyai” și autoare a numeroase volume cu impact major în literatura română. Benefica persistență a operei sale se îndreaptă către studiul operei eminesciene, concretizat în publicații valoroase, dintre care extragem câteva titluri: Eminescu și lirica românească de azi (1990; Mihai Eminescu – Scrisori (2004; Mihai Eminescu, poet naţional român (2002. Volumele care ne călăuzesc în tainele literaturii sunt multe și interesante, însă abordarea unghiurilor și perspectivelor inedite asupra noilor apariții publicistice îi aduc autoarei aprecieri suplimentare. Ne referim aici la rubrica din „Dilematica”, denumită Cărți de plastic, unde autoarea își exprimă cele mai sincere și justificate opinii despre aceste producții.

 7. GRIGORE VIERU ŞI LUCIAN BLAGA: PO(IETICA DORULUI, SACRULUI, ABISALULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dan VEREJANU

  2016-12-01

  Full Text Available Autorul realizează o paralelă între poezia şi arta poetică a lui Lucian Blaga şi cea a lui Grigore Vieru. Sunt relevate anumite similitudini tematice şi motivice, cum ar fi destinul, „veşnicia care s-a născut la sat”, iubirea ca stare complexă (dorul, dialogul cu Dumnezeu, izvorul şi fântâna, visul şi somnul, lumina şi întunericul (bezna. Influenţa lui Blaga este urmărită atât la nivel stilistic, cât şi la nivelul viziunii. Grigore Vieru coboară în zona subterană a spiritului uman, dând expresie abisalului, asupra căruia Blaga meditează în opera sa filosofică (în special în Trilogia culturii. Autorul consideră profund marcate de modelul Blaga şi aforismele lui Grigore Vieru, adunate sub genericul Mişcarea în infinit. Discursul liric şi discursul filosofic se îmbină organic, formând lirosofia. GRIGORE VIERU AND LUCIAN BLAGA: THE POETIC OF LONGING, SACRED, ABYSSALThe author achieves a comparison between the poetry and poetic art of Lucian Blaga, as well as in the case of Grigore Vieru. It is pointed out some similarities regarding the theme and motive, like destiny, „perpetuity that was born in the village”, love as complex state (longing, dialogue with God, the spring and the dwell, the dream and the sleep, the light and the dark. The influence of Blaga is analyzed at stylistic as well as at the visionary levels. Grigore Vieru descends in the underground area of the human spirit, giving an expression to the abyssal, a term on which Blaga meditates in his philosophical masterpiece (especially in The Trilogy of culture. The author sees a deep impression of the Blaga model on Grigore Vieru’s aphorisms, gathered under the title Motion in infinity. The lyrical and philosophical speech is combined in an organic way, forming the lyrosophy.

 8. THE EXPERIENCE OF DANCE AS A CONDITION FOR FOSTERING SOCIAL, TRADITIONAL AND CULTURAL SKILLS AMONG EARLY CHILDHOOD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sari KATZ-ZICHRONY

  2015-11-01

  Full Text Available An Early childhood dance program is a way to open the door to social competence, tradition learning and cultural integration besides achieving motor skills. The past few decades have demonstrated that dance education and the use of symbolic movement in early childhood, greatly enhance young children's learning. While a great amount of attention has been devoted to understanding how a variety of learning modes function in young children, an understanding of the benefits of dance education has not received strong recognition in the equation [3]. I suggest that movement and dance are the first communicative "language" that enables learning. Creating new contexts in and through dance for learning offers young children opportunities to understand and negotiate their community and the surrounding world.DANSUL CA CONDIŢIE ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR SOCIALE, TRADIŢIONALE ŞI CULTURALE ÎN PERIOADA COPILĂRIEI TIMPURII Un program de dans specific copilăriei timpurii, pe lângă faptul că dezvoltă abilităţile motorii, este o modalitate de a forma competenţe sociale prin învăţarea tradiţiilor şi de integrare culturală. Ultimele decade au demonstrat că educaţia prin dans şi utilizarea mişcărilor simbolice în copilăria timpurie au un impact pozitiv asupra învăţării. În timp ce o mare parte de atenţie a fost acordată înţelegerii funcţionării variabilelor moduri de învăţare la copii, înţelegerea beneficiilor educaţiei prin dans nu s-a bucurat de aceeaşi recunoaştere din partea cercetătorilor. Sugerăm că mişcarea şi dansul sunt primele limbaje de comunicare care autorizează învăţarea. Crearea noilor contexte în şi prin dans oferă copiilor oportunităţi de a înţelege şi a negocia atât în cadrul comunităţii lor, cât şi în afara acesteia.

