WorldWideScience

Sample records for function zastosowanie radioizotopowej

 1. Zastosowanie ketoprofenu w jonoforezie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariola Kowalska

  2011-07-01

  Full Text Available Dzięki postępom medycyny oraz technologii medycznej możliwe dziś jest stosowanie wielu leków, w tym ketoprofenu, metodą jonoforezy, i to zarówno podczas leczenia sensu stricte, jak i w czasie rehabilitacji pacjenta. Ten sposób leczenia powinien być dostępny na każdym poziomie fizykoterapii według określonych standardów w zakresie rehabilitacji medycznej. Występowanie dolegliwości bólowych jest istotnym problemem zakłó- cającym stan chorego. Pojawienie się incydentów bólowych stanowi kluczowy problem, gdyż mogą one powodować zaburzenia zdrowia i samopoczucia. Istnieje wiele sposobów na zminimalizowanie, zapobieganie i walkę z bólem. Dzięki zastosowaniu medycyny alternatywnej, leczenia farmakologicznego, jak również urzą- dzeń medycznych możemy wybrać odpowiednią metodę w konfrontacji z nim, dostosowaną indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Niesterydowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne są terapią często wykorzystywaną do uśmierzania bólu ostrego, a także przewlekłego dotyczącego urazów powstałych w narządzie ruchu. Poprzez stosowanie leku metodą jonoforezy można uzyskać efekt przeciwzapalny i przeciwbólowy, z pominięciem doustnej drogi jego podania (per os. Zmienia to dotychczasowy schemat stosowania leków z grupy NLPZ (niesterydowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, głównie w przypadku chorób, w przebiegu których skuteczne jest miejscowe podawanie leku zawierającego jako substancję czynną ketoprofen. Zastosowanie jonoforezy umożliwia aplikację około 10-2000 razy więcej cząsteczek leczniczych niż zwykłe nałożenie substancji leczniczej na powierzchnię skóry, np. w postaci żelu.

 2. Geopolymers in Construction / Zastosowanie Geopolimerów W Budownictwie

  Science.gov (United States)

  Błaszczyński, Tomasz Z.; Król, Maciej R.

  2015-03-01

  Within the framework of quests of supplementary and "healthier" binders to the production of concrete followed the development of geopolymers in construction. However the practical application of these materials is still very limited. The production of each ton of cement introduces one ton of CO2 into the atmosphere. According to various estimations, the synthesis of geopolymers absorbs 2-3 times less energy than the Portland cement and causes a generation of 4-8 times less of CO2. Geopolymeric concretes possess a high compressive strength, very small shrinkage and small creep, and they possess a high resistance to acid and sulphate corrosion. These concretes are also resistant to carbonate corrosion and possess a very high fire resistance and also a high resistance to UV radiation. W ramach poszukiwania zastępczych i "zdrowszych" spoiw do produkcji betonu nastąpił rozwój geopolimerów w budownictwie. Jednakże praktyczne zastosowanie tych materiałów jest jeszcze nadal bardzo ograniczone. Produkcja każdej tony cementu wprowadza do atmosfery tonę CO2. Według różnych szacunków, synteza geopolimerów pochłania 2-3 razy mniej energii, niż cementu portlandzkiego oraz powoduje wydzielenie 4-8 razy mniejszej ilości CO2. Do tego betony geopolimerowe posiadają wysoką wytrzymałość na ściskanie, bardzo mały skurcz i małe pełzanie oraz dają wysoką odporność na korozję kwasową i siarczanową. Betony te są także odporne na korozję węglanową i posiadają bardzo wysoką odporność ogniową, a także wysoką odporność na promieniowanie UV.

 3. ZASTOSOWANIE FUNKCJONAŁU HU-WASHIZU W PLASTYCZNEJ ANALIZIE MES PŁYT GRUBYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub LEWANDOWSKI

  2016-07-01

  Full Text Available W pracy sformułowano oryginalny, autorski funkcjonał dla zagadnień teorii plastyczności. Podstawą był funkcjonał Hu-Washizu z teorii sprężystości. Przyrostowa postać funkcjonału pozwala w prosty sposób budować algorytmy MES. Zastosowanie funkcjonału przedstawiono na przykładzie płyty grubej. Zastosowano model warstwowy aby uwzględnić częściowe uplastycznienie przekroju płyty. Algorytm MES dla płyty grubej zbudowano w oparciu o trójkątny trzy węzłowy element skończony z liniowymi funkcjami kształtu dla wszystkich przemieszczeń uogólnionych. Naprężenia i odkształcenia w tego typu elemencie przyjmuje się jako stałe. Przedstawiony algorytm nie wymaga żadnych dodatkowych równań teorii plastyczności i jest równoważny stowarzyszonemu prawu płynięcia plastycznego. Algorytm prowadzi do nieliniowego, przyrostowego układu równań algebraicznych, który rozwiązuje się metodą Newtona. Kilka prostych przykładów pozytywnie weryfikuje przyjęte założenia i stosowane algorytmy.

 4. Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martyna Wiśniewska

  2016-09-01

  . Konieczne wydaje się poszerzenie badań o zastosowanie ilościowego QEEG w pracy z dziećmi i adolescentami cierpiącymi na choroby psychiczne.

 5. Immunomodulacyjne właściwości makrolidów – zastosowanie w leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2012-11-01

  Full Text Available Odmienności budowy i czynności układu oddechowego u dzieci predysponują do częstszego występowania zakażeń. Podstawą działania antybiotyków makrolidowych są ich właściwości bakteriostatyczne wynikające z blokowania podjednostki 50s i 23s rRNA. Makrolidy wykazują szereg dodatkowych działań pozarybosomalnych. Działanie to obejmuje wpływ na komórki układu odpornościowego, odpowiedź cytoki‑ nową, układ oddechowy i metabolizm glikokortykosteroidów. W pracy przedstawiono aktualną wiedzę doty‑ czącą mechanizmów działania tej grupy antybiotyków. Makrolidy zmniejszają ilość neutrofilów w miejscu zapalenia poprzez hamowanie wydzielania czynników chemotaktycznych, blokowanie cząsteczek powierzch‑ niowych biorących udział w procesie migracji oraz kierowanie komórek zapalnych na drogę apoptozy. Wielo‑ kierunkowy wpływ antybiotyków makrolidowych na odpowiedź cytokinową sprowadza się głównie do obni‑ żania wydzielania cytokin prozapalnych i hamowania syntezy tlenku azotu. Ponadto zapobiegają one kolonizacji dróg oddechowych przez P. aeruginosa, co wynika z faktu blokowania przez makrolidy produkcji składników biofilmu, elementów układu quorum sensing (umożliwiającego komunikację się bakterii i hamo‑ wania produkcji czynników zjadliwości. Stosowanie makrolidów zmniejsza również produkcję śluzu w ukła‑ dzie oddechowym i poprawia klirens rzęskowy. Cytowane w opracowaniu badania dowodzą skuteczności makrolidów w zmniejszaniu nadprodukcji śluzu w drogach oddechowych i zapobieganiu kolonizacji przez P. aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą. Ponadto zmniejszają one częstość zaostrzeń i poprawiają jakość życia tych chorych. Nie zaobserwowano jednak istotnej poprawy parametrów spirometrycznych. W przebiegu zakażenia RSV zastosowanie makrolidów powoduje ograniczenie nasilonej reakcji przeciwzapalnej, nadreak‑ tywności oskrzeli i hipersekrecji śluzu, co skutkuje

 6. ZASTOSOWANIE MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO W PROJEKTOWANIU MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO GMINY ZATOR (cześć II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert WIERZBICKI

  2016-05-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia praktyczne zastosowanie specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego do modelowania matematycznego istniejących systemów wodociągowych. Przeprowadzone analizy numeryczne dotyczą systemu zaopatrzenia w wodę gminy Zator i związane są z powstaniem i dalszą rozbudową na terenie Zatora Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej (SAG. Inwestycja ta znacząco wpłynie na dotychczasowy sposób pracy nie tylko poszczególnych obiektów wodociągowych, ale również całego systemu wodociągowego. Specyfika omawianego zadania polega na zakładanym pojawieniu się systemie nowych odbiorców o dużym zapotrzebowaniu na wodę, skupionych na stosunkowo niewielkim obszarze, oddalonym od głównych przewodów istniejącej sieci wodociągowej. Wstępne bilanse wskazywały, że obecnie funkcjonujące ujęcia wody nie będą w stanie dostarczyć niezbędnej ilości wody, a uruchomienie nowego ujęcia, położonego przeciwlegle do istniejących prawdopodobnie doprowadzi do odwrócenia dotychczasowych kierunków przepływu w większości rurociągów magistralnych. Głównym celem przeprowadzonych analiz numerycznych było znalezienia optymalnego rozwiązania docelowego zapewniającego sprawne funkcjonowanie całego systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. W tym celu dokonano wielowariantowej analizy sposobu pracy systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych oraz określenie niezbędnych parametrów technicznych poszczególnych obiektów i urządzeń dla różnych wielkości dostawy i rozbioru wody z uwzględnieniem przewidywanego poboru wody na terenie rozwijającej się SAG oraz określenie rodzaju i zakresu związanych z tym niezbędnych modernizacji istniejącego układu wodociągowego.

 7. Zastosowanie programów komputerowych w rehabilitacji neuropsychologicznej dysfunkcji poznawczych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ernest Tyburski

  2013-06-01

  Full Text Available W obrazie klinicznym stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM na funkcjonowanie chorych wpływają – poza objawami neurologicznymi – współwystępujące objawy neuropsychologiczne, do których zalicza się zaburzenia emocjonalne i dysfunkcje poznawcze oraz czynniki osobowościowe. Dysfunkcje w sferze procesów uwagi, funkcji wykonawczych czy pamięci mają wpływ na zmniejszenie zdolności adaptacyjnych, które są kluczowe dla jakości życia chorych. W badaniach dużych grup klinicznych udowodniono obecność dysfunkcji poznawczych u 40–65% pacjentów. Najczęściej na SM zapadają osoby młode, u których dysfunkcje ruchowe i zaburzenia poznawcze mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie, a często też stają się przeszkodą w podejmowaniu zadań życiowych. Dlatego też istnieje potrzeba opracowania nowych i skutecznych programów rehabilitacyjnych dla tej grupy chorych. Rehabilitacja neuropsychologiczna pacjentów z SM obejmuje różnego rodzaju oddziaływania, których celem jest leczenie dysfunkcji poznawczych. W pracy neuropsychologa coraz częściej jako narzędzie terapeutyczne wykorzystuje się programy komputerowe służące do treningów poznawczych. Podstawą dla tego typu oddziaływań są dowody świadczące o zmianach neuroplastycznych u osób ze stwardnieniem rozsianym. Największe efekty terapeutyczne osiąga się jednak dzięki współpracy zespołu interdyscyplinarnego, w którego skład powinni wchodzić neurolog, psychiatra, neuropsycholog oraz rehabilitant. W Polsce uzyskanie takiej pomocy przez pacjentów z SM jest nadal bardzo trudne. Przykładem obrazującym skuteczne zastosowanie rehabilitacji neuropsychologicznej za pomocą programów komputerowych jest studium przypadku chorego ze stwardnieniem rozsianym.

 8. Zastosowanie technologii big data w e-biznesie

  OpenAIRE

  Gamrot, Michał

  2015-01-01

  W obecnych warunkach intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii funkcjonowanie przedsiębiorstw zyskało nowe cechy i możliwości. Technologie obliczeniowe i elektronicznej wymiany informacji wielorako wpływają na sposoby działania firm. Z jednej strony stanowią narzędzia pomocne do usprawniania pracy przedsiębiorstw, z drugiej zaś mogą być podstawą do tworzenia nowych przedsięwzięć biznesowych. Wnioski zawarte w monografii ukazują konieczność pogłębiania wiedzy na temat zastosowania ...

 9. Zastosowanie SMR neurofeedbacku w padaczce lekoopornej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Kopka

  2015-08-01

  Full Text Available Padaczka to jedno z najczęstszych schorzeń neurologicznych. Głównym celem leczenia jest zmniejszenie liczby napadów, a co za tym idzie – poprawa jakości życia chorych. Jeżeli dwie próby odpowiednio dobranego, tolerowanego i zastosowanego leczenia farmakologicznego okazują się nieskuteczne, padaczkę określa się mianem lekoopornej. W Polsce na padaczkę choruje około 400 tysięcy osób, u około 30% z nich występuje postać lekooporna. Tylko część pacjentów może skorzystać z leczenia chirurgicznego, istnieje zatem potrzeba poszukiwania alternatywnych metod wspomagania terapii. Jedną z nich wydaje się SMR neurofeedback – metoda treningu oparta na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli dostarczania choremu informacji zwrotnej o zmianach wartości rejestrowanych parametrów fizjologicznych. Gdy podczas treningu rejestrowana jest i wykorzystywana czynność bioelektryczna mózgu (EEG, mówimy o neurofeedbacku. Artykuł ma na celu przedstawienie wiedzy na temat stosowania SMR neurofeedbacku w leczeniu osób z padaczką lekooporną. W 1972 roku Sterman i Friar, zachęceni pozytywnymi wynikami badań na zwierzętach, podjęli pierwszą próbę leczenia za pomocą neurofeedbacku pacjentki z padaczką lekooporną, zaś w ostatniej dekadzie opublikowano wyniki dwóch niezależnych metaanaliz. Wydaje się, że neurofeedback powinien być brany pod uwagę jako terapia uzupełniająca w przypadku chorych z padaczką lekooporną, zwłaszcza gdy zawiodły inne metody. Do potwierdzenia skuteczności neurofeedbacku konieczne są dalsze randomizowane badania kontrolowane – w pracy wskazano ich kierunki.

 10. Zastosowanie artefaktu świetlika w ultrasonograficznej diagnostyce kamicy moczowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Placzyńska

  2013-04-01

  Full Text Available Artefakt świetlika jest zjawiskiem stosowanym w diagnostyce ultrasonograficznej przy użyciu kolorowego Dopplera. Obraz artefaktu świetlika zależy w dużym stopniu od ustawienia aparatu. Zwykle uwydatnia się przy niskich częstotliwościach transmitowanej wiązki ultradźwiękowej i wysokich ustawieniach skali Dopplera. Mimo coraz szerszego zastosowania w diagnostyce ultrasonograficznej artefakt ten wciąż pozostaje zjawi‑ skiem mało znanym. Bywa pomocny w rozpoznawaniu kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ade‑ nomiomatozy pęcherzyka żółciowego oraz wszelkich zwapnień w innych narządach. Przy jego użyciu można też stwierdzić obecność gazów w jelitach czy metalowych ciał obcych. Najczęściej jednak artefakt migotania wykorzystywany jest do identyfikacji złogów w drogach moczowych. W porównaniu z badaniem radiologicz‑ nym jamy brzusznej i urografią badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem artefaktu świetlika pozwala na wykrycie około 80% przypadków kamicy układu moczowego. Charakter struktury złogu, jego chropowa‑ tość i wielkość są najważniejszymi elementami uczestniczącymi w tworzeniu tego zjawiska. Artefakt migota‑ nia umożliwia wczesne wykrycie złogów, które nie dają cienia akustycznego, złogów małych rozmiarów oraz tych zlokalizowanych w moczowodzie. Przypuszcza się, że obecność lub brak migoczącego artefaktu koreluje również ze składem chemicznym kamienia. Badanie ultrasonograficzne z jednoczesnym zastosowaniem arte‑ faktu świetlika powinno być procedurą wstępną w rozpoznawaniu kamicy układu moczowego, monitorowa‑ niu ewolucji złogów oraz ocenie wydalania złogów poddawanych zabiegom ESWL.

 11. Zastosowanie akupunktury w leczeniu obniżonego libido u kobiet w okresie menopauzy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Woźniak

  2011-04-01

  Full Text Available Menopause of Polish women occurs approximately between 48 and 52 years of life. It is a time of manydisorders in the woman’s organism, which not only affect the health but also deteriorate the quality of life. Oneof the symptoms of menopause, very frequently “bashfully unsaid”, is the occurrence of decreasing libido amongthe patients. Despite the fact of hormonal replacement therapy (HRT in treating symptoms of near menopausalstage, some of the women still suffer the decrease of libido. Acupuncture as an element of traditional Chinesemedicine (TCM has been in use for thousands of years in therapy of many different chronic illnesses. Sincea couple of years ago once more we have been using it in menopause therapy. This article describes the impactof use of acupuncture procedures on level of libido in a group of 24 women aged 54-56. We observed a beneficialimpact of acupuncture procedures both on the increasing level of libido and in the improvement of women’slife after the treatment because of the profitable influence of acupuncture on different symptoms of climactericsyndrome (hot flashes, night sweats, sleeping disorder, depression.

