WorldWideScience

Sample records for guza podstawy czaszki

 1. Składniowy model synchronicznego opisu słowotwórstwa – podstawy i zastosowanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viara Maldjieva

  2015-05-01

  Full Text Available A syntactical model of synchronic word formation description – basics and applied This article attempts to briefly present the basic postulates, their implications and the resulting opportunities for an approach to word formation, which is defined here as syntactic. It has been already tested in a confrontative description of Polish and Bulgarian word formation (Cf. V. Maldjieva, Słowotwórstwo. Gramatyka konfrontatywna bułgarsko­ polska, Vol. IX, Warszawa, 2009. The basic postulate is assumed to be the presence of a structural isomorphism between the language units sentence and lexeme, i.e. the same combinatorial rules license both the combinations of lexemes within the sentence and the combinations of morphemes within the lexeme. Another postulate, that is basic for the research, is the relative autonomy of the semantic and syntactic structures of the language units. In regard to word formation it means that, in this case semantic and formal derivatives should be distinguished in analogy to the sentence syntax, that distinguishes the concept structure (sentence and formal structure (sentential expression. Składniowy model synchronicznego opisu słowotwórstwa – podstawy i zastosowanie Artykuł stanowi próbę zwięzłego przedstawienia podstawowych założeń i ich implikacji oraz wynikających z nich możliwości zastosowania podejścia do słowotwórstwa, które określa się w tym miejscu jako składniowe. Cząstkowe propozycje, interpretacje szczegółowych zjawisk językowych oraz sugestii, których uporządkowanie i rozwinięcie legły u podstaw tego podejścia, zawarte są w różnych pracach prof. Stanisława Karolaka [por. Karolak 2001a, b, c; 2002]. Próbę konsekwentnego zastosowania składniowego modelu do interpretacji zjawisk z zakresu słowotwórstwa w języku polskim i bułgarskim podjęto zaś w opracowaniu konfrontacji słowotwórczej tych języków [Maldjieva 2009], do którego będę się w głównej mierze

 2. Językowy obraz duszy w ekfrazach z przełomu XIX i XX wieku na podstawie wybranych wierszy Zofii Gordziałkowskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucyna Bagińska

  2016-06-01

  Full Text Available The linguistic image of the soul in the ekphrases of the late-19th and early-20th century as exemplified by selected poems by Zofia Gordziałkowska The main objective of the paper is to describe the linguistic image of the soul in ekphrases of the Young Poland period. In this period, literary works were often inspired by the art of painting. The focus is on the poetry of Zofia Gordziałkowska, which was largely motivated by her fascination with the then popular Swedish painter Arnold Böcklin, whose works are populated mainly by characters from the Bible and classical mythology. The reconstruction of the concept of the soul based on the texts is juxtaposed with general language data. For the analysis of the material I use the methodology of structuralism (e.g. tracing the position of the object in the lexical field and cognitivism (examining the conceptualization of the category and its proliferation. The conclusions of the interdisciplinary examination are connected with symbolism as both an artistic movement within modernism and a philosophy of the turn of the 20th century.   Językowy obraz duszy w ekfrazach z przełomu XIX i XX wieku na podstawie wybranych wierszy Zofii Gordziałkowskiej Celem rozważań jest ukazanie językowego obrazu duszy zawartego w młodopolskich ekfrazach Zofii Gordziałkowskiej, zafascynowanej popularnym wówczas w Europie malarstwem Szwajcara Arnolda Böcklina. Jego dzieła zaludniają głównie postaci z mitologii antycznej i Biblii. Zrekonstruowanie pojęcia duszy na podstawie tekstów artystycznych i przedstawienie na tle danych zawartych w języku ogólnym doprowadziło do ustalenia różnicy między jego rozumieniem w tych odmianach języka. Analiza materiału z wykorzystaniem głównie metodologii kognitywizmu, dążącej do zbadania konceptualizacji pojęcia, jego profilowania i kategoryzacji, pozwoliła na nietradycyjne odczytanie poezji i wzbogacenie istniejących badań z zakresu lingwistyki kognitywnej

 3. Księgozbiór toruńskiego pastora Krzysztofa Henryka Andrzeja Gereta. Na podstawie katalogów aukcyjnych z lat 1764–1768

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Imańska

  2015-12-01

  Full Text Available Księgozbiór toruńskiego pastora Krzysztofa Henryka Andrzeja Gereta to największa biblioteka prywatna zgromadzona przez toruńskich kolekcjonerów w okresie staropolskim. Po śmierci pastora biblioteka została rozproszona w trakcie trzech licytacji, które odbyły się w Toruniu w latach: 1764, 1765 i 1768. W artykule zawarta została krótka prezentacja tej biblioteki na podstawie katalogów aukcyjnych, które obecnie w komplecie przechowywane są w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz i są dostępne on-line.Księgozbiór zdominowały prace tematycznie bliskie zainteresowaniom zawodowym Gereta, tj. publikacje o treści religijnej, na które przeznaczono trzecią aukcję. Przeważała w tym wypadku książka protestancka z przewagą luterańskiej, ale inne wyznania też były reprezentowane. Poza tym pastor posiadał w sporym wyborze książki o bardzo różnej tematyce, w tym dzieła z zakresu prawa, historii, filologii i filozofii, a także publikacje o treści medycznej. Katalogi rejestrują w sumie 15 174 woluminy, jednak tytułów zgromadził pastor znacznie więcej, gdyż niektóre tomy zawierały czasami nawet po kilkaset drobnych druków, dokumentujących ówczesne życie religijne, społeczne i polityczne. Tak pokaźny zbiór drobnych objętościowo publikacji wyróżniał księgozbiór Gereta spośród innych znanych nam z zawartości dużych bibliotek prywatnych XVIII stulecia.

 4. Ocena sprawności funkcjonalnej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów na podstawie funkcjonalnego testu z wystandaryzowanym wyposażeniem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grażyna Bączyk

  2011-02-01

  Full Text Available Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS jest przewlekle postępującymprocesem zapalnym błony maziowej, doprowadzającym doniszczenia tkanek stawowych i okołostawowych, w wyniku czegodochodzi do zniekształceń i upośledzenia funkcji stawów, co w konsekwencjiprowadzi do trwałego kalectwa. Celem badań była ocenasprawności funkcjonalnej chorych na RZS. Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 120 chorych na reumatoidalnezapalenie stawów leczonych w poradni reumatologicznejw Poznaniu. Kobiety stanowiły 75% badanych. Średnia wiekubadanych to 52,15 roku (SD 12,73. Średni czas trwania chorobywynosił 13,47 roku, (SD 8,62 (tab. I.Objawy ze strony układu kostno-stawowego oceniano wg następującychzasad: czas trwania sztywności porannej, natężenie bólu wgskali VAS, bolesność uciskowa stawów z wykorzystaniem RitchieArticular Index, siła mięśniowa ręki na podstawie siły chwytu. Dooceny sprawności funkcjonalnej chorych wykorzystano funkcjonalnytest z wystandaryzowanym wyposażeniem (tab. II. Wyniki: Około 60% kobiet i 40% mężczyzn nie było zdolnych dowykonania takiego zadania, jak otwieranie słoika. Wykonanie większościzadań wymagało od badanych zastosowania pewnego rodzajupomocy technicznej albo wykonanie danej czynności odbywało siępowoli czy też z pomocą drugiej osoby (tab. III. Wnioski: Złe wyniki oceny funkcjonowania chorych na reumatoidalnezapalenie stawów, niezależnie od płci, świadczą o ograniczeniumożliwości wykonywania podstawowych aktywności życiowych.Wiązało się to z bólem stawów, czasem trwania objawu sztywnościporannej oraz słabą siłą mięśniową rąk.

 5. Racjonalne podstawy terapii modyfikującej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan Mackiewicz

  2010-10-01

  Full Text Available Wczesna terapia modyfikująca prowadzi na zasadzie różnychmechanizmów do częściowej lub pełnej remisji klinicznej u ok.50% chorych. Duża liczba stosowanych leków modyfikującychw reumatoidalnym zapaleniu stawów i w niektórych postaciachseronegatywnych zapaleń stawów, a także różna ich strukturachemiczna wskazują na nieswoisty efekt działania. Polega on naingerencji w procesy regulacyjne wzajemnych oddziaływańkomórek, genów i cząsteczek, tj. w przepływ sygnałów i powstający„chaos biologiczny”.

 6. Assessment of Impact of the Rheological Parameters Change on Sensitivity of the Asphalt Strain Based on the Test Results / Ocena Wpływu Zmiany Parametrów Reologicznych Na Wrażliwość Deformacji Mieszanek Mineralno - Asfaltowych Na Podstawie Wyników Badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kurpiel Artur

  2015-03-01

  Full Text Available Badanie pełzania pod obciążeniem statycznym jest obecnie najbardziej efektywnym badaniem pozwalającym na określenie reologicznych parametrów mieszanek mineralno - asfaltowych na podstawie krzywej pełzania. Stosowane obciążenia mają poziom nieniszczący i pozwalają na obserwację przebiegu odkształceń w czasie również po odciążeniu. Badanie może być realizowane przy ściskaniu, ścinaniu, rozciąganiu i zginaniu, a także w zakresie trójosiowym, w zależności od stosowanego aparatu realizującego zadany schemat naprężeń [1, 2, 3, 4, 5, 6].

 7. Can the Spatial Point Patterns of Animal Distributions Be Detected Using Sparse Samples? A Case Study of Four Soricomorpha (Mammalia Species in Poland / Czy Przestrzenny Wzorzec Rozkładu Punktów W Dystrybucji Zwierząt Może Zostać Określony Na Podstawie Rzadkiego Próbkowania? Studium Przypadku Na Czterech Gatunkach Soricomorpha (Mammalia Występujących W Polsce.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chen Youhua

  2014-12-01

  Full Text Available W niniejszej pracy użyto funkcji K.-Ridley’a oraz alternatywnych modeli przestrzennego rozkładu punktów dla wyliczenia i porównania mieszanych danych o dystrybucji czterech gatunków ssaków występujących w Polsce, należących do Soricomorpha (Talpa europaea, Sorex araneus, Sorex minutus i Neomys fodiens na podstawie prób o różnej wielkości. Następujące modele zostały dopasowane i porównane: homogeniczny proces Poissona (HPP z niehomogenicznym procesem Poissona (1PP. Dla modeli 1PP zmiennymi wyjaśniającymi (kowariantami przebieg trendu były współrzędne geograficzne. Modele procesów przestrzennych i rzeczy- wisty status rozmieszczenia (z użyciem funkcji K. badanych gatunków był też szacowany na podstawie pełnych danych pochodzących z obserwacji w celu sprawdzenia jak wiele komórek sieci jest wymagane do próbkowania, aby oddało ono rzeczywisty wzorzec rozmieszczenia punktowego. Rozważano próbkowanie z wielkością próby: 5, 10, 30, 60 i 100 elementów. Dla każdej wielkości próby wykonano 500 powtórzeń w celu utrzymania spójności i redukcji nieokreśloności modelu. Wykazano, żc bazując na pełnych danych pochodzących z obserwacji modele 1PP są dużo lepsze od zerowego modelu HPP w wyjaśnieniu wzorców dystrybucji gatunków Soricomorpha na całym obszarze Polski. Dla każdej wielkości próby rzeczywisty status koncentracji gatunku jest powiązany z modelami przestrzennymi rozkładu punktów jego występowania na analizowanym obszarze i może być precyzyjnie określony na podstawie ograniczonej liczby prób. Na bazie otrzymanych rezultatów zostało stwierdzone, żc około 20% komórek sieci powinno być użyte jako minimalna, progowa liczba do dokładnego określenia rzeczywistego wzorca przestrzennego rozkładu punktów.

 8. Can the Spatial Point Patterns of Animal Distributions Be Detected Using Sparse Samples? A Case Study of Four Soricomorpha (Mammalia) Species in Poland / Czy Przestrzenny Wzorzec Rozkładu Punktów W Dystrybucji Zwierząt Może Zostać Określony Na Podstawie Rzadkiego Próbkowania? Studium Przypadku Na Czterech Gatunkach Soricomorpha (Mammalia) Występujących W Polsce.

  OpenAIRE

  Chen Youhua

  2014-01-01

  W niniejszej pracy użyto funkcji K.-Ridley’a oraz alternatywnych modeli przestrzennego rozkładu punktów dla wyliczenia i porównania mieszanych danych o dystrybucji czterech gatunków ssaków występujących w Polsce, należących do Soricomorpha (Talpa europaea, Sorex araneus, Sorex minutus i Neomys fodiens) na podstawie prób o różnej wielkości. Następujące modele zostały dopasowane i porównane: homogeniczny proces Poissona (HPP) z niehomogenicznym procesem Poissona (1PP). Dla modeli 1PP zmiennymi ...

 9. Usefulness of radiological examination of uranium (central nervous system) in diagnosis of mental disorders; Przydatnosc badan radiologicznych czaszki (osrodkowego ukladu nerwowego) w rozpoznawaniu chorob psychicznych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosinska-Mika, M.

  1991-12-31

  Usefulness of radiological examination of uranium in diagnosis of mental disorders (schizophrenia, affective psychosis, senile psychosis, chronic alcoholism, reactive psychosis) was proved in this study. Especially computerized tomography seems to be useful in revealing of organic background for mental disorders. (author). 123 refs, 32 tabs.

 10. Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości. Ujęcie teoretyczne

  OpenAIRE

  Kucharska-Stasiak, Ewa; Ledzion-Trojanowska, Zdzisława; Marchlewski, Konrad; Nykiel, Lechosław; Wójtowicz-Korycka, Jolanta; Załęczna, Magdalena

  2005-01-01

  This monograph is a common work of Department of Investment and Real Estate, University of Lodz. It is an overview of various fields of interest of the researchers. The main idea is to show same theoretical approaches and some practical examples of the real estate market development. The monograph is made of 6 chapters. The first chapter depicts the fundamentals of the real estate market. It describes different theoretical approaches to this market, same specific features ...

 11. Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jadwiga Wojtczak

  2013-01-01

  Full Text Available Dążenie do budowy pozytywnego wizerunku dotyczy nie tylko przedsiębiorstw czy firm komercyjnych. Budowanie relacji z otoczeniem nabiera coraz większego znaczenia w instytucjach non profit, do których zaliczane są między innymi biblioteki. Celem artykułu jest przedstawienie działań promocyjnych realizowanych w bibliotece akademickiej. Na wstępie omówiono podstawowe pojęcia związane z public relations i wizerunkiem. Posłużono się przykładem Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, która od wielu lat z pozytywnym skutkiem stosuje różnorodne techniki public relations. Bibliotekę czekają nowe wyzwania w związku ze zbliżającym się w 2013 roku terminem zakończenia budowy Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki – pierwszej w Polsce biblioteki oferującej zasoby wyłącznie w formie elektronicznej.

 12. Profilaktyka, monitorowanie i leczenie raka gruczołu krokowego na podstawie aktualnego przeglądu literatury urologicznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Ząbkowski

  2009-03-01

  Full Text Available Wśród nowotworowych przyczyn zgonów w Polsce rak stercza zajmuje trzecie miejsce, po raku płuc i żołądka. W Stanach Zjednoczonych jest na pierwszym miejscu. W Unii Europejskiej z powodu raka gruczołu krokowego umiera każdego roku ponad 85 000 mężczyzn. Dotyka on często mężczyzn w sile wieku, a długi i złożony proces jego leczenia negatywnie wpływa na efektywność i stabilność życiową. W początkowym stadium choroba przebiega często bezobjawowo, co powoduje, że mężczyźni nie są świadomi zagrożenia i nie podejmują czynności profilaktyczno-leczniczych. Uwzględniając wymienione zagrożenia, celowe jest podjęcie działań zmierzających do uruchomienia systemu profilaktyki, leczenia i monitorowania chorych z rakiem gruczołu krokowego, co będzie stanowić gwarancję utrzymania wymaganego poziomu stanu zdrowia. Funkcjonowanie takiego systemu oparte jest na podstawach naukowych. Jeden z jego elementów to opracowanie wskaźników (funkcji zdrowia i zachorowań pacjentów płci męskiej z uwzględnieniem ich struktury wiekowej. Realizując pracę badawczą, autorzy artykułu starali się umiejscowić podjęty problem profilaktyki i leczenia raka gruczołu krokowego na tle istniejących już osiągnięć naukowych. Dokonano pogłębionej analizy opracowań w aspekcie rozwiązań praktycznych. Zauważono, że dotyczą one dwóch zasadniczych obszarów, odnoszą się do badań podstawowych i rozwiązań aplikacyjnych.

 13. Nationalistic Upbringing of a Ukrainian Child Based on “Woman’s Lot” Magazine [Nacjonalistyczne wychowanie ukraińskiego dziecka na podstawie czasopisma „Kobiecy Los”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petro SIREDZHUK

  2017-11-01

  Full Text Available This study presents the most important components of the pedagogical ideas for nationalistic upbringing of Ukrainian children held by the editor of the „Woman’s Lot” magazine O. Kisilevsky

 14. Perswazyjność komunikatów reklamowych w Internecie na podstawie analizy usług finansowych SKOK-ów

  OpenAIRE

  Idzik, Beata

  2014-01-01

  Praca jest wynikiem kilkuletnich obserwacji praktycznej strony funkcjonowania reklamy w zakresie usług finansowych. Autorka starała się oddać wyraz swojemu zainteresowaniu psychologią konsumenta, marketingiem w sektorze finansowym a także fascynacji możliwościom, jakie stwarzają w tym zakresie nowe technologie oparte na Internecie. Praca ma charakter teoretyczno - badawczy. W założeniach metodologicznych sformułowano problem badawczy, cele oraz cztery hipotezy badawcze, które poddano wery...

 15. Powstanie i rozwój filozofii środowiskowej w USA na podstawie poglądów Johna Muira, Aldo Leopolda i J. Bairda Callicota

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leszek Pyra

  2013-06-01

  Full Text Available The Origin and Development of Environmental Philosophy in the US according to John Muir, Aldo Leopold and J. Baird Callicot. The publication refers to environmental philosophy, which is also called ecological philosophy or ecophilosophy. It shows in what way philosophical reflection on the environment has been shaped in the American tradition. In this context, the views of the thinkers listed below have been presented, analysed and evaluated. John Muir, an astute observer of wild nature, has been presented as an enthusiast and a prophet persuading a return to nature. Muir was a forester under the strong influence of the representatives of transcendentalism. As an activist, he founded national parks that served to preserve virgin areas, and as a writer he popularized the concept of the preservation of wild areas. For many representatives of ecophilosophy, the views of Aldo Leopold, as expressed in his well-known work, A Sand County Almanac, constituted a new pattern of thinking about wild nature. The book itself is almost generally regarded as a bible of environmental philosophy. Leopold, a forester interested in philosophy, created the fundamentals of holistic environmental philosophy, but the theory he developed is not without defects, to which some attention has been paid in this paper. The theory of J. Baird Callicot presents the attitude of an academic philosopher with regard to wild nature. His attitude is fully professional as regards the applied method, thus allowing the author to avoid committing a naturalistic fallacy. Callicot reinterprets the issues of facts and values, because he thinks that the discoveries of the dynamically developing ecology make possible the reformulation of the traditional approach to such issues by utilising a spirit of acceptance, and lead to a shift from is to ought to be

 16. Padaczka u osób w przedziale wiekowym 20–45 lat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Chrześcijanek

  2013-04-01

  Full Text Available Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych, szacuje się, że choruje na nią około 50 milionów ludzi na świecie. W zależności od etiologii padaczkę można podzielić na trzy grupy: objawową, idiopatyczną i skrytopochodną. U dzieci znaczenie mają czynniki genetyczne oraz przebieg ciąży i porodu. U osób po 60. roku życia główną przyczyną padaczki są zmiany organiczne na tle naczyniowym, zmiany rozrostowe oraz urazy. Poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny stanowią pacjenci między 20. a 45. rokiem życia. Dotychczas panowało przekonanie, że pierwszy napad drgawkowy, który wystąpił u osoby po 20. roku życia, jest prawdopodobnie objawem guza ośrodkowego układu nerwowego. Analiza dostępnego piśmiennictwa pokazuje, że jedynie u około 30% pacjentów w tej grupie wiekowej rozpoznaje się padaczkę objawową w przebiegu zmian pourazowych, zmian rozrostowych OUN, malformacji naczyniowych lub też związaną z nadużywaniem alkoholu czy neuroinfekcją. Przeważającą większość, bo aż 65–75% przypadków choroby, stanowi padaczka skrytopochodna. Nowe perspektywy diagnostyczne i terapeutyczne pacjentów z padaczką wiąże się z rozwijającymi się metodami neuroobrazowania, takimi jak spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego lub morfometria magnetycznego rezonansu jądrowego. Pozwalają one na precyzyjne umiejscowienie w mózgu obszaru zmienionego patologicznie, odpowiedzialnego za występowanie napadów padaczkowych. Na podstawie wyników takich badań będzie można podjąć decyzję o sposobie skutecznego leczenia.

 17. Prawidłowa ciąża u pacjentki po operacji oszczędzającej płodność z powodu raka jajnika w stopniu IC i guza o granicznej złośliwości po stronie przeciwnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miłosz Wilczyński

  2010-02-01

  Full Text Available Serous ovarian cancer prevalence increases with age, and the highest morbidity is reached in women intheir seventies. However, this neoplasm is also diagnosed in women in reproductive age.Fertility sparing surgery is performed in women affected by early stage and low-grade ovarian cancer (IA accordingto FIGO. The patients’ desire to have children forces surgeons to attempt conservative surgery in moreadvanced stages of ovarian cancer. We present a case of a 19-year-old patient who underwent conservativesurgery because of IC epithelial ovarian cancer with borderline tumour on the contralateral ovary. The operationwas followed by 6 cycles of adjuvant chemotherapy. 43 months after treatment the patient gave birth and inthat time no evidence of recurrence was detected.

 18. Prawidłowa ciąża u pacjentki po operacji oszczędzającej płodność z powodu raka jajnika w stopniu IC i guza o granicznej złośliwości po stronie przeciwnej

  OpenAIRE

  Miłosz Wilczyński; Marian Szpakowski; Joanna Lutosławska; Stanisław Łukaszek; Marek Kucharski; Jacek R. Wilczyński2,6

  2010-01-01

  Serous ovarian cancer prevalence increases with age, and the highest morbidity is reached in women intheir seventies. However, this neoplasm is also diagnosed in women in reproductive age.Fertility sparing surgery is performed in women affected by early stage and low-grade ovarian cancer (IA accordingto FIGO). The patients’ desire to have children forces surgeons to attempt conservative surgery in moreadvanced stages of ovarian cancer. We present a case of a 19-year-old patient who underwent ...

 19. Automatic determination of trunk diameter, crown base and height of scots pine (Pinus Sylvestris L.) Based on analysis of 3D point clouds gathered from multi-station terrestrial laser scanning. (Polish Title: Automatyczne okreslanie srednicy pnia, podstawy korony oraz wysokosci sosny zwyczajnej (Pinus Silvestris L.) Na podstawie analiz chmur punktow 3D pochodzacych z wielostanowiskowego naziemnego skanowania laserowego)

  Science.gov (United States)

  Ratajczak, M.; Wężyk, P.

  2015-12-01

  Rapid development of terrestrial laser scanning (TLS) in recent years resulted in its recognition and implementation in many industries, including forestry and nature conservation. The use of the 3D TLS point clouds in the process of inventory of trees and stands, as well as in the determination of their biometric features (trunk diameter, tree height, crown base, number of trunk shapes), trees and lumber size (volume of trees) is slowly becoming a practice. In addition to the measurement precision, the primary added value of TLS is the ability to automate the processing of the clouds of points 3D in the direction of the extraction of selected features of trees and stands. The paper presents the original software (GNOM) for the automatic measurement of selected features of trees, based on the cloud of points obtained by the ground laser scanner FARO. With the developed algorithms (GNOM), the location of tree trunks on the circular research surface was specified and the measurement was performed; the measurement covered the DBH (l: 1.3m), further diameters of tree trunks at different heights of the tree trunk, base of the tree crown and volume of the tree trunk (the selection measurement method), as well as the tree crown. Research works were performed in the territory of the Niepolomice Forest in an unmixed pine stand (Pinussylvestris L.) on the circular surface with a radius of 18 m, within which there were 16 pine trees (14 of them were cut down). It was characterized by a two-storey and even-aged construction (147 years old) and was devoid of undergrowth. Ground scanning was performed just before harvesting. The DBH of 16 pine trees was specified in a fully automatic way, using the algorithm GNOM with an accuracy of +2.1%, as compared to the reference measurement by the DBH measurement device. The medium, absolute measurement error in the cloud of points - using semi-automatic methods "PIXEL" (between points) and PIPE (fitting the cylinder) in the FARO Scene 5.x., showed the error, 3.5% and 5.0%,.respectively The reference height was assumed as the measurement performed by the tape on the cut tree. The average error of automatic determination of the tree height by the algorithm GNOM based on the TLS point clouds amounted to 6.3% and was slightly higher than when using the manual method of measurements on profiles in the TerraScan (Terrasolid; the error of 5.6%). The relatively high value of the error may be mainly related to the small number of points TLS in the upper parts of crowns. The crown height measurement showed the error of +9.5%. The reference in this case was the tape measurement performed already on the trunks of cut pine trees. Processing the clouds of points by the algorithms GNOM for 16 analyzed trees took no longer than 10 min. (37 sec. /tree). The paper mainly showed the TLS measurement innovation and its high precision in acquiring biometric data in forestry, and at the same time also the further need to increase the degree of automation of processing the clouds of points 3D from terrestrial laser scanning.

 20. Podłoże molekularne rdzeniaka wieku dziecięcego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Zakrzewska

  2011-07-01

  Full Text Available Rdzeniak jest najczęstszym nowotworem ośrodkowego układu nerwowego pochodzenia zarodkowego występującym w wieku dziecięcym. W populacji ogólnej guz ten stanowi około 4%, natomiast u dzieci – 20-25% wszystkich nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Rdzeniak rozwija się tylko w obrębie tylnego dołu czaszki (podnamiotowo. Najczęściej umiejscowiony jest w robaku móżdżku i komorze IV mózgu. Ze względu na częstość występowania, wysoki stopień złośliwości histologicznej i związany z tym niekorzystny przebieg choroby rdzeniak stanowi poważny problem kliniczny. Ostatnio dzięki zaawansowanej diagnostyce molekularnej wykazano znaczną heterogenność tych nowotworów. Wśród najczęściej obserwowanych zaburzeń molekularnych wymienia się aktywację szlaków przekazywania sygnałów komórkowych SHH i WNT, amplifikację genu MYC i obecność izochromosomu i17q. W oparciu o wykorzystanie nowoczesnych metod biologii molekularnej, m.in. profilowania genomowego, wyodrębniono kilka podtypów molekularnych tego nowotworu. Wśród nich wyróżniają się dwie spójne podgrupy związane z aktywacją szlaków WNT i SHH. Nowotwory uwarunkowane aktywacją pierwszego ze szlaków cechują częste mutacje genu CTNNB1 i zmiany pod postacią monosomii chromosomu 6. Rdzeniaki, których profil genowy wskazuje na aktywację drugiego ze szlaków, prezentują częste mutacje genów PTCH i SUFU oraz delecję ramienia długiego chromosomu 9. Pozostałe podtypy molekularne określone na podstawie analizy transkryptomów nie są już tak dobrze scharakteryzowane i w zależności od opracowania różnią się liczbą wyróżnionych podgrup. Praca jest aktualnym przeglądem piśmiennictwa opisującego podłoże molekularne rdzeniaka, które w niedalekiej przyszłości może zostać wykorzystane w praktyce klinicznej do indywidualizacji terapii u dzieci z tym nowotworem.

 1. State of technology and problems of environmental protection in coking plants on the basis of inspection conducted by the National Inspectorate for Environmental Protection. Stan technologii a problemy ochrony srodowiska w zakladach koksowniczych na podstawie wynikow kontroli PIOS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jarzebski, L.; Wolany, B.; Kubala, I. (Panstwowy Inspektorat Ochrony Srodowiska (Poland))

  1988-01-01

  Reports on the state of environmental protection at various technological operations in Polish coking plants. Overall emission of pollutants to atmospheric air is estimated to be 49.5 kg/t of dry coal charge in old coking plants, 4.4 kg/t in the Przyjazn plant, while the newest technologies permit emission to be reduced to 2.0 kg/t. Fresh water consumption, waste water dumping and clarification in coking plants are discussed. Reliability of means and methods used for emission measurements and effectiveness of the coking plant's own environmental protection service are assessed. Only two of the eleven coking plants inspected had valid legal permission for their emission levels. Most plants did not have valid permission for fresh water intake or waste water dumping. Measures are recommended to improve environmental protection in Polish coking plants. 10 refs.

 2. Mistyczne małżeństwo Jezusa i św. Siostry Faustyny jako paradygmat budowania miłości i relacji małżeńskich. Dyskurs na podstawie analizy „Dzienniczka”

  OpenAIRE

  Tykarski, Sławomir

  2017-01-01

  Przyglądając się tytułowi artykułu, czytelnik może się zastanawiać czy tak dwie różne rzeczywistości, jakimi są mistyczne zaślubiny i relacje małżeńskie w ogóle mają ze sobą coś wspólnego i czy tak odmienne rzeczywistości można ze sobą zestawić. Odpowiedź jest pozytywna, niemniej z bardzo ważnym zastrzeżeniem. Otóż można dokonać porównania, ale tylko czyniąc to w daleko idący sposób per analogiam. W związku z tym nie każda rzeczywistość, mająca swoje miejsce w małżeństwie mistycznym, znajdzie...

 3. Ogólna analiza retrospektywna amerykańskiej kampanii prezydenckiej 2016 roku na podstawie spotów telewizyjnych Donalda Trumpa i Hillary Clinton oraz debat przedwyborczych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Mazurkiewicz - Białęcka

  2017-03-01

  Full Text Available Presented article is an attempt to general analysis of the American presidential campaign in 2016. The analysis refers, both to the part of an image of the candidates created through the TV spots, and during the debates participation. The article also raised the issue of negative campaign as a popular way of political communication.

 4. OCENA WPŁYWU SIŁY PODŁUŻNEJ W SŁUPIE NA CHARAKTERYSTYKĘ WĘZŁA RYGIEL-SŁUP NA PODSTAWIE SYMULACJI MES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogdan STANKIEWICZ

  2016-07-01

  Full Text Available Dokładność obliczeń sił wewnętrznych w prętowych układach ramowych można zwiększyć uwzględniając rzeczywistą sztywność węzłów i połączeń. W obliczeniach tradycyjnych wykonywanych bez stosowania metod komputerowych uwzględniano jedynie wartości skrajne sztywności węzłów ram: albo pełna sztywność, albo sztywność zerowa. Ta prostota i niewielka dokładność harmonizowała z możliwymi do stosowania dawniej metodami obliczeń ram. Aktualnie powszechnie stosowane programy komputerowe do obliczeń statycznych układów prętowych umożliwiają dokładniejsze uwzględnienie sztywności węzłów. Jednak warunkiem koniecznym aby takie obliczenia były rzeczywiście dokładniejsze jest znajomość charakterystyk węzłów ram. Charakterystyki te można wyznaczyć drogą obliczeniową stosując procedury normowe, lub wykonując analizę komputerową węzłów z wykorzystaniem modeli MES. Obie metody są niestety pracochłonne. Zaletą metod wykorzystujących MES jest możliwość dokładniejszego uwzględnienia wpływu czynników branych pod uwagę w tradycyjnych procedurach normowych, jak również możliwość uwzględnienia wpływu czynników pominiętych w procedurach normowych. W artykule przedstawiono analizę jednego z typów połączeń śrubowych belek ze słupami. Celem analizy było uzyskanie krzywych moment zginający – kąt obrotu. Model węzła którego częścią jest przedmiotowe połączenie utworzono wykorzystując program metody elementów skończonych ADINA. Program ADINA umożliwia uwzględnienie nieliniowości materiałowych i geometrycznych oraz modelowanie stref kontaktowych. Model utworzono w sposób umożliwiający łatwą zmianę parametrów geometrycznych i materiałowych charakteryzujących połączenie. Wykonano przykładową analizę węzła składającego się z fragmentów słupa ramy (HEB 200, belki (IPE 240 i ich śrubowego połączenia doczołowego. W połączeniu zastosowano 4 śruby M20 klasy 10.9 bez wstępnego sprężenia. Zamieszczono podstawowe wyniki obliczeń pokazujące wpływ siły osiowej w słupie na nośność i sztywność połączenia.

 5. Motywy zażywania i typologia użytkowników nowych substancji psychoaktywnych na podstawie badania sondażowego i analizy forów internetowych w ramach projektu I-TREND

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Wiszejko-Wierzbicka

  2016-06-01

  Results: The study showed that the motives, context of use, style of language as well as expected effects of NPS are differentiating factors among users. Basing on these factors, in the process of qualitative analysis of Internet forums six different types of users were distinguished: 1 experts and scientists, 2 experimenters, 3 kamikaze, 4 newcomers, 5 supermen and 6 empathic party goers. Within each of the groups of NPS (stimulants, psychedelics, synthetic cannabinoids the users of different types are dominant.

 6. Zachowania wyborcze młodych dorosłych w wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Ocena wpływu podmiotów socjalizacji politycznej – na podstawie badań własnych

  OpenAIRE

  Pawełczyk, Piotr; Churska-Nowak, Karolina; Jankowiak, Barbara

  2012-01-01

  Political culture of the society forms in the process of political socialization. Its most important subjects are considered to be family, school, media, and In some countries also religious organization. The research carried out among the students of Poznań universities was supposed to verify this theoretical assumption and show the connection between political attitudes of the respondents and recognition the impact of particular socialization agenda. The research showed decla...

 7. Ocena spożycia napojów energetycznych oraz ich wpływu na zdrowie człowieka na podstawie badania wśród studentów wrocławskich uczelni

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krystyna Pawlas

  2017-06-01

  Full Text Available Wstęp. Popularność napojów energetycznych w Polsce rośnie odkąd zostały wprowadzone na rynek europejski w 1987 roku. Zawierają one substancje bioaktywne, takie jak kofeina i tauryna, które znacząco poprawiają wydolność organizmu. Celem pracy była ocena spożycia napojów energetycznych, a także ich wpływu na samopoczucie studentów największych wrocławskich uczelni wyższych. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w miesiącach styczeń–luty 2015 roku we Wrocławiu wśród 1263 studentów w wieku 18–28 lat. W pracy wykorzystano autorski kwestionariusz internetowy, który uwzględniał płeć i uczelnię wyższą. Pytania dotyczyły częstotliwości i okoliczności stosowania napojów energetycznych, celu i efektów ich stosowania, oceny szkodliwości i skutków ubocznych. Wyniki. Ponad połowa badanych spożywała napoje energetycznie okazjonalnie (50,7%, natomiast zaledwie co szósty badany deklarował, że nie spożywa ich wcale (16,0%. Z kolei 52,2% badanych przyznało, że to sesja egzaminacyjna, a zatem czas zwiększonej ilości nauki był okresem nasilenia spożywania tych napojów. W uzasadnieniu badani argumentowali to głównie chęcią dodania sobie energii (68,3% oraz zmniejszenia senności (55,5%. Spośród badanych spożywających napoje energetyczne 54,7% zauważyło występowanie skutków ubocznych, a za najczęstsze podawali uczucie kołatania serca (63,3%, zaburzenia snu (45,3% i drżenie rąk (41,2%. Natomiast zdecydowana większość studentów spożywających napoje energetyczne uznała, że są one szkodliwe (94,5%. Wnioski. Dostępność i różnorodność napojów energetycznych powoduje, że stały się one bardzo popularne wśród studentów. W związku z występowaniem efektów ubocznych spożywania napojów energetycznych należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem ostrzeżeń o niepożądanych efektach i podawania maksymalnej dziennej dopuszczalnej dawki.

 8. Etyka czytania i strategie narracji. Na podstawie powieści Toni Morrison [Ethics of Reading and Narrative Strategies Based on Toni Morrison’s Novel “Beloved”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Glab

  2013-03-01

  Full Text Available The article undertakes the consideration of ethics of reading in the context of narrativestrategies in reference of Toni Morrison’s novelBeloved. The logical, psychological and moral axis of novel is problem of Sethe’s rough choice to kill her daughterrather than see her return to slavery. Author of article claims that Morrison’s treatment of Sethe’s choice creates an ethical relationship with an audience. The paperpresents the Wayne Booth, Martha Nussbaum, Adam Zachary Newton, and JamesPhelan’s approaches to ethics of reading. Author relies on Phelan’s interpretationof Sethe’s choice largely. The Sethe’s deed is presented from perspective of threetellings: slave catcher, Stamp Paid and Sethe. Afterwards the Phelan’s approach issupplemented by tellings of Beloved and Denver. In conclusion author claims thatMorrison’s treatment of Sethe’s choice implies that Sethe’s deed is beyond the reachof standard ethical judgment.

 9. Hygiene Condition of Water Use and Sanitation Facilities at Urban Slums: Analysis of Port City Chittagong, Bangladesh / Wyposażenie Sanitarne W Slamsach Miejskich - Analiza Na Podstawie Miasta Portowego Chittagong, Bangladesh

  Science.gov (United States)

  Muhit, I. B.; Chowdhury, S. Tasneem; Nahid, Nurangir; Zaman, M. F.

  2015-03-01

  Low income community development is the prerequisite for the overall development of a society. There are different kinds of parameters to widen community development, such as health, economic, social, a living pattern, etc. Sanitation condition is the crucial aspect that is directly or indirectly inter bond with all the parameters. To see the exact reasons behind brutal unhygienic sanitation conditions of water supply and latrine system in a low cost community, the Chittagong City Corporation area has been picked. Relevant data have been collected from field survey, consultancy with inhabitants, Chittagong City Corporation, Power Development Board, and WASA. To know the possible reasons behind the water supply and germ-infested sanitation, state of a low cost community, this paper attempts to shed some light on the tribulations behind the scarcity of safe drinking water, dirt free as well as sustainable latrine and drainage system and offensive water management. Obszary takie jak rozwój gospodarczy, bariery społeczne, standard życia i zdrowie, ściśle związane są ze stanem wyposażenia sanitarnego. W artykule dokonano analizy warunków sanitarnych związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków dla społeczności o niskich dochodach w obszarze Chittagong City Corporation. Dane zostały zebrane podczas ankietowych badań terenowych, rozmów z mieszkańcami, z bazy Chittagong City Corporation, Power Development Board i WASA.

 10. Sytuacje tragiczne. Próba analizy na podstawie Hekabe Eurypidesa, Rosmersholmu Henryka Ibsena i Klientki Pierre’a Assouline’a (Tragic Situations. Analysis on the Euripides’ Hecuba, Ibsen’s Rosmersholm and Assouline’s Client

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Głąb

  2010-12-01

  Full Text Available The article tries to describe and analyze the tragic situations which are central issues of three works of art: Euripides’ Hecuba, Ibsen’s Rosmersholm and Assouline’s Client. The language of describe is language of Max Scheler’s phenomenology of tragism. Tragism is present as an objective property of world. The article presents the essence of phenomenology of tragism in reference four conditions: (1 tragic phenomen occurs only in world of values; (2 tragedy happens only when person is trying to live well and has deep commitments to others, but this commitments may be destroyed by circumstances that person couldn’t prevent; (3 tragism happens by virtue of conflict between free will and fatalism; (4 problem with imputing of guilt.

 11. Rozwój lokalnych mediów internetowych wobec kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Analiza na podstawie portalu MM Moje Miasto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paula Majcherczyk

  2012-02-01

  Full Text Available Artykuł poświęcony jest przedstawieniu Internetu jako miejsca rozwoju mediów lokalnych, a tym samym kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Skupia się na analizie portalu społecznościowego MM Moje Miasto jako platformy dziennikarstwa obywatelskiego, bazującego na lokalności przekazu. Opisuje działanie portalu i jego otoczenie medialne.  

 12. Hygiene Condition of Water Use and Sanitation Facilities at Urban Slums: Analysis of Port City Chittagong, Bangladesh / Wyposażenie Sanitarne W Slamsach Miejskich - Analiza Na Podstawie Miasta Portowego Chittagong, Bangladesh

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhit I. B.

  2015-03-01

  Full Text Available Obszary takie jak rozwój gospodarczy, bariery społeczne, standard życia i zdrowie, ściśle związane są ze stanem wyposażenia sanitarnego. W artykule dokonano analizy warunków sanitarnych związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków dla społeczności o niskich dochodach w obszarze Chittagong City Corporation. Dane zostały zebrane podczas ankietowych badań terenowych, rozmów z mieszkańcami, z bazy Chittagong City Corporation, Power Development Board i WASA.

 13. De Anima Arystotelesa oczami Franza Brentana. Budowa ludzkiej duszy na podstawie Die Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom nous poietikos oraz w kontekście pozostałych prac ze zbioru Aristotelica**

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonia Kamińska

  2016-02-01

  Full Text Available This paper is a part of a project devoted to Brentano’s Aristotelian writings. I concentrate on his habilitation about Aristotle’s psychology, and especially on how he understood Aristotle’s division of mental life into three levels as well as the functions typical for these levels. I analyze two notions that Brentano introduces in his account: Zwischenglieder, meaning intermediary “levels” within the soul enabling smooth passages between the vegetative soul and sensory soul and between the latter and intellectual soul; and Gottverwandtschaft, i.e. human kinship with God, which is possible thanks to the noblest part of the soul. I also introduce two metaphors of the soul: cake-metaphor and fabric-metaphor.

 14. Relikty przebiegu sieci drożnej bliskich przedmieść Torunia z końca XVIII wieku we współczesnej topografii miasta na podstawie analizy GIS

  OpenAIRE

  Molewski, Paweł; Bachanek, Jacek

  2016-01-01

  The article presents research that aimed to identify the remains of the road network of Toruń’s close suburbs from the late 18th century on the contemporary system of city streets based on GIS (Geographic Information Systems) analysis. The study area included the close suburbs of the Old Town of Toruń. The source materials were two plans of Toruń and its suburbs from the late 18th century and a contemporary geodetic plan of the town. The historical plans did not meet cartometric requirements....

 15. Pierwotne cechy rzeźby terenu, powierzchniowej budowy geologicznej i stosunków wodnych obszaru Zespołu Staromiejskiego w Toruniu i jego bliskich przedmieść na podstawie analizy geoprzestrzennej

  OpenAIRE

  Molewski, Paweł

  2016-01-01

  The article presents an attempt to reconstruct the original, i.e. prior to the town’s incorporation in the 13th century, features of the relief, surface geological structure and water conditions in the Old Town of Toruń and its close suburbs based on geological geoinformation as well as historical information that was integrated, analysed and visualized on a GIS platform. What is considered in this article are the reconstructed features of selected abiotic components of the natural environmen...

 16. Polymorphism of thio and seleniumthio organic phosphorus compounds on the base of high-resolution NMR spectroscopy in solid state; Polimorfizm polaczen tio- i selenotiofosforoorganicznych na podstawie wysokorozdzielczej spektroskopii MRJ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Potrzebowski, M.; Knopik, P. [Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych, Polska Akademia Nauk, Lodz (Poland); Grassmann, G. [Technische Univ., Dresden (Germany); Wieczorek, M.; Blaszczyk, J. [Politechnika Lodzka, Lodz (Poland)

  1994-12-31

  Molecule structure and dynamics have been studied for thio and seleniumthio organic phosphorus compounds. The Cross Polarization Magic Angle Spinning (CPMAS) high resolution NMR technique for {sup 13}C and {sup 31}P as well as {sup 77}Se nuclei have been used. 9 refs, 5 figs.

 17. Skovsted, A

  Indian Academy of Sciences (India)

  G. herbaceum war. Wightictinct G. herbaceut and var. (fricanct. O 1027 A.L.E. Il Guza,. O7 Moamba, H2 Iraqi. 3 N289. H5 N454. (iii) Species with 52 Sonatic chronosomes. (9) New World cottons including all species with n = 26. Harland's classification has been followed throughout (1932b). The types generally used are ...

 18. Turbulent Structure Under Short Fetch Wind Waves

  Science.gov (United States)

  2015-12-01

  surface gravity waves. While it assumes a flat bottom, it is valid both inside and outside the surf zone (Guza and Thornton 1980). Early research, such...J., T. Crawford, J. Crescenti, T. Farrar, J. French , et al. 2007: The coupled boundary layers and air-sea transfer experiment in low winds (CBLAST...before reaching the deployment site ( ). Map created in Google Earth , October 12, 2015, http://www.google.com/ earth /. 30 Elevations around the

 19. Założenia rekreacji terapeutycznej i jej rola na podstawie badań przeprowadzonych w wakacyjnym ośrodku rekreacyjnym Barretstown dla dzieci cierpiących na choroby przewlekłe i zagrażające życiu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Kondracka

  2013-03-01

  Full Text Available Wraz z postępem medycyny maleje liczba dzieci umierających na poważne choroby somatyczne, takie jak nowotwory, białaczka, choroby układu odpornościowego. Jednocześnie wzrasta liczba dzieci, które latami żyją z poważną, prze‑ wlekłą chorobą i na co dzień borykają się ze skutkami ubocznymi długoterminowego leczenia, niemożnością uczest‑ nictwa w normalnych aktywnościach swych rówieśników, ze swoją odmiennością i stałym poczuciem zagrożenia. Do takich właśnie dzieci adresowane są organizowane w USA i w krajach Europy Zachodniej obozy terapeutyczne. Barretstown w Irlandii jest jednym z tego typu ośrodków, gdzie pomaga się dzieciom przy użyciu rekreacji terapeu‑ tycznej (therapeutic recreation, TR. Jest to metoda oparta na procesie przemiany, możliwej, gdy dziecko poczuje się wyjątkowe i niepowtarzalne, bezpieczne i szczęśliwe. U podłoża teoretycznego TR leży wiara w zdolność jednostki do wzbogacenia i zdefiniowania siebie na nowo w oparciu o cztery etapy towarzyszące działaniom: wyzwanie, suk‑ ces, refleksja, odkrycie. Według profesora Petera Kearneya, pediatry z Uniwersytetu w Cork w Irlandii, przemiana, jakiej mogą doświadczać uczestnicy obozów w Barretstown, przypomina proces przejścia znany w literaturze tema‑ tu jako rite of passage. W Barretstown przeprowadzonych zostało kilka badań mających na celu ustalenie skuteczno‑ ści i wpływu TR na poprawę stanu dzieci. Ich rezultaty przedstawia poniższe opracowanie. Istnieje wyraźna potrze‑ ba kontynuacji badań oraz studiów poszczególnych przypadków. Jednocześnie dotychczasowe wyniki i obserwacje psychologów potwierdzają istotną rolę TR we wspieraniu oraz leczeniu dzieci dotkniętych przez poważne chronicz‑ ne choroby somatyczne oraz ich rodzin.

 20. Założenia rekreacji terapeutycznej i jej rola na podstawie badań przeprowadzonych w wakacyjnym ośrodku rekreacyjnym Barretstown dla dzieci cierpiących na choroby przewlekłe i zagrażające życiu

  OpenAIRE

  Joanna Kondracka

  2013-01-01

  Wraz z postępem medycyny maleje liczba dzieci umierających na poważne choroby somatyczne, takie jak nowotwory, białaczka, choroby układu odpornościowego. Jednocześnie wzrasta liczba dzieci, które latami żyją z poważną, prze‑ wlekłą chorobą i na co dzień borykają się ze skutkami ubocznymi długoterminowego leczenia, niemożnością uczest‑ nictwa w normalnych aktywnościach swych rówieśników, ze swoją odmiennością i stałym poczuciem zagrożenia. Do takich właśnie dzieci adresowane są org...

 1. Próba wyjaśnienia przyczyny niepowodzeń w ustaleniu swoistości autoprzeciwciał przeciwjądrowych w surowicach ANA-dodatnich na podstawie analizy poszczególnych swoistości przeciwciał obecnych w krążących kompleksach immunologicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Pyka

  2011-02-01

  Full Text Available Autoimmunizacja to stan permanentnej obecności w surowicachpacjentów autoprzeciwciał i autoreaktywnych limfocytów T, które sązaangażowane w patomechanizmy chorób tkanki łącznej. Autoprzeciwciałate zostały uznane za markery określonych jednostekchorobowych. Są one określane zbiorczo jako przeciwciała przeciwjądrowe(PPJ; anti-nuclear antibodies – ANA i występują w różnychodsetkach u chorych na układowe choroby tkanki łącznej.Jednak w ok. 10–25% przypadków surowic pobranych od pacjentówze schorzeniami reumatycznymi, w których wynik ANA jestdodatni, nie udaje się oznaczyć swoistości autoprzeciwciał. Jednąz możliwych przyczyn seronegatywności tych surowic może byćkompleksemia – zwykle skojarzona z fazami zaostrzenia procesupodstawowego.Celem pracy była analiza krążących kompleksów immunologicznych(KKI pod kątem ewentualnej obecności autoprzeciwciałmarkerowych w osadach po PEG-6000 (glikolu polietylenowymtrudnych diagnostycznie surowic ANA-dodatnich.Zbadano 588 surowic pochodzących z klinik i polikliniki InstytutuReumatologii, w których oznaczono: miano i typ świecenia ANAmetodą immunofluorescencji (IIF oraz obecność wybranych autoprzeciwciałmetodą ELISA i Western-blotting. W przypadku 69 surowic (co stanowiło 11,7% przy dodatnim wyniku ANA (rzędu≥ 1/160 oznaczanie poszczególnych swoistości autoprzeciwciałdało wynik negatywny. Wobec tego zaproponowano nowe metodycznepodejście do analizy surowic ANA-pozytywnych, w którychnie udaje się standardowymi metodami ustalić swoistości autoprzeciwciał.Zaproponowana metoda polega na analizie swoistościautoprzeciwciał nie w surowicy pełnej, ale w osadach po PEG-6000z tych surowic .W ok. 84% tych osadów po dodaniu PEG uzyskano wyniki pozytywnetestów Western-blotting, przy czym w znacznym odsetku(tj. 87% wykazano więcej niż jedną swoistość (ryc. 1. Wśród 133swoistości przeciwciał oznaczonych w 69 surowicach (średniook. 2 na surowicę przeciwciała dla antygenów chromatynowych(anty-Hp i anty-dsDNA stanowiły blisko 50% (73 oznaczonychswoistości wszystkich oznaczanych swoistości. Przeciwciała dlaantygenów ENA stanowiły 32% (43 oznaczonych swoistości,a pozostałe przeciwciała wystąpiły w 10,5% badanych surowic(ryc. 2. W większości badanych osadów po precypitacji PEG-6000(72% uzyskano pozytywną reakcję, tj. osłabienie linii po dodaniudo osadów PEG surowic anty-F(ab2-IgG oraz tylko w ok. 30% osłabieniereakcji po dodaniu surowic anty-Fc-IgG. Efekt był niezależnyod swoistości wykrywanego autoprzeciwciała, co może wskazywaćna powierzchniową lokalizację tych autoprzeciwciał (ryc. 3, tab. I.Można mieć nadzieję, że opracowane podejście, po uproszczeniachniezbędnych dla celów rutynowej diagnostyki przeciwciał, znajdziezastosowanie w serodiagnostyce autoprzeciwciał markerowych,i to nie tylko w diagnostyce układowych chorób tkanki łącznej.

 2. Partial Factors in Modelling of Steel Structures Reliability According to Eurocodes / Współczynniki Częściowe W Eurokodowym Modelu Niezawodności Konstrukcji Stalowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stachura Zbigniew

  2015-03-01

  Full Text Available Stan graniczny nośności konstrukcji, projektowanej w tradycyjnym podejściu na podstawie efektów oddziaływań jest oceniany z niezawodnościowego modelu szeregowego. Kalibrację współczynników częściowych do nośności przeprowadza się wówczas na podstawie analizy niezawodności pojedynczego elementu konstrukcji (pręta lub węzła. Eurokod stalowy [4] wprowadził zasady projektowania bazujące na bardziej złożonych modelach nośności niż w [8], gdyż stan graniczny można ocenić na podstawie warunku stateczności technicznej podukładu konstrukcji lub w ogólności, jak przedstawia to warunek (2.1 - na podstawie punktu granicznego na ścieżce równowagi wyznaczonej dla nieidealnego modelu całej konstrukcji. Pojawia się pytanie, czy stosowanie do nośności wyznaczonej na podstawie bardziej złożonych modeli mechaniki konstrukcji współczynników częściowych wyspecyfikowanych do oceny nośności pojedynczych elementów prowadzi do bezpiecznych oszacowań. Kalibracja współczynników częściowych w metodzie stanów granicznych może być dokonana przy różnych założeniach wyjściowych. Model niezawodności i ogólne zasady przyjętego w eurokodach rozdziału docelowego wskaźnika niezawodności na składowe odnoszące się do ustalenia obliczeniowych oddziaływań i ich kombinacji oraz do ustalania nośności obliczeniowej zostały podane w eurokodzie [1]. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące przyjęcia współczynników częściowych do nośności układu lub podukładu konstrukcyjnego. Opisano eurokodową procedurę wykorzystującą wyniki badań doświadczalnych do kalibracji współczynników częściowych do nośności.

 3. Multiple parameters anomalies for verifying the geosystem spheres coupling effect: a case study of the 2010 Ms7.1 Yushu earthquake in China

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shuo Zheng

  2014-08-01

  Full Text Available In the research of earthquake anomaly recognition, the coupling effect of multiple geosystem spheres can be expected to reasonably interpretating the correlation between various anomalous signals before strong earthquake. Specially, the development of the Lithosphere–Atmosphere–Ionosphere (LAI coupling model has been accepted as verified by some experimental, thermal and electromagnetic data. However, quasi-synchronous anomalies of the multiple parameters, including thermal, radon and electromagnetic data, have not been reported in a single event case for verifying the geosystem spheres coupling effect. In this paper, we firstly summarized the reported studies on the power spectrum density (PSD in the ELF/VLF band and radon data recorded from Guza seismic station. Then, historical surface latent heat flux (SLHF data from the NCEP/NCAR Reanalysis Project was employed for investigating anomalous change in a month before the April 14, 2010, Ms7.1 Yushu earthquake which is one of the typical intra-continental earthquakes in Tibet Plateau. The results from spatial and temporal analysis revealed that anomalous fields of PSD and SLHF data were located close to the epicenter and the ends of some active faults at Bayan Har Block and all anomalous dates converged between April 8 and 11 (6 to 3 days before the Yushu earthquake. Therefore, we suggest that the anomalies of multiple parameters before the main shock are related with the Yushu earthquake. This paper could give an ideal case study to verify the geosystem spheres coupling effect happened in a single event.

 4. Badania stanowiskowe instalacji HHO w układzie z silnikiem spalinowym Volvo Penta D5A T.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Dobrzaniecki,

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki badań układu, składającego się z generatora HHO współpracującego z silnikiem spalinowym, wyposażonym w górniczy układ dolotowo-wylotowy. Celem badań była identyfikacja parametrów użytkowych silnika, takich jak moc i moment obrotowy oraz określenie zawartości substancji szkodliwych w spalinach. Na podstawie wyników badań dokonano analizy wpływu generatora na pracę silnika spalinowego.

 5. „Stabil und europäisch – das ist nicht wenig“. Polnische Politiker im deutschen Mediendiskurs vor den Präsidentschaftswahlen in Polen 2010

  OpenAIRE

  Czachur, Waldemar

  2011-01-01

  Celem niniejszej pracy jest próba rekonstrukcji dyskursu o Polsce na podstawie sposobu opisu Jarosława Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego jako kandydatów na urząd prezydenta podczas kampanii wyborczej w 2010 roku. Z analizy wynika, że punktem odniesienia przy wartościowaniu obu polityków jest integracja europejska i modernizacja. Przy pomocny licznych strategii językowych i dyskursywnych Bronisław Komorowski przedstawiany jest jako polityk konserwatywny, ale otwarty na współpracę i zorie...

 6. Zagospodarowanie przestrzenne gminy wiejskiej Kotlin w świadomości jej mieszkańców

  OpenAIRE

  Wojtyra, Bartosz

  2015-01-01

  Celem artykułu jest ocena wpływu wiedzy oraz doświadczenia związanego z tematyką planowania przestrzennego mieszkańców gminy wiejskiej Kotlin położonej w województwie wielkopolskim na postrzeganie jej stanu zagospodarowania. Na podstawie badań ankietowych określono znajomość opracowań planistycznych wśród mieszkańców, odczuwanie przez nich przestrzeni oraz stan ich zadowolenia z prowadzonej w gminie polityki przestrzennej. This article is about the spatial development of Kotlin community i...

 7. Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbrowicz

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w zarządzaniu zasobami Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014. Na podstawie analizy wewnętrznych regulacji dotyczących polityki gromadzenia i związanych z nią zagadnień zaprezentowano jej ewolucję w ostatnim dwudziestoleciu. Omówiono także towarzyszące jej zmiany w organizacji pracy i strukturze oraz zarządzaniu Biblioteką.

 8. Testy specjalistyczne monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych

  Science.gov (United States)

  Skrzyński, Witold; Ślusarczyk-Kacprzyk, Wioletta; Kukołowicz, Paweł; Oborska-Kumaszyńska, Dominika; Orlef, Andrzej; Zielińska-Dąbrowska, Sylwia

  2013-03-01

  W opracowaniu przedstawiono zestaw testow, ktore zdaniem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, powinny być wykonywane dla monitorow używanych do prezentowania obrazu zapisanego w postaci cyfrowej. Dokument ten powstał z inicjatywy Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, został opracowany na podstawie dostępnych publikacji przez fizykow z Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie we wspołpracy z zespołem konsultantow powołanych przez Zarząd Głowny PTFM.

 9. Testy specjalistyczne w mammografii z detektorem filmowym

  Science.gov (United States)

  Fabiszewska, Ewa; Grabska, Iwona; Pasicz, Katarzyna; Kukołowicz, Paweł; Oborska-Kumaszyńska, Dominika; Orlef, Andrzej; Zielińska-Dąbrowska, Sylwia

  2013-03-01

  W opracowaniu przedstawiono zestaw testow specjalistycznych, ktore zdaniem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, powinny być wykonywane w mammografii z detektorem filmowym. Dokument ten powstał z inicjatywy Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej i został opracowany, na podstawie dostępnych publikacji oraz obowiązującego prawa, przez fizykow z Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie we wspołpracy z zespołem konsultantow powołanych przez Zarząd Głowny PTFM.

 10. Nota wstępna do przekładu tekstu Johanna Friedricha Herbarta "Dwa wykłady o pedagogice"

  OpenAIRE

  Stępkowski, Dariusz

  2009-01-01

  Prezentowane tłumaczenie dwóch pierwszych wykładów Johanna Friedricha Herbarta (1776-1841) powstało na podstawie tekstu opublikowanego w pierwszym z dziewiętnastu tomów edycji pt. Johann Friedrich Herbart’s sämmtliche Werke in chronologischer Reihenfolge (por. Herbart, 1882a). Poniżej zwrócę uwagę na dwie sprawy: po pierwsze, okoliczności prowadzące do spisania wykładów, i po drugie, najważniejszy, moim zdaniem, poruszany w nich problem.

 11. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu autonomicznego
 w systemie amerykańskiego prawa cywilnego

  OpenAIRE

  Czenko, Magdalena

  2017-01-01

  Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za ruch pojazdów autonomicznych w systemie prawnym USA. Praca rozpoczyna się od zdefiniowania pojazdu autonomicznego jako pojazdu, który dzięki technologii zdolny jest do poruszania się bez kontroli lub nadzoru człowieka. Następnie przedstawione zostają poziomy automatyzacji (od 0 do 4). W dalszej części opisane są aktualne podstawy odpowiedzialności cywilnej za ruch pojazdu mechanicznego ze strony dwóch potencjalnie od...

 12. BADANIE ZJAWISKA RELAKSACJI NAPRĘŻEŃ ZACHODZĄCEGO W ASFALTACH DROGOWYCH PODDANYCH ROZCIĄGANIU W NISKIEJ TEMPERATURZE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin BILSKI

  2016-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono rezultaty badań oraz analizę metody badawczej opracowanej przez autorów pracy do obserwacji zjawiska relaksacji naprężeń w lepiszczach asfaltowych w niskiej temperaturze. W badaniach wykorzystano asfalty drogowe 20/30, 35/50 i 50/70. Obserwacji zjawiska relaksacji naprężeń dokonano w warunkach stałego odkształcenia próbki spowodowanego oddziaływaniem siły normalnej (rozciągającej. W badaniach wykorzystano duktylometr wyposażony w siłomierze oraz łaźnię wodną wypełnioną cieczą o temperaturze -16°C. W celu określenia dokładności metody pomiarowej opracowanej przez autorów pracy przeprowadzono analizę statystyczną uzyskanych wyników, na podstawie której stwierdzono, że zastosowana metoda może być wykorzystywana do obserwacji zjawiska relaksacji naprężeń w niskiej temperaturze. Wartości naprężeń obliczono na podstawie oznaczonych wartości siły rozciągającej. Zaobserwowano, że asfalty o większych wartościach penetracji odznaczają się w niskiej temperaturze lepszą zdolnością do relaksacji naprężeń, a proces ten przy stałym odkształceniu następuje szybciej. Dodatkowo przeprowadzono analizę porównawczą wyników oznaczeń modułu sztywności w temperaturze -16°C uzyskanych na podstawie opracowanej metody badawczej z wykorzystaniem duktylometru oraz oznaczeń przeprowadzonych w reometrze zginanej belki (BBR i reometrze dynamicznego ścinania (DSR. Wartości modułu sztywności w duktylometrze oznaczono na podstawie testu rozciągania, podczas którego występuje zbliżona do liniowej zależność naprężeń w funkcji odkształceń. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy wynikami oznaczania modułu sztywności z użyciem trzech metod pomiarowych opisanych w niniejszej pracy.

 13.  Syntetyczne instrumenty finansowe i przykłady ich ujęcia w kontekście stosowania kosztu historycznego i wartości godziwej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Bielawski

  2010-11-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie koncepcji konstruowania instrumentów syntetycznych na podstawie parytetu opcji kupna i opcji sprzedaży oraz modelu kosztów posiadania. Koncepcje te zostały wykorzystane do skonstruowania strategii long strangle i long straddle na rzeczywistych i syntetycznych instrumentach. Do wyceny bilansowej strategii zastosowano model mieszany wyceny, oparty na dwóch podstawowych miarach wartości instrumentów finansowych: zasadzie kosztu historycznego i kategorii wartości godziwej.

 14. NOŚNOŚĆ PODSTAW SŁUPÓW Z RUR OKRĄGŁYCH ZGINANYCH I ŚCISKANYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan BRÓDKA

  2016-07-01

  Full Text Available Obliczanie nośności i sztywności podstaw słupów ujęto w Eurokodach jedynie w odniesieniu do słupów o trzonach wykonanych z dwuteowników walcowanych lub ich spawanych odpowiedników. W praktyce inżynierskiej często stosowane są słupy o trzonach z kształtowników zamkniętych wewnątrz pustych: kołowych lub prostokątnych. Obliczanie ich nośności i sztywności powinno także odbywać się z zastosowaniem metody składnikowej. W artykule przedstawiono zasady kształtowania konstrukcyjnego oraz propozycję obliczania nośności podstaw słupów z rur okrągłych, zginanych i ściskanych. W proponowanej metodzie rozpatrzono następujące składniki: blachę podstawy przy zginaniu w strefie docisku, blachę podstawy przy zginaniu w strefie rozciągania oraz śruby kotwiące w strefie rozciągania. Podaną procedurę projektową zilustrowano przykładem obliczeniowym.

 15. Influence of Annealing on the Microstructure and Magnetic Properties in Amorphous Alloys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pietrusiewicz P.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy badano wpływ izotermicznego wygrzewania na proces magnesowania w silnych polach magnetycznych amorficznego stopu Fe61Co10Y8Ni1B20 w postaci taśmy. Materiał do badań wytworzono metodą szybkiego chłodzenia ciekłego stopu na miedzianym wirującym bębnie. Próbki stopu Fe61Co10Y8Ni1B20 poddano dwukrotnemu wygrzewaniu: 1 w temperaturze 700 K przez 1 godzinę. 2 w temperaturze 770 K przez 3,5 godziny. Strukturę taśm w stanie po zestaleniu i po obróbce termicznej badano za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego. Wyniki analizy rentgenowskiej wykazały, że badane taśmy były w pełni amorficzne. Pomiar krzywych M-H wykonano za pomocą magnetometru wibracyjnego. Na podstawie analizy krzywych pierwotnego namagnesowania określono rodzaj, wielkość i gęstość defektów strukturalnych występujących w badanej taśmie. Na ich podstawie stwierdzono, że po pierwszym etapie wygrzewania nastąpił rozpad defektów liniowych (pseudodyslokacyjnych dipoli na mniejsze bardziej stabilne termodynamicznie defekty punktowe, których obecność stwierdzono również po drugim etapie wygrzewania.|

 16. Stanowisko badawcze do oceny efektów utwardzania mas ze szkłem wodnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Stachowicz

  2012-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania nowego stanowiska badawczego do oceny, na podstawie końcowejzawartości wody, finalnego efektu utwardzania wybranymi metodami mas ze szkłem wodnym. Badania wykonano na innowacyjnym,mobilnym stanowisku mikrofalowej linii szczelinowej wykorzystującej zjawisko występowania fali stojącej w falowodzie. Badaniompoddano pięć mas sporządzonych z dostępnymi w handlu gatunkami szkła wodnego, które utwardzano trzema, wybranymi metodami:mikrofalową, klasyczną oraz w procesie CO2. Wykazano, na przykładzie mas ze szkłem wodnym, że prezentowane, mobilne stanowiskopomiarowe może, na podstawie określenia końcowej zawartości wody, służyć z powodzeniem do oceny ostatecznego efektu utwardzaniamas formierskich i rdzeniowych.

 17. Rodzinne występowanie zespołu Treachera Collinsa – opis 6 rodzin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Kot

  2009-06-01

  Full Text Available Zaliczany do żuchwowo-twarzowych dyzostoz zespół Treachera Collinsa (TCS jest autosomalnym dominującym zaburzeniem rozwoju czaszki twarzowej. Występuje w populacji ogólnej z częstością 1/50 000 żywych urodzeń. Zespół ten powstaje na skutek wczesnych zaburzeń embriogenezy pierwszego i drugiego łuku skrzelowego. W 40% przypadków stwierdzono rodzinne występowanie zaburzeń, natomiast w 60% choroba ta jest wynikiem mutacji de novo w genie TCOF1, na chromosomie 5q32-q33.1. Gen TCOF1 składa się z 26 eksonów i koduje białko zwane treacle, złożone z 1411 aminokwasów. Opisano około 116 różnych mutacji TCOF1, spośród których najczęstsze są delecje. Obraz kliniczny TCS obejmuje: antymongoloidalne ustawienie szpar powiekowych, rozszczep powiek dolnych, zmniejszenie liczby rzęs, „językowate” owłosienie na policzkach, podniebienie wysoko wysklepione lub rozszczepione, makrostomię, niedorozwój kości jarzmowej oraz żuchwy, niedorozwój ucha zewnętrznego, środkowego, rzadziej wewnętrznego. Pacjenci wymagają wieloetapowego leczenia chirurgicznego, na które składa się: plastyka kości twarzy, rekonstrukcja małżowin usznych, korekcja antymongoloidalnego ustawienia szpar powiekowych, plastyka rozszczepionego podniebienia, plastyka powiek. Poza leczeniem chirurgicznym chorzy wymagają leczenia wielospecjalistycznego z udziałem pediatrów, laryngologów, logopedów i ortodontów. Ponieważ zakres i stopień deformacji obserwowanych w TCS jest rozległy, plan postępowania terapeutycznego powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. W pracy przedstawiono analizę 6 rodzin, w których obserwowano TCS. Autorzy przeanalizowali płeć i stopień pokrewieństwa chorych oraz zmianę nasilenia zaburzeń rozwojowych w kolejnych pokoleniach.

 18. ANALIZA NIEZAWODNOŚCI STACJI UZDATNIANIA WODY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK

  Full Text Available Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę składają się z połączonych ze sobą elementów (podsystemów stanowiących integralna całość, współpracujących ze sobą w sposób ciągły w celu zapewnienia dla konsumentów wody o odpowiedniej jakości. W przypadku gdy jakość wody w źródle nie odpowiada normatywom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda musi być poddana procesom uzdatniania. Niezawodność funkcjonowania stacji uzdatniania wody jest jednym z podstawowych elementów szeroko rozumianej analizy niezawodności i bezpieczeństwa całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Niezawodność dostawy wody polega na zapewnieniu stabilnych warunków, umożliwiających pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania na wodę w odpowiedniej ilości i wymaganej jakości w dowolnym, dogodnym dla konsumentów wody czasie. W pracy przedstawiono podstawy analizy niezawodności, podano podstawowe miary oraz zasady wykorzystania struktur niezawodnościowych. Obliczenia wykonano dla stacji uzdatniania wody na podstawie schematu niezwodnościowego metodą jednoparametryczną. Na podstawie danych z eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody (SUW wchodzącej w skład systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta liczącego ok 80 tys. mieszkańców sporządzono schemat niewodności stacji oraz przeprowadzono obliczenia wskaźnika gotowości K. W metodzie wykorzystano podstawowe struktury niezawodnościowe. Wyznaczoną miarę niezawodności porównano z wartościami kryterialnymi.

 19. Hydromorphological and landscape valorization of the Poprad river valley

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nawieśniak Maria

  2015-12-01

  Full Text Available Hydromorfologiczna i krajobrazowa waloryzacja doliny rzeki Poprad. Artykuł przedstawia wyniki hydromorfologicznej oraz krajobrazowej oceny doliny rzeki Poprad, na odcinku od Piwnicznej-Zdrój do miejscowości Rytro (województwo małopolskie. Waloryzację hydromorfologiczną przeprowadzono metodą oceny hydromorfologicznej jakości rzeki, a waloryzację krajobrazową wykonano metodą ECOVAST. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że obszar badawczy charakteryzuje się znaczną zmiennością hydromorfologiczną, w szczególności w odniesieniu do teras zalewowych i ich łączności z korytem głównym cieku. Jednocześnie dolina rzeki Poprad charakteryzuje się krajobrazem o znaczeniu regionalnym, z bardzo dużym potencjałem turystycznym.

 20. Османлиското наследство во Република Македонија: предност или хендикеп?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Драги [Dragi] Ѓоргиев [Ǵorgiev

  2015-08-01

  Na podstawie kilku przykładów z dziedziny kultury duchowo-materialnej i demografii w artykule ukazano osmańskie dziedzictwo w Republice Macedonii, gdzie wielokulturowość i wielowyznaniowość stanowią najistotniejsze elementy jej rzeczywistości. Dowodzą one, iż we współczesnym państwie macedońskim scheda przeszłości osmańskiej nadal stwarza poważne problemy, które uniemożliwiają pełne zintegrowanie współczesnego społeczeństwa macedońskiego.

 1.  Dobrowolne stosowanie MSSF przez spółki giełdowe w wybranych krajach Europy Zachodniej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MARCIN KĘDZIOR

  2015-03-01

  Full Text Available  Celem artykułu jest weryfikacja faktycznego, dobrowolnego stosowania MSSF w wybranych krajach Europy Zachodniej w przekroju branżowym. W artykule zaprezentowano zarówno wady, jak i zalety stosowania MSSF. Przedstawiono najważniejsze prace naukowe w ramach omawianej problematyki. Analizie poddano 1252 spółki z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Luksemburga, Portugalii, Irlandii w zakresie dobrowolnego stosowania MSSF. Badaną zbiorowość podzielono na sektory gospodarki na podstawie klasyfikacji NACE Code. W wybranych krajach w roku 2010 31,7% spółek giełdowych stosowało dobrowolnie MSSF. W większości branż w latach 2005–2010 zaobserwowano stały wzrost stosowania MSSF, jednak dynamika ich wdrażania ulega zahamowaniu.

 2. Dobrowolne stosowanie MSSF przez spółki giełdowe w wybranych krajach Europy Zachodniej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MARCIN KĘDZIOR

  2015-04-01

  Full Text Available Celem artykułu jest weryfikacja faktycznego, dobrowolnego stosowania MSSF w wybranych krajach Europy Zachodniej w przekroju branżowym. W artykule zaprezentowano zarówno wady, jak i zalety stosowania MSSF. Przedstawiono najważniejsze prace naukowe w ramach omawianej problematyki. Analizie poddano 1252 spółki z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Luksemburga, Portugalii, Irlandii w zakresie dobrowolnego stosowania MSSF. Badaną zbiorowość podzielono na sektory gospodarki na podstawie klasyfikacji NACE Code. W wybranych krajach w roku 2010 31,7% spółek giełdowych stosowało dobrowolnie MSSF. W większości branż w latach 2005–2010 zaobserwowano stały wzrost stosowania MSSF, jednak dynamika ich wdrażania ulega zahamowaniu.

 3.  Praktyczna realizacja Programu zapewnienia i poprawy jakości w komórkach audytu wewnętrznegona wybranych przykładach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANNA BARTOSZEWICZ

  2015-03-01

  Full Text Available  Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie praktycznej strony realizacji Programu zapewnienia i poprawy jakości przez audytorów wewnętrznych. Na podstawie wyników badań ankietowych dokonano analizy wykonania przez audytorów przedmiotowego zagadnienia. Wskazuje ona na stosowanie przez badaną grupę audytorów różnych form realizacji Programu zapewnienia i poprawy jakości, a także informuje, że efektywna realizacja standardu 1300 IIA daje kierownikowi jednostki zapewnienie o prawidłowości funkcjonowania audytu w danym podmiocie oraz gwarancję, że audyt wewnętrzny działa zgodnie z międzynarodowymi standardami.

 4. Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii

  OpenAIRE

  Kacperczyk, Anna

  2014-01-01

  Celem artykułu jest wprowadzenie pojęciowego ładu w obszarze terminologii oraz opisu praktycznych zastosowań autoetnografii. Autorka na podstawie przeglądu badań posługujących się tą praktyką badawczą usiłuje zrekonstruować wymiary, w jakich występuje autoetnografia we współczesnych badaniach społecznych. Wyróżnia trzy poziomy, na których wykorzystywana jest autoetnografia: (1) poziom wytwarzania danych, na którym autoetnografia pozostaje wyłącznie techniką otrzymywania informacji, (2) poziom...

 5. Literatura popularna w zasobach bibliotek gimnazjalnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Kalwiński

  2015-09-01

  Full Text Available W artykule omówiono wyposażenie bibliotek gimnazjalnych w zbiory książek z zakresu literatury popularnej, którą młodzież najchętniej wybiera do czytania w czasie wolnym. Dane pochodzą z badania „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej”, zrealizowanego w 2013 r. na próbce losowej 60 gimnazjów z pięciu województw oraz 73 nauczycieli bibliotekarzy. Tylko około 10% bibliotek gimnazjalnych posiada różnorodne i atrakcyjne dla uczniów zbiory. Paradoksalnie biblioteki gimnazjalne są najsłabiej zaopatrzone w literaturę fantastyczną z dorosłymi bohaterami, której przede wszystkim poszukują czytający chłopcy.

 6. Testy podstawowe monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych

  Science.gov (United States)

  Skrzyński, Witold; Ślusarczyk-Kacprzyk, Wioletta; Kukołowicz, Paweł; Oborska-Kumaszyńska, Dominika; Orlef, Andrzej; Zielińska-Dąbrowska, Sylwia

  2013-03-01

  Coraz powszechniej klisza rentgenowska jest wypierana przez detektory cyfrowe. Obraz zapisany w postaci cyfrowej jest następnie prezentowany z użyciem monitorow, zwykle diagnostycznych. W niniejszym dokumencie przedstawiono zestaw testow, ktore zdaniem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, powinny być wykonywane dla monitorow używanych do prezentowania obrazu zapisanego w postaci cyfrowej. Dokument ten powstał z inicjatywy Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, został opracowany na podstawie dostępnych publikacji przez fizykow z Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie we wspołpracy z zespołem konsultantow powołanych przez Zarząd Głowny PTFM.

 7. Przestrzenne zróżnicowania kalendarza płodności we współczesnej Polsce

  OpenAIRE

  Szukalski, Piotr

  2014-01-01

  W każdym kraju występują regionalne różnice zachowań demograficznych, w tym i prokreacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na podstawie analizy zmian rozkładów cząstkowych współczynników płodności w latach 1991-2012, czy w polskich realiach występuje stałość kalendarza płodności w poszczególnych województwach. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż sytuacja taka występuje, przy czym można wyodrębnić 2 w miarę jednorodne grupy, obejmujące łącznie większość województw. W Polsce Północ...

 8. Krzyżacki murowany zamek komturski w Kłajpedzie w świetle średniowiecznych źródeł pisanych

  OpenAIRE

  Jóźwiak, Sławomir

  2015-01-01

  Na podstawie przeprowadzonej analizy źródeł udało się ustalić, że pierwszy gród (o charakterze drewniano-ziemnym) wzniesiono w Kłajpedzie w 1253 roku. Wbrew twierdzeniom dotychczasowych uczonych wspomniany w dokumencie z 1254 roku „Bergfried” był drewnianą wieżą zlokalizowaną w bliskim sąsiedztwie grodu na jakiejś wyspie w ujściu wód Zalewu Kurońskiego do Bałtyku. W 1290 roku warownię na planie czworoboku – prostokąta otaczał mur kamienny (potwierdzony w 1323 roku). Niestety, zabudowa przestr...

 9. Franchising as a Way of Creating Entrepreneurship and Innovation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lewandowska Lucyna

  2014-09-01

  Full Text Available Artykuł traktuje o franczyzie jako koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie uzgodnionego przez strony układu ekonomicznego. Dostarcza informacji o genezie franczyzy, uwarunkowaniach jej rozwoju w świecie i Polsce. Prezentuje udokumentowane tendencje wzrostu polskiego rynku franczyzowego z uwzględnieniem rodzimych i zagranicznych marek franczyzowych. Zwraca uwagę na atuty franczyzy pozwalające jej oprzeć się kryzysom gospodarczym, stymulować rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz minimalizować ryzyko biznesowe. Zawiera również komentarze, spostrzeżenia, sugestie i konstatacje na temat efektów synergicznych uzyskiwanych w firmach i całej polskiej gospodarce z tytułu zastosowań franczyzy.

 10. Zastosowanie kolumny rezonansowej do określenia reakcji gruntów drobnoziarnistych obciążonych dynamicznie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emil Soból

  2015-07-01

  Full Text Available Artykuł dotyczy kolumny rezonansowej użytej w badaniach własnych. Jest to urządzenie stworzone przez firmę GDS Instruments Ltd. I jest typem kolumny „fixed – free”. W artykule przedstawiono rys historyczny urządzenia, jego typy, przykładowe zastosowanie dynamicznych parametrów gruntu, a także zaprezentowano procedury stosowane podczas przeprowadzania badań dynamicznych. Przedstawiono metodykę badań własnych ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika tłumienia (D. Ponadto zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań i wysnuto na ich podstawie wnioski.

 11. Zysk na jedną akcję i jego determinanty w publicznych spółkach produkcyjnych w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej

  OpenAIRE

  Marcin Kędzior

  2017-01-01

  Celem artykułu jest próba oceny kształtowania się wartości wskaźnika EPS oraz jego determinantów w giełdowych spółkach produkcyjnych w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie 110 publicznych spółek produkcyjnych z Polski, Litwy, Łotwy, Słowacji i Słowenii. Zaobserwowano istotne statystycznie różnice między wartościami wskaźnika EPS w przedsiębiorstwach z wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Analizowano wpływ płynnośc...

 12. Nowe kryteria klasyfikacyjne reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Stanisławska-Biernat

  2010-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono nowe kryteria klasyfikacyjne reumatoidalnegozapalenia stawów (RZS, opracowane pierwszy raz przezwspólną grupę roboczą badaczy amerykańskich – z AmerykańskiegoKolegium Reumatologicznego (ACR – i europejskich – z EuropejskiejLigi Przeciwreumatycznej (EULAR. Omówiono przyczynywprowadzenia nowych kryteriów oraz zasady ich opracowywania.Na podstawie prac nad nowymi kryteriami wymieniono objawy klinicznei wyniki badań dodatkowych, które są czynnikami ryzykaprzetrwałego albo nadżerkowego zapalenia stawów. Przedstawionosposób posługiwania się nowymi kryteriami ACR/EULAR 2010dla RZS. Zwrócono także uwagę na ewentualne konsekwencjewprowadzenia nowych kryteriów.

 13. Kreatywny łańcuch – powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce

  OpenAIRE

  Krapiński, Bartosz; Szultka, Stanisław; Grabowska, Martyna; Szlendak, Tomasz; Zawistowski, Władysław; Marcinkiewicz, Olga A.; Bujny, Jarosław; Jagielak, Maciej; Szlachta, Paweł; Adamczewski, Marek; Mochocki, Michał; Porada, Tadeusz; Gajos, Hanna

  2014-01-01

  Całość raportu poprzedzają numerycznie przedstawione wnioski i rekomendacje. Na samym wstępie czytelnik odnajduje informacje dotyczące warunków, które sprzyjają rozwojowi branż kultury i kreatywnych oraz na tej podstawie nakreślony zestaw rekomendacji, których realizacja, w obecnych uwarunkowaniach, będzie sprzyjać rozwojowi sektora kreatywnego. W pierwszym rozdziale przedstawiona została różnorodność postrzegania czym są i z jakimi trudnościami zmagają się branże sektora kultury i kreatywneg...

 14. Performances’ Estimation by Tests of Composite Material Structures With Respect to the Lay-Up Configuration and Mixing the Position of Tape and Fabric Laminae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Di Leo R.

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono estymację, na podstawie testów, właściwości użytkowych struktur z materiałów kompozytowych. W celu oceny różnych wpływów na zachowanie się struktury wykonano testy przy zmiennej procentowej zawartości włókien o orientacji 0, 45 i 90° i przy zamianie pozycji warstwy jednokierunkowej i warstwy tkaniny. Przy ustalonej konfiguracji prelaminatu i takiej samej sekwencji ułożenia warstw, analizowano dwie topologie struktury, z których pierwsza miała tylko warstwy jednokierunkowe, a w drugiej była warstwa z tkaniny (splot płócienny 0/90 w miejscu warstw jednokierunkowych, górnej i dolnej. Na podstawie testu wyznaczono wytrzymałość na ściskanie próbki z otwartym otworem i wytrzymałość na rozciąganie oraz moduły przy wypełnionym otworze. W ramach badań doświadczalnych testowano ogółem 72 próbki. By prawidłowo porównać wyniki testów wprowadzono wagowy indeks osiągów (Performance Weight Index, PWI, pozwalający normalizować wytrzymałość każdego laminatu względem jego wagi na jednostkę powierzchni. Przedyskutowano i oceniono wyniki badań i zachowanie się różnych laminatów.

 15. Typologia sygnetów drukarskich (na przykładzie znaków stosowanych przez polskich impresorów od XV do połowy XVII wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Krzak-Weiss

  2009-01-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie typologii sygnetów drukarskich stosowanych przez impresorów działających na ziemiach polskich od XV do połowy XVII stulecia, a zatem od momentu, gdy ów element wytłoczony został w polskim druku po raz pierwszy, do chwili, gdy polska typografia (a wraz z nią i sygnet przeżywać zaczęły wyraźny kryzys. Wydzielony tymi ramami chronologicznymi zbiór liczy ponad 100 znaków impresorskich, a zatem na tyle dużo, by potrzebne, a wręcz konieczne, było jego uporządkowanie. Metodą, która pozwala uczynić to możliwie najprzejrzyściej, jest wyodrębnienie w ramach przedmiotu badań poszczególnych typów, co odbywa się na podstawie odpowiednio dobranych kryteriów. Odpowiednio, czyli tak, by uwzględniały każdy aspekt badanej materii i pozwalały na ukazanie jej w sposób jak najpełniejszy. W przypadku sygnetów drukarskich kryteria te muszą mieć nade wszystko na względzie fakt, że godła impresorskie są nie tylko elementami typograficznymi, ale i graficznymi, co powoduje, że rozpatrywać je należy w świetle zarówno typografii (czy szerzej bibliologii, jak i sztuki graficznej. Wziąwszy to pod uwagę, bogaty i wielce zróżnicowany zespół, jaki tworzą polskie sygnety używane od XV do połowy XVII wieku, uporządkować można na podstawie trzech kryteriów: chronologicznego, ikonograficznego i związanego z morfologią książki.

 16. Предмети на културата (музикални инструменти и музиката в Библията. Към въпроса за музикалността на поетическото слово, за химнографията и лириката на Николай Лилиев

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Galia Simeonova-Konach

  2016-10-01

  Full Text Available Cultural artefacts (musical instruments and music in the Bible: On the question of the music of poetry, hymnography and the lyric poetry of Nikolay Liliev The present paper is dedicated to the symbols of musical culture in semiotic and cultural discourse, as reflected by the category “cultural artefacts” (musical instruments in the Bible. At the same time, it is as an attempt to demonstrate the literary critical and musicological potential of the problem. The category “musical instruments” in biblical texts has been discussed in a historical perspective. Another issue analysed in the paper are the rhythmic and metric structures of Byzantine and Bulgarian hymnography. Both these questions are viewed from the perspective of musical and poetical homology in Bulgarian symbolist poetry, specifically in the lyric poetry of Nikolay Liliev, and of the connections of Orthodox hymnography with broadly understood musicality of poetry.   Artefakty (instrumenty muzyczne i muzyka w Biblii. O muzyczności tekstu literackiego, hymnografii i liryki Nikołaja Liliewa Artykuł poświęcony jest roli symboli kultury muzycznej w dyskursie semiotycznym i kulturowym na podstawie kategorii artefaktów kulturowych (instrumentów muzycznych w Biblii oraz stanowi próbę ukazania literacko-krytycznego i muzykologicznego potencjału zagadnienia. Kategoria „instrumenty muzyczne” w tekstach biblijnych została omówiona w perspektywie historycznej. Tekst analizuje również problematykę struktur rytmicznych i metrycznych hymnografii bizantyjskiej i bułgarskiej. W drugiej części artykułu oba zagad­nienia rozpatrywane są w aspekcie muzycznej i poetyckiej homologii poezji symbolistów bułgarskich, na podstawie liryki Nikołaja Lilijewa. Inną kwestię podejmowaną w wyżej wymienionym kontekście są niektóre związki i relacje pomiędzy hymnografią prawosławną a szeroko rozumianą muzycznością poezji.

 17. Dysertacje poświęcone tematyce polskiej, powstałe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1872-1937

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Wiśniewska

  2010-01-01

  Full Text Available Przedmiot niniejszego artykułu stanowią dysertacje poświęcone Polsce, jej historii i kulturze, powstające na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w ramach dyscyplin humanistycznych w okresie 1872-1937. Dotychczasowe publikacje na ten temat dotyczą przede wszystkim Polaków zdobywających stopnie naukowe w Wiedniu, brakuje jednak kompletnej informacji bibliograficznej w tym zakresie. W niniejszym opracowaniu za punkt wyjścia przyjęto kryterium przedmiotowe, pragnąc zebrać dysertacje poświęcone tematyce polskiej, niezależnie od pochodzenia ich autora. Na podstawie spisów dysertacji z tego okresu znaleziono 143 prace, w tym najwięcej z historii (95, ponadto ze slawistyki, z geografii, germanistyki, muzykologii, historii sztuki, filozofii oraz antropologii i etnologii. Większości z przytoczonych prac (z pojedynczymi wyjątkami nie uwzględnia jak dotąd retrospektywna Bibliografia polska 1901-1939, ani też Bibliografia polska XIX stulecia Karola Estreichera. Na podstawie mało dotychczas przebadanego źródła wiedzy, jakim są własnoręczne curriculum vitae doktorantów, przechowywane wraz z recenzjami rozpraw w wiedeńskim archiwum, przeanalizowano pochodzenie, drogę życiową i przebieg kariery naukowej niektórych mniej znanych autorów rozpraw. Artykuł prezentuje też wybrane sylwetki wiedeńskich profesorów, pod których kierunkiem powstawały prace poświęcone polskiej tematyce. Całość uzupełnia szczegółowy spis 143 dysertacji, w układzie chronologicznym z podziałem na poszczególne dyscypliny, ze wskazaniem możliwości dotarcia do prac obecnych w zbiorach wiedeńskiej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 18. Zakrzepowa plamica małopłytkowa – diagnostyka i leczenie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jolanta Korsak

  2013-12-01

  Full Text Available Zakrzepowa plamica małopłytkowa (thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP początkowo charakteryzowała się pentadą objawów: małopłytkowością, niedokrwistością hemolityczną mikroangiopatyczną, zaburzeniami układu nerwowego, niewydolnością nerek i gorączką. Jednak u 35% chorych z rozpoznaniem TTP nie stwierdza się wszyst‑ kich tych dolegliwości: nie występują u nich objawy neurologiczne, zaburzenia funkcji nerek oraz gorączka. Obec‑ nie zakrzepową plamicę małopłytkową rozpoznaje się na podstawie małopłytkowości i niedokrwistości mikroangiopatycznej. Diagnostyka obejmuje badanie morfologiczne krwi obwodowej wraz z rozmazem, badanie czynności nerek i oznaczenie aktywności LDH. Pomocne w rozpoznaniu jest oznaczenie aktywności metaloprote‑ azy ADAMTS13 i miana przeciwciał anty-ADAMTS13. W terapii w pierwszym rzucie stosuje się plazmaferezę lecz‑ niczą – powinna ona zostać przeprowadzona nawet wtedy, gdy diagnoza jest niepewna. Plazmafereza usuwa mul‑ timery ULvWF i nabyte przeciwciała skierowane przeciw ADAMTS13. Przetoczenie osocza nie jest tak efektywne jak plazmafereza, lecz może być stosowane tymczasowo. Efekt leczenia oceniany jest na podstawie unormowa‑ nia się aktywności LDH oraz ustąpienia małopłytkowości, niedokrwistości i zmian neurologicznych. Inną możli‑ wością terapeutyczną jest podawanie glikokortykosteroidów oraz immunoglobulin. U niektórych chorych korzystne może być wykonanie splenektomii. Ostatnio stosuje się także rytuksymab – powoduje on redukcję miana inhibitora ADAMTS13 i wzrost aktywności enzymu. Po leczeniu rytuksymabem odnotowano remisje kliniczne w przypad‑ kach, w których zawiodły inne metody terapii.

 19. Hydrochemizm żródeł w Ojcowskim Parku Narodowym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Wiśnios

  2015-09-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono analizę wyników badań hydrochemicznych, którymi objęto źródła występujące na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. W terenie zinwentaryzowano 19 źródeł, w tym 10 w Dolinie Sąspowskiej i 9 w Dolinie Prądnika. Wszystkie źródła w Dolinie Sąspowskiej posiadają naturalne misy, natomiast w Dolinie Prądnika misy 7 źródeł zostały częściowo lub całkowicie zabudowane przez człowieka. Podczas prac terenowych zmierzono wydajność źródeł oraz temperaturę wody, pH, przewodność elektrolityczną i potencjał redoks, a w laboratorium oznaczono stężenia kilkunastu jonów, w tym makro- i mikroelementów oraz związków biogennych. Na podstawie badań stwierdzono, że w OPN dominują źródła o wydajność od 1 do 10 dm3 · s–1. Ze źródeł wypływa woda prosta dwujonowa wodorowęglanowo-wapniowa, o odczynie słabo zasadowym. Na podstawie klasyfikacji badanych elementów fizykochemicznych zaliczono je do klasy II, czyli wód o dobrej jakości. W wodzie wszystkich źródeł stwierdzono podwyższone stężenie wodorowęglanów, wapnia oraz azotanów, co jest prawdopodobnie wynikiem naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazuje na wpływ działalności człowieka, albo jest to wpływ bardzo słaby.

 20. Przydatność artroskopowej totalnej synowektomii w leczeniu wysiękowego zapalenia stawu kolanowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Frąszczak

  2011-06-01

  Full Text Available Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS to przewlekła immunologiczniezależna układowa choroba tkanki łącznej. Charakteryzujeją symetryczne i przewlekłe zapalenie błony maziowej. Obej -muje stawy obwodowe, a z dużych stawów najczęściej stawkolanowy. Oprócz leczenia farmakologicznego jedną z metod opera -cyjnych jest synowektomia. Ostatnio coraz większego znaczenianabiera artroskopowa totalna synowektomia z uwagi na mało -inwazyjność, dużą radykalność oraz skrócenie czasu terapii i rehabilitacji.Technika ta pozwala na dość dokładne usunięcie błonymaziowej z 4 portów artroskopowych, a wskazaniem są nawracającewysięki trwające 6 miesięcy.Celem pracy było przedstawienie wczesnych wyników i sku -teczności artroskopowej totalnej synowektomii wykonaneju chorych na RZS. Ocenie poddano chorych po artroskopowejtotalnej synowektomii stawu kolanowego wykonanej w KliniceReumoortopedii Instytutu Reumatologii w Warszawie w latach2005–2006. Okres obserwacji wynosił dwa lata. Badania prowa -dzono na podstawie opracowanych własnych kart badań, a ocenywyników dokonano na podstawie czynnościowych skal HSSi Lysholma. Do badania zgłosiło się 15 chorych z 21 osób opero -wanych. Ocenę czynnościową przeprowadzono w okresie od półroku do 2 lat po artroskopowej totalnej synowektomii. Stwier dzono,że wynik doskonały i dobry po operacji osiągnęło w tym okresie 80% badanych. Wyniki te są porównywalne z wynikami uzyskanymiprzez inne ośrodki zajmujące się tym problemem w Europie i naświecie. Artroskopowa totalna synowektomia umożliwia szybkiepodjęcie rehabilitacji i funkcji czynnościowej stawu, skraca czasleczenia i obniża jego koszty oraz redukuje dawki leków podstawowych(tab. I.

 1. Heat Exchange in the System Mould – Riser – Ambient. Part II: Surface Heat Emission from Open Riser to Ambient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krajewski P.K.

  2013-12-01

  Full Text Available Przedmiotem artykułu jest wymiana ciepła w systemie odlew - nadlew - otoczenie. Celem badan było wyznaczenie temperaturowej zależności współczynnika wymiany ciepła z odkrytej, nieizolowanej powierzchni nadlewu do otoczenia. Bada- nia wykonano dla odlewu staliwnego z odkrytym nadlewem. dla zakresu temperatury powierzchni nadlewu 1000-1500*0. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, iż współczynnik emisji ciepła z nieizolowanej powierzchni nadlewu do otoczenia zmienia swą wartość w badanym zakresie temperatury o około 50%, tj. od około 0.26 - 0.30 dla metalu w stanie ciekłym do około 0.42 - 0.46 dla metalu w stanie stałym, w pobliżu temperatury solidus. Powyższy szeroki zakres zmian emisyjno- ści powinien być uwzględniany w budowanym modelach symulacji procesu krzepnięcia i projektowania systemów zasilania krzepnących odlewów.

 2. Tchnąć nowe życie w kognitywistykę

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tom Froese

  2011-08-01

  Full Text Available [Przekład] W artykule tym opowiadam się za zunifikowaną kognitywistyką, przyjmując dla swej argumentacji niecodzienny punkt wyjścia: stanowisko określane czasem jako „teza o kontinuum życia-umysłu”. Zamiast więc traktować jako pewnik powszechnie akceptowane założenia początkowe, a następnie proponować odpowiedzi na pewne dobrze określone pytania, muszę najpierw dowieść, że koncepcja kontinuum życia-umysłu może w ogóle stanowić właściwy punkt startowy. Zacznę zatem od oceny pojęciowych narzędzi, odpowiednich do budowania teorii umysłu na tej podstawie. Czerpiąc spostrzeżenia z wielu różnych dziedzin – szczególnie z połączenia egzystencjalistycznej fenomenologii ze skoncentrowaną na organizmie biologią – dowodzę, że można pojmować umysł jako zakorzeniony w życiu, ale tylko wtedy, gdy równocześnie zgodzimy się, że interakcja społeczna gra konstytutywną rolę w naszych zdolnościach poznawczych.

 3. Zastosowanie hormonu wzrostu w leczeniu zaburzeń wzrastania u dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacek Postępski

  2010-04-01

  Full Text Available Zaburzenia wzrastania stanowią bardzo istotny problem u dzieciz młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS, dotycząone zwłaszcza pacjentów z postacią o początku uogólnionymi wielostawowym.W pracy na podstawie piśmiennictwa przedstawiono przeglądwyników badań klinicznych i obserwacyjnych dotyczących ocenyzaburzeń wzrastania i leczenia hormonem wzrostu dzieci chorychna młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów.Zahamowanie wzrostu w przebiegu MIZS jest związane główniez istniejącym procesem zapalnym i nasilone przez niepożądanedziałanie glikokortykosteroidów. Nowoczesne metody leczenia niezawsze zapobiegają niedoborowi wzrostu, wskazane jest wówczaszastosowanie hormonu wzrostu. Najlepsze rezultaty przynosizastosowanie hormonu wzrostu we wczesnej fazie choroby,zanim dojdzie do ciężkich niedoborów wzrostu.

 4. Prognozowanie i ujmowanie przychodóww przedsiębiorstwie postawionymw stan upadłości likwidacyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Czerny

  2010-03-01

  Full Text Available W upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw mamy do czynienia z dwoma stru-mieniami przychodów, a mianowicie z przychodami dotyczącymi zbycia przedsię-biorstwa lub jego składników majątku oraz z przychodami związanymi z ewentual-nym kontynuowaniem działalności: Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa powinny być prognozowane głównie na podstawie informacji płynących z systemu rachunkowości, co stanowi tzw. sta-tyczny aspekt upadłości, natomiast jej aspekt dynamiczny jest związany z zakre-sem i czasem kontynuowanej działalności, o czym decyduje syndyk, mając na uwa-dze naczelny cel upadłości, jakim jest optymalne zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

 5. Dwucyfrowe kodowanie zadań z matematyki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Sułowska

  2012-09-01

  Full Text Available Różne stosowane na świecie sposoby oceniania zadań na egzaminach końcowych dają informacje o osiągnięciach uczniów, pozwalają porównywać wyniki szkół, nie pozwalają jednak na formułowanie wniosków o koniecznych modyfikacjach metod nauczania. Istnieją jednak metody oceniania zadań, które pozwalają nie tylko opisać osiągnięcia i niepowodzenia uczniów, ale także umożliwiają ocenę przyczyn tych niepowodzeń. Jedną z takich metod oceniania zadań otwartych rozbudowanej odpowiedzi jest kodowanie dwucyfrowe (double-digit coding. Stosowana jest ona w niektórych międzynarodowych badaniach edukacyjnych. W artykule przedstawiamy pierwsze Polskie doświadczenia związane z zastosowaniem tej metody: zadanie z matematyki oraz klucz kodowy, na podstawie którego odbywało się jego ocenianie. Przedstawiamy również doświadczenia zdobyte podczas przygotowywania klucza kodowego i podczas jego zastosowania w procesie oceniania oraz płynące stąd wnioski.

 6. Zastosowanie zorientowanej procesowo ontologii w analizie zadłużenia przedsiębiorstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartłomiej Nita

  2017-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono podejście ukierunkowane na zintegrowanie wiedzy o procesach gospodarczych w systemach wspomagania decyzji (Decision Suport Systems. Dotyczy to dwóch głównych aspektów systemu, tj. sformalizowania procesów predefiniowanych w modelowaniu procesów (Business Process Modeling Notation oraz wykorzystania ontologii dziedzinowej w analizie informacji finansowych. Niniejszy projekt wpisuje się w program prac badawczych nad stworzeniem podstaw teoretycznych inteligentnych systemów wspomagania decyzji opartych na wiedzy statycznej (strukturalnej i proceduralnej. Celem opracowania jest zaproponowanie możliwości zastosowania procesowej ontologii do reprezentacji wiedzy w modelach wspomagania decyzji ukierunkowanych na analizę zadłużenia przedsiębiorstwa. Wiedza systemu opisana w ontologii zawiera podstawowe pojęcia finansowe i relacje związane z procesami podejmowania decyzji finansowych. Metodyka przyjęta w artykule oparta jest na eksperymencie przeprowadzonym na podstawie rzeczywistych danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa budowlanego. Wyniki badań potwierdzają użyteczność ontologii procesowej we wspieraniu procesów podejmowania decyzji ukierunkowanych na wzmocnienie stabilności finansowej przedsiębiorstw.

 7. Warunki termiczne a zanieczyszczenie powietrza w wybranych miastach Polski w sezonie zimowym 2016/2017

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Czarnecka

  2017-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono statystyczną ocenę wpływu temperatury powietrza oraz inwersji termicznych (dolnych i górnych na stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz dwutlenku siarki w Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie w okresie kalendarzowej zimy XII-II w 2016/17 r. Wykazano, że w analizowanym sezonie zimowym temperatura powietrza w przygruntowej warstwie powietrza (do 200 cm wywierała silny wpływ na zmienność stężeń dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego obu frakcji w każdym mieście, zwłaszcza w porze nocnej (19.00-6.00. Niekorzystny wpływ na wielkość analizowanych zanieczyszczeń miała przede wszystkim miąższość dolnych warstw inwersyjnych, podczas gdy zjawiskiem jednoznacznie korzystnym dla dyspersji zanieczyszczeń, była duża miąższość dziennej warstwy mieszania, uwarunkowana wysokim zaleganiem podstawy inwersji górnych.

 8. The role of vitamin D in the development of autoimmune diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna A. Lisowska

  2017-08-01

  Full Text Available Witamina D, poza istotną rolą w utrzymaniu homeostazy wapnia i metabolizmie kostnym, odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Niedobór witaminy D wiąże się z wieloma niekorzystnymi dla zdrowia skutkami, włączając w to m.in. osłabienie odporności, czego skutkiem jest zwiększona podatność na zakażenia wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze. W artykule opisano podstawy metabolizmu witaminy D oraz jej rolę fizjologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na komórki układu odpornościowego. Ze względu na jej istotną rolę w regulacji odpowiedzi zapalnej oraz wytwarzaniu cytokin zwraca się uwagę na jej rolę w rozwoju chorób o podłożu autoimmunologicznym, takich jak cukrzyca typu 1, toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, nieswoiste zapalenia jelit, łuszczyca, bielactwo, czy twardzina, w których witamina D ma potencjalne szerokie zastosowanie zarówno w prewencji, jak i wspomaganiu działań terapeutycznych.

 9. Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbrowicz

  2010-01-01

  Full Text Available Tematem artykułu jest próba ujęcia koncepcji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece jako jednego z najnowszych i dynamicznie rozwijających się obszarów teorii i praktyki sprawowania funkcji personalnej organizacji. Koncepcja ta jest połączeniem tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia dla zarządzania strategicznego w bibliotece jest sformułowanie misji, na podstawie której opracowuje się strategię. W ramach ogólnej strategii biblioteki powstają jej strategie funkcjonalne, m.in. strategia personalna. W artykule omówiono pojęcie i rodzaje strategii zasobów ludzkich, a także substrategii personalnych wyprowadzonych z poszczególnych funkcji (subdziedzin zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono wzajemne zależności między strategią personalną a strategią ogólną organizacji, zwrócono też uwagę na ich integralny związek. Wskazano na głównych kreatorów strategii zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. Podkreślono także znaczenie opracowania strategii personalnej dla realizacji celów strategicznych biblioteki.

 10. Kompetencje zawodowe a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gruchała Irena

  2013-01-01

  Full Text Available Praktyki zawodowe są ważnym elementem kształcenia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Istotnie wpływają na poszerzenie kompetencji zawodowych studentów, co w przyszłości decyduje o możliwości ich zatrudnienia. W niniejszym artykule podjęto analizę realizacji praktyk na przestrzeni ostatnich ośmiu lat (2004/2005–2011/2012 w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie dokumentacji zgromadzonej w instytucie. W analizie brano pod uwagę miejsca praktyk, rodzaje instytucji, w których one przebiegały, oraz opinie opiekunów praktyk i studentów. Przedstawiono także zmiany w programach praktyk, wynikające z wdrażania nowego programu kształcenia w instytucie, opracowanego zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz ich wpływ na szanse absolwentów na rynku pracy.

 11. Od konsekwencji do antecedencji – zmiana orientacji pomiaru we współczesnej rachunkowości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Łada

  2017-07-01

  Full Text Available Masowa cyfryzacja rzeczywistości gospodarczej ma ogromny wpływ na teorię i praktykę rachunkowości. Zmiany obserwowane w podejściu do pomiaru ekonomicznego, będące efektem rozwoju fenomenu big data są wielowymiarowe. Jednym z interesujących aspektów dostępności dużych cyfrowych zbiorów danych jest możliwość łączenia wyceny efektów działań biznesowych z sygnałami o ich antecedencjach. Celem artykułu jest wskazanie na pomiar antecedencji przyszłej sytuacji ekonomicznej jako ważnego obszaru współczesnej rachunkowości. Artykuł został przygotowany na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Przedstawione rozważania prowadzą do wniosku, że dynamiczny rozwój technologii informatycznych sprzyja rozszerzaniu zakresu pomiaru ekonomicznego – od konsekwencji zdarzeń gospodarczych po ich antecedencje, a to wymaga rozwoju nowych metod rachunkowości.

 12. Czy praktyczny profil studiów wymaga nowej organizacji programów nauczania i innowacyjnych metod edukacji?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Kurowska

  2017-12-01

  Full Text Available Zmiany społeczno-gospodarcze, jakie zachodzą we współczesnym świecie, związane z rozwojem nauki i technologii, wymagają nowych, innowacyjnych podejść do edukacji, a w tym do szkolnictwa wyższego. Egalitaryzm przejawia sięprzede wszystkim masową dostępnością do szkolnictwa wyższego. Proces ten zmusza szkoły wyższe do rozwijania, nie tylko elitarnych kursów akademickich, lecz także programów zorientowanych zawodowo. Konieczność wykorzystania nowych narzędzi i metod edukacyjnych staje się oczywistością. W artykule przedstawiono podstawy prawne profilu studiów praktycznych na kierunki akademickie w Polsce po reformie szkolnictwa wyższego w 2014 r., a także kontekst kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie europejskich oraz polskich ram kwalifikacji odnośnie uczenia się przez całe życie (LLL. Przedstawiono także przykłady nowych form edukacji przydatnych w rozwijaniu kompetencji i umiejętności wymaganych od dzisiejszych absolwentów szkół wyższych.

 13. Personality Determinants of the Effectiveness of the Prison Service

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Pastwa-Wojciechowska

  2017-01-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano wyniki badań nad związkiem osobowości z poczuciem własnej skuteczności przeprowadzonych wśród kadry penitencjarnej. Rezultaty uzyskano na podstawie badań 190 funkcjonariuszy Służby Więziennej z działów ochrony, penitencjarnego i terapeutycznego. Do analizy osobowości wykorzystany został Kwestionariusz osobowości (NEO-PI-R Costy i McCrae. Poczucie własnej skuteczności mierzone było za pomocą Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES Schwarzera, Jerusalem i Juczyńskiego. Uzyskane rezultaty wskazują, że neurotyzm, ekstrawersja, otwartość i sumienność oraz ich podczynniki powiązane są i wpływają w istotny sposób na poczucie własnej skuteczności.

 14. FUNKCJA SUM HARMONICZNYCH W SKRÓCONEJ PROCEDURZE OZNACZANIA ZESPOLONEGO MODUŁU SZTYWNOŚCI MMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej POŻARYCKI

  2016-07-01

  Full Text Available W standardowej procedurze oznaczania sztywności mieszanek mineralno-asfalto-wych w funkcji częstotliwości obciążenia, powszechnie stosuje się metodę badań próbek obciążonych serią funkcji sinusoidalnych. W zależności od przyjętego wachlarza deklarowanych przez laboranta częstotliwości, procedura z serią badań stanowi procedurę inwazyjną, zwiększając jednocześnie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk zmęczeniowych w badanych próbkach podczas realizowania testu. W pracy, w miejsce powszechnie stosowanej procedury zaproponowano obciążenie w formie funkcji utworzonej jako sumy funkcji harmonicznych. Na podstawie analizy wyników badań sztywności próbki belkowej wykazano, że proponowane podejście wyraźnie skraca czas procedury oznaczania zespolonego modułu sztywności, a różnice między standardowym ujęciem a tym proponowanym w pracy są w przeważającej większości mniejsze niż 2 %.

 15. Czy można sprawdzić wiedzę egzaminatorów języka polskiego dotyczącą ortografii i interpunkcji?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agata Hącia

  2013-06-01

  Full Text Available Niniejszy artykuł – jako pierwszy z trzech – stanowi opis wyników badania, któremu została poddana 60-osobowa grupa egzaminatorów języka polskiego, współpracujących z jedną z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Badanie dotyczyło znajomości wybranych zasad poprawnościowych języka polskiego oraz sposobu oceny kompetencji językowych uczniów gimnazjum na podstawie ich wypracowań. Wykazało, że stopień znajomości kompetencji ortograficzno-interpunkcyjnych egzaminatorów jest niezadowalający. Ze względu na dużą wagę problemu (od poziomu kompetencji nauczycieli zależy poziom umiejętności uczniów; wiedza egzaminatorów wpływa na wyniki egzaminacyjne uczniów konieczne jest rozpoczęcie działań naprawczych – we współpracy środowisk szkolnych i akademickich.

 16. Badania przemysłowe przekładni organu urabiającego kombajnu chodnikowego.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radomir Miczyński

  2016-12-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano metodę oraz wyniki badań nowego typu przekładni organu urabiającego kombajnu górniczego podnoszącego wydajność i bezpieczeństwo w czasie eksploatacji w podziemiach zakładu górniczego. Przygotowanie koncepcji przekładni wymagało wykonania wspomaganej komputerowo analizy wytrzymałościowej metodą elementów skończonych, której prezentację wyników przedstawiono w niniejszym artykule. Wnioski z badań umożliwiły akceptację budowy prototypu przekładni. Na podstawie doświadczeń z eksploatacji prototypu stwierdzono wzrost użyteczności przekładni poprzez podniesienie wydajności i bezpieczeństwa pracy przekładni organu urabiającego w kombajnie chodnikowym.

 17. Effect of Bi2O3 Excess on Morphology and Structure of BiNbO4 Ceramics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Czekaj D.

  2013-12-01

  Full Text Available Celem niniejszej pracy było wytworzenie ceramiki BiNbO4 z mieszaniny proszków metodą reakcji w fazie stałej z następu- jącym spiekaniem swobodnym przeprowadzonym w temperaturze Ts =870°C i Ts =910°C. Ponadto zbadano wpływ zawartości Bi2O3 na mikrostrukturę, skład chemiczny, fazowy i strukturę krystaliczną ceramiki BiNbO4. Mieszaniny tlenków wyjściowych Bi2C>3 i Nb20s przygotowano zarówno w ilości stechiometrycznej, jak i z nadmiarem tlenku bizmutu odpowiednio 3%mol, 5%mol i 10%mol. Na podstawie rentgenowskiej fazowej analizy stwierdzono, że oprócz głównej fazy rombowej a-BiNbO4 wytworzona ceramika zawiera niewielkie domieszki fazy tetragonalnej BisMOis i regularnej BhNbO?. Stwierdzono, że faza a-BiNb04 wykazuje symetrię rombową opisywaną jako Pnna (52, natomiast niestechiometryczność mieszaniny proszków wyjściowych powoduje niewielkie różnice parametrów komórki elementarnej

 18. Pozaszkolne uwarunkowania wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych o historii Polski XX w.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Męziński

  2016-09-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zróżnicowania poziomu wiedzy o historii Polski XX w. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zarysowano kontekst teoretyczny i metodologiczno-badawczy oraz przedstawiono analizy poziomu wiedzy w zależności od wybranych charakterystyk uczniów. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem dwupoziomowych modeli regresji liniowej na danych z ogólnopolskiego, reprezentatywnego dla populacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych, badania postaw wobec historii Polski XX w. Na jego podstawie zdiagnozowano znaczące różnice w poziomie wiedzy w zależności od typu szkoły ponadgimnazjalnej i płci. Podjęto próbę interpretacji dostrzeżonych różnic w szerszym kontekście – poprzez uwzględnienie dodatkowych czynników wyjaśniających: rodzinnych, szkolnych, indywidualnych, związanych z potencjalnymi zainteresowaniami historycznymi oraz natężeniem postaw wobec historii. Kontrola dodatkowych czynników (przede wszystkim natężenia postaw wpłynęła na zmniejszenie efektów typu szkoły i płci, jednakże pozostały one istotne.

 19. Zapobieganie wykluczeniu rówieśniczemu w gimnazjum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Wójcik

  2015-09-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia opis projektu interwencji edukacyjnej mającej zapobiegać zjawisku wykluczenia rówieśniczego, które pojawia się w pierwszych tygodniach nauki w gimnazjum. Uzasadniono potrzebę stworzenia takiej interwencji na podstawie doniesień badawczych świadczących o nasilaniu się problemu wykluczenia rówieśniczego w polskich gimnazjach. Opisano założenia i etapy realizacji projektu. W ramach eksploracyjnego badania jakościowego przeprowadzonego z udziałem uczniów i nauczycieli gimnazjów potwierdzono istotny wpływ atmosfery w klasie na funkcjonowanie uczniów i nauczycieli w szkole i poza nią oraz określono cechy uczniów najbardziej narażonych na wykluczenie rówieśnicze. Stwierdzono też, że uczniowie, pomimo wiedzy o konsekwencjach zachowań wykluczających, bagatelizują skutki własnych zachowań tego typu. Opisano założenia programu i przedstawiono wyniki ewaluacji wstępnej, potwierdzającej skuteczność programu.

 20. Implementation of CSR concept in manufacturing SMEs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Szczanowicz Justyna

  2014-05-01

  Full Text Available W artykule podejmuje się próbę zaproponowania modelu wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Na podstawie badań PARP przedstawia się problem jakim jest słaba kondycja SCR w sektorze MSP. Sugeruje się podejście w którym kluczowym aspektem są poziomy społecznej odpowiedzialności biznesu rozumiane jako fundamenty na których przedsiębiorstwo nadbudowuje swoją konkurencyjność. W pracy podkreśla się również inwestycję w praktyki istotne z punktu widzenia kluczowych interesariuszy celem zwiększenie efektywności działań CSR rozumianych jako podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 1. The selected aspects of transport services punctuality measurement rated by the carrier and passengers / Wybrane aspekty pomiaru punktualności przewozów przez przewoźnika i pasażerów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bojda Krzysztof

  2016-10-01

  Full Text Available Jakość funkcjonowania transportu publicznego odgrywa coraz większą rolę w całościowej ocenie jakości życia w dużych aglomeracjach miejskich. Punktualność odjazdów klasyfikowana jest jako jedno z podstawowych kryteriów dla pasażerów, organizatora transportu publicznego oraz przewoźnika. W artykule przedstawiono problematykę pomiaru punktualności przewozów w kontekście oceny przez różnych uczestników procesu transportowego. Omówiono przegląd literatury ze wskazaniem najczęściej stosowanych miar oceny punktualności oraz powiązaniem z niezawodnością czasu podróży. Przedstawiono narzędzie analityczne opracowane dla potrzeb przewoźnika, umożliwiające wykonanie szczegółowych analiz na podstawie danych zarejestrowanych podczas realizacji kursów. Zreferowano model wspomagania informacyjnego procesu użytkowania systemu transportowego, w którym dostępne archiwalne dane o realizacji rozkładu jazdy wykorzystywane są do przedstawienia propozycji zoptymalizowanych tras przejazdu w odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Podkreślono zasadność analizy niezawodności dokonywania przesiadki podczas podróży.

 2. Współwystępowanie zespołu Sjögrena i twardziny układowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Morawska

  2010-12-01

  Full Text Available Zespół Sjögrena jest przewlekłą chorobą zapalną o podłożu autoimmunologicznymcharakteryzującą się upośledzeniem czynnościgruczołów wydzielania zewnętrznego. Skutkuje to powstaniemobjawów, nazywanych zespołem suchości. Tylko w ok. 40% jest tozespół pierwotny, a w pozostałej cz��ści towarzyszy innym schorzeniom,najczęściej również o podłożu autoimmunologicznym,takim jak twardzina układowa. Ponad połowa chorych z twardzinąukładową ma charakterystyczne dla zespołu suchości objawy,natomiast tylko niewielki procent tych osób spełnia kryteria rozpoznaniazespołu Sjögrena. Na podstawie dostępnego piśmiennictwaprzeanalizowano częstość występowania zespołu Sjögrenaw grupie osób z rozpoznaną twardziną układową oraz przebiegobu chorób w przypadku ich współistnienia.

 3. Michał Głuszkowski, Socjologia w badaniach dwujęzyczności, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, 272 ss.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Zielińska

  2015-12-01

  Książka Michała Głuszkowskiego Socjologia w badaniach dwujęzyczności, wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku 2013 jest pierwszą w Polsce teoretyczną rozprawą omawiającą kierunki i rozwój badań nad dwujęzycznością w językoznawstwie światowym. Autor skoncentrował się na aspektach socjologicznych, dokonując przeglądu literatury światowej pod kątem uwzględniania wpływu czynników pozajęzykowych na strukturę języków funkcjonujących w kontakcie. Książka składa się z trzech głównych rozdziałów (rozdział I: „Teoretyczne podstawy dla wykorzystania teorii socjologicznych w badaniach dwujęzyczności”, rozdział II: „Socjologiczne uzupełnienie teorii kontaktów językowych”, rozdział III: „Teoria a praktyka. Przykłady zastosowania teorii socjologicznych w badaniach nad dwujęzycznością”, wstępu, zakończenia, streszczeń w językach rosyjskim i angielskim oraz bibliografii.

 4. Zróżnicowanie kierunku i prędkości wiatru na obszarze Torunia (centralna Polska w 2012 roku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Strzyżewski

  2015-04-01

  Full Text Available Elementem meteorologicznym bardzo istotnym z punktu widzenia mieszkańców miast jest wiatr, wpływający m.in. na temperaturę odczuwalną, zasięg miejskiej wyspy ciepła czy stężenie zanieczyszczeń w atmosferze. Na podstawie badań przeprowadzonych w Toruniu w 2012 roku stwierdzono duże deformacje kierunku oraz zmniejszenie prędkości wiatru w stosunku do terenów podmiejskich. Najmniejsze średnie prędkości wiatru odnotowano na terenach leśnych (0,2 m·s–1 oraz parkowych (0,6 m·s–1 , a największe wystąpiły na obszarze o zabudowie wielorodzinnej (1,1 m·s–1 . Analizie poddano również modyfi kacje kierunków wiatru. Największe wystąpiły na obszarze leśnym, a najmniejsze na obszarze o zabudowie zróżnicowanej.

 5. EASE: Examination of Anomalous Self-Experience

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Parnas Josef

  2017-09-01

  Full Text Available Skala EASE jest listą objawów do częściowo ustrukturalizowanego fenomenologicznego badania subiektywnych lub empirycznych nieprawidłowości (anomalii, które można uznać za zaburzenia podstawowej, „minimalnej” samoświadomości. EASE opracowana została na podstawie samoopisów otrzymanych od pacjentów chorujących na zaburzenia ze spektrum schizofrenii. Skala ma duże znaczenie dla opisu, diagnozy oraz diagnozy różnicowej zaburzeń ze spektrum schizofrenii. Prezentowana wersja zawiera istotne szczegółowe kwestie dotyczące zbierania wywiadu oraz opisy objawów psychopatologicznych (Podręcznik, arkusz wyników (Aneks A, listę pozostałych pozycji Skali stosowanych w czasie wywiadu (Aneks B oraz porównawczą listę pozycji EASE/BSABS (Bonner Skala für die Beurteilung von Basissymptomen, Bońska Skala do Oceny Objawów Podstawowych (Aneks C.

 6. Związki między reumatoidalnym zapaleniem stawów a zakażeniami układu moczowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Pater

  2011-12-01

  Full Text Available Ryzyko rozwoju zakażenia układu moczowego (ZUM u chorych nareumatoidalne zapalenie stawów (RZS jest większe niż w podobnejpopulacji osób zdrowych. W pracy na podstawie wybranychdanych z piśmiennictwa przeanalizowano zależności między RZSa ZUM (tab. I. Na wyraźnie częstsze występowanie ZUM u chorychna RZS wpływają zaburzenia immunologiczne wynikające z samejchoroby oraz leczenie modyfikujące przebieg choroby lekami syntetycznymii biologicznymi.Występowanie ZUM w istotny sposób wpływa na zwiększonąumieralność chorych na RZS. W pracy przedstawiono równieżhipotezę łączącą patogenezę RZS z ZUM wywołanym przez Proteusmirabilis. Szybkie rozpoznanie i leczenie ZUM ma u chorychna RZS bardzo istotne znaczenie z uwagi na zwiększone ryzykowpływu przewlekania się procesu chorobowego na rozwój amyloidozyoraz zwiększone ryzyko zgonu z powodu ZUM.

 7. Dependability issues in designing warehouse facilities and their functional areas / Zagadnienia niezawodności w projektowaniu magazynów i ich obszarów funkcjonalnych magazynów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lewczuk Konrad

  2016-10-01

  Full Text Available Niezawodność obiektu magazynowego wynika z niezawodności jego obszarów funkcjonalnych i wpływa na niezawodność całego łańcucha dostaw. Aspekty niezawodnościowe pracy magazynu powinny być uwzględniane na etapie projektu, jednakże jest to trudne ze względu na złożoność tych systemów oraz zmienność struktury jakościowej i ilościowej strumieni materiałów na wejściach. Aktualnie stosowane procedury projektowania obiektów magazynowych uwzględniają klasyczne miary niezawodności jako kryterium oceny rozwiązania jedynie w dużym uproszczeniu. W artykule podjęto próbę usystematyzowania podstawowych zagadnień badawczych związanych z niezawodnością magazynów będących elementami łańcuchów dostaw, a jednocześnie obiektami technicznymi. Na tej podstawie możliwe będzie wyspecyfikowanie miar niezawodności możliwych do określenia w oparciu o typowe parametry obiektu magazynowego. Pozwoli to na uogólnienie modelu do oceny niezawodności procesu magazynowego.

 8. WERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA WSKAŹNIKA ITS DO OCENY STANU TROFICZNEGO ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena NEVEROVA-DZIOPAK

  2016-05-01

  Full Text Available W ostatnich latach problem eutrofizacji stał się powszechny nie tylko w wodach stojących ale także w płynących. Budzi on spore zainteresowanie zwłaszcza gdy zaczyna dotyczyć wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia. Zbiornik Dobczycki o którym traktuje artykuł jest właśnie takim rezerwuarem. Tu ujmowana jest woda dla mieszkańców Krakowa. W literaturze spotyka się stwierdzenia, że wody zbiornika zawsze były podatne na eutrofizację ze względu na ładunki biogenów które są wnoszone do niego przez Rabę. Problem oceny stopnia eutrofizacji Zbiornika Dobczyckiego został więc podjęty nie tyle ze względów poznawczych, co utylitarnych. Wymagał rzetelnej i szczegółowej analizy danych pomiarowych pochodzących z monitoringu. Do oceny zjawiska eutrofizacji wykorzystano integralny wskaźnik troficzności ITS. Jest on jednym z coraz powszechniej stosowanych obecnie zagregowanych wskaźników. Dostrzeżono że graniczne wartości pojedynczych parametrów niekoniecznie odzwierciedlają stan trofii i uprawniają do wnioskowania o zjawisku eutrofizacji. Zastosowanie wskaźnika ITS wiąże się z wykorzystaniem parametrów takich jak pH i nasycenie wody tlenem, które odzwierciedlają bilans gazowy w wodach, zmieniający się wraz ze zmianą bilansu procesów produkcji i rozkładu materii organicznej. Nie wymaga on więc szczegółowych oznaczeń monitoringowych, przez co może być wykorzystywany jako uniwersalny sposób oceny trofii. W artykule uzasadniono wybór wskaźnika ITS jako metody oceny trofii na podstawie analizy statystycznej danych monitoringu Zbiornika pochodzących z okresu wieloletniego. Uwiarygodniło to ocenę i pozwoliło dostrzec pewne prawidłowości procesu oraz jego dynamikę. Na jej podstawie możliwa jest prognoza prawdopodobnego scenariusza dalszego rozwoju zjawiska. Utrzymujący się w minionych 15 latach stan pograniczny zaawansowanej mezotrofii/eutrofii przy jednoczesnej dobrej

 9. a New Generation Mining Head with Disc Tool of Complex Trajectory / GŁOWICA URABIAJĄCA Nowej Generacji Z NARZĘDZIAMI Dyskowymi O ZŁOŻONEJ Trajektorii

  Science.gov (United States)

  Gospodarczyk, Piotr; Kotwica, Krzysztof; Stopka, Grzegorz

  2013-12-01

  łowych warunkach pracy, ulegają przyspieszonemu zużyciu. Wpływa to na prędkość i koszty drążenia tych wyrobisk. W artykule przedstawiono opracowane w Katedrze MGPiT AGH Kraków nowe i innowacyjne rozwiązanie głowicy urabiającej, z narzędziami dyskowymi niesymetrycznymi o złożonej trajektorii, jako alternatywę dla standardowych organów frezujących. Opisano zalety zastosowanej metody urabiania z wykorzystaniem tzw. tylnego podcinaniaoraz zasadę budowy i pracy zaproponowanego rozwiązania przedmiotowej głowicy. Dla opracowania konstrukcji prototypowego egzemplarza tej głowicy koniecznym było określenie, na podstawie badań laboratoryjnych, założeń i wytycznych. Przedstawiono konstrukcję opracowanego specjalnego stanowiska laboratoryjnego do badania narzędzi dyskowych o złożonej trajektorii, założoną metodykę badawczą, przebieg badań oraz uzyskane wyniki. Analiza tych wyników umożliwiła określenie wyżej wymienionych założeń i wytycznych dla konstrukcji głowicy prototypowej. Na ich podstawie opracowano, we współpracy z Zakładami REMAG S.A. w Katowicach, projekt techniczny nowego rozwiązania głowicy, dostosowanej do zabudowy na ramieniu średniego kombajnu chodnikowego KR 150. Wykonany egzemplarz głowicy został poddany próbom na stanowisku badawczym na poligonie Zakładów REMAG i uzyskał pozytywne wyniki badań wstępnych.

 10. Adaptation of the South-West Wing of Collegium Chemicum of Adam Mickiewicz University in Poznań for Storage Facilities/ Adaptacja Południowo-Zachodniego Skrzydła Budynku Collegium Chemicum Uam W Poznaniu Na Cele Magazynowe

  Science.gov (United States)

  Ścigałło, Jacek

  2015-06-01

  The article refers to the problems of adaptation of Collegium Chemicum facilities belonging to Adam Mickiewicz Uniwersity in Poznań to its storage needs. The subject building is situated in Grunwaldzka Street in Poznań. In the introduction part, the building and its structural solutions are described. The results of the materials research and the measurements of the used reinforcement have been presented. The structure diagnostic analyses were performed basing on measurements and research. The analysis allowed the determination of the limit loads. The results of the performed analysis of the current state turned out to be unsatisfactory, not only in terms of the planned storage load but also in terms of the current load state, as was shown by the construction analysis. W pracy przedstawiono problemy związane z adaptacją budynku dydaktycznego Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu na cele magazynowe Biblioteki Głównej UAM. Na wstępie opisano badany budynek oraz scharakteryzowano zastosowane w nim rozwiązania konstrukcyjne. Przedstawiono wyniki wykonanych badań materiałowych oraz pomiarów inwentaryzacyjnych zastosowanego zbrojenia. Na podstawie wykonanych pomiarów i badań przeprowadzono analizę diagnostyczną konstrukcji, która pozwoliła na wyznaczenie dopuszczalnych wartości obciążeń powierzchni stropowych. Wyniki wykonanej analizy konstrukcji w stanie istniejącym okazały się dalece niezadowalające nie tylko z punktu widzenia planowanych, znacznych obciążeń magazynowych. Analiza wykazała bowiem, że konstrukcja jest już znacznie przeciążona w aktualnym stanie jej obciążenia

 11. Potencjał zastosowania psychodramy we wczesnej interwencji – studium przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Prysak

  2016-12-01

  Full Text Available Wczesna interwencja coraz częściej jest przedmiotem interdyscyplinarnych rozważań dotyczących opieki nad dzieckiem już od pierwszych chwil jego życia. Im wcześniej zostaną podjęte działania przeciwko zagrożeniu niepełnosprawnością, tym większe jest prawdopodobieństwo pełnej skuteczności udzielanej pomocy. Jednym z głównych założeń wczesnej interwencji jest możliwie najszybsze wykrycie zagrożeń rozwojowych. W opracowaniu zwrócono uwagę na okoliczności utrudniające prawidłowy rozwój dziecka i przedstawiono je na podstawie studium przypadku. Choć istnieje wiele metod pomocnych w codziennej praktyce pedagoga specjalnego, wykorzystanie metody psychodramy daje możliwość uchwycenia momentu, gdy należałoby podjąć działania profilaktyczne. Wiedza pedagoga specjalnego w połączeniu z psychodramą pozwala na spojrzenie w przyszłość danego dziecka i zaplanowanie takich działań, które będą najlepsze dla jego rozwoju. Tylko bardzo wczesne wsparcie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców, umożliwia prawidłowy rozwój dziecka we wszystkich sferach.

 12. Wymiary postaw wobec historii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ludmiła Rycielska

  2016-12-01

  Full Text Available Skala postaw wobec historii przedstawiona w artykule Krzysztofa Malickiego i Krzysztofa Piróga, opublikowanym w EDUKACJI, 138(3, została stworzona na podstawie typologii „pamięci przeszłości” Andrzeja Szpocińskiego i opisuje trzy wymiary kontekstu doświadczania historii. W wyniku przeprowadzonej eksploracyjnej analizy czynnikowej wyłoniono cztery czynniki, które zostały zweryfikowane treściowo poprzez fasadowe porównanie do innych opisanych w literaturze naukowej narzędzi służących do pomiaru różnych aspektów pamięci zbiorowej. Zamiast dziewięcioczynnikowej skali postaw wobec historii zaproponowano cztery skale związane z „pamięcią społeczną”: skalę postaw wobec historii rodziny, skalę postaw wobec historii miejsca zamieszkania, skalę postaw wobec historii rozumianej jako dziedzina i przedmiot szkolny oraz skalę kolektywnych postaw wobec członków grupy własnej przekraczających normy spójności narodowej. Następnie przeprowadzono analizy korelacyjne (N = 3744 pomiędzy wynikami uczniów na opisanych podskalach a płcią uczniów, miejscem ich zamieszkania, ocenami z historii, typem szkoły, wykształceniem rodziców, zadeklarowanym stosunkiem do wiary i praktyk religijnych oraz wynikami testu wiedzy. Wyniki analiz statystycznych oraz refleksja nad literaturą dotyczącą pomiaru pamięci społecznej umożliwiły sformułowanie zaleceń dotyczących stosowania skali postaw wobec historii w przyszłych badaniach empirycznych.

 13. Vibration Problems of an Example of Temporary Steel Grandstand under Human-Induced Excitation / Problemy Drgań Przykładowej Tymczasowej Trybuny Stalowej Poddanej Oddziaływaniom Dynamicznym Wywołanym Przez Ludzi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lasowicz Natalia

  2015-03-01

  Full Text Available Coraz bardziej powszechne staje się stosowanie trybun stalowych podczas różnego rodzaju koncertów i imprez sportowych, podczas których konstrukcje te są narażone na oddziaływania dynamiczne wywołane przez przebywających na nich ludzi. Lekkie i smukłe elementy, z jakich wykonane są trybuny stalowe przyczyniają się do niskich wartości częstotliwości drgań własnych konstrukcji, przez co łatwiej wzbudzić je do drgań. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i analiz numerycznych dotyczące zachowania się przykładowej tymczasowej trybuny stalowej poddanej oddziaływaniom dynamicznym wywołanym przez ludzi. Podczas eksperymentalnych badań polowych, analizowany fragment konstrukcji wzbudzano do drgań poprzez poziome wychylenie górnej części konstrukcji celem wyznaczenia wartości dominującej częstotliwości drgań własnych. Z kolei, przeprowadzone analizy numeryczne obejmowały analizę modalną oraz analizę dynamiczną trybuny stalowej obciążonej tłumem skaczących widzów. Maksymalne wartości przyspieszeń konstrukcji poddanej dynamicznym oddziaływaniom ludzi porównano z wartościami granicznymi określonymi w literaturze. Na tej podstawie przeanalizowano wpływ drgań konstrukcji na komfort oraz samopoczucie widzów. Uzyskane wyniki wskazują, iż generowane podczas drgań wartości przyspieszeń znacznie przekraczają wartości dopuszczalne.

 14. OCENA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH PRZY WYKORZYSTANIU URZĄDZEŃ TWO, CTM I DFT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta WASILEWSKA

  2016-07-01

  Full Text Available Kompleksowa ocena właściwości przeciwpoślizgowych powinna być wykonywana w oparciu o ciągły pomiar współczynnika tarcia oraz parametrów dotyczących tekstury nawierzchni drogowych. W artykule przedstawiono ocenę właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych przeprowadzoną na podstawie pomiarów wykonanych zestawem pomiarowym TWO (Traction Watcher One oraz urządzeniami CTM (Circular Track Meter i DFT (Dynamic Friction Tester. Do badań wytypowano 11 odcinków testowych, których warstwy ścieralne były zróżnicowane pod względem technologii wykonania, okresu użytkowania i obciążenia ruchem samochodowym. Przy pomocy urządzenia CTM dokonano oceny makrotekstury (parametr MPD, a przy wykorzystaniu urządzenia DFT oceniano w sposób pośredni mikroteksturę powierzchni (współczynnik tarcia DFT20. Urządzenie TWO umożliwiło ciągły pomiar współczynnika tarcia z ustalonym poślizgiem 17,8% koła pomiarowego przy trzech prędkościach 30, 60, 90 km/h. W artykule ustalono zależności funkcyjne pomiędzy współczynnikiem tarcia µ z pomiarów TWO, a współczynnikiem DFT20 i parametrem MPD. Wykazano, że na wartość µ przy prędkości 30 km/h istotny wpływ ma jedynie mikrotekstura nawierzchni, a przy prędkości 60 i 90 km/h zarówno mikrotekstura i makrotekstura.

 15. Wykorzystanie informacji prospektywnychw sprawozdawczości finansowej zorientowanejna wartość na przykładzie MSR 36„Utrata wartości aktywów”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Sobańska

  2009-12-01

  Full Text Available Autorzy artykułu wskazują na istotę i rosnące znaczenie informacji prospektywnych we współczesnych systemach sprawozdawczości finansowej opartej na MSSF. Ewolucja dokonująca się w sprawozdawczości finansowej, pod wpływem harmonizacji zasad rachunkowości wskutek ciągle zmieniających się MSSF, została przedstawiona na tle zmian dokonujących się w otoczeniu, w celach i w systemach zarządzania (orientacja strategiczna, wartość przedsiębiorstwa, jak również w systemach strategicznej rachunkowości zarządczej. Na podstawie szerokiego kontekstu analizy autorzy stawiają wniosek, że koncepcja wartości (przedsiębiorstwa stanowi istotny element systemu pomiaru i wyceny w systemie sprawozdawczości finansowej. Tworzy ona także spójną podstawę dla integracji rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej w jeden system zapewniający użyteczne informacje zarówno dla użytkowników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, których łączy wspólny cel – maksymalizacja wartości. Uwarunkowania tworzenia systemu sprawozdawczości opartego na informacjach prospektywnych, zorientowanego na wartość, jak również stopień dostosowania przedsiębiorstw do jego wdrożenia pokazano na przykładzie praktycznej realizacji postanowień MSR 36.

 16. Księgozbiór kolekcjonera dzieł sztuki. Słów kilka o bibliotece Seweryna hr. Mielżyńskiego z Miłosławia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamila Kłudkiewicz

  2015-12-01

  Full Text Available Seweryn hr. Mielżyński należał do grona najwybitniejszych kolekcjonerów dzieł sztuki w XIX-wiecznej Wielkopolsce. W pałacu w Miłosławiu posiadał liczący 5000 tomów księgozbiór, który w zapisie testamentowym przekazał bibliotece Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Na podstawie kwerendy i poszukiwań w dziś istniejącym księgozbiorze Biblioteki PTPN udało się odnaleźć 287 tytułów w 368 tomach, pochodzących z biblioteki miłosławskiej Seweryna Mielżyńskiego. Tematyka zachowanych książek wskazuje, że hrabia z Miłosławia oraz jego żona Franciszka zakupywali przede wszystkim współczesną literaturę piękną, a więc książki służące głównie rozrywce, zadumie, przyjemności. Ponadto dużą grupę tematyczną w zachowanym księgozbiorze miłosławskim stanowią prace z zakresu sztuki, architektury i fotografii, obrazujące zainteresowania artystyczne Seweryna Mielżyńskiego i przydatne w jego działalności malarza i fotografa amatora. Osobną grupą były książki z historiografii i historii sztuki, niezbędne w rozwoju kolekcjonerskiej pasji Mielżyńskiego i wykorzystane przez niego w opracowaniu katalogu kolekcji obrazów europejskiego malarstwa dawnego w Miłosławiu.

 17. Microstructure and Corrosion Resistance Characteristics of Cr-Co-Mo Alloys Designed for Prosthetic Materials

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Augustyn-Pieniążek J.

  2013-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań mikroskopowych dwóch stopów: Co-Cr-Mo i Co-Cr-W-Mo wraz z ilościową ana- lizą punktową składu chemicznego przy wykorzystaniu mikroanalizatora rentgenowskiego EDS. W ramach pracy wykonano również badania odporności korozyjnej stopów w środowisku sztucznej śliny. Mikrostruktura badanych stopów miała budowę dendrytyczną. W przestrzeniach międzydendrytycznych występowała eutektyka składająca się z węglików stopowych i auste- nitu kobaltowego. Osnowę dendrytyczną stanowił roztwór stały chromu, molibdenu i węgla w kobalcie (yCo, zaś wydzielenia występujące w obszarach międzydendrytycznych były bogate w Cr i Mo - w przypadku stopu Co-Cr-Mo oraz W i Mo - w przypadku stopu Co-Cr-W-Mo. Analizowane materiały wykazywały zbliżone przebiegi krzywych polaryzacji. Z otrzymanych wartości potencjału bezprądowego oraz na podstawie szerokiego obszaru pasywacji tych stopów można wnioskować o ich wysokiej odporności korozyjnej w badanym środowisku.

 18. Multicriteria approach for selecting the most vulnerable watershed for developing a management plan/ Użycie wielu kryteriów do wyboru najbardziej wrażliwej zlewni w projektowaniu planu zarządzania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zardari Noorul Hassan

  2014-12-01

  Full Text Available Określenie celów zarządzania zlewnią jest jedną z integralnych części planu zarządzania. W prezentowanej pracy ustalono 18 celów, do których w przyszłości zmierzać będzie zarządzanie zlewniami Malezji. Na podstawie tych celów ustalono ranking priorytetów, stosując wagi względnego znaczenia uzyskane w wyniku ankietowania 29 udziałowców. Dla uzyskania wag zastosowano trzy metody ważenia (SWING, SMART i SMARTER. Stwierdzono, że metoda SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique była przydatna do ustalenia zestawu wag dla poszczególnych celów zarządzania zlewnią. Wagi ustalone metodą SWING były bardziej przydatne niż ustalone metodą SMARTER. Uporządkowana lista celów zarządzania będzie pomocna zarządcom i decydentom w podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu dostępnych zasobów (jakość wody, użytkowanie ziemi, wód podziemnych i innych w sposób bardziej efektywny i zrównoważony. Efektywne użytkowanie wszystkich zasobów zlewni uchroni je (szczególnie zlewnie zurbanizowane od dalszego pogorszenia jakości wskutek niekontrolowanego rozwoju infrastruktury w przyszłości.

 19. Labour Taxation in Poland Compared to the Other OECD Countries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kryńska Elżbieta

  2014-09-01

  Full Text Available Celem opracowania jest identyfikacja wysokości i zróżnicowania opodatkowania pracy, wyrażanego poprzez tzw. klin podatkowy, w Polsce na tle krajów OECD. Identyfikacji tej dokonano na podstawie analizy danych statystycznych zgromadzonych w bazie OECD obejmujących lata 2000-2012. W opracowaniu dokonano interpretacji pojęć kluczowych, takich jak opodatkowanie pracy, klin podatkowy i pozapłacowe koszty pracy. W dalszej części syntetycznie omówiono ustalenia teoretyczne i wyniki badań empirycznych dotyczących skutków opodatkowania pracy dla funkcjonowania rynku pracy, a zwłaszcza jego wpływ na zatrudnienie i bezrobocie. Badania własne objęły analizę porównawczą wielkości klina podatkowego w różnych typach gospodarstw domowych w Polsce i pozostałych krajach OECD w latach 2000-2012. Najważniejszą konstatacją wynikającą z analiz jest, iż w Polsce opodatkowanie pracy w zbyt małym stopniu uwzględnia sytuację materialną osób nisko zarabiających oraz mających nautrzymaniu dzieci. Wyniki przeprowadzonych badań stały się podstawą sformułowania wniosków syntetycznych i rekomendacji dla Polski. Zasugerowano w nich przede wszystkim, by rozważono selektywne obniżenie pozapłacowych kosztów pracy osób nisko zarabiających oraz obciążonych obowiązkami rodzinnymi.

 20. Rachunkowość zarządcza jako proces wspierający przedsiębiorczość na wczesnych etapach funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwa Kuchciak

  2017-12-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach na wczesnym etapie rozwoju oraz zidentyfikowanie jak systemy rachunkowości zarządczej są zaprojektowane i wykorzystywane w tych jednostkach. Wnioski zostały opracowane na podstawie przeprowadzonego jakościowego studium przypadku piętnastu firm na wczesnym etapie rozwoju. Badanie pokazało, że podmioty gospodarcze sklasyfikowane jako przedsiębiorcze wskazywały na szersze spektrum wykorzystywanych narzędzi rachunkowości zarządczej niż firmy potencjalnie przedsiębiorcze. Największą popularnością cieszyły się w badanych przedsiębiorstwach narzędzia sklasyfikowane jako służące ocenie działalności oraz podejmowaniu decyzji i jednocześnie były one też wysoko ocenione przez wszystkich właścicieli. Zgodnie z wynikami badania narzędzia te okazały się być bardziej popularne niż te z obszaru budżetowa- nia (z wyjątkiem budżetowania tradycyjnego. Przedsiębiorcy zdecydowanie częściej wykorzystywali tradycyjne metody budżetowania i bardzo sporadycznie wskazywali na przydatność bardziej zaawanso- wanych form budżetowania jak np. budżetowanie elastyczne. Zdecydowanie najmniejszą popularnością cieszyły się narzędzia należące do kategorii analiz strategicznych.

 1.  Standardy rachunkowości stanowiące podstawę sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki wydobywające gaz łupkowy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Galimska

  2015-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza oraz porównanie standardów rachunkowości wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa poszukujące i wydobywające gaz łupkowy w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Autorka dokonała zestawienia regulacji służących do sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, na których opierają się jednostki eksploatujące węglowodory niekonwencjonalne. Wciąż postępujący rozwój rynków kapitałowych znajduje swoje odzwierciedlenie w intensyfikacji oczekiwań interesariuszy względem atrybutów, którymi winny charakteryzować się sprawozdania finansowe. Rozważania zawarte w artykule ukazują wysoki poziom specjalizacji amerykańskich standardów rachunkowości, na których bazują podmioty wydobywające gaz łupkowy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast standardy międzynarodowe poruszają jedynie kwestię początkowego stadium procesu wydobycia alternatywnych węglowodorów, co rzutuje na spójność przygotowywanych na ich podstawie sprawozdań finansowych. Ponadto istotna jest kwestia rozbieżności merytorycznych czy też interpretacyjnych analizowanych standardów zarówno w zakresie identyfikacji kosztów oraz ich klasyfikacji, jak i określania wysokości odpisów z tytułu utraty wartości.

 2. Wczesna rehabilitacja po udarze krwotocznym mózgu u pacjenta z przebytym przeszczepem serca. Opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Grygielska

  2016-12-01

  Full Text Available Wstęp: Najczęstszą formą uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego jest udar mózgu. Średnio rocznie w Polsce wykonywanych jest około 80 transplantacji serca. Przeszczepione serce wykazuje skłonność do tachykardii. Wczesna rehabilitacja poudarowa wymaga obciążenia pacjenta wysiłkiem fizycznym. Opis przypadku: Przedstawiono przypadek kliniczny chorego po udarze krwotocznym mózgu z niedowładem połowiczym lewostronnym. W wywiadzie przebyta transplantacja serca (2005 r.. Metody: Wyniki rehabilitacji oceniono na podstawie następujących skal: Indeks Barthel, zmodyfikowana skala Rankina, Indeks Mobilności Rivermead, Skala Udarowa Narodowego Instytutu Zdrowia, Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego, Geriatryczna Skala Oceny Depresji Yesavage’a. Prowadzono również kontrolę przed- i powysiłkową parametrów tętna. Wyniki: W wyniku zastosowania kompleksowej rehabilitacji uzyskano poprawę stanu funkcjonalnego we wszystkich badanych skalach. Największą zmianę zaobserwowano w przypadku Indeksu Barthel (50% i Skali Udarowej Narodowego Instytutu Zdrowia (30%. Akcja serca mieściła się w granicach 75–180/min. Wnioski: Chory po transplantacji serca pomimo stałej tachykardii dobrze toleruje wysiłek fizyczny. Wczesna rehabilitacja poudarowa wpływa na poprawę stanu funkcjonalnego.

 3. Cechy fizykochemiczne wód powierzchniowych i ich sezonowa zmienność na przykładzie Dzierżąznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Moniewski

  2015-09-01

  Full Text Available W artykule, w oparciu o charakterystyki fizykochemiczne: temperaturę, konduktywność, odczyn, stężenie tlenu rozpuszczonego i mętność wody (mierzonew 10 punktach, przedstawiono stopień przekształcenia środowiska wodnego zlewniDzierżąznej. Na podstawie długookresowych charakterystyk (lata 2003–2013 obliczono średnie miesięczne i mediany roczne, a także wskaźniki sezonowości Markhama. Przeciętny odczyn wody i stężenie tlenu rozpuszczonego nie mają dużej zmienności przestrzennej ani czasowej (niski indeks sezonowości: IS = 2,6–13,0%, w przeciwieństwie do mętności i temperatury wody (wyższy indeks sezonowości: IS = 21,4––35,5%. Maksimum temperatury przypada na lipiec, a jej amplituda rośnie z biegiem rzek z uwagi na liczne zbiorniki wodne. Pora koncentracji pozostałych charakterystyk wypada pomiędzy początkiem kwietnia a połową maja. Maksymalne wartości konduktywności wody są obserwowane zimą w ściekach odpływających z autostrady A2 (do 21,3 mS ∙ cm–1, tak samo jak w wodach Dzierżąznej i jej dopływu Ciosenki (360–480 μS ∙ cm–1. Konduktywność wody ma także większą zmienność sezonową i przestrzenne zróżnicowanie w zlewni.

 4. Pańszczyzna i przemoc. Historie literackie i wspomnieniowe z XIX wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Tomczok

  2017-03-01

  Full Text Available Artykułu przedstawia model przemocy pańszczyźnianej, który można skonstruować na podstawie fragmentów dziewiętnastowiecznych powieści oraz wspomnień chłopów pamiętających doświadczenie pańszczyzny. Powieść realistyczna nie podejmuje bezpośrednio zagadnienia pańszczyzny jako głównego tematu przedstawienia, dlatego też reprezentacji przemocy pańszczyźnianej należy szukać na granicy świata głównych bohaterów, zwykle wywodzących się z klas uprzywilejowanych. Te krótkie fragmenty znanych powieści pokazują oczywistość przemocy wobec chłopów. Przemoc stanowi tu sposób utrzymania własnej pozycji społecznej, a jednocześnie poniżenia osób wykonujących pracę fizyczną. W tekstach wspomnieniowych można natomiast znaleźć opisy sposobu oddziaływania przemocy na chłopów. Analizuję dwa przykłady tłumienia chłopskiego buntu z wykorzystaniem przemocy fizycznej doprowadzającej ofiary do stanu bliskiego śmierci. Pozostawionych przy życiu chłopów pozbawiono wszelkiej nadziei i aktywności, by z rezygnacją pogodzili się z przymusem pracy. Ten schemat powiązania pracy i przemocy nie znika wraz ze zniesieniem pańszczyzny, gdyż nowe stosunki kapitalistyczne podtrzymują nierówność między kapitalistą a proletariuszem.

 5. Polityka rachunkowości w praktyce jednostek gospodarczych w kontekście jej oceny przez biegłych rewidentów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Świetla

  2017-07-01

  Full Text Available Ramowy charakter regulacji prawa bilansowego umożliwia jednostkom gospodarczym świadome prowadzenie polityki rachunkowości, które pozwala na kreowanie obrazu przedsiębiorstwa, a tym samym na realizację jego celów i założeń gospodarczych. W artykule, na podstawie analizy literatury przedmiotu i aktów prawnych przedstawiono współczesne problemy związane z tworzeniem polityki rachunkowości i jej dostosowywaniem do indywidualnych potrzeb jednostek gospodarczych. Zaprezentowano także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie polskich biegłych rewidentów. W ich opinii jednostki gospodarcze częściej wykorzystują instrumenty polityki rachunkowości w celu świadomego i celowego kreowania obrazu przedsiębiorstwa, niż w rozmyślnym fałszowaniu sprawozdań finansowych. Autorzy zwracają uwagę na wzrost znaczenia zewnętrznych jednostek konsultingowych w tworzeniu i dostosowywaniu polityki rachunkowości do potrzeb jednostek. Przeprowadzone rozważania skłaniają także do zmiany postrzegania roli biegłego rewidenta w badaniu polityki rachunkowości. W opinii autorów, potwierdzonej wynikami badań, biegły rewident powinien nie tylko sprawdzać zgodność przyjętych rozwiązań z prawem bilansowym, ale też oceniać ich celowość i zasadność w konkretnej sytuacji danej jednostki.

 6. Wpływ zlodzenia na rzece Wkrze na jej zasoby energetyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Bajkowski

  2014-12-01

  Full Text Available Zasoby energii wodnej są zróżnicowane obszarowo oraz ulegają zmianom okresowym. Zależą one od naturalnych lub regulowanych przepływów i stanów oraz czynników powodujących ich okresowe zmiany, zarastania i zlodzenia koryta. Podstawowym problemem związanym z pracą elektrowni wodnych w okresie zimowym jest tworzenie się form lodowych ograniczających dopływ wody do wlotów ujęć. Początek okresu zlodzenia zależy od czynników meteorologicznych, temperatur powietrza, opadów śniegu, związanych z eksploatacją obiektów wodnych, temperatury zrzutów wody i stosowania pływających przegród w miejscach, gdzie woda ma najmniejszą prędkość. W artykule przedstawiono analizę podstawowych parametrów wykorzystywanych w ocenie zasobów energetycznych rzek. Do określania form i okresów występowania zjawisk lodowych wykorzystano historyczne dane hydrologiczne, a współczynniki redukcji zimowej ustalono, analizując stany i przepływy. Współczynnik redukcji zimowej obliczono na podstawie krzywych przepustowości koryta rzeki odnosząc przepływy dla okresu zimowego do uzyskanych z krzywej podstawowej. Analizy obejmują przekrój Cieksyn na rzece Wkrze, w którym wystąpiło zlodzenie powodujące zmiany głównych krzywych hydroenergetycznych.

 7. An attempt of using soil grain size in calculating the capacity of water unavailable to plants / Próba wykorzystania uziarnienia gleby do obliczania zawartości wody niedostępnej dla roślin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brogowski Zygmunt

  2015-03-01

  Full Text Available Celem pracy była próba znalezienia możliwości obliczenia ilości wody niedostępnej dla roślin na podstawie uziarnienia gleb. Frakcje o średnicach <0,02 mm gromadzą od 90,1 do 98,8% całkowitej ilości wody niedostępnej dla roślin, a frakcja iłu koloidalnego (<0,002 mm zatrzymuje od 52,1 do 80,1% tej wody. Gromadzenie wody we frakcjach <0,02 mm znacząco zależy od ich składu mineralogicznego. Obecność we frakcjach illitu, chlorytu oraz kaolinitu powoduje zmniejszenie ilości wody niedostępnej nawet o 40% w stosunku do frakcji zbudowanych ze smektytów, wermikulitów oraz próchnicy. Ze względu na duże zróżnicowanie ilości wody niedostępnej dla roślin w poszczególnych frakcjach granulometrycznych <0,02 mm wynikaj¹ce ze zróżnicowania mineralogicznego tych frakcji nie udało się wyprowadzić współczynników pozwalających na obliczenie ilościowe w glebach wody niedostępnej dla roślin wiązanej w mikroporach <0,2 μm.

 8. Choroba kociego pazura – diagnostyka i leczenie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Wieczorek

  2011-08-01

  Full Text Available Choroba kociego pazura (cat scratch disease – CSD jest rzadkorozpoznawaną chorobą bakteryjną o różnym obrazie klinicznym.Najczęściej przebiega w postaci miejscowej limfadenopatii, u ok.50% pacjentów może wywoływać objawy choroby rozrostowej,w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić objawy ze stronyukładu mięśniowo-szkieletowego: zapalenie kości, artropatia lubmialgia.W pracy przedstawiono opis bardzo wcześnie zdiagnozowanej klinicznie,potwierdzonej laboratoryjnie na podstawie badań serologicznychi molekularnych CSD u 10-letniego chłopca.Pierwsze objawy w postaci powiększenia węzłów chłonnych zaobserwowanopo 2–3 tygodniach od zadrapania okolicy lewego barkuprzez kota. W badaniu USG stwierdzono powiększenie, obrzęki przekrwienie węzłów chłonnych lewego ramienia i przedramienia.W 11. dobie wystąpiła gorączka o torze hektycznym. Zmianyw wynikach badań laboratoryjnych – przyspieszony OB i leukocytoza– pojawiły się dopiero w 14. dobie, w 21. dobie zaobserwowanozwiększenie stężenia białka C-reaktywnego (C-reactive protein– CRP. Wyniki pozostałych badań były w normie przez cały czastrwania choroby.Pomimo terapii cefetamet pivoxil rozpoczętej w 10. dobie choroby,w 16. dobie wytworzył się ropień w pobliżu węzła chłonnego okolicyłokciowej. Zmiany ustąpiły całkowicie po zabiegu chirurgicznymi zastosowaniu netylmycyny.

 9. Leczenie farmakologiczne chorych na nawrotowe idiopatyczne zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Szaflik

  2011-12-01

  Full Text Available Nawrotowe zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka(ZPOBN to choroba autoimmunologiczna, która u ok. 20% chorychdoprowadza do trwałego ciężkiego upośledzenia widzenia lub ślepotyi, co z tego wynika, ciężkiego kalectwa i istotnego pogorszeniajakości życia. Dlatego oprócz intensywnego leczenia fazy ostrejzapalenia i jej powikłań bardzo ważne jest leczenie przewlekłe wceluutrzymania remisji w możliwie jak najdłuższym czasie. Aż u 50%chorych na nawrotowe ZPOBN nie udaje się potwierdzić współistnieniażadnej choroby układowej. Sytuacja ta, określana mianemidiopatycznego ZPOBN (IZPOBN, stwarza duże problemy w doborzestrategii terapeutycznej. Tym niemniej uważa się, że IZPOBN możebyć pierwszym, zwiastunowym objawem spondyloartropatii, którynawet o kilkadziesiąt lat może wyprzedzać pojawienie się objawówtypowych dla tego zespołu chorobowego. Dotychczas na tematskuteczności terapii IZPOBN lekami z grupy leków przeciwreuma -tycz nych, które modyfikują przebieg tej choroby, opublikowanojedynie pojedyncze doniesienia uwzględniające obserwacje małychgrup pacjentów.Przedstawione w niniejszym artykule zalecenia do leczenia systemowegoIZPOBN zostały opracowane na podstawie doświadczeńośrodków klinicznych, w których praktykują autorzy artykułu, orazanalizy dostępnych opracowań naukowych.

 10. Czy somatosensoryczne potencjały wywołane mogą być wskaźnikiem rokowniczym u chorych na stwardnienie rozsiane poddanych kuracji immunomodulującej?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Kuczko-Piekarska

  2012-04-01

  Full Text Available Wstęp: Na podstawie dotychczasowych badań uważa się, że terapia lekami immunomodulacyjnymi (DMT jest skuteczna w leczeniu postaci rzutowo-remitującej stwardnienia rozsianego. Celem pracy była ocena wartości rokowniczej somatosensorycznych potencjałów wywołanych (SSPW u chorych w czasie 2-letniej kuracji interferonami beta (1a i 1b oraz octanem glatirameru. Materiał i metody: Materiał kliniczny stanowiło 106 pacjentów (35 mężczyzn i 71 kobiet wwieku 18-54 lat, z ustalonym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego, poddanych co najmniej 2-letniej kuracji immunomodulującej. Wyniki: Przed wdrożeniem leczenia prawidłową wartość SSPW odnotowano u 37 (35%, zaś nieprawidłową – u 69 chorych (65%. W badanej grupie u 32 pacjentów (30,1% wystąpił w trakcie kuracji rzut choroby. Spośród nich 6 osób miało wyjściowo prawidłowy wynik SSPW, zaś u pozostałych stwierdzono wynik nieprawidłowy. Po zakończeniu DMT w grupie z wyjściowo prawidłowym SSPW zaobserwowano pogorszenie stanu neurologicznego (ocenione jako progresja EDSS >1,0 w stosunku do oceny przed leczeniem u 8 chorych, zaś w grupie z wyjściowo nieprawidłowym SSPW – u 18 chorych. Wnioski: W grupie pacjentów z wyjściowo nieprawidłowym wynikiem SSPW rzut choroby w trakcie leczenia immunomodulacyjnego wystąpił znacznie częściej niż w grupie z prawidłowym wynikiem SSPW.

 11. Nazwy marzeń sennych w historii języka polskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zuzanna Krótki

  2017-12-01

  Full Text Available Names of dreams in the history of the Polish language This article analyzes old names of dreams. During the process of collecting and sorting of the material, etymological data were taken into consideration, which allowed to establish that all the investigated units concentrated around three fields: 1. words with the root: sen/sn-, 2. words with the root: mor-/mar-/marz-, 3. words with the root: widz-. The dominating method in this sketch is the analysis of contexts in which the words within the “dream field” appeared. Considering as evidence the usages of each word recorded in dictionaries of old Polish, I deduce its meaning value in particular periods.   Nazwy marzeń sennych w historii języka polskiego W artykule analizie poddano dawne nazwy marzeń sennych. Podczas porządkowania materiału pod uwagę wzięto dane etymologiczne, które pozwoliły ustalić, że wszystkie badane jednostki koncentrowały się wokół trzech pól: 1. o rdzeniu sen-/śn-; 2. o rdzeniu mor-/mar-/marz-; 3. o rdzeniu widz-. Metodą dominującą w szkicu jest analiza kontekstów, w których występowały wyrazy należące do pola marzenie senne. Na podstawie poświadczeń użycia danego wyrazu w słownikach rejestrujących polszczyznę dawną wnioskuję o jego wartości znaczeniowej w danym okresie.

 12. Thermal conditions in Bydgoszcz Region in growing seasons of 2011–2050 in view of expected climate change/ Warunki termiczne w rejonie Bydgoszczy w okresie wegetacyjnym w latach 2011–2050 w świetle przewidywanej zmiany klimatu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bąk Bogdan

  2014-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono analizę scenariusza prognozowanych zmian średniej temperatury powietrza w rejonie Bydgoszczy w miesiącach okresu wegetacyjnego (kwiecień-wrzesień i okresów wegetacyjnych w wieloleciu 2011-2050. Prognozę wykonano na podstawie wyników obliczeń przeprowadzonych z użyciem regionalnego modelu zmian klimatu dla Polski RM5.1 z warunkami brzegowymi z modelu globalnego ARPEGE. Danymi referencyjnymi w stosunku do okresu prognozowanego były gridowane wartości średniej temperatury powietrza w miesiącach okresu wegetacyjnego w wieloleciu 1971-2000. W wieloleciu 2011-2050 należy oczekiwać wzrostu średniej temperatury powietrza w większości miesięcy i w okresach wegetacyjnych w stosunku do wielolecia referencyjnego 1971-2000. Największe dodatnie zmiany średniej miesięcznej temperatury prognozowane są w lipcu (1,5°C i sierpniu (1,2°C. W prognozowanym wieloleciu 2011-2050 istotne wzrostowe trendy zmian temperatury wystąpią w kwietniu, czerwcu oraz w sierpniu. Według klasyfikacji termicznej Lorenc, w prognozowanym wieloleciu będą dominować miesiące i okresy wegetacyjne określane jako normalne oraz okresy lekko ciepłe i lekko chłodne. Zmniejszy się częstotliwość okresów wegetacyjnych z warunkami normalnymi i lekko chłodnych, a zwiększy się znacząco udział okresów lekko ciepłych.

 13. Różne oblicza neuroboreliozy. Opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Baszkiewicz

  2014-11-01

  Full Text Available Wstęp: Zapalenie mózgu to najcięższa postać neuroboreliozy. Jego częstość jest oceniana na 0,1% zakażonych Borrelia burgdorferi. Materiał i metoda: Przypadek został przedstawiony na podstawie dokumentacji medycznej. Opis przypadku: Artykuł dotyczy 67-letniej chorej z dyskopatią wielopoziomową kręgosłupa C i L–S, zespołem bólowym kręgosłupa L–S, rwą kulszową obustronną (od wielu lat, nadciśnieniem tętniczym, wszczepionym kardiostymulatorem DDD i zaburzeniami lękowo-depresyjnymi. Kobietę przyjęto na Oddział Neurologii Szpitala Powiatowego w Biskupcu z powodu objawów zaostrzenia przewlekłej rwy kulszowej. W trakcie hospitalizacji nasiliły się bóle kręgosłupa Th i L–S. Dodatkowo pojawiły się bóle żeber, brzucha i spojenia łonowego, a następnie objawy psychotyczne. W badaniu neurologicznym oprócz objawów rozciągowych przez cały okres hospitalizacji nie stwierdzono objawów ubytkowych, ogniskowych ani oponowych. Wyniki: Po wystąpieniu u pacjentki zaburzeń psychicznych wykonano nakłucie lędźwiowe. Wykazało ono zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Wnioski: Przedstawiony przypadek wskazuje na trudności związane z ustaleniem rozpoznania neuroboreliozy, która może imitować inne choroby.

 14. BADANIE ŚLADU AERODYNAMICZNEGO MODELU OBLODZONEGO CIĘGNA MOSTU PODWIESZONEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr GÓRSKI

  2016-07-01

  Full Text Available W niniejszym artykule przedstawiono sposób i wyniki badania płaskiego przepływu powietrza w śladzie aerodynamicznym za nieruchomym modelem oblodzonego cięgna mostu podwieszonego w zakresie liczby Reynoldsa od 2,7·104 do 6,4·104, przy średniej intensywności turbulencji 3%.Badania wykonano w tunelu aerodynamicznym z komorą klimatyczną Laboratorium Czeskiej Akademii Nauk w Telč. W komorze klimatycznej przeprowadzono doświadczalne oblodzenie modelu cięgna mostowego o osi nachylonej pod kątem 300 do płaszczyzny poziomej. Kształt oblodzonej powierzchni cięgna zarejestrowano metodą fotogrametrii cyfrowej. Do badań w komorze aerodynamicznej wykonano nowy model oblodzonego cięgna metodą druku 3D.Badanie śladu aerodynamicznego wykonano z zastosowaniem optycznej wizualizacji PIV (ang. Particle Image Velocimetry, zwanej cyfrową anemometrią obrazową. Na podstawie wizualizacji ustalone zostały prędkości i kierunki przepływu poszczególnych strug powietrza, parametry geometryczne ścieżki wirowej i lokalizacja punktów oderwania od modelu warstwy przyściennej powietrza. Otrzymane wyniki pozwoliły na poznanie zjawisk zachodzących podczas opływu powietrza wokół modelu oblodzonego cięgna.

 15. Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Krasodomska

  2015-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie sprawozdawczości zintegrowanej jako interesującego, nowego obszaru badań naukowych w rachunkowości. Zakłada ona publikację raportu prezentującego, jak przyjęte przez przedsiębiorstwo strategia, zasady zarządzania, wyniki działalności i perspektywy rozwoju prowadzą do tworzenia wartości. W artykule omówiono stanowiące podstawę sprawozdawczości zintegrowanej koncepcje modelu biznesu oraz sześciu kapitałów. Na podstawie dokonanego przeglądu literatury przedstawiono kierunki badań z zakresu sprawozdawczości zintegrowanej, prezentowane w artykułach naukowych indeksowanych w bazach EBSCO i Emerald oraz postulowane przez Międzynarodową Radę ds. Zintegrowanej Sprawozdawczości (International Integrated Reporting Council – IIRC we współpracy ze Stowarzyszeniem Dyplomowanych Biegłych Księgowych (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Edukacji Rachunkowości i Badań (International Association for Accounting Education & Research – IAAER. Wskazano też tematy opracowań podejmujących ten problem, przyjętych do prezentacji na Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Rachunkowości (European Accounting Association – EAA w Glasgow w kwietniu 2015 r. Analizą objęto również dorobek polskich autorów podejmujących w swoich badaniach problematykę sprawozdawczości zintegrowanej. Przegląd literatury dotyczącej sprawozdawczości zintegrowanej oraz obecnie prowadzonych badań pozwolił na zidentyfikowanie luk badawczych i wskazanie problemów wartych naukowych dociekań. Zaliczono do nich m.in. zagadnienia związane z modelem biznesu, koncepcją wartości, sześcioma kapitałami, jakością i istotnością raportów zintegrowanych, zaspokajaniem przez raporty zintegrowane potrzeb informacyjnych użytkowników oraz rolą księgowych i biegłych rewidentów w opracowywaniu i weryfikacji sprawozdawczości zintegrowanej. 

 16. Experimental Testing of Innovative Cold-Formed "GEB" Section / Badania Eksperymentalne Innowacyjnego Kształtownika Giętego Na Zimno Typu „Geb“

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukowicz Agnieszka

  2015-03-01

  Full Text Available Jedną z najważniejszych zalet lekkich konstrukcji metalowych, wytwarzanych z kształtowników giętych na zimno, jest ich mała masa, dlatego też, producenci coraz częściej wykorzystują możliwości profili giętych do wytwarzania typowych konstrukcji halowych w budownictwie systemowym. Proces gięcia na zimno, pozwala na formowanie różnego rodzaju przekrojów poprzecznych, które mogą być wykorzystywane jako elementy konstrukcji. Typowe kształty elementów. tzn. Z, C oraz tzw. przekroje kapeluszowe, które zostały przebadane i opisane w literaturze, wykorzystuje się głównie jako płatwie lub części składowe wiązarów kratowych. Nowo opatentowany przekrój typu GEB ma być wykorzystany jako element nośny konstrukcji ramowych. W związku z tym innowacyjny kształt oraz parametry geometryczne przekroju takiego kształtownika, związane z możliwością jego wyprodukowania oraz z warunkami nośności, stateczności oraz sztywności, muszą być optymalne. Według normy PN-EN 1993-1-3, każdy nowo uformowany przekrój powinien być przebadany pod kątem nośności elementu i formy deformacji, dlatego też, ten innowacyjny kształtownik został poddany m.in. badaniom nośności na zginanie. Na ich podstawie została określona wartość nośności przekroju oraz forma jego deformacji. Jednocześnie dla analizowanego elementu zostały przeprowadzone obliczenia nośności przekroju, według normy PN-EN-1993-1-3 oraz numeryczne w programie MARC MENTAT.

 17. Vibration Problems of an Example of Temporary Steel Grandstand under Human-Induced Excitation / Problemy Drgań Przykładowej Tymczasowej Trybuny Stalowej Poddanej Oddziaływaniom Dynamicznym Wywołanym Przez Ludzi

  Science.gov (United States)

  Lasowicz, Natalia; Jankowski, Robert

  2015-03-01

  Lighter and slender structural members of a typical grandstand leads to a significant reduction in the frequencies, that is why such structures are more easily induced to vibrations. The aim of the present paper is to show the results of the experimental tests and the numerical analyses focused on the behaviour of a part of a typical temporary steel grandstand under dynamic loads. The peak values of accelerations of a steel scaffolding grandstand under human-induced excitation have been determined and compared with the limit values concerning the perception of vibrations by people. The results of the study indicate that the human-induced excitation may induce structural vibrations which substantially exceed the allowable limits. Coraz bardziej powszechne staje się stosowanie trybun stalowych podczas różnego rodzaju koncertów i imprez sportowych, podczas których konstrukcje te są narażone na oddziaływania dynamiczne wywołane przez przebywających na nich ludzi. Lekkie i smukłe elementy, z jakich wykonane są trybuny stalowe przyczyniają się do niskich wartości częstotliwości drgań własnych konstrukcji, przez co łatwiej wzbudzić je do drgań. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i analiz numerycznych dotyczące zachowania się przykładowej tymczasowej trybuny stalowej poddanej oddziaływaniom dynamicznym wywołanym przez ludzi. Podczas eksperymentalnych badań polowych, analizowany fragment konstrukcji wzbudzano do drgań poprzez poziome wychylenie górnej części konstrukcji celem wyznaczenia wartości dominującej częstotliwości drgań własnych. Z kolei, przeprowadzone analizy numeryczne obejmowały analizę modalną oraz analizę dynamiczną trybuny stalowej obciążonej tłumem skaczących widzów. Maksymalne wartości przyspieszeń konstrukcji poddanej dynamicznym oddziaływaniom ludzi porównano z wartościami granicznymi określonymi w literaturze. Na tej podstawie przeanalizowano wpływ drgań konstrukcji

 18. Analysis of Suitability for Development of New Mining Field in Northern Part of Kosovo Lignite Basin - Sibovc / Analiza Możliwości Udostępnienia Nowego Obszaru Wybierania W Północnej Części Zagłębia Węgla Brunatnego Sibovc W Kosowie

  Science.gov (United States)

  Cehlár, Michal; Rybár, Radim; Pinka, Ján; Haxhiu, Lorik; Beer, Martin

  2013-06-01

  This review describes the possibility of development a new lignite deposit in northern Kosovo lignite basin - Sibovc. Analysis of the initial state briefly evaluates Kosovo energy sector, geomorphological conditions and quality of lignite from Sibovc deposit. With using Dataminesoft it was created geological model and approximate calculation of lignite reserves in the deposit. The data obtained from Dataminesoft were used as starting points of the financial analysis of project. The result of the analysis is exactly describe the qualitative and quantitative characteristics of deposit Sibovc compared to other deposits in the area and creating of geological model with productive horizons deposit of lignite. Based on these data lignite deposit Sibovc was classified, according to the classification of deposits the UN, as economical. W pracy tej omówiono możliwości udostępnienia nowego obszaru wybierania złoża węgla brunatnego (lignitu) w północnej części zagłębia węgla brunatnego Sibovc w Kosowie. W analizie stanu początkowego krótko scharakteryzowano sektor energetyczny Kosowa, warunki geo-morfologiczne oraz parametry jakościowe węgla brunatnego z zagłębia Sibovc. Przy pomocy pakietu Dataminesoft stworzono model geologiczny i przeprowadzono przybliżone obliczenia zasobów węgla brunatnego w złożu. Dane uzyskane przy zastosowaniu pakietu Dataminesoft zostały następnie wykorzystane jako dane wejściowe do analizy finansowej przedsięwzięcia. Na podstawie wyników analizy uzyskuje się jakościową i ilościową charakterystykę złoża w odniesieniu do pozostałych złóż w regionie. Opracowano model geologiczny ze szczegółowym wskazaniem poziomów wybierania lignitu. W oparciu o te dane dokonano klasyfikacji złoża węgla brunatnego (lignitu) w Sibovc zgodnie z międzynarodowymi zasadami klasyfikacji wykazując, że złoże będzie ekonomiczne.

 19. Zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej a efekt względnego wieku w klasie trzeciej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Konarzewski

  2015-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest weryfikacja dwóch hipotez. Pierwszą, według której zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej jest ujemnie skorelowane z wiekiem startu szkolnego, sprawdzono na danych z Badania sześcio- i siedmiolatków na starcie szkolnym. Dyspersje wyników pomiaru umiejętności czytania i pisania (ale nie umiejętności matematycznych 1164 dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej istotnie malały w kolejnych kwartylach wieku. Drugą hipotezę, zgodnie z którą w oddziale szkolnym efekt względnego wieku w klasie trzeciej jest dodatnio skorelowany ze zróżnicowaniem początkowych umiejętności językowych i liczbowych w klasie pierwszej, sprawdzono na danych 4838 uczniów z 254 oddziałów trzeciej klasy szkoły podstawowej, zebranych w międzynarodowych badaniach osiągnięć szkolnych PIRLS i TIMSS 2011. Umiejętności początkowe oceniono na podstawie opinii rodziców. Hierarchiczna analiza regresji (przy kontroli płci i statusu społeczno-ekonomicznego rodziny ucznia oraz lokalizacji szkoły wykazała, że im większe było początkowe zróżnicowanie umiejętności językowych w oddziale (przy kontroli wieku uczniów, tym większa była różnica między osiągnięciami matematycznymi młodszych i starszych uczniów w klasie trzeciej. Wynik sugeruje, że pytanie o wiek, w jakim dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole, jest mniej ważne niż pytanie: Jak redukować zróżnicowanie umiejętności początkowych w oddziałach klasy pierwszej?

 20. Differences in ability of selected amaranth cultivars to accumulate risky metals / Zróżnicowana zdolność wybranych odmian szarłatu (Amaranhtus do pobierania i akumulacji metali ciężkich z gleb

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vollmannova Alena

  2015-09-01

  Full Text Available Celem przeprowadzonych badań było porównanie stopnia akumulacji metali ciężkich (mogących stanowić ryzyko dla zdrowia ludzi przez nasiona i biomasę pięciu wybranych odmian uprawnych szarłatu (Golden Giant, Rawa, Annapurna, Oscar Blanco, Koniz. Celem pracy była także ocena zależności pobierania metali ciężkich: gleba-roślina. Stwierdzono, że badane gleby były zanieczyszczone Cd i Pb, których zawartość przekraczała odpowiednio 40% i 10% zawartości wyjściowej oznaczonej w ekstrakcie wody królewskiej i NH4NO. W nasionach Szarłatu wszystkich badanych odmian zawartość Cd i Pb przekraczały dozwolone zawartości tych pierwiastków odpowiednio o 60--100% i 25--200%. W częściach nadziemnych szarłatu zawartość badanych metali była średnio 0,17-12,25 krotnie wyższa niż w nasionach badanych roślin. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że nasiona oraz liście szarłatu wykorzystywane na cele żywnościowe mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, wynikające z wysokich zawartości Cd i Pb. Szarłat posiadając dużą zdolność akumulacji Cd i Pb, poprzez wytwarzanie obfitej biomasy roślinnej może być wykorzystany w celu fitoremediacji gleb. Wyniki potwierdziły zdolność do akumulacji metali ciężkich przez różne odmiany szarłatu nawet z terenów uznawanych za niezanieczyszczone

 1. ANALIZA EKSPLOATACYJNA INSTALACJI SŁONECZNEJ PRACUJĄCEJ NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA C.W.U. DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena BABIARZ

  Full Text Available Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy instalacji słonecznych pod kątem eksploatacyjnym. Zasadniczą część opracowania stanowi analiza istniejącej od 2005 r. instalacji słonecznej pracującej dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców budynku wielorodzinnego. W pracy wykorzystano rzeczywiste dane eksploatacyjne z dziesięciu lat działania instalacji, udostępnione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ZODIAK” w Rzeszowie. Przeanalizowano koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz koszty serwisowe instalacji. Na koszty eksploatacyjne instalacji słonecznych składają się m.in.: koszty zużycia i przygotowania c.w.u., koszty zużycia energii elektrycznej przez pompy obiegowe instalacji słonecznych, oraz koszty serwisowania instalacji. Na podstawie niniejszej analizy można wysnuć szereg wniosków możliwych do wykorzystania w analizach techniczno-finansowych na etapie projektowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Przeprowadzona analiza wykazała, iż instalacja słoneczna w znacznym stopniu obniża koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej. Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej w analizowanym budynku wielorodzinnym w 2015 r. przy udziale instalacji słonecznej stanowił 67% kosztów podgrzewu ciepłej wody w budynku o podobnej kubaturze wykorzystującym ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Pompy obiegowe zastosowane w instalacjach słonecznych charakteryzują się stosunkowo małym zużyciem energii elektrycznej. Koszty serwisowe instalacji są niewielkie i zależą od wielkości instalacji, jej lokalizacji oraz budowy.

 2. Powrócić do początku, czyli jak kultura maskuje swoją zmienność?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Kajfosz

  2015-12-01

  Full Text Available Return to the beginnings, or how culture masks its changes?  The aim of this essay is to describe cognitive mechanisms on which imagined intersubjectively important continuities and discontinuities in culture are based, and thus allow creating and transforming collective identities. The author uses tools of phenomenology and semiotics to provide answers to a few questions concerning cognitive mechanisms of memory and symbolic violence as well as the ways in which culture can change and adapt to current socio-political needs. These issues pertain also to nation and national identities.   Powrócić do początku, czyli jak kultura maskuje swoją zmienność?  Celem przyczynku jest próba odpowiedzi na pytanie, na jakich kognitywnych mechanizmach opiera się konstruowanie wyobrażonych, intersubiektywnie ważnych ciągłości i nieciągłości w kulturze, będących podstawą tworzenia i przetwarzania tożsamości zbiorowych. Posługując się narzędziami fenomenologii i semiotyki, autor chce dostarczyć odpowiedzi na następujące pytania: Na podstawie jakich kognitywnych mechanizmów pamięć – wraz z jej społecznymi ramami – może się dostosowywać do aktualnie ważnych społeczno-politycznych potrzeb? Na jakich kognitywnych mechanizmach opiera się przemoc symboliczna? W jaki sposób kultura potrafi eliminować pamięć o własnych przemianach? – Propozycje zawierające się w artykule wskazują na retoryczny (perswazyjny, legitymizacyjny i światotwórczy – czyli pragmatyczny – wymiar konotacji, a zwłaszcza „zgęszczeń konotacji” nazywanych przez R. Barthesa mitem. Podstawową funkcję eksplanacyjną w odniesieniu do pytań o kognitywne mechanizmy społecznego konstruowania przeszłości (inaczej: „początku” oprócz konotacji mają tu takie kategorie, jak percepcja magiczna i myślenie magiczne.

 3. The use of multi-criteria analysis for selection of technology for a household WWTP compatible with sustainable development / Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru rozwiązania technologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jóźwiakowski Krzysztof

  2015-09-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono sposób wykorzystania analizy wielokryterialnej jako narzędzia pomocniczego do wyboru właściwego rozwiązania technologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków. Przy wyborze uwzględniano kryteria zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Do porównawczej analizy wielokryterialnej wybrano 5 wariantów przydomowych, mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków. Porównywano systemy z filtrem piaskowym, z osadem czynnym, ze złożem biologicznym zraszanym, system hybrydowy - osad czynny ze złożem biologicznym oraz hybrydowy system hydrofi towy typu VF-HF (z pionowym i poziomym przepływem ścieków. Analizowano rozwiązania o przepustowości 1 m3∙d-1 (Równoważna Liczba Mieszkańców - RLM = 8, spełniające wymagania przepisów ochrony środowiska. Dodatkowo także rozwiązanie z zastosowaniem drenażu rozsączającego. Na podstawie analizy wielokryterialnej stwierdzono, że najbardziej korzystnymi rozwiązaniami technologicznymi, zgodnymi z zasadami zrównoważonego rozwoju, są systemy z filtrem piaskowym i hybrydowe systemy hydrofi towe typu VF-HF. Przy znacznej przewadze kryteriów ekonomicznych, jako najbardziej korzystne rozwiązanie wybrany został system z drenażem rozsączający, jednak biorąc pod uwagę kryterium nadrzędne (ekologiczne, aby zachować zasadę zrównoważonego rozwoju, należałoby wykluczyć możliwość stosowania tych rozwiązań na większą skalę. Stwierdzono, że najbardziej niekorzystnym jest rozwiązanie technologiczne z wykorzystaniem osadu czynnego. Wykonana analiza wykazała, że stosowanie tej technologii jest niezgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Jest to spowodowane brakiem odpowiedniej stabilności technologicznej i niewielką niezawodnością działania.

 4. DIGITALISATION IN FINNISH MUSEUMS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Laine-Zamojska

  2014-01-01

  Full Text Available W artykule omówiono generalny obraz digitalizacji w fińskim sektorze muzealnym. Przedstawiono szacunkowe liczby dotyczące digitalizacji dziedzictwa kulturowego na podstawie przeprowadzonych statystycznych badań, oraz zaprezentowano wiele projektów związanych z ucyfrowieniem fińskich muzeów.\tFiński sektor muzealny jest niezwykle zróżnicowany, podobnie jak stopień skatalogowania i zdigitalizowania kolekcji. W projektach rozwojowych aktywnie uczestniczy cały sektor muzealny. W ostatnich latach, dzięki wielu inicjatywom i badaniom udało się uzyskać szczegółowy obraz fińskiego sektora muzealnego. Największą inicjatywą jest projekt utworzenia Narodowej Biblioteki Cyfrowej, podlegający Ministerstwu Edukacji i Kultury. Celem projektu jest połączenie i udostępnienie zasobów z instytucji pamięci (bibliotek, archiwów i muzeów. Towarzyszą mu rozległe projekty digitalizacji.\tW związku z ogromną różnorodnością systemów do zarządzania kolekcją i praktykami katalogowymi w muzeach, w 2011 r. Państwowy Urząd Muzealny (Museovirasto / National Board of Antiquities, Fiński Związek Muzeów (Suomen museoliitto / Finnish Museums Association i Państwowa Galeria Sztuki (Valtion taidemuseo / Finnish National Gallery zainicjowały projekt Muzeum2015 (Museo2015 / Museum2015. Jego głównymi celami są: unifikacja procesów związanych z zarządzaniem kolekcją, stworzenie architektury korporacyjnej dla zarządzania muzealną kolekcją, stworzenie modelu zarządzania dla architektury korporacyjnej, oraz określenie i stworzenie warunków do zakupu i implementacji ogólnofińskiego systemu zarządzania kolekcją.\tRozwój cyfrowych narzędzi dla najmniejszych, prowadzonych przez wolontariuszy, muzeów lokalnych jest jednym z celów projektu badawczego ViMuseo, prowadzonego na Uniwersytecie w Jyväskylä (Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä.

 5. Z dalekiej Galicji do Wiednia. Siegfried Lipiner – bibliotekarz niepospolity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Wiśniewska

  2014-01-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przybliżenie sylwetki Siegfrieda Lipinera (1876– –1911 – poety, admiratora Nietzschego, przyjaciela i doradcy Mahlera, tłumacza dzieł Mickiewicza, a także świetnego bibliotekarza. Urodzony w Jarosławiu Siegfried Lipiner w 1875 roku przeniósł się do Wiednia, gdzie z wyróżnieniem zdał maturę i skończył studia na Wydziale Filozoficznym. Na lata gimnazjalne przypadają jego pierwsze próby poetyckie. Już jako student Lipiner skupił wokół siebie grono przyjaciół, w tym Gustava Mahlera, na którego twórczość jako najbliższy przyjaciel i doradca wywarł znaczny wpływ. Opublikowany w 1876 roku epos Der entfesselte Prometheus wzbudził duże uznanie Nietzschego i zainteresował Wagnera. Późniejsze utwory Lipinera nie spotkały się już z tak pozytywnym odzewem. W 1881 roku dzięki rekomendacji dr. Franciszka Smolki, przewodniczącego Izby Posłów, otrzymał pracę w Bibliotece Parlamentu Wiedeńskiego, w której przepracował z zaangażowaniem 30 lat. Do jego zasług należy zwiększenie dotacji dla biblioteki oraz pozyskanie nowych współpracowników naukowych, w tym Karla Rennera – późniejszego kanclerza i prezydenta Austrii. Dzięki współpracy z nimi możliwe było opracowanie nowych katalogów systematycznych, w tym katalogu kartkowego, który był w użyciu do 1995 roku. Starania Lipinera doprowadziły do uzyskania dodatkowej powierzchni bibliotecznej (obecnej czytelni. Po 30 latach jego urzędowania biblioteka parlamentu zaliczana była do najlepszych. Oprócz pracy bibliotecznej Lipiner dalej tworzył, a także podnosił swoje kwalifikacje. W 1894 uzyskał doktorat na podstawie dysertacji Homunculus, eine Studie über Faust und die Philosophie Goethes. Oprócz tego pracował za namową hr. Karola Lanckorońskiego nad przekładami dzieł Adama Mickiewicza: Pana Tadeusza oraz Dziadów – wydane w 1883 i 1887 roku do dziś uważane są za wybitne.

 6. Zastosowanie tetrabenazyny w leczeniu późnych dyskinez polekowych – opis czterech przypadków

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Szczepocka

  2016-12-01

  Full Text Available Późne dyskinezy definiowane są jako zespół mimowolnych, nieregularnych, hiperkinetycznych ruchów obejmujący mieszane zaburzenia ruchowe w obrębie twarzy i ust oraz ruchy choreoatetotyczne w obrębie tułowia i kończyn. Stanowią one poważny i zwykle nieodwracalny niepożądany efekt przewlekłego leczenia neuroleptykami, występujący u około 15–20% pacjentów. Podejmowano próby leczenia amantadyną, lewetiracetamem, piracetamem, klonazepamem, propranololem, witaminą B6, witaminą E, ondansetronem, toksyną botulinową oraz preparatami Ginkgo biloba, jednak skuteczność terapii w wielu przypadkach nie ma potwierdzenia w długoterminowych badaniach na liczniejszych grupach chorych. Jedną z dostępnych opcji terapeutycznych jest tetrabenazyna, zarejestrowana w Polsce w leczeniu hiperkinetycznych zaburzeń motorycznych w chorobie Huntingtona. W artykule przedstawiamy przebieg i efekty leczenia tetrabenazyną u czterech pacjentów z późnymi dyskinezami wywołanymi przez leki przeciwpsychotyczne. Na podstawie doświadczenia zdobytego w czasie prowadzenia programu badawczego z użyciem tetrabenazyny uważamy, że stosowanie tego leku należy ograniczyć do pacjentów będących w  stabilnym stanie psychicznym, bez objawów zespołu depresyjnego i  bez aktywnych objawów psychotycznych. Za bezwzględne przeciwwskazania uznajemy obecność wyraźnych skłonności, myśli i tendencji suicydalnych oraz obecność w wywiadzie złośliwego zespołu poneuroleptycznego. Podejmując decyzję o włączeniu tetrabenazyny, należy pamiętać o uzyskaniu zgody pacjenta na zastosowanie leku poza zarejestrowanymi wskazaniami, a także o wnikliwym monitorowaniu stanu psychicznego i neurologicznego.

 7. Towards Application of Speech Act Theory to Opinion Mining

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Magdalena Pluwak

  2016-12-01

  Full Text Available Towards the Application of Speech Act Theory to Opinion Mining The paper refers to the pragmatics’ perspective on opinion mining in Polish and English, inspired by the discrepancy between the coverage of sentiment analysis and the market demand. An analysis of speech acts expressed in opinion texts reveals that almost half of all opinions include ways of indirect evaluation that might not get extracted while applying traditional methods of sentiment analysis based on direct evaluative vocabulary and polarity lexicons. Coding of sentiment with respect to speech acts could vastly broaden data mining results within an NLP-system.   O zastosowaniu teorii aktów mowy w ekstrakcji danych z tekstów opinii internetowych Jedno z aktualnych zagadnień językoznawstwa komputerowego, jakim jest automatyczne badanie wydźwięku wypowiedzi, nie uwzględniło dotychczas w wystarczającym stopniu pragmatyki językoznawczej, np. aktów mowy Austina (1961 i Searla (1969, a zatem również implicytnych sposobów wyrażania ewaluacji. Tymczasem podejście od pragmatyki ku konstrukcjom przełożonym na reguły programistyczne umożliwiłoby nie tylko szersze spojrzenie na analizę sentymentu, ale też zbliżyłoby automat do sposobu, w jaki odbiera go człowiek. W szczególności chodzi tu sposoby wyrażania (niezadowolenia wykraczające poza poziom leksykalny (bez nacechowanej negatywnie leksyki, typu Nigdy więcej tam nie pójdę. Artykuł prezentuje: 1. aktualne podejścia do analizy wydźwięku w lingwistyce komputerowej, 2. propozycję zastosowania podejścia pragmatycznego, 3. wyniki badania próbki tekstów opinii internetowych pod kątem występowania w nich aktów mowy, 4. propozycję utworzenia reguł ekstrakcji danych na ich podstawie. Zaprezentowane podejście zakłada hipotezę wtórnej oralności, czyli tego, że język opinii jest zapisanym językiem mówionym.

 8. Całościowa ocena przewlekłej obturacyjnej choroby płuc według raportu GOLD 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2013-06-01

  Full Text Available Autorzy omawiają nowe podejście do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przedstawione w raporcie GOLD 2011. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest ogólnoświatowym problemem zdrowotnym. Badanie BOLD ujawniło, że rozpowszechnienie choroby jest różne w poszczególnych krajach i będzie czwartą przy‑ czyną zgonów w 2030 roku. Główną przyczyną przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest nałóg palenia tytoniu. Raport GOLD 2011 zaleca, aby postawienie diagnozy rozważyć, jeśli pacjent prezentuje takie obja‑ wy, jak: duszność, kaszel i odkrztuszanie wydzieliny z ekspozycją na czynniki ryzyka oraz z obecnością obtu‑ racji potwierdzonej wartością FEV1/ FVC < 0,70. Wskaźnik FEV1 okazał się niedostatecznym deskryptorem wpływu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na pacjenta. Jest to choroba złożona i różnorodna, zbadanie jej wpływu na zdrowie pacjenta wymaga walidowanych testów, takich jak BODE, ADO, DOSE. Raport GOLD 2011 zaleca stosowanie dwóch walidowanych testów: mMRC i CAT. Wskaźniki wentylacyjne są skla‑ syfikowane jako GOLD 1 i 2 (zaburzenia łagodne i umiarkowane oraz GOLD 3 i 4 (zaburzenia ciężkie i bar‑ dzo ciężkie. Zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc są ustalane na podstawie wywiadu lub war‑ tości FEV1. Ostatecznie pacjentów można zakwalifikować do kategorii A, B, C lub D. Leczenie farmakologiczne powinno być ustalane po dokonaniu zindywidualizowanej oceny.

 9. Badanie zachowań seksualnych dzieci i młodzieży – problemy etyczne i metodologiczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław Dąbkowski

  2014-06-01

  Full Text Available W oryginalnych polskich opracowaniach dotyczących seksualności dzieci i młodzieży, a także w planowaniu badań z tego zakresu można zaobserwować istotne niedoskonałości metodologiczne i kwestie budzące kontrowersje etyczne, począwszy od „wrażliwości” tematyki, spotykającej się ze zróżnicowaną oceną społeczną, poprzez trudności w badaniach porównawczych (większość literatury pochodzi z anglojęzycznego obszaru kulturowego, specyfikę doboru populacji badanych (zawężonej nieomal zupełnie do ofiar molestowania seksualnego, na trudnościach w formułowaniu celów badawczych i sposobów ich realizacji bez narażania osób badanych na możliwe szkody skończywszy. Istotnymi ograniczeniami, ściśle związanymi z wymienionymi problemami etycznymi, są aspekty metodologiczne badań zachowań seksualnych dzieci i młodzieży – zarówno zdrowej, jak i z grup klinicznych. W pracy omówiono niedoskonałości różnych sposobów zbierania danych i metod badawczych (opisy przypadków – case studies, wywiady zbierane od dzieci i młodzieży dotyczące ich zachowań seksualnych, retrospektywne opisy własnych zachowań seksualnych z czasu dzieciństwa i adolescencji dokonywane przez młodych dorosłych, obserwacje zachowań seksualnych młodszych dzieci dokonywane przez rodziców i opiekunów, standaryzowane skale oceny zachowań, obserwacja bezpośrednia oraz samomonitorowanie i badania neuroobrazowe, a także związane z nimi korzyści. Wartości i ograniczenia tych metod przedstawione są w optyce aksjologicznej, na podstawie badań własnych dzieci z populacji klinicznej.

 10. BADANIE OSŁONNOŚCI RADIACYJNEJ BETONÓW SPECJALNYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka BURAKOWSKA

  2016-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości osłonnych betonów eksperymentalnych przed promieniowaniem gamma, z wykorzystaniem zamkniętego źródła promieniotwórczego 137Cs. Do analiz sporządzono i opisano specjalne stanowisko badawcze o określonej geometrii. Do badań wykorzystano odpowiednio przygotowane próbki betonów ciężkich o zróżnicowanym składzie. W ramach prac przebadano piętnaście rodzajów betonów różniących się przede wszystkim zawartością kruszyw oraz gęstością objętościową. Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych, dla poszczególnych prób betonów, otrzymano wartości grubości kolejnych warstw połówkowych (HVL i dziesięciochłonnych (TVL. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż najlepsze parametry osłonne w polu promieniowania gamma dla izotopu 137Cs mają betony, z których kruszywem magnetytowym oraz barytowym. Betony te miały bardzo wysoką gęstość - powyżej 3300 kg/m3. Gorszymi parametrami charakteryzowały się natomiast mieszanki zawierające w składzie tylko kruszywa zwykłe (serpentynit lub amfibolit, a ich gęstość nie przekraczała 2450 kg/m3. Otrzymane wyniki badań, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, wskazują, że wraz ze wzrostem gęstości materiału osłonowego warstwa HVL (odpowiednio TVL zmniejsza się, co oznacza, że właściwości osłonowe materiału przed promieniowaniem gamma ulegają poprawie

 11. MODELOWANIE DYSPERSJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W KANIONIE ULICZNYM NA PRZYKŁADZIE ALEI KRASIŃSKIEGO W KRAKOWIE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek BOGACKI

  2016-05-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono ocenę wpływu na jakość powietrza emisji z transportu drogowego w kanionie ulicznym aleja Krasińskiego w Krakowie ze względu na poziomy stężeń dwutlenku azotu (NO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5. Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników obliczeń z zastosowaniem modelu OSPM (Operational Street Pollution Model. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu drogowego oszacowano zgodnie z metodyką CORINAIR opracowaną przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska. W procesie obliczeniowym wykorzystano dane pochodzące ze stacji meteorologicznej zlokalizowanej w rejonie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a tło zanieczyszczeń pozyskano ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej przy ul. Bujaka w Krakowie. W pracy zawarto również porównanie wyników modelowania ze stężeniami mierzonymi na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w kanionie ulicznym alei Krasińskiego. Wyniki analiz potwierdziły znaczącą rolę emisji z transportu drogowego w kształtowaniu wysokich poziomów stężeń NO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 w powietrzu kanionu ulicznego. Stwierdzono, że wpływ transportu drogowego na poziom stężeń NO2, PM10 i PM2.5 w powietrzu zmienia się sezonowo, a największy wpływ obserwowany jest latem. W okresie tym udział emisji z transportu drogowego w kształtowaniu poziomów stężeń NO2, PM10 i PM2.5 w powietrzu w kanionie ulicznym wynosi odpowiednio 62, 35 i 31%.

 12. Przegląd metod służących do wykrycia zakażenia Borrelia burgdorferi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia Czubasiewicz

  2013-06-01

  Full Text Available Borelioza jest chorobą zakaźną wywoływaną przez krętki Borrelia burgdorferi sensu lato. Do zakażenia tą bak‑ terią dochodzi zwykle podczas ukąszenia przez zarażonego kleszcza z rodziny Ixodidae, m.in. Ixodes ricinus, Ixodes scapularis, Ixodes persulcatus. Za czynniki etiologiczne boreliozy uznawane są następujące genogatunki: B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii, B. bissettii oraz B. spielmanii. Bakteria ta w organizmie czło‑ wieka może atakować różne narządy: skórę, stawy, ośrodkowy układ nerwowy, serce. Poszczególne szczepy wiązane są z rozwojem różnych obrazów choroby: Borrelia afzelii powoduje zazwyczaj rozwój przewlekłego zanikowego zapalenia skóry, Borrelia burgdorferi sensu stricto jest najczęściej odpowiedzialna za rozwój zapa‑ lenia stawów, neuroboreliozę może powodować zarówno B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, jak i B. garinii. Boreliozę diagnozuje się na podstawie objawów klinicznych, wywiadu epidemiologicznego oraz testów labo‑ ratoryjnych, takich jak testy serologiczne w surowicy, a także badania metodą PCR tkanek pacjenta lub orga‑ nizmu kleszcza odpowiedzialnego za ukąszenie. Najczęściej praktykowanym postępowaniem diagnostycznym jest rekomendowana przez Instytut Roberta Kocha w Berlinie tzw. diagnostyka dwuetapowa boreliozy, pole‑ gająca na wykonaniu czułego testu przesiewowego w pierwszym etapie (testy EIA, IIFA, ELISA oraz weryfi‑ kacji dodatnich i wątpliwych wyników w drugim etapie (test Western blot. Ze względu na możliwości zmiany swojej struktury antygenowej krętki Borrelia burgdorferi sensu lato mają zdolność do unikania mechanizmów obronnych zainfekowanego organizmu. Jest to główna przyczyna problemów w interpretacji objawów klinicznych, wyników badań laboratoryjnych, a także leczenia zakażenia tą bakterią.

 13. A Comparison Of GDP Growth Of European Countries During 2008-2012 From The Regional And Other Perspectives / Porównanie Wzrostu Pkb W Okresie 2008-2012 W Krajach Europejskich Z Regionalnej I Innej Perspektywy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mazurek Jiří

  2015-08-01

  Full Text Available Celem artykułu jest porównanie całkowitego wzrostu realnego PKB w krajach europejskich od III kwartału 2008 roku do III kwartału 2012 roku, w okresie charakteryzującym się przewagą stagnacji i recesji gospodarczej, która miała miejsce w większości badanych krajów europejskich. Kraje zostały podzielone na grupy na podstawie następujących kryteriów: geograficzna bliskość lub peryferyjność w stosunku do centrum gospodarczego (Niemcy, członkostwo w strefie euro lub jego brak, członkostwo w UE (z podziałem na kraje starej i nowej Unii lub jego brak. Główne wnioski z porównania są następujące: 1. Kraje europejskie blisko centrum gospodarczego (Niemcy i sąsiedzi zanotowały dodatni wzrost gospodarczy w badanym, okresie podczas gdy w tym samym okresie kraje europejskiej peryferii wzrostu gospodarczego osiągnęły wzrost ujemny (średnio. Różnica ta była statystycznie znacząca na poziomie α = 0,01. 2. Różnice pomiędzy krajami w i poza strefą euro, różnice między starymi i nowymi członkami UE oraz różnice między bardziej i mniej zaludnionymi krajami UE nie były statystycznie znaczące. 3. Europejskie regiony z najwyższym ujemnym wzrostem realnego wzrostu PKB obejmują kraje bałtyckie, Bałkany, Europę Południową (Włochy, Portugalię i Islandię. Najwyższy dodatni wzrost PKB osiągnęły kraje Europy Środkowej (Polska, Słowacja, Niemcy, Austria, Zachodniej (Szwajcaria i Północnej (Szwecja, Norwegia.

 14. Ekspresja receptora dla witaminy D oraz reduktazy metylenotetrahydrofolianowej w rakach podstawnokomórkowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Włodarkiewicz

  2010-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Dane z literatury wskazują na udział receptora dlawitaminy D (ang. vitamin D receptor – VDR w rozwoju nowotwo równarządów wewnętrznych oraz raków skóry. W pojedynczychpracach analizowano rolę reduktazy metylenotetrahydrofolianowej(ang. methylenetetrahydrofolate reductase – MTHFR, której nieprawidłowaaktywność związana jest z indukcją kancerogenezy. Cel pracy: Ocena stężenia 25(OHD oraz parathormonu w surowicyu pacjentów z rakiem podstawnokomórkowym (ang. basal cell carcinoma– BCC, a także analiza ekspresji VDR i MTHFR w bioptatach zezmian skórnych typu BCC. Materiał i metodyka: Badaniem objęto grupę 79 chorych z BCC oraz46 wolontariuszy stanowiących grupę kontrolną. U wszystkich badanychoznaczano stężenie witaminy D i parathormonu w surowicy,natomiast u 44 pacjentów z BCC oraz 30 wolontariuszy pobieranobiopsje skóry celem oznaczenia ekspresji VDR i MTHFR. Wyniki: Stężenie 25(OHD było statystycznie istotnie wyższe w grupiekontrolnej niż u chorych na BCC (p = 0,0026, podczas gdy stężenieparathormonu w surowicy pacjentów z BCC było istotnie wyższew porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,0001. U chorych na BCCwykazano istotnie wyższą ekspresję VDR niż w grupie kontrolnej(p < 0,001. Taką samą zależność obserwowano w odniesieniu do ekspresjiMTHFR, która była istotnie wyższa w bioptatach skóry pobranychze zmian typu BCC w porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,01. Wnioski: Na podstawie wyników badań własnych nie można jednoznacznieokreślić roli VDR i MTHFR w rozwoju raków podstawnokomórkowychskóry, jakkolwiek wiele argumentów przemawia za ichistotnym udziałem w procesie kancerogenezy. Stąd też uzasadnionejest prowadzenie dalszych, kompleksowych i wieloośrodkowychbadań celem poznania złożonej etiopatogenezy BCC.

 15. Zależność bodźcowości ciśnienia od cyrkulacji atmosferycznej w Warszawie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Rozbicka

  2016-09-01

  Full Text Available W pracy zbadano: czasowy rozkład ciśnienia atmosferycznego, bodźcowe oddziaływanie ciśnienia atmosferycznego o wartościach wyższych od 1015 hPa lub niższych od 985 hPa. Wyznaczono częstość i prawdopodobieństwo wystąpienia ciśnienia o oddziaływaniu bodźcowym oraz zanalizowano zależność zmian międzydobowych ciśnienia od typów cyrkulacji atmosferycznej według klasyfikacji Lityńskiego. Do obliczeń wykorzystano cogodzinne wartości ciśnienia atmosferycznego pochodzące ze stacji Ursynów SGGW z okresu 2011–2015. Na podstawie badań stwierdzono, że ciśnienie atmosferyczne o oddziaływaniu bodźcowym w Warszawie może wystąpić w każdym miesiącu z prawdopodobieństwem od 0,2% do 19,1%, w przypadku ciśnienia o wartościach wyższych niż 1015 hPa oraz od 0,1 do 3,4%, w przypadku ciśnienia niższego od 985 hPa, z wyjątkiem czerwca i sierpnia. Zmiany międzydobowe ciśnienia atmosferycznego mogą osiągać około 24 hPa, a częstość występowania bodźców „silnych” wywołanych tymi zmianami wyniosła w poszczególnych miesiącach od 1% do 16%, natomiast bodźców „bardzo silnych” od 2% do 8%. Spośród sytuacji synoptycznych największe znaczenie dla bodźcowości zmian ciśnienia mają sytuacje cyklonalne: szczególnie przy adwekcji powietrza z sektora północno-zachodniego (NWC.

 16. Krótkoterminowe zmiany maksymalnej temperatury powietrza w półroczu chłodnym w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominika Ciaranek

  2016-03-01

  Full Text Available W opracowaniu przedstawiono analizę zmian temperatury powietrza z dnia na dzień (T2–T1 oraz w ciągu kolejnych trzech (T3–T1 i czterech dni (T4–T1. Zostały one wyliczone na podstawie dobowych wartości temperatury maksymalnej powietrza w półroczu chłodnym (X–III z pięciu stacji w Polsce (Łeba, Warszawa, Kraków, Poznań, Włodawa, z lat 1961–2010. Średnie wieloletnie różnice krótkoterminowych zmian temperatury maksymalnej w badanym półroczu wahały się w przedziale 1,7–2,4°C na różnych stacjach, natomiast w ekstremalnych przypadkach zmiany z dnia na dzień (głównie spadki osiągały wartość 20,3°C, a w ciągu kolejnych 3 lub 4 dni odpowiednio 24,0°C i 25,6°C. Stacje położone w środkowej Polsce charakteryzowały się podobnymi tendencjami zmian wartości temperatury. Największe różnice stwierdzono na stacjach w Łebie i Krakowie. W pracy szczególną uwagę zwrócono na liczbę dni z gwałtowną zmianą temperatury, za którą uznano różnicę większą bądź równą 10,0°C. Częstość takich dni w badanym wieloleciu stanowiła 9% przypadków, z niewielką przewagą spadków temperatury nad wzrostami. W wieloletnim przebiegu stwierdzono niewielką przewagę liczby przypadków gwałtownych zmian w pierwszym 25-leciu omawianego okresu (1961–1985 nad drugim (1986–2010.

 17. Gry w podmiot. Szkic o (wczesnej twórczości Mladena Stilinovicia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Bogusławska

  2016-10-01

  Full Text Available Games of a subject: A sketch of the (early works of Mladen Stilinović The article concerns the conceptualization of the subject in the works of the contemporary Croatian visual artist Mladen Stilinović. The object of analysis are most of all works (collages, texts from the 1970s and early 1980s, when the artist formulated the basis for his creative philosophy and at the same time determined the directions of their research. His system of reference were the socialist state order and the traditionalist, academic system of artistic practice, which he criticized from the perspectives of Diogenes, philosophical Cynicism and constructive anarchism. Until this day, the attitude of resistance is the main creative principle for Stilinović’s art. He sets strong, conscious and autonomous creator’s “I” against symbolic violence of different systems (political, ideological, educational, etc.. This “I” is not so much the material and object of expression as a space of play based on concpetualism and self-irony.   Gry w podmiot. Szkic o (wczesnej twórczości Mladena Stilinovicia Artykuł dotyczy konceptualizacji podmiotu w twórczości współczesnego chorwackiego artysty wizualnego – Mladena Stilinovicia. Przedmiotem analizy są przede wszystkim prace (kolaże, teksty z lat 70. i początku 80. XX wieku, kiedy to artysta formułował podstawy filozofii twórczej i określał kierunki swych poszukiwań. Układem odniesienia były dla niego wówczas socjalistyczny porządek państwa i tradycjonalistyczny, akademicki system praktyki artystycz­nej, które poddawał konsekwentnej krytyce z pozycji rozumnego, diogenesowskiego cynizmu i konstruktywnego anarchizmu. Do dziś postawa oporu jest dla Stilinovicia podstawową zasadą twórczą. Przemocy symbolicznej wszelkich systemów (politycznych, ideologicznych, edukacyjnych itp. przeciwstawia mocne, świadome i niezależne „ja” twórcy. Jest tu ono nie tyle tworzywem i przedmiotem ekspresji

 18. Słowniki w Wielkim Księstwie Litewskim – przyczynek do historii (zachodnioruskiej leksykografii i leksyki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilia Citko

  2016-12-01

  W artykule podjęto próbę charakterystyki najstarszych słowników zachodnioru­skich na podstawie kilku źródeł: 1 Leksis s tolkovanīem slovenskikh mov prosto z pierwszej połowy XVI w.; 2 Leksis siriech rechenïia v"krat"tsie s"bran("ny. I īz slove(nskago iazyka naprosty(ĭ ruskīĭ diale(kt istol("kovany L,Z  W. Zizaniego (Wilno 1596; 3 Leksīkon slavenorosskīĭ ī imen tl"kovanīe  P. Beryndy (Kijów 1627; 4 Sinonima slavenorosskaia  (koniec XVII w.. Głównie uwagę skupiono na specyfice leksykograficznej zabytków, elementach ich makro-i mikrostruktury, źródłach oraz sposobach dokumentacji materiału. Pozwoliło to zaobserwować pewną ewolucję warsztatu metodologicznego leksykografów w zakresie budowy artykułu hasłowego, jak np. próby wprowadzania informacji gramatycznej, kwalifikatorów (głównie etymologicznych, stylistycznych oraz egzemplifikacji materiałowej. Słowniki, przeznaczone zasadniczo do nauki języka liturgicznego i lektury ksiąg cerkiewnych, gromadziły przede wszystkim leksykę religijną. Należy jednak zauważyć, że do przekładowej części leksykonów ich autorzy wprowadzali słownictwo ruskie należące do różnych grup tematycznych i rejestrów stylistycznych. W charakterze wyrazów hasłowych słownika Beryndy mogły występować również pożyczki polskie.

 19. OPTYMALIZACJA SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM METAKAOLINITU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz KONKOL

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji składu betonu modyfikowanego dodatkiem prażonego kaolinitu (metakaolinitu, użytego jako częściowy substytut cementu. Optymalizację przeprowadzono przy użyciu programu STATISTICA w oparciu o wyniki badań betonów o zróżnicowanym składzie, zdeterminowanym udziałem dodatku metakaolinitu do 15% masy spoiwa oraz stosunkiem woda/spoiwo od 0,35 do 0,54. Badania wykonano według centralnego kompozycyjnego planu doświadczenia, przewidującego wykonanie badań dziewięciu mieszanek betonowych o zróżnicowanym składzie. Jako kryteria optymalizacji przyjęto: maksimum wytrzymałości na ściskanie fc po 28, 90 i 180 dniach dojrzewania betonu, maksimum krytycznego współczynnika intensywności naprężeń KIcS i maksimum współczynnika sprężystości podłużnej E po 28 i 180 dniach dojrzewania betonu, minimum objętości porów powietrznych w betonie A oraz minimalny wymiar fraktalny określony metodą cięciwy DC i metodą pudełkową DBC. Objętość porów powietrznych określono na podstawie analizy płaskich przekrojów betonu metodami stereologicznymi. Analizie fraktalnej poddano uzyskane w badaniu odporności na pękanie powierzchnie przełomów betonów. Optymalizację przeprowadzono dla trzech wariantów I, II i III. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie ścisłej zależności między właściwościami a strukturą betonów, w tym betonów z dodatkiem metakaolinitu. Wykazano także, że ze względu na przyjęte kryteria optymalizacji celowe jest projektowanie betonów przy założeniu względnie niskiego stosunku woda/spoiwo oraz względnie dużego udziału dodatku metakaolinitu.

 20. Zaburzenia emocjonalne i behawioralne w wyniku uszkodzenia płatów czołowych mózgu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sabiniewicz

  2016-06-01

  Full Text Available Zmiany w zachowaniu człowieka wynikające z uszkodzeń mózgu stanowią istotny przedmiot zainteresowania neurologii i neuropsychologii. Obszar czołowy jest interesujący pod względem oceny neuropsychologicznej, ponieważ odpowiada za poprawne funkcjonowanie wielu procesów poznawczych. Analiza dysfunkcji czołowych rozszerza się również na inne sfery: emocjonalną i behawioralną. Niejednokrotnie istotne jest uwzględnienie uwag rodziny chorego, dostrzegającej diametralne zmiany w jego osobowości i zachowaniu; złożony proces diagnostyczny obejmuje zatem wszystkie sfery funkcjonowania jednostki. W przebiegu analizy zaburzeń po uszkodzeniu obszaru czołowego można wyróżnić etapy, które dotyczą oceny poziomu aktywności psychoruchowej i sfery motywacyjnej, oceny funkcjonowania poznawczego, wreszcie oceny zmian w osobowości i obszarze emocjonalnym. Ponadto wiedza o dokładnej lokalizacji uszkodzenia w płacie czołowym daje podstawy do diagnostyki konkretnego zespołu czołowego. Dane na temat lateralizacji uszkodzenia ułatwiają określenie deficytów poznawczych. Szczególnie związany z zaburzeniami emocjonalnymi jest rejon przedczołowy – najmłodszy filogenetycznie obszar przedniej części kory mózgowej. Odpowiada on za kontrolę najbardziej złożonych ludzkich zachowań. W niniejszej pracy omówione zostały deficyty kognitywne i emocjonalne oraz zmiany w obrębie osobowości badanego. Skupiono się na roli płata czołowego w kontroli funkcji wykonawczych, a dodatkowo zwrócono uwagę na rolę obszaru czołowego w rozwoju chorób psychicznych. Strukturalne badania neuroobrazowe dostarczają wielu danych, które ukazują powiązania między zmianami w aktywacji obszaru czołowego a rozwojem zaburzeń emocjonalnych.

 1. Seeking realistic upper-bounds for internal reliability of systems with uncorrelated observations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prószyński Witold

  2014-06-01

  Full Text Available Z teorii niezawodności wynika, że im większy jest nadmiar obserwacyjny w sieci, tym wyższy poziom jej niezawodności wewnętrznej. Biorąc jednakże pod uwagę fi zykalną naturę procesu pomiaru można zauważyć, że projektowane dodatkowe obserwacje mogą zwiększyć liczbę potencjalnych błędów grubych w sieci, nie podnosząc niezawodności wewnętrznej do oczekiwanego według teorii poziomu. Niezbędne jest zatem ustalenie realistycznych poziomów górnych dla liczby obserwacji w sieci. W niniejszym artykule podjęta jest próba sformułowania zasad ustalania takich poziomów. Jako punkt wyjściowy w analizie przyjęto uzyskaną na drodze empirycznej formułę (Adamczewski 2003, nazwaną prawem błędów grubych, pozwalającą wyznaczyć prawdopodobieństwo wystąpienia w sieci określonej liczby błędów grubych. Przy użyciu pomocniczej zależności wyprowadzonej na podstawie gaussowskiego rozkładu błędów dokonano modyfikacji formuły Adamczewskiego, przekształcając ją w jawną funkcję liczby obserwacji w sieci. Umożliwiło to skonstruowanie narzędzi niezbędnych do analizy, i ostatecznie sformułowanie wskazań co do wyznaczania górnych limitów niezawodności wewnętrznej sieci. Ponieważ formuła Adamczewskiego uzyskana została dla sieci klasycznych, wskazania niniejsze powinny być potraktowane jako wstępna propozycja wymagająca sprawdzenia w odniesieniu do nowoczesnych technik pomiarowych.

 2. Nowe perspektywy leczenia wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Noga

  2015-11-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą autoimmunologiczną chorobą ośrodkowego układu nerwowego o nieznanej przyczynie i zmiennym przebiegu. W około 85% przypadków najpierw występuje postać rzutowo-remisyjna, która po pewnym czasie (różniącym się w zależności od pacjenta przechodzi w postać wtórnie postępującą ze stałą progresją niesprawności, niekiedy z początkowo zachowaną aktywnością rzutową i rezonansową choroby. Możliwości leczenia wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego są ograniczone. Na podstawie wyników badania Mitoxantrone in Multiple Sclerosis Study do leczenia tej postaci choroby zarejestrowany został mitoksantron. Ponadto w Europie rejestrację uzyskały interferon beta-1b oraz interferon beta-1a podawany podskórnie. Udowodniono wpływ tych leków na hamowanie progresji niesprawności (interferon beta-1b, mitoksantron oraz spadek rocznego wskaźnika rzutów (interferon beta-1b, interferon beta-1a, mitoksantron i liczby nowych ognisk w obrazach rezonansu magnetycznego (interferon beta-1a, interferon beta-1b. Badanie North American Study Group on Interferon β-1b in Secondary Progressive MS nie wykazało wpływu terapii interferonem beta-1b na hamowanie postępu niesprawności, więc nie uzyskał on rejestracji do leczenia tej postaci stwardnienia rozsianego w Stanach Zjednoczonych. Największe korzyści z terapii modyfikującej przebieg postępującej postaci choroby odnoszą pacjenci młodsi, chorujący krócej, z zachowaną aktywnością rzutową i szybko narastającą niesprawnością.

 3. Aktualne poglądy na patogenezę i leczenie zespołu zmęczenia w stwardnieniu rozsianym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Waldemar Brola

  2011-04-01

  Full Text Available Zmęczenie, definiowane jako subiektywne odczucie braku energii do rozpoczynania i podtrzymywania dowolnej aktywności pozostające bez związku z depresją lub osłabieniem siły mięśniowej, jest jednym z najczęstszych i zwykle najbardziej uciążliwych objawów stwardnienia rozsianego (SR. Dotyczy prawie wszystkich chorych, natomiast u ponad połowy jest objawem dominującym. Może występować u chorych ze stosunkowo niewielkimi objawami neurologicznymi i w znacznym stopniu wpływać na jakość życia. Mimo intensywnych badań w ostatnich latach patofizjologia zespołu zmęczenia nie jest w pełni poznana. Za występowanie zmęczenia w SR odpowiedzialne mogą być różne mechanizmy: lokalny zanik kory przedczołowej i jąder podstawy, zmiana aktywności limfocytów B, zaburzenia transmisji glutaminergicznej przez cytokiny prozapalne (TNF-α, IL-1β i IL-6, nieprawidłowe funkcjonowanie osi podwzgórze – przysadka – nadnercza, zaburzenia metabolizmu astrogleju i spadek produkcji dehydroepiandrosteronu (DHEA oraz obniżenie poziomu neuroprzekaźników noradrenaliny i serotoniny. Rozpoznanie zespołu zmęczenia opiera się na wywiadzie, badaniu fizykalnym, przesiewowych badaniach laboratoryjnych i skalach oceniających zmęczenie, np. Skali Ciężkości Zmęczenia (FSS i Skali Oddzia- ływania Zmęczenia (MFIS. Warunkiem koniecznym jest wykluczenie depresji oraz dodatkowych przyczyn organicznych (niedokrwistości, chorób serca, nerek czy niedoczynności tarczycy. Leczenie zmęczenia jest mało skuteczne. Farmakoterapia daje niewielką poprawę, chociaż ostatnie próby z zastosowaniem modafinilu i famprydyny przyniosły obiecujące rezultaty. Zaobserwowano korzystny wpływ ćwiczeń fizycznych, krioterapii i magnetostymulacji. Pomocne są też wsparcie emocjonalne chorego, terapia poznawczo-behawioralna i psychoterapia oraz unikanie czynników mogących nasilać zmęczenie, takich jak gorączka, lęk, depresja, ból, zaburzenia snu

 4. Rachunek kosztów działańjako podstawa wyceny usług

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gertruda Krystyna Świderska

  2009-03-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje wykorzystanie rachunku kosztów działań do wyceny usług na trzech rynkach podlegających centralnym regulacjom – rynku usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz świadczeń zdrowotnych. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej (w tym Polski pokazują nowe obszary wykorzystania rachunku kosztów działań. Potwierdzają, że zastosowanie tego narzędzia pozwala na kontrolę kosztów ponoszonych przy świadczeniu usług oraz wycenę na podstawie rzeczywistego rachunku ekonomicznego. Takie podejście gwarantuje przejrzystość procesu wyceny na rynkach, na których odgrywa to szczególnie istotną rolę. W części pierwszej przedstawiono zarys koncepcji rachunku kosztów działań wykorzystanej w PPUP Poczta Polska. Scharakteryzowano zastosowane rozwiązanie dostosowane do specyfiki działań poczty, zawierające elementy obiektowego rachunku kosztów działań oraz rachunku kosztów działań sterowanego czasem. W części drugiej zaprezentowano zastosowanie koncepcji rachunku kosztów działań do wyceny świadczonych usług w British Telecom. Wykorzystanie właściwych nośników kosztów pozwala na prawidłowe przypisanie kosztów obiektom je generującym. W części trzeciej opisano doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie stosowania rachunku kosztów działań do wyceny świadczeń medycznych. Stanowią one przesłankę dla wdrożenia tej koncepcji do wyceny usług zdrowotnych na rynku polskim.

 5. Historia Afroeuropejczyków

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judyta Krawczyk-Onyibe

  2016-01-01

  Full Text Available History of Afro-Germans The purpose of article History of Afro-Germans is to shad more light on the history of Afro-Germans of the last eight decades. I raise here issues like: social inclusion and exclusion, national affiliation, acceptance, self-identification and social categorization, stigmatization, discrimination based on racial background. I describe how this group has been perceived by the White majority of Germans, and activities of Afro-Germans that influenced change of their status and image in Germany. Based on a theoretical analysis, the following results reflect an incremental development in the recognition of Afro-Germans in Germany. Whereas the first generation of the 1940’s had been labelled as “occupation kids” not recognized by the majority of German society as member of it, rather as unwanted souvenir of Allies soldiers, the youngest generation in the meantime enjoys almost all rights included in being a German citizen.   Historia Afroeuropejczyków Historia Afroeuropejczyków to artykuł, którego celem jest rzucić światło na historię Afroniemców na przestrzeni ostatnich ośmiu dekad. Poruszam w nim takie zagadnienia, jak: inkluzja i ekskluzja społeczna, przynależność narodowa, akceptacja, autoidentyfikacja i kategoryzacja społeczna oraz stygmatyzacja i dyskryminacja na tle rasowym. Opisuję sposób postrzegania Afroniemców przez białą większość Niemców, jak i działania samej mniejszości wpływające na zmianę jej statusu i wizerunku w Niemczech. Na podstawie teoretycznej analizy dostępnych materiałów stwierdzam, iż doszło do stopniowego postępu w kwestii akceptacji Afroniemców. Mam na uwadze, że pierwsza generacja nazywana „dziećmi okupacji” nie była uznawana za część społeczeństwa niemieckiego, raczej za niechcianą „pamiątkę” po alianckich żołnierzach, tymczasem najmłodsza generacja cieszy się prawie pełnią praw, jakie przysługują niemieckiemu obywatelowi.

 6. Doświadczanie choroby nowotworowej przez pacjentów z chorobami psychicznymi: schizofrenią oraz dużą depresją – doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Piegza

  2011-12-01

  Full Text Available Wstęp: W codziennej praktyce psychiatrycznej mamy do czynienia z chorymi psychicznie, którzy także cierpią na scho‑ rzenia onkologiczne. Uwagę autorów pracy zwraca odmienne przeżywanie choroby nowotworowej przez chorych psy‑ chicznie, które ma polegać na hierarchizacji problemów onkologicznych poniżej innych, związanych z chorobą psy‑ chiczną czy z innymi obszarami funkcjonowania czy zainteresowań. Cel: Celem pracy była ocena przeżyć związanych z chorobą nowotworową występującą u dwóch osób ze schizofrenią i jednej z dużą depresją. Autorzy pracy odwołują się do koncepcji Antoniego Kępińskiego dotyczącej postrzegania ciała przez chorych psychicznie, także w odniesieniu do układu czasoprzestrzeni. Metoda: Metodą pracy była ocena przeżyć związanych z chorobą nowotworową dokonana na podstawie swobodnej rozmowy z chorymi. Wyniki: Badane osoby w swobodnej rozmowie spontanicznie nie poruszyły kwestii choroby nowotworowej, a nakierowanie ich na ten temat nie spowodowało zmiany dotychczasowego przebiegu rozmowy ani stanu emocjonalnego pacjentów – nastąpił powrót do tematów wyjściowych w rozmowie. Wnioski: W cięż‑ kich chorobach psychicznych, jakimi są schizofrenia i duża depresja (endogenna, występuje odmienne postrzeganie pro‑ blemów ciała, niż ma to miejsce u osób nieobciążonych chorobą psychiczną.

 7. Podmioty wykonujące działalność leczniczą a odpady medyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Furtak-Niczyporuk

  2017-06-01

  Full Text Available Wstęp. Z wykonywaniem działalności leczniczej wiąże się powstawanie odpadów medycznych, w tym także niebezpiecznych odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych. Czynnik zagrożenia w kontekście tych odpadów wynika bezpośrednio z zawartości patogenów chorobotwórczych, co jest związane z zawartością tkanki organicznej, czynników infekcyjnych typu biologicznego, jak bakterie, wirusy, grzyby, oraz niebezpiecznych substancji chemicznych pochodzących z przeterminowanych leków lub leków cytotoksycznych bądź cytostatycznych. Dlatego postępowanie z tymi odpadami nabiera szczególnego znaczenia w kontekście przeciwdziałania zakażeniom i chorobom zakaźnym. Materiał i metody. Celem pracy było zobrazowanie gospodarki odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych, na podstawie wyników z kontroli, które przeprowadziła Państwowa Inspekcja Sanitarna. Badania w pracy wykonano przy zastosowaniu metody badania dokumentów. Materiał badawczy obejmował wyniki 1045 kontroli w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych. Wyniki. Z materiału badawczego obejmującego wyniki 1045 kontroli podmiotów leczniczych, przeprowadzone w ciągu ostatnich 5 lat, stwierdzono nieprawidłowości w 71 podmiotach. W większości nieprawidłowości dotyczyły transportu oraz stanu i warunków pomieszczeń przeznaczonych do czasowego magazynowania odpadów medycznych. Dlatego prawidłowe gospodarowanie odpadami medycznymi wymaga zapewnienia bieżącego system nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w podmiotach leczniczych, na każdym etapie postepowania z odpadami, co jest najbardziej skuteczną metodą zapewnienia bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu. Wnioski. Podstawą gospodarowania odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych musi być przestrzeganie rygorystycznych zasad higieny poprzez zapewnienie bieżącego przestrzegania procedur sanitarno-epidemiologicznych oraz szkolenia personelu, zarówno medycznego jak i

 8. Z historii rachunkowości Księgowość podwójna według Pacioliego i jego włoskich naśladowców z XVI i XVII wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SŁAWOMIR SOJAK , MONIKA KOWALSKA

  2015-04-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja pierwszego podręcznika o rachunkowości podwójnej oraz jego wpływu na rozwój i popularyzację księgowości we Włoszech. Autor tego dzieła, Luca Pacioli był wybitnym przedstawicielem epoki renesansu, a za sprawą Tractatus XI de Computis et Scripturis zyskał miano „ojca rachunkowości”. Jego dzieło stanowiło kompendium wiedzy kupieckiej niezbędnej do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zostało napisane na podstawie wieloletnich obserwacji praktyk stosowanych przez weneckich kupców, którzy ze względu na intensywną wymianę handlową szukali sposobu kontrolowania efektywności swojej działalności. Walory merytoryczne podręcznika sprawiły, że opisane w nim zasady rachunkowości szybko stały się powszechnie stosowanym standardem i były powielane w książkach innych autorów. Pierwszymi naśladowcami Pacioliego byli Włosi: Domenico Manzoni, Don Angelo Pietra i Matteo Mainardi, którzy w dużym stopniu powielali treść jego podręcznika, ale próbowali również wnosić do rachunkowości własne usprawnienia. Dzięki temu wiedza o księgowości podwójnej docierała do kolejnych krajów i stawała się najbardziej uniwersalną i popularną metodą rachunkowości, której prostota i doskonałość pozwoliła jej przetrwać aż do XXI wieku.

 9.  Z historii rachunkowości Księgowość podwójna według Pacioliego i jego włoskich naśladowców z XVI i XVII wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SŁAWOMIR SOJAK

  2015-03-01

  Full Text Available  Celem artykułu jest prezentacja pierwszego podręcznika o rachunkowości podwójnej oraz jego wpływu na rozwój i popularyzację księgowości we Włoszech. Autor tego dzieła, Luca Pacioli był wybitnym przedstawicielem epoki renesansu, a za sprawą Tractatus XI de Computis et Scripturis zyskał miano „ojca rachunkowości”. Jego dzieło stanowiło kompendium wiedzy kupieckiej niezbędnej do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zostało napisane na podstawie wieloletnich obserwacji praktyk stosowanych przez weneckich kupców, którzy ze względu na intensywną wymianę handlową szukali sposobu kontrolowania efektywności swojej działalności. Walory merytoryczne podręcznika sprawiły, że opisane w nim zasady rachunkowości szybko stały się powszechnie stosowanym standardem i były powielane w książkach innych autorów. Pierwszymi naśladowcami Pacioliego byli Włosi: Domenico Manzoni, Don Angelo Pietra i Matteo Mainardi, którzy w dużym stopniu powielali treść jego podręcznika, ale próbowali również wnosić do rachunkowości własne usprawnienia. Dzięki temu wiedza o księgowości podwójnej docierała do kolejnych krajów i stawała się najbardziej uniwersalną i popularną metodą rachunkowości, której prostota i doskonałość pozwoliła jej przetrwać aż do XXI wieku.

 10. Lietuviškas Adomo Mickevičiaus autografas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zigmas Zinkevičius

  2011-12-01

  Full Text Available ADAM MICKIEWICZ'S LITHUANIAN AUTOGRAPHSummaryThe article examines the only known text in Lithuanian written by A. Mickiewicz (the text is kept in A. Mickiewicz's museum in Paris. It consists of fragments of three Lithuanian folk songs sung to A. Mickiewicz by L. Korylski (Kobecki. On the basis of the photocopy of the text and the analysis of extralinguistic data as well as experimental data, the author of the article comes to the following conclusions:The fragments of the Lithuanian folk songs were sung by L. Korylski in his native Northern Samogitian dialect spoken in the area between Palanga, Darbėnai and Lenkimai. This dialect greatly differs from Standard Lithuanian, and A. Mickiewicz cannot have been acquainted with it. Yet, he was familiar with the Aukštaičiai variants (dialects akin to Standard Lithuanian of the first two fragments. Therefore, in recording them, A. Mickiewicz vacillated between Korylski's Samogitian and his own Aukštaičiai forms, which was the cause of their quarrel mentioned by A. Mickiewicz's children (this disproves the conclusion reached by M. Brensztejn and Otrębski that the children may have failed to remember it exactly. The third fragment was not familiar to A. Mickiewicz. He recorded it by ear, not fully understanding the Samogitian text, at least at the beginning.The analysis of the said text and extralinguistic data shows that Lithuanian cannot have been absolutely unknown to A. Mickiewicz. Yet, we have no data which would enable us to establish the degree of his knowledge of Lithuanian.AUTOGRAF ADAMA MICKIEWICZA W JĘZYKU LITEWSKIMReziumeW artykule poddaje się analizie jedyny znany tekst w języku litewskim, zapisany ręką A. Mic­kiewicza (znajdu je się on w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Paryżu. Tekst zawiera fragmenty trzech litewskich pieśni ludowych, wykonanych przez L. Korylskiego (Kobeckiego. Na podstawie fotokopii tekstu i wynikach analizy ekstralingwistycznej, a także na dokonanym

 11. Simulation-Assisted Evaluation of Grinding Circuit Flowsheet Design Alternatives: Aghdarreh Gold Ore Processing Plant / Ocena Alternatywnych Schematów Technologicznych Procesu Rozdrabniania W Zakładach Przeróbki Rud Złota W Aghdarreh, Z Wykorzystaniem Metod Symulacji

  Science.gov (United States)

  Farzanegan, A.; Ghalaei, A. Ebtedaei

  2015-03-01

  modification. Surowy urobek z kopalni rud złota Aghdarreh musi najpierw zostać poddany rozdrobnieniu, aby zapewnić efektywniejsze uwalnianie cząsteczek złota. W chwili obecnej obiegi rozdrabniania obejmują kruszenie jednostopniowe z wykorzystaniem kruszarek szczękowych oraz kruszenie jednostopniowe z użyciem kruszarek półautomatycznych w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Odzysk złota odbywa się przy zastosowaniu procesu ługowania, z zastosowaniem metody cyjankowej w szeregu mieszalników. W pracy tej przeprowadzono optymalizację procesu rozdrabniania rud w zakładach przeróbczych Aghdarreh prowadzonego w celu zmniejszenia rozmiarów uzyskiwanych cząsteczek złota (Ps0) z 70 μm do ok. 40 μm poprzez zapewnienie ciągłości procesu, z wykorzystaniem metod modelowania i symulacji. Na podstawie dwóch zestawów próbek z ciągu technologicznego rozdrabniania, rozkłady wielkości cząstek zostały statystycznie zrównoważone z wykorzystaniem oprogramowania NorBal. Pierwszy i drugi zbiór danych otrzymanych na podstawie dwóch zestawów próbek wykorzystany został do kalibracji i walidacji modeli, przed przystąpieniem do właściwych badań symulacyjnych z użyciem oprogramowania MODSIM. Symulacje komputerowe przeprowadzono w celu oceny wydajności dwóch proponowanych ciągów technologicznych. Pierwszy ciąg obejmuje istniejące kruszarki półautomatyczne i nowo proponowaną kruszarkę kulową pracującą w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Drugi rozważany ciąg stanowi istniejąca kruszarka półautomatyczna, następnie proponowana kruszarka kulowa pracująca w obiegu zamkniętym z istniejącym hydrocyklonem. We wszystkich symulacjach bazowano na modelach SAGT, CYCL i MILL do symulacji pracy kruszarek półautomatycznych, pakietu hydrocyklonu oraz pojedynczych kruszarek. Modele SAGT i MILL oparte są na modelu zrównoważonej populacji w procesie rozdrabniania. Model CYCL opiera się na empirycznym modelu klasyfikacji Plitta zastosowanym do hydrocyklon

 12. Znaczenie parametru number needed to treat w ocenie skuteczności terapii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Potemkowski

  2016-12-01

  Full Text Available Badania kliniczne dostarczają lekarzowi praktykowi nazbyt wielu danych, na których podstawie musi on porównać metody leczenia i wybrać tę potencjalnie najkorzystniejszą dla danego pacjenta. Za jedną z użytecznych miar oceny rezultatów terapii uznano number needed to treat – NNT. Parametr ten określa liczbę osób, które należy poddać jednej interwencji zamiast drugiej, aby zaobserwować różnicę w skuteczności uzyskiwania pożądanego wyniku w określonym horyzoncie czasowym. NNT jest pochodną bezwzględnej zmiany ryzyka lub ryzyka wyjściowego i jego zmiany względnej; obrazuje względną przewagę danego sposobu leczenia. NNT służy przede wszystkim do porównywania wad i zalet alternatywnych interwencji, a ocena tego wskaźnika jest ważna w szacowaniu wartości klinicznej istotnych statystycznie wyników badań klinicznych. Zastosowanie NNT pomaga przewidzieć efekt leczenia pod względem zarówno skuteczności, jak i tolerancji. Ponadto wyniki badań klinicznych przedstawione w formie NNT można przekazać chorym, ich rodzinom oraz instytucjom decydującym o dostępności konkretnego leku. W stwardnieniu rozsianym wyniki badań klinicznych dotyczyły wpływu leków na zmniejszenie rocznego wskaźnika rzutów i redukcję zmian w obrazach rezonansu magnetycznego oraz zahamowania progresji niepełnosprawności. W analizach leków pierwszej linii wartości NNT odniesione do przeciwdziałania rzutom, progresji niepełnosprawności i zmianom w rezonansie magnetycznym istotnie się różnią. Podobne różnice występują w przypadku wartości NNT dla leków drugiej linii czy obecnie wprowadzanych leków doustnych. Dane te pokazują, że w ocenie wyników badań klinicznych nie należy brać pod uwagę jedynie wybranych wskaźników – trzeba analizować je wszystkie w sposób konstruktywnie krytyczny. Podkreśla się także znaczenie NNT jako przejrzystego parametru, który może być wykorzystywany

 13. Problemy gleboznawczej klasyfikacji bonitacyjnej gruntów rolnych w zasięgu oddziaływania leja depresyjnego KWB „Bełchatów”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  UZAROWICZ ŁUKASZ

  2014-12-01

  Full Text Available Celem przeprowadzonych badań było wskazanie najważniejszych problemów związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów rolnych w rejonie Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Analiza polegała na porównaniu danych dla wsi Łękińsko zawartych na mapach i w operatach klasyfikacyjnych z 1959 roku (okres przed otwarciem KWB „Bełchatów” z mapami i operatami zaktualizowanymi w 1998 roku, tj. około 20 lat po rozpoczęciu działalności przez kopalnię. Z przeprowadzonych badań wynika, że jedynie 14% obszaru obrębu Łękińsko niezajętego przez kopalnię zostało objęte ponowną klasyfikacją gruntów. Odkrywki glebowe zostały zlokalizowane wyłącznie na terenach, których użytkowanie zmieniło się w stosunku do stanu z 1959 roku z tym, że nie wszystkie nowo wyróżnione kontury glebowe były reprezentowane przez nowe odkrywki glebowe. Liczba odkrywek w stosunku do liczby nowo wydzielonych konturów klasyfikacyjnych wydaje się być niewystarczająca. Zmiany klas bonitacyjnych po aktualizacji w 1998 roku dotyczyły tylko tych działek, na których w stosunku do roku 1959 zmieniło się użytkowanie, najczęściej z gruntów ornych na użytki zielone. W ocenie autorów, zamiana klasy gruntu ornego (np. IIIa na analogiczną klasę użytku zielonego (np. III stosowana w trakcie aktualizacji mapy klasyfikacyjnej nie zawsze jest prawidłowa, ze względu na zróżnicowaną rangę czynników decydujących o wyborze klasy bonitacyjnej dla gruntów ornych i użytków zielonych. Na podstawie uzyskanych wyników autorzy sugerują, aby aktualizacji map klasyfikacyjnych dla obszarów objętych silnym odwodnieniem spowodowanym np. przez działalność kopalń odkrywkowych lub głęboką meliorację, nie ograniczać tylko do działek o zmienionym użytkowaniu, a wykonywać na całym obszarze przeznaczonym do aktualizacji. Aktualizacja każdego nowego konturu klasyfikacyjnego powinna być dokonywana w oparciu o odpowiednią liczb

 14. Fenotyp pacjentów z czerniakiem skóry, znamionami dysplastycznymi oraz znamionami zwykłymi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Czerwińska

  2011-01-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Zachorowalność na czerniaka skóry, zwłaszcza u osóbo jasnej karnacji, wzrosła w ciągu ostatnich dekad w większości krajówna całym świecie. Niemal u każdego badanego pacjenta stwierdza sięna skórze znamiona barwnikowe. Większość z nich jest łagodna, jednakna podłożu znamion barwnikowych powstaje nawet 30% czerniaków.Do najlepiej poznanych i najistotniejszych czynników zwiększającychryzyko zachorowania na czerniaka można zaliczyć:promieniowanie UV (naturalne i sztuczne, obecność na skórze licznychznamion melanocytowych, ich stałe drażnienie mechanicznei chemiczne oraz predyspozycje genetyczne, warunkujące międzyinnymi I lub II fototyp skóry (jasny. Cel pracy: Ocena wybranych cech fenotypowych u pacjentów z czerniakiemskóry, znamionami dysplastycznymi oraz znamionami zwykłymi. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 102 pacjentów ze zmianamimelanocytowymi. Na podstawie badania klinicznego, dermoskopowegooraz histopatologicznego rozpoznano 30 przypadków znamionzwykłych, 38 – znamion dysplastycznych oraz 34 przypadki czerniaka.Do oceny cech fenotypowych wykorzystano kwestionariusz osobowy.Zależność pomiędzy rodzajem zmian melanocytowych a koloremoczu, włosów, fototypem skóry oraz pozostałymi parametrami ocenianoza pomocą nieparametrycznych testów ANOVA, Kruskala-Wallisa,Manna-Witneya. Za wartość istotną statystycznie przyjęto p 100 stanowili znamienną statystycznie większość (p = 0,00001 w stosunku do chorychz małą ( 100 znamion na skórze. W porównaniu z całą badaną populacją(102 osoby znamiona wrodzone (obecne vs nieobecne stwierdzonoistotnie statystycznie rzadziej u chorych z czerniakiem (u 5,88% badanych,p = 0,00440 oraz w grupie ze znamionami dysplastycznymii w grupie ze znamionami zwykłymi. Wnioski: Jasne włosy, oczy oraz jasny fototyp skóry stanowią dominującecechy fenotypowe u chorych na czerniaka skóry. Wśród pacjentówz łagodnymi zmianami

 15. ANALIZA TRWAŁOŚCI STALOWYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD ŚRODOWISKA KOROZYJNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna ŚPIEWAK

  Full Text Available W artykule przedstawiono aktualne statystyki dotyczące sieci dróg województwa śląskiego zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz ilości konstrukcji w zależności od typu ich ustroju nośnego. Poruszono aktualny w Polsce problem dotycząc trwałości stalowych obiektów mostowych z uwzględnieniem zjawiska korozji. Scharakteryzowano podstawowe czynniki wpływające na szybkość korozji niezbędne do oszacowania wpływu korozji na trwałość stalowych mostów drogowych m.in. czynniki atmosferyczne oraz czynniki wynikające z utrzymania obiektu. Zwrócono szczególną uwagę na kategorie korozyjności środowiska w którym wznoszone są konstrukcje stalowe, mające bardzo znaczący wpływ na postęp i szybkość procesu korozji. Omówiono procedurę badania wpływu korozji na trwałość stalowych konstrukcji mostowych opracowaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Przedstawiono metodę obliczania czasu bezawaryjnego użytkowania konstrukcji. Szczegółowo scharakteryzowano, niezbędne do przeprowadzenia procedury obliczeniowej, redukcyjne współczynniki trwałości. Na podstawie własnej analizy określono czas bezawaryjnej pracy wybranych konstrukcji. Do obliczeń przyjęto cztery rzeczywiste mosty o dźwigarach stalowych, będących konstrukcją nośną dla żelbetowej płyty pomostowej. Wybrane mosty wzniesione zostały w różnych częściach kraju, charakteryzujących się odmienną agresywnością środowiska – środowisko nadmorskie, górskie, miejskie oraz neutralne. Obiekty różnią się rodzajem korozji występującym na ustrojach nośnych konstrukcji. Mosty różnią się również czasem powstania obiektów, co wpływa w znacznym stopniu na ich bezpieczne użytkowanie. Na zakończenie przeanalizowano wyniki otrzymane z przeprowadzonej analizy.

 16. Właściwości środowiska sąsiedzkiego jako czynnik chroniący/ryzyka używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Przegląd badań

  Science.gov (United States)

  Pisarska, Agnieszka

  2009-01-01

  Streszczenie Przedmiotem artykułu jest przegląd prac badawczych dotyczących związku między cechami środowiska sąsiedzkiego a używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych. W pierwszej części pracy opisano sposoby definiowania obszaru środowiska sąsiedzkiego, w drugiej scharakteryzowano podstawy teoretyczne badań, w trzeciej – metody pomiaru cech środowiska sąsiedzkiego, a w czwartej przedstawiono wynik badań. Najczęściej przywoływanymi w badaniach teoriami, wyjaśniającymi związek między środowiskiem sąsiedzkim a zachowaniem młodzieży były teoria społecznej dezorganizacji oraz teoria kapitału społecznego. Odwoływano się ponadto do mechanizmów wpływu środowiska sąsiedzkiego na młodzież, takich jak: mechanizm norm i kolektywnej skuteczności, mechanizm zasobów instytucjonalnych, mechanizm relacji rodzinnych, mechanizm poczucia wspólnoty ze społeczności lokalną oraz model kolektywnego stylu życia. Najpowszechniej wykorzystywanym źródłem informacji o cechach środowiska były dane ze spisu powszechnego dotyczące społecznej i demograficznej charakterystyki mieszkańców. Stosowano również takie metody pomiaru, jak obserwacje w terenie, analiza dokumentacji oraz ankiety i wywiady z osobami badanymi, młodzieżą i rodzicami młodych ludzi. Wyniki badań potwierdziły, że cechy środowiska sąsiedzkiego mają bezpośredni i pośredni wpływ na sięganie przez młodzież po papierosy, alkohol i narkotyki. Stwierdzono, że znaczącym czynnikiem ryzyka jest charakterystyczna dla niekorzystnych środowisk łatwa dostępność substancji psychoaktywnych. Czynnikami chroniącymi są bezpieczeństwo w sąsiedztwie, kontrola społeczna oraz dostępność zasobów instytucjonalnych. Zaproponowane przez badaczy modele teoretyczne, odnoszące się do wpływu środowiska sąsiedzkiego na zachowanie młodzieży, wyznaczają obiecujące obszary badań. Zebrane dotychczas wyniki wskazują, że w działaniach profilaktycznych

 17. [Neighbourhood characteristic as risk-protective factor related to substance use by youth Review of the contemporary research.

  Science.gov (United States)

  Pisarska, Agnieszka

  2009-01-01

  Przedmiotem artykułu jest przegląd prac badawczych dotyczących związku między cechami środowiska sąsiedzkiego a używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych. W pierwszej części pracy opisano sposoby definiowania obszaru środowiska sąsiedzkiego, w drugiej scharakteryzowano podstawy teoretyczne badań, w trzeciej - metody pomiaru cech środowiska sąsiedzkiego, a w czwartej przedstawiono wynik badań. Najczęściej przywoływanymi w badaniach teoriami, wyjaśniającymi związek między środowiskiem sąsiedzkim a zachowaniem młodzieży były teoria społecznej dezorganizacji oraz teoria kapitału społecznego. Odwoływano się ponadto do mechanizmów wpływu środowiska sąsiedzkiego na młodzież, takich jak: mechanizm norm i kolektywnej skuteczności, mechanizm zasobów instytucjonalnych, mechanizm relacji rodzinnych, mechanizm poczucia wspólnoty ze społeczności lokalną oraz model kolektywnego stylu życia. Najpowszechniej wykorzystywanym źródłem informacji o cechach środowiska były dane ze spisu powszechnego dotyczące społecznej i demograficznej charakterystyki mieszkańców. Stosowano również takie metody pomiaru, jak obserwacje w terenie, analiza dokumentacji oraz ankiety i wywiady z osobami badanymi, młodzieżą i rodzicami młodych ludzi. Wyniki badań potwierdziły, że cechy środowiska sąsiedzkiego mają bezpośredni i pośredni wpływ na sięganie przez młodzież po papierosy, alkohol i narkotyki. Stwierdzono, że znaczącym czynnikiem ryzyka jest charakterystyczna dla niekorzystnych środowisk łatwa dostępność substancji psychoaktywnych. Czynnikami chroniącymi są bezpieczeństwo w sąsiedztwie, kontrola społeczna oraz dostępność zasobów instytucjonalnych. Zaproponowane przez badaczy modele teoretyczne, odnoszące się do wpływu środowiska sąsiedzkiego na zachowanie młodzieży, wyznaczają obiecujące obszary badań. Zebrane dotychczas wyniki wskazują, że w działaniach profilaktycznych i

 18. Dopalacze – nowe zagrożenie zdrowia młodzieży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Kierus

  2011-12-01

  Full Text Available Pomimo nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dopalacze nie zniknęły całkowicie z polskiego rynku i życia młodzieży, gdyż nadal dostępne są w sprzedaży wysyłkowej. Obecnie Internet proponuje młodemu człowiekowi przynajmniej osiem polskojęzycznych stron e-sklepów, oferujących tanią wysyłkę zamówionych towarów do Polski. Skład dopalaczy nie jest w pełni poznany, gdyż podlega stałej ewolucji. Postać, pod jaką występują, to najczęściej susze roślinne (typu Spice, tabletki (party pills, proszki, sprzedawane jako produkty kolekcjonerskie, nienadające się do spożycia przez ludzi. Zażywanie ich polega na paleniu w skrętach, lufkach, fajkach wodnych, przyjmowaniu doustnym oraz w inhalacjach donosowych. Zawierają one zarówno syntetyczne substancje chemiczne, jak i susze bądź sproszkowane nasiona roślin znanych z silnych działań psychostymulujących czy halucynogennych. Efekt działania dopalaczy imituje skutki zażycia popularnych narkotyków, takich jak: marihuana, opium, amfetamina czy ecstasy. Przy długotrwałym stosowaniu dopalacze, podobnie jak inne środki psychostymulujące, mogą powodować uzależnienie, a także być wstępem do eksperymentowania z tzw. twardymi narkotykami. Oprócz działań pobudzających, relaksujących, halucynogennych czy empatogennych powodują wiele działań niepożądanych zarówno z grupy zaburzeń psychicznych, jak też istotnych zaburzeń somatycznych, prowadzących nawet do poważnych zaburzeń świadomości, zaburzeń oddychania czy napadów drgawkowych bezpośrednio zagrażających życiu. Rozpoznanie kliniczne zatrucia dopalaczami ustala się na podstawie objawów klinicznych oraz wywiadu wskazującego na zażycie nieznanej substancji. Z uwagi na brak swoistych odtrutek leczenie pozostaje jedynie objawowe, ma podtrzymywać podstawowe czynności życiowe. Wskazane jest przeprowadzenie konsultacji psychologicznej i/lub psychiatrycznej, a w uzasadnionych

 19. Reliability Analysis of Drilling Operation in Open Pit Mines / Analiza niezawodności urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalniach odkrywkowych

  Science.gov (United States)

  Rahimdel, M. J.; Ataei, M.; Kakaei, R.; Hoseinie, S. H.

  2013-06-01

  Considering the high investment and operation costs, reliability analysis of mining machineries is essential to achieve a lean operation and to prevent the unwanted stoppages. In open pit mining, drilling, as the initial stage of the exploitation operations, has a significant role in the other stages. Failure of drilling machines causes total delay in blasting operation. In this paper, the reliability of drilling operation has been analyzed using the Markov method. The failure and operation data of four heavy rotary drilling machines in Sarcheshme copper mine in Iran have been used as a case study. Failure rate and repair rate of all machines have been calculated using available data. Then, 16 possible operation states have been defined and the probability of being of drilling fleet in each of the states was calculated using Markov theory. The results showed that there was 77.2% probability that all machines in fleet were in operational condition. It means that, considering 360 working days per year, drilling operation will be in a reliable condition in 277.92 days. Biorąc pod uwagę wysokość kosztów inwestycyjnych a także eksploatacyjnych, przeprowadzenie analizy niezawodności maszyn i urządzeń górniczych jest sprawą kluczową dla zapewnienia sprawnego działania i dla wyeliminowania niepożądanych przestojów. W kopalniach odkrywkowych prace wiertnicze prowadzone w początkowych etapach eksploatacji mają ogromne znaczenie również w późniejszych fazach działalności przedsięwzięcia. Awaria urządzeń wiertniczych powoduje opóźnienia przy pracach strzałowych. W pracy tej przeanalizowano niezawodność urządzeń wiertniczych w oparciu o metodę Markowa. Jako studium przypadku wykorzystano dane zebrane w trakcie eksploatacji i awarii czterech obrotowych urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalni rud miedzi Sarcheshme w Iranie. Awaryjność maszyn i zakres oraz częstość napraw obliczono na podstawie dostępnych danych. Zdefiniowano 16

 20.  Ocena ryzyka na potrzeby audytu wewnętrznegojednostek sektora polskich finansów publicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Tatoj

  2009-12-01

  Full Text Available Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora polskich finansów publicznych funkcjonuje dopiero od 1 stycznia 2002 r. Na świecie idea profesjonalnego, współczesnego audytu wewnętrznego zrodziła się w pierwszej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych – utworzenie w 1941 r. Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors, natomiast w Europie znaczącą datą dla audytu wewnętrznego był rok 1977 – utworzenie Europejskiego Trybunału Audytorów (The European Court of Auditors w Luksemburgu. Na podstawie krajowych i zagranicznych regulacji profesjonalnych i prawnych, a także literatury przedmiotu, zaprezentowano w opracowaniu ocenę ryzyka we współczesnym audycie wewnętrznym. Przedstawiono istotę i rodzaje ryzyka oraz pojęcie zarządzania ryzykiem, uporządkowano problematykę, zdefiniowano pojęcia i syntetycznie zaprezentowano metody analizy ryzyka. W opracowaniu pokazano ogromne znaczenie oceny ryzyka dla bieżącej i przyszłej działalności jednostki organizacyjnej oraz rolę, jaką odgrywa w niej współczesny audyt wewnętrzny. Współczesny audyt wewnętrzny jest nowoczesnym narzędziem zarządzania jednostką organizacyjną, integrującym m.in. zadania wszystkich znanych elementów nadzoru, dostarczającym dokładnych informacji, analiz, ocen i zaleceń, zorientowanym (biznesowo- zarządczo na cele jednostki, przynoszącym wartość dodaną i usprawnienie działalności, funkcjonującym w trzech przestrzeniach czasowych – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jest również działalnością doradczą i instruktażową. Nadrzędnym celem audytu wewnętrznego jest ograniczenie ryzyka w działalności jednostki. Audyt stanowi w jednostce wsparcie kadry kierowniczej w realizacji powierzonych im zadań, m.in. poprzez ocenę efektywności zarządzania ryzykiem, za które kierownictwo jest odpowiedzialne. Audyt koncentruje się na ocenie ryzyka (identyfikacji obszarów i analizie ryzyka, a poziom

 1. Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martyna Wiśniewska

  2016-09-01

  Full Text Available Celem pracy jest omówienie metody QEEG w kontekście jej przydatności w stawianiu diagnozy psychiatrycznej oraz monitorowaniu skutków oddziaływań psychologicznych i/lub psychofarmakologicznych na podstawie przeglądu dostępnego piśmiennictwa. Autorki starały się określić zastosowania omawianej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży. QEEG polega na ilościowej analizie zapisu EEG za pomocą obróbki statystycznej sygnału. Metoda ta jest powszechnie wykorzystywana w celu przygotowania zaleceń terapeutycznych do treningu neurofeedback. Za granicą coraz częściej pisze się o próbach wdrażania QEEG w diagnostyce różnych chorób – także psychicznych. Większość doniesień nadal dotyczy zagadnień nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (porównanie skutków neurofeedbacku i oddziaływań farmakologicznych, odróżnianie podtypów choroby. Inne analizy odnoszą się do diagnozowania chorób psychicznych, różnicowania ich podtypów, przewidywania skutków leczenia farmakologicznego, porównania skuteczności poszczególnych metod leczenia. Popularne stają się badania nad pacjentami z depresją i schizofrenią. QEEG okazało się przydatne w ocenie skuteczności farmakoterapii depresji, według badaczy umożliwia też przewidywanie zachorowania na schizofrenię, różnicowanie jej podtypów i określanie skuteczności leczenia. Istnieją badania poświęcone analizie zmian w zapisie QEEG charakterystycznych dla uzależnienia od metamfetaminy i dla zaburzeń odżywiania. Mało jest natomiast analiz na temat użycia tej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży – z wyjątkiem badań, które odnoszą się do roli QEEG w terapii neurofeedback pacjentów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi czy skuteczności typów leków używanych w terapii tej choroby. Znaleziono jedną pracę poruszającą problematykę dzieci z autyzmem (w odniesieniu do treningu EEG biofeedback

 2. Hipoadiponektynemia u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Pyzik-Janiak

  2010-09-01

  Full Text Available Adiponektyna jest białkiem o potencjalnie przeciwzapalnych, antyagregacyjnych oraz antyaterogennych właściwościach, wydzielanym przez komórki tkanki tłuszczowej. Mimo iż tkanka tłuszczowa jest jedynym źródłem adiponektyny, paradoksalnie stężenie tego hormonu w otyłości nie wzrasta, lecz ulega obniżeniu. Celem pracy było zbadanie korelacji pomiędzy stężeniem formy HMW-adiponektyny a występowaniem udaru niedokrwiennego mózgu. Do grupy badanej zakwalifikowano 72 pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Grupę porównawczą stanowiło 29 osób z negatywnym wywiadem w kierunku chorób ośrodkowego układu nerwowego. Pacjenci z udarem mózgu zostali poddani ocenie deficytu neurologicznego wg skali NIHSS w 1. i 7. dobie hospitalizacji. U wszystkich osób uczestniczących w badaniu wykonano pomiary antropometryczne (BMI, WC, WHR oraz pobrano im krew na badania laboratoryjne (lipidogram, poziom glikemii, stężenie adiponektyny. Na podstawie zgromadzonych danych określono występowanie zespołu metabolicznego u każdego pacjenta wg definicji NCEP z 2005 roku. U każdej osoby wykonano badanie USG z dopplerowską oceną naczyń domózgowych w celu oszacowania CIMT. Obie grupy nie różniły się istotnie pod względem stężeń adiponektyny. Adiponektyna osiągała istotnie niższe wartości u osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, hiperglikemią, zespołem metabolicznym oraz otyłością brzuszną. Obserwowano również zależność pomiędzy niskim poziomem adiponektyny i wysokim stężeniem trójglicerydów oraz dodatnią korelację badanego hormonu i HDL-cholesterolu. Nie uwidoczniono natomiast korelacji między stężeniami adiponektyny i występowaniem pogrubienia kompleksu IMT. Należy zauważyć, że u pacjentów z wyższą punktacją w skali NIHSS występowały niższe wartości formy HMW-adiponektyny. Adiponektyna nie ma bezpośredniego związku z udarem mózgu, stanowi raczej marker stanów, które predysponuj

 3. Trudności terapeutyczne u pacjenta z ciężką postacią młodzieńczego zapalenia skórno-mięśniowego powikłanego uogólnioną wapnicą

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Szymańska-Kałuża

  2011-08-01

  Full Text Available Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe (MZSM to najczęstszaidiopatyczna miopatia zapalna wieku dziecięcego. Do charakterystycznychobjawów tej choroby należą: osłabienie mięśni, głównieobręczy barkowej lub biodrowej, oraz zmiany skórne w postaciobrzęku twarzy, heliotropowego zabarwienia powiek, zmian plamisto-rumieniowych na twarzy i klatce piersiowej. W badaniachlaboratoryjnych typowe dla MZSM są podwyższone wskaźnikiostrej fazy, wysoka aktywność enzymów mięśniowych (aminotransferaz,kinazy kreatynowej oraz dehydrogenazy mleczanowej,a także czasami obecność przeciwciał anty-Jo1. Badanie elektromiograficznewykazuje cechy pierwotnego uszkodzenia mięśni,a w obrazie histopatologicznym wycinka skórno-mięśniowegoodnotowuje się nacieki zapalne. U dzieci często obserwowane sątakże ogniska zwapnień w tkankach miękkich, prowadzące doatrofii mięśni i przykurczów stawowych.Leczeniem I rzutu u pacjentów z MZSM są glikokortykosteroidy,w przypadku nieskuteczności tej terapii stosuje się leki immunosupresyjnelub leki biologiczne, w tym immunoglobuliny.W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z ciężkim przebiegiemMZSM powikłanego wapnicą, z uwzględnieniem objawów klinicznychi możliwości leczenia. Omówiono również trudności w doborzenajskuteczniejszej farmakoterapii dla tego pacjenta. U chorego– obecnie 14-letniego chłopca – występowały uogólnione zmianyskórne oraz bardzo gwałtownie narastające liczne złogi soli wapniaw skórze, tkance podskórnej, powięziach i mięśniach, które pojawiły się po 3 latach od wystąpienia pierwszych objawów chorobowych(ryc. 1–8. U chłopca z powodu wybitnie ciężkiego przebieguchoroby prowadzono agresywną konwencjonalną terapię(glikokortykosteroidy, metotreksat, cyklosporyna, pamidronian,która nie przynosiła zadowalających rezultatów i poprawy stanuklinicznego. Na podstawie doniesień z piśmiennictwa światowegopodjęto próbę leczenia

 4. Występowanie cech kofeinizmu u młodzieży i młodych dorosłych deklarujących częste spożycie bezalkoholowych napojów typu cola zawierających kofeinę

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Gustek

  2011-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: W ciągu ostatnich lat obserwuje się znaczny wzrost spożycia napojów zawierających kofeinę, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Tendencja ta jest niepokojąca, a liczne badania wskazują na negatywny wpływ nadmiernej podaży kofeiny na różne aspekty funkcjonowania człowieka. W celu głębszej analizy tego zjawiska przeprowadzono badanie własne i dokonano próby oceny problemu uzależnienia od kofeiny wśród młodzieży i młodych dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem cech kofeinizmu u osób deklarujących czę- ste spożycie napojów typu cola. Materiał i metodyka: Na podstawie przeglądu literatury dotyczącej kofeinizmu skonstruowano autorski kwestionariusz ankiety. Określono następujące kryteria włączenia do badania: 1 deklaracja o spożywaniu napojów typu coca-cola, 2 wiek 13-30 lat. W badaniu metodą sondażu diagnostycznego wzięło udział 118 osób. Dodatkowo kontrolowano także zmienne demograficzne, tj. wiek, płeć oraz wzrost i masę ciała. Wyniki: Najczęściej deklarowane przez respondentów potencjalne objawy kofeinizmu to: bóle głowy, drażliwość i wybuchowość, problemy ze snem, przyspieszona praca serca i palpitacje, przy czym symptomy te uzależnione były od wieku. Wnioski: Nadmierne spożycie produktów zawierających kofeinę może być ważnym czynnikiem środowiskowym w kształtowaniu i utrzymywaniu się chorób przewlekłych oraz uzależnień, a także wiązać się ze złymi zachowaniami żywieniowymi. Dlatego tak istotne są profilaktyka i zwiększanie świadomości dzieci, młodzieży oraz ich rodziców na temat szkodliwości nadmiernej podaży produktów zawierających kofeinę, a także dalsze badania nad wpływem kofeiny na funkcjonowanie psychofizyczne tej grupy wiekowej.

 5. Kin term patterns and language familie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladimir Borissov Pericliev

  2017-12-01

  ęzykowych pod kątem ich modeli powinowactwa i pokrewieństwa. Najważniejsze wnioski są następujące: (i rodziny językowe mogą być zróżnicowane na podstawie modeli powinowactwa i pokrewieństwa, dlatego też te modele mogą być uważane za silne wskaźniki genetycznej przynależności, oraz (ii modele dla cechy „siostrzeńcy i siostrzenice (= dzieci rodzeństwa”, „rodzeństwo” i „rodzeństwo przyrodnie” - czyli wszystkie cechy, w tym rodzeństwa - są najlepszymi przesłankami genetycznej przynależności, ponieważ są znacznie częściej używane w profilach niż jakakolwiek inna funkcja.

 6. Związek między wdrożeniem MSRF 540 a redukowaniem praktyk wygładzania wyniku finansowego netto za pomocą odpisów z tytułu utraty wartości należności i zapasów przez podmioty sprawozdawcze w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Krystian Piosik

  2016-07-01

  Full Text Available Celem publikacji jest odpowiedź na pytanie badawcze dotyczące związku między wejściem w życie Międzynarodowego Standardu Rewizji Finansowej (MSRF nr 540 a mitygowaniem praktyk wygładza- nia wyniku finansowego netto za pomocą odpisów z tytułu utraty wartości należności i zapasów przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Pytanie powstało w wyniku przeprowadzonych przez autora wcze- śniejszych badań, w których wykazano, że podmioty sprawozdawcze w latach 2000–2010 stosowały odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości należności i zapasów w celu mitygowania wahań wyniku finansowego netto, a wygładzanie to było efektywne. W niniejszym artykule wykazano, że w okresie przed wdrożeniem MSRF nr 540 podmioty sprawozdawcze w sposób efektywny ograniczały wahania wyniku finansowego netto za pomocą odpisów, natomiast po wejściu w życie tego standardu rewizji finansowej w okresie 2009–2014 nie stwierdzono związku między wartościami odpisów z tytułu utraty wartości należności i zapasów a redukowaniem zmienności wyniku finansowego netto. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą testu równości median odchyleń przeciętnych wyniku finansowego bez uwzględnienia odpisów oraz z uwzględnieniem tych odpisów, za pomocą testu rangowanych znaków Wilcoxona. Odrzucono hipotezę o równości median odchyleń przeciętnych przed wejściem w życie MSRF nr 540, natomiast na podstawie danych z okresu po wdrożeniu standardu nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy równości median odchyleń przeciętnych. Świadczy to o pozytywnym wpływie MSRF nr 540 na redukowanie procesów rachunkowego kształtowania wyniku finansowego (accounting earnings management. Wskazana ogólna prawidłowość nie dotyczy banków, w przypadku których nie stwierdzono, aby odpisy wartości należności kredytowych redukowały zmienność wyniku finansowego netto, zarówno w okresie przed wdrożeniem MSRF nr 540, jak i po jego wdrożeniu.

 7. Ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Zielińska-Bliźniewska

  2012-11-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Celem pracy była ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie losowo wybranych 100 chorych, w tym 65 kobiet w wieku 20–76 lat i 35 mężczyzn w wieku 20–73 lat, leczonych w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Pacjentów podzielono na 2 grupy: I – badaną, liczącą 50 chorych z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego, II – porównawczą, składającą się z 50 zdrowych osób, bez zawrotów głowy. U wszystkich chorych przeprowadzono szczegółowy wywiad, badanie przedmiotowe otolaryngologiczne, otoneurologiczne, fizykalne oraz rutynowe badania laboratoryjne. Każdy chory był konsultowany neurologicznie, okulistycznie i internistycznie oraz miał wykonywane USG naczyń doczaszkowych, tomografię komputerową odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy. U wszystkich pacjentów zastosowano indywidualnie dobrany cykl ćwiczeń, uwzględniający dotychczasowy przebieg choroby oraz ewentualne przeciwwskazania, obejmujący relaksację poizometryczną mięśni okołokręgosłupowych w odcinku szyjnym przez okres 2 miesięcy. Obiektywna ocena skuteczności zastosowanej terapii odbywa- ła się (przed rozpoczęciem terapii oraz po 2 tygodniach, po miesiącu i po 2 miesiącach za pomocą liniowych pomiarów czynnego zakresu ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej według testu Lovetta w skali punktowej i oceny zawrotów głowy według kryteriów Silvoniemiego. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pod wpływem kompleksowych ćwiczeń w grupie badanej nastąpiła znaczna poprawa ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa oraz siły mięśniowej. Wnioski: Zarówno w badaniach obiektywnych (pomiar ruchomości czynnej szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej, jak i subiektywnych (ocena wg

 8. The soul in the mediaeval Psalter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Lis

  2016-06-01

  Full Text Available The soul in the mediaeval Psalter The paper is an attempt to examine what lies at the heart and soul of the mediaeval Psalter in the contemporaneous approach(es to its vernacularisations. In particular, the paper investigates the applications of the mediaeval translation theory in relation to a 12th-century Anglo-Norman, a 15th-century Middle French and four 14th-century Middle English prose Psalter renditions, with a view to locate them within the spirit of the attitude to biblical translations current in the Middle Ages and against the backdrop of the position of the Psalter in the period. In practical terms, the analysis is conducted on the basis of the equivalent selection strategies for rendering four Latin nouns central to the Psalter: anima, animae ‘soul,’ cor, cordis ‘heart’ and, perhaps surprisingly, ren, renis ‘kidney’ and lumbus, lumbi ‘loins’. All cases of variation in this respect are studied closely from intra- as well as extra-textual perspectives in order to establish the possible reasons behind the divergences, as these constitute exceptions rather than the rule, even in apparently heterodox renditions.   Dusza w średniowiecznym Psałterzu Artykuł stanowi próbę bliższego przyjrzenia się podstawowym zasadom średniowiecznego podejścia do tłumaczenia psałterza na języki wernakularne. Przedstawiono w nim analizę zastosowania mediewalnej teorii tłumaczeń w odniesieniu do dwunastowiecznego Psałterza anglo-normandzkiego, piętnastowiecznego Psałterza średniofrancuskiego i czterech czternastowiecznych tłumaczeń Księgi Psalmów na średnioangielski. Celem było wykazanie, w jakim stopniu analizowane teksty odzwierciedlają ówczesne podejście do tłumaczeń biblijnych w kontekście znaczenia psałterza w średniowieczu. Badanie przeprowadzone jest na podstawie doboru ekwiwalentów w tłumaczeniu czterech – niezwykle istotnych z powodu rangi tych tekstów w średniowieczu – łacińskich rzeczownik

 9. Dynamika zmian temperatury ręki reumatoidalnej po wybranych zabiegach z zakresu termoterapii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Gizińska

  2011-08-01

  Full Text Available Wstęp: W procesie usprawniania osób z chorobami reumatycznymi wykorzystuje się wiele zabiegów z zakresu ciepłolecznictwai krioterapii. W dostępnym piśmiennictwie niewiele jest opisówbadań dotyczących efektów termicznych występujących w tkankachw wyniku stosowania takich zabiegów w obrębie ręki reumatoidalnej.Z tego powodu autorzy podjęli próbę określenia przebiegudynamiki zmian temperatury po zastosowaniu powszechniestosowanych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów(RZS zabiegów z zakresu termoterapii, w aspekcie zmian zachodzącychw mikrokrążeniu podczas 120 minut obserwacji.Materiały i metody: Do dwóch grup przydzielono 27 pacjentówz rozpoznanym RZS (średni wiek badanych 57 ±7,9 roku: I grupaliczyła 14 osób, u których naświetlano jedną rękę promiennikiempodczerwieni IR-A, -B oraz -C, II grupa – 13 osób, u których wykonanozabieg nadmuchu jednej ręki zimnym powietrzem (–30°C.Analizy rozkładu temperatury dokonano na podstawie 120-minutowejobserwacji zmian temperatury powierzchniowej obu rąk, dozapisu której użyto kamery termowizyjnej. U każdej osoby wykonano8 zdjęć termowizyjnych w określonych odstępach czasu:przed zabiegiem, zaraz po zabiegu oraz 5, 15, 30, 45, 60 i 120 minutpo zabiegu.Wyniki: Istotne różnice temperatur mierzonych w kolejnych odstępachczasu zaobserwowano we wszystkich grupach tylko podczas wynopierwszych5 minut po zabiegu (p < 0,05. Maksymalny wzrost temperaturyodnotowany zaraz po zabiegu IR-A, -B, -C wynosił 3,5°C. Ponadmuchu zimnym powietrzem (–30°C maksymalne obniżenietemperatury mierzonej zaraz po zabiegu wynosiło 6,4°C (ryc. 1 i 2.Wnioski: Istotne zmiany temperatury powierzchniowej rąk obserwowanow ciągu pierwszych 5 minut po zabiegu, zarówno ponaświetlaniu IR-A, -B, -C, jak i nadmuchu zimnym powietrzemo temperaturze ok. –30°C. W przypadku zabiegu cieplnego wartośćtemperatury w ciągu tego czasu pozostawała powyżej warto

 10. Nadwrażliwość na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Wyróżnia się dwa rodzaje nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy (ASA: oskrzelowy i pokrzywkowy. Rodzaj pierwszy dotyczy chorych na astmę, u których ASA wywołuje napady duszności i objawy pozaoskrzelowe, takie jak wodnisty katar nosa, zaczerwienienie twarzy, szyi i klatki piersiowej, łzawienie. Opisano także obrzęk krtani, spadek ciśnienia tętniczego krwi, a nawet zgony. Pokrzywkowa postać nadwrażliwości na ASA dotyczy głównie chorych na przewlekłą pokrzywkę. ASA-astma i ASA-pokrzywka występują w każdym wieku, ale głównie dotyczą kobiet (70% badanych w wieku 30-50 lat. U części tych chorych występują cechy atopii. Charakterys­‑ tyczną cechą ASA-astmy są polipy nosa, często powiązane w przewlekłym zapaleniem zatok. Stwierdza się je u około 80% chorych na ASA-astmę. Polipy nosa mają charakter nawrotowy. Błona śluzowa nosa chorych na ASA-astmę jest nacieczona T-limfocytami, eozynofilami, komórkami tucznymi i makrofagami, większość komórek wykazuje ekspresję mRNA dla IL-5. Błona śluzowa oskrzeli również jest nacieczona eozynofilami będącymi bogatym źródłem leukotrienu C4, który prawdopodobnie bierze udział w patomechanizmie nadreaktywności na ASA. Przebieg kliniczny ASA-astmy u większości chorych jest ciężki, ale kontrolę astmy można uzyskać dzięki stosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających β2-agonistów. Objawy nadwrażliwości wywołuje większość niesteroidowych leków przeciwzapalnych. U chorych na astmę jest to duszność, a u chorych na pokrzywkę – wysiewy skórne. Objawy te są wywoływane przez indometacynę, kwas mefenamowy i flufenamowy, ibuprofen, fenylbutazon, naproksen, diflunisal i zomepirak. Natomiast dobrze tolerowane przez chorych na ASA-astmę są paracetamol, chlorochina, benzydamina, kwas salicylowy i dekstropropoksyfen. Nadwrażliwość na ASA ujawnia się na podstawie wywiadu i doustnych testów prowokacyjnych ze wzrastaj

 11. Analysis of geodetic and legal documentation in the process of expropriation for roads. Krakow case study

  Science.gov (United States)

  Trembecka, Anna

  2013-06-01

  Amendment to the Act on special rules of preparation and implementation of investment in public roads resulted in an accelerated mode of acquisition of land for the development of roads. The decision to authorize the execution of road investment issued on its basis has several effects, i.e. determines the location of a road, approves surveying division, approves construction design and also results in acquisition of a real property by virtue of law by the State Treasury or local government unit, among others. The conducted study revealed that over 3 years, in this mode, the city of Krakow has acquired 31 hectares of land intended for the implementation of road investments. Compensation is determined in separate proceedings based on an appraisal study estimating property value, often at a distant time after the loss of land by the owner. One reason for the lengthy compensation proceedings is challenging the proposed amount of compensation, unregulated legal status of the property as well as imprecise legislation. It is important to properly develop geodetic and legal documentation which accompanies the application for issuance of the decision and is also used in compensation proceedings. Zmiana ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych spowodowała przyspieszony tryb pozyskiwania gruntów przeznaczonych pod budowę dróg. Wydawana na jej podstawie decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wywołuje szereg skutków, tj. m.in. ustala lokalizację drogi, zatwierdza podziały geodezyjne, zatwierdza projekt budowlany a także powoduje nabycie nieruchomości z mocy prawa, przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przeprowadzone badania wykazały iż w powyższym trybie miasto Kraków nabyło w okresie 3 lat ponad 31 ha gruntów przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych. Odszkodowanie ustalane jest w drodze odrębnego postępowania w oparciu o operat szacunkowy okre

 12. Regresja zmian skórnych w przebiegu stwardnienia guzowatego u chorej po przeszczepieniu nerki leczonej rapamycyną – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Renczyńska-Matysko

  2011-04-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Stwardnienie guzowate (ang. tuberous sclerosis complex– TSC, choroba Bourneville’a-Pringle’a jest rzadką chorobą należącądo grupy fakomatoz, charakteryzującą się zajęciem skóry, układu nerwowego,narządu wzroku i narządów wewnętrznych. Choroba ta jestzaburzeniem genetycznym powodowanym przez mutacje genów TSC1i TSC2. Produkty tych genów, hamartyna i tuberyna, tworzą komplekshamujący białko mTOR pełniące kluczową rolę w kontroli cyklukomórkowego. Mutacje w genach TSC prowadzą do ciągłej aktywacjiszlaku mTOR, powodując niekontrolowaną proliferację, różnicowanieoraz migrację komórek, czego konsekwencją jest powstawanie malformacjiw wielu narządach. Istotne dla diagnozy stwardnienia guzowategojest badanie dermatologiczne, ponieważ istnieje możliwość rozpoznaniachoroby Bourneville’a-Pringle’a jedynie na podstawie objawówskórnych, które należą do jej kryteriów diagnostycznych. Plamy hipopigmentacyjne,naczyniakowłókniaki, płaskie włókniaki na czole,włókniaki okołopaznokciowe, skóra szagrynowa, znamiona bezbarwnetypu „confetti”, ubytki w szkliwie zębów, włókniaki dziąseł – to najczęstszeobjawy stwardnienia guzowatego. Cel pracy: Przedstawienie regresji zmian skórnych u chorej na stwardnienieguzowate po zastosowaniu rapamycyny jako elementu immunosupresjipo transplantacji nerki. Opis przypadku: Chora 49-letnia ze stwardnieniem guzowatym rozpoznanymw 1988 r. zgłosiła się na Oddział Dermatologii w styczniu2010 r. Pacjentka miała następujące objawy skórne charakterystycznedla TSC: naczyniakowłókniaki, skórę szagrynową, plamy hipopigmentacyjne,guzki Koenena i zmiany skórne typu „confetti”. U kobiety jużw niemowlęctwie obserwowano napady padaczkowe. W 1993 rokuw badaniu metodą tomografii komputerowej (CT zdiagnozowanoobustronne naczyniakotłuszczaki nerek, które doprowadziły doobustronnej niewydolności nerek, a w konsekwencji do

 13. Choroba Bourneville’a-Pringle’a – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław Dyrla

  2008-10-01

  Full Text Available Stwardnienie guzowate (tuberous sclerosis complex, TSC, nazywane chorobą Bourneville’a-Pringle’a to wielonarządowa choroba uwarunkowana genetycznie, związana z upośledzeniem umysłowym i padaczką. Spotykane jest we wszystkich grupach etnicznych i rasowych, jednakowo często u obojga płci. Szacuje się, że wystę- puje u około 2 milionów osób na świecie. Zmienność obrazu klinicznego w stwardnieniu guzowatym jest bardzo duża. Wiele objawów pojawia się wraz z rozwojem dziecka. Zmiany dotyczą głównie skóry oraz układu nerwowego, a także gałek ocznych, serca, nerek, wątroby i jelit. Mogą przyjmować postać torbieli i guzów wykazujących nierzadko tendencję do transformacji w nowotwory złośliwe. Pod względem histopatologicznym są to włókniaki, tłuszczaki, mięśniaki, naczyniakotłuszczakomięśniaki. Poszczególne zmiany narządowe z reguły nie wymagają potwierdzenia histopatologicznego. Diagnoza TSC standardowo stawiana jest na podstawie zmienionych kryteriów Gomeza ustalonych na TSC Consensus Conference w Annapolis w 1998 roku. Rozpoznanie TSC uważa się za ostateczne, gdy spełnione są dwa większe kryteria albo jedno większe i dwa mniejsze. Nie ma patognomonicznych dla TSC objawów, co oznacza, że diagnoza musi uwzględniać liczne objawy, często nieuchwytne w niespecjalistycznym badaniu lekarskim. W rozpoznaniu konieczne są współpraca wielu specjalistów oraz wykonanie badań wielokierunkowych (badanie dermatologiczne, neurologiczne, okulistyczne, kardiologiczne, badania endoskopowe, badania obrazowe – USG, TK, MRI, PET-CT. Kluczowe jest dokładne zebranie wywiadu rodzinnego i nierzadko przebadanie pozostałych członków rodziny. Leczenie chorych ze stwardnieniem guzowatym jest objawowe i polega na chirurgicznym usuwaniu guzów złośliwych i podawaniu leków przeciwpadaczkowych. Zalecenia terapeutyczne dla poszczególnych zmian narządowych wymagają indywidualnego rozpatrzenia. W pracy om

 14. PORÓWNANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW ŻYWICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH ODPADOWE TWORZYWA SZTUCZNE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernardeta DĘBSKA

  Full Text Available Racjonalna gospodarka odpadami stanowi jeden z priorytetowych kierunków szeroko rozumianej ochrony środowiska. Fakt umiejętnego zagospodarowania odpadów jest także ważny w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Do odpadów wyjątkowo uciążliwych dla środowiska zaliczyć należy tworzywa sztuczne. Wzrastające nieustannie ilości tego typu odpadów powodują występowanie problemów zarówno ekologicznych, jak i gospodarczych, co związane jest ze słabą biodegradacją tworzyw. Odpady te zaczęto wykorzystywać do produkcji materiałów budowlanych. Badania nad zagospodarowaniem odpadów z tworzyw sztucznych prowadzone są obecnie w różnych ośrodkach naukowych na świecie. W literaturze można znaleźć opisy wykorzystania odpadów m.in. polietylenu i polipropylenu, styropianu, poliuretanów, poliwęglanu, poliamidu, czy poli(chlorku winylu, jako modyfikatorów betonów i zapraw cementowych. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki porównania wybranych właściwości czterech serii zapraw żywicznych zawierających różne odpady tworzyw sztucznych tj.: polipropylen (PP, polietylen (PE, piankę poliuretanową (PU oraz ekspandowany polistyren (EPS. Odpady te pochodziły odpowiednio z kubków po jogurtach, pianki podkładowej pod panele, pianki montażowej oraz płyt styropianowych. Zostały one rozdrobnione i stanowiły częściowy zamiennik kruszywa w zaprawach epoksydowych. Zbadano takie właściwości zapraw, jak: wytrzymałość na zginanie i ściskanie, gęstość objętościowa oraz nasiąkliwość. Wskazano materiał odpadowy, umożliwiający otrzymanie zaprawy cechującej się najkorzystniejszymi wartościami oznaczonych parametrów. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że nawet przy 20% substytucji piasku odpadami tworzyw sztucznych, można otrzymać kompozyt charakteryzujący się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi oraz niską nasiąkliwością wodą.

 15. Pamięć rodu Działowskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanisław Roszak

  2011-12-01

  Full Text Available Żyjący do XX w. w ziemi chełmińskiej Działowscy należeli do tych przedstawicieli szlachty i ziemiaństwa, którzy przywiązywali istotne znaczenie do poznawania, budowania i podtrzymywania pamięci o członkach własnej rodziny. Już w I poł. XVIII w. pisarz ziem pruskich Wawrzyniec Działowski na podstawie kwerend w archiwach sądowych i prywatnych z obszaru Prus Królewskich stworzył tzw. czarną księgę Działowskich – zaginiony obecnie rękopis, który zawierał wypisy z akt i pamiętników z XVI-XVIII w. dotyczących tej rodziny oraz rodów z nią skoligaconych. Obok zwykłej ciekawości motywacją pracy Wawrzyńca nad rodzinną genealogią była zapewne chęć wzmocnienia prestiżu i społecznej pozycji rodziny. Stąd też, gdy w wydanym w 1738 r. drugim tomie herbarza Kacpra Niesieckiego pojawiła się bardzo lakoniczna wzmianka o Działowskich, Wawrzyniec, szukając możliwości publicznego przedstawienia znanej sobie przeszłości rodu, interweniował u Józefa Andrzeja Załuskiego a następnie przekazał sumaryczne opracowanie o Działowskich autorowi herbarza, który zamieścił je w suplemencie do czwartego tomu swego dzieła. Z zawartych w nim treści wynika m.in., że już w XVIII w. przedstawiciele tej rodziny rozpowszechniali niezgodną z prawdą legendę o swoim pochodzeniu od średniowiecznego rycerza Mikołaja Działowskiego, znanego z wystąpień po stronie polskiej w czasie wojny trzynastoletniej. Świadectwem troski Działowskich o rodzinną pamięć są także rękopiśmienne zapiski na egzemplarzu wspomnianego tomu przechowywanym w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, a należącym do końca XIX w. do potomków Wawrzyńca. Jego syn, Teodor, na kartach wyklejki odnotowywał w latach 1763-1778 narodzenia, śluby i zgony członków swojej rodziny tworząc rodzaj rodzinnej kroniki linii Działowskich rezydującej w Mgowie i Turznie. Zapiski te, wywodzące się z tradycji rękopiśmiennych ksiąg typu

 16. Wybrane aspekty wpływu asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze oraz emocjonalne człowieka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sabiniewicz

  2015-12-01

  Full Text Available Przez wiele lat asymetria półkul mózgowych rozpatrywana była jako wyraźny podział funkcjonalny. W tym dychotomicznym modelu badacze wiązali półkulę lewą wyłącznie z funkcjami werbalnymi, a prawą – ze zdolnościami niewerbalnymi. Podział ten jest jednak niewyczerpujący i zdecydowanie upraszcza tematykę specjalizacji półkul mózgowych. Najnowsze doniesienia wskazują na współpracę i zarazem pewną niezależność międzypółkulową w zakresie kontroli funkcjonowania człowieka. Ponadto podkreśla się, że różnice funkcjonalne istnieją, ale są znacznie subtelniejsze, niż zakładano na początku badań dotyczących tej tematyki. Aby ułatwić zrozumienie istoty asymetrii funkcjonalnej, stworzono modele, które wyjaśniały mechanizm specjalizacji półkulowej i odrębność stylów przetwarzania bodźców. Dane potwierdzające istnienie asymetrii funkcjonalnej półkul pochodzą m.in. z doniesień o jednostronnych uszkodzeniach mózgu, agenezji spoidła wielkiego, zabiegach komisurotomii czy hemisferektomii. Na tej podstawie dokonano analizy funkcjonowania kognitywnego i emocjonalnego pacjentów. Wykryto pewne prawidłowości dotyczące różnic i podobieństw w funkcjonowaniu półkul mózgowych w zakresie percepcji wzrokowej, funkcji werbalnych, praksji, uwagi, pamięci i uczenia się czy funkcji wykonawczych. Jeśli chodzi o lateralizację emocji w mózgu, pojawia się wiele sprzecznych doniesień. Potrzebne są dalsze, dobrze zaprojektowane badania, które pomogą zrozumieć, czy istnieje lateralizacja emocji w mózgu, a jeśli tak, to jakich aspektów funkcjonowania afektywnego ona dotyczy. Niniejsza praca przedstawia przegląd poglądów na wpływ asymetrii półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i behawioralne człowieka.

 17. Kardiologiczne powikłania leczenia klozapiną

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Wierzbiński

  2015-07-01

  Full Text Available Klozapina jest efektywnym lekiem przeciwpsychotycznym wprowadzanym w przypadkach schizofrenii lekoopornej. Stosowaniu klozapiny mogą towarzyszyć liczne działania niepożądane. Najczęściej opisuje się powikłania hematologiczne: neutropenię i agranulocytozę. Powikłania kardiologiczne są rzadkie, uważa się jednak, że częstość ich występowania jest niedoszacowana. Z tego względu klozapinę można włączyć jedynie po wykluczeniu chorób serca i zaburzeń rytmu na podstawie kompletnego wywiadu, pełnego badania przedmiotowego i elektrokardiogramu. Zapalenie mięśnia sercowego i kardiomiopatia są poważnymi powikłaniami stosowania klozapiny, potencjalnie zagrażającymi życiu pacjenta. Mechanizm powstawania tych zaburzeń nie jest do końca jasny, uznaje się, że wynikają one z nadwrażliwości na lek w wyniku reakcji alergicznej typu I zależnej od IgE. Symptomy są często niecharakterystyczne, mało specyficzne, mogą przypominać objawy grypopodobne. Najczęściej pojawiają się gorączka, suchy kaszel, bóle w klatce piersiowej i leukocytoza. Trzeba zwracać baczną uwagę na tachykardię spoczynkową, przede wszystkim w pierwszych dwóch miesiącach leczenia. Monitorowanie pacjenta pod kątem powikłań kardiologicznych w pierwszych miesiącach stosowania leku pozwala na wczesne rozpoznanie nieprawidłowości i uniknięcie poważnych następstw. W przypadku podejrzenia zapalenia mięśnia sercowego i kardiomiopatii klozapinę należy odstawić. Wszelkie nieprawidłowości w badaniu elektrokardiograficznym powinno się konsultować z kardiologiem. Jeśli wystąpią zapalenie mięśnia sercowego lub kardiomiopatia związana ze stosowaniem klozapiny, z uwagi na duże ryzyko kolejnych powikłań nie zaleca się ponownego włączania leku.

 18. Czynniki ryzyka upadków i złamań kości u pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Tomaszewski

  2010-04-01

  Full Text Available Cel pracy: Ocena czynników ryzyka i częstości występowaniaupadków i złamań kości u chorych na reumatoidalne zapaleniestawów (RZS. Materiał i metody: Do badania kwalifikowano pacjentów chorychna RZS (spełniających kryteria ACR z 1984 r.. Dane na temat stanuzdrowia zebrano na podstawie ankiety zawierającej Kwestio -nariusz Oceny Stanu Zdrowia (HAQ, pytań dotyczących chorób,przyjmowanych leków, upadków i złamań kości w okresie ostatnich12 miesięcy. Wyniki: Przebadano 167 kobiet (89,8% i 19 mężczyzn (średni wiek± SD 58,5 ±13,8 roku. Średni czas trwania choroby wynosił14,4 ±10,7 roku. Średnia wartość HAQ 1,36 ±0,76. Z grupy 186 osóbupadek przydarzył się 80 badanym (43%. U 28 chorych (35%upadek zakończył się złamaniem bądź złamaniami obwodowymi.Liczba upadków dodatnio korelowała z wynikiem HAQ (r = 0,32;p < 0,05 oraz czasem trwania choroby (r = 0,31; p < 0,05.Głównymi czynnikami ryzyka upadków w badanej grupie byłyzawroty głowy [iloraz szans (OR = 2,68], stosowanie lekówhipotensyjnych (OR = 2,27 i przeciwdepresyjnych (OR = 2,56,deformacje stóp (OR = 3,14 oraz wysoki wskaźnik HAQ(OR = 2,08. Czas trwania RZS (OR = 1,05 i wiek (OR = 1,04 praktycznienie wpływały na ryzyko upadków. Głównymi czynnikamiryzyka złamań kości w badanej grupie były osteoporoza (t-score< –2,5 (OR = 4,70, stosowanie leków hipotensyjnych (OR = 4,98,deformacje stóp (OR = 4,82, zawroty głowy (OR = 3,30 orazwysoki wskaźnik HAQ (OR = 3,12. Wnioski: Upadki są poważnym problemem w przebiegu RZS.Głównymi czynnikami sprzyjającymi upadkom i złamaniomu chorych na RZS są deformacje stóp, zawroty głowy, zażywanieleków obniżających ciśnienie tętnicze oraz wysoka wartość HAQ.

 19. Opryszczkowe zapalenie mózgu przebiegające w postaci szybko narastającego zespołu otępiennego u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów, leczonej infliksymabem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Swarowska-Knap

  2011-06-01

  ć klinicznie w postacizespołu otępiennego. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego metodąPCR na obecność wirusa opryszki wypadło negatywnie. Dopierona podstawie badania histopatologicznego materiału pochodzącegoz biopsji stereotaktycznej mózgu rozpoznano u pacjentki HSEi wykluczono PML. Po odstawieniu infliksymabu i rozpoczęciuleczenia antywirusowego acyklowirem uzyskano poprawę stanuneurologicznego.

 20. Unique Project of Single-Cutting Head Longwall Shearer Used for Thin Coal Seams Exploitation / Projekt Jednoorganowego Kombajnu ŚCIANOWEGO O Specjalnej Konstrukcji Przeznaczonego do Eksploatacji POKŁADÓW Cienkich

  Science.gov (United States)

  Bołoz, Łukasz

  2013-12-01

  Problem of thin hard coal seams exploitation, including chosen data related with their resources in Poland, has been discussed in the introduction of the present study. On the basis of actually operated machines the assumptions, which should be satisfied by the longwall shearer used for exploitation of thin hard coal seams, have been made. A project of such longwall shearer combined with band conveyor and mechanized longwall support, including description of the machine operation technology and analysis of possible day output achievement, have been presented. Polska dysponuje stosunkowo dużymi zasobami surowców energetycznych, a ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię skłania do ich racjonalnego wykorzystywania. Jedną z możliwości takiego racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi jest eksploatacja węgla kamiennego z pokładów cienkich. W związku z wybieraniem coraz cieńszych pokładów węgla, zalegających bardzo głęboko, w trudnych warunkach górniczo-geologicznych napotyka się na duże problemy związane z uzyskaniem wymaganej wydajności wydobycia przy użyciu stosowanych aktualnie metod. Przyjmuje się, ze pokłady cienkie to takie o miąższości od 1.0 m do 1.5 m i właśnie ta niewielka wysokość wyrobiska ścianowego powoduje szereg ograniczeń związanych z efektywną eksploatacją węgla. Na podstawie dostępnych danych określono, że ilości węgla kamiennego w cienkich pokładach wynosi około 600 mln Mg. Znaczna część pokładów cienkich w ostatnich latach została przeklasyfikowana na nieprzemysłowe, co pozwala stwierdzić, że rzeczywista ilość węgla w pokładach cienkich jest znacznie większa. Na podstawie analizy wad i zalet jak i danych technicznych produkowanych obecnie maszyn, określono wytyczne i założenia do nowego rozwiązania maszyny urabiającej przeznaczonej do wydobywania węgla w ścianach niskich. Kombajn do eksploatacji cienkich pokładów powinien spełniać następujące wymagania (Bołoz, 2012

 1. Kształtowanie polskości na łamach „Dziennika Kijowskiego” w latach 1914-1916

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olena Betlii

  2017-12-01

  zareagowały na początek Wielkiej Wojny w Europie, o czym dyskutowano i jakie tematy poruszano na łamach prasy polskiej, jak widziano przyszłość Polski i określano polskość w tym okresie? W artykule spróbowałam udzielić odpowiedzi na te pytania, analizując materiały „Dziennika Kijowskiego”, codziennego polskiego pisma politycznego, społecznego i literackiego, wychodzącego w Kijowie w latach 1906-1920. Na podstawie źródeł archiwalnych, publikacji z „Dziennika”, analizy spisów ludności, historiografii nakreśliłam wizerunek „polskiego Kijowa” i ukazałam różnorakie opinie o orientacji wydawnictwa w czasie wojny, jak również główne tematy poruszane na łamach „Dziennika” dotyczące problematyki kształtowania tożsamości polskiej w latach 1914-1916. W badanym okresie „Dziennik Kijowski”, podobnie jak większość przedstawicieli społeczności polskiej w Kijowie, był lojalny wobec władz rosyjskich. Niemniej, nie tylko poprzez język wydania, ale też przez zawartość odpowiednich rubryk ciągłe przypominał czytelnikom o tym, czym jest polskość.

 2. Modelling of Underground Coal Gasification Process Using CFD Methods / Modelowanie Procesu Podziemnego Zgazowania Węgla Kamiennego Z Zastosowaniem Metod CFD

  Science.gov (United States)

  Wachowicz, Jan; Łączny, Jacek Marian; Iwaszenko, Sebastian; Janoszek, Tomasz; Cempa-Balewicz, Magdalena

  2015-09-01

  , under the specific conditions of the georeactor operations within the time interval of 100 hours and 305 hours. The results of the numerical solution have been compared with the results of experimental results under in-situ conditions. Zaprezentowano wyniki badań modelowych polegających na numerycznej symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla. Dla potrzeb realizowanej pracy dokonano wyboru oprogramowania wykorzystywanego do symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla. Na podstawie przeglądu literatury zdecydowano, że oprogramowaniem, za pomocą, którego będą realizowane badania modelowe, będzie oprogramowanie informatyczne ANSYS-Fluent. Za jego pomocą przeprowadzano obliczenia numeryczne z zamiarem zidentyfikowania rozkładu zmian stężenia składników gazu procesowego w funkcji czasu trwania procesu zgazowania węgla. Przeprowadzone obliczenia miały charakter predykcji. W oparciu o dane konstrukcyjne georeaktora stosowanego podczas badań na KD Barbara oraz KWK Wieczorek, opracowano model geometryczny oraz wykonano jego dyskretyzację poprzez wygenerowanie odpowiedniej siatki numerycznej w oparciu, o którą wykonywane są obliczenia. Dane dotyczące sposobu zasilania georeaktora oraz parametrów utrzymywanych podczas procesu wykorzystano do definiowania modelu numerycznego. Część danych została uzupełniona w oparciu o źródła literaturowe. Głównym przyjętym założeniem było oparcie symulacji pracy georeaktora o modele opisujące reaktywny przepływ płynu. Składniki gazu procesowego oraz czynnik zgazowujący przemieszczają się wzdłuż kanału zgazowującego symulując zjawiska fizykochemiczne związane z transportem masy i energii oraz zachodzące reakcje chemiczne (wraz z efektem energetycznym). Chemizm procesu zgazowania oparto o równanie kinetyczne, które determinuje przebieg danego typu równania chemicznego zgazowania węgla. W ramach modelu opisano też interakcję gazu z otaczającą warstwą węgla. Opis ten dotyczy

 3. Problematyka pożyczek ukraińskich w polskiej gwarze górali bukowińskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Krasowska

  2017-12-01

  part of the vocabulary of the Bukovinian highlanders’ dialect.   Problematyka pożyczek ukraińskich w polskiej gwarze górali bukowińskich W przeanalizowanym materiale, zebranym wśród polskich górali bukowińskich na podstawie kwestionariusza Ogólnokarpackiego atlasu dialektologicznego, znaczną rolę odgrywa słownictwo ukraińskie. Zostało ono podzielone na dwie grupy: 1 rodzime wyrazy ukraińskie i 2 pożyczki przejęte z innych języków przez język ukraiński, które znalazły się w polskiej gwarze górali bukowińskich zapewne za jego pośrednictwem. W pierwszej grupie (pożyczki ukraińskie zwracają uwagę wyrazy występujące powszechnie we wszystkich sześciu zbadanych wsiach, związane z życiem codziennym. Leksemy występujące w czterech lub pięciu wsiach można natomiast podzielić na: a znane też w języku rumuńskim, które przeszły ze słowiańskiego; bwyrazy prasłowiańskie. Wreszcie pożyczki występujące w jednej, dwóch lub trzech wsiach można prawdopodobnie wyjaśnić wpływem języka państwowego na rozproszoną ludność góralską. W drugiej grupie pożyczek, tzn. pożyczkach dalszych w języku ukraińskim, na pierwszy plan wysuwają się pożyczki węgierskie w języku rumuń­ skim i ukraińskim. Kolejną podgrupę tworzą pożyczki z łaciny, które musiały przejść przez język rumuński do ukraińskiego; znajdują się tu także pożyczki z języka tureckiego w ukraińskim lub poprzez turecki. W zebranym materiale znajdziemy także zapożyczenia z języka rumuńskiego, z niemieckiego za pośrednictwem polskiego oraz z języka francuskiego. Zapożyczenia ukraińskie w polskiej gwarze górali bukowińskich stanowią poważny problem interpretacyjny i klasyfikacyjny. Na pytanie, czy górale przyjęli te pożyczki z ukraińskiego czy z rumuńskiego, nie można dać jednoznacznej odpowiedzi; tym bardziej że Bukowina w okresie od 1918 do 1944 roku należała do Rumunii i język rumuński był językiem szkół, urzędów itd

 4. Балканските војни и проекциите за Македонија (македонски поглед

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Билјана [Biljana] Ристовска-Јосифовска [Ristovska-Josifovska

  2015-08-01

  Full Text Available The Balkan wars and the projections about Macedonia (Macedonian view The main focus of this paper is the time just before and during the Balkan Wars (1912– 1913, analyzed through the public writings of the Macedonian emigrants in Russia. We focus on their attitude, opinions and interpretations of the political events, as well as the reactions to the decisions of the great powers – as an expression of the Macedonian view to the Balkan Wars and the projections about Macedonia. In this context it is interesting to see whether they concern the national question and how they articulate the opinions on reception of the results of the Balkan Wars. The attention of the Macedonians was pointed almost exclusively to the national problem and the Balkan Wars, even after the beginning of the World War I. They were engaged in find­ing a solution for the Macedonian national question and the realization of the idea for national state. At the same time they were displaying in the Russian public their understanding of the political events and their attitude: warning about the possible partition, demanding a support for foundation of a Macedonian state and protesting against the partition. But, besides the organized intellectuals in emigration, the Macedonian national question remained at the margins of the interests of the great powers of Europe or has been used as a tool for solving other political questions. The appeals of the Macedonian intellectuals were not enough influential and Macedonia entered in World War I with all the consequences: the confirmation of the borders from the separation and the collapse of the Ottoman Empire. This very difficult and complicated period lasted up to the foundation of the national state in World War II at the territory of today’s Republic of Macedonia.   Wojny bałkańskie i wizje Macedonii (perspektywa macedońska W artykule – na podstawie analizy publicznych wystąpień macedońskich emigrantów w Rosji, ich pogl

 5. Przymiotnik czerwony w polskojęzycznej prasie wydawanej na Ukrainie sowieckiej w latach 20. i 30. XX wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Dzięgiel

  2016-12-01

  30. XX wieku Przedmiotem artykułu jest analiza znaczenia i łączliwości przymiotnika czerwony ‘komunistyczny, sowiecki’ w polskojęzycznej prasie wydawanej na Ukrainie sowieckiej w latach 20. i 30. XX w. Prasa miała być przede wszystkim narzędziem sowietyzacji mniejszości polskiej, periodyki zależne były więc ściśle od państwowej polityki wydawniczej. Badania zostały przeprowadzone na podstawie wyboru numerów z 36 polskojęzycznych tytułów prasowych, zróżnicowanych co do zasięgu, adresata i tematyki. Leksem czerwony charakteryzuje bardzo wysoka frekwencja tekstowa, kilkukrotnie wyższa niż przymiotników nazywających kolejne kolory: czerwony ma ponad 770 wystąpień, następny w kolejności jest biały – 135 i czarny – 110. Zdecydowanie zwiększa jego frekwencję to, że wchodzi również w skład nowo tworzonych nazw własnych. W badanych tekstach czerwony ma kilka odcieni znaczeniowych: znaczy nie tylko ‘rewolucyjny, komunistyczny’, więc obejmujący osoby, miejsca i działania związane ogólnie z komunizmem, ale też ‘bolszewicki, sowiecki’ – z zawężeniem semantycznym do realiów sowieckich. Istotne są ponadto szerokie pozytywne konotacje semantyczne, które wpisują ten przymiotnik w układ dwubiegunowy: dobry (nasz – zły (obcy. Melioryzacji leksemu służy pozytywny kontekst powiązany z osobami, organizacjami, miejscami i działaniami, których atrybutem jest czerwony, a także nagromadzenie określeń pozytywnie wartościujących. W ten sposób formuje się w polszczyźnie sowieckiej sieć nowych kolokacji i leksemów z udziałem przymiotnika czerwony, wpisana w rzeczywistość ZSRR.

 6. Rezension: Janusz Siatkowski, Studia nad słowiańsko-­niemieckimi kontaktami językowymi, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2015, 503 S.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Menzel

  2017-12-01

  oraz do gwar niemieckich. Książka uwzględnia całość historycznego areału kontaktów słowiańsko-niemieckich (Inflanty, Prusy Wschodnie, Prusy Zachodnie, Pomorze, Śląsk, Czechy, Morawy i Austria, a także Łużyce i tereny odległe od wielowiekowej granicy językowej, mianowicie Saksonię, Turyngię, Brandenburgię i Meklemburgię. Szczególną uwagę kieruje autor omawianego tomu na zapożyczenia w utworach górnośląskiego pisarza niemieckojęzycznego – Horsta Bienka. W pracy tej wyodrębniono szereg różnych konstelacji kontaktowych: 1 zapożyczone rdzenie leksykalne wraz z sufiksami derywacyjnymi, mające bezpośrednie odpowiedniki w językach słowiańskich; 2 zapożyczone rdzenie wraz z sufiksami derywacyjnymi, niemające bezpośrednich wzorów w językach słowiańskich; 3słowiańskie sufiksy derywacyjne przy rdzeniach z etymologią niemiecką, mające odpowiedniki w językach słowiańskich; 4słowiańskie sufiksy derywacyjne przy rdzeniach z etymologią niemiecką, niemające wzorów w językach słowiańskich. Janusz Siatkowski dowodzi, że zwłaszcza na terenach dwujęzycznych kontakty językowe były silne do tego stopnia, iż sufiksy derywacyjne mogły być produktywne w gwarach niemieckich niezależnie od zapożyczeń wyrazowych. Bogaty materiał leksykologiczny jest omówiony na wyśmienitym poziomie naukowym według wszystkich kryteriów filologicznych i na podstawie rozległego stanu badań. Książka może służyć jako kompendium zapożyczeń słowiańskich do gwar niemieckich.

 7. Stanisław Bułak-Bałachowicz. Postać, która mogła połączyć narody byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Gierowska-Kałłaur

  2017-12-01

  ęstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła Darzony powszechnym szacunkiem przez sobie współczesnych, posługujący się wszystkimi kresowymi językami, świetny żołnierz – Stanisław Bułak-Bałachowicz jeszcze jako podkomendny Mikołaja Judenicza, starał się o przemianowanie dowodzonego przez siebie oddziału na „Armię Ludową”, inaczej ujmując, Armię Terytorialną lub Krajową. Terytorialnym rozumieniem „białoruskości”, powiązanym z atawistycznym antybolszewizmem Bałachowicza, posłużył się Józef Piłsudski w swojej nowej kombinacji politycznej. Piłsudski postanowił wykorzystać nadarzające się romantyczne marzenie Sawinkowa o Trzeciej Rosji dla własnego celu. Rosyjski Komitet Polityczny, szable Bałachowicza i oświadczenia Wiaczesława Adamowicza ojca (Mozyrz, listopad 1920 r. miały posłużyć do budowy – Białorusi dla Białorusinów. Nie „kowieńsko-berlińskiej” i nie „sowieckiej”. „Trzeciej Białorusi”. Białorusi przyjaznej Polsce. W wyniku rozmów z Sawinkowem, budowniczym „Trzeciej Rosji”, po 6 marca 1920 r. (tzw. Nota Milleranda Piłsudski zaangażował się we wspieranie (również finansowe Rosyjskiego Komitetu Politycznego. Na podstawie umowy Polskiego Naczelnego Dowództwa z B. W. Sawinkowem wszystkie formacje rosyjskie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały podporządkowane politycznie B. Sawinkowowi. 27 sierpnia 1920 r. z rozkazu Naczelnego Dowództwa Bałachowicz zawarł z Sawinkowem tajną umowę. Obaj z Sawinkowem dążyć mieli do zwołania w przyszłości Zgromadzenia Ustawodawczego, ziemi dla ludu, demokracji i utworzenia Związku Narodów (federacji. W przypadku posunięcia się oddziału Bułak-Bałachowicza „w głąb terytorium rosyjskiego” miały być przy nim zorganizowane samorząd lokalny i zarząd administracyjny. Właśnie w ten sposób Bułak-Bałachowicz miał być wykonawcą kolejnego „pomysłu” J. Piłsudskiego „na Białoruś”.

 8. Latający Cyrk im. Kazimierza Wielkiego przedstawia: „Najwęższy dom świata – wydarzenie na skalę globu”. Rekonstrukcja historyczna w 70. rocznicę Akcji Reinhardt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta Janicka

  2014-06-01

  with a financial support of the National Science Centre; decision no DEC-2011/03/B/HS2/05594]   Latający Cyrk im. Kazimierza Wielkiego przedstawia: „Najwęższy dom świata – wydarzenie na skalę globu”. Rekonstrukcja historyczna w 70. rocznicę Akcji Reinhardt Artykuł zawiera wieloaspektową analizę Keret House jako instalacji artystycznej i wydarzenia kulturalnego. Obiekt sytuowany jest w kontekście idei panoptikonu Jeremy’ego Benthama, maszyny do mieszkania Le Corbusiera, Pojazdu dla bezdomnych Krzysztofa Wodiczki, Big Brothera czy XTube. Kolejne konteksty interpretacyjne to historia warszawskiego getta, Akcja Reinhardt i zespół problemów związanych z trzecią fazą Zagłady (the margins of the Holocaust: historia żydowskich kryjówek, polowanie na Żydów (Judenjagd, rabunek żydowskich ruchomości i nieruchomości, polska biografia rodziców Etgara Kereta. W tej perspektywie Keret House przybiera postać makabrycznej rekonstrukcji historycznej. Ramy analizy wyznacza teoria piętna Ervinga Goffmana oraz historia stosunku polskiej większości do żydowskiej mniejszości. Antysemicka przemoc symboliczna coraz częściej przybiera postać symbolicznej przemocy filosemickiej. Poetyka daru i kategoria „żydowskiego pisarza z poczuciem humoru” pełnią funkcję narzędzia szantażu, stawiając poddaną mu jednostkę w sytuacji bez wyjścia. Taką samą rolę odgrywa dominujące w polskiej kulturze większościowej wyobrażenie Żydów jako gości, któremu odpowiada obraz Polski jako domu i Polaków jako gościnnych gospodarzy, spadkobierców mitu króla Kazimierza Wielkiego. Keret House okazuje się maszyną do reprodukcji większościowej polskiej opowieści o stosunku Polaków do Żydów, także w okresie Zagłady. Stawką tej opowieści jest wizerunek Polski i Polaków. [Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS2/05594

 9. Wpływ procesów odlewniczych na poziom stężenia pyłów respirabilnych na stanowiskach pracy w odlewni żeliwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Kowalski

  2012-12-01

  Full Text Available Jednym z głównych zagrożeń powstających w środowisku pracy w trakcie produkcji odlewów żeliwnych są pyły przemysłowea w szczególności pyły frakcji respirabilnej (pęcherzykowej. Pył całkowity to zbiór wszystkich cząstek otoczonych powietrzemw określonej objętości. Za frakcję respirabilną pyłu uważa się zbiór cząstek przechodzących przez selektor wstępny (metoda filtracyjnowagowao średniej wartości średnicy aerodynamicznej 3.5 0.3 m z odchyleniem standardowym 1.5 0.1 m. Pyły respirabilneprzyczyniają się w znaczącym stopniu do chorób płucnych a w szczególności pylicy płuc W warunkach procesów odlewniczych cząstkipyłu respirabilnego zawierają także inne szkodliwe substancje między innymi metale i ich związki. Pomiary narażenia zawodowego napyły na stanowiskach pracy w zakładach odlewniczych żeliwa wskazują, że szczególnie wysokie stężenia pyłów respirabilnych występująna stanowiskach pracy wybijacza odlewów, formierza, wytapiacza i wykańczacza odlewów.W kwietniu 2009 roku uruchomiono w Zakładzie Metalurgicznym ALSTOM Power w Elblągu produkcję wielkogabarytowych (do 60ton odlewów z żeliwa sferoidalnego. Już na etapie wstępnej oceny ryzyka, na podstawie danych literaturowych założono, że jednym zeznaczących zagrożeń na stanowiskach formowania odlewów będzie pył przemysłowy. Pomiary zapylenia wykonane na tych stanowiskachw latach 2009 – 2011 potwierdziły oceny wstępne. Pomimo nowoczesnej instalacji odpylania pieców indukcyjnych wyposażonej w ujęciepyłów znad tygla (system Tornado oraz ogólnej, wymuszonej wentylacji hali (wentylatory dachowe, w przypadku większości pomiarów stanowiskowych przeprowadzonych metodą dozymetrii indywidualnej stwierdzono przekroczenia NDS pyłu respirabilnego w odniesieniu do 8- godzinnego czasu pracy. W trakcie tych samych badań zauważono, że przekroczenia NDS pyłu całkowitego wystąpiły tylko w przypadku 2 pomiarów na

 10. Written Exercises: Ancestral Magic and Emergent Intellectuals in Mia Couto, Lhoussain Azergui and Dorota Masłowska

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Łukaszyk

  2016-12-01

  Full Text Available Written Exercises: Ancestral Magic and Emergent Intellectuals in Mia Couto, Lhoussain Azergui and Dorota Masłowska The article consists in a comparative reading of three novels: Um rio chamado tempo by Mia Couto, Le pain des corbeaux by Lhoussain Azergui and Paw królowej by Dorota Masłowska. In spite of the difference of the historical circumstances of Mozambique, Morocco and Poland, these three books meet at an intersecting point: the emergence of an intelligentsia that uses literacy and writing as an instrument to deconstruct the post-colonial concept of nation and to operate a trans-colonial renegotiation of identity. By the notion of trans-colonial, I understand the opposition against new kinds of symbolic violence that emerged after the end of the colonial period; here this new form of oppression is related to the concept of national unity – an artificial construct that leaves no place for a dualism or pluralism of cultural reality (two shores of the Zambezi river, Arab and Berber dualism in Morocco, “small homelands” in Poland. The young heroes of the novels grasp the pen in order to break through the falseness or the taboos created by the fathers, establishing, at the same time, the relation of solidarity with the world of the grandfathers. The act of writing becomes an actualization of the ancestral universe of magic. The settlement of accounts with the parental generation concerns the vision of nation built upon the resistance against the colonizer (it also refers to the Polish cultural formation, based on the tradition of uprisings and resistance against the Russians.   Ćwiczenia pisemne: magia przodków i nowi intelektualiści w powieściach Mii Couto, Lhoussaina Azerguiego i Doroty Masłowskiej Na podstawie powieści Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra Mii Couto (2002, Le pain des corbeaux Lhoussaina Azerguiego (2012 oraz Paw królowej Doroty Masłowskiej (2005 dokonano analizy zjawiska wyłonienia się nowej

 11. Wpływ nakładów na badania i rozwój na rentowność przedsiębiorstw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Grabińska

  2018-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest zbadanie wpływu wydatków na badania i rozwój na wzrost rentowności przedsię- biorstw. Sformułowana na podstawie badań literaturowych hipoteza badawcza zakłada statystycznie istotny i dodatni wpływ intensywności wydatków B+R na wzrost rentowności w roku następnym. Została ona zweryfikowana za pomocą dwóch modeli, które, oprócz czynników wpływających na rentowność i zmiennych kontrolnych, obejmują dwie różne miary intensywności wydatków badawczo-rozwojowych, których wpływ na rentowność został stwierdzony w pracach innych autorów. Badanie zostało przeprowa- dzone za pomocą analizy regresji panelowej w wariancie odpornym (tzw. robust za pomocą modelu I (II na próbie 2123 (1940 rocznych sprawozdań finansowych 458 (384 amerykańskich spółek giełdowych z okresu obejmującego lata 2007–2016. Spółki amerykańskie zostały wybrane do próby badawczej ze względu na fakt, że US GAAP zasadniczo nie dopuszczają możliwości ujęcia (kapitalizacji w bilansie wydatków na badania i rozwój. W rezultacie wszystkie tego typu wydatki są widoczne bezpośrednio w sprawozdaniu finansowym. Badania zostały przeprowadzone z uwzględnieniem jednorocznego opóź- nienia czasowego wpływu wydatków B+R na wzrost rentowności. Wyniki analizy wskazują, że inten- sywność wydatków na badania i rozwój w sposób statystycznie istotny wpływają na wzrost rentowności badanych jednostek, co tym samym dostarcza argumentów na rzecz pozytywnej weryfikacji przyjętej w pracy hipotezy. Powyższe wyniki mogą mieć znacznie dla organów stanowiących regulacje rachunko- wości, jak również kadry zarządczej spółek przy podejmowaniu inwestycji w B+R, jak również użyt- kowników sprawozdań finansowych. The main aim of the paper is to investigate the impact of R&D expenditures on the growth of company profitability. On the basis of literature review a main hypothesis was formulated as follows: the

 12. Slavic Loanwords in the Terms for Dumplings in Latvian

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brigita Bušmane

  2016-12-01

  ęzyku łotewskim Żywność stanowi zasadniczą część kultury materialnej każdego narodu. Nazwy związane z nią często zachowują narodowe tradycje i dawne nazwy dłużej, niż to ma miejsce w innych sferach, a ponadto umożliwiają zaobserwowanie wpływu innych kultur. Według danych słownikowych, pierogi były znane na Łotwie już w XVIII w. Potwierdzono wiele ich nazw w regionalnych subdialektach łotewskich; zapożyczenia na ogół występują na całym obszarze. W tym artykule autorka stara się – na podstawie zapisów w materiałach etnogra­ficznych i lingwistycznych z różnych okresów, śledząc użycie nazw pierogów w ciągu niemal stulecia i odnosząc się do danych ze słowników z XVIII–XIX w. – pokazać użycie i dystrybucję różnych nazw pierogów pochodzenia słowiańskiego w subdialektach łotewskich, jak też podać fragmentaryczne dane o użyciu poszczególnych zapożyczeń słowiańskich w sąsiednich językach. Słowiańskie zapożyczenia kļocka, zacirka, obok ich odmianek, są rozpowszechnione we wschodniej Łotwie, tj. w obszarze dialektu wysokołotewskiego. We wschodniej Łotwie zarejestrowano też nazwy klučki, klučkas, derywaty od niemieckich zapożyczeń kluči z insercją spółgłoski k pod wpływem języka rosyjskiego. Pod względem semantycznym zapożyczenia kļockas, klučkas i ich odmianki oznaczają pierogi zrobione z różnych surowców (np. różnych rodzajów mąki i ziemniaków. Dalsze odniesienia do składników tej potrawy i sposobu jej przygotowania zawarte są w objaśnieniu słowiańskiego zapożyczenia zacirka i jego odmianek najbardziej typowych dla słownictwa łotewskich chłopów. Słowiańskie zapożyczenia analizowane w tym artykule nierzadko (jeszcze do ostatnich dekad XX w. służyły jako jedyne nazwy omawianych dań w mowie przedstawicieli najstarszej generacji mieszkańców obszaru wschodniej Łotwy.

 13. Influence of the Plow Filling and Thread Angle onto the Plow Head Efficiency / Wpływ Współczynnika Wypełnienia Organu Oraz Kąta Nawinięcia Płata Ślimaka Na Sprawność Ładowania Frezującymi Organami Ślimakowymi

  Science.gov (United States)

  Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  parametrów konstrukcyjnych organu, a mianowicie kąta nawinięcia płata ślimaka α2 na sprawność ładownia, a także jaki wpływ ma współczynnik wypełnienia organu kw i współczynnik rozluzowania urobku kr, na sprawność ładowania (Wydro, 2011). Po przeprowadzonych badaniach wstępnych przyjęto, że kryteria oceny procesu ładowania będą różne dla organu wyposażonego w ładowarkę kryterium oceny procesu ładowania będzie pobór mocy silnika organu i posuwu, natomiast dla organu bez ładowarki kryterium jego oceny będzie sprawność ładowania. Za sprawność ładowania uznano stosunek pola przekroju pryzmy urobku załadowanego do pola przekroju całkowitego pryzmy urobku przemieszczonego, co szerzej zostało opisane w dalszej części artykułu (Wydro, 2011). Przedmiotowe badania miały na celu, sprawdzenie w jakim stopniu wybrany parametr konstrukcyjny, kąt nawinięcia płatów ślimaka α2 oraz współczynnik wypełnienia organu kw i współczynnik rozluzowania kr urobku mają wpływ na sprawność ładowania i przy jakich ich wartościach organy ślimakowe uzyskują największą sprawność ładowania. Wartości i zakresy tych współczynników, zostały określone na podstawie badań empirycznych. Jak podaje literatura (Hamala & Wydro, 2005; Krauze, 1997) współczynniki przyjmowane są w granicach kw= 0÷1, kr > 1 na podstawie doświadczenia konstruktora dla nowo projektowanych organów ślimakowych. Parametr konstrukcyjny, który został przyjęty do badań, to kąt nawinięcia płatów ślimaka α2 i według literatury (Bednarz, 2003; Krauze, 2000) przyjmuje optymalną wartość w zakresie 19°, a 23°. W związku z powyższym, w przedmiotowych badaniach chciano sprawdzić jaki wpływ na proces ładowania mają kąty poniżej i powyżej wspomnianego zakresu, a także sprawdzenia, czy można określić jakie wartości współczynników kw i kr należy przyjmować podczas określania parametrów konstrukcyjnych i kinematycznych nowego organu nie

 14. Cultural Identity of Citizens of Gdańsk from an Ethnolinguistic Perspective on the Basis of Chosen Texts of the Free City of Danzig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izabela Olszewska

  2015-06-01

  image of Danzig identities I will consider first of all the following scientific issues after Bartmiński: a the way of defining common identity i.e. “who we are” – autostereotypes; b the ways of linguistic perception and definition of the others i.e. “who they are” – heterostereotypes; c the ways of conceptualization of space and ‘our place in the world’ and the common time in which we live.   Tożsamości kulturowa gdańszczan w ujęciu etnolingwistycznym na przykładzie wybranych tekstów publicystycznych Wolnego Miasta Gdańska W konsekwencji I wojny światowej oraz na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego utworzono Wolne Miasto Gdańsk (WMG. Na obraz tożsamości gdańskiej w okresie WMG składały się przede wszystkim następujące grupy etniczne: niemiecka, polska i żydowska. Czy Wolne Miasto Gdańsk było wielokulturowe, czy też niemieckie z mniejszościami polską i żydowską? Czy narodowości żyły obok siebie, czy wspólnie jako gdańszczanie kreowały swoją wspólną rzeczywistość? Czy w odniesieniu do WMG można mówić o jednolitej kulturze/tożsamości gdańskiej? Celem artykułu jest analiza językowego obrazu świata tożsamości gdańszczan w okresie Wolnego Miasta Gdańska, dokonana na podstawie charakterystyki obrazu związków i różnic kulturowych w interpretacji społeczności polskiej. Całkowity obraz tożsamości składa się bowiem z mozaiki mniejszych interpretacji, które dopiero sprowadzone do wspólnego mianownika mogą ułożyć się w całość jednej tożsamości gdańskiej, niejako na zasadzie obrazu wielopodmiotowości zbiorowej. Wzajemne postrzeganie się narodowości zamieszkujących obszar WMG jest punktem wyjścia do rozważań na temat ich tożsamości oraz próbą odpowiedzi na pytanie: czy gdańszczanie widzieli siebie, jako jedną społeczność - gdańską właśnie? Analizowany materiał badawczy to wybrane teksty publicystyki gdańskiej o charakterze kulturalno- społecznym oraz informacyjno

 15. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  Science.gov (United States)

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  This paper comments on the recently published work dealing with the problem in the determination of the theoretical output of the bucket wheel excavator. It also includes remarks on the inadequacy in the problem approach and highlights the mistakes in the mathematical model. This work emphasizes the demand for a much wider and deeper approach to the problem of determining the output of the bucket wheel excavator. Opublikowany niedawno artykuł autorstwa Che i Chena (2014) poświecony jest ważnej kwestii jaką jest określenie teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej. W załączonym przeglądzie literatury Che i Chen (2014) nie umieścili pozycji odnoszących się do metod urabiania, parametrów pracy koparki oraz teoretycznej wydajności wydobycia i być może to właśnie jest przyczyną pewnych niedokładności powstałych w trakcie rozwiązywania problemu. Intencją autora obecnej publikacji było: • Odniesienie się do krytycyzmu wyrażonego przez Che i Chena (2014) dotyczącego procedury obliczania prędkości w ruchu łukowym podanej w cytowanej literaturze przedmiotu (Pajer i in., 1971; Vetrov, 1971; Rasper, 1975; Durst i Vogt, 1988); • Zbadanie różnic pomiędzy procedurą określania teoretycznej wydajności zaproponowaną w pracy Che i Chena (2014) a odpowiednimi rozwiązaniami podanymi w literaturze; • Określenie prawidłowości i stosowalności teorii zaprezentowanej w pracy Che i Chena (2014) poprzez porównanie wyników uzyskanych z wykorzystaniem ich teorii oraz teorii podanych w wymienionych pozycjach literatury. W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym " Uprzednio stosowane metody określania teoretycznej wydajności pracy koparki kołowej wielonaczyniowej" autorzy nie podali głównych odniesień literaturowych z których zaczerpnięte zostały równania (1)-(6)**. Ponadto, nie podali charakterystyki modelu działania koparki, na podstawie którego wyprowadzone zostały rzeczone równania, co stanowi powa

 16. New Criteria to Assess Seismic and Rock Burst Hazard in Coal Mines / Nowe Kryteria Dla Oceny Zagrożenia Sejsmicznego I Tąpaniami W Kopalniach Węgla Kamiennego

  Science.gov (United States)

  Mutke, Grzegorz; Dubiński, Józef; Lurka, Adam

  2015-09-01

  rednimi wyznaczonymi dla obserwowanego rejonu eksploatacji lub z opracowanymi wartościami kryterialnymi. W ten sposób wyznaczane są, dla danego momentu czasu, strefy w których możne wystąpić potencjalnie wysokie zagrożenie sejsmiczne i zagrożenie tąpaniami. Ponadto, w strefach o podwyższonym naprężeniu oraz w strefach o skomplikowanej sytuacji górniczo-geologicznej, charakteryzujących się zaszłościami starej eksploatacji oraz zaburzeniami geologicznycmi, wykonywane są dodatkowo doraźne obliczenia pola prędkości fal sejsmicznych z wykorzystaniem metody tomografii pasywnej. Należy podkreślić, że wszystkie obliczane wartości powyższych parametrów są skwantyfikowane i określają wartości kryterialne w czterostopniowej skali oceny stanu zagrożenia sejsmicznego i zagrożenia tąpnięciem (tabela 2). Stopnie zagrożenia zostały skwantyfikowane w oparciu wyniki pomiarów sejsmologicznych wykonywanych na bieżąco w sposób ciągły i są wyrażone w formie kryteriów empirycznych, opracowanych na podstawie analizy dużego zbioru danych sejsmicznych oraz obserwacji makroskopowych w wyrobiskach górniczych. Należy podkreślić, że w czasie występowania wysokich stanów zagrożenia sejsmicznego lub zagrożenia tąpnięciem, opracowana metoda pozwala wyznaczyć obszary o podwyższonym stanie zagrożenia, umożliwiając zaprojektowanie i zastosowanie odpowiedniej w miejscu i czasie profilaktyki tąpaniowej. Ważnym aspektem w ocenie stanu zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami jest problem ciągłego przemieszczania się stref zagrożenia (stref podwyższonych naprężeń) w czasie prowadzonej eksploatacji. Dla uchwycenia nie tylko miejsc potencjalnego zagrożenia, ale również określenia w jakim momencie czasu pojawia się strefa potencjalnego zagrożenia, zaproponowano analizę parametrów kryterialnych w przesuwających się oknach czasowych z dobowym raportowaniem wyników. W artykule przedstawiono dotychczasowe kryteria oceny stanu zagrożenia t

 17. Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas - An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum / Geotechniczne aspekty rewitalizacji terenów pogórniczych - przykład adaptacji KWK "KATOWICE" na nowe muzeum śląskie

  Science.gov (United States)

  Cała, Marek; Ostręga, Anna

  2013-06-01

  południowej części terenu dawnej Kopalni "Katowice", na którym znajdują się zabytkowe obiekty przeznaczone do odrestaurowania i adaptacji dla nowych funkcji. Są to: - budynek maszyny wyciągowej Szybu "Warszawa" (MS-8), adaptowany dla celów gastronomicznych, - magazyn odzieżowy (MS-15), adaptowany dla celów wystawienniczych-Centrum Scenografii Polskiej, - wieża wyciągowa Szybu "Warszawa" (MS-79), adaptowana dla funkcji widokowych. Pozostała część terenu dawnej KWK "Katowice" wraz zabytkowymi obiektami, w miarę możliwości finansowych włączana będzie w kompleks Muzeum Śląskiego. Oparcie koncepcji na idei minimalnej ingerencji w urbanistyczny układ zabytkowej kopalni, a jednocześnie potrzeba zapewnienia odpowiednich przestrzeni wystawienniczych, administracyjnych i miejsc postojowych znalazły odzwierciedlenie w zastosowaniu następujących rozwiązań: - adaptacji historycznych obiektów dla funkcji wystawienniczych, gastronomicznych i widokowych; - ulokowania nowobudowanych obiektów pod powierzchnią terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych obiektów. W związku z powyższym koniecznym było wykonanie prac wzmacniających posadowienie historycznych budynków oraz geotechnicznych zabezpieczeń skarp wykopu. W artykule pokazano technologiczne rozwiązania jakie zastosowano dla zabezpieczenia zabytkowych budynków, wieży wyciągowej oraz wykopu pod nowe obiekty Muzeum Śląskiego. Geotechniczne metody zabezpieczenia poszczególnych obiektów zaprojektowano na podstawie rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich oraz wykonanych analiz, co pozwoliło na zaproponowanie rozwiązań optymalnych zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. Z uwagi na skomplikowane uwarunkowania geotechniczne i wartość obiektów znajdujących się w strefie oddziaływania wykopu, przewidziano zastosowanie technologii pozwalającej uzyskać efekt maksymalnego wzmocnienia wgłębnego masywu. Zaprojektowane technologie zabezpieczenia mają na