WorldWideScience

Sample records for hydrologiske forholds betydning

 1. Humanioras betydning til debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Søren Harnow; Dalsgård, Anne Line

  2010-01-01

  En sammenfatning af diskussionerne på FKKs temadag om Humanioras betydning 12. november, med en afsluttende argumentation at kravet at redegøre for humanioras samfundsnytte og presset i retning af nye og mere samfundsrelevante former for forskning ikke nødvendigvis er et onde, heller ikke set fra...

 2. Hvad har betydning for udviklingen i cyklingen? Analyse af brug af cykel på ture i transportvaneundersøgelsen 1996-2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Alexander Sick; Mulalic, Ismir; Christiansen, Hjalmar

  2015-01-01

  Beskrivende analyser har peget på faldende cykelandel igennem de sidste 20 år og tiltagende geografiske forskelle. Paperet søger verifikation af disse forhold ved at inddrage og kontrollere for et større sæt af faktorer, der kan have betydning for cyklingen. Resultaterne bekræfter at der er en al...

 3. Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nicolajsen, Hanne Westh; Henten, Anders; Scupola, Ada

  artiklen argumenteres der for, at kunder kan være aktive partnere i forbindelse med radikale service innovationer. Artiklen er bygget op omkring en teoretisk forståelse af hvad radikal innovation er og hvad kundeinvolvering er og kan være, herunder hvilke udfordringer der er. På baggrund af en case...... omkring radikale service innovationer i en rådgivende ingeniørvirksomhed argumenteres der for de særlige udfordringer, der er, når kunder inddrages i radikale service innovationer. Konklusionen er, at det dels kræver en anden forståelse og tilgang til kunde/leverandør relationen, desuden at der er behov...

 4. Kostens betydning for parodontal inflammation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard, Christian

  2017-01-01

  Nærværende artikel præsenterer en oversigt over den foreliggende viden om kostens betydning for parodontal inflammation. Der er i vekslende grad dokumentation for sammenhænge mellem kost og marginal parodontitis (MP). I forbindelse med behandlingen af MP lader indtaget af antioxidanter og...... flerumættede fedtsyrer til at bidrage gunstigt til helingen af MP. Med baggrund i forøget viden om kostens betydning for udviklingen af parodontal inflammation bør tandlæger også rådgive om kost, for derigennem at styrke behandlingen af patienter med MP og de systemiske sygdomme, som MP forårsager en øget...

 5. Synteserapport & 1. Indenrigspolitiske forhold i Den Islamiske Republik Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Claus Valling

  Rapport til Udenrigsministeriet om de indenrigspolitiske forhold i Iran samt et syntese af hele rapporten: Iran som regional og international medspiller i den globale verdensorden samt Irans indenrigspolitik......Rapport til Udenrigsministeriet om de indenrigspolitiske forhold i Iran samt et syntese af hele rapporten: Iran som regional og international medspiller i den globale verdensorden samt Irans indenrigspolitik...

 6. Esaias Pufendorfs indberetninger om danske forhold 1665-75

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2010-01-01

  Esaias Pufendorfs indberetninger om danske politiske forhold er indholdsrige og skarpsindige. de har været benyttet af forskningen, men udgives her for første gang. De omfatter fire længere indberetninger fra perioden 1665-1675. Indberetningerne er på tysk......Esaias Pufendorfs indberetninger om danske politiske forhold er indholdsrige og skarpsindige. de har været benyttet af forskningen, men udgives her for første gang. De omfatter fire længere indberetninger fra perioden 1665-1675. Indberetningerne er på tysk...

 7. Har læreplanen (stadig) minimal betydning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Jens Aage

  2016-01-01

  Undervisningsministeriets læreplaner for skolens fag er centrale styredokumenter, der fastlægger formål og rammesætter indhold og form for undervisningen. Men hvilken betydning har de i praksis?...

 8. Karpaltunnelsyndrom: Prognostiske og økonomiske forhold ved endoskopisk operation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meldgaard, Anette

  ¬dage som effektmål. Metode: Prospektiv observationel undersøgelse af en fikseret kohorte. Der blev 99 personer der endo¬skopisk skulle opereres for karpaltunnelsyndrom. Ved baseline blev selvudfyldt spørgeskema ved¬rørende fysiske, psykiske og sociale forhold i relation til deres håndproblemer indsamlet...... operation. Effekten beregnedes som et vægtet gennemsnit af forskellen i antal post-operative sygedage estimeret i randomiserede kliniske undersøgelser af endoskopisk operation versus åben operation. Resultater: Den gennemsnitlige funktionsscore faldt fra 2,3 til 1,4 postoperativt (SD 0,8) og den gen...... % C.L. 1,1-12)) og følelsen af, at det er ens egen skyld at have fået håndproblemer (OR: 1,2 (95 % C.L. 1,01-1,5)) var prognostiske faktorer for over 21 post¬opera-tive sygedage. Dog var jobskifte overvejelser ikke længere signifikant ved en samlet analyse af dis¬se variabler. Med en ressourceindsats...

 9. Operationelle og organisatoriske forholds betydning for Salmonella smitte og smitteveje i den danske svinekødsproduktion. Feasibility study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, B.; Borch, K.; Stärk, K.

  2000-01-01

  The impact of individual and organisational factors on salmonella transmission and contamination in the Danish pork production chain have been provisionally assessed. The idea was to investigate to which extent the experiences gained from risk analysisand risk management of the process industries...... can be adapted and applied in the pork industry. Based on functional system models and hazard analysis it was possible to identify hazardous conditions or processes, but the event sequences leading to theunwanted events were not necessarily obvious. Individual and organisational factors were described...... individual plant, it was possible to accomodate the range of practices used when considering forexample pig farms in Denmark. When various practices were possible for a given process, they were all listed as equivalent methods. Ways to improve the possibilities for interdisciplinary discussions and exchange...

 10. Ajos-sagens betydning for rækkevidden af EU-konform fortolkning i forhold til det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ruth; Tvarnø, Christina D.

  2016-01-01

  Den 19.4.2016 afsagde EU-Domstolens Store Afdeling dom i Ajos-sagen (C-441/14), hvor Højesteret havde forelagt spørgsmål om rækkevidden af det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination i sager mellem private. I artiklen diskuteres rækkevidden af dommen for, hvornår EU...

 11. iPads betydning for studerendes læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bisgaard, Kirsten; Melander, Thomas; Sjøstedt, Peter

  Dette brief fremlægger resultaterne af en undersøgelse af iPads betydning for studerendes læring på Institut for Sprog ved Forsvarsakademiet. Undersøgelsen rejser en række pædagogiske og tekniske spørgsmål vedrørende anvendelse af iPads i undervisningen, der kan være relevante at drøfte og...... undersøge i forbindelse med anvendelse og anskaffelse af tablets i forbindelse med undervisning. Konklusionen på den gennemførte undersøgelse på Institut for Sprog er, at det lokale studiemiljø og de studerendes individuelle præferencer for teknologi og studieteknik har stor betydning for anvendelsen af iPads...

 12. 'Cultural Border Crossings' i fysikundervisningen - unges forhold til fysik i et kulturelt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, L.

  Afhandlingen forener på nyskabende vis social-psykologiske og kulturelle perspektiver og undersøger på dette grundlag empirisk, hvorledes unges forhold til fysik påvirkes af kritiske kulturelle forskelle mellem deres personlige livsverdener og subkulturen i fysik. Her afdækkes det bl.a., at visse...

 13. Self-efficacy forventning i forhold til fortsat arbejdsmarkedstilknytning hos kvinder med langvarige graviditetsrelaterede bækkensmerter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Carrinna

  2007-01-01

  informelle personer og kontakter. Arbejdsrelaterede forhold som opstartsperioden, planlægnings muligheder og arbejdstider. Yderligere viste undersøgelsen at PGP-kvinderne var højmotiverede i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Konklusion Kvindernes Efficacy expectation og motivation, samt...

 14. Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højsgaard Andersen, Lars; Hansen, Hans; Schultz-Nielsen, Marie Louise

  Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse (The significance of starting-out assistance for refugees’ conditions of life and employment) describes in detail a number of societal and employment consequences for refugees of the introduction in Denmark as of 1 July 2002 of t...

 15. Vækst af den invasive makroalge Gracilaria vermiculophylla under naturlige forhold i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nejrup, Lars Brammer; Pedersen, Morten Foldager

  Rødalgen Gracilaria vermiculophylla er invasiv i de skandinaviske marine områder og har stort spredningspotentiale. Algen blev observeret for første gang i Danmark i 2003 og har siden spredt sig eksplosivt i fjordsystemer i Jylland og på Fyn og er i 2008 observeret på Sydsjælland. Algen findes ofte...... algen som primær fødekilde og det funktionelle respons på styrende miljøvariable. Gracilaria vermiculophylla har vist sig succesfuld i Danske fjordsystemer og et af de spørgsmål der rejser sig er om dette skyldes en introduktion til en tom økologisk niche eller om algens succes har grobund i et plastisk...... respons til de styrende miljøvariable. I nærværende studie blev vækst af rødalgen Gracilaria vermiculophylla undersøgt under naturlige forhold igennem vækstsæsonen på to lokaliteter på Fyn (Holcken Havn Fjord og Fyns Hoved). Igennem vækstundersøgelser efterforskes algens vækstdynamik over sæsonen og mere...

 16. Aktivitetsidentitet: Betydning for tilknytning til arbejdsmarkedet for voksne mennesker med misbrugsproblematikker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skaarup, Line; Kristensen, Hanne Kaae

  2017-01-01

  betydningsfulde aktiviteter (alene eller sammen med andre) viste sig at have betydning for social anerkendelse, selvtillid og selvværd, identifikation af egne ressourcer, forventninger til egen udvikling og tro på egen formåen. Denne anerkendelse af egen værdi kunne opnås via engagement i arbejde eller andre......Formålet med denne undersøgelse var at udforske, hvilken betydning oplevelsen af aktivitetsidentitet kan have for tilknytning til arbejdsmarkedet for voksne mennesker med stof- eller alkoholmisbrug i en dansk kontekst. Undersøgelsens fund tager udgangspunkt i et aktivitetsvidenskabeligt perspektiv......, hvor identitetsdannelsen søges forstået gennem menneskets engagement i hverdagslivets aktiviteter. Det videnskabelige grundlag er humanistisk sundhedsforskning og der anvendes et kvalitativt, deskriptivt og interpreterende forskningsdesign med kvalitative forskningsinterviews som empirisk...

 17. Hvad har betydning for elevers læseforståelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Dorthe Klint

  2008-01-01

  Her sættes fokus på sproglige færdigheders betydning for læseforståelse. Indledningsvis giver rapporten et overblik over nyere forskning i sammenhænge mellem læseforståelse og sproglige færdigheder, men hovedparten af rapporten omhandler en konkret undersøgelse med elever i folkeskolens ældste kl...

 18. At finde rundt i klinisk praksis og om de enkelte rums funktion og betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2013-01-01

  de rumlige omgivelser er relevant, fordi læring i praksis i højeste grad foregår i fysiske, arkitektoniske rammer med specifikke sociale spilleregler for, hvad man gør og ikke gør i et konferencerum, en sygestue eller i patientens eget hjem. Arkitektur er således materielt og kropsligt nærværende...... læremester, og rumlige omgivelser involverer også magtrelationer,som hvem der besidder hvilke lokaliteter og artefakter og hvem, der ikke gør det. Dette kapitel angår relationer mellem mennesker og fysiske omgivelser, og det er hensigten at gøre rede for både enkle og komplekse forhold. I den forbindelse vil...

 19. Formann i motstandsbevegelsen og fremst i hylekoret - eller toppledelsens forlengede arm? : en komparativ studie av mellomlederens betydning for endring i offentlige organisasjoner

  OpenAIRE

  Eriksen, Erik; Worum, Jørgen

  2015-01-01

  Denne avhandlingen er basert på en undersøkelse av offentlige organisasjoner som drives døgnet rundt. Det som er undersøkt er hvilken betydning det har for endring i en organisasjon at det er en leder med personalansvar på jobb samtidig med de ansatte. Undersøkelsen er gjennomført som en komparativ analyse av to caser der det er brukt kvalitativ metode ved intervju av 11 ansatte i Levanger kommune og Oslo politidistrikt. Vi har undersøkt forskjellen mellom en organisasjon der l...

 20. Integrating climatic information in water resources modelling and optimisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gelati, Emiliano

  Metoder til integering af klimatisk information i vandressource-modellering -optimering er udviklet og demonstreret i to eksempelvise anvendelser. I modelanvendelserne er variationen af de lokale hydrologiske variable betinget af værdierne af klimatiske variable på stor skala, svarende til...... kombination af flere tidssvarende modeller i en ikke-stationær beskrivelse af afstrømningen, hvorunder El Niño-betingede regimeskift tages i regning. Potentielle anvendelsesmuligheder omfatter udnyttelse af observerede og forudsagte storskala klimatiske data til simulering og forudsigelse af afstrømningen...... forudsigelse af lokale hydrologiske følgevirkninger af klimaændringer på stor skala. Det må imidlertid tages i betragtnig, at modeller, der er kalibreret under gældende klimatiske forhold, ikke nødvendigvis er gældende under værsentligt ændrede forhold....

 1. Bioteknologi - et hovedområde i utvikling - En kvalitativ og fenomenologisk studie av hvordan biologilærere på videregående skole undervises i bioteknologi, og deres forhold til ny bioteknologisk forskning

  OpenAIRE

  Lillebø, Magnus

  2014-01-01

  Den raske utviklingen i feltet bioteknologi kan føre til utfordringer for lærere. De skal blant annet holde seg selv og elevene sine oppdaterte på ny kunnskap innen feltet. Denne kvalitative og fenomenologiske studien, avdekker hvordan biologilærere på videregående skole underviser i hovedområdet bioteknologi, og hvordan disse lærerne forholder seg til ny bioteknologisk forskning. Studien baserer seg på data fra fire semistrukturerte intervju, gjennomført på to skoler i Midt-Norge. Funnene fr...

 2. Kirkededikationers betydning i navnebrugen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kællerød, Lars-Jakob Harding

  2015-01-01

  I artiklen diskuteres, om forholdet mellem navne på mandlige patronhelgener for lokale købstadskirker og den lokale navnebrug er så åbenbar, som det ofte er foreslået. Fokus er rettet imod et mindre geografisk område på Sjælland, og undersøgelsens navnekorpus er excerperet fra folketællingen fra ...

 3. Boligen som ramme for trivsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudstrup, Mary-Ann; Møller, Kurt

  2008-01-01

  De boligmæssige rammer som ældre bor i, har betydning for deres trivsel. I kapitlet fremlægges forskningsbaseret viden om, hvordan beslutningsprocessen ved plejeboligbyggeri finder sted, og herunder hvordan de boligmæssige forholds betydning for trivslen hos ældre mennesker indgår i beslutningern...

 4. VARMEOVERFØRINGSMÆSSIGE FORHOLD FOR KAPPEBEHOLDERE

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shah, Louise Jivan

  1998-01-01

  through the tank if the height/diameter ratio is large.· The dynamic tests showed that the temperature stratification is very easily built up in the domestic water volume. When the temperature stratification is built, it is very difficult to destroy again - even under "hard working conditions".The flow...... that it is advantageous both to the building and keeping of the temperature stratification of the domestic water volume and to the cooling of the solar collector fluid through the tank if the mantle is wide. The reason is that the mixing of the solar collector fluid at the top of the mantle is larger in a slim mantle....... The fact is that a wider mantle implies that the natural work-ing powers in the mantle become more predominant.· The tests showed that it is advantageous both to the building and the keeping of the temperature stratification of the domestic water volume and to the cooling of the solar collector fluid...

 5. "Der findes ikke noget seksuelt forhold"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyldgaard, Kirsten

  2016-01-01

  Artiklens emne er måden, hvorpå psykoanalysen tænker seksualdrift og kønsforskel. Freud og Lacans værker er grundlaget. Artiklen fortolker Lacans sætninger om, at ”Der ikke findes noget seksuelt forhold”, og at ”Kvinden ikke eksisterer” ved at vise, hvorledes disse er kongeniale med og en...... videreudvikling af Freuds tænkning af kønsforskel og kvindelig seksualitet. Her inddrages Lacans begreber om det symbolske, det imaginære og det reelle. Kønsforskellen er reel, det vil sige er en forskel snarere end et imaginært modsætningsforhold. Dette forudsætter Freuds begreber om seksualdriften, kastration...

 6. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 7. Spontane strategier i innovationsnetværk: materialitetens betydning for stabiliseringen af virtuelle verdner som professionelt kommunikationsmedie [Spontaneous strategies in innovation networks: The importance of materiality in stabilising virtual worlds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emil Husted

  2012-09-01

  Full Text Available Megen forskning har beskæftiget sig med, hvordan sociale og organisatoriske processer ændres, når de finder sted i virtuelle rum. Denne artikel tager udgangspunkt i innovationsprocesser, hvor aktører forsøger at etablere virtuelle verdner som platform for professionel kommunikation, men i stedet for at fokusere på kommunikationsprocesser internt i virtuelle verdner vil artiklen stille spørgsmålstegn ved dikotomien mellem den fysiske og den virtuelle verden og undersøge materialitetens betydning for organiseringen af det virtuelle. Ved at anlægge et perspektiv inspireret af Aktør Netværks Teori vil artiklen argumentere for, at fysiske steder og objekter ikke blot fungerer som kontekst for innovationsprocesser, men tværtimod inddrages som strategiske ressourcer, der aktivt medskaber de virtuelle verdner. Empirisk funderes analysen i fem danske virksomheder og viser, hvordan virksomhederne benytter sig af fysiske steder og objekter som strategisk ressource i innovationsprocessen. Hermed bidrager artiklen til litteraturen omkring innovation inden for nye medier såsom virtuelle verdner.

 8. Fra ord til handling i oplevelsesøkonomien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Hird, John

  2005-01-01

  forholde os til dens stigende betydning. Problemet er dog, at kun få personer synes at arbejde med at omsætte oplevelser og oplevelsesøkonomi til noget håndterbart. Ret få har leveret et brug-bart bud på, hvad oplevelser konkret er, og hvordan de skaber værdi – på langt sigt og i forhold til...

 9. Bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser set i forhold til byggeprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Anne Kathrine; Kirkeby, Inge Mette; Ryhl, Camilla

  Til trods for skærpelser i tilgængelighedsbestemmelserne i bygningsregle-mentet kan ofte konstateres mangler i tilgængeligheden for personer med handicap i nyopført byggeri. Handicaporganisationerne har tit indsnævret år-sagen til dette til at være svigt fra især rådgivernes og de kommunale byg...

 10. Fædres forhold til deres børn

  OpenAIRE

  Constantin, Liv; Eg Jensen, Didde; Graabæk Mikkelsen, Josefine; Winther-Mikkelsen, Andreas

  2016-01-01

  This project examines how a father and a mother recounts each of their divorces and their following relationship with their children. We have seen a pattern that shows that mothers usually gets the children more days of the week than the father, in a case of divorce in Denmark. This project contains an overview of the changes of the danish parental responsibility act from the modern society to the post-modern society. Furthermore, we have used the theorists Kenneth Reinicke, Dion Sommer and A...

 11. Ruslands betændte forhold til USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skak, Mette

  2015-01-01

  Rusland udgør en anden stormagtsudfordring for USA. Rusland er en stormagt i forfald, som imidlertid har genopfundet sin gamle sovjetiske 'Manifest Destiny'.......Rusland udgør en anden stormagtsudfordring for USA. Rusland er en stormagt i forfald, som imidlertid har genopfundet sin gamle sovjetiske 'Manifest Destiny'....

 12. Mikrobiologiske forhold ved aggressive former for marginal parodontitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Belstrøm, Daniel

  2016-01-01

  Aggressiv parodontitis er en alvorlig sygdom, der kan manifestere sig klinisk i en lokal og generaliseret form, og som ubehandlet ultimativt kan medføre tandtab i en tidlig alder. Nekrotiserede parodontale sygdomme, herunder nekrotiserende gingivitis, parodontitis og stomatitis, er kliniske tilst...

 13. Forandrer Facebook partiernes forhold til vælgerne?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kosiara-Pedersen, Karina; Højholt, Lars Duvander

  2011-01-01

  To what extent have Danish parties and party leadership created new relationship with the electorate by applying relationship marketing via facebook? Are parties using facebook? If yes, what characterizes the interaction between party leadership and electorate on facebook? Danish MPs apply facebook...... encourage the electorate to ’follow us on facebook’ this is the correct wording; it is not an invitation to dialogue. But party leaders may contribute towards political dialogue if they want since party leaders seeking dialogue get it....

 14. Den danske velfædsstat er bygget på livstidsdomme til embedsmænd med lange finger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Frisk

  2013-01-01

  Danmark er i dag et af verdens absolut mindst korrupte lande. Et forhold, som de fleste danskere nok ikke er bevidste om. Netop korruptionshistorien har dog formentligt har haft afgørende betydning for udviklingen af den danske samfundsmodel og etableringen af grundlaget for velfærdsstaten gennem...

 15. Bystruktur og transport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Alexander Sick

  2003-01-01

  Paperet præsenterer hovedkonklusionerne fra et PhD-studie af sammenhængene mellem bystruktur (særligt boliglokalisering) og transport i Aalborg. Det konkluderes at boliglokaliseringen har væsentlig betydning for transporten i det daglige. Det gælder især lokaliseringen i forhold til det samlede...

 16. Midler til lindring af mundtørhed og stimulation af spytsekretion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dynesen, Anja Weirsøe; Pedersen, Anne Marie Lynge; Bardow, Allan

  2013-01-01

  effekt. I relation til risikoen for at udvikle caries, der er forhøjet hos den mundtørre patient, er det dog væsentligt at anbefale produkter uden sukker. Ligesom produktets indhold af syre og dermed det erosive potentiale er af betydning i forhold til udviklingen af dentale erosioner. Systemisk...

 17. Filtrasorb® 400, aktiv-kul til on-site rensning af MTBE-forurenet grundvand : detailundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Loll, P.; Larsen, C.; Møldrup, Per

  2003-01-01

  MTBE-sorptionskapaciteten er undersøgt for 15 forskellige kommercielle produkter. Det er konkluderet, at Filtrasorbeport 400 aktiv kul er det økonomisk set mest favorable produkt til rensning af MTBE-forurenet grundvand. Filtrasorbeport 400 er undersøgt under forhold, der kan have betydning...

 18. Et års erfaringer med engelsk-sproget nat-basis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stauning, Inger

  Indeholder erfaringer med opstart af en engelsksproget Bachelor of Science uddannelse på RUC mht. ansøgerfelt, vurdering af ansøgere, de faktiske gennemførselsforløb, og de problemer der viste sig. Nogle af de pædagogiske, kulturelle og socio-økonomiske forhold der har betydning for gennemførselen...

 19. Levende biblioteksbilleder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyrbye, Martin

  2012-01-01

  Artiklen omhandler den første danske biblioteksfilm og dens indhold, og set i et dokumentarisk perspektiv. Der var tale også om en tidlig dansk dokumentarfilm, og den er typisk for sin tid og genren. Filmens betydning for eftertidens biblioteksfilm omtales. Artiklen belyser flere forhold, som ikk...

 20. Privat boligudlejning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Skifter

  2008-01-01

  Den private udlejningssektor spiller en vigtig rolle på det danske boligmarked som formidler af mobilitet. I forhold til mange andre lande er der en relativt stor andel af mere professionelle udlejere, som lever af ejendomsdrift. Men mange udlejere er mindre professionelle. Dette har stor betydning...

 1. Eget hus - men hvilket?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vedel-Petersen, F.; Ranten, K

  Anvisningen er udarbejdet i tilknytning til Bygningsreglementet for småhuse, 1985. Den gennemgår forhold af betydning for boligens brugsværdi og indeholder oversigter over mål på inventar, almindelige møbler og friarealer. Anvisningen henvender sig til familier, der skal købe eller bygge eget hus...

 2. Bevægelser i sundhedskultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Annemari Munk

  2010-01-01

  mod sundhedsundervisningen i den danske folkeskole siden 1975. For at tydeliggøre de forskellige konfigurationer, forholdes analysen af materialerne til de samme tematiske omdrejningspunkter, nemlig synet på kroppen og dens natur, og ser på den betydning, dette har for den bevægelseskultur, der...

 3. Danish Regulation of Religion, State of Affairs and Qualitative Reflections

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinding, Niels Valdemar; Christoffersen, Lisbet

  Der er tale om en gennemarbejdet analyse af 18 danske eliteinterviews om mulige konflikter i spørgsmål om religiøse normers betydning for familie, arbejdsmarked, religion i det offentlige rum og statens forhold til kirke og trossamfund. Ikke overraskende viser rapporten ikke alene en stigende bev...

 4. Rejsebilleder og selvfremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  2016-01-01

  Om rejsens betydning for at tage billeder og for selvfremstilling. Især når vi er ude at rejse, deler vi vores hverdag med både familie, venner og fremmede. Denne selvfremstilling skaber et nyt forhold til de oplevelser, som vi møder på vores rejser....

 5. Mundtørhed og fødeindtagelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Marie Lynge; Dynesen, Anja Weirsøe

  2017-01-01

  Spyttet spiller ikke blot en central rolle for opretholdelse af sunde forhold i mundhulen, men har også betydning for en række orale og faryngeale funktioner, der er væsentlige i forbindelse med fordøjelsen, herunder smag, tygning og synkning. Nedsat spytsekretion og ændringer i spyttets sammensæ...

 6. Forord

  DEFF Research Database (Denmark)

  2006-01-01

  Tilknytning, tab og tilblivelse har en central betydning i menneskelivet, i udviklingspsykologi, i den kliniske psykologi og i den psykoanalytiske psykoterapi. Denne bog omhandler tilknytning, tab og tilblivelse i forhold til psykoterapi med børn, voksne med personlighedsforstyrrelser eller skizo...

 7. Indledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  2006-01-01

  Tilknytning, tab og tilblivelse har en central betydning i menneskelivet, i udviklingspsykologi, i den kliniske psykologi og i den psykoanalytiske psykoterapi. Denne bog omhandler tilknytning, tab og tilblivelse i forhold til psykoterapi med børn, voksne med personlighedsforstyrrelser eller skizo...

 8. Politisk vold som transnationalt fænomen i Danmark 1917-1939

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Chris Holmsted

  2014-01-01

  Denne artikel forsøger via et komparativt og transnationalt perspektiv at forklare mellemkrigstidens politiske volds fremkomst, udvikling og betydning i Danmark. Artiklen viser bl.a. at volden udvikledes relativt synkront i forhold til resten af Europa, og at volden blev udøvet af såvel...

 9. Landbrugsøkonomisk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Jan Holm

  koncipere og forstå landbrugsproduktion som noget særligt set i forhold til andre produktive aktiviteter i en økonomi. I publikationen fremstilles et udpluk af klassisk, landbrugsøkonomisk teori med afsæt i mikroøkonomisk teori om bedriften. Endvidere diskuteres kontekstens betydning, idet de klassiske...

 10. Situeret interesse i biologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dohn, Niels Bonderup

  2006-01-01

  Interesse hævdes at spille en vigtig rolle i læring. Med udgangspunkt i interesseteori og situeret læring har jeg foretaget et studium i en gymnasieklasse med biologi på højt niveau, med henblik på at identificere hvilke forhold der har betydning for hvad der fanger elevers interesse. Jeg har...

 11. Klimaskærmens lydforhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.; Kjær, J.

  Notatet redegør for de fysiske forhold, som knytter sig til lydisolation og for de metoder, der anvendes til måling og vurdering af bygningskomponenters lydisolation. Endvidere gøres der rede for støjniveauets betydning for lydisolationen med henblik på opstilling af forslag til eventuelle krav...

 12. African Islamic Pop - What kind of musical identity?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Annemette

  2007-01-01

  Artiklen diskuterer den åbenbare stigende tilstedeværelse af religiøse musikalske markører i udvalgte pladeudgivelser i to forskellige afrikanske lande (Senegal og Tanzania). Artiklen konkluderer at de - i dette tilfælde islamiske - udtryk både har betydning udadtil i forhold til en globaliseret ...

 13. Betydning af kataraktoperation for aeldre menneskers balancefunktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Costa, Junia Cardoso; Hesselbo, Bjørn; Poulsen, Ingrid

  2006-01-01

  Injuries and other consequences of falls are serious for the individual patient and costly for society. Reduced acuity of vision is common among elderly people, and falls are frequent. The relationship between instability and falls as well as the association between reduced vision and falls has...

 14. Regimets karakter og dets betydning for konflikten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Søren

  2015-01-01

  I discuss the sultanicsticaspects of the regime in Syria and show how they contributed to block democratisation. The discussion is structured by the five aspects, mentioned by H.E. Chehabi and Luan Linz, which they find characterise sultanism: obfuscation of the difference between regime and stat...

 15. Klientrollens betydning for implementering af politik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Didde Cramer

  Afhandlingen beskæftiger sig med forholdet mellem klient og frontmedarbejder og undersøger om og hvornår frontmedarbejdere lader sig påvirke af klienternes adfærd og karakteristika, når de træffer myndighedsafgørelser i klientsager....

 16. Faste vendinger med en bestemt betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  Ordbogen giver oplysnnger om ca. 17.000 idiomer, ordsprog, bevingede ord og andre faste vendinger, som kan findes og er ordnet efter betydningen.......Ordbogen giver oplysnnger om ca. 17.000 idiomer, ordsprog, bevingede ord og andre faste vendinger, som kan findes og er ordnet efter betydningen....

 17. Betydning av fruktose for kostrelaterte helseproblemer

  OpenAIRE

  Kolderup, Astrid

  2013-01-01

  Synet på sukker som næringsmiddel har endret seg de siste ti-årene. Tidligere antakelser, som blant annet at sukker ikke virker fetende, er i dag erstattet med kunnskap om klare sammenhenger mellom sukkerinntak og sykdom. Fruktoses rolle i denne sammenhengen er fortsatt noe uklar. Målet med denne litteraturgjennomgangen er å beskrive kroppens håndtering av fruktose, samt diskutere fruktoses rolle i kostrelaterte helseproblemer, med fokus på blodglukosehomeostase, fedme og karsykdom. På gr...

 18. Betydning af kataraktoperation for aeldre menneskers balancefunktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Costa, Junia Cardoso; Hesselbo, Bjørn; Poulsen, Ingrid

  2006-01-01

  Injuries and other consequences of falls are serious for the individual patient and costly for society. Reduced acuity of vision is common among elderly people, and falls are frequent. The relationship between instability and falls as well as the association between reduced vision and falls has b...... been recognized, but it has not as yet been examined whether cataract surgery improves balance in elderly people and thereby promotes fall prevention....

 19. Den kliniske betydning af gestationel diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Dorte Møller; Beck-Nielsen, H; Westergaard, J G

  1999-01-01

  In Denmark, gestational diabetes mellitus (GDM) develops in about 2% of all pregnant women. The discussion of GDM is complicated by lack of consensus regarding screening methods, diagnosis and treatment. Observational studies indicate that untreated GDM is associated with an increased risk...

 20. Den kliniske betydning af gestationel diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, D M; Beck-Nielsen, H; Westergaard, J G

  2000-01-01

  In Denmark, gestational diabetes mellitus (GDM) develops in about 2% of all pregnant women. The discussion of GDM is complicated by lack of consensus regarding screening methods, diagnosis and treatment. Observational studies indicate that untreated GDM is associated with an increased risk...

 1. Den kliniske betydning af gestationel diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Dorte Møller; Beck-Nielsen, H; Westergaard, J G

  2000-01-01

  In Denmark, gestational diabetes mellitus (GDM) develops in about 2% of all pregnant women. The discussion of GDM is complicated by lack of consensus regarding screening methods, diagnosis and treatment. Observational studies indicate that untreated GDM is associated with an increased risk...... (especially type 2 diabetes) later in life. Intervention strategies for this high risk group are suggested....... of maternal and perinatal morbidity, and that the offspring of GDM mothers tend to be at increased risk of developing diabetes and adiposity as a result of an abnormal intrauterine environment. Several follow-up studies have shown that women with previous GDM run a considerable risk of developing diabetes...

 2. Den kliniske betydning af gestationel diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Dorte Møller; Beck-Nielsen, H; Westergaard, J G

  1999-01-01

  In Denmark, gestational diabetes mellitus (GDM) develops in about 2% of all pregnant women. The discussion of GDM is complicated by lack of consensus regarding screening methods, diagnosis and treatment. Observational studies indicate that untreated GDM is associated with an increased risk...... (especially type 2 diabetes) later in life. Intervention strategies for this high risk group are suggested....... of maternal and perinatal morbidity, and that the offspring of GDM mothers tend to be at increased risk of developing diabetes and adiposity as a result of an abnormal intrauterine environment. Several follow-up studies have shown that women with previous GDM run a considerable risk of developing diabetes...

 3. Den kliniske betydning af gestationel diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, D M; Beck-Nielsen, H; Westergaard, J G

  1999-01-01

  In Denmark, gestational diabetes mellitus (GDM) develops in about 2% of all pregnant women. The discussion of GDM is complicated by lack of consensus regarding screening methods, diagnosis and treatment. Observational studies indicate that untreated GDM is associated with an increased risk of mat...... (especially type 2 diabetes) later in life. Intervention strategies for this high risk group are suggested....

 4. Den kliniske betydning af gestationel diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Dorte Møller; Beck-Nielsen, H; Westergaard, J G

  2000-01-01

  In Denmark, gestational diabetes mellitus (GDM) develops in about 2% of all pregnant women. The discussion of GDM is complicated by lack of consensus regarding screening methods, diagnosis and treatment. Observational studies indicate that untreated GDM is associated with an increased risk of mat...... (especially type 2 diabetes) later in life. Intervention strategies for this high risk group are suggested....

 5. Den kliniske betydning af gestationel diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Dorte Møller; Beck-Nielsen, H; Westergaard, J G

  2000-01-01

  In Denmark, gestational diabetes mellitus (GDM) develops in about 2% of all pregnant women. The discussion of GDM is complicated by lack of consensus regarding screening methods, diagnosis and treatment. Observational studies indicate that untreated GDM is associated with an increased risk...... of maternal and perinatal morbidity, and that the offspring of GDM mothers tend to be at increased risk of developing diabetes and adiposity as a result of an abnormal intrauterine environment. Several follow-up studies have shown that women with previous GDM run a considerable risk of developing diabetes...... (especially type 2 diabetes) later in life. Intervention strategies for this high risk group are suggested....