 12. Therapeutic application of lasers in ophthalmology; Terapeutyczne zastosowanie laserow w okulistyce

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Misiuk-Hojlo, M; Krzyzanowska-Berkowska, P; Hill-Bator, A [Department of Ophthalmology, Silesian Piasts University of Medicine in Wroclaw (Poland)

  2007-07-01

  Lasers have found application in diverse branches of medicine. In ophthalmology, laser technology has various therapeutic and diagnostic applications. The purpose of this article is to review the major therapeutic applications of lasers in different eye disorders. The effects of lasers on biological tissues and different laser techniques as well as the indications for laser therapy in various parts of the eye are discussed. Lasers are used to treat glaucoma and many vascular disorders of the retina. Laser treatment may be useful in preventing the development of neovascularization in diabetic retinopathy, BRVO, or CRVO. Laser techniques are also available for the treatment of the exudative form of age-related macular degeneration (AMD) and some malignant and benign intraocular tumors and in retina abnormalities which predispose to rhegmatogenous retinal detachment. Corneal laser surgery is the most frequently applied laser procedure in ophthalmology. PRK, LASIK, and LASEK are used to correct errors in vision such as myopia, hyperopia, and astigmatism. Laser photocoagulation is also helpful in cataract surgery. Nowadays, lasers have become so universal that it is difficult to imagine ophthalmology without them. We are still witnessing rapid advances in the development of laser techniques, especially in plastic surgery, cataract extraction, and ocular imaging. (authors)

 13. O socjologicznym wywiadzie kwestionariuszowym: psychologia poznawcza Norberta Schwarza i jej badawcze zastosowanie w warunkach polskich

  OpenAIRE

  Krzewińska, Aneta

  2006-01-01

  The questionnaire interview with which we deal in this book is a data collection technique characterized by a high degree of standardization. This characteristic is seen as an advantage by some and as a fault by others, often provoking cautious, if not condemnatory judgements, since the questionnaire interview is associated with an „unnatural”, artificial, or even hypocritical situation, where interviewers ask for opinions on matters often unfamiliar or not understood by respondents and they ...

 14. Zastosowanie zorientowanej procesowo ontologii w analizie zadłużenia przedsiębiorstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartłomiej Nita

  2017-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono podejście ukierunkowane na zintegrowanie wiedzy o procesach gospodarczych w systemach wspomagania decyzji (Decision Suport Systems. Dotyczy to dwóch głównych aspektów systemu, tj. sformalizowania procesów predefiniowanych w modelowaniu procesów (Business Process Modeling Notation oraz wykorzystania ontologii dziedzinowej w analizie informacji finansowych. Niniejszy projekt wpisuje się w program prac badawczych nad stworzeniem podstaw teoretycznych inteligentnych systemów wspomagania decyzji opartych na wiedzy statycznej (strukturalnej i proceduralnej. Celem opracowania jest zaproponowanie możliwości zastosowania procesowej ontologii do reprezentacji wiedzy w modelach wspomagania decyzji ukierunkowanych na analizę zadłużenia przedsiębiorstwa. Wiedza systemu opisana w ontologii zawiera podstawowe pojęcia finansowe i relacje związane z procesami podejmowania decyzji finansowych. Metodyka przyjęta w artykule oparta jest na eksperymencie przeprowadzonym na podstawie rzeczywistych danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa budowlanego. Wyniki badań potwierdzają użyteczność ontologii procesowej we wspieraniu procesów podejmowania decyzji ukierunkowanych na wzmocnienie stabilności finansowej przedsiębiorstw.

 15. MRI evaluation of the aortic disease; Zastosowanie tomografii rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu chorob aorty

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kapuscinski, O; Polkowski, J [Zaklad Radiologii, Inst. Kardiologii, Warsaw-Anin (Poland); Zaleska, T [Oddzial Kardiologii, CSK, Warsaw-Miedzylesie (Poland); Walecki, J; Biesiadko, M [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, CMKP and CSK, Warsaw-Miedzylesie (Poland)

  1994-12-31

  The goal of our study was to establish the value of MRI in diagnosing aortic disease. During 3 years period 46 patients were examined (12 women aged from 6 to 62 years and 34 men aged from 8 to 72 years). In 28 cases the thoracic aorta was examined, in 6 cases the abdominal aorta and in 12 - both the thoracic and the abdominal aorta. MR images were performed on MRT 50 A Toshiba unit 0.5 T. MR images demonstrated aortic aneurysm (caused by atherosclerosis or trauma), aortic dissections, aortic anomalies (i.e. in Turner syndrome) and non-specific aortitis and vasculitis. We regard MRI as preferable noninvasive imaging technique in diagnosing aortic disease. (author) 13 refs, 3 figs

 16. Industrial applications of ionizing radiation in France; Zastosowanie przemyslowe promieniowania jonizujacego we Francji promieniowania jonizujacego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Icre, P [CORFAR S.A., (France)

  1997-10-01

  The review of industrial applications of ionizing radiations in France has been done. The special attention has been paid on irradiation of minerals, polymers and biological materials.The perspectives of radiosterilization have been also discussed.The review of radiation sources commonly used in irradiation plants has been performed as well.

 17. Value of radionuclide angiocardiography for determination of left ventricular volume in patients with valvular heart disease; Wartosc angiokardiografii radioizotopowej dla oznaczania objetosci lewej komory u chorych z zastawkowymi wadami serca

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Konieczna, S.; Madeja, G.; Gosiewska-Marcinkowska, E.; Szumilak, B.; Brodzki, L.M.; Leszek, P. [Instytut Kardiologii, Warsaw (Poland)

  1992-12-31

  The aim of this study was to investigate usability of the Massardo method in calculating the left ventricular volume in patients with valvular defect. The group consisted of 21 patients with mitral defect. Left ventricular volumes obtained by contrast ventriculography were used for reference. The correlation coefficient between these two methods was 0.94, SEE=29 ml, V{sub nucl}=0.94 V{sub c.vent}+11. The end-systolic and end-diastolic outlines were marked manually. We concluded that the Massardo methods is an effective method of calculating the left ventricular volume also in group of patients with mitral defect. (author). 11 refs, 4 tabs.

 18. Generalized functions

  CERN Document Server

  Gelfand, I M; Graev, M I; Vilenkin, N Y; Pyatetskii-Shapiro, I I

  Volume 1 is devoted to basics of the theory of generalized functions. The first chapter contains main definitions and most important properties of generalized functions as functional on the space of smooth functions with compact support. The second chapter talks about the Fourier transform of generalized functions. In Chapter 3, definitions and properties of some important classes of generalized functions are discussed; in particular, generalized functions supported on submanifolds of lower dimension, generalized functions associated with quadratic forms, and homogeneous generalized functions are studied in detail. Many simple basic examples make this book an excellent place for a novice to get acquainted with the theory of generalized functions. A long appendix presents basics of generalized functions of complex variables.

 19. Functional Boxplots

  KAUST Repository

  Sun, Ying

  2011-01-01

  This article proposes an informative exploratory tool, the functional boxplot, for visualizing functional data, as well as its generalization, the enhanced functional boxplot. Based on the center outward ordering induced by band depth for functional data, the descriptive statistics of a functional boxplot are: the envelope of the 50% central region, the median curve, and the maximum non-outlying envelope. In addition, outliers can be detected in a functional boxplot by the 1.5 times the 50% central region empirical rule, analogous to the rule for classical boxplots. The construction of a functional boxplot is illustrated on a series of sea surface temperatures related to the El Niño phenomenon and its outlier detection performance is explored by simulations. As applications, the functional boxplot and enhanced functional boxplot are demonstrated on children growth data and spatio-temporal U.S. precipitation data for nine climatic regions, respectively. This article has supplementary material online. © 2011 American Statistical Association.

 20. Orbit Functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anatoliy Klimyk

  2006-01-01

  Full Text Available In the paper, properties of orbit functions are reviewed and further developed. Orbit functions on the Euclidean space E_n are symmetrized exponential functions. The symmetrization is fulfilled by a Weyl group corresponding to a Coxeter-Dynkin diagram. Properties of such functions will be described. An orbit function is the contribution to an irreducible character of a compact semisimple Lie group G of rank n from one of its Weyl group orbits. It is shown that values of orbit functions are repeated on copies of the fundamental domain F of the affine Weyl group (determined by the initial Weyl group in the entire Euclidean space E_n. Orbit functions are solutions of the corresponding Laplace equation in E_n, satisfying the Neumann condition on the boundary of F. Orbit functions determine a symmetrized Fourier transform and a transform on a finite set of points.

 1. Functional displays

  International Nuclear Information System (INIS)

  Angelis De, F.; Haentjens, J.

  1995-01-01

  The Functional Displays are directly derived from the Man-Machine Design key document: Function-Based Task Analysis. The presentation defines and describes the goals-means structure of the plant function along with applicable control volumes and parameters of interest. The purpose of the subject is to show, through an example of a preliminary design, what the main parts of a function are. (3 figs.)

 2. Functional Programming

  OpenAIRE

  Chitil, Olaf

  2009-01-01

  Functional programming is a programming paradigm like object-oriented programming and logic programming. Functional programming comprises both a specific programming style and a class of programming languages that encourage and support this programming style. Functional programming enables the programmer to describe an algorithm on a high-level, in terms of the problem domain, without having to deal with machine-related details. A program is constructed from functions that only map inputs to ...

 3. Functionalized amphipols

  DEFF Research Database (Denmark)

  Della Pia, Eduardo Antonio; Hansen, Randi Westh; Zoonens, Manuela

  2014-01-01

  Amphipols are amphipathic polymers that stabilize membrane proteins isolated from their native membrane. They have been functionalized with various chemical groups in the past years for protein labeling and protein immobilization. This large toolbox of functionalized amphipols combined with their...... surfaces for various applications in synthetic biology. This review summarizes the properties of functionalized amphipols suitable for synthetic biology approaches....

 4. ZASTOSOWANIE METOD GIS W ANALIZIE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY SŁAWNO W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław LEŃ

  Full Text Available Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania narzędzi GIS w analizie struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Badania przeprowadzono w 34 wsiach gminy Sławno położonej w powiecie opoczyńskim, województwo łódzkie. W pracy przeprowadzono analizy dotyczące struktury władania gruntami, analizy użytkowania gruntami, jak również analizę rozdrobnienia gruntów gospodarstw indywidualnych. Otrzymane wyniki pozwolą określić stan struktury przestrzennej obszarów wiejskich Polski centralnej.

 5. Zastosowanie hipoterapii w postępowaniu usprawniającym = The use of hippotherapy in the proceedings streamlining

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Strojek

  2017-02-01

  The aim of the paper is to present the impact of hippotherapy as an adjunct therapy to patients with various diseases. During hippotherapy comes to relaxation, eliminate pathological reflexes, paving the appropriate response, normalize muscle tone, correct posture, improve the work of internal organs. The effect of therapy with a horse is to increase concentration, improve memory and mood, coping with stress, higher self-esteem and confidence.

 6. Magnetic resonance imaging in monitoring of treatment of multiple sclerosis; Zastosowanie metody rezonansu magnetycznego w monitorowaniu leczenia stwardnienia rozsianego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bekiesinska-Figatowska, M.; Walecki, J.; Stelmasiak, Z. [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, Centralny Szpital Kolejowy i Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego, Miedzylesie (Poland)]|[Centrum Naukowo-Kliniczne and Zespol Naukowo Badawczy Chorob Demielinizacyjnych, Akademia Medyczna, Lublin (Poland)

  1996-12-31

  The purpose of the study was to establish the value of MR in monitoring of treatment of multiple sclerosis with new drug 2-CDA and placebo. 83 patients (51 women, 32 men) were examined - 81 of them twice, 66 - three times: before and after 6 and 12 courses of treatment. Toshiba MRT50A machine was used. After the first 6 courses of treatment the number of new plaques was twice as big in placebo group than in 2-CDA group. After 12 courses it turned out that a certain inhibitory influence of 2-CDA on new plaques` appearance was more evident after 15 than 3 months after the end of its administration. This may indicate the delayed action of 2-CDA but requires further investigation. (author) 8 refs, 2 figs, 7 tabs

 7. Metformina – mechanizmy działania i zastosowanie w terapii cukrzycy typu 2[i][/i

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Grzybowska

  2011-01-01

  Full Text Available Metformina jest obecnie najczęściej zalecanym lekiem w terapii cukrzycy typu 2. Mimo iż ta pochodna biguanidu jest stosowana od ponad 50 lat, mechanizm jej działania nie został dokładnie poznany. W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia o mechanizmach antyhiperglikemicznego działania metforminy. Obejmują one: zmniejszenie wchłaniania glukozy w jelicie cienkim, zwiększony transport glukozy do komórek, obniżenie osoczowego stężenia wolnych kwasów tłuszczowych oraz hamowanie glukoneogenezy. Szczególną rolę w tych procesach odgrywa aktywacja kinazy białkowej aktywowanej przez AMP. Najnowsze odkrycia umożliwiły poznanie mechanizmów działania przeciwmiażdżycowego, hipotensyjnego i przeciwnowotworowego metforminy oraz jej wpływu na czynność śródbłonka naczyń. Plejotropowe działanie metforminy obejmuje wpływ na profil lipidowy osocza, zmniejszenie stresu oksydacyjnego, a także zwiększenie aktywności fibrynolitycznej osocza. Mimo że metformina nie jest metabolizowana, najnowsze badania wykazały, że jest aktywnie transportowana do hepatocytów, a także do komórek nabłonka kanalików nerkowych, odpowiednio przez OCT1 (organic cation transporter 1, kodowany przez gen SLC22A1 oraz OCT2 (kodowany przez [i]SLC22A2[/i]. Z kolei transporter MATE1 (multidrug and toxin extrusion 1 protein, kodowany przez gen [i]SLC47A1[/i] umożliwia wydzielanie metforminy z tych komórek do żółci lub moczu. Polimorfizm genów transporterów metforminy może się przyczynić do istotnych różnic w reakcji na lek.

 8. Application of streptokinase and PTA in lower limb chronic ischaemia; Zastosowanie streptokinazy i przezskornej angioplastyki w przewleklym niedokrwieniu konczyn dolnych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Syberyjski, R.; Domanski, Z.; Cyrylowski, L. [Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin (Poland)

  1994-12-31

  In 14 patients with chronic ischaemia of lower limbs, local fibrynolysis with streptokinase followed by PTA was performed in occluded arteries. The procedure was successful in 10 patients. An adverse reaction was observed in 1 patient (gingivorrhea), and a complication was noticed in another one (acute ischaemia due a trombosis). These results suggest that the method may appear as a safe alternative to a surgery treatment, and encourage to evaluate an effectiveness of the procedure in a large group of patients. (author). 6 refs, 3 figs.

 9. Lightness functions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Campi, Stefano; Gardner, Richard; Gronchi, Paolo

  2012-01-01

  Variants of the brightness function of a convex body K in n-dimensional Euclidean are investigated. The Lambertian lightness function L(K; v , w ) gives the total reflected light resulting from illumination by a light source at infinity in the direction w that is visible when looking...... in the direction v . The partial brightness function R( K ; v , w ) gives the area of the projection orthogonal to v of the portion of the surface of K that is both illuminated by a light source from the direction w and visible when looking in the direction v . A class of functions called lightness functions...... is introduced that includes L(K;.) and R(K;.) as special cases. Much of the theory of the brightness function like uniqueness, stability, and the existence and properties of convex bodies of maximal and minimal volume with finitely many function values equal to those of a given convex body, is extended...

 10. Functional analysis

  CERN Document Server

  Kantorovich, L V

  1982-01-01

  Functional Analysis examines trends in functional analysis as a mathematical discipline and the ever-increasing role played by its techniques in applications. The theory of topological vector spaces is emphasized, along with the applications of functional analysis to applied analysis. Some topics of functional analysis connected with applications to mathematical economics and control theory are also discussed. Comprised of 18 chapters, this book begins with an introduction to the elements of the theory of topological spaces, the theory of metric spaces, and the theory of abstract measure space

 11. Functional Boxplots

  KAUST Repository

  Sun, Ying; Genton, Marc G.

  2011-01-01

  data, the descriptive statistics of a functional boxplot are: the envelope of the 50% central region, the median curve, and the maximum non-outlying envelope. In addition, outliers can be detected in a functional boxplot by the 1.5 times the 50% central

 12. Functional coma.

  Science.gov (United States)

  Ludwig, L; McWhirter, L; Williams, S; Derry, C; Stone, J

  2016-01-01

  Functional coma - here defined as a prolonged motionless dissociative attack with absent or reduced response to external stimuli - is a relatively rare presentation. In this chapter we examine a wide range of terms used to describe states of unresponsiveness in which psychologic factors are relevant to etiology, such as depressive stupor, catatonia, nonepileptic "pseudostatus," and factitious disorders, and discuss the place of functional or psychogenic coma among these. Historically, diagnosis of functional coma has sometimes been reached after prolonged investigation and exclusion of other diagnoses. However, as is the case with other functional disorders, diagnosis should preferably be made on the basis of positive findings that provide evidence of inconsistency between an apparent comatose state and normal waking nervous system functioning. In our review of physical signs, we find some evidence for the presence of firm resistance to eye opening as reasonably sensitive and specific for functional coma, as well as the eye gaze sign, in which patients tend to look to the ground when turned on to one side. Noxious stimuli such as Harvey's sign (application of high-frequency vibrating tuning fork to the nasal mucosa) can also be helpful, although patients with this disorder are often remarkably unresponsive to usually painful stimuli, particularly as more commonly applied using sternal or nail bed pressure. The use of repeated painful stimuli is therefore not recommended. We also discuss the role of general anesthesia and other physiologic triggers to functional coma. © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 13. Rhinoplasty (Functional)

  Science.gov (United States)

  ... RESOURCES Medical Societies Patient Education About this Website Font Size + - Home > TREATMENTS > Rhinoplasty (Functional) Nasal/Sinus Irrigation ... performed to restore breathing, it typically necessitates some type of change to the appearance of the nose. ...

