WorldWideScience

Sample records for het algemeen syndicaat

 1. Gedefinieerde belangen: algemeen nut na de Geefwet

  NARCIS (Netherlands)

  S.J.C. Hemels (Sigrid)

  2012-01-01

  textabstractInleiding: Sinds 1 januari 2012 is voor het eerst sinds de introductie van het begrip ‘algemeen belang’ in de Nederlandse belastingwet in 1917 het begrip ‘algemeen nut’ gedefinieerd. Bovendien geldt nu één definitie van algemeen nut voor alle belastingwetten, doordat deze definitie is

 2. Het spoor in model: energiegebruik en emissies door het railvervoer; beschrijving en toepassing van het model PRORIN

  NARCIS (Netherlands)

  Gijsen A; Brink RMM van den; LAE

  2002-01-01

  Het specifieke energiegebruik door treinen wordt in het algemeen berekend op basis van geaggregeerde gegevens over energiegebruik en vervoersprestatie (top-down methode). Om het energiegebruik (en de emissies) van nieuwe railconcepten te kunnen berekenen of om het effect van veranderingen op het

 3. Het domesticeren van de rat : Rat-mens relaties in de twintigste eeuw in het Westen

  NARCIS (Netherlands)

  Beumer, K.

  2009-01-01

  In de afgelopen eeuw heeft zich een opvallende verschuiving voorgedaan in de relatie tussen mens en rat. Terwijl de rat rond het begin van de twintigste eeuw in het algemeen nog ondubbelzinnig als ongedierte werd beschouwd, zijn ratten momenteel zowel een populair huisdier als het ultieme model van

 4. Het Bijbelse scheppingsverhaal en de natuurwetenschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. A. Manten

  1958-03-01

  Full Text Available Het is dit jaar precies een eeuw geleden, dat gezamenlijk door Charles Darwin en A. R. Wallace het begrip evolutie vaste voet kreeg in de moderne natuurwetenschappen. Vanaf het eerste ogenblik werd dit begrip zowel enthouiast verdedigd als scherp aangevallen. Binnen de kringen der natuurwetenschap werd de tegenstand echter al snel minder en tegenwoordig wordt daar het feit der evolutie wel algemeen aanvaard. Als er hier nog wat strijd is, dan gaat dat slechts over bepaalde bijzonderheden en zekere voorstellingen en niet meer over het begrip evolutie als zodanig.

 5. 'We weten precies hoe we het productieproces kunnen sturen'

  NARCIS (Netherlands)

  Bitter, J.H.

  2015-01-01

  Binnen Wageningen UR wordt op grote schaal samengewerkt met bedrijven. Dat helpt niet alleen het bedrijf zelf vooruit, maar ook de biobased economy in het algemeen. Prof. Dr. Harry Bitter: ‘De kennis over de eigenschappen van bijvoorbeeld bioplastics wordt alleen maar groter.’

 6. Beheer en onderhoud van woningen : Deel 3: Aspekten van bedrijfsmatig onderhoud: verkenning van theorieën, processen en technieken van het onderhoud

  NARCIS (Netherlands)

  Kaan, H.F.

  1987-01-01

  Toenemende interesse in onderhoud Onderhoud mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. Het aantal min of meer recente publikaties over onderhoud getuigt hiervan. Ook de toenemende aandacht die het onderhoud, en meer in het algemeen de bedrijfszekerheid, in het -technisch wetenschappelijk-

 7. Voortijdig schoolverlaten, een gedeelde verantwoordelijkheid : evaluatie-onderzoek naar de Plusvoorziening en het VSV-beleid in Groningen

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, G.; Docter-Jansen, L.; Zeelen, J.J.M.

  2011-01-01

  Van januari tot december 2011 is vanuit de afdeling Algemeen Pedagogische Wetenschappen (vakgroep Lifelong Learning) van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen (Academie van Sociale Studies) en het Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO Groningen)

 8. Objectgeorienteerde domeinanalyse : Een systematische aanpak voor het ontwerp van UML-klassendiagrammen

  NARCIS (Netherlands)

  drs. ir. J.F. Vonken; F.A.I. Peeters

  2001-01-01

  Dit boek is bedoeld voor analisten van objectgeoriënteerde systemen en degenen die hiervoor in opleiding zijn. Maar het boek kan ook interessant zijn voor wie zich bezig houdt met informatiemodellering in het algemeen. Dit boek beschrijft de EXPO-methode (expression based object modeling) waarmee op

 9. Van geografische strekenkaart tot landschapsdatbank. Gebruik van GIS, informatietheorie en landschapsmetrieken voor het karakteriseren van landschappen, toegepast op België

  OpenAIRE

  Van Eetvelde, V.

  2007-01-01

  De toenemende aandacht voor het landschap en de noodzaak voor actuele landschappelijke indelingen, worden momenteel sterk aangemoedigd door de Europese Landschaps-conventie (ELC) (Florence, 2000). De definitie van ‘landschap’ die in de ELC opgenomen is, is een algemeen aanvaarde (formele) definitie, waarbij het karakter van het landschap centraal staat. De kenmerken die dit landschapskarakter bepalen, worden gebruikt bij regionale geografische streekindelingen. Het opstellen van een landschap...

 10. Voedingsstatus van Hindoestaanse en Creoolse Surinamers en autochtone Nederlanders in Nederland : Het SUNSET-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Verkaik-Kloosterman J; van Valkengoed IGM; de Boer EJ; Nicolaou M; van der A DL; CVG

  2011-01-01

  Dit onderzoek toont aan dat de vitamine D status met name in Surinamers en de ijzerstatus van vrouwen in de vruchtbare leeftijd in het algemeen ontoereikend zijn. Daarnaast is aandacht nodig voor de matige vitamine D-status (< 50 nmol/L) bij autochtone Nederlanders, matige vitamine B12-status in de

 11. De zin van het economische opnieuw beschouwd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. P. van der Kooy

  1964-03-01

  Full Text Available In 1950 heb ik het hoogleraarschap in de economie aan de juridische faculteit der Vrije Universiteit te Amsterdam aanvaard m et een rede over de zin van het economische. Sinds- dien heeft dit centiaal m elhodologisch vraagstuk van de we- tenschap der economie mij ook verder bezig gehouden. Het is voor een economist een m oeilijk vraagstuk, om dat het tevens een wijsgerig vraagstuk is. Over het algemeen vindt de econo­ m ist daarover weinig in de filosofische liLeratuur. Dit is zeer begrijpelijk, w ant wijsgeren kunnen op zijn best m aar heel sum m ier kennis nem en van wat er in de vakw etenschappen omgaat, terw ijl zij, voor zover mij bekend, in den regel slechts weinig belangstelling voor de economie aan den dag leggen. Omgekeerd zijn econom islen m eestal niet bijzonder filosofisch aangelegd, en hebben zij de handen vol om de storm achtige ontwikkeling van liun eigen literatuur enigzins bij te houden afgezien nog van het l'eit dat zij in den regel vele praktischc beslom m eringen hebben, ten gevolge waarvan zij zich niet ongestoord aan de studie kunnen wijden. Van een behoorlijk sam enspel tussen filosolen en economislen komt over het ge- heel ook niet veel terecht. Wat de wijsgerige kant van m ijn overpeizingen betreft, ben ik dus door de nood gedwongen slechts am ateur. Ik kom daar gaarne voor uit, en ik ben steeds bereid te zwichten voor het beter oordeel der wijsgeren, m its ik dat kan vatten, en in m ijn eigen w erk daar iets mee uit kan richten. Men behoeft nog geen door de wol geverfd prag­ m atist of operationalist te zijn om te weten dat ieder werk zijn eigen eisen stelt.

 12. Nonmendelian inheritance of the HET-s prion or HET-s prion domains determines the het-S spore killing system in Podospora anserina

  NARCIS (Netherlands)

  Dalstra, H.J.P.; Zee, van der R.I.; Swart, K.; Hoekstra, R.F.; Saupe, S.J.; Debets, A.J.M.

  2005-01-01

  Two alleles of the het-s/S locus occur naturally in the filamentous fungus Podospora anserina, het-s and het-S. The het-s encoded protein can form a prion that propagates a self-perpetuating amyloid aggregate, resulting in two phenotypes for the het-s strains. The prion-infected [Het-s] shows an

 13. De aanval op de prulpoëten: de rol van de tijdschriften in het Nederlandse poëziedebat tussen 1825-1840

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marita Mathijsen

  1997-12-01

  Full Text Available In het begin van de negentiende eeuw zijn de literaire tijdschriften in Nederland wel in dialoog met elkaar, maar debatten zijn er weinig. Aan de dichtkunst wordt in het algemeen een utilitaire functie toegekend, waardoor de huiselijke poëzie hoog gewaardeerd wordt. Na 1825 ontstaat er geleidelijk een andere poëzieopvatting, die verdedigd wordt in een aantal kritische tijdschriften. Deze zijn aan elkaar verbonden door dezelfde uitgevers, motto's, medewerkers en uitgeefplaatsen, maar vooral door hun stellingname tegen de huiselijke poëzie en vóór Bilderdijk. De schendblaadjes hebben het succes van De Gids (1837 mogelijk gemaakt.

 14. Het grote zwijgen

  NARCIS (Netherlands)

  Withuis, J.

  2009-01-01

  Toen Jolande Withuis, zelf opgevoed in het geloof der kameraden, voor het eerst hoorde van de massaverkrachtingen in Duitsland door het Rode bevrijdingsleger, kon ze het niet geloven. „Maar het was wél waar en ik had het kunnen weten.” Ze heeft goede hoop dat de film ’Anonyma’, zojuist in

 15. Afleiding in het verkeer.

  NARCIS (Netherlands)

  2013-01-01

  Veel automobilisten, maar ook fietsers en voetgangers zijn in het verkeer bezig met allerlei activiteiten die hen kunnen afleiden, zoals luisteren naar muziek, mobiel bellen, sms’en of appen. Afleiding heeft negatieve effecten op het gedrag in het verkeer. Het precieze aantal verkeersongevallen in

 16. Het intraveneuze nephrogram

  NARCIS (Netherlands)

  Maus, Frits Coenraad

  1964-01-01

  Aanvankelijk werd de randioloog alleen bij de intraveneuze uitscheidingsurografie met het neprhografische effect geconfronteerd. Zo werd de opacificatie van het nierweefsel door een contrastmiddel voor het eerst door Von Lichtenberg en Swick in 1929 beschreven. Het belang van dit nephrogram werd

 17. Forum; Het ideale vrijetijdslandschap

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, K.B.M.; Embregts, M.

  2009-01-01

  Het Kenniscentrum Recreatie is in 2009 gestart met een debat getiteld 'Het ideale vrijetijdslandschap'. Doel van dit debat is inzicht te krijgen in zowel de wensen als de realisatie van het ideale Nederlandse vrijetijdslandschap. In dit Forum wordt aandacht besteedt aan dit debat. De eerste bijdrage

 18. Ornamenten van het vergeten

  NARCIS (Netherlands)

  2007-01-01

  Ornamenten van het vergeten, zo typeert Walter Benjamin in Zum Bilde Prousts de typische vertelstructuur van diens grote werk A la recherche du temps perdu. Op zoek naar de verloren tijd orchestreert Proust het vergeten. Dit vergeten is "de zwarte muur waartegen zich enkele motieven vertonen, en het

 19. Op het strand

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING Het woord spiaggia ‘strand’ wordt besproken binnen het veld van woorden die een scheiding tussen land en water aangeven. Hierbij worden historisch verschillende scenario’s (frames) onderscheiden, al naar de functie de het strand destijds had. Spiaggia wordt vergeleken met zijn

 20. Nogmaals het Cournot oligopolie

  NARCIS (Netherlands)

  Hinloopen, J.

  2007-01-01

  In een eerdere bijdrage heb ik het Cournot-oligopolie beschreven, het evenwicht van dit oligopolie grafisch afgeleid en het totale aanbod dat tot stand komt in deze markt vergeleken met dat van een markt van volledige vrije mededinging en van een monopolie. In een daaropvolgend nummer van TEO heeft

 1. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 2. Sexual transmission of the [Het-s] prion leads to meiotic drive in Podospora anserina

  NARCIS (Netherlands)

  Dalstra, H.J.P.; Swart, K.; Debets, A.J.M.; Saupe, S.J.; Hoekstra, R.F.

  2003-01-01

  In the filamentous fungus Podospora anserina, two phenomena are associated with polymorphism at the het-s locus, vegetative incompatibility and ascospore abortion. Two het-s alleles occur naturally, het-s and het-S. The het-s encoded protein is a prion propagating as a self-perpetuating amyloid

 3. De mechanisering van het wereldbeeld

  NARCIS (Netherlands)

  Dijksterhuis, Eduard J.

  2006-01-01

  De mechanisering van het wereldbeeld is het standaardwerk van Dijksterhuis waarin hij op glasheldere wijze de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken analyseert - van de Grieke natuurfilosofen tot de wijsgeren op wier denkbeelden de moderne natuurwetenschappen steunen: Huygens, Descartes,

 4. Genetische analyse van het Markiesje

  NARCIS (Netherlands)

  Doekes, H.P.; Oldenbroek, J.K.; Windig, J.J.

  2016-01-01

  Het Markiesje is een van de negen oorspronkelijke Nederlandse hondenrassen. Het vervult een belangrijke rol in het Fairfok-programma. De SZH ondersteunt dat programma door de rasverenigingen van kennis en advies te voorzien.

 5. Emission Trading System in the SER Energy Agreement for Sustainable Growth. Macro-economic calculation by means of WorldScan; ETS in het SER Energieakkoord. Macro-economische doorrekening met WorldScan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brink, C. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-09-01

  The Dutch National Energy Agreement for Sustainable Growth aims at strengthening the European system for emissions trading by a more strict emission ceiling. Also, the agreement aims at guarantee the competitiveness of global energy intensive businesses by adjusting the allocation method for emission rights. In the calculations for the energy agreement this is reflected in the adjustment of the ETS pricing path. In this memo the calculations with the equilibrium model WordlScan are described and presented [Dutch] Het Nationaal Energieakkoord voor Duurzame Groei zet in op een versterking van het Europees systeem voor emissiehandel (ETS) door aanscherpen van het emissieplafond. Verder wil het akkoord de concurrentiepositie van het mondiaal opererende energie-intensieve bedrijfsleven borgen door aanpassing van de allocatiemethode voor emissierechten. In de doorrekening van het Energieakkoord is deze inzet tot uitdrukking gebracht in een aanpassing van het ETS-prijspad. Deze notitie beschrijft de berekeningen met het algemeen evenwichtsmodel WorldScan waar deze aanpassing van het ETS-prijspad op is gebaseerd.

 6. Johann Sebastian Bach en zijn musici in de beide hoofdkerken te Leipzig : Een onderzoek naar hun rol, inzet en opstelling in het algemeen en naar de continuogroep en de daarin participerende instrumenten in het bijzonder

  NARCIS (Netherlands)

  Bijma, R.J.

  2017-01-01

  The study is devoted to Johann Sebastian Bach and his musicians in Leipzig’s two main churches, and to the question to which extent current opinions in musicology regarding historically-informed practice are actually correct. The core of Bach’s first Sunday choir in Leipzig consisted of the eight

 7. Chroniqueur van het kwaad

  NARCIS (Netherlands)

  Melching, W.

  2010-01-01

  De dagboeken van Joseph Goebbels vormen een unieke bron over het Derde Rijk. Hitlers minister van Propaganda beschrijft daarin het reilen en zeilen van de nazitop. Uit Goebbels’ aantekeningen blijkt hoezeer de nazileiders elkaar wantrouwden en tegen beter weten in doorvochten. Dit voorjaar

 8. Het ziekenhuis als ontwerpvraagstuk

  NARCIS (Netherlands)

  J.H.P. Christis

  2011-01-01

  Ziekenhuizen behoren tot wat Mintzberg professionele bureaucratieën noemt. Ze worden geconfronteerd met problemen op het gebied van kwaliteit, patiëntvriendelijkheid, veiligheid en efficiency. Een belangrijke vraag is of ze voor het bereiken van deze doelen de juiste structuur bezitten. In zijn boek

 9. Het geheim van Alibaba

  NARCIS (Netherlands)

  den Butter, F.A.G.; Wu, X.

  2016-01-01

  Alibaba is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste internet handelsplatform in de wereld. Volgens de Amsterdamse hoogleraar Frank den Butter en de Chinese studente Xiaoyi Wu weet Alibaba uitstekend in te spelen op de Chinese cultuur en instituties bij het omlaag brengen van de kosten van

 10. Toekomstdenken in het aardrijkskundeonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Beneker, T.; Cortenraede, V.G.B.; Palings, J.G.M.; Pauw, I.

  2016-01-01

  Onderwijs moet jonge mensen voorbereiden op de toekomst. Daar is iedereen het over eens. Maar nadenken over mogelijke en wenselijke toekomsten gebeurt zelden op school. Hoe kunnen we in het aardrijkskundeonderwijs op een zinvolle manier jongeren over ‘toekomsten’ laten nadenken?

 11. Het cultureel interview

  NARCIS (Netherlands)

  Martine Lammertink; prof Berno van Meijel

  2014-01-01

  In Nurse Academy verscheen het volgende artikel met Martine Lammertink van PsyQ / Parnassia Groep als eerste auteur:Lammertink, M. & van Meijel, B. (2014). Het cultureel interview. Nurse Academy GGZ, 3, 32 - 35. Ook Robert Meijburg, opleider Parnassia Groep, en Diana Polhuis, Hoofdopleider GGZ-VS,

 12. Final report of a quantitative survey on the public perception of nuclear energy. Study on the social support among citizens; Eindrapportage kwantitatief onderzoek publieksperceptie kernenergie. Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak onder burgers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolters, M.; Haufe, M.; Wendte, R.; De Jonge, J.; Merkx, P. [SmartAgent Company, Amersfoort (Netherlands)

  2009-11-15

  The aim of the title study is to obtain a representative and independent image of the conceptions and opinions among the Dutch population with regard to nuclear energy in 2009 in general and with regard to four nuclear energy scenarios from the Energy report in particular: (1a) No new nuclear power plants; (1b) no new nuclear power plants unless inherently safe; (2) Replace the Borssele plant in 2033; (3) new nuclear power plants after 2020 (in addition to replacing Borssele). The study consisted of a qualitative and a quantitative component. In this report the quantitative study is reported. Moreover, part of the PQR (Partners in Quality Research) study of 2006 was replicated and the desk research with regard to the public perception of nuclear energy in other countries. The results of the qualitative study are included in the Report on Qualitative Research of the Public Perception of Nuclear Energy. [Dutch] Het doel van het titelonderzoek is het verkrijgen van een representatief en onafhankelijk beeld van de opvattingen en meningen bij de Nederlandse bevolking inzake Kernenergie anno 2009 in het algemeen, en de vier kernenergiescenario's uit het Energierapport in het bijzonder: 1a: geen nieuwe kerncentrales; 1b: geen nieuwe kerncentrales, tenzij inherent veilig; 2: Borssele vervangen in 2033; 3: nieuwe kerncentrale na 2020 (naast vervanging Borssele). Het onderzoek bestond uit een kwalitatieve en een kwantitatieve component. In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het kwantitatieve onderzoek. Het rapport bevat ook de uitkomsten van de replicatie van het PQR (Partners in Quality Research) onderzoek uit 2006 en de uitkomsten van het deskresearch naar de publieksperceptie van kernenergie in andere landen. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek zijn te vinden in de Rapportage Kwalitatief Onderzoek Publieksperceptie Kernenergie.

 13. Geluidbelasting in het Landelijk Gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Jabben J; Odijk M; van Duijvenbooden W; Langers F; Goossen CM; LLO; LBG

  2003-01-01

  Ter ondersteuning van het gebiedsgerichte beleid van rijk en provincies in het landelijk gebied zoals dat vorm wordt gegeven in het kader van de Bestuursovereenkomst Gebiedsgerichte Inrichting Landelijk Gebied is door het RIVM en Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, gezamenlijk een

 14. Summary of a survey on the public perception of nuclear energy. Study on the social support among citizens; Samenvatting onderzoek publieksperceptie kernenergie. Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak onder burgers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolters, M.; Haufe, M.; Wendte, R.; De Jonge, J.; Merkx, P. [SmartAgent Company, Amersfoort (Netherlands)

  2009-11-15

  The aim of the title study is to obtain a representative and independent image of the conceptions and opinions among the Dutch population with regard to nuclear energy in 2009 in general and with regard to four nuclear energy scenarios from the Energy report in particular: (1a) No new nuclear power plants; (1b) no new nuclear power plants unless inherently safe; (2) Replace the Borssele plant in 2033; (3) new nuclear power plants after 2020 (in addition to replacing Borssele). The study consisted of a qualitative and a quantitative component. Moreover, part of the PQR (Partners in Quality Research) study of 2006 was replicated and supporting literature study was conducted on the state of affairs with regard to the public perception of nuclear energy and plants in other countries. [Dutch] Het doel van het titelonderzoek is het verkrijgen van een representatief en onafhankelijk beeld van de opvattingen en meningen bij de Nederlandse bevolking inzake Kernenergie anno 2009 in het algemeen, en de vier kernenergiescenario's uit het Energierapport in het bijzonder: 1a: geen nieuwe kerncentrales; 1b: geen nieuwe kerncentrales, tenzij inherent veilig; 2: Borssele vervangen in 2033; 3: nieuwe kerncentrale na 2020 (naast vervanging Borssele). Het onderzoek bestond uit een kwalitatieve en een kwantitatieve component. Tevens is (een deel van) het PQR (Partners in Quality Research) onderzoek uit 2006 gerepliceerd en is ondersteunend literatuuronderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken met betrekking tot de publieksperceptie ten aanzien van kernenergie en -centrales in andere landen.

 15. Vervolging, verbanning en het nazi-regime in het tijdschrift Het fundament (1934-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marianne Kröger

  1999-06-01

  Full Text Available Het socialistische maandblad Het fundament verscheen in de zes jaren voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog. Het tijdschrift besteedde opvallend veel aandacht aan de vluchtelingenstroom die na de machtsovername door Hitler vanuit Duitsland op gang was gekomen. Veel linkse Duitse intellectuelen, die in Nederland hun toevlucht zochten voor het nazi-regime, behoorden tot de medewerkers van Het fundament. Een eerste verkenning.

 16. Althusser over het marxisme

  NARCIS (Netherlands)

  Manschot, Henk Antoon Maria

  1979-01-01

  Vanuit verschillende invalshoeken heeft Althusser geprobeert het ideologiebegrip van de histories-materialistiese theorie in kaart te brengen. Deze kaart laat nog vele open plekken zien. De begripsvorming is onvoltooid. De samenhang tussen de verschillende onderdelen is niet altijd uitgewerkt.

 17. Bedrijfsgezondheidszorg binnen het NIA

  NARCIS (Netherlands)

  Meulenbeld, K.

  1989-01-01

  Op verzoek van de Centrale Commissie Nascholing van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) verzorgden enkele medewerkers van de afdeling Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) een aantal lezingen op 12 april 1989. Als inleiding wordt

 18. Onderzoek naar het nitraatgehalte van het ondiepe grondwater in de omgeving van Achterberg

  NARCIS (Netherlands)

  Tusveld, M.C.L.; Welling, S.E.

  1984-01-01

  Een bestudering van het verloop van het nitraatgehalte van het ondiepe grondwater en bepaling van de menselijke invloed op de samenstelling van het ondiepe grondwater door het chloridegehalte hiervan te vergelijken met het nitraatgehalte; dit in verband met de eutrofiering van het grond- en

 19. Nieuwe Scheikunde in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Machiel Stolk; Drs. Kennedy Aquilino Tielman; Prof. dr. Albert Pilot; John Hukom; Sergine Lansman

  2011-01-01

  Het scheikunde onderwijs op het VMBO staat onder druk. NaSk2 dreigt te verdwijnen. Om de interesse van leerlingen voor NaSk2 te vergroten en positie van het vak te versterken, stellen wij voor om actuele en herkenbare contexten in NaSk 2 te implementeren. Tevens nodigen wij docenten uit op om mee te

 20. Het streven naar faciale harmonie

  NARCIS (Netherlands)

  van Hooft, E.; Becking, A.G.; van Spronsen, P.H.; Tuinzing, D.B.

  2010-01-01

  Bij de behandeling van patiënten met een orofaciale afwijking spelen functie van het kauwstelsel en esthetische aspecten een rol. Onlangs verscheen het softwareprogramma ‘Facial aesthetics’ dat de weke delen van het aangezicht kan analyseren. Met behulp daarvan is onderzocht in hoeverre 40 patiënten

 1. Interactief onderwijs via het web

  NARCIS (Netherlands)

  Jeroen Bottema

  2013-01-01

  Hoofdstuk 2 uit boek OnderWijs met ICT. Op welke manier kunnen (beginnende) leraren technologie en ICT inzetten als hulpmiddel bij het leren, lesgeven en organiseren van onderwijs? OnderWijs met ICT geeft inzichten, achtergronden en ideeën voor het inzetten van technologie en ICT in het onderwijs.

 2. Interactief onderwijs via het web

  NARCIS (Netherlands)

  Jeroen Bottema

  2013-01-01

  Op welke manier kunnen (beginnende) leraren technologie en ICT inzetten als hulpmiddel bij het leren, lesgeven en organiseren van onderwijs? OnderWijs met ICT geeft inzichten, achtergronden en ideeën voor het inzetten van technologie en ICT in het onderwijs. Hierbij leggen de auteurs de nadruk op de

 3. Nanotechnologie en het Beloofde Land

  NARCIS (Netherlands)

  Rijn, van C.J.M.

  2007-01-01

  Nanotechnologie is een multidisciplinaire technologie die onder meer biologie, scheikunde, natuurkunde en werktuigbouw bij elkaar samenbrengt op een zeer klein werkgebied tussen ca. 1 nanometer en 1 micrometer. Het doel is onder meer het creëren van nieuwe nuttige technologie ten behoeve van het

 4. Het werk in Rotterdam verandert

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Gürkan Çelik; dr. Petra Biemans

  2016-01-01

  Het werk in Rotterdam verandert”, een partnerbijdrage van Inholland aan het EVR 2016 Next Economy Next City, pp. 20-11. Economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben enorme gevolgen voor het werk in de regio Rotterdam. Grote clusters van banen verdwijnen, maar er komen ook

 5. Het interieurjaar 2001

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. de Vries

  2004-01-01

  Full Text Available R. Baarsen, Rococo in Nederland F. van Burkom, Leven in toen. Vier eeuwen Nederlands interieur in beeld H.C.M. Kleijn, Interieurs belicht: M. Westermann, C.W. Fock, E.J. Sluijter, H.P. Chapman, Art and home. Dutch interiors in the age of Rembrandt C.W. Fock, Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900

 6. Wieren uit het naardermeer

  NARCIS (Netherlands)

  Koster, Joséphine Th.

  1959-01-01

  In het Jaarboek van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland van 1923-1928, p. 133-142, vermeldt Prof. Stomps een aantal soorten van wieren, die gedurende 40 tochten zijn verzameld. Op een excursie, die op 4 juni jl. door Mevr. A.J. Gorter – Ter Pelkwijk en mij werd gemaakt, werd

 7. Zelfregulatie in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Remo Mombarg; Alien van der Sluis; Simon Leistra; Ingrid van Aart

  2016-01-01

  Een groter deel van de VWO leerlingen is gezonder ten opzichte van de VMBO leerlingen. Bekend is dat kinderen die meer mogen reguleren en zich gewaardeerd voelen, meer gemotiveerd zijn. In dit onderzoek wordt bekeken welke invloed het heeft wanneer de SEU (Sport Education Unit) gecombineerd wordt

 8. Zelfregulatie in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Simon Leistra; Jorg Andree; Alien van der Sluis; dr. Remo Mombarg

  2016-01-01

  Een groter deel van de VWO leerlingen is gezonder ten opzichte van de VMBO leerlingen. Bekent is dat kinderen die meer mogen reguleren en zich gewaardeerd voelen, meer gemotiveerd zijn. In dit onderzoek wordt bekeken welke invloed het heeft wanneer de SEU (Sport Education Unit) gecombineerd wordt

 9. Het telefoonnummer van God

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.J.G.

  2004-01-01

  Er zijn duizenden moslims die twijfelen. Die er aan twijfelen of de verschrikkingen van de Hel wel echt bestaan. Die niet zeker weten of de Koran wel precies het letterlijke woord van God is. Die zich afvragen op de profeet van de islam, Mohammed (570-632), nog wel een goed voorbeeld vormt voor de

 10. Het RSS-protocol

  NARCIS (Netherlands)

  G.J.M. Bierens

  2004-01-01

  RSS staat voor Rich Site Summary. Maar ook voor Real Simple Syndication en voor RDF Site Summary. De deskundigen zijn het er dus duidelijk nog niet over eens. De verschillende benamingen hebben wel dezelfde inhoudelijke betekenis: RSS wordt gebruikt door content-providers om digitale

 11. Het t-woord

  NARCIS (Netherlands)

  Vols, M.

  2010-01-01

  ‘Tough on crime, tough on the causes of crime.’ Met deze campagneslogan won Tony Blair in 1997 de Britse verkiezingen. Waar linkse politici veiligheid lang als rechts thema hadden weggezet en hoogstens aanstuurden op het wegnemen van de oorzaken van ongewenst gedrag, slaagde New Labour erin om de

 12. Lucht regelt het drijfvermogen

  NARCIS (Netherlands)

  Stallen, J.

  2012-01-01

  Bij de teelt van gewassen in een waterbassin staan de planten in drijvers van polystyreen. Die platen drijven uit zichzelf. Proeftuin Zwaagdijk toonde onlangs een systeem met kunststof slangen onder de teeltplaten. De hoeveelheid lucht in de slang bepaalt dan het drijfvermogen.

 13. Het mesten van beren

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Swinkels, P.

  1987-01-01

  Door de Europese Commissie is vastgesteld dat vanaf 1 januari 1985 vlees van beren, dat voorzien is van een speciaal streepjesstempel, binnen de EG verhandeld mag worden, mits dit vlees bestemd is voor de vleeswarenproduktie. Op het Varkensproefbedrijf te Sterksel zijn twee proeven uitgevoerd om de

 14. Evaluatie van het CBS-RIVM samenwerkingsverband in het kader van het OverMORGEN-project (HES deel A)

  NARCIS (Netherlands)

  Viet AL; Steenbrink-van Woerden JA; Seidell JC; van Stiphout WAHJ; Conyn-van Spaendonck MAE; CCM

  1997-01-01

  Zowel het RIVM als het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) hebben tot taak gegevens te verzamelen over de gezondheidssituatie van de Nederlandse bevolking. Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een samenwerkingsverband voorgesteld tussen het CBS en het RIVM om een

 15. "Krakende kaken"; psychiatrische beschouwingen over het syndroom van het pijnlijke, slecht functionerende kaakgewricht (Arthrosis deformans van het kaakgewricht of het syndroom van Costen)

  NARCIS (Netherlands)

  Schuler, Jacques

  1966-01-01

  Naar aanleiding van klinische indrukken en mede op grond van literatuurgegevens werd een psychiatrisch onderzoek verricht naar het aandeel van psychogene factoren bij het tot stand komen van kaakgewrichtsklachten. Het klachtencomplex dat van stoornissen in de functie van het kaakgewricht het gevolg

 16. Gelijk behandeld als zwangere student? : Een onderzoek naar regelingen en voorzieningen in het mbo en het hoger onderwijs vanuit het perspectief van het gelijke behandelingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Eleveld, A.; Allers, Janneke; Delen, Sietske; van Veldhuizen, Janine

  2017-01-01

  In hoeverre voldoen instellingen in het mbo en het hoger onderwijs aan de eisen die voortvloeien uit het gelijke behandelingsrecht als het gaat om zwangere studenten en studerende ouders? Om die vraag te beantwoorden wordt in dit artikel – na het vaststellen van die eisen – in de eerste plaats

 17. Veredelde zaken : de toekomst van de plantenveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Louwaars, N.P.; Dons, J.J.M.; Overwalle, van G.; Raven, H.; Arundel, A.; Eaton, D.J.F.; Nelis, A.

  2009-01-01

  Rapport van Wageningen UR over de toekomst van de plantveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht. Aanpassing van wet- en regelgeving is een van de aanbevelingen.

 18. The mechanism of toxicity in HET-S/HET-s prion incompatibility.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolin Seuring

  Full Text Available The HET-s protein from the filamentous fungus Podospora anserina is a prion involved in a cell death reaction termed heterokaryon incompatibility. This reaction is observed at the point of contact between two genetically distinct strains when one harbors a HET-s prion (in the form of amyloid aggregates and the other expresses a soluble HET-S protein (96% identical to HET-s. How the HET-s prion interaction with HET-S brings about cell death remains unknown; however, it was recently shown that this interaction leads to a relocalization of HET-S from the cytoplasm to the cell periphery and that this change is associated with cell death. Here, we present detailed insights into this mechanism in which a non-toxic HET-s prion converts a soluble HET-S protein into an integral membrane protein that destabilizes membranes. We observed liposomal membrane defects of approximately 10 up to 60 nm in size in transmission electron microscopy images of freeze-fractured proteoliposomes that were formed in mixtures of HET-S and HET-s amyloids. In liposome leakage assays, HET-S has an innate ability to associate with and disrupt lipid membranes and that this activity is greatly enhanced when HET-S is exposed to HET-s amyloids. Solid-state nuclear magnetic resonance (NMR analyses revealed that HET-s induces the prion-forming domain of HET-S to adopt the β-solenoid fold (previously observed in HET-s and this change disrupts the globular HeLo domain. These data indicate that upon interaction with a HET-s prion, the HET-S HeLo domain partially unfolds, thereby exposing a previously buried ∼34-residue N-terminal transmembrane segment. The liberation of this segment targets HET-S to the membrane where it further oligomerizes, leading to a loss of membrane integrity. HET-S thus appears to display features that are reminiscent of pore-forming toxins.

 19. Architectural Refinement in HETS

  OpenAIRE

  Codescu, Mihai

  2012-01-01

  The main objective of this work is to bring a number of improvements to the Heterogeneous Tool Set HETS, both from a theoretical and an implementation point of view. In the first part of the thesis we present a number of recent extensions of the tool, among which declarative specifications of logics, generalized theoroidal comorphisms, heterogeneous colimits and integration of the logic of the term rewriting system Maude. In the second part we concentrate on the CASL architectural refinement ...

 20. Het opvallendste nieuws volgens Erik Huizer

  NARCIS (Netherlands)

  Huizer, E.

  2012-01-01

  Dat Google de consument gaat onderwijzen in privacy was het nieuws dat vorige week het meeste opviel voor Erik Huizer, Managing Director Informatiemaatschappij bij TNO en hoogleraar Internet Toepassingen Universiteit Utrecht. Op het nieuws over IPv6 na dan.

 1. Reguleringsmechanismen in het kustecosysteem van de Voordelta

  NARCIS (Netherlands)

  Kooten, van T.; Jansen, H.M.

  2015-01-01

  Wordt het benthos in het Voordelta kustecosysteem gereguleerd door bottom-up of top-down gerelateerde processen, en hoe zal dit systeem reageren op de maatregelen om de bodemberoerende visserij uit te sluiten in het Bodembeschermingsgebied.

 2. Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het natuurbeleid?

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwma, I.M.; Sanders, M.E.; Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M.; Knol, O.M.; Verboom, J.; Wit, de B.; Wiertz, J.; Hinsberg, van A.

  2014-01-01

  Deze publicatie heeft als doel de werkwijze en methoden te beschrijven die ten grondslag liggen aan PBL-publicaties over het natuur- en biodiversiteitbeleid. Uitgelegd wordt met welke informatie het PBL veranderingen in de biodiversiteit signaleert, natuurbeleid van de overheid evalueert, en opties

 3. Verrek, het is geen kunstenaar: Gerard Reve en het schrijverschap

  NARCIS (Netherlands)

  Praat, E.

  2011-01-01

  Edwin Praat onderzocht het schrijverschap van Gerard Reve. Hij stelt dat de hoofdpersonages in Reves werk niet los te zien zijn van de Gerard Reve die via kranten en televisie de Nederlandse huiskamers bereikte. Praat biedt niet alleen nieuwe visies op werk als Op weg naar het einde, Nader tot U en

 4. Arbeid in het moderne arbeidsbestel

  NARCIS (Netherlands)

  van Hoof, Jacques; Van Ruysseveldt, Joris

  2010-01-01

  In dit hoofdstuk hebben we de belangrijkste langetermijntrends beschreven die tot het moderne arbeidsbestel hebben geleid. We onderscheiden daarbij drie arena’s: de arbeidsorganisatie, de arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt. Op het terrein van de arbeidsorganisatie is er sprake van een proces van

 5. Insecten in het veranderende klimaat

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.W.

  2008-01-01

  Het succes van insecten is rechtstreeks afhankelijk van het klimaat. Daarom mag je verwachten dat klimaatsverandering een heel directe invloed heeft op insecten en andere koudbloedigen. Als je weet hoe belangrijk insecten zijn in ecosystemen dan kun je wel nagaan wat de impact zal zijn van

 6. Leenwoordonderzoek en het woord trombone

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een voorbeeld van behandeling van een Italiaans leenwoord uit de muzieksector. Het bestudeert het Italiaanse leenwoord trombone in verband met de synoniemen schuiftrompet, saquebute en bazuin/Posaune. Als achtergrondkader is gebruik gemaakt van de etymologische theorie

 7. Het Caricetum vulpinae in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Donselaar, v. J.; Leeuwen, v. Chr.G.

  1957-01-01

  In 1951 was er voor het eerst sprake van een Caricetum vulpinae in een publicatie van Tüxen en Preising (Erfahrungsgrundlagen für die pflanzensoziologische Kartierung des wostdeutschen Grünlandes, Angew. Pflanzensoz. 4, p.5-28). Van de gemeenschap werd slechts medegedeeld: 1. hij behoort tot het

 8. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen, zoals uitgevoerd in het Laboratorium voor Levende Vaccins

  NARCIS (Netherlands)

  Hellings; J.; Asten; J.van; Dorpema; J.W.

  1984-01-01

  Tijdens de controle d.d. 840222 werd het volgende geconstateerd. - De vacuum lektest voldeed aan de norm. - Het Bowie & Dick programma en het 20 min. 120 graden C rubber programma voldeden niet aan de norm, omdat het voorvacuum niet juist was afgesteld. - Het flessenprogramma voldeed niet

 9. Het effect van het calciumgehalte van pootgoed opm de groei en opbrengst van zetmeelaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Velema, R.; Griend, van de P.; Velvis, H.

  2001-01-01

  In het kader van het deelproject ‘Nutriëntenvoorziening’ van de deelcluster ‘Innovatie Aardappelteelt’ van Agrobiokon is door HLB onderzoek uitgevoerd naar de calciumvoorziening in pootaardappelen. In het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven, is gekeken naar het effect van het

 10. Outsourcing van het ICT door overheidsinstellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, L.; Theeuwes, J.J.M.; Janssens, L.

  2003-01-01

  Het IWI heeft onlangs gewezen op de risico’s van outsourcing van ICT door het UWV. Ook het uitbesteden van ICT door gemeenten is niet zonder risico. Om outsourcingsbeslissingen van gemeenten en UWV te kunnen beoordelen wil het ministerie meer inzicht in de effecten van outsourcing. De directie

 11. Het Nieuwe Belichten onder Diffuus glas

  NARCIS (Netherlands)

  Dueck, T.A.; Gelder, de A.; Janse, J.; Kempkes, F.L.K.; Baar, P.H.; Valstar, W.

  2014-01-01

  Het Nieuwe Belichten combineert Het Nieuwe Telen met een belichtingsstrategie om het gewas gericht te sturen en energie te besparen. Samen met een diffuus kasdek werden deze elementen samengebracht om energie te besparen en de productie te kunnen sturen. Tomaten van het ras Komeett werden belicht

 12. Het gemurmel van de artistieke menigte

  NARCIS (Netherlands)

  Pascal Gielen

  2008-01-01

  De hypothese wordt opgebouwd dat de vroegmoderne kunstwereld wel eens het laboratorium zou kunnen zijn geweest voor het huidige dominante productieproces, met name het post-Fordisme. Onder invloed van de democratisering van het (kunst)onderwijs vanaf de jaren 1970 en de globalisering vanaf 1989 is

 13. Vijf slogans voor het nieuwe engagement

  NARCIS (Netherlands)

  Vintges, K.

  2004-01-01

  Het oude engagement is dood, leve het nieuwe engagement!' Sociaal en politiek filosofe Karen Vintges betreurt het bepaald niet dat het oude en ideologische engagement verdwenen is. Want ze ziet dat zich een nieuw engagement heeft uitgekristalliseerd dat niet meer uitgaat van een blauwdruk over de

 14. Bouwstenen voor het NMP4 - Bijlagen

  NARCIS (Netherlands)

  Eerens H; van Hinsberg A; Nijland H; van Pul A; van den Wijngaart RA; Faber A; van Gerwen OJ; MNV; LAE; LLO

  2002-01-01

  Dit rapport bevat achtergronden voor het NMP4, zoals geleverd door het RIVM in de totstandkoming daarvan. Hiertoe is het boek "Bouwstenen voor het NMP4" eerder verschenen als ondersteuning voor beleidsmakers en politici. Zij kunnen hier met name in de aanloop naar de verkiezingen van

 15. Ontwikkelingen omtrent de nieuwbouw van het Pluimveeproefbedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Tinholt, J.

  1991-01-01

  Na een stilstand van bijna een jaar is half september 1990 de bouw van het nieuwe proefbedrijf hervat. Met het bereiken van het hoogste punt van de eerste stal op 26 oktober 1990 zal volgens verwachting in augustus 1991 de voltooiing van het geheel kunnen plaatsvinden.

 16. SPIRITUALITEIT IN HET LUCASEVANGELIE: GESCHIEDENIS EN ...

  African Journals Online (AJOL)

  de stijl van de Septuaginta. Vooral in het eerste gedeelte van Handelingen imiteert Lucas de stijl van deze vertaling in het Grieks van de geschriften van. Israël, niet alleen door het gebruik van afzonderlijke termen, maar ook door het gebruik van syntactische wendingen. Door deze septuagintiserende stijl maakt Lucas ...

 17. Het TNO-onderzoek op het gebied van de biotechnologie

  NARCIS (Netherlands)

  Thijssen, H.A.C.

  1982-01-01

  Bericht voor de persbijeenkomst op maandag 26 april 1982 in het kader van de 'toekomstige biotechnologie-activiteiten van TNO'. Prof Thijssen was voorzitter van de Dwarsverband biotechnologie TNO en directeur ITC.

 18. Criteria voor het beoordelen van tentamenuitwerkingen in het vak Programmeren [Assessment Criteria in Computer Programming Courses

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg, Klaas; van Diepen, N.M.; van Dijk, H.W.; Koppelman, Hermannus; Moerkerke, G.; Roossink, H.J.

  Bij het beoordelen is het belangrijk te weten welke criteria gehanteerd moeten worden. Met behulp van een vragenlijstonderzoek onder de docenten is een beperkt aantal criteria geselecteerd die gehanteerd moeten worden bij de cursus Inleiding in het Programmeren.

 19. Interpretatie van grond- en oppervlaktewateranalyses van het natuurreservaat in het ruilverkavelingsgebied Giethoorn - Wanneperveen

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.

  1984-01-01

  In het kader van de voorgenomen ruilverkaveling Giethoorn-Wanneperveen is een uitgebreid hydrologisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van polderpeilverlaging ten oosten van het natuurreservaat in bezit van Natuurmonumenten. Als aanvulling op het hydrologisch onderzoek is door de

 20. Het beste van beide werelden: Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gürkan Çelik

  2013-09-01

  Full Text Available The Best of Both Worlds: Success factors of Turkish-Dutch innovative entrepreneurs In recent years, a number of countries, among them the Netherlands, attach great importance to stimulating the economic development in the country, by promoting entrepreneurship in general and within the ethnic and cultural entrepreneurial groups in particular. Innovation is generally the result of an interactive process involving synergy between the diverse backgrounds and characteristics. Based on a qualitative research, this article provides an overview of insights in the critical success factors of Turkish-Dutch innovative entrepreneurs in the Netherlands. The success factors of ethnic entrepreneurs are approached in this study from three different dimensions: individual factors, social factors, and environmental factors. The individual factors are presented as personality traits and personal motivations. The social factors are discussed from the perspective of social networks, socio-cultural and socio-economic characteristics. As for environmental factors, they are divided into regional characteristics as well as the availability of resources and the presence of opportunities. Turkish-Dutch entrepreneurs, also called “ethnic entrepreneurs”, appear proficient in linking different innovation opportunities to their own strengths. They are operating better in both worlds, and are successfully navigating between the two cultures. This article also formulates several suggestions for the Dutch government, business world and educational institutions to stimulate innovation. Het beste van beide werelden: Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers De laatste jaren hechten vele landen, onder andere Nederland, er groot belang aan om de economische ontwikkelingen op een hoger niveau te tillen door ondernemerschap in het algemeen, en binnen de etnische en culturele groepen in het bijzonder, te stimuleren. Innovatie is een gevolg van een interactief

 1. Anterieure discusverplaatsing van het kaakgewricht

  NARCIS (Netherlands)

  Kalaykova, S.I.; Lobbezoo, F.; Naeije, M.

  2009-01-01

  Functiestoornissen van het kaakgewricht, zoals knappende gewrichtsgeluiden en/of gelimiteerde onderkaakbewegingen, worden vaak veroorzaakt door een anterieure discusverplaatsing (anterior disc displacement, ADD). Afhankelijk van de vraag of er herstel optreedt van de condylus-discusrelatie tijdens

 2. Her-entingen tegen Pseudo Vogelpest (NCD) op 'Het Spelderholt'

  NARCIS (Netherlands)

  Voorst, van A.

  1993-01-01

  Pseudo Vogelpest of NCD is een gevreesde virusziekte, waartegen een entverplichting geldt. Na het uitbreken van de ziekte in het zuiden van Nederland is al het volwassen pluimvee op Het Spelderholt opnieuw geënt.

 3. Inpoldering van het fraudelandschap : Tussen-evaluatie interregionale fraude-teams en het landelijk loket horizontale fraude

  NARCIS (Netherlands)

  Faber, W.; Lugt, B.W.M. van der

  1999-01-01

  Dit is het verslag van een onderzoek naar de (neven)effecten van de in het kader van het project financieel rechercheren gekozen organisatiestructuur voor de bestrijding van fraude en de potentie van het interregionaal clusteren van expertise.

 4. Het fokken van rashonden : omgaan met verwantschap en inteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Oldenbroek, J.K.; Windig, J.J.

  2012-01-01

  Het boek beschrijft de kennis van dit moment over de fokkerij van dieren en in het bijzonder die over het fokken met rashonden. Het boek gaat vooral in op de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke aandoeningen. Het boek is vooral geschreven voor

 5. Privacy-aspecten van het Internet berichtenverkeer

  NARCIS (Netherlands)

  Nouwt, J.

  2000-01-01

  In opdracht van ITeR, het Nationaal Programma Informatietechnologie en Recht, onderzocht Sjaak Nouwt de stand van zaken rond de toepassing van privacyregels op Internetberichten. Dit artikel bevat een kort verslag van de resultaten van het onderzoek.

 6. Calculation of CO2 emissions, primary fossil fuel energy consumption and electric efficiency in the Netherlands; Berekening van de CO2-emissies, het primair fossiel energieverbruik en het rendement van elektriciteit in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harmelink, M. [Harmelink consulting, Utrecht (Netherlands); Bosselaar, L. [Agentschap NL, DEn Haag (Netherlands); Gerdes, J.; Boonekamp, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Segers, R.; Pouwelse, H. [Centraal Bureau voor de Statistiek CBS, Den Haag (Netherlands); Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2012-09-15

  The monitoring of energy and climate policy lacks nationally and internationally accepted general standard values for CO2 emissions of fossil fuel energy consumption per unit of produced, consumed or saved electricity. In the Netherlands this has led to a situation in which different methods and indicators are used for monitoring activities. The methods used are not always transparent. Parties in the Netherlands that are responsible for development of methods and calculation of indicators (NL Agency, PBL, ECN and Statistics Netherlands) find this situation undesirable and took the joint initiative to draw up this report in which transparent standard values and methods for this topic have been included. The target audience of this report are organizations, advisory agencies and businesses that are involved in monitoring and evaluation of energy and climate policy [Dutch] Om het energie-en klimaatbeleid te monitoren zijn er nationaal en internationaal geen algemeen geaccepteerde standaardwaarden beschikbaar voor de CO2-emissies of het primair fossiel energiegebruik per eenheid geproduceerde, geconsumeerde of bespaarde elektriciteit. In Nederland heeft dit geleid tot de situatie dat voor (monitoring-)activiteiten verschillende methoden en kengetallen worden gehanteerd. De gebruikte methoden zijn niet altijd transparant. Partijen die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van methoden en de berekening van kengetallen (Agentschap NL, PBL, ECN en CBS) achten dit een onwenselijke situatie en hebben het gezamenlijke initiatief genomen om dit rapport op te stellen waarin wel transparante standaardwaarden en methoden voor dit onderwerp zijn opgenomen. De doelgroepen voor dit rapport zijn organisaties, adviesbureaus en bedrijven die bezig zijn met de monitoring en evaluatie van energie-en klimaatbeleid.

 7. Het cliché: Homeopathie is kwakzalverij!

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, T.; Ellinger, L.; Livestock Research,

  2004-01-01

  In het project Bioveem (gericht op de biologische melkveehouderij) wordt o.a. gewerkt aan het verkrijgen van een beter inzicht in de homeopathie. Er is een deskstudie geschreven waarin wordt aangegeven waarom de toepassing van homeopathie zo moeilijk geaccepteerd wordt (de discussie rondom het

 8. Ivoren toren op het vlakke land

  NARCIS (Netherlands)

  Rekittke, J.

  2007-01-01

  Twee columns in het thema: ‘Bakens van/en herkenning’ Krostof van Assche over het nut van de variatie in bakens en ‘Ivoren toren op het vlakke land’ van Jörg Rekittke over academische waarden en opbouwen van een moderne universiteit

 9. Fieldlab als aanjager van het innovatie ecosysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Stolwijk, C.; Seiffert, L.

  2016-01-01

  Recente ontwikkelingen op het gebied van innovatiebeleid tonen een hernieuwde aandacht voor de rol van fieldlabs in het aanjagen van het omliggende innovatie ecosysteem1. Voorbeelden van deze trend zijn o.a. de Europese ’Innovation Hubs’, de Duitse ‘Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren’, en de

 10. Precision Livestock Farming: het dier centraal

  NARCIS (Netherlands)

  Lokhorst, C.

  2010-01-01

  Dit essay gaat over het concept Precision Livestock Farming (PLF). Voor de melkveehouderij is dit beschreven in het Wageningen UR Livestock rapport 358 (Kees Lokhorst, Bert Ipema, Edwin Bleumer, 2010. Haalbaarheid precisielandbouw voor de Melkveehouderij, ISSN 1570 – 8616, 21pp). Het PLF-concept is

 11. Het focusvrij maken van de mond

  NARCIS (Netherlands)

  Baart, J.A.; van der Waal, I.

  2013-01-01

  Een focus is een (potentiële) ontsteking die een effect op afstand veroorzaakt, soms op lokaal gebied. Foci bevinden zich in het maag-darmkanaal, in het kno-gebied, in de urogenitale tractus of in de mond of het gebit. De belangrijkste dentogene foci zijn een avitale pulpa, parodontitis en ten dele

 12. Het modelleren van verkeersstromen met GIS

  NARCIS (Netherlands)

  Vanmeulebrouk B; CIM

  1996-01-01

  Het project 'Landelijk Beeld Verstoring' van RIVM en TNO probeert de verstoring door geluidhinder in Nederland in kaart te brengen. Het wegverkeer vormt een belangrijke bron van verstoring. Daarom is het nodig over een landelijk beeld te beschikken van de wegverkeersintensiteiten

 13. Het Aquacultuurprogramma van Initiatief Duurzame Handel (IDH)

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der P.G.M.

  2016-01-01

  Na bijna 10 jaar bij Ahold als manager product integriteit te hebben gewerkt, is Aldin Hilbrands sinds een jaar directeur van het Aquacultuurprogramma van IDH. Deze organisatie is gericht op het verduurzamen van internationale handelsketens. IDH doet dit door middel van het bouwen van

 14. Ict in het onderwijs: middel of doel?

  NARCIS (Netherlands)

  Westera, Wim

  2014-01-01

  Ict speelt een steeds grotere rol in het onderwijs. Een heilig principe daarbij is dat de technologie slechts een middel is en nooit tot doel mag worden verheven. Wie het waagt de technologie tot doel te verheffen, kan pek en veren verwachten. Maar wat is er eigenlijk mis met het centraal stellen

 15. Verkeer in het Platform Integrale Energieanalyse (PIE)

  NARCIS (Netherlands)

  Brink RMM van den; Feimann PFL; LAE

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft het deelmodel Verkeer en Vervoer (PIE-VeV) van het Platform voor Integrale Energie- en emissieverkenningen (PIE). PIE is door de doelgroep Energie ontwikkeld in nauwe samenwerking met het ECN en is een integratieplatform dat de grootte en de samenstelling van de vraag naar

 16. Rijke riviersedimenten in het Bighorn Bekken, Wyoming

  NARCIS (Netherlands)

  Abels, H.A.|info:eu-repo/dai/nl/304848018

  De eerste stap die ik in mijn nieuwe veldwerkgebied ga zetten, is in de sneeuw. Het is begin juni 2009. Ik had bedacht vroeg in ‘t jaar het veld in te gaan zodat ik deze eerste keer ruim de tijd zou hebben. Het propellervliegtuigje waar ik in zit daalt langzaam uit de wolken om zo meteen te landen

 17. Karakterisering van het "Etimologiewoordeboek van Afrikaans" (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheen er in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA). Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk van Boshoff en Nienaber is vrijwel alleen ...

 18. Wat als de zon het licht uitdoet

  NARCIS (Netherlands)

  Zwamborn, A.P.M.

  2012-01-01

  Voor het leven op aarde speelt het aardmagnetisch veld een cruciale rol om ons tegen deze stroom geladen deeltjes te beschermen. In extreme situaties merken we de effecten van ruimteweer zelfs op aarde. Inzicht in het ruimteweer is daarom belangrijk om tijdig te kunnen beoordelen of zonneactiviteit

 19. Consumentenonderzoek in het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, de R.A.; Gorselink, M.; Steenbekkers, L.P.A.; Wabeke, M.; Thomasson, T.

  2010-01-01

  Miljoenen mensen lunchen dagelijks op hun werk. Over bijvoorbeeld motieven bij de keuze van maaltijdcomponenten, de invloed van de inrichting van het restaurant of variaties in het assortiment op dit keuzegedrag is weinig tot niets bekend. In het Restaurant van de Toekomst doet de Consumer Science

 20. Interpretatie van grond- en oppervlaktewateranalyses van het natuurreservaat in het ruilverkavelingsgebied Giethoorn - Wanneperveen

  OpenAIRE

  Kemmers, R.H.

  1984-01-01

  In het kader van de voorgenomen ruilverkaveling Giethoorn-Wanneperveen is een uitgebreid hydrologisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van polderpeilverlaging ten oosten van het natuurreservaat in bezit van Natuurmonumenten. Als aanvulling op het hydrologisch onderzoek is door de Landinrichtingsdienst een uitgebreid monitoronderzoek opgesteld om de gevolgen van de polderpeilverlaging voor de vegetatie in het reservaat te kunnen volgen. Een van de aspecten die bij het monitoronderzoek zij...

 1. Over het ontstaan van het zure milieu in de vagina

  NARCIS (Netherlands)

  J.C. Hage

  1978-01-01

  textabstractDe bekleding van de vagina bestaat uit p!aveiselepitheel, dat opgebouwd is uit een basale, intermediaire en superficiële laag; de laatste bevat het meeste glycogeen (Rakoff e.a. 1944, Matter 1955, Gregoire e.a. 1971 ). De fluor vaginalis bevat glycogeen door exfoliatie van de

 2. Vrijwilligerswerk in het landschap, wat is het waard?

  NARCIS (Netherlands)

  Schuerhoff, M.; Santegoets, J.

  Actieve burgers en landschap, het is een welbekende combinatie.Al bij de oprichting van huidige natuur- en landschapsbeheerorganisaties zoals de provincialeLandschappen en Natuurmonumenten waren burgers betrokken. Ook nu nog zijn er veel mensen actief in landschapsbeheer,bijvoorbeeld als

 3. Herovering van het paradijs : Het Zuid-Afrikaanse ecotoerisme in ...

  African Journals Online (AJOL)

  The paper offers an analysis of an ethnographic perspective on the contemporary status of indigenous tribes of South Africa. The analysis concerns a specific publication Herovering van het paradijs (Paradise reconquered) which constitutes a report on the indigenous peoples of South Africa compiled as an incentive of the ...

 4. Het individualiteitsconcept in Sartres filosofie

  NARCIS (Netherlands)

  Fretz, Leo Christophorus

  1984-01-01

  De studie die hier voorligt bestaat uit drie delen. Daarin wordt een antwoord gezocht op de volgende twee vragen: (1) Welk individualiteitsconcept ligt aan Sartres filosofie ten grondslag in de verschillende fasen van zijn werk? (2) Welke zijn de consequenties van het door Sartre gehanteerde

 5. De visfunctie in het agrocentrum

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.W.

  2004-01-01

  Uit deze analyse blijkt dat er mogelijkheden zijn voor visteelt in Nederland en dat op dit moment tong en tilapia de beste perspectieven bieden. Toch bestaan er nog veel onduidelijkheden over de haalbaarheid van viskweek. Het is voor veel soorten nog steeds de vraag of voor concurrerende prijzen

 6. Logistieke SWOT voor het MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Lammers, B.; Ploos van Amstel, W.; Schoonderwoerd, B.

  2006-01-01

  Vaak wordt logistiek nog gezien als sluitpost en ingezet om zaken die al besloten zijn, zo goed en goedkoop mogelijk uit te voeren. Dit kan worden doorbroken door de bewustwording te verbeteren door logistieke tijdig in het besluitvormingsproces te betrekken. Als ondernemingen zich meer bewust

 7. Embedded Linux in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Dr Ruud Ermers

  2008-01-01

  Embedded Linux wordt bij steeds meer grote bedrijven ingevoerd als embedded operating system. Binnen de opleiding Technische Informatica van Fontys Hogeschool ICT is Embedded Linux geïntroduceerd in samenwerking met het lectoraat Architectuur van Embedded Systemen. Embedded Linux is als vakgebied

 8. Manaus. Metropolis van het Regenwoud

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, W.A.A.; Pegler, L.

  2012-01-01

  Een miljoenenstad midden in de jungle: hoe kan zoiets bestaan? De enclavepositie als vooruitgeschoven post in de Amazone en taxfreezone heeft Manaus economisch op de kaart gezet, zonder dat de omringende natuur daar zwaar onder leed. Als Manaus straks wordt aangesloten op het nationale wegennet,

 9. Manaus: Metropolis van het regenwoud

  NARCIS (Netherlands)

  L.J. Pegler (Lee)

  2012-01-01

  textabstractEen miljoenenstad midden in de jungle: hoe kan zoiets bestaan? De enclavepositie als vooruitgeschoven post in de Amazone en taxfreezone heeft Manaus economisch op de kaart gezet, zonder dat de omringende natuur daar zwaar onder leed. Als Manaus straks wordt aangesloten op het

 10. Speuren naar het goede leven

  NARCIS (Netherlands)

  Heide, van der C.M.

  2014-01-01

  In zijn boek 'Stop deze depressie nu' constateert Nobelprijswinnaar Paul Krugman dat economen een deel van de economische crisis zijn geweest, en niet van de oplossing. Martijn van der Heide, lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer bij Hogeschool VHL, pleit er in zijn essay 'Speuren naar het

 11. Het werk in Rotterdam verandert

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Petra Biemans; dr. Gürkan Çelik

  2016-01-01

  Economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben enorme gevolgen voor het werk in de regio Rotterdam,. Grote clusters van banen verdwijnen, maar er komen ook banen bij. In dit artikel worden de trends op een rij gezet. De bijdrage vanuit Inholland is verzorgd door Petra Biemans

 12. 'Maak risicoanalyse voor het sperma'

  NARCIS (Netherlands)

  Hoefman, R.; Veerkamp, R.F.

  2015-01-01

  Van het Holstein-sperma is in Nederland ongeveer 50 procent afkomstig van jonge genomicstieren. In Frankrijk is dat 67 procent, in Duitsland 70 procent en in de Scandinavië zelfs 95 procent. Professor numerieke genetica Roel Veer- kamp is bang dat Nederlandse veehouders niet optimaal gebruik maken

 13. Faciliteer en organiseer het leerproces

  NARCIS (Netherlands)

  Dr Andrea Donker; Dr Joep Hanrath

  2015-01-01

  Wat komt ervan terecht als professionals slechts met globale richtlijnen aan de slag gaan met een nieuwe werkwijze? Dit was de aanpak bij de pilot Trajectzorg, een ambitieus plan ter verbetering van zorg aan in gesloten instellingen geplaatste jongeren. Onderzoekers adviseren hoe het beter

 14. W elke plaats behoort het Oude Testament te b

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Testament preeken" verstaat: zijn tekst en eventueel ook zijn pericoop uit het Oude Testament kiezen, dan dient gezegd te worden, dat de tekstkeuze hier waarlijk het een en al niet is. Vee! belangrijker is het dat men zich in de preek zelf telkens tot het woord van het Oude. Verbond wendt. Dat zal haast bij iederen tekst uit ...

 15. Longinus "over het verhevene" : vertaling met inleiding en opmerkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogland, Jan Philippus

  1936-01-01

  Toen in 1554 te Bazel de eerste uitgave verscheen van het Geschrift over het Verhevene, noemde de uitgever, Francesco Robortello, als schrijver den rhetor Dionysius Longinus, en denzelfden naam las men op het titelblad van Manutius' editie, die in het volgend jaar te Venetie het Iicht zag. Ruim twee

 16. Het “menschenpakhuis van de Sphinx”? : Het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht in 1904-1905

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Thijs van Vugt

  2005-01-01

  Een verslag van het onderzoek naar de bewoners van het Maastrichtse Boschstraatkwartier-Oost in het begin van de twintigste eeuw. In deze wijk woonden veel werknemers van de nabijgelegen Sphinxfabriek. Het is een analyse van het demografisch gedrag, de sociale verhoudingen en de beroepssamenstelling

 17. Het SOWNet Experiment (The SOWNet Experiment)

  Science.gov (United States)

  2008-07-01

  alarmeringen en een hoge detectiekans. Ret doel van het hier bespoken experiment was met name om een indicatie te krijgen van deze laatste drie functies...passage van een doel als volgt. Het doel beweegt midden door het sensorveld (van boven naar beneden) en we nemen aan dlat de helft van de SOW-zenders...getekende voorbeeld detecteren dan 2* (B/Rs + 1) sensoren bet doel en zenden elk bun boodscbap (in bet getekende voorbeeld dus 6 stuks ( 2 kolommen)). De

 18. Boltzmann Transport in Hybrid PIC HET Modeling

  Science.gov (United States)

  2015-07-01

  Paper 3. DATES COVERED (From - To) July 2015-July 2015 4. TITLE AND SUBTITLE Boltzmann transport in hybrid PIC HET modeling 5a. CONTRACT NUMBER In...reproduce experimentally observed mobility trends derived from HPHall, a workhorse hybrid- PIC HET simulation code. 15. SUBJECT TERMS 16. SECURITY...Std. 239.18 Boltzmann transport in hybrid PIC HET modeling IEPC-2015- /ISTS-2015-b- Presented at Joint Conference of 30th International

 19. Luizenbestrijding in het najaar niet te laat uitvoeren

  NARCIS (Netherlands)

  Helsen, H.H.M.; Simonse, J.J.

  2005-01-01

  Roze appelluis en appelgrasluis vliegen in het najaar naar de boomgaard om daar hun eieren te leggen. Een bespuiting in het najaar maakt de bestrijding in het voorjaar overbodig. Wel is van belang dat deze bespuiting tijdig wordt uitgevoerd

 20. Bodemkwaliteitseisen ; stand van zaken en ontwikkelingen binnen het RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Cleef RAF

  1988-01-01

  Beschreven worden de inhoud van het bodembeschermingsbeleid in Nederland gecentreerd rond het begrip multifunctionaliteit, de huidige normatieve uitgangspunten en de onderbouwing van de voorlopige referentiewaarden. Opgenomen is een inventarisatie van het lopende RIVM onderzoek dat betrokken is

 1. Optimalisatie van virusdetectie ten behoeve van het Nederlandse Waterleidingbesluit

  NARCIS (Netherlands)

  Rutjes SA; de Roda Husman AM; LZO

  2007-01-01

  Door technieken uit het klinische virusonderzoek te gebruiken voor watermonsters worden ziekteverwekkende virussen in het water vaker en in hogere concentraties aangetoond dan voorheen. Het Nederlandse Waterleidingbesluit schrijft voor dat de drinkwaterkwaliteit voldoet als per jaar niet meer dan

 2. Energiebesparing op het melkveebedrijf door benutting van melkwarmte

  NARCIS (Netherlands)

  Zijlstra, J.A.; Veltman, P.F.

  1986-01-01

  Via een proefopstelling is onderzoek gedaan naar de energiebehoefte op een melkveebedrijf voor het opstellen van een warmtebalans, waarbij ook onderzoek is gedaan naar het energieaanbod, de invloeden van bedrijfsvoering, het seizoen en de proefopstelling zelf

 3. De kleuren van het nieuwe bouwen tijdens het interbellum in Nederland : Materialisering van een ideaal

  NARCIS (Netherlands)

  Polman, M.G.

  2011-01-01

  De aanleiding voor het schrijven van een proefschrift over de kleuren van het nieuwe bouwen waren de vele materiaaltechnische kleuronderzoeken die door mij zijn uitgevoerd ten behoeve van restauratie van monumenten van het nieuwe bouwen. De gebouwen blijken kleurrijk te zijn geweest maar dat is

 4. Goalkeeper! Zelfregulatie in het vmbo tijdens de lessen LO, werkt het nu eigenlijk?

  NARCIS (Netherlands)

  Mombarg, Remo; van der Sluis, Alien; Leistra, Simon; Pruim, Arjan; van Aart, Ingrid

  2017-01-01

  Leerlingen in het vmbo bewegen en sporten minder dan kinderen op de basisschool en ervaren minder plezier in het bewegingsonderwijs (Tiessen-Raaphorst, 2014). In het stimuleren van jongeren om meer te bewegen en een gezonde leefstijl aan te nemen blijkt zelfregulatie (o.a. plannen, monitoren,

 5. Effectief prijs- en mededingingsbeleid in Caribisch Nederland: advies aan het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire

  NARCIS (Netherlands)

  van Buiren, K.H.S.; van Gent, C.

  2013-01-01

  In opdracht van het Bestuurscollege van Bonaire, heeft SEO onderzoek gedaan naar, en geadviseerd over prijs- en mededingingsbeleid op Bonaire. SEO adviseert voorzichtig te zijn met het instrument prijsbeleid omdat dit het achterliggende probleem van gebrek aan concurrentie niet oplost. Prijsbeleid

 6. Het inkuilen van perspulp : onderzoek van het PR en het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (1977-1981)

  NARCIS (Netherlands)

  Overvest, J.; Haaksma, J.

  1982-01-01

  Verslag van proeven naar de invloed van een aantal faktoren op het verlies van perssap en van droge stof bij de ensilage van perspulp uit de suikerindustrie op de boerderij (voor veevoer). Faktoren die onderzocht werden zijn het tijdstip van inkuilen, wel of geen tussenopslag op de fabriek, wel of

 7. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Oostrik

  2010-06-01

  Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.

 8. Meer kleur aan het witte gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Slikke, van der Wout; Vreeken, Bart

  2002-01-01

  Twee jaar geleden heeft FLORON het Witte Gebieden Plan (WGP) geïntroduceerd, een nieuwe aanpak om floristisch onontgonnen terrein binnen enkele jaren in kaart te brengen.¹ Het komt er op neer dat we proberen vóór eind 2004 uit elk uurhok (5x5 km) inventarisatiegegevens van minimaal 4—6

 9. "Neem het dier serieus als individu"

  NARCIS (Netherlands)

  Kleis, R.; Driessen, C.P.G.

  2014-01-01

  Ethiek op de boerderij komt het beste uit de verf door samen met dieren nieuwe technologie te ontwikkelen. Filosoof Clemens Driessen, de man van het varkensspel Pig Chase, promoveerde afgelopen week cum laude op Animal deliberation, the co-evolution of technology and ethics on the farm. Resource

 10. Minicursus Internet+ – gewoon het spoor volgen

  NARCIS (Netherlands)

  Van den Berg, Bert; Van Es, René; Janssen, José; Tattersall, Colin

  2006-01-01

  Dit voorjaar meldden meer dan 1000 mensen zich aan als geïnteresseerden voor de minicursus Internet+ nadat hiervoor een oproep had gestaan in Modulair 4 (december 2004). De cursus was bedoeld voor mensen met weinig ervaring op het gebied van Internet en was ontwikkeld door het Onderwijstechnologisch

 11. cepezed en het gevecht met de geschiedenis

  NARCIS (Netherlands)

  Oorschot, L.M.

  2014-01-01

  Op 14 november vierde cepezed de opening van het nieuwe kantoor aan de Ezelveldlaan in Delft. Drie historische gebouwen, voorheen van de Technische Hogeschool kregen een nieuwe bestemming en een nieuw ontworpen tussendeel. Bij aankomst in de hal van het nieuwe kantoor liggen boeken over en van

 12. De Giacometti's en het veranderende mensbeeld

  NARCIS (Netherlands)

  Thoomes, D.T.

  2004-01-01

  Giacometti is de naam van een bekende kunstenaarsfamilie in Zwitserland. De bekendste leden zijn Augusto en Alberto. Het is boeiend om hun werk en zienswijzen op de mens te vergelijken. De eerste werkte tijdens het interbellum en de tweede in de naoorlogse periode.

 13. Trombolytische therapie van het acute hartinfarct

  NARCIS (Netherlands)

  A.E.R. Arnold (Alfred); M.L. Simoons (Maarten); J. Lubsen (Jacob)

  1989-01-01

  textabstractTrombolytische behandeling van het hartinfarct is één van de belangrijkste aanwinsten van de laatste jaren voor het therapeutisch arsenaal van de medicus practicus. Elders in dit tijdschrift worden de belangrijkste onderzoeksresultaten samengevat.1 De eerste onderzoekingen naar de baten

 14. Framing en reframing in het klimaatdebat

  NARCIS (Netherlands)

  De Bruijn, J.A.; Van Bueren, E.M.; Kreiken, F.H.

  2012-01-01

  Klimaatonderzoekers zijn graag geziene sprekers. Aan het eind van elke voordracht volgt steevast die vraag: ‘is het waar?’ Kennelijk overtuigt de wetenschap niet, ondanks alle publicaties en onderzoeksrapporten. In dit artikel verkennen we waarom de wetenschap niet weet te overtuigen. We doen dat

 15. LED belichting tijdens het voortrekken van lelie

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, B.J.; Wildschut, J.

  2010-01-01

  De laatste jaren staat het gebruik van LED-lampen in de tuinbouw in de belangstelling. Uit vele onderzoeken is al gebleken dat LED-lampen op dit moment nog geen alternatief zijn voor de SON-T lampen. Het grote voordeel van LED-lampen is dat ze monochromatisch licht van alle mogelijke golflengtes

 16. Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater van het Westland

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA; Luttik R; Linders JBHJ

  1989-01-01

  Oppervlaktewatermonsters, maandelijks genomen op 10 punten in het Westland gedurende de periode april 1988 t/m januari 1989, zijn onderzocht op het voorkomen van 77 bestrijdingsmiddelen en verwante stoffen. Aldicarb-sulfon, aldicarb-sulfoxide, atrazin, diazinon, dichlobenil, alpha- en

 17. Wereldse steden in het Globale Zuiden

  NARCIS (Netherlands)

  Schapendonk, J.; Smith, L.; Lagendijk, A.; Hospers, G-J.; Melik, R.G. van; Ernste, H.

  2015-01-01

  De 21ste eeuw is de eeuw van de stad: sinds het begin van het millennium woont meer dan de helft van de wereldbevolking insteden. Nadenken over de stad is dan ook van groot belang. Wat is een stad eigenlijk? Welke rol spelen economie, politiek en ruimte in de stedelijke ontwikkeling? Hoe beleven

 18. Het Grote 40-45 Boek

  NARCIS (Netherlands)

  Somers, Erik; Kok, René

  2016-01-01

  bevat een omvangrijke selectie foto’s uit de internationaal vermaarde collectie van het NIOD en andere Nederlandse en buitenlandse oorlogsarchieven. Nog altijd komen in archieven en privécollecties onbekende foto’s uit de Tweede Wereldoorlog boven water. Dit intrigerende boek is het resultaat van

 19. Rioolrenovatie met kousmethoden. Achtergronden bij het informatieblad

  NARCIS (Netherlands)

  Dusseldorp A; Schols E; IMD

  2007-01-01

  Dit rapport beschrijft de achtergronden van het informatieblad 'rioolrenovatie met kousmethoden', dat de VROM-Inspectie in mei 2006 publiceerde. Het blad werd gepubliceerd om aan gemeenten voorlichting te geven over rioolrenovatie door middel van kousmethoden (ook wel relining

 20. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een

 1. Hoe de statolder het Italiaans is binnengekomen

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Het woord stadhouder, dat in Nederland in 1572 een gespecialiseerde betekenis krijgt en zich daarna als internationalisme verspreidt in de wereld van de internationale politiek, wordt hier bestudeerd tegen de achtergrond van een leenwoordtheorie die zich vooral richt op het

 2. De voordelen van mindfullness voor het bedrijfsleven

  NARCIS (Netherlands)

  S. Nandram

  2011-01-01

  Binnen het domein van spiritualiteit is het onderzoeksgebied mindfulness onmisbaar, vooral door de studies naar effecten van meditatie, mentale focus en de voordelen van reflectie technieken. Mindfulness, een term die geen goed equivalent heeft in de Nederlandse taal, kunnen we opvatten als bewust

 3. The HET Echo Mapping Project

  Science.gov (United States)

  Welsh, W.; Robinson, E. L.; Hill, G.; Shields, G.; Wills, B.; Brandt, N.; Eracleous, M.; Kollatschny, W.; Horne, K.; Gallo, L.

  2000-12-01

  The ``HET Echo Mapping Project'' is a new research program that is using the echo mapping technique to probe supermassive black holes and their environments in AGN. Its primary goals are to: (1) Map the size, geometry, and the flow of the BLR gas; (2) Make direct dynamical estimates of the mass of the black hole using the measured geometry and kinematics of the BLR; (3) Map higher luminosity AGN (at redshifts z ~2.3--2.8), probing accretion onto black holes that are 10--100 times more massive than could previously be studied; (4) Measure the temporal evolution of BLR structure. The Project relies on two key elements: (1) We are using the new, queue--scheduled, 9--m ``HET'' telescope to obtain superb data. Previous projects were limited by the noisy and non--uniform data produced by the small telescopes (1--2.5 m) that were used. (2) We will carry out full 2--dimensional (velocity--resolved) echo mapping. Most previous attempts have only been able to produce 1--D maps. Details and initial results from the Project will be presented. This project is supported in part by the NSF.

 4. Lean Six Sigma in het ziekenhuis: De beschikbaarheid van infuuspompen

  NARCIS (Netherlands)

  Does, R.J.M.M.; Kemper, B.P.H.; Koopmans, M.

  2011-01-01

  In het topklinisch ziekenhuis Medisch Spectrum Twente werd in 2008 een Lean Six Sigma-project gestart. Het doel was vermindering van operationele kosten van infuuspompen. Het is een interessant voorbeeld van Lean Six Sigma in de gezondheidszorg, omdat het laat zien dat kostenbesparing niet hoeft te

 5. Strategische marketing : De tien geboden van het gezonden verstand

  NARCIS (Netherlands)

  Moenaert, R.K.; Robben, M.

  2007-01-01

  Door de jaren heen is de klassieke strategische doctrine nogal eens ter discussie gesteld. En het boek ‘Blue Ocean Strategy’ versterkt die trend alleen maar. In het boek staat waarde-innovatie centraal en het biedt, in tegenstelling tot eerdere werken zoals het pamflettistisch-kritische betoog van

 6. Het Semantic Web en de bibliotheek : een verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Kunneman, F.

  2010-01-01

  Het Internet dankt haar populariteit onder andere aan het feit dat het een grote hoeveelheid aan informatie voor mensen toegankelijk maakt. De uitspraak “dat googlen we even”, verwijzend naar de meest gebruikte zoekmachine op het Internet, is dan ook geme

 7. Het satirische weekblad Asmodée (1854-1911: het negentiende-eeuwse koningshuis onder vuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kathalijne van den Brekel

  1999-12-01

  Full Text Available In de decennia na 1850 bevond het Nederlandse koningshuis zich in een diepe identiteitscrisis. De problemen aan het hof werden op de voet gevolgd door het satirische tijdschrift Asmodée, dat grote populariteit verwierf door de wekelijkse sensationele onthullingen over het hofleven en persoonlijke aanvallen op vorst en prinsen.

 8. Meetstrategie TIG: opzet en nadere aanbevelingen. Metingen in het kader van het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Sonderen JF van; LSO

  1996-01-01

  De door de overheid vastgestelde interventieniveaus voor het nemen van maatregelen vormen het uitgangspunt voor het beschrijven van de noodzakelijke metingen in lucht, water, bodem, voedingsmiddelen en aan personen. Om alle meetinspanningen te coordineren is binnen het Nationaal Plan voor de

 9. Proeve van een onderzoek omtrent het familiair en het hereditair voorkomen van tuberculose volgens de wetenschappelijk-genealogische methode

  NARCIS (Netherlands)

  Doyer, Jan Jacob Theodoor

  1920-01-01

  In het jaar 1904 verscheen van de hand van S. P. Rietema in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde een studie over Tuberculose en erfelijkheid. Aan het slot van dit opstel motiveert hij zijn daad met de volgende woorden: 'Omdat men, uit den aard der zaak, een onderzoek als dit het best kan

 10. Intersectionaliteit en sociale inclusie: het Ei... van Troje. Deel 2: Het Ei van Columbus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janneke van Mens-Verhulst

  2009-12-01

  In dit tweede deel van het artikel wordt beargumenteerd dat de intersectionele benadering op termijn echter het Paard van Troje kan blijken te zijn. Met name voor beleid en wetgeving omdat het een complexiteit binnenbrengt waarvan nog niet duidelijk is hoe die moet worden gehanteerd. Bovendien kleven er onderzoeksmethodologische implicaties aan, waardoor de gewenste wetenschappelijke evidentie maar moeilijk tot stand komt. Niettemin kan intersectionaliteit voorlopig een buitengewoon nuttige heuristiek zijn voor vraagstukken van sociale inclusie.

 11. Applied Behavior Analysis: Het ABC van ABA

  NARCIS (Netherlands)

  Huskens, B.E.B.M.; Palmen, A.M.J.W.

  2016-01-01

  Gedragsinterventies staan internationaal volop in de belangstelling en worden ook door de Nederlandse Gezondheidsraad beschouwd als 'het best bewezen effectief' in de behandeling van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze gedragsinterventies zijn gebaseerd op de wetenschappelijke

 12. Human Exploration Telerobotics (HET2): Astrobee Element

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The HET2 Astrobee Element will focus on developing a new free-flying robot suitable for performing IVA work on the International Space Station (ISS). The new robot...

 13. Onderwijs en de kunst van het lesgeven.

  NARCIS (Netherlands)

  ir.ing Ruud Thelosen

  2012-01-01

  Oud leerkracht Geschiedenis Jan Klaasen heeft fundamentele kritiek op de huidige onderwijspraktijk van zelfstandig leren. Hij pleit voor het meer filosofische standpunt van Onderwijs als Kunst. Een scholier is geen Big Mac en standaard onderwijs voor standaard leerlingen is achterhaald.

 14. Alternaria in het voetspoor van Phytophthora

  NARCIS (Netherlands)

  Schepers, H.T.A.M.

  2007-01-01

  Alternaria is een schimmelziekte die in opkomst is, zo bleek tijdens het Syngenta Alternaria symposium. De laatste jaren zijn de omstandigheden waaronder deze schimmel kan groeien verbeterd. Ingegaan wordt op de mogelijkheden om deze schimmel te bestrijden

 15. Automatisering van het onderdelenbeheer bij landbouw mechanisatiebedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, H.W.

  1985-01-01

  In dit artikel is een samenvatting gegeven van vier inleidende lezingen op een symposium waar onderzoek- en praktijkervaringen met betrekking tot de automatisering werden uitgewisseld. Discussiepunten waren: voorraadbeheer, simulatiemodellen voor het distributieproces, servicegraad bij

 16. Archief van het aardse leven gaat digitaal

  NARCIS (Netherlands)

  Heerlien, M.; Oever, van den J.P.

  2012-01-01

  Het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis werkt aan een veelomvattend digitaliseringsproject. Maarten Heerlien en Jon Peter van den Oever over 7 miljoen collectieobjecten, 80 nieuwe arbeidsplaatsen en 9 werkstraten.

 17. Van Vliet heeft het klimaat mee

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.

  2007-01-01

  Tot 1995 bestond de fenologie in Nederland niet, maar nu wil iedereen weten hoe de natuur reageert op de warmte. Fenoloog Arnold van Vliet: `Als het zo doorgaat, zullen soorten die jaarrond bloeien, moeten afvallen.¿

 18. Het gebruik van aardappeleiwit in het rantsoen voor vleeskalveren. 1. Gehele of gedeeltelijke vervanging van ondermelkpoeder. 2. Het effect van solanine

  NARCIS (Netherlands)

  Noordewier, G.J.; Kempen, van G.J.M.

  1983-01-01

  Verslag van een voedingsproef bij mestkalveren waarbij ondermelkpoeder in het dieet werd vervangen door aardappeleiwit; met een aanvullende proef waarbij het effekt van solanine (een alkaloide dat in aardappels voorkomt) op de voederconversie bij verschillende dieten werd onderzocht

 19. Het geheim van de Messias bij Josephus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Middendorp

  1983-09-01

  Full Text Available Heeft Josephus kennis gehad van de jonge christelijke kerk? Wat wist hij van Jezus van Nazareth? Kan hij als getuige voor de historiciteit van Jezus aangehaald worden? Dit zijn oude vragen. Hier wordt opnieuw een antwoord gezocht-niet op grond van een bepaalde tekst van deze schrijver - maar met behulp van het kader van diens wereldbeschouwing, die in het geheel van zijn oeuvre tot uitdrukking komt.

 20. Drinken uit de brandkraan: het belang van informatievaardigheden in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Frerejean, Jimmy; Velthorst, Gerdo

  2015-01-01

  De behendigheid van hbo studenten in het online zoeken naar informatie wekt de indruk dat ze vaardige informatieverzamelaars zijn… maar is dit ook zo? De Open Universiteit werkt samen met pabo Iselinge Hogeschool aan een onderzoek naar het aanleren van informatievaardigheden. In deze workshop geven

 1. Het onderzoek van eenige aetherische oliën door absorptiemeting in het ultraviolet.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Karst

  1935-01-01

  Van de aetherische oliën der Pharm. Ned. Ed. V, nl. van (...) van hun voornaamste bestanddeelen, nl. van (...) en van de eenige veelvuldig voorkomende vervalschingsmiddelen, nl. van (...) werden, in alcoholische oplossing, quantitatieve extinctiecurven in het ultraviolet bepaald en in het

 2. Voorspellen van het uitbetalingsgewicht van zetmeelaardappelen uit stikstofmetingen tijdens het groeiseizoen

  NARCIS (Netherlands)

  Akkermans, L.M.W.; Haren, van R.J.F.

  2002-01-01

  Dit onderzoek gaat over de relatie tussen de opbrengst van zetmeelaardappelen en stikstofmetingen tijdens het groeiseizoen. De bedoeling is een instrument te ontwikkelen waarmee tijdens het groeiseizoen kan worden beslist of er al dan niet moet worden bijgemest. De stikstofwaarden zijn op twee

 3. Identificatie van de benodigde informatie voor het beoordelen van faalmechanismen bij het rioleringsbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Stanic, N.; Langeveld, J.G.; Clemens, F.H.L.R.

  2012-01-01

  Rioleringsbeheer is een eerste vereiste om het gewenste niveau van functioneren van de riolering te behouden. Welke inspanning op het gebied van rioleringsbeheer nodig is om een bepaald niveau van functioneren te bereiken is onduidelijk, omdat zowel de processen in als de structuur van de

 4. Freedom Food : op de bres voor het welzijn van landbouwhuisdieren in het Verenigd Koninkrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Waller, B.; Heijden, van der P.G.M.

  2009-01-01

  Op 11 december 2008 gaf Bob Waller tijdens de NGVA thema-avond een presentatie met als titel "Fork naar Farm; Maatschappelijke visies op aquacultuur". Freedom Food is een organisatie die tot doel heeft het welzijnprogramma van het Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - (RSPCA), de

 5. Het influenzaseizoen 2006/'07 in Nederland en de vaccinsamenstelling voor het seizoen 2007/'08.

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, J.C. de; Rimmelzwaan, G.F.; Donker, G.A.; Meijer, A.; Fouchier, R.A.M.; Osterhaus, A.D.M.E.

  2007-01-01

  De influenza-epidemie van 2006/’07 begon laat in het seizoen, evenals de 2 voorgaande influenza-epidemieën. De klinische influenza-activiteit bereikte in week 8 van 2007 een bescheiden hoogtepunt. De betrokken virussen waren zoals gewoonlijk voornamelijk van het subtype A/H3N2 en in mindere mate

 6. Het mineralenoverschot van de Gelderse landbouw en het effect van beleidsmaatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, 't P.; Hermans, C.; Aarts, H.F.M.

  1989-01-01

  In deze studie volgt een modelmatige berekening van de overschotten aan fosfor, kalium en stikstof, die de Gelderse melkveehouderij, de bioindustrie en de akker- en tuinbouw jaarlijks produceren. Tevens is de invloed van het grondgebruik en van beleidsmaatregelen op het mineralenoverschot nagegaan

 7. Het overleg over het geïntegreerde grondstoffenprogramma van UNCTAD. Een politiek-economische analyse.

  NARCIS (Netherlands)

  Dales, Gerrit Derk

  1982-01-01

  In augustus 1974 publiceerde het secretariaat van de United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), in reactie op een van de paragrafen uit het Actieprogramma inzake de Vestiging van een Nieuwe Internationale Economische orde (A.V.Res. 3202/s-VI), een voorstel voor een "alomvattend

 8. Het effect van een elektronische outline-tool op het schrijfproduct en schrijfproces

  NARCIS (Netherlands)

  De Smet, Milou; Brand-Gruwel, Saskia; Leijten, Mariëlle; Kirschner, Paul A.

  2012-01-01

  De Smet, M. J. R., Brand-Gruwel, S., Leijten, M., & Kirschner, P. A. (2012, June). Het effect van een elektronische outline-tool op het schrijfproduct en schrijfproces [The effect of an electronic outline tool on the writing product and writing process]. In R. Brouwer (Chair), Omgaan met ICT:

 9. Genomic clustering and homology between HET-S and the NWD2 STAND protein in various fungal genomes.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asen Daskalov

  Full Text Available BACKGROUND: Prions are infectious proteins propagating as self-perpetuating amyloid polymers. The [Het-s] prion of Podospora anserina is involved in a cell death process associated with non-self recognition. The prion forming domain (PFD of HET-s adopts a β-solenoid amyloid structure characterized by the two fold repetition of an elementary triangular motif. [Het-s] induces cell death when interacting with HET-S, an allelic variant of HET-s. When templated by [Het-s], HET-S undergoes a trans-conformation, relocates to the cell membrane and induces toxicity. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: Here, comparing HET-s homologs from different species, we devise a consensus for the HET-s elementary triangular motif. We use this motif to screen genomic databases and find a match to the N-terminus of NWD2, a STAND protein, encoded by the gene immediately adjacent to het-S. STAND proteins are signal transducing ATPases which undergo ligand-induced oligomerisation. Homology modelling predicts that the NWD2 N-terminal region adopts a HET-s-like fold. We propose that upon NWD2 oligomerisation, these N-terminal extensions adopt the β-solenoid fold and template HET-S to adopt the amyloid fold and trigger toxicity. We extend this model to a putative prion, the σ infectious element in Nectria haematococca, because the s locus controlling propagation of σ also encodes a STAND protein and displays analogous features. Comparative genomic analyses indicate evolutionary conservation of these STAND/prion-like gene pairs, identify a number of novel prion candidates and define, in addition to the HET-s PFD motif, two distinct, novel putative PFD-like motifs. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: We suggest the existence, in the fungal kingdom, of a widespread and evolutionarily conserved mode of signal transduction based on the transmission of an amyloid-fold from a NOD-like STAND receptor protein to an effector protein.

 10. Sustainable protein from biogas. The perspective of susteine; Duurzaam eiwit uit biogas. Verkenning van het perspectief van susteine

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oosterhuis, N. [Easthouse Business Solutions, Rolde (Netherlands); Hooijer, H. [We-Do Interim Management and Consultancy, Culemborg (Netherlands)

  2007-12-15

  aanvullend onderzoekstraject vraagt. Binnen de Europese markt behoeft een afzet van 10.000 ton/jaar geen probleem te vormen. De meest hoogwaardige toepassing is in biggenvoeders. Technisch is productie van Susteine op basis van biogas in principe mogelijk. Voorwaarde is wel dat het methaan uit biogas zodanig wordt gezuiverd dat het voldoet als grondstof voor eiwitproductie. Hiervoor zijn technologieen beschikbaar. De kwaliteitseisen aan de grondstof zouden moeten worden vastgelegd; hier is uiteraard nader onderzoek voor nodig. Een belangrijk knelpunt voor de financieel-economische haalbaarheid is de schaalgrootte van de biogasinstallatie. Voor productie van 10.000 t eiwit/jaar is globaal 30-35 miljoen m{sup 3} biogas nodig, oftewel 2 miljoen ton mest. Dit leidt tot een ongewenst aantal transportbewegingen, ook mede gezien het feit dat een vergelijkbare hoeveelheid digestaat (rest van de biogasproductie) moet worden afgevoerd. Een unieke kans in Nederland is het gebruik van het aardgasnet voor het 'transport' van het (bio)gas. Hierdoor zou de mestvergisting lokaal kunnen gebeuren, terwijl de eiwitproductie centraal kan plaatsvinden. Deze oplossing is echter vooralsnog niet toegelaten. Een aanbeveling is om deze optie nader te onderzoeken. Een tweede knelpunt in de financieel-economische haalbaarheid vormt de afzet van digestaat. Dit is een algemeen probleem bij de mestvergisting. In omringende landen wordt gewerkt aan het drogen van digestaat, en toepassing als brandstof. De vrijkomende mineralenstroom kan worden ingezet als kunstmestvervanging. Ook dit zal onderhevig zijn aan wet- en regelgeving (Minas), hetgeen de invoering bemoeilijkt. Als alternatief kan worden gedacht aan het isoleren van de mineralen uit digestaat en het zover zuiveren van deze stroom dat lozing mogelijk wordt. De kosten van een dergelijk proces zullen aanzienlijk zijn, maar de mineralen kunnen tegelijkertijd een toegevoegde waarde opleveren. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat eerder

 11. De eerste fase van het Input-Outputproject : compost

  NARCIS (Netherlands)

  Sonnenberg, A.S.M.; Blok, C.

  2011-01-01

  In het kader van het 'Input-Output' project van WUR tracht men in een experimentele champignonteelt in Wageningen sluitende balansen te generen voor de belangrijkste parameters bij de benutting van compost. Dat levert interessante data op..

 12. Voorwaarden voor gezamenlijk leren vanuit het perspectief van de leerkracht

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Christine de Heer-Booij; dr. Jacquelien Bulterman-Bos

  2012-01-01

  Op bovenschools niveau hebben leerkrachten binnen een scholenvereniging voor primair onderwijs, een jaar lang een kennisgemeenschap gevormd, rondom het implementeren van handelingsgericht werken. De kennisspiraal van Nonaka en Takeuchi (1995), was het uitgangspunt, voor deze vorm van gezamenlijk

 13. De consequenties van de Europese bodemrichtlijn voor het Nederlandse beleid

  NARCIS (Netherlands)

  Tiktak, A.; Wesselink, L.G.; Notenboom, J.; Alterra - Centrum Landschap,

  2007-01-01

  Veel uitgangspunten van de EU kaderrichtlijn bodem sluiten aan op het Nederlandse bodembeleid, aldus het Milieu- en Natuurplanbureau. De brede kaders van de kaderrichtlijn bodem bieden flexibiliteit, maar ook vraagtekens over de mogelijke doorwerking van de richtlijn in concrete praktijksituaties

 14. Hoogtepunten uit het Journal of Chemical Education 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Machiel Stolk

  2014-01-01

  De auteur beschrijft een aantal artikelen uit het Journal of Chemical Education 2013 die interessant en geschikt zijn voor gebruik in het scheikunde onderwijs. De beschreven artikelen bevatten de volgende onderwerpen: scheikunde apps, glaselektrode, zeepfabriek!, elementbegrip en atoomverlangen.

 15. Vijftig jaar Econometrie: de waarde van het model

  NARCIS (Netherlands)

  Ph.H.B.F. Franses (Philip Hans); T. Kloek (Teun)

  2006-01-01

  textabstractEen halve eeuw geleden werd in Rotterdam het Econometrisch Instituut opgericht. Naar aanleiding van dit jubileum kijken we naar hoe het gebruik van modellen in de econometrie is geevolueerd.

 16. Om het behoud van de noordse woelmuis? Feiten en veronderstellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Apeldoorn, van R.C.

  2000-01-01

  Het belang van verschillende factoren die een rol spelen bij het behoud van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus) in Nederland: habitatfragmentatie (versnippering); concurrentie met andere woelmuizen; genetische variatie en verarming (lokaal en regionaal). Aan de voorwaarden voor herintroductie

 17. Distribution and evolution of het gene homologs in the basidiomycota.

  Science.gov (United States)

  Van der Nest, M A; Olson, A; Lind, M; Vélëz, H; Dalman, K; Brandström Durling, M; Karlsson, M; Stenlid, J

  2014-03-01

  In filamentous fungi a system known as somatic incompatibility (SI) governs self/non-self recognition. SI is controlled by a regulatory signaling network involving proteins encoded at the het (heterokaryon incompatible) loci. Despite the wide occurrence of SI, the molecular identity and structure of only a small number of het genes and their products have been characterized in the model fungi Neurospora crassa and Podospora anserina. Our aim was to identify and study the distribution and evolution of putative het gene homologs in the Basidiomycota. For this purpose we used the information available for the model fungi to identify homologs of het genes in other fungi, especially the Basidiomycota. Putative het-c, het-c2 and un-24 homologs, as well as sequences containing the NACHT, HET or WD40 domains present in the het-e, het-r, het-6 and het-d genes were identified in certain members of the Ascomycota and Basidiomycota. The widespread phylogenetic distribution of certain het genes may reflect the fact that the encoded proteins are involved in fundamental cellular processes other than SI. Although homologs of het-S were previously known only from the Sordariomycetes (Ascomycota), we also identified a putative homolog of this gene in Gymnopus luxurians (Basidiomycota, class Agaricomycetes). Furthermore, with the exception of un-24, all of the putative het genes identified occurred mostly in a multi-copy fashion, some with lineage and species-specific expansions. Overall our results indicated that gene duplication followed by gene loss and/or gene family expansion, as well as multiple events of domain fusion and shuffling played an important role in the evolution of het gene homologs of Basidiomycota and other filamentous fungi. Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2006: rapport in het kader van het WOT Programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN)

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de P.; Oosterbeek, K.H.; Koffijberg, K.; Ens, B.J.; Smit, C.J.; Jong, de M.L.

  2008-01-01

  Dit rapport presenteert de resultaten van het ‘Reproductiemeetnet Waddenzee’ dat door IMARES en SOVON Vogelonderzoek Nederland sinds 2005 in de Waddenzee wordt gecoördineerd in het kader van de Wettelijke Onderzoekstaken Informatievoorziening Natuur. Doel van het meetnet is het vaststellen van het

 19. De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht : Hof Arnhem 13 januari 2009, zaaknummer 200.005.438

  NARCIS (Netherlands)

  I. van der Zalm (Ilona)

  2009-01-01

  textabstractWanneer een keurling een deskundigenonderzoek heeft ondergaan in het kader van de vaststelling van de schade heeft deze ingevolge art. 7:464 lid 2, onder b, BW het recht het deskundigenbericht te blokkeren.1 De vraag is wie de kosten van het deskundigenbericht bij een beroep op het

 20. Over criteria voor het beoordelen van tentamenuitwerkingen in het vak Programmeren [About Assessment Criteria in Computer Programming Courses

  NARCIS (Netherlands)

  Moerkerke, G.; Roossink, H.J.; van Diepen, N.M.; van den Berg, Klaas; van Dijk, Elisabeth M.A.G.; Koppelman, Hermannus; Mulder, F.

  1990-01-01

  Bij het beoordelen is het belangrijk te weten welke criteria gehanteerd moeten worden. Met behulp van een vragenlijstonderzoek onder de docenten is een beperkt aantal criteria geselecteerd die gehanteerd moeten worden bij de cursus Inleiding inhet Programmeren.

 1. W elke plaats behoort het Oude Testament te b

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  ken, dat wij staan in de kerk, die het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen heeft. Juist daarom moet telkens weer de vraag opkomen, of wij we! het recht hebben, het Oude Testament in de Christelijke verkondiging te gebruiken. Deze vraag komt ditmaal niet op uit de verlegenheid van den Christusprediker, die niet ...

 2. Het evangelie van Judas: Inleidende notities over zijn inhoud en ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  Christian traditon. Sinds de mondiale presentatie op zes april 2006, door National Geographic. Society geregisseerd vanuit de Amerikaanse hoofdstad Washington, werd het in brede kring bekend: er is een “Evangelie van Judas” *. Het was toen lange tijd wereldnieuws. Dat is het vandaag nog. In zekere zin zet zo 'n bericht ...

 3. Onderzoek naar het ontwerp van onderborden bij verkeerstekens.

  NARCIS (Netherlands)

  1974-01-01

  Op 15 mei 1973 ontving de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat opdracht tot onderzoek naar het ontwerp van onderborden bij verkeerstekens. Dit rapport doet hiervan verslag. Dit rapport bevat tevens het TNO Instituut voor

 4. Omgaan met internationaal milieurecht in de praktijk : het Wetlandsverdrag

  NARCIS (Netherlands)

  Verschuuren, J.M.

  2007-01-01

  Het is niet eenvoudig om in een praktijkcasus toepassing te geven aan al het toepas¬se¬lijke milieurecht dat vanaf allerlei niveaus en met betrekking tot diverse onderwerpen op ons afkomt. Dit artikel doet kort verslag van een onderzoek naar de vraag hoe de betrokken actoren omgaan met het

 5. Wachten op de barbaren: Metageschiedenis in het werk van Peter ...

  African Journals Online (AJOL)

  Freud legt in dit klassieke werk uit 1930 verbanden tussen de psychologie van het individu en de cultuur. Volgens hem werkt de cultuur remmend en onderdrukkend op het menselijke gevoelsleven dat bevrediging van libido en agressie zoekt. Omdat libido en agressie schadelijk zijn voor het gemeenschapsleven worden.

 6. Betoveren, onttoveren, hertoveren: Een etnografie van het vieren

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, H.G.G.M.

  2015-01-01

  Henk Driessen behandelt in zijn afscheidscollege drie seizoensriten: de carnavaleske boujloud in Marokko die gekoppeld is aan het grote offerfeest; het carnaval in Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko; en het Moren en Christenenfeest in Alcoi (Oost- Spanje). Deze gevalsstudies maken deel uit van

 7. Alles om te weten bij de keuze van het kasdekmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Waaijenberg, D.; Marissen, N.; Hemming-Hoffmann, S.

  2004-01-01

  Agrotechnology & Food Innovations (het voormalige IMAG), Plant Research International en PPO hebben in opdracht van LNV en Productschap Tuinbouw in het kader van het energieonderzoek een uitgebreide studie gemaakt over 'Optimaal gebruik van natuurlijk licht in de glastuinbouw'. In een reeks van

 8. Lijmen : Hoe p(l)ak je het aan

  NARCIS (Netherlands)

  Dirksen, M.O.; Mellema, T.; Overbeek, K. (Karin)

  2009-01-01

  In het Saxion Project Materialen in Ontwerp 1 is gebleken dat lijmen een veel voorkomend onderwerp of zelfs probleem is. Daarom is dit thema onderdeel geworden van het project Materialen in Ontwerp 2. In het kader van dit thema is een triatlon georganiseerd. Dit is een werkvorm waarbij deelnemende

 9. Het aantonen en bepalen van vanille in botervet

  NARCIS (Netherlands)

  Weseman, J.M.; Ruig, de W.G.

  1980-01-01

  Doel van dit onderzoek was: Het verbeteren van de bestaande analysemethode. Bij de bestaande methode werd vanille met methanol uit het monster geëxtraheerd. Na filtratie werd het gehalte dan U.V. spectrofotometrisch bepaald. Meegeëxtraheerd vet veroorzaakte een te hoge extinctie. Bij de nieuwe

 10. Hoogtepunten uit het Journal of Chemical Education 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Machiel Stolk

  2012-01-01

  De auteur beschrijft een aantal artikelen uit het Journal of Chemical Education 2011 die interessant en geschikt zijn voor gebruik in het scheikunde onderwijs. Uit elk van de twaalf verschenen nummers wordt een onderwerp besproken. De volgende onderwerpen komen aan de orde: doping, chemie in het

 11. Andere mogelijkheden voor het Besluit beheer Haringvlietsluizen: een verkennende studie naar verbetering van de vismigratie tussen de Noordzee en het Rijn- en Maasstroomgebied bij het intrekken van het Kierbesluit

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, J.A.W.; Chamuleau, T.P.M.; Winter, H.V.; Breukelaar, A.W.; Beijk, V.A.W.; Goes, R.

  2011-01-01

  Naar aanleiding van het kabinetsvoornemen om het Kierbesluit in te trekken heeft Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om te verkennen welke andere mogelijkheden er zijn om alsnog te voldoen aan de internationale afspraken over vismigratie. Ondanks het brede zoekgebied en de maatregelen die zijn

 12. De mens als geologische factor in het Gelderse landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Westeringh, van de W.; Felix, R.

  1993-01-01

  In de geologische tijd gezien, is de mens jong. Als factor die het natuurlijke landschap veranderde, is de mens zelfs zeer jong. De invloed van de mens is niet alleen op het aanzicht van het landschap, maar ook op geologische processen in bepaalde gebieden enorm geweest. Voor zover Laat-Kwartaire

 13. Actuele veranderingen in het recreatiebeleid in de Verenigde Staten

  NARCIS (Netherlands)

  Beckers, Th.A.M.

  1982-01-01

  Afgelopen najaar bracht de auteur een studiebezoek aan de Verenigde Staten van Amerika. Drie zaken hadden daarbij zijn speciale aandacht: de inhoud en organisatie van het recreatieonderwijs, de stand van zaken en ontwikkelingen in het recreatie-onderzoek en actuele veranderingen in het

 14. Geschiedenis als argument: het 'Bauerdebat' in De Kroniek, 1896

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Rietbergen

  1997-12-01

  Full Text Available In dit artikel schetst Peter Rietbergen het debat dat Marius Bauer in 1896 ontketende in De Kroniek. In dit debat staat de rol van het verleden centraal. Een goed voorbeeld van het tijdschrift als forum van discussie waarin verschillende stromingen vertegenwoordigd zijn.

 15. Karakterisering van het Etimologie- woordeboek van Afrikaans (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheen er in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek van. Afrikaans (EWA). Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk van. Boshoff en Nienaber is ...

 16. Telen zonder grond is beter voor het milieu

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.

  2010-01-01

  Broccoli, aardbeien, zomerbloemen, bloembollen en bomen hebben geen grond nodig om te groeien. Het kan ook met teelt op water of substraat, en dat is beter voor het milieu. Het prijskaartje dat eraan hangt is voor veel gewassen nog wel te hoog. Onderzoekers van Wageningen UR en Proeftuin Zwaagdijk

 17. Waar het flexwerk is ontstaan tijdens de crisis

  NARCIS (Netherlands)

  Smulders, P.G.W.; Sanders, J.M.A.F.

  2014-01-01

  In tijden van crisis ontstaat er meer flexwerk. Lr de periode 2007-2012 gold dit het meest voor jongeren, laagopgeleiden en allochtonen. Flexwerk komr veel meer voor bij kleine dan bij grote bedrijven en bij het mkb is de groei tijdens de crisis ook groter. Verder is de groei van het flexwerk

 18. Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer; Kenmerken en perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, R.P.; Zyl, P.S. van; Grinsven, A. van; Essen, H. van

  2014-01-01

  Het doel van dit document over brandstoffen voor het wegverkeer is het geven van overzicht en inzicht in de belangrijkste eigenschappen van alternatieve brandstoffen en daarvoor geschikte motoren. Hierbij komen aan de orde: — Praktische toepasbaarheid in een voertuig — Luchtverontreinigende emissies

 19. Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, V.A.M.; Ligterink, N.E.; Cuelenaere, R.F.A.

  2015-01-01

  Om een beeld te krijgen van de samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark worden RDW kenteken- en mutatiegegevens van in Nederland geregistreerde voertuigen geanalyseerd. De focus van het rapport ligt op het de effectiviteit van de invoering van roetfilters en de verschuivingen in

 20. Ciudad del Flamenco : de choreografie van het proces

  NARCIS (Netherlands)

  Rik Lambers; Arend-Jan Krooneman

  2012-01-01

  In dit boekwerk ‘Ciudad del Flamenco, de choreografie van het proces’, wordt het ruimtelijk ontwerp gepresenteerd, en het proces wat daar toe heeft geleidt, als antwoord op de schaduwprijsvraag ‘Ciudad del Flamenco’, destijds uitgeschreven door de gemeente van Jerez de la Frontera.

 1. Intersectionaliteit en sociale inclusie: het Ei... van Troje. Deel 1: Het Ei van Columbus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janneke van Mens-Verhulst

  2009-09-01

  In het tweede deel van dit artikel – dat zal verschijnen in issue 4 – zal worden beargumenteerd dat de intersectionele benadering op termijn echter het Paard van Troje kan blijken te zijn. Met name voor beleid en wetgeving omdat het een complexiteit binnenbrengt waarvan nog niet duidelijk is hoe die moet worden gehanteerd. Bovendien kleven er onderzoeksmethodologische implicaties aan, waardoor de gewenste wetenschappelijke evidentie maar moeilijk tot stand komt. Niettemin kan intersectionaliteit voorlopig een buitengewoon nuttige heuristiek zijn voor vraagstukken van sociale inclusie.

 2. Meer kleur aan het witte gebied

  OpenAIRE

  Slikke, van der, Wout; Vreeken, Bart

  2002-01-01

  Twee jaar geleden heeft FLORON het Witte Gebieden Plan (WGP) geïntroduceerd, een nieuwe aanpak om floristisch onontgonnen terrein binnen enkele jaren in kaart te brengen.¹ Het komt er op neer dat we proberen vóór eind 2004 uit elk uurhok (5x5 km) inventarisatiegegevens van minimaal 4—6 kilometerhokken in de landelijke floradatabank FlorBase te hebben. De resultaten van de eerste twee jaar worden inmiddels zichtbaar. In veel districten is een duidelijk effect waar te nemen van de inspanningen ...

 3. Het toepasbaar maken van NIR voor het bepalen van de samenstelling van met gras- en/of luzernemeel gedenatureerde melkpoeder

  NARCIS (Netherlands)

  Boers, E.A.M.; Frankhuizen, R.; Oortwijn, H.

  1983-01-01

  Doel van dit onderzoek is: Het middels screening van de samenstelling van met gras- en/of luzernemeel gedenatureerde melkpoeders nagaan of deze produkten alleen bes taan uit de bemonsterde grondstoffen dan wel uit meer of andere grondstoffen. Het RIKILT controleert in het kader van EEG-regeling

 4. Influenza in de winter 1986/'87; wijziging van het influenzavaccin voor het seizoen 1987/'88

  NARCIS (Netherlands)

  N. Masurel (Nic); W.E.Ph. Beyer (Walter)

  1987-01-01

  textabstractInfluenzavirussen van het subtype A(H1N1) werden reeds vroeg in het winterseizoen 1986/‘87 in Nederland geïsoleerd, en wel voor het eerst uit keelwatten van rekruten gelegerd bij Arnhem die op 9 december 1986 een influenza-achtige aandoening hadden (Nationaal Influenza Centrum,

 5. Agrocluster Oost in beeld: Een onderzoek naar het belang van en de perspectieven voor het agrocluster in Gelderland en Overijssel

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterkamp, E.B.; Leeuwen, van M.G.A.; Bont, de C.J.A.M.; Wisman, J.H.; Kuhlman, J.W.

  2006-01-01

  Dit rapport geeft een beeld van het agrocluster in de provincies Overijssel en Gelderland. Het economisch belang van het agrocluster en van de belangrijkste deelclusters is gekwantificeerd in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Ook worden de structuur en de ontwikkelingen in de

 6. Mechanical and vibrational characterization of amyloid-like HET-s nanosheets based on the skewed plate theory.

  Science.gov (United States)

  Chang, Hyun Joon; Lee, Myeongsang; Kim, Jae In; Yoon, Gwonchan; Na, Sungsoo

  2017-05-10

  Pathological amyloidogenic prion proteins have a toxic effect on functional cells in the human cerebrum because of poor degradability and the tendency to accumulate in an uncontrolled manner under physiological conditions. HET-s, a fungal prion protein, is known to undergo conformational variations from fibrillar to nanosheet structures during a change from low to high pH conditions. It has been said that this conformational change can lead to self-propagation by nucleating on the lateral surface of singlet fibrils. Efforts have been made toward the mechanical characterization of fibrillar amyloids, but a global understanding of amyloid-like HET-s nanosheet structures is lacking. In this study, we analyzed the mechanical and vibrational characteristics of the skewed HET-s nanosheet structures that developed under neutral pH conditions by performing various molecular dynamics simulations. By applying the skewed plate theory to HET-s nanosheets for various length scales with numerous pores inside the structures, we found that the skewed HET-s nanosheet structure has mechanical properties comparable to those of previously reported biological film materials and nanomaterials. Considering the inherent characteristics of structural stability, our observation provides valuable and detailed structural information on skewed amyloid-like HET-s nanosheets.

 7. De inzet van Facebook in het hoger onderwijs : Het gebruik van Facebook als communicatiemiddel binnen een onderwijsmodule op NHL Hogeschool

  NARCIS (Netherlands)

  Geert Jan van Dam; Renny Poelstra

  2013-01-01

  Traditionele digitale leeromgevingen in het hoger onderwijs sluiten niet meer goed aan bij de wensen van studenten en docenten. Twee onderzoekers van Sowijs deden in hun eigen onderwijspraktijk onderzoek naar het gebruik van Facebook in de klas. Hoe reageren studenten en docenten op het gebruik van

 8. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen zoals uitgevoerd in de apotheek van het Maria Ziekenhuis te Tilburg

  NARCIS (Netherlands)

  Hellings; J.; Asten; J.van; Dorpema; J.W.

  1985-01-01

  Tijdens de controle d.d. 850122 is het volgende geconstateerd: Het programma 20 min. 120 graden C van sterilisator nr.1 (Getinge) voldoet niet aan de gestelde norm. De vereiste effectiviteit wordt wel bereikt, maar de ster.tijd gaat in bij een beladingstemperatuur lager dan 120 graden C. Het

 9. Telewerken als werkaanpassing in het kader van het verzuim- en reïntegratiebeleid: een onderzoeksproject van NIA TNO

  NARCIS (Netherlands)

  Hazelzet, A.; Marcelissen, F.

  1998-01-01

  Vanaf 7 juli jl. is het NIA TNO onderzoeksproject ''Telewerken als werk aanpassing in het kader van verzuim- en reintegratiebeleid" van start gegaan. Het project kan gezien warden als een vervolg op de inventarisatie die NIA TNO vorig jaar heeft uitgevoerd van activiteiten, projecten en onderzoeken

 10. Asser-serie: De wereld van J.B.M. Vranken

  NARCIS (Netherlands)

  Hondius, E.H.

  2005-01-01

  In maart van dit jaar verscheen het derde deel van het Algemeen deel van de Asser serie, net als het tweede deel verzorgd door de Tilburgse hoogleraar en oud-Advocaat Generaal bij de Hoge Raad Vranken. De auteur durfde het tien jaar geleden niet aan om zijn boek als ‘bewerking’ van ‘het’ Algemeen

 11. De invloed van het bewaren, wassen en bereiden op het vitamine C- en nitraatgehalte van spinazie

  NARCIS (Netherlands)

  Kamsteeg, J.; Butijn, C.A.A.

  1981-01-01

  Drie bereidingswijzen werden vergeleken (toegevoegd water en lange kooktijd, met aanhangend water en korte kooktijd en stamppot van rauwe spinazie met gekookte aardappelen). De gevolgen van het hoge nitraatgehalte van spinazie voor baby's worden besproken

 12. Drinken uit de brandkraan: het belang van informatievaardigheden in het onderwijs

  OpenAIRE

  Frerejean, Jimmy; Velthorst, Gerdo

  2015-01-01

  De behendigheid van hbo studenten in het online zoeken naar informatie wekt de indruk dat ze vaardige informatieverzamelaars zijn… maar is dit ook zo? De Open Universiteit werkt samen met pabo Iselinge Hogeschool aan een onderzoek naar het aanleren van informatievaardigheden. In deze workshop geven we een eerste indruk van de resultaten en blikken we terug op de samenwerking: Hoe kwam dit tot stand, hoe krijgt de onderzoekssamenwerking vorm in de praktijk en wat hebben we ervan geleerd?

 13. spiritualiteit in het lucasevangelie: verscheidenheid en gemeenschap

  African Journals Online (AJOL)

  Lucas informatie over de manier waarop Jezus gemeenschap heeft gerealiseerd met men sen die geen maatschappelijk aanzien en status genoten, en hoe hij weerstand geboden heeft aan opvattingen waarin de omgang met die mensen niet vanzelfsprekend was (Horn 1983, Welzen. 1986). Uit het evangelie van Lucas ...

 14. De jacht op het geheim van cacao

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.C.H.

  2008-01-01

  Je kans op een dodelijke hartaanval halveert als je elke dag een groot paaseitje pure chocolade eet, blijkt uit een recente Nederlandse epidemiologische studie. En ook andere studies laten zien dat consumptie van cacao beschermt tegen hart- en vaatziekten. Maar het is nog een raadsel hoe dat precies

 15. Fontys Studenten maken hovercraft voor het MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Ir. Eric Dortmans; Dr Ruud Ermers

  2008-01-01

  Studenten van Fontys Hogeschool ICT/Technische Informatica hebben vorig jaar hard gewerkt aan een minihovercraft. Die moest dienen als studieobject voor een aantal MKB'ers, die met een Raak Lightsubsidie meer informatie wilden inwinnen over het bouwen van toepassingen met embedded Linux en

 16. DE RECHTSVRAAG DER CHRISTENVERVOLGINGEN IN HET ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Tertullianus, de felle iMnscomnhm te Carthago, na zijn studietijd, dien hij te Rome had doorgebracht, Christen geworden, schreef in 197 zijn ApotogeticMm — naar sommige handschriften Lii*er apoiogeticm — ter verdediging van de Christenen. Daarvóór had hij Ad nations geschreven, in het ApotogeticMm meermalen ...

 17. Bijdrage tot de kennis van het insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Wetsema, Jan

  1932-01-01

  Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsverschillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van verschillende diersoorten aanwezig. Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende steeds dezelfde methode van bereiding en zuivering toegepast te worden. Daartoe werd de

 18. Het Muziektheater (A) : A change of governance

  NARCIS (Netherlands)

  Lachotzki, F.; Schoenmakers, J.

  2008-01-01

  Cultural organizations offer their own unique challenges when it comes to effective supervision and management. This case examines changing structures of control over Het Muziektheater, Amsterdam's modern city opera house which houses both The Dutch Opera and The National Ballet companies, from

 19. Bekostiging van het politieonderwijs en de Politieacademie

  NARCIS (Netherlands)

  Hols, M.C.A.B.; Rozenberg, P.F.; Schoenmakers, A.M.D.C.; Oudeman, R.M.; Rozenberg, R.

  2011-01-01

  Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC). In 2002 is het politieonderwijs naar aard en inhoud

 20. Toepassing ICP-AES op het RIKILT

  NARCIS (Netherlands)

  Ruig, de W.G.

  1980-01-01

  Rapportage over de toepassing van ICP-AES op het RIKILT. Bij ICP-AES worden twee manieren van lichtemissie detectie toegepast nl. simultaan en sequentieel. De voor- en nadelen van ICP-AES t.o.v. AAS worden op een rij gezet.

 1. Hoe het komt dat EMDR werkt

  NARCIS (Netherlands)

  Van den Hout, M.A.|info:eu-repo/dai/nl/070445354; Engelhard, I.M.|info:eu-repo/dai/nl/239681533

  Eye Movement and Desensitisation Reprocessing (EMDR) is een effectieve behandeling van traumasymptomen en de positieve effecten worden teruggevonden in het laboratorium, onder goed gecontroleerde omstandigheden. Dat biedt de mogelijkheid om na te gaan hoe EMDR werkt. Er wordt verslag gedaan naar de

 2. Trombocytopenie na het gebruik van acetosal

  NARCIS (Netherlands)

  Bouma, Hilbrand Gerrit Dirk

  1966-01-01

  Samenvatting De aanleiding tot dit onderzoek was de waarneming dat bij drie van de vier patienten, waarbij splenectomie was verricht wegens idiopathische trombocytopenische purpura, binnen negen maanden een recidief van de trombocytopenie optrad. Bij een van deze drie patienten toonde het aantal

 3. het getuigenis aangaande jezus een pneumatologische verkenning ...

  African Journals Online (AJOL)

  Soos ons weet, het die Septuaginta die Naam van God vertaal deur. Kurios. In die Nuwe Testament word hierdie benaming oorgedra op. Jesus. Dit raak dan nie net sy eer nie (vgl. Jes. 45:23 met Fil. 2:10,. 1. Prof. dr. L Floor, emeritusprofessor in Nuwe-Testamentiese Wetenskap, Fakulteit. Teologie, PU vir CHO (Skool vir ...

 4. Moeten wij het WK 2018 wel willen?

  NARCIS (Netherlands)

  Hans Slender

  2010-01-01

  Op 2 december 2010 kozen 24 officials van het FIFA comité Rusland en Qatar als organiserende landen voor de WK's voetbal van 2018 en 2022. Vooraf was er in Nederland veel discussie over of wij wel aan dit bid moesten meedoen. Voor SportknowhowXL zet Hans Slender de argumenten op een rijtje.

 5. Radium in baggerspecie afkomstig uit het Rijnmondgebied

  NARCIS (Netherlands)

  Bijwaard H; Overwater RMW; Glastra P; Nissan LA; LSO

  2003-01-01

  In 2002 zijn wederom havenspeciemonsters verzameld in de Rotterdamse havens en in de Nieuwe Waterweg. Van 25 monsters is het 226Ra-gehalte bepaald. Zoals ook in eerdere meetcampagnes is vastgesteld, worden hoge radiumgehalten gevonden in de omgeving van de voormalige lozingspunten van de

 6. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen zoals uitgevoerd in de apotheek van het Maria Ziekenhuis te Tilburg

  OpenAIRE

  Hellings; J.; Asten, van, H.; Dorpema; {Broderick}, J W

  1985-01-01

  Tijdens de controle d.d. 850122 is het volgende geconstateerd: Het programma 20 min. 120 graden C van sterilisator nr.1 (Getinge) voldoet niet aan de gestelde norm. De vereiste effectiviteit wordt wel bereikt, maar de ster.tijd gaat in bij een beladingstemperatuur lager dan 120 graden C. Het programma van sterilisator nr.3 (60 min. 105 graden C) kan de vereiste effectiviteit niet bereiken. Het programma is dan ook niet goed. Dit geldt ook voor het 45 min. 110 graden C plastic zakken programma...

 7. Lekken en lekkers : Een verkennend onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers

  NARCIS (Netherlands)

  Beenakkers, E.M.Th.; Grapendaal, M.

  1995-01-01

  In dit rapport worden de resultaten van onderzoek dat op verzoek van de directie Politie van het ministerie van Justitie door het WODC werd verricht naar het verschijnsel "lekken naar de pers". Het onderzoek is in zijn geheel gericht geweest op het beantwoorden van de volgende vragen: welke motieven

 8. Over het belang van Temminck's „Discours préliminaire" voor de zoologische Nomenclatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mees, G.F.

  1957-01-01

  Het gewoonlijk als „Discours préliminaire" aangeduide artikel van Temminck heeft nimmer die aandacht van dierkundigen getrokken, die het, wegens zijn systematisch belang, verdient. Ten dele vindt dit stellig zijn oorzaak in de betrekkelijke zeldzaamheid van het werk, ten dele ook in het feit dat het

 9. Laveren in het lab. Geven en nemen bij vernieuwbouw TNO MEC-lab

  NARCIS (Netherlands)

  Hammink, H.A.J.

  2015-01-01

  Achter de gebouwen van TNO in Delft staat sinds vorig jaar het MEC-bouwlab van onderzoeksinstituut TNO. Wie het lab nadert, vallen twee dingen direct op. Ten eerste het gebouw zelf. Het fraaie ontwerp lijkt geinspireerd op een reagerbuisrekje. Ten tweede valt op dat het gebouw omgeven is door een

 10. Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het landinrichtingsgebied Odoorn

  NARCIS (Netherlands)

  Stoffelsen, G.H.

  2004-01-01

  Het landinrichtingsgebied Odoorn bestaat uit afzettingen die dateren uit zowel het Pleistoceen als het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak (binnen boorbereik) voorkomen, bestaan voor een deel uit dekzand en fluvioperiglaciaal zand, en worden tot de Formatie

 11. Onderzoek naar radioactieve objecten en mogelijk contaminatie hiervan in het Museum Boerhaave te Leiden

  NARCIS (Netherlands)

  Kuile; C.R.ter; Glastra; P.; Dongen; R.van

  1985-01-01

  In het Boerhaave Museum te Leiden is door het Laboratorium voor Stralingsonderzoek van het RIVM een onderzoek uitgevoerd naar opgeslagen museummateriaal en een mogelijke contaminatie hierdoor van het museumgebouw. Uit het onderzoek bleek dat de besmetting ver beneden de toegestane norm ligt. Een

 12. Een inleiding in het filosoferen : Filosoferen met kinderen op de Bloemhofschool

  NARCIS (Netherlands)

  W. Pols

  2012-01-01

  Het project Fysieke Integriteit startte in september 2008. In dit project gaat het om samen handelen, samen ervaren en samen denken. Filosofie neemt binnen dit project een belangrijke plaats in: het doordenkt de ervaringen die bij judo, het koken en het tuinieren opgedaan zijn. Bij die drie

 13. Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid : onderzoek naar de kans op werkhervatting na een half tot anderhalf jaar na het einde van het ziektewetjaar en naar de kans van hervatters om aan het werk te komen bij de oude of een nieuwe werkgever

  NARCIS (Netherlands)

  Nijboer, I.D.; Gründemann, R.W.M.; Andries, F.

  1993-01-01

  Het onderzoek is gebaseerd op enquêtegegevens van 9000 (ex-)WAO-ers. Het moment waarop de enquête wordt uitgevoerd lag gemiddeld een jaar na het einde van hun ziektewetjaar. Van de ondervraagden had 30% het werk weer hervat : twee van de drie bij de oude werkgever, een op de drie bij een nieuwe

 14. Origins and evolution of the HET-s prion-forming protein: searching for other amyloid-forming solenoids.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deena M A Gendoo

  Full Text Available The HET-s prion-forming domain from the filamentous fungus Podospora anserina is gaining considerable interest since it yielded the first well-defined atomic structure of a functional amyloid fibril. This structure has been identified as a left-handed beta solenoid with a triangular hydrophobic core. To delineate the origins of the HET-s prion-forming protein and to discover other amyloid-forming proteins, we searched for all homologs of the HET-s protein in a database of protein domains and fungal genomes, using a combined application of HMM, psi-blast and pGenThreader techniques, and performed a comparative evolutionary analysis of the N-terminal alpha-helical domain and the C-terminal prion-forming domain of HET-s. By assessing the tandem evolution of both domains, we observed that the prion-forming domain is restricted to Sordariomycetes, with a marginal additional sequence homolog in Arthroderma otae as a likely case of horizontal transfer. This suggests innovation and rapid evolution of the solenoid fold in the Sordariomycetes clade. In contrast, the N-terminal domain evolves at a slower rate (in Sordariomycetes and spans many diverse clades of fungi. We performed a full three-dimensional protein threading analysis on all identified HET-s homologs against the HET-s solenoid fold, and present detailed structural annotations for identified structural homologs to the prion-forming domain. An analysis of the physicochemical characteristics in our set of structural models indicates that the HET-s solenoid shape can be readily adopted in these homologs, but that they are all less optimized for fibril formation than the P. anserina HET-s sequence itself, due chiefly to the presence of fewer asparagine ladders and salt bridges. Our combined structural and evolutionary analysis suggests that the HET-s shape has "limited scope" for amyloidosis across the wider protein universe, compared to the 'generic' left-handed beta helix. We discuss the

 15. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 16. De metafoor van het washandje. Column

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolan Koster-Dreese

  2007-03-01

  Full Text Available In hun artikel ‘Kwaliteit en Zorg’ van ruim tien jaar geleden stellen Van Houten en Prins (1995 dat de thans vigerende zorgtaal in meer algemene zin kan worden aangeduid als ‘zorg-Taylorisme’: een scientific management-benadering van zorg. Met de introductie van de ‘zorgmarkt’ is een benadering ontstaan die grote overeenkomsten vertoont met die scientific management-benadering uit het begin van de vorige eeuw, zo menen Van Houten en Prins.

 17. Less is More. Geschiedenis in het Rijksmuseum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geert H. Janssen

  2014-03-01

  Full Text Available Less is More: History at the RijksmuseumThe central idea behind the newly refurbished Rijksmuseum is to evoke ‘a sense of time, and a sense of beauty’. This prompts the question: what sense of time, and whose sense of beauty has the museum visualised? In what ways, moreover, can public institutions offer visitors a balanced ‘sense of the past’ when ‘beauty’ has served as the main criterion for selecting the objects on display? This essay addresses these questions by exploring the celebrated Dutch Golden Age collections of the Rijksmuseum.De nieuwe inrichting van het Rijksmuseum heeft als doelstelling ‘een besef van tijd op te roepen en een gevoel voor schoonheid’. Deze ambitie roept de vraag op welk besef van tijd en wiens gevoel van schoonheid worden gevisualiseerd in het museum. Op welke manieren kan een publieke instelling bovendien een evenwichtig ‘historisch besef’ oproepen wanneer ‘gevoel voor schoonheid’ de maatstaf is geweest voor wat wel en wat niet op zaal mag komen te hangen? In dit essay worden deze vragen besproken aan de hand van de veelgeroemde Gouden Eeuw-collecties van het Rijksmuseum.

 18. Over het reformatorisch volksdeel en zijn verleden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G.J. Schutte

  1993-01-01

  Full Text Available A.A. van der Schans, Kuyper en Kersten. IJveraars voor herkerstening van onze samenleving C.J. Meeuse, De toekomstverwachting van de nadere reformatie in het licht van haar tijd. Een onderzoek naar de verhouding tussen het zeventiende-eeuwse chiliasme en de toekomstverwachting van de Nadere Reformatie, met name bij Jacobus Koelman F.A. van Lieburg, Levens van vromen. Gereformeerd piëtisme in de achttiende eeuw O.J. de Jong, W. van 't Spijker, H. Florijn, Het eigene van de Nederlandse nadere reformatie L.F. Groenendijk, F. van Lieburg, Voor edeler staat geschapen. Levens- en sterfbedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw H. Florijn, De ledeboerianen. Een onderzoek naar de plaats, invloed en denkbeelden van hun voorgangers tot 1907 W. Fieret, De staatkundig gereformeerde partij 1918-1948. Een bibliocratisch ideaal G. van den End, Guiljelmus Saldenus (1627-1694. Een praktisch en irenisch theoloog uit de nadere reformatie T. Brienen, Figuren en thema's van de nadere reformatie, II A.Th. Boone, J. van Ekeris, Zending tussen woord en daad. Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van gereformeerd piëtisme en zending

 19. Toegankelijkheid van het agrarisch gebied voor recreatie: bepaling en belang; veldinventarisatie en onderzoek onder in- en omwonenden in acht gebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de S.; Boer, de T.A.

  2006-01-01

  Het Rijk wil de toegankelijkheid van het agrarisch gebied vergroten, vooral middels meer wandelpaden over boerenland. Het Milieu- en Natuurplanbureau wil de ontwikkeling van deze toegankelijkheid monitoren en kijken of met het vergroten de achterliggende beleidsdoelen worden gerealiseerd. Een

 20. Effect van pertussis-toxine op de gevoeligheid van receptoren in het centrale zenuwstelsel van de rat

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW; Schoffermeer ANM

  1988-01-01

  De invloed van kinkhoestvaccinatie op het centrale zenuwstelsel (CZS) wordt bestudeerd vanwege het voorkomen van neurologische effecten bij kinderen na vaccinatie. De aandacht wordt vooral gericht op het pertussis toxine. Pertussis toxine (PT) zou vooral reageren met het receptor adenylaatcyclase

 1. Stralingsniveaumetingen rond het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Farahmand M; Gorts PC; LSO

  2009-01-01

  Het stralingsniveau aan de terreingrens van kerncentrale Borssele lag in 2006 onder het toegestane maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM.
  Volgens de Kernenergiewetvergunning moet de centrale ervoor zorgen dat personen buiten de terreingrens een effectieve stralingsdosis

 2. Stralingsniveaumetingen rond het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Farahmand M; Gorts PC; LSO

  2009-01-01

  Het stralingsniveau aan de terreingrens van kerncentrale Borssele lag in 2007 onder het toegestane maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM.
  Volgens de Kernenergiewetvergunning moet de centrale ervoor zorgen dat personen buiten de terreingrens een effectieve stralingsdosis

 3. Bestuursvoorzitter van Hoof: het Varkensproefbedrijf is weer volledig bij de tijd

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1989-01-01

  Walter van Hoof, varkenshouder uit het West-Brabantse Hulten, kwam in 1975 in het bestuur van het regionale Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland'. Hij was afgevaardigde van de Bond van varkenshouders van de N.C.B.

 4. Sport op basisscholen en ieder kind kent gymtalent, kwaliteitsimpulsen in het bewegingonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Ingrid van Aart; dr. Remo Mombarg; Wouter de Groot; Ben Moolenaar

  2014-01-01

  Presentatie gegeven op het VVBN symposium op 28 maart 2014 Voorbeelden van onderzoekprojecten binnen de kenniswerkplaats 'Bewegingsonderwijs en motorisch leren' van het lectoraat 'Sportwetenschap' van het Instituut voor Sportstudies in Groningen.

 5. Het zelfreinigend vermogen van de wetenschap: parapsychologie en peer review 2.0

  NARCIS (Netherlands)

  Kievit, R.A.

  2011-01-01

  Onlangs werd opnieuw het bestaan van parapsychologische fenomenen geclaimd. Al vóór publicatie leidde dit tot discussies op wetenschappelijke weblogs. Rogier A. Kievit illustreert met deze casus het zelfcorrigerende vermogen van het vak.

 6. Bijnierschorsactiviteit bij CARA (Astma); onderzoek naar de corticosteron en cortisolspiegel in het bloed

  NARCIS (Netherlands)

  Weller, Herman Hendrik

  1965-01-01

  SAMENVATTING EN CONCLUSIES Het onderzoek werd opgezet teneinde enkele endocrinologische aspecten van het probleem 'astma' te benaderen, waarbij de bijnierschors activiteit centraal werd gesteld. vVerkhypothese was hierbij de gedachtengang dat er een nauwe verwantschap bestaat tussen het astma

 7. Sanering van bodems, verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen : een probleemverkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Bogaard, van de E.A.J.M.

  1988-01-01

  Deze nota is de weerslag van een verkennend onderzoek naar de problematiek van gechloreerde koolwaterstoffen in het milieucompartiment bodem. Daarbij gaat de aandacht uit naar de bodembescherming in het algemeen, en naar de bodemsanering in het bijzonder.

 8. Risico’s van introductie van exotische plantensoorten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia L., via import van zaden voor met name veevoer en vogelvoer

  NARCIS (Netherlands)

  Denderen, van Daniël P.D.; Tamis, Wil L.M.; Valkenburg, van Johan L.C.H.

  2010-01-01

  Import van landbouwproducten, in het bijzonder zaden, zijn een belangrijke bron voor de introductie van exotische plantensoorten. In dit artikel wordt ingegaan op twee studies naar het voorkomen van exotische planten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia, in geïmporteerde partijen zaden. Met

 9. Communicatie en participatie voor het Deltaprogramma Wadden : stakeholderanalyse en advies voor een communicatie-participatiestategie van het Deltaprogramma Wadden

  OpenAIRE

  Klostermann, J.E.M.; Arnouts, R.C.M.; Groot, A.M.E.; Groot, de, M.; Rooij, van, S.A.M.

  2010-01-01

  Dit rapport beschrijft hoe de maatschappelijke participatie en communicatie vorm kan worden gegeven in het Deltaprogramma Wadden. In het Deltaprogramma worden de lijnen uitgezet voor veiligheid op de lange termijn. In de Wadden is daarbij de natuurontwikkeling van belang. De studie is uitgevoerd in opdracht van de regionale stuurgroep Deltaprogramma Wadden. Er is een stakeholderanalyse uitgevoerd op basis van informatie op het internet. Er wordt een begrippenkader voor participatie en communi...

 10. Nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van Quarles van Ufford : bronnen, routes en sturingsmogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Siderius, C.; Rozemeijer, J.; Mulder, H.M.; Smit, A.A.M.F.R.; Tol-Leenders, van T.P.

  2011-01-01

  Deze rapportage richt zich op het bemalingsgebied Quarles van Ufford. Om zicht te krijgen op de nutriëntenhuishouding in het gebied is er vanaf 2004 aanvullend op het reguliere meetnet van het waterschap in het oppervlaktewater gemeten. Voor de interpretatie van deze meetgegeven en het leggen van

 11. Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2006: rapport in het kader van het WOT Programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN)

  OpenAIRE

  Boer, de, P.; Oosterbeek, K.H.; Koffijberg, K.; Ens, B.J.; Smit, C.J.; Jong, de, M.L.

  2008-01-01

  Dit rapport presenteert de resultaten van het ‘Reproductiemeetnet Waddenzee’ dat door IMARES en SOVON Vogelonderzoek Nederland sinds 2005 in de Waddenzee wordt gecoördineerd in het kader van de Wettelijke Onderzoekstaken Informatievoorziening Natuur. Doel van het meetnet is het vaststellen van het reproductief vermogen van een representatieve selectie van broedvogels in de Waddenzee (Eider, Scholekster, Kluut, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief). Afgezien van Visdief laten alle soorten op dit mom...

 12. Maak het Verschil met Je Merk : Het Identiteitsmanagementdashboard (IDM) voor Zorggroep Sint Maarten

  NARCIS (Netherlands)

  Bouten, L.M. (Lisanne); Morel, K.P.N. (Kaj)

  2012-01-01

  Om medewerkers en cliënten van Zorggroep Sint Maarten (ZSM) te helpen bijdragen aan goede zorg en deel je leven, wil ZSM inzichtelijk maken hoe goed zij presteert op beide aspecten. Het lectoraat Identiteitsmarketing heeft hiertoe een identiteitsmanagementdashboard voor ZSM ontwikkeld dat niet

 13. Het bereiden van een aflatoxine M1 standaardoplossing voor certificeringsdoeleinden en het verzenden van monsters

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond; H.P. van; Paulsch; W.E.

  1986-01-01

  Een aflatoxine M1 in chloroform (massaconcentratie: 0.1 u,g/ml) werd bereid en geampulleerd ten behoeve van een certificeringsstudie voor melkpoeder RM 283. In totaal werden 47 ampullen bereid, die elk 2,5 ml standaardoplossing bevatten. De massa concentratie aan aflatoxine M1 en het netto

 14. Het gebruik van geweld bij het bestraffen van overspel in Bijbelse ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  280). Juridische taal komt ook voor in Johannes 8:7 waar sprake is van de uitvoering van het vonnis (de eerste steen werpen), en in 8:10-11 waar de vrouw beweert dat niemand haar veroordeeld heeft, waarop Jezus haar laat weten dat zelfs ...

 15. Het effect van sterk wisselende zoutgehalten op het benthos in de Westerschelde en de Haringvlietmonding

  NARCIS (Netherlands)

  Steenbergen, J.

  2004-01-01

  In opdracht van het RIKZ is een literatuurstudie uitgevoerd naar de ecologische respons van een ecosysteem in een zoet-zout overgang bij sterk wisselende zoutgehalten en bij een gepulseerde afvoer. Hierbij is alleen gekeken naar de benthische leefgemeenschappen, omdat zij een centrale schakel vormen

 16. Het Bazuinatelier: een interventie voor beeldende therapie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren

  OpenAIRE

  Willemars, Gemmy; Hooren, van, A.M.N.; Schoot, Tineke

  2013-01-01

  RAAK-project in de aandachtswijk Caberg Malpertuis in Maastricht waarin middels het maken van kunstzinnige creaties door de buurtkinderen en ondersteuning van de buurtbewoners (o.a. ouders en leerkrachten) werd gewerkt aan grotere leefbaarheid en gezamenlijkheid in de buurt.

 17. Het Bazuinatelier : een interventie voor beeldende therapie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Gemmy Willemars; Dr Susan van Hooren; Dr Tineke Schoot

  2013-01-01

  RAAK-project in de aandachtswijk Caberg Malpertuis in Maastricht waarin middels het maken van kunstzinnige creaties door de buurtkinderen en ondersteuning van de buurtbewoners (o.a. ouders en leerkrachten) werd gewerkt aan grotere leefbaarheid en gezamenlijkheid in de buurt.

 18. Kerkeberade: Het dit 'n plek in die Gereformeerde kerkregering?

  African Journals Online (AJOL)

  die vorm van 'n aantal aanbevelings Vaarvan sommige in 'n mate 'n politieke kleur aangeneem het' (Alberts 1990:4). Soos die Cottesloeberaad in 1960, het ook die Rustenburgberaad heftige reak- sie, veral in die geledere van die Nederduitse Gereformeerde Kerk ontketen. In wye kringe is dit met protes begroet en talle ...

 19. Maak het vindbaar : op schijven, sites en Sharepoint

  NARCIS (Netherlands)

  Joyce van Aalten; Marjolein van der Linden; Eric Sieverts; Peter Becker MA

  2017-01-01

  Het beheer van grote hoeveelheden documenten vormt een steeds grotere uitdaging voor organisaties. Of het nu gaat om bestaande of nieuwe informatiesystemen, lokaal of in de cloud, informatiemanagers stellen zich de vraag welke mogelijkheden er zijn om de toegankelijkheid en vindbaarheid van de

 20. Het geloof van de atheïst

  NARCIS (Netherlands)

  van Woudenberg, R.; Peels, R.

  2009-01-01

  In dit artikel wordt een zes-tal noties van 'geloof' onderscheiden en wordt betoogd dat elk van deze noties van toepassing is op atheïsten. En dus is de verrassende conclusie dat ook ongelovigen gelovigen zijn! Aan het einde van het artikel worden voorbeelden genoemd van atheïstisch geloof, zoals

 1. Effect van coronageluid op het gedrag van paarden

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, F.; Wijhe-Kiezebrink, van M.C.; Plomp, M.; Visser, E.K.

  2016-01-01

  Het algemene beeld is dat de geïnterviewde paardenhouders denken dat de paarden in de weide of paddock niet reageren op het coronageluid. Een enkele paardenhouder geeft aan dat sommige paarden een korte gewenningsperiode nodig hebben in geval van coronageluid, zoals ook bij andere, nieuwe geluiden

 2. Bepaling van het gehalte aan fytosteroltracers in botervet

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, v.d. H.J.; Muuse, B.G.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek was: Verbetering van de analysemethodiek voor de bepaling van het gehalte aan tracers in EEG boter. In vier monsters botervet werd met de gebruikelijke digitonide methode het totaal sterolgehalte (NEN 6350) bepaald en met GLC daarna de samenstelling. Daar de resultaten niet

 3. Sociale Media, Burgerparticipatie en Sociale veiligheid. Het grote plaatje

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, J. van den; Huis in 't Veld, M.; Vries, A. de; Son. R. van

  2012-01-01

  Incidenten, rampen, noodsituaties, crises hebben altijd impact op burgers. De fysieke en sociale veiligheid van burgers is dan direct in het geding. Maar burgers zijn niet alleen slachtoffer, zij kunnen ook zichzelf of anderen helpen en redden. Daarnaast spelen burgers een belangrijke rol bij het

 4. Het effect van substraat structuur op groei van schimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.; Sonnenberg, A.S.M.

  2011-01-01

  Champignons worden geteeld op een complex van voedingsstoffen ontstaan na fermentatie van strorijke paarden mest, kuikenmest, stro, gips en water. Voor de productie van champignons breekt het mycelium slechts 25% van het organische materiaal in de compost af. Dat is weinig voor iets dat ca. 40% van

 5. ISO 9000 in het onderwijs: vriend of vijand?

  NARCIS (Netherlands)

  PhD Everard van Kemenade

  2008-01-01

  In dit artikel wordt onderzoek over de effecten van ISO van de laatste twintig jaar op een rij gezet. Het is daarbij belangrijk onderscheid te maken tussen de verschillende versies van ISO 1987, 1994 of de meest recente 2000. Het betreft veel case studies met een beperkt bereik of artikelen op basis

 6. Onderzoek naar het voorkomen van de wasbeer in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Grift, van der E.A.; Lammertsma, D.R.; Jansman, H.A.H.; Wegman, R.M.A.

  2016-01-01

  In opdracht van het Bureau Risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het voorkomen van de Wasbeer (Procyon lotor) in Nederland en de Duitse grensstreek in beeld gebracht en onderzocht of er sprake is van gevestigde populaties.

 7. Vectoren van het West Nile-virus in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Reusken, C.B.E.M.; Takken, W.

  2006-01-01

  Om de risico¿s voor de volksgezondheid bij introductie van het West Nile-virus (WNV) goed te kunnen inschatten, is het nodig om te weten in welke inheemse muggen WNV zich kan handhaven. In dit bericht wordt een overzicht gegeven van WNV-vectoren en potentiële risico¿s voor Nederland

 8. Een moslim als gemeentelijk bruggenbouwer? Het ontslag van Tariq Ramadan

  NARCIS (Netherlands)

  Wiegers, G.; van Zessen, N.

  2009-01-01

  Het ontslag van Tariq Ramadan heeft veel ophef veroorzaakt. De doorslag gaf zijn werk voor Press TV. Gerard Wiegers en Nelleke van Zessen stellen, net zoals Ramadan zelf, dat de controverse rond zijn opvattingen over homoseksualiteit het kernprobleem vormde. Ramadan bleek niet de vrijzinnige moslim

 9. De stad: onmisbaar voor ontwikkeling van het buitengebied; transferium Steenwijk

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkhuijsen, M.; Verkade, G.J.

  2003-01-01

  Steden spelen een essentiële rol bij het creëren van gunstige omstandigheden voor innovatie en economische versterking van het buitengebied. Hun toeristisch/recreatieve kwaliteiten trekken bezoekers aan van stedelijke gebieden en zijn belangrijk voor economische ontwikkeling. Steenwijk is een

 10. Thales van Milete en het begin van de filosofie

  NARCIS (Netherlands)

  Poorthuis, Marcel

  2016-01-01

  Het water als oorsprong van alles is niet alleen een natuurkundige of biologische gedachte, maar tevens een metafysisische idee over de oorsprong van alle dingen. Deze uitspraak van Thales van Milete markeert het begin van de filosofie. Zowel kerkvaders als moderne filosofen onder wie Nietzsche en

 11. Sport, kunst en propaganda in het Derde Rijk

  NARCIS (Netherlands)

  Jan de Leeuw

  2017-01-01

  In de Duitse stad Bochum loopt op dit moment een tentoonstelling met als titel: 'Artige Kunst' (gewillige, gehoorzame kunst). Het is kunst die paste bij de cultuurpolitiek van het nationaalsocialisme van Adolf Hitler. In 1937 werd deze kunst getoond tijdens de eerste Grossen Deutschen

 12. Botox voor het brein – ethiek van psychofarmacologische enhancement

  NARCIS (Netherlands)

  Bolt, L.L.E.; Schermer, M

  ‘Botox for the brain’ is de titel van het NWO-project dat wij enkele jaren geleden hebben uitgevoerd. Deze titel riep nogal eens vragen op: ‘Botox is een stof met een verlammende werking en het kan toch niet de bedoeling zijn om de hersenen lam te leggen?’ Dat zou inderdaad moeilijk te rijmen zijn

 13. Het paracervicale block tijdens de baring

  NARCIS (Netherlands)

  P.K. Flu (Peter Kalev)

  1977-01-01

  textabstractDe baring is het enige fysiologische gebeuren dat met pijn gepaard gaat. Dit wordt reeds aangeduid door het Nederlandse woord 11wee" en equivalente woorden in vele andere talen (dolor, douleur, pains, Wehe e.a.). De pijn is aanvankelijk vooral gelocaliseerd in de onderbuik en onder in de

 14. Het ervaringsdeskundige rolmodel : vierdejaars studenten bereiden tweedejaars voor op stage

  NARCIS (Netherlands)

  Anne Willekens

  2012-01-01

  Op hogescholen een bekend verschijnsel : studie-uitval en vertraging na stage in het derde jaar. Hoe kun je de uitval verkleinen en de praktijkschok verminderen? Bij Avans worden vierdejaars studenten ingezet bij het SPH-onderwijsprogramma van nhet tweede jaar. Die inzet draagt bij aan de versterkte

 15. Economie voor in bed, op het toilet of in bad

  NARCIS (Netherlands)

  A. Klamer (Arjo); E. Dekker (Erwin); P.R. Teule (Paul)

  2014-01-01

  textabstractWat is geld eigenlijk? Geldt voor de markt en de overheid dezelfde logica? Hoe zit t met vraag en aanbod, schaarste en overvloed? Waarom kan het niet altijd voorspoedig gaan? Waarom groeien economieën (of juist niet)? In Economie voor in bed, op het toilet of in bad passeren vele

 16. Een huis voor humanisten : het Humanistisch Verbond (1946-2006)

  NARCIS (Netherlands)

  Gasenbeek, A.; Brabers, J.; Kuijlman, W.J.

  Het Humanistisch Verbond (HV) kent een bewogen geschiedenis. In de eerste twee decennia na de oprichting in 1946 stond de strijd voor gelijkberechtiging van humanisten en buitenkerkelijken voorop. Toen halverwege de jaren zestig het Verbond algemene maatschappelijke erkenning had verworven, zette

 17. 'De God van de vrede' in het Nieuwe Testament

  African Journals Online (AJOL)

  13 juli 2015 ... verwijzend naar Ps 2), maar des te vaker in de Septuagint. Het is daar een technische term voor het verpletteren van de vijand zoals in een heilige oorlog: de vijand wordt vernietigend verslagen, zijn macht wordt gebroken, hij wordt voorgoed verdreven (cf. Louw/Nida 1989 sub 19.39 maar vooral 39.53).

 18. Onzekerheid en gevoeligheid van het CUMULEO-RAM model

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de P.

  2013-01-01

  Slijkerman et al. (2013) onderzocht eerder welke instrumenten ingezet kunnen worden om een oordeel te vellen over effecten van ruimtelijke beschermingsmaatregelen op de zeebodemintegriteit van het Friese Front. Een van de onderzochte instrumenten is het CUMULEO-RAM model. Deze studie is bedoeld om

 19. Middel van bestaan in het oude Mesopotamië

  NARCIS (Netherlands)

  Stadhouders, H.A.I.

  2004-01-01

  De veestapel omvatte, in volgorde van belang en omvang, schapen, geiten [te zamen het ‘kleinvee’ vormend], runderen en -zeker in de dorpen- een weinig varkens. Al deze dieren leverden vlees, in de oudheid een luxe-voedsel. Het kleinvee werd hoofdzakelijk gehouden voor de wolproduktie; een

 20. Aantekeningen over de oostelijke begrenzing van het drentse district

  NARCIS (Netherlands)

  Clason, E.W.

  1957-01-01

  Gaan we thans over tot de akkeronkruiden en ruderale planten, voorkomende op plaatsen, waar het plantendek veelvuldig wordt gestoord en waar adventieven moer gelegenheid krijgen zich te vestigen. Hierbij zijn er een aantal meer algemene, die hij ons in het D.D. niet of niet geregeld aanwezig zijn,

 1. De oorzaak van het leerprobleem: bedrijven leren onvoldoende van incidenten

  NARCIS (Netherlands)

  Roller, E. te

  2013-01-01

  Wanneer incidenten zich voordoen, wil de industrie weten waar de oorzaak ligt. Bedrijven onderzoeken hoe het beter kan, met als doel ervan te kunnen leren en toekomstige gelijkaardige incidenten te voorkomen. Maar de praktijk is weerbarstiger, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Linda Drupsteen

 2. De syntaxis in het moedertaalonderwijs op de lagere school

  NARCIS (Netherlands)

  Boersma, Uilkje Jeltje

  1960-01-01

  Het eerste deel van deze studie omvat een historisch overzicht van grammaticale stromingen binnen en buiten het nederlandse taalgebied, die onze traditie hebben gevormd. Dit gedeelte beoogt: zeker niet een uitputtende en zuiver filologische beschrijving van de geschiedenis der nederlandse taalkunde

 3. Een real time indicator van het bruto binnenlands product

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, de E.A. (Bert); Franses, P.H.P.H.

  2005-01-01

  Op basis van data van uitzendwerk is het mogelijk om een betrouwbare real time indicator van het bruto binnenlands product (bbp) te construeren. In dit artikel wordt de EICIE-indicator (Econometric Institute Current Indicator of the Economy) gepresenteerd. Voor zover bekend wordt nergens ter wereld

 4. Hoogtepunten uit het Journal of Chemical Education 2015

  NARCIS (Netherlands)

  Machiel Stolk

  2016-01-01

  De auteur beschrijft een aantal artikelen uit het Journal of Chemical Education 2013 die interessant en geschikt zijn voor gebruik in het scheikunde onderwijs: threshold concepts, tatoeages, NMR-spectroscopie, droogijs,en water, kattenbakvulling, Smartphone als meetinstrument en flipping the

 5. het die reformasie die leer gered en aanbidding verloor?

  African Journals Online (AJOL)

  Die reforma- tore het die voortgaande offer verwerp. Vir Rome aktualiseer die liturgie egter ook die nuwe verbond tussen God en mens (wat die reformatore aan- vaar het). Die liturgie is in die eerste plek werk van God aan ons mense voordat mense liturgies kan antwoord (Brienen 1978:17 e.v.). Die liturgie van Rome slaag ...

 6. Veilig naar het verkeer van de toekomst : nieuwe mogelijkheden, risico's en onderzoeksagenda voor de verkeersveiligheid bij automatisering van het verkeerssysteem.

  NARCIS (Netherlands)

  Nes, C.N. van & Duivenvoorden, C.W.A.E.

  2017-01-01

  Er komen steeds meer systemen op de markt om de automobilist te ondersteunen in de rijtaak. Stap voor stap neemt de automatisering van onze voertuigen toe, het verkeerssysteem bevindt zich in een transitie richting zelfrijdende auto’s. De automatisering biedt kansen om het verkeer veiliger, schoner

 7. Communicatie en participatie voor het Deltaprogramma Wadden : stakeholderanalyse en advies voor een communicatie-participatiestategie van het Deltaprogramma Wadden

  NARCIS (Netherlands)

  Klostermann, J.E.M.; Arnouts, R.C.M.; Groot, A.M.E.; Groot, de M.; Rooij, van S.A.M.

  2010-01-01

  Dit rapport beschrijft hoe de maatschappelijke participatie en communicatie vorm kan worden gegeven in het Deltaprogramma Wadden. In het Deltaprogramma worden de lijnen uitgezet voor veiligheid op de lange termijn. In de Wadden is daarbij de natuurontwikkeling van belang. De studie is uitgevoerd in

 8. Pilot Sportplein Groningen: Zelfregulatie in het VMBO : Onderzoek naar zelfregulatie in lessenreeksen floorball en judo op het VMBO

  NARCIS (Netherlands)

  Alien van der Sluis; dr. Remo Mombarg

  2014-01-01

  In het kader van kwaliteitsverbetering van bewegingsonderwijs heeft er in het voorjaar van 2014 een pilot plaatsgevonden waarin in een tweetal lessenreeksen van drie lessen (floorball en judo) meer aandacht is geweest voor zelfregulatie. Zelfregulatie is de mate waarin een individu in staat is om

 9. Groepshuisvesting zeugen nodig voor afzet van Nederlandse bacon naar het Verenigd Koninkrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Huiskes, J.; Swinkels, H.; Backus, G.

  1997-01-01

  Naar aanleiding van de op handen zijnde regelgeving in het Verenigd Koninkrijk (VK) tot het huisvesten van niet-lacterende zeugen in groepen is de relatie onderzocht tussen de export van Nederlandse bacon naar het VK en de hiervoor benodigde productieomvang op varkensbedrijven in het VK, Denemarken

 10. Het Nieuwe Telen Aubergine: Effecten van een nieuw teeltconcept op kasklimaat en energiegebruik

  NARCIS (Netherlands)

  Dieleman, J.A.; Kempkes, F.L.K.; Janse, J.

  2011-01-01

  Met het teeltconcept “Het Nieuwe Telen”, met als belangrijke onderdelen gebruik van meerdere schermen, scherpere vochtregeling en luchtbehandeling met buitenluchtaanzuiging en verwarming is tot ca. 40% energiebesparing te realiseren is. In 2010/2011 is het project “Het Nieuwe Telen Aubergine”

 11. De brief van Mohammed B., bevestigd aan het lijk van Theo van Gogh

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.J.G.

  2005-01-01

  Mohammed B., de man die op 2 november 2004 in Amsterdam Theo van Gogh vermoord heeft, ging er vanuit dat zijn daad hem het leven zou kosten. Dat is niet gebeurd, want in het vuurgevecht met de politie is het gelukt Mohammed B. uit te schakelen zonder hem te doden. Achteraf is het de vraag of we daar

 12. Onderzoek naar de ultraviolette stralingsniveaus bij lassen, uitgevoerd door het Metaalinstituut TNO apeldoorn

  NARCIS (Netherlands)

  Cox, C.W.J.; Haan, T. de

  1989-01-01

  In dit onderzoek zijn metingen van de spectrale irradiantie bij drie lasprocessen verricht. Het betrof het lassen met beklede elektroden, het TIG-lasproces en het MIG-/MAG-proces. Bij de diverse processen zijn een aantal van invloed zijnde parameters zoals materialen, beschermgas en stroomsterkte

 13. ICT in het licht van de pedagogische opdracht van de school

  NARCIS (Netherlands)

  Praamsma, J.M.

  2005-01-01

  De moderne samenleving stelt het onderwijs voor een tweeledige uitdaging. In de eerste plaats wordt het onderwijs geconfronteerd met de uitdaging van de pedagogische opdracht van de school, de plaats van waarden en normen in het onderwijs. In de tweede plaats wordt het onderwijs geconfronteerd met

 14. De mythe van de gemaakte vrouw : nieuw licht op het feminisme

  NARCIS (Netherlands)

  Engelen, E.

  2016-01-01

  Dat de emancipatie van de vrouw nog niet is voltooid behoeft geen betoog. In alle statistieken legt zij het af tegen hem. Hoeveel feministische golven zijn er nog nodig om die ongelijkheid ongedaan te maken? Of zit het feminisme zichzelf in de weg? Wat zegt het over het feminisme dat iemand als de

 15. Ruimtelijke en temporele patronen in de diversiteit van de macrobentische infauna op het Nederlands Continentaal Plat

  NARCIS (Netherlands)

  Craeymeersch, J.A.M.; Witbaard, R.; Dijkman, E.M.; Meesters, H.W.G.

  2008-01-01

  In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving is een overzicht gemaakt van ruimtelijke en temporele verschillen in de diversiteit van het benthos op het Nederlands Continentaal Plat. Voor de berekeningen werd gebruik gemaakt van de meetgegevens van het landelijke monitoringprogramma MWTL

 16. Professionele identiteit van docenten in het hbo: een kwalitatieve case studie

  OpenAIRE

  Aangenendt, Max; Kuijpers, Marinka; Sanders, Karin

  2018-01-01

  Het belang van een onderwijssysteem voor de welvaart, het welzijn en het burgerschap van een land staat door de eeuwen heen nauwelijks ter discussie (Boyd & King, 1977; Nussbaum, 1997; OECD, 2005). Globalisering, competitie tussen naties, technologische ontwikkeling en economische crises voeden nu meer dan ooit het debat over de structuur van het onderwijs- systeem, de gewenste opbrengsten en de waarde van de tot nog toe bereikte resultaten (Schwab, 2011; Scheerens, 2011; HBO-Raad, 2008, Insp...

 17. RETRACTED: Menselijke vrijheid en het Christelijk geloof

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasper Doomen

  2012-05-01

  *This article has been retracted at the request of the Editor-in-Chief. Reason: ‘The article has been retracted to straighten the academic record. It has come to light that this article has significant overlap with an article that had already appeared in Informción Filosófica, Volume 1 (2004, num. 2, pp. 251–265, entitled ‘De onverenigbaarheid van menselijke vrijheid met het christelijk geloof’. Apologies are offered to readers of the journal that this was not detected during the submission process’. The full-text of the original article (2004 is here: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/17816

 18. Enkele kanttekeningen bij de strafbaarstelling van stalking

  NARCIS (Netherlands)

  van Klink, B.M.J.; Royakkers, L.M.M.

  1998-01-01

  In dit artikel gaan wij nader in op het fenomeen stalking in het algemeen en het wetsvoorstel dienaangaande in het bijzonder. §2 biedt een conceptuele analyse van het begrip ¿belaging', dat door ons wordt opgevat als een vorm van geestelijke mishandeling. Beseft dient te worden dat het hierbij niet

 19. Robinia pseudoacacia groeit het best op schrale, droge grond

  NARCIS (Netherlands)

  Schalk, G.; Sluis, van der B.J.; Hiemstra, J.A.

  2006-01-01

  Robinia pseudoacacia staat bekend als een gewaardeerde laan- en straatboom. Welke specifieke eigenschappen heeft deze boom? Uit het gebruikswaardeonderzoek laanbomen blijkt onder meer dat de schijnacacia een geschikte boom is voor schrale en lichte gronden, en verharding verdraagt.

 20. Pieken in het celgetal: Mastitisverwekker te herkennen aan specifiek piekpatroon

  NARCIS (Netherlands)

  Haas, de Y.; Barkema, H.W.; Schukken, Y.H.; Veerkamp, R.F.

  2003-01-01

  Gedurende de lactatie verloopt het celgetal volgens een bepaalde curve. Afwijkingen daarvan kunnen veroorzaakt worden door mastitis. S. aureus, E. coli en S. uberis zijn van elkaar te onderscheiden door specifieke piekpatronen

 1. Hoe maak je gebruik van augmented reality in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Ternier, Stefaan; Kester, Liesbeth; Schmitz, Birgit; Kluijfhout, Eric; Wolff, Charlotte; Maassen, Marcel; Gijselaers, Jérôme; Berkhout, Jeroen; Storm, Jeroen; Roks, Sabine

  2013-01-01

  Ternier, S., Kester, L., Wolff, C., Maasen, M., Gijselaers, J., Berkhout, J., & Storm, J. (2012, 16 November). Hoe maak je gebruik van augmented reality in het onderwijs. Masterclass in de OpenU community Open Universiteit, Heerlen, Nederland. Beschikbaar op

 2. Hoezo Waardering? Het waarderen van ketenpartners in kwaliteitsgerichte ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Ingenbleek, P.T.M.

  2004-01-01

  Het waarderen van ketenpartners is essentieel in kwaliteitsgerichte ketens. Via gesprekken met toeleveranciers over hoe de consument beter zou kunnen worden bediend, werden toeleveranciers van twee bedrijven steeds meer betrokken bij de productontwikkeling en kwaliteitsverbetering. De wijze waarop

 3. Geostatistische opschaling van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvelink, G.B.M.; Kruijne, R.; Musters, C.J.M.

  2011-01-01

  Metingen van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater worden met een geostatistische methode opgeschaald naar landelijke waarden. De methode maakt gebruik van ruimte-tijd regressie-kriging, waarbij zowel informatie in de metingen zelf als in landsdekkende

 4. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht

 5. VEELHEID VAN NAME BY JUDESE KONINGS. Ons Jubilaris het sy ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Nie sonder skaamte dink hy daaraan terug dat in die- selfde jaar by 'n eksamen geblyk het, dat selfs die naam van die grootste. Babiloniër vir hom maar net... n naam was. Van „De ynagiscAe. 6eíeeA;enís pan den naam"^) het hy nie die minste begrip gehad nie. Maar toe hy nege jare later self sy eerste wankele skrede op.

 6. Reductie van het nitrietgebruik bij de biologische vleeswarenbereiding

  OpenAIRE

  Stegeman, D.; Jansen, W.W.J.T.; Zegveld, A.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2006-01-01

  Bij de productie van veel soorten vleeswaren wordt nitriet gebruikt voor het verkrijgen van een door de consument gewenste stabiele roze kleur, voor de smaak en voor de microbiologische stabiliteit. Over de toepassing van nitriet bij de bereiding van biologische vleeswaren bestaat al jaren een discussie. Om deze discussie te ondersteunen is er een experimentele studie uitgevoerd, waarin het effect op de kleur en de kleurstabiliteit tijdens de bewaring van biologische vleeswaren, geproduceerd ...

 7. Op de schouders van het verleden: leiderschap vraagt historisch besef

  OpenAIRE

  Keulen, S.; Kroeze, R.

  2011-01-01

  Anders dan de retoriek van managementgoeres doet vermoeden, tonen ze vooral tijdsgebonden opvattingen van goed management. Hun werk is daarom nuttig als barometer van de tijdgeest, maar als manager moet je er je koers nooit door laten bepalen. Historisch besef en kennis van het (bedrijfs)verleden geven leiders en organisaties beter houvast en zijn cruciaal voor iedere manager die veranderingen tot stand wil brengen. Verder geeft het essay voorbeelden van organisaties (Philips en Shell) en lei...

 8. Strategieen voor het optimaliseren van vloeistofchromatografische (HPLC) scheidingen

  OpenAIRE

  Goewie; C.E.

  1985-01-01

  Dit rapport biedt een overzicht van de meest recente methoden voor optimalisering van HPLC scheidingen. Het is toegespitst op de problematiek van analyses, zoals regelmatig voorkomend binnen de praktijk van de residu-analyse. Voor het optimaliseren van HPLC scheidingen kunnen verschillende strategieen gevolgd worden. Uitgaande van fysisch-chemische theoretische principes kan men vrij snel afleiden welke combinaties van stationaire en mobiele fasen voor bepaalde typen te chromatograferen compo...

 9. Netwerk: SPaN-V : Over het opbouwen van een robuuste vereniging van paardenmelkers en het vergroten van de strategische ruimte van de betrokken ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Vogelzang, T.A.; Kroon, van der S.M.A.

  2007-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van de activiteiten van het Netwerk SPaN-V (Samenwerkende Paardenmelkers Nederland-Vlaanderen) in 2006 en bezien hoe de resultaten van die activiteiten op verschillende manieren geduid kunnen worden. Het initiatief waar het hier om draait is een initiatief van

 10. Crude. The story of oil; Ongeraffineerd. Het verhaal van olie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shah, S.

  2008-07-01

  A story of oil, from the circumstances of its birth millions of years ago to the spectacle of its rise as the indispensable ingredient of modern life. In addition to fueling our SUVs and illuminating our cities, crude oil and its byproducts fertilize our produce, pave our roads, and make plastic possible. The author infuses recent twists in the story with equal drama, through chronicles of colorful modern-day characters and moves between scientific, economic, political, and social analysis, capturing the many sides of the indispensable mineral that we someday may have to find a way to live without. For the Dutch version, the author wrote a special chapter on the role of oil in the Netherlands. [Dutch] Analyse van de wetenschappelijke, economische, politieke en sociale aspecten van ruwe olie. Ongeraffineerd legt de vele maatschappelijke implicaties bloot van een onmisbare grondstof die we binnen afzienbare tijd toch zullen moeten vervangen. Speciaal voor deze editie schreef de auteur een hoofdstuk over de rol van olie in Nederland. Het boek verhaalt ook over het zwarte goud, van de omstandigheden waaronder het miljoenen jaren geleden is ontstaan, via de spectaculaire opkomst sinds de ontdekking ervan in de negentiende eeuw tot het onmisbare ingredient voor het moderne leven dat het is geworden.

 11. De dans van de taal in het sociaal werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Vlaeminck

  2010-12-01

  Taal is een erg belangrijke kwestie in elke wetenschap. Het maakt de transfer en de circulatie van kennis mogelijk, wat noodzakelijk is voor een permanente evolutie en groei van een professie. In het sociaal werk lijkt taal te vaak gereduceerd tot de directe interactie tussen een sociaal werker en een cliënt. Maar dit is slechts het halve verhaal. Dit artikel argumenteert waarom taal meer wetenschappelijke aandacht verdient, vooral in het verbindende domein tussen praktijkreflectie en theorie in het sociaal werk. Meer dan honderd jaar na de publicatie van Mary Richmonds boek Friendly visiting among the poor (in 1899! is de vraag vooral of en in welk opzicht taal wijzigde. Werden er slechts enkel nieuwe woorden ingevoerd of wijzigde ook de inhoud en de onderliggende visie? Tegenwoordig beschikken sociaal werkers over meerdere taalkanalen: de gesproken taal, de geschreven taal, de telefoontaal, de virtuele taal. Vooral die laatste ontwikkeling opent taalkundig nieuwe registers. Dit artikel gaat na waarom sociaal werkers en onderzoekers linguïstische veranderingen moeten bestuderen en meer zorg dragen voor hun linguïstisch kapitaal. Taal danst doorheen de geschiedenis van het vak in meerdere opzichten. Maar sociaal werkers benutten de hele dansvloer nog niet.

 12. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen, zoals uitgevoerd in de apotheek van het St.Laurentius Ziekenhuis te Roermond

  OpenAIRE

  Hellings; J.; Verwey; J. C.; Asten, van, H.; Dorpema; {Broderick}, J W

  1984-01-01

  Bij de controle d.d. 831214 is het volgende geconstateerd: 1) De beide programma's van de Getinge en de Schaerer sterilisator voldoen aan de norm. 2) Er zijn goede algemene instructies. Er ontbreken echter goede werkvoorschriften, bedienings- en beladingsvoorschriften voor de sterilisatoren en kledingsvoorschriften. 3) De protocollering van de produktie is goed. Van de sterilisatoren worden geen technische en/of produktie logboeken bijgehouden. 4) Voor het uitvoeren van de recall is geen...

 13. Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport: Literatuuronderzoek naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen (project 3500)

  NARCIS (Netherlands)

  Hees-Boukema, van E.M.; Leek, N.A.

  1994-01-01

  Literatuuronderzoek (deel 2) naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen. Door het Boomteeltpraktijkonderzoek (BPO) is in opdracht het onderzoek uitgevoerd naar het "Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport". Over de

 14. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 15. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoring-programma van schar (Limanda limanda L.): Biologische gegevens van schar en milieukritische stoffen in schar

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2005-01-01

  In opdracht van RWS/RIKZ werd door het RIVO in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van OSPARCOM het scharonderzoek 2005 uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters schar en het analyseren van deze monsters op biologische parameters en milieukritische

 16. Het gebruik van seksueel expliciet internetmateriaal (SEIM) onder adolescenten: ontwikkelingstrajecten en voorspellers

  NARCIS (Netherlands)

  Doornwaard, S.M.; van den Eijnden, R.J.J.M.; Lugtig, P.; Overbeek, G.; ter Bogt, T.F.M.; van Aken, M.; Beyers, W.; Doković, M.; Geeraets, M.; de Graaf, H.; Reitz, E.

  2015-01-01

  Het internet wordt, meer dan iedere andere mediavorm, overstelpt met seksueel expliciet materiaal. Anders dan seksueel materiaal in meer traditionele mediavormen is seksueel expliciet internetmateriaal (SEIM) op het internet gemakkelijk bereikbaar, betaalbaar (of zelfs gratis) en in anoniemiteit te

 17. De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Ramele-Pleegste; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Vroon, H.R.J.

  1999-01-01

  Het landinrichtingsgebied Ramele-Pleegste bestaat grotendeels uit pleistocene afzettingen. Op de fluviatiele afzettingen van de Rijn (Formatie van Kreftenheye) liggen fluvioperiglaciale en eolische afzettingen (formatie van Twente). Op een groot aantal plaatsen komt in de laagste delen van het

 18. Donner versus Veldkamp: uitvoeren schattingsbesluit of ondersteunen van het reïntegratieproces bij geleidelijke werkhervatting?

  NARCIS (Netherlands)

  Besseling, J.J.M.; Boer, W.E.L. de; Fermin, B.M.F.

  2003-01-01

  Geleidelijke werkhervatting is een veel voorkomend verschijnsel. De indruk bestaat dat geleidelijke werkhervatting een succesvol reïntegratietraject is voor werkhervatting bij de eigen werkgever. Van de langdurig arbeidsongeschikten hervat het merendeel via geleidelijke werkhervatting waarbij het

 19. Niet-bezoekers recreatieprojecten: doen ze het elders?; invloed recreatief aanbod op non-participatie

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin, de A.H.; Vries, de S.

  1995-01-01

  Een vooronderstelling achter het huidige kwaliteitsbeleid van de rijksoverheid is dat mensen steeds hogere eisen stellen aan recreatieve voorzieningen. Deze vooronderstelling lijkt niet terecht als het gaat om de inrichting van recreatieprojecten. Mensen die een bepaald project niet bezoeken, gaan

 20. Handbook for sorting of plastic packaging waste concentrates : separation efficiencies of common plastic packaging objects in widely used separaion machines at existing sorting facilities with mixed postconsumer plastic packaging waste as input

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, M.; Thoden van Velzen, E.U.; Pretz, Th.

  2015-01-01

  Hergebruik van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval is een ingewikkelde keten die in het algemeen uit drie stappen bestaat; gescheiden inzameling bij de burgers of nascheiding uit het huisvuil, sorteren en opwerken tot gewassen maalgoed. Dit onderzoek analyseert de tweede stap, waarin of

 1. De toepassing van microgolftechnologie op land- en tuinbouwprodukten.

  NARCIS (Netherlands)

  Zuilichem, van D.J.; Stolp, W.; Krielaart, R.

  1989-01-01

  De mogelijkheden van microgolftechnologie in het algemeen voor land- en tuinbouwprodukten worden uiteengezet. Eerst wordt uiteengezet hoe de warmte-ontwikkeling tot stand komt bij de electrische verhitting, daarna worden voorbeelden gegeven van het pasteuriseren van bijvoorbeeld groenten

 2. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Siljee J; Bom E; PNB; I&V

  2017-01-01

  De zogeheten combinatietesten die de zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoeren, zijn in 2013 volgens de kwaliteitseisen uitgevoerd. De laboratoria voldeden in het algemeen aan de landelijke kwaliteitseisen en aan het internationale kwaliteitsprogramma UK-NEQAS. Dit blijkt uit

 3. Compost duurzaam ingezet. De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost

  OpenAIRE

  Schrik, Yannick; Koopmans, Chris

  2015-01-01

  Het duurzame gebruik van een reststof zoals compost hangt sterk samen met de waarde die de compost heeft bij toepassing. Deze publicatie geeft via heldere Compost Score Kaarten inzicht in het vinden van de juiste compostsoort voor het gewenste doel. Of het nu gaat om organischestofvoorziening, verbetering van de bodemstructuur of de nutriëntenvoorziening van gewassen: een bewuste keuze voor de compostsoort en –kwaliteit draagt bij aan een duurzame inzet en duurzaam hergebruik van reststoffen.

 4. The energy consumption of control systems; Het energiegebruik van regelinstallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gulik, A.R.; De Wildt, M.G. [Grontmij Nederland, Amersfoort (Netherlands)

  2013-07-15

  Control systems for e.g. indoor climate and illumination are essential in modern building services, and useful for comfort or energy conservation. Energy conservation is of course an important aim, but what is the energy consumption of the control systems? Is the consumption higher than the savings? This question was subject of a comprehensive study, with measurements and simulation calculations. It can be concluded that the energy consumption of control installation for spaces is substantial [Dutch] Regelinstallaties voor bijvoorbeeld klimaatregeling, verlichtingsregeling en domotica zijn niet meer weg te denken uit de moderne installatietechniek, of ze nu dienen voor comfort, gemak of energiebesparing. Maar hoeveel energie gebruiken deze installaties eigenlijk? Voor ontwerpers blijkt dit helemaal geen issue te zijn terwijl adviseurs, installateurs en zelfs fabrikanten zeggen hiervan geen idee te hebben. Door metingen en het gebruik van berekeningsmodellen is vastgesteld wat het energiegebruik van regelinstallaties op jaarbasis is. Dit blijkt substantieel te zijn, maar er zijn mogelijkheden om het gebruik te reduceren.

 5. Het vormen van ruimte: van Poincaré tot Perelman: vakantiecursus

  NARCIS (Netherlands)

  van der Veen, R.

  2014-01-01

  Op de Vakantiecursus 2013 van het Platform Wiskunde Nederland geeft Roland van der Veen een kort overzicht van recente ontwikkelingen in het vakgebied van de (laagdimensionale) topologie. In 2003 bewees Grigori Perelman het Poincaré-vermoeden, een doorbraak zowel binnen als buiten de topologie. Aan

 6. Een visie op de Digitale leer en werkomgeving in het hoger onderwijs : Een drieluik

  NARCIS (Netherlands)

  Nico Juist

  2011-01-01

  Beschrijving van de digitale leer en werkomgeving voor het Hoger Onderwijs n.a.v het advies van de WTR aan SURF 2010. Dit visiedrieluik is bedoeld voor de Special Interest Group DLWO van SURFfoundation en andere belangstellenden in deze materie. Het drieluik is gebaseerd op gesprekken binnen de

 7. 'Culture matters': het belang van cultuur binnen defensiebeleid EU en VS

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, N.; Marácz, L.

  2013-01-01

  Als het gaat om snel en adequaat optreden in het geval van een oorlog, is duidelijk zichtbaar dat de Verenigde Staten (VS) hiertoe beter in staat zijn dan het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie (EU). Dit heeft onder andere te maken met de bereidheid tot

 8. Het bepalen van de plasma renine activiteit door middel van de radioimmunochemische bepaling van angiotensine I

  NARCIS (Netherlands)

  Elvers LH; Somers HHJ; Loeber JG

  1986-01-01

  De plasma renine activiteit (PRA) wordt gemeten door de radioimmunochemische bepaling (RIA) van het angiotensine I (AI) dat gevormd wordt tijdens incubatie van het renine met zijn substraat (angiotensinogeen). Om degradatie van het gevormde AI door peptidases te voorkomen worden als angiotensinases

 9. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en zijn dit jaar volgens protocol uitgevoerd. Ook dit jaar was een

 10. Onderzoek naar de kosten, verbonden aan het afleveren van consumptie-aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1941-01-01

  Het doel van dit onderzoek is vast te stellen welke kosten er verbonden zijn aan het laden, lossen en het vervoer vanaf de plaats van inladen naar de plaats van aflevering (binnen een straal van 10 km) van consumptie-aardappelen.

 11. Een level playing field op de Nederlandse elektriciteitsmarkt. Een tariefstructuur voor het netgebruik

  NARCIS (Netherlands)

  R.F.T. Aalbers (Rob); D.L.F. Bressers; E. Dijkgraaf (Elbert); P.J. Hoogendoorn; S.C. de Klerk

  2003-01-01

  textabstractUit ons onderzoek is naar voren gekomen dat het niveaustelsel de tariefstructuur is die het meest recht doet aan het 'level playing field'. Onder deze tariefstructuur betaalt iedereen een transporttarief dat zoveel mogelijk is gebaseerd op de kosten die men veroorzaakt. De

 12. De beethoogte : een reproduceerbare methode voor het bepalen van de beethoogte

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, Louwrens Hilko

  1967-01-01

  Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een methode ter bepaling van een individueel aangepaste beethoogte te beschrijven. Alle bestaande methoden hebben namclijk het bezwaar dat ze op zichzelf niet voldoende garantie bieden om goede resultaten te bereiken. In het eerste hoofdstuk worden

 13. Professionele identiteit van docenten in het hbo: een kwalitatieve case studie

  NARCIS (Netherlands)

  Aangenendt, Max; Kuijpers, Marinka; Sanders, Karin

  2018-01-01

  Het belang van een onderwijssysteem voor de welvaart, het welzijn en het burgerschap van een land staat door de eeuwen heen nauwelijks ter discussie (Boyd & King, 1977; Nussbaum, 1997; OECD, 2005). Globalisering, competitie tussen naties, technologische ontwikkeling en economische crises voeden nu

 14. De waarde van het dubbelcontrastonderzoek bij de diagnostiek van kleine colon-en rectumtumoren

  NARCIS (Netherlands)

  Thijn, Cornelis Jacob Pieter

  1964-01-01

  SAMENVATTING In de inleiding wordt aan de hand van enkele cijfers gewezen op het belang van een vroegtijdige diagnostiek van colon- en rectumtumoren. Met het conventionele colononderzoek is de diagnostiek van kleine tumoren zeer moeilijk. Uit het historisch overzicht blijkt dat reeds tientallen

 15. Infrastructuurontwikkeling voor zorgapplicaties : Lessons learned bij het project De Vitale Link

  NARCIS (Netherlands)

  Y. Schikhof; W. Nattekaas; Dr. A.L. Cordia; P. van der Wekken

  2012-01-01

  Hoe kan de verbinding van mensen met hulp van communicatietechnologie tot betere zorg en meer participatie leiden? Vanuit vier praktijksituaties zal kennis gegenereerd worden op het gebied van co-creatie met professionals en ouderen, de inzet van ict-toepassingen in de zorg en het effect op het

 16. Behandelmogelijkheden bij het oplossen van diepe carieuze laesies bij kinderen. Deel 1: introductie

  NARCIS (Netherlands)

  Krikken, J.

  2011-01-01

  In dit nummer van het Mondhygiënisten Vademecum het eerste deel van een serie artikelen over de ‘Behandelmogelijkheden bij het oplossen van diepe carieuze laesies bij kinderen’. In deze serie artikelen wordt diepe cariës omschreven als een carieuze laesie waarvan op grond van klinische en

 17. Twisten tussen woningcorporatie en huurder: garandeert het Unierecht een recht op schotelantennes?

  NARCIS (Netherlands)

  van Harten, Herman; van Hees, Sander

  In het huurreglement van de Arnhemse woningcorporatie SVA is opgenomen dat een huurder niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het gehuurde mag wijzigen. Daaronder wordt mede begrepen het plaatsen van antennes. De vordering van de woningcorporatie tot verwijdering van een door een huurder

 18. Beleidsperspectieven voor de nationale energieveiligheid : Het dilemma van de goede betrekkingen; met wie?

  NARCIS (Netherlands)

  Correlje, A.F.

  2011-01-01

  De recente ontwikkelingen rond de Middellandse Zee en in het Midden Oosten en in Japan maken het denken over veiligheid op het gebied van de energievoorziening er niet makkelijker op. De problemen met de Japanse kerncentrales, als gevolg van de aardbeving en de daaropvolgende tsunami, hebben tot

 19. Milieurisico's van fipronil in mest : Risicobeoordeling voor het toepassen van mest op bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Moermond CTA; Smit CE; van der Linden AMA; van Vlaardingen PLA; Bodar CWM; MSP; VSP

  2017-01-01

  De stof fipronil, illegaal toegepast tegen bloedluis bij kippen, is giftig voor ongewervelde water- en bodemdieren, ook bij zeer lage concentraties. Het is dus van belang ervoor te zorgen dat er geen fipronil via verontreinigde kippenmest in het milieu terechtkomt. Verbranding is daarom volgens het

 20. Influenza uitbraken in verpleeghuizen 2004-2005: wat zijn de consequenties voor het komende griepseizoen?

  NARCIS (Netherlands)

  Sande, M. van der; Ruijs, H.; Cools, H.; Meijer, A.; Plas, S. van der; Morroy, G.

  2005-01-01

  Voorafgaand aan het influenzaseizoen 2004/2005 verschenen het LCI draaiboek Explosies van luchtweginfecties in instellingen en de NVVA-richtlijn Influenzapreventie in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Beide werden van theoretische commentaren voorzien in onder andere TvT en het Nederlands

 1. Pedagogisch-didactische vormgeving van werkplekleren in het initieel beroepsonderwijs: een internationale reviewstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwenhuis, Loek; Hoeve, Aimée; Nijman, Derk-Jan; Van Vlokhoven, Haske

  2018-01-01

  Werkplekleren is een belangrijk onderdeel van het curriculum in het beroepsonderwijs. In alle opleidingen binnen de beroepsonderwijskolom, vmbo, mbo en hbo, heeft buitenschools leren binnen arbeidsorganisaties een belangrijke plek – met name omdat het oefenen in de reële beroepspraktijk als

 2. Lezing dr. Arthur Elias, Universiteit van Leiden, in het kader van de ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  namelijk de koningin, worden uitgenodigd. Het valt niet te ontkennen dat het jaar 1848 voor de constitutionele ontwikkeling in Nederland van groot belang geweest is. Zo wordt in de grondwet van 1848 onder meer vastgelegd dat de koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn tegenover het parlement.

 3. Het optreden van spruitvorming en kale uien tijdens de bewaring : literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.; Broek, van den R.C.F.M.

  2006-01-01

  In de praktijk valt de bewaring van uien regelmatig tegen. Een belangrijk probleem is dat de spruitrust onvoldoende blijkt te zijn. Dit ondanks het feit dat de uien behandeld zijn met een spruitremmer. Een ander probleem is het optreden van kale uien op het moment dat de uien uit de bewaring gehaald

 4. Stralingsniveaumetingen rond het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Farahmand M; LSO; mev

  2012-01-01

  Het stralingsniveau aan de terreingrens van kerncentrale Borssele lag in 2011 onder het toegestane maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM.

  Volgens de kernenergiewetvergunning moet de centrale ervoor zorgen dat personen buiten de terreingrens een effectieve

 5. De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Schouwen-Oost; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Mulder, J.R.

  1998-01-01

  Het herinrichtingsgebied Schouwen-Oost bestaat uit het oude getij- en lagunaire gebied met oude zeekleigronden (811 ha = 12%) en het jonge getij- en doorbraakgebied met jonge zeekleigronden (4615 ha = 70%). De oude zeekleigronden bestaan uit plaat-, kreekrug-, kleiplaat- en poelkleigronden. De jonge

 6. Het meten van conceptueel begrip bij hbo-studenten International Business

  NARCIS (Netherlands)

  Ashley, Sue|info:eu-repo/dai/nl/345732790; Schaap, Harmen|info:eu-repo/dai/nl/304822914; de Bruijn, Elly|info:eu-repo/dai/nl/074460919

  2014-01-01

  Conceptueel begrip is een synthese van declaratieve-, procedurele- en situationele kennis dat studenten in staat stelt om complexe problemen in de beroepspraktijk op te lossen. Het meten is van belang om conceptueel begrip te bepalen en te kunnen vaststellen hoe het gestimuleerd kan worden. Het doel

 7. Ontwikkeling van een rekenschema voor het handmatig berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Venema L; LSO

  1998-01-01

  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een schema voor het berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales. Met de beschreven versie van het rekenschema kan de lengte en breedte van het gebied berekend worden waar binnen de effectieve dosis een bepaald

 8. Nieuwe schooltalen in het voortgezet onderwijs. Case-studies in Den Haag

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, R.

  2002-01-01

  In deze publicatie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar nieuwe schooltalen in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van case-studies en is gericht op de evaluatie van het Onderwijs in Nieuwe Schooltalen (ONST) in Den Haag. De term nieuwe schooltalen heeft betrekking

 9. God van vooruitgang : de popularisering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880)

  NARCIS (Netherlands)

  Buitenwerf-van der Molen, Mirjam Fokeline

  2007-01-01

  De negentiende eeuw was de eeuw van de vooruitgang. Vertegenwoordigers van het Nederlandse modernisme, een vrijzinnig-protestantse stroming, kozen ervoor het christelijk geloof aan de natuur- en bijbelwetenschappelijke ontwikkelingen aan te passen. Ze vreesden dat het christendom anders voor veel

 10. Verkenning van de rol van (openbaar) groen op wijk- en buurtniveau op het hitte-eilandeffect

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Kramer, H.; Jong, de J.J.; Heusinkveld, B.G.

  2012-01-01

  Dit werkdocument gaat in op de effecten van (openbaar) groen op het Urban Heat Island Effect (UHI). Voor vijftien wijken in Rotterdam is een relatie gelegd tussen het bedekkingspercentage van verschillende hoogteklassen groen en de grootte van het UHI-effect. Er worden hierbij grote verschillen

 11. Een eerste inschatting van het Urban Heat Island effect voor Rotterdam en omgeving – een modelstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Steeneveld, G.J.; Hove, van L.W.A.

  2010-01-01

  Tot nu toe is weinig bekend over het warmte-eiland effect in Nederland. Het doel van deze studie is om door middel van een modelstudie een eerste inschatting te maken van het warmte-eiland effect van de stad Rotterdam en naastgelegen omgeving, voor twee episodes in een hittegolf (in 2003, en 2006).

 12. Onderzoekend leren met weSPOT binnen het VO: Kolonie op Mars

  NARCIS (Netherlands)

  Rusman, Ellen; Janssen, Theo

  2014-01-01

  In de workshop maakt u kennis met de weSPOT omgeving voor onderzoekend leren aan de hand van een toepassing binnen het voortgezet onderwijs. In dit project onderzoeken leerlingen van het tweetalige atheneum van het St Janscollege in Hoensbroek, ondersteund door weSPOT, wat een mens nodig heeft om te

 13. Berekening van de relatieve dichtheid van de grond ten behoeve van het sportveldenonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Zwiers, J.S.

  1976-01-01

  Bij de bespeelbaarheid van de sportvelden speelt de stevigheid van de toplaag een belangrijke rol. De stevigheid is van verschillende factoren afhankelijk, zoals het organische-stofgehalte, het slibgehalte, de ontwateringstoestand, de regenval, de grasmat, het bodemleven en mogelijk de dichtheid van

 14. De kristallisatie-methode bij het onderzoek van de liquor cerebro-spinalis

  NARCIS (Netherlands)

  Wittermans, Aafko Willinge

  1941-01-01

  Ongeveer twaalfhonderd liquores zijn volgens een in de kliniek nog weinig bekende zeer eenvoudige methode van onderzoek van den Roemeenschen Hoogleraar TOMESCO onderzocht. Deze methode berust op het beoordeelen van het kristalbeeld dat ontstaat bij het indampen van druppels sterk verdunde liquor

 15. Landbouwontwikkelingsgebied De Ass, gemeente Cuijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop.

  NARCIS (Netherlands)

  Bekkers, L.C.J.; Broekmeyer, M.E.A.; Ouwerkerk, H.G.; Spapens-Reijnders, I.; Woerden, van R.A.M.

  2010-01-01

  De gemeente Cuijk stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) De Ass. Het bestemmingsplan wordt opgesteld voor de verplaatsing van twee ondernemers van de directe omgeving van de kern van Haps naar het LOG De Ass, de woningbouw op de te verlaten bedrijfslocaties en

 16. Is het mogelijk om twee dingen goed te doen? : verkenning van sociale factoren in verbrede bedrijfsontwikkeling.

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeg, van der B.; Spierings, C.J.M.

  1999-01-01

  Bij Nieuwe Verbreding gaat het om nieuwe taken voor boeren in het verzorgen en benutten van bijzondere plattelandskwaliteiten (natuur, rust en ruimte). Naast ecologische verbreding - het bedrijfsmatig onderhouden van milieu, natuur en landschap - is er sociale verbreding waarbij boeren werk maken

 17. Van Smart City naar Smart Citizens : Over het metabolisme van onze steden

  NARCIS (Netherlands)

  Oorschot, L.M.

  2014-01-01

  In het discours over het stedelijk landschap staat al een paar jaar het concept smart city centraal. Als gevolg van de revolutie in data- en communicatietechnologie vindt een grootscheepse stedelijke reorganisatie plaats die is gebaseerd op slimme technologieën. Steden moeten efficiënter, veiliger

 18. Naar continuïteit en samenhang in de begeleiding tijdens het justitietraject

  NARCIS (Netherlands)

  Lonieke Casteleijn; Jaap Van Vliet; Drs Donnalee Heij; Drs. Anneke Menger; Laurens de Croes; dr René Butter

  2012-01-01

  Maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in het reclasseringswerk maken de vraag naar een samenhangende werkwijze en continuïteit in de begeleiding actueel. Het lectoraat heeft wraparound care geïntroduceerd als mogelijk antwoord op deze vraag. Wraparound care is een meta-methodiek: het is

 19. Enige opmerkingen over het Agropyro-Rumicion crispi nordh.40 in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van Chr.G.

  1958-01-01

  In een mededeling over Elatine hexandra en Gratiola officinalis, in no.9 van ons Correspondentieblad, heb ik het verbond Agropyro-Rumicion ten tonele gevoerd, zonder er nadere gegevens bij te verstrekken. Met het oog daarop is het misschien wel nuttig hier de aandacht eens te vestigen op deze

 20. Hoe de "Wisdom of Crowds" kan doorwerken in Den Haag. : Het burgerforum Kiesstelsel als "critical case"

  NARCIS (Netherlands)

  E.F. ten Heuvelhof (Ernst); M.J.W. van Twist (Mark)

  2007-01-01

  textabstractOp 22 maart 2006 werden 140 burgers geïnstalleerd als lid van het Burgerforum Kiesstelsel. In opdracht van het kabinet bogen zij zich over een heikele kwestie: de vraag wat het beste kiesstelsel zou zijn voor de Tweede Kamer. Op 14 december van datzelfde jaar nam de verantwoordelijke

 1. Een kijkje in de technische keuken van het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Koenderink, N.J.J.P.; Brakel, van R.P.; Soest, van R.

  2010-01-01

  De schatkist van een onderzoeksfaciliteit als het Restaurant van de Toekomst is gevuld met data. Het is dan ook erg belangrijk om het datamanagement goed op orde te hebben. Hoe zorg je ervoor dat je de verzamelde gegevens goed opslaat en hoe kun je optimaal gebruik maken van deze gegevens? Deze

 2. 'Zeg maar Henk tegen de chef' : Ervaringen met het Belgische detentie regime in PI Tilburg

  NARCIS (Netherlands)

  Beyens, K.; Boone, M.; Liefaard, T.; Kox, M.; Vanhouche, A.-S.; Poel, S. van der

  2012-01-01

  Het experiment Nova Belgica in PI Tilburg heeft een looptijd van drie jaar (2010- 2013). Het is een samenwerkingsproject tussen twee buurlanden. In een Nederlandse inrichting met Nederlands personeel worden Belgische gedetineerden ingesloten op basis van Belgische wet- en regelgeving. Het biedt een

 3. Nederlanders over het IOC, de FIFA en de Olympische Spelen: Factsheet 2016/6

  NARCIS (Netherlands)

  Hover, P.; Breedveld, K.

  2016-01-01

  Sportevenementen genereren veel enthousiasme. De laatste tijd staan sportevenementen en hun organisatoren echter ook met regelmaat negatief in het nieuws (door doping, omkoping of andere kwesties, zie bijvoorbeeld de discussie over de FIFA maar ook over het IOC). Heeft dat het denken van

 4. "Koi Sleepy Disease" voor het eerst in Nederland aangetoond in koikarpers

  NARCIS (Netherlands)

  Haenen, O.L.M.; Way, K.; Stone, D.; Engelsma, M.Y.

  2014-01-01

  Eind september 2013 is de koikarperziekte 'Koi Sleepy Disease'(KSD) voor het eerst aangetoond in Nederland door het Vis-, schaal- en schelpdierziektelaboratorium van Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR. De klinische verdenking werd bevestigd door het zusterlab CEFAS in

 5. Algemeen of bijzonder Christelijke ethiek in een moderne cultuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. H. Velema (Emeritus - hoogleraar

  1998-06-01

  Full Text Available In this article the author investigates the relation between faith/revelation on the one hand and ethics on the other; the relation between the "particular” and the “general”. It is argued that Rendtorff and Pannen­berg are basically in agreement that ethics does not depend on Christian faith and divine revelation, although there is a connection between the two. On the other hand, the author of this article (in agreement with Douma relates faith/revelation and ethics very closely: ethics is directed by a life and world view - a stance illustrated by a discussion on abortion and euthanasia. The issue of consensus on moral issues between Christians and non-Christians should be resolved from the perspective of the general goodness of God and his law, given to all men.

 6. Johan de Boose, Het geluk van Rusland. Reis naar het eenzaamste volk op aarde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eric Metz

  2008-10-01

  Full Text Available Ces dernières années Johan de Boose, slaviste, poète et romancier, a publié plusieurs livres retraçant ses expéditions en Europe centrale et orientale. Son dernier ouvrage, consacré à la Russie, peut être perçu comme l’apogée de ses récits de voyage. Il y dresse un bilan à la fois élaboré et très personnel de ses rencontres avec la Russie et ses habitants au cours des trois dernières décennies.Het geluk van Rusland (Le bonheur de la Russie appartient au genre du « voyage sentimental » : à l’...

 7. Lectoraten een meerwaarde voor de student? : Een onderzoek naar de betrokkenheid van studenten bij het lectoraat Coastal and Marine Management en de meerwaarde die het hen biedtDoor:

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek, S.

  Op hogeschool Van Hall Larenstein zijn net als op vele andere hogescholen lectoraten opgezet. Het doel van deze lectoraten is om door middel van praktijkgericht onderzoek, de koppeling tussen het onderwijs en het werkveld te versterken. Door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek worden actuele

 8. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en zijn dit jaar volgens protocol uitgevoerd. Ook dit jaar was een gebrek aan mosselen van lengte 58-70 mm. In de Eems-Dollard is deze grootste klasse in het geheel niet door het RIKZ aangetroffen. In de Westerschelde is dit jaar slechts een beperkt aantal mosselen van...

 9. Veilig de ruimte ordenen !? Inleiding op het symposium 'Duurzaam Veilig Wegverkeer in 2010', Tilburg 16 juni 1994, georganiseerd in opdracht van het POV-Brabant.

  OpenAIRE

  Poppe, F.

  2012-01-01

  De manier waarop het wegverkeer zoals we dat nu kennen functioneert, is langzaam, stukje bij beetje, gegroeid. Gedurende de eeuwen ontstonden steeds opnieuw nieuwe wensen en bleken nieuwe problemen. Elke keer werd en wordt geprobeerd daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. Soms stond verhoging van de reissnelheid op de voorgrond, soms overheerste het gebrek aan capaciteit, en soms wenste men de verkeersveiligheid sterker te bevorderen. Deze ontwikkeling heeft niet tot het meest ideale sy...

 10. Het testament van Richard Wagner: Nederlandse tijdschriften in het fin de siècle en de toekomst van de muziek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josine Meurs

  1997-12-01

  Full Text Available Richard Wagner (1813-1883 was tijdens zijn leven al de meest spraakmakende componist. Dit had alles te maken met zijn ambitie de gehele kunst hoogstpersoonlijk een nieuwe, revolutionaire richting te geven. Het verzekerde hem van de gespannen aandacht van verschillende Nederlandse tijdschriften, maar had eveneens tot gevolg dat zijn grootste aanhangers, in Nederland verzameld rond het Maandblad voor Muziek, na zijn dood het spoor bijster raakten.

 11. Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit ; Vergelijking "in situ"-pH-meting met pH-meting in het laboratorium

  NARCIS (Netherlands)

  Reijnders HFR; Boumans LJM; Gast LFL; LBG

  1995-01-01

  In het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit is tot 1989 de pH in het laboratorium gemeten. Vanaf 1989 werd de pH "in situ" en in het laboratorium gemeten. Onderzocht is in welke mate resultaten van pH-metingen "in situ" en pH-metingen in het laboratorium van elkaar

 12. Cafés in opstand : Een rechtssociologische studie naar de naleving van het rookverbod door caféhouders

  NARCIS (Netherlands)

  Bantema, Willem

  2016-01-01

  Sinds 1 juli 2008 is een rookverbod van kracht in de Nederlandse horeca. In hotels en restaurants werd het rookverbod goed nageleefd, maar voor cafés liep het anders. Twee jaar na invoering bleek nog de helft van de cafés het rookverbod te overtreden. Deze geringe naleving in cafés vormde het

 13. Effecten van 'ruimte voor water'op natuur in inundatiegebieden. Fase1: aanpak en ontwikkeling van het paleo-instrument

  NARCIS (Netherlands)

  Lototskaya, A.A.; Verdonschot, P.F.M.; Verdonschot, R.C.M.

  2008-01-01

  Het doel van dit onderzoek is het effect van de toename in inundatiefrequentie en -duur op aquatische natuur in uiterwaardplassen te evalueren. In de eerste fase van dit project zijn de aanpak en het paleo-instrument ontwikkeld. De effecten van overstromingen op het ecosysteem in Nederlandse

 14. testen van de Celos waterrem en het bepalen van het aftakasvermogen en het branstofverbruik van de landbouwtrekker MF-165 Mark 3; Vergelijkende proef met een schaar- en een schijvenploeg alsmede een beschrijveg met het doel meetapparatuur te testen; Verdichtings-, ruwheids- en relie͏̈fmetingen bij het rijden met een wieltrekker en een rupstrekker over de geoogste suikerrietpercelen; onderzoek naar de mogelijkheden van het mechanisch transporteren van suikerriet vanaf het veld naar de wagon

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobi, B.

  1969-01-01

  Bestand met verslagen van vier onderzoeksprojecten uitgevoerd door centrum voor landbouwkundig onderzoek in Suriname. De onderzoeken hebben betrekking op mechanische landbouwwerktuigen. In twee projecten worden landbouwwerktuigen getest. De andere twee projecten kijken specifieker naar het oogsten

 15. Ontrafelen van het effect van zorg op de boerderij

  OpenAIRE

  Noorduyn, L.

  2004-01-01

  Aardbeien plukken helpt mensen die depressief zijn. Dat komt door de mooie rode kleur van de vrucht. Deze en andere uitspraken tekenden onderzoeker Jan Hassink en zijn collega’s op uit de mond van zorgboeren en -boerinnen. Hassink: ‘Ik weet niet of dat zo is, maar het is boeiend om dit soort ervaringen uit te zoeken.’

 16. Ontrafelen van het effect van zorg op de boerderij

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.

  2004-01-01

  Aardbeien plukken helpt mensen die depressief zijn. Dat komt door de mooie rode kleur van de vrucht. Deze en andere uitspraken tekenden onderzoeker Jan Hassink en zijn collega’s op uit de mond van zorgboeren en -boerinnen. Hassink: ‘Ik weet niet of dat zo is, maar het is boeiend om dit soort

 17. Reductie van het nitrietgebruik bij de biologische vleeswarenbereiding

  NARCIS (Netherlands)

  Stegeman, D.; Jansen, W.W.J.T.; Zegveld, A.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2006-01-01

  Bij de productie van veel soorten vleeswaren wordt nitriet gebruikt voor het verkrijgen van een door de consument gewenste stabiele roze kleur, voor de smaak en voor de microbiologische stabiliteit. Over de toepassing van nitriet bij de bereiding van biologische vleeswaren bestaat al jaren een

 18. Het volle leven : de aardrijkskunde van Gerard Jan Ligthart

  NARCIS (Netherlands)

  Praamsma, J.M.

  1998-01-01

  In onze tijd zien we in het aardrijkskundeonderwijs een beweging waarbij geprobeerd wordt kinderen steeds meer actief bij de leerstof te betrekken. Methoden bevatten steeds minder tekst en steeds meer vragen en opdrachten. Door leerlingen zelf actief met de stof bezig te laten zijn worden betere

 19. Fuzzy sets voor zachte klassegrenzen: Toepassing op het landevaluatiesysteem BODEGA

  NARCIS (Netherlands)

  Gruijter, de J.J.; Boogaard, H.L.

  2001-01-01

  In dit toepasbaarheidsonderzoek is nagegaan of en hoe de wiskundige theorie van vage verzamelingen (fuzzy sets), en de daarop geënte meerwaardige logica (fuzzy logic), toegepast kan worden in de landevaluatie. Daarbij is speciale aandacht besteed aan inpassing in het bestaande systeem BODEGA. Met

 20. Social Bookmarking en de mogelijkheden ervan voor het Hoger Onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  G.J.M. Bierens

  2005-01-01

  Het bekende Amazon recept van "anderen die dit boek bestelden, kochten ook..." wordt ook steeds populairder voor persoonlijke verzamelingen van bookmarks: "anderen die dit artikel of deze website bookmarkten, vonden ook..." Zet je bookmarks online, op je naam of onder pseudoniem. Importeren vanuit

 1. Specifieke deskundigheid van paramedici op het terrein van chronische aandoeningen.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Plas, M.; Dekker, J.; Ende, E. van den

  2000-01-01

  Zowel beroepsorganisaties als patiëntenorganisaties melden dat de specifieke deskundigheid van paramedici op het terrein van de genoemde ziekten vooral in instellingen aanwezig is. Daar werkt men in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden waaraan ook paramedici deelnemen. In de eerste lijn treft

 2. spiritualiteit in het lucasevangelie. verwachting en volharding1

  African Journals Online (AJOL)

  Men kan dat zo verstaan dat er twee reeksen van gebeurtenissen zijn, met een tijd daartussen. De eerste reeks van gebeurtenissen loopt uit op de ondergang van Jeruzalem, die in de verzen 20-24 wordt geschilderd,. 1 Hierdie is die derde artikel in 'n reeks van drie waarvan die eerste twee verskyn het in Acta Theologica ...

 3. Het effect van hamsterbeheer op de overwintering bij hamsters

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van der M.; Ligtenberg, H.; Haye, la M.J.J.

  2006-01-01

  De afgelopen decennia is het aantal hamsters (Cricetus cricetus) in Nederland sterk afgenomen. Door onderzoek te verrichten naar de levenscyclus en naar de effecten van agrarisch beheer is getracht de afname te verklaren en oplossingen aan te dragen. In voorjaar 2006 is een verkennend onderzoek

 4. Over het specifieke- en pseudo cholinesterasegehalte bij enige ziekten

  NARCIS (Netherlands)

  Strater, Hans

  1948-01-01

  De monographie van Libbrecht,,De arteriele hypertoniën"was voor ons de aanleiding om een onderzoek te doen over het specifieke en pseudo-cholinesterase bij verschillende vormen van hypertensie, myasthenie en asthma bronchiale. ... Zie: Samenvatting

 5. Streekproducten: een goed verhaal is het hele werk

  NARCIS (Netherlands)

  H. Ottenhof

  2011-01-01

  Streekproducten staan in de belangstelling. Regio's proberen graag 'hun' producten enkel uit de eigen streek te laten komen en ook consumenten reageren hierop. Het is echter moeilijk om een product altijd met een regio te kunnen verbinden. Wat maakt een kaas nu een echte Goudse of een ham een echte

 6. Melkveebedrijven: verdere stijging van het inkomen in 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, J.H.

  2011-01-01

  De resultaten van melkveebedrijven laten in 2011 opnieuw een verbetering zien. De melkprijs ligt boven het niveau van 2010 maar ook de kosten zijn toegenomen. Dat alles resulteert in een inkomen uit bedrijf van 38.000 euro per onbetaalde aje: een stijging van 6.000 euro.

 7. Verkennend Onderzoek Microplastic in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland

  NARCIS (Netherlands)

  Besseling, E.; Foekema, E.M.; Koelmans, A.A.

  2014-01-01

  Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft samen met Wageningen UR een verkennend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microplastics in haar wateren. Er was interesse in de volgende drie vragen: 1. Waar zit het microplastic? (in bagger en/of oppervlaktewater, in landelijk of stedelijk gebied?) In

 8. Aanschaf en introductie van medische technologie in het ziekenhuis

  NARCIS (Netherlands)

  de Bruijn ACP; van Drongelen AW; GMT; vgc

  2013-01-01

  De uitvoering van grote investeringsprojecten voor de aanschaf van medische apparatuur zoals scanners, chirurgische robots, infuuspompen en patiëntenmonitors, kan verbeterd worden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in achttien ziekenhuizen naar de gevolgde procedures bij de aankoop van de

 9. Hoe veilig zijn transacties via het World Wide Web?

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1997-01-01

  Recent is in de pers breed uitgemeten dat hackers enkele 'home pages' van vooraanstaande Amerikaanse overheidsinstellingen wijzigden. In september moest de CIA eraan geloven en in december werden bezoekers van de 'site' van de Amerikaanse luchtmacht op porno getracteerd. Is dit het topje van de

 10. Bitcoin: Informational Money en het Einde van Gewoon Geld

  NARCIS (Netherlands)

  Bergstra, J.A.

  2014-01-01

  Deze paper bevat een verkorte beschrijving van de Nakamoto architectuur voor informational money, een positionering van Bitcoin, een "money-like informational commodity", als een verschijningsvorm van iGoud, en een bespiegeling over de vraag hoe hoe informational money het einde van Gewoon Geld in

 11. Fylogenetische SSU rDNA-analyse van het fylum Nematoda

  NARCIS (Netherlands)

  Holterman, M.H.M.; Elsen, van den S.J.J.; Megen, van H.H.B.; Wurff, van der A.W.G.; Helder, J.

  2007-01-01

  Nematoden vormen één van de meestgevarieerde en succesvolle diergroepen ter wereld. Ze zijn waarschijnlijk de meest talrijke dieren op aarde, komen in uiteenlopende milieus voor (zowel terrestrische als marien) en spelen een belangrijke rol in het ecosysteem. De verscheidenheid van voedingstypes en

 12. Projecten komen tot leven in het innovatiecafé

  NARCIS (Netherlands)

  Poot, E.H.; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving,

  2004-01-01

  Verslag van een project om nieuwe plannen voor de glastuinbouw te ontwikkelen. Projectleider Eric Poot van het project Toekomstbeelden legt uit dat deze avond een vervolg is van een bijeenkomst in 2003 waarbij deelnemers wensbeelden van de toekomst hebben geformuleerd. Twee beelden sprongen eruit:

 13. Is het aanraden van een tongreiniger evidence based?

  NARCIS (Netherlands)

  Slot, D.E.; van der Weijden, F.

  2011-01-01

  In het kader van haar master 'evidence-baed practice' schreef mondhygiënist Marjolijn van der Sleen een systematisch review over de effectiviteit van tonreinigen op mondgeur en tongbeslag. Er is door haar gezicht in drie databases (PubMed-MEDLINE, EMBASE and Cochrane-CENTRAL).

 14. Op de schouders van het verleden: leiderschap vraagt historisch besef

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, S.; Kroeze, R.

  2011-01-01

  Anders dan de retoriek van managementgoeres doet vermoeden, tonen ze vooral tijdsgebonden opvattingen van goed management. Hun werk is daarom nuttig als barometer van de tijdgeest, maar als manager moet je er je koers nooit door laten bepalen. Historisch besef en kennis van het (bedrijfs)verleden

 15. Cellulaire dynamica – beweging van begin tot het eind

  NARCIS (Netherlands)

  Akhmanova, A.S.

  2012-01-01

  De bouwstenen van het leven zijn ons door grote recente ontwikkelingen in de biologie bekend geworden. We kennen de volledige sequentie van ons genoom en krijgen een steeds beter overzicht van de moleculen waaruit onze cellen zijn opgebouwd. De volgende vraag is hoe deze bouwstenen samenwerken om zo

 16. Analyse van handhavingsrisico's : Het opzetten van een systematiek

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, E.C.J.

  1999-01-01

  Dit onderzoek heeft betrekking op de mogelijkheid om op structurele wijze de fraudegevoeligheid voor nieuwe regelgeving te bepalen. Dit onderzoek is verricht aan de hand van twee cases, te weten:bouw- en sloopafval, regelgeving van het ministerie van VROM;gecontaineriseerd vervoer van verpakte

 17. Marktgericht ondernemen in het onderwijs via een Lean Startup aanpak

  NARCIS (Netherlands)

  Verstegen, J.A.A.M.; Kortstee, H.J.M.

  2015-01-01

  HBO studenten(Groen Onderwijs) in de landbouw leren meer marktgericht te leren denken en doen. Via een Lean Start up aanpak is geprobeerd om studenten zelf actief te laten ervaren wat marktgericht ondernemen in kan houden door hen zelf vanaf een zelf bedacht pril idee een eigen bedrijf in het echt

 18. Het klassieke lesgeven is niet meer van deze tijd

  NARCIS (Netherlands)

  Martin Cusiel

  2014-01-01

  Remo Mombarg werd onlangs geïnstalleerd als lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport aan de Hanzehogeschool Groningen. Met zijn team werkt hij aan sportopvoeding op maat voor kinderen. GRONINGEN Lector zijn doe je niet regerend als een eenling. Althans, als het aan de kersverse lector Remo Mombarg

 19. Quinoa-geheleplantensilage in het rantsoen van melkkoeien

  NARCIS (Netherlands)

  Zom, R.; Schooten, van H.; Pinxterhuis, I.

  2002-01-01

  Er kan worden geconcludeerd dat quinoa-GPS goed wordt opgenomen maar dat de voederwaarde laag is, hetgeen zich uit in een lagere melk(eiwit)productie. Toekomstig onderzoek zal gericht moeten zijn op verbetering van het eiwitgehalte en de verteerbaarheid met behoud van de goede eigenschappen zoals

 20. Het onderzoek van Marco Hoffman : 'Communicatie over naamgeving belangrijk'

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.; Hoffman, M.H.A.

  2009-01-01

  Tientallen onderzoekers houden zich bezig met onderzoek aan bloembollen en vaste planten. Niet alleen in Lisse of Zwaagdijk, maar ook op tal van andere plaatsen. De serie Het onderzoek van… laat onderzoekers vertellen waar zij op dit moment mee bezig zijn. In deze aflevering PPO-onderzoeker Marco

 1. Het potentieel van de volgende grote mediasport: eSport

  NARCIS (Netherlands)

  Rene Foolen; Pieter Marechal

  2016-01-01

  Is eSport een echte sport of niet? Hoe je het fenomeen ook wil categoriseren, eSport is de nieuwste ster in de sportmediawereld. Voorlopig lijkt er nog lang geen einde te komen aan haar steile groeicurve. De vraag is volgens ons dan ook niet of eSport een plaats opeist bij de grote mediasporten,

 2. Leren en lesgeven met ict in het basisonderwijs SPO Venray

  NARCIS (Netherlands)

  Ilona Schouwenaars; Irma van der Neut; Dana Uerz; Marijke Kral; Cindy Teunissen; Rob Hölsgens

  2015-01-01

  Informatie- en communicatietechnologie (ict) is steeds belangrijker in onze maatschappij. Informatie verwerven, kennis uitwisselen, leren en netwerken verlopen meer en meer via digitale middelen. het onderwijs moet dan ook ict-geletterde leerders en werkers opleiden voor de 21ste eeuw.

 3. Richtlijnen voor het werken met gemengde teams in de SW

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, A.; Giesen, F.; Luijters, K.

  2012-01-01

  Onderzoek naar de pilot 'Regulier en SW'. De pilot 'Regulier en SW' is uitgevoerd door de Inclusief Groep in nauwe samenwerking met TNO. Doel van deze pilot was na te gaan of en zo ja hoe, het inzetten van reguliere krachten in (delen van) de Sociale Werkplaats (SW) de ontwikkeling en eventuele

 4. De huismus verdwijnt: is het tij te keren?

  NARCIS (Netherlands)

  Apeldoorn, van R.C.; Klok, C.; Hemerik, L.; Jonkers, D.A.

  2007-01-01

  In 2006 organiseerde Vogelbescherming Nederland een dag over stadsvogels. Regelmatig dook de huismus (Passer domesticus) op als voorbeeld van de groep soorten die typisch is voor steden en dorpen en waar het niet goed mee gaat. Wat er schokkend aan is, dat niet goed bekend is, hoe groot de

 5. April 1956. BOEKBESPREKINGE S. N oordtzij, Het boek Levitikus ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  vermeld word, in verskillende opsigte verouderd, en die litteratuuropgawe daaroor reik nie verder as 1937 nie, terwyl die belangrikste werke oor. Ugarit eers na 1945 verskyn het. So heet dit op p. 136 dat vir die melaats heid, die woord in die teenwoordige betekenis van lepra verstaan, nog geen heelmiddel gevind is nie; ...

 6. Radium in baggerspecie afkomstig uit het Rijnmondgebied. Resultaten over 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Lembrechts J; Glastra P; Nissan LA; Overwater RMW; LSO

  2002-01-01

  Van 25 havenspeciemonsters is het Ra-226-gehalte bepaald. De monsters zijn in 2001 verzameld in de Rotterdamse havens en in de Nieuwe Waterweg. Zoals ook in eerdere meetcampagnes is vastgesteld, worden hoge radiumgehaltes gevonden in de omgeving van de voormalige lozingspunten van de

 7. Hightech agrosystems: made in Holland in het kwadraat

  NARCIS (Netherlands)

  Albers, G.; Engelse, den J.; Hadders, J.; Scheer, F.P.; Timmermans, A.J.M.

  2012-01-01

  Vier redenen om als ondernemer niet stil te blijven zitten 1. Groeiende wereldbevolking, dreigend voedseltekort. De wereldbevolking groeit snel, van 7 miljard eind 2011 tot 9,2 miljard in 2050. En ook de welvaart neemt toe: het aantal mensen dat tot de ‘middenklasse’ behoort, zal in 2030 drie

 8. Kustversterking Voorne: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, F.W.R.; Gun, van der J.H.J.; Hoekstra, P.; Maas, F.M.; Slim, P.A.; Beerlage, B.F.M.

  2006-01-01

  De kust van Voorne is aangemerkt als een zwakke schakel in de Hollandse Kust. Uit berekeningen blijkt dat de veiligheid tegen overstromingen onvoldoende is. Het waterschap Hollandse Delta – als beheerder van de waterkering – stelt een verbeteringsplan op voor de kust van Voorne. Voor dit

 9. UNHCR's toezicht op de toepassing van het vluchtelingenverdrag

  NARCIS (Netherlands)

  Zieck, M.Y.A.

  2010-01-01

  De UNHCR heeft als taak toezicht te houden op de toepassing van de bepalingen van de Conventie van 1951 en het Protocol van 1967 inzake de status van vluchtelingen. Deze taak houdt noodzakelijkerwijs in dat de UNHCR aangeeft hoe deze instrumenten moeten worden geïnterpreteerd, en raakt daarmee aan

 10. Het laatste avondmaal: Ronald Dworkin (1931-2013)

  NARCIS (Netherlands)

  Maris, C.

  2013-01-01

  Op 14 februari 2013 overleed Ronald Dworkin, de invloedrijkste rechtsfilosoof van de afgelopen decennia. Cees Maris schrijft in deze bijdrage over de opvattingen van Dworkin, het Juiste Antwoord, morele waarheid, zijn publicaties en deelname aan publieke discussies, maar ook over de kritiek die

 11. CDM Werkvormen : Creatieve werkvormen voor het Collaborative Decision Making proces

  NARCIS (Netherlands)

  Bemmel, I.E. van; Eikelboom, A.R.; Thönissen, F.H.

  2012-01-01

  Eén van de grootste uitdagingen bij complexe vraagstukken is het creëren van unity of effort bij de verschillende partijen die aan complexe samenwerkingsverbanden deelnemen. Maar, hoe gaan alle neuzen dezelfde kant op staan? Hoe geven de partijen handen en voeten aan doelstellingen? En hoe gaan zij

 12. Speelruimte : Spiritualiteit in het werk tussen willen en moeten

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Michiel de Ronde

  2009-01-01

  Arbeid laat zich eenvoudig definiëren als het verrichten van inspanning om een doel te bereiken. Met deze omschrijving wordt direct de intrinsieke spanning duidelijk die met alle arbeid gegeven is: men wil iets (een doel bereiken) en daarvoor moet men iets (inspanning verrichten). In dit artikel

 13. Bariona, Sartre en zijn relatie met het christendom

  NARCIS (Netherlands)

  Stralen, J.J.M. van

  2005-01-01

  Het existentialisme (1935-1960) ontwikkelde zich binnen een christelijke traditie en heeft – ondanks de felle uithalen door sommige schrijvers naar de religie – gedurende haar kortstondige bestaan talrijke christelijke concepten een nieuw, maar ook antro-pocentrisch leven ingeblazen. Sartres project

 14. vrijheid van meningsuiting en godsdienst versus het non

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  of zigeuners. De twee laatste groepen verkeren door het oeverloos grote onrecht dat hen in Europa nog niet zo lang geleden is aangedaan in een uiterst kwetsbare psychische situatie. Terwijl Leijten stelt: 14 Hoge Raad 18 okt 1988, 1989 Nederlandse Jurisprudentie 476 en Hof Leeuwarden 16 mrt 1989 Nederlandse.

 15. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2003 monitoringprogramma van schar (Limanda limanda L.): Biologische gegevens van schar en milieukritische stoffen in schar

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.

  2003-01-01

  In opdracht van RWS/RIKZ werd door het RIVO in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van OSPARCOM het scharonderzoek 2003 uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters schar en het analyseren van deze monsters op biologische parameters en milieukritische stoffen. De gegevens van dit onderzoek worden hierbij gepresenteerd. Het bemonsteringsprogramma is geheel uitgevoerd. Door beperkte vangsten bleven de aantallen bemonsterde scharren, evenals in eer...

 16. Wat werkt er en hoe? Het common factors model als basis voor de hulpverlening in het sociaal werk.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sjef de Vries

  2017-09-01

  -helpers who actively maintain the relationship and direct content and goal of the conversations. They have created their own Theory of Change from life experiences. That theory determines what they want and can change and how they can do it in the best way. This active role of clients makes psychosocial assistance a co-operation. A collaboration in which both participants together provide new direction and meaning to problems and solutions is called co-construction. In that, the client and the social worker are equal, each with their own specific expertise. The client is an expert of his own experiences, ideas, expectations, goals, resources. The social worker is an expert in process counseling: in listening, asking questions, and giving information so that he enables the client to make use of what psychosocial support has to offer for achieving his goals. We describe a common factors model that supports and shapes social work support. The model builds on the model of Wampold and Imel (2015 and extends it with the concept of co-construction. In this model, the psychosocial support has four active components: the co-construction of the (personal working relationship, of hope, of solutions and of the evaluation. The model emphasizes that psychosocial support is an interpersonal process. It points to the importance of the dialogue and the role of the unique characteristics of the participants in it. In addition, it gives room for eclectic work and specific factors. Moreover, it is open to the complexity of problems and the influence of social and cultural aspects the clients brings with him. These (interpersonal and contextual aspects are essential in social work.  SAMENVATTING Wat werkt er en hoe? Het common factors model als basis voor de psychosociale hulpverlening in het sociaal werkPsychosociale hulpverlening in sociaal werk is generalistisch, eclectisch en integraal. Onderzoek naar de werkzame ingrediënten daarin is schaars. Eén van de redenen is dat het medisch

 17. Maakt het uit of een vergaderzaal rood of blauw is? Het effect op welzijn, sociale cohesie en productiviteit

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, I.C.; Vink, P.; Van der Voordt, D.J.M.; De Boon, J.

  2011-01-01

  In een reële werksituatie binnen de overheid is een test uitgevoerd om vast te stellen of de kleuren rood en blauw effect hebben op het welzijn, de sociale cohesie en de productiviteit tijdens vergaderingen. Werknemers hebben als testpersonen hun reguliere vergaderingen gehouden verdeeld over een

 18. Het effect van klimaatwisselingen op vroegtijdige lipverkleuring van cymbidium : analyse van gegevens uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Slootweg, G.

  2007-01-01

  De dataset van een bedrijfsvergelijkend onderzoek uit 2003/2004 is gebruikt om het effect van wisselingen in temperatuur en vochtdeficit op vroegtijdige lipverkleuring tijdens de teelt te analyseren. Er zijn een aantal wisselingen in de periode van de laatste 9 weken voor de oogst gedefinieerd, en

 19. Fungal prion HET-s as a model for structural complexity and self-propagation in prions.

  Science.gov (United States)

  Wan, William; Stubbs, Gerald

  2014-04-08

  The highly ordered and reproducible structure of the fungal prion HET-s makes it an excellent model system for studying the inherent properties of prions, self-propagating infectious proteins that have been implicated in a number of fatal diseases. In particular, the HET-s prion-forming domain readily folds into a relatively complex two-rung β-solenoid amyloid. The faithful self-propagation of this fold involves a diverse array of inter- and intramolecular structural features. These features include a long flexible loop connecting the two rungs, buried polar residues, salt bridges, and asparagine ladders. We have used site-directed mutagenesis and X-ray fiber diffraction to probe the relative importance of these features for the formation of β-solenoid structure, as well as the cumulative effects of multiple mutations. Using fibrillization kinetics and chemical stability assays, we have determined the biophysical effects of our mutations on the assembly and stability of the prion-forming domain. We have found that a diversity of structural features provides a level of redundancy that allows robust folding and stability even in the face of significant sequence alterations and suboptimal environmental conditions. Our findings provide fundamental insights into the structural interactions necessary for self-propagation. Propagation of prion structure seems to require an obligatory level of complexity that may not be reproducible in short peptide models.

 20. Aanvullende COCO-berekeningen in het kader van nazorg van het DynAqua-project (kokkelkweek deel)

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de P.; Veenstra, F.A.

  2007-01-01

  COCO (COmputer COckle model) is ontwikkeld door het voormalig Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO), tegenwoordig bekend als Wageningen IMARES. COCO berekent ondermeer de groei van een individuele kokkel, maar kan ook informatie met betrekking tot de productie van pseudo-feces

 1. Bedrijfseconomische effecten van verhoging van het bodemorganische-stofgehalte: bedrijfseconomische effecten van verhoging van het bodemorganische-stofgehalte

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, de J.

  2013-01-01

  Berekende bedrijfseconomische effecten bij gebruik van GFT-compost zijn positief voor een gemiddeld akkerbouwbedrijf in Zuid-Nederland (circa +55 € per ha per jaar). Sensitiviteitsanalyse voor andere situaties laat zien dat de soort compost en het effect op de totale bemestingskosten

 2. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen, zoals uitgevoerd in de apotheek van het St.Laurentius Ziekenhuis te Roermond

  NARCIS (Netherlands)

  Hellings; J.; Verwey; J.C.; Asten; J.van; Dorpema; J.W.

  1984-01-01

  Bij de controle d.d. 831214 is het volgende geconstateerd: 1) De beide programma's van de Getinge en de Schaerer sterilisator voldoen aan de norm. 2) Er zijn goede algemene instructies. Er ontbreken echter goede werkvoorschriften, bedienings- en beladingsvoorschriften voor de

 3. Het mineralenspoor in 'Koeien & Kansen'. De mineralenstromen zoals verwacht bij het realiseren van de MINAS-eindnormen

  NARCIS (Netherlands)

  Oenema, J.; Aarts, H.F.M.

  2001-01-01

  De overheid heeft in 1998 het mineralenaangiftesysteem (MINAS) geïntroduceerd. Hierin worden maxima gesteld voor de overschotten van stikstof (N) en fosfaat (P2O5) op bedrijfsniveau. Met dit beleid verwacht de overheid in 2003 de verliezen van stikstof en fosfor (P) zover te hebben teruggedrongen

 4. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : Biologische gegevens van bot en milieukritische stoofen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan

 5. Groenblauwe dooradering van het landelijk gebied; een overzicht van waarden, functies, functiecombinaties, opties tot vermarkting, subsidies, regelingen ruimtelijke ordening en meer

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.; Raffe, van J.K.

  2002-01-01

  Deze studie komt voort uit het project Kwaliteitsimpuls landelijk gebied, dat tot doel had de kwaliteit en identiteit van het landelijk gebied te versterken door de aanleg, het herstel en het beheer van 40 000 ha aan landschapselementen. Deze landschapselementen kunnen functies vervullen op het

 6. Prikkels voor productiviteit: een analyse van mogelijkheden en onmogelijkheden van financiële prikkels bij het verhogen van arbeidsproductiviteit in het openbaar bestuur

  NARCIS (Netherlands)

  Theeuwes, J.; Lammers, M.; Volkerink, M.

  2012-01-01

  De Nederlandse overheid staat als werkgever de komende jaren grote uitdagingen te wachten. Budgetten staan onder druk als gevolg van de economische crisis. Meer dan de helft van het totale personeelsbestand in het openbaar bestuur is 45 jaar en ouder en veel oudere medewerkers gaan in de komende

 7. De economische haalbaarheid van het kweken van vis in open poldersystemen en het effect op de veenbodemdaling en overige risico’s

  NARCIS (Netherlands)

  Ottburg, F.G.W.A.; Maas, G.; Schrijver, R.; Kranenbarg, J.; Schiphouwer, M.; Haenen, O.L.M.; Blonk, R.J.W.; Kotterman, M.J.J.; Graaf, de M.

  2013-01-01

  In de agrarische sector is men op zoek naar mogelijkheden om de agrarische activiteiten te verbreden. Hiervoor zijn innovaties nodig. Eén van deze verbrede activiteiten wordt ontwikkeld door het bedrijf AGRIVIS. AGRIVIS vindt haar oorsprong in het veenweidegebied rondom Harmelen. Door gebruik te

 8. Referentiekader geldboetes : verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Bröring, H.E.; Uijl, M. den; Tollenaar, A.; Kwakman, N.J.M.; Keulen, B.F.

  2012-01-01

  In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Hoe wordt de boetehoogte in het bestuursrecht en het strafrecht bepaald en op welke wijze kan meer eenheid gebracht worden in de systematiek waarmee de boetehoogte wordt vastgesteld? Aan de hand van wetten (Wetboek van Strafrechtt; wetten met een

 9. Onderzoek in het kader van het ‘Actieplan Minder Virus in Tulp’, uitgevoerd door PPO- Bloembollen, Lisse en Proeftuin Zwaagdijk in 2013 en 2014

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van M.F.N.; Verbeek, M.; Stijger, I.; Kreuk, F.

  2015-01-01

  Doelstellingen van het Actieplan “Minder virus in Tulp” zijn: Dit project organiseert de opstart en de uitvoering van een actieplan dat leidt tot minder virus in tulp in een economisch rendabele teelt. De aandacht ligt met name bij TBV, TVX, Augustaziek, ArMV en LSV. Uitvoering van het actieplan

 10. Social media in het MKB-monitor : Een onderzoek naar het gebruik van sociale media door MKB-ers in Noord/Oost Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Sjoerd de Vries; Corné Winter

  2012-01-01

  In dit whitepaper vindt u de resultaten van onze jaarlijkse social media MKB-monitor. Met deze monitor doen we onderzoek naar het gebruik van sociale media in het MKB. In dit whitepaper vindt u de resultaten van de monitor en kansen voor de toekomst

 11. NFU-programma “Uitwisseling kwaliteitsbeleid UMC’s”: procesevaluatie op het niveau van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en themaprojectgroepen.

  NARCIS (Netherlands)

  Schilp, J.; Rademakers, J.

  2015-01-01

  Binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg werken de Universitair Medische Centra gezamenlijk aan verbeteringen. Vertegenwoordigers van de UMC’s vonden het waardevol om bij elkaar te komen en ervaringen en ontwikkelde methodieken met elkaar te delen over medicatieveiligheid, interne audit en

 12. De conservering van het beeldhouwwerk van het Nationaal Monument te Amsterdam (The preservation of the sculptures of the National Monument in Amsterdam)

  NARCIS (Netherlands)

  Hees, R.P.J. van; Larbi, J.A.

  1999-01-01

  In 1997-1998 onderging het Nationaal Monument te Amsterdam een ingrijpende restauratie. Hierbij werd het monument compleet gedemonteerd, werd de gemetselde kern gesloopt en vervangen door een prefab betonnen kern en werden beelden en reliëfs conserverend behandeld. Dit artikel gaat in op de

 13. II, Het Nieuwe Testament. JH Kok NV, Kampen 1957.

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  duivel „in een slang gevaren” tot die mens gekom het. Dis moontlik, maar 'n mens kan dit moeilik 'n „feit uit die Bybel” noem. So ook berus die Messiaanse interpretasie van Gen. 3:15 en 9:26 nie regstreeks op die woorde van d'e HeUige Skrif nie, maar op 'n bepaalde teologiese uitleg daarvan, 'n Ander voorbeeld van die ...

 14. Het stimuleren van ondernemen met natuur: handelingsopties voor de overheid

  OpenAIRE

  Smits, M.J.W.; Bos, E.J.

  2016-01-01

  De Rijksnatuurvisie wil ondernemers meer betrekken bij natuur. De ambitie is dat natuur altijd meegenomen wordt inhandelingen en beslissingen, ook van ondernemers. Dit wordt ‘natuurinclusief ondernemen’ genoemd. De vraag diecentraal staat in dit rapport is welke beleidsmaatregelen genomen kunnen worden om natuurinclusief ondernemen(verder) te stimuleren. Het antwoord op deze vraag wordt mede bepaald door de wisselwerking tussen publieke enprivate taken en verantwoordelijkheden voor natuur. Ee...

 15. Hightech agrosystems: made in Holland in het kwadraat

  OpenAIRE

  Albers, G.; Engelse, den, J.; Hadders, J.; Scheer, F.P.; Timmermans, A.J.M.

  2012-01-01

  Vier redenen om als ondernemer niet stil te blijven zitten 1. Groeiende wereldbevolking, dreigend voedseltekort. De wereldbevolking groeit snel, van 7 miljard eind 2011 tot 9,2 miljard in 2050. En ook de welvaart neemt toe: het aantal mensen dat tot de ‘middenklasse’ behoort, zal in 2030 drie miljard hoger zijn dan vandaag. Die ontwikkeling vraagt niet alleen om meer voedsel - terwijl er nu al tekorten zijn aan agrarische grondstoffen - maar ook om meer gevarieerd voedsel van goede kwaliteit....

 16. The proposed high-energy telescope (HET) for EXIST

  Science.gov (United States)

  Hong, J.; Grindlay, J.; Allen, B.; Skinner, G.; Barthelmy, S.; Gehrels, N.; Garson, A.; Krawczynski, H.; Cook, W.; Harrison, F.; Natalucci, L.; Ubertini, P.

  2010-07-01

  The hard X-ray sky now being studied by INTEGRAL and Swift and soon by NuSTAR is rich with energetic phenomena and highly variable non-thermal phenomena on a broad range of timescales. The High Energy Telescope (HET) on the proposed Energetic X-ray Imaging Survey Telescope (EXIST) mission will repeatedly survey the full sky for rare and luminous hard X-ray phenomena at unprecedented sensitivities. It will detect and localize (<20", at 5σ threshold) X-ray sources quickly for immediate followup identification by two other onboard telescopes - the Soft X-ray imager (SXI) and Optical/Infrared Telescope (IRT). The large array (4.5 m2) of imaging (0.6 mm pixel) CZT detectors in the HET, a coded-aperture telescope, will provide unprecedented high sensitivity (~0.06 mCrab Full Sky in a 2 year continuous scanning survey) in the 5 - 600 keV band. The large field of view (90° × 70°) and zenith scanning with alternating-orbital nodding motion planned for the first 2 years of the mission will enable nearly continuous monitoring of the full sky. A 3y followup pointed mission phase provides deep UV-Optical-IR-Soft X-ray and Hard X-ray imaging and spectroscopy for thousands of sources discovered in the Survey. We review the HET design concept and report the recent progress of the CZT detector development, which is underway through a series of balloon-borne wide-field hard X-ray telescope experiments, ProtoEXIST. We carried out a successful flight of the first generation of fine pixel large area CZT detectors (ProtoEXIST1) on Oct 9, 2009. We also summarize our future plan (ProtoEXIST2 & 3) for the technology development needed for the HET.

 17. Solar PV. Innovators talking; Zon PV. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on solar PV [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar zon PV.

 18. Gas. Innovators talking; Gas. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on gas [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar gas.

 19. Smart Grids. Innovators talking; Smart Grids. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on Smart Grids [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar Smart Grids.

 20. Impact of Wind Energy in a Future Power Grid (Impact van windenergie in het toekomstig elektriciteitsnet)

  OpenAIRE

  Soens, Joris

  2005-01-01

  Dit doctoraat onderzoekt op verschillende niveaus de technische impact van windenergie op een elektriciteitsnet. Het eerste deel van het doctoraat ontwikkelt gedetailleerde dynamische modellen van windturbines of -parken in software, specifiek voor de dynamische simulatie van elektriciteitssystemen. Deze modellen worden gebruikt om de invloed van veranderingen in windsnelheid of storingen in het net te simuleren. Verder zijn ze een geschikt hulpmiddel om te evalueren in welke mate een windtur...

 1. A Yeast Toxic Mutant of HET-s(218-289) Prion Displays Alternative Intermediates of Amyloidogenesis

  Science.gov (United States)

  Berthelot, Karine; Lecomte, Sophie; Géan, Julie; Immel, Françoise; Cullin, Christophe

  2010-01-01

  Amyloids are thought to be involved in various types of neurodegenerative disorders. Several kinds of intermediates, differing in morphology, size, and toxicity, have been identified in the multistep amyloidogenesis process. However, the mechanisms explaining amyloid toxicity remain unclear. We previously generated a toxic mutant of the nontoxic HET-s(218-289) amyloid in yeast. Here we report that toxic and nontoxic amyloids differ not only in their structures but also in their assembling process. We used multiple and complementary methods to investigate the intermediates formed by these two amyloids. With the methods used, no intermediates were observed for the nontoxic amyloid; however, under the same experimental conditions, the toxic mutant displayed visible oligomeric and fibrillar intermediates. PMID:20713008

 2. Partially-deuterated samples of HET-s(218–289) fibrils: assignment and deuterium isotope effect

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smith, Albert A.; Ravotti, Francesco; Testori, Emilie; Cadalbert, Riccardo; Ernst, Matthias, E-mail: maer@ethz.ch [ETH Zürich, Physical Chemistry (Switzerland); Böckmann, Anja, E-mail: a.bockmann@ibcp.fr [Institut de Biologie et Chimie des Protéines, Bases Moléculaires et Structurales des Systèmes Infectieux, Labex Ecofect, UMR 5086 CNRS, Université de Lyon (France); Meier, Beat H., E-mail: beme@ethz.ch [ETH Zürich, Physical Chemistry (Switzerland)

  2017-02-15

  Fast magic-angle spinning and partial sample deuteration allows direct detection of {sup 1}H in solid-state NMR, yielding significant gains in mass sensitivity. In order to further analyze the spectra, {sup 1}H detection requires assignment of the {sup 1}H resonances. In this work, resonance assignments of backbone H{sup N} and Hα are presented for HET-s(218–289) fibrils, based on the existing assignment of Cα, Cβ, C’, and N resonances. The samples used are partially deuterated for higher spectral resolution, and the shifts in resonance frequencies of Cα and Cβ due to the deuterium isotope effect are investigated. It is shown that the deuterium isotope effect can be estimated and used for assigning resonances of deuterated samples in solid-state NMR, based on known resonances of the protonated protein.

 3. Partially-deuterated samples of HET-s(218-289) fibrils: assignment and deuterium isotope effect.

  Science.gov (United States)

  Smith, Albert A; Ravotti, Francesco; Testori, Emilie; Cadalbert, Riccardo; Ernst, Matthias; Böckmann, Anja; Meier, Beat H

  2017-02-01

  Fast magic-angle spinning and partial sample deuteration allows direct detection of 1H in solid-state NMR, yielding significant gains in mass sensitivity. In order to further analyze the spectra, 1H detection requires assignment of the 1H resonances. In this work, resonance assignments of backbone HN and Hα are presented for HET-s(218-289) fibrils, based on the existing assignment of Cα, Cβ, C', and N resonances. The samples used are partially deuterated for higher spectral resolution, and the shifts in resonance frequencies of Cα and Cβ due to the deuterium isotope effect are investigated. It is shown that the deuterium isotope effect can be estimated and used for assigning resonances of deuterated samples in solid-state NMR, based on known resonances of the protonated protein.

 4. De volgende stap in de totstandkoming van een eenvormig Europees procesrecht: het voorstel voor een Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV-Vo.)

  NARCIS (Netherlands)

  X.E. Kramer (Xandra)

  2006-01-01

  textabstractIn deze bijdrage wordt het voorstel voor een Europese procedure voor geringe vorderingen becommentarieerd. Na het voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure, is dit het tweede voorstel waarbij een geharmoniseerde Europese procedure wordt geintroduceerd. Dit beoogt een eenvoudige

 5. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen

  OpenAIRE

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Kotterman, M.J.J.

  2007-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door Wageningen IMARES werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en zijn dit jaar volgens protocol uitgevoerd. Ook dit jaar was een gebrek aan mosselen van lengte 58-70 mm. In de Eems-Dollard is deze grootste klasse in het geheel niet door het RIKZ aangetroffen. In de Westerschelde zijn dit jaar slechts vier mosselen van de...

 6. Van schoenendoos naar software systeem: hulp bij het kiezen van een digitaal portfolio

  National Research Council Canada - National Science Library

  van der Helm, H.M.J; Scheenstra, R; den Rooyen, C

  2010-01-01

  In het huidige, steeds complexer wordende werkveld voor de medisch specialist worden generieke competenties als effectieve communicatie, organisatie, teamwerk en professionaliteit steeds belangrijker. ‘Harde...

 7. Interventieteams: werken op het snijvlak van rechtstaat en maatschappelijke urgentie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacqueline de Savornin Lohman

  2009-06-01

  teams efficiënt, maar de inzet ervan is strijdig met een juridisch perspectief. Met succes klaagden burgers in de rechtszaal en bij de Ombudsman over de inzet van deze interventieteams, zich beroepend op het feit dat hun privacy door het opdringerige handelen van deze teams wordt geschonden. Als reactie hierop is door de rechter bepaald dat elk teamlid zich moet kunnen identificeren en de reden voor zijn bezoek moet kunnen toelichten. In de praktijk staat deze formele eis een efficiënte probleemoplossing in de weg. De auteur oppert dan ook de mogelijkheid van de contextgericht gezichtspunt. Het concept “dynamische legitimiteit” is bruikbaar om deze benadering een normatieve basis te geven. Dit omvat het perspectief van de bewoner, van wie de privacy op het spel staat. Onderzoek naar best practices bevestigt dat teams die dicht bij “de voordeur” werken een voorwaarde zijn voor succesvolle interventies, mits zij gebaseerd zijn op een stevig fundament van gerechtelijke principes en fatsoensnormen.

 8. The encounter of the Batak people with Rheinische missions

  NARCIS (Netherlands)

  Aritonang, J.S. (Jan Sihar)

  2000-01-01

  Het is algemeen bekend dat de Europese zendingsgenootschappen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van het onderwijs voor de Bataks, in het bijzonder voor de Christenen onder hen. Maar kwam het initiatief alleen van deze genootschappen? Welke was de rol van de Bataks zelf, en hoe

 9. Communicatieplanner

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Wil Michels

  2008-01-01

  'Communicatieplanner' is een op de praktijk gericht boek voor het maken van een communicatieplan. Het biedt een duidelijk handvat en doorloopt stapsgewijs alle onderdelen voor het maken van een helder en doeltreffend communicatieplan. Gestart wordt met het opstellen van een algemeen

 10. Export management : Exporteren en internationaliseren

  NARCIS (Netherlands)

  Veldman, J. (Hans)

  2009-01-01

  Het economische lot van Nederland is onlosmakelijk verbonden met de wereldeconomie in het algemeen en met Europa in het bijzonder. Dit open karakter van de Nederlandse economie verklaart de sterke behoefte aan hoog opgeleide professionals met een brede kennis op het gebied van strategisch

 11. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2014-2015

  NARCIS (Netherlands)

  Carbo E; Bom E; PNB; I&V

  2017-01-01

  De zogeheten combinatietesten die zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoerden voldeden in 2014 en 2015 in het algemeen aan de kwaliteitseisen . Dit blijkt uit een evaluatie van het RIVM. Hiermee wordt voldaan aan de opdracht van het ministerie van VWS aan het RIVM om de

 12. Effects of maternal diet during pregnancy on birth weight of the infant

  NARCIS (Netherlands)

  Boer JMA; van Bakel AM; Hoogervorst EM; Luijten M; de Vries A; CVG

  2009-01-01

  In het westen heeft de voeding van de moeder tijdens de zwangerschap weinig effect op het geboortegewicht van het kind. In dit deel van de wereld bestaan namelijk over het algemeen geen echte tekorten aan voedingsstoffen. Er is daarom vooralsnog geen reden de voedingsrichtlijnen voor zwangere

 13. 'The Quest To Find The Metis Of Projects

  NARCIS (Netherlands)

  Berndt, J.B.

  2013-01-01

  Het proefschrift adresseert mijn ongemakkelijke gevoel met het gebruik van project management frameworks die over het algemeen niet kunnen voorkomen dat projecten uitlopen. Ik wijt dit aan het lineaire karakter van deze frameworks, die sterk oorzaak-en-gevolg gebaseerd zijn, terwijl projecten vaak

 14. Protein gels.

  NARCIS (Netherlands)

  Walstra, P.; Vliet, van T.

  1995-01-01

  Het geven van een gewenste consistentie of van een bepaalde vaste vorm aan eiwitbevattende mengsels komt in het algemeen neer op het doen geleren van het eiwit. De vraag welke soorten reologische eigenschappen dan nodig zijn wordt kort besproken. Daarna komen de drie voornaamste typen eiwitgelen aan

 15. Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen (deel I); Dracht in Nederland (cultuurgewassen en wilde planten) (deel II)

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.; Cornelissen, B.

  2015-01-01

  Om een inschatting te kunnen maken van het risico dat honingbijen blootgesteld worden aan gewasbeschermingsmiddelen, andere stoffen zoals atmosferische depositie van fijnstof en organismen zoals plantpathogene microorganismen, is in opdracht van het Ministerie van EZ/Landbouw een samenvatting

 16. Ontwikkeling biotoets voor de detectie van het quarantaineaaltje Meloidogyne chitwoodi : proefuitvoering in de nematodentuin op PPO AGV, 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Gastel-Topper, van A.W.W.; Visser, J.H.M.; Korthals, G.W.

  2011-01-01

  De doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een biotoets waarmee lage besmettingen van het quarantaine aaltje Meloidogyne chitwoodi voorafgaand aan de pootaardappelteelt of ander vermeerderingsmateriaal betrouwbaar kunnen worden gedetecteerd, in de grond of door middel van symptomen op

 17. Studenten op social media : Een onderzoek naar de betekenis van social media in het leven van de hedendaagse student

  NARCIS (Netherlands)

  L ten Brink; J Nicolai; E Hunze; Klaas Jan Huizing; L van den Bos

  2013-01-01

  Welke social media gebruiken studenten? Waarom gebruiken studenten deze media? Welke verwachtingen hebben ze van het onderwijs? In dit whitepaper delen we de resultaten van ons onderzoek naar de betekenis van social media in het leven van de hedendaagse student.

 18. Vergeving in het “Onze Vader”: Een bijbels-theologische pastorale ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  hebben te moeten vergeven. Een gevoel dat versterkt wordt door hoe er in de kerk met het begrip vergeving wordt omgegaan. Het is immers Jezus zelf die,. 1 Proponent Tiny van der Schaaf is afkomstig uit Nederland en doet haar PhD in Pastoraat onder leiding van prof dr Yolanda Dreyer aan de Universiteit van Pretoria.

 19. Kritiek als raadgever- over de rol van de ontwerper in het gebruik van de geschiedenis

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de E.

  2008-01-01

  kijk naar het project ‘Nieuwe Buitenplaatsen’, waarin de wens is uitgesproken om het landschap te verrijken door een bestaande rijke typologie te herijken en natuur- en cultuurhistorische waarden, opdrachtgevers en investeerders te verenigen. Dat zou garant hebben kunnen staan voor werkelijke

 20. Van Keynes tot Keynes. De ontwikkeling van het denken over geld en werkloosheid bij Keynes.

  NARCIS (Netherlands)

  Nentjes, Andries

  1977-01-01

  In dit boek zal het verder vooral gaan om de voorstellingen die economen zich hebben gevormd van het werkloosheidsverschijnsel. Werkloosheid: in de afbeeldingen die de klassieke economen van hun wereld maakten vooral in verband gebracht met overbevolkingin een wereld met beperkte hulpbronnen.

 1. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Kotterman, M.J.J.

  2007-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door Wageningen IMARES werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en zijn dit jaar volgens protocol uitgevoerd. Ook dit jaar was

 2. Bestuurlijke turbulentie in het sociaal werk: de uitdaging van meervoudige coalitievorming

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marc Hoijtink

  2011-08-01

  Net als elders in Europa wordt het sociaal werk in Nederland geconfronteerd met indringende bestuurlijke veranderingen. In dit artikel analyseren wij met welke bestuurlijke veranderingen instellingen in het lokaal sociaal werk te maken hebben en hoe representanten van deze instellingen op deze veranderingen reageren. Het artikel bestaat uit drie delen. In het eerste deel beschrijven we vier in het oog springende bestuurlijke veranderingen waarmee organisaties in dit veld geconfronteerd worden. In het tweede deel analyseren we op basis van verschillende onderzoeken in het lokaal sociaal werk hoe representanten van deze organisaties – sociaal werkers en managers – deze veranderingen ervaren en hoe zij hiermee omgaan. We onderscheiden vier clusters reacties: de verwarde reactie, de introverte reactie, de extraverte reactie en de verbindende reactie. In het derde deel zoomen we in op de ons inziens meest vruchtbare reactiewijze: de verbindende reactie. We betogen dat deze turbulente tijd vraagt om organisaties die erin slagen om zowel sterke interne als krachtige externe coalities te creëren, nodig om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en betekenisvol te innoveren.

 3. Over het concept Cradle to Cradle: wat kunnen we ermee in landbouw, natuurbeheer en bosbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de J.W.; Meerburg, B.G.; Spijker, J.H.; Dooren, van H.J.C.; Kuikman, P.J.

  2010-01-01

  Wereldwijd wordt steeds sterker gepleit voor een verschuiving naar duurzame ontwikkeling. De bewustwording hiertoe werd al lang geleden ingezet door onder andere Rachel Carson in het boek Silent Spring (1962) en de Club van Rome in haar rapport Limits to Growth (1972). In het streven naar

 4. Gebruik van ziekenhuisgegevens voor het beschrijven van ruimtelijke patronen in ziekte rondom Schiphol

  NARCIS (Netherlands)

  Staatsen BAM; Doornbos G; Franssen EAM; Heisterkamp SH; Ameling CB; Lebret E; CCM

  1998-01-01

  In dit onderzoek zijn ruimtelijke patronen in gegevens over ziekenhuisontslagen voor een zevental hartvaatziekten en zes luchtwegaandoeningen in de regio Schiphol bestudeerd aan de hand van kaarten. Het onderzoek is een uitbreiding van eerdere analyses die zijn uitgevoerd in het kader van de

 5. Het (lage) Biesheuvelgehalte van de kwaliteits- en doelmatigheidsprojecten in lokale initiatieven.

  NARCIS (Netherlands)

  Doeglas, D.; Delnoij, D.

  1998-01-01

  Ingegaan wordt op de vraag in hoeverre de kwaliteits- en doelmatigheidsprojecten die in zekere zin een uitwerking van de voorstellen van de commissie-Biesheuvel zijn een doelstelling hebben die past bij die voorstellen op het gebied van afstemming en continuïteit van zorg, transmurale zorg en het

 6. CoCo’s en het risico van een nieuwe crisis

  NARCIS (Netherlands)

  Chan, S.; van Wijnbergen, S.

  2014-01-01

  CoCo’s (contingent convertibles) zijn nieuw, razend populair en volgens velen de oplossing voor het too big to fail-probleem, waarbij de belastingbetaler moet bijspringen als het misgaat. De BIS heeft ze onder voorwaarden goedgekeurd als bankkapitaal, in de verwachting dat systeemrisico’s afnemen

 7. Orienterend onderzoek naar een niet-destructieve bepaling van het suikergehalte van meloen

  NARCIS (Netherlands)

  Frankhuizen, R.; Tusveld, M.A.H.; Oostrom, van J.J.; Herstel, H.

  1991-01-01

  Eén van de belangrijkste h1aliteitscriteria van meloen is het suikergehalte. Op de veiling wordt momenteel het suikergehalte steekproefsgewijs bepaald m.b.v. een refractometer. Nadeel van deze methode is echter dat de vrucht beschadigd wordt en dat de meting relatief langzaam is. Nagegaan is of met

 8. Europees procesrecht in aanbouw : Het (gewijzigde) voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure

  NARCIS (Netherlands)

  X.E. Kramer (Xandra)

  2006-01-01

  textabstractIn deze bijdrage wordt naar aanleiding van het gewijzigde voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure (2006) aandacht besteed aan de harmonisatie van het IPR en procesrecht in de Europese Unie, de totstandkoming van de Europese betalings-bevelprocedure, doelstelling en

 9. Op zoek naar het geheim van stalmest in de teelt van hyacinth

  NARCIS (Netherlands)

  Belder, P.

  2009-01-01

  Stalmest is met name voor de teelt van hyacint altijd als onmisbaar beschouwd. De wetgeving op het terrein van bemesting maakt het toedienen van de hoeveelheden stalmest die lang gangbaar waren nauwelijks mogelijk. Protest uit de sector zorgde in 2006 voor de toezegging van LNV dat nader onderzoek

 10. Watervogels en fecale bacteriën in de plassen van het Park van Luna

  NARCIS (Netherlands)

  Kleijn, D.; Meerburg, B.G.

  2011-01-01

  Het in dit rapport beschreven onderzoek heeft tot doel om vast te stellen of de slechte zwemwaterkwaliteit (te hoge concentraties door watervogels uitgescheiden fecale bacteriën) in de plassen van het Park van Luna, Heerhugowaard, gerelateerd is aan de hoge concentraties onopgeloste bestanddelen in

 11. Lust voor het oog. Over de schoonheid en goedheid van pornografie

  NARCIS (Netherlands)

  P.J.J. Delaere (Patrick)

  2012-01-01

  textabstractAbstract: Voor het idée reçue dat pornografische kunst een contradictie in de termen is wordt doorgaans het volgende argument in stelling gebracht: porno en kunst sluiten elkaar uit omdat ze met een verschillend doel worden vervaardigd en met een al even verschillend oogmerk worden

 12. Vergelijkend onderzoek buitenluchtmetingen tussen RIVM, GGD Amsterdam en DCMR : Resultaten voor het jaar 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Hafkenscheid ThL; Kummu P; Helmink H; CMM; MEV

  2012-01-01

  In het kader van de samenwerking tussen de luchtkwaliteits-meetnetten van het RIVM, de GGD Amsterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond vinden sinds enkele jaren tussen RIVM en de beide organisaties vergelijkende metingen plaats op meetlocaties in Amsterdam (RIVM-GGD) en Rotterdam (RIVM-DCMR): -

 13. Vergelijkende buitenluchtmetingen RIVM, GGD Amsterdam en DCMR : Resultaten voor het jaar 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Hafkenscheid ThL; Stokkermans Y; de Jonge D; MLG; M&V

  2013-01-01

  In het kader van de samenwerking tussen de luchtkwaliteits-meetnetten van het RIVM, de GGD Amsterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond vinden sinds enkele jaren tussen RIVM en de beide organisaties vergelijkende metingen plaats op meetlocaties in Amsterdam (RIVM-GGD) en Rotterdam (RIVM-DCMR): -

 14. Met lure&kill-systeem vliegen motten vanzelf naar het insecticide

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Griepink, F.C.

  2008-01-01

  Insecten worden zo sterk aangetrokken door feromonen - seksstoffen - dat je daar bij de bestrijding gebruik van kunt maken. Als het insect naar het insecticide toekomt, hoef je niet areaaldekkend te spuiten. Dat heeft veel voordelen. Plant Research International is al ver met de ontwikkeling van

 15. Werkplan: onderzoeksprogramma naar het functioneren van de IMARES bodemschaaf voor benthos

  NARCIS (Netherlands)

  Keeken, van O.A.; Haan, de D.; Craeymeersch, J.A.M.; Burggraaf, D.; Dekker, W.; Perdon, K.J.

  2008-01-01

  Werkplan voor het onderzoeksprogramma naar het functioneren van de IMARES bodemschaaf voor benthos. Bodemschaven worden gebruikt voor een kwantitatieve bemonstering van grotere en relatief zeldzame epi- en infauna soorten. In Nederland zijn momenteel twee types in gebruik: 1. De bodemschaaf gebruikt

 16. Erasmus Computing Grid : Het Bouwen van een 20 TeraFLOP Virtuelle Supercomputer

  NARCIS (Netherlands)

  T.A. Knoch (Tobias); L.V. de Zeeuw (Luc)

  2007-01-01

  textabstractHet Erasmus Medische Centrum (Erasmus MC) en Hogeschool Rotterdam (HR) zijn in 2005 een unieke samenwerking begonnen om 95% van de capaciteit op al haar computers en die van anderen beschikbaar te maken voor onderzoek en onderwijs. Deze samenwerking heeft geleid tot het Erasmus

 17. RIVM opinie betreffende het rapport "Meeting the deadline of the 2013 EU marketing ban"

  NARCIS (Netherlands)

  GBO; SIR; vgc

  2011-01-01

  Op 15 juni 2011 heeft de Stichting "Een Dier Een Vriend" (EDEV) een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om te pleiten tegen uitstel van het Europese handelsverbod in op dieren geteste (ingrediënten voor) cosmetica. Dit handelsverbod gaat maart 2013 in, maar er gaan binnen Europa stemmen op om het

 18. Vergelijking van drie Wistarrattestammen met betrekking tot de werkingsduur en het farmacokinetisch profiel van desmethyldiazepam

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW; de Groot G

  1988-01-01

  In het kader van het onderzoek naar de afhankelijkheid van benzodiazepinen is een vergelijking gemaakt tussen drie rattestammen, namelijk Cpb: WU, Riv:TOX en Crl:(WI)BR met betrekking tot de werkingsduur van desmethyldiazepam (DMD) na orale toediening in een model waarbij de onderdrukking van de

 19. LTE HetNet Mobility Performance Through Emulation with Commercial Smartphones

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anders Riis; Pedersen, Klaus I.; Lauridsen, Mads

  2014-01-01

  In this paper we introduce a laboratory emulation setup for evaluation of Long Term Evolution (LTE) mobility performance in a co-channel heterogeneous network (HetNet). The setup consists of two eNodeB emulators, signal faders and release 9 LTE User Equipment (UE). It is shown how the LTE HetNet ...

 20. Oestrogenen en SLE, Over het gebruiken van oestrogenen na de menopauze bij systemische lupus erythematose.

  NARCIS (Netherlands)

  Bemmel, H. van

  1999-01-01

  Samenvatting In het eerst hoofstuk komt naar voren dat mensen die SLE hebben een grotere kans hebben op het krijgen van osteoporose en op hart- en vaatziekten door aderverkalking. Dat de kans op osteoporose is toegenomen bij vrouwen die SLE hebben komt door verschillende factoren. De belangrijkste

 1. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2008 : Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

  NARCIS (Netherlands)

  WODC; TNS NIPO

  2009-01-01

  Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in Nederland, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldingsgedrag van bedrijven

 2. Enzymactiviteit als indicator voor de bodemkwaliteit: Methodiekontwikkelhulp voor het enzym fosfatase

  NARCIS (Netherlands)

  Cleef RAF

  1989-01-01

  In het onderhavige rapport wordt ingegaan op de rol die enzymactiviteiten kunnen spelen bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem. Een eerste stap in deze beoordeling vormt de methodiekontwikkeling voor de activiteitsbepaling. In het rapport wordt met name aandacht besteed aan de

 3. Verandering in reologie van bindmiddel door veroudering in de weg en in het laboratorium

  NARCIS (Netherlands)

  Lent, D.Q. van; Mookhoek, S.D.; Vliet, D. van

  2016-01-01

  De veroudering van het asfalt bindmiddel is een van de belangrijkste eigenschappen die een invloed hebben op de levensduur van open deklagen. In deze paper wordt de ontwikkeling van de veroudering van bindmiddel in de weg en met kunstmatige veroudering in het laboratorium beschreven in termen van

 4. Het begeleiden van leer- en groepsprocessen door de e-tutor binnen discussiefora

  NARCIS (Netherlands)

  Bas van Goozen

  2007-01-01

  Door middel van een literatuurstudie is onderzoek gedaan de rollen die een e-tutor kan vervullen bij het begeleiden van leer- en groepsprocessen binnen een discussieforum. In het empirisch onderzoek zijn de mogelijke rollen en kenmerkende interventies in de vorm van een conceptinstrument gevalideerd

 5. Effect varroa op volksgrootte pas zichtbaar als het te laat is?

  NARCIS (Netherlands)

  Dooremalen, van C.; Cornelissen, B.; Langevelde, van F.

  2014-01-01

  De parasitaire mijt Varroa destructor is altijd en overal aanwezig in volken van onze honingbijen. Varroa verkot het leven van de volwassen bij, wat resulteert in een verhoogde kans op wintersterfte. Ondanks leen relatief geringe wintersterfte in 2012-2013 en 2013-2014 is het identificeren van een

 6. Het gentech debat ontleed : een analyse van terugkerende kernthema's en argumenten.

  NARCIS (Netherlands)

  Keulartz, F.W.J.; Oever, v.d. L.; Vriend, H.

  2007-01-01

  In deze signalering is een analyse gemaakt van het maatschappelijke debat rond genetische modificatie en haar toepassingen. Met deze analyse van het debat hoopt de COGEM overheden en andere betrokkenen meer inzicht in de terugkerende thema's en de gehanteerde argumenten te geven en de achtergronden

 7. Het Gerecht van Eerste Aanleg en voortschrijdend inzicht in GE/Honeywell

  NARCIS (Netherlands)

  Schinkel, M.P.

  2006-01-01

  Met de uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg (GvEA) van 14 december 2005 in GE/Honeywell sloot de derde akte in een boeiend internationaal drama. Het Gerecht stelde vast dat de Europese Commissie zich in haar beschikking van 3 juli 2001 om de voorgenomen fusie tussen Honeywell International

 8. Voorspelling van de invloed van splenectomie op het verloop van de ziekte van Werlhof

  NARCIS (Netherlands)

  Fontein, Dirk Leonard

  1971-01-01

  De in dit proefschrift beschreven methode maakt het mogelijk, bij patienten lijdende aan de ziekte van Werlhof, in een aantal gevallen reeds voor de operatie een uitspraak te doen over de invloed van splenectomie op het aantal trombocyten. Indien vervracht wordt dat de ingreep niet tot een complete

 9. Het syndroom van Guillain-Barré. Een onderzoek naar restverschijnselen

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, Aeiko Eppo Jurjen de

  1988-01-01

  In deze studie wordt aan de hand van litteratuuronderzoek en op grond van de bevindingen bij een eigen patientengroep bestaande uit 63 patienten met het syndroom van Guillain-Barré, een antwoord gezocht op drie vragen. De eerste vraag was: ,,hoeveel restverschijnselen zal een patient die het

 10. Het herenbolwerk : politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888

  NARCIS (Netherlands)

  Buning, Lammert

  1966-01-01

  NABESCHOUWING EN CONCLUSIES De verklaring van het feit dat zich in de achttiende eeuw in - Drenthe een oligarchie vormde van ridclerinatigen, voorname eigenerfden en ambtelijke specialisten, lijkt op het eerste gezicht niet moeilijk? Overal in de Verenigde Provinciën vormde zich immers zo'n

 11. Het eiland van de herinnering. Sicilië in de Augusteïsche literatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Burgersdijk, D.W.P.

  2016-01-01

  Sicilië is een cruciaal kantelpunt in de Romeinse geschiedenis, wanneer de Romeinen in 264 vC voor het eerst hun macht buiten het Italisch schiereiland uitbreiden. Dit wordt gereflecteerd in de Romeinse literatuur ten tijde van Augustus, waarvan de testimonia bij Livius en Verglius (Aeneis boek 5)

 12. L. M. Roux, Pretoria-Oos. J. E. U itman , Christus het Hoofd (De brief ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  J. E. U itman , Christus het Hoofd (De brief aan de Colossenzen). (Uitgewers: G. F. Callenbach-Nijkerk, 1955.) J. E. Uitman gee ons in hierdie werkie 'n voortreflike kommentaar van die besonderlike brief van die apostel Paulus. Die ryk inhoud is by verreweg na nog nie teologies verwerk nie. Tog het die skrywer daarin.

 13. Periodisering als integrale benadering : Nederlandse historici in het Fin-de-Siècle

  NARCIS (Netherlands)

  Dorsman, L.J.

  1989-01-01

  Een opvallende overeenkomst tussen de huidige tijd en het Fin-de-Siècle rond de vorige eeuwwende is het wijdverbreide gevoel dat op alle levensterreinen de fragmentatie, de atomisering zodanig is toegenomen dat tegenover dit verschijnsel stelling genomen moet worden. Zoals toen een streven naar

 14. G. C h . Aalders, Ezechiël I en II, Commentaar op het Oude ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  onder die Jode in die Eufraatvlakte gepredik het. Alleen ten aansien van. 1:1—3 neem hy aan dat hulle in hul teenswoordige vorm van die hand van 'n later uitgewer stam. 'n Tydlang het Outestamentici uit verskillende lande geprobeer om netsoos in Jesaja en Jeremia ook in Esegiël die stemme van verskillende outeurs te ...

 15. De knoflookpad Pelobates fuscus in het dal van de Overijsselse Vecht

  NARCIS (Netherlands)

  Ottburg, F.G.W.A.; Stumpel, A.H.P.; Pullen, E.

  2005-01-01

  Eind vorige eeuw is de knoflookpad in Nederland sterk achteruit gegaan. Er zijn nog 38 leefgebieden met kleine populaties aanwezig. De belangrijkste oorzaken van achteruitgang zijn het verlies van habitat en het veranderde landgebruik. Dit onderzoek richt zich op de landhabitat, waarover erg weinig

 16. De derde internationale timetabling competitie : op zoek naar het beste schoolrooster

  NARCIS (Netherlands)

  Kingston, Jeffrey H.; Post, Gerhard F.

  De Internationale Timetabling Competitie 2011 vond plaats van 1 oktober 2011 tot 11 juli 2012. Het was de derde internationale competitie op het gebied van roosterproblemen, geheel gewijd aan automatisch genereren van jaarroosters voor middelbare scholen. De 17 deelnemers waren universitaire

 17. Radium in baggerspecie van 1994 en 1995 uit het Rijnmondgebied - Metingen en dosisberekeningen

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Lembrechts J; LSO

  1996-01-01

  Baggerspecie uit de havens en vaarwegen van het Rijnmondgebied bevat een verhoogd gehalte aan van nature voorkomende radioactieve stoffen. De te beschouwen wijzen waarop de bevolking aan deze stoffen blootgesteld zou kunnen worden en daarmee de berekeningswijze van het risico, stonden de

 18. De inrichting en bevoegdheden van het auditcomité naar Europees recht anno 2014

  NARCIS (Netherlands)

  van der Elst, C.F.

  2014-01-01

  De Europese Richtlijn 2014/56/EC en Verordening (EU) Nr. 537/2014 hervormen het externe toezicht op grote vennootschappen. Meteen passen zij ook het interne toezicht aan voor zover dit wordt uitgevoerd door de auditcommissie. Deze commissie krijgt van Europa een aantal specifieke taken toegewezen en

 19. Verkenning kinderen en speelnatuur : literatuurstudie en inventarisatie van vigerend rijksbeleid en spelers in het veld

  NARCIS (Netherlands)

  Langers, F.; Blitterswijk, van H.; Brinkhuijsen, M.; Westerink - Petersen, J.

  2008-01-01

  Het Ministerie van LNV wil weten op wat voor manieren de betrokkenheid van kinderen bij natuur vergroot kan worden. Dit rapport beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar de baten van (speel)natuur voor kinderen, en van twee inventarisaties: (a) het vigerend rijksbeleid en (b) een

 20. Het bepalen van prolactine in ratteserum met behulp van een radio-immunochemische methode

  NARCIS (Netherlands)

  Smit PJ; Elvers LH; Loeber JG

  1987-01-01

  Met reagentia van het National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) werd een radioimmunochemische methode (RIA) ontwikkeld voor de bepaling van prolactine in ratteserum (rPRL). Het meetgebied van de ijklijn loopt van 0,6-40 mug/l serum. De binnen en tussen