 6. Den kliniske betydning af gestationel diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, D M; Beck-Nielsen, H; Westergaard, J G

  1999-01-01

  In Denmark, gestational diabetes mellitus (GDM) develops in about 2% of all pregnant women. The discussion of GDM is complicated by lack of consensus regarding screening methods, diagnosis and treatment. Observational studies indicate that untreated GDM is associated with an increased risk...... of maternal and perinatal morbidity, and that the offspring of GDM mothers tend to be at increased risk of developing diabetes and adiposity as a result of an abnormal intrauterine environment. Several follow-up studies have shown that women with previous GDM run a considerable risk of developing diabetes...... (especially type 2 diabetes) later in life. Intervention strategies for this high risk group are suggested....

 7. UV-indeks og dets betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wulf, Hans Christian; Eriksen, Paul

  2010-01-01

  The published UV index refers to the expected UV intensity at mid day, when the solar elevation is at its maximum. In Scandinavia, the maximum UV index is seven around midsummer. When the UV index is three, the erythema-weighted dose will be three Standard Erythema Dose (SED) in the hour with max......The published UV index refers to the expected UV intensity at mid day, when the solar elevation is at its maximum. In Scandinavia, the maximum UV index is seven around midsummer. When the UV index is three, the erythema-weighted dose will be three Standard Erythema Dose (SED) in the hour...... with maximum intensity and nine SED in the three hours around solar noon, corresponding to 50% of the daily dose of 18 SED. A sun-sensitive Dane can tolerate two SED and an average Dane 4-5 SED before having erythema of the skin the next day. If outdoor all day without protection, they may therefore receive...

 8. Tyndtarmens laegemiddelomsaetning--betydning for biotilgaengelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, V C; Sonne, J

  2000-01-01

  The gut contains drug metabolizing enzymes and drug export proteins, of which the most important are CYP3A4 and P-glycoprotein. P-glycoprotein is localised to the apical membrane and CYP3A4 in the subapical cytoplasmic membranes in the enterocytes. The substrate and modulator specificity overlap...

 9. Fiberarmerede, cementbaserede kompositmaterialers levetid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stoklund Larsen, E.

  I denne SBI-rapport gennemgås en række forhold af betydning for fiberarmerede, cementbundne kompositmaterialers levetid, og der vises resultater fra en række langtidsforsøg gennemført hos SBI. - Endelig gennemgås den væsentligste inden- og udenlandske litteratur på området, og der afsluttes med e...

 10. Læreres relation til kolleger og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bro, Kirsten

  2011-01-01

  Med afsæt i selvbestemmelsesteorien (Ryan og Deci) belyser artiklen hvilken betydning læreres selvbestemmelse har for deres engagement, udvikling og trivsel i forhold til arbejdslivet, og hvad god ledelse i spændfeltet mellem ydre og indre initierede opgaver kan være, når målet er at lærere engag...

 11. Livsmål og (begyndende livsbaner) blandt unge fra forskellige sociale klasser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Claus D.; Skjøtt-Larsen, Jakob

  Når man taler om livsbaner i forhold til unge er det ofte med uddannelsesaspirationer og efterfølgende erhvervskarriere in mente. Men hvilke andre ’store livsmål’ har unge - livsmål som kunne tænkes at påvirke deres efterfølgende livsbaner? Hvilken betydning har f.eks. kærlighed, sex, religion...

 12. Hvor mon den er, den røde tråd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skjold, Else

  2016-01-01

  Denne artikel handler om musikkulturers betydning i forhold til beklædning. I perioden 2010-2013 foretog jeg en række såkaldte 'garderobeundersøgelser' af voksne mænd fra den kreative klasse i Københavnsområdet. Mit ønske var at finde ud af hvordan disse mænd interagerede med deres garderobe i de...

 13. Arthur Schopenhauers betydning for Johannes Jørgensens omvendelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nord, Johan Christian

  2013-01-01

  Artikel om Johannes Jørgensens interesse for Arthur Schopenhauers filosofi i tiden lige op til og efter Jørgensens konversion til katolicismen......Artikel om Johannes Jørgensens interesse for Arthur Schopenhauers filosofi i tiden lige op til og efter Jørgensens konversion til katolicismen...

 14. Kognitive forstyrrelser ved depression - betydning for behandling og prognose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravnkilde, Barbara; Bruun, Louise Meldgaard; Videbech, Poul

  2007-01-01

  Depression is often accompanied by cognitive disturbances, and by focusing on these deficits practitioners can obtain important information about the status of the disease and the prognosis of the patient. From this perspective, patients may also gain useful insight into their own condition....... Medical and psychological treatment interventions can be applied on different levels particularly in relation to the cognitive symptoms of depression. Udgivelsesdato: 2007-Apr-16...

 15. Bredbånds betydning for den regionale udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Péronard, Jean-Paul de Cros; Just, Flemming

  of broadband is essential in the continuous revitalisation of rural areas. This technology will make it more attractive to live and work in rural districts. Thus, attracting and keeping rural residents depends not only on the roll-out of broadband, but also on securing upgrading to a continuously higher...... broadband capacity. Most important is the policy makers' ability to pro-vide broadband content that will support the local social integration. In particu-lar, it is important to employ broadband in order to support elderly and handi-capped so that they may remain in their own homes. It is also crucial...

 16. Osteoporosens betydning for behandling af frakturer og ortopaediske muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, J B

  2001-01-01

  be delayed. The structural grafts may be biologically inert or osteoconductive, but also osteoinductive, and various osteoinductive growth factors and hormones could be a supplement to treatment. Several types of osteosyntheses have improved the clinical outcome, among them: sliding hip screw, neck screws...

 17. Betydning af fysisk aktivitet og fitness for fedmens komplikationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berentzen, Tina; Madsbad, Sten; Sørensen, Thorkild I A

  2006-01-01

  We have reviewed whether the complications of obesity can be attributed to low levels of physical activity and fitness, or if fatness per se has adverse effects on health. In both observational and interventional studies, fatness and inactivity seem to be independent risk factors. Abdominal obesity...... is a predictor of cardiovascular disease, which is independent of low fitness level, and obesity affects other risk factors adversely than inactivity does. However, physical activity does reduce the risk of type 2 diabetes and heart disease. It is concluded that both inactivity and obesity have an adverse effect...

 18. Trådløse telefoners betydning for sygeplejepraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paasch, Bettina Sletten

  2014-01-01

  The use of wireless phones in hospital units are increasing, inducing all nurses to carry a working phone. As the effect has not been investigated, a qualitative study was performed in a hospital unit in Denmark. The aim was to explore how the use of wireless phones affects nursing practice, using...

 19. Apoptose ved kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Betydning for patogenese og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seidelin, Jakob Benedict; Nielsen, Ole Haagen

  2003-01-01

  Inflammatory bowel disease (IBD) is characterized by the increased survival of lamina propria leucocytes and ulcerations and an increased epithelial leakiness that compromise the barrier function of the epithelial lining. Deregulated apoptosis seems to be a major cause of the impaired barrier fun...

 20. Apoptose ved kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Betydning for patogenese og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seidelin, Jakob Benedict; Nielsen, Ole Haagen

  2003-01-01

  Inflammatory bowel disease (IBD) is characterized by the increased survival of lamina propria leucocytes and ulcerations and an increased epithelial leakiness that compromise the barrier function of the epithelial lining. Deregulated apoptosis seems to be a major cause of the impaired barrier...

 1. Sprogets betydning for indvandreres sociale integration på arbejdspladsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thuesen, Frederik

  2016-01-01

  Arbejde betragtes ofte som en vigtig vej til social integration af ikke-vestlige indvandrere, flygtninge og efterkommere. Mange indvandrere, som har fået et job, oplever dog, at sproglige barrierer kan gøre det vanskeligt at skabe sociale relationer til deres danske kolleger. Sproglige barrierer...... mellem medarbejdergrupper kan være en hindring for et velfungerende samarbejde og føre til gensidig mistillid. Velfungerende kommunikation og social integration på etnisk mangfoldige arbejdspladser kræver en indsats både fra medarbejdernes og ledelsens side....

 2. Dialog, betydning og dannelse - i et interkulturelt dannelsesperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard, Karen Marie; Skibsted, Else Bengaard; Clausen, Mette Bladt

  Rapport om det teoretiske grundllag og de praktiske erfaringer fra et to-årigt skolebaseret udviklingsarbejde om interkulturel pædagogik i form af et aktionsforskningsprojekt i samarbejde mellem to lærere fra Hasle Skole og tre lærere fra Århus Lærerseminarium, om mulighederne for at udvikle en i...

 3. Mineralske råstoffers betydning for dansk industri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kalvig, Per; Clausen, Rune J.; Fold, Niels

  råstofferne når frem til Danmark, er mineralerne først blevet forarbejdet til metaller og til råvarer med netop de egenskaber, som industrien har brug for i deres produktion; det kan fx være jernmalm, som er forarbejdet til stål, kobbermalm til messing og titan til hvid maling. En betydelig del af den danske...... materialer og metallegeringer, og det øger efterspørgslen på og konkurrencen om adgangen til specielle metaller, blandt andet til CO2- neutrale teknologier. Derfor er både internationale organisationer, nationale myndigheder og virksomheder begyndt at undersøge industriens råstofforbrug for at vurdere...

 4. Trådløse telefoners betydning for sygeplejepraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paasch, Bettina Sletten

  2014-01-01

  participant observations and interviews with nurses and patients. The study demonstrated that nurses tend to answer their wireless phone, regardless of the situation they are engaged in. This affects their communication and attentiveness, consequently compromising their ability to conduct compassionate care......The use of wireless phones in hospital units are increasing, inducing nurses to carry a working phone each. As the effect has not been investigated a qualitative study was performed in a hospital unit in Denmark. The aim was to explore how the use of wireless phones affects nursing practice, using....... Also wireless phones were shown to compromise patient safety by disturbing nurses’ concentration, consequently causing mistakes in the procedure they were performing. Furthermore they interrupted medicine administration and transferred bacteria between patients. The results emphasize the necessity...

 5. Troponinforhøjelse--differentialdiagnostiske overvejelser samt prognostisk betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jesper Khedri; Mickley, Hans

  2003-01-01

  . Only in chronic renal failure there appears to be evidence to support the conclusion that high levels of troponins are associated with an adverse clinical outcome. The mechanisms underlying the rise in troponins in non-cardiac diseases origin are unknown. One explanation could be that the patients......It has become increasingly evident that elevation of troponins can be demonstrated in other diseases than acute myocardial infarction. In this review we wanted to assess the prevalence and the clinical importance of troponin elevations in patients with mainly extra-cardiac organ manifestations...... involved have ischemic heart disease as co-morbidity. Severe stress caused by an acute non-cardiac clinical event may result in a minor leakage of myocardial markers. It is essential to perform a careful clinical evaluation in the case of patients with unexpected high levels of cardiac troponins...

 6. Betydning af fysisk aktivitet og fitness for fedmens komplikationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berentzen, Tina; Madsbad, Sten; Sørensen, Thorkild I A

  2006-01-01

  is a predictor of cardiovascular disease, which is independent of low fitness level, and obesity affects other risk factors adversely than inactivity does. However, physical activity does reduce the risk of type 2 diabetes and heart disease. It is concluded that both inactivity and obesity have an adverse effect......We have reviewed whether the complications of obesity can be attributed to low levels of physical activity and fitness, or if fatness per se has adverse effects on health. In both observational and interventional studies, fatness and inactivity seem to be independent risk factors. Abdominal obesity...

 7. Cysteinylleukotrieners betydning for kronisk inflammation og neoplasi i tarmen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broom, Oliver Jay; Nielsen, Ole Haagen

  2009-01-01

  It has recently been demonstrated that cysteinyl leukotrienes are involved in a variety of proinflammatory and neoplastic functions. This article gives an up-to-date overview of the present knowledge of these bioactive lipid molecules. Inflammatory bowel disease (IBD) and colorectal cancer (CRC...

 8. Trafikken over Kattegat : i historisk og transportpolitisk betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Mogens Nørgaard

  2013-01-01

  The history about the Danish traffic across the Kattegat since the industrial revolution broke througt in Denmark in the 19th century. The political considerations concerning traffical developement during the last 100 years are described, and the possibilities for building a bridge across...

 9. Rengøringens betydning for forekomst af hospitalsinfektioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Thomas Emil; Jørgensen, Jesper Skovlund; Kolmos, Hans Jørn

  2007-01-01

  Hospital cleaning is a neglected part of infection control. Due to financial constraints and lack of clinical evidence it has been cut down to the bare minimum and currently-used methods are unfit for the removal of microorganisms. Recent studies indicate that MRSA and other important pathogens m...

 10. Prognostisk betydning af "white coat" og maskeret hypertension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustavsen, Pia; Hansen, Tine Willum

  2009-01-01

  The growing use of ambulatory blood pressure monitoring has led to an increased awareness of the two types of discrepancy between office blood pressure and ambulatory blood pressure, called white coat hypertension (WCH) and masked hypertension (MH). Based on several longitudinal studies, WCH...

 11. Dyremodeller – betydning af homologe og analoge organer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2015-01-01

  flere træk fælles med chimpansen end med en snegl, men alligevel kan sneglen ofte bruges som model for mennesket. Dels kan snegle undertiden være nemmere at studere, og dels har vi langt flere fælles træk, end man umiddelbart skulle tro. Således er vores viden om hukommelsens oprindeligt undersøgt i...

 12. Cochleaimplantationer hos voksne. Resultater og betydning for kommunikation og livskvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, C E; Grøntved, A M

  2000-01-01

  The aim of this study was to assess the benefits and complications from cochlear implantation and to evaluate the average implant usage per day. Ten profoundly deaf adults were implanted during the period April 1994 to September 1997. The patients answered questionnaires one year or more after re......; self perceived communication skills, frequency of conversation with others, telephone usage, self-confidence, and the hearing impairment's impact on family life. No serious surgical complications were found.......The aim of this study was to assess the benefits and complications from cochlear implantation and to evaluate the average implant usage per day. Ten profoundly deaf adults were implanted during the period April 1994 to September 1997. The patients answered questionnaires one year or more after...

 13. Apoptose ved kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Betydning for patogenese og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seidelin, Jakob Benedict; Nielsen, Ole Haagen

  2003-01-01

  Inflammatory bowel disease (IBD) is characterized by the increased survival of lamina propria leucocytes and ulcerations and an increased epithelial leakiness that compromise the barrier function of the epithelial lining. Deregulated apoptosis seems to be a major cause of the impaired barrier...... function and of leucocyte survival. This review focuses on the regulation of epithelial and leucocyte apoptosis in the IBD colon. Furthermore, the implications for present and future therapeutic strategies are discussed....

 14. Udseendets betydning for læge-sygeplejerske samarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berthelsen, Connie Bøttcher; Christensen, Ole Maagaard; Konradsen, Hanne

  2009-01-01

  -experimental intervention study. All physicians included will undergo a total plastic surgical body makeover. Half of the included physicians are to be operated with a view to enhance their physical features, half to weaken their physical features. Multifactorial ANOVA analysis will be used to secure the division...... features. Furthermore, it proved difficult to find physicians willing to undergo surgery with a view to weaken their physical features. Consequently, the study was never realized. Additionally, the study experienced difficulties raising the funding needed to cover surgery costs for all included physicians...

 15. Kontinuerlig glukosemonitorering kan have betydning hos gravide med diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anne Bjerrum; Secher, Anna L; Damm, Peter

  2011-01-01

  In this review the use of continuous glucose monitoring (CGM) in pregnancy complicated by type 1 and type 2 diabetes is examined. Fourteen relevant articles were identified. Observational studies demonstrated that CGM was feasible during pregnancy without severe side effects. One randomised contr...... controlled trial resulted in improved metabolic control and reduced risk of macrosomia in women randomised to CGM. Future studies on the use of CGM in pregnancy are awaited with interest....

 16. Børn som skabere af betydning og mening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hattesen Balle, Søren; Olsen, Merete; Pedersen, Michael Svendsen

  2018-01-01

  One of the main issues of teaching English to young learners is whether language learning is different for young learners as opposed to adult learners. Researchers have adopted two different approaches to this question: one is a psychological developmental approach inspired by Piaget, the other...

 17. Børn som skabere af betydning og mening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balle, Søren Hattesen; Olsen, Merete; Svendsen Pedersen, Michael

  2017-01-01

  One of the main issue of teaching English to young learners is whether language learning is different for young learners as opposed to adult learners. Researchers have adopted two different approaches to this question: one is a psychological developmental approach inspired by Piaget, the other...

 18. Forord: Børn & Kultur - det æstetiskes betydning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  2008-01-01

  3. peer-reviewed konferencerapport fra BIN-Nordens projekt: Børn & kultur i det 21. århundrede - hvad ved vi?......3. peer-reviewed konferencerapport fra BIN-Nordens projekt: Børn & kultur i det 21. århundrede - hvad ved vi?...

 19. Tvangslånene. Om fiskale forhold i Slesvig under og efter Treårskrigen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Thomas

  2013-01-01

  . Eventually, the money would be paid back, fully and with interest. The purpose of the first loan, imposed May 1849, was the creation of funds for provisioning the pan-German troops that assisted the Duchies in their war against the Kingdom of Denmark. The collection of the requested amounts took place...... by each district issuing interest-bearing loan certificates to citizens in exchange for cash. They passed the yield on to the Schleswig-Holstein treasury that in its turn issued bonds to the district authorities. The second loan was raised in April 1850 with the purpose of covering the deficit created...... the debt incurred to local units by the former rulers of the territory. At the same time, district authorities, according to legal arrangements made when the loans were raised, were not justified in, let alone obliged to, reimburse the money raised from local citizens on behalf of the – at the time...

 20. Proteomanalyse: To-dimensjonal gelelektroforese av Nordsjøsild i forhold til modningstid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, Flemming; Skåra, Torstein

  Forsøksresultater fra tidligere FHF-prosjekter på matjessild har vist at salte- og modningsprosessene er reproduserbare. Det er dog stadig en utfordring å kunne måle enzymaktivitet og modningsgrad, som er to parametre som har vist seg å henge tett sammen. Analysene som er gjennomført i forsøkene, i...

 1. Studerende lærer at forholde sig til velfærdsteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Palle

  2014-01-01

  English abstract Hoffmann E, Eriksen P, Veje P. A Welfare Technology Characterized Nursing Education. Sygeplejersken 2014;(6):62-4. This article describes how nursing education at University College South Denmark, via a time-limited project with three student admission dates from September 2012...

 2. Artrose og alloplastikkirurgi har indflydelse på seksualliv, depression og socioøkonomiske forhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klit, Jakob; Jacobsen, Steffen; Sonne-Holm, Stig

  2011-01-01

  Over the past years there has been an increasing number of total hip or total knee arthroplastic operations. Due to demographic changes this tendency will probably continue. The operation frees the patient of disabling pain and stiffness and gives back the mobility to the patient. This systematic...

 3. Mobil apps´ agency i forhold til de studerendes studiepraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schreiber, Trine

  2014-01-01

  praksisser, mobil- og studiepraksis, som adskilte kategorier, der består af elementer, som ikke er indbyrdes overensstemmende. Forståelserne af og reglerne for brug af information og viden ses som meget forskellige i de to praksisser. Forventningerne og konventionerne for udførelsen af respektive praksisser...... undersøger derudover det translations- og purifikationsarbejde, som de studerende udførte i løbet af interviewene, og mobil applikationernes agency diskuteres i relation til de studerendes studiepraksis. På det andet analysetrin konkluderes det for det første hvad undersøgelsen og de valgte begreber betød...

 4. Artrose og alloplastikkirurgi har indflydelse på seksualliv, depression og socioøkonomiske forhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klit, Jacob; Jacobsen, Steffen; Sonne-Holm, Stig

  2011-01-01

  review addresses the impact an operation has on the patients' quality of life, economy, sex-life and possibly depression. We have identified relevant articles by search of PubMed MeSH database and a traditional search of PubMed. Furthermore we have evaluated the reference lists for articles of interest....

 5. Det store nordiske rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breitenbauch, Henrik Ø.

  2017-01-01

  Valget af Donald J. Trump som USA’s 45. præsident skabte uhørt tvivl om det transatlantiske forhold. Substansen, formen og timingen af Trumps politikudmeldinger varslede en på mange måder radikal omkalfatring af den mest grundlæggende relation i den liberale verdensorden siden Anden Verdenskrig....... Ville USA helt holde op med at afstive fundamentet for den nordeuropæiske sikkerhed? For at forstå den eksistentielle betydning af den tvivl som Trump har vakt med sine tilsyneladende improviserede bemærkninger, er det nødvendigt at betragte dybt sedimenterede strukturer i sikkerhedspolitikken. Hverken...

 6. Handicap og beskæftigelse: Udviklingen mellem 2002 og 2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgelund, Jan; Mølgaard Miiller, Max; Pico Geerdsen, Peter

  Personer med handicap har en markant svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end personer uden handicap. Den lave beskæftigelsesgrad blandt handicappede har flere negative konsekvenser både på det personlige og det samfundsmæssige plan. Denne rapport belyser udviklingen i beskæftigelsen af personer...... med handicap, herunder beskæftigelsen i job på særlige vilkår. Den beskriver forhold, som formodes at have betydning for handicappedes beskæftigelse, herunder handicappedes viden om og brug af støtteordninger samt holdninger blandt beskæftigede til at have handicappede som arbejdskollegaer. Rapporten...

 7. Fra verdens værksted til industrialiseringens kirkegård

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik Toft

  2010-01-01

  Artiklen peger på en række forhold, der er vigtige for at forstå den industrielle revolution og for den dominans som den engelske bomulds- og kulmineindutri har haft ikke alene i England, men i verden i mange årtier frem til nu, hvor bomundsfabrikker og kulminer er lukkede - en kirkegår, hvor den...... industrielle arkæologi kan tage fat. Den industreille revolutions sammenhæng med jern og metal gennemgås dernæst ligesom den britiske bilindustris udvikling. Artiklen afslutter med nogle vurderinger af, hvordan den tidlige industrialiseings karakter har betydning for samfundsformer i dag....

 8. Social arv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Niels

  Formålet med forskningsprogrammet om social arv har været at bidrage med ny viden om forhold, der har afgørende betydning for de sociale forskelle i Danmark. Denne sammenfatning giver et overblik over de væsentligste resultater fra undersøgelserne af den sociale arv set i et livsløbsperspektiv og...... på den sociale arv i forbindelse med daginstitutioner, skole og uddannelse samt sundhed. Det ser ud til, at de kulturelle forhold – forstået som den påvirkning der finder sted mellem mennesker i deres løbende omgang med hinanden – spiller en betydelig rolle i forklaringen af sociale forskelle...

 9. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skall, Helle Frank; Olesen, Niels Jørgen; Jørgensen, Claus

  2011-01-01

  prøver fra udløbet til virologisk undersøgelse. Prøveudtagningen var mest intensiv i den periode hvor der var størst risiko for at VHSV kom ud af i bunden søjlen. Der blev ikke påvist virus ved den virologiske undersøgelse. Da den virologiske undersøgelses følsomhed var 13,9 TCID50/ml kunne der påvises...

 10. Barnehagelærerens rolle i forhold til å identifisere og støtte barn med tilknytningsproblemer i barnehagen

  OpenAIRE

  Kinnari, Deanna

  2014-01-01

  Master's thesis in Special education The primary goal of this investigation has two parts: to determine and highlight methods of identification of attachment problems and to suggest compensating practices for teachers with the aim of establishing a secure attachment in the classroom. A secondary goal is to identify how current practice accords with relevant theory. A final aim is to facilitate an awareness of attachment that initiates reflection and discussion in the educational community....

 11. Informing groundwater model hydrostratigraphy with airborne time-domain electromagnetic data and borehole logs

  OpenAIRE

  Marker, Pernille Aabye; Bauer-Gottwein, Peter; Mosegaard, Klaus

  2016-01-01

  Hydrologiske modeller af grundvands- og integrerede hydrologiske systemer bruges til at forvalte grundvandsressourcer og vejlede relaterede beslutningsprocesser. Modellerne anvendes bl.a. til, at understøtte den kvantitative forvaltning af vandforsyningen fra kildepladser; udføre afvandingsberegninger af byggepladser; kvantificere grundvandsforurening i tid og rum; estimere miljøeffekten af menneske- eller klimapåvirkninger; karakterisere saltvandsindtrængning i kystnære områder, mm. Modeller...

 12. Har automatisering betydning for bilisters opmærksomhed og mentale belastning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2015-01-01

  Det er mindre mentalt krævende at køre i en automatiseret bil. I nogle situationer bidrager det til, at bilisten er ekstra opmærksom, mens det i andre fører til, at bilisten er mindre opmærksom og dermed er mindre klar til at reagere i en kritisk situation. Der er dog fortsat mange uafklarede...

 13. Det store skillet? Om skriftlighetens betydning for kognitiv bevissthet i musikalsk læring

  OpenAIRE

  Blix, Hilde Synnøve

  2009-01-01

  Music reading and writing are regarded as useful skills for musicians in many genres. As a means to communicate, written music is a useful tool both for composers, musicians and musicologists. Discussions concerning whether music literacy can have negative consequences for musical expression, as well, to a large degree focus on the relationship between oral and written music. – In this article this relationship is discussed using perspectives from language literacy theories, anthropology a...

 14. Legemiddel­interaksjoner hos sykehuspasienter – forekomst og klinisk betydning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hege Salvesen Blix

  2009-09-01

  Full Text Available Introduction: Little is known about the occurrence of drug interactions of hospitalised patients. We aimed to identify the frequency of potential drug interactions among hospitalised patients and, furthermore, to evaluate how many of these were problematic and clinically significant. Methods: We investigated drug interactions by two methods: by applying a computerised drug-drug interaction programme and by prospective clinical evaluation. The study was carried out at departments of internal medicine and rheumatology in five Norwegian hospitals in 2002. Patient characteristics and information on drug use were recorded for 827 patients consecutively included. Medication reviews were carried out by clinical pharmacists and drug-related problems (DRPs, among which drug interactions is one category, were identified and discussed in the hospital multidisciplinary team, chaired by a physician. Retrospectively, the patients’ drug regimens were screened by using a computer programme for drug-drug interactions, DRUID. This programme is universally used in Norway and classifies DDIs into four categories according to assumed severity: A, avoid; B, avoid/take precautions; C, take precautions; D, no action needed. Results: A total of 1513 DDIs were found in 544 patients (66% of the total sample of 827 patients by computer screening. Many of these were related to drugs started in the hospital, that is they were new drug interactions. By bedside evaluation, 99 DDIs were found in 73 patients (9%. Of these, 89 were also identified by computer screening. Thus, only 6% of the computer identified drug interactions were assessed to be clinically problematic. Interactions of all degrees of severity, according to the computer programme, were identified as problematic by bedside screening. Drugs most often causing new drug interactions were warfarin, acetylsalicylic acid, digitoxin and combinations of codeine and paracetamol. Conclusions: The majority of hospitalised patients have potential drug interactions, however, less than one in ten have interactions of clinical importance. Computer graded severity has limitations when intended to be used as an indicator for clinical importance. Another way of picking up new, possibly serious drug interactions would be to select indicator drugs, which are drugs frequently known to be involved in interactions, and then undertake the main interaction search on these drugs.

 15. Social arv, ulighed og dagtilbuds betydning med henblik på mønsterbrydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  organisatorisk læring (Crossan et al., 1999; Argyris & Schön, 1996) og social innovation (Dawson & Daniel, 2010; Pot & Vaas, 2008) – dette set i modsætning til en mere individuel tilgang til innovation (Marcy & Mumford, 2002, 2007). Desuden inddrages i diskussionen begrebet organisatorisk innovation (Westley...

 16. Kvote 2 optagelse og akademiske præstationer: Hvor stor betydning har det adgangsgivende eksamenssnit?

  DEFF Research Database (Denmark)

  O'Neill, Lotte; Vonsild, Marie Cecilie; Wallstedt, Birgitta

  2013-01-01

  Kvote 2 optagelse (optagelsesprøver) til medicinstudiet har vist sig at have virket beskyttende på tidligt studiefrafald sammenlignet med kvote 1optagelse på Syddansk Universitet. Dette prospektive kohorte studie af de samme kohorter viser, at de lavere adgangsgivende karakterer i kvote 2 gruppen...

 17. Kvote 2 optagelse og akademiske præstationer: Hvor stor betydning har det adgangsgivende eksamenssnit?

  DEFF Research Database (Denmark)

  O'Neill, Lotte Dyhrberg; Vonsild, Maria Cecilie; Wallstedt, Birgitta

  2013-01-01

  Dansk abstract Kvote 2 optagelse (optagelsesprøver) til medicinstudiet har vist sig at have virket beskyttende på tidligt studiefrafald sammenlignet med kvote 1optagelse på Syddansk Universitet. Dette prospektive kohorte studie af de samme kohorter viser, at de lavere adgangsgivende karakterer i ...

 18. Musikkens betydning på en større gård i mellemkrigstiden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Henrik Koudal

  2013-12-01

  Full Text Available The meaning of music at a large farm during the inter-war period This article investigates music as culture from a historical, ethno-musicological perspective. Jens Henrik Koudal bases his work on the preserved music collection and large private archives of Christian Olsen (1881–1968, who was born and spent most of his life on the farm Torpelund in Zealand, Denmark. From Olsen’s collection, it is possible to make a historical reconstruction of the rich musical life that took place on the farm, and the purpose of the article is to examine what the musical activities meant to the Olsen family’s social and cultural identity; i.e., both their self-conceptualisation and their marking of identity towards their surroundings. The article’s method is rooted in a ‘broad’ concept of culture, along with Christopher Small’s concept ‘musicking’ and new musicology’s tendency to focus on the practice of music-making rather than on ‘great’ composers and books of music. Torpelund is compared to similar settings in England (e.g., East Suffolk around 1900, according to Carole Pegg and Western concert halls (around 1980, according to Christopher Small. During the inter-war period, the Olsen family gathered together a circle of diverse people, including relatives, friends, business connections and other musicians, who all participated in the “musicking” as equals. Their repertoire consisted of classical and romantic Viennese music from c. 1780–1890, plus the family’s old folk-dancing music (arranged by members of the family. In its own opinion, the circle’s music-making was a ‘higher’ kind of music that established clear distinctions towards lower social classes, towards other races (e.g., blacks with their ragtime and jazz and towards modern music (e.g., art music and popular music. Specific to Torpelund are three concepts, which also characterise the social and cultural identity of the Olsen family: conservatism, privacy and exclusivity. The musical practices of the Olsens at Torpelund indicate that, during the inter-war period, the family can be seen as a particular amalgamation of the peasant family, the part of the country (northwestern Zealand and an international, middle-class education.

 19. Brugen af vejlederbrev til universitetsstuderende – en diskussion af dets betydning i vejledningsprocessen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sussie Laustsen

  2012-03-01

  Full Text Available Siden 2008 har deltagere på Aarhus Universitets (AU vejledningskurser udarbejdet individuelle vejlederbreve, som de kan anvende i vejledningsprocessen. I artiklen præsenteres en kvantitativ undersøgelse af hvor mange, der anvender vejlederbrevet. Endvidere diskuteres vejlederbrevets potentiale til at fremme relationen i vejledningsprocessen, herunder om vejlederbrevet kan tydeliggøre sammenhænge mellem læringsmål, vurderingskriterier og studerendes læringsaktiviteter.

 20. Arbejdsforholdenes betydning for førtidspensionering. En case-kontrolundersøgelse blandt specialarbejdere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, H; Jeune, B

  1989-01-01

  The incidence of disability pension varies considerably from occupation to occupation. General workers are the occupational group where disability pension is most frequently recognized. In this investigation, the significance of the working conditions for awarding disability pension is illustrated...... by means of a case-control design. The case group consisted of 581 unskilled workers who received the middle or highest disability pension. The control group consisted of 1,550 age-matched unskilled workers. Disability pensioners had commenced work at a young age significantly more frequently. They had...... been exposed to physically strenuous work, too rapid a tempo and a long series of unpleasant working conditions. In addition, disability pensioners had frequently experienced periods of unemployment. No differences were observed as regards piece work, shift work or the number of places of employment...

 1. Kjensler, identitet og musikk : kva for betydning har musikk for ungdommen

  OpenAIRE

  Leirpoll, Linda-Marie

  2017-01-01

  This bachelor assignment addresses the youth`s relationship to music, based on the issue: “Emotions, identity and music. What significance does music have in young people’s lives? The assignment tries to give an answer to how music affects young people’s emotions, how music is a part of creating an identity, and the significance music has for the community of adolescence. In addition, the assignment will discuss the relevance of emotions in sociology, and it will also tell you about music soc...

 2. Kjensler, identitet og musikk : kva for betydning har musikk for ungdommen

  OpenAIRE

  Leirpoll, Linda-Marie

  2017-01-01

  Sosiologi - ungdomssosiologi SO590 Avdeling for samfunnsfag 26. mai 2017 This bachelor assignment addresses the youth`s relationship to music, based on the issue: “Emotions, identity and music. What significance does music have in young people’s lives? The assignment tries to give an answer to how music affects young people’s emotions, how music is a part of creating an identity, and the significance music has for the community of adolescence. In addition, the assignment will discuss the r...

 3. Hormoners betydning for kognitiv utvikling : en studie av jenter med adrenogenitalt syndrom (AGS)

  OpenAIRE

  Schjølberg, Katrine Luisa Fernanda

  2010-01-01

  Bakgrunn: Studier av både mennesker og dyr som har vært utsatt for unormale mengder hormonkonsentrasjoner har vist endringer i utviklingen av kognitive ferdigheter. Andrenogenitalt syndrom(AGS) er en tilstand som fører til økt produksjon av androgener i fosterlivet. Denne tilstanden har vist klar sammenheng mellom dennes atypiske hormonnivå og atferd i form av både lekepreferanse og valg av lekepartner. I motsetning er litteraturen uklar på forholdet mellom deres hormonelle miljø og utvikling...