 14. Functional tremor.

  Science.gov (United States)

  Schwingenschuh, P; Deuschl, G

  2016-01-01

  Functional tremor is the commonest reported functional movement disorder. A confident clinical diagnosis of functional tremor is often possible based on the following "positive" criteria: a sudden tremor onset, unusual disease course, often with fluctuations or remissions, distractibility of the tremor if attention is removed from the affected body part, tremor entrainment, tremor variability, and a coactivation sign. Many patients show excessive exhaustion during examination. Other somatizations may be revealed in the medical history and patients may show additional functional neurologic symptoms and signs. In cases where the clinical diagnosis remains challenging, providing a "laboratory-supported" level of certainty aids an early positive diagnosis. In rare cases, in which the distinction from Parkinson's disease is difficult, dopamine transporter single-photon emission computed tomography (DAT-SPECT) can be indicated. © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 15. Cognitive Function

  Science.gov (United States)

  Because chemicals can adversely affect cognitive function in humans, considerable effort has been made to characterize their effects using animal models. Information from such models will be necessary to: evaluate whether chemicals identified as potentially neurotoxic by screenin...

 16. Functional unparsing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danvy, Olivier

  2000-01-01

  A string-formatting function such as printf in C seemingly requires dependent types, because its control string determines the rest of its arguments. Examples: formula here We show how changing the representation of the control string makes it possible to program printf in ML (which does not allow...... dependent types). The result is well typed and perceptibly more efficient than the corresponding library functions in Standard ML of New Jersey and in Caml....

 17. Functional Unparsing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danvy, Olivier

  1998-01-01

  A string-formatting function such as printf in C seemingly requires dependent types, because its control string determines the rest of its arguments. We show how changing the representation of the control string makes it possible to program printf in ML (which does not allow dependent types......). The result is well typed and perceptibly more efficient than the corresponding library functions in Standard ML of New Jersey and in Caml....

 18. Overlap functions

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bustince, H.; Fernández, J.; Mesiar, Radko; Montero, J.; Orduna, R.

  2010-01-01

  Roč. 72, 3-4 (2010), s. 1488-1499 ISSN 0362-546X R&D Projects: GA ČR GA402/08/0618 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : t-norm * Migrative property * Homogeneity property * Overlap function Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 1.279, year: 2010 http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/mesiar-overlap functions.pdf

 19. Bessel functions

  CERN Document Server

  Nambudiripad, K B M

  2014-01-01

  After presenting the theory in engineers' language without the unfriendly abstraction of pure mathematics, several illustrative examples are discussed in great detail to see how the various functions of the Bessel family enter into the solution of technically important problems. Axisymmetric vibrations of a circular membrane, oscillations of a uniform chain, heat transfer in circular fins, buckling of columns of varying cross-section, vibrations of a circular plate and current density in a conductor of circular cross-section are considered. The problems are formulated purely from physical considerations (using, for example, Newton's law of motion, Fourier's law of heat conduction electromagnetic field equations, etc.) Infinite series expansions, recurrence relations, manipulation of expressions involving Bessel functions, orthogonality and expansion in Fourier-Bessel series are also covered in some detail. Some important topics such as asymptotic expansions, generating function and Sturm-Lioville theory are r...

 20. Functional inequalities

  CERN Document Server

  Ghoussoub, Nassif

  2013-01-01

  The book describes how functional inequalities are often manifestations of natural mathematical structures and physical phenomena, and how a few general principles validate large classes of analytic/geometric inequalities, old and new. This point of view leads to "systematic" approaches for proving the most basic inequalities, but also for improving them, and for devising new ones--sometimes at will and often on demand. These general principles also offer novel ways for estimating best constants and for deciding whether these are attained in appropriate function spaces. As such, improvements of Hardy and Hardy-Rellich type inequalities involving radially symmetric weights are variational manifestations of Sturm's theory on the oscillatory behavior of certain ordinary differential equations. On the other hand, most geometric inequalities, including those of Sobolev and Log-Sobolev type, are simply expressions of the convexity of certain free energy functionals along the geodesics on the Wasserstein manifold of...

 1. Algebraic functions

  CERN Document Server

  Bliss, Gilbert Ames

  1933-01-01

  This book, immediately striking for its conciseness, is one of the most remarkable works ever produced on the subject of algebraic functions and their integrals. The distinguishing feature of the book is its third chapter, on rational functions, which gives an extremely brief and clear account of the theory of divisors.... A very readable account is given of the topology of Riemann surfaces and of the general properties of abelian integrals. Abel's theorem is presented, with some simple applications. The inversion problem is studied for the cases of genus zero and genus unity. The chapter on t

 2. Functional dyspepsia

  NARCIS (Netherlands)

  Kleibeuker, JH; Thijs, JC

  2004-01-01

  Purpose of review Functional dyspepsia is a common disorder, most of the time of unknown etiology and with variable pathophysiology. Therapy has been and still is largely empirical. Data from recent studies provide new clues for targeted therapy based on knowledge of etiology and pathophysiologic

 3. Functional Literacy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fani Nolimal

  2000-12-01

  Full Text Available The author first defines literacy as the ability of co-operation in all fields of life and points at the features of illiterate or semi-literate individuals. The main stress is laid upon the assessment of literacy and illiteracy. In her opinion the main weak­ ness of this kind of evaluation are its vague psycho-metric characteristics, which leads to results valid in a single geographical or cultural environment only. She also determines the factors causing illiteracy, and she states that the level of functional literacy is more and more becoming a national indicator of successfulness.

 4. Lung function

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sorichter, S.

  2009-01-01

  The term lung function is often restricted to the assessment of volume time curves measured at the mouth. Spirometry includes the assessment of lung volumes which can be mobilised with the corresponding flow-volume curves. In addition, lung volumes that can not be mobilised, such as the residual volume, or only partially as FRC and TLC can be measured by body plethysmography combined with the determination of the airway resistance. Body plethysmography allows the correct positioning of forced breathing manoeuvres on the volume-axis, e.g. before and after pharmacotherapy. Adding the CO single breath transfer factor (T LCO ), which includes the measurement of the ventilated lung volume using He, enables a clear diagnosis of different obstructive, restrictive or mixed ventilatory defects with and without trapped air. Tests of reversibility and provocation, as well as the assessment of inspiratory mouth pressures (PI max , P 0.1 ) help to classify the underlying disorder and to clarify treatment strategies. For further information and to complete the diagnostic of disturbances of the ventilation, diffusion and/or perfusion (capillar-)arterial bloodgases at rest and under physical strain sometimes amended by ergospirometry are recommended. Ideally, lung function measurements are amended by radiological and nuclear medicine techniques. (orig.) [de

 5. Functional phlebology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weber, J.; May, R.; Biland, L.; Endert, G.; Gottlob, R.; Justich, E.; Luebcke, P.; Mignon, G.; Moltz, L.; Partsch, H.; Petter, A.; Ritter, H.; Soerensen, R.; Widmer, L.K.; Widmer, M.T.; Zemp, E.

  1990-01-01

  The book presents a complete survey of the problems occurring in the venous system of the legs, pelvis, and abdomen. The material is arranged in the following main chapters: (1) Introduction to the phlebology of the low-pressure system in the lower part of the body; (2) Phlebographic methods; (3) Instrumented function studies and methods; (4) Pathologic findings; (5) Diagnostic methods and vein therapy; (6) Interventional radiology; (7) Expert opinions on venous lesions including insurance aspects. The first chapter encompasses a section briefly discussing the available instrumented diagnostic imaging methods. In view of the novel imaging methods, namely digital subtraction phlebology, sonography, CT and MRI, the classical phlebography remains the gold standard, so to speak: all currently available phlebographic methods for imaging the venes in the legs, pelvis and abdomen are explained and comparatively evaluated. Instrumented function tests such as Doppler effect ultrasound testing, plethysmography, peripheral and central phlebodynamometry (venous pressure measurement) are analysed for their diagnostic value and as alternative or supplementing techniques in comparison to phlebology. (orig./MG) With 843 figs., 101 tabs [de

 6. Functional Credentials

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deuber Dominic

  2018-04-01

  Full Text Available A functional credential allows a user to anonymously prove possession of a set of attributes that fulfills a certain policy. The policies are arbitrary polynomially computable predicates that are evaluated over arbitrary attributes. The key feature of this primitive is the delegation of verification to third parties, called designated verifiers. The delegation protects the privacy of the policy: A designated verifier can verify that a user satisfies a certain policy without learning anything about the policy itself. We illustrate the usefulness of this property in different applications, including outsourced databases with access control. We present a new framework to construct functional credentials that does not require (non-interactive zero-knowledge proofs. This is important in settings where the statements are complex and thus the resulting zero-knowledge proofs are not efficient. Our construction is based on any predicate encryption scheme and the security relies on standard assumptions. A complexity analysis and an experimental evaluation confirm the practicality of our approach.

 7. Functional Angioplasty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rohit Tewari

  2013-01-01

  Full Text Available Coronary angiography underestimates or overestimates lesion severity, but still remains the cornerstone in the decision making for revascularization for an overwhelming majority of interventional cardiologists. Guidelines recommend and endorse non invasive functional evaluation ought to precede revascularization. In real world practice, this is adopted in less than 50% of patients who go on to have some form of revascularization. Fractional flow reserve (FFR is the ratio of maximal blood flow in a stenotic coronary relative to maximal flow in the same vessel, were it normal. Being independent of changes in heart rate, BP or prior infarction; and take into account the contribution of collateral blood flow. It is a majorly specific index with a reasonably high sensitivity (88%, specificity (100%, positive predictive value (100%, and overall accuracy (93%. Whilst FFR provides objective determination of ischemia and helps select appropriate candidates for revascularization (for both CABG and PCI in to cath lab itself before intervention, whereas intravascular ultrasound/optical coherence tomography guidance in PCI can secure the procedure by optimizing stent expansion. Functional angioplasty simply is incorporating both intravascular ultrasound and FFR into our daily Intervention practices.

 8. Thyroid Function Tests

  Science.gov (United States)

  ... Home » Thyroid Function Tests Leer en Español Thyroid Function Tests FUNCTION HOW DOES THE THYROID GLAND FUNCTION? ... Cancer Thyroid Nodules in Children and Adolescents Thyroid Function Tests Resources Thyroid Function Tests Brochure PDF En ...

 9. Functional materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Park, J. Y.; Hong, G. W.; Lee, H. J.

  2002-05-01

  Development of fabrication process of functional ceramic materials, evaluation of characteristics and experiments for understanding of irradiation behavior of ceramics were carried out for application of ceramics to the nuclear industry. The developed processes were the SiC surface coating technology with large area for improvement of wear resistance and corrosion resistance, the fabrication technology of SiC composites for excellent irradiation resistance, performance improvement technology of SiC fiber and nano-sized powder processing by combustion ignition and spray. Typical results were CVD SiC coating with diameter of 25cm and thickness of 100μm, highly dense SiC composite by F-CVI, heat-treating technology of SiC fiber using B4C power, and nano-sized powders of ODS-Cu, Li-based breeding materials, Ni-based metal powders with primary particle diameter of 20∼50nm. Furthermore, test equipment, data productions and damage evaluations were performed to understand corrosion resistance and wear resistance of alumina, silicon carbide and silicon nitride under PWR or PHWR operation conditions. Experimental procedures and basic technologies for evaluation of irradiation behavior were also established. Additionally, highly reactive precursor powders were developed by various technologies and the powders were applied to the fabrication of 100 m long Ag/Bi-2223 multi-filamentary wires. High Tc magnets and fly wheel for energy storage were developed, as well

 10. Special functions & their applications

  CERN Document Server

  Lebedev, N N

  1972-01-01

  Famous Russian work discusses the application of cylinder functions and spherical harmonics; gamma function; probability integral and related functions; Airy functions; hyper-geometric functions; more. Translated by Richard Silverman.

 11. Functional Programming in R

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mailund, Thomas

  Master functions and discover how to write functional programs in R. In this book, you'll make your functions pure by avoiding side-effects; you’ll write functions that manipulate other functions, and you’ll construct complex functions using simpler functions as building blocks. In Functional...... Programming in R, you’ll see how we can replace loops, which can have side-effects, with recursive functions that can more easily avoid them. In addition, the book covers why you shouldn't use recursion when loops are more efficient and how you can get the best of both worlds. Functional programming...... functions by combining simpler functions. You will: Write functions in R including infix operators and replacement functions Create higher order functions Pass functions to other functions and start using functions as data you can manipulate Use Filer, Map and Reduce functions to express the intent behind...

 12. Resummed coefficient function for the shape function

  OpenAIRE

  Aglietti, U.

  2001-01-01

  We present a leading evaluation of the resummed coefficient function for the shape function. It is also shown that the coefficient function is short-distance-dominated. Our results allow relating the shape function computed on the lattice to the physical QCD distributions.

 13. Time functions function best as functions of multiple times

  NARCIS (Netherlands)

  Desain, P.; Honing, H.

  1992-01-01

  This article presents an elegant way of representing control functions at an abstractlevel. It introduces time functions that have multiple times as arguments. In this waythe generalized concept of a time function can support absolute and relative kinds of time behavior. Furthermore the

 14. Wave-function functionals for the density

  International Nuclear Information System (INIS)

  Slamet, Marlina; Pan Xiaoyin; Sahni, Viraht

  2011-01-01

  We extend the idea of the constrained-search variational method for the construction of wave-function functionals ψ[χ] of functions χ. The search is constrained to those functions χ such that ψ[χ] reproduces the density ρ(r) while simultaneously leading to an upper bound to the energy. The functionals are thereby normalized and automatically satisfy the electron-nucleus coalescence condition. The functionals ψ[χ] are also constructed to satisfy the electron-electron coalescence condition. The method is applied to the ground state of the helium atom to construct functionals ψ[χ] that reproduce the density as given by the Kinoshita correlated wave function. The expectation of single-particle operators W=Σ i r i n , n=-2,-1,1,2, W=Σ i δ(r i ) are exact, as must be the case. The expectations of the kinetic energy operator W=-(1/2)Σ i ∇ i 2 , the two-particle operators W=Σ n u n , n=-2,-1,1,2, where u=|r i -r j |, and the energy are accurate. We note that the construction of such functionals ψ[χ] is an application of the Levy-Lieb constrained-search definition of density functional theory. It is thereby possible to rigorously determine which functional ψ[χ] is closer to the true wave function.

 15. Nonlocal kinetic energy functionals by functional integration

  Science.gov (United States)

  Mi, Wenhui; Genova, Alessandro; Pavanello, Michele

  2018-05-01

  Since the seminal studies of Thomas and Fermi, researchers in the Density-Functional Theory (DFT) community are searching for accurate electron density functionals. Arguably, the toughest functional to approximate is the noninteracting kinetic energy, Ts[ρ], the subject of this work. The typical paradigm is to first approximate the energy functional and then take its functional derivative, δ/Ts[ρ ] δ ρ (r ) , yielding a potential that can be used in orbital-free DFT or subsystem DFT simulations. Here, this paradigm is challenged by constructing the potential from the second-functional derivative via functional integration. A new nonlocal functional for Ts[ρ] is prescribed [which we dub Mi-Genova-Pavanello (MGP)] having a density independent kernel. MGP is constructed to satisfy three exact conditions: (1) a nonzero "Kinetic electron" arising from a nonzero exchange hole; (2) the second functional derivative must reduce to the inverse Lindhard function in the limit of homogenous densities; (3) the potential is derived from functional integration of the second functional derivative. Pilot calculations show that MGP is capable of reproducing accurate equilibrium volumes, bulk moduli, total energy, and electron densities for metallic (body-centered cubic, face-centered cubic) and semiconducting (crystal diamond) phases of silicon as well as of III-V semiconductors. The MGP functional is found to be numerically stable typically reaching self-consistency within 12 iterations of a truncated Newton minimization algorithm. MGP's computational cost and memory requirements are low and comparable to the Wang-Teter nonlocal functional or any generalized gradient approximation functional.

 16. Generalized Probability Functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandre Souto Martinez

  2009-01-01

  Full Text Available From the integration of nonsymmetrical hyperboles, a one-parameter generalization of the logarithmic function is obtained. Inverting this function, one obtains the generalized exponential function. Motivated by the mathematical curiosity, we show that these generalized functions are suitable to generalize some probability density functions (pdfs. A very reliable rank distribution can be conveniently described by the generalized exponential function. Finally, we turn the attention to the generalization of one- and two-tail stretched exponential functions. We obtain, as particular cases, the generalized error function, the Zipf-Mandelbrot pdf, the generalized Gaussian and Laplace pdf. Their cumulative functions and moments were also obtained analytically.

 17. Functionality and homogeneity.

  NARCIS (Netherlands)

  2011-01-01

  Functionality and homogeneity are two of the five Sustainable Safety principles. The functionality principle aims for roads to have but one exclusive function and distinguishes between traffic function (flow) and access function (residence). The homogeneity principle aims at differences in mass,

 18. Extraocular muscle function testing

  Science.gov (United States)

  ... medlineplus.gov/ency/article/003397.htm Extraocular muscle function testing To use the sharing features on this page, please enable JavaScript. Extraocular muscle function testing examines the function of the eye muscles. ...

