WorldWideScience

Sample records for gezondheidseffecten van lage

 1. De nachtmerrie van elke werkgever: Het explosieve mengsel van lage Integriteit, lage Consciëntieusheid en lage Verdraagzaamheid

  Vries, de Reinout E.

  2016-01-01

  Organisaties kunnen veel schade ondervinden van negatieve eigenschappen van werknemers, vooral als deze werknemers zich in belangrijke posities bevinden. In dit artikel worden drie zogenoemde 'nachtmerrietrekken' beschreven waar organisaties veel hinder van kunnen ondervinden, te weten: lage Integri

 2. Health effects of moped emissions. Letter report; Gezondheidseffecten van brommeremissies. Briefrapport

  Gerlofs-Nijland, M.E.; Mathijssen, E.A.M.; Jongeneel, W.P.; Cassee, F.R.

  2011-12-15

  For some time now it has been known that emissions from mopeds, similar to other motor vehicles, can cause respiratory inflammation and hypersensitivity of the respiratory tract for example to allergens. Moped emissions can also damage the reproductive system and hereditary material (DNA). However, the severity and extent of the moped emission-related health effects are not clear for road users like cyclists. It is also not clear how these effects relate to negative health effects caused by other motorized vehicles. One reason for this is the lack of knowledge on the relationship between actual exposure and a whole range of possible health effects. This exploratory study has been executed to analyse the health effects of moped emissions. The reason for requesting this study stems from an investigation in 2008 by the Dutch Cyclists' Union into the exposure of road users to fine particles (PM2.5) and ultra fine particles (PM0.1) emitted by motor vehicles and which includes mopeds. Whether or not actual damage to health occurs through inhaling these emissions, was not clear from the present study [Dutch] Al langer is bekend dat emissies van brommers, net als van andere gemotoriseerde voertuigen, longontsteking kunnen veroorzaken en de luchtwegen overgevoelig kunnen maken voor bijvoorbeeld allergenen. Bovendien kunnen ze de voortplanting schaden en het erfelijke materiaal (DNA) beschadigen. De ernst en omvang van de aan brommeremissie gerelateerde gezondheidseffecten zijn voor verkeersdeelnemers als fietsers echter nietduidelijk. Daardoor is ook niet duidelijk hoe deze effecten zich verhouden tot de effecten die overig gemotoriseerd wegverkeer veroorzaken. Een belangrijke reden hiervoor is het ontbreken van kennis over de relatie tussen feitelijke blootstelling en een scala van mogelijke gezondheidseffecten. Deze orienterende studie naar de gezondheidseffecten van brommeremissies is in opdracht van het ministerie van I+M uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is een

 3. Teelt van vruchtgewassen in lage tunnels

  Wijk, van C.A.P.; Geven, C.G.M.

  1994-01-01

  Een aantal warmteminnende vruchtgewassen zijn beproefd in lage tunnels en vergeleken met onbedekte teelt en met kasteelt. Het betrof aubergine, paprika, peper en diverse typen meloen. Daar is courgette als vergelijkend gewas aan toegevoegd

 4. Health effects of wood smoke. A literature review; Gezondheidseffecten van houtrook. Een literatuurstudie

  Hagens, W.I.; Van Overveld, A.J.P.; Fischer, P.H.; Gerlofs-Nijland, M.E.; Cassee, F.R.

  2012-02-15

  pollution. Such a survey would be particularly relevant in areas where sources of wood smoke and housing are in close proximity. In many cases, providing general recommendations for the burning of wood can result in decreased odour nuisance. However, these recommendations often do not lead to a complaint being resolved satisfactorily. One reason for this is that the avenues open to local government agencies for dealing with undesirable situations are few and primarily limited to voluntary measures. Consequently, complaints of odour nuisance related to the burning of wood are received regularly by municipal public health authorities (GGDs) [Dutch] Hout stoken in open haarden en houtkachels is in Nederland de meest genoemde bron van geuroverlast in de leefomgeving. Ook kan er angst bestaan voor de gevolgen van houtrook voor de gezondheid. Bij de verbranding van hout in kachels en haarden komen verschillende chemische stoffen vrij, zoals fijn stof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Op basis van beschikbaar onderzoek is echter niet goed in te schatten in hoeverre deze uitstoot gezondheidseffecten kan veroorzaken. Dit komt onder meer vanwege de grote variatie in samenstelling en dat is gekoppeld aan type kachel of haard, brandstof en stookgedrag. De uitkomsten van verschillende onderzoeken naar het effect van het stoken van hout op de gezondheid zijn divers. Blootstelling aan houtrook wordt in sommige studies geassocieerd met meer (ziekenhuisopnamen voor) hart- en vaataandoeningen, luchtwegklachten en een verslechterde longfunctie. Andere studies laten geen relatie met gezondheidseffecten zien. Voorzover bekend is fijn stof afkomstig van houtverbranding niet duidelijk meer of minder schadelijk dan fijn stof afkomstig van andere (verbrandings)bronnen, zoals verkeer. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit een literatuuronderzoek van het RIVM naar de mogelijke gezondheidseffecten van houtrook. De

 5. Health effects of wood smoke. A literature review; Gezondheidseffecten van houtrook. Een literatuurstudie

  Hagens, W.I.; Van Overveld, A.J.P.; Fischer, P.H.; Gerlofs-Nijland, M.E.; Cassee, F.R.

  2012-02-15

  pollution. Such a survey would be particularly relevant in areas where sources of wood smoke and housing are in close proximity. In many cases, providing general recommendations for the burning of wood can result in decreased odour nuisance. However, these recommendations often do not lead to a complaint being resolved satisfactorily. One reason for this is that the avenues open to local government agencies for dealing with undesirable situations are few and primarily limited to voluntary measures. Consequently, complaints of odour nuisance related to the burning of wood are received regularly by municipal public health authorities (GGDs) [Dutch] Hout stoken in open haarden en houtkachels is in Nederland de meest genoemde bron van geuroverlast in de leefomgeving. Ook kan er angst bestaan voor de gevolgen van houtrook voor de gezondheid. Bij de verbranding van hout in kachels en haarden komen verschillende chemische stoffen vrij, zoals fijn stof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Op basis van beschikbaar onderzoek is echter niet goed in te schatten in hoeverre deze uitstoot gezondheidseffecten kan veroorzaken. Dit komt onder meer vanwege de grote variatie in samenstelling en dat is gekoppeld aan type kachel of haard, brandstof en stookgedrag. De uitkomsten van verschillende onderzoeken naar het effect van het stoken van hout op de gezondheid zijn divers. Blootstelling aan houtrook wordt in sommige studies geassocieerd met meer (ziekenhuisopnamen voor) hart- en vaataandoeningen, luchtwegklachten en een verslechterde longfunctie. Andere studies laten geen relatie met gezondheidseffecten zien. Voorzover bekend is fijn stof afkomstig van houtverbranding niet duidelijk meer of minder schadelijk dan fijn stof afkomstig van andere (verbrandings)bronnen, zoals verkeer. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit een literatuuronderzoek van het RIVM naar de mogelijke gezondheidseffecten van houtrook. De

 6. Samenwerkingsproject van RIVM, TNO en Wageningen Universiteit / Gezondheidseffecten van groenten en fruit

  Hendriks, H.; Verhagen, H.; Büchner, F.; Duijnhoven, van F.J.B.; Witkamp, R.F.; Peppelenbos, H.; Woltering, E.J.

  2010-01-01

  In 2007 publiceerden Wageningen-UR, TNO en RIVM samen met ZonMW het rapport 'Wat gaan we eten?' Een van de aanbevelingen was om tot meer samenhang en afstemming in het onderzoek te komen. Sindsdien stemmen de drie kennisinstituten hun activiteiten voor de ministeries van VWS en LNV op elkaar af. Het

 7. Zuiveringsefficientie van de altrafiltratie-installatie te Glanerbrug : Gezondheidseffecten van hergebruik UF-permeaat

  Rutjes SA; van den Berg HHJL; Schijven JF; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2012-01-01

  Ultrafiltratie (UF) is een techniek waarmee micro-organismen met behulp van zeer fijnmazige filters uit water kunnen worden verwijderd. Door ultrafiltratie op te nemen als onderdeel van een afvalwaterzuivering worden de aantallen virussen en bacteriën in afvalwater tenminste een miljoen keer

 8. Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers

  Visser MJ; ter Burg W; Muller JJA; ICH; M&V

  2016-01-01

  Berichtgeving over de chemiefabriek Dupont/Chemours in Dordrecht heeft naar voren gebracht dat werknemers in het verleden mogelijk zijn blootgesteld aan de stoffen PFOA (perfluoroctaanzuur) of de bijbehorende zouten en aan DMAC (N,N-dimethylacetamide). Dit was voor de minister van Sociale Zaken en

 9. Een ionchromatografische methode voor de bepaling van chroom(III) en chroom(IV) in drink-, grond-, regen-, en oppervlaktewater in het lage picomolbereik

  Neele J; Cleven RFMJ; LAC

  1999-01-01

  De prestaties en de uitvoering van de valentie specifieke analyse van chroom in watermonsters wordt in dit rapport beschreven. Een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de gelijktijdige bepaling van lage gehalten chroom(III) en chroom(IV) in diverse typen water is ontwikkeld en geop

 10. HELLE: Health Effects of Low Level Exposures/ Gezondheidseffecten van lage blootstellingniveaus [International workshop: Influence of low level exposures to chemicals and radiation on human and ecological health

  Schoten, Eert

  1998-11-26

  The Health Council is closely involved in establishing the scientific foundation of exposure limits for substances and radiation in order to protect public health. Through the years, the Council has contributed to the formulation of principles and procedures, both for carcinogenic and for noncarcinogenic agents. As a rule, the discussion with regard to the derivation of health-based recommended exposure limits centers around the appropriateness of extrapolation methods (What can be inferred from data on high exposure levels and on experimental animals?). Generally speaking, there is a lack of direct information on the health effects of low levels of exposure. Effects at these levels cannot usually be detected by means of traditional animal experiments or epidemiological research. The capacity of these analytical instruments to distinguish between ''signal'' and ''noise'' is inadequate in most cases. Annex B of this report contains a brief outline of the difficulties and the established methods for tackling this problem. In spite of this, the hope exists that the posited weak signals, if they are indeed present, can be detected by other means. The search will have to take place on a deeper level. In other words, effort must be made to discover what occurs at underlying levels of biological organization when organisms are exposed to low doses of radiation or substances. Molecular and cell biology provide various methods and techniques which give an insight into the processes within the cell. This results in an increase in the knowledge about the molecular and cellular effects of exposure to agents, or stated differently, the working mechanisms which form the basis of the health effects. Last year, the Health Council considered that the time was ripe to take stock of the state of knowledge in this field. To this end, an international working conference was held from 19 to 21 October 1997, entitled ''Health Effects of Low Level Exposures: Scientific Developments and Perspectives for Risk Assessment''. The central question was the extent to which the sometimes fast-growing knowledge about molecular and cellular effects offers the desired basis for extrapolation. Against this setting, a number of more specific questions which have been hotly debated for some time were also addressed. One of the primary questions concerned the traditional but increasingly questioned division between stochastic and non-stochastic working agents, and the corresponding division between exposure-effect relations without a threshold and with a threshold. Thoughts were also exchanged on what is often referred to as hormesis: the notion that low levels of exposure could actually improve health. For the purpose of illuminating the many aspects of these issues, experts from a number of areas were invited. In addition to this, three agents were selected to serve as points of crystallization for the general debate: ionizing radiation, ultraviolet (UV) radiation and dioxins. The present report calls attention to a selection of issues which emerged during the discussions on the above-mentioned central topic. Various more detailed questions and the wider context of the points considered are described at greater length in the enclosed conference report and in the background documents attached to the report. What follows is a series of considerations regarding the scientific basis for the derivation of recommended exposure levels, viewed in the light of current procedures and against the background of the work of the Health Council. In the preparation of the following comments and recommendations, various Dutch experts have been consulted.

 11. Voorbij Bijltjesdag? Recente werken over de bestraffing van collaboratie na beide wereldoorlogen in de Lage Landen

  Helen Grevers

  2012-03-01

  Full Text Available Lijst van besproken publicaties: Guido Abuys, Bas Kortholt, Interneringskamp Westerbork. Verhalen van een vergeten verleden 1945-1948 (Hilversum: Just Publishers, 2010, 175 p. + dvd, ISBN 978 90 8975 143 0Guillaume Baclin, Laurence Bernard, Xavier Rousseaux, En première ligne: La justice militaire belge face à ‘l’incivisme’ au sortir de la Première Guerre Mondiale (Études sur la Première Guerre mondiale. Studies over de Eerste Wereldoorlog. Studies on World War One 16; Bruxelles: Archives générales du Royaume, 2010, 249 pp., ISBN 978 90 5746 257 3Koos Groen, Fout en niet goed. De vervolging van collaboratie en verraad na de Tweede Wereldoorlog (Hilversum: Just Publishers, 2009, 695 p., ISBN 978 90 77895 64 1Xavier Rousseaux, Laurence Van Ypersele (eds., La Patrie crie vengeance! La Répression des ‘inciviques’ belges au sortir de la guerre 1914-1918 (Histoire; Bruxelles: Le Cri, 2008, 437 pp., ISBN 978 2 8710 6493 0Frank Seberechts, Frans-Jos, Verdoodt, Leven in twee werelden. Belgische collaborateurs en de diaspora na de Tweede Wereldoorlog (Leuven: Davidsfonds, 2010, 236 p., ISBN 978 90 5826 664 4Jan Sintemaartensdijk, Yfke Nijland, Operatie Black Tulip. De uitzetting van Duitse Burgers na de oorlog (Amsterdam: Boom, 2009, 175 p., ISBN 978 90 8506 808 2Pierre-Alain Tallier, Patrick Nefors (eds., Quand les canons se taisent. En toen zwegen de kanonnen. When the Guns fall Silent. Actes du colloque international organisé par les Archives de l’État et le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire (Bruxelles, 3-6 novembre 2008 (Études sur la Première Guerre mondiale. Studies over de Eerste Wereldoorlog. Studies on World War One 18; Bruxelles: Archives générales du Royaume, 2010, 631 pp., ISBN 978 90 5746 284 9Marc Van den Wijngaert, e.a., Beulen van Breendonk. Schuld en boete (Antwerpen: Standaard, 2010, 223 p., ISBN 978 90 02 23956 4

 12. Economische waardering van milieugerelateerde gezondheidseffecten. Een verkenning

  Dusseldorp A; Kempen EEMM van; Franssen AEM; LBM

  2001-01-01

  A literature study was conducted to get an overview of activities concerning the monetary valuation of environmental health effects. The report focuses on the applicability of economic valuation methods for health effects of air pollution and noise. Advantages and disadvantages of the economic valua

 13. Economische waardering van milieugerelateerde gezondheidseffecten. Een verkenning

  Dusseldorp A; Kempen EEMM van; Franssen AEM; LBM

  2001-01-01

  A literature study was conducted to get an overview of activities concerning the monetary valuation of environmental health effects. The report focuses on the applicability of economic valuation methods for health effects of air pollution and noise. Advantages and disadvantages of the economic

 14. Consumenten en de risico's en baten van voedselproducten

  Kornelis, M.; Berg, van den I.

  2006-01-01

  De centrale vraagstelling van dit rapport is hoe consumenten in hun percepties en gedrag afwegingen maken tussen negatieve en positieve gezondheidseffecten van voedingsmiddelen. Het rapport geeft een overzicht van de studies die verricht zijn op het gebied van risico- en batenafwegingen van consumen

 15. Bewaring van knolvenkel

  Wijk, van C.A.P.; Ligthart, J.

  1993-01-01

  Ter verlenging van de aanvoerperiode van knolvenkel zijn van 1990 t/m '92 bewaarproeven uitgevoerd. Bewaard is bij normale luchtsamenstelling, een hoge relatieve luchtvochtigheid en lage temperatuur (0 tot +1 graden Celsius)

 16. Gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten op basis van Ginkgo biloba

  Pelgrom SMGJ; Fransen HP; Rompelberg CJM; de Rooij EK; Pronk MEJ; Baars AJ; de Kaste D; Verhagen H; SIR; CVG; KCF

  2007-01-01

  Er is onvoldoende bewijs voor drie geclaimde gezondheidseffecten bij het gebruik van kruidenpreparaten op basis van de Japanse notenboom Ginkgo biloba. Ook toont een analyse van 29 Ginkgo-preparaten aan dat het merendeel niet bevat wat op het etiket vermeld staat. Daarnaast kan bij de aanbevolen d

 17. Cacao, flavanolen, en hart- en vaatziekten: Stand van de wetenschap

  Buijsse, B.; Kromhout, D.

  2010-01-01

  De gedachte dat cacao gezondheidseffecten bezit is niet nieuw. Al in de 18e eeuw werd verondersteld dat cacao een veelvoud aan kwalen kon verlichten, alleen ontbrak hiervoor lange tijd de wetenschappelijke onderbouwing. Nadat halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw werd ontdekt dat cacao

 18. Leertechnologie in de lage landen

  Gorissen, Pierre; Manderveld, Jocelyn; Benneker, Frank; Cordewener, Bas

  2004-01-01

  Op het terrein van onderwijs en ICT investeren onderwijsinstellingen, bedrijven, brancheorganisaties en overheden in het bewerkstelligen van leertechnologie-afspraken. Het doel van die gezamenlijke inspanning is om het onderwijs te kunnen verbeteren en efficiënter te maken. Gedeelde opvattingen, vas

 19. Praktijkevaluatie van 'piglet snatching'

  Smits, J.M.; Binnendijk, G.P.; Eijck, I.A.J.M.

  2002-01-01

  Bij piglet snatching worden biggen van een zeug direct bij de geboorte weggevangen en overgelegd naar een zeug op een ander bedrijf. In de praktijk is dit een goede, welzijnsvriendelijke manier om biggen van een bedrijf met een lage ziektevrij-status maar met een hoge genetische waarde over te breng

 20. De waarde van klinisch-chemische laboratoriumscreening bij vliegmedische keuringen [The value of clinical laboratory screening in military aircrew

  Krol, J.R.

  2004-01-01

  Screening van een overwegend asymptomatische populatie met een lage ziekteprevalentie kan gepaard gaan met onbetrouwbare resultaten indien de sensitiviteit en specificiteit van de laboratoriummethode onvoldoende is. In dit kader onderzochten wij de algemene waarde van de standaard klinisch-chemische

 1. Onderzoek naar de verbetering van de bepaling van 210Po en 210Pb in depositie

  Glastra P; LSO

  1998-01-01

  In 1995 is gebleken dat de chemische opbrengst van het als merker toegevoegde 208Po bij de bepaling van 210Po en 210Pb in depositiemonsters vaak minder is dan de vereiste 50%. De oorzaak van de lage chemische opbrengsten is onderzocht. Dit rapport beschrijft de uitvoering van het onderzoek en de

 2. Toepassing van ozon bij de bewaring van pootaardappelen

  Bus, C.B.; Veerman, A.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt een onderzoek beschreven dat in een praktijkpootgoedbewaarplaats is uitgevoerd om te kijken naar de mogelijkheden van ontsmetting van pootgoed met ozongas. De knollen werden met een hoge concentratie ozon op de band behandeld tijdens het inschuren, met een lage concentratie cont

 3. O riso nos desenhos do cartunista Lage

  Cabral, Alexandre da Costa

  2015-01-01

  Este trabalho trata as Caricaturas de Hélio Roberto Lage sob análise Semiótica da corrente gremasiana das tiras de humor Ânsia de Amar e suas características gerais; e também nas charges, desvelando o sentido das piadas nas ilustrações. Objetivando a compreensão deste tema foram perscrutadas as categorias que envolveram o objeto de produção do caricaturista estudado. Essas categorias envolvem a história e os conceitos das vertentes da Caricatura, os fatores de motivação para o riso nos desenh...

 4. Leertechnologie in de Lage Landen, terug- en vooruitkijken

  Sloep, Peter

  2005-01-01

  Sloep, P.B. (2004) Leertechnologie in de Lage Landen, terug- en vooruitkijken. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 9-12). Utrecht, Stichting Surf.
  Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.han

 5. Leertechnologie in de Lage Landen, terug- en vooruitkijken

  Sloep, Peter

  2005-01-01

  Sloep, P.B. (2004) Leertechnologie in de Lage Landen, terug- en vooruitkijken. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 9-12). Utrecht, Stichting Surf.
  Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.han

 6. Gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden - Probleemanalyse niet-ioniserende straling

  Bolte JFB; Pruppers MJM; LSO

  2004-01-01

  An inventory of available information on the exposure to radio-frequency electromagnetic fields has revealed insufficient knowledge on two items: i.e., 1) if and how exposure to these electromagnetic fields can lead to complaints like headaches, and 2) the lack of a good-quality overview of all

 7. Gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden - Probleemanalyse niet-ioniserende straling

  Bolte JFB; Pruppers MJM; LSO

  2004-01-01

  An inventory of available information on the exposure to radio-frequency electromagnetic fields has revealed insufficient knowledge on two items: i.e., 1) if and how exposure to these electromagnetic fields can lead to complaints like headaches, and 2) the lack of a good-quality overview of all sour

 8. Dropout bij klinisch psychotherapeutische behandeling van persoonlijkheidsproblematiek

  Cornelissen, A.J.T.; Poppe, W.H.; Ouwens, D.M.

  2010-01-01

  achtergrond Drop-out is een belangrijk probleem bij psychotherapie. Factoren die in eerdere studies samenhingen met drop-out zijn onder meer te verdelen in cliëntkenmerken zoals jonge leeftijd en lage sociaaleconomische status en kenmerken van stoornissen zoals ernst van de problematiek en

 9. Locale instabiliteit van aluminium constructiedelen bij brand

  Maljaars, J.; Soetens, F.

  2006-01-01

  Dragende constructiedelen van aluminium legeringen, zoals toegepast in bouwconstructies maar ook in schepen en offshore platforms, moeten zodanig ontworpen worden dat mensen veilig kunnen vluchten als er brand uitbreekt. Door de lage smelttemperatuur van aluminium vraagt brand de nodige aandacht in

 10. Schatting van de effecten van een reductie in NOx-emissies op oxidantniveaus

  de Leeuw FAAM

  1984-01-01

  Uit berekeningen m.b.v. computersimulatiemodellen volgt dat de oxidantproduktiesnelheid tijdens fotochemische episoden afhankelijk is van de NOx- en van de koolwaterstofconcentraties. Zowel lage als hoge NOx-concentraties hebben een remmende invloed op de oxidantproduktiesnelheid. Dit heeft tot g

 11. Overzicht van de resultaten van verslepings- en wachttermijnproeven welke zijn uitgevoerd met toevoegingsmiddelen bij pluimvee in de periode 1986-1994

  Keukens, H.J.; Kan, C.A.

  1997-01-01

  Lage gehaltes van veevoedertoevoegings-of diergeneesmiddelen in pluimveevoeder kunnen residuen in vlees of eieren veroorzaken. Systematisch onderzoek naar deze (kwantitatieve) relaties is in Nederland rond 1986 aangevangen en heeft veel nuttige informatie voortgebracht. Dit rapport, dat is opgesteld

 12. O conflito do canudinho de Lages (1897 The conflict of the canudinho de Lages

  Paulo Pinheiro Machado

  2008-06-01

  Full Text Available O presente artigo analisa a formação e a destruição do povoado de Entre-Rios, construído no planalto catarinense em 1897, denominado pela imprensa como Canudinho de Lages. Investiga-se, neste episódio, indícios do culto ao monge João Maria entre a população sertaneja e a presença de lideranças federalistas entre os habitantes da cidadela, o que ajuda a entender a participação destes políticos no movimento do Contestado (1912-1916. A rápida repressão ao movimento revela sua inserção num macro-território político do sul do país e do Prata, onde redes, alianças e relações freqüentemente extrapolavam os limites do Estado Nacional. Palavras-chave: Canudinho de Lages. João Maria. Guerra do Contestado. This article analyzes the rise and fall of the town of Entre-Rios, built on the Santa Catarina plain in 1897 and called by the local press “Canudinho de Lages”. In this episode, traces of the cult of the monk João Maria inside the peasant population and also the presence of federalist leaders among the town citizens are investigated, which sheds light on the role of these politicians in the Contestado War (1912-1916. The rapid repression of the movement reveals its emergence into a larger political territory including Southern Brazil and the Río de la Plata countries where networks, alliances and connections often transcended national boundaries. Keywords: Canudinho de Lages. João Maria. Contestado War.

 13. Een capabilities-benadering van minimaal rechtvaardig contractenrecht: sweatshops en contractuele immoraliteit

  Tjon Soei Len, L.

  2014-01-01

  Sweatshops - fabrieken gekenmerkt door lage lonen, lange werkdagen, onvoorspelbare werktijden, onbetaalde overuren en een ongezonde en gevaarlijke werkomgeving - zijn onderwerp van morele verontwaardiging. Bedrijven die producten in sweatshops laten produceren, worden scherp bekritiseerd. Winst make

 14. Verschillen tussen bedrijven in levensduur van melkkoeien = Differences between dairy farms in longevity of dairy cows

  Boer, H.M.T.; Zijlstra, J.

  2013-01-01

  Binnen dit onderzoek zijn verschillen onderzocht tussen melkveebedrijven met een hoge en een lage levensduur van melkkoeien.In this research project differences between Dutch dairy farms with high and low cow longevity were investigated.

 15. Identificatie van belangrijke beroepsgroepen en stoffen bij het ontstaan van gezondheidseffecten en ziektelast door blootstelling aan stoffen onder arbeidsomstandigheden

  Dekkers S; Preller EA; Baars AJ; Marquart J; Raaij MTM van; TNO Kwaliteit van Leven; SIR

  2006-01-01

  In a previous RIVM report the burden of disease due to exposure to chemicals at the workplace was estimated for nine investigated diseases. This follow-up study further investigates the determinants occupation and chemicals. For the diseases asthma, COPD, contact dermatitis and lung cancer

 16. Ontwikkeling van een conceptueel model voor assessment

  Joosten-ten Brinke, Desirée; Hermans, Henry; Latour, Ignace

  2005-01-01

  Joosten - ten Brinke, D., Hermans, H. & Latour, I. (2004) Ontwikkeling van een conceptueel model voor assessment. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 40-42). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1

 17. IMS Learning Design: De stand van zaken

  Tattersall, Colin; Manderveld, Jocelyn

  2005-01-01

  Tattersall, C. & Manderveld, J. (2004) IMS Learning Design: De stand van zaken In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 31-33). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1820/270

 18. IMS Learning Design: De stand van zaken

  Tattersall, Colin; Manderveld, Jocelyn

  2005-01-01

  Tattersall, C. & Manderveld, J. (2004) IMS Learning Design: De stand van zaken In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 31-33). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1820/270

 19. Erosivity of rainfall in Lages, Santa Catarina, Brazil

  Jefferson Schick

  2014-12-01

  Full Text Available The erosive capacity of rainfall can be expressed by an index and knowing it allows recommendation of soil management and conservation practices to reduce water erosion. The objective of this study was to calculate various indices of rainfall erosivity in Lages, Santa Catarina, Brazil, identify the best one, and discover its temporal distribution. The study was conducted at the Center of Agricultural and Veterinary Sciences, Lages, Santa Catarina, using daily rainfall charts from 1989 to 2012. Using the computer program Chuveros , 107 erosivity indices were obtained, which were based on maximum intensity in 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 135, 150, 165, 180, 210, and 240 min of duration and on the combination of these intensities with the kinetic energy obtained by the equations of Brown & Foster, Wagner & Massambani, and Wischmeier & Smith. The indices of the time period from 1993 to 2012 were correlated with the respective soil losses from the standard plot of the Universal Soil Loss Equation (USLE in order to select the erosivity index for the region. Erosive rainfall accounted for 83 % of the mean annual total volume of 1,533 mm. The erosivity index (R factor of rainfall recommended for Lages is the EI30, whose mean annual value is 5,033 MJ mm ha-1 h-1, and of this value, 66 % occurs from September to February. Mean annual erosivity has a return period estimated at two years with a 50 % probability of occurrence.

 20. Toepassing van hoge-Tc supergeleiding in een 7-kanaals hartscanner

  Brake, ter Marcel

  1996-01-01

  Op de valreep van 1995 werd in de leerstoel Lage Temperaturen van de Universiteit Twente de laaste hand gelegd aan een 7-kanaals magnetometer, uitgerust met zogenaamde hoge-Tc SQUIDs In januari 1996 werden hiermee de eerste hartslagmetingen in een magnetisch afgeschermde kamer verricht en werden mag

 1. Olaf van Kooten, hoogleraar Wageningen UR en lector InHolland: ‘hoezo slechte markt; we zijn zelf de markt’

  Kierkels, T.; Kooten, van O.

  2014-01-01

  Er is iets grondig mis in de afzetketen van met name groente en fruit; de samenwerking komt maar moeilijk van de grond. Als gevolg daarvan liggen er producten van een lage kwaliteit in de winkel en verdient niemand iets. Dat het anders kan bewijzen schaarse voorbeelden. Hoogleraar tuinbouwketens Ola

 2. Residuen van carbofuran, bendiocarb en thiofanox in kroot

  Greve; P.A.; Goewie; C.E.; Hogendoorn; E.A.

  1987-01-01

  In de onderzochte monsters werden lage residuen gevonden aan carbofuran (max. 0,002 mg/kg) en 3-hydroxycarbofuran (max. 0,011 mg/kg). Deze gehalten liggen alle onder de in de Residubeschikking vermelde bepalingsgrens, zodat zij in de zin van deze beschikking verwaarloosbaar zijn. Bendiocarb en

 3. Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal

  Manderveld, Jocelyn

  2005-01-01

  Manderveld, J. (2004) Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 17-19). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1820/270

 4. Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal

  Manderveld, Jocelyn

  2005-01-01

  Manderveld, J. (2004) Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 17-19). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1820/270

 5. Energetic Bottomup in the Low Countries. Energy transition from the bottom-up. On Happy energetic civilians, Solar and wind cooperatives, New utility companies; Energieke BottomUp in Lage Landen. De Energietransitie van Onderaf. Over Vrolijke energieke burgers, Zon- en windcooperaties, Nieuwe nuts

  Schwencke, A.M.

  2012-08-15

  This essay is an outline of the 'energy transition from the bottom-up'. Leading questions are: (1) what are the actual initiatives; (2) who is involved; (3) how does one work (organization, business models); (4) why are people active in this field; (5) what good is it; (6) what is the aim? The essay is based on public information sources (websites, blogs, publications) and interviews with people involved [Dutch] Dit essay is een verkenning van de 'energietransitie van onderaf'. Leidende vragen zijn: (1) om wat voor initiatieven gaat het nu eigenlijk?; (2) wie zijn daarbij betrokken?; (3) hoe gaat men te werk (organisatie, business modellen)?; (4) waarom is men er op die manier mee bezig?; (5) Zet het zoden aan de dijk?; (6) Waar beweegt het naar toe? Het essay baseert zich op openbare bronnen (websites, blogs, publicaties) en gesprekken met mensen uit het veld.

 6. Surveillance van het verloop van influenza-uitbraken en oseltamivir gebruik in verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland

  van Gageldonk-Lafeber AB; van der Sande MAB; van Vliet JA; Koopmans MPG; Ruijs WLM; Meijer A; Wilbrink B; van der Plas SM; CIE; LIS

  2006-01-01

  Er is nog niet met zekerheid vastgesteld of het middel oseltamivir griepuitbraken in verpleeg- en verzorgingshuizen verkort. De lage vaccinatiegraad onder het personeel en verlate inzet van oseltamivir veroorzaken deze onzekerheid. Dit blijkt uit een surveillance in negen zorginstellingen in het

 7. Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1)

  Evers, A.; Haan, de M.

  2001-01-01

  In dit artikel volgen we de geldstroom van netto bedrijfsresultaat naar netto kasstroom op het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf dat qua omvang en intensiteit vergelijkbaar is met het lagekostenbedrijf.

 8. To José Pereira Lages, our friend and colleague

  2005-01-01

  It was with great sadness that we learnt of the accidental demise of our colleague, José Pereira Lages, whilst he was transporting equipment for the LHC. José was the team leader for the LHC's general services at points 1 and 8, working on behalf of the firm DBS Transports. Determined and receptive, always ready to help those around him, he always did his best in his work. His smile, his kindness and his professionalism made him somebody who was unanimously appreciated, whether it was by his colleagues at DBS, his colleagues at CERN or any of the CERN users that he encountered. He leaves behind a large gap in our midst and we will all miss him. We will be reminded of his smile in this picture from the last issue of the Bulletin, taken to celebrate his win in the French Championships for fork-lift truck unloading. It was only a few days ago that we were so happy and proud of him, looking forward, in our minds, to the future competitions that lay ahead. We share the grief of his family and all his friend...

 9. The Lages diatremes: mineral composition and petrological implications

  Giancarlo Barabino

  2007-09-01

  Full Text Available Chemical data of heavy minerals from Lages diatremes in southern Brazil have been studied with the aim of characterizing the sample source(s. Three groups of minerals are recognized: I aluminian-chromian pyroxene, pyrope garnet and chromian spinel, which represent disaggregated fragments of spinel, spinel+garnet and garnet facies peridotite; II low-Cr aluminian pyroxene that occurs as megacrysts are high pressure phases (7-12 kb being crystallized from an alkaline-like evolving magma; III low-Cr aluminian diopside of crustal origin. Evidence of carbonatitic cryptic metasomatic enrichment is shown by clinopyroxenes of Groups I and II. The data do not support a kimberlitic affinity as it has been suggested for the diatremes. Rather, they are interpreted as vents related to the alkaline magmatism affecting the area in Late Cretaceous. The alkaline parental magma of the pyroxene megacrysts was generated from a metasomatized mantle at garnet facies that incorporated fragments of the surrounding still fertile mantle. Presumably at spinel-facies level the magma began to fractionate the megacrysts, whose crystallization proceeded over a large range of falling pressure and temperature. The chemical similarities between Group III clinopyroxenes and those from the differentiated lithotypes indicate that the magma carried this mineral phase on its evolution, at crustal conditions, towards a more evolved alkaline composition. Still, a non-cognate origin for the Group III clinopyroxenes cannot be discarded.Dados químicos de minerais pesados dos diatremas de Lages no sul do Brasil foram estudados com o propósito de caracterizar as fontes das rochas. Três grupos de minerais são reconhecidos: I piroxênio aluminoso-cromífero, granada piropo e espinélio cromífero, representando fragmentos desagregados de espinélio, espinélio+granada e granada da fácies peridotito; II piroxênio aluminoso com baixo Cr, correspondendo a megacristais, com as fases de alta

 10. PREZIES: PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Component Lage luchtweginfecties bij beademing, pilot 2003

  Kooi TII van der; Hof S van den; Wille JC; CBO; CIE

  2005-01-01

  Surveillance of ventilator-associated pneumonia according to the protocol developed by PREZIES, the national network for the surveillance of nosocomial infections, is particularly suitable for large hospitals. This is the conclusion drawn from the three-month pilot on 'Ventilator-associated lower

 11. Parasitas intestinais em centros de educação infantil municipal de Lages, SC, Brasil Intestinal parasites in nursey schools of Lages, southern Brazil

  Rosiléia Marinho de Quadros

  2004-10-01

  Full Text Available Infecção por enteroparasitas foi avaliada em 200 crianças em idade escolar, residentes em Lages. A prevalência geral entre helmintos e protozoários foi de 70,5% com 61,4% no sexo masculino e 74,5% no feminino. Os parasitos mais prevalentes foram Ascaris lumbricoides (35%, Giardia lamblia (14% e Trichuris trichiura (13%.Two hundred chinldren from nursery schools in Lages, southern Brazil, were associated as to parasitic ibfections. The overall prevalence of helminths and protozoa was 70.5%, affecting 61.4% of male and 74.5% of female children. The most prevalent parasites were Ascaris lumbricoides (35%, Giardia lambia (14% e Trichuris trichiura (13%.

 12. Plaatsen van beschaafd vertier

  James Kennedy

  2014-09-01

  Full Text Available Plaatsen van beschaafd vertier [Places of civilised amusement] by Jan Hein Furnée, which appeared as a PhD thesis in 2007 and was adapted and extended into a book in 2012, is regarded by historians of the Low Countries as an impressive tour de force. In a stimulating manner Furnée demonstrates with this profound urban history that for the elite of The Hague leisure activities played an important role in acquiring status and maintaining their position. His study is based on extensive and systematic research into a great variety of sources, from census registers, membership lists of clubs and societies to address books. This gives the reader an extraordinarily detailed picture of the changing social relations in the upper echelons of society in The Hague in the latter half of the nineteenth century. The sophisticated use of both qualitative and quantitative methods can serve as a model for other historians in the field of urban history. In a lively fashion Furnée shows that the inhabitants of The Hague grasped at all kinds of pastimes in order to distinguish themselves from others, and when possible to increase their own status through their participation in elegant societies, theatre visits or supporting the proposed zoo: but the book also makes statements about status and class, the history of gender and of politics at the end of the nineteenth century. Plaatsen van beschaafd vertier van Jan Hein Furnée dat in 2007 als proefschrift en in 2012 bewerkt en uitgebreid als boek verscheen, staat onder historici van de Lage Landen bekend als een imponerende tour de force. Op prikkelende wijze laat Furnée in deze diepgravende stadsgeschiedenis zien dat vrijetijdsbesteding voor Haagse elites een belangrijke rol speelde in standsvorming en handhaving van hun positie. Zijn studie is gebaseerd op uitgebreid en systematisch onderzoek van veelsoortige bronnen, van volkstellingsregisters, ledenlijsten van verenigingen en sociëteiten tot adresboeken

 13. Extreme low-frequency electric and magnetic fields due to the use of household appliances; Extreem-laagfrequente elektrische en magnetische velden van huishoudelijke apparatuur

  Kelfkens, G.; Pruppers, M.J.M.

  2005-07-01

  waaraan de gebruiker kan worden blootgesteld. Sommige mensen maken zich zorgen over gezondheidseffecten door blootstelling aan elektromagnetische velden. Daarom is het belangrijk die velden en de eventuele gezondheidseffecten in kaart te brengen. Dit rapport beschrijft het wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidseffecten door gebruik van huishoudelijke apparatuur, de regelgeving voor deze apparaten, de sterkte van de magnetische velden in de buurt van die apparaten en de blootstelling waar het gebruik van deze apparaten toe kan leiden. De (verouderde) literatuurgegevens over de magnetische velden in de buurt van huishoudelijke apparaten suggereren dat voor enkele typen apparatuur die nog in gebruik kunnen zijn, de door de EU aanbevolen niveaus worden overschreden. Omdat de technologie verbeterd is en omdat huishoudelijke apparaten tegenwoordig moeten voldoen aan een Europese norm, is overschrijding van de aanbevolen niveaus voor apparaten die nu te koop zijn, minder waarschijnlijk. De EU-blootstellingsniveaus zijn gebaseerd op effecten die tijdens of kort na blootstelling optreden. Het kan niet worden uitgesloten dat blootstelling beneden deze niveaus op de lange termijn gezondheidsrisico's met zich mee brengt, maar het wetenschappelijk onderzoek wijst niet op een verband tussen kanker en het gebruik van huishoudelijke apparaten.

 14. The petrology of the Region between Lage and Carballo (NW Galicia, NW Spain)

  Geul, J.J.C.

  1964-01-01

  The area investigated comprises a 5 miles broad E-W belt mainly through the group of rocks called ”Complejo Antiguo” by professor Parga-Pondal (1956). The section runs roughly from the village of Lage on the west coast eastwards towards Carballo. The object was to detect the various relationships

 15. Evaluation of LAGE-1 and NY-ESO-1 expression in multiple myeloma patients to explore possible benefits of their homology for immunotherapy.

  de Carvalho, Fabricio; Vettore, Andre L; Inaoka, Riguel J; Karia, Bruno; Andrade, Valéria C C; Gnjatic, Sacha; Jungbluth, Achim A; Colleoni, Gisele W B

  2011-01-20

  Due to the high homology between the LAGE-1 and NY-ESO-1 proteins, we hypothesized that an anti-NY-ESO-1 vaccine might elicit LAGE-1 immunity and hence may be effective in multiple myeloma (MM) patients with LAGE-1-positive/NY-ESO-1-negative tumors. Therefore, we set out to evaluate LAGE-1 and NY-ESO-1 mRNA and protein expression in MM patients in a bid to evaluate possible benefits of their homology for immunotherapy. LAGE-1 (a and b isoforms) and NY-ESO-1 mRNA expression was studied in 18 normal tissues and 50 bone marrow MM samples by RT-PCR. LAGE-1 and NY-ESO-1 protein expression was analyzed by immunohistochemistry (IHC) in 27 MM specimens using mAbs 219-510-23 and E978. Spontaneous serological immune response against both antigens was analyzed by ELISA in sera from 33 MM patients. LAGE-1 (a and b isoforms) was positive in 42% and NY-ESO-1 in 26% of the MM samples analyzed by RT-PCR. Both genes were found to be expressed in 18% of the cases, while at least one of the genes was found to be expressed in 50% of the cases. In LAGE-1 positive samples, 81% were positive for LAGE-1a and 19% were positive for both LAGE-1a and -1b. LAGE-1 and NY-ESO-1 protein expression could only be detected in two cases by IHC and there was a clear strong spontaneous antibody response to LAGE-1 and NY-ESO-1 in only one MM patient. In conclusion, LAGE-1a and NY-ESO-1 homology cannot be easily exploited in an anti-NY-ESO-1 vaccine given the low frequency of protein expression detected by IHC or serum analysis.

 16. Management of waste generation in the oil refining industry. The PETROBRAS - Henrique Lage Refinery experience

  Coelho, J.I.; Machado, J.B.; Linhares, C.A.; Mazarino, P.R. [PETROBRAS, Sao Jose dos Campos, SP (Brazil). REVAP. Refinaria Henrique Lage

  1993-12-31

  The PETROBRAS - Henrique Lages Refinery - located in Sao Paulo State (Southeast Brazil), has been developing for many years a systematic program for solid, liquid and gaseous wastes generation reduction. The waste minimization management program success has been built due to the structure behavioural modifications due to the new environment protection and quality politics; the training and equipment investments, and operational procedures changes. (author). 7 figs., 3 tabs.

 17. Praktijkproef covergisting van varkensmest

  Timmerman, M.; Claessen, P.; André, G.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een praktijkproef uitgevoerd naar covergisting van nevenproducten uit de levensmiddelenindustrie met varkensmest. De doelstelling van de uitgevoerde praktijkproef was het bepalen van de biogasopbrengst van vijf coproducten, de samenstelling van het biogas, de

 18. Wetenschapsbeoefening en belangenbehartiging: naar een nieuwe geschiedschrijving van negentiende-eeuwse medische genootschappen in de Lage Landen

  Joris Vandendriessche

  2014-03-01

  Full Text Available This paper provides an overview of the historiography of nineteenth-century medical societies in the Low Countries and sketches opportunities for new research. Three research traditions will be identified. The first two traditions correspond to the different reception of the concept of ‘professionalisation’ (the development of medicine into a modern profession in the Netherlands and Belgium, which resulted in different interpretations of the professional function of medical societies. The third tradition comprises the research into the advisory function of these societies and their political lobby relating to public health. As each of these research traditions discussed medical societies within their own interpretative framework, the historiographical image of nineteenth-century medical societies has also become highly fragmented. While the efforts of medical societies to build and protect their professional interests have been extensively studied, the scientific activities of these medical societies have only received limited attention. This paper suggests that a more complete analysis can be achieved by considering medical societies as research communities. From such a perspective, the scientific practices performed in medical societies can be studied in close relation to their professional functioning, thus enabling new insights into the relation between scientific and professional developments in nineteenth-century medicine.

 19. Scheve ogen in de Lage Landen : de functie en betekenis van afgunst en jaloezie in Middelnederlandse teksten

  van der Wijden, L.M.

  2011-01-01

  Research has shown that emotions don't change, but that the behavior used to express them and value them changes over time. According to social mores, communities may differ in their expressions and acceptance of emotions. This study shows that this also applies to the late Middle Ages. In total, mo

 20. Scheve ogen in de Lage Landen : de functie en betekenis van afgunst en jaloezie in Middelnederlandse teksten

  van der Wijden, L.M.

  2011-01-01

  Research has shown that emotions don't change, but that the behavior used to express them and value them changes over time. According to social mores, communities may differ in their expressions and acceptance of emotions. This study shows that this also applies to the late Middle Ages. In total, mo

 1. Lettuces (Lactuca sativa parasites in markets and free fairs from Lages - Santa Catarina Parasitos em alfaces (Lactuca sativa de mercados e feiras livres de Lages - Santa Catarina

  Andréia Aparecida Ribeiro Arruda

  2008-12-01

  Full Text Available Objective: To evaluate the contamination of lettuces (Lactuca saliva with parasites of Public Health peculiar interest sold in Lages, Santa Catarina. Materials and Methods: A nonprobabilitic intentional sampling method was used, in which eight supermarkets and two public markets were selected according to their scope of activity and sales volume for the town. The 122 samples obtained from eight supermarkets and from two open-air markets were analyzed by the techniques of spontaneous sedimentation (Lutz, centrifugation and fluctuation in zinc sulphate (Faust, centrifugation and fluctuation in sucrose solution (Sheather and modified Ziehl Neelsen coloration. Results: The total parasitism rate was 88.5% (108/122, 77% (94/122 in the supermarkets samples and 11.5% (14/122 in the open-air markets samples. The Lutz technique has detected 46.7% (57/122 infected lettuces; Sheather and Faust technique identified 31.1% (38/122 and 10.6% (13/122 of lettuces infected with eggs and/or oocysts of parasites, respectively. The Eimeria, Giardia e Entamoeba were the most prevalent genders. Conclusions: The analyzed samples presented low hygienic standards, showing that more intense sanitary inspection is needed during all stages of vegetable productive process.Objetivo: avaliar a contaminação por parasitos de interesse em Saúde Pública em alfaces (Lactuca sativa comercializadas no município de Lages, Santa Catarina. Materiais e Métodos: Foi utilizado um processo de amostragem intencional, selecionando-se oito supermercados e duas feiras, de acordo com a abrangência e volume de vendas desses estabelecimentos para a cidade. Foram processadas 122 amostras de alfaces, pelas técnicas de sedimentação espontânea (Lutz, centrífugo-flutuação em sulfato de zinco (Faust, centrífugo-flutuação em solução de sacarose (Sheather e coloração de Ziehl Neelsen modificada. Resultados: O índice de parasitismo foi de 88,5% (108/122 com 77% (94/122 e 11,5% (14

 2. Parasitos em alfaces (Lactuca sativa de mercados e feiras livres de Lages - Santa Catarina = Lettuces (Lactuca sativa parasites in markets and free fairs from Lages - Santa Catarina

  Quadros, Rosiléia Marinho de

  2008-01-01

  Full Text Available Objetivo: avaliar a contaminação por parasitos de interesse em Saúde Pública em alfaces (Lactuca sativa comercializadas no município de Lages, Santa Catarina. Materiais e Métodos: Foi utilizado um processo de amostragem intencional, selecionando-se oito supermercados e duas feiras, de acordo com a abrangência e volume de vendas desses estabelecimentos para a cidade. Foram processadas 122 amostras de alfaces, pelas técnicas de sedimentação espontânea (Lutz, centrífugo-flutuação em sulfato de zinco (Faust, centrífugo-flutuação em solução de sacarose (Sheather e coloração de Ziehl Neelsen modificada. Resultados: O índice de parasitismo foi de 88,5% (108/122 com 77% (94/122 e 11,5% (14/122 para as amostras de supermercados e de feiras livres, respectivamente. A técnica de Lutz detectou 46,7% (57/122 de alfaces parasitadas; Sheather e Faust evidenciaram 31,1% (38/122 e 10,6% (13/122 de alfaces com ovos e/ou oocistos de parasitos, respectivamente. Predominaram os gêneros Eimeria, Giardia e Entamoeba. Conclusões: As amostras analisadas apresentaram baixos padrões higiênicos, necessitando de vigilância sanitária mais atuante na fiscalização de todas as etapas do processo produtivo de hortaliças

 3. Een pilot-studie naar de bruikbaarheid van fysiologische markers voor psychologische stress en gezondheidseffecten. De variatie van en de invloeden op cortisol, serotonine en neopterine in urine bij vrijwilligers

  Cassee FR; Franssen EAM; Amsterdam JGC van; Houthuijs DJM; LEO; LBM

  1999-01-01

  This report gives a brief overview of the literature on the relationship between noise exposure and health effects. The study was based on the hypothesis that exposure to noise is associated with psychological stress and that such effects can be identified by physiological health effects indicators.

 4. Nos Campos de Cima da Serra: ser preto, pardo e branco na Vila de Lages, 1776-1850

  Vicenzi, Renilda

  2015-01-01

  Analisar as dinâmicas de ocupação do espaço da vila de Lages, situada no caminho das tropas entre os campos de Curitiba e de Viamão, no final do século XVIII e primeiras décadas do XIX, constitui-se em objetivo central deste trabalho. Para tanto, através das trajetórias de indivíduos de diferentes origens e cor, analisamos a formação agrária e social desse espaço. Nas propriedades agrícolas dos campos de Lages, além da criação de animais (vacuns, cavalares e muares) para comercialização prime...

 5. Description of the Rayflux Ray Tracing Program and Comparison to Other Models and Measurements (Beschrijving van het Rayflux Ray Tracing Programma en Vergelijing Met Andere Modellen en Metingen)

  1991-11-01

  ontwikkeld amn geluidniveaus te voorspeilen. Deze metbode berekent bet geluidniveau door het aantal geluidstralen die een bepaald opperviak treffen te...vergelijken met bet aantal wat in bet vrije veld dat opperviak zou treffen . Dit levert voor lage frequenties een middeling op van de ongewenste...die de onivanger (x,z) precies treffen noemen we eigenrays, en worden gekarakteriseerd door hun lanceerhoek. Om de Excess Attenuation te berekenen

 6. Expression of MAGE-A3, NY-ESO-1, LAGE-1 and PRAME in urothelial carcinoma

  Andersen, Lars Dyrskjøt; Zieger, K; Kissow Lildal, T;

  2012-01-01

  Background: The potential for cancer-testis (CT) antigens as targets for immunotherapy in cancer patients has been heavily investigated, and currently cancer vaccine trials based on the CT antigens, MAGE-A3 and NY-ESO-1, are being carried out. Methods: We used specific q-RT-PCR assays to analyse...... the expression of the CT genes MAGE-A3, NY-ESO-1 (CTAG1B), LAGE-1 (CTAG2) and PRAME in a panel of bladder tumours from 350 patients with long-term follow-up and detailed treatment information. Results: Overall, 43% of the tumours expressed MAGE-A3, 35% expressed NY-ESO-1, 27% expressed LAGE-1 and 20% expressed...... PRAME. In all, 56% of the tumours expressed at least one of the CT genes analysed. Univariate Cox regression analysis of CT gene expression in non-muscle-invasive tumours showed that expression of MAGE-A3 (P=0.026), LAGE-1 (P=0.001) and NY-ESO-1 (P=0.040) was significantly associated with a shorter...

 7. De politie in de Lage Landen en haar confrontatie met het nazisme

  R. van Doorslaer

  2008-01-01

  Full Text Available C. Fijnaut, De geschiedenis van de Nederlandse politie. Een staatsinstelling in de maalstroom van de geschiedenis; G. Meershoek, De geschiedenis van de Nederlandse politie. De gemeentepolitie in een veranderende samenleving; J. Smeets, De geschiedenis van de Nederlandse politie. Verdeeldheid en eenheid in het rijkspolitieapparaat; R. van der Wal, De geschiedenis van de Nederlandse politie. De vakorganisatie en het beroepsonderwijs; C. Fijnaut, De geschiedenis van de Nederlandse politie [samenvattend deel]The Police Force in the Low Countries and its Confrontation with NazismIn responce to the publication De geschiedenis van de Nederlandse politie by Cyrille Fijnaut, this contribution examines the World War II period and thereby shifts the focus to a comparison between the Netherlands and Belgium. The initial conclusion is that the level of cooperation with the occupational forces was greater in the Netherlands than in Belgium. Yet, despite the monumental nature of Fijnaut’s study, a lot of grey areas and unresolved questions remain concerning both countries. In our view, international comparative research is the correct path to follow in order to make progress on this important theme about the history of the German Occupation and the police force. Its importance is partly supported by the social relevance of this unique confrontation of police services in liberal-democratic countries with a dictatorial system of government.

 8. Extreem-laagfrequente elektrische en magnetische velden van huishoudelijke apparatuur

  Kelfkens G; Pruppers MJM; LSO

  2006-01-01

  De blootstelling aan elektrische en magnetische velden ligt voor de meeste huishoudelijke apparaten onder de niveaus die de Europese Unie aanbeveelt. Voor die apparaten zijn geen gezondheidseffecten op de korte termijn te verwachten.
  Elk apparaat dat op het elektriciteitsnet is aangesloten

 9. [Memorandum 'Development of health services research in Bavaria from the perspective of the Bavarian State Working Group 'Health Services Research (LAGeV)': status quo - potential - strategies'].

  Hollederer, A; Braun, G E; Dahlhoff, G; Drexler, H; Engel, J; Gräßel, E; Häusler, E; Heide, H; Heuschmann, P U; Hörl, G; Imhof, H; Kaplan, M; Kasperbauer, R; Klemperer, D; Kolominsky-Rabas, P; Kuhn, J; Lang, M; Langejürgen, R; Lankes, A; Leidl, R; Liebl, B; Loss, J; Ludewig, K; Mansmann, U; Melcop, N; Nagels, K; Nowak, D; Pfundner, H; Reuschenbach, B; Schneider, A; Schneider, W; Schöffski, O; Schreiber, W; Voigtländer, S; Wildner, M; Zapf, A; Zellner, A

  2015-03-01

  The aim of the memorandum on the development of health services research (HSR) in Bavaria is to operationalise the global objectives of the State Working Group "Health Services Research" (LAGeV) and to collectively define future topics, specific implementation steps, methods as well as ways of working for the future course of the LAGeV. The LAGeV is an expert committee that integrates and links the competencies of different actors from science, politics and health care regarding HSR and facilitates their cooperation. The memorandum is based on an explorative survey among the LAGeV members, which identified the status quo of health services research in Bavaria, potential for development, important constraints, promoting factors, specific recommendations as well as future topics for the further development of HSR in Bavaria. From the perspective of the LAGeV members, the 12 most important future topics are: 1) Interface and networking research, 2) Innovative health care concepts, 3) Health care for multimorbid patients, 4)Health care for chronically ill patients, 5) Evaluation of innovations, processes and technologies, 6) Patient orientation and user focus, 7) Social and regional inequalities in health care, 8) Health care for mentally ill patients, 9) Indicators of health care quality, 10) Regional needs planning, 11) Practical effectiveness of HSR and 12) Scientific use of routine data. Potential for development of HSR in Bavaria lies a) in the promotion of networking and sustainable structures, b) the establishment of an HSR information platform that bundles information and results in regard to current topics and aims to facilitate cooperation as well as c) in the initiation of measures and projects. The latter ought to pinpoint health care challenges and make recommendations regarding the improvement of health care and its quality. The cooperation and networking structures that were established with the LAGeV should be continuously expanded and be used to work

 10. Anatomie van een taal : Rodolphus Agricola en Antonius Liber aan de wieg van het humanistische Latijn in de Lage Landen (1469-1485)

  Laan, Arend Hendrik van der

  1998-01-01

  The Netherlands did not exist in the fifteenth century. The area that is now known under that name was to a large extent controlled by the Burgundian dukes, but most parts of the area (like Holland, Zeeland, Brabant, Flanders) had acquired a substantial degree of autonomy. The bonds that held them t

 11. Beperking van de aansprakelijkheid van accountants

  Wallage, P.

  2008-01-01

  De beperking van de aansprakelijkheid van accountants staat momenteel wereldwijd hoog op de agenda van wet- en regelgevers. Reden is de angst dat door toekenning van onevenredig hoge claims een van de 'big 4' accountantskantoren zou kunnen omvallen. De grote vier bestaan uit de internationaal georga

 12. Toepassing van maaimeststoffen - Van Strien, 2011

  Burgt, van der G.J.H.M.; Rietberg, P.

  2012-01-01

  Dit is het eerste tussentijdse verslag van onderzoek naar de optimalisatie van bedrijfsinterne mineralenstromen. Het onderzoek vond plaats op het bedrijf van Joost van Strien. Gezien het feit dat dit het eerste jaar is van een meerjarig onderzoek gaat het vooral om het vastleggen en beschikbaar hebb

 13. Toxoplasma gondii antibodies on domiciled cats from Lages municipality, Santa Catarina State, Brazil Anticorpos contra Toxoplasma gondii em gatos domiciliados no município de Lages, Santa Catarina, Brasil

  Luciana Dalla Rosa

  2010-12-01

  Full Text Available Sera were collected from 300 domiciled cats from the municipality of Lages, Southern Brazil, to determine the prevalence of Toxoplasma gondii antibodies and risk factors associated. Tests for T. gondii antibodies were performed using indirect immunofluorescent antibody test (IFAT. Positive reactions with titers >1:64 were found in 43 (14.33% cats. A significant number of seropositive cats were >6 month old (p = 0.03758 and had access to the streets or/and rural areas (p = 0.04185. The results indicate that T. gondii is widespread in cats in Lages with a prevalence of 14.33%.Amostras de sangue foram obtidas de 300 gatos domiciliados para determinar a prevalência de anticorpos contra Toxoplasma gondii e possíveis fatores de risco. A detecção de anticorpos da classe IgG foi realizada por meio da Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI. Reações positivas com títulos >1:64 foram encontradas em 43 (14,33% gatos. Os títulos encontrados variaram de 1:64 a 1:4096, sendo que 19 animais (44,19% tiveram titulação de 1:64, 18 animais (41,86% com 1:256, cinco animais (11,63% com 1:1024 e um animal (2,32% teve titulação de 1:4096. Foi verificada correlação entre soropositividade dos felinos ao T. gondii e idade (p = 0,03758 e com o acesso à rua e/ou zona rural (p = 0,04185. Os resultados indicam que T. gondii está disseminado entre os gatos domiciliados de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, com uma prevalência de 14,33%.

 14. Heterocontrole da fluoretação da água de abastecimento público de Lages, Santa Catarina, Brasil External control of fluoride levels in the public water supply in Lages, Santa Catarina State, Brazil

  Ramona Fernanda Ceriotti Toassi

  2007-06-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi monitorar mensalmente e oficializar um programa de heterocontrole dos níveis de flúor na água de abastecimento público de Lages, Santa Catarina, Brasil. O município foi dividido geograficamente em dez pontos e a coleta realizada de outubro de 2004 a setembro de 2005, em duplicata. Após a coleta, as amostras eram enviadas para o Laboratório de Vigilância Sanitária de Flúor da Universidade do Vale do Itajaí (Santa Catarina, que realizou as análises utilizando o método eletrométrico (Orion 920A/Eletrodo Orion 9609. Após doze meses, 45,8% das amostras de água coletadas apresentaram teores inadequados de flúor. Verificou-se uma elevada e contínua variabilidade nos resultados. Entre os pontos que apresentaram teores inadequados de flúor, houve predomínio daqueles com excesso de fluoretos (35,8%. Também houve um significativo número de unidades amostrais com uma concentração adequada de flúor (54,2%. Os resultados permitiram concluir que o heterocontrole em Lages é fundamental para a manutenção de um correto programa de fluoretação das águas de abastecimento público.The purpose of this study is a monthly assessment of fluoride levels in the public water supply in Lages, Santa Catarina State, Brazil. This town was divided into ten regions, where water samples were collected from October 2004 to September 2005. Two samples were drawn from each region and sent to the Fluoride Health Surveillance Laboratory at Vale do Itajaí University for analysis through an electrometric method (Orion 920A/Orion Electrode 9609. After twelve months, 120 samples had been collected, demonstrating gaps in the fluoride levels and some points with excessive fluoride levels (35,8%. Several points with ideal fluoride concentrations (54.2% also appeared. These findings lead to the conclusion that external controls are required for monitoring fluoride levels in the public water supply in Lages.

 15. Voedingswaarde van planten - gewichtstoename van rupsen. Experiment

  Huisman, T.; Loon, van J.; Hemerik, L.

  2005-01-01

  Het doel van dit experiment is het bepalen van het effect van voedseltype op gewichtstoename. Om zo’n effect vast te stellen op een wetenschappelijke manier, worden de gegevens geanalyseerd met de Wilcoxon tweesteekproeventoets

 16. Bereiding van bilirubinestandaarden

  Dreumel; H.J.van; Bosman; H.A.; Derks; H.J.G.M.; Hagen-Fast; A.K.; Koedam; J.C.; Klaasen; R.; Phielix-Strubbe; C.J.; Terlingen; J.B.A.

  1986-01-01

  Dit rapport beschrijft de bereiding van vijf partijen gevriesdroogde bilirubinestandaard. De volumeverandering die optreedt tengevolge van droogvriezen en reconstitutie kon worden berekend aan de hand van bepalingen van bilirubine, kalium, chloride en radioactiviteitsmetingen in de oorspronkelij

 17. Katalytisch verbranden van varkensmest

  Hendriks, J.

  1995-01-01

  Door het verbranden van mest kan het mestvolume worden verkleind. Binnenkort gaat op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel onderzoek van start om de mogelijkheden van het katalytisch verbranden van varkensmest te bekijken.

 18. Expression of MAGE-A3, NY-ESO-1, LAGE-1 and PRAME in urothelial carcinoma

  Dyrskjøt, L; Zieger, K; Kissow Lildal, T; Reinert, T; Gruselle, O; Coche, T; Borre, M; Ørntoft, T F

  2012-01-01

  Background: The potential for cancer-testis (CT) antigens as targets for immunotherapy in cancer patients has been heavily investigated, and currently cancer vaccine trials based on the CT antigens, MAGE-A3 and NY-ESO-1, are being carried out. Methods: We used specific q-RT-PCR assays to analyse the expression of the CT genes MAGE-A3, NY-ESO-1 (CTAG1B), LAGE-1 (CTAG2) and PRAME in a panel of bladder tumours from 350 patients with long-term follow-up and detailed treatment information. Results: Overall, 43% of the tumours expressed MAGE-A3, 35% expressed NY-ESO-1, 27% expressed LAGE-1 and 20% expressed PRAME. In all, 56% of the tumours expressed at least one of the CT genes analysed. Univariate Cox regression analysis of CT gene expression in non-muscle-invasive tumours showed that expression of MAGE-A3 (P=0.026), LAGE-1 (P=0.001) and NY-ESO-1 (P=0.040) was significantly associated with a shorter progression-free survival. In addition, we found that patients with tumours expressing PRAME responded poorly to chemotherapy (P=0.02, χ2-test). Conclusion: Cancer-testis genes are frequently expressed in bladder cancer and especially in tumours of high stage and grade. In addition, the CT gene expression may have both prognostic and predictive value. Development of specific immunotherapy against the CT antigens in bladder cancer may ultimately increase patient survival. PMID:22596240

 19. Energiebesparing bij de bewaring van plantgoed van tulp door temperatuurintegratie

  Gude, H.; Dijkema, M.H.G.E.

  2006-01-01

  Onderzoek naar de mogelijkheden van TI (temperatuurintegratie) bij de bewaring van tulpenplantgoed door het vaststellen van de tolerantie van enkele cultivars voor verhogingen van de dagtemperatuur en verlagingen van de nachttemperatuur

 20. Expression of NY-ESO-1 and LAGE-1 cancer-testis antigens in hepatocellular carcinoma%NY-ESO-1和LAGE-1癌症-睾丸抗原在肝细胞癌的表达

  张文敏; 肖刚; 张萌; 郭爱林; 董愉; 文剑明

  2005-01-01

  目的检测NY-ESO-1和LAGE-1癌症-睾丸抗原在肝细胞癌中的表达,探讨其作为肝细胞癌免疫治疗靶标的可行性及其与肝癌生物学行为的关系.方法逆转录-聚合酶链反应(RT-PCR)和免疫组织化学EnVision二步法检测30例肝细胞癌新鲜标本NY-ESO-1和LAGE-1的表达;另将191例肝癌石蜡组织制成芯片观察NY-ESO-1蛋白在肝癌中的分布和表达.结果NY-ESO-1和LAGE-1基因mRNA在肝癌中的阳性表达率分别是33.3%(10/30)和16.7%(5/30),至少表达1种基因mRNA者为36.7%(11/30);NY-ESO-1蛋白主要分布在肝癌细胞胞质,有效标本中NY-ESO-1表达13.8%(24/174),小肝癌、中晚期肝癌、发生转移肝癌中的阳性表达率逐渐升高,分别为6.8%(3/44)、16.2%(21/130)、23.1%(12/52),不发生转移的肝癌仅为9.8%(12/122),其中转移组与无转移组之间比较差异有统计学意义(P<0.05),全部病例癌组织与癌旁组织比较差异有统计学意义(P<0.01).NY-ESO-1蛋白的阳性表达与肿瘤大小无关,所有癌旁肝组织均未见NY-ESO-1和LAGE-1的mRNA和蛋白的表达.结论 NY-ESO-1/LAGE-1在肝细胞癌组织中的特异性表达提示其可作为肝细胞癌特异性免疫治疗潜在的靶标;NY-ESO-1在肝癌早期出现,随病情进展表达率逐步增高,转移患者最高,提示NY-ESO-1肽疫苗可能作为晚期肝癌患者治疗手段之一.

 1. Aspekte van die siekepastoraat

  H. J. C. Pieterse

  1980-06-01

  Full Text Available Die siekepastoraat vra ons aandag in hierdie tyd omdat die versorging van siekes ’n kenmerk is van die koms van die koninkryk van God. God se barmhartigheid het in sy volheid tot gelding gekom in die optrede van Jesus Christus. Die volle seën van die heil van die Ryk van God hou ook die versorging van die siekes in. Deur die heilswerk van Christus sien die blindes weer, loop die kreupeles, word melaatses gereinig, hoor die dowes, word dooies opgewek (Luk. 7:22.

 2. Modelsimulaties van het stadsklimaat van Rotterdam

  Ronda, R.J.; Steeneveld, G.J.; Hove, van B.

  2010-01-01

  Modelsimulaties zijn uitgevoerd ter inschatting van het Urban Heat Island effect van Rotterdam. Hiervoor is de meest recente versie van het Weather Research & Forecasting (WRF) model gebruikt dat is uitgerust met een Urban Canopy Model. Bovendien is gebruik gemaakt van specifieke stadeigenschapp

 3. Monitoring van verdroging; methodische aspecten van meetnetoptimalisatie

  Gaast, van der J.W.J.; Massop, H.T.L.; Heuvelink, G.B.M.

  2005-01-01

  In dit onderzoek (in opdracht van Natuurplanbureau) zijn methodische aspecten van verdrogingsmonitoring onderzocht. Het gaat hierbij om monitoring van de freatische grondwaterstand. Om het verdrogingsprobleem in kaart te brengen zijn op basis van een eenvoudige methode landsdekkende Gt-kaarten gemaa

 4. Neospora caninum antibodies and risk factors in dogs from Lages and Balneário Camboriú, SC

  A.B Moura

  2011-02-01

  Full Text Available Identificaram-se os fatores de risco e a ocorrência de anticorpos contra Neospora caninum em cães das cidades de Lages e Balneário Camboriú, SC. Amostras de soro de 400 cães domiciliados (200 de cada município foram processadas para a detecção de anticorpos contra N. caninum pela técnica de imunofluorescência indireta. Informações acerca dos fatores de risco foram obtidas por meio de questionário. Dos 400 cães, 49 (12,3% apresentaram anticorpos contra N. caninum. Em Lages, 26 (13% foram positivos para N. caninume; em Balneário Camboriú, 23 (11,5%. Não foram observadas diferenças estatísticas entre as ocorrências de anticorpos contra N. caninum (P= 0,647 nas duas cidades. Das variáveis analisadas, somente idade apresentou associação (P=0.020, odds ratio= 2.557, IC 95%, 1.16-5.64 com a freqüência de cães reagentes ao N. caninum. Dentre os animais positivos, 41 (83,7% eram adultos, indicando ocorrência de infecção pós-natal do agente.

 5. De effectiviteit van tandenpoetsen

  van der Weijden, F.; Slot, D.E.

  2013-01-01

  Voor de preventie en behandeling van parodontitis en cariës staat de verwijdering van tandplaque centraal. Verwijderen van tandplaque en de natuurlijke reiniging van het gebit door fysiologische krachten - dat wil zeggen wrijving van de tong en de wangen - is uiterst gering (Lindhe & Wicén, 1969).

 6. Staat van zoonosen 2009

  Aalten M; Stenvers O; van Pelt W; Braks M; Schimmer B; Langelaar M; LZO; EPI; cib

  2011-01-01

  De Staat van zoonosen 2009 geeft een overzicht van de trends in het voorkomen bij mens en dier van verschillende zoonosen. De cijfers zijn gebaseerd op de data die jaarlijks gemeld worden aan de Europese Commissie, in het kader van Directive 2003/99/EC, over de monitoring van zoonosen en zoonotische

 7. De hand van Huizinga

  Huizinga, Johan

  2009-01-01

  De hand van Huizinga bevat een nieuwe selectie van de belangrijkste essays uit het omvangrijke oeuvre van de wereldberoemde Nederlandse historicus Johan Huizinga. Deze essays en studies zijn geselecteerd op basis van de diverse disciplines waarmee Huizinga zich bezighield - van de Middeleeuwen tot

 8. Effecten van clustering van vliegbewegingen van civiele helikopsters in de omgeving van Den Helder Airport

  Smit, C.J.

  2009-01-01

  Den Helder Airport streeft naar een uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van "groot verkeer" van 22.000 naar 25.000 per jaar. Een dergelijke verruiming kan tot gevolg hebben dat op bepaalde tijden van de dag, met name in de vroege ochtenduren, een sterke clustering van vliegbewegingen optreedt

 9. De effectiviteit van tandenpoetsen

  van der Weijden, F.; Slot, D.E.

  2013-01-01

  Voor de preventie en behandeling van parodontitis en cariës staat de verwijdering van tandplaque centraal. Verwijderen van tandplaque en de natuurlijke reiniging van het gebit door fysiologische krachten - dat wil zeggen wrijving van de tong en de wangen - is uiterst gering (Lindhe & Wicén, 1969). D

 10. Effectieve bestrijding van varroa

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en

 11. Neospora caninum antibodies in dairy cattle of Lages Municipality, Santa Catarina State, Brazil Anticuerpos séricos contra Neospora caninum en rebaños lecheros de la ciudad de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil

  AB Moura

  2012-01-01

  Full Text Available Bovines are the main intermediary host of the protozoan Neospora caninum, which is a major cause of bovine abortions and neonatal mortality worldwide. Sera were collected from 373 dairy cattle and 33 dogs on 19 dairy farms in Lages city, Santa Catarina State, Brazil, to determine the prevalence of N. caninum antibodies and risk factors. Tests for N. caninum antibodies were done using an indirect immunofluorescent antibody test (IFAT. Positive reactions with titers ≥ 1:200 (cattle and ≥ 1:50 (dogs were found in 86 (23.1% and seven (21.2% bovines and dogs, respectively. Of the bovines, four (1.1% were calves, 33 (8.8% were heifers, 314 (84.2% were lactating cows, 19 (5.1% were dry cows and three (0.8% were bulls. Infection was primarily found in animals with low milk production (P = 0.008. The presence of seropositive dogs on the properties did not affect the prevalence of bovine infection. No correlation between bovine reproductive disorders and the prevalence of N. caninum antibodies was observed. Our results showed that N. caninum infection is widespread among dairy cattle of Lages, Santa Catarina.Los bovinos son los principales hospederos intermediarios del coccidio Neospora caninum. En esta especie se concentran la mayoría de los daños reproductivos. A fin de determinar la prevalencia de N. caninum e identificar factores de riesgo para la infección en el ganado lechero de la ciudad de Lages, Estado de Santa Catarina, se tomaron muestras de sangre de bovinos (n = 373 y los perros (n = 33 en 19 propiedades. La detección de anticuerpos contra N. caninum fue realizada por medio de IFA. Fueron consideradas positivas las muestras con títulos ≥ 200 (ganado bovino y ≥ 50 (perros. Informaciones relacionadas con la categoría de los animales, la raza, la frecuencia y tipo de trastornos de la reproducción, la producción de leche y la presencia de los perros fueron obtenidos mediante un cuestionario. Los datos fueron analizados con la

 12. Van bulk naar kwaliteit.

  Ziggers, G.W.

  1993-01-01

  De uitvoering van het project IKB (Integrale Kwaliteits Beheersing) ondersteunt de marktgerichte produktie van vleeskuikens. Maatregelen moeten waarborgen geven voor een veilig en kwalitatief goed produkt en een stabilizering of vergroting van de afzetmarkt

 13. Aankoopfactoren van vlees

  Tacken, G.M.L.

  2001-01-01

  In het kader van het onderzoeksprogramma 'Toekomstige veehouderijsystemen' is onderzoek verricht naar duurzame en economisch haalbare veehouderijconcepten. Daarbij kwam als één van de onderwerpen de aankoopfactoren van vlees aan bod.

 14. Nieuws van het naamgevingsfront

  Hoffman, M.H.A.

  2008-01-01

  Wetenschappers en beleidsmakers uit de hele wereld kwamen in Wageningen bijeen om te spreken over naamgeving van cultuurgewassen. Marco Hoffman van PPO Bomen was namens de Nederlandse boomkwekerijsector van de partij en hij selecteerde de belangrijkste onderwerpen.

 15. Collectie Van den Bree

  Voerman, Gerrit; van den Bree, R.A.P.; Koole, Ruud

  1988-01-01

  Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van R.A.P. van den Bree, betrekking hebbende op de Evangelische Volkspartij {EVP) (1979-1986), opgesteld door R.A.P. van den Bree en G. Voerman, 1987

 16. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 17. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 18. Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden

  Loon, van P.C.C.

  2004-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en opl

 19. Belang van dispersie bij herstel van waternatuur

  Didderen, K.; Verdonschot, P.F.M.

  2010-01-01

  Resultaten van herstelmaatregelen in wateren vallen vaak tegen, omdat de gewenste fauna niet (terug)komt. Een belangrijke reden hiervoor is dat (her)kolonisatie van waterfauna moet plaatsvinden vanuit bronpopulaties. Om meer te weten te komen over de dispersie van macrofauna en hun verplaatsing door

 20. Routekeuze van automobilisten : resultaten van een vragenlijstonderzoek.

  Goldenbeld, C. Drolenga, J. & Smits, A.

  2007-01-01

  Dit rapport doet verslag van een vragenlijstonderzoek naar routekeuze van automobilisten in de regio Den Haag. Aan meer dan 400 automobilisten uit vier woongebieden op 20-25 km afstand ten noorden van Den Haag is gevraagd welke routes zij regelmatig met de auto naar Den Haag rijden, en welke alterna

 1. Vetzuur- en sterolsamenstelling van zonnebloemolie

  Coors, R.G.; Muuse, B.G.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek is: bepaling van de gemiddelde samenstelling van de vetzuren en sterolen in ruwe zonnebloemolie. Van ca. 50 oliemonsters van zonnebloempitten met bekende herkomst werd de vetzuursamenstelling bepaald, alsmede in enkele monsters het sterolgehalte en de sterolsamenstelling.

 2. Een geschiedenis van vleesloos eten

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 3. Vetzuur- en sterolsamenstelling van zonnebloemolie

  Coors, R.G.; Muuse, B.G.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek is: bepaling van de gemiddelde samenstelling van de vetzuren en sterolen in ruwe zonnebloemolie. Van ca. 50 oliemonsters van zonnebloempitten met bekende herkomst werd de vetzuursamenstelling bepaald, alsmede in enkele monsters het sterolgehalte en de sterolsamenstelling.

 4. Een geschiedenis van vleesloos eten

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 5. Improvement of the indoor air quality. An integral approach; Verbetering van de luchtkwaliteit. Een integrale benadering

  Bluyssen, Ph. M. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands)

  2009-10-15

  werken. Behalve dat er een noodzaak bestaat om de medische en neuropsychologische onderzoekswereld te betrekken bij het onderzoek naar de mechanismen achter dosiseffect, gezondheidseffecten en interacties tussen en met andere factoren en parameters van het binnenmilieu en het menselijke lichaam en geest, is een holistische benadering waarin de bronnen, de lucht en natuurlijk de mens (de eindgebruikers) worden meegenomen van belang. Deze publicatie richt zich vooral op de Europese situatie.

 6. Toetsing van modelberekeningen van uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied

  Bonten, L.T.C.

  2007-01-01

  Modelberekeningen van de uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied zijn getoetst aan de uitspoeling op basis van stoffenbalansen van oppervlaktewatersystemen. Uit de toetsing blijkt dat uitspoeling volgens modelberekeningen niet systematisch afwijkt van uitspoeling op basis va

 7. Berekening van de verwijdering van micro-organismen bij de bereiding van drinkwater

  Evers EG; Groennou JTH; MGB; Kiwa

  1999-01-01

  Het microbiologisch gezondheidsrisico van drinkwater wordt gedeeltelijk bepaald door de mate van verwijdering van pathogenen gedurende het zuiveringsproces. In dit rapport worden de huidige beschikbare benaderingen om de mate van verwijdering op basis van data sets te schatten, beschreven en

 8. Kroonjuwelen van de Kaap

  Sluiter, L.; Schaminee, J.H.J.

  2012-01-01

  'Kroonjuwelen van de Kaap' neemt de fascinerende wereld van de Kaap onder de loep. Niet alleen de biologische rijkdom van het fynbos, maar ook de geschiedenis van het gebied en zijn bewoners. Na eeuwenlang op zichzelf te hebben geleefd, in nauw samenspel met de natuur, kregen de oorspronkelijke bewo

 9. Economische gevolgen van ontwapening

  Duisenberg, Willem Frederik

  1965-01-01

  Samenvatting van de gehele studie 4.1. Economie en ontwapening Ontwapening betekent in deze studie de algehele, snelle afschaffing van alle militaire maatregelen in aIle landen. Het negeren van de politieke waarschijnlijkheden die veeleer wijzen op een zeer geleidelijke afschaffing van slechts

 10. Van afval naar maaltijd

  Pereira da Silva, F.I.D.G.

  2013-01-01

  Het doel van het project is om te onderzoeken in hoever het benutten van afval of reststromen voor de productie van, voor mensen geschikt voedsel, haalbaar is. Door middel van een case (uitgevoerd in samenwerking met het bedrijf Smeding) worden een aantal aspecten omtrent de voedselkwaliteit en -vei

 11. Gevolgen van hydrocephalus

  Tromp, Cornelis Nicolaas

  1984-01-01

  Hydrocephalus is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die de clinicus vrij lang voor grote problemen ten aanzien van de behandeling heeft qesteld. Door de toepassing van de ventriculo-atriale shunttechniek zijn de behandelingsmogelijkheden van hydrocephalus sterk verbeterd. Deze studie probe

 12. Gevolgen van hydrocephalus

  Tromp, Cornelis Nicolaas

  1984-01-01

  Hydrocephalus is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die de clinicus vrij lang voor grote problemen ten aanzien van de behandeling heeft qesteld. Door de toepassing van de ventriculo-atriale shunttechniek zijn de behandelingsmogelijkheden van hydrocephalus sterk verbeterd. Deze studie

 13. Pyrolyse van acetyleenethers

  Rosebeek, Barthelomeus

  1961-01-01

  In het eerste hoofdstuk wordt nader ingegaan op de pyrolyse van acetyleenethers, terwijl er ook de reactie van acetyleenethers met keteen in besproken wordt. Het tweede hoofdstuk handelt over de bereiding van de uitgangsstoffen, de volgende twee hoofdstukken geven de resultaten van de pyrolysereacti

 14. Biochars van dierlijke mest

  Ehlert, P.A.I.; Oenema, O.

  2010-01-01

  Informatieposter over Biochars van dierlijke mest. Wereldwijd neemt de belangstelling voor pyrolyse van biomassa toe. Die belangstelling vloeit voort uit de productie van: 1) energie uit hernieuwbare biomassa; 2) grondstoffen voor de chemische industrie, ter vervanging van aardolie; 3) biochar, met

 15. Fysiotherapeutische behandeling van kaakklachten

  Visscher, C.M.

  2015-01-01

  In dit artikel worden verschillende behandelmogelijkheden van een orofaciaal fysiotherapeut voor de behandeling van tmd-pijn besproken. Een belangrijk onderdeel van deze behandeling bestaat uit het geven van uitleg over de aandoening en de achterliggende oorzaak, gecombineerd met adviezen over event

 16. Economische gevolgen van ontwapening

  Duisenberg, Willem Frederik

  1965-01-01

  Samenvatting van de gehele studie 4.1. Economie en ontwapening Ontwapening betekent in deze studie de algehele, snelle afschaffing van alle militaire maatregelen in aIle landen. Het negeren van de politieke waarschijnlijkheden die veeleer wijzen op een zeer geleidelijke afschaffing van slechts enkel

 17. Het raadsel van Utopia

  Berg, F. van den; Poldervaart, S.; Voogd, P. de; Dun, F. van; Bierens, S.; Raak, R. van; Dettingmeijer, R.

  2003-01-01

  Utopieën zijn gedetailleerde ontwerpen voor een andere en betere samenleving. Door de eeuwen heen zijn er talloze utopieën verschenen zoals De Republiek van Plato en Utopia van Thomas More. Ook in de twintigste eeuw zijn er utopieën verschenen als Erewhon van Samuel Butler, Walden Two van

 18. Het effect van huisvesting op het welzijn van paarden

  Visser, E.K.

  2007-01-01

  Enkele decennia geleden werd de kennis van paarden nog automatisch overgedragen van vader op zoon, omdat veel families dagelijks met paarden werkten. Eén van de gevolgen van een veranderende manier van houden van en omgaan met paarden is het ontstaan van stress en frustratie. Een aanzienlijk deel va

 19. Die wysgerige konsepsie van Thomas van Aquino

  Thomas Van Aquino

  1976-03-01

  Full Text Available Samevattend is tot dusver die volgende aangetoon: Die werklikheid vertoon volgens Thomas 'n hierargiese struktuur. Daar is verskillende grade van syn. God is die hoogste, die volheid van syn, en by die laere synsniveaus is daar steeds 'n verdere verwydering van hierdie synsvolmaaktheid in die rigting van absolute afwesigheid van syn. Hierdie synshiërargie is volgens die vorm-materieskema opgebou. Die materie in die hoëre synslaag word vorm vir die laere, of omgekeerd: die vorm van die laere is die materie vir die hoëre dinge. God is absoluut suiwer vorm of wet (essensie. Die vorme van die dinge is die goddelike wet (genoem exemplar, similitudo, ratio, verbum of imago wat deur God daarin geskape is. God druk op dié wyse sy gelykenis op kreatuur.like wyse uit. Sy absolute volmaaktheid kan alleen tot uitdrukking gebring word deur 'n veelheid en verskeidenheid van geskape dinge. God word deur Thomas die causa effiaiens en exemplaris genoem. Die verhouding tussen Skepper en geskape werklikheid is dus dié van oorsaak en gevolg. As gevolg van sy wetsidee word daar deur Thomas dus nie duidelik tussen Skepper en skepping onderskei nie, want skepping beteken volgens hom onder andere dat God iets goddeliks (die wet in die dinge lê. Via die goddelike wet in die dinge ingeskape, is daar 'n sekere kontinuiteit tussen God en kosmos.

 20. Aansprakelijkheid : Een teken van kwaliteit

  van Lent, L.A.G.M.; Eken, R.C.W.

  1995-01-01

  Het vraagstuk van de aansprakelijkheid van accountants is actueler dan ooit. In het onderliggende artikel wordt een theoretische beschouwing gegeven van de economische gevolgen van het beperken van de aansprakelijkheid van accountants. De beschouwing wordt ondersteund door middel van de uitkomsten v

 1. Information on the situation of the German coal minig industry. January - September 1995; Zur Lage des Kohlenbergbaus in der Bundesrepublik Deutschland. Januar bis September 1995

  NONE

  1995-11-21

  The report provides up-to-date information on the German coal mining industry for the reporting time period. Data on coal mining as well as on brown coal mining cover: production, stocks, productivity, employees, sales, imports and exports of coal and coal products. (orig.) [Deutsch] Der Bericht liefert aktuelle Informationen zur Lage des deutschen Kohlenbergbaus fuer den Berichtszeitraum. Daten ueber den Steinkohlenbergbau sowie ueber den Braunkohlenbergbau geben Auskunft ueber: Produktion, Bestaende, Leistung, Beschaeftigte, Absatz, Ein- und Ausfuhr von Kohle und Kohleprodukten. (orig.)

 2. Bi-specific TCR-anti CD3 redirected T-cell targeting of NY-ESO-1- and LAGE-1-positive tumors.

  McCormack, Emmet; Adams, Katherine J; Hassan, Namir J; Kotian, Akhil; Lissin, Nikolai M; Sami, Malkit; Mujić, Maja; Osdal, Tereza; Gjertsen, Bjørn Tore; Baker, Deborah; Powlesland, Alex S; Aleksic, Milos; Vuidepot, Annelise; Morteau, Olivier; Sutton, Deborah H; June, Carl H; Kalos, Michael; Ashfield, Rebecca; Jakobsen, Bent K

  2013-04-01

  NY-ESO-1 and LAGE-1 are cancer testis antigens with an ideal profile for tumor immunotherapy, combining up-regulation in many cancer types with highly restricted expression in normal tissues and sharing a common HLA-A*0201 epitope, 157-165. Here, we present data to describe the specificity and anti-tumor activity of a bifunctional ImmTAC, comprising a soluble, high-affinity T-cell receptor (TCR) specific for NY-ESO-1157-165 fused to an anti-CD3 scFv. This reagent, ImmTAC-NYE, is shown to kill HLA-A2, antigen-positive tumor cell lines, and freshly isolated HLA-A2- and LAGE-1-positive NSCLC cells. Employing time-domain optical imaging, we demonstrate in vivo targeting of fluorescently labelled high-affinity NYESO-specific TCRs to HLA-A2-, NY-ESO-1157-165-positive tumors in xenografted mice. In vivo ImmTAC-NYE efficacy was tested in a tumor model in which human lymphocytes were stably co-engrafted into NSG mice harboring tumor xenografts; efficacy was observed in both tumor prevention and established tumor models using a GFP fluorescence readout. Quantitative RT-PCR was used to analyze the expression of both NY-ESO-1 and LAGE-1 antigens in 15 normal tissues, 5 cancer cell lines, 10 NSCLC, and 10 ovarian cancer samples. Overall, LAGE-1 RNA was expressed at a greater frequency and at higher levels than NY-ESO-1 in the tumor samples. These data support the clinical utility of ImmTAC-NYE as an immunotherapeutic agent for a variety of cancers.

 3. Het planetarium van Hartog van Laun

  Hans Hooijmaaijers

  2009-12-01

  Full Text Available The instrument maker Hartog van Laun devised a special table for an orrery, a lunarium and a tellurium. Van Laun made these instruments for educational purposes, but what makes his planetariums so interesting is the great variety and accuracy of demonstrations one can perform with them. In this paper I will deal with Van Laun and his instrument makers business. I will outline the design of the planetarium and some of the firm’s other instruments. Furthermore I will demonstrate that the detailed description of the planetarium made by Professor Jan Hendrik van Swinden boosted the spread of the instrument.

 4. Gedrag van gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem ; resultaten van kolomproeven

  Lagas; P.; Snell; M.C.; Kappers; F.I.; Pool; W.G.; Berg; S. van den

  1986-01-01

  Het gedrag van gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem werd in het laboratorium onder gecontroleerde omstandigheden onderzocht met behulp van grondkolommen van 10 cm. In de kolommen werden profielen opgebouwd van een drietal verschillende grondsoorten: podzol, eerdgrond en veen, met organisch

 5. Bibliografie van de geschiedenis van de Nederlandse tuinarchitectuur 2000

  Dijkstra, A.; Missel, L.

  2001-01-01

  Deze bibliografie is een selectie van publicaties over de geschiedenis van tuinen, parken, buitenplaatsen, begraafplaatsen en groenvoorzieningen. Deze titels vormen een onderdeel van een bestand TUINPAD van ruim 2200 titels, die via internet te raadplegen zijn

 6. MCDA-C Methodology Based Performance Evaluation of Small and Medium-Sized Businesses at the City of Lages

  Marcelo Nascimento

  2013-12-01

  Full Text Available When employed in a focused manner, corporate performance evaluation has proven to be instrumental for entrepreneurs as an important tool that contributes with performance improvements at their organizations. The descriptive study herein, prepared as of a questionnaire comprising 46 queries, poses to analyse the performance of micro and small companies (MSEs by employing the multicriteria methodology for constructive decision aiding (MCDA-C. As of respondent replies, MCDA-C descriptors were formed, shaping six prime groups so as to identify relevant factors that drive or hinder MSE success. The questionnaire was applied to managers in charge administering 25 small and medium-sized companies of Lages, a city within the Brazilian state of Santa Catarina. Study findings provide evidence as to the fact that (i 24% of surveyed companies, tend to go bankrupt; (ii managerial functions at the MSEs are the prime source of influence on negative outcomes; (iii from a financial control standpoint, surveyed companies fall far shorter than the minimum level deemed necessary to qualify as satisfactory; (iv those that present the best results, operate both within the domestic and international markets; (v the study placed under the spotlight the group “Evolution Stage”, evidencing the trend of ever increasing MSE expansion. This study revealed that corporate failure contributing factors are intensely interconnected and largely depend on the entrepreneur´s own performance, the prime contribution of findings residing in demonstrating that MCDA-C can be employed to analyse the performance of micro and small businesses.

 7. OCCURRENCE OF Calodium hepaticum (BANCROFT, 1893) MORAVEC, 1982 EGGS IN FECES OF DOGS AND CATS IN LAGES, SANTA CATARINA, BRAZIL.

  Quadros, Rosiléia Marinho de; Weiss, Paulo Henrique Exterchoter; Miletti, Luiz Claudio; Moura, Anderson Barbosa de

  2016-01-01

  This study aims to report the incidence of Calodium hepaticum among dogs and cats, pets or stray animals, captured by the Zoonosis Control Center (CCZ) in Lages, Santa Catarina, Brazil. Fecal samples from 108 pet dogs and eight pet cats, and from 357 stray dogs and 97 stray cats, captured by CCZ, were analyzed within the period from July 2010 to November 2012. Coproparasitological exams were performed by techniques of sedimentation, centrifuge-flotation, and simple flotation. Among 465 fecal samples from dogs and 105 from cats, the overall spurious infections for C. hepaticum eggs were 1.05%. For dogs, this positivity was 0.43% and for cats it was 3.81%. The two positive dogs were stray and out of the four cats, three were stray and one was a pet. Although the occurrence of C. hepaticum eggs was low, these data reveal the existence of infected rodents, especially in public places, since, out of the six infected animals, five (83.33%) were stray. These results are discussed and analyzed with an emphasis on the risk to public health.

 8. De acceptatie van innovaties in de context van een netwerksamenleving

  Hillebrand, B.; Driessen, P.H.; Kok, R.A.W.

  2010-01-01

  De acceptatie van nieuwe producten is in de literatuur uitgebreid bestudeerd. Maar er is weinig aandacht besteed aan de acceptatie van nieuwe producten in de context van een netwerksamenleving. In een netwerksamenleving hangt de acceptatie van een nieuw product niet alleen af van de bereidheid van k

 9. Mogelijkheden tot productie van beertjes

  Scholten, R.; Huiskes, J.

  1994-01-01

  In opdracht van het Produktschap Vee en Vlees is het project Mogelijkheden tot productie van vleesbeertjes en afzet van vlees en vleesproducten hiervan uitgevoerd. De afzetmogelijkheden voor vlees van beertjes zijn en blijven vooralsnog minimaal

 10. De metamorfoses van het Justus van Effencomplex

  Van Emstede, C.I.C.

  2012-01-01

  De Justus van Effencomplex in Spangen, dat architect Michiel Brinkman in 1918 ontwierp, werd in 1985 bijgeschreven in het monumentenregister. Een ingrijpende renovatie vondplaats tussen 1983 en 1989 in het kader van de Rotterdamse stadsvernieuwing. In 2010 was het complex echter opnieuw in zo een

 11. De effectiviteit van daltononderwijs

  van der Zee, Symen

  2015-01-01

  In dit proefschrift is de effectiviteit van daltononderwijs onderzocht. De eerste vraag waarop is ingegaan, is waarom daltononderwijs focust op effectiviteit. De belangrijkste reden hiervoor blijkt de discussie in de samenleving te zijn over de doeltreffendheid van vernieuwend onderwijs. Vervolgens

 12. Microbieel aanzuren van vleesvarkensmest

  Hendriks, J.; Vrielink, M.

  1994-01-01

  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij onderzoekt op het Varkensproefbedrijf te Raalte het effect van het microbieel aanzuren van vleesvarkensmest op de ammoniakemissie. Hierbij wordt de mest aangezuurd met melkzuur, geproduceerd door melkzuurbacteriën.

 13. Weidegang van geiten

  Eekeren, van N.J.M.

  2011-01-01

  Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij. Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting,

 14. Een ionchromatografische methode voor de bepaling van chroom(III) en chroom(IV) in drink-, grond-, regen-, en oppervlaktewater in het lage picomolbereik

  Neele J; Cleven RFMJ; LAC

  1999-01-01

  An automated ionchromatographic method for the simultaneous determination of low contents of trivalent and hexavalent chromium in water was developed and optimised for the valence-specific analysis of chromium in different types of water. The speciation was carried out on a mixed anion and cation ex

 15. Low Frequency Modulated Optical Reflectance for the One-Dimensional Characterization of Ultra Shallow Junctions (Lage frequentie gemoduleerde optische reflectie voor de eendimensionale karakterisatie van ultra dunne juncties)

  2009-01-01

  The scaling down of the metal oxide semiconductor field-effect transisto r (MOSFET) has fostered the development of new characterization techniqu es that must be able to probe features of ever smaller dimensions. One o f the key elements is the control of the properties of the ultra-shallow junctions (USJs) encountered in the source and drain extension regions of a MOSFE T. In this thesis, we have developed the theory of photo modulated optical reflectance (PMOR) for the characterization of...

 16. Benaderingen van over

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken me

 17. Bronnen van diffuse bodembelasting

  Lijzen JPA; Ekelenkamp A; LBG; DGM/BO

  1995-01-01

  Ten behoeve van het preventieve bodembeleid was onvoldoende duidelijk welke bijdrage diverse bronnen leveren aan diffuse bodembelasting. Doel van deze inventarisatie was beschikbare kennis over diffuse bodembelasting te bundelen en kennis-lacunes aan te geven. Nevendoel is het beschrijven van de

 18. Handelsstromen van pluimveevlees

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen en vooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedt input voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemen om het aanbieden van rauw pluimveev

 19. Certificering van biologische restaurants

  Soethoudt, J.M.

  2006-01-01

  In Nederland zijn meer dan 100 restaurants, die zichzelf als biologisch restaurant presenteren. Echter, de betekenis van 'biologisch restaurant' is niet gedefinieerd, zodat de consument niet weet waar hij op kan rekenen. Het idee, ontstaan bij Eric van Veluwen van Kasteel Rhederoord, tot verkenning

 20. Handelsstromen van pluimveevlees

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen en vooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedt input voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemen om het aanbieden van rauw

 1. Het telefoonnummer van God

  Jansen, J.J.G.

  2004-01-01

  Er zijn duizenden moslims die twijfelen. Die er aan twijfelen of de verschrikkingen van de Hel wel echt bestaan. Die niet zeker weten of de Koran wel precies het letterlijke woord van God is. Die zich afvragen op de profeet van de islam, Mohammed (570-632), nog wel een goed voorbeeld vormt voor de

 2. Teelt van hybride wintertarwerassen

  Timmer, R.D.; Paauw, J.G.M.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van de teelt van hybride wintertarwerassen onder Nederlandse omstandigheden in beeld te brengen zijn er van 2000-2002 proeven uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf te Lelystad. In deze proeven zijn een 4-tal hybriderassen (Hybnos, Hyno-braba, Hyno-esta, Mercury) vergeleken met een s

 3. Certificering van biologische restaurants

  Soethoudt, J.M.

  2006-01-01

  In Nederland zijn meer dan 100 restaurants, die zichzelf als biologisch restaurant presenteren. Echter, de betekenis van 'biologisch restaurant' is niet gedefinieerd, zodat de consument niet weet waar hij op kan rekenen. Het idee, ontstaan bij Eric van Veluwen van Kasteel Rhederoord, tot verkenning

 4. Van landbouw naar landschap

  Pessers, D.W.J.M.; Kistenkas, F.H.

  2010-01-01

  De weg van de aloude Mansholt doctrine naar een geheel nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GBL) is lang. Het voordeel van de huidige mervoudige crisis kan evenwel zijn dat er eindelijk ens schot komt in de omvorming van de traditionele kwantiteitslandbouw naar een duurzame kwaliteitslan

 5. Idola van de crossmedia

  Vliet, H.M.M. van; Twisk, Job; Winkel, Kees; Fröling, Hans; Bakker, Geeske; Hekman, Erik

  2008-01-01

  De uitingen van de crossmedia dringen zich steeds nadrukkelijker aan ons op. Een toenemend aantal crossmedia diensten en producten doet een beroep op onze aandacht en financiën: van interactieve televisieprogramma’s op websites, tot themakanalen op mobiele apparaten, fysieke bijeenkomsten van on

 6. Benaderingen van over

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken

 7. Het nut van stadsgroen

  Hop, M.E.C.M.

  2013-01-01

  In de afgelopen jaren is de belangstelling voor de functies van beplanting in de stad sterk toegenomen. Want deze zogenaamde ecosysteemdiensten blijken belangrijk te zijn voor de leefbaarheid van de stad. PPO geeft een overzicht van de recente bevindingen op dit gebied, gebaseerd op het “Themaonderz

 8. Benaderingen van over

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken me

 9. Emissies en bestrijdingsmaatregelen van ammoniak

  Laurier; M.B.H.M.

  1984-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van ammoniakemissies en van rendementen en kosten van maatregelen om deze te bestrijden. Op basis van gegevens van het Centraal Planbureau is een project voor 1990 en 2000 gemaakt van de mestproduktie en daarmee samenhangde ammoniakuitworp op landelijke

 10. Toxoplasma gondii antibodies sheep in Lages, Santa Catarina, Brazil, and comparison using IFA and ELISA Anticorpos toxoplásmicos em ovinos de Lages, Santa Catarina, Brasil, e comparação utilizando RIFI e ELISA

  Francine Bragagnolo Liz Stefen Sakata

  2012-09-01

  Full Text Available Toxoplasmosis in sheep is a disease of great importance in veterinary medicine, which causes economic losses in livestock and has a great impact on human health, since consumption of infected meat facilitates transmission of zoonotic infections. Blood samples from sheep (n = 360 were collected from 13 farm properties in the municipality of Lages, Santa Catarina, to estimate the prevalence of toxoplasmosis and identify risk factors associated with Toxoplasma gondii infection. T. gondii, antibodies were investigated by means of the indirect immunofluorescence assay (IFA and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA. Animals infected with T. gondii were found on 100% of the farms. IFA detected 56.9% (205/360 and ELISA 42.5% of the infected sheep. Breed was the only risk factor associated with the presence of T. gondii antibodies. ELISA showed sensitivity of 61%, specificity of 82% and kappa of 0.41, which was considered moderate. This allows use of ELISA as an alternative technique for diagnosing T. gondii in sheep.A toxoplasmose ovina é uma doença parasitária de elevada importância em medicina veterinária e em saúde pública, acarretando prejuízos na produção animal, gerados pelas perdas reprodutivas e econômicas, além de sua implicação na saúde humana, já que o consumo de carne infectada facilita a transmissão zoonótica. Para determinar a prevalência e identificar fatores de risco para a infecção por T. gondii em ovinos de Lages, Santa Catarina, amostras de sangue (n = 360 foram coletadas em 13 propriedades. Cada criador respondeu a um questionário para permitir a identificação dos fatores de risco da infecção. A pesquisa de anticorpos foi realizada por meio da Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI > 64 e do Ensaio Imunoenzimático Indireto (ELISA. Em 100% das propriedades foram encontrados animais positivos. Pela RIFI, 205 (56,94% ovinos apresentaram anticorpos contra T. gondii e pelo ELISA, 153 (42

 11. Een analyse van kosten en baten van de invoering van latexvrije handschoenen in ziekenhuizen

  Bovenkamp, J.M. van de; Gallis, R.; Miedema, E.P.

  2003-01-01

  De beroepsziekte ‘latex allergie' komt steeds meer voor. Op verzoek van de branchebegeleidingscommissie in het kader van het arboconvenant algemene ziekenhuizen heeft TNO Arbeid een analyse gemaakt van de kosten en baten van de invoering van non-latex handschoenen. De analyse van kosten en baten ric

 12. Optimaal beheer van hakhoutpercelen voor biomassaproductie

  Stobbelaar, D.J.

  2011-01-01

  Door het doelbewust inzetten van biomassa kunnen de doelstellingen energieproductie, natuurkwaliteit, cultuurhistorie en gezonde exploitatie van houtige elementen in samen worden opgepakt. Op basis van studentenonderzoek van hogeschool Van Hall / Larenstein blijkt dat de optimale mix van deze vier d

 13. Erosividade das chuvas e sua distribuição entre 1989 e 1998 no município de Lages (SC

  I. Bertol

  2002-06-01

  Full Text Available A erosão hídrica resulta da erosividade das chuvas e da erodibilidade dos solos. O conhecimento da erosividade, portanto, torna-se um guia valioso na recomendação de práticas de manejo e conservação do solo que visem à redução da erosão hídrica. O objetivo do trabalho foi identificar e quantificar o fator de erosividade das chuvas naturais de Lages (SC, bem como conhecer sua distribuição temporal. A pesquisa foi realizada em 2000, utilizando dados de chuvas e perdas de solo do período entre 1989 e 1998, no Centro de Ciências Agroveterinárias de Lages (SC, situado a 27º 49' de latitude Sul e 50º 20' de longitude Oeste, a 937 m de altitude média, na região do Planalto Sul Catarinense. Foram estudados diversos fatores de erosividade, utilizando os métodos de Wischmeier & Smith e de Wagner & Massambani, de 437 chuvas erosivas, num total de 966 chuvas, compreendendo um volume médio anual de 1.301 mm de chuvas erosivas, num total médio anual de 1.549 mm de chuvas. O EI30 é o fator de erosividade (fator R da Equação Universal de Perda de Solo - EUPS recomendado para Lages, cujo valor médio anual é de 5.790 MJ mm ha-1 h-1; 63 % do qual ocorre na primavera-verão; 76 % no período de setembro a março e, no período crítico, outubro, janeiro e fevereiro, 41 % do referido fator. Considerando o número e o volume das chuvas, 45 e 84 %, respectivamente, são erosivas.

 14. Karakterisering van de zuurgevoeligheid van Salmonella typhimurium faagtype DT104

  de Jonge R; van Leusden FM; Dufrenne JB; Ritmeester WS; Delfgou-van Asch EHM; van Pelt W; LBG

  1999-01-01

  Het aantal gevallen van salmonellosis in Nederland veroorzaakt door Salmonella typhimurium faagtype DT104 is toegenomen van 10 in 1985 tot 163 in 1997 (10% van alle gevallen van salmonellosis). De stam lijkt zijn oorsprong te hebben in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt inmiddels 20% van alle gev

 15. Fracturen van het distale deel van het femur

  Duyn, Cornelius Diederikus van

  1977-01-01

  ln dit proefschrift wordt een analyse gegeven van de behandeling en de daarmee bereikte resultaten van 123 patiënten die in de periode 1 januari 1958 tot en met 31 december 1972 wegens een fractuur van het distale deel van het femur werden behandeld in de Kliniek voor Heelkunde van het Academisch

 16. Factoren die van invloed zijn op enkele vruchtbaarheidskenmerken van zeugen.

  Klaver, J.; den Hartog, L.A.

  1989-01-01

  Gegevens van meerdere worpen van 358 zeugen Groot Yorkshire en Nederlands Landras zijn gebruikt om verbanden tussen produktiekenmerken te berekenen. Ingegaan wordt op de invloed van het voerniveau tijdens de zoogperiode en tijdens het interval van spenen tot dekken op diverse variabelen, die van bel

 17. Expats helpen elkaar : Analyse van participatie websites van expats

  Grimmelikhuijsen, S.G.; Werner, G.D.A.; Meijer, A.J.; Brandsma, G.J.

  2009-01-01

  Deze rapportage is het resultaat van het eerste onderdeel van het onderzoek van de USBO (Universiteit Utrecht) naar e-participatie van expats. In dit deelonderzoek is het aanbod van e-participatie initiatieven in kaart gebracht. In totaal zijn 139 websites geanalyseerd en beoordeeld op diverse crite

 18. Die etiek van Luther

  J. H. van Wyk

  1983-06-01

  Full Text Available Dink ons aan die etiek van Luther dan spring onmiddellik ’n paar boeiende uitsprake van hom na vore soos o.a. dat Christene vanuit die gemeenskap met Christus nuwe dekaloë moet maak wat helderder as die van Moses kan wees, of dat ons in bepaalde sin vir ons naaste ’n Christus moet word. Die bydrae van Luther 'tot die Christelike etiek is sonder twyfel van groot betekenis en die bestudering daarvan die moeite werd. Luther is geprys as rewolusionêr en verguis as konserwatis, hy is geëer as iemand wat weer die ware be­tekenis van godsdiens ontdek het toe die lewe vervloei het in etiek. Of dit egter korrek is om sy etiek as konserwatief te tipeer, soos White doen, moet betwyfel word.

 19. Uitspoeling van zware metalen uit landbouwgronden; schatting van de bijdrage van uitspoeling uit landbouwgronden aan de belasting van het oppervlaktewater

  Römkens, P.F.A.M.; Groenenberg, J.E.; Bril, J.; Vries, de W.

  2002-01-01

  Uitspoeling van metalen vanuit de bodem naar grond- en oppervlaktewater is tot nu toe niet meegenomen bij de schattingen van de belasting van oppervlaktewater met metalen. Om te kunnen beoordelen of de bijdrage van uitspoeling wezenlijk bijdraagt aan de belasting van oppervlaktewater is een model on

 20. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  Hugenholtz, P.B.

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 1. Teelt van knolvenkel

  Buishand, T.; Jonge, de P.

  1984-01-01

  Herziene teelthandleiding over plantkundige eigenschappen, grond, bemesting, ervaringen met rassen in Nederland, zaaien en planten, onkruidbestrijding, ziekten en plagen, oogst, bewaring, aflevering, voorbeelden van arbeidsbehoefte en saldoberekeningen

 2. Invoering van algemene vaardigheden: mogelijkheden van een vakoverstijgende aanpak

  Leenders, F.J.

  2003-01-01

  Centrale vraag: Het onderzoek richtte zich op de implementatie van vakoverstijgend vaardighedenonderwijs in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Belangrijkste conclusies: De brochure bevat onder meer een beschrijving van vijf scholen waar op verschillende wijze vaardighedenonderwijs

 3. Ontwikkeling van de beverpopulaties in Nederland van 2000-2004

  Niewold, F.J.J.

  2004-01-01

  Dit rapport beschrijft de aantalsontwikkeling van de beverpopulaties in Nederland in de periode 2000-2004. Van twee populaties (Gelderse Poort en Flevoland) werden, mede met hulp van vrijwilligers, ook gegevens verzameld over voortplanting, sterfte, dispersie, bijplaatsingen, verstoringen, vraatscha

 4. Het beoordelen van de klinische competenties van studenten tandheelkunde

  Schoonheim-Klein, M.E.; van Selms, M.K.A.; Volgenant, C.M.C.; Wiegman, H.P.; Vervoorn, J.M.

  2012-01-01

  Studenten tandheelkunde worden tegenwoordig meer beoordeeld op de kwaliteit van hun verrichtingen (competentie) en minder op de kwantiteit. Om klinische competenties van studenten te toetsen kunnen in de preklinische fase van de opleiding objectieve gestructureerde toetsen, de zogeheten‘ bjective st

 5. Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in praktijkkassen : [eindrapport

  Berg, van den G.A.; Ruiter, de H.W.

  1998-01-01

  In het project 'Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in praktijkkassen' zijn eisen opgesteld waaraan meetsystemen voor de kasklimaatregeling in praktijkkassen, zowel uit technisch als uit teelttechnisch oogpunt, zouden moeten voldoen. Op basis van de geformuleerde eisen, is vervolge

 6. Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in praktijkkassen : [eindrapport

  Berg, van den G.A.; Ruiter, de H.W.

  1998-01-01

  In het project 'Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in praktijkkassen' zijn eisen opgesteld waaraan meetsystemen voor de kasklimaatregeling in praktijkkassen, zowel uit technisch als uit teelttechnisch oogpunt, zouden moeten voldoen. Op basis van de geformuleerde eisen, is vervolge

 7. Overzicht van de kostprijzen van enige tuinbouwproducten (prijspeil 1947)

  Koppert, C.

  1948-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de kostprijsberekeningen van de voornaamste tuinbouwproducten, welke ontleend zijn aan de rapporten, die in 1947 door de Afd. Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut zijn uitgebracht.

 8. Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten : Analyse 2011

  Heimeriks CT; Meerstadt-Rombach FS; Maas JJ; Jacobi AJ; LCI; cib

  2012-01-01

  Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers veilig en gezond hun werk kunnen uitoefenen en dus geen nadelige gezondheidseffecten ondervinden door (mogelijke) blootstelling aan ziekteverwekkers. In bepaalde beroepen kunnen werknemers door de aard van hun werkzaamheden een verhoogde kans hebben

 9. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 10. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte extract

 11. Het Geluid van Nederland. De rol van communicatie bij het crowdsourcen van geluid bij online gemeenschappen

  A. van der Meulen (Anna)

  2014-01-01

  textabstractHet doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te doen op het gebied van communicatie aan de afdeling Research & Development van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid over de rol van crowdsourcing en online gemeenschappen bij het aanvullen, openstellen en up-to-date houden van he

 12. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte extract

 13. Mineralogia da fração argila de solos vermelhos com horizontes superficiais brunados do Planalto de Lages (SC

  J. A. Almeida

  2000-12-01

  Full Text Available Em regiões de altitudes elevadas do sul do Brasil, predominam perfis de solos com coloração bruna ou bruno-amarelada, em conseqüência do clima frio e úmido, que favorece a formação e, ou, persistência de óxidos de ferro na forma de goethita, causando o amarelecimento completo dos solos. Entretanto, em alguns locais, constatam-se perfis de solos com horizontes superficiais brunados, mas que, em profundidade, apresentam cores avermelhadas, o que parece constituir relíquia de clima pretérito mais seco e quente que o atual. O presente trabalho objetivou estudar a gênese das feições citadas, por meio da avaliação das características estruturais dos óxidos de ferro goethita e hematita nos horizontes brunados e vermelhos. Para tanto, foram descritos e amostrados no Planalto de Lages dois perfis de Nitossolos Vermelhos (Podzólicos Vermelho-Escuros, com horizontes superficiais brunados. Além da caracterização analítica usual, avaliaram-se, através de difratometria de raios X, as características estruturais dos óxidos de ferro de horizontes dos perfis, bem como em crosta laterítica, pedotúbulos e nódulos de gibbsita. Diferenças no padrão da goethita entre os horizontes brunados e vermelhos, bem como similaridade no padrão da hematita ao longo dos perfis, evidenciam que a hematita e, possivelmente, parte da população de goethita com menor substituição de ferro por alumínio tenham sido preferencialmente dissolvidas nos horizontes superficiais. O amarelecimento superficial parece ter sido resultante da persistência da população de goethitas com maior substituição de ferro por alumínio e da neoformação de goethitas, cujas características de maior substituição isomórfica de ferro por alumínio indicam terem sido formadas em condições ambientais diferentes das que prevaleceram na formação dos horizontes subsuperficiais vermelhos.

 14. Risk factors for lower extremity injuries among half marathon and marathon runners of the Lage Landen Marathon Eindhoven 2012: A prospective cohort study in the Netherlands.

  van Poppel, D; de Koning, J; Verhagen, A P; Scholten-Peeters, G G M

  2016-02-01

  To determine risk factors for running injuries during the Lage Landen Marathon Eindhoven 2012. Prospective cohort study. Population-based study. This study included 943 runners. Running injuries after the Lage Landen Marathon. Sociodemographic and training-related factors as well as lifestyle factors were considered as potential risk factors and assessed in a questionnaire 1 month before the running event. The association between potential risk factors and injuries was determined, per running distance separately, using univariate and multivariate logistic regression analysis. In total, 154 respondents sustained a running injury. Among the marathon runners, in the univariate model, body mass index ≥ 26 kg/m(2), ≤ 5 years of running experience, and often performing interval training, were significantly associated with running injuries, whereas in the multivariate model only ≤ 5 years of running experience and not performing interval training on a regular basis were significantly associated with running injuries. Among marathon runners, no multivariate model could be created because of the low number of injuries and participants. This study indicates that interval training on a regular basis may be recommended to marathon runners to reduce the risk of injury.

 15. Seroepidemiological study of human cysticercosis with blood samples collected on filter paper, in Lages, State of Santa Catarina, Brazil, 2004-2005

  Maria Márcia Imenes Ishida

  2011-06-01

  Full Text Available INTRODUCTION: Human serofrequency of antibodies against Taenia solium antigens was determined and risk factors for cysticercosis transmission were identified. METHODS: Individuals (n=878 from periurban and rural locations of Lages, SC, were interviewed to gather demographic, sanitary and health information. Interviews and blood sample collections by finger prick on Whatman filter paper were performed from August 2004 to May 2005. Observation determined that 850 samples were suitable for analysis and were tested by ELISA using vesicular fluid of Taenia crassiceps heterologous antigen. To ensure the reliability of the results, 77 samples of the dried blood were matched with sera. The reactive samples were submitted to a serum confirmatory immunoblot (IB test using purified Taenia crassiceps glycoproteins. RESULTS: The ELISA results for the dried blood and serum samples were statistically consistent. ELISA was positive in 186 (21.9% out of 850 individuals. A group of 213 individuals were asked to collect vein blood for IB (186 with positive result in ELISA and 27 with inappropriate whole blood samples and 130 attended the request. The IB was positive in 29 (3.4% out of 850 individuals. A significant correlation (p = 0.0364 was determined among individuals who tested positive in the IB assay who practiced both pig rearing and kitchen gardening. CONCLUSIONS: ELISA with dried blood eluted from filter paper was suitable for cysticercosis population surveys. In Lages, human infection was associated with pig rearing and kitchen gardening. The prevalence index was compatible with other Latin American endemic areas.

 16. Onderzaai van klaver in peen

  Schelling, G.; Theunissen, J.

  2000-01-01

  In vier achtereenvolgende jaren (1995 - 1998) is door Plant Research International een proef gedaan met onderzaai van ondergrondse klaver (Trifolium subterraneum) in een vlakveldse teelt van wortelen. De effecten van onderzaai op percentage marktbare wortelen, aantasting door wortelvlieg (Psila rosa

 17. Pherobank: gecontroleerde afgifte van lokstoffen

  Stol, W.; Griepink, F.C.

  2007-01-01

  Achtergrond. Synthetische signaalstoffen (feromonen) worden wereldwijd toegepast voor de signalering en bestrijding van plaaginsecten in geïntegreerde bestrijdingsmethoden (Integrated Pest Management). Door de omschakeling van primaire producenten van de gangbare naar geïntegreerde- en biologische p

 18. Cytotoxiciteitsanalyse van glans/ontspanningsmiddelen

  Geffen MF van; Orzechowski TJH; Machielsen JCA; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Twee cytotoxiciteitstesten, gevalideerd voor de bepaling van de biocompatibiliteit van medische hulpmiddel extracten, zijn toegepast op glans/ontspanningsmiddelen. Glans/ontspanningsmiddelen ("instrumenten-melk") worden gebruikt bij de laatste processtap voor het reinigen van chirurgis

 19. Dialyse van citraatbloed voor transfusie

  Huizinga, Tekke

  1957-01-01

  Na 1943 is een aantal publikaties verschenen, waarin melding wordt gemaakt van citraatintoxicaties tengevolge van snelle transfusies van grote hoeveelheden citraatbloed. Deze publikaties zijn uitganspunt geweest voor een aantal dierproeven, waarin de klinische ervaringen experimenteel werden

 20. Voorkom insleep van ziekten

  Groenen, J.A.J.Th.

  1990-01-01

  De insleep en verspreiding van ziektekiemen kan een pluimveebedrijf grote schade opleveren. Er dient dan ook alles aan gedaan te worden om dit te voorkomen. Een goede hygiëne is daarbij een eerste vereiste. Daartoe behoort ook de grondige reiniging enontsmetting van een stal nadat een koppel dieren

 1. Economie van energiegewassen

  Voort, van der M.P.J.

  2008-01-01

  Bio-energie staat sterk in de belangstelling. De wens naar een meer duurzame energievoorziening is hierbij een belangrijke drijfveer. Ook vanuit de akkerbouw is er interesse in het telen van gewassen voor de productie van energie. Belangrijke vraag bij de afweging om energiegewassen te gaan telen, i

 2. Erosie van rivieroevers

  Mosselman, E.

  1987-01-01

  Oevers staan sinds kart in het middelpunt van de belangstellingbij beheerders van oppervlaktewateren in Nederland. Niet langerbeschouwt men oevers slechts als randverschijnsel, maar alsobjecten met een duidelijk eigen plaats en functie.Het streven om te komen tot een integraal waterbeleid

 3. Jaap van Praag

  Gasenbeek, A.

  2007-01-01

  PRAAG, JAAP VAN (1911-1981), Dutch organizer and theoretician of organized HUMANISM. Jaap van Praag was born on May 11, 1911, in Amsterdam. He grew up in a secular Jewish and socialist family. Mainly through his mother and by much reading he acquired considerable knowledge of the Bible. He studied D

 4. Dialectiek van de verlichting

  Hoogland, Jan

  2006-01-01

  Vooral door het boek Dialektik der Aufklärung van Horkheimer en Adorno heeft het bewustzijn zich doorgezet dat een ten opzichte van zichzelf onkritische verlichting haar eigen tegenkrachten oproept. In deze bijdrage wordt op dit fenomeen nader ingegaan, in het bijzonder met het oog op een dogmatisch

 5. Kroniek van het mededingingsrecht

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 6. Keuzeprocessen van Consumenten

  B. Wierenga (Berend)

  1987-01-01

  textabstractVoor de aanbieder van een voedingsmiddel, of dit nu een merkprodukt a la Mona is of een 'commodity', bijvoorbeeld karnemelk, is het van groot belang te weten welke factoren bepalen of een consument het betreffende produkt zal kiezen dan wel voor een concurrerend alternatief zal opteren.

 7. De teelt van walnoten

  Wertheim, S.J.

  1981-01-01

  De laatste jaren is er weer een toenemende belangstelling voor walnoten te constateren. Deze interesse komt in een enkel geval van een grondeigenaar die met noteteelt zijn grond rendabel wil maken. Meestal gaat het echter om de beplanting van erven, overhoeken, wegbermen en dijken. Vanwege deze bela

 8. Van buitenaf - Innovatie

  Mol, Erik; Heus, Ronald; Visser, Thomas

  2008-01-01

  Het optreden van de brandweer moet meeveranderen met snelle ontwikkelingen in de maatschappij en de mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Dat stellen onderzoekers Eric Mol, Ronald Heus en Thomas Visser. Zij zijn verbonden aan TNO Defensie en Veiligheid en het First Respo

 9. Leefbaarheid van landen

  R. Veenhoven (Ruut)

  1996-01-01

  textabstractSAMENVATTING Leefbaarheid van landen wordt meestal beoordeeld aan het aanbod van zaken waarvan men denkt dat ze goed zijn voor mensen, zoals welvaart, werkgelegenheid, opleiding en gezondheidszorg. Dat aanbod wordt dan gemeten met puntenstelsels. Een voorbeeld daarvan is de Human Develop

 10. Weidegang van geiten

  Eekeren, van N.J.M.

  2011-01-01

  Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij. Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting, ruimt

 11. Grondbeginselen van de methode

  Pestalozzi, Johann Heinrich

  1995-01-01

  In opvoeding en onderwijs gaat het volgens Pestalozzi om de ontwikkeling van hoofd, hart en handen (‘Pädagogik des Kopfes, des Herzens und der Hand’). Het beste geschiedt dat door middel van de ‘natuurlijke opvoeding’. Hij noemde dit zijn ‘methode’.

 12. Sociale vergelijking van salarissen.

  Grumbkow, Jasper von

  1980-01-01

  Het onderwerp van het onderzoeksverslag is de nieuwsgierigheid van mensen naar salarisgegevens. Centraal in deze studie staat de sociale vergelijkingstheorie (Festinger, 1954) op grond waarvan aangenomen wordt dat mensen twee doelen op het oog hebben wanneer ze hun aandacht richten op salarisgegeven

 13. Kroniek van het mededingingsrecht

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en vergelijk

 14. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 15. Spectrum van huidinfecties : Van schandvlek tot zorg

  Vries, de Henry

  2011-01-01

  Of het nu expats, massatoeristen of militairen op vredesmissie in Afghanistan betreffen, wij stellen ons bewust of onbewust bloot aan exotische ziekteverwekkers. De geschiedenis leert dat migratie de mens eigen is en de oorzaak is geweest van dodelijke epidemieën met talloze slachtoffers. Ook vandaa

 16. Groen van toen: van buitenplaats tot schooltuin

  Oldenburger-Ebbers, C.S.; Karssen, J.

  2012-01-01

  Grote technische ontwikkelingen en toenemende welvaart hebben in de loop der eeuwen de natuur dichter bij de mens gebracht. In deze tentoonstelling staat de gebruiker van het door de mens geschapen groen centraal. Rond drie thema’s: particulier groen, wandelen in openbaar groen en wonen in het groen

 17. Hogere verwachtingen van technologie dan van elkaar?

  Stijn Verhagen

  2012-01-01

  Boekbespeking van Sherrie Turkle, 2011, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books. Mails, sms’jes, instant messages, tweets, Skype, voicemails, Facebookberichten – via smartphones en andere apparaten zijn we vrijwel non-stop in contact met

 18. Groen van toen: van buitenplaats tot schooltuin

  Oldenburger-Ebbers, C.S.; Karssen, J.

  2012-01-01

  Grote technische ontwikkelingen en toenemende welvaart hebben in de loop der eeuwen de natuur dichter bij de mens gebracht. In deze tentoonstelling staat de gebruiker van het door de mens geschapen groen centraal. Rond drie thema’s: particulier groen, wandelen in openbaar groen en wonen in het groen

 19. Hogere verwachtingen van technologie dan van elkaar?

  Verhagen, Stijn

  2012-01-01

  Boekbespeking van Sherrie Turkle, 2011, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books. Mails, sms’jes, instant messages, tweets, Skype, voicemails, Facebookberichten – via smartphones en andere apparaten zijn we vrijwel non-stop in contact met vri

 20. Lichtdoorlatendheid van kasdekken onder verschillende omstsndigheden

  Bot, G.P.A.

  1984-01-01

  Aandacht voor lichtonderschepping; bewolkingsgraad; direkte straling; diffuse straling en gevolgen van veranderingen in kaskonstruktie of materiaaleigenschappen ten aanzien van de lichtdoorlatendheid. Bij vergelijking van de lichttransmissie van diverse kasdekken dient te worden uitgegaan van standa

 1. Afvangen van fosfaat uit bloembollensector met ijzerzand

  Chardon, W.J.; Groenenberg, J.E.; Jansen, S.; Buijert, A.; Talens, R.; Krol, A.F.

  2014-01-01

  In het oppervlaktewater van de Bollenstreek is de fosfaatconcentratie veel hoger dan de norm van de Europese Kaderrichtlijn Water. Met ijzerzand, een nevenproduct van drinkwaterproductie, kan fosfaat worden afgevangen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft drie maatregelen op basis van ijzerzand

 2. Tijdreeksanalyse van de meetgegevens van het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling

  Kempen GT; Buishand TA; Reijnders HFR; Frantzen AJ; van den Eshof AJ

  1986-01-01

  De tijdsafhankelijke variaties in de maandelijkse gemiddelde concentraties en deposities in de periode van 1978 t/m 1984 van stoffen in regenwater, verzameld in een meetnet van twaalf stations, zijn beschreven a.d.h. van een multipele regressie model. Vooral is aandacht besteed aan de

 3. Vliegende start : de eerste 'echte' onderwijsbaan van Lesley van Scherpenseel

  Snoek, Marco; Hallink, Hanneke; Scherpenseel, van Lesley

  2015-01-01

  Dit interview is het tweede in een serie van drie interviews en geeft een kijkje in de keuken van een startende leerkracht in een van de tekortvakken. We speken met Lesley van Scherpenseel, docent Natuurkunde en TOA op het Metis Montessori Lyceum

 4. Childhood cancer in the vicinity of nuclear power plants. Results of a German study in perspective; Kinderkanker in de omgeving van kerncentrales. Resultaten van een Duitse studie in perspectief

  Dekkers, S.A.J.; Slaper, H.; Tanzi, C.P.

  2010-09-15

  onderzoek uit 2007, dat hiervoor een significant verhoogd risico liet zien, wordt in Brits en Frans onderzoek niet bevestigd. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. In het Duitse onderzoek, de zogenoemde KiKK-studie, is in de nabijheid van zestien Duitse kerncentrales gekeken naar het aantal gevallen van kanker bij kinderen in de afgelopen decennia. Hieruit bleek dat kinderen onder de vijf, die binnen vijf kilometer van een kerncentrale wonen, een verhoogd risico lopen op kanker. De onderzoekers kunnen dit risico niet verklaren. De extra straling door kerncentrales is daarvoor veel te beperkt. Het onderzoek leidde tot Tweede Kamervragen aan de minister van VROM. De minister heeft vervolgens het RIVM gevraagd de resultaten van de Duitse studie met ander onderzoek te vergelijken en daarbij extra aandacht te geven aan de situatie rond Borssele. In Borssele wonen circa driehonderd kinderen onder de vijf jaar op minder dan vijf kilometer afstand van de kerncentrale. Indien het in Duitsland waargenomen risico ook voor de kerncentrale Borssele zou gelden, dan zou dat een extra geval van kanker bij kinderen in dertig jaar tijd betekenen. Zo'n lage frequentie is met epidemiologisch onderzoek niet aantoonbaar. Iemand die in de omgeving van de kerncentrale Borssele woont, ontvangt van de centrale in een jaar tijd minder straling dan wat Nederlandse burgers gemiddeld per dag al van nature ontvangen. Een dergelijke lage dosis kan een verhoogd risico zoals dat in Duitsland is waargenomen niet verklaren.

 5. Microbewerking met behulp van lasers

  Ezendam, M.M.M.

  1994-01-01

  Het bewerken van materialen met behulp van lasers staat momenteel enorm in de belangstelling, en terecht. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe typen lasers staat alles behalve stil. Ontwikkelingen bevinden zich met name in het gebied van hogere vermogens, betere bundelkwaliteit en hogere

 6. Perspectief van lupine voor zaadwinning

  Schroeder, J.

  1987-01-01

  In 1985 en 1986 heeft een orienterend ondezoek plaatsgevonden naar de opbrengstmogelijkheden van witte lupine op zandgrond. Opbrengst en afrijping van de diverse onderzochte rassen bleven in beide jaren achter bij die van erwten en veldbonen. Dit was vooral in 1985 mede een gevolg van de slechte

 7. Een korte geschiedenis van filmgeluid

  Aalbers, Jasper

  2015-01-01

  abstractDe Franse filmtheoreticus Christian Metz stelde in 1973 dat film betekenis geeft door middel van vier kanalen. Drie van die kanalen betreffen geluid. Dit erkende belang van filmgeluid roept de verwachting op dat filmwetenschappers een aanzienlijk deel van hun aandacht zullen richten op het a

 8. Burnout : de stand van zaken

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten geleg

 9. Nieuwe mosdiertjes van noordzeewrakken (Bryozoa)

  Faassen, M.; Coolen, J.W.P.; Gittenberger, A.; Schrieken, N.

  2016-01-01

  In het kader van het project ‘Duik de Noordzee Schoon’ worden scheepswrakken
  onderzocht, beschreven en van afval ontdaan. Scheepswrakken vormen een bijzonder leefgebied in het mariene milieu, met een hoge biodiversiteit. Dit bleek weer tijdens onderzoek van visnetten die van ver weg gelegen

 10. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen ontwikkelen

 11. Kringloop als basis van bedrijfsvoering

  Linde, van der A.

  2007-01-01

  Gerard Keurentjes bekijkt zijn bedrijf als kringloop waarin grond en koeien de spil zijn. Het gebruik van microbiotica in plaats van antibiotica past daarin perfect. Een microbioticum bestaat uit een mengsel van acht kruiden opgelost in alcohol. Onderzoek toont aan dat het de productie van witte blo

 12. Burnout : de stand van zaken

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten

 13. Effectief leren van multimedia

  Kester, Liesbeth

  2013-01-01

  Kester, L. (2012, March). Effectief leren van multimedia [Effective learning from multimedia]. Keynote presented at a miniconference Learning Sciences of the Open University of the Netherlands, Eindhoven, the Netherlands.

 14. Effectief leren van multimedia

  Kester, Liesbeth

  2013-01-01

  Kester, L. (2012, March). Effectief leren van multimedia [Effective learning from multimedia]. Keynote presented at a miniconference Learning Sciences of the Open University of the Netherlands, Eindhoven, the Netherlands.

 15. Nematologische aspecten van kruidenteelten

  Beers, van T.G.; Molendijk, L.P.G.; Mheen, van der H.J.C.J.

  2005-01-01

  Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op de kruiden maggi, valeriaan en peterselie en de aaltjes Pratylenchus penetrans, Paratrichodorus pachydermus en Meloidogyne chitwoodi. Uit de proeven en de inventarisatie van praktijkpercelen met valplekken is gebleken dat maggi, valeriaan en peterselie alle

 16. Ellis Van Creveld syndrome

  Shilpy S

  2007-05-01

  Full Text Available Ellis Van Creveld syndrome is a rare disorder and is a form of short-limbed dwarfism. It is an autosomal recessive disorder characterized by tetrad of disproportionate dwarfism, post-axial polydactyly, ectodermal dysplasia and heart defects. This case report presents a classical case of a seven-year-old boy with Ellis Van Creveld syndrome presented with discrete clinical findings.

 17. Europese toetsing van algemene voorwaarden

  Loos, M.B.M.

  2001-01-01

  In deze bijdrage bespreekt Loos het Océano-arrest van het Hof van Justitie van 27 juni 2000, C-240/98 t/m C-244/98, NJ 2000, 730 (Océano Grupo Editorial SA et al./R. Murciano Quintero et al.). Uit de beslissing van het Hof van Justitie is af te leiden dat de rechter ambtshalve dient te toetsen of

 18. Space Van system update

  Cormier, Len

  1992-07-01

  The Space Van is a proposed commercial launch vehicle that is designed to carry 1150 kg to a space-station orbit for a price of $1,900,000 per flight in 1992 dollars. This price includes return on preoperational investment. Recurring costs are expected to be about $840,000 per flight. The Space Van is a fully reusable, assisted-single-stage-to orbit system. The most innovative new feature of the Space Van system is the assist-stage concept. The assist stage uses only airbreathing engines for vertical takeoff and vertical landing in the horizontal attitude and for launching the rocket-powered orbiter stage at mach 0.8 and an altitude of about 12 km. The primary version of the orbiter is designed for cargo-only without a crew. However, a passenger version of the Space Van should be able to carry a crew of two plus six passengers to a space-station orbit. Since the Space Van is nearly single-stage, performance to polar orbit drops off significantly. The cargo version should be capable of carrying 350 kg to a 400-km polar orbit. In the passenger version, the Space Van should be able to carry two crew members - or one crew member plus a passenger.

 19. Prevalência e fatores associados à violência entre parceiros íntimos: um estudo de base populacional em Lages, Santa Catarina, Brasil, 2007

  2009-01-01

  Estimou-se a prevalência da violência entre parceiros íntimos e os fatores associados em Lages, Santa Catarina, Brasil. Realizou-se um estudo transversal de base populacional domiciliar com mulheres de 20-59 anos (n = 1.042), da zona urbana. As prevalências de agressão verbal, violência física menor e violência física grave foram estimadas pelo questionário Conflict Tactics Scales - Form R. Questões sobre aspectos sócio-econômicos e demográficos foram investigadas. As associações foram testad...

 20. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een trekruim

 1. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen afgeleid van triazines in levensmiddelen (Multimethode 7)

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electron-captieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte,

 2. Opening van vier nieuwe laboratoria van de Afdeling der Werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool Delft

  Boon, E.F.; Boot, J.; Vahl, L.; Van Eldik Thieme, H.C.A.; Blok, H.

  1959-01-01

  Samenvatting van de toespraak door Prof.ir, R. van Hasselt bij de officiele opening van vier nieuwe laboratoriavan de Afdeling der Werktuigbouwkunde Boon, E.F. en Boot, J.: het Laboratorium voor Chemische Werktuigen Vahl, L.: het Laboratorium voor Koudetechniek Van Eldik Thieme, H.C.A.: het

 3. Contra-expertise on determination of radioactivity of waste water and ventilation air of Urenco Nederland B.V. Period 2011; Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland BV. Periode 2011

  Kwakman, P.J.M.; Overwater, R.M.W.

  2012-08-15

  Within the framework of a monitoring programme, RIVM measures the release of radioactivity into the waste water and atmosphere of the Urenco uranium enrichment plant in Almelo, Netherlands. Measurements are carried out eight times per year. This form of counter-expertise is aimed at verifying and supporting the reliability of the analyses carried out by the Urenco plant. As a rule, the waste water contains very low levels of gross alpha and gross beta activity. The two different sets of measurements of gross alpha and gross beta in waste water are generally in agreement, as is also the case in 2011. Radioactivity levels in the ventilation air are very close to those levels expected due to the natural presence of radon in the outside atmosphere. For gross alpha 0,007 - 0,13 mBq.m{sup -3} was found and for gross beta 0,026 - 0,5 mBq.m{sup -3}. The agreement with the measurement results of Urenco was mostly good. Taking into account the natural gross-beta activity, and the ratio gross alpha / gross beta it is possible that at SP4 in two cases a small release of uranium may have occurred. The RIVM determined the gross alpha and gross beta activity in eight waste water samples and 40 samples of ventilation air. The samples were taken by Urenco at time points dispersed throughout 2011. This procedure provides the RIVM with a method for determining the release of artificial alpha emitters into the environment. The analyses were carried out on behalf of the Department of Nuclear Safety, Security and Safeguards of the Human Environment and Transport Inspectorate from the Ministry of Infrastructure and Environment [Dutch] Het RIVM controleert achtmaal per jaar de metingen van de verrijkingsfabriek Urenco te Almelo. Het gaat hierbij om lozingen van radioactiviteit in water en lucht. De contra-expertise onderbouwt de betrouwbaarheid van de analyses die Urenco uitvoert. Uit de metingen blijkt dat er in het afvalwater doorgaans een (zeer) lage totaal {alpha} en totaal {beta

 4. Psigologiese benadering van pastorale arbeid

  D. J. Strümpfer

  1969-03-01

  Full Text Available In die spreektaal van ons Afrikaanse kerke is ons lief om die bedienaar van die Woord aan te dui as „die predikant”, „die leraar” of „die dominee”. Miskien plaas ons met hierdie semantiese gebruik van terme wat lering en proklamering impliseer, ’n ongelukkige klem op die preekamp. Daarteenoor, het ons semanties miskien iets te leer van die Pinkstersektes wat die benaming „pastoor” verkies, of die Amerikaanse ge­ bruik van die term „the pastor”. Ons is wel lief om te praat van „ons herder en leraar”. Veelal word die herderlike, of pastorale, deel van die taak van die bedienaar van die Woord egter in sy eie gedagtes, asook in die gedagtes van sy gemeentelede, deur die leraarskap op die agtergrond gedwing. Al te dikwels word hy deur gemeentelede beskou as iemand wat op Sondag op die kansel gesien moet word en wat niks met die res van hul lewens te doen het nie. Herstel van die pastoraat sal deel moet wees van die proses om die ontkerstening van die hedendaagse lewe teen te gaan.

 5. Leren van huisontruimingen

  Gert Schout

  2011-11-01

  Full Text Available Preventing evictions Background. An eviction is a dramatic event. There is little knowledge on the process that precedes an eviction and how to prevent evictions. Method. An exploratory descriptive study based on seven case studies. Results. The process of a evictions is multifaceted and complex, but is determined by discontent over unfulfilled expectations, stereotyping, hardening, impotence, over-specialization, narrow-mindedness and lack of cooperation. Implications for practice that can be inferred from this study: institutionalize conflict capability. This means sensitivity to signals and signs of escalation, recognizing signs of hardening of positions, investing in skills and de-escalation skills like metacommunication and negotiation skills. Leren van huisontruimingen Achtergrond. Een huisontruiming is een ingrijpende gebeurtenis. Over hoe huisontruimingen verlopen en hoe ze zijn te voorkomen is weinig bekend. Methode. Een exploratief beschrijvend onderzoek gebaseerd op zeven casestudies. Resultaten. Het proces tot een huisontruiming is veelvormig en complex maar wordt bepaald door onvrede over niet ingeloste verwachtingen, stereotypering, verharding, onmacht, overspecialisatie, blikvernauwing en gebrekkige samenwerking. De volgende aanwijzing voor de praktijk kan worden afgeleid uit deze studie: institutionaliseer het vermogen om conflicten op constructieve wijze tegemoet te treden. Dit betekent het gevoelig worden voor signalen en voortekenen van escalatie, herkennen van tekenen van verharding van standpunten, het investeren in de-escaleren vaardigheden als metacommunicatie en onderhandelen.

 6. Die instelling van die doop

  J. L. Venter

  1989-06-01

  Full Text Available Die eerste plek in die evangeliebeskrywings waar daar van die doop as ’n opdrag van Jesus Christus gepraat word en waar die betekenis die duidelikste uitkristalliseer, staan in Matteus 28 : 16 - 20. Heilshistories gesien, is dit die begin van kerklike inlywing van die wat gehoor het hoedat Jesus sy koninkryk proklameer, die evangelie aanvaar en tot bekering kom. Vir die doel van hierdie artikel word hierdie gedeelte ondersoek om te sien hoe die instelling geskied het, wat die plek en betekenis van die Christelike doop is.

 7. Effecten van de verregening van EDTA-houdend zuivelafvalwater

  Drent, J.

  1981-01-01

  In een kolomproef en via literatuuronderzoek is het effect van verschillende gehalten aan EDTA (Ethyl-Diamine-Tetra-Azijnzuur) in het afvalwater op de gehalten van metaalionen in het drainwater onderzocht.

 8. Effecten van de verregening van EDTA-houdend zuivelafvalwater

  Drent, J.

  1981-01-01

  In een kolomproef en via literatuuronderzoek is het effect van verschillende gehalten aan EDTA (Ethyl-Diamine-Tetra-Azijnzuur) in het afvalwater op de gehalten van metaalionen in het drainwater onderzocht.

 9. Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving

  Boschman, Ferry; McKenney, Susan; Voogt, Joke

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 10. De functionele eigenschappen van suiker : de rol van suiker

  Boekel, van M.A.J.S.

  2010-01-01

  Suiker kan om veel verschillende redenen aan voeding worden toegevoegd. Om de zoete smaak natuurlijk, maar er is meer. Professor Tiny van Boekel van Wageningen Universiteit legt uit waarom suiker zo uniek is.

 11. Duurzaamheidsaspecten van de teelt en verwerking van energiegewassen in Zuidoost Nederland

  Conijn, J.G.; Corré, W.J.

  2009-01-01

  Resultaten van berekeningen van de effecten van teelt en verwerking van energiegewassen van vier verschillende ketens. De duurzaamheidsaspecten die aan bod komen zijn: vermindering fossiel energiegebruik en broeikasgas (BKG) emissie, behoud organische stof in de bodem, nitraatuitspoeling uit de bode

 12. Onderrig van Generasie Y

  Elza Venter

  2016-02-01

  Full Text Available Generasie Y-leerders is jongmense wat ongeveer tussen 1977 en 2000 gebore is. Hierdie leerders het voor skerms grootgeword, ongeag of dit televisie-, rekenaar- of selfoonskerms was. Hulle is gebore in ’n samelewing waar inligting, opvoeding en vermaak net ’n klik ver was. Navorsers meen dat dié leerders se kritiese denke en ander kognitiewe vaardighede geaffekteer is omdat hulle ’n aansienlike hoeveelheid tyd daaraan bestee het om woorde en beelde passief te absorbeer, eerder as om met insig te lees. Leerders uit die generasie is dikwels ongemotiveerd en onbetrokke by hul eie leerervaring omdat hulle hul gelyktydig op ’n menigte digitale toestelle vermaak, terwyl die opvoeder hulle aandag probeer kry. Hulle verkies multitaakverrigting eerder as om op een taak of persoon op ’n slag te fokus en stel dikwels meer belang in wat op die skerm voor hulle aangaan as in wat die onderwyser hulle kan bied. Opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak moet kennis hiervan neem en opnuut dink oor hulle onderrig- en leerstrategieë. Die klem in hierdie navorsing val op leerders, studente en opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak. Die navorsing is deur die toepassing van ’n literatuuroorsig gedoen. Die hoofnavorsingsvraag van die studie is: ‘Hoe kan Generasie Y-leerders beter deur opvoeders by hulle eie leer in die klaskamer of lesinglokaal betrek word?’ Die twee subvrae is: (1 ‘Wat is sommige van die eienskappe van Generasie Y-leerders wat leer beïnvloed?’ en (2 ‘Watter onderrigstrategieë kan gebruik word om Generasie Y-leerders meer by hulle eie leer te betrek?’ Die outeur van hierdie artikel wil poog om opvoeders deur die literatuurstudie van riglyne in hierdie verband te voorsien.

 13. Feminisering van het basisonderwijs

  Geerdink, Gerda

  2009-01-01

  In deze bijdrage ga ik in op wat feminisering van het onderwijs is en hoe we daar de afgelopen 25 jaar – zowel op de pabo als in het basisonderwijs – mee te maken hebben gekregen. De keerzijde is masculinisering en ik zal eveneens laten zien hoe zich dat in het onderwijs voordoet. Zowel feminisering als masculinisering hebben negatieve gevolgen. Ik wil duidelijk maken dat de gevolgen van de feminisering minder erg zijn dan we volgens de pers moeten geloven, maar dat het desondanks een ongewen...

 14. Analise van die Tswanaraaisel

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 15. Kwantificering van variatie in resultaten van een waterkwaliteitsmodel als gevolg van onzekerheden bij calibratie van modelparameters; case study van de Biebrza, Polen

  Perk, van der M.; Bierkens, M.F.P.

  1995-01-01

  De fout in resultaten van een waterkwaliteitsmodel van de Biebrza in Polen, die het gevolg is van onzekerheden bij kalibratie van modelparameters, is gekwantificeerd. De gebruikte methode combineert kalibratie en gevoeligheidsanalyse. Het model is gevalideerd om de bekwaamheid ervan te toetsen, waar

 16. BOGO van groene grondstoffen naar biobased materialen. eigenschappen van polymerlkzuur

  Schennink, G.G.J.; Beukelaer, de H.J.; Molenveld, K.

  2013-01-01

  Deze opdracht geeft inzicht in de eigenschappen van PLA en daarmee de toepassingsmogelijkheden. Het praktijkdeel van deze opdracht laat zien hoe door keuze van de juiste PLA typen en temperatuurbehandeling de maximale gebruikstemperatuur (HDT=Heat Distortion Temperature) verhoogd kan worden.

 17. Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies

  Ehlert, P.A.I.

  2005-01-01

  Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin

 18. Vervanging insecticiden : bestrijding van ritnaalden in de teelt van gladiool

  Conijn, C.G.M.; Breedeveld, M.E.

  2004-01-01

  Van alle schadelijke bodeminsecten bij bloembollen vormen ritnaalden bij de teelt van gladiolen de grootste bedreiging. Minder massaal, doch voor de teler desastreus, komen bonenvlieg, aardrupsen en emelten als plaag voor of worden bestrijdingsmaatregelen daartegen getroffen. Alleen aan de hand van

 19. Bestemming van schoolverlaters van het middelbaar agrarisch onderwijs

  Spierings, C.J.M.; Wolsink, G.H.

  1984-01-01

  Dit rapport geeft inzicht in de bestemming van schoolverlaters van het middelbaar agrarisch onderwijs. De resultaten zijn gebaseerd op een enquete in 1982/83 onder ruim 2000 jongens en meisjes, die in 1978 in de laatste klas zaten. Centraal stond de vraag wie en hoeveel van deze jongeren boer of tui

 20. Koperemissies als gevolg van het gebruik van aangroeiwerende verven

  Ros JPM

  1987-01-01

  Het gebruik van aangroeiwerende verven voor schepen leidt tot Cu-emissies. Bij werven is dat voornamelijk het gevolg van stralen en spuiten van verflagen. Voor 1985 is dit geschat op 32 ton. Er resulteert onder meer sterk verontreinigde baggerspecie. Modelberekeningen laten zien, dat vergaande d

 1. Aspecten van het beheer van Wilde zwijnen op de Veluwe

  Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.

  2008-01-01

  Eens in de zoveel jaren, zoals afgelopen winter, zijn er veel berichten over overlast veroorzakende wilde zwijnen op de Veluwe. Welke factoren hebben geleid tot de enorme toename van de Sus scrofa? Op basis van kennis van de relatie tussen het wilde zwijn en mast worden een aantal mogelijke beheersc

 2. Bepaling van lasalocid-natrium door middel van HPLC

  Beek, W.M.J.; Buizer, F.G.

  1981-01-01

  Lasalocid-natrium is volgens methode EEG doc. 1089/VI/81-E onderzocht in twee mengvoeders. De storende invloed van monensin, salinomycine en narasin werd eveneens bekeken. Lasalocid-natrium wordt als coccidiostaticum toegepast voor het gebruik van kippen op een doseringsniveau van 75-150 ppm. De voo

 3. Kwaliteit van enkelvoudige extramurale ergotherapie: de bruikbaarheid van een meetinstrument.

  Janssen, B.; Sixma, H.

  2003-01-01

  Het NIVEL heeft in samenwerking met de NVE een meetinstrument ontwikkeld dat de kwaliteit van enkelvoudige extramurale ergotherapeutische zorg meet vanuit het perspectief van de cliënt. De QUOTE-EEE is ontstaan door schriftelijke vragenlijsten te versturen aan cliënten, van instellingen en praktijke

 4. Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies

  Ehlert, P.A.I.

  2005-01-01

  Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin

 5. Winkel van de toekomst, toekomst van de winkel?

  Hofste, M. (Marleen); Teeuw, W.B. (Wouter)

  2012-01-01

  Dit boekje geeft de resultaten weer van het project Future Store van het Saxion Kenniscentrum Design en Technologie. Het gedrag, de behoeften van de consument, trends en de technologische ontwikkelingen veranderen in een rap tempo. Om deze veranderingen te kunnen bijbenen hebben retailers, MKB- bedr

 6. Sorptie van chloorfenolen in de bodem

  Lagas; P.; Snell; M.C.; Wytzes; H.

  1986-01-01

  Het sorptieproces alsmede de kinetiek van sorptie van chloorfenolen in natuurlijke en synthetische grondsoorten werd bestudeerd met behulp van laboratoriumexperimenten. Uit de resultaten bleek dat sorptie van chloorfenolen kan worden beschouwd als tweestapsproces. De eerste stap verloopt snel. D

 7. Kennis van de bacterieziekte ringrot groeit

  Custers, J.B.M.

  2002-01-01

  Kenmerken en verspreiding van ringrot in pootaardappelen. Gegevens in bijgaande tabel: Verspreiding van de ringrotbacterie binnen en tussen partijen pootgoed tijdens machinaal poten en de invloed van voorkieming en het ontsmetten van de machine hierop

 8. Big data en handschriften van Christiaan Huygens

  Damen, J.C.M.

  2013-01-01

  In de achtste aflevering van een serie combinatiebesprekingen (digitaalandspeciaal) schenkt Jos Damen aandacht aan een onderzoek naar big data van bibliotheekcatalogi en een catalogus van het werk van het Nederlandse genie Christiaan Huygens.

 9. De distributiestructuur van varkens in Nederland

  Driel, van J.A.

  1988-01-01

  Onderzoek naar de structuur van de afzet van levende varkens en biggen op basis van enquetes onder ruim 1000 varkenshouders en 150 veehandelaren. Het rapport beschrijft de situatie in 1986 en vergelijkt deze met die van 1973

 10. Oogst- en bewaartechnieken van wilgenstengels als energiegewas

  Gigler, J.K.; Sonneveld, C.

  1998-01-01

  IMAG-DLO onderzoekt de keten van teelt en logistiek van een aantal energiegewassen voor elektriciteitswinning. Voor dit onderzoek zijn hier verschillende experimenten uitgevoerd met de oogst van wilgenstengels. Wilgenteelt ten behoeve van energievoorziening

 11. Flotatieslib van slachterijen als voer voor varkens

  Smits, B.

  1984-01-01

  De belangrijkste resultaten worden weergegeven van de voederproeven met flotatieslib, slib dat ontstaat door uitvlokking van het afvalwater van slachterijen. In deze proeven is de voederwaarde en de gebruikswaarde van flotatieslib voor mestvarkens bepaald

 12. Verwachte economische effecten van uitbreidingsplannen

  Backus, G.; Bens, P.

  1994-01-01

  Vierentwintig varkenshouders hebben deelgenomen aan een onderzoek naar de effecten van voorgenomen uitbreidingsplannen. Gezinsuitgaven, betalingscapaciteit, ouderdom van de stallen en de uitbreidingsstrategie hebben een grote invloed op de bedrijfsresultaten

 13. Voer van invloed op biggensterfte

  Makkink, C.A.; Wientjes, J.G.M.

  2013-01-01

  Marginale verschillen in voeding en metabolisme vóór inseminatie kunnen leiden tot grote verschillen in prenatale en postnatale biggensterfte. Dit was een van de conclusies tijdens het seminar van de leerstoelgroep Adaptatiefysiologie in Wageningen University.

 14. De noodzaak van lokale verbindingen

  Jaarsma, C.F.; Heijman, W.J.M.; Voet, van der J.L.M.

  2004-01-01

  Het metropolitane landschap dreigt geleidelijk te worden versnipperd door aanleg en aanpassing van grootschalige infrastructuur. Dit artikel geeft een analyse van tijd en afstand, die nodig is, om aan openluchtrecreatie te doen: wandelen, fietsen, trimmen, paardrijden. Een onderverdeling is gemaakt

 15. Leibniz, metafysicus van het atoomtijdperk

  Romeijn, J.-W.

  2008-01-01

  Wat heeft de rekenkunde met de metafysica van doen? Massimo Mugnai laat ons in “Leibniz, Filosoof en Mathematicus” kennismaken met Leibniz als grondlegger van de logica. Maar dat is lang niet alles.

 16. De noodzaak van lokale verbindingen

  Jaarsma, C.F.; Heijman, W.J.M.; Voet, van der J.L.M.

  2004-01-01

  Het metropolitane landschap dreigt geleidelijk te worden versnipperd door aanleg en aanpassing van grootschalige infrastructuur. Dit artikel geeft een analyse van tijd en afstand, die nodig is, om aan openluchtrecreatie te doen: wandelen, fietsen, trimmen, paardrijden. Een onderverdeling is gemaakt

 17. Leibniz, metafysicus van het atoomtijdperk

  Romeijn, J.-W.

  2008-01-01

  Wat heeft de rekenkunde met de metafysica van doen? Massimo Mugnai laat ons in “Leibniz, Filosoof en Mathematicus” kennismaken met Leibniz als grondlegger van de logica. Maar dat is lang niet alles.

 18. Gaschromatografisch onderzoek naar de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. gedurende de ontwikkeling van de plant

  Malingré, Theodorus Maria

  1966-01-01

  SAMENVATTING Het doel van het beschreven onderzoek was door middel van gaschromatografie, gecombineerd met andere analysemethoden, de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. en de veranderingen hierin gedurende de ontwikkeling van de plant, te bepalen en uit de resultaten van het

 19. Samenstelling van de vluchtige olie van Origanum vulgare L. ssp. vulgare gedurende de ontwikkeling van de plant

  Maarse, Henk

  1971-01-01

  INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Vele onderzoekers hebben de laatste jaren de vorming van de verbindingen in vluchtige olien van planten bestudeerd door het bepalen van de verandering in de samenstelling van de vluchtige olie tijdens de groei van de plant. Lemli (68) wees als eerste op de noodzaa

 20. Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen

  Hermans, Henry; De Vries, Fred

  2005-01-01

  Hermans, H. & de Vries, F. (2004). Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen. In: Van Geloven, M., Koper, R. & Van der Veen, J., E-learning trends (pp. 19-21). Utrecht, Stichting Digitale Universiteit.
  Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.han

 1. Effect van fasenvoedering op reproductie

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Smolders, M.M.A.H.H.

  2004-01-01

  Het verstrekken van minder stikstof en fosfor aan drachtige zeugen gedurende de eerste vier pariteiten verhoogt het percentage terugkomers bij zeugen van pariteit 1 en 2. De overige reproductiekenmerken worden niet beïnvloed door het verstrekken van minder stikstof en fosfor in het voer. Ook is er g

 2. Uitroeiing van schurft op varkensbedrijven

  Vesseur, P.; Bokma-Bakker, M.

  1999-01-01

  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft in opdracht van 'Diergezondheid in Beweging' een methodiek ontwikkeld voor het schurftvrij maken van varkensbedrijven. Voor het breed in de praktijk introduceren van de methode zijn een folder en een videoband beschikbaar. Gezien het te verwachten positiev

 3. Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen

  Hermans, Henry; De Vries, Fred

  2005-01-01

  Hermans, H. & de Vries, F. (2004). Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen. In: Van Geloven, M., Koper, R. & Van der Veen, J., E-learning trends (pp. 19-21). Utrecht, Stichting Digitale Universiteit.
  Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.han

 4. Verspanen van moeilijk bewerkbare materialen

  Hoogstrate, A.M.; Oosterling, J.A.J.

  2011-01-01

  Hier vindt u het boek over het verspanen van moeilijk bewerkbare materialen. Het is het resultaat van het TNO kennisoverdrachtproject “Verspanen van moeilijk bewerkbare materialen” Het bevat zowel achtergrondkennis als praktisch toepasbare richtlijnen en gegevens. Het is een introductie in dit onder

 5. Invloed van sport op speeksel

  G.J.H. Bruins; A. Vissink; E.C.I. Veerman; A. van Nieuw Amerongen

  2008-01-01

  Fysieke belasting zoals sportbeoefening kan van invloed zijn op de secretie en de samenstelling van speeksel. Bij intensieve lichamelijke inspanning daalt de concentratie van immunoglobulinen in speeksel, nemen de eiwitconcentratie - de output aan eiwitten (mg/min) blijft echter gelijk - en de visco

 6. Onverwachte gevolgen van endometriumablatie

  Voogd, I. de; Lagro-Janssen, A.L.M.

  2016-01-01

  Endometriumablatie kan uitkomst bieden voor vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies bij wie medicamenteuze behandeling of een hormoonhoudend spiraaltje (LNG-IUD) onvoldoende effect oplevert. De nieuwste soort ablatiebehandeling, Novasure®, vindt plaats in 90% van de ziekenhuizen in Nederland. Bij

 7. Segments of van Gogh.

  Mannlein, Sally

  2002-01-01

  Describes an art project that was used with first grade students in which they learn about Vincent van Gogh's style of painting. Explains that the children learn to create circles and straight lines and how to fill in with color. (CMK)

 8. Van Gogh's Sunflowers

  Daddino, Michelle

  2010-01-01

  In this article, the author describes an art project wherein kindergarten students painted sunflowers. These beautiful and colorful sunflowers were inspired by the book "Camille and the Sunflowers" by Laurence Anholt, which does an amazing job of introducing young children to the art and life of Vincent van Gogh.

 9. Remembering Van Gogh.

  Freifeld, Susan

  1999-01-01

  Describes an activity in which fourth grade students created a three-dimensional representation of Vincent Van Gogh's room in Arles (France). Expounds that the students had to invent their own strategies for three-dimensional construction and two-dimensional embellishment. Provides directions for creating the room and bed. (CMK)

 10. Van Bahrein tot Bitcoin

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert. De

 11. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 12. Van Bahrein tot Bitcoin

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert. De

 13. Zwartverkleuring van zandsteen

  Nijland, T.G.; Dubelaar, C.W.; Hees, R.P.J. van; Linden, T.J.M. van der

  2002-01-01

  Zwart- of grijsverkleuring van zandsteen in monumenten is een wijdverspreid fenomeen (Fig. 1). Sommige objecten danken er zelfs hun naam aan, denk aan de Porta Nigra in Trier. Deze zwartverkleuring, vaak aangeduid met de verwarrende en daarom ongelukkige term 'patina', wordt door velen ervaren als

 14. Het rendement van geluk

  Keijsers, J.; Jansen, M.; Ruland, E.

  2016-01-01

  Plaatste je twintig jaar geleden een zonnepaneel op je dak of deelde je de auto met de buren, dan behoorde je al snel tot de uitzonderingen in de samenleving, die elke vorm van financieel gewin de rug leek toe te keren. Dat maatschappelijke betrokkenheid en rendement hand in hand kunnen gaan, is een

 15. Verbeteren eetkwaliteit van stierenvlees

  Os, van M.; Heeres-van der Tol, J.J.; Kranen, R.W.; Eikelenboom, G.

  2001-01-01

  Deze eisen zullen de uniformiteit verbeteren, maar wat het effect is van deze factoren op de eetkwaliteit is echter minder bekend. Om hier inzicht in te krijgen heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij in samenwerking met het ID-Lelystad een onderzoek uitgevoerd.

 16. Pythagoras Meets Van Hiele.

  Flores, Alfinio

  1993-01-01

  Develops the Pythagorean Theorem in the context of the Van Hiele levels by presenting activities appropriate for each level. Activities point to preparatory development (level 0), give 3 different versions of Euclid's proof (levels 1, 2, and 3), give some generalizations of the theorem (level 3), and explore the Pythagorean relationship in other…

 17. Van profijtbeginsel naar rendementsdenken

  Gelderen, A.J.S. van

  2015-01-01

  Het ‘rendementsdenken’ is een ongelukkige verzamelnaam voor allerlei kwalen in het huidige hoger onderwijs. Verschillende vormen van rendement worden op een hoop gegooid en er gebeurt juist veel in het hoger onderwijs dat het ‘rendement’, óók het financiële rendement, juist niet ten goede komt. Dat

 18. Het importeren van honingbijen

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook aller

 19. Het importeren van honingbijen

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook

 20. Beschikbaarheid van biociden

  van der Grinten E; SEC; mev

  2012-01-01

  Beschikbaarheid van biociden:
  Biociden zijn middelen die de industrie en huishoudens gebruiken om schadelijke organismen te bestrijden. Biociden doorlopen een risicoanalyse voordat ze op de markt worden toegelaten. In 2009 is een handhavingsbeleid op niet-toegelaten middelen gestart. Middel

 1. Van Bahrein tot Bitcoin

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert.

 2. De Pretertiaire Historie van den Indischen Archipel

  Umbgrove, J.H.F.

  1935-01-01

  Aan de hand van een serie kaartjes wordt in deze studie gepoogd de ontwikkeling van den Indischen Archipel — verspreiding van land en zee, faciesgebieden, tijden van transgressies, plooiingsperiodes etc. — in pretertiairen tijd voor zoover mogelijk na te gaan. Bij het vermelden van feiten en van lit

 3. Van wie zijn zij? De ambtenaren

  Peters, Jit

  2011-01-01

  Aan de hand van actuele voorbeelden gaat Jit Peters tijdens zijn afscheidscollege in op de toegenomen macht van ambtenaren. De loyaliteit van de ambtenaar is volgens hem nu te veel gericht op het ondersteunen van de eigen minister. Als tegenwichten van de macht van de ambtenaar staat Peters stil bij

 4. Verkenning van het hydrologische systeem van de Utrechte Heuvelrug met behulp van het model TRINS

  Snelting; H.; Pastoors; M.J.H.

  1985-01-01

  Voor de identificatie van het geohydrologische systeem in het onderzoek van de Utrechtse Heuvelrug is een eindige elementen model voor niet- stationaire grondwaterstroming gebruikt (het model TRINS). Het gesimuleerde systeemgedrag moet uiteraard aan de werkelijkheid worden getoetst. Voor deze to

 5. De rol van professionals bij schulden van jongeren. Voorkomen van schulden bij jongeren

  Pim van Heijst; Stijn Verhagen; Kitty Jurrius

  2010-01-01

  In het praktijkgerichte onderzoek dat we de afgelopen drie jaar vanuit het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling(PMO) van de Hogeschool Utrecht hebben gedaan, heeft de rol van professionals bij het voorkomen van schulden bij jongeren centraal gestaan. Naast overige actoren als

 6. Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter

  van den Berg M; Schoemaker CG; VTV; PZO; vz

  2010-01-01

  'Effecten van preventie' is het deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 over de effectiviteit van preventieve maatregelen en interventies. Sinds de Preventienota 'Kiezen voor gezond leven' uit 2006 hanteert de overheid in het preventiebeleid een vijftal speer

 7. Het monitoren van kwantiteit en kwaliteit van afvalwater van pangasiusvijvers in Vietnam

  Heijden, van der P.G.M.; Poelman, M.; Bosma, R.

  2011-01-01

  In 2010 hebben twee Vietnamese onderzoeksinstituten onder begeleiding van Wageningen UR het inkomende water en het water dat de vijvers van vier pangasiuskwekerijen verlaat, maandelijks bemonsterd en de gemonitord. Doel was om een simpele methode te vinden om hoeveelheid en kwaliteit van het afvalwa

 8. Vonken van Vernieuwing : een voorbeeld van vernieuwing van binnenuit in een lerarenopleiding

  Thölke, Jürg

  2010-01-01

  Het lectoraat innovatie van leren in organisaties aan de HAN bestaat uit een kerngroep van professionals met verschillende achtergronden. Wij richten ons in brede zin op de ontwikkeling van mens en organisatie. Hierin experimenteren wij met systemische werkvormen in het onderwijs, organisatieadvies,

 9. Eerste inventarisatie van de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren

  Bracke, M.B.M.; Wolthuis-Fillerup, M.

  2012-01-01

  Dit rapport geeft een eerste inventarisatie naar de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren. Aanleiding is het ontwerp Besluit Gezelschapsdieren waarin het algemene doelvoorschrift is opgenomen dat het licht moet voldoen aan de ethologische en fysiologische behoeften van de dieren.

 10. Eerste inventarisatie van de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren

  Bracke, M.B.M.; Wolthuis-Fillerup, M.

  2012-01-01

  Dit rapport geeft een eerste inventarisatie naar de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren. Aanleiding is het ontwerp Besluit Gezelschapsdieren waarin het algemene doelvoorschrift is opgenomen dat het licht moet voldoen aan de ethologische en fysiologische behoeften van de dieren.

 11. Kwaliteit van het stofbaden van leghennen, in de strooiselbak van de welzijnskooi

  Rooijen, van J.

  1998-01-01

  Het stofbaden van bruine leghennen (Isabrown) in de strooiselbak van de welzijnskooi is onderzocht. Een welzijnskooi is een grote kooi voor ongeveer 40 leghennen met een legnest, zitstokken en een strooiselbak om in te stofbaden. Welzijnskooien wordenontwikkeld om het welzijn van leghennen te

 12. Toepassing van grasstroken in laanbomen : optimaliseren van de groei laanbomen bij toepassing van grasstroken

  Sluis, van der B.J.

  2014-01-01

  In de teelt van laanbomen worden, met name op de zandgronden, op grote schaal grasstroken toegepast. In de teelt van laanbomen op kleigronden is dit nog zeer beperkt. Onder de kwekers neemt de belangstelling voor deze toepassing steeds meer toe, maar de voor- en nadelen van grasstroken zijn steeds o

 13. De statuur van Jan van Riebeeck en de betekenis van de volksplanting.

  A. A. van Schelven

  1952-03-01

  Full Text Available In 1927 heeft wijlen de Leidse professor Knappert een aantal, aan Joan van Riebeeck’s Dagverhaal ontleende mededelingen in dezer voege samengevat: „het is van Riebeeck gegaan als vele groten van ons geslachl; hij heeft ervaren, dat . . . deucht met ondeucht geloont wert.” Noch in Amsterdam noch in Batavia hadden de bureaucraten veel met de Kaap op.

 14. Bewaren van onbeworteld stek : bewaring van onbeworteld stek van aster en solidago

  Eveleens, B.; Krijger, D.; Kouwenhoven, D.; Berg, van den T.; Telgen, van H.J.

  2002-01-01

  In de praktijk worden geoogste stekken van Aster ericoides en Solidago maximaal een week bewaard. Bij langere bewaring (of transport) treden vaak problemen op als uitval ten gevolge van rot en/of slechte beworteling. Een langere bewaarduur is gewenst, zowel voor planning van werkzaamheden als behoud

 15. Invloed van minerale olie op de bestrijding van Phytophthora infestans in pootaardappelen

  Spits, H.G.; Bus, C.B.

  2003-01-01

  De invloed van toevoeging van olie aan een fungicide op de werking van het fungicide is afhankelijk van het gebruikte fungicide. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, Curzate M en mogelijk ook Acrobat, verhoogt de curatieve werking van deze fungiciden. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, l

 16. Holland Media Groep of Luxemburg Media Groep: de trouvaille van de Raad van State

  Gronden, J.W. van de

  2001-01-01

  In de introductie van haar annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank merkt C. van Boxtel op dat deze uitspraak de voorlaatste ronde is van de langdurige strijd tussen het Commissariaat voor de Media en HMG. Uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State - in deze beeld

 17. Werkafwesigheid: 'n Studie van vragmotorbestuurders

  J. S. Gouws

  1995-06-01

  Full Text Available Absenteeism: A study of truck drivers. The aim of the study was to explore reasons for absenteeism as experienced by code 11 truck drivers. Two groups were identified: one group high, and the other group low on an absenteeism continuum. Significant differences between the groups ocurred with respect to four of the sixteen personality factors of the Sixteen Personality Factor Questionnaire. However, no significant difference in their personal values and intellectual ability could be found. Opsomming Die doel van die studie was die identifisering van aanduiders van werkafwesigheid by kode 11 vragmotorbestuurders. Die bevinding van hierdie studie is dat daar beduidende verskille tussen werkafwesige en werkaanwesige vragmotorbestuurders ten opsigte van vier van die sestien persoonlikheidsfaktore van die Sestien Persoonlik- heidsfaktorvraelys bestaan. Daar blyk egter geen beduidende verskille betreffende hulle persoonlike waardes en intellektuele vermoens te wees nie.

 18. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 19. Analysis of the Structural Lineaments in the Domo de Lages, State of Santa Catarina, Using Satellite Images and Shaded Relief Maps

  Luis Fernando Roldan

  2010-07-01

  Full Text Available This work focuses on the study of structural lineaments in the Domo de Lages region, central-south area of SantaCatarina State, and their relationship with the different stratigraphic units of the Paraná Basin that are present in this area.The lineaments were interpreted from Landsat and shaded relief images, using geoprocessing techniques. The results showstructural lineaments with NW, NNE, NE, ENE and E-W trends. The larger lineaments (4 - 50 km were interpreted usingshaded relief maps, whereas the smaller lineaments were interpreted using satellite images (1 - 3 km. According to fielddata, these lineaments affect the volcanic rocks of Serra Geral Formation (Paraná Basin and alkaline rocks associatedwith the dome. In all these structural trends, evidences of transcurrent faults were found. The formation of transcurrentfaults with NNE trend has been related to compressive NE-SW stress. Late Cretaceous/Paleogene is the maximum ageconsidered for the development of these structural trends associated with transcurrent faults. The formation of this structuralpattern has been linked to the reactivation of older structures present in the basin and its basement.

 20. ENVIROMENTAL VARIABLE INFLUENCE ON THE TREE COMMUNITY STRUCTURE AND FLORISTIC PATTERNS IN A MONTANE ARAUCARIA FOREST FRAGMENT IN LAGES, SANTA CATARINA STATE

  Pedro Higuchi

  2012-03-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5902/198050985081This study aimed to characterize the floristic composition and structure of the tree component of a montane Araucaria Forest fragment and to assess the influence of environmental variables on the patterns observed. The study area was located in the municipality of Lages, Santa Catarina state, close to the margin of the Caveiras River. The vegetation and the environmental variables (physical and chemical soils characteristics, relief and canopy cover were surveyed within 50, 20 x 10m, permanent plots allocated systematically stratified in the forest fragment. All trees with circumference at breast height (CBH ³ 15,7 cm were measured (CBH and height and identified. It was calculated the importance value (VI of the species found, performed the ordination of plots according to the abundance of species through the analysis of NMDS (Nonmetric Multidimensional Scaling and plotted the "a posterior" the significant environmental variables in the ordination diagram. One thousand, eight hundred and forty-three (1,843 individuals were sampled, which added up to a total basal area of 36.45 m2, distributed in 37 botanical families, 63 genera and 92 species. The three species with the highest values of VI were Araucaria angustifolia (Bertol. Kuntze, Lithraea brasiliensis Marchand and Jacaranda puberula Cham. The variables that showed the higher correlation with the tree component structure and floristic composition were the pH, the plot highest declivity and the Mg content.

 1. REQUERIMENTO EM FRIO, DINÂMICA E HETEROGENEIDADE DE DORMÊNCIA DE GEMAS EM RAMOS DE Salix x rubens CULTIVADO EM LAGES, SC

  Tássio Dresch Rech

  2006-09-01

  Full Text Available A intensidade de dormência e o requerimento em frio do vimeiro (Salix x rubens Shrank foram avaliados pelo método de estacas de gema isolada. As observações foram realizadas em ramos coletados em Lages, SC, a intervalos regulares de 21 dias, de 29/03/2004 a 2/08/2004. A brotação de gemas dos segmentos basal, mediano e distal de ramos do ano foi avaliada na ausência ou após suplementação de frio (500 ou de 1000 horas a 5  3ºC. A brotação de gemas foi avaliada nos estádios: a gemas inchadas; b início da abertura das gemas; c broto alongado e; d broto alongado com folha aberta. A intensidade de dormência das gemas foi crescente da base para a ponta dos ramos e foi máxima em 10 de maio, para todas as regiões do ramo. O tratamento com 500 horas de frio foi efetivo em reduzir o tempo para a brotação, em todas as épocas e posições das gemas no ramo. A avaliação até o aparecimento de folhas abertas foi importante para identificar a real capacidade de brotação das gemas.

 2. Cavalgando no dorso do tempo: a constituição da narrativa e o aspecto contemporâneo no romance de Mariana Lage

  Isabella Banducci Amizo

  2015-07-01

  Full Text Available Este artigo apresenta uma reflexão sobre o livro No dorso do leão (2013, primeiro romance da escritora mineira Mariana Lage. A partir da problematização dos estudos de teóricos como Theodor Adorno e Walter Benjamin, assim como dos brasileiros Jaime Ginzburg e Silviano Santiago, entre outros, trata dos principais elementos presentes na obra referentes à constituição da narrativa na contemporaneidade.  A narrativa se desenvolve por meio de cartas e notas, as quais transmitem ideias e sentimentos das personagens, explorando a busca por uma identidade e um sentido para a existência, a fuga e a procura de si mesmo, o caos interior como reflexo do caótico com que se lida externamente. O artigo, atento a tais aspectos, procura refletir sobre a relação da obra com a produção literária contemporânea.

 3. Ellis-van Creveld

  Dhandabani Jayaraj

  2012-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld (EVC syndrome is an autosomal recessive disorder that is also known as chondro-ectodermal dysplasia. The common manifestations of this syndrome are short ribs, postaxial polydactyly, growth retardation, and ectodermal and cardiac defects. The present case report is about an 8-year-old boy who had the features of bilateral hexadactyly, knocked knees, cardiac problems, congenital absence of incisors, fused upper and lower labial frenulum, and mulberry molars.

 4. Electromagnetic van Kampen waves

  Ignatov, A. M., E-mail: aign@fpl.gpi.ru [Russian Academy of Sciences, Prokhorov General Physics Institute (Russian Federation)

  2017-01-15

  The theory of van Kampen waves in plasma with an arbitrary anisotropic distribution function is developed. The obtained solutions are explicitly expressed in terms of the permittivity tensor. There are three types of perturbations, one of which is characterized by the frequency dependence on the wave vector, while for the other two, the dispersion relation is lacking. Solutions to the conjugate equations allowing one to solve the initial value problem are analyzed.

 5. Van Wyk Louw Simbolis?

  F. I.J. van Rensburg

  1990-05-01

  Full Text Available In this article the question is posed whether one is justified in associating N.P. van Wyk Louw’s work with Symbolism as seen in terms of its being a historical art movement. At first sight some of the main characteristics of his work seem incompatible with the overall spirit of Symbolism. A close look is taken at these characteristics. They are weighed against typical characteristics of Symbolism. A number of common traits are discovered. Following this, a study of Van Wyk Louw’s utterances in his prose works is undertaken to establish the extent of his knowledge of the works of Symbolists and of Symbolism as such, The unfolding history of his contact with their work and with Symbolism is traced. Some revealing relations are uncovered. Having established a number of definite Symbolist traits in his work, his poetical oeuvre is projected against the set of fundamental characteristics of Symbolism as a phenomenon identified by S. Dresden in his book Symbolisme (1980. Seen at against this background, the range of symbolist features in his work shows up clearly. The conclusion reached is that Van Wyk Louw so thoroughly absorbed those characteristics of Symbolism that corresponded with his own creative personality that they have blended almost imperceptibly with the rest of his oeuvre, thereby creating the impression that they are fully native to his work.

 6. Die voorgeskiedenis van kwantumberekening

  P. H. Potgieter

  2004-09-01

  Full Text Available

  Die hoofidees wat tans gestalte vind in die teorie en tegnologie van kwantumberekening is in die laat 1970’s en vroeg 1980’s deur fisici in die Weste en ’n wiskundige in die voormalige Sowjetunie neergelˆ e. Dat di´ e teorie ook wortels in die Russiestalige vakliteratuur het, is nie algemeen bekend in die Weste nie. Daar word kortliks gekyk na die idee soos deur Benioff en (veral Feynman in die Weste versprei, asook die voorstel van di´ e rekengrondslag deur Manin in die Russiese literatuur. Die outeur hoop om hiermee so ’n onpartydig moontlike sintese van die vroe ¨ e gedagtegeskiedenis rondom kwantumberekening aan te bied. Die rol van omkeerbare en onomkeerbare berekeningsprosesse word vlugtig bekyk soos dit verband hou met die ontstaan van kwantumberekening, asook die sogenaamde Inligtingsparadoks in die fisika. Die inligtingsteorie en die fisika het heelwat met mekaar te kommunikeer, soos hierdie paradoks uitwys.

  Abstract

  The pre-history of quantum computation

  The main ideas behind developments in the theory and technology of quantum computation were formulated in the late 1970s and early 1980s by two physicists in the West and a mathematician in the former Soviet Union. It is not generally known in the West that the subject has roots in the Russian technical literature. The idea, as propagated by Benioff and (especially Feynman, is reviewed along with the proposition of a foundation for this kind of computation by Manin in the Russian literature. The author hopes to present as impartial a synthesis as possible of the early history of thought on this subject. The role of reversible and irreversible computational processes will be examined briefly as it relates to the origins of quantum computing and the so-called Information Paradox in physics. Information theory and physics, as this paradox shows, have much to communicate to each other.

 7. Onderzoek naar de affecten van de aanleg van damwanden en grondverdichting op tandwalvissen in het Dolfinarium Harderwijk

  Haan, de D.

  2013-01-01

  Voor het vaststellen van de effecten van de aanleg van damwandinstallaties en grondverdichting als onderdelen van het grootschalig bouwplan Waterfront Harderwijk van de gemeente Harderwijk werden op vijf verschillende locaties van het bouwplan installaties gesimuleerd en de geluidseffecten daarvan i

 8. Rituele van plesier: Dolf van Coller se Die Bieliebalies

  J. van Wyk

  1998-05-01

  Full Text Available Rituals of pleasure: Dolf van Coller’s Die Bieliebalies This article is an analysis of Dolf van Coller's Die Bieliebalies (1993, read as a hedonist text. It has many points of similarity with what Bakhtin (1984 called grotesque realism, and with Nietzsche’s views as expounded in The birth of tragedy (1956. By comparing Van Caller's text to that of Bakhtin and Nietzsche, a counter-discourse to contemporary moral discourses such as feminism is explored. Van Coller’s use of laughter as a relativising mechanism is very liberating in the context where petty morality intervenes dogmatically in the field of literature and other spheres of life.

 9. Verspreide opstellen over de geschiedenis van Nederland

  Huizinga, J.

  2007-01-01

  De bundel Verspreide opstellen over de geschiedenis van Nederland van Johan Huizinga is weliswaar uit een veelheid van bronnen samengesteld en de stukken stammen uit een periode van meer dan dertig jaren, maar zij laten bij de lezer een beeld van grote eenheid en samenhang achter. Of het nu gaat over de figuur van Willem van Oranje, over Leidens ontzet, over Hugo de Groot of over de invloed van Duitsland op de Nederlandse cultuur, Huizinga slaagt erin het nationale karakter van Nederland en o...

 10. Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen onderzocht door GGD's en Keuringsdiensten van waren, 1999

  van Duynhoven YTHP; de Wit MAS; CIE

  2000-01-01

  In deze rapportage worden de gegevens gepresenteerd van voedselinfecties en voedselvergiftigingen in Nederland in 1999. De resultaten zijn gebaseerd op meldingen door consumenten aan de Keuringsdienst van Waren, op standaard rapportages van onderzochte explosies van voedselinfecties en -vergiftigin

 11. Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

  Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW

  1986-01-01

  Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van

 12. Achtergrondbelasting van het oppervlaktewater met zware metalen ten gevolge van uitspoeling uit de bodem

  Bonten, L.T.C.; Grift, B.; Klein, J.

  2007-01-01

  Uitspoeling van van nature in de bodem aanwezige metalen leiden tot een belasting van het oppervlaktewater. Modelberekeningen zijn uitgevoerd om deze achtergrondbelasting te schatten. Deze modelberekeningen zijn gebaseerd op schattingen van achtergrondgehaltes in de bodem voor de bovengrond en ondie

 13. Kwaliteit van de keuring en belasting van keurmeesters bij de pluimveekeuring

  Veerkamp, C.H.; Vries, de A.W.; Zegers, D.H.A.

  1989-01-01

  Onderzoek werd verricht aan 3 verschillende systemen van pluimveekeuring, waarbij is gelet op alle condities die van belang kunnen zijn voor de kwaliteit van de keuring en de belasting van de pluimveekeurmeesters

 14. Onderscheid tussen temporomandibulaire pijn en andere vormen van orofaciale pijn op basis van een vragenlijst

  Bonn, C.E.H.M.; van Selms, M.K.A.; te Poel, F.; Visscher, C.M.; Lobbezoo, F.; Naeije, M.

  2013-01-01

  Onderzocht werd of, los van de gebruikelijke instrumenten voor de diagnostiek van temporomandibulaire pijn, een vragenlijst onderscheid kan maken tussen temporomandibulaire pijn en andere vormen van chronische orofaciale pijn. Daarbij werd uitgegaan van het biopsychosociaal model. Er werden 509 pati

 15. Optimalisatie bemesting Van Strien : voortgang 2013

  Hospers-Brands, A.J.T.M.; Strien, van J.

  2014-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van het derde jaar van het project “Bedrijfsinterne Optimalisatie”, en wel van het deelproject “Van Strien”. Op diverse percelen zijn metingen uitgevoerd aan de bodem om de stikstof werking van maaimeststoffen in beeld te krijgen.

 16. Electrospray ionisatie massaspectrometrie: Verkenning van het toepassingsgebied

  Heeft E van der; Hove GJ ten; Jong APJM de; LOC

  1996-01-01

  Betreft de resultaten van een studie naar de toepasbaarheid van electrospray ionisatie massaspectrometrie (ESI-MS). Er werd onderzoek verricht op het gebied van de eitwit- en peptide-analyse en de bepaling van polaire bestrijdingsmiddelen, macrolide antibiotica en metabolieten van polycyclische

 17. De syntaxis van de Italiaanse preposities

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een inventaris opgesteld van de Italiaanse preposities die voorkomen in een corpus bestaande uit de romans La Ciociara van Moravia en Il Gattopardo van Tomasi di Lampedusa. Achtergrond voor de herkenning van preposities is de Extended Standard Theory van de gener

 18. Een nieuwe vorm van E-voedingswetenschap

  Kersten, A.H.; Schrauwen, P.; Müller, M.R.

  2008-01-01

  De informatiemaatschappij zorgt voor een nieuwe vorm van voedingswetenschap op het gebied van nutrigenomics, Nutritional Science 2.0. Voor het vermeerderen van kennis op dit terrein is een vrije mondiale uitwisseling van data nodig die nog niet goed van de grond is gekomen

 19. De syntaxis van de Italiaanse preposities

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een inventaris opgesteld van de Italiaanse preposities die voorkomen in een corpus bestaande uit de romans La Ciociara van Moravia en Il Gattopardo van Tomasi di Lampedusa. Achtergrond voor de herkenning van preposities is de Extended Standard Theory van de

 20. Outsourcing van het ICT door overheidsinstellingen

  Kok, L.; Theeuwes, J.J.M.; Janssens, L.

  2003-01-01

  Het IWI heeft onlangs gewezen op de risico’s van outsourcing van ICT door het UWV. Ook het uitbesteden van ICT door gemeenten is niet zonder risico. Om outsourcingsbeslissingen van gemeenten en UWV te kunnen beoordelen wil het ministerie meer inzicht in de effecten van outsourcing. De directie

 1. Erkennen van een MOOC: een statusoverzicht

  Robert Schuwer

  2015-01-01

  Toekennen van studiepunten aan het succesvol volgen van een MOOC. Dit onderwerp is in de afgelopen jaren al meermalen aan bod gekomen bij discussies over mogelijke effecten van MOOC’s op het reguliere onderwijs. Medio 2014 verscheen een verkenning hierover van de NVAO (NVAO, 2014). Eén van de consta

 2. Kognitiewe en persoonlikheidskorrelate van aandaggewing

  S. J. Vos

  1993-06-01

  Full Text Available Cognitive and personality correlates of attention. The principal aim of the study was to determine the cognitive and personality correlates of attention. Two contrasting groups were formed on the basis of scores from a self report inventory of attention. These two groups were compared in terms of the NSAG, the SAT, the 16PF and the JPQ. With the aid of the Hotelling T2 it was found that the vectors of means scores of the two contrasting groups differed statistically significantly from one another in respect of both the cognitive and personality variables. Opsomming Die hoofdoel van die studie was om die persoonlikheids- en kognitiewe korrelate van aandaggewing vas te stel. Twee kontrasterende groepe is saamgestel aan die hand van tellings op 'n selfverslaggewende vraelys oor aandaggewing. Hierdie twee groepe is met mekaar vergelyk ten opsigte van die NSAG, die SAT, die 16PF, en die JPV. Met behulp van Hotelling se T'toets is vasgestel dat die vektore van gemiddeldes van die twee groepe statistics beduidend van mekaar verskil ten opsigte van sowel die kognitiewe as die persoonlikheidsmetings.

 3. De volledigheidswaan van biografen

  H. de Liagre Böhl

  2000-01-01

  Full Text Available A. Kuiper, Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg; L. van Driel, J. Noordegraaf, De Vries en Te Winkel. Een duografie; W. Hazeu, M.C. Escher. Een biografie; J.W. Renders, Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo; M. Derks, S. Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping. Prof. dr. Christine Mohrmann (1903-1988, classica; F. Zwart, Willem Mengelberg (1871-1951. Een biografie 1871-1920The delusion that the scope of a biography is ever fully completeThis review article observes that, since the 1980s, the art of writing biographies has become fully accepted once more in academic circles in the Netherlands. This revival has been stimulated by positive collaborative efforts between historians and Dutch specialists. This harmony is based on their commitment to the principles of the Modem Biography, a style which counts since the first World War as the ‘ideal type’ of the whole genre. This style — which is mostly identified with Lytton Strachey’s Eminent Victorians (1918 - mediates between literature and historical studies. Their followers want to combine: 1. literary eloquence, 2. scholarly accuracy, 3. an analytic and a explicative concept about the personage and his or her work, 4. the skill of placing the character in the context of his or her time. Those four desiderata are used in this article as a point of departure for assessing six Dutch biographies that appeared in 1998. Some of them are excellent, however, all of them show a propensity towards empiricism and prolixity. Unfortunately this trait is characteristic of many recent biographies in The Netherlands

 4. De volledigheidswaan van biografen

  H. de Liagre Böhl

  2000-01-01

  Full Text Available A. Kuiper, Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg; L. van Driel, J. Noordegraaf, De Vries en Te Winkel. Een duografie; W. Hazeu, M.C. Escher. Een biografie; J.W. Renders, Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo; M. Derks, S. Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping. Prof. dr. Christine Mohrmann (1903-1988, classica; F. Zwart, Willem Mengelberg (1871-1951. Een biografie 1871-1920The delusion that the scope of a biography is ever fully completeThis review article observes that, since the 1980s, the art of writing biographies has become fully accepted once more in academic circles in the Netherlands. This revival has been stimulated by positive collaborative efforts between historians and Dutch specialists. This harmony is based on their commitment to the principles of the Modem Biography, a style which counts since the first World War as the ‘ideal type’ of the whole genre. This style — which is mostly identified with Lytton Strachey’s Eminent Victorians (1918 - mediates between literature and historical studies. Their followers want to combine: 1. literary eloquence, 2. scholarly accuracy, 3. an analytic and a explicative concept about the personage and his or her work, 4. the skill of placing the character in the context of his or her time. Those four desiderata are used in this article as a point of departure for assessing six Dutch biographies that appeared in 1998. Some of them are excellent, however, all of them show a propensity towards empiricism and prolixity. Unfortunately this trait is characteristic of many recent biographies in The Netherlands

 5. van der Waals torque

  Esquivel-Sirvent, Raul; Schatz, George

  2014-03-01

  The theory of generalized van der Waals forces by Lifshtz when applied to optically anisotropic media predicts the existence of a torque. In this work we present a theoretical calculation of the van der Waals torque for two systems. First we consider two isotropic parallel plates where the anisotropy is induced using an external magnetic field. The anisotropy will in turn induce a torque. As a case study we consider III-IV semiconductors such as InSb that can support magneto plasmons. The calculations of the torque are done in the Voigt configuration, that occurs when the magnetic field is parallel to the surface of the slabs. The change in the dielectric function as the magnetic field increases has the effect of decreasing the van der Waals force and increasing the torque. Thus, the external magnetic field is used to tune both the force and torque. The second example we present is the use of the torque in the non retarded regime to align arrays of nano particle slabs. The torque is calculated within Barash and Ginzburg formalism in the nonretarded limit, and is quantified by the introduction of a Hamaker torque constant. Calculations are conducted between anisotropic slabs of materials including BaTiO3 and arrays of Ag nano particles. Depending on the shape and arrangement of the Ag nano particles the effective dielectric function of the array can be tuned as to make it more or less anisotropic. We show how this torque can be used in self assembly of arrays of nano particles. ref. R. Esquivel-Sirvent, G. C. Schatz, Phys. Chem C, 117, 5492 (2013). partial support from DGAPA-UNAM.

 6. Invloed van schermen en temperatuurbehandeling van het plantmateriaal op de groei en bloei van 3 freesia-rassen bij de teelt voor herfstbloei

  Doorduin, J.C.

  1983-01-01

  Onderzoek naar de invloed van verschil in lichtonderschepping door middel van schermen en de invloed van temperatuurbehandeling van het plantmateriaal op de groei, bloeitijdstip, kwaliteit en produktie van de freesiarassen Ballerina, Blue Heaven en Rosalinde

 7. Lumen - Gaia - Atlas : architectuur, kunst en tuinen van de gebouwen van de Environmental Sciences Group

  Windt, de R.; Londo, G.; Zaal, A.M.; Verstegen, T.; Ruyten, E.C.W.M.

  2010-01-01

  Boek ter gelegenheid van het afscheid van Hoogendooorn als bestuurslid van ESG, het onderdeel Groene Ruimte van Wageningen UR. Deze publicatie toont alle kunst binnen en buiten de drie gebouwen van ESG. Zo komen kunstuitingen bij elkaar, die eerder elders gestaan hebben (bij vroegere gebouwen van

 8. Huge van Bordeeus : een ridder van Karel de Grote op avontuur in het Oosten

  Lens, Maria Johanna

  2004-01-01

  'Huge van Bordeeus' is de dissertatie van Maria Lens. Hierin doet zij verslag van haar onderzoek naar de Middelnederlandse overlevering van een Franse tekst, 'Huon de Bordeaux', over de ridder Huge van Bordeeus. Deze veertiende-eeuwse ridder, leenman van Karel de Grote, moet de baard en vier tanden

 9. Aanwezigheid van ascosporen van Sclerotinia sclerotiorum binnen en buiten besmette percelen

  Lamers, J.G.; Wander, J.; Russchen, H.J.

  2012-01-01

  De aantasting van een gewas door Sclerotinia sclerotiorum hangt af van de aanwezigheid van ascosporen van deze schimmel in de lucht. In dit onderzoek dat gefinancierd wordt door PT en PA werd nagegaan in hoeverre de ascosporen van het eigen perceel afkomstig zijn of ook van een naburig perceel kunne

 10. Vorm en duur van thuiskraamzorg naar het oordeel van kraamvrouwen.

  Kerssens, J.J.

  1993-01-01

  De georganiseerde thuiskraamzorg is van groot belang in de Nederlandse verloskunde. Omdat de vraag naar kraamzorg het aanbod overtreft, is voldoende zorg echter niet meer overal beschikbaar. Steeds vaker worden minder uitgebreide vormen van kraamzorg geleverd en de gemiddelde verzorgingsduur voldoet

 11. Invloed van fosfaat op de strekkingsgroei van Kalanchoë

  Noort, van F.R.

  2010-01-01

  Hoewel door nieuwe compactere cultivars en door beter gebruik van groeiregulatoren het gebruik van groeiregulatoren is afgenomen, moet er nog steeds geremd worden om strekkingsgroei tegen te gaan en compacte Kalanchoës te telen. Vanuit diverse onderzoeken bij andere gewassen is bekend dat een

 12. Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed

  Os, van E.; Kruijs, A.; Bomas, B.; Poelman, M.; Pater, de M.; Bokhoven, van D.

  2012-01-01

  De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een

 13. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden geno

 14. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 15. Opname en DNS strepieskodering van weekdiere en mosselkrewels van Robbeneiland

  F.H. van der Bank

  2012-03-01

  Full Text Available Die Mollusca is die tweede grootste dierfilum. Dit sluit meer as 35 000 fossiel en 100 000 lewendespesies in. Die doel van hierdie studie was om ‘n opname te maak van die mosselkrewels, inheemse en uitlandse slakspesies op die eiland.

 16. Determinanten van de geneigdheid tot groupon-gebruik: toepassing van de theorie van gepland gedrag

  Peeters, Andy

  2013-01-01

  In deze thesis wordt onderzocht welke factoren een invloed hebben op de Groupon proneness. Er wordt met andere woorden een onderzoek gedaan naar welke factoren er toe leiden dat mensen geneigd zijn om Groupon te gebruiken. De centrale onderzoeksvraag is: 'Welke factoren hebben een invloed op de geneigdheid om Groupon te gebruiken?' We gaan een antwoord geven op deze vraag aan de hand van de 'theorie van gepland gedrag', waarin we de theorie van de 'Big five' integreren. Vervolgens ...

 17. Afscheid van de stapelmarkt

  J.W. Veluwenkamp

  2003-01-01

  Full Text Available C. Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630 Farewell to the Staple Market, Jan Willem VeluwenkampLesger argues that Amsterdam's essential function in international trade in the seventeenth century was turnover promotion through price stabilisation. Claiming that the relevant mechanism involved information provision rather than stockpiling, he convincingly bids farewell to the historiographical tradition of the Amsterdam staple market and introduces Amsterdamas the centre of information provision. I contest two aspects of Lesger's argument. Unlike him, I do not think that information provision was decisive in Amsterdam's commercial expansion around 1600: Prior to 1585, information exchange and expansion were characteristic for Antwerp too. The Amsterdam acceleration essentially involved the penetration of Asia and the Atlantic area, which was mainly provoked by the war. In addition, I think that Lesger underestimates the Dutch intermediate trade. On the one hand, Dutch industry-related import and export were more significant than he indicates. On the other hand, he attaches too little meaning to the fact that Dutchmen dominated international commerce even when they did not steer all commodity flows via the Dutch Republic.

 18. Ontwikkelen van detectiemethoden voor virussen in bloembolgewassen

  Pham, K.T.K.; Lemmers, M.E.C.; Doorn, van J.; Derks, A.F.L.M.

  2006-01-01

  Doel van dit project was, om detectiemethoden te ontwikkelen om virussen (en fytoplasma’s) in bloembolgewassen specifiek, snel en gevoelig aan te tonen. De resultaten van dit project zorgden voor betere toetsingsmogelijkheden. Keuringsactiviteiten van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) worden onders

 19. Staat van Infectieziekten in Nederland, 2007

  Rahamat-Langendoen JC; van Vliet JA; van Lier EA; EPI

  2008-01-01

  De Staat van Infectieziekten geeft inzicht in epidemiologische ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Het beschrijft ook de ontwikkelingen in het buitenland die voor Nederland relevant zijn. Deze jaarlijkse uitgave informeert beleidsmakers bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

 20. Ontwerpen en berekenen van aluminium constructies

  Soetens, F.

  1996-01-01

  De toepassing van aluminium in dragende constructies is succesvol, indien de gunstige eigenschappen van aluminium goed worden benut en er voor de minder gunstige eigenschappen een adequate constructieve oplossing wordt geboden. De toepassingsmogelijkheden van aluminium zijn de laatste jaren

 1. Veterinaire risico's van ongedierte op biologische varkensbedrijven

  Meerburg, B.G.; Kijlstra, A.

  2005-01-01

  Presentatie van de eerste resultaten van een onderzoek door Animal Sciences Group van Wageningen UR naar de ziekterisico's bij ratten en muizen. Hiervoor zijn ratten en muizen op 10 biologische varkensbedrijven met vallen gevangen en op ziektes onderzocht.

 2. Seroepidemiological study of human cysticercosis with blood samples collected on filter paper, in Lages, State of Santa Catarina, Brazil, 2004-2005 Estudo soroepidemiológico da cisticercose humana com amostras de sangue total coletado em papel filtro, em Lages, Estado de Santa Catarina, 2004-2005

  Maria Márcia Imenes Ishida

  2011-06-01

  Full Text Available INTRODUCTION: Human serofrequency of antibodies against Taenia solium antigens was determined and risk factors for cysticercosis transmission were identified. METHODS: Individuals (n=878 from periurban and rural locations of Lages, SC, were interviewed to gather demographic, sanitary and health information. Interviews and blood sample collections by finger prick on Whatman filter paper were performed from August 2004 to May 2005. Observation determined that 850 samples were suitable for analysis and were tested by ELISA using vesicular fluid of Taenia crassiceps heterologous antigen. To ensure the reliability of the results, 77 samples of the dried blood were matched with sera. The reactive samples were submitted to a serum confirmatory immunoblot (IB test using purified Taenia crassiceps glycoproteins. RESULTS: The ELISA results for the dried blood and serum samples were statistically consistent. ELISA was positive in 186 (21.9% out of 850 individuals. A group of 213 individuals were asked to collect vein blood for IB (186 with positive result in ELISA and 27 with inappropriate whole blood samples and 130 attended the request. The IB was positive in 29 (3.4% out of 850 individuals. A significant correlation (p = 0.0364 was determined among individuals who tested positive in the IB assay who practiced both pig rearing and kitchen gardening. CONCLUSIONS: ELISA with dried blood eluted from filter paper was suitable for cysticercosis population surveys. In Lages, human infection was associated with pig rearing and kitchen gardening. The prevalence index was compatible with other Latin American endemic areas.INTRODUÇÃO: O primeiro levantamento sobre cisticercose humana e identificação dos fatores de risco associados à transmissão, foram realizados em Lages, SC. MÉTODOS: Oitocentos e setenta e sete voluntários de regiões periurbana e rural foram entrevistados e forneceram informações demográficas e condições sanitárias e de sa

 3. Portretten van EVC-praktijken

  Schlusmans, Kathleen; Klink, Marcel; Rutjens, Marjo van der; Stalmeier, Marjo; Joosten-ten Brinke, Desirée; Dinther, Mart van

  2006-01-01

  Met deze publicatie wordt beoogd gevarieerde en praktische informatie te bieden die behulpzaam kan zijn bij het ontwerpen en exploiteren van EVC-praktijken. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van een 9-tal EVC-praktijken in het Nederlands hoger onderwijs.

 4. Van werk verzekerd : rapportage 2002

  Komduur, J.; Binken-Faassen, S.M.F.; Wewer, M.M.; Zwart, K.; Bosselaar, H.

  2003-01-01

  In deze jaarlijks terugkerende rapportage van de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen wordt verslag gedaan van de vragen en klachten die in 2002 bij de helpdesk zijn binnengekomen. In 2002 zijn in totaal 7308 telefonische of e-mailcontacten geregistreerd, 187 meer dan in 2001. Vragen kwamen va

 5. Beheersing van fusarium in zomertarwe

  Scholten, O.E.

  2007-01-01

  Fusariumschimmels veroorzaken in zomertarwe een slechte opkomst van zaaizaad en verlies aan opbrengst. Ook produceren ze mycotoxinen in de korrels. Vooral de mycotoxinen zijn met het oog op voedselveiligheid en diergezondheid een toenemende bron van zorg. Het is dus echt een ketenprobleem. Alle rede

 6. Voorspelbaarheid van evolutie en revolutie

  R.A.M. Fouchier (Ron)

  2007-01-01

  textabstractHet voorspellen van gebeurtenissen doen we meestal op grond van ervaringen uit het verleden. Daarmee vertel ik niets nieuws. Voorspellen is een dagelijkse bezigheid in onze samenleving. Meteorologen voorspellen elke dag het weer, met wisselend succes. Beleggers zouden graag ontwikkelinge

 7. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 8. Die etiek van Karl Barth

  J. H. van Wyk

  1986-06-01

  Full Text Available Die etiek van Barth kan nie reg verstaan word sonder begrip van sy ganse teologiese agtergrond en opset, en ek wil byvoeg: sonder die besondere tydsomstandighede (oorlog! waarin hy geleef en gewerk het nie. Dit is verder bekend dat in sy teologiese ontwikkeling verskillende figure groot invloed op hom uitgeoefen het.

 9. Minerale voeding van de champignon

  Straatsma, G.; Olijnsma, T.W.; Paradi, I.; Baar, J.

  2006-01-01

  Slechte of matige groei, kwaliteit en opbrengst van champignons kunnen veroorzaakt worden door een tekort aan één of meerdere essentiële voedingsstoffen. De vraag is in hoeverre de voorziening met voedingsstoffen voldoende is om de behoefte van de champignon te dekken. Aanwijzingen voor eventuele

 10. NIVEL: van solo- naar groepspraktijk.

  Lammers, E.

  2003-01-01

  Van de huisartsen die vorig jaar hun opleiding hebben afgerond, is tweederde vrouw, wil 86% parttime werken en zou slechts 2% in een solopraktijk aan de slag willen. Van de huidige 7.939 werkzame huisartsen is 72% man, werkt 42% parttime en is 40% werkzaam in een solopraktijk. Er gaat dus nogal wat

 11. Bestrijding van emelten in gras

  Rozen, van K.

  2006-01-01

  Emelten, de larven van de langpootmuggen, zijn een belangrijke plaag in grasland in Noordwest-Europa. Indien grasland wordt gescheurd voor een land- of tuinbouwgewas, is de kans op emeltschade in het volggewas reëel, afhankelijk van het type volggewas. De problemen in akkerbouwgewassen doen zich voo

 12. De structuur van Kierkegaards oeuvre

  Dokter, Taeke

  1936-01-01

  Kierkegaard is van meening, dat zijn tijd door het velewetenvergeten heeft wat existeeren is. Zljn werkzaamheid beoogt dan ook niet de mededeeling van rveten, maar is veeleer een oproep tot existeeren en zijn geschriften dragen naar \\-orm en inhoud een overeenkomstig karakter. Niet alsof een omlijnd

 13. Bestrijding van citruswolluis in potplanten

  Pijnakker, J.; Leman, A.

  2012-01-01

  Referaat Momenteel worden wolluizen vaak biologisch bestreden in binnentuinen van kantoren, zwembaden, dierentuinen en kassen bij botanische tuinen. De resultaten van biologische bestrijding zijn voor deze toepassingsgebieden over het algemeen goed, maar dit geldt niet voor commerciële productie in

 14. Haiku : Van scherts tot experiment

  Walle, Vande Willy

  2002-01-01

  Over de Japanse haiku bestaan nog vele misvattingen of eenzijdige voorstellingen. Het is geen zen-gedicht, epigram of aforisme, en zelfs lang niet altijd een natuurgedicht. Aan het einde van de negentiende eeuw maakte Europa voor het eerst kennis met wat wel het kortste gedicht van de wereld wordt g

 15. Landbouwkosten van KRW-maatregelen

  Polman, N.B.P.; Reinhard, A.J.; Linderhof, V.G.M.; Michels, R.; Peerlings, J.H.M.

  2009-01-01

  LNV heeft het LEI opdracht gegeven voor 3 analyses van de effecten van KRW-maatregelen op de landbouw. Ten eerste is de landelijke KRW-maatregelendatabase (versie november 2008) geanalyseerd met het SMART-raamwerk. SMART staat voor de mate, waarin maatregelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realist

 16. Het tijdelijk spenen van biggen

  Plagge, J.G.; Peet-Schwering, van der C.M.C.

  1998-01-01

  In dit onderzoek is getracht de voeropname tijdens de zoogperiode te verhogen door de biggen een gedeelte van de dag van de zeug te scheiden. Biggen in de controlegroep bleven, zoals gebruikelijk, tijdens de zoogperiode altijd bij de zeug. Biggen in de proefgroep werden, vanaf dag 18 na de geboorte,

 17. Die binding van die konfessie

  P. J. Coetzee

  1970-06-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 18. Bestrijding van maden van de wortelvlieg; Bestrijding van de made van de wortelvlieg Psila rosae in knolselderij, 2007

  Rozen, van K.; Ester, A.

  2007-01-01

  Onderzoek naar het probleem wortelvlieg in knolselderij om een bestrijdingsmethode tegen de maden van de wortelvlieg in knolselderij. In dit onderzoek worden chemische middelen en methodieken van toediening getest in één veldproef. Het betreft een Phyto-drip behandeling tijdens het zaaien bij de

 19. Van Risicomanagement naar Succes Governance

  Joosten, H.J.M.

  2013-01-01

  Alle IT incidenten die WebWereld in oktober 2011 [1] heeft gemeld, zijn veroorzaakt door één van de top 10 exploits, zoals die op het OWASP-afstreeplijstje van 2010 reeds zijn vermeld [2]. Het is merkwaardig dat regelmatig wordt gemeld dat servers zijn gecompromitteerd doordat, bijvoorbeeld, securit

 20. Grondbeginselen van de methode (1817)

  Pestalozzi, Johann Heinrich

  1995-01-01

  In opvoeding en onderwijs gaat het volgens Pestalozzi om de ontwikkeling van hoofd, hart en handen (‘Pädagogik des Kopfes, des Herzens und der Hand’). Het beste geschiedt dat door middel van de ‘natuurlijke opvoeding’. Hij noemde dit zijn ‘methode’.

 1. Optimale, energiezuinige bewaring van lelieplantgoed

  Vasen, R.; Diepen, G.; Gude, H.

  2009-01-01

  Tijdens het seizoen staan de lelies een flinke tijd in de koelcel. Wat is de beste manier van bewaren om een optimale bolkwaliteit te behouden en een minimum aan energie te gebruiken? DLV Plant en PPO zijn in opdracht van de partijen in de MJA-Energie op zoek gegaan naar de meest energiezuinige bewa

 2. Beheersing van fusarium in zomertarwe

  Scholten, O.E.

  2007-01-01

  Fusariumschimmels veroorzaken in zomertarwe een slechte opkomst van zaaizaad en verlies aan opbrengst. Ook produceren ze mycotoxinen in de korrels. Vooral de mycotoxinen zijn met het oog op voedselveiligheid en diergezondheid een toenemende bron van zorg. Het is dus echt een ketenprobleem. Alle rede

 3. De structuur van Kierkegaards oeuvre

  Dokter, Taeke

  1936-01-01

  Kierkegaard is van meening, dat zijn tijd door het velewetenvergeten heeft wat existeeren is. Zljn werkzaamheid beoogt dan ook niet de mededeeling van rveten, maar is veeleer een oproep tot existeeren en zijn geschriften dragen naar \\-orm en inhoud een overeenkomstig karakter. Niet alsof een omlijnd

 4. Selective control of Rhipicephalus (Boophilus microplus in fipronil-treated cattle raised on natural pastures in Lages, State of Santa Catarina, Brazil Controle seletivo do Rhipicephalus (Boophilus microplus em bovinos criados em campo nativo, no município de Lages, Santa Catarina, Brasil

  Fernanda Paim

  2011-03-01

  Full Text Available An examination of a selective control of Rhipicephalus (Boophilus microplus and consequent cost reduction was carried out in two areas of native pasture in the municipality of Lages, State of Santa Catarina, Southern Brazil, from May 2007 to April 2009. Forty cattle were divided into two groups of 20 animals each (conventional and selective control groups. At 14-day intervals female ticks larger than 4.5 mm found on the right flank of cattle bodies were counted, and these results multiplied by two. Fipronil 1 mg.kg-1 pour on was then administered for tick control. In the conventional group all the cattle were treated when tick count averaged more than 40 female ticks per animal while in the selective group only animals parasitized by more than 40 ticks were treated with acaricide. Every 28 days the cattle's weight was checked for cost-effective analysis. The conventional group required an additional 20 doses of fipronil compared with the selective one. There was no statistically significant differences regarding weight gain in both groups.Com o objetivo de avaliar o método de controle seletivo do Rhipicephalus (Boophilus microplus e reduzir os custos para o controle, de maio de 2007 a abril de 2009, em duas invernadas de campo nativo no município de Lages, SC, utilizaram-se 40 bovinos que foram divididos em dois grupos (convencional e seletivo, de 20 animais cada. A cada 14 dias foi realizada a contagem das fêmeas maiores ou igual a 4,5 mm, no lado direito do corpo dos animais, e o valor obtido, multiplicado por dois. Foi utilizado fipronil 1 mg.kg-1 pour on para o controle de carrapatos. No grupo convencional, foram tratados todos os bovinos quando a média do grupo foi igual ou superior a 40 fêmeas e no grupo seletivo, foram tratados apenas os animais que apresentaram uma infestação igual ou superior a 40. A cada 28 dias foi realizada a pesagem dos animais para análise da relação custo/benefício. Foram realizadas 20 aplicações a

 5. Broeigedrag en -sukses van tuinduiwe

  Pieter le Roux

  2013-02-01

  Full Text Available Broei-aktiwiteite van tuinduiwe (Columba livia in die Bloemfonteinse stadsgebied vind dwarsdeur die jaar plaas met ’n afname gedurende die laat somermaande wanneer seisoenale reënval in die streek ’n hoogtepunt bereik. Nesstrukture is relatief primitief en word gekenmerk deur ’n losse samestelling van nesmateriaal op opgehoopte, droë voëlmis. Broeisels van twee eiers is die mees algemene grootte en die eiers word gewoonlik binne twee dae ná mekaar gelê. Beide ouers is by die broeiproses van meer as twee weke betrokke, waartydens die eiers ’n progressiewe afname in massa ondergaan. Pas uitgebroeide neskuikens is met geel dons bedek en is grootliks hulpeloos. Egte vere begin eers ná die eerste week te voorskyn kom, en vanaf die derde week kan individue wankelrig rondbeweeg. Afgesien van die eerste paar dae na uitbroei, handhaaf neskuikens van seldsame enkeleier-broeisels deurgaans ’n laer liggaammassa as dié van normale broeisels. Die broeisukses van 247 broeipare vir hierdie studie is 34%. Eierverlies is hoër as die mortaliteitsyfer van neskuikens, en word veral deur klimaatsfaktore soos reënval geaffekteer. Predasie blyk die belangrikste faktor te wees wat die mortaliteitsyfer van neskuikens beïnvloed. Antagonistiese interaksie tussen krans- en tuinduiwe, asook moontlike intraspesie-aggressie, speel egter ook ’n beduidende rol.

 6. Filosofiese tendense in die wordinggeskiedenis van ons verstaan van die fisiese natuur

  D. F. M. Strauss

  2006-09-01

  Full Text Available Die ontstaan van ’n lang tradisie van natuurwetenskaplike denke is in antieke Griekeland te vind – die bakermat van die Westerse beskawing en die bron van geartikuleerde rasionele besinning. Die vroegste fases van die Griekse kultuur het reeds geboorte geskenk aan ’n teoretiese nadenke oor die heelal. Die Pythagoreërs is veral bekend vir hul klem op die verklaringskrag van getalsverhoudinge. In hul tese dat “alles getal is” het hulle egter slegs rasionale getalle (breuke erken en gevolglik uiteindelik vasgeloop in die ontdekking van irrasionale getalle wat tot die geometrisering van die Griekse wiskunde gelei het en tegelyk die bedding gevorm het van waaruit ’n magtige tradisie van ruimte-metafisika gegroei het wat die hele middeleeuse tydperk omspan het. Die vermeende statiese syn is in die mees ekstreme geval – die skool van Parmenides en die argumente van Zeno teen veelheid en beweging – tot in die uiteindelike antinomiese konsekwensies daarvan deurdink. Dit was egter eers die vroeg-moderne tyd – die voorgangers en nakomelinge van Galilei – wat naas getal en ruimte ’n waardering ontwikkel het vir die verklaringskrag van beweging (vergelyk die klassieke meganistiese wêreldbeeld van die heelal as ’n meganisme van stofdeeltjies in beweging. Maar ook hierdie meganistiese reduksie (waardeur alle fisiese verskynsels herlei is tot die beweging van al of niegelade massapunte sou uiteindelik misluk omdat dit nie van die onomkeerbaarheid van fisiese prosesse rekenskap kon gee nie. Gevolglik beliggaam eers die fisika van die 20ste eeu ’n erkenning van die deurslaggewend-stempelende rol van energie-werking (dus van die fisiese aspek in die aard van stoflike dinge en prosesse. Die artikel word afgesluit met ’n vlugtige verduideliking van die implikasies van die voorafgaande argumentasie vir ’n benadering van die misterie van die bestaan van materie.

 7. Kraamkamer van duurzaamheid : de innovatieve kracht van biologische landbouw voor verduurzaming van de gangbare landbouw

  Teenstra, E.D.

  2004-01-01

  Velen dichten de biologische landbouw een grote rol toe in de verduurzaming van de gangbare landbouw. Maar hoe groot is nu die innovatieve kracht van de biologische landbouw en welke invloed heeft dit op een aantal duurzaamheidthema’s? Dit zijn de vragen waarop deze publicatie een antwoord geeft. De

 8. Bestrijding en beheersing van overmatige groei van de schimmel Leucocoprinus birnbaumii bij de teelt van Phalaenopsis

  Ludeking, D.J.W.; Paternotte, S.J.; Hamelink, R.; Slooten, van M.A.

  2011-01-01

  Referaat Bij de teelt van Phalaenopsis wordt als teeltmedium over het algemeen boombast gebruikt, al dan niet gemengd met verschillende vulstoffen zoals sphagnum of foam. Gedurende de teelt wordt regelmatig een plotselinge groei van schimmelpluis of vruchtlichamen en zelfs paddenstoelen waargenomen.

 9. Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

  Wouters, Jan

  2011-01-01

  Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheidstabellen geven de gevoeligheid op van soorten en biotopen voor effecten ten gevolge van menselijke activiteiten. De tabellen bevatten deze gegevens voor de soorten waarvoor gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgest...

 10. Vergelijking van de remming van de geneesmiddelenopname uit de darm door verschillende toedieningsvormen van actieve kool

  Remmert HP; Olling M; Slob W; van der Giesen WF; Rauws AG

  1988-01-01

  Diverse in Nederland in de handel zijnde actieve kool bevattende farmaceutische produkten dragen de aanprijzing "hulpmiddel bij de behandeling van vergiftigingen". In een vergelijkend onderzoek bij proefpersonen werd nagegaan wat de werkzaamheid is van actieve kool als tabletten, in een c

 11. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde pla

 12. Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg

  Andries le Roux du Plooy

  2012-09-01

  Full Text Available Die artikel het op die belangrikheid en noodsaaklikheid van ‘n hermeneutiek vir die gereformeerde kerkreg gefokus. Die kerkregtelike dokument wat besonderlik ter sake was, is die kerkorde van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, met sy besondere band met die Dordtse kerkorde van 1618 en 1619. Agtereenvolgens is aandag gegee aan die volgende aspekte soos (1 die eiesoortige aard van ‘n kerkorde as ‘n teologiese dokument en teks, in onderskeiding van regsdokumente; (2 die aard van die hermeneutiek van kerkreg; (3 enkele teorieë oor die interpretasie of uitleg van tekste, veral regstekste en (4 normatiewe vooronderstellings en reëls vir die interpretasie en verstaan van die teks en artikels van die kerkorde asook besluite van kerklike vergaderinge. Die gevolgtrekking was dat weinig indringende navorsing gedoen is oor die saak van hermeneutiek vir kerkreg, hoewel dit noodsaaklik is. Duidelike hermeneutiese reëls is gesuggereer en verduidelik, wat sou kon meehelp dat kerke en kerklike vergaderinge die artikels van die kerkorde asook besluite en reglemente wat daarop berus het, kan interpreteer en toepas.The hermeneutics of reformed church polity. The article focused on the importance and urgency of a design for reformed hermeneutics on church polity. The Church Order referred to in the article is the Church Order of the Reformed Churches in South Africa, which are closely related to the Church Order of Dordt of 1618 and 1619. The following aspects received attention namely (1  the unique character of a Church Order, in comparison to and distinguished from legal documents and statutes; (2 the character and nature of hermeneutics of church polity; (3 theories of interpretation in the common law tradition and their relevance to church polity and (4 normative presuppositions and marks for the interpretation and understanding of the text and articles of the Church Order, as well as the resolutions of church assemblies. It was found that

 13. Overwaaien van bestrijdingsmiddelen naar waterlopen bij bespuiting in de bloembollenteelt

  Peppel-Groen, van de A.E.; Smidt, R.A.; Leistra, M.

  1995-01-01

  Het overwaaien van bestrijdingsmiddelen bij bespuitingen in de bloembollenteelt, als mogelijke bron van verontreiniging van waterlopen, is onderzocht. De methoden voor het meten van de depositie van de voorbeeldstoffen esfenvaleraat, chloridazon en Brilliant Sulfoflavine op verschillende collectoren

 14. Alternatieven voor de bestrijding van aardbeimijt in plantmateriaal: Projecteindrapport

  Kruistum, van G.; Vlaswinkel, M.E.T.; Spoorenberg, P.M.

  2007-01-01

  Overzicht van de mogelijke alternatieven voor begassen met methylbromide tegen aardbeimijt in vermeerderingsmateriaal van aardbei. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een bedrijfszeker alternatief voor methylbromide met een vrijwel gelijke effectiviteit in doding van de aardbeimijt.

 15. Invloed van de pH op het aantonen van bacteriegroeiremmende stoffen in rauwe melk

  Vermunt, A.E.M.; Bakker, R.; Herben, P.J.; Loeffen, G.; Polman, T.; Keukens, H.; Stegeman, H.; Huf, F.A.

  1991-01-01

  Een hoeveelheid melk wordt toegevoegd aan een vaste voedingsbodem, waaraan sporen van Bacillus stearothermophilus var. calidolactis ATCC 10149, broomcresolpurper en trimethoprim zijn toegevoegd. Normale groei van en zuurproduktie door het micro-organisme veroorzaakt een kleurverandering van de pH indicator van paars naar geel. De aanwezigheid in de melk van stoffen die remmend werken op de groei van het micro-organisme, hebben tot gevolg dat de kleur van de pH indicator paars blijft. Nagegaan...

 16. [Theo van Gogh's medical record].

  Voskuil, P H

  1992-09-05

  In the final months of his life Theo van Gogh was admitted to the 'Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Utrecht'. In November 1990 from the archives of the Willem Arntsz Huis, psychiatric centre in Utrecht, the medical files from this period were made available and a transcription was made by Han van Crimpen and Sjraar van Heugten, scientific collaborators of the Van Gogh Museum. From these data it is acceptable to conclude that Theo van Gogh had dementia paralytica and suffered a fast deterioration of his situation in these last few months. It is, however, probable that at least as early as 1886 Theo showed the first symptoms of this disease when he was in Paris, and that he was treated for this reason by dr. Rivet and dr. Gruby. There are insufficient indications that in Vincent van Gogh's case the same diagnosis can be put forward. It is most probable that during Vincent's visit to Theo in Paris in July 1890 in Theo's case symptoms of his medical deterioration were to be seen and this may have influenced the considerations finally leading to Vincent van Gogh's suicide.

 17. Helpdesk-vraag: effecten van visserij binnen een radius van 500 m. van stuwen, dammen en waterkrachtcentrales

  Winter, H.V.; Jansen, H.M.

  2007-01-01

  Directie Visserij van LNV is van plan een visverbod in te stellen bij een stuw en waterkrachtcentrale binnen een afstand van 500 meter. Nagegaan wordt, in welke mate dat effectief is voor het de doelsoort aal; en wat de impact is voor bijvangsten van migrerende soorten zoals zalm en zeeforel. Behalv

 18. In naam van het algemeen belang : de onstaansgeschiedenis van de ruilverkaveling als instrument voor inrichting van het platteland

  Molema, A.M.; Brink, van den A.

  2009-01-01

  Nederland is nooit af. Telkens gaat een deel ervan op de schop. Zo publiceerde de Deltacommissie recentelijk haar visie over de gevolgen van klmaatverandering. In de tweede helft van de twintigste eeuw waren andere zaken aan de orde: de grootscheepse reconstructie van het platteland door middel van

 19. Fecale bacteriën in de plassen van het park van Luna, Heerhugowaard : een verkenning van oorzaken en oplossingen

  Kleijn, D.; Meerburg, B.G.; Harmsen, J.

  2010-01-01

  In 2003 is begonnen met de aanleg van de woonwijk Park van Luna, net ten zuiden van Heerhugowaard. Deze woonwijk bestaat uit 70 ha met woningen, 70 ha met de functie recreatie en 70 ha met de functie ecologisch groen. Een belangrijk deel van het gebied bestaat uit water, een deel hiervan is zwemwate

 20. Biefstuk komt niet van de kip : de rol van herkomst en gezondheid in de voedselkeuze van kinderen

  Jager, L.C.; Winter, de M.A.; Tacken, G.M.L.; Kroon, van der S.M.A.

  2008-01-01

  In dit onderzoek is nagegaan hoe kinderen omgaan met voedselkeuze en de herkomst en gezondheid van voedsel. Meer specifiek is gemeten in hoeverre kinderen interesse hebben in en kennis hebben van de herkomst en gezondheid van voedsel en in hoeverre ze op basis van deze elementen bewuste keuzes maken

 1. Prevalência e distribuição dos fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis entre adultos da cidade de Lages (SC, sul do Brasil, 2007 Prevalence and distribution of risk factors for non-communicable chronic diseases among adults from Lages city, south of Brazil, 2007

  Giana Zarbato Longo

  2011-12-01

  Full Text Available OBJETIVO: Descrever as prevalências e distribuições dos fatores de risco para doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT entre adultos da cidade de Lages, Santa Catarina, Brasil. MÉTODOS: Entrevistou-se amostra probabilística (n= 2022 da população adulta na faixa etária de 20 a 59 anos de idade, de ambos os sexos e residentes na zona urbana do município. O processo de amostragem foi por meio de conglomerados. O projeto aplicou questionário estruturado com questões relativas a variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais e doenças autorreferidas. Para este estudo foram utilizadas as informações sobre os fatores de risco/proteção para DCNT: sexo, idade, escolaridade, índice de massa corporal, circunferência da cintura, tabagismo, atividade física, níveis pressóricos, diabetes mellitus autorreferida e características da alimentação. Foram calculadas as prevalências para os fatores de risco/proteção para DCNT na população total, de acordo com sexo e escolaridade. RESULTADOS: A população estudada é uma população eminente para DCNT, apresentando proporções expressivas de hipertensos (33,78% e indivíduos com excesso de peso (33,46%, obesidade (23,46% e obesidade abdominal (43,81%. Com relação às características da alimentação, as mulheres apresentaram maiores prevalências de comportamentos considerados fatores de proteção, em relação aos homens. Foram encontrados menos de 30,0% de indivíduos fisicamente inativos e 45,9% de fumantes ou ex-fumantes. CONCLUSÕES: Estudos descritivos como o presente poderão servir de base para o desenvolvimento de políticas públicas específicas para a população adulta de Lages, de forma a orientar a organização, planejamento e melhoria da qualidade dos serviços de assistência à saúde, buscando a redução na incidência e no impacto das DCNT.OBJECTIVE: To describe prevalence and the distribution of risk factors to non-communicable chronic

 2. Gedagtes oor die begin van die kerk - 'n geskiedenis van ...

  seriously, affirm, and thankfully acknowledge Christendom, the. Church. We must ... In all this we at least approached the theology and practice of a spiritual partisan ..... Hegel se geskiedsfilosofie hou juis 'sintese' voor as die eindpunt van die.

 3. Ontwateren van zeugenmest door middel van omgekeerde osmose

  Thelosen, J.; Gastel, van J.; Cuyck, van J.

  1992-01-01

  In periodiek nummer 1 (februari 1991) is het proces van omgekeerde osmose reeds beschreven. In het kort komt omgekeerde osmose op het volgende neer: de te ontwateren vloeistof wordt onder hoge druk (55 bar) door filterbuizen gepompt.

 4. De invloed van ervaring op de kwaliteit van het accountantsoordeel

  Nieuw Amerongen, van C.M. (Niels)

  2007-01-01

  In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben de grootste accountantskantoren hun algemene controlemethodologie herzien naar een op bedrijfsrisico’s gebaseerde controlemethodologie. Onderscheidend aan deze controlemethodologie is dat specifieke aandacht wordt besteed aan begrippen als “bedrijfsrisi

 5. DIE HEDENDAAGSE SIENING VAN DIE NORMERING VAN DUITS ...

  norm aan die een kant en deur die S^^eeksnorm aan die ander." (ibid. 384). ...... grondslag, hoewel die groot aantal voorbeelde uit die werke van Thomas Mann ...... Mentrup, W., & P. Kuhn, (1980) "Deutsche Sprache in Osterreich und in der.

 6. Waardepeilings van die digkuns van C.M. van den Heever

  B. Odendaal

  2003-08-01

  Full Text Available Evaluations of the poetry of C.M. van den Heever This article traces the assessments of the value of the poetic work by the Afrikaans author C.M. van den Heever since the second quarter of the twentieth century. Appreciation of him as poet mainly revolves around his role as transitional figure in the important renewal of Afrikaans poetry in the 1930s, as can be seen from two rather divergent critiques by D.J. Opperman (completed in 1946 and 1952, respectively. An outstanding contribution by Van den Heever in this regard is the introduction of elements of Dutch poetry from around the turn of the nineteenth century to the Afrikaans literary world. A critic such as T.T. Cloete, in an article dating from 1957, convincingly argues that aspects of Van den Heever’s poetic style and technique, which other critics had sometimes judged harshly, are largely functional in co-communicating the specific (passively transcendental attitude towards life and reality conveyed in Van den Heever’s work. Local and international shifts in the dominant literary approaches, however, have caused singularly confessional poetry – such as the bulk of Van den Heever’s poetic output – to be increasingly marginalised since the mid- 1930s. In this respect he shares the fate of Dutch poet A. Roland Holst, whose poetry was influential in shaping the characteristics of Van den Heever’s.

 7. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een drie

 8. Welzijn van dieren in reizende circussen

  Hopster, H.; Dierendonck, van M.; Brandt, van den H.; Reemen, van K.

  2009-01-01

  Op verzoek van de minister van LNV onderzocht Wageningen UR Livestock Research het welzijn van circusdieren. In haar brief naar de Tweede Kamer geeft diezelfde minister aan dat zij de aanbevelingen die het onderzoeksinstituut deed, wil overnemen. Na onderzoek stelt Livestock Research van Wageningen

 9. Cooperparen van een elektron en een gat

  Versteegh, M.A.M.; van Lange, A.J.; Stoof, H.T.C.; Dijkhuis, J.I.

  2013-01-01

  Cooperparen kennen we als paren van elektronen in een supergeleider. In dit artikel beschrijven we onze waarneming van Cooperparen van een elektron en een gat. Deze elektron-gat-Cooperparen komen niet voor in supergeleiders, maar wel in halfgeleiders. Onder sterke excitatie van de halfgeleider zinko

 10. Bekkenbanden voor acute stabilisatie van instabiele bekkenfracturen

  S.P. Knops (Simon); P. Patka (Peter); T. Schepers (Tim); E.M.M. van Lieshout (Esther)

  2011-01-01

  textabstractBekkenbanden zijn ontwikkeld voor de acute behandeling van instabiele bekkenringfracturen in de prehospitale fase. Deze behandeling is gericht op het beperken van het inwendig bloedverlies door het verkleinen van het bij bekkenfracturen toegenomen bekkenvolume en het stabiliseren van de

 11. Intensivering en extensivering van zorg binnen FACT

  Paul Rooijmans; Bauke van Koekkoek; Anouk Perquin; Ardwi Klein Entink

  2015-01-01

  Eén van de doelen van FACT is het voorkomen van opnames; dit moet bereikt worden door de zorg te intensiveren wanneer dit nodig is. Bij het FACT-team Veghel zijn het aantal opnames aanzienlijk gedaald en de duur bekort, sinds invoering van de FACT-werkwijze. Extra aandacht voor de processen rondom

 12. De diagnostiek van beginnend primair chronisch glaucoom

  Eggink, Engelbert Diederik

  1960-01-01

  SAMENVATTING Het eerste deel van dit proefschrift, het theoretische gedeelte, omvat een overzicht van de literatuur over de diagnostiek en de aetiologie van primair chronisch glaucoom. In het hoofdstuk Anatomie wordt de structuur van de kamerhoek behandeld, waarbij speciaal aandacht wordt besteed aa

 13. Numerieke simulatie van de blastbelasting op vlucht MH17 van Malaysia Airlines als gevolg van de detonatie van een gevechtslading (U)

  2015-01-01

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines die plaatsvond op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De OVV wil een duidelijk beeld geven van de oorzaak van de crash. Een mogelijke oorzaak is fatale schade aan het vliegtuig als ge

 14. Eindrapportage van het onderzoeksprogramma Welzijn gezelschapsdieren

  Hopster, H.; Polet, J.; Rothuizen, J.

  2013-01-01

  Dit eindrapport beschrijft de resultaten van het onderzoeksprogramma Welzijn Gezelschapsdieren. Hoofdstuk 1 geeft in het kort de achterliggende redenen voor en de totstandkoming van het programma weer. De hoofdstukken 2 tot en met 7 geven een overzicht van opzet, verloop en bevindingen van de zes af

 15. Numerieke simulatie van de blastbelasting op vlucht MH17 van Malaysia Airlines als gevolg van de detonatie van een gevechtslading (U)

  2015-01-01

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines die plaatsvond op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De OVV wil een duidelijk beeld geven van de oorzaak van de crash. Een mogelijke oorzaak is fatale schade aan het vliegtuig als

 16. Kroniek van het belastingrecht 2003-2004

  Essers, P.H.J.; Happé, R.H.

  2004-01-01

  Rechtspraak van het Hof van Justitie heeft dit jaar grote impact gehad. De Bosal-zaak heeft de Nederlandse schatkist geconfronteerd met een miljardenclaim. Evenze heeft de zaak Hughes de Lasteyrie du Saillant het gehele systeem van exitheffingen op losse schroeven gezet. Ook de aankondiging van de V

 17. Scheiden van dieren = Weaning of animals

  Dixhoorn, van I.D.E.; Dierendonck, van M.; Eerdenburg, van F.; Leengoed, van L.; Leenstra, F.R.; Schoemakers, N.; Vinke, C.

  2011-01-01

  Scheiden van jonge dieren van hun ouder(s) kan welzijnsproblemen veroorzaken, als dat op een onjuiste leeftijd of op een onjuiste wijze gebeurt. In dit rapport stellen we criteria op voor het scheiden van jonge dieren van hun ouders en geven we een indicatie bij welke diersoorten in de huidige prakt

 18. De fysiologische tremor van de hand

  Weerden, Tiemen Willem van

  1989-01-01

  Bij het innemen van een houding, zoals het willekeurig horizontaal gestrekt houden van de hand, vertoont het betrokken lichaamsdeel kleine fluctuaties in positie: de fysiologische tremor. Het doel van het proefschrift is, naast een beschrijving van het fenomeen, inzicht te geven in de oorzakelijke f

 19. De allergene potentie van geneesmiddelen: literatuurstudie

  van Amsterdam JGC; Vleeming W; de Wildt DJ; van der Laan JW; de Waal EJ; van Loveren H; Garssen J; TOX; LGM; PAT

  1995-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van de allergische reacties, die het gevolg zijn van geneesmiddelengebruik. De nadruk is gelegd op ernstige allergische reacties. Een overzicht -ingedeeld volgens de classificatie van Gell en Coombs wordt gegeven van geneesmiddelen met een allergene potentie. Daarn

 20. Over de zin en onzin van ecolabels

  Duim, van der V.R.

  2004-01-01

  In dit forum een discussie over de zin en onzin van ecolabels en keurmerken in toerisme. Voorstanders van eco-labeling plaatsen het debat in de context van een brede visie op milieuverandering. Labels zijn voor duurzame ontwikkeling een essentieel instrument om de belangen van burger-consumenten in

 1. Implementatie van een BOS in aardbei

  Evenhuis, B.; Kastelein, P.; Wilms, J.A.M.; Köhl, J.

  2008-01-01

  In de teelt van aardbeien vormt vruchtrot, veroorzaakt door Botrytis cinerea, een belangrijk probleem. Van jaar tot jaar verschilt de mate van aantasting, en daarmee het opbrengstverlies, zeer sterk. Chemische bestrijding van vruchtrot behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast vormen trips en meeldauw

 2. Onderzoek naar de chemische samenstelling van lekkerbekjes

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In oktober 1988 werden 40 monsters lekkerbekjes onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, zetmeel , fosfaat en chloride, vier van de monsters werden getest op de aanwezigheid van polyfosfaten. Daarnaast werden van alle lekkerbekjes de stuksgewichten bepaald, die bleken uiteen te lopen van L17

 3. Fysische aspecten van het CO2-probleem

  Schuurmans, C.J.E.; Oerlemans, J.; Mureau, R.; Dool, H.M. van den

  1982-01-01

  Via kranten en tijdschriften is zo langzamerhand bekend geworden dat het C02-gehalte van de atmosfeer toeneemt, waardoor vanwege het broeikaseffect het klimaat warmer zou worden. Van alle verdere gevolgen trekt vooral de mogelijke afsmelting van de ijskappen en de daarmee gepaard gaande stijging van

 4. Bescherming van nieuwe groei tegen Phytophthora in de teelt van aardappelen

  Kalkdijk, J.R.; Schepers, H.T.A.M.; Evenhuis, A.

  2005-01-01

  Onderzoek naar de werking van fungiciden tijdens de teelt van poot- en consumptieaardappelen. Tijdens de periode dat het loof snel groeit zijn er delen van de plant onbeschermd tegen Phytophthora. De werking van fungiciden op de bescherming van de nieuwe groei is in biotoetsen regelmatig getoetst. E

 5. De kwalitatieve en semikwantitatieve bepaling van 6-mono-acetylmorfine in de urine van druggebruikers (I)

  Derks HJGM; van Twillert K; Zomer G

  1984-01-01

  In dit rapport wordt een analytische methode beschreven voor de bepaling van 6-mono-acetylmorfine in urine. Deze metaboliet van heroine is een marker voor heroine-gebruik en de bepaling ervan kan gebruikt worden om het gebruik van heroine van dat van morfine te onderscheiden. De methode is gebasee

 6. De grafiet calorimeter: Standaard voor het bepalen van de geabsorbeerde dosis. Bepaling van de temperatuursoverdrachtscoefficienten

  Dijk; E.van

  1985-01-01

  Door simulatie van het temperatuurverloop van de calorimeteronderdelen kunnen de warmteverliezen van de core alleen of van de combinatie core en jacket nauwkeurig worden berekend. Zo moeten bijvoorbeeld tijdens de elektrische calibratie de warmteverliezen van core en jacket worden bepaald gedure

 7. Verwaarding van voedselreststromen uit supermarkten : beheersing van voedselverspilling: belemmeringen en oplossingen (BO-20-015-005)

  Schripsema, A.S.; Burgh, van der M.; Sluis, van der A.A.; Bos-Brouwers, H.E.J.

  2015-01-01

  In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen UR Food & Biobased Research de belemmeringen en kansen van het verwaarden van voedselreststromen uit supermarkten in kaart gebracht. Uit de literatuur blijkt dat er nog veel onbekend is over de omvang van voedselrestromen, de

 8. Rederijkersdromen en schildersdaden. De Italiaanse Levens in het Schilder-boeck van Karel van Mander

  Willner, S.G.

  2016-01-01

  Het Schilder-boeck (1604) van Karel van Mander is één van de voornaamste bronnen voor de kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd. Toch zijn de zes tekstdelen van het boek niet in gelijke mate onderzocht. Tot nu toe bepaalden inzichten over twee delen, de Grondt en de Nederlandse Levens, het begri

 9. De meerwaarde van serious computergames en virtual reality bij de preventie en behandeling van psychische klachten

  Douma, S.H.

  2008-01-01

  Het onderwerp van deze masterthesis is een overzicht te geven van virtual reality en serious games bij de behandeling van psychische aandoeningen en wat deze voor meerwaarde kunnen bieden ten opzichte van reguliere behandelmethoden. Door middel van een literatuuronderzoek is er gezocht naar gecontro

 10. Praktische consequenties van het advies van de Gezondheidsraad inzake asbest 2010

  Tempelman, J.; Tromp, P.C.; Swartjes, F.A.; Knol, A.B.

  2010-01-01

  In opdracht van de ministeries van VROM en SZW hebben TNO en het RIVM een onderzoek uitgevoerd naar de praktische consequenties van het advies van de Gezondheidsraad inzake asbest 2010. Gezondheidsrisico’s asbest In juni 2010 bracht de Gezondheidsraad een advies uit waarin de gezondheidsrisico’s van

 11. Kosten en effecten van esomeprazol in de behandeling van reflux ziekte

  I. Buijt; M.J. Al (Maiwenn); F.F.H. Rutten (Frans)

  2002-01-01

  textabstractDoel. Het bepalen van de kosten-effectiviteit van esomeprazol (Nexium(r)) ten opzichte van alle andere in Nederland geregistreerde protonpomp remmers in de behandeling van reflux ziekte. Voor de effectiviteit vormt het hebben van voldoende controle over de symptomen het uitgangspunt. Per

 12. Effecten van de ontwikkeling van de luchtvaart op Lelystad Airport op voedselkwaliteit

  Rietra, R.P.J.J.; Romkens, P.F.A.M.

  2014-01-01

  Voor de milieueffectrapportage Lelystad Airport is een bureaustudie gedaan naar de effecten van de ontwikkeling van de luchthaven op de kwaliteit van de landbouwproducten. Anders dan bij andere Nederlandse luchthavens, zijn er in de omgeving van Lelystad Airport veel teelten van verse bovengrondse p

 13. Biologische grondontsmetting bij de teelt van trekheesters: Implementatie van een alternatieve ontsmettingsmerhode in de praktijk

  Ludeking, D.J.W.; Hamelink, R.; Bloemhard, C.M.J.; Slooten, van M.A.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van de toepassing van het product Herbie7022 op Verticillium dahliae, Meloidogyne incognita en engerlingen van de roestbruine bladsprietkever Serica brunnea. Alle engerlingen van Serica brunnea zijn dood na het spitten en afdekken van het perceel.

 14. Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

  T. Janssen; H. van den Bergh

  2010-01-01

  Schrijven en lezen zijn complementaire vaardigheden, niet alleen bij referentiële teksten, maar ook bij fictionele. Janssen en Van den Bergh doen verslag van een onderzoek naar de invloed van creatief schrijven op het lezen van verhalen. Als leerlingen, voorafgaand aan het lezen van een verhaal, een

 15. De kleuren van het nieuwe bouwen tijdens het interbellum in Nederland: Materialisering van een ideaal

  Polman, M.G.

  2011-01-01

  De aanleiding voor het schrijven van een proefschrift over de kleuren van het nieuwe bouwen waren de vele materiaaltechnische kleuronderzoeken die door mij zijn uitgevoerd ten behoeve van restauratie van monumenten van het nieuwe bouwen. De gebouwen blijken kleurrijk te zijn geweest maar dat is nauw

 16. Analyse van vliegassen, slakken en sedimenten met behulp van rontgen-fluorescentie (XRF)

  Boogerd JP; Boer JLM de

  1989-01-01

  Dit rapport beschrijft de analyse van vliegassen, slakken en sedimenten. Twee voorbehandelingsmethoden zijn onderzocht, te weten het persen van een pil van een monster m.b.v. een bindmiddel en het maken van een glasparel van het monster m.b.v. lithiumtetraboraat. Drie procedures om het analytisc

 17. Ontwikkeling eetprofielen van cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen.

  Peeters, J.M.; Francke, A.L.; Beek, A.P.A. van; Spreeuwenberg, P.M.M.; Friele, R.D.

  2006-01-01

  Het NIVEL heeft in opdracht van de landelijke cateraar Albron onderzoek gedaan naar de voorkeuren van cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen op het gebied van eten en drinken en ambiance. Dit onderzoek heeft geleid tot een indeling in vijf typen eters én tot de ontwikkeling van een vragenlijst

 18. Eetprofielen van cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen: handleiding en vragenlijst.

  Peeters, J.M.; Francke, A.L.; Beek, A.P.A. van; Friele, R.D.

  2006-01-01

  Het NIVEL heeft in opdracht van de landelijke cateraar Albron onderzoek gedaan naar de voorkeuren van cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen op het gebied van eten en drinken en ambiance. Dit onderzoek heeft geleid tot een indeling in vijf typen eters én tot de ontwikkeling van een vragenlijst

 19. Schatting van de uitscheiding van stikstof en fosfor door paarden, pony's en ezels

  Kemme, P.A.; Smolders, E.A.A.; Klis, van der J.D.

  2005-01-01

  De vastlegging van N en P voor de verschillende diercategorieën is afhankelijk van de samenstelling van de diercategorieën, het volwassen gewicht van de dieren, en het aantal veulens dat per jaar wordt geboren. Op basis van de verschillende stamboeken (frequentieverdeling en volwassen gewicht per ra

 20. Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden in relatie tot de beschikbaarheid van fosfaat: evaluatie van verschralingsmaatregelen

  Sival, F.P.; Chardon, W.J.; Werff, van der M.M.

  2004-01-01

  Als gevolg van de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) komen landbouw-gronden beschikbaar voor natuurontwikkeling. De doelstelling van het project is het bepalen van grenswaarden voor de beschik-baarheid van fosfaat voor verschillende natuurdoel-typen op zandgronden, en het evalueren

 1. Naar een grotere impact van energiebesparingsprojecten door middel van stakeholderanalyse en - management

  Kool, de S.A.M.

  2011-01-01

  Het doel van dit project is het krijgen van inzicht in de houding en de belangen van adviseurs, toeleverende bedrijven en installatietechnische bedrijven en het krijgen van commitment voor het uitdragen van een eensluidende boodschap over energiebesparingsmogelijkheden. Hierdoor zal een grotere groe

 2. Biologische grondontsmetting bij de teelt van trekheesters: Implementatie van een alternatieve ontsmettingsmerhode in de praktijk

  Ludeking, D.J.W.; Hamelink, R.; Bloemhard, C.M.J.; Slooten, van M.A.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van de toepassing van het product Herbie7022 op Verticillium dahliae, Meloidogyne incognita en engerlingen van de roestbruine bladsprietkever Serica brunnea. Alle engerlingen van Serica brunnea zijn dood na het spitten en afdekken van het perceel. An

 3. Ellis-Van Creveld Dysplasia

  ... configuration along chromosome 4 (4p16), are responsible for EVC (3). Physical Characteristics Ellis-Van Creveld Dysplasia is ... 000 live births. More than 200 cases of EVC have now been reported (3). Face and Skull ...

 4. Ellis-van Creveld syndrome

  Chondroectodermal dysplasia; EVC ... 1 of 2 Ellis-van Creveld syndrome genes ( EVC and EVC2 ). These genes are positioned next to ... performed for mutations in 1 of the 2 EVC genes Skeletal x-ray Ultrasound Urinalysis

 5. Plaatspecifieke optimalisatie doseringen van geasbeschermingsmiddelen

  Kempenaar, C.; Zande, van de J.C.

  2010-01-01

  Precisielandbouwtechnieken bieden mogelijkheden om de inzet en dosering van gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek te optimaliseren. Optimalisatie kan plaatsvinden op verschillende schaalniveaus: in stroken, op vlakken (grids) of op individuele planten. In deze presentatie tijdens de KNPV-studied

 6. Kroniek van de intellectuele eigendom

  Visser, D.J.G.

  2015-01-01

  Het online doorverkopen en uitlenen van e-books is omstreden. De thuiskopieheffing blijft een kostbaar hoofdpijndossier. Een parodie vereist een humoristische bedoeling. Onpersoonlijke geschriften en verweesde werken zijn niet meer beschermd. Een stoel is geen merk, maar een winkelinrichting

 7. Teelt van biomassa niet rendabel

  Darwinkel, A.; Borm, G.E.L.; Zeeland, van M.G.; Floot, H.W.G.

  2001-01-01

  Op verschillende locaties in Nederland werd gedurende de jaren 1993-1999 onderzoek gedaan naar de geschiktheid van miscanthus en hennep als akkerbouwmatig geteeld energiegewas. De resultaten wat betreft gewasproductiviteit (biomassa-opbrengst) bij verschillende stikstofbemestingsniveaus en plantdich

 8. Gezondheidsaspecten van Legionella in water

  Schets FM; de Roda Husman AM; MGB

  2004-01-01

  Legionella pneumophila is een veroorzaker van ernstige longontsteking bij mensen. Legionella bacterien blijken overal in waterige milieus aanwezig te zijn. Met name in kunstmatige waterige milieus kunnen mensen blootgesteld worden aan aerosolen waarin Legionella aanwezig is. Dit beknopte overzich

 9. Interview with Theo van Leeuwen

  Ilaria Moschini

  2014-01-01

  This issue of LEA features an interview with Professor Theo van Leeuwen, where – starting from the fundamental role of the Hallidayan socio-semiotic approach to language in the development of Multimodality...

 10. Tandem Van de Graaff facility

  Federal Laboratory Consortium — Completed in 1970, the Tandem Van de Graaff facility was for many years the world's largest electrostatic accelerator facility. It can provide researchers with beams...

 11. Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg

  Esther Kuis

  2010-12-01

  deze vergelijking de vragenlijst die de meeste aspecten van de kwaliteit van de relatie meet, en bewerkten deze. Daarna is dit instrument getoetst in een onderzoek onder 80 bezoekers van laagdrempelige verslavingscentra in vier verschillende steden. De auteurs concluderen dat de bewerkte vragenlijst onderscheidend vermogen bezit voor verschillende werkers en instellingen. De lijst is behulpzaam bij het meten van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener.

 12. Die leksikon van volwasse aanleerders van Afrikaans: 'n taalaanleerdergesentreerde beskouing

  Barbara Bosch

  2013-02-01

  Full Text Available In 'n veeltalige Suid-Afrika word tale noodwendig deur volwassenes aangeleer. Op verskillende stadia van die taalaanleerproses maak taalaanleerders "Joute"; hierdie Joute dien as "vensters" op die taalaanleerder se vaardighede en bied insig in sylhaar intertaal. Hoewel die aanleer van leksikale items lUi die aanvanklike taalaanleerstadium die mees problematiese aspek is (Meara, 1980:221, is weinig taalaanleernavorsing oor die aanleer van leksikale items onderneem (Laufer, 1986:69. Die doel van hierdie ondersoek is om die leksikon van die intertaal van volwasse taalaanleerders (Engelssprekendes wat Afrikaans aanleer te ondersoek om te probeer vasstel wat die aard van leksikale "Foute" is en watter strategie hierdie taalaanleerders gebruik om leksikale gapings wat mag bestaan, te oorkom. Ten slotte word voorstelle gemaak vir die wyse waarop leksikale items doeltreffend aan volwasse taalaanleerders onderrig sou kon word.In a multilingual South Africa it is inevitable that languages are acquired by adults. At different stages of the language learning process, learners make "errors"; these errors can serve as "windows" on the language proficiency ofthe learners and can give insight into his/her interlanguage. Despite the fact that the acquisition of lexical items is regarded as being the most problematic aspect after the initial acquisition phase (Meara, 1980:221, limited research in the field of language acquisition has focused on the acquisition lexical items (Laufer, 1986:69. The aim of this research project is to investigate the interlanguage lexicon oj adult learners (English speakers acquiring Afrikaans in an attempt to determine what type of lexical "errors" are made and what strategies these learners use in order to overcome lexical gaps which might exist. Finally proposals are made for a more effective way of teaching lexical items to adult learners.

 13. Outobiografie as hermeneutiek van die self: Van Rousseau tot Le Clézio

  Elisabeth Snyman

  2015-03-01

  Full Text Available Hierdie artikel ondersoek die hipotese dat outobiografie as ’n soort hermeneutiek van die self beskou kan word. Vir hierdie doel word ’n seleksie van Franse outobiografieë behandel. Aangesien hierdie studie ’n verwerking van ’n intreerede is, is dit oorsigtelik van aard en poog dit nie om ’n gedetailleerde ontleding van óf die teorie óf die tekste waarna verwys word, te gee nie. Jean-Jacques Rousseau se Confessions, wat allerweë as een van die hoekstene van die moderne outobiografie beskou word, is as vertrekpunt gebruik vir die interpretasie van verstaanshandelinge ingebed in outobiografiese tekste. Die artikel toon voorts aan hoe die skrywers van die res van die korpus op verskillende wyses Rousseau se historiese model bevraagteken in aansluiting by nuwer denkwyses. So word daar aangetoon dat George Perec die historiese model laat vaar om eerder tekens uit die verlede te ontsyfer; dat Nathalie Sarraute die gedagte van die verdeelde subjek van die Nuwe Roman kombineer met haar konsep van tropismes om ’n deurleefde weergawe van haar kinderjare te skep; en dat Roland Barthes die aanname dat taal ’n medium van uitdrukking van subjektiwiteit kan wees, problematiseer om ’n ‘anti-outobiografie’ te skryf. Voorts is aangetoon hoe Marguerite Yourcenar wegbreek van die antropomorfisme van die humanisme om die weg te baan vir die besef dat die teenwoordigheid van die Ander die uitleg van die self ten diepste bepaal. Laastens word die etiek van die Ander in interkulturele ontmoetings, soos geboekstaaf in die outobiografieë van Ken Bugul en Jean-Marie Le Clézio, ondersoek. Die artikel toon aan hoe literêr-filosofiese tendense die gedagte van singewing en interpretasie van die persoonlike verlede en gevolglik die aard van outobiografie vanaf die agtiende eeu beïnvloed het.

 14. St. Teresa van Avila: sentrale figuur in die werk van Cussons en Van Wyk Louw

  H. van Vuuren

  1989-05-01

  Full Text Available A central poem in Van Wyk Louw’s Tristia (1962, is “H. Teresa van Avila flap uit” (literally translated: “Saint Teresa of Avila talks too much/babbles uncontrollably”. This article illustrates how intertextual reading helped to clarify the poem. Teresa of Avila’s The way of perfection (a translation of the Spanish work El Camino de la Perfección, 1573 is the intertext of the Van Wyk Louw poem. In the last section of the article it is shown how the figure of St. Teresa of Avila is central not only to Van Wyk Louw’s Tristia (1962, but also to the oeuvre of Sheila Cussons, which underlines a strong intertextuality between these two Afrikaans oeuvres.

 15. Verkorting van het vaasleven van snijbloemen als gevolg van bewaring en afzet

  Harkema, H.

  1985-01-01

  Naast het beperken van de bewaring is het noodzakelijk om de afzetketen koel te houden. Vooral bol- en knolbloemen zoals tulp, iris, narcis en freesia zijn gevoelig voor vaaslevenverkorting door een niet gekoelde distributie

 16. Verkenning van het hydrologische systeem van de Utrechte Heuvelrug met behulp van het model TRINS

  Snelting; H; Pastoors; M.J.H.

  1985-01-01

  Voor de identificatie van het geohydrologische systeem in het onderzoek van de Utrechtse Heuvelrug is een eindige elementen model voor niet- stationaire grondwaterstroming gebruikt (het model TRINS). Het gesimuleerde systeemgedrag moet uiteraard aan de werkelijkheid worden getoetst. Voor deze toetsing is de Kriging-interpolatietechniek geschikt gemaakt. Hiermee kan op iedere gewenste locatie in het modelgebied een betrouwbaarheidsmarge worden bepaald waarbinnen de modelwaarden moeten vallen. ...

 17. Over de verspreiding van enkele Juncus-soorten

  Reichgelt, Th.J.

  1957-01-01

  1. Op mijn vraag omtrent het voorkomen van Juncus subnodulosus Schrank (zie Corr. bl. no. 1, p, 11) ontving ik van Dr. D. Bakker te Ens een plant, afkomstig van Katseveer (Z.-Beveland), in een dichtgegroeid weel achter da dijk, 1948, en van E. E. van der Voo een opgave van de Kil van Hurwenen hij Za

 18. State-fo-the-Art bewaren van tulpenbollen, resultaten 2009

  Wildschut, J.; Sapounas, A.; Kok, M.; Gulik, van der T.

  2010-01-01

  Het project State-of-the Art bewaren van tulpenbollen' is in 2007 met vier bloembollenbedrijven van start gegaan. Hoofddoel van het project was vooral het demonstreren van energiebesparingsmogelijkheden. Uiteraart met behoud van de kwaliteit van het product, of beter nog, met verbetering van de kwal

 19. De rol die kennis van de natuurlijke levenswijze kan spelen bij het houden van konijnen.

  Jong, de M.

  1989-01-01

  De levenswijze van konijnen in het wild wordt kort beschreven. Een omschrijving wordt gegeven van een Zwitsers groepshuisvestingssyteem. In de groepshuisvesting blijken de konijnen geen gedragsafwijkingen te vertonen. Gekonkludeerd wordt dat kennis van de natuurlijke levenswijze een belangrijke rol

 20. Vergelijkend kwaliteitsonderzoek van nieuwe lotnummers van Treponema Pallidum Hemagglutination Assay-reagentia in 1984

  Eijk; R.V.W.van; Aelbers; G.N.M.; Tideman; G.J.; Menke; H.E.

  1985-01-01

  Binnen het kader van de kwaliteitscontrole van het serologisch syfilisonderzoek bij de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid werd een kwaliteitsonderzoek aan nieuwe lotnummers van de eerder onderzochte Treponema Pallidum Hemagglutination Assay (TPHA)-reagentia uitgevoerd. Hierbij werden de r

 1. Preventie van Congenitale Syfilis ; economische evaluatie met cijfers van de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid

  Gruteke P; Postma MJ; Grosheide PM; Jager JC; Conyn-van Spaendonck MAE; Loeber JG; VTV; LIS

  1995-01-01

  Doel: Vaststellen van de programmakosten, monetaire baten en gewonnen levensjaren, verbonden aan het screeningsprogramma van zwangeren op syfilis, gebruik makend van gegevens over serologische testresultaten in de Streeklaboratoria. Data & Methode: We gebruiken twee typen gegevens: (i) Aantalle

 2. Modellen en beslisregels voor variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen op basis van variatie in bodem en gewas

  Kempenaar, C.; Heijting, S.; Kessel, G.J.T.; Michielsen, J.G.P.; Wijnholds, K.H.

  2013-01-01

  Dit rapport bevat kennis en ervaring die nodig is voor brede introductie van variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw. De resultaten komen uit Programma Precisielandbouwproject (PPL). Variabel doseren betekent het automatische aanpassen en toedienen van dose

 3. Verticillium-verwelkingsziekte in bomen: detectie, voorspelling van aantasting en beheersing van de ziekte

  Goud, J.C.

  2004-01-01

  Resultaten van promotie-onderzoek, waarbij in twee veldproeven de relatie werd vastgesteld tussen verwelkingsziekte in Noorse esdoorn (Acer platanoides) en trompetboom (Catalpa bignonioides) en besmettingsgraad van de bodem. Tevens werd de effectiviteit van biologische grondontsmetting onderzocht al

 4. Benutting van outline tools voor het schrijven en leren van leerlingen

  De Smet, Milou; Brand-Gruwel, Saskia; Broekkamp, Hein; Kirschner, Paul A.

  2011-01-01

  De Smet, M. J. R., Brand-Gruwel, S., Broekkamp, H., & Kirschner, P. A. (2011, april). Benutting van outline tools voor het schrijven en leren van leerlingen. Presentatie tijdens Kennisnet Vlootschouw Opbrengsten van ICT in het onderwijs, Utrecht, The Netherlands.

 5. Verlossing en die verbeelding van die kinderjare: Dickens se voorstelling van kinders in A Christmas Carol

  David E. Robinson

  2016-03-01

  Full Text Available Hierdie artikel oorweeg die uitbeelding van kinders in Dickens se bekendste Kersboek. Sentraal in hierdie staan die oorweging van die historiese omstandighede waarin hierdie boek geskryf is, asook Dickens se eie kinderjare en die moontlikheid van verlossing, deur die mag van die verbeelding, uit die negatiewe gevolge van sosiale omstandighede en persoonlike keuses. Die veranderende opvatting van die Victoriaanse kind, van die idee dat kinders van nature sondig is tot die idee dat hulle suiwer en onskuldig is, plaas hierdie literêre werk histories en teoreties. Die rol van Dickens se herinneringe aan sy kinderdae en die invloed daarvan op sy werk word bespreek. Die werk van Edmund Wilson en die kenner van kinderliteratuur, Adrienne Gavin, word ingesluit in hierdie oorweging van die kort roman.

 6. Recente ontwikkelingen in anti-fouling. Beschrijving van huidige en toekomstige methoden voor bescherming van scheepshuiden

  Plesman, Maarten

  1997-01-01

  De toepassing van organische tinverbindingen als aangroeiwerend middel (antifouling) in scheepsverven leidt tot schade aan het aquatisch milieu. Met name de invloed op de voortplanting van zeeslakken door imposex, de geslachtsverandering van vrouwelijke dieren, is ingrijpend en vraagt om alternatiev

 7. NRL Salmonella ringonderzoek IV en V ; Bacteriologische detectie van Salmonella in aanwezigheid van competitieve flora

  Voogt N; van der Giessen A; MGB

  2001-01-01

  In 1999 zijn door het Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) Salmonella 2 bacteriologische ringonderzoeken georganiseerd. Hieraan deden 26 laboratoria mee in het kader van het plan van aanpak Salmonella en Campylobacter in de pluimveehouderij. Het belangrijkste doel van deze ringonderzoeken was

 8. Toepassing van nabij-infraroodspectroscopie bij de analyse van farmaceutische producten

  Vredenbregt MJ; Visser T; de Kaste D; Mooibroek D; LOC; LGO

  2001-01-01

  De mogelijkheden en de beperkingen van nabij-infrarood spectroscopie voor de analyse van farmaceutische producten zijn onderzocht. Vier mogelijke toepassingen zijn bestudeerd. Eerst werd de bruikbaarheid voor identiteitscontrole onderzocht. Van 327 farmaceutisch producten, die worden gebruikt

 9. Orienterend onderzoek naar de bepaling van het gehalte aan glucosinolaten in raapzaad met behulp van NIRS

  Frankhuizen, R.; Munsteren, van A.J.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1987-01-01

  Met behulp van een research Nabij Infrarood Reflectie Spectrometer (NIRS) (Technicon Infra-Alyzer 500) is oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de bepaling van het gehalte aan glucosinolaten in raapzaad met behulp van NIRS.

 10. De invloed van het bewaren, wassen en bereiden op het vitamine C- en nitraatgehalte van spinazie

  Kamsteeg, J.; Butijn, C.A.A.

  1981-01-01

  Drie bereidingswijzen werden vergeleken (toegevoegd water en lange kooktijd, met aanhangend water en korte kooktijd en stamppot van rauwe spinazie met gekookte aardappelen). De gevolgen van het hoge nitraatgehalte van spinazie voor baby's worden besproken

 11. Preventie van Congenitale Syfilis ; economische evaluatie met cijfers van de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid

  Gruteke P; Postma MJ; Grosheide PM; Jager JC; Conyn-van Spaendonck MAE; Loeber JG; VTV; LIS

  1995-01-01

  Doel: Vaststellen van de programmakosten, monetaire baten en gewonnen levensjaren, verbonden aan het screeningsprogramma van zwangeren op syfilis, gebruik makend van gegevens over serologische testresultaten in de Streeklaboratoria. Data & Methode: We gebruiken twee typen gegevens: (i) Aantalle

 12. Resultaat van pleegzorgplaatsingen : een onderzoek naar breakdown en de ontwikkeling van adolescente pleegkinderen bij langdurige pleegzorgplaatsingen

  Oijen, Simon van

  2010-01-01

  Het doel van een pleegzorgplaatsing is doorgaans gericht op het zo snel mogelijk herstellen van de oorspronkelijke opvoedingssituatie of het op korte termijn verkrijgen van duidelijkheid omtrent de haalbaarheid hiervan (Hermanns & Horn, 2000). Indien mogelijk heeft de pleegzorgplaatsing een afgebake

 13. Inzicht in het presteren van de executieketen : Ontwikkeling van een monitor voor het meten van Kritieke Prestatie Indicatoren in de Executieketen

  Braak, S.W. van den; Netten, C.P.M.; Witzenburg, R. van

  2013-01-01

  Dit zijn de voorlopige resultaten van het ontwikkelprojcet Monitor Kritieke Prestatie Indicatoren Executieketen. Het structureel meten van de vastgestelde Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) behelst het periodiek verzamelen, bewerken en presenteren van grote hoeveelheden data van verschillende

 14. Veehouderij en gezondheid omwonenden

  Maassen K; Smit L; Wouters I; van Duijkeren E; Janse I; Hagenaars T; IJzermans J; van der Hoek W; Heederik D; D& V; I& V

  2016-01-01

  Onderzocht is of het wonen in de buurt van veehouderijen effect kan hebben op de gezondheid van de omwonenden. Hieruit komen een aantal positieve en een aantal negatieve gezondheidseffecten naar voren. Een eenduidig antwoord is dan ook niet te geven.

  Aangetoond is dat mensen die

 15. Invloed van interne audit op het honorarium van de externe auditor

  Aktay, Sibel

  2014-01-01

  In deze masterproef wordt de invloed van de interne audit op het honorarium van de externe auditor onderzocht. Met behulp van een kwalitatief onderzoek wordt de relatie tussen de interne en externe auditor weergegeven. Het kwantitatieve onderzoek tracht de determinanten van het audithonorarium te bepalen. Het eerste deel van de masterproef bespreekt het praktijkprobleem, onderzoeksvragen en de methodologie van het onderzoek. De probleemstelling situeert zich in de relatie tussen de interne...

 16. Prevalência e fatores associados à violência entre parceiros íntimos: um estudo de base populacional em Lages, Santa Catarina, Brasil, 2007 Prevalence of intimate partner violence and associated factors: a population-based study in Lages, Santa Catarina State, Brazil, 2007

  Adriana Jaqueline Anacleto

  2009-04-01

  Full Text Available Estimou-se a prevalência da violência entre parceiros íntimos e os fatores associados em Lages, Santa Catarina, Brasil. Realizou-se um estudo transversal de base populacional domiciliar com mulheres de 20-59 anos (n = 1.042, da zona urbana. As prevalências de agressão verbal, violência física menor e violência física grave foram estimadas pelo questionário Conflict Tactics Scales - Form R. Questões sobre aspectos sócio-econômicos e demográficos foram investigadas. As associações foram testadas pelo teste do qui-quadrado de Pearson e o de tendência linear. A prevalência de violência entre casais para agressão verbal, agressão física menor e agressão física grave foram de 79%, 14,9% e 9,3%, respectivamente. Casais com menos de trinta anos, com renda per capita inferior a meio salário mínimo mensal e vivendo em locais com mais de dois indivíduos por cômodo dormitório apresentaram maiores prevalências das violências mensuradas quando comparados com casais mais velhos, com maior rendimento e menor aglomeração, respectivamente. Programas preventivos, além de estudos qualitativos, podem ser estratégias efetivas para melhor compreender a violência entre parceiros íntimos.The aim of this study was to estimate the prevalence of intimate partner violence and associated factors in Lages, Santa Catarina State, Brazil. A population-based household study included 20-59-year-old women (n = 1,042 living in the urban area. The Conflict Tactics Scales - Form R was used to investigate verbal aggression, minor physical violence, and severe physical violence. A questionnaire covering socioeconomic and demographic variables was applied. Pearson qui-square and linear trend test were used to test associations. Prevalence rates for verbal aggression and minor and severe physical abuse within couples were 79.0%, 14.9%, and 9.3%, respectively. Couples under 30 years of age, with per capita income less than half the minimum wage

 17. Die regsposisie van die gemolesteerde kind 1

  P.J. Schabort

  1991-03-01

  Full Text Available Hoe reik die reg uit na die seksueel gemolesteerde kind? As na die reg in wye verband gekyk word, sou dit alie wetgewing en alle gemeneregsbeginsels en alle regsprosedures insluit waardeur die Staat poog om molestering te voorkom en die gemolesteerde kind in beskerming te neem. Dit le baie wyd en sou byvoorbeeld die maatreels insluit van die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987. Eersdaags sal dit moontlik ook ’n Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat vermoedelik geskoei sal wees op die W O se Konvensie vir die Regte van die Kind (1989 w a arv an die RSA tan s nog nie ’n ondertekenaar is nie.

 18. Methoden ter bepaling van de lichaamssamenstelling van de mens. Deel I. Direkte methoden.

  Weststrate, J.; Deurenberg, P.

  1988-01-01

  In dit overzichtsartikel zijn 5-methoden besproken voor het bepalen van de lichaamssamenstelling van de mens. Deze betreffen: chemische karkasanalyse; neutronenactiveringsanalyse; gammastralingabsorptieanalyse; computertomografie en kernspinresonantie

 19. Methoden ter bepaling van de lichaamssamenstelling van de mens. Deel I. Direkte methoden.

  Weststrate, J.; Deurenberg, P.

  1988-01-01

  In dit overzichtsartikel zijn 5-methoden besproken voor het bepalen van de lichaamssamenstelling van de mens. Deze betreffen: chemische karkasanalyse; neutronenactiveringsanalyse; gammastralingabsorptieanalyse; computertomografie en kernspinresonantie

 20. Gegevensverwerking in het kader van de opsporing : toepassing van datamining ten behoeve van de opsporingstaak: afweging tussen het opsporingsbelang en het recht op privacy

  Sietsma, Ruben

  2007-01-01

  Gegevensverwerking is van essentieel belang voor de (justitiële) politietaak. De maatschappelijke ontwikkelingen nopen de wetgever tot het vinden van een balans tussen het effectief waarborgen van de veiligheid van de burger enerzijds en de bescherming van de privacy van diezelfde burger anderzijds.

 1. Gegevensverwerking in het kader van de opsporing : toepassing van datamining ten behoeve van de opsporingstaak: afweging tussen het opsporingsbelang en het recht op privacy

  Sietsma, Ruben

  2007-01-01

  Gegevensverwerking is van essentieel belang voor de (justitiële) politietaak. De maatschappelijke ontwikkelingen nopen de wetgever tot het vinden van een balans tussen het effectief waarborgen van de veiligheid van de burger enerzijds en de bescherming van de privacy van diezelfde burger anderzijds.

 2. Onderzoek naar de invloed van vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel voor melk op de spreiding en het niveau van de eiwitbepaling volgens Kjeldahl

  Polanen, van A.; Werdmuller, G.; Veen, van der N.G.

  1985-01-01

  Voor de bepaling van het eiwitgehalte in melk volgens de Kjeldahlmethode is de invloed nagegaan van de vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel. Daartoe is aan de hand van enkele jaaroverzichten per rondzending van het eiwitgehalte het gemiddelde van elk laboratorium, de st

 3. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : Biologische gegevens van bot en milieukritische stoofen in bot

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologisch

 4. Prevalência de níveis pressóricos elevados e fatores associados em adultos de Lages/SC Prevalencia de niveles de presión elevados y factores asociados en adultos de la ciudad de Lages/SC Prevalence of high blood pressure levels and associated factors among adults in Southern Brazil

  Giana Zarbato Longo

  2009-10-01

  Full Text Available FUNDAMENTO: Poucos estudos de base populacional foram realizados em cidades de médio porte para estimar a prevalência de níveis pressóricos elevados e fatores associados. OBJETIVO: Estimar a prevalência dos níveis pressóricos elevados e fatores associados em adultos de Lages, SC. MÉTODOS: Estudo transversal de base populacional em adultos de 20 a 59 anos da zona urbana (n=2.022. A variável dependente foi nível pressórico elevado com valores > 140/90 mmHg. Variáveis independentes: sexo, idade, escolaridade, renda familiar per capita, cor da pele auto-referida, índice de massa corporal, tabagismo, problemas com álcool, atividade física, e diabete melito auto-referida. Para verificar as associações foi usado o teste de qui-quadrado e de tendência linear. A análise múltipla foi realizada por meio da regressão de Poisson RESULTADOS: A taxa de resposta foi de 98,6%. A prevalência de níveis pressóricos elevados foi de 33,7% (IC95% 31,7-36,1 para a população em geral variando de 31,1% nos homens a 38,1% nas mulheres. Após o ajuste por possíveis variáveis de confusão foram associados com nível pressórico elevado: indivíduos do sexo masculino (RP = 1,4 IC 95% 1,2-1,7, aqueles com idades mais avançadas (pFUNDAMENTO: Pocos estudios de base poblacional se llevaron a cabo en ciudades de porte medio para estimar la prevalencia de niveles de presión elevados y de factores asociados. OBJETIVO: Prevalencia de Niveles de Presión Elevados y Factores Asociados en Adultos de la ciudad de Lages, SC MÉTODOS: Estudio transversal de base poblacional en adultos de 20 a 59 años de la zona urbana (n=2.022. La variable dependiente fue un nivel de presión elevado con valores > 140/90 mgHg. Variables independientes: sexo, edad, escolaridad, renta familiar per capita, color de la piel auto-referida, índice de masa corporal, tabaquismo, problemas con alcohol, actividad física, y diabetes mellitus auto-referida. Se utilizó la prueba Chi

 5. Meting van ruimtelijke verdeling van temperatuur en RV met behulp van draadloze minisensoren (Smart Dust). Deel 1 : Programma van wensen en eisen voor het on-line meten van de ruimtelijke verdeling van temperatuur en RV met draadloze minisensoren

  Os, van E.A.; Bruins, M.A.; Tuijl, van B.A.J.

  2006-01-01

  De ruimtelijke verdeling van de kasluchttemperatuur en de relatieve vochtigheid is niet gelijk. Door de verschillen ontstaan koude en warme plekken in de kas, maar kunnen ook ziekten en onregelmatige groei van het gewas optreden. In deze studie wordt verslag gedaan van een inventarisatie onder

 6. Effecten van bevloeiing op de basen- en voedingstoestand van verzuurde en verdroogde beekdalgraslanden; mogelijkheden van bevloeiing als effectgerichte maatregel

  Kemmers, R.H.; Delft, van S.P.J.; Sival, F.P.; Jansen, P.C.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van bevloeiing als effectgerichte maatregel tegen verzuring en verdroging te onderzoeken zijn bodemgegevens uit vloeivelden geanalyseerd en verzameld voor experimenteel onderzoek. De onderzoeksvraag was onder welke bodemkundige omstandigheden en bij gebruik van welk watertype de

 7. WINE : een computerprogramma voor de simulatie van het verloop van het peil en de bemaling van een polder

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  In het onderzoek naar de perspectieven voor toepassing van windenergie bij polderbemaling bleek een computerprogramma gewenst te zijn om het bemalingsproces te kunnen simuleren. Deze nota is bedoeld als handleiding bij het gebruik van het programma WINE

 8. Ellis-van Creveld Syndrome

  K Rajendra

  2010-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld syndrome also known as chondroectodermal dysplasia is a rare genetic disorder of the skeletal dysplasia type, first described by Richard WS Ellis and Simon van Creveld in 1940. The syndrome manifests with several skeletal anomalies, oral mucosal and dental anomalies, congenital cardiac defects, nail dysplasia and polydactyly of one or both limbs. It is caused by mutation of EVC1 and EVC2 genes located in a head-to-head configuration on chromosome 4p16, which has been identified as the causative. The EVC phenotype is variable and affects multiple organs. The presence of oral mucosal and dental alterations, like the presence of numerous frenulum, oligodontia, bellshaped anterior teeth, hypoplastic erupted teeth with high-caries index, will confirm the diagnosis of Ellis-van Creveld syndrome and hence its importance to dentists.

 9. Leerteoretiese basis van die andragogie

  C. J. A. Simpson

  1991-06-01

  Full Text Available Learning theory basis of andragogy. A cursory glance at andragogy creates the impression that humanistic learning theory plays an all encompassing role in the learner centered approach andragogy espouses. A closer look, however, reveals that Knowles (1973, after having made an intensive study of learning theory, created an extensive framework within which human resource development can take place. The fact that Knowles attracted critique from different areas, led to a need to ascertain the role different learning theories, if any, played in the emergence of andragogy. Having looked at the assumptions displayed by the andragogical approach, as well as a comparison of different learning theories and their connection with andragogy, it became clear that andragogy contains elements of various learning theories in an adapted way. These adaptations resulted in an approach to adult education in which learners are given the opportunity to be part of the learning process in such a way that they themselves contribute to the development which takes place. Opsomming Met 'n eerste oogopslag wil dit voorkom asof humanistiese leerteorie 'n oorheersende rol in die leerdergesentreerde benadering van andragogie speel. By nadere ondersoek blyk dit egter dat Knowles (1973, na 'n deeglike studie van verskillende leerteoretiese beginsels, 'n omvangryke raamwerk geskep het waarbinne, aan die hand van verskeie aangepaste leerteoretiese beginsels, menslike hulpbronontwikkeling kan plaasvind. As gevolg van die feit dat Knowles vanuit verskillende oorde kritiek op die lyf geloop het, is besluit om die rol wat verskillende leerteorieë in andragogie speel, te bestudeer. Dit blyk dat andragogie nie net elemente van verskillende leerteorieë bevat nie, maar dat toepaslike aspekte van die teoriee wat ondersoek is, benut en aangepas is om 'n geintegreerde benadering te bewerkstellig waarin veral volwassene-leerders by leergeleenthede en hulle selfontwikkeling betrek word.

 10. Ringonderzoek : bepaling van coccidiostaticagehalte in diervoeders, met behulp van turbidimetrie

  Broex, N.J.G.; Huf, F.

  1988-01-01

  Voor de gehalte bepaling van monensin, salinomycine en narasin in diervoeders is de zg. turbidimetrische methode geringtest door 12 laboratoria. Ieder laboratorium heeft 9 monsters ontvangen, resp. 3 voormengsels en 6 diervoeders met monensin, salinomycine of narasin. De monsters zijn onderzocht met

 11. De bijdrage van ecologisch milieubeheer aan de kwaliteit van natuurgebieden

  Eijsackers, H.J.P.

  2008-01-01

  Natuurbeheer heeft drie relaties met milieubeheer. Namelijk: 1. via man-made ecosystemen; 2. via de invloed van negatieve milieuomstandigheden op de natuur; 3. via de mogelijkheid om natuurlijke processen in te zetten om verontreiniging in natuurgebieden op te ruimen. In dit artikel komen alle drie

 12. Het opwaarderen van boomzaden door middel van vloeistofscheiden

  Derkx, M.P.M.

  2007-01-01

  Voor groente- en bloemzaden is ruim 10 jaar geleden een schoningstechniek ontwikkeld (vloeistofscheiding), waarbij zaden gesorteerd worden op basis van hun dichtheid. Bij deze techniek worden de zaden kort in vloeistoffen met verschillende dichtheden gebracht en dit resulteert in zaadfracties met

 13. De determinanten van de hoogte van controlekosten in Nederland

  Langendijk, H.P.A.J.; Groenen, M.

  2004-01-01

  Uit dit artikel blijkt dat het balanstotaal, het aantal (buitenlandse) dochtermaatschappijen, de relatieve grootte van de post Voorraden en Debiteuren en dat een klant een beursnotering heeft, een verhogende invloed hebben op de controlekosten. Ook het feit dat hetzelfde accountantskantoor consultan

 14. De determinanten van de hoogte van controlekosten in Nederland

  Langendijk, H.P.A.J.; Groenen, M.

  2004-01-01

  Uit dit artikel blijkt dat het balanstotaal, het aantal (buitenlandse) dochtermaatschappijen, de relatieve grootte van de post Voorraden en Debiteuren en dat een klant een beursnotering heeft, een verhogende invloed hebben op de controlekosten. Ook het feit dat hetzelfde accountantskantoor consultan

 15. Het sluiten van een huurovereenkomst door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen

  Deli, D.E.J.A.

  2001-01-01

  In 2000 werden twee nieuwe wettelijke regelingen in België ingevoerd om uitwerking te geven aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 'betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen' (Publ.L EG 19 januari 2000, afl. 13, 12-20). In dit artikel worden de gevo

 16. De noodzaak van opvoeding en het bestaansrecht van de pedagogiek

  Thoomes, D.T.

  2000-01-01

  De auteur verdedigt de stelling dat de pedagogiek een normatieve wetenschap is met een eigen onderzoeksobject. De historische ontwikkeling van het opvoedkundig denken geeft een sterke verwevenheid te zien met filosofisch-antropologische uitgangspunten en met historisch-culturele kenmerken. Opvoeding

 17. Omvang en samenstelling van de beroepsgroep van sociaal-geneeskundigen.

  Wiegers, T.A.; Hingstman, L.

  1999-01-01

  De medische sector is in drie hoofdgroepen te verdelen: de huisartsgeneeskunde, de klinisch-medische specialismen en de sociale geneeskunde. In verhouding tot de andere twee sectoren is over de sector sociale geneeskunde weinig bekend. In het kader van de jaarlijkse Rapportage Arbeidsmarkt Zorgsecto

 18. Effecten van hakhoutbeheer op de vlinders van hellingbossen.

  Wallis de Vries, M.F.; Prick, M.J.M.

  2012-01-01

  In 2009 vond een verkennend onderzoek plaats naar de invloed van hakhoutbeheer op dag- en nachtvlinders in het Oombos en het Schaelsbergerbos bij Schin op Geul. Hierbij werden gedurende zeven nachten gegevens over nachtvlinders verzameld en op vier dagen gegevens over dagvlinders. Daarbij vertoonden

 19. Biologische bestrijding van varroa met behulp van schimmels

  Gerritsen, L.J.M.; Cornelissen, B.

  2006-01-01

  Sinds enkele jaren wordt er volop onderzoek gedaan naar de bestrijding van de varroamijt. Doordat de varroamijt steeds resistenter wordt tegen chemische middelen, wordt er steeds vaker gekeken naar biologische manieren om deze te bestrijden. PPO-Bijen deed een onderzoek naar bestrijding door middel

 20. Het opwaarderen van boomzaden door middel van vloeistofscheiden

  Derkx, M.P.M.

  2007-01-01

  Voor groente- en bloemzaden is ruim 10 jaar geleden een schoningstechniek ontwikkeld (vloeistofscheiding), waarbij zaden gesorteerd worden op basis van hun dichtheid. Bij deze techniek worden de zaden kort in vloeistoffen met verschillende dichtheden gebracht en dit resulteert in zaadfracties met ve

 1. Analyse van hemellichtspectra op aanwezigheid van SO2

  Tromp; F.*

  1984-01-01

  Vergeleken worden de Barringer hardware en OMA software correlatiespectrometers ter bepaling van atmosferische SO2-gaslasten. De softwaremethode is te prefereren boven de hardware, omdat: a) de software methode een betrouwbaarheidsgrens voor de geschatte gaslast heeft. b) de software methode in

 2. Effect van coronageluid op het gedrag van paarden

  Neijenhuis, F.; Wijhe-Kiezebrink, van M.C.; Plomp, M.; Visser, E.K.

  2016-01-01

  Het algemene beeld is dat de geïnterviewde paardenhouders denken dat de paarden in de weide of paddock niet reageren op het coronageluid. Een enkele paardenhouder geeft aan dat sommige paarden een korte gewenningsperiode nodig hebben in geval van coronageluid, zoals ook bij andere, nieuwe geluiden

 3. Aantonen van virussen in water: een vergelijking van de detectiegevoeligheid van de immunoperoxidase methode met de plaque overlay methode

  Theunissen JJH; Krebbers AHW; Medema GJ; MGB

  1996-01-01

  In dit rapport wordt een mogelijkheid beschreven om de gevoeligheid van de huidige virus detectiemethode, de plaque overlay, te verbeteren, wat zou leiden tot een betere inschatting van het virusgehalte in oppervlaktewater. De immunoperoxidase methode bleek, voor het kwantitatief aantonen van

 4. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 : gevolgen van de invoering van verplichte mestverwerking en het afschaffen van productierechten in de veehouderij

  Schroder, J.J.; Baltussen, W.H.M.; Koeijer, de T.J.; Leenstra, F.R.; Velthof, G.L.; Verdoes, N.; Willems, J.; Grinsven, van H.

  2013-01-01

  Er is een risico dat de uitbreiding van de mestverwerking onvoldoende is voor de vanaf 2015 verwachte hoeveelheid jaarlijks te verwerken mest. Dit wordt vooral veroorzaakt door onzekerheid over de vergunningverlening en de financiering van nieuwe mestverwerkingsplannen. De toename van de hoeveelheid

 5. Fyto-V eindrapport, Ontwikkelen van fytotherapie als middel bij het reduceren van en/of behandelen van dierziekten

  Groot, M.J.; Noordam, M.Y.; Kleter, G.A.; Asseldonk, A.G.M.; Kleijer-Ligtenberg, E.; Halkes, S.B.A.; Fink-Gremmels, J.; Osch, van H.H.

  2009-01-01

  Het Fyto-V project is door het ministerie van LNV geïnitieerd op verzoek van het kennisnetwerk Bioconnect en de deelnemende biologische ondernemers. De voornaamste doelstelling van het project was om meer kennis over werkzame kruidenpreparaten (fytotherapeutica) voor de biologische veehouder beschik

 6. Lesmateriaal voor het leren van evalueren van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit van onderzoek door bovenbouw vwo-leerlingen

  Jagt, van der S.A.W.

  Lesmateriaal ontwikkeld ten behoeve van promotieonderzoek S.A.W. van der Jagt over leren onderzoeken in bètavakken door leerlingen uit bovenbouw vwo. Het lesmateriaal bestaat uit: 1) een zelfevaluatie-instrument (memobriefje, checklist en rubrics), 2) een lessenserie van drie onderzoeksmodules uitge

 7. Onderstammenproef bij Kordia : resultaten van een vergelijking van 3 onderstammen bij het proefras Kordia van 2002 tot en met 2007

  Balkhoven-Baart, J.M.T.; Maas, F.M.; Steeg, van der P.A.H.

  2007-01-01

  In het voorjaar van 2002 werd een onderstammenproef geplant met het proefras Kordia op het proefbedrijf van Praktijkonderzoek en Omgeving in Randwijk. De Russische onderstammen LC-52 en VSL-2 werden getoetst op bruikbaarheid voor de teelt van zoete kers in Nederland. Gisela 5 was de standaard onders

 8. De werking van de hydro- en acetylverbindingen van kinidine en kinine op het hart van Rana esculenta

  Sibie, Johan Dirk

  1942-01-01

  In hoofdstuk I werd een inleiding gegeven betreffende de geschiedenis van de kina en van het begin der kinacultuur op Java, de chemie der kinaälkaloïden en enkele aspecten der pharmacologische werking van de kinaderivaten. ... Zie: Samenvatting

 9. Aantonen van virussen in water: een vergelijking van de detectiegevoeligheid van de immunoperoxidase methode met de plaque overlay methode

  Theunissen JJH; Krebbers AHW; Medema GJ; MGB

  1996-01-01

  In dit rapport wordt een mogelijkheid beschreven om de gevoeligheid van de huidige virus detectiemethode, de plaque overlay, te verbeteren, wat zou leiden tot een betere inschatting van het virusgehalte in oppervlaktewater. De immunoperoxidase methode bleek, voor het kwantitatief aantonen van vi

 10. Onderzoek naar de invloed van het produktieproces op het gehalte van carbadox in varkensvoeders : effect van de conditioneertemperatuur en persen

  Aerts, M.M.L.; Strating, K.; Jansse, C.

  1986-01-01

  Uitgaande van hetzelfde basismateriaal (10% voormengsel) zijn op 50 kg en 2000 kg schaal mengvoeders bereid met een te verwachten gehalte van 50 mg/kg. Hierbij zijn de conditioneringstemperatuur en -duur gevarieerd. Tijdens de verschillende stadia van de mengvoederbereiding zijn monsters genomen en

 11. Vlas 2000 : structuur en afzetperspectieven van de vlassector in Nederland

  Riensema, C.J.; Koster, R.A.C.; Hutten, T.J.H.M.

  1990-01-01

  Beschrijving van de structuur van de Nederlandse vlassector met bijbehorende relaties met vlasverwerkende bedrijven in het buitenland. Daarnaast zijn de afzetperspectieven van Nederlands lijnzaad en de Nederlandse vlasvezel geinventariseerd. Tevens volgt een overzicht van de handel in vlasprodukten

 12. Biologische reiniging van baggerspecie op de landfarm Kreekraksluizen; monitoring 2001

  Harmsen, J.; Toorn, van den A.; Dijk-Hooyer, van O.M.; Zweers, A.J.; Bouwman, L.A.; Ma, W.C.; Bodt, J.M.

  2002-01-01

  De monitoring betreft de afbraak van PAK, minerale olie; en het gedrag van zware metalen. De species zijn afkomstig van de Geulhaven (Rotterdam), de havens van Wemeldinge en Zierikzee, de Petroleumhaven (Amsterdam)

 13. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 14. Enige epidemiologische kanttekeningen bij de toepassing van insektenverslinders (Entomophthorales)

  Verberne, F.; Zadoks, J.C.

  1984-01-01

  Over de praktische toepassing van Entomophthorasoorten (schimmels) als biologisch bestrijdingsmiddel van insekten, met aandacht voor de infektiecyklus van deze entomopathogene schimmel. Veelbelovend lijkt het gebruik van Verticillium lecanii tegen wittevlieg

 15. Eliminatie van virussen, Cryptosporidium en Giardia door drinkwaterzuiveringsprocessen

  Medema GJ; Theunissen J; MGB

  1996-01-01

  Betreft een kwantitatieve beschrijving van de virus- en protozoaverwijderingscapaciteit van de verschillende processtappen die (gaan) worden toegepast voor de zuivering van Nederlands oppervlaktewater, op basis van Nederlandse en buitenlandse onderzoekgegevens. Daarbij wordt beschreven welke inv

 16. Bepaling van testosteron, testosteronacetaat, testosteronpropionaat en testosteronbenzoaat in toedieningsplaatsen

  Hooijerink, H.; Ruig, de W.G.

  1984-01-01

  Doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een analysemethode voor de bepaling van testosteron, testosteronacetaat, testosteronpropionaat en testosteronbenzoaat in toedieningsplaatsen door middel van HPLC-UV en driedimensionale HPLC-HPTLC.

 17. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 18. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater

  Havelaar AH; During M; Versteegh JFM

  1986-01-01

  Door middel van onderzoek van zes kunstmatig besmette gesimuleerde monsters drinkwater ( 4 Aeromonas spp., 1 Klebsiella oxytoca, 1 Pseudomonas aeruginosa) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 14 laboratoria. De tellingen in de deelnemende laboratoria vertoonde

 19. Innovatieve ontwikkelingen voor beheersing van maagdarmwormbesmettingen bij schapen

  Bokma-Bakker, M.H.; Antonis, A.F.G.; Ploeger, H.W.; Verkaik, J.C.

  2014-01-01

  Deze literatuurstudie geeft een weergave van de actuele kennis op het gebied van innovatieve ontwikkelingen in binnen- en buitenland met betrekking tot terugdringen van resistentievorming, preventie en beheersing van maagdarmwormen bij schapen. Hierbij zijn nationale en internationale (innovatieve)

 20. Van Goghi kirjavahetus näitusel

  2008-01-01

  2010. aastal avatakse Londoni Royal Academys näitus Vincent van Goghi kirjadest. Näitusega kaasneb raamat "The Complete Correspondence of Van Gogh", mis sisaldab kirju originaalkeeles koos ingliskeelse tõlkega