 4. Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Peter Koerver

  2014-01-01

  I artiklen analyseres spørgsmålet om, hvorvidt de forskellige værnsregler i dansk skattelovgivning også skal finde anvendelse ved udarbejdelsen af de opgørelser, som skal foretages i henhold til reglerne om CFC-beskatning. Spørgsmålet har givet anledning til overvejelser i såvel litteraturen som i...... anvendelse ved opgørelsen af et CFC-selskabs indkomst, medmindre det specifikt fremgår af den pågældende regel, dens lovforarbejder eller lignende, at reglen ikke er tiltænkt at skulle finde anvendelse i relation til CFC-selskaber....

 5. En hunds betydning for mennesker med en erhvervet hjerneskade. To cases

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glintborg, Chalotte

  2014-01-01

  En erhvervet hjerneskade medfører ofte svære psykosociale konsekvenser som fx depression, angst, ensomhed, identitetskrise eller øget risiko for selvmord (fx Wilson & Gracey, 2009). Forskningen indenfor dyreassisteret terapi (Animal Assisted Therapy, AAT) viser, at tilstedeværelsen af dyr kan have...... hjerneskaderehabilitering, da det kan bruges som et redskab, der supplerer og varierer den vante rehabiliteringspraksis. “A small pet animal is often an excellent companion for the sick”. (Florence Nightingale (1820-1910) (Notes on Nursing, 1860)...

 6. Kvote 2 optagelse og akademiske præstationer: Hvor stor betydning har det adgangsgivende eksamenssnit?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lotte Dyhrberg ONeill

  2013-03-01

  Full Text Available Kvote 2 optagelse (optagelsesprøver til medicinstudiet har vist sig at have virket beskyttende på tidligt studiefrafald sammenlignet med kvote 1 optagelse på Syddansk Universitet. Dette prospektive kohorte studie af de samme kohorter viser, at de lavere adgangsgivende karakterer i kvote 2 gruppen samtidigt kun var forbundet med lidt lavere bachelor karaktergennemsnit. Admission testing appears to be protective against early dropout compared to grade-based admission for undergraduate medical students at the University of Southern Denmark. This prospective cohort study shows that the lower entry grades of the admission tested students were simultaneously associated with obtaining only slightly lower medical school grades.

 7. Arbejdets subjektive betydning hos nyuddannede sygeplejersker på en ortopædkirurgisk afdeling

  OpenAIRE

  Asmussen, Marete

  2008-01-01

  The thesis examines how newly qualified young nurses experience their first encounter with the work of a nurse on a public department of orthopaedics and surgery in a Danish hospital. The thesis analyzes the interplay between the nurses’ actual experiences of work and the subjective meaning of work. With inspiration from Fritz Schützes life historical approach to the interplay between the individual, the life history and the society, the empirical data for the thesis consists of life historic...

 8. Fedtstoffernes betydning for forebyggelse af hjerte-kar-sygdom i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Astrup, Arne; Larsen, Mogens Lytken; Stender, Steen

  2014-01-01

  by carbohydrate and/or n-6 polyunsaturated fat may increase CVD, but it is reduced by substitution with n-3 fats, monounsaturated fat, or low glycaemic index carbohydrates. Despite a high saturated fat content dark chocolate and cheese may reduce CVD and diabetes risk and eggs may be neutral, and less restrictive...

 9. Solar assisted ventilation tower, Frederiksberg[Denmark]; Ventilationsanlaeggenes betydning for ejendommens varmeforbrug. Delrapport 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-04-01

  The project has demonstrated a building integrated ventilation system with the ducts system installed outside the facade. The air ducts are installed in a solar tower parallel to the staircases in the courtyard. The towers utilise the solar energy for preheating the ventilation air. An air handling unit with counterflow heat exchanger is installed in the roof space. The system is designed for old building block, which are going to be renovated with mechanical ventilation. The system saves room space for the installations of the ventilation ducts. The monitoring of the system performance shows energy saving of 40% caused by new windows, individual heat meters and ventilation with heat recovery and solar tower. The system efficiency of the solar tower is high compared with other traditional solar wall constructions. The ventilation system is designed with a very low electricity consumption of the fans. The monitored electricity consumption is 22 W per dwellings. (au)

 10. Køns betydning for lokalaftaler om ligeløn og familie-arbejdsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Trine Pernille

  2012-01-01

  Under de seneste års overenskomstforhandlinger har familie-arbejdslivsbalancer og ligeløn været centrale temaer. Men det er primært det første tema, som optager parterne på virksomhederne - og interessant nok er det oftere en mandlig end en kvindelig TR, som er initiativtageren.......Under de seneste års overenskomstforhandlinger har familie-arbejdslivsbalancer og ligeløn været centrale temaer. Men det er primært det første tema, som optager parterne på virksomhederne - og interessant nok er det oftere en mandlig end en kvindelig TR, som er initiativtageren....

 11. Anstrengelsesinduceret ST-segmentdepression efter akut myokardieinfarkt. Forekomst og prognostisk betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mickley, H; Pless, P; May, O

  1989-01-01

  On the basis of a review of 20 investigations (3,587 patients), the prevalence of significant ST-segment-depression (ST-depr) in patients performing an exercise test 9-30 days after acute myocardial infarction (AMI) was found to be 33% (3-70%). The reason for the considerable variation is due...... test); 3) different procedures for the exercise tests (submaximal vs maximal; few vs several ECG leads). The great variation in the prevalence of ST-depr, is also reflected in the prognostic significance. In about half of the investigations ST-depr has been prognostic for future death and/or cardiac...

 12. Faktorer af betydning for tidlig og sen indlaeggelse af patienter med apopleksi og transitorisk cerebral iskaemi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Berit H; Germer, Ulla; Kammersgaard, Lars Peter

  2003-01-01

  admitted to a Copenhagen hospital from 1 September 1999 to 30 April 2000. The catchment area is well defined with 283,000 inhabitants. All had a neurological examination and a structured interview within three days with registration of age, gender, premorbid Rankin, Scandinavian stroke scale score, time...

 13. Prognostiske faktorer af betydning for den recidivfrie overlevelse efter kirurgisk behandling af hoved-hals-melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, A P; Gottlieb, J; Søndergaard, K

  1993-01-01

  The clinico-pathological and therapeutic data of 512 patients with clinical stage I invasive head and neck melanoma of the skin were re-evaluated. There were 287 females and 225 males. The median age at primary surgery was 65 years, range 18 to 96 years. The median observation period was 5 years......, range 1 month to 25 years. Sex, age, ulcerated tumor and tumor thickness were found by Cox multivariate regression analysis to act as independent prognostic factors for recurrence-free survival. In addition, size of the excision margin was found of no significance for survival without relapse when...

 14. Musikkens betydning på en større gård i mellemkrigstiden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Henrik Koudal

  2013-05-01

  Full Text Available The meaning of music at a large farm during the inter-war period This article investigates music as culture from a historical, ethno-musicological perspective. Jens Henrik Koudal bases his work on the preserved music collection and large private archives of Christian Olsen (1881–1968, who was born and spent most of his life on the farm Torpelund in Zealand, Denmark. From Olsen’s collection, it is possible to make a historical reconstruction of the rich musical life that took place on the farm, and the purpose of the article is to examine what the musical activities meant to the Olsen family’s social and cultural identity; i.e., both their self-conceptualisation and their marking of identity towards their surroundings. The article’s method is rooted in a ‘broad’ concept of culture, along with Christopher Small’s concept ‘musicking’ and new musicology’s tendency to focus on the practice of music-making rather than on ‘great’ composers and books of music. Torpelund is compared to similar settings in England (e.g., East Suffolk around 1900, according to Carole Pegg and Western concert halls (around 1980, according to Christopher Small. During the inter-war period, the Olsen family gathered together a circle of diverse people, including relatives, friends, business connections and other musicians, who all participated in the “musicking” as equals. Their repertoire consisted of classical and romantic Viennese music from c. 1780–1890, plus the family’s old folk-dancing music (arranged by members of the family. In its own opinion, the circle’s music-making was a ‘higher’ kind of music that established clear distinctions towards lower social classes, towards other races (e.g., blacks with their ragtime and jazz and towards modern music (e.g., art music and popular music. Specific to Torpelund are three concepts, which also characterise the social and cultural identity of the Olsen family: conservatism, privacy and exclusivity. The musical practices of the Olsens at Torpelund indicate that, during the inter-war period, the family can be seen as a particular amalgamation of the peasant family, the part of the country (northwestern Zealand and an international, middle-class education.

 15. Musikkens betydning på en større gård i mellemkrigstiden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Henrik Koudal

  2013-05-01

  Full Text Available The meaning of music at a large farm during the inter-war periodThis article investigates music as culture from a historical, ethno-musicological perspective. Jens Henrik Koudal bases his work on the preserved music collection and large private archives of Christian Olsen (1881–1968, who was born and spent most of his life on the farm Torpelund in Zealand, Denmark. From Olsen’s collection, it is possible to make a historical reconstruction of the  rich musical life that took place on the farm, and the purpose of the article is to examine what the musical activities meant to the Olsen family’s social and cultural identity; i.e., both their self-conceptualisation and their marking of identity towards their surroundings. The article’s method is rooted in a ‘broad’ concept of culture, along with Christopher Small’s concept ‘musicking’ and new musicology’s tendency to focus on the practice of music-making rather than on ‘great’ composers and books of music. Torpelund is compared to similar settings in England (e.g., East Suffolk around 1900, according to Carole Pegg and Western concert halls (around 1980, according to Christopher Small.During the inter-war period, the Olsen family gathered together a circle of diverse people, including relatives, friends, business connections and other musicians, who all participated in the  “musicking” as equals. Their repertoire consisted of classical and  romantic art music from c. 1780–1890, plus the family’s old folk-dancing music (arranged by members of the family. In its  own opinion, the circle’s music-making was a ‘higher’ kind of music that established clear distinctions towards lower social classes, towards other races (e.g., blacks with their ragtime and jazz and towards modern music (e.g., art music and popular music. Specific to Torpelund are three concepts, which also characterise the social and cultural identity of the Olsen family: conservatism, privacy and exclusivity. The musical practices of the Olsens at Torpelund indicate that, during the inter-war period, the family represented a particular amalgamation of the peasant family, the part of the country (northwestern Zealand and an international, middle-class education.

 16. Musikkens betydning på en større gård i mellemkrigstiden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Henrik Koudal

  2013-05-01

  Full Text Available The meaning of music at a large farm during the inter-war period This article investigates music as culture from a historical, ethno-musicological perspective. Jens Henrik Koudal bases his work on the preserved music collection and large private archives of Christian Olsen (1881–1968, who was born and spent most of his life on the farm Torpelund in Zealand, Denmark. From Olsen’s collection, it is possible to make a historical reconstruction of the  rich musical life that took place on the farm, and the purpose of the article is to examine what the musical activities meant to the Olsen family’s social and cultural identity; i.e., both their self-conceptualisation and their marking of identity towards their surroundings. The article’s method is rooted in a ‘broad’ concept of culture, along with Christopher Small’s concept ‘musicking’ and new musicology’s tendency to focus on the practice of music-making rather than on ‘great’ composers and books of music. Torpelund is compared to similar settings in England (e.g., East Suffolk around 1900, according to Carole Pegg and Western concert halls (around 1980, according to Christopher Small. During the inter-war period, the Olsen family gathered together a circle of diverse people, including relatives, friends, business connections and other musicians, who all participated in the  “musicking” as equals. Their repertoire consisted of classical and  romantic art music from c. 1780–1890, plus the family’s old folk-dancing music (arranged by members of the family. In its  own opinion, the circle’s music-making was a ‘higher’ kind of music that established clear distinctions towards lower social classes, towards other races (e.g., blacks with their ragtime and jazz and towards modern music (e.g., art music and popular music. Specific to Torpelund are three concepts, which also characterise the social and cultural identity of the Olsen family: conservatism, privacy and exclusivity. The musical practices of the Olsens at Torpelund indicate that, during the inter-war period, the family represented a particular amalgamation of the peasant family, the part of the country (northwestern Zealand and an international, middle-class education.

 17. Prognostiske faktorer af betydning for den recidivfrie overlevelse efter kirurgisk behandling af hoved-hals-melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, A P; Gottlieb, J; Søndergaard, K

  1993-01-01

  The clinico-pathological and therapeutic data of 512 patients with clinical stage I invasive head and neck melanoma of the skin were re-evaluated. There were 287 females and 225 males. The median age at primary surgery was 65 years, range 18 to 96 years. The median observation period was 5 years...

 18. Emosjonelle og Relasjonelle Faktorers Betydning for et Lags Prestasjoner, og Treners Innvirkning på Disse

  OpenAIRE

  Olaussen, Eirik Aasbø

  2011-01-01

  This paper seeks to examine whether the field of sports psychology provides an adequate understanding of how emotional and relational factors affect team performance, and how coaches might influence these. It appears that existing literature on sports psychology covers some aspects of this knowledge. However, it seems to lack a direct focus and more coherent understanding of these phenomena. Therefore, knowledge from organizational psychology, psychology of leadership and group psychology are...

 19. Faktorer af betydning for tidlig og sen indlaeggelse af patienter med apopleksi og transitorisk cerebral iskaemi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Berit H; Germer, Ulla; Kammersgaard, Lars Peter

  2003-01-01

  of onset, knowledge of the cause of symptoms, cohabitation, alone at onset, whether admitted by a general practitioner (GP) or by ambulance after calling emergency, and relevant stroke risk factors. Univariate and multivariate statistics were used. RESULTS: Altogether 494 patients with stroke and 63...... an ambulance over emergency arrived at a median of 1.0 hour after the stroke; those calling the GP a median of 6.0 hours after the stroke. In a multivariate analysis only admission by ambulance after calling emergency (OR 5.7), TIA (OR 5.6), or the patient's knowledge of the cause of the symptoms (OR 2.2) were......INTRODUCTION: Early admission after stroke and TIA is important in modern stroke treatment. We studied the time delay to admission and explored predictive factors of early/late admission. MATERIAL AND METHODS: The study was prospective and community-based comprising all patients with stroke or TIA...

 20. Betydning af opholdstid og antal flytninger på asylbørns psykiske helbred

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Signe Smith; Nørredam, Marie; Christiansen, Karen Louise

  2009-01-01

  that children who had been asylum-seeking for more than one year had an increased risk of having mental difficulties (odds ratio 5.5; 95% confidence interval 1.8-16.3); four or more relocations in the asylum system were also associated with a higher risk of mental problems (odds ratio 3,0; 1......Among asylum-seeking children aged 4-16 years living in the asylum centres managed by the Danish Red Cross in 2006, we investigated mental health in relation to length of stay and number of relocations. Mental health was evaluated using the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). We found...

 1. Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.; Strand, Mathias

  Since 2007 the Nordic Council of Ministers' project New Nordic Food (NNF) has launched a number of initiatives to promote Nordic cuisine. Particularly within culinary art and regional production, this project has found support. With a view to future economic plans and strategies, the Nordic Counc...... be a result of the fact that the small producers are more successful in these countries.......Since 2007 the Nordic Council of Ministers' project New Nordic Food (NNF) has launched a number of initiatives to promote Nordic cuisine. Particularly within culinary art and regional production, this project has found support. With a view to future economic plans and strategies, the Nordic Council...... of Ministers wants a bearing on the economic potential for NNF and for food products produced according to the values and competences usually connected with NNF. An assessment of this potential was the objective of this project which was carried through in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden...

 2. Faktorer af betydning for tidlig og sen indlaeggelse af patienter med apopleksi og transitorisk cerebral iskaemi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Berit H; Germer, Ulla; Kammersgaard, Lars Peter

  2003-01-01

  INTRODUCTION: Early admission after stroke and TIA is important in modern stroke treatment. We studied the time delay to admission and explored predictive factors of early/late admission. MATERIAL AND METHODS: The study was prospective and community-based comprising all patients with stroke or TIA...... of onset, knowledge of the cause of symptoms, cohabitation, alone at onset, whether admitted by a general practitioner (GP) or by ambulance after calling emergency, and relevant stroke risk factors. Univariate and multivariate statistics were used. RESULTS: Altogether 494 patients with stroke and 63...... an ambulance over emergency arrived at a median of 1.0 hour after the stroke; those calling the GP a median of 6.0 hours after the stroke. In a multivariate analysis only admission by ambulance after calling emergency (OR 5.7), TIA (OR 5.6), or the patient's knowledge of the cause of the symptoms (OR 2.2) were...

 3. Bøger til de små med stor betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther, Frederikke

  2010-01-01

  Kort beskrivelse af småbørnslitteraturen indeholdt i de bogpakker, som uddeles i forbindelse med litteraturformidlingsprogrammet Bogstart.......Kort beskrivelse af småbørnslitteraturen indeholdt i de bogpakker, som uddeles i forbindelse med litteraturformidlingsprogrammet Bogstart....

 4. Tarmbakterier kan have betydning for overvægt i barnealderen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fonvig, Cilius Esmann; Pihl, Andreas Friis; Hansen, Torben

  2014-01-01

  Childhood and adolescent onset obesity has reached epidemical proportions worldwide. Recent evidence suggests that obesity is associated with phylogenetic changes in the gut microbiota, which could potentially reveal new avenues for obesity prevention and treatment. A vast number of variables...... are influencing the gut microbial ecology and though many are proposed, the exact physiological processes behind the relationship are yet to be revealed. This review is focusing on recent advances addressing the potential role of the human gut microbiota in childhood and adolescent onset obesity....

 5. Losses in electric motors caused by harmonics; Harmoniske overtoners betydning for tabene i elmotorer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansson, M. [Dansk Energi Analyse A/S, Glostrup (Denmark); Kehr, J.M. [ABB A/S, Skovlunde (Denmark); Hoejte Hansen, H. [Balslev A/S, Glostrup (Denmark)

  2012-03-15

  The purpose of the project was to provide evidence of power saving based on measurements in electric installations, in which the harmonics were reduced by active filters. The project has included knowledge building on the basis of literature and discussions with a Swedish and a Belgian producer of active filters. In connection with the project, tests have been made on a production line at the firm of Faerch Plast, where the distortion from the harmonics, measured as THDU, was 6 to 7 %. Measurements during two days with the active filter switched on and off with an interval of 10 minutes showed a very small difference in power input in the two situations. The power was 2.7 kW higher with connected filter than without filter. As the own consumption of the filter was 5.8 kW, the consumption of the installation itself was 3.1 kW lower, equal to 1 % of the load of the directly supplied induction motors. As a consequence of the very small differences, measured at Faerch Plast, it was decided to transfer the further work to a laboratory in order to measure under so controlled circumstances as possible. Measurements have been taken at KME (Copenhagen School of Marine Engineering and Technology Management) and at TI (Danish Technological Institute). The result of measurements on a 5.5 kW induction motor with a distortion from the harmonics (THDU) of 2.65 % shows no significant change in the input power compared to the situation with almost no distortion. Neither, it appears, is there a significant difference in the motor losses in a situation, where the measurement was taken with two rather distorted mains voltages with a THDU of 6.33 % and 7.66 %, respectively. Calculations on the basis of the equivalent diagram of the motor show that the additional motor losses in a 5.5 kW motor as a consequence of 5. harmonics of 5 % of the mains voltage (THDU 5 %) only is 2 W, while an experimentally derived formula results in a difference of approx 9 W or 0.2 % of the rated power of the motor. The results of the lab measurements correspond very well to the losses calculated. On this basis it is concluded that harmonic currents and voltages cause energy losses in induction motors directly supplied, but that the energy losses are fairly low at the levels of distortion, a THDU of up to 6 to 8 %, which occur in Danish industry. Motors, which are supplied through a frequency converter, are not influenced by the harmonics in the supply mains. The analysis of the motor losses shows that the losses from the load torque, caused by the 5., 11., 17. etc harmonics, are considerably lower than the (very small) current heat losses in the motor, which have been caused by the same harmonics. The analysis also shows that the current displacement in the motors reduces the currents and the losses from the higher harmonics. Considering losses consequently the lower harmonics and especially 5. and 7. harmonics are most important. (LN)

 6. Læge-patient kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Poul Nørgård

  2010-01-01

  I det danske sundhedsvæsen tillægges kommunikationen med patienten øget betydning, hvilket bl.a. ses i Speciallægekommissionens betænkning Fremtidens speciallæge (2000) og anbefalingerne i Patientens møde med sundhedsvæsenet (2003). Begge steder fremgår det, at god kommunikation ikke kun handler om......’, lægen ifølge Cordella (2004) kan tale med, som er forbundet med de ’stemmer’, patienten kan tale med. God kommunikation kan ses som den rette kombination af ’stemmer’ i forhold til den konkrete patient og dennes situation. En autentisk samtale med en hofteopereret patient næranalyseres ud fra sam- og...

 7. »Det er svært at tro på, at man ikke kan forbedre sig«. Potentialer og dilemmaer i udvikling af professionel underviserkompetence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lone Krogh

  2006-11-01

  Full Text Available Artiklen har afsæt i betingelser og vilkår for udvikling og organisering af universitetspædagogisk efteruddannelse. Aktuelle samfundsmæssige og uddannelsespolitiske udviklingstendenser diskuteres som centrale vilkår for universiteterne og underviserne. Der er tale om betingelser og vilkår, som også har betydning for mange underviseres måde at forholde sig til pædagogisk efteruddannelse på. Adjunktpædagogikum ved Aalborg Universitet beskrives som eksempel på, hvorledes udviklingen og undervisernes vilkår kan indtænkes i organiseringen og struktureringen af adjunktpædagogikum sammen med nyere viden om undervisnings- og læringsteori.

 8. Ledende spørgsmål og interviews som ledende kontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmholdt, Claus

  2005-01-01

  jeg argumentere for at alle spørgsmål må forstås som ledende i relation til bestemte kontekster. Begrebet kontekst anvendes i bred betydning som reference til forhold i interviewet udover den spørgetekniske form og indhold. Herunder interviewets sociokulturelle, institutionelle og fysiske rammer......, interviewer/interviewpersons stil, køn, erfaringer, forventninger, kropssprog og dynamikken i interviewsituationen. Der gives tre eksempler på interviews som ledende kontekst: (1) Politiinterviews af neutrale vidner; (2) Det dialogiske konsulent interview; (3) Det aktivt konfronterende forskningsinterview...... bestemte former for interviewer og interviewee adfærd. På den baggrund argumenteres for, at interviewerens og interviewpersonens fænomenologiske oplevelser er væsentlige kilder til information om hvilken opfordringskarakter der tolkes ind i situationen, og dermed kilder til information om de sociale...

 9. The Game of Peace and Justice in Sudan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laugesen, Henrik

  Den internationale strafferetsdomstol udsendte i marts 2009 en arrestordre på Sudans præsident Omar al-Bashir. Det internationale samfund har siden været delt på spørgsmålet om arrestordrens konsekvenser og betydning i forhold til at skabe fred og stabilitet i Sudan. I dette brief analyserer major...... Henrik Laugesen ved hjælp af spilteori, hvilke valgmuligheder Sudans regering og FN’s sikkerhedsråd havde og hvordan de forskellige aktører maksimerede deres udbytte af forhandlingerne. Han undersøger desuden om uenighederne har ført til en dalende støtte til FN’s indsats ift. at skabe fred i Sudan....

 10. Hallidays socialsemiotik, APPRAISAL som stærkt semantisk analyseredskab og LCT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kabel, Kristine

  at trække på analyseredskaber med andre, om end beslægtede teoretiske afsæt. Studiet er et afsluttet ph.d.-studie, hvor redskaber fra APPRAISAL til at undersøge interpersonel betydning re-modelleres og trækkes ind som stærke tekstanalytiske redskaber til at karakterisere mønstre på registerniveau (fx Macken......-Horarik & Isaac, 2014; Thompson, 2014). Hvad kan disse semantiske analyseredskaber bidrage med i forhold til et mere rent leksikogrammatisk udgangspunkt, og hvordan udfordres brugen af dem? Et teoretisk afsæt for at trække på særligt APPRAISAL og bruge redskaber herfra til at undersøge mønstre i såvel et mindre...

 11. Om køn, karakterer og evaluering i grundskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Karen Egedal

  2007-01-01

  Evalueringer i forskellige former har langt tilbage i tiden været en fast del af grundskolens undervisning. Man ønsker med dette at få et mål for elevernes faglige standpunkt. Men eleverne fortolker det at blive bedømt på mange forskellige måder, og forholder sig af den grund også forskelligt til......, nemlig at støtte læreprocesserne. Der fokuseres særligt på kønsforskelle og pige- og drengefællesskabets betydning for dette. Studiet er baseret på interviews foretaget i foråret 2006 med 30 piger og 30 drenge fra i alt ti 9. klasser....

 12. Associations between sedation, delirium and post-traumatic stress disorder and their impact on quality of life and memories following discharge from an intensive care unit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svenningsen, Helle

  2013-01-01

  systematisk for delirium. En mindre del af patienterne er undersøgt i forhold til bl.a. posttraumatisk-stress¬syndrom (PTSD) efterfølgende. Studier om delirium viser at det er lidelsesfuldt for patienten, og at delirium øger risiko for død betydeligt, eller øger sygelighed efterfølgende fx i form af demens....... Sammenhængen mellem sedation, delirium og PTSD er ikke tidligere belyst. Formålet med dette ph.d.-studie var 1) at undersøge hvordan sedation påvirker udviklingen af delirium mens patienten er på intensivafdeling 2) at undersøge hvilken betydning delirium har for udviklingen af PTSD, angst og depression 2 og 6...... måneder efter udskrivelsen fra intensiv og 3) at undersøge hvilken betydning delirium har for de erindringer patienterne har om deres ophold på intensivafdelingen, og hvilken indflydelse det har på deres helbredsrelaterede livskvalitet. Med et prospektivt observationelt design studerede vi patienter...

 13. De yngste barna og tingene deres – en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dag Øystein Nome

  2017-03-01

  Full Text Available Artikkelen presenterer en mikro-etnografisk undersøkelse av barns forhold til tingene i to småbarnsavdelinger i norske barnehager. Hensikten er å forstå hvordan barns relasjoner til ting virker inn på deres mulighet til deltagelse og sosial posisjonering i gruppen. Undersøkelsen er basert på Aktør-Nettverk-Teori som vektlegger tingenes betydning som agens i sosiale nettverk og tingenes funksjon som forlengelse av barnas kropper. Undersøkelsen viser at tingene har betydning som legitim inngangsbillett til deltagelse i lekegrupper og at tingenes innbyrdes hierarkiske orden bidrar i å uttrykke den sosiale orden mellom barna som inngår i relasjon med dem. The article presents a micro-ethnographic study on toddlers’ relationship to the material artefacts in two Norwegian kindergarten groups. The purpose of the study is to understand how their relationship with objects influences their possibilities for participation in peer groups. The study is based on Actor-Network-Theory. A main point is that material artefacts have agency in social networks surrounding us and function as extensions of our bodies. The study indicates that material artefacts serve as entrance tickets for participation in group activities and that the hierarchic order between the objects in the room, influences the social order among the children using them.  

 14. Høvedsmand og dommer på kongens vegne. Om slægten Vendelbo og dens forhold til kongemagten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lerdam, Henrik

  2001-01-01

  Historie, Middelalder, lensvæsen, retshistorie, Valdemar Atterdag, Dronning Margrethe I, 1300-tallet, 1400-tallet, adelshistorie, Vendelbo......Historie, Middelalder, lensvæsen, retshistorie, Valdemar Atterdag, Dronning Margrethe I, 1300-tallet, 1400-tallet, adelshistorie, Vendelbo...

 15. Erfaring og kompleksitet - en kvalitativ undersøgelse af betydningsfulde forhold hos sygeplejerskerne ved overflytning af patienter fra intensiv til sengeafdeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frølund, Christina; Poulsen, Kirsten Beedholm

  2013-01-01

  Aim; To disseminate the findings of a study concerning the conditions of significance for nurses during patient transition from the intensive care unit to the general ward. Background: The transition from the intensive care unit to the general ward can be troublesome for some patients and cause...... with four nurses from an intensive care unit and general ward. As a context for understanding, the interpretation was performed using elected data from the nurses’ working conditions. Results: The extent of the individual nurse’s experience affects her choices in the handover situation and her perception...... relocation stress. Studies on this phenomenon suggest that the nurse handover plays a significant role in how the patients experience their transition. The conditions that affect the nurses’ focus during relocation are however unclear. Methods: A hermeneutic interpretation of four qualitative interviews...

 16. Musik og menneske. Om en teoretisk musikforståelsesmodel i Even Ruuds tænkning og om dens forhold til musikvidenskaben

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2017-01-01

  tekster fra de seneste 15 år, omend enkelte af dens fire aspekter (niveauer) går langt tilbage. De fire aspekter eller niveauer er (1) Lydens materialitet, (2) Musikalsk struktur, (3) Semantiske aspekter og (4) Pragmatiske aspekter. Modellen og de fire aspekter er udfoldet i stort format i lærebogen Musik...

 17. Bio boiler - Control conditions. Part 1: Model development and analysis of operating conditions; Biokedel - Reguleringsmaessige forhold. Del 1: Modeludvikling og analyse af dynamiske driftsforhold

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boecher Poulsen, K.; Christensen, Torkild; Mortensen, Jan; Runge Kristoffersen, J.; Kristmundsson, E. [Tech-wise A/S (Denmark); Moekbak, T.; Mortensen, Hans Peter [Elsam A/S (Denmark)

  2002-12-15

  This report focuses on the model-building part of the PSO project, 'Control Conditions Bio-boiler'. In the project, which treats dynamic simulation of biomass fired power plants via the MMS software, a certain number of straw/wood chip modules have been built, together with a combustion module which, when connected to the existing MMS modules, can be used for dynamic simulation. Furthermore, a certain number of continuous and discrete components have been built which, together with the remaining MMS modules will create a complete model of the active part of the control structure under the most common operation conditions. By means of the developed straw, combustion and control modules, a model of Enstedvaerket's bio-boiler is built (without wood chip super-heater), including practically all auxiliary control mechanisms. In the report the primary problems caused by the development of the model are discussed, typically numerical problems. First of all it is discussed how a steady state condition can be reached from a nonphysical condition at the start-up of the simulation. After reaching a steady state condition at full load, the boiler load is reduced by adjusting the desired live steam flow setpoint value and the load gradient (as it would be done from the control room). While reducing to part load, one straw line is closed down, as it would be done in 'real life'. From part load, the boiler load is once again in the same way increased to full. (BA) The simulation results are then compared to measurements made on the same boiler during load reduction and load increase.

 18. Status, årsager og udfordringer i forhold til løsning af forhøjet dødelighed hos økologiske pattegrise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Jan Tind; Pedersen, Lene Juul

  Stigende pattegrisedødelighed giver anledning til bekymring i såvel erhverv som i offentligheden generelt. I nærværende rapport er omfanget af - og årsagerne til pattegrisedødelighed i økologisk svineproduktion analyseret ud fra informationer om antal døde pattegrise fra 2480 faringer i 7 større...

 19. 1872

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Carlo Sass; Sørensen, Per; Jürgensen, Carsten

  2017-01-01

  om netop denne stormflod, har den stadig stor betydning. For hvad vil en tilsvarende stormflod have af konsekvenser i dag, og hvor stor er sandsynligheden for, at den indtræffer? Hvis stormflodens sandsynlighed ganges med dens konsekvenser, kan vi tale om en oversvømmelsesrisiko;en risiko, der kan...... opgøres økonomisk ud fra de skader, den forvolder tillige med fx tab af menneskeliv, som vi ikke i Danmark har tradition for at værdisætte. Når vi som kystsamfund, lokalt eller nationalt, vælger at beskytte os mod fremtidige stormfloder til et vist niveau, træffer vi også et valg om ”at løbe en risiko...... selvfølgelig langt hen ad vejen forårsages af, at vi har valgt at bo og leve i lavtliggende kystområder. I forhold til enkeltejendomme er det måske de almindelige og halvsjældne stormfloder, der skal ydes beskyttelse imod, mens der i forhold til større byområder og infrastruktur som motorveje, jernbaner og...

 20. Udvikling af læreres feedbackkultur via Lesson study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Trine Lundgaard

  2017-01-01

  I denne artikel gives et bud på, hvordan der kan rammesættes en feedback-sløjfe lærere imellem, der giver mulighed for en faglig feedback i forhold til de pædagogiske og fagdidaktiske valg, der træffes fælles forud for undervisningssituationen, samt deres virkning på elevernes læreproces. Feedback...... strukturen Lesson study (Isoda m.fl.,2007) et bud på en rammesætning af et rum, der er vedkommende for alle deltagende lærere, hvor der kan diskuteres, undersøges og begrundes didaktiske overvejelser om matematikundervisningen. Et rum, hvor kolleger kan give faglig feedback på undervisningssituationen via...... lærere imellem er en vigtig ressource i forhold til at udvikle lærernes undervisning. Samarbejdende diskussioner med kolleger har stor betydning, og det er vigtigt, hvad der sker, når lærere mødes for at planlægge, diskutere og evaluere deres undervisning. (Hattie, 2014) Der gives med udgangspunkt i...

 1. Britiske søfolk splitter Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Claus Valling

  2007-01-01

  Om Iran, indenrigspolitiske forhold som udtrykt gennem landets forhold til Vesten/USA Udgivelsesdato: 30. marts......Om Iran, indenrigspolitiske forhold som udtrykt gennem landets forhold til Vesten/USA Udgivelsesdato: 30. marts...

 2. Militærets betydning for demokratisering under det arabiske forar-tilfældene Tunesien, Egypten og Syrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Søren

  2013-01-01

  Popular uprising against authoritarian regimes is not enough to allow transition towards democracy to begin. The military has the final word on whether such an uprising will be successful or the uprising will be repressed in order to preserve the incumbent dictatorship. The military supported...... the uprising in Tunisia while it sided with the regime and repressed the uprising in Syria. In Egypt did the military refrain from supporting the regime and took over power themselves. Why did the military act so differently in the three cases? The article propose a theoretical explanation which combines...

 3. Forskellige familieformers og traditioners betydning for normer, værdier og handlemuligheder i en mangfoldig kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Karen Margrethe

  2015-01-01

  Kapitlet indgår i antologien 'Lige muligheder - om pædagogens arbejde med køn, seksualitet og mangfoldighed' redigeret af Margrethe Hjerrild. Kapitlet beskriver, hvordan familiestruktur og familiepraksis på forskellige måder spiller en rolle for børns udvikling og trivsel. Kapitlet formidler vide...... fra 'Frihed, Lighed og Fællesskab i Teenage-familien' (phd-afhandling) og 'Børn og unge i Danmark 2014' (Ottosen m.fl., 2014)....

 4. Trandolaprils betydning for overlevelse efter AMI hos patienter med nedsat funktion af venstre ventrikel. TRACE Study Group

  DEFF Research Database (Denmark)

  Køber, L; Torp-Pedersen, C T; Carlsen, J E

  1997-01-01

  infarctions were screened. One thousand seven hundred and forty-nine patients with echocardiographic signs of left ventricular dysfunction were randomized to oral trandolapril (876 patients) or placebo (873 patients) starting from days three to seven following the infarction. Average follow-up was 27 months.......63-0.89) and sudden death (RR 0.76, CI 0.59-0.98). Progression to severe/resistant heart failure was reduced (RR 0.71, CI 0.56-0.90). Recurrent myocardial infarction (fatal or non-fatal) was not significantly reduced (RR 0.86, CI 0.66-1.13). It is concluded that long-term treatment with trandolapril in patients...

 5. Faktorer af betydning for antallet af publikationer fra ph.d.-graduerede i perioden 1993-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hauge, Ellen M; Grønbaek, Henning

  2009-01-01

  and length of enrolment. The data were modelled in multiple linear regression using the number of peer-reviewed publications as the outcome. The response rate was 60%. RESULTS: The number of publications based on the Ph.D. project was only marginally influenced by the investigated variables. A high total...

 6. The influence of sulfate concentrations on the methane production in anaerobic reactors. Sulfatkoncentrationens betydning for methandannelsen i anaerobe reaktorer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Petersen, S.P.; Ahring, K. (Danmarks Tekniske Hoejskole, Lyngby (DK). Inst. for Bioteknologi)

  1989-01-01

  Sulfate reduction and methane production are important processes in the anaerobic degradation of organic matter. Several investigations have demonstrated, that sulfate may have a restrictive influence on the production on methane in natural ecosystems as well as in sewage sludge digesters. In the paper, we review the existing knowledge of the interaction between sulfate reducers and methane producers in biogas digesters. Preliminary results from an investigation concerning the competitive relationship between sulfate reducers and methane producers under thermophilic conditions are presented.

 7. Primæromsorgsgivers betydning for barnets psykiske helse - i lys av ny kunnskap om hjernens utvikling

  OpenAIRE

  Steen, Vibeke

  2007-01-01

  1 SAMMENDRAG (ABSTRACT) A significant number of infants and toddlers live under condtions of non-optimal care, ranging from normal variance in parents sensitivity to severly deprived institutional rearing. There is a growing body of evidence from animal models, but also human clinical trials, suggesting that beeing exposed to unfavourable caring conditions in early life can lead to enduring impacts on brain structure and function, rendering the individual vulnerable for the development...

 8. Betydning af indkaldelse og brugerbetaling for influenzavaccination blandt aeldre. Et randomiseret kontrolleret forsøg i almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nexøe, J; Kragstrup, J; Rønne, T

  1997-01-01

  Influenza epidemics are accompanied by considerable excess morbidity and mortality especially among the elderly and the chronically ill. In the influenza season 1995 a controlled, randomized trial was carried out to examine the impact of postal invitations and user fee on influenza vaccination...... invitations to influenza vaccination paying the usual fee ($40-$60 US). The last third served as a control group, being vaccinated on their own request and paying the usual fee. In the control group 25% (19-31%, 95% confidence interval) of the patients were vaccinated, compared to 49% (42-56%) in the group...... which received a postal reminder and paid the usual fee, and 72% (65-78%) in the group invited to be vaccinated free of charge. Udgivelsesdato: 1997-Jun-30...

 9. Opvækstvilkårenes betydning for førtidspensionering. En case-kontrolundersøgelse blandt specialarbejdere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, H; Jeune, B

  1989-01-01

  The significance of the conditions in childhood and adolescence for awarding of disability pension is illustrated by means of a case-control design with persons matched according to age, sex and type of work. The group investigated consisted of 581 general male workers who received middle...... or highest disability pension and 1,550 control persons. No significant differences were found between the case and control group as regards the occupation of the father, unemployment of the father, illness or disability pension in the parents, economical problems during childhood, growing up in the parental...

 10. Betydning af opholdstid og antal flytninger på asylbørns psykiske helbred - sekundærpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Signe Smith; Nørredam, Marie; Christiansen, Karen Louise

  2009-01-01

  that children who had been asylum-seeking for more than one year had an increased risk of having mental difficulties (odds ratio 5.5; 95% confidence interval 1.8-16.3); four or more relocations in the asylum system were also associated with a higher risk of mental problems (odds ratio 3,0; 1......Among asylum-seeking children aged 4-16 years living in the asylum centres managed by the Danish Red Cross in 2006, we investigated mental health in relation to length of stay and number of relocations. Mental health was evaluated using the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). We found...

 11. Hvilken betydning har ergoterapi- og fysioterapiydelser i Akut Sengeafsnit og Akut Hjerteafsnit, set i et tværfagligt perspektiv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen Bruun, Inge; Nørgaard, Birgitte

  2012-01-01

  terapeutiske ydelser vil blive belyst med data fra journalaudit, spørgeskemaer og fokusgruppe-interview. Metodetrianguleringen er valgt, da der ønskes såvel hypotesetestende som beskrivende og uddybende data. Vigtigste variable: Der gennemgås i alt 96 journaler med henblik på at afdække hvorvidt...... fysioterapeuter i Akut Sengeafsnit gennemsnitlig har henholdsvis 1,5 og 1,4 kontakter med patienterne. Der er endnu ingen resultater relateret til det aktuelle projekt. Konklusioner: Projektet er igangsat pr. 1. marts, 2012, hvorfor det endnu er for tidligt at præsentere resultater....

 12. Hvilken betydning har personalets brug af trådløse arbejdstelefoner for kommunikation i sygehusvæsnet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paasch, Bettina Sletten

  opkaldet op imod den konkrete situation de befinder sig i. Denne balance mestres generelt ikke, og opkaldet prioriteres. Sygehuspersonalet bruger nonverbale tegn til, at signalere en tilbagetrækning i situationen. Gentagne opkald ses at gøre sygehuspersonalet fraværende i kommunikationen med patienten, og...

 13. Offshore siting near the coast of wind turbines. An evaluation of the visual effects of erecting large wind turbines in coastal areas; Kystnaere havvindmoelleplaceringer - en vurdering af de visuelle forhold ved opstilling af store vindmoeller naer kystomraader

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dalmer, C.; Birk Nielsen, F. (Sweco Architects A/S, Aarhus (Denmark))

  2012-06-15

  Areas within a certain distance off the open coastal areas, cottage areas and cities may be suitable for the installation of coastal offshore wind turbines. Landscapes with coasts with visibly opposing country may be vulnerable to erection of major near-shore wind farms. It is recommended that small groups of wind turbines in coastal locations are erected in simple geometric patterns depending on the landscape to achieve the most easily perceivable order and visual coherence with the environment. An array of single rows is easiest perceivable pattern where the turbines appear visually distinct from almost all angles. For an array in a rectangular grid, it is difficult to perceive the overall grid-array and the turbine rows will cause more problems in the landscape. Few turbines (3 - 10) should be placed in a straight line, whereas for the larger wind farms may be preferable to set the turbines in several rows to minimize the extent of the area. (LN)

 14. Hydrophysical conditions and periphyton in natural rivers. Analysis and predictive modelling of periphyton by changed regulations; Hydrofysiske forhold og begroing i naturlige elver. Analyse og prediktiv modellering av begroing ved reguleringsendringer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stokseth, S.

  1994-10-01

  The objective of this thesis has been to examine the interaction between hydrodynamical and physical factors and the temporal and spatial dynamics of periphyton in natural steep rivers. The study strategy has been to work with quantitative system variables to be able to evaluate the potential usability of a predictive model for periphyton changes as a response to river regulations. The thesis is constituted by a theoretical and an empirical study. The theoretical study is aimed at presenting a conceptual model of the relevant factors based on an analysis of published studies. Effort has been made to evaluate and present the background material in a structured way. To concurrently handle the spatial and temporal dynamics of periphyton a new method for data collection has been developed. A procedure for quantifying the photo registrations has been developed. The simple hydrodynamical parameters were estimated from a set of standard formulas whereas the complex parameters were estimated from a three dimensional simulation model called SSIIM. The main conclusion from the analysis is that flood events are the major controlling factors wrt. periphyton biomass and that water temperature is of major importance for the periphyton resistance. Low temperature clearly increases the periphyton erosion resistance. Thus, to model or control the temporal dynamics the river periphyton, the water temperature and the frequency and size of floods should be regarded the most significant controlling factors. The data in this study has been collected from a river with a stable water quality and frequent floods. 109 refs., 41 figs., 34 tabs.

 15. Adam Smith om forholdet mellem moralske fornemmelser og naturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Lise Oxenbøll

  2008-01-01

  I The Theory of Moral Sentiments giver Adam Smith en fremstilling af, hvordan mennesket i sam­fundslivet udvikler moralske fornemmelser og af den betydning, disse har for menneskers følelses- og handlingsliv. Her er synssansen afgørende, idet den sætter mennesket i stand til rumligt lokaliser......­bart at betragte andre menneskers opførsel såvel som andre menneskers reaktioner på ens egen opførsel. Den sætter derved på en entydig måde mennesket i stand til at forholde sig til sig selv og til andre mennesker. På dette grundlag opstiller Smith en række psykologiske reaktionsmønstre. Ikke desto mindre påkalder...... han jævnligt bl.a. naturen som en metafysisk entitet. Der skal her argumenteres for, at de metafysiske begreber har til opgave at skabe den sammenhæng i menneskelivet, som kausale reaktioner i sig selv ikke giver. I forlængelse af dette peges der på, at Smith synes at hævde, at mennesket i samfundet...

 16. Logistik- og Lean-Costing - når der skal være transparens i økonomistyringen, og omkostninger skal minimeres over hele forsyningskæden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2004-01-01

  Først belyses de muligheder som ligger i at integrere virksomhedens økonomiske styring med begrebet Supply Chain Management (SCM). Dette søges belyst ved først at beskrive den teoretiske ramme hvori SCM indgår. Herefter analyseres begrebet Supply Chain Costing (SCC) som prøver at integrere SCM med...... de økonomiske forhold. Herefter gives et bud på hvordan lønsomhedsformålet kunne udtrykkes når relationen mellem juridisk selvstændige parter skal gøres op. Via begrebet Supply Chain Costing skabes der mulighed for at måle logistikkædens aktiviteter i kr./øre. Anvendelsen af denne information har...... også strategisk betydning til at kunne vælge kunde og leverandør. Ved hjælp af integrationen skabes der også helt nye mulighed for at vurdere forskellige performance og targets fremover til gavn for leverandør og kunde....

 17. Indfødte folk og humant materiale på museum - en voksende etisk og museumspolitisk debat. En repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2005-01-01

  Tilstedeværelsen af humant materiale i museale samlinger og udstillinger er i stigende grad blevet problematiseret inden for de sidste årtier, særligt i forhold til indfødte folk som New Zealands maorier. Stadig flere krav på repatriering af sådant materiale fremsættes kloden over, og også...... skandinaviske museer såsom Danmarks Nationalmuseum har på anmodning tilbagesendt humant materiale af maori oprindelse til new zealandske institutioner. Repatrieringsfænomenet og dets indvirkninger især hos de institutioner der møder krav om at afhænde materiale, er blevet kilde til en voksende international...... debat. Men hvilken betydning har denne udvikling for de, der anmoder om og modtager det repatrierede materiale? Denne artikel belyser med udgangspunkt i en repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum den rolle, den verdensomspændende repatriering af humant materiale spiller i new zealandsk museal...

 18. Små og mellemstore virksomheders sociale og miljømæssige ansvar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning; Thomsen, Christa; Nielsen, Anne Ellerup

  omkostning, en begrænsning, eller som et rent filantropisk foretagende - ikke som en kilde til innovation og opnåelse af konkurrence-fordele. Problemet opstår, når det sociale ansvar ikke indtænkes i virksomhedernes overordnede strategi (Porter og Kramer, 2006: 80). Indtil nu har litteraturen primært......Mange virksomheder har allerede gjort meget for at minimere de samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af deres aktiviteter. Men det hævdes, at disse bestræbelser ikke har været nær så produktive som de kunne være (Porter og Kramer, 2006). Alt for ofte, betragtes det sociale ansvar som en...... fokuseret på store virksomheder. Dette papir har til hensigt at undersøge Porter og Kramers argument i forhold til små og mellemstore virksomheder. Baseret på en gennemgang af litteraturen om sammenhængen mellem social ansvarlighed og konkurrenceevne er formålet med papiret at undersøge den betydning ledere...

 19. NÅR NOGEN LER, ER DER NOGET PÅ SPIL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Volf, Mette

  2012-01-01

  idégenerering. I den del, der omhandler designprocessen set som et socialt fænomen, beskriver jeg praksis som interaktioner, som dels skaber situationelle betydninger, dels afdækker normer, som er internalise-rede, og som således fremstår som sandheder i designprofessionen. Jeg argumenterer her for, at sociale...... hierarkier har en betydning for, hvordan designprocesser forløber, hvem der betragtes som kreativ, og hvem der ikke gør. Endvidere gør jeg rede for, at designerne optræder i forskellige roller i idégenereringsfaser – og at humor her spiller en væsentlig rolle – som gør, at normalverdenens sociale hierarkier......, kognitiv designtænkningsteori for dels at gøre rede for en af de herskende tilgange på området, dels for at kunne positionere mig i forhold hertil og efterfølgende præsentere min tilgang til designprocessen som et socialt fænomen med udgangspunkt i antropologiske og so-ciologiske teorier. Eftersom...

 20. Smagen af koliv med udsigt. En udforskning af dyret i kødet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Maarbjerg

  2015-07-01

  Full Text Available Fænomener som urbanisering, industrielt landbrug og skarpt opdelte by- og land- zoner betyder, at de fleste møder mellem landbrugsdyr og mennesker i dagens Danmark finder sted ved middagsbordet, når mennesker spiser kød. Men hvad betyder det for den måde, vi som forbrugere forholder os til kødet på, at vi og dyrene er flyttet fra hinanden? Og hvilken betydning har det for den måde, dyret og kødet bliver gjort på undervejs fra mark til måltid? Med udgangspunkt i et større feltarbejde om dyret og kødets vej fra mark til mål- tid analyserer artiklen med nedslag i feltbesøg på godset Mineslund, i super- markedskæden Irma og hos en kødelskende familie, hvordan dyret bliver gjort i sammenhænge, hvor netop det, at dyret i kødet er nærværende, når forbrugerne sætter tænderne i det, bliver betragtet som et kvalitetsstempel. En central pointe er, at dyret i kødet er en dynamisk tilsynekomst, der forandres alt afhængig af de konkrete relationer og situationer dyret og kødet indgår i.

 1. Norden og Storbritannia – et nytt avsnitt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristin Haugevik

  2017-11-01

  Full Text Available I denne temautgaven av Internasjonal Politikk ser vi nærmere på hva Storbritannias EU-uttreden vil kunne bety for Norden og de enkelte nordiske land. Litt over et år er gått siden folkeavstemningen i Storbritannia, hvor et flertall av de stemmegivende gikk inn for å melde Storbritannia ut av EU. «Brexit» markerer etter alt å dømme et veiskille i europeisk politisk historie, og vil prege europeisk politikk i mange år fremover. Utfallet av forhandlingene er usikkert, de langsiktige konsekvensene av Storbritannias uttreden likeså. Men det som er sikkert er at brexit allerede har skapt uro og usikkerhet i Europa, og at det vil endre både Storbritannias rolle i Europa og dynamikken innad i EU. Brexit vil også med all sannsynlighet være av stor betydning for de nordiske landene – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – som hører til i det nordvestlige hjørnet av Europa og historisk sett har hatt tette bånd til Storbritannia. Uavhengig av sin formelle tilknytning til EU, vil de alle måtte redefinere sine forhold ikke bare til Storbritannia, men også til Europa og EU post-brexit.

 2. Lightning study - climate change and the impact on the incidence of lightning adaptation needs in the power supply; Lynstudien - Klimaendringenes betydning for forekomsten av lyn tilpassingsbehov i kraftforsyningen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Midtboe, Knut Helge; Haugen, Jan Erik; Koeltzow, Morten Andreas Oedegaard

  2011-04-15

  Requirements. Network owners are required by the Energy Act to keep your system in proper working condition. The purpose with emergency response efforts in the power supply is to prevent and handle incidents regard to technical failure, natural damage and deliberate vandalism. This will contribute to good supply. Regulations for standby power supply (Emergency Regulations) gives each company a duty to identify risk and vulnerability at the extraordinary events related to technical failure, natural damage and deliberate vandalism. Furthermore, analysis also embrace the various emergency regulations require to be implemented. This means that each company should assess their risk and vulnerability against all natural phenomena, including lightning. This applies not only to current climate, but also on the basis of what needs to be estimated as the foreseeable risk of the plant technical service life. Furthermore, the Regulations an obligation to identify the need for emergency repairs to deal with the outcome as a result of extraordinary events and analyze whether this repair response is robust enough to meet regulatory requirements. Major challenges As you will see from the report's conclusions, shows Met.no's analysis a probable increase in lightning frequency of 25% until the year 2050 for the country as a whole. Until the year 2100 one can expect a further increase of lightning frequency in line with the increase in temperature and precipitation. Lightning is a major cause of failure in power supply. In particular, transformers high-voltage distribution networks with overhead lines where there is continuous conductors, are exposed to this. When a transformer is subjected to lightning surges this result in estimates of isolation followed by a short circuit or breakdown in transformer. This can quickly lead to disruption of shorter or longer duration of electricity supply to customers. Such interruptions are undesirable not only from customers perspective, but also for the network owner, since they cost money and require repair. In the results from Met.no not only an increase in lightning frequency is highlighted, in addition we must also allow for greater variations in different seasons and geographic areas. Areas that until now have been little troubled by lightning may be more exposed, and not least, already known 'problem areas' have more challenges to deal with. Planning under uncertainty. It is difficult with current knowledge to conclude a linear relationship between increased lightning frequency and increase in future outages, but that there will be a connection can not be excluded. Increase in lightning frequency will rise to the need to put this phenomenon in as an important factor in the planning of preventive measures for existing and future construction. Each business must assess the need for specific measures as a basis for prevention and for the dimensioning of the necessary emergency repairs. Through the emergency requirements of the regulations to conduct risk and vulnerability analysis for the individual business, it would be natural from NVE's side to expect that the companies take this or similar studies as the basis for such assessments own challenges. NVE's supervisory activities on emergency area has increased and will increase in the coming year. (Author)

 3. The significance of ground water and soil water conditions on inflow and power situation; Betydning av grunnvann- og markvannsforhold for tilsig og kraftsituasjon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Colleuille, Herve; Holmqvist, V.; Beldring, S.; Haugen, L.E.

  2008-05-15

  The inflow to water reservoirs in the spring can be much smaller than anticipated based on the measured amounts of snow, and in the summer the inflow may be smaller than the rainfall would normally indicate. The goal of this report is to evaluate the significance of ground water and subsoil water for the inflow and the power situation. The first part of the report gives a short description of the methods that are used in this task. The data acquired through the national monitoring network for ground water and soil water is the basis for all analysis and for the method development. Two different tools for making models were utilized in this project: the conceptual and distributed HBV model and the physically based water- and energy balance COUP-model. The Hydrologic department is developing an analyzing and forecasting tool to follow up, analyze and forecast ground water and soil water conditions. This analysis tool is described in this report. The method for converting water balance parameters for soil water deficit to energy content is also presented. The fourth part of the report illustrates the significance of ground water and soil water on afflux and power situation in the dry years of 1995/96, 2002/2003 and 2006. The utilitarian value of combining results from observations through HBV and COUP-simulations to analyze the extreme hydrological conditions is presented in this report. COUP-simulations can be used to improve the estimated inflow at the snow melt or based on the estimated precipitation. (TM) 35 refs., 1 tab., 56 figs

 4. Ledelse og sikkerhetsklima. Har konsensus mellom kapteiner og mannskap i vurderinger av utøvd lederstil betydning for opplevelse av sikkerhet i norsk sjøfart?

  OpenAIRE

  Førde, Marte Ytrehus; Låstad, Erlend

  2014-01-01

  The aim of this study was to investigate whether self-other agreement between crew and captains on two types of leadership dimensions; transformational and authentic leadership, would relate to safety climate on ships operating offshore. Data were collected from a survey conducted in two large Norwegian shipping companies. The response rate was at 73%, and a total of 594 participants from 40 ships took part in the study. Safety climate was measured with the Norw...

 5. Jinn-besættelse som forklaring på psykisk sygdom har betydning for behandlingssøgende adfærd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shah, Amna; Carlsson, Jessica

  2016-01-01

  Jinn possession is used as an explanation of mental symptoms among Muslims around the world. Very few studies have examined the use of jinn as a religious explanation model for mental health problems and treatment-seeking behaviour. The majority of studies show a positive association between jinn...... explanations and preferred treatment by religious healers, but due to methodological limitations, results should be taken with precaution. There is a need for longitudinal studies focusing on improving cultural competence and exploring possible cooperation with healers....

 6. De uorganiserede og ‘de gule' - outsidere med stadig større betydning for samarbejdet på arbejdspladserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Navrbjerg, Steen Erik; Larsen, Trine Pernille

  2011-01-01

  højt kontingent. Men hver tredje angiver politiske årsager for fravalget, og hver fjerde har oplevet ikke at få den ønskede service fra fagforeningen. Selv om de gule og uorganiserede således skaber sprækker og åbninger i den danske model, så tegner der sig dog et overordnet billede af en relativt......Høje organisationsprocenter og en høj overenskomstdækning er afgørende forudsætninger for den danske model, hvor arbejdsmarkedet reguleres gennem kollektive overenskomster forhandlet, indgået og håndhævet af fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Udviklingen gennem de seneste 10 år har dog...

 7. Mechanisms of importance for the formation of granules in an UASB reactors; Mekanismer af betydning for dannelse af granula i UASB-reaktorer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Winther-Nielsen, M.

  1991-12-31

  Thermophilic granules exhibiting good stabilities were successfully developed on glucose, acetate, and a mixture of acetate, propionate, and butyrate. The only genus of aceticlastic methanogens identified in the granules were Methanosarcina spp. An examination of the influence of temperature proved that the conversion of propionate was greatly effected by temperature variations, contrary to the conversions of acetate and butyrate. By operating a 5 litre UASB reactor with a great axial temperature gradient in the sludge bed of the reactor, an establishment of a propionate converting population in the granular sludge was disturbed. Following a reduction of the temperature variation by an increase of the temperature of the influent, the conversion of propionate was enhanced and the granule size was increased significantly. The effects of phosphate concentration between 0 and 10 mM on acetate-grown granules were investigated at 55 deg. C. No significant effect on the size of granules and apprently no essential influence on the specific acetate consumption rates in the reactors were found after 5 mounths of operation. Phosphate accumulation was observed in the reactors and was dependent on the phosphate concentration in the influent. These indicate that phosphate removal from waste waters may be performed in anaerobic systems. The influence of the superficial liquid flow rate on the formation of granules was studied in two thermophilic UASB reactors on glucose. Granules were observed earlier in the reactor which had the highest flow rate and the size of granules was still significantly larger in this reactor during steady-state condition. (author) 157 refs.

 8. Dybe biopores arealmæssige forekomst og betydning for pesticidudvaskning mellem jordoverfladen og kemisk reduceret grundvandszone i moræneler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Peter; Hansen, Søren; Petersen, Carsten T.

  2011-01-01

  lokaliserende for den aktuelle vertikale rodvækst fra olieræddiken på marken. Dette støtter projektets hypotese om, at orme og rødder i dyrkningslaget kan danne, genbruge og vedligeholde kanaler i underliggende sprækker, som kontinuerte åbne vertikale pesticidtransportveje gennem jordsøjlen. Der er i pløjelaget...

 9. Dybe biopores betydning for pesticidudvaskning mellem mark og kemisk reduceret grundvandzone i moræneler – pestpore 2011-2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Peter R; ., Søren Hansen, Carsten T. Pedersen, Per Abrahamsen og Marie Habekost Nielsen; Spliid, Niels Henrik

  forsøgsperioden.  Resterende forsøgsperiode intet eller meget lille nedbørsoverskud .  Hurtig udvaskning af alle stoffer til 1 og 2 mu.t. og mobile stoffer til 3.5 mu.t. efter 1. snesmeltning.  5 måneder efter sprøjtning, stadig ingen nedsivning af glyphosat, AMPA, pendimetalin og azoxystrobin til 3.5 mu...... af lavmobile pesticider (glyphosat, pendimetalin) ved maks. dybde af store regnormegange....

 10. Merkevarebygging på Instagram - En studie om hvordan brukerne anvender Instagram, og på hvilken måte dette har betydning for bedrifters merkevarebygging

  OpenAIRE

  Haug, Anette Slåstuen; Herrefoss, Silje

  2017-01-01

  Instagram has experienced a rapid increase in popularity over the last years, and can therefore be considered to have a positive network externality. A massive user-base expansion has made Instagram an attractive platform for several companies seeking to build and develop their brands. Brand knowledge is considered as the highest priority of market leaders and Instagram is potentially a valuable tool for disseminating knowledge to consumers. The study is done with qualitative interviews o...

 11. Edvard Munch i Kragerø. Et diskursivt perspektiv på Edvard Munchs betydning for Kragerø i dag

  OpenAIRE

  Laland, Marit

  2013-01-01

  Oppgaven tar for seg betydningen av Edvard Munch og hans kunst i Kragerø i dag, i et diskursivt perspektiv. 9 kvalitative intervjuer (2012-2013) med informanter fra kunst- og kulturfeltet i Kragerø er det empiriske grunnlaget for analysen. Det anvendes identitetsteori, diskursteori, kunstfeltteori, samt forskning om kulturarv som ressurs i tilknytning til stedsidentiet og næringsutvikling og annen relevant kulturforskningslitteratur i oppgaven. Det konkluderes med at kulturnæringsdiskursen er...

 12. Har lægers risikovillighed og symptomer på udbrændthed betydning for brugen af PSA-tests?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anette Fischer; Carlsen, Anders Helles; Vedsted, Peter

  2016-01-01

  Denne artikel er baseret på undersøgelsen "Association of GP's risk attitudes, level of empathy, and burnout status with PSA testing in primary care, som er publiceret i British Journal of General Practice, December 2015; 65(44): 845-851......Denne artikel er baseret på undersøgelsen "Association of GP's risk attitudes, level of empathy, and burnout status with PSA testing in primary care, som er publiceret i British Journal of General Practice, December 2015; 65(44): 845-851...

 13. Skal vi være venner? En undersøgelse af den personlige relations betydning for det faglige udbytte af ph.d.-vejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsen, Søren Smedegaard

  forskningsfokuset blevet rettet mod sådanne ikke-akademiske og ekstra-curriculære dele af de ph.d.-studerendes støttenetværk, samt den gensidige betingning og indflydelse mellem institutionelle og privatpersonlige dele af de studerendes livsverden (McAlpine & Amundsen 2011; Määttä 2012; Hopwood et al 2011). Ud fra...

 14. Værktøj til vurdering af LAR-potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lerer, Sara Maria; Vester, Martin A.; Sørup, Hjalte Jomo Danielsen

  2015-01-01

  "LAR-potentiale” er et nyt værktøj, der kan bruges til at vurdere hydrologiske effekter af mulige LAR-løsninger, især i eksisterende byområder. Værktøjet er designet til at understøtte beslutninger i den indledende fase af LAR projekter, hvor der er mange faggrupper, organisationer og borgere inv...

 15. Sidte år blev Selfie kåret som årets ord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  2014-01-01

  En indkredsning af selfie fænomenet via begrebet anerkendelse og billedets betydning for selv-værd.......En indkredsning af selfie fænomenet via begrebet anerkendelse og billedets betydning for selv-værd....

 16. Carl von Clausewitz

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2009-01-01

  Forskningsbaseret præsentation af Carl von Clausewitz' krigsteori og dens betydning for statsbegrebet og udviklingen af teori om statsdannelse og statssystem. Krigsbegrebets betydning for politikbegrebet ekspliciteres, og de indre relationer imellem de to begreber demonstreres med konkrete eksemp...

 17. Sundhedsdebatten der blev væk, en føljeton i flere akter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smed, Sinne

  2013-01-01

  Den ene dag udtrykker politikerne begejstring for priserne som reguleringsinstrument, for den næste dag at mene at priserne ingen betydning har. Hvilken betydning har det for befolkningens tillid til politikerne og i sidste ende for folkesundheden?...

 18. Public service i netværkssamfundet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Frands

  Analyser af digitaliseringens betydning for radio, TV og Internet, og især for konsekvenserne for levering af Public Service Broadcasting. En særlig del omhandler EU's betydning for udviklingen af statsstøtte til PSB.......Analyser af digitaliseringens betydning for radio, TV og Internet, og især for konsekvenserne for levering af Public Service Broadcasting. En særlig del omhandler EU's betydning for udviklingen af statsstøtte til PSB....

 19. European Life-Modes at Sea

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas; Schriewer, Klaus

  2012-01-01

  Analyse og syntese af de biologiske livsformers betydning som mulighedsbetingelse for de anvendte teknologier og fangstmåders betydning som mulighedsbetingelse for de to produktionsmåders sameksistens i euroæisk fiskeri i 500 år og deres betydning som mulighedsbetingelser for de sameksisterende k...

 20. European Fisheries at a Tipping-Point

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schriewer, Klaus

  Analyse og syntese af de biologiske livsformers betydning som mulighedsbetingelse for de anvendte teknologier og fangstmåders betydning som mulighedsbetingelse for de to produktionsmåders sameksistens i euroæisk fiskeri i 500 år og deres betydning som mulighedsbetingelser for de sameksisterende k...

 1. Modos de vida maritima en Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas; Schriewer, Klaus

  2013-01-01

  Analyse og syntese af de biologiske livsformers betydning som mulighedsbetingelse for de anvendte teknologier og fangstmåders betydning som mulighedsbetingelse for de to produktionsmåders sameksistens i euroæisk fiskeri i 500 år og deres betydning som mulighedsbetingelser for de sameksisterende k...

 2. "Vil du skære min fiskefilet ud?" Om kostens, madens og måltidets sociale organisering og betydning under indlæggelse på hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Palmvang, Kirsten Østerby

  2002-01-01

  ' and the patients' attitudes to the importance of the patient’s diet is made on the basis of text studies of the development of the social standard of how rational eating habits ought to be organized, and on the basis of the recommendations of the Danish hospital diet. It is found that the dietary notions...... not familiarized themselves with the choices from the kitchen. The lack of professionalism and the lack of established care relations leave the patients in the lurch concerning nutrition and food. The rhetoric results in the patients feeling they themselves were responsible for their weight loss. Conflicts among...

 3. The importance of the CO{sub 2} tax for CO{sub 2} emissions on the Norwegian Continental Shelf; CO{sub 2}-avgiftens betydning for CO{sub 2}-utslipp paa norsk sokkel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-12-31

  Petroleum activities in the North Sea contribute an important part of the Norwegian CO{sub 2} emissions. This report discusses measures taken by the oil companies to reduce the CO{sub 2} emissions and the impact of the CO{sub 2} tax on the emissions. The emphasis is on investments, operational improvements etc. intended to reduce the burning of gas for electricity production or flaring. Gas burning contributes 95% of the taxed CO{sub 2} emission. Tax on CO{sub 2} emission provided an incentive for the oil companies to reduce the use of gas. It is difficult to reduce the use of gas on existing platforms and on platforms under construction. But the CO{sub 2} tax significantly affects the selection of technology for new platforms. Among the emission reduction measures taken in the period 1991-1996 there are many smaller investments or pure operational improvements at low cost. Some of these have reduced the energy consumption and increased the efficiency of the gas turbines, and so reduced flaring. Some larger investments have been done, such as heat recovery from turbines. It also appears that the CO{sub 2} tax has an impact in the long run. Most of the CO{sub 2} reduction caused by the identified measures would have been profitable even without the tax. According to the oil companies, the CO{sub 2} tax has been important in reducing the use of gas and so the CO{sub 2} emission by focusing on the CO{sub 2} problems. The only measures presently thought to substantially reduce the CO{sub 2} emissions are electrifying and cleaning the waste gas for CO{sub 2}. This is still expensive. Land-based electricity may replace gas turbines, but there are many unclear issues about this idea. Most of the emissions from the offshore operations may probably be eliminated at a cost of about the double of today`s CO{sub 2} tax by cleaning the waste gas and deposition of the CO{sub 2}. But these are energy intensive measures. Technology that implies reduced energy requirement and more efficient power production also implies less cleaning and deposition and so leads to reduced total emission. 7 refs., 9 figs., 2 tabs.

 4. Nogle argumentationsgange hos Habermas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupont, Søren

  1985-01-01

  Artiklen forholder sig til væsentlige begreber fra Habermas' teori om den kommunikative handlen.......Artiklen forholder sig til væsentlige begreber fra Habermas' teori om den kommunikative handlen....

 5. Familierådslagning i et empowerment perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enevoldsen, Jørn Henrik; Brønholt, Lis Lynge

  2007-01-01

  Diskussion og undersøgelse af empowerment begrebet i forhold til beslutningsmodellen familierådslagning.......Diskussion og undersøgelse af empowerment begrebet i forhold til beslutningsmodellen familierådslagning....

 6. Ungdomsarbejds bidrag i forhold til at adressere de udfordringer unge mennesker står over for - i særlig grad deres transition fra uddannelse til arbejde:Resultater af en ekspertgruppes arbejde under EU kommissionen arbejdsplan for ungdom 2014-2015

  OpenAIRE

  Louw, Arnt Vestergaard

  2015-01-01

  The findings of the expert group detail the role of youth work and its specific contribution to addressing the challenges young people face, in particular the transition from education to employment. In this context, youth work is defined as 'actions directed towards young people regarding activities where they take part voluntarily, designed for supporting their personal and social development through non-formal and informal learning'.

 7. On Architecture and Its Representation in Photography and Photobooks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Anne Elisabeth

  2016-01-01

  Diskursanalytisk artikel om arkitekturfotografi og fotobogen som medium for arkitekturfotografiet. Om arkitekturfotobogens epistemologiske betydning for arkitekters forståelse af arkitektur og arkitekturbegrebet....

 8. Majs målinger: Dødt løb mellem blokkene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2009-01-01

  MÅNEDSSNIT: Maj tegner nogle langsigtede tendenser, som kan få betydning for begge blokke, skriver professor Søren Risbjerg Thomsen.......MÅNEDSSNIT: Maj tegner nogle langsigtede tendenser, som kan få betydning for begge blokke, skriver professor Søren Risbjerg Thomsen....

 9. Designkultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Folkmann, Mads Nygaard

  betydning blevet mere komplekst, dels fordi medierne spiller en stadig større rolle for, hvordan design opfattes, dels fordi forbrugerne er blevet mere refleksive i deres tilgang til design. Gennem kapitler om bl.a. designkultur som begreb, det mulige i design, æstetik, symbolsk betydning, mediering og...

 10. Roland Barthes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam Christensen, Hans

  2010-01-01

  Introduktion til Roland Barthes' forfatterskab med særlig fokus på hans betydning for semiotisk billedteori og billedindeksering......Introduktion til Roland Barthes' forfatterskab med særlig fokus på hans betydning for semiotisk billedteori og billedindeksering...

 11. Antichrist - Chaos Reigns

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Bodil Marie Stavning

  2009-01-01

  En analyse af de haptiske billeders betydning i Lars von Triers film, Antichrist, med baggrund i såvel Friedrich Nietzsches Antichrist (1888) som Andrei Tarkovskijs Offeret (1986).......En analyse af de haptiske billeders betydning i Lars von Triers film, Antichrist, med baggrund i såvel Friedrich Nietzsches Antichrist (1888) som Andrei Tarkovskijs Offeret (1986)....

 12. Coaching for viderekomne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte Gørtz, Kim Erik

  Bogen går i dybden med begrebet om coaching i en undersøgelse af, hvilken funktion og betydning filosofi kan have på og i coachprocessen......Bogen går i dybden med begrebet om coaching i en undersøgelse af, hvilken funktion og betydning filosofi kan have på og i coachprocessen...

 13. Healthies er den nye selfie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  2015-01-01

  Om den sunde selfie, healthien. Om årsagne til dens opståen, succes og visuelt kulturelle og æstetiske betydning på de sociale medier.......Om den sunde selfie, healthien. Om årsagne til dens opståen, succes og visuelt kulturelle og æstetiske betydning på de sociale medier....

 14. Employment Practices of Multinational Companies in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Navrbjerg, Steen Erik; Minbaeva, Dana

  Companies - MNC'er) har stor betydning for den danske økonomi. En betydelig - og stadig stigende - andel af den danske arbejdsstyrke er beskæftiget i multinationale selskaber. De personalepolitikker, som disse selskaber implementerer, får derfor stadig større betydning for danske lønmodtagere - og for det...

 15. Byzantinsk musik og europæisk musikhistorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Troelsgård, Christian

  2010-01-01

  En kort fremstilling af den byzantinske musiks betydning for Europas musikhistorie: overførslen af den antikke musikteori til Vesteuropa, udviklingen af musikalsk notation, instrumentarium og repertoirer.......En kort fremstilling af den byzantinske musiks betydning for Europas musikhistorie: overførslen af den antikke musikteori til Vesteuropa, udviklingen af musikalsk notation, instrumentarium og repertoirer....

 16. Videresalg af digitale eksemplarer – ændrer UsedSoft-dommen retstilstanden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Thomas; Schovsbo, Jens Hemmingsen; Udsen, Henrik

  2013-01-01

  Artiklen handler om det ophavsretlige spredningsbregeb og konsumption og om UsedSoft dommen fra EU-domstolens og dens betydning.......Artiklen handler om det ophavsretlige spredningsbregeb og konsumption og om UsedSoft dommen fra EU-domstolens og dens betydning....

 17. Biogas i økologisk jordbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergård, Hanne

  2011-01-01

  Klumme: Hvilke faktorer har størst betydning for udbredelse af biogas-teknologien? Offentlige tilskud er svaret fra en rundspørge.......Klumme: Hvilke faktorer har størst betydning for udbredelse af biogas-teknologien? Offentlige tilskud er svaret fra en rundspørge....

 18. Privacy og selvbeskrivelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosengaard, Hans Ulrik

  2015-01-01

  En beskrivelse af feltet for forskning i Privacy med særligt henblik på privacys betydning for muligheden for at styre sin egen selvbeskrivelse......En beskrivelse af feltet for forskning i Privacy med særligt henblik på privacys betydning for muligheden for at styre sin egen selvbeskrivelse...

 19. Caries og drikkevandets kvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arvin, Erik; Bardow, Allan; Bruvo, Maja

  2011-01-01

  Drikkevandskvaliteten har stor betydning for forekomsten af caries blandt 15 årige skolebørn, også selv om de bruger fluoridholdigt tandpasta. Ud over den kendte effekt af fluorid har vi vist, at calcium også har en væsentlig betydning. Begge ioner forebygger caries. Denne viden har væsentlig...

 20. Probiotika og caries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keller, Mette Kirstine

  2017-01-01

  Nærværende artikel præsenterer en oversigt over den foreliggende viden om kostens betydning for diabetes mellitus (DM) og parodontal inflammation. Der er i vekslende grad dokumentation for sammenhænge mellem kost, DM og marginal parodontitis (MP). Med baggrund i forøget viden om kostens betydning...

 1. Sukker og caries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Twetman, Svante

  2017-01-01

  Nærværende artikel præsenterer en oversigt over den foreliggende viden om kostens betydning for diabetes mellitus (DM) og parodontal inflammation. Der er i vekslende grad dokumentation for sammenhænge mellem kost, DM og marginal parodontitis (MP). Med baggrund i forøget viden om kostens betydning...

 2. Kost, diabetes mellitus og parodontal inflammation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard, Christian; Holmstrup, Palle

  2017-01-01

  Nærværende artikel præsenterer en oversigt over den foreliggende viden om kostens betydning for diabetes mellitus (DM) og parodontal inflammation. Der er i vekslende grad dokumentation for sammenhænge mellem kost, DM og marginal parodontitis (MP). Med baggrund i forøget viden om kostens betydning...

 3. To be in control

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvid, Helge Søndergaard

  2009-01-01

  Kontrolbegrebet, som har en lidt anden betydning på engelsk end det har på dansk, har i 30 år haft en central placering i forskningen om psykisk arbejdsmiljø. Artiklen stiller spørgsmålstegn ved, om kontrolbegrebet har samme centrale betydning i det moderne arbejde med værdibaseret teamorganiseri...

 4. Foucault and Habermas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albinus, Lars

  2009-01-01

  Bidraget fremstiller henholdsvis Habermas' og Foucault's opfattelse af rationalitet og magt m.h.p. overvejelser over religionens betydning i moderniteten.......Bidraget fremstiller henholdsvis Habermas' og Foucault's opfattelse af rationalitet og magt m.h.p. overvejelser over religionens betydning i moderniteten....

 5. Ole Rømers mange talenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Kurt Møller

  2005-01-01

  Artiklen giver en oversigt over Ole Rømers videnskabelige liv som astronom, fysiker og matematiker samt hans betydning som kongelig embedsmand.......Artiklen giver en oversigt over Ole Rømers videnskabelige liv som astronom, fysiker og matematiker samt hans betydning som kongelig embedsmand....

 6. Aftaler om arbejdsmiljø - en analyse af udvalgte overenskomster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Voxtrup; Wiegmann, Inger-Marie; Vogt-Nielsen, Karl

  En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift.......En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift....

 7. Book Symposium on Don Ihde's Expanding Hermeneutics: Visualism in Science. Northwestern University Press 1998

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Jan Kyrre Berg

  2012-01-01

  Et symposium der omhandler Don Ihde's bog Expanding Hermeneutics og denne bogs betydning for forståelsen af hermeneutik i perceptionsforskningen.......Et symposium der omhandler Don Ihde's bog Expanding Hermeneutics og denne bogs betydning for forståelsen af hermeneutik i perceptionsforskningen....

 8. Detailhandel på museum. Om arbejdet med Den Gamle Bys butikker og gademiljø.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Guldmann Andersen

  2013-11-01

  Full Text Available I 2002 besluttede Den Gamle By at fortælle 1900-tallets Danmarkshistorie ved at udvide museet med to nye bykvarterer – et 1927-kvarter og et 1974-kvarter. Indtil da havde museet i al væsentlighed arbejdet med 16-, 17- og 1800-tallets historie, og der forestod (og forestår derfor et stort arbejde med vidensopsamling og -generering i form af forskning og undersøgelser om den moderne bys udseende. Da detailhandelen er en meget synlig nyskabelse i den moderne by i forhold til de perioder, museet allerede præsenterer, var behovet for viden på ikke mindst dette område af stor betydning. I artiklen giver vi et overblik over 1900-tallets butiksudvikling i Danmark, og vi gør rede for de undersøgelser, der er gået forud for etableringen af butikkerne i Den Gamle Bys nye bykvarterer.AbstractIn connection with the development of two new town districts – for 1927 and 1974 respectively – at the open-air museum, Den Gamle By (”The Old Town”  in Århus, its staff undertook a number of studies, one of which concerned the history of  retail trade in Denmark.Retail trade is an important factor in the formation of the modern urban streetscape. Urbanisation and industrialisation prompted an increase in shops from the mid-19th century onwards. By the end of World War 1, retailing had developed from merchant’s houses offering a wide assortment of goods, to strictly specialised shops.In tandem with this development, the visual appearance of the shops in the streetscape changed: from being next to invisible, marked only by a discrete sign on the wall around 1850, to the almost obtrusively large window sections, glossy advertisements and rich illumination of the interwar shop fronts.The retail trade continued to develop significantly in the 20th century: from relatively small establishments of independent grocers, greengrocers, butchers and bakers to large supermarkets offering all such goods under one roof. Consequently, food shops were largely

 9. Detailhandel på museum. Om arbejdet med Den Gamle Bys butikker og gademiljø.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Guldmann Andersen

  2013-11-01

  Full Text Available I 2002 besluttede Den Gamle By at fortælle 1900-tallets Danmarkshistorie ved at udvide museet med to nye bykvarterer – et 1927-kvarter og et 1974-kvarter. Indtil da havde museet i al væsentlighed arbejdet med 16-, 17- og 1800-tallets historie, og der forestod (og forestår derfor et stort arbejde med vidensopsamling og -generering i form af forskning og undersøgelser om den moderne bys udseende. Da detailhandelen er en meget synlig nyskabelse i den moderne by i forhold til de perioder, museet allerede præsenterer, var behovet for viden på ikke mindst dette område af stor betydning. I artiklen giver vi et overblik over 1900-tallets butiksudvikling i Danmark, og vi gør rede for de undersøgelser, der er gået forud for etableringen af butikkerne i Den Gamle Bys nye bykvarterer. Abstract In connection with the development of two new town districts – for 1927 and 1974 respectively – at the open-air museum, Den Gamle By (”The Old Town”  in Århus, its staff undertook a number of studies, one of which concerned the history of  retail trade in Denmark. Retail trade is an important factor in the formation of the modern urban streetscape. Urbanisation and industrialisation prompted an increase in shops from the mid-19th century onwards. By the end of World War 1, retailing had developed from merchant’s houses offering a wide assortment of goods, to strictly specialised shops. In tandem with this development, the visual appearance of the shops in the streetscape changed: from being next to invisible, marked only by a discrete sign on the wall around 1850, to the almost obtrusively large window sections, glossy advertisements and rich illumination of the interwar shop fronts. The retail trade continued to develop significantly in the 20th century: from relatively small establishments of independent grocers, greengrocers, butchers and bakers to large supermarkets offering all such goods under one roof. Consequently, food shops were

 10. Kvalifisering til læretid - Ikke bare et spørrsmål om teori eller praksis i skoleopplærringen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Halvor Spetalen

  2014-04-01

  Full Text Available I denne artikkelen vil vi først presentere ny kunnskap om hvilke læringsarenaer og læringsaktiviteter som blir benyttet i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Restaurant- og matfag (RM og Helse og oppvekstfag (HO basert på en systematisk observasjonskartlegging. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av studenter ved yrkesfaglærerutdanningen (YFL i RM- og HO-fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus i deres pedagogiske praksisperioder. Undersøkelsen omfatter drøyt 90 ukesobservasjoner av ulike RM- og HO-klasser i videregående skole over en periode på tre år. Resultatet av kartleggingen viser at elevene i RM- og HO-fag tilbringer svært ulik tid i klasserom, i verksteder eller i ekstern praksis. HO-elevene benytter i stor grad klasserom og noe praksis utenfor skolen mens RM-elevene benytter først og fremst verksteder på skolen og mindre tid i klasserom og ekstern praksis. I klasserommet benyttes stort sett de samme læringsaktivitetene enten elevene gjennomfører RM- eller HO-fag. Deretter sammenlikner vi resultatene fra kartleggingsundersøkelsen med data fra Analyser av Lærlingeundersøkelsen i 2011 og 2013 som sier noe om hvor godt lærlinger i RM og HO-fag mener seg forberedt til læretiden. Noe uventet opplever HO-læringene seg bedre forberedt enn det RM-lærlingene gjør på tross av mindre praksis i den skolebaserte yrkesopplæringen. Til slutt diskuterer vi ulike forhold som kan ha betydning for dette resultatet og konkluderer med at det ikke nødvendigvis er graden av teori eller praksis i den skolebaserte yrkesopplæringen som er viktig, men hvordan teori og praksis integreres og om opplæringen er relevant for senere læretid.

 11. Innovationspædagogikkens læringsrum ; Teoretiske afklaringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2007-01-01

  I denne artikel bringes en række af de teoretikere som Jørgen Gleerup bruger og først og fremmest genlæser, fx Nonaka og Scharmer, i spil i forhold til diskussionen af, hvordan skolen skal indgå som dannelsesrum eller praksisfelt i forhold til udviklingen af innovative og kreative kompetencer....

 12. Effectiveness of a brief theory-based health promotion intervention among adults at high risk of type 2 diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Lise; Andersen, Vibeke Just; Arnoldsen, Jette

  2016-01-01

  . Interventionsgruppen rapporterede dog positive ændringer ved 3 måneders opfølgning i forhold til oplevet handlekompetence, fysisk aktivitet og energiindtag. Der er tale om interessante og positive resultater i forhold til forebyggelse af type 2-diabetes. Studiet bygger på data fra 127 borgere og er lavet i tæt...

 13. Corporate Governance, CSR og menneskerettigheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  2005-01-01

  Artiklen diskuterer om der findes en forbindelse mellem Corporate Governance og Corporate Social Responsibility i forhold til menneskerettigheder. Det konkluderes, at en sådan forbindelse findes, i hvert fald i forhold til arbejdstagerrettigheder og dele af forholdet til eksterne stakeholdere. Me...

 14. Natursyn. Sandheden i naturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Henrik Ole

  2015-01-01

  Analyse af Eckersbergs natursyn i forhold til 1800-tallets idealistiske filosofi, særlig Immanuel Kant, tilsat post- og dekoloniale overvejelser over vestlig selvforståelse.......Analyse af Eckersbergs natursyn i forhold til 1800-tallets idealistiske filosofi, særlig Immanuel Kant, tilsat post- og dekoloniale overvejelser over vestlig selvforståelse....

 15. Udflytning og nedarvning som formidlingsstrategi i ordbøger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovmark, Henrik

  2018-01-01

  , med henholdsvis ØMO, Ordbog over det danske Sprog (ODS) og Den Danske Ordbog (DDO) som eksempler), og jeg vil sætte strategien i forhold til forskellige kontekstuelle forhold, fx den konkrete ordbogs funktion og format og den enkelte brugers forhåndskendskab til konventionaliserede typer af...

 16. Spytkirtlernes normale struktur og funktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dynesen, Anja Weirsøe; Jensen, Siri Beier; Pedersen, Anne Marie Lynge

  2011-01-01

  receptorer på cellerne i acinus. Det primære spyt secerneres til lumen og modificeres på vej gennem udførselsgangen, således at det endelige spyt er hypotont i forhold til plasma. Spyt er essentielt for opretholdelsen af sunde orale forhold. Spyttet medvirker til clearance af føderester og mikroorganismer...

 17. Selvrefleksion som uddannelsesgreb – en kritisk diskussion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feilberg, Casper

  2015-01-01

  Hvordan kan ureflekteret motivation gribe forstyrrende ind i de studerendes videnskabelige arbejde, og hvordan kan man som vejleder forholde sig til disse private forhold på en både faglig og etisk forsvarlig måde? I artiklen vises eksempler på, at studerende nemt kan komme til at agere ud fra ur...

 18. Amning mellem voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dhahir, Omar

  2012-01-01

  En fatwa i Saudi Arabien om, at en kvinde kan amme en voksen mand for at undgå seksuelle forhold mellem de to.......En fatwa i Saudi Arabien om, at en kvinde kan amme en voksen mand for at undgå seksuelle forhold mellem de to....

 19. INOPS Sammenfatning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholst, Andrej Christian

  mindre viden omkring konkrete forskelle og ligheder. I forhold til den danske udvikling vil en sammenligning med de tre valgte lande således bidrage med både viden om status i forhold til et ’benchmark’ land samt to nærtliggende og beslægtede ’nabolande’. I sammenfatningen af forskningsprojektet besvares...

 20. Relations between Real and Fictional Worlds

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Leif

  1999-01-01

  I stedet for at tale om et referentielt forhold mellem fiktion og real verden, forslås det at forstå forhold som en kompleks relation. Al litteratur er skrevet ud af og ind i en samfundsmæssig kontakst. Forestillingerne om såvel autonomi som imitation afvises. Elementer fra realiteten transformeres...

 1. Energiforbrug til ventilation på operationsstuer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lin; Rosenbeck, Katrine; Toftum, Jørn

  2016-01-01

  Der stilles høje krav til indeklimaet på operationsstuer, både i forhold til hygiejne og termiske forhold. Dette stiller samtidig krav til de tekniske installationer og kan medføre et højt energiforbrug til drift af operationsstuerne. En af de mest energiforbrugende installationer er ventilatione...

 2. Spændingsfeltet mellem proces og produkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Birgitte Holm; Tosca, Susana

  2017-01-01

  forhold til elevernes arbejde og til lærernes didaktiske rammedesign og stilladsering af eleverne. Her er design thinking og designteori centrale som teoretiske greb til at kunne styre digitale produktioner og som model for selve det didaktiske design. De introduceres og anvendes i forhold til eksempler...

 3. Yemens udfordringer - nationalt, regionalt og internationalt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Jørgen Bæk

  2010-01-01

  En kort diskussion af de vanskeligheder Yemen står over for i forhold til al-Qaida i foråret 2010 Udgivelsesdato: marts......En kort diskussion af de vanskeligheder Yemen står over for i forhold til al-Qaida i foråret 2010 Udgivelsesdato: marts...

 4. Flow og anerkendelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, René

  2006-01-01

  Artiklen handler om pædagogisk perspektivering af flow i forhold til anerkendelse og kreativitet. Procedural hukommelsesdannelse inddrages i forbindelse med flowforståelsen......Artiklen handler om pædagogisk perspektivering af flow i forhold til anerkendelse og kreativitet. Procedural hukommelsesdannelse inddrages i forbindelse med flowforståelsen...

 5. Analyse af fangererhvervet i Grønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Rasmus Ole

  Den første gennemgribende analyse af de grønlandske fangeres socio-økonomiske forhold og status ved årtusindskiftet.......Den første gennemgribende analyse af de grønlandske fangeres socio-økonomiske forhold og status ved årtusindskiftet....

 6. Religion 2.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, René Dybdal

  17 artikler som hver især fremviser og diskuterer aktuelle temaer i forhold til religion i Danmark i dag......17 artikler som hver især fremviser og diskuterer aktuelle temaer i forhold til religion i Danmark i dag...

 7. Tid/skrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Diderichsen, Adam

  En samlet fremstilling af Derridas filosofi med særlig vægt på hans forhold til fænomenologien.......En samlet fremstilling af Derridas filosofi med særlig vægt på hans forhold til fænomenologien....

 8. The dual system of VET in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms

  Erhvervsuddannelser – et blindspor i forhold til videregående uddannelse? I Danmark er ungdomsuddannelserne opdelt i to spor: erhvervsuddannelser (lærlingeuddannelser) og gymnasiale uddannelser. Erhvervsuddannelserne taber i status i forhold til de gymnasiale uddannelser. Det viser sig ved at en ...

 9. Læringsskematik for brug af Digitale Værktøjer i idrætsundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars

  2011-01-01

  vurderes skematisk i forhold til deres læringspotentialer, didaktisk undervisningsform samt i forhold til bevægelsesform, medieringsform og idrætspædagogisk fokus samt den relation brugeren har med mediet. Denne skematik tager afsæt i Gregory Batesons læringsniveauer, hvorfor bevægelser gennem brug af...

 10. Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen sætter det civile samfunds rolle i demokratiet og velfærdssamfundet til debat. Bogen har bidrag fra forskere og debattører fra Sverige, Norge og Danmark. Bogen diskuterer det civile samfunds rolle i forhold til velfærd og offentlig serviceproduktion; i forhold til mangfoldighed og indvandre...

 11. Interesse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonderup Dohn, Niels

  2010-01-01

  uformelle interviews, dels på en spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne viser, at situationsbestemte forhold som levende dyr i laboratoriet, aha-oplevelser, oplevet meningsfuldhed, socialt engagement og humor kan stimulere interesse og engagement hos studerende. Det er alle forhold, som underviseren har...

 12. Anvendelsesorientering på hf

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Torben Spanget

  2009-01-01

  Med 2005-reformen af de gymnasiale uddannelser blev anvendelsesorientering hf's særlige profilkendetegn. Kravet om anvendelsesorientering er en udfordring til hf-uddannelsen, både i forhold til uddannelsens almene formål og i forhold til den praktiske etablering af anvendelsesorienterede...

 13. bagsidetekst til 비고츠기 아통학강연 3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chaiklin, Seth

  2017-01-01

  "bagsidetekst" i forhold til det næste bind med oversættelser af Vygotskys værker til koreansk......."bagsidetekst" i forhold til det næste bind med oversættelser af Vygotskys værker til koreansk....

 14. Medborgerskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oettingen, Alexander von; Komischke-Konnerup, Leo; Buur Hansen, Niels

  Bogen diskuterer og gør rede for, hvilke opgaver efterskolerne har i forhold til at danne til medborgerskab.......Bogen diskuterer og gør rede for, hvilke opgaver efterskolerne har i forhold til at danne til medborgerskab....

 15. Finlandssvensk pronominalsyntaks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik

  2009-01-01

  Artiklen gør rede for nogle særlige forhold omkring pronominernes morfologi og syntaks i nordøstligt finlandssvensk, specielt forekomsten af kasussynkretismer og omvendte kasusformer......Artiklen gør rede for nogle særlige forhold omkring pronominernes morfologi og syntaks i nordøstligt finlandssvensk, specielt forekomsten af kasussynkretismer og omvendte kasusformer...

 16. Sexual behaviour in the general young population - factors associated with sexual risk behaviour

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Marianne Johansson

  2014-01-01

  få store konsekvenser senere i livet. Resultaterne viser, at unge med flere, skiftende og tilfældige partnere oftere har ubeskyttet sex, og at overlappende forhold ser ud til at være stærkere forbundet med seksuel risikoadfærd end korte serielle monogame forhold med én fast partner. Ferie, festival...

 17. Representing Evil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Henrik

  2008-01-01

  Analyse af billedmateriale, der forholder sig til krig, især krigen mod terror, med afsæt i Alain Badiou, Jürgen Habermas og Susan Sontag.......Analyse af billedmateriale, der forholder sig til krig, især krigen mod terror, med afsæt i Alain Badiou, Jürgen Habermas og Susan Sontag....

 18. Research knowledge production and educational activity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chaiklin, Seth

  2013-01-01

  Den første del er en analytisk gennemgang om forhold i mellem pædagogisk forskning og pædagogisk praksis. Den anden del fremlægger en metodologisk perspektiv for hvordan man kan arbejde med at bruge forskning i forhold til praksis....

 19. Nye udannelsesformater og undervisningsformer i University College Sjælland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René B.; Gynther, Karsten

  2011-01-01

  UCSJ har en uddannelsesopgave i forhold til hele Region Sjællands geografiske område. Grundet regionens geografiske store omfang og deraf hørende udkantsproblematikker stiller det UCSJ overfor nogle særlige udfordringer i forhold til udbud af uddannelser og undervisning. Dette papir tager afsæt i...

 20. Mellem illusion og virkelighed - Metal Gear Solid 2 som særegen æstetisk form

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2005-01-01

  Med udgangspunkt i computerspillet Metal Gear Solid undersøges det specielle forhold mellem interface og fiktionsverden i computerspillet.......Med udgangspunkt i computerspillet Metal Gear Solid undersøges det specielle forhold mellem interface og fiktionsverden i computerspillet....

 1. Sources and Conditions of Scientific Creativity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Søren Harnow

  2013-01-01

  En undersøgelse af faktorer som formodes at have betydning for videnskabelig kreativitet, herunder videnskabelig arbejdsform og metode, personlige egenskaber og organisatoriske og samfundsmæssige rammebetingelser...

 2. Kompendium i generelle analyseprincipper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Mette la Cour

  centrifugering. Kromatografi. Elektroforese. Plasmaproteiner og deres diagnostiske betydning. Blodtypebestemmelse ved søjleagglutination. Fældning og dialysering af proteiner. Flowcytometri. Massespektrometri. Filtrering. Lyslære. Lysfeltmikroskopi. Fotometri (absorbtionsfotometri). Andre fotometriske metoder...

 3. Set med patientens øjne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fortmeier, Susanne

  Bogen introducerer læseren til A.N, Leontjevs virksomhedsteori og beskriver teoriens anvendelse i ergoterapi og rehabilitering af somatiske patienter. Teorien underbygger grundlæggende ergoterapeutiske antagelser om aktiviteters betydning for menneskets udvikling og livskvalitet....

 4. En musikfamilie på Torpelund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koudal, Jens Henrik

  2016-01-01

  På basis af et stort, nyfundet privatarkiv fra 1865 til 1968, doneret til Dansk Folkemindesamling ved Det Kongelige Bibliotek, beskrives musiklivet på gården Torpelund ved Kalundborg. Desuden tolkes musikkens betydning for Torpelund-kredsen...

 5. Modalpartiklers topologi og skopus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Theilgaard, Liisa

  deres distribution, betydning og kommunikative funktion og at sætte dem ind i en grammatisk beskrivelsesmodel med udgangspunkt i talesprogsdata fra LANCHART-korpusset ved Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier og dialektkorpusset Cordiale ved Afdeling for Dialektforskning. Hansen, Erik...

 6. Børn- og Ungepolitikken i kommunen; mellem intention og realitet:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anette; Jacobsen, Gro Hellesdatter

  2014-01-01

  Jeg har udarbejdet opmærksomhedsfelter i forbindelse med implementering af politik. Felterne udgør områder, som projektet har vist har særlig betydning for udarbejdelse af politik og implementering af politikken...

 7. Skulle det være en Foster eller en Toyota?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vibæk, Kasper Sánchez

  2006-01-01

  Japanske husproducenter leverer nøglefærdige huse fra fabrik. De styrede produktionsforhold og det at der produceres ud fra en katalog tankegang har betydning for det arkitektoniske udtryk. Artiklen beskriver og analyserer konsekvenserne af dette....

 8. Mad Men

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2015-01-01

  Artiklen omhandler den amerikanske tv-serie Mad Men. Fokus er på hvordan Koreakrigens indflydelse på ændrede manderoller har haft betydning for hovedpersonen Don Drapers performative maskulinitet.......Artiklen omhandler den amerikanske tv-serie Mad Men. Fokus er på hvordan Koreakrigens indflydelse på ændrede manderoller har haft betydning for hovedpersonen Don Drapers performative maskulinitet....

 9. At tænke stil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  2004-01-01

  En overvejelse af stilbegrebets filosofiske betydning i Wien for både formsproget, kulturkritikken, historietænkningen og kunstvidenskaben. Arkitekten Adolf Loos og kunsthistorikeren Alois Riegl sammenlignes ud fra Friedrich Nietzsches historiesyn og brug af stilbegrebet.......En overvejelse af stilbegrebets filosofiske betydning i Wien for både formsproget, kulturkritikken, historietænkningen og kunstvidenskaben. Arkitekten Adolf Loos og kunsthistorikeren Alois Riegl sammenlignes ud fra Friedrich Nietzsches historiesyn og brug af stilbegrebet....

 10. It I didaktikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas Illum; Bundsgaard, Jeppe

  2013-01-01

  Bidraget præsenterer, hvad man kan forstå ved it-didaktik. It er ikke et mål i sig selv, men en anledning til at gentænke såvel indholds- som metode-spørgsmål. It's betydning for undervisning reflekteres via den betydning it har i det omgivende samfund og behovet for at nytænke skolen mål og...

 11. Metaforer i et læringsperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, René

  2013-01-01

  Artiklen handler om metaforer og deres betydning for forståelsen af vores måde at kommunikere, relatere og lære på. Hjernens måde at processere viden på vil blive koblet til nogle områder, hvor metaforer kan have stor betydning for vores kommunikation, og nogle fascinerende metaforer vil blive be...

 12. MR-billeddiagnostik af corpus pineale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langevad, Line; Gøbel Madsen, Camilla; Siebner, Hartwig R.

  2014-01-01

  Tilgængeligheden af højopløselige MR-teknikker har ført til større opmærksomhed på og nye spørgsmål vedrørende corpus pineales (CP) funktion og kliniske betydning. Dertil kommer en stigende interesse for hormonet melatonins kliniske betydning og relation til forandringer i CP. I denne statusartikel...

 13. Design som Gesamtkunstwerk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  Historisk gennemgang af Gesamtkunstwerk-tankens betydning for udviklingen af brugskunst og design fra William Morris over jugendstil, Werkbund, De Stijl og Bauhaus og til Verner Pantons totalindretninger som stadig reference for denne historie.......Historisk gennemgang af Gesamtkunstwerk-tankens betydning for udviklingen af brugskunst og design fra William Morris over jugendstil, Werkbund, De Stijl og Bauhaus og til Verner Pantons totalindretninger som stadig reference for denne historie....

 14. Dannelse forstået som taktfuldhed over for 'det sande og det gådefulde' i tilværelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2013-01-01

  Hvorledes kan man forstå dannelsesbegrebet ud fra en filosofisk hermeneutisk (Gadamer) tilgang og med et særlig blik for det eksistentielle og undringens betydning ('berørt ikke-viden') for forskning og professionsudvikling.......Hvorledes kan man forstå dannelsesbegrebet ud fra en filosofisk hermeneutisk (Gadamer) tilgang og med et særlig blik for det eksistentielle og undringens betydning ('berørt ikke-viden') for forskning og professionsudvikling....

 15. Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Håkon Bjørngaard

  2010-01-01

  Full Text Available En relativ stor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder i de nordiske landene mottar uførepensjon, og i Norge er det en klar tendens til økning. Parallelt med dette har interessen for forskning rundt uførepensjon som fenomen økt. Vi har i denne studien beskrevet den epidemiologiske forskningen om uførepensjon i Norden. I en systematisk litteraturgjennomgang fant vi 118 aktuelle artikler. Alle de nordiske landene er godt representert. Kohortstudier med uførepensjon som endepunkt utgjorde hovedvekten av materialet, hvor 67 var populasjonsbaserte mens 29 tok utgangspunkt i selekterte pasientpopulasjoner. I alt seks kohortstudier benyttet uførepensjon som eksponering. Vi fant videre syv kasus-kontrollstudier og ni forsøk. Det er betydelig dokumentasjon på at ulike sykdommer og helseplager er assosiert med økt risiko for uførhet, i tillegg til at sosioøkonomiske og arbeidsrelaterte forhold er av betydning. Gjennomgangen viser at den epidemiologiske forskningen for det meste har rettet blikket mot individuelle årsaker til uførepensjonering. Selv om denne forskningen er viktig, kan den neppe forklare økningen vi har sett i det siste tiåret. Den videre forskningen bør utforske nærmere hvordan individuell sårbarhet ender i utstøtelse fra arbeidslivet. Med tanke på den omfattende forskningen om årsaker på dette feltet, bør man også i større grad gjennomføre forsøk for å bedre utsatte gruppers arbeidsdeltakelse.Bjørngaard JH, Krokstad S, Johnsen R, Karlsen AO, Pape K, Støver M, Sund E, Westin S. Epidemiological research on disability benefits in the Nordic countries. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 103-114 ENGLISH SUMMARYA substantial part of the workforce in the Nordic countries receives a disability benefit, and in Norway this beneficiary rate is growing. As a result, disability benefit has been the subject of new interest and research. In this study we have reviewed the epidemiological research on disability benefit in the

 16. Multimodal emergens via musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Anders

  2010-01-01

  I denne artikel præsenteres og argumenteres for en værkanalytisk indfaldsvinkel i forhold til det at undersøge multimodal betydningsdannelse i audiovisuelle medieprodukter såsom reklamefilm og dokumentarfilm, hvor flere forskellige modaliteter eller semiotiske ressourcer samvirker. Som teoretisk...... ekspressive og semantiske potentiale i forhold til det multimodale betydningshele diskuteres en række centrale forskningsbidrag på området og deres stilling i forhold til en forståelsesramme, der tager afsæt i emergensbegrebets definitoriske kriterier. På denne baggrund foretages analytiske nærstudier af...

 17. Du flænser min tro med tungen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2015-01-01

  Nicolaj Stochholm digtsamling "titlen i paradis" omhandler et erotisk forhold. Digtene afsøger det, der foregår mellem de elskende, i et poetisk sprog, som man i høj grad kan kalde eksperimenterende....