 19. Congenital platelet function defects

  Science.gov (United States)

  ... pool disorder; Glanzmann's thrombasthenia; Bernard-Soulier syndrome; Platelet function defects - congenital ... Congenital platelet function defects are bleeding disorders that cause reduced platelet function. Most of the time, people with these disorders have ...

 20. Hepatic (Liver) Function Panel

  Science.gov (United States)

  ... Educators Search English Español Blood Test: Hepatic (Liver) Function Panel KidsHealth / For Parents / Blood Test: Hepatic (Liver) ... kidneys ) is working. What Is a Hepatic (Liver) Function Panel? A liver function panel is a blood ...

 1. Platelet Function Tests

  Science.gov (United States)

  ... Patient Resources For Health Professionals Subscribe Search Platelet Function Tests Send Us Your Feedback Choose Topic At ... Also Known As Platelet Aggregation Studies PFT Platelet Function Assay PFA Formal Name Platelet Function Tests This ...

 2. On Poisson functions

  OpenAIRE

  Terashima, Yuji

  2008-01-01

  In this paper, defining Poisson functions on super manifolds, we show that the graphs of Poisson functions are Dirac structures, and find Poisson functions which include as special cases both quasi-Poisson structures and twisted Poisson structures.

 3. Investigating body function

  International Nuclear Information System (INIS)

  Monks, R.; Riley, A.L.M.

  1981-01-01

  This invention relates to the investigation of body function, especially small bowel function but also liver function, using bile acids and bile salts or their metabolic precursors labelled with radio isotopes and selenium or tellurium. (author)

 4. Application of biosurfactants for heavy netals leaching from immobilized activated sludge / Zastosowanie biosurfaktantów do wymywania metali ciężkich z immobilizowanego osadu czynnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuczajowska-Zadrożna Małgorzata

  2015-03-01

  Full Text Available W pracy podjęto badania nad określeniem efektywności wykorzystania biosurfaktantów - saponiny, taniny oraz ramnolipidów JBR 515 i JBR 425 do wymywania kadmu, cynku i miedzi z osadu czynnego immobilizowanego w alginianie sodu 1,5% z alkoholem poliwinylowym 0,5%. Przeprowadzone badania pozwoliły określić wpływ odczynu na regenerację biosorbentu za pomocą testowanych biosurfaktantów, wyznaczyć krytyczne stężenie micelarne (CMC w roztworach zawierających biosorbent i biosurfaktant oraz w próbach właściwych z metalami ciężkimi. Saponina charakteryzowała się najwyższą efektywnością wymywania metali przy pH 1-5, a ramnolipidy przy pH 5-6. Ponadto badania wykazały istotny wpływ stosunku masy biosorbentu do objętości eluatu (m/V na skuteczność wymywania metali. Spośród analizowanych biosurfaktantów saponina wykazywała około 100% efektywność usuwania z biosorbentu cynku i miedzi. Skuteczność innych biosurfaktantów była niższa i zależała od rodzaju metalu

 5. Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego

  OpenAIRE

  Kubanek, Anita

  2017-01-01

  Wydział Prawa i Administracji Państwo, odpowiedzialne za zapewnienie ochrony praw i wolności jednostek, wyposażone jest w różnego rodzaju środki, mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom. Jednym z najbardziej dolegliwych uprawnień jest możliwość zastosowania przymusu bezpośredniego. Uprawnienie to przysługuje głównie upoważnionym osobom, działających w imieniu organów, w których pełnią służbę lub są zatrudnione. Państwo ma monopol na stosowanie przymusu bezpośredniego i dysponowanie ty...

 6. The use of microhardness tests to determine the radiation hardening of austenitic stainless steel; Zastosowanie pomiarow mikrotwardosci dla okreslenia umocnienia radiacyjnego stali austenitycznej napromienionej neutronami

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofman, A.; Kochanski, T.; Malczyk, A.

  1994-12-31

  The use of microhardness technique to determine the radiation hardening has been studied. Microhardness measurements have been conducted on austenitic stainless steel OH18N1OT irradiated up to 2x10{sup 19} ncm{sup -2}. It was determined that the increase in microhardness varies directly with the measured increase in the 0.2% offset yield strength and has been found that microhardness technique may be an effective tool to measurements of radiation induced hardening. (author). 18 refs, 3 figs, 3 tabs.

 7. Istota finansowania na zasadach project finance i jego zastosowanie w rozwoju gospodarczym Polski w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej

  OpenAIRE

  Bujnowicz, Iwona

  2004-01-01

  Project finance has been used for decades in Western countries to found major resource and infrastructure projects in a manner which is satisfactory and beneficial to the sponsors and financiers alike. Central and Eastern Europe represents the next frontier for successful project finance transactions. Project finance refers to the financing of long-term infrastructure, industrial projects and public services based upon a non-recourse or limited recourse financial structure where project debt ...

 8. Application of Relevance Maps in Multidimensional Classification of Coal Types / Zastosowanie Map Odniesienia W Wielowymiarowej Klasyfikacji Typów Węgla

  Science.gov (United States)

  Niedoba, Tomasz

  2015-03-01

  Multidimensional data visualization methods are a modern tool allowing to classify some analyzed objects. In the case of grained materials e.g. coal, many characteristics have an influence on the material quality. In case of coal, apart from most obvious features like particle size, particle density or ash contents there are many others which cause significant differences between considered types of material. The paper presents the possibility of applying visualization techniques for coal type identification and determination of significant differences between various types of coal. Author decided to apply relevance maps to achieve this purpose. Three types of coal - 31, 34.2 and 35 (according to Polish classification of coal types) were investigated, which were initially screened on sieves and then divided into density fractions. Then, each size-density fraction was chemically analyzed to obtain other characteristics. It was stated that the applied methodology allows to identify certain coal types efficiently and can be used as a qualitative criterion for grained materials. However, it was impossible to achieve such identification comparing all three types of coal together. The presented methodology is new way of analyzing data concerning widely understood mineral processing. Surowce mineralne, które podlegają wzbogacaniu w celu ich lepszego wykorzystania mogą być (charakteryzują się) charakteryzowane wieloma wskaźnikami opisującymi ich, interesujące przeróbkarza, cechy. Podstawowymi cechami są wielkość ziaren oraz ich gęstość, które decydują o przebiegu rozdziału zbiorów ziaren (nadaw) i efektach takiego rozdziału. Rozdział prowadzi się z reguły, w celu uzyskania produktów o zróżnicowanych wartościach średnich wybranej cechy, która zwykle charakteryzowana jest zawartością określonego składnika surowca wyznaczoną na drodze analiz chemicznych. Takie podejście do surowca mineralnego prowadzi do potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1,..., Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba i Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013b); - analiza czynnikowa (Tumidajski, 1997; Tumidajski and Saramak, 2009); - metody wielowymiarowej wizualizacji danych. W artykule zastosowano nowoczesną metodę wizualizacji wielowymiarowych danych - metodę tzw. map odniesienia (z ang. relevance maps). Aby zastosować ww. metodę przeprowadzono doświadczenia na trzech typach węgla, pobranych z trzech kopalni węgla kamiennego, zlokalizowanych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Były to węgle typu 31, 34.2 i 35, według polskiej klasyfikacji węgli. Każdą z pobranych prób poddano rozdziałowi na klasy ziarnowe a następnie każdą z klas ziarnowych rozdzielono na frakcje densymetryczne za pomocą rozdziału w roztworze chlorku cynku. Tak otrzymane klaso-frakcje przebadano chemiczne ze względu na wybrane parametry jakościowe węgla. Były to takie cechy jak: ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki, zawartość substancji lotnych oraz miąższość materiału. Otrzymano w ten sposób zestaw siedmiu danych dla każdej klasy ziarnowej i każdego typu węgla. Stanowił on swoisty siedmiowymiarowy zbiór, który postanowiono zobrazować za pomocą techniki wizualizacji bazującej na tzw. mapach odniesienia. W metodzie map odniesienia na płaszczyźnie służącej do wizualizacji danych zostają rozmieszczone specjalne punkty zwane punktami odniesienia, reprezentujące poszczególne cechy. Do każdej cechy (współrzędnej) zostaje przyporządkowany punkt odniesienia reprezentujący tą cechę. Czyli przy danych 7-wymiarowych umieszczamy na płaszczyźnie 7 takich punktów odniesienia reprezentujących poszczególne współrzędne. Rozkład punktów reprezentujących przedstawiane wielowymiarowe dane odzwierciedla relacje pomiędzy tymi danymi a cechami. Im bardziej i-ta cecha występuje w danym obiekcie (czyli i-ta współrzędna ma większą wartość), tym bliżej powinien leżeć punkt reprezentujący dany obiekt względem punktu odniesienia reprezentującego i-tą cechę (współrzędną). W ten sposób każdy punkt odniesienia reprezentujący daną cechę, dzieli płaszczyznę na obszary bardziej oraz mniej zależne od cechy nr i (mniej oraz bardziej odległe od punktu odniesienia reprezentującego i-tą cechę). Dokładny opis algorytmu przedstawiono w podrozdziale 3 artykułu. Za pomocą omawianej metody dokonano wizualizacji danych dotyczących przedstawionych typów węgla. Uzyskane rezultaty przedstawiono na rysunkach 1-9. Widoki te pokazują sposób, w jaki 7-wymiarowe dane zostają przekształcone przy pomocy mapy odniesienia do dwóch wymiarów. Algorytm wizualizacji przy użyciu mapy odniesienia działa tak by pomimo znacznej redukcji liczby wymiarów, w jak największym stopniu odległości pomiędzy punktem reprezentującym konkretny wektor danych a punktami odniesienia zależały od współrzędnych tego wektora danych. W ten sposób na ekranie 2-wymiarowym, możemy zobaczyć istotne cechy danych 7-wymiarowych. Na rysunkach 1-4 widać, w jaki sposób wzrasta grupowanie punktów reprezentujących trzy różne klasy węgla (31, 34.2 oraz 35) wraz ze wzrostem parametru ITER. Widać, że punkty będące obrazami danych reprezentujących te same klasy węgla zaczynają zajmować osobne podobszary oraz zaczynają się grupować. Jednak w niektórych częściach przestrzeni obrazy punktów reprezentujących różne klasy węgla zachodzą na siebie. Przez to nie możemy na podstawie tych rysunków stwierdzić, że analizowane dane pozwalają na prawidłową klasyfikację typów węgla. W celu uzyskania bardziej czytelnych wyników postanowiono przedstawić przy pomocy mapy odniesienia, te same dane w nieco inny sposób. Postanowiono przeanalizować dane reprezentujące różne typy węgla parami. Rysunek 5 przedstawia widok uzyskany dla danych reprezentujących typy węgla 34.2 oraz 35. Widać na nim czytelnie, że obrazy punktów reprezentujących próbki węgla typu 34.2 gromadzą się w skupiskach, które łatwo można odseparować od skupisk obrazów punktów reprezentujących próbki węgla 35. Podobne obserwacje dokonano na podstawie rysunków 6 i 7, gdzie przedstawiono parami, odpowiednio, węgle typu 31 i 34.2 oraz 31 i 35. Przeprowadzona wizualizacja wielowymiarowa przy użyciu map odniesienia pozwala więc stwierdzić, że informacje zawarte w analizowanych siedmiowymiarowych danych są wystarczające do prawidłowej klasyfikacji typów węgla 31, 34.2 oraz 35.

 9. Zastosowanie modelu Bühlmanna-Strauba do estymacji stawek składki netto zależnych od wieku ubezpieczonych w ubezpieczeniu autocasco

  OpenAIRE

  Szymańska, Anna

  2016-01-01

  One of the basic variables used in the process of tariff calculation of premiums in motor hull liability insurance is the age of the insured. In this type of insurance offered by insurers operating on the Polish market, this variable is taken into account in the ratemaking by discounts and increases in assigned premium, known as the net premiums rates. The aim of this work is to propose a method of rate estimation of net premiums in the groups of the motor hull liability insurance portfolio o...

 10. Zastosowanie metod fizycznych w celu określenia rodzaju sztucznych włókien mineralnych długotrwale użytkowanych jako izolacja termiczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Sąkol

  2016-10-01

  Full Text Available Background. Asbestos and artificial mineral (ceramic, glass and rock fibers are used as thermal insulating materials; both are agents harmful to human health. The current exposure limit values for respirable ceramic fibers are twice sharper than for glass- and rock fibers. Fibrous materials used for a long time at elevated temperatures wear out and require replacement. The aim of the study was to establish physical characteristics enabling identification of the types of thermally destroyed man-made mineral fibers. No such data are available in the literature. Materials. Bulk samples of thermal insulating fibrous material were investigated in this study. One sample was unknown. Methods. Microscopic determination of artificial mineral fibers was performed by assessment of a number of physical properties, such as crystallinity and refractive index. Crystallinity of fibrous materials was estimated using an X-ray diffractometer. Morphological and optical observations were achieved with a phase contrast and a polarized light microscope. The refractive index of fibers was assessed by observing relief and Becke line. It was evaluated by using immersion liquids controlled with an Abbe refractometer. Results. Compared to new man-made mineral fibers, those which had been used at high temperature for long time performance changed color and gloss, and their refractive indices were increased. So was their fragility. Conclusions. Optical properties alone may not be sufficient to distinguish between non-crystalline glass or ceramic man-made fibers. Identification requires significant operator training and experience.

 11. The application of Monte Carlo method to electron and photon beams transport; Zastosowanie metody Monte Carlo do analizy transportu elektronow i fotonow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zychor, I. [Soltan Inst. for Nuclear Studies, Otwock-Swierk (Poland)

  1994-12-31

  The application of a Monte Carlo method to study a transport in matter of electron and photon beams is presented, especially for electrons with energies up to 18 MeV. The SHOWME Monte Carlo code, a modified version of GEANT3 code, was used on the CONVEX C3210 computer at Swierk. It was assumed that an electron beam is mono directional and monoenergetic. Arbitrary user-defined, complex geometries made of any element or material can be used in calculation. All principal phenomena occurring when electron beam penetrates the matter are taken into account. The use of calculation for a therapeutic electron beam collimation is presented. (author). 20 refs, 29 figs.

 12. Functional bowel disorders and functional abdominal pain

  OpenAIRE

  Thompson, W; Longstreth, G; Drossman, D; Heaton, K; Irvine, E; Muller-Lissner, S

  1999-01-01

  The Rome diagnostic criteria for the functional bowel disorders and functional abdominal pain are used widely in research and practice. A committee consensus approach, including criticism from multinational expert reviewers, was used to revise the diagnostic criteria and update diagnosis and treatment recommendations, based on research results. The terminology was clarified and the diagnostic criteria and management recommendations were revised. A functional bowel disorder (FBD) is diagnosed ...

 13. Functional microorganisms for functional food quality.

  Science.gov (United States)

  Gobbetti, M; Cagno, R Di; De Angelis, M

  2010-09-01

  Functional microorganisms and health benefits represent a binomial with great potential for fermented functional foods. The health benefits of fermented functional foods are expressed either directly through the interactions of ingested live microorganisms with the host (probiotic effect) or indirectly as the result of the ingestion of microbial metabolites synthesized during fermentation (biogenic effect). Since the importance of high viability for probiotic effect, two major options are currently pursued for improving it--to enhance bacterial stress response and to use alternative products for incorporating probiotics (e.g., ice cream, cheeses, cereals, fruit juices, vegetables, and soy beans). Further, it seems that quorum sensing signal molecules released by probiotics may interact with human epithelial cells from intestine thus modulating several physiological functions. Under optimal processing conditions, functional microorganisms contribute to food functionality through their enzyme portfolio and the release of metabolites. Overproduction of free amino acids and vitamins are two classical examples. Besides, bioactive compounds (e.g., peptides, γ-amino butyric acid, and conjugated linoleic acid) may be released during food processing above the physiological threshold and they may exert various in vivo health benefits. Functional microorganisms are even more used in novel strategies for decreasing phenomenon of food intolerance (e.g., gluten intolerance) and allergy. By a critical approach, this review will aim at showing the potential of functional microorganisms for the quality of functional foods.

 14. The Interpretive Function

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerbo, Heidi

  2017-01-01

  Approximately a decade ago, it was suggested that a new function should be added to the lexicographical function theory: the interpretive function(1). However, hardly any research has been conducted into this function, and though it was only suggested that this new function was relevant...... to incorporate into lexicographical theory, some scholars have since then assumed that this function exists(2), including the author of this contribution. In Agerbo (2016), I present arguments supporting the incorporation of the interpretive function into the function theory and suggest how non-linguistic signs...... can be treated in specific dictionary articles. However, in the current article, due to the results of recent research, I argue that the interpretive function should not be considered an individual main function. The interpretive function, contrary to some of its definitions, is not connected...

 15. Every storage function is a state function

  NARCIS (Netherlands)

  Trentelman, H.L.; Willems, J.C.

  1997-01-01

  It is shown that for linear dynamical systems with quadratic supply rates, a storage function can always be written as a quadratic function of the state of an associated linear dynamical system. This dynamical system is obtained by combining the dynamics of the original system with the dynamics of

 16. Persistent Functional Languages: Toward Functional Relational Databases

  NARCIS (Netherlands)

  Wevers, L.