 9. THE INFLUENCE OF SCHOOL ON STUDENTS’ MOTIVATION THROUGHOUT THEIR LIFE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel ALBU

  2018-03-01

  Full Text Available Approaching students’ motivation by only focusing on the internal (intrinsic motivation and external (extrinsic motivation has already become a cliché. This approach, while being important and necessary, and thus worthy of the focus education researchers and practitioners place on it, is not sufficient. The study shows that school can develop (and/or reinforce other types of motivation, such as preventive, promotive, and altruist motivation. The study underlines the fact that, while intrinsic and extrinsic motivation deal with how students relate to their own activity, the preventive, promotive, and altruist motivation deal with how students relate to their present and future life.INFLUENŢA ŞCOLII ASUPRA MOTIVAŢIEI ELEVULUI PENTRU ÎNTREAGA LUI VIAŢĂA devenit aproape un clişeu ca atunci când ne ocupăm de motivaţia elevului să avem în vedere doar diada motivaţie internă (intrinsecă-motivaţie externă (extrinsecă. Deşi importantă şi necesară şi, prin urmare, demnă de toată atenţia cercetătorilor şi practicienilor din educaţie, o asemenea înţelegere şi abordare nu sunt şi suficiente. Studiul arată că, în şcoală, putem dezvolta (şi/sau întări şi alte tipuri de motivaţii, precum motivaţia preventivă, motivaţia promotoare şi motivaţia altruistă. El evidenţiază faptul potrivit căruia, dacă motivaţia intrinsecă şi cea extrinsecă au, mai ales, în vedere raportarea elevului la propria sa activitate, motivaţia preventivă, promotoare şi altruistă au, mai ales, în vedere raportarea elevului la propria lui viaţă, prezentă şi viitoare.

 10. POLITICI FAMILIALE CU CONSECINŢE DEMOGRAFICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria BULGARU

  2017-07-01

  Full Text Available În articol sunt analizate unele măsuri de politici familiale cu consecințe asupra deciziei cuplurilor de a naşte copii, ce ţin în special de beneficiile părinteşti în primii ani de viaţă ai copilului (concediul de maternitate, paternitate, concediul parental, serviciile de îngrijire a copilului (creşe, grădiniţe etc., îmbinarea obligațiilor familiale și profesionale etc. În text sunt integrate rezultatele cercetării sociologice „Comportamentul reproductiv al femeilor din Republica Moldova”, realizate în decembrie 2015 de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității de Stat din Moldova în par­teneriat cu Universitatea Carol din Praga (Republica Cehă.Investigația efectuată permite autorilor să concluzioneze că politicile familiale din Republica Moldova sunt axate prioritar pe suportul economic/financiar, considerat a fi şi o sursă de stimulare a natalităţii. Un şir de subiecte importante, condiţionate de provocările socioeconomice și demografice contemporane, ocupă până ce un loc periferic pe agenda politică a statului nostru.FAMILY POLILICIES WITH DEMOGRAPHIC CONSEQUENCESIn this article some of the measures of the family policies with the consequences on the decision of couples to give birth to children, related, in particular, to the parental care benefits during the first years of child's life (maternity/paternity/ parental leave, childcare services (nurseries, day care, kindergartens, etc., combining family and professional obligations, etc. are analyzed. In the text, the results of the sociological research "The Reproductive Behavior of Women inMoldova", conducted in December 2015 by the Faculty of Sociology and Social Work, State University of Moldova, in partnership with theCharlesUniversity inPrague,Czech Republic, with the financial support of the Czech Development Agency are integrated.This study allows the authors to conclude that family policies in the

 11. BEST INTERESTS OF THE CHILD FOR CHILDREN IN CONTACT WITH THE LAW. VICTIMS AND WITNESSES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Augustina BOLOCAN-HOLBAN

  2015-11-01

  Full Text Available From the moment a child victim/witness comes into contact with the justice system, he/she should be fully informed about the process they may have to go through as this can reduce any feelings of insecurity or anxiety that the child may have. Knowing when and where they will be interviewed and who by, how the justice process works, when they will be required to testify, who will be present, and the protection measures available for them both at an initial interview and when giving their testimony can have a positive impact on the quality of the statement they make. Providing a child with information can empower the child and allow him or her to feel more in control of an unfamiliar situation.INTERESELE PRIORITARE ALE COPILULUI, VICTIMĂ ŞI MARTOR AL INFRACŢIUNII Din momentul în care copilul interacţionează, pentru prima dată, cu sistemul de justiţie, acesta trebuie să fie informat pe deplin despre întregul proces pe care îl va parcurge, pentru a evita orice sentimente de nesiguranţă şi anxietate pe care le poate simţi. El trebuie să fie informat despre modalitatea de audiere, despre persoana care va realiza audierea; el trebuie să cunoască cum se desfăşoară întregul proces, care este procedura de a depune declaraţii, măsurile de protecţie ce sunt asigurate copilului – toate acestea pot avea o influenţă pozitivă asupra calităţii declaraţiilor făcute. Informarea copilului despre întregul proces îl va încuraja şi îi va permite să deţină controlul într-o situaţie mai puţin familiară.

