WorldWideScience

Sample records for hlavnich fylogenetickych skupin

 1. So naše ciljne skupine res nedosegljive?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  1999-12-01

  Full Text Available Avtorica v tem prispevku načenja vprašanje načrtnega sodelovanja z javnimi občili, ki naj bi spremljalo delovanje izobraževalnih organizacijih ali projektnih skupin. Še posebej je sodelovanje s časniki, radiom in televizijo pomembno za tiste projektne skupine ali morda nevladne organizacije in izobraževalne ustanove, ki si prizadevajo za spremembe v socialnem okolju in za skupine družbeno izločenih oseb. Posebej se posveti vprašanju v zvezi z mladimi, izpadlimi iz šole, in temu, kako jih doseči.

 2. Analysis of the beginning of the early flight phase of the ski jump in athletes with different performance levels [Analýza fáze přechodu do letu ve skoku na lyžích u skupin závodníků s různou výkonností

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Janurová

  2011-09-01

  mezi závodníky s různou výkonností, ale i uvnitř skupin se srovnatelnou délkou skoku. CÍLE: Cílem studie bylo porovnat provedení zahájení přechodové fáze skoku mezi skupinami závodníků v severské kombinaci s různou výkonností. Určit rozdíly v provedení této fáze skoku mezi závodníky v severské kombinaci a ve skoku na lyžích. METODIKA: Odrazová a přechodová fáze skoku na můstku HS-134 m při závodech MS v klasickém lyžování v Liberci v r. 2009 byla zaznamenána s využitím tří kamer (50 Hz. Kamery byly umístěny tak, že jejich optické osy byly kolmé na rovinu pohybu závodníků. Vybrané body na těle a na lyžích závodníků byly vyhodnoceny manuálně. Ze souřadnic těchto bodů jsme určili základní úhlové a rychlostní charakteristiky pro polohu segmentů a lyží. Ze všech startujících závodníků v severské kombinaci jsme vybrali a porovnali skupiny, které dosáhly nejlepší (B, průměrné (M a nejkratší (P délky skoku. VÝSLEDKY: Nájezdová rychlost byla při porovnání skupiny závodníků severské kombinace (NC a skoku na lyžích (SJ významně vyšší u skupiny NC (p < 0,01. Skupina SJ měla na hraně můstku větší posun těla dopředu (p < 0,05. Velikost úhlové rychlosti v kolenním kloubu v úseku 0 až 5 m za hranou můstku byla vyšší u skupiny SJ (p < 0,05. Při porovnání skupin nejlepších závodníků v obou disciplínách byl nalezen rozdíl v poloze bérců na hraně můstku i v celém úseku za hranou. Skupina SJ se vyznačovala větším posunem dolních končetin dopředu (hrana, p < 0,05; 5 m za hranou, p < 0,01, úhlová rychlost v kolenním kloubu byla vyšší. V tomto parametru jsme také zjistili rozdíl mezi skupinami závodníků s průměrnou výkonností, s větší úhlovou rychlostí u skupiny SJ (p < 0,05. ZÁVĚRY: Závodníci ve skoku na lyžích mají ve sledovaném úseku za hranou můstku výhodnější aerodynamickou polohu těla, s v

 3. Marginalne skupine u prometu - osnovni aspekti i podaci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zlatko Hinšt

  2012-10-01

  Full Text Available The paper deals with identifying some marginal groups in traffic (children, senior citizens, disabled persons and other risk groups and provides data on their share in the total number of Zagreb inhabitants in conjunction with some aspects of traffic trauma and safety. The author first discusses the sociological definition of the term of marginal group within a wider scope of viewing the matter, and then refers to respective approaches of traffic, engineering and medical science. In conclusion the paper provides a concise review of the existing and required practical propositions in traffic and the need for their wider-scope (redefined concept.

 4. Trend razvoja skupine financijskih usluga pošta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slavko Jaram

  2012-10-01

  Full Text Available This paper deals with the definition and review of financial postal services group in the period of 1981-1989 . Based upon the review the author draws his conclusions on the existing clearly pronounced divergence in the tendencies of individual types of services, involving their division in two opposite development trends. Payment operations and banking services for different business banks show high rates of annual increase while at the same time postal money orders and banking services of the Postal Saving Bank mark steady decrease in the years of the observed period. However, viewed as a group of services (a segment they have marked a high average annual rate of increase of6.2% for the territory of the Yugoslav Posts and 5. 5 % for the territory of the Croatian Posts due to a dominant share of the former of 93% for Yugoslavia and 95% for Croatia as compared to the latter.

 5. VODENJE PROJEKTOV VIRTUALNIH SKUPIN V VIRTUALNIH SKUPNOSTIH ZA ODPRTOKODNI RAZVOJ PROGRAMSKIH REŠITEV

  OpenAIRE

  Harej Pulko, Katja

  2009-01-01

  S prihodom interneta, se je spremenil način povezovanja in komunikacije med ljudmi. Pred tem smo lahko s sogovornikom komunicirali le preko stacionarnega telefona, pisem ali, če smo se z osebo srečali »v živo«. Nato so postale aktualne video konference, mobilni telefoni in internet. Danes se zdi, da gre čas hitreje. A vendarle hitrost časa ostaja enaka. Le komunikacija je lahko bolj dinamična, več možnosti imamo za sodelovanje in povezovanje, tudi z ljudmi na drugi strani sveta. Za komunikaci...

 6. (Ne)efektivní fungování skupin: Free-riding na Karlově Univerzitě

  OpenAIRE

  Kibitzki, Jonas Moritz

  2016-01-01

  Group work is pervading modern society's life with potentially huge advantages but also the peril of motivational losses. This master thesis focuses on the latter ones, namely on free-riding and social loafing, in the educational context. I conducted a field research at the Institute of Economic Studies at Charles University in Prague. The results are set into context with existing studies from the US, scrutinizing the generalizability of these studies. Students of this sample consider teamwo...

 7. Přístupy k vedení multikulturních pracovních skupin

  OpenAIRE

  Lukeš, Jakub

  2017-01-01

  The Master's thesis deals with approaches to leadership and work engagement in multicultural work environment and includes an original research of correlation between the concepts of approaches to leadership and work engagement in multicultural work groups in Prague shared service centers. The aim of this work is to identify the currently used approaches to leadership and their correlation with work engagement of employees within shared service center's multicultural working groups. The curre...

 8. Bariéry v komunikaci ve vybrané pracovní skupině

  OpenAIRE

  Sitková, Lucie

  2010-01-01

  This thesis deals with communication barriers and their impact on the results of the work process and group climate. It explains the concept of communication, elements of communication process and the basic division of communication, verbal communication, nonverbal communication, effective communication and its elements, requirements for effective communication, communication with managers, managerial communication strategy, the specifics of communication in health care management and interna...

 9. Vláknina v potravinách a výživě vybraných věkových skupin

  OpenAIRE

  ROKOSOVÁ, Monika

  2011-01-01

  This thesis deals with knowledge of dietary fiber in high school students. The second goal was to find out a food intake containing fiber. The thesis describes a distribution of dietary fiber, its particular types and its individual impact on human health. My work is focused on a real food intake of fiber in adolescents. These results are proscessed and presented in the practical part of this thesis.

 10. Analýza motivace na základě použití TAT u dvou skupin adolescentů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Urbánek, Tomáš; Czekóová, Kristína; Čermák, Ivo; Fikarová, Táňa; Pokorná, Zuzana

  2012-01-01

  Roč. 56, č. 5 (2012), s. 393-408 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR GA406/09/2089 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : thematic apperception test * thematic content analysis * motivation * adolescents Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.244, year: 2012

 11. Analýza reportingového informačního systému ve skupině GE Money ČR

  OpenAIRE

  Greif, Tomáš

  2006-01-01

  Popis prvků informačních systémů ve společnosti. Vliv IS na manažerskou práci. Obecné projektové řízení a nástin metod řešení a vizualizace. Východiska a postup aplikace metodiky BPMS. Aplikace metodiky BPMS v organizaci. Implementace reportingové technologie.

 12. Porovnání elektronických sociálních sítí a sociálních skupin

  OpenAIRE

  Daňková, Veronika

  2010-01-01

  The Bachelor thesis focuses on research of social groups and electronic social networks. I study their characteristics, classification and specifics. I concentrate on difference between them and then I try to compare them. I focus on possibilities of utilization of social groups and social networks, their influence and potential of their application. I based on professional literature from sociology, researches oriented on social networks and my own practical experience with social networks.

 13. Poznatky o psychické odolnosti malých skupin izolovaných v náročných podmínkách

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šolcová, Iva

  2008-01-01

  Roč. 52, č. 3 (2008), s. 253-264 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA700250701 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : space flights * space flight simulation * cultural differences Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.101, year: 2008

 14. Ženski pari moških poimenovanj v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

  OpenAIRE

  Merše, Majda

  2018-01-01

  V prispevku je zarisan obseg rabe feminativov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Predstavljene so osnovne pomenske skupine feminativov ter načini njihove tvorbe. Ženski pari moških poimenovanj so primerjalno z moškimi preverjeni glede pomenske skladnosti in glede pogostosti rabe. Predstavljene in vzročno pojasnjene so skupine samo moških in samo ženskih poimenovanj. Opozorjeno je tudi na način izbire zastopnikov skupin, sestavljenih iz moških in ženskih členov.

 15. Srovnání hodnocení chování rodičů a trenérů u tenistů a tenistek různých věkových skupin Comparison of assessments of parents' and coaches' behaviour by male and female tennis players of different ages

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tjaša Filipčič

  2006-02-01

  Full Text Available Tenis je určitě jednou z těch sportovních her, v nichž je úspěch ovlivňován psychologickými schopnostmi. Během celé své sportovní dráhy jsou obvykle tenisoví hráči vystaveni psychologickému tlaku. Cílem této studie bylo zjistit, jak mladí tenisoví hráči hodnotí chování (psychologický tlak a aktivitu své matky, otce a tenisového trenéra. Vzorek zahrnoval 96 tenistů a 96 tenistek náležejících do třech věkových kategorií, kteří vyplňovali tři dotazníky uzavřeného typu. Údaje byly zpracovávány v souladu s výzkumnými cíly. Pro všechny proměnné byly podle pohlaví vypočítávány popisné statistické parametry: střední hodnota, standardní odchylka, minimum, maximum, šikmost, špičatost a Kolmogorovův-Smirnovův test normality. Pro srovnávání hodnocení chování hráčova otce, matky a trenéra podle pohlaví a posléze pro srovnávání tří věkových kategorií (U12, U14, U16 byla použita analýza variance (ANOVA. Srovnávání hodnocení chování otce, matky a trenéra podle pohlaví odhalilo statisticky významné rozdíly pouze u hodnocení otce. Při srovnávání hodnocení chování obou rodičů a trenéra podle věkových kategorií byly statisticky významné rozdíly stanoveny opět pouze u hodnocení otce. Tennis is clearly one of those sports games where success is influenced by one's psychological abilities. Throughout their sports careers tennis players are usually exposed to psychological pressure. The aim of the study was to investigate how young tennis players assess the behaviour (psychological pressure and activity of their mother, father and tennis coach. The sample included 96 male and 96 female players distributed in three age categories who filled in three questionnaires of the closed type. Data were processed in accordance with the research goals. Descriptive statistics parameters were calculated for all variables by gender: mean value, standard deviation, minimum, maximum, skewedness, kurtosis and the Kolmogorov-Smirnov test for normality. The analysis of variance (ANOVA was used to compare the assessments of behaviour of a player's father, mother and coach by gender and then between the three age categories (U12, U14, U16. A comparison between the assessments of the father's, mother's and coach's behaviour in terms of gender only revealed statistically significant differences in the assessments of the father. When assessments of both parents' and the coach's behaviour were compared in terms of age category, statistically significant differences were again established only in the assessments of the father.

 16. Názory a postoje k návykovým látkám a jejich užívání u žáků šestých tříd základních škol: metoda ohniskových skupin

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Miovský, Michal; Trapková, B.; Miovská, L.

  2004-01-01

  Roč. 4, č. 3 (2004), s. 306-317 ISSN 1213-3841 R&D Projects: GA ČR GP406/04/P250 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : primary prevention * evaluation * addictive substances Subject RIV: AN - Psychology

 17. Energetska učinkovitost mobilnih omrežij 5G

  OpenAIRE

  BANOŽIĆ, DANIEL

  2016-01-01

  Trenutno stanje tehnologije 5G mobilnih omrežij je v zgodnjih fazah razvoja. Veliko podjetij in univerz je ustanovilo raziskovalne skupine, ki razvijajo tehnologije, katere bo moč uporabiti pri izgradnji pete generacije mobilnih omrežij. Prav tako se pomembnosti razvoja pete generacije mobilnih omrežij zavedajo skupine zadolžene za standardizacijo (angl. Third Generation Partnership Project - 3GPP). Nove tehnologije, ki se bodo uporabljale v peti generaciji mobilnih omrežij, se bodo začele po...

 18. ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA PODJETJA GORENJE D.D. ZA GOSPODINJSKE APARATE V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Radić, Dragica

  2010-01-01

  Za uspešno poslovanje je ključnega pomena, da podjetje pozna poslovno okolje, da razume spremembe, ki nastajajo in da se zna z njimi primerno soočiti. Kontekstualno oz. širše zunanje okolje lahko analiziramo s PEST ali PESTEL analizo. V diplomski nalogi sem prikazala PESTEL analizo. Podjetje mora dobro poznati interesne skupine. Najpomembnejše interesne skupine podjetja Gorenje d.d so: delničarji, kupci, dobavitelji, zaposleni. Najpomembnejši konkurenti podjetja Gorenje d.d. so: GA gospodinjs...

 19. Krmiljenje in programiranje z uporabo programskega okolja GraphFruit v tehniškem izobraževanju

  OpenAIRE

  Debeljak, Krištof

  2014-01-01

  Raziskan je bil problem uporabe in programiranja mini PLC krmilnikov v primeru, ko le-te uporabljajo uporabniki, ki nimajo dovolj znanja o programiranju oz. ko ga uporabljamo v šoli kot učni pripomoček. Krmilnike v osnovi razdelimo na tri različne nivoje: enostavne mini PLC-je, srednje zmogljive in razširljive krmilnike ter profesionalne krmilnike. Raziskava je obravnavala samo krmilnike prve in druge skupine, ker zahtevajo krmilniki tretje skupine bistveno višji nivo znanja in...

 20. Protists from caves: preliminary data on populations of the "Covolo della guerra", Berici hills (Vicenza, Italy): Jamski enoceličarji: predhodne razsikave o njihovih populacijah v kraški jami "Covolo della guerra" v hribovju Berici (Vicenza, Italija):

  OpenAIRE

  Coppellotti Krupa, Olimpia; Guidolin, Laura

  1999-01-01

  Posledica povečanega zanimanja za speleologijo je nekaj prav presenetljivih odkritij iz obdobja zadnjih nekaj let v italijanskih jamah. Toda na podlagi zbranega favnističnega gradiva so bila do danes posebno raziskane le nekatere taksonomske skupine, na primer Insecta, Chilopoda, Gastropoda in Chiroptera. Zaradi pomena organizmov, ki živijo v skoraj vseh ekosistemih, se je zdelo še posebno zanimivo raziskati, kot preproste modele za sistem njihovega spremljanja (monitoringa), populacije enoce...

 1. ZDRAVSTVENO-PROSVJETNE PUBLIKACIJE (1872.–1938.) – ANALIZA SADRŽAJA APLIKACIJOM SPAD-T

  OpenAIRE

  DUGAC, Željko; KERN, Josipa; MAJDANČIĆ, Željko

  2005-01-01

  U radu se prikazuje kratak pregled zdravstveno-prosvjetnih publikacija pisanih hrvatskim jezikom te se na uzorku od 12 izabranih zdravstveno-prosvjetnih djela objavljenih od 1872. do 1938. godine provodi kvalitativna i kvantitativna analiza računalnom aplikacijom SPAD-T. Navedena analiza provedena je s ciljem da se utvrdi pogodnost povijesnoga materijala za obradbu suvremenim računalnim programom te ustanovi koje su riječi, sintagme i veće skupine riječi najfrekventnij...

 2. Izobraževalna zapuščina Danila Dolcija

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nives Ličen

  2005-12-01

  Full Text Available Dolci je bil eden ad avtorjev, ki so oblikovali tok pedagoske in andragoske prakse ter teorije v prejsnjem stoletju. Ko se je naselil na Siciliji in je zacel razmisljati, kako bi ljudem, ki so ostali na robu industrijskega razvoja, pomagal, je ugotovil, da lahko projekte uresniCi le taka, da jih pripravlja skupaj z ljudmi po nacelu subsidiamosti. Razvojni projekti morajo zaceti svojo pot znotraj skupine in so prežeti z veliko mero neformalnega in priložnostnega ucenja. Zaradi taksnih potreb je oblikoval dialoske skupine, v katerih so se ljudje pogovarjali, razvijali razumevanje in kat skupina pripravili razvojne projekte, ki so premoscali individualizem in nezmožnost, da bi razvijali skupne interese. V desetletjih razvoja so iz dialoskih skupin zrasle mnoge novosti, npr. vzpostavili so skrbstveno službo za otroke, ki so bili prepusceni ulici, lotili so se razvojnih projektov za oblikovanje zaposlitve, za namakanje polj, za boj proti mafiji, ustanovili so eksperimentalno solo v Mirtu ...

 3. Utjecaj ambalaže na području selektivne kozmetike i parfema

  OpenAIRE

  Ferenčak, Maja

  2015-01-01

  Završni rad bavi se izgledom ambalaže proizvoda selektivne kozmetike i skupocjenih parfema kroz identitet određenog branda, i njegovog krajnjeg korisnika-tržišta odnosno ciljane skupine. Dizajn ambalaže često ima presudan utjecaj na konačan izgleda proizvoda pogotovo u području o kojem pišem u završnom radu. Ambalaža selektivne kozmetike mora biti luksuzna i elegantna kako bi opravdala svoj naziv i pokazala ono što je izdvaja od takozvane „mass“ kozmetike. Ključna zadaća samog ...

 4. VPLIV POSTAVE TELESA IN VELIKOSTNE ŠTEVILKE NA IZBOR OBLAČILA

  OpenAIRE

  Selko, Urška

  2011-01-01

  Postave teles se med seboj razlikujejo ne le od države do države, temveč tudi znotraj držav. Zato obstajajo glede na ciljne populacije številni velikostni sistemi in različna označevanja velikosti oblačil. V diplomskem delu je bil raziskan vpliv postave telesa in velikostne številke na odločitev o nakupu oblačila. V ta namen je bila izvedena anketa preko spletnega računa. Anketirana je bila ženska populacija dveh starostnih skupin, med 19. in 30. letom ter med 31. in 40. letom. Rezultati razi...

 5. Prenova obstoječega spletnega mesta nepremičninske agencije

  OpenAIRE

  Modic, Sara

  2017-01-01

  Prenova spletnega mesta nepremičninske agencije Taja-Hiška temelji na dognanjih, pridobljenih med študijem, še posebej pri oblikovanju uporabniške izkušnje in uporablja njen metodološki instrumentarij. Slednje je pogojevalo izvedbo polstrukturiranega intervjuja z naročnikom in fokusnih skupin z najemniki, torej kvalitativni pristop. To je omogočilo, da je bila prenova spletnega mesta usmerjena v potrebe naročnika in želje uporabnikov (najemnikov). Diplomsko delo prinaša celovit prikaz prenove...

 6. Etika oglašavanja – problemi definiranja i razgraničenja od srodnih disciplina

  OpenAIRE

  Žanetić, Ivan

  2014-01-01

  Rad ima namjeru da ponudi uvod u etiku oglašavanja, razmatrajući probleme njena definiranja, kao i različite koncepcije tog područja. Primijećene razlike u poimanju discipline okupljene su u tri skupine: (1) oko pitanja o teorijskom ili primijenjenom karakteru etike oglašavanja, (2) oko njene odvojenosti ili uključenosti u marketinšku etiku, te (3) oko izvornih teorijskih doprinosa etike oglašavanja općoj etici kao jedinom razlogu postojanja etike oglašavanja. Posebnu smo pažnju posvetili pri...

 7. Pomen okoljske ozaveščenosti in sodelovanja javnosti za trajnostni razvoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Metka Špes

  2008-12-01

  Full Text Available Pri trajnostnem razvoju, ki zahteva uravnoteženost med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi cilji, je ključnega pomen tudi najširša udeležba javnosti. Za poznavanje ekoloških in razvojnih odločitev pa je potrebno zagotoviti objektivne informacije in dvig splošne okoljske zavesti. Posameznik ali skupine ljudi bodo reakcije na negativne pojave v okolju gradili na njegovi percepciji, ki pa ne ustreza vedno objektivnemu stanju, ampak ga modificirajo različni dejavniki, med njimi tudi dostop do informacij in sodelovanje javnosti pri odločanju.

 8. MANAGEMENT PROJEKTOV UVAJANJ POSLOVNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV CRM

  OpenAIRE

  Prah, Luka

  2013-01-01

  Projektni management je apliciranje znanja, veščin, orodji in tehnik na aktivnosti projekta, da dosežemo ali presežemo potrebe in pričakovanja interesne skupine. Projektni managerjem ni cilj samo doseganje specifičnega časa, stroškov in kvalitete projekta, temveč tudi organiziranje celotnega procesa, da le ta dosega pričakovanja ljudi, ki so vključeni v projekt ali le ta vpliva na njih. Projekt je dejansko začasno prizadevanje kreacije edinstvenega produkta ali storitve, ki poteka zunaj vsako...

 9. The Festuco-Brometea Grasslands on Sandstone and Marl-Clay-Sandstone Substrata in Tuscany (Northern-Central Italy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Foggi Bruno

  2014-06-01

  Full Text Available Travišča v katerih prevladujeta vrsti Bromus erectus in/ali Brachypodium rupestre pokrivajo velike površine na podlagi iz peščenjaka in laporasto-glinastega peščenjaka (apnenec je izključen na Apeninih in območju pred njimi med provincama Pistoia in Arezzo (Toskana, srednja Italija. Naša raziskava je bila osredotočena na 71 neobjavljenih in 45 objavljenih vegetacijskih popisov iz Toskane in sosednjih območij. Originalni popisi opisujejo asociacije Astragalo monspessulani-Brometum erecti, Centaureo bracteatae-Brometum erecti in Ononido masquillerii-Brometum erecti. Popise smo obdelali z multivariatno analizo s katero smo zaznali 9 skupin. Konsistenstnost skupin smo preverili s povprečjem NMDS proti Ellenberg/Pignatti indikatorskim vrednostim in CCA proti horotipom in rastnim oblikam. Diagnostične vrste posameznih skupin smo določili z navezanostjo vrst, ki temelji na φ koeficientu asociacije. Z analizo smo podatkovni niz razdelili na dva klastra; prvi (A vključuje nekaj popisov termofilne cenoze z nižje nadmorske višine, ki jih opišemo kot prehod med submediteranskim aspektom razreda Festuco-Brometea in drugih mediteranskih zeliščnih in grmiščnih razredov; drugi klaster (B pa vključuje večino podatkovnega niza in ga lahko členimo na pionirske, mezokserofilne (skupini B1 in B2a in mezofilne združbe (skupina B2b. Popise klastrov B1 in B2a uvrščamo v asociacijo Coronillo minimae-Astragaletum monspessulanii in tri druge skupine: združba Plantago argentea-Carex caryophyllea, združba Tragopogon samaritani-Bromus erectus in Festuco trachyphyllae-Brometum erecti ass. nova. Mezofilna skupina (B2b vključuje popise asociacij Centaureo bracteatae-Brometum erecti in Ononido masquillerii- Brometum erecti, skupaj z delno spremenjeno združbo. Zaradi majhnih razlik v florističnem, ekološkem in horološkem pogledu med temi traviščnimi tipi predlagamo, da jih obravnavamo kot tri subasociacije Centaureo bracteatae

 10. PREPOZNAVNOST PLESNEGA LJUDSKEGA IZROČILA PRI OSNOVNOŠOLCIH

  OpenAIRE

  Žižek, Tamara

  2016-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Prepoznavnost plesnega ljudskega izročila pri osnovnošolcih sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili ples na splošno ter ljudski ples, osredotočili smo se bolj podrobno na en slovenski ljudski ples, ki se imenuje štajeriš. Predstavili smo tudi poučevanje ljudskih plesov, kaj je pomembno za vodenje folklorne skupine, opisali oblačila, ki se imenujejo narodne noše, ter na kratko predstavili nekaj izbranih šeg in navad naših prednikov...

 11. PODJETNIŠKE PREVARE V MIKRO IN MALIH PODJETJIH

  OpenAIRE

  Čokelc, Eva

  2016-01-01

  Prevara je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljena kot dejanje, s katerim kdo z določe¬nim namenom zavede koga v zmoto (2014, str. 268). Najbolj znano razvrščanje prevar je »drevo prevar«, ki ga je opredelilo Združenje preiskovalcev prevar (ACFE). Na takšno delitev prevar se sklicuje tudi večina slovenskih in tujih avtorjev. Prevare (drevo prevar) lahko razvrstimo v tri glavne skupine, in sicer korupcijo, poneverbo sredstev in prikrojevanje računovodskih izkazov. Cilj magistrs...

 12. The Role of Social Media in the Communication of Media Concerns in Croatia

  OpenAIRE

  Martinić, Petra

  2017-01-01

  Internet je svojim intenzivnim razvojem postao značajan marketinški medij koji je nezaobilazni faktor poslovanja tvrtki. Pojavom društvenih mreža došlo je do značajnih promjena u marketingu i u načinu na koji tvrtke komuniciraju s kupcima. Facebook, Twitter, Instagram profili u početku su bili individualni kanali pojedinaca za komunikaciju unutar određene, skupine ljudi, a danas su korišteni od strane medijskih koncerna, čija je komunikacija disperzirana na nekoliko platformi. Ovim radom nast...

 13. Nalaz tombusvirusa na vrsti Erigeron canadensis L.

  OpenAIRE

  Jeknić, Zoran; Erić, Živojin; Grbelja, Julijana

  1988-01-01

  Iz listova zaraženih primjeraka korovne biljke Erigeron canadensis L. koji su rasli na nekoliko lokaliteta u Sarajevu izoliran je virus iz skupine tombusvirusi. Identifikacija virusa izvršena je na osnovi reakcije pokusnih biljaka, analize ultratankih presjeka kroz zaraženo tkivo, morfologije i veličine virusnih čestica, te na osnovi seroloških reakcija metodom dvostruke imunodifuzije u agarskom gelu i čvrsto fazne imunoelektronske mikroskopije (SPIEM). U serološkim pokusima upotrijebljen je ...

 14. Lindemanovi filozofski temelji andragogike

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2000-12-01

  Full Text Available Avtorica najprej predstavi Eduarda Lindemana in njegovo življenje primerja z življenjsko potjo Janeza Kreka, slovenskega prosvetitelja, politika in znanstvenika. S predstavitvijo Lindemanovega življenja želi, da bi zaznali povezanost med življenjem in njegovimi pogledi na izobraževanje odraslih. Ustavi se ob nekaterih ponavljajočih se Lindemanovih temah, kot sta vloga diskusijske metode v izobraževanju odraslih in potreba po tem, da se skupine v izobraževanju odraslih spremenijo v družbeno dejavne skupine. Še pose­ bej se posveti družbenim razsežnostim izobraževanja odraslih in v zvezi s tem naredi primerjavo z univerzo za tretje življenjsko obdobje, izobraževalnim in družbenim gibanjem odraslih pri nas. Kritično se dotakne Lindemanove trditve, da je v izobraževanju pomembna zgolj metoda, ne pa tudi vsebina. V svoji diskusiji Lindemana večkrat primerja s sodobnimi fracnoskimi družbenimi misleci.

 15. EFFECT OF DIFFERENT COOLING SYSTEMS ON LYING TIME OF DAIRY COWS IN CUBICLES WITH SEPARATED MANURE SOLIDS BEDDING VPLYV ROZDIELNYCH SYSTÉMOV OCHLADZOVANIA NA DOBU LEŢANIA DOJNÍC USTAJNENÝCH V LEŢISKOVÝCH BOXOCH PODSTIELANÝCH SEPAROVANÝM KALOM HNOJOVICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana LENDELOVÁ

  2012-12-01

  Full Text Available The aim of this study was to investigate the changes of lying time and other behaviour manifestations of dairy cows during usage of different cooling systems of animals. Alternative hypothesis was presumption, that the lying time of cows in lying cubicles with applied two different cooling systems are indifferent. The sprinkling system was used to animal cooling in group S in summer time. In group SV was disposable sprinkling system and diagonally rotated ventilators. Activities and the rest of animals were evaluated in 10 minute intervals using a camera system for 24 hours. Data obtained was tested by nonparametric Kruskal-Wallis one-way ANOVA and multiple comparison test for detecting of significant differences in the behaviors between groups of cows. There was found positive effect of animal enhanced cooling using sprinkling system with increased air movement by ventilators. It reflected in significant prolongation of whole lying time and shortening of time, when animals were standing. It resulted from final values of investigated behaviour manifestations of dairy cattle within 24 hour period that animals in group SV with sprinklers and ventilators lay in stalls longer than in group S with sprinklers, but without ventilators (10.76 h*d-1*cow-1 vs. 7.71 h*d-1*cow-1, P<0.001. The total time spent by lying in stalls and in alley represented in group SV 11.31 h*d-1*cow-1, and in group S 10.22 h*d-1*cow-1. Animals, from group S without ventilators, which were less cooled, were significantly more lying down in alleys (2.52 h*d-1*cow-1 vs. 0.56 h*d-1*cow-1, P<0.001.Cieľom štúdie bolo skúmanie zmeny dĺţky leţania a ďalších prejavov správania dojníc pri pouţití rôznych spôsobov ochladzovania zvierat. Alternatívnou hypotézou bol predpoklad, ţe doba leţania dojníc v leţiskách s dvomi rozdielnymi spôsobmi ochladzovania nie je rovnaká. V letnom období bol k ochladzovaniu v skupine S vyuţívaný sprchový systém, v skupine SV

 16. Stakleni strop. Granice u napredovanju žena na radnom mjestu

  OpenAIRE

  Jergovski, Antonija

  2010-01-01

  Koliko god društvo u kojem živimo bilo razvijeno i osviješteno, čini se da neki oblici diskriminacije još uvijek nisu iščezli te pogađaju različite skupine ljudi. Oblik diskriminacije o kojemu će biti riječi u ovom radu odnosi se na diskriminaciju koja se pojavljuje na radnom mjestu, a dotiče se isključivo žena. Radi se o obliku diskriminacije za koji se uvriježio naziv „glass ceiling“ („stakleni strop“), i kojim se pokušava oslikati situacija u kojoj se mnoge žene nađu tijekom svoje karijere...

 17. Oglašavanje poduzeća putem mobilnih uređenja

  OpenAIRE

  Cvitković, Verica

  2018-01-01

  Marketing je sveprisutan društveni i upravljački proces pomoću kojeg pojedinci ili skupine putem određenih faktora dobivaju ono što im je potrebno ili ono što žele. Sastoji od različitih metoda koje su se s vremenom mijenjale i napredovale, tradicionalne metode poput marketinga putem novina su potisnute te se u novije vrijeme marketing sve više okreće internetu. Svrha marketinga je da usmjeri gospodarski tijek dobara i usluga od proizvođača prema potrošaču, na način da učinkovito prilagodi po...

 18. OGLAŠAVANJE PODUZEĆA PUTEM MOBILNIH UREĐAJA

  OpenAIRE

  Cvitković, Verica

  2017-01-01

  Marketing je sveprisutan društveni i upravljački proces pomoću kojeg pojedinci ili skupine putem određenih faktora dobivaju ono što im je potrebno ili ono što žele. Sastoji od različitih metoda koje su se s vremenom mijenjale i napredovale, tradicionalne metode poput marketinga putem novina su potisnute te se u novije vrijeme marketing sve više okreće internetu. Svrha marketinga je da usmjeri gospodarski tijek dobara i usluga od proizvođača prema potrošaču, na način da učinkovito prilagodi po...

 19. Analiza apela oglašavanja i njihov utjecaj na ponašanje potrošača

  OpenAIRE

  Šubić, Marinela

  2017-01-01

  Apeli se u oglašavanju koriste još od 18. stoljeća pojavom prvih masovno tiskanih novina. U to vrijeme proizvođači u oglašavanju ističu racionalnu korist svojih proizvoda (opipljive vrijednosti i kakvoća). Prava kreativna revolucija u oglašavanju događa se krajem pedesetih godina prošlog stoljeća kada opipljive vrijednosti proizvoda prepuštaju mjesto neopipljivima. Izbor apela temelji se na potpunom poznavanju tržišta i uvjeta na njemu, ciljne skupine potrošača, te njihovih motiva i reakcija....

 20. Somatometrické charakteristiky skokanů do výšky Somatometric characteristics of high jumpers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Langer

  2007-02-01

  Full Text Available Význam somatických předpokladů je u skoku do výšky zřejmý. V průběhu našeho hodnocení byla potvrzena významná závislost tělesné stavby a výkonu, a to u všech skupin žen a mužů věnujících se skoku do výšky s vysokými průměrnými výkony. Měření probíhalo v období od r. 1983 do r. 2005. Všechny tyto skupiny se vyznačovaly relativně velkou homogenností většiny somatických ukazatelů. Měření, která používáme za základ v následujících částech příspěvku, probíhala v průběhu více než dvou desetiletí. Zahrnují jednoduchý průřezový průzkum skupin žen a mužů (n = 117 a také průběžné monitorování vybraných jednotlivců. V souladu s tělesným vývojem žen a mužů věnujících se skoku do výšky byly měřené skupiny voleny samozřejmě záměrně a lze je označit za "částečně zvolené skupiny" s ohledem na výkon i tělesnou stavbu. V průběhu našeho průzkumu lze u všech skupin pozorovat změny v tělesné stavbě způsobené výběrem a následně specific kou tréninkovou zátěží a rovněž samotnou náročnou atletickou disciplínou. The significance of somatic prerequisites for the high jump is evident. In the course of our evaluation, a significant dependence of the physique on performance was confirmed with all the groups of female and male high jumpers having high average performances, which were measured over the period from 1983 to 2005. All these groups were characterized by relatively large homogeneity in most somatic indicators. The measurements we use as a base in the following parts of this paper were carried out over the course of more than two decades. They include single cross-section examinations of the groups of female and male high jumpers (n = 117 as well as longitudinal monitoring of selected individuals. In accordance with the physical development of female and male high jumpers, it is obvious that the groups measured were chosen

 1. Mehanizam djelovanja, biosinteza i identifikacija beta-laktamskih antimikrobnih lijekova

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marija Sedak

  2011-01-01

  Full Text Available Antimikrobni lijekovi su kemoterapeutici koji imaju široku primjenu u humanoj, veterinarskoj i stočarskoj praksi. Beta-laktamski su najraširenija skupina antimikrobnih lijekova koja se zbog vrlo snažnog antimikrobnog djelovanja i vrlo niske toksičnosti najčešće koristi u humanoj i veterinarskoj medicini u liječenju bakterijskih infekcija. Dijele se u skupine penicilina, cefalosporina i monobaktama. Penicilini se dobivaju iz filtrata kulture plijesni Penicillium notatum i Penicillium chrysogenum, a cefalosporini iz filtrata kulture aktinomiceta (Cephalosporium acremonium. Istraživanja su omogućila otkrića aktivne skupine, 6-amino-penicilanske kiseline čijim je izdvajanjem omogućena proizvodnja polusintetskih penicilina koji su nadišli ograničenja prirodnog penicilina G. Fizikalno-kemijska svojstva beta-laktama mogu se mijenjati supstitucijom vodika u karboksilnoj skupini penicilina, odnosno modifikacijom bočnog lanca cefalosporina. Time se povećala otpornost na djelovanje β-laktamaza i proširen spektar djelovanja. Beta-laktami u terapijskim koncentracijama djeluju baktericidno inhibirajući sintezu stanične stijenke bakterija. Penicilini su važni za antibakterijsku kemoterapiju, često u kombinaciji s drugim antimikrobnim lijekovima. Cefalosporini se primjenjuju kao zamjena za peniciline u liječenju infekcija uzrokovanih gram-negativnim bakterijama te u profilaksi pri kirurškim zahvatima. Primjena beta-laktama u životinja koje se koriste kao hrana može dovesti do ostataka tih lijekova u mesu i mesnim prerađevinama, te mlijeku i jajima. Unošenje antimikrobnih lijekova u ljudski organizam hranom, osobito je opasno zbog njihove direktne toksičnosti odnosno kancerogenosti, utjecaja na sastav crijevne mikroflore, mogućih alergijskih reakcija, te pojave otpornosti pojedinih patogenih mikroorganizama, te je njihovo određivanje nužno. Obzirom da se puno koriste u tretmanu mastitisa najčešće su utvrđeni antimikrobni

 2. Exploring Life Forms for Linking Orthopteran Assemblage and Grassland Plant Community

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Labadessa Rocco

  2015-06-01

  Full Text Available Kobilice predstavljajo večino biomase žuželk v številnih travniških ekosistemih. Vendar povezava med tradicionalnimi opisi združb kobilic in rastlinskimi združbami ni enostavna. Raziskali smo uporabnost koncepta življenjskih oblik za proučevanje teh ekosistemskih odnosov. Za ta namen smo klasificirali trideset vzorčenih pol-naravnih karbonatnih travišč na podlagi deleža dominantnih življenjskih oblik zelišč. Vrste kobilic smo združili v štiri kategorije na podlagi kategorizacije življenjskih oblik po Bei-Bienko. Povezavo rastlinskih združb, vrstne sestave kobilic in okoljskih dejavnikov smo testirali z kanonično korespondenčno analizo. Skupine Orthoptera so se pojavljale v rastlinskih združbah in nakazovale tudi vpliv vegetacijskih sprememb na vrstno sestavo kobilic. Vrste giobiontov so se pojavljale v najbolj motenih rastlinskih združbah, medtem ko so hortobionti in tamnobionti bolj navezani na bolj ohranjene traviščne tipe. Zaključimo lahko, da nam življenjske oblike lahko pomagajo povezati vrstno sestavo kobilic s naravovarstvenim statusom travišča. Informacija o teh odnosih v združbi na lokalni ravni lahko pomaga upravljavcem pri tolmačenju kart, ki prikazujejo spremembe v habitatnih tipih kot spremembe v biodiverziteti.

 3. PRAVNA ZAŠTITA STARIJIH OSOBA, OSOBITO S DUŠEVNIM SMETNJAMA, IZ HRVATSKE PERSPEKTIVE: ZAŠTO NAM JE POTREBNA KONVENCIJA UN-A O PRAVIMA STARIJIH OSOBA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stjepan Šikoronja

  2017-01-01

  Full Text Available U radu autori ukazuju na nelogičnosti koje vladaju u području međunarodno priznatih ljudskih prava. Rad se temelji na tvrdnji kako sve ranjivije skupine, kao što su starije osobe, djeca i osobe s invaliditetom, zahtijevaju od društva povećanu zaštitu njihovih prava i interesa, uz uvažavanje dodatnih razlika unutar tih samih skupina. Zaštitu su do sada, pod okriljem Ujedinjenih naroda dobili djeca i osobe s invaliditetom. Autori stoga u radu analiziraju postoji li, iz perspektive Republike Hrvatske, potreba za podržavanjem izrade i donošenja Konvencije za zaštitu prava starijih osoba pod okriljem Ujedinjenih naroda. Nastavno je prikazano trenutno stanje regulacije posebnih prava starijih osoba na međunarodnoj, europskoj i nacionalnoj razini. Autori se ujedno i osvrću na relevantne presude Europskog suda za ljudska prava u izlaganju glavnih problema s kojima se susreću starije osobe, a pogotovo one s duševnim smetnjama, u Republici Hrvatskoj. Na temelju analize postojećeg stanja predlažu koja bi prava, potencijalno, Konvencija UN-a o pravima starijih osoba mogla, odnosno trebala sadržavati.

 4. DRG systém v ČR

  OpenAIRE

  Hodyc, Daniel MUDr.

  2007-01-01

  Diplomová práce hodnotí historický proces implementace klasifikačního systému DRG v České republice a srovnává jej s vývojem analogických systémů v ostatních zemích světa. Na podkladě platné metodiky IR DRG užívané v ČR v roce 2006 analyzuje hospitalizační část lékařské péče poskytované ve Fakultní nemocnici v Motole. Zkoumá rozdíly v nákladovosti při srovnání rozdílných pacientských skupin (děti – dospělí, operovaní – léčení konzervativně) a ukazuje výhody užití DRG systému pro hodnocení kva...

 5. Aplikace pro hodnocení kvality pokrmů na iOS

  OpenAIRE

  Bobák, Petr

  2015-01-01

  V této práci se zabývám tvorbou aplikace pro mobilní platformu iOS, která je součástí studentského projektu zabývajícího se hodnocením kvality pokrmů ve stravovacích zařízeních. Popisuji cestu aplikace od návrhu přes implementaci uživatelského rozhraní a aplikační logiky až po závěrečné testování na skupině uživatelů. Předně se zabývám návrhem rozhraní a jeho testováním. Při návrhu a vývoji jsem postupoval podle metodiky prototypování, se kterou čtenáře také seznamuji. Výsledná aplikace mimo ...

 6. Byzantine Music

  OpenAIRE

  Charalampous, Charalampos

  2007-01-01

  Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 17/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006...

 7. Spoznaj sebe in druge: človek kot družbeno bitje in medosebni odnosi (ocena knjige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2014-04-01

  Full Text Available Raziskovanje, razvoj novega študijskega programa in 12 let vodenja študijskih skupin transakcijske analize na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje dajejo verodostojen okvir predstavljenim teorijam in posplošenim spoznanjem v delu prof. dr. Ane Krajnc, knjigi s preprostim, a zgovornim naslovom Spoznaj sebe in druge. Avtorica se v uvodu zahvali starejšim študentkam in študentom, ki so jo s svojim zanimanjem, vprašanji in primeri vodili v obravnavo tem, ki so postale središče tega dela. Knjiga je pisana za širši krog bralcev in namenoma ni ozko znanstvena, kajti kot pravi Eric Berne, »si teorija zasluži širšo prakso«. Otrese naj se psihopatologije, obravnave zgolj kliničnih primerov, in se poda med običajne ljudi. Pomaga naj jim razumeti in boljšati odnose sredi vsakdanjega življenja. Prav takšen je bil tudi avtoričin namen.

 8. Izobraževanje starejših odraslih in pomen njihovega izobraževanja za njih same ter družbo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2009-12-01

  Full Text Available Avtorica predstavi pomen izobraževanja starejših odraslih za dejavno staranje v dolgem prehodnem obdobju, imenovanem »čas med delom, upokojitvijo in starostjo«. Ta koncept prehodnega obdobja, prehoda v starost, namreč danes nadomešča starejši koncept pokoja. V tem času ljudje v poznejših letih življenja opravljajo plačano delo, se izobražujejo, se (občasno vračajo na trg dela, delajo prostovoljno. Avtorica piše o prebivalstvenih spremembah in o pomenu izobraženosti vseh in vseh skupin starejših odraslih za soočanje s staranjem družbe. Dušana Findeisen zastane pri vprašanju značilnosti izobraževalnih programov za starejše odrasle, obravnava vrednote, nosilce in oblike izobraževanja starejših. Nazadnje opiše slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje kot konceptualno eno najbolj celostno domišljenih oblik in modelov izobraževanja ljudi v poznejših letih življenja.

 9. Kaj napravi manj izobražene odrasle drugačne?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  1997-12-01

  Full Text Available Avtorica v tem prispevku obravnava vprašanje: kako se učijo manj izobraženi odrasli. V zvezi s tem se ustavi tudi pri motivaciji za izobraževanje pri takšnih odraslih učencih in ugotavlja, da imajo le življenjske potrebe, ne pa tudi izobraževalnih. Pri tem uporabljajo tudi posebne načine učenja. Vse to narekuje mentorju drugačno programiranje in izpeljavo izobraževalnega programa. Vprašanje, ki se mu Dušana Findeisen najbolj posveti, je vprašanje mentorjevega diskurza, ki mora biti čim bolj podobno diskurzu, ki ponazarja delo. Mentorjeva govorica ne sme biti formalizirana in do kraja strukturirana. Mentor naj jo takoj oblikuje. Uporablja naj dosti parafraz. Njegova misel “Se mora iskati”. Svoja spoznanja avtorica opira na izkušnje pridobljene v jezikovnih tečajih, po programih, ki temeljijo na analiziranih govornih in drugih potrebah skupine, to je programih, namenjenih skupinam natakarjev in sprevodnikov na vlakih intercity.

 10. Comparison of Selected Functions of Scopus and Web of Science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomaž Bartol

  2013-09-01

  Full Text Available IZVLEČEKNabava pomembnejših informacijskih virov v Sloveniji poteka prek Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS. Web of Science (WoS je dostopen že dalj časa. Scopus je testno dostopen zadnje leto. Primerjava obeh sistemov se osredotoča predvsem na funkcionalne značilnosti. Pregledane in medsebojno primerjane so glavne funkcije, na voljo v drugi polovici leta 2011. Podrobneje so ocenjene splošne funkcije, npr. način tvorjenja iskalne sintakse in raba iskalnih (Boolovih operatorjev. Izpostavljene so značilnosti pri osnovnem iskanju, ki deluje po izbirnem načinu ter ukaznem iskanju, ki deluje po načelu iskanja z rabo iskalnih predpon za polja. Pregledana so načela razvrščanja pridobljenih zapisov, omejitev (ang. limits in možnosti analitike pridobljenih zapisov. Novi vmesnik WoS ohranja prejšnjo razporeditev funkcij in dodaja nekatere nove možnosti. Krnilnik je možno izklopiti. Iskanje referenc je enostavno, vendar pa se možnosti iskanja osredotočajo predvsem na podatke o avtorjih, kjer se zdi normativna kontrola nekoliko šibka, zato je pri številnih avtorjih težko pridobiti enotne (ang. unique skupine oziroma sete. Scopus ponuja možnost kompleksnega iskanja po zelo visokem številu iskalnih polj, tudi po vseh bibliografskih poljih hkrati in po naslovih citiranih referenc. Scopus avtorje bolje grupira v enolične skupine, čeprav je istega avtorja še zmeraj moč najti v različnih avtorskih setih. Krnilnika pri Scopusu ni možno izklopiti. Pregled literature in analiza funkcionalnosti kažejo na upravičenost rabe obeh zbirk, saj kombinirana raba omogoča, da se pridobijo optimalne informacije zaradi nekoliko drugačnega poudarka pri obeh sistemih. Ker sta sistema dokaj kompleksna, se za učinkovito iskanje informacij od uporabnikov pričakuje višja raven informacijskih znanj.ABSTRACTAcquisition of information resources in Slovenia is directed through the Slovenian Research Agency (ARRS. Web of Science (WoS has

 11. Volba řešitelských strategií v závislosti na věku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Eisenmann

  2017-12-01

  Full Text Available Příspěvek popisuje experiment, který byl součástí dlouhodobého výzkumu Rozvíjení kultury řešení matematických problémů ve školské praxi. Experiment byl proveden na vzorku celkem 584 respondentů ve věku 11–17 let a mapuje vývoj ve volbě řešitelských strategií matematických úloh u různých věkových skupin žáků. Žákům 6. a 8. ročníku základní školy, I. a III. ročníku střední školy byly předloženy tři úlohy, které se dají efektivně řešit pomocí heuristických strategií. Kromě úspěšnosti řešení úloh byla věnována pozornost také způsobu jejich řešení. Výsledkem experimentu je zjištění, že existují heuristické strategie, které žáci použili při řešení úloh i přesto, že s nimi ve výuce nebyli seznámeni. U některých z nich se jejich výskyt nemění v závislosti na věku.

 12. Surface electromyography assessment of muscle activation patterns while sitting down in young healthy women and patients with ankylosing spondylitis [Povrchové elektromyografické hodnocení svalové aktivity ve zkoušce posazení u zdravých mladých žen a u pacientů s ankylozující spondylitidou

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Uhlíř

  2011-03-01

  ěchto dvou skupin žen ve čtyřech situacích s rozdílnými pozicemi horních i dolních končetin. METODIKA: Studovali jsme pořadí zapojování svalů u dvou skupin žen – zdravých mladých žen (jako kontrolní skupiny a pacientů s ankylozující spondylitidou. Aktivace vybraných svalů byla hodnocena povrchovou polyelektromyografií (Noraxon-MyoSystem 1400A. Elektrody byly umístěny nad čtyři vybrané svaly bilaterálně (m. tibialis anterior, mediální hlava m. gastrocnemii, m. gluteus maximus a mm. erectores spinae. Pro zjištění okamžiku nástupu zapojení svalů (timing jsme používali klidovou hodnotu amplitudy EMG signálu plus 10 % maximální hodnoty amplitudy (peak. VÝSLEDKY: V naší studii jsme zjistili, že ve většině sledovaných situací prvním aktivovaným svalem byla mediální hlava m. gastrocnemii nebo mm. erectores spinae. Dále byla zjištěna velká variabilita v pořadí zapojování svalů, která byla závislá na pozici horních a dolních končetin. ZÁVĚRY: V této studii nebyly prokázány jednotné vzorce pro pořadí zapojování svalů v průběhu sedání u obou skupin probandů.

 13. Účinky rekreačních aktivit s volejbalovou a plaveckou náplní na antropometrické charakteristiky a funkční schopnosti studentů The effects of recreational activities with volleyball and swimming contents on the anthropometric characteristics and functional abilities of students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joško Milenkoski

  2006-02-01

  Full Text Available Základním cílem tohoto experimentálního výzkumu bylo zkoumat účinnost rekreačních programů s volejbalovou a plaveckou náplní. Byl prováděn na vzorku 368 studentů mužského pohlaví z Univerzity v Niš, kteří byli rozdělení do 3 podskupin. 115 účastníků bylo přiřazeno do experimentální skupiny, která se věnovala volejbalu, 126 tvořilo experimentální skupinu, která se věnovala plavání a 127 představovalo kontrolní skupinu. Při použití dvou různých programů rekreačního cvičení došlo v průběhu tréninku experimentálních skupin ke zvýšení funkčních schopností, zvláště v případě experimentální skupiny, která se věnovala rekreační volejbalové náplni. U experimentální skupiny, která se věnovala volejbalu, byl stanoven významnější nárůst maximální anaerobní schopnosti a relativního i absolutního maximálního příjmu kyslíku. Využití tohoto typu cvičení při tréninku zaměřeném na jejich vývoj se proto jeví jako opodstatněné. V případě zbývajících dvou experimentálních skupin byl pozorován významný nárůst vitální kapacity plic. Pokud jde o obvodová měření těla a tukové tkáně, byl u experimentální skupiny vůči kontrolní skupině zaznamenán rozdíl ve snížení tukové tkáně a tělesné hmotnosti a zároveň nárůst hodnot při obvodovém měření, což byl důsledek nárůstu svalové tkáně na úkor tkáně tukové. U kontrolní skupiny byl při obvodovém měření zaznamenán nárůst hodnot, a to na úkor tukové tkáně. The basic aim of this experimental research was to study the effectiveness of recreational programs with volleyball and swimming contents. It was carried out on a sample of 368 male students of the University of Niš, which were divided into 3 sub-samples; 115 subjects were part of an experimental group which trained volleyball contents, 126 made up the experimental group which trained swimming

 14. Ponovno odkritje dvoma o ikoni: študija izmišljenega primera iz prestolnice nekdanje sovjetske države

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lazaros E. Mavromatidis

  2012-01-01

  Full Text Available Cilj članka so opredelitev in obravnava radikalnih družbeno-kulturnih pristopov oblikovanja pokrajine v današnjih megamestih znotraj strogega kapitalističnega konteksta ter razpravljanje o njih. V ta namen je v članku teoretično in na primeru preučen prostorski izraz znotraj vsiljenega sodobnega foucaultovskega »stanja znanosti«. V okviru raziskovalne metodologije sta tako sočasno uporabljeni različni hipotezi, ki naj bi premostili vrzel med teoretičnim preučevanjem in stvarnim vidikom arhitekturnega ustvarjanja. Glavna hipoteza temelji na lacanovskem konceptu dvoma. V članku je dvom upoštevan kot chomskyjanska primitivna sila, ki oblikuje vsakršno zamisel ali koncept in lahko pokvari »radikalno imaginacijo« vsake družbe, kot jo v svojih delih opredeljuje Castoriadis. Druga glavna hipoteza temelji na analitični študiji ustvarjanja prostora znotraj strogih političnih in gospodarskih kontekstov, v okviru katere so na primeru nekdanje Sovjetske zveze preučene vrednote kulturne pokrajine v komunističnem in kapitalističnem režimu. Največ pozornosti se posveča Armeniji in zlasti preobrazbi pokrajine v prestolnici Erevan med prehodom iz komunizma v kapitalizem. V članku so najprej podrobno teoretično obravnavani neekonomski dejavniki, na podlagi katerih bi morale kapitalistične države upoštevati potrebe socialno šibkejših družbenih skupin, ki nimajo prostora v današnjih megamestih, nato pa je podrobno predstavljena izvirna zasnova pokrajine v okviru novejšega arhitekturnega natečaja, ki ga tu razumemo kot sodobno foucaultovsko »stanje znanosti«. Glavni cilj predstavljene arhitekturne zasnove je izpolnitev razpisnih pogojev in pri tem združitev vsiljene podobe globalnega kapitalizma z lokalnimi prvinami. Pri tem naj bi se oblikovala foucaultovska heterotopija, in sicer tako, da se različnim družbeno-kulturnim identitetam omogoči, da razpravljajo o predlagani ikonični prostorski podobi, jo izpodbijajo ali

 15. The UV-A and visible solar irradiance spectrum: inter-comparison of absolutely calibrated, spectrally medium resolution solar irradiance spectra from balloon- and satellite-borne measurements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Gurlit

  2005-01-01

  Full Text Available Within the framework of the ENVISAT/-SCIAMACHY satellite validation, solar irradiance spectra are absolutely measured at moderate resolution in the UV/visible spectral range (in the UV from 316.7-418 nm and the visible from 400-652 nm at a full width half maximum resolution of 0.55 nm and 1.48 nm, respectively from aboard the azimuth-controlled LPMA/DOAS balloon gondola at around 32 km balloon float altitude. After accounting for the atmospheric extinction due to Rayleigh scattering and gaseous absorption (O3 and NO2, the measured solar spectra are compared with previous observations. Our solar irradiance spectrum perfectly agrees within +0.03% with the re-calibrated Kurucz et al. (1984 solar spectrum (Fontenla et al., 1999, called MODTRAN 3.7 in the visible spectral range (415-650 nm, but it is +2.1% larger in the (370-415 nm wavelength interval, and -4% smaller in the UV-A spectral range (316.7-370 nm, when the Kurucz spectrum is convolved to the spectral resolution of our instrument. Similar comparisons of the SOLSPEC (Thuillier et al., 1997, 1998a, b and SORCE/SIM (Harder et al., 2000 solar spectra with MODTRAN 3.7 confirms our findings with the values being -0.5%, +2%, and -1.4% for SOLSPEC -0.33%, -0.47%, and -6.2% for SORCE/SIM, respectively. Comparison of the SCIAMACHY solar spectrum from channels 1 to 4 (- re-calibrated by the University of Bremen - with MODTRAN 3.7 indicates an agreement within -0.4% in the visible spectral range (415-585 nm, -1.6% within the 370-415 nm, and -5.7% within 325-370 nm wavelength interval, in agreement with the results of the other sensors. In agreement with findings of Skupin et al. (2002 our study emphasizes that the present ESA SCIAMACHY level 1 calibration is systematically +15% larger in the considered wavelength intervals when compared to all available other solar irradiance measurements.

 16. Adherence to physical activity in patients with coronary artery disease [Adherence k pohybové aktivitě u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Cipryanová

  2010-12-01

  ční ve věku 61,95 ± 11,02 let. Podle metodiky kontroly PA byli pacienti rozděleni do tří skupin. Skupina 1 (G1 používala krokoměr, skupina 2 (G2 monitor srdeční frekvence a skupina 3 (G3 oba přístroje současně. Pacienti zapisovali počet kroků, trvání cvičení (G1 a G3 nebo průměrnou srdeční frekvenci (G2 a G3 do záznamových archů. Kontrola sledovaných laboratorních a klinických ukazatelů probíhala po 3, 6 a 12 měsících. VÝSLEDKY: Adherence k programu byla velmi variabilní (60-360 dní, nejnižší byla u pacientů skupiny G2 a nejvyšší ve skupině G3. Program dokončili pouze dva pacienti ze skupiny G3 (10 % z celkového počtu intervenovaných pacientů. Mezi jednotlivými skupinami jsme nezaznamenali statisticky významný rozdíl v žádném ze sledovaných ukazatelů kvality pohybové intervence (počet kroků, doba cvičení, odhad energetické spotřeby při cvičení. ZÁVĚRY: Jako nejvíce akceptovaný prostředek ke kontrole objemu PA se jevil krokoměr. Velmi nízká adherence vyplývá z pevné fixace většinou několik desítek let trvajícího sedavého životního stylu a často má psychologické a sociální příčiny.

 17. Koncentrace pozornosti jako předpoklad výkonu u sportovců v juniorských kategoriích ve vytrvalostních sportech Concentration of attention as a predisposition of performance in junior categories in endurance sports

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lenka Kovářová

  2010-09-01

  Full Text Available VÝCHODISKA: Analýzou psychologických předpokladů pro vytrvalostní sporty se zabývají sportovní i kliničtí psychologové již několik desítek let. Z vybraných studií provedených u vytrvalostních vícebojařů a vytrvalců obecně (Nideffer, 1995; Nideffer & Bond, 1989; Nideffer & Bond, 1998; Nideffer, 2000; Hátlová, 2000 a další vyplývá, že jedním z nejdůležitějších psychologických předpokladů pro maximální výkon je schopnost koncentrace pozornosti. CÍLE: Cílem bylo zjištění rozdílů v koncentraci pozornosti extrémně vytrvalostně zatěžovaných adolescentů. Výzkum byl realizován na 57 triatlonistech ve věku 15–22 let zařazených do sportovních center mládeže ČR, rozdělených do skupin dle jednotlivých závodních kategorií (15–17 a 18–22. Předpokládali jsme tedy, že je statistický a věcně významný rozdíl v hodnotách naměřených v testech koncentrace pozornosti mezi dorostenci (15–17 let a juniory a K23 (18–22 let. METODIKA: Použili jsme standardizované psychodiagnostické testy (Jiráskův číselný čtverec, Číselný obdélník, Bourdonův test a Disjunkční reakční čas II. Pro porovnání rozdílů výsledků dvou skupin triatlonistů jsme na základě výsledků F-testu použili t-test pro nezávislé výběry s rovností rozptylů. Ověření faktorové validity jsme provedli pomocí konfirmativní faktorové analýzy. Pro vypracování standardů výkonů v jednotlivých testech pro obě věkové kategorie jsme výsledky převedli na standardizované hodnoty (T-body, které názorněji ukazují intra a interindividuální rozdíly vzhledem k určenému modelu – normě. VÝSLEDKY: Výsledky testování ukázaly, že skupina starších triatlonistů vykazuje významně vyšší schopnost koncentrace pozornosti. Rozdíly byly u všech zjišťovaných diagnostik statisticky významné (Jir

 18. Competitive Balance in the Austrain, Czech, Hungarian and Ukranian Soccer Leagues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Šíma

  2015-03-01

  átkodobě vyrovnanějšími. Naopak ukrajinská liga je nejméně vyrovnaná. U všech studovaných soutěží lze zaznamenat viditelný pokles vyrovnanosti soutěže. Tento trend se však ve skupině liší.

 19. Kinematická analýza posturálních změn v bipedálním stoji při aplikaci podnětu ze zevního prostředí a modifikaci vizuální scény u pacientů po plastice předního zkříženého vazu Kinematic analysis of postural changes in bipedal stance at application of stimulus from external environment and modifi cation of visual scene in patients with anterior cruciate ligament reconstruction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Janura

  2007-01-01

  Full Text Available Tato studie se zabývá změnami postury při modifikované zrakové scéně a při aplikaci podnětu ze zevního prostředí u zdravých jedinců a u pacientů po plastice předního zkříženého vazu (LCA za nezměněné a modifi kované vizuální scény. Do vyšetřovaného souboru bylo zahrnuto 11 pacientů po plastice LCA a 14 zdravých jedinců. Modifi kace vizuální scény bylo dosaženo prostřednictvím speciálního optického systému Olympus – Eye trek FMD-700. Zevní podnět byl realizován pomocí nárazu letícího míče. K hodnocení posturálních změn jsme využili kinematickou analýzu. U pacientů po rekonstrukci LCA i u zdravých jedinců jsme nejvíce diferencí v jednotlivých způsobech provedení nalezli pro kinematické parametry na dolních končetinách a trupu. U obou skupin probandů jsme zaznamenali podobné tendence k posturálním změnám. Při porovnávání kinematických parametrů mezi skupinou pacientů a zdravých jedinců jsme nalezli rozdíly v poloze horních končetin. Pro dolní končetiny a trup (s výjimkou minimální velikosti úhlu bérec – stehno při modifi kované scéně s reálným podnětem nejsou rozdíly mezi oběma skupinami statisticky významné. Tears and rupture of the anterior cruciate ligament (ACL, which has an important function in knee joint stability, are very common and more so in sports. ACL injury can be managed in two ways. One alternative pertains to conservative therapy whereas the second variant is surgical intervention (reconstruction. The number of ACL reconstructions has risen recently. The purpose of this study was to analyze the postural changes in bipedal stance at application of a stimulus from external environment and the resultant modifi cation in the visual scene in patients with ACL reconstruction. The examined group consisted of 25 subjects – 11 patients with ACL reconstruction and 14 healthy adults. The external stimulus was realized by striking

 20. Názory budoucích pedagogů na začlenění dětí s postižením do tělesné výchovy v Jihoafrické republice Attitudes of future physical educators toward teaching children with disabilities in physical education in the Republic of South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liz Bressan

  2007-02-01

  Full Text Available Jednou z bariér, týkající se začlenění dětí s postižením do tělesné výchovy, mohou být negativní postoje učitelů. Tyto postoje mohou pramenit z neznalosti nebo nedostatku zkušeností s dětmi s postižením. Pro překonání těchto bariér je nezbytné změnit postoje těch, kteří mají být prostředníky v inkluzi. Tripp a Sherrill (1991 opakovaně vyzdvihují význam postojů v aplikovaných pohybových aktivitách a jejich výzkumu. Teoreticky podložený výzkum o utváření postojů může stanovit rámec porozumění faktorům, které působí na vztah mezi postojem a chováním (Tripp & Sherrill, 1991. V rámci výzkumu postojů jsme upravili dotazník "Attitude Toward Teaching Individuals with Physical Disabilities in Physical Education" (ATIPDPE pro studenty oboru "sport science" na Universitě Stellenbosch v Jihoafrické republice. Do výzkumu bylo začleněno 60 studentů. Utvořili jsme dvě skupiny, ve kterých bylo 30 studentů se specializací trenérství osob se zdravotním postižením a 30 studentů bez této specializace. Porovnali jsme skupiny v komponentech teorie plánovaného jednání a výsledky ukázaly, že mezi postoji studentů v těchto dvou skupinách není statisticky významný rozdíl. The Republic of South Africa has undergone significant changes with regard to people with disabilities in the past number of years, which have also included changes in legislation and education. In the education of children with disabilities, inclusion is quite a new phenomenon. In order to prepare for inclusion, universities must focus on teacher preparation. Sherrill (1998 emphasised the role of attitudes in teacher preparation and therefore we have focused on the attitudes of university students toward inclusion. The aim of this study was to examine the differences in attitudes between two groups of students of the Department of Sport Science at the University of Stellenbosch in the Republic of South

 1. Srovnání žákovské obliby školy a matematiky pohledem mezinárodních šetření/ A comparison of satisfaction with school and mathematics from the perspective of international testing programs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslava Federičová

  2015-04-01

  Full Text Available Spokojenost žáků ve škole, obliba školy a učení zvyšují intenzitu osobního zapojení žáků do výuky, jejich ztotožnění se s procesem vzdělávání, což v konečném důsledku může mít výrazný pozitivní dopad na samotné výsledky vzdělávání. Cílem naší analýzy je podrobnější empirické zmapování oblíbenosti školy a učení se matematice, jak je vnímaná a vykazovaná žáky 4., 8., 9. a 10. ročníků na základě různých mezinárodních šetření TIMSS a PISA. Zaměřujeme se na případ České republiky, jejíž žáci vykazují abnormálně nízkou oblibu školy a učení se matematice i v jiných šetřeních. V první části prezentujeme podrobnější mezinárodní srovnání, v druhé části se soustředíme na oblibu u specifických skupin žáků a ve třetí části na asociace s charakteristikami škol a učitelů. Pro všechny země je charakteristický pokles obliby školy a učení s postupem do vyšších ročníků, nižší obliba u chlapců, pozitivní asociace se vzdělávacími výsledky žáků a vzdělaností rodičů, a to především ve vyšších ročnících. Ve srovnání s evropskými zeměmi je velmi nízká obliba školy a učení se v Česku dána především výrazně negativnějšími postoji chlapců, což se nejvíce projevuje v 8. třídách základních škol, kde je také patrná vysoká míra neobliby u žáků s nejhoršími výsledky. Podíl variace obliby vysvětlitelný faktory na straně učitelů a škol zachycenými šetřením TIMSS je velmi nízký.

 2. Sociokulturní diverzita organizací ve vzdělávání

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alena Felcmanová

  2018-04-01

  Full Text Available „Jiné instituce, jiná pravidla, jiný vztah“ – tak by se dal shrnout často opakovaný motiv rozhovorů s pracovníky různých institucí – škol, OSPOD, NNO – vzhledem k jejich spolupráci během zavádění tzv. inkluzivního vzdělávání. Podobně jako v dalších zemích i v ČR probíhá v reakci na sociokulturní diverzitu ve společnosti rozvoj tzv. inkluzivního vzdělávání. Změna vzdělávací politiky přináší prostor pro redefinici rolí aktérů, kteří se angažují především v oblasti práce s dětmi se sociálním znevýhodněním, a otevírá nové pole pro spolupráci mezi nimi. Ve studii jsou analyzovány kultury organizací, vzájemné recepce skupin aktérů a vymezování jejich rolí a vzájemných očekávání vzhledem k jejich spolupráci. Data byla zpracována skrze analýzu aktérů a kvalitativní rozhovory s aktéry NNO, škol a OSPOD ve dvou českých městech. Z nasbíraných dat vyplynulo, že kultura organizací (Cook & Yanow, 1993; Schein, 1990, má velký vliv na vztah s klienty i možnosti spolupráce s ostatními aktéry, nicméně je jen málo reflektována Cestou může být jasná komunikace hodnot i extenzivní normativní profesionalismus (Klaassen & Maslovaty, 2010. Diskuze o rolích aktérů ve vzdělávání je tedy zároveň diskuzí o identitě, diverzitě a kultuře organizací.

 3. Analýza novinových reportáží o sportovních akcích z pohledu nerovnosti pohlaví Analysis of newspaper reports on sporting events from the aspect of gender inequality

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mojca Doupona Topič

  2006-02-01

  Full Text Available Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem slovinská média referují o sportovních akcích. Zvláště nás zajímalo, zda převládají zprávy o sportovcích a zda existují rozdíly ve způsobu, počtu a stylu článků o sportovcích a sportovkyních. Analyzovali jsme dva deníky a porovnávali rozsah, počet článků a fotografie. Články jsme rozřadili do tří skupin: články o sportovcích, články o sportovkyních a články o obojích současně. Podrobněji jsme sledovali jejich styl. Velkou úlohu rovněž hrají fotografie. Srovnávali jsme proto množství, typ, velikost a statický/dynamický charakter fotografií. Výsledky této studie potvrzují některé z předběžných závěrů o tom, že noviny sportovkyním poskytují méně místa, publikují o nich méně článků a věnují jim menší pozornost. Zkoumáním fotografií jsme došli k závěru, že fotografie sportovců jsou lépe umisťovány a že jsou častěji barevné. Sportovkyně jsou zobrazovány tak, aby vynikal jejich tělesný vzhled a nikoli sportovní role. The aim of our research was to establish how Slovene media report on sporting events. We were especially interested if there is a prevalence of reports about male athletes, and if there are differences in manner, amount and style of reporting between the articles about male and female athletes. We analysed two daily newspapers and compared the size, the number of articles, and the photographs. We have classified the articles into three groups; articles about male athletes, articles about female athletes and articles about both. We took a closer look at the style of writing. The photographs also play an important role. Therefore, we also compared the amount, type, size and static/dynamics of photographs. The results of this study confirm some of the preliminary conclusions that the newspapers offer less space, publish less articles and pay less attention to female athletes. By

 4. Sports context of the original families of three generations of national football team players [Sportovní kontext původních rodin tří generací fotbalových reprezentantů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Válková

  2011-09-01

  in any of the three different generations.[VÝCHODISKA: Rodinný context je považován za podstatný jev, ovlivňující vývoj celoživotní sportivní kariéry. Přes tuto skutečnost je role rodiny v etapách různých historických změn zkoumána zřídka. Výzkumný concept studie je založen na "teorii přechodu" (tj. raná sportovní socializace, na principu "generačního přenosu" (tj. interakce rodiče-děti, a to v rámci různého mikro (rodinného a makro (sociálně-ekonomického kontextu. CÍLE: Cílem studie je nalézt vztahy mezi ukazateli rané socializace v rodinném kontextu fotbalových hráčů - reprezentantů České republiky ve třech rozdílných socio-ekonomických časových obdobích. METODIKA: Byly zkoumány tři generace fotbalových hráčů národní reprezentace. Výzkumný vzorek P (n = 69 sestával ze tří sub-skupin: P1 (n = 23 - současná generace fotbalové reprezentace v letech kolem roku 1991, P2 (n = 23 - generace reprezentující v letech 1981 - 2001 a P3 - generace reprezntující v letech 1965 - 1987. Data byla získána semi-strukturovaným rozhovorem orientovaným na rodinné zázemí v etapě rané sportovní socializace každé generace. Odpovědi byly analyzovány a data tříděna v kategoriální škále (5 domén po 4 kategoriích. Dále byla data zpracována deskriptivní statistikou a srovnání vybraných kategorií mezi generacemi neparametrickým testem Chí-kvadrát na hladině významnosti p < 0,05. VÝSLEDKY: Shodná role otců byla nalezena ve všech třech generacích a take ve shodných kategoriích (typ výchovy, začlenění do fotbalu, motivační přístupy. Role matek byla odlišná ve vztahu ke generační emancipaci žen, ale vždy podporující sportovní vývoj dětí. ZÁVĚRY: Výsledky podtrhují význam rané sportovní socializace v rodině, důležitost generačního přenosu, funkci otce, matky i sourozenců jako motivátorů, a to bez ohledu na příslušnost ke kterékoliv ze t

 5. Medij v sodobni družbi in kulturi (Multimedialnost in intermedialnost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vanesa Matajc

  2011-07-01

  Full Text Available Sociološko gledano, obdobje »kritične moderne« kot predhodnice »tekoče moderne« (Baumann sovpada z obdobjem izjemnega razmaha in družbenega vpliva množičnih medijev, ki pa igrajo ambivalentno vlogo v kroženju javnih diskurzov: podpirajo tako težnjo k totalitarnosti ali vsaj avtoritarnosti kot tudi težnjo k njuni problematizaciji in nevtralizaciji, namreč z argumentiranim ozaveščanjem individua: posameznikove svobode izbire in avtonomije. Sodobno stanje problematizira tudi posameznikovo svobodo izbire, načeloma pa stopnjuje to ambivalenco. Pri tem ga vplivno podpirajo multimediji z navideznim posredovanjem čim bolj »celostne« percepcije oz. izkušnje: če medij opredelimo s fiziološkega vidika, multimediji učinkujejo zlasti s součinkovanjem vizualnega in avditivnega posredovanja, pri čemer je močno udeležen jezikovni kod. S tem: (1 multimedijska reprezentacija učinkuje kot »resničnost«: zabrisuje recipientovo zavedanje, da »besedilo« (v najširšem smislu, ki ga sprejema, ni »avtentična« resničnost, marveč je reprezentacija. Multimedijsko spodbujanje tega vtisa ima za posledico, da stopnjuje recipientovo verjetje v objektivno resničnost (posredovane informacije. S tem lahko multimediji močno podpirajo distribucijo in obtok stališč, vrednot, »mitov« in »stereotipov« v vsakdanji kulturi in pridobivajo odločilno vlogo v »politikah« multikulturnosti in medkulturnosti. (Refleksija te vloge multimedijev nadaljuje in tematsko razširja tradicijo »kritične moderne«, pri čemer je najbrž še posebej izpostavljena vloga multimedijev pri vprašanju pravic človeka in državljana, državljanskih vrednot, različnih kulturnih skupin in njihovih medsebojnih razmerij itn., tako da problematika multimedijev nespregledljivo vključuje vidike sociologije, moralne filozofije, politične filozofije, kulturnih študijev, antropologije, etnologije itn. oziroma celotno polje družboslovja in humanistike. (2

 6. Příklad e-learningové komunity v celoživotním vzdělávání učitelů tělesné výchovy An example of an e-learning community for lifelong learning by physical education teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Kolenc

  2008-01-01

  Full Text Available Současné trendy ve světě i v EU vykazují zvyšující se počet skupin, vzdělávajících se prostřednictvím e-learningu, tzv. e-learningových komunit. Tento příspěvek představuje první takovouto e-learningovou komunitu ve Slovinsku, a to v oblasti pedagogické praxe studentů – "Sportfolio.si".Pedagogové, studenti sportu, profesoři a mentoři na školách v rámci e-learningové komunity spolupracují a propojují tak "teorii a praxi". V rámci e-komunity a pomocí blogů (weblogů mohou uživatelé sdílet příklady nejlepších postupů a získávat, rozvíjet a sdílet tak profesní kompetence v oblasti tělesné výchovy. Potvrzují tak myšlenku, že "vlastní vědomosti lze rozvíjet tím, že je sdílíme s ostatními".Takové jsou rovněž trendy v EU, která od pedagogů požaduje neustále přejímat nové role (kompetence a měnit či opouštět některé role dřívější. Pedagogové se tudíž musí neustále starat o vlastní osobnostní a profesní rozvoj. Pomocí tzv. celoživotního vzdělávání se pedagogové stávají nedílnou součástí "učící se společnosti" neboli společnosti vědomostní, která představuje jeden ze zásadních cílů evropské politiky v oblasti výchovy a vzdělávání, kterého má být dosaženo do roku 2010.V budoucnosti by e-learningové komunity mohly představovat účinnou oporu při celoživotním vzdělávání učitelů tělesné výchovy a podpořit rozvoj sportů všech typů a měřítek. The contemporary trends in the world and in the EU indicate an increase in the number of e-learning communities. This paper presents an example of the first learning community in Slovenia in the field of practical pedagogical training for students, the "Sportfolio.si".The Faculty, sport students, professors, and the mentors at schools cooperate within the e-learning community and in this way interconnect "theory and practice". Within the e-community and by using blogs (web

 7. Predikce poruch učení pomocí testu komplexní imitace pohybu Prediction of learning difficulties with the test of complex imitation of movement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martina Ozbič

  2008-05-01

  Full Text Available Vývojová porucha motorické koordinace (DCD je součástí heterogenní skupiny vývojových poruch a postihuje iniciaci, organizaci a provádění činností. Ve školské praxi i v každodenním životě s dětmi je často přehlížena. Proto si tento článek klade za cíl upozornit na tento problém a ukázat, jak mohou vyučující v různých předmětech děti s DCD snadno rozpoznat. Žáky s poruchami učení mohou rozpoznat zejména vyučující tělesné výchovy při neformálních úkolech a tito mohou později iniciovat příslušnou intervenci. Rychlá prognóza může vést k rychlejší intervenci, což vede ke zlepšení pohybových dovedností u dětí s DCD. Tento výzkum prokázal, že na základě dvaceti úkolů testu Bergès-Lézine pro komplexní imitaci pohybu/gest můžeme určit, které z dětí mají určité poruchy učení a které ne. Chceme zejména vyzdvihnout tři úkoly (12, 17 a 20, při kterých děti musejí protnout vertikální osu svých těl. Tyto tři úkoly zahrnují oboustrannou koordinaci. Děti s příznaky DCD mají problémy s prostorovou orientací a komplexní imitací pohybu/gest. Na základě velkých rozdílů, nalezených při úkolech, kdy žáci musí protnout vertikální osu svých těl a otáčet dlaně, lze děti rozdělit do dvou skupin (s motorickými poruchami a poruchami učení a bez nich. Developmental Coordination Disorder (DCD is one of all of the heterogeneous range of developmental disorders affecting the initiation, organization and performance of actions. It is often being overlooked in school practice and in everyday work with children. Therefore, the aim of this article is to draw attention to this problem and prove how children with DCD can be easily recognized by teachers of different subjects. Especially PE teachers are those who can recognize pupils with learning difficulties, in informal tasks, and later on organize appropriate intervention. A quicker prognosis

 8. K tematski številki »O knjigi«

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Vogrinčič Č.

  2010-12-01

  ukvarja z vlogo, ki jo je knjiga – kot objekt in subjekt – zavzela v literarni produkciji nemško govorečih pregnancev. T. i. »literarnemu« sklopu sledita prispevka, ki osvetljujeta zgodovinsko oddaljen čas in v ospredje postavljata pomenljivo razmerje med tedanjo rokopisno in tiskano knjižno kulturo. Študija Ivana Lupića pokaže na pomen marginalij oziroma robnih zabeležk, ki se v opisanem primeru izkažejo kot dragocen vir informacij raziskovalcem shakespearijancem; Emma J. Clery pa skozi analizo delovanja prve zasebne britanske založbe in tiskarne – Strawberry Hill Horacea Walepola – tematizira telesnost knjige v širšem kontekstu ustvarjalnega procesa produkcije in potrošnje. Prispevka zaznamujeta prehod od pretežno tekstualnih k zunajbesedilnim vidikom knjige in s tem k zadnjemu vsebinskemu razdelku, ki knjigo predstavi skozi pogled gledalca in ne bralca. Članek Alenke Spacal na primeru del renesančne slikarke Sofonisbe Anguissola knjigo obravnava kot avtoportretni atribut in preučuje njeno spremenljivo sporočilnost, najizraziteje pa onkraj besednega poseže projekt nizozemske oblikovalke Fleur Thio z naslovom New Ways of Reading, ki z domiselnim poigravanjem s klasično knjižno formo ponuja duhovit komentar k sodobnim bralnim praksam. Kot je ob fotografijah svojih del za Ars & Humanitas zapisala avtorica, so »preoblikovane knjige nastale kot posledica mojega preizpraševanja o tem, kaj se zgodi, če malce posežeš v ustaljeno knjižno formo, in ali lahko že drobcena sprememba vpliva na to, kako beremo. Vsaka od petih knjig predstavlja različne bralne profile in vabi k premisleku«. Fotografije s kratko avtorsko razlago – tudi z namenom opozoriti na večrazsežnost fenomena knjige – razločujejo posamične skupine člankov. Tematsko številko Ars & Humanitas o knjigi sklepa besedilo gostujoče urednice, ki ponudi panoramski pregled vse številčnejših knjig o branju (in nebranju ter se ob tem navezuje na nove bralne in knji

 9. Disappearance of the last lions and hyenas of Europe in the Late Quaternary - a chain reaction of large mammal prey migration, extinction and human antagonism

  Science.gov (United States)

  Diedrich, Cajus G.

  2010-05-01

  there are no records of indirectly dated hyena and lion remains being younger then even Aurignacian/Early Gravettian (35.000-28.000 BP). Those largest Late Quaternary predators must have got extinct in northern Germany with the Late Weichselian/Wuermian extending Skandinavian Glacier, which reached northern Europe between Hamburg and Berlin its maximum extension about 24.000 BP (Skupin et al. 1993). The two largest predators of the Late Quaternary of Europe seem to have been well represented in the Gravettian and up to Magdalénian Late Palaeolithic of southern Europe, in which mainly lions, but only rarely hyenas are well documented within the cave and mobile art (e.g Breuil 1952, Begouen and Clottes 1987, Chauvet et al. 1995, Diedrich and Rathgeber in review, Diedrich 2005). Hyenas and lions must have been represented in the Gravettian, Early and Middle and possibly even ?Late Magdalenian in southern Europe, which must have resulted from a southern migration of those predators during the Late Weichselian/Wuermian together with the megafauna and humans. The disappearance of hyenas and lions also correlate with the extinction of mammoth and woolly rhinoceros in northern Germany. The large mammals such as elephants and rhinoceroses were highly important for hyenas and lions during the Late Quaternary. Hyenas had a systematic scavenging strategy on both large prey which was even "transferred" until today compared to modern spotted hyenas and lions of Africa (Diedrich 2010d, e, in prep). Where those Late Quaternary giant mammals such as woolly mammoth and woolly rhinoceros were absent in middle mountainous regions (e.g. Sauerland Karst, Harz Mountain Karst, Bohemian Karst, Thuringian Karst) those had to kill other medium sized animals such as horse or steppe bison and those in larger amounts (Diedrich 2008, 2010c). Woolly rhinoceros and woolly mammoth seem to be not known in northern Germany after Aurignacian/?Early Gravettian times (Sauerland Karst and Münsterland Bay

 10. Variability of selected indicators of physical activity in a randomized sample of the Czech population between the years 2003–2006: Results from the short and long self administered format of the IPAQ questionnaire [Variabilita vybraných indikátorů pohybové aktivity u randomizovaných souborů české populace v letech 2003–2006: Výsledky z krátké a dlouhé administrativní verze IPAQ dotazníku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Sigmund

  2009-06-01

  MET–minutes/week for walking and sitting on working days. The long self administered format of the IPAQ provides more detailed results on PA. However, the value of total PA is significantly higher than that obtained using the short self administered format of the IPAQ. In order to obtain more exact data on PA, we recommend using the long self administered format of the IPAQ simultaneously with pedometer or accelerometer PA monitoring. [VÝCHODISKA: Snaha o získání celosvětově srovnatelných výsledků o úrovni pohybové aktivity (PA různých populačních skupin vyústila ve vytvoření a standardizaci Mezinárodního dotazníku o pohybové aktivitě (IPAQ. CÍLE: Hlavním cílem této studie bylo zjistit variabilitu vybraných proměnných PA ze dvou ekvivalentních forem českých administrativních verzí IPAQ dotazníku aplikovaných u randomizovaných souborů české populace v letech 2003–2006. METODIKA: Ve studii byla použita data od 11277 obyvatel České republiky (5683 žen a 5594 mužů ve věku 15–69 let. Krátká administrativní verze IPAQ byla u 2066 žen a 1976 mužů aplikována na podzim 2003 a jaře 2004. Dlouhá administrativní verze IPAQ (resp. jako součást ANEWS dotazníku byla použita u 1688 žen a 1689 mužů na podzim 2004 a jaře 2005 (resp. u 1929 žen a 1929 mužů na podzim 2005 a jaře 2006. Jednotlivé soubory účastníků byly randomizovány podle pohlaví, věku a velikosti místa bydliště v souladu s údaji Českého statistického úřadu (www.czso.cz. VÝSLEDKY: Mezi samostatně aplikovanou dlouhou verzí IPAQ a ANEWS dotazníkem (obsahujícím dlouhou verzi IPAQ nenacházíme u mužů ani žen výrazné rozdíly v MET–minut/týden v celkové PA, transportní PA, PA v zaměstnání a chůzi. U krátké verze IPAQ zaznamenáváme u mužů i žen nižší hodnoty celkové PA (p < 0,0001 než v dlouhé verzi IPAQ (resp. ANEWS dotazníku. Bez rozdílu mezi jednotlivými ekvivalentními formami IPAQ dotazníku jsou

 11. Differences in rotations between the winning and losing teams at the youth European volleyball championships for girls [Změny v rotacích mezi vyhrávajícími a prohrávajícími týmy na juniorských mistrovstvích Evropy ve volejbalu dívek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Zadražnik

  2009-12-01

  é rotace byla stanovena kriteriální proměnná. Byly vypočteny prosté deskriptivní statistické parametry společně se šesti kanonickými diskriminačními analýzami (jedna pro každou rotaci. VÝSLEDKY: Výsledky kanonické diskriminační analýzy ukázaly, že čtyři ze šesti rotací byly statisticky významné na úrovni p < 0,05 (rotace 1 = 0,02; rotace 2 = 0,00; rotace 3 = 0,00; rotace 6 = 0,04. Je zajímavé povšimnout si, že různé fáze zápasu vykazují největší projekci diskriminační funkce přesně v rotacích se statisticky významnými rozdíly. Těmi byly: příjem podání a útok v rámci K1 a K2 u rotace 1, příjem podání, blok a obrana u rotace 2, příjem a obrana u rotace 3, útok v rámci K1 u rotace 6. ZÁVĚRY: Tyto výsledky ukazují na specifické charakteristiky jednotlivých rotací v této věkové skupině, jež je třeba vzít do úvahy v rámci organizace tréninku. Výsledky nepochybně indikují, že v průběhu synchronizace týmové hry každá ze šesti rotací vyžaduje zvláštní pozornost, a to pokud jde o techniku i taktiku.

 12. Vztah mezi úspěšností dětí v předplavecké výchově, jejich temperamentovými charakteristikami a stimulací k pohybovým aktivitám Relationship between children's successfulness in pre-swimming education, their temperament characteristics and stimulation to physical activities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ludmila Miklánková

  2006-02-01

  Full Text Available Cílem studie bylo posoudit a zhodnotit možnost ovlivnění úspěšnosti dětí předškolního věku v kurzu předplavecké výchovy některými vnějšími a vnitřními faktory. Zaměřili jsme se na úroveň environmentální stimulace k pohybovým aktivitám ze strany rodiny a školy a na rysy temperamentu sledovaných dětí. Do výzkumného souboru bylo zahrnuto 83 dětí – neplavců z mateřských škol, úplné výsledky se podařilo získat u 58 dětí (30 dívek a 28 chlapců. Průměrný věk sledovaného souboru byl 5.87 roku. Míra úspěšnosti dítěte v kurzu předplavecké výchovy, zaměřeném na výuku základních plaveckých dovedností, byla hodnocena pomocí standardizované pětisložkové testové baterie (Řehoř, 1969. Na základě výsledků byly děti zařazeny do tří skupin: U1 – velmi úspěšní, U2 – úspěšní, U3 – neúspěšní. Rysy temperamentu byly zjištěny prostřednictvím Eysenckova dotazníku (Müllner & Senka, 1987. Pro posouzení environmentální stimulace k pohybovým aktivitám jsme užili dotazníku ESPA (Renson & Vanreusel, 1990; Miklánková, 2005. Hodnocení souvislosti mezi stimulací k pohybovým aktivitám a úspěšností dětí v kurzu předplavecké výchovy bylo provedeno Mann-Whitney testem. Vztah mezi úspěšností probandů v předplavecké výchově a jejich typem temperamentu byl hodnocen analýzou variance, případně metodou Kruskal-Walis. Při porovnání stimulace k pohybovým aktivitám mezi skupinami s rozdílnou úspěšností v předplavecké výchově (mezi skupinami U1 a U2, U2 a U3 byl nalezen signifikantní rozdíl (p < 0.01 u jednoho ze stimulů sociální participace. Srovnání mezi skupinami U1, U2 a U3 potvrdilo statisticky významný rozdíl v dimenzi extraverze mezi skupinou U1 a U3 (p < 0.01 a mezi skupinou U1 a U2 (p < 0.05. Skupina U3, která dosáhla v testech plavecké úspěšnosti nejhorších výsledků, se signifikantně odlišuje od

 13. Výška podélné nožní klenby stanovená metodou Chippaux-Šmiřák u kompenzovaných a nekompenzovaných typů nohy dle Roota The height of the longitudinal foot arch assessed by Chippaux-Šmiřák index in the compensated and uncompensated foot types according to Root

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Vařeková

  2008-01-01

  Full Text Available Je známo, že funkční typy a subtypy nohy dle Roota se liší mimo jiné i výškou nožní klenby při zatížení. Cílem této práce bylo porovnat výšku podélné nožní klenby u funkčních (subtypů nohy dle Roota pomocí Chippaux-Šmiřákova indexu (CSI. Soubor tvořilo 141 žen (17–85 let, x = 58,8, SD = 12 a 87 mužů (22–86 let, x = 58,7, SD = 11,91 převážně středního a vyššího věku. Jeden vyšetřující stanovil u všech probandů funkční typ a subtyp nohy – varozní zánoží kompenzované (RFvarC, částečně kompenzovaná (RFvarP a nekompenzované (RFvarN, varozní předonoží kompenzované (FFvarC, částečně kompenzované (FFvarP a nekompenzované (FFvarN, valgozní předonoží flexibilní (FFvalgF, semiflexibilní (FFvalgS a rigidní (FFvalgR a neutrální typ (N. Druhý vyšetřující zhodnotil všechny plantogramy a stanovil CSI. Na základě průměrné hodnoty CSI bylo stanoveno pořadí a statistická významnost zjištěných rozdílů byla testována pomocí ANOVA a post-hoc Fisherova LSD testu. Výsledky ukázaly, že funkční subtypy lze s vysokou mírou statistické pravděpodobnosti rozdělit do 2 krajních skupin. Na jedné straně spektra leží subtypy s vysokou hodnotu CSI (tedy nižší podélnou klenbou, kompenzované, resp. flexibilní subtypy. Na opačné pravé straně spektra leží nekompenzované, resp. rigidní subtypy s nízkou hodnotou CSI. Ve střední části spektra leží přechodné subtypy. Neutrální funkční typ lze zařadit do střední skupiny, spíše k levé straně. Vliv pohlaví je zanedbatelný. Výsledky tak potvrdily předpoklad o rozdílech mezi funkčními (subtypy ve výšce podélné nožní klenby při zatížení. Stanovení výšky podélné klenby nohy pomocí plantogramu může pomoci při odhadu stupně kompenzace či flexibility jednotlivých funkčních typů. Samo o sobě však nemůže nahradit vlastní aspekci a fyzikální vy

 14. Specialized Training of Children and Youngsters in Selected Sports Games

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaroslav Buchtel

  2014-05-01

  é skupiny tvoří trenéři věkové kategorie 30–45 let, přičemž žen je asi jedna čtvrtina celého souboru. Výrazné rozdíly mezi jednotlivými hrami jsme nalezli v oblasti edukační. Zatímco v tenisu a volejbalu tvoří vysokoškolsky vzdělaní trenéři nadpoloviční většinu (65, resp. 76 %, v házené je jejich podíl jen cca 40 %. Stejně tak rozdílné je i zastoupení učitelů TV v rámci jednotlivých sportovních her – 83 resp. 76 % v tenisu a volejbalu oproti 29 % v házené. V tenisu je velmi nízké zastoupení trenérů, kteří se věnují dorostenecké kategorii (6 %. Rozdíly jsme nalezli i v názorech na nutnost existence přípravek, tj. kategorií, které předcházejí mladšímu žactvu. Za nezbytnou ji považují především trenéři tenisu. Naopak výraznou shodu nacházíme v názorech na problematiku rané specializace – o její výhodnosti je přesvědčena jen úzká menšina trenérů (8 %. Trenéři volejbalu a tenisu se shodují v začátku specializace dle hráčských funkcí v kategorii staršího žactva, ve skupině tenisových trenérů nelze preferenci jedné věkové kategorie určit.

 15. Duševní stav málo a pravidelně tělesně aktivních žen ve druhém trimestru těhotenství The state of mind of less physically active and regularly physically active women in the second trimester of their pregnancies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damir Karpljuk

  2008-04-01

  Full Text Available V okamžiku, kdy žena zjistí, že je těhotná, se její život v mnoha ohledech změní, protože se začne přizpůsobovat dítěti ve svém těle. Přeje si dobře se cítit, v bezpečí dosáhnout stanoveného termínu a porodit zdravé dítě. Průzkum jsme prováděli u 163 těhotných žen na konci druhého trimestru těhotenství. Článek představuje vztah mezi sportovní aktivitou a duševním stavem během těhotenství. Srovnávali jsme dvě skupiny žen – ženy s pravidelnou tělesnou aktivitou (PTA a ženy s nízkou úrovní tělesné aktivity (NTA – a zkoumali vztah mezi tělesnou aktivitou a duševním stavem. První část výzkumu se zaměřovala na tělesnou aktivitu, a to zvláště na její četnost, formu a typ. Skupina PTA sestávala z 69 těhotných žen, které se pravidelně věnují organizovaným sportovním aktivitám ve sportovních střediscích nebo které jsou tělesně aktivní neorganizovaně třikrát až čtyřikrát za týden. V potaz jsme brali aktivity trvající 30 a více minut. Skupina NTA sestávala z 94 těhotných žen, které se tělesným aktivitám věnují pouze příležitostně nebo které nejsou tělesně aktivní. Druhá část výzkumu týkajícího se duševního stavu těhotných žen obsahovala 45 položek, které se týkaly jejich duševního stavu. U každé položky ženy určovaly svůj duševní stav na pětistupňové škále (nikdy, málo, občas, často, skoro pořád. Z celkového počtu mělo 20 položek prevalenci pozitivního duševního stavu a 25 prevalenci negativního duševního stavu. U obou skupin jsme analyzovali duševní stav a vztahy mezi pravidelnou sportovní aktivitou a nízkou sportovní aktivitou a duševním stavem v druhém trimestru, kdy jsou těhotné ženy nejčastěji a nejsnáze tělesně aktivní. Pomocí faktorové analýzy jsme prokázali, že u skupiny PTA je prvním eliminovaným faktorem faktor spojený s pozitivními emocemi, což vysv

 16. Dočasná symetrie zdravých a protetických končetin během chůze osoby s transtibiální amputací s různým protetickým zařazením Temporal symmetry of sound and prosthetic limbs during transtibial amputee gait with various prosthetic alignment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Janura

  2007-01-01

  é protézy. Vliv protetické nohy na proměnné chůze ve skupině těchto probandů zkoumal Gitter et al. (1991. Efektivnost chůze je také významně ovlivněna nastavením protézy nebo protetické nohy. Rehabilitaci osoby s amputací lze považovat za úspěšnou pouze tehdy, pokud tato osoba považuje protézu během chůze za estetickou a pohodlnou. Nastavení protézy musí vyhovovat potřebám postiženého (Fridman, Ona, & Isakov, 2003. Když protetická noha není optimálně vyladěna, může se tento fakt projevit v různých cyklech chůze. Během analýzy chůze je protéza úmyslně "neoptimálně" nastavena, aby se vyvolaly skryté následky. Fridman, Ona a Isakov (2003 pozorovali vliv protetické nohy umístěné ve vnější rotaci. Schmalz, Blumentritt a Jarasch (2002 použili sagitální posun nohy vpřed a vzad a nastavení nohy do plantární a dorzální flexe. Blumentritt et al. (1999 se zaměřil na účinky nastavení protézy v sagitální rovině na velikost zatížení kolenního kloubu u stojící osoby s transtibiální amputací. Nastavení protézy u osob s amputací dolní končetiny má pomoci zvýšit pohodlí zdravé nohy a maximalizovat možnosti chůze těchto osob. V rámci biomechanické analýzy chůze je důležité prošetřit nejen vztah mezi nastavením protetické nohy a protetické končetiny, ale také vztah mezi tímto nastavením a aktivitou druhé, zdravé končetiny (Pinzur et al., 1995. V jiných studiích se objevuje důraz na zdravou končetinu (Nolan & Lees, 2000; Hurley et al., 1990, ale v nich není řešena otázka různých nastavení protéz. Tento vztah mezi zdravou a protetickou končetinou může být kvantitativní, měřený dle symetrie nebo asymetrie měřených proměnných. The term "gait" refers to fundamental locomotion by means of which the individual moves him/herself from one place to another. For people afflicted by some involvement of the lower limbs, this activity is partially or completely

 17. Úvodník

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2013-10-01

  předminulého čísla Envigogiky pouští také Peter Sabo a Ľudmila Sabová – vymezují se vůči zatvrzelému „popírači kultury“ profesoru Šmajsovi, a stejně jako Jiří Nečas vidí cestu v navázání na její nejlepší tradice. Text publikujeme včetně recenzí, které přinášejí nové pohledy na tento problém a odkazy do literatury. Lehce se dotkneme i uměleckého uchopení přírody: jak funguje „umění v krajině“ popisuje v recenzi nově vydané knížky o land artu Hana Kolářová. A Jiří Olšovský se pokouší sdělit, jak lze do vztahu k přírodě vstoupit i dnes, ve věku ovládaném technikou. Do jiného soudku patří texty, které se zabývají rolí vědy a politiky při zařizování kvalitního, dlouhodobě udržitelného života. Vtipně a přitom s erudicí psaný text Františka Kožíška a Petra Pumanna se věnuje úskalím, která může potkat vědec, pokud chce svědomitě sdělit své výsledky veřejnosti. Autoři popisují, jak se postupně podstata jejich sdělení „ztratila v překladu“ do stručných mediálních zpráv a především jejich titulků – uvažují, jak by se dalo zkreslením tohoto druhu vyhnout, aniž by se věda uzavřela sama do sebe. I v tomto čísle se věnujeme možnostem hodnocení EV, tentokrát ve velmi komplexním a zasvěceném pohledu na environmentální gramotnost z dílny Petra Daniše, který nám podal zprávu (nejen o připravovaném výzkumu PISA v roce 2015. Osvětu veřejnosti v ochraně přírody a význam zapojení různých společenských skupin mají na mysli Peter Repka a Milada Švecová, když představují způsob, jak efektivně analyzovat management chráněných území. Jana Laciná a Vlastimil Kostkan se pokoušejí zprostředkovat široké veřejnosti nejnovější poznatky z přírodovědných i společensko-vědních oborů souvisejících se životním prostředím, a podávají nám o tom zprávu. Mozaiku doplňuje pohled do blízké minulosti