  2014-01-01

  Functional languages provide new approaches to concurrency control, based on techniques such as lazy evaluation and memoization. We have designed and implemented a persistent functional language based on these ideas, which we plan to use for the implementation of a relational database system. With

 17. Museums and Their Functions.

  Science.gov (United States)

  Osborne, Harold

  1985-01-01

  Historical background concerning the nature and function of museums is provided, and the aesthetic functions of museums are discussed. The first major aesthetic function of museums is to preserve the artistic heritage of mankind and to make it widely available. The second major function is patronage. (RM)

 18. Hierarchical wave functions revisited

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li Dingping.

  1997-11-01

  We study the hierarchical wave functions on a sphere and on a torus. We simplify some wave functions on a sphere or a torus using the analytic properties of wave functions. The open question, the construction of the wave function for quasi electron excitation on a torus, is also solved in this paper. (author)

 19. Functional Programming in R

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mailund, Thomas

  Master functions and discover how to write functional programs in R. In this book, you'll make your functions pure by avoiding side-effects; you’ll write functions that manipulate other functions, and you’ll construct complex functions using simpler functions as building blocks. In Functional...... Programming in R, you’ll see how we can replace loops, which can have side-effects, with recursive functions that can more easily avoid them. In addition, the book covers why you shouldn't use recursion when loops are more efficient and how you can get the best of both worlds. Functional programming...... is a style of programming, like object-oriented programming, but one that focuses on data transformations and calculations rather than objects and state. Where in object-oriented programming you model your programs by describing which states an object can be in and how methods will reveal or modify...

 20. Functional Programming in R

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mailund, Thomas

  2017-01-01

  Master functions and discover how to write functional programs in R. In this book, you'll make your functions pure by avoiding side-effects; you’ll write functions that manipulate other functions, and you’ll construct complex functions using simpler functions as building blocks. In Functional...... Programming in R, you’ll see how we can replace loops, which can have side-effects, with recursive functions that can more easily avoid them. In addition, the book covers why you shouldn't use recursion when loops are more efficient and how you can get the best of both worlds. Functional programming...... is a style of programming, like object-oriented programming, but one that focuses on data transformations and calculations rather than objects and state. Where in object-oriented programming you model your programs by describing which states an object can be in and how methods will reveal or modify...

 1. Teager Correlation Function

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bysted, Tommy Kristensen; Hamila, R.; Gabbouj, M.

  1998-01-01

  A new correlation function called the Teager correlation function is introduced in this paper. The connection between this function, the Teager energy operator and the conventional correlation function is established. Two applications are presented. The first is the minimization of the Teager error...... norm and the second one is the use of the instantaneous Teager correlation function for simultaneous estimation of TDOA and FDOA (Time and Frequency Difference of Arrivals)....

 2. Properties of Ambiguity Functions

  OpenAIRE

  Mulcahy-Stanislawczyk, John

  2014-01-01

  The use of ambiguity functions in radar signal design and analysis is very common. Understanding the various properties and meanings of ambiguity functions allow a signal designer to understand the time delay and doppler shift properties of a given signal. Through the years, several different versions of the ambiguity function have been used. Each of these functions essentially have the same physical meaning; however, the use of different functions makes it difficult to be sure that certai...

 3. Ergotic / epistemic / semiotic functions

  OpenAIRE

  Luciani , Annie

  2007-01-01

  International audience; Claude Cadoz has introduced a typology of human-environment relation, identifying three functions. This typology allows characterizing univocally, i.e. in a non-redundant manner, the computer devices and interfaces that allow human to interact with environment through and by computers. These three functions are: the epistemic function, the semiotic function, the ergotic function. Conversely to the terms epistemic and semiotic that are usual, the term ergotic has been s...

 4. Variational functionals which admit discontinuous trial functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nelson, P. Jr.

  1975-01-01

  It is argued that variational synthesis with discontinuous trial functions requires variational principles applicable to equations involving operators acting between distinct Hilbert spaces. A description is given of a Roussopoulos-type variational principle generalized to cover this situation. This principle is suggested as the basis for a unified approach to the derivation of variational functionals. In addition to esthetics, this approach has the advantage that the mathematical details increase the understanding of the derived functional, particularly the sense in which a synthesized solution should be regarded as an approximation to the true solution. By way of illustration, the generalized Roussopoulos principle is applied to derive a class of first-order diffusion functionals which admit trial functions containing approximations at an interface. These ''asymptotic'' interface quantities are independent of the limiting approximations from either side and permit use of different trial spectra at and on either side of an interface. The class of functionals derived contains as special cases both the Lagrange multiplier method of Buslik and two functionals of Lambropoulos and Luco. Some numerical results for a simple two-group model confirm that the ''multipliers'' can closely approximate the appropriate quantity in the region near an interface. (U.S.)

 5. A Blue Lagoon Function

  DEFF Research Database (Denmark)

  Markvorsen, Steen

  2007-01-01

  We consider a specific function of two variables whose graph surface resembles a blue lagoon. The function has a saddle point $p$, but when the function is restricted to any given straight line through $p$ it has a {\\em{strict local minimum}} along that line at $p$.......We consider a specific function of two variables whose graph surface resembles a blue lagoon. The function has a saddle point $p$, but when the function is restricted to any given straight line through $p$ it has a {\\em{strict local minimum}} along that line at $p$....

 6. Quality function deployment

  International Nuclear Information System (INIS)

  1981-10-01

  This book indicates quality function deployment with quality and deployment of quality function, process and prospect of quality function deployment and development, product process and conception of quality table, deployment of quality demand, design of quality table and application of concurrent multi design, progress design and quality development, main safe part and management of important function part, quality development and deployment of method of construction, quality deployment and economics, total system of quality function deployment and task of quality function deployment in the present and future.

 7. Functional Object Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raket, Lars Lau

  We propose a direction it the field of statistics which we will call functional object analysis. This subfields considers the analysis of functional objects defined on continuous domains. In this setting we will focus on model-based statistics, with a particularly emphasis on mixed......-effect formulations, where the observed functional signal is assumed to consist of both fixed and random functional effects. This thesis takes the initial steps toward the development of likelihood-based methodology for functional objects. We first consider analysis of functional data defined on high...

 8. High spin structure functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khan, H.

  1990-01-01

  This thesis explores deep inelastic scattering of a lepton beam from a polarized nuclear target with spin J=1. After reviewing the formation for spin-1/2, the structure functions for a spin-1 target are defined in terms of the helicity amplitudes for forward compton scattering. A version of the convolution model, which incorporates relativistic and binding energy corrections is used to calculate the structure functions of a neutron target. A simple parameterization of these structure functions is given in terms of a few neutron wave function parameters and the free nucleon structure functions. This allows for an easy comparison of structure functions calculated using different neutron models. (author)

 9. From functional architecture to functional connectomics.

  Science.gov (United States)

  Reid, R Clay

  2012-07-26

  "Receptive Fields, Binocular Interaction and Functional Architecture in the Cat's Visual Cortex" by Hubel and Wiesel (1962) reported several important discoveries: orientation columns, the distinct structures of simple and complex receptive fields, and binocular integration. But perhaps the paper's greatest influence came from the concept of functional architecture (the complex relationship between in vivo physiology and the spatial arrangement of neurons) and several models of functionally specific connectivity. They thus identified two distinct concepts, topographic specificity and functional specificity, which together with cell-type specificity constitute the major determinants of nonrandom cortical connectivity. Orientation columns are iconic examples of topographic specificity, whereby axons within a column connect with cells of a single orientation preference. Hubel and Wiesel also saw the need for functional specificity at a finer scale in their model of thalamic inputs to simple cells, verified in the 1990s. The difficult but potentially more important question of functional specificity between cortical neurons is only now becoming tractable with new experimental techniques. Copyright © 2012 Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. Functional Median Polish

  KAUST Repository

  Sun, Ying

  2012-08-03

  This article proposes functional median polish, an extension of univariate median polish, for one-way and two-way functional analysis of variance (ANOVA). The functional median polish estimates the functional grand effect and functional main factor effects based on functional medians in an additive functional ANOVA model assuming no interaction among factors. A functional rank test is used to assess whether the functional main factor effects are significant. The robustness of the functional median polish is demonstrated by comparing its performance with the traditional functional ANOVA fitted by means under different outlier models in simulation studies. The functional median polish is illustrated on various applications in climate science, including one-way and two-way ANOVA when functional data are either curves or images. Specifically, Canadian temperature data, U. S. precipitation observations and outputs of global and regional climate models are considered, which can facilitate the research on the close link between local climate and the occurrence or severity of some diseases and other threats to human health. © 2012 International Biometric Society.

 11. Operations Between Functions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gardner, Richard J.; Kiderlen, Markus

  A structural theory of operations between real-valued (or extended-real-valued) functions on a nonempty subset A of Rn is initiated. It is shown, for example, that any operation ∗ on a cone of functions containing the constant functions, which is pointwise, positively homogeneous, monotonic......, and associative, must be one of 40 explicitly given types. In particular, this is the case for operations between pairs of arbitrary, or continuous, or differentiable functions. The term pointwise means that (f ∗g)(x) = F(f(x), g(x)), for all x ∈ A and some function F of two variables. Several results in the same...... spirit are obtained for operations between convex functions or between support functions. For example, it is shown that ordinary addition is the unique pointwise operation between convex functions satisfying the identity property, i.e., f ∗ 0 = 0 ∗ f = f, for all convex f, while other results classify Lp...

 12. Kidney function tests

  Science.gov (United States)

  Kidney function tests are common lab tests used to evaluate how well the kidneys are working. Such tests include: ... Oh MS, Briefel G. Evaluation of renal function, water, electrolytes ... and Management by Laboratory Methods . 23rd ed. Philadelphia, ...

 13. Liver Function Tests

  Science.gov (United States)

  ... digest food, store energy, and remove poisons. Liver function tests are blood tests that check to see ... as hepatitis and cirrhosis. You may have liver function tests as part of a regular checkup. Or ...

 14. Functionalized diamond nanoparticles

  KAUST Repository

  Beaujuge, Pierre M.; El Tall, Omar; Raja, Inam U.

  2014-01-01

  A diamond nanoparticle can be functionalized with a substituted dienophile under ambient conditions, and in the absence of catalysts or additional reagents. The functionalization is thought to proceed through an addition reaction.

 15. Smart hydrogel functional materials

  CERN Document Server

  Chu, Liang-Yin; Ju, Xiao-Jie

  2014-01-01

  This book systematically introduces smart hydrogel functional materials with the configurations ranging from hydrogels to microgels. It serves as an excellent reference for designing and fabricating artificial smart hydrogel functional materials.

 16. Integrals of Bessel functions

  OpenAIRE

  Babusci, D.; Dattoli, G.; Germano, B.; Martinelli, M. R.; Ricci, P. E.

  2011-01-01

  We use the operator method to evaluate a class of integrals involving Bessel or Bessel-type functions. The technique we propose is based on the formal reduction of these family of functions to Gaussians.

 17. Functional Python programming

  CERN Document Server

  Lott, Steven

  2015-01-01

  This book is for developers who want to use Python to write programs that lean heavily on functional programming design patterns. You should be comfortable with Python programming, but no knowledge of functional programming paradigms is needed.

 18. Functionalized diamond nanoparticles

  KAUST Repository

  Beaujuge, Pierre M.

  2014-10-21

  A diamond nanoparticle can be functionalized with a substituted dienophile under ambient conditions, and in the absence of catalysts or additional reagents. The functionalization is thought to proceed through an addition reaction.

 19. Ecological Functions of Landscapes

  Science.gov (United States)

  Kiryushin, V. I.

  2018-01-01

  Ecological functions of landscapes are considered a system of processes ensuring the development, preservation, and evolution of ecosystems and the biosphere as a whole. The concept of biogeocenosis can be considered a model that integrates biotic and environmental functions. The most general biogeocenotic functions specify the biodiversity, biotic links, self-organization, and evolution of ecosystems. Close interaction between biocenosis and the biotope (ecotope) is ensured by the continuous exchange of matter, energy, and information. Ecotope determines the biocenosis. The group of ecotopic functions includes atmospheric (gas exchange, heat exchange, hydroatmospheric, climate-forming), lithospheric (geodynamic, geophysical, and geochemical), hydrologic and hydrogeologic functions of landscape and ecotopic functions of soils. Bioecological functions emerge as a result of the biotope and ecotope interaction; these are the bioproductive, destructive, organoaccumulative, biochemical (gas, concentration, redox, biochemical, biopedological), pedogenetic, and energy functions

 20. Functional Median Polish

  KAUST Repository

  Sun, Ying; Genton, Marc G.

  2012-01-01

  polish is demonstrated by comparing its performance with the traditional functional ANOVA fitted by means under different outlier models in simulation studies. The functional median polish is illustrated on various applications in climate science

 1. Hybrid functional pseudopotentials

  Science.gov (United States)

  Yang, Jing; Tan, Liang Z.; Rappe, Andrew M.

  2018-02-01

  The consistency between the exchange-correlation functional used in pseudopotential construction and in the actual density functional theory calculation is essential for the accurate prediction of fundamental properties of materials. However, routine hybrid density functional calculations at present still rely on generalized gradient approximation pseudopotentials due to the lack of hybrid functional pseudopotentials. Here, we present a scheme for generating hybrid functional pseudopotentials, and we analyze the importance of pseudopotential density functional consistency for hybrid functionals. For the PBE0 hybrid functional, we benchmark our pseudopotentials for structural parameters and fundamental electronic gaps of the Gaussian-2 (G2) molecular dataset and some simple solids. Our results show that using our PBE0 pseudopotentials in PBE0 calculations improves agreement with respect to all-electron calculations.

 2. Photon structure function - theory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bardeen, W.A.

  1984-12-01

  The theoretical status of the photon structure function is reviewed. Particular attention is paid to the hadronic mixing problem and the ability of perturbative QCD to make definitive predictions for the photon structure function. 11 references

 3. Monotone Boolean functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Korshunov, A D

  2003-01-01

  Monotone Boolean functions are an important object in discrete mathematics and mathematical cybernetics. Topics related to these functions have been actively studied for several decades. Many results have been obtained, and many papers published. However, until now there has been no sufficiently complete monograph or survey of results of investigations concerning monotone Boolean functions. The object of this survey is to present the main results on monotone Boolean functions obtained during the last 50 years

 4. and chebyshev functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohsen Razzaghi

  2000-01-01

  Full Text Available A direct method for finding the solution of variational problems using a hybrid function is discussed. The hybrid functions which consist of block-pulse functions plus Chebyshev polynomials are introduced. An operational matrix of integration and the integration of the cross product of two hybrid function vectors are presented and are utilized to reduce a variational problem to the solution of an algebraic equation. Illustrative examples are included to demonstrate the validity and applicability of the technique.

 5. Functional Task Test (FTT)

  Science.gov (United States)

  Bloomberg, Jacob J.; Mulavara, Ajitkumar; Peters, Brian T.; Rescheke, Millard F.; Wood, Scott; Lawrence, Emily; Koffman, Igor; Ploutz-Snyder, Lori; Spiering, Barry A.; Feeback, Daniel L.; hide

  2009-01-01

  This slide presentation reviews the Functional Task Test (FTT), an interdisciplinary testing regimen that has been developed to evaluate astronaut postflight functional performance and related physiological changes. The objectives of the project are: (1) to develop a set of functional tasks that represent critical mission tasks for the Constellation Program, (2) determine the ability to perform these tasks after space flight, (3) Identify the key physiological factors that contribute to functional decrements and (4) Use this information to develop targeted countermeasures.

 6. Pseudolinear functions and optimization

  CERN Document Server

  Mishra, Shashi Kant

  2015-01-01

  Pseudolinear Functions and Optimization is the first book to focus exclusively on pseudolinear functions, a class of generalized convex functions. It discusses the properties, characterizations, and applications of pseudolinear functions in nonlinear optimization problems.The book describes the characterizations of solution sets of various optimization problems. It examines multiobjective pseudolinear, multiobjective fractional pseudolinear, static minmax pseudolinear, and static minmax fractional pseudolinear optimization problems and their results. The authors extend these results to locally

 7. Photon wave function

  OpenAIRE

  Bialynicki-Birula, Iwo

  2005-01-01

  Photon wave function is a controversial concept. Controversies stem from the fact that photon wave functions can not have all the properties of the Schroedinger wave functions of nonrelativistic wave mechanics. Insistence on those properties that, owing to peculiarities of photon dynamics, cannot be rendered, led some physicists to the extreme opinion that the photon wave function does not exist. I reject such a fundamentalist point of view in favor of a more pragmatic approach. In my view, t...

 8. On Functional Calculus Estimates

  NARCIS (Netherlands)

  Schwenninger, F.L.

  2015-01-01

  This thesis presents various results within the field of operator theory that are formulated in estimates for functional calculi. Functional calculus is the general concept of defining operators of the form $f(A)$, where f is a function and $A$ is an operator, typically on a Banach space. Norm

 9. Phylogenetic molecular function annotation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Engelhardt, Barbara E; Jordan, Michael I; Repo, Susanna T; Brenner, Steven E

  2009-01-01

  It is now easier to discover thousands of protein sequences in a new microbial genome than it is to biochemically characterize the specific activity of a single protein of unknown function. The molecular functions of protein sequences have typically been predicted using homology-based computational methods, which rely on the principle that homologous proteins share a similar function. However, some protein families include groups of proteins with different molecular functions. A phylogenetic approach for predicting molecular function (sometimes called 'phylogenomics') is an effective means to predict protein molecular function. These methods incorporate functional evidence from all members of a family that have functional characterizations using the evolutionary history of the protein family to make robust predictions for the uncharacterized proteins. However, they are often difficult to apply on a genome-wide scale because of the time-consuming step of reconstructing the phylogenies of each protein to be annotated. Our automated approach for function annotation using phylogeny, the SIFTER (Statistical Inference of Function Through Evolutionary Relationships) methodology, uses a statistical graphical model to compute the probabilities of molecular functions for unannotated proteins. Our benchmark tests showed that SIFTER provides accurate functional predictions on various protein families, outperforming other available methods.