 12. ANALIZA INTERACȚIUNII INDICATORILOR MONETARI ȘI DE CREDIT ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tudor SULA

  2017-08-01

  Full Text Available În scopul eficientizării activității sistemului de credit și activizării creditării investiționale a sectorului real al econo­miei Republicii Moldova, în baza datelor statistice a fost efectuată analiza dinamicii și structurii masei monetare, inclu­siv a interacțiunii indicatorilor monetari și de credit, precum și a factorilor care influențează asupra evoluției indicatorilor monetari și de credit pe parcursul perioadei 2005-2016. Astfel, pentru eficientizarea activității sistemului de credit al Republicii Moldova la etapa actuală este necesară promovarea unei politici monetare bazate pe corelarea și ajustarea indicatorilor macroeconomici, monetari și de credit; pentru atingerea obiectivelor politicii monetare, sunt necesare noi abordări și practici internaționale, inclusiv cele recomandate de organizațiile financiare internaționale privind îmbunătă­țirea supravegherii prudențiale; Banca Națională a Moldovei urmează să efectueze o conlucrare mai eficientă cu Guvernul Republicii Moldova pentru asigurarea suficientă cu resurse investiționale a necesităților sectorului real al economiei.ANALYSIS OF THE INTERACTION BETWEEN THE MONETARY AND CREDITING INDICATORS IN MOLDOVA'S ECONOMYIn order to streamline the activity of the credit system and activate the investment crediting of the real sector of the economy of the Republic of Moldova, on the basis of statistical data, there was performed an analysis of the dynamics and the structure of money supply, including the analysis of the interaction between the monetary and crediting indicators, as well as of factors influencing on the evolution of monetary and crediting indicators during the period 2005-2016. Thus, in order to streamline the activity of the credit system of the Republic of Moldova at present, it is necessary to promote a monetary policy based on the correlation and adjustment of the macroeconomic, monetary and credit indicators; to achieve the

 13. INSTITUŢIA BISERICII CA INSTRUMENT DE COORDONARE A VIEŢII SPIRITUALE A COLONIŞTILOR GERMANI DIN BASARABIA (1814-1875

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion GUMENÂI

  2017-08-01

  Full Text Available În materialul prezentat, autorul, pornind de la general spre particular şi bazându-se pe sursele documentare şi analiza istoriografiei, încearcă o analiză a ceea ce a însemnat instituţia bisericii protestante în viaţa comunităţilor germane. În primul rând se atrage atenţie asupra faptului că, dat fiind structura eteno-confesională a comunităţilor germane, instituţia Bisericii luterane, precum şi rolul acordat religiei, aceasta practic nu putea lipsi din viaţa populaţiei germane. Mai mult, datorită cadrului legislativ (analizat în articol, care a fost creat în Imperiul Rus pentru evoluţia comunităţilor germane, Biserica s-a încadrat şi în ceea ce a însemnat latura administrativă, dar şi în cea educaţională, ea de fapt constituind axa în jurul căreia a evoluat acest segment şi, bineînţeles, punctul de pornire în dezvoltarea moral-culturală a comunităţilor germane.CHURCH INSTITUTION AS A TOOL FOR COORDINATION SPIRITUAL LIFE OF GERMAN SETTLERS FROM BASARABIA (1814 -1875The material presented from general to particular and basing on documentary sources and historiography analysis attempts an analysis of what it meant the institution of the Protestant church in  the life of the German community. Firstly, it is pointed out that given the structure of the religious communities of the ethnoGermanLutheranChurchinstitution and the role granted to this religion practically could not miss in the life of the German population. Furthermore due to the legal framework analyzed in the article, which was created in the Russian Empire for the evolution of German communities, the Church involved itself in what meant to be the administrative and educational fields, actually constituting the center around which evolved this segment and of course the unequivocally and moral and cultural development.

 14. PARADOXURILE CONCEPŢIEI POLITICE ÎN OPERA LUI JEAN-JACQUES ROUSSEAU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandru MAZILU

  2015-12-01

  Full Text Available Ideile lui Rousseau au avut un impact major asupra societăţii la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi pe parcursul întregii perioade a sec. al XIX-lea. Aceste idei au imprimat un suflu modern cugetului său, fiind considerat şi un ideologist politic, o voce puternică a Revoluţiei Franceze şi un pioner al curentului romantic. În legătură cu domeniul nostru de studiu, paradoxurile concepţiei politice ale lui Rousseau se referă la contradicţia dintre aspiraţiile modernităţii şi criticile violente ale progresului social. El pune accentul pe contradicţia dintre încrede-rea deplină în ,,contractul social”, ca pattern cultural şi lipsa de încredere în ,,educaţia socială”. Unicul mod de a depăşi aceste contradicţii este abordarea noului model al filosofiei educaţiei bazat pe reforme radicale pentru a facilita autodezvoltarea individului.   THE PARADOXES OF POLITICAL CONCEPTION IN THE WORK OF JEAN-JACQUES ROUSSEAUHis ideas have a big impact on the society at the end of the 18th century and the whole 19th century period. These ideas transform his spirit into a modern one, as well as a political ideologist, main voice of the French Revolution and pioneer of the Romantic Movement. Related to our article subject, Rousseau's political conceptual paradoxes refer to the contradiction between moderni-ty aspiration and the violent critic of the social progress. He emphasizes the contradiction between full trust of the "social contract", as a cultural pattern and the distrust of the "social education." The only way to leave the contradictions behind is his new education philosophy pattern based on a radical reform in order for the individual to develop himself.

