WorldWideScience

Sample records for hodnoceni lidskeho faktoru

 1. Augsnes faktoru nozīme lauksaimniecībā izmantojamo zemju aizaugšanā

  OpenAIRE

  Kasparinska, Zane

  2010-01-01

  Maģistra darba mērķis ir noskaidrot augsnes faktoru nozīmi uz krūmu un koku apauguma attīstību aizaugošās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Maģistra darbā ir apkopota informācija saistībā ar lauksaimniecības zemju aizaugšanas pētījumiem Latvijā un pasaulē, kā arī noskaidrota ainavu ekoloģiskās sukcesijas gaita un augsnes faktoru ietekme neizmantotajās lauksaimniecības zemēs Siguldas, Līgatnes un Taurenes apkārtnes etalonteritorijās. Pētījumā konstatēts, ka kopumā krūmu un koku apaugum...

 2. Personisko un sociālekonomisko faktoru ietekme uz studentu uzņēmējdarbības nodomu.

  OpenAIRE

  Lupgina, Ieva

  2015-01-01

  Šobrīd viena no svarīgākajām ekonomiskajām problēmām ir jauniešu bezdarbs, ko var risināt ar jauniešu iesaistīšanu uzņēmējdarbībā, lai gan pašnodarbināto jauniešu īpatsvars šobrīd ir ievērojami zemāks kā pieaugušo. Pētījuma mērķis ir noteikt personisko un sociālekonomisko faktoru ietekmi uz studentu uzņēmējdarbības nodomu kā karjeras izvēli. Veicot Latvijas augstskolu uzņēmējdarbības vadības programmu studentu aptauju un eksperta intervijas, tika secināts, ka katrs desmitais students pēc a...

 3. Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus”.

  OpenAIRE

  Petroviča, Lelde

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus””. Darba mērķis: izpētīt darbinieku apmierinātību ar darbu ietekmējošos faktorus uzņēmumā AS „Cēsu alus” un izstrādāt priekšlikumus apmierinātības ar darbu paaugstināšanai. Darba pirmajā daļā tiek aplūkoti teorētiskie aspekti par apmierinātību ar darbu būtību, uzmanību vēršot, apmierinātības ietekmei uz uzņēmuma darbību un to ietekmējošiem faktoriem. Otrajā daļā ar interviju palīdzību tie...

 4. Hodnoceni reliability znalostních a psychologických testů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Martinková, Patrícia; Vlčková, Katarína

  2014-01-01

  Roč. 25, č. 4 (2014), s. 1-15 ISSN 1210-8022 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : spolehlivost * reliabilita * znalostní testy * psychologické testy * Cronbachovo alfa * latentní proměnné * faktorová analýza * analýza rozptylu * logistická regrese * teorie odpovědi na položku Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

 5. Changes of communities of phytobenthos of Drevnica River - ecological condition assessment in space and time; Zmeny spolecenstev fytobentosu reky Drevnice - hodnoceni ekologickeho stavu v prostoru a case

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Safarova, M.; Uher, B.; Chattova, B. [Masarykova univerzita, Ustav botaniky a zoologie, 62100 Brno-Reckovice (Czech Republic)

  2013-04-16

  The study deals with a biological evaluation of water quality of the Drevnice River (Eastern Moravia) by a community of cyanobacteria and algae which are tied to the bottom substrate (e.g. mud, sand, stones). Phytobenthos, as this file of benthic autotrophic organisms is called, has a significant position among bioindicators of water quality for the ability to reflect environmental changes in a short time. The work consisted in monitoring changes in diversity of phytobenthos community and measurement of physicochemical parameters within one year. The aim was to find relations between the organisms and parameters and to determinate the current ecological status of the river. (authors)

 6. Hodnocení georeliéfu jako faktoru ovlivňujícího větrné poměry

  OpenAIRE

  Šůstková, Anna

  2009-01-01

  Evalution of earth surfaře forms as factor influencing wind conditions is name the works, which was process. The main aim of this works is evaluate conditions on area o Zlín region. The work is separate into several chapters. Former of the four chapters are formel basid information about wind energy. Next chapters are formel one'n own calculation and information about programme WAsP. Reliéf is evaluate to help with programme WAsP. This programme was develop for need wind energy. This programm...

 7. Serum Kreatinin Seviyelerinin Perkutan Nefrolitotripside Kanama Uzerine Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nevzat Can sener

  2015-06-01

  Sonuc: Calismamizda kreatinin degerlerinin PNL sonrasi kanama icin bir risk faktoru oldugu, serum kreatinin degerlerinin yuksekligi olan hastalarda, olmayanlara oranla hematokrit dususunun daha fazla oldugu gorulmektedir. [Cukurova Med J 2015; 40(2.000: 221-225

 8. Zemes izmantošanu ietekmējošie faktori 20.gs. Latvijā

  OpenAIRE

  Līkosts, Valdis

  2009-01-01

  Maģistra darbā tiek analizēta lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsaimniekojuma struktūra divos Rietumkurzemes augstienes pagastos. Zemes izmantošanu ietekmējošo faktoru ietekmju izvērtēšanai tika izmantota zemju apsaimniekošanas datu statistiskā apstrāde, aprēķinot faktoru ietekmju lielumu un nosakot to būtiskumu. Faktoru analīzes rezultātā tika konstatēts, ka zemes izmantošanu un ainavas dinamiku, šie faktori ietekmē. Faktoru ietekmei piemīt spēcīga mainība gan telpiskā, gan temporālā m...

 9. Historie a budoucnost regulace účetnictví

  OpenAIRE

  Štěpánková, Blanka

  2007-01-01

  Práce hodnotí státní regulaci účetnictví a účetního výkaznictví v ekonomickém kontextu. Zabývá se dopady jednotlivých regulačních mechanismů na kvalitu účetních standardů a zvažuje alternativy státní regulace účetnictví. Hodnoceny jsou systémy US GAAP, IFRS a národní regulace účetnictví. Vzhledem k těsné souvislosti tématu s kapitálovými trhy je věnována pozornost také specifikům burz cenných papírů.

 10. Aerodium „Rīga” bāzes attīstības un perspektīvas analīze un mārketinga stratēģijas noteikšana

  OpenAIRE

  Verdens, Kaspars

  2011-01-01

  Darba mērķis ir, balstoties uz teorijas atziņām par mārketinga stratēģiju un plānu, kā arī makrovides faktoriem, izanalizēt Aerodium nākotnes iespējas un perspektīvas, izstrādāt Aerodium mārketinga stratēģiju, kā arī sniegt priekšlikumus Aerodium darbības pilnveidošanai. Pirmajā nodaļā autors veiks noteiktu mārketinga aspektu teorētisko apskatu. Otrajā nodaļā tiks sniegts uzņēmuma Aerodium darbības raksturojums un veikts tā ietekmējošo faktoru izvērtējums, tostarp veikta SVID analīze. Savu...

 11. Marketing research

  OpenAIRE

  Skopalová, Michaela

  2007-01-01

  Předmětem této diplomové práce je analýza čínského trhu v sektoru otopných těles se záměrem zhodnotit možnost vstupu českého podniku na tento obtížný trh. Na začátku práce jsou shrnuta základní teoretická východiska, která tvoří podklad marketingové analýzy. V praktické části je nejprve zhodnoceno postavení podniku na českém trhu a též byla vyhotovena interní analýza podniku. Poté následuje zahraniční marketingová analýza, ve které jsou hodnoceny jednotlivé proměnné, které mohou ovlivnit příp...

 12. Korporatīvā sociālā atbildība: patērētāju uztveres un korporāciju komunikācijas analīze starptautiskajos tirgos uz McDonald's un Coca-Cola piemēra.

  OpenAIRE

  Teterins, Pāvels

  2016-01-01

  Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) komunikācijas efektivitātes pamats ir pielāgošanās patērētāju prasībām. Pētījuma mērķis bija uz McDonald’s un Coca-Cola sociālo tīklu KSA komunikācijas piemēra, izvērtēt to, vai kompānijas pielāgo KSA komunikāciju patērētāju vērtējumam par atbildīgu uzņēmējdarbību, un piedāvāt optimālu KSA komunikācijas struktūru. Demogrāfisko faktoru ietekme uz Latvijas, Vācijas un Austrālijas KSA vērtējumu praktiski netika novērota. Savukārt, salīdzinot valstis savā st...