 10. New Similarity Functions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Yazdani, Hossein; Ortiz-Arroyo, Daniel; Kwasnicka, Halina

  2016-01-01

  spaces, in addition to their similarity in the vector space. Prioritized Weighted Feature Distance (PWFD) works similarly as WFD, but provides the ability to give priorities to desirable features. The accuracy of the proposed functions are compared with other similarity functions on several data sets....... Our results show that the proposed functions work better than other methods proposed in the literature....

 11. Two Functions of Language

  Science.gov (United States)

  Feldman, Carol Fleisher

  1977-01-01

  Author advocates the view that meaning is necessarily dependent upon the communicative function of language and examines the objections, particularly those of Noam Chomsky, to this view. Argues that while Chomsky disagrees with the idea that communication is the essential function of language, he implicitly agrees that it has a function.…

 12. Automatic differentiation of functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Douglas, S.R.

  1990-06-01

  Automatic differentiation is a method of computing derivatives of functions to any order in any number of variables. The functions must be expressible as combinations of elementary functions. When evaluated at specific numerical points, the derivatives have no truncation error and are automatically found. The method is illustrated by simple examples. Source code in FORTRAN is provided

 13. Nonparametric Transfer Function Models

  Science.gov (United States)

  Liu, Jun M.; Chen, Rong; Yao, Qiwei

  2009-01-01

  In this paper a class of nonparametric transfer function models is proposed to model nonlinear relationships between ‘input’ and ‘output’ time series. The transfer function is smooth with unknown functional forms, and the noise is assumed to be a stationary autoregressive-moving average (ARMA) process. The nonparametric transfer function is estimated jointly with the ARMA parameters. By modeling the correlation in the noise, the transfer function can be estimated more efficiently. The parsimonious ARMA structure improves the estimation efficiency in finite samples. The asymptotic properties of the estimators are investigated. The finite-sample properties are illustrated through simulations and one empirical example. PMID:20628584

 14. Weakly clopen functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Son, Mi Jung; Park, Jin Han; Lim, Ki Moon

  2007-01-01

  We introduce a new class of functions called weakly clopen function which includes the class of almost clopen functions due to Ekici [Ekici E. Generalization of perfectly continuous, regular set-connected and clopen functions. Acta Math Hungar 2005;107:193-206] and is included in the class of weakly continuous functions due to Levine [Levine N. A decomposition of continuity in topological spaces. Am Math Mon 1961;68:44-6]. Some characterizations and several properties concerning weakly clopenness are obtained. Furthermore, relationships among weak clopenness, almost clopenness, clopenness and weak continuity are investigated

 15. Implementing function spreadsheets

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sestoft, Peter

  2008-01-01

  : that of turning an expression into a named function. Hence they proposed a way to define a function in terms of a worksheet with designated input and output cells; we shall call it a function sheet. The goal of our work is to develop implementations of function sheets and study their application to realistic...... examples. Therefore, we are also developing a simple yet comprehensive spreadsheet core implementation for experimentation with this technology. Here we report briefly on our experiments with function sheets as well as other uses of our spreadsheet core implementation....

 16. Transfer function combinations

  KAUST Repository

  Zhou, Liang; Schott, Mathias; Hansen, Charles

  2012-01-01

  Direct volume rendering has been an active area of research for over two decades. Transfer function design remains a difficult task since current methods, such as traditional 1D and 2D transfer functions, are not always effective for all data sets. Various 1D or 2D transfer function spaces have been proposed to improve classification exploiting different aspects, such as using the gradient magnitude for boundary location and statistical, occlusion, or size metrics. In this paper, we present a novel transfer function method which can provide more specificity for data classification by combining different transfer function spaces. In this work, a 2D transfer function can be combined with 1D transfer functions which improve the classification. Specifically, we use the traditional 2D scalar/gradient magnitude, 2D statistical, and 2D occlusion spectrum transfer functions and combine these with occlusion and/or size-based transfer functions to provide better specificity. We demonstrate the usefulness of the new method by comparing to the following previous techniques: 2D gradient magnitude, 2D occlusion spectrum, 2D statistical transfer functions and 2D size based transfer functions. © 2012 Elsevier Ltd.

 17. Transfer function combinations

  KAUST Repository

  Zhou, Liang

  2012-10-01

  Direct volume rendering has been an active area of research for over two decades. Transfer function design remains a difficult task since current methods, such as traditional 1D and 2D transfer functions, are not always effective for all data sets. Various 1D or 2D transfer function spaces have been proposed to improve classification exploiting different aspects, such as using the gradient magnitude for boundary location and statistical, occlusion, or size metrics. In this paper, we present a novel transfer function method which can provide more specificity for data classification by combining different transfer function spaces. In this work, a 2D transfer function can be combined with 1D transfer functions which improve the classification. Specifically, we use the traditional 2D scalar/gradient magnitude, 2D statistical, and 2D occlusion spectrum transfer functions and combine these with occlusion and/or size-based transfer functions to provide better specificity. We demonstrate the usefulness of the new method by comparing to the following previous techniques: 2D gradient magnitude, 2D occlusion spectrum, 2D statistical transfer functions and 2D size based transfer functions. © 2012 Elsevier Ltd.

 18. Functional Maximum Autocorrelation Factors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Rasmus; Nielsen, Allan Aasbjerg

  2005-01-01

  MAF outperforms the functional PCA in concentrating the interesting' spectra/shape variation in one end of the eigenvalue spectrum and allows for easier interpretation of effects. Conclusions. Functional MAF analysis is a useful methods for extracting low dimensional models of temporally or spatially......Purpose. We aim at data where samples of an underlying function are observed in a spatial or temporal layout. Examples of underlying functions are reflectance spectra and biological shapes. We apply functional models based on smoothing splines and generalize the functional PCA in......\\verb+~+\\$\\backslash\\$cite{ramsay97} to functional maximum autocorrelation factors (MAF)\\verb+~+\\$\\backslash\\$cite{switzer85,larsen2001d}. We apply the method to biological shapes as well as reflectance spectra. {\\$\\backslash\\$bf Methods}. MAF seeks linear combination of the original variables that maximize autocorrelation between...

 19. E-Orbit Functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiri Patera

  2008-01-01

  Full Text Available We review and further develop the theory of $E$-orbit functions. They are functions on the Euclidean space $E_n$ obtained from the multivariate exponential function by symmetrization by means of an even part $W_{e}$ of a Weyl group $W$, corresponding to a Coxeter-Dynkin diagram. Properties of such functions are described. They are closely related to symmetric and antisymmetric orbit functions which are received from exponential functions by symmetrization and antisymmetrization procedure by means of a Weyl group $W$. The $E$-orbit functions, determined by integral parameters, are invariant withrespect to even part $W^{aff}_{e}$ of the affine Weyl group corresponding to $W$. The $E$-orbit functions determine a symmetrized Fourier transform, where these functions serve as a kernel of the transform. They also determine a transform on a finite set of points of the fundamental domain $F^{e}$ of the group $W^{aff}_{e}$ (the discrete $E$-orbit function transform.

 20. Antisymmetric Orbit Functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anatoliy Klimyk

  2007-02-01

  Full Text Available In the paper, properties of antisymmetric orbit functions are reviewed and further developed. Antisymmetric orbit functions on the Euclidean space $E_n$ are antisymmetrized exponential functions. Antisymmetrization is fulfilled by a Weyl group, corresponding to a Coxeter-Dynkin diagram. Properties of such functions are described. These functions are closely related to irreducible characters of a compact semisimple Lie group $G$ of rank $n$. Up to a sign, values of antisymmetric orbit functions are repeated on copies of the fundamental domain $F$ of the affine Weyl group (determined by the initial Weyl group in the entire Euclidean space $E_n$. Antisymmetric orbit functions are solutions of the corresponding Laplace equation in $E_n$, vanishing on the boundary of the fundamental domain $F$. Antisymmetric orbit functions determine a so-called antisymmetrized Fourier transform which is closely related to expansions of central functions in characters of irreducible representations of the group $G$. They also determine a transform on a finite set of points of $F$ (the discrete antisymmetric orbit function transform. Symmetric and antisymmetric multivariate exponential, sine and cosine discrete transforms are given.

 1. B Plant function analysis report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lund, D.P.

  1995-09-01

  The document contains the functions, function definitions, function interfaces, function interface definitions, Input Computer Automated Manufacturing Definition (IDEFO) diagrams, and a function hierarchy chart that describe what needs to be performed to deactivate B Plant

 2. Rδ-Supercontinuous Functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kohli J. K.

  2014-06-01

  Full Text Available A new class of functions called ‘Rδ-supercontinuous functions’ is introduced. Their basic properties are studied and their place in the hierarchy of strong variants of continuity which already exist in the literature is elaborated. The class of Rδ-supercontinuous functions (Math. Bohem., to appear properly contains the class of Rz-supercontinuous functions which in its turn properly contains the class of Rcl- supercontinuous functions (Demonstratio Math. 46(1 (2013, 229-244 and so includes all Rcl-supercontinuous (≡clopen continuous functions (Applied Gen. Topol. 8(2 (2007, 293-300; Indian J. Pure Appl. Math. 14(6 (1983, 767-772 and is properly contained in the class of R-supercontinuous functions (Demonstratio Math. 43(3 (2010, 703-723.

 3. Intrinsic-density functionals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Engel, J.

  2007-01-01

  The Hohenberg-Kohn theorem and Kohn-Sham procedure are extended to functionals of the localized intrinsic density of a self-bound system such as a nucleus. After defining the intrinsic-density functional, we modify the usual Kohn-Sham procedure slightly to evaluate the mean-field approximation to the functional, and carefully describe the construction of the leading corrections for a system of fermions in one dimension with a spin-degeneracy equal to the number of particles N. Despite the fact that the corrections are complicated and nonlocal, we are able to construct a local Skyrme-like intrinsic-density functional that, while different from the exact functional, shares with it a minimum value equal to the exact ground-state energy at the exact ground-state intrinsic density, to next-to-leading order in 1/N. We briefly discuss implications for real Skyrme functionals

 4. Functional analysis and applications

  CERN Document Server

  Siddiqi, Abul Hasan

  2018-01-01

  This self-contained textbook discusses all major topics in functional analysis. Combining classical materials with new methods, it supplies numerous relevant solved examples and problems and discusses the applications of functional analysis in diverse fields. The book is unique in its scope, and a variety of applications of functional analysis and operator-theoretic methods are devoted to each area of application. Each chapter includes a set of problems, some of which are routine and elementary, and some of which are more advanced. The book is primarily intended as a textbook for graduate and advanced undergraduate students in applied mathematics and engineering. It offers several attractive features making it ideally suited for courses on functional analysis intended to provide a basic introduction to the subject and the impact of functional analysis on applied and computational mathematics, nonlinear functional analysis and optimization. It introduces emerging topics like wavelets, Gabor system, inverse pro...

 5. Counting with symmetric functions

  CERN Document Server

  Mendes, Anthony

  2015-01-01

  This monograph provides a self-contained introduction to symmetric functions and their use in enumerative combinatorics.  It is the first book to explore many of the methods and results that the authors present. Numerous exercises are included throughout, along with full solutions, to illustrate concepts and also highlight many interesting mathematical ideas. The text begins by introducing fundamental combinatorial objects such as permutations and integer partitions, as well as generating functions.  Symmetric functions are considered in the next chapter, with a unique emphasis on the combinatorics of the transition matrices between bases of symmetric functions.  Chapter 3 uses this introductory material to describe how to find an assortment of generating functions for permutation statistics, and then these techniques are extended to find generating functions for a variety of objects in Chapter 4.  The next two chapters present the Robinson-Schensted-Knuth algorithm and a method for proving Pólya’s enu...

 6. Relativistic plasma dispersion functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Robinson, P.A.

  1986-01-01

  The known properties of plasma dispersion functions (PDF's) for waves in weakly relativistic, magnetized, thermal plasmas are reviewed and a large number of new results are presented. The PDF's required for the description of waves with small wave number perpendicular to the magnetic field (Dnestrovskii and Shkarofsky functions) are considered in detail; these functions also arise in certain quantum electrodynamical calculations involving strongly magnetized plasmas. Series, asymptotic series, recursion relations, integral forms, derivatives, differential equations, and approximations for these functions are discussed as are their analytic properties and connections with standard transcendental functions. In addition a more general class of PDF's relevant to waves of arbitrary perpendicular wave number is introduced and a range of properties of these functions are derived

 7. dftools: Distribution function fitting

  Science.gov (United States)

  Obreschkow, Danail

  2018-05-01

  dftools, written in R, finds the most likely P parameters of a D-dimensional distribution function (DF) generating N objects, where each object is specified by D observables with measurement uncertainties. For instance, if the objects are galaxies, it can fit a mass function (D=1), a mass-size distribution (D=2) or the mass-spin-morphology distribution (D=3). Unlike most common fitting approaches, this method accurately accounts for measurement in uncertainties and complex selection functions.

 8. Entropy and wigner functions

  Science.gov (United States)

  Manfredi; Feix

  2000-10-01

  The properties of an alternative definition of quantum entropy, based on Wigner functions, are discussed. Such a definition emerges naturally from the Wigner representation of quantum mechanics, and can easily quantify the amount of entanglement of a quantum state. It is shown that smoothing of the Wigner function induces an increase in entropy. This fact is used to derive some simple rules to construct positive-definite probability distributions which are also admissible Wigner functions.

 9. Entropy and Wigner Functions

  OpenAIRE

  Manfredi, G.; Feix, M. R.

  2002-01-01

  The properties of an alternative definition of quantum entropy, based on Wigner functions, are discussed. Such definition emerges naturally from the Wigner representation of quantum mechanics, and can easily quantify the amount of entanglement of a quantum state. It is shown that smoothing of the Wigner function induces an increase in entropy. This fact is used to derive some simple rules to construct positive definite probability distributions which are also admissible Wigner functions

 10. Time functions revisited

  Science.gov (United States)

  Fathi, Albert

  2015-07-01

  In this paper we revisit our joint work with Antonio Siconolfi on time functions. We will give a brief introduction to the subject. We will then show how to construct a Lipschitz time function in a simplified setting. We will end with a new result showing that the Aubry set is not an artifact of our proof of existence of time functions for stably causal manifolds.

 11. SPLINE, Spline Interpolation Function

  International Nuclear Information System (INIS)

  Allouard, Y.

  1977-01-01

  1 - Nature of physical problem solved: The problem is to obtain an interpolated function, as smooth as possible, that passes through given points. The derivatives of these functions are continuous up to the (2Q-1) order. The program consists of the following two subprograms: ASPLERQ. Transport of relations method for the spline functions of interpolation. SPLQ. Spline interpolation. 2 - Method of solution: The methods are described in the reference under item 10

 12. Hadron structure functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Martin, F.

  1981-03-01

  The x dependence of hadron structure functions is investigated. If quarks can exist in very low mass states (10 MeV for d and u quarks) the pion structure function is predicted to behave like (1-x) and not (1-x) 2 in a x-region around 1. Relativistic and non-relativistic quark bound state pictures of hadrons are considered together with their relation with the Q 2 evolution of structure functions. Good agreement with data is in general obtained

 13. Calculus of bivariant function

  OpenAIRE

  PTÁČNÍK, Jan

  2011-01-01

  This thesis deals with the introduction of function of two variables and differential calculus of this function. This work should serve as a textbook for students of elementary school's teacher. Each chapter contains a summary of basic concepts and explanations of relationships, then solved model exercises of the topic and finally the exercises, which should solve the student himself. Thesis have transmit to students basic knowledges of differential calculus of functions of two variables, inc...

 14. Functional esophageal disorders

  OpenAIRE

  Clouse, R; Richter, J; Heading, R; Janssens, J; Wilson, J

  1999-01-01

  The functional esophageal disorders include globus, rumination syndrome, and symptoms that typify esophageal diseases (chest pain, heartburn, and dysphagia). Factors responsible for symptom production are poorly understood. The criteria for diagnosis rest not only on compatible symptoms but also on exclusion of structural and metabolic disorders that might mimic the functional disorders. Additionally, a functional diagnosis is precluded by the presence of a pathology-based motor disorder or p...

 15. Functional Programming With Relations

  OpenAIRE

  Hutton, Graham

  1991-01-01

  While programming in a relational framework has much to offer over the functional style in terms of expressiveness, computing with relations is less efficient, and more semantically troublesome. In this paper we propose a novel blend of the functional and relational styles. We identify a class of "causal relations", which inherit some of the bi-directionality properties of relations, but retain the efficiency and semantic foundations of the functional style.

 16. Photon structure function

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bardeen, W.A.

