WorldWideScience

Sample records for hodnoty travnych porastov

 1. Problematika registrace k DPH u obcí

  OpenAIRE

  Šalomon, Martin

  2013-01-01

  Diplomová práce se zabývá problematikou registrace obcí k dani z přidané hodnoty v České republice a následnými souvisejícími problémy s uplatňováním daně z přidané hodnoty u obcí. V diplomové práci je stanovena metodika určení dopadu registrace k dani z přidané hodnoty na rozpočet obce. Součástí diplomové práce je také zvážení možnosti převedení vybraných činností obce na zřízenou právnickou osobu s cílem snížení obratu obce a tím nepřekročení obratu pro povinnou registraci k dani z přidané ...

 2. Zatopení nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunou

  OpenAIRE

  Major, Jakub

  2015-01-01

  Diplomová práce pojednává o zatopení nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunou. Z měření úrovní hladin před a za přelivem při různých průtokových stavech a různých výškách přelivu, byly stanoveny hodnoty součinitele zatopení přelivu v závislosti na relativní výšce zatopení. Z nich byla stanovena rovnice součinitele zatopení. Změřené hodnoty byly porovnány s výsledky měření, které jsou uvedeny v odborné literatuře. This diploma thesis deals with submergence of low rectangular sharp-edg...

 3. Domácí meteostanice využívající Raspberry Pi

  OpenAIRE

  Špringer, Radek

  2014-01-01

  Cílem této bakalářské práce je navržení a vytvoření domácí meteostanice s využitím platformy \\raspi{}. Meteostanice je členěna na výpočetní a senzorovou část. Senzorová část meteostanice je realizována bezdrátovým modulem, který měří teplotu, tlak, osvětlení a vlhkost. Naměřené hodnoty jsou odesílány do výpočetní části meteostanice, kde jsou zpracovány \\raspi{}. Zpracované hodnoty jsou ukládány do MySQL databáze na externím webovém serveru. Na webovém serveru jsou uživateli zobrazovány aktuál...

 4. Pracovní teorie hodnoty

  OpenAIRE

  Obdržálek, Jakub

  2009-01-01

  This bachelor's thesis addresses the development of ideas, which resulted in formulation of the labour theory of value. In this vein chronologically presents individual personalities, to whom are concrete components of the theory ascribed and their reflexion in the literature. The main aim of the thesis is to point out Ibn Khaldun's contribution to the theory and the contribution of Benjamin Franklin, who pronounced the labour theory of value sooner than it's universally accepted autor David ...

 5. Způsob hodnocení růstu kojeného dítěte za použití českých referenčních grafů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Riedlová, J.; Paulová, M.; Vignerová, J.; Schneidrová, D.; Brabec, Marek

  2016-01-01

  Roč. 16, č. 10 (2016), s. 23-29 ISSN 1213-2241 Grant - others:GA MZd(CZ) NS9974 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : růstové křivky * referenční hodnoty * odhady kvantilů * semiparametrický model * growth curves * reference graphs * quantile estimation * semiparametric model Subject RIV: FG - Pediatrics

 6. Erós a hodnoty

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hauser, Michael

  2008-01-01

  Roč. 56, č. 1 (2008), s. 65-75 ISSN 0015-1831 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) KJB900090602 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : values * postmodernism * Lacan * Deleuze * Platon * Eros Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 7. Hodnoty a vysvětlení

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tomeček, Marek

  2013-01-01

  Roč. 20, Suppl. 1 (2013), s. 196-205 ISSN 1335-0668 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP401/11/0371 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : ethics * explanation * judgment * pragmatics * semantics * value Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/prilohy/2013/1/196-205.pdf

 8. Similar foliage area but contrasting foliage biomass between young beech and spruce stands / Porovnateľná plocha avšak kontrastná biomasa asimilačných orgánov medzi mladými porastmi buka a smreka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konôpka Bohdan

  2014-12-01

  Full Text Available Výskum sa zameral na mladé porasty buka lesného (Fagus sylvatica a smreka obyčajného (Picea abies rovnakého veku (12 rokov, veľmi podobných dimenzií stromov, rastúcich na totožnom stanovišti. Na základe odberu vzorníkov celých stromov (všetky časti okrem jemných koreňov sme skonštruovali alometrické vzťahy pre stromové komponenty. Ako nezávislá premenná sa použila hrúbka na báze kmeňa (d0. Modely vyjadrili nielen biomasu konárov, kmeňa, hrubých koreňov a asimilačných orgánov, ale aj plochu asimilačných orgánov a špecifickú listovú plochu (specific leaf area; SLA. Zistili sme, že základné morfologické vlastnosti asimilačných orgánov varírovali pri obidvoch drevinách pozdĺž vertikálneho profilu koruny. V prípade smreka sa zistili odlišné hodnoty plochy ihlíc a SLA medzi jednotlivými ročníkmi ihlíc. Na úrovni stromu mali buky oveľa viac biomasy drevných častí ako smreky, opačná situácia bola pri asimilačných orgánoch. Preto hodnoty podielu medzi biomasou asimilačných orgánov a celkovou biomasou stromu, ako aj pomeru medzi plochou asimilačných orgánov a celkovou biomasou stromu boli výrazne vyššie pri smreku než buku. Na úrovni porastu mala smrečina vyššie hodnoty indexu listovej plochy, t. j. LAI (18,64 m2.m−2 v porovnaní s bučinou (12,77 m2.m−2. Kým biomasa asimilačných orgánov bola 4,6-krát väčšia v smrekovom než v bukovom poraste, biomasa drevných časti bola porovnateľná v obidvoch porastoch. Tieto kontrasty naznačujú výrazne odlišnú rastovú stratégiu, resp. alokáciu biomasy medzi bučinami a smrečinami v mladých štádiách

 9. Morfologie dětské nohy Child's foot morphology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarmila Riegerová

  2005-02-01

  Full Text Available Studie vypovídá o morfologii nohy jako bazálním článku podpůrně-pohybového systému, jehož stav a funkce ovlivňuje vyšší etáže a psychiku člověka. Morfologie nohy byla sledována u 263 chlapců a 248 dívek předškolního a mladšího školního věku. Děti byly považovány za asymptomaticky zdravé, byly rozděleny dle pohlaví a dle věku. Otisky nohou byly sejmuty plantografickou metodou jako statický plantogram a zpracovány softwarem "Noha". Stav podélné nožní klenby odpovídal vývojové fázi, jevil se jako uspokojivý, v nejvyšší frekvenci byla determinována normální noha II. stupně. Výskyt ploché a vysoké nohy neznamenal zásadní problém u těchto věkových kategorií. Ve vysoké četnosti se u obou pohlaví a ve všech věkových kategoriích vyskytovaly deformace palce a malíku, které řadíme k deformacím předonoží. Průměrné hodnoty úhlu palce ve smyslu varozity i valgozity a průměrné hodnoty úhlu malíku se jevily jako relativně vysoké. U chlapců dosahovaly hodnoty úhlu valgózního rozmezí, 2,6–7,9°, u dívek 4,3–8,1°. Průměrné hodnoty varózního vyosení byly vyšší. Úhel malíku se pohyboval u chlapců v rozmezí hodnot 15,4° až 20,4°, u dívek 14,4° až 18,6°. Maximální hodnoty vyosení byly překvapující. V nejvyšší frekvenci se vyskytoval typ egyptské nohy, který se jeví z hlediska rozložení vertikální síly jako nejoptimálnější. Široká noha, jako méně optimální typ, se téměř nevyskytovala. Hodnocení podélné nožní klenby odpovídalo jednotlivým fázím ontogeneze. Stav se jevil jako relativně uspokojivý. Analýza morfologických parametrů předonoží prokázala vysoký frekvenční výskyt deformací laterálního a mediálního paprsku. The study describes the foot morphology as a basal element of supporting-movement system. Foot morphology was observed in 263 boys and 248 girls of pre-school and primary school age

 10. Výhody a nevýhody motoru koncepce "Geared Turbofan"

  OpenAIRE

  Marko, Libor

  2012-01-01

  Práca popisuje historický vývoj turbodúchadlových motorov, ktorý súvisí zo zvyšovaním hodnoty obtokového pomeru. Obsahuje základné charakteristiky turbodúchadlových motorov a princíp práce komponentov motora. Súčasťou práce je popis výhod a nevýhod motora koncepcie Geared Turbofan v porovnaní s konvenčnými turbodúchadlovými motormi rovnakej triedy ťahu. The thesis describes the historical development of turbofan engines, which relates to the increase in amount of bypass ratio. It contains ...

 11. The current state of the rail freight market in Russia: new forms of governance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koncipko Natal'ja Vladimirovna

  2015-10-01

  Unsolved problems of the industry and the availability of infrastructure limited movements in the context of a sharp increase in the number of car Park led to the violation of a reasonable balance of rolling stock, the growth which outpaced the increase in transportation. This led to the reduction of hodnoty freight and has led to the simultaneous increase in the share of empty run freight car, and technological losses, including growth time of its turnover. The study showed that to improve the competitiveness of freight operators and increase their profits, you need to pass empty flights in centralized case management of JSC "RZD".

