WorldWideScience

Sample records for humanistliku kultuuri vahendamisel

 1. Kultuuri on üha rohkem, mõtestamist aina vähem / Marek Tamm ; intervjueerinud Heili Sibrits

  Index Scriptorium Estoniae

  Tamm, Marek, 1973-

  2017-01-01

  Intervjuu Marek Tammega kuluurist, kultuuri uurimisest ja kultuuri mõistest. Tallinna Ülikooli kirjastuselt ilmunud kogumikust "Kuidas uurida kultuuri? Kultuuriteaduste metodoloogia", koostajaks kultuuriajaloo professor Marek Tamm

 2. Kultuuri mõju eestlaste ja leedulaste ruumikasutusele / Rene Altrov

  Index Scriptorium Estoniae

  Altrov, Rene

  2007-01-01

  Vaadeldakse kultuuri mõju ruumikasutusele erinevates suhtlusolukordades, püütakse välja selgitada, millised on eestlaste ja leedulaste distantsikasutamise reeglid, kas nad erinevad olenevalt rahvusest ja situatsioonist ning kas nad on ka ajas muutunud

 3. Maakonna kultuuri- ja sporditegijad pälvisid kultuurkapitalilt toetust / Kaarel Aluoja

  Index Scriptorium Estoniae

  Aluoja, Kaarel

  1999-01-01

  Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp määras kuuele kultuuri- ja spordiinimesele, s.h. tekstiilikunstnik Resa Tiitsmaale viljaka loometegevuse ja isikunäituste korraldamise eest, 2000 krooni jõulupreemiat.

 4. Eesti keele ja kultuuri suvekursus : BALSSI 2006-BALSSI 2007 / Piibi-Kai Kivik

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivik, Piibi-Kai

  2007-01-01

  eesti keele õpinguist Indiana Ülikoolis Bloomingtonis Balti keele ja kultuuri suvekoolis (BALSSI=Baltic Studies Summer Institute) 2006. a. suvel ja 2007. a. korraldatavast suvekoolist California Ülikoolis, Los Angeleses

 5. Emakeelne haridus ja oma rahva kultuuri arendamine : ersalaste suhtumisest probleemidesse / Natalia Abrosimova

  Index Scriptorium Estoniae

  Abrosimova, Natalia

  2008-01-01

  Ülevaade ersa keele õpetamisest üldhariduskoolides, samuti tuuakse välja ankeetküsitluse tulemused, kus lapsed ja nende vanemad vastasid küsimustele keele kasutamise, keeleoskuse, oma rahva ja kultuuri ajaloo jms. kohta

 6. Kultuuri mõju eestlaste ja leedulaste ruumikasutusele

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rene Altrov

  2007-05-01

  Full Text Available Artikkel tugineb uurimusele, mis vaatleb kultuuri mõju ruumikasutusele erinevates suhtlusolukordades: kodus, töökeskkonnas ning väljaspool kodu ja tööd aega veetes. Uuringu eesmärk oli välja selgitada, millised on eestlaste ja leedulaste distantsikasutamise reeglid, kas need erinevad olenevalt suhtlussituatsioonist, kas eestlaste ruumikäitumine on ajas muutunud ning kas ilmneb erinevusi eestlaste ja leedulaste ruumikasutuses. Andmeid koguti küsitluse teel, kus olid ette antud situatsioonikirjeldused nelja võimaliku käitumisvariandiga. Vastanute valikuid analüü- sides tugineti G. Hofstede ja E. T. Halli kultuuriuuringutele. Uuritavad olid eesti ja leedu rahvusest kontoritöötajad. Eestlaste kohta koguti andmeid kahel korral – 1998. ja 2006. aastal. Leedulaste uurimus viidi läbi 2006. aastal. Uurimus näitas, et väärtused ja eelistused võivad erineda sõltuvalt suhtlusolukorrast ja -keskkonnast – peresuhtes võivad esile tulla ühed kultuurinormid, töösuhetes ja vaba aega veetes teised. Võrreldes eestlaste 1998. ja 2006. aasta küsitluse andmeid, iseloomustavad eestlaste ruumikäitumist valdavalt individualistlikule ja maskuliinsele kultuurile omased väärtused, kuid võib näha nihet maskuliinsetelt väärtustelt feminiinsete suunas. Leedulaste puhul ilmnes, et nende ruumikäitumine on mitmekesisem kui eestlaste oma, olenevalt suhtlussituatsioonist tulid esile ka mitmed vastandlikud väärtused.

 7. Eesti keele ja kultuuri õpetamisest Oulu ülikoolis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heli Laanekask

  2017-10-01

  Full Text Available Kujunes traditsioon, et neis Soome ülikoolides, kus soome keelt õpetatakse peaainena, kuulub eesti keel õppekavasse lähisugulaskeelena; lektoriteks on enamasti olnud eestlastest õppejõud. Aastal 1958 rajatud Oulu ülikoolis alustati soome keele peaainega 1966. a, eesti keele lektori ametikoht kinnitati alates 1.9.1967. Oulus otsustati lektor hankida Eestist (mujal Soome ülikoolides olid eesti keele lektoriteks kas enne Teist maailmasõda või sõjakeerises Soome asunud eestlased. Bürokraatlike ja ideoloogiliste takistuste kiuste hakati mujalegi Soome ülikoolidesse kutsuma lektoreid Eestist. Nõukogude Liit lubas eesti lektoreid Soome vaid üheks-kaheks, hiljem kolmeks-neljaks õppeaastaks. Okupatsioonist vabanenud Eestist valiti Oulu ülikooli uus eesti keele lektor 1992. aastal ametisse juba tavapärase konkursi korras. Kokku on aastatel 1967–2016 Oulus eesti keele lektorina töötanud 15 õppejõudu, neist kaheksa Tartu ülikoolist ja neli Tallinna pedagoogilisest instituudist. Esialgsesse õppekavva kuulusid eesti keele alg-, järg- ja vestluskursus ning eesti kirjanduse kursus. 1987. aastal sai eesti keel ja kultuur Oulus kõrvalaineks (võimalik sooritada alamastme õpingud, 1997. aastast ka keskastme õpingud. Külalisõppejõududena on Oulus esinenud tuntud Eesti haritlasi; õpetust on toetanud mh ka Eesti haridus- ja teadusministeerium. Oulu eesti keele lektorid on aktiivselt osalenud rahvusvahelises teadustöös ja eesti-soome kultuurivahetuses ning aidanud luua positiivset Eesti-kuvandit Soomes ja Soome-kuvandit Eestis. Eesti keele ja kultuuri kõrvalaine õpetamine lõpetati Oulu ülikoolis (nagu mitmes Soome ülikoolis varem rahapuuduse tõttu. 2014. aasta sügissemestrist töötab Oulus eesti ja soome keele lektor, kes lisaks soome keele ainetele õpetab ka eesti keele alg- ja järgkursust. Tasapisi on eesti keele ja kultuuri õpetus taas laienemas. *** On teaching of the Estonian language and culture at the University of

 8. Kuidas käib kultuuri suurandmete äri maailmas? / Indrek Ibrus

  Index Scriptorium Estoniae

  Ibrus, Indrek

  2016-01-01

  Septembri lõpus Eestis toimuvast konverentsist "Culture 4D: Digitisation, Data, Disruptions, Diversity", mille korraldavad Euroopa Nõukogu, kultuuriministeerium ja Tallinna Ülikool. Konverentsi tähelepanu keskmes on kultuurivaldkonna suurandmete majandamine, suurandmete äri, andmete kasutamine üldiseks hüvanguks ning kultuuri digiteerimisega kaasnevad väljakutsed

 9. "Sa oled mul teine" : teisesusest eesti kultuuri eneseanalüüsis / Aare Pilv

  Index Scriptorium Estoniae

  Pilv, Aare, 1976-

  2008-01-01

  Kolmest eesti kultuuri eneseanalüüsi kontseptsioonist: "katkestus" (Hasso Krull), "eksistentsialistlik absurdiprojekt" (Jaan Undusk), "enesekolonisatsioon" (Tiit Hennoste). Poleemikat T. Hennoste enesekolonisatsiooni teooriaga (olulisim tekst selle kohta on 2006. a. avaldatud artikkel "Noor-Eesti kui lõpetamata enesekoloniseerimisprojekt"). Sisaldab bibliograafiat. Autorist lk. 249

 10. Looduslike pühapaikade kultuuri- ja looduspärandi kooshoidmine : jätkusuutlikkuse eeldused / Aare Kasemets

  Index Scriptorium Estoniae

  Kasemets, Aare, 1963-

  2007-01-01

  Looduslikest pühapaikadest kui kultuuri- ja looduspärandi kooshoidjatest. Riigi õigusloomest ja suhtest omakultuuriga. Looduslike pühapaikade arengukavast kui jätkusuutlikkuse eeldusest. Seadustest, juhenditest ja ettepanekutest arengukava rakendamiseks. Lühidalt autorist lk. 317

 11. Tagasipöördumine ja taktika : mängu idee 1960. aastate eesti kultuuris ja happening "Mannekeeni matmine" / Anu Allas

  Index Scriptorium Estoniae

  Allas, Anu, 1977-

  2008-01-01

  Analüüsitakse ideed mängust kui loomingumeetodist ja sotsiaalse surutise leevendajast 1960. aastate eesti kultuuris, keskendudes korraldatud häppeningidele, mille loomisel on toetutud Tartu nn. teatriuuenduse meetoditele ja mille aluseks on Roger Caillois' kultuurilooline mänguteooria. Pikemalt Leonhard Lapini, Andres Toltsi ja Ando Keskküla korraldatud rituaalsest etteastest "Mannekeeni matmine" Kablis

 12. Muutuv kommunikatsioon kultuuri ei ohusta / Annika Poldre

  Index Scriptorium Estoniae

  Poldre, Annika

  2011-01-01

  Tallinna Konverentside poolt Sokos Hotel Virus 28. aprillil 2011 korraldatud kommunikatsiooni aastakonverentsist "Muutuv kommunikatsioon: vana ei taha ja uut ei oska. Kuidas edasi?", kus esinesid Ahto Lobjakas, Priit Põiklik, Piia Tamm ja Marju Lauristin

 13. Kultuuri kirjeldava meediasemiootika poole / Andres Kõnno

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõnno, Andres

  2005-01-01

  Kommunikatsiooni kvaliteedi uurimisest meediumide ja auditooriumi vahel kujunevas ruumis, püstitades küsimuse meediasemiootika võimalustest ja arengusuundadest ning vajadusest seda vaadelda kultuurisemiootika raames

 14. November on Eestis prantsuse kultuuri kuu

  Index Scriptorium Estoniae

  2012-01-01

  Prantsuse Instituut korraldab novembris erinevate kunstivaldkondade ürituste sarja "Accord", mille raames on Tallinna Ülikooli Mare maja aatriumis avatud prantsuse fotograafi ja režissööri Raphaël Gianelli-Meriano näitus "Minu Eesti suved, fotod aastatest 2002-2012"

 15. Kultuuri turundamisega seotud ohud ja võimalused : praktilisi näiteid kultuuri turundamisest Eestis

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Ilmunud ka: International cultural marketing conference : November 3-4, 2005, Tartu : a collection of speeches. lk. 42-64. Eesti kultuuriasutuste ja organisatsioonide juhid turundusalastest kogemustest

 16. Soome-ugri rahvaste IV maailmakongress : kultuurisündmused

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Näitused: Anu Raua kompositsioon "Kihnu kördi kuusik. Las jääda seegi mets" Disainigaleriis 14.-28. VIII, Kärt Summataveti ja EKA noorte ehtekunstnike näitus "Iidne uus ehe" G-galeriis, "Vadja portreed" TPÜ Akadeemilises Raamatukogus kuni 22. VIII, Sandor Valy maalinäitus "Die Geburt der Tragödie" kuni 22. VIII ning S. Valy ja Juha Valkeapää performance "Tragöödia sünd" 18. VIII Kastellaanimaja galeriis, Halasi pitsinäitus Ungari Instituudis 15.-31. VIII, "Ungari ajaloolised kirikud" Eesti Rahvusraamatukogus kuni 31. VIII, Eesti Rahva Muuseumi fotonäitus "Välitöödelt põhjarahvaste juurde" Sokos Viru hotelli konverentsikeskuses 15.-19. VIII, ungari tekstiilid ja rahvarõivad Sloveenia Mura jõe regioonist Eesti Vabaõhumuuseumis

 17. Eesti proosa 2007 - kultuuri ja tsivilisatsiooni vahel / Peeter Helme

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Peeter, 1978-

  2010-01-01

  2007. a. ilmunud proosaraamatutest: Tiina Laanemi "Väikesed vanamehed", Ene Mihkelsoni "Katkuhaud", Toomas Vindi "Mäluauguga naine", Vahur Afanasjevi "Kaadrid otsustavad", Armin Kõomäe "Nägu, mis jäi üle" (ilmus 2006. a.), Jaan Kaplinski "Seesama jõgi", Tõnu Õnnepalu "Flandria päevik", Maimu Bergi "Unustatud inimesed", Mehis Heinsaare "Rändaja õnn", Mihkel Muti "Siseemigrant", Aarne Biini "Linna valitsemine", Ivar Silla "Tantsiv linn" ja Epp Annuse "Sina, Matilda"

 18. Eesti proosa 2007 - kultuuri ja tsivilisatsiooni vahel / Peeter Helme

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Peeter, 1978-

  2008-01-01

  Ülevaade 2007. aasta eesti proosast. Käsitletakse järgimisi autoreid ja nende teoseid: Ene Mihkelson "Katkuhaud", Jaan Kaplinski "Seesama jõgi", Toomas Vint "Mäluauguga naine", Mehis Heinsaar "Rändaja õnn", Maimu Berg "Unustatud inimesed", Mihkel Mutt "Siseemigrant", Vahur Afanasjev "Kaadrid otsustavad", Epp Annus "Sina, Matilda", Ivar Sild "Tantsiv linn", Tiina Laanem "Väikesed vanamehed", Olle Lauli "Niguliste õpilased", Aarne Biin "Linna valitsemine", Jaan Aps ja Joonas Sildre "Hinglõõm". Ka Armin Kõomäe loomingust. Artikli aluseks on Eesti Kirjanduse Seltsi 2007. a. eesti kirjanduse ülevaatekoosolekul peetud ettekanne

 19. Linn kui rikastav keskkond kultuuri peeglis / Sander Alfred Liivak

  Index Scriptorium Estoniae

  Liivak, Sander Alfred

  1999-01-01

  12.-13. VIII Tartu Ülikooli kunstide osakonna korraldatud rahvusvaheline seminar "Linnakultuur ja keskkonnakunst". Aasa Musta, Rein Veidemanni, Agnes Trump'i, Martti Preemi, Paulina Ahokase, Enn Siimeri, Raho Langsepa, Riitta Mänty, Irja Alakivi, Katriin Fischi, Hanna Johanssoni ettekannetest. Janna Syvänoja loomingust näidati videofilmi.

 20. Tehases Polymer valmistatakse kummilelude asemel kultuuri / Mari Rebane

  Index Scriptorium Estoniae

  Rebane, Mari

  2005-01-01

  Tallinna Kristiine linnaosas tegutsevast loovinimeste koondumispaigast kultuuritehasest Polymer. Kultuuritehases töötavad maalikunstnik Alice Kask, skulptor Neeme Külm, teatrikunstnik Mae Kivilo, filmikunstnik Mare Raidma. Vaata ka www.kultuuritehas.ee

 1. 17. XI avati Tartu Saksa Kultuuri Instituudi Kohvrigaleriis...

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Näitus "Inimene ja maastik". Eksponeeritud trükitehnikas graafika ja fotod, valik ühest kunstikogust. Kunstnikest nimetatud Günther Uecker ja Heinz Stein (Saksamaa), Trond-Ivar Bergsmo, Nils Skare (Norra), Gunars Binde (Läti)

 2. 3. IX avati Tartu Saksa Kultuuri Instituudi Kohvrigaleriis...

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Hamburgist pärit kunstniku Julia Ackermanni näitus. Kunstnik esitleb värvidega täiendatud loodusobjektide ja esemete fotosuurendusi. 4. IX workshop Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafiaeriala üliõpilastele

 3. Modernsuse kogemise viisid eesti ja soome kultuuris / Mirjam Hinrikus

  Index Scriptorium Estoniae

  Hinrikus, Mirjam, 1972-

  2014-01-01

  Rahvusvahelisest konverentsist "Ways of experiencing modernity in Estonian and Finnish literature and culture at the beginning of the 20th century: similarities and differences" Tallinnas 9.-10.12.2013

 4. Maja täis kultuuri / Maris Takk

  Index Scriptorium Estoniae

  Takk, Maris

  2006-01-01

  Jõhvi kontserdimaja (Jõhvi, Pargi 40) sisekujundus. Autor: Aivar Oja. Ehitus: AS YIT Eesti. Publikuosa valgustavad Pent Talveti loodud lühtrid. Aivar Ojast, tema tähtsamad tööd. Ill.: suure saali plaan ja lõige, hoone värv. välisvaade, 12 sisevaadet, foto A. Ojast

 5. Setu kultuuri pidupäevad Eesti erinevasi paigus

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Viljandi pärimusmuusika aidas 19. novembril toimuvast kontserdist "Suur setu pidu". Värska kultuurikeskuses 26. novembril, Tartu ülikooli aulas 27. novembril ja Tallinna lauluväljaku klaassaalis 28. novembril ettekandele tulevast sümfooniast "Peko"

 6. Koolitaja kogemus / Enn Siim

  Index Scriptorium Estoniae

  Siim, Enn

  2002-01-01

  Vene koolide õpetajate täienduskoolitusprobleeme, integratsiooniprobleemide lahendamisest Kanada hariduses, humanistliku pedagoogika rakendamisest Tallinna Ümera Põhikoolis ja Venemaal Peterburi koolides. Eestis on loodud Humanistliku Pedagoogika Selts, humanistliku pedagoogika asjatundja Venemaal on pedagoogikadoktor professor Šalva Amonašvili

 7. "Ariel" avab juudi kultuuri väärtusi / Kersti Inno

  Index Scriptorium Estoniae

  Inno, Kersti, 1954-

  2007-01-01

  Hispaania gambamängija Jordi Savalli ja ansambli Hesperion XXI kontserdist programmiga "El Paradiso Perdido" ehk "Kadunud paradiis" juudi süvakultuuri festivali "Ariel" raames 17. nov. Estonia kontserdisaalis

 8. Muutuv ruum : meediakunst eesti kultuuris = Changing spaces : new media art in Estonian culture / Katrin Kivimaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivimaa, Katrin, 1969-

  2004-01-01

  1990-ndate aastate Eesti kaasaegse kunsti arengust, selle medialiseerumisest, mida iseloomustab fotograafia, video ja arvutipõhise meedia tungimisest "kõrgesse kunsti", Mall Nukke, Tiia Johannsoni, Raivo Kelomehe ja Nelli Rohtvee netiprojektidest ning Ando Keskküla kureeritud rahvusvahelistest kunsti- ja meediaüritustest "Interstanding"1-3, ka Prantsuse-Balti videofestivalidest, uue meedia festivalist "Offline@online". Eestikeelne lühem variant ilmunud ajakirjas "Kunst.ee", 2001, nr.4, inglisekeelne - ajakirjas "Mare Articum", 2000, nr. 2(7)?

 9. Paraadile annavad sära sõjaväeorkestrid. Kultuuri ja uunikumi / Andris Tammela

  Index Scriptorium Estoniae

  Tammela, Andris

  2005-01-01

  Võidupüha üritustest Paides 23. juunil. Suure-Jaani muusikapäevadest: Mati Palmi ja Aare-Paul Lattiku kontsert 22. juun. Suure-Jaani jahimajas, Sven Grünbergi, Lilian Langsepa ja Vambola Kriguli kontsert 22. juun. Suure-Jaani kirikus, Urmas Sisaski autoriõhtu 23. juun. Suure-Jaani kirikus, Jassi Zahharovi kontsert 23. juun. Soomaal Hüpassaares

 10. Kultuuri ärklikorrusel käib vilgas elu / Rein Veidemann

  Index Scriptorium Estoniae

  Veidemann, Rein, 1946-

  2001-01-01

  Artiklis tutvustatakse Interlitteraria 6. nr-t (Tartu Ülikooli Kirj., 2001) ja kogumikke "Uurimusi müüdist ja maagiast" (Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirj., 2001) ning Acta Semiotica Estica I (Tartu Ülikooli Kirj., 2001)

 11. Sänna mõisast saab kultuuri- ja loomekeskus / Kaile Kabun

  Index Scriptorium Estoniae

  Kabun, Kaile

  2009-01-01

  Sänna kultuurimõisa esimese hooaja juhatab sisse 27. veebruaril valguspidu. Mõisa õuel näeb prantsuse kunstniku valgusskulptuure. Kultuurimõisa rajamine on Rõuge vallavalitsuse ja Tallinna kultuuritehase Polymer ühisettevõtmine. Loomeinimeste residentsi ja töötubade sisseseadmise kavast

 12. Pärimuskultuurist kultuurisümboliks : saami etnograafia ja seto eepose saamislugu / Kristin Kuutma

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuutma, Kristin, 1959-

  2005-01-01

  Ülevaade saami asualast, elukeskkonnast, elatusviisidest ja muutustest kultuuriprotsessis. Johan Turi kui esimese saamikeelse ilukirjandusliku autori ja Emilie Demant Hatti koostöös valminud teosest "Muitalus sámiid birra" (Jutustus saamidest). Setode ajaloost ja taustast eepose-projekti kujunemisele, pärimuse kogumine. Rahvalauliku Anne Vabarna poolt esitatud setu rahvuseeposest "Pekolanõ" (Peko)

 13. Kultuuride paljusus kultuuri tugevuse ja elujõu allikas / Jaan Elken

  Index Scriptorium Estoniae

  Elken, Jaan, 1954-

  1998-01-01

  ECA (European Council of Artists) aastakongress ja sellega kaasnev konvetents "Kunstnike ja intellektuaalide roll uuenevas Euroopas" 19.-22. novembrini Semmeringis Austrias. ECA (Eesti Kunstnike Liit liige 1995. aastast) eesmärgist, olulisusest Eesti kunstnikkonnale. Konverentsist teemade järgi: enesetsensuur ja väline kontroll, multikultuusus, meedia. J. Elken tõdeb, et Eesti realiteedid ja probleemid kattuvad suuresti Skandinaavia ja Kesk-Euroopa, mitte Ida-Euroopa omadega.

 14. Poleemikast kestvuse vormidega ajaloolises kultuuris : ajalooline identiteet ja linnaruum / Mart Kivimäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivimäe, Mart, 1951-

  2005-01-01

  Ettekanne Eesti Kunstiakadeemia restauraatorite konverentsil 4. V. Jaotused: Hävitus ja säilitus - positsioone ajalookultuuri ajaloost. Postmodernne historism ja Nietzsche küsimused. Ajutist ja püsivat elamisruumis. Elukeskkond ja ajaloolise relativismi jaatamine. Historism kui nüüdiskultuuri saatusekujund

 15. Tartu visuaalse kultuuri festivalil näeb sel nädalal maailmafilme

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  02.-08. maini toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas teist korda rahvusvaheline visuaalse kunsti festival, seekord nime all "Maailmafilm". Festivali avafilmiks on Philip Coxi "Me oleme indiaanlased" Argentiina guarani indiaanlastest

 16. Maagia unikaalsus ja universaalsus kultuuris : kultuurisemiootilise tõlgendamise katse / Peet Lepik

  Index Scriptorium Estoniae

  Lepik, Peet

  2007-01-01

  Maagia mõiste erinevatest vaatepunktidest - spontaansest käitumispraktikast kuni kultuursemiootilise tõlgenduseni. Järgneb nr. 7. - Lisa: J. Lotman. Ühiskonna ja isiksuse semiootika : loeng. Nr. 7, lk. 1581-1586

 17. Maailmakirjandus Eestis. Vahendajad : nähtavuse ja nähtamatuse arhetüübid / Jüri Talvet

  Index Scriptorium Estoniae

  Talvet, Jüri, 1945-

  2005-01-01

  Ka Johannes Semperi, Ants Orase, Aleksander Aspeli, Gustav Suitsu, Johannes Barbaruse, August Annisti, Friedebert Tuglase, Aita Kurfeldti ja Marta Sillaotsa teenetest maailmakirjanduse vahendamisel Eestis

 18. Internetiteenuste vahendaja tegevusega seotud õiguslikke küsimusi autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kasutamisel Internetis : [teadusmagistritöö] / Evelyn Tohvri ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Heiki Pisuke

  Index Scriptorium Estoniae

  Tohvri, Evelyn

  2007-01-01

  Internetiteenuste vahendaja ja tema tegevusega seotud põhimõisted ; autori, esitaja ja fonogrammitootja ainuõigused internetiteenuste vahendamisel ; internetiteenuste vahendaja tsiviilõiguslik vastutus

 19. Kätega ravimine ehk me kõik oleme energia / Kerttu Soans

  Index Scriptorium Estoniae

  Soans, Kerttu, 1961-

  2011-01-01

  Erinevatest energia vahendamisel põhinevatest psühhotehnikatest ja ravimeetoditest: reiki, Silva ultra, maagiline maatriks ehk MM, elektromagnetvälja tasakaalustamise tehnika EMF, kvantpuudutus, bioenergeetika

 20. 11. I avati kunstikuu "tARTu" raames Saksa Kultuuri Instituudis uus näitus "ART Lüneburg"

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Sõpruslinna kujutava kunsti kunstnike ühenduse 49 liikmest on esindatud 13, avamisel olid Barbara Westphal, Klaus Grosskopf, Dietlind Horstmann-Köpper, Ludmilla Schalthoff ja Christian-Ivar Hammerbeck

 1. Ajaloolised looduslikud pühapaigad - väärtused looduse ja kultuuri piirimail / Ahto Kaasik

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaasik, Ahto, 1969-

  2007-01-01

  Ajaloolised looduslikud pühapaikade mõistest ja peamistest rühmadest, nende tähtsusest, tähendusest ning väärtustest. Artiklis kajastatakse pühapaikade kaitset, neid puudutavaid seadusi ning pühapaikade riiklikku arengukava. Lühidalt autorist lk. 317

 2. The Measurement of Organizational Culture: Cross-country Perspective. Organisatsioonikultuuri mõõtmine: kultuuriülene perspektiiv.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kadri Karma

  2016-10-01

  Full Text Available This paper contributes to the research on organizational culture (OC from a crosscountry perspective. From the economic point of view we see that society today has led us to increasing international cooperation and globalization. Despite the opening of economic borders there are still limits to consider when operating across national boundaries. One of those limits can be associated with culture – the way things are commonly understood and accepted in different national entities. This can be of special importance for small countries, as they need to adjust to their larger counterparts in order to be economically competitive. Research focuses on different aspects when studying OC, but it is generally agreed that task orientation and interpersonal relationships become important dimensions when we analyze this phenomenon. In order to understand OC and to measure it in cross cultural settings, a universal measurement tool is needed; however, drafting such a tool has for some time been a sticky task. In this paper the measurement invariance of the Organizational Culture Questionnaire (Vadi et al. 2002 is examined by comparing the data from seven countries representing Eastern and Western Europe, Russia, and China. This sample covers both small and large countries. A confirmative factor analysis was used as a means to test measurement invariance across the selected samples. In addition, Multidimensional Scaling technique was applied to provide a visual representation of the data. An analysis was carried out using the statistical software SPSS/AMOS 17.0. The results indicate that task orientation can be found as a common dimension whereas relationship orientation seems to hold a diverse meaning across countries. Instead of relationship orientation, a dimension reflecting negative employee emotions towards the organization was detected. It also turned out that the strength of the relationship between the obtained subscales shows interesting variation across countries. These findings potentially allow us to better understand and lead international collaboration between countries and organizations.

 3. Kultuuri ei saa uurida vaakumis / Rebekka Lotman, Daniele Monticelli, Marek Tamm, Rein Raud ; intervjueerinud Valle-Sten Maiste

  Index Scriptorium Estoniae

  Lotman, Rebekka, 1978-

  2016-01-01

  100 raamatuni jõudnud Tallinna Ülikooli Kirjastus on püüdnud Eestis juurutada teaduskirjastamise rahvusvahelisi standardeid. Vestlusringis Rebekka Lotman, Daniele Monticelli, Marek Tamm ja Rein Raud

 4. Eesti Kultuuri Koondise rahvarohke, kullasäraga pidu / Katrin Käärik ; fotod: Katrin Käärik

  Index Scriptorium Estoniae

  Käärik, Katrin, 1950-

  2006-01-01

  Stockholmi Eesti Majas, et tähistada 44. aastapäeva ja jagada stipendiume. Stipendiumid jagati järgmiselt: Stockholmi Eesti Segakoor, Stockholmi Eesti Noortekoor; Eva Karell, Emma Hessel-Siim, Piia Aia, Marika Aasa, Katrin Meerits, Egert-Tiit Särel, Karolina Leedo

 5. Loodusesõber / Maria Martinez Ros ; küsis Marika Makarova

  Index Scriptorium Estoniae

  Martinez Ros, Maria

  2012-01-01

  Intervjuu Tallinnas ja Lilleorus tantsuteraapia kursusi andva mehhiklanna Maria Martinez Rosiga, kes on õppinud permakultuuri disaini, humanistliku psühholoogiat, tanatoloogiat, Feldenkraisi meetodit, tema vaadetest jätkusuutlikule elamise viisile

 6. Humanistlik epistolaarkultuur Eesti- ja Liivimaal. Tallinna literaatide kirjad Meibomide kirjakollektsioonis / Kristi Viiding

  Index Scriptorium Estoniae

  Viiding, Kristi, 1972-

  2016-01-01

  Visandatakse pilt humanistliku epistolaaržanri pidepunktidest Eesti- ja Liivimaal ning vaadeldakse Meibomide suguvõsa kirjakollektsiooni Hannoveri raamatukogus ja selgitatakse välja selles sisalduv Eestis tegutsenud humanistide kirjade leidumus

 7. The problem of the autocatalytic origin of culture in Juri Lotman's cultural philosophy / Linnar Priimägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Priimägi, Linnar, 1954-

  2005-01-01

  Kultuuri ülesehitusest ja funktsioonidest Juri Lotmani kultuurifilosofias. Kultuuri autokatalüütilisuses on paradoks, mille kohaselt kultuur ei saa tekkida millegi muu kui kultuuri olemasolu eeldusel

 8. Culture, place and location / Dorothee Bauerle-Willert

  Index Scriptorium Estoniae

  Bauerle-Willert, Dorothee

  2003-01-01

  Kultuuri seotusest ja seosetusest koha ja paigaga - globaliseerumise tingimustes riikide ja rahvaste piirid ei lange enam kokku kultuuri piiridega, mistõttu kultuuri mõistmisel muutub oluliseks pinge koha ja kohatuse vahel

 9. DIALANG and pilot testing / Sirje Jakobson

  Index Scriptorium Estoniae

  Jakobson, Sirje

  2002-01-01

  Hollandi haridus-, kultuuri- ja teadusministeeriumi poolt keelteaasta raames korraldatud Euroopa keeleprojekte tutvustavast konverentsist ning kultuuri- ja haridusprojektist DIALANG, mis koostab diagnostilisi teste 14 euroopa keeles

 10. Uusi raamatuid uuelt kirjastuselt / Aadu Hurt

  Index Scriptorium Estoniae

  Hurt, Aadu

  1997-01-01

  Kirjastus 'Atlantis', mis on pühendunud kaasaegse prantsuse kirjanduse vahendamisele. Esimestena ilmuvad Rapha︠le Billetdoux' romaan 'Tulge sisse ja sulgege uks' ning Marie Redonnet' romaan 'Splendid Hotell'

 11. Rituaalid organisatsioonikultuuris väärtuste edastajate ja identiteedi kujundajatena Hansapanga näitel / Maarja Põld, Ester Võsu

  Index Scriptorium Estoniae

  Põld, Maarja

  2006-01-01

  Kultuurikesksetest lähenemisviisidest organisatsiooni uurimisel ning lähemalt praktiseeritavate rituaalide osalemisest selle organisatsiooni väärtuste vahendamisel ja identiteedi kujundamisel Hansapanga näite varal

 12. Kolm linna ja kolm lähenemist loovusele ja kultuuri arendamisele : Tartu, Turu ja Bergen : loomemajandus / Külliki Tafel, Erik Terk

  Index Scriptorium Estoniae

  Tafel, Külliki, 1979-

  2008-01-01

  Tartu, Turu ja Bergen koostasid Põhjamaade Innovatsioonikeskuse projekti "Nordic Model for Creative Industries Development Center" raames oma linnade loomemajanduse arendamise dokumendi. Võrreldakse valminud dokumente

 13. Leedu poliitika ja kultuuri teine hääl : kolme kõlbelise eluloo visand / Leonidas Donskis ; [inglise keelest] tõlkinud Kaisa Jõgi

  Index Scriptorium Estoniae

  Donskis, Leonidas, 1962-

  2002-01-01

  Leedu kolme õpetlase, kultuuriloolase Vytautas Kavolise, poliitikateadlase Aleksandras Stromase, kirjandusprofessori ja luuletaja Tomas Venclova, elu ja tegevus. Tõlgitud käsikirjast "The second voice of Lithuanian politics and culture: sketches of three moral biographies"

 14. Leedu poliitika ja kultuuri teine hääl : kolme kõlbelise eluloo visand / Leonidas Donskis ; inglise keelest tõlkinud Kaisa Jõgi

  Index Scriptorium Estoniae

  Donskis, Leonidas, 1962-

  2010-01-01

  Leedu liberaalsest rahvuslusest välisleedu õpetlaste: kultuuriloolase Vytautas Kavolise, poliitikateadlase Aleksandras Stromase, kirjandusprofessori ja luuletaja Tomas Venclova elu ja tegevuse kaudu.

 15. Väljaspool Eestit asuvate silmapaistvate Eesti kultuuri- ja ühiskonnategelaste matmispaikade kaardistamine ja andmebaasi koostamine / Peep Pillak, Mati Strauss

  Index Scriptorium Estoniae

  Pillak, Peep, 1957-

  2008-01-01

  Eesti Muinsuskaiste Seltsi juurde moodustati 2007. aastal ümarlaud, mis tegeleb väljaspool Eestit asuvate kaasmaalaste haudade ja matmispaikade väljaselgitamise, säilitamise, tähistamise ja korrastamisega seotud probleemidega

 16. Culture, economy and work in 2000s-2010s Estonia / Rene Mäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Mäe, Rene, 1987-

  2015-01-01

  Kultuuri- ja loovtöö representatsioonid 2000.- 2010. aastate Eestis. Põgusalt mõjukatest kultuuri- ja kunstisotsioloogilistest lähenemistest ja viimaste aastate kultuurilise töö uuringutest. Ernesto Laclau diskursuseteooria põhiseisukohad

 17. The impact of song / Tõnu Naelapea

  Index Scriptorium Estoniae

  Naelapea, Tõnu, 1962-

  2008-01-01

  Laulu- ja tantsupidudest kui Eesti kultuuri nurgakivist. President Toomas Hendrik Ilves pidas laulu- ja tantsupidu 2007. aasta meeldejäävaimaks kultuuriürituseks ning kutsus selle korraldajad Kadriorgu vastuvõtule

 18. Lahkumata hüvasti jättes / Urmas Petti

  Index Scriptorium Estoniae

  Petti, Urmas, 1965-2016

  2013-01-01

  Baltisaksa Kultuuri Seltsi kultuuripäevadest Mare Balticum Helsingis 2012. a. ; autor kommenteerib Baltisaksa Kultuuri Selts esimeest Frank von Auerit ja Läti Baltisaksa Keskuse Domus Rigensis juhatajat Nora Rutke't

 19. Kultuurrahvaks olemise kultuur Nava lava, Tuhalaane ja Sudiste külapäevade valguses / Peeter Järvelaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Järvelaid, Peeter, 1957-

  2010-01-01

  Eestlaste kultuurrahvaks olemisest. Kultuuri edendamine Viljandimaal on heal järjel: Jaak Kõdari loodud mulgi kultuuri festivalist ja tema näitemängust "Rauksi talu lugu", Tuhalaane kultuuriloost, Sudiste külapäevadest

 20. When disruption was taboo / Tiit Hennoste

  Index Scriptorium Estoniae

  Hennoste, Tiit, 1953-

  2010-01-01

  Väliseesti kultuurist, mil määral oli väliseesti kultuur 1930. aastate eesti kultuuri jätk ja mil määral katkestus. Väliseesti kunsti ja kirjanduse uurimisest, tasemest, pagulaste rollist eesti professionaalse kultuuri arengus, pagulaskunsti ja -kirjanduse kuulumisest eesti kultuuri hulka

 1. Eelmisel aastal käisid sa Viini messil... / Olga Temnikova ; intervjueerinud R[eet] V[arblane

  Index Scriptorium Estoniae

  Temnikova, Olga, 1980-

  2011-01-01

  Temnikova & Kasela galerii vahendamisel ostsid erakollektsionäärid Austriast, Saksamaalt ja Lätist Viini kunstimessil Kaido Ole, Krista Möldri ja Merike Estna ning läti kunstniku Inga Meldere teoseid. Suurimaks õnnestumiseks oli Kaido Ole suurte maaliseeriate "Ettevaatust tikud II" (2006) ja "Kaks" (2003) omandamine Austria ja Läti ühe eramuuseumi poolt

 2. Juba teine "1+1 = 1"

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  15. III Okupatsioonimuuseumis toimuva "1+1=1" teise ürituse kavast. Presentatsioonide õhtu keskendub konkreetse ruumikogemuse vahendamisele kunstis (helis, slaidi-installatsioonis, tänava-aktsioonis, skulptuuris, videos, filmis). Esinevad Cevdet Erek, Andres Lõo, Andres Kurg (arhitektuur ja interjöörid Marko Raadi filmis "Agent Sinikael") jt.

 3. Eesti patsient. Haiguse ja haige inimese kujutamise mudel 19. sajandi eesti kultuuris ja kirjasõnas. The Estonian Patient: A Model for the Representation of Illness and the Ill in 19th Century Estonian Culture and Letters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janek Kraavi

  2012-04-01

  Full Text Available The portrait of the 18th and 19th century „Estonian patient” sketched in this article is a theoretical model of the ill person, based mainly on literary texts, but with reference to a variety of scientific and popular-scientific material. The point of departure is the classic postcolonial theorist, Frantz Fanon, in whose writings medicine, healing, and discourse on such topics are seen as the functioning of a specific colonial practice. The most notable characteristic of the figure of the Estonian patient is non-communicativeness. Communication is avoided and feared primarily because it has to be directed toward those in higher positions of power, or to institutions that embody power (the apothecary, the hospital. While these traits also characterize the separation between peasants and their rulers more generally, in a situation of illness the exclusion is felt with a double intensity. Sickness casts the peasant in a double bind: when in need of help or healing, contact across the divide between social rank, and – more broadly, between two cultures and ways of understanding the world, becomes unavoidable. In such situations, illness signifies an intensification of the gap in social standing. The ill person, who already stands on a lower rung of the social hierarchy, becomes all the more marginalized. In keeping with these observations, the real reason behind indecisiveness and refusal of medical treatment may well be an effort to avoid or postpone humiliation on the basis of lower social standing. Other contributing factors might include unconscious resistance – or even a conscious model of resistance – in the psyche, which manifests as an avoidance of communication. The content and motivating force for the model is not heroism, but rather a sense of shame. Indeed, behind the context of medical culture lurks ethnic and material isolation. The individual’s economic situation, living conditions, education and – most important – his or her bodily state, become shamefully humiliating when exposed to a stranger’s gaze. Practical aspects of communication are strongly bound to the problem of language barriers – knowledge of a foreign language as well as the „language” of science. The patient is expected to be competent in speaking a language foreign to him, as well as able to orient himself or herself with respect to scientific procedures and discourses. This is a biased, colonial interaction, which brings to light differences in understandings of healing (scientific medicine vs. folk medicine; these in turn expose the patient’s educational „backwardness” and the physician’s mode of expression, compounded of his profession and his social standing. The Estonian patient of the 18th and 19th centuries encounters a matrix of different understandings of illness, including the scientific approaches of urban society, village folk medicine, as well as the Christian idea of the inexorable „will of God.” The patient finds himself in a situation that Frantz Fanon designates as double power: the ill person’s body and consciousness have become „a battleground for different and opposing forces.” This situation indubitably creates fear that surrounds illness and treatment, which in turn contributes to indecisiveness and the postponement of treatment. The study of cultural narratives of illness also permits the observation of contradictions in the humanistic rhetoric of help and its modes of representation. Illness is a test case for the conditions and relations in the 19th century Estonian agrarian society based on dominance and submission. When speaking of illness, writers speak as representatives of an institution or discourse (eg a higher or lower standing, medical knowledge, anti-German sentiment. The ambivalent nature of illness adds to the complexity of this discursive situation. No one would argue against getting help or getting well, but these entail turning oneself over to a „stranger’s” power, thus surrendering to a process of adjustment fraught with dilemmas. In the course of this process, that which has been considered one’s „own” for centuries is vulnerable to loss.

 4. Töötamine teises maailmas: kultuuri-ülene strateegiline mõtlemine = Working in (an)other world: strategic thinking across cultures / Kelly Shannon, Annelies De Nijs

  Index Scriptorium Estoniae

  Shannon, Kelly

  2010-01-01

  Arengumaad on taaskord muutunud lääne arhitektide/urbanistide jaoks kohaks, mida uurida ja kuhu sekkuda. Märkimisväärne arv haridusasutusi on lõunapoolkera linnade uurimise oma õppekavasse lülitanud. Tutvustatakse uurimisprojekti Canthost, Mekongi deltalinnast Vietnamis. Töö tegi linnaehituse ja arhitektuuri uurimisrühm (OSA) ja sellega seotud disainistuudiod Leuveni ülikoolist Belgias ning Oslo arhitektuuri ja disaini kõrgkooli (AHO) üks stuudio. Põhiprobleemid, millega tegeldi, olid linnade kiirenenud kasv ja kliimamuutus

 5. Dar al-Kalima akadeemia kultuuri- ja konverentsikeskus "AD DAR" : Petlemm, Palestiina = Dar al-Kalima Academy Cultural and Convention Centre "AD DAR" : Bethlehem, Palestine, 1998-2003 / Juha Leviskä

  Index Scriptorium Estoniae

  Leviskä, Juha

  2004-01-01

  Projekteerija: Vilhelm Helander, Juha Leviskä Arkkitehdit. Autorid Jyha Leviskä ja Jari Heikkinen, kaasautor Pekka Kivisalo, sisekujundaja Jari Heikkinen. Projekt 1998-1999, valmis 1999-2003. 2 joon.: plaan, vaade, 8 fotot: 4 välis- ja 4 sisevaadet

 6. Kalevipoeg tänapäeval - ühe tulevase Euroopa kultuuri document humain : psühholoogilis-antropoloogilisi aspekte / Peter Petersen ; tõlkinud Krista Räni

  Index Scriptorium Estoniae

  Petersen, Peter, 1933-

  2003-01-01

  Lisa 1. William Butler Yeats. Ta igatseb endale taevakangaid / tõlkinud Märt Väljataga, lk. 2587 ; Lisa 2. Novalis. Neue Fragmente. Nr. 393 (Novalis. Werke und Briefe. Stuttgart ; Hamburg : Deutscher Bücherbund, 1962), lk. 2587-2588 ; Lisa 3. Tabel väärtuste kohta, mida Kalevipoja-eeposes esile tuuakse, lk. 2588. Bibl. lk. 2589-2590. Tõlgitud käsikirjast: "Kalevipoeg heute - document humain einer künftigen Kultur Europas: psychologisch-anthropologische Aspekte"

 7. Eesti kultuuridimensioonid / Maaja Vadi, Riin Meri

  Index Scriptorium Estoniae

  Vadi, Maaja, 1955-

  2004-01-01

  Geert H. Hofstede kultuuridimensioonide teooriast kultuuri mõju kohta organisatsiooni toimimisele. Eesti kultuuridimensionaalse asendi määratlemiseks korraldatud uurimusest 2002. aastal. Diagrammid

 8. Iraanis toimuvad presidendivalimised / Kalev Kask

  Index Scriptorium Estoniae

  Kask, Kalev

  2005-01-01

  Iraanis toimuvatest presidendivalimistest. Kaheksast kandidaadist on parimad väljavaated presidendiks saada endisel presidendil Akbar Hashemi Rafsanjanil ja endisel kultuuri- ja kõrgharidusministril Mustafa Moinil

 9. Kas Margaret Thatcher oli ikka naine? / Kadi Viik ; interv. Kalev Kesküla, Harry Liivrand, Margit Tõnson

  Index Scriptorium Estoniae

  Viik, Kadi

  2005-01-01

  Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Kadi Viik korraldab rahvusvahelise konverentsi "New Masculinity Tallinn 2005" (Uus mehelikkus). Lisaks nimekiri: Eesti nais(kultuuri)juhte

 10. Seksuaalsus ja Homo sapiens / Mari Järvelaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Järvelaid, Mari, 1956-

  2012-01-01

  Miks kujunes inimene evolutsioonis partenogeneesi asemel sugulisel teel paljunevaks? Kultuuri mõju seksuaalsusele. Seksuaalsed tavad ja hoiakud Eestis. Inimese seksuaalfunktsioon teaduslikus ja arstlikus käsitluses

 11. Valgevene kultuuriuurijad soovivad Eesti Kirjandusmuuseumi abil jõuda euroopalikku teadusruumi / Renata Sõukand

  Index Scriptorium Estoniae

  Sõukand, Renata, 1974-

  2015-01-01

  Valgevene Teaduste Akadeemia Kultuuri, Keele ja Kirjanduse Instituudi kultuuriuurijad Eesti Kirjandusmuuseumis 16.-20. nov. 2015; 19. nov. toimus ühine teadusaseminar "Folkloori uurimise perspektiivid"

 12. Erinevaid eetikaid märgata püüdes / Jaak Urmet

  Index Scriptorium Estoniae

  Urmet, Jaak, 1979-

  2015-01-01

  Arvustus: Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest / Tallinna Ülikool, eesti keele ja kultuuri instituudi kirjandusteaduse osakond ; koostanud Anneli Kõvamees ja Piret Viires. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2011

 13. Erinevaid eetikaid märgata püüdes / Jaak Urmet

  Index Scriptorium Estoniae

  Urmet, Jaak, 1979-

  2012-01-01

  Arvustus: Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest / Tallinna Ülikool, eesti keele ja kultuuri instituudi kirjandusteaduse osakond ; koostanud Anneli Kõvamees ja Piret Viires. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2011

 14. Udmurdi vägi / Andres Heinapuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Heinapuu, Andres, 1954-

  2009-01-01

  Tänapäeva udmurdi kultuurist: emakeelsete raamatute kirjastamine, etnofuturism, Udmurtia PEN-klubi. Võrdlus maridega: udmurdid eelistavad poliitilisele vastasseisule keskvõimuga oma kultuuri arendamist

 15. Kitaiskije perspektivõ / Oleg Samorodni

  Index Scriptorium Estoniae

  Samorodni, Oleg, 1961-

  2006-01-01

  Eestis viibis visiidil Hiina Rahva Poliitilise Konsultatiivkonverentsi Rahvuskomitee esimees Jia Qinglin delegatsiooniga. Kõne all olid riikide parlamentaarsed ja majandussuhted, kultuuri-, haridus- ja teaduskoostöö

 16. Changes in Estonian organisations from institutional perspective / Ruth Alas

  Index Scriptorium Estoniae

  Alas, Ruth, 1960-2018

  2004-01-01

  Uurimuse tulemustest selgus, et üleminekuaja ühiskonnas toimunud ümberkorraldused tõid 90% uuritud organisatsioonides kaasa organisatsioonide missiooni, -kultuuri ja juhtimisstiili muutused. Tabelid

 17. Irving Babbitti humanismi põhijooned / Ants Oras

  Index Scriptorium Estoniae

  Oras, Ants

  2003-01-01

  Varem ilmunud: rmt.: "Kultuuri ja teaduse teilt: mõtteid ja uurimusi Tartu Ülikooli 300-nda mälestusaasta puhuks". Tartu : Loodus, 1932, lk. 144-153 ; Ants Oras, "Irving Babbitt' i humanismi põhijooned: äratrükk koguteosest "Kultuuri ja teaduse teilt"". Tartu, 1932

 18. Egiptuse kultused Kreeka-Rooma maailmas / Jaan Lahe

  Index Scriptorium Estoniae

  Lahe, Jaan, 1971-

  2004-01-01

  Vana-Egiptuse, Vana-Kreeka ja Vana-Rooma kultuurikontaktidest ning nende laienemisest peale Aleksander Suure vallutusi. Egiptuse lülitumisest hellenistlikku kultuurisüsteemi, Serapise, Isis, Osirise, Harpokratese kultustest Kreekas ja Roomas. Herodotose egiptuse kultuuri kirjeldustest "Historia" II raamatus.

 19. Kultuuride algsümbolitest = The basic symbols of culture / Veljo Kaasik

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaasik, Veljo

  1999-01-01

  Peamiseks üht kultuuri teisest eristavaks algsümboliks on Oswald Spengleri järgi ruum. Erinevate kultuuride ruumikäsitlusest. Georg Henrik von Wrighti kultuuri mõiste definitsioonist ja artiklist "Progressi müüt"

 20. Kak perezhit perezhivanija / Andrei Titov

  Index Scriptorium Estoniae

  Titov, Andrei, 1979-

  2008-01-01

  Venemaa ja Gruusia sõjalisest konfliktist ja Tallinnas toimunud meeleavaldustest. Eesti-Gruusia kultuuriühingu esimehe Jasha Kurshubadze ning teiste kultuuriühingute tegelaste arvamusi grusiinlaste ja osseetide läbisaamisest, ka sõja põhjuste kohta. Venemaa suursaadiku Eestis Nikolai Uspenski avamus

 1. Notes on New Number / Martin Rünk

  Index Scriptorium Estoniae

  Rünk, Martin, 1982-

  2016-01-01

  Kunstiprojekt-ajakiri Uus Number! on kogumik, mis sisaldab kultuuri- ja kunstiekspertide sissevaateid kultuuri ja kunsti kommunikatsiooni, on järg 2014. a. avaldatud kunstiprojekt-ajakirjale Uus Materjal. Väljaandja MTÜ Uus Materjal kolleegium - Madli Ehasalu, Marten Esko, Viktor Gurov, Eva-Erle Lilleaed, Evelyn Raudsepp, Brigita Reinert, Eda Tuulberg

 2. Eesti kultuurielu sovetiseerimine : Nõukogude kultuuripoliitika eesmärgid ja institutsionaalne raamistik aastatel 1944-1954 / Tiiu Kreegipuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Kreegipuu, Tiiu

  2007-01-01

  Ka vaimse kultuuri vallas kehtestati valdkondade hierarhia. Esikohale seati kirjandus. Kogu kultuuri kirjeldamisel valitses vulgaarsotsioloogiline meetod. Välise surve tagajärjel hakkas süvenema kõige tõhusam tsensuuriliik - enesetsensuur. Teistest kunstiküsimustest eraldati institutsiooniliselt arhitektuuriasjad

 3. Uusklassikaline luuletraditsioon varauusaja Tallinnas ja Tartus / Humanist Greek and Neo-Latin poetry in Early Modern Tallinn and Tartu

  OpenAIRE

  Janika Päll

  2016-01-01

  Teesid: Käesolev artikkel käsitleb uusklassikalist luulet ehk luulet, mis tärkab humanistliku hariduse pinnalt ja on loodud nn klassikalistes keeltes ehk vanakreeka ja ladina keeles. Artikli esimene pool toob välja paar üldist probleemi varauusaja poeetika käsitlemises nii Eestis kui mujal. Teises osas esitatakse alternatiivina mõned näited (autoriteks G. Krüger, H. Vogelmann, L. Luden, O. Hermelin ja H. Bartholin) Tartu ja Tallinna uusklassikalisest luulest värsstõlkes koos poeetika analüüsi...

 4. Pannood, performance'id ja punk / Linda Kaljundi

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaljundi, Linda, 1979-

  2015-01-01

  Konverentsist "Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris" Kumu auditooriumis 22.-24. X. Korraldas Eesti Kunstimuuseum koostöös Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituudiga

 5. Aktsioon ja peegeldus

  Index Scriptorium Estoniae

  1998-01-01

  Konverents kunsti-, kultuuri- ja sotsiaalsetest strateegiatest uues meediaruumis "Action ئ Reflection" 22. ja 23. novembril Eesti Kunstiakadeemias. Näituse "Medialiseerimine" lõpuüritus. Konverentsi eesmärk, kava.

 6. Mida su lõunasöök sinu kohta räägib / Daniel Stone

  Index Scriptorium Estoniae

  Stone, Daniel

  2016-01-01

  Toidu kaudu on võimalik uurida ühiskonnast kõrvale heidetud inimeste etnilist identiteeti, milliseid toitumisharjumusi tuleb teiste hulka sobitumiseks muuta. National Geographicu uurija Elizabeth Unger uuris, mis juhtub toiduga kahe kultuuri põrkumisel

 7. Vene juudid Ameerikas ehk Nõukogude Liidu Jurassic Park / Boris Fishman ; intervjueerinud Priit Hõbemägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Fishman, Boris

  2016-01-01

  Intervjuu Tallinna külastanud ameerika kirjaniku Boris Fishmaniga, kes pidas Tallinna ülikoolis loengu ja vestles ameerika vene-juudi kultuuri teemal. Eesti keeles ilmus tema teos "Asenduselu" 2015. aastal

 8. Valge Laeva hukk : Estonia katastroof meie peas = The wreck of the White ship : on the catastrophe of the Estonia / Anders Härm

  Index Scriptorium Estoniae

  Härm, Anders, 1977-

  2009-01-01

  "Estonia" katasroofist ja meedia osast selle kajastamisel, Juhan Leinbergist ja maltsvetlusest ning "valge laeva" kui priiuse laeva ja lootuse kujundist Eesti kultuuris ning selle tähendusest eestlaste teadvuses

 9. Mida loen / Signe Kivi

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivi, Signe, 1957-

  2000-01-01

  Kultuuriminister oma lugemiseelistustest. Soome kultuurientsüklopeedia (Finnish Literature Society, 1997), Edgar Allan Poe 'Kaev ja pendel' (Loomingu Raamatukogu, 1970), kursusekaaslase Indrek Hirve 'ööpäev' (Virgela, 2000).Autor: Reformierakond

 10. Hääbuv baltisaksa kunst / Mai Levin

  Index Scriptorium Estoniae

  Levin, Mai, 1942-

  2010-01-01

  Baltisaksa kultuuri- ja kunstielu. Organisatsioonid ja institutsioonid. Tarbekunsti ateljee. Ars. C. A. von Winkler ja P. G. von Rosen ja teisi kunstnikke sajandi algkümnendeil. Baltisaksa kunstikogud, kultuuriorganisatsioonid ja näitusetegevus. Ants Laikmaa õpilased

 11. Religion and politics in multicultural Europe / Alar Kilp, Andres Saumets

  Index Scriptorium Estoniae

  Kilp, Alar, 1969-

  2009-01-01

  Multikultuurilise ühiskonna teoreetilised käsitlused, tsivilisatsiooni, kultuuri ja religiooni mitmekesisuse arengust keskajast Euroopa Liidu laienemiseni, postsotsialistlike ja Lääne-Euroopa riikide võrdlus

 12. Läänemeresoome eeposte ümarlaud / Marin Laak

  Index Scriptorium Estoniae

  Laak, Marin, 1964-

  2005-01-01

  F. R. Kreutzwaldi "Kalevipoja" mahuka täisteksti esmailmumise puhul prantsuse keeles korraldas Prantsuse Kultuuri Instituut 23. septembril 2005 Tallinnas ümarlaua teemal ""Kalevipoeg" ja "Kalevala" : rahvuseeposte tõlkimine ja retseptsioon"

 13. Põlvas tuli esitusele Andre Laine 29 tantsu / Mati Määrits

  Index Scriptorium Estoniae

  Määrits, Mati, 1958-

  2008-01-01

  Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses sai näha Põlvamaa Koolitantsu maakondlikku eelvooru. 52st tantsust 29 tantsu autor on Andre Laine. Kommenteerib ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lavakunstide osakonna tantsukunsti õppejõud Kai Valtna

 14. Sorotšintsõ laada külastajad said metsast rohkem teada / Marina Poltavtseva

  Index Scriptorium Estoniae

  Poltavtseva, Marina

  2011-01-01

  Maardus ukraina kultuuri tutvustaval Sorotšintsõ laadal 10.-11. septembril oli rahvusvahelise metsa-aasta puhul üleval ka RMK metsatelk, kus tutvustati puhkamisvõimalusi riigimetsades ja jagati teadmisi metsast ja metsloomadest

 15. The relationship between organizational culture and individual values : a comparative study of Estonia and Finland / Jatta Kankaanranta-Jännäri

  Index Scriptorium Estoniae

  Kankaanranta-Jännäri, Jatta

  2006-01-01

  Uuringu tulemustest selgus, et indiviidi väärtused on mõlemas kultuuris sarnased : kõige rohkem väärtustati perekonna turvalisust. Seevastu indiviidi väärtuste seosed organisatsioonikultuuriga on erinevad. Tabelid

 16. Ekonomistõ somnevajutsja v silahh JeS

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Tuntud USA majandusteadlase Milton Friedmani arvates ei ole võimalik nii erinevate majanduslike kriteeriumite, kultuuri ja keelega eurotsooni riike efektiivselt tööle panna, olukorda pingestab uute liikmete juurdetulek

 17. Recifest Tel Avivi : moodne arhitektuur ja kliimaga kohandumine / Guilah Naslavsky, Izabel Amaral ; tõlk. Tiina Randus

  Index Scriptorium Estoniae

  Naslavsky, Guilah

  2006-01-01

  Näidatakse kahe erineva kultuuri modernismiadaptsioonide sarnasusi Tel Avivis ja Recifes. Artikkel on valminud 2006. a. toimunud XI rahvusvahelisel DOCOMOMO konverentsil "Other" Modernisms peetud ettekande põhjal

 18. Ekranizatsija - posledni shans literaturõ

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  25. veebruarist 3. märtsini toimub Tallinnas Vene kino festival. Toetajateks on Alexander Studio Group ja Venemaa Kultuuri ja Filmikunsti Föderaalne Agentuur. Vene kirjandusklassika ekraniseeringutest

 19. Subkultuurid ja nende sotsiaalne mõju : [bakalaureusetöö] / Rain Vosman ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Silvia Kaugia

  Index Scriptorium Estoniae

  Vosman, Rain

  2009-01-01

  Kultuuri ja subkultuuri mõistest ning olemusest, indiviidist kui sotsiaalselt eritähenduslike subkultuuride kandjast, skinheadidest kui ühiskonnavaenulikest paremäärmuslikest subkultuuride esindajatest, ühiskonna arvamustest, vaenu õhutamisest

 20. Hariduspoliitika tekitab peavalu kõigile Euroopa liidu riikidele / Nikolaus van der Pas ; interv. Sirje Tohver

  Index Scriptorium Estoniae

  Pas, Nikolaus van der

  2004-01-01

  Euroopa Komisjoni Hariduse ja Kultuuri Peadirektoraadi direktor külastas Eestit ja rääkis Balti riikide haridussüsteemi kindlustamisest, eluaegse õppe tagamisest ja hariduse rahastamisest. Kommenteerib Made Kirtsi

 1. Leonid Zurov Eestis / Irina Belobrovtseva ; venekeelsest käsikirjast tõlkinud Aurika Meimre

  Index Scriptorium Estoniae

  Belobrovtseva, Irina, 1946-

  2011-01-01

  Käsitletakse fakte ja dokumente, mis on seotud kirjaniku, asjaarmastajast arheoloogi ja etnograafi Leonid Zurovi viibimisega Eestis 1919-1939. Püütakse ka mõtestada Zurovi rolli vene kultuuri teksti loomisel Eestis

 2. Igapäevaelu Narva Kreenholmis 1857-1940 / Maie Pihlamägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Pihlamägi, Maie, 1950-

  2005-01-01

  Kreenholmi personali rahvuslikust, soolisest ja vanuselisest struktuurist. Kreenholmi tööliste palgast, streikidest, trahvidest, arstiabist ja sotsiaalkindlustusest, olmetingimustest, haridusest ja tööalasest väljaõppest, kultuuri- ja seltsielust

 3. Hiina õudusunenägu / Tiit Tuumalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuumalu, Tiit, 1971-

  2006-01-01

  Kumus on 14. mail dokumentaalfilm Hiina Rahvavabariigi Tiibeti rahvast ja kultuuri hävitavast poliitikast "Tibet : Cray of the Snow Lion" : režissöör Tom Peosay (peaks olema Piozet) : Ameerika Ühendriigid 2002

 4. O dvuhh "zolotõhh knigah" : ettekanne / Ilo Käbin

  Index Scriptorium Estoniae

  Käbin, Ilo, 1921-2003

  1996-01-01

  Katkend Juudi kultuuri näituse avamisel (2.04.1993) peetud ettekandest. Ettekanne ilm ajalehes "Teataja", 1993, 22. mai (Stockholm). Juutide Kuldne Raamat. I. Brennsohn "Die Arzte Estlands..." - nimetatud "Eesti arstide kuldseks raamatuks"

 5. Lapsi oodatakse Anderseni radadele

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Pärnu keskraamatukogus lõpetatakse Anderseni aasta Saabastega Kassi noorteteatri etenduse "Palju õnne, härra Andersen!" ja Taani kultuuri instituudi rändnäitusega "Hans Chrsitian Anderseni elu ja kunst"

 6. Tegelikult on postmodernism / Urve Eslas

  Index Scriptorium Estoniae

  Eslas, Urve

  2005-01-01

  Rets. rmt.: Kraavi, Janek. Postmodernismi teooria ja postmodernistlik kultuur : ülevaade 20. sajandi teise poole kultuuri ja mõtlemise arengust. Viljandi, 2005 ; Grenz, Stanley J. Postmodernismi aabits. Tallinn, 2003

 7. Algusjärk - võrdluste vajadus / Jaak Rähesoo

  Index Scriptorium Estoniae

  Rähesoo, Jaak, 1941-

  2010-01-01

  Vaadeldakse eesti teatrit enne kutselise teatri sündi (1870-1906) ja asetatakse see laiemasse Euroopa kultuuri ja sotsiaalsete muutuste konteksti. Käsitletakse ka läti teatri arenemist samal perioodil

 8. LP-tee pikeneb Tartust Pärnuni / Sirje Pärismaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2015-01-01

  Norrast pärit tõenduspõhist koostöökultuuri arendava LP-mudeliga (learning environment and pedagogical analysis) on liitumas seitse kooli Pärnust, Viljandist, Puhjast, Tartust ning kolm lasteaeda

 9. Eesti Komitee otsustas vanad tagasi valida / Ülo Ignats ; fotod: Ülo Ignats

  Index Scriptorium Estoniae

  Ignats, Ülo, 1951-2011

  2005-01-01

  aprillikuu teisel pühapäeval Stockholmi Eesti Majas peetud aastakoosolekust. Esitati aruanded, endine juhatus valiti tagasi, auhind anti Karin Aasmaale töö eest eesti kultuuri tutvustamisel, loengu Venemaa eestlastest pidas Aadu Must

 10. Sõna on autoril / Siram

  Index Scriptorium Estoniae

  Siram, pseud., 1968-

  2011-01-01

  Mare Tralla isikunäitus "Autoportreed" Pärnu Kunstnike Majas 18. juunini 2011, kultuuriõhtu "Olemasolu variatsioonid" 11. juunil: Kiwa ja Terje Toomistu filmi "Wariazone" Pärnu esilinastus ning Jasper Zoova autoraamatu esitlus

 11. Asi on otsustatud / [Sildnik, Sven] Kivisildnik

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivisildnik, pseud., 1964-

  2007-01-01

  18. märtsil 2007 kehtima hakanud UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsioonist (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions)

 12. Iõhviskaja volost nalazhivajet sotrudnitshestvo s Severnõm regionom Frantsii / Arno Rudis

  Index Scriptorium Estoniae

  Rudis, Arno

  2007-01-01

  Jõhvi vallavalitsuse delegatsioon viibis Prantsusmaal Nord Pas de Calais regioonis. Jõhvi valla asevallavanem Kristi Klaamann kohtumisest linnapeaga, toimunud arutelust tulevase koostöö üle kultuuri ja hariduse vallas

 13. Hingega klaverite duell Tartus / Alo Põldmäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Põldmäe, Alo, 1945-

  2011-01-01

  Klaverimuuseumi ja Tartu Saksa Kultuuri Instituudi koostöös 3. detsembril toimunud muusikaõhtust "Hingega klaverid - ajaloorännakud eesti ja saksa klaveritel", kus fookuses olid tiibklaverid Astron (eesti) ja Bechstein (saksa)

 14. Kunstikriitika diagnoosid ja p(rogn)oosid / Maria-Kristiina Soomre

  Index Scriptorium Estoniae

  Soomre, Maria-Kristiina, 1978-

  2011-01-01

  Eesti AICA sektsiooni ja võrguplatvormi Artishok 21. okt. Märzi projektiruumis korraldatud esimesest kunstikriitika päevast "Diagnostika". Eesti Kultuuri Koja töögrupis Haapsalus 12. nov. toimunud arutelust meedia ja kultuurikriitika teemadel

 15. Man bites dog / Olesya Turkina, Viktor Mazin

  Index Scriptorium Estoniae

  Turkina, Olesya

  1998-01-01

  Kaasaegsest vene kunstist. Autorid ei ole nõus Ando Keskküla hinnanguga Oleg Kulikule kui vene kunsti silmapaistvale esindajale. Oleg Kulik ei esinda mitte millegagi vene kultuuri, vaid ainult koera ئ tegemist on meediamulliga

 16. Mina ka olen Ameerika / Michele Norris

  Index Scriptorium Estoniae

  Norris, Michele

  2016-01-01

  Washingtoni uus riiklik afroameerika ajaloo ja kultuuri muuseum ning selle mitmekülgne kollektsioon näitavad afroameeriklaste kannatuste, visaduse ja triumfide isiklikku poolt. Muuseumi peakuraatoriks on Rex Ellis

 17. Noorkuu tähistab kümnendat sünnipäeva seitsme kontserdiga / Mari Hiiemäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Hiiemäe, Mari

  2006-01-01

  Vokaalansamblist Noorkuu (kontserdid 4. okt. Tallinnas Estonia kontserdisaalis, 5. okt. Võru kultuurimajas "Kannel", 8. okt. Rakvere teatris, 10. okt. Pärnu kontserdiamajas, 11. okt. Kuressaare spordihoones, 12. okt. Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. okt. Valga kultuuri-ja huvialakeskuses)

 18. Avalik huvi ettevõtlusvabaduse piiramise alusena / Arnika Kalbus

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalbus, Arnika

  2003-01-01

  Avaliku huvi mõistest, haridus- ja teadus-, keskkonna-, kultuuri-, majandus- ja kommunikatsiooni-, põllumajandus-, rahandus-, sise- ja sotsiaalministeeriumi poolt väljastatud tegevuslubadest, tegevuslubade alternatiividest, tegevuslubadega seotud õigusprobleemidest

 19. Na gorizonte majatshit nekulturnaja avtonomija / Boris Tuch

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuch, Boris, 1946-

  2008-01-01

  MTÜ "Vene Kultuuriautonoomia" loomise teemal vene kultuuri olukorrast Eestis. Juri Lotmanist ja filmi "Lotmani maailm" poolt püstitunud küsimustest, ebakindlusest Vene Teatri arengu suhtes ja muust

 20. Geeniusest ja hype'ist : kuus filmi neljakümne üheksandast kohast VIVA edetabelis / Anders Härm

  Index Scriptorium Estoniae

  Härm, Anders, 1977-

  2006-01-01

  Eduard Vilde näidendist "Tabamata ime" tehtud kuuest lühimängufilmist (režissöörid - Marianne Kõrver, Jaak Kilmi, Andres Maimik, Marko Raat, Rainer Sarnet, Arbo Tammiksaar). Geeniusekonseptsioonist kultuuris

 1. Vahetusõpilase eesti keel ja eesti meel / Kaisa Rahuoja ; juhendanud Eha Aare

  Index Scriptorium Estoniae

  Rahuoja, Kaisa

  2009-01-01

  Eesti keele omandamisest ja eesti kultuuris kohanemisest noortevahetusorganisatsiooni YFU vahendusel 2008/09. õppeaastal Kuusalu Keskkooli 11. klassis õppinud Slovakkia-Eesti vahetusõpilase Daniela Botikova näitel

 2. Jaanusega toidust ja kultuurist, teatrist rääkimata / Vesta Reest

  Index Scriptorium Estoniae

  Reest, Vesta

  2007-01-01

  Linnateatri lavastaja ja presidendi kultuurinõunik Jaanus Rohumaa lõunatas Tallink Spa & Conference hotelli restoranis Nero. J. Rohumaa räägib oma söömisharjumustest ning toidust kui kultuuri osast

 3. Estonian russification of non-russian ethnic minorities in Estonia? : A policy analysis / Aleksandr Aidarov, Wolfgang Drechsler

  Index Scriptorium Estoniae

  Aidarov, Aleksandr

  2013-01-01

  Aastatel 1945-1990 koos venelastega Eestisse immigreerunud etniliste vähemuste assimileerumisest eesti vene kultuuri peale 1991. aastat. Poliitilistes vahenditest, mida Eesti Valitsus rakendab etniliste vähemuste erisuste säilitamiseks.

 4. Filminduse ökosüsteemi tuleb näha tervikuna / A. K.

  Index Scriptorium Estoniae

  A. K.

  2006-01-01

  Pöff koostöös Euroopa Parlamendiga korraldas Kumu kunstimuuseumi auditooriumis rahvusvahelise konverentsi "Kultuurivärav - film Euroopa kultuuri mitmekesisuse kaitsel". Theodore Schwinke ettekandest, mis käsitles filmiajakirjanduse mõju rahvuslikule filmitoodangule

 5. Chomsky filmi sees

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Tartu Saksa Kultuuri Instituut näitab täna filmiõhtute sarja "Elav mõte" raames dokumentaalfilmi "Nõustumise tootmine : Noam Chomsky ja meedia" : autorid Mark Achbar, Peter Wintonick : Kanada 1992

 6. "Klass" - röövkapitalistlik realism / Margus Mikomägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Mikomägi, Margus, 1956-

  2007-01-01

  Ilmar Raagi noortefilmi "Klass" oli võimalus vaadata Rapla maakonna koolide õpilastel, õpetajatel, sotsiaalpedagoogidel ja -nõunikel ning kõigil huvilistel 6. detsembril Rapla kultuuri- ja huvikeskuses

 7. Tundkem maailma kultuurilugu Amazonasest Mongooliani! / Laur Kiik

  Index Scriptorium Estoniae

  Kiik, Laur, 1987-

  2007-01-01

  Lääne-keskselt ajaloolt ja kultuuriloolt tuleks liikuda maailmakeskse ajaloo-, ühiskonna- ja kultuuriõppeni. Noorte sotsiaaldemokraatide poolt korraldatud maailmakultuuri koolitusel "Ilmaviis" esines ka TLÜ rektor Rein Raud

 8. Kolmemõõtmelise kino järjekordne tulemine / Aarne Mäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Mäe, Aarne, 1967-

  2008-01-01

  Ruumilise e. 3D-kino levikust ja jõudmisest Forum Cinemas kinoketi kinodesse, esialgu Coca Cola Plazasse Tallinnas, peagi Cinamon kinoketi kultuuri- ja vabaajakeskusesse 2009. aasta sügisel. 3-D kinoelamusest ja tulevikust

 9. Toimetaja on autori teine, täpsem silmapaar / Reili Argus

  Index Scriptorium Estoniae

  Argus, Reili, 1967-

  2010-01-01

  Intervjuu Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi direktori, eesti keele dotsendi Reili Argusega Tallinna Ülikooli referent-toimetaja bakalaureuseõppekavast ja keeletoimetaja magistriõppekavast

 10. Daniele Monticellit köidab Eesti keeleuuendus / Daniele Monticelli ; küsitles Kristi Helme

  Index Scriptorium Estoniae

  Monticelli, Daniele, 1970-

  2007-01-01

  Intervjuu Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi itaalia keele ja kultuuri õppejõu ja Tartu Ülikooli kontrastiivlingvistika teaduri ja semiootika doktorandi Daniele Monticelliga elust, haridusest, keelest ja kirjandusest

 11. The final document of the conference

  Index Scriptorium Estoniae

  2000-01-01

  Konverensi "10 aastat taasiseseisvust Eestis" lõppdokument. Riigi peamisi eesmärke iseseisvuse hoidmise kõrval on rahvuse säilitamine, keele, hariduse ja kultuuri edendamine, paljulapseliste perede toetamine, keskmise eluea tõstmine

 12. Kas omakeelsel haridusel ja teadusel on tulevikku? / Kirsti Siitonen, Jolanta Zabarskaite, Josep Soler-Carbonell, Rainer Enrique Hamel ; intervjueerinud Peep Nemvalts ; tõlkinud Doris Kareva, Aili Künstler

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  TLÜ teaduskeelekeskus korraldas koos TLÜ eesti keele ja kultuuri instituudiga 29. ja 30. augustil rahvusvahelise konverentsi "Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses". Sel teemal vastavad TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja Peep Nemvaltsi küsimustele konverentsi rahvusvahelised esinejad

 13. Vandenõuteooriate semiootiline tähistamisloogika / Mari-Liis Madisson

  Index Scriptorium Estoniae

  Madisson, Mari-Liis, 1988-

  2012-01-01

  Vandenõuteooriate käsitlemise mõisteraamistikust; vandenõuteooriate semiootilise tähistamisloogika semantilisest ja deskriptiivsest aspektist; konspiratsiooniteooriast kui kultuuri autokommunikatsiooni ühest võimalusest

 14. Meie igapäevane paanika / Ott Karulin

  Index Scriptorium Estoniae

  Karulin, Ott, 1980-

  2007-01-01

  Kahest Vanemuise teatri lavastusest Tartus - Saksa Kultuuri Instituudis etendunud Ingvar Ambjornseni-Axel Hellsteniuse "Elling" Ain Mäeotsa lavastuses ja Laura Cunninghami "Beautiful Bodies" Vanemuises, lavastaja Jüri Lumiste

 15. Augustis on üle Eesti kavas viis teabepäeva... / Peeter Helme

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Peeter, 1978-

  2005-01-01

  Teabepäevadel (Tartus 12. VIII, Pärnus19. VIII, Narvas 17. VIII, Tallinnas 15. VIII kirjastajatele ja 16. VIII kultuurikorraldajatele) tutvustatakse Euroopa Liidu programmi "Kultuur 2000" ja teisi ELi võimalusi kultuuri rahastamiseks

 16. Catherine Breillat vabastab naisi filmikunsti kaudu / Margit Tõnson

  Index Scriptorium Estoniae

  Tõnson, Margit, 1978-

  2005-01-01

  Berliini 55. filmifestivali Talent Campusel seksuaalstseenide filmimisest kõnelnud prantsuse režissööri vaadetest ühiskondlike normide ja filmikunsti vahekorrale, pornograafiale, mida audiovisuaalses kultuuris ei eksisteerivat

 17. Пийа Аусман: общество нуждается в искусстве как никогда / Герли Рамлер

  Index Scriptorium Estoniae

  Рамлер, Герли

  2014-01-01

  Haus Galerii omaniku ja juhi Piia Ausmani hinnangul vajab praegune ühiskond väga kunsti ja kultuuri, kunstil on kiirel ja konfliktirohkel ajal psühholoogiliselt tasakaalustav roll. Kunstiteose valimisest büroosse

 18. Filosoofia kasutusest / Eduard Parhomenko

  Index Scriptorium Estoniae

  Parhomenko, Eduard

  2000-01-01

  Filosoofilise kultuuri puudumisest Eestis. Filosoofia kasulikkuseks osutuvast "kasutusest". Erinevatest suhtumistest filosoofiasse ja ülikooli lähtuvalt aluspõhja lause erinevatest (Heidegger ja Derrida) käsitlustest

 19. Remarks on organizational change and change management in public administration / Arndt Kümpel

  Index Scriptorium Estoniae

  Kümpel, Arndt

  2004-01-01

  Organisatsioonilised muutused ei ole lihtsalt struktuurilised muutused, vaid samuti kultuuri muutused ning administratiivne reform ilma poliitilise reformita on pikaajalises perspektiivis võimatu, järeldab autor. Skeemid. Graafik. Tabel

 20. Titanicu näitus osutus Eestis harukordseks sündmuseks / Ann Virkus, Jüri Paltser

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Ann

  2014-01-01

  Titanicu näitusest "Titanic: lugu, leiud, legendid" Tallinna Lennusadamas, näituse turunduskampaaniast, kommunikatsiooni- ja meediategevusest. Titanicu näituse Eesti ja Soome meediasse viimise projekt võitis Suhtekorralduse Auhind 2013 kohaturunduse kategegooria kultuuri eripreemia

 1. Kahevahel : Kui hajusad on kultuuriruumi piirid? / Anna Verschik, Tiina Kirss, Mikko Lagerspetz ; intervjueerinud Daniele Monticelli, Merle Karro-Kalberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Verschik, Anna, 1968-

  2015-01-01

  Kultuurist, kultuuriruumist, kultuuris olemisest ja sealt pärinemisest arutlevad TLÜ professori Daniele Monticelli eestvõttel TLÜ professorid Anna Verschik ja Tiina Kirss ning Turu Åbo Akadeemia professor Mikko Lagerspetz

 2. Rootsi ja Eesti - kümme aastat koostööd / Hans Lepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Lepp, Hans, 1950-

  2003-01-01

  Rootsi Instituudi kultuuri- ja ühiskonnaosakonna direktor Hans Lepp meenutab oma tegevust Rootsi kultuuriatašeena Eestis 1990ndatel aastatel. Ka autori meenutused kohtumisest RRi peadirektori Ivi Eenmaaga, ka rootsi saali asutamisest RRis

 3. Kas kasvatus on nonsenss? / Maie Tuulik

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuulik, Maie, 1941-

  2009-01-01

  Inimene saab inimeseks alles kasvatuse kaudu - see on klassikalise pedagoogika alustõde. Just kasvatus peaks tõstma inimese kõrgemale bioloogilisest olemisest ja istutama temasse vaimsuse (kultuuri)

 4. Civic commitment, political culture and the Estonian inter-war generation / Li Bennich-Björkman

  Index Scriptorium Estoniae

  Bennich-Björkman, Li

  2007-01-01

  Sõdadevahelises Eesti Vabariigis väljakujunenud kodanikupanuse ja poliitilise kultuuri vaimse pärandi kaasaega edasikandumine mõjutas ülemineku ja demokratiseerumisprotsesse Eestis. Lisa: Tabelid, diagrammid

 5. Maks Kaur : "Uverenno idti dalshe!" / Max Kaur ; interv. Viktor Volohhov

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaur, Max, 1969-

  2006-01-01

  Noor ja poliitikas aktiivselt tegev olnud Max Kaur jätkab Majandus- ja juhtimisinstituudi prorektorina. Senisest poliitilisest tegevusest, vene kultuuri arengust ja probleemidest Eestis, poliitikas osalejate keskmise vanuse langusest, isiklikest plaanidest

 6. Linnavalitsus müüs tudengite ateljeed maha / Katrin Nielsen

  Index Scriptorium Estoniae

  Nielsen, Katrin

  2000-01-01

  Probleemidest seoses Academia Non Grata käsutuses olnud maja müümisega; Al Paldroki (Academia Gustaviana seltsi juhataja) ja Sulev Alajõe (Pärnu abilinnapea kultuuri ja hariduse alal) kommentaare

 7. Euroopa ühes vanimas ülikoolis suvetarkusi kogumas

  Index Scriptorium Estoniae

  2014-01-01

  Viie Tallinna Ülikooli eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri eriala üliõpilase osalemisest EL programmi Erasmus+ poolt korraldataval suvekursusel Saksamaal Greifswaldis Ernst-Moritz-Arndt-Universität Ülikoolis

 8. Linlane arhitektuuri ja kunsti tellijana. Tallinna näide / Krista Kodres

  Index Scriptorium Estoniae

  Kodres, Krista, 1957-

  2005-01-01

  Tallinna elanikkond ja selle sotsiaalne koosseis 16.-18. sajandil. Jõukas tallinlane kui kultuuri tarbija. Muusika- ja teatriharrastused. 1710 ilmus esimene Tallinna ajaleht "Revalsche Postzeitung". Informatsioon arhitektuuri ja kunsti kohta. Bibliograafia lk. 443

 9. Võimas Eesti jalajälg Göteborgi raamatumessil / Ülo Ignats ; fotod: Katrin Käärik, Ülo Ignats

  Index Scriptorium Estoniae

  Ignats, Ülo, 1951-2011

  2007-01-01

  Göteborgi rohkem kui 100 000 külalisega 23. raamatumessil oli peakülaliseks Eesti ning samal ajal toimus eestlaste kultuuriüritus - Estivali rahvapidu Chalmersi restoranis, kuhu kogunes 500 inimest

 10. Varek : Eesti ja Hiina majandussuhetes on arenguruumi

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Riigikogu kantselei pressiteade Riigikogu esimehe Toomas Vareki kohtumisest Eestisse visiidile saabunud Hiina Rahva Poliitilise Konsultatiivkonverentsi Rahvuskomitee esimehe Jia Qinglini ja tema saatva delegatsiooniga. Kõne all olid riikide parlamentaarsed ja majandussuhted, kultuuri-, haridus- ja teaduskoostöö

 11. Gottlieb Welte ja Eesti muusikud vallutasid Mainzi / Aino Siebert

  Index Scriptorium Estoniae

  Siebert, Aino

  2008-01-01

  Seoses Eesti Vabariigi 90 aasta juubeli tähistamisega Saksamaal kultuuriürituste raames esinesid 30. märtsil Eesti päeval Mainzi maakonnamuuseumis pianist Triinu Kull-Boutahir ja laulja Triin Maran

 12. "Laterna magical" osaleb 29 filmi / Irina Kiviselg

  Index Scriptorium Estoniae

  Kiviselg, Irina, 1961-

  2008-01-01

  Jõhvi kultuuri- ja huvikeskus korraldatavast esimesest harrastusfilmide festivalist "Laterna magica". Laekunud filmidest, nende läbivaatusest 19. aprilil kinos Amadeus. Pidulik lõpetamine toimub 25. aprillil Jõhvi kontserdimaja suures saalis

 13. Staroverõ Estonii : trista let vmeste / Nikolai Karajev

  Index Scriptorium Estoniae

  Karajev, Nikolai, 1978-

  2006-01-01

  Rmt.: Ponomarjova, Galina ; Shor, Tatjana. Eesti vanausulised : väike kirikuloo teatmik = Satroverõ Estonii : kratki istoritsheski spravotshnik = The old believers of estonia : a brief historical survey. Tartu : Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühing, 2006

 14. Muusikarohke EKK aastapäev / Arvo Mägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Mägi, Arvo, 1913-2004

  2003-01-01

  16. veebr. 2003 tähistati Eesti Kultuuri Koondise 41. aastapäeva kontserdiga Stockholmi Eesti Majas, esinesid viiuldajad Johanna Hessel-Siim, Martin Lagos-Kuusk ja Kristina Lend ning pianistid Klarika Kuusk ja Dainis Valpeteris

 15. Krupneishi v mire muzei

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Egiptuses Aleksandrias avatakse vabaõhu antiikmuuseum. Muuseumi ekspositsioonideks on kultuuri- ja arhitektuurimälestised nagu taastatud rooma amfiteater, saunad, sfinkid, obeliskid. 2010. aastaks planeeritakse Giza püramiidide juurde ehitada maailma suurim muuseumikompleks

 16. Sponsorlus - kas kasu saab aidatav või aitaja? / Heie Treier

  Index Scriptorium Estoniae

  Treier, Heie, 1963-

  1998-01-01

  Raamatust "Mõtete vabakaubandus", milles vestlevad saksa päritolu ameerika kunstnik Hans Haacke ning prantsuse filosoof ja sotsioloog Pierre Bourdieu kultuuri rahastamisest. Helsingis juunis Kiasma korraldatud samateemalisest seminarist. Kurioosumeid Eestist

 17. Galicia ja galeegid / Arturo Casas Vales ; interv. Jüri Talvet

  Index Scriptorium Estoniae

  Vales, Arturo Casas

  2002-01-01

  Galiitsia kirjandusteoreetiku ja luuletaja ja A. Casas Valesi (sünd. 1958) arvamus eesti ja galeegi kirjanduse ning kultuuri sarnasustest ja erinevustest, galeegi keele sotsiaalsest kohast ja kirjanduse arengust

 18. Lühike panegüürika Lauri Leesist : temale pühendatud näituse avamise puhul Eesti Rahvusraamatukogus 18. jaanuaril 2002 / Jean-Jacques Subrenat

  Index Scriptorium Estoniae

  Subrenat, Jean-Jacques

  2002-01-01

  Prantsuse suursaadiku Eestis Jean-Jacques Subrenat sõnavõtt Rahvusraamatukogu humanitaarteaduste saalis ja Prantsuse saali galeriis näituse "Lauri Leesi kui prantsuse kultuuri ja keele vahendaja Eestis" avamise puhul

 19. Suur ülevaatenäitus tirib eesti kunsti paigalseisust välja : neli tugevat kuraatoriprojekti pakuvad midagi iga põlvkonna kunstimaitsele / Ants Juske

  Index Scriptorium Estoniae

  Juske, Ants, 1956-2016

  2000-01-01

  Tallinna Kunstihoones Toomas Vindi kureeritud "Deja vu", Kunstihoone galeriis Peeter Alliku kureeritud "Naturalism", Rotermanni soolalaos Johannes Saare kureeritud "Aids kultuuris", Tartu Kunstimajas Reet Varblase kureeritud "Eneseksjäämine. Väikesed rollimängud 21. sajandiks"

 20. Unknown Latvia / Rokas M. Tracevskis

  Index Scriptorium Estoniae

  Tracevskis, Rokas M.

  2011-01-01

  Hiljuti ilmunud raamatu "Riga - the Civilization of Nobody" filosoofist autor Arvydas Juozaitis kohtus Vilniuses lugejatega. Raamatus käsitletakse tänapäeva Läti poliitikat, kultuuri, demograafiat ja ajalugu

 1. Pikk-kääpad Peipsi-Pihkva järve ümbruses / Mare Aun

  Index Scriptorium Estoniae

  Aun, Mare

  2006-01-01

  Enam kui saja aasta jooksul I aastatuhende teisel poolel pKr levis Ida-Euroopa metsavöötme alal pikk-kääbaste kultuur. Paikkondlikud eripärad tulevad selgemini ilmsiks hilisema pikk-kääbaste kultuuri lääne- ja kirdepoolse ääreala ehk Ida-Eesti ja Loode-Venemaa kalmete materjali võrdlemisel. Erinevustest pikk-kääbast kultuuri raames

 2. Gailit protesteerib : [August Gailiti kiri Valev Uibopuule 14. okt. 1956] / August Gailit

  Index Scriptorium Estoniae

  Gailit, August, 1891-1960

  1998-01-01

  Leonid Treti mälestuste käsikirjast 'A. H. Tammsaare, nagu teda tundsin'. Vastukajad: Siimisker, Leenu. Kultuuri, enam tekstikriitilist kultuuri // Sirp (1998) 13. märts, lk. 18-19 ; Treier, Elem. Klassiku teenimise kibe leib // Sirp (1998) 17. apr., lk. 14 ; Rebane, Hilve. Isikuloolisi lisandusi A. H. Tammsaare tundmisesse // Keel ja Kirjandus (1998) nr. 5, lk. 343-345 ; Kronberg, Janika. Kaanonid ja apokrüüfid // Keel ja Kirjandus (1998) nr. 8, lk. 563-564

 3. Novõje kraski Tallinna / Jevgenia Gorski

  Index Scriptorium Estoniae

  Gorski, Jevgenia

  2004-01-01

  Armeenia-Eesti kultuuriühingu kunstinäitus Matkamajas. Näha Tallinna vanalinnale pühendatud maale ja skulptuure. Näituse korraldajaks on Arsen Kljan. Töid näitavad Arsen Kljan ja kolm soome kunstnikku Kaisa Jussila, Lauri Lauren, Arja Laiho. Näitust täiendatakse

 4. Nigel räimekvoot suretab Kihnu maailmapärandikultuuri / Alo Lõhmus

  Index Scriptorium Estoniae

  Lõhmus, Alo

  2004-01-01

  Sihtasutuse Kihnu Kultuuriruumi pöördumisele on alla kirjutanud teiste seas ka presidendiproua Ingrid Rüütel. Pöördumises hoiatatakse, et keskkonnaministri kinnitatud räimekvoot töötab vastu UNESCO püüdlusele Kihnu kultuuri säilitamiseks

 5. The struggle for grammar : mechanisms of new media conventionalisation / Indrek Ibrus

  Index Scriptorium Estoniae

  Ibrus, Indrek

  2004-01-01

  Toetudes Juri Lotmani semiosfääri kontseptsioonile, vaadeldakse uue meedia kultuuri kommunikatsiooni- ja semiootikateooriate valgusel - meediumi arenemise viisiks on esialgu veebist leitud lahenduste jäljendamine, kuid olemasolevad tekstitüübid mõjutavad uute formaatide kujunemist ja meediumi sotsiaalse staatuse tõustes ja arenedes hakkavad selles kujunevad sisuformaadid tasapidi "grammatikaliseeruma". Konventsionaliseerumisega tagatakse sisemine integreeritus ja terviklikkus

 6. Art is only function / Marco Scotini, Andris Brinkmanis ; intervjueerinud Eero Epner

  Index Scriptorium Estoniae

  Scotini, Marco, 1964-

  2010-01-01

  Kunstikriitikud ja kuraatorid M. Scotini ja A. Brinkmanis muutunud kaasaja kunstimaailmast: institutsioonide kontrollist, bienaliseerumisest, olukorrast, kus kunstiturud on muutunud kultuuriüritusteks ja biennaalid turuplatvormiks, estetiseeritud kunsti domineerimisest biennaalidel, kunsti sidumisest "väärtusega", riigi kontrollimehhanismi asendumisest majanduslikuga, kuraatoritööst, retrospektiivnäituste rohkusest jm.

 7. Kas erivajadustega lapsed saavad õigel ajal abi? / Ene Mägi, Urve Raudsepp-Alt, Ale Sprenk, Peeter Aas

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Küsimusele vastavad: Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi eri- ja sotsiaalpedagoogika osakonna juhataja Ene Mägi, Tallinna Haridusameti üldhariduse osakonna peaspetsialist Urve Raudsepp-Alt, Krabi põhikooli direktor Ale Sprenk, Põlva Maavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Peeter Aas

 8. Rodosskii forum raskritikoval neoliberalnuju ekonomiku / Ksenia Repson

  Index Scriptorium Estoniae

  Repson, Ksenia

  2008-01-01

  Ülevaade 9. -13. oktoobrini Kreekas Rhodose saarel toimunud rahvusvahelisest foorumist "Tsivilisatsioonide dialoog". Foorumil olid arutluse all tsivilisatsioonide vahelised suhted, kultuuri ja religiooni mõjud, ülemaailmne finantskriis, migratsiooniga seotud probleemid, Kaukaasia küsimus. Vt. samas: Foorumil osalesid paljude maade esindajad

 9. Alanud nädal süstib dokfilmivitamiine / Madis Aesma

  Index Scriptorium Estoniae

  Aesma, Madis

  2006-01-01

  Tartus täna algavast ja nädala lõpuni kestvast visuaalse kultuuri festivalist Maailmafilm, kus näha ca 50 dokfilmi ning kolm aafrika mängufilmi (Burkina Fasost, Senegalist, Tshaadist). Avatud on ka Rain Tamme fotonäitus. Lisatud nimekiri "Valik filme"

 10. Elena Natale ja Mikko Fritze: kultuuripealinna tiimi motivatsioon on töö ise / Elena Natale, Mikko Fritze ; intervjueerinud Tiina Saar

  Index Scriptorium Estoniae

  Natale, Elena

  2009-01-01

  SA Tallinn 2011 tegevjuht Mikko Fritze ja administratiivjuht Elena Natale vastavad küsimustele, mis puudutavad Eesti töökultuuri, , toimiva koostöö saavutamist meeskonnas, kasutatavaid motivatsiooni- ja juhtimissüsteeme, personalivalikut, majanduskriisi mõju SA Tallinn 2011 tegevusele

 11. EFÜN ja RoGer tunnustasid õppejõude / Mari Peetris

  Index Scriptorium Estoniae

  Peetris, Mari

  2008-01-01

  Tallinna Ülikooli Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituudi üliõpilasnõukogu RoGer ja Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi üliõpilasnõukogud avaldasid tänu kõige üliõpilassõbralikematele õppejõududele

 12. Lucerne kultuurikeskus (Šveits) / Triin Ojari

  Index Scriptorium Estoniae

  Ojari, Triin, 1974-

  1998-01-01

  Mitmeotstarbelise kultuuri- ja kongressikeskuse arhitektuurseks ideeks on ühe hiiglasliku katuse alla mahutada eri suuruse ja kujuga üksteisest sõltumatuid bokse ئ saalid kontsertide ja konverentside jaoks jm. Arhitekt Jean Nouvel on järvevee kahe kanalina otse veepiiril asuvasse majja juhtinud. Põhimaterjaliks on klaas, etteulatuv katus on kaetud vasega.

 13. "Mne povezlo v zhizni..." / Margarita Ostroumova ; interv. Svetlana Loginova

  Index Scriptorium Estoniae

  Ostroumova, Margarita

  2006-01-01

  Jõhvi kunstikooli endise direktori ja kunstniku Margarita Ostroumovaga tema saatusest, õpingutest, loomingust ja ühiskondlikust tööst. Margarita Ostroumova on kasvanud ja hariduse saanud Valgevenes. Ta on Valgevene kultuuriühingu esinaine, Baltimaade valgevene kunstnike ühenduse "Maju gonar" esimehe asetäitja

 14. Kantsler peab Raja vanausuliste kiriku taastamist vajalikuks / Jaan Lukas

  Index Scriptorium Estoniae

  Lukas, Jaan, 1964-

  2006-01-01

  Rahandusministeeriumi kantsleri Tea Varraku eravisiidist Jõgevamaale. Kantsler tutvus maakonna looduse-, kultuuri- ja ajaloomälestistega, Aarne Liivi Kalataluga Härjanurmes ja leidis, et ka edaspidi tuleks teha investeeringuid maailmas unikaalse usu- ja kultuurikeskuse, Raja vanausuliste pühakoja jätkuvaks taastamiseks

 15. Jakob Hurda preemiad

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Põlva kultuuri- ja huvialakeskuses anti Jakob Hurda 165. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil kätte Jakob Hurda preemiad. Üleriigilise preemia sai etnoloog Ants Viires, maakondliku preemia bioloogiaõpetaja ja kodu-uurija Helle Kõlli

 16. Ruum ja poliitika = Space and politics / Indrek Rünkla

  Index Scriptorium Estoniae

  Rünkla, Indrek, 1971-

  2010-01-01

  Autor kutsub üles teadvustama arhitektuuripraktika olulist rolli kultuuripoliitikas ja arhitekte end ideoloogiliselt määratlema. Ühiskonna huvide eest seisev arhitekt vajab kultuuripoliitilist visiooni rohkem kui arhitektuuri tegemise teooriat. Ideoloogia olemasolu korral saaks säilitada oma rolli planeerimuslikes otsustes ja suurendada arhitekti kohalolekut kultuuris

 17. Smith, Keynes and the monetary misconceptions of modern economics / James E O'Neil

  Index Scriptorium Estoniae

  O'Neil, James E

  2005-01-01

  Autor püüab ümber lükata müüti, mille kohaselt oleme jõudnud uue Võrdsuse Kultuuri lävele ning väidab, et kõiki asjaolusid arvesse võttes tuleks praegust aega nimetada pigem Võlakultuuri Ajastuks

 18. Puderkapsaatika ajaloomälestistega : uus kaitsenimekiri on vastu võetud, vana tühistamata. Segadus ajaloomälestistega. Milline on ajaloomälestiste staatus? / Jüri Kuuskemaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuuskemaa, Jüri, 1942-

  1997-01-01

  Järg Mar/5;12 lk. 20. Kommentaar kultuurimälestiste loetelule, ilmunud Riigi Teataja Lisas . 119/120 1. nov. 1996 art. 628 kultuuri- ja haridusministri määruse (n. 19/2 19.VII 1995) põhjal 'Kultuurimälestiseks tunnistamine'. Ajaloomälestised. Kunstimälestised

 19. Hiiumaa kirjanikud ja muusikud said toetust / Harda Roosna

  Index Scriptorium Estoniae

  Roosna, Harda, 1956-

  2002-01-01

  Eesti Rahvuskultuuri Fondi Soome Kultuuri Sihtkapitali stipendiumi said ka Ave Alavainu (raamatu "Ühe maja lugu" kirjutamiseks) ja Agu Tammeveski (mälestusteraamatu "Ookeaniavaruse maaletoojad" lõpetamiseks). Käina Kaunite Kunstide Kool sai toetust kuuekeelse kandle ostmiseks

 20. Holland paneb võõrad kultuuriteste tegema

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke 23. dets., lk 8. Hollandi parlament otsustas, et kõik Hollandisse elama asuda soovivad välismaalased peavad sooritama eksami, mis tõendab nende Hollandi keele ja kultuuri tundmist. Lisa: Eksam

 1. Aafrika mängufilm Tartu festivalil / Mathura

  Index Scriptorium Estoniae

  Mathura, pseud., 1973-

  2006-01-01

  Tartus visuaalse kultuuri festivalil Maailmafilm linastunud aafrika mängufilmidest - Burkina Faso filmid "Tasuma" (rezh. Kollo Daniel Sanou) ja "Mina ja mu valge sõber" (rezh. S. Pierre Yameogo), Tšaadi film "Meie isa" (rezh. Mahamat Saleh Haroun)

 2. Ajaleht Pravda ja 40 keisri hullu : "40 kiri" sündis siis, kui teisiti enam ei saanud / Lauri Vahtre

  Index Scriptorium Estoniae

  Vahtre, Lauri, 1960-

  2005-01-01

  Eesti kultuuritegelaste kirjutatud "40 kirjast" 1980. aastal, kus tunti muret Eesti ühiskonna ja kultuuri tuleviku pärast. Artikkel sisaldab kirjale allakirjutanute nimesid. Ilmunud ka rmt.: Vahtre, Lauri. Ajaloo pööripäevad. Tallinn, 2006, lk. 190-194

 3. Eesti venelased tahavad taas kultuuriautonoomiat / Dannar Leitmaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Leitmaa, Dannar, 1982-

  2009-01-01

  Neli vene organisatsiooni eesotsas Vene Kultuuri Toetuskapitali SA-ga tahavad taotleda vene kultuuriautonoomiat. Kultuuriministeeriumi asekantsleri Anne-Ly Reimaa sõnul saab venelaste rahvusvähemuseks nimetamisel probleemiks venelaste suur arv ja sellest lähtuv killustatus

 4. Buffernaja zona JeS / Sergei Stepanov

  Index Scriptorium Estoniae

  Stepanov, Sergei

  2006-01-01

  Autor juhib tähelepanu sellele, et kuigi Euroopa päeva tähistati mitmetes Eesti linnades, unustasid korraldajad organiseerida kultuuriüritusi Ida-Virumaal. Riigikantselei selgitab, mis alusel valiti Euroopa päeva programmi lülitatud linnad

 5. Väliseesti ühingute muutuvast rollist post-sovjetlikus maailmas / Piret Madar

  Index Scriptorium Estoniae

  Madar, Piret

  2003-01-01

  tuleks rohkem arvestada viimastel aastatel Kodu-Eestist tulnud inimeste, uuseestlaste huvide ja vajadustega - peaeesmärgiks võiks olla lihtsalt võõral maal elavate eestlaste mõnusate kokkusaamiste ja suhtlemisvõimaluste loomine, mitte ainult kramplikult eesti keele ja kultuuri säilitamine

 6. 25. juulil toimuvad kodukoha suurmehe Jakob Hurda 170. sünniaastapäeva pidustused

  Index Scriptorium Estoniae

  Vill, Sirje

  2009-01-01

  Jakob Hurda 170. sünniaastapäeva tähistatakse traditsioonilise kultuuriretkega Jakob Hurdaga seotud paikadesse, autasustatakse õpilaste uurimustööde võitjaid ja teemaüritusel "Jakob Hurt 170" Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses antakse üle laureaatidele Hurda-nimelised kultuuriauhinnad

 7. Saksamaal kõlas nii klassika kui "juhtmemuusika" / Aino Siebert ; fotod: Werner Siebert

  Index Scriptorium Estoniae

  Siebert, Aino

  2008-01-01

  Mainzi Maakonnamuuseumis avatud Gottlieb Welté näituse "Lihvimata geniaalsus" raames toimunud Eesti päevast 30. märtsil. Karlsruhe ZKMis (Kunsti- ja Meediatehnoloogia keskus) avatud festivalist Performance-Art - kaasaegne tants ja uued meediad. Festival leiab aset Baden-Württembergi liidumaal toimuvate kultuuriürituste raames

 8. Gromootvod polititsheskogo naprjazhenija / Andra Veidemann ; interv. Virkko Lepassalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Veidemann, Andra, 1955-

  2007-01-01

  Eesti kultuuriatashee Moskvas vastab küsimustele, mis puudutavad tööd diplomaadina, karjääri, Eesti-Vene kultuurisuhteid pärast aprillisündmusi, Eesti kultuuri tutvustamist, eesti kirjanike teoste tõlkimist ja avaldamist Venemaal. Vt. samas: Spravka "DD"

 9. Märkmeid Jaan Siirakust ja tema maalist "Verduni katedraal sõjapurustustes" / Helena Risthein

  Index Scriptorium Estoniae

  Risthein, Helena, 1954-

  2015-01-01

  Esimese maailmasõja käigus purustatud pühakoda kujutava teose temaatika, ülesehituse ja värvikooskõla iseloomustusest 20. sajandi alguskümnendite Euroopa kultuuri kontekstis ning ülevaade kunstniku eluloost

 10. Festivali "Les Boréales" aukülaliseks on Eesti

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  22.-30. nov. toimub Prantsusmaal Caenis XI Põhjamaade kultuuri festival. Kirjanduslike debattidel tutvustatakse Tõnu Õnnepalu, Jaan Kaplinski, Mati Undi, Eva Koffi ja Arvo Valtoni loomingut. Festivali teemaks on "Territoorium ja identiteet". Festivali osavõtjate seas on ka Liina Siib, Jaan Toomik ja Raivo Kelomees

 11. Heiastusi perifeeriast : ühe rändnäituse kiiluvees / Rait Parts, Merle Kasonen, Jan Skolimowski

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Rait, 1980-

  2014-01-01

  Kultuuri ja looduse piirimaadest, perifeeria tundmisest ja selle omaks pidamisest. Merle Kasoneni ja Jan Skolimowski lõigud ehtekunsti näitusest "Ümber nurga" Hobusepea 2 sisehoovis 8. - 22. märts 2014 ja Soomaal, Mardu talus 31.05 - 27.07.2014

 12. Raimo Pullati XX "Vana Tallinn" / Tõnis Liibek

  Index Scriptorium Estoniae

  Liibek, Tõnis

  2009-01-01

  Ilmus professor Raimo Pullati poolt välja antava linnaajalugu ja -kultuuri tutvustava sarja "Vana Tallinn" XX köide. Tšehhi Teaduste Akadeemia raamatukogus toimus Raimo Pullati poolt välja antud entsüklopeedilise suurteose "Johann Christoph Brotze. Estonica" esitlus

 13. Noor-Eesti kümme aastat II : ideaalid, esteetika ja tähendus / Marju Mikkel

  Index Scriptorium Estoniae

  Mikkel, Marju

  2007-01-01

  Eesti Kirjandusmuuseumis 24.-25. mail 2007 toimunud jätkukonverentsist "Noor-Eesti kümme aastat II : ideaalid, esteetika ja tähendus", kus räägiti XX saj. aluses toimunud murrangust ning Noor-Eesti rollist eesti kultuuris

 14. Planeta Zemlja - matritsa ili nash metafizitsheski dom? / Peeter Liiv ; tõlk. Marina Tervonen

  Index Scriptorium Estoniae

  Liiv, Peeter, 1953-

  2005-01-01

  Metafüüsika nõrkusest Eesti kultuuris. Kannatuse ja rõõmu religioonidest, valgustumisest, "Brahma ööst" ja "Brahma päevast", miks ja kuidas on Jumal maailma loonud. Osho, Ken Wilberi, Maharishi Mahesh Yogi jt. mõtteid

 15. Eesti, Türgi ja Itaalia / Kristiina Kenn, Ingrit Tera

  Index Scriptorium Estoniae

  Kenn, Kristiina

  2007-01-01

  Tartu Forseliuse Gümnaasium on ühinenud programmi Socrates Comenius 1 rahvusvahelise projektiga "Noorte osaluse tõhustamine kultuurisündmustes läbi kunsti ja muusika" koostöös Itaalia ja Türgiga

 16. Eesti vähemuskultuuride seltside tegevus integratsiooniprotsessi edendamisel = The Activities of National Minority Cultural Societies / Collectives as the Possibility to Promote the Integration Process in Estonia / Maia Muldma, Anastasija Villemson

  Index Scriptorium Estoniae

  Muldma, Maia, 1948-

  2013-01-01

  Artikkel baseerub 2012. aastal läbiviidud uurimusel, mille eesmärgiks oli selgitada välja Slaavi Haridus- ja Kultuuriühingu Bõliina (SHKÜ) tegevuse mõju integratsiooniprotsessile Haapsalu haridusjuhtide ning eesti ja vene õppekeelega koolide õpilaste arvamuse põhjal

 17. Kuidas tabada glamuuri / Irina Kiviselg

  Index Scriptorium Estoniae

  Kiviselg, Irina, 1961-

  2008-01-01

  Fotoglamuuri päev Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuses. Dmitri Bazarovi töötuba "Mina olen fotomodell", Irina Kivimäe stuudio "Ahh, suvi!", Sergei Drozdiki meistrikoda. Vanade fotoaparaatide näitus. Fotokonkursi "Suvemälestus" võitis Aleksandr Bõstrov

 18. President Ilves thanked Vancouver Estonians

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves ja proua Evelin Ilves kohtusid 13. veebruaril 2010 Kanadas Vancouveri Eesti Majas enam kui saja kohaliku eestlasega. Riigipea tänas neid eesti keele ja kultuuri elushoidmise ning Eesti vabaduse ja riigi taastamisse antud panuse eest. Töövisiit Vancouverisse 12.-17.02.2010

 19. Visit of the President

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves ja proua Evelin Ilves kohtusid 13. veebruaril 2010 Kanadas Vancouveri Eesti Majas kohalike eestlastega. Riigipea tänas neid eesti keele ja kultuuri elushoidmise ning Eesti vabaduse ja riigi taastamisse antud panuse eest. Töövisiit Vancouverisse 12.-17.02.2010

 20. Vabariigi President tänas Vancouveri eestlasi

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves ja proua Evelin Ilves kohtusid 13. veebruaril 2010 Kanadas Vancouveri Eesti Majas enam kui saja kohaliku eestlasega. Riigipea tänas neid eesti keele ja kultuuri elushoidmise ning Eesti vabaduse ja riigi taastamisse antud panuse eest. Töövisiit Vancouverisse 12.-17.02.2010

 1. The well-known unknown photographer Jaan Klõšeiko / Ellu Maar

  Index Scriptorium Estoniae

  Maar, Ellu, 1982-

  2010-01-01

  Graafik ja fotograaf Jaan Klõšeikost, kes on 45 aastat jäädvustanud kunsti- ja kultuurisündmusi. Galerii Vaal kodulehel ilmunud J. Klõšeiko fotoseeriatest (12), fotod valis ja saatesõnad kirjutas J. Klõšeiko

 2. Fonoloogiast piiblitõlkeni. Mati Hindi juubelikogumik / Reili Argus

  Index Scriptorium Estoniae

  Argus, Reili, 1967-

  2012-01-01

  Tutvustus: Pühendusteos emeriitprofessor Mati Hindi 75. sünnipäevaks / koostanud ja toimetanud Reili Argus, Annika Hussar ja Tiina Rüütmaa. Tallinn : Tallinna Ülikool, 2012. (Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised ; 14)

 3. Laulumeister hingehoidjaks / Kristel Neitsov

  Index Scriptorium Estoniae

  Neitsov, Kristel, 1972-

  2007-01-01

  Saksa teoloogi ja luuletaja Paul Gerhardti laulude mõjust kogudusele ja üksikisikule (seminarist Müncheni eeslinnas Pullachis). Paul Gerhardti laulude õhtust 15. märtsil Saksa Kultuuri Instituudis ja konverentsist "Paul Gerhardt 400" 20. apr. SA Domus Dorpatensises Tartus

 4. Riga und Tallinn wollen ihre Umweltstandards erhören : der "Zug der Ideen" faszinierte vor allem junge Menschen / Rainer Müller

  Index Scriptorium Estoniae

  Müller, Rainer

  2011-01-01

  Euroopa keskkonna-pealinn Hamburg esitleb uusi ideid Riias ja Tallinnas. Tallinnast kui Euroopa kultuuripealinnast, kultuurikilomeetrist, Tallinna avamisest merele. Linnaplaneerimise, ökoloogia ja kultuuri parimate seoste otsimisest. Euroopa Rohelise pealinna idee autori Jüri Ratase mõtteid Tallinna tulevikust

 5. Raoul Grünstein : kultuurisponsorlus on turureklaami osa / Imbi Paju

  Index Scriptorium Estoniae

  Paju, Imbi, 1959-

  1998-01-01

  Kultuurisponsorlusest Soomes, ettevõtete vähesest huvist kultuuri toetamise vastu varem, suhtumise muutumisest nüüd. Kultuurisponsorluse algataja Soomes - firma Image Match juht, fotokunstnik Raoul Grünstein. Image Matchi klientidest, ettevõtmistest, viimasest projektist - Kiasmale sponsorluse korraldamisest.

 6. Oi, seda küll tõlkida ei anna! : ehk Tõlkida tuleb südamega / Alari Allik ; intervjueerinud Aili Künstler

  Index Scriptorium Estoniae

  Allik, Alari, 1973-

  2014-01-01

  Eesti Humanitaarinstituudi jaapani keele ja kultuuri lektor ning tõlkija Alari Allik vastab küsimusele sõna "süda" (kokoro) tähenduste kohta jaapani keeles ning selle tõlkimisest jaapani luules. Fujiwara no Teika koostatud antoloogia "Sada luuletust, sada luuletajat" tõlkimisest

 7. Four vision of contemporary Estonian art : the series of exhibitions Estonian art / Heie Treier

  Index Scriptorium Estoniae

  Treier, Heie, 1963-

  2000-01-01

  Neljast eesti kunsti näitusest 2000. a. märtsis-aprillis Tartus ja Tallinnas, nende kuraatoritest: Toomas Vint, Reet Varblane, Peeter Allik, Johannes Saar. Déj́-vu (Tallinn). Naturalism (Tallinn). AIDS kultuuris (Tallinn). Eneseksjäämine (Tartu)

 8. J. Randvere Ruth ja Otto Weiningeri Geschlecht und Charakter / Mirjam Hinrikus

  Index Scriptorium Estoniae

  Hinrikus, Mirjam, 1972-

  2004-01-01

  Naise kirjeldus J. Randvere "Ruthis" ja Otto Weiningeri "Geschlecht und Charakter'is". Andmed autori kohta lk. 202. Ilmunud ka kogumikus: J. Randvere "Ruth" 19.-20. sajandi vahetuse kultuuris / koost. Mirjam Hinrikus. Tallinn : Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2006, lk. 145-169

 9. Postmodernistliku identiteedi suunas : mina-repertuaarid 1970. ja 1990. aastate eesti aabitsates / Meri-Liis Laherand

  Index Scriptorium Estoniae

  Laherand, Meri-Liis

  2000-01-01

  Romantilisest, modernistlikust ja postmodernistlikust mina-repertuaarist 20. sajandi kultuuris. Eesti aabitsates leiduvat romantilist, modernistlikku ja postmodernistlikku mina-repertuaari otsides vaadeldi kahte väljaannet : Eisen, L. Aabits. Tln. : Valgus, 1974. ; Luik, V., Kokamägi, E.-M. Meie aabits ja lugemik. Tallinn : Sihtasutus Hortus Litterarum; Helsinki : Tammi, 1992

 10. Polükroomse Ruhnu kapi restaureerimine / Kristjan Bachman

  Index Scriptorium Estoniae

  Bachman, Kristjan

  2010-01-01

  Töö eesmärgiks on anda käsitööna valmistatud aidakapi restaureerimise protsessi kaudu ülevaade Ruhnu saarest, Ruhnu mööblist ja selle eripärast kui ühest omanäolisemast rannarootsi kultuuri näitest

 11. Kas Riial on vanust? / Guntars Godinsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Godiņš, Guntars, 1958-

  2001-01-01

  Riia 800. Kultuuriüritusi: saab näha 33 põlvkonna rõivamoode alates aastast 1201, dokfilmi Veneetsia biennaalist, Riia 800. ja Stockholmi 750. aastapäevale pühendatud näitust "Kolm tähte ja kolm krooni" "Arsenalis" jne.

 12. Eesti Instituut õpetab välismaiseid lektoreid / Kaisa Tillo

  Index Scriptorium Estoniae

  Tillo, Kaisa

  2007-01-01

  Viljandis toimuvast eesti keele ja kultuuri lektorite suveseminarist, kus käsitletakse uuemat eesti kirjandust, pärimuskultuuri ja õigekirja. Loengutel ja töötubades osaleb 22 õpetajat, kes on pärit 11 riigist, põhiliselt Ungarist ja Soomest. Sisaldab Petseri 2. Keskkooli pedagoogi Vally Tamme arvamuse suveseminarist

 13. Soome roll Eesti välispoliitilistes valikutes - eeskuju, konkurent või parnter? / Mati Vaarmann

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaarmann, Mati, 1951-

  2002-01-01

  Soome võimalik roll reaalse eeskujuna Eestile välis- ja kaitsepoliitika ning rahvus- ja keelepoliitika alal on siiani olnud suuresti illusoorne, kuna ei ole arvestatud erinevusi kahe naabermaa ajaloolises arengus, kasutatavates ressurssides, valitsevas poliitilises kultuuris ning külma sõja järgses maailmas toimunud ja toimuvaid muutusi

 14. Kanada inuitid nõuavad endale õigust külmetada / Marje Aksli

  Index Scriptorium Estoniae

  Aksli, Marje

  2007-01-01

  Kanada poliitik ja ühiskonnategelane Sheila Watt-Cloutier, kes on ema poolt lääneeskimo ehk inuit, kavatseb kirjutada raamatu sellest, kuidas globaalse soojenemise tõttu sulab üles tema lapsepõlvemaa ja kasvuhoonegaaside mõju ähvardab hävitada inuiti kultuuri

 15. Jürgen Ligi : Ma ei vaja selliseid küsitlusi ega kirju / Jürgen Ligi ; interv. Margot Visnap

  Index Scriptorium Estoniae

  Ligi, Jürgen, 1959-

  2008-01-01

  13. nov. raadios Kuku toimunud vestluse üleskirjutus (M. Visnap), kus vestlesid riigikogu kultuurikomisjoni esimees, sotsiaaldemokraat Peeter Kreitzberg ja rahanduskomisjoni esimees, reformierakondlane Jürgen Ligi. Teemaks oli teatritegelaste ja festivalikorraldajate avalik pöördumine, kus paluti mitte tõsta kultuuriürituste käibemaksu viielt protsendilt 18 protsendile

 16. Cultural and paradoxical values in advertising in Eastern Europe / Salman Saleem, Jorma Antero Larimo, Kadi Ummik, Andres Kuusik

  Index Scriptorium Estoniae

  2014-01-01

  Artiklis keskendutakse küsimusele, kas ja kuivõrd selgitab Hofstede kultuuri raamistiku ja väärtuse paradoksi teooria reklaamide olemust Eestis. Analüüsitakse 110 trükireklaami neljast väljaandest (Anne & Stiil, Director, Cosmopolitan ja Eesti Ekspress), kasutades Pollay klassifikatsiooni.

 17. Kunstimuuseum tutvustab Ungarit

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Pärnu Uue Kunsti Muuseumis kolm ungari kultuuri tutvustavat näitust, millest üks annab ülevaate Unesco maailmapärandi nimistusse kuuluvate Ungari paikade kohta, teine tutvustab tekstiilikunstnik Judit Pocsi vilditöid ja kolmas Jozsef Bullasi maale

 18. Kolm kokkupuudet Johannes Jürissoniga / Ivalo Randalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Randalu, Ivalo, 1936-

  2006-01-01

  Johannes Jürisson õpetas lääne ja eesti muusika ajalugu Tallinna (G. Otsa nim.) Muusikakoolis ja Tallinna Riiklikus Konservatooriumis. 1960-1980 oli ta lektor Tallinna Kultuuriülikoolis, 1991-1995 õpetas Viljandi Kultuurikolledžis

 19. Kapo nuusib moslemiperesid / Kattri Ezzoubi ; intervjueerinud Tiina Jõgeda ; kommenteerinud Andres Kahar

  Index Scriptorium Estoniae

  Ezzoubi, Kattri, 1969-2011

  2010-01-01

  Kaitsepolitsega koostööd teinud araabia keele ja islamimaade kultuuri õpetaja sõnul ei hoia kaitsepolitsei Eestisse abielu kaudu jõudnud moslemitel mitte ainult silma peal, vaid kutsub neid ka vestlusele kaitsepolitseiametisse. Tema hinnangul on kaitsepolitsei huviorbiidis kindlasti need, kellel on olnud pikemaajalisem kokkupuude mõne araabia riigiga

 20. Res Publica soolo rikkus tavasid / Kai Kalamees

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalamees, Kai

  2005-01-01

  Riigikogu aseesimeheks valiti Res Publica liige Taavi Veskimägi, nüüd on Riigikogu juhatuses kaks ühe partei liiget. Riigikogu aseesimeheks tagasi valitud Toomas Vareki hinnangul näitab see samm nii Res Publica kogenematust kui ka Eesti poliitilise kultuuri kehva taset

 1. Paavo Lipponen: tulevikku ei saa rajada loodusvaradele / Paavo Lipponen ; intervjueerinud Kaarel Kressa

  Index Scriptorium Estoniae

  Lipponen, Paavo

  2009-01-01

  Rahvusvahelisele disainivõistlusele Baltic Modo pühendatud seminaril osalenud endine Soome peaminister vastab küsimustele, miks ta hakkas ürituse patrooniks, mida Balti riigid saaksid teha Läänemere kaitseks ja kas kultuuris võiks näha majanduskriisi üht päästerõngast

 2. Valdek Palli mälestusõhtu ja fond / Aili Künstler

  Index Scriptorium Estoniae

  Künstler, Aili

  2013-01-01

  Ersa-mokša kultuuriühingu Sjatko eestvedamisel ja TLÜ muuseumi kaaskorraldusel toimus TLÜ teadusinfokeskuses eesti keeleteadlase, rahvusvaheliselt tunnustatud fenno­ugristi ja TLÜ esimese emeriitprofessori Valdek Palli mälestusõhtu. TLÜs asutati professor Valdek Palli nimeline fond soome-ugri teaduse ja kultuuriprojektide toetuseks

 3. Tundkem maailma kultuurilugu Amazonasest Mongooliani! / Laur Kiik

  Index Scriptorium Estoniae

  Kiik, Laur

  2007-01-01

  Lääne-keskselt ajaloolt tuleks liikuda maailmakeskse ajaloo-, ühiskonna- ja kultuuriõppeni. Noorte sotsiaaldemokraatide poolt korraldatud maailmakultuuri koolitus "Ilmaviis" innustab uurima maailma eri piirkondi, mida kajastatakse haridussüsteemis vähe. "Ilmaviisi" õppeõhtutel esinevad R. Raud, A. Valton, M. Soosaar, K. Hiiemaa, L. Mäll, J. Kaplinski jt.

 4. Avinurme pürib UNESCO maailmapärandi nimistusse / Sirle Sommer-Kalda

  Index Scriptorium Estoniae

  Sommer-Kalda, Sirle, 1974-

  2002-01-01

  Vt. ka Severnoje Poberezhje 3. sept., lk. 1. Kultuuriministeerium võib esitada avinurmelaste puutöö kui eluviisi ülemaailmse tähtsusega kultuuri- ja looduspärandi kaitseks mõeldud UNESCO maailmapärandi nimistusse

 5. UNESCO maailmapärand täienes / Kaarel Kressa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kressa, Kaarel, 1983-

  2010-01-01

  UNESCO maailmapärandi komitee lisas 3. augustil Brasiilias lõppenud istungil maailmapärandi nimekirja 15 kultuuri-, viis loodus ja ühe segamälestise (loetletud). Praegu on nimekirjas 911 paika 151 riigist. Esimest korda osales komitee töös Eesti delegatsioon Mart Kalmu juhtimisel

 6. Ferdinand Linnuse välitööd liivlaste juurde aastatel 1927 ja 1928 : välitöö- ja arhiivimaterjale lugedes / Marleen Nõmmela

  Index Scriptorium Estoniae

  Nõmmela, Marleen, 1982-

  2010-01-01

  F. Linnus keskendus oma retkedel liivi kultuuri erinevate nähtuste uurimisele, kogudes ka esemeid ja tehes üle 200 foto. Välitööde tulemusel avaldas Linnus 1928. aastal artikli liivlaste kalastusest ja vähipüügist, "Liivi etnograafia" on jäänud käsikirja.

 7. Isikuvabaduste ja õiguste kaitse = Защита прав и свобод личности / Tõnu Trubetsky

  Index Scriptorium Estoniae

  Trubetsky, Tõnu, 1963-

  2009-01-01

  Erakond Eestimaa Rohelised soovib sisse seada toimivat inimõiguste tagamise kultuuri Euroopa Liidus. Esmajärjekorras soovitakse siduvate inimõiguste sätete pidevat lisamist ja jõustamist kõigis Euroopa Liidu lepingutes ja kõigi liikmesriikide jaoks. Roheliste erakondade saavutustest Euroopa Parlamendis

 8. Kas Euroopa on olemas? / Riho-Mart Marjak

  Index Scriptorium Estoniae

  Marjak, Riho-Mart, 1963-2005

  2005-01-01

  Euroopa Komisjoni eelmise presidendi Romano Prodi moodustatud töögrupp jõudis raportis tõdemuseni, et Euroopa kultuuri ei saa kindlalt määratleda ega piiritleda, ei ole võimalik koostada fikseeritud euroopalike väärtuste loendit, Euroopa geograafilise ruumi määrab kultuur

 9. Venemaa õllekeiser Christian Ramm-Schmidt / Markku Saksa

  Index Scriptorium Estoniae

  Saksa, Markku

  2004-01-01

  Rahvusvahelise õlletootmisettevõtte Baltic Beverages Holding (BBH) tegevusest Baltikumis, Venemaal, Ukrainas ja Kasahstanis. Venemaa tütarettevõtte juht Christian Ramm-Schmidt kirjeldab Venemaa eraettevõtluse arengut, ärikeskkonda ja -kultuuri ning ettevõtete juhtimise põhimõtteid

 10. День фотогламура: мастерклассы и выставки

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Teisest üleriigilisest fotoglamuuri päevast "Nikon school workshop glamour 2009". Toimub 10. oktoobril Jõhvi kontserdimajas. Korraldavad Jõhvi kultuuri- ja huvikeskus, Nikoni esindus ning ühing "Foto VB". Kavas on töötoad ja fototehnika presentatsioonid

 11. Ida-Virumaa rahvakultuuri mänguline muusa - Meeri Amanda / Ene Raudar

  Index Scriptorium Estoniae

  Raudar, Ene

  2015-01-01

  Ida-Virumaa kultuuritöötajate ühisest aktsioonist 2014. a. 26. okt. - kultuuri killavoor Aserist Avinurme, et Eesti Pärandkultuuri aastal pöörata rohkem tähelepanu väikestele rahvamajadele, kus igapäevast rahvakultuuri elus hoitaksegi

 12. Ida-igatsuse põhjapiir / Raivo Paltser

  Index Scriptorium Estoniae

  Paltser, Raivo

  2006-01-01

  Hiina traditsiooni järgija R. Paltseri nägemus Lääne inimese ihalusest Vana-Hiina kultuuri järele, kung-fust. Toodud mõningaid näiteid Soome ja Hiina mütoloogiat ühendavast fantaasiafilmist "Igavese armastuse sõdalane - Jade Warrior"

 13. Eesti poliitelu ahistab populism / Jüri Saar

  Index Scriptorium Estoniae

  Saar, Jüri, 1956-

  2011-01-01

  Autori hinnangul jääb nii Reformierakonnal kui Keskerakonnal puudu idealismist, põhimõttekindlusest, tegutsemisõhinast millegi muu heaks kui võim. Eesti poliitilise kultuuri seisukohalt peaksid ennne parlamendivalimisi oma mentaalse sisu üle vaatama kõik parteid

 14. Granitsa - ponjatije mnogogrannoje : zametki s konferentsii / Ljudmila Kazarjan

  Index Scriptorium Estoniae

  Kazarjan, Ljudmila, 1961-

  1998-01-01

  Konverents 'Piiri probleemid kultuuris' (Problemõ granitsõ v kulture), toimus 25.-28. sept. 1997 Tartus, tähistades Tartu Ülikooli ja Helsingi Ülikooli vene kirjanduse kateedrite koostöö 10. aastapäeva

 15. TLÜ-d külastab juhtiv õppekavateooria spetsialist / Carol Ojasoo

  Index Scriptorium Estoniae

  Ojasoo, Carol

  2011-01-01

  Tallinna ülikooli külastab üks maailma juhtivaid õppekavateooria spetsialiste, paljude monograafiate autor ja rahvusvaheliste kogumike toimetaja, Kanada Briti Columbia ülikooli professor William Pinar, kes annab seminari teemal "Kaasaja allegooriad: õppekava areng nartsissismi ja kaasajalisuse kultuuris"

 16. Hasselblatti Eesti jõudmine eesti keelde / Cornelius Hasselblatt ; intervjueerinud Rein Veidemann

  Index Scriptorium Estoniae

  Hasselblatt, Cornelius, 1960-

  2016-01-01

  Intervjuu estofiilist keele- ja kirjandusteadlase ning tõlkija, Tartu ülikooli audoktori ja Eesti Teaduste Akadeemia välisliikme Cornelius Hasselblattiga tema neljast värskest eesti kirjandust ja kultuuri käsitlevast teosest, neist kolm eesti keeles

 17. Ilmus võrukeelne aabits : [ABC kiräoppus ja lugõmik

  Index Scriptorium Estoniae

  1999-01-01

  ABC kiräoppus ja lugõmik (koost. Võro Seltsi VKKF ja Võru Instituudi aabitsatoimkond. Ka asjatundjate komisjoni koosseisust, mille vabariigi valitsus moodustas lõunaeesti keele ja kultuuri säilitamise ja arendamise riikliku programmi väljatöötamiseks

 18. Riiklikud keeleprogrammid / Jüri Valge

  Index Scriptorium Estoniae

  Valge, Jüri, 1948-

  2004-01-01

  Ülevaade järgmistest keelega seotud programmidest : "Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004-2008)", "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (2004-2008)", "Rahvuskaaslaste programm (2004-2008)", "Hõimurahvaste programm (2000-2004)", "Lõunaeesti keele ja kultuuri programm (2000-2004)", "Setu kultuuriprogramm", "Eesti keele akadeemilise välisõppe programm"

 19. Eesti Vabaõhumuuseum / Tõnu Kalvet

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalvet, Tõnu

  2002-01-01

  Muuseumi 45. aastapäeva tähistaval teaduslikul konverentsil andis Heiki Pärdi ülevaate mulgi häärberist, Anneli Banner kultuuri ja looduse suhtest taluaia näitel jm. Avati Kaagjärve vallast Valgamaalt toodud Rusi talu (millest on pärit skulptor Juhan Raudsepp) ja taastatud fondihoidla

 20. Ivar Põllu: üritan jääda naiivseks / intervjueerinud Priit Simson

  Index Scriptorium Estoniae

  Põllu, Ivar, 1974-

  2011-01-01

  Tartu Uue Teatri juht Ivar Põllu oma sünnikohast Tootsist, endast, oma tulevikuplaanidest, Eesti teatritest, kultuuri rahastamisest Eestis, Tartu Uuest Teatrist ja selle tulevikust, tahtmisest teha sellist teatrit, mida tahaks ise näha jm. Ivar Põllu sai tänavu algupärase dramaturgia auhinna etenduse "Ird, K." eest, Tartu Uus Teater sai sõnalavastuste eriauhinna

 1. Lühim tee iseendani läheb ümber maailma / Katrin Kaugver

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaugver, Katrin, 1950-

  2007-01-01

  Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsiumi (CERL) vanaraamatu seminarist Budapestis "Trükised ja omanikud : kirjeldades Euroopa kultuuri geograafiat" 2006. a. novembris. Esimest korda käis Eesti sel kokkusaamisel konsortsiumi täisliikme staatuses, TLÜ Akadeemiline Raamatukogu sai CERL-i täisliikmeks 2006. a.

 2. Tudengite panus ettevõtete juhtimis- ja arendustegevusse / Liina Viiret

  Index Scriptorium Estoniae

  Viiret, Liina

  2008-01-01

  Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži haldus- ja ärikorralduse eriala tudengite lõputööde hulgas on olulisel kohal organisatsioonisisesed uurimused, mis on keskendunud turunduse ning organisatsiooni kultuuri, struktuuri, strateegilise juhtimise ja personali töömotivatsiooni valdkonna teemadele

 3. Eesti keelt õppiv Kohtla-Järve vene koolide muukeelne laps / Anastassia Zabrodskaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Zabrodskaja, Anastassia

  2004-01-01

  Eesti keelt õppivate muukeelsete laste arengu süstemaatilisest jälgimisest, laste ja nende vanemate suhtumisest eesti keelde, kultuuri ja keeleõppimisse ning keelekümblusprogrammi tõhususest. 2002/2003 läbiviidud kirjaliku küsitluse andmete põhjal

 4. V KUMU notshju / Dmitri Babitshenko

  Index Scriptorium Estoniae

  Babitshenko, Dmitri

  2007-01-01

  Kultuuriüritusest KUMU ÖÖ. 25. mail on Kumu alumine korrus ja sisehoov terveks ööks kaasaegse muusika ja visuaalkunstide päralt. Muusikavalikut ja videoprogrammi tutvustab ürituse korraldaja Maria-Kristiina Soomre. Rahvusvaheline video-performance'ite festival INPORT esitleb KUMU ÖÖ raames eriprogrammi "Time. Space.Reflection"

 5. Paadisõit Võhandul tõi teise preemia / Mati Määrits

  Index Scriptorium Estoniae

  Määrits, Mati, 1958-

  2009-01-01

  MTÜ Kultuuriühing Eesti Fotofestival korraldatud fotokonkursil "Sügisvärvid looduses" valis žürii välja 11 paremat fotot. Esikoha pälvis Peep Loorits fotoga "Leht praos", teise koha Meida Mõttus fotoga "Sügisvärvid looduses" ja kolmanda Robi Lees fotoga "Kirevad vahtralehed"

 6. Disain kõrvuti Pärdi ja Oksasega Eestit esindamas / Monika Järg

  Index Scriptorium Estoniae

  Järg, Monika, 1975-

  2010-01-01

  Normandias festivalil "Les Boréales" 12.11.-31.12.2010 avatud eesti disaini näitusest "design_estonia", kus on eksponeeritud mööbel, valgustid ja tekstiilikunst. Projekti kuraatorid Marko Ala ja Ilona Gurjanova. Loetletud osalejaid. Põhja- ja Baltimaade kultuuri tutvustaval festivalil on veel esindatud muusika, kino ja kirjandus

 7. Kultuurilaev "Adventure" Tallinna ja Kotka sadamas / Juta Kivimäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivimäe, Juta, 1952-

  2005-01-01

  Eesti kirjanikud, muusikud ja kunstnikud Kotkas kultuuriüritusel "Adventure". Jaan Elkeni kureeritud kolmest kunstinäitusest üldnimega "Tallinn-Kotka. Kaksteist Tallinna kunstnikku Kotkas" (osalejad loetletud), Matti Variku tehtud Lenini monumendist Kotkas, meenutusi eesti kunstnike varasematest Kotka-näitustest

 8. Eestlane kamandab Venemaal 400 alluvaga tanklaketti / Artur Praun ; interv. Raigo Neudorf

  Index Scriptorium Estoniae

  Praun, Artur, 1973-

  2005-01-01

  LLC Neste St. Petersburgi jaemüügi direktor selgitab, miks ta nõustus ettevõtte poolt tehtud pakkumisega asuda tööle Venemaale, annab ülevaate oma tööülesannetest ja ettevõtte plaanidest Peterburi turul ning iseloomustab vene kultuuri- ja äriruumi. Lisa: Artur Prauni karjäär Nestes

 9. Raja Roomann 80 / Maimu Raudsepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Raudsepp, Maimu

  2001-01-01

  16. septembril 2001 tähistas oma sünnipäeva pedagoogikamagister, Cincinnati Kultuuriühingu asutaja ja ajaloouurija, raamatu "Urban Growth and the Development of an urban Sewer System. City of Cincinnati, 1800-1915" autor

 10. Muusika. Arvo Volmer juhatab "Toscat". Balti projekt BBCs. Nigulistesse tuleb Jaapan. Diplomaatiliselt Kadrioru lossist. "Jazzkaare" kevadhooaeg" / Priit Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Priit, 1938-

  2002-01-01

  Arvo Volmer juhatab Oulu Linnateatris Puccini "Toscat". Eestis viibis BBC töögrupp, et ette valmistada suurprojekti tutvustamaks riikide kultuuri. Nigulistes esinevad kontserdisarja "Diplomaatilised noodid" raames jaapani muusikud. Kadrioru lossis toimunud ungari vanamuusikaansambli Affetti Musicali Budapest kontserdist. "Jazzkaare" kevadhooajast

 11. Kultuuriruum ja Natalie Mei prostitutsiooniteemalised joonistused / Kai Stahl

  Index Scriptorium Estoniae

  Stahl, Kai

  2011-01-01

  Analüüsitakse feministliku lugemise ja Juri Lotmani kultuurisemiootika abil kultuuri ja "mittekultuuri" vahelist piiriala, keskendudes viisidele, kuidas Natalie Mei erines oma joonistustega kunsti üldpildist - rikkudes traditsionaalset pildikoodi, ironiseerib Mei selle teema domineerivat käsitlust ja pildilist kuvamist, luues naiskunstnikuna uue vaatenurga

 12. Ohver vabadussambale : aimamatud müürid Harjumäel / Jüri Kuuskemaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuuskemaa, Jüri, 1942-

  2008-01-01

  Vabadussõja võidusamba ehitamisega Tallinnasse lõhutakse vana kultuuri säilmeid. 1825. aastal koostatud Tallinna linnaplaanil ning Steingrübeli litograafial "Harju värav"on näha Ingeri bastion. Harjumäel Vabadussambale ette jäänud ning lammutatud müüristik ei olnud üllatus

 13. Kultuur turuühiskonnas : eneseväljendus ja/või enesemüümine? / Triin Vihalemm, Margit Keller

  Index Scriptorium Estoniae

  Vihalemm, Triin, 1968-

  2005-01-01

  Ilmunud ka: International cultural marketing conference : November 3-4, 2005, Tartu : a collection of speeches. Autorite hinnangul võiksid kultuuriürituste korraldajad nn brändimisvõtete ning kommunikatsioonivormide ja -kanalite osas rakendada rohkem innovatiivsust, julgemalt riskida

 14. Õnnelik Cecilia / Peeter Rebane

  Index Scriptorium Estoniae

  Rebane, Peeter, 1973-

  2005-01-01

  Pärnu 19. dokumentaal- ja antropoloogiafilmide festivalil nähtavatest dokumentaalfilmidest jõuab teleekraanile seitse filmi armastusest ja abielust. Filme arvustavad Eesti kultuuri- ja ühiskonnategelased. Dokumentaalfilm "Isainstinkt", režissöör Murray Nossel

 15. Ruum, ca 1986 / Andres Kurg

  Index Scriptorium Estoniae

  Kurg, Andres, 1975-

  2006-01-01

  Alates 1990. aastate algusest kuulub ruum postmodernse kultuuriteooria käibesõnavarasse, räägitakse ka "ruumilisest pöördest" kultuuriteoorias. Erinevatest ruumiloogikatest, modernse kultuuri ja ruumi klassilisest ja soolisest problemaatikast. Henry Lefebvre'i, Frederic Jamesoni, Edward Soja, Rosalyn Deutsche, Griselda Pollock'i ruumianalüüsist

 16. Visionaarne Belgia / Margit Säde

  Index Scriptorium Estoniae

  Säde, Margit

  2005-01-01

  Harald Szeemanni (1933-2005) koostatud belgia kunsti ja kultuuri ülevaatenäitus "Visionair Belgie", mis hõlmab aega 1830. aastatest kuni tänapäevani, Brüsseli BOZARis (Palais des Beaux-Arts) kuni 11. IX. Samas on eksponeeritud ka fotonäitus "Magritte ja fotograafia"

 17. Montanelli, Aspromonte sul Baltico / Sandro Gerbi

  Index Scriptorium Estoniae

  Gerbi, Sandro

  2003-01-01

  1930ndatel Tallinnas asunud Itaalia Kultuuri Instituudi direktorina ning Tartu Ülikooli itaalia keele ja kirjanduse lektorina tegutsenud Indro Montanelli soovitas eesti keelde tõlkida Corrado Alvaro romaani "Aspromonte rahvas". Romaan ilmus Marta Pärna tõlkes (Tartu : Loodus, 1937), eessõna kirjutas romaanile Indro Montanelli

 18. Eesti Laevamehaanikute Liit / Jüri Kask

  Index Scriptorium Estoniae

  Kask, Jüri

  2005-01-01

  Eesti Laevamehaanikute Liidu eesmärgiks on aidata kaasa merendusalase seadusandluse väljatöötamisele, laevamehaaniku ameti propageerimisele, merehariduse ja -kultuuri arengule ning teha tihedat koostööd Eesti meremeeste ametiühinguga laevamehaanikute sotsiaalsete huvide kaitsmisel

 19. Es war einmal ... : raamatunäitus baltisaksa kirjandusest / Sirje Lusmägi, Tiiu Reimo

  Index Scriptorium Estoniae

  Lusmägi, Sirje, 1952-

  2012-01-01

  2011. a augustis Tallinnas toimunud baltisaksa kultuuripäevade raames avati Tallinna Keskraamatukogus ka raamatunäitus, korraldajaks Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis. Näituse koostasid Sirje Lusmägi ja Tiiu Reimo RR-i ja TLÜAR-i kogude põhjal

 20. Maimu Berg: arvestagem linnaelanikega / Maimu Berg

  Index Scriptorium Estoniae

  Berg, Maimu, 1945-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Sotsial-demokrat : Tallinnskii spetsvõpusk apr. lk. 3. Tallinna volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees annab hinnangu volikogu, linnavalitsuse ja linnapea tööle ja räägib sotsiaaldemokraatide algatustest, sotsiaalhooldusest ja poliitilise kultuuri muutmisest

 1. Eesti asend maailmakaardil / Jüri Allik

  Index Scriptorium Estoniae

  Allik, Jüri, 1949-

  2003-01-01

  Eestlaste hoiakutest ja väärtustest, Hollandi kultuuriuurija Geert Hofstede uurimusest "Kultuuri tagajärjed". Ilm. ka: Esseed : ajalehes Postimees ilmunud esseed 2002-2004. [Tallinn] : Tänapäev, 2005. Lk. 93-97 : foto (J. Allik)

 2. Miks nad niimoodi teevad? / Erika Sari

  Index Scriptorium Estoniae

  Sari, Erika

  2007-01-01

  Kultuuride erinevusi käsitlevast Gert Jan Hofstede raamatust "Kultuuri uurides", mis aitab mõista lapsi, kes tulevad meie kooli teisest kultuurikeskkonnast, keda on kasvatatud meist erinevalt ja mida autor soovitab ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana ka kolleegidele

 3. Kirjandusõhtu Adel Karasholiga

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  10. aprillil külastab Tartut Robert Boschi Fondi väljaantava Adelbert Chamisso preemia 1992. a. laureaat Adel Karasholi; kohtumisõhtul Tartu Saksa Kultuuri Instituudis loeb autor luuletusi oma viimati ilmunud luulekogudest "Wenn Damaskus nicht wäre" (München, 1999), "Also sprach Abdulla" (München, 1995). Vt. ka Looming, 2003, nr. 5, lk. 790

 4. Haiguste ravi. Kontrollitud / Mari Sobolev

  Index Scriptorium Estoniae

  Sobolev, Mari, 1968-

  2000-01-01

  P. Alliku kureeritud näitusest "Naturalism" ja Academia Non Grata performance'itest Kunstihoone galeriis, J. Saare kureeritud näitusest "AIDS kultuuris" Rotermanni soolalaos, J. Zoova ja Kiwa näitusest "Kevaddisko" Tallinna Linnagaleriis, noortebiennaalist "ArtGenda" Helsingis ning H. Soansi ja M. Raadi kureeritud "ArtGenda" projektist "Analoog TV".

 5. [Stradiņš, Jānis. Zinātnes un augstskolu sākonte Latvija] / Raimo Pullat

  Index Scriptorium Estoniae

  Pullat, Raimo, 1935-

  2011-01-01

  Arvustus:Stradiņš, Jānis. Zinātnes un augstskolu sākonte Latvija. (Rīga, 2009). J. Stradiņši monograafia on ulatuslik ja sisukas kokkuvõte Läti kultuuri ja teaduse ajaloost kuni 19. sajandi lõppkümnenditeni

 6. Eestlased Euroopas haridust edendamas / Martin Krõlov

  Index Scriptorium Estoniae

  Krõlov, Martin

  2007-01-01

  Aivar Paidla räägib oma elust Luxembourgis asuva Euroopa Komisjoni haldusalas tegutseva lasteaia-pikapäevakooli juhatajana ja oma tütre õpingutest Luxembourgi I Euroopa koolis. Euroopa Kooliga seotud ametikohtadele kandideerimise võimalustest. Glasgow' ülikoolis eesti keele ja kultuuri õppejõuna töötav Lea Kreinin räägib oma elust ja tööst Šotimaal

 7. Mida teeks tulevane kultuuriminister 500 miljoni krooniga? / interv. Andres Keil

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Suuremate erakondade kultuurispetsialistid (kultuuriministrikandidaadid) Urmas Paet, Andres Herkel, Peeter Jalakas, Indrek Saar, Jaak Allik, samuti kultuuriminister Raivo Palmaru vastavad küsimustele, mis on suurimad ohud eesti keele ja rahvuskultuuri säilimisele, milline on kultuuriministeeriumi ja -ministri portfelli staatus praeguses valitsuses, kas kultuuri rahastamine riigieelarvest on piisav, mille poolest erineb nende erakonna nägemus kultuuripoliitikast teiste erakondade omast, kuhu nad suunaksid 50, 500 miljonit, kui see oleks nende käsutuses

 8. Öeldakse PÖFF, mõeldakse kino kõigile / intervjueerinud Ene Läkk

  Index Scriptorium Estoniae

  Lokk, Tiina, 1955-

  2011-01-01

  Intervjuu PÖFFi juhi Tiina Lokkiga sellest, kuidas filmifestival laieneb kultuuriüritusest inimõiguste eest võitlejaks maailmas. Tänavu on PÖFFi kavas kuuendat aastat inimõiguste filmiprogramm, sel korral fookuses puuetega inimeste võrdne kohtlemine. Uuringust, millega selgitati, kas ja kui ligipääsetavad on Coca-Cola Plaza ja Solarise kino puuetega inimestele

 9. Sul on miljoni dollari idee? Nemad aitavad sul selle rahaks teha / Tanel Veenre

  Index Scriptorium Estoniae

  Veenre, Tanel, 1977-

  2010-01-01

  Eesti kultuurivahendajatest, nende nappusest. Kultuurikorraldusest, loomest ja ettevõtlusest, kultuuriturundusest, loomemajandusest, mänedžeri ja looja koostööst, kultuuri ekspordist. Kultuurikorraldajate koolitusest Tartu Ülikoolis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Arvamust avaldavad galerist Olga Temnikova, Eesti Disainerite Liidu esimees Ilona Gurjanova, kontserdikorraldaja Helen Sildna, Ville Jehe disainibüroost Keha3, Von Krahli Teatri projektijuht Elo-Liis Parmas, moekorraldaja Merilyn Kesküla jt.

 10. Chain ornaments with tortoise brooches as a source for interpreting the origin of the Daugava livs in the 10th-13th century / Roberts Spirgis

  Index Scriptorium Estoniae

  Spirgis, Roberts

  2006-01-01

  Liivlaste materiaalse kultuuri peamiseks iseärasuseks on kilpkonnsõled ja rinnakeed. Liivi rinnakeedes on eristatud viis kilpkonnsõlgede tüüpi, neli tüüpi keekandjaid ning üks tüüp keejagajaid. Ehete kronoloogia loomiseks kasutati koostisosade vastastikuse korrelatsiooni meetodit. Selle alusel eristatakse nelja liivi rinnakeede rühma. Rinnakeede tüpoloogia võimaldab teha ka järeldusi Vidzeme liivlaste etnogeneesi kohta.

 11. [Mis teemal peaks kirjutama tänapäeval sellise "40 kirja", millele te allkirja andmist võiksite kaaluda ning mis mõjuks ühiskonnas värske õhu puhanguna?

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Küsimusele vastavad 1980. aastal koostatud "40 kirjale" allakirjutanud kultuuri- ja ühiskonnategelased P. Lorents, P. Kask, H. Kiik, T. Kall, T. Kaljuste, M. Kalda, A. Langemets, K. Alttoa, M. Hint, F. Jüssi, P. Aimla, L. Hainsalu, M. Lauristin, J. Klõšeiko, A. Laats, K. Kreismann, A. Laht, R. Ruutsoo, L. Tavel, A. Valton, P. Tulviste, P.-E. Rummo, T. Rätsep, R. Tamsalu, A. Tarand, E. Nirk, M. Sirkel ja J. Tamm

 12. Pildi vaatenurgast : Fotograafilise tähenduse tõlgenduslikud strateegiad / Jay Ruby

  Index Scriptorium Estoniae

  Ruby, Jay, 1935-

  2010-01-01

  Fotograafia rollist antropoloogias ja selle sihist, fotode tõlgendamisest ja kontekstist, pildiliste sõnumite osast kultuuris. Foto kui kunst, kui esteetiline objekt versus foto kui reaalsuse "vahendamata" salvestus - need levinud seisukohad häirivad fotode teadusliku interpretatsiooni väljakujunemist ja fotode antropoloogilise tõlgendamise süsteemi väljatöötamist. Eesmärgiks peaks olema pakkuda antropoloogidele kommunikatsiooni pildilist vahendit

 13. Suur 'Alternatsioon 98' / Tiiu Leis, Al Paldrok

  Index Scriptorium Estoniae

  Leis, Tiiu

  1998-01-01

  Kaheosalise Pärnu kultuuriürituse 'Alternatsioon 98' tutvustus: 8.-9. mail kujutav-, video- ja tegevuskunst; 5.-6. juunil muusika, tants, sport, mood. 8. mai: punkansambli 'Kurjam' kontsert, avatakse näitused 'Alternatsioon 2' Soolalaos, Tallinnas keelatud 'Eesti Vabariik 80' ja Taave Tuutma 'Rikaste toetamise fond', performance'id Rüütli tänaval; 9. mai: seksuaalvähemuste ja teiste protestimarss.

 14. Ilmus võrukeelne aabits

  Index Scriptorium Estoniae

  1999-01-01

  ABC kiräoppus ja lugõmik algkooli latsilõ / koost. Võro Seltsi VKKF ja Võru Instituudi aabitsatoimkond ; Jüvä Sullõv, Kauksi Ülle, Marju Kõivupuu ... [jt] .Võro, 1998. Ka asjatundjate komisjoni koosseisust, mille vabariigi valitsus moodustas lõunaeesti keele ja kultuuri säilitamise ja arendamise riikliku programmi väljatöötamiseks

 15. Hispaania suursaadiku visiit / Reet Kääni

  Index Scriptorium Estoniae

  Kääni, Reet

  2001-01-01

  13.02.2001 külastas Tallinna Pedagoogikaülikooli Helsingis resideeruv Hispaania suursaadik Fernando Carderera Soleri ja saatkonna I sekretär Tereza Lizaranzu Perinat. Külaliste visiidi üheks eesmärgiks oli uurida võimalusi hispaania keele ja kultuuri õpetamiseks TPÜs. Dekaan Heli Mattisen oli ette valmistanud omapoolse ettepaneku hispaania keele kõrvalaine avamiseks 1.09.2001

 16. Muusika : Jätkub Estonia solistide plaadisari. EOÜ käis orelimatkal. Aastapremia Pärnu Kontserdibüroole. TAM avab kevade Rakveres. Vanemuises taas klassikaline ballett / Eha Ristimets

  Index Scriptorium Estoniae

  Ristimets, Eha

  2002-01-01

  Estonia talveaias esitleti omaaegse soprani Paula Padriku CD-d "Unustamatu Paula Padrik". Eesti Orelisõprade Ühing korraldas väljasõidu Viljandi- ja Tartumaade orelite juurde. Kultuuri aastapreemia - 15 000 krooni sai Pärnu Kontserdibüroo. Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori kevadkontsertidega alustatakse tänavu Rakveres. 14.IV esietenduvad Vanemuises kaks ühevaatuselist balletti "Chopiniana" ja "Quiteria pulm"

 17. Tallinna rahvaülikool ootab huvilisi osalema...

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Oodatakse osalema kultuuri-, kunsti-, käsitöö- jt. kursustel. 2003. a. alustavad uued kursused: ruumikujundus, arhitektuuriajalugu, digitaalfotograafia, gobeläänpõime, jaapani ikebanakunst jm. Algab eesti rahvakunsti tutvustav loengutsükkel, täiendatud kujul jätkab tööd Laste Loovuse Stuudio. Õpetavad M. Kalm, J. Kuuskemaa, A. Raud jt. Kunstistuudiot juhivad Ü. Marks, Z. Zeilanov, S. Jõgeva, kirjakunsti kooli juhib H. Kivihall

 18. "Kulka" preemiad 2007 : autahvlile lisati uusi nimesid ja värskendati vanu

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad said 2007. aasta kultuuri tipptegijad - Jaan Toomik (kujutav ja rakenduskunst), Vello Asi (arhitektuur), filmi "Sügisball" loominguline kollektiiv koosseisus Veiko Õunpuu, Mart Taniel, Ülo Krigul, Katrin Kissa (audiovisuaalne kunst), Jaan Rääts (helikunst), Mare Tommingas (näitekunst), X noorte laulu- ja tantsupeo kunstilised juhid Aarne Saluveer ja Maido Saar (rahvakultuur). Lisaks sellele andsid sihtkapitalid välja oma aastapreemiad. Nimekiri. Kommenteerib Ave Randviir

 19. 80 aastat tagasi : Veebruar 1927 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2007-01-01

  Kultuuri- ja muusikasündmustest: ajaloolisest üritusest 20. veebr. Estonia Kontserdisaalis, Palamuse kiriku uue kella pühitsemisest 20. veebr., Mozarti "Reekviemi" ettekandest Estonia kontserdisaalis, Tallinna Kaarli Lauluseltsi korralisest peakoosolekust 7. veebr., kontserdist Kaarli kirikus (esinesid organist Paul Pressnikoff, laulja Tenno Vironi ja tšellist Raimond Bööcke), kontserdist Viljandi Jaani kirikus (esinesid bassilaulja Hans Siimer ja organist Elmar Rossman)

 20. Артистические салуны / Елена Мельникова-Григорьева ; иллюстрация: Евгения Шевченко

  Index Scriptorium Estoniae

  Мельникова-Григорьева, Елена, 1959-

  2013-01-01

  Järgmistest kultuurisündmustest: Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi festival KIMP Fest, Maša Goltsmani tantsulavastus "Siddhartha" (Goltsman Ballet), festival "Kõik sõidavad Jerevani!", multidistsiplinaarne videonäitus "Nõukogude lillelapsed: 1970ndate psühhedeelne underground" Eesti Rahva Muuseumis (kuraatorid Terje Toomistu ja Kiwa) ning Kumu Kunstimuuseumi väliskunsti näitus "Kriitika ja kriisid. Kunst Euroopas alates 1945"

 1. Teispool punast ja sinist tabletti : virtuaalsus tegelikkuse substantsina / Jaak Tomberg, Jüri Lipping

  Index Scriptorium Estoniae

  Tomberg, Jaak, 1980-

  2006-01-01

  Autorid on lähtepunktiks võtnud Jaan Unduski teose "Maagiline müstiline keel" ja osutavad sellele, kuidas keele ja vaikuse vahelise suhte kaudu on võimalik teadvustada reaalsuse ja virtuaalsuse vahekorda ning transtsedentaalse empirismi kirjeldused Gilles Deleuze'i raamatust "Logique du sens" (1973) ja Slavoj Zhizheki raamatust "Organs Without Bodies" (2004). Eesmärgiks on rajada esmane teoreetiline aluspõhi uueks vaatenurgaks kultuuri- ja fiktsiooniteoreetilistele põhiküsimustele

 2. Milline rikkus! / Kaarel Tarand

  Index Scriptorium Estoniae

  Tarand, Kaarel, 1966-

  2010-01-01

  27. jaanuaril avalikustas kultuuriministeerium 2010. a. riiklike kultuuripreemiate määramiseks esitatud kandidaatide nimed. Kümnendi pikaajalise tegevuse preemiate jagunemisest professionaalse kultuuri valdkonniti. Filmikunsti valdkonnas on tänavu elutööpreemiale esitatud režissöörid Andres Sööt ja Heino Pars, kujutava kunsti ja arhitektuuri valdkonnas kunstnik Leonhard Lapin, maalikunstnik Olev Subbi, arhitekt Raine Karp ja sisearhitekt Leila Pärtelpoeg

 3. 6-8-aastase andeka lapse kodune kasvukeskkond ja arenguvõimalused Eestis ja Soomes / Maie Vikat, Inkeri Ruokonen, Eva Noormaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Vikat, Maie

  2002-01-01

  1999.-2001.a. läbi viidud Tallinna Pedagoogikaülikooli ja Helsingi Ülikooli vahelisest uurimisprojektist "Andekas laps ja tema arengut soodustavad faktorid Eestis ja Soomes". Projekti eesmärk oli identifitseerida 6-8-aastaste laste andekus ja selle arengut soodustavad teguridühises kultuuris, kuid erineva sotsiaalmajandusliku arengutasemega ühiskondades Eesti ja Soome laste võrdleva analüüsi kaudu

 4. Some views on evaluation and identification of artistic talent / Inkeri Ruokonen

  Index Scriptorium Estoniae

  Ruokonen, Inkeri

  2002-01-01

  Kunstikasvatusest õppekavas, kunstilisest andekusest. 1999.-2001.a. läbi viidud Tallinna Pedagoogikaülikooli ja Helsingi Ülikooli vahelisest uurimisprojektist "Andekas laps ja tema arengut soodustavad faktorid Eestis ja Soomes". Projekti eesmärk oli identifitseerida 6-8-aastaste laste andekus ja selle arengut soodustavad tegurid ühises kultuuris, kuid erineva sotsiaalmajandusliku arengutasemega ühiskondades Eesti ja Soome laste võrdleva analüüsi kaudu

 5. Kaadrid otsustavad endiselt kõik / Kersti Kivirüüt, Epp Adler, Andi Einaste, Maris Liiders ; intervjueerinud Meeli Parijõgi

  Index Scriptorium Estoniae

  2014-01-01

  Saku gümnaasiumis arutleti õpilaste korraldatud foorumil Eesti hariduse oleviku ja tuleviku üle. Intervjuu külalisesinejatega, kelleks tänavu olid haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Kersti Kivirüüt, Epp Adler MTÜ-st HeadEst, Saku abivallavanem haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekande alal Andi Einaste ning Harju maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders

 6. Romantiline Rannatee : kuidas toimib üheksa valla ühine koostöövõrgustik? / Mercedes Merimaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Merimaa, Mercedes, 1954-

  2015-01-01

  Kaubamärk Romantiline Rannatee ühendab Pärnumaa üheksa valla turismiteenusepakkujaid ja teisi ettevõtteid, kultuuri-, ajaloo- ja loodusväärtusi ning sündmusi eesmärgiga saavutada piirkonnale suuremat tuntust ja külastatavust ning kasvatada tulu turismiettevõtlusest. Tegu on Leader-projekti kaasava juhtimise tulemiga. Era-, avaliku ja mittetulundussektori ühistegevuse kommunikatsioonist Romantilise Rannatee koostöövõrgustikus

 7. Kohatu kangelane : Kalevipoeg 1980. aastate eesti maalis = A hero out of place : the figure of Kalevipoeg in Estonian painting of the 1980s / Anu Allas

  Index Scriptorium Estoniae

  Allas, Anu, 1977-

  2010-01-01

  Tolle aja eesti kunstis võib täheldada pidevat huvi mütoloogiliste motiivide ja teemade vastu, millest kasvas välja omalaadne rahvusromantiliste sugemetega kunsti laine. Vaadeldakse mõningate Kalevipoja-aineliste, eriti Lembit Sarapuu, Leonhard Lapini ja Jaak Arro maalide näitel ja tolleaegse kunstikriitika toel, kuidas rahvusromantismi esiletõus kajastab oma aja ja koha kultuuri ideoloogilist kriisi, mida iselooustavad erakordsed motiivid, ülepaisutatud tundetoon, eksootika ja kontrastide rohkus

 8. Inglimaja tervendab Eesti ühiskonda / Maris Talvari

  Index Scriptorium Estoniae

  Talvari, Maris

  2007-01-01

  Kätlin Rooviku (1976) alias Crystal Ra Lakshmi Eestisse rajatava Inglimaja projektist. Inglimaja on multifunktsionaalne hoone, mille eesmärk on aidata parandada selle töötajate ja külastajate elukvaliteeti ja ning leida eluülesannet. Kätlin Roovik (1976) on õppinud visuaalset kultuuri ja aminoloogiat (ingliteraapiat) ning saanud The Angels Training School'i sertifikaadi

 9. Teater küsib, poliitik vastab / Margus Mikomägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Mikomägi, Margus, 1956-

  2008-01-01

  13. nov. raadios Kuku toimunud vestlusel vestlesid riigikogu kultuurikomisjoni esimees, sotsiaaldemokraat Peeter Kreitzberg ja rahanduskomisjoni esimees, reformierakondlane Jürgen Ligi. Teemaks oli teatritegelaste ja festivalikorraldajate avalik pöördumine, kus paluti mitte tõsta kultuuriürituste käibemaksu viielt protsendilt 18 protsendile. Virumaa Teatajas 26. nov. lk. 11 ilmus Rakvere teatri töötajate pöördumine riigikogu liikme, härra Jürgen Ligi poole

 10. Lisandusi postkolonialismi diskussioonile / Jaak Kangilaski

  Index Scriptorium Estoniae

  Kangilaski, Jaak, 1939-

  2011-01-01

  Et Eesti oli Nõukogude okupatsiooni koloniseerimise ohver, tuleks eesti kunsti ajaloo uurimisel lähtuda postkolonialistlikule teooriale omastest lähenemisviisidest ja mõistetest, mis võimaldaksid juba tuntud tõsiasju uutmoodi tõlgendada ning selgitada meie ajalugu ja kultuuri rahvusvahelisele üldsusele. Kolonialismi tunnustest ja levikust Ida-Euroopas 20. sajandil ning mõjudest eesti kunstile, postkolonialismi teooriast ja selle rakendustest

 11. Enno Toomsalu 30 aastat Chicago Eesti Maja president / Endel Sepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Sepp, Endel

  2006-01-01

  1976. aastast Eesti Maja juhtinud Enno on kujundanud selle "väikeseks Eestiks", kus on korraldatud palju kultuuriüritusi. 19. märtsi koosolekul andis ta ameti nooremale, samas valiti ta Chicago Eesti Maja auliikmeks. Akadeemiliselt kuulub ta Korp! Frat. Estica´sse, teda on autasustatud korporatsiooni Kuldmärgiga teenete eest eestlusele ja Valgetähe 4. järgu ordeniga

 12. STAR TREK elab ja õilmitseb / Scott Abel

  Index Scriptorium Estoniae

  Abel, Scott

  2009-01-01

  Artikli autor käis Bonnis "Star Treki" (USA, 1966-1969) fännide iga-aastasel kokkutulekul. Artiklis sellest, kuidas kulttussari on mõjutanud inimesi, kultuuri, meediat. Meenutavad näitleja Nichelle Nichols ja teismelisena sarja looja Gene Roddenberry juures vabatahtliku abilisena töötanud Richard Arnold. Sarja algusest, järgprojektidest ("Star Trek : The Next Generation", "Deep Space Nine" jt.) kuni J. J. Abramsi filmini, mis esilinastus 8. mail

 13. Edasi, selg ees : Stalini-järgsete aastate haritlaspoliitika kahest tahust / Väino Sirk

  Index Scriptorium Estoniae

  Sirk, Väino

  2004-01-01

  Tsiviliseerituma okupatsiooni algus, millega kaasnes kõrgkoolipoliitika ajakohastamine, kultuuri mõiste mõningane lahutamine ideoloogiast, võimu ja ühiskonna teatav konsolideerumine ning looduse, ajaloomälestiste ja eesti keele kaitsmine seostus eestluse kaitsmisega. Parteilaste arvu kasv haritlaskonna hulgas, intelligentsi kontrolli all hoidmise erinevad võimalused, ühiskonlik ja parteitöö. NLKP XXII kongressil vastuvõetud kolmandast programmist, mis andis juhtnöörid rahvuserinevuste sihipäraseks taandamiseks

 14. Eesti ja Venemaa sõlmivad kultuurileppe

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Kultuuriminister Urmas Paet ja Venemaa kultuuri ja filmi föderaalagentuuri esindaja Mihhail Shvõdkoi sõlmivad 2. märtsil leppe kahe riigi kultuurikoostöö programmi kohta aastateks 2005-2007. Lepe toetab ka Vene artistide osavõttu kümmekonnast muusikafestivalist (Klaaspärlimäng", "Credo", "Slaavi pärg", "Nyyd") ning Eesti artistide osavõttu kümmekonnast Venemaa muusikaüritusest

 15. Eesti kunst. Eesti võimalused

  Index Scriptorium Estoniae

  2000-01-01

  Eesti Kunstnike Liit korraldab 25. IV-21. V ülevaatenäituse, kus esindatud maal, skulptuur, installatsioon, graafika, foto, video jne. Näitused: Tallinna Kunstihoones "Déj̉ vu ehk Lühike Eesti kunsti lähiajalugu"(Toomas Vint); Rotermanni soolalaos "Aids kultuuris. Immuniteedi kadumine kunstis" (Johannes Saar); Kunstihoone galeriis "Naturalism" (Peeter Allik); Tartu Kunstimajas "Eneseksjäämine. Väikesed rollimängud XXI sajandiks" (Reet Varblane). Registreerimine kuni 31. III

 16. Kotzebue, Eesti-Saksa lambipirn / Harry Liivrand, Kristel Pappel ; intervjueerinud Aija Sakova

  Index Scriptorium Estoniae

  Liivrand, Harry, 1961-

  2016-01-01

  Saksamaal ja Eestis korraldatavast August von Kotzebue uurimisele pühendatud interdistsiplinaarsest konverentsisarjast "Kotzebue kõnelused". Saksamaal ilmus Wehrhahni teaduskirjastuses August von Kotzebue loomingu uurimisele pühendatud artiklikogumik "August von Kotzebue im estnisch-deutschen Dialog", koostajad ja toimetajad Klaus Gerlach, Harry Liivrand ja Kristel Pappel. Intervjuu Harry Liivranna ja Kristel Pappeliga Eesti-Saksa kultuuri- ja teadussuhetest Kotzebue näitel

 17. Гармогния музыки петербургских мифов / Елена Скульская

  Index Scriptorium Estoniae

  Скульская, Елена, 1950-

  2006-01-01

  Arvustus: Волков, Соломон. История культуры Санкт-Петербурга. Москва : ЭКСМО, 2003 ; Volkov, Solomon. Peterburi kultuuri lugu / tlk. Milvi Aasaru. Tallinn : Ilo, 2007

 18. Maaleht soovitab : XIII Tartu rahvamuusikapäev. Algab festival Ariel. Salongiõhtud kahe lauto ja lauluga

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  26. okt. toimuvad Tartu Saksa Kultuuri Instituudi saalis kontserdid Tartu ja Tartumaa rahvamuusikutelt. 26.-27. okt. toimub Tallinnas V juudi süvakultuuri festival "Ariel", mille peaesinejaks on klarnetist David Krakauer ansambliga Klezmer Madness1 USAst. Corelli Musicu salongiõhtutel festivali "Fiesta de la Guitarra" raames esineb trio koosseisus Stewart McCoy (lautomängija), Robert Staak (lautomängija) ja Maria Staak (laulja), kontserdid 5. nov. sarjas "Maardu mõisa muusikasalong", 8. nov. Pärnu hotellis sarjas "Café Grandi muusikasalong" ja 9. nov. Mooste mõisas sarjas "Mõisaromantika"

 19. Eestist

  Index Scriptorium Estoniae

  1999-01-01

  Vanemuise kontserdimaja esimene sünnipäev täissaalidega; EMA-s esmakordselt projektinädal; Juubeliüritused Otsa-koolis; Rahvusvaheline muusikaseminar Tallinnas; Saami kultuuri päevad; Kaitseväe orkester mängib operetiks; Eesti Noorte Puhkpilliorkester tähistas 5. tegevusaastat; Kandlefestival lõppes novembris; Kohalike muusikute austamine Saaremaal; Otepää kultuurielu saab uue hoo; Venekeelse elanikkonna integreerimisest rahvakultuuri kaudu; ESL esimene suurüritus; Tamula Järvemuusikakontserdi toimumine ohus

 20. Leila Pärtelpoeg and the Soviet antique / Mart Kalm

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalm, Mart, 1961-

  2010-01-01

  Sisearhitekt Leila Pärtelpojast, kes 2010. a. pälvis EV kultuuri elutööpreemia. Nõukogude ajal tegeles antiikmööbliga, uuris mööbliajalugu, kogus ajaloolist mööblit. Sisearhitekti tööst Eesti NSV-s, võimalusest kavandada mööblit. L. Pärtelpoja rollist ajalooliste interjööride (Parlamendihoone Toompeal, mõisahooned) restaureerimisel ja sisustamisel. Tallinna raekoja restaureerimisest (1975), ajalugu ja kaasaega sünteesivast terviklikust kujundusest

 1. Tallinna Pedagoogikaülikooli magistreid 2004 / Katrin Aava, Toomas Liiv, Helle Metslang

  Index Scriptorium Estoniae

  Aava, Katrin, 1963-

  2005-01-01

  Eesti keele, soome keele ja kommunikatsiooni eriala magistritöödest. Ka viis kirjandusteaduslikku tööd: Kerli Linnati "The vision of history of E. L. Doctorow in English and in Estonian: a comarative study of "Ragtime" and "Look Lake" and their translations", Anneli Niitsoo "Postmodern play with power and masculinity in Jeanette Winterson's Novels", Pille Riismaa "Gümnaasiumi kirjandusõpik "Eelmise sajandi eesti kirjandus"", Anneli Kõvamehe "Baltisakslased Jaan Krossi "Kolmandates mägedes", "Keisri hullus" ja Rakvere romaanis"", Jaak Urmeti "Kultuuri eest ja religiooni vastu. Max Laossoni usuvastasest paljastustööst ajakirjas "Ratsionalist" (1932-1933)"

 2. TPÜ üliõpilasesinduse tegemised veebruaris ja märtsis / Katriina Vasarik

  Index Scriptorium Estoniae

  Vasarik, Katriina

  2001-01-01

  TPÜ üliõpilasesinduse sotsiaaltoimkonnas päevakorras üliõpilaste toimetuleku- ehk sotsiaaltoetused. Kultuuritoimkond tegeleb Tallinna Tudengite Kevadpäevade ettevalmistamisega. Akadeemiline toimkond viis läbi koosoleku, kus osalesid dots. L. Jõgi ja prof. J. Orn, teemaks kasvatusteaduste teaduskonna lisaerialad. Riigitellimuse küsimuses on olnud mitmeid koosolekuid. Akadeemiline nõukogu esitas TPÜ nõukogu õppekomisjonile projekti uue esmaabi õppeaine sisseviimiseks õpetajakoolituse õppekavasse. Sotsiaal-, kultuuri- ja välissuhete toimkond tegelevad soome tuutorite vastuvõtmisega, kes saabuvad Tallinna projekti "International Tutoring" raames, TPÜ-s peetakse kobar-workshop, teemaks välisüliõpilaste nõustamine

 3. Iz seifa teatra pohishtshenõ istoritsheskije relikvii

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Draamateatri seifist varastati Eesti teatri ainulaadsed ja kõige kuulsamad reliikviad - vabariigi algusaastate näitleja Liina Reimani sõrmus ja kunagise Töölisteatri näitleja Anna Tamme kõrvarõngad. Liina Reimani sõrmuse pärandas Aino Talvi Ita Everile ja Anna Tamme kõrvarõngad pärandas Lisl Lindau Kaie Mihkelsonile. Reliikviate vargust kommenteerivad Ita Ever, Kaie Mihkelson ja kirjandus- ja teatriloolane Piret Kruuspere. Lisatud Eesti kultuuri rändreliikviate nimekiri

 4. Staging the Nation: the Case of Lithuanian Fin de Siècle Theatre Productions in Foreign Industrial Centers. Lavastades rahvust: Leedu fin de siècle’i lavastused välismaistes tööstuskeskustes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edgaras Klivis

  2012-04-01

  Full Text Available Suur hulk omavahel seotud teatrisündmusi (tuntud „Leedu õhtutena”, mis leidsid aset 19. sajandi lõpul Leedus ja Leedu emigrantide kogukondades välismaal, moodustasid olulise jõu moodsa rahvusluse kui uue kultuurilise identiteedi levitamisel, uute suhtlemisviiside ja uue (rahvusliku kogukonnatunde loomisel. Niisiis käsitletakse teatriajaloos neid „Leedu õhtuid” ei millegi vähemana kui leedu rahvusliku teatri algallikana, Herderi Ursprung’ina. Perioodi, mil toimusid „Leedu õhtud”, vastastikuse abistamise ühingute esimesed etendused ja mil teater oli osa mitmesugustest teistest piduõhtutest, on vaadeldud (ja seda tehakse mitmel moel siiani kaasaegse professionaalse rahvusliku kultuuri pika arengutee esimese, embrüonaalse astmena. Tuginedes kahele leedu teatriloo varasemat perioodi käsitlevale olulisemale uurimusele – Balys Sruoga teosele „Leedu teater St. Peterburgis” (1930 ja Vytautas Maknysi maailmateatri ajaloole (1972 –, uuritakse artiklis rahvuslike representatsioonide kujundeid ja retoorikat leedu teatri ajaloos, mis tuginevad autohtonismi (algupärasuse, metafüüsilise päritolu ja rahvusliku kultuuri eneseküllasuse ideedele. Pakutakse välja alternatiivne ajalooline stsenaarium – tegelikult avaldas leedu rahvusliku teatri varastele vormidele otsustavat mõju mitte mingi „algupärase“ eelajaloolise identiteedi transtsendentaalne kohalolu, vaid pigem tööstusliku ühiskonna võõrandatus, kontrastirohkus ja heterogeensus, nagu seda tajusid Leedu emigrandid välismaistes tööstuskeskustes

 5. Eesti keele lektorina Oulus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valve-Liivi Kingisepp

  2015-10-01

  Full Text Available Kirjutise autor töötas aastail 1988–1992 eesti keele lektorina Oulu ülikoolis ja selgitab, kuidas toimus 1980. aastatel Moskva kaudu lektorite tööle suunamine, missuguseid ainekursusi tuli lugeda, õpetada, kuidas võtsid üliõpilased pakutut vastu, missuguseks kujunes teadustöö kateedris, lektorite seminaridel, ettekanded, kaastöö väljaannetele, eesti keele päeva korraldamine jm. Samas iseloomustatakse lektori tegevust väljaspool ülikooli Eesti iseseisvumisliikumise ajal, meeldejäävaid kokkupuuteid kohalikega, intensiivset õpetustegevust rahvaülikoolides, eesti keele ja kultuuri tutvustamist suveülikoolides, koolides.

 6. 80 aastat tagasi : Aprill 1927 / Mati sssMärtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2007-01-01

  Kultuuri- ja muusikasündmustest: Toomkoguduse avamisteenistusest 3. aprillil, vene ühendatud kirikukooride kontsertidest 3. ja 10. apr. Oleviste kirikus, A. Sokoli nim. koori kontsertidest Estonia kontserdisaalis ja Tallinna Kaarli kirikus, lauluseltsi Ilo kontserdist 14. apr. Tallinna Kaarli kirikus, Tallinna Meestelaulu Seltsi kontserdist 10. apr. Kaarli kirikus, Kaarli lauluseltsi Suure-Reede kontserdist (esitusel Johannes Jürgensoni (Juhan Jürme) kantaat "Pärast õhtusöömaaega") Estonia kontserdisaalis, Haydni oratooriumi "Loomine" ettekandest Enn Võrgu juhatusel Tallinna Jaani kirikus, Tallinna Konservatooriumi oreliklassi õpilaste kontserdist Tallinna Toomkirikus, Haydny oratooriumi "Jeesuse seitse sõna ristil" ettekandest Pärnu Eliisabeti kirikus, helilooja ja koorijuhi Konstantin Türnpu (13. 08. 1865-16. 04.1927) matustest Tallinnas

 7. 80 aastat tagasi : September 1927 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2007-01-01

  Kultuuri- ja muusikasündmustest: prof. August Topmann valiti Eesti Lauljate Liidu esimeheks, Joosep Aavik valiti Tartu Ülikooli kiriku organistiks ja 11. sept. loodud Tartu Ülikooli koguduse lauluseltsi juhatajaks, Paide Püha Risti kiriku remondi lõpetamise tähistamisest 4. sept. kirikus (esinesid V. Krull jt) ja nädal hiljem Suure-Jaanis (esines Ilmatari laulukoor köster Hans Kapi juhatusel), 18. sept. Ambla kirikus esines Ambla Haridusseltsi mees- ja segakoor, vabadussõdalaste mälestamisest Valga Priimetsa kalmistul, vaimulikust kontserdist uue oreli heaks 25. sept. Põltsamaa kirikus, Pärnu Eliisabeti kiriku uue oreli ehitajaks sai H. Kolbe Riiast

 8. Õppematerjalide koostajad said autoristipendiumid : [Euroopa Liidu PHARE eesti keele õppe programm toetab aastal 2000 eesti keele kui võõrkeele õppematerjalide väljaandmist üldhariduskoolidele] / EL PHARE eesti keele õppe programm

  Index Scriptorium Estoniae

  2000-01-01

  Stipendiumid metoodikavihikute kirjutamiseks on saanud : Hiie Asser, Maire Kübarsepp "Võõrkeeletunni planeerimine ja ülesehitus", Elle Sõrmus, Leelo Kingisepp "Ülevaade võõrkeeleõppe meetoditest", Piret Kärtner "Lugemisoskuse arendamine", "Kirjutamisoskuse arendamine", "Kuulamisoskuse arendamine", "Kõnelemisoskuse arendamine", Kristi Saarso "Sõnavara õpetamine", Ingrid Krall, Elle Sõrmus "Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi", Diana Maisla "Vigade parandamine", Tiina Kikerpill, Leelo Kingisepp "Keelekeskkond võõrkeeleõppe toetajana", Ene Peterson "Video võõrkeeletunnis". Stipendiumid käsiraamatute väljaandmiseks said : Hille Pajupuu "Kuidas kohaneda võõras kultuuris", Krista Kerge "Eesti keele praktiline süntaks", Einar Kraut "Hääldus - uks teise keelde". PHARE programmi toetusel ilmuvad materjalid muukeelsete üldhariduskoolide õpetajatele : Aino Siirak "Suured seinatabelid eesti keele grammatika õpetamiseks", Hiie Asser, Maire Küppar, Anne Kaskman "Lüümikute komplekt esimesele kooliastmele", Meeme Liivak, Elve Voltein "Laulumängude kogumik". Täiskasvanute keeleõpet toetab PHARE programm õpikuga : Antidea Metsa, Anne Jänese "Sulle, õpetaja!". PHARE toetusel töötatakse välja ka edasijõudnutele mõeldud eesti keele õppekomplekt, mille autor on Mare Kitsing

 9. Muusika : Brahmsi reekviem Tõnu Kaljustega. Rahvusooperi nõukogus. Võimalus veeta õhtu La Scalas. Rene Eespere uus CD. Jukka Savijoki käis Eestis. Võistlesid pianistid. Jõulukontserdid / Peeter Olesk

  Index Scriptorium Estoniae

  Olesk, Peeter, 1953-

  2001-01-01

  Tõnu Kaljuste juhatab Ljubljana Gallus Hallis Johannes Brahmsi "Saksa reekviemi". EMA kuratooriumi ja rahvusooperi Estonia nõukogu arutasid ühisistungil Eesti ooperikunsti, muusikateatri ja kõrgema muusikalise hariduse probleeme. 7. XII kell 19.00 saab "Klassikaraadiost" kuulata Milano La Scala hooaja avaetenduse otseülekannet. Antese väljaandel ilmus CD Rene Eespere kammerteostega. 29.XI ئ 2.XII viibis Eestis Sibeliuse akadeemia klassikalise kitarri õppejõud Jukka Savijoki. 23. ja 24. XI toimus Tartus kolme keskastme muusikakooli noorte pianistide konkurss. 8.XII toimub EMA kammersaalis suur jõulukontsert, kus esinevad parimad EMA üliõpilased. Kontserdiagentuuri Concerto Grosso sari "Advendiaeg poistekooridega" viib kontserte Eestimaa erinevatesse linnadesse. Plaadi "Kahest üks" esitluskontserdiga, kus tuleb esiettekandele Urmas Sisaski kantaat "Armastusesle", tähistab TTÜ Akadeemiline Naiskoor oma 50. aastapäeva . Eesti Naistelaulu Seltsi korraldusel toimus 2. XII Balti Misjonikeskuses Tallinna naiskooride advendikontsert. 28. XI toimus Estonia talveaias Tarmo Lepiku 55. sünniaastapäevale pühendatud mälestuskontsert. 17.XI toimus Põlva kultuuri ja huvikeskuses VII Lõuna-Eesti meestelaulu päev

 10. Mis tuleb

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Pärnu Uue Kunsti Muuseumis Uno Roosvaldi maalide ja graafika näitus "Mõttes Kihnus", Heino Lillepuu kollaazhide näitus "Kõik naised on inglid". Tartu Mänguasjamuuseumis jõuluehete näitus. Rahvusraamatukogu fuajees Andy Horneri näitus "Terra Borealis". Eesti Rahva Muuseumis näitus "Põhjamaine tunnetus", mis tutvustab Sleipneri stipendiumi saanud noorte kunstnike valiktöid. Iisaku muuseumis jõulupostkaartide näitus. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis näitus "Klaashelmed maailma rahvaste kultuuris" (suur osa helmeist ja helmetikandeist on Torben Sode kogust). Rottermanni soolalaos näitus "Kodu, kallis kodu". Viljandi muuseumis on väljas EKA nahakunsti osakonna tööd aastaist 1917-2004 "Mälu ja mäng", Eesti lapitööseltsi näitus, Viljandi maagümnaasiumi kunstistuudio näitus "Jõulusokk". Eesti Meremuuseumis näitus"Klaas, fajanss ja portselan uppunud laevadelt"

 11. 80 aastat tagasi : Detsember 1928. 1 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2008-01-01

  Muusikasündmustest 80 aastat tagasi: 1. dets. korraldas siseministeerium Tallinna Kaarli kirikus piduliku leinajumalateenistuse neli aastat tagasi kommunistliku mässukatse ajal langenute mälestuseks, kus esinesid bariton Aleksander Arder ja tšellist Raimond Bööcke (seda tähtpäeva tuletati meelde kõikjal üle Eesti), õnnistati Põltsamaa kiriku uus vendade Kriisade valmistatud orel (orelil esines August Topman), 2. dets. Tallinna Jaani kirikus esinesid tenor Tenno Vironi, organist Herman Känd ja sega- ja meeskoor A. Biltse juhatusel, 9. dets. esines Tallinna Jaani kirikus organist Peeter Laja (nii orelil kui lauljana), Tartu Ülikooli kirikus esinesid metsosopran Paula Brehm-Jürgenson ja Tallinna Toomkiriku organist Helene Spulge, Tartu Pauluse kirikus kanti ette Beethoveni missa C-duur (esinesid Muusikalise Hariduse ja Kultuuri Edendamise Seltsi sümfooniaorkester, Miina Hermanni Lauluselts ja solistid Olga Mikk-Krull, Ludmilla Orav, Evald Laanenbeck ja F. Zwetkov, dirigent Arkadius Krull)

 12. Selgusid aasta parimad ja populaarsemad õppejõud

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  22.02.02. anti kätte TPÜ iga-aastaste konkursside võitjate autasud ning teenetemärgid ja tänukirjad. Konkurss "Aasta parimad õppejõud" - kunstiosakonna prof U. Viik. "Aasta populaarseimad õppejõud"- psühholoogia osakonna prof A. Pulver. "Silmapaistvaim publikatsioon, õpik ja loominguline projekt": parim monograafia- kultuuri osakonna prof R. Pullat, parim humanitaarteadustealane artikkel - filoloogiateaduskonna dekaan H. Metslang, parim kasvatusteadustealane artikkel- koolipedagoogika osakonna prof M. Veisson, parim loodusteadustealane artikkel- TPÜ ökoloogia instituudi direktor J.-M. Punning ja ökoloogia eriala doktorant A. Kratovits, parim täppisteadustealane artikkel- ökoloogia eriala doktorant S. Jevrejeva, parim kõrgkooli õpik - eesti filoloogia osakonna assistent K. Kerge, parim üldhariduskooli õpik- matemaatika osakonna prof R. Kolde ja endine kasvatusteaduste osakonna ja Haapsalu Kolledži dots E. Noor, parim kunstialane projekt - kunstiosakonna lektor S. Arsas ja kunstiosakonna õpetaja L. Mosolainen. TPÜ teenetemärgi said prof M. Arvisto, prof R. Maran, prof J. Orn, TPÜ ökoloogia instituudi direktor prof J.-M. Punning ja prof emer. A. Telgmaa. TPÜ tänukirja said dots A. Adusk, prof A.-R. Hausenberg, vanemteadur T. Koff, prof R. Kolde, dots K.-K. Kuiv, teadur K. Liik, õppeprodekaan K. Marmor, dekaani abi H. Meri, dots I. Moissejenko, dots T. Pau, prof V.-R. Ruus ja dots A. Tiko

 13. Jüri Talveti filoloogiline teekond: hispaaniakeelsest maailmast Eestisse ja tagasi / Jüri Talvet’s Philological Journey: from the Spanish-speaking World to Estonia and Back

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rein Veidemann

  2016-12-01

  Full Text Available Teesid: Artikkel esitab bio-bibliograafilise ülevaate luuletaja, esseisti, kirjandusteadlase, tõlkija ning õppejõu Jüri Talveti (s 1945 loomingulisest teest. Talveti kui erakordselt laiahaardelise loomingulise isiksuse panus hispaaniakeelse kirjandusruumi vahendamisel ja uurimisel Eestis on jätnud püsiva jälje. Tema viljeldava komparativismi keskmeks olev võrdlus ei piirdu üksnes võrreldavate objektidega, vaid viib põimumiste ja mõjutuste väljaselgitamisele ning uue sünteesini. Niisugune lähenemine võimaldab Talvetil esitada mitmeid eesti kirjanduskultuuri keskseid autoreid ja teoseid maailmakirjanduslikus kontekstis. Luuletajana esindab Talvet hingestatud intellektuaalsust, milles intertekstuaalsed osutused toimivad kultuuridevahelise sillana.   The article presents a bio- and bibliographical overview of the creative work of Jüri Talvet (born in 1945 – a poet, essayist, literary scholar, translator and university professor. The creative scope of Talvet is exceptionally wide and his decades-long contribution to the mediation and exploration of the Spanish-speaking literary space in Estonia has left permanent traces. The comparative method cultivated by Talvet does not border merely on the literary texts considered but lead to the establishment of reciprocal impact and a new level of synthesis. Terms such as “symbiosis”, “symbiotic unity” and “synthesis” play an important role in Talvet’s contemplations of life, literature and culture; they are not only part of his epistemological ’toolkit’ but also represent a relation of value. In the semiotic approach such discourse may be viewed as the replacement of binary structure with a ternal one, a change elaborated already by Talvet’s most famous colleague Juri Lotman in 1992 when his intellectual testament Culture and Explosion was published: “Ternal structures retain certain values of the previous period by shifting them from the periphery into the centre

 14. Sõdadevaheline vene emigratsioon suures ilmas ja väikeses Eesti / Interwar Russian Emigration in the Larger World and "Little Estonia"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irina Belobrovtseva

  2015-06-01

  Full Text Available Teesid: Oktoobrirevolutsiooni järgne vene emigratsioon, mida teaduskirjanduses traditsiooniliselt nimeta takse esimeseks laineks, valgus mööda ilma laiali ning oli seninägematult arvukas, haarates kaasa miljoneid endise Tsaari-Venemaa elanikke. Sellele nähtusele on pühendatud tuhandeid humanitaartea duslikke, sotsioloogilisi, politoloogilisi jm uurimusi, mis kajastavad vene eksiilkultuuri eri tahke. Vene emigratsioon puudutas ka Eestit ning enamik käsitletud ilmingutest olid otseselt seotud siinse vene kogukonnaga, ent kohati väga erineva tähendusega. Käesoleva artikli eesmärk on lühidalt kirjeldada vene emigratsiooni sotsiaalset ja demograafilist struktuuri, selle keskusi, emigrantide rolli oma ja võõra kultuuri säilitamisel, põlvkondadevahelist aspekti, eelkõige kirjanduselus, ning haridusküsimusi. Lähemalt on käsitletud vene emigrantide rolli Eesti kultuuris muu maailma taustal.    SU M M A R Y   After the October Revolution a mass of emigrants, all citizens of the former Tsarist Russia dispersed in the world. In the scholarly literature this dispersal of upwards of a million people has come to be referred to as the first wave of Russian emigration. Thousands of scholarly articles from the humanities, sociology, political science and other disciplines have been devoted to various aspects of Russian exile culture: descriptions of exile cultural centres (including Paris, Berlin, Constantinople, Brazil, and the USA; various cultural phenomena (literature, film, theatre, fashion, journalism, art, etc.. As was true of the large part of Europe, the Russian emigration impacted Estonia, as it did across the rest of Europe; however, the fate of the Russian community in Estonia had strikingly original features. Some of these derived principally from Estonia’s position as a border state, as well as from the fact that even in the days of the Russian Empire, over 40000 Russians resided in Estonia. Theoretically, this should have

 15. Pühaduse performatiivsus ja kristlik teater / The Performativity of Sacrality and Christian Theatre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Madis Kolk

  2015-06-01

  Full Text Available Teesid: 20. sajandil on esile kerkinud mitmeid teatrisuundi, mis on kritiseerinud ja püüdnud ületada Lääne traditsioonilise teatri väidetavat sõnakesksust ning samuti selle võimetust täita n-ö püha kunsti funktsioone. Kuigi seda pühadusedefitsiiti on püütud leevendada ennekõike orientaalsetest teatrivormidest inspiratsiooni ammutades, aitab selle võimalikku tekkelugu mõista ka katoliikliku kultuuri mõjuväljas võrsunud teatrikunsti ning teatrivaenulikuma ortodoksi teoloogia kontekstis välja töötatud ikooniteoloogia võrdlus. Kõrvutades nende kahe konfessiooni teoloogilis-esteetilisi arusaamu, saame analüüsida ka performatiivsuse esteetika seisukohast olulisi kunstiteose loome- ja tajutingimuste vormilisi ja meelelisi aspekte ning nende toimet sakraalse kunsti sihtide seisukohast. SU M M A R Y In the 21st century Western society has seen an increasing interest in topics related to religion. In this context, the connection between the concept of sacrality in Western culture and freedom of verbal and artistic expression has been reconsidered; the very possibility of so-called sacred art within Western culture has been called into question. Already in the 20th century several theatrical movements in the West have expressed the need to strive for religious (or at least quasi-religious goals by means of the stage. This can already be seen in the work of the symbolists, but such experiments accelerated and became more forceful under the influence of Antonin Artaud’s visions and under the aegis of intercultural theatre. In all of these different quests one can find common elements: discontent with the discursivity of the theatrical canon, a need for a metaphysical dimension in the theatre, and the belief that channels of perception can be opened through contact with exotic ritual cultures. In his book Sacred Theatre Ralph Yarrow has attempted to define the criteria of sacrality in the theatre, drawing upon William S. Haney