  1980-11-01

  Theoretical understanding of the photon structure function is reviewed. As an illustration of the pointlike component, the parton model is briefly discussed. However, the systematic study of the photon structure function is presented through the framework of the operator product expansion. Perturbative QCD is used as the theoretical basis for the calculation of leading contributions to the operator product expansion. The influence of higher order QCD effects on these results is discussed. Recent results for the polarized structure functions are discussed

 17. Nonrespiratory lung function

  International Nuclear Information System (INIS)

  Isawa, Toyoharu

  1994-01-01

  The function of the lungs is primarily the function as a gas exchanger: the venous blood returning to the lungs is arterialized with oxygen in the lungs and the arterialized blood is sent back again to the peripheral tissues of the whole body to be utilized for metabolic oxygenation. Besides the gas exchanging function which we call ''respiratory lung function'' the lungs have functions that have little to do with gas exchange itself. We categorically call the latter function of the lungs as ''nonrespiratory lung function''. The lungs consist of the conductive airways, the gas exchanging units like the alveoli, and the interstitial space that surrounds the former two compartments. The interstitial space contains the blood and lymphatic capillaries, collagen and elastic fibers and cement substances. The conductive airways and the gas exchanging units are directly exposed to the atmosphere that contains various toxic and nontoxic gases, fume and biological or nonbiological particles. Because the conductive airways are equipped with defense mechanisms like mucociliary clearance or coughs to get rid of these toxic gases, particles or locally produced biological debris, we are usually free from being succumbed to ill effects of inhaled materials. By use of nuclear medicine techniques, we can now evaluate mucociliary clearance function, and other nonrespiratory lung functions as well in vivo

 18. Subordination by convex functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosihan M. Ali

  2006-01-01

  Full Text Available For a fixed analytic function g(z=z+∑n=2∞gnzn defined on the open unit disk and γ<1, let Tg(γ denote the class of all analytic functions f(z=z+∑n=2∞anzn satisfying ∑n=2∞|angn|≤1−γ. For functions in Tg(γ, a subordination result is derived involving the convolution with a normalized convex function. Our result includes as special cases several earlier works.

 19. Renormalization Group Functional Equations

  CERN Document Server

  Curtright, Thomas L

  2011-01-01

  Functional conjugation methods are used to analyze the global structure of various renormalization group trajectories. With minimal assumptions, the methods produce continuous flows from step-scaling {\\sigma} functions, and lead to exact functional relations for the local flow {\\beta} functions, whose solutions may have novel, exotic features, including multiple branches. As a result, fixed points of {\\sigma} are sometimes not true fixed points under continuous changes in scale, and zeroes of {\\beta} do not necessarily signal fixed points of the flow, but instead may only indicate turning points of the trajectories.

 20. Perceptual Audio Hashing Functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emin Anarım

  2005-07-01

  Full Text Available Perceptual hash functions provide a tool for fast and reliable identification of content. We present new audio hash functions based on summarization of the time-frequency spectral characteristics of an audio document. The proposed hash functions are based on the periodicity series of the fundamental frequency and on singular-value description of the cepstral frequencies. They are found, on one hand, to perform very satisfactorily in identification and verification tests, and on the other hand, to be very resilient to a large variety of attacks. Moreover, we address the issue of security of hashes and propose a keying technique, and thereby a key-dependent hash function.

 1. Nonrespiratory lung function

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Isawa, Toyoharu [Tohoku University Research Institute for Chest Disease and Cancer, Sendai (Japan)

  1994-07-01

  The function of the lungs is primarily the function as a gas exchanger: the venous blood returning to the lungs is arterialized with oxygen in the lungs and the arterialized blood is sent back again to the peripheral tissues of the whole body to be utilized for metabolic oxygenation. Besides the gas exchanging function which we call ''respiratory lung function'' the lungs have functions that have little to do with gas exchange itself. We categorically call the latter function of the lungs as ''nonrespiratory lung function''. The lungs consist of the conductive airways, the gas exchanging units like the alveoli, and the interstitial space that surrounds the former two compartments. The interstitial space contains the blood and lymphatic capillaries, collagen and elastic fibers and cement substances. The conductive airways and the gas exchanging units are directly exposed to the atmosphere that contains various toxic and nontoxic gases, fume and biological or nonbiological particles. Because the conductive airways are equipped with defense mechanisms like mucociliary clearance or coughs to get rid of these toxic gases, particles or locally produced biological debris, we are usually free from being succumbed to ill effects of inhaled materials. By use of nuclear medicine techniques, we can now evaluate mucociliary clearance function, and other nonrespiratory lung functions as well in vivo.

 2. Control functions in MFM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Morten

  2011-01-01

  Multilevel Flow Modeling (MFM) has been proposed as a tool for representing goals and functions of complex industrial plants and suggested as a basis for reasoning about control situations. Lind presents an introduction to MFM but do not describe how control functions are used in the modeling....... The purpose of the present paper is to serve as a companion paper to this introduction by explaining the basic principles used in MFM for representation of control functions. A theoretical foundation for modeling control functions is presented and modeling examples are given for illustration....

 3. Regulated functions and integrability

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ján Gunčaga

  2009-04-01

  Full Text Available Properties of functions defined on a bounded closed interval, weaker than continuity, have been considered by many mathematicians. Functions having both sides limits at each point are called regulated and were considered by J. Dieudonné [2], D. Fraňková [3] and others (see for example S. Banach [1], S. Saks [8]. The main class of functions we deal with consists of piece-wise constant ones. These functions play a fundamental role in the integration theory which had been developed by Igor Kluvanek (see Š. Tkacik [9]. We present an outline of this theory.

 4. Introduction to functional methods

  International Nuclear Information System (INIS)

  Faddeev, L.D.

  1976-01-01

  The functional integral is considered in relation to Feynman diagrams and phase space. The holomorphic form of the functional integral is then discussed. The main problem of the lectures, viz. the construction of the S-matrix by means of the functional integral, is considered. The functional methods described explicitly take into account the Bose statistics of the fields involved. The different procedure used to treat fermions is discussed. An introduction to the problem of quantization of gauge fields is given. (B.R.H.)

 5. The gamma function

  CERN Document Server

  Artin, Emil

  2015-01-01

  This brief monograph on the gamma function was designed by the author to fill what he perceived as a gap in the literature of mathematics, which often treated the gamma function in a manner he described as both sketchy and overly complicated. Author Emil Artin, one of the twentieth century's leading mathematicians, wrote in his Preface to this book, ""I feel that this monograph will help to show that the gamma function can be thought of as one of the elementary functions, and that all of its basic properties can be established using elementary methods of the calculus."" Generations of teachers

 6. Normal Functions As A New Way Of Defining Computable Functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leszek Dubiel

  2004-01-01

  Full Text Available Report sets new method of defining computable functions. This is formalization of traditional function descriptions, so it allows to define functions in very intuitive way. Discovery of Ackermann function proved that not all functions that can be easily computed can be so easily described with Hilbert’s system of recursive functions. Normal functions lack this disadvantage.

 7. Normal Functions as a New Way of Defining Computable Functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leszek Dubiel

  2004-01-01

  Full Text Available Report sets new method of defining computable functions. This is formalization of traditional function descriptions, so it allows to define functions in very intuitive way. Discovery of Ackermann function proved that not all functions that can be easily computed can be so easily described with Hilbert's system of recursive functions. Normal functions lack this disadvantage.

 8. Function spaces, 1

  CERN Document Server

  Pick, Luboš; John, Oldrich; Fucík, Svatopluk

  2012-01-01

  This is the first part of the second revised and extended edition of a well established monograph. It is an introduction to function spaces defined in terms of differentiability and integrability classes. It provides a catalogue of various spaces and benefits as a handbook for those who use function spaces to study other topics such as partial differential equations. Volum

 9. F-supercontinuous functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.K. Kohli

  2009-04-01

  Full Text Available A strong variant of continuity called ‘F-supercontinuity’ is introduced. The class of F-supercontinuous functions strictly contains the class of z-supercontinuous functions (Indian J. Pure Appl. Math. 33 (7 (2002, 1097–1108 which in turn properly contains the class of cl-supercontinuous functions ( clopen maps (Appl. Gen. Topology 8 (2 (2007, 293–300; Indian J. Pure Appl. Math. 14 (6 (1983, 762–772. Further, the class of F-supercontinuous functions is properly contained in the class of R-supercontinuous functions which in turn is strictly contained in the class of continuous functions. Basic properties of F-supercontinuous functions are studied and their place in the hierarchy of strong variants of continuity, which already exist in the mathematical literature, is elaborated. If either domain or range is a functionally regular space (Indagationes Math. 15 (1951, 359–368; 38 (1976, 281–288, then the notions of continuity, F-supercontinuity and R-supercontinuity coincide.

 10. Photon strength functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bergqvist, I.

  1976-01-01

  Methods for extracting photon strength functions are briefly discussed. We follow the Brink-Axel approach to relate the strength functions to the giant resonances observed in photonuclear work and summarize the available data on the E1, E2 and M1 resonances. Some experimental and theoretical problems are outlined. (author)

 11. A Functional HAZOP Methodology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liin, Netta; Lind, Morten; Jensen, Niels

  2010-01-01

  A HAZOP methodology is presented where a functional plant model assists in a goal oriented decomposition of the plant purpose into the means of achieving the purpose. This approach leads to nodes with simple functions from which the selection of process and deviation variables follow directly...

 12. Functional Magnetic Resonance Imaging

  Science.gov (United States)

  Voos, Avery; Pelphrey, Kevin

  2013-01-01

  Functional magnetic resonance imaging (fMRI), with its excellent spatial resolution and ability to visualize networks of neuroanatomical structures involved in complex information processing, has become the dominant technique for the study of brain function and its development. The accessibility of in-vivo pediatric brain-imaging techniques…

 13. Cryptographic Hash Functions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gauravaram, Praveen; Knudsen, Lars Ramkilde

  2010-01-01

  functions, also called message authentication codes (MACs) serve data integrity and data origin authentication in the secret key setting. The building blocks of hash functions can be designed using block ciphers, modular arithmetic or from scratch. The design principles of the popular Merkle...

 14. Functional Assessment Inventory Manual.

  Science.gov (United States)

  Crewe, Nancy M.; Athelstan, Gary T.

  This manual, which provides extensive new instructions for administering the Functional Assessment Inventory (FAI), is intended to enable counselors to begin using the inventory without undergoing any special training. The first two sections deal with the need for functional assessment and issues in the development and use of the inventory. The…

 15. Functional and cognitive grammars

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Anna Siewierska

  2011-01-01

  This paper presents a comprehensive review of the functional approach and cognitive approach to the nature of language and its relation to other aspects of human cognition. The paper starts with a brief discussion of the origins and the core tenets of the two approaches in Section 1. Section 2 discusses the similarities and differences between the three full-fledged structural functional grammars subsumed in the functional approach: Halliday's Systemic Functional Grammar (SFG), Dik's Functional Grammar (FG), and Van Valin's Role and Reference Grammar (RRG). Section 3 deals with the major features of the three cognitive frameworks: Langacker's Cognitive Grammar (CG), Goldberg's Cognitive Construction Grammar (CCG), and Croft's Radical Construction Grammar (RCG). Section 4 compares the two approaches and attempts to provide a unified functional-cognitive grammar. In the last section, the author concludes the paper with remarks on the unidirectional shift from functional grammar to cognitive grammar that may indicate a reinterpretation of the traditional relationship between functional and cognitive models of grammar.

 16. Heterogeneity in kinesin function

  NARCIS (Netherlands)

  Reddy, Babu J N; Tripathy, Suvranta; Vershinin, Michael; Tanenbaum, Marvin E; Xu, Jing; Mattson-Hoss, Michelle; Arabi, Karim; Chapman, Dail; Doolin, Tory; Hyeon, Changbong; Gross, Steven P

  2017-01-01

  The kinesin family proteins are often studied as prototypical molecular motors; a deeper understanding of them can illuminate regulation of intracellular transport. It is typically assumed that they function identically. Here we find that this assumption of homogeneous function appears incorrect:

 17. Thermal dielectric function

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moneta, M.

  1999-01-01

  Thermal dielectric functions ε(k,ω) for homogeneous electron gas were determined and discussed. The ground state of the gas is described by the Fermi-Dirac momentum distribution. The low and high temperature limits of ε(k,ω) were related to the Lindhard dielectric function and to ε(k, omega) derived for Boltzmann and for classical momentum distributions, respectively. (author)

 18. Monadic Functional Reactive Programming

  NARCIS (Netherlands)

  A.J. van der Ploeg (Atze); C Shan

  2013-01-01

  htmlabstractFunctional Reactive Programming (FRP) is a way to program reactive systems in functional style, eliminating many of the problems that arise from imperative techniques. In this paper, we present an alternative FRP formulation that is based on the notion of a reactive computation: a

 19. The Grindahl Hash Functions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Ramkilde; Rechberger, Christian; Thomsen, Søren Steffen

  2007-01-01

  to the state. We propose two concrete hash functions, Grindahl-256 and Grindahl-512 with claimed security levels with respect to collision, preimage and second preimage attacks of 2^128 and 2^256, respectively. Both proposals have lower memory requirements than other hash functions at comparable speeds...

 20. Neurophysiology of functional imaging

  NARCIS (Netherlands)

  van Eijsden, Pieter; Hyder, Fahmeed; Rothman, Douglas L.; Shulman, Robert G.

  2009-01-01

  The successes of PET and fMRI in non-invasively localizing sensory functions had encouraged efforts to transform the subjective concepts of cognitive psychology into objective physical measures. The assumption was that mental functions could be decomposed into non-overlapping, context-independent

 1. properties and luminosity functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hektor Monteiro

  2007-01-01

  Full Text Available In this article, we present an investigation of a sample of 1072 stars extracted from the Villanova Catalog of Spectroscopically Identified White Dwarfs (2005 on-line version, studying their distribution in the Galaxy, their physical properties and their luminosity functions. The distances and physical properties of the white dwarfs are determined through interpolation of their (B-V or (b-y colors in model grids. The solar position relative to the Galactic plane, luminosity function, as well as separate functions for each white dwarf spectral type are derived and discussed. We show that the binary fraction does not vary significantly as a function of distance from the Galactic disk out to 100 pc. We propose that the formation rates of DA and non-DAs have changed over time and/or that DAs evolve into non-DA types. The luminosity functions for DAs and DBs have peaks possibly related to a star burst event.

 2. The triad value function

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vedel, Mette

  2016-01-01

  the triad value function. Next, the applicability and validity of the concept is examined in a case study of four closed vertical supply chain triads. Findings - The case study demonstrates that the triad value function facilitates the analysis and understanding of an apparent paradox; that distributors...... are not dis-intermediated in spite of their limited contribution to activities in the triads. The results indicate practical adequacy of the triad value function. Research limitations/implications - The triad value function is difficult to apply in the study of expanded networks as the number of connections...... expands exponentially with the number of ties in the network. Moreover, it must be applied in the study of service triads and open vertical supply chain triads to further verify the practical adequacy of the concept. Practical implications - The triad value function cannot be used normatively...

 3. Pair Correlation Function Integrals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wedberg, Nils Hejle Rasmus Ingemar; O'Connell, John P.; Peters, Günther H.J.

  2011-01-01

  We describe a method for extending radial distribution functions obtained from molecular simulations of pure and mixed molecular fluids to arbitrary distances. The method allows total correlation function integrals to be reliably calculated from simulations of relatively small systems. The long......-distance behavior of radial distribution functions is determined by requiring that the corresponding direct correlation functions follow certain approximations at long distances. We have briefly described the method and tested its performance in previous communications [R. Wedberg, J. P. O’Connell, G. H. Peters......, and J. Abildskov, Mol. Simul. 36, 1243 (2010); Fluid Phase Equilib. 302, 32 (2011)], but describe here its theoretical basis more thoroughly and derive long-distance approximations for the direct correlation functions. We describe the numerical implementation of the method in detail, and report...

 4. Managing Functional Power

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenstand, Claus Andreas Foss; Laursen, Per Kyed

  2013-01-01

  How does one manage functional power relations between leading functions in vision driven digital media creation, and this from idea to master during the creation cycle? Functional power is informal, and it is understood as roles, e.g. project manager, that provide opportunities to contribute...... to the product quality. The area of interest is the vision driven digital media industry in general; however, the point of departure is the game industry due to its aesthetic complexity. The article's contribution to the area is a power graph, which shows the functional power of the leading functions according...... to a general digital media creation cycle. This is used to point out potential power conflicts and their consequences. It is concluded that there is normally more conflict potential in vision driven digital media creation than in digital media creation in general or in software development. The method...

 5. Functional data analysis

  CERN Document Server

  Ramsay, J O

  1997-01-01

  Scientists today collect samples of curves and other functional observations. This monograph presents many ideas and techniques for such data. Included are expressions in the functional domain of such classics as linear regression, principal components analysis, linear modelling, and canonical correlation analysis, as well as specifically functional techniques such as curve registration and principal differential analysis. Data arising in real applications are used throughout for both motivation and illustration, showing how functional approaches allow us to see new things, especially by exploiting the smoothness of the processes generating the data. The data sets exemplify the wide scope of functional data analysis; they are drwan from growth analysis, meterology, biomechanics, equine science, economics, and medicine. The book presents novel statistical technology while keeping the mathematical level widely accessible. It is designed to appeal to students, to applied data analysts, and to experienced researc...