 12. Prístupy k meraniu hodnoty značky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dagmar Molnárová

  2013-11-01

  Full Text Available Very important priority of marketing implementation in praxis is to manage product brand or brand of the organization in the way of continual improvement. There are many ways how to measure a brand value. Some measurements approaches are at the organisation level, some at the product level, and others approaches are at the consumer level. For the future success of the organization it is necessary to build and manage brand value appropriately to the market situation.

 13. Transformation embedment of local networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weiss Gabriel

  1997-12-01

  Full Text Available Transformaèné spojenie lokálnych geodetických sietí s nadradenou sieou (napr. ŠTS v S-JTSK nedáva jednoznaèné výsledky. V závislosti od použitých transformaèných faktorov vznikajú na homologických bodoch súradnicové rozpory, ktoré treba dodatoène zoh¾adni pri výpoètoch transformovaných súradníc. Jednou z najvhodnejších transformaèných spojení je tzv. priama (bezrozporová transformácia. Pomocou nej sa získajú priamo definitívne hodnoty transformovaných súradníc.

 14. Odhad hodnoty spoločnosti Automotive lighting, s.r.o

  OpenAIRE

  Bogyová, Zuzana

  2011-01-01

  Diploma thesis deals with the valuation of the automotive company Automotive lighting, s.r.o for the management needs. The estimated value refers to October 2012. The basis for the valuation is strategic and financial analysis. The results will be taken into account for establishment of the financial plan, which will be used in the valuation process. Emphasis is placed on yield methods using free cash flow to the firm(FCFF) and economic value added EVA. Both methods are compared with book val...

 15. Hodnoty jako vztah. K etické koncepci Christiana von Ehrenfelse

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hála, Vlastimil

  2008-01-01

  Roč. 56, č. 5 (2008), s. 739-756 ISSN 0015-1831 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC06013 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : values * ethics * The School of F. Brentano Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 16. Hodnoty ve filmových pohádkách

  OpenAIRE

  Sedláček, Mojmír

  2015-01-01

  This thesis deals with values in fairy tale movies. Its aim is to explore the possibilities of tracking values in fairy tale movies, because fairy tales serve as an important source of values for a child in the process of socialization. The theoretical part presents basic concepts of values, approaches to film research from a psychological point of view and observes the importance of fairy tales for a child. These topics are connected by socialization of a child and the role of media in adopt...

 17. Stanovaní hodnoty podniku GlaxoSmithKline s.r.o.

  OpenAIRE

  Mádle, Jakub

  2014-01-01

  As a goal of my thesis a have desided to evaluate company GlaxoSmithKline sro. Firstly, I conducted a strategic analysis in which I focused on the macro and micro environment. Then I continued with a financial analysis of the company, during which I apllied the horizontal, vertical and ratio analysis. That showed that company management is fine and it is possible to determine the value of the company. To confirm this fact, I applied bankruptcy and credibility models. Then I continued with the...

 18. Marketingový výzkum hodnoty značky Puma

  OpenAIRE

  Lhota, Filip

  2011-01-01

  My thesis introduces a problem of value identification concerning the brand Puma in the Czech Republic. The main objective of this thesis is to find out how is Puma perceived by the Czech population as well as how satisfied and familiar is the Czech population with its products. The theoretical part of the thesis will deal with obtaining information and defining terms in field of marketing research, brand value and propagation. The practical part will include data collection and its processin...

 19. Laboratorní měření předpjatého zdiva

  OpenAIRE

  Stará, Marie; Čajka, Radim; Matečková, Pavlína; Janulíková, Martina

  2012-01-01

  Předpínání zdiva je jednou z nejpoužívanějších a současně nejúčinějších metod sanace u staticky porušených objektů. Na stavební fakultě bylo vyrobeno laboratorní zařízení právě pro bližší zkoumání chování předpínaného zdiva. A to konkrétně pro měření deformací zděného rohu především v okolí kotevních desek, které slouží pro přenos předpínacích sil do zdiva. Měření bylo provedeno pro dvě hodnoty předpínacích sil. Předpětí bylo instalováno v obou směrech. Dále je zde okrajově poj...

 20. Heat exchanger design

  OpenAIRE

  Vítek, Tomáš

  2017-01-01

  Tato bakalářská práce řeší návrh výměníku tepla pro teplovodní kotel se zplyňovací komorou pro předehřev spalovacího vzduchu odpadním teplem spalin. Hodnoty pro výpočet byly experimentálně naměřeny. Práce obsahuje stručný popis trubkového výměníku tepla, stechiometrický vypočet spalování, návrh geometrických rozměrů výměníku, výpočet tlakových ztrát a výpočet výkonu. Její součástí je také výkresová dokumentace navrženého výměníku. This bachelor thesis solves design of a heat exchanger for ...

 1. Einsatz von Lamellenabscheidern

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Augustínová Edita

  2001-09-01

  Full Text Available V súvislosti s požiadavkou efektívnejšieho èistenia komunálnych odpadových vôd vyplývajú pre mnohé èistiarne odpadových vôd urèité povinnosti, súvisiace s prevádzkou. Pritom aktivaèné a dosadzovacie nádrže musia by spravidla približne zdvojnásobené. Výstavba dodatoèných nádrží so zodpovedajúcim strojným vybavením je najmä kvôli vyšším investíciam a používanej prevádzke nie vždy doporu-èovaná. Jedno z východísk riešenia tohoto problému predstavuje aplikácia lamelových odluèovaèov, ktoré sú montovanh do aktivácie. Týmto môžeme za využitia existujúceho objemu aktivácie a bez zväèšovania dosadzovania dosiahnu požadované hodnoty pre odstraòovanie živín.

 2. Hodnoty BMI žáků 2.stupně základních škol

  OpenAIRE

  Revenda, Lukáš

  2009-01-01

  More and more children are fascinated with idea of perfect slender figure today that brings them over a boundary of health troubles. The causes of this phenomenon are mainly seen in social and psychical factors, but biological causes, which have at least as same or stronger influence on subconscious perception of weight, are usually ignored. The important part of satisfied personality is not only weight but height of individuum as well. The ratio between these two parameters is determined by ...

 3. Hodnoty BMI žáků 2 stupně základních škol

  OpenAIRE

  Revenda, Lukáš

  2010-01-01

  More and more children are fascinated with idea of perfect slender figure today that brings them over a boundary of health troubles. The causes of this phenomenon are mainly seen in social and psychical factors, but biological causes, which have at least as same or stronger influence on subconscious perception of weight, are usually ignored. The important part of satisfied personality is not only weight but height of individuum as well. The ratio between these two parameters is determined by ...

 4. Hodnoty výskytu dyslálií v 1. ročníku ZŠ

  OpenAIRE

  Štumpfová, Libuše

  2012-01-01

  Problem of the dyslalia is the main target of this graduation thesis . It's based on the value of dyslalia 1. st. school year. The teoretical part provides knowledges, which deales with this issue. It's especially based on the basic terms: communication, communication disorder, communication with the relationship to RVP PV a RVP ZV. The main part of the teoreticial part pursue of the komplex proccesing dyslalia problem (classification, symptomatology, etiology, diagnosis and therapy), graduat...

 5. Relevance světových trendů v oblasti snižování hodnoty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Fialová

  2017-06-01

  Full Text Available The article is focused on contrasting different approaches to the allocation of value of fixed assets to costs within two accounting systems - on the International Financial Reporting Standards IAS / IFRS and on the national accounting system of the Czech Republic. First, a comparative analysis was carried out based on the description of long-term assets. In addition, a survey was carried out mapping the methods of determining the depreciation of the joint stock companies in the Czech Republic. The research sample consisted of the joint-stock companies, because they are more likely to listing on a stock exchange, and hence a higher likelihood of application of IAS / IFRS. The research has revealed the wide use of the linear depreciation method, the use of group depreciation in the agriculture sector, the sporadic use of the component depreciation method, the setting of the boundary for tangible and intangible fixed assets and the intervals of depreciation years. The last part of the paper demonstrates the impact of the selected differences on the performance and financial situation of the enterprises.

 6. Kulturní hodnoty tzv. Mariánského trojúhelníku - Sloup, Vranov, Křtiny

  OpenAIRE

  Bezděková, Veronika

  2009-01-01

  In the Moravian Karst there are three big churches consecrated to The Virgin Mary. These are visited by many pilgrims and have their own calendar of pilgrimages. They are Vranov, Křtiny and Sloup. Churches in these towns are consecrated to The Virgin Mary: Vranov commemorates the birth of The Virgin Mary, Křtiny commemorates the name of The Virgin Mary and Sloup commemorates the sufferings of The Virgin Mary. So we talk about the triangle of The Virgin Mary. This term is the main point of my ...

 7. Komunikace závěrů auditu IT procesu prostřednictvím nástrojů systémového myšlení

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Dalihod

  2014-12-01

  Full Text Available Cílem článku je analyzovat výhody použití nástrojů systémového myšlení při sdělování výsledků interního auditu komunikované auditorem směrem k managementu. Audit je chápán jako nezávislá, objektivní a poradenská činnost, určená pro vytvoření přidané hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. V tomto rámci je navržen systémový archetyp jako obecný model kauzálních smyček a na jeho základě následně vytvořen systémově dynamický model stavů a toků, jenž je aplikovatelný pro účely auditu všech procesů "osvědčených postupů" COBIT. Systémovým přístupem v rámci COBIT autor ilustruje možnost ukázat jiný pohled než je tomu u tradičních lineárních přístupů, kterými nelze zcela vyřešit dlouhodobé problémy v oblasti interního auditu.

 8. Změna hodnoty firmy v průběhu hospodářského cyklu

  OpenAIRE

  Táborská, Veronika

  2010-01-01

  The diploma thesis is focused on influence of the economic environment to the business value. The goal of the thesis is a corporate valuation of the entity to 31.12.2009 in recent time of unstable market and financial crisic and how is the business value changeable depenging on business cycle. At the beginning summary of theoretical data concerning business cycle theories is introduced, followed by a description of business cycle and GDP of the Czech Republic from 1996 to 2010. Key part of th...

 9. Marketingový výzkum hodnoty značky Adidas na trhu s fotbalovými pomůckami

  OpenAIRE

  Nešněra, Filip

  2014-01-01

  Title: Marketing research of Adidas brand value on the football equipment market Objectives:The main objective of this thesis is to find out how football equipment consumers perceives the value of the Adidas brand, especially active players on the performance level. Another objective was to identify the position of the Adidas brand in comparison to competing brands, to determine its strengths and weaknesses and propose measures that would lead to increase its value from the customer's perspec...

 10. Dítě předškolního věku a morální hodnoty

  OpenAIRE

  JURČOVÁ, Alena

  2015-01-01

  This thesis deals with the possibility of developing the moral behavior of preschool children. The work is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part is focused on the moral development of preschool age and the comparing the stage of development with the educational requirements which are identified in the framework educational programmes for preschool education. The practical part is devoted to the realization and the reflection of the long-term integrated unit wh...

 11. Odhad nákladů vlastního kapitálu jako východiska pro stanovení hodnoty podniku

  OpenAIRE

  Petr Chvojan

  2017-01-01

  The determination of the total value of a business is the key to financial growth over a long-term period. This article focuses on assessing the cost of equity, which is used to calculate the weighted average cost of capital. The weighted average cost of capital (WACC) expresses the relative costs of equity and the costs of debt capital of a business. Particular attention should be paid to the determination of the cost of equity, as it is a difficult and complex task. Two simulations subseque...

 12. Odhad nákladů vlastního kapitálu jako východiska pro stanovení hodnoty podniku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Chvojan

  2017-12-01

  Full Text Available The determination of the total value of a business is the key to financial growth over a long-term period. This article focuses on assessing the cost of equity, which is used to calculate the weighted average cost of capital. The weighted average cost of capital (WACC expresses the relative costs of equity and the costs of debt capital of a business. Particular attention should be paid to the determination of the cost of equity, as it is a difficult and complex task. Two simulations subsequent to this were executed with real entry data and mapped how the selection of specific input data, such as the risk-free interest rate and the maximal cost of equity, affect the overall calculations of the cost of equity. The main focus was on how the results were affected by the low risk-free interest rate in the Czech Republic.

 13. Hodnoty v životě lidí žijících ekologickýcm způsobem života

  OpenAIRE

  Plajnerová, Kristýna

  2013-01-01

  The master thesis deals with life values of ecologically living people. It is divided into a theoretical and practical part. In its theoretical part it focuses on terms used in ecology, lifestyle and the description of values linked to the protection of environment. It deals with the concept of sustainable development and describes ecological farming. The practical part of the thesis analyses the qualitative research which was done in the form of semi-structured interviews with ecological far...

 14. PŘÍSTUPY K INTERPRETACI SOUČASNÉ HODNOTY A NITŘNÍ ÚROKOVÉ MÍRY V PŘEDMĚTU FINANCE PODNIKU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Zinecker

  2013-10-01

  Full Text Available The main principles of Corporate Business are the questions of Cash Flow and Net Present Value. These two principles are basement for further financial analysis in company, including the company’s value estimation and its efficiency using Net Present Value and Internal Rate of Return. However the academic praxis shows the problem of students’ right understanding and interpretation of this heme.

 15. Daň z přidané hodnoty v účetnictví v České republice

  OpenAIRE

  Radinová, Eliška

  2013-01-01

  This master's thesis deals with recording VAT in accounting in the Czech Republic in accordance with the tax and accounting acts. The thesis is divided into four parts, in which is proceeded from the general definition of tax and accounting, their development into their current definition of the subject to VAT and accounting, recording VAT in the accounting into the special situation of VAT and their recording in accounting. The thesis is supplemented by graphs, tables and accounting charts f...

 16. Myoelektrické srovnání forehandového úderu ve stolním tenise při použití míčků různých velikostí Myoelectric comparison of table tennis forehand stroke using different ball sizes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladimir Medved

  2006-02-01

  Full Text Available Cílem této studie bylo prozkoumat rozdíly mezi forehandovými horními točivými údery s 38mm a 40mm míčky ve stolním tenise. Účastník byl při provádění úderů filmován. Za účelem zajištění totožných podmínek při veškerých výkonech (stejné trajektorie přibližujícího se míčku byl použit nahrávací stroj pro stolní tenis. Vzhledem k hráčově pravorukosti byly elektrody umístěny na pravé straně hráčova těla. Absolutní svalové zapojení bylo odhadováno na základě zprůměrovaných EMG signálů (mV měřených ve všech svalech (m. biceps brachii, m. deltoideus, m. pectoralis major. Pro výpočet rozdílů mezi celkovými středními hodnotami zprůměrovaných EMG signálů mezi všemi svaly byla použita analýza rozptylu (ANOVA. Vrcholová amplituda EMG m. deltoideus anterior dosahovala u úderu s 38mm míčkem hodnoty 2,5 mV. U m. deltoideus medialis byly dosaženy s míčky obou velikostí srovnatelné hodnoty kontrakce: vrcholové hodnoty se pohybovaly v rozmezí 2,3 a 2,8 mV u 38mm míčku a v rozmezí 2,2 a 3,0 mV u 40mm míčku. U m. biceps brachii se vrcholová amplituda EMG pohybovala mezi 1 až 2,2 mV u úderů s 38mm míčky a od 1,3 do 2,4 mV u úderů s 40mm míčky. Podobného výsledku bylo dosaženo u kontrakcí m. pectoralis major. U úderů s 38mm míčkem byla dosahována poměrně nerovnoměrná intenzita kontrakcí, a to v rozmezí od 1,5 mV do 2,6 mV. Vyváženějších hodnot bylo dosaženo u úderů s 40mm míčky, kdy se tyto pohybovaly mezi 1,6 až 2,2 mV. Tato zjištění nám ukázala, že u třech sledovaných svalů (m. deltoideus anterior, m. biceps brachii, m. pectoralis major existují významné rozdíly v intenzitě EMG signálů, a můžeme tedy učinit závěr, že hráč při úderu s větším míčkem používá více svalové aktivity a že kontrakce m. pectoralis major je při úderu do většího míčku silnější. The aim of this study was to examine

 17. Ratio changes of selected components of body composition after lymphatic massage [Změny poměrů vybraných složek tělesného složení po lymfatické masáži

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarmila Riegerová

  2009-12-01

  šetření jsme realizovali ráno před zahájením výuky a před koncem výukového dne, mezi prvním a druhým vyšetřením uplynula časová pauza 8 hodin. Vyšetřili jsme 30 žen, nízká četnost a profesní selekce probandek podtrhují sondážní charakter výzkumu. V předložené pilotní studii jsme sledovali vliv lymfatické masáže na vybrané složky složení těla a stabilitu vyšetření. Získaná data jsme zpracovali souhrnně a vzhledem k věkovému rozpětí i po decéniích programem Statistica 8, diference jsme testovali párovým t-testem. Věcná významnost byla posuzována pomocí koeficientu (Cramer’s phi. Potvrzujeme pozitivní intervenci lymfatické masáže na intersticium a buněčné prostředí těla. U souboru se projevila signifikance (p < 0,05 rozdílů v malém nárůstu hmotnosti, BMI a tukového podílu, což bylo zřejmě podmíněno zvýšeným přísunem tekutin a krátkou dobou pro její utilizaci. S tím souvisí i signifikantní snížení průměrných hodnot TBW (p = 0,042; phi = 0,0, úbytek ICW i ECW a snížení hodnot směrodatných odchylek u všech složek tělesné vody. Stejný trend přírůstků a úbytků sledovaných veličin se projevil i při rozdělení na subsoubory podle věku. Hodnoty viscerálního tuku narůstaly s věkem, průměrné hodnoty váhového množství celkových minerálů a kostních minerálů neprojevily ve věkové řadě výraznější sestupný trend. Hodnoty indexů Edema 1 byly ve svém průměru nižší (optimalizované než dolní hranice standardního rozpětí. Po lymfatické masáži horních končetin se pro jevilo signifikantní snížení indexu Edema 2 (p = 0,021; phi = 0,1 pro masírovanou oblast. Projevilo se také snížení a vyrovnání hodnot směrodatných odchylek. Test věcné významnosti potvrdil účinek malé a střední úrovně u indexu Edema 1 a Edema 2 pro pravou horní končetinu, pro levou horní končetinu pouze efekt malého účinku. Naše v

 18. Marketingový výzkum hodnoty značky Nike u vrcholových a profesionálních atletů

  OpenAIRE

  Procházková, Barbora

  2015-01-01

  Title: Marketing research of the Nike brand value among the top and professional athletes Goals: The main goal of the bachelor thesis is to find out more about the top and professional athletes awareness of the Nike brand in the Czech Republic. The Marketing research was performed through a questionnaire. An integral part of the thesis is to reveal athlete's relationship to the brand, their related associations, to evaluate Nike products as well as the Nike position towards the other competit...

 19. Výchovné hodnoty a sociální třída: hypotéza M. L. Kohna po 50 letech

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Srncová, M.; Šafr, Jiří

  2011-01-01

  Roč. 9, č. 4 (2011), s. 6-8 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA MŠk 2D06014 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : value * upbringing * social class Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/189_SOCIOWEB_04_2011..pdf

 20. Efektívne vedenie ľudí - perspektívny a úspešný predpoklad pre zvyšovanie hodnoty podniku

  OpenAIRE

  Hudakova, Ivana

  2009-01-01

  At present, in a dynamic and continuously changing, complex and competitive entrepreneurial environment, human resources management is a fairly important aspect. It is considered an essential and preferred quality in each manager. Leadership is a relatively independent function of management; it represents such influence on the individual that his/her behavior is in accordance with the definition of his/her job position and at the same time it contributes to development, satisfying custome...

 1. Soil microbial community responses to windthrow disturbance in Tatra National Park (Slovakia during the period 2006 – 2013 / Odozva pôdneho mikrobiálneho spoločenstva na veternú kalamitu v Tatranskom národnom parku (Slovensko v období rokov 2006–2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gömöryová Erika

  2014-09-01

  Full Text Available Na plochách v Tatranskom národnom parku, ktoré boli postihnuté veternou kalamitou v roku 2004 a požiarom v roku 2005, sme študovali pôdne mikrobiálne spoločenstvo. Cieľom tejto práce je porovnať odozvu pôdnych mikroorganizmov na rozdielny manažment plôch a hodnotiť vývoj mikrobiálneho spoločenstva v priebehu rokov 2006-2013. Pôdne vzorky sme odoberali z A-horizontu pozdĺž 90 m dlhého tranzektu na 4 plochách (referenčná plocha, plocha s vyťaženou drevnou hmotou, plocha po požiari, plocha s nevyťaženou drevnou hmotou. V pôdnych vzorkách sme stanovovali bazálnu a potenciálnu respiráciu, mikrobiálnu biomasu, N-mineralizáciu, aktivitu katalázy, abundanciu a diverzitu funkčných skupín pôdnych mikroorganizmov použitím BIOLOG Eco platní. Vo všeobecnosti, najvyššiu aktivitu a biomasu pôdnych mikroorganizmov sme zaznamenali na ploche referenčnej a ploche po požiari. Nezistili sme významné rozdiely medzi plochou vyťaženou a nevyťaženou. Na všetkých kalamitných plochách sme v sledovanom období zaznamenali mierny trend nárastu hodnôt mikrobiálnej biomasy, potenciálnej respirácie a N-mineralizácie, čo poukazuje na proces postupnej obnovy mikrobiálneho spoločenstva na kalamitných plochách.

 2. Variability of selected indicators of physical activity in a randomized sample of the Czech population between the years 2003–2006: Results from the short and long self administered format of the IPAQ questionnaire [Variabilita vybraných indikátorů pohybové aktivity u randomizovaných souborů české populace v letech 2003–2006: Výsledky z krátké a dlouhé administrativní verze IPAQ dotazníku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Sigmund

  2009-06-01

  MET–minutes/week for walking and sitting on working days. The long self administered format of the IPAQ provides more detailed results on PA. However, the value of total PA is significantly higher than that obtained using the short self administered format of the IPAQ. In order to obtain more exact data on PA, we recommend using the long self administered format of the IPAQ simultaneously with pedometer or accelerometer PA monitoring. [VÝCHODISKA: Snaha o získání celosvětově srovnatelných výsledků o úrovni pohybové aktivity (PA různých populačních skupin vyústila ve vytvoření a standardizaci Mezinárodního dotazníku o pohybové aktivitě (IPAQ. CÍLE: Hlavním cílem této studie bylo zjistit variabilitu vybraných proměnných PA ze dvou ekvivalentních forem českých administrativních verzí IPAQ dotazníku aplikovaných u randomizovaných souborů české populace v letech 2003–2006. METODIKA: Ve studii byla použita data od 11277 obyvatel České republiky (5683 žen a 5594 mužů ve věku 15–69 let. Krátká administrativní verze IPAQ byla u 2066 žen a 1976 mužů aplikována na podzim 2003 a jaře 2004. Dlouhá administrativní verze IPAQ (resp. jako součást ANEWS dotazníku byla použita u 1688 žen a 1689 mužů na podzim 2004 a jaře 2005 (resp. u 1929 žen a 1929 mužů na podzim 2005 a jaře 2006. Jednotlivé soubory účastníků byly randomizovány podle pohlaví, věku a velikosti místa bydliště v souladu s údaji Českého statistického úřadu (www.czso.cz. VÝSLEDKY: Mezi samostatně aplikovanou dlouhou verzí IPAQ a ANEWS dotazníkem (obsahujícím dlouhou verzi IPAQ nenacházíme u mužů ani žen výrazné rozdíly v MET–minut/týden v celkové PA, transportní PA, PA v zaměstnání a chůzi. U krátké verze IPAQ zaznamenáváme u mužů i žen nižší hodnoty celkové PA (p < 0,0001 než v dlouhé verzi IPAQ (resp. ANEWS dotazníku. Bez rozdílu mezi jednotlivými ekvivalentními formami IPAQ dotazníku jsou

 3. Ekonomické a sociální aspekty sazby daně z přidané hodnoty u specifických výrobků

  OpenAIRE

  Valdová, Kateřina

  2017-01-01

  The purpose of my Bachelor thesis is to analyse if installation of the second VAT reduced rate in the case of chosen products in Czech Republic was effective. I have examined three indexes. These indexes are administrative costs, price and amount of chosen products (gluten free food, books, baby food). The first part of my thesis is exploring administrative cost and tax incidence. The following is about description using reduces rates in Czech Republic and European Union this rates framework....

 4. Dopady změn daně z přidané hodnoty na reálné příjmy domácností

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dušek, Libor; Janský, P.

  2012-01-01

  Roč. 60, č. 3 (2012), s. 309-329 ISSN 0032-3233 Institutional support: PRVOUK-P23 Keywords : Czech Republic * evidence-based policy * households Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.722, year: 2012 http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=844

 5. Dopady změn daně z přidané hodnoty na reálné příjmy domácností

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dušek, Libor; Janský, Petr

  2012-01-01

  Roč. 60, č. 3 (2012), s. 309-329 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TD010033 Institutional support: RVO:67985998 Keywords : Czech Republic * evidence-based policy * households Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.722, year: 2012 http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=844

 6. Působení kognitivně-behaviorální psychoterapie na tělesné složení a konstituci Effects of cognitive behavioral psychotherapy on body composition and constitution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Kopecký

  2008-01-01

  Full Text Available Obezita je chronické onemocnění moderní doby, které není pouze kosmetickým problémem, ale problémem bio-sociálně-psychologickým, tzn., že obézní lidé mají kromě zdravotních problémů i problémy sociální a psychické. Vyskytují se u nich deprese, často mají sníženou sebedůvěru a problémy při uplatnění v zaměstnání. Hlavním cíle studie bylo sledování změn somatických parametrů pod vlivem působení fyzické aktivity a modifikace nutričních zvyklostí u klientek STOB kurzů (kurzy pro snižování nadváhy a obezity u žen ve věku 20–60 let (n = 114. Byly použity standardizované antropometrické metody pro stanovení základních somatických indexů – hmotnostně-výškových, indexů rizikovosti a indexů centrality, tělesného složení dle metody Pařízkové (1962 a Matiegky (1927 a frakcionace tělesné hmotnosti dle metody bioelektrické impedance, s ohledem na segmentální analýzu (QuadScan 4000; Tanita BC 418-MA. Ženy byly rozděleny do souborů dle decénií. Ženy byly měřeny na začátku a na konci kurzu, který trval 12 týdnů. Kurzy STOB jsou realizovány profesionálními pracovníky, kteří se věnují nejen pohybové aktivitě, ale také úpravě výživových a stravovacích stereotypů. Ve sloučeném souboru při vstupním vyšetření dosáhl BMI průměrné hodnoty 31,34; maximální hodnota však přesáhla hranici těžké obezity 47,56. Na základě kategorizace BMI dle WHO bylo do kategorie normy zařazeno pouze 7,5 % žen, v kategorii nadváhy se vyskytovalo 33,3 % souboru a 57 % souboru bylo obézních, z toho morbidní obezity dosáhlo 5 % žen. Nejnižší hodnoty BMI se vyskytovaly u nejmladších žen (20–30letých, nejvyšší naopak v nejstarší věkové kategorii, avšak v ostatních věkových kategoriích se vzájemně signifikantně neodlišovaly. Průměrná hodnota WHR byla 87,25, z toho 85,6 % klientek přesáhlo hranici rizikovosti. Nejni

 7. Ovlivnění nutriční hodnoty svaloviny kapra obecného (Cyprinus carpio) a tolstolobika bílého ( Hypophthalmichtys molitrix) cyanobakteriemi

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Palíková, M.; Mareš, J.; Pašková, Veronika; Kopp, R.; Adamovský, Ondřej; Hilscherová, Klára; Bláha, Luděk; Navrátil, S.

  2007-01-01

  Roč. 43, č. 3 (2007), s. 99-106 ISSN 0007-389X. [Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí /13./. Vodňany, 18.06.2007-20.06.2007] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0571 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : cyanobacteria * bioindicators * nutritive value Subject RIV: EF - Botanics

 8. Posuzování hodnoty majetku na základě rozboru nákupního chování zákazníků

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Pernica

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: The world economy is undergoing rapid development. For this development there are typical fluctuations of market prices of property. Valuation of property in the Czech financial accounting is based on the principle of historical prices. The problem with this method of valuation is the fact that it is not updated and the fact that the purchase price does not reflect the current value of the property. Corporate customers attribute the property to the value depending on whether the user meets certain criteria. User criteria affect the buying behavior of business customers and form an idea of the value of the property. Methodology/methods: Contribution use general scientific methods, especially analysis, synthesis, comparison, induction and deduction. Both of the research projects were done by means of questionnaires. To evaluate the results specific statistical methods were used, especially mean value, dispersion, frequencies and Kruskal-Wallis test. Scientific aim: To analyze customer buying behavior based on two independent researches, and particularly in relation to one another. To determine which user criteria are most involved in the perception of the value of property from the perspective of corporate customers. To carry out statistical evaluation of the results and to clarify whether there are differences in the evaluation of these criteria depending on the size of the organization and on whether they are public or private. Findings: Using the Kruskal-Wallis test the authors of nine selected criteria have tested the hypothesis whether all distribution functions are equal. Statistics value was smaller than the critical value of the test at a signifikance level of 1%, which implies that the individual distribution functions are equal. Based on the implementation of the same test, it is possible to say that among the respondents, there is no significant difference in the responses, ie, the size of private companies as well as whether it is a public organization does not matter. Conclusions: Research has shown how corporate customers perceive the value of their acquired property. The results showed that, when assessing the value of the car the most important aspect is its operational reliability and the aspect of the fuel consumption. Organizations strive to reduce the cost of operation despite the fact that these costs are tax deductible. They see the value of the car in how efficient is the operation, resp. fuel consumption of the car.

 9. Pilot testing of the Czech versions of the Coaching Behavior Assessment Questionnaire structure [Pilotní testování struktury české verze dotazníku Coaching Behavior Assessment Questionnaire

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Musálek

  2012-03-01

  Martin a Kelly Barnes vytvořili v roce 1999 dotazník Coaching Behavior Assessment Questionnaire, který vychází z CBAS (Smith a kol., 1977 a LSS (Chelladurai & Saleh, 1978, 1980. V současné době není v České republice podobný diagnostický nástroj pro hodnocení chování trenéra. CÍLE: Cílem této pilotní studie bylo přeložit a ohodnotit strukturu dotazníku CBAQ metodou strukturálního modelování pro populaci dětí ve věku 10 – 16 let. METODIKA: Pro účel překladu dotazníku byla použita modifikovaná metoda přímého překladu (Behling & Law, 2000. Dotazník vyplnilo 100 účastníků ve věku 10 – 16 let, 63 děvčat (průměrný věk 13,02; SD = 2,10, 37 chlapců (průměrný věk 13,27; SD = 1,37. Pro analýzu dat byla použita exploratorní a konfirmační faktorová analýza. VÝSLEDKY: Původní model byl testován za účelem ověření struktury a diagnostické kvality tohoto nástroje. Výsledky původního 12-faktorového modelu CBAQ ukázaly slabý fit modelu s podprůměrnými hodnotami indexů fitu RMSEA = 0,082, CFI = 0,600 a také nízké koeficienty generické reliability. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro re-analýzu dat, ze které byla vytvořena modifikovaná 5-faktorová struktura CBAQ. Tento 5-faktorový model s omezeným počtem položek ukázal nejlepší hodnoty indexů fitu RMSEA = 0,056; CFI = 0.964 a také akceptovatelné hodnoty generické reliability. ZÁVĚRY: Tato studie měla pilotní charakter, uvědomujeme si proto, že snížení velkého počtu položek u této modifikované verze vedlo ke ztrátě informace. Přesto se domníváme, že by tato finální 5-faktorová verze s 15 položkami mohla tvořit základ pro budoucí připravovanou plně standardizovanou českou verzi CBAQ.

 10. Rytina s vyobrazením podmokelského pokladu v publikaci M. A. Voigta a kritický rozbor její výpovědní hodnoty pro keltskou numismatiku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Militký, Jiří

  2013-01-01

  Roč. 68, 3-4 (2013), s. 138-147 ISSN 0029-6074 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP405/10/1588 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508 Keywords : Celtic coins * hoard * copper engraving * specialized illustration * Podmokly Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 11. Zobrazení hodnoty ekonomického růstu v médiích (obsahová analýza vybraných českých deníků).

  OpenAIRE

  Doležal, Jan

  2008-01-01

  Diploma thesis on Portrayal of Economic Growth Value is a content analysis of chosen czech daily papers. It is engaged in questions of economic growth (and gross domestic product) and its significance in daily papers Blesk, Hospodářské noviny, Mladá fronta Dnes and Právo. The aim is to discover value dimensions of economic growth portrayal. The study come out from those authors who has criticall approach to the problems of economic growth, mind its negative social and environmental effects, a...

 12. Analýza ekonomické přidané hodnoty generované nefinančními korporacemi kotovanými na Burze cenných papírů Praha

  OpenAIRE

  Voldán, Martin

  2014-01-01

  The goal of this Masters Thesis is to analyse economic value added generated by non-financial companies listed on Prague stock exchange. Main goal is not only to calculate the amount of economic value added, but also to compare results of two economic models used to specify Re (Minimal required return of companys own capital), necessary to calculate economic value added. Next goal is to analyze link between economic value added and stock price. Correlation between this two parameters would be...

 13. Důraz školy na akademický úspěch: TIMSS 2011 jako sonda do reformy v České republice/ School emphasis on academic success in TIMSS 2011 as a window on curricular reform in the Czech Republic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik Dvořák

  2015-04-01

  Full Text Available V šetření TIMSS 2011 se objevil index nazvaný „důraz školy na studijní úspěch“ (SEAS. Cílem článku je osvětlit skutečnost, že české školy vykazují poměrně nápadné hodnoty tohoto indexu. Dále pomocí SEAS analyzuje vztah mezi postoji českých škol k reformě a znalostmi a dovednostmi jejich žáků. Teoretický úvod popisuje konstrukt akademický optimismus a index SEAS zavedený v šetření TIMSS. Následně je provedena explorativní sekundární analýza dat o úrovni složek SEAS v případě českých škol se zaměřením na nápadné odchylky hodnot. Práce vychází z výsledků žáků čtvrtých ročníků v matematickém testu TIMSS 2011 a z odpovídajících učitelských a ředitelských dotazníků. Pro analýzu vztahů v datech jsou použity základní prostředky popisné a inferenční statistiky. Zjištění ukazují na disproporčně nízkou důvěru ředitelů ve snahu žáků ve škole dobře prospívat, která je společná regionálnímu klastru zemí. Dále analýza přinesla nečekaná zjištění o vztahu mezi postoji ředitelů a učitelů ke kurikulární reformě a výsledky jejich žáků v matematice. Z literatury známá i naše původní zjištění o komponentách indexu SEAS v podmínkách českých škol přinášejí zajímavé pohledy mj. na vnímání reformních procesů v českých školách a doplňují tak literaturu o implementaci, resp. recepci reformy.

 14. Suplementace kreatinu a její vliv na krevní hodnoty vybraných vitamínů a homocysteinu ve vztahu k vylučování kyseliny thiodiglykolové močí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kohlíková, E.; Petr, M.; Navrátil, Tomáš; Přistoupilová, K.; Přistoupil, T. I.; Heyrovský, Michael; Šenholdová, Z.; Pelclová, D.

  2007-01-01

  Roč. 11, č. 3 (2007), s. 81-90 ISSN 1211-9261 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503 Keywords : creatine * Thiodiglycolic acid (TDGA) * Homocysteine * vitamin B12 Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 15. Changes of Selected Hematological Parameters and Morning Rest Rate during Ten Days High Altitude Stay and Training

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Suchý

  2015-03-01

  Full Text Available Changes of Selected Hematological Parameters and Morning Rest Rate during Ten Days High Altitude Stay and Training This article describes the influence of a ten day stay and training in a high altitude area (1850 m ASL on selected blood count parameters and morning resting heart rate. Three tests were performed on a group of young cross country skiers (n = 10, age: 18.7 ± 4.8: two days before, two days after and ten days after the altitude training camp. Two day after the return, significant (p 0.05. The study in a group of young cross country skiers has shown positive effects of a tenday training camp in high altitude on blood count parameters and morning resting heart rate monitored in lowland two and ten days after the return from high altitude. Změny vybraných hematologických parametrů a ranní klidové srdeční frekvence v průběhu desetidenního tréninku a pobytu ve vyšší nadmořské výšce Článek popisuje vliv desetidenního tréninku a pobytu ve vyšší nadmořské výšce (1850 m n. m. na vybrané parametry krevního obrazu a ranní klidové srdeční frekvence. U skupiny mladých běžců na lyžích (n = 10, věk: 18,7 ± 4,8 byly realizovány celkem tři odběry krve: dva dny před soustředěním ve výšce, dva dny a deset dnů po návratu do nížiny. Dva dny po návratu byly signifikantně (p 0,05. Průměrné hodnoty ranní klidové srdeční frekvence byly během soustředění ve výšce vyšší než před odjezdem v nížině (p 0,05. Námi realizovaný výzkum u skupiny mladých běžců na lyžích prokázal pozitivní efekt desetidenního pobytu a tréninku ve vyšší nadmořské výšce (1850 m n. m. na sledované krevní parametry a ranní klidovou srdeční frekvenci v nížině po návratu.

 16. The evaluation of body composition in relation to physical activity in 56–73 year old women: A pilot study [Hodnocení tělesného složení ve vztahu k pohybové aktivitě u žen ve věku 56–73 let: Pilotní studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleš Gába

  2009-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: Lack of physical activity is associated with an increase in the prevalence of overweight and obesity. Preventing excessive weight gain is a public health priority. OBJECTIVE: The aim of this study was to analyze the relationship between body composition and the level of physical activity in 56–73 year old women. METHODS: We divided the sample into individual subgroups according to recommendations concerning moderate physical activity and the number of steps made on average per day. Body composition was measured by means of multifrequency bioelectrical impedance analysis (InBody 720 and the accelerometer ActiGraph GT1M was used to monitor physical activity. RESULTS: The BMI mean values were in the zone of overweight in all the measured subgroups with the exception of the women who met the recommendation relating to average steps made per day, where the BMI mean value (24.93 kg/m2 was within the zone of normal range. The positive effect of physical activity was shown especially in the changes of body fat amount. The absolute and relative body fat proportion and the BFMI was higher (p 0.90. The average values of visceral fat were above the safe limit (100 cm2 in all measured subgroups, however, its proportion was significantly lower (p 0,90. Průměrné hodnoty viscerálního tuku se u všech sledovaných podsouborů nacházely nad zdravotně bezpečnou hranicí (100 cm2, avšak jeho množství bylo signifikantně nižší u aktivních žen (p < 0,05. Na základě analýzy základních tělesných segmentů bylo zjištěno, že u aktivních žen je zastoupení SLM na pravé a levé horní končetině a na trupu vyšší (p < 0,05; p < 0,01 než u žen inaktivních. ZÁVĚRY: Výše zmíněné výsledky podporují tvrzení o pozitivním vlivu pohybové aktivity na zdraví člověka. U tělesného složení se tento vliv projevuje především v redukci tělesného tuku, jehož nadbytek v organismu způsobuje v celosvětovém m

 17. Určení hodnoty věcných břemen stavby na cizím pozemku a přechodu nebo přejezdu přes pozemek jiného vlastníka

  OpenAIRE

  Kuhrová, Kristýna

  2011-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na problematiku věcných břemen z hlediska činnosti znalce. V první části práce je proveden rozbor platné právní úpravy věcných břemen, jejich členění, příčiny možného vzniku, změn a zániku. Dále následuje obecný popis metodiky oceňování věcných břemen, vymezení jednotlivých druhů cen a účelů oceňování věcných břemen. V návrhové části je teoretický rozbor aplikován na dva konkrétní případy věcných břemen, a to věcného břemene přechodu přes pozemek jiného vlastníka a...

 18. Finanční krize a soustava řízení Baťa: Makro- a mikro- reakce na krizové prostředí

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zelený Milan

  2009-12-01

  Full Text Available Tomáš i Jan Baťa oba museli řídit své globální podniky za podmínek místní, evropské i světové krize 20. a 30. let. Jejich podniky prosperovaly a ve 30. letech za celosvětové krize dosáhly nevídaného globálního rozmachu a rozkvětu. V této stati identifikujeme hlavní důvody proč může podnik prosperovat v prostředí všeobecné krize. Shrnujeme krizové hospodářské výsledky koncernu Baťa, porovnáváme klíčové statistiky, a zdůrazňujeme nosné, i když osobně rozdílné, myšlenky a hodnoty Tomáše i Jana Bati. Hlavním klíčem je existence výrazné a ucelené soustavy řízení podniku (SŘB, která jasně definuje společné zájmy a podmínky spolupráce zaměstnanců, manažerů a vlastníků. Každý podnik má volbu ve svých reakcích na krizi: 1. Pasivní makro-reakce, tj. lobbování a čekání na rozhodnutí, pravidla a finanční dotace ze strany státu, nebo 2. Aktivní mikro-reakce, tj. adaptace organizace a řízení podniku na převládající krizové podmínky a využití pasivity a vyčkávací „taktiky“ konkurence k uchopení nových konkurenčních výhod. Jde o to, zda volíme „stranu a vládu“ nebo soukromé podniky „svobodného trhu“ jako základ hospodářské výkonnosti a společenské prosperity.Tomas and Jan Bata both had to manage their global enterprises under the conditions of local, European and world crises of the 20s and 30s. Yet, they prospered and during the worldwide depression of the 30s they achieved unprecedented global growth and flourish. In this essay we identify the main reasons why a firm can prosper in the environment of general crisis. We summarize economic results of Bata concern, compare its key statistics, and emphasize the fundamental albeit personally different ideas and values of Tomas and Jan Bata. The main key was the existence of a striking and fully integrated Bata management system (BMSwhich clearly defined interests and conditions of

 19. Optimal Velocity to Achieve Maximum Power Output – Bench Press for Trained Footballers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richard Billich

  2015-03-01

  ům zefektivnit trénink rychlé síly. Tohoto výzkumu se zúčastnilo 15 fotbalistů týmu FK Třinec. Měření probíhalo za použití 3D kinematické a dynamické analýzy pohybu experimentální metody. Zkoumaná skupina se zúčastnila silového testu, u kterého byl měřen mechanický svalový výkon s 0, 10, 30, 50, 70, 90 % a jednoho opakovacího maxima (1RM. Získané hodnoty výsledků a potřebné údaje byly následně upravovány v programech Qualisys Track Manager a Visual 3D software (C-motion, Rockville, MD, USA. Při cvičení bench press bylo maximálního mechanického svalového výkonu dosahováno u výzkumného souboru při rychlosti cvičení 75 % maximální rychlosti.

 20. Surface electromyography assessment of muscle activation patterns while sitting down in young healthy women and patients with ankylosing spondylitis [Povrchové elektromyografické hodnocení svalové aktivity ve zkoušce posazení u zdravých mladých žen a u pacientů s ankylozující spondylitidou

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Uhlíř

  2011-03-01

  ěchto dvou skupin žen ve čtyřech situacích s rozdílnými pozicemi horních i dolních končetin. METODIKA: Studovali jsme pořadí zapojování svalů u dvou skupin žen – zdravých mladých žen (jako kontrolní skupiny a pacientů s ankylozující spondylitidou. Aktivace vybraných svalů byla hodnocena povrchovou polyelektromyografií (Noraxon-MyoSystem 1400A. Elektrody byly umístěny nad čtyři vybrané svaly bilaterálně (m. tibialis anterior, mediální hlava m. gastrocnemii, m. gluteus maximus a mm. erectores spinae. Pro zjištění okamžiku nástupu zapojení svalů (timing jsme používali klidovou hodnotu amplitudy EMG signálu plus 10 % maximální hodnoty amplitudy (peak. VÝSLEDKY: V naší studii jsme zjistili, že ve většině sledovaných situací prvním aktivovaným svalem byla mediální hlava m. gastrocnemii nebo mm. erectores spinae. Dále byla zjištěna velká variabilita v pořadí zapojování svalů, která byla závislá na pozici horních a dolních končetin. ZÁVĚRY: V této studii nebyly prokázány jednotné vzorce pro pořadí zapojování svalů v průběhu sedání u obou skupin probandů.

 1. Hodnocení variability dynamických parametrů chůze u osob s jednostrannou trans-tibiální amputací The variability assessment of the dynamic gait parameters of persons with unilateral trans-tibial amputation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milan Elfmark

  2006-02-01

  Full Text Available Při analýze pohybové činnosti člověka musíme vždy řešit otázky, které se vztahují k validitě naměřených hodnot. Realizace každého pohybu, tedy i chůze, se vyznačuje určitou mírou variability. Přitom variabilitu v určitém rozsahu nelze považovat jako něco negativního, co může být způsobeno problémy v nervovém nebo kosterně-svalovém systému. "Přirozená" variabilita (varia bilita ve "fyziologickém" rozsahu je součástí zdravých biologických systémů. Reedukace chůze u osob s trans-tibiální amputací se projevuje ve změně variability kinematických a dynamických charakteristik. Pro možnost kvantifikace těchto změn a pro určení vlivu různých typů protetických chodidel (klasické – SACH, dynamické – SUREFLEX jsme provedli dynamickou analýzu chůze u 11 mužů (věk 46,1 ± 12,0 roku, hmotnost 82,5 ± 13,9 kg s jednostrannou trans-tibiální amputací. Interindividuální variabilita v rámci dané skupiny je větší v porovnání s intraindividuální variabilitou. Hodnoty koeficientu reliability jsou pro měřené parametry (čas, síla, impuls síly v antero-posteriorním a ve vertikálním směru větší než 0,976. Jejich velikost souvisí s individuálními vlastnostmi sledovaných osob. Pro oba typy protetického chodidla, podobně jako pro zdravou končetinu, jsou tendence pro stabilitu dynamických parametrů podobné. Stabilita měřených parametrů v medio-laterálním směru se významně snižuje uvnitř sledované skupiny i pro jednotlivé osoby. Velikost variability při různé rychlosti chůze souvisí se zdravotním stavem a se stupněm pohybové aktivity daného probanda. Pro osoby, které vykonávají běžné denní aktivity v omezeném rozsahu, je variabilita dynamických parametrů chůze nižší při použití klasického chodidla. Human gait is a genetically fixed motion model. The use of prosthesis changes the structure of the gait, the distribution of

