WorldWideScience

Sample records for hvordan etnografisk feltarbejde

 1. Videokameraet som etnografisk redskab online og offline

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rehder, Mads Middelboe

  2013-01-01

  “Med udgangspunkt i et visuelt feltarbejde såvel online som offline, på YouTube og i New York City, beskæftiger dette kapitel sig med kameraet som medieringsteknologi, med fokus på levende billeder. Det diskuteres, hvordan kameraets multiple anvendelsesmuligheder empirisk og metodisk kan skabe...

 2. Etnografiske udstillinger - aktuelle tendenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerregaard, Peter

  2008-01-01

  Artiklen præsenterer et overordnet billede af udviklingen indenfor etnografiske udstillinger og gennem det 20. århundrede. Der argumenteres for, at etnografiske udstillinger, efter repræsentationsdebattens slag mod de evolutionistiske og kulturrelativistiske udstillingsformer, har stået i et vade...... brugerdreven innovation og den tværfaglige konstitution af de temaer, etnografiske udstillinger omhandler i dag, vil lægge grunden for nye fremtidige eksperimenter inden for genren....

 3. Lærerstuderendes tanker om feltarbejde i folkeskolens biologi- og geografiundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, K.; Breiting, Søren; Andersen, A. M.

  Rapporten belyser, hvilke forestillinger lærerstuderende har om muligheder for feltarbejde og ekskursioner i folkeskolen i biologi og gegorafi, herunder læringspotentialer og forskellige typer af barrierer, som grundlag for en forbedring af kommende læreres baggrund for at varetage feltarbejde i ...

 4. Hvordan kapitalisme bliver til

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekman, Susanne

  2015-01-01

  Man kan ikke holde økonomi for sig og familie og natur for sig. En gruppe antropologiske kapitalismeanalytikere i netværket Generating Capitalism studerer kapitalisme i praksis og ser på, hvordan alting er viklet sammen...

 5. Hvordan integration af it?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  2008-01-01

  Fokus i artiklen er den måde, hvorpå børn positionerer sig på i skolerummet, og på, hvordan børn gennem brug af it opbygger og integrerer digital kompetence forstået som færdigheder, kundskaber og holdninger, der skal sætte dem i stand til at agere i det lærende samfund. Med udgangspunkt i et...

 6. Sundhedspleje - Studier af en normaliserende praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Oline

  2013-01-01

  Phd.-afhandling Afhandlingen er en analyse af sundhedsplejens praksis. Dener udført på baggrund af etnografisk feltarbejde i sundhedsplejen (suppleret med interviews). Afhandlingen har tre undersøgelsesspørgsmål: Hvordan formidles normalitet i sundhedsplejens praksis? Hvilke former for normalitet...

 7. Gensyn med Ginir - etiopisk feltarbejde efter 30 års venten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Ib; Weber, Odile

  2014-01-01

  Forfatterne gennemførte i 2013 en måneds feltarbejde i området omkring Ginir, Sheik Hussein, Imi og Dolo Mena in den østlige Oromia og tilgrænsende dele af Somalia Regional States. Ib Friis havde for 30 år siden i forbindelse med det etiopiske floraprojekt forsøgt at arrangere en felttur til områ...

 8. Ældres hverdagspraksisser og aldringspolitik. Om synkroniseringsarbejdet imellem hverdag og politik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aske Juul Lassen

  2015-07-01

  Full Text Available Ældres hverdagspraksisser fremtræder ofte som problemer, som aldringspolitik- ken søger at løse. Forfatterne diskuterer forskellige etnologiske tilgange til hver- dagen, og præsenterer forholdet imellem hverdagspraksisser og politiske praksis- ser som et kontinuerligt synkroniseringsarbejde. Dette bruges til at vise, hvordan problemer som afhængighed, forfald, ensomhed og passivitet bliver problemati- seret på bestemte måder i diskursen om aktiv aldring, og hvordan problemerne tager sig ud for de ældre, set fra et hverdagslivsperspektiv. Artiklen er baseret på et etnografisk feltarbejde på to aktivitetscentre.

 9. Ældres hverdagspraksisser og aldringspolitik. Om synkroniseringsarbejdet imellem hverdag og politik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aske Juul Lassen

  2015-07-01

  Full Text Available Ældres hverdagspraksisser fremtræder ofte som problemer, som aldringspolitik- ken søger at løse. Forfatterne diskuterer forskellige etnologiske tilgange til hver- dagen, og præsenterer forholdet imellem hverdagspraksisser og politiske praksis- ser som et kontinuerligt synkroniseringsarbejde. Dette bruges til at vise, hvordan problemer som afhængighed, forfald, ensomhed og passivitet bliver problemati- seret på bestemte måder i diskursen om aktiv aldring, og hvordan problemerne tager sig ud for de ældre, set fra et hverdagslivsperspektiv. Artiklen er baseret på et etnografisk feltarbejde på to aktivitetscentre.

 10. Case-studier af og om mennesker i organisationer : forberedelse, feltarbejde, generering, tolkning og sammendrag af data for eksplorativ integration, test og udvikling af teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maaløe, Erik

  for tilrettelæggelse og gennemførelse af feltarbejde såvel som den efterfølgende analyse af de herigennem genererede data. Ud fra denne hovedstruktur bliver en lang række enkeltemner såsom 'beskrivelse 'forklaring', 'forståelse', 'tydning', 'fordomme/bias' etc. vendt, drejet, sat op imod hinanden og uddybet trin...... for trin i udviklingen af case-studier....

 11. Tekst og kontekst i etnografiske film. Eller - "To whom it may concern"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Ian Crawford

  1993-09-01

  Full Text Available Mens medieforskere i stigende grad anvender etnografisk inspireret teori og metodologi, vender fagantropologer sig med interesse mod den sålaldte "visuelle antropologi". Peter Ian Crawford analyserer i artiklen udviklingen af dette begreb og diskuterer to af dets hoved- former. Crawford fremhæver, at den visuelle antropologi tidligt har medtænkt publikum i sin formidlingslogik, og han mener, at dette forhold giver visuel antropologi en central placering idag, hvor den trykte antropologi står i en repræsentationskrise, der tvinger for- skerne til at revurdere begreber om objektivitet og henvendelses- former. Herudfra bestemmer og beskriver forfatteren to modaliteter i visuel antropologi, nemlig hvad han kalder den "utvetydige" form, som navnlig kendetegenr f.eks. biograf- og museumsfilm beregnet for et mere specialiseret publikum. Medieforskere vil her finde para- leller til Ecos´ og Barthes´ tekstteorier. Crawford noterer afslutnings- vis, at det hidtil er forblevet ved den gensidige inspiration mellem antrooploger og medieforskere og opfordrer til mere konkrete pub- likumsundersøgelser inden for antropologien.

 12. Distribution af video – lige meget hvordan?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diba Markus

  2009-04-01

  Full Text Available Artiklen omhandler løsninger til distribution af video og de faktorer, der kan være udslagsgivende, når man som underviser eller universitet skal vælge, hvilken man vil gøre brug af. De kommercielle løsninger såsom YouTube m.fl. er kendt af de fleste. Hvad færre måske ved er, at der eksisterer alternativer. På europæisk plan har en række institutioner og forskningsnet, herunder det danske, således valgt at lave deres egne løsninger. Der er afgørende forskelle i disse hhv. kommercielle og ikke-kommercielle videodistributionstjenesters tilgange til problemstillinger vedrørende adgangsbegrænsning, ophavsret, metadatering og bevaring samt kvalitetssikring af indhold - forskelle, der for en stor del udspringer af deres respektive opdrag og muligheder for brugerautentificering. Kun de færreste af alternativerne kan bruges af danske studerende og universitetsansatte. Som der argumenteres for i artiklen, er disse problemstillinger imidlertid vigtig baggrundsinformation, når der skal tages stilling til, hvordan man bedst distribuerer videoressourcer. I artiklen beskrives overordnede fællestræk ved hhv. de kommercielle og de ikke-kommercielle distributionsløsninger, og de helt grundliggende forskelle mellem dem diskuteres.

 13. Inddragelse af børn - hvorfor og hvordan?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jeanette Magne; Pedersen, Ulla; Larsen, Henrik M.

  Denne bog er en fortælling om, hvordan otte udviklingsprojekter i København har medinddraget og samarbejdet med børn og unge for at øge deres handlekompetence og aktivitet. Bogen giver ideer til dem, der ønsker at blive klogere på, hvordan man i højere grad kan inddrage børn i den daglige praksis...

 14. Forskningsbaseret undervisning i UC-sektoren. Hvad og hvordan?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Peter; Nielsen, Malene Slott; Klausen, Søren Harnow

  2017-01-01

  De danske University Colleges (herefter ”UC’er”) skal levere forskningsbaseret undervisning. Det fremgår af UC’ernes bekendtgørelse. Men det fremgår ikke, hvad der skal forstås ved forskningsbaseret undervisning, hvordan UC’erne kan arbejde med forskningsbaseret undervisning, og hvordan UC...... forskningsbasering specifikt i relation til UC-sektoren, og hvordan man reelt kan arbejde med forskningsbaseret undervisning. Vi viser, at der dels er forskel på universiteternes og UC’ernes forståelse af at arbejde med forskningsbaseret undervisning, dels at UC’erne af ’natur’ er forbilledlige i den henseende, idet...... UC’erne har et klart fokus på løsningen af konkrete samfundsopgaver med tætte bånd til aftagerinstitutioner og med tradition for at kombinere praktiske og teoretiske uddannelseselementer....

 15. Hvordan intern kommunikation kan fastholde de gode medarbejdere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enevoldsen, Lene Bavnbek

  2007-01-01

  arbejdsplads. Også HR-ledelsen kan med fordel se i øjnene, at intern kommunikation har en væsentlig betydning for medarbejdernes tilfredshed med og stolthed over arbejdspladsen. Intern kommunikation bør med andre ord tænkes ind i deres øvrige HR-aktiviteter. Artiklen gennemgår, hvordan man kan bruge...

 16. Virksomhedens Miljøøkonomi. Hvad, hvorfor og hvordan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rikhardsson, Pall M.; Vedsø, Lars

  virksomheder. Ordningen administreres af Erhvervsfremmestyrelsen og Miljøstyrelsen. Det overordnede formål med projektet var, at beskrive de virksomhedsøkonomiske konsekvenser af virksomhedens miljøstyring og miljørelaterede aktiviteter og hvordan disse kan registreres, bearbejdes og rapporteres vha...

 17. Hvordan understøttes hg-elevers kompetenceudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svejgaard, Karin Løvenskjold; Hansen, Jens Ager; Karmark, Ole

  Publikationen handler om, hvordan hg-elever arbejder og dermed lærer og udvikler kvalifikationer og kompetencer i de undervisnings- og arbejdsformer, de indgår i. Indholdet er baseret på observationer af elever i klasseundervisning, gruppearbejde eller individuel arbejde i forlængelse af...... klasseundervisning og af elever i projektarbejde. Observationerne er gennemført på tre jyske handelsskoler....

 18. Makt og avmakt i cyberspace: hvordan styre det digitale rom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilly Pijnenburg Muller

  2016-12-01

  Full Text Available Et sikkert cyberspace er nødvendig for en fungerende samfunnsstruktur, økonomisk, politisk og sosialt. Med samfunnets økende avhengighet av cyberspace for å kunne fungere normalt, har sikringen av cyberspace blitt stadig viktigere. For å løse sikkerhetsutfordringene knyttet til utviklingen av cyberspace har stater søkt støtte fra private aktører gjennom såkalte multistakeholder-initiativer. Med slike initiativer mener man en åpen form for samarbeid mellom interessenter, basert på en idé om likeverdige partnere. Stater iverksetter slike initiativer ut fra en tanke om at et samarbeid mellom private og offentlige aktører gir den beste formen for styring og sikring av aktiviteter i cyberspace. Implementeringen foregår imidlertid uten at de nødvendige forutsetningene for at en slik styringsform skal fungere er til stede. Selv om mange i dagens akademiske debatt stiller spørsmål ved om disse initiativene fungerer, er det få som har stilt spørsmål ved hvordan cybersikkerhet kan utøves i praksis. Dette fører til at man overser det sentrale spørsmålet om hvordan maktdynamikken mellom offentlig og privat sektor fungerer med henblikk på sikkerhet i cyberspace. Denne artikkelen diskuterer hvorvidt multistakeholder-initiativene faktisk fungerer som en kontroll- og styringsmekanisme i cyberspace. Ved å se nærmere på offentlig-privat samarbeid om cybersikkerhet i Norge er hensikten å gi en bedre forståelse av årsakene til at multistakeholder-initiativer ofte ikke fungerer i praksis.

 19. Hvad er smag, og hvordan underviser man i og med smag? Udkast til en smagsdidaktik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvortrup, Lars; Wistoft, Karen

  2016-01-01

  Hvad er smag, og hvordan underviser man i smag som undervisningens genstand eller med smag som et virkemiddel i undervisningen? Det er denne artikels to hovedspørgsmål. Formålet er at præsentere det, der kaldes en smagsdidaktisk refleksionsteori, dvs. en teori der reflekterer over, hvordan man un...

 20. Forretningslivet som etnografisk felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Salamon, Karen Lisa

  2015-01-01

  Artiklen introducerer virksomhedsetnografien som antropologisk disciplin, i kontekst af antropologien som rådgivende grundvidenskab. Artiklen indgår i tidsskriftet Jordens Folks jubilæumsnummer, hvor en række nyere antropologiske underdiscipliner diskuteres i forbindelse med tidsskriftets 50-års ...

 1. Hvordan bliver en pige en pige og en dreng en dreng?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjerrild, Margrethe

  2015-01-01

  Artiklen belyser meget kort, hvordan kønsidentitet bliver til, og hvordan både biologiske, psykologiske og sociologiske faktorer spiller ind på at blive pige eller dreng. Artiklen sætter fokus på at alle bør have lige muligheder og skal tilbydes de samme ting uanset køn.......Artiklen belyser meget kort, hvordan kønsidentitet bliver til, og hvordan både biologiske, psykologiske og sociologiske faktorer spiller ind på at blive pige eller dreng. Artiklen sætter fokus på at alle bør have lige muligheder og skal tilbydes de samme ting uanset køn....

 2. Anskaffelsesfunksjonen - en skjult ressurs? : hvordan kan anskaffelsesfunksjonen brukes strategisk for økt verdiskapning i kommunene?

  OpenAIRE

  Vargeid, Heidi; Kjøniksen, Lisbet

  2015-01-01

  Denne masteravhandlingen handler om offentlige anskaffelser med fokus på ledelse, organisering og aktørenes opplevelse av handlingsrommet innenfor gjeldende regelverk og reiser problemstillingen: Hvordan kan anskaffelsesfunksjonen brukes strategisk for økt verdiskapning i kommunene? Temaet har opptatt oss, og er relevant grunnet anskaffelsesområdets forvaltning av felleskapets goder. Formålet med undersøkelsen har vært å utforske hvordan offentlige anskaffelser kan fungere som et strategis...

 3. Hvordan mindes man en hungersnød? : irsk historieskrivning fra revision til vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  1996-01-01

  Med udgangspunkt i debatten om, hvordan den store hungersnød i midten af 1800-tallet skulle mindes, præsenterer forfatteren debatten om den historiografiske revisionisme i Irland fra begyndelsen af 1970'erne til i dag.......Med udgangspunkt i debatten om, hvordan den store hungersnød i midten af 1800-tallet skulle mindes, præsenterer forfatteren debatten om den historiografiske revisionisme i Irland fra begyndelsen af 1970'erne til i dag....

 4. Forskel og fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gulløv, Eva; Bundgaard, Helle

  Bogen er en diskussion af, hvordan hverdagen former sig i daginstitutioner med børn med forskellige sociale og kulturelle baggrunde. Gennem seks måneder har vi udført etnografisk feltarbejde, dvs. dagligt deltaget og observeret i to integrerede daginstitutioner i en mindre kommune på Sjælland for......, rutiner og arbejdsgange, pædagogik og institutionsliv blev opfattet. Efterhånden som vi har analyseret materialet, har vi fået blik for nogle af de modsætninger og sammenhænge, der kan forklare, hvorfor hverdagen former sig, som den gør. Det er disse analyser, bogen rummer....

 5. I kakaoens grænseland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Arvad Nicolaisen

  2014-11-01

  Full Text Available I denne artikel ser jeg på, hvordan råvaren kakao og dens produktion skaber forbindelser mellem mennesker og udgør en på én gang klart afgrænset og flydende ressource.  Artiklen er baseret på et nyligt gennemført etnografisk feltarbejde og tager udgangspunkt i et enkelt landsbysamfund ved navn Topman i grænselandet mellem Ghana og Elfenbenskysten, en egn hvor kakao er en afgørende afgrøde. Jeg vil argumentere for, at kakao i dette grænseland kan analyseres som en særlig og sammensat betydningsskabende relation snarere end som et fast defineret naturprodukt.

 6. Forandring af undervisningspraksis - hvordan bruger lærere IT i nærundervisningen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Bækkelund Jensen

  2003-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

  Denne artikel søger at klarlægge, hvordan og ikke mindst hvorfor universitetsundervisere anvender IKT, og hvilke forandringer af deres pædagogiske praksis, de oplever. Bagved ligger en antagelse om, at undervisernes måde at anvende bestemte former for teknologi på samtidig siger noget om, hvordan de opfatter undervisningen og deres rolle i denne. Samtidig er det interessant at undersøge den aktuelle praksis, sådan som den beskrives og genfortælles af praktikerne (underviserne, for at lære noget om, hvordan teknologien er kommet ind i undervisningen og hvordan undervisning begribes – for i sidste ende at kunne sige noget om, hvordan man kan tilrettelægge IKT-pædagogisk kompetenceudvikling for universitetsundervisere. Artiklen handler om universiteternes dagstudier, hvor der er tale om netstøttet undervisning i den form, at web-steder bliver specielt oprettet og anvendt til undervisningen på universitetets on-campus uddannelser som en udbygning eller supplement til forelæsninger og kursusundervisning.

 7. Hvordan kan staten fremme innovation, der fører til bæredygtige energisystemer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Helle Ørsted; Pedersen, Anders Branth

  2013-01-01

  I forbindelse med finanskrisen er der kommet globalt fokus på, at en omstilling til bæredygtig ener-giproduktion kan udgøre et nyt vækstlokomotiv og reducere CO2-udslip (Klimakommissionen 2010; OECD 2011). I et politologisk perspektiv er et relevant spørgsmål derfor, hvordan offentlige politikker...

 8. Hvordan foregår mesterlære i elitesport?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Ole

  ekspertise og læring. K. Anders Ericssons deliberate practice-teori og Hubert og Stuart Dreyfus’ færdighedsmodel leverer hver deres tilgang til disse begreber ud fra en henholdsvis kognitiv og fænomenologisk forståelse. Begge teorier beskriver, hvordan formaliseret træning spiller en vigtig rolle i...

 9. Hvordan skolelæreren blev en risiko i den globale konkurrence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drejer, Claus

  2015-01-01

  Hvad betyder styringsformer for lærerprofessionen og deres forhold til samfundet? Disse to spørgsmål er centrale i nærværende kapitel. I kapitlet diskuteres hvordan man kan forstå styringen af folkeskolen ud fra Foucaults forelæsninger om guvernementalitet. I stedet for at studere skolen som gens...

 10. Aparte småkravl og hvordan de indskrives i litteraturhistorien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Karen-Margrethe

  2008-01-01

  Artiklen handler om kortprosa og hvordan denne genre skal indskrives i litteraturhistorien. Den tager udgangspunkt i Waltere Höllreres tese fra 1962 om, at kortprosaen skal forstås i sammenhæng med romanens udvikling og ikke i sammenhæng med novellens ditto. Desuden argumenteres der imod Johannes V...

 11. HVORDAN INTEGRERES CSR I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG HVAD PÅVIRKER INTEGRATIONSFORMEN?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Annabeth

  2016-01-01

  CSR integration i små og mellemstore virksomheder (SMV’er) mangelfuld, og flere studier påpeger at der er væsentlig forskel på CSR og CSR integration når man sammenligner store virksomheder og SMV’er. Denne artikel ønsker at undersøge, hvordan små og mellemstore virksomheder integrerer CSR og hvad der...

 12. Hvordan kan jeg ane det jeg gør er rigtigt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anders

  2014-01-01

  Dømmekraft er i vælten. Men hvad er dømmekraft, og hvordan er det muligt at udvikle sin dømmekraft i en virkelighed, hvor målstyring fylder stadigt mere? Artiklen tager med dømmekraftbegrebet afsæt i den nye pædagoguddannelse. Bekendtgørelsen er præget af en opfordring til at have mere opmærksomh...

 13. Interview, observation og dokumentanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindstrøm, Maria Duclos

  2014-01-01

  Kapitlet giver et eksempel på hvordan man indenfor en mixed methods-tradition (metodekombination) kan kombinere interviews, dokumentanalyse og etnografiske observationer.......Kapitlet giver et eksempel på hvordan man indenfor en mixed methods-tradition (metodekombination) kan kombinere interviews, dokumentanalyse og etnografiske observationer....

 14. Hvordan fantastisk?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  2002-01-01

  Om den postmoderne fantastiske litteraturs disharmoniske flerstemmighed, som stiller krav til barnelæserens fantasi og evne til indlevelse og fordybelse. Eksempler: Bjarne Reuter: Prins Faisals Ring, Louis Jensen: Den frygtelige hånd, J. K. Rowling: Harry Potter, Walter Moers: Kaptajn Blåbjørns 13...

 15. Hvordan fantastisk?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  2002-01-01

  Om den postmoderne fantastiske litteraturs disharmoniske flerstemmighed, som stiller krav til barnelæserens fantasi og evne til indlevelse og fordybelse. Eksempler: Bjarne Reuter: Prins Faisals Ring, Louis Jensen: Den frygtelige hånd, J. K. Rowling: Harry Potter, Walter Moers: Kaptajn Blåbjørns 13...

 16. Fremtiden og det etnografiske museum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gabriel, Mille

  2014-01-01

  collecting, co-curation and dialogue with the communities from where the collections derive. Through three recent projects, this paper revolves around questions such as: How can we make associations between the old collections and contemporary society? How do we prioritize, when collecting the contemporary...

 17. Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B.

  2014-01-01

  Ofte kæmper Facilities Managers for at få lov til at bidrage med driftserfaringer til nye byggeprojekter, men ikke på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Campus Service, hvor ”spørg driften” det sidste år er blevet et mantra ved ethvert byggeprojekt, og p.t. er der 15 byggeprojekter i gang. Men...... hvordan organiseres denne vidensoverførsel i praksis, så både byggeafdelingen og driftsafdelingen oplever en god og effektiv proces?...

 18. Bokanmeldelse. Smart læring. Hvordan IKT og sosiale medier endrer læring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Haakonsen

  2014-12-01

  Full Text Available Arne Krokans Smart læring er en kortfattet, informativ og nyttig bok som slår et slag for hvorfor og hvordan vi kan og bør få mer bruk av IKT og digitale medier i skolen. Etter å ha gitt en generell oversikt over ulike læringsteorier og hvilke paradigmer undervisningen har støttet seg til i de siste tiårene (referert til som industrisamfunnet, diskuterer han hvordan lærings­potensialet i internett og sosiale medier ikke utnyttes fullt ut i skolen i dag. Krokan er opptatt av at IKT skal fungere på egne premisser, i stedet for å etterligne og erstatte operasjoner som har blitt foretatt analogt tidligere. En PC er mer enn en digital skrivemaskin, og dette er et poeng som brukes i diskusjonen om hvor fruktbart det kan være å legge mer til rette for at internett og sosiale medier kan og bør bli mer brukt i undervisning.

 19. Årg. 8, nr. 14 (2013. Tema: Gode undervisnings- og vejledningspraksisser - hvordan?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  DUT 14

  2013-03-01

  Full Text Available Dette nummer af DUT har samme tema som DUN-konferencen 2012, nemlig Gode undervisnings- og vejledningspraksisser – hvordan? Inden for dette tema bringes artikler om vejledning af ph.d.-studerende med flere vejledere, om specialevejlederes erfaringer med specialevejledning på seks måneder, om forskellige former for studenteraktiverende undervisning bl.a. ved inddragelse af cases, om udvikling af nye eksamensformer, der modsvarer nye læringsmål og om udvikling af undervisning gennem kollegial supervision. Uden for tema bringes to artikler om erfaringer med den særlige optagelsesprocedure i kvote 2 på Sundhedsvidenskab, Syddansk Universitet. Fokus er på frafald og karaktergennemsnit.

 20. Stress i gymnasiet - Hvad der stresser gymnasielever og hvordan forebyggelse og behandling virker med ’Åben og Rolig for Unge’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj; Lagermann, Laila Colding

  Denne undersøgelse af stress hos gymnasieelever i Aalborg viser, hvordan stress giver sig udslag i gymnasiet, hvad der stresser eleverne, hvad der adskiller de stressramte elever fra andre elever, hvordan et stressreduktionskurset Åben og Rolig for Unge virker for de unge i gymnasiet, og hvad der...

 1. Hvordan vælger man det rigtige forsøgsdyr?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2015-01-01

  Zebrafisk, mus, grise og aber. Dyr er forskellige, og hvis man udførte det helt samme forsøg på forskellige dyrearter, så ville man ofte også opnå forskellige resultater. Hvordan vælger man det rette forsøgsdyr, hvis man eksempelvis vil teste ny medicin, der er tiltænkt behandling af syge mennesker......? Dette spørgsmål lader sig ikke let besvare, men det handler naturligvis om at vælge et forsøgsdyr, som reagerer på samme måde som mennesker. Man kunne tro, at det ideelle forsøgsdyr derfor lignede mennesket på flest mulige punkter, men så simpel er det bare ikke. For selvom forsøgsdyret og mennesket...... måtte have mange fællestræk, så kan de godt være forskellige på lige netop det område, som man ønsker at studere. Derimod skal forsøgsdyret ligne mennesket på præcis det område, som man ønsker at studere....

 2. Intertwining romance and finance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oxlund, Bjarke

  Litteratur om kærlighed og sex i Sydafrika har ofte modstillet såkaldt transaktionel sex med en normativ forestilling om ren kærlighed, som formodes at være uafhængig af socio-økonomiske interesser eller lyster og drifter. Baseret på etnografisk feltarbejde på Turfloop Campus ved Limpopo Universi...

 3. Metodeovervejelser i en kvalitativ og kvantitativ fængselsundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Minke, Linda Annette Kjær

  2009-01-01

  Artiklen omhandler nogle præliminære metodiske overvejelser indhentet gennem et længerevarende etnografisk feltarbejde foretaget i et lukket fængsel for mandlige indsatte. Det er efterhånden blevet almindeligt at forskere i sådanne kontekster underlægges indberetningspligt, hvilket kan være dilem...

 4. Nuevas organizaciones en comunidades campesinas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pærregaard, Karsten

  Denne bog analyserer: 1) hvorledes to indianske landsbyer i Perus højland har reformeret ejendomsretten til jord og estableret landbrugskoorporativer og 2) hvorledes de to landsbyer deltager i to større landsbrugskollektiver. Bogen bygger på et års etnografisk feltarbejde i Peru fra 1983-84 og fo...

 5. Positioneringsmuligheder og social integration i et særligt støtteboligtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wulf-Andersen, Trine Østergaard

  I afhandlingen undersøges positioneringsmuligheder og former for social integration, som et særligt støtteboligtilbud for 18-25årige udvirker. Afhandlingen bidrager på baggrund af tre måneders etnografisk feltarbejde i boligerne med detaljerede eksempler på og analyser af, hvad der foregår i hver...

 6. Metodeovervejelser i en kvalitativ og kvantitativ fængselsundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Minke, Linda Annette Kjær

  2009-01-01

  Artiklen omhandler nogle præliminære metodiske overvejelser indhentet gennem et længerevarende etnografisk feltarbejde foretaget i et lukket fængsel for mandlige indsatte. Det er efterhånden blevet almindeligt at forskere i sådanne kontekster underlægges indberetningspligt, hvilket kan være dilem...

 7. Hvordan påvirker den samtale, der foregår mellem lærere og elever, elevernes udvikling af fagsprog?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meidell Sigsgaard, Anna-Vera

  2016-01-01

  forløbet. I oplægget problematiserer jeg, lærernes forsøg på at skabe bro til elevernes viden, og jeg fremlægger mine overvejelser over, hvordan dette kan gøres mere målrettet. Mine overvejelser perspektiverer jeg ift., hvilken forberedelse det kræver af lærerne, og hvordan talesproget kan bruges som...

 8. Hvordan kan ASKO Midt-Norge styrke sine kunderelasjoner innenfor storhusholdning ved hjelp av Cialdini’s 6 påvirkningsvåpen?

  OpenAIRE

  Løfshus, Tove Kalstad; Stenseth, Marianne

  2014-01-01

  I denne oppgaven har vi samarbeidet med ASKO Midt-Norge. Bedriften er en grossist som dekker store deler av landet og har bedrifter som kunder. Grossistkjeden ASKO er såpass stor og har mange kunder, derfor ville vi se nærmere på hvordan Asko Midt-Norge kunne styrke sine kunderelasjoner for å bedre sitt konkurransefortrinn. Vi utførte flere undersøkelser som kunne gi oss svar på vår problemstilling som lyder følgende: “Hvordan kan Asko Midt-Norge styrke sine kunderelasjoner innenfor storhusho...

 9. Videodokumentasjon ved gjennomføring av praktisk eksamen i sykepleie - hvordan kan dette forbedre studentens praksiske ferdigheter?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gjertrud Husøy

  2014-02-01

  Full Text Available Hensikten med studiet var å belyse hvordan videodokumentasjon av praktiske handlinger i sykepleie kunne brukes som evalueringordning av studenter. Artikkelen tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt for utprøving av nye lærings og evalueringsformer i bachelorutdanningen i sykepleie, der 13 studentgrupper gjennomførte sin praktiske eksamen ved innlevering av video av 16 utvalgte øvelser. Tradisjonell praktisk eksamen i samme studentkull ble gjennomført for 10 studentgrupper. Prosjektet er en kvalitativ kasusstudie og analyse er gjort etter inspirasjon av Giorgi‘s empiriske fenomenologi. Diskusjonen tar utgangspunkt i Vygotsky‘s sosiokulturelle syn på læring og Dewey‘s prinsipp om at all læring er basert på erfaring. Funnene er presentert i følgende deler: Første del omhandler videodokumentasjon og refleksjon. De to neste delene viser funn i forhold til mesterlæring og situert læring på vei mot forståelse av hva sykepleie er. Deretter er teknisk utfordringer belyst, og til slutt en drøfting av forhold ved oppøving av praktiske sykepleieferdigheter. Konklusjonen her er at video egner seg til å dokumentere sykepleiehandlinger. Dette har størst verdi for læring og refleksjon, i mindre grad som eksamensform.

 10. The Paradox of Schooling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valentin, Karen

  En antropologisk ph.d. afhandling baseret på længerevarende feltarbejde blandt urbane squatter-familer i Kathmandu. I afhandlingen diskuteres dels hvordan forskellige former for social differentiering forhandles i forhold til erfaringer af og forventninger til skoling, dels hvordan børn og unge e...

 11. Teknologi og forskningslære i videregående skole: Hvem er lærerne og hvordan former de faget?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Bungum

  2009-05-01

  Full Text Available Teknologi og forskningslære er et nytt og mangfoldig programfag i videregående skole. Denne artikkelen presenterer en undersøkelse av lærerne i dette faget: hva slags bakgrunn de har, hva de ser som sine styrker og utfordringer i å undervise faget, og hvordan de med utgangspunkt i sin kompetanse realiserer ideene bak læreplanen. Undersøkelsen er utført som en skriftlig spørreundersøkelse med utdypende intervjuer med utvalgte lærere. Resultatene viser at lærerne som har deltatt i undersøkelsen samlet sett er en svært kompetent gruppe, men at de i stor grad framtrer som enten "teknolog" eller "forsker" i hva de ser som sine styrker og utfordringer i faget. Videre beskrives hvordan to lærere, som representerer arketyper av lærere i disse to gruppene, tolker læreplanen ulikt i lys av sin egen kompetanse, og hvordan de på ulike måter realiserer innholdet i Teknologi og forskningslære som fag ved sine skoler.

 12. Børneliv mellem hjem og skole i København V

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemensen, Nana

  2018-01-01

  En undersøgelse af 6-10årige børns indbyrdes fortolkning, forvaltning og forhandling af sproglige og sociale konventioner på tværs af hjem og skole, baseret på 12 måneders sprogligt-etnografisk feltarbejde blandt børn, familier og pædagogisk personale i og omkring en andelsboligforening i Københa...

 13. Hvordan ender det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malmvig, Helle; Rasmussen, Mikkel Vedby

  Danmark vil efter al sandsynlighed være engageret i krigene i Irak og Syrien i mange år fremover, og i den periode kan USA meget vel skrue op for den militære indsats. Hvis ikke den danske regering præsenterer en langsigtet strategi for engagementet i de to lande, kan det ende med en situation so...

 14. Differentiering - Hvorfor & hvordan?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  Rapporten indeholder en introduktion til differentiering i undervisningen i dansk som andetsprog, hvor der lægges vægt på at differentiering ikke kan reduceres til nogle "teknikker" eller "værktøjer", men er en generel tilgang til undervisning der har deltagernes ressourcer og ligeværd som udgang...

 15. Selvbetjening – hvordan?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandgaard, Lone Bak

  2013-01-01

  Denne rapport udgør et empirisk oplæg, til intern brug i DSB. Rapporten er udarbejdet på baggrund af survey og interviews i DSB, som et led i min ph.d.-afhandling. Rapporten indeholder foreløbige analyser og betragtninger af den indsamlede empiri, og kan anvendes til refleksion og diskussion...... internt i DSB. I rapporten præsenteres forskellige betragtninger af det organisatoriske arbejde med, at gøre DSB’s kunder selvbetjente. Rapporten præsenterer forhold, der virker som drivkræft for processen samt forhold, der kan risikere at hæmme anvendelsen og spredningen af en øget selvbetjening...... jeg på det empiriske materiale der er indsamlet i DSB. Det empiriske materiale udgør interviews med medarbejdere og ledere samt spørgeskemaundersøgelse i udvalgte afdelinger. Med udgangspunkt i empirien, samt de teoretiske betragtninger, gør jeg status for barrierer og drivkræfter i organisationens...

 16. Omsorg for ettåringer i barnehagen - En kvalitativ studie av hvordan en barnehagelærer ivaretar ettåringers behov for omsorg

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Tema for denne masteroppgaven er omsorg for ettåringer i barnehagen, og jeg har undersøkt hvilke kvaliteter som blir viktig i omsorgsarbeidet inn imot de minste barna som begynner i barnehagen. Oppgavens problemstilling er: Hvordan opplever en barnehagelærer at hun ivaretar ettåringers behov for omsorg gjennom barnehagedagen? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ undersøkelse bygget på et mikroetnografisk studie med en hermeneutisk tilnærming. Jeg har b...

 17. Doing Masculinities, Doing Femininities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jönsson, Lise

  2002-01-01

  Gennem et 3 måneders feltarbejde i en 5. klasse på en primary school i udkanten af London vises, hvordan drenge og piger med hjælp af deres rum/krop manifesterer sig selv som hhv. drenge og piger.......Gennem et 3 måneders feltarbejde i en 5. klasse på en primary school i udkanten af London vises, hvordan drenge og piger med hjælp af deres rum/krop manifesterer sig selv som hhv. drenge og piger....

 18. Hvordan kan teknologi skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eli-Marie Danbolt Drange

  2014-09-01

  Full Text Available I denne artikkelen drøfter jeg hvordan teknologi kan skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030. Jeg starter med å skissere et mulig framtidsscenario i form av et blogginnlegg skrevet av en 15 åring i året 2030. Videre i artikkelen tar jeg utgangspunkt i dette framtidsscenarioet og sammenligner det med dagens situasjon, i tillegg til at jeg drøfter hva som må til for at scenarioet kan oppfylles. Læreren spiller en nøkkelrolle i utviklingen av nye undervisnings- og læringsmåter, og det er først når læreren integrerer teknologien i sin undervisning at nye praksiser oppstår. Jeg viser noen konkrete eksempler på bruk av teknologi på nye måter, samt refleksjon rundt utviklingen framover.

 19. Det senmoderne menneske mellem magt og afmagt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogsdal, Iben Egekvist

  Afhandlingen bygger på intensivt feltarbejde i et dansk NLP-miljø. Den beskriver de grundlæggende menneske-og verdenssyn, der ligger bag ved både NLP-metoden og store dele af senmoderne terapiformer. Derefter beskriver og diskuterer den, hvordan religion (kristendom) i en senmoderne og...

 20. Forhandlinger om patienten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krog, Anna-Britt

  I denne ph.d.-afhandling sættes der fokus på indførelsen af den elektroniske patientjournal Cosmic på Odense Universitetshospital. Forandringsprocessen belyses ud fra Niklas Luhmanns systemteori, og med udgangspunkt i et feltarbejde på tre forskellige hospitalsafdelinger undersøges det, hvordan den...

 1. Når skolens behov blir viktigere enn formell kompetanse: Hvordan veilede nyutdannede lærere til å undervise i skolefag de ikke har?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merete Føinum

  2016-04-01

  Full Text Available Studien undersøker veiledning av nyutdannede lærere ved en norsk ungdomsskole. Artikkelen problematiserer de ekstra krevende arbeidsbetingelsene som disse nye lærerne møtte i sitt første år, da de ble satt til å undervise i skolefag de ikke hadde studert. Forskningsspørsmålet er: Hvordan fremstiller nyutdannede ungdomsskolelærere sine opplevelser med å undervise i skolefag de ikke selv er formelt kvalifisert i, og på hvilke måter kan veiledning bidra med støtte? Artikkelen presenterer utdrag fra veiledningssamtaler som eksemplifiserer to nye læreres fremstilling av eget arbeid med elevvurdering når de mangler formell kvalifikasjon i faget. De nyutdannedes perspektiv, og mentorens, fremheves som et samspill gjennom inter­aksjonsanalyse. Artikkelens teoretiske bidrag er analysebegrepene – «psykologisk-emosjonell mentorstøtte» og «faglig-profesjonell mentorstøtte» – som brukes for å identifisere ulike varianter av mentorstøtte i veiledningssamtaler. Innenfor hovedtypen «faglig-profesjonell mentorstøtte» utdypes distinksjonen videre når det skilles analytisk mellom mentor-bidrag som vektlegger spisset drøfting av skolefag (faglig og mentor-innspill av pedagogisk eller mer generell didaktisk karakter (profesjonell. Dermed bidrar studien til å vise hvordan ulike kvaliteter i faglig-profesjonell lærerveiledning kan gjenkjennes i praksis. Funnene viser hvor avgjørende det er at mentor har kompetanse i det skolefaget det skal veiledes i, såfremt skoler ønsker å tilby nyutdannede lærere spisset veiledning i skolefag. Funnene har implikasjoner for skolelederes/-eieres tilrettelegging av arbeidsforhold og organiseringen av veilednings­støtte for nyutdannede lærere.Nøkkelord: nyutdannede (førsteårslærere, mentor(ing, veiledning, undervisningskompe­tanse, skolefag, ungdomsskolen, lærerutdanningAbstract Research on teachers’ professional development establishes the first year of teaching as a vulnerable phase

 2. Globalizando la sociedad andina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pærregaard, Karsten

  2010-01-01

  Kapitlet benytter eget etnografisk materiale til at diskutere, hvordan globalisering og specielt migration bidrager til udviklingsprocessen i to landsbyer i Perus højland. Analytisk fokuserer kapitlet på migranternes rolle som udviklingsagenter i de to landsbyer, og de magtrelationer deres engage...

 3. Socialisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemensen, Nana

  2017-01-01

  Forskningsfeltet Sprogsocialisering undersøger de sproglige, sociale og kulturelle processer forbundet med menneskers tilegnelse af kulturel viden. Gennem sprogligt-etnografiske studier af konkrete sociale situationer belyses sprogets centrale betydning for, hvordan børn og andre novicer gradvis...

 4. The other Side of Objectivity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerregaard, Peter

  2009-01-01

  Artiklen følger en korrespondance mellem forfatteren og Alexandra Schüssler under sidstnævntes etablering af udstillingen "Villa Sovietica" på Musée d'ethnographie de Genève. Ved at følge AS' overvejelser om den udstilling, hun er ved at etablere fokuserer artiklen på, hvordan etnografiske museer...

 5. Globalizing Andean Society

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pærregaard, Karsten

  2011-01-01

  Kapitlet benytter eget etnografisk materiale til at diskutere, hvordan globalisering og specielt migration bidrager til udviklingsprocessen i to landsbyer i Perus højland. Analytisk fokuserer kapitlet på migranternes rolle som udviklingsagenter i de to landsbyer, og de magtrelationer deres engage...

 6. Unge Liv i Syd

  DEFF Research Database (Denmark)

  befolkning under 18 år. Gennem etnografiske feltstudier i så forskellige egne af verden som blandt andet Brasilien, Nepal og Burkina Faso tager forfatterne fat på, hvordan unge søger at skabe sig liv i samfund med udbredt ressourcemangel. Bogen diskuterer også problematikker, som forskellige institutioner...

 7. Mellem skolen og junglen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2007-01-01

  Artiklen redegør for, hvorledes den væbnede konflikt i Nepal har grebet ind i børn og unge tilværelse og ædnret deres samfundsmæssige position - med udgangspunkt i etnografiske studieri skolen. Analysen koncentrerer sig om maoisternes skolepolitiske alternativ og jeg diskuterer, hvordan det...

 8. Youth behind bars

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Tea Torbenfeldt

  2012-01-01

  Gennem et etnografisk studie undersøger denne ph.d.-afhandling unges hverdagsliv og meningsskabelse på sikrede institutioner i Danmark. Afhandlingens formål er via teorier om ungdom og kriminalitet at undersøge, hvordan unge indespærret på sikrede institutioner skaber mening i deres hverdagsliv b...

 9. Hvordan fungerer et ureguleret boligmarked?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Skifter

  boligmarked" fungerer, og hvilke fordele og ulemper det har. I USA har der ikke i samme omfang været reguleringer på boligmarkedet, og der er gennemført en omfattende forskning om markedet og dets problemer. I denne meddelelse gennemgås nogle af resultaterne fra denne forskning, med henblik på at belyse...

 10. Fairness ja tak - men hvordan?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyngbye, Lise

  2008-01-01

  Journalistik skal være fair - vi hører og læser det igen og igen i skåltaler og debatindlæg. Men hvad betyder det lille ord fair egentlig, når vi snakker journalistik? Er det en floskel at hævde, at journalistik skal være fair? Eller ligger der gemt i ordet nole journalistiske dyder, som vi skal...

 11. Hvordan lede frivillige i kirken?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephen Sirris

  2015-12-01

  Full Text Available The Church of Norway was until 2012 a state church, and is now more clearly based in the third sector and strengthened as a voluntary organization. Several reforms in the church have only indirectly ad-dressed the place of volunteers and voluntary work. This article presents a theoretical model for lead-ership of volunteers in congregations. The model integrates two distinct traditions within management theory, namely managerial work studies exemplified by Mintzberg’s (2009 empirically based and practice oriented research, and institutional leadership (Selznick 1957 emphasizing the key role of values and identity. This combination gives room both to general management and a more specific type of leadership in church, according to the distinguishing features of a religious organization. The author discusses how leaders in their practice should combine four dimensions, i.e. values and identity, administration, leading and doing. He then points at three challenges in leading volunteers in a church context: Mapping motivation and the differing needs for flexibility among the volunteers, balancing organizing and structures with motivational leadership, and lastly developing a strategy for systematic voluntary work in the congregation. In the context of the Church of Norway, this calls for an emphasis on the role of the employees as leaders of volunteers.

 12. Hvordan bibliotekarer tenker om litteraturformidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kann-Christensen, Nanna; Balling, Gitte

  2013-01-01

  Et nyt dansk forskningsprojekt viser at litteraturformidling tjener mange andre formål end bare at give læsere oplevelse gennom bibliotekbesøg og læsning. Elementer som bibliotekets synlighed i lokalsamfundet og bibliotekarenes egen kærlighed til litteraturen figurerer side om side med det biblio...

 13. Hypervirkelig(?). Studier af ungdom, skole og modernitet i udkanten af Kathmandu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2010-01-01

  Med udgangspunkt i etnografiske studier af ungdom og skoleliv i udkanten af Kathmandu, analyserer artiklen samspillet mellem 'det moderne', uddannelse og identitet blandt unge der lever i udkanten af den globale periferi.I modsætning til studier der beskæftiger sig med om og hvordan uddannelse bi...... fremtiden. Teoretisk trækker deres på begreber og positioner fra postmoderne metodologiskeog filosofiske orienteringer - repræsenteret blandt andre af Popkewitz, Maclure og Baudrillard....

 14. Infrastrukturel Accountability

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ubbesen, Morten Bonde

  Hvordan redegør man troværdigt for noget så diffust som en hel nations udledning af drivhusgasser? Det undersøger denne afhandling i et etnografisk studie af hvordan Danmarks drivhusgasregnskab udarbejdes, rapporteres og kontrolleres. Studiet trækker på begreber og forståelser fra 'Science & Tech...... & Technology Studies', og bidrager med begrebet 'infrastrukturel accountability' til nye måder at forstå og tænke om det arbejde, hvormed højt specialiserede praksisser dokumenterer og redegør for kvaliteten af deres arbejde....

 15. Infrastrukturel Accountability

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ubbesen, Morten Bonde

  Hvordan redegør man troværdigt for noget så diffust som en hel nations udledning af drivhusgasser? Det undersøger denne afhandling i et etnografisk studie af hvordan Danmarks drivhusgasregnskab udarbejdes, rapporteres og kontrolleres. Studiet trækker på begreber og forståelser fra 'Science & Tech...... & Technology Studies', og bidrager med begrebet 'infrastrukturel accountability' til nye måder at forstå og tænke om det arbejde, hvormed højt specialiserede praksisser dokumenterer og redegør for kvaliteten af deres arbejde....

 16. Hvordan har jeg det i dag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kappelgaard, Lisbeth

  arbejdslivet. Anvendelsen af EMS rejser dog nye spørgsmål: ’Kan man etisk forsvarligt anvende selvmonitorering som et ’organisatorisk værktøj’?’ og er ’det monitorerede mig’ udelukkende en mulighed for empowerment? I forlængelse heraf udgør afhandlingens sidste del et kritisk, refleksivt blik på en anden...

 17. Hvordan slipper man af med fantomsmerter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2008-01-01

  Finn Lynge ligner i Den vanskelige tango dén post-koloniale tilstand, som Grønland befinder sig i, med de smerter, som Peter Freuchen havde i sit træben. Artiklen undersøger, om nye metaforer og en ny sprogpolitik kan bruges som kur mod Grønlands fantomsmerter. Konklusionen er for det første, at en...

 18. Hvordan kan man sige nej til GMO?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heðinsdóttir, Katla; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Modstandere af genteknologi udtrykker ofte deres bekymring med, at teknologien er “unaturlig”. Men hvad mener de egentlig med det? Og er det et synspunkt, der skal tages seriøst, hvis genmodificering af fødevarevarer kan være med til at eliminere sult og fejlernæring i verden?...

 19. Hvordan uddannes pædagoger?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Resultatet af et længerevarende forskninsgprojekt om uddannelsens bidrag til dannelse af professionsidentitet. Bogen består af et indledende kapitel: På sporet af det pædagogiske og tre dele med hver et antal kapitler: Professionsforståelse i praktikken (2) Uddannelsens veje og (3) Det pædagogiske...

 20. Hvordan kan man sige nej til GMO?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heðinsdóttir, Katla; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Modstandere af genteknologi udtrykker ofte deres bekymring med, at teknologien er “unaturlig”. Men hvad mener de egentlig med det? Og er det et synspunkt, der skal tages seriøst, hvis genmodificering af fødevarevarer kan være med til at eliminere sult og fejlernæring i verden?...

 1. Nye medier, nye metoder, nye etiske udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte; Glud, Louise Nørgaard

  2013-01-01

  Nye mediers mobilitet og allestedsnærværende karakter understøtter en kreativ og eksperimenterende tilgang til kvalitative studier og etnografisk feltarbejde, hvor forskeren dels bevæger sig imellem forskellige steder, online såvel som offline, og dels benytter internettet og mobile medier til...... forskningsdeltagerens privatliv, relationen mellem deltager og forsker samt præsentation af data. Artiklen tager udgangspunkt i to cases, hvor nye medier og eksperimenterende kvalitative metoder har været brugt til datagenerering. I den første case er danske unges brug af sociale netværkssider undersøgt ved hjælp af...... at anvende internettet og mobile teknologier i datagenereringen, og det diskuteres, hvorledes man kan udføre etisk forsvarlig forskning, når man benytter sig af nye medier og eksperimenterende kvalitative metoder....

 2. Etnografisk ekklesiologi – om forstyrrelse og fremmedhed i studier af Folkekirken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorensen, Marlene Ringgaard

  2017-01-01

  fraislam til kristendom for nogle år siden, og hun beskrev, at hun ikke kan nøjesmed at lytte passivt, hvis hun skal kunne udleve sin tro. Hun har derimod brugfor at gentage og dele ud af det, hun modtager. Denne indoptagelse beskriverhun finder sted, når hun bidrager til gudstjenesterne ved...

 3. Generelle aspekter ved mediereception? – Et bud på en multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Schrøder

  2003-09-01

  Full Text Available Findes der generelle aspekter ved receptionen af medieprodukter, som det kan være analytisk frugtbart at orientere sig efter, og som man altid bør belyse, når man analyserer kvalitative receptionsdata – og måske også allerede når man skal planlægge det empiriske feltarbejde i et em- pirisk receptionsprojekt? Denne artikel bygger på, at dette spørgsmål kan besvares bekræftende, og fremlægger et bud på, hvordan en multi- dimensional model for kvalitativ receptionsanalyse kunne se ud.

 4. "Man begynder jo ikke at smadre en købmand"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Julie

  2015-01-01

  Artiklens empiriske materiale stammer fra forfatterens feltarbejde fra 2013 og 2014 i et åbent og to lukkede danske fængsler, hvor hun deltog i 3 programafviklinger af vredeskontrolprogrammet Anger Management og foretog fokusgruppeinterview og enkeltinterviews med deltagere samt enkeltinterviews...... forhandles i programmet Anger Management. Afledt af dette spørgsmål viser artiklen, hvordan deltagerne positionerer sig efter bestemte maskulinitetsnormer, som står i opposition til programmet. Deltagernes og instruktørernes forskellige perspektiver på vold i Anger Management ender i kontinuerlige...

 5. Hvordan påvirker valgkampen vælgerne?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kasper Møller

  2008-01-01

  1992 konkluderede Lars Bille i "Denmark: The 1990 Campaign", at de danske valgkampe er bagud sammenlignet med andre landes valgkampe i både deres form og indhold (Bille m.fl. 1992: 79). Men meget vand er løbet i åen siden valgkampen i 1990. Samtidigt med at de traditionelle valgkampselementer som...... reklamebureauer, når de politiske slogans skal fastlægges (Hansen & Pedersen 2008)....

 6. Den eneste ene - hvordan etniske minoritetsunge i Danmark danner par

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi

  Rapporten handler om etniske unges måde at danne par på. Rapporten er baseret på en større empirisk undersøgelse gennemført af forfatteren i 2003 og er desuden inspireret af forfatterens egen ph.d.-afhandling: "Ungdom, etnicitet og psychosocial intervention" (2000, Københavns Universitet). Rappor...

 7. Hvordan opnår vi langvarig stabilitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Veicherts, Nicolas Teodors

  2007-01-01

  Samtænkning. Kan Danmark bidrage til hurtigere, bedre og mere varige løsninger, hvis det er muligt at udsende embedsmænd, beskyttet af soldater, i stedet for at soldaterne – som i dag – efter bedste evne må agere civile embedsmænd......Samtænkning. Kan Danmark bidrage til hurtigere, bedre og mere varige løsninger, hvis det er muligt at udsende embedsmænd, beskyttet af soldater, i stedet for at soldaterne – som i dag – efter bedste evne må agere civile embedsmænd...

 8. Hvordan skape kontinuitet i organisasjoner med frivillig arbeidskraft?

  OpenAIRE

  Berget, Tove

  2016-01-01

  By using the hermeneutical method, I have examined how volunteer organizations can maintain continuity in their work. To keep continuity, it is important to transform tacit and individual knowledge to explicit knowledge that remains within the organization. It is equally important to build an organization that globalize the tacit information. It is difficult, maybe impossible, to make all the knowledge in an organization explicit. A part of the knowledge will always be tacit. I first condu...

 9. Hvordan finder vi den gode jordbærsmag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne Catharina; Nielsen, Stig F.

  1997-01-01

  I denne artikel vil vi forsøge at belyse "jordbærsmag" fra forskellige synsvinkler, og komme med forslag til metoder der kan anvendes til at øge vores viden på området, således at det fremover bliver muligt at forsyne det danske marked med jordbær med gode smagsegenskaber. Ofte anvendes begrebet ......, hvad bærrerne skal anvendes til. Derudover kan forhold som tilgængelighed, årstid, pris og emballage spille ind....

 10. Hvordan åpne for vitenskapshistorie i naturfagundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Knain

  2011-02-01

  Full Text Available How to represent the nature of science in an authentic way so that the argumentative aspect of science inquiry is not lost is investigated in terms of representations of the history of science. By comparing representations of the development of the Big Bang theory, successive shifts from Big Bang as an established fact to the processes of establishing this fact points to dilemmas and choices involved in teaching the nature of science. Texts from school textbooks, from a historian of science (Helge Kragh and from a science sociologist (Bruno Latour are discussed in order to point to key steps from product to process. Three levels of depth in tracing the historical development of a scientific fact are inferred.

 11. Hvordan kan det selvstyrende team kvalificere sine arbejdsprocesser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bro, Kirsten

  2015-01-01

  Artiklen beskriver tre processer, beslutningsprocesser, forhandlingsprocesser og læringsprocesser, der har hvert sit særkende. Styringen af disse processer set i relation til den fælles opgave, ses som en mulig vej til kvalificering af teamsamarbejdet. Af Kirsten Bro, cand.pæd.psyk...

 12. Hvordan kan oplevelsesøkonomien bidrage til dansk turisme?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Hird, John

  2006-01-01

  Der var engang, hvor turisterne var rejseglade amatører, der bare ville hjemmefra for at ligge på stranden, spise lidt fremmed mad i afmålte mængder, drikke nogle eksotiske drinks og bare slappe af. Disse amatører er i dag afløst af professionelle oplevelsesjægere, der rejser to til flere gange o...

 13. Hvordan kan oplevelsesøkonomien bidrage til dansk turisme?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Hird, John

  2006-01-01

  Der var engang, hvor turisterne var rejseglade amatører, der bare ville hjemmefra for at ligge på stranden, spise lidt fremmed mad i afmålte mængder, drikke nogle eksotiske drinks og bare slappe af. Disse amatører er i dag afløst af professionelle oplevelsesjægere, der rejser to til flere gange o...

 14. Hvordan intern kommunikation kan fastholde de gode medarbejdere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enevoldsen, Lene Bavnbek

  2007-01-01

  Medarbejdernes tilfredshed med jobbet er vigtigere end tilfredsheden med lønnen. Dette er et faktum ifølge Kristensen & Westergård-Nielsen (2006). Derfor må der andre og mere effektive midler til, hvis man vil arbejde strategisk med at fastholde og de gode medarbejdere. Tiltrækning of fastholdels...

 15. Helsekulturer” Hvordan kan sykepleiestudenter øke sin kulturkompetanse?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inger- Lise Magnussen

  2013-06-01

  Norway is a multicultural society, and the need for knowledge about different cultures will be present in several professions, including nursing. During practice, nursing students will most probably meet immigrants, either as a colleague or a patient. Do students have enough knowledge about their cultural background, and how can this knowledge be acquired? Is it possible to create "cultural meetings" when they are in practice, so nursing students can get to know different cultures during their education? Working together with multilingual students in high school can be a way to create cultural meetings. Such cooperation can provide mutual learning, community and integration. The learning project "Health Cultures" is based on cultural meetings and uses project as learning method. The project is conducted while students are in practice in municipal health services.

 16. Måling af patientsikkerhed - hvorfor og hvordan?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Solvejg; Mainz, Jan; Bartels, Paul

  2009-01-01

  Patient safety measurement from e.g. indicators, audits and questionnaires is used for risk management. Five years after the Danish Act on Patient Safety came into force, it remains unknown if health care is getting safer. The perspective of implementing patient safety methods for systematic...

 17. Måling af patientsikkerhed--hvorfor og hvordan?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Solvejg; Mainz, Jan; Bartels, Paul

  2009-01-01

  Patient safety measurement from e.g. indicators, audits and questionnaires is used for risk management. Five years after the Danish Act on Patient Safety came into force, it remains unknown if health care is getting safer. The perspective of implementing patient safety methods for systematic...

 18. "Hvordan er det gået til?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jourdan, Michael

  2004-01-01

  Forsimplede farmakologiske teorier kommer til kort. At lære at blive hasbruger er en kompliceret, social proces. Howard S. Beckers klassiske artikel fra 1953 om emnet introduceres.......Forsimplede farmakologiske teorier kommer til kort. At lære at blive hasbruger er en kompliceret, social proces. Howard S. Beckers klassiske artikel fra 1953 om emnet introduceres....

 19. Hvordan ser afrikansk svinepest ud i danske grise II?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lohse, Louise; Strandbygaard, Bertel; Nielsen, Jens;

  2015-01-01

  Denne artikel beskriver forløbet af et eksperimentelt forsøg i danske, drægtige søer og fostre podet med afrikansk svinepestvirus(African swine fever virus = ASFV). Formålet med forsøget var at tilvejebringe viden om det kliniske og patologiske billede ved infektion med den ASFV-stamme(ASFV Georgia...

 20. Voksnes regnefærdigheder/numeralitet - hvordan testes det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Lene Østergaard

  2004-01-01

  Vi befinder os i en evalueringsbølge. Børn og voksnes viden og færdigheder bliver i disse år evalueret gang på gang, og resultaterne bliver sammenlignet og diskuteret nationalt og internationalt. Når et lands befolkning klarer sig dårligt i forhold til andre landes befolkninger, bliver resultater...

 1. Hvordan gøres lønmodtagerkulturen entrepreneuriel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreisler, Poul

  2006-01-01

  "Begreber som "mod, initiativ, kreativitet og selvstændighed" som kan samles i begrebet "foretagsomhed" eller med det engelske begreb "entreprising behaviour" indgår naturligvis ofte heri, men får på den måde ikke en selvstændig værdi, som egenskaber og uddannelsesmål, der kan stå for sig selv...

 2. Hvordan vurderer vi småbørnstraumer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karsberg, Sidsel

  2012-01-01

  Der er meget begrænset viden om, i hvilken grad små børn påvirkes af traumatiske og stressfulde oplevelser. En meget udbredt teori har været, at helt små børn ikke påvirkes af disse oplevelser i samme grad som ældre børn og voksne, fordi de er for små til at sætte ord på dem. Nyere forskning vise...

 3. Hvordan diagnosticerer man astma hos børn?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermann, Christian

  1997-01-01

  Astma og astmatisk bronkit har ens symptomatologi og behandling og kan med vore dages effektive og bivirkningssvage medicin selv i de lettere grader behandles. Symptomerne kender vi i praksis fra op mod 1/3 af småbørnene, kunsten består i at stille behandlingsindikationen. Der opridses overvejend...... at nødvendig rutine og erfaring heri kun kan opnås ved i dagligdagen at turde tage ansvaret for at stille diagnosen og behandle. Udgivelsesdato: 1997...

 4. Voksnes regnefærdigheder hvordan testes de?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Lene Østergaard

  2005-01-01

  I sommeren 2000 blev resultaterne af OECD undersøgelsen "Second International Adult Literacy Survey" (SIALS) offentliggjort. Offentliggørelsen medførte et ramaskrig, idet den påviste, at henholdsvis 46% og 28% af den danske befolkningen mellem 16 og 66 år ikke var i besiddelse af tilstrækkelige...... trinopdelte og hvert trin kan afsluttes med en centralt stillet prøve. I mit oplæg vil jeg præsentere, hvorledes deltagerne er blevet testet for regnefærdigheder i SIALS, og hvad de er blevet testet i. Jeg vil sammenligne testen i SIALS med de nye opgavetyper, der er blevet udviklet til FVU-matematik og...

 5. Hvordan kan det digitale bibliotek styrke studerendes employability?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harbo, Karen; Jensen, Thomas Skov

  2015-01-01

  I uddannelsespolitikken er der for tiden en stærk ambition om at øge kvaliteten af uddannelserne og skabe en bedre forbindelse til jobmarkedet. De studerendes faglighed skal styrkes, og den skal lettere kunne omsættes til et fremtidigt virke på arbejdsmarkedet. Et nyt DEFF-projekt om employabilit...

 6. Hver femte kirurg vasker ikke hænder efter toiletbesøg – et etnografisk feltstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, Jakob; Pommergaard, Hans-Christian; Alamili, Mahdi

  2014-01-01

  for observing whether hand washing (as a surrogate measure of hand hygiene) was performed after toilet visits by observers. Frequencies were compared using Fisher's exact test. RESULTS: A total of 100 persons were observed (80% males). Of the 50 males observed at the ACS meeting, ten males did not use hand...... hygiene in relation to toilet visits (20%), while only one person at the AMWA meeting out of the 50 observed did not use hand hygiene (2%), p = 0.008. At both congresses only males did not use hand hygiene in relation to toilet visits. CONCLUSION: One in five surgeons did not wash hands after visiting......INTRODUCTION: Non-compliance with regard to hand hygiene is a major problem in the health-care system especially among surgeons and anaesthetists. The purpose of this study was to examine the hand hygiene routines after toilet visits among participants attending an international surgical congress...

 7. Hver femte kirurg vasker ikke hænder efter toiletbesøg-et etnografisk feltstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, Jakob; Pommergaard, Hans-Christian; Alamili, Mahdi

  2014-01-01

  for observing whether hand washing (as a surrogate measure of hand hygiene) was performed after toilet visits by observers. Frequencies were compared using Fisher's exact test. RESULTS: A total of 100 persons were observed (80% males). Of the 50 males observed at the ACS meeting, ten males did not use hand...... hygiene in relation to toilet visits (20%), while only one person at the AMWA meeting out of the 50 observed did not use hand hygiene (2%), p = 0.008. At both congresses only males did not use hand hygiene in relation to toilet visits. CONCLUSION: One in five surgeons did not wash hands after visiting......INTRODUCTION: Non-compliance with regard to hand hygiene is a major problem in the health-care system especially among surgeons and anaesthetists. The purpose of this study was to examine the hand hygiene routines after toilet visits among participants attending an international surgical congress...

 8. Hver femte kirurg vasker ikke hænder efter toiletbesøg – et etnografisk feltstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, Jakob; Pommergaard, Hans-Christian; Alamili, Mahdi;

  2014-01-01

  INTRODUCTION: Non-compliance with regard to hand hygiene is a major problem in the health-care system especially among surgeons and anaesthetists. The purpose of this study was to examine the hand hygiene routines after toilet visits among participants attending an international surgical congress...... for observing whether hand washing (as a surrogate measure of hand hygiene) was performed after toilet visits by observers. Frequencies were compared using Fisher's exact test. RESULTS: A total of 100 persons were observed (80% males). Of the 50 males observed at the ACS meeting, ten males did not use hand...... hygiene in relation to toilet visits (20%), while only one person at the AMWA meeting out of the 50 observed did not use hand hygiene (2%), p = 0.008. At both congresses only males did not use hand hygiene in relation to toilet visits. CONCLUSION: One in five surgeons did not wash hands after visiting...

 9. Animal and humans in biomedical research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, Hanne

  2006-01-01

  Laboratoriedyr, laboratoriestudier, etnografi, menneske-dyr-relationer, museum, repræsentation, feltarbejde......Laboratoriedyr, laboratoriestudier, etnografi, menneske-dyr-relationer, museum, repræsentation, feltarbejde...

 10. "Det man hører, er man selv" - musik og identitet set gennem musikforskningens briller

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Ole Bonde

  2015-11-01

  Full Text Available ”Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (2000’erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal, men går bag om det populære slogan og undersøger hvordan musik og identitet spiller sammen. Hvilke (musikpsykologiske teorier belyser musikkens rolle i identitetsdannelsen? Hvordan forskes der i emnet, og hvilke resultater kan der peges på? Forskningen dokumenterer bl.a., at musik bruges aktivt af mange mennesker som en ressource til at konstruere selv-identitet og gruppe-identitet, og til at skabe, opretholde og regulere en mangfoldighed af følelser. Denne oversigtsartikel giver via præsentation af udvalgte teorier og konkrete undersøgelser en bred introduktion til emnet og viser, hvordan musikforskere gennem arbejde med interviews, dagbøger og (musikalske selvbiografier samt feltarbejde kan beskrive musik som en ofte meget vigtig brik i identitetsdannelsen.

 11. "Det man hører, er man selv" - musik og identitet set gennem musikforskningens briller

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Ole Bonde

  2015-11-01

  Full Text Available ”Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (2000’erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal, men går bag om det populære slogan og undersøger hvordan musik og identitet spiller sammen. Hvilke (musikpsykologiske teorier belyser musikkens rolle i identitetsdannelsen? Hvordan forskes der i emnet, og hvilke resultater kan der peges på? Forskningen dokumenterer bl.a., at musik bruges aktivt af mange mennesker som en ressource til at konstruere selv-identitet og gruppe-identitet, og til at skabe, opretholde og regulere en mangfoldighed af følelser. Denne oversigtsartikel giver via præsentation af udvalgte teorier og konkrete undersøgelser en bred introduktion til emnet og viser, hvordan musikforskere gennem arbejde med interviews, dagbøger og (musikalske selvbiografier samt feltarbejde kan beskrive musik som en ofte meget vigtig brik i identitetsdannelsen.

 12. Getting in-formed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansbøl, Mikala

  det vi undersøger på form gennem vores beskrivelser. Paperet tager afsæt i empiriske eksempler fra et postdoc projekt om et såkaldt 'serious game' - Mingoville. Projektet følger circuleringer og etableringer af Mingoville 'på en global markedsplads'. I paperet diskuteres hvordan vi som forskere samler....../performer de fænomener vi forsker i. Aktør-Netværks-Teoretiker Bruno Latour (2005) pointerer at enhver beskrivelse også er en form for forklaring. En form for forklaring, der putter ting ind i et skript og dermed også putter ting på form. Paperet diskuterer to tilgange til at gøre serious games og derved skabe viden om...... engagementer med disse fænomener i serious games forskning: experimentel og etnografisk....

 13. Hvordan får vi social kapital 'trojkaen' til at køre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gunnar Lind Haase

  2007-01-01

  Brobyggende og bindende social kapital (bridging/bonding social capital) er muligvis et skridt i retning af at få rettet op på disse mangler. Formålet bliver derfor at give en oversigt over definitioner og anvendelser af BR/BO. Men dybest set er jeg ude på at genskabe balancen i den ‘troika' indenfor social......) berettiget kritik. De vigtigste kritikpunkter har været: Mangel på en klar definition af kapital og social kapital, problemer med årsagssammenhænge og måling, samt en manglende opmærksomhed omkring det, der ofte bliver kaldt ‘bagsiden' af social kapital (Portes og Landolt 1996). Det nye begrebspar......  Siden 1980'erne har social kapital forskningen været intens. Nu hvor krudtrøgen har lagt sig lidt, kan vi se, at denne tværvidenskabelige forskningsgren har båret mange frugter - men at den så sandelig også rummer en række problemer. Især fra sociologside er der blevet fremsat hård og (ofte...

 14. Vind tid ved først at vide, hvordan du bedst spilder den!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Nielsen, Jens Christian

  2015-01-01

  Filosoffen Jean-Jacques Rousseau og reformpædagogikken får kritik for at hylde et romantisk barnesyn, der forhindrer børn i at udnytte deres læringskapacitet. Kritikken er ikke forkert, men heller ikke helt rigtigt. Så pas på med at smide resten af Rousseau ud med forestillingen om en...

 15. Hvordan kan undervisere modvirke eksamensangst gennem deres måde at undervise på?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassesen, Berit

  2015-01-01

  Mange studerende bliver angste, når de skal til eksamen, og angsten forhindrer dem i at præstere optimalt. Angsten er et stort problem for disse studerende, og deres undervisere, vejledere, rådgivere, mentorer, eksaminatorer m.fl. spørger sig selv, hvad de kan gøre for at forstå og hjælpe de...... kan hjælpe studerende, som har udviklet et angstpræget forhold til eksamen. Budene kommer fra forfattere, som har forskellige faglige vinkler på eksamensangst. Vinklerne er fra ungdomsforskning, universitetspædagogik, psykiatri, psykologi, retorik og coaching....

 16. Ydre årsager til skader. Hvordan fungerer de nye registreringsregler?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, C F; Hejnsten, H; Lundkvist, L

  1989-01-01

  On January 1, 1987 a new codification system was introduced in Denmark to replace the former E-codification. The function of the codification system was investigated by comparing two parallel registers comprising the same group of patients. During a one-year period from January 1 1987 to December...... 31 1987, a total of 1,475 patients were admitted to an orthopaedic department. Complete agreement between the two registers was found in 53% of all patients. The result of the investigation stresses the need for careful instruction to those who carry out the registration. The purpose...... of the registration is that it should be usable in the health care system as an instrument for registration of external causes of injury. The registration should also be a tool for the planning and managing of the resources spent on health services. This purpose is only partly achieved in the present registration....

 17. Hvordan etablere en sunn livsstil hos en overvektig inaktiv kvinne med psykisk utviklingshemning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Tørris

  2015-06-01

  Full Text Available How to establish a healthy lifestyle in an overweight, inactive woman with an intellectual disabilityOverweight and obesity are associated with increased health risks and shortened life span. The prevalence of overweight and obesity is increasing, and a higher prevalence of obesity has been observed in persons with intellectual disability than in the general population. In this study, we want to establish a healthy lifestyle with a healthy diet and increased physical activity in an obese, inactive women with intellectual disability. Using interventions based on applied behavioural analysis, the women have established new habits in terms of diet and increased physical activity. The number of hours with physical activity per week has doubled, and both weight and waist circumference decreased during the eight weeks of the study. She maintained her new healthy lifestyle, after the study. More research is needed in interventions that can help reduce obesity in persons with intellectual disability.

 18. Progression og innovation – hvordan kan de to begreber berige hinanden og universitetsundervisning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tine Lynfort

  2014-01-01

  for this interrelation as the student’s awareness of their own resources contributes to progression in courses of study. A newly developed model is presented in the article. The concept of progression is understood and explained in the context of innovation teaching at three levels. Finally, it is discussed how...... berige hinanden på universiteterne generelt. In the article, the concepts of innovation and progression are linked to one another based on the author’s experiences with teaching innovation to humanistic students. In particular, there is a focus on competency assessment as a foundation...

 19. Udspænding, hvorfor, hvornår og hvordan?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lars Henrik

  2010-01-01

  . På den baggrund vil jeg gentage sammenfatningerne fra forrige artikel, hvor jeg konkluderede, at der de senere år har været et paradigmeskift fra en ’bør altid’ til ’bør når det nytter’ tilgang til udspænding. I artiklen blev udspænding belyst fra en række perspektiver, hvor målet var at stille et...

 20. Progression og innovation - hvordan kan de to begreber berige hinanden og universitetsundervisning?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Lynfort Jensen

  2014-09-01

  Full Text Available I denne artikel kobles begreberne innovation og progression til hinanden med afsæt i forfatterens erfaringer med innovationsundervisning af humaniorastuderende. Særligt fokuseres der på kompetenceafklaring som en løftestang for sammenkoblingen, idet studerendes bevidsthed om egne ressourcer kan bidrage til progressionen i undervisningsforløb. Der præsenteres en udviklet model med afsæt i denne form for undervisning, hvor progressionsbegrebet søges forstået og forklaret på tre niveauer. Slutteligt diskuteres, hvorledes innovation og progression som begreber og som undervisningsaktiviteter kan berige hinanden på universiteterne generelt. In the article, the concepts of innovation and progression are linked to one another based on the author’s experiences with teaching innovation to humanistic students. In particular, there is a focus on competency assessment as a foundation for this interrelation as the student’s awareness of their own resources contributes to progression in courses of study. A newly developed model is presented in the article. The concept of progression is understood and explained in the context of innovation teaching at three levels. Finally, it is discussed how innovation and progression as concepts and concrete forms of activity in the classroom can enrich each other within the university setting.

 1. Vektlegging av lesing i naturfaget. Del 2: Hvordan fremme elevens kompetanse i å lese naturfaglige tekster?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stein Dankert Kolstø

  2012-06-01

  Full Text Available This article offers a tool-kit for science teachers reading instruction in science. The tool-kit is based on the importance of knowledge of text structures and skilled use of reading strategies for reading comprehension. Furthermore, the tool-kit takes into account the characteristics of the nature of science and scientific texts. By drawing upon insights from research on reading and reading instruction, the article directs attention to research which concludes that proper instruction increase students’ competency in reading expository texts with understanding. The article thus concludes that, in order to induce a change in school science towards increased focus on reading scientific texts, competencies related to reading need to be included among the learning goals in the science curriculum.

 2. Visionen som drivkraft - hvordan kommer en vision til syne for sig selv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frode Boye

  2012-01-01

  En vision er ikke nødvendigvis visionær men er først og fremmest noget som kommer til syne - noget man ser for sig - og typisk i et fremtidsblik. En vision der ikke kommer til syne for sig selv vil kun vanskeligt kunne bære billeder frem, og i organisationer vil visioner der ikke genkendes som vi...

 3. Hvordan begrænser man bedst forureningen med kvælstofilter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  Danmark har problemer med at opfylde to EU-direktivers krav til luftens indhold af kvælstofilter. I forhold til NEC-direktivet er det ligegyldigt hvor vi begrænser udslippet - der vil det være billigst at tage fat i udslippene fra skibe og større kilder på land. For at overholde luftkvalitetsdire......Danmark har problemer med at opfylde to EU-direktivers krav til luftens indhold af kvælstofilter. I forhold til NEC-direktivet er det ligegyldigt hvor vi begrænser udslippet - der vil det være billigst at tage fat i udslippene fra skibe og større kilder på land. For at overholde...

 4. Hvordan jøderne blev til jøder i Esters bog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt, Else Kragelund

  2015-01-01

  persere, der ikke ”bliver jøder”. Denne kamp tolkes som udtryk dels for en fællesskabsskabende effervescens (Durkheim), der bedst forstås gennem Purimfestens karnevaleske karakter, dels for mimetisk rivalisering (Girard), personificeret gennem Haman og Mordokaj. Purim og Esters Bog står således i en...

 5. Modregning i IAS 32 - hvordan man undgår, at terminskontrakter puster balancen op

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Betingelserne for at kunne modregne finansielle aktiver og finansielle forpligtelser i IAS 32 betyder ved en strikt fortolkning, at mange danske virksomheders balancer vil blive pustet voldsomt op. Det aktiv, som skal modtages i en terminskontrakt og det passiv, som skal leveres, skal nemlig...... optages hver for sig i balancen. Det er dog lykkedes IASC at undgå at komme i denne situation ved at opfatte en terminskontrakt på en helt bestemt måde, hvor de "kobler" kontrakten fra de underliggende aktiver og passiver. Resultatet er hensigtsmæssigt, men synsvinklen er ikke konsistent med IASCs eget...

 6. Hvordan begrænser man bedst forureningen med kvælstofilter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  Danmark har problemer med at opfylde to EU-direktivers krav til luftens indhold af kvælstofilter. I forhold til NEC-direktivet er det ligegyldigt hvor vi begrænser udslippet - der vil det være billigst at tage fat i udslippene fra skibe og større kilder på land. For at overholde luftkvalitetsdire......Danmark har problemer med at opfylde to EU-direktivers krav til luftens indhold af kvælstofilter. I forhold til NEC-direktivet er det ligegyldigt hvor vi begrænser udslippet - der vil det være billigst at tage fat i udslippene fra skibe og større kilder på land. For at overholde...

 7. Hvordan håndterer Danmark risikoen for civile tab i sine bombeangreb med F16?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Steen; Marrup, Karsten

  Danske kampfl y har i de seneste fem år med jævne mellemrum deltaget i angrebsmissioner i Afghanistan, Libyen eller som nu i Irak og Syrien. Der har løbende været fremført kritik fra bl.a. Amnesty International af, om der gøres nok for at begrænse utilsigtede følgeskader, herunder civile tab, i...... fjenden under så vanskelige forhold som i Libyen eller Irak/Syrien. Forsvarsakademiet peger på, at 1) et robust magtanvendelsesmandat, primært begrænset af den internationale humanitære folkerets regler, krigens love, samt 2) en høj grad af delegering af beslutningsansvar til en 3) erfaren F-16 pilot på...

 8. Hvordan reagerer forbrugerne på billedsprog i printannoncer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2010-01-01

  Med udgangspunkt i Figures of Rhetoric in Advertising Language ( af Edward F. McQuarrie og David Glen Mick fra Journal of Consumer Research, March 1996) en har Toncar og Munch testet, hvilken virkning billedsprog har på modtagerens - især den distræte modtager - reception af printannoncer...

 9. Hvordan forstår forbrugerne åbne og lukkede reklamer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2010-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i Umberto Eco's opdeling af tekster som 'åbne' eller 'lukkede' og det receptionsteoretiske begreb om 'fortolkningsfællesskaber. Mens en 'lukket' tekst vil bestræbe sig på at styre modtageren fortolkning stramt, byder den 'åbne' tekst på rige muligheder for forskellige ...

 10. Læger lærer når de arbejder - men hvordan?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wichmann-Hansen, Gitte; Faurfelt, Karen; Worsøe, Mette

  Læger ansat på de danske sygehuse skal klare mange opgaver. De skal behandle patienter, de skal videreuddanne yngre læger og de skal forske. Denne håndbog handler uddannelsesopgaverne, som skal klares sideløbende og integreret med det øvrige arbejde. Den er skrevet primært på baggrund af erfaring...

 11. Hvordan kan sykepleier gjennom informasjon bidra til at pasienter opplever god livskvalitet etter hjerteinfarktet?

  OpenAIRE

  Kokes, Camilla

  2012-01-01

  Background: Heart attack patients are a growing group of patients in the hospital. Mortality rate of heart attack is high, but mortality has decreased for the last 10 years. This gives a picture of patients who have to live with any concerns that may come after a heart attack. Question: «How can nurse through information help to ensure that patients experience good quality of life after heart attack?» Purpose of assignment: Get knowledge and increase understanding, when my interests in ...

 12. Hvordan påvirker den konceptuelle forståelse usikkerhederne ved forureningsfluxbestemmelser fra punktkilder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Troldborg, Mads; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup

  2010-01-01

  . Metoden er baseret på Bayesiansk invers modellering og håndterer konceptuel usikkerhed vha. flere konceptuelle modeller, heterogenitet vha. en geostatistisk model, og måleusikkerheder. Metoden genererer et stort antal modelsimuleringer, der alle matcher samtlige data fra lokaliteten. En...

 13. Problem-Based Learning - eller hvordan man kan give den daglige fremmedsprogsundervisning et pift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kastberg, Peter

  2000-01-01

  I denne artikel vil jeg beskæftige mig med fire aspekter af problembaseret læring (herefter PBL) i fremmedsproglig tekstbearbejdning og -produktion. For det første vil jeg beskæftige mig med nogle karakteristiske træk ved PBL. Dernæst vil jeg komme ind på lærerens og elevens rolle i PBL-undervisn...

 14. Integration teori/praksis på læreruddannelsen - hvordan er det muligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Palmvang, Kirsten Østerby

  2013-01-01

  of the teachers – who consequently expel pupils of the school. Part three investigates HOW the teaching at the college of education can apply scientific work in qualifying the future teachers in a meaningful way. An evaluation shows that the base must be the individual as well as the perspective of structure......This paper studies which considerations should be done during the teacher training regarding the student’s education in the beginning of the 21st century. The matter is, if – and in case the matter exists, how – we by using scientific fields of work can integrate theory/practice and with it qualify...... of education through the time has been placed on the school and the ed-ucation of teachers. It is analysed what sort of knowledge is mentioned when theo-ry/practice is to be integrated – how do we define knowledge. WHAT are qualfications the students are supposed to obtain? Bourdies’s concepts of theory about...

 15. Hvordan håndteres den nødvendige distribution af digital bevaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zierau, Eld

  2014-01-01

  Distribueret digital bevaring er nødvendig, men også tit vanskelig, især når flere organisationer er involveret. En referenceramme kan bistå til forståelse, opbygning og tjek af distribueret digital bevaring, så tilliden til den digitale bevaring opretholdes...

 16. Hvordan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Christian Sandlie

  2014-10-01

  Full Text Available Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning av at de unges boligetablering er i endring. I denne artikkelen blir det stilt spørsmål om hvorvidt også norsk ungdoms tilpasning til boligmarkedet har endret seg de siste årene. En gjennomgang av relevant litteratur på feltet og analyser basert på levekårsundersøkelsene fra perioden 1997–2007 viser imidlertid stor grad av stabilitet i ungdommens boligetablering. Ungdom flytter hjemmefra omkring tjueårsalderen. Når de flytter hjemmefra, etablerer de seg som oftest i en bolig de leier. I perioden etter årtusenskiftet har imidlertid andelen unge boligeiere økt, særlig blant unge aleneboende.

 17. Fysisk aktivitet og psykisk helse : Hvordan påvirker fysisk aktivitet depresjon?

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Abstract Physical activity as prevention and treatment of depression Background: Almost 50 % of the population will get a mental disorder during their lifetime; the most common form is the mood disorder depression. Over the last decades, studies have shown increased prevalence rates of depression in the community. The standard forms of therapy are medication and various forms of psychotherapy. The cost of treating disease is escalating, and the health care system will never be able to...

 18. Hvordan skal man undervise ikkeøkonomer i økonomi?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Poul Thøis Madsen

  2010-03-01

  Full Text Available Når man underviser i økonomi som et redskabsfag, kan man med fordel koble langt mere til virkeligheden end det typisk sker idag. Det kan man gøre ved at vælge så virkelighedsnærelærebøger som muligt, men også ved at lade undervisningen tage direkte udgangspunkt i den aktuelle økonomiske udvikling og økonomiske politik og ikke mindst debatten herom.Herved bliver faget opfattet som relevant og virkelighedsnært, og det bliver naturligt ikke kun at undervise i mainstream, men også i alternative økonomiske teorier (pluralisme og i indbyggede svagheder ved enhver form for økonomisk teori.

 19. Enterprise 2.0 - hvordan får du succes?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2009-01-01

  Det seneste år til halvandet har der været konstant stigende fokus og interesse for begrebet Enterprise 2.0. En interesse som kan ses af den konstant stigende litteratur som beskæftiger sig med emnet. Men er det noget for dig, for din organisation? Få svaret her.......Det seneste år til halvandet har der været konstant stigende fokus og interesse for begrebet Enterprise 2.0. En interesse som kan ses af den konstant stigende litteratur som beskæftiger sig med emnet. Men er det noget for dig, for din organisation? Få svaret her....

 20. Barn og fysisk aktivitet i barnehagen: Hvordan kan aktivitetsnivået dokumenteres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Stokke

  2014-12-01

  Full Text Available Abstract: We monitored the physical activity levels of 42 children during a regular day in kindergarten, using various instruments. This study will provide knowledge about children’s activity levels in kindergarten. It also discusses whether children’s activity levels can be adequately evaluated by the teachers or if there is a need for technical measurements. In addition, we compared the different instruments used to evaluate the children. The employees in the kindergarten were asked to answer a questionnaire about the children’s physical activity level during the day, and a student or a researcher observed and registered one child each. During the same day, activity levels were monitored using actigraphy (AC; Actigraf GT3X and continuous heart rate monitoring (HR; Team2 Polar ® in 14 children (six boys and eight girls, 38 and 47 months old, respectively. The researcher-observations defined the observed children as “moderately active”, and AC-data showed that all children had more than 60 minutes of moderate - or high - intensity activity. According to our comparisons, the use of HR to assess the activity in kindergartens is not recommended. On average, the questionnaires reported similar physical activity levels for the same child, although the evaluations varied between employees. When comparing one active and one inactive child, the different methods showed similar results. We conclude that professionals can see a child’s physical activity level when asked to reflect upon it.Sammendrag: Vi målte det fysiske aktivitetsnivået til 42 barn i løpet av en vanlig dag i barnehagen ved hjelp av ulike instrumenter. Denne studien vil gi kunnskap om barns fysiske aktivitet i barnehagen, og om barnas aktivitetsnivå kan bli tilstrekkelig evaluert av lærerne eller om det er behov for tekniske målinger. Videre har vi sammenlignet de ulike instrumentene brukt i observasjonen. De ansatte i barnehagen ble bedt om å svare på et spørreskjema om barns fysiske aktivitetsnivå i løpet av dagen, og en student eller forsker observerte og registrerte ett barn hver. I løpet av samme dag, ble aktivitetsnivået overvåkt ved hjelp av actigraphy (AC; Actigraf GT3X og kontinuerlig pulsmåling (HR, Team2 Polar ® blant 14 barn (seks gutter og åtte jenter, 38- og 47-måneder gamle, henholdsvis. Forsker-observasjonene definerte de observerte barna som "moderat aktiv", og AC-data viste at alle barna hadde mer enn 60 minutter aktivitet med moderat eller høy intensitet. Våre sammenligninger viser at bruk av HR for å vurdere aktiviteten i barnehager er ikke anbefalt. I gjennomsnitt rapporterte spørreskjemaene lignende aktivitetsverdier for det samme barnet, selv om evalueringene varierte mellom ansatte. Når man sammenlignet et aktivt og et inaktivt barn, viste de ulike metodene lignende resultater. Vi konkluderer derfor at ansattes faglige blikk kan se barns fysiske aktivitetsnivå når de blir bedt om å vurdere det.

 1. Enterprise 2.0 - hvordan får du succes?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2009-01-01

  Det seneste år til halvandet har der været konstant stigende fokus og interesse for begrebet Enterprise 2.0. En interesse som kan ses af den konstant stigende litteratur som beskæftiger sig med emnet. Men er det noget for dig, for din organisation? Få svaret her.......Det seneste år til halvandet har der været konstant stigende fokus og interesse for begrebet Enterprise 2.0. En interesse som kan ses af den konstant stigende litteratur som beskæftiger sig med emnet. Men er det noget for dig, for din organisation? Få svaret her....

 2. Identifikation af begavede og talentfulde elever - hvordan gør man?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul

  2014-01-01

  The terms gifted or gifted and talented are bestowed students who display a variety of characteristics, including high performance capabilities in an intellectual, creative or artistic area. Although certain characteristics can be generalized some gifted students may not possess the same characte......The terms gifted or gifted and talented are bestowed students who display a variety of characteristics, including high performance capabilities in an intellectual, creative or artistic area. Although certain characteristics can be generalized some gifted students may not possess the same......, and passively be doing a minimum of what is required. These students may have developed an undesirable behavior due to lack of challenges in school being more or less arrested in their intellectual development. Therefore, it is important to identify these students as early as possible in order to secure...

 3. Hvordan kan valgfaget friluftsliv påvirke elevenes motivasjon og læring?

  OpenAIRE

  Slyngstad, Petter

  2013-01-01

  The main purpose of this reseach was to identify optional subject outdoors as a learning arena. My main issue has been: How can the optional subject outdoors affect students' motivation and learning? This has been an empirical, qualitative study where different methods have been used. The empirical material presented through student reports, field observations and interviews of a student group and teacher. Electives signaling the freedom for students to choose a subject based on their own ...

 4. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malene Charlotte Larsen

  2009-12-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 5. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malene Charlotte Larsen

  2009-02-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 6. Ungdomars sociala lärande och kommunikation genom strategispelet League of Legends : en etnografisk studie om socialt lärande och kommunikation bland tonårskillar

  OpenAIRE

  Hennix, Ylva

  2014-01-01

  Detta examensarbete, som skrivits inom området media vid Konstfack ägnas åt tonårskillars sociala lärande i strategispelet League of Legends. Jag har undersökt hur ungdomarna kommunicerar med varandra och vilka olika metoder de använder för att inskaffa kunskap som är nödvändigt för att utvecklas som League of Legendsspelare. Jag har utgått från kvalitativa intervjuer med tre femtonåriga killar och etnografiskt orienterade videodokumentationer som bas för min undersökning. Socialsemiotisk teo...

 7.   Ekspeditioner, Mytologier og Historiciteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fibiger, Thomas Brandt

  2008-01-01

  arkæologer var de første til at dokumentere, at det nutidige Bahrain var centrum for oldtidscivilisationen Dilmun. Denne artikel søger imidlertid at sætte ekspeditionerne i sammehæng med den samtid, de er blevet en del af, i Danmark såvel som på Bahrain. Ved at bruge etnografiske begreber om 'historicitet......' og 'mytologi' diskuteres, hvordan de danske ekspeditioner har fået betydning for nutidig forståelse af Bahrains historie og samtid. Men på Bahrain i dag konkurrerer mange historiciteter og mytologier om at skabe historisk identitet for en etnisk og sekterisk heterogen befolkning. Udover at diskutere...... selve ekspeditionerne peger artiklen derfor på vigtigheden af at inkludere forskellige historiers nutidige brug og betydning, og artiklen argumenterer for, at sådanne analyser vil kunne øge forståelsen for såvel fortid og nutid i den globalt-politisk centrale Golf-region. Udgivelsesdato: juni 2008...

 8. Unge og online sociale netværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  I denne ph.d.-afhandling udforskes 12-18-årige danske børn og unges brug af et af den seneste tids nyere internetfænomener: Online sociale netværk. De såkaldte sociale netværkssider (SNS’er) er internetbaserede mødesteder, hvor brugere via personaliserede profiler kan liste hinanden som venner og...... kommunikere og socialisere på tværs af fysiske og tidsmæssige begrænsninger. Afhandlingens hovedformål er at opnå en forståelse af, hvilke betydninger SNS’er som f.eks. Arto og Facebook har for de unge brugeres individuelle og sociale liv, og hvordan de anvender disse sider som en del af deres hverdag....... For at undersøge dette tages der udgangspunkt i en stor mængde af forskelligt datamateriale. Det primære datamateriale udgøres af fem års etnografisk engagement og deltagende observationer inden for feltet samt et omfattende kvalitativt spørgeskema om de oplevelser, som 12-18-årige danske unge har på sociale...

 9. Hvordan fastholdes deltagere i nuværende danske mor-barn kohorter, så frafald mindskes?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jane Søborg; Terkelsen, Marlene

  2014-01-01

  . Health research is a broad field, but one of the areas is the Development of cohort studies, including the mother­‐child cohorts.These types of cohort studies provide a Unique opportunity to investigate the triggers of disease, because the data Collection starts during the woman's pregnancy. The data...... Collection continues after the birth where it is primarily the child WHO is being examined. There are several large mother­‐child cohorts, both in Denmark and abroad, and they provide important knowledge about Health and disease. However, a cohort are challenged by the fact that it enrolls participants...... for a long period of time, and therefore requires special attention to minimize the drop­‐out rate, since a high drop-‐out rate will have consequences for the results of the cohort. It is remarkable that none of the current mother-­‐child cohorts are concerned about these issues and do more to investigate...

 10. Hvordan påvirker indvandrernes integration, ressourcer og diaspora deres bosætningspræferencer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Skifter

  Etniske minoriteters boligønsker må i vid udstrækning antages, at have de samme årsager, som generelt er fundet i forbindelse med studier af boligvalg i Danmark og andre europæiske lande. Men indvandreres bosætning i Danmark og andre lande afviger så meget fra den indfødte befolknings, at den ikk...

 11. Hvordan spilder vi børns tid på en nyttig måde?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2016-01-01

  Forstå at spilde tid for at vinde tid! Dette gode gamle råd kommer fra filosoffen Jean-Jacques Rousseau, og regeringen kan med fordel følge det, når den reviderer den pædagogiske læreplan for de nul- til seksårige børn......Forstå at spilde tid for at vinde tid! Dette gode gamle råd kommer fra filosoffen Jean-Jacques Rousseau, og regeringen kan med fordel følge det, når den reviderer den pædagogiske læreplan for de nul- til seksårige børn...

 12. Hvad er tannlegeskrekk, og hvordan kan den diagnostiseres? [Understanding dental fear, anxiety and phobia: Implications for the assessment and diagnostics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvale, G.; Klingberg, G.; Moore, R.

  2003-01-01

  English summary Understanding dental fear, anxiety and phobia: Implications for assessment and diagnostics Assessment of dental fear, anxiety and phobia is essential for treatment planning and for evaluation of treatment effects. In order to employ adequate assessments, it is essential to have...... a basic understanding of psychological reactions such as anxiety and phobia. In the current paper, dental anxiety and phobia are understood as learned behavioral patterns originating from one’s adaptive fear responses. These patterns include cognitions and physiological reactions as well as behavioural...... kjennskap til at tannlegeskrekk kan foreligge i ulike intensiteter og med ulikt innhold for den enkelte pasient. Dette forutsetter en grunnleggende forståelse av tre beslektede, men ulike begreper, nemlig frykt, angst og fobi (på engelsk: fear, anxiety and phobia). Denne artikkelen gjennomgår og gir...

 13. Godt – eller godt nok? Hvordan opplever sykepleiere idealer og realiteter i utøvelsen av yrket?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørg Christiansen

  2016-06-01

  Full Text Available Good work – or good enough? How do nurses perceive ideals and realities in the profession? The purpose of the study is to explore what it entails for nurses to perform good work. It may be challenging to maintain good work when demands of efficiency threaten professional and ethical ideals. How nurses describe expectations they set for themselves and others will also indicate their views on professional identity. The study is qualitative with a descriptive and explorative design, based on individual semi-structured interviews with eight nurses in specialist- and community health care. The data were analyzed in three different interpretational contexts, aiming at an insightful and valid understanding of the text. Findings show that good work was associated with responsible practice and a patient-centered approach. An obligation to update themselves is integrated into their professional identity. Findings show that we can no longer take for granted that nurses handle cross-pressures and value-conflicts in the profession.

 14. Hvordan opplever studenter ved Universitetet i Agder forholdet til alkohol i fadderuken? Om fester, relasjoner og overskridelser

  OpenAIRE

  Stålesen, Eli

  2015-01-01

  Background: All colleges and universities (in Norway) organize an introduction week at the start of the autumn semester. Little research has been carried out on the consumption of alcohol during this week. However, there are many opinions as to how much students drink and how alcohol affects the activities during the week, both positively and negatively. Aim and research question The study has the following research question How do students at University of Agder experience their ...

 15. Tilknytning og pasning uden for hjemmet. Hvordan påvirkes små børn?

  OpenAIRE

  2014-01-01

  I dette projekt analyseres og diskuteres det, hvorvidt det faktum, at danske børn begynder i vuggestue eller dagpleje i 1-årsalderen, er problematisk i forhold til deres tilknytning til forældrene. Tilknytningsteori, som den er udviklet af John Bowlby og Mary Ainsworth, gennemgås. Samtidig gives der et review af dele af den forskning, der har været på området fra 1970'erne til i dag. Disse punkter diskuteres i forhold til de forhold, vi pt. finder i Danmark omkring dagpasning.

 16. Hvordan skabes et learning design, der motiverer og engagerer deltagerne i et online kompetenceudviklingsforløb?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inger-Marie Falgren Christensen

  2016-11-01

  Full Text Available Denne artikel gør rede for det læringsdesign, der blev anvendt på Teaching for Tomorrow (T4T, som er et online kursus rettet mod undervisere på videregående uddannelser. Kurset omhandler de pædagogiske og tekniske aspekter ved flipped learning, blended learning og fjernundervisning. Hovedformålet med læringsdesignet var at motivere og engagere deltagerne til aktiv deltagelse. Læringsdesignet er baseret på voksenlæring, arbejdspladsrelateret læring, e-tivities, peer feedback, kollaboration, træning af praktiske færdigheder, asynkrone og synkrone læringsaktiviteter og badges. Der er indhentet kvalitative og kvantitative data, der viser, at læringsdesignet har potentiale ift. at motivere og engagere lærende. Imidlertid gør også andre faktorer sig gældende, såsom den enkelte deltagers specifikke situation ift. undervisning, samlet arbejdsbelastning og graden af support fra kolleger og ledelse. Det anbefales at anvende læringsdesignet men at sikre en følelse af forpligtethed både hos deltagerne og deres ledelse, at gøre designet tilstrækkeligt fleksibelt samt at tilbyde tilstrækkelig support.

 17. Hvordan skabes et læringsdesign, der motiverer og engagerer deltagerne i et online kompetenceudviklingsforløb?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Inger-Marie F.; Kjær, Christopher; Lüders, Bo

  2016-01-01

  Denne artikel gør rede for det læringsdesign, der blev anvendt på Teaching for Tomorrow (T4T), som er et online kursus rettet mod undervisere på videregående uddannelser. Kurset omhandler de pædagogiske og tekniske aspekter ved flipped learning, blended learning og fjernundervisning. Hovedformåle...

 18. Hvad er god vejledning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Anne-Grete

  2012-01-01

  Et empirisk/teoretisk studie af, hvordan sygeplejestuderende beskriver en god vejledning, og hvordan vejledningspraksis kan kvalificeres i sygeplejerskeuddannelsen......Et empirisk/teoretisk studie af, hvordan sygeplejestuderende beskriver en god vejledning, og hvordan vejledningspraksis kan kvalificeres i sygeplejerskeuddannelsen...

 19. Netordbøger - hvordan finder brugerne frem til dem, og hvad gør de, når det har fundet dem?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Henrik; Theilgaard, Liisa

  2012-01-01

  In general, user behaviour studies of online dictionaries have focused on user behaviour once the user is on the site. But before a potential user even reaches this stage, he or she must succeed in finding the dictionary on the Web. The purpose of this paper is to investigate users’ linguistic...... decided to make several changes to the site in order to optimize user access and attract new users. We present these changes and the results and finally some ideas about future development. The paper is based on empirical data from Google Analytics and our log files....

 20. Om bruk av digitale mapper på to grunnskoler - Hvordan kan digitale mapper skape produktive læringsprosesser for elever?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Bratholm

  2015-11-01

  Full Text Available The subject of this article is our experience of working with digital portfolios in primary and lower secondary school. An important theoretical reference for this work has been Engle & Conant’s article about how productive academic engagement can be fostered by suitable learning conditions. The project is based on -ethnographic methods. I present different factors which are important for successful interplay between teacher and pupils when working with digital portfolios.

 1. Bring din visjon og forretningsidé til live : en studie av hvordan nyere startup-metodikk kan bidra til kvalifiserte tilbakemeldinger før produktet eksisterer

  OpenAIRE

  Johnsen, Alexander

  2014-01-01

  Oppgaven har som formål å studere om nyere entreprenørskapsmetodikk kan bidra til å gi en entreprenør kvalifiserte tilbakemeldinger på en forretningsidé, dette før forretningsidéen eller produktidéen egentlig eksisterer. En nyere bevegelse kalt ”Lean Startup” mener de kan nettopp det (Ries, 2011). Oppstart av en ny virksomhet blir ofte forbundet med suksess eller konkurs. I en årrekke har man fulgt en kjent formel for oppstart av nye virksomheter. Først skriver man en forretningsplan, presen...

 2. How do electricity consumption excluding power intensive manufacturing, react on changes in the spot price?; Hvordan reagerer stroemforbruket i alminnelig forsyning paa endringer i spotpris?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holstad, Magne; Pettersen, Finn Erik L.

  2011-05-15

  The purpose of this report is to analyse how electricity consumption excluding power intensive manufacturing will react on changes in the spot price on the basis of monthly data of the period 1996-2010 and an econometric error correction model. General consumption accounts for approximately 70 percent of the total net consumption of electricity in Norway. Households, services and other manufacturing than the power intensive account for the majority of this consumption. In order to estimate the net effect of the spot price on general electricity consumption, it is important to control for other variables that also affect the consumption. Since much of the electricity in general consumption is used for heating, one obvious and important explanatory variable is temperature. In addition to electricity price and temperature we assume that general consumption also depends on economic activity, price on light heating oil, the share of working days in the current month and a summer holiday dummy. In the consumption equation price can not be considered as an exogenous explanatory variable, since consumption affects price and vice versa. Hence, we have added a price equation that can be considered as an inverted supply equation. Both the consumption and the supply equation are specified dynamically in order to allow for slow adjustment of supply and consumption. The two equations of the model are estimated by two stage least square (2SLS). Full information maximum likelihood (FIML) is the most efficient estimation method in large samples, but a crucial assumption for consistent FIML-estimation is that the disturbance terms are normally distributed. A Jarque-Bera test of the error terms does not support this assumption in our data. R2 in the consumption equation is high. 96 per cent of the variation in the relative change in consumption is explained. In the price equation R2 is considerably lower. We find that if the spot price for Norway increases by 1 percent from one month to another and assume that the value of the other variables remain unchanged, the general electricity consumption falls by 0.05 per cent. Most of the change in the consumption takes place in the current month as the price changes. After two months there are only marginal changes in the consumption. Since the beginning of the data period several changes have taken place in the power market. While the electricity prices were more stable in the 90s, the prices have fluctuated considerably more since 2000 with four price spikes in 2003, 2006, 2008 and 2010. Households have more frequently chosen to switch electric power supplier and/ or contract type. The share of contracts directly linked to the spot price has increased. Together with more implementation of electricity-saving measures this indicates that electricity customers have become more conscious about how much they pay for electricity in the last part of the sample. Nevertheless there is support in the data that the price elasticity has become lower in absolute value in the last part of the data period. One reason can be that the electric boiler consumption which has good substitution possibilities to oil, accounts for a smaller share of the total general electricity consumption in the last years of the data period compared with the first part of the period. Another reason can be that the share of households with the combination electric stove and stove for solid fuels have been reduced in the last part of the period. (Author)

 3. Green economy in Norway. What is a Green economy and what will make it possible?; Groenn oekonomi i Norge. Hva er det og hvordan faa det til?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-07-01

  This report was commissioned by the Confederation of Vocational Unions (YS) and WWF-Norway. The report's purpose is to develop an analytical framework to discuss and assess what the green economy is or may be in a Norwegian context, to use the framework to provide an overall assessment of the extent to which Norway and different sectors today can be said to be 'green' and, finally, to outline the conditions, strategies and opportunities for investment in the development of the green economy in Norway.(auth)

 4. Hvordan virker mindfulness? En teoretisk undersøkelse av østlig og vestlig perspektiv på virkningsmekanismer i mindfulness

  OpenAIRE

  Fridtun, Hege; Steinde, Håvard

  2015-01-01

  The purpose of this paper is to examine the mechanisms of change in mindfulness in relation to psychological health. Mindfulness involves nonjudgmental awareness of experience in the present moment, and has gained an increasing amount of attention in psychological research in the last decades. It originated in eastern traditions at least 2500 years ago, and includes the Buddha's teachings on the path leading to cessation of suffering. Mindfulness-based interventions is now included in a wide ...

 5. Merkevarebygging på Instagram - En studie om hvordan brukerne anvender Instagram, og på hvilken måte dette har betydning for bedrifters merkevarebygging

  OpenAIRE

  Haug, Anette Slåstuen; Herrefoss, Silje

  2017-01-01

  Instagram has experienced a rapid increase in popularity over the last years, and can therefore be considered to have a positive network externality. A massive user-base expansion has made Instagram an attractive platform for several companies seeking to build and develop their brands. Brand knowledge is considered as the highest priority of market leaders and Instagram is potentially a valuable tool for disseminating knowledge to consumers. The study is done with qualitative interviews o...

 6. Hvordan indgår undervisningsportfolio i bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger ved universitetet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Frederik V; Kobayashi, Sofie; Lunddahl Jensen, Agnete

  . Interviewene indledes med generelle spørgsmål til bedømmelsesarbejdet og på vægtningen mellem undervisning og forskning, og herefter drøftes den funktion de fælles retningslinjer for portfolio har i det konkrete arbejde med vurdering af undervisningsportfolioer. Analysen vil fokusere på deltagernes...... karakteristik af det Teaching and Learning Regime (Trowler & Coopers, 2010) de indgår i, deres oplevelse af de undervisningsportfolioer de har skullet tage stilling til, samt deres oplevelse af funktionen af de fælles retningslinjer for portfolio i fm. ansættelser. Vi vil bruge Star og Griesemers (1989) begreb...

 7. Hvordan påvirker brugen af trådløse telefoner kommunikationen og relationen mellem patient og sygeplejerske?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paasch, Bettina Sletten

  2013-01-01

  bevidst om, hvad kollegaen er i færd med, og hvorvidt man afbryder denne i en væsentlig samtale med en patient. Når telefonen ringer, skal besvarelse af opkaldet vejes op imod den konkrete situation sygeplejersken befinder sig i. Denne balance mestres generelt ikke, og opkaldet prioriteres. Når opkaldet...

 8. Netordbøger - hvordan finder brugerne frem til dem, og hvad gør de, når det har fundet dem?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Henrik; Theilgaard, Liisa

  2012-01-01

  In general, user behaviour studies of online dictionaries have focused on user behaviour once the user is on the site. But before a potential user even reaches this stage, he or she must succeed in finding the dictionary on the Web. The purpose of this paper is to investigate users’ linguistic...

 9. Hvordan gør vi tingene her? – et Michael Eraut-inspireret fokus på sygeplejestuderendes første kliniske undervisningsforløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Carsten Juul

  2014-01-01

  students are required to plan adequate nursing, this is founded on anatomic and physiological knowledge at a basic level. The conclusion is that learning during the first clinical study course seems to be oriented toward how do we do things here? The learning seems informal and not based on best evident......This paper is part of a longitudinal development project. We try to comprehend the learning experience of nursing students during their first clinical study course, aiming to identify how and what nursing students learn to qualify the support of clinical supervisors and educators. The methology...... of the project is qualitative, inspired by the thoughts of Michael Eraut on workplace learning. Seen from the workplace perspective, learning seems to be oriented toward the situations facing the students, rather than toward fabricated study methods. The learning of nursing students seems to be oriented toward...

 10. Klogere på inklusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Vibeke; Kornerup, Ida

  2012-01-01

  Afrapportering af feltarbejder og deskresearch i Gentofte kommune, der opridser mere generelle problematikker og snit i den kommunale inklusionsopgave. Der arbejdes med medborgerskab, specialisering & diversitet, inkluderende kultur, fællesskabets kvalitet, jævnaldrende-organsering og inklusionsv...

 11. Once U Dig In

  DEFF Research Database (Denmark)

  Medonos, Jakub Christensen

  2006-01-01

  Blog udarbejdet i forbindelse med feltarbejde. En del af ph.d. projektet; "Ungdom og urbanitet i Grønland: en undersøgelse af den urbane ungdomskultur i Sisimiut - kompetencer, kreativitet og visioner."...

 12. Børnehavekultur- projektbeskrivelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skaarup, Inge Marie

  2007-01-01

  Beskrivelse af empiriske og teoretiske overvejelser omkring kommende feltarbejde i århusianske børnehaver- i en afsøgning af hvorvidt teori om social kapital kan anvendes i beskrivelse af børnehavekultur...

 13. Blog For Youth Studies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Medonos, Jakub Christensen

  2007-01-01

  Blog udarbejdet i forbindelse med feltarbejde. En del af ph.d. projektet; "Ungdom og urbanitet i Grønland: en undersøgelse af den urbane ungdomskultur i Sisimiut - kompetencer, kreativitet og visioner."......Blog udarbejdet i forbindelse med feltarbejde. En del af ph.d. projektet; "Ungdom og urbanitet i Grønland: en undersøgelse af den urbane ungdomskultur i Sisimiut - kompetencer, kreativitet og visioner."...

 14. Transport in Denmark without coal and petroleum - how? An introduction to discussions on how Danish transport may be independent of fossil fuels in 2050; Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplaeg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhaengig af fossile braendsler inden 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, Jakob; Homann Jespersen, P.; Karlsson, K.; Skougaard Kaspersen, P.; Kluever, L.; Krawack, S.; Leisner, I.

  2012-02-15

  The Danish Board of Technology has seen a need to examine what it will take to convert the transport system in Denmark to renewable energy by 2050, and what the consequences are for the transport make-up, the Danish population's mobility, energy costs and infrastructure investments. The project aims to set the stage for a debate on the choices to be taken to ensure that transport, in the not so distant future, may work within the framework of a renewable energy system. The transport system includes both domestic and foreign transport, covering the Danish population's demand for transport. (LN)

 15. Kollegial supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ole Dibbern; Petersson, Erling

  Publikationen belyser, hvordan kollegial supervision i en kan organiseres i en uddannelsesinstitution......Publikationen belyser, hvordan kollegial supervision i en kan organiseres i en uddannelsesinstitution...

 16. Kulturarvens grundspænding mellem nationale og globale strømme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Daugbjerg

  2011-06-01

  Full Text Available Resumé Artiklen diskuterer den ”grundspænding” mellem det nationale og det globale, som kulturarven som begreb og konkret praksis finder betydning i. Et indledende eksempel fra forfatterens feltarbejde ved den historiske slagmark Dybbøl lige nord for den dansk/tyske grænse demonstrerer, hvordan steder og højtideligheder, der tidligere blev opfattet som stærkt nationale, i stigende grad tilskrives transnationale eller sågar universelle værdier. Herefter sporer og diskuterer forfatteren forbindelserne mellem national identitet, arkæologien og kulturarven, med reference til 1800tallets nationalromantiske vending. Særlig opmærksomhed tildeles den tyske præromantiker Johann Gottfried Herder (1744-1803, hvis tanker om sammenhængen mellem folk, nation og kultur fik afgørende betydning for toneangivende danske skikkelser som Adam Oehlenschläger og N.F.S. Grundtvig. Forståelsen af kulturarven, som voksede frem i 1800-tallets Danmark, var knyttet til erfaringen af den krisestemning, som blandt andet tabet af Norge 1814 og de slesvigske krige 1848-51 og 1864 hensatte nationen i. Dansk kultur og kulturarv blev opfattet som noget grundlæggende skrøbeligt og truet, en præmis som stadig kendetegner megen kulturarvspraksis. Men parallelt med denne grundlæggende nationale konnotation i kulturarvsbegrebet peger forfatteren på nutidige bevægelser, som peger i en tilsyneladende modsat retning, hvor genstande, steder, monumenter og traditioner i stigende grad søges knyttet til universelle og kosmopolitiske dagsordner og medfølgende værdisæt, som det ses mest rendyrket hos UNESCO. Artiklen diskuterer den nyere universalistiske kulturarvstænkning gennem en kritisk analyse af UNESCOs verdensarvsbegreb. Der argumenteres for, at man under  verdensorganisationens diplomatiske og inkluderende sprogbrug aner en relativistisk og romantisk kulturforståelse, der på paradoksal vis fastholder de enkelte ”communities” og kulturer i afsondret

 17. Kulturarvens grundspænding mellem nationale og globale strømme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Daugbjerg

  2011-06-01

  Full Text Available Resumé Artiklen diskuterer den ”grundspænding” mellem det nationale og det globale, som kulturarven som begreb og konkret praksis finder betydning i. Et indledende eksempel fra forfatterens feltarbejde ved den historiske slagmark Dybbøl lige nord for den dansk/tyske grænse demonstrerer, hvordan steder og højtideligheder, der tidligere blev opfattet som stærkt nationale, i stigende grad tilskrives transnationale eller sågar universelle værdier. Herefter sporer og diskuterer forfatteren forbindelserne mellem national identitet, arkæologien og kulturarven, med reference til 1800tallets nationalromantiske vending. Særlig opmærksomhed tildeles den tyske præromantiker Johann Gottfried Herder (1744-1803, hvis tanker om sammenhængen mellem folk, nation og kultur fik afgørende betydning for toneangivende danske skikkelser som Adam Oehlenschläger og N.F.S. Grundtvig. Forståelsen af kulturarven, som voksede frem i 1800-tallets Danmark, var knyttet til erfaringen af den krisestemning, som blandt andet tabet af Norge 1814 og de slesvigske krige 1848-51 og 1864 hensatte nationen i. Dansk kultur og kulturarv blev opfattet som noget grundlæggende skrøbeligt og truet, en præmis som stadig kendetegner megen kulturarvspraksis. Men parallelt med denne grundlæggende nationale konnotation i kulturarvsbegrebet peger forfatteren på nutidige bevægelser, som peger i en tilsyneladende modsat retning, hvor genstande, steder, monumenter og traditioner i stigende grad søges knyttet til universelle og kosmopolitiske dagsordner og medfølgende værdisæt, som det ses mest rendyrket hos UNESCO. Artiklen diskuterer den nyere universalistiske kulturarvstænkning gennem en kritisk analyse af UNESCOs verdensarvsbegreb. Der argumenteres for, at man under  verdensorganisationens diplomatiske og inkluderende sprogbrug aner en relativistisk og romantisk kulturforståelse, der på paradoksal vis fastholder de enkelte ”communities” og kulturer i afsondret

 18. Den demokratiske samtale

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  Klaus Thestrup fortæller om hvordan en youtube- video kan laves og kobler det sammen med demokrati og hvordan man kan kommunikere over nettet.......Klaus Thestrup fortæller om hvordan en youtube- video kan laves og kobler det sammen med demokrati og hvordan man kan kommunikere over nettet....

 19. Når lysten træder i karakter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Helle

  2011-01-01

  En introduktion til hvordan Slavoj Zizeks psykoanalytisk inspirerede ideologikritik kan anvendes i en empirisk analyse af hvordan karaktergivning virker gennem skoling af lyst.......En introduktion til hvordan Slavoj Zizeks psykoanalytisk inspirerede ideologikritik kan anvendes i en empirisk analyse af hvordan karaktergivning virker gennem skoling af lyst....

 20. Den demokratiske samtale

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  Klaus Thestrup fortæller om hvordan en youtube- video kan laves og kobler det sammen med demokrati og hvordan man kan kommunikere over nettet.......Klaus Thestrup fortæller om hvordan en youtube- video kan laves og kobler det sammen med demokrati og hvordan man kan kommunikere over nettet....

 1. Aksjonsbasert utdanning : en studie av entreprenørskapsutdanningen ved Chalmers, og hvordan denne modellen kan forbedre læringsutbyttet på master i entreprenørskap og innovasjon på NMBU

  OpenAIRE

  Thomassen, Heidi Sunde

  2014-01-01

  Utdanning innen entreprenørskap og innovasjon er en økende trend, og NMBU har tilbudt sitt masterprogram siden 2008. Denne oppgaven har som formål å se om mer praktisk undervisning i master i entreprenørskap og innovasjon kan gi økt praktisk læringsutbytte for NMBU-studenter. Jeg har gjennomført et kvalitativt case-studie der Chalmers Entreprenørskole i Gøteborg er caset. Caset er valgt fordi Chalmers er ledende i Norden på entreprenørskapsutdanning. NMBU kan dra fordeler av å se på denn...

 2. Hvordan får vi øje på magten? Om at kaste et kritisk reflekterende blik på sit pædagogiske arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjerrild, Margrethe

  2014-01-01

  Dette kapitel præsenterer et kritisk reflekterende blik på den pædagogiske praksis. Det er nødvendigt at vi som pædagoger har viden og de redskaber, der skal til, for at vi kan være kritisk bevidste om de metoder, vi anvender, og den måde vi vælger at anvende det pædagogiske arbejde på.Indledning...... hjælpe med at synliggøre nogle af de magtforhold, der er på spil i den pædagogiske praksis. Afslutningsvis skal vi ud fra den tyske sociolog og systemteoretiker Niklas Luhmann beskæftige os med forskellige iagttagelsespositioner....

 3. Hvordan man ligger sig til hovedrollen på fransk efter først at have væltet kaffen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korzen, Hanne

  2016-01-01

  The article treats two fundamental aspects of French and Danish that can be explained by Per Durst Andersen’s theory: 1) Restrictions on the use of the free adjunct to the object. 2) The expression of concrete and abstract movement and position in Danish and French. The first construction type...... behaves in the same way in the two languages, probably due to the human cognitive apparatus. Durst-Andersen’s theory permits to explain an important aspect of that problem that could not be explained by the “classical” theory of “aktionsart”. As for the second construction type, Danish and French behave...

 4. Hvordan man ligger sig til hovedrollen på fransk efter først at have væltet kaffen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korzen, Hanne

  2016-01-01

  The article treats two fundamental aspects of French and Danish that can be explained by Per Durst Andersen’s theory: 1) Restrictions on the use of the free adjunct to the object. 2) The expression of concrete and abstract movement and position in Danish and French. The first construction type...

 5. E. Valentine Daniel: Fluid Signs - Being a Person the Tamil Way

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærholm, Lars

  2007-01-01

  en diskussion af de generelle muligheder for at anvende C.S. Peirce's semiotiske teorier i antropologisk analyse, og en specifik fremstilling og diskussion af hvorvidt det lykkes for E. Valentine Daniel at demonstrere værdien af disse teorier i antropologisk feltarbejde og analyse...

 6. Samfundsvidenskab og sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirilova, Marta; Schou, Karsten

  2014-01-01

  præsentation. 13,4 % af respondenterne giver direkte udtryk for dette behov. Der viser sig også behov for andre fremmedsprog end engelsk. Spansk nævnes i forbindelse med feltarbejde, hvor kontakt med lokalbefolkningen typisk kræver en god forståelse af det mundtlige sprog. De mest efterspurgte sprog er dog...

 7. Master's Thesis: Mind the Gap, Feed the Roots

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Cecil Marie

  2013-01-01

  I dette speciale udforsker jeg, hvorledes livet udfolder sig for mennesker, som på én gang hører til alle steder og ingen steder. Med udgangspunkt i mit materiale, som jeg har indsamlet under mit seks måneder lange feltarbejde blandt mennesker af indisk oprindelse i Tanzania, stiller jeg i proble...

 8. Porto a field study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingvartsen, Marianne

  2007-01-01

  Publikationen beskriver formålet med feltarbejde som undervisningsaktivitet, samler for årgange på bachelor- og kandidatdelen i studieafdeling 2 opgavetekster, der initerer arbejdet og der vises eksempler på studiearbejder i selve udforskningen på rejsen i felten....

 9. Faglig praksis i erhvervsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard Sørensen, Marianne; Bovbjerg, Kirsten Marie

  2009-01-01

  artiklen tager udgangspunkt i mt ph.d. projekt om faglighed i erhvervsuddannelserne og analyserer fglighed v.hj.a. det etnologiske praksisbegreb. Ved hjælp af eksempler fra et feltarbejde på teknisk skoles snedkeruddannelsediskuteres kompleksiteten i en given praksis og nogle af de vanskeligheder...

 10. Mellem behovsorientering og regulering - diskurser om det omsorg for det lille barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Oline

  2013-01-01

  En artikel der på baggrund af feltarbejde i den danske sundhedsplejen søger at indfange, hvor diskursen om omsorg for det lille barn befinder sig i spændingsfeltet mellem at regulere barnet eller at følge dets signaler og behov....

 11. Træernes rolle i et landbrugslandskab i Senegal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2010-01-01

  Ved at gå ind i et eksisterende projektsamarbejde er det lykkedes Steen Christensen at gennemføre et vellykket feltarbejde i Senegal inden for et 6-måneders speciale. Resultaterne fra projektet vil kunne indgå som grundlag for en lokal forvaltning som tager sigte på at beskytte træerne som er en...

 12. Hjernevask og Radikalisering i Grimhøjmoskeen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Christian

  2015-01-01

  Onsdag mødtes Folketinget for at diskutere radikalisering og muligheden for at lukke moskeer, som forkynder anti-demokratiske holdninger. Flere politikere har udtalt, at når det kommer til islamisk ekstremisme, er det nytteløst at lede efter forklaringer. Ud fra min forskning og mit feltarbejde b...

 13. Aktiv aldring set fra de ældres perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Aske Juul

  2013-01-01

  Gamle mennesker vil selv bestemme, hvad de skal bruge alderdommen til, men begrebet aktiv aldring præsenterer nogle specifikke forventninger til de gamle. Forventinger, som de gamle ikke nødvendigvis ønsker at leve op til. Det viser et ph.d.-projekt fra københavnsområdet baseret på etnografiske...

 14. Aktivitet – et forsvar mod dødelighed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liveng, Anne

  2014-01-01

  Artiklen præsenterer to indbyrdes forbundne analyser: Først en analyse af den bærende artikel i en officiel publikation med temaet ’aktiv aldring’, der peger på, at betegnelsen ’aktiv aldring’ kan siges at indeholde forestillinger om udødelighed. Dernæst analyseres etnografisk materiale fra kommu...

 15. "Jamil Perkersen Nielsen Rasmussen"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørreby, Thomas Rørbeck

  Denne afhandling omhandler en ung mand fra Amager ved navn Jamil og hans sociale og sproglige praksisser. I min undersøgelse fokuserer jeg på, hvorledes Jamil konstruerer og forhandler etniske identiteter i skole- og fritidsmiljøer og på Facebook. Min undersøgelse er baseret på et etnografisk fel...

 16. Selvbiografiens skygge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2013-01-01

  Uddannelse er blevet en vigtig del af unges selvbiografier,og ønsket om at alve den helt rigtige selvbiografi kan forstærke unges motivation til uddannelse. Bidraget er baseret på etnografiske studier blandt danske unge på kulturmøderejser til tredje verden....

 17. Mellem Globale Projekter og Lokale Virkeligheder - Uddannelse i Nepal og Eritrea

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ulla Ambrosius; Valentin, Karen

  2007-01-01

  der er og har været omfattet af dansk uddannelsesbistand. Med udgangspunkt i etnografiske klasserumsstudier i Kathmandu og Asmara illustrerer artiklen, hvorledes historiske og samfundsmæssige processer griber ind i og bliver bestemmende for børn og unges liv i konkrete lokale kontekster....

 18. Teaching in a language limbo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemensen, Nana

  2010-01-01

  Med udgangspunkt i længerevarende etnografiske skolestudier og interviews med lærere og elever diskuterer artiklen Zambias nuværende sprogpolitik på grundskoleområdet. Hensigten med denne politik har været fremme en inkluderende, elevcentreret pædagogik gennem systematisk kobling af lokale sprog ...

 19. Konvergens på tværs af velfærdsstaten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Salamon, Karen Lisa; Lex, Simon Westergaard; Friberg, Torbjörn

  2016-01-01

  På tværs af velfærdsstaten: pligten til forandring via konvergens Ifølge en aktuelt dominerende politisk diskurs skal statslig velfærd og vækst fremtidssikres via løbende og konkurrencedygtige offentlige forandringsprojekter. Artiklen dokumenterer og diskuterer etnografisk, hvorledes denne velfær...

 20. At lære at være elite

  DEFF Research Database (Denmark)

  Walker, Roddy

  2015-01-01

  selvforståelse. Artiklen bygger på etnografiske undersøgelser og undersøger elevsubjektivitet indenfor rammen af Herlufsholm Kostskole, som en elitekostskole. Med anvendelse af et praksisteoretisk udgangspunkt (Lave & Wenger 1991) går artiklen tæt på, hvad det egentlig er, som elever der deltager i disse miljøer...

 1. International Partnerskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hollensen, Svend; Dyhr Ulrich, Anna Marie; Donner, Steen

  Bogen giver svar på hvordan en virksomhed finder den rigtige distributionspartner på et givet internationalt marked, og hvordan samarbejdet med denne partner kan bygges op til gavn for begge parter...

 2. Danish design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  2001-01-01

  Hvordan dansk design bliver innovativt og verdensberømt igen som i storhedstiden i 1950- og 60'erne......Hvordan dansk design bliver innovativt og verdensberømt igen som i storhedstiden i 1950- og 60'erne...

 3. Joint ventures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Karsten Engsig

  Afhandlingen analysere de konkurrenceretlige og selskabsretlige regler som er bestemmende for hvordan et joint venture samarbejde er struktureret......Afhandlingen analysere de konkurrenceretlige og selskabsretlige regler som er bestemmende for hvordan et joint venture samarbejde er struktureret...

 4. Can I help you?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Bente Thorup; Lund, Marianne

  2010-01-01

  At servicere udenlandske studerende er blevet hverdag på mange uddannelsesbiblioteker. Uddannelsesbibliotekaren har set på, hvordan de udenlandske studerende er, og på hvordan bibliotekerne kan komme dem i møde....

 5. Inquiry i naturfags undervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harlen, Wynne; Guldager, Ida; Auning, Claus

  Hvordan arbejde med en IBSE tilgang til undervisningen og beskrivelse af erfaringer fra Fibonacci Projektet i Danmark......Hvordan arbejde med en IBSE tilgang til undervisningen og beskrivelse af erfaringer fra Fibonacci Projektet i Danmark...

 6. Case-Studie af Fredericia Battle 1849

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2015-01-01

  En gennemgang af hvordan oplevelsesøkomien fungerer diskursivt - med Fredericia Battle 1849 som case.......En gennemgang af hvordan oplevelsesøkomien fungerer diskursivt - med Fredericia Battle 1849 som case....

 7. Organistens spagat

  DEFF Research Database (Denmark)

  2006-01-01

  Vha. tekst- og diskursanalyse viser kapitlet, hvordan tekster indeholder spor af forskellige fagligheders tekstuelle praksisser.......Vha. tekst- og diskursanalyse viser kapitlet, hvordan tekster indeholder spor af forskellige fagligheders tekstuelle praksisser....

 8. Culture and language : dimensions of culture in written business communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pilegaard, Morten

  1995-01-01

  Artiklen beskriver hvordan organisations-sociologiske kulturmodeller kan bruges som forklaringsmodel i sproglig analyse af engelske forretningsbreve.......Artiklen beskriver hvordan organisations-sociologiske kulturmodeller kan bruges som forklaringsmodel i sproglig analyse af engelske forretningsbreve....

 9. Unges motivation i udskolingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pless, Mette; Katznelson, Noemi; Hjort-Madsen, Peder

  Om hvordan de unge i udskolingen skaber lyst og motivation for læring. Med afsnit om hvad motivation er, hvordan den fremmes hos unge og kombineres med et liv udenfor skolen......Om hvordan de unge i udskolingen skaber lyst og motivation for læring. Med afsnit om hvad motivation er, hvordan den fremmes hos unge og kombineres med et liv udenfor skolen...

 10. Informationsøgning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Pernille; Nielsen, Signe

  2015-01-01

  Når du har læst dette kapitel, har du et overblik over: Hvad dit informationsbehov er, hvordan du lægger en søgestrategi, hvordan du finder gode ord at søge på, hvorhenne det er en god ide at søge, hvordan du udvælger dine kilder, og hvordan du laver en referenceliste....

 11. Ny løn: Den centrale vision der fik det svært ved det lokale forhandlingsbord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib; Møller, Anna Marie

  2001-01-01

  afdelingsleder og tillidsrepræsentant. Lokale ledere og tillidsrepræsentanter har derfor måttet optræde i en ny rolle som lønforhandlere. Det har medført et stort behov for viden om, hvordan man gennemfører en forhandling om løn på den enkelte arbejdsplads. Hvordan starter man og hvordan slutter man? Hvordan...

 12. Kropslig subjektivering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cawood, Sarah Højgaard; Juelskjær, M.

  2005-01-01

  Hvordan aktører bliver til gennem kropslig aktivitet og sanselighed. Dels teoretisk, dels med et eksempel på hvordan en ung piges betydninsproduktion af et reklamebillede skaber bestemte måder at blive teenagepige på......Hvordan aktører bliver til gennem kropslig aktivitet og sanselighed. Dels teoretisk, dels med et eksempel på hvordan en ung piges betydninsproduktion af et reklamebillede skaber bestemte måder at blive teenagepige på...

 13. Hvalernes udviklingshistorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steeman, Mette Elstrup

  2008-01-01

  Hvalernes udvikling igennem godt 50 mio. år er historien om hvordan landlevende pattedyr tilpassede sig et liv udelukkende i vand og hvordan de er blevet højt specialiserede inden for forskellige nicher.......Hvalernes udvikling igennem godt 50 mio. år er historien om hvordan landlevende pattedyr tilpassede sig et liv udelukkende i vand og hvordan de er blevet højt specialiserede inden for forskellige nicher....

 14. Lovens performativitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Karen-Margrethe

  2011-01-01

  Artiklen giver en læsning af retlige perspektiver i Sofokles' tragedie "Antigone". Der er fokus på, hvordan forskellige lovsystemer brydes med hinanden og hvordan forholdet er mellem konstativ og performativ lov.......Artiklen giver en læsning af retlige perspektiver i Sofokles' tragedie "Antigone". Der er fokus på, hvordan forskellige lovsystemer brydes med hinanden og hvordan forholdet er mellem konstativ og performativ lov....

 15. Praktiske færdigheder i sygepleje og velfærdsteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenholt, Britta; Nielsen, Carsten; Lomborg, Kirsten;

  2013-01-01

  (knowledge translation). Det beskrives, hvordan der har været arbejdet med forskellige trin i implementeringsprocessen, og hvordan implementering og videnudvikling er indbyrdes forbundet. Med anvendelse af videntrekanten beskrives det, hvordan forskning, praksis og uddannelse har haft en fælles interesse i...

 16. Varme mødesteder i Cold Hawaii

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gunnar Lind Haase; Svendsen, Gert Tinggaard

  2017-01-01

  Civilsamfundet er en grundsten under det danske velfærdssamfund. Men hvordan løses kollektive handlings- problemer i civilsamfundet? Hvordan undgå, at de lokale kører på frihjul? Hvordan tilskynde til aktiv deltagelse i civilsamfundet? Hvorfor lykkes det nogle steder, men ikke andre? Tilstede- væ...

 17. Mens sparekniven svinges, sidder syge børn i kø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaaben, Nana Katrine

  2015-01-01

  Kronikken bruge en konkret case som anledning til at reflektere over, hvordan sundhedsvæsenet er organiseret. Den handler især om, hvordan optimistiske økonomiske forestillinger om hvordan man kan udnytte tiden mest effektivt og dermed nøjes med mindre afdelinger eller færre senge, i praksis ofte...

 18. Fordeling af velfærd i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonke, Jens; D. Munk, Martin

  Hvordan er fattigdommen fordelt i Danmark? Er fordelingen blevet mere eller mindre ulige? Er der fortsat fattigdom? Hvor stor er den sociale arv? Hvordan fordeles goderne i familien? Hvad kan vi sige om ældres muligheder for at klare sig i fremtiden? Og hvordan ser velfærden ud i Europa? Det er n...

 19. Den sundhedsvidenskabelige opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindahl, Marianne Pia; Juhl, Carsten Bogh

  troværdigheden af sine resultater. Bogen er opdateret, så den refererer til Microsoft Office 2013, og giver instruktioner og tips til: • Hvordan man bruger Word til hjælp med indholdsfortegnelse, overskrifter og korrektur • Hvordan man bruger Word til hjælp med diagrammer og tabeller• Hvordan man bruger Excel...

 20. Værk som handling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jalving, Camilla

  Hvordan kan et kunstværk være en handling? Hvad er performativ billedkunst, og hvad menes der egentlig med ordet ´performativitet´? Det er nogle af de spørgsmål, bogen Værk som handling griber fat i. Mens performativitet i løbet af de sidste ti år er blevet et bredt anvendt begreb i kulturteorien...... mellem værket som objekt og som handling. Bogens værkanalyser orienterer sig derfor både mod, hvad kunstværket er, og hvordan det er: Hvordan virker det, hvordan stiller det sig frem, hvordan producerer det betydning, hvordan skaber det en situation, og ikke mindst hvordan interagerer det med betragteren?...

 1. Hunulven og løven

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Ib

  2012-01-01

  Forfatteren blev under botanisk feltarbejde i et naturområde på Gorgora-halvøen nord for Tanasøen i Etiopien opmærksom på et monument, der ikke var beskrevet i de gængse håndbøger om området. Artiklen beskriver monumentet og dets forhistorie.......Forfatteren blev under botanisk feltarbejde i et naturområde på Gorgora-halvøen nord for Tanasøen i Etiopien opmærksom på et monument, der ikke var beskrevet i de gængse håndbøger om området. Artiklen beskriver monumentet og dets forhistorie....

 2. Det Hellige Rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelsbjerg, Hanne Bess

  2013-01-01

  ). Dette suppleres med en kort deltagerobservation. Der gøres rede for de begrænsninger, som var forbundet med udførelsen af feltarbejde, hvilket indgår som en del af analysen af ’det hellige rum’. Ved at inddrage Batesons forståelse af ’det hellige’ samt Turners ritual-forståelse, udskilles de elementer...

 3. 'Én verden - 1000 historier'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerregaard, Peter

  2007-01-01

  Denne udstilling præsenterer de etnografiske samlinger på Moesgård Museum for en større offentlighed. Enkelte af samlingerne har tidligere været præsenteret i forbindelse med udstillinger om et afgrænset regionalt tema, men aldrig i samlingernes fulde genstandsmæssige og tematiske omfang. Udstill......Denne udstilling præsenterer de etnografiske samlinger på Moesgård Museum for en større offentlighed. Enkelte af samlingerne har tidligere været præsenteret i forbindelse med udstillinger om et afgrænset regionalt tema, men aldrig i samlingernes fulde genstandsmæssige og tematiske omfang...

 4. Fair embedsmandslogik eller magtspil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Knud

  2014-01-01

  I 1907, mens Knud Rasmussen er på sin såkaldte etnografiske ekspedition, fremsættes en række klager over hans optræden på rejser i Vestgrønland, især foranlediget af de daværende hunderegulativer og karantænebestemmelser. Klagerne samles i en skrivelse til indenrigsministeriet fra dav. inspektør ...

 5. GeoArk, et tværvidenskabeligt samarbejde mellem museer og universiteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Mikkel

  2010-01-01

  GeoArk handler om mennesker, kyst og klima i Norøstgrønland og udspringer af et samarbejde mellem SILA-Arksitisk Center på Etnografisk Samling, Nationalmuseet, Det Kongelige Geogfrafiske Selskab og afd. for Geografi på KU. Med eksempler på de nyeste forskningsresultater spørger artiklen forfatter...... tiol museernes gevisnty ved denne type samarbejde...

 6. 'Curriculum' til fremtiden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Eva

  forståelser af ‘erfaring’, ‘institution’ og ‘ideologi’. Valerie Walkerdine, Jean Lave, Roland Barthes og Louis Althusser inddrages til dette formål. Materialet består af data produceret i et etnografisk inspireret feltstudie foretaget over 1 ½ år fra 2007-2008 på det nybyggede Ørestad Gymnasium, og består...

 7. Hjem og arbejde for hjemløse og arbejdsløse EU medborgere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravnbøl, Camilla Ida

  2015-01-01

  belyses hvor meget arbejde og hjem betyder for denne gruppe af formelt hjemløse og arbejdsløse EU medborgere. Udgangspunktet er etnografisk materiale, som viser roma kvinder og mænds erfaringer med at opretholde hjemmet i Rumænien, skabe sig et trygt hjem på gaden samt at søge efter arbejde og arbejde med...

 8. Orientering og banelægning med Google Earth og Condes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik Taarsted; Piaster, Thomas Gabriel

  2011-01-01

  Et e-læringsmodul på Danmarks undervisningsportal, som handler om hvordan man kan arbejde med banelægning indenfor o-løb. Med udgangspunkt i de to gratisprogrammer Google Earth og Condes lærer man gennem modulet, hvordan man indtegner poster og hvordan eleverne kan gøre det samme.......Et e-læringsmodul på Danmarks undervisningsportal, som handler om hvordan man kan arbejde med banelægning indenfor o-løb. Med udgangspunkt i de to gratisprogrammer Google Earth og Condes lærer man gennem modulet, hvordan man indtegner poster og hvordan eleverne kan gøre det samme....

 9. Statens nye tilstedeværelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mattias Borg

  2014-01-01

  staten anses som værende socialt. Ved at undersøge, hvordan møderne mellem staten og borgerne udspiller sig vises det, hvordan folk fra landområderne forsøger at møde staten som en særlig social form. Det fremhæves her, hvordan magten i landområderne traditionelt har været indlejret i sociale forhold, og...

 10. Hotellets dobbeltrum, atmosfærer og auditive iscenesættelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønstrup, Ansa

  2015-01-01

  Artiklen undersøger, hvordan stemmer, lyd og musik griber ind i Hotel Pro Formas arbejde med rum. Med begrebet "det scenografisk-lydlige dobbeltrum" diskuteres, hvordan man sanseligt kan erfare og opleve rum, som ikke gindes som enkeltrum uden for Hotel Pro Formas kunstneriske mellemkomst, og...... hvordan disse særegne Pro Forma-rum etableres, opleves og kan forstås - evt. præge og udvikle rum og genrer uden for Hotel Pro Forma selv....

 11. Den moderne patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Trine

  2012-01-01

  Kapitlet indkredser, hvordan vi som sundhedsprofessionelle kan forklare den moderne patient. I særdeleshed lægges vægt på definerende faktorer i skabelsen af den patient vi møder i sundhedsvæsnet i dag. Kapitlet giver forskellige teoretiske bud på, hvordan man som sundhedsprofessionel kan anskue...... den moderne, nutidige patienter samt en kortere beskrivelse af, hvordan patienten tidligere er blev anskuet....

 12. Europas kinesiske oplysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  2008-01-01

  Denne artikel undersøger, hvordan Kina kom ind i Vestens begrebs- og forestillingsverden, og hvordan det forsvandt igen. Det sker ud fra en analyse af to prominente oplysningstænkere, Gottfried Wilhelm Leibniz og Francois Quesnays, værker om Kina. Findes der en entydig lektie i de undersøgelser af...... Kina, som Leibniz og Quesnay foretager og hvordan ville dette forholde sig til deres respektive bidrag til europæisk idehistorie?...

 13. Forskellige cannabis typer virker modsat på hjerne, kognition og adfærd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kristine Rømer; Callesen, Mette Buhl; Feldstein Ewing, Sarah W.

  Vi ved overraskende lidt om, hvordan cannabis påvirker vores hjerne og kognitive funktioner. Det skyldes bl.a., at de fleste videnskabelige undersøgelser af cannabis ikke tager højde for, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige typer påvirker os.......Vi ved overraskende lidt om, hvordan cannabis påvirker vores hjerne og kognitive funktioner. Det skyldes bl.a., at de fleste videnskabelige undersøgelser af cannabis ikke tager højde for, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige typer påvirker os....

 14. Ressourceorienteret didaktik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tolstrup, Marianne

  2013-01-01

  Hvordan kan jeg, med udgangspunkt i Positiv Psykologi, definere en ressourceorienteret didaktik, og hvordan kan jeg med udgangspunkt i et aktionslærings forløb vha positiv psykologis metoder arbejde med udvikling af lærernes kompetencer i forhold til implementering af dele af en sådan?......Hvordan kan jeg, med udgangspunkt i Positiv Psykologi, definere en ressourceorienteret didaktik, og hvordan kan jeg med udgangspunkt i et aktionslærings forløb vha positiv psykologis metoder arbejde med udvikling af lærernes kompetencer i forhold til implementering af dele af en sådan?...

 15. Lærer-elev-relationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Per Fibæk; Nielsen, Anne Maj

  2015-01-01

  I kapitlet belyser vi relationskompetence i forholdet mellem lærer og elever og hvordan læreren kan arbejde med forhold til elever og med sin opmærksomhed på relationsarbejdet. Afslutningsvis ser vi på hvordan lærere fortsat kan udvikle deres relationskompetence.......I kapitlet belyser vi relationskompetence i forholdet mellem lærer og elever og hvordan læreren kan arbejde med forhold til elever og med sin opmærksomhed på relationsarbejdet. Afslutningsvis ser vi på hvordan lærere fortsat kan udvikle deres relationskompetence....

 16. Lenin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Kurt

  Om den sovjetiske leder Vladimir Iljitj Lenins (1870-1924) opvækst, liv og politiske karriere. Hvordan han ofrer alt på den revolulionære sags alter og hvordan Stalin senere udnyttede Lenins mytiske eftermæle til at sikre sig magten.......Om den sovjetiske leder Vladimir Iljitj Lenins (1870-1924) opvækst, liv og politiske karriere. Hvordan han ofrer alt på den revolulionære sags alter og hvordan Stalin senere udnyttede Lenins mytiske eftermæle til at sikre sig magten....

 17. Den innovative praktiker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2012-01-01

  Vi lever i en tid, hvor der står innovation på dagsordnen. Men hvordan uddanner vi studerende til at skabe det, der endnu ikke er? – Og, hvordan sikrer vi, at innovation bliver en bæredygtig praksis ude i hverdagen i både det private og det offentlige?......Vi lever i en tid, hvor der står innovation på dagsordnen. Men hvordan uddanner vi studerende til at skabe det, der endnu ikke er? – Og, hvordan sikrer vi, at innovation bliver en bæredygtig praksis ude i hverdagen i både det private og det offentlige?...

 18. Kapabilitetsteorien og social retfærdighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lasse

  2014-01-01

  Denne artikel giver et bud på, hvordan kapabilitetsteorien oprindeligt udformet af Amartya Sen i en videre udvikling kan forstås som en egentlig teori om social retfærdighed, og hvordan det er muligt at imødegå de mest udbredte udfordringer, som teorien står overfor.......Denne artikel giver et bud på, hvordan kapabilitetsteorien oprindeligt udformet af Amartya Sen i en videre udvikling kan forstås som en egentlig teori om social retfærdighed, og hvordan det er muligt at imødegå de mest udbredte udfordringer, som teorien står overfor....

 19. Multimodalisering som stilladsering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kasch, Henrik

  2015-01-01

  Universal Design for Learning viser os, hvordan vi kan bruge digitale læremidler til inkluderende undervisning ved at stilladsere traditionelle læremidler i bund. I kapitlet gennemgås UDLs principper, og hvordan disse kan omsættes i en inkluderende undervisningspraksis i arbejdet med læsekompeten......Universal Design for Learning viser os, hvordan vi kan bruge digitale læremidler til inkluderende undervisning ved at stilladsere traditionelle læremidler i bund. I kapitlet gennemgås UDLs principper, og hvordan disse kan omsættes i en inkluderende undervisningspraksis i arbejdet med...... læsekompetencer i faget engelsk....

 20. Casestudieforskning i økonomistyring som læringsaktivitet og kompetenceforøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Jens Smed

  2016-01-01

  Det undersøges konceptuelt og teoretisk, hvordan en nylig praksisteoretisk drejning indenfor forskningen i økonomistyring kan rekonstrueres i forhold til begreber om casing og dermed, hvordan universiteternes kandidater i økonomistyring med fordel kan uddannes således, at de lærer om økonomistyri...

 1. Pokemon-No-Go?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Marie Vejrup

  2016-01-01

  Pokemon Go er et teknologisk fænomen som er et eksempel på hvordan lokale sognekirker håndterer nye udviklinger i samfund og kultur.......Pokemon Go er et teknologisk fænomen som er et eksempel på hvordan lokale sognekirker håndterer nye udviklinger i samfund og kultur....

 2. The nation and the Revolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafsson, Jan

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i begreberne magt, diskurs og interpellation og i en analyse af det cubanske styres historie og historiografier analyseres hvordan diskursen interpellerer og påvirker subjektet i Cuba.......Med udgangspunkt i begreberne magt, diskurs og interpellation og i en analyse af det cubanske styres historie og historiografier analyseres hvordan diskursen interpellerer og påvirker subjektet i Cuba....

 3. Bohr vs. Einstein: Fortolkning af kvantemekanikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Kraglund; Wade, Andrew Christopher James

  2013-01-01

  Siden 1913, da Bohr fremlagde sin kvantemekaniske model for atomet, har fysikere diskuteret, hvordan kvan- temekanikken skal fortolkes. Specielt aktive i denne diskussion var Bohr og Einstein, som havde modstridende opfattelser af, hvordan kvantemekanikken skulle forstås. Kan katte være både leve...

 4. Fallos og finanskrisen - eller hvorfor Stein Bagger er en senkapitalistisk Urfader

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liebst, Lasse Suonperä; Stamer, Naja Buono

  2011-01-01

  Med afsæt i Žižeks dialektiske psykoanalyse diskuterer artiklen, hvordan fyrede fag- og ufaglærte arbejdere ideologisk håndterer finanskrisens traumatiske rystelse af deres livssituation som forbrugere. Der peges på, hvordan arbejderne længes efter to potente Fædre, der begge inkarnerer et håb om...

 5. Indledning til Maple for Lineær Algebra

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sinclair, Robert

  1999-01-01

  Denne rapport er en undersoegelse af hvordan og hvor vidt Maplesindbyggede kommandoer passer til Jens Eisings bog "Lineaer Algebra" (1997).Maalet er at beskrive, hvordan man bedst kan brugeMaple V Release 5.1i kurset,i viden om mulige problemer, saa man kan undgaa faelder,og svare paa studerendes...

 6. Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ole Erik

  2000-01-01

  Artiklen behandler, hvordan Europa blev centrum for den globale økonomiske udvikling, og hvilken rolle nationalstaterne har spillet for Europas udvikling. Derudover behandles det, hvordan den europæiske integrationsproces kan ses som et forsøg på at genskabe Europas centrale politiske og økonomiske...

 7. Den litterære blog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serup, Martin Glaz; Kromann, Thomas Hvid

  2012-01-01

  Hvad er en litterær blog og hvordan arbejder den som en aktiv del af den litterære offentlighed.......Hvad er en litterær blog og hvordan arbejder den som en aktiv del af den litterære offentlighed....

 8. Hvad skal vi med musikpædagogisk uddannelse, når vi har X-factor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holgersen, Sven-Erik

  2008-01-01

  Artiklen orienterer om den musikpædagogiske kandidatuddannelse på DPU med udgangspunkt i en aktuel debat om, hvordan musikalsk talent bedst kan fremmes.......Artiklen orienterer om den musikpædagogiske kandidatuddannelse på DPU med udgangspunkt i en aktuel debat om, hvordan musikalsk talent bedst kan fremmes....

 9. How to DO Projects? A Nordic Flavour to Managing Projects

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geraldi, Joana; Thuesen, Christian; Oehmen, Josef

  Hvis du mangler inspiration til alternative måder at lede projekter på, så hjælper denne bog dig med at udvikle din egen "opskrift" på projektledelse. Bogen viser dig, hvordan du bruger de velkendte projektledelsesteorier i praksis, og hvordan du i samarbejde med andre kan skabe meningsfulde form...

 10. Efter Brexit. Tag nu Europas arbejdere alvorligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Jul

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i Brexit diskuterer kronikken, hvordan arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU's opleves som en trussel for den del af befolkningen, der mærker presset fra udenlandsk arbejdskraft på både deres jobs og vilkårene for at udføre dem. Det diskuteres endvidere, hvordan det...

 11. Globalisering som spørgsmål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sarauw, Laura Louise; Nielsen, Gritt

  2012-01-01

  Kapitlet belyser, hvordan konkurrerende forestillinger om ’globaliseringen’ aktuelt bruges til at promovere en række divergente uddannelsespolitiske tiltag. Med eksempel i Bologna-processen viser kapitlets forfattere, hvordan man fra national og international side bruger ’globaliseringen’ som...

 12. The Danfoss Golden Gate

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evald, Majbritt Rostgaard; Clarke, Ann Højbjerg

  2007-01-01

  Denne artikel viser via en caseillustration, hvordan paletten af  forskellige CV aktiviteter kan kombineres, så eksisterende virksomheder har mulighed for, bedre at kunne udnytte de forretningspotentialer, der kan opstå ved at engagere sig i forskellige CV-aktiviteter. Case'en viser hvordan Danfo...

 13. Publicering og arbejdsmiljø, Department of Business Studies - Institut 3, Aalborg Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Ane Søndergaard; Baldursson, Einar Baldvin

  2011-01-01

  Et organisationspsykologisk projekt med det formål at danne et organisationsportræt og fremkomme med anbefalinger om, hvordan kan man styrke instituttets indsats omkring publicering. Herunder hvordan man kan hjælpe de mindre aktive i gang. Resultatet er præsenteret på institutseminar og i aftager...

 14. Der Blick aus meinem Fenster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lam, Sabine; Bloch Jensen, Anette

  2012-01-01

  Hvordan kan man få 25 elever i tale i tyskundervisningen på en gang? Artiklen stiller skarpt på, hvordan softwaren Voicethread1 i tyskundervisningen kan understøtte eleverne i at tale tysk og give dem et rum til at kunne reflektere over deres brug af talesprog....

 15. Supervisionens materiale og proces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2007-01-01

  Kapitlet handler om supervisionens materiale og proces, dvs. spørgsmålene om, hvilket materiale supervisanden skal medbringe til supervision, hvordan det skal fremlægges, og hvordan valg af materiale og metode gensidigt indvirker på hinanden og på supervisionsprocessen. Som de mest anvendte metoder...

 16. Fiktion som metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgård, Anne Line

  2015-01-01

  Denne artikel tager udgangspunkt i en fiktiv historie om en ung kvindes liv i millionbyen Recife i Nordøstbrasilien. Den beskriver, hvordan antropologens fiktion blev oplevet af en ung kvinde i felten. Artiklen handler på den baggrund om, hvordan fiktion kan bruges som antropologisk metode. I det...

 17. En moderne nations fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glenthøj, Rasmus

  politiske nationalisme, der - ofte ubevidst - glemmes, bruges og mistolkes i dag. Forståelsen af hvordan nationale begreber blev udviklet er dermed i sig selv vigtig. En moderne nations fødsel viser igennem en analyse af nationale kernebegreber, symboler og modsætningsforhold, hvordan den norske elite...

 18. Informationssamfundets globale styring - et bud på en analysestrategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flyverbom, Mikkel

  2008-01-01

    Hvordan skabes global styring - og hvordan kan sådanne aktiviteter analyseres? Denne artikel præsenterer et governmentality-perspektiv på global styring og anvender denne analyseramme til et empirisk studie af FNs arbejde med den globale styring af informationssamfundet. Analyserne undersøger k...

 19. The contested terrain of hospital management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkpatrick, Ian; Dent, Mike; Jespersen, Peter Kragh

  2011-01-01

  Artiklen belyser hvordan læger og sygeplejersker udvikles og forsvarer deres interesser på ledelsesområdet i perioden fra 1980 til dato i Danmark......Artiklen belyser hvordan læger og sygeplejersker udvikles og forsvarer deres interesser på ledelsesområdet i perioden fra 1980 til dato i Danmark...

 20. Den musikalske intelligens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jens Stig

  2012-01-01

  Artiklen er en redegørelse for, hvordan man med udgangspunkt i Howard Gardners teori om de multiple intelligenser, kan lave en intelligenskategorisering indenfor musikkens forskellige kompetenceområder.......Artiklen er en redegørelse for, hvordan man med udgangspunkt i Howard Gardners teori om de multiple intelligenser, kan lave en intelligenskategorisering indenfor musikkens forskellige kompetenceområder....

 1. Hans Christian Andersen's fairy tales

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øster, Anette

  2008-01-01

  Artiklen ser dels på, hvordan H.C. Andersens eventyr i engelsk oversættelse fremstår som værende mere barnehenvendt end den danske kildetekst, dels hvordan eventyrene i oversættelse har nærmet sig det traditionelle folkeeventyrs udsigelse. Det er artiklens tese, at forskellene mellem den danske k...

 2. Byg det op - læringsledelsens parkourisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falkenberg, Helene; Juelskjær, Malou

  2015-01-01

  Som et led i at undersøge, hvordan den reformerede skole åbner sig for omverdenen for at inddrage denne i skolens projekt om øget læring, zoomes der i denne artikel ind på, hvordan der ledes efter læring via overbygningsskolens uderum. Specifikt undersøges en overbygningskolens nyetablerede...

 3. Begær, forførelse og kvindelig skønhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen-Hansen, Erik

  2008-01-01

  på mere end £ 2 millarder og ejet af luksuskorporationen LVMH der er globalt børsnoteret. Afhandlingens hovedformål er at analysere og forklare, hvordan dette nye luksusmodesystem fungerer, herunder, hvordan det afspejler en ny fase i modens historie. For at lave den analyse udvikles der en teoretisk...

 4. What are you telling me, child?

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Ditte-Marie

  Instruktioner i, hvordan livet skal leves, hvad vi skal spise, hvor meget, hvordan vi skal se ud osv. kan begribes ved at introducere det Foucault-inspirerede begreb: Biopædagogik. Paperet stiller skarpt på sundhedsfremmekurser, der ønsker at fremme en ganske bestemt forståelse af det sunde liv. ...

 5. Gen-duplikationer - evolutionens eksperimentarium med et eksempel fra hvede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Claus Krogh; Dionisio, Giuseppe; Brinch-Pedersen, Henrik

  2013-01-01

  Den nyeste forskning i kornarternes fytaser viser, hvordan en gen-duplikation for 32-54 mio. år siden påvirker foderkvaliteten i dag.......Den nyeste forskning i kornarternes fytaser viser, hvordan en gen-duplikation for 32-54 mio. år siden påvirker foderkvaliteten i dag....

 6. Marked og produkter i Kenya

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roos, Nanna

  2014-01-01

  Et forskningsprojekt med dansk deltagelse undersøger, hvordan masseproduktion af insekter kan etableres i Kenya og bidrage med fødevarer til mennesker og protein til husdyrfoder.......Et forskningsprojekt med dansk deltagelse undersøger, hvordan masseproduktion af insekter kan etableres i Kenya og bidrage med fødevarer til mennesker og protein til husdyrfoder....

 7. John Hatties feedbackmodel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyldahl, Kirsten Kofod

  2015-01-01

  Med afsæt i den newzealandske professor John Hatties feedbackmodel giver denne artikel et perspektiv på, hvordan der kan arbejdes med effektiv feedback i undervisningen. Artiklen belyser hvordan en god feedbackkultur har betydning for, at læringsmål og feedbackprocesser anvendes konstruktivt og...

 8. Dialogue-based teaching

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernhardt, Nana; Dysthe, Olga; Esbjørn, Line

  Hvad er dialogbaseret undervisning, og hvordan kan den udfolde sig på et kunstmuseum? I denne bog viser forfatterne, hvordan erfarne museumsundervisere møder børn og unge på syv museer og udfordrer dem til nysgerrigt og kreativt at udforske temaer, udveksle synspunkter og udvikle nye tanker og id...

 9. Fremragende sygepleje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kragelund, Linda

  2016-01-01

  Eksempel på, hvordan en gammel kvinde blev set som menneske og ikke som to nyrer, og hvordan hun fik sat stop for den hæmodialyse, som det sundhedsfaglige personale mente hun skulle have, selvom hun var døden nær. To sygeplejersker udøvede fremragende fysisk, psykisk og åndelig pleje til patient ...

 10. Identitet som indpakning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nickelsen, Niels Christian

  2009-01-01

  observationer og drejer sig om, at forstå det tværfaglige arbejdes forskellige ordninger og kontroverser på et hospice, samt hvad der sker i mødet mellem fagene. Observationerne knytter sig til hvordan professionerne identificerer hinanden i forbindelse med nogle kontroverser, og hvordan dette leder til særlige...

 11. Dialogisk gruppecoaching – facilitering af ledelsesudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alrø, Helle; Dahl, Poul Nørgård; Kloster, Per

  læring i ledergrupperne, og at skabe viden om disse udviklings- og læreprocesser. Vi har således været optaget af, hvordan dialogisk gruppecoaching kan facilitere ledelsesudvikling, og hvordan dialogisk coaching kan udvikles som coachingkoncept ift. grupper. Dialogisk gruppecoaching – facilitering af...

 12. Om at lære fra kroppen på professionsbacheloruddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard; Sillesen, Agnete Oline; Schmidt, Anne-Mette

  2011-01-01

  , hvordan de studerende lærer faget, lærer af hinanden, lærer af underviseren og finder sig selv som en del af professionen. Med afsæt i Merleau-Pontys kropsfænomenologi vises det, hvordan de studerendes udbytte af undervisningen er direkte forbundet med den kropslige oplevelse af undervisningen og af...

 13. Anbefaling vedrørende brug af ICF på fysioterapeutuddannelsen UCN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Gert Værge; Larsen, Lars Henrik; Brogner, Heidi Marie

  2015-01-01

  Basis-fys-fagteamets anbefalinger til hvordan ICF ønskes brugt på uddannelsen, både i den teoretiske, såvel som i den kliniske undervisning......Basis-fys-fagteamets anbefalinger til hvordan ICF ønskes brugt på uddannelsen, både i den teoretiske, såvel som i den kliniske undervisning...

 14. Målgruppe og omsorg savnes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frost, Helen

  2009-01-01

  konkrete forslag til, hvordan plejepersonale kan forebygge aggressiv adfærd, bl.a. gennem viden om diagnostiske årsager til adfærden i form af demens, delir eller depression. Hvordan disse diagnoser har betydning for adfærden, illustreres gennem praksisbeskrivelser. På den ene side vurderes...

 15. Robert Wilson og muscial formatet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eigtved, Michael

  2002-01-01

  Artiklen undersøger hvordan Robert Wilson og Tom Waits' forestilling The Black Rider (1995) forholder sig til musicalkonventionerne......Artiklen undersøger hvordan Robert Wilson og Tom Waits' forestilling The Black Rider (1995) forholder sig til musicalkonventionerne...

 16. US Presidential Elections and Iran-US Relations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2008-01-01

  Om hvordan valget af Obama til USAs præsident kan påvirke forholdet mellem USA og Iran. Udgivelsesdato: 11/11......Om hvordan valget af Obama til USAs præsident kan påvirke forholdet mellem USA og Iran. Udgivelsesdato: 11/11...

 17. Video narrativer i sygeplejerskeuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Inger

  2009-01-01

  I artiklen gives nogle bud på hvordan video narrativer kan bruges i sygeplejerskeuddannelsen som triggers, der åbner for diskussioner og udvikling af meningsfulde holdninger til medmennesker. Det belyses også hvordan undervisere i deres didaktiske overvejelser kan inddrage elementer fra teori om...

 18. Individual Drawings and Collective Representations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rothstein, Mikael

  2008-01-01

  En undersøgelse af hvordan forestillinger om døden, herunder selvmord, kommer til udtryk i unge indianeres tegninger, og hvordan såvel den historiske udvikling, deres sociale situation samt en række religiøse forestillinger spiller en rolle....

 19. Friendships among small children in kindergarten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Hanne Værum

  2001-01-01

  I artiklen beskrives det hvilke betingelser der er for små børns venskaber i forskellige institutionelle kontekster, hvordan pædagogerne har betydning for små børns venskaber og hvordan venskaberne opstår, udvikles og vedligeholdes af børnene....

 20. The Democratic Appreciation of Athenian Tragedy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Christian

  2013-01-01

  Artiklen belyser i et receptionshistorisk perspektiv, hvordan man i nyere tid har spejlet det moderne demokrati i den græske tragedie. Hvor artiklens første halvdel fokuserer på tragediereceptionen i Europa, belyser den sidste halvdel, hvordan græsk tragedie er blevet brugt i afrikansk politisk t...

 1. Polyphonie musicale chez Milan Kundera

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boisen, Jørn

  Artiklen undersøger, hvordan Milan Kundera i sine romaner anvender kompositionstekniske greb fra musikken, i særdeleshed polyfoni.......Artiklen undersøger, hvordan Milan Kundera i sine romaner anvender kompositionstekniske greb fra musikken, i særdeleshed polyfoni....

 2. Dialogisk lesing i teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig; Jensen de López, Kristine; Løntoft, Jette

  legger grunnlaget for fremtidig leseglede. Med denne boken får leseren: Kunnskap om teorien og forskningen bak dialogisk lesing. I denne delen besvares spørsmålene: Hvorfor skal vi bruke metoden og hvordan ble dialogisk lesing til? Konkrete eksempler og gjennomgang av hvordan man kan komme i gang med...

 3. Reception eller konception

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thomas Bo

  2006-01-01

  Romantikken er blevet afskrevet som en mørk epoke, hvor en hang til mystik og tvetydighed ikke passer til det moderne oplysningsprojekts mål om klarhed og orden. Afhendlingen viser imidlertid, hvordan dele af arkitekturen i det 20. århundrede er fyldt med romantisk tankegods, og hvordan romantisk...

 4. Den centraleuropæiske fortælling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2014-01-01

  Om EU's udvidelse mod øst- og centraleuropa. Om hvordan Hitler og Stalins masseudrydelser har betydet mere for den europæiske identitete og sammenhængskraft end kristendommen, og hvordan antisemitisme er blevet en form for kode og fælles sprog for mennesker, der drømmer om en nationalt eller...

 5. Emergens og transkulturalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Karen-Margrethe

  2009-01-01

  Artiklen handler om, hvordan latinamerikansk litteratur og især magisk realisme udveksler med verden og hvordan den læses og brandes uden for Latinamerika. Jeg argumenterer for, at begreberne "emergens" (Wlad Godzich) og "transkulturation" (Fernando Ortiz) er gode til at beskrive nogle af de dobb...

 6. Murens fald i 1989 set fra 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2014-01-01

  Putins Rusland er begyndt at udvise en lang række af de træk, vi forbinder med Sovjetunionen. Hvordan det end forholder sig, og hvordan det end vil gå med konfrontationen med Putin, er der ingen tvivl om betydningen af Murens fald - både Muren i Berlin i november 1989 og i mere generel forstand...

 7. Ensenanza basada en el diálogo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernhardt, Nana; Dysthe, Olga; Esbjørn, Line

  Hvad er dialogbaseret undervisning, og hvordan kan den udfolde sig på et kunstmuseum? I denne bog viser forfatterne, hvordan erfarne museumsundervisere møder børn og unge på syv museer og udfordrer dem til nysgerrigt og kreativt at udforske temaer, udveksle synspunkter og udvikle nye tanker og id...

 8. Brugerorienteret design i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Søren Bolvig

  Denne PhD-afhandling undersøger hvordan brugerorienteret design som faglighed, tilgang og arbejdsform anvendes, ligesom det undersøges, hvordan den kan integreres og forankres i virksomheder. Projektet er motiveret af på den ene side at have erfaret værdien af brugerorienteret designtilgang i pra...

 9. Den Legende Organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsted, Ann Charlotte

  Bogen beskriver, hvordan to vidt forskellige organisationer - den store internationale virksomhed LEGO og den mindre nonprofit organisation SUS - har bragt legen i spil. Ann Charlotte Thorsted viser i bogen, hvordan leg kan understøtte innovation, læring, kommunikation, samarbejde og det gode arb...

 10. Det legende menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lasse Juel

  2009-01-01

  Artiklen gennemgår legens dyadiske strukturer, fokuserer på hvad det vil sige at indgå i "lade som om" aktiviteter og hvordan disse er struktureret af simultane begivenhedsforløb eller narrationer eller sagt på en anden måde, hvordan fiktivt legeindhold eksisterer parallelt og samtidigt med virke...

 11. Ambiguous chair

  DEFF Research Database (Denmark)

  Manelius, Anne-Mette

  2011-01-01

  Bidrag til gør-det-selv bog, hvor det beskrives i udførlige tegninger, hvordan man bygger sin egen 'Ambiguous Chair', en tekstilforskallet stol.......Bidrag til gør-det-selv bog, hvor det beskrives i udførlige tegninger, hvordan man bygger sin egen 'Ambiguous Chair', en tekstilforskallet stol....

 12. Er frække reklamer forførende - eller bare spildte anstrengelser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Det er blevet mere og mere almindeligt at reklamebranchen prøver kræfter med konventionerne for at tiltrække sig opmærksomhed. De kontroversielle reklameudformninger giver da også ofte noget presseomtale, men hvordan virker de egentlig i forhold til forbrugerne?   I undersøgelsen af, hvordan ko...

 13. Regulering af jødiske kroppe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2014-01-01

  på teori dels af Michel Foucault om, hvordan kultur sikrer sin egen overlevelse ved at indsamle viden om bl.a. kroppe med henblik på at regulere brugen af dem, dels af Judith Butler, der bl.a. forklarer, hvordan kultur trods alt er åben for såkaldt subversion, idet det bidrager til at udvide og...

 14. Udsigelse og kulturmøder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bojsen, Heidi

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i et referat af et dansk jobinterview af en jobsøgende med udenlansk baggrund og i en roman af den prisbelønnede ivoirianske forfatter Ahmadou Kourouma påvises det, hvordan man med fordel kan arbejde med kulturmøder som en kommunikativ oversættelsesproces, samt hvordan teoretiske...

 15. Mænd kigger på kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Porsgaard, Kasper; Bjerre, Henrik Jøker; Ugilt, Rasmus

  2014-01-01

  Hvis man vil forstå, hvordan mennesker fungerer, så kan det tit være en god idé at betragte blikket......Hvis man vil forstå, hvordan mennesker fungerer, så kan det tit være en god idé at betragte blikket...

 16. Selvrefleksion som uddannelsesgreb – en kritisk diskussion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feilberg, Casper

  2015-01-01

  Hvordan kan ureflekteret motivation gribe forstyrrende ind i de studerendes videnskabelige arbejde, og hvordan kan man som vejleder forholde sig til disse private forhold på en både faglig og etisk forsvarlig måde? I artiklen vises eksempler på, at studerende nemt kan komme til at agere ud fra ur...

 17. Filmfolk bag tv’s prestigeserier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redvall, Eva Novrup

  2014-01-01

  Serien er et eksempel på, hvordan flere kendte filmnavne nu betragter tv som det bedste sted for ambitiøse og anderledes fortællinger......Serien er et eksempel på, hvordan flere kendte filmnavne nu betragter tv som det bedste sted for ambitiøse og anderledes fortællinger...

 18. Depressive patienters oplevelse af at modtage ECT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christine Damsbo

  Dette studie handler om, hvordan det opleves for den voksne depressive patient at gennemgå et ECT-behandlingsforløb (electroconvulsive therapy). Formålet med projektet er dels at undersøge, hvordan processen omkring ECT-behandlingen udspiller sig og dels at undersøge patienternes oplevelse...

 19. Pastry for Mr. Bill

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gretlund, Jan Nordby

  Hvad har vi publiceret på dansk skrevet af William Faulkner, og hvornår. Hvordan er Faulkners fiktion blevet modtaget i Danmark?......Hvad har vi publiceret på dansk skrevet af William Faulkner, og hvornår. Hvordan er Faulkners fiktion blevet modtaget i Danmark?...

 20. Principals Think Organisation: Dilemmas in the Management of Today’s Education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raae, Peter Henrik

  2011-01-01

  Kapitlet omhandler, hvordan begrebet om skoleledelse ændres i lyset af en række transnationale strømninger over de sidste 20-30 år. Det viser, hvordan flere, indbyrdes konfliktuerende rationaliteter destabiliserer forestillinger om skole og skoleopgave og stiller skolelederne overfor nye opgaver....

 1. Udvikling af ledelse via ledelseskoncepter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frimann, Søren; Thomassen, Anja Overgaard; Keller, Hanne Dauer

  I denne artikel beskæftiger vi os med, hvordan ledelse kan udvikles i spændingsfeltet mellem udefrakommende krav om mere fælles fodslag i ledelsen og den enkelte leders behov for at tilpasse sin ledelsesstil til den aktuelle kontekst. Konkret ser vi nærmere på, hvordan der blandt en gruppe af led...

 2. Hygge-stormfloden og den falske sikkerhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnbjerg-Nielsen, Karsten

  2017-01-01

  Det er fire dage siden vi havde en stormflod i Danmark og nyhedsstrømmen har fundet andre ofre. Men det er nu arbejdet begynder. Hvordan fungerede beredskabet, hvad kan vi forvente af fremtidige hændelser og fremfor alt: hvordan forbereder vi os på det, der venter os i fremtiden? Professor Karste...

 3. En musikvideo er ikke bare en musikvideo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Jacobsen

  1987-08-01

  Full Text Available Mange unge er storkonsumenter af levende billeder. Hvad får de ud af de mange billeder? F. eks. af musikvideoerne? Hvordan får man struktureret et undervisningsforløb i denne nye genre? Og hvordan får man relateret musikvideoerne historisk og æstetisk? Det giver Karin Jacobsen sit bud på.

 4. Freuds divan vender tilbage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Staunæs, Dorthe; Juelskjær, Malou; Ratner, Helene Louise Friis

  2010-01-01

  Det affektive set up, der fulgte med Freuds divan, er i dag eksporteret ind i arbejdsrelationer, og den terapeutiske relation kan nu genfindes som en ledelsesrelation. Hvordan medproducerer en komfortteknologi som en sofa affektiv ledelse? Hvordan rekonstrueres 'de/t der skal ledes', og hvilke im...

 5. ORLA P - Organisering og Ledelse af arbejdet i projekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grex, Sara

  2004-01-01

  end hidtil. Rolf Simonsen laver et erhvervs Ph.d.-projekt i samarbejde mellem DTU og Tekno-logisk Institut i perioden 2002-2005. Projektet arbejder med, hvordan ledelseskonceptet Lean Construction indføres i Danmark og hvordan konceptet implementeres på projekter i danske byggevirksomheder....

 6. En forfatterskole for børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skyggebjerg, Anna Karlskov

  2016-01-01

  virksomhed og fælles repertoire, der af Wenger betragtes som konstituerende for et praksisfællesskab. Videre introduceres begreberne motivation og positionering, idet artiklen diskuterer, hvordan forfatterskolen understøtter de deltagende børns motivation, og hvordan børnene responderer på forfatterskolens...

 7. Ort / Place

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thule Kristensen, Peter

  2007-01-01

  Artiklen analyserer, hvordan begrebet sted kan opfattes i forhold til ny arkitektur af bl.a. Diener & Diener, Lacaton & Vassel samt Sergison Bates......Artiklen analyserer, hvordan begrebet sted kan opfattes i forhold til ny arkitektur af bl.a. Diener & Diener, Lacaton & Vassel samt Sergison Bates...

 8. Museer og Kulturinstitutioner som rum for kulturelt medborgerskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sattrup, Lise; Bernhardt, Nana

  2014-01-01

  Hvordan kan museer og kulturinstitutioner spille en stærkere rolle som demokratiske dannelsesinstitutioner, hvor viden ikke blot er noget, der deles og stilles til rådighed, men skabes mellem museer og brugere? Hvordan kan aktiv deltagelse, selvrefleksion og flerstemmighed integreres i museernes ...

 9. Introduction

  DEFF Research Database (Denmark)

  Darsø, Lotte; Kerr, Cheryl

  2008-01-01

  Introduktion til special issue om hvordan kunstneriske processer kan bidrage til udvikling af ledelse, management, læring og uddannelse......Introduktion til special issue om hvordan kunstneriske processer kan bidrage til udvikling af ledelse, management, læring og uddannelse...

 10. Utopi og rejse hos Jens Baggesen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandberg, A.

  2007-01-01

  En analyse af, hvordan det kosmopolitiske oplysningsideal ændrer sig fra Jens Baggesens dansksprogede rejseskildring Labyrinten til hans tysksprogede epos Oceania i lyset af den begyndende nationalisme. Udgivelsesdato: Jahrgang 28......En analyse af, hvordan det kosmopolitiske oplysningsideal ændrer sig fra Jens Baggesens dansksprogede rejseskildring Labyrinten til hans tysksprogede epos Oceania i lyset af den begyndende nationalisme. Udgivelsesdato: Jahrgang 28...

 11. Digitale multimodale tekster i undervisningen og digital literacy: paradokser og løsningsmuligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  2017-01-01

  Antologikapitlet diskuterer digitale teksters komplicerede semiotik, og hvordan de paradoksalt kan bruges stilladserende i en Universal Design for Learning-tilgang. Kapitlet viser både digitale teksters affordanser i inkluderende undervisning, og hvordan læremidler og didaktikker er utilstrækkelige...

 12. Mere doed end levende?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engelhardt, Juliane

  2007-01-01

  Fra slutningen af 1700-tallet satte laeger i stigende grad fokus paa at udbrede viden om hvordan man gav foerstehjaelp til personer, der havde vaeret ude for en ulykke og svaevede mellem liv og doed. Der blev der for udgivet mange folkeoplysende skrifter med praktiske anvisninger paa hvordan naer...

 13. Cognitive Stylistics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas Illum

  2012-01-01

  En introduktion til, hvordan man kan omsætte kognitiv lingvistik til en stilistisk sensitiv analyse af litterær sprogbrug med Virginia Woolf's roman Mrs. Dalloway som analysegenstand.......En introduktion til, hvordan man kan omsætte kognitiv lingvistik til en stilistisk sensitiv analyse af litterær sprogbrug med Virginia Woolf's roman Mrs. Dalloway som analysegenstand....

 14. From Cool to Classic: Learning from 'Waltz 1979'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wivel, Anders

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer Kenneth Waltz's indflydelsesrige værk Theory of International Politics og analyserer hvorfor og hvordan bogen har opnået klassikerstatus.......Artiklen diskuterer Kenneth Waltz's indflydelsesrige værk Theory of International Politics og analyserer hvorfor og hvordan bogen har opnået klassikerstatus....

 15. Museum og folkeskole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boritz, Mette; Mette, Byriel-Thygesen,

  2016-01-01

  Hvordan kommer museerne tættere på skolernes faktiske virkelighed? Hvordan kan et tættere samarbejde bidrage til at udvikle og kvalificere museernes praksis? Det har Nationalmuseet fundet et godt bud på i et partnerskab med Blågård skole....

 16. Digitale medier i indskolingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupont, Stine

  2015-01-01

  Hvordan kan lærere og pædagoger gennem uformelle læreprocesser inddrage digitale medier i indskolingen......Hvordan kan lærere og pædagoger gennem uformelle læreprocesser inddrage digitale medier i indskolingen...

 17. Værdi er ikke noget, der popper op i en pop-up

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toldbod Jakobsen, Anne; Pico Larsen, Hanne

  2016-01-01

  Et kvalitativt studie af hvordan værdi skabes gennem konsumering af kommercielle pop-up aktiviteter set fra moderne forbrugeres synspunkt.......Et kvalitativt studie af hvordan værdi skabes gennem konsumering af kommercielle pop-up aktiviteter set fra moderne forbrugeres synspunkt....

 18. Kulturel og mental byomdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Samson, Kristine

  2013-01-01

  Redesign og kulturel byomdannelse kan være tankevækkende studier af, hvordan byer udvikler sig og omdannes under indflydelse af sociale, kulturelle og økonomiske sammenhænge. Parque Cultural de Valparaiso i Chile er et fremragende eksempel på, hvordan arkitektur og landskabsdesign forbinder sig til...

 19. Tactical Information Operations in Contemporary COIN Campaigns

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Thomas Elkjer

  Dette Research Paper omhandler hvordan det moderne informationsmiljø påvirker oprørsbekæmpelsesoperationer i dag, og hvordan Informations Operationer (INFO OPS) understøtter oprørsbekæmpelsesoperationer på det taktiske niveau. Research Paperet ser endvidere på hvilke teknikker og kapaciteter der...

 20. Water-flushing toilets: systemic development and path-dependent characteristics and their bearing on technological alternatives

  DEFF Research Database (Denmark)

  Quitzau, M.

  2007-01-01

  Artiklen gennemgår den historiske proces, som førte til vandskyllende toilette med særlig fokus på hvordan praksisserne forandres. Herefter sættes denne udvikling op imod ønsket om mere bæredygtige toiletter og diskuterer hvordan det vandskyllende toilet hæmmer udviklingen af alternative toiletter....

 1. Embracing early literacy indicators

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig; Hansen, Ole Henrik; Jensen, Anders Skriver

  Om hvordan læringshistorie-metoden blev modificeret til at blive målrettet skriftsprogstilegnelse (EASE-projektet), og hvordan såkaldte skriftsprogstilegnelses-indikatorer er potentielt indsnævrende for den pædagogiske praksis....

 2. Pædagogik, evaluering og evalueringsubehag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hviid, Karen Pernille; Lima, Cristian

  2011-01-01

  Denne artikel undersøger, hvordan vi skal forstå den organisatoriske, styringsmæssige praksis, hvor elementer som "implementering", "dokumentation" og "evaluering" indgår, men også, hvordan det kan erfares af den professionelle pædagog, at tage del i denne type organisatorisk praksis. Vores analy...

 3. Dokumentation og Evaluering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Katrin; Andersen, Peter Østergård; Skytte Kaarsberg Schmidt, Lene

  2008-01-01

  En korlægning af, hvordan de nye lovkrav om dokumentation og evaluering i daginstitutioner fortolkes og forvaltes i forskellige institutioner i Danmark i 2007/2008.......En korlægning af, hvordan de nye lovkrav om dokumentation og evaluering i daginstitutioner fortolkes og forvaltes i forskellige institutioner i Danmark i 2007/2008....

 4. Tips og eventyr

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Unni

  2007-01-01

  Denne artikel viser, hvordan forbruger- og livsstilsjournalistikken, med særligt fokus på bilstoffet, indgår i den journalistiske praksis. Via en række historiske og aktuelle eksempler peger analysen på, hvordan dagspressen bruger fx bilstoffet til at komme tættere på sine læsere. Det sker gennem...

 5. Urbane stednavne - storbyens sproglige dimension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandst, Line

  , hvordan forestillingen om byer i byen kan skabes ved brug af (primært) gadenavne. Jeg diskuterer gruppenavngivning som et retorisk værktøj med potentiale til det jeg kalder onomastisk skalareduktion, og jeg belyser, hvorfor og hvordan den retoriske strategi kan lykkes efter denne hensigt, mens den andre...

 6. Vejledningens vigtige banaliteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjørup, Søren

  2005-01-01

  Artiklen retter sig især mod ph.d.-vejledere med enkle råd om hvordan man kan leve op til sine forpligtelser.......Artiklen retter sig især mod ph.d.-vejledere med enkle råd om hvordan man kan leve op til sine forpligtelser....

 7. Filmfolk bag tv’s prestigeserier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redvall, Eva Novrup

  2014-01-01

  Serien er et eksempel på, hvordan flere kendte filmnavne nu betragter tv som det bedste sted for ambitiøse og anderledes fortællinger......Serien er et eksempel på, hvordan flere kendte filmnavne nu betragter tv som det bedste sted for ambitiøse og anderledes fortællinger...

 8. Marked og produkter i Kenya

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roos, Nanna

  2014-01-01

  Et forskningsprojekt med dansk deltagelse undersøger, hvordan masseproduktion af insekter kan etableres i Kenya og bidrage med fødevarer til mennesker og protein til husdyrfoder.......Et forskningsprojekt med dansk deltagelse undersøger, hvordan masseproduktion af insekter kan etableres i Kenya og bidrage med fødevarer til mennesker og protein til husdyrfoder....

 9. At prædike tolerance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2008-01-01

  Kritisk diskussion af Thomas Bredsdorff og Lasse Horne Kjældgaards bog Tolerance - eller hvordan man lærer at leve med dem, man hader (København: Gyldendal 2008).......Kritisk diskussion af Thomas Bredsdorff og Lasse Horne Kjældgaards bog Tolerance - eller hvordan man lærer at leve med dem, man hader (København: Gyldendal 2008)....

 10. The role of fantasy in social media use

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjøllund, Niels-Peder Osmundsen

  2015-01-01

  Hovedformålet med denne artikel er at spørge til hvordan brugen af digitale og sociale medier påvirker positioneringen af subjektet. Gennem en psykoanalytisk teoretisk ramme vil artiklen pege på transformative aspekter i dannelsen af forskellige diskurser og hvordan dette påvirker unges måde at f...

 11. Stress i gymnasiet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj; Lagermann, Laila Colding

  Denne undersøgelse af stress hos gymnasieelever i Aalborg viser, hvordan stress giver sig udslag i gymnasiet, hvad der stresser eleverne, hvad der adskiller de stressramte elever fra andre elever, hvordan et stressreduktionskurset Åben og Rolig for Unge virker for de unge i gymnasiet, og hvad der...... kan modvirke stress i gymnasiet....

 12. Rundt om logistikstrategien med Coloplast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Englyst, Linda

  2005-01-01

  I denne artikel illustreres et udviklingsforløb i Coloplast A/S om hvordan strategiudvikling og strategiformulering kan gribes an i en afbalanceret top-down og bottom-up tilgang, der drager nytte af en flerstrenget, eksperimenterende organisatorisk læring. Der diskuteres, hvordan forløbet adskiller...

 13. Gen-duplikationer - evolutionens eksperimentarium med et eksempel fra hvede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Claus Krogh; Dionisio, Giuseppe; Brinch-Pedersen, Henrik

  2013-01-01

  Den nyeste forskning i kornarternes fytaser viser, hvordan en gen-duplikation for 32-54 mio. år siden påvirker foderkvaliteten i dag.......Den nyeste forskning i kornarternes fytaser viser, hvordan en gen-duplikation for 32-54 mio. år siden påvirker foderkvaliteten i dag....

 14. Fra troldmandens værksted: Historien om forskerne, der skrev den politiske instruktionsbog til atombomben

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mikkel Vedby

  2011-01-01

  Fred Kaplans The Wizards of Armageddon handler om denne gruppe forskere og hvordan de lærte de amerikanske beslutningstagere om ikke ‘at elske bomben og glemme deres bekymringer', som Dr. Strangelove's filmplakat i sin tid lovede, men så dog at forstå bomben og vide hvordan man skulle bekymre sig...

 15. Børn, unge og sociale netværkssider. Hvad ved vi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  2012-01-01

  Hvorfor bruger børn og unge sociale netværkssider? Hvordan ser et venskab ud på internettet? Hvad betyder brugen af nye sociale medier for børn og unges identitet? Og hvordan forholder de sig til de risici, som uomtvisteligt også er en del af den sociale mediekultur? Dette kapitel indeholder en...

 16. Forståelse af matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Hvad vil det sige at forstå matematik? Er det procedurerne, altså hvordan man gennemfører beregninger, der skal forstås, er det relationerne indenfor matematik, og hvordan man kan konkludere eller er det matematisk modellering, som starter i en virkelig kontekst, benytter matematik til at finde en...

 17. Efter Brexit. Tag nu Europas arbejdere alvorligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Jul

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i Brexit diskuterer kronikken, hvordan arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU's opleves som en trussel for den del af befolkningen, der mærker presset fra udenlandsk arbejdskraft på både deres jobs og vilkårene for at udføre dem. Det diskuteres endvidere, hvordan det...

 18. Landskabelige begivenheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Rikke Munck

  2008-01-01

  I artiklen introduceres usamtidighed mellem det gængse landskabssyn og fysiske realiter, politik som udtryk for et syn, relation mellem syn og begivenhed, opmærksomhed på rumlige begivenheder - hvordan rum "agerer" og påvirker menneskers kropslige oplevelse og hvordan en sådan rumlig kompetence k...

 19. Fokus: Digital

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  sammenhænge og fra forandrede distributionsformer. Dette betyder ændrede betingelser for både produktion og reception af kunstmusik og lydkunst. Med Digital tager vi udgangspunkt i fire komponisters meget forskellige bud på hvordan teknologien spiller en rolle i arbejdet. Juliana Hodkinson beskriver hvordan...

 20. Rapport om anvendelse af videokonferenceapparater i undervisningen af landinspektørstuderende ved Aalborg Universitet i fortid, nutid og fremtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Lars; Sørensen, Esben Munk; Bech, Carsten

  2010-01-01

  aktuelle undervisning og følge et antal kursusgange (passiv deltagelse) hvor der tages noter eller dokumenteres via video (webcam). De faktuelle forhold dokumenteres: - Hvordan afvikles opstarten? - Hvem er aktører i undervisningen? - Hvordan bruges teknikken? - Hvilke problemer opstår i...

 1. Indledning til Maple for Lineær Algebra

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sinclair, Robert

  1999-01-01

  Denne rapport er en undersoegelse af hvordan og hvor vidt Maplesindbyggede kommandoer passer til Jens Eisings bog "Lineaer Algebra" (1997).Maalet er at beskrive, hvordan man bedst kan brugeMaple V Release 5.1i kurset,i viden om mulige problemer, saa man kan undgaa faelder,og svare paa studerendes...

 2. Freuds divan vender tilbage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Staunæs, Dorthe; Juelskjær, Malou; Ratner, Helene Gad

  2010-01-01

  Det affektive set up, der fulgte med Freuds divan, er i dag eksporteret ind i arbejdsrelationer, og den terapeutiske relation kan nu genfindes som en ledelsesrelation. Hvordan medproducerer en komfortteknologi som en sofa affektiv ledelse? Hvordan rekonstrueres 'de/t der skal ledes', og hvilke...

 3. RNA er jo bare matematik!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaavand, Jakob Lindblad

  2011-01-01

  Hvordan kan man kurere sygdomme med matematiske geometriske strukturer? Det kan man i princippet, hvis de geometriske figurer er RNA-molekyler, og sygdommen skyldes syge gener.......Hvordan kan man kurere sygdomme med matematiske geometriske strukturer? Det kan man i princippet, hvis de geometriske figurer er RNA-molekyler, og sygdommen skyldes syge gener....

 4. Ensenanza basada en el diálogo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernhardt, Nana; Dysthe, Olga; Esbjørn, Line

  Hvad er dialogbaseret undervisning, og hvordan kan den udfolde sig på et kunstmuseum? I denne bog viser forfatterne, hvordan erfarne museumsundervisere møder børn og unge på syv museer og udfordrer dem til nysgerrigt og kreativt at udforske temaer, udveksle synspunkter og udvikle nye tanker og id...

 5. A stakeholder approach to green innovation management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulhøi, John Parm

  Artiklen handler om interessentledelse: hvordan virksomhedsledere hele tiden må arbejde med de mange krav og forventninger, der stilles til dem fra forskellige interne og eksterne interessenter. Der præsenteres en analytisk metode (SPOT-analysen), som behandler, hvordan ledelsen med fordel kan in...

 6. Virtuelle kroppe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie

  2009-01-01

    Abstract: ‘Hvordan bebor kroppen verden i en globaliseret virtuel realitet?    Denne artikel omhandler, hvordan virtuelle kroppe opstår i forskellige kontekster på tværs af kunst og medier på tværs af fysiske og virtuelle rum. Endvidere disktuterer jeg de metodologisk implikationer af at anvend...

 7. R og bevægelser står til nul mandater ved EU-valget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2009-01-01

  EU-VALG: Altinget.dks valgekspert, professor Søren Risbjerg Thomsen, kommenterer, hvordan de 13 danske mandater netop nu ser ud til at fordele sig ved junis EU-valg.......EU-VALG: Altinget.dks valgekspert, professor Søren Risbjerg Thomsen, kommenterer, hvordan de 13 danske mandater netop nu ser ud til at fordele sig ved junis EU-valg....

 8. Klima

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  DPU-forskerne Jeppe Læssøe og Søren Breiting fortæller, hvordan man kan sætte bæredygtig udvikling på skoleskemaet. Skoleeleverne Naia og Emilie fra Krogårdsskolen i Greve viser, hvordan man med et varmekamera kan finde huller i isoleringen og spare energi....

 9. ADHD er ikke hysteri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Anne-Mette; Sørensen, Anders; Tranæs, Torben

  2014-01-01

  Livsværdi. Mennesker med ADHD bør kunne få et bedre liv, men man ved endnu ikke præcis hvordan.......Livsværdi. Mennesker med ADHD bør kunne få et bedre liv, men man ved endnu ikke præcis hvordan....

 10. Renere teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Remmen, Arne; Dirckinck-Holmfeld, Kasper; Nielsen, Eskild Holm

  2015-01-01

  lige proaktive på miljøområdet. Derfor analyseres det også, hvordan renere teknologi kan fremmes via den normative miljøregulering. Virksomhedernes miljøstrategi og myndighedernes miljøregulering må betragtes som komplementære og hinandens gensidige forudsætninger. Fokus i artiklen er altså, hvordan...

 11. Krimien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2012-01-01

  Artiklen beskriver, hvordan en specifik genre som krimien og populærkulturelle genrer generelt er bundet til kulturelle tendenser og forandringer. Som særligt analyseeksempel viser jeg, hvordan krimien har været bundet til modernitetens værdier, men at disse værdier har indskrænket sig. Dette ser...

 12. Foreningen for Kvindernes Vækst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, Stine Thidemann

  2012-01-01

  Kapitlet bygger på et feltarbejde i foreningen Kvindernes Vækst – de unges vej til succes i Aalborg Øst. Der er tale om en kvindeforening, der blev etableret med støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration med det formål at fungere som en løftestang for etniske minoritetskvi...... minoritetskvinders inklusion i Aalborg Øst. Foruden overvejelser om empowerment, medborgerskab og social kapital præsenterer kapitlet en række overvejelser om den danske foreningsmodels potentialer i forbindelse med integration af etniske minoriteter....

 13. Vi følte pigerne var dårlige - om køn, socialitet og idrætsundervisningens formaterede subjekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam, Thomas

  2014-01-01

  Artiklens fokus er at undersøge, hvordan køn konstrueres i en specifik idrætsfaglig kontekst og hvordan denne kønskonstruktion er sammenhængende med særlige socialitetsfordringer: dvs. hvilke forventninger har fx lærer og elever til, hvordan eksempelvis en pige skal være og gøre i idrætsundervisn......Artiklens fokus er at undersøge, hvordan køn konstrueres i en specifik idrætsfaglig kontekst og hvordan denne kønskonstruktion er sammenhængende med særlige socialitetsfordringer: dvs. hvilke forventninger har fx lærer og elever til, hvordan eksempelvis en pige skal være og gøre i...... idrætsundervisningen, og hvordan holder disse forventninger den samme pige fast i et særligt handlingsrepertoire og med en særlig, fremkaldt, socialitet....

 14. Vitalisme i Carl Nielsens musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjeldsøe, Michael

  2010-01-01

  symfoni, Det uudslukkelige. Formålet med artiklen er en specifi k og analytisk underbygget diskussion af vitalisme i Carl Nielsens musik, der forholder sig til, om og hvordan træk i musikken svarer til forestillinger om vitalisme. Her inddrages Helios-ouverturen (1903) og Nielsens tredje, fjerde og femte...... symfoni. Afslutningsvis diskuteres, hvordan Nielsens essaysamling Musik er Liv (1925) kan læses som et vitalitisk programskrift og hvordan Nielsens position i dansk musikliv gjorde det muligt at videreføre vitalistiske musikæstetiske positioner på trods af det legitimitetstab, den europæiske vitalisme...

 15. Vitalisme i Carl Nielsens musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjeldsøe, Michael

  2010-01-01

  symfoni, Det uudslukkelige. Formålet med artiklen er en specifi k og analytisk underbygget diskussion af vitalisme i Carl Nielsens musik, der forholder sig til, om og hvordan træk i musikken svarer til forestillinger om vitalisme. Her inddrages Helios-ouverturen (1903) og Nielsens tredje, fjerde og femte...... symfoni. Afslutningsvis diskuteres, hvordan Nielsens essaysamling Musik er Liv (1925) kan læses som et vitalitisk programskrift og hvordan Nielsens position i dansk musikliv gjorde det muligt at videreføre vitalistiske musikæstetiske positioner på trods af det legitimitetstab, den europæiske vitalisme...

 16. Da den moderne jazz kom til Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyer, Ole Izard; Nielsen, Anders H.U.

  som tog over, deriblandt Erik Moseholm, Bent Axen og Jørn Elniff. Denne bog forklarer, hvordan den moderne jazz kom til Danmark, og hvordan den udviklede det danske jazzmiljø. Den inddrager faktorer som udenlandske musikeres besøg, koncerter og efterfølgende jazzsessions. Hvilken betydning havde disse...... for den danske jazzudvikling? Hvor blev musikken spillet, og hvordan blev den behandlet af medierne og af samfundet? Sammen med beskrivelser af de vigtigste moderne jazzmusikere fra perioden, analyseres og beskrives en række indspilninger af moderne dansk jazz for at undersøge hvornår, og hvilke af de nye...

 17. Sport og identitet i de nye interaktive mediers spejl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2017-01-01

  Denne korte artikel søger at give et afgrænset billede af, hvordan sport og identitet hænger eller spiller sammen i en kontekst, vi i mangel af bedre kan kalde "den refleksive modernitet". Det giver fagligt mening at læne sig op ad en refleksivitetsforståelse, fordi den også indebærer, at den...... for at illustrere, hvordan vi gennem konkrete manifestationer kan se, hvordan sport og identitet bearbejdes kollektivt og indarbejdes individuelt i det, der kunne kaldes "de nye interaktive mediers spejl"....

 18. Da den moderne jazz kom til Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyer, Ole Izard; Nielsen, Anders H.U.

  som tog over, deriblandt Erik Moseholm, Bent Axen og Jørn Elniff. Denne bog forklarer, hvordan den moderne jazz kom til Danmark, og hvordan den udviklede det danske jazzmiljø. Den inddrager faktorer som udenlandske musikeres besøg, koncerter og efterfølgende jazzsessions. Hvilken betydning havde disse...... for den danske jazzudvikling? Hvor blev musikken spillet, og hvordan blev den behandlet af medierne og af samfundet? Sammen med beskrivelser af de vigtigste moderne jazzmusikere fra perioden, analyseres og beskrives en række indspilninger af moderne dansk jazz for at undersøge hvornår, og hvilke af de nye...

 19. Posisjonering på Omega-3 markedet

  OpenAIRE

  Tidemand-Johannessen, Sindre; Løvbakken, Sondre Skauge; Sletten, Martin

  2012-01-01

  Denne oppgaven er utformet på bakgrunn av et oppdrag fra arbeidsgiver i SALfresh. SALfresh er en ny aktør og har et nytt produkt på Omega-3 markedet. De trengte derfor hjelp til hvordan å nå markedet med sitt produkt. I henhold til dette har vi med bakgrunn i vår erfaring på fagfeltet markedsføring valgt å se på hvordan en ny aktør i Omega-3 bransjen kan posisjonere seg på bedriftsmarkedet. I samtale med arbeidsgiver i SALfresh utformet vi i følgende problemstilling: Hvordan kan SALfresh o...

 20. Praksisteori og arbejdslivsforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Anders

  2017-01-01

  Praksisteori er en lang og bred human- og socialvidenskabelig tradition, der forsøger at forstå mennesker, arbejde og samfund med udgangspunkt i aktivitet og handling. I denne artikel gøres der rede for praksisteoriens grundlæggende antagelser og begreber. Artiklen fokuserer på, hvordan nyere...... praksisteori – her Theodore Schatzkis teori om socialt liv – udvikler begreber til at forstå, hvordan det sociale liv er organiseret igennem praksisser, og hvordan normativitet i praksisser bidrager til at bestemme handlinger. Der argumenteres for, at den praksisteoretiske tilgang kan tilbyde...

 1. En italiensk ridder, hans våpen hans styrke, hans seier og hans fall : Il Cavaliere - Silvio Berlusconi

  OpenAIRE

  Stokke, Alfhild

  2013-01-01

  Denne prosjektoppgavens hovedperson er Silvio Berlusconi. Min hoved-problemstilling er hvordan en av Europas største økonomier har kunnet la seg lede av en så omstridt leder i så mange år. Gjennom underproblemstillingene har jeg diskutert Berlusconi i lys av teori rundt karismatisk og narsissistisk lederskap. Jeg har også sett på hvordan han har taklet det politiske spiller og hvordan han tilegnet seg og utøvet makt. Jeg har anvendt hermeneutikk som metode og foretatt intervjuer med noen utva...

 2. Unge åbner sig i Cyberspace

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hølge-Hazelton, Bibi

  2006-01-01

  Virtuelle relationer. Ved at benytte internettet som kontaktmiddel lykkedes det at få skabt dialog med mange unge diabetikere, der gerne og åbenhjertigt fortalte om, hvordan en kronisk sygdom integreres i et ungt menneskes hverdagsperspektiv....

 3. Læring i den Simulerede Praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Thomas Duus

  2000-01-01

  Afhandlingen beskriver hvordan rollespil kan forstås som et redskab til at etablere en simuleret praksis, for udfra det introducerede begreb at kunne analyseres levende rollespil udfra en praksisorienteret tilgang....

 4. Nobelpris for forskning i cellernes interne transportmekanismer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen; Wang, Tobias

  2013-01-01

  Dette års Nobelpris i fysiologi eller medicin tildeles de to amerikanere James Rothman og Randy Schekman samt tyskeren Thomas Südhof for afklaringen af, hvordan store molekyler transporteres inden i vore celler....

 5. Forhandlingerne om fremtidens udviklingsfinansiering er skudt i gang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Adam Moe

  2015-01-01

  Til juli, skal verdens ledere vedtage hvordan vi finansierer fremtidens udviklingssamarbejde. Forhandlingerne er skudt i gang, og et stort skel mellem udviklede og udviklingslande, med vækstøkonomierne inde imellem, tegnes allerede op....

 6. Young people without qualifications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Preben Horsholt

  1999-01-01

  Rapporten er et bidrag til en beskrivelse af hvordan uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken påvirker unge uden formelle kvalifikationer i fem europæiske lande : Belgien, Danmark, Cypern, Finland og Grækenland....

 7. Strategisk navigation mod energieffektive boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Quitzau, Maj-Britt; Elle, Morten; Hoffmann, Birgitte

  2014-01-01

  Kapitlet præsenterer planlægningsprocessen i Egedal Kommune omkring Stenløse Syd og viser, hvordan kommunen strategisk har navigeret i processen ift at promovere og muliggøre energieffektivt byggeri....

 8. Stereotyped perceptions of chronic pain

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Marie Østergaard

  2010-01-01

  Artiklen undersøger hvordan stærke sociale stereotyper former socialarbejderes tilgang til hjælpesøgende borgere. Den empiriske analyse fokuserer på betydningen af 'deservingness' kriterier, samt på hvordan paternalistiske og følelsesmæssige argumenter bliver brugt af socialarbejdere til at retfæ......Artiklen undersøger hvordan stærke sociale stereotyper former socialarbejderes tilgang til hjælpesøgende borgere. Den empiriske analyse fokuserer på betydningen af 'deservingness' kriterier, samt på hvordan paternalistiske og følelsesmæssige argumenter bliver brugt af socialarbejdere til...... at retfærdiggøre stereotype kategoriseringer....

 9. Test i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreiner, Svend; Bendixen, Carsten

  I bogen defineres og afgrænses testbegrebet, og det påvises, hvad test kan, og hvad de ikke kan. Desuden gennemgår og diskuterer bogens forfattere, hvordan skolen påvirkes af testkulturen, men også hvordan skolens lærere kan anvende testning og testresultater i deres undervisning, så den pædagogi......I bogen defineres og afgrænses testbegrebet, og det påvises, hvad test kan, og hvad de ikke kan. Desuden gennemgår og diskuterer bogens forfattere, hvordan skolen påvirkes af testkulturen, men også hvordan skolens lærere kan anvende testning og testresultater i deres undervisning, så den...

 10. Fire veje til 'transfer' på en diplomuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Matthiessen, Annemette; Angelo, Ida Maria

  2014-01-01

  Artikel om hvordan studerende på Børne- og ungediplomuddannelsen omsætter ny viden fra uddannelse i deres arbejdsliv. Baseret på masterprojekt fra uddannelsen om voksnes læring og kompetenceudvikling....

 11. Forskningen er i fare

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerken, Mikkel; Bille, Mikkel; Dalsgaard, Steffen;

  2014-01-01

  Udspillet fra regeringen om dimensionering af universiteternes uddannelser eksemplificerer på dramatisk vis, hvordan politisk styring fratager universiteterne muligheden for strategisk planlægning. Forskervejen vil blive mindre attraktiv....

 12. Medierne og Lars Løkke Rasmussen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dindler, Camilla

  2014-01-01

  Hvad gik galt med nyhedsmedierne i de forgangne ugers Løkke-sag? Kritikerne mener, at pressens håndtering blev et eksempel på uprofessionel omgang med anonyme kilder, ensidighed og uholdbare forudsigelser. Hvordan kunne dette ske?...

 13. RE in Denmark - Political and Professional Discourses and Debates, Past and Present

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tim; Kjeldsen, Karna

  2013-01-01

  Artiklen analyserer politiske processer og politiske, faglige og offentlige debatter om religionsundervisningen i Danmark og hvordan disse har influeret de normative bestemmelser for religionsfagene og religionslæreruddannelserne i historisk og nutidig lys....

 14. PCB i bygninger - afhjælpning, renovering og nedrivning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Helle Vibeke

  SBi-anvisning 268 beskriver, hvordan PCB-forurening af indeluften afhjælpes, og hvordan PCB håndteres, når man renoverer eller nedriver bygninger med PCB. Uanset om der er tale om afhjælpning, renovering eller nedrivning, kan arbejdet generere PCB-holdigt affald. Anvisningen forklarer derfor......, hvordan affaldet skal håndteres, og hvordan man beskytter mennesker og miljø under arbejdet. Anvisningen er baseret på byggebranchens erfaringer og den aktuelle forskningsbaserede viden om PCB i bygninger. SBi-anvisning 268 afløser den snart fire år gamle SBi-anvisning 242 om renovering af bygninger med...... PCB, som ikke behandlede spørgsmålet om affaldshåndtering....

 15. Performative former

  DEFF Research Database (Denmark)

  Szatkowski, Janek

  Antologien forholder sig til begrebet performativitet som videnskabeligt begreb. De 10 artikler analyserer og diskuterer begrebet som eksempel på, hvordan en type begivenheder, hvor menneskelig handling og interaktion gennem gentagelse danner mening og kulturel betydning....

 16. Fattigdommen vender tilbage, og hvad gør socialpædagoger ved den?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2015-01-01

  I artiklen rejses, hvordan pædagogikken forholder sig til fattigdommens genkomst. Afsættet tages i et afsluttet forskningsarbejde, og der peges på, at anerkendelse og fordeling må flettes sammen....

 17. (H)vide verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Lise Dam

  2013-01-01

  Nationale Indikatorprojekt’ (NIP) for sygdomsområdet apopleksi. Undersøgelsen er baseret på syv fokusgruppeinterviews, feltobservationer samt administrative og politiske dokumenter. Afhandlingens teoretiske orientering henter inspiration hos den poststrukturalistiske tradition med afsæt i idéhistorikeren...... mellem de sundhedsprofessionelle og styringen, lyder som følger: Hvordan etableres, vedligeholdes og forandres relationen mellem de sundhedsprofessionelle og NIP i hospitalsvæsenet? Afhandlingen er baseret på fire analysekapitler, som belyser, hvordan styringen virker gennem forskellige...... styringsteknologier. Analyserne demonstrerer, hvordan det ikke er de samme rationaliteter i NIP, der tillægges betydning for professionerne. Desuden viser analyserne også, hvordan styringen foregår gennem teknologierne: Straf og belønning, overvågning og selvovervågning samt bekendelse. Analyserne demonstrerer...

 18. (H)vide verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Lise Dam

  2013-01-01

  Nationale Indikatorprojekt? (NIP) for sygdomsområdet apopleksi. Undersøgelsen er baseret på syv fokusgruppeinterviews, feltobservationer samt administrative og politiske dokumenter.Afhandlingens teoretiske orientering henter inspiration hos den poststrukturalistiske tradition med afsæt i idéhistorikeren...... mellem de sundhedsprofessionelle og styringen, lyder som følger: Hvordan etableres, vedligeholdes og forandres relationen mellem de sundhedsprofessionelle og NIP i hospitalsvæsenet?Afhandlingen er baseret på fire analysekapitler, som belyser, hvordan styringen virker gennem forskellige...... styringsteknologier. Analyserne demonstrerer, hvordan det ikke er de samme rationaliteter i NIP, der tillægges betydning for professionerne. Desuden viser analyserne også, hvordan styringen foregår gennem teknologierne: Straf og belønning, overvågning og selvovervågning samt bekendelse. Analyserne demonstrerer...

 19. Digitale redskaber i dagtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Vibeke; Søndergaard, Steen; Frøkjær, Thorleif

  Gennem praksisnær forskning er det undersøgt hvordan digitale teknologier kan understøtte udvikling af fællesskaber, hvilke måder digitale teknologier kan bidrage til børnenes læreprocesser og hvordan teknologierne kan understøtte kvalitet i dagtilbud. Gennem et blik på teknologier som kulturelle...... agenter viser vi hvordan pædagoger udvikler pædagogisk arbejde med digitale teknologier, der inddrager børn i nye fællesskaber. Vi viser at børn og voksne ofte går til teknologier og læring med teknologier på forskellige måder og endelig diskuterer vi hvordan kvalitet i praksis med teknologier kan...

 20. Digitale muligheder i kvarterløft?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storgaard, Kresten; Madsen, Marie Louise

  Rapporten indeholder den bagvedliggende dokumentation for projektet: 'Det elektroniske Kvarter'. Projektet redegør for, hvordan informations- og kommunikationsteknologien kan bruges til at forbedre beboerinddragelsen i byfornyelsen. I rapporten bringes erfaringerne med blandt andet hjemmesider, f...

 1. Strukturreformen og personalet i Nordjyllands Amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seemann, Janne; Jespersen, Peter Kragh

  Tegner et billede af hvordan udvalgte eksterne beslutningstagere og nøglepersoner i Nordjyllands Amt - populært udtrykt - forestiller sig, at de amtslige funktioner og opgaver kommer ind i de nye kommunale ægteskaber....

 2. At navigere i det islamiske felt: Muslimske unge i det nordlige Ghana

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ihle, Annette Haaber

  2009-01-01

  Denne artikel refererer til et konkret studie, der har fundet inspiration i Bourdieu’s sociologi og som forhåbentlig belyser, snarere end diskuterer, hvordan Bourdieu kan anvendes i arbejdet med religionssociologiske problemer....

 3. Keynote: Sisters Academy. Intervenerende performancepraksis og sanselig uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallberg, Gry Worre

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i egen intervenerende performancepraksis forankret i visionen om et mere sanseligt samfund, og mere specifikt med det performative uddannelsesudviklingsprojekt Sisters Academy som case, belyses og diskuteres det, hvordan vi kan bruge performancekunst, som en eksperimenterende...

 4. Stop politiseringen af internettet (Original titel: En fejlagtig debat)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Signe Blaabjerg

  2012-01-01

  Indlægget argumenterer for, at vi bør anerkende den eksisterende regulering af internettet og reguleringens politiske karakter. På baggrund heraf kan vi diskutere, hvordan internettet hensigtsmæssigt reguleres i fremtiden....

 5. System-, økonomi-, ledelse og organisationsområderne i IPL - en udviklingsplan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjarnø, Ole-Christian

  I udviklingsplanen beskrives hvordan der kan udvikles et stærkt positioneret fagområde inden for system-, økonomi-, ledelse og organisationsområderne med udgangspunkt i de fusionerede institutter....

 6. Methodologies for tracking learning paths

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frolunde, Lisbeth; Gilje, Øystein; Lindstrand, Frederik

  2009-01-01

  Forskningsprojektet "Making a Filmmaker", undersøger hvordan skandinaviske unge skaber filmprojekter. Undersøgelsen baserer sig envidere på en række online-interviews med de unge filmskabere foretaget ved brug af Messenger....

 7. En kamp om dans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zachariassen, Annette

  2004-01-01

  Hvordan er det muligt at medtænke et legende og "kæmpende" element i det faglige indholdsområde musik, bevægelse og kropsudtryk/dans? og hvordan er det muligt at lade sig inspirere af elementer fra genren elektric boogie-battel og brasiliansk kampdans "Capoeira" i tilrettelæggelse af et undervisn......Hvordan er det muligt at medtænke et legende og "kæmpende" element i det faglige indholdsområde musik, bevægelse og kropsudtryk/dans? og hvordan er det muligt at lade sig inspirere af elementer fra genren elektric boogie-battel og brasiliansk kampdans "Capoeira" i tilrettelæggelse af et...

 8. Installationskunsten mellem billede og scene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne Ring

  Bogen giver et bud på en genredefinition af installationskunsten og på, hvordan den tager del i og rummer en kunstnerisk refleksion over nogle af de dominerende kulturelle mønstre og forandringer i senmoderniteten....

 9. Green Kidz

  DEFF Research Database (Denmark)

  Porto, Melina; Daryai-Hansen, Petra; Arcuri, Maria Emilia;

  2016-01-01

  Projektet "Green Kidz. Intercultural environmental citizenship in the English language classroom in Argentina and Denmark" er en del af et internationalt udviklingsprojekt, der er ledet af Michael Byram, Durham University. Projektet belyser, hvordan interkulturelt medborgerskab kan styrkes i...

 10. Deltagerinddragende klasseledelse i idræt udfordrer fagets traditionelle brug af mesterlærerprincippet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Mette

  2011-01-01

  organisationsformer, og disse tilgange påvirker relationerne mellem eleverne og mellem lærer og elever, Antologien stiller skarpt på, hvordan klasseledelse kan forstås inden for de forskellige fag og hvordan inklusion skal ses i denne sammenhæng. Mette Rose Eriksens kapitel omhandler klasseledelse i faget idræt, om...... hvordan deltagerinddragende klasseledelse i idræt udfordrer fagets traditionelle brug af mesterlæreprincippet.......Bogen sætter fokus på hvordan lærerens fagdidaktiske valg er medskaber af klassekulturen i klasseværelset. Klasseledelse handler bl.a. om lærerens evne til at skabe en positiv, dialogisk og inkluderende klassekultur. Og hvert fag i grundskolen har sine særlige tilgange til udvælgelse af indhold og...

 11. Undervisningsfaget dansk som andetsprog for voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Karen Bjerg

  2003 kan identificeres en national- og monokulturel diskurs, en arbejdslivskvalificerende diskurs og en neoliberal diskurs. Det diskuteres, hvordan disse forskellige læreplansdiskurser understøttes af forskellige magt-, beherskelses- og legitimeringssystemer. Det teoretiske grundlag for diskussionen...

 12. Test i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreiner, Svend; Bendixen, Carsten

  I bogen defineres og afgrænses testbegrebet, og det påvises, hvad test kan, og hvad de ikke kan. Desuden gennemgår og diskuterer bogens forfattere, hvordan skolen påvirkes af testkulturen, men også hvordan skolens lærere kan anvende testning og testresultater i deres undervisning, så den pædagogi......I bogen defineres og afgrænses testbegrebet, og det påvises, hvad test kan, og hvad de ikke kan. Desuden gennemgår og diskuterer bogens forfattere, hvordan skolen påvirkes af testkulturen, men også hvordan skolens lærere kan anvende testning og testresultater i deres undervisning, så den...

 13. Tværprofessionel tænkning ændrer skolens DNA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sauzet, Sofie Ørsted Dupuis

  2017-01-01

  Tværprofessionelt samarbejde handler i høj grad om, hvordan arbejdslivet organiseres og mindre om at udvikle de enkelte professioners kompetencer. Det fortæller Sofie Sauzet, der har forsket i fænomenet....

 14. Vurdering og feedback i den danske skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendixen, Carsten

  2012-01-01

  Artiklen giver et overblik over, hvordan evaluering som pædagogisk indsats og redskab igennem de seneste 20 år har påvirket og forandret skolens og lærernes pædagogiske arbejde. Artiklen giver også et bud på, hvordan der i de kommende år vil blive fokuseret på lærerens evne til at skabe læring i ...

 15. Events i den globale bykonkurrence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Katrine

  2005-01-01

  Paper til ph.d. workshop, d. 9. december 2005. Dette paper beskriver, hvorfor og hvordan events kan bruges som strategi for byplanlægning og byudvikling i den globale bykonkurrence.......Paper til ph.d. workshop, d. 9. december 2005. Dette paper beskriver, hvorfor og hvordan events kan bruges som strategi for byplanlægning og byudvikling i den globale bykonkurrence....

 16. Innovation, identitet og mening - nye udfordringer for familie- og arbejdsliv YYYY No org found YYY

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gleerup, Jørgen

  2002-01-01

  Udenlandsk design er mere overfladisk og handler mere om 'styling' end om kvalitet og respekt for brugerne og samfundet. Forfatteren spørger: Holder den tese? Hvordan kommer man til bunds i problemerne? Hvordan laver man godt design? Handler det bare om at være 'dyb' i sin tankegang, bedre til at...... at brain-storme og bruge nogle flere timer til at skitsere i?...

 17. Krigsredaktører

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørndrup, Hanne; Rohleder, Niels

  2013-01-01

  -læggelse. Hvilke krige skal dækkes, hvem skal sendes til krigszonen, hvordan får man adgang til og viden om konflikten, hvem samarbejder man med og hvad gør man af de indhentede erfarin-ger? Interviewene viser, hvordan krigsdækningen bliver tænkt ind i de vante rutiner og gøres til et element i mediernes interne...

 18. Århus 2030

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard Petersen, Henrik; Laursen, Mads; Harder, Henrik

  2008-01-01

  Et ønske om 75.000 flere indbyggere og et tilsvarende antal arbejdspladser i Århus Kommune in- den 2030 rejser naturligt spørgsmål i forhold til hvordan denne vækst håndteres. Et af de væsentli- ge spørgsmål i den forbindelse er hvordan trafikken afvikles på et vejnet, der presses af 25 % flere...

 19. Barndom og pædagogisk kvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben

  2015-01-01

  I artiklen udfoldes et interaktionistisk og bio-økosystemisk perspektiv på, hvordan børn lærer og udvikler sig i samspil med andre og med kulturelle symboler og artefakter. Det vises bl.a. genenm en model for proximale processer, hvordan disse i læringsmiljøet understøtter læring og udvikling og ...

 20. The One and the Many

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaaben, Nana Katrine

  2014-01-01

  Specialet undersøger hvad det vil sige at være fan, og hvordan man fortæller og for sig selv som fan. Analysen viser, hvordan fans ligesom så mange andre mennesker i den vestlige modernitet må forsøge at skabe sig selv som unikke, selvstændige individer i en verden bestående af masseprodukter. De...

 1. Kort og klart: Børn i lavindkomstfamilier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Trine; Sievertsen, Hans Henrik; Montgomery, Christopher J.

  2015-01-01

  Hvor mange børn lever i familier med en lav indkomst? Er der blevet færre eller flere af dem i de seneste 30 år? Og hvordan går det børn i lavindkomstfamilier, når de bliver voksne? Det handler dette hæfte om. BUPL har bedt SFI undersøge, hvordan børn fra lavindkomstfamilier klarer sig som voksne...

 2. Unge voksne på Tinder : en kvalitativ studie

  OpenAIRE

  Ottesen, Mathilde Dagsvik

  2015-01-01

  Denne studien undersøker Tinder som arena for selvpresentasjon. Gjennom kvalitative intervjuer med syv studenter mellom 20 og 30 år, har jeg søkt svar på hvordan en presenterer seg selv på Tinder, hvordan en vurderer andre brukeres selvpresentasjon, samt implikasjoner av Tinder. I samsvar med Bourdieu (1986), undersøker jeg Tinder som et sosi...

 3. The Changing Scope of Professional Autonomy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Peter Kragh; Wrede, Sirpa

  2009-01-01

  Kapitlet undersøger hvordan lægeprofessionens autonomi ændres i relation til ledelse i sygehuse i Danmark, Norge, Sverige og Finland i tiden fra 1970 og fremefter.......Kapitlet undersøger hvordan lægeprofessionens autonomi ændres i relation til ledelse i sygehuse i Danmark, Norge, Sverige og Finland i tiden fra 1970 og fremefter....

 4. Introduktion til dokumentanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Michael Hviid; Duedahl, Poul

  for samfundsforskeren. Den redegør for de mange forskellige slags dokumenter, der eksisterer: Hvorfor de er opstået, hvor de findes, og hvordan man får adgang til dem. Den giver en række anvisninger på, hvad man kan bruge dokumenter til, hvordan man udnytter deres fulde potentialer og undgår nogle af de problemer, som...

 5. Mindfulness og nærværende opmærksomhed i skole og daginstitution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj; Herskind, Mia

  Mindfulness og nærværende opmærksomhed i skole og daginstitution Vi præsenterer resultater fra undersøgelser af, hvordan lærere og pædagoger lærer mindfulness og hvordan det får betydning for deres praksis og forholdemåder i pædagogik og undervisning. Undersøgelserne er kvalitative og i...

 6. Lærer- og elevmangfold i det livstolkingsplurale norske klasserommet – utfordringer og muligheter for lærerutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sidsel Lied

  2009-05-01

  Full Text Available Med denne artikkelen ønsker jeg å gi et bidrag til diskusjonen om hvordan lærerutdanningen kan møte utfordringene fra et økt kulturelt mangfold i samfunnet. Siden mitt forsknings- og interessefelt er knyttet til mangfoldet på feltet livstolking, er artikkelens forskningsspørsmål og overordnede problemstilling: Hvordan kan lærerutdanningen møte de utfordringer og muligheter som det livstolkingsplurale norske klasserommet representerer? Delspørsmål jeg utforsker for å svare på dette, er: Hvordan kommer en livstolkingsplural virkelighet til uttrykk i grunnskolens og lærerutdanningens religions- og livssynsfag? Og: Hvordan kan lærerstudenters medvirkning i forskning bidra til å øke deres forståelse for de kravene det livstolkingsplurale norske klasserommet stiller til sine lærere? De empiriske prosjektene som inngår i arbeidet med å besvare forskningsspørsmålene, er utført i norsk offentlig grunnskole og allmenlærerutdanning. Det er naturlig å holde disse prosjektene sammen fordi all norsk lærerutdanning kvalifiserer sine studenter til å arbeide i grunnskolen. Ved å se på hvordan en livstolkingsplural virkelighet kommer til uttrykk i grunnskolens religions- og livssynsfag, vil en følgelig kunne si noe om hvordan deler av den skolehverdagen som norsk lærerutdanning kvalifiserer sine studenter for, ser ut. Dessuten vil en, ved å utforske hvordan en livstolkingsplural virkelighet kommer til uttrykk i lærerutdanningen, kunne si noe om hvordan utdanningen forventes å forberede sine studenter for denne yrkesutfordringen.

 7. Skærmens samfund/Screen Society

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  Udgivelsen skal komme dels i en danks udgave og i en engelsk oversættelse. Der er skærme overalt i samfundet. Det er vanskeligere at finde et rum uden end et med en skærm. Hvad betyder det, at vi får oplevelser via skærme? Hvordan er skærmens æstetik og dens visualiseringer? Hvordan interagerer v...

 8. Historia del Corazón

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høystad, Ole Martin

  Boken gjør rede for hvordan hjertet er blitt oppfattet og repræsenteret billedligt i ulike kulturer til ulike tider, med særlig vekt på europeisk kultur i 2. del av boken.......Boken gjør rede for hvordan hjertet er blitt oppfattet og repræsenteret billedligt i ulike kulturer til ulike tider, med særlig vekt på europeisk kultur i 2. del av boken....

 9. Topography’s event

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Rikke Munck

  Formålet med dette paper er først at diskutere hvordan horisont og skala kan forstås, dernæst hvordan de er forskellige og hvad de samtidig har til fælles? Om topografi kan ses som en måde at arbejde med disse relationers potentialitet? Herefter om diagrammer og diagrammatik kan bringes i spil so...

 10. Mad Men

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2015-01-01

  Artiklen omhandler den amerikanske tv-serie Mad Men. Fokus er på hvordan Koreakrigens indflydelse på ændrede manderoller har haft betydning for hovedpersonen Don Drapers performative maskulinitet.......Artiklen omhandler den amerikanske tv-serie Mad Men. Fokus er på hvordan Koreakrigens indflydelse på ændrede manderoller har haft betydning for hovedpersonen Don Drapers performative maskulinitet....

 11. Øjet springer over muren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kragh-Müller, Grethe

  2010-01-01

  artiklen omhandler "rummet som den tredje pædagog". Her beskrives, hvordan man i det pædagogiske arbejde i Reggio Emilia i Italien lægger vægt på indrette gode læringsmiljøer for børn. Der er en beskrivelse af, hvordan læring tænkes og tilrettelægges ud fra et konstruktivistisk grundlag, hvor der...

 12. IT og Innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordbjerg, Finn Ebertsen; Andersen, Poul

  2007-01-01

  IT og innovation behandles ud fra tre perspektiver: IT-udviklingsprocesser, IT og lærende organisation og IT-understøttelse af en innovativ didaktik. Vi beskriver nogle ideer til, hvordan arbejdsformer anvendt i forbindelse med ITudviklingsprocesser kan inspirere en innovativ didaktik. IT...... beskrives nogle idéer til, hvordan IT-værktøjer kan understøtte innovative læreprocesser....

 13. When Should Sects be Tolerated?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvithamar, Annika

  2009-01-01

  Jehovas vidners kontroverser med majoritetssamfundet gør dem til et godt test-case for tolerance. I artiklen bruges udviklingen af bevægelsens syn på blodstransfusioner til at diskutere, hvordan institutionaliseringen af en minoritetsbevægelse får kontroversernes styrke til at mindskes, men også...... hvordan udviklingen af tolerance er en gensidig proces, hvor minoritetsreligionen og majoritetssamfundet påvirker hinanden....

 14. En god arbejdsdag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thoft, Eva; Sørensen, Ole H.

  I dette værktøj finder små og mellemstore metalvirksomheder gode råd og redskaber, som kan bruges til at få styr på det psykiske arbejdsmiljø. Det kaldes det også »trivsel på arbejdspladsen«, og det handler om, hvordan der skabes en god stemning på arbejdspladsen samt hvordan stress og jag undgås...

 15. Behovet for at binde sammen frem for at adskille

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmholdt, Claus Westergård; Fogsgaard, Morten Kusk

  2014-01-01

  handlinger, viden, kommunikation, tillid og identitet. Først vil vi uddybe metaforerne om snitflader og samarbejdsrum, og hvordan de understøtter radikalt for- skellige tilgange til tværgående samarbejde. Dernæst får læseren redskaber til, hvordan man gennem græn- sekrydsende og brobyggende ledelse kan...... bevæge organisationen fra snitflader til samarbejdsrum i det tvær- gående samarbejde....

 16. Mindfulness og nærværende opmærksomhed i skole og daginstitution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj; Herskind, Mia

  Mindfulness og nærværende opmærksomhed i skole og daginstitution Vi præsenterer resultater fra undersøgelser af, hvordan lærere og pædagoger lærer mindfulness og hvordan det får betydning for deres praksis og forholdemåder i pædagogik og undervisning. Undersøgelserne er kvalitative og i...

 17. Historia del Corazón

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høystad, Ole Martin

  Boken gjør rede for hvordan hjertet er blitt oppfattet og repræsenteret billedligt i ulike kulturer til ulike tider, med særlig vekt på europeisk kultur i 2. del av boken.......Boken gjør rede for hvordan hjertet er blitt oppfattet og repræsenteret billedligt i ulike kulturer til ulike tider, med særlig vekt på europeisk kultur i 2. del av boken....

 18. Præstation - nøglen til det gode liv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boie, Mette Alma Kjærsholm; Wiberg, Merete

  2014-01-01

  Præstation – nøglen til det gode liv? Kapitlet analyserer præstationsbegrebet som etisk værdi, idet det diskuteres hvordan kravet om præstation både påvirker og udfordrer det etiske miljø i skolen. Det diskuteres, hvordan lærernes forståelse af ’det gode liv’ udfordres, i og med statens krav om p...

 19. Kulturel og mental byomdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Samson, Kristine

  2013-01-01

  Redesign og kulturel byomdannelse kan være tankevækkende studier af, hvordan byer udvikler sig og omdannes under indflydelse af sociale, kulturelle og økonomiske sammenhænge. Parque Cultural de Valparaiso i Chile er et fremragende eksempel på, hvordan arkitektur og landskabsdesign forbinder sig til...... den omkringliggende by og Chiles komplekse historie. Men Parque Cultural giver samtidig et arkitektonisk rumligt bud på Valparaiso mulige fremtid....

 20. "Omsætningsproblemet"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2010-01-01

  Artiklen beskriver og analyserer med udgangspunkt i forskningsprojektet "Handlekompetence i pædagogisk arbejde" (HPA), hvordan professionelle har prøvet at omsætte ny, forskningsbaseret viden i deres dagligdag.......Artiklen beskriver og analyserer med udgangspunkt i forskningsprojektet "Handlekompetence i pædagogisk arbejde" (HPA), hvordan professionelle har prøvet at omsætte ny, forskningsbaseret viden i deres dagligdag....

 1. Hyggeligt, men lavt til loftet, eller er det plat at have det godt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Søren Harnow

  2010-01-01

  Undersøger hvordan forskellige litterære fremstillinger - bl.a. hos Tage Skou-Hansen, Bent Vinn Nielsen, George Eliot og Virginia Woolf - kan være med til at kvalificere diskussionen om velfærdsstaten.......Undersøger hvordan forskellige litterære fremstillinger - bl.a. hos Tage Skou-Hansen, Bent Vinn Nielsen, George Eliot og Virginia Woolf - kan være med til at kvalificere diskussionen om velfærdsstaten....

 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kousholt, Dorte; Berliner, Peter

  Status over VIDA-forældreprogrammet og sætter fokus på, hvordan dagtilbuddene har arbejdet med forældreinddragelse sin følge af VIDA......Status over VIDA-forældreprogrammet og sætter fokus på, hvordan dagtilbuddene har arbejdet med forældreinddragelse sin følge af VIDA...

 3. Revolutionen der blev et personligt projekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2005-01-01

  Er historien slut? Har unge lagt de store ideer bag sig, eller drømmer de stadig om et bedre samfund? Asterisk har talt med ungdomsforskere om, hvordan unge orienterer sig mod fremtiden. Udgivelsesdato: Juni......Er historien slut? Har unge lagt de store ideer bag sig, eller drømmer de stadig om et bedre samfund? Asterisk har talt med ungdomsforskere om, hvordan unge orienterer sig mod fremtiden. Udgivelsesdato: Juni...

 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kousholt, Dorte; Berliner, Peter

  Status over VIDA-forældreprogrammet og sætter fokus på, hvordan dagtilbuddene har arbejdet med forældreinddragelse sin følge af VIDA......Status over VIDA-forældreprogrammet og sætter fokus på, hvordan dagtilbuddene har arbejdet med forældreinddragelse sin følge af VIDA...

 5. Psykologiske teorier om intelligens og folkeskolens elevdifferentiering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendixen, Carsten

  Afhandlingen er en historisk analyse af, hvordan teorier og metoder om intelligens er blevet transformeret til folkeskolens hverdagspraksis. I tre historiske perioder vises det, hvordan begrundelser for anvendelsen af henholdsvis skolepsykologiens intelligenstestning, Piagets forståelse af barnets...... fra 1930’erne frem til i dag. Introduktionen af såvel Piagets som Howard Gardners teorier er sket igennem en modstilling til skolepsykologiens intelligenstestning. Der foretages vurderinger og drages konklusioner over intelligensteoriens og intelligenstestningens rolle i folkeskolen. Dette...

 6. Struensee-affæren 1770-1772

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2010-01-01

  En gennemgang af Johann Friedrich Struensees vej til magten og hans fald med særlig henblik på, hvordan det kunne komme så vidt, og hvad det siger om tidens politiske kultur.......En gennemgang af Johann Friedrich Struensees vej til magten og hans fald med særlig henblik på, hvordan det kunne komme så vidt, og hvad det siger om tidens politiske kultur....

 7. Kulinariske benspænd giver nytænkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bason, Christian

  2015-01-01

  Noma er ikke bare en kulinarisk frontløber. Med sit seneste Japan-eventyr har restauranten leveret et instruktivt lærestykke i, hvordan man sætter innovation i system.......Noma er ikke bare en kulinarisk frontløber. Med sit seneste Japan-eventyr har restauranten leveret et instruktivt lærestykke i, hvordan man sætter innovation i system....

 8. Ikke for pengenes skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Ask Vest

  med elitesportens vilkår, og den afdækker desuden, hvordan rytternes måde at forberede sig til løb har ændret sig i løbet af de sidste 50 år. Ikke for pengenes skyld giver også indblik i hvordan vitaminpillerne fra Matas afløses af mineraler og vitaminer i drops og sprøjter efterhånden som de...

 9. Det tavse pædagogikfag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rothuizen, Jan Jaap

  2013-01-01

  I rapporten undersøges hvordan man igennem de sidste ca. 10 år i evalueringer, i styringsdokumenter og i uddannelsespraksis har tematiseret og håndteret faget pædagogik i pædagoguddannelsen.......I rapporten undersøges hvordan man igennem de sidste ca. 10 år i evalueringer, i styringsdokumenter og i uddannelsespraksis har tematiseret og håndteret faget pædagogik i pædagoguddannelsen....

 10. Når mindset er nøglen til succes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jeppe Agger; Karlsmose, Jens; Kortnum, Allan

  2016-01-01

  Hvordan skaber man en arbejdspladskultur, hvor medarbejderne trives med forandringer, er udholdende og indstillede på at lære nyt? Det er for mange virksomheder et af de helt store aktuelle spørgsmål, og i flere af dem er svaret ledelse med mindsetbaserede principper. Læs her om mindset-tanketank......-tanketanken, og hvordan virksomheder som Microsoft er i gang med at transformere organisationskulturen i retning af et udviklende mindset....

 11. Close encounters with buildings

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gehl, Jan; Johansen Kaefer, Lotte; Reigstad, Solveig

  2006-01-01

  Hvordan lander man store bygninger i en by, hvor menneskene er præcis så små som for 100 og 1000 år siden ? Og hvordan sikres det, at bygninger ikke lukker sig mod byens brugere? Hvad er det, der får byens borgere til at opholde sig i byens offentlige rum? Kanten, dvs. stueetagen, har en stor bet...

 12. Investigating sustainability through vernacular architecture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eybye, Birgitte Tanderup

  2015-01-01

  Teksten drøfter, hvordan bæredygtighed kan komme til udtryk i førindustriel vernacular architecture, og om fortidens bæredygtige aspekter kan anvendes fremadrettet.......Teksten drøfter, hvordan bæredygtighed kan komme til udtryk i førindustriel vernacular architecture, og om fortidens bæredygtige aspekter kan anvendes fremadrettet....

 13. Landskabets transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munck Petersen, Rikke

  2005-01-01

  Seminaroplæg fra forskere. Faglige seminarer på KA, forår 2005. Belyser transformation af det danske landskab fysisk som holdningsmæssigt, samt hvordan phd-arbejdets egen proces håndterer den.......Seminaroplæg fra forskere. Faglige seminarer på KA, forår 2005. Belyser transformation af det danske landskab fysisk som holdningsmæssigt, samt hvordan phd-arbejdets egen proces håndterer den....

 14. At undervise på poststrukturalistisk - undervisning i organisation og ledelse som en selv-refleksiv iagttagelsesmaskine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Breum Amhøj

  2012-03-01

  Full Text Available Den offentlige sektor er i krise og skal genopfindes, lyder den danske ledelsesdebat. Lederuddannelser som MPA og Diplom i Ledelse udpeges som svar på, hvordan vi kan skabe de ledere, der med refleksiv distance proaktivt kan sætte præmisserne for, hvordan den skal genskabes. Men hvordan kan vi indenfor de eksisterende undervisningsformer omsætte ledelsesdebatten i en konkret undervisning i organisation og ledelse? Sådan lyder spørgsmålet i nærværende artikel. Artiklen er normativ i den forstand, at den giver et bud på, hvordan undervisning i organisation og ledelse kan designes, så den ikke blot ansporer de studerende til læse og anvende tekster, der handler om at genopfinde den, men også får et glimt af, hvordan de selv er – og proaktivt kan være - med til at genopfinde, skabe og lede den offentlige sektor gennem deres valg af iagttagelser af organisationen. Artiklen tilbyder ikke ny viden om organisation og ledelse eller nye undervisningsteknikker men viser, hvordan forholdsvis velkendte teknikker ud fra en poststrukturalistisk optik bliver en slags social teknologi. Herfra bliver de ikke neutrale metoder til at formidle eller anvende en ny viden om vores organisationer. Derimod bliver de teknikker, hvormed man som underviser proaktivt kan skabe betingelserne for en ny måde at se på.

 15. Bæredygtighed & Human Resource Management :

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitmøller, Anders; Lauring, Jakob

  2011-01-01

  Globaliseringen har medført øget krav om social inklusion af en arbejdsstyrke, der i højere grad end tidligere er karakteriseret af diversitet. Trods dette har der været forholdsvis få studier af de implikationer og udfordringer for virksomhedens HRM praksis som denne udvikling har medført. Igennem...... en kvalitativ analyse, som baserer sig på et feltarbejde foretaget ved LOVA; en virksomhed som er førende indenfor implementeringen af bæredygtige HRM, vil vi argumentere for, at forretningsfordele igennem en bæredygtig HRM i praksis indebærer flere problemer end umiddelbart antaget. Særligt er det...... vanskeligt at opnå en at bygge bro mellem et ideal om social inklusion og effektiv forretningsdrift. De forskningsmæssige implikationer af resultaterne bliver diskuteret, og væsentlige indsatsområders for den daglige HRM ledelse belyst....

 16. Metodologisk triangulering i arbejdslivsforskning – potentialer og udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warring, Niels

  2015-01-01

  Metodologisk triangulering i arbejdslivsforskning – potentialer og udfordringer Med inddragelse af eksempler fra to forskningsprojekter om pædagogers arbejdsliv, vil der blive argumenteret for det frugtbare i metodologisk triangulering, når der forskes i moderne arbejdsliv – og ikke mindst, når...... ambitionen er at bidrage til at åbne for kritiske perspektiver og mulige forandringspotentialer. I de to projekter var etnografisk og fænomenologisk inspirerede observationer af hverdagen i daginstitutionerne første skridt i den metodologiske triangulering. Tolkning og analyse af scener fra hverdagen dannede...... udviklede sig i dialog med deltagernes såvel praktiske hverdagsviden som teoretisk baserede pædagogisk-faglige viden. Metodologisk triangulering er af Denzin (opr. 1970) foreslået som en blandt flere former for triangulering. Øvrige former er teoretisk triangulering (hvor flere teorier benyttes til at tolke...

 17. Lads i senmoderne felle? Skolemotstand i individualiseringens tid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lena Marie Johansen

  2014-10-01

  Full Text Available Artikkelen diskuterer skoletilpasning og fremtidsorientering hos elever i et klasseperspektiv, med utgangspunkt i en etnografisk studie av arbeiderklasseungdom ved en bygg- og anleggslinje og middelklasseungdom ved en medie- og kommunikasjonslinje. Vi viser at det som på ett nivå fremstår som en felles oppslutning om skolens betydning og en felles tro på det senmoderne samfunnets mange muligheter, har svært ulik mening og får ulike implikasjoner for bygg- og anleggselevene og medie- og kommunikasjonselevene. For middelklasseelevenes del ser fortellingen ut til å stimulere drømmer om egen fremtid på måter som kan bidra til økt lærelyst. For arbeiderklasseelevene ser fortellingen derimot ut til å forsterke en frakopling mellom selvfortolkning og faktiske muligheter.

 18. Spot på interaktive teknologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brooks, Anthony Lewis

  2014-01-01

  sikkert gennem vanskelige opgaver. Se i denne video, hvordan det foregår (eksternt link) Anaisa Franco, en kunster, som arbejder med de nye medier, gav eksempler på, hvordan menneskers sanser kan udvides under interaktion med objekter. I disse videoer, er der eksempler (eksternt link) Stefan Greuter...... inviterede konferencedeltagerne inden for i fremtidens virtuelle stue og fortalte, hvordan Motion Capture – dvs. det, at optage en persons bevægelse og overføre denne optagelse til en computer - kan anvendes i hjemmet. Se mere i denne video (eksternt link) Eller i artiklen ”How to build a virtual reality...... system – in your living room” (eksternt link) Offenliggjort på dit.dk den 23. oktober 2014. Translated/Edited by Dansk IT...

 19. Byudviklingsplanlægning mellem urban design og netværksstyring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bille, Pia

  2008-01-01

  Med udgangspunkt i en beskrivelse af det nye byområde Trekroner ved Roskilde skitseres en model af aktuel byudviklingsplanlægning. Casen er udgangspunkt for en diskussion af urban design, der rejser to spørgsmål. Det ene drejer sig om hvordan urban design kan være et redskab til at skabe bedre by...... byområder i hverdagslandskabet; det andet drejer sig om, hvordan urban design udføres i et politisk system baseret på netværksstyring. Udgivelsesdato: 08-2008......Med udgangspunkt i en beskrivelse af det nye byområde Trekroner ved Roskilde skitseres en model af aktuel byudviklingsplanlægning. Casen er udgangspunkt for en diskussion af urban design, der rejser to spørgsmål. Det ene drejer sig om hvordan urban design kan være et redskab til at skabe bedre...

 20. Barns kommunikasjon med ulike typer kart - en progressiv tilnærming til kartlesing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Bjerva

  2011-11-01

  Full Text Available Utgangspunktet for denne studien er en erkjennelse av hvor vanskelig det kan være for barn å samhandle med det symbolske kartet. Hovedmålet for prosjektet var å utvikle sikrere viten om hvordan barn kommuniserer med ulike typer kart. Det er utarbeidet en modell (Bjerva, Græsli, & Sigurjónsson, 2010 som viser hvordan vi kan utvikle ferdigheten kartlesing hos barn. Vi har undersøkt 106 barn i alderen 3 til 12 år om hvordan de mestrer direkte representasjoner (detaljfoto og perspektiv representasjoner (håndtegnet skråkart. Forskningsdesignet har en økologisk tilnærming hvor datainnsamlingen har foregått i terrenget. Resultatene indikerer at selv små barn mestrer antatt kompliserte oppgaver når de blir presentert for enkle hjelpemidler.

 1. Oplevelsesmiljøernes fem ansigter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thessa

  2008-01-01

  Oplevelsesøkonomi, sundhedsturisme, wellnessområder og meget mere er i dag bud på, hvordan turismeindustrien kan tiltrække flere og mere pengestærke forbrugere. Men hvordan kan man markedsføre sig over for disse oplevelseshungrende mennesker, der ifølge Gerhard Schulze udgøres af fem miljøer? Disse...... miljøer er en ramme for oplevelsen. De kunne kaldes oplevelsesøkonomiens fem ansigter. Kender man disse miljøer, kan man bedre finde ud af, hvad man kan og skal prøve at sælge i oplevelsesøkonomien hvordan. Ved hjælp af samfundsteoretikeren Schulzes bud på oplevelsesmiljøer skal der derfor her forsøges...

 2. Musik som fast hållpunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holgersen, Sven-Erik

  2012-01-01

  I dette kapitel diskuteres først historiske forudsætninger for musikundervisning med småbørn. Dernæst analyseres grundlæggende faglige forudsætninger for, hvordan musikalsk nærvær kan skabes og opretholdes. Med udgangspunkt i et flerdimensionelt musikbegreb gives en række eksempler på, hvordan de...... pædagogiske proces og børns delagtighed i denne kan være både indhold og mål for musikaktiviteter. Eksemplerne viser, hvordan musikalsk nærvær kan medvirke til at skabe faste holdepunkter i børns livsverden....

 3. Flyv fugl! Flyv!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valgreen, Helene

  Bogen er til inspiration for nye mentorer og besvarer blandt andet disse spørgsmål: Hvad indebærer det at blive mentor? Hvor meget skal man give af sig selv? Hvordan kommer man i gang, hvordan sikrer man et dynamisk forløb, og hvordan slutter man af? Hvilke faldgruber skal man undgå - og hvad med...... etikken? Flyv fugl! Flyv! viser desuden eksempler på forskellige mentorroller - på relationen mellem mentor og den unge. Hæftet henvender sig til alle typer af nye mentorer - både med og uden vejledningsmæssig baggrund. Helene Valgreen har skrevet bogen sammen med Lone Nordskov Nielsen....

 4. Flyv fugl! Flyv!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valgreen, Helene

  Bogen er til inspiration for nye mentorer og besvarer blandt andet disse spørgsmål: Hvad indebærer det at blive mentor? Hvor meget skal man give af sig selv? Hvordan kommer man i gang, hvordan sikrer man et dynamisk forløb, og hvordan slutter man af? Hvilke faldgruber skal man undgå - og hvad med...... etikken? Flyv fugl! Flyv! viser desuden eksempler på forskellige mentorroller - på relationen mellem mentor og den unge. Hæftet henvender sig til alle typer af nye mentorer - både med og uden vejledningsmæssig baggrund. Helene Valgreen har skrevet bogen sammen med Lone Nordskov Nielsen....

 5. Internettet som personaliseret og socialt medie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Dalsgaard

  2010-10-01

  Spørgsmålet, som artiklen vil stille er, hvordan internettet kan fungere som vidensmedie. Hvad er potentialerne i internettet til at formidle og konstruere viden, og hvilke karakteristiske egenskaber har internettet som vidensmedie? Artiklen argumenterer for, at nye former for vidensdeling og vidensformidling kan opstå gennem personaliserede og sociale medier. Målet at identificere en række centrale egenskaber ved internettet i egenskab af personaliseret og socialt vidensmedie. Samtidig vil artiklen diskutere, hvordan internettet som vidensmedie muliggør, at uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner kan udvide deres virke ud over deres fysiske rammer og deres hjemmesider. Artiklen afsluttes med en diskussion, der har til hensigt at pege i retning af, hvordan institutioner kan anvende digitale vidensmedier.

 6. Nyhedsmedielogik og krisediplomati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørsten, Mark

  2016-01-01

  Tidligere forskning i massemedier og diplomati har peget i mange forskellige retninger, men især forsøgt at undersøge, hvordan nyhedsmedier har været med til at præge den offentlige meningsdannelse i forhold til vigtige emner i både indland og udland. Med udgangspunkt i moderne medialiseringsteori...... fokuserer denne artikel på, hvordan samfundets institutioner bliver påvirket af nyhedsmedierne og deres logikker, og helt specifikt hvordan denne udvikling påvirker to af de forskellige typer af krisediplomati, der er i fokus i dette temanummer: Krisediplomati forstået som ’diplomati i krise’ og...

 7. Når mindset er nøglen til succes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jeppe Agger; Karlsmose, Jens; Kortnum, Allan

  2016-01-01

  Hvordan skaber man en arbejdspladskultur, hvor medarbejderne trives med forandringer, er udholdende og indstillede på at lære nyt? Det er for mange virksomheder et af de helt store aktuelle spørgsmål, og i flere af dem er svaret ledelse med mindsetbaserede principper. Læs her om mindset-tanketank......Hvordan skaber man en arbejdspladskultur, hvor medarbejderne trives med forandringer, er udholdende og indstillede på at lære nyt? Det er for mange virksomheder et af de helt store aktuelle spørgsmål, og i flere af dem er svaret ledelse med mindsetbaserede principper. Læs her om mindset......-tanketanken, og hvordan virksomheder som Microsoft er i gang med at transformere organisationskulturen i retning af et udviklende mindset....

 8. Offentlig driftsøkonomi og økonomistyring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Erling

  udgiftsbaserede regnskaber og de "nye" omkostningsbaserede regnskaber. Bogen handler ikke kun om den aktuelle økonomistyring, men forsøger også at give et bud på, hvordan økonomistyring kunne og måske burde gribes an i de offentlige organisationer. Den henvender sig til alle, der beskæftiger sig med økonomi i den......Hvordan styrer man økonomien i en offentlig institution eller organisation? Hvordan kan den faglige og den økonomiske ledelse spille sammen, så man når den bedst mulige opgavevaretagelse og får mest mulig nytte for pengene? I et letlæseligt sprog behandler bogen hele processen fra budget til...

 9. Tekstproduktion og vidensproduktion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bente Kristiansen

  2010-09-01

  Full Text Available For nogle studerende er det største problem ved at skrive større selvstændige opgaver, at de er usikre på hvordan man producerer viden inden for faget. Det viser sig tydeligt i nogle af de tekster, som studerende beder om hjælp til. Med udgangspunkt i nogle af disse autentiske  studentertekster vil jeg her argumentere for, at nogle studerendes problemer med tekstproduktion handler om, at de ikke ved, hvordan faget producerer viden. Jeg angiver, hvordan dette kan forstås ud fra en skrivepædagogisk forståelsesramme – og endelig peger jeg på en skrivepædagogik, der fokuserer mere på kommunikation end på akademiske genrekonventioner.

 10. Ikke et ord om Sundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Mikkel

  2013-01-01

  Vi er ikke, hvad vi spiser – men hvordan vi spiser. Sydeuropæere spiser lige så meget fedt og stivelse som os, men lider sjældnere af hjertesygdomme og har lavere BMI. De spiser nemlig sammen.......Vi er ikke, hvad vi spiser – men hvordan vi spiser. Sydeuropæere spiser lige så meget fedt og stivelse som os, men lider sjældnere af hjertesygdomme og har lavere BMI. De spiser nemlig sammen....

 11. Barn og unge i det nye medielandskapet

  OpenAIRE

  Basmadjian, Elias

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven tar for seg hvordan den digitale utviklingen fører til utfordringer i samfunnet. Gjennom å drøfte begrepet mediedanning tar den for seg hvordan denne utviklingen fører til at dagens barn og unge som blir født inn og vokser opp i et samfunn som er grunnleggende annerledes enn for bare noen år siden. Ettersom tilgangen på digitale nyvinninger og sosiale medier er «allestedsnærværende» stiller dette også krav til deres evne til å forstå og bruke denne teknologien på en bærek...

 12. Informationskompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Maria Bøtker

  2014-01-01

  Det beskrives hvordan informationsøgningundervisning på læreruddannelsen på Fyn er tilrettelagt, for at sikre en sammenhæng mellem undervisning i bibliotekets ressourcer og den øvrige faglige undervisning. Teoretisk inddrages Illeris læringstrekant samt Kolb læringscirkel.......Det beskrives hvordan informationsøgningundervisning på læreruddannelsen på Fyn er tilrettelagt, for at sikre en sammenhæng mellem undervisning i bibliotekets ressourcer og den øvrige faglige undervisning. Teoretisk inddrages Illeris læringstrekant samt Kolb læringscirkel....

 13. Sundhedsbrøken der blev væk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hollnagel, H.; Malterud, K.

  1995-01-01

  I artiklen beskrives vejen fra idé til projekt om selvvurderede helbredsressourcer. Der tages udgangspunkt i "sundhedsbrøken" beskrevet i de almenmedicinske lærebøger fra 1977: Hvis en persons belastninger gennem længere tid er for store i forhold til personens ressourcer, så er personens helbred......? Som læger er vi vant til den patogenetiske synsvinkel (pato=syg, genese=oprindelse) og spørger, hvordan opstår sygdom? Hvordan kan vi helbrede og forebygge sygdom? Udgivelsesdato: 1995...

 14. Power, distance, and stereotyping between colonizer and colonized and men and women in A Passage to India

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Undersøkelsen som følger er basert på romanen A Passage to India av EM. Forster og hensikten med denne studien er å vise hvordan fysisk avstand, sosial avstand, og følelsesmessig distanse i romanen driver maktforholdene mellom de britiske kolonistene og de indiske koloniserte, (synonymt i denne diskusjonen henholdsvis med begrepene "Vesten" og "østen"), og mannlige og kvinnelige karakterer. Det andre formålet med studien er å vise hvordan avstanden nødvendiggjør tillit til stereotyper som ...

 15. SydhavnsCompagniet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenberg, Charlotte

  SydhavnsCompagniet og deres arbejde. I afhandlingen er jeg inspireret af Gilles Deleuze og Felix Guattaris blik til at se, hvordan brugerne i SydhavnsCompagniet tager magten over sine egne liv. Jeg fokuserer på det unikke i hvert enkelt individ i stedet for at se individerne som grupper eller kategorier....... Jeg anskuer tilblivelser som noget, der ikke foregår efter faste målsatte udgangspunkter, men i stedet som noget, der foregår i interaktionerne mellem de involverede. Afhandlingen anvender Gilles Deleuze og Felix Guattaris begreber om stribede og glatte rum til at belyse, hvordan Sydhavns...

 16. Intelligent Software Agents as tools for managing ethical issues in organisations caused by the introduction of new Information Technology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abolfazlian, Ali Reza Kian

  1996-01-01

  I denne artikel beskrives der, hvordan medarbejdernes værdier i og for organisationerne udvikler sig i sammenhæng med de teknologiske værktøjer, som de udfører deres job med. På denne baggrund beskrives nogle af de etiske problemer, der opstår som konsekvens af indførelsen af ny informationstekno...... informationsteknologi i organisationerne, og hvordan Intelligent Software Agents (ISAs) på en aktiv måde kan hjælpe managers med at overkomme disse problemer....

 17. Det imaginære rum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ib Poulsen

  2008-06-01

  Full Text Available Radioens rum er imaginære, altså noget lytteren forestiller sig ud fra det hørte. Artiklen har tre spørgsmål som omdrejningspunkt: Hvordan etableres rum i radioen, hvad er det særlige ved disse radiofonisk formidlede rum, og hvordan kan man begribe radioens rum teoretisk? Undervejs inddrages en række eksempler fra radiomontager – en genre der om nogen har udforsket mulighederne for at skabe radiofoniske rum. Artiklen skitserer afslutningsvist hvorledes man kan forankre beskrivelser af radioens rum teoretisk ved hjælp af Peirces tegnbegreb med de tre aspekter: indeks, ikon og symbol.

 18. Brugergenereret indhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vistisen, Peter

  2010-01-01

  Måden, hvorpå forbrugerne kommunikerer og agerer på Internettet er via de sociale medier ændret markant. Spørgsmålet er, hvordan virksomheder og organisationer bedst muligt agerer i det brugergenererede sociale medielandskab. Skal man eksempelvis som ejer af et feriecenter overhovedet lade sig...... påvirke af brugernes Facebook-skriblerier omkring oplevelsen af ferieopholdet, eller skal man lade det brugerskabte univers være brugernes alene? Svaret er ikke sort/hvidt, men må i stedet diskuteres som en række anbefalinger og vejledende retningslinier for, hvordan indhold og tilstedeværelse i...

 19. Lovbestemt delegation af forvaltningsvirksomhed til private

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønsing, Sten

  2013-01-01

  Forvaltningsretten regulerer forvaltningsmyndigheder, når disse udøver forvaltningsvirksomhed. I nogle tilfælde bestemmes det ved lov, at private skal udføre forvaltningsvirksomhed. Dette betyder imidlertid ikke, at forvaltningsretten samtidig automatisk følger med. Artiklen analyserer, hvordan...... forvaltningsvirksomhed udøves af private på grundlag af lov, og konstaterer, at forvaltningsretten kun i begrænset omfang sikrer borgernes retsstilling, når der træffes afgørelser mv. Retsstillingen kritiseres, og der angives forslag til, hvordan forvaltningsretten kan komme tilbage på banen, når private træffer...

 20. Offentlige og private samarbejder om innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brogaard, Lena; Garsdal, Gunhild Sander

  2014-01-01

  Hvordan kan vi skabe bedre og mere velfærd til borgerne for skattekronerne? Det er et centralt spørgsmål på den offentlige sektors dagsorden i disse år. Et stigende pres på de offentlige ressourcer og en udsigt til flere ældre og færre erhvervsaktive i fremtiden har sat fokus på, hvordan man kan ...... udvikle de offentlige serviceydelser - for eksempel ved at inddrage den private sektor mere og på nye måder...

 1. Supply Chain Management som interaktionel praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Leo Feddersen; Lund, Anders

  2016-01-01

  I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det demonstre......I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det...

 2. Udkantsdanmark: Avisernes (med)produktion af Nordjyllands territorielle stigma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pristed Nielsen, Helene; Christensen, Sascha

  2013-01-01

  ‘place of residence’ til listen over sociale karakteristika, der kan hæmme et individs muligheder, idet ”territorial infamy displays properties analogous to those of bodily, moral, and tribal stigmata” (2007: 67). Det er vores udgangspunkt, at diskursen om Udkantsdanmark er en del af et territorielt......Artiklen undersøger hvordan Region Nordjylland (NJ) beskrives i medierne og hvordan diskursen om Udkanten dominerer avisernes fremstilling af regionen . Baggrunden herfor er en interesse for social ulighed, og i denne sammenhæng Wacquants begreb om territorielt stigma (1996, 2007). Wacquant føjer...

 3. Efter mindfulness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stjernholm, Ole; Ehrensvärd, Martin Gustaf

  Tematiserer nogle af de udfordringer, der møder dig, som regelmæssigt praktiserer mindfulness og kommer med bud på, hvad bevidsthedens vaner og mønstre betyder for dybden af stilhed - og hvordan man kan arbejde med den viden.......Tematiserer nogle af de udfordringer, der møder dig, som regelmæssigt praktiserer mindfulness og kommer med bud på, hvad bevidsthedens vaner og mønstre betyder for dybden af stilhed - og hvordan man kan arbejde med den viden....

 4. Helse - slik barn ser det

  OpenAIRE

  Ericsson, Hilde Lindhjem

  2015-01-01

  Bakgrunn: Den til enhver tid gjeldende definisjonen av helse er retningsgivende for hvordan man forstår helsebegrepet. Den gir både individuelle og samfunnsmessige føringer for hvordan man fortolker og handler i for hold til hva som skal til for å oppnå god helse. Det er svært mange innfallsvinkler til å forstå helse. I folkehelsearbeid er det vanlig å benytte begrepene helsefremmendearbeid, og sykdomsforebyggende arbeid. Det sykdomsforebyggende arbeid handler om å hindre sykdo...

 5. The General Practitioner’s Consultation Approaches to Medically Unexplained Symptoms: A Qualitative Study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henriette Schou; Rosendal, Marianne; Fink, Per;

  2013-01-01

  Undersøgelsens formål var at få indblik i, hvordan praktiserende læger bruger begrebet medicinsk uforklarede symptomer (MUS), og hvordan de håndterer patienter med MUS i den kliniske hverdag. Resultaterne bygger på fokusgruppeinterviews af praktiserende læger. Vi fandt, at konsultationer vedr. MUS...... række faktorer som fx læge, patient og kontekst. Diagnosen MUS er således indlejret i en kontekst, og den diagnostiske proces er afhængig af konsultationstype....

 6. Hinsides post-Big Brother-syndromet. Produktion og reception af Big Brother i Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maarten Reesink

  2002-09-01

  Full Text Available Big Brother er den hidtil største succes inden for reality-soap-genren, og det første tv-format der aktivt benyttede de nye medier i forbindelse med tv-udsendelserne. Artiklen beskriver, hvordan idéen til programmet opstod, og hvordan programmet blev udviklet op til den første transmission i Neder- land i 1999. Desuden skitserer forfatteren de forskellige måder, hvorpå pro- grammet blev italesat i pressen op til og under den første udsendelses- række.

 7. Fra selvdannelse til eksistensoplysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en perspektiv......Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en...

 8. A History of the Heart

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høystad, Ole Martin

  Boken gjør rede for hvordan hjertet er blitt oppfattet og billedligt repræsentert i ulike tider i ulike kulturer, med vekt på høykulturene i første del, og på europeisk kultur i andre del av boken  ......Boken gjør rede for hvordan hjertet er blitt oppfattet og billedligt repræsentert i ulike tider i ulike kulturer, med vekt på høykulturene i første del, og på europeisk kultur i andre del av boken  ...

 9. Time from first symptom experience to help seeking for colorectal cancer patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Line Flytkjær; Hvidberg, Line; Pedersen, Anette Fischer;

  2016-01-01

  anvendte vi Leventhals Common Sense Model til at undersøge forskellige aspekter af patienters symptomrepræsentationer, deres oplevede symptomer samt deres tidsintervaller op til diagnose. Vi indhentede data om sociodemografi fra Danmarks Statistik. Studiet viste, at det mediane patientinterval for hele...... score på timeline cyclical (fx personer der oplevede, at deres symptomer kom og gik) var mere tilbøjelig til at have langt patient interval. Studiet bidrager med ny viden om, hvordan patienter med kolorektal cancer tænker om deres symptomer før lægesøgning, og hvordan dette påvirker deres...

 10. Kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Søren; Byrge, Christian

  Hvordan bliver du et skabende menneske, både individuelt og sammen med andre? Bogen præsenterer nye metoder til, hvordan du får mere kreativitet i hverdagen. Metoderne øger både innovationen og gavner arbejdsmiljøet. Kreativiteten er motoren for innovation og entreprenørskab, og det handler om at...... forvaltninger, ungdomsuddannelser, regioner, sygehuse, erhvervsuddannelser, professionsskoler, ministerier, universiteter og forsvaret. Bogen er skrevet til dig, der ønsker at gøre andre mere kreative, f.eks. ledere, coaches, pædagoger, lærere og konsulenter....

 11. Menneskets dannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksson, Birgit

  2007-01-01

  "Menneskets dannelse - mellem kunst og natur" handler om, hvordan opfattelsen af menneskets identitet og dannelse ændrede sig i sidste del af oplysningstiden. Birgit Eriksson undersøger her, hvordan ændringerne kom til udtryk hos Goethe, som i sit alsidige forfatterskab konfronterede mange af...... tidens vigtigste udfordringer inden for filosofi, videnskab og kunst. Influeret af erfaringerne fra sine naturstudier fremstillede han i romanen Wilhelm Meisters Læreår mennesket som modsætningsfyldt, foranderligt og påvirkeligt. Hos Goethe var mennesket ikke et stærkt og autonomt centrum, men dybt...

 12. Den nye auteur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redvall, Eva Novrup

  2012-01-01

  Netflix kommer til Danmark, og vi får stadig flere valgmuligheder på filmfronten. Men hvad vælger vi at se, og hvordan kan instruktørerne hjælpe os med at finde lige netop deres film i mængden?......Netflix kommer til Danmark, og vi får stadig flere valgmuligheder på filmfronten. Men hvad vælger vi at se, og hvordan kan instruktørerne hjælpe os med at finde lige netop deres film i mængden?...

 13. Når fremtiden tegner sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Lykke; Katznelson, Noemi

  Når fremtiden tegner sig er en rapport om unge i et yderkantsområder i Danmark. Den giver indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge.......Når fremtiden tegner sig er en rapport om unge i et yderkantsområder i Danmark. Den giver indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge....

 14. Den teoretiske udvikling af Supply Chain Strategimodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arvad Johansen, Jens

  2011-01-01

  Denne artikel beskriver med udgangspunkt i artikler og virksomhedseksempler udviklingen inde for supply chain strategimodeller. Ved hjælp af tidligere udviklede koncepter besvares spørgsmålet: “Hvad er den rette supply chain for mine produkter?”. Virksomhedseksempler beskriver, hvordan supply chain...... segmentering via postponement-princippet, har givet mærkbare forbedringer. Det beskrives endvidere, hvordan produkternes livscyklus påvirker valget af supply chain design. Begrebet Demand Chain Management( DCM), hvormed strategimodeller bruger klassiske marketingelementer sammen med Supply Chain Management...

 15. Fleksibilitet og balance

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Fleksibilitet og balance Dette projekt undersøger, hvordan arbejdstidsmæssig fleksibilitet påvirker medarbejderens individuelle balance mellem arbejde og privatliv, og om en ændring af dennes mindset kan forbedre balancen. Centralt i projektet er en afdækning af fordele og ulemper ved den arbejdstidsmæssige fleksibilitet. I forlængelse heraf er det interessant, hvordan disse fordele og ulemper påvirker balancen mellem arbejde og privatliv. Ydermere er det interessant om den enkelte medarb...

 16. Amerika og det gode liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  amerikanisering af skandinavisk hverdagskultur blev imødeset med både bekymring og begejstring. Den foregik på mange forskellige niveauer og blandt mange forskellige aktører, som ambivalensen til trods dog alle var optaget af det gode liv og af, hvad fremtiden ville bringe. Antologien Amerika og det gode liv....... Materiel kultur i Skandinavien i 1950erne og 1960erne viser, hvordan ting og tanker rejste fra USA, og hvordan de ad mange omveje og med mange ændringer og forhandlinger undervejs blev et centralt element i skandinavisk hverdagsliv....

 17. Det sentimentalt moderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thule Kristensen, Peter

  2005-01-01

  Romantikken er blevet afskrevet som en mørk epoke, hvor en hang til mystik og tvetydighed ikke passer til det moderne oplysningsprojekts mål om klarhed og orden. Afhendlingen viser imidlertid, hvordan dele af arkitekturen i det 20. århundrede er fyldt med romantisk tankegods, og hvordan romantisk...... nøglemotiver som f.eks. fragment, arabesk, krystal, symbol eller poesi kan bruges i en analyse - også af moderne arkitektur. det ses i bogens nyfortolkninger af værker og teorier hos arkitekterne Erik Gunnar Asplund, Josef Frank, Rudolf Schwarz, Aldo Rossi og Daniel Libeskind...

 18. Musik til billeder - billeder til musik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Tranholm

  1987-08-01

  Full Text Available Mange lærere er ikke musikkyndige. Og "man kan da ikke undervise i film- og TV-musik uden at kende de "dyre" teorier!" Men der tager de fejl, mener Mads Thranholm. Han giver idéer til hvordan nybegyndere kommer i gang. Og hvordan man kommer videre, bl.a. med musikvideoerne. Man bør interessere sig mere for den såkaldte "underlægningsmusik", som nok ikke er så underlagt billedet som man tror...

 19. Regnestykker for viderekomne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2016-01-01

  Denne blog handler ikke om Morten Messerschmidts regnestykker i det parlament, som Pia Kjærsgaard kalder en rotterede (EU), men om hvordan man beregner lærernes arbejdstid, hvor mange timer man skal undervise, og hvor lang tid man har til at forberede det.......Denne blog handler ikke om Morten Messerschmidts regnestykker i det parlament, som Pia Kjærsgaard kalder en rotterede (EU), men om hvordan man beregner lærernes arbejdstid, hvor mange timer man skal undervise, og hvor lang tid man har til at forberede det....

 20. Tre teser om en legende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Ove K.

  2013-01-01

  Hvordan at studere Grundtvig om deltager i opbygning af den danske nation? I bidrag præsenteres tre teser om nationsbygning og om legenders rolle i den sammenhæng. Bidrag er skrevet i forbindelse med internationalt komparativt projekt om nationsbygning......Hvordan at studere Grundtvig om deltager i opbygning af den danske nation? I bidrag præsenteres tre teser om nationsbygning og om legenders rolle i den sammenhæng. Bidrag er skrevet i forbindelse med internationalt komparativt projekt om nationsbygning...

 1. At sælge eller beholde arvesølvet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karmark, Esben; Beckmann, Suzanne C.

  2009-01-01

  mellem 2003 og 2008 gennemgik det traditionsrige georg Jensen en omfattende og udfordrende corporate re-branding proces. Et case-studie af processen viser, hvordan georg Jensen mødte denne udfordring, som for luksusbrands især består i at balancere mellem historie og fornyelse......mellem 2003 og 2008 gennemgik det traditionsrige georg Jensen en omfattende og udfordrende corporate re-branding proces. Et case-studie af processen viser, hvordan georg Jensen mødte denne udfordring, som for luksusbrands især består i at balancere mellem historie og fornyelse...

 2. Bourdieu for begyndere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wilken, Lisanne

  Bourdieu for begyndere giver en kort introduktion til Pierre Bourdieus forfatterskab. Bogen forklarer Bourdieus teori om praksis og hans forskellige analytiske begreber og giver anvisninger på, hvordan man selv kommer i gang med at læse hans egne tekster.......Bourdieu for begyndere giver en kort introduktion til Pierre Bourdieus forfatterskab. Bogen forklarer Bourdieus teori om praksis og hans forskellige analytiske begreber og giver anvisninger på, hvordan man selv kommer i gang med at læse hans egne tekster....

 3. Klima, apokalypse og en topos om sted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Esben Bjerggaard

  2013-01-01

  Klimadebatten er fuld af forudsigelser om fremtiden og lurende katastrofe. Al Gore har eksempelvis gjort brug af en apokalyptisk fortælling i sin klimaretorik. Tid er en vigtig topos i denne type retorik. Forfatteren viser her, hvordan skiftet til en topos om Sted forandrer den klassiske apokalyp......Klimadebatten er fuld af forudsigelser om fremtiden og lurende katastrofe. Al Gore har eksempelvis gjort brug af en apokalyptisk fortælling i sin klimaretorik. Tid er en vigtig topos i denne type retorik. Forfatteren viser her, hvordan skiftet til en topos om Sted forandrer den klassiske...

 4. Udviklingen af u foran glda. klusil og spirant i de danske ømål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gudiksen, Asgerd

  2011-01-01

  Attiklen beskriver udviklingen af glda. langt u i ømålene og hvordan dette lydkompleks er beskrevet i Ømålsordbogen. Formålet med artiklen er først og fremmest at give ordbogens brugere en hjælp til at forstå oplysningerne i ordbogens udtaleafsnit.......Attiklen beskriver udviklingen af glda. langt u i ømålene og hvordan dette lydkompleks er beskrevet i Ømålsordbogen. Formålet med artiklen er først og fremmest at give ordbogens brugere en hjælp til at forstå oplysningerne i ordbogens udtaleafsnit....

 5. Hygge-stormfloden og den falske sikkerhed

  OpenAIRE

  Arnbjerg-Nielsen, Karsten

  2017-01-01

  Det er fire dage siden vi havde en stormflod i Danmark og nyhedsstrømmen har fundet andre ofre. Men det er nu arbejdet begynder. Hvordan fungerede beredskabet, hvad kan vi forvente af fremtidige hændelser og fremfor alt: hvordan forbereder vi os på det, der venter os i fremtiden? Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen fra DTU forklarer sammenhængene og foreslår bl.a. en flytning af centrale og livsvigtige institutioner i København.

 6. Simulering af ændret publikumsbelastning i Mols Bjerge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov-Petersen, Hans; Foged, Mette

  2010-01-01

  Det kan være svært at forudse, hvad effekten af ændringer i adgangsforholdene til et naturområde vil blive. Dette Videnblad beskriver, hvordan en agent-baseret simuleringsmodel kan anvendes til vurdering af fremtiden ved flytning af en parkeringsplads ved trehøje i Mols Bjerge.......Det kan være svært at forudse, hvad effekten af ændringer i adgangsforholdene til et naturområde vil blive. Dette Videnblad beskriver, hvordan en agent-baseret simuleringsmodel kan anvendes til vurdering af fremtiden ved flytning af en parkeringsplads ved trehøje i Mols Bjerge....

 7. Politisk disruption

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2017-01-01

  Dette blogindlæg giver en kort analyse af hvordan de sociale medier ved at give en ny tid har åbnet for den disruption af de politiske processer som især Trump stå som et eksempel på.......Dette blogindlæg giver en kort analyse af hvordan de sociale medier ved at give en ny tid har åbnet for den disruption af de politiske processer som især Trump stå som et eksempel på....

 8. Selvledelse under IT-understøttede ledelsessystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Nielsen, Flemming Kjeld

  2007-01-01

  Artiklen er en debatartiklen, som stiller spørgsmål ved, hvor teknologidebatten er blevet af i arbejdslivsforskningen nu hvor teknologien får en stadig større betydning for ikke kun hvordan vi organiserer vort arbejde, men hele vort liv og samfund. Med spidsformuleringen selvledelse under systemk...... sker uden at værdi- og normgrundlaget herfor er afklaret. Artiklen slutter af med at opfordre til at der udvikles en professionalisme i forhold til, hvordan såvel medarbejdere som ledere kan håndtere de mange nye ledelsessystemer, som vinder frem....

 9. Fra selvdannelse til eksistensoplysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en perspektiv......Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en...

 10. Arkitektur og Fotografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Anne Elisabeth

  2006-01-01

  Afhandling i 4 bd.: tekstlig fremstilling, illustrationer, noter og referencer, bilag (5 interviews: Greg Lynn, Phyllis Lambert, Dr Alberto Pérez-Gómez, Patrick Whitney og Ole Scheeren). Afhandlingens problemstilling: Kan den arkitektoniske oplevelse overhovedet indfanges, oversættes og formidles...... via repræsentationer? Hvordan fotograferer man arkitektur? Hvordan er det blevet gjort gennem tiden, og hvad er det for (re)konstruktioner, som finder sted, når man fotograferer eller siden hen aflæser fotografi af arkitektur?...

 11. Musikalske elementer i musikaler

  OpenAIRE

  Jensen, Linnea Reitan

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven undersøker hvordan musikalske elementer kan bli brukt i musikaler for å påvirke den dramaturgiske helheten. Gjennom både musikalsk og dramaturgisk analyse viser jeg hvordan elementer i musikk kan ha innvirkning på forestillingens dramaturgi. In this master thesis I am aiming to examine the musical elements used in the songs in musicals. Music is an important element in the musical, and therefore I want to look at how some musical elements can contribute to the musical'...

 12. Det Overnaturlige - Identitetsdannelse og fællesskabsfølelse i wicca-bevægelsen

  OpenAIRE

  Szymula, Rikke; van Cuyl Kuylenstierna, Christine; Lavallée, Isabelle Louise Nybo; Jensen, Christina Bjerregaard

  2013-01-01

  Dette projekt ønsker at undersøge, hvordan identitetsdannelser og fællesskaber konstrueres i wicca-bevægelsen ud fra et subjektivt perspektiv. Projektet baseres på et kvalitativt interview med en wiccansk heks udarbejdet på baggrund af Steinar Kvales metodiske overvejelser omkring opbygningen af et interview. I analysen har vi undersøgt, hvilken betydning wicca-fællesskabet har haft, og hvordan det har påvirket informantens identitetsdannelse og fællesskabsfølelse. Dette gøres på baggrund...

 13. Hvem var Leonard? Komponisten, kirkemusikeren og musikpædagogen Bernhard Christensen i slutningen af 1920'erne, set i et musikalsk identitetsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peder Kaj Pedersen

  2015-11-01

  Full Text Available Bernhard Christensen er interessant i et musikalsk identitetsperspektiv, fordi han forener et virke som kirkemusiker med et virke som komponist af jazzpræget musik til revyer og film og som en banebrydende skikkelse inden for musikpædagogik på grundlag af „rytmisk musik“. Artiklen belyser, hvordan denne sammensatte musi- kalske identitet voksede frem, og hvordan den blev opfattet i samtiden. Kilderne er upublicerede dagbogsoptegnelser fra efteråret 1925, en brevveksling med vennen Herman D. Koppel fra perioden 1929-30 og et udvalg af avisomtaler, der beskæftiger sig med dobbeltheden i Bernhard Christensens virke som musiker og komponist.

 14. Skalérbarhed for virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Christian; Lund, Morten

  2015-01-01

  Ny forskning fra Aalborg Universitet viser, hvordan virksomheder og iværksættere kan arbejde hen imod, at optimere skalérbarheden af deres forretningsmodeller, og dermed blive til vækstvirksomheder og vækstiværksættere. Vigtigheden af at indlejre ny viden, nye teknologier og innovative koncepter ...... ønsker at designe eller re-designe deres forretningsmodel til en ny version med et større skaleringspotentiale. For mere generel baggrundsviden om forretningsmodeller, og hvordan man arbejder med at analysere, designe, teste og udvikle dem, henvises der til www.bmdc.aau.dk....

 15. Døden er altid nærværende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Rasmus

  2013-01-01

  Interview med den danske lydkunstner Lars Lundehave Hansen i anledningen af hans nyeste udgivelse, Asteroid Collisions. Interviewet handler om hvad støjen kan som kunstnerisk materiale, om hvordan det er at spille live og om forskelle og ligheder mellem musik og lydinstallationer.......Interview med den danske lydkunstner Lars Lundehave Hansen i anledningen af hans nyeste udgivelse, Asteroid Collisions. Interviewet handler om hvad støjen kan som kunstnerisk materiale, om hvordan det er at spille live og om forskelle og ligheder mellem musik og lydinstallationer....

 16. Er fortællingen om det frigjorte individ altid sand?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trolle, Astrid Krabbe

  2016-01-01

  Selvom individualisering er en stærk tendens, bør der foretages mere præcise analyser af, hvordan religiøs individualisering leves og bruges i forskellige sociale grupper, mener religionssociolog og ph.d.-studerende Astrid Krabbe Trolle......Selvom individualisering er en stærk tendens, bør der foretages mere præcise analyser af, hvordan religiøs individualisering leves og bruges i forskellige sociale grupper, mener religionssociolog og ph.d.-studerende Astrid Krabbe Trolle...

 17. Sammensætning og brug af filterjord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingvertsen, Simon Toft; Cederkvist, Karin; Jensen, Marina Bergen

  2015-01-01

  Filterjord er en veldefineret jordblanding, som både sikrer effektiv infiltration og rensning. Den kan håndtere forurenet regnafstrømning fra trafikerede arealer i lokale nedsivningsanlæg. Det er dog ikke ligegyldigt, hvordan filterjorden sammensættes og bruges.......Filterjord er en veldefineret jordblanding, som både sikrer effektiv infiltration og rensning. Den kan håndtere forurenet regnafstrømning fra trafikerede arealer i lokale nedsivningsanlæg. Det er dog ikke ligegyldigt, hvordan filterjorden sammensættes og bruges....

 18. Bourdieu for begyndere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wilken, Lisanne

  Bourdieu for begyndere giver en kort introduktion til Pierre Bourdieus forfatterskab. Bogen forklarer Bourdieus teori om praksis og hans forskellige analytiske begreber og giver anvisninger på, hvordan man selv kommer i gang med at læse hans egne tekster.......Bourdieu for begyndere giver en kort introduktion til Pierre Bourdieus forfatterskab. Bogen forklarer Bourdieus teori om praksis og hans forskellige analytiske begreber og giver anvisninger på, hvordan man selv kommer i gang med at læse hans egne tekster....

 19. Fremtidens uddannelsessystem kalder på ’U-turns’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2011-01-01

  Hvordan ser det innovative uddannelsessystem ud, der skal ruste de studerende og vores samfund til at klare fremtidens uforudsigelige udfordringer? Asterisk har talt med Claus Otto Scharmer, manden bag Teori U - en af tidens mest populære, men også omdiskuterede innovationsteorier.......Hvordan ser det innovative uddannelsessystem ud, der skal ruste de studerende og vores samfund til at klare fremtidens uforudsigelige udfordringer? Asterisk har talt med Claus Otto Scharmer, manden bag Teori U - en af tidens mest populære, men også omdiskuterede innovationsteorier....

 20. "I begyndelsen..." Litterære læsninger af Det Gamle Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2006-01-01

  Artiklen viser, hvorledes en litterær læsning af skabelsesberetningen i Gen 1,-2,4a får teologiske konsekvenser. Som prolog til Bibelen er skabelsesberetningen en hymne, der lovpriser skaberen og ikke en "naturvidenskabelig" forklaring på, hvordan skabelsen fandt sted.......Artiklen viser, hvorledes en litterær læsning af skabelsesberetningen i Gen 1,-2,4a får teologiske konsekvenser. Som prolog til Bibelen er skabelsesberetningen en hymne, der lovpriser skaberen og ikke en "naturvidenskabelig" forklaring på, hvordan skabelsen fandt sted....