 6. The function of introns

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liran eCarmel

  2012-04-01

  Full Text Available The intron-exon architecture of many eukaryotic genes raises the intriguing question of whether this unique organization serves any function, or is it simply a result of the spread of functionless introns in eukaryotic genomes. In this review, we show that introns in contemporary species fulfill a broad spectrum of functions, and are involved in virtually every step of mRNA processing. We propose that this great diversity of intronic functions supports the notion that introns were indeed selfish elements in early eukaryotes, but then independently gained numerous functions in different eukaryotic lineages. We suggest a novel criterion of evolutionary conservation, dubbed intron positional conservation, which can identify functional introns.

 7. A phased translation function

  International Nuclear Information System (INIS)

  Read, R.J.; Schierbeek, A.J.

  1988-01-01

  A phased translation function, which takes advantage of prior phase information to determine the position of an oriented mulecular replacement model, is examined. The function is the coefficient of correlation between the electron density computed with the prior phases and the electron density of the translated model, evaluated in reciprocal space as a Fourier transform. The correlation coefficient used in this work is closely related to an overlap function devised by Colman, Fehlhammer and Bartels. Tests with two protein structures, one of which was solved with the help of the phased translation function, show that little phase information is required to resolve the translation problem, and that the function is relatively insensitive to misorientation of the model. (orig.)

 8. Submodular functions and optimization

  CERN Document Server

  Fujishige, Satoru

  2005-01-01

  It has widely been recognized that submodular functions play essential roles in efficiently solvable combinatorial optimization problems. Since the publication of the 1st edition of this book fifteen years ago, submodular functions have been showing further increasing importance in optimization, combinatorics, discrete mathematics, algorithmic computer science, and algorithmic economics, and there have been made remarkable developments of theory and algorithms in submodular functions. The 2nd edition of the book supplements the 1st edition with a lot of remarks and with new two chapters: "Submodular Function Minimization" and "Discrete Convex Analysis." The present 2nd edition is still a unique book on submodular functions, which is essential to students and researchers interested in combinatorial optimization, discrete mathematics, and discrete algorithms in the fields of mathematics, operations research, computer science, and economics. Key features: - Self-contained exposition of the theory of submodular ...

 9. Time Functions as Utilities

  Science.gov (United States)

  Minguzzi, E.

  2010-09-01

  Every time function on spacetime gives a (continuous) total preordering of the spacetime events which respects the notion of causal precedence. The problem of the existence of a (semi-)time function on spacetime and the problem of recovering the causal structure starting from the set of time functions are studied. It is pointed out that these problems have an analog in the field of microeconomics known as utility theory. In a chronological spacetime the semi-time functions correspond to the utilities for the chronological relation, while in a K-causal (stably causal) spacetime the time functions correspond to the utilities for the K + relation (Seifert’s relation). By exploiting this analogy, we are able to import some mathematical results, most notably Peleg’s and Levin’s theorems, to the spacetime framework. As a consequence, we prove that a K-causal (i.e. stably causal) spacetime admits a time function and that the time or temporal functions can be used to recover the K + (or Seifert) relation which indeed turns out to be the intersection of the time or temporal orderings. This result tells us in which circumstances it is possible to recover the chronological or causal relation starting from the set of time or temporal functions allowed by the spacetime. Moreover, it is proved that a chronological spacetime in which the closure of the causal relation is transitive (for instance a reflective spacetime) admits a semi-time function. Along the way a new proof avoiding smoothing techniques is given that the existence of a time function implies stable causality, and a new short proof of the equivalence between K-causality and stable causality is given which takes advantage of Levin’s theorem and smoothing techniques.

 10. Multidisciplinary team functioning.

  Science.gov (United States)

  Kovitz, K E; Dougan, P; Riese, R; Brummitt, J R

  1984-01-01

  This paper advocates the need to move beyond interdisciplinary team composition as a minimum criterion for multidisciplinary functioning in child abuse treatment. Recent developments within the field reflect the practice of shared professional responsibility for detection, case management and treatment. Adherence to this particular model for intervention requires cooperative service planning and implementation as task related functions. Implicitly, this model also carries the potential to incorporate the supportive functioning essential to effective group process. However, explicit attention to the dynamics and process of small groups has been neglected in prescriptive accounts of multidisciplinary child abuse team organization. The present paper therefore focuses upon the maintenance and enhancement aspects of multidisciplinary group functioning. First, the development and philosophy of service for the Alberta Children's Hospital Child Abuse Program are reviewed. Second, composition of the team, it's mandate for service, and the population it serves are briefly described. Third, the conceptual framework within which the program functions is outlined. Strategies for effective group functioning are presented and the difficulties encountered with this model are highlighted. Finally, recommendations are offered for planning and implementing a multidisciplinary child abuse team and for maintaining its effective group functioning.

 11. The Enzyme Function Initiative†

  Science.gov (United States)

  Gerlt, John A.; Allen, Karen N.; Almo, Steven C.; Armstrong, Richard N.; Babbitt, Patricia C.; Cronan, John E.; Dunaway-Mariano, Debra; Imker, Heidi J.; Jacobson, Matthew P.; Minor, Wladek; Poulter, C. Dale; Raushel, Frank M.; Sali, Andrej; Shoichet, Brian K.; Sweedler, Jonathan V.

  2011-01-01

  The Enzyme Function Initiative (EFI) was recently established to address the challenge of assigning reliable functions to enzymes discovered in bacterial genome projects; in this Current Topic we review the structure and operations of the EFI. The EFI includes the Superfamily/Genome, Protein, Structure, Computation, and Data/Dissemination Cores that provide the infrastructure for reliably predicting the in vitro functions of unknown enzymes. The initial targets for functional assignment are selected from five functionally diverse superfamilies (amidohydrolase, enolase, glutathione transferase, haloalkanoic acid dehalogenase, and isoprenoid synthase), with five superfamily-specific Bridging Projects experimentally testing the predicted in vitro enzymatic activities. The EFI also includes the Microbiology Core that evaluates the in vivo context of in vitro enzymatic functions and confirms the functional predictions of the EFI. The deliverables of the EFI to the scientific community include: 1) development of a large-scale, multidisciplinary sequence/structure-based strategy for functional assignment of unknown enzymes discovered in genome projects (target selection, protein production, structure determination, computation, experimental enzymology, microbiology, and structure-based annotation); 2) dissemination of the strategy to the community via publications, collaborations, workshops, and symposia; 3) computational and bioinformatic tools for using the strategy; 4) provision of experimental protocols and/or reagents for enzyme production and characterization; and 5) dissemination of data via the EFI’s website, enzymefunction.org. The realization of multidisciplinary strategies for functional assignment will begin to define the full metabolic diversity that exists in nature and will impact basic biochemical and evolutionary understanding, as well as a wide range of applications of central importance to industrial, medicinal and pharmaceutical efforts. PMID

 12. The Enzyme Function Initiative.

  Science.gov (United States)

  Gerlt, John A; Allen, Karen N; Almo, Steven C; Armstrong, Richard N; Babbitt, Patricia C; Cronan, John E; Dunaway-Mariano, Debra; Imker, Heidi J; Jacobson, Matthew P; Minor, Wladek; Poulter, C Dale; Raushel, Frank M; Sali, Andrej; Shoichet, Brian K; Sweedler, Jonathan V

  2011-11-22

  The Enzyme Function Initiative (EFI) was recently established to address the challenge of assigning reliable functions to enzymes discovered in bacterial genome projects; in this Current Topic, we review the structure and operations of the EFI. The EFI includes the Superfamily/Genome, Protein, Structure, Computation, and Data/Dissemination Cores that provide the infrastructure for reliably predicting the in vitro functions of unknown enzymes. The initial targets for functional assignment are selected from five functionally diverse superfamilies (amidohydrolase, enolase, glutathione transferase, haloalkanoic acid dehalogenase, and isoprenoid synthase), with five superfamily specific Bridging Projects experimentally testing the predicted in vitro enzymatic activities. The EFI also includes the Microbiology Core that evaluates the in vivo context of in vitro enzymatic functions and confirms the functional predictions of the EFI. The deliverables of the EFI to the scientific community include (1) development of a large-scale, multidisciplinary sequence/structure-based strategy for functional assignment of unknown enzymes discovered in genome projects (target selection, protein production, structure determination, computation, experimental enzymology, microbiology, and structure-based annotation), (2) dissemination of the strategy to the community via publications, collaborations, workshops, and symposia, (3) computational and bioinformatic tools for using the strategy, (4) provision of experimental protocols and/or reagents for enzyme production and characterization, and (5) dissemination of data via the EFI's Website, http://enzymefunction.org. The realization of multidisciplinary strategies for functional assignment will begin to define the full metabolic diversity that exists in nature and will impact basic biochemical and evolutionary understanding, as well as a wide range of applications of central importance to industrial, medicinal, and pharmaceutical efforts.

 13. Polysheroidal periodic functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Truskova, N.F.

  1985-01-01

  Separation of variables in the Helmholtz N-dimensional (N≥4) equation in polyspheroidal coordinate systems leads to the necessity of solving equations going over into equations for polyspheroidal periodic functions used for solving the two-centre problem in quantum mechanics, the three-body problem with Coulomb interaction, etc. For these functions the expansions are derived in terms of the Jacobi polynomials and Bessel functions. Their basic properties, asymptotics are considered. The algorithm of their computer calculations is developed. The results of numerical calculations are given

 14. cl-Supercontinuous Functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Singh

  2007-10-01

  Full Text Available Basic properties of cl-supercontinuity, a strong variant of continuity, due to Reilly and Vamanamurthy [Indian J. Pure Appl. Math., 14 (1983, 767–772], who call such maps clopen continuous, are studied. Sufficient conditions on domain or range for a continuous function to be cl-supercontinuous are observed. Direct and inverse transfer of certain topological properties under cl-supercontinuous functions are studied and existence or nonexistence of certain cl-supercontinuous function with specified domain or range is outlined.

 15. Mean-periodic functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos A. Berenstein

  1980-01-01

  Full Text Available We show that any mean-periodic function f can be represented in terms of exponential-polynomial solutions of the same convolution equation f satisfies, i.e., u∗f=0(μ∈E′(ℝn. This extends to n-variables the work of L. Schwartz on mean-periodicity and also extends L. Ehrenpreis' work on partial differential equations with constant coefficients to arbitrary convolutors. We also answer a number of open questions about mean-periodic functions of one variable. The basic ingredient is our work on interpolation by entire functions in one and several complex variables.

 16. Functional Amyloids in Reproduction.

  Science.gov (United States)

  Hewetson, Aveline; Do, Hoa Quynh; Myers, Caitlyn; Muthusubramanian, Archana; Sutton, Roger Bryan; Wylie, Benjamin J; Cornwall, Gail A

  2017-06-29

  Amyloids are traditionally considered pathological protein aggregates that play causative roles in neurodegenerative disease, diabetes and prionopathies. However, increasing evidence indicates that in many biological systems nonpathological amyloids are formed for functional purposes. In this review, we will specifically describe amyloids that carry out biological roles in sexual reproduction including the processes of gametogenesis, germline specification, sperm maturation and fertilization. Several of these functional amyloids are evolutionarily conserved across several taxa, including human, emphasizing the critical role amyloids perform in reproduction. Evidence will also be presented suggesting that, if altered, some functional amyloids may become pathological.

 17. THE PSEUDO-SMARANDACHE FUNCTION

  OpenAIRE

  David Gorski

  2007-01-01

  The Pseudo-Smarandache Function is part of number theory. The function comes from the Smarandache Function. The Pseudo-Smarandache Function is represented by Z(n) where n represents any natural number.

 18. Coded Network Function Virtualization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Shuwaili, A.; Simone, O.; Kliewer, J.

  2016-01-01

  Network function virtualization (NFV) prescribes the instantiation of network functions on general-purpose network devices, such as servers and switches. While yielding a more flexible and cost-effective network architecture, NFV is potentially limited by the fact that commercial off......-the-shelf hardware is less reliable than the dedicated network elements used in conventional cellular deployments. The typical solution for this problem is to duplicate network functions across geographically distributed hardware in order to ensure diversity. In contrast, this letter proposes to leverage channel...... coding in order to enhance the robustness on NFV to hardware failure. The proposed approach targets the network function of uplink channel decoding, and builds on the algebraic structure of the encoded data frames in order to perform in-network coding on the signals to be processed at different servers...

 19. Functional Use Database (FUse)

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — There are five different files for this dataset: 1. A dataset listing the reported functional uses of chemicals (FUse) 2. All 729 ToxPrint descriptors obtained from...

 20. Contributing to Functionality

  DEFF Research Database (Denmark)

  Törpel, Bettina

  2006-01-01

  The objective of this paper is the design of computer supported joint action spaces. It is argued against a view of functionality as residing in computer applications. In such a view the creation of functionality is equivalent to the creation of computer applications. Functionality, in the view...... advocated in this paper, emerges in the specific dynamic interplay of actors, objectives, structures, practices and means. In this view, functionality is the result of creating, harnessing and inhabiting computer supported joint action spaces. The successful creation and further development of a computer...... supported joint action space comprises a whole range of appropriate design contributions. The approach is illustrated by the example of the creation of the computer supported joint action space "exchange network of voluntary union educators". As part of the effort a group of participants created...

 1. Liver Function Tests

  Science.gov (United States)

  ... Liver Function Tests Clinical Trials Liver Transplant FAQs Medical Terminology Diseases of the Liver Alagille Syndrome Alcohol-Related ... the Liver The Progression of Liver Disease FAQs Medical Terminology HOW YOU CAN HELP Sponsorship Ways to Give ...

 2. Introduction to structure functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kwiecinski, J.

  1996-07-01

  The theory of deep inelastic scattering structure functions is reviewed with an emphasis put on the QCD expectations of their behaviour in the region of small values of Bjorken parameter x. (author). 56 refs

 3. Bioprinting: Functional droplet networks

  Science.gov (United States)

  Durmus, Naside Gozde; Tasoglu, Savas; Demirci, Utkan

  2013-06-01

  Tissue-mimicking printed networks of droplets separated by lipid bilayers that can be functionalized with membrane proteins are able to spontaneously fold and transmit electrical currents along predefined paths.

 4. Center for Functional Nanomaterials

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — The Center for Functional Nanomaterials (CFN) explores the unique properties of materials and processes at the nanoscale. The CFN is a user-oriented research center...

 5. density functional theory approach

  Indian Academy of Sciences (India)

  YOGESH ERANDE

  2017-07-27

  Jul 27, 2017 ... a key role in all optical switching devices, since their optical properties can be .... optimized in the gas phase using Density Functional Theory. (DFT).39 The ...... The Mediation of Electrostatic Effects by Sol- vents J. Am. Chem.

 6. Reasoning about Function Objects

  Science.gov (United States)

  Nordio, Martin; Calcagno, Cristiano; Meyer, Bertrand; Müller, Peter; Tschannen, Julian

  Modern object-oriented languages support higher-order implementations through function objects such as delegates in C#, agents in Eiffel, or closures in Scala. Function objects bring a new level of abstraction to the object-oriented programming model, and require a comparable extension to specification and verification techniques. We introduce a verification methodology that extends function objects with auxiliary side-effect free (pure) methods to model logical artifacts: preconditions, postconditions and modifies clauses. These pure methods can be used to specify client code abstractly, that is, independently from specific instantiations of the function objects. To demonstrate the feasibility of our approach, we have implemented an automatic prover, which verifies several non-trivial examples.

 7. Normal Functioning Family

  Science.gov (United States)

  ... Spread the Word Shop AAP Find a Pediatrician Family Life Medical Home Family Dynamics Adoption & Foster Care ... Español Text Size Email Print Share Normal Functioning Family Page Content Article Body Is there any way ...

 8. Fundamentals of functional analysis

  CERN Document Server

  Farenick, Douglas

  2016-01-01

  This book provides a unique path for graduate or advanced undergraduate students to begin studying the rich subject of functional analysis with fewer prerequisites than is normally required. The text begins with a self-contained and highly efficient introduction to topology and measure theory, which focuses on the essential notions required for the study of functional analysis, and which are often buried within full-length overviews of the subjects. This is particularly useful for those in applied mathematics, engineering, or physics who need to have a firm grasp of functional analysis, but not necessarily some of the more abstruse aspects of topology and measure theory normally encountered. The reader is assumed to only have knowledge of basic real analysis, complex analysis, and algebra. The latter part of the text provides an outstanding treatment of Banach space theory and operator theory, covering topics not usually found together in other books on functional analysis. Written in a clear, concise manner,...

 9. Smooth functions statistics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Arnold, V.I.

  2006-03-01

  To describe the topological structure of a real smooth function one associates to it the graph, formed by the topological variety, whose points are the connected components of the level hypersurface of the function. For a Morse function, such a graph is a tree. Generically, it has T triple vertices, T + 2 endpoints, 2T + 2 vertices and 2T + 1 arrows. The main goal of the present paper is to study the statistics of the graphs, corresponding to T triple points: what is the growth rate of the number φ(T) of different graphs? Which part of these graphs is representable by the polynomial functions of corresponding degree? A generic polynomial of degree n has at most (n - 1) 2 critical points on R 2 , corresponding to 2T + 2 = (n - 1) 2 + 1, that is to T = 2k(k - 1) saddle-points for degree n = 2k

 10. Structure function monitor

  Science.gov (United States)

  McGraw, John T [Placitas, NM; Zimmer, Peter C [Albuquerque, NM; Ackermann, Mark R [Albuquerque, NM

  2012-01-24

  Methods and apparatus for a structure function monitor provide for generation of parameters characterizing a refractive medium. In an embