WorldWideScience

Sample records for hlavnich fylogenetickych skupin

 1. SNOVANJE IN VODENJE UČINKOVITE DELOVNE SKUPINE

  OpenAIRE

  Gojtan, Kaja

  2011-01-01

  V diplomskem delu smo se posvetili področju, ki danes predstavlja enega izmed ključnih dejavnikov za doseganje konkurenčnosti podjetij. Posvetili smo se sestavljanju in vodenju uspešnega teama, ki v podjetju deluje enotno in tvori konkurenčni dejavnik drugim podjetjem. V prvem poglavju smo opisali, kakšna je razlika med skupinskim delom in delom teama, interpretirali različne definicije teama znanih avtorjev, opisali vrste teamov in definirali prednosti in slabosti teamskega dela. Na...

 2. Koncept indigo otrok in prepoznavanje te skupine otrok v vrtcu

  OpenAIRE

  Jerko, Tina

  2016-01-01

  Z diplomskim delom sem želela predstaviti koncept indigo otrok in raziskati, kakšno je poznavanje strokovnih delavcev v vrtcu o tej skupini otrok. Koncept indigo otrok ni znanstveno dokazan, vendar je kar nekaj teorij in zapisov o indigo otrocih. Otroci, ki so se rodili v zadnjem času, se razlikujejo od predhodnih generacij. Na svet pridejo z določenim namenom in sposobnostmi, ki so zlahka prepoznavni že od njihovega rojstva naprej. Različni avtorji indigo otroke opisujejo kot zelo senzib...

 3. Analysis of the beginning of the early flight phase of the ski jump in athletes with different performance levels [Analýza fáze přechodu do letu ve skoku na lyžích u skupin závodníků s různou výkonností

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Janurová

  2011-09-01

  mezi závodníky s různou výkonností, ale i uvnitř skupin se srovnatelnou délkou skoku. CÍLE: Cílem studie bylo porovnat provedení zahájení přechodové fáze skoku mezi skupinami závodníků v severské kombinaci s různou výkonností. Určit rozdíly v provedení této fáze skoku mezi závodníky v severské kombinaci a ve skoku na lyžích. METODIKA: Odrazová a přechodová fáze skoku na můstku HS-134 m při závodech MS v klasickém lyžování v Liberci v r. 2009 byla zaznamenána s využitím tří kamer (50 Hz. Kamery byly umístěny tak, že jejich optické osy byly kolmé na rovinu pohybu závodníků. Vybrané body na těle a na lyžích závodníků byly vyhodnoceny manuálně. Ze souřadnic těchto bodů jsme určili základní úhlové a rychlostní charakteristiky pro polohu segmentů a lyží. Ze všech startujících závodníků v severské kombinaci jsme vybrali a porovnali skupiny, které dosáhly nejlepší (B, průměrné (M a nejkratší (P délky skoku. VÝSLEDKY: Nájezdová rychlost byla při porovnání skupiny závodníků severské kombinace (NC a skoku na lyžích (SJ významně vyšší u skupiny NC (p < 0,01. Skupina SJ měla na hraně můstku větší posun těla dopředu (p < 0,05. Velikost úhlové rychlosti v kolenním kloubu v úseku 0 až 5 m za hranou můstku byla vyšší u skupiny SJ (p < 0,05. Při porovnání skupin nejlepších závodníků v obou disciplínách byl nalezen rozdíl v poloze bérců na hraně můstku i v celém úseku za hranou. Skupina SJ se vyznačovala větším posunem dolních končetin dopředu (hrana, p < 0,05; 5 m za hranou, p < 0,01, úhlová rychlost v kolenním kloubu byla vyšší. V tomto parametru jsme také zjistili rozdíl mezi skupinami závodníků s průměrnou výkonností, s větší úhlovou rychlostí u skupiny SJ (p < 0,05. ZÁVĚRY: Závodníci ve skoku na lyžích mají ve sledovaném úseku za hranou můstku výhodnější aerodynamickou polohu těla, s v

 4. Comparison of the lower extremities' explosive muscular strength via jumping tests in different performance level and age groups of women volleyball players [Komparace explozivní odrazové síly dolních končetin u výkonnostně a věkově rozdílných skupin hráček volejbalu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Jandačka

  2011-12-01

  the highest sport performance players was discovered. Experience with applying three jumping tests have shown their convenience to be utilizable in volleyball. Each test has its own specificity to provide information about the quality of jumping abilities with regards to the sport performance level and to the age of the tested female players.[VÝCHODISKA: Sportovní výkon ve volejbalu je významně ovlivněn kvalitou odrazových schopností, především výškou skoku. Výsledky skokanských testů jsou nepřímým indikátorem úrovně explozivní odrazové síly dolních končetin. Informace o úrovni odrazových schopností je východiskem ke kvalitnímu řízení sportovního tréninku. CÍLE: Cílem práce je zjistit zda existují rozdíly v úrovni explozivní síly dolních končetin v odrazových činnostech mezi hráčkami volejbalu různého věku a výkonnostní úrovně a zda se volejbalistky liší od rekreačně sportující obecné populace žen. Vedlejším cílem bylo posoudit vhodnost aplikace tří testů odrazové schopnosti ve volejbalu a porovnání výsledků dvou testů vertikálních skoků. METODIKA: U souboru volejbalistek (n = 273 rozděleného do pěti rozdílných věkových a výkonnostních skupin a souboru vysokoškolských studentek (n = 33 byly aplikovány tři testy explozivní síly dolních končetin: smečařský vertikální skok (SPJ, vertikální skok s protipohybem (CMJ a skok daleký z místa (SBJ. Statistické metody byly aplikovány v systému Statistica CZ (Kolmogorov-Smirnov, Spearmanův koeficient korelace, párový t-test a ANOVA pro nezávislé výběry – Scheffé post-hoc test. VÝSLEDKY: Mezi hráčkami volejbalu různého věku a výkonnostní úrovně byly zjištěny relativně malé a převážně statisticky nevýznamné diference v úrovni explozivní síly odrazu. Všechny soubory volejbalistek významně převyšovaly rekreačně sportující ženy. Výzkum naznačil nižší úroveň výsledků skokansk

 5. Vnímání značky SAM 73 u cílových skupin

  OpenAIRE

  Talácková, Jitka

  2010-01-01

  This thesis deals with SAM 73 brand perception of brand's target groups. The thesis consists of two parts. The theoretical part deals with marketing essentials, brand, marketing research and types of commercial communication. The practical part is dedicated to the introduction of SAM 73 brand, which is a sportswear and leisurewear manufacturer, and evaluation of the research based on questioning. In the last part the thesis proposes ideas for improvement of the brand communication.

 6. Typy postsovětských organizovaných kriminálních skupin – dva příklady

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomáš Šmíd

  2008-08-01

  Full Text Available This article uses the example of two post-Soviet organized crime groups to treat questions to do with the problem of a typology for crime groups. The model is verified using the post-Soviet Solntsevskaya and Chechenskaya mafias. This is accomplished by using case study analysis and basic descriptive/analytical methodology with an implicit comparative approach. The basic typologies used come from the Anglo-American academic environment, and the main goal of the study is to explore their application to the post-Soviet region.

 7. Rodina, manželství a příbuzenství u cikánských skupin v ČR a v zahraničí

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lenka Budilová

  2008-12-01

  Full Text Available The article deals with the topic of family, marriage and kinship in “Roma/Gypsy” groups in Europe and North America and offers an overall overview of the scholarly literature on this topic.The basic themes, theoretical concepts and perspectives in anthropological and sociological literature on “Roma/Gypsy” kinship, marriage and family are discussed in the text. The distinction is made between the Czech and Slovak academic writings (with the focus on individual sholars and topics developed in their texts and the foreign literature (here the overview is mostly confined to works and texts published in English. The aim of the text is to provide to students the basic facts and summary of the texts published in this field and the most important topics (domestic units, character of kinship, marriage alliances, endogamy, brideprice, etc. that have been discussed in the last several decades. Special attention is paid to the modern approaches discussing kinship and family in their connection to the concepts of locality, identity, ethnicity and gender.

 8. Aplikace teorie veřejné volby – vliv zájmových skupin v imigrační politice se zaměřením na nestátní neziskové organizace

  OpenAIRE

  KŘÍŽKOVÁ, Markéta

  2010-01-01

  The thesis deals with the interest groups, especially the non-profit organizations, which have an influence on the immigration policy of the Czech Republic. The theoretical part concentrates on the introduction to the Public Choice Theory, the interest group theory, rent seeking and definition of a non-profit organization. The practical part describes the interest groups involved in the immigration policy of the Czech Republic and the main part of this document deals with the non-profit organ...

 9. Srovnání hodnocení chování rodičů a trenérů u tenistů a tenistek různých věkových skupin Comparison of assessments of parents' and coaches' behaviour by male and female tennis players of different ages

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tjaša Filipčič

  2006-02-01

  Full Text Available Tenis je určitě jednou z těch sportovních her, v nichž je úspěch ovlivňován psychologickými schopnostmi. Během celé své sportovní dráhy jsou obvykle tenisoví hráči vystaveni psychologickému tlaku. Cílem této studie bylo zjistit, jak mladí tenisoví hráči hodnotí chování (psychologický tlak a aktivitu své matky, otce a tenisového trenéra. Vzorek zahrnoval 96 tenistů a 96 tenistek náležejících do třech věkových kategorií, kteří vyplňovali tři dotazníky uzavřeného typu. Údaje byly zpracovávány v souladu s výzkumnými cíly. Pro všechny proměnné byly podle pohlaví vypočítávány popisné statistické parametry: střední hodnota, standardní odchylka, minimum, maximum, šikmost, špičatost a Kolmogorovův-Smirnovův test normality. Pro srovnávání hodnocení chování hráčova otce, matky a trenéra podle pohlaví a posléze pro srovnávání tří věkových kategorií (U12, U14, U16 byla použita analýza variance (ANOVA. Srovnávání hodnocení chování otce, matky a trenéra podle pohlaví odhalilo statisticky významné rozdíly pouze u hodnocení otce. Při srovnávání hodnocení chování obou rodičů a trenéra podle věkových kategorií byly statisticky významné rozdíly stanoveny opět pouze u hodnocení otce. Tennis is clearly one of those sports games where success is influenced by one's psychological abilities. Throughout their sports careers tennis players are usually exposed to psychological pressure. The aim of the study was to investigate how young tennis players assess the behaviour (psychological pressure and activity of their mother, father and tennis coach. The sample included 96 male and 96 female players distributed in three age categories who filled in three questionnaires of the closed type. Data were processed in accordance with the research goals. Descriptive statistics parameters were calculated for all variables by gender: mean value, standard deviation, minimum, maximum, skewedness, kurtosis and the Kolmogorov-Smirnov test for normality. The analysis of variance (ANOVA was used to compare the assessments of behaviour of a player's father, mother and coach by gender and then between the three age categories (U12, U14, U16. A comparison between the assessments of the father's, mother's and coach's behaviour in terms of gender only revealed statistically significant differences in the assessments of the father. When assessments of both parents' and the coach's behaviour were compared in terms of age category, statistically significant differences were again established only in the assessments of the father.

 10. Uloga individualnih i kontekstualnih faktora u objašnjenju tendencije davanja socijalno poželjnih odgovora kod policijskih službenika

  OpenAIRE

  Rukavina, Matej

  2015-01-01

  Cilj ovog istraživanja bio je ispitati ulogu individualnih i kontekstualnih faktora u objašnjenju tendencije davanja socijalno poželjnih odgovora kod skupine policijskih službenika i kontrolne skupine ispitanika. U istraživanju je sudjelovalo 180 ispitanika podijeljenih u dvije skupine. Prvu skupinu činilo je 90 policijskih službenika od čega 79 muškaraca i 11 žena, a drugu skupinu 90 ispitanika različitih zanimanja od čega 79 muškaraca i 11 žena. Korišteni su sljedeći mjerni instrumenti: CID...

 11. »Campo« v Izoli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lučka Ažman Momirski

  2001-01-01

  Full Text Available Preobrazba izolskega parkirišča Lonka v trg je ena izmed aktualnih nalog prostorske politike v Izoli. Projekte za javni mestni trg na tej lokaciji so pripravile štiri vabljene skupine strokovnjakov. Namen prispevka je definiranje značilnih potez predlogov, združevanje teh predlogov glede na podobnosti značilnih potez v skupine in primerjanje skupin. Namen je iskanje tiste rešitve, ki je najboljša glede na strokovne ali/in razvojne zahteve.

 12. Pregled evropskih in mednarodnih pobud za mednarodne standarde uporabe testov

  OpenAIRE

  Bartram, Dave

  2015-01-01

  Predstavljeni so vsi mednarodni, evropski in nacionalni projekti, povezani s standardi za uporabo testov, delo in raziskava delovne skupine za teste in testiranje v evropskem zduženju psihologov, evropske smernice za proces ocenjevanja, mednarodne smernice za uporabo testov.

 13. Prosudba učinka midazolam-ketamina s deksmedetomidinom i fentanilom za injekcijsku anesteziju u pasa.

  OpenAIRE

  Santosh, Kambale M.; Ahmad, Raja A.; Kinjavdekar, Prakash; Aithal, Hari P.; Pawde, Abhijit M.; Kumar, Dinesh; Amarpal, Dr.

  2013-01-01

  Poduzeto je prospektivno istraživanje na 12 slučajno odabranih klinički zdravih pasa i kuja (prosječne tjelesne mase 18,34 ± 0,78 kg) podijeljenih u tri skupine (n = 4). Životinjama skupine A bio je intramuskularno primijenjen midazolam u dozi od 0,4 mg/kg i deksmedetomidin u dozi od 10 μg/kg. Životinjama skupine B bio je i/m primijenjen midazolam u dozi od 0,4 mg/kg i deksmedetomidin 20 μg/kg, a životinje skupine C primile su i/m 0,4 mg/kg midazolama, 20 μg/kg deksmedetomidina i 4 μg/kg fent...

 14. Učinci intra-artikularno primijenjenog tramadola na histopatološki nalaz koljenog zgloba u štakora.

  OpenAIRE

  Fatahian Dehkordi, Rahmat A.; Bigham-Sadegh, Amin; Vajdi, Naser

  2014-01-01

  Cilj istraživanja bio je utvrditi učinak primjene fiziološke otopine soli i tramadola na hrskavicu koljenog zgloba štakora. U pokusu je korišteno 25 odraslih Wistar štakora koji su metodom slučajnog izbora bili podijeljeni u dvije skupine, kontrolnu (n = 5) i pokusnu (n = 20). Pokusna skupina je naknadno podijeljena u 4 podskupine po 5 štakora. Fiziološka otopina bila je unesena u koljeni zglob štakora kontrolne skupine (skupina 1), dok je tramadol bio primijenjen u različitim dozama u koljen...

 15. Promjene kože u reumatskih bolesti

  OpenAIRE

  Dobrić, Ivan

  2005-01-01

  Uvodno su opisane one eflorescencije koje će reumatologu biti dijagnostički korisne. U daljnjem tekstu opisane su četiri skupine reumatskih bolesti. Prva skupina: reumatske, u nas s dermatološkog gledišta najčešće bolesti (eritemski lupus, dermatomiozitis, sistemska sklerodermija, miješana bolest vezivnoga tkiva, alergijski vaskulitis, nodozni periarteriitis). Druga skupina: reumatske bolesti (Wegeneroova granulomatoza, reumatoidni artritis, juvenilini reumatoidni artritis, Sjögrenov, Reitero...

 16. Irvine Welsh's Trainspotting: a social depiction of the underprivileged in 1980s Edinburgh : diplomsko delo

  OpenAIRE

  Begić, Emir

  2009-01-01

  Diplomsko delo je vpogled v način kako Irvine Welsh predstavlja sodobno škotsko družbo v romanu "Trainspotting". Pomen romana se kaže v spretnosti prikazati osebe z obrobja družbe kot tipične predstavnike deviantnosti. Istočasno pa avtor z vidika marginalnih skupin kritično prikaže tudi širšo družbo.

 17. Određivanje deformacijskog ponašanja polimera uz djelovanje medija na primjeru poliamida 6:

  OpenAIRE

  Smolčić Žerdik, Zora; ŠPANIČEK, Đurđica

  1996-01-01

  Za praćenje deformacijskog ponašanja u uvjetima trajnog statičkog opterećenja konstruiran je uređaj koji omogućuje i istovremeno djelovanje medija. Ispitivani su materijali iz skupine poliamida 6 tj. iste kemijske osnove (?$\\epsilon$?kaprolaktam), ali različitih svojstava zbog različitih morfoloških struktura uvjetovanih postupcima dobivanja i kondicioniranja. Snimljene krivulje puzanja na zraku i u vodi ukazuju da medij, usprkos srodnosti ispitivanih materijala, različito djeluje na pomak kr...

 18. Učinak fluoridnih gelova i lakova na demineralizaciju/remineralizaciju cakline u usporedbi s kompleksom CPP-ACP

  OpenAIRE

  Ambarkova, Vesna; Goršeta, Kristina; Jankolovska, Mira; Glavina, Domagoj; Škrinjarić, Ilija

  2013-01-01

  Svrha: Cilj ovog in vitro istraživanja bio je utvrditi učinak fluoridnih gelova i lakova u odnosu na CPP-ACP kompleks na sprječavanje demineralizacije cakline. Materijali i Metode: Caklinski blokovi su ispolirani, podijeljeni u osam grupa i izloženi dnevnom cikličkom režimu. Tri skupine su tretirane 10 minuta s fluoridnim gelovima: Fluorogal, Fluor Protector Gel and Cervitec Gel, jedna je tretirana samo s GC Tooth Mousse i jedna je tretirana s GC Tooth Mousse (Recaldent CPP-ACP 10.0%).. Preos...

 19. Support Group for Parents Coping with Children with Type 1 Diabetes / Skupina Za Starše Kot Podpora Družinam Pri Soočanju Z Otrokovo Sladkorno Boleznijo Tipa 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pate Tanja

  2015-03-01

  Full Text Available Izhodišče. Sladkorna bolezen tipa 1 je ena izmed pogostejših kroničnih bolezni v otroštvu. Optimalno vodenje in presnovna urejenost otrokove sladkorne bolezni sta povezana z aktivno vključenostjo staršev/ skrbnikov, podporo otroku pri nadzoru nad boleznijo in funkcionalnostjo družine. Raziskava predstavlja oceno zadovoljstva staršev s programom skupine za starše in njihovo doživljanje vpliva omenjenega programa na življenje otroka in spoprijemanje z njegovo SBT1.

 20. Nalaz tombusvirusa na vrsti Erigeron canadensis L.

  OpenAIRE

  Jeknić, Zoran; Erić, Živojin; Grbelja, Julijana

  1988-01-01

  Iz listova zaraženih primjeraka korovne biljke Erigeron canadensis L. koji su rasli na nekoliko lokaliteta u Sarajevu izoliran je virus iz skupine tombusvirusi. Identifikacija virusa izvršena je na osnovi reakcije pokusnih biljaka, analize ultratankih presjeka kroz zaraženo tkivo, morfologije i veličine virusnih čestica, te na osnovi seroloških reakcija metodom dvostruke imunodifuzije u agarskom gelu i čvrsto fazne imunoelektronske mikroskopije (SPIEM). U serološkim pokusima upotrijebljen je ...

 1. Mikrozatezna vezna čvrstoća smole za pečaćenje i predtretiranje različitim antibakterijskim sredstvima

  OpenAIRE

  Kuscu, Ozgur Onder; Sandalli, Nuket; Caglar, Esber; Alp, Fatos

  2013-01-01

  Svrha - Ovim istraživanjem in vitro željela se na pojednostavljenom modelu caklinske fisure procijeniti mikrozatezna snaga smole za pečaćenje tretirana antibakterijskim samojetkajućim adhezivnim sustavom, antibakterijskim predtretmanom prije nanošenja samojetkajućeg adhezivnog sustava i samojetkajućim sustavom. Materijali i metode: Tek izvađeni kravlji mandibularni sjekutići nasumce su podijeljeni u četiri skupine: A. 35-postotna fosforna kiselina + Clinpro sealant®; B. 35-postotna fosfor...

 2. SEGMENTIRANJE ODJEMALCEV IZOBRAŽEVALNE ORGANIZACIJE

  OpenAIRE

  Grlica, Zdenka

  2016-01-01

  Različni dejavniki v okolju in tudi znotraj samih izobraževalnih organizacij so privedli do padanja števila vpisanih študentov. Izvajalci izobraževalnih storitev se z nastalimi razmerami različno soočajo. Ena od možnosti, ki jim je na voljo, so tudi na osnovi dobro zasnovanih strateških načrtov izpeljane promocijske akcije. Izhodišče za pripravo strateških načrtov promocije je seveda poznavanje razmer na trgu, lastnih prednosti in slabosti ter ciljnih skupin. V teoretičnem delu smo zato ...

 3. UTJECAJ SELENA NA PROIZVODNA OBILJEŽJA I BIOKEMIJSKE POKAZATELJE U KRVI NESILICA

  OpenAIRE

  Gajčević, Zlata; Kralik, Gordana; Šperanda, Marcela; Škrtić, Zoran; Matanić, Ivica

  2008-01-01

  Selen je esencijalni mikroelement potreban životinjama za rast i održavanje normalnih biokemijskih funkcija. Deficit selena u ptica, osobito uz paralelni nedostatak vitamina E, uzrokuje pojavu eksudativne dijateze i encefalomalacije, a utvrđen je i pad otpornosti, smanjenje proizvodnje, opločenosti i valivosti jaja, slabije operjavanje pilića i porast embrionalne smrtnosti. Istraživanjem je obuhvaćeno 480 nesilica hibrida Hy Line Brown u dobi od 26. do 30. tjedna, podijeljenih u četiri skupin...

 4. UPORABA OMREŽJA LINKEDIN V POSLOVNE NAMENE

  OpenAIRE

  Rečnik, Matija

  2015-01-01

  Družbeni mediji so se razvili v zadnjih desetletjih in so postali del vsakdanjika milijonov ljudi tako v zasebnem kot tudi poslovnem življenju. Družbeni mediji so spletne aplikacije, ki temeljijo na spletu 2.0 in uporabnikom omogočajo ustvarjanje ter izmenjavo vsebine. Obstaja več različnih vrst družbenih medijev, ki jih lahko razvrstimo v šest skupin (projekti sodelovanja, blogi, družbena omrežja za deljenje vsebine, družbena omrežja, virtualne spletne igre in virtualni družbeni svetovi). Ta...

 5. RADNICI U OTVORENOM OKOLIŠU U UVJETIMA POVIŠENE TEMPERATURE - MEDICINSKI ASPEKT

  OpenAIRE

  Stipčević, Mario; Zahariev, Katarina; Lelas, Tanja; Krišto, Dijana

  2011-01-01

  SAŽETAK: U ovom je radu prikazan, s medicinskog gledišta, utjecaj povišene temperature prilikom fizičkog rada u otvorenom okolišu na ljudski organizam, te su preporučene smjernice koje bi trebale pomoći u zaštiti zdravlja ove skupine radnika. Prilikom samog fizičkog rada organizam proizvodi znatne količine topline. Zbog opterećenja vanjskom toplinom obrambeni mehanizmi organizma postaju dodatno opterećeni. Učinak aktivacije brojnih obrambenih mehanizama može se pojednostavljeno sažeti na č...

 6. Izraba alternativnih energij: etično ali ne?

  OpenAIRE

  Brodnjak, Tadeja

  2014-01-01

  Diplomska naloga predstavlja različne načine izrabe alternativnih virov nekoč in danes. Drugo poglavje opredeljuje alternativne vire in njihove možnosti uporabe na praktičnih primerih. Sledimo v opredeljevanje celotne skupine alternativnih obnovljivih virov, kot so sončna energija, vodna energija, raba biomase in geotermalne energije. V tretjem poglavju se lotimo vprašanja, ali je ravnanje ljudi z energetskimi viri etično ali ne, saj se moramo zavedati, da smo ljudje največji sovražniki na...

 7. PROGRAM POSPEŠEVANJA PRODAJE V FRIZERSKEM SALONU MOJCA

  OpenAIRE

  Košir, Rok

  2011-01-01

  Pospeševanje prodaje je eden izmed instrumentov tržnega komuniciranja, ki pridobiva vse večji pomen. Namen pospeševanja prodaje je predvsem povečati prodajo. Vendar pa tukaj naletimo tudi na razne omejitve, ki so omejene z zakoni in kodeksi. V zaključnem delu sem najprej teoretično predstavim vse načine pospeševanja prodaje, njihov namen in cilje. Metode pospeševanja prodaje je potrebno natančno načrtovati, če želimo, da bo pospeševanje prodaje doseglo svoj namen. Poznamo tri skupine ...

 8. DISKRIMINACIJA PRI ZAPOSLOVANJU IN DELU NA PODLAGI SPOLNE USMERJENOSTI

  OpenAIRE

  Markovič, Polona

  2012-01-01

  Ustavno zagotovljena pravica do enakosti, brez kakršnegakoli razlikovanja na podlagi osebnih okoliščin, predstavlja eno izmed temeljnih človekovih pravic. Za zagotavljanje enakega obravnavanja posameznikov in različnih skupin oseb na vseh področjih družbenega življenja je neizogibno potrebna natančna zakonska opredelitev varstva pred diskriminacijo. Prepoved diskriminacije je pravno regulirana v določilih mnogih dokumentov, sprejetih na mednarodni in nacionalni ravni. Diskriminacijo lahko naj...

 9. Uporaba umetne inteligence v logističnih informacijskih sistemih

  OpenAIRE

  Kaljun, Jasmin

  2012-01-01

  Logistika je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka materialov od virov do porabnikov tako znotraj enega podjetja kot med več podjetji. Cilj logistikeje zagotoviti prave dobrine in storitve, na pravem mestu ob pravem času, količini in kakovosti, z najnižjimi stroški in vplivi na okolje, skladno s sklenjeno pogodbo. Implementacija računalniških tehnologij na področje logistike zahteva razvoj logističnega informacijskega sistema, kot povezane skupine podsistemov odgovornih za posamezna po...

 10. UTJECAJ HRANE OBOGAĆENE SJEMENOM LANA NA SADRŽAJ OMEGA-3 MASNIH KISELINA U MESU SVINJA

  OpenAIRE

  Okanović, Djordje; Ilić, Nebojša; Ivanov, Dušica; Palić, Dragan; Drobnjaković, R.; Vukčević, Č.; Ikonić, Predrag

  2010-01-01

  Cilj studije je bio određivanje utjecaja hrane obogaćene sjemenom lana komercijalnog naziva Vitalan (Vitalac, France) na sadržaj omega-3 kiselina u mesu svinja. Glavni sastojak Vitalana je ekstrudirano sjeme lana koje čini ovu hranu bogatom omega-3 kiselinama. Četrnaest svinja je podijeljeno u kontrolnu i pokusnu skupinu i uzgajano do prosječne težine od 110 kg žive vage. Pokusna skupina je hranjena standardnom smjesom obogaćenom sa 2,5% Vitalana. Na kraju pokusa uzorci mesa iz obje skupine s...

 11. Španjolski stručnjaci u Ciudad de Méxicu: priče o radu i tržištu rada

  OpenAIRE

  Mendoza, Cristóbal; Ortiz Guitart, Anna

  2008-01-01

  U radu se istražuju radna iskustva skupine kvalificiranih španjolskih migranata u Ciudad de Méxicu uporabom kvalitativnih podataka. Među intervjuiranim Španjolcima identificiraju se dva tipa migranata: premještenici unutar TNC-a (transnacionalnih korporacija) i »migranti u sredini« (»oni koji nisu ni niskokvalificirani ni visokokvalificirani migranti«; Conradson i Latham, 2005a). To donekle dovodi u pitanje pretpostavke o kvalificiranim radnicima pokazujući mnogostruke radne putanje te iskust...

 12. Metaboličke osobitosti četveroglavog bedrenog mišića (m. quadriceps femoris) u ovaca pasmine Lička pramenka hranjenih uz dodatak plemenite pečurke (Agaricus bisporus).

  OpenAIRE

  Špiranec, Katarina; Popović, Maja; Živković, Mario; Špoljarić, Daniel; Vlahović, Ksenija; Brzica, Hrvoje; Mršić, Gordan; Mihelić, Damir

  2016-01-01

  Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti prisutnost oksidativnih enzima u četveroglavom bedrenom mišiću (m. quadriceps femoris) ovaca pasmine Lička pramenka te procijeniti učinak u hranu dodanog pripravka plemenite pečurke Agaricus bisporus (A. bisporus) na histokemijske i morfološke karakteristike mišića. Četrnaest jednogodišnjih ovaca bilo je nasumično odabrano i podijeljeno u dvije skupine (kontrolna i pokusna skupina) s po sedam životinja. Pokus je bio proveden tijekom 6 tjedana hranjenja...

 13. UTJECAJ ŽIVOTNIH I RADNIH UVJETA NA ZDRAVLJE RADNIKA MIGRANATA

  OpenAIRE

  Bubaš, Marija; Knežević, Bojana; Krišto, Dijana; Mihalinac-Bolanča, Marina; PEJNOVIĆ, NATALIJA; BOGADI-ŠARE, ANA

  2014-01-01

  SAŽETAK: Radnik migrant je svaki radnik koji je radio ili radi na poslu za koji dobiva naknadu u državi čiji nije državljanin. U radnike migrante ubrajaju se i skupine radnika koje u sklopu svojeg zanimanja rade u inozemstvu ili poslovno putuju. Globalizacija dovodi do stalnog porasta broja radnika migranata. Radnici migranti najčešće žive u lošim uvjetima, često rade na radnim mjestima gdje je niska razina zaštite na radu i na dulje vrijeme izbivaju iz obitelji. Često su izloženi visokom riz...

 14. Učinkovitost sustava ProTaper Universal Retreatment™ i ručne tehnike u endodontskoj reviziji

  OpenAIRE

  Aguiar, Carlos Menezes; de Assis Costa Lima, Grasiele; Damo Bernart, Fabiana; Cruz Câmara, Andréa

  2011-01-01

  Svrha istraživanja: Željela se procijeniti učinkovitost sustava ProTaper Universal Retreatment™ i ručnih instrumenata kod endodontske revizije korištenjem dvaju otapala gutaperki – Orange Oila i Eucalypthola. Materijali i metode: Odabrano je 40 meziobukalnih korijena. Podijeljeni su u četiri skupine po 10 uzoraka: I. skupina – punjenje je uklonjeno sustavom ProTaper Universal Retreatment ™ i otapalom Orange Oilom; II. skupina – korijeni su očišćeni sustavom ProTaper Universal Retreatment™ i o...

