WorldWideScience

Sample records for funkcjonalne obrazowanie mozgu

 1. Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych - pacjent i problemy funkcjonalne = The hip joint Osteoarthritis - patient and functional problems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Biegański

  2015-08-01

    Streszczenie             Coxarthrosis to przewlekłe schorzenie powodujące destrukcje w obrębie stawu biodrowego i tkanek okołostawowych. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jednym z najczęściej spotykanych schorzeń ortopedycznych i drugim po chorobach układu krążenia powodujące niepełnosprawność. Pacjenci najczęściej borykają się z bólem i sztywnością, które wpływają na spadek możliwości lokomocji, samoobsługi i jakości życia. Stanowi to wyzwanie dla zespołu medycznego, który ma zadanie  utrzymywać sprawność pacjenta jak najdłużej.   Abstract             Coxarthrosis is a chronic illness which makes destruction in the area of joint and tissues surrounding  it. The hip joint Osteoarthritis  is one of the most popular orthopaedic disease and second after  cardiovascular disease causing disability. Patients generally feel pain and stiffness which causes decrease the possibility of locomotion, self-servive and quality of life. It is challenge for medical team to maintain efficiency as long as it is possible.   Słowa kluczowe: coxarthrosis, choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, ból, problemy funkcjonalne. Key word: coxarthrosis, hip joint osteoarthrosis, pain, functional problems.

 2. MR imaging of heterotopic gray matter; Heterotopia istoty szarej mozgu w obrazie MR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kryst-Widzgowska, T.; Kozlowski, P.; Poniatowska, R. [Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  Six patients with heterotopic gray matter were evaluated with MR. 5 patients had history of seizures. 4 cases were suspected of the cerebral tumor. In the MR examination areas of heterotopic gray matter were found along the posterior horn of the lateral ventricle on the one side in 4 cases and bilateraly in 2 cases. In 3 cases another brain abnormalities were also detected including: hypoplasia of corpus callosum, hypoplasia of brain hemisphere, cavum septi pellucidi. MR is a modality of choice in the assessment of abnormal gray matter migration. (author). 6 refs, 4 figs.

 3. Studia nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną miasta. Przykład Brodnica

  OpenAIRE

  Matczak, Andrzej; Szymańska, Daniela

  1997-01-01

  contribution: Szymańska Daniela - 50 % Marczak Andrzej - 50% Summary. A market economy has been restored to Poland since 1989. It is expected that it will liberate local socio-economic initiatives. Small towns will gradually regain market grounds for existence through imparting dynamism to the growth of the operation of servicing the surrounding area. At present, it seems that a particularly advantageous starting position has been gained by those small towns which, after world war I...

 4. The CT appearance of ``reversible`` cerebral pseudoatrophy in anorexia nervosa; Obraz KT ``odwracalnego`` rzekomego zaniku mozgu w jadlowstrecie nerwowym

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boron, Z.; Kozlowska, R.; Grzegorzewski, M.; Nawrot, M.; Bulawska, I. [Katedra i Zaklad Radiologii i Diagnostyki Narzadowej, Akademia Medyczna, Bydgoszcz (Poland)

  1995-12-31

  The CT appearance of ``reversible`` cerebral pseudoatrophy resulting from anorexia nervosa was demonstrated. The CT studies were performed in 3 young women with typical clinical course of anorexia nervosa. In all of them computed tomography revealed dilatation of the subarachnoid fluid space. After 5 months of therapy the follow-up scans have reverted to normal in all cases. (author) 5 refs, 2 figs

 5. (Dys)funkcjonalne rozwiązania w zakresie kształtowania warunków pracy. Przykład firmy google

  OpenAIRE

  Wojtaszczyk, Katarzyna

  2013-01-01

  The paper presents the results of research conducted by literature studies. The aim of the research is the critical analysis of the work conditions. The research entity is Google company. This organization was chosen deliberately – the criterion of selection was the fact that Google is one of the most well-known employers in the world, with the most prestigious awards for employers. The discussion begins with the presentation of the tangible and intangible elements of the work ...

 6. Przekształcenia przestrzenne i funkcjonalne obszarów przemysłowych w miastach brytyjskich. Przykład Doków w Londynie

  OpenAIRE

  Kaczmarek, Sylwia

  1999-01-01

  Materiały wykorzystane w tym opracowaniu autorka zebrała w Londynie podczas wizyty studialnej w Wielkiej Brytanii, finansowanej przez British Council, która odbyła się w październiku 1994 r. Recently the main aspect of British spatial and economic planning was what came to be known as inner city problem. It began around mid 1960s when a lot of traditional industries in cities declined (examples of Glasgow, Manchester, London). The case of London Docklands illustrates the cru...