 18. Fra Windows til sanserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2003-01-01

  Via Heideggers artikel "Die Kunst und der Raum" diskuteres det digitale, teknologiske og videnskabelige rum i forhold til en mere kunstnerisk præsentation af rum i digitale medier - som fx computerspillet....

 19. Bestyrelsen og Budgettet - er budgetstyring fortsat relevant?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandalgaard, Niels; Ravn, Niels

  2009-01-01

  Publikationen ser nærmere på anvendelsen af og kritikken mod traditionelle budgetter, sammenholder dette med empiriske resultater på området og diskutere det i forhold til bestyrelsens brug af budgettet....

 20. Etniske familier og sosialt arbeid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne

  Denne 2. udgave på norsk er omarbejdet, så den er tilpasset norske forhold. Gennemgang af migranter og deres efterkommeres sociale situation i Norge er således udgangspunktet for bogens analyser....

 1. The strategic use of evidence on teacher education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Jørn; Reimer, David

  2014-01-01

  Denne artikel analyserer tre forskellige rapporter. Alle rapporter omhandler læreruddannelse, er produceret af forskellige analyseinstitutter i Danmark og er brugt som evidens indenfor uddannelsessektoren. Analysen identificerer kritiske metodologiske og konceptuelle forhold, der er relateret til...

 2. Virksomhedens potentiale ligger i kundetilfredshed og -loyalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eskildsen, Jacob Kjær; Kristensen, Kai

  2008-01-01

  Denne artikel analyserer forholdet mellem kundetilfredshed, kundeloyalitet og forretningspotentialet set i forhold til nuværende kunder. Dataene stammer fra Dansk Kundetilfredshedsindeks 2006. Her vurderede i alt cirka 2000 privetkunder dres foretrukne skadesforsikringsselskab. Med baggrund i teo...

 3. Adelskultur og herregårdsjagt i tiden mellem Junigrundloven og Lensafløsningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesper Laursen

  2011-06-01

  Full Text Available Indledningsvis præsenteres baggrunden for landadelens storhedstid i sidste halvdel af 1800-tallet i Danmark. Det var denne del af adelen, der for alvor havde mulighed for at manifestere noget, der lignede adelig suverænitet, hvilket i særdeleshed gjaldt majoratsbesidderne, som foruden herregårde med alt, hvad dertil hørte, havde økonomiske midler til deres rådighed, som ingen andre kunne præstere på den tid. Og det havde den et grænseløst behov for at stille til skue, såvel i sin livsførelse på herregårdene som i enhver anden sammenhæng. Jagterne kom til at spille en fremtrædende rolle i disse statusmarkeringer, og en lensgreve gav direkte udtryk for, at han anså dem for at være en del af den luksus, som var nødvendig for at give standen éclat. Dette udsagn synes at rumme nøglen til en nærmere forståelse af den højere landadels ekstravagante livsførelse, og det leder tanken hen på teorier udviklet af socialøkonomen Thorstein Veblen i bogen The Theory of the Leisure Class og af socialantropologen og sociologen Roland Girtler i bogen Die feinen Leute. I artiklen diskuteres det, i hvilket omfang Veblens teorier om iøjnefaldende fritid og forbrug og Girtlers teorier om menneskets iboende stræben efter fornemhed og de dynamiske aspekter forbundet hermed kan bidrage til en forståelse af den betydning, som jagten fik for landadelen i den pågældende periode. Emnet har tidligere været behandlet i forbindelse med en bredt anlagt afhandling om herregårdsjagtens historie i Danmark. Her bliver det gjort til genstand for en sammenfattende diskussion ud fra den opfattelse, at landadelen ganske vist anvendte jagterne og andre statusmarkeringer som led i en generel manifestation af adelig suverænitet og eksklusivitet, men at bestræbelserne nok især var drevet af indbyrdes kappestrid og konkurrence om at opnå en højere grad af fornemhed, snarere end at det handlede om at distingvere sig i forhold til det fremvoksende

 4. Knowledge Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hald Nielsen, Bo; Nicolajsen, Katrine

  For Økonomistyrelsen opstilles en teoretisk model over forudsætningerne for, at mmah er kan anvende knowledge management. Praksis vurderes dernæst i forhold til denne model.......For Økonomistyrelsen opstilles en teoretisk model over forudsætningerne for, at mmah er kan anvende knowledge management. Praksis vurderes dernæst i forhold til denne model....

 5. Learning Museum – samarbejde mellem museum, læreruddannelse og skoleverden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Thomas

  2012-01-01

  Introducerer samarbejde mellem museumsverden i forhold til fagene KLM og Kristendomskundskan/religion. Artiklen ridser didaktiske potentialer op og nævner et konkret eksempel på samarbejde mellem Læreruddannelsen Vordingborg og et Museum omkring emnet medborgerskab......Introducerer samarbejde mellem museumsverden i forhold til fagene KLM og Kristendomskundskan/religion. Artiklen ridser didaktiske potentialer op og nævner et konkret eksempel på samarbejde mellem Læreruddannelsen Vordingborg og et Museum omkring emnet medborgerskab...

 6. Massiv "børnedødelighed" blandt restauranter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjalager, Anne-Mette

  1998-01-01

  Artiklen påviser på basis af statistik fra IDA databasen, at restauranter hvert år nedlægges og oprettes i stort tal. Artiklen diskuterer ulemper i forhold til professionalisering.......Artiklen påviser på basis af statistik fra IDA databasen, at restauranter hvert år nedlægges og oprettes i stort tal. Artiklen diskuterer ulemper i forhold til professionalisering....

 7. Når historien skal huskes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  1999-01-01

  I artiklen fokuseres på skismaet mellem vor tro på at vor egen tid er behæftet med voldsomme problemer, og de faktiske forhold, der afspejles i videnskabelige og statistiske medier.......I artiklen fokuseres på skismaet mellem vor tro på at vor egen tid er behæftet med voldsomme problemer, og de faktiske forhold, der afspejles i videnskabelige og statistiske medier....

 8. Veje til styrkelse af de lærerstuderendes undervisningskompetence i naturfag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birgitte Lund; Pontoppidan, Birgitte Schou

  2009-01-01

  Artikelsamlingens indhold karakteriseres og kommenteres i forhold til det fælles tema: udvikling af naturfagsundervisning. Der præsenteres og diskuteres en teoretisk rammesætning Pedagogical Content Knowledge (PCK), som benyttes i flere af artiklerne.......Artikelsamlingens indhold karakteriseres og kommenteres i forhold til det fælles tema: udvikling af naturfagsundervisning. Der præsenteres og diskuteres en teoretisk rammesætning Pedagogical Content Knowledge (PCK), som benyttes i flere af artiklerne....

 9. John af Salisbury. Forsker, formidler og inspirator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bloch, David

  2011-01-01

  Artikel om John of Salisbury (12. årh.) og hans syn på forskning og formidling. Der fokuseres først og fremmest på hans forhold til Aristoteles.......Artikel om John of Salisbury (12. årh.) og hans syn på forskning og formidling. Der fokuseres først og fremmest på hans forhold til Aristoteles....

 10. Romerne og de fremmedes religiøsitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engberg, Jakob

  2011-01-01

  En analyse afde romerske myndigheders og den romerske elites politik i forhold til og reaktion på fremmed(artet) religiøsitet med fokus på rekationen på keltisk og germansk religion......En analyse afde romerske myndigheders og den romerske elites politik i forhold til og reaktion på fremmed(artet) religiøsitet med fokus på rekationen på keltisk og germansk religion...

 11. Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Hanne Pihl; Juel Vang, Katrine

  2014-01-01

  , at implementeringen af Det Fælles Medicinkort kompromitterer den enkeltes privathed. Den enkelte borger er ikke i tilstrækkelig grad informeret om brugen af Det Fælles Medicinkort. Ydermere finder vi ikke, at borgerens autonomi i forhold til indholdet af personlige oplysninger i Det Fælles Medicinkort er opretholdt...... for autonomi i forhold til personrelaterede informationer, tilstrækkelig....

 12. Le Prométhée enchaîné de Camus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Hans Peter

  2008-01-01

  Et hidtil upåagtet manuskript af Albert Camus, "Den lænkede Prometheus", efter Aischylos, præsenteres og gennemgås i forhold til forlægget. Dets relevans for revolte-temaet i Camus' forfatterskab påvises, og dette tema perspektiveres i forhold til Hölderlins Empedokles, som Camus læste, til hans...

 13. Climate and architecture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tind Kristensen, Eva; Friis Møller, Winnie; Rotne, Georg

  Climate and Architecture analyserer klimaets rolle i arkitekturen. Intentionen med bogen er at pege på nogle af de mange muligheder for bygningers klimaregulering, som et mere detaljeret studie af de lokale klimatiske forhold og den stedlige byggeskik tilbyder.......Climate and Architecture analyserer klimaets rolle i arkitekturen. Intentionen med bogen er at pege på nogle af de mange muligheder for bygningers klimaregulering, som et mere detaljeret studie af de lokale klimatiske forhold og den stedlige byggeskik tilbyder....

 14. Fætre, fæller i troen og fjender. Tro og politik hos Christian II og Christian III

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Martin Schwarz

  2003-01-01

  Det politiske forhold mellem de lutherske fætre, den fængslede ekskonge Chr.d.2. og reformationskongen Chr.d.3. i årene 1536-1559.......Det politiske forhold mellem de lutherske fætre, den fængslede ekskonge Chr.d.2. og reformationskongen Chr.d.3. i årene 1536-1559....

 15. Platons ‘respekt’ for Protagoras

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bloch, David

  2011-01-01

  Platons forhold til sofisten Protagoras behandles. Hvor forskningen oftest har hævdet, at Platon har stor respekt for denne, argumenteres der her for, at Platons dialog "Protagoras" viser alt andet end respekt.......Platons forhold til sofisten Protagoras behandles. Hvor forskningen oftest har hævdet, at Platon har stor respekt for denne, argumenteres der her for, at Platons dialog "Protagoras" viser alt andet end respekt....

 16. Pædagogikkens placebo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyldgaard, Kirsten

  2016-01-01

  Kan man overhovedet stole på uddannelsesforskningen, når den ikke tager højde for den effect, forskeres og læreres entusiasme i forhold til en ny metode kan have for resultaterne?......Kan man overhovedet stole på uddannelsesforskningen, når den ikke tager højde for den effect, forskeres og læreres entusiasme i forhold til en ny metode kan have for resultaterne?...

 17. Hjemløshed i Danmark 2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benjaminsen, Lars

  kommuner. Kortlægningen belyser også den demografiske og sociale profil blandt de hjemløse borgere i forhold til køn, alder, etnisk baggrund og helbredsmæssige forhold. Kortlægningen viser, at hjemløsheden i Danmark stadig er stigende. I 2017 er antallet af hjemløse borgere opgjort til 6.635, hvilket er en...

 18. Internationale joint ventures - udvalgte selskabsretlige problemstillinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Karsten Engsig

  2001-01-01

  Artiklen behandler en række problemstillinger som er særlige for joint ventures stiftet i selskaber af aktie-, anpartsselskabstypen. Bl.a. behandles en række problemer omkring joint venture aftalens forhold til selskabets vedtægter samt en række problemstillinger knyttet til det forhold at der er...... etableret fælles kontrol over joint venture selskabet....

 19. Bioteknologi & Etik - brugen af begrebet selvbestemmelse i den danske debat om fosterdiagnostik

  OpenAIRE

  Dallerup, Julia W.; Særvoll, Charlotte A.; Lassen, Kåre H. H.

  2006-01-01

  Rapporten indeholder en diskursanalyse af begrebet selvbestemmelse set i forhold til fosterdiagnostik i Danmark. Fosterdiagnostik er afgrænset til at omhandle Sundhedsstyrelsens rapport og efterfølgende nye retningslinier. Der fokuseres på fosterdiagnostik i forhold til kromosomfejlen Downs syndrom, da denne er den hyppigst forekomne. Diskursanalysen er baseret på interviews og andet skriftlig materiale fra centrale aktører i debatten. Dette drejer sig om repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen,...

 20. Inge Nygaard Pedersen: Dansk musikterapis Frodo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Willert, Søren

  2007-01-01

  Teksten er skrevet som introduktion til en tilbagebliksartikel ved en af dansk musikterapis pionrer, professor (mso) Inge Nygaard Pedersen. Frodo-figuren fra Ringenes Herre bruges som litterært-metaforisk sindbillede på INPs rolle og betydning i forbindelse med udviklingen af et dansk musikterape......Teksten er skrevet som introduktion til en tilbagebliksartikel ved en af dansk musikterapis pionrer, professor (mso) Inge Nygaard Pedersen. Frodo-figuren fra Ringenes Herre bruges som litterært-metaforisk sindbillede på INPs rolle og betydning i forbindelse med udviklingen af et dansk...

 1. Sherlock Holmes i arkiverne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Palle Schantz

  2014-01-01

  Er præsentation af, hvordan arkiver og museer har været af afgørende betydning for, at det overhovedet kunne lade sig gøre for forfatteren at finde materiale til bogen "Sherlock Holmes i Danmark".......Er præsentation af, hvordan arkiver og museer har været af afgørende betydning for, at det overhovedet kunne lade sig gøre for forfatteren at finde materiale til bogen "Sherlock Holmes i Danmark"....

 2. Kulturelle Fyrtårne i Region Sjælland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Flemming; Kjølbæk, Anita Schou; Bærenholdt, Jørgen Ole

  2010-01-01

  Rapporten analyserer Region Sjællands kulturelle attraktioners betydning socialt og økonomisk. Analysen er foretaget på baggrund af 1) en definitionsmæssig afklaring af begreberne 'kulturelle attraktioner' og 'kulturelle fyrtårne' og en teoretisk diskussion af kulturelle attraktioners betydning; ...... områder sættes i spil. Disse potentialer påvirker dog ligeledes de enkelte kommuner da værdien i at deltage i disse fyrtårne manifesterer sig lokalt i form af identitetsskabelse, livskvalitet, netværk, jobs, og omsætning, og afledt deraf bosætning og turisme....

 3. Porteføljeledelse er ikke en hyggetjans!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harboe, Peter Georg

  2016-01-01

  Porteføljekontoret, PMO, der tager sig af koordinering og styring af virksomhedens eller organisationens projekter, har været genstand for forskning længe. Koordinationen og styringen har ofte en strategisk betydning og skal bidrage til et forretningsmæssigt fokus i projekterne.......Porteføljekontoret, PMO, der tager sig af koordinering og styring af virksomhedens eller organisationens projekter, har været genstand for forskning længe. Koordinationen og styringen har ofte en strategisk betydning og skal bidrage til et forretningsmæssigt fokus i projekterne....

 4. Mobilitetskapital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rask, Lise; Poulsen, Naja; Delica, Kristian Nagel

  2017-01-01

  Indenfor sociologisk forskning i segregering og udsatte boligområder er der almindeligvis ikke fokus på mobilitetsressourcers betydning for urban segregering. Samtidig har store dele af den mobilitets- og trafikrelaterede forskning ikke fokus på social ulighed og eksklusion. Dette studie sammentæ......Indenfor sociologisk forskning i segregering og udsatte boligområder er der almindeligvis ikke fokus på mobilitetsressourcers betydning for urban segregering. Samtidig har store dele af den mobilitets- og trafikrelaterede forskning ikke fokus på social ulighed og eksklusion. Dette studie...

 5. Kost, diabetes mellitus og parodontal inflammation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard, Christian; Holmstrup, Palle

  2017-01-01

  Nærværende artikel præsenterer en oversigt over den foreliggende viden om kostens betydning for diabetes mellitus (DM) og parodontal inflammation. Der er i vekslende grad dokumentation for sammenhænge mellem kost, DM og marginal parodontitis (MP). Med baggrund i forøget viden om kostens betydning...... for udviklingen af henholdsvis DM og parodontal inflammation bør tandlæger også rådgive om kost for derigennem at styrke behandlingen af patienter med MP og DM....

 6. Kost, diabetes mellitus og parodontal inflammation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard, Christian; Holmstrup, Palle

  2016-01-01

  Nærværende artikel præsenterer en oversigt over den foreliggende viden om kostens betydning for diabetes mellitus (DM) og parodontal inflammation. Der er i vekslende grad dokumentation for sammenhænge mellem kost, DM og marginal parodontitis (MP). Med baggrund i forøget viden om kostens betydning...... for udviklingen af henholdsvis DM og parodontal inflammation bør tandlæger også rådgive om kost for derigennem at styrke behandlingen af patienter med MP og DM....

 7. Overtagelsesværn efter Volkswagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen analyserer, hvilken betydning EF-domstolens dom om virkningerne af reglerne om kapitalens frie bevægelighed for overtagelsesværnene i Volkswagen AG  har for stemmeretsbegrænsning, ejerloft, opdeling i A- og B-aktier, forhøjede majoritetskrav mv. i børsnoterede selskaber......Artiklen analyserer, hvilken betydning EF-domstolens dom om virkningerne af reglerne om kapitalens frie bevægelighed for overtagelsesværnene i Volkswagen AG  har for stemmeretsbegrænsning, ejerloft, opdeling i A- og B-aktier, forhøjede majoritetskrav mv. i børsnoterede selskaber...

 8. Når fremtiden tegner sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Lykke; Katznelson, Noemi

  Når fremtiden tegner sig er en rapport om unge i et yderkantsområder i Danmark. Den giver indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge.......Når fremtiden tegner sig er en rapport om unge i et yderkantsområder i Danmark. Den giver indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge....

 9. "... med adelig proces ...". Odense som centralt orienteringspunkt belyst gennem adelige bryllupper og begravelser ca. 1560-1670

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Seesko

  2017-07-01

  Full Text Available I denne artikel undersøges Odenses historiske betydning som centralt orienteringspunkt på Fyn gennem en fokus på den fynske adels bryllupper og begravelser i byen i perioden ca. 1560-1670. Der lægges særligt vægt på, hvordan den betydning en udefrakommende gruppe, som den fynske adel, tillagde et centralt orienteringspunkt som Odense, kunne afspejles i dens tilstedeværelse i byens offentlige rum.

 10. Hvad betyder Holocaust i dag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wæhrens, Anne

  2013-01-01

  Holocaust er del af europæernes fælles arv, men hvilken betydning har folkedrabet i dag? Hvorfor bliver Holocaust stadig mindet, og er der andre dele af historiens skyggesider, som også bør blive mindet?......Holocaust er del af europæernes fælles arv, men hvilken betydning har folkedrabet i dag? Hvorfor bliver Holocaust stadig mindet, og er der andre dele af historiens skyggesider, som også bør blive mindet?...

 11. Understanding family support

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2018-01-01

  I anmeldelsen understreges, at fremstillingen henvender sig til praktikere og viser de komplekse samspil mellem politik, teori og praksis og indeholder en stor mængde relevant diskussion af betydning for grundlaget i arbejdet med familier (resilience, social kapital, social hjælp m.v.) og hvordan...

 12. Ræven som ledelsesmetafor

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Det egentlige omdrejningspunktet for artiklen er, at ledelsesmetaforer kan have en central betydning for arbejdet med at forstå og udvikle organisationers ledelse. Medarbejdere og ledere er, jf. Kirkeby (2001, p. 210), styret af en række metaforiske vaner, der har indflydelse på deres organisator...

 13. The Art of Reconciliation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersson, Dag

  2013-01-01

  Bogen er en afhandling om fotografiets metaforik i moderne dialektik. Problemet om dialektikkens begyndelse og etik særbehandles. Der påvises hvordan lysets mediering af uendelighedens indhold gives form ved en æstetisering, en art skriftliggørelse af det religiøse, hvilket er af betydning...

 14. Succes i Afghanistan kræver historisk og kulturel indsigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vagnby, Bo

  2007-01-01

  De afghanske byer og provinser har deres egne lange historier, der går tilbage til Aleksander den Store. Kabul og Kandahar er vigtige kulturelle og politiske steder, der har stor folkelig og religiøs betydning. En faktor, som nutidens erobrere overser, når de gennemfører deres imperialistiske pol...

 15. James of Venice and the Posterior Analytics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bloch, David Kristian

  2008-01-01

  Artiklen diskuterer, om Jakob fra Venedig (Iacobus Veneticus Graecus) forfattede en kommentar til Aristoteles' skrift Analytica Posteriora. Konklusionen er, at det ikke var tilfældet, og at dette har stor betydning for vores forståelse af 12. årh.s videnskabsteori....

 16. Gør skoleledelse en forskel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjer, Mikkel Giver; Skov, Peter Rohde; Winter, Søren

  Denne rapport afdækker, hvilken betydning skoleledelsen har for implementering af reformen i skolens undervisning og for elevernes læring og trivsel. Rapportens analyser trækker på flere typer data: spørgeskemaundersøgelser blandt ledere, lærere og elever på skolerne, interviews og dokumentanalyse...

 17. Det levede liv med sindslidelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nelli Øvre

  2012-01-01

  I forskningsprojektet fokuseres på det hverdagsliv mennesker med sindslidelse lever og den betydning lidelsen har på menneskers mulighed for at leve i relation med andre mennesker, hvor mange giver udtryk for en dyb eksistentiel ensomhedsfølelse, de har sparsomt nært socialt netværk og har ofte p...

 18. Medier – love og regler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Den mest komplette samling af de love og regler, der har størst betydning for medier og journalistik i Danmark. Samlingen ajourføres, når Folketinget lukker i juni, og alle nye bestemmelser dermed er kendt. Nyt i udgaven 2013-2014 er blandt andet den nye offentlighedslov. Og så er der ændringer i...

 19. Havets ressourcer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carstensen, Jacob; Dahl, Karsten; Gislason, Henrik

  Rent vand, blåt flag ved strandene og fisk i havet har stor betydning for os alle. Men de danske have og vores godt 7.000 km kystområder er ikke kun til lystfiskeri og solbadning. Havet omkring Danmark er også en vigtig ressource for udviklingen i erhverv og samfund, og vi bygger vindmølleparker,...

 20. En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kasper Andreas

  Sundhedsbegreber og sundhedstænkninger har fået en mere fremtrædende betydning i det danske velfærdssamfund. Som led i det, man kan kalde, et paradigmeskift eller en public health revolution på sundhedsområdet har begreber som sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse tilsyneladende infiltreret pol...

 1. Strategisk kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Thomas Elkjer

  Dette Research Paper omhandler med udgangspunkt i NATO’s tilgang til emnet udviklingsområdet Strategisk Kommunikation (StratCom), og den belyser, hvorledes StratCom får en stigende betydning i rammen af strategiudvikling og i gennemførelse af operationer og andre aktiviteter. publikationen ser på...

 2. Lege-Rum og Fortælle-Tid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  2014-01-01

  Denne udgivelse er resultatet af et antropologisk feltarbejde som undersøger et treårigt kulturformidlingsprojekt i børnehaver, ”Den levende fortællings rum” forestået af Kulturprinsen. Formålet er at belyse, hvilken betydning det arkitektoniske, scenografiske og koreografiske design af instituti...

 3. Racisme - et psykologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi; Busch-Jensen, Peter

  2007-01-01

  Racisme forstås traditionelt som diskrimination og eksklusion af grupper eller individer ud fra forestillinger om, at mennesker tilhører forskellige racer, der kan rangordnes. I denne betydning indebærer racisme altså en ide om, at mennesket findes i forskellige racemæssige udgaver, karakterisere...

 4. IPR's constitutionalization and expansion: Can the "common goals"- description cope?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schovsbo, Jens Hemmingsen

  2013-01-01

  Artiklen handler om konkurrencerettens og grundrettighedernes stigende betydning for udøvelsen af immaterialrettigheder og om forholdet mellem de to førstnævnte, som til dels peger i forskellige retninger men tilsammen medfører et øget pres på rettighedshavere....

 5. Optimering af kollektiv transport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Allan; Petersen, Hanne Løhmann

  2013-01-01

  Det kollektive transportsystem er af vital betydning for specielt de større byer. Uden det kollektive udbud af trafik vil vejene sande til, og mobiliteten (fremkommeligheden) mindskes væsentligt. De fleste mennesker, der gør brug af det kollektive transportsystem, stiller sig spørgsmål som: Kan d...

 6. Narrativ dokumentation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard Hansen, Janne

  2009-01-01

  Artiklen omhandler metoden 'narrativ dokumentation' som er en metode til dokumentation og udvikling af pædagogisk arbejde i skoler og institutioner. Metoden sætter særligt fokus på den professionelles faglige selvforståelse og dennes betydning for børn og brugeres udviklings- og læringsmuligheder...

 7. Retten til at vælge fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Pernille Tanggard

    Retten til at vælge fællesskab omhandler yngre ufaglærte kvinders orienteringer og praksis om solidaritet og fællesskab. Bogen tager sit udgangspunkt i de aktuelle debatter om forandringsprocessernes betydning og rækkevidde gennem fokusering på en af industrisamfundets kerneinstitutioner fagfor...

 8. Kreative metoder i verbal supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2013-01-01

  , bevægelser i rummet, etc.) og 4) der primært kommunikeres via verbal-sproglige udvekslinger. Efter en diskussion af forholdet mellem kreativitet og kreative metoder, fokuseres der på relevansen af og måder til adgang til ubevidste manifestationer. Sproget non- og paraverbale betydning inddrages. Et centralt...

 9. Tilgængelighed og universal design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Thor

  2010-01-01

  Danmark har tilsluttet sig FN's Handicapkonvention. Det får betydning for både nybyggeriet, eksisterende bygninger og deres nære omgivelser. Nu skal det være slut med trapper og trin, skriver Hans Thor Andersen, forskningschef ved SBi....

 10. Hypomnemata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Carsten

  2008-01-01

  Artiklen former sig som en beskrivelse og analytisk gennemgang af det tvetydige kommentarbegrebs betydning og historie, herunder forholdet til den litterære kritik. Med udgangspunkt i antikken og gennem  Michel de Montaigne Michel Foucaults kritik af den normative kommentar peges der afsluttende på...

 11. Naturlige klimaændringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Odgaard, Bent Vad

  2006-01-01

  I klimadebatten kan man somme tider få det indtryk, at hvis menneskets påvirkning af klimasystemet var uden betydning, så ville klimaet være stabilt. Det er naturligvis ikke sandt, og for at kunne vurdere netop menneskets påvirkning er det nødvendigt at identificere og forstå de naturlige svingni...

 12. Kulturella perspektiv inom socialt arbete

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne; Montesino, Norma

  2006-01-01

  Pointet i kapitlet er, at generelle problemstillinger i socialt arbejde bliver særligt tydelige, når klienten har migrant- og eller minoritetsbaggrund. Kapitlet gennemgår 3 forskellige kulturforståelser: evolutionistisk, relativistisk og kontekstuel, og disse forklaringers betydning i det konkret...... sociale arbejde. Desuden diskuterer kapitlet det evige dilemma mellem ligebehandling og anerkendelse i arbejdet for ligestilling....

 13. Fremtidens fødevareanalyser vil fokusere på bakteriers virulens-potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Inger; Jespersen, Lene

  2010-01-01

  Hurtig og sikker identifikation af sygdomsfremkaldende bakterier i forurenede fødevarer er af stor betydning for fødevareindustrien. Imidlertid tyder ny forskning på, at det ikke er nok blot at identificere og kvantificere de sygdomsfremkaldende bakterier. Man skal derimod også ind og vurdere bak...

 14. klimatjek.dk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leinikka Dall, Ole

  2010-01-01

  Formålet med klimatjekket er at give virksomheder og institutioner en mulighed for at vurdere klimaeffekten af energiforbrug samt andre kilder der har betydning. Klimatjekket skal være en hjælp til at udarbejde en klimastrategi og følge op med konkrete handlinger....

 15. The Term mystêrion in Coptic-Manichaean Texts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Nils Arne

  2011-01-01

  Termens brug i forskellige sammenhænge i de koptisk-manikæiske tekster undersøges. Manikæerne delte senantikkens interesse i "mysterie-terminologi, men de var - ligesom i samtidige kristne tekster - mere optaget af termens betydning som "hemmelighed" end som "ritual"...

 16. Evaluation of Evidence from Analytical Procedures in Auditing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  Afhandlingens formål er at bidrage til den eksisterende viden på det område indenfor revision, der vedrører vurdering af bevismateriale. Afhandlingen fokuserer på vurdering af bevismateriale fremskaffet ved anvendelsen af regnskabsanalytisk revision. Den begrebsmæssige betydning af revisionsmæssi...

 17. Integrering och exkludering i det tvärprofessionella samarbete

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandholm Larsen, Niels; Hjort, Katrin

  2009-01-01

  Forebyggelse og sundhedsfremme står i dag højt på den sundhedspolitiske dagsorden også i Danmark og anses for at være af stor betydning, såvel sundhedsøkonomisk som af hensyn til det enkelte individs livskvalitet. I den forbindelse oprettes nye sundhedscentre, hvor tværprofessionelt personale ska...

 18. Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovbjerg, Kirsten Marie

   I artiklen beskrives af forandringer i arbejdsmiljøarbejdet. Hvilke tiltag er der på lovgivningsniveau? Hvilke nye policy-strategier kan iagttages indenfor arbejdsmiljø, politik og ledelse, som kan have betydning for, hvordan forståelse af arbejde og arbejdsmiljøarbejde har ændret sig? Herunder ...

 19. Livsstilsbegrebet – i miljøsociologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Kjerulf

  2011-01-01

  Denne artikel tager livsstilsbegrebet op til diskussion og gør det ud fra et miljøsociologisk perspektiv men med relevans for sociologien i almindelighed. Livsstilsbegrebet er af stor betydning i miljøsociologien - og i sociologien generelt - fordi studiet af livsstil muliggør en forståelse af sa...

 20. Konsekvensanalyse af Kulturby 96

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fridberg, Torben; Koch-Nielsen, Inger

  1997-01-01

  derimod ikke en evaluering af kulturbyårets forløb og samlede betydning eller kvalitative vurderinger af det kulturelle indhold i kulturbyårets arrangementer. På nogle områder såsom publikumsbesøg og udviklingen i turismen drages der dog visse konklusioner om kulturbyårets indflydelse. Rapporten...

 1. Undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Albin

  2010-01-01

  Cykelryttere får for lidt energidrik - og det koster dyrt på de lange distancer. Opsigtsvækkende resultater fra en ny undersøgelse afslører at væske- og energiindtaget under langvarig cykling har stor betydning for præstationen....

 2. Musikalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holgersen, Sven-Erik

  2008-01-01

  Musikalitet er en tankekonstruktion, og begrebets betydning afhænger derfor af den kulturelle sammenhæng, hvori det anvendes. Begrebet musikalitet anvendes om dispositioner og færdigheder, der varierer både individuelt, kontekstuelt, kulturelt og historisk. Undersøgelser af musikalitet og musikal...

 3. Kommunalpolitisk barometer 2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bhatti, Yosef; Houlberg, Kurt; Thranholm, Emil

  Det kommunalpolitiske arbejde bliver mere og mere tidskrævende, og det kan have betydning for både familielivet og det lokale demokrati, viser denne analyse af kommunalpolitikernes vilkår. Analysen viser dog også, at langt størstedelen af kommunalpolitikerne ønsker at genopstille, og at flertalle...

 4. Som man råber ’i den grønne skov’ får man svar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Kirsten; Buhl, Mie; Christensen, Kirsten Meisner

  2006-01-01

  Artiklen italesætter forskellige evalueringsmetoders muligheder og faldgruber - og evaluerings betydning for elevers læringsudbytte. Den giver desuden konkrete eksempler på, hvordan evaluering kan gribes an. Det diskuteres, hvilke værktøjer billedkunstfaget selv har til rådighed, og hvordan gener...

 5. Dronningerunder og regeringsdannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Tim; Adler-Nissen, Rebecca

  2005-01-01

  Er den såkaldte dronningerunde uden politisk betydning? Eller har den danske monark mulighed for at påvirke regeringsdannelsen? Noget tyder på, at der er behov for en præcisering af grundloven, hvis man ikke ønsker, at hoffet på ny kan blive beskyldt for at begå statskup...

 6. Luftkvalitet i skoler, skolebygningernes karakteristika og elevernes indlæring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toftum, Jørn; Dam-Krogh, Emilie Patricia; Bekö, Gabriel

  2016-01-01

  Vi har efterhånden ret god dokumentation for, at der er utilstrækkelig ventilation og dårlig luftkvalitet i mange danske klasseværelser. Artiklen opridser nyere undersøgelser af luftkvaliteten i danske folkeskoler og dets betydning for eleverne. Endvidere beskrives de hyppigste renoveringsinitiat...

 7. Medicinsk ordbog : Dansk-engelsk, engelsk-dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pilegaard, Morten; Baden, Helge

  Indhold: Forord og brugervejledning. Dansk-engelsk del med ca. 10.000 opslagsord og mulige engelske oversættelser, hvis betydning og brug beskrives i en faglig forklaring og illustreres gennem eksempler og oversættelse af ca. 9.000 faglige ordforbindelser. Engelsk-dansk del på ca. 10.500 opslagsord...

 8. Knowledge, Politics and the History of Education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Denne antologi beskæftiger sig med den politiske betydning af uddannelseshistorisk forskning og formidling - og det videnspolitiske klima, der udgør en ny udfordring for uddannelseshistorisk forskning og formidling. Der er bidrag fra USA, Sydamerika, England, Frankrig, Belgien, Tyskland og de nor...

 9. En administrativ elite under forandring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten Balle; Opstrup, Niels; Villadsen, Anders Ryom

  2013-01-01

  Det undersøges hvorledes de kommunale administrative topchefers baggrund og karriere har udviklet sig fra 1970 til 2008 og om kommunalreformen i 2007 har haft betydning for den seneste udvikling. Nyinstitutionel teori anvendes som overordnet analyseramme, idet topchefernes profil ses som indikato...

 10. Kost - mad - næring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Niklasson, Grit

  2010-01-01

  Kapitlet handler om kost og forskellige aspekter af menneskeføde og dens indtagelse. Mad- og måltidspolitik i institutionerne behandles, og ligeså næringsstofferne og deres betydning for kroppens sundhed, herunder også konsekvenserne af fejlernæring. Også allergi og intolerans over for fødeemner ...

 11. Indeklima - Materialer - Byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens Kristian Jehrbo

  I dette hæfte behandles emnerne INDEKLIMA MATERIALER BYGGERI med henblik på at opnå en forståelse af de begreber, der har betydning for menneskets velvære. Nogle af de vigtigste indeklimabegreber gennemgås og materialers fordele og ulemper belyses. Emner som afgasning, materialevalg, depoteffekt,...

 12. El verbo caer: estudio semántico-sintáctico

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kjær

  2001-01-01

  På basis af undersøgelser i korpusset ENTREVIS foretages en semantisk-syntaktisk beskrivelse af verbet 'caer'. Det vises hvorledes verbets betydning og aktionsart bestemmes af andre led i prædikatet. Ligeledes vises verbets afledte valenser. Afslutningsvis vises en leksikogradfisk beskrivelse af ...

 13. El futuro y el condicional en el sistema verbal español moderno

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kjær

  2002-01-01

  Det søges påvist at fleksiverne i de spanske tempora futuro og condicional har en begrænset, men konstant betydning. Bl.a. påvises de semantiske forskelle mellem futuro simple, futuro perifrástico og presente brugt om fremtidige situationer. Den syntaktiske analyse søges integreret i en pragmatis...

 14. Hvad er der sket med konjunktionen 'después de que'?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, K.E. Kjær

  1994-01-01

  En historisk oversigt over modusforhold omkring konjunktionen 'después de que'. Ra-formen er kun formelt konjunktiv. Funktionelt optræder den i betydning af pluskvamperfektum. Inden for de sidste årtier er der efterhånden opstået en ny modusbrug i forb.m. 'después de que'. Hvor der tidl. normalt ...

 15. Tre tilgange til inputorienteret grammatikalsk læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2004-01-01

  Artiklen belyser tre mulige indfaldsvinkler til inputorienteret grammatikalsk læring: 'bevidstgørelse rettet mod eksplicit viden, deduktiv modalitet'; bevidstgørelse rettet mod eksplicit viden, induktiv modalitet; bevidstgørelse rettet mod relationen form - betydning/funktion. Der opstilles en ny...

 16. Aktivistisk med forbehold? Danmark, EU og den amerikanske verdensorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wivel, Anders

  2017-01-01

  reflekterer de globale og europæiske incitamenter. Dansk europapolitik formuleres af danske beslutningstagere som en nødvendighedens politik, men dette udelukker ikke en aktivisme, der ofte fremstår som dristig i sin udfordring af den dominerende tysk-fransk forståelse af EU’s betydning og fremtid....

 17. Living Lab [Sanseskærme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsby, Ulla; Gustafsson, Marianne Højrup

  2015-01-01

  Rapporten er skrevet på baggrund af data indsamlet i forbindelse med afprøvning af sanseskærme på 3 plejehjem/bo-enheder, i perioden maj-november 2014. Hovedpunkterne i rapporten er skærmens betydning for stimulering af den demente borger og for personalets arbejdsrutiner, samt generelle erfaring...

 18. Chunking und Variabilität in der lernersprachlichen Produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rohmann, Heike

  2005-01-01

  I min artikel redegør jeg først for de forklaringsmodeller for fremmedsprogstilegnelse, der er baseret på chunking som central mekanisme. Videre anfører jeg, at andre ansatser understreger det konkrete outputs betydning for mellemsprogets udvikling. Jeg fremlægger resultater af mit netop aflutted...

 19. Fællesskab i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  eksklusion af fællesskabet, kønsfællesskaber, etniske fællesskaber samt voksnes erindringer om klassefællesskabets betydning. I bogens anden del fortolkes tre klassiske pædagogiske tænkeres synspunkter om forholdet mellem individ og fællesskab - det drejer sig om John Dewey, Jürgen Habermas og Jean...

 20. Humaniora og de digitale Medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Finnemann, Niels Ole

  2015-01-01

  Artiklen gennemgår de digitale mediers historiske betydning i Humaniora fra 1960'ernes Humanities Computing, der fokuserede på computeren som regelstyret maskine, der kunne befordre 'videnskabeligheden' til Digital Humanities og 'Big Data', der ses som en paraplybetegnelser for stadig mere differ...

 1. Alternative badesteder omkring Københavns havnefront

  DEFF Research Database (Denmark)

  Welling, Helen

  2002-01-01

  1 planche med tekst og foto udstillet på udstillingen 'Byforskningens rum'. Alternative badesteder omkring Københavns Havnefront er et forskningsprojekt støttet af Bygge- og Anlægsfonden i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole. Projektet søger at afdække de aspekter der har betydning og...

 2. Refleksivitet i sundhedsuddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bering Keiding, Tina

  2008-01-01

    Mange læringsteorier peger på refleksionens betydning i såvel skolastisk og arbejdspladsrelateret uddannelse og læring. Ofte som et middel til udvikling af systematisk og 'dybere' viden om det aktuelle sagsforhold. Med en Luhmann-inspireret tilgang kan refleksive iagttagelser hverken forstås so...

 3. 'Rigtige sygeplejersker' : Uddannelsesetnografiske studier af sygeplejestuderendes studieliv og dannelsesprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Noer, Vibeke Røn

  studier. På den baggrund perspektiverer Kari Martinsens og Patricia Benners oprindelige filosofiske og praktisk normativt begrundede begreber analysen, og afhandlingen viser, hvordan og med hvilken betydning dannelse, omdannelse, afgørende læringsøjeblikke og gøremålstravlhed ’ser ud’ i den praktiske...

 4. The Hydra drawings: digital imperfection

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peder Pedersen, Claus

  2008-01-01

  Teksten diskuterer den digitale tegnings potenitaler med udgangspunkt i et kunstnerisk udviklingsarbejde gennemført på den græske ø Hydra. Den fokuserer på tegningens historiske betydning som medie for arkitektonisk formgivning og diskuterer muligheden for at gentænke forholdet mellem det åbent...

 5. Institutionel konkurrenceevne på mediemarkedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Anker Brink

  folkeoplysning. Men vi understreger samtidig, at medievirksomheden world-wide er big business - og at det får stadig større betydning for dansk konkurrenceevne og erhvervsudvikling mere alment. Ikke kun som kanal for andres meninger, men som en politisk aktør og et potentielt erhvervslokomotiv i den såkaldte...

 6. Hvad er textil design?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riisberg, Vibeke

  2002-01-01

  I denne forelæsning fokuseres på textildesign udfra følgende fire aspekter: Konstruktion, taktilitet, funktion og dekoration. Via konstruktionen bliver textilet en fysisk realitet, taktilitet bibringer det specifikke egenskaber, der har betydning for anvendelsen og appellerer til følesansen. Funk...

 7. Pursuing Sustainable Tourism through Innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Corves, Christoph; Hoffmann, Kerstin; Enderwitz, Sandra

  2009-01-01

  Regionalt forankrede fødevarer har de seneste år fået en stadig større betydning for den regionale udvikling. Turisters stigende påskønnelse af regionernes specialiteter har klargjort de potentielle fordele der kan være i samarbejde mellem fødevareproducenter og turismesektoren. I denne artikel b...

 8. Billeder og viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam Christensen, Hans

  2011-01-01

  Artiklen gentænker og problematiserer en række af de forestillinger, der hyppigt knyttes til billeder og visuelle medier. Det sker med henblik på at åbne for en mere nuanceret forståelse af billeders betydning for brug af vidensmediering såvel som billeders funktion som vidensmedier. To væsentlig...

 9. Gymnasielærerprofessionens sorte boks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lading, Aase

  2007-01-01

  eleverne destabiliserer idealiserede indre billeder af den gode lærer, og at flertydige erfaringer med lærer-elevrelationen i forlængelse deraf helst gemmes og glemmes i professionens sorte boks. Dermed indskrænkes mulighederne for professionel refleksion og diskussion af denne vigtige relations betydning...

 10. Underholdning, emotioner og personlighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian; Vetner, Mikael

  2008-01-01

  Underholdning er mere end adspredelse og alt andet end tidsfordriv. Mennesker er motiverede for at lade sig underholde, fordi underholdning rummer kvaliteter, der er af væsentlig betydning for deres fysiske, psykiske og sociale velbefindende. Ved at identificere disse oplevelseskvaliteter vil art...

 11. Køn som infrastruktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sløk-Andersen, Beate

  2011-01-01

  I artiklen 'Køn som infrastruktur' af Beate Sløk-Andersen er det en politisk og administrativ struktur, som tages under behandling. Sløk-Andersen diskuterer CPR-nummerets betydning for transkønnedes hverdag, og viser hvordan CPR-nummeret ligger til grund for velfærdssamfundet, men samtidig er...

 12. Dansk arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  1994-01-01

  - eller mangel på betydning - i nutidens samfund. Bogen afsluttes med en række forslag til udformningen af en samlet dansk arkitekturpolitik og til diskussion af arkitekturens reintegration i samfundet. Bilag 3: Arkitektfaget: Kunst, profession, forretning, er skrevet af lektor Niels Albertsen fra...

 13. Tegnets tid. Fortid, historie og historicitet efter den sproglige vending

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Dorthe Gert

  I Tegnets tid undersøges nyeste videnskabsteoretiske strømninger og deres betydning for historisk forskning. Forfatteren anvender den franske filosof Jacques Derridas teorier til at nyformulere og genåbne hævdvundne problemstillinger i historien: fortidsbegrebet, fagets kildekritiske tradition og...

 14. Spar på Farten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Niels; Juhl, Jens; Sonne, Ian Berg

  meget vigtigt, at overskridelserne er baseret på korrekte hastighedsgrænser. Derfor er vedligeholdelse af projektets hastighedskort af vital betydning. Det udviklede hastighedskort er planlagt til at være delt mellem kommunerne i Nordjylland og projektet. På trods af det, har det vist sig...

 15. Sociale entreprenører - en kritisk indføring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hulgård, Lars

  Bogen præsenterer teorier, fortolkningsrammer og resultater om socialt entreprenørskab fra deltagelse i to store europæiske komparative forskningsprojekter samt to længerevarende forskningsophold i USA. Bogen er en undersøgelse af den betydning sociale entreprenører har i et moderne netværkssamfu...

 16. Linguistique modulaire : de la forme au sens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nølke, Henning

  Bogen foreslår en modulær sprogbeskrivelsesmodel, der kan beskrive og forklare den sproglige form og samtidig gøre rede for dannelsen af betydning ud fra denne form eller struktur. Den grundlæggende idé er at bevare det globale overblik over sprogets natur, og det teoretiske grundsynspunkt er kun...

 17. 3d geodata er til mere end billeder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjems, Erik

  2005-01-01

  Udviklingen inden for visualisering foregår med små skridt. Alligevel er der kommet nye teknikker og nye måder at arbejde med data på, som vil få stor betydning inden for en overskuelig årrække....

 18. Telecom Policy Innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Williams, Idongesit

  2011-01-01

  Enhver nation ønsker at opnå universel adgang til teletjenester på grund af dets betydning for økonomien og nationale liv. Desværre i Afrika syd for Sahara, teletjenester er enten sparsomt eller ikke-eksisterende i landdistrikterne. Imidlertid har tidligere telekommunikation politikker aktiveret...

 19. Una libera università in un Stato di massima sicurezza

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmid, Herman

  2008-01-01

  En presentation og analyse af Roskilde universitetscenter som et produkt af den danske velfærdsstatsmodel og dette eksperiments nutidige betydning set i lyset af EUs ambitioner at udvikle et europæisk marked for universitetsuddannelse og forskning...

 20. The Significance of the Sola Fide and the Sola Gratia in the Theology of Bernard of Clairvaux (1090-1153) and of Martin Luther (1486-1546)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Else Marie Wiberg

  2012-01-01

  Artiklen er en opdatering og nybearbejdning af en tidligere artikel om samme emne. Med inddragelse af ny forskningslitteratur underbygges tesen, at der er en kontinuitet mellem Bernhards og Luthers syn på troens og nådens betydning for frelsen,selvom der naturligvis også er en vis diskontinuitet....

 1. Policyproblemer og magt i regional turismepolicy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter

  I perioden 1950-2004 har mange lande og regioner måttet se de ”gamle” erhverv som skibsbyggeri, stål- og kulindustri, fiskeri og landbrug miste økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning. Dette har betydet et stigende pres på beslutningstagere for at finde andre alternative erhverv. Turisme er e...

 2. Fysikkens år - 2005

  CERN Multimedia

  Johnsson, Anders

  2004-01-01

  Fysikken reviderer vår oppfatning av verden og universet via nye teorier og nye verktøy. Men dette er også enorm betydning i vårt hverdagsliv, selv om vi kanskje til daglig ikke tenker på det. (1/2 page)

 3. Effektmåling på handlingsplaner og Balanced Scorecards i Kvægproduktion 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Michael Fussing; Lund, Mogens

  gennemførelsen af instruktionerne i handlingsplanerne kun begrænset betydning for målopfyldelsen.   Den gennemførte evaluering indikerer endvidere, at landbrugsbedrifterne har opnået en tilfredsstillende målopfyldelse gennem anvendelsen af Balanced Scorecards (BSC). Det største problem i anvendelsen af BSC ser...

 4. Oplysningens blinde vinkler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella; Hansen, Pelle Guldborg

  manipulation og fordrejning, til at påvirke menneskers overvejelser, beslutninger og handlinger, både individuelt og kollektivt, hvilket i sidste ende kan få betydning for de demokratiske processer. Oplysningens blinde vinkler gennemgår en række informationsfænomener, som optræder i vores dagligdag, og den...

 5. Udeskole og elevers handlekompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breiting, Søren

  2011-01-01

  Elever elsker at komme væk fra undervisningen i skolen. Er det positivt eller negativt? Og hvad har betydning for, at eleverne får mest muligt ud af oplevelserne uden for skolen? Forskellige former for udeskole giver nogle oplagte muligheder, så eleverne udvikler sig som engagerede borgere i et...

 6. Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten

  Klimaforandringer har stor betydning for vores vandhåndtering allerede i dag da planlægningshorisonten ofte er lang. Ved en del analyser og dimensionering kan man anvende dimensioneringsregn. Til de situationer kan man anvende de klimafaktorer som Spildevandskomiteen har anbefalet til at dimensio...

 7. Friendships among small children in kindergarten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Hanne Værum

  2001-01-01

  I artiklen beskrives det hvilke betingelser der er for små børns venskaber i forskellige institutionelle kontekster, hvordan pædagogerne har betydning for små børns venskaber og hvordan venskaberne opstår, udvikles og vedligeholdes af børnene....

 8. Stedets Anatomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lasse Juel

  Titlen på denne ph.d.-afhandling, Stedets Anatomi – en teoretisk undersøgelse af stedets og rumlighedens betydning for leg, computerspil og læring, skitserer ikke kun afhandlingens teoretiske dimensionering, men også dens analytiske bliks tematik i forbindelse med undersøgelsen af fænomenerne leg...

 9. Digital fødevarekontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Steen Sloth; Hedegaard, Sara

  2014-01-01

  Dette resume er skrevet på baggrund af data indsamlet i forbindelse med afprøvning af temperaturovervågning på Plejecenter Bøgely i perioden januar - juni 2014. Rammer og baggrund for resuméet er beskrevet i bilag 1. Hovedpunkterne i resuméet er temperaturovervågning og egenkontrollens betydning ...

 10. Visuel kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vi lever i en visuel kultur. Billeder og andre visualiseringsformer har altid haft betydning for menneskers kommunikation og forståelse af verden, men gennem de seneste årtier har udviklingen taget fart, blandt andet fordi nye medieteknologier har gjort det lettere at producere og distribuere bil...

 11. At forstå biblioteket

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen introducerer til forskellige teoretiske betragtningsmåder og deres betydning for, hvordan man kan forstå bibliotekerne i det senmoderne videnssamfund. Gennem de tre hovedtemaer: 1) Medier, tekst og brugere, 2) Institution, samfund og forandring og 3) Bibliotekshistorie, viden og videnskultu...

 12. Regional udvikling og lokal forankring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storgaard, Kresten

  Meddelelsen sammenfatter resultaterne af undersøgelser udført for Planstyrelsen. På basis af en analyse af industriudviklingen i to amter er 19 virksomheders udvikling og lokaliseringsbehov undersøgt, og der er fremdraget oplysninger om faktorer af betydning for den lokale erhvervsudvikling....

 13. Strategic Planning and Firm Performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Bo

  2008-01-01

  Dette kapitel undersøger relationen mellem strategisk planlægning og organisatorisk struktur og dennes betydning for performance. Kapitlet bidrager med en empirisk analyse med modereret regression i en undersøgelse af 250 danske virksomheder....

 14. Aarhus mod Herning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Louise Ejgod

  2012-01-01

  Artiklen analyserer fire teatersamtaler om forestillingen Hvid Stolthed gennemført på Svalegangen, Aarhus og Team Teatret, Herning med særligt fokus på, hvilken betydning det har, om deltagerne oplever forestillingens temaer som relevante for dem selv....

 15. Komposition und Musiktherapie - voneinander lernen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  2003-01-01

  Komponister kan lære af musikterapiens umiddelbare tilgang til musik - musikterapeuter kan lære af komponistens mere håndværksmæssige tilgang. Nogle musikalske formbegreber og en musikterapi-case præsenteres for en uddybende betragtning af de musikalske strukturers betydning som det, der gør det ...

 16. Industriudvikling og produktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, U.

  Meddelelsen viser - når man ser bort fra skibsværftsafhængige områder - at det er stort set uden betydning for en industrivirksomheds økonomiske produktivitet, hvor i Danmark virksomheden er placeret. Eventuelle forskelle skyldes konkurrencesituation, teknologisk niveau eller uddannelseskrav....

 17. Risk assessment models and uncertainty estimation of groundwater contamination from point sources

  DEFF Research Database (Denmark)

  Troldborg, Mads

  forureningstransporten fra en overfladenær kilde til grundvandet ses der i de eksisterende værktøjer bort fra væsentlige processer, der ellers kan have en afgørende betydning for grundvandsrisikoen. Der er derfor blevet udviklet nye risikovurderingsmodeller, der bedre er i stand til at beskrive denne transport og...

 18. Dansk fiskeri – forandringer og udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Peder; Ståhl, Lisa

  2017-01-01

  Selvom dansk fiskeri ikke er af stor makroøkonomisk betydning, har erhvervet stor politisk bevågenhed. Dette skyldes bl.a. de store omlægninger, erhvervet har været igennem. Artiklen ser på denne udvikling og tre aktuelle emner: landingsforpligtelsen, BREXIT og koncentrationerne af fangstkvoterne....

 19. Selvregulering og dyadisk regulering i musikterapi med demensramte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2017-01-01

  Selvregulering er tæt koblet til socialt samvær og følelsesregulering og styres af neuroaffektive processer, der har med empati og stress at gøre. Hvordan vi ældes, og om vi bevarer engagement og motivation, kan have betydning for udvikling af demens. Mennesker med demens vil opleve gradvist at få...

 20. Republikken Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  Med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra ind- og udland indleder forfatteren en debat om det danske samfunds værdier fra den politiske midte. Han diskuterer værdiernes betydning for samfundet, staten og os selv som medborgere og privatpersoner....

 1. Web 3.0, patient 2.0 - sygepleje 2.0 ?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Syse, Mette Damkjær

  2012-01-01

  Sygeplejen stilles overfor nye krav, når kommunikation med patient medieres via en skærm. Artiklen tager fat på teknologi begrebet og hvilken betydning det har for sygeplejen. Omdrejningspunktet er brug af telemedicin. Artiklen giver et bud på hvorledes sygeplejen kan få øje på de grundlæggende a...

 2. Børns deltagelse og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Morin, Anne

  Afhandlingen udforsker dilemmaet og spændingsfeltet mellem almen- og specialpædagogik ved at studere, hvordan dilemmaet er blevet håndteret og har fået betydning i skolens praktiske organisering og i de professionelles arbejde samt betydningerne af denne organisering, for de børn som modtager spe...

 3. Etikken som apologetisk argument i Origenes' Contra Celsum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Willert, Niels

  2004-01-01

  Artiklen udspringer af deltagelse i projekt på Aarhus Universitet 2002-2007 om apologetik i antikken mellem jøder, kristne og hedninger. Artiklen undersøger, hvilken betydning etikken har i den oldkirkelige teolog Origenes' forsvar for kristendom og svar på den hedenske filosof Kelsos' angreb på...

 4. Freire and Danish social pedagogy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2015-01-01

  Kapitlet viser Freires betydning for dansk socialpædagogik - både i snævrere forstand (anderledes pædagogik på døgninstitutioner og fællesskaber) og i bredere forstand (voksenoplysning). Her knyttes an til reformpædagogikken, som den udfoldedes efter 2. verdenskrig, og grundtankerne hos Freire un...

 5. Nordvandet; Økologi, sårbarhed og mulig fremtidig forvaltning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tom; Mosbech, Anders; Johansen, Kasper Lambert

  2017-01-01

  Nordvandet er et enestående økologisk system med en enestående højarktisk fauna og en tilknyttet fangerkultur. Området er af kritisk betydning for mange migrerende internationale bestande af fugle og havpattedyr. Notatet identificerer, på naggrund af en rumlig analyse, hvor de relativt vigtigste ...

 6. Plankton beskytter sig med solcreme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiørboe, Thomas; Hylander, Samuel

  2013-01-01

  Plante- og dyreplankton, der lever nær havoverfladen, udsættes for kraftigt sollys. De bliver solbrændte og akkumulerer solcreme for at beskytte sig mod skadelig UV-stråling. Beskyttelsesmekanismerne har betydning for livet højere i fødekæden...

 7. Retten til at blive glemt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Søren Sandfeld; Schaumburg-Müller, Sten

  2015-01-01

  Med afsæt i EU-Domstolens principielle dom i Google Spain analyserer artiklen begrebet retten til at blive glemt« og dettes betydning for medierne på tværs af tre regelsæt: persondatareguleringen, mediedatabaseloven og de presseetiske regler. Der argumenteres for, at retsstillingen, særligt i...

 8. Hvilke patienter kan ses af sygeplejersker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørøxe, Karen Busk; Moth, Grete; Vedsted, Peter

  2014-01-01

  patienter, til en sygeplejerske. Hos patienterne er det især mænd og de yngre, der ser konsultation ved en sygeplejerske som en mulighed. Selvom kronisk sygdom er et af de områder, hvor sygeplejersker i stigende grad involveres i almen praksis, synes kronisk sygdom dog ikke at have afgørende betydning...

 9. Mindsetbaseret undervisning – fra præstationskultur til læringskultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jeppe; Kortnum, Allan; Videsen, Peter

  Mindsetbaseret undervisning udfordrer udsagn som ”matematik er bare ikke mig” og gør op med myten om det naturlige talent. Måden, man tænker om sig selv og sine evner på, har betydning for, hvor godt man klarer sig i sin uddannelse, på arbejdspladsen, i sport og i familielivet. Mindsetteori bygger...

 10. Sikring af forsvarshistorisk kulturarv i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Ole

  2006-01-01

  Sikring af kulturarv er en af de kulturhistoriske museers hovedopgaver. Denne indadvendte side af museernes virksomhed foregår, på trods af dens afgørende betydning for museernes fremtidige muligheder, ubemærket og uden megen faglig diskussion. Tøjhusmuseet har siden 1990-erne bevæget sig fra en ...

 11. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide...

 12. Matematik for lærerstuderende. Delta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skott, Jeppe; Jess, Kristine; Hansen, Hans Christian

  Om undervisningsteoretiske overvejelser i forbindelse med matematik og om historiske og matematikfilosofiske perspektiver på skolefaget. Det er en hoveide at fokusere på de matematikdidaktiske overvejelser, der i særlig grad har betydning for lærere....

 13. Samarbejde via social kapital og relationel koordinering – hvem trækker det længste strå?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Hindhede, Anette Lykke; Ernst, Jette

  2017-01-01

  koordinering og viser gennem en undersøgelse indenfor hospitalssektoren, hvordan koncepterne er med til at legitimere en ledelsespraksis og magtforhold, der ligger langt fra begrebernes oprindelige betydning. Det fremgår tillige, at der er store udfordringer med at leve op til det, koncepterne lover, nemlig...

 14. Litteratur og læreplaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Marianne Eskebæk

  2006-01-01

  Marianne Eskebæk Larsen diskuterer i artiklen "Litteratur og læreplaner", hvilken betydning bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner har for børnelitteraturen i dagtilbud. Hun redegør for dansk og international litteraturpraksis, og herudfra diskuteres en kvalificering af litteraturpædagogikken...

 15. Potencial'noe znacenie glagolov soversennogo vida nastojascego vremeni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eskildsen, Mads Büchert

  2001-01-01

  Perfektive verber i præsens kan på russisk udtrykke såkaldt potentiel betydning, som ofte understøttes af kontekstuelle elementer. I artiklen gives en kort beskrivelse af nogle af disse elementer samt af den modalitet, der kommer til udtryk i vendinger med perfektive verber i præsens....

 16. Sportsskandalens Anatomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.; Wagner, Ulrik

  2011-01-01

  korruption i store internationale sportsforbund såsom FIFA over match-fixing til finansielle kriser i professionel fodbold – alle disse begivenheder har rejst offentlig debat, moralske bekymringer, og i visse tilfælde krav om politisk intervention. Mens sportens økonomiske og politiske betydning synes...

 17. Rights and Responsibilities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Hanne

  2010-01-01

  Globaliseringsbevægelserne bevirker svækkelse af stater og undergraver til en vis grad rettigheder samtidig med at etik, pligter og ansvar, der hører til den moralske sfære får større betydning. Artiklen diskuterer konsekvenserne af globale relationer, mangfoldige relationer og globalt ansvar. So...

 18. A Richly Woven Tale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moser, Thomas; Frølunde, L

  2001-01-01

  Kort beskrivelse Boganmeldelse af 'Bodies in Technology' af Don Ihde, om den fænomenologiske filosofi og videnskabs historie og dens relation til kroppen og til den samfundsmæssige betydning af den teknologiske udvikling . Anmelderne slår ned på en række kropsligt funderede begreber i forskningen...

 19. Multimodal emergens via musik - Eksemplificeret ved en reklamefilm og en dokumentarfilm [Emergent forms of meaning-making using music in multimodal compositions - Exemplified through a television commercial and a television documentary

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Bonde

  2009-10-01

  Full Text Available I denne artikel præsenteres og argumenteres for en værkanalytisk indfaldsvinkel i forhold til det at undersøge multimodal betydningsdannelse i audiovisuelle medieprodukter såsom reklamefilm og dokumentarfilm, hvor flere forskellige modaliteter eller semiotiske ressourcer samvirker. Som teoretisk ramme anvendes det videnskabsfilosofisk forankrede emergensbegreb, der trods dets primært naturvidenskabelige anknytning med fordel kan appliceres på perceptuelt-æstetiske fænomener, i forhold til hvilke der anlægges en hermeneutisk tilgang. Med udgangspunkt i en interesse for navnlig musikkens ekspressive og semantiske potentiale i forhold til det multimodale betydningshele diskuteres en række centrale forskningsbidrag på området og deres stilling i forhold til en forståelsesramme, der tager afsæt i emergensbegrebets definitoriske kriterier. På denne baggrund foretages analytiske nærstudier af tre forskellige audiovisuelle sekvenser, hvori samme musikalske komposition indgår, men hvor dens arrangering i forhold til de øvrige modaliteter varierer betragteligt.

 20. Supervisors interventioner ved parallelprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2006-01-01

  Artiklen reflekterer over supervisors anvendelse af, holdning til og intervention ved parallelprocesser. Parallelprocesser betegner en række mere eller mindre forskellige fænomener, der alle har til fælles, at en relation eller et tema i det psykoterapeutiske forhold gentages i det supervisoriske...... forhold eller vice versa. Medens fænomenet er relativt velbeskrevet, findes der overraskende få betragtninger over, hvordan supervisor med fordel kan forholde sig hertil. På baggrund af en litteraturanalyse og ikke mindst inddragelse af et casestudie yder artiklen således et savnet bidrag til området og...... dermed også til den psykodynamiske supervisionsteori. En revideret version af en tidligere model for supervisors valg af foci anvendes bl.a. i et forsøg på at operationalisere nogle guidelines eller principper for supervisoriske interventioner, ligesom niveauet for supervisandernes faglige udvikling...

 1. Fra bog til film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schepelern, Peter

  2010-01-01

  Efter en historisk oversigt over samspillet mellem film og litteratur i dansk film, opstilles en råkke begreber, som filmatiseringer kan analyseres ud fra. Der ses pa det litteråre vårks status — evt. som klassiker eller bestseller. Der ses pa de centrale filmatiseringsproblemer, forhold som pråger...... adaptionsprocessen fra bog til film. De kan opdeles dels i forhold, der udspringer af filmsprogets specifikke sys- tem, dels forhold, der udspringer af filmens status som massemedium. Den färste kategori er pråget af, at filmsproget generelt fremstiller handling snarere end refleksion, noget konkret snarere end...... noget abstrakt, en scene snarere end et resume og det ydre snarere det indre. Den anden kategori kan forklare filmens tilbäjelighed til åndring af forlågget, til forkortelse, forenkling og modernisering. Eksemplerne er en råkke centrale danske film/romaner...

 2. Fra studerende i praktik til refleksiv praktiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmose, Mette; Birkeland, Søren

  var 3 trin i E-tiviteten: 1. beskrive 3 centrale udfordringer for praktikanten og hvordan udfordringen relaterer sig til psykologfagligheden og til personlige forhold samt hvordan udfordringen håndteres 2. give feedback på en anden praktikants beskrivelse i forhold til genkendelighed af udfordringen......, relation til psykologfagligheden og personlige forhold og ideer til håndtering. 3. Kommentere på den feedback praktikanten selv får. Alt materiale blev delt på Blackboard’s ”group journal” funktion, som forinden var introduceret. Der var desuden en konkret anvisning på, hvem der skulle give feedback samt...... deadlines for de 3 trin i opgaven og en skabelon til besvarelsen. Konference - Teaching for Active Learning 16 Underviserne oplevede, at praktikanternes besvarelser bredt afspejlede relevante praksisrefleksioner. For nogen var reflektionerne nye og betydningsfulde og for andre var de måske mere en...

 3. Going Concern i revisionsprocessen [del 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartmann, Stig; Haraszuk, Anni

  2012-01-01

  Nærværende artikel er den første af to planlagte, der vil blive bragt i Revision & Regnskabsvæsen. Det er artiklernes overordnede ide at besvare følgende spørgsmål: Hvad er nøgleelementerne i god revisorskik anno 2012 i forhold til Going Concern vurdering i revisionsprocessen? Hvordan eksekveres...... god revisorskik i forhold til Going Concern i 2012 samt 2013 og fremadrettet? Hvem er nøgleinteressenterne og hvilken roller spiller de i udviklingen af god revisorskik, indenfor Going Concern i erklæringer med høj grad af sikkerhed? Hvordan kan revisionsvirksomhedens interne kvalitetsstyringssystem...... designes i forhold til Going Concern for at leve op til god revisorskik, samtidigt med at revisor skal drive en fornuftig forretning?...

 4. Akademisk video

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frølunde, Lisbeth

  2017-01-01

  Dette kapitel har fokus på metodiske problemstillinger, der opstår i forhold til at bruge (digital) video i forbindelse med forskningskommunikation, ikke mindst online. Video har længe været benyttet i forskningen til dataindsamling og forskningskommunikation. Med digitaliseringen og internettet er...... der dog opstået nye muligheder og udfordringer i forhold til at formidle og distribuere forskningsresultater til forskellige målgrupper via video. Samtidig er klassiske metodologiske problematikker som forskerens positionering i forhold til det undersøgte stadig aktuelle. Både klassiske og nye...... problemstillinger diskuteres i kapitlet, som rammesætter diskussionen ud fra forskellige positioneringsmuligheder: formidler, historiefortæller, eller dialogist. Disse positioner relaterer sig til genrer inden for ’akademisk video’. Afslutningsvis præsenteres en metodisk værktøjskasse med redskaber til planlægning...

 5. Vidensanvendelse og argumentation i rehabiliteringsteam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aner, Louise Glerup; Nedergård, Lene

  2016-01-01

  Siden 2013 har rehabiliteringsteam overtaget sagsbehandlerens opgave med at analysere og vurdere borgere i forhold til fleksjob og førtidspension. Artiklen undersøger, hvordan vidensanvendelse og argumentation konkret foregår i det tværfaglige rehabiliteringsteam.......Siden 2013 har rehabiliteringsteam overtaget sagsbehandlerens opgave med at analysere og vurdere borgere i forhold til fleksjob og førtidspension. Artiklen undersøger, hvordan vidensanvendelse og argumentation konkret foregår i det tværfaglige rehabiliteringsteam....

 6. Mellem tro og magt. Lutherus triumphans i Sachsen og Danmark 1548-1617

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Martin Schwarz

  2010-01-01

  Baggrund og følger for ægteskabet mellem Christian d. 3.´s datter Annas ægteskab med hertug August af Sachsen, Fred.d.2.´s og Chr. d. 4.´s forhold til Sachsen, den tyske ortodokse teologis indflydelse i Danmark.......Baggrund og følger for ægteskabet mellem Christian d. 3.´s datter Annas ægteskab med hertug August af Sachsen, Fred.d.2.´s og Chr. d. 4.´s forhold til Sachsen, den tyske ortodokse teologis indflydelse i Danmark....

 7. Kernekraft og nuklear sikkerhed 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Bent; Ølgaard, Poul L.; Kampmann, Dan

  Rapporten er den ottende rapport i en serie af årlige rapporter om kernekraft og nuklear sikkerhed. Rapporten er udarbejdet af medar-bejdere ved Risø DTU og Beredskabsstyrelsen. Den omhandler den internationale udvikling inden for kernekraft med særlig vægt på sikkerhedsmæssige forhold og nuklear...... beredskab. Rapporten for 2010 dækker følgende emner: Status for kernekraftens el-produktion, regionale tendenser, reaktorudvikling, beredskabssy-stemer, sikkerhedsrelaterede hændelser ved kernekraft, Fukushima-ulykken samt internationale forhold og konflikter....

 8. Profession, holdning og habitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejrnæs, Morten; Monrad, Merete

  2013-01-01

  Uoverensstemmelser mellem pædagoger og småbørnsforældre i daginstitutioner kan være afgørende for forældresamarbejdet, forældrenes tilfredshed og pædagogernes arbejdsliv. Sådanne uoverensstemmelser eller deciderede konflikter kan opstå af forskellige årsager. Særligt kan forskelle i gruppernes vi...... i forhold til organisations- og professionsteoretiske tilgange samt i forhold til forskellige Bourdieu-inspirerede referencerammer, der har været almindelige i studiet af relationsprofessioner i Danmark. På denne baggrund argumenteres for, at eksisterende tilgange til studiet af...