 15. IMPORTANȚA ȘI ROLUL MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE CU CARACTER EDUCATIV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Augustina BOLOCAN-HOLBAN

  2017-07-01

  Full Text Available De fiecare dată, când se pune problema tragerii la răspundere penală a minorului, este necesar să se analizeze minuțios, complex, multiaspectual circumstanțele cauzei și influența pedepsei penale asupra comportamentului minorului, căci, de multe ori, scopul pedepsei penale poate fi realizat și prin aplicarea altor constrângeri mai lejere, care nu lasă amprenta dură a unei pedepse penale și nu supune minorul la restricții care îl pot afecta emoțional și psihologic. Legea penală a Republicii Moldova prevede măsurile de siguranță cu caracter educativ care pot fi aplicate minorilor în prezența condi­țiilor legale. Acestea, nefiind pedepse penale și având scopul de a înlătura un pericol şi de a preîntâmpina săvârşirea faptelor prevăzute de legea penală, reprezintă o alternativă legală care, în contextul unei justiții restaurative, sunt absolut necesare și trebuie aplicate în fiecare situație posibilă.THE IMPORTANCE AND THE ROLE OF THE EDUCATIONAL COERCIVE MEASURESEach time when it is necessary to decide regarding the criminal liability applied toward the minor (juvenile, it is important to analyze very thoroughly and multilateral the circumstances of the case and the influence of criminal punishment on minor’s behavior, because the purpose of criminal punishment could be achieved also by applying other coercive measures which do not imply restrictions that criminal punishment does and there is no negative emotional or psychological impact over the minor. Educational coercive measures are not criminal punishments and are aimed at eliminating a danger and at preventing the commission of acts set forth in criminal law, representing a legal alternative within restorative justice system and must be applied in each possible situation.

 16. Metode de atracţie şi localizare a faunei utile în agrocenoza culturii de piersic ca factor biologic de control al densităţii speciilor dăunătoare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihai BATCO

  2016-06-01

  Full Text Available The use of such biorational means as nectariferous plants (Eruca sativa, Fagopyrum esculentum, Phacelia tanacetifolia, Satureja hortensis, Lobulalaria maritima, Dracocephalum moldavica and lawn grasses, protein-carbohydrate compositions and methyl salicylate as factors influencing the beneficial fauna in peach orchard agrocenosis has contributed to the attraction and location of 26 species of Encyrtidae belonging to 19 genera. The species capable to influence the numeric dynamics of economically important species such as oriental moth (Grapholita molesta Busck, peach twig borer (Anarsia lineatella Z, San Jose scale (Diaspidiotus perniciosus Comst., fruit apple scale (Eulecanium coryli L. were nominated. Encyrtidae species whose hosts are potential pests of peach trees, as well as hyperparasite species and parasites of beneficial predatory insects were registered. The stages for timely application of biorational means for useful fauna in the peach orchard agrocenosis during the vegetation period were established. Rezumat. Aplicarea mijloacelor bioraţionale precum culturile nectarifere (Eruca sativa, Fagopyrum esculentum, Phacelia tanacetifolia, Satureja hortensis, Lobulalaria maritima, Dracocephalum moldavica şi iarba de gazon, compoziţiile proteico-glucidice şi metilsalicilatul ca factori de influenţă asupra faunei benefice în agrocenoza culturii de piersic au contribuit la atracţia şi localizarea a 26 specii de Encyrtidae, care se atribuie la 19 genuri. Sunt nominalizate speciile capabile de a influenţa dinamica numerică a speciilor economic importante, aşa ca molia orientală (Grapholita molesta Busck, molia vărgată (Anarsia lineatella Z, păduchele din San Jose (Diaspidiotus perniciosus Comst., păduchele ţestos fals al mărului (Eulecanium coryli L.. Au fost semnalate specii de Encyrtidae ale căror gazde sunt dăunători potenţiali ai piersicului şi de asemenea specii hiperparazite şi paraziţi ai insectelor pr

 17. METODELE GENETICII MOLECULARE CA INSTRUMENTE PENTRU AMELIORAREA OVINELOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  JÁVOR A.