 15. Prenova področja z mešano narodnostno sestavo ter večstransko namembnostjo: primer Robin Hood Chasa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ian Bentley

  1997-01-01

  Full Text Available Urbanisti kažejo vse več zanimanja za pospeševanje soudeležbe prebivalcev pri urbanistični prenovi, zlasti stanovanjskih naselij. Toda učinkovitost soudeležbe se je izkazala kot problematična na področjih z mešano narodnostno sestavo ter večstransko namembnostjo (med seboj pogosto konfliktnih interesov. Razprava analizira projekt prenove na takšnem področju: krajevno središče Robin Hood Chase na področju St. Ann’s v Nottinghamu. Posebna pozornost je bila namenjena opredelitvi različnih interesnih skupin in z njimi povezanih institucij, uporabi lokalnih medijev in družabnih dogodkov pri vključevanju teh skupin v proces urbanističnega načrtovanja, uporabi prilagodljivih modelov ter izdelavi vsem sprejemljive urbanistične strategije prenove področja. Analiza odzivov udeležencev na končni predlog urbanističnega načrta, je pokazala visoko raven zadovoljstva, identificirala pa je tudi smernice za nadaljnji razvoj pristopa in tehnik, ki so bile uporabljene.

 16. Antioxidant activity of some coumarins / Antioxidačná activita niektorých kumarínov

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šeršeň F.

  2015-06-01

  Full Text Available Otestovali sme devatnasť derivatov kumarinu, na vychytavanie DPPH, hydroxylovych, a superoxidovych anionovych radikalov. Ich antioxidačna učinnosť bola zavisla od počtu a lokalizacie hydroxylovych skupin. Derivaty, ktore nemali žiadnu hydroxylovu skupinu boli veľmi slabo učinne, alebo vobec neučinne. Najučinnejšie vychytavače radikalov boli tie derivaty kumarinu, ktore obsahovali hydoxylove skupiny v polohe 6 alebo 8. Na druhej strane derivaty, ktore mali iba jednu hydroxylovu skupinu v polohe 4, 5 alebo 7 boli veľmi slabo učinne. Najučinnejšie vychytavače vyššie spominanych radikalov boli 7,8-dihydroxy-4-metylkumarin (zlučenina, ktora obsahuje 2 hydroxylove skupiny na benzenovom jadre v polohe 7 a 8, 7,8-dihydroxykumarin-4-yl-octova kyselina (obsahuje okrem 2 hydroxylovych skupin na benzenovom jadre ma aj OH skupinu v kyselinovom zvyšku, eskuletin (6,7-dihydroxykumarin a 6,7-dihydroxy-4-metylkumarin.

 17. EFFECT OF DIFFERENT COOLING SYSTEMS ON LYING TIME OF DAIRY COWS IN CUBICLES WITH SEPARATED MANURE SOLIDS BEDDING VPLYV ROZDIELNYCH SYSTÉMOV OCHLADZOVANIA NA DOBU LEŢANIA DOJNÍC USTAJNENÝCH V LEŢISKOVÝCH BOXOCH PODSTIELANÝCH SEPAROVANÝM KALOM HNOJOVICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana LENDELOVÁ

  2012-12-01

  Full Text Available The aim of this study was to investigate the changes of lying time and other behaviour manifestations of dairy cows during usage of different cooling systems of animals. Alternative hypothesis was presumption, that the lying time of cows in lying cubicles with applied two different cooling systems are indifferent. The sprinkling system was used to animal cooling in group S in summer time. In group SV was disposable sprinkling system and diagonally rotated ventilators. Activities and the rest of animals were evaluated in 10 minute intervals using a camera system for 24 hours. Data obtained was tested by nonparametric Kruskal-Wallis one-way ANOVA and multiple comparison test for detecting of significant differences in the behaviors between groups of cows. There was found positive effect of animal enhanced cooling using sprinkling system with increased air movement by ventilators. It reflected in significant prolongation of whole lying time and shortening of time, when animals were standing. It resulted from final values of investigated behaviour manifestations of dairy cattle within 24 hour period that animals in group SV with sprinklers and ventilators lay in stalls longer than in group S with sprinklers, but without ventilators (10.76 h*d-1*cow-1 vs. 7.71 h*d-1*cow-1, P<0.001. The total time spent by lying in stalls and in alley represented in group SV 11.31 h*d-1*cow-1, and in group S 10.22 h*d-1*cow-1. Animals, from group S without ventilators, which were less cooled, were significantly more lying down in alleys (2.52 h*d-1*cow-1 vs. 0.56 h*d-1*cow-1, P<0.001.Cieľom štúdie bolo skúmanie zmeny dĺţky leţania a ďalších prejavov správania dojníc pri pouţití rôznych spôsobov ochladzovania zvierat. Alternatívnou hypotézou bol predpoklad, ţe doba leţania dojníc v leţiskách s dvomi rozdielnymi spôsobmi ochladzovania nie je rovnaká. V letnom období bol k ochladzovaniu v skupine S vyuţívaný sprchový systém, v skupine SV

 18. Lokalne skupnosti in skupnostna skrb na področju duševnega zdravja: perspektiva upravnih subjektov, izvajalcev in uporabnikov

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vesna Zupančič

  2014-12-01

  Full Text Available članek osvetljuje vlogo lokalne skupnosti pri razvoju skupnostne skrbi na področju duševnega zdravja, kot jo vidijo tri skupine deležnikov: občinski uslužbenci (uslužbenci lokalnih skupnosti/upravnih subjektov, izvajalci v mreži programov in storitev za duševno zdravje ter uporabniki teh storitev. Gre za presečno študijo primera zdravstvene regije Novo mesto s kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih metod, s cilji oceniti sedanje stanje skrbi in ugotoviti, ali obstajajo razlike v razumevanju vloge lokalnih skupnosti pri razvoju skupnostne skrbi za duševno zdravje. Ugotovitve raziskave nakazujejo nekatere priložnosti za izboljšanje procesov skupnostne skrbi.

 19. Evaluacija tranzicijskog vrtićkog programa za djecu s poremećajem iz spektra autizma

  OpenAIRE

  Vrljičak, Sanda; Frey Škrinjar , Jasmina; Stošić, Jasmina

  2016-01-01

  Zbog obilježja samog poremećaja, inkluzija djece s poremećajem iz spektra autizma (PSA) vrlo je složen i zahtjevan proces. Pružanjem znanstveno utemeljene stručne podrške u ranoj dobi potrebno je omogućiti razvoj vještina kojima će se osigurati pozitivni učinci uključivanja u vršnjačke skupine. U ovom radu prikazani su rezultati provođenja individualiziranih edukacijsko-rehabilitacijskih programa za 5 dječaka sa PSA-om predškolske dobi. Program se provodio u okviru posebne, tranzicijske skupi...

 20. UČEČA SE ORGANIZACIJA V NOGOMETU

  OpenAIRE

  Abrić, Saša

  2016-01-01

  Koncept učeče se organizacije vodi dejansko k uspešnosti poslovanja podjetij, raznih skupin in organizacij. Pravtako v športu, ki je danes glavna postranska stvar, je nenehno prilagajanje spremembam še kako pomembno. Če želimo biti uspešni in učinkoviti, je skoraj nujno, da sledimo vsemu temu razvoju in se prilagajamo zahtevanim spremembam v okolju. Vse te spremembe pa terjajo od vsakega posameznika, da se prilagaja in uči. Cilj učeče se organizacije je hitrejše in učinkovitejše učenje. U...

 1. Fifty-Five years of Pediatric Endocrinology and 50 years of the Department of Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolic Diseases in Slovenia / 55 Let Pediatrične Endokrinologije in 50 Let Kliničnega Oddelka Za Endokrinologijo, Diabetes in Presnovne Bolezni Pediatrične Klinike

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Battelino Tadej

  2015-03-01

  Full Text Available Pediatrična endokrinologija je začela s svojim neodvisnim razvojem zgodaj v splošnem razvoju te specilanosti, z izrazitim poudarkom na raziskovalnemu delu in klinični odličnosti. Slovenska pediatrična endokrinologija je bila že od začetkov evropske pediatrične endokrinologije njen sestavni del, še posebej kot soustanoviteljica prve mednarodne skupine ‘International Study Group for Diabetes in Children and Adolescents’. Po pionirskem delu prof. dr. Leva Matajca je prof. dr. Ciril Kržišnik KO za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Pediatrične klinike v Ljubljani trdno vpel v mednarodno znanstveno skupnost. V zadnjem desetletju KO sodeluje pri vrhunskem raziskovalnem delu in zagotavlja klinično oskrbo po najvišjih mednarodnih standardih.

 2. Šroubový lis 50t

  OpenAIRE

  Švábenský, Pavel

  2014-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na návrh konstrukčního řešení lisu, který slouží pro laboratorní zkoušky materiálu metodou ECAP. V práci je obsažen návrh jednotlivých konstrukčních skupin a jejich popis, včetně tvorby 3D modelu. Diploma thesis is focused on desing of the screw press, which is used for laboratory testing of materials by ECAP. Thesis included design of individual scructural groups and their destcription, including the creating of 3D model. D

 3. Utjecaj pušenja na razvoj i progresiju parodontne bolesti

  OpenAIRE

  Jindra, Lj.; Cindrić, G.; Girotto, M

  2003-01-01

  Pušenje se smatra rizičnim čimbenikom za nastanak i progresiju parodontne bolesti. Svrha je rada bila odrediti prevalenciju pušenja u uzorku ispitivanih pacijenata koji boluju od parodontitisa, utvrditi utjecaj pušenja na razvoj i progresiju parodontne bolesti i usporediti parodontni status pušača i nepušača. Ispitano je dvjesto pacijenata, pola kojih je bilo pušača a pola nepušača, te su podijeljeni u četiri dobne skupine: do 19, 20-35, 35 65 i 66 i više, i klasificirani prema spolu. P...

 4. Vliv chemické modifikace huminových kyselin na jejich interakce s organickými ionty

  OpenAIRE

  Fryšová, Eva

  2017-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá interakcí huminových kyselin s iontovými organickými sloučeninami a vlivem chemické modifikace huminových kyselin na tuto interakci. Modelovým organickým iontem bylo zvoleno barvivo rhodamin 6G. Interakce byly zkoumány pomocí zhášení fluorescence, dialýzy v difúzních celách a diferenční UV-VIS spektroskopie. Výsledky ukázaly, že vazba mezi reaktanty nebyla primárně závislá na karboxylových funkčních skupinách huminových kyselin. Fluorescenční experimenty indikov...

 5. Erotski crteži i grafike Milivoja Uzelca (1917-1920.)

  OpenAIRE

  Dulibić, Frano

  2001-01-01

  Istražene su tri skupine Uzelčevih erotskih i opscenih crteža i grafika nastalih u Pragu i Zagrebu izmedu 1917. i 1920. godine. Prva skupina radova nazvana Cirkus Eros nedavno je pronađena u Pragu, a crteži iz nekadašnje zbirke Vilima Svečnjaka i mapa Grčka proljeća do sada nisu bili predmetom cjelovita istraživanja. Likovnom analizom i komparacijom s crtežima sačuvanim u Zagrebu, te uz pomoć sačuvanih podataka potvrdeno je Uzelčevo autorstvo novopronađenih grafika i crteža. Razmatrane su oko...

 6. Dry Grasslands of Southern Europe: Syntaxonomy, Management and Conservation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Apostolova Iva

  2014-06-01

  Full Text Available Mediteran je naravna vroča točka biodiverzitete, na katero je človek tisočletja močno vplival. Po svoji raznolikosti in lepoti so še posebej že dolgo znana travišča južne Evrope, vendar so v poznavanju teh travišč prisotne številne vrzeli na območju južnega Balkana ali posameznih taksonomskih skupin, kot so kriptogami. Predstavljamo posebno številko s prispevki z 9. srečanja Evropske skupine za suha travišča (European Dry Grassland Group, ki je bilo leta 2012 v mestu Prespa (Grčija. Tema srečanja je bila “Suha travišča Evrope: paša in ekosistemske storitve” s posebnim poudarkom na območjih južne Evrope. Posebno številko poleg tega uvodnika sestavlja osem prispevkov, ki smo jih uredili v tri glavne teme: sintaksonomijo (5 člankov, gospodarjenje (2 in ohranjanje travišč (1. Članki o klasifikaciji vsebujejo opise štirih novih asociacij in štirih subasociacij. Prav tako vsebujejo podatke o načinu gospodarjenja. Zaključimo lahko, da kaže vegetacija suhih travišč v južni Evropi prehod med različnimi višjimi sintaksoni in zato so potrebne nadaljnje raziskave v večjem merilu, ki bodo omogočile boljše razumevanje v nadnacionalnem merilu.

 7. Expression of Symptoms of the Most Common Comorbid Mental Disorders in Slovenian Alcohol Addicted Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Plemenitaš Anja

  2014-09-01

  Full Text Available Izhodišča. Zasvojenost od alkohola je zelo pogosta in kompleksna bolezen. Zasvojeni od alkohola imajo veliko tveganje za pojav sopojavne psihiatrične motnje. Metode. V prvi tovrstni slovenski raziskavi smo preverili prisotnost in izraženost simptomatike najpogostejših sopojavnih duševnih motenj pri zasvojenih od alkohola. Vključili smo tri skupine moških: 101 preiskovanca, hospitaliziranega zaradi zdravljenja akutne zasvojenosti od alkohola, 100 abstinentnih preiskovancev in 97 zdravih kontrol iz skupine prostovoljnih krvodajalcev. Za oceno simptomatike smo uporabili vprašalnike AUDIT, Yale-Brownovo lestvico obsesivnosti in kompulzivnosti ter lestvico obsesivno-kompulzivnega pitja, Zungovo lestvico depresivnosti in anksioznosti, Kratko lestvico socialne fobije in Buss-Durkeejevo lestvico sovražnosti. Rezultati. V skupini preiskovancev z akutno zasvojenostjo so bili pomembno bolj izražene obsesivna (p < 0,001 in kompulzivna simptomatika (p < 0,001 ter obsesivno-kompulzivna simptomatika, vezana na pitje alkoholnih pijač (p < 0,001, kot v preostalih dveh skupinah. Pri preiskovancih z akutno zasvojenostjo so bile v primerjavi z abstinenti in zdravimi kontrolami statistično pomembno bolj izražene anksioznost (p < 0,001, depresivnost (p < 0,001 in agresivnost (p < 0,001. Zaključki. Obsesivno-kompulzivna simptomatika, anksioznost, depresivnost in agresivnost so lahko sopojavno vezane na zasvojenost od alkohola. Med zdravljenjem zasvojenosti od alkohola je zato treba pozornost usmeriti tudi na te simptome, saj tako lahko bistveno izboljšamo izid zdravljenja zasvojenosti od alkohola in zmanjšamo tveganje za relaps

 8. Somatometrické charakteristiky skokanů do výšky Somatometric characteristics of high jumpers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Langer

  2007-02-01

  Full Text Available Význam somatických předpokladů je u skoku do výšky zřejmý. V průběhu našeho hodnocení byla potvrzena významná závislost tělesné stavby a výkonu, a to u všech skupin žen a mužů věnujících se skoku do výšky s vysokými průměrnými výkony. Měření probíhalo v období od r. 1983 do r. 2005. Všechny tyto skupiny se vyznačovaly relativně velkou homogenností většiny somatických ukazatelů. Měření, která používáme za základ v následujících částech příspěvku, probíhala v průběhu více než dvou desetiletí. Zahrnují jednoduchý průřezový průzkum skupin žen a mužů (n = 117 a také průběžné monitorování vybraných jednotlivců. V souladu s tělesným vývojem žen a mužů věnujících se skoku do výšky byly měřené skupiny voleny samozřejmě záměrně a lze je označit za "částečně zvolené skupiny" s ohledem na výkon i tělesnou stavbu. V průběhu našeho průzkumu lze u všech skupin pozorovat změny v tělesné stavbě způsobené výběrem a následně specific kou tréninkovou zátěží a rovněž samotnou náročnou atletickou disciplínou. The significance of somatic prerequisites for the high jump is evident. In the course of our evaluation, a significant dependence of the physique on performance was confirmed with all the groups of female and male high jumpers having high average performances, which were measured over the period from 1983 to 2005. All these groups were characterized by relatively large homogeneity in most somatic indicators. The measurements we use as a base in the following parts of this paper were carried out over the course of more than two decades. They include single cross-section examinations of the groups of female and male high jumpers (n = 117 as well as longitudinal monitoring of selected individuals. In accordance with the physical development of female and male high jumpers, it is obvious that the groups measured were chosen

 9. Chemické modifikace hydrogelů z přírodního polysacharidu

  OpenAIRE

  Poštulková, Hana

  2014-01-01

  V teoretické části práce by shrnuty chemické a fyzikální vlastnosti, chemická struktura a využití přírodního polysacharidu gum karaya. Hlavním cíle diplomové práce byla alkalická modifikace původní nerozpustné gum karayi na rozpustný produkt, který může být v budoucnu využit pro další aplikace například v medicíně. Nerozpustnost gum karayi je způsobena přítomností acetylových skupin a vícemocných iontů ve struktuře polysacharidu. Byly zkoumány optimální podmínky pro modifikační proces. Pro mo...