 7. Razvojno porijeklo intersticijskih neurona i regionalne razlike u njihovoj raspodjeli, brojnosti i fenotipovima u mozgu čovjeka [Developmental origin of white matter interstitial neurons and their regional differences in distribution, morpology and phenotype in human brain

  OpenAIRE

  Sedmak, Goran

  2013-01-01

  Broj intersticijskih neurona u bijeloj tvari moždane kore čovjeka do sada nije bio poznat. Intersticijski neuroni čine veliku populaciju neurona u bijeloj tvari ljudskog telencefalona, a vjeruje se da su uključeni u patogenezu mnogih razvojnih i degenerativnih bolesti i poremećaja mozga. Stoga je bitno poznavati njihovu regionalnu raspodjelu te morfološke i molekularne fenotipove. U ovom radu smo analizirali brojnost,i fenotipove intersticijskih neurona u pet različitih kortikalnih područja. ...

 8. Benefit Agmatine Effects in Experimental Multiple Sclerosis. CNS Nitrosative and Oxidative Stress Suppression / Protektivni Efekti Agmatina U Eksperimentalnoj Multiploj Sklerozi. Supresija Nitrozativnog I Oksidativnog Stresa U CNS-U

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojanović Ivana

  2014-12-01

  Full Text Available Cilj ovog rada bio je isptivanje uticaja egzogeno aplikovanog agmatina na parametre nitrozativnog i oksidativnog stresa u velikom mozgu i cerebelumu pacova u akutnoj fazi eksperimentalnog autoimunog encefalomijelitisa (EAE, eksperimentalnog modela MS.

 9. Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbrowicz

  2010-01-01

  Full Text Available Tematem artykułu jest próba ujęcia koncepcji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece jako jednego z najnowszych i dynamicznie rozwijających się obszarów teorii i praktyki sprawowania funkcji personalnej organizacji. Koncepcja ta jest połączeniem tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia dla zarządzania strategicznego w bibliotece jest sformułowanie misji, na podstawie której opracowuje się strategię. W ramach ogólnej strategii biblioteki powstają jej strategie funkcjonalne, m.in. strategia personalna. W artykule omówiono pojęcie i rodzaje strategii zasobów ludzkich, a także substrategii personalnych wyprowadzonych z poszczególnych funkcji (subdziedzin zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono wzajemne zależności między strategią personalną a strategią ogólną organizacji, zwrócono też uwagę na ich integralny związek. Wskazano na głównych kreatorów strategii zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. Podkreślono także znaczenie opracowania strategii personalnej dla realizacji celów strategicznych biblioteki.

 10. Diagnozowanie skręcenia stawu skokowego = Diagnosis of ankle sprain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Kaźmierczak

  2016-12-01

    Słowa kluczowe: staw skokowy, diagnozowanie, skręcenie, skręcenie stawu skokowego   Keywords: ankle, diagnosis, sprain, ankle sprain     Streszczenie   Postawienie prawidłowej diagnozy po skręceniu stawu skokowego jest kluczowym elementem pozwalającym zaplanować i wdrożyć odpowiednie leczenie. Należy w tym celu przeprowadzić dokładne badanie podmiotowe, czyli szczegółowy wywiad z pacjentem, a następnie badanie przedmiotowe. Jego elementami są obserwacja i palpacja, testy funkcjonalne oraz badania dodatkowe. Działanie takie pozwala nabrać pewności na temat tego, które struktury i w jakim stopniu zostały uszkodzone.Uraz skrętny stawu skokowego może wiązać się nie tylko z uszkodzeniem więzadeł czy torebki stawowej, ale również powstawanie ukrytych problemów.  W przypadku przeoczenia, mogą znacznie przedłużyć proces powrotu do zdrowia.   Abstract   Making the right diagnosis after spraining an ankle is a key element that allows to plan and implement appropriate treatment. A medical history which is a detailed interview with a patient and then physical examination should be undertaken. The components of the latter are observation and palpation, functional tests and additional examinations. Such a proceeding enables ensuring which structures and to which extend got damaged. The torsion injury of the ankle may be associated with not only the damage of the joint capsule or ligaments, but also the formation of hidden problems. Those, when overlooked, may substantially extend the process of recovery.

 11. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjenta po skręceniu stawu skokowego – opis przypadku = The diagnosis and therapy in a patient after ankle sprains – case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Paweł Mieszkowski

  2016-08-01

  Streszczenie Wstęp: Skręcenia stawu skokowego zaliczane są do jednych z najczęściej spotykanych urazów kończyn dolnych. Pomimo częstości występowania, nadal wielokrotnie są one lekceważone, zarówno w aspekcie diagnostyki medycznej jak i zastosowania optymalnego postępowania leczniczego. Cel pracy: Usystematyzowanie wiedzy na temat postępowania terapeutycznego, u osoby po urazie stawu skokowego. Celem dodatkowym była analiza postępowania fizjoterapeutycznego oraz jego efektywności u pacjenta po skręceniu stawu skokowego. Metoda: W pracy przedstawiono epikryzę pacjenta z urazem stawu skokowego. Pacjent poddany był dwukrotnie diagnostyce klinicznej. Wykonano analizę chodu, ocenę zakresu ruchu w stawie skokowym, ocenę siły mięśniowej kończyn dolnych przy pomocy skali Lovette’a, testy funkcjonalne stopy (test uciskowy Thompsona, test Simmonda, test szufladki, test dwóch wag. Zastosowano metody zewnętrznej stabilizacji przy pomocy szyny gipsowej, metodę twardych tapów, a także terapię układu limfatycznego z wykorzystaniem metody kinesiology taping i drenażu limfatycznego. Wraz z ustąpieniem zmian obrzękowych, pacjenta poddano kompleksowej terapii fizjoterapeutycznej. Wyniki: Po zakończeniu terapii chód - izochroniczny, izometryczny, izotoniczny, poprawa w zakresie: ruchu w stawie skokowym dla zgięcia grzbietowego, podeszwowego, pronacji, supinacji stopy, wyniku testu dwóch wag oraz siły mięśniowej. Wnioski: W postępowaniu terapeutycznym u osoby po urazie stawu skokowego najważniejszą rolę odegrała diagnostyka radiologiczna i kliniczna, pozwalająca na postawienie wczesnej i właściwej diagnozy. Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne wpłynęło na poprawę zakresu ruchu w stawie skokowym, zniesienie dolegliwości bólowych oraz na poprawę stanu funkcjonalnego badanego.

 12. Aripiprazol: od wyjątkowego mechanizmu działania do szerokich zastosowań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2016-09-01

  Full Text Available Efektywne, nastawione na możliwie kompletną poprawę objawową i funkcjonalną leczenie schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej pozostaje w dzisiejszym stanie wiedzy zadaniem trudnym. Uważa się, że kluczowe jest kompleksowe podejście do problemów pacjenta, a zastosowanie odpowiedniego leku przeciwpsychotycznego ma ten proces skutecznie wspomagać. Powszechnie obecnie stosowane nowoczesne leki przeciwpsychotyczne są podobnie skuteczne w zwalczaniu pozytywnych objawów psychozy schizofrenicznej oraz manii, natomiast znacznie różnią się w zakresie wpływu na pozostałe objawy, jak również pod względem tolerancji, akceptacji leczenia i szeroko rozumianej współpracy lekarz – pacjent. Aripiprazol wyróżnia się unikalnym mechanizmem działania – inaczej niż pozostałe leki przeciwpsychotyczne, jest częściowym antagonistą D2/D3 (oraz niektórych receptorów serotoninowych. Taki profil farmakologiczny pozwala na uzyskanie nie tylko znacznej, porównywalnej do innych leków przeciwpsychotycznych II generacji, skuteczności w leczeniu ostrej psychozy, ale także korzystnego wpływu na objawy afektywne, poznawcze i negatywne schizofrenii. Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z profilu farmakologicznego leku są niskie ryzyko wywoływania parkinsonizmu, korzystny profil w zakresie wpływu na stan metaboliczny (praktycznie brak wpływu na masę ciała oraz niewywoływanie hiperprolaktynemii. Te korzystne cechy farmakologiczne powodują, że aripiprazol może być stosowany nie tylko w preferowanej monoterapii, ale także jako leczenie dodane, w tym w celu poprawy tolerancji innych leków. Nowsze badania wskazują na możliwości poszerzenia panelu wskazań, między innymi o depresję oporną na standardową farmakoterapię oraz zaburzenia zachowania u chorych z otępieniem.

 13. Rola aktywności ruchowej w zapobieganiu zaburzeniom poznawczym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej W. Ziemba

  2014-11-01

  Full Text Available Regularna aktywność ruchowa wywołuje szereg zmian adaptacyjnych, zwłaszcza w układzie krążenia i przemianie materii. W licznych pracach na temat pojedynczego wysiłku i wzmożonej aktywności fizycznej pojawia się coraz więcej potwierdzeń ich korzystnego wpływu na kształtowanie funkcji poznawczych. U podstaw mechanizmów związanych z tym wpływem leżą zmiany anatomiczne i funkcjonalne, m.in. zwiększenie przepływu krwi przez mózg, angiogenezy i neurogenezy, objętości istoty szarej w korze czołowej i skroniowej. Wysiłek pobudza wydzielanie czynników troficznych, wśród których dla procesów poznawczych, plastyczności synaptycznej, poprawy szlaków sygnałowych neurogenezy i funkcji naczyniowych kluczowe są czynnik troficzny pochodzenia mózgowego i insulinopodobny czynnik wzrostowy. Aktywność ruchowa wywołuje wzmożoną ekspresję czynnika troficznego pochodzenia mózgowego, co pozytywnie wpływa na procesy energetyczne i aktywuje w mózgu wiele układów energetycznych, które korzystnie modyfikują potencjał synaptyczny przetwarzania informacji ważnych w kształtowaniu funkcji poznawczych. Wysiłek redukuje stan zapalny przez obniżenie we krwi stężenia cytokin prozapalnych, mogących się przyczyniać do rozwoju procesów neurodegeneracyjnych. Redukuje czynniki ryzyka zespołu metabolicznego, a zwłaszcza nadciśnienie i insulinooporność, więc zmniejsza ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności poznawczych, poprawia funkcjonowanie mózgu, opóźnia początek i spowalnia rozwój zaburzeń w chorobach neurodegeneracyjnych, a wśród nich w chorobie Alzheimera i chorobie Parkinsona. Za sprawą wymienionych mechanizmów aktywność ruchowa wydaje się niezbędna do zachowania prawidłowych funkcji poznawczych w każdym wieku.

 14. Wybrane aspekty wpływu asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze oraz emocjonalne człowieka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sabiniewicz

  2015-12-01

  Full Text Available Przez wiele lat asymetria półkul mózgowych rozpatrywana była jako wyraźny podział funkcjonalny. W tym dychotomicznym modelu badacze wiązali półkulę lewą wyłącznie z funkcjami werbalnymi, a prawą – ze zdolnościami niewerbalnymi. Podział ten jest jednak niewyczerpujący i zdecydowanie upraszcza tematykę specjalizacji półkul mózgowych. Najnowsze doniesienia wskazują na współpracę i zarazem pewną niezależność międzypółkulową w zakresie kontroli funkcjonowania człowieka. Ponadto podkreśla się, że różnice funkcjonalne istnieją, ale są znacznie subtelniejsze, niż zakładano na początku badań dotyczących tej tematyki. Aby ułatwić zrozumienie istoty asymetrii funkcjonalnej, stworzono modele, które wyjaśniały mechanizm specjalizacji półkulowej i odrębność stylów przetwarzania bodźców. Dane potwierdzające istnienie asymetrii funkcjonalnej półkul pochodzą m.in. z doniesień o jednostronnych uszkodzeniach mózgu, agenezji spoidła wielkiego, zabiegach komisurotomii czy hemisferektomii. Na tej podstawie dokonano analizy funkcjonowania kognitywnego i emocjonalnego pacjentów. Wykryto pewne prawidłowości dotyczące różnic i podobieństw w funkcjonowaniu półkul mózgowych w zakresie percepcji wzrokowej, funkcji werbalnych, praksji, uwagi, pamięci i uczenia się czy funkcji wykonawczych. Jeśli chodzi o lateralizację emocji w mózgu, pojawia się wiele sprzecznych doniesień. Potrzebne są dalsze, dobrze zaprojektowane badania, które pomogą zrozumieć, czy istnieje lateralizacja emocji w mózgu, a jeśli tak, to jakich aspektów funkcjonowania afektywnego ona dotyczy. Niniejsza praca przedstawia przegląd poglądów na wpływ asymetrii półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i behawioralne człowieka.

 15. Radioiodinated (I{sup 131} and I{sup 125}) Fibrinogen for the Detection of Malignant Tumours in Man; Emploi de Fibrinogene Marque avec {sup 131}I ou {sup 125}I pour la Detection de Tumeurs Malignes chez l'Homme; Primenenie mechennogo radioaktivnym Jodom-131 i Jodom-125 fibrinogena dlya obnaruzheniya zlokachestvennykh opukholej u cheloveka; Empleo el Fibrinogeno Radioyodado ({sup 131}I y {sup 125}I) para la Deteccion de Tumores Malignos en el Hombre

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Monasterio, G.; Becchini, M. F.; Riccioni, N. [Centre of Nuclear Medicine, Medical Clinic, University of Pisa (Italy)

  1964-10-15

  i teoreticheski ustanovleno vysokoe soderzhanie fibrina. Jetot vyvod osnovan na tom, chto v zlokachestvennoj opuholi soderzhitsja bol'shoe kolichestvotromboplastina, vyzyvajushhego polimerizaciju fibrinogena v fibrin. Na osnove jetih dannyh fibrinogen chelovecheskogo organizma, mechennyj jodom-131 i jodom-125, byl podvergnut ispytaniju kak vozmozhnyj agent dlja obnaruzhenija zlokachestvennyh opuholej u cheloveka. Pogloshhenie mechennogo radioaktivnym jodom fibrinogena izuchalos' v dobrokachestvennyh i zlokachestvennyh opuholjah, a takzhe i v tkanjah, ne javljajushhihsja novoobrazovanijami, no zanimajushhimi opredelennoe prostranstvo. Do sih por izucheny 73 sluchaja; 53 iz nih sostavljajut zlokachestvennye opuholi, raspolozhennye v skelete, legkih, golovnom mozgu, organah brjushnoj polosti i t.d. Izuchenie pogloshhenija fibrinogena mechennogo jodom-131 dalo tochnye rezul'taty v 79%izuchavshihsja sluchaev. Ni v odnom sluchae ne polucheno nepravil'nyh polozhitel'nyh rezul'tatov. Kratko obsuzhdajutsja metody i rezul'taty. Na osnovanii poluchennyh dannyh javstvuet, chto fibrinogen mechennyj jodom-131 mozhet uspeshno primenjat'sja dlja rannej diagnostiki zlokachestvennyh opuholej u cheloveka. Vozmozhnye usovershenstvovanija metoda obnaruzhenija mogut sushhestvenno povysit' diagnosticheskuju cennost' metoda. (author)

 16. Ocena funkcjonalna zawodników uprawiających futbol amerykański z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen = Functional evaluation of competitors practicing American football with using Functional Movement Screen test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Kochański

  2015-10-01

  5Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Streszczenie   Wstęp. Functional Movement Screen (FMS jest narzędziem służącym do kompleksowej oceny funkcjonalnej. FMS pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia kontuzji, ocenę jakości wykonywanych wzorców ruchowych oraz określenie występowania ograniczeń i asymetrii w obrębie narządu ruchu. Cel pracy. Celem pracy jest ocena funkcjonalna zawodników futbolu amerykańskiego z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS oraz określenie korelacji pomiędzy wynikiem testu FMS, a przebytymi urazami i kontuzjami u zawodników futbolu amerykańskiego. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 30 profesjonalnych zawodników futbolu amerykańskiego reprezentujących klub „KS Bydgoszcz Archers”. Ocenę funkcjonalną wykonano z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen. Badania zostały przeprowadzone w trakcie trwania sezonu z wykorzystaniem urządzenia oraz protokołu do testu FMS. Wyniki. Średni wynik w teście FMS uzyskany przez osoby uprawiające futbol amerykański wynosi 14,5/21 punktów. Średnia ocen z większości prób oscyluje koło 2 punktów, co oznacza, że wzorce ruchowe wykonywane są  z kompensacją. U zawodników futbolu amerykańskiego zaobserwowano istotną statystycznie korelację pomiędzy przebytymi urazami i kontuzjami, a wynikami osiąganymi w próbie 2, 4 i 6 w teście FMS. Wnioski. 1. U zawodników futbolu amerykańskiego obserwuje się nieprawidłowości we wzorcach mobilności, stabilności oraz koordynacji nerwowo-mięśniowej w teście FMS. 2. Ryzyko wystąpienia kontuzji i urazów u zawodników futbolu amerykańskiego według testu FMS jest relatywnie duże. 3. Wynik testu FMS koreluje z przebytymi urazami i kontuzjami u zawodników futbolu amerykańskiego.   Abstract   Introduction. Functional Movement Screen (FMS is a tool for comprehensive functional assessment. FMS allows the assessment of risk

 17. Skuteczność kompleksowej fizjoterapii ambulatoryjnej u chorych z rozpoznaniem zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej = The efficiency of complex outpatient physiotherapy in patients diagnosed with lateral epicondylitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaudia Pasiud

  2016-08-01

  3Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna w Szczecinie   A. przygotowanie projektu badawczego; B. zbieranie danych; C. analiza statystyczna; D. interpretacja danych; E. przygotowanie manuskryptu; F. opracowanie piśmiennictwa; G. pozyskanie funduszy.               Autor do korespondencji: dr n. o zdr. Wojciech Garczyński Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna ul. Biskupa Bandurskiego 71/17 71-685 Szczecin mail: w.garczynski@gmail.com     STRESZCZENIE WSTĘP. Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, zwane powszechnie „łokciem tenisisty” jest jedną z najczęściej rozpoznawanych dolegliwości w okolicy stawu łokciowego u osób między 30 a 65 rokiem życia. Schorzenie to występuje wśród 1-3% populacji, a jej główną przyczyną są przeciążenia mięśni prostowników przedramienia w wyniku długotrwałej pracy dynamicznej lub statycznej o niewielkim obciążeniu. Osoby, które zawodowo wykonują czynności manualne są szczególnie predysponowane do powstania tego schorzenia. CEL. Celem przeprowadzonych badań była ocena skuteczności kompleksowej fizjoterapii u pacjentów z rozpoznaniem zapalenia nadkłycia bocznego kości ramiennej. MATERIAŁ I METODY. Badanie przeprowadzono w grupie 40 osób (25 mężczyzn i 15 kobiet z rozpoznaniem zapalenia nadkłycia bocznego kości ramiennej, u których dolegliwości bólowe utrzymywały się od 4 do 6 miesięcy. Średni wiek grupy badanej to 44 lata ± 10,22. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety oraz standaryzowany kwestionariusz dotyczący niesprawności kończyny górnej DASH (Disability of the Arm, Shoulder and Hand. Poziom dolegliwości bólowych oceniono za pomocą skali NRS (Numerical Rating Scale. Ponadto u badanych wykonano trzy testy funkcjonalne: test Thomsona, test Cozena i test Milla. Do analizy wyników wykorzystano arkusz kalkulacyjny Excel i program Statistica 12. WYNIKI. Najczęściej zlecanymi zabiegami

 18. A Semantic-Cognitive Analysis of the Concept of Ukraine in the Speeches of B. Obama (2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anatoliy Oleksiyovych Khudoliy

  2016-12-01

  B. Obamy. Autor podkreśla cechy szczególne konceptualnego obrazu świata prezydenta Stanów Zjednoczonych. Cele artykułu są następujące: 1. Pokazanie, że koncept „Ukraina” jest werbalnie obecny w przemówieniach B. Obamy. Oznacza to, że Ukraina jako państwo kroczące drogą demokracji mimo wojny z Rosją leży w kręgu zainteresowań amerykańskich liderów. 2. Zasugerowanie, że istnieje powiązanie pomiędzy opisywanym konceptem, jego orientacją pragmatyczną i procesami kognitywnymi. 3. Konieczność opisu semantycznych cech szczególnych konceptu „Ukraina” w przemówieniach politycznych amerykańskiego lidera ze względu na rolę Ukrainy w lokalnym i regionalnym kontekście. Podkreślam funkcjonalną, komunikatywną i pragmatyczną orientację politycznych przemówień. Zgodnie z podejściem badaczy kognitywnych dochodzę do wniosku, że koncept „Ukraina” jest kompleksem semantyczno-kognitywnej struktury zawierającym strefę przejściową i peryferyjną. Podczas przeprowadzonego badania autor przejrzał piętnaście przemówień wygłoszonych przez amerykańskiego prezydenta B. Obamę w 2014 roku. Badanie zakłada zastosowanie analizy treści. Jest przydatne w analizie stosunków międzynarodowych, w odniesieniu do pojęć użytych przez prezydenta Obamę w przemówieniach wygłoszonych w 2014 roku w następujących formatach: USA-Ukraina, Ukraina-Rosja, USA-Rosja i Europa-Ukraina.

 19. Wpływ rehabilitacji neurologicznej na funkcjonowanie pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu – analiza retrospektywna = The influence of neurological rehabilitation on the functioning of patients after ischemic stroke – a retrospective analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krystian Kałużny

  2016-12-01

  autorski kwestionariusz ankiety sondażowej zawierającym wybrane elementy skali Barthel. Wyniki: W badanej grupie statystycznie istotnie częściej występowały osoby ze środowiska wiejskiego, u których stwierdzono współistniejące choroby tj. nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne. Wśród pacjentów przekazanych bezpośrednio z Centrum Leczenia Udarów Mózgu do Kliniki Rehabilitacji u ponad połowy pacjentów zaobserwowano poprawę funkcjonowania w przeciągu 1 miesiąca pobytu, natomiast z pacjentów korzystających z rehabilitacji wtórnej poprawę funkcjonalną zaobserwowano tylko u co czwartego pacjenta. Wnioski: 1   Rehabilitacja neurologiczna istotnie wpływa na funkcjonowanie pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. 2   Rehabilitacja wdrożona we wczesnym okresie po udarze niedokrwiennym mózgu ma znamiennie wyższą efektywność co przekłada się na większą poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. 3   Zastosowanie metody PNF i NDT-Bobath istotnie wpływa na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.       Abstract Introduction: The functioning of patients after ischemic stroke is a source of interest to many researchers and a huge challenge for modern medicine. According to the World Health Organization (WHO, stroke is the third leading cause of death (after heart disease and cancer and the leading cause of severe disability in the population of people over the age of 45, which would have important clinical consequences, social and economic. Aim: The aim of this study was to assess the effectiveness of the applied neurological rehabilitation of patients after ischemic stroke, the assessment of the functioning of patients after ischemic stroke underwent neurological rehabilitation and assessment of the impact of additional factors on the effectiveness of neurological rehabilitation. Material and methods: The study group

 20. Biological Effects of Thermal Neutrons and the B{sup 10}(n, {alpha}) Li{sup 7} reaction; Effets Biologiques des Neutrons Thermiques et la Reaction {sup 10}B(n, {alpha}){sup 7}Li; Biologicheskoe dejstvie teplovykh nejtronov i reaktsiya B{sup 10}(n, {alpha}) Li{sup 7}; Efectos Biologicos de los Neutrones Termicos y la Reaccion {sup 10}B(n, {alpha}){sup 7}Li

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Archambeau, J. O.; Alcober, V.; Calvo, W. G.; Brenneis, H. [Medical Research Center, Brookhaven National Laboratory, Upton, NY (United States)

  1964-05-15

  -izluchenija, pojavljajushhegosja pri zahvate teplovyh nejtronov jelementami tkani i jekranirujushhih materialov, a takzhe gamma-izluchenija i obluchenija bystrymi nejtronami, pojavljajushhimisja pri processah delenija v aktivnoj zone reaktora. Konechnyj rezul'tat obluchenija teplovymi nejtronami javljaetsja funkciej padajushhego potoka nejtronov. Poskol'ku plotnost' potoka teplovyh nejtronov v tkani bystro padaet (sloj polovinnogo pogloshhenija Approximately-Equal-To 1,8 sm), dlja obespechenija vysokih doz v glubine na poverhnost' dolzhny popadat' bol'shie dozy. Pojetomu reakcii legkih, kishechnika, kostnogo mozga i slizistoj obolochki zavisjat glavnym obrazom, ot gamma-obluchenija v rezul'tate zahvata nejtronov vyshelezhashhimi tkanjami. Obluchenie golovy u sobak pri nejtronnom potoke 1.4 x 10{sup 14}/cm{sup 2} privodit k jepiljacii, jeriteme i vlazhnoj deskvamacii s soputstvujushhim ugneteniem krovotvorenija. Odnako v techenie 25-30 dnej na''ljudaetsja vosstanovlenie dejatel'nosti kostnogo mozga i izlechenie kozhnyh porazhenij. Pri nejtronnom obluchenii zhivotnyh 5 x 10{sup 13} n/cm{sup 2} cherez 30 minut posle vnutrivennogo vvedenija 35 mg/kg bora-10 u zhivotnyh nabljudaetsja nekroticheskij jepidermit, otek kozhi golovy i kon{sup j}unktivit. B mozgu obnaruzhivajutsja kapiljarnye krovoizlijanija i staz s povrezhdeniem nejtronov i astrocitov i narusheniem jendotileja kapilljarov. Znachitel'no umen'shaetsja chislo trombocitov, kotoroe usugubljaet mestnye izmenenija. Zhivotnye pogibajut ot krovotechenij i/ili mozgovyh narushenij na 5 -8-j den' posle obluchenija. Jeti jeffekty svjazyvajut kak s gamma- tak i s al'fa-oblucheniem, voznikajushhim pri zahvate nejtronov borom (B{sup 10}(n, {alpha}) Li{sup 7}). Obluchenie kozhi svinej pri 5 x 10{sup 12} n/cm{sup 2} ne privodit k gistologicheskim izmenenijam. Pri obluchenii kozhi posle vnutrivennogo vvedenija 35 mg/kg bora-10 pri takoj zhe moshhnosti nejtronnogo potoka razvivaetsja klassicheskij radio-jepidermit, izlechivajushhijsja cherez36 -40 dnej

 1. Lens Opacification in Mice Exposed to Monoenergetic Fast Neutrons; Opacite du Cristallin chez la Souris Exposee aux Neutrons Rapides; Katarakty u myshej, obluchennykh monoehnergeticheskimi bystrymi nejtronami; Opacidad del Cristalino en los Ratones Expuestos a los Neutrones Rapidos Monoenergeticos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bateman, J. L.; Bond, V. P.; Rossi, H. H. [Medical Research Center, Brookhaven National Laboratory, Upton, NY (United States); Radiological Research Laboratory, Department of Radiology, Columbia University, New York, NY (United States)

  1964-05-15

  treh pri 1,80 Mjev. Issledovanija s opredeleniem umen'shenija kolichestva spermatogoniev obnaruzhili neskol'ko bolee vysokie velichiny OBJe, no takoe zhe snizhenie pri uvelichenii jenergii nejtronov. V tom zhe diapazone jenergij nejtronov izuchalos' tormozhenie metabolizma nukleinovoj kisloty v kishechnike i kostnom mozgu, prichem polucheny bolee nizkie velichiny OBJe. V jetih issledovanijah jeffektivnost' nejtronov byla priblizitel'no proporcional'na raschetnoj (srednjaja jenergija) LPJe. Takoe pozdnee projavlenie, kak obrazovanie katarakty, obychno rassmatrivaetsja kak funkcija jenergii nejtronov, prichem 0,43 Mjev okazyvaetsja bolee jeffektivnoj velichinoj jenergii, chem, 1,80 Mjev. Ispol'zovanie peresmotrennoj metodiki s shhelevoj lampoj pozvoljalo obnaruzhivat' pomutnenie v rannej stadii pri otnositel'no nizkih dozah radiacii. Izuchalis' mehanizmy vosstanovlenija v razlichnyh kletochnyh sistemah pri obluchenii monojenergeticheskimi nejtronami i rentgenovskimi ili gamma-luchami. Izuchajutsja hromosomnye narushenija u myshej, podvergnutyh gamma-oblucheniju pri moshhnosti doz ot 0,2 rad do 100 rad/min po chastote pojavlenija patologicheskih anafaz v regenerirujushhej pecheni cherez 3 mesjaca posle obluchenija. (author)

 2. Coincidence scanning with positron-emitting arsenic or copper in the diagnosis of focal intracranial disease; Exploration par coincidences avec l'Arsenic ou le Cuivre Emetteurs de Positrons dans le Diagnostic des Maladies intracraniennes localisees; Raspoznavanie ochagovykh vnutricherepnykh zabolevanij putem podscheta (skanirovaniya) sovpralenij s primeneniem mysh'yaka ili medi, vydelyayushchikh pozitrony; Exploracion por coincidencia con arsenico o cobre emisores de positrones en el diagnostico de enfermedades intracraneanas localizadas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sweet, William H; Mealey, John Jr; Brownell, Gordon L; Aronow, Saul [Departments of Surgery and Medicine, Harvard Medical School, and Neurosurgical Service and Physics Research Laboratory of Massachusetts General Hospital, Boston, MA (United States)

  1959-07-01

  kontsentratsiej v tkani normal'nogo mozga dostigaet 30 dlya opukholej myagkikh mozgovykh obolochek (meningiom). Ostal'nye glavnye vidy opukholej, perechislennye v poryadke umen'shayushchejs ya kontsentratsii izotopa, sleduyushchie: slukhovye nevromy, glioblastomy, zlokachestvenny e metastazy i astrotsitomy. Sil'noe pogloshchenie mysh'yaka v tkani opukholi prodolzhaetsya dostatochno dolgo, chtoby povtornoe skanirovanie cherez 24 chasa posle in{sup e}ktsii davalo polozhitel'nye rezul'taty. Koehffitsient sootnosheniya mezhdu kontsentratsiej v myshtsakhiv mozgu nastol'tko velik, chto on prepyatstvuet ustanovleniyu tochnogo diagnoza, esli porazheniya raspolozheny pod nizhnimi myshtsami viska i osobenno pod verkhnimi myshtsami zatylka. Raznitsa v zakhvate izotopa mezhdu normal'noj i bol'noj tkanyo pri nalichii krovyanykh opukholej, abstsessov i zon razrusheniya mielina takzhe dostatochno znachitel'na, chtoby mozhno bylo lokalizirovat' dannoe zabolevanie u bol'shinstva patsientov. Biopsiya tkani, soderzhashchej mednyj versenat, vyyavila nalichie analogichnykh koehffitsientov , poskol'ku ikh mozhno opredelit' pri pomoshchi men'shego chisla obraztsov. Meningiomy, veroyatno, predstavlyayut soboj isklyuchenie v tom smysle, chto pri ispol'zovanii medi upomyanutye koeffitsienty yavlyayutsya bolee nizkimi. Na osnovanii analiza radioaktivnost i kak mochi, tak i vsekh vidov poluchaemykh posle posmertnogo vskrytiya tkanej my ustanovili, chto pri ispol'zovanii izotopa As{sup 74} obshchee obluchenie tela ravnyaetsya priblizitel'n o 3,2 rad posle vvedeniya obychnoj dlya skanirovaniya dozy v 2,3 millikyuri na 70 kg. vesa. Pochki pogloshchayut okolo 12,7, a pechen' 9,7 rad. Sootvetstvuyushchie tsifry dlya izotopa Cu{sup 64} sleduyushchie: 325 rad dlya vsego tela, prichem pechen' pogloshchaet 3,2 rad, tak kak ehtot organ zakhvatyvaet priblizitel'n o polovinu vvedennogo v organizm versenata. Avtomaticheskoe skanirovanie daet v dvukh odnovremenno poluchaemykh bokovykh zapisyakh podschet sovpadenij ili