 9. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Artiklen redegør for begreberne velfærdsteknologi og læringsteknologi i uddannelseskontekst, hvor indførelsen af disse præges af multiple dagsordener,hvor hensigterne både er at initiere den lærendes selvansvarlighed og at øge kvaliteten af uddannelsessystemets ydelser. Artiklen sætter fokus på d...... nye uddannelsesformat MOOCs (Massive Open Online Courses), som diskuteres både i forhold til en generel moderniseringsdiskurs og i forhold til forståelse og udfoldelse af formatet....

 10. Jeg havde ikke stemt, hvis jeg havde siddet alene: En receptionsanalyse af sms-deltagelsen til det europæiske Melodi Grand Prix [I wouldn’t have voted if I was sitting alone: A reception analysis of SMS voting during the Eurovision Song Contest

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Bjørner

  2009-12-01

  Full Text Available Denne artikel vil med en receptionsanalytisk tilgang indkredse fænomenet sms-tv i forhold til det europæiske Melodi Grand Prix. Gennem artiklen beskrives, hvordan en gruppe af unge seere har oplevet samspillet mellem Grand Prixets opbygning, de særlige kollektive receptionsformer, der er hyppige omkring programmet, og den mulige deltagelse i den tilhørende interaktive sms-afstemning. Den interaktive mulighed, som Melodi Grand Prix stiller til rådighed, synes at rumme en række komplekse forhold, hvor kommunikationssituationen, erfaring og oplevelse med tv-showet spiller en væsentlig rolle.

 11. Anmeldelse af Kristiansen, S. (2005). Kvalitativ dataanalyse og software - en introduktion til Nvivo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter

  2005-01-01

  En anmdelse af en brugervenlig bog om Nvivo (QSR Nvivo), der er en videreudvikling af NUD*IST. Herværende bog, der er den første af sin slags på dansk, diskuteres i forhold til dens introduktion til Nvivo. Udgivelsesdato: december......En anmdelse af en brugervenlig bog om Nvivo (QSR Nvivo), der er en videreudvikling af NUD*IST. Herværende bog, der er den første af sin slags på dansk, diskuteres i forhold til dens introduktion til Nvivo. Udgivelsesdato: december...

 12. Learning Objects Web

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blåbjerg, Niels Jørgen

  2005-01-01

  Learning Objects Web er et DEFF projekt som Aalborg Universitetsbibliotek har initieret. Projektet tager afsæt i de resultater og erfaringer som er opnået med vores tidligere projekt Streaming Webbased Information Modules (SWIM). Vi har et internationalt netværk af interessenter som giver os...... sparring og feedback i forhold til udviklingskoncept både omkring de teoretiske rammer og i forhold til praktisk anvendelse af vores undervisningskoncept. Med disse rygstød og input har vi forfulgt ønsket om at videreudvikle SWIM i det nye projekt Learning Objects Web. Udgivelsesdato: juni...

 13. Bestyrer af egen ro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergård, Birger; L. Friis, Klaus

  2000-01-01

  Evnen til at håndtere en indre uro synes at være blevet en væsentlig egenskab i forhold til udviklingen af vort samfund og de hastige brud i kontinuiteten af et liv, der leves. arbejdsforhold. stress. arbejdsmiljø. arbejdsliv......Evnen til at håndtere en indre uro synes at være blevet en væsentlig egenskab i forhold til udviklingen af vort samfund og de hastige brud i kontinuiteten af et liv, der leves. arbejdsforhold. stress. arbejdsmiljø. arbejdsliv...

 14. Naturfagsmaraton: et (interesseskabende?) forløb i natur/teknik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dohn, Niels Bonderup

  2014-01-01

  Formålet med denne undersøgelse var at undersøge sjette klasse elevers interesser i forbindelse med deltagelse i et Naturfagsmaraton. Elevernes interesser blev undersøgt vha. et mixed-method design. Interesse blev stimuleret af fire forhold: designe/opfinde, usystematisk prøven sig frem......, funktionalitet og samarbejde. Disse forhold rummer forskellige variable såsom nyt, autonomi, social interaktion, selv-stimulering og mål-orientering. Undersøgelsen viser, at Naturfagsmaratonopgaver stimulerer elevers interesse, men kun i det omfang eleverne selv er i stand til at selv-regulere deres...

 15. Japanske kædereaktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2011-01-01

  Atomskræk. Den mest ødelæggende konsekvens af Fukushima 1 ser ud til at blive den stemning af frygt, som lynhurtigt breder sig. De konkrete skader er minimale i forhold til de lidelser, jordskælvet ellers har udsat japanerne for.......Atomskræk. Den mest ødelæggende konsekvens af Fukushima 1 ser ud til at blive den stemning af frygt, som lynhurtigt breder sig. De konkrete skader er minimale i forhold til de lidelser, jordskælvet ellers har udsat japanerne for....

 16. Tungere standardkilogram

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2013-01-01

  Et kilogram har siden 1889 været defineret som massen af det Internationale Prototypekilogram (IPK) i Paris, og det er den eneste enhed, som stadig er defineret ved en bestemt fysisk genstand. Men med årene er de fleste af kopierne blevet tungere i forhold til IPK.......Et kilogram har siden 1889 været defineret som massen af det Internationale Prototypekilogram (IPK) i Paris, og det er den eneste enhed, som stadig er defineret ved en bestemt fysisk genstand. Men med årene er de fleste af kopierne blevet tungere i forhold til IPK....

 17. Lærer-elev-relationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Per Fibæk; Nielsen, Anne Maj

  2015-01-01

  I kapitlet belyser vi relationskompetence i forholdet mellem lærer og elever og hvordan læreren kan arbejde med forhold til elever og med sin opmærksomhed på relationsarbejdet. Afslutningsvis ser vi på hvordan lærere fortsat kan udvikle deres relationskompetence.......I kapitlet belyser vi relationskompetence i forholdet mellem lærer og elever og hvordan læreren kan arbejde med forhold til elever og med sin opmærksomhed på relationsarbejdet. Afslutningsvis ser vi på hvordan lærere fortsat kan udvikle deres relationskompetence....

 18. Harry Potter som transmedia storytelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waade, Anne Marit; Toft-Nielsen, Claus

  2015-01-01

  Hvordan kan vi begribe og analysere store blockbustere som f.eks. Ringenes Herre og Star Wars? Hvordan kan vi forholde os analytisk til populære tv-serier som f.eks. Sex and the City, LOST, Game of Thrones og Walking Dead? Hvordan kan vi forstå og analysere den hype som disse store megahit illust...... Potter. Afslutningsvis diskuteres tekstanalysens styrker og begrænsninger i forhold til transmedia fortællinger, og hvordan den evt. kan kombineres med empiriske afsender og modtageranalyser....

 19. Industri og fysisk planlægning i Odense

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, U.; Juul, E.

  Meddelelsen belyser fremtidsmuligheder for en større kommunes industri og den fysiske planlægning set i forhold til industrien. Undersøgelsen et et pilotprojekt gennemført i samarbejde med planlægningsafdelingen i Odense kommune for at tilvejebringe et grundlag for kommuneplanlægningens industrip......Meddelelsen belyser fremtidsmuligheder for en større kommunes industri og den fysiske planlægning set i forhold til industrien. Undersøgelsen et et pilotprojekt gennemført i samarbejde med planlægningsafdelingen i Odense kommune for at tilvejebringe et grundlag for kommuneplanlægningens...

 20. #øresund og #greatercph på Twitter - Et første blik på den transnationale offentlighed i Øresundsregionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eberholst, Mads Kæmsgaard

  2018-01-01

  Dette studie anvender data fra Twitter, som er indsamlet gennem relevante hashtags og nøgleord over en periode på 17 måneder. Denne data analyseres med udgangspunkt i ORAN-modellen som foreslået af (Andreasen, Christiansen, & Eberholst, 2015) og diskuteres herefter i forhold til de teoretiske...... koncepter horisontal og vertikal europæisering (Koopmans & Erbe, 2004) kombineret med dagsordenteori (Mccombs & Shaw, 1972). Gennem dette framework gives et første blik på, hvordan en transnational ad hoc offentlighed (Bruns & Burgess, 2011) på Twitter i en Euro-region kan se ud i forhold til indhold...

 1. Surveillance of hospital-acquired infections in women having undergone caesarean section in the County of Aarhus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Rita Andersen

  informationer fra både elektroniske databaser, medicinske journaler samt fra kvindernes selvudfyldte spørgeskemaer. Formålene med studierne var at undersøge: 1) kejsersnit som en risikofaktor for postpartum bakteriæmi (BSI), urinvejsinfektion (UVI) og postoperativ sårinfektion (PSI) sammenlignet med vaginal...... kejsersnit i forhold til vaginal fødsel, dels en øget infektionsrisiko efter akut kejsersnit i forhold til elektivt kejsersnit. Fedme og Type 1 diabetes er risikofaktorer for infektion efter kejsersnit og kombinationen af overvægt og diabetes øger risikoen for infektion yderligere. En elektronisk overvågning...

 2. Ajourføring af ISA 610

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fabricius, Ole; Kiertzner, Lars

  2011-01-01

  Ajourføringen af ISA 610 indebærer generelle skærpelser i relation til den eksterne revisors risikovurderingshandlinger i forhold til intern revision samt til ekstern revisors revisionshandlinger på områder med væsentlig risiko og skønsmæssig usikkerhed.......Ajourføringen af ISA 610 indebærer generelle skærpelser i relation til den eksterne revisors risikovurderingshandlinger i forhold til intern revision samt til ekstern revisors revisionshandlinger på områder med væsentlig risiko og skønsmæssig usikkerhed....

 3. 3D-SEM Metrology for Coordinate Measurements at the Nanometer Scale

  OpenAIRE

  Carli, Lorenzo; De Chiffre, Leonardo; Hansen, Hans Nørgaard; Horsewell, Andy; Dirscherl, Kai

  2010-01-01

  Afhandlingen vedrører den metrologiske anvendelse af tredimensional Scanning Electron Microscopy (3D-SEM) til koordinatmåling på nanometer skala. Relevansen af 3D-SEM, der baseres på stereofotogrammetri, fremhæves her i forhold til andre tilgængelige måleteknikker, og en række problemstillinger vedrørende måleusikkerhedsestimering diskuteres. De nyeste udviklinger indenfor mikro- og nanometrologien, såvel maskiner som teknikker, beskrives i forhold til deres fordele og begrænsninger. Den vigt...

 4. Racisme bliver ikke mindre racistisk af at være strukturel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Malte Frøslee

  2016-01-01

  Hvad enten det skyldes bevidst racisme eller strukturelle forhold er ’racial relations’ en helt central faktor i den amerikanske valgkamp. Det er svært at forstå i et dansk perspektiv – men burde måske ikke være det......Hvad enten det skyldes bevidst racisme eller strukturelle forhold er ’racial relations’ en helt central faktor i den amerikanske valgkamp. Det er svært at forstå i et dansk perspektiv – men burde måske ikke være det...

 5. Ein abtrünniger Jünger und seine deutschen Helden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nord, Johan Christian

  Fremmedsproglig forskningsformidling af hovedpunkterne i artiklerne Metafysisk reaktion - reaktionær metafysik. En ud- og afviklingsskitse over Johannes Jørgensens forhold til Brandesianismen. og ”Slægtskabet mellem Schopenhauers Filosofi og Kristi Religion” -Forholdet mellem Johannes Jørgensens...... Schopenhauer-reception, alment metafysiske- og kristelige inklinationer i Taarnet-perioden....

 6. The return of Mess O’Potamia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helle, Sophus

  2017-01-01

  Jeg undersøger hvordan oldtidens Mesopotamien skildres i forhold til moderne konflikter i Irak. Jeg argumenterer for, at ‘Mesopotamien’ er et særligt ustabilt begreb, der kan tjene helt modsatrettede formål afhængig af kontekst....

 7. Mikroteknologiske Komponenter - udvikling af produkter og produktionsprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hans Nørgaard; Møller, Per

  2002-01-01

  Det er en stor udfordring at skabe det operationelle grundlag for en industriel produktion af mikroteknologiske produkter. Efterhånden som produkterne gennem en produktudviklingsproces gøres anvendelige for en stor kundekreds, stiger presset i forhold til udvikling af produktionsteknologier, der ...

 8. Letbeton 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, E.V.; Nerenst, P.

  Denne SBI-anvisning giver en orienterende gennemgang af alle de forhold ved letbeton, som det er gavnligt for de fleste af byggeriets folk at have viden om. Den behandler fortrinsvis letbetoner fremstillet ved skumdannelse og ved luftudviklilng. Selve fremstillingsprocessen er kort beskrevet, sål...

 9. Mobiltelefonen - hva' snakker vi om?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aarby, Jens; Goldbech, Ole

  Bogen sætter eleverne i stand til selv at tage stilling til brugen af mobiltelefoner og forholde sig kritisk til nye teknologier. Samtidig stilles spørgsmålene: Er det sundhedsskadeligt at tale i mobiltelefon, og hvordan laver man en befolkningsundersøgelse?...

 10. Kontanthjælpsloft og handicap det hænger ikke sammen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amby, Finn

  2016-01-01

  Den nye regel om vurdering af arbejdsevne i forhold til det ordinære arbejdsmarked rejser flere spørgsmål, end den besvarer. Derfor er der stor risiko for, at den nye reform kommer til at ramme ledige med alvorlige handicap eller helbredsproblemer på en måde, som Folketingets flertal forhåbentlig...

 11. Incremental computation of set difference views

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bækgaard, Lars; Mark, Leo

  1997-01-01

  Et database view identificerer en delmængde af en database, der er relevant i en given sammenhæng. Et sådant view kan beregnes på to forskellige måder. Ved genberegning beregnes alt forfra, når et view anvendes. Ved inkrementel beregning opdateres gamle beregningsresultater i forhold til mellemli...

 12. Cloud computing og den strafferetlige beskyttelse af data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiasen, Peter Dueholm

  2013-01-01

  Cloud computing er blevet en populær metode for bl.a. at opbevare data. Muligheden for eksempelvis at placere forretningskritiske data på teknisk udstyr, som ejes af den udbyder, der driver cloud computing tjenesten, gør det aktuelt at forholde sig til, om straffeloven i sådanne tilfælde yder et...

 13. Medborgerskab som skolefag i Malaysia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiemensma, Britt Due; Hald, Anne Mette

  2009-01-01

  Globalisering og internationalisering indgår med selvfølgelighed i uddannelsessektorens begrebsverden. Men hvad mener vi egentlig, når vi bruger begreberne? Benyttes de som abstrakte talemåder, for at vi skal kunne forholde os til uoverskueligheden i den aktuelle udvikling, eller kan begreberne k...

 14. Forskningsdata og Open Access

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heller, Alfred; Blaabjerg, Niels Jørgen; Clausen, Nanna Floor

  Hvilke rolle spiller forskningsbiblioteker i forhold til sikring og tilgængeliggørelse af forskningsresultater der er i form af data, visualiseringer m.m. Rapporten peger tydelig på, at bibliotekerne supplerer eksisterende aktører på området gennem deres spidskompetencer i langtidsbevaring...

 15. Patients' Obligation, Embodiment, Motives, and Self in Hypertension - a Qualitative Study from General Practice (PhD thesis)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sångren, Henrik

  forst†else af hvordan hverdagslivet kulturelle og sociale indretninger p†virker patienters risikoforst†else of adf‘rd i forhold til helbredsrisici. Forh›jet blodtryk er en af flere medicinske risikotilstande der har tiltrukket sig en massiv samfundsm‘ssig, kommerciel og forskningsm‘ssig interesse...

 16. Den selvforsynende gadelampe er på vej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Peter Behrensdorff; Bak, Christian

  2013-01-01

  Gadelampen med egen energiforsyning fra sol og vind er allerede opfundet; men de modeller, som findes på markedet, er ikke optimeret til danske forhold. DTU har bidraget til et innovativt samarbejde med kommuner og producenter om at udvikle en dansk CO2­neutral gadelampe...

 17. Livscyklusvurdering af bygningsdele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holleris Petersen, E.

  I denne SBI-rapport gennemføres en sammenlignende livcyklusvurdering af 10 indervægstyper, som tilsammen omfatter de mest almindelige byggematerialer, der anvendes i dansk byggeri. Formålet er, med indervægge som eksempel, at belyse de særlige forhold og problemer, der knytter sig til gennemførelse...

 18. En skygge af modernitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Drachmanns højrekonservative, med dog næsten utopiske politiske forestillingsunivers. Disse idéer vil blive diskuteres i forhold til Herfs begreb om det reaktionær moderne, og slutteligt følge dette reaktionært modernes oversættelse til praksis politik i og med Pürschel og Drachmanns fejlsslagne...

 19. Inge Lehmann: Studietid og tidlige akademiske ansættelser 1907-1928

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund Jacobsen, A. Lif

  2015-01-01

  Tidlige, succesfulde, kvindelige, naturvidenskabelige forskere, som Inge Lehmann, er blevet internationale ikoner for akademisk ligestilling. I virkeligheden måtte kvinder som Inge Lehmann navigere i forhold til komplekse sociale agendaer og i vidt omfang indordne sig under disse for at opnå...

 20. Bæreevne af betonvægselementer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bjarne Christian

  Rapporten introducerer en ny beregningsmetode til uarmerede vægge udført af betonelementer. Bæreevnen øges væsentligt i forhold til eksisterende beregningsmetoder og den nye metode er dokumenteret med forsøg. Partialkoefficienter er beregnet i overensstemmelse med Eurocode 1990. Arbejdet er udfør...

 1. Hvordan håndterer vi multimodal enkelhed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannessen, Christian Mosbæk

  2012-01-01

  Artiklen diskuterer det tilsyneladende paradoksale forhold, at de strukturelt set enkleste grafiske tekster som regel er de vanskeligste at analysere. Artiklen peger på den mulige årsag, at den Multimodale Socialsemiotik (MSS) i regelen foretrækker et observationsniveau, hvor elementer fra diskrete...

 2. Variationer af liv i døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rubow, Cecilie; Tind Johannessen-Henry, Christine

  2010-01-01

  og teolog [i] er vi særligt optagede af hvordan mennesker erfarer og formulerer flere former for transcendens, dvs. overskridende forhold mellem ’denne verden’ og ’den anden verden’, i et samfund præget af især kristen kosmologi, vestlig videnskab, men også en hel række andre kosmologier...

 3. Mind the gap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søbirk, Helle Henni

  2015-01-01

  Problemformulering Hvordan kan vejledning, funderet i en empowerment-tilgang, støtte studerendes kollektive refleksion og handling i forhold til individuelle og strukturelle barrierer for trivsel og gennemførelse af deres uddannelse? Hvilke dilemmaer og diskussioner kan empowerment tilgangen...

 4. Quality in VPL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Ulla Nistrup; Hansen, Kirsten Aagaard; Andersson, Per

  2017-01-01

  Artiklen præsenterer den nordiske model for kvalitet i realkomptencer (validering) og kvalitetsbegrebet i forhold til realkompetencer Forskningsprojektets interaktive tilgang bliver kort introduceret. De foreløbige resultater fra tre casestudier i Danmark, Finland og Sverige bliver præsenteret og...

 5. Husholdningernes valg af fødevarer: Strategier for rationel adfærd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonke, Jens

  1993-01-01

  kategorisering af fødevarer efter forarbejdningsgrad og pris. Der er anvendt multipel regressionsanalyse såvel som probit-analyse for at forklare sammenhængen mellem socioøkonomiske forhold og udgifter til fødevarer. Som forventet, viser det sig, at såkaldt tidsfattige og pengerige familier bruger forholdsvis...

 6. Medier og digital kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René Boyer; Hestbech, Astrid Margrethe; Jørnø, Rasmus Leth Vergmann

  . I dag er skellet mellem mundtlighed og skriftlighed ikke længere så skarpt, og de nye informationsteknikker som fx smartphone, skype, sociale medier, computerspil, og digitale bøger er allemandseje. Institutionerne og pædagoguddannelsen kan i dag ikke undlade at forholde sig til og i et vist omfang...

 7. Hvad karakteriserer et talent?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raalskov, Jesper

  2012-01-01

  forholder sig til, hvad den overordnede definition af talent er. Der ses i litteraturen divergerende opfattelser af, hvilke konkrete egenskaber (attributter) som definerer et talent. I denne artikel gives et bud på en konsensusskabende tilgang til talent, idet talent kan ses som; det du har gjort (fortid...

 8. Energiens diplomati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rüdiger, Mogens

  2014-01-01

  Energidiplomati ses som en form for privat diplomati, der her udøves af virksomheder, blandt andet i forhold til EU og andre internationale institutioner. Hvad er formålet, hvordan gribes det an og hvad kommer der ud af dette private diplomati? er nogle af de spørgsmål, der diskuteres i artiklen...

 9. A Fucking Tragedy - Krimien som vor tids tragedie? Arne Dahls Europa Blues og Jan Arnalds Övervåld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Peter

  2010-01-01

  Artiklen indkredser historisk det halvt opløste genrebegreb 'tragedie' og diskuterer det i forhold til det mere modstandsdygtige og åbne begreb om det tragiske' som en særskilt modalitet. Det sker i sidste ende for at godtgøre, at også den moderne, avancerede krimi - in casu svenske Arne Dahls Eu...

 10. Teori og praksis i læreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard

  Som en Professionsbacheloruddannelse er Læreruddannelsen på én gang en uddannelse til en profession og til en kandidatuddannelse. Dette forhold konstituerer ’læreruddannelsens problematik’ og danner baggrund for at afhandlingen undersøger, hvilke kundskabsformer der intenderes og praktiseres på l...

 11. Maths at the Gym

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Niels John

  2010-01-01

  Artiklen præsenterer aktiviteter, der kan være med til at give elever et mere personligt forhold til den matematiske beskrivelse af bevægelser. I stedet for at se på fysikkens abstrakte partikler plotter eleverne deres egne bevægelser ind i koordinatsystemer og ser på grafer og funktioner, der op...

 12. International økonomi. 3.udgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Erik Strøjer; Nielsen, Jørgen Ulff-Møller; Pedersen, Kurt

  Tredie udgave af International Økonomi er udvidet en del i forhold til den forrige. De vigtigste udvidelser er den 'nye udenrigshandelsteori', som er udskilt i et selvstændigt kapitel, og koordination af den økonomiske politik mellem landene, der i bogens afsluttende kapitel behandles teoretisk s...

 13. Virksomhed som ontologisk begreb har grundlæggende konsekvenser for metodologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chaiklin, Seth

  Første del handler om afklaring om den historiske oprindelse og teoretiske indhold af virksomhedsbegreb i Sovjet psykologi. Anden del handler om metodologiske implikationer af denne analyse, hvor hovedidé er at man skal selv skabe metoder i forhold til éns teoretiske opfattelse af problemfeltet. ...

 14. Quantitative techniques and corporate environmental management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning; Ulhøi, John Parm

  1996-01-01

  Der er en lang tradition for at anvende kvantitative metoder i forbindelse med analyse af miljømæssige forhold i naturen. Det samme gør sig gældende i forbindelse med kvalitetsstyring. Men det ser ikke ud til, at de kendte miljøledelsessystemer i samme omfang har erkendt potentialet i anvendelsen...

 15. Et dansk hotell

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baca, Susan; Busck, Ole Gunni

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af, hvorledes et hotel i Nordjylland fungerer som arbejdsplads for indvandrere af overvejende ikke-vestlig oprindelse. Der fokuseres på i hvilket omfang og gennem hvilke mekanismer arbejdsmiljjøet i bred forstand, herunder forhold i ledelsen...

 16. Mindfulness på arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heinskou, Torben; Nielsen, Lotte Svalgaard

  2011-01-01

  organisationer, hvor fokus er på følelser, kultur, mindfulness, negativ formåen og mobning. •Ledelse, hvor postmoderne ledelsesmetoder bringes frem, beskrives og analyseres i forhold til selvstyrende grupper, mentalisering, teamorienteret ledelse og kønsperspektivet på ledelse. •Konsulentperspektivet, som...

 17. Patientkultur i historisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Trine

  2010-01-01

  Patientkulturen 1850-1970 er belyst ved patientfortællinger, som analyseres kronologisk i katpitlet. Dernæst diskuteres forskellige faktorer med indvirkning på udformningen af den historiske patientkultur. Det drejer sig i kapitlet om beslægtede forhold som hierarki og relation, patientinformation...... og medinddragelse, indlæggelsestid og ventetid, tro og livsindstilling....

 18. Protein til nykælvere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Mogens

  2013-01-01

  Ny forskning fra AU-Foulum viser, at det er muligt at øge mælkeydelsen ved at øge AAT forsyningen i de allerførste uger efter kælvning. Men de første tiltag i praksis tyder på, at flere forhold afgør udfaldet....

 19. Hemmelig ransagning og brevstandsning i den digitale virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2016-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i sager om databedrageri, hvor betalingskort misbruges til køb på internettet. Politiets adgang til private chatfora på nettet analyseres i forhold til de straffeprocessuelle tvangsindgreb hemmelig ransagning, aflytning og dataaflæsning. Desuden behandler artiklen den ...

 20. Elevers læring gennem undersøgelse og faglig læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Negendahl, Kim; Daugbjerg, Peer

  2014-01-01

  Med afsæt i Prof. Jens Rasmussens (2013) argumenter for undervisningsdifferentiering vha. præstationsstandarder behandles differentiering af naturfagsundervisnings målsætning for alle skolens elever. Fokus vil være på læreres arbejde med undervisningsplaner og opstillede mål i forhold til undervi...

 1. Normalitet og afvigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Jesper

  2009-01-01

  Anmeldelse ad Ivar Morkens bog:" Normalitet og afvigelse", der tager udgangspunkt i kontrasten mellem visionerne om inklusion, empowerment og anerkendelse og de faktiske forhold, hvor menneskelig afvig stadig diagnosticeres. Kontrasterne defineres og forsøges imødegået med forskellige former for ...

 2. Collective identities and popular excesses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Søren

  2009-01-01

  Artiklen er en teoretisk diskussion af Ernesto Laclaus populisme-begreb i forhold til Jacques Rancières begreb om folket som supplementært, 'overtalligt' politisk subjekt. Den første del er viet en kritisk diskussion af Laclaus (seneste)populisme-teori - især med henblik på forholdet mellem Lacla...

 3. Kernekraft og nuklear sikkerhed 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aage, Helle Karina; Hedemann Jensen, Per; Kampmann, Dan

  beredskab. Rapporten for 2011 dækker følgende emner: Kernekraft efter Fukushima, status for kernekraftens el-produktion, regionale tendenser, reaktorudvik-ling, beredskabssystemer, sikkerhedsrelaterede hændelser ved ker-nekraft, Fukushima-ulykken samt internationale forhold og konflik-ter....

 4. Nøglehulskampagne 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørk, Trine; Tsalis, George; Grunert, Klaus G

  Viden om effekterne af kampagneindsatser er central, i forhold til kvalitetssikring og videreudvikling til kommende års indsatser. Denne rapport er baseret på resultaterne fra 1411 observationer og interviews, transaktionsdata og observationer af brugen af Nøglehuls-markedsføringsmateriale 2014, ...

 5. Kommissionsgenbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Lise; Larsen, Frederik; Netter, Sarah

  Formålet med denne rapport er at afdække markedet for kommissionsgenbrugstøj i København. Gennem en række kvalitative interview med forretningsindehavere og observationer i kommissionsgenbrugsforretninger, forsøger vi at karakterisere kommissionsgenbrugstøjforretningerne, deres forhold til henhol...

 6. Sammenhæng mellem fysisk aktivitet i barndom hhv. voksenliv samt holdning til fysisk aktivitet i pædagogisk arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lybæk-Hansen, Esper

  Der er en tæt sammenhæng mellem den pædagogstuderendes fysiske aktivitet i barndommen og fysiske aktivitet i det voksne liv. Den sociale vane (habitus) spiller i denne sammenhæng en afgørende rolle for praksis i det voksne liv! Pædagogstuderende har generelt et positivt forhold til fysisk aktivitet...

 7. Kernekraft og nuklear sikkerhed 2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kampman, D.; Majborn, Benny; Nonbøl, Erik

  Rapporten er den fjerde rapport i en serie af årlige rapporter om kernekraft og nuklear sikkerhed. Rapporten er udarbejdet af medarbejdere ved Forskningscenter Risø og Beredskabsstyrelsen og omhandler den internationale udvikling inden for kernekraft med sær-lig vægt på sikkerhedsmæssige forhold ...

 8. Liberal Nationalism, Pluralism and Stability

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  Emnet for denne PhD afhandling er nationalisme og multikulturalisme med særlig henblik på spørgsmål om indvandring til etablerede liberale nationalstater. Liberal nationalisme forstås som baseret på et hensyn til at sikre liberale politiske idealers stabilitet, og diskuteres i forhold til spørgsmål...

 9. Sprogvurdering.dk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kasper Østerholdt; Jørgensen, Rune Nørgaard; Bleses, Dorthe

  2009-01-01

  Elektronisk registrering af sprogvurderinger landet over åbner for spændende perspektiver for praksis og forskning. For den logopædiske praksis giver Sprogvurdering.dk mulighed for lettilgængeligt overblik og indblik i sprogvurderingsindsatsen i forhold til kommune, dagtilbud og det enkelte barn...

 10. Slemme brudepiger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Vibeke

  2011-01-01

  Aktuelle Bridesmaids bevæger sig væk fra den traditionelle hvide middelklasses kvindelighed med humor og selvironi samtidig med, at den forholder sig levende til chick flick-genren som Bridget Jones' Dagbog og Sex and the City og fornyer tøsefilmen. For med sin humoristiske tilgang tager den livtag...

 11. Simple opdriftsbaserede modeller for Wave Star

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kramer, Morten

  Wave Star modellen er udarbejdet i programmeringssproget Delphi. Modellerne er en videre udarbejdelse af tidligere anvendte Excel-modeller. I forhold til Excelmodellerne udmærker de nye Dephi-modeller sig ved at beregningerne udføres mange gange hurtigere og modellerne kan håndtere lange tidsserier...

 12. Animated Symbols

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frolunde, Lisbeth

  ' processer af fem udvalgte elever er gennemgået i forhold til tre opdelinger: filmskabere, filmskabelse processen og film. Den teoretiske tilgang er pragmatisme, social semiotik og diskursanalyse. Modellen "Animating Symbols" er udviklet og diskuteret som forsøg på at forstå reflektion og design som en slags...

 13. Prøvningsmetoder for isoleringsmateriale som underlag for tagpap = Testing methods for insulating material used as underlay for roofing felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nicolajsen, Asta

  Rapporten redegør for UEAtc's prøvningsmetoder til vurdering af isoleringsmaterialer som underlag for tagpap. Disse metoder er udviklet ud fra de beskrevne isoleringstykkelser, som anvendes i Centraleuropa. I rapporten vurderes i hvilket omfang prøvningsmetoderne også er egnede for danske forhold....

 14. May the force be with you

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thormann, Esben; Simonsen, Adam Cohen; Mouritsen, Ole G.

  2008-01-01

  Den nyeste instrumentelle udvikling har gjort det muligt direkte at måle de fysiske kræfter, som virker mellem ganske små partikler (kolloider) samt mellem enkelte makromolekyler. Hermed er der åbnet et nyt vindue til en forståelse af de forhold, som bestemmer stabiliteten af alt fra biologiske s...

 15. Patients and acute coronary syndrome - Prehospital delay and mental and emotional delaying responses - a qualitative study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Vibeke; Larsen, Birte Hedegaard

  2016-01-01

  I Danmark og internationalt er det et problem, at patienter med Akut Koronart Syndrom ikke tager kontakt til sundhedsvæsnet i tide nok til at opnå optimal behandling. Flere årtiers forskningsmæssig indsats vedrørende kliniske og socio-demografiske forhold samt folkeoplysning har ikke kunnet forkl...

 16. May I come to visit you at work?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Bodil

  2016-01-01

  Artiklen beskriver faglige oplevelser fra et længerevarende studiebesøg, hvor en lektor har fulgt en praktiker - "shadowing". I dette tilfælde en irsk pædagog, der arbejder hos YAPS: Youth Action Project Sligo, der er et samarbejde mellem politiet og sociale myndigheder i forhold til unge mellem ...

 17. Det lys der skaber alt vi ser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nagbøl, Søren Peter

  2012-01-01

  PH sagde selv at, at hans vigtigste inspirationskilde var "lyset, sproget, og kvinden. Det irriterer mig, at næsten hver gang, man diskutere PH's forhold til arkitektur og lys, bliver det til kunst og kulturhistoriske betragtninger og litterær analyse der henviser til Idehistoriske strømninger og...

 18. Spildesign i Serious Games

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Uhre Rahbek, Jess

  2012-01-01

  I dette bidrag diskuteres problemfeltet ”didaktisk spildesign” i forhold til principper for godt spildesign og didaktisk design. På baggrund af forskellige forskningsbidrag og udviklingen af et spilelement til støtte for behandlingen af veteraner med PTSD undersøges forholdet mellem spil og lærin...

 19. Rekruttering og fastholdelse af højtuddannede arbejdsmigranter i Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thuesen, Frederik; Tørslev, Mette Kirstine; Jensen, Tina Gudrun

  Danmark får i stigende grad behov for at rekruttere højtuddannet arbejdskraft fra udlandet. Denne rapport undersøger, hvordan en række lande rekrutterer og fastholder højtuddannet arbejdskraft fra tredjelande, og opstiller et idékatalog over best practice på området. I forhold til rekruttering vi...

 20. Topologisk og kombinatorisk syntaks som alvorligt ment skelnen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heltoft, Lars

  2016-01-01

  Den generative grammatik læser Paul Diderichsens sætningsskema som en konstituentstrukturgrammatik med lineær binding (konkatenation) og opnår derved at sætningsskemaet kan pakkes ind i den generative teori og således ikke har noget at sige som ikke allerede er sagt der. Man forholder sig ikke ti...