  2007-01-01

  Full Text Available Autorii au prezentat pe scurt proiectele lor de cercetare din ultimii 10 ani îndomeniul geneticii moleculare la oaie. S-au realizat investigaţii asupra receptoruluide melatonină 1a (Mel1A ca genă candidat care influenţează sezonalitateareproducţiei la oaie. Cercetările s-au efectuat pe trei rase, şi anume Awassi,Merinos prolific maghiar şi Ţigaie. La aceste rase s-au determinat poziţiilemutaţiilor genelor în funcţie de secvenţa d referinţă a GeneBank nr. U14109. Întotal, la cele trei rase s-au identificat un număr de 16 polimorfisme nucleotidicesingulare (SNP. Exonul II a genei Mel1A este puternic polimorfic. Şase din SNPidentificaţi produc modificări ale aminoacizilor din proteina care poate fi cauzamodificărilor funcţiei şi/sau construcţiei receptorului de melatonină. Studiul se vacontinua pentru a investiga cele trei rase pentru mutaţiile funcţionale, construireade haplotipuri şi asocierile dintre haplotipuri şi activitatea ovariană extrasezon. Oaltă abordare o reprezintă studiul de caz a programului maghiar de ameliorarefolosind berbeci importanţi din rasa Booroola. În Europa, Ungaria a fost prima ţarăcare a importat berbeci şi oi din rasa Merinos Booroola, pe baza cărora s-a formato nou rasă Merinos Prolific Maghiar, recunoscută în 1992. În concluzia studiilor depână acum, rezultatele au arătat că rata ridicată de ovulaţie la castă rasă esteprodusă de mutaţia receptorului genei BMPR-1B. Eficienţa programului deameliorare dea creşte frecvenţa alelei FecB în această populaţie de ovine a fostîntârziată de aplicarea anterioară a metodelor improprii de clasificare genotipică.Un proiect mai amplu al echipei de cercetători este acela de a estima diferenţelegenetice dintre variatele tipuri de oi Ţigaie şi Ţurcană din Estul, Centrul şi SudulEuropei. În prezent, în cadrul institutului se derulează următoarele proiecte decercetare: cartografierea locilor

 18. Cercetări privind valorificarea ca îngrăşământ a deşeurilor din industria vinicolă şi cea de producere a alcoolului etilic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasile PLĂMĂDEALĂ

  2016-06-01

  Full Text Available The article presents the results of field testing of three waste types: wine yeast, vinasse and grain mash derived from grape processing and ethyl alcohol production. The results proved that the administration of two doses of wine yeast (13 and 26 t/ha, of vinasse (300 and 600 m3 /ha and of grain mash (50 and 100 m3 /ha contributed to the significant increase of the organic matter content, mobile phosphorus and changeable potassium in the arable soil layer. The use of wine yeast annually ensured a significant increase of grape yields by 1.2 – 2.2 t/ha or by 12 – 22 % more than those obtained from the unfertilized control variant, where only 10.2 t/ha were harvested. The vinasse had a significant impact on the grapevines productivity as well. The grape harvest constituted on average 0.9 – 1.0 t/ha or by 9 – 10 % more than in the control variant. The grain mash contributed to obtain an average increase of the yield of 993-1292 kg/ha of grain units or by 45 -58 % more compared to the unfertilized variant. Rezumat. În articol sunt prezentate rezultatele testării în câmp a 3 deşeuri: drojdii de vin, vinasă şi borhot de cereale, provenite de la prelucrarea strugurilor şi producerea alcoolului etilic. Rezultatele au demonstrat că administrarea, în două doze, a drojdiilor de vin (13 şi 26 t/ha, a vinasei (300 şi 600 m3 /ha şi a borhotului de cereale (50 şi 100 m3 /ha a favorizat majorarea semnificativă a conţinutului de materie organică, fosfor mobil şi potasiu schimbabil în stratul arabil de sol. Aplicarea drojdiilor de vin anual a asigurat un spor semnificativ de struguri de 1,2-2,2 t/ha sau cu 12-22% mai mult decât la martorul nefertilizat, unde s-a recoltat 10,2 t/ha. Acţiune semnificativă asupra productivităţii plantelor viţei-de-vie a avut-o şi vinasa. Sporul de recoltă în medie a constituit 0,9-1,0 t/ha sau cu 9-10 % mai mult decât la martor. Borhotul de cereale a contribuit la obţinerea unor sporuri medii

 19. INSTITUŢIILE PUTERII: FUNCŢIONALITATEA ÎN SISTEMUL POLITIC AL SOCIETĂŢII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion SANDU

  2015-11-01

  Full Text Available În acest articol puterea este prezentată ca un fenomen care exprimă obiectivitatea de a adopta legi şi de a asigura exe-cutarea ulterioară a acestora, utilizând metode conexe de convingere şi coerciţie. În societate puterea este clasificată în: socială, politică şi de stat. Prin instituţiile sale, puterea asigură funcţionalitatea diferitelor tipuri de structuri sociale şi organisme, activităţi de coordonare care au loc în interesul său. În calitate de element de bază al sistemului politic, statul, prin puterea legislativă, executivă şi judecătorească, asigură organizarea vieţii sociale în Republica Moldova, moderniza-rea conducerii şi modelarea administraţiei publice a societăţii. Resursele pentru realizarea scopurilor instituţiilor puterii reprezintă capacităţile sale funcţionale, prin intermediul funcţionarilor asupra cărora este exercitată puterea, evident gestio-nată şi controlată îndeosebi prin convingere şi coerciţie. Funcţiile puterii de stat sunt atribuite simultan instituţiilor de stat care le realizează operaţional. În mod evident, într-un sistem democratic puterea este realizată în beneficiul societăţii.INSTITUTIONS OF POWER: THE FUNCTIONALITY IN THE POLITICAL SYSTEM OF SOCIETY In this article, the power is presented a phenomenon, which expresses the objectivity to adopt laws and further execution, using related methods of the persuasion and coercion. The power in society is classified in: social, politic and state. Through its institutions, the power assures the functionality of different kind of social structures and organisms, coordination activities, which are taking place in its interest. As a basic element of the political system, the state, through the law-making, executive and judicial power assure the organization of the social life in the Republic of Moldova, government modernization and public administration field of the society. The resources for realizing the

 20. APPROCHES COMPARATIVES SUR LA CONTRIBUTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS L'ECONOMIE: ROUMANIE – MOLDAVIE ET AUTRES PAYS EMERGENTS DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia BĂNCILĂ

  2016-12-01

  ştere economică necesită şi finanţare. Finanţarea investiţiilor constituie o etapă semnificativă în procesul investiţional, în cadrul căreia resursele financiare se înglobează în bugetul investiţiei şi pot fi utilizate pentru plăţi în vederea realizării unui proiect.Astfel, reieşind din ideile introductive ale articolului, autorii îşi propun să elaboreze o abordare comparativă a impactului investiţiilor directe în economia României, Republicii Moldova şi a altor ţări emergente din Europa. Cert este faptul că măsurarea şi compararea la scară internaţională a impactului pe care îl exercită investiţiile străine directe (ISD asupra dezvoltării economice este un exerciţiu complicat, având în vedere volumul datelor statistice foarte limitat. Totuşi, autorii formulează câteva concluzii cu privire la procesul de realizare a investiţiilor directe străine. 

 1. DISCRIMINAREA IMIGRANŢILOR MOLDOVENI PE TERITORIUL ITALIEI. CAZUL ORAŞELOR BRESCIA, MILANO ŞI ROMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihail CREŢU

  2017-01-01

  Full Text Available Studiul de faţă survolează raza practicilor discriminatorii şi situaţiile de victimizare împotriva imigranţilor moldoveni, provocate de italieni şi chiar de alte grupuri minoritare, rezidenţi ai oraşelor Brescia, Milano şi Roma. În cadrul studiului am lucrat cu două categorii de imigranţi: primul grup de imigranţi şi al doilea grup de imigranţi. Primul grup de imigranţi reprezintă persoanele care lucrează sau locuiesc pe teritoriul Italiei pentru o perioadă de până la 6 luni; al doilea grup de imigranţi sunt persoanele care lucrează sau locuiesc pe teritoriul Italiei pentru o perioadă mai mare de 6 luni. Indiferent de sexul, vârsta, venitul personal şi pe gospodărie, statutul social, tipul şi frecvenţa activităţilor sociale în care sunt implicaţi, la momentul sosirii în Italia, toţi imigranţii au şanse egale de a fi supuşi atitudinilor discriminatorii. Studiul a indicat faptul că probabilitatea de a se confrunta cu situaţii discriminatorii este mult mai mare la nivelul imigranţilor din primul grup decât al celor din al doilea grup, motivul justificator dominant fiind provenienţa etnică a imigran­ţilor. Cel mai frecvent aceştia întâmpină reacţii discriminatorii la momentul exerciţiului muncii lor şi atunci când aplică pentru un loc de muncă. În acelaşi timp, imigranţii se confruntă mai rar cu atitudini discriminatorii în magazine, bănci, restaurante şi în stradă. Ponderea imigranţilor din primul grup victime ale numeroaselor comportamente discriminatorii în situaţii multiple prevalează semnificativ asupra ponderii imigranţilor din al doilea grup.Vârsta şi frecvenţa activităţilor sociale a imigranţilor din primul grup sporesc şansele acestora de a fi discriminaţi. Fiecare dintre factorii enumeraţi mai sus joacă un rol determinant în creşterea probabilităţii comportamentelor discri­mi­na­torii împotriva imigranţilor din al doilea grup. În linii generale, dac

 2. РУМЫНИЯ И ФИНЛЯНДИЯ: АНТИБОЛЬШЕВИСТСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В СОСЕДНИЕ ГОСУДАРСТВА В 1919 ГОДУ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Дмитро БОНДАРЕНКО

  2018-05-01

  Full Text Available ROMÂNIA ȘI FINLANDA: INTERVENȚIA ANTIBOLȘEvicĂ ÎN STATELE DIN VECINĂTATE ÎN ANUL 1919. ANALIZĂ COMPARATIVĂFinlanda și România sunt două state care au reușit să respingă agresiunea bolșevică în anii 1918-1919, apărându-și astfel independența și devenind un fel de scut pe flancurile Europei (Scandinavia și Balcanii în fața bolșevismului. Con­ti­nuând lupta împotriva bolșevismului, în anul 1919 ele au intervenit în țările vecine: Finlanda a oferit ajutor militar Estoniei, iar România a lichidat Republica Sovietică Maghiară. Totuși, inter­venția antibolșevică în cazurile vizate avea și unele particularități. În cazul Estoniei, trupele finlandeze au fost debarcate în capitala țării, Tallinn, de unde au avansat în continuare spre frontiera de stat, elibe­rând teritoriul țării de bolșevicii ruși în condițiile în care contingentul militar finlandez nu-l depășea pe cel al armatei naționale estoniene. Acțiunile Finlandei au fost de natura asistenței militare, acordate guvernului Estoniei, în reprimarea agresiunii externe. În cazul Ungariei, bolșevicii au preluat puterea în țară și au lansat agresiunea împotriva României. La început, România a fost nevoită să respingă agresiunea pe două fronturi, împotriva republicilor sovietice Ungaria și Rusia. Ulterior, după ce a primit mandatul din partea Antantei, România a intervenit în Ungaria, acordându-i ajutor amiralului M.Horthy în crearea armatei albe naționale. Armata română a avansat de la noua frontieră a Ungariei spre capitala ei și în cele din urmă a ocupat Budapesta. Victoria repurtată asupra trupelor roșii maghiare reprezintă pe deplin meritul trupelor române, deoarece armata maghiară albgardistă era slabă și puțin numeroasă în anul 1919.ROMANIA AND FINLAND: ANTI-BOLSHEvik INTERVENTION IN THE NEIGHBORing STATEs IN 1919. COMPARATIVE ANALYSISFinlandandRomania, two states that managed to resist the

 3. MONEY LAUNDERING AS AN ISOLATED PHENOMENON AND LEADING FACTOR IN WHITE-COLLAR CRIMINALITY, PUTS MOLDOVA CASE JUDICIARY ON THE SPOT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacob RUB

  2015-11-01

  Full Text Available Money laundering is a leading factor in white-collar criminality, with a big effect upon Gross National Product of the Israeli and Moldova economies. Israel and Moldova have made the first steps In order to cope with money laundering phenomenon. The model of handling the phenomenon in the USA has been studied that constitutes a role model of fighting money laundering. The vast majority (77% of all frauds were committed by individuals working in one of six departments: accounting, operations, sales, executive/upper management, customer service and purchasing. In Moldova, money laundering for the most part is connected to traditional forms and activities sources of illegal proceeds .Moldova is a transit country for money laundering. A money-laundering scandal is casting Moldova’s judiciary in an unfavorable light and is raising concerns about the government’s commitment to reforms needed to keep European Union integration on track. It is a need to address corruption as a national priority, and the priority of the relations between the EU and Moldova. The money laundering scandal indicates that Moldova is reluctant to wade deeply into judicial reform. In fact, the laundered of $20 billion, is an amount more than twice the size of Moldova’s GDP in 2013, and may be that it is just the tip of the iceberg, probably. White-collar criminality in Israel and Moldova means success of coping of the enforcement and judicial systems. In order to cope with this phenomenon, Israel makes its first steps. Anyway, the message must pave the way through a creation of a new model for dealing with reduction the isolated phenomenon of money laundering in both states.SPĂLAREA DE BANI, UN FENOMEN IZOLAT ŞI UN FACTOR IMPORTANT ÎN CRIMINALITATEA GULERELOR ALBE, PUNE PRACTICA JUDICIARĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA INTR-O SITUAŢIE DIFICILĂSpălarea de bani este un factor important în criminalitatea gulerelor albe, având un efect semnificativ asupra produ-sului na

 4. СИСТЕМА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЯМЫМИ ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Екатерина ГЕРМАН

  2017-08-01

  Full Text Available Объектом исследования явилась система правового обеспечения управления прямыми иностранными инвес­тициями в Республике Молдова. Изучено влияние метода налогового освобож­дения и метода налоговых креди­тов на привлечение различных типов прямых иностранных инвестиций в Республику Молдова. Автор выявляет наиболее и наименее эффективно работающие соглашения в контексте привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Молдова. В результате проведенного анализа даны рекомендации по необходимости заключения Республикой Молдова договоров об избежании двой­ного налогообложения и двусторонних согла­шений о поощрении и взаимной защите капиталовложений с определёнными странами.ASIGURAREA JURIDICO-LEGALĂ A GESTIUNII INVESTIȚIILOR STRĂINE DIRECTE ÎN REPUBLICA MOLDOVA Obiectul de cercetare în acest articol este sistemul asigurării juridico-legale a procesului de gestiune a inves­tițiilor străine în Republica Moldova. Este examinată influența metodei scutirii de impozite și a metodei creditelor fiscale asupra procesului de atragere a diferitelor tipuri de investiții străine directe în țara noastră. Autorul determină acordurile  eficiente și mai puțin eficiente în vederea atragerii investițiilor străine directe în Republica Moldova. În urma analizei efectuate autorul înaintează recomandări care accentuează necesitatea incheierii de c