 13. ELEKTROMAGNĒTISKI IETEKMĒTU HIDRODINAMISKO PROCESU EKSPERIMENTĀLI PĒTĪJUMI ŠĶIDRU METĀLU NOSLĒGTOS TILPUMOS

  OpenAIRE

  Andris Bojarevičs

  2014-01-01

  ANOTĀCIJA Promocijas darbs veidots kā paplašināts kopsavilkums par 18 zinātnisku publikāciju kopu, kas veltīta šķidru metālu kustības dinamikai noslēgtos tilpumos apstākļos, kad to ietekmē ārēji uzlikts magnētiskais lauks, kā pastāvīgs, tā arī laikā mainīgs. Praktiski visi darbi ir autora plānotu un realizētu fizikālu eksperimentālu modeļu izpētes izklāsts, kas iekļaujas magnētiskās hidrodinamikas jomā. Darbā atspoguļoti eksperimentālie rezultāti par dažādu ārēji rosinātu faktoru veidotu ...

 14. Latvijas Komercbanku pasīvās operācijas, to nozīme stabilitātes nodrošināšanā

  OpenAIRE

  Supe, Gita

  2014-01-01

  Darba mērķis ir izanalizēt banku pasīvo operāciju nozīmi Latvijas komercbanku stabilitātes nodrošināšanā, kā arī apskatīt, kādi ir banku pasīvo operāciju ietekmējošie faktori, un kā tie ietekmē Latvijas komercbanku darbību. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi darba gaitā tika veikti šādi uzdevumi: •raksturotas banku pasīvās operācijas un loma stabilitātes nodrošināšanā; •izpētīti Latvijas komercbanku pasīvi laika periodā 2010. – 2013.g. •izanalizēta banku pasīvo operāciju faktoru ietekm...

 15. McDonald’s mārketinga komunikāciju analīze

  OpenAIRE

  Grigore, Lolita

  2008-01-01

  Maģistra darba tēma ir „McDonald’s mārketinga komunikāciju analīze”. Mārketinga komunikācijas ir viens no mārketinga mix elementiem, un tam ir svarīga nozīme attiecību veidošanā ar patērētājiem, tāpēc to veidošanai un uzturēšanai ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Darba mērķis ir McDonald’s veikto mārketinga komunikāciju izpēte (analīze) pasaules un Latvijas mērogā un noteikt mārketinga komunikāciju lomu faktoru kopā, kas ietekmē Latvijas iedzīvotāju uzvedību, izvēloties ātrās ēdināšanas...

 16. Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vide start-up uzņēmumu attīstīšanai (salīdzinošā analīze ar ASV)

  OpenAIRE

  Kapenieks, Kristaps

  2014-01-01

  Maģistra darbā „Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vide start-up uzņēmumu attīstīšanai (salīdzinošā analīze ar ASV)” tiek pētīts, kā uzņēmējdarbības vide ietekmē start-up uzņēmējdarbības aktivitāti un kur uzņēmējdarbības vide ir piemērotāka start-up uzņēmējdarbībai – Eiropas Savienībā vai ASV. Lai iegūtu atbildi uz šiem jautājumiem, maģistra darbā tiek pētīts, kas ir start-up uzņēmums un kā to ietekmē ārējā uzņēmējdarbības vide, salīdzināti vides faktoru dati par četrām Eiropas Savienības da...

 17. Economic, Cultural and Social Factors Influencing the Development of Gay Businesses and Places: Evidence from the European Union / Ekonomické, Kulturní A Sociální Faktory V Pozadí Rozvoje Gay Podniků A Míst: Situace V Evropské Unii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabiam Koessan

  2014-09-01

  Full Text Available Vznik gay čtvrtí a s nimi spojených gay podniků na konci 20. století byl objektem zájmu mnoha výzkumníků, ale pouze málo z nich - ve srovnání s případovými studiemi v kontextu národním - řešilo tuto otázku na úrovni celoevropské. Tato studie se zabývá rozvojem gay podniků a ne-rezidenčních míst za použití analýzy hlavních komponent aplikované na datech získaných ze Spartacus International Gay Guide 2007. Tento kvantitativní přístup je v oboru převážně kvalitativních geografií sexualit poněkud nezvyklý. Díky tomu byly identifikovány gay komodifikace a gay (neviditelnosti jako nejpravděpodobnější faktory vysvětlující prostorovou diverzitu zkoumaných gay míst. Tyto dva faktory jsou analyzovány z hlediska jejich spojitostí, specifik a regionální významnosti. Následně jsou hodnoceny interakce v rámci ekonomických, kulturních a sociálních faktorů působících při rozvoji gay podniků a gay ne-rezidenčních míst napříč Evropou.

 18. Chemické úlohy se školními měřicími systémy: motivační orientace žáků v badatelsky orientovaných úlohách

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Šmejkal

  2016-07-01

  Questionnaire (MSLQ a (ii Intrinsic Motivation Inventory (IMI. Dotazníky byly statisticky zpracovány – analýzou úrovně reliability (Cronbachovo alfa, analýzou rozptylu (jednoprůchodová ANOVA a shlukovou analýzou. Výsledky ukázaly, že většina žáků byla již před laboratorní prací dostatečně motivována, jejich motivace se po realizaci cvičení ještě zvýšila. Studované aktivity byly hodnoceny nadprůměrně, zvláště pak ty, které se vztahovaly bezprostředně k lidskému tělu (účinnost antacid či medializovaným tématům (plynová chromatografie – methanolová aféra. Analýza rozptylu pak ukázala, že ze sledovatelných faktorů ovlivňující motivační orientace žáků je převážně škola, kterou žák navštěvuje, a potažmo učitel chemie. Naopak, minimálně ovlivňuje motivační orientace pohlaví či realizovaná aktivita. Práce na aktivitách a se školními měřicími systémy žáky ve většině bavila a celkově lze říci, že žáci jsou nakloněni implementaci měřicích systémů do výuky, které tak mají ve výuce přírodních věd nepochybně své místo.

 19. Changes in decision-making skill and skill execution in soccer performance: The intervention study [Změny dovednosti v rozhodování a provedení činnosti ve fotbalovém výkonu: Intervenční studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrew Martin

  2011-06-01

  ých technicko-taktických modelů vyučování na rozvoj dovednosti v rozhodování a provedení činností s míčem v utkání u studentek. METODIKA: Dvě skupiny studentek (věk 20.9 ± 0.7 roků se zúčastnily 5-týdenní intervenčního fotbalového tréninku, který byl založen na technicko-taktickém modelu vyučování her, s frekvencí dvou 90-min. tréninkových jednotek týdně. U jedné skupiny studentek byl užit trénink s dominantní orientací na učení taktickým dovednostem, u druhé skupiny na technické dovednosti (CTA, resp. CTE skupina. Dovednosti v rozhodování a provedení činností s míčem byly hodnoceny před a po skončení intervence z videozáznamu utkání pomocí kategoriálního systému pozorování fotbalového výkonu (SPOS. Dovednosti s míčem byly navíc hodnoceny mimo utkání testovou baterií fotbalových dovedností (Mor, & Christian, 1979. VÝSLEDKY: Index provedení činnosti (SEI 0.58 ± 0.15 a 0.65 ± 0.11 zjištěný po intervenci u CTA, resp. u CTE metodou SPOS byl významně vyšší než před intervencí (0.46 ± 0.13, resp. 0.50 ± 0.09; p < 0.05, resp. p < 0.01. Podobně index rozhodování (DMI se významně zvýšil po intervenci jak u CTA studentek (z 0.70 ± 0.14 na 0.81 ± 0.12, p < 0.05, tak u CTE studentek (z 0.65 ± 0.11 na 0.75 ± 0.12, p < 0.05. ZÁVĚRY: Studie ukázala, že vyučovací model jak s převahou taktických úloh, tak s převahou technických úloh mohou u mladých dospělých jedinců vést k významným změnám výkonu v rozhodování a provedení činností s míčem v utkání. Studie naznačila, že na vývoji jak dovednosti v rozhodování v herních situacích, tak dovednosti v provedení herní činnosti s míčem se může značně podílet mechanismus implicitního učení.

 20. Vývoj protokolu o pozorování dovedností pro sledge hokej - pilotní studie Development of a skills observation protocol for sledge ice hockey - pilot study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yves Vanlandewijck

  2007-02-01

  Full Text Available V průběhu několika posledních let vzrostly možnosti jedinců s tělesným postiženým zapojit se do fyzických činností. Z tohoto důvodu je uznáván význam zvládnutí sportovních dovedností ještě před samotnou účastí v soutěžích. O stále oblíbenějším sledge hokeji bylo dosud provedeno málo výzkumů. Hlavní složkou výkonu je analýza dovedností. Vzhledem k její uznávané důležitosti a současnému nedostatku příslušných výzkumů na tomto poli jsme při této studii využili videozáznamů z paralympijského sledge hokejového turnaje z Turína v roce 2006, které nám poskytly možnost vytvořit protokol o pozorování s podrobnými kritérii toho, co utváří vyspělé profesionální sledge hokejové dovednosti. Proběhly konzultace s odborníky z tohoto odvětví a jejich zpětná vazba nám umožnila vytvořit tento nástroj. Po dokončení protokolu jsme provedli pilotní vyhodnocení, pro které byli hráči vybíráni na základě statistik z paralympijských her. Tito hráči byli poté pomocí našeho protokolu hodnoceni. Bylo prokázáno, že protokol dokáže úspěšně rozlišovat hráče vyšší a nižší úrovně. Over the past few years opportunities have been increasing for individuals with physical disabilities to become involved in physical activities; hence there is a recognition of the importance of mastering sport skills before participation. Currently there is little research that has been performed on the increasingly popular sport of sledge hockey. A major component of performance is skill analysis. Having recognised its importance and the current unavailability of relevant research in the area, this study used video recordings of the Torino 2006 Paralympic sledge ice hockey tournament to provide a setting in which to produce a skill observation protocol with detailed criteria of what constitutes a mature professional sledge ice hockey skill. Experts in the field were

 1. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  Science.gov (United States)

  Geipele, I.; Staube, T.; Ciemleja, G.; Zeltins, N.; Ekmanis, Yu.

  2015-08-01

  The publication comprises the results from the practical scientific investigation to define the profile and distinctions of the Latvian innovative multifunctional material manufacturing industry. The research is carried out by a holistic approach, including expert interviews, qualitative analysis of the official register data, practical survey, and financial data analysis. The paper seeks to give the detailed data on a technological profile of the mentioned representative companies, if there is a synergy or tough competition in the Latvian market. The current research is topical, because it is unique and does not have analogues in Latvia, and the research is timely due to correspondence with recently stated Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation in Latvia. The main findings are associated with recognition of the factors that make impact on commercialisation of the finished goods, obtained financial results and planned directions of development of the respondent companies. Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un pl

 2. Tělesné složení jako určující faktor aerobní zdatnosti a tělesné výkonnosti českých dětí Body composition as a determining factor in the aerobic fitness and physical performance of Czech children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Václav Bunc

  2006-02-01

  Full Text Available Tělesné složení (TS je možné použít jako kritérium aktuálního biologického stavu dětí – stavu rozvoje. Cílem naší studie bylo stanovit závislost parametrů tělesného složení a aerobní zdatnosti (VO2max.kg–1 a proměnných tělesné výkonnosti – počítaná celková práce (CTW a maximální výkon (MPO stanovené na běhátku u skupiny českých dětí. Závislost mezi běžně užívanými parametry aerobní zdatnosti (VO2max.kg–1, CTW a MPO a TS (% BF, FFM, BCM a ECM/BCM byla stanovena u 1235 dětí (756 chlapců a 479 děvčat ve věku 6 až 14 let. Aerobní zdatnost a tělesná výkonnost byly hodnoceny pomocí stupňovaného zatížení na běhacím koberci o stálém sklonu 5 %. Počáteční na věku závislá rychlost běhu byla zvyšována o 1 km.h–1 až do okamžiku subjektivního vyčerpání. Tělesné složení bylo hodnoceno pomocí celotělové bioimpedanční metody s využitím predikčních rovnic pro děti. Procento BF vykazovalo zápornou signifikantní korelaci s VO2max.kg–1 a CTW. Obojí jak FFM tak BCM pozitivně korelovalo s CTW, MPO a VO2max.kg–1. Koeficient ECM/BCM byl v negativním vztahu s VO2max.kg–1 a CTW. Závěrem lze konstatovat, že TS je významným funkčním determinantem v laboratorních podmínkách (zátěžový test na běhátku a v terénu (běžecký nebo chodecký test. Sledované proměnné, charakterizující TS, významně ovlivňují proměnné, které mohou definovat aerobní zdatnost. Výsledky dokládají, že jestliže není možné přímo měřit spotřebu kyslíku, lze k odhadu těchto proměnných využít parametrů tělesné výkonnosti a tělesného složení; toto může být velmi užitečné v případě velkých populačních studií. Body composition (BC may be used as a criterion of the actual biological state of children, in other words, their physical state of development. The aim of our study was to determine the interdependence of some

 3. Hodnocení vrcholového sportovního výsledku z pohledu různých typů publika Evaluation of the elite sports result from the viewpoint of different types of public

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marjeta Kovač

  2008-05-01

  Full Text Available Sportovní výsledek splňuje svůj pravý účel tehdy, je-li zaznamenán veřejností a podle příslušné odezvy nabývá případně dalších významných dimenzí. Význam sportovního výsledku je nejčastěji hodnocen intuitivně a na základě emocionálních reakcí a názorů na jeho důležitost v národním, nikoliv celosvětovém měřítku. Analýza hodnocení vrcholového sportovního výsledku dosaženého na nejvýznamnějších soutěžích odhaluje, že různé typy obecenstva hodnotí sportovní výsledky různě. Sportovní výsledek z podstatné části více uznává široká a odborná veřejnost, zatímco novináři jej oceňují nejméně. Posledně jmenovaní se snaží zůstat objektivní, když referují např. o jednorázové velké sportovní akci; nicméně novináři nedostatečně chápou to, že významný sportovní úspěch je výsledkem dlouhodobého tréninkového procesu. Odborná veřejnost si sportovních výsledků cení více než novináři; toto je zřejmě dáno tím, že odborníci chápou, jaký má předchozí trénink význam pro dosažený výsledek. Široká veřejnost sportovní výsledek oceňuje nejvíce, což ukazuje na dvě věci – za prvé, média sice mohou tvořit veřejné mínění, ale na širokou veřejnost mají malý vliv; za druhé, výsledky jsou hodnoceny zejména na emocionální bázi, zahrnující cestu k úspěchu, ne pouze okamžik dosažení výsledku. Lidé očividně touží po "velkých příbězích" a jejich "hrdinech", avšak média nejsou schopna tyto příběhy lidem prezentovat. A sports result fulfils its true goal only after monitoring the public and its response, and thus the result acquires additional important dimensions. The significance of a sports result is most often evaluated intuitively and on the basis of emotional reactions and beliefs about its importance on a national and not the worldwide level. An analysis of the evaluation of an elite

 4. Personality characteristics of Serbian male wheelchair and professional basketball players [Charakteristika osobnosti srbských basketbalistů-vozíčkářů a profesionálních basketbalistů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fadilj Eminović

  2012-06-01

  .[VÝCHODISKA: Sport jak sociální fenomén může mít velmi pozitivní vliv na zdraví a sociální situaci osob s postižením, které jej provozují. Velmi důležité místo mezi aktivitami postižených sportovců mohou zaujímat kolektivní sporty. CÍLE: Studie měla tyto cíle – a prošetřit charakteristiku osobnosti profesionálních basketbalistů a basketbalistů-vozíčkářů; b porovnat tyto charakteristiky dvou druhů sportovců. METODIKA: Pro účely této studie profesionální basketbalisté (N = 29 a basketbalisté-vozíčkáři (N = 25 vyplnili dotazník Cattell 16PF, v němž jsou ohodnoceny charakteristiky osobnosti. Rozdíly mezi oběma skupinami účastníků byly spočteny pomocí t-testu pro malé vzorky. VÝSLEDKY: Výsledky prokázaly výskyt rozdílů mezi oběma skupinami ve vyjádření určitých forem chování v rámci určitých dimenzí osobnosti. Basketbalisté-vozíčkáři zaznamenali vyšší skóre u faktoru M – roztržitost (t = –1,889; p = 0,046, což znamená, že se více za bývají sami sebou a svým vnitřním duševním stavem. Basketbalisté-vozíčkáři zaznamenali nižší skóre u faktorů C – emocionální stabilita (t = 2,097; p = 0,041, E – dominance (t = 3,530; p = 0,001, F – živost (t = 2,658; p = 0,010 a N – odloučenost (t = 2,527; p = 0,015. ZÁVĚRY: Basketbalisté-vozíčkáři jsou ve srovnání s profesionálními basketbalisty více emocionální; mají nižší sebeúctu, jsou méně připravení na týmovou práci a spolupráci; jsou naivní a skromní. Na základě těchto výsledků musejí trenéři, kteří pracují s basketbalisty-vozíčkáři, přizpůsobit své tréninkové metody, zejména ti trenéři, kteří dříve pracovali s hráči bez postižení. Vliv trenérů může také podnítit eventuální změny v některých z výše uvedených charakteristik basketbalistů-vozíčkářů žádoucím směrem.

 5. O morfematskoj alternaciju talijanskom glagolu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tekavčić Tekavčić

  1972-12-01

  že uočiti. Poseban je paragraf (§ 32 posvećen konkretnoj ilustraciji nepredvidivosti morfematskih alternacija u današnjem talijanskom glagolu. Studija završava usporedbom vokalskih i konsonantskih alternacija: prve su u talijanskom jeziku ovisne u položaju naglaska, dakle prozodijskom faktoru, koji djeluje u glagolu (kategoriji riječi s mnoštvom očuvanih oblika i različitim položajima naglaska a gotovo nikako u imenici (koja je izgubila fleksiju te praktički ne poznaje skakanja akcenta; druge su naprotiv rezultat fonematskih procesa koji se odvijaju podjednako u imenicama i pridjevima kao i u glagolima. Time autor tumači činjenicu da su vokalske alternacije razmjerno dobro očuvane i vitalne u glagolu, dok imenički sistem praktički ne pokazuje vokalske nego samo konsonantske alternacije.

 6. Return to play after health complications associated with infectious mononucleosis guided on autonomic nervous system activity in elite athlete: A case study [Rekonvalescence po infekční mononukleóze řízená na základě aktivity autonomního nervového systému u vrcholového sportovce: Kazuistika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaroslav Větvička

  2012-06-01

  transaminase level. We suggest that a combination of both non-invasive SA HRV and periodic assessment of biochemical indicators of liver state seems to be a promising strategy for determination of safe application of training load during convalescence after IM.[VÝCHODISKA: Infekční mononukleóza (InM je závažným onemocněním vyvolané Epstein-Barr virem, které vyžaduje okamžité přerušení tréninku. CÍLE: Hlavním cílem naší práce bylo vytvořit optimální rekondiční program pro vrcholového sportovce po recidivě InM, který povede k jeho bezpečnému návratu do vrcholového sportu. METODIKA: Řízená rekonvalescence trvala téměř tři měsíce. Dávkování zatížení bylo podřízeno aktuální úrovni aktivity autonomního nervového systému (ANS, která byla opakovaně diagnostikována metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA VSF. Hodnoceny byly individuální parametry: spektrální výkon v oblasti velmi nízké frekvence (PVLF (0,02-0,05 Hz; výkon v oblasti nízké frekvence (PLF (0,05-0,15 Hz; výkon v oblasti vysoké frekvence (PHF (0,15-0,50 Hz; celkový spektrální výkon (PT (0,02-0,50 Hz; poměry PVLF/PHF a PLF/PHF a srdeční frekvence (SF. Dále byla aktivita ANS posuzována pomocí komplexních indexů SA HRV: indexu vagové aktivity, sympatovagové balance a celkového skóre. V práci bylo hodnoceno i subjektivní vnímání zatížení společně s ranní únavou. Prováděny byly také biochemické analýzy aktivity vybraných jaterních enzymů. VÝSLEDKY: Během rekonvalescence došlo ke zvýšení průměrné hodnoty PT, které doprovázelo zvýšení poměru PVLF/PHF a PLF/PHF. Mezi jednotlivými etapami rekonvalescence nedošlo k signifikantním změnám u žádného z komplexních indexů SA HRV. V lehu a především ve stoji byl zaznamenán signifikantní pokles SF. Dále byl během rekonvalescence pozorován signifikantní vzestup subjektivně vnímaného zatížení a v poslední etapě do

 7. Muscle activation in healthy subjects during single step up [Aktivace svalů u zdravých osob při nákroku na schod

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaroslav Opavský

  2010-03-01

  muscle → right gluteus maximus muscle. Greater differences in the sequence of the muscle involvement were found on the side of the supporting leg. CONCLUSIONS: In conclusion, the findings have indicated that there exists variability in patterns of muscle activation during the step up task.[VÝCHODISKA: Nákrok na schod je součástí běžných denních motorických aktivit. Při jeho provádění musí být tělo schopno udržovat rovnováhu a stabilní vzpřímenou posturu za současného průběhu volního pohybu. K tomuto účelu vytváří centrální nervová soustava různé motorické programy, specifické pro daný úkol a obsahující předem programované sekvence zapojování svalů k zajištění provedení vlastního pohybu a k udržení postury během vykonávaného pohybu. CÍLE: Cílem práce bylo určení časové posloupnosti zapojení vybraných svalů trupu a dolních končetin při nákroku na schod. Dalším cílem bylo zjištění nejběžnějšího vzoru zapojování svalů v této modelové pohybové aktivitě u zdravých osob. METODIKA: U této práce byla snímána bilaterálně elektromyografická aktivita m. gluteus maximus, m. biceps femoris a m. erector spinae (v jeho lumbální části. Spolu s elektromyografickým signálem snímaným povrchovými elektrodami byl zaznamenáván i vizuální záznam provedení nákroku na schod. Soubor tvořilo 16 zdravých mladých probandů, všichni praváci (5 mužů, průměrný věk 23,6 let a 11 žen, průměrný věk 23,2 let, u kterých byly anamnesticky vyloučeny úrazy dolních končetin a páteře. Na povel nakročili probandi spontánní rychlostí na schod (výška schodu = 20 cm pravou dolní končetinou. Pohybový úkol končil došlápnutím levou dolní končetinou na schod. Elektromyografické záznamy jednotlivých svalů byly hodnoceny z hlediska časového nástupu aktivace svalů ve vztahu k začátku pohybu pravé dolní končetiny, který byl určen podle videozáznamu. Časy n

 8. Components/factors of the Czech version of the Physical Self Perception Profile (PSPP-CZ among high school students [Komponenty/faktory české verze dotazníku tělesného sebepojetí (PSPP-CZ u středoškolských studentů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vlastimil Kudláček

  2010-12-01

  ředoškolští studenti z pěti škol reprezentujících tři typy škol v České republice, a to 666 chlapců a 403 dívek. Průměrný věk účastníků byl 17,00 (± 1,34 let u chlapců a 16,63 (± 1,39 let u dívek. Účastníci obdrželi soubor testů obsahující českou verzi PSPP (Fox, 1990. PSPP má čtyři subškály: a sportovní dovednosti – SPORT; b atraktivita postavy – TĚLO; c fyzická síla a muskulatura – SÍLA; a d fyzická příprava a cvičení – KONDICE (Fox, 1990. VÝSLEDKY: Údaje byly analyzovány za pomoci SPSS PC 11.0. Měřítko interní konzistence Cronbachova alfa zahrnovalo: a subškálu sportu (muži = 0,86, ženy = 0,86; b subškály tělesné kondice (muži = 0,82, ženy = 0,85; c subškály atraktivity postavy (muži = 0,78, ženy = 0,88; a d subškálu síly (muži = 0,87, ženy = 0,85. Nejprve jsme zjistili, že struktura sebepojetí u českých středoškoláků je odlišná od původní PSPP populace z Anglie (Fox, 1990. Naše zjištění korespondují s výsledky zjištěnými mezi vlámskými dospělými (Van de Vliet et al., 2002; Ferreira & Fox, 2007, kde komponenty sportu a kondice byly také součástí jednoho faktoru. Ve struktuře tělesného sebepojetí existují jasné, přesné rozdíly podmíněné kulturními a jazykovými odlišnostmi. Zjištění o interní reliabilitě a validitě obsahu naznačují, že dotazník se třemi subškálami lze u české populace použít jako účinný a spolehlivý nástroj. ZÁVĚRY: Doporučujeme použití PSPP-CZ se třemi škálami pro použití mezi mládeží ke zkoumání role tělesného sebepojetí jako určujícího činitele pohybové aktivity/neaktivity a zdravého životního stylu.