 10. Model for Determining the Stability of Retail Deposits with Higher Outflow Rates / Model za izračun stabilnosti vlog na drobno z višjo stopnjo odliva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murks Bašič Aleksandra

  2015-10-01

  Full Text Available Vloge na drobno veljajo za enega najcenejših in tudi najstabilnejših virov financiranja za banke, ki razpolagajo z večjimi vrednostmi teh vlog. Za namen poročanja in izpolnjevanja zahteve glede likvidnostnega kritja definira banka tri glavne skupine vlog na drobno, ki jim pripadajo različne stopnje odlivov. Za prvi dve glavni skupini so značilne stopnje odlivov 5 % oziroma 10 %, za tretjo glavno skupino pa banka sama določi stopnje odlivov. Tretja glavna skupina je tudi predmet obravnave v tem članku. Banka na podlagi števila in dejavnikov tveganja razvrsti vloge na drobno v tri kategorije. Dejavniki tveganja so glede na stopnjo tveganja razdeljeni v dve skupini. V članku je najprej opisan zakonodajni okvir, nato pa način izračuna višjih stopenj odlivov za vloge na drobno v skladu s preteklimi nihanji in pričakovano oceno nestanovitnosti v situaciji stresnih razmer. Na koncu je na kratko podana prihodnja obravnava vlog na drobno z višjimi stopnjami odlivov.

 11. Webové aplikace s ohledem na přístupnost

  OpenAIRE

  Kříž, Tomáš

  2009-01-01

  Komplexnost diplomové práce spočívá v podání teoretických základů, kterým se věnují kapitoly 1 až 3. V těchto kapitolách jsou vysvětleny pojmy přístupný web, handicapovaný uživatel a jejich souvislosti. Zmíněny jsou hlavní výhody a důvody vytváření přístupných webů. Kapitola se dále věnuje handicapovaným uživatelům, kteří s přístupností webových stránek souvisí. Nachází se zde rozdělení uživatelů do několika skupin podle daného handicapu a jejich dopadů na přístupnost k webovým stránkám. V ka...

 12. Komunikační strategie pro firmu Chytej.cz

  OpenAIRE

  Měřička, Radim

  2009-01-01

  Práce pojednává o možnostech firmy, jejíž aktivity se soustřeďují na prostředí internetu. Kromě provozování portálu pro rybáře se společnost zabývá výrobou instruktážních a výpravných filmů s rybářskou tématikou. V práci jsou hledány způsoby, jak přistupovat k rozdílným zájmovým skupinám a jak u nich své služby propagovat. Závěrem práce je několik návrhů, které by mohla firma za účelem svého růstu učinit. The thesis deals with potentialities of a company, whose activities are focused in th...

 13. Comparison of Selected Functions of Scopus and Web of Science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomaž Bartol

  2013-09-01

  Full Text Available IZVLEČEKNabava pomembnejših informacijskih virov v Sloveniji poteka prek Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS. Web of Science (WoS je dostopen že dalj časa. Scopus je testno dostopen zadnje leto. Primerjava obeh sistemov se osredotoča predvsem na funkcionalne značilnosti. Pregledane in medsebojno primerjane so glavne funkcije, na voljo v drugi polovici leta 2011. Podrobneje so ocenjene splošne funkcije, npr. način tvorjenja iskalne sintakse in raba iskalnih (Boolovih operatorjev. Izpostavljene so značilnosti pri osnovnem iskanju, ki deluje po izbirnem načinu ter ukaznem iskanju, ki deluje po načelu iskanja z rabo iskalnih predpon za polja. Pregledana so načela razvrščanja pridobljenih zapisov, omejitev (ang. limits in možnosti analitike pridobljenih zapisov. Novi vmesnik WoS ohranja prejšnjo razporeditev funkcij in dodaja nekatere nove možnosti. Krnilnik je možno izklopiti. Iskanje referenc je enostavno, vendar pa se možnosti iskanja osredotočajo predvsem na podatke o avtorjih, kjer se zdi normativna kontrola nekoliko šibka, zato je pri številnih avtorjih težko pridobiti enotne (ang. unique skupine oziroma sete. Scopus ponuja možnost kompleksnega iskanja po zelo visokem številu iskalnih polj, tudi po vseh bibliografskih poljih hkrati in po naslovih citiranih referenc. Scopus avtorje bolje grupira v enolične skupine, čeprav je istega avtorja še zmeraj moč najti v različnih avtorskih setih. Krnilnika pri Scopusu ni možno izklopiti. Pregled literature in analiza funkcionalnosti kažejo na upravičenost rabe obeh zbirk, saj kombinirana raba omogoča, da se pridobijo optimalne informacije zaradi nekoliko drugačnega poudarka pri obeh sistemih. Ker sta sistema dokaj kompleksna, se za učinkovito iskanje informacij od uporabnikov pričakuje višja raven informacijskih znanj.ABSTRACTAcquisition of information resources in Slovenia is directed through the Slovenian Research Agency (ARRS. Web of Science (WoS has

 14. Conservation Value, Management and Restoration of Europe’S Semi‑Natural Open Landscapes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carboni Marta

  2015-06-01

  Full Text Available Večino pol naravnih odprtih habitatov v Evropi tradicionalno vzdržuje s svojim delovanjem človek, kot na primer s pašo ali košnjo, in tako preprečuje zaraščanje z lesnato vegetacijo. Ti habitati so biodiverzitetno zelo bogati z rastlinskimi in živalskimi vrstami, vendar tudi močno ogroženi zaradi intenzifikacije kmetijstva in opuščanja obdelave. V uvodu želimo predstaviti posebno številko revije, ki jo je vzpodbudila Evropska skupina za suha travišča (EDGG na konferenci Open Landscapes (Hildesheim, 2013 in na 11. srečanju skupine (Kulikovo Pole, 2014. Predstaviti želimo trenutni varstveni status, pomen in raziskave pol naravnih odprtih habitatov v Evropi in zbrane članke v posebni številki. Ti članki obravnavajo širok nabor različnih pol naravnih odprtih habitatov, med njimi gozdne pašnike, resave, stepe, pol suha in suha travišča palearktične regije in obravnavajo metode njihove presoje, njihovo ogroženost, gospodarjenje in obnovo. Zaključimo lahko, da moramo poleg vegetacijskih popisov upoštevati tudi številne živalske vrste, abiotske dejavnike, načine gospodarjenja, ekosistemske usluge in modeliranje predvidenih možnih prihodnjih scenarijev, če želimo zagotoviti njihovo ohranjanje in spremljanje sprememb. Predlagamo tudi, da nosilci odločanja podprejo prizadevanja za ohranjanje odprtih habitatov v Evropi z obravnavanjem tako velikih izzivov kot je zaraščanje z lesnato vegetacijo. Prepričani smo, da bo posebna številka prispevala k boljšemu razumevanju ekosistemskih funkcij in omogočila ohranjanje biodiverzitete in gospodarjenje spol naravnimi odprtimi habitati.

 15. Surface electromyography assessment of muscle activation patterns while sitting down in young healthy women and patients with ankylosing spondylitis [Povrchové elektromyografické hodnocení svalové aktivity ve zkoušce posazení u zdravých mladých žen a u pacientů s ankylozující spondylitidou

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Uhlíř

  2011-03-01

  ěchto dvou skupin žen ve čtyřech situacích s rozdílnými pozicemi horních i dolních končetin. METODIKA: Studovali jsme pořadí zapojování svalů u dvou skupin žen – zdravých mladých žen (jako kontrolní skupiny a pacientů s ankylozující spondylitidou. Aktivace vybraných svalů byla hodnocena povrchovou polyelektromyografií (Noraxon-MyoSystem 1400A. Elektrody byly umístěny nad čtyři vybrané svaly bilaterálně (m. tibialis anterior, mediální hlava m. gastrocnemii, m. gluteus maximus a mm. erectores spinae. Pro zjištění okamžiku nástupu zapojení svalů (timing jsme používali klidovou hodnotu amplitudy EMG signálu plus 10 % maximální hodnoty amplitudy (peak. VÝSLEDKY: V naší studii jsme zjistili, že ve většině sledovaných situací prvním aktivovaným svalem byla mediální hlava m. gastrocnemii nebo mm. erectores spinae. Dále byla zjištěna velká variabilita v pořadí zapojování svalů, která byla závislá na pozici horních a dolních končetin. ZÁVĚRY: V této studii nebyly prokázány jednotné vzorce pro pořadí zapojování svalů v průběhu sedání u obou skupin probandů.

 16. Účinky rekreačních aktivit s volejbalovou a plaveckou náplní na antropometrické charakteristiky a funkční schopnosti studentů The effects of recreational activities with volleyball and swimming contents on the anthropometric characteristics and functional abilities of students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joško Milenkoski

  2006-02-01

  Full Text Available Základním cílem tohoto experimentálního výzkumu bylo zkoumat účinnost rekreačních programů s volejbalovou a plaveckou náplní. Byl prováděn na vzorku 368 studentů mužského pohlaví z Univerzity v Niš, kteří byli rozdělení do 3 podskupin. 115 účastníků bylo přiřazeno do experimentální skupiny, která se věnovala volejbalu, 126 tvořilo experimentální skupinu, která se věnovala plavání a 127 představovalo kontrolní skupinu. Při použití dvou různých programů rekreačního cvičení došlo v průběhu tréninku experimentálních skupin ke zvýšení funkčních schopností, zvláště v případě experimentální skupiny, která se věnovala rekreační volejbalové náplni. U experimentální skupiny, která se věnovala volejbalu, byl stanoven významnější nárůst maximální anaerobní schopnosti a relativního i absolutního maximálního příjmu kyslíku. Využití tohoto typu cvičení při tréninku zaměřeném na jejich vývoj se proto jeví jako opodstatněné. V případě zbývajících dvou experimentálních skupin byl pozorován významný nárůst vitální kapacity plic. Pokud jde o obvodová měření těla a tukové tkáně, byl u experimentální skupiny vůči kontrolní skupině zaznamenán rozdíl ve snížení tukové tkáně a tělesné hmotnosti a zároveň nárůst hodnot při obvodovém měření, což byl důsledek nárůstu svalové tkáně na úkor tkáně tukové. U kontrolní skupiny byl při obvodovém měření zaznamenán nárůst hodnot, a to na úkor tukové tkáně. The basic aim of this experimental research was to study the effectiveness of recreational programs with volleyball and swimming contents. It was carried out on a sample of 368 male students of the University of Niš, which were divided into 3 sub-samples; 115 subjects were part of an experimental group which trained volleyball contents, 126 made up the experimental group which trained swimming

 17. Fyziologické anaerobní charakteristiky slovinských elitních hráčů stolního tenisu Physiological anaerobic characteristics of Slovenian elite table tennis players

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gordana Furjan-Mandić

  2007-02-01

  Full Text Available Cílem tohoto výzkumu byla analýza anaerobních charakteristik slovinských elitních hráčů a hráček stolního tenisu. Celkem 8 osob bylo rozděleno do dvou skupin. První skupina zahrnovala čtyři nejlepší slovinské hráčky a druhá skupina zahrnovala čtyři nejlepší slovinské hráče. Pro měření jsme používali Wingate test (WAnT. Při WAnT se provádí šlapání po dobu 30 sekund při maximální rychlosti proti konstantnímu silovému nastavení, aby se dosáhlo nejvyšší střední a vrcholové síly. Pro silové nastavení jsme použili původní doporučenou rovnici (0,075 kpkg–1 bw, síla odpovídající stupni mechanické práce o 4,41 J rev.–1kilogram–1bw na ergometru Monark 634. Pro odhad koncentrace laktátu v krvi a svalech jsme odebírali vzorky krve o 20 μL z heparinem ošetřených ušních lalůčků účastníků před a bezprostředně po ukončení testu a také vždy 3, 5 a 7 minut po zkoušce pro analýzu laktátu. Údaje jsme zpracovávali pomocí statistického software SPSS 8.0 pro Windows a pomocí software pro WAnT. Anaerobní vlastnosti subjektů naměřené 30sekundovou zkouškou WAnT ukázaly, že skupina mužů vyvinula střední sílu 7,95 wattů.kg–1 a vrcholovou sílu 9,60 wattů.kg–1 a že silový výkon se po 30 sekundách snížil o 33,08 %. U skupiny žen činila odpovídající hodnota střední síly 6,55 wattů.kg–1 a vrcholová síla 8,03 wattů.kg–1, přičemž silový výkon se po 30 sekundách snižoval o 31,83 %. Vrcholová síla vypočtená při tomto průzkumu se pohybovala od 8,7 wattů.kg–1 do 10,4 wattů.kg–1 ve skupině mužů a od 7,0 wattů.kg–1 do 8,8 wattů.kg–1 ve skupině žen. Na základě stanovené citlivosti WAnT pro detekci změn vyvolaných základní tělesnou přípravou hráčů stolního tenisu se náš výzkum týká problematiky účinků tréninku na anaerobní výkon. The aim of this research was to analyze the anaerobic

 18. Faktorska struktura, psihometrijske karakteristike i kritična vrijednost hrvatskoga prijevoda CORE-OM upitnika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natasa Jokić-Begić

  2014-07-01

  Full Text Available Upitnik za ispitivanje općih psihopatoloških teškoća CORE-OM (engl. Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure ljestvica je osmišljena kao panteorijska i pandijagnostička mjera opće psihičke uznemirenosti koja se upotrebljava na svim razinama psihološke skrbi, od trijaže do praćenja psihoterapijskih učinaka.Cilj je ovoga istraživanja provjeriti metrijske karakteristike hrvatskoga prijevoda CORE-OM upitnika na općem uzorku odraslih građana Republike Hrvatske te utvrditi diskriminativne sposobnosti utvrđivanjem kritičnoga graničnog rezultata.U istraživanju je sudjelovalo ukupno N=608 sudionika podijeljenih u dvije skupine, neklinička (n=425 i klinička skupina (n=183. Osim CORE-OM upitnika primijenjeni su Beckov upitnik depresivnosti – II te Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti.Utvrđena je četverofaktorska struktura s jednim g-faktorom koja odgovara originalnoj strukturi i koja sugerira da se ovim upitnikom mjeri stupanj opće psihičke uznemirenosti, pri čemu je moguće utvrditi u kojim je područjima ona posebno izražena. Potvrđena je zadovoljavajuća unutrašnja konzistencija i test-retest pouzdanost, te dobra konvergentna valjanost. Na temelju je provedenih ROC analiza određen kritični rezultat od 1.38, koji je isti za muškarce i žene i na temelju kojeg je moguće prepoznavanje osoba s izraženim psihičkim smetnjama.CORE-OM kliničarima može poslužiti za procjenu opće uznemirenosti te biti smjernica za daljnji psihodijagnostički postupak, a istraživačima kao pouzdana i valjana mjera prisutnosti i intenziteta psihopatoloških smetnji.

 19. The UV-A and visible solar irradiance spectrum: inter-comparison of absolutely calibrated, spectrally medium resolution solar irradiance spectra from balloon- and satellite-borne measurements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Gurlit

  2005-01-01

  Full Text Available Within the framework of the ENVISAT/-SCIAMACHY satellite validation, solar irradiance spectra are absolutely measured at moderate resolution in the UV/visible spectral range (in the UV from 316.7-418 nm and the visible from 400-652 nm at a full width half maximum resolution of 0.55 nm and 1.48 nm, respectively from aboard the azimuth-controlled LPMA/DOAS balloon gondola at around 32 km balloon float altitude. After accounting for the atmospheric extinction due to Rayleigh scattering and gaseous absorption (O3 and NO2, the measured solar spectra are compared with previous observations. Our solar irradiance spectrum perfectly agrees within +0.03% with the re-calibrated Kurucz et al. (1984 solar spectrum (Fontenla et al., 1999, called MODTRAN 3.7 in the visible spectral range (415-650 nm, but it is +2.1% larger in the (370-415 nm wavelength interval, and -4% smaller in the UV-A spectral range (316.7-370 nm, when the Kurucz spectrum is convolved to the spectral resolution of our instrument. Similar comparisons of the SOLSPEC (Thuillier et al., 1997, 1998a, b and SORCE/SIM (Harder et al., 2000 solar spectra with MODTRAN 3.7 confirms our findings with the values being -0.5%, +2%, and -1.4% for SOLSPEC -0.33%, -0.47%, and -6.2% for SORCE/SIM, respectively. Comparison of the SCIAMACHY solar spectrum from channels 1 to 4 (- re-calibrated by the University of Bremen - with MODTRAN 3.7 indicates an agreement within -0.4% in the visible spectral range (415-585 nm, -1.6% within the 370-415 nm, and -5.7% within 325-370 nm wavelength interval, in agreement with the results of the other sensors. In agreement with findings of Skupin et al. (2002 our study emphasizes that the present ESA SCIAMACHY level 1 calibration is systematically +15% larger in the considered wavelength intervals when compared to all available other solar irradiance measurements.

 20. Ponovno odkritje dvoma o ikoni: študija izmišljenega primera iz prestolnice nekdanje sovjetske države

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lazaros E. Mavromatidis

  2012-01-01

  Full Text Available Cilj članka so opredelitev in obravnava radikalnih družbeno-kulturnih pristopov oblikovanja pokrajine v današnjih megamestih znotraj strogega kapitalističnega konteksta ter razpravljanje o njih. V ta namen je v članku teoretično in na primeru preučen prostorski izraz znotraj vsiljenega sodobnega foucaultovskega »stanja znanosti«. V okviru raziskovalne metodologije sta tako sočasno uporabljeni različni hipotezi, ki naj bi premostili vrzel med teoretičnim preučevanjem in stvarnim vidikom arhitekturnega ustvarjanja. Glavna hipoteza temelji na lacanovskem konceptu dvoma. V članku je dvom upoštevan kot chomskyjanska primitivna sila, ki oblikuje vsakršno zamisel ali koncept in lahko pokvari »radikalno imaginacijo« vsake družbe, kot jo v svojih delih opredeljuje Castoriadis. Druga glavna hipoteza temelji na analitični študiji ustvarjanja prostora znotraj strogih političnih in gospodarskih kontekstov, v okviru katere so na primeru nekdanje Sovjetske zveze preučene vrednote kulturne pokrajine v komunističnem in kapitalističnem režimu. Največ pozornosti se posveča Armeniji in zlasti preobrazbi pokrajine v prestolnici Erevan med prehodom iz komunizma v kapitalizem. V članku so najprej podrobno teoretično obravnavani neekonomski dejavniki, na podlagi katerih bi morale kapitalistične države upoštevati potrebe socialno šibkejših družbenih skupin, ki nimajo prostora v današnjih megamestih, nato pa je podrobno predstavljena izvirna zasnova pokrajine v okviru novejšega arhitekturnega natečaja, ki ga tu razumemo kot sodobno foucaultovsko »stanje znanosti«. Glavni cilj predstavljene arhitekturne zasnove je izpolnitev razpisnih pogojev in pri tem združitev vsiljene podobe globalnega kapitalizma z lokalnimi prvinami. Pri tem naj bi se oblikovala foucaultovska heterotopija, in sicer tako, da se različnim družbeno-kulturnim identitetam omogoči, da razpravljajo o predlagani ikonični prostorski podobi, jo izpodbijajo ali

 1. Začněme s LETS: Poučení z případové studie (Brno, Czech Republic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lukáš Kala

  2013-12-01

  Full Text Available Tento text přináší poznatky ohledně fungování skupiny RozLEŤSe, brněnského systému místního výměnného obchodu (Local Exchange Trading System, LETS. LETS představují tzv. doplňkový peněžní systém s vlastní měnou, díky kterému se může místní komunita stát do určité míry nezávislou na mezinárodní ekonomice. Skrze ekonomickou lokalizaci by měly LETS napomáhat udržitelnému rozvoji společnosti. Přestože v České republice existovalo v letech 1990-2000 několik podobných skupin, všechny se na přelomu tisíciletí rozpadly. Samo RozLEŤSe vzniklo na základech jedné z nich. Cíle této případové studie spočívají v analýze a zhodnocení současného fungování skupiny RozLEŤSe a popsání možných hrozeb pro její budoucí existenci. Zaměřili jsme se na výzkum socio-demografických charakteristik jejích členů, na výzkum jejich motivací a analýzu fungování skupiny. Upozorňujeme na některé vážné hrozby, které pro skupinu představuje zejména omezená  nabídka zboží a služeb, rostoucí zadlužení pasivních členů a pokles důvěry. Na základě předchozích výzkumů pak navrhujeme možná řešení.

 2. The assessment of the longitudinal arch of the foot in deaf and hearing children aged 9 to 11 years Hodnocení podélné klenby nohy u hluchých a slyšících dětí ve věku od 9 do 11 let

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław Górny

  2009-03-01

  lem studie bylo zjistit stav klenby nohy u hluchých a slyšících dětí a určit, zda existují rozdíly mezi klenbou nohy u dětí s poškozením sluchu a u zdravých dětí ve věku 9–11 let. Studie proběhla na skupině 19 hluchých dětí a 33 slyšících dětí, z nichž bylo 23 dívek a 29 chlapců ve věku 9 až 11 let. Jejich průměrný věk byl 9,9 let. Vyšetření podélné klenby nohy bylo provedeno v poloze nezatížené (v sedě a zatížené (ve stoje, za použití podoskopu (POSMED, Polsko. Při přípravě otisků chodidel byla použita lineární metoda dle Wejsfloga se specifikací ukazatele podélné klenby nohy. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi klenbou levé a pravé nohy v zatížené poloze u zdravých dětí (p < 0,05. Nebyly ovšem zjištěny žádné statisticky významné rozdíly mezi zkoumanými skupinami dětí, pokud jde o ukazatele klenby v nezatížené i zatížené poloze. Nicméně bylo zjištěno, že stav klenby nohy u hluchých dětí byl charakterizován nižší efektivitou svalového a vazivového systému, což potvrdily hodnoty parametrů nohou u hluchých dětí. Výsledky Wejsflogova ukazatele svědčí o tom, že u hluchých dětí byla typická oblast proměnných (pravá noha v zatíženém stavu 20,55–39,85 větší než u zdravých dětí (pravá noha v zatíženém stavu 17,05–34,75. Navíc byly u obou skupin dívek zjištěny větší rozdíly ve stupni klenutí nohy než u chlapců. Toto potvrzuje tendenci k všeobecně labilnějšímu držení těla u dívek a ve svalovém a vazivovém systému nohy. Závěr: nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly mezi zkoumanými skupinami dětí, pokud jde o ukazatele klenby v nezatížené i zatížené poloze.

 3. Koncentrace pozornosti jako předpoklad výkonu u sportovců v juniorských kategoriích ve vytrvalostních sportech Concentration of attention as a predisposition of performance in junior categories in endurance sports

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lenka Kovářová

  2010-09-01

  Full Text Available VÝCHODISKA: Analýzou psychologických předpokladů pro vytrvalostní sporty se zabývají sportovní i kliničtí psychologové již několik desítek let. Z vybraných studií provedených u vytrvalostních vícebojařů a vytrvalců obecně (Nideffer, 1995; Nideffer & Bond, 1989; Nideffer & Bond, 1998; Nideffer, 2000; Hátlová, 2000 a další vyplývá, že jedním z nejdůležitějších psychologických předpokladů pro maximální výkon je schopnost koncentrace pozornosti. CÍLE: Cílem bylo zjištění rozdílů v koncentraci pozornosti extrémně vytrvalostně zatěžovaných adolescentů. Výzkum byl realizován na 57 triatlonistech ve věku 15–22 let zařazených do sportovních center mládeže ČR, rozdělených do skupin dle jednotlivých závodních kategorií (15–17 a 18–22. Předpokládali jsme tedy, že je statistický a věcně významný rozdíl v hodnotách naměřených v testech koncentrace pozornosti mezi dorostenci (15–17 let a juniory a K23 (18–22 let. METODIKA: Použili jsme standardizované psychodiagnostické testy (Jiráskův číselný čtverec, Číselný obdélník, Bourdonův test a Disjunkční reakční čas II. Pro porovnání rozdílů výsledků dvou skupin triatlonistů jsme na základě výsledků F-testu použili t-test pro nezávislé výběry s rovností rozptylů. Ověření faktorové validity jsme provedli pomocí konfirmativní faktorové analýzy. Pro vypracování standardů výkonů v jednotlivých testech pro obě věkové kategorie jsme výsledky převedli na standardizované hodnoty (T-body, které názorněji ukazují intra a interindividuální rozdíly vzhledem k určenému modelu – normě. VÝSLEDKY: Výsledky testování ukázaly, že skupina starších triatlonistů vykazuje významně vyšší schopnost koncentrace pozornosti. Rozdíly byly u všech zjišťovaných diagnostik statisticky významné (Jir

 4. Aleš Erjavec (ur.: Aesthetic Revolutions and Twentieth Century Avant-Garde Movements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lev Kreft

  2015-12-01

  Full Text Available Knjiga Estetske revolucije in avantgardna gibanja dvajsetega stoletja je nastala pod uredniškim vodstvom Aleša Erjavca kot skupni projekt skupine specialistov, od katerih se je vsak posvetil enemu od izbranih avantgardnih gibanj – Sascha Bru (italijanski futurizem, John E. Bowlt (ruski konstruktivizem, Raymond Spiteri (nadrealizem; situacionizem, David Craven (mehiški muralizem, Tyrus Miller (neoavantgarda v Združenih državah Amerike in Miško Šuvaković (NSK. Vsaka od teh študij ima lastno interpretativno vrednost, obenem pa se vključuje v nov poskus uokvirjenja avantgardnih gibanj v pristop, ki ima sodobno teoretsko moč. Ta pristop in skupni okvir je razvil Aleš Erjavec v »Uvodu« in »Zaključku: Avantgarde, revolucije in estetika«. Potreba po novem pogledu na splošno izhaja iz empiričnega dejstva, da so avantgarde dvajsetega stoletja zdaj že zaključena zgodba ter da se s sodobnostjo in sodobno umetnostjo enaindvajsetega stoletja že kaže potreba po celovitejši in smiselni analizi celote tega za dvajseto stoletje značilnega pojava – tudi zaradi vprašanja, ali so avantgardna gibanja mogoča še naprej. Vendar je v izzivu, ki je potreboval tako ekipno raziskovanje, tudi povsem teoretski element. Če navedemo le tri najvidnejše teoretike avantgarde – Poggiolija, Bürgerja in Flakerja –, je Renato Poggioli sicer ponudil teorijo avantgarde, ki bi bila trajni pojav, vendar se je dejansko posvetil tistim iz prvega vala (1909–1930; Peter Bürger je temu istemu valu dal ime »historična avantgarda«, ker je bil prepričan, da je pripadala preteklosti in je neoavantgarda ne more nadaljevati; in le Aleksandar Flaker se je ukvarjal z vsemi tremi valovi avantgardnih gibanj (historična avantgarda, neoavantgarda, retrogarda – postsocialistična avantgarda in prispeval tudi pomembno razlikovanje med optimalno projekcijo (razvito iz pobude Jurija Lotmana, ki je značilna za umetniške avantgarde, za razliko od politi

 5. Názory budoucích pedagogů na začlenění dětí s postižením do tělesné výchovy v Jihoafrické republice Attitudes of future physical educators toward teaching children with disabilities in physical education in the Republic of South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liz Bressan

  2007-02-01

  Full Text Available Jednou z bariér, týkající se začlenění dětí s postižením do tělesné výchovy, mohou být negativní postoje učitelů. Tyto postoje mohou pramenit z neznalosti nebo nedostatku zkušeností s dětmi s postižením. Pro překonání těchto bariér je nezbytné změnit postoje těch, kteří mají být prostředníky v inkluzi. Tripp a Sherrill (1991 opakovaně vyzdvihují význam postojů v aplikovaných pohybových aktivitách a jejich výzkumu. Teoreticky podložený výzkum o utváření postojů může stanovit rámec porozumění faktorům, které působí na vztah mezi postojem a chováním (Tripp & Sherrill, 1991. V rámci výzkumu postojů jsme upravili dotazník "Attitude Toward Teaching Individuals with Physical Disabilities in Physical Education" (ATIPDPE pro studenty oboru "sport science" na Universitě Stellenbosch v Jihoafrické republice. Do výzkumu bylo začleněno 60 studentů. Utvořili jsme dvě skupiny, ve kterých bylo 30 studentů se specializací trenérství osob se zdravotním postižením a 30 studentů bez této specializace. Porovnali jsme skupiny v komponentech teorie plánovaného jednání a výsledky ukázaly, že mezi postoji studentů v těchto dvou skupinách není statisticky významný rozdíl. The Republic of South Africa has undergone significant changes with regard to people with disabilities in the past number of years, which have also included changes in legislation and education. In the education of children with disabilities, inclusion is quite a new phenomenon. In order to prepare for inclusion, universities must focus on teacher preparation. Sherrill (1998 emphasised the role of attitudes in teacher preparation and therefore we have focused on the attitudes of university students toward inclusion. The aim of this study was to examine the differences in attitudes between two groups of students of the Department of Sport Science at the University of Stellenbosch in the Republic of South

 6. Active and Passive Therapy of the Upright Posture and Its Influence on the Hemodynamics of the Upper Limbs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivana Jelínková

  2014-07-01

  analýzou (Qualisys extenze hrudní páteře. U druhé části probandů (5 osob byl použit taping rhomboideálních a malého prsního svalu. U obou skupin byla použita sonografie k určení krevního toku arterií axillaris. Taping, jakožto pasivní metoda, zlepšuje cévní zásobení horních končetin jednodušeji než aktivní cvičení, které musí být prováděno pod dohledem fyzioterapeuta.

 7. Porovnání vlivu příměsi na růstové veličiny, strukturu a stabilitu porostu borovice lesní (Pinus sylvestris L. na antropogenních půdách sokolovského regionu / Influence of admixed tree species on growth, structure and stability of Scots pine stands on anthropogenic soils of the Sokolov region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragoun Lukáš

  2015-03-01

  Full Text Available Obnova narušené krajiny povrchovou těžbou nerostných surovin je stále aktuálním tématem nejen v České republice. Cílem této studie je vyhodnotit, zda bylo zalesnění borovicí lesní s příměsí buku či lípy na antropogenních substrátech výhodné pro zvýšení produkčních schopností lesa, zvýšení stability porostu a zlepšení strukturální funkčnosti lesního ekosystému. Studie byla provedena na výsypce Antonín v blízkosti města Sokolov na jílovém substrátu v porostu starém 40 let. Pro porovnání nesmíšených borových porostů a borových porostů s příměsí listnatých dřevin (lípa a buk bylo využito základních porostních veličin a vícerozměrné analýzy rozptylu (ANOVA u stromových veličin. Porovnání ukázalo, že borovice s příměsí buku mají tendenci tvořit stabilnější porosty, zatímco u porostů s příměsí lípy byl zjištěn trend vyšší produkce. Zanedbanou výchovou bylo způsobeno snížení stability u všech porostních skupin. Celkově se na antropogenních substrátech jeví jako nejvýhodnější přimíšená dřevina borových porostů lípa, avšak k určení nejvhodnější směsi dřevin je třeba další studie.

 8. Možnosti a rizika využití otevřených vzdělávacích zdrojů v environmentálních oborech na vysokoškolské úrovni v ČR: kritéria pro posouzení kvality

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2015-12-01

  Full Text Available Prosazování otevřených vzdělávacích zdrojů (OER v dokumentech i praxi na různých úrovních souvisí mj. s možnostmi, které tyto zdroje nabízejí při studiu, sdílení, a popřípadě společné tvorbě souborů informací a poznatků, což má významné dopady na ekonomiku znalostí, ale i způsoby jejich vytváření a reprodukce ve vzdělávání. Článek představuje koncept OER s ohledem na jeho zakotvení v legislativě (problematika copyrightu, roli v celosvětových závazcích k udržitelnému rozvoji, a zejména souvislosti s pedagogickými přístupy v procesu jejich současné proměny a vývoje; poukazuje na inovační potenciál OER pro multidisciplinární obory životního prostředí a UR. Podává stručný přehled typů OER, které jsou v ČR k dispozici otevřenou formou pro studium oborů ŽP a UR, s využitím kvalitativní metody provádí jejich analýzu a navrhuje soubor kritérií, podle kterých lze jednoduše usuzovat na kvalitu daného zdroje. Hodnotí různé typy OER (po 3 v několika skupinách podle těchto kritérií a diskutuje celkovou povahu informačního prostředí, jak se studentům vysokých škol nabízí. Přehled o situaci OER je uzavřen konstatováním značných příležitostí zvláště v oblasti ŽP a UR, které souvisí s multidisciplinární povahou těchto oborů; tyto možnosti však nebývají naplněny především pro nesnadné rozlišení kvality zdroje v prostředí internetu, ale pravděpodobně i neschopnost samotných studentů takovou kvalitu posuzovat a možná i všeobecnou nedůslednost vysokoškolských učitelů při prosazování etických norem při studiu.

 9. Kinematická analýza posturálních změn v bipedálním stoji při aplikaci podnětu ze zevního prostředí a modifikaci vizuální scény u pacientů po plastice předního zkříženého vazu Kinematic analysis of postural changes in bipedal stance at application of stimulus from external environment and modifi cation of visual scene in patients with anterior cruciate ligament reconstruction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Janura

  2007-01-01

  Full Text Available Tato studie se zabývá změnami postury při modifikované zrakové scéně a při aplikaci podnětu ze zevního prostředí u zdravých jedinců a u pacientů po plastice předního zkříženého vazu (LCA za nezměněné a modifi kované vizuální scény. Do vyšetřovaného souboru bylo zahrnuto 11 pacientů po plastice LCA a 14 zdravých jedinců. Modifi kace vizuální scény bylo dosaženo prostřednictvím speciálního optického systému Olympus – Eye trek FMD-700. Zevní podnět byl realizován pomocí nárazu letícího míče. K hodnocení posturálních změn jsme využili kinematickou analýzu. U pacientů po rekonstrukci LCA i u zdravých jedinců jsme nejvíce diferencí v jednotlivých způsobech provedení nalezli pro kinematické parametry na dolních končetinách a trupu. U obou skupin probandů jsme zaznamenali podobné tendence k posturálním změnám. Při porovnávání kinematických parametrů mezi skupinou pacientů a zdravých jedinců jsme nalezli rozdíly v poloze horních končetin. Pro dolní končetiny a trup (s výjimkou minimální velikosti úhlu bérec – stehno při modifi kované scéně s reálným podnětem nejsou rozdíly mezi oběma skupinami statisticky významné. Tears and rupture of the anterior cruciate ligament (ACL, which has an important function in knee joint stability, are very common and more so in sports. ACL injury can be managed in two ways. One alternative pertains to conservative therapy whereas the second variant is surgical intervention (reconstruction. The number of ACL reconstructions has risen recently. The purpose of this study was to analyze the postural changes in bipedal stance at application of a stimulus from external environment and the resultant modifi cation in the visual scene in patients with ACL reconstruction. The examined group consisted of 25 subjects – 11 patients with ACL reconstruction and 14 healthy adults. The external stimulus was realized by striking

 10. Environmentální ekonomie a politika: hodnocení kurzu na VŠE v Praze

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Šauer

  2013-09-01

  Full Text Available Článek si klade za cíl prozkoumat různé aspekty výuky a studia environmentální ekonomie pomocí výzkumu provedeného v kurzu vyučovaném na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dotazníkové šetření bylo zaměřené na postoje studentů vůči životnímu prostředí a na jejich hodnocení různých částí kurzu. Názory studentů byly posléze porovnány s jejich výsledky u závěrečné zkoušky a s úrovní aktivity, se kterou se zapojovali do diskusí během seminářů. Hlavní otázkou výzkumu bylo, zda studenti se zájmem o ekonomickou politiku a regionální ekonomiku považovali orientaci kurzu na životní prostředí za osobně přínosnou. A pokud ano, jakých aspektů kurzu si nejvíce cenili, v čem byl pro ně kurz přínosný, jaké preferovali informační zdroje a jakou roli v jejich přístupu ke studiu sehrál zájem o stav životního prostředí? Mezi nejdůležitější výsledky šetření lze zařadit obhajobu environmentální ekonomie jako užitečné součásti kurikula studenty z obou skupin, tj. „environmentalistů“ i „ne-environmentalistů“ (či dokonce „anti- environmentalistů“. Dále studenti kladně hodnotili možnost aktivního zapojení do diskusí a prezentací během seminářů. Vyvážené rozložení přednášek a seminářů s dostatečným prostorem pro hlubší diskusi byly zřejmě klíčovými faktory pro udržení zájmu studentů. Data nám neposkytla dostatečné informace pro konstrukci regresních modelů s rozumnou predikční silou vzhledem k výsledkům zkoušky. Výzvou pro další výzkum tak zůstává zkvalitnění analýzy přístupů ke studiu (tzv. learning strategies.

 11. The relationship between pelvis inclination, exercise and low back pain (LBP during pregnancy [Vztah mezi bolestí zad, sklonem pánve a vhodnou pohybovou aktivitou v těhotenství

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcela Minaříková

  2011-09-01

  of p = 0.01. Another significant difference was evident between the subjective pain sensation of regularly exercising and non-exercising women, which was proven by both the median and the Wilcoxon-White tests (p = 0.01. A significant relationship between pelvic inclination and the sensation of pain classified in a survey by means of a 1-10 scale was proven by the Spearman factor of serial correlations (p = 0.01. CONCLUSIONS: Using mathematical statistical methods, our study has proven the important role of physical activity during pregnancy - its relationship to pain sensation and to the degree of pelvic inclination. We consider these results to be very important, especially from the perspective of LBP prevention during pregnancy.[VÝCHODISKA: Bolesti v oblasti bederní páteře a pánve - tzv. "Low Back Pain" (LBP – jsou v těhotenství velmi časté. Podle mnoha autorů si na tyto bolesti stěžuje více než polovina těhotných a přináší jim psychické i tělesné nepohodlí. Příčiny těchto bolestí během těhotenství nejsou stále ještě zcela známé. CÍLE: Hlavním cílem našeho výzkumu byla objektivizace vztahu mezi výskytem LBP, trénovaností posturálního svalstva a mírou inklinace pánve u žen ve třetím trimestru těhotenství. Proto byl vztah mezi sklonem pánve a výskytem LBP porovnán v rámci dvou skupin – přiměřené sportujících a nesportujících žen. METODIKA: Do experimentu bylo zahrnuto 27 těhotných probandek ve věkové kategorii 20 - 35 let, které byly ve druhé polovině třetího trimestru. Všechny probandky udávaly bolest v oblasti bederních segmentů páteře a pánve. Tento soubor byl rozdělen do dvou skupin: 14 nesportujících žen a 13 pravidelně sportujících žen, které se v průběhu těhotentsví účastnily komerčních cvičebních kurzů - minimálně 3 krát týdně po 45 minutách; cvičení byla zaměřena na aktivaci posturálních svalů (např. jóga, Pilates, cvičení dle Moj

 12. Gender differences in preferences of individual and team sports in Polish adolescents [Genderové rozdíly při výběru individuálních a kolektivní sportů u polských adolescentů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karel Frömel

  2012-03-01

  čast adolescentů na PA. Určení role individuálních a kolektivních sportů vzhledem ke sportovním preferencím dívek a chlapců představuje neustálý problém, který vyžaduje objektivní a průběžnou diagnostiku. CÍLE: Cílem této studie je posoudit vztah mezi preferencemi dívek a chlapců v rámci individuálních a kolektivních sportů, a také mezi těmito preferencemi a účastí na PA. METODIKA: V Katovicích a okolí byl proveden online výzkum, jehož se zúčastnilo 518 chlapců a 559 dívek ve věku od 15 do 17 let. K účasti byly vyzvány všechny střední školy v daném regionu, zúčastnily se jej však pouze ty školy, jež umožnily výzkumné šetření. K určení preferencí mezi individuálními a kolektivními sporty byl použit dotazník preferencí v oblasti sportu, který účastníci vyplnili online v systému INDARES. Výsledky byly analyzovány za použití základních statistických metod, vztah byl určen na základě koeficientů korelace, pořadí a rozdíly mezi pořadím preferovaných sportů byly ověřeny pomocí Mann-Whitneyova testu. VÝSLEDKY: Nejpreferovanější individuální sport u dívek i chlapců je plavání a tento výsledek se týká všech věkových skupin. Mezi preferencemi dívek a chlapců(ve věku 15 až 17 let v individuálních sportech existuje velmi silná korelace (rs = .841–.895; p < .001. U dívek je nejpreferovanějším kolektivním spor tem volejbal, následovaný basketbalem a házenou. Nejpreferovanější kolektivní sport u chlapců je fotbal, po němž s velkým odstupem následuje volejbal a basketbal. Vztah mezi kolektivními sporty u dívek a chlapců není tak silný jako u individuálních sportů (rs = .745–.763; p < .001. Pokud jde o vybrané sporty, chlapci i dívky se shodli na větší oblíbenosti kolektivních sportů oproti individuálním sportům. Největší rozdíl v preferencích byl evidentní ve skupině rytmických a tanečních aktivit, jež se umístily na t

 13. Spectral analysis of heart rate variability in patients with spinal cord injury [Spektrální analýza variability srdeční frekvence u pacientů s poraněním míchy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milada Betlachová

  2010-06-01

  í metody spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SAHRV; krátkodobá registrace za použití testu leh-sed-leh (su pine-sitting-supine. Byl použit diagnostický systém VarCor PF7, což je inovace systému VarCor PF6. Kontrolní skupinu tvořilo dvacet čtyři subjektů (průměrný věk 51,9 ± 9,4 roku. VÝSLEDKY: U pacientů po SCI (paraplegiků byl v rámci reakce na ortostatické změny zjištěn výrazný pokles reaktivity autonomní nervové soustavy. Ve srovnání se zdravými kontrolními jedinci byly u těchto pacientů během změn pozice těla potlačeny zejména charakteristické reakce nízkofrekvenčních (LF a vysokofrekvenč ních (HF spektrálních složek. Navíc byl u těchto pacientů zaznamenán významný pokles spektrálního výkonu u LF a HF složek. Hodnota celkového výkonu (TP spektra byla výrazně nižší ve skupině paraplegiků ve srovnání se zdravými dobrovolníky, a to jak při první pozici vleže, tak i při opakovaných pozicích vleže. Významná míra ortostatické hypotenze byla zaznamenána pouze u dvou paraplegiků v poloze vsedě. Menší zvýšení poměru LF/HF bylo zaznamenáno v poloze vsedě ve skupině paraplegiků ve srovnání se zdravými jedinci. ZÁVĚRY: U pacientů s poraněním míchy (paraplegiků byl zjištěn pokles reaktivity autonomní nervové soustavy na ortostatické změny, což dokazuje poruchy kardiovaskulární regulace. Snížení nízkofrekvenční (LF složky spektrální analýzy variability srdeční frekvence u těchto pacientů reflektuje sníženou sympatickou aktivitu v poloze vsedě. Odráží ortostatické poruchy v situacích, kdy se mění poloha těla, což je spojeno se změnou ortostatického zatížení. Přesnější hodnocení autonomní dysfunkce u pacientů po SCI je podpořeno měřením krevního tlaku a SAHRV.

 14. K tematski številki »O knjigi«

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Vogrinčič Č.

  2010-12-01

  ukvarja z vlogo, ki jo je knjiga – kot objekt in subjekt – zavzela v literarni produkciji nemško govorečih pregnancev. T. i. »literarnemu« sklopu sledita prispevka, ki osvetljujeta zgodovinsko oddaljen čas in v ospredje postavljata pomenljivo razmerje med tedanjo rokopisno in tiskano knjižno kulturo. Študija Ivana Lupića pokaže na pomen marginalij oziroma robnih zabeležk, ki se v opisanem primeru izkažejo kot dragocen vir informacij raziskovalcem shakespearijancem; Emma J. Clery pa skozi analizo delovanja prve zasebne britanske založbe in tiskarne – Strawberry Hill Horacea Walepola – tematizira telesnost knjige v širšem kontekstu ustvarjalnega procesa produkcije in potrošnje. Prispevka zaznamujeta prehod od pretežno tekstualnih k zunajbesedilnim vidikom knjige in s tem k zadnjemu vsebinskemu razdelku, ki knjigo predstavi skozi pogled gledalca in ne bralca. Članek Alenke Spacal na primeru del renesančne slikarke Sofonisbe Anguissola knjigo obravnava kot avtoportretni atribut in preučuje njeno spremenljivo sporočilnost, najizraziteje pa onkraj besednega poseže projekt nizozemske oblikovalke Fleur Thio z naslovom New Ways of Reading, ki z domiselnim poigravanjem s klasično knjižno formo ponuja duhovit komentar k sodobnim bralnim praksam. Kot je ob fotografijah svojih del za Ars & Humanitas zapisala avtorica, so »preoblikovane knjige nastale kot posledica mojega preizpraševanja o tem, kaj se zgodi, če malce posežeš v ustaljeno knjižno formo, in ali lahko že drobcena sprememba vpliva na to, kako beremo. Vsaka od petih knjig predstavlja različne bralne profile in vabi k premisleku«. Fotografije s kratko avtorsko razlago – tudi z namenom opozoriti na večrazsežnost fenomena knjige – razločujejo posamične skupine člankov. Tematsko številko Ars & Humanitas o knjigi sklepa besedilo gostujoče urednice, ki ponudi panoramski pregled vse številčnejših knjig o branju (in nebranju ter se ob tem navezuje na nove bralne in knji

 15. Test manipulačních funkcí ve fyzioterapii pomocí stavebnice Ministav a ověření jeho reliability A test of manipulation functions using the constructional set

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Vaverka

  2007-02-01

  Full Text Available Hlavním cílem studie bylo ověření reliability nově vytvořeného "testu manipulačních funkcí" pomocí stavebnice Ministav (TMF, určeného k testování poruch funkcí ruky. TMF zahrnuje celkem 17 subtestů, prováděných pomocí pěti stavebnicových objektů. Test absolvovalo 417 zdravých osob (245 žen, 172 mužů, rozdělených podle věku do čtyř kategorií: děti 9–10leté, dospělí ve věku 20–25 let, dospělí ve věkové kategorii 40–50 let a senioři ve věku nad 65 let. Testované osoby vykonaly celkem 17 subtestů. Provedení každého subtestu spočívalo v 1 zácvičném pokusu a třech měřených pokusech. Měřila se doba trvání každého pokusu. Výsledné skóre tvořil průměr ze tří pokusů. Testovaným kritériem byl dosažený čas. U všech 4 věkových podskupin i celého souboru byly zjišťovány korelace mezi jednotlivými třemi pokusy u všech 17 subtestů. K posouzení reliability nového testu byl použit Pearsonův korelační koeficient. Byly vypočteny průměrné hodnoty koeficientů reliability pro každý subtest. Hodnoty koeficientů reliability se pohybují v jednotlivých subtestech u jednotlivých souborů v rozmezí od 0,14 do 0,94. Nejnižší průměrné hodnoty koeficientu reliability dosahuje soubor dětí (r = 0,54. Naopak nejvyšších hodnot dosahuje soubor seniorů (r = 0,82. Většina subtestů dosahuje hodnot nad 0,60. Tento nález se shoduje s nálezy jiných testů manuální dovednosti. Výsledky naznačují dobrou reliabilitu testu TMF pro soubory dospělých a seniorů. U těchto věkových skupin po prokázání validity testu bude moci být test TMF využíván v rehabilitační praxi. Subtesty, u kterých nebyla prokázána vyhovující reliabilita, budou z baterie subtestů TMF vyřazeny. Dále budou využívány jako terapeutický nástroj. The main goal of the study was to analyse the reliability of the "Test of manipulation functions" using the

 16. Sports context of the original families of three generations of national football team players [Sportovní kontext původních rodin tří generací fotbalových reprezentantů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Válková

  2011-09-01

  in any of the three different generations.[VÝCHODISKA: Rodinný context je považován za podstatný jev, ovlivňující vývoj celoživotní sportivní kariéry. Přes tuto skutečnost je role rodiny v etapách různých historických změn zkoumána zřídka. Výzkumný concept studie je založen na "teorii přechodu" (tj. raná sportovní socializace, na principu "generačního přenosu" (tj. interakce rodiče-děti, a to v rámci různého mikro (rodinného a makro (sociálně-ekonomického kontextu. CÍLE: Cílem studie je nalézt vztahy mezi ukazateli rané socializace v rodinném kontextu fotbalových hráčů - reprezentantů České republiky ve třech rozdílných socio-ekonomických časových obdobích. METODIKA: Byly zkoumány tři generace fotbalových hráčů národní reprezentace. Výzkumný vzorek P (n = 69 sestával ze tří sub-skupin: P1 (n = 23 - současná generace fotbalové reprezentace v letech kolem roku 1991, P2 (n = 23 - generace reprezentující v letech 1981 - 2001 a P3 - generace reprezntující v letech 1965 - 1987. Data byla získána semi-strukturovaným rozhovorem orientovaným na rodinné zázemí v etapě rané sportovní socializace každé generace. Odpovědi byly analyzovány a data tříděna v kategoriální škále (5 domén po 4 kategoriích. Dále byla data zpracována deskriptivní statistikou a srovnání vybraných kategorií mezi generacemi neparametrickým testem Chí-kvadrát na hladině významnosti p < 0,05. VÝSLEDKY: Shodná role otců byla nalezena ve všech třech generacích a take ve shodných kategoriích (typ výchovy, začlenění do fotbalu, motivační přístupy. Role matek byla odlišná ve vztahu ke generační emancipaci žen, ale vždy podporující sportovní vývoj dětí. ZÁVĚRY: Výsledky podtrhují význam rané sportovní socializace v rodině, důležitost generačního přenosu, funkci otce, matky i sourozenců jako motivátorů, a to bez ohledu na příslušnost ke kterékoliv ze t

 17. Příklad e-learningové komunity v celoživotním vzdělávání učitelů tělesné výchovy An example of an e-learning community for lifelong learning by physical education teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Kolenc

  2008-01-01

  Full Text Available Současné trendy ve světě i v EU vykazují zvyšující se počet skupin, vzdělávajících se prostřednictvím e-learningu, tzv. e-learningových komunit. Tento příspěvek představuje první takovouto e-learningovou komunitu ve Slovinsku, a to v oblasti pedagogické praxe studentů – "Sportfolio.si".Pedagogové, studenti sportu, profesoři a mentoři na školách v rámci e-learningové komunity spolupracují a propojují tak "teorii a praxi". V rámci e-komunity a pomocí blogů (weblogů mohou uživatelé sdílet příklady nejlepších postupů a získávat, rozvíjet a sdílet tak profesní kompetence v oblasti tělesné výchovy. Potvrzují tak myšlenku, že "vlastní vědomosti lze rozvíjet tím, že je sdílíme s ostatními".Takové jsou rovněž trendy v EU, která od pedagogů požaduje neustále přejímat nové role (kompetence a měnit či opouštět některé role dřívější. Pedagogové se tudíž musí neustále starat o vlastní osobnostní a profesní rozvoj. Pomocí tzv. celoživotního vzdělávání se pedagogové stávají nedílnou součástí "učící se společnosti" neboli společnosti vědomostní, která představuje jeden ze zásadních cílů evropské politiky v oblasti výchovy a vzdělávání, kterého má být dosaženo do roku 2010.V budoucnosti by e-learningové komunity mohly představovat účinnou oporu při celoživotním vzdělávání učitelů tělesné výchovy a podpořit rozvoj sportů všech typů a měřítek. The contemporary trends in the world and in the EU indicate an increase in the number of e-learning communities. This paper presents an example of the first learning community in Slovenia in the field of practical pedagogical training for students, the "Sportfolio.si".The Faculty, sport students, professors, and the mentors at schools cooperate within the e-learning community and in this way interconnect "theory and practice". Within the e-community and by using blogs (web

 18. Predikce poruch učení pomocí testu komplexní imitace pohybu Prediction of learning difficulties with the test of complex imitation of movement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martina Ozbič

  2008-05-01

  Full Text Available Vývojová porucha motorické koordinace (DCD je součástí heterogenní skupiny vývojových poruch a postihuje iniciaci, organizaci a provádění činností. Ve školské praxi i v každodenním životě s dětmi je často přehlížena. Proto si tento článek klade za cíl upozornit na tento problém a ukázat, jak mohou vyučující v různých předmětech děti s DCD snadno rozpoznat. Žáky s poruchami učení mohou rozpoznat zejména vyučující tělesné výchovy při neformálních úkolech a tito mohou později iniciovat příslušnou intervenci. Rychlá prognóza může vést k rychlejší intervenci, což vede ke zlepšení pohybových dovedností u dětí s DCD. Tento výzkum prokázal, že na základě dvaceti úkolů testu Bergès-Lézine pro komplexní imitaci pohybu/gest můžeme určit, které z dětí mají určité poruchy učení a které ne. Chceme zejména vyzdvihnout tři úkoly (12, 17 a 20, při kterých děti musejí protnout vertikální osu svých těl. Tyto tři úkoly zahrnují oboustrannou koordinaci. Děti s příznaky DCD mají problémy s prostorovou orientací a komplexní imitací pohybu/gest. Na základě velkých rozdílů, nalezených při úkolech, kdy žáci musí protnout vertikální osu svých těl a otáčet dlaně, lze děti rozdělit do dvou skupin (s motorickými poruchami a poruchami učení a bez nich. Developmental Coordination Disorder (DCD is one of all of the heterogeneous range of developmental disorders affecting the initiation, organization and performance of actions. It is often being overlooked in school practice and in everyday work with children. Therefore, the aim of this article is to draw attention to this problem and prove how children with DCD can be easily recognized by teachers of different subjects. Especially PE teachers are those who can recognize pupils with learning difficulties, in informal tasks, and later on organize appropriate intervention. A quicker prognosis

 19. Disappearance of the last lions and hyenas of Europe in the Late Quaternary - a chain reaction of large mammal prey migration, extinction and human antagonism

  Science.gov (United States)

  Diedrich, Cajus G.

  2010-05-01

  there are no records of indirectly dated hyena and lion remains being younger then even Aurignacian/Early Gravettian (35.000-28.000 BP). Those largest Late Quaternary predators must have got extinct in northern Germany with the Late Weichselian/Wuermian extending Skandinavian Glacier, which reached northern Europe between Hamburg and Berlin its maximum extension about 24.000 BP (Skupin et al. 1993). The two largest predators of the Late Quaternary of Europe seem to have been well represented in the Gravettian and up to Magdalénian Late Palaeolithic of southern Europe, in which mainly lions, but only rarely hyenas are well documented within the cave and mobile art (e.g Breuil 1952, Begouen and Clottes 1987, Chauvet et al. 1995, Diedrich and Rathgeber in review, Diedrich 2005). Hyenas and lions must have been represented in the Gravettian, Early and Middle and possibly even ?Late Magdalenian in southern Europe, which must have resulted from a southern migration of those predators during the Late Weichselian/Wuermian together with the megafauna and humans. The disappearance of hyenas and lions also correlate with the extinction of mammoth and woolly rhinoceros in northern Germany. The large mammals such as elephants and rhinoceroses were highly important for hyenas and lions during the Late Quaternary. Hyenas had a systematic scavenging strategy on both large prey which was even "transferred" until today compared to modern spotted hyenas and lions of Africa (Diedrich 2010d, e, in prep). Where those Late Quaternary giant mammals such as woolly mammoth and woolly rhinoceros were absent in middle mountainous regions (e.g. Sauerland Karst, Harz Mountain Karst, Bohemian Karst, Thuringian Karst) those had to kill other medium sized animals such as horse or steppe bison and those in larger amounts (Diedrich 2008, 2010c). Woolly rhinoceros and woolly mammoth seem to be not known in northern Germany after Aurignacian/?Early Gravettian times (Sauerland Karst and Münsterland Bay

 20. Are Olympians Real Idols of Young People for their Motivation and Participation in Sport?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonín Rychtecký

  2014-05-01

  their behavior which is not related to sport events is noticed by young people. The Olympians should be informed about their influence on young generations. Mass-media play a very important role in their mediation. For these reasons, the collaboration between the Club of Czech Olympians and the Olympic Academy should be innovated. Jsou olympionici skutečnými idoly mládeže v její motivaci a účasti ve sportu? Cílem této studie bylo zjistit: „zda olympijští vítězové jsou reálnými vzory a idoly pro dnešní mladé lidi“ a zdali by se chtěli, nebo nechtěli stát olympijskými vítězi, a s jakými důvody jsou asociovány jejich pozitivní či negativní odpovědí. Respondenty a etapy výzkumů. V průzkumu, provedeném v letech 1998 bylo testováno 440 osob ve věku 12 a 15 let. Druhého šetření, v letech 2010–2011, se účastnilo 2364 jedinců, 1274 chlapců a 1090 dívek, ve věku 12 až 19 let dle principů kvótního výběru v Praze a Středočeském kraji, České republiky. Použit byl „Olympijský dotazník“ vytvořený a standardizovaný v prvním šetření z roku 1998. Otevřené, volné odpovědi respondentů byly následně rozděleny do několika obecných a společných kategorií. Bylo předpokládáno, že touhu či přání stát se olympijským šampiónem pociťují intenzivněji respondenti z průzkumu provedeného v roce 1998 než v šetření realizovaném v období let 2010–2011. Mladí lidé, kteří se intenzivněji zapojují do sportu, vyjadřuji své přání stát se olympijskými vítězi výrazněji, než osoby méně či vůbec nesportující. Testované osoby starší než 16 let si více uvědomují obtíže spojené s procesem stát se olympijskými vítězi než dospívající ve věku 12–14 let. K statistickému vyhodnocení rozdílů a shodných názorů mezi odpověďmi respondentů ve sledovaných skupinách dle věku a pohlaví respondentů byly použity metody ANOVA, MANOVA a T-testy pro nez

 1. Výška podélné nožní klenby stanovená metodou Chippaux-Šmiřák u kompenzovaných a nekompenzovaných typů nohy dle Roota The height of the longitudinal foot arch assessed by Chippaux-Šmiřák index in the compensated and uncompensated foot types according to Root

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Vařeková

  2008-01-01

  Full Text Available Je známo, že funkční typy a subtypy nohy dle Roota se liší mimo jiné i výškou nožní klenby při zatížení. Cílem této práce bylo porovnat výšku podélné nožní klenby u funkčních (subtypů nohy dle Roota pomocí Chippaux-Šmiřákova indexu (CSI. Soubor tvořilo 141 žen (17–85 let, x = 58,8, SD = 12 a 87 mužů (22–86 let, x = 58,7, SD = 11,91 převážně středního a vyššího věku. Jeden vyšetřující stanovil u všech probandů funkční typ a subtyp nohy – varozní zánoží kompenzované (RFvarC, částečně kompenzovaná (RFvarP a nekompenzované (RFvarN, varozní předonoží kompenzované (FFvarC, částečně kompenzované (FFvarP a nekompenzované (FFvarN, valgozní předonoží flexibilní (FFvalgF, semiflexibilní (FFvalgS a rigidní (FFvalgR a neutrální typ (N. Druhý vyšetřující zhodnotil všechny plantogramy a stanovil CSI. Na základě průměrné hodnoty CSI bylo stanoveno pořadí a statistická významnost zjištěných rozdílů byla testována pomocí ANOVA a post-hoc Fisherova LSD testu. Výsledky ukázaly, že funkční subtypy lze s vysokou mírou statistické pravděpodobnosti rozdělit do 2 krajních skupin. Na jedné straně spektra leží subtypy s vysokou hodnotu CSI (tedy nižší podélnou klenbou, kompenzované, resp. flexibilní subtypy. Na opačné pravé straně spektra leží nekompenzované, resp. rigidní subtypy s nízkou hodnotou CSI. Ve střední části spektra leží přechodné subtypy. Neutrální funkční typ lze zařadit do střední skupiny, spíše k levé straně. Vliv pohlaví je zanedbatelný. Výsledky tak potvrdily předpoklad o rozdílech mezi funkčními (subtypy ve výšce podélné nožní klenby při zatížení. Stanovení výšky podélné klenby nohy pomocí plantogramu může pomoci při odhadu stupně kompenzace či flexibility jednotlivých funkčních typů. Samo o sobě však nemůže nahradit vlastní aspekci a fyzikální vy

 2. Pohybová aktivita u předškolních dětí z hlediska zdravotních kritérií Physical activity in pre-school children from the aspect of health criteria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karel Frömel

  2009-03-01

  Full Text Available Hlavním cílem této studie bylo zhodnocení potenciálních rozdílů mezi skupinami předškolních dětí, které splňují a nesplňují zdravotní doporučení pro pohybové aktivity (PA z hlediska takzvaných indikátorů pohybové aktivity (aktivní výdaj energie, počet kroků. Počet kroků byl měřen pedometry Yamax Digi-Walker SW-200 (Yamax Corporation, Tokio, Japonsko a aktivní výdaj energie byl měřen akcelerometry Caltrac (Muscle Dynamics Fitness Network, Torrance, Kalifornie. Hodnocení PA z hlediska takzvaných zdravotních kritérií bylo uskutečněno dle kritérií Frömela, Novosada a Svozila (1999, kteří doporučují hodnoty takzvaných zdravotních kritérií PA. Při dosažení těchto kritérií je možné předpokládat, že PA má pozitivní účinky na zdravý vývoj jednotlivce. Vzorek sestával z 200 předškolních dětí. Čtyřicet devět těchto dětí (30 chlapců a 19 dívek bylo označeno jako skupina A (děti, jež požadovaných doporučených hodnot nedosahovaly ani v jednom ze zdravotních kritérií PA. Skupina B (děti, které dosahovaly požadovaných doporučených hodnot alespoň v jednom ze zdravotních kritérií PA sestávala ze 151 dětí (74 chlapců a 77 dívek. K ověření statistického významu možných rozdílů mezi skupinami A a B a také mezi chlapci a děvčaty v rámci těchto skupin bylo použito testu Mann-Whitney. Ve všech sledovaných dnech týdne, stejně jako v obou sledovaných částech dne, byl u obou ukazatelů PA zaznamenán významný rozdíl (p < 0,001 mezi skupinami A a B. Pokud jde o tyto proměnné, byly nejmenší rozdíly (p < 0,02 pozorovány v době strávené ve škole. Naše výsledky potvrzují, že pobyt v mateřské škole náleží k důležitým částem dne z hlediska pohybové aktivity dětí ve smyslu velmi "problematické" části dne, kdy se hodnoty aktivního výdaje energie a kroků snižují téměř o 50 % i u dětí pohybově aktivn

 3. Differences in rotations between the winning and losing teams at the youth European volleyball championships for girls [Změny v rotacích mezi vyhrávajícími a prohrávajícími týmy na juniorských mistrovstvích Evropy ve volejbalu dívek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Zadražnik

  2009-12-01

  é rotace byla stanovena kriteriální proměnná. Byly vypočteny prosté deskriptivní statistické parametry společně se šesti kanonickými diskriminačními analýzami (jedna pro každou rotaci. VÝSLEDKY: Výsledky kanonické diskriminační analýzy ukázaly, že čtyři ze šesti rotací byly statisticky významné na úrovni p < 0,05 (rotace 1 = 0,02; rotace 2 = 0,00; rotace 3 = 0,00; rotace 6 = 0,04. Je zajímavé povšimnout si, že různé fáze zápasu vykazují největší projekci diskriminační funkce přesně v rotacích se statisticky významnými rozdíly. Těmi byly: příjem podání a útok v rámci K1 a K2 u rotace 1, příjem podání, blok a obrana u rotace 2, příjem a obrana u rotace 3, útok v rámci K1 u rotace 6. ZÁVĚRY: Tyto výsledky ukazují na specifické charakteristiky jednotlivých rotací v této věkové skupině, jež je třeba vzít do úvahy v rámci organizace tréninku. Výsledky nepochybně indikují, že v průběhu synchronizace týmové hry každá ze šesti rotací vyžaduje zvláštní pozornost, a to pokud jde o techniku i taktiku.

 4. Vztah mezi úspěšností dětí v předplavecké výchově, jejich temperamentovými charakteristikami a stimulací k pohybovým aktivitám Relationship between children's successfulness in pre-swimming education, their temperament characteristics and stimulation to physical activities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ludmila Miklánková

  2006-02-01

  Full Text Available Cílem studie bylo posoudit a zhodnotit možnost ovlivnění úspěšnosti dětí předškolního věku v kurzu předplavecké výchovy některými vnějšími a vnitřními faktory. Zaměřili jsme se na úroveň environmentální stimulace k pohybovým aktivitám ze strany rodiny a školy a na rysy temperamentu sledovaných dětí. Do výzkumného souboru bylo zahrnuto 83 dětí – neplavců z mateřských škol, úplné výsledky se podařilo získat u 58 dětí (30 dívek a 28 chlapců. Průměrný věk sledovaného souboru byl 5.87 roku. Míra úspěšnosti dítěte v kurzu předplavecké výchovy, zaměřeném na výuku základních plaveckých dovedností, byla hodnocena pomocí standardizované pětisložkové testové baterie (Řehoř, 1969. Na základě výsledků byly děti zařazeny do tří skupin: U1 – velmi úspěšní, U2 – úspěšní, U3 – neúspěšní. Rysy temperamentu byly zjištěny prostřednictvím Eysenckova dotazníku (Müllner & Senka, 1987. Pro posouzení environmentální stimulace k pohybovým aktivitám jsme užili dotazníku ESPA (Renson & Vanreusel, 1990; Miklánková, 2005. Hodnocení souvislosti mezi stimulací k pohybovým aktivitám a úspěšností dětí v kurzu předplavecké výchovy bylo provedeno Mann-Whitney testem. Vztah mezi úspěšností probandů v předplavecké výchově a jejich typem temperamentu byl hodnocen analýzou variance, případně metodou Kruskal-Walis. Při porovnání stimulace k pohybovým aktivitám mezi skupinami s rozdílnou úspěšností v předplavecké výchově (mezi skupinami U1 a U2, U2 a U3 byl nalezen signifikantní rozdíl (p < 0.01 u jednoho ze stimulů sociální participace. Srovnání mezi skupinami U1, U2 a U3 potvrdilo statisticky významný rozdíl v dimenzi extraverze mezi skupinou U1 a U3 (p < 0.01 a mezi skupinou U1 a U2 (p < 0.05. Skupina U3, která dosáhla v testech plavecké úspěšnosti nejhorších výsledků, se signifikantně odlišuje od

 5. Duševní stav málo a pravidelně tělesně aktivních žen ve druhém trimestru těhotenství The state of mind of less physically active and regularly physically active women in the second trimester of their pregnancies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damir Karpljuk

  2008-04-01

  Full Text Available V okamžiku, kdy žena zjistí, že je těhotná, se její život v mnoha ohledech změní, protože se začne přizpůsobovat dítěti ve svém těle. Přeje si dobře se cítit, v bezpečí dosáhnout stanoveného termínu a porodit zdravé dítě. Průzkum jsme prováděli u 163 těhotných žen na konci druhého trimestru těhotenství. Článek představuje vztah mezi sportovní aktivitou a duševním stavem během těhotenství. Srovnávali jsme dvě skupiny žen – ženy s pravidelnou tělesnou aktivitou (PTA a ženy s nízkou úrovní tělesné aktivity (NTA – a zkoumali vztah mezi tělesnou aktivitou a duševním stavem. První část výzkumu se zaměřovala na tělesnou aktivitu, a to zvláště na její četnost, formu a typ. Skupina PTA sestávala z 69 těhotných žen, které se pravidelně věnují organizovaným sportovním aktivitám ve sportovních střediscích nebo které jsou tělesně aktivní neorganizovaně třikrát až čtyřikrát za týden. V potaz jsme brali aktivity trvající 30 a více minut. Skupina NTA sestávala z 94 těhotných žen, které se tělesným aktivitám věnují pouze příležitostně nebo které nejsou tělesně aktivní. Druhá část výzkumu týkajícího se duševního stavu těhotných žen obsahovala 45 položek, které se týkaly jejich duševního stavu. U každé položky ženy určovaly svůj duševní stav na pětistupňové škále (nikdy, málo, občas, často, skoro pořád. Z celkového počtu mělo 20 položek prevalenci pozitivního duševního stavu a 25 prevalenci negativního duševního stavu. U obou skupin jsme analyzovali duševní stav a vztahy mezi pravidelnou sportovní aktivitou a nízkou sportovní aktivitou a duševním stavem v druhém trimestru, kdy jsou těhotné ženy nejčastěji a nejsnáze tělesně aktivní. Pomocí faktorové analýzy jsme prokázali, že u skupiny PTA je prvním eliminovaným faktorem faktor spojený s pozitivními emocemi, což vysv

 6. Úvodník

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2013-10-01

  ředminulého čísla Envigogiky pouští také Peter Sabo a Ľudmila Sabová – vymezují se vůči zatvrzelému „popírači kultury“ profesoru Šmajsovi, a stejně jako Jiří Nečas vidí cestu v navázání na její nejlepší tradice. Text publikujeme včetně recenzí, které přinášejí nové pohledy na tento problém a odkazy do literatury. Lehce se dotkneme i uměleckého uchopení přírody: jak funguje „umění v krajině“ popisuje v recenzi nově vydané knížky o land artu Hana Kolářová. A Jiří Olšovský se pokouší sdělit, jak lze do vztahu k přírodě vstoupit i dnes, ve věku ovládaném technikou.Do jiného soudku patří texty, které se zabývají rolí vědy a politiky při zařizování kvalitního, dlouhodobě udržitelného života. Vtipně a přitom s erudicí psaný text Františka Kožíška a Petra Pumanna se věnuje úskalím, která může potkat vědec, pokud chce svědomitě sdělit své výsledky veřejnosti. Autoři popisují, jak se postupně podstata jejich sdělení „ztratila v překladu“ do stručných mediálních zpráv a především jejich titulků – uvažují, jak by se dalo zkreslením tohoto druhu vyhnout, aniž by se věda uzavřela sama do sebe. I v tomto čísle se věnujeme možnostem hodnocení EV, tentokrát ve velmi komplexním a zasvěceném pohledu na environmentální gramotnost z dílny Petra Daniše, který nám podal zprávu (nejen o připravovaném výzkumu PISA v roce 2015. Osvětu veřejnosti v ochraně přírody a význam zapojení různých společenských skupin mají na mysli Peter Repka a Milada Švecová, když představují způsob, jak efektivně analyzovat management chráněných území. Jana Laciná a Vlastimil Kostkan se pokoušejí zprostředkovat široké veřejnosti nejnovější poznatky z přírodovědných i společensko-vědních oborů souvisejících se životním prostředím, a podávají nám o tom zprávu. Mozaiku doplňuje pohled do blízké minulosti a o

 7. Dočasná symetrie zdravých a protetických končetin během chůze osoby s transtibiální amputací s různým protetickým zařazením Temporal symmetry of sound and prosthetic limbs during transtibial amputee gait with various prosthetic alignment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Janura

  2007-01-01

  é protézy. Vliv protetické nohy na proměnné chůze ve skupině těchto probandů zkoumal Gitter et al. (1991. Efektivnost chůze je také významně ovlivněna nastavením protézy nebo protetické nohy. Rehabilitaci osoby s amputací lze považovat za úspěšnou pouze tehdy, pokud tato osoba považuje protézu během chůze za estetickou a pohodlnou. Nastavení protézy musí vyhovovat potřebám postiženého (Fridman, Ona, & Isakov, 2003. Když protetická noha není optimálně vyladěna, může se tento fakt projevit v různých cyklech chůze. Během analýzy chůze je protéza úmyslně "neoptimálně" nastavena, aby se vyvolaly skryté následky. Fridman, Ona a Isakov (2003 pozorovali vliv protetické nohy umístěné ve vnější rotaci. Schmalz, Blumentritt a Jarasch (2002 použili sagitální posun nohy vpřed a vzad a nastavení nohy do plantární a dorzální flexe. Blumentritt et al. (1999 se zaměřil na účinky nastavení protézy v sagitální rovině na velikost zatížení kolenního kloubu u stojící osoby s transtibiální amputací. Nastavení protézy u osob s amputací dolní končetiny má pomoci zvýšit pohodlí zdravé nohy a maximalizovat možnosti chůze těchto osob. V rámci biomechanické analýzy chůze je důležité prošetřit nejen vztah mezi nastavením protetické nohy a protetické končetiny, ale také vztah mezi tímto nastavením a aktivitou druhé, zdravé končetiny (Pinzur et al., 1995. V jiných studiích se objevuje důraz na zdravou končetinu (Nolan & Lees, 2000; Hurley et al., 1990, ale v nich není řešena otázka různých nastavení protéz. Tento vztah mezi zdravou a protetickou končetinou může být kvantitativní, měřený dle symetrie nebo asymetrie měřených proměnných. The term "gait" refers to fundamental locomotion by means of which the individual moves him/herself from one place to another. For people afflicted by some involvement of the lower limbs, this activity is partially or completely

 8. Úvodník 2009/IV/3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2009-12-01

  . Martin Zahradník a Lenka Pachmanová ukazují na příkladu využití wiki softwaru v environmentálním online vzdělávání na VŠ možnosti (přednosti a nedostatky tohoto typu výuky z pohledu učitele i studentů. Poukazují především na rozvoj akčních dovedností a sociálních vztahů ve skupině, které dané prostředí vhodně podporuje. V rubrice Inspirace nám (opět Kateřina Jančaříková představuje svůj koncept environmentální výchovy na prvním stupni základních škol a také výzkum, jehož cílem je revidovat a výzkumně podložit všeobecně přijímané pravdy v této oblasti. Plný text rozsáhlé disertační práce na toto téma předkládá s vizí, že tak nejlépe přispěje rozvoji svého oboru. Novou knihu z oboru filosofie uvádí Jiří Olšovský - ve své recenzi hovoří o nebezpečí disponování jsoucnem, které je rizikem našeho stále více technického světa. V rubrice Informace najdete přehled krátkých úryvků z vítězných textů 8. ročníku mezinárodní soutěže studentských esejí o udržitelném způsobu života 20 roků po pádu železné opony (Mikuláš Huba a také pozvání na Masarykovy boty do Nečtin. Vánoce jsou zde a s nimi i třetí číslo čtvrtého ročníku našeho časopisu. To je věk, kdy jsme se pomalu naučili (v tom chodit, slova (pojmy mající původ v našem oborovém zázemí či zaměření nám nedělají potíže, dospěli jsme do období předškolního... Uvidíme, zda na stoupající nároky budeme stačit, a hlavně, zda nás naše téma bude zajímat tak, jako doposud. Tohle všechno přejeme do nového roku i vám, našim čtenářům - spolu s pořádnou dávkou dobré vůle, kterou si můžeme vzájemně být ku prospěchu. Jana Dlouhá + redakce Envigogiky