 2. Bone mineral density and accelerometer-determined habitual physical activity and inactivity in postmenopausal women [Kostní denzita a habituální pohybová aktivita a inaktivita u postmenopauzálních žen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ondřej Kapuš

  2011-09-01

  ální femorální denzitou a ženami s osteopenií. METODIKA: Z 92 žen, jejichž výsledky byly zahrnuty do této studie, bylo v pásmu normálních hodnot T-skóre proximálního femuru 72,8 % žen a u 27,2 % žen dosahovaly hodnoty T-skóre osteopenie. Denzitometrické vyšetření proximálního femuru, stejně tak diagnostika vybraných tělesných složek, byla uskutečněna metodou duální rentgenové absorpciometrie (DXA. Sedmidenní pohybová aktivita byla monitorována pomocí přístroje ActiGraph GT1M. Údaje o denních aktivitách a inaktivitách a času, kdy byl přístroj nošen, byly probandy zapisovány do speciálních záznamových archů. VÝSLEDKY: Ženy s normální femorální denzitou byly celkově pohybově aktivnější než ženy s osteopenií, avšak ženy s osteopenií strávily signifikantně více času aktivitou spojenou s domácností. Z analýzy pohybové inaktivity vyplynulo, že ženy s osteopenií strávily sezením (při čtení, luštění křížovek apod. signifikantně více času ne�� ženy s normální kostní denzitou. ZÁVĚRY: Výsledky této studie prokázaly rozdíly v pohybové aktivitě a inaktivitě mezi ženami s rozdílnou femorální denzitou.

 3. Rozbor morfologie nohy u chlapců a dívek ve věku Infans 2 a Juvenis Analysis of morphology of foot in Moravian male and female students in the age Infans 2 and Juvenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michaela Peštuková

  2005-02-01

  Full Text Available U 106 studentů a 162 studentek z Gymnázia ve Šternberku a Střední integrované školy v Ostravě ve věku 12–18 let byl sledován morfologický typ nohy, index nohy pro hodnocení podélné klenby nožní, vyosení palce a malíku, úhel paty a stav svalstva dolních končetin. U chlapců i dívek byla nalezena výrazně vyšší frekvence výskytu nohy egyptské (71,69 % a 70,99 %. Noha kvadratická se vyskytovala u chlapců ve velmi nízkém procentu (2,83 % s určitou individuální asymetrií, u dívek nalezena nebyla. Diagnostika plochonoží metodou Chippauxe–Šmiřáka poskytla velmi příznivé výsledky (4,94–10,38 % výskytu ploché nohy, metoda podle Szritera–Godunova naopak nález podstatně horší (38,2–43,21 % výskytu ploché nohy. S nulovým stavem vyosení palce jsme se setkali u necelé čtvrtiny souborů. U souboru chlapců byla četnost projevu valgozity a varozity palce téměř vyrovnána, věcně převažovalo varózní postavení palce vpravo. U souboru dívek dominovalo signifikantně valgózní postavení. Průměrné hodnoty se pohybovaly v rozmezí 4 až 7 stupňů. Průměrná hodnota úhlu malíku, charakterizující vbočený malík, byla vysoká (17,73 až 21,90 stupně. Průměrný úhel paty byl diagnostikován v rozmezí 15 až 18 stupňů. Při hodnocení vztahů mezi zkrácením svalů dolní končetiny a poruchami funkčního stavu klenby nožní (pouze u mužů jsme nalezli potvrzení statistické významnosti závislosti u vyosení paty a zkrácení m. triceps surae sin. a signifikantní závislost mezi úhlem paty a zkrácením flexorů kolen sin. Morphological foot type, foot index for longitudinal foot vault, misalignment of the big and little toes, heel angle and lower limb muscles condition were monitored in 106 male students and 162 female students from the Gymnasium school in Šternberk and the Integrated secondary school in Ostrava ranging in age from 12 to 18 years. A considerably

 4. Somatická analýza posluchačů tělesné výchovy ve čtyřletém sledovaném období Somatic analysis of PE students within a four-year research period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vojtěch Gajda

  2006-02-01

  Full Text Available Moderní pojetí interpretuje sportovní výkon jako vymezený systém prvků, které jsou označovány jako komponenty, determinanty, faktory apod. Velmi důležitou skupinou faktorů jsou faktory somatické, které se týkají podpůrného systému. Za somatické faktory považujeme tělesnou výšku, hmotnost, délkové, šířkové a obvodové rozměry a z nich tedy plynoucí tělesnou stavbu (velmi často vyjádřenou somatotypem. Příspěvek se zabývá tělesnou stavbou studentů oboru TV 1. ročníku, které můžeme považovat za selektovanou skupinu populace s poměrně velkým objemem pohybové aktivity. Šetření bylo prováděno v letech 2001–2004 a bylo do něj zařazeno 265 studentů (166 mužů a 99 žen. Pro zjištění tělesné stavby byl určován somatotyp podle metodiky Heath-Certer (Riegerová & Ulbrichová, 1993. Při srovnání průměrných somatotypů studentů tělesné výchovy v jednotlivých letech jsme nezaznamenali významné rozdíly. Za výjimku můžeme považovat snad jen endomorfní komponentu u mužů, která měla výrazně klesající trend (hodnota se blížila k hranici statistické významnosti α = 0,05. Vzhledem k tomu, že považujeme studenty tělesné výchovy za selektovanou populaci s velkým objemem pohybové aktivity, předpokládali jsme u nich výrazný rozvoj habitu a typ somatotypu, kterým se většina přiblíží optimálnímu somatotypu pro studenty TV (Riegerová & Ulbrichová, 1993. Měření však ukázala, že studenti výrazně zaostávají především v oblasti mezomorfie, což ukazuje také srovnání s populačním normativem. Domníváme se, že zjištěné hodnoty mohou vypovídat o klesající úrovni fyzického a s tím souvisejícího somatického rozvoje naší populace. Modern theories and studies interpret sport performance as a defined system of elements which are characterized as components, determiners, factors, etc. Somatic factors concerning the support system

 5. VLIV PROGRESIVNÍCH VYUČOVACÍCH JEDNOTEK TĚLESNÉ VÝCHOVY NA TĚLESNÉ ZATÍŽENÍ A CELKOVÉ HODNOCENÍ ADOLESCENTŮ S NIŽŠÍM A VYŠŠÍM SEBEHODNOCENÍM SPORTOVNÍ VÝKONNOSTI [THE INFLUENCE OF PROGRESSIVE PHYSICAL EDUCATION LESSONS ON PHYSICAL LOAD AND THEIR TOTAL EVALUATION BY ADOLESCENTS WITH LOWER AND HIGHER SELF-ASSESSMENT OF THEIR SPORT PERFORMANCE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Sigmund

  2009-12-01

  Full Text Available Dlouhodobě pravidelná realizace pohybové aktivity (PA ve školní tělesné výchově (TV umožňuje formovat pozitivní postoje všech, i méně predisponovaných dětí, k pohybově aktivnímu a zdravému životnímu stylu. Celkem u 389 děvčat a 111 chlapců ve věku 13–17 let s nižším a vyšším sebehodnocením sportovní výkonnosti byl zjišťován vliv progresivních vyučovacích jednotek TV na jejich PA a celkové hodnocení v párovém srovnání s tradičními jednotkami TV. V tradičních vyučovacích jednotkách TV převažoval direktivní vyučovací styl a výkonové zaměření, zatímco pro progresivní vyučovací jednotky TV bylo typické řešení pohybových úkolů a diferenciace tělesného zatížení. Párově srovnávané progresivní i tradiční vyučovací jednotky TV byly nekoedukované a vedl je stejný vyučující. PA byla posuzována pomocí aktivního energetického výdeje z akcelerometru Caltrac (kcal/45min, kroků z pedometru Omron (počet/45min a průměrné srdeční frekvence (tepů/min ze sporttesteru Polar. Úroveň sportovní výkonnosti a celkového hodnocení účastníků vyučovacích jednotek TV byla zjišťována prostřednictvím standardizovaného Dotazníku k diagnostice vyučovací jednotky TV. Progresivní vyučovací jednotky TV snižují rozdíly v PA mezi studenty s nižším a vyšším sebehodnocením sportovní výkonnosti bez poklesu celkového hodnocení těchto jednotek. Děvčata s nižším sebehodnocením sportovní výkonnosti vykázala v progresivních vyučovacích jednotkách TV významně vyšší průměrné hodnoty aktivního energetického výdeje (o 17 kcal/45min; p=0,05; d=0,28 a množství kroků (o 398 počet/45min; p=0,007; d=0,36 při vyšším celkovém hodnocení (p=0,04 než v tradičních vyučovacích jednotkách TV. Progresivní vyučovací jednotky přispívají k vyšší PA v TV především u děvčat s nižším sebehodnocením sportovní v

 6. Pontryagin's maximum principle and optimization of the flight phase in ski jumping [Pontrjaginův princip maxima a optimalizace stylu letu ve skoku na lyžích

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radim Uhlář

  2009-09-01

  CHODISKA: Existuje několik faktorů (počáteční poloha skokana na lyžích a její změny v průběhu přechodové fáze letu, velikost a směr vektoru rychlosti pohybu těžiště skokana, velikost aerodynamické odporové a vztlakové síly apod., které určují trajektorii soustavy skokan + lyže a tím i dosaženou délku skoku. CÍLE: Cílem studie je představit metodu řešení úlohy optimálního řízení letové fáze skoku na lyžích se třemi omezenými řídicími proměnnými – úhel náběhu (a, úhel trup vs. lyže (b, úhel levá lyže vs. pravá lyže (V – na základě Pontrjaginova principu maxima. METODIKA: Kritériem optimality byla zvolena délka skoku. Jako zdroj informací o závislosti veličin L (lift area a D (drag area na řídicích proměnných byla použita převzatá regresní funkce s tabelovanými regresními koeficienty. Srovnány byly trajektorie referenčního a optimalizovaného skoku s profilem můstku K = 125 m ve Frenštátě pod Radhoštěm a stanoveny odpovídající délky skoku, aerodynamické odporové a vztlakové síly, velikosti rychlosti pohybu těžiště soustavy skokan + lyže, její vertikální a horizontální složky. Aby byly respektovány reálné polohy v letové fázi skoku, přípustné hodnoty řídicích proměnných náležely v každém okamžiku ohraničené množině. VÝSLEDKY: Bylo zjištěno, že skokan by měl na ohraničené množině přípustných hodnot řídicích proměnných minimalizovat úhly (a a (b, úhel (V naopak maximalizovat. Prodloužení skoku vlivem optimalizace je 17 %. ZÁVĚRY: Pro možnost dalšího výzkumu je nezbytné využití regresní analýzy pro experimentální data při určení závislosti aerodynamických sil působících během letu na soustavu skokan + lyže. To platí také pro aplikaci kontrolních proměnných vztahujících se k základním fyzickým a psychickým vlastnostem skokanů na lyžích.

 7. Výška podélné nožní klenby stanovená metodou Chippaux-Šmiřák u kompenzovaných a nekompenzovaných typů nohy dle Roota The height of the longitudinal foot arch assessed by Chippaux-Šmiřák index in the compensated and uncompensated foot types according to Root

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Vařeková

  2008-01-01

  Full Text Available Je známo, že funkční typy a subtypy nohy dle Roota se liší mimo jiné i výškou nožní klenby při zatížení. Cílem této práce bylo porovnat výšku podélné nožní klenby u funkčních (subtypů nohy dle Roota pomocí Chippaux-Šmiřákova indexu (CSI. Soubor tvořilo 141 žen (17–85 let, x = 58,8, SD = 12 a 87 mužů (22–86 let, x = 58,7, SD = 11,91 převážně středního a vyššího věku. Jeden vyšetřující stanovil u všech probandů funkční typ a subtyp nohy – varozní zánoží kompenzované (RFvarC, částečně kompenzovaná (RFvarP a nekompenzované (RFvarN, varozní předonoží kompenzované (FFvarC, částečně kompenzované (FFvarP a nekompenzované (FFvarN, valgozní předonoží flexibilní (FFvalgF, semiflexibilní (FFvalgS a rigidní (FFvalgR a neutrální typ (N. Druhý vyšetřující zhodnotil všechny plantogramy a stanovil CSI. Na základě průměrné hodnoty CSI bylo stanoveno pořadí a statistická významnost zjištěných rozdílů byla testována pomocí ANOVA a post-hoc Fisherova LSD testu. Výsledky ukázaly, že funkční subtypy lze s vysokou mírou statistické pravděpodobnosti rozdělit do 2 krajních skupin. Na jedné straně spektra leží subtypy s vysokou hodnotu CSI (tedy nižší podélnou klenbou, kompenzované, resp. flexibilní subtypy. Na opačné pravé straně spektra leží nekompenzované, resp. rigidní subtypy s nízkou hodnotou CSI. Ve střední části spektra leží přechodné subtypy. Neutrální funkční typ lze zařadit do střední skupiny, spíše k levé straně. Vliv pohlaví je zanedbatelný. Výsledky tak potvrdily předpoklad o rozdílech mezi funkčními (subtypy ve výšce podélné nožní klenby při zatížení. Stanovení výšky podélné klenby nohy pomocí plantogramu může pomoci při odhadu stupně kompenzace či flexibility jednotlivých funkčních typů. Samo o sobě však nemůže nahradit vlastní aspekci a fyzikální vy

 8. Return to play after health complications associated with infectious mononucleosis guided on autonomic nervous system activity in elite athlete: A case study [Rekonvalescence po infekční mononukleóze řízená na základě aktivity autonomního nervového systému u vrcholového sportovce: Kazuistika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaroslav Větvička

  2012-06-01

  transaminase level. We suggest that a combination of both non-invasive SA HRV and periodic assessment of biochemical indicators of liver state seems to be a promising strategy for determination of safe application of training load during convalescence after IM.[VÝCHODISKA: Infekční mononukleóza (InM je závažným onemocněním vyvolané Epstein-Barr virem, které vyžaduje okamžité přerušení tréninku. CÍLE: Hlavním cílem naší práce bylo vytvořit optimální rekondiční program pro vrcholového sportovce po recidivě InM, který povede k jeho bezpečnému návratu do vrcholového sportu. METODIKA: Řízená rekonvalescence trvala téměř tři měsíce. Dávkování zatížení bylo podřízeno aktuální úrovni aktivity autonomního nervového systému (ANS, která byla opakovaně diagnostikována metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA VSF. Hodnoceny byly individuální parametry: spektrální výkon v oblasti velmi nízké frekvence (PVLF (0,02-0,05 Hz; výkon v oblasti nízké frekvence (PLF (0,05-0,15 Hz; výkon v oblasti vysoké frekvence (PHF (0,15-0,50 Hz; celkový spektrální výkon (PT (0,02-0,50 Hz; poměry PVLF/PHF a PLF/PHF a srdeční frekvence (SF. Dále byla aktivita ANS posuzována pomocí komplexních indexů SA HRV: indexu vagové aktivity, sympatovagové balance a celkového skóre. V práci bylo hodnoceno i subjektivní vnímání zatížení společně s ranní únavou. Prováděny byly také biochemické analýzy aktivity vybraných jaterních enzymů. VÝSLEDKY: Během rekonvalescence došlo ke zvýšení průměrné hodnoty PT, které doprovázelo zvýšení poměru PVLF/PHF a PLF/PHF. Mezi jednotlivými etapami rekonvalescence nedošlo k signifikantním změnám u žádného z komplexních indexů SA HRV. V lehu a především ve stoji byl zaznamenán signifikantní pokles SF. Dále byl během rekonvalescence pozorován signifikantní vzestup subjektivně vnímaného zatížení a v poslední etapě do

 9. Koncentrace pozornosti jako předpoklad výkonu u sportovců v juniorských kategoriích ve vytrvalostních sportech Concentration of attention as a predisposition of performance in junior categories in endurance sports

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lenka Kovářová

  2010-09-01

  Full Text Available VÝCHODISKA: Analýzou psychologických předpokladů pro vytrvalostní sporty se zabývají sportovní i kliničtí psychologové již několik desítek let. Z vybraných studií provedených u vytrvalostních vícebojařů a vytrvalců obecně (Nideffer, 1995; Nideffer & Bond, 1989; Nideffer & Bond, 1998; Nideffer, 2000; Hátlová, 2000 a další vyplývá, že jedním z nejdůležitějších psychologických předpokladů pro maximální výkon je schopnost koncentrace pozornosti. CÍLE: Cílem bylo zjištění rozdílů v koncentraci pozornosti extrémně vytrvalostně zatěžovaných adolescentů. Výzkum byl realizován na 57 triatlonistech ve věku 15–22 let zařazených do sportovních center mládeže ČR, rozdělených do skupin dle jednotlivých závodních kategorií (15–17 a 18–22. Předpokládali jsme tedy, že je statistický a věcně významný rozdíl v hodnotách naměřených v testech koncentrace pozornosti mezi dorostenci (15–17 let a juniory a K23 (18–22 let. METODIKA: Použili jsme standardizované psychodiagnostické testy (Jiráskův číselný čtverec, Číselný obdélník, Bourdonův test a Disjunkční reakční čas II. Pro porovnání rozdílů výsledků dvou skupin triatlonistů jsme na základě výsledků F-testu použili t-test pro nezávislé výběry s rovností rozptylů. Ověření faktorové validity jsme provedli pomocí konfirmativní faktorové analýzy. Pro vypracování standardů výkonů v jednotlivých testech pro obě věkové kategorie jsme výsledky převedli na standardizované hodnoty (T-body, které názorněji ukazují intra a interindividuální rozdíly vzhledem k určenému modelu – normě. VÝSLEDKY: Výsledky testování ukázaly, že skupina starších triatlonistů vykazuje významně vyšší schopnost koncentrace pozornosti. Rozdíly byly u všech zjišťovaných diagnostik statisticky významné (Jir