 5. MANIPULAREA UNUI EVENIMENT ȘI PARIURILE ARANJATE (art.2421 ȘI 2422 CP RM: INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe RENIŢĂ

  2017-07-01

  Full Text Available În prezentul demers științific ne propunem să oferim răspuns la întrebarea cu care el se deschide: manipularea unui eveniment și pariurile aranjate (art.2421 și 2422 din Codul penal al Republicii Moldova (CP RM: infracțiuni de corupție? Altfel spus, este oare îndreptățită optica de a raporta infracțiunile de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate la grupul celor de corupție? Punctul de pornire pentru elaborarea acestei investigații l-a constituit Proiectul de Lege nr.268/2016, care, inter alia, urmărește includerea art.2421 și 2422 CP RM printre infracțiunile de corupție. În acest sens, se constată că fapta exprimată în încurajarea, influenţarea sau instruirea unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat să întreprindă acţiuni care ar produce un efect viciat asupra evenimentului respectiv, cu scopul de a obţine bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, care nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană (art.2421 CP RM, precum și fapta de pariere pe un eveniment sportiv sau pe un alt eveniment de pariat, fie în informarea altor persoane despre existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării acelui eveniment în intenţia de a le determina să participe la pariul respectiv, săvârşită de către o persoană care cunoaşte cu certitudine despre existenţa unei înţelegeri privind trucarea acelui eveniment (art.2422 CP RM, nu au cum să se plieze normelor care instituie răspunderea penală pentru coruperea pasivă (art.324 CP RM, coruperea activă (art.335 CP RM, traficul de influență (art.326 CP RM, luarea de mită (art.333 CP RM sau darea de mită (art.334 CP RM. Or, aceste prevederi incriminatoare au raze diferite de acțiune. Se relevă că pentru a atribui o infracțiune sau alta la categoria celor de corupție este ineluctabil ca aceasta să corespundă trăsăturilor definitorii ale corupției, și anume: să afecteze exercitarea

 6. PROTECŢIA PENALĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL DIN PERSPECTIVA AMENDAMENTELOR OPERATE PRIN LEGEA NR.75/2016

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu BRÎNZA

  2016-11-01

  Full Text Available În cadrul studiului sunt supuse interpretării prevederile normative introduse în Codul penal prin Legea nr.75/2016.În contextul interpretării alin.(21 art.186, alin.(21 art.187, alin.(21 art.188, alin.(21 art.190 şi alin.(22 art.191 CP RM,este stabilit conţinutul noţiunilor „bunuri de patrimoniu cultural”, „situri arheologice” şi „zone cu potenţial arheologic”.Se argumentează că infracţiunile prevăzute la art.1991 CP RM pot fi comise cu intenţie sau din imprudenţă. În vedereainterpretării dispoziţiilor art.1992 CP RM, este identificat semantismul noţiunilor „săpături neautorizate”, „comori”,„lucrări de construcţie”, „alte activităţi de intervenţie asupra solului” şi „certificat de descărcare de sarcină arheologică”.De asemenea, este stabilit criteriul de distincţie între tăinuirea sau păstrarea ilegală a bunurilor arheologice mobile (însensul art.1993 CP RM şi sustragerea aceloraşi bunuri (în sensul alin.(21 art.186, alin.(21 art.187, alin.(21 art.188,alin.(21 art.190 şi alin.(22 art.191 CP RM. Se demonstrează că administratorul terenului, în care s-a făcut descoperireaarheologică întâmplătoare, şi/sau reprezentantul responsabil al autorităţii administraţiei publice sunt cei care omit să anunţela timp autorităţile publice cu privire la descoperirea întâmplătoare a bunurilor arheologice mobile (inclusiv a comorilor.Nu în ultimul rând, se relevă că, în toate cazurile, monumentele de for public posedă calitatea de monumente care fac partedin patrimoniul cultural în sensul lit.a alin.(3 art.1 al Legii privind ocrotirea monumentelor. Utilizând în art.222 CP RMnoţiunea „monument de for public”, legiuitorul a luat implicit în considerare faptul că un asemenea monument este un bunaparţinând patrimoniului cultural naţional mobil. Cât priveşte monumentul funerar, şi acesta poate cumula calitatea demonument care face parte din patrimoniul