WorldWideScience

Sample records for gennem politisk teori

 1. Kants politiske teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  Immanuel Kants politiske teori har gennem de sidste årtier været lagt til grund for en lang række afgørende diskussioner og videreudviklinger hos eksempelvis Rawls og Habermas. Den er afgørende for udlægningen af menneskerettigheder, folkeret, magtdeling, forståelse af suverænitet, føderalisme og...... fredsbestræbelser. Derudvolver er den forbundet med Kants berømte erkendelsesteori og moralfilosofi. Teorien regnes normalt for målestok for koherænt opbygning af teoridannelse, såvel videnskabsteoretisk set, etisk set og i konstruktionen af samfundsteori. På mange måder kan man anse den for kulminationen af...... oplysningstidens filosofi og begyndelsen til moderne samfundsteori og politisk teori. Artiklen gentolker Kants politiske teori i lyset af dels den sene Kants teoriudvikling, dels nyere debatter om Kants politiske teori....

 2. Magtdelingens politiske teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2007-01-01

    Artiklen viser hvorledes Carl Schmitts teori om politisk magt rummer en relevant kritik af moderne parlamentarisme, såfremt den præmis overtages, at magt og suverænitet udgør en enhed. Forlades den præmis, afdækkes manglen på relaisme i Schmitts opfattelse. Som alternativ må magt realistisk set...

 3. Politisk marketing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Disciplinen politisk marketing er udbredt i mange vestlige lande. Imidlertid er kendskabet til politisk marketing i Danmark bemærkelsesværdigt lavt. I det lys er denne bog Politisk Marketing: Personer, Partier & Praksis den første bog i Danmark, som -ud fra marketing- indkredser de sidste mange års...... brudflader i dansk politik. Gennem ti bidrag fra forskere og praktikere udskraber forfatterne et DNA for feltet politisk marketing. Kort sagt kan du i denne bog finde svarene på: Hvad er politisk marketing? Hvordan har det udviklet sig? Og hvilke konsekvenser har dette fænomen for vælgere, partier og...

 4. Feministiske bidrag til politisk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siim, Birte

  political theories are based upon a democratic paradox: they are based on assumptions about political equality that contrasts with the political practice where women and minorities are marginalised in relation to political representation, influence and political power. The feminist theories have different...... understandings of politics and power and different visions of how to include women and marginalized groups in democracy. One example is Carole Pateman's theory about the sexual contract that interprets the social contract as an expression of men’s patriarchal power over women rooted in the contradiction between...... the public and private arena. Another contribution is Anne Phillips theory of a "politics of presence" to include both women and marginalized social groups in political institutions by changing the principles of representation, and a third contribution is Iris Marion Young’s "the politics of difference...

 5. Politisk disruption

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2018-01-01

  Dette blogindlæg giver en kort analyse af hvordan de sociale medier ved at give en ny tid har åbnet for den disruption af de politiske processer som især Trump stå som et eksempel på.......Dette blogindlæg giver en kort analyse af hvordan de sociale medier ved at give en ny tid har åbnet for den disruption af de politiske processer som især Trump stå som et eksempel på....

 6. Politiske buddhister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borup, Jørn

  2007-01-01

  Munkene i Myanmar (Burma) er på gaden i politiske protester mod et undertrykkende regime. Den fredelige asiatiske religion er kommet i politikernes bevidsthed, og for en gangs skyld er det ikke islam, der skaber overskrifter i mediernes religionsdækning. Men politik og buddhisme har aldrig været...

 7. Politisk urbanitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jan Lilliendahl

  dansk ‘bypolitik’ i begreb og praksis. Som andre steder har udviklingen af dansk ‘bypolitik’ været tvedelt med fokus dels på vækst, dels på velfærd. I størstedelen af aktuel forskning bliver denne dualisme bekræftet og søgt ophævet. Det er argumentet i denne afhandling, at denne begrebsliggjorte harmoni...... i sig selv udelukker ovennævnte potentialer i politisk urbanitet. I stedet for at bekræfte denne dualisme rekonstrueres den politiske urbanitet i en original læsning af den franske filosof, Henri Lefebvre. I sin levede kritik af hverdagslivet og den moderne sociale rumlighed har han udviklet en...

 8. Kriges politiske etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2007-01-01

    I denne artikel vil jeg først forsøge at kontrastere Kants centrale klassisk analytik for militær intervention med nylige udviklinger, i hvad der måske kan vise sig at blive til den seneste revolution i militære strategier. Afslutningsvist vil jeg så forsøge at demonstrere nogle modeller for......, hvorledes magtanalysens realiteter forandrer sig i det samfund, der i dag må kaldes et verdenssamfund. Min overordnede pointe består i at udstille paradokset i forholdet mellem krig og etik ud fra Immanuel Kants teori om retfærdig krig (jus ad bellum). På den ene side må kriges politiske etik kun kunne...... også den danske deltagelse i Irakkrigen som eksempel og viser ud fra Kants kobling af etik, ret og forholdet mellem offentlighed, politik og krigsdeltagelse, at den danske beslutning om krigsdeltagelse såvel etisk som militærstrategisk set bør til offentlig høring. Udgivelsesdato: Oktober...

 9. Émile Durkheims politiske teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  Émile Durkheim skabte en af de mest koherænte teorier om moderne samfunds udvikling og ikke mindst om udviklinger i stat og demokrati. Demokrati defineres som deliberativt demokrati, dvs. at demokrati ikke skal forstås blot som flertalsstyre, men som kommunikationen i forhandlingerne om samfundets...

 10. Krig i Afghanistan gennem fire årtier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  2014-01-01

  I mere en et årti har dansk og international sikkerhedspolitik haft øjnene rettet mod det etnisk og politisk fragmenterede land i Centralasien, og engagement i Afghanistan har på mange måder været skelsættende for dansk militærhistorie. Landet har gennem de seneste fire årtier befundet sig i en...

 11. Administration i politisk styrede organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Steen Juul

  2017-01-01

  At redegøre for hvad administration i politisk styrede organisationer er og forklare relevante teorier og begreber, der kan bruges til at analysere og forstå administrativt arbejde i politisk styrede organisationer.......At redegøre for hvad administration i politisk styrede organisationer er og forklare relevante teorier og begreber, der kan bruges til at analysere og forstå administrativt arbejde i politisk styrede organisationer....

 12. Latinamerikas politiske venstredrejning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Steen Fryba; Andersson, Vibeke

  2006-01-01

  Artiklen diskuterer, hvordan man skal forstå Latinamerikas politiske venstredrejning i starten af det 21 årh. Jorge Castañedas inddeling i to typer venstrefløje er omdrejningspunktet for analysen. Fokus i artiklen er på Bolivia og Brasilien, der typisk ses som tilhørende hver sin type venstrefløj....

 13. Geografisk information gennem tiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Esben Munk

  2004-01-01

  At lave kort hænger sammen med et behov for at kommunikere geografisk information. Der har gennem historien altid været en tidstypisk sammenhæng mellem dette behov, den tilgængelige teknologi til formålet og så den pågældende datamodel. Helt tilbage fra den yngste kartografi og til fremtidens bru...

 14. Speciale: Aristotelisk dydsetik og dennes anvendelighed i Politisk Teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lasse

  2009-01-01

  and equally relevant normative alternative to utilitarianism and deontology. The second part of the paper discusses the applicability of Aristotelian virtue ethics to political theory. The question, initially raised by Amartya Sen, “Equlity og What?” is taken to be the starting point of this discussion...

 15. Teori T

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Karen; Eg, Birgit; Krøll, Vibeke

  2014-01-01

  Teori T er udviklet som en nytænkning af vigtige kompetencer i sygeplejen. Baggrunden er de mange omstillinger i sundhedsvæsenet, der kræver et blik på patienten som ”vores” og dermed en sygeplejetænkning, der krydser grænser.......Teori T er udviklet som en nytænkning af vigtige kompetencer i sygeplejen. Baggrunden er de mange omstillinger i sundhedsvæsenet, der kræver et blik på patienten som ”vores” og dermed en sygeplejetænkning, der krydser grænser....

 16. De politiske partier mangler tænketanke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kelstrup, Jesper Dahl

  2016-01-01

  Tænketanke kan bidrage til idéudvikling og politisk inddragelse af større dele af landet. En mulighed er at udfordre de politiske partier til selv at oprette tænketanke med armslængde til den politiske ledelse....

 17. Massemedier som forum for politisk debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Bo; Trapp, Leila

  2015-01-01

  Ifølge normative teorier om politisk offentlighed og demokrati bør der i deliberative demokratier som det danske foregå en bred offentlig debat, inden politikere træffer beslutninger. Debatten, der i dagens Danmark hovedsagelig foregår i massemedierne, skal blandt andet sikre, at alle synspunkter...

 18. “Flygtningekrisen” er en politisk krise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flohr, Mikkel

  2017-01-01

  Hannah Arendt skrev essayet ”Vi flygtninge” i 1943 som statsløs flygtning. Essayet beskriver de jødiske flygtninges umulige situation før og under Anden Verdenskrig og udvikler derigennem en original analyse af flygtninge som et politisk fænomen – en analyse der også kan hjælpe os med at forstå den...

 19. Kritisk teori, æstetik og receptionsforskning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ib Bondebjerg

  1988-01-01

  Full Text Available Det er receptionsforskningens uomtvistelige fortjeneste, at den har sat focus på modtagernes oplevelser og vurderinger. Brugerne tages tilsyne- ladende alvorligt, i modsætning til den kritiske teori (Frankfurterskolen m.v., der i debatten om receptionsforskningen er blevet beskyldt for at være formynderisk: Den tager stilling til æstetisk og indholdsmæssig kvalitet på brugernes vegne. I denne artikel forsøger Ib Bondebjerg at fastholde en del næsten glemte, men fundamentale nuancer (ikke mindst mht. tekstens status i forhold til oplevelsen i både den kritiske teori, semiotikken og dele af receptions- forskningen. Hermed bidrages til den diskussion om hvem der skal fast- lægge den kulturelle og æstetiske værdi i et medieprodukt som tages op af både Jensen, Schrøder og Skovmand i dette nummer. Indirekte viser Bondebjerg, at der sker en afpolitisering af medierne, hvis de alene eksisterer i en uproblematiseret relation mellem afsender og modtager. Populært TV konstrueres jo netop så det fremtræder lyst- og spændings- fyldt og kommer herved til at virke som et passivt spejl for modtagerne. Hvis kunsten forråder det smertefulde og tabuiserede, bliver den ufarlig. Mediernes eneste formål bliver da at igangsætte et på forhånd kalkuleret ping-pong-spil mellem den enkeltes erfaringer, oplevelser og fantasier. Heroverfor stiller Bondebjerg den demokratiske radikalisme hvor æstetik- ken udgør et kampområde. Kunsten er med andre ord en politisk agent, hvor både afsenderen, modtageren og samfundet selv aktivt er med i forandringsprocessen. - "Perspektivet er at gøre modtagerne til kvalifi- cerede producenter i videste forstand".

 20. Læreprocesser gennem struktureret refleksion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engell, Christian; Hansen, Torben

  2009-01-01

  Udgangspunktet for "Læreprocesser Gennem strukturerede refleksion" er spørgsmålet om, hvordan strukturering af refleksion kan bidrage til at sikre (det nærmeste umulige) at eleverne lærer, det tilsigtede i (boldspil-)undervisningen. Forfatterne Christian Engell og Torben Hansen viser, hvordan beg...

 1. Information og misinformation i politiske beslutningsprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, David Budtz; Jensen, Andreas Brøgger; Thomassen, Jacob Lauge

  2018-01-01

  I et vidensbaseret demokrati er det vigtigt, at aktuel, pålidelig og relevant viden er tilgængelig i beslutningsprocesser hos myndigheder, regering og Folketing. Relationen mellem forskning, rådgivning og politiske beslutninger er imidlertid ikke altid fredsommelig. På stort set alle politikområder...... drøftes det, om kvalificeret viden og verificeret information finder vej til de rigtige beslutningstagere eller om borgere, medier og politikere ligger under for misinformation, diskrediteret forskning og anekdotisk evidens. I denne artikel kortlægger forfatterne, hvordan postfaktuelle tendenser i...

 2. Storicizzare le teorie psicocritiche

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Talamo

  2015-07-01

  Full Text Available Le teorie psicoanalitiche della letteratura, dopo una fase di alterne fortune, sono oggi praticate da una cerchia di adepti sempre più ristretta. Le nuove koinè critico-teoriche tendono infatti a relegare la dottrina freudiana all’interno di un sapere letterario (e non interpretativo o a sostituire ad essa strumenti ritenuti più efficaci nella descrizione della sfera del mentale in letteratura (neuroestetica e neuronarratologia. La proposta storiografica che qui si avanza non vuole prendere parte in questo dibattito pro o contro la psicocritica, ma vuole leggere le proposte di teoria psicoanalitica della letteratura alla luce di una riflessione sul concetto di ibridazione, concetto sul quale queste teorie hanno costruito il loro confronto con i paradigmi teorici di volta in volta egemoni.

 3. Inklusion gennem forældresamarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter

  2014-01-01

  Kapitlet belyser, hvordan inklusion kan skabes gennem n decentrering, der i fortsat bevægelse flytter opmærksomheden ud på de omgivelser, som den konkrete pædagogiske prak er indlejret i. Fokus er på forældresamarbejdets betydning for inklusion af alle børn i børnefællesskabet i institutionen og ...

 4. Malaysia. Kan den politiske fred fortsætte?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fleming, Daniel; Søborg, Henrik

  2008-01-01

  Der er valg i det muslimske Malaysia den 8. marts 2008. Et land med klar etnisk opdeling, men også med stor politisk stabilitet. Hvordan hænger det sammen?......Der er valg i det muslimske Malaysia den 8. marts 2008. Et land med klar etnisk opdeling, men også med stor politisk stabilitet. Hvordan hænger det sammen?...

 5. Takmilah: Menuju Teori Sastra Islami

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asep Supriadi

  2011-12-01

  Full Text Available Banyaknya karya sastra Indonesia yang bernuansa islami sejak tahun 2000-an telah dijadikan objek kajian sastra. Pengkajian karya sastra islami tersebut sangat relevan jika menggunakan pendekatan teori sastra Islam. Pendekatan teori sastra Islam yang dianggap sesuai dengan karakter sastra Indonesia bernuansa islami adalah teori sastra Islam Melayu Malaysia. Para pakar sastra Melayu telah berhasil menciptakan teori sastra islami, di antaranya Shafie Abu Bakar yang telah memperkenalkan teori sastra Islam yang disebut dengan teori takmilah. Abstract: The outburst of Indonesian Islamic literatures has been the object of literary study since the 2000s. The study of Islamic literature is very relevant when using the approach of Islamic literary theory. The approach of Islamic literary theory is considered in accordance with Indonesian Islamic literary character. It is descending from the literature of Malay. The Malay literary experts have succeeded in creating an Islamic literary theory. Shafie Abu Bakar has introduced Islamic literary theory called the theory Takmilah. Key Words: Islamic literature, theory of Takmilah

 6. Introduzione alle teorie di gauge

  CERN Document Server

  Cabibbo, Nicola; Benhar, Omar

  2016-01-01

  "Introduzione alle Teorie di Gauge" completa la serie di tre volumi basati sulle lezioni dei corsi di Meccanica Quantistica Relativistica, Interazioni Elettrodeboli e Teorie di Gauge, impartite dagli autori agli studenti delle Lauree Magistrali in Fisica e Astronomia & Astrofisica dell'Universita "La Sapienza" di Roma, nell'arco di qualche decennio. L'obiettivo principale del volume è di introdurre i concetti di base della rinormalizzazione nella teoria quantistica dei campi e i fondamenti delle moderne teorie di Gauge. Anche se collegato ai volumi precedenti, il libro si presta ad una lettura indipendente, che presume solo conoscenze generali di relativita speciale, della seconda quantizzazione e della fenomenologia delle interazioni elettrodeboli. Lo strumento di base è l'integrale sui cammini di Feynman, introdotto nei capitoli iniziali e sistematicamente impiegato nel seguito. L'esposizione segue un percorso pedagogico, che parte dal caso semplice dell'ampiezza di transizione in meccanica quantistic...

 7. Den danske samfundsudvikling 1848-2012 og marxistisk, neoklassisk, keynesiansk, monetaristisk og nykeynesiansk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Poul Thøis

  Efter i adskillige år at have undervist ud fra andres bøger og efter mange tilløb besluttede forfatteren sig for at skrive sin egen forskningsbaserede bog til Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester, som dækker fem lektioner om den politiske økonomis historie og den danske økonomiske udvikling........ Ambitionen har været at udarbejde en kort appetitvækker, der gør, at studerende får et overblik og forstår nogle basale sammenhænge og får lyst til at vide mere om økonomisk teori, dansk og international økonomi og ikke mindst debatterne herom....

 8. Elever kommunikerer gennem digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars; Rødbro, Lise Langagergaard

  2012-01-01

  , der foregår, ved brug af platformen. Senere diskuteres resultaterne ud fra kommunikationstrekanten, og der skitseres en model for videostøttet undervisning i idræt ud fra Batesons kommunikations- og læringsniveauer. Gennem analyser af platformens brug kan vi dokumentere, at eleverne bliver inspireret...

 9. Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Sandy; Kirkeby, Anja

  2017-01-01

  ”Inklusion gennem æstetiske processer” introduceres den æstetiske dimension gennem spørgsmålet om, hvorvidt der kan registreres en sammenhæng mellem inklusion og æstetiske læreprocesser i dagtilbud. Artiklen er skrevet på baggrund af et forsøgs- og udviklingsprojekt, der blev gennemført i perioden...... 2014-2016 med det formål at undersøge, hvorvidt æstetiske processer organiseret i projektforløb, der tager udgangspunkt i temaer, som optager mindre grupper af børn, kan have en inkluderende effekt. Artiklen diskuterer, hvordan definitionen af begrebet inklusion er altafgørende for, om man kan etablere...

 10. Politisk kronik 2. halvår 2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bille, Lars

  2014-01-01

  Regeringens indgåelse af en aftale om en skattereform med Venstre og De Konservative frem for med Enhedslisten den 22. juni 2012 gav yderligere næring til den uenighed, der var i Socialistisk Folkeparti om partiets overordnede politiske linje. Uenigheden var blevet klart demonstreret op til...... partiets landsmøde i april 2012, hvor den nyvalgte landsledelse skulle vælge ny næstformand. Som det er sket så ofte før, er det ved næstformandsvalg, at partiinterne stridigheder kommer frem til overfladen, da det trods alt ikke er helt så dramatisk, som det er at tage et direkte formandsopgør. I sin...

 11. Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eirik S. Jenssen

  2009-11-01

  Full Text Available Tilpasset opplæring er et populært politisk virkemiddel når skolen skal reformeres og gjøres i stand til å møte endrede betingelser. Det er et begrep som hentes frem når politikerne skal nå mål som inkludering, sosial utjevning eller økt læringsutbytte. Evalueringer viser at skoler opplever tilpasset opplæring som et uklart og problematisk begrep. Vi viser i denne artikkelen at lærerne har god grunn til å synes at tilpasset opplæring er vanskelig å praktisere. Dette gjør vi ved å vise hvordan tilpasset opplæring har skiftet meningsinnhold med skiftende regjeringer i perioden 1975 og frem til i dag. Vi har identifisere fire ulike epoker i tilpasset opplæring som hver fremhever ulike sider ved opplæringen og forfekter ulike løsninger.

 12. Resensi Buku: TEORI ETIKA TENTANG HUKUM ILEGAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dwi Tatak Subagiyo

  1999-07-01

  Full Text Available Buku ini banyak diisi oleh istilah-istilah filsafat umum, tetapi penekanannya pada kajian yang mengarah pada filsafat hukum. Dalam buku tersebut berisikan retributivisme atau teori proporsionalitas dengan mengandalkan teori yang dikemukakan oleh Emanuel Kant dan Hegel. Di samping itu juga disoroti teori utilitarisme atau teori konsekuensialisme yang dibahas secara mendalam dan terstruktur oleh Jeramy Bentham. Dalam masa dan era globalisasi ini negara kita telah dilanda berbagai gejolak, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum. Oleh karena itu untuk membantu masyarakat dalam memecahkan sebagian dari kekecewaannya dibutuhkan rujukan-rujukan yang nantinya akan dapat diangkat sebagai pedoman jika perlu dan dapat berfaedah untuk mengatasi kebuntuan tersebut. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa untuk membaca buku ini diperlukan beberapa penafsiran dan interprestasi yang sangat mendalam, karena tanpa adanya alat-alat tcrsebut tidak akan dapat mendapatkan solusi bagi pcnggunaan hukuman yang nantinya dapat sedikit banyak meningkatkan supremasi hukum yang hingga kini kian merosot di mata masyarakat kita. Kajian etika memang tidak dapat dilepaskan dari adanya moral seseorang untuk mengikuti segala bidang. Sekarang ini hanyalah yang diperlukan adalah moral dan etika supaya kita tidak terpuruk dalam pola-pola anarkisme, sehingga sulit untuk mengadakan kontrol. Kontrol dan pengawasan dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menegakkan normalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sulit untuk memisahkan antara etik dan moral karena keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, berarti kedua aspek tersebut saling berketergantungan. Buku yang berjumlah halaman 110 ini mencerminkan bahwa teori-teori yang dikemukakan oleh para filsufini tidak lain adalah untuk memberikan kontribusi pada negara, khususnya dalam cara untuk penegakan hukum suatu negara. Tetapi perlu diketahui kepada para pembaca untuk berhati-hati dalam membaca

 13. TEORI INTERNASIONALISME DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ninon Melatyugra

  2015-10-01

  Full Text Available Abstrak Konstitusi suatu negara memegang peran penting dalam menjelaskan posisi hukum internasional dalam sistem hukum nasional. The South African Constitution adalah salah satu contoh konstitusi yang menjabarkan secara eksplisit mengenai kedudukan hukum internasional sehingga mempreskripsi pengadilan untuk menggunakan hukum internasional secara langsung dalam wilayah domestik. Masalah muncul bagi negara yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam konstitusi, seperti Indonesia, namun praktiknya terdapat penggunaan hukum internasional oleh agen negaranya. Artikel ini menawarkan teori internasionalisme untuk memberi dasar legitimasi bagi negara yang ingin patuh terhadap hukum internasional di saat konstitusi tidak memiliki ketentuan eksplisit yang mengaturnya. Teori ini dibangun dengan fondasi 2 teori yakni teori transnational legal process yang menitikberatkan pada bagaimana negara memperlakukan hukum internasional, dan teori international constitution yang berfokus pada bagaimana perlakuan hukum internasional tersebut bersifat konstitusional.    Abstract A constitution of a nation holds an important role to define international law before municipal law. The South African Constitution is an example of constitutions that explain explicitly the position of international law and prescribe its courts to observe international law in domestic zone. A crucial problem has risen in States which have no explicit provisions in their constitutions, like Indonesia, but the State agent acts of using international law are often found. This article offers internationalism theory in order to give the States a legitimacy to be comply with international law although the constitution lacks the explicit provisions. The theory contains 2 basic theories which are transnational legal process theory that stresses on how states treat international law properly; and international constitution theory that focuses on how the treatment becomes constitutional.

 14. Teori Dan Metodologi Penelitian “Public Relations”

  OpenAIRE

  Ardianto, Elvinaro

  2004-01-01

  Artikel Public Relations (PR) yang banyak tersaji di media massa atau pun jurnal, lebih banyak membahas tentang PR is Art atau PR is Practice. Paparan kali ini mencoba membahas tentang PR is Science, sebagai kajian keilmuan, dengan mengemukakan tentang teori dan model Public Relations, serta teori kontemporer yang diadopsi menjadi teori dan model PR, serta membahas pula bentuk penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif PR. Tulisan ini diakhiri dengan rekomendasi komisi pendidikan yang t...

 15. Teori dan Metodologi Penelitian “Public Relations”

  OpenAIRE

  Elvinaro Ardianto

  2004-01-01

  Artikel Public Relations (PR) yang banyak tersaji di media massa atau pun jurnal, lebih banyak membahas tentang PR is Art atau PR is Practice. Paparan kali ini mencoba membahas tentang PR is Science, sebagai kajian keilmuan, dengan mengemukakan tentang teori dan model Public Relations, serta teori kontemporer yang diadopsi menjadi teori dan model PR, serta membahas pula bentuk penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif PR. Tulisan ini diakhiri dengan rekomendasi komisi pendidikan yang t...

 16. Takt og Tale og TV-Avis gennem 40 År

  DEFF Research Database (Denmark)

  le Fevre Jakobsen, Bjarne; Ejstrup, Michael

  2011-01-01

  Sproget i DR's tv-aviser har i perioden 1965 til 2011 udviklet sig fra at være oplæst skriftsprog til at indeholde flere af talesprogets kendetegn. Sprognormeringen har gennem alle årene været voldsom. Bogbidraget analyserer sproget i DR's tv-aviser gennem 40 år med nedslag på omtrent samme dato ...

 17. RELEVANSI TEORI MASLAHAT DENGAN UU PEMBERANTASAN KORUPSI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asmawi Asmawi

  2009-12-01

  Full Text Available Aiming at protection of religion, soul, intelligence, wealth and progeny, the theory of maslahah permeates the norms of Corruption Eradication Law in Indonesia. The adoption of Islamic criminal law through the theory of maslahah into the system of national law means the transformation and objectivication of the former into the latter, which in turn reflects the integration of Islamic law into national law. The article argues that the application of the theory of maslahah on the criminalization of corruption, the formulation of sanctions on corruption, the concept of responsibility for corruption committted by the corporate, strongly indicates the process of islamization on special criminal law in Indonesia. Bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, teori maslahah telah menjiwai norma yang terkandung dalam Undang-undang Pemberantasan Korupsi. Aplikasi hukum pidana Islam melalui teori maslahah dalam sistem hukum nasional mengimplikasikan adanya transformasi dan objektifikasi sistem hukum pertama ke dalam sistem hukum kedua, yang pada gilirannya mencerminkan integrasi keduanya. Artikel ini berargumen bahwa melalui penerapan teori maslahah dalam kriminalisasi korupsi, formulasi sanksi pidana korupsi, dan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi jelas menunjukkan terjadinya proses islamisasi dalam perundang-undangan pidana khusus di Indonesia.

 18. PENGANTAR MENGENAI TEORI MARXIS TENTANG HUKUM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Endra Wijaya

  2008-09-01

  Full Text Available The opinion of Karl Marx becomes the inspiration for the appearance of the critical philosophy in the field of economics, social, politic and law. The spirit is to criticize the capitalism system that assumed of negative effect for the human life. When those opinion is came into the law, it bring the criticism to attendance of law in capitalist  society. In capitalist society, law is not a free value, it’s not neutral character and always related with the economic factor and also existing politics.   Kata Kunci : teori marxis dan sistem kapitalisme

 19. Teori Implisit dalam Proses Belajar, Relasi antar Pribadi dan antar Kelompok

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aquilina Tanti Arini

  2014-06-01

  Full Text Available Artikel ini memaparkan tentang teori implisit yang perkembangannya dipelopori oleh Carol S. Dweck dan kolega-koleganya. Teori implisit merupakan teori orang awam yang terdiri atas teori entitas dan inkremental. Teori entitas adalah pandangan yang dimiliki orang awam bahwa sifat bersifat permanen, sedangkan teori inkremental adalah pandangan orang awam bahwa sifat bersifat dinamis dan dapat dikembangkan. Pemaparan teori implisit didasarkan pada hasil-hasil penelitian pada berbagai isu belajar dan relasi-relasi sosial, meliputi penelitian-penelitian tentang peran teori implisit pada performansi dan proses-proses belajar yang mendasarinya, pada relasi antar pribadi dan relasi antar kelompok. Selain itu juga dipaparkan hasil penelitian tentang intervensi untuk mengubah teori implisit yang mendukung perubahan diri dan sosial yang konstruktif. Paparan tentang teori implisit diharapkan memberikan pemahaman tentang peran perbedaan individu dalam proses interaksi sosial.

 20. Medansvar og fagligt engagement gennem digitale skriveøvelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette Roued-Cunliffe

  2016-10-01

  Full Text Available Vi rapporterer om vores forsøg på at promovere medansvar og fagligt engagement blandt vores studerende gennem digitale skriveøvelser. Disse kombinerer skriftlighed i læring (som en refleksionsfremmende og forpligtende øvelse med de kollaborative muligheder, der ligger i at benytte digitale platforme. Dybde i læring og reflekteret/reflekterende feedback er aspekter, som bliver centrale, når fagligt indhold på skrift indlejres i en digital læringskontekst. I artiklen tages udgangspunkt i TEACHs universitetspædagogiske initiativer inden for skriftlig læring og erfaringerne fra universitetspædagogikum. Forfatterne afprøvede nogle af disse idéer i form af kollaborative skriveøvelser på et bachelorkursus på Det Informationsvidenskabelige Akademi (Københavns Universitet. Forfatternes praktiske fremgangsmåde dokumenteres, og der gøres rede for de erfaringer, de har gjort sig. I den forbindelse diskuteres aspekter som tekstnære vs. åbne spørgsmål, de studerendes motivation for skrivning, deres vurdering af egen arbejdsindsats, en vurdering af de studerendes tidsforbrug og de studerendes holdning over for den foretrukne feedback - underviserens eller peer-to-peer. Der afsluttes med anbefalinger, som baserer sig på dette forsøg. This article reports on our attempts to promote accountability and commitment among our students through digital writing exercises. These combine writing as a reflective and required learning process with the collaborative possibilities that exist in using a digital platform. When using this kind of platform the depth of understanding and the quality of the feedback are important aspects of the learning experience. The study is based on the university’s TEACH programme, which focuses on writing in higher education, and it also draws on our experience from the university’s pedagogy course. Some of the ideas were tested on students from the Bachelor programme at the Royal School of Library and

 1. KONSTRUKSI TEORI PARADIGMA THOMAS S. KUHN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurkhalis Nurkhalis

  2012-02-01

  Full Text Available Thomas Kuhn memberikan gambaran bahwa kebenaran sains akan ditemukan berkali-kali ataupun berganti-ganti bentuk ilmiahnya walaupun dari satu objek yang sama. Formulasi teori paradigma yang mencetuskan bahwa sebuah kebenaran sains (legatimed truth identik dalam target teleologis yang didasari pada detection dikenal sebagai final cause (end. Kebenaran sains bukan continuous (lanjutan, improvisasi, evolusi atau kumulatif, melainkan terjadi paradigm shift (pergeseran paradigma atau disebut juga dengan revolusi. Paradigma melalui shift moving (pergerakan pergeseran dipahami sama dengan gestalt switch (perpindahan secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Di dalam gestalt switch yang diungkapkan adalah verifikasi terjadi sekaligus atau tidak sama sekali (all at once or not at all. Konsep paradigm shifts membuka kesadaran bersama bahwa para pengkaji sains tidak akan mungkin bekerja dalam suatu suasana objektivitas yang mapan. Paradigma men-design kerangka world view (pandangan dunia atau perspective (cara pandang untuk lebih important, legitimate, and reasonable. Hal ini membuat sebuah detection (target teleologis tidak akan terevolusi atau tereleminir karena kemampuan eksperimentalnya mengakomodir counterinstances (ketahanan berkompetisi teori. Paradigma yang bertahan merupakan winnowing (keunggulan baru dari sebuah discovery, supertitian (temuan besar atau novelty (terbaharukan. Paradigma bertahan akan tumbuh menguasai normal science selama belum eksisnya anomaly (ketimpangan. Paradigma baru memiliki kriteria neater (rapi, more suitable (lebih cocok, simpler (sederhana, or more elegant (lebih elegan. Paradigma akan terusbertransformatif dengan paradigma baru karena sistem bekerja paradigma mengalihkan padigma menuju revolusi ilmiah di mana revolusi ilmiah dengan perubahan fundamental akan meresap dalam metode dan pemahaman.

 2. Følelser, fiktion – og Facebook - har erobret den politiske arena

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter

  2016-01-01

  Er der ét træk de nye politiske bevægelser – fra Trump til Alternativet – har til fælles, er det evnen til at fortælle historier, vælgerne kan koble sig på som medfortællere. Historier om håb og frelse, fornedrelse og fortabelse. Det bringer drømmene og magien tilbage i politik. Derfor vinder de ...

 3. ‘n Kontekstuele teorie van entrepreneurskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Crous

  2004-10-01

  Full Text Available A contextual theory of entrepreneurship. Industrial psychologists studying the domain of entrepreneurship tend to focus on the independent variables that predispose entrepreneurial behaviour. The challenge, therefore, was to give expression to the nature of entrepreneurship (as dependant variable from an industrial psychological perspective. This was done by means of the development of a contextual theory of entrepreneurship. Firstly, the fundamental actions were identified that would give expression to the contextual process of entrepreneurship, after which form was given to its structure. This structure was utilised putting in place a typology of entrepreneurship. The geometric characteristics of the structure were explained. Possibilities for application as well as directions for entrepreneurship development, suggested by the theory were discussed. Opsomming Bedryfsielkundiges wat die domein van entrepreneurskap bestudeer, is geneig om te fokus op die onafhanklike veranderlikes wat entrepreneuriese gedrag predisponeer. Die uitdaging, derhalwe, was om uitdrukking te gee aan die aard van entrepreneurskap (as afhanklike veranderlike vanuit ’n bedryfsielkundige perspektief. Hieraan is uitdrukking gegee met die ontwikkeling van ’n kontekstuele teorie van entrepreneurskap. Eerstens is die fundamentele aksies geïdentifiseer waaraan uitvoering gegee moet word ten einde gestalte te gee aan die kontekstuele proses van entrepreneurskap, waarna vorm aan die struktuur daarvan gegee is. Daarna is die struktuur aangewend om verskillende soorte entrepreneurs te klassifiseer wat ’n tipologie van entrepreneurskap moontlik maak. Die geometriese eienskappe van die struktuur is uiteengesit. Toepassingsmoontlikhede asook aanwysers vir entrepreneurskapontwikkeling is bespreek.

 4. PENERAPAN TEORI ATRIBUSI WEINER UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN ANALISIS PENDAPATAN NASIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joko Suwandi

  2012-06-01

  poin, yaitu dari rata-rata 35,43 menjadi 93,43; (3 tanggapan mahasiswa terhadap penerapan Teori Atribusi Weiner sangat positif. Penerapan Teori Atribusi Weiner yang disisipkan dalam pembelajaran langsung dilakukan dengan prosedur; (1 lakukan penilaian atas hasil kerja mahasiswa secara langsung dan beri komentar dan penguatan verbal dan non-verbal untuk memberikan persepsi keberhasilan dan kegagalan. Bangga apabila hasil pekerjaannya benar dan akan malu apabila pekerjaannya tidak benar; dan (2 tumbuhkan ego-involvement di kelas dengan menyadarkan bahwa tugas yang dibebankan menjadi pertaruhan harga diri. Upaya yang dilakukan dengan menunjukkan secara terbuka atas hasil pekerjaan mahasiswa di depan kelas.

 5. Demokratisk forum eller fallit: Valgkamp i den lokale avis set gennem en lingvistisk lup

  OpenAIRE

  Frederiksen, Line

  2007-01-01

  Denne specialeafhandling undersøger indholdet af DAGBLADET Roskildes artikler om den kom-munale valgkamp i 1997, 2001 og 2005 i de tre dage før, under og efter valget. Formålet med un-dersøgelsen er at dokumentere, hvilke overordnede temaer, der ligger i teksterne og efterfølgende ridse de demokratiske konsekvenser af tematiseringen op i forhold til læserne af DAGBLADET. I dansk kontekst udgør undersøgelsesperioden, hvad Pippa Norris definerer som ’den postmo-derne fase’ i politisk kommunikat...

 6. En ansats til en teori om Situationel Dialektisk Ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dakwar, Julia Rytter; Lorentzen, Anne-Christine Rosfeldt; Smedegaard, Flemming

  2015-01-01

  typer af organisations-medlemmer, bl.a. Helle Heins arketypeteori, Thomas Højrups livsformsteori og Helle Petersens cen-lok teori om forandringskommunikation. I en ramme af et dialektisk mindset samles tankerne i artiklens afsluttende afsnit, hvor der skitseres en række krav, som ledelse og ledere i...

 7. Menyoal Elaboration Likelihood Model (ELM dan Teori Retorika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yudi Perbawaningsih

  2012-06-01

  Full Text Available Abstract: Persuasion is a communication process to establish or change attitudes, which can be understood through theory of Rhetoric and theory of Elaboration Likelihood Model (ELM. This study elaborates these theories in a Public Lecture series which to persuade the students in choosing their concentration of study. The result shows that in term of persuasion effectiveness it is not quite relevant to separate the message and its source. The quality of source is determined by the quality of the message, and vice versa. Separating the two routes of the persuasion process as described in the ELM theory would not be relevant. Abstrak: Persuasi adalah proses komunikasi untuk membentuk atau mengubah sikap, yang dapat dipahami dengan teori Retorika dan teori Elaboration Likelihood Model (ELM. Penelitian ini mengelaborasi teori tersebut dalam Kuliah Umum sebagai sarana mempersuasi mahasiswa untuk memilih konsentrasi studi studi yang didasarkan pada proses pengolahan informasi. Menggunakan metode survey, didapatkan hasil yaitu tidaklah cukup relevan memisahkan pesan dan narasumber dalam melihat efektivitas persuasi. Keduanya menyatu yang berarti bahwa kualitas narasumber ditentukan oleh kualitas pesan yang disampaikannya, dan sebaliknya. Memisahkan proses persuasi dalam dua lajur seperti yang dijelaskan dalam ELM teori menjadi tidak relevan.

 8. Regeringserklæringen og PET's registreringer på det politiske område 1968-1989

  DEFF Research Database (Denmark)

  Den 30. september 1968 udsendte VKR-regeringen en erklæring, hvis hovedsynspunkt var "...at registrering af danske statsborgere ikke længere må finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed." Det fremgik ydermere af erklæringen, at såfremt tjenesten lå inde med sådanne registreringer......, ville de blive slettet og de underliggende oplysninger tilintetgjort. Der er i den offentlige debat forud for Kommissionens nedsættelse rejst en mistanke om, at PET's registreringspraksis efter den 30. september 1968 er foregået i strid med regeringserklæringen. Et centralt spørgsmål i denne debat har...... danske ambassade i Washington. Dette bind er en tilbundsgående undersøgelse af PET's registreringer på det politiske område i perioden 1968-1989....

 9. Læringsmål i masteruddannelser – et underviserperspektiv på teori-praksis relationen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annie Aarup Jensen

  2016-10-01

  Full Text Available Artiklen belyser, med udgangspunkt i Ellströms kategorisering af handlings-, videns- og læringsniveauer (1996, at der eksisterer en generel grundlæggende forskel mellem, hvad underviserne oplever, at masterstuderende har som mål med deres uddannelse, og hvad underviserne selv tolker som det overordnede mål. De studerendes mål er ifølge underviserne overvejende at få teoretisk viden og teoretisk funderede svar på konkrete problemstillinger, mens undervisernes mål er at skabe refleksive praktikere gennem arbejdet med teorier og teori-praksis¬inte¬gra¬tion. Artiklen er baseret på kvalitative interviews med fem erfarne underviserer fra tre forskellige masteruddannelser, hvor kernefelterne er læreprocesser, organisations- og professionsudvikling samt lederudvikling. Based on Ellström’s categorization of levels of action, knowledge and learning (1996, the article shows that a fundamental difference exists between master students’ objectives for their education as experienced by the teachers, and the teachers’ own interpretation of the overall objectives. According to the teachers, the students’ objectives are primarily to acquire theoretical knowledge and theoretically based answers or solutions to specific practice related problems, whereas the teachers’ objectives are to create reflective practitioners through their work with theories and theory-practice integration. The article is based on qualitative interviews conducted with five experienced teachers from three different master programmes that focus on learning processes, organizational- and professional development and leadership development.

 10. Klassisk og moderne pædagogisk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Tine Rask

  Klassisk og moderne pædagogisk teori er en indføring i pædagogikkens centrale teorier, personer, temaer og begreber. Den består af i alt 29 kapitler skrevet af førende danske pædagogiske teoretikere. Bogens kapitler er tematisk opdelt i følgende seks dele: Del 1: Pædagogik og teorier om opdragelse...

 11. PROBLEM PENDIDIKAN VIDEO GAMES DALAM PERSPEKTIF TEORI SIMULACRA JEAN BAUDRILLARD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siti Murtiningsih, Joko Siswanto, M. Mukhtasar Syamsudin

  2013-05-01

  Full Text Available Abstract: Education Problems of Video Games in the Perspective of Jean Baudrillard’s Theory of Simulacra. In the era of digital age, we are witnessing how video games penetrate children’s daily life and it is believed to have some impacts on their cognitive and affective processes. Referring to hermeneutical approach, the present library research seeks to answer the question whether video games create a real identity or simply forge false consciousness in children. In the first step, the data were collected from bibliographi­cal sources that related to data. In the second step, the data were analyzed to examine the pedagogical-philosophical properties of the video games. The results indicate that video games change the way children view the world. Video games present the world as hiper-reality. Bu putting aside the negative values and maximizing the positive ones, the understanding of hiper-reality allows for the inculcation of children. Abstrak: Problem Pendidikan Video Games dalam Perspectif Teori Simulacra Jean Baudrillard. Permainan video games diyakini berdampak positif sekaligus negatif pada proses kognitif dan afektif anak.-anak. Terutama, video games berpengaruh pada proses internalisasi nilai-nilai dan pembentukan identitas mereka. Teknologi virtual yang disajikan oleh video games, seperti didekati oleh teori simulacra Jean Baudrillard, menyuguhkan jebakan akan realitas palsu. Melalui riset pustaka dengan metode "filsafat her­meneutis", dianalisis data untuk membangun refleksi filsafat pendidikan atas permainan video games itu. Hasil penelitian ini menyatakan video games menyuguhkan sebuah hiper-realitas dari simulasi realitas, atau simulacra dalam teori Jean Baudrillard. Simulacra adalah dunia yang terbentuk dari salinan realitas, yang menjadi acuan melebihi realitas asli. Disimpulkan bahwa video games menjadi semacam “ruang konseptual”, yang dibentuk oleh simulacra. Dengan mengenali hakikat hiper-realitas, video games dapat

 12. Klassisk og moderne pædagogisk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klassisk og moderne pædagogisk teori giver en indføring i pædagogikkens centrale problemstillinger, teorier, personer og begreber. Bogen indeholder 31 kapitler samt en leksikal del, skrevet af førende danske forskere og ordnet tematisk under følgende overskrifter: Del 1: Pædagogik og teorier om...... opdragelse, undervisning og uddannelse Del 2: Nationalstat og globalisering Del 3: Fag, viden og undervisning Del 4: Kulturelle og sociale forskelle Del 5: Perspektiver og deres betydning Del 6: Pædagogikkens institutioner Del 7: Socialt og pædagogisk samspil Del 8: Person- og teoriintroduktioner Der er...

 13. "Det man hører, er man selv" - musik og identitet set gennem musikforskningens briller

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Ole Bonde

  2015-11-01

  Full Text Available ”Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (2000’erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal, men går bag om det populære slogan og undersøger hvordan musik og identitet spiller sammen. Hvilke (musikpsykologiske teorier belyser musikkens rolle i identitetsdannelsen? Hvordan forskes der i emnet, og hvilke resultater kan der peges på? Forskningen dokumenterer bl.a., at musik bruges aktivt af mange mennesker som en ressource til at konstruere selv-identitet og gruppe-identitet, og til at skabe, opretholde og regulere en mangfoldighed af følelser. Denne oversigtsartikel giver via præsentation af udvalgte teorier og konkrete undersøgelser en bred introduktion til emnet og viser, hvordan musikforskere gennem arbejde med interviews, dagbøger og (musikalske selvbiografier samt feltarbejde kan beskrive musik som en ofte meget vigtig brik i identitetsdannelsen.

 14. GAYA KOMUNIKASI GURU MATEMATIKA DITINJAU DARI TEORI KOMUNIKASI LOGIKA DESAIN PESAN

  OpenAIRE

  Muhamad Yasin

  2013-01-01

  Komunikasi antara guru dan siswa merupakan faktor penting dalam proses belajar mengajar sehingga materi yang disampaikan terserap oleh siswa dengan baik. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gaya komunikasi guru dalam mengajar matematika di MTs N Mranggen ditinjau dari teori komunikasi logika desain pesan. Secara umum tujuan penelitian ini adalah didiskripsikannya gaya komunikasi guru matematika di MTs N Mranggen ditinjau dari teori komunikasi logika desain pesan. Penelitian ini m...

 15. DETERMINAN KEBIJAKAN DIVIDEN PERUSAHAAN : PENGUJIAN TERHADAP TEORI SIKLUS HIDUP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dwi Ratmono

  2015-10-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah teori siklus hidup dapat menjelaskan faktor-faktor penentu kebijakan dividen. Siklus hidup perusahaan diukur dengan laba ditahan terhadap total aset (RETA. Penelitian ini mengusulkan hipotesis bahwa RETA memiliki pengaruh positif pada kebijakan dividen sedangkan leverage tidak berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar nonfinansial di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2012. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Regresi logistik digunakan untuk teknik analisis. Sampel akhir terdiri dari 520 perusahaan-tahun pengamatan. Hasil menunjukkan bahwa saldo laba untuk total aset positif mempengaruhi probabilitas distribusi dividen. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen keseluruhan, bukti empiris yang disediakan oleh penelitian ini mendukung teori siklus hidup.The objective of this study is to test empirically whether life cycle theory can explain the determinants of dividend policy. Company’s life cycle is measured by retained earnings to total asset (RETA. This study proposes hypothesis that RETA has positive influence on dividen policy whereas leverage has negative influence on dividend policy. The population of this research is all of listed nonfinancial firms in Indonesia Stock Exchange in year 2009-2012. Sampling method used is purposive sampling. Logistic regression used as a technique to analyze the data. The final sample consists of 520 firms. The results show that retained earnings to total asset positively affects probability of dividend distribution. Meanwhile, leverage has no significant effect on dividend policy. Overall, the empirical evidence provided by this study supports life cycle theory.

 16. Politisk TV-reklam : En jämförelse mellan partiernas valfilmer inför riksdagsvalet 2014

  OpenAIRE

  Ålbrink, Anna

  2014-01-01

  Politisk TV-reklam är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Mot bakgrund av att partierna i reklamen helt kan styra över meddelandet och att det finns en begränsad mängd svensk forskning på området, är det intressant att undersöka vilka strategier som används. Syftet med uppsatsen är att jämföra partiernas valfilmer inför riksdagsvalet 2014 och ta reda på vilka strategier som används för att övertyga väljarna i bild och text. Vilka är de centrala budskapen och använder partierna liknande eller...

 17. TEORI KONFLIK DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Totok Achmad Ridwantono

  2017-10-01

  Full Text Available Conflict theory was not merely understood in social event which finally made physical clash. Conflict theory meant the appearance of friction in government structure dimension which had to be managed well, or in other words it was realized based on the social parameter and the right law. Thus the theory of conflict was needed to solve the problems of politic ? law governmental structure, in this case was NKRI. The central issue proposed was clear namely about the existence of the power and/or the authority which faced the position, in this case was the elements in a society. The social fact was that power as the control source could make conflict inter institution. Thus, a change had to be accommodated and managed, so it would get legitimacy from the power or the authority. In this dimension, law as the breaking agent of the conflict between the authority and the position was the ultimum remidium to break the social conflict in a society. The function of the law as the social integration agent mechanism showed the figure in social fact which had the conflict. In the institution of Indonesian governmental structure, constitution court and the other institutions, especially in judicature one was the front guard which watched law enforcement. It could be administratively understood as the reflection of the authority that was breaking the social conflict which needed a fair solution. The fair solution became the basic of eternal conflict management. ?Teori konflik dimaknai tidak semata dalam peristiwa sosial yang berujung kepada benturan secara fisik. Teori konflik bermakna munculnya friksi dalam dimensi ketatanegaraan yang harus dikelola secara benar, dalam arti terkonsep dan terrealisasikan berdasarkan parameter sosial dan hukum yang tepat. Dengan demikian teori konflik diperlukan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah politik hukum ketatanegaraan, dalam hal ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwasanya issu sentral yang dikemukakan

 18. Relationer mellem teori og praksis i pædagogisk og lærerfagligt arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard

  måder, og de hver af disse understøtter bestemte opfattelser af pædagogik og undervisning. Denne bog forsøger derfor give svar på, hvordan du kan forstå og omsætte relationerne mellem teori og praksis i dine pædagogiske studier og aktiviteter. Bogen giver dig viden om: • Hvordan og hvorfor teori og......Forbindelsen mellem teori og praksis er en grundlægende udfordring. Det gælder alle fag og professioner men ikke mindst for lærer- og pædagogstuderende, som netop formidler viden og som denne bog derfor adresserer. Den grundlæggende idé er, at teori og praksis kan relateres på flere forskellige...... praksis relaterer sig til hinanden som forskellige vidensformer, og hvordan disse forskellige former for viden ofte knytter sig til den kultur, som de optræder i. • Hvordan du kan analysere og syntetisere den måde, du i dit eget pædagogiske arbejde relaterer teori og praksis på, så du dermed også kan...

 19. Bayang-bayang teori keagenan pada produk pembiayaan perbankan syariah

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Misnen Ardiansyah

  2015-02-01

  Full Text Available In Indonesia, the most populer contract used by Islamic bank is murabahah contract, which is very close to the debt based financing. Many researchers argue that, this phenomenon is due to the risk faced by Islamic bank particularly related to the moral hazard by mudarib. This paper aims to explore the lack of musharakah and mudarabah contract in perspective of agency problems theory. The important issue in this paper is whether agency problem also underlies between customer as an agent and Islamic bank as a principal in financing contract. By employing holistic paradigm, namely by combining Islamic value and conventional theory, this study find two conclusion. First, agency problem in the scheme of Islamic banking products is due to the asymmetric information between agent and principal. Strict procedures and higher criteria cause mudarabah amount of financing contract of Islamic bank can not reach it optimum level. Second, agency problems which is happen in Islamic bank can be solve by optimizing the profit sharing ratio aimed to know the customer characters. Optimal sharing ratio can press the moral hazard problem, since the customer should be able to run his business with a maximum level of effort and be able to maximize the revenue generated to match the expectations of the bank and the customer. If the profit-sharing scheme is not optimal, it will lead bank suspicion, thus, banks will increase their control that it will directly have an impact on the rising of cost of monitoring and verification.   Di Indonesia, kontrak yang lumayan tenar yang paling banyak digunakan oleh bank syariah adalah akad murabahah, yang sangat dekat dengan pembiayaan berbasis utang. Banyak peneliti berpendapat bahwa, fenonema ini karena risiko yang dihadapi oleh bank syariah khususnya terkait dengan moral hazard. Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi kurangnya musharakah dan mudarabah kontrak dalam perspektif masalah agensi teori. Isu penting dalam tulisan ini

 20. Analytiske potentialer ved forskellige tilgange til studiet af pædagogisk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Christian Sandbjerg; Øland, Trine

  2014-01-01

  Pædagogisk teori indgår som obligatoriske og selvfølgelige elementer i professionsuddannelser og universitetsuddannelser indenfor det pædagogiske område, ofte relateret til ’handlescenarier’ og ’problemstillinger’ i pædagogisk praksis. Men hvad der til stadighed lades ude af synsfeltet, er hvordan...

 1. Analisa Karakteristik Teori Antrian pada Jaringan IP Multimedia Subsystem (IMS Menggunakan OPNET Modeler 14.5

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eko Fajar Cahyadi

  2015-05-01

  Full Text Available Perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin pesat, membuat para operator dan vendor telekomunikasi harus dapat menyediakan layanan telekomunikasi yang aman, cepat, dan multi guna, untuk mendorong terciptanya ekosistem layanan telekomunikasi yang beragam bagi para penggunanya. Next Generation Network (NGN merupakan sebuah teknologi masa depan yang mendukung beberapa layanan terintegrasi seperti voice, data, dan multimedia. Hal utama dari konsep NGN adalah konvergensi dan layanan yang berbasis IP sehingga diperlukan sebuah teknologi yang dikenal dengan IP Multimedia Subsystem (IMS. Agar pengiriman data dalam layanan IMS menjadi lebih efektif dan efisien maka diperlukan sebuah teori antrian yang tepat untuk digunakan sebagai pengatur aliran paket data. Penelitian ini melakukan pengamatan terhadap beberapa layanan pada jaringan IMS dengan menggunakan tiga teori antrian yang berbeda yaitu First In First Out (FIFO, Priority Queuing (PQ, dan Weighted-Fair Queuing (WFQ. Pengamatan dilakukan terhadap layanan Video Conference dan VoIP. Dari hasil simulasi dapat diketahui bahwa teori antrian WFQ pada layanan video conference menghasilkan rata-rata delay sebesar 9.22 ms , delay variation sebesar 0.036 ms dan packet loss sebesar 0.88%. Sedangkan untuk layanan VoIP menghasilkan rata-rata delay sebesar 144 ms, delay variation sebesar 0.021 ms, dan packet loss sebesar 0.05% serta menghasilkan rata-rata throughput sebesar 7.052 Mbps, sehingga teori antrian yang tepat digunakan dalam jaringan IMS dalam penelitian ini adalah WFQ.

 2. Komparasi Metode Penyetaraan Tes Menurut teori Respons Butir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna Miyatun

  2004-01-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan menemukan metode penyetaraan tes dengan teori respons butir yang paling akurat. Sebelum dilakukan pengujian keakuratan metode penyetaraan tes, terlebih dahulu dilakukan: 1 Pemeriksaan setara atau tidaknya perangkat tes, 2 Penemuan persamaan konversi antarpaket soal yang tidak setara dan 3 Estimasi parameter butir. Penentuan metode penyetaraan tes yang akurat didasarkan pada besarnya kesalahan standar penyetaraan (SEE; yang paling akurat adalah metode penyetaraan tes yang mempunyai SEE paling kecil. Dalam penelitian ini, terdapat dua macam objek penelitian yaitu paket soal dan jawaban peserta EBTANAS. Soal EBTANAS terdiri dari 3 paket soal utama, 1 paket soal susulan, dan 1 paket soal cadangan. Peserta EBTANAS SLTP di Jawa Tengah Tahun Ajaran 1998/1999 terdiri dari 370.187 siswa. Teknik Purposive Sampling digunakan untuk menentukan sampel paket soal, yaitu ketiga paket soal utama terpilih sebagai sampel penelitian. Teknik Cluster Stratified Systematic Random Sampling digunakan untuk menentukan sampel jawaban peserta EBTANAS. Jawaban peserta sebanyak 8.251, terpilih sebagai sampel penelitian. Paket soal EBTANAS SLTP bidang studi Matematika dan data jawaban peserta tes, diperoleh melalui pengambilan data dokumentasi. Keparalelan tes diuji dengan analisis varians, uji Scheffe, dan uji Levene. Penyetaraan tes dilakukan dengan metode: Rerata dan Sigma, Rerata dan Sigma Tegar, dan Kurva Karakteristik. Estimasi parameter butir dilakukan dengan analisis program Bilog. Hasil analisis menunjukkan, pasangan paket soal utama-1 dan 2 serta pasangan paket soal utama-1 dan 3 tidak paralel, sehingga diperlukan proses penyetaraan. Pasangan paket soal utama-2 dan paket soal utama-3 bersifat paralel. Oleh karena itu tidak diperlukan proses penyetaraan. Penyetaraan paket soal utama-1 ke paket soal utama-2, dengan metode Rerata dan Sigma didapatkan persamaan konversi X2 - 1,19495 X] + 0,25766; dengan metode Rerata dan Sigma Tegar, X2 = 0

 3. En politisk depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Malte Frøslee

  2016-01-01

  Det er kommet på mode at være nedtrykt og apokalyptisk. Men hvis vi tænker os om, så ved vi jo godt, at tingenes tilstand endnu ikke retfærdiggør denne dystopiske fortælling......Det er kommet på mode at være nedtrykt og apokalyptisk. Men hvis vi tænker os om, så ved vi jo godt, at tingenes tilstand endnu ikke retfærdiggør denne dystopiske fortælling...

 4. Vesten mangler politisk legitimitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kivimäki, Timo Antero

  2006-01-01

  På grund af manglende moralsk og juridisk legitimitet kan Vesten ikke tvinge Iran til at opgive sine kernevåbenambitioner. Ikke destomindre er det afgørende at indgå en aftale med Iran. Kun på den måde kan man sikre, at den potentielle krise, som er den eneste, der i en overskuelig fremtid kan fo...

 5. Demokrati og politiske styreformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Tore Vincent; Pedersen, Søren Hviid; Lausten, Carsten Bagge

  Nietzsche and his philosophy is perhaps the hidden hand behind Carl Schmitts famous understanding of the political. His understanding of the political has two dimensions: a conceptual and an aesthetic. Schmitts understanding of concepts reveals that the contexts in which the concept is used and t......’s influence on conservatism in general and on the German Weimar conservatives, but not in specific relation to Schmitts understanding of the political. This paper will hopefully enlighten this blind spot....

 6. Teori Pecking Order dan Trade-Off dalam Analisis Struktur Modal di Bursa Efek Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D Agus Harjito

  2014-06-01

  Full Text Available AbstractThis study aims to test the pecking order theory and trade-off theory of capital structure in the analysis of the Indonesia Stock Exchange. Pecking order theory is represented by the variable profitability and growth, while the variables volatility of earnings, tangibility of assets and the size represents a trade-off theory. The company's goal is prosperity of shareholder value. To achieve these objectives the company needs funds from internal sources and external sources. Internal sources in the form of retained earnings, while the external sources of debt and shareholders' approval in the pecking order theory. This study uses the data of financial ratios of the firms during the period 2000-2010. To analyze the data, this study uses a multiple regression with the dependent variable is the debt ratio, while profitability, growth, volatility of earnings, tangibility of assets and size as independent variables. The results show that asset structure and company size has a positive and significant impact on capital structure, while profitability has a negative effect on debt ratios. But company's growth rate has not relationship with the debt ratio or capital structure. Simultaneously, the all independent variables affect capital structure significantly.Keywords: pecking order, trade-off, capital structure, debt rasioAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menguji teori pecking order dan teori trade-off dalam analisis struktur modal di Bursa Efek Indonesia. Teori pecking order diwakili oleh variabel profitability dan growth, sementara variabel-variabel volatility of earnings, tangibility of assets dan size mewakili teori trade-off. Tujuan perusahaan adalah memakmurkan nilai pemegang saham. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan membutuhkan dana yang diperoleh dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal berupa laba ditahan, sedangkan sumber eksternal berupa hutang dan saham sebagaimana dijelaskan dalam teori pecking order

 7. Studi Kritis Terhadap Teori Identitas Pikiran-Otak Mario Bunge: Perspektif Neo-Sadrian

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cipta Bakti Gama

  2014-12-01

  Full Text Available Abstract : The aim of this research is to conduct a critical analysis of Mario Bunge’s view that mental reality is identical with the reality of brain function known as mind-brain identity theory. The analysis is performed using Neosadrian perspective, i.e. a new form of Mulla Sadra’s philosophy which is developed by Tabataba‘i and his disciples. The author tries to elucidate the main claims held by Bunge and to launch some critiques upon those claims. The main conclusions achieved through this research include the following. Firstly, mind-brain identity theory cannot be accepted. Secondly, current development of scientific studies corroborating certain relations between brain and mental states does not justify the validity of the identity theory, also does not falsify its opposition. Thirdly, a religious-sufistical philosophy, such the Neosadrian, can be consistent with current development of scientific research.Keywords : Mind-brain  identity  theory,  Mario  Bunge, Neo-Sadrian,  science,  religious-sufistical philosophy. Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis atas pandangan Mario Bunge bahwa realitas pikiran identik dengan realitas fungsi otak, yang dikenal dengan teori identitas pikiran- otak. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan sudut pandang Neosadrian, yaitu bentuk baru filsafat Mulla Sadra yang dikembangkan oleh Tabataba‘i dan murid-muridnya. Penulis mencoba menguraikan sejumlah klaim utama yang dipegang oleh Bunge tentang teori identitas tersebut dan melancarkan kritik terhadapnya. Sejumlah kesimpulan utama yang bisa dicapai melalui penelitian ini mencakup hal-hal berikut. Pertama, teori identitas pikiran-otak tidak bisa diterima. Kedua, perkembangan studi saintifik yang menguatkan adanya relasi antara status otak dan status mental tidak menjustifikasi validitas teori identitas pikiran-otak, juga tidak memfalsifikasi dualitas esensi keduanya. Ketiga, filsafat yang bercorak religius

 8. Politik og organisation, organisation og politik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jørgen Grønnegård

  2006-01-01

  Artiklen beskæftiger isg med samspillet mellem politiske og organisatoriske variable i analysen af administrativ adfærd. Gennem tre casestudier beslyses situationer, hvor skift i politiske præferencer og politisk dagsorden sklår umiddelbart igennem i administrativ praksis (Udlændingestyrelsen), h...

 9. Analisis Kemandirian Siswa pada Pembelajaran Matematika dengan Menerapkan Teori Belajar Humanistik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anzora Anzora

  2017-10-01

  Full Text Available Dalam dunia pendidikan, yang harus diperhatikan terhadap siswa adalah karakter dan perbedaan individual. Siswa diarahkan untuk dapat mengembangkan potensi kemandiriannya tanpa ada tekanan, paksaan, ataupun kekerasan dari guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian siswa dan respon siswa kelas X SMA Negeri 1 Teluk Dalam dengan penerapan teori belajar humanistik pada materi persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Subjek penelitiannya adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Pengumpulan data menggunakan angket dan lembar observasi. Data diolah dengan menggunakan analisis persentase. Hasil penelitian menunjukan bahwa, tingkat kemandirian siswa dengan menerapkan teori belajar humanistik dalam proses pembelajaran matematika pada materi persamaan dan pertidaksamaan kuadrat berada pada kategori mandiri, pada lima indikator kemandirian siswa yaitu ketidaktergantungan terhadap orang lain 73,9%, disiplin 86,95%, tanggungjawab 73,9%, inisiatif 86,95%, dan kontrol diri 78,25%. Sedangkan indikator percaya diri 65,2% berada pada kategori cukup mandiri, respon siswa terhadap penerapan teori belajar humanistik dalam proses pembelajaran adalah positif dengan persentase 72%.  Kata kunci: teori belajar humanistik, kemandirian siswa In the education field, things must be considered against students are the character and individual differences. Students are directed to develop their self-reliance potential without any pressure, coercion, or violence from teachers. This study aims to determine the independence of students and the response of students of class X SMA Negeri 1 Teluk Dalam with the application of humanistic learning theory on the topic of the equation and quadratic inequality. Research subjects are all students of grade X SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Data collection method used are questionnaires and observation sheets. The data is processed by using percentage analysis. The results showed that the level of student independence

 10. I flow gennem byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Maja

  2010-01-01

  in its subversive qualities and recontextualising potential, which alternates the way we think of and use the city. Parkour is also analysed through neovitalistic theories represented by Deleuze and Guattari, and Amin and Thrift’s “new urbanism” paradigm. Referring to the concept of new urbanism...... and Guattari and Scott Lash, parkour is described as puissance – defined as “a will to” – which creates a Deleuzean “smooth space” in the “striated space” of the city. Thus parkour is seen as the creative, critical and subversive use of spaces in the city which otherwise could be said to lack experiential...

 11. På cykel gennem byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov-Petersen, Hans; Jacobsen, Jette Bredahl; Vedel, Suzanne Elizabeth

  2013-01-01

  ’Den grænseløse by’ er temaet for den forskning, der blev udført i Center for Strategisk Byforskning 2004-2012. Denne betegnelse valgte vi for at udfordre vores vante begreber og forestilling om byerne: At der er et centrum, en forstad og et åbent landskab udenom, at en by har sin egen befolkning...

 12. Integration gennem kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Hans

  2013-01-01

  Den dansk-jødiske idrætsforening Hakoah er et godt eksempel på, at idrætten historisk har fungeret som en arena for integration i det danske samfund.......Den dansk-jødiske idrætsforening Hakoah er et godt eksempel på, at idrætten historisk har fungeret som en arena for integration i det danske samfund....

 13. Gennem kendskab til venskab:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederichsen, Kim

  En undersøgelse af sovjetisk kulturdiplomati i Danmark med særlig fokus på virksomheden i den dansk-sovjetiske foreningens aktiviteter. Herudover en gennemgang af det sovjetiske apparat for kulturdiplomati og finansieringen af virksomheden. Byggede primært på danske forenings- og privatarkiver....

 14. Teori Adult Learning, Ekspriental Learning Cycle Dan Perubahan Performance Individu Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moh. Dannur

  2017-07-01

  Full Text Available Teori belajar merupakan hal yang sangat penting dalam Manajmen Pendidikan dan Pelatihan apabila ingin meraih hasil yang maksimal dalam proses transformasi pengetahuan. Adult Learning dan Ekspriental Learning Cycle salah satu teori yang paling masyhur di dalamnya. Dalam upaya meraih hasil yang maksimal juga perlu adanya pengetahuan tentang motivasi dan faktor-faktor dalam pengembangan individu, perubahan performanya, serta dinamika individu kelompok. Sehingga dengan pengetahuan yang dimilikiakan dengan mudah merealisasikan yang diinginkan. Kata kunci: Adult learning, expriental learning cycle, performance.  Learning theory is very important in Management of Education and Training if you want to achieve the maximum results in the transformation process of knowledge. Adult Learning and Expriental Learning Cycle are the most famous theories within it. In the effort to achieve the maximum results also needs the knowledge about motivation, the factors in the development of individuals, the changes of performance, and the dynamics of individual groups. So with this knowledge you will easily realize the thing you desired. Keywords: Adult learning, expriental learning cycle, performance.

 15. STRUKTUR META TEORI AKUNTANSI KEUANGAN (Sebuah Telaah dan Perbandingan antara FASB dan IASC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Made Narsa

  2007-01-01

  Full Text Available The objectives of this paper is to analyses the structure of meta-theoretical of financial accounting that was used by FASB and IASC to develop the conceptual framework for financial accounting reporting. The discussion of conceptual framework conducted by comparison of the basic different between the FASB and IASC framework, then analyses the constraints to implement IFRS and identify the way out of the constraints faced by the body. Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian ini bertujuan untuk membahas struktur meta teori yang dipergunakan oleh FASB dan IASC dalam mengembangkan rerangka konseptual, menelaah perbedaan-perbedaan mendasar, menganalisis hambatan-hambatan yang dialami serta mengidentifikasi upaya-upaya yang harus dilakukan agar IFRS diterapkan oleh negara-negara anggota. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan rerangka dasar yang diatur dalam FASB dan IASC dan kemudian menganalisa hambatan yang timbul dengan adanya penerapan IFRS dan mengidentifikasi bagaimana hambatan tersebut dapat diselesaikan. Kata kunci: globalisasi, harmonisasi, meta teori, FASB dan IASC, kerangka dasar, akuntansi keuangan

 16. Ford og fordismen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  2010-01-01

  Stort set alle politiske retninger, fra kommunisme til fascisme, såvel som demokratiske samfund, var tiltrukket af fordismen i teori og praksis.s......Stort set alle politiske retninger, fra kommunisme til fascisme, såvel som demokratiske samfund, var tiltrukket af fordismen i teori og praksis.s...

 17. Styrkelse af sammenhængen mellem teori og praksis inden for udvalgte samfundsvidenskabelige fag på bioanalytikeruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Lone; Neubauer, Turi; Landbo, Anne Sofie

  2016-01-01

  Projektet har undersøgt sammenhængen mellem teori og praksis inden for udvalgte samfundsvidenskabelige fag på bioanalytikeruddannelsen. Teoretisk tages udgangspunkt i Goodlads fem perspektiver på curriculumudvikling: Niveau 1 (ideologisk curriculum), niveau 2 (formelt curriculum), niveau 3 (opfat...

 18. PENGAJARAN BAHASA DENGAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF: Analisis atas Teori Transformatif-Generatif Noam Chomsky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alif Cahya Setiadi

  2016-08-01

  Full Text Available Sebagai alat interaksi verbal, bahasa dapat dikaji secarainternal maupun secara eksternal. Secara internal kajian dilakukanterhadap struktur internal bahasa itu mulai dari strukturfonologi, morfologi, sintaksis, sampai struktur wacana. Kajiansecara eksternal berkaitan dengan hubungan bahasa denganfaktor-faktor atau hal-hal yang ada di luar bahasa, seperti faktirsosial, psikologi, seni dan sebagainya.Pembelajaran bahasa sebagai salah satu masalah komplekmanusia karena hal ini termasuk kajian bahasa internal maupuneksternal yang berkenaan dengan masalah bahasa dan kegiatanberbahasa. Sedangkan kegiatan berbahasa itu bukan hanyaberlangsung secara mekanistik tetapi juga secara mentalistik.Artikel ini mencoba menguraikan suatu bentuk pendekatankomunikatif yang diusung dalam teori transformativegeneratifmenurut Noam Chomsky, seorang linguis Amerika.Hal ini diharapan agar pembelajaran bahasa mampu memperkayapendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasadan tidak terpaku pada satu jenis pendekatan yang selama inidigunakan. Sehingga mampu menghadirkan suasana belajarbahasa yang komunikatif dan mencapai sasaran.

 19. Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Teori Konstruktivisme Berbasis Media Wondershare Quizcreator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Setyo Adi Nugroho

  2016-11-01

  Full Text Available Tujuan penelitian pada artikel ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar siswa pada matapelajaran matematika dengan menerapkan teori belajar konstruktivisme dan memanfaatkan media Wondershare Quiz Creator. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data peneliti diuji dengan metode triangulasi data dan display data. Hasil penelitian menunjukan keaktifan siswa meningkat setelah diterapkan metode belajar konstruktivisme. Hal tersebut berpengaruh pada hasil belajar siswa yang meningkat dari siklus I rata-ratanya adalah 74.86 dan pada siklus II adalah 80.55. Kesimpulan penelitian pada artikel ini adalah penerapan metode belajar konstruktivisme dengan memanfaatkan media belajar Wondershare Quiz Creator telah berhasil meningkatkan keaktifan dan meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SD Negeri 2 Pacarmulyo Wonosobo.

 20. Penelitian Persepsi Kemasan Produk Skin Care Wanita dengan Pendekatan Teori Semantik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Devanny Gumulya

  2016-12-01

  Full Text Available Di Indonesia, penelitian mengenai desain kemasan masih sangat minim, akibatnya pada saat mengembangkan desain kemasan, desainer menggunakan insting pribadinya untuk mendesain. Di sisi lain, industri produk perawatan kulit bertumbuh pesat, seringkali ditemukan perusahaan mengganti kemasannya secara berkala, maka penelitian internasional banyak dilakukan di desain kemasan. Oleh karena itu, penelitian skala lokal perlu dilakukan untuk meneliti persepsi konsumen pada kemasan produk dengan menggunakan pendekatan teori semantik, apakah kemasan yang ada sudah menyampaikan manfaat produk secara efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penyebaran kuisoner semi terstruktur menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Brand yang dipilih adalah Martha Tilaar, Sariayu, Viva, dan Citra. Hasil akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah rekomendasi desain kemasan yang menarik konsumen.Kata Kunci: desain kemasan; desain produk; persepsi; teori semantik.Research in Packaging Perception of Woman Skin Care Products with Semantic Theory ApproachIn Indonesia, little research has been done in view of packaging design recommendations. As a result, when developing packagings, designers use their own personal judgment. Meanwhile, skin care products are a fast growing industry in which we often find brands changing their packagings very frequently. Internationally, a great deal of research has been done on this subject. However, local research is needed for evaluating consumer perception of Indonesian skin-care packagings using a semantic theory approach, to find out whether existing packagings convey the products’ benefits effectively. A combination of qualitative and quantitative data from semi-structured questionnaires provided experiential data reflecting the research subjects’ engagement in perceiving a range of packaging samples from selected Indonesian skin-care brands. Based on this research, recommendations for future packaging design can

 1. KONSEP TEORI DAN TINJAUAN KASUS ETIKA BISNIS PT DIRGANTARA INDONESIA (1960 -2007

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahendra Adhi Nugroho

  2012-04-01

  Full Text Available Abstract: Theoretical Concepts and Case Review of Business Ethics of PT Dirgantara Indonesia (1960 -2007. The purposes of this article is to draw a theoretical review of business ethics issue base on business ethics theories used to measure an ethical violation in an enterprise.  This articles use PT Dirgantara Indonesia (PT DI ethical case during the period of 1960 to 2007.  Qualitative approach is employed to explore and to review ethical violations in PT DI. It is clearly found that PT DI management did ethical violations on their policies in the year of 1995 to 2007. The violence is measured base on theoretical ideal conditions. Furthermore, it is also found that individuals’ moral motive in the organization could be a good driver on ethical implementation in an organization.   Key words: Business ethics, Ethics implementation, PT DI   Abstrak: Etika Bisnis: Konsep, Teori dan Tinjauan Kasus PT Dirgantara Indonesia (1960-2007. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji isu etika bisnis menggunakan konsep teori utama yang digunakan untuk mengukur tingkat pelanggaran etika yang terjadi. Kajian dalam artikel ini menggunakan kasus yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia (PT DI dalam rentang waktu 1960 – 2007. Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan mengkaji kasus yang terjadi di PT DI. Dari kajian yang dilakukan di temukan bahwa telah terjadi pelanggaran etika bisnis dari kebijakan yang dilakukan oleh manajemen PT DI dalam rentang waktu 1995 – 2007. Pelanggaran tersebut diukur dan dibandingkan berdasarkan konsep ideal penerapan etika bisnis secara teoretis. Dari kajian juga ditemukan bahwa moral motive individu pelaku bisnis dapat menjadi motor penggerak penerapan etika dalam suatu organisasi bisnis.   Kata kunci: Etika bisnis, Penerapan Etika, PT DI

 2. Teorie relativity a relativita teorie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Havlík, Vladimír

  2005-01-01

  Roč. 53, č. 6 (2005), s. 878-893 ISSN 0015-1831 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : theory of relativity * relativism * philosophy of science Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 3. PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MATERI PECAHAN BERBASIS TEORI BRUNER DI KELAS IV SD LABSCHOOL UNESA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lina Wijayanti

  2015-07-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran pada materi pecahan tema 3 berbasis teori Bruner ditinjau dari kualitas produk secara umum (kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan dan dalam peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan prestasi belajar peserta didik di kelas IV SD Labschool Unesa. Penelitian ini termasuk penelitian dan pengembangan yang menggunakan model yang dikembangkan oleh Borg & Gall. Subjek penelitian dalam uji coba terbatas berjumlah 4 siswa, sedangkan dalam uji coba lapangan berjumlah 8 siswa. Subjek uji coba produk operasional pada kelas eksperimen sebanyak 17 siswa dan kelas kontrol sebanyak 18 siswa. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar penilaian produk perangkat pembelajaran, lembar observasi guru, lembar observasi peserta didik, tes hasil belajar, angket respon guru, dan agket respon peserta didik. Analisis data menggunakan independent sample t-test dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran hasil pengembangan dinyatakan valid dengan kategori sebagai berikut: silabus berkategori baik, RPP berkategori sangat baik, tes hasil belajar berkategori baik, dan media berkategori sangat baik, sehingga rerata hasil semua perangkat pembelajaran adalah berkategori baik. Penerapan perangkat pembelajaran secara umum dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil uji coba kelas eksperimen dan kelas kontrol, terdapat perbedaan yang signifikan pada ketercapaian hasil belajar sehingga perangkat pembelajaran dikatakan efektif, sedangkan untuk kemampuan pemecahan masalah dan prestasi belajar siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran berbasis teori Bruner hasil pengembangan mengalami peningkatan. Kata Kunci: perangkat pembelajaran, teori Bruner, kemampuan pemecahan masalah, prestasi belajar DEVELOPING TEACHING KIT BASED ON THE THEORY OF BRUNER IN GRADE FOUR STUDENTS OF SD LABSCHOOL UNESA Abstract This study aims to develop a

 4. MUSEUM TARI DI MAKASSAR DENGAN PENDEKATAN EKSPOSE STRUKTUR PADA FASAD BANGUNAN DAN PENERAPAN TEORI FRAKTAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taufik Arfan

  2015-12-01

  Full Text Available Abstrak—Pentingnya museum tari di Makassar adalah untuk memperkenalkan budaya yang dimiliki di Sulawesi Selatan yang dapat dikenal oleh seluruh manca negara, serta parawisatawan dan semua orang untuk berkunjung. Tujuan penelitian non arsitektural ini adalah menampilkan unsur kebudayaan, sejarah serta memperkenalkan Tari Tradisional yang ada di Sulawesi Selatan, sedangkan tujuan arsitekturalnya adalah menentukan lokasi yang sesuai dengan keberadaan museum tari, merancang ruang-ruang yang dibutuhkan sesuai dengan standar Museum serta kebutuhan ruang untuk Museum seni tari, merancang museum tari yang dikaitkan dengan ekspos struktur pada fasad dan penggabungannya dengan teori fraktal, merancang penggunaan fasad bangunan,struktur, utilitas, penampilan bangunan, serta tranformasi bentuk pada museum tari dan merancang tata massa pada museum tari. Hasil laporan ini adalah mendesain bangunan museum tari di Makassar dengan pendekatan ekspos pada struktur fasade bangunan dan penerapan teori fraktal yang disesuaikan dengan standar dan kebutuhan ruang. Kata Kunci :Museum tari, struktur, fasad, fractal Abstract-The importance of dance in Makassar museum is to introduce a culture held in South Sulawesi, which can be known by all foreign countries, as well as parawisatawan and everyone to visit. The research objective non architecturally it is featuring elements of culture, history and introduce Traditional Dance in South Sulawesi, while the purpose of the architectural is to determine the location that corresponds to the existence of the museum of dance, designing spaces required in accordance with the standards Museum as well as the need for space for art museum dance, design a museum of dance that is associated with exposure to the facade structure and merger with fractal theory, designing the use of facades of buildings, structures, utilities, appearance of the building, as well as the transformation of the museum forms of dance and design the masses on

 5. GAYA KOMUNIKASI GURU MATEMATIKA DITINJAU DARI TEORI KOMUNIKASI LOGIKA DESAIN PESAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhamad Yasin

  2013-12-01

  Full Text Available Komunikasi antara guru dan siswa merupakan faktor penting dalam proses belajar mengajar sehingga materi yang disampaikan terserap oleh siswa dengan baik. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gaya komunikasi guru dalam mengajar matematika di MTs N Mranggen ditinjau dari teori komunikasi logika desain pesan. Secara umum tujuan penelitian ini adalah didiskripsikannya gaya komunikasi guru matematika di MTs N Mranggen ditinjau dari teori komunikasi logika desain pesan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. penelitian deskriptif tidak bertujuan mencari hubungan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan dokumentasi. Sumber data utama adalah guru matematika. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan uji credibility (triangulasi dan kecukupan referensial, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Hasil penelitian yang didapatkan adalah gaya komunikasi guru matematika dalam pembelajaran di MTs N Mranggen. Setelah dianalisis GM1,GM2, dan GM3 cenderung menggunakan gaya komunikasi asertif. Sedangkan untuk logika desain pesan GM1 adalah ekspresif, konvensional, retorika, sedangkan GM2 cenderung ekspresif, untuk GM3 cenderung konvensional dan retorika. Model gaya komunikasi guru matematika di MTs N Mranggen adalah kontemporer, paradigma lama, dan transisional. Communication between teachers and learners is an important factor in the learning process so that the material submitted by the students absorbed properly. This study is to determine how the communication styles of teachers of teaching mathematics in MTs N Mranggen be reviewed communication theory of message design logic. Purpose in this research is to describing communication styles mathematics teacher in MTs N Mranggen based on the theory of communication message design logic. This research is a qualitative research. Forms

 6. Televisi dan Kepentingan Pemilik Modal dalam Perspektif Teori Ekonomi Politik Media

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Desliana Dwita

  2015-07-01

  Full Text Available Salah satu media dalam komunikasi massa yang paling besar pengaruhnya terhadap pembentukan opini publik adalah televisi. Televisi berperan besar dalam proses demokratisasi sebuah negara. Dalam kasus jelang Pemilihan Presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu, media televisi memfokuskan perhatian masyarakat pada kampanye yang sedang berlangsung serta berbagai informasi seputar calon presiden dan isu politik lainnya. Dalam perspektif demokrasi, televisi merupakan salah satu media yang berfungsi sebagai penyangga. Televisi dapat menyediakan informasi politik sehingga bisa dipergunakan oleh masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Dalam proses demokratisasi, publik di Indonesia saat ini sangat menggantungkan diri pada program berita yang ditayangkan oleh stasiun televisi untuk mendapatkan informasi dalam proses perjalanan Indonesia menjadi negara demokratis. Kultur berita yang dibangun oleh media televisi seharusnya lebih diarahkan kepada promosi mengenai demokrasi dan pembentukan masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Dalam teori ekonomi politik media menurut McQuail, kepemilikan media menyumbang akibat bagi keburukan masyarakat. Perspektif ekonomi politik melihat bahwa media tidak lepas dari kepentingan pemilik modal, negara atau kelompok lainnya. Media menjadi alat dominasi dan hegemoni masyarakat. Akibat dari monopoli kepemilikan media dikhawatirkan mampu mengancam kebebasan pers dan pilihan bagi konsumen. Kata Kunci : Televisi, Pemilik Modal, Ekonomi Politik Media

 7. EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilik Mulyadi

  2013-07-01

  Full Text Available Eksistensi hukum pidana adat Indonesia dikaji dari perspektif normatif (ius constitutum diatur Pasal 18 B UUD 1945 hasil Amandemen, Pasal 1, Pasal 5 ayat (3 sub b UU Nomor 1 Drt tahun 1951, Pasal 5 ayat (1, Pasal 10 ayat (1 dan Pasal 50 ayat (1 UU Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian secara parsial dalam daerah tertentu seperti Aceh Nangroe Darussalam diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2006, berikutnya diimplementasikan dalam bentuk Qanunbaik tingkat Propinsi dan Kabupaten. Berikutnya di Bali diatur dan diimplementasikan dalam bentuk Awig-AwigDesa Adat (Pakraman serta dari perspektif ius constituendumdiatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1, (2 RUU KUHP Tahun 2012. Kemudian tataran asas diatur Kitab Ciwasasanaatau Kitab Purwadhigama, Kitab Gajahmada, Kitab Simbur Cahaya, Kitab Kuntara Raja Niti, Kitab Lontara ‘ade’dan awig-awig. Selain itu, dikaji dari perspektif teori, praktik dan prosedurnya ditemukan dalam bentuk yurispudensi Mahkamah Agung RI seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 serta penjatuhan sanksi adat (obat adat hakikatnya bersifat untuk pemulihan keseimbangan alam magis, pemulihan alam kosmos guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat religio magis kembali. Kemudian dalam kajian hukum pidana maka eksistensi hukum pidana adat Indonesia berada pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Oleh karena itu hukum pidana adat secara holistik menjiwai seluruh lapisan ilmu hukum dalam praktek hukum sehingga eksistensi dari dimensi ilmu hukum maka hakikatnya hukum pidana adat tidak diragukan kapabilitasnya sebagai karakteristik praktek hukum di Indonesia. Existence of indigenous Indonesian criminal law examined from the perspective of normative (ius constitutum set forth in Article 18 B of the 1945 Amendment, Article 1, Article 5 paragraph (3 sub B Drt Law No. 1 of 1951, Article 5

 8. Biopolitik, civilsamfund og "politisk eskatologi"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villadsen, Kaspar

  2013-01-01

  in light of Foucault's acute sensitivity to the deep-seated, conflict-rid-den nature of the population in terms of its inherent potential for cultural clashes, violent struggles, suspicions, hatred, or, in short, the perpetual conflicts of civil society. Foucault's work led him to a position of ambiguous...... support for the state and to a more evident distrust in the forces of the population. He used the term "political eschatologies" about antipolitical visions that pronounce the end of politics in a final accord where social contradictions dis-solve and the community will prevail over the state. Foucault...

 9. Politisk danning etter 22. juli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Løvlie

  2011-01-01

  Full Text Available Political education after july 22. This article makes the case fordeliberation as a major end-in-view for a political education in the general sense. The immediate backdrop is the neofascist ideology of Anders Behring Breivik and his ilk, an ideology that may partly explain the motive behind the devastation of government buildings in Oslo and the following mass shooting at Utøya on July 22. My intention here will, however, be limited to the question: what is basic to the idea of deliberation? My answer is twofold: deliberation is a reasonable method for arriving at a possible and temporary agreement on questions of truth and morality; and it is based on some – usually tacit – mutual presuppositions. These two aspects together make deliberation educative and part of an education for deliberative democracy. Without deliberation as a method we are unable to get at what John Dewey used to call “warranted assertibility”. Without deliberation as embedded in joint assumptions we would be unable to distinguish between method as wayward gibberish and as reasonable conversation. On pain of being presumptuous I invite the reader to this short educative stroll!

 10. Politisk liberalism och skolans religionsundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joachim Rosenquist

  2007-01-01

  Full Text Available POLITICAL LIBERALISM AND RELIGIOUS EDUCATION. Based on John Rawls’ latertheory of political liberalism, this article critically analyses what religiouseducation could mean in times of increasing societal pluralism and a world-wide revival of religion. Important elements of political liberalism – such asthe notions of reasonable persons and public reason – are elaborated onand related to religious individuals and perspectives. It is argued that polit-ical liberalism supports mandatory religious education, but of a certainkind. Schools have an obligation to provide students with knowledge aboutreligions, and to foster a spirit of tolerance and respect for the demands ofpublic reason. But they cannot legitimately give students the impression thatall religions are equally true or false. This makes for a problematic situation:how is it possible to teach students about religion without crossing the lineand teaching religious relativism? If it is not possible, then political liberalismseems to be more controversial than Rawls would admit.

 11. Politisk retorik, curriculum og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristjansdottir, Bergthora

  2017-01-01

  orienteret fag i en globaliseret verden. Bergthóra Kristjánsdóttir Lektor, ph.d., DPU Aarhus Universitet. Underviser på DAV og masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Forsker i uddannelsespolitik på makro- og mikroniveau, herunder minoriteter/majoriteter, curriculum, tosprogethed, dansk og dansk som...

 12. Totalitarisme - videnskabeligt eller politisk begreb?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Peter

  2007-01-01

  Bogens abstract Er du ven eller fjende? Efter terrorangrebet i New York d. 11.9. blev det klart, ingen kan undslå sig det spørgsmål. Totalitarisme beskriver, hvordan et knivskarpt skel mellem civilisation og barbari, venskab og fjendskab går igen i de tre klassiske totalitarismer: fascisme, nazisme...

 13. ANALISIS LABELLING PEREMPUAN DENGAN TEORI FEMINISME PSIKOANALISIS: STUDI KASUS MAJALAH REMAJA OLGA!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  - Muashomah

  2013-04-01

  Full Text Available Labelling perempuan dalam majalah remaja merupakan salah satu tindakan media yang merugikan perempuan. Dalam tulisan ini, penulis mengkaji label-label perempuan, bentuk labelling, analisis teori feminisme psikoanalisis terhadap labelling untuk perempuan dalam majalah remaja. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode semiotik dan penelitian dilakukan terhadap majalah Olga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pelabelan terhadap perempuan yang dilakukan oleh majalah remaja ditujukan untuk remaja perempuan dilakukan dengan empat kode yaitu tubuh seksi dan wajah cantik, pentingnya penampilan bagi perempuan, kondisi psikologis perempuan yang labil, dan peran domestik perempuan. Label-label ini dapat membentuk persepsi masyarakat tentang perempuan dan mengandung konsekuensi pengharapan kepada perempuan. Penelitian ini menguatkan lagi tesis bahwa perempuan sering menjadi objek pelabelan. Label-label ini berasal dari kehidupan sosial perempuan dan diinternalisasi oleh perempuan.Labelling in woman in teenagers magazine is one of the mass media strategy that can harm woman. Even though women normally do not recognize it. The purpose of this research is to describe the labelling practices in media analysed with the psychoanalysis feminism theory. The research method used is semiotics and the research is conducted on Olga! maganize. Result from the research shows that  the labelling targets teenagers through four labelling codes: sexy body and beautiful face; the importance physical performance for women; unconsistent psycological condition; and domestic role of women. This label constructs society perception on  woman. The study strengthen a thesis that woman tends to be a labelling object. These labels are developped from women’s social life and are internalized by women

 14. LEGISLASI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010 DITINJAU DARI TEORI HUKUM HANS KELSEN TENTANG KONSTITUSI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Subroto Subroto

  2014-12-01

  Full Text Available ABSTRAK: Legeslasi kewenangan Mahkamah Konstitusi (disingkat MK adalah sebagai berikut : (1 menguji undang-undang terhadap UUD NRI Th.1945; (2 memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Th.1945; (3 memutus pembubaran partai politik; dan (4 memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dari legislasi MK tersebut, penulis tertarik untuk melihat sejauh mana legislasi MK dalam membuat suatu putusan berdasarkan teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, mengenai konstitusi. Pemikiran Kelsen, mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama Verfassungsgerichtshoft atau MK (Constitutional Court yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung, sering disebut The Kelsenian Model. Adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dari putusan tersebut, akan dianalisis berkaitan dengan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan MK dalam memutus perkara telah sesuai dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori konstitusinya atau belum dan tentang legislasi MK dalam membuat putusan tersebut berdasarkan teori hukum Hans Kelsan. Kata kunci : konstitusi, Hans Kelsen,

 15. „Krajina a evoluce“? Evolučně-psychologické teorie percepce krajiny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Stella

  2009-09-01

  Full Text Available Článek se věnuje kritickému zhodnocení evolučně psychologických teorií věnujících se problematice původu lidských estetických preferencí ve vnímání krajiny. Sledujeme zde kořeny těchto úvah v konceptu EEA (Environment of Evolutionary Adaptedness a rozlišujeme jejich jednotlivé proudy a vývoj - habitat theory, prospect-refuge theory a konečně i vrcholně problematické a populární savanna theory. U poslední jmenované poukazujeme na její problematická místa. Především upozorňujeme na neadekvátní ztotožnění lidského EEA s prostředím pleistocénní Afriky a neproblematické stanovení lidských estetických preferencí jako „orientovaných na savanu". Krom toho, že takový přístup lze považovat za de facto neevoluční, lze položit i několik argumentů proti univerzálnosti těchto preferencí z oblasti kulturních dějin. Oproti úzce definovaným a konkrétním představám o evolučně-biologické relevanci preferencí krajin savanového typu stavíme méně známou, ale věrohodnější a obecnější teorii Kaplana a Kaplanové (1989.

 16. EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Mogens Rostgaard

  2008-01-01

  politiske sigte er, at det tværnationale samarbejde skal øge den politiske og kulturelle samhørighed landene imellem. I det dansk-tyske grænseområde har EU gennem mange år forsøgt at medvirke til øge samarbejdet over grænsen. Der er ydet økonomisk og politisk støtte til forskellige projekter, der kan styrke...

 17. Identitetsdannelse gennem Instagram og Blogging

  OpenAIRE

  Rønnenkamp, Camilla de Thanch; Poulsen, Emilie Menzer; Blaabjerg, Josephine Elex

  2017-01-01

  Social media such as Instagram and Facebook are internet sites or apps that are interactive and user- generated. They are often used for posting short texts, photos, videos, and communicating with one’s friends and acquaintances. This project is focused specifically on Instagram and blogs, and what role they play in shaping young people’s identity. Instagram is an app focused on pictures, and users often only post a couple of words to accompany the posted picture. Furthermore we will in- corp...

 18. Forbedret SCM gennem koordineret lagerstyring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Christian; Thorstenson, Anders

  2009-01-01

  Effektiv lagerstyring er en vigtig del af god supply chain management (SCM). At opnå en sådan lagerstyring er imidlertid ikke en triviel opgave. Det kræver indsigt i virkemåden af flertrins (engelsk: multi-echelon, multi-level eller multi-stage) lagersystemer med usikker fremtidig efterspørgsel...

 19. Styrket feedback gennem studerendes selvevaluering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars Bo

  2016-01-01

  Studerende er ofte utilfredse med såvel kvaliteten som kvantiteten af feedback på skriftligt arbejde. Ligeledes kan det som underviser være svært at afgive feedback, der tager udgangspunkt i de studerendes respektive læringssituationer, hvis man ikke har andet afsæt end opgavetekster. Denne artikel...... beskriver derfor to eksperimenter med brug af selvevaluering som kvalificerende mellemled i ekstern feedback på skriveøvelser. Eksperimenternes formål er at styrke den formative læring ved skriftligt arbejde. I det første eksperiment bestod feedbacken af underviser-feedback, mens det andet eksperiment...... indebar peer-feedback og fælles feedback. I begge tilfælde blev selvevalueringen foretaget med udgangspunkt i en kriteriebaseret retteguide. Eksperimenterne medførte, at den eksterne feedback blev målrettet og kvalificeret i forhold til den enkelte studerende, mens selve skriveprocessen mod forventning...

 20. Perekrutan Praktisi Hubungan Masyarakat dalam Kajian Teori Feminis dan Velvet Ghetto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deborah N. Simorangkir

  2017-12-01

  hampir semua industri.Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisa permasalahan yang ada pada proses perekrutan praktisi hubungan masyarakat (humas dalam sudut pandang praktisi senior. Untuk mencapai tujuan ini maka diadakan diskusi kelompok terarah dengan praktisi senior humas yang tergabung dalam sebuah asosiai profesi humas sebagai peserta. Data yang diperoleh dianalisa dari sudut pandang teori feminis dan velvet ghetto. Berdasarkan diskusi tersebut dapat diambil dua kesimpulan. Pertama, Bahwa profesi humas adalah ‘profesi terbuka’, yang berarti, a baik pria dan perempuan, b tanpa batasan usia, c dari latar belakang dan disiplin apapun, tidak hanya komunikasi yang bisa memasuki profesi humas. Kedua, Bahwa secara statistik dan secara universal a pendidikan humas lebih banyak memikat perempuan daripada laki-laki, b perempuan praktisi humas jumlahnya melebihi praktisi pria, tetapi c posisi-posisi senior, pada posisi top pada perusahaan-perusahaan besar, baik itu nasional atau internasional, didominasi oleh praktisi pria. Penulis menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan derajat profesi humas di mata masyarakat, dan juga mengupayakan agar adanya keseteraan gender dalam meniti karir humas sampai ke tingkat top management. Penulis mengusulkan adanya kerjasama antara tiga pihak yaitu instansi pendidikan tinggi, asosiasi profesi, dan industri. Kerjasama tersebut dapat berupa mentorship antara praktisi pemula dengan praktisi manager; konseling karir; dan loka karya. Perusahaan juga dihimbau untuk memberlakukan kebijakan yang memudahkan perempuan untuk berkarir, seperti flextime dan pengadaan penitipan anak (daycare.

 1. Jean-Jacques Rousseau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Mihail

  2009-01-01

    "Klassisk og modernepolitisk teori" er en bred indføring i politiske teorier, traditioner og forskningsfelter fra Platon og Aristoteles til vor tids stadig mere omfattende og specialiserede politiske tænkning. "Rousseau" rummer en systematisk gennemgang af Rousseaus forfatterskab med vægt på ha...

 2. Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Mihail

  2009-01-01

  "Klassisk og modernepolitisk teori" er en bred indføring i politiske teorier, traditioner og forskningsfelter fra Platon og Aristoteles til vor tids stadig mere omfattende og specialiserede politiske tænkning. "Montesquieu" er en systematisk gennemgang af hovedtrækkene i hans forfatterskab med væ...

 3. Uten lovlig opphold = uten rettigheter? Tilværelsen til migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katrine Fangen

  2012-11-01

  Full Text Available Migranter som fortsetter å oppholde seg i et land etter avslag på søknad om opphold, eller som unnlater å søke om oppholdstillatelse, utfordrer det juridiske rammeverket for nasjonalstater og statsborgerskap. I denne artikkelen diskuteres livssituasjonen til migranter uten lovlig opphold opp mot normativ kosmopolitisk teori om universelle rettigheter. Dette er belyst i internasjonal litteratur, men i mindre grad innenfor en norsk kontekst. Vi tar i denne artikkelen for oss tre empiriske eksempler: tilværelsen i såkalte ventemottak, tilværelsen utenfor ventemottakene og tilværelsen for barn uten lovlig opphold. Gjennom eksemplene diskuterer vi rettighetsspørsmål i migrantenes liv. Vi viser hvordan menneskerettighetene ikke er tilstrekkelige for å ivareta migrantenes velvære, og hvordan rettigheter migrantene faktisk har, ikke fremstår som reelle fordi det oppleves som risikabelt å benytte seg av dem. Artikkelen setter normativ kosmopolitisk teori i perspektiv ved å diskutere den konkrete situasjonen til migrantene, og spør til slutt hva som kan være konsekvensene av at rettigheter blir ulikt fordelt?Nøkkelord: rettferdighet, rettigheter, migrasjon, ulovlig opphold, kosmopolitismeEnglish summary: Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants who have settled without official authorisation, in light of the normative theory of justiceMigrants who continue to reside in a country after having received a negative answer to their residence application, or who stay without registering themselves in the first place, challenge the legal framework of national states and citizenship. In this article, we illustrate the situation of migrants without legal residence in light of normative cosmopolitan theory focusing on the universality of rights. We discuss three empirical contexts: life in the so-called waiting reception centers, life outside the waiting reception centers, and the situation of children

 4. Fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens gennem læringsmodel med musikterapi og Dementia Care Mapping som det fælles omdrejningspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, Aase Marie

  . Beskrivelse af den metode som er anvendt Metodisk er projektet tilrettelagt som et casestudie af et musikterapiforløb. I læringsmodellen tages afsæt i Tom Kitwoods teori og værdigrundlag om en personorienteret omsorg. Dementia Care Mapping (DCM) anvendes i læringsforløbet til at belyse de relationelle møder......, der opstår i musikterapien. Samtidig anvendes DCM som pædagogisk metode i feedbackprocessen med omsorgsgiverne, hvor der arbejdes på at give omsorgsgiverne redskaber til at bruge musik aktivt i deres interaktion med personer med demens i forskellige samværssituationer. Projektets teoretiske...

 5. TEORI - TEORI DALAM DUNIA PENDIDIKAN MODERN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Nyoman Temon Astawa

  2016-02-01

  Full Text Available The theories in education are reflections of both the Renaissance and modern era. In the history of science the discrepancy between the epistemology of the Rationalism, Empiricism, Positivism, and Saintism have become the major interest. The first theory of modern education is the Humanismand the post classical ones which include Behaviorism, Cognitivism, Humanismand Cybernetics.

 6. Sygeplejerskeuddannelsens akademiseringsbetingelser og -bestræbelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laugesen, Janne Bryde

  2014-01-01

  i vejledningssamtalen betydning for sygeplejerskeuddannelsens akademiseringsbestræbelser?" Et uddannelsessociologisk perspektiv er den teoretiske tilgang baseret på teori af Pierre Bourdieu og Basil Bernstein. Problemformuleringen belyses gennem et feltanalytisk inspireret perspektiv, der fungerer...... pædagogiske koder i vejledningssamtaler. Det teoretiske udgangspunkt er her Basil Bernsteins teori om den pædagogiske anordning, klassifikation, rammesætning og pædagogiske koder. Empirien er produceret gennem digitale lydoptagelser og observation af vejledningssamtaler mellem klinisk vejleder og...

 7. Transformativ forskningsmetode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2010-01-01

  såkaldt transformativ metode, der netop tilstræber forbedring af praksis gennem forskningsindsatsen. Metodens faser er de klassiske, men med en pragmatisk-normativ drejning: Vi starter med en teori om, hvordan et praksisfelt kunne se ud, hvis det fungerede meget bedre end nu (in casu: en teori om bedre...

 8. Det indskrevne publikum i politiske kommentarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Mette

  2016-01-01

  I denne artikel fremsættes en kritik af kommentargenren i en dansk kontekst. Med udgangspunkt i 90 kommentarartikler fra landsdækkende aviser under folketingsvalget i 2011 laves en analyse af genrens indskrevne publikum efter Edwin Blacks analyseforskrifter i tre trin: Først analyseres materialet...

 9. Teori Negara Marxis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eric Hiariej

  2003-11-01

  Full Text Available By offering a contradictory perspective, the article aims to review thoughts by Marx and Engels on state. The key contradictory is on the notion of state as either being a dominant social class instrument (instrumentalist view or a relatively-autonomous institution (structuralist view. As argued by the author, the contradiction is originated from the shifting perspectives adopted by Marx and Engels. The article underlines further the background of which Marx and Engels produced their theories on state, i.e. as a response to the dominating liberal theory on state. Finally, concepts such as 'class' and 'capitalism' are also discussed in light of the need to comprehend their theory on state based on historical materialism framework.

 10. TEORI KOMPENSASI EMOSI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mardeli Mardeli

  2017-02-01

  Full Text Available Growth and emotional development, as well as in other behaviors, is determined by a process of maturation and learning processes. A newborn baby has been able to cry, but he almost reached a certain level of maturity before he could laugh. If the child is older, he will learn that crying and laughing can be used for certain purposes in certain situations. In newborns, the only real emotion is anxiety that appear as displeasure in the new cry and struggled. In general, our daily actions accompanied by certain feelings, the feelings of pleasure or displeasure. Feelings of pleasure or displeasure that always accompanies / deeds of our daily called Effective Colors. Effective color is sometimes strong, sometimes weak or vague. The difference between feelings and emotions can not be stated emphatically, as both a qualitative continuity that is not undefined. At a certain moment, an effective color can be described as a feeling, but it can also be said as emotion. So, once we define difficult emotions. Therefore, what is meant by emotion here is not limited to emotions or feelings, but includes any circumstances in a person who is accompanied by a color effectively, both at the weak (shallow as well as at the level of the (deep.

 11. Teori Kepemimpinan Sifat

  OpenAIRE

  Marianti, Maria Merry

  2009-01-01

  Leadership is the ability to influence a group toward the achievement of a vision or a set of goals. There are three groups of Leadership theories: trait theories, behavioral theories, and contingency theories. Trait theories of leadership differentiate leaders from non-leaders by focusing on personal qualities and characteristics. This paper focuses on trait theories of leadership. This theory is based on characteristics of many leaders - both successful and unsuccessful - and is used to pr...

 12. Teori og baggrundsviden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne

  2005-01-01

  Bogdel med følgende kapitler: Statistik om befolkningssammensætningen i Danmark. Kultur og etnicitet. Kategorisering, stereotypering, stigmatisering og diskrimination. Integrationsstrategier. Værdier omkring familieliv og børneopdragelse. Tosprogethed. Kulturagram. Dilemmaet mellem ligebehandling...

 13. Teori-Strategi-Konjunktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Uffe

  Based on a study of the literature on Kautsky and Kautsky's own writings from the 1880s to 1919, i.e. the period in which Kautsky took actively part in the politics of the German and international socialist movement as the authoritative Marxist theoretician, the thesis analyses the relationship...

 14. Brentanova teorie pravdy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Janoušek, Hynek

  2012-01-01

  Roč. 4, č. 1 (2012), s. 5-18 ISSN 1804-0969 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP401/11/0371 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Brentano * conception of truth Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 15. Et glimt af Guds gang gennem Persien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Etemadi, Maziar Haghpaidar

  2003-01-01

  Refleksioner over islams gudsbegreb med den persiske kultur som referenceramme Udgivelsesdato: Maj......Refleksioner over islams gudsbegreb med den persiske kultur som referenceramme Udgivelsesdato: Maj...

 16. Undervisning gennem plenumdiskussioner på nettet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelise Agertoft

  2003-03-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518. Undervisning som plenumdiskussioner på nettet behøver ikke at resultere i total virtuel tavs-hed, men kan udvikle sig til en engageret dialog på et højt fagligt niveau. Med udgangspunkt i et eksempel på ’best practice’ beskriver forfatterne, hvordan det via bevidst tilrettelæggelse af forumstruktur, pensum og evalueringskrav kan lykkes at skabe en høj grad af interaktion, der giver deltagerne mulighed for både rum for refleksion og fleksibilitet. Ved at lade deltagerne føre ordet og selv indtage en meget synlig meta-reflekterende rolle kan underviseren lade de studerende bruge hinandens indlæg som ’tænkeredskaber’.

 17. Leverresektioner gennem ti år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wettergren, André; Larsen, Peter N; Rasmussen, Allan

  2008-01-01

  AIMS: The results after liver resection have improved over the last decade with an operative mortality rate of less than 5% in high-volume centres. The aim of the present study was to assess the perioperative outcome after hepatic resection and to assess the long-term survival after liver resecti...

 18. Interessudvikling i naturfagene gennem faglig progression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Morten Rask

  således mit læringsbegreb, som tager udgangspunkt i Illeris’ (2009) læringstrekant. Jeg præsenterer denne læringstrekant således, at jeg afgrænser mit felt imellem en konstruktivistisk tilgang baseret på Piaget (1973) en affektiv tilgang baseret på Fiedler (2000) samt en socialkonstruktivistisk tilgang...

 19. SeniorInteraktion – Innovation gennem dialog

  DEFF Research Database (Denmark)

  SeniorInteraktion er et bud på en ny strategisk tilgang til design for det gode ’ældreliv’. Kernen i dagordenen er et fokus på at designe for social interaktion, dvs. at designe for at bevare og styrke sociale relationer, at bevare eller genskabe følelsen af at blive set og høre til samt følelsen...... seniorer i levende (design) laboratorier hvor seniorernes hverdagsaktiviteter udfolder sig. Det ene fra et ældreboligkompleks i Valby. Det andet fra et motionsfællesskab i Valbyparken i København....

 20. Aplikasi teori belajar sosial dalam penatalaksanaan rasa takut dan cemasan anak pada perawatan gigi (Application of social learning theory in the management of children dental fear and anxiety

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arlette Suzy Setiawan

  2014-06-01

  Full Text Available Background: Dental anxiety is a prevalent problem faced by dentists till nowadays, especially in treating child patients. Several methods in managing anxiety are available, but there is no single method can be applied extensively. Purpose: This article was aimed to describe the application of social learning theory in preventing or reducing dental anxiety in children. Literature review: Anxiety and fear are psych feelings that is experienced by a person. A child developed these feelings by learning from their own past experienced or by information obtained from their environment. If fear and anxiety can be learned by a child, thus the opposite term which is preventing the feelings is assumed can be also offered to learned. This application actually being applied in the field of dentistry as modeling, but the exploration of how this process is due is often being ignored. Conclusion: Social learning theory provides an easy preventive approach and effective intervention that can be applied to children in 4-9 years old to reduce dental anxiety.Latar belakang: Kecemasan pada perawatan gigi merupakan hal yang paling sering dijumpai dan merupakan masalah yang dihadapi oleh dokter gigi sampai saat ini, terutama pada pasien anak. Berbagai metode penatalaksanaan kecemasan banyak tersedia, namun tidak satu pun metode yang dapat diterapkan secara luas. Tujuan: Makalah ini disusun untuk membahas mengenai aplikasi teori belajar sosial dalam mencegah kecemasan pada anak saat perawatan gigi. Tinjauan pustaka: Rasa cemas dan takut merupakan perasaan psikis yang dialami seorang individu. Perasaan ini pada seorang anak lebih banyak didapat dari proses belajar dalam menyerap informasi berdasarkan pengalaman pribadi ataupun informasi dari lingkungan sekitar. Bila rasa cemas dan takut dapat dipelajari oleh seorang anak, maka diasumsikan bahwa menghindari timbulnya perasaan ini dapat pula diajarkan pada anak. Aplikasi hal tersebut sebenarnya telah diterapkan di bidang

 1. The Democratic Future of Museums

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Henrik

  2013-01-01

  kritisk analyse af brugerinddragende praksis på museer (med eksempel i projektet "gipSMK" og en generel diskussion af demokratiske samfund og deres institutioner som oligarkiske, ikke demokratiske, med referencer til politisk teori og især Jacques Ranciere: Hatred of Democracy.......kritisk analyse af brugerinddragende praksis på museer (med eksempel i projektet "gipSMK" og en generel diskussion af demokratiske samfund og deres institutioner som oligarkiske, ikke demokratiske, med referencer til politisk teori og især Jacques Ranciere: Hatred of Democracy....

 2. Układ pojęć konstytuujących teorię rachunkowości w kontekście nauk ekonomicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mieczysław Dobija

  2016-09-01

  Full Text Available Każda teoria wyjaśniająca zjawiska rzeczywistego świata ma za podstawę pojęcia pierwotne i fundamen-talne zasady oraz definicje podstawowych koncepcji, które następnie są materią do formułowania stwier-dzeń orzekających, przy zastosowaniu logiki i postępowania naukowego. Powstaje zatem pytanie, czy ten podstawowy zbiór pojęć dla wiedzy zwanej rachunkowością pokrywa się z odpowiednikiem z zakresu ekonomii. Analiza tej kwestii jest bezsprzecznie zasadna, ponieważ już kategoria kapitału ma w rachun-kowości nierzadko inne znaczenie niż w ekonomii czy w naukach o zarządzaniu. Rozważania prowadzą do wniosku, że podstawowy układ pojęć konstytuujący teorię rachunkowości jest jednoznacznie określo-ny, natomiast ten stan niekoniecznie występuje w innych naukach ekonomicznych. Różnią się też kon-cepcje i podejścia do kategorii wartości, co powoduje, że dyscypliny nauk ekonomicznych są w małym stopniu komplementarne.

 3. Panik i rummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peter Ole

  2017-01-01

  Artikel om overvågning og film med fokus på den særlige Home invasion-genre, der er udbredt både i Hollywood-blockbusters, horrorfilm og moderne klassikere. Det psykologiske, statusmæssige og politiske aspekt hos husejeren diskuteres gennem David Finchers 2002-thriller Panic Room....

 4. En skygge af modernitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Egander

  2015-01-01

  Artiklen vil kort skitsere forskellige, samtidige konservative reaktioner på teknikken, hvis destruktive potentiale var blevet åbenbart i og med Første Verdenskrig, og derefter gennem en læsning af Drachmanns politiske og skønlitterære forfatterskab identificere nøgleelementer og begreber i Drach...

 5. Sport i oplevelsesøkonomien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2008-01-01

  Spørgsmålet om hvad Danmark skal lee af i fremtiden er gennem de senere år blevet bevaret med mere eller mindre vidtløftig politisk retorik om sporten som vækstgenerator. Artiklen drøfter, hvorvidt sporten er dansk økonomis nye redningsplanke? Udgivelsesdato: November...

 6. Blandt venner og bekendte: Udfordringer i udviklingen af NATO's partnerskabspolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schousboe, Laura Hollænder; Kristensen, Kristian Søby

  flanker gennem partnerskaber. Derfor er partnerskabspolitikken siden 2014 blevet videreudviklet pragmatisk på tre områder: kapacitetsopbygning, militær integration og politisk konsultation. Men på trods af at partnerskabsområdet har fået fornyet opmærksomhed mellem Wales og Warszawa-topmøderne, så er det...

 7. Afkastet og anstændigheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vallentin, Steen

  Ud over at beskæftige sig med CSR som praksis, giver bogen indblik i teori- og begrebsudviklingen på den sociale ansvarligheds område. Den diskuterer de forskellige, politisk-ideologisk betonede kritikker af CSR, og samtidig belyser den spændingerne mellem virksomheders kommunikation om CSR og...... deres faktiske handlinger og organisering af arbejdet med social ansvarlighed....

 8. Uji Model Keseimbangan Teori Keagenan: Pengaruh Kebijakan Utang dan Kebijakan Dividen Terhadap Kepemilikan Manajerial [Testing a Model of Balance Agency Theory: The Influence of Policy Liabilities and Dividend Policy towards Managerial Ownership

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shiela Liviani

  2016-06-01

  Full Text Available This study aims to analyze the balancing model of agency theory in the effect of debt policy and dividend policy to managerial ownership in manufacture sector companies, which are listed in Indonesia Stock Exchange. Companies in Indonesia tend to have concentrated ownership structure. This condition is contradictory to the previous studies which mostly done in the widely ownership-dispersed countries. Balancing model argues that there is a trade-off between each monitoring and controlling mechanism, i.e. the effect of debt policy to managerial ownership and dividend policy to managerial ownership. This study uses a quantitative approach with fixed effect logistic regression model to analyze the data. Total sample of this study is 1,060 observations of 106 listed Indonesian manufacture firms during the period of 2004-2014. This study found debt policy to be a significant and negative determinant of the level of managerial ownership, as predicted by balancing model of agency theory. This study also found dividend policy has an insignificant positive effect to the level of managerial ownership, which rejected the balancing model of agency theory in the effect of dividend policy to managerial ownership. Penelitian ini bertujuan untuk menguji model keseimbangan teori keagenan pada pengaruh kebijakan utang dan kebijakan dividen terhadap kepemilikan manajerial dalam perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Struktur kepemilikan dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung terkonsentrasi. Kondisi ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang banyak dilakukan di negara yang struktur kepemilikannya cenderung tersebar. Model keseimbangan menyatakan bahwa terdapat trade-off antar suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian dengan mekanisme lainnya, yaitu pengaruh kebijakan utang terhadap kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen terhadap kepemilikan manajerial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fixed

 9. Model Pendidikan TasawufWalisanga Perspektif Teori-Teori Pendidikan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sokhi Huda

  2010-11-01

  Full Text Available Kidung Walisanga is a collection of Indonesian cultural heritage famous with Dhandang Gendis/Dhandang Gula. Dhandang ghendis Kidung Artati was authored by Walisanga as a medium of education and Islamic call that emphasizes the cultural basis of people as the objects. This is a kind of tasawuf education that consists of three elements: (1 concept of human being life journey, (2 journey to a perfect life, and (3 achieved result. The first two elements are got by mediation medium to utilize a pure energy in reaching a psychological effect, i.e. a purified sole and peaceful heart. While the third, emphasizes on pragmatic uses such as self protection from dangers and possessing supernatural heirloom. From linguistic perspective, kidung emphasizes on sanepan (metaphor style. While from art perspective, it has a creative, individualization, and harmonization elements. From philosophical perspective, it has axiological values emphasizing pragmatic uses in the world. Beside all of that, there is an important element of tasawuf which is not included in kidung, i.e. guide role. Kidung, finally, is walisanga’s cultural approach model in education and Islamic call which is primarily based on community cultural basis, thus, kidung nuance shows a style fcultural Islam.

 10. Evolusi Teori Ketergantungan Sistem Media Menjadi Teori Infrastruktur Komunikasi

  OpenAIRE

  Mahmudah, Dede

  2011-01-01

  This article deals with a matter of evolution theory in the study of science communications. Object of theory discussed is Media System Dependency Theory which introduced by Ball-Rokeach. This article is focused to overview: 1). History of Media System Dependency Theory emergence. 2) Development phase of this theory; 3). Challenge for this MSD theory: Critique and Change of Time, and 4). From MSD toward Communication Infrastructure Theory (CIT).Artikel ini mencoba membahas persoalan evolusi ...

 11. MEMBEDAH TEORI SOSIOLOGI: Teori Pertukaran (Exchange Theory George Caspar Homans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wardani Wardani

  2016-05-01

  Full Text Available This article is aimed at analyzing critically George Caspar Homans’s theory of exchange. The critical analysis that may be called here simply as “maping ideology” embodied in theory is needed to place the theory within the specific social and political condition, intellectual background, school of thought having great influence on it, and so forth, and also to assesses its limitedness as a theoretical frame-work of scientific research to explain complicated social phenomenon or human interaction. Influenced by psychological and economic theories, Homans’s theory of exchange has been intended at the beginning by the author as attack against Marxism domination that addressed criticism to capitalism as macro-structure oppressing the proletariat by the ruling class and against Durkheimian structural functionalism. By addressing the attack against Marxism and because of his intellectual and social background, Homans’s theory then has been regarded as an explanation justifying the existing situation. Being attributed as psychological reductionism, as neglecting the important role of structure, and deterministic are some of the objections addressed to his theory.

 12. Hur reagerar läsarna på sponsrade inlägg publicerade på Isabella Löwengrips blogg? : En teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning.

  OpenAIRE

  Lorentzon, Karin; Gustafsson, Victor

  2017-01-01

  Denna studie handlar om hur ett sponsrat blogginlägg av en influencer inkodas och hur läsarna i kommentarerna avkodar meddelandet och reagerar på inlägget. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur läsare avkodar sponsrade blogginlägg. Vi antog innan genomförandet att fler skulle avkoda meddelandena på ett sätt som skulle vara mer kritiskt gentemot samarbetet, därför har det gjorts en teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning. För uppnå vårt syfte har vi använt...

 13. Pracovní teorie hodnoty

  OpenAIRE

  Obdržálek, Jakub

  2009-01-01

  This bachelor's thesis addresses the development of ideas, which resulted in formulation of the labour theory of value. In this vein chronologically presents individual personalities, to whom are concrete components of the theory ascribed and their reflexion in the literature. The main aim of the thesis is to point out Ibn Khaldun's contribution to the theory and the contribution of Benjamin Franklin, who pronounced the labour theory of value sooner than it's universally accepted autor David ...

 14. DAKWAH TEORI, DEFINISI DAN MACAMNYA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dalinur M. Nur

  2015-08-01

  Full Text Available The dynamics of community life continues to evolve. the missionary activity should be dynamic, innovative, and creative. Location of propagation dynamics and creativity, not only on material that should always be relevant to the needs of the community (mad'u but also in theory.Methodology, and the media used. In addition, the mission also need to use a variety of theoretical footing, good communication theory, psychology, and sociological theory. Even more so. The phenomenon of propagation of Islam is a big challenge and play like how to describe and analyze the principles of Islam is universal-expressed in a social context that is different. Diverse expressions of Islam that it shows that there is a process of continuous dialong between normative Islam and Islam is a dynamic Prophet Muhammad peace be upon him, has provided a frame of mind as the principles and methodology of propagation systems empirically with his saying: khatibu Anas al-'alaqadri' aqulihim. Preaching in accordance with the level of thinking mad'u way of thinking is reflected and reflected in the system of human life: the way of belief, culture, society, and civilization. Therefore, a successful mission is the mission carried out with the knowledge and wisdom. By understanding all the issues that arise from the interaction of the elements of a scientific mission.Explanatory system is obtained for all the propaganda and the realities and problems solving methodology.

 15. Ressourcer i teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ressourceorientering som udgangspunkt for pædagogisk praksis. I bogen møder læseren en række metoder og konkrete tilgange, der på forskellig vis tager udgangspunkt i et ressourcesyn som princip og afsæt for praksis. Ud fra forskellige teoretiske tilgange giver bogen en række bud på, hvordan man s...

 16. Relationer i teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Der er en talemåde hvor man siger, at fisken er den sidste, der opdager vandet. Mens vandet er fiskens element, kan relationer siges at være menneskets element, idet relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling. Alligevel har vi ofte svært ved at få øje på den relationel...

 17. Epistemologi dan Keterbatasan Teori Gravitasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erwin Erwin

  2017-08-01

  Full Text Available Peristiwa tentang kecenderungan jatuhnya benda-benda menuju pusat bumi dan keteraturan peredaran planet dan benda-benda langit lainnya dalam tata surya dahulu dianggap dua fenomena yang berbeda. Mekanika benda langit dan mekanika bumi yang sebelumnya merupakan dua pengetahuan yang terpisah, dianggap satu kesatuan oleh Sir Isaac Newton. Newton mengemukakan hukum gravitasi umum yaitu gaya tarik menarik antara dua benda besarnya sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Hukum gravitasi ini sukses menjalaskan bagaimana benda cendrung jatuh menuju pusat bumi dan peredaran planet dan benda-benda langit lain mengelilingi matahari dalam sistem tata surya. Namun hukum gravitasi Newton ternyata tidak sepenuhnya tepat, beberapa hal dapat dijelaskan dengan hukum relativitas Einstein, namun demikian hukum relativitas Einstein juga dicurigai masih perlu diamandemen agar dapat menjelaskan fenomena alam dengan tepat.

 18. EPISTEMOLOGI DAN KETERBATASAN TEORI GRAVITASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erwin Erwin

  2017-08-01

  Full Text Available Peristiwa tentang kecenderungan jatuhnya benda-benda menuju pusat bumi dan keteraturan peredaran planet dan benda-benda langit lainnya dalam tata surya dahulu dianggap dua fenomena yang berbeda. Mekanika benda langit dan mekanika bumi yang sebelumnya merupakan dua pengetahuan yang terpisah, dianggap satu kesatuan oleh Sir Isaac Newton. Newton mengemukakan hukum gravitasi umum yaitu gaya tarik menarik antara dua benda besarnya sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Hukum gravitasi ini sukses menjalaskan bagaimana benda cendrung jatuh menuju pusat bumi dan peredaran planet dan benda-benda langit lain mengelilingi matahari dalam sistem tata surya. Namun hukum gravitasi Newton ternyata tidak sepenuhnya tepat, beberapa hal dapat dijelaskan dengan hukum relativitas Einstein, namun demikian hukum relativitas Einstein juga dicurigai masih perlu diamandemen agar dapat menjelaskan fenomena alam dengan tepat.

 19. Tekslinguistiek: van teorie tot praktyk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Prinsloo

  2002-08-01

  Full Text Available Text linguistics: From theory to practice In this article it is argued that theory and practice are reconcilable in the case of text linguistics and the teaching of writing skills. First, text linguistics as a theoretical discipline is explained. Text linguistics, according to De Beaugrande and Dressler (1981, focuses on the seven constitutive principles, as well as the three regulative principles of textuality that determine the linguistic quality or standard of a text. The constitutive principles are cohesion, which in its turn, can be obtained by means of reference, ellipsis, substitution, conjunction and lexical cohesion, coherence, intentionality, acceptability, information, contextuality and intertextuality. The three regulative principles are efficiency, effectiveness and appropriateness. This is followed by a discussion of the relationship between text linguistics and the teaching of writing skills. Knowledge of the principles of text linguistics enables the teacher of writing skills to evaluate texts and to make learners aware of the properties of a “good” text, resulting in effective communication. Text-linguistic concepts are then applied to texts created by Afrikaans second-language speakers. It is then indicated how knowledge of text-linguistic concepts can be an aid in the teaching of writing skills.

 20. Teorie her a racionalita rozhodovatele

  OpenAIRE

  Plaček, Vilém

  2017-01-01

  View of rational choice in coherence with ultimatum game. Rational choice theory adjusted by joining behavioral economics to better comprehend decision-making processes. In this thesis I focus on researching strong influences using multiple simple games. Namely: ultimatum game, dictator game and modifications of previous. They will be carried out by online questionnaire. Next step will be analysis of components to determine significant ones and impact of game's modifications. I assume that de...

 1. Governance, management og teori U

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vindeløv, Vibeke

  2015-01-01

  Tilsyneladende er det erkendt, hvilke tiltag, der er behov for at løse de store samfundsmæssige problemer, som verden står overfor. Ikke desto mindre sker der meget lidt. Man må derfor spørge om, hvor nøglen til løsning af det paradoks, der består i, at vi kender problemerne har løsningsmulighede...

 2. TEORI STRUKTUR MODAL : SEBUAH SURVEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sujoko Sujoko

  2007-01-01

  Full Text Available This paper explored capital structure theory since 1952 to 1996. The Capital Structure theory firstly introduced by David Duran (1952 to estimate value of the firm. Modigliani and Miller introduced MM-theory and become landmark the capital structure theory because the many paper always referred to the paper. Pecking order theory, Agency Theory and Signaling  theory and Dynamic capital structure explained in this paper.

 3. Teori-praksis i sygeplejerskeuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bering Keiding, Tina

  2008-01-01

  differensteoretisk optik, som nok virker kompleks, emn som også tilbyder en betydelige kompleksitetsfølsomhed. Den kompleksitetsfølsomhed som Luhmann tilbyder, peger for det første på, at der må forventes forskelle mellem såvel intention og interaktion, som mellem forskellige interaktionssystemer. Og at denne...... interaktionelt, bidrager til uddannelsen at i hvert tilfælde at overveje om brudte forventninger skal justeres på niveauet for forventninger/intentioner, eller om ændringerne skal søges tilvejebragt i interaktionen. Artiklen bygger på et oplæg holdt på Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejerskers møde...

 4. Trakun, Politics and the Thai State

  OpenAIRE

  Rangsivek, Katja

  2013-01-01

  Politiske trakun er patrilineære slægtsgrupper der har udmærket sig gennem engagement i politik igennem adskillige generationer ved at udfylde nøglepositioner i staten, såsom i kabinettet og parlamentet. De er endnu ikke blevet viet akademisk opmærksomhed. På trods af at de fleste redegørelser for Thailands politiske historie samtidig er beretninger om kongefamilien og andre elitefamilier, findes der ikke megen forskning der har søgt at forstå hvordan familierne og staten smelter sammen. Litt...

 5. Perspektif Antropologi dan Teori Komunikasi: Penelusuran Teori-teori Komunikasi dari Disiplin Antropologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MC Ninik Sri Rejeki

  2013-12-01

  Full Text Available Abstract : It is important to learn the perspectives derived in communication theories in order to well understand the focuses and characteristic of those theories. There are several perspectives and one of them is derived form Anthroplogy. In this sense, communication is considered as having holistic character and concern in interpretive activities. In this regards, communication is contextualized by culture. Therefore as well culture is unique, communication is also unique. There are several kinds of contribution of Anthropology in the development of communication theories which can be traced. First, structural linguistic as the branch study of linguistic anthropology contributes in semiotics studies. As well, sociolinguistic contributes to understand the relationsip between social reality and culture. Second, in the area of historical archeology, the contrubition of Anthropology is represented in the frame of knowledge on unwritten communication activities. Third, the contribution of ethnology in innovation and diffussion theory as well as ethnography in the emergence of experience and interpretation theories also represent the contribution of Anhtropology. Similary, it can be traced the contribution of Anthropology through the contribution of ethnohistory in explaining the modes of communication of certain community.

 6. The Sacrificial Crisis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Östman, Lars

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i Jesus´ lidelseshistorie forsøger artiklen via den franske religionsfilosof René Girards tanker om den hellige krise at knytte an til en generel teori om en tilstand, hvor lov og ret er suspenderede. Gennem en kritisk og perspektiverende læsning af Carl Schmitt forståes denne kr...

 7. Industrial PhD report: Sustainable Innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Gitte Gylling Hammershøj

  2011-01-01

  Erhvervs PhD rapport udarbejdet i tilknytning til Erhvervs PhD kurset der er obligatorisk for Erhvervs PhD studerende. Rapporten omhandler relationer melllem den akademiske verden og industrien i sammenhæng med PhD projektet, betragtet og analyseret gennem teori om bæredygtig innovation....

 8. Jødiske indvandrere på den politiske dagsorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian Arly

  2007-01-01

  Jewish Immigrants on the Political Agenda   This article discusses the Danish politicians’ articulation of Jewish immigrants in Denmark on the flight from pogroms’ in East Europe during 1903-21, and further how they discursively shape of the relations between Jews, Judaism and the Danish society...

 9. Politisk Kronik 1.halvår 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bille, Lars

  2016-01-01

  I sin nytårstale anslog statsminister Helle Thorning-Schmidt en moderat optimistisk tone. Godt nok var krisen ikke ovre, men stemningen var ved at vende, og der var grund til at tro på fremgang i 2014. Danmark var et solidarisk land, og det skulle det vedblive med at være. Derfor ville regeringen...

 10. Det politiske livs løsgående missiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen-Nielsen, Niels

  2017-01-01

  Eftertanken. Hvem ville De helst drikke et glas øl med, Donald Trump eller Mogens Glistrup? Selv ville jeg vælge Glistrup, selvom jeg næppe ville få indført et ord.......Eftertanken. Hvem ville De helst drikke et glas øl med, Donald Trump eller Mogens Glistrup? Selv ville jeg vælge Glistrup, selvom jeg næppe ville få indført et ord....

 11. Medborgerskabets udfordringer - etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siim, Birte

  for political empowerment do minority organisations have? These are some of the main questions in this investigation of citizenship and power based on qualitative interviews with women active in voluntary organisations. On the basis of the narratives, the book analyses the potential and barriers for political......The voices of ethnic minority women have on the whole been absent from the public Danish debate. What kind of values and visions do political active women have about equality on the private and public arena? Waht are their ideas about equality and recognition? What kind of discourses and strategies...... empowerment of ethnic minority women and the tension between ethnic identity, political biography and the development of gender political identities. The book tells about the life of minority women and the tension between the individual woman and cultural identity, between family norms and visibility...

 12. Politisk markedsføring - Politiske partier på Instagram: Political Marketing - Political Parties on Instagram

  OpenAIRE

  Hansen, Simone Maigaard; Rahbek, Simone Rebekka; Petersen, Kevin Bøje; Westen, Vickie Isabella

  2014-01-01

  This study will examine the various trends within political marketing on social medias; where our main focus is on the application Instagram. We will through theories and analysis examine how political marketing is being used, as a part of the political strategies, and how Instagram works as a political marketing tool. Furthermore, we will analyse the Instagram profiles of Det Radikale Venstre and Det Konservative Folkeparti. We will through these analyses, supplemented with interviews from e...

 13. Omlæg operationen i Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Veicherts, Nicolas Teodors

  2008-01-01

  Ingen er længere i tvivl om, at tidens krige i f.eks. Afghanistan ikke alene kan vindes med militære midler. Sejr i Afghanistan i form af et nyt stabilt politisk system kan kun ske gennem en kombination af militær og civil indsats. Særligt når det gælder bekæmpelsen af væbnede og aggressive...

 14. Indre motivation eller ydre tvang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koudahl, Peter

  2013-01-01

  I denne artikel vil jeg diskutere, hvordan det kan være, at til trods for politisk bevågenhed og en mængde forskellige indsatser, er det stadig op imod en femtedel af en ungdomsårgang, der ender med folkeskolen som højest gennemførte uddannelse. Til trods for at der gennem årene er igangsat en mæ...

 15. Når verden krakelerer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peter Ole

  2017-01-01

  Filmhistorisk artikel der sporer paranoia som tema op gennem 70'erne, 80'erne og 90'ernes amerikanske thrillergenre og frem til den nuværende historiske situation, der bærer præg af en række af de samme faktorer som især 70'ernes politiske klima, der var domineret af både konspirationstænkning, o...

 16. Komparasi Pemahaman Konsep Bangun Datar Siswa Antara Yang Diajar Dengan Model Pembelajaran Advance Organizer Dengan Peta Konsep Dan Model Pembelajaran Yang Mengadopsi Teori Van Hiele Pada Kelas VII SMPN 2 Sinjai Timur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edi Syukri

  2016-02-01

  Full Text Available Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk: (1 mengetahui hasil belajar, aktivitas, dan respons siswa terhadap model pembelajaran advance organizer dengan peta konsep dan model pembelajaran yang mengadopsi teori Van Hiele pada pokok bahasan bangun datar khususnya segiempat kelas VII SMPN 2 Sinjai Timur, (2 mengetahui bagaimana pemahaman konsep bangun datar siswa antara yang diajar dengan model pembelajaran advance organizer dengan peta konsep dan model pembelajaran yang mengadopsi teori Van Hiele. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelasVII SMPN 2 Sinjai Timur dan sampel terdiri dari dua kelas yakni kelasVII-A dan kelas VII-C kedua-duanya sebagai kelas eksperimen yang diplih menggunakan teknik purposive random sampling. Data yang dikumpulkan terdiri data atas hasil belajar siswa, data aktivitas siswa dalam pembelajaran, dan data respons siswa terhadap perangkat dan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa skor hasil belajar matematika siswa pada kelas eksperimen 1 dengan mean 20,36 dan standar deviasi 2,164 mencapai tingkat ketuntasan secara klasikal sebesar 89,29%, serta aktivitas siswa dalam pembelajaran berada pada kategori aktif dan respons siswa terhadap perangkat dan pembelajarannya adalah positif. Secara umum disimpulkan bahwa model pembelajaran advance organizer dengan peta konsep untuk diterapkan di kelas VII SMPN 2 Sinjai Timur dengan kategori cukup efektif. Skor hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 2 dengan mean 20,63 dan standar deviasi 2,589 mencapai tingkat ketuntasan secara klasikal sebesar 88,89% serta aktivitas siswa dalam pembelajaran berada pada kategori aktif dan respons siswa terhadap perangkat dan pembelajarannya adalah positif. Secara umum disimpulkan bahwa model pembelajaran yang mengadopsi teori Van Hiele untuk diterapkan di kelas VII SMPN 2 Sinjai Timur dengan kategori cukup efektif. Hasil uji hipotesis pada taraf siginifikan dengan uji-t menunjukan bahwa tidak ada

 17. Praksisnærhed i erhvervsskolens naturfagsundervisning gennem betydende overgange

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svejgaard, Karin Løvenskjold; Daugbjerg, Peer; Valero, Paola

  2014-01-01

  Relation to practice is often used as a teaching principle in vocational science education. The principle is based on the assumption that it improves students’ possibilities to do a more effective transfer of knowledge between a school context and a context of professional practice. In the paper we...... deploy a sociocultural perspective to present a nuanced concept of practice that leads us to conceive transfer in terms of consequential transitions among practices. Relation to practice as a pedagogical principle should build on the clarity of which practices students are invited to participate in...

 18. Kognitiv empowerment gennem virtuelle fællesskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Dorte; Konnerup, Ulla

  2009-01-01

  samfundet. Med afsæt i den nyeste hjerneforskning diskuteres, hvordan kognitiv fitness i virtuelle fællesskaber kan føre til kognitiv empowerment, således at hjerneskadede mennesker fortsat kan fungere som selvstændige og myndige personer, der er i stand til selv at modvirke afmagt og afhængighed samt...

 19. Vold i Arhus gennem to årtier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink, Ole; Bitch, Oluf; Petersen, Klaus Kjaer

  2002-01-01

  , the latest in 1993-1994. The aim of this study was to update knowledge about the incidence and character of violence in Aarhus. MATERIAL AND METHODS: A dynamic cohort study was carried out in the period 1 April 1999 to 31 March 2000. Persons who arrived at the casualty wards or Institute of Forensic Medicine...... dropped to 4.6 victims/1000. This decrease in violence was particularly seen among 15-24-year-old males. The extent of violence against women remained unchanged in the years 1999-2000. Foreigners were significantly higher represented among the victims. The character and severity of the violence were...

 20. Avislæsning gennem 20 år

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigurd Bennike

  1991-09-01

  Full Text Available Hvis man vil forstå udviklingen på dagbladsområdet, er det nødvendigt, men langtfra tilstrækkeligt at kende til avisernes oplagstal; man må des- uden have oplysninger om læserne, blandt andet deres demografiske karakteristika: disse oplysninger findes i et "media indeks". Sigurd Ben- nike, mangeårog drivkraft i Dansk Media Komite, præsenterer her i over- sigtsform 20 års talmateriale med tilhørende forklaringer fra Dansk Media Indeks. Tallene indeholder oplysninger om den andel af befolkningen der læser hverdagsavis, læserprofilen for forskellige dagbladstyper samt en række forskellige kontaktparametre, bl.a. dagbladenes stærke og svage sider i forhold til andre medier, læsested og -tidspunkt.

 1. Forsknings- og udviklingsbaseret praksis gennem uddannelse og samarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Annemarie; Thomsen, Lene Iskov; Christiansen, Connie Biehl

  2010-01-01

  Will cooperation between students, clinical supervisors and lectureres about the employment of research and deveolpment-based literature in relation to a given professional nursing problem stregthen and develop the informationseeking skills of the participants? The involved participants...... of this development project consider the outcome to be positiv. There is a need for clinical nurses who are able and willling to search, critically screen, select and employ research and development-based literature in relation to the professional nursing problems that they experience in their own practice...

 2. To nye S-banespor gennem København

  DEFF Research Database (Denmark)

  Landex, Alex

  2003-01-01

  on one rail line are easily spread to other parts of the suburban train system. The local tracks of the Boulevard Railway were of insufficient capacity as early as the 1920ies. Over the years, attempts to solve these capacity problems have been the introduction of suburban trains and new safety systems....... As the traffic increased during the years there are, however, still significant problems with lack of capacity of the Boulevard Railway. By extending the suburban train system in the center of Copenhagen it will be possible to offer better service in the city of Copenhagen as well as along the existing suburban......The most important nets of public transport in the area of Copenhagen are the suburban trains (S-trains) and the metro. Due to the construction of the suburban train system, all lines to Copenhagen employ the Boulevard Railway. Because of the intensive utilization of the Boulevard Railway, delays...

 3. Usurering af osteosyntesemateriale gennem øsofagus efter anterior cervikalkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiis, Julie Therese; Nittby, Henrietta Carolina; Lauritsen, Anne Oberg

  2014-01-01

  The rare, potentially life-threatening complication to anterior cervical surgery, oesophageal perforation, occurs after surgical trauma or due to erosion by migrating hardware. Symptoms are hoarseness, dysphagia, neck/throat pain, subcutaneous emphysema and fever. Imaging and endoscopic diagnosis...... can give false negative results. We present a case of a 74-year-old male, who was readmitted with sepsis and abscess in the operation area three weeks after anterior cervical surgery. Veillonella parvula was found in the abscess material and computed tomography confirmed the diagnosis of oesophageal...

 4. Immanuel Kant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rostbøll, Christian F.

  Immanuel Kant (1724-1804) hører ubestridt til blandt vestens vigtigste filosoffer. Allerede i sin samtid blev han anerkendt for sit bidrag til erkendelsesteori og moralfilosofi. Kants bidrag til statskundskab og politisk teori er mindre kendt. Men faktisk har Kants moralfilosofi haft betydelig...... senere år har der også været en eksplosiv stigning i interessen for Kants Retslære og hans politiske essays. Her er særligt hans frihedsbegreb, frihed som uafhængighed, og hans republikanske statsopfattelse centrale. Dette er den første bog på dansk, der fokuserer på Kants bidrag til statskundskaben, og...... som indeholder en introduktion til hans republikanske teori om lov og ret. Udover introduktionen til Kants moralfilosofi og retslære, indeholder bogen uddrag fra Kants egne tekster om oplysning, etik, politik og ret....

 5. Integration i ’mixed methods’ forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Morten

  2013-01-01

  Udviklingen af mixed methods forskning som en selvstændig forskningstradition er primært sket gennem udviklingen af mixed methods design. Denne artikel argumenterer for, at design-tilgangen bør suppleres med et mere overordnet fokus på hvordan de adskilte dele af mixed methods projekter integreres...... til et hele. Med udgangspunkt i en analyse af integrationsbegrebet i mixed methods litteraturen foreslås en klassifikation af seks integrationsformer: teori-, design-, metode-, data-, analyse- og fortolkningsintegration. Hver af disse beskriver en måde at skabe meningsfulde, håndgribelige relationer...... mellem undersøgelsens dele. Med udgangspunkt i denne klassifikation undersøges anvendeligheden af integrationsbegrebet gennem en analyse af tre meget forskellige traditioner for mixed methods forskning: metodetriangulering, pragmatistisk designoptimering og teori/metode-integration. På baggrund af denne...

 6. Præverbalitet i Musikterapi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2003-03-01

  Full Text Available Denne artikel er en oversættelse af mit foredrag på verdenskongressen i musikterapi i Oxford 2002. Den er baseret på min ph.d. afhandling »Præverbal Overføring i Musikterapi«, der blev forsvaret juni 2001. Formålet med artiklen er at validere min forskning om præverbal overføring i musikterapi i den musikalske interaktion gennem formidling af den pragmatiske anvendelse. I artiklen argumenterer jeg for anvendelse af Sterns psykologiske udviklingsteori og Sotolorow & Atwoodes teori om psykoterapi som fortolkningskontekst for musikalsk interaktion, når fokus er interaktion, relation og overføring. Det illustreres gennem en case analyse hvorledes begreberne kan anvendes på kliniske data. Det konkluderes at psykologisk teori og tænkning er nødvendig for at kunne forstå og beskrive musikalsk interaktion i et psykologisk perspektiv.

 7. Flow Game

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jesper Lind

  2003-01-01

  Flow Game er et dialogspil, der kan bruges som ledelsesværktøj, ledertræning, samtaletræning, coachingtræning og ideudvikling m.m. Gennem dilemmakort provokeres en dialog og teori-U inspireret afklaring- og udviklingsproces, hvor der enten arbejdes på en gruppes eller et individs vision/innovatio......Flow Game er et dialogspil, der kan bruges som ledelsesværktøj, ledertræning, samtaletræning, coachingtræning og ideudvikling m.m. Gennem dilemmakort provokeres en dialog og teori-U inspireret afklaring- og udviklingsproces, hvor der enten arbejdes på en gruppes eller et individs vision...

 8. Pædagogisk teori & arkitektonisk form

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg Nielsen, Kristian

  2000-01-01

  "Om Hertzbergers skoler kan det sammenfattende siges, at de både er i overensstemmelse med dette overordnede formål og med de intentioner, som ligger i Montessori-tænkningen. I forhold til dette pædagogiske program er arkitektens rolle den samme som ved andre typer af byggerier: making space...

 9. Teori dan Implementasi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nasib Tua Lumban Gaol

  2017-12-01

  Full Text Available Indonesia faces many problems in education. The main problem is raised from the low ability of the headmaster to manage the school. This is related to leadership style. This study aims to explore leadership styles in the field of education and discusses how headmasters should apply leadership styles in schools. Some appropriate leadership styles are applied by the headmaster consisting of (1 managerial leadership, (2 transformational leadership, (3 transactional leadership, (4 instructional leadership and (5 positive leadership. Therefore, the headmaster not only applies a leadership style while managing the school but must be able to combine and contextualize leadership styles based on the need to obtain school goals.

 10. Terjemah Bahasa Arab Antara Teori dan Praktik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siti Shalihah

  2017-12-01

  Full Text Available Every language is rich with vocabulary and its diversity is consistent with human experience and the development of the culture in which it grows and develops. Every language has its own way in determining the system of symbols and meaning. This will cause the problems in translation. Arabic for example, as the language of Al-Qur'an, has characters structures that different from the Indonesian. It makes the interpreter must know about the process of reconstructing the source language into the target language, because every language has a different way of expressing a similar message. The difference could be at lexical level and grammatical level. From the literature review it can be concluded that basically the process of translation consists of two stages: (1 original textual analysis and understanding of meaning and / or original text message and (2 the revelation of the meaning and message in the target language in words or acceptable sentences in the target language. Differences in the choice of lexical and grammatical forms from one language and other languages makes an interpreter have to be careful in translating. It makes the parallel equivalence of form and meaning is difficult to find in translation.

 11. ’n Christelike teorie van menseregte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.M. Vorster

  2001-08-01

  Full Text Available A Christian theory of human rights The protection of human rights is a core issue in modern-day ethics. This issue can be regarded as one of the most important challenges to international politics and in the analysis of social phenomena. In this article a Christian theory of human rights is presented. With a terminological distinction between fundamental rights and human rights this Christian theory is built upon biblical themes such as the imago dei, the Ten Commandments, the lex naturalis and the relation between authority and subject. In conclusion, the Universal Declaration of Human Rights is evaluated in accordance with this theory.

 12. PENERAPAN TEORI AKAD PADA PERBANKAN SYARIAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdur Rauf

  2016-02-01

  Full Text Available This article discuss about theory concept of transactions in Islamic banking products. In collecting and distributing funds, Islamic banking used variety of transactions, such as deposit transactions (wadî’ah yad amânah, wadî’ah yad dhamânah, transactions for results (mudhârabah, musyârakah, buying and selling  (murâbahah, salâm, istishnâ’, lease transactions (ijârah, ijârah wa iqtinâ’, atau ijârah muntahiyah bi al-tamlîk, loan transactions (qardh, and transactions with other patterns (wakâlah, kafâlah, hiwâlah, rahn. Murâbahah and salâm transactions are used for collecting the funds and mudhârabah muthlaqah and wadî’ah are used for funding. Meanwhile, ijârah and wakâlah are used in loan transactions that implemented in a bank guarantee.DOI: 10.15408/aiq.v4i1.2536

 13. Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdur Rauf

  2015-10-01

  Full Text Available This article discuss about theory concept of transaction in Islamic banking products. In collecting and distributing funds, Islamic banking used variaety of transactions, such as deposit transactions, (wadi'ah yad amanah, wadi'ah yad dhamanah, transactionn for results (mudharabah, musyarakah, buying and selling (murabahah, salam, istishna, lease transaction (ijarah, ijarah wa iqtina, or ijarah muntahiya bi al-tamlik, loan transactions (qardh, and transaction with other patterns (wakalah, kafalah, hiwalah, rahn. Murabahah and salam transactions are used for funding. Meanwhile, ijarah and wakalah are used in loan transactions that implemented in a bank guaranteeDOI: 10.15408/aiq.v4i1.2081

 14. INTERIORITY:- en kristisk teori for boligarkitektonisk kvalitet

  OpenAIRE

  Hvejsel, Marie Frier

  2011-01-01

  Ph.D afhandlingen ‘INTERIORITY’ behandler emnet boligarkitektonisk kvalitet og tager sit afsæt i det til stadighed gældende behov for at forbedre vores evne til, som arkitekter, dels teoretisk at beskrive arkitekturens kvalitative potentiale og betydning for vores bokvalitet, dels aktivt at udvikle denne nødvendige kvalitet indenfor de komplekse multidisciplinære tekniske og økonomiske processer hvorigennem vores boliger bliver til i praksis: Processer hvor behovet for effektiv og økonomisk k...

 15. Efikasi Diri: Tinjauan Teori Albert Bandura

  OpenAIRE

  I Made Rustika

  2016-01-01

  Efikasi 1 memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan mampu menggunakan potensi dirinya secara optimal apabila efikasi diri mendukungnya. Salah satu aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh efikasi diri adalah prestasi. Bandura (1997) mengemukakan efikasi diri mempunyai peran yang sangat besar terhadap prestasi matematika dan kemampuan menulis. Beberapa hasil penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) Penelitian Chemer...

 16. MENGUKUR KINERJA PEMASARAN: KAJIAN KONSEPTUAL PERKEMBANGAN TEORI

  OpenAIRE

  Yahya Surya Winata, Ahmad

  2016-01-01

  This paper aims to examine some overview the development of the marketingperformance concept and seeks to develop a comprehensive model for measuringmarketing performance. Marketing performance was initially measured in terms of'efficiency' and sometimes referred to 'productivity' is calculated by comparing thecost of marketing input to output on the level of sales. This indicator measures howefficient of marketing programs in the company based on financial measurements.But we realize that th...

 17. Teori Atom menurut Asy’ariyyah

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan Syadzili

  2015-09-01

  Full Text Available Al-Asy’ariyyah is one of school of thought in Islam came from the hand of Abu Hasan al-Asy’ari. Asy’ari’s pattern of thought tried to harmonize of both ratio and text implicating the concept of universe as thing constituted from number of atom and accident. This concept had been criticized by several figures. However, al-Asy’ariyyah assert that Allah created something in the way of atom to show His power. In addition, they consistently contend by their ontological view that God’s will is the foundation of the regularity and harmony of this universe. This opinion is important to be known came in the middle of three large school of thought: school of Salafiyah initiated by Imam Ahmad bin Hanbal known by their highly textual method in the making of text as source and instrument to understand Islam; second, school of Islamic philosophy that comprehend aqidah based on ratio as the only source of knowledge; and third, school of Mu’tazilite combine between ratio and text while making ratio as a determinant if the text founded contradict with the rational truth. So al-Asy’ariyyah give a form to their thought dynamically with several features mentioned. According to al-As’ariyyah, the reality of body or thing consists of atom known as al-juz’u alladzi la yatajazza’. This theory is improved later by al-Asy’ariyyah in order to reduce the universe to regular subjectivities which led to God’s will that qadim thus encouraging human to put a faith God as only cause of everything exists. This paper will examine carefully the theory of atom in the view of al-Asy’ariyyah, also present a discussion about the divinity that happen between the mutakallims.

 18. KONSEP DAN TEORI TENTANG PENGEMBANGAN LINGKUNGAN ORGANISASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ainur Ropik

  2014-12-01

  Full Text Available This paper discusses about some of the concepts and theories in organizational development environment , the phenomenon shows that many organizations can not develop because the organization did not consider the environmental organization itself . organization means less attention to the needs of the local community and in particular the internal organization itself . of the phenomenon of the many organizations that torpor . The development of intervention strategies that organizations are utilizing the group to focus on the culture of an organization as a whole in order to implement the desired changes . This strategy seeks to change attitudes beliefs , values , structures and practices so that the organization can adapt to technology and are able to survive in the pace of change is rapid .

 19. Space Sharing i teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinkø, Rikke

  2016-01-01

  Dette er den anden artikel i FM Update, der præsenterer resultater fra Ph.d. studiet ”Sharing Space in the Knowledge City” fra DTU. Den første artikel med titlen ”Shared Space – mellem vision og realitet” (FM-Update, nr. 1, 2015) præsenterede en ny typologi for shared space, som delekoncept. Denne...... artikel er en fortsættelse, med fire dybdegående studier af eksempler på bygge- og renoveringsprojekter, som afspejler de fire typer at shared space, som beskrives i typologien. Formålet med denne artikel er dels at eksemplificere de fire typer af shared space, og dels at formidle erfaringer fra...

 20. Teori Komunikasi dalam Perspektif Mazhab Frankfurt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Surahman Surahman

  2005-06-01

  Full Text Available Frankfurt School of Thought, which rooted in Marxism and Critical paradigm, provided many ways to interpret the meaning of communication. This school of thought is primarily based on the main tenets of Critical Theory, i.e. totality, consciousness, anomie, and critic. Some questions arise concerning the ontology, epistemology, and axiology dimensions of Frankfurt School of Thought. Ontology discussion concerning the nature of communication involved an intensive outlook of Giddens’s Structuration Theory. Epistemology involved a discussion with Gramscian concepts of hegemony. Meanwhile, the problem of axiology is best addressed in Habermas fashion of agent-structur-dialectics.

 1. Die ondraaglike groenheid van teorie1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hein Viljoen

  1993-03-01

  Full Text Available This article is a demonstration of the unbearable greenness of theory. The first part explores the meaning of green (in Afrikaans as a demonstration of what intertextuality means. The second part outlines the resistance to theory. Against this resistance it is argued that theory is engaged (inter alia in reading and interpreting difficult texts and contributing to solving the universal problem of interpretation. As an example the controversial singing of "Die Stem" at a rugby test is analyzed. The third part argues for the fecundity of theory by outlining the value of narrative theory for other disciplines and by a literary analysis of the science policy and the motto of the PU for CHE and a love poem by B. Breytenbach. A short programmatic view of the future of literary theory at the PU for CHE concludes the article.

 2. PENGANTAR MENGENAI TEORI MARXIS TENTANG HUKUM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Endra Wijaya

  2008-09-01

  Full Text Available The opinion of Karl Marx becomes the inspiration for the appearance of the critical philosophy in the field of economics, social, politic and law. The spirit is to criticize the capitalism system that assumed of negative effect for the human life. When those opinion is came into the law, it bring the criticism to attendance of law in capitalist society. In capitalist society, law is not a free value, it’s not neutral character and always related with the economic factor and also existing politics.

 3. Bedah Logo Autocillin Menggunakan Teori Semiotika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sari Wulandari

  2010-10-01

  Full Text Available When a brand will communicate with people through visual media, then a visual communication designer will act as the sender in meaningful visual. A vehicle product assurance, Autocillin, will launch its brand; therefore it needs to presence visual identity of Autocillin, which is able to change people’s perception about assurance and also to represent brand image according to its ideals and hopes with its philosophy. Research method uses theory approach of semiotic theory from Peirce with its developing on icon, index and symbol. It also uses semiotic theory from Charles Morris of its semiotic processes: syntax, semantic, and pragmatic; and Roland Barthes approach of semiotic analysis towards design. It will be concluded that through visual identity, Autocillin could answer needs in communicating unprecedented experience of its consumers and change people’s perception of vehicle assurance. Through sign approach, Autocillin is ready to interact and compete with other brands. 

 4. Teori dan Implementasi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah

  OpenAIRE

  Nasib Tua Lumban Gaol

  2017-01-01

  Indonesia faces many problems in education. The main problem is raised from the low ability of the headmaster to manage the school. This is related to leadership style. This study aims to explore leadership styles in the field of education and discusses how headmasters should apply leadership styles in schools. Some appropriate leadership styles are applied by the headmaster consisting of (1) managerial leadership, (2) transformational leadership, (3) transactional leadership, (4) instruction...

 5. Teori Warna: Penerapan Lingkaran Warna dalam Berbusana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meilani Meilani

  2013-04-01

  Full Text Available Understanding and application of color theory in the color wheel to create a harmonious color has been researched and developed from ancient times. Until now, the color theory that often used by practitioners of design like, graphic designer, interior designer, fashion designer and etc, based on the color theory by Prang. Simplifying color theory made by Prang makes his theory as a reference in creating harmonious color combinations. Now, the discussion of harmonious color combinations is in fashion matching appearance. Looks is the first impression in socializing with other people, with an understanding of color and aesthetic intuition of good matching, will create an attractive and not-boring appearance. In addition to improving mood, good cloth matching can also help a person to appear more attractive. Of course, such expertise cannot be obtained in a short time, it takes some extra knowledge in addition to understanding harmonious color combinations theory in general. We must consider other factors such as how to recognize skin color that will sustain the intensity of the color selection for our appearance. Hopefully, with this writing, the reader can see and learn a fashion matching appearance better. 

 6. Didaktisk Transposition:Fra teori til forskningsprogram

  OpenAIRE

  Achiam, Marianne

  2014-01-01

  The term didactic transposition refers to the deconstruction and reconstruction of science knowledge, values or practices in order to make them teachable. In this paper, I present the theoretical framework that has grown around this notion. I use examples from different levels of science education and different subjects to illustrate how science is transformed in any teaching undertaking, and how that transformation influences the way science is experienced and appropriated by learners. The c...

 7. Firemní kultura - teorie a praxe

  OpenAIRE

  Kvapilová, Barbora

  2009-01-01

  My bachelor's thesis is about company culture. It consists of two parts - recent findings in the theory field and a probe into a real company culture. Company culture is a very individual matter and its diagnosis is very difficult. If the company culture is correctly set up it can help the companty to achieve greater efficiency, shorter adaptation process for new employees, prevent unwanted fluctuation and at the same time it can influence important areas such as employee engagement, motivati...

 8. Hvordan påvirker valgkampen vælgerne?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kasper Møller

  ) Valgkampen filtreres gennem vælgerens grundlæggende værdier i lyset af deres politiske opmærksomhed og viden. 5) Valgkampen behandles løbende i vælgernes politiske valg, men glemmes dernæst umiddelbart. 6) Valgkampen forstærker genveje til politiske valg som partiernes stereotype placering på venstre...... radio, kombineret med en politisk konsensuskultur med mindretalsregeringer, sætter en anden praksis end i et first-past-the-poll system.             Men valgkampen synes ikke at være bagud i forhold til dens professionalisering, form og indhold, som tilfældet var i 1990.             Den internationale......-højre skalaen og basale følelsesmæssige affektioner for kandidaterne. Med udgangspunkt i en telefonundersøgelse indsamlet i valgkampen 2005 er det lykkedes at finde nogle tendenser, der viser, at valgkampen skabte mistillid til politikerne, men også øget opfattelse af vælgernes egen kompetence og deres...

 9. International policies and national action plans for health promotion and education for sustainable development in schools:tranformations and translations

  OpenAIRE

  Madsen, Katrine Dahl; Nordin, Lone Lindegard; Simovska, Venka

  2013-01-01

  Målet med denne dokumentanalyse er at klarlægge de internationale og nationale politiske rammer, der er sat for arbejdet med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i grundskolen i Danmark i dag. Hensigten er at undersøge, hvor begreberne kommer fra, hvad skolerne er forpligtede på, fællestræk og forskelle på områderne og de vægtninger og tolkninger, der har fundet sted gennem tiden. Analysen har således to overordnede mål: 1) at belyse, hvordan sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvi...

 10. Menneske eller borger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Komischke-Konnerup, Leo

  Menneske eller borger er en almenpædagogisk indføring i spørgsmålet om skolens pædagogiske og politiske opgave: Er skolen og dens pædagogiske praksis til for det frie menneske eller den forpligtede borger? Dette pædagogiske grundproblem belyses gennem studiet af tre centrale pædagogiske tænkeres ...... teorier: J.-J. Rousseau, W. von Humboldt og D. Benner. Bogens tre studier er forsynet med studiespørgsmål. Bogen afsluttes med et didaktisk appendix af lektor ved læreruddannelsen N. Leding Olsen....

 11. Role Stress sebagai Motivator Bagi Auditor: Analisis Teoritis Atas Dasar Teori-teori Motivasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisca Reni Retno Anggraini

  2008-09-01

  Full Text Available The purpose of this paper explains the positive side of role stress which has long been regarded as the factor causing performance decrease and ultimately initiates job dissatisfaction. There are many cause factors (antecedent of role stress such as boundary-spanning activities, ethical climate in organization, mentoring, and organization-professional conflict, which has been proven empirically affecting role stress. Role stress arising in the job relation between manager-subordinate or leader-his or her member is a dynamic process in organization. Role stress becomes potential resource for organization if manager or leader is able to manage it well, so he or she can change it from hygiene factor to motivator. This article tries to correlate role stress phenomenon in public accountant firms with motivation theories to give alternatives in resolving problems in the role stress. Role stress can become a motivator for partners or senior auditors to be able to suit job characteristics and reward/punishment award mechanism with personal characteristics of auditors, reduce boundary spanning activities and environment uncertainty perception, increase understanding among all individuals in the public accountant firm regarding demand, values, and norms of the said public accountant firm, and ultimately establish specific and attainable goals. This article aims to be a contribution for management (partners and senior auditors in motivating auditors to increase their performance and for researchers to inspire empiric research related to role stress as a motivator to increase performance.

 12. Role Stress sebagai Motivator Bagi Auditor: Analisis Teoritis Atas Dasar Teori-teori Motivasi

  OpenAIRE

  Francisca Reni Retno Anggraini

  2008-01-01

  The purpose of this paper explains the positive side of role stress which has long been regarded as the factor causing performance decrease and ultimately initiates job dissatisfaction. There are many cause factors (antecedent) of role stress such as boundary-spanning activities, ethical climate in organization, mentoring, and organization-professional conflict, which has been proven empirically affecting role stress. Role stress arising in the job relation between manager-subordinate or lead...

 13. Collective identities and popular excesses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Søren

  2009-01-01

  Artiklen er en teoretisk diskussion af Ernesto Laclaus populisme-begreb i forhold til Jacques Rancières begreb om folket som supplementært, 'overtalligt' politisk subjekt. Den første del er viet en kritisk diskussion af Laclaus (seneste)populisme-teori - især med henblik på forholdet mellem Laclaus...... opfattelse af folket som en kollektiv identitet og Rancières opfattelse af folket som en politisk des-identifikation. Artiklens anden del forsøger - under inddragelse af eksempler fra nutidig vesteuropæisk populisme - at vise, at selv om Rancière afviser begrebet 'populisme', så ligger der i hans folke...

 14. Forførende teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger Nielsen, Jeppe

  casestudie i tre kommuner, hvordan og i hvilken form mobil teknologi omsættes til praksis og eventuelt institutionaliseres i den kommunale hjemmepleje. Forskningsmæssigt bidrager afhandlingen til institutionel teori og information system (IS) forskningsområdet, og afhandlingens er positioneret i relation til....... Afhandlingen argumenterer for, at mobil teknologi i hjemmeplejen med fordel kan forstås i en bredere socio-politisk og inter-organisatorisk sammenhæng, snarere end som en simpel it-løsning designet til at forandre administrative arbejdsgange i hjemmeplejen, idet dynamikken i det organisatoriske felt har haft...

 15. CSR och politisk konsumtion : - en studie av Nikes och Pumas CSR- rapporter

  OpenAIRE

  Björling, Ameli

  2010-01-01

  “CSR and political consumption – a study of Nike’s and Puma’s CSR-reports” The purpose of this dissertation is to examine if political consumption has influenced multinational corporations to improve their Corporate Social Responsibility reports and policies more, than a company who has not been a target for political consumption. This dissertation is a content analysis of Nike’s and Puma’s first (Nike 2001, Puma 2001) and latest (Nike 2007/09, Puma 2007/08) CSR- reports. Archie Carroll’s mod...

 16. Fra troldmandens værksted: Historien om forskerne, der skrev den politiske instruktionsbog til atombomben

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mikkel Vedby

  2011-01-01

  Fred Kaplans The Wizards of Armageddon handler om denne gruppe forskere og hvordan de lærte de amerikanske beslutningstagere om ikke ‘at elske bomben og glemme deres bekymringer', som Dr. Strangelove's filmplakat i sin tid lovede, men så dog at forstå bomben og vide hvordan man skulle bekymre sig...

 17. Pendlingens sociale geografi – transportmiddelvalg i lyset af pendlerens politiske holdninger, sociale normer og kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Anne Vingaard; Jensen, Ole B.; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Danske pendlere kører fortrinsvist i bil – også i store byer som København. Når rejsetiden er 20 minutter i bil var der blandt pendlere bosiddende i Hovedstaden godt 15 % cyklister, 35 % bilister og 15 % i offentlig transport. De resterende 35 % var enten til fods eller vekslede mellem forskellig...

 18. Facebook - en falsk utopi? : En studie av politisk polarisering på Facebook

  OpenAIRE

  Furuland, Anton; Chennaya, Dominic

  2015-01-01

  Title: Facebook – a false utopia? Authors: Anton Furuland & Dominic Chennaya Principal research question: Is the political polarization increasing on and through Facebook? Theoretical frame: Identification theory, selective exposure theory, spiral of silence Method/Material: Semi-structured interviews which provided our material Main Results: Our research has shown a tendency for increased political polarization on Facebook. Number of pages: 58 Course: Media and communication studies C De...

 19. Et Lys I mørket - et casestudie af udviklingen af politisk handlekraft

  OpenAIRE

  Løve von Hadeln, Flemming; Bisballe, Thomas

  2005-01-01

  Abstract The focus of the thesis is to explore the preconditions for a successful holistic and participatory oriented urban policy, which have been praised by the current government as a key instrument in solving current problems of segregation in a large number of urban and suburban areas dominated by public housing. There is a broad consensus (or at least seems to be) on a scientific level, arguing that interconnectedness of social and political institutions on a locale level is one of the ...

 20. Naturlighed, barnets tarv og kompensationsberettigelse i den politiske debat om kunstig befrugtning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lasse

  2012-01-01

  moral principles, the functioning based and the responsibility-sensitivity principle, that both independently and together support the conclusion that people suffering the disadvantage of being infertile is in fact entitled to public funded compensation. The article concludes that it is morally......This article provides a normative discussion of the political debate on public funded fertility-treatment in Denmark. It shows that especially three normative considerations attract attention in the debate. In the early part of the debate (1996) many Danish politicians weigh highly the moral......, and due to Parfit’s non-identity problem the interest of the child is irrelevant to such political debates. In the late part of the debate (2010) the question of whether infertility entails compensation-entitlement becomes crucial. Drawing on insights of political philosophy, the article suggests two...

 1. Markedsliberalistiske forskyvninger i det psykiske helsefeltet – om forholdet mellom politisk styring og faglig disiplinering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bengt Karlsson

  2015-12-01

  Full Text Available Since 1998, there has been several extensive reforms in the mental health field in Norway. The reforms have changed the basic politics and conditions for the development of the field and set out a new framework for the different actors' participation. There are tensions in the development of the field with different strategies focusing on demands for change and better quality in the services. The reforms highlights different aspects of leadership and management through control, power and knowledge, discipline and self-discipline. The change of services also require ways to change the professionals and the citizens' different identities. The ways they collaborate and relate to one another are being standardized and often experienced as depersonalized. Meanwhile, both the service users and the professionals are involved in the governance and thus have a decisive influence on the success of the changes. This is a disciplinarian of the professionals into practices based in neoliberal thinking rather than based in professionals' knowledge from experience and practice. Many professionals experience their autonomy as reduced and threatened. They are being forced into a certain ways of organizing and practicing their work.

 2. Mørket sænker sig: Magten over de politiske og administrative beslutningsprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Peter Munk

  2018-01-01

  Darkness descends: Political and administrative decision-making The first power and democracy study pointed to mediatization, closed and non-transparent decision-making processes, and a weak knowledge base in many Danish policy decisions. Since 2003, the emergence of social media has increased...... the mediatization of political decision-making. However, social media also allow politicians and citizens to communicate directly, for good and sometimes for worse. There is clear evidence that the amended Public Records Act and stronger political and departmental control of decision preparation have made...... the political decision-making process even more closed. Denmark’s comparatively strong ability to carry out controversial reforms comes at the price of a Machiavellian reform art with strong control of information to prevent mobilization of reform resistance. Politics have to be justified – rationally – which...

 3. Som i et spejl - Hans Egede-receptionen gennem tre hundrede år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Kathrine

  2008-01-01

  stor, og længe ville man ikke vide af Hans Egede, der - skønt født i Norge - opfattedes som dansk. Først efter 1945, hvor Norge i kølvandet på Danskehjælpen under Anden Verdenskrig omsider forsonede sig med Danmark, tog man atter Hans Egede til sig. Blandt større mindesmærker, som er blevet til siden...... 1945, kan nævnes Nicolai Schiølls ungdommelige statue af grønlandsmissionæren i det centrale Oslo (1965) og Axel Revolds monumentale udskmykning af kirken i Hans Egedes nordnorske fødeby Harstad (1958). I Danmark, hvor sorgen over tabet af Norge var stor, var man i årene efter 1814 meget...... tilbageholdende med at omklamre tidligere norske landsmænd som Hans Egede. Først hen mod slutningen af 1800-tallet begyndte forbeholdene at smelte et efter et. Den definitive omdefinering af den dansk-norske 1700-tals patriot til national dansk kirkefyrste kom med opstillingen 1913 af hans statue ved Marmorkirken...

 4. Vurdering af roebiomassefraktioner som husdyrfoder belyst gennem analyser og forsøg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Jan Værum; Hvelplund, Torben

  2011-01-01

  Der var ikke væsentlige forskelle på pulpen mellem de to roesorter Angus (sukkerroe) og Colosse (foderroe). Derimod var der store forskelle mellem pulp fra rod og top fraktionerne. Rod fraktionerne var karakteriseret af et stort sukkerindhold og høje in vitro og in vivo fordøjeligheder for både...

 5. Hvordan kan undervisere modvirke eksamensangst gennem deres måde at undervise på?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassesen, Berit

  2015-01-01

  Mange studerende bliver angste, når de skal til eksamen, og angsten forhindrer dem i at præstere optimalt. Angsten er et stort problem for disse studerende, og deres undervisere, vejledere, rådgivere, mentorer, eksaminatorer m.fl. spørger sig selv, hvad de kan gøre for at forstå og hjælpe de...... kan hjælpe studerende, som har udviklet et angstpræget forhold til eksamen. Budene kommer fra forfattere, som har forskellige faglige vinkler på eksamensangst. Vinklerne er fra ungdomsforskning, universitetspædagogik, psykiatri, psykologi, retorik og coaching....

 6. Offentlig innovation gennem partnerskaber - Om et bibliotek der turde tage ramasjangs'en

  OpenAIRE

  Mathiasen, Kim Søborg; Fagerlund Arendal, Annemari; Lulu Nielsen, Edit

  2011-01-01

  Abstract This thesis focuses on an innovative partnership between Aalborg Libraries, a Danish TV’s television programme for children called Ramasjang Live, and the user group of these public institutions. The name of the innovative partnership is “At eye-level with Denmark’s children” which is a developmental project initiated by the Danish Agency for Library and Media, and consists of three collaborators; Aalborg Central Libraries, Danish TV (DR) and Pallesgavebod.dk (which is a joint nation...

 7. Kreativitet og innovation gennem værkstedsarbejde i en sfo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech Lillelund, Luise ( Felicia)

  2011-01-01

  the opportunity to create his own space where they based on the intrinsic motivation to experiment with ideas. There must thus focus on both developing an intra-innovation competence and socio-innovation competence The second trace shows something about the importance of space in relation to the development...... have to inhabit a space before you can sense how it fits with the real self. The thesis reaches the conclusion that it must be a dualistic understanding where one can not exclude the other....

 8. At ændre nutiden gennem fortiden – mundtlig historiefortælling i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Andersen

  2010-12-01

  Full Text Available Mange i dag tænker umiddelbart, at mundtlig fortælling af traditionelle sagn og eventyr mest hører fortiden til. Men inden for de sidste årtier er der opstået en ny interesse for mundtlig historiefortælling i Danmark. De nye fortællere beretter traditionelle sagn og eventyr, men også historier de selv har oplevet eller fundet på, eller historier fra skønlitterære værker. Man får indtryk af, at historiefortælling stadig har en forbindelse til fortiden. De største fortællefestivaler finder sted i historiske omgivelser på museer, og nutidens historiefortællere henviser ofte til fortælletraditionens lange historie, når de taler og skriver om historiefortælling.Hidtil har den nye interesse for historiefortælling ikke været genstand for forskning, men artiklen fremlægger et studie af historiefortælleres syn på fortælling og fortid. Fokus er, hvilke betydninger begreberne nostalgi og autenticitet har for fortællerne. Artiklen bygger primært på interviews med historiefortællere. Fortællerne blev blandt andet bedt om at beskrive, hvordan de umiddelbart forestillede sig, at historiefortælling fandt sted i fortiden. Det er et positivt billede af fortiden, der toner frem, og fortællerne bruger billederne af fortiden som afsæt til at kritisere træk af den moderne levemåde. De kritiserer medierne og de elektriske apparater for at gøre mennesker passive og ødelægge deres nærvær med andre levende mennesker. Ved at genoptage - hvad fortællerne opfatter som - en ældgammel og uddød tradition, ønsker de at skabe nogle oplevelser, som det moderne menneske savner i vore dages samfund. For fortællerne danner fortiden et idealiseret modbillede til nutiden og rummer dermed mulighed for, at fortællerne kan tale om deres idealer og håb for historiefortælling.Changing the Present through the Past - Oral Story-Telling in DenmarkToday, many people spontaneously think that oral transmission of traditional legends and fairy tales are a thing of the past. But in the last few decades a new interest has arisen in Denmark in oral story-telling. The new story-tellers relatetraditional legends and fairy tales, but also adventures that they themselves have experienced or invented, or stories from works of fiction. One has the impressionthat story-telling still has a link to the past. The major story-telling festivalstake place in historical surroundings in museums, and present-day story-tellers frequently point to the long history of the story-telling tradition when they speakor write about story-telling.So far, the new interest in story-telling has not been a subject for research, but the present article presents a study of the view of the story-tellers on story-telling and the past. Focus is on which meanings the concepts of nostalgia and authenticityhave for the story-tellers.The article is primarily based on interviews with story-tellers. They were interalia asked to describe how they would spontaneously imagine that story-telling took place in the past. It is a positive picture of the past that emerges, and the story-tellers use images of the past as a platform from which to criticize modernways of life. They criticize the media and electronic gadgets for making people passive and spoiling their being together with other living human beings. By reviving - what the storytellers see as - an ancient and extinct tradition, they wish to create experiences that modern man misses in present-day society. For the story-tellers, the past presents an idealized contrast to the present and thus contains a possibility for the story-tellers to expand about their ideals and hopes for story-telling. 

 9. At ændre nutiden gennem fortiden – mundtlig historiefortælling i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Andersen

  2010-12-01

  Full Text Available Mange i dag tænker umiddelbart, at mundtlig fortælling af traditionelle sagn og eventyr mest hører fortiden til. Men inden for de sidste årtier er der opstået en ny interesse for mundtlig historiefortælling i Danmark. De nye fortællere beretter traditionelle sagn og eventyr, men også historier de selv har oplevet eller fundet på, eller historier fra skønlitterære værker. Man får indtryk af, at historiefortælling stadig har en forbindelse til fortiden. De største fortællefestivaler finder sted i historiske omgivelser på museer, og nutidens historiefortællere henviser ofte til fortælletraditionens lange historie, når de taler og skriver om historiefortælling.Hidtil har den nye interesse for historiefortælling ikke været genstand for forskning, men artiklen fremlægger et studie af historiefortælleres syn på fortælling og fortid. Fokus er, hvilke betydninger begreberne nostalgi og autenticitet har for fortællerne. Artiklen bygger primært på interviews med historiefortællere. Fortællerne blev blandt andet bedt om at beskrive, hvordan de umiddelbart forestillede sig, at historiefortælling fandt sted i fortiden. Det er et positivt billede af fortiden, der toner frem, og fortællerne bruger billederne af fortiden som afsæt til at kritisere træk af den moderne levemåde. De kritiserer medierne og de elektriske apparater for at gøre mennesker passive og ødelægge deres nærvær med andre levende mennesker. Ved at genoptage - hvad fortællerne opfatter som - en ældgammel og uddød tradition, ønsker de at skabe nogle oplevelser, som det moderne menneske savner i vore dages samfund. For fortællerne danner fortiden et idealiseret modbillede til nutiden og rummer dermed mulighed for, at fortællerne kan tale om deres idealer og håb for historiefortælling. Changing the Present through the Past - Oral Story-Telling in Denmark Today, many people spontaneously think that oral transmission of traditional legends and fairy tales are a thing of the past. But in the last few decades a new interest has arisen in Denmark in oral story-telling. The new story-tellers relatetraditional legends and fairy tales, but also adventures that they themselves have experienced or invented, or stories from works of fiction. One has the impressionthat story-telling still has a link to the past. The major story-telling festivalstake place in historical surroundings in museums, and present-day story-tellers frequently point to the long history of the story-telling tradition when they speakor write about story-telling.So far, the new interest in story-telling has not been a subject for research, but the present article presents a study of the view of the story-tellers on story-telling and the past. Focus is on which meanings the concepts of nostalgia and authenticityhave for the story-tellers.The article is primarily based on interviews with story-tellers. They were interalia asked to describe how they would spontaneously imagine that story-telling took place in the past. It is a positive picture of the past that emerges, and the story-tellers use images of the past as a platform from which to criticize modernways of life. They criticize the media and electronic gadgets for making people passive and spoiling their being together with other living human beings. By reviving - what the storytellers see as - an ancient and extinct tradition, they wish to create experiences that modern man misses in present-day society. For the story-tellers, the past presents an idealized contrast to the present and thus contains a possibility for the story-tellers to expand about their ideals and hopes for story-telling.

 10. Fagre nye arbejdsliv? – set gennem fire fremtrædende kritisk-sociologiske samtidsdiagnoser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Michael Hviid; Petersen, Anders

  2017-01-01

  Contemporary work life is often in various sociological diagnoses of the times depicted as a thoroughly deplorable state of affairs. In fact, most – or at least many – of the general sociological theories dealing with work life in late capitalist and neoliberal societies describe and analyze it e...... and conclude that although they are indeed useful in pointing to some of the obvious as well as hidden downsides of contemporary work life, we need also be wary not uncritically and without empirical grounding to accept or reproduce their premises and exclamations....

 11. Pierre Bourdieus praktikteori udlagt gennem eksempler fra forskning i professionalisering af undervisningspraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerg, Karin

  2012-01-01

  I kapitlet vises det, hvordan en Bourdieu-inspireret tilgang kan anvendes til at forstå og forklare en undervisningspraksis. Idéen er at tydeliggøre Bourdieus begreber ved løbende at relatere dem til konkrete eksempler fra forskning om kliniske vejlederes undervisningspraksis i den praktiske del ...

 12. Kultur-retur: Historien om et tatoveret hoveds rejse gennem museumsverdenen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2006-01-01

  I 1998 overdrog Nationalmuseet et tatoveret hoved af en mand fra New Zealands indfødte befolkning, maorierne, til New Zealands nationalmuseum, Te Papa Tongarewa. En sådan hjemsendelse rummer sin egen historie om kulturel udvikling, som nok er værd at se på....

 13. Danske Banks kommunikation gennem finanskrisen - et forsøg på imagegenoprettelse

  OpenAIRE

  Jørgensen, Steffie Hede

  2012-01-01

  Abstract The thesis in hand regards Danske Bank’s communication through the crisis. The crisis impacted Danske Bank at September the 15th 2008, which induced loss of liquidity. The bank was subsequently accused of composing inferior credit ratings and to be a greedy and harsh bank. It resulted in a historic decline of Danske Bank’s image. Consequently, this thesis seeks to answer following research question: How did Danske Bank communicate through the crisis and how suitable is their strategy...

 14. Elevers læring gennem undersøgelse og faglig læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Negendahl, Kim; Daugbjerg, Peer

  2014-01-01

  Med afsæt i Prof. Jens Rasmussens (2013) argumenter for undervisningsdifferentiering vha. præstationsstandarder behandles differentiering af naturfagsundervisnings målsætning for alle skolens elever. Fokus vil være på læreres arbejde med undervisningsplaner og opstillede mål i forhold til undervi...

 15. Risikostyring gennem retlige standarder i CSR værktøjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhmann, Karin

  2006-01-01

  Artiklen introducerer udvalgte CSR værktøjer med særligt henblik på, hvordan retlige standarder kan hjælpe virksomheder til at undgå forretningsmæssige risici relateret til menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. De værktøjer, der gennemgås, er udvalgt ud fra det kriterium, at menneskeret...... UN Global Compact o UN Norms (FNs normer om virksomheders menneskerettighedsansvar) o SA8000 o GRI (Global Reporting Initiative) o AA1000 o CSR Kompasset...

 16. Control of electricity consumption through disconnection; Styring af elforbrug gennem afbrydelighed

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-05-15

  The power balance, i.e. the balance between supply and demand of power, has in recent years caused problems around the world. Primarily in the USA, but the problem is now observed frequently in Europe as well, including in the Nordic countries and Denmark. When the demand for power increases one of today's solutions is to connect more power plant units or to reduce the demand. Traditionally Denmark has solved the problem by connecting more units however this solution gives energy consumption larger than the one that could be reached by optimised operation with the efficient power plant units due to the low overall efficiency of the latest connected units. In other words, the power problem can not be solved solely through use of one single tool. One potential tool is 'demand-response' or flexible power consumption, i.e. make a consumer respond to the price. This project is based on the need to develop the possibility for moving parts of the consumer's power consumption from periods with high demand to periods with low demand. This move is planned to be done through automatic disconnection of the consumer's power consumption. The project focuses on the benefits which the disconnection-customer, the distribution companies, the system responsible parties as well as the trade companies can obtain by taking cost development on Nord Pool into consideration, and the influence that use of disconnection has on price stability. (BA)

 17. Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanger, Marlene

  2009-01-01

  Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen....

 18. Organisatorisk læring gennem den værdibaserede organisations fortællinger

  OpenAIRE

  Søren Nymark

  1999-01-01

  The article departs from an understanding of organizational learning as processes that code historical events into routines that guide behavior in organizations, and which is based on shared knowledge, insight, and mental models from the organizational memory. Focus is on knowledge-intensive organizations, which are characterized by a flat, integrative organizational structure, highly educated employees, and a management style in which management aims at creating conditions for learning and i...

 19. Omsorg, styring og køn gennem tavshed og italesættelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Hanne Marlene

  2012-01-01

  The governance of care consists of both things said and not said. Whereas care has increasingly entered the political agenda, there is a simultaneous process of silencing parts of care in political discourses both nationally and within the EU. This constitutes a paradox – and a condition of possi...... of possibility. Through bricolage various new elements in the governance of care such as New Public Management and Europeanization are discussed inspired by theoretical perspectives such as gendered governance, feminist theorizing on care and Foucault....

 20. Gruppen som container og potentielt læringsrum gennem refleksion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søbirk, Helle Henni

  2012-01-01

  Al psykomotorisk intervention foregår i en relation mellem den psykomotoriske terapeut og individ eller gruppe. Derfor anses relations- og refleksionskompetencer som fagpersonlige kernekompetencer i den psykomotoriske praksis og er et centralt formål med "anvendte grupper" som hhv. udviklings-, t...

 1. In memoriam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Braae, Ellen Marie; Nilsson, Kjell Svenne Bernhard

  2012-01-01

  Professor, dr. agro, landskabsarkitekt Malene Hauxner er død. Hun blev 69 år. Malene døde efter længere tids sygdom - roligt og uden smerter på Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg. Malene Hauxner var professor i "Landskabsarkitekturens teori, metode og historie" ved Skov & Landskab......, Københavns Universitet. Her prægede hun flere generationer af landskabsarkitekter gennem sin undervisning og insisteren på arkitektonisk kvalitet. Og med sit vid og skarpe pen var hun en pioner i forskningen inden for landskabsarkitektur....

 2. Om direktørers fuldmagt på baggrund af UfR 2012.2533 H

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lennart Lynge; Schaumburg-Muller, Peer

  2012-01-01

  Den bemyndigelse, en adm. direktør - og den øvrige direktion - har til (bl.a.) at fastsætte løn- og ansættelsesvilkår for selskabets medarbejdere har hverken i den arbejdsretlige, selskabsretlige eller den aftaleretlige teori og praksis påkaldt sig megen opmærksomhed gennem årene. Højesterets dom...... af 2. maj 2012 (UfR 2012.2533 H) omhandler netop dette forhold, og afgørelsen må af flere grunde anses for principiel....

 3. IKEA - En bæredygtig succes

  OpenAIRE

  Christensen, Rasmus Wilkmann; Nielsen, Mie Gabs Rune; Rasmussen, Maja; Olsen, Lasse Alfred; Brock, Christian Brings

  2016-01-01

  Dette projekt vil undersøge: Hvorfor og hvordan kan IKEA anses som et bæredygtig foregangseksempel for andre organisationer? Dette vil analyseres og besvares med udgangspunkt i kritisk realisme, organisatorisk teori og relevant empiri. Gennem de seneste 50 år er der sket et slid på Jordens naturgrundlag, som har skabt grobunden for en række miljømæssige problematikker. Dette har præget dagsordenen i mesoaktørernes foraer og gradvist italesat nødvendigheden bag en bæredygtig omstilling. Regule...

 4. Undersøgelse af Magnuseffekten på en cylinder ved brug af dimensionsanalyse og empirisk data

  OpenAIRE

  Lauritzen, Ann Katrine Toft; Clarke, Danijel Charles; Ajslev, Mikkel Zielinski; Victor, David Eklund; Bisgaard, Stefan; Thomsen, Malina Masik Talita Isaksen; Larsen, Emil Ellegaard

  2016-01-01

  Projektet har til formal at undersøge tværkraften, der optærder på en roterende cylinder, sombevæger sig relativt til et fluid. Tværkraften kender man som Magnuskraften, og er oftest beskreveti forhold til en roterende sfære. En mangel på viden om Magnuskraftens opførsel på cylindrehar inspireret os til projektet. Dette emne undersøges gennem dimensionsanalyse og ved brugaf empirisk data. Der indledes med et kapitel om grundlæggende teori indenfor fluiddynamikfor at give en kvalitativ forståe...

 5. At skabe et praksischock!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2011-01-01

  som sådan ikke være tale om et gab! Med inspiration fra Bourdieus praktikteori (1977) og Donald Schöns praksisepistemologi (1983) og empiriske studier inspireret af disse, kan man sige at praksis altid og allerede er situeret på nogle præmisser som involverer magt-viden, økonomi, politik mv. Praksis...... (den er ireversibel), den involverer en tids- og rumlig dimension og rytme (krop/materialitet, fortid, nutid og fremtid er nærværende hele tiden). Men praksis er ikke helt tilfældig og astruktureret, den følger en logik, den er strategisk, rettet og også kreativ – improviserende. Ydmyghed om hvad teori...... og praksis er I stedet for disse kontinuitetskonstruktioner om teori-praktik, kunne man på universitet, højskole og arbejdsliv, træne lærere og studerende i at teori er redskab til at tænke gennem, til at forstå dimensioner af det sociale eller naturlige. Teori kommer af at betragte. Det er et per...

 6. Francis Bacon: teory, method and contributions to the education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Carlos Simões Galvão

  2007-04-01

  Full Text Available In the present article, we propose a brief analysis of Francis Bacon’s thought (1561-1626 and his contributions to the Education. With Bacon, the old religious or metaphysical character of knowledge was substituted by the objectivity of the experimental science, something unknown until then. The science started to represent a means in search of an end, i.e., man’s control over nature. The desire of Bacon to promote a reorganization of the power of the human knowledge, not based on the old scholastic knowledge, but in the new scientific knowledge, was shared by educators, philosophers and statesmen of his time. The role of the school would be to assure the dissemination of this new knowledge which, properly unified, would be within reach of all the children

 7. TEORI KEHENDAK MANUSIA PERSPEKTIF PSIKOSUFISTIK AL-GHAZALI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ubaidillah Achmad

  2016-01-01

  Full Text Available Dalam bidang konseling  Islam, hal yang tetap  masih perlu diperhitungkan adalah memahami kehendak manusia. Meskipun istilah memahami kehendak manusia mudah diucapkan, namun secara implementatif tidak semudah yang dikatakan kebanyakan para konselor.  Karenanya, dalam mengkaji kehendak manusia masih  relevan  untuk menggunakan cara  konseling   Islam. Sebaliknya, proses pelaksanaan  konseling  Islam tidak hanya didasarkan pada  materi-materi yang bersumber dari  ajaran agama Islam dan ajaran psikosufistik, namun juga memerlukan pemahaman tentang psikologi modern.  Hal yang sama,  Al- Ghazali mencontohkan menggunakan pengalaman psikologisnya untuk menguatkan teks suci kewahyuannya.  Cara kerja atau pola pendampingan  konseling Islam yang seperti ini merupakan bentuk pola pendampingan multi disiplin dalam bidang konseling. Tidak hanya dalam konseling  Islam, konseling  umum  juga memerlukan materi dan nilai-nilai agama yang bisa dijadikan salah satu pendekatan konseling yang disesuaikan dengan nilai dan kultur pembentuk psikologis individu. Selain model  konseling tersebut, penulis akan memaparkan konseling model psikosufistik Al-Ghazali  untuk memahami kehendak manusia.  Karenanya, kegunaan penelitian ini untuk memberikan penguatan konseling Islam di tengah masyarakat yang membutuhkannya.  Tulisan ini penting untuk menjawab problem nestapa manusia modern. THE THEORY OF THE WILL OF MAN FROM THE PERSPECTIVE   OF   PSIKOSUFISTIK   AL-GHAZALI  In the field of Islamic counseling , things still need to be taken into account is  to understand  the human will. Although  the term  human will understand  easily said, but it is not as easy as saying implementable most counselors. Therefore, in assessing the human will is still relevant to the use of Islamic counseling. Instead, the process of implementation of Islamic counseling is not only based on materials derived from the teachings of Islam and the teachings of psikosufistik, but also requires an understanding of modern psychology. The same thing , Al-Ghazali exemplifies the use of psychological experience to strengthen the sacred text revelation. How it works or accompaniment  patterns counseling Islam as a form of pattern of multi-disciplinary  assistance in the field of counseling. Not only in Islam counseling , general counseling  also require material and religious values which could be one approach to counseling tailored to the values and culture of individual  psychological formation. In addition to the counseling model, the author will explain counseling psikosufistik  Al-Ghazali   models  for understanding  the human  will. Therefore, the usefulness of this study to provide counseling strengthening Islam among the people who need them. This paper is important to address problems of modern human predicament.

 8. Trocha teorie úvodem o schopnosti historiografie rekonstruovat minulost

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řepa, Milan

  2015-01-01

  Roč. 134, Supplementum 7 (2015), s. 11-15 ISSN 0323-052X Institutional support: RVO:67985963 Keywords : historiography * methodology * reconstruction of history * symbolic behaviour * myths Subject RIV: AB - History

 9. Lean på sygehuset - del II: Teori og metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Martin Lindgaard; Gertsen, Frank

  Denne forskningsrapport er anden del afrapporteringen fra et forskningsprojekt baseret på case studier af Lean principper anvendt på Skejby Sygehus. Rapporten indeholder projektets teoretiske grundlag og detaljering af forskningsspørgsmål. Endvidere diskuteres de metodiske udfordringer i case...

 10. Perang Enam Hari Arab Israel 1967 Menerusi Perspektif Teori Realisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MOHD IRWAN SYAZLI SAIDIN

  2016-06-01

  Full Text Available Realism approach has dominated the studies of world politics and international relations since the last of the World War II and until the start of the Cold War era. The focus of this study is to look into the factors that ignited the war other than identifying the policies or actions taken by the countries involved in the war. The question that arises lies in the extent to which the approach is able to explain the factors and actions taken by the leaders, to the point that it led to the 1967 war, and how this war can serve as guidance for our understanding of the Realism Theory. The objective of this study is to unravel the chains of events that had become the background of the 1967 Arab-Israeli War by concentrating on the root causes of the war and the policies of the countries involved, other than offering justification for the Realism Theory by looking closely into the characteristics, assumptions, and concepts under this approach. The methodology of this work employs document analysis and historical studies to obtain complete data. The analysis was carried out by applying the Arab-Israeli war events to the Realism Theory to prove that there is an association between the causes of the war and the theory through the analysis unit, key assumptions and substantial concepts contained in the Realism approach. The unit of analysis, which places the countries as the main actor in the international system, can be seen through the main role of Egypt, Jordan, Syria and Israel throughout the period of war. Concepts such as power, power balance, national interests, national sovereignty and self-help are also associated with the causes behind this war through a series of facts that have manifested themselves in the event

 11. IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN JEROME BRUNER DALAM NUANSA PENDIDIKAN MODERN

  OpenAIRE

  Buto, Zulfikar Ali

  2011-01-01

  Jerome S. Bruner is one of the best-known and influential psychologists of the twentieth century. He was one of the key figures in the so-called ‘cognitive revolution’ - but it is the field of education that his influence has been especially felt. His books The Process of Education and Towards a Theory of Instruction have been widely read and become recognized as classics, and his work on the social studies programme - Man: A Course of Study (MACOS) - in the mid-1960s is a landmark in curricu...

 12. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Aktivitas dan Dilema Sosial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juneman Juneman

  2011-04-01

  Full Text Available Nowadays, there are developing theories in social psychology. Two of them are activity and social dilemma theory. Unfortunately, Indonesia has less expertise in specific theoretical social psychology. The article is purposed to give analysis for the two theories including its history, its development today, and also its research critical and prospect in the future. This description could help academics and practitioners to build and develop best theories (as well as practice in their own environment. Based on the critical analysis, it could be concluded that along with their advantages and limits, both activity and social dilemma theory are prospective in triggering researches especially in Indonesia, where there are not much research using those theories. 

 13. Die dialekties-kritiese teorie van Jiirgen Habermas krities bespreek

  African Journals Online (AJOL)

  Abstract. Systematically distorted communication in Luke 14:1-6: A critical assessment of the dialectical-critical theory of Jiirgen Habermas. In this article the epistemology and essence of the practical interest of. Jiirgen Habermas's dialectical-critical theory is discussed, focusing on his concept of systematically distorted ...

 14. Teori Konflik dan Perubahan Sosial: Sebuah Analisis Kritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asep Saefudin

  2005-06-01

  Full Text Available Conflict theory is born as reaction toward structural functional approach for social change analysis. This theory gained its popularity in 1960s, rooted in Max Weber concept of power conflict and Karl Marx’ theses focused on economy conflict. This article emphasized Marx concept concerning social change which is frequently used in conflict argumentation. Although widely used for social analysis, Marx theory has weaknesses, too. Ritzer and Goodman described some critics toward Marxian approach: (1 failed to prove social revolution; (2 unable to comprehend capitalist system flexibilities; (3 too radical; (4 ideological-biased; and (5 unable to prove the success of Marxist-Communist states.

 15. Menyoal Elaboration Likelihood Model (ELM) dan Teori Retorika

  OpenAIRE

  Yudi Perbawaningsih

  2012-01-01

  Abstract: Persuasion is a communication process to establish or change attitudes, which can be understood through theory of Rhetoric and theory of Elaboration Likelihood Model (ELM). This study elaborates these theories in a Public Lecture series which to persuade the students in choosing their concentration of study. The result shows that in term of persuasion effectiveness it is not quite relevant to separate the message and its source. The quality of source is determined by the quality of ...

 16. TEORI MULTIPLE INTELLIGENCES DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amir Hamzah

  2009-07-01

  Full Text Available The article clarifies Howard Gardner’s Multiple Intelligence theory. He states that the theory serves nine kinds of intelligences---linguistic, logical-mathematical, spatial, bodilykinestheticc, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalistic, and existential. The theory claims that infants have different intelligences, moreover it influences learning orientation. It enables students to comprehend the subjects more easily, if the subjects are presented based on the students’ potencies. Yet, it is important for the teachers to understand the theory to accelerate the learning process and output.

 17. TEORI KONFLIK DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM: INTERKONEKSI ISLAM DAN SOSIAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hayat

  2013-12-01

  Full Text Available Religion as an ideology in society is believed to allow it to become a paradigm as a solution to conflicts. Islam is a rahmat li al-ālamīn religion in the life of mankind with conflicts settlement construction in the community as connectivity with customary law (ethics, moral values, character, and culture and state laws that in fact emerged from the discourse of Islamic law. Religion becomes a balancing of social conflicts that arise from a variety of indicators, because Islam is a legal consensus that includes a variety of conditions and situations of society. Therefore, Islam as a principle regulator of human order become a theory of conflict resolution in the minds of some scientists that suggests an existence of Islam in it

 18. Skitser til en teori om tillid, socialitet og moral

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Esther Oluffa

  2009-01-01

  moral. Således argumenterer jeg for, at tillidsfænomenet ikke indfanges, hvis det teoretiske udgangspunkt er en metodologisk individualisme. I stedet bør fokus være på tillidsforholdet, som dette funderes mellem mennesker, der udviser tillid, er troværdige og har selvtillid. Dermed bliver det muligt...

 19. MENDEFINISIKAN KOTA INKLUSIF: ASAL-USUL, TEORI DAN INDIKATOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arif Maftuhin

  2017-05-01

  Despite its recent popular use in Indonesia, “inclusive city” as an academic subject has been relatively neglected. The subject is interestingly absent from Indonesian academic journals in relevant studies. While the term has been globally used and discussed, it is used in a significantly different way. The objective of this paper is to propose a concept of “inclusive city” by defining its dimensions and indicators. It is a localized concept to promote a city that promotes, protects, and accommodates the rights of the disabled. To achieve that objective, this literary research seeks to find theoretical base to argue for inclusion of the disabled. Furthermore, it argues for four dimensions of an inclusive city: (i a full participation of the disabled; (ii a promotion of the rights of the disabled; (iii accessibility; and (iv inclusive attitude of the people. An elaboration of the indicators is provided afterward.

 20. Pendidikan Islam Inklusif-Multikultural dalam Perspektif Teori Gestalt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamad Yasin Yusuf

  2014-11-01

  Full Text Available Islamic education is mostly dominated by the inherited construction of classical-scholastic epistemology where there is less appreciation of the dynamics and development of life which are increasingly complex and diverse. Many religious groups have the ideology leading to the truth which is excessive, unilateral, and exclusive. This is the reason why it is important to develop a paradigm of inclusive-multicultural education, the process of developing the full potential of human beings who appreciate plurality and heterogeneity as a consequence of the diversity of cultural, ethnic, tribal and flow (religion. At this point, Gestalt theory can be used as a surgical glasses in viewing the problem. According to Gestalt theory, diversity is a part / piece of totality that must be construed as a whole, not simply interpreted in bits and pieces. Overall, it would be more meaningful than just a piece or pieces that are not obscure. Therefore, understanding pluralistic inclusive life will give understanding of exclusion in Islamic education.

 1. Lingvistisk teori og dens anvendelse i sprogpædagogikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik

  2012-01-01

  Artiklen diskuterer på hvilke måder lingvistiske teorier kan anvendes i sprogpædagogik, især på universitetsniveau, og giver eksempler på anvendelsen af specifikke teorier i undervisningen af intrikate emner....

 2. Teori Munculnya Religi (Tinjaun Antropologis Terhadap Unsur Kepercayaan Dalam Masyarakat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nasruddin Nasruddin

  2015-04-01

  Full Text Available Religion deals with human attempts to measure the meaning of their own existence and of the universe. Religion can awaken the most perfect inner happiness, the feelings of fear, and horror, although religion directed entirely to the world that not viewable (the hereafter, but religion also involves itself in matters of everyday in this world. Religion is a source of images of the world that it should be; images can repeatedly reinterpreted to evaluate the social patterns of the new even unexpected. Permanence of religion relates to its ability to continuously adjust its highest level descriptions of situations as well as new forms of criticism. Some experts try to give arguments about the existence of religion or relegi of way/different viewpoints that gave birth to the various shades of opinion, but it can be concluded that a person's religiousness is influenced by two factors: external and internal.

 3. PENERAPAN TEORI PERKEMBANGAN MENTAL PIAGET PADA KONSEP KEKEKALAN PANJANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Idrus Alhaddad

  2012-02-01

  Full Text Available According to the mental development of Piaget's theory, there are four stages of cognitive development in children, namely: 1 sensory phase motors, from birth until the age of about 2 years; 2 Phase pre operations, from the age of about 2 years to about 7 years; 3 stage of concrete operations, from the age of about 7 years to about 11-12 years; and 4 the stage of formal operations, from the age of about 11 years to mature. Each stage of mental development have a nature or characteristic of each. One of the characteristics that appear in the stage of concrete operations among which at this stage that children are beginning to understand the concept of eternity. Among the concept of eternity long (7-8 years. Of course it is aimed at children abroad where Jean Piaget did research, namely in the State Switzerland. The question is whether the stages of child development applies also to the children in our country. The results of our study showed that, there are children according to age are at the stage of concrete operations is not yet understand the concept of eternity long.

 4. Penerapan Teori Perkembangan Mental Piaget Pada Konsep Kekekalan Panjang

  OpenAIRE

  Alhaddad, Idrus

  2012-01-01

  According to the mental development of Piaget's theory, there are four stages of cognitive development in children, namely: 1) sensory phase motors, from birth until the age of about 2 years; 2) Phase pre operations, from the age of about 2 years to about 7 years; 3) stage of concrete operations, from the age of about 7 years to about 11-12 years; and 4) the stage of formal operations, from the age of about 11 years to mature.Each stage of mental development have a nature or characteristic of...

 5. Positioning theory som pædagogisk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Morten Timmermann; Skov Mortensen, Stig

  2014-01-01

  The article addresses the emerging framework of ‘positioning theory’, which has become infl uential in educational theory. We will present the central concepts and ideas of ‘positioning theory’ and subsequently how they are being used to contribute to educational theory. We will focus on an article...... by Svend Brinkmann where he uses ‘positioning theory’ as the foundation for moral education. Seemingly, Brinkmann uses ‘positioning theory’ rather uncritically in an attempt to ‘strengthen’ the educational process by introducing fixed categorisations and concepts to it. Contrary to this approach, we...... will use the educational theories of Knud Grue-Sørensen and Gert Biesta to emphasise how we instead should recognise what is here defined as the ‘weakness’ of educational theory, and how we have to consider both the adaptive element of education as well as the emancipatory element of it....

 6. Teorie behavioráních financí

  OpenAIRE

  Vopasek, Luboš

  2010-01-01

  Theory of behavioral finance combines psychology and finance theory. Main goal of thesis is to describe basic psychological factors influencing economic and financial behaviour. Thesis also focuses on so-called financial puzzles which are empirical phenomenons inconsistent with traditional finance theory such as efficient market hypothesis.

 7. Musiklærerkompetencer mellem teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Finn

  2011-01-01

  in this relation. Based on an earlier analysis of the constitution of teacher competences in a relational field between different knowledge -bases, I discuss different models of levels and types of knowledge. A major problem is the distinction between research knowledge and professional knowledge, which...... through a number of analytical levels. This has been found useful in analysis of music teacher knowledge and competences of music teachers in teaching general music in primary schools and in instrumental teaching in music schools....

 8. MODEL NATIVIS LANGUAGE ACQUISITION DEVICE (SEBUAH TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mamluatul Hasanah

  2011-10-01

  Full Text Available The ability of using mother tongue has been possessed by every child. They can master the language without getting specific education. In a short time a child has mastered the language to communicate with others. There are many theories of language acquisition. One of them that still exists is The Native Model of Language Acquisition (LAD. This theory was pioneered by Noam Chomsky. In this language naturally. This ability develops automatically when the language is used is Language Acquisition Device (LAD. LAD constitutes a hypothesis of feature of grammatical rules used progressively by a child in accordance with his psychological development.

 9. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Baru: Implikasi terhadap Teori Komunikasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Novi Kurmia

  2005-12-01

  Full Text Available Technology development has shaped the way we communicate each other. New media also built a new mode of communication. These developments lead to a new map of communication—in the field of practice and theoretical domain. Responding to these developments, Ward divided media to ‘new’ news media, ‘new’ non-news media, and traditional media. Each was characterized by its technology, interactivity, and any other features. McQuail divided media into 4 type: interpersonal communication media, interactive playing media, information searching engine, and information exchange media such as Internet. For Pavlik, technical functions become the main feature of media categorization. There are stages of production and processing information, distribution and transmitting information, and display or ways of presenting information.

 10. Keseimbangan Kerja Keluarga pada Perempuan Bekerja: Tinjauan Teori Border

  OpenAIRE

  Arri Handayani

  2015-01-01

  Nowadays, working women are common phenomena. However, the involvement of women in the working career has both positive and negative impacts for the individual women, their family and their organisation as well. To minimize those negative impacts, these working women are required to balance their roles both in working and family ranahs. Border theory was used for discussing the work family balance, with the assumption that the interaction between working environment and family environme...

 11. Kepemimpinan Pendidikan: Tinjauan terhadap Teori Sifat dan Tingkah-laku

  OpenAIRE

  Muflihin, Muh. Hizbul

  2015-01-01

  The substance of education is learning activity. The key of education successfulness is correlation and interaction between teacher and headmaster as top level leader at school. The ability or competence of school leader (headmaster) to develop teacher spirit or other employee is depending on character and ways shown to them. Its mean that good manner and how to treat other team-member has significant effect to his success to implement leadership at school. Education leader, at every level—he...

 12. Kepemimpinan Pendidikan: Tinjauan Terhadap Teori Sifat Dan Tingkah-laku

  OpenAIRE

  Muflihin, Muh. Hizbul

  2008-01-01

  The substance of education is learning activity. The key of education successfulness is correlation and interaction between teacher and headmaster as top level leader at school. The ability or competence of school leader (headmaster) to develop teacher spirit or other employee is depending on character and ways shown to them. Its mean that good manner and how to treat other team-member has significant effect to his success to implement leadership at school. Education leader, at every level—he...

 13. MAKNA KEJAHATAN STRUKTURAL KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TEORI STRUKTURASI ANTHONY GIDDENS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Imadah Thoyibbah

  2016-08-01

  Full Text Available Corruption is the reality of crime that can not be separated from the structure and human agency. The perspective of structuration theory emphasizes the duality relation between agents and structures. The structure includes the rules and resources and the social systems are mobilized in space-time by the social agents. Corruption as a structural crime involving micro structures and macro structures. First, corruption is a crime that occurs due to banality (omission/habituation whose motive is greed, dishonesty, arrogance, pettiness, shallowness of thought and the subjective satisfaction. Motifs are encased in a system of production and reproduction of social activity that is dialectic. Secondly, corruption is sustained by the conditions of a globalized modernity as a result of events like the separation of time and spice, the development of disembedding mechanism of localized context, and the reflexive appropriation of knowledge. Agents are those that have a value of intervention (effect against a corrupt act. Various efforts to justify acts of corruption is a form of rationalization of actions by human agents as creative and reflexive beings. Their motive is to avoid moral responsibility and social law. Social change can be done by 'deroutinization' of structure or distancing by reflexive monitoring of structure while constraining and enabling the seeds of corruption that involves the structure of signification, domination, and legitimation in the constitutions of society.

 14. Teorie odpovědi na položku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Urbánek, Tomáš; Šimeček, M.

  2001-01-01

  Roč. 45, č. 5 (2001), s. 428-440 ISSN 0009-062X Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : item response theory * classical test theory * item characteristic curve Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.195, year: 2001

 15. TEORI SURPLUS BERSIH: VALUASI PERUSAHAAN BERDASARKAN DATA AKUNTANSI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  DEWA GEDE WIRAMA

  2008-07-01

  Full Text Available Fundamental accounting research under measurement perspective regained researchers’ consideration following the publications of Ohlson (1995 and Feltham and Ohlson (1995 valuation models. While fundamental researches before Ball and Brown (1968 were mostly focusing on the determination of the “correct” income number in economic sense, current fundamental researches are more about firm valuation based on accounting numbers.Ohlson (1995 and Feltham and Ohlson (1995 valuation models are based on clean surplus theory. The theory considers accounting as a wealth creation and distribution recording system, and thus provides the base of the relation between firm value and accounting numbers. Based on neoclassical concept of value, clean surplus theory states that a firm value is equal to its book value plus the present value of expected abnormal earnings, termed as goodwill. Based on that relation, Ohlson (1995 formulated a closed-form valuation model that explain firm value based only on current and one period ahead book value and earnings. Feltham and Ohlson (1995 is an attempt to generalized Ohlson (1995 for accounting conservatism and growth.Clean surplus theory is now used as an alternative to CAPM in estimating cost of capital and risk. While Feltham and Ohlson (1995 model seems to have a misspecification for conservatism, the empirical validity of Ohslon (1995 model has been tested with relatively satisfactory results. The model is deemed to be valid as it explains stock prices. The test results, however, also suggest that there is plenty of room to make further contribution in refining the theory. Further research suggestion includes, among others, examination of factors affecting abnormal earnings and the validity of the theory in general, more accurate specification of LID, and enhancement of Feltham and Ohlson (1995 model in dealing with accounting conservatism and growth.

 16. MEREFLEKSIKAN TEORI PEMASARAN KE DALAM PRAKTIK PEMASARAN SYARIAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tamamudin Tamamudin

  2016-02-01

  Full Text Available Marketing has undergone rapid development since the 1990s. Until now, marketing is not only known as a practical element but marketing is also known as one of the disciplines. In other words, marketing has elements of the scientific method that can produce marketing theories. However, marketing does not have a general theory that can explain all aspects related to marketing itself. The fact that marketing continues to play an important role in corporate strategy in several companies indicate that there is an opportunity and take a real approach to build marketing competence as a source of competitive advantage. Business practices and marketing today is experiencing a shift or a transformation from an intellectual level (rational, to the emotional, spiritual, and finally to. On the intellectual level (rational, marketers will address the functional-technical marketing by using a number of marketing variables that exist, such as the marketing mix (marketing mix, market segmentation, targeting, branding, positioning.

 17. Karl Raimund Popper: Problem Neopositivistik dan Teori Kritis Falsifikasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Syamsul Huda

  2014-01-01

  Full Text Available Karl Popper once criticizes the positivistic paradigm by means of what he calls the theory of falsification. To him, the positivistic paradigm constitutes a failure simply because it cannot distinguish between science and prude science, that is, between empirical method and non-empirical method. In the scientific knowledge, empirical science, mathematics and logic must be differentiated, something that the positivistic paradigm has failed to do. This paradigm furthermore, did not have a clear picture what logic-based science is, empirical knowledge and psychology of knowledge. It also fails to properly understand knowledge that springs from tradition, emotion, authority and so forth. All positivistic paradigms such as that of Karl Max’s Historicism, Freud’s theory of Psycho Analysis, Adler’s theory of Individual Analysis and Newton’s theory of Gravitation fall into this trap of failure.

 18. Bedah Karya Poster Desain untuk Difabel Menggunakan Teori Semiotika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sari Wulandari

  2013-04-01

  Full Text Available Year of 2011 was a special year for the people of Indonesia with ASEAN ParaGames held in Solo on December 12th to December 20th. Solo held ASEAN Paralympic Games in 2011 in the month of December. These special moments were used by Aikon Media, ADGI (Asosisasi Graphic Designers Indonesia, and DKV BINUS to organize a poster exhibition with works by students and lecturers of DKV BINUS University, DKV UNS Solo and Solo ADGI chapter called "Design for the disabled". The messages on the poster were addressed to the public, particularly people with disabilities who are called by "the difable" with the objective of improving people's appreciation of the difable. So that, the resulting confidence higher to those who can then deliver them to better performance. The study was conducted to see the visual signs contained in the poster work of students DKV BINUS semester 3 done by using the theory of semiotics. It can be concluded that  the communication with empathy for the disabled is the main one, and then conveyed through visual signs that have meaning and can be accepted and understood by the audience.   

 19. Teori-praksis-distinktionen og pædagogisk filosofi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frølund, Sune

  2013-01-01

  philosophy of education, Carr suggests, would give up theory and the “foundationalist” idea of seeking a fi rm ground for practice outside of practice. The paper, firstly, takes up Carr’s debate with Paul Hirst on Carr’s notion of philosophy of education, and, secondly, moves on to inquire the interpretation......Educational philosopher Wilfred Carr claims that the formation of philosophy of education in accordance with the theory-centered paradigm of modernist philosophy is responsible for the miserable fact that educational practitioners take no interest in philosophy of education. A real contemporary...... of Aristotle’s practical philosophy by Hans-Georg Gadamer, whom Carr refers to. Finally, the paper outlines some merits of Gadamer’s hermeneutics that philosophy of education should adapt....

 20. Teorie del tutto la ricerca della spiegazione ultima

  CERN Document Server

  Barrow, John D

  1992-01-01

  «Come, quando e perché l’universo ha avuto origine? Questi interrogativi di carattere fondamentale sono stati fuori moda per secoli: gli scienziati ne diffidavano, teologi e filosofi se ne erano stancati. Poi, d’improvviso, gli scienziati hanno cominciato a porseli con la massima serietà, e i teologi si sono trovati, scavalcati, a dover tenere dietro alle teorizzazioni matematiche della nuova generazione di scienziati... Oggi i fisici credono di essersi imbattuti in una chiave capace di guidarci al segreto matematico che sta al cuore dell’universo: una scoperta che punta verso una “teoria del tutto”, una sorta di quadro onnicomprensivo di tutte le leggi di natura dal quale deve derivare, in modo logicamente ineccepibile, l’inevitabilità di tutto ciò che ci circonda. Una volta in possesso di questa stele di Rosetta cosmica, potremmo leggere il libro della natura in tutta la sua estensione temporale, e intendere ogni cosa che sia stata, che è e che sarà. Di questa possibilità si è sempre fa...

 1. Teorie her a evoluční etika

  OpenAIRE

  BARTÁK, Jakub

  2008-01-01

  One of the main evolutionary ethics tasks lies in conventional biological explication of reciprocal altruism and its related adaptive functions of human moral phenomenon. The evolutionary ethics assume a simultaneous development of altruism evolution along with moral senses and intuition by which this strategy was conditioned. For evolutionary ethics argumentation is used a discipline called game theory that by means of mathematic simulations confirms its hypothesis. The relation of these two...

 2. Per una sociologia del documentario. Teorie e pratiche cognitive

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Maria Paola Toti

  2016-12-01

  Full Text Available The attention of sociology for visual practices, for the paradigmatic character of iconic material and for the function the latter has in building our knowledge, is of great importance for the analysis and interpretation of the complexity of the social world. The sociology of documentaries wishes to cross disciplinary divisions in order to produce forms of visual experience and develop critical and interpretative tools capable of giving a more acute insight and of adopting a methodical approach necessary to objectify one’s experiences; it proposes to define the rules that govern the interaction between social representations and the forms of everyday life.

 3. Menyoal Elaboration Likelihood Model (ELM) Dan Teori Retorika

  OpenAIRE

  Perbawaningsih, Yudi

  2012-01-01

  : Persuasion is a communication process to establish or change attitudes, which can be understood through theory of Rhetoric and theory of Elaboration Likelihood Model (ELM). This study elaborates these theories in a Public Lecture series which to persuade the students in choosing their concentration of study. The result shows that in term of persuasion effectiveness it is not quite relevant to separate the message and its source. The quality of source is determined by the quality of the mess...

 4. MEMPOSISIKAN TEORI DAN KONSEP DASAR DALAM RISET KUALITATIF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moh. Zamili

  2016-10-01

  Full Text Available Theory without concepts is blind. Concept without ideas is empty. Ideas lead a researcher to find some phenomenon. Certaintly, phenomenon isn’t come partially or separately. Every act, habit, mindset, and human behavior in everyday activity rise up categorization. The task of researcher is to find out that categorization. Behind that situation and absolutely when we involve with participant, sometimes we can’t avoid from our contruct of ideas or concepts. Sometimes between real context and research perspectives comes differing. So, the important thing is how our theory can describe phenomenon and has clarity of definition in matter of terminology.

 5. Hegelova teorie mravního státu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chotaš, Jiří

  2003-01-01

  Roč. 51, č. 2 (2003), s. 275-291 ISSN 0015-1831 R&D Projects: GA ČR GA401/03/0863 Institutional research plan: CEZ:AV0Z9009908 Keywords : state * ethical state * Hegel * Popper Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 6. PROBLEM PENDIDIKAN VIDEO GAMES DALAM PERSPEKTIF TEORI SIMULACRA JEAN BAUDRILLARD

  OpenAIRE

  Siti Murtiningsih, Joko Siswanto, M. Mukhtasar Syamsudin

  2013-01-01

  Abstract: Education Problems of Video Games in the Perspective of Jean Baudrillard’s Theory of Simulacra. In the era of digital age, we are witnessing how video games penetrate children’s daily life and it is believed to have some impacts on their cognitive and affective processes. Referring to hermeneutical approach, the present library research seeks to answer the question whether video games create a real identity or simply forge false consciousness in children. In the first step, the data...

 7. Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow terhadap Peningkatan Kinerja Pustakawan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iskandar Iskandar

  2016-06-01

  Full Text Available One should concern in how to keep an organization keeps balanced is depending on its human resources. Humanbeings can make an organization effectively works, and might design all operational works, till to produce value things, to control its quality measurments, to promote, in which above all is to achiece the organization goals. Having such a quality person within an organization might lead to success. The current study investigates Maslow’s hierarchy of needs theory and McClelland’s human motivation theroy that being used in many organization around the globe, including library. The study is a library research in which it will discover the impact of the theories within library as an information institution that worked human resources to establish.

 8. Die waarde van Akteur-Netwerk-Teorie en 'n etnografiese ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  Die navorser het hierna getel hoeveel maal die onderskeie akteurs voorgekom het. Dit het ook duidelik geword dat sekere akteurs telkens sáám in die netwerk figureer. In hierdie verband meen Buzelin (2007:163) dat dit belangrik is vir navorsers om in gevallestudies ondersoek in te stel na hoe dikwels sekere praktyke (of ...

 9. Teorie lidského kapitálu

  OpenAIRE

  Kadlecová, Lucie

  2008-01-01

  This work is concerned with Human Capital Theory. Part of the work is concentrate on evolution of Theory in economic throught, than author explains what the term Human Capital means. Critique of Human Capital, investments in Human Capital and also Human Capital at labor market are described. The work is finished by Human Capital and economic growth.

 10. Blisko tekstu – lektura krytyczna, dydaktyka uniwersytecka a teorie kulturowe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Cieślak-Sokołowski

  2012-06-01

  Full Text Available Artykuł poświęcony jest próbie opisu miejsca interpretacji tekstu poetyckiego w dydaktyce uniwersyteckiej wobec wyzwań stawianych przez współczesne studia kulturowe. Autor podąża przede wszystkim za diagnozami amerykańskiej badaczki i krytyczki Marjorie Perloff, starając się zrekonstruować zasady, na jakich możliwa jest dziś bliska lektura tekstu poetyckiego. Artykuł zamyka opis dwóch metod aktywizujących uważną lekturę (close reading w perspektywie rozwoju nowych mediów.

 11. Taalonderrig en die teorie van meervoudige intelligensie | van den ...

  African Journals Online (AJOL)

  One of the consequences will be that educators have to present learning opportunities in a wide variety of ways (Armstrong 1994: 1) to give learners the opportunity to learn in different ways. Several methods and activities are proposed to develop the different intelligences in the language classroom. Assessment is also ...

 12. MEREFLEKSIKAN TEORI PEMASARAN KE DALAM PRAKTIK PEMASARAN SYARIAH

  OpenAIRE

  Tamamudin Tamamudin

  2016-01-01

  Marketing has undergone rapid development since the 1990s. Until now, marketing is not only known as a practical element but marketing is also known as one of the disciplines. In other words, marketing has elements of the scientific method that can produce marketing theories. However, marketing does not have a general theory that can explain all aspects related to marketing itself. The fact that marketing continues to play an important role in corporate strategy in several companies indicate ...

 13. STRES KERJA DAN KINERJA DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN BUKTI EMPIRIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhdar HM

  2012-07-01

  Full Text Available Stress can cause both positive and negative impacts. The negative impact in terms of the effects of stress on health, decrease stability and endurance will decrease the performance of individuals and hinder of career. The positive effects of stress will lead to the development of a career because a stressor can be used as a motivator to spur increased employee performance. Some researchers have suggested that the conflict between individu, excessive workload, and time wasters is the strongest cause of stress on the false kind of job. Some of the behavior and actions of employees such as the lack of a good performance from employees, high absenteeism, and high turnover rate, caused by the stress of the organization and the organization committee should intervene to reduce stress, one of which is to redesign work.

 14. TEORI DIALOGISME BAKHTIN DAN KONSEP-KONSEP METODOLOGISNYA

  OpenAIRE

  Manshur, Fadlil Munawwar

  2017-01-01

  This paper discusses the theory advanced by Bakhtin about dialogism and methodological concepts. This theory to formulate the concept of human existence on the other, which is based on the idea that humans judge him from the viewpoint of others. Humans understand the moments of consciousness and take it into account through the eyes of others. According to this theory, the essence of human life is a dialogue. The Method of heteroglossia talks about signs in the universe of individuals because...

 15. Teori yang Memperkuat Kebutuhan Penamaan Warna untuk Buku Khazana Warna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R.A. Diah Resita I. K. Jakti

  2011-10-01

  Full Text Available Naming requirements for color, it has universal application throughout the world. This call must be answered to all men in each country. Color requires a name to identify the needs, because the color has the character, nature, and also have different perceptions of each visual outcome. In this writing is a collection of theories from various sources of data that explain why we required of new color names based on the audience choice. This method uses a literacy method, collecting some of the theories of previous researchers that have been submitted in written form. Also using the method of data collection with quantitative and qualitative methods to collect a varieaty of color’s names that used in foreign language or used in the Indonesian languange. Data collected will be used as the background color naming, why is this important needs are universal. Particulary in Indonesia, which has a huge territory and consists of various tribes and nations. 

 16. SOPISTIKASI TEORI KONFLIK PEKERJAAN-KELUARGA: SEBUAH KAJIAN KRITIS

  OpenAIRE

  I Gusti Ayu Manuati Dewi

  2012-01-01

  This paper provides extensive review and categorization of the work-family conflict (WFC) literature. Review is begun with existence of six theoretical frameworks which most widely utilized in role conflict literature: role-related theory, resource-related theory, spillover theory, scarcity hypothesis, institutional theory, and social identity theory. The review is completed by recommendation of study and theory extension in the future by their shopistication from culture-neutral study and th...

 17. Teori-praksis-distinktionen og pædagogisk filosofi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sune Frølund

  2014-01-01

  Full Text Available Educational philosopher Wilfred Carr claims that the formation of philosophy of education in accordance with the theory-centered paradigm of modernist philosophy is responsible for the miserable fact that educational practitioners take no interest in philosophy of education. A real contemporary philosophy of education, Carr suggests, would give up theory and the “foundationalist” idea of seeking a firm ground for practice outside of practice.   The paper, firstly, takes up Carr’s debate with Paul Hirst on Carr’s notion of philosophy of education, and, secondly, moves on to inquire the interpretation of Aristotle’s practical philosophy by Hans-Georg Gadamer, whom Carr refers to. Finally, the paper outlines some merits of Gadamer’s hermeneutics that philosophy of education should adapt

 18. TEORI KONEKSIONISME DALAM PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA ANAK USIA DINI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Ali Zahidin

  2016-07-01

  Full Text Available Connectionism theory view that learning occurs by experimenting and making mistakes, as well as language learning in early childhood. Each early childhood initially tries to speak and make mistakes before they become accustomed to the pronunciation and correct. Any child's vocabulary has increased and finally to convey the intent and purpose to his interlocutor well. The process can be seen from the process of learning a second language in early childhood. In second language learning is done by younger children show conformity of laws and principles of learning connectionism theory. Giving the prize being a stimulus of children to learn and motivated to recite the words proposed as a form of positive response. Reduced average number of repetitions of the first week as many as seventeen times to three times in the fourth week is a proof of principle trial and error learning proposed by Edward Thorndike. Factors second language learning is strongly influenced by age, first language, language development and motivation.

 19. IT Project Portfolio Management: Vertical and Horizontal Work Design Problems in a Public Organization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Kristian

  2013-01-01

  arbejder på at forbedre dens IT PPM praksisser. Undersøgelsen anvender Work Design Teori til at analysere kommunens IT PPM praksisser på tværs af hierarkiske niveauer og organisatoriske enheder i bestræbelsen på, at besvare følgende tre forskningsspørgsmål:(1) Hvordan udfører en offentlig organisation...... and Van De Ven’s (2005) Work Design Teori, der sondrer mellem vertikal- og horisontal arbejdsdeling. Vertikal deling af arbejde bliver betragtet som fordelingen af autoritet, viden og resurser, hvilket undersøgelsen finder værende delt ud på fire hierarkiske niveauer: (1) det politiske niveau med den...... af det andet forskningsspørgsmål anvendes Work Design Teori til at identificere problemer indenfor tre relaterede problemområder: hierarkiske dekompositions problemer, modularitets problemer og komplekse netværks problemer. De identificerede problemer er sammenfattet i en model bestående af 14...

 20. IT Project Portfolio Management: Vertical and Horizontal Work Design Problems in a Public Organization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Kristian

  dansk kommune, der arbejder på at forbedre dens IT PPM praksisser. Undersøgelsen anvender Work Design Teori til at analysere kommunens IT PPM praksisser på tværs af hierarkiske niveauer og organisatoriske enheder i bestræbelsen på, at besvare følgende tre forskningsspørgsmål:(1) Hvordan udfører en...... at trække på Sinha and Van De Ven’s (2005) Work Design Teori, der sondrer mellem vertikal- og horisontal arbejdsdeling. Vertikal deling af arbejde bliver betragtet som fordelingen af autoritet, viden og resurser, hvilket undersøgelsen finder værende delt ud på fire hierarkiske niveauer: (1) det politiske...... kommunens IT projektgrupper. I besvarelsen af det andet forskningsspørgsmål anvendes Work Design Teori til at identificere problemer indenfor tre relaterede problemområder: hierarkiske dekompositions problemer, modularitets problemer og komplekse netværks problemer. De identificerede problemer er...

 1. Offentlig privat samarbejde i Senegal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prag, Ebbe

  2012-01-01

  Artiklen undersøger baggrunden for Senegals regering og præsident Wades bestræbelser på at fremme ”privatisering” af nationalparken ”Niokolo Koba” og andre naturparker i Senegal gennem ”Public Private Partnership” (PPP) – det man på dansk vil kalde udlicitering. Jeg fokuserer på, hvilken form denne...... delvise privatisering tager, under påvirkning af de barrierer og interessekampe den støder på under den igangværende politiske proces. Det er i særdeleshed interessant, hvordan samspillet mellem internationale aktører på naturbevaringsområdet, udenlandske donorer, private investorer, Senegals regering...

 2. Den fejlslagne kampagne for økonomisk demokrati som faktor i Arbejderbevægelsens politiske udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toubøl, Jonas; Gielfeldt, Jonas Kylov

  2013-01-01

  . The campaign was relative successful in targeting the wage earners by framing ED as both a realisation of these two major goals of the labour movement as well as being a practical and efficient answer to unemployment, low wages, lack of influence on workplace policies etc. Despite the relative success...

 3. Tænketankes brug af dagbladene som et marked for politiske idéer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kelstrup, Jesper Dahl

  2016-01-01

  interest organisations. It is argued that think tanks are using the media as a means of supplying independent ideas which are in demand among decision-makers and other target audiences. In addition, the article suggests that think tanks with idea political stances are more visible in Danish newspapers than...

 4. Kroppen politiske økonomi. Om grænsedragningen mellem person, krop og vare i medicinske udvekslingssystemet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaus Høyer

  2011-12-01

  Full Text Available Today, the medico industry is considered the largest export sector of Denmark, and the medical knowledge, on which it is based, requires access to bodies and human biological material. This material and these bodies are thus in a certain sense economic resources. At the same time, they are typically regarded as parts of individuals – of subjects. In certain situations, this duality becomes problematic. You cannot buy and sell “body parts”; individuals may own, but cannot be owned. It is, however, no easy task to keep the-body-as-subject separate from the-body-as-object, and the medical routine work is full of hybrids. In the present article, we discuss historically specific ways in which to create distinctions in the tension between being a patient who is the target for intervention, and supplying material for the treatment of others. We focus on the hip as a bone and as a metal prosthesis, where it becomes the subject of exchange. With the article, we specifically wish to underline the necessity of recognizing the basic ambiguity sourrounding the body, and the meaning of this ambiguity for how we organize the exchange of everything which is neither subject nor an unambiguous object.

 5. To the last drop. About oil's political economy; Til siste draape. Om oljens politiske oekonomi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ryggvik, Helge

  2009-07-01

  This book sets the last few years dramatic oil news into a context which until now has been missing in the Norwegian debate. The starting point is an analysis of what the classical economists - from Smith and Ricardo to Marx and George - would have called the oil companies special political economy. The book shows that which is good for the new Statoil, nearly never will be good for Norway and the rest of the world. It shows how a small elite has secured a good grip on straws into the great oil wealth, how the foundation, in international context presented as a successful Norwegian oil policy, is about to break down and how the great internationalization project which lay behind, will change Norway's relationship to the world - forever. (AG)

 6. BREXIT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejsler, John Benedicto

  2016-01-01

  man beholde dette, må man acceptere ’den fri bevægelighed’ inden for EU for arbejdskraft (herunder studerende), varer, tjenesteydelser og kapital. Det bliver sikkert svært at sluge for de brexiteers, der først og fremmest tænkte på mindsket indvandring fra lande som Polen, de baltiske lande og senest...... filosof og sociolog Jürgen Habermas – en af mine helte i denne sammenhæng − har gennem årtier kæmpet for, at EU i stigende grad kunne blive den politiske institutionaliserede kraft, som havde nok tyngde til at matche markedets p.t. alt for ensidige dominans. Dette er kun delvist lykkedes. Mange vil...... formentlig sige, at det er mislykkedes. Der er i alle fald ingen tvivl om, at der stadig er meget at kæmpe for for at skabe mere balance mellem et politisk system med demokratisk og folkelig legitimitet og så det overvejende nyliberalt inspirerede markedsperspektiv, som p.t. dominerer. Men at hævde, at det...

 7. The quality of kindergarten care as an important element of the subjective theories [Kvalita předškolní péče jako důležitý prvek subjektivních teorií

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maja Meško

  2012-03-01

  assistants do. We also established that more motor/sports active the pre-school teachers are during the week, the more often they participate in motor/sports activities in kindergartens, as well. CONCLUSIONS: The results of our research direct us towards providing a wider range of seminars within in-service teacher training also for the assistants and to contemplate offering recreational activities for the kindergarten staff, which shall contribute to a comprehensive bio-psycho-social status of an individual and to reshaping his lifestyle from the sedentary to the active one.[VÝCHODISKA: Na vzdělávacím procesu předškolních dětí v mateřských školách se společně podílí učitelé mateřských škol a asistenti. Výběr témat a zaměření výuky se odvíjí od jejich profesionality, které je také reflektována v subjektivních teoriích ovlivňujících volbu jejich životního stylu. CÍLE: Autoři se pokouší vymezit rozdíly v názorech předškolních učitelů a asistentů na kvalitu a množství času, které děti tráví ve školkách a vymezit rozdíly v jejich názorech na materiální podmínky k realizaci motorických/sportovních aktivit. Cílem bylo zjistit, zda předškolní učitelé uplatňují vyšší standardy, co se týče hodnocení kvality volného času, který děti tráví, a přísnější kritéria týkající se materiálních podmínek k provádění motorických/sportovních aktivit v mateřských školách než jejich asistenti. METODIKA: Výzkumný vzorek se skládal z 810 předškolních učitelů a asistentů na celém území Slovinska. Vzorek nebyl nadbytečný. Data byla sbírána v září 2009 v rámci širšího výzkumu s názvem "Profesní trénink odborníků ve vzdělávání k zavádění prvků principů speciální pedagogiky dle konceptu Reggio Emilia v oblasti předškolní výchovy v letech 2008-2013" a byla analyzována pomocí základních statistických parametrů. Data byla zpracována u

 8. Problemorienteret læring gennem udfordringer på jobbet - praksis på HDO Organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerding, Allan Næs

  2014-01-01

  Kapitlet belyser det taksonomiske grundlag for HDO på AAU og beskriver det som en kombination af Blooms taksonomi og Kolbs læringsteori. I den forbindelse introducerer kapitlet begrebet "cirkulær progression"......Kapitlet belyser det taksonomiske grundlag for HDO på AAU og beskriver det som en kombination af Blooms taksonomi og Kolbs læringsteori. I den forbindelse introducerer kapitlet begrebet "cirkulær progression"...

 9. En analyse af potentialet for salg af fødevarer gennem Internettet i Danmark og England

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramus, Kim Bjarne

  2001-01-01

  I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt st...... stykke foran Danmark med supermarkedskæden Tesco i spidsen, når det gælder salg af fødevarer. I Danmark er der endnu ingen landsdækkende kæder, som for alvor er gået i gang med at sælge fødevarer online.......I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt...

 10. Videnskabelige artikler i Ugeskrift for Laeger gennem 25 år. Analyse og tolkning af forsøgsresultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gøtzsche, P C; Forrest, M; Hermann, G G

  1989-01-01

  During a period of 25 years from 1959 to 1984, no essential alteration in the employment of descriptive statistics was observed in the original articles in the Ugeskrift whereas analytical statistics was employed to an increasing extent. In all of these volumes, defective, incorrect or less suita...

 11. Tema 2: På rejse med Virtual Reality i billedkunst - Erfaringslæring gennem kombineret fysisk og virtuel modelbygning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunver Majgaard

  2016-01-01

  Konklusion. Eleverne fik en større forståelse af teknologi og kreative designprocesser ved at fungere som informanter og designpartnere i designforløbet. Eleverne fik igennem design af de fysiske modeller og besøget i Virtual Reality formidlet to oplevelser af deres modeller, som styrkede grundlaget for erfaringsbaseret læring. Erfaringsbaseret læring kombinerer oplevelse, refleksion, abstraktion og aktiv eksperimenteren i en proces, som transformerer oplevelse til viden.

 12. Styrkelse af en skoles team- og samarbejdskultur gennem implementering af undersøgende arbejdsformer i alle fag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sillasen, Martin Krabbe; Lundgaard, Birthe; Ersted, Dan

  Der er stor fokus på den viden, færdigheder og kompetencer som børn skal tilegne sig for at kunne klare sig i det 21. århundrede. Rapporten ”Learning for the 21st century” anbefaler at børn udvikler kompetencer inden for information og kommunikation, kritisk tænkning og problemløsning samt...... interpersonelle relationer og selv-styring (Learning for the 21st century). Undersøgende arbejdsformer i skolen støtter elevers tilegnelse af disse kompetencer (Canada Education Association). Med udgangspunkt i et skoleudviklingsprojekt fokuserer dette symposium på, hvordan team- og samarbejdskulturen på en skole...

 13. Når pansret falder bliver der plads til forandring gennem kroppen og fællesskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hviid, Sofie; Clausen, Lone Maj Sand; Mørck, Line Lerche

  2017-01-01

  Hvis man skal forandre sit liv så drastisk, som det er tilfældet for unge mænd med kriminel baggrund, der vil en anden tilværelse, skal der skrues på rigtig mange parametre. Opskriften er langt fra statisk, og hvad der virker for den ene, virker ikke for den anden. Men mange har med succes forand...

 14. Videnskabelige artikler i Ugeskrift for Laeger gennem 25 år. Artikeltype og forsøgsdesign

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, P E; Forrest, M; Hermann, G G

  1989-01-01

  The purpose of this study was to examine possible trends in the research designs used in Ugeskrift for Laeger during 25 years. The scientific articles in 12 issues of the journal selected at random from each of the years 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, and 1984 were reviewed. From each article...... of subjects and the use of control group, randomization and blinding were registered. The number of articles and the number of authors per article increased during the period. Contrary to similar studies of some widely circulated English-language journals, we could not demonstrate any increase...

 15. Madspild i familier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winkel, Thomas Dyrmann

  særligt henblik på forholdet mellem familiens sociale dynamikker, praksisser og hverdagens organisering. Et misforhold mellem hverdagens organisering og familiemedlemmernes madpraksisser er en væsentlig årsag til madspild. Teorien, der forklarer, hvorfor familiers praksis forårsager madspild, ligger til...... forskningsspørgsmål, forskningsdesign analyse og konklusioner. I afhandlingen omhandler et studie af familiers praksis, der forårsager madspild. Resultatet er en teori herom og en metode til at reducere madspildet gennem ændring af familiers praksisser. Jeg undersøger i familiestudiet seks børnefamiliers praksis med...... grund for en metode til at reducere madspildet. Metoden bygger primært på praksisteori og tager højde for etiske implikationer i ændringen af familiers praksis. Den udviklede metode er tilpasset anvendelse i organisatorisk praksis og indeholder et konkret redskab til brug før, under og efter...

 16. Social resiliens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Bang Bourup, Ellen; Christensen, Jeppe Kiel

  2017-01-01

  Vi starter ud med at give en oversigt over aktuel teori om resiliens og viser, at disse teorier peger på, at resiliens handler om netværk og forbindelser i komplekse systemer. Derefter beskriver vi fortællinger om social resiliens i to byer i Grønland, Nanortalik og Tasiilaq. Ud fra de beskrivelser...... diskuterer vi, hvad der kendetegner social resiliens i Grønland og hvordan det kan fremmes gennem konkrete projekter båret af lokale kræfter som et bidrag til den stærke og innovative kultur, der i disse år udvikler sig i Grønland som en del af den globale verden....

 17. Praktikuddannelse, kendte og miskendte sider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  , evalueringssamtaler etc. Den konventionelle forestilling om læring (fra lærer til studerende, fra tanke til handling etc.) kan til dels bekræftes, men den fremstår samtidig som en stærkt accentueret og overestimeret dimension af, hvad praktikuddannelse er. Den miskender gennem sin ideologiske konstruktion...... styrende end at anvende teori i praktik eller at lære noget af aktiviteterne. Habitus guider en søgende og defensiv praktik ud fra et forsigtighedsprincip. Strategier kan være at stille de rette spørgsmål på rette sted og måde, først spørge når man nogenlunde ‘ved', vise sin uvidenhed frem for at gøre den...

 18. Teorie prospektu a teorie očekávaného užitku: Aplikace na podmínky České republiky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanislav Škapa

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: Classical and neo-classical economic theories consider a human as a rational individual making logical decisions and maximizing his profit. But what if it is not the case? People making decisions in the real world will never be perfectly informed about product or service they want to purchase. The economic theories propose that people make their decisions rationally, practically avoiding the risk. Nevertheless, where could be then ranked gamblers, bookmakers and similar people? They are not just a negligible statistical deviation. On the contrary, there are many of them among us. This paper presents some of demonstrations that are different view on making decisions. Methodology/methods: In this paper was applied primary and secondary research. The secondary research was based on analysis of papers and literature published about prospect theory and expected utility theory. This research was used to support a critical analyse of how individuals choose among risky alternatives. The primary research was conducted using the questionnaire. Scientific aim: The aim of this paper is critically describe differences between expected utility theory and prospect theory a differences between decision making in original research applied by Kahneman and Tversky and research applied in this paper. Findings: This survey discovered, that decisions of people making decision under risk, don’t respond expected utility theory but prospect theory is valid. There are no differences when we compared original Kahmenam and Tversky survey with this paper Conclusions: In situations where people making decision under risk, it is better to apply prospect theory then expected utility theory.

 19. Teorie prospektu a teorie očekávaného užitku: Aplikace na podmínky České republiky

  OpenAIRE

  Stanislav Škapa; Kateřina Fojtů

  2013-01-01

  Purpose of the article: Classical and neo-classical economic theories consider a human as a rational individual making logical decisions and maximizing his profit. But what if it is not the case? People making decisions in the real world will never be perfectly informed about product or service they want to purchase. The economic theories propose that people make their decisions rationally, practically avoiding the risk. Nevertheless, where could be then ranked gamblers, bookmakers and simila...

 20. Teorie prospektu a teorie očekávaného užitku: Aplikace na podmínky České republiky

  OpenAIRE

  Fojtů, Kateřina; Škapa, Stanislav

  2012-01-01

  Purpose of the article: Classical and neo-classical economic theories consider a human as a rational individual making logical decisions and maximizing his profit. But what if it is not the case? People making decisions in the real world will never be perfectly informed about product or service they want to purchase. The economic theories propose that people make their decisions rationally, practically avoiding the risk. Nevertheless, where could be then ranked gamblers, bookmaker...

 1. Idræt på hjernen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Martin Elmbæk

  Den 1. juni 2015 udkom læremidlet Idræt på hjernen, som har til formål at støtte elever og lærere i at bruge teori i den praktiske idrætsundervisning og - kort sagt - få idræt på hjernen. Læremidlet er rettet mod folkeskolens ældste klasser. Det er lektor Martin Elmbæk Knudsen fra Læreruddannelse...... ved UC Syddanmark, som står bag det nye materiale i samarbejde med KOSMOS. Læremidlet Idræt på hjernen præsenterer en ny måde at sammenkoble idrætsteori med idrætspraksis. Ambitionen med Idræt på hjernen er at give elever og lærere en håndsrækning til at inddrage teori i den praktiske...... grafiske tilrettelæggelse/design/layout og produktion samt de interaktive elementer, der gør det muligt at støtte materialet gennem brug af smart devices, QR-koder og web....

 2. Tjekkoslovakisk presse år 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rudolf Prevratil

  1991-09-01

  Full Text Available Danske teleselskaber overvejer at etablere sig som kabeloperatører i Polen, mens et amerikansk selskab allerede er igang i Warszawa og Krakow. Franske lokalradionetworks opretter filialer i Polen og Tjekko- slovakiet. Den tjekkiske statsradio stiller sendenet til rådighed for Radio Free Europe. Springer-koncernen opretter en "østtysk" pendant til Bild, hvis redaktionelle hovedlinje lægger sig op ad de dybe sociale frustrati- oner, der fulgte med DDR's indlemmelse i BDR. Maxwell, Hersant og Berlusconi m.fl. etablerer sig alene eller med lokale konstellationer inden for trykt presse i flere øst- og mellemeuropæiske stater. Samtidig for- søger den tidligere undergrundspresse at vinde økonomisk og politisk fodfæste inden for markedets og "det legale samfunds" rammer, i kon- kurrence med fortidens mediemutanter og vestlige mediekoncerner. Rudolf Prevratils artikel er en refleksion over en del af de problemer, primært af økonomisk og politisk art, som har tårnet sig op for den tjek- koslovakiske presse efter fløjlsrevolutionen i november 1989. Den giver et billede af dagens situation og får gennem sine analyser påvist, at etab- lingen af en demokratisk presse i Tjekkoslovakiet ikke alene er afhængig af "hjælp udefra", men i nok så høj grad forudsætter et net af sociale og kulturelle udviklingsprocesser, som både anerkender opgøret med for- tiden og vedkender sig den historiske arv. Artiklen er oversat fra engelsk af Per Jauert.

 3. Aarhus Kommune og etableringen af en politisk rammestruktur for den østjyske byregion - baggrunden for udviklingen af Business Region Aaarhus 1993-2001

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Henrik Mølgaard

  2017-01-01

  municipalities into more committed business policy cooperation. These experiences proved to be of great importance for the current business-policy framework in eastern Jutland, laying the foundation for what became Business Region Aarhus. The article will also demonstrate that the idea and conceptualization......The Municipality of Aarhus and the Establishment of a Regional Political Framework for the City Region of Eastern Jutland - the Early Development of Business Region Aarhus 1993-2001 This article will analyze the political decision-making of Aarhus Municipality in relation to the expanding...... functional urban region that has developed in Eastern Jutland since the early 1990s. It will focus on the establishment of an industrial business framework in the region between 1993 and 20011. Based on research literature, comparative studies and an empirical review of two relevant case stories, the article...

 4. Att leva och sälja sin dröm : Livsstilsföretagaren mellan familjeliv, marknadoch politisk retorik

  OpenAIRE

  Andersson Cederholm, Erika; Sjöholm, Carina

  2014-01-01

  Living and selling a dream: Lifestyle entrepreneurship in the intersection between family, market and political rhetoric The article focuses on lifestyle entrepreneurship, characterised by a balancing work between personal lifestyle motives and economic motives. It builds on a qualitative study of business owners who have realized a life dream of starting a countryside business in the tourism and hospitality industry in Sweden. Through the notion of ”balancing work”, the analysis focuses on t...

 5. IMPLEMENTASI PERFORMANCE ASSESSMENT DALAM EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH TEORI PRAKTEK BOLA VOLI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  - Nasuka

  2010-04-01

  Full Text Available Volleyball subject is both theory and practice subject. In accordance with the standards of competence and basic competence to be achieved, this course, beside providing the theory of playing volleyball game, also consist of playing the game in the field. Based on the characteristics of the course it is necessary to assess both theory and practice aspect. Performance assessment is an alternative assessment that covers all aspects of student ability. Research was carried out by implementing evaluation tools to asses learning outcomes through early field trials and the second field trials. In addition, students‟ perceptions are collected through the questionnaire and teacher‟s perception through interview. Learning outcomes in both early and later field trials showed good results. There are 98% of students agreed with the application of the evaluation system. Lecturer stated that it‟s a practical system. Keywords: Performance assessment; evaluation tools; volleyball

 6. Althusser, Marx a neempiristická teorie dějin

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kužel, Petr

  2013-01-01

  Roč. 10, č. 2 (2013), s. 191-208 ISSN 1214-7249 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : empiricism * historical epistemology * Louis Althusser * Karl Marx Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion http://www.dejinyteoriekritika.cz/Modules/ViewDocument.aspx?Did=410

 7. PENINGKATAN KUALITAS PROSES DAN HASIL BELAJAR MATA KULIAH TEORI AKUNTANSI MELALUI PENDEKATAN DISCOVEY LEARNING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Yulianto

  2007-06-01

  Full Text Available Hakekat belajar yang sesungguhnya adalah belajar yang tidak hanya sekedar mendengarkan dosen mengajar, tapi mahasiswa harus mampu mengembangkan wacana pengetahuan yang diperoleh melalui proses pencarian berbagai sumber. Proses transfer belajar harus mampu membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan/ditransfer dari satu permasalahan ke satu permasalahan yang lain. Dalam pembeljaran menempatkan mahasiswa sebagai pembelajar dimana memberikan kesempatan kepada siswa mempelajari hal-hal yang baru dan dosen dengan strategi belajarnya memfasilitasi agar informasi baru bermakna. lingkungan belajar juga mempunyai posisi yang penting sehingga pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara mahasiswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Pendekatan pembelajaran yang berbasis discovery learning (DL, peran pendidik harus mampu menciptakan situasi, dimana mahasiswa dapat belajar sendiri daripada memberikan paket yang berisi informasi atau pelajaran, sehingga pengetahuan diperoleh melalui proses bukan produk. Keuntungan cara belajar ini yang diungkap oleh Martin (1975, ada dua hal penting yaitu; (1 menimbulkan keingin tahuan, memotivasi untuk menemukan jawaban, (2 menimbulkan kemandirian dengan menganalisis, memanipulasi informasi. Kata Kunci: discovery learning, kualitas proses dan hasil belajar

 8. PENINGKATAN KUALITAS PROSES DAN HASIL BELAJAR MATA KULIAH TEORI AKUNTANSI MELALUI PENDEKATAN DISCOVEY LEARNING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Yulianto

  2011-06-01

  Full Text Available Hakekat belajar yang sesungguhnya adalah belajar yang tidak hanya sekedar mendengarkan dosen mengajar, tapi mahasiswa harus mampu mengembangkan wacana pengetahuan yang diperoleh melalui proses pencarian berbagai sumber. Proses transfer belajar harus mampu membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan/ditransfer dari satu permasalahan ke satu permasalahan yang lain. Dalam pembeljaran menempatkan mahasiswa sebagai pembelajar dimana memberikan kesempatan kepada siswa mempelajari hal-hal yang baru dan dosen dengan strategi belajarnya memfasilitasi agar informasi baru bermakna. lingkungan belajar juga mempunyai posisi yang penting sehingga pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara mahasiswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Pendekatan pembelajaran yang berbasis discovery learning (DL, peran pendidik harus mampu menciptakan situasi, dimana mahasiswa dapat belajar sendiri daripada memberikan paket yang berisi informasi atau pelajaran, sehingga pengetahuan diperoleh melalui proses bukan produk. Keuntungan cara belajar ini yang diungkap oleh Martin (1975, ada dua hal penting yaitu; (1 menimbulkan keingin tahuan, memotivasi untuk menemukan jawaban, (2 menimbulkan kemandirian dengan menganalisis, memanipulasi informasi. Kata Kunci: discovery learning, kualitas proses dan hasil belajar

 9. Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Ken Wilber se AQAL-teorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignatius (Naas W. Ferreira

  2010-02-01

  Kenneth Earl Wilber III, an integral philosopher, psychologist and mystic with an intelligence quotient of 160, was born on 31 January 1949 in Oklahoma City, Oklahoma, in the United States of America, and is considered by some as one of the most important philosophers of the 21st century. He developed his integral philosophy over 30 years, which can be divided into five phases. The most important aspects of his philosophy for the purposes of this article are the AQAL integral map of reality, and the evolution of consciousness. AQAL stands for ‘all quadrants, all levels, lines and stages’. Wilber divides reality into singular and plural interiors and exteriors; or art, morals and science. Also deriving ideas from Developmental Psychology, he sees the evolution of consciousness unfolding in seven stages: archaic, magic, mythic, rational, pluralistic, holistic and transpersonal. This theory could add value to pastoral care by enabling pastors to support believers’ own spiritual growth in pursuit of the kingdom of heaven.

 10. PPP a jeho využití v sektoru dopravy : teorie vs. praxe

  OpenAIRE

  Klaus, Marek

  2010-01-01

  The main goal of the thesis is to create Critical Success Factors (in other words factors, that are essential to achieve successful project) for the Public-Private Partnerships (PPP) projects in the sector of transport. For this purpose, the first part of the thesis is considering general theory, main characteristics, advantages and disadvantages of this alternative model of public infrastructure implementation. Following practical part is studying opportunities and risks of PPP project in th...

 11. Integration teori/praksis på læreruddannelsen - hvordan er det muligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Palmvang, Kirsten Østerby

  2013-01-01

  the future teachers to their profession in developing action competence i.a. compared to overcoming the excretion in school, known as the social heritage. In this paper three cases will be analysed showing typical problems with future teachers while interacting/communicating. Case one is about observing...... of the structures causes the need for time and exercise when the stu-dents involve the theory from the education in the habitus of practical skills. Vygotsky’s concept of the zone for nearest development is used as an argument for learning situa-tion and the teacher’s role. After this the three cases are analysed......This paper studies which considerations should be done during the teacher training regarding the student’s education in the beginning of the 21st century. The matter is, if – and in case the matter exists, how – we by using scientific fields of work can integrate theory/practice and with it qualify...

 12. Sostenibilità e mercati nelle teorie del benessere e del comportamento dei consumatori

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvio Menghini

  2011-09-01

  Full Text Available The relationship between the market and sustainable development is strictly linked with the comparison between the private interests, direct towards the economic growth, and the public interests, orientated instead towards the maximization of the public welfare, according to a vision of development which considers not only the economic growth, but also the environmental and social preservation. As part of this comparison, it has to be taken into account the failure of the market, because of information asymmetries and the presence of certain elements, such as public goods and externalities, that are fundamental for the achievement of sustainability but not allocated by markets. In the paper the evolution of food demand is examined, highlighting the significant changes in the consumer behavior, linked with the post-modern tendencies and the modern vision of well being. In the face of this new demand characterized by more responsible consumers, on the other side, the supply has the opportunity to improve its competitiveness by adopting strategies of diversification, with the ideal extension of the boundaries of the farms from a conventional towards a multifunctional agriculture. Through the description of these dynamics of supply and demand, it is highlighted that such an extension of the ideal boundaries of farms can provide an opportunity to create synergies between the objectives of competitiveness of the primary sector with the public expectations of sustainability: this is possible thanks to the reduction of the market failure due to the expansion of farm boundaries, through which certain public goods and externalities, that agriculture produces, become productive resources for the same farms, contributing to expand the assortment of goods and/or increase their quality and, consequently, increase the revenues of farms.

 13. Kajian Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Mesin Listrik dan Relevansinya dengan Kurikulum 2009

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Sujadi

  2016-04-01

  Full Text Available The objectives of this study were: (1 to examine the relevance of the teaching materials applied in the subject of Electrical Machines Theories related to the 2009 curriculum syllabus; (2 to reorganize thematerials delivered to the students based on the time management. The approach utilized in this study was content analysis. In this study, the explicit description of the study process was crucial. To assess the teaching materials that had been arranged and would be rearranged based on the time management the data resulted from documentation, observation, and interviews was required. It was carried out to complete the data for the handbook of Electrical Engineering Theories. The results revealed that the materials in the handbook are mostly relevant to the 2009 curriculum, but the time management needs to be reviewed. Theeliminated materials will be included in independent assignments or other relevant subjects.

 14. Die invloed van enkele strominge en lewensbeskouinge op die ontwikkeling van teorie oor Onderwysbestuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Mentz

  1998-03-01

  Full Text Available The role of certain directions and life perspectives in the development of theory in Educational ManagementIn Educational Management, as in all scientific disciplines, a number of directions and life perspectives contribute to the formulation of theory in the field In this article the influence that some of these directions and life perspectives have had on Educational Management is analysed. The role and place of a Christian perspective is then described. The directions and life perspectives which will be discussed include positivism, post-positivism and post-modernism. Vedantic and Chinese perspectives on management are then discussed, as these two perspectives represent strong underlying religious beliefs. The article closes with a Christian perspective on Educational Management and leadership - a perspective which includes guidelines for educational leaders on the way in which a Christian approach can be developed and sustained.

 15. Problematika využití teorie ztráty šancí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Doležal, Tomáš; Doležal, Adam

  2017-01-01

  Roč. 7, č. 1 (2017), s. 44-55 ISSN 1804-8137 Institutional support: RVO:68378122 Keywords : loss of a chance * damage * causal link Subject RIV: AG - Legal Sciences OBOR OECD: Law http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/135

 16. MODEL INFORMASI PUBLIK DI ERA MEDIA SOSIAL: KAJIAN GROUNDED TEORI DI PEMDA SUKOHARJO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dian Purworini

  2017-01-01

  Full Text Available Model komunikasi yang diterapkan di instansi pemerintah daerah menarik untuk diteliti dari kajian public relations. Model komunikasi yang tampak dilakukan satu arah diyakini oleh banyak kalangan akan bergeser ke komunikasi dua arah seiring dengan maraknya perkembangan media sosial. Penelitian di bidang ini tentu sangat relevan mengingat humas secara ideal memiliki peran signifikan dalam mengelola komunikasi di instansi. Penelitian ini dilakukan di pemerintah daerah Sukoharjo. Penelitian dilakukan dengan yang teknik kualitatif dengan analisis data menggunakan grounded theory. Dari analisis yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa humas pemda Sukoharjo menganut model komunikasi satu arah, dimana model ini bertumpu pada diseminasi informasi kepada publik. Ini menjelaskan nilai utama yang melekat dalam komunikasi di humas pemda. Nilai utama termasuk pola komunikasi, tipe informasi dan media yang digunakan. Komunikasi satu arah terbentuk karena pengaruh SDM yang ada dan peraturan yang berlaku di instansi tersebut.

 17. IMPAK PENGGUNAAN BAHASA DALAM IKLAN KHIDMAT MASYARAKAT PETRONAS BERDASARKAN TEORI LINGUISTIK SISTEMIK FUNGSIONAL (TLSF)

  OpenAIRE

  Abdullah, Nur Izzati; Sarudin, Anida

  2017-01-01

  Iklan Khidmat Masyarakat (IKM) adalah suatu pengumuman atau pemberitahuan yang bersifat non komersial yang mempromosikan program-program, kegiatan, perkhidmatan kerajaan, perkhidmatan  organisasi bukan perniagaan dan pemberitahuan-pemberitahuan lainnya tentang keperluan perkhidmatan masyarakat dan pemberitahuan yang bersifat komersial (Crompton dan Lamb, 1986).  Iklan Khidmat Masyarakat merupakan projek video multimedia yang merangkumi kepelbagaian modaliti seperti elemen grafik, teks, audio ...

 18. SEBUAH KESENJANGAN IMPLEMENTASI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARS (IFRS, ANTARA TEORI, PRAKTIK DAN RISET PADA PERGURUAN TINGGI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saifhul Anuar Syahdan

  2017-05-01

  Full Text Available Development of accounting theory is a way of theory, practice and research. Three aspects of the accounting development is an integrated whole, which would form a logical reasoning embodied in engineering financial reporting to become a Conceptual Framework. In practical terms, the adoption of IFRS is not an option for Indonesia, but must, in the hope, foreign investment will continue to enter or even increased and we are not isolated in the international arena. Nobes ( 2010 in his book states that, the International Accounting Standards have an important role in developing countries. Adoption of IFRS is the cheapest way for these countries than setting its own standards. Since January 1 st, 2012, Indonesia has adopted IFRS, there is a gap or imbalance between academics accounting practices and understanding regarding the implementation of IFRS in Indonesia. It should be encouraged readiness for accountants, auditors, management, Tax Officials, and regulators and academics to begin adjusting to the provisions of IFRS

 19. Kunstpædagogisk teori og praksis i et didaktisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illeris, Helene

  2010-01-01

  This article presents a critical study of the relationship between theory and practice in the field of gallery education within a conceptual framework borrowed from American curriculum theory from the 1970's. Inspired by Elliot Eisner and Elisabeth Vallance's book Conflicting Conceptions...... of Curriculum (1974) the article individuates four conceptions within contemporary gallery education, which are presented within two models: 1. Gallery education based on theories of aesthetic experience, 2. gallery education based on theories of learning and cognition, 3. gallery education based on theories...... of curriculum and ‘Bildung', and 4. gallery education based on theories of social critique and change. In the second part of the article, each of the four conceptions are exemplified through a systematic analysis of two contemporary Nordic or British texts on gallery education. Studies and discussions...

 20. PROSES BERPIKIR SISWA TUNANETRA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA DITINJAU DARI TEORI PEMROSESAN INFORMASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Indah Syafitri T

  2016-07-01

  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bertempat di UPT SMPLBN Kota Pasuruan. Subjek dalam penelitian ini merupakan seorang siswa tunanetra dari kelas IX tahun ajaran 2015/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses berpikir siswa tunanetra dimulai dari adanya stimulus, stimulus berupa soal masuk ke dalam sensory register siswa tunanetra melalui indra perabaan dan indra pendengaran, kemudian memasuki short-term memory setelah sebelumnya melalui tahap selective attention dan perception, dalam short-term memory informasi lama berupa konsep-konsep yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah dipanggil dari long-term memory (retrieval, ketika informasi meninggalkan short-term memory, ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu informasi akan menuju ke long-term memory (encoding dan atau akan diteruskan menuju lingkungan berupa respon/jawaban siswa.

 1. IMPLIKASI PEMBATALAN PERDA TERHADAP KETEPATAN PROPORSI TEORI PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatkhurohman Fatkhurohman

  2013-01-01

  Full Text Available After the abrogation of a local regulation made by the central government, the local government may make a legal effort called an ‘objection” mechanism. In the on hand, the objection made by the local government shows that a law enforcement may be well made. On the other hand, an unclear concept of law enforcement arises. It is due to the fact that the substance of the 2004 Law no. 4 article 10 on the Justice Power merely regulates 4 (four matetrs namely: General Justice, Religion Justice, Military Justice and State Administrative Jutsice. Therefore, any dispute on any decision on local regulation abrogration actually is not included in the fourth category in the concerned justice environment. Efforts that may be made is to add authorities to the Supreme Court by arranging justice institution that handle any local regulation dispute, optimizing executive reviews and applying judicial reviews.  From streamlining improper theories of the solution on the dispute of Local Regulation abbrogation through the Supreme Court, to find out a way out is a necessity in order to avoid any legal uncertainty. Key words:  Local regulation, local regulation abbrogation, objection mechanism

 2. EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA: PENGKAJIAN ASAS, NORMA, TEORI, PRAKTIK DAN PROSEDURNYA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilik Mulyadi

  2016-11-01

  Full Text Available The existence of customary criminal law  Indonesia was assessed from the perspective of normative (ius constitutum regulated in Article 18 B Constitution 1945 the amendment, Article 1, Article 5, paragraph (3 sub b of Law No. 1 Drt 1951, Article 5, paragraph (1, Article 10 paragraph (1 and Article 50 paragraph (1 of Law No. 48 of 2009. Then partially in certain areas such as Aceh Nanggroe Darussalam stipulated in Law No. 44 of 1999, Law No. 11 of 2006, the following is implemented in the form of Qanun both Provincial and District levels , In Papua, stipulated in Article 50 paragraph (1 of Law No. 21 of 2001. Then stipulated in Article 7, 8 Indigenous Protection Bill of 2009 proposed by the Regional Representative Council and Article 18 paragraph (1 Bill on Recognition and Protection of the Rights of Indigenous Customary law prepared by the House of Representatives in 2012. Next in Bali organized and implemented in the form Awig-Awig Village People (Pakraman as well as from the perspective of ius constituendum stipulated in the provisions of Article 2 paragraph (1, (2 Criminal Code bill of 2012. Then the level of principle Book regulated Ciwasasana or Purwadhigama Book, Book Gajahmada, Simbur Book Light, Book Kuntara Raja Niti, Book Lontara 'ade' and awig awig. In addition, assessed from the perspective of theory, practice and procedures found in the form yurispudensi Supreme Court as No. 42 K / Kr / 1965 dated January 8, 1966, Supreme Court Decision No. 275 K / Pid / 1983 dated December 29, 1983, Supreme Court Decision No. 1644 K / Pid / 1988 dated May 15, 1991, Supreme Court Decision No. 666 K / Pid / 1984 dated February 23, 1985 as well as sanctioning the customary (drug customary essentially to restore the natural balance of magic, restore the cosmos in order to restore the impaired balance to be both magical religio. Keywords: criminal law customary, traditional sanctions, practice.

 3. KETERKAITAN TEORI SIKLUS HIDUP KEUANGAN DALAM KEBIJAKAN DIVIDEN: STUDI PADA SEKTOR EKONOMI YANG LISTING DI BEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meuthia Hapsari Imayanti

  2015-09-01

  Full Text Available The purpose of this study is to analyze the linkage of financial life cycle theory to dividend policy. This study is using control variables consisting of Leverage, Return on Asset, Size and Asset Growth Rate. The data used in this study are the data in the sectors of primary and secondary market at Indonesia Capital Market (BEI. This study uses Binary Logistic Method. The factors that affect Dividend Policy in developed stock market seem to apply for this emerging market. Factor such as changes Size and ROA have positive effects on the probability of changes dividend. But, only Size has negative effects on the probability of omitting dividends. This research found that Financial Life Cycle difficult to seen in Indonesia, especially when the crisis is going onDOI: 10.15408/etk.v12i1.1902

 4. Jiří Musil a sociální teorie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Skovajsa, Marek

  2012-01-01

  Roč. 48, č. 5 (2012), s. 1003-1008 ISSN 0038-0288 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : Czech sociology * social theory * Jiří Musil (1928-2012) Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.652, year: 2012

 5. Læringsmål i Masteruddannelser– et underviserperspektiv på teori-praksis relationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Annie Aarup; Thomassen, Anja Overgaard

  2016-01-01

  Artiklen belyser, med udgangspunkt i Ellströmskategorisering af handlings-, videns- og læringsniveauer (1996), at der eksisterer en generel grundlæggende forskel mel-lem, hvad underviserne oplever, at masterstuderende har som mål med deres ud-dannelse, og hvad underviserne selv tolker som det...

 6. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Nilai Perusahaan: Dari Sudut Pandang Teori Akuntansi Positif dan Corporate Governance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agustina - Agustina

  2017-03-01

  Full Text Available This study examine the influence of bonus plan hypothesis, debt/equity hypothesis, political cost hypothesis, earning management, institutional ownership, public ownership, independent board and audit committee on firm value with corporate social responsibility as the intervening variable. The study population is 65 natural resource companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2012-2015. Based on purposive sampling method, 21 natural resource companies were selected (or 84 observations. Data was selected from the companies’ financial reports and analysed by using path analysis. This study found that corporate social responsibility can be used as an intervening variable to mediate the effect of political cost hypothesis, earning management, and audit committee to firm value. But, it cannot mediate the effect of bonus plan hypothesis, debt/equity hypothesis, institutional ownership, public ownership and independent board to firm value.

 7. Kemampuan Representasi Matematis Luas dan Keliling Lingkaran Berdasarkan Teori Bruner di SMPN 9 Pontianak

  OpenAIRE

  Safitri, Eka; Hartoyo, Agung; Bistari

  2015-01-01

  This study is aimed to determine the ability and factors that caused the mathematical representation according to students' competence level in solving problems of area and perimeter of a circle. The method used was descriptive research in case study design. The subjects of research were students of grade VIIIA of SMPN 9 Pontianak. The results showed that the factors that caused low capacity of representation as follows: (1) Student who had a high competency level in enactive representation i...

 8.  Moderbolagsperspektiv kontra enhetsperspektiv  : - motiv och konsekvens i teori och praktik

  OpenAIRE

  Lorenz, Anna; Gustavson, Jennie

  2009-01-01

  Abstract The development towards an international accounting standard implies that Swedish groups of companies that are not quoted on the stock exchange can use a parent company perspective or an entity perspective while making their group accounting. The purpose of this study is to describe and explain the motives behind the groups of companies choice of perspective and to show how these motives agrees with the effect it has on the profit and loss account and on the balance sheet. The study...

 9. Dari Mianzi Dan Lian Menuju Face: Dari Kearifan Lokal Cina Menuju Teori Kesantunan Yang Mendunia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agung Pramujiono

  2012-11-01

  Full Text Available The politeness theory of Brown and Levinson (1987 about face is regarded as one very influential. In fact, it was rooted from Eastern local wisdom (ancient China, that is “mianzi” and “lian”. Mianzi represents social perceptions of one’s self-esteem built through lian as one’s morality. Politeness and limao have the same pragmatic basis but they can be perceived differently due to the varied cultural contexts underlying a speech community. In the intercultural pragmatics study, the differences should not form the sources of conflict but they should even be considered as varieties of pluralities about which the interactants should be understood in order that interpersonal communication activities can run harmoniously and can be avoided from all kinds of conflict and friction.

 10. HERMENEUTIKA JORGE J.E. GRACIA SEBAGAI ALTERNATIF TEORI PENAFSIRAN TEKSTUAL ALQUR’AN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Syamsul Wathani

  2017-12-01

  Full Text Available This article discusses the Jorge J.E. Gracia’s hermeneutical concept used as an alternative theory of the Qur’anic textual interpretation. The discussion focuses on three main points, (i the Qur’anic textual narration as the object of interpretation, (ii Gracia’s hermeneutic to interpret the text, and (iii arranging the Qur’anic textual interpretation paradigm. Based on the interpretive study, started with mapping Gracia's theory of understanding, and then systematizing it into the theory formulation, the results of the study showed: (1 the concept of qur'anic text (alnash is the ultimate consciousness. The Qur'an is something readable/touchable (almaktub. As an alnash, Qur'an has a text mechanism in which its contextual approach becomes the main gate to open its meaning. (2 The Gracia's hermeneutic logical reasoning is directed to overcome misunderstanding (not understanding of the text. While the development of textual interpretation method used to bridge between the historical text and the audience’s situation. (3 The paradigm of the textual interpretation used as a worldview to look at the Qur'an and its interpretation, with the concept of "alnash" as its starting point, and then working with emphasizing the existing understanding among text, audience, and context.

 11. Teorie corporativiste nella Grecia del primo dopoguerra (1922-1940: dalla teoria alla prassi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Spyridon Ploumidis

  2017-03-01

  Full Text Available In Greece, during the first postwar period, similarly to what happened in Italy and Germany, a new way of understanding the relationships among State, economy and society appeared: the so-called “authoritarian” corporatism. The fall of the political liberalism in the hellenic country came with a deep crisis in the certainties about solidity and utility of economic liberties which derived in the establishment of the Kondylis and Metaxas dictatorships, who are the supporters of the greek government control. This paper wants to analyze, through the normative innovations and the attempts of interventions in the hellenic productive system, how the public authorities have tried to aligned themselves with the control government manners which evolved and established in the rest of Europe.

 12. ANALISIS TEORI KEADILAN DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DAN ASPEK PENYELESAIAN SENGKETANYA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariske Myeke Tampi

  2015-04-01

  Construction service contracts are concluded by and between the service provider (providers of construction services and the service user (private or government. Frequently, the preparation of construction contracts are unequal because the contract has already been prepared by one party (service user. Therefore, it is an interesting issue to associate unequal construction contracts with the theory of justice promoted by John Rawls. In this article, the author will examine the balance that should exist in the construction contract that should be realized by both parties in the contract. Later on, the resolution of the dispute emerging from construction contract will also be analyzed from the civil law perspective. Dispute settlement based on civil law is basically appropriate considering that at the last resort, the relevant issue is breach of contract.

 13. PANAMA PAPERS DAN DISKURSUS TENTANG PERLINDUNGAN DATA DI INDONESIA: SUATU PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeferson Kameo

  2016-10-01

  “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Inilah rumusan dari Pasal 28 G Ayat (1 dari Undang-Undang Dasar, yang dinyatakan Perubahannya yang Kedua dalam suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam rumusan ketentuan ini orang dapat menyuling semua asas yang mengatur perlindungan data dalam Sistem Hukum Pancasila.Di samping rumusan ketentuan di atas, sejumlah rumusan kaedah hukum lainnya berisi asas-asas yang sama dapat juga ditemukan dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Antara lain, UU No. 8 tahun 2011 tentang ITE. Penulis artikel ini berpendapat bahwa seluruh rumusan ketentuan dimaksud adalah bentuk-bentuk perwujudan diri dari jiwa bangsa (Volksgeist tempat orang dapat menemukan asas-asas dan kaidah yang mengatur perlindungan data dalam Sistem Hukum Pancasila. Satu dari asas hukum yang melindungi data pribadi dapat digunakan untuk memecahkan skandal terkini, yaitu Panamapapers. Abstract “Every person has the rights to get protection on his personal/privacy, family, honor, dignity and properties under his power, and has rights to feel secure and to get protection from fear of any threat in order to do or not to do something related to their fundamental rights. This is the formulation of the Article 28 G (1 of the Indonesian Basic Act, mentioned in its Second Amendment mentioned in the Decision of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia. In this stipulation one could distil all the legal principles governing data protection in the Pancasila Legal System. Apart from the stipulation mentioned above, some further formulation of legal rules contained similar principles may also be found in several Acts in the Indonesian legal system. Among those Acts, is the Act number 8 of 2011 concerning Information and Electronic Transaction. This writer argues that all of the stipulations are forms of manifestation of the spirit of the Indonesian people (Volksgeist in which one could find rules and principles governing data protection in the Pancasila Legal System. One of the principles of Law that protect the personal data could be used in order to solve the rescent scandal called Panamapapers.

 14. PENERAPAN TEORI MULTIPLE INTELLIGENCES HOWARD GARDNER DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mushollin -

  2009-07-01

  Full Text Available This article is to describe the concept and the theory of Multiple Intelligences developd by Howard Gardner. Furthermore, it tries to explain how they are applied in the classroom in the Islamic education learning. The theory is the development of doubled-intelligences theory stating that human have different intelligences. Gardner argues that human are endowed eight intelligences---linguistic, natural, logic-mathematic, interpersonal, intrapersonal, spatial, musical, and natural. In educational context, Gardner’s theory effects the learning practice in school as well as the parents treatment to the children in the house. In practice, learning is demanded to develop each intelligence and use any kinds of intelligences to measure the students’ intelligence.

 15. La Theorie des Gefühls hegeliana in dialogo con le recenti teorie sulle emozioni

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caterina Maurer

  2017-04-01

  Full Text Available Considering the relevance of the interaction between neuroscience, psychology, and philosophy in the contemporary debate on emotions, this paper aims at establishing a fruitful dialogue between Hegel’s Philosophie des subjektiven Geistes and the most important neuroscientific and psychological research on emotions. By means of an analysis of the role of Empfindungen (sensations and Gefühle (feelings in the Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1830, we will show that Hegel developed a Theorie des Gefühls. The proposed dialogue between Hegel’s thought and contemporary theories is useful for distinguishing the various types of emotions and their cognitive and affective aspects. In fact, it will emerge that both Hegel and recent studies on emotion consider emotions to be characterized by a cognitive valence which enables a person to orient herself/himself in the world.

 16. DIVIDEN, HUTANG, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DI PASAR MODAL INDONESIA: PENGUJIAN TEORI KEAGENAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teguh Prasetyo

  2013-03-01

  Full Text Available This study aims to test theagency theory in Indonesian capital market wasproxiedbythe theagency conflicts controlling mechanism which are dividends, debtand institution alownership.The data is pooled data with the observation period from the year 2004-2010. The method of analysis used in this study is multiple regression analysis, and Two-Stages Least Square (2SLS. The results showthe dividend has a positive effect on performance an debt has negative effect. More over, institution alownership has a positive effect on performance. Meanwhile, Simultaneously relationship between the three models are not significant. However, the relationship between dividends and debt significant. It means that dividends can replace debt andvice versato control the agency conflict.

 17. die ontwikkeling van die menslike bewussyn ken wilber se aqal-teorie

  African Journals Online (AJOL)

  19 Feb 2010 ... The development of the human consciousness: Ken Wilber's AQAL theory. Kenneth Earl Wilber ... Wilber bestudeer dus die Psigologie van Carl Jung, Abraham Maslow, Stanislav Grof en Jean Piaget, sowel as Westerse .... within needs to be externalized so it doesn't spoil, like the manna in the desert that ...

 18. Perilaku Auditor atas Penerapan Sistem Review Bertingkat dalam Manajemen KAP (dalam Perspektif Teori Kelas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Akie Rusaktiva Rustam

  2010-08-01

  Full Text Available This research is a case study of Public Accounting Firm management behavior assessment in operational practices and management behavior analysis especially for audit practices implementation of hierarchical review system. The failure of the auditor in implementing audit process is called reduced audit quality (RAQ. The research object is one of the local Public Accounting Firm in Malang which has not applied fair and appropriate organization structure and reward system yet. Public Accountant Firm is a full professional organization, but in fact, based on Public Accountant Firm practice and existence, especially in Malang, the organization structure, system and procedure as professionalism guarantee is informal organized, thus in developing and practicing, the element of management is organized based on board interest. Along with Hierarchical Review System implementation, auditor staff as an audit field worker would think this implementation as some form of suppression for them, mentally and financially. On Marx’s Class Theory perspective, hierarchical review system implementation showed different level of classes, higher and lower level. This different level of classes showed many problems and conflict of interest caused by unfair payment and job distribution. This problem can also cause Reduced Audit Quality (RAQ.

 19. IMPLIKASI REGULASI PASAR MODAL TERHADAP MOTIF MANAJEMEN LABA: PENGUJIAN BERBASIS TEORI PENSINYALAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sansaloni Butar Butar

  2014-06-01

  Full Text Available This study examines the motives for earnings management following a series of regulation released by the Capital Market Supervisory Agency and Indonesian Stock Exchange in 2004. After the release of SK Bapepam-LK and BEJ, this study predicts that the negative effect of board of commissioners on abnormal accruals is more pronounced and the predictive content of abnormal accruals is stronger than previous periods. Results of the study are summarized as follows. First, the negative effect of the board of commissioners on earnings management is stronger after the isssuance of SK Bapepam-LK and BEJ. Second, the predictive content of abnormal accruals is stronger for periods 2004-2010 than that for 2001-2003. Third, the addition of independent members to become majority in the board of commissioner does not alter the predictive content of accruals. Overall, the results indicate that SK Bapepam-LK and BEJ have successfully increased the monitoring function of board of commissioners. This paper contributes to the current debates in earnings management studies regarding the motivation for earnings management (signaling versus private gain. In addition, the evidence indicates the inconsistent results of previous earnings management studies in Indonesia with respect to the role of independent commissioners stem from the passage of regulation on corporate governance that took place in 2004.

 20. Obliczeniowe teorie świadomości (Computational theories of consciousness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Miłkowski

  2010-06-01

  Full Text Available In this paper, I review the motivations for having a computational theory of consciousness to see if they turn out to be no longer plausible in the light of recent criticisms. These criticisms focus on the alleged inability of computational theories to deal with qualia, or qualities of experience (or objects of experience in some accounts, and with so-called symbol grounding on the other hand. Yet it seems that computationalism remains the best game in town when one wants to explain and predict the dynamics of information processing of cognitive systems. Conscious information processing does not seem to be explainable better within any other framework; computationalism regarding consciousness can only be discarded by supposing that consciousness is epiphenomenal in information processing.I will argue that recent theories of consciousness that are to deal with the so-called hard problem of consciousness remain in their core computational if they do not subscribe to epiphenomenalism. For example, the quantum theory as proposed by Stuart Hameroff remains openly computational; the same goes for pan(protopsychist speculation of David Chalmers. The qualitative character of information processing that Chalmers takes to explain the existence of subjective experience piggy-backs, so to say, on the very fact that there is information processing that is best explained in a computationalist framework. I also briefly show that other alternative accounts of consciousness (such as direct theories of consciousness that were supposed to oppose computational and functionalist conceptions are not only compatible with them but require them to begin with.In short, to discard credentials of computationalism in consciousness research one would have to show that it`s possible to explain conscious information-processing mechanisms sufficiently in a non-computational way. And this has not been done by any of the critics of computational accounts. This all doesn`t suggest, though, that computational explanation is sufficient for building a complete theory of consciousness; it might however be necessary.

 1. Sosiale rekeningkunde en die teorie van finansiële rekeningkunde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.S. Lubbe

  1991-03-01

  Full Text Available In Ihis article one of the approaches to social accounting, namely that of Ralph Estes (1976, is discussed briefly and elucidated by means of an example, and its most important advantages and disadvantages are pointed out. The theoretical concepts which have already crystallised with regard to social accounting are dealt with and contrasted with the theoretical concepts emerging from the framework of financial accounting. An attempt has been made to determine whether Estes’ approach is reconcilable with the theory of financial accounting, but this does not appear to be the case. This conclusion would probably apply to other approaches to social accounting as well. It is concluded that this shortcoming should receive attention before the theoretical framework of accounting would be able to lay claim to genera! acceptance. Furthermore, the quest for meaningful methods for the disclosure of the social responsibility of undertakings offers the accounting profession the opportunity to consider fully some of the social problems of the world as a whole in co-operation with other experts.

 2. Proses Berpikir Siswa Tunanetra dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Ditinjau dari Teori Pemrosesan Informasi

  OpenAIRE

  Syafitri T, Indah; Subanji, Subanji; Dwiyana, Dwiyana

  2016-01-01

  This study is a qualitative and placed in UPT SMPLBN Kota Pasuruan. Subjects in this study is a blind student of class IX of the school year 2015/2016. The results showed that the thinking of blind students starts from the stimulus, stimulus in the form of problem enter into the sensory registers of blind students through the sense of tactile and auditory, and into short-term memory after previously through a phase of selective attention and perception, in the short-term memory old informatio...

 3. Význam teorie kontinentálního driftu Alfreda Wegenera

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Špičák, Aleš

  2012-01-01

  Roč. 55, č. 1 (2012), s. 3-6 ISSN 0300-4414 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30120515 Institutional support: RVO:67985530 Keywords : Alfred Wegener * continental drift * plate tectonics * history of the Earth Sciences Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

 4. Penilaian Portofolio: suatu Model Evaluasi Hasil Belajar dalam Pembelajaran Berdasarkan Teori Belajar Eksperiensial

  OpenAIRE

  Ismaniati, Christina

  2006-01-01

  Through learning experiences students are expected to develop and achieve not only cognitive goals but also affective and psychomotor as well. So, as the environment of learning, schools must to maintain and facilitate students to reach the three goals by a lot of experiences based on experiential learning theory. The assessment and evaluation of the learning process is also addressed parallel with that theory, and the important one is Portfolio Assessment. But in fact, and so far, the learni...

 5. Aktualisasi Teori Hierarki Kebutuhan Abraham H. Maslow Bagi Peningkatan Kinerja Individu Dalam Organisasi

  OpenAIRE

  Lianto, Lianto

  2011-01-01

  In this article, the theory of Abraham H. Maslow's Hierarchy of Needs would be the starting point and the foundation for the idea of finding motivation to increase the performance of individuals within the organization. Today, there are various criticisms about the validity of Maslow's theory. However, as a basic concept for the introduction of individual personality and various structural factors that encourage people to do something, this theory can still resonates loudly. The term "actuali...

 6. KEBERADAAN KONSEP RULE BY LAW (NEGARA BERDASARKAN HUKUM DIDALAM TEORI NEGARA HUKUM THE RULE OF LAW

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Made Hendra Wijaya

  2013-11-01

  Full Text Available This research titled, the existence of the concept of rule by law (state law within thestate theories of law the rule of law, which is where the first problem: How can theadvantages of Rule by Law in the theory of law Rule of Law?, How is the dis advantages of aconcept of Rule by law in the theory of law Rule of Law.This research method using the method of normative, legal research that examines thewritten laws of the various aspects, ie aspects of the theory, history, philosophy, comparative,structure and composition, scope, and content, consistent, overview, and chapter by chapter,formality, and the binding force of a law, and the legal language used, but did not examine orimlementasi applied aspects. By using this approach of Historical analysis and approach oflegal conceptual analysis.In this research have found that the advantages of the concept of Rule by Law lies in theproviding of certainty, can also be social control for the community, thus ensuring all citizensin good order at all reciprocal relationships within the community. And Disadvantages of theconcept of Rule by Law if the Law which legalized state action is not supported by democracyand human rights, and the principles of justice, there will be a denial of human rights,widespread poverty, and racial segregation, and if the law is only utilized out by theauthorities as a means to legalize all forms of actions that violate human can inflicttotalitarian nature of the ruling

 7. Brikker til en evolutionær neurosocial teori om stress

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baldursson, Einar Baldvin; Pedersen, Bendt Torpegaard; Carlsen, Peter

  2013-01-01

  De seneste 20 års forskning i stress har peget på en lang række problemer i forbindelse med den klassiske stressteori, udformet af Cannon og Selye. I artiklen argumenteres for, at et lovende bud på et svar, på disse udfordringer, kan bestå i udformningen af en stressteori der også inddrager andre...

 8. Levicový libertarianismus jako kritická teorie společnosti

  OpenAIRE

  Haimann, Tomáš

  2013-01-01

  Precis The Thesis comprehensively describes and explains basic concepts of Steiner-Vallentyne Left-Libertarianism. The introductory part compares this school of Left-Libertarianism with other approaches and advocates the method of critical theory of society being used, which was formulated by Marek Hrubec, successing classical authors of critical theory. This method divides the analyzed phenomena into three phases - critique, explanation and normativity. The critical phase describes relation ...

 9. Teori Imperialisme Baru dan Debat Marxisme-Realisme dalam Ilmu Hubungan Internasional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rizky Alif Alvian

  2016-05-01

  Full Text Available This paper aims to discuss the contribution of new imperialism theory for International Relations. This contribution will be analyzed by positing new imperialism theory in the light of Marxism-Realism debate. This debate is centered on the question on how the relation between state and mode of production should be formulated. While Realism tends to underestimate the role of mode of production in international relations, Marxism tends to underestimate the role of state. This paper argues that new imperialism theory could be understood as an experiment to resolve this issue. By separating “economy”/”the logic of capitalism” from “politic”/”the logic of territorial”, new imperialism theory attempts to reconcile the role of state and mode of production in the analysis of international relations.

 10. Teorie republikanismu v Listech federalistů (The Republicanism in The Federalist Papers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adéla Rádková

  2018-03-01

  Full Text Available Although the US Constitution introduced a republican state system, there is no specific definition of the republic there. The US Constitution is deliberately short document. Its authors wanted to create a charter that would survive throughout times and conditions. However, given the briefness of the Constitution, they felt the need to explain and defend the ideas that had been advocated in it. Thus, The Federalist still serves as the primary source of interpretation of the US Constitution. It is therefore my intention to examine the meaning of republicanism in The Federalist. Although I speak of the republican teaching of The Federalist, there is, in fact, an ambiguity in the use of the word in those essays. This ambiguity reflects an ambiguity in the general use of the word in the political theory and discourse of the 18th century. However, more fundamental problem seems to be the so-called Madison’s “two definitions” of republic from Federalist No. 37 and No. 39. Both of these essays were written by James Madison. I agree that there is a fundamental difference between these two definitions. I do not, however, believe that it reflects inconsistency in Madison’s thinking. I will argue that these “two definitions” reflect Madison’s strategy to introduce a new definition of the republic. Thus, in The Federalist, there are two uses of the word republic: 1 its putative meaning in America, the meaning which was embodied in most of the state constitutions and which is the Anti-Federalist understanding of republicanism; and 2 The Federalist’s understanding of what constitutes republicanism. This second use is a new republicanism and represents a significant break on certain crucial points from the then dominant American understanding.

 11. Programproduktion som Kritisk Teori – eller tv-teksten som industriel iscenesættelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Caldwell

  2003-09-01

  Full Text Available Denne artikel peger på nødvendigheden af en revurdering af den tre-delte model, som Fiske og Gripsrud har fremført, ved at vise, hvorledes ‘sekundære’ og ‘tertiære’ tv-tekster uafladeligt bevæger sig eller rejser hen imod en ‘primær’ tekstuel status i det amerikan- ske multikanals-»flow«. En detaljeret gennemgang af industriens tekstuelle praksis – programbegivenheder, network-branding, ka- nallogoer, filmene bag filmen, pressemateriale på video, salgsma- teriale og tilgrænsende digitale medier – viser hvorledes industrien teoretiserer sine egne vilkår direkte på skærmen, og dermed også hvordan publikum vejledes igennem en sådan offentlig cirkulation af »inside«-viden om tv-systemet. Artiklen er oversat af Henrik Bødker.

 12. Pengaruh Kapitalisme Dan Liberalisme Kehidupan Perkotaan Sebagai Teori Aplikasi Metode Wujud Berarsitektur Remment Koolhaas

  OpenAIRE

  Burhanuddin, Burhanuddin

  2010-01-01

  Remment Koolhaas, a theorist, urbanist, critics and architects of the Dutch, often talk about cultural change in urban communities. The influence of capitalism and liberalism to the urban life implicitly targeted design ideas and criticism, through his many works, a satire on urban life itself. Koolhaas called as a cynical. Work does not stop at just writing. Koolhaas in the architecture as "content" that terkamuflasekan, remains as a satire on the lives of people of the city own..

 13. Sosyolojik Bir Teori Olarak Sembolik Etkileşimciliğin Ontolojik Temeli ve Din Olgusu

  OpenAIRE

  GÜNGÖR, Özcan

  2014-01-01

  This study aims to produce answers to the following questions, which are ontological in terms of social science paradigm, based on the symbolic interactionism theory: “what is the nature of reality?”, “what is the nature of man?”, “what is the nature of society?”, “what is the relationship between phenomena?”, and “what are the dimensions of individual / structure relationships?”. Symbolic interactionist theory is considered a sociological theory in the apprehension approach paradigm. In this...

 14. Analisis Teori Offense-Defense Pada Reformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Dalam Dinamika Keamanan Di Asia Timur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fadhil Alghifari

  2016-05-01

  Full Text Available This paper will seek to demonstrate how the use of Offense-Defense Theory can best explain the Japan’s new defense reform legislation that enables the country to play a more comprehensive global security role commensurate with its capabilities, resources, national interests, and international responsibilities. Through this offense-defense lens, it will be argued that Japan’s new defense reform legislation is a response to the growing dominance of ‘offensive’ behaviour by the neighbouring countries in East Asia. This paper will then elaborate more about the elements that are used in the offense-defense theory to analyze the ‘offense’ dominance that prompts East Asian states behave aggressively and defensively including Japan. Furthermore, this paper will explain why Japan is currently playing the ‘defensive’ role to counter the growing dominance of ‘offense’ in East Asia through the four variables of offense-defense balance; military doctrine and technology, geographical considerations, social and political order, and diplomatic arrangements. Thus, we will see that Japan holds the key to the offense-defense and security balance in the increasingly hostile environment in East Asia.

 15. Fra teori til praksis - om evaluering af arbejdsmiljøindsatser i en ustyrlig virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, Peter; Nielsen, Klaus T.; Limborg, Hans Jørgen

  indsats, outcome er de umiddelbare virkninger indsatsen har over for målgruppen, mens impact er den mere langsigtede virkning. Af pragmatiske grunde evalueres ofte på outputs af indsatser, fx antal downloads af en given BAR-vejledning. Disse outputs må dog ikke forveksles med opnåelse af det ønskede...

 16. PEMAHAMAN TEORI DATA WAREHOUSE BAGI MAHASISWA TAHUN AWAL JENJANG STRATA SATU BIDANG ILMU KOMPUTER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harco Leslie Hendric Spits Warnars

  2015-01-01

  Full Text Available As a Computer scientist, a computer science students should have understanding about database theory as a concept of data maintenance. Database will be needed in every single human real life computer implementation such as information systems, information technology, internet, games, artificial intelligence, robot and so on. Inevitably, the right data handling and managament will produce excellent technology implementation. Data warehouse as one of the specialization subject which is offered in computer science study program final semester, provide challenge for computer science students.A survey was conducted on 18 students of early year of computer science study program at Surya university and giving hypothesis that for those students who ever heard of a data warehouse would be interested to learn data warehouse and on other hand, students who had never heard of the data warehouse will not be interested to learn data warehouse. Therefore, it is important that delivery of the Data warehouse subject material should be understood by lecturers, so that students can well understoodwith the data warehouse.

 17. Aile Terapilerinin Feminist Teori Açısından İncelenmesi

  OpenAIRE

  ULUOCAK, Öğr. Gör. Gonca POLAT; BULUT, Prof. Dr. Işıl

  2011-01-01

  Family is a system that is responsible for many functions in society and is regarded as “healthy” when these functions are fulfilled. Family therapy, which was developed in the beginning of 1900’s, is accepted as an important means of solving the problems in the family. Feminist theory has made a unique contribution to the improvement and practice process of family therapies with its emphasis for questioning of the independence of family therapy from the hegemonic structres in the society. In...

 18. Beberapa Bentuk Perilaku Underachievement dari Perspektif Teori Self Re-gulated Learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sunawan Sunawan

  2016-02-01

  Full Text Available Underachievement is generally caused by factors related to students behaviors which do not support their learning. This article discusses some behaviors leading to underachievement, namely amotivation, learned helplessness, self handicapping, and defensive pessimism. It is suggested that special educational activities be developed to overcome such behaviors.

 19. KONTRIBUSI TEORI KEPENTINGAN KELOMPOK DALAM STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SUATU KAJIAN LITERATUR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I.B. PUTRA ASTIKA

  2008-07-01

  Full Text Available In order to present useful financial report for economic decision making, regulation of accounting standard becomes important. Economic and politic conditions contribute heavily to regulator in creating, improving, and renewing accounting standard in a country. It means that accounting standard is not purely born from theory, but contributed by economic and politic conditions. Accounting standards dominantly derived from theory have failed. The standards have not accepted by business community and politicians or general stakeholders because not in line with their political will. Based on this situation, it would be right to say that accounting standard is a consensus dominantly supported by group interest theory.

 20. PENDETEKSIAN KEBERFUNGSIAN BUTIR PEMBEDA DENGAN INDEKS VOLUME SEDERHANA BERDASARKAN TEORI RESPONS BUTIR MULTIDIMENSI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heri Retnawati

  2013-12-01

  Abstract The aim of the studi is to identify differential item fungtioning (DIF based on item response theory using bidimensional model. This study uses explorative quantitative approach. Data used in this study is a mathematics test of national exam 2003 data which has been proved to contain 2-dimensions (Badrun Kartowagiran & Heri Retnawati, 2007. The simple volume indices are used to detect DIF which is the development of the simple area indices. The testee are grouped based on their gender, groups of male students and female students. The item parameter estimation was performed with BILOG and TESTFACT, and then to estimate volume and draw the surface characteristics curve was conduct with MAPLE. The results showed that of the 28 items analyzed, 2 items potentially contained uniform DIF and 26 items potentially contained a non-uniform DIF.Keywords: unidimensional IRT, multidimensional IRT, DIF, UPD, SPD

 1. KRITIK BERBASIS TEORI DINAMIKA SPIRAL ATAS TIPOLOGI KONSEP SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdul Kahar

  2014-04-01

  Full Text Available Abstract: Spiral Dynamics Theory-Based Criticism Typology Management Control Systems Concepts. This study aims to construct a typology model of management control systems. Post-positivism paradigm was used to find the meaning of management control system on PT Hadji Kalla (HK. The result shows the adaptation, internalization, and convergence between HK’s and Toyota’s values in the practices. The values of local Bugis-Makassar wisdom such as sipakatau, Getteng, mappakalabbi', assamaturu, sipatuo-sipatokkong can be found in the HK’s values, while the Japanese’s wisdom like: kaizen, jidoka, heijunka, hoshin, genchi gembutsi can be identified as Toyota’s. Internalizing the values of siri na pesse wisdom into the management control system concept become a holistic management control system construction.

 2. Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E. Gracia Tentang Hadîth Kebiri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bahruddin Zamawi

  2016-09-01

  Full Text Available The paper highlights the contradiction of two hadîths on castration. The context of the issue has appeared within the contemporary Indonesia right after the Government stated the “additional punishment” for those who commit sexual harassment. The spirit of the punishment is to give a sort of “daunting effect” for the committers and “possible predators”. Such additional punishment has, however, invited various different responses from the Indonesian people. Some have rejected it, while some other have intensely called for its implementation. Regardless of this debate, article will shed light on the historical narration of Islamic view on castration in Muhammad’s life. The research finds that there are two hadîths which are regarded as contradictory. The first hadîth has narrated that Muhammad banned his companions to geld themselves. This happened when Muhammad and his companions went to battle field. Another hadîth has, however, reported that Muhammad allowed one of his companions to geld himself. These two seemingly conflicting hadîths need further care-ful explanations in order to reach the best and proper under-standing. In doing so, the author employs Gracia’s theory on the Function of Interpretation.

 3. Penyetaraan tes soal potensi akademik berdasarkan teori respon butir menggunakan Software R di STMIK AKBA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Akbar Iskandar

  2017-08-01

  Full Text Available This study aims to determine the quality of the package about the Academic Potential Test, to know the procedure of equalizing the package of test of Academic Potential Test and to know how to get two sets of tests that have equality with the method of testEquatigdata .. The type of research is explorative, which will reveal the equivalence of test scores based on response- Items. Tithe equivalence procedure, horizontal equalizer selection, common item nonequivalent group equalization selection, third parameter estimation using 2P model (different power and difficulty level and four equalization process using testEquatingData. Results Equivalence tests with the EQuestData method based on the grain response theory using the 2 parameter model, indicating that the average difficulty level on both packages differs from the packet value of 01 (-1.32934 and the packet value 02 (-2.63645. While the difference between the two packages is different and shows that it can not distinguish the ability of the participants, between high ability and low participant ability, based on the value of package 01 (-0.26831 and package 02 (-0.37774.

 4. Penyetaraan tes soal potensi akademik berdasarkan teori respon butir menggunakan Software R di STMIK AKBA

  OpenAIRE

  Akbar Iskandar; Ahmad Rudi

  2017-01-01

  This study aims to determine the quality of the package about the Academic Potential Test, to know the procedure of equalizing the package of test of Academic Potential Test and to know how to get two sets of tests that have equality with the method of testEquatigdata .. The type of research is explorative, which will reveal the equivalence of test scores based on response- Items. Tithe equivalence procedure, horizontal equalizer selection, common item nonequivalent group equalization selecti...

 5. Model CAPM - teorie a empirické testování

  OpenAIRE

  Kmoníček, Petr

  2008-01-01

  The first part of bachelor thesis contains a derivation of the capital asset pricing model (CAPM). The second part of the work focuses on the functionality of CAPM in practice, ie. empirical testing of CAPM on the specific stock titles traded on the Prague Stock Exchange.

 6. Sul problema di una maggiore flessibilità dei campi: definizioni, teorie, strategie.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. MACHLUP

  2014-08-01

  Full Text Available The work represents an extensive survey of the issues related to the debate on the exchange rate system. The author make clarifications, proposes distinctions and warns against exaggerated claims in an effort to “clean up” the discussion in order to avoid confusion and provide sharper focus on the issues at hand. The topics dealt with are pegs and parities, alternative exchange rate systems, rate of crawl and width of band, greater flexibility, types of gliding-parity systems, flexible stable invariant, overvaluation undervaluation and the dilemma of advocacy.JEL: E42, F33

 7. Menyoal Kembali Teori Evolusi Agama J.G. Frazer dalam Keberagamaan Masyarakat Jawa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Rikza Muqtada

  2016-06-01

  Full Text Available Religion is seen as the result of philosophers’ thinking production which has a tendency to solve the riddle of life and to spread their ideas and their thoughts to others. Frazer is one pushed for discovering when the religion began to exist. The conclusion is that the human belief system, in accordance with a level of reasoning ability, evolves from magical belief, than religous belief, and ends on science. Nevertheless, when it is compared to the religious phenomenon in Indonesia, especially in Java, Frazer’s theory is not entirely true and debatable. The religious system in Java exactly does not have evolution as interpreted in Frazer’s theory. With its elasticity, genuine Javanese belief – dynamism and animism – only underwent assimilation with foreign cultures that came later like Islam and Christian, and including Western culture. In the context of Javanese religiosity, those three beliefs system as intended by Frazer, take place integrally and parallel in modern Javanese culture.

 8. Pengembangan tes kreativitas pada pembelajaran fisika dengan pendekatan inkuiri pada materi teori kinetik gas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aprilia Santofani

  2016-10-01

  Abstract This study aims to: (1 get an assessment of creativity with an inquiry approach in the physics learning and, (2 investigate the capability of test for measure student`s creative thinking in the physics learning with an inquiry approach. This study was research and development with a procedural model, which applied some steps for getting an assessment that is used for Senior High School students. The steps of study consisted of: (1 research and collecting information, (2 planning, (3 developing preliminary form of product, (4 preliminary field testing, (5 product revision, (6 main field testing, and (7 product revision. The assessment that was developed had been validated by experts of theory and evaluation, and then evaluated by a physics teacher, experts of theory and evaluation. The try out subjects of this reseacrh were the students of class XI MIA Sewon Senior High School. The data were collected by using validation sheets, observation sheets, and creativity tests. The techniques of data analysis used descriptive statistics and inferential statistics. The result of the research and development is as follows: (1 Creativity tests with an inquiry approach in gas kinetic theory topic in the form of an essay has been appropriate consisting of validity, reliability, and difficulty levels. The evaluation of creativity consisted of matter, construct and techniques aspect which are in the best category. (2 The learning process with an inquiry approach had an effect on student`s creativity which is interpreted by the value of effect size 0.202 which are in medium efffect. The main testing instruments points out the gain of student`s creativity who learned with an inquiry approach is higher. Keywords: assessment instrument, creativity tests, essay, inquiry approach

 9. Aplikasi Teori Permainan Dalam Menentukan Strategi Pemasaran Optimum Pada Honda Vario Dan Yamaha Mio

  OpenAIRE

  Jefry, Yose

  2014-01-01

  This study is to get an optimize point at game theory which is applied to motorcycle sales. This saddle point developed by using pure strategy method. The development of methodology is using based on linear programming, which is, simplex method by maximize the row and minimax the coulumn, if it is unsuccess, then continue to mixed strategy method. 070803021

 10. Jaką teorią jest Marksowska teoria wartości opartej na pracy?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Nowak-Posadzy

  2015-12-01

  Full Text Available Tak zwana teoria wartości opartej na pracy (odtąd LTV, niegdyś powód do dumy całego środowiska marksistowskiego, stawała się z upływem lat przedmiotem jego zakłopotania. Jej odrzucenie w ramach tradycji lewicowej, zarówno przez część filozofów, jak i ekonomistów, wpisuje się w szersze zjawisko zwane „kryzysem marksizmu”. Wówczas to filozoficzna część środowiska marksistowskiego, chcąc uwolnić marksizm od wad „ekonomizmu”, odcięła go także od zalet mogących płynąć z przyjęcia perspektywy ekonomii teoretycznej. Natomiast część ekonomiczna przywołanego środowiska, chcąc uwolnić ekonomię marksistowską od niedociągnięć tkwiących w LTV, odcięła ją także od szczególnego statusu przypisywanego w tej tradycji intelektualnej pojęciu pracy. Chociaż uniewinniono później LTV od zarzutu o domniemaną logiczną sprzeczność, to jedynie po to, aby skazać ją następnie na zapomnienie za jej rzekomą zbyteczność. W niniejszym artykule omówiona zostanie specyfika Marksowskiej wersji LTV. We wstępie podane zostaną cztery jakościowe założenia, które, zdaniem autora, przesądzają o charakterze Marksowskiej wersji LTV, W pierwszej części zarysowane zostanie miejsce LTV w historii myśli ekonomicznej. Druga część dotyczyć będzie losów Marksowskiej wersji LTV w ramach samej tradycji marksistowskiej. W trzeciej części omówiony zostanie problem wartości i jej pomiaru. Czwarta część zostanie poświęcona analizie problemu pracy i wyboru jednostki jej pomiaru, a także próbie zrekonstruowania Marksowskiej teorii reprodukcji pracowników za pomocą pracy. W części piątej podjęta zostanie kwestia tego, jak interpretuje się współcześnie status metodologiczny marksowskiej wersji LTV. Artykuł kończy podsumowanie.

 11. Germáni: Dějiny a zrod rasové teorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Linda Ambrožová

  2008-12-01

  Full Text Available The main aim of this paper was to catch the most important events of one thousand years lasting time period of German history and to provide a  summary of German evolution since the end of the wandering of nations for a purpose of understanding the circumstances under which the German racist ideology was established. On the bases of the selected sources could be assumed that the expansion of polygenetism, next the progressive secularization of Western thought and the progress of natural sciences played the significant role. It was a Darwin’s theory as well that contributed significantly to enforcement of racist concept based on biological features. The German racist ideology originated on the bases of those sources: so called ideology of “two races” that was retrieved during the French revolution; fascination by India and Indo-European concept (that connected together Aryans and Germans in eighteen century; German nationalism and Romanism and the ideology about superiority of Germans. Also the work of Arthur Gobineau played the important role for transformation of the philological-historical concept of Aryan race into the ideology of Aryans as the members of biological superior race.

 12. REFORMASI PEMAHAMAN TEORI MAQᾹṢID SYARIAH Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Iqbal Fasa

  2016-12-01

  Full Text Available This paper attempts to offer reform ideas Jasser Auda thought related reforms theoretical understanding of maqᾱṣid sharia. The systems approach is done by Auda critize the theory of classical maqᾱṣid more likely to hierarchical and narrow mindset. The classical maqᾱṣid pressure a point more on protection and preservation. Whereas the new maqᾱṣid theory emphasizes development (construction, development and rights (rights. Thus, Auda developed the concept of human development as the main target of maslahah (public interest. Auda offers the systems approach, namely: cognitive nature; interrelated; wholeness; openness; multi dimentionality and purposefulness. At the end of the discussion in this paper, the authors develop the idea of Jasser Auda by offering Sharia Maqᾱṣid concept in the context of Islamic Economics

 13. Elementær Teori for Plane Bjælker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Byskov, Esben

  Denne bog er skrevet med henblik på introduktion og benyttelse af de mest basale teorier for strenger og bjælker, hvor hovedvægten er lagt på retliniede, plane bjælker. Bogens indhold dækker mere end et enkelt semesters pensum ved bygningsingeniøruddannelsen ved Aalborg Universitet. Ideen er, at de...

 14. Brentanova teorie času a časového vědomí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Janoušek, Hynek

  2017-01-01

  Roč. 18, č. 1 (2017), s. 21-35 ISSN 1212-9097 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP401/11/0371 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Brentano * Marty * time * time consciousness * continuum * reism * intentionality Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion OBOR OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

 15. Komunikasi Matematis Siswa Tunarungu dalam Pembelajaran Matematika Didasarkan pada Teori Schoenfeld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mujib Mujib

  2016-06-01

  Full Text Available This research was conducted at SMALB Dharma Wanita Pertiwi Bandar Lampung. The subjects of this study were 2 students of hearing impaired class XI. Data analysis techniques are performed by: (1 grouping data into 4 categories: (a analyzing and understanding problems (b designing and planning solutions (c exploring solutions to difficult problems (d verifying solutions, then reducing data that is not Including in the four categories, (2 present data in the form of narrative text, and (3 summarize the students' deaf mathematical communication. The results of this study indicate that (1 In the stage of analyzing and understanding the problem, students receive direct information received from the problem and convert it into the form of images. (2 At the stage of designing and planning solutions, students look at the problem information to solve the problem so that in their thinking is a global idea of the problem. (3 At the stage of exploring solutions to difficult problems, students work on problems using formulas and methods that are designed and planned in advance. (4 In the stage of verifying the solution, the student simply checks the formula that has been written and checks the answer.

 16. PEMBENTUKAN PENGETAHUAN LINGKARAN MELALUI PEMBELAJARAN ASIMILASI DAN AKOMODASI TEORI KONSTRUKTIVISME PIAGET

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  author Tri Yuni Hendrowati

  2015-01-01

  Full Text Available Teachers are still considered the only centers of learning in mathematics, in the sense that only teachers in the delivery of materials that play an active role in the classroom, so that the learning process becomes ineffective. It can be to affect the low students’ result. Efforts are being made to overcome this is to involve students actively and creatively in the process of formation of knowledge. The Piaget’s theory of constructivism assimilation and accommodation is a learning that allows students to be active and critical in the process of learning and allow students to construct their own knowledge based on experience and knowledge they have. The population was all of the students in eight grade of SMP 25 Bandar Lampung in the academic year of 2013-2014. The samples of the research were taken by using the cluster random sampling technique. To obtain data through the students’ result in the form of an essay test consists of 5 items, then the data were analyzed using t-test. Based on hypothesis test, it can be included that, there is influence the Piaget’s theory of constructivism assimilation and accommodation to the improvement of knowledge formation about circle.Keywords: The Learning Assimilation and Accomodation, The Piaget’s Theory of Constructivism, The Knowledge Formation About Circle

 17. Telisik Perlakuan Teori Entitas dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dian Purnama Sari

  2013-08-01

  Full Text Available Various challenges and obstacles still occur in SMEs development in Indonesia. One of them is the behavior of SMEs owners who often do not separate personal finance and business capital. Habit of paying for any personal needs is one form of the use of enterprise wealth for personal use. This social reality of SMEs shows the incomprehension of the Economic Entity Concept, the tendency to use the enterprise wealth for personal reason, and business profit/income is treated as “owner’s wallet”. Internalization process can be carried out by “transplantation” of the economic entity concept to eliminate the culture of “sami mawon” exhibited by many actors of SMEs.

 18. TEORI PERSEPSI MULLÂ SHADRÂ BESERTA IMPLIKASI EPISTEMOLOGI DAN METODOLOGISNYA UNTUK PSIKOLOGI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Husein Heriyanto

  2015-10-01

  Full Text Available Human action is seen as behavior of organisms that are subject to the law of effect (the law of effect through the process of reinforcement and punishment, stimulus-response mechanism, learning by trial, and the laws of Biochemistry and physiological. Mullâ Shadrâ has brought us to a new consciousness that we are over this as if asleep because it doesn’t realize that all our actions including sensory perception is our soul’s activity directly. Epistemolois and methodological implications of the theory of perception Shadrâ this potentially to do a revolution in psychology, that relives live, i.e. as a single agent – holistic in all the actions of our perception and cognition

 19. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring:...

 20. Medisinsk kunnskap før og nå:Fra teori til systematiske oversikter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atle Fretheim

  2013-11-01

  Full Text Available Teorien om balansen mellom de fire kroppsvæskene – humoralpatologien – dominerte sykdomsforståelse og dermed også medisinsk behandling i 2000 år. Brekkmidler, årelating og avføringsmidler var hyppig brukte virkemidler for å rette opp i ”ubalanse” mellom kroppsvæskene, som var regnet som årsak til sykdom.Det var ikke før på 1700-tallet at faktisk empirisk kunnskap ble etterspurt som begrunnelse for valg av behandlingsmetoder. Det å telle opp hvordan det gikk med pasienter som fikk en behandling, og sammenlikne med pasienter som ikke fikk behandlingen, var en ny måte å presentere behandlingseffekter på. Fra 1800-tallet av er det mange eksempler på at behandlingsmetoder ble prøvet ut ved å la annenhver pasient motta behandlingen.Streptomycinstudien til UK Medical Research Council (1946 regnes for å være det første randomiserte kontrollerte forsøket innen medisinsk forskning, og for å ha satt standarden for hvordan kliniske utprøvninger bør utføres.I boka ”Effectiveness and Efficiency. Random Reflections on Health Services” (1972 kritiserte Archie Cochrane mangelen på dokumentasjon for mange av tiltakene som utføres i helsetjenesten. Han ønsket seg langt flere randomiserte studier. Dessuten tok han til orde for at alle randomiserte studier burde samles, og at resultatene burde oppsummeres jevnlig. Iain Chalmers tok utfordringen og påbegynte et omfattende arbeid med å utarbeide en database over randomiserte kontrollerte forsøk. Med utgangspunkt i denne databasen ble det så utarbeidet systematiske oversikter over gjeldende kunnskap om effekt av tiltak i helsetjenesten. Dette ble starten på Cochrane-samarbeidet.Fretheim A. Medical knowledge then and now: From theory to systematic reviews. Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 113-118.ENGLISH SUMMARYThe humoral medicine-theory dominated the understanding of diseases and thus also medical treatments over 2,000 years. Purgatives, bloodletting and laxatives were frequently used to correct ”imbalances” between body fluids, which were seen as the cause of disease.It was not until the 18th century that actual empirical knowledge was seen as important as a basis for making decisions about choice of treatment. At this time, the idea of counting the outcomes among patients receiving a treatment and compare with patients who did not, was a new approach for presenting treatment effects. As of the 19th century there are many examples of treatments being tested by the use of alternation, i.e. allocating every other patient to the treatment under evaluation.The UK Medical Research Council’s streptomycin-trial (1946 is regarded as the first randomised controlled trial in medicine, and for having set the standard for clinical trials.In his book, ”Effectiveness and Efficiency. Random Reflections on Health Services” (1972, Archie Cochrane criticised the lack of evidence for many of the interventions being performed in the health services. He called for far more randomised trials. He also proposed that findings from randomised trials should be collated, and that the results should be summarised on a regular basis. Iain Chalmers took the challenge and engaged in the huge task of developing a database of randomised controlled trials. With the database as a starting point, several systematic reviews of current evidence on the effects of interventions in the health services were produced. This was the start of the Cochrane Collaboration.

 1. Jak snižovat předsudky? Teorie meziskupinového kontaktu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Graf, Sylvie; Kováčová, Stanislava

  2016-01-01

  Roč. 60, č. 2 (2016), s. 185-196 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR GA13-25656S Institutional support: RVO:68081740 Keywords : intergroup contact * indirect intergroup contact * prejudice * intergroup attitudes * primary transfer effect of intergroup contact * secondary transfer effect of intergroup contact Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.242, year: 2016

 2. IMPLIKASI TEORI BELAJAR SOSIAL (SOCIAL LEARNING THEORY DARI ALBERT BANDURA DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tarsono Tarsono

  2018-02-01

  Full Text Available One of many ways of conceiving individual personality is by observing and analyzing his or her behavior. Bandura said that we need to know how people interact with the world around them. Sometimes any actions and his or her interaction with environment can be contrary to values that holds by their society. However—Bandura was also point out and human behavior can be predicted and modified by altering their behavior through learning. This learning processes must also considering the capacity of each person according to each own ability to think and how they interact with their surrounding environment. Based on social learning theory, behavior can be altered and modified through modeling, which is used to shape and molding a new behavior that can be approved by society and eliminating any unwanted behavior. Basic principle from this modeling is a goal that client can create, shape and mold new behavior through imitation or copying someone else’s behavior or people that become a model figure for them.

 3. IMPLIKASI TEORI BELAJAR SOSIAL (SOCIAL LEARNING THEORY) DARI ALBERT BANDURA DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING

  OpenAIRE

  Tarsono Tarsono

  2018-01-01

  One of many ways of conceiving individual personality is by observing and analyzing his or her behavior. Bandura said that we need to know how people interact with the world around them. Sometimes any actions and his or her interaction with environment can be contrary to values that holds by their society. However—Bandura was also point out and human behavior can be predicted and modified by altering their behavior through learning. This learning processes must also considering the capacity o...

 4. Kognitivní věda - literatura, teorie literatury, hermeneutika

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Trávníček, Jiří

  2004-01-01

  Roč. 51, č. 6 (2004), s. 454-459 ISSN 0037-6973 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA405/04/1095 Institutional research plan: CEZ:AV0Z9056905 Keywords : literary theory Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 5. Investigativní obsese nepodstatnou teorií, a damn fine cup of coffee

  OpenAIRE

  Nytrová, Kristýna

  2015-01-01

  Prostřednictvím internetu se k nám dostává nepřeberné množství informací, s touhou zachytit jich co nejvíce přeskakujeme z jedné stránky na druhou a scrolujeme stránkou tak rychle, abychom ve dvou milisekundách mohli rozpoznat zdali je informace zajímavá či ne, zůstává nám tedy v těchto úštěpcích nezkutečné množství nedokončených myšlenek, nedopovězených vět, nenačtených obrázků a nedokoukaných videí. Otevřené formy, které jsou neustále v proměnném pohybu. Množina, kterou sestavujeme jako skl...

 6. Kontribusi Teori Sanksi dan Asas Pembuktian terhadap Jarîmah Korupsi di Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nasrullah Nasrullah

  2016-03-01

  Full Text Available Islamic law consists of a set of norms, principles and rules of law enforcement, dealing with the eradication of corruption. In the history of Islamic law, there have been the theories and principles of Islamic law, such as the theory of jawâbir, zawâjir, and the principle of min ayn lak hâdhâ (known as the reversed evidence regarding the application of criminal sanctions of corruption. The application of criminal sanctions of corruption in Indonesia, especially with regard to the principle of reversed evidence has not been well-formulated. For the perfection of legislation in combating corruption, it is possible for the Indonesian government to amend the existing legislation, in order to make the country free from corruption. This paper focuses on the study of theoretical contributions on sanctions and the principle of proof evidence in Islamic criminal law to be transformed into criminal sanctions of corruption in Indonesia, which refers to the theory of jawâbir, zawâjir, and the principle of min ayn lak hâdhâ, which had been done previously by the caliph ‘Umar b. al-Khattâb and succeeded in preventing and combating corruption.

 7. Kontribusi Teori Sanksi dan Asas Pembuktian terhadap Jarîmah Korupsi di Indonesia

  OpenAIRE

  Nasrullah Nasrullah

  2016-01-01

  Islamic law consists of a set of norms, principles and rules of law enforcement, dealing with the eradication of corruption. In the history of Islamic law, there have been the theories and principles of Islamic law, such as the theory of jawâbir, zawâjir, and the principle of min ayn lak hâdhâ (known as the reversed evidence) regarding the application of criminal sanctions of corruption. The application of criminal sanctions of corruption in Indonesia, especially with regard to the principle ...

 8. Teori Belajar Menurut Aliran Psikologi Gestalt Serta Implikasinya Dalam Proses Pembelajaran

  OpenAIRE

  Novalita, Rahmi

  2015-01-01

  Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas, data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai Fenomena (gejala). Prinsip Dasar Gestalt yaitu;a) Interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. Setiap perceptual field memiliki organisasi, yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figure and ground. Oleh karena itu kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia, bukan sk...

 9. Sociální koheze. Teorie, koncepty a analytická východiska

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šafr, Jiří; Bayer, Ivo; Sedláčková, Markéta

  2008-01-01

  Roč. 44, č. 2 (2008), s. 247-269 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA MPS 1J028/04-DP2 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : social cohesion * collective social capital * inclusion/exclusion Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.427, year: 2008 http://dlib.lib.cas.cz/2778/

 10. Professionel identitetsudvikling gennem uddannelse til erhvervsskolelærer i en empirisk undersøgelse på en diplomuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duch, Henriette

  2016-01-01

  New vocational teachers in Denmark already have an education when they become teach-ers. They also have several years of work experience. Regardless of educational background and employing college, they have to attend the same course when they are employed at a vocational college. It is mandatory...

 11. Energy savings by optimization of drying processes through use of models and effective control; Energibesparelser ved optimering af toerreprocesser gennem anvendelse af modeller og effektiv regulering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Didriksen, H.; Sandvig Nielsen, J.; Weel Hansen, M.

  2001-06-01

  The aim of the project is to present a procedure to optimize existing drying processes. The optimization deals with energy consumption, capacity utilization and product quality. Other factors can also be included in the optimization, e.g. minimization of volume of discharged air. The optimization of existing drying processes will use calculation tool based on a mathematical simulation model for the process to calculate the most optimum operation situation on the basis of given conditions. In the project mathematical models have been developed precisely with this aim. The calculation tools have been developed with a user interface so that the tools can be used by technical staff in industrial companies and by consultants. The project also illustrates control of drying processes. Based on the developed models, the effect of using different types of control strategies by means of model simulations is illustrated. Three types of drying processes are treated: drum dryers, disc dryers and drying chambers. The work with the development of the simulation models has been very central in the project, as these have to be the basis for the optimization of the processes. The work is based on a large amount of information from academical literature and knowledge and experience about modelling thermal processes at dk-TEKNIK. The models constitute the core in the simulation programmes. The models describe the most important physical effects in connection with mass and energy transfer and transport under the drying for the three treated drying technologies. (EHS)

 12. Optimization of cooling and heat pump systems through interaction between PackCalc and BSim; Optimering af koele- og varmepumpeanlaeg gennem samspil mellem PackCalc og BSim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johnsen, K. [Aalborg Univ., Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Hoersholm (Denmark); Olsen, Lars [Teknologisk Institut, Taastrup (Denmark); Barky, T. [Ramboell, Copenhagen (Denmark); Juel Skovrup, M. [IPU, Kgs. Lyngby (Denmark)

  2012-08-15

  The purpose of the project was: To develop a PC-tool, which can help show the economic consequences of different design of systems and choices of components and control strategy in relations to heat pump and air-conditioning systems in buildings. The tool should also assist in relating the economic consequences to the achieved indoor climate in the building. The resulting tool is a combination (and extension) of two previous existing tools: 1) Pack Calculation II for simulating refrigeration and heat pump systems. 2) BSim for detailed simulation of buildings. By combining the two tools it has been possible to: 3) Enable BSim users to get an insight in the economic and indoor climate consequences of their choice of technical system (heat pump and air-conditioning). 4) Enable PackCalc users to get a much more detailed overview - through BSim simulations - of the load situation when dimensioning refrigeration systems and heat pumps. (Author)

 13. Naturudnyttelse i det Færøske ø-samfund gennem tusind år - set i humanøkologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Jesper

  1988-01-01

  Færøerne er på mange måde spændende og exotiske. Det er jo i sig selv en motivation til at studere dem. Men der er også nogle gode faglige grunde til at foretage geografiske og humanøkologiske studier af øerne. Den isolerede beliggenhed, de i hovedtrækkene typiske sammenhængende fysisk-geografisk......Færøerne er på mange måde spændende og exotiske. Det er jo i sig selv en motivation til at studere dem. Men der er også nogle gode faglige grunde til at foretage geografiske og humanøkologiske studier af øerne. Den isolerede beliggenhed, de i hovedtrækkene typiske sammenhængende fysisk...

 14. Anvendelse af frisk frosset plasma til patientbehandling. Indikationer belyst gennem et litteraturstudie og en undersøgelse af praksis på et universitetshospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lahrmann, C; Højlund, K; Kristensen, T

  1996-01-01

  of FFP. The intervention consisted of introducing a new policy: Clinicians had to justify their prescription of FFP to the physician on duty in the blood bank. During phase one, the usage of FFP was 403 units, which decreased to 229 units during phase two (43% reduction). In both phases an unchanged...

 15. Political Leadership - Future Challenges

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Kurt Klaudi

  2013-01-01

  Bidraget analyserer behovet for studiet af politisk lederskab, gennemgår forskningslitteraturen og diskuterer fremtidens politiske lederskab med reference til egne undersøgelser af lokalt lederskab international og i Danmark...

 16. Er islam en trussel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Jørgen Bæk

  2007-01-01

  Et bidrag til belysning af forholdet mellem islam, muslimer og politisk/religiøs terror i samtiden......Et bidrag til belysning af forholdet mellem islam, muslimer og politisk/religiøs terror i samtiden...

 17. Den svage tænkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dehs, Jørgen

  1994-01-01

  Interview med Gianni Vattimos. Italiensk politisk kultur, forholdet mellem politikeren og den intelektuelle og Gianni Vattimos program.......Interview med Gianni Vattimos. Italiensk politisk kultur, forholdet mellem politikeren og den intelektuelle og Gianni Vattimos program....

 18. »Rücksichtslose Kritik alles Bestehenden«

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ziegler, Magnus Møller

  2018-01-01

  Fra venstrehegelianisme til politisk økonomi: Allerede den unge Karl Marx udviklede et kritisk forskningsprogram.......Fra venstrehegelianisme til politisk økonomi: Allerede den unge Karl Marx udviklede et kritisk forskningsprogram....

 19. RE in Denmark - Political and Professional Discourses and Debates, Past and Present

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tim; Kjeldsen, Karna

  2013-01-01

  Artiklen analyserer politiske processer og politiske, faglige og offentlige debatter om religionsundervisningen i Danmark og hvordan disse har influeret de normative bestemmelser for religionsfagene og religionslæreruddannelserne i historisk og nutidig lys....

 20. Københavns Kommunes indsats mod social dumping - målopfyldelsesevaluering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning

  2016-01-01

  Evaluering af, om de politiske intentioner med indsats mod social dumping i Københavns Kommune er blevet indfriet......Evaluering af, om de politiske intentioner med indsats mod social dumping i Københavns Kommune er blevet indfriet...

 1. Praktik Demokrasi Pasca-Pemilu di Tingkat Lokal: Preferensi para Aktor Elite dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yustinus Suhardi Ruman

  2015-04-01

  Full Text Available Electoral democracy generates the political elites. Because these political elites are born through a democratic process, they are expected to practice their power in accordance to the basic principles of democracy. One of them is to open the opportunity and acces of people to participatie in decision making proceses. Nevertheless, the problem is that the political elites who were elected through electoral democracy tend to close the participation of citizen in policy making process. To analyze how the political elites formulated the policy and what the rationality of the policy was, this article used rational choice theory. Article used secondary data to analyze the problem. Results of the analysis showed that democracy in local level after elections was determined by rationality, preferences, and interests of the political elites. The practices of power of the elites in local level in the context of rational choice theory made opportunity and access for the people obstructed. It then affects the existing development policies reflect only rationality, preferences, and interests of some elites. 

 2. Strategi Pemasaran Gadget Dengan Menggunakan Metode Rantai Markov Dan Teori Permainan (Studi Kasus: Mahasiswa Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam).

  OpenAIRE

  Pakpahan, Endang J

  2016-01-01

  In line with the development of the times, technology is one important aspect which is also experiencing rapid development. Both in the field of telecommunications, information, and more. Various products are created to support the development of the times and people are increasingly thinking and creativity to poduce better products than before. This has resulted in intense competition among similar industries to scramble consumer in the market. Gadget is a small electronic device that has a ...

 3. Gombrichova teorie recepce zobrazivých uměleckých děl

  OpenAIRE

  Fejfarová, Tereza

  2015-01-01

  The aim of my thesis is to introduce E. H. Gombrich's views on the nature of the reception of representational works of art. Firstly I describe the moments in Gombrich's life that contributed to the formation of his views on this topic. Subsequently, I focus on Gombrich's very concept of the reception of representational works of art. My thesis is divided into three parts, in which Gombrich's reflections on reception are thematized. The first part introduces reflections on the participation o...

 4. Motivace učitelky MŠ z hlediska motivačních teorií

  OpenAIRE

  DUTKOVÁ, Pavlína

  2009-01-01

  The thesis deals with analysis of reflection and self reflection of motivation of kindergarten teachers. Motivation from the point of view of selected motivation techniques is evaluated by kindergarten teachers, managers and headteachers. To compare motivation techniques, the author set up and used her own questionnaire, focusing on Maslow´s Hierarchy of Needs, McGregor´s Theory X-Y and Herzberg´s Dual Factor Theory, which helps us determine if human needs are satisfied. The thesis gives a co...

 5. Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt : En kulturhistorisk studie av samband mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt

  OpenAIRE

  Uddholm, Mats

  2012-01-01

  The aim of this thesis is to illuminate which role theories of music education can have in the dialectic between discourse and competence in the practice of music pedagogy. The thesis stems from a problem-oriented project that resulted in the formulation of the following research question: how can the connection between music education theory and the power of definition be described and problematized from a cultural-historical perspective using Vygotsky's thesis of Semiotic Thinking? In his r...

 6. Teorie prospektů – alternativa k teorii očekávaného užitku?

  OpenAIRE

  Stanislav Škapa; Martin Vémola

  2013-01-01

  Purpose of the article: Economic theory has long relied on a descriptively sparse model of individuals behavior based on the premise that people are rational and held in accordance with the expected utility theory, but in the reality there are many situations when people behave irrationally (e.g. buying stocks when the prices are too hight and selling stocks when prices sharply drop, underwrite the event with an extremely low probability, playing a lottery). We present a number of empirical d...

 7. Identita, komunita a teorie symbolické interakce v digitálním věku

  OpenAIRE

  Bartoň, Petr

  2008-01-01

  The thesis presents a compilation about social relations and identity formation via digital technology and new media, internet in the first place. The author, with the regard to contemporary processes as globalization and rapid digital technology development, mainly relates to two topics, following the view of complexity, mutual implications, cohesion and conditionality of individual identity, interpersonal relationships and social relations, from the perspective of symbolic interaction theor...

 8. K Rybově kritice Karla Kolčavy SJ a jeho znalostí teorie dramatu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Förster, Josef

  2017-01-01

  Roč. 140, č. 3/4 (2017), s. 429-447 ISSN 0024-4457 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Carolus Kolczawa S. J. * Neo-Latin drama in Bohemia * theory of drama Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision OBOR OECD: Literary theory

 9. Schizofrenie z hlediska psychologie osobních konstruktů: teorie, výzkum, psychoterapie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Filip, Miroslav

  2011-01-01

  Roč. 55, č. 3 (2011), 204-221 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR GP406/09/P604 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : schizophrenia * personal construct psychology * psychotherapy Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.087, year: 2011

 10. Teorie prospektů – alternativa k teorii očekávaného užitku?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanislav Škapa

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: Economic theory has long relied on a descriptively sparse model of individuals behavior based on the premise that people are rational and held in accordance with the expected utility theory, but in the reality there are many situations when people behave irrationally (e.g. buying stocks when the prices are too hight and selling stocks when prices sharply drop, underwrite the event with an extremely low probability, playing a lottery. We present a number of empirical demonstrations that are inconsistent with the classical theory, expected utility. Scientific aim of this article: The aim of the article is a critically describe the problems related with anomalies of expected utility theory and introduce descriptive theory, a prospect theory, of how individuals choose among risky alternatives. Methodology/methods: The primary and secondary research was applied. Selected scientific articles and other literature published with the theme of expected utility theory and prospect theory are mainly used to support a critical analyse of how individuals choose among risky alternatives. Regarding the primary research the questionaires method was used. Findings: Based on our research, we discovered several situations in the process of individuals decision making among risky alternatives, which are not consistent with some axioms of the theory of expected utility. Therefore, we propose to build on the prospect theory for individuals decision making among risky alternatives. Conclusions: The prospect theory is a descriptive model of decision making under uncertainty. According to this theory, individuals can assess risk through asymmetric valuation function that is defined on gains and losses, is concave to convex on the gains and losses. Prospect theory uses a transformed probability rather than an objective function using weighting. The prospect theory is more representative of human behavior than the expected utility theory.

 11. Rawls versus Nozick: Teorie spravedlnosti jako slušnosti, a nebo oprávnění

  OpenAIRE

  PILNÁ, Martina

  2012-01-01

  This work deals with the different concepts of justice that are presented by works of John Rawls and Robert Nozick. Seeing that they are liberal authors, the first chapter is devoted to liberalism and its forms. Rawls is presented as a supporter of modern liberalism and Nozick is presented as a representative of classical liberalism, concretely libertarianism. The second chapter discusses how both authors describe natural state. The third chapter is devoted to it how Rawls and Nozick talk abo...

 12. Princip férovosti jako základ teorie politického závazku

  OpenAIRE

  Cíbik, Matěj

  2009-01-01

  This paper is (as its title may indicate) trying to cope with a problem of political obligation, which we deem to be at the very centre of political thought. The history of philosophy has proven that coming up with an indepedent reasoning for the acceptance of a state, its institutions and its legal system is no easy task. We think that "traditional approaches," as we may call them, to the problem of political obligation inevitably fail for various reasons. With this background, we examine th...

 13. Sustainablegrowth theories; Teorie dello sviluppo sostenibile: Rassegna del dibattito recente sul rapporto fra ambiente e crescita economica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nobile, G

  1993-07-01

  With reference to highly debated sustainable growth strategies to counter pressing interrelated global environmental and socio-economic problems, this paper reviews economic and resource development theories proposed by classical and neoclassical economists. The review evidences the growing debate among public administration decision makers regarding appropriate methods to assess the worth of natural resources and ecosystems. Proposed methods tend to be biased either towards environmental protection or economic development. Two major difficulties in the effective implementation of sustainable growth strategies are also evidenced - the management of such strategies would require appropriate revisions to national accounting systems, and the dynamic flow of energy and materials between an economic system and the environment would generate a sequence of unstable structures evolving in a chaotic and unpredictable way.

 14. Perancangan Dan Pembuatan Program Untuk Menghilangkan Efek Backlight Dalam Sebuah Image Di Luar Ruangan Berdasarkan Teori Retinex

  OpenAIRE

  Pangestu, Kevin; Gunadi, Kartika

  2014-01-01

  A lot of digital images processing methods that were developed to meet the needs of digital image processing which began to appear in various fields of science. In outdoors image retrieval, often arise problems, the backlight effect, that caused the digital image processing became more difficult. Therefore digital image processing applications will be made to meet the above requirement, which is based on retinex theory.Retinex is algorithm to eliminate the effects of illumination light from f...

 15. KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Habib Shulton Asnawi

  2016-09-01

  Full Text Available In Indonesia, women still suffer discrimination and injustice. This is supported by the persistence of gender-biased laws not giving the protection of the rights of women, such as Law No. 1 of 1974 about Marriage. Women's issues that was settled in the line of traditional Islamic law (classical tending to be conservative and literal in understanding religious messages and doctrines, such as the patriarchal culture which puts women as beings lower position than men. Patriarchal culture which is done with legism legalized legislation in its application to the gender bias that is highly detrimental for women. The marginalization of women then occurs and is caused by the differences and gender inequalities that cause woman discomfort and not free. Therefore, all forms of injustice is a violation to Human Rights (HAM, a crime against human dignity and a form of discrimination that must be abolished. [Di Indonesia, perempuan masih mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Hal ini didukung oleh masih adanya undang-undang bias gender yang belum memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isu-isu perempuan yang dimapankan di dalam UU tersebut sejalan Islam tradisional (klasik yang cenderung konservatif dan literal dalam memahami pesan-pesan keagamaan dan doktrin-doktrin yang ada, seperti budaya patriarkhis, yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah kedudukannya dari pada laki-laki. Budaya patriarkhis yang dilakukan dengan kecenderungan legisme itu telah melegalisir peraturan perundang-undangan bias gender ke dalam penerapannya yang sangat merugikan perempuan. Marginalisasi perempuan kemudian terjadi dan disebabkan oleh perbedaan  dan ketidakadilan gender yang menyebabkan ketidaknyamanan serta terbelenggunya kebebasan perempuan. Karena itu, segala bentuk ketidakadilan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM, kajahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang wajib dihapuskan.

 16. Penerapan Teori Permainan dalam Analisa Persaingan Pasar Produk Sepeda Motor Honda dengan Yamaha di Universitas Sumatera Utara

  OpenAIRE

  Tambunan, Erbin

  2015-01-01

  Automotive industry of Indonesia was enlivened by a choice variety of products especially of the motorcycle. Many choices with the motorcycle products resulted in rivalry, in which the object is clinched the market with most sales. Market, tough competition in demanding companies motorcycle to capable of being decided on the optimum strategy for their products. To the research is aimed to get strategy optimum for the company. Case study taken is the product honda and yamaha which are shared o...

 17. Hubungan Tingkat Pengungkapan dan Kinerja Corporate Social Responsibility Serta Manajemen Laba: Pengujian Teori Ekonomi dan Sosio-Politis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dwi Ratmono

  2014-01-01

  Full Text Available The objective of this research is to examine the relationship among corporate social responsibility (CSR performance, CSR disclosure, and earnings management. Using purposive sampling technique, this research obtain 143 observation as research sample which are PROPER participants for 2009-2013 observations period. Hypotheses testing was conducted using SEM Partial Least Squares (PLS. The results of this research show consistent findings that CSR performance affects positively CSR disclosure. This finding indicate a support for economic-based theory especially signalling theory. The result also shows that companies that have higher level of CSR disclosure tend to have lower practice of earnings management. There is no an empirical evidence for relationship between CSR performance and earnings management.

 18. Hubungan Tingkat Pengungkapan dan Kinerja Corporate Social Responsibility Serta Manajemen Laba: Pengujian Teori Ekonomi dan Sosio-Politis

  OpenAIRE

  Ratmono, Dwi; Purwanto, Agus; Cahyonowati, Nur

  2014-01-01

  The objective of this research is to examine the relationship among corporate social responsibility (CSR) performance, CSR disclosure, and earnings management. Using purposive sampling technique, this research obtain 143 observation as research sample which are PROPER participants for 2009-2013 observations period. Hypotheses testing was conducted using SEM Partial Least Squares (PLS). The results of this research show consistent findings that CSR performance affects positively CSR disclosure...

 19. ANALISIS PEMAHAMAN INTEGRAL TAKTENTU BERDASARKAN TEORI APOS (ACTION, PROCESS, OBJECT, SCHEME) PADA MAHASISWA TADRIS MATEMATIKA (TMT) IAIN TULUNGAGUNG

  OpenAIRE

  Ummu Sholihah; Dziki Ari Mubarok

  2016-01-01

  This research aims to describe the understanding ofmathematics Tadris students of  IAIN Tulungagungabout  indefinite integral understanding of APOS theory. The subjects of research are six students. Each two have  high, average, and low abilities. The result of the research indicated that the understanding ofmathematics Tadris (TMT) students of  IAIN Tulungagung about indefinite integral understanding on actionaspect of APOS theory, high students achieve all of understanding indicators, for a...

 20. ANALISIS PEMAHAMAN INTEGRAL TAKTENTU BERDASARKAN TEORI APOS (ACTION, PROCESS, OBJECT, SCHEME PADA MAHASISWA TADRIS MATEMATIKA (TMT IAIN TULUNGAGUNG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ummu Sholihah

  2016-06-01

  Full Text Available This research aims to describe the understanding ofmathematics Tadris students of  IAIN Tulungagungabout  indefinite integral understanding of APOS theory. The subjects of research are six students. Each two have  high, average, and low abilities. The result of the research indicated that the understanding ofmathematics Tadris (TMT students of  IAIN Tulungagung about indefinite integral understanding on actionaspect of APOS theory, high students achieve all of understanding indicators, for average students also achieve  all of understanding indicators, meanwhile for low students achieve one indicator of two indicators. On process aspect, high students achieve all of understanding indicators and average students achieve all of understanding indicators too. Meanwhile low students achieve one indicator of three indicators. On objectaspect,high students achieve all of understanding indicators and average students achieve one indicator of three understanding indicators. Meanwhile for low students do not achieve all of understanding indicators. On schemeaspect, high students achieve all of understanding indicators and for average students achieve two understanding indicators. Meanwhile for low students achieve only one  indicators حاولت هذه المقالة عرض فهم طلاب قسم تعليم الرياضيات في الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج أغونج، عن التكاملات إلى أجل غير مسمّى على أساس نظرية  APOS. وللوصول إلى الأهداف، اتّبع هذا البحث المنهج الكيفي، بعرض نتائج استيعاب الفهم على أساس نظرية APOS. ومصادر البيانات لهذا البحث هي ستتة طلاب: طالبان ذكيّان، وطالبان متوسطان في الذكاء وطالبان ضعيفان. دلت نتائج البحث على أن فهم طلاب تدريس الرياضيات في الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج أغونج عن  التكاملات إلى أجل غير مسمّى في مرحلة التطبيق كان الطالبان الذكيان توفّرت فيهما جميع مؤشرات الفهم، وتوفّر جميع مؤشّرات الفهم كذلك في الطالبين المتوسطين في الذكاء، أما في الطالبين الضعيفين فتوفّرت فيهما مؤشّرة واحدة فقط. وأما في مرحلة العملية فإن الطالبين الذكيّين توفّرت فيهما جميع مؤشرات الفهم، وفي الطالبين المتوسطين ذكاء فتوفّر فيهما جميع مؤشرات الفهم كذلك، أما في الطالبين الضعيفين فتوفّرت فيهما مؤشرة واحدة فقط من ثلاث مؤشرات. وفي مرحلة الموضوع، فإن الطالبين الذكيين توفّر فيهما جميع مؤشرات الفهم، والطالبان المتوسطان فتوفّر فيهما مؤشرة واحدة فقط من ثلاث مؤشرات الفهم، وأما الطالبان الضعيفان فلا تتوفّر فيهما أية مؤشرة من ثلاث مؤشرات الفهم. وأما في مرحلة التخطيط فإن الطالبين الذكيين توفّرت فيهما جميع مؤشرات الفهم، وفي الطالبين المتوسطين توفرت فيهما مؤشرتان فقط، وأما في الطالبين الضعيفين فتوفّرت فيهما مؤشرة واحدة فقط

 1. Indespærring eller frigørelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Morten Timmermann

  2015-01-01

  I denne artikel præsenteres inklusionsprojektet som en politisk invasion af barndommen og skolen. Artiklen tager sit udgangspunkt i Hannah Arendts pædagogiske og politiske tænkning. Arendt adskiller det pædagogiske og det politiske og argumenterer for, at skolen som institution skal holdes skarpt...

 2. M-commerce

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulhøi, John Parm; Jørgensen, Frances

  2009-01-01

  Når små og mellemstore virksomheder (SMVer [F1] ) vover sig ud i nye forretningsmuligheder, som baserer sig på mobile devices via trådløs kommunikation med et forretningsmæssigt formål for øje eller 'Mobile Commerce' (M-commerce), skal de være meget dygtige til både at udnytte forkantsteknologier...... af disse netværk som en central del af nye M-commerce forretningsmodeller for SMVer og at redegøre for de foreløbige resultater fra projektets indledende fase. Projektets formål er at udforske, beskrive og facilitere udviklingen af nye forretningsmodeller for M-commerce i danske SMVer. Data er blevet...... indsamlet gennem dybdeinterview. Artiklen bidrager til teori om M-commerce forretningsmodeller, og i særdeleshed, modeller der karakteriseres af intenst netværkssamarbejde.   [F1] Jeg er ikke overbevist, at vi ikke skulle bruge SMEs, da det er meget mere kendt, også herhjemme....

 3. Kroppen og det følte køn: En undersøgelse af kønsforståelser gennem transkønnede narrativer

  OpenAIRE

  Pedersen, Jesper Christian; Christensen, Peter Raunkjær; Gravesen, Ida Dal; Kongshøj, Gertrud Hjelm; Larsen, Christian; Stubager, Karen-Maria

  2013-01-01

  This project aims to discover how the narratives of transsexuals stress the importance of the material body in post structural sex-studies. With an inspiration from Judith Butler and Jay Prosser we seek to distinct the constructivist queer-theory of gender as solely a performativity. The transsexuals tell us that gender must be something relating the psysical body, which is the subject of performativity. But this performance can only be understood to the degree that there is a language and wo...

 4. "Det skete ved et under, at Israels børn blev ført ud af Ægypten og kom tørskoet gennem havet"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Allan

  2009-01-01

  1700-tallet betyder en øget skepticisme vendt mod det forunderlige. Det betyder både at ældre rejselitteratur forkastes, men også at nye ekspeditioner planlægges og finder sted. Udgivelsesdato: 2009...

 5. Efektivitas Instagram Common Grounds

  OpenAIRE

  Wifalin, Michelle

  2016-01-01

  Efektivitas Instagram Common Grounds merupakan rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini. Efektivitas Instagram diukur menggunakan Customer Response Index (CRI), dimana responden diukur dalam berbagai tingkatan, mulai dari awareness, comprehend, interest, intentions dan action. Tingkatan respons inilah yang digunakan untuk mengukur efektivitas Instagram Common Grounds. Teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu teori marketing Public Relations, teori iklan, efekti...

 6. Britiske søfolk splitter Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Claus Valling

  2007-01-01

  Om Iran, indenrigspolitiske forhold som udtrykt gennem landets forhold til Vesten/USA Udgivelsesdato: 30. marts......Om Iran, indenrigspolitiske forhold som udtrykt gennem landets forhold til Vesten/USA Udgivelsesdato: 30. marts...

 7. ‘Har du en skrift og en farve, har du et brand’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkvig, Henrik

  2016-01-01

  74 studerende deltog i quiz om genkendelse af brand gennem udvalgte bogstaver fra virksomheders identitetsskrifter.......74 studerende deltog i quiz om genkendelse af brand gennem udvalgte bogstaver fra virksomheders identitetsskrifter....

 8. Design is an Attitude

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Kaare Riise

  2005-01-01

  Arttiklen beskriver den mexicanske designer Rafael Davidsons arbejder gennem en menneskealder, samt hans visioner for mexicansk design i fremtiden.......Arttiklen beskriver den mexicanske designer Rafael Davidsons arbejder gennem en menneskealder, samt hans visioner for mexicansk design i fremtiden....

 9. Fremtidens læremidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2012-01-01

  It kan komme mange af folkeskolens udfordringer i møde, men vi skal ikke falde i begejstringsfælden af individualiserende spil og apps. Vi har brug for undervisningsdifferentiering gennem socialisering, ikke gennem individualisering.......It kan komme mange af folkeskolens udfordringer i møde, men vi skal ikke falde i begejstringsfælden af individualiserende spil og apps. Vi har brug for undervisningsdifferentiering gennem socialisering, ikke gennem individualisering....

 10. Lannister som statsminister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2014-01-01

  Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?......Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?...

 11. Karteziánský reprezentacionalismus, nebo kognitivní realismus? Scholastické kořeny Descartovy teorie idejí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Heider, Daniel

  2014-01-01

  Roč. 62, č. 1 (2014), s. 101-123 ISSN 0015-1831 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : idea * representationalism * direct realism * objective being * Descartes * Jesuits Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 12. Analisis Cost Volume Profit sebagai Alat Bantu Manajemen dalam Rangka Perencanaan Laba dengan Penerapan Teori Kendala pada PT Skylite Surya Internusa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Holly Deviarti

  2011-05-01

  Full Text Available PT Skylite Solar Internusa is an industrial company that produces the houses lights and panel box. The purpose of this study is to help companies classify costs according to the behavior of costs, determine the calculation of the break event point of multiproduct, profit planning, and to overcome the constraints that occured in the company. The authors obtained data directly to the company's research and interviews with relevant parties, such as the production and the accounting department. The increase in profit in the fiscal year period 2009 due to demand for homes increased light and panel box. It can be concluded that the application of Cost-Volume-Profit analysis by using the break event point multiproduct can help management to determine how much sales volume may decline from the volume of sales is budgeted by the company and the company can make profit plan in 2010.

 13. Modelování Krachů na kapitálových trzích: Aplikace teorie stochastických katastrof

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vošvrda, Miloslav; Baruník, Jozef

  2008-01-01

  Roč. 2008, č. 6 (2008), s. 759-771 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA402/06/0990; GA ČR(CZ) GA402/06/1417 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : cusp catastrophe * bifurcations * singularity * nonlinear dynamics * stock market crash Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.532, year: 2008 http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/vosvrda- stock market crashes modeling stochastic cusp catastrophe application.pdf

 14. Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Teorieë oor die ontwikkeling van menslike bewussyn – die ontdekking van die ‘misterie van die siel’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignatius (Naas W. Ferreira

  2009-10-01

  A number of theories on the development of human consciousness have tried to incorporate all views on the subject into one integral theory. However, Ken Wilber is the first philosopher who managed to combine the external with the internal fields of study. Using Wilber’s integral theory, a number of researchers developed their own theories in their field of speciality. Jim Marion used Wilber’s development theory to show the evolution of consciousness from a Christian perspective. Steve McIntosh, an integral philosopher, takes Wilber’s ideas further, and even criticises him on a few points. Another important researcher following Wilber is Andre Marquis, who developed an integral questionnaire to help pastors gauge clients’ problems. James Fowler, Clare Graves and Bill Plotkin also researched the evolution of human consciousness. This article examines each of these researchers, and concludes with a glance at several viewpoints on the soul and the mystical union with God.

 15. Teorie autodomestikace v německé antropologii a biologii do roku 1945. Kontext, důsledky, zastánci.

  OpenAIRE

  Stella, Marco

  2006-01-01

  Concerned with the theory of self-domestication, claiming that humans have morphological, anatomical, physiological, behavioural or psychological traits typical for domestic animals, this master's thesis attempts to describe how anthropological and biological stories speaks to people and how people are shaped by them. Has given rise to eugenics and racial hygiene, the idea implicit to this theory that the practice of animals domestication and cultivation can be applied to humans, is still rel...

 16. Sinergitas Stakeholders Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Untuk Administrasi Publik Yang Demokratis Dalam Perspektif Teori Governance (Studi Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu Kecamatan DAU Kabupaten Malang)

  OpenAIRE

  Aditya, Bayu Rizky

  2014-01-01

  : Sinergy of Stakeholders in Integrated Waste Management for Democratic Public Administration in the Perspective Governance Theory (Study on Integrated Waste Management Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang) This research was conducted based on the number of services provided by the government to the people are still the concept of Top-Down, which is issued by a government policy without seeing what was needed and required by society, even most of the services provided to the publ...

 17. Diskurzivní analýza v soudobé sociální psychologii: teorie, koncepty a aplikace

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Zábrodská, Kateřina

  2010-01-01

  Roč. 54, č. 3 (2010), s. 249-262 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR GPP407/10/P146 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : discourse analysis * conversation analysis * critical discursive psychology Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.230, year: 2010

 18. Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP; Perspektif Teori Maqâṣid Sharî’ah

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moh. Faizur Rohman

  2017-11-01

  Full Text Available Human rights are often echoed by various parties are sometimes opposed to each other. Many journalists who exercised the right to freedom of expression expressed the opinion that the right has been protected by the 1945 Constitution article 28 E (3, precisely resulting in a criminal offense of defamation for those who do not like it. Defamation articles in the Criminal Code are often regarded as a powerful weapon against a criticism as a form of antipathy against criticism. Therefore, there should be efforts to classify the forms of the use of rights and forms of criminal acts. and will be seen from the standpoint of maqâṣid sharî’ah. Through approach statue approach, and case approach, obtained that the law has protected the rights of everyone in expressing opinions. Every person shall have the right and freedom to express opinions but such rights shall not infringe the rights of others. In maqâṣid is guaranteed and protected self-esteem, the soul for every human being is contained in the principle of ḥifḍu al-nafs wa al-‘ird. Therefore, in every opinion, communicate and socialize should pay attention to the rights of others is the dignity of one's dignity to create a balanced and harmonious life.

 19. Prohloubení teorie 'Brand Engagement in Self-Concept' prostřednictvím kvalitativního výzkumu

  OpenAIRE

  Šenková, Simona

  2012-01-01

  Master's Thesis "Improvement Theory 'Brand Engagement in Self-Concept' through Qualitative Research" explains consumer-brand relationship view of new theory, which extends existing knowledge of incorporation brands into the self-concept. The main objective is to determine profiles of low and high BESC consumers by using in-depth interviews. In the theoretical part the explanation of brand identity, self-concept and the connection between them is done. It is followed by description of quantita...

 20. K pramenům poezie: teorie geneze literárního díla u Jacquesa Maritaina

  OpenAIRE

  Jelínková, Klára

  2007-01-01

  This dissertation deals with the Maritain's art theory from the point of view of its potential contribution to the theory of literature. The contribution is considered to concentrate particularly in the definition of the artistic work as such on the basis of the specific poetic knowledge. Poetic knowledge is a special non-conceptional kind of knowledge, which takes place through emotions, through which the artist by means of his subjectivity portrays some unique aspect of the existence. Marit...

 1. Migrace v české etnologii: náměty k obohacení migrační teorie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Uherek, Zdeněk

  2016-01-01

  Roč. 26, č. 4 (2016), s. 263-270 ISSN 0862-8351 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : ethnology * social and cultural anthropology * migration * Czech Republic Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 2. Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky

  OpenAIRE

  Hrubec, M. (Marek)

  2011-01-01

  In the Czech context, the book is the first general theory of society and politics since the 1960s. The book analyzes political, social and cultural misrecognition, and explains attempts to seek justice from local levels to the global one. Author explains limits of contemporary theories of justice, and formulates in a systematic way bases of his alternative theory of justice which would be able to articulate justice in the framework of contemporary transnational and global interactions and co...

 3. Felix Vodička v kontextu současné literární teorie a historie: recepce a revize

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sládek, Ondřej

  2010-01-01

  Roč. 92, 1/2 (2010), s. 95-105 ISSN 0862-8459. [100 let generace prvních žáků PLK. Praha, 09.02.2009-09.02.2009] Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : theory of literature * literary history * Vodička, Felix * structuralism * Prague School Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 4. Administraţia sistemului public de pensii din România între teorie şi practică

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina CIURARU-ANDRICA

  2012-12-01

  Full Text Available The problem of insufficient financial resources of the State Social Insurance Budget, reflected in its growing deficit, is quite current. In this context, the institution responsible for the administration of the public pension system, namely the National House of Public Pensions, should operate in a more efficient manner with the available resources that are smaller than the demand. Reality, however, shows a different situation: irregularities, errors and deficiencies in the administration of the public pension system, resulting in a substantial damage. This diminishes the rights of today’s and tomorrow’s pensioners.

 5. Kan Jim Collins’ teori ”Good to Great” også forklare vekst i små og mellomstore virksomheter? : en litteraturreview.

  OpenAIRE

  Kajander, Lotte Marie

  2010-01-01

  I denne avhandlingen har jeg i lys av Jim Collins’ svinghjulkonsept sett på et utvalg publikasjoner som omhandlet vekst i små og mellomstore virksomheter. Ved å gå gjennom svinghjulets oppbygning av konsepter, har disse også blitt satt i et organisasjonsteoretisk rammeverk for støtte i analysen. Analysen ble utført på bakgrunn av informasjon gjennom avhandlingens valgte kartleggingsmetode. Innholdskartene bidro til å strukturere og systematisere publikasjonenes innhold. I analysedelen ble svi...

 6. Klasická testová teorie reliability v metodologii výběrových šetření

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Schubert, Jan

  2010-01-01

  Roč. 4, č. 2 (2010), s. 105-122 ISSN 1802-8152 R&D Projects: GA MŠk LA09010 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : survey response reliability * political orientation of respondents * panel survey Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://dav.soc.cas.cz/uploads/0f819576783903b64e0e86b5112243560105db4a_DaV10_2_s105_122.pdf

 7. Šaty dělají člověka: trend a teorie módní změny

  OpenAIRE

  Josephy, Michal

  2012-01-01

  .: ABSTRACT : This thesis focuses on the processual part of fashion: a change, represented by a trend. The aim of the study is to find out how people, as actors of fashion system, perceive trends and their mechanisms of action. This question is answered through the grounded theory approach and presented as a typological model of mechanisms of fashion change, with the theory of a trend as a visual change as its principal category.

 8. Psychologie osobních konstruktů po padesáti letech: proč je teorie George Alexandra Kellyho dodnes inspirující ?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Filip, Miroslav

  2007-01-01

  Roč. 51, č. 1 (2007), s. 1-11 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR(CZ) GA406/06/1577 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : Personal Construct Psychology * measurement theory * psychotherapy Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.133, year: 2007

 9. Lexicografia i models lingüístics: les teories lingüístiques i el lèxic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Toni Badia

  2015-10-01

  Full Text Available In this paper a discussion is offered of the relation between linguistic theories and lexica. It is shown that linguistic theories imply particular approaches to the lexicon from which particular ways of conceiving the lexicographer’s work can be inferred. To this end a few linguistic theoretical models are examined and their idea of the lexicon is reviewed. Obviously it is beyond the scope of this paper to discuss the approach to lexicon of all different linguistic theories developed during this century. Consequently a few models have been chosen for examination which nonetheless are quite representative of the main phases of the recent history of linguistics. After a very short discussion of the characteristics of traditional grammar, the paper starts the discussion with structuralism and then moves over to the examination of some of the linguistic theories that can be broadly considered «generative»; three basic stages in the development of Chomsky’s approach are reviewed, i.e., the ones represented by Syntactic structures, Aspects of the theory of syntax, and Lectures on government and binding; and finally the discussion ends with an examination of LFG (Lexical-functional grammar and HPSG (Head-driven phrase structure grammar which are two of the emerging theories are that have originated in the linguistic millieus most influenced by computational linguistics.

 10. Teorie e pratiche d’avanguardia. Il "Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization" e le espansioni modali nell’universo sonoro di Charles Mingus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandro Cossu

  2016-11-01

  Full Text Available Charles Mingus (1922-1979 è una di quelle figure affascinanti del panorama jazzistico che sembrano offrire sempre nuovi spunti a seconda di come le si guardi. L’interesse che molti hanno manifestato nei confronti del suo lavoro si lega in particolare alla sua attività di compositore e ai numerosi elementi della sua musica che fanno apparire la dicitura “jazz” come un vestito un po’ stretto. Costantemente in bilico tra blues, swing, bebop e le numerose esplorazioni nell’ambito del modernismo o dell'avanguardia, in Mingus l’innovazione stilistica si fonde perfettamente con la volontà di rendere omaggio alla tradizione afroamericana. In questo senso il suo lavoro più ambizioso e rappresentativo è costituito da Epitaph, summa del percorso artistico ed esistenziale del suo autore. Il discorso sarà incentrato sull’analisi del linguaggio armonico e melodico utilizzato da Mingus, per la quale si cercherà un appoggio nei principi esposti da George Russell nel suo Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization sviluppato a partire dagli anni Cinquanta, un testo che diede un impulso fondamentale alla nascita di quel jazz modale celebrato, soprattutto attraverso i lavori di Miles Davis quali Milestones e Kind of Blue, come una delle maggiori conquiste della musica afro-americana. Si tratta del primo vero sistema teorico originale del jazz, fino a quel momento esclusivamente riferito ai principi tonali europei. Il merito del LCC è soprattutto quello di spostare l’attenzione dal “generale” (ciò che è l’interesse della tonalità verso una visione “particolare” dei singoli oggetti sonori, concepiti come entità autonome all’interno del “tutto” musicale. Questo si riflette soprattutto nell’approccio all’improvvisazione, dove la linea melodica del solista e gli accordi della sezione ritmica sono differenti sviluppi sulla linea del tempo di una stesso oggetto musicale (quello che Russell chiama Chordmode. La scelta delle note avviene sulla base del loro particolare colore modale, in riferimento a una precisa scala.

 11. Makna Dalâl dalam al-Qur’an Perspektif Teori Dilâlat al-Alfâz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Fawaid

  2015-09-01

  Full Text Available The interpretation methodology of Koran always has significant development. No death of interpretation, because the interpretation methodology will develop agree with throb of people civilization and language development. A matter of fact, Koran is a guidance book for man with Arabic language. For example, dalâl. Although concept of dalâl was exist at Muhammed period, but there are many distortion and wrong conclution after Muhammed, and lost of essential meaning of dalâl. Some people or some community said that dalâl is used to tought that considered wrong or deviate on right way, in other opinion they said that dalâl just for unbeliever, polytheist, immoral in law, and the others. The difference opinion is none other than different interpretation method to word of dalâl. Because of that, the writer interested to analyze dalâl with semantic method. Because the writer is conviced about semantic will give some enticement concept of dalâl.

 12. Teorie deficitů kognitivních funkcí v kontextu specifických poruch učení

  OpenAIRE

  Bortlíková, Kristina

  2018-01-01

  The aim of this thesis is to describe the cognitive profile, including the developed and deficient cognitive functions, in a group of children and adolescents with specific learning disabilities. The theoretical part of the thesis introduces Reuven Feuerstein's work, especially his concepts of structural cognitive modifiability and mediated learning experience, the theory of cognitive deficits, cognitive map and Feuerstein's instrumental enrichment programme. The characteristics of traditiona...

 13. Osobní identita a paměť (Lockova teorie osobní identity a její kritická interpretace v analytické filosofii)

  OpenAIRE

  Kollmann, Jan

  2008-01-01

  The thesis deals with the relations between Locke's theory of personal identity, its "classical" critic, performed by Butler and Reid and its critical adoption amongst some authors of analytic philosophy (Grice, Quinton, Perry, Shoemaker). In the first part of the thesis, Locke is shown as the founder of a tradition that lays stress on the fundamental relation between the identity of persons over time and its memory or consciousness. We also distinguish the identity of person and the identity...

 14. Book review „Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy“; scientific editor: Janusz Mariański

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwanowicz-Palus Grażyna J.

  2016-09-01

  Full Text Available The sociology of morality as an empirical science explores the morality from its social side of the formation and functioning (morality as a social construct, from the social conditions of all the phenomena that create the field of morality. It also diagnoses the social conditions of its development, differentiation or regress.

 15. KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DAN KENAKALAN SISWA SMA : SUATU KAJIAN TENTANG PENERAPAN TEORI KONTROL SOSIAL DAN KEARIFAN LOKAL DI BALI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gde Made Swardhana

  2015-04-01

  Full Text Available Juvenile delinquency is a symptom of social and has raised concerns among parents in particular and society in general. These forms of behavior such as child delinquency abuse of narcotic and psychotropic drugs, free sex, fights among teenagers of the village, street racing, began to adorn the Balinese order changes gradually. These symptoms seem to always just show itself as an actual problem that is typical in each period of time and therefore be interesting to be examined. Community structure that changes caused by pressure or offered options that ultimately became plural and multicultural Bali. Resolution of the problem certainly must be associated with a Balinese local wisdom itself. The problem is formulated: (1 why the theory of social control is the most appropriate theory used to cope with children's Misbehavior in Bali?; (2 How the pattern of juvenile delinquency prevention in Bali with the use of local wisdom? The approach used in this study is the non doctrinal approach (socio-legal approach. In principle the socio-legal study is the study of the law, based on social sciences methodology in the broad sense. This research included in aggregate research tradition between qualitative research and quantitative research is often known for its mix of research, with the perspective approach to Criminology. (1 the theory of social control, as compared to the theory of social disorganization theories of deviant behavior in criminology, social control theory most appropriate use in tackling child because, while a strong social bonds between the children with peers, peer group, parents, school teachers, community leaders, religious figures, children undoubtedly will not do deviate behavior. Although his theory of social control in the West but its implementation against children in Bali is more focused than the other theories are, of course, the addition of the elements contained in the theory of social control, such as Attachment, Commitment, Involvement, and Belief, is associated with the local wisdom Balinese people strongly support the strengthening of social control theory; (2 the pattern of juvenile delinquency prevention in General to use the model of non-penal and penal. The pattern of non penal in tackling child delinquency through local wisdom like tri hita karana, tri kaya parisudha, tri tat twam asi, and others, the Balinese social control can prevent or cope with a minimum of child delinquency in Bali.

 16. Pemangsaan Propagul Mangrove Rhizophora sp. Sebagai Bukti Teori Dominance-Predation (Predation of Mangrove Propagule, Rhizophora sp. as Evidence of Dominance-Predation Theory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rudhi Pribadi

  2014-06-01

  Propagule predation on mangrove in some extent reduced its viability to grow into seedling. The predation could happened before (pre-dispersal or after (post-dispersal the propagule drop from the tree.The reasearch was conducted in Pasar Banggi, Rembang District, Central Java. The aim was to investigate the predation rate of Rhizophora mucronata Lamk., R. stylosa Griff. and R. apiculata Blume propagules pre-dispersal and post-dispersal. Firstly, preface experiment for find domination spesies in the location, Second, with applied descriptive-based survey sampling and field experiment methods. Than all propagules of five replication trees were harvested and checked for its condition on pre-dispersal step. The third, with post-dispersal study there were twenty propagules from each spesies and tied them with used nylon string and placed on the forest floor for 2 until 18 days and checked its condition every 2 days after placement. This study is also set for tested the Smith’s theory on propagule predation related to tree domination. Rhizophora stylosa propagule was  most predated before they fall (mean 61,06%, range 45,40-76,05%, followed by R. apiculata (mean 58,18%, range 47,41-68% and the lowest isR. mucronata with mean 11,88% (range 7,06-15,71%. After 18 days of experiment in the field R. stylosa propagule in R. stylosa–dominated area was the lowest predated (mean 46,67% compared to propagule in the area dominated by R. apiculata (63,33% and also in R. mucronata area (83,33 Predated R. mucronata propagule is the highest in the R. mucronata dominated area (mean 95% compared with R. apiculata dominated area (mean 55% and also in R. stylosa dominated area (45%. Pradated of R. apiculata propagule is the lowest in the domination area of R. apiculata (50% compared with R. stylosa area domination with (mean 70% also R. mucronata (73,33%. The result showed that the theory of dominance-predation can be proved only for R. stylosa and R. apiculata spesies, but not for R. mucronata spesies. Keywords : propagule, predation, pre-dispersal, post-dispersal, mangrove

 17. Srovnání československé II. a III. republiky z hlediska teorie autoritativních režimů Juana J. Linze

  OpenAIRE

  Svoboda, Ladislav

  2013-01-01

  The diploma thesis deals with pair of domestic regimes known as the second and third | Czechoslovakian republic. The choice of these periods of the national history was conditioned by a relative absence of comparative political scientific works on these periods and by timelessness and topicality of the studying of domestic regimes, that refused the idea of a liberal democracy twice in ten years. The goal of the diploma thesis is to analyze, compare and categorize the second and the third Czec...

 18. Nogle argumentationsgange hos Habermas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupont, Søren

  1985-01-01

  Artiklen forholder sig til væsentlige begreber fra Habermas' teori om den kommunikative handlen.......Artiklen forholder sig til væsentlige begreber fra Habermas' teori om den kommunikative handlen....

 19. Ross og demokratiet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, Palle

  2006-01-01

  En kritisk analyse af Alf Ross' teori om demokrati på grundlag af Roberty A. Dahl's begrebsapparat.......En kritisk analyse af Alf Ross' teori om demokrati på grundlag af Roberty A. Dahl's begrebsapparat....

 20. Ulrich Beck

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasborg, Klaus

  2005-01-01

  En indføring i den verdenskendte tyske sociolog Ulrich Becks teori om risikosamfundet og den refleksive modernitet......En indføring i den verdenskendte tyske sociolog Ulrich Becks teori om risikosamfundet og den refleksive modernitet...

 1. Forbudet med insider handel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Caspar

  på tesen om effektive markeder. Det er i modsætninghertil blevet gjort gældende i den nyeste børsretlige teori, at denøkonomiske teori om effektive markeder ikke er et adækvat grundlag forinsider reglerne, og at denne teori bør erstattes af den såkaldte Lemon-teori,formuleret af Akerlof. Artiklen gør...

 2. Habermas, modernitetens utrættelige forkæmper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albinus, Lars

  2009-01-01

  Præsentation af Habermas som sociolog, filosof og modernitetsforkæmper i lyset af den politiske situation i efterkrigstidens Tyskland.......Præsentation af Habermas som sociolog, filosof og modernitetsforkæmper i lyset af den politiske situation i efterkrigstidens Tyskland....

 3. DIY Utopia and Every Issue Imaginable

  DEFF Research Database (Denmark)

  van der Meijden, Peter Alexander

  2016-01-01

  Artiklen diskuterer forskellige måder, Mail Art i 1970erne kunne betragtes som et politisk foretagelse på: som utopisk projekt, som spejl af deltagernes holdninger og som middel til at udøve politisk pers på....

 4. PET's indsats under lup

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Peer Henrik

  2006-01-01

  En undersøgelseskommission nedsat i 1999. Fem medlemmer skal undersøge PET's efterretningsvirksomhed i forhold til politiske partier, faglige konflikter og politisk ideologiske bevægelser i Danmark under den kolde krig. Kommissionens rapport forventes færdig næste år. Udgivelsesdato: 2. juli 2006...

 5. Politik som fiktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter

  2017-01-01

  Hvor politisk kommunikation tidligere var domineret af tre M’er – Marketing, Meningsmåling og Massemedier - så er vi i dag trådt ind i en ny epoke domineret af tre F’er: Følelser, Fiktioner og Facebook. Med udgangspunkt i et casestudie af Trumps kampagne i 2016. og de tre begreber - politisk...

 6. Når politik og journalistik, ret og krig blandes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2007-01-01

  Artiklen analyserer den manglende politiske dømmekraft som er opstået i debatten om Christoffer Guldbrandsens tv'dokumentar 'Den hemmelige krig'. Den offentlige og politiske debat herom er en erstatningsdebat for den kommisionsdomstol, der burde nedsættes om de løgne, der har været fremsat 2002 -...

 7. Medicinsk Optimering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkholm, Klavs

  2010-01-01

  En undersøgelse af anvendelsen af medicin til optimering af koncentration, hukommelse og følelsestonus. Efterfulgt af etiske overvejelser og anbefalinger til det politiske system......En undersøgelse af anvendelsen af medicin til optimering af koncentration, hukommelse og følelsestonus. Efterfulgt af etiske overvejelser og anbefalinger til det politiske system...

 8. Seniorers frivillige arbejde i idrætten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Bjarne

  2013-01-01

  Seniorers frivillige arbejde i idrætten. Hvor mange arbejder frivilligt, udviklingen deri, politiske forventninger til de frivillige mv.......Seniorers frivillige arbejde i idrætten. Hvor mange arbejder frivilligt, udviklingen deri, politiske forventninger til de frivillige mv....

 9. En genlæsning af John Rawls i lyset af hans diskussion af forholdet til fremtidige generationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübcke, Poul

  2009-01-01

  På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer......På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer...

 10. Det muliges kunst og det umuliges politik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mai, Anne-Marie

  2014-01-01

  Artiklen diskuterer Rancières ideer om litteratur og politik som bidrag til ny politisk historie og inddrager Vita Andersens forfatterskab som eksempel......Artiklen diskuterer Rancières ideer om litteratur og politik som bidrag til ny politisk historie og inddrager Vita Andersens forfatterskab som eksempel...

 11. At vi maa frycte dig af idel kjærlighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  1997-01-01

  Med udgangspunkt i Max Webers bregeber "Macht" og "Herrschaft" analyseres den danske enevældes konsolideringsperiode 1660-700 i et politisk og kulturhistorisk perspektiv.......Med udgangspunkt i Max Webers bregeber "Macht" og "Herrschaft" analyseres den danske enevældes konsolideringsperiode 1660-700 i et politisk og kulturhistorisk perspektiv....

 12. Globalisternes tabte dagsorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, Philip

  2016-01-01

  Den klassiske højre/venstre politiske doktrin har længe ligget begravet. Den moderne politiske opdeling ligger mellem globalister kontra isolationister, hvor opbakningen til sidstnævnte fortsat stormer frem over hele verden. Det er ikke overraskende, da isolationisterne fremfører klare og...

 13. Den egnede homo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Michael Nebeling

  2014-01-01

  Retten til at adoptere og stifte familie er genstand for politiske kampe om anerkendelse og inklusion. En artikel om homoseksuelle familier og transnational adoption i Folketinget 1988-2010.......Retten til at adoptere og stifte familie er genstand for politiske kampe om anerkendelse og inklusion. En artikel om homoseksuelle familier og transnational adoption i Folketinget 1988-2010....

 14. Pengaruh Ekstrak Akar Taraxacum Officinale (Dandelion) Dalam Mengaktifkan Gen Retenoid Acid Reseptor ?2 Untuk Menekan Pertumbuhan Kanker Payudara Melalui Proses Demetilasi Sehingga Menginduksi Proses Apoptosis

  OpenAIRE

  -, Muliartha; Irawan, Wibi; Armenia, Fitri

  2011-01-01

  Saat ini, kanker payudara merupakan penyebab kedua kematian tertinggi pada wanita. Diagnostik serta pengobatan penyakit kanker berkembang cepat. Teori diagnostik dan terapi masih menggunakan konsep genetik, teori epigenetik belum banyak diungkap. Tujuan penelitian ini mengungkap peran teori epigenetik pada mekanisme terjadinya kanker payudara, serta alternatif pengobatannya. Desain rancangan penelitian survei deskriptif dan eksperimental murni deskriptifpost test only control group design in ...

 15. Model Pembelajaran Berbasis Penstimulasian Multiple Intelligences Siswa

  OpenAIRE

  Edy Legowo

  2017-01-01

  Tulisan ini membahas mengenai penerapan teori multiple intelligences dalam pembelajaran di sekolah. Pembahasan diawali dengan menguraikan perkembangan konsep inteligensi dan multiple intelligences. Diikuti dengan menjelaskan dampak teori multiple intelligences dalam bidang pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Bagian selanjutnya menguraikan tentang implementasi teori multiple intelligences dalam praktik pembelajaran di kelas yaitu bagaimana pemberian pengalaman belajar siswa yang difasilita...

 16. NUWE ONTWlKKELlNGS BINNE CHOMSKY SE TEORlE VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Sinclair (1978) se oorsigtelike weergawe van .die inhoud van die reels wat binne die OB-raamwerk representasies in LF aflei, hier aan te vul met betre~ing tot. (i) aspekte van die ... van die GB-teorie. In. §3 word ingegaan op hoe die OB-teorie gemodifiseer is tot die GB-teorie ...... linguistic phenomena. That is something ...

 17. Conceptual Framework for Analyzing Qualities in Teacher Education: Looking at Features of Teacher Education from an International Perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kirsti Klette

  2016-04-01

  Full Text Available Over hele verden har politiske diskusjoner om lærerutdanning og dens rolle for lærerkvalitet en tendens til å fokusere på debatter om lærerutdanningens karakter og behovet for avanserte sertifiseringsordninger for lærere. Vi argumenterer i denne artikkelen for at feltet har behov for et utvalg indikatorer—en rekke sterke, forskningsbaserte indikatorer som kan brukes både på store offentlige universiteter, samt små regionale høyskoler. Disse indikatorene må være relevante for lærersertifisering på tvers av alders- og utviklingsstadier. I denne artikkelen knytter vi oss til en pågående samtale om måter å koble teori og praksis i lærerutdanningen, og andre forskeres arbeid med å identifisere slike kvalitetsindikatorer for lærerutdanning, ved å analysere lærerutdanningsprogram i Finland, Norge, Chile, Cuba og USA. Vi foreslår at lærerutdanning blir designet rundt en klar og felles visjon om god undervisning; den er koherent ved at den kobler teori og praksis og gir muligheter til å lære som er på linje med programmets visjon for god undervisning; og den gir muligheter til å praktisere undervisning. Det er økende enighet i forskningslitteraturen om disse tegnene på kvalitet, og våre analyser viser at det også er et gryende empirisk grunnlag som gir støtte til verdien av dem.Nøkkelord: lærerutdanning, kvalitetsindikatorer, komparativ forskningAbstractAround the world, policy discussions of teacher education in relationship to teacher quality have tended to focus more closely around debates about the nature of teacher preparation and the need for teachers to possess advanced degrees or certification. The field is in need of an array of indicators, we argue in this article—a set of powerful, well-researched indicators that can be applied to large public universities as well as small regional colleges. These indicators need to be relevant for teacher certification across a variety of age-ranges and developmental

 18. ”Hvad angår det mig som jurist?” - refleksion over jurastuderendes møde med nye fagligheder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Louise Victoria Johansen

  2016-10-01

  Full Text Available Jurastuderende på danske universiteter bliver i stigende grad introduceret for tværfaglig undervisning, som giver dem mulighed for at kunne reflektere over deres fag udefra. Mange jurastuderende møder dog disse kurser med en stærk monofaglig forståelse opnået gennem deres hidtidige jurastudium. Deres læreproces i løbet af kurserne er derfor afhængig af undervisers håndtering af denne allerede etablerede jurafaglige identitet. Med udgangspunkt i Steen Becks sammentænkning af læringsteoretikerne Jean Piaget og Lev Vygotsky argumenterer denne artikel for, at tværfaglig undervisning på jurastudiet indebærer mere end blot at lære ny teori og nye metoder; den forudsætter også aflæring af de faglige forståelser, som særligt skygger for at kunne inddrage andre discipliner end den juridiske. Artiklen beskriver denne balance mellem aflæring og nylæring gennem en refleksion over min undervisning på et obligatorisk bachelorfag samt et kursusfag på kandidatuddannelsen ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Disse kurser har forskellige betingelser i forhold til den undervisningstid, der kan allokeres til de studerendes arbejde med nye metodiske tilgange. Ud over disse organisatoriske forskelle har det dog også vist sig, at undervisers anvendelse af de første undervisningsgange kan være afgørende for de studerendes læreproces, samt at metakommunikation om aktiviteterne bør være meget tydelig. Law students at Danish universities are increasingly being introduced to interdisciplinary teaching that allows them to reflect on their subjects from an outside perspective. Many law students, however, approach these courses with a strong mono professional understanding obtained through their law studies. Consequently, their learning process during these courses is dependent on the teacher's handling of this already established legal professional identity. Based on Steen Beck's fusion of educational theorists Jean Piaget and

 19. Ma(d)skulinitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  Madprogrammet The Naked Chef(1999-2001) med Jamie Oliver er ofte blevet fremhævet som eksempel på, at madprogramgenren har muligheder for at reformulere den maskuline identitet gennem madlavning. Denne afhandling vil gennem næranalyser af et udvalg af madprogrammer fra Frankrig, Storbritannien og...

 20. Ma(d)skulinitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  Madprogrammet The Naked Chef (1999-2001) med Jamie Oliver er ofte blevet fremhævet som eksempel på, at madprogramgenren har muligheder for at forny den maskuline identitet gennem madlavning. Denne afhandling vil gennem næranalyser af et udvalg af madprogrammer fra Frankrig, Storbritannien og Danm...

 1. Japan mellem øst og vest

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Annette Skovsted; Ipsen, Lene

  Skildrer Japans historie gennem de sidste 200 år inklusiv et kapitel om historiebrug ift. Nanjingmassakren i 1937-1938.......Skildrer Japans historie gennem de sidste 200 år inklusiv et kapitel om historiebrug ift. Nanjingmassakren i 1937-1938....

 2. Det narrative og narrative undervisningsformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  I denne power point gennem grundtrækkene i den narrative vending og der kommes med eksempler på narrative undervisningsformer.......I denne power point gennem grundtrækkene i den narrative vending og der kommes med eksempler på narrative undervisningsformer....

 3. To villaer af Aage Rafn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weylandt, Birgit

  2006-01-01

  Gennem sine værker og skrifter var Rafn med til at forme et nyt arkitekturbegreb gennem en rationel klassicisme, der blev overgangen til en mere international poetisk modernisme. Artiklen fokuserer på forskelle og ligheder, der karakteriserer to udvalgte værker: Villaen Gl. Vartov Vej 22 opført 1...

 4. Eksempler på struktureringer i Kurtágs musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Svend Hvidtfelt

  2004-01-01

  Gennem analyse af en sats fra 12 Mikroludier for strygekvartet samt "...quasi una fantasia" påvises måder hvorpå Kurtag strukturerer sin musik.......Gennem analyse af en sats fra 12 Mikroludier for strygekvartet samt "...quasi una fantasia" påvises måder hvorpå Kurtag strukturerer sin musik....

 5. Fra Paris' gader til krigens bjergveje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørum, Tania

  2016-01-01

  Hunde og spadsereture spiller en stor rolle i Gertrude Steins forfatterskab. Man kan trække en tematisk linje gennem forfatterskabet baseret på hunden og spadsereturen som figurer.......Hunde og spadsereture spiller en stor rolle i Gertrude Steins forfatterskab. Man kan trække en tematisk linje gennem forfatterskabet baseret på hunden og spadsereturen som figurer....

 6. Oles Have

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boris, Stefan Darlan

  2015-01-01

  Landskabsarkitekts Ole Mouritsens Have Tjørnegaard er fotograferet gennem et år af Stefan Darlan Boris. Fotografierne er ledsaget af teksten Vejrhaven.......Landskabsarkitekts Ole Mouritsens Have Tjørnegaard er fotograferet gennem et år af Stefan Darlan Boris. Fotografierne er ledsaget af teksten Vejrhaven....

 7. Oplyst slaveri?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladegaard, Jakob; Smed, Sine Jensen

  2017-01-01

  Om forholdet mellem oplysningsidealer og slaveri set gennem dansk litteratur fra H.C. Andersens Mulatten til Mich Vraas Haabet.......Om forholdet mellem oplysningsidealer og slaveri set gennem dansk litteratur fra H.C. Andersens Mulatten til Mich Vraas Haabet....

 8. Fans skriver videre på deres foretrukne historier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne

  2010-01-01

  Fans skriver videre på deres foretrukne historier Vi har kendt til at lære gennem børn og unges optagethed af populærkultur gennem de sidste tredive år, men alligevel kan man have betænkeligheder ved at involvere unges egenkultur, idet det kan problemati- seres, hvilke erkendelsesformer, der er her....

 9. Når lysten træder i karakter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Helle

  2011-01-01

  En introduktion til hvordan Slavoj Zizeks psykoanalytisk inspirerede ideologikritik kan anvendes i en empirisk analyse af hvordan karaktergivning virker gennem skoling af lyst.......En introduktion til hvordan Slavoj Zizeks psykoanalytisk inspirerede ideologikritik kan anvendes i en empirisk analyse af hvordan karaktergivning virker gennem skoling af lyst....

 10. Skjult vækstpotentiale i dansk mode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skjold, Else; Ræbild, Ulla

  2015-01-01

  Kronik omhandlende potentialet for grøn innovation i modebranchen gennem en omtænkning af nuværende konkurrenceparametre.......Kronik omhandlende potentialet for grøn innovation i modebranchen gennem en omtænkning af nuværende konkurrenceparametre....

 11. East African Taarab as a contemporary mediator of the diversity and vitality of a musical tradition within Islamic Culture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Annemette

  2007-01-01

  Artiklen diskuterer hvordan musikkulturen, taarab, i Zanzibar gennem en snart ethundrede år lang periode har været i en fortsat forhandling mellem et religiøst og et sekulært meningsindhold. Gennem tiden efter østatens selvstændighed i 1963 og frem til begyndelsen af det 21. århundrede har disse ...

 12. TV-dogmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Szatkowski, Janek

  2005-01-01

  En diskussion af dogmers funktion, eksemplificeret gennem DR-TV-Dramas dogmer især med henblik på begrebet "one vision".......En diskussion af dogmers funktion, eksemplificeret gennem DR-TV-Dramas dogmer især med henblik på begrebet "one vision"....

 13. Strengthening the retention of child protection workers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2016-01-01

  Anmeldelsen gennemgår Kenneth Burns afhandling om, hvordan professionelle i børneforsorgen kan søges fastholdt gennem karrieremuligheder, udveksling af job og erfaringer samt jobmobilitet......Anmeldelsen gennemgår Kenneth Burns afhandling om, hvordan professionelle i børneforsorgen kan søges fastholdt gennem karrieremuligheder, udveksling af job og erfaringer samt jobmobilitet...

 14. Grasping the Existential Experience of Living with Systemic Lupus Erythematosus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Janni Lisander

  Dette projekt havde til formål at undersøge eksistentielle vilkår hos kvinder med sygdommen, systemisk lupus erythematosus, herunder hvordan disse vilkår blev erfaret gennem et langvarigt sygdomsforløb. Data blev konstrueret gennem 3 konsekutive, personlige interview sessions på dag 0, efter 6 og...

 15. LEGO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2012-01-01

  Kulturevolutionær refleksion over LEGOs udfordringer, når virksomheden gennem leg opfordrer til variation i religiøse, ikke-vestlige kulturer.......Kulturevolutionær refleksion over LEGOs udfordringer, når virksomheden gennem leg opfordrer til variation i religiøse, ikke-vestlige kulturer....

 16. The Story of Music

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Bent Erik

  2016-01-01

  Udvalgte musikværker gennem historien, indspillet med digitale eller analoge instrumenter og udgivet i forbindelse med bogen "Music across Times & Fences"......Udvalgte musikværker gennem historien, indspillet med digitale eller analoge instrumenter og udgivet i forbindelse med bogen "Music across Times & Fences"...

 17. Arkitektur og bæredygtig udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hauberg, Jørgen; Roloff, Claus

  2001-01-01

  Del af forskningsprojekt "Om arkitekturens relative autonomi - en aktuel dansk gennemlæsning af arkitekturen og modernismen gennem Le Corbusier".......Del af forskningsprojekt "Om arkitekturens relative autonomi - en aktuel dansk gennemlæsning af arkitekturen og modernismen gennem Le Corbusier"....

 18. Hvordan jøderne blev til jøder i Esters bog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt, Else Kragelund

  2015-01-01

  persere, der ikke ”bliver jøder”. Denne kamp tolkes som udtryk dels for en fællesskabsskabende effervescens (Durkheim), der bedst forstås gennem Purimfestens karnevaleske karakter, dels for mimetisk rivalisering (Girard), personificeret gennem Haman og Mordokaj. Purim og Esters Bog står således i en...

 19. Arbejdsmarkedskommissionens betænkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henning

  2009-01-01

  Arbejdsmarkedskommissionens rapport lægger op til et opgør med politisk hellige "køer" i dansk arbejdsmarkedspolitik, men det er også et delvist opgør med sikkerhedselementer i dansk "flexicurity"...

 20. International Handbook of Internet Research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hunsinger, Jeremy; Klastrup, Lisbeth; Allen, Matthew

  En antologi med bidrag fra 32 internationale forskere, der præsenterer aktuelle tendenser i internetforskningen, med fokus på internettets rolle fra et spil, kommunikation, kultur, samfundsmæssigt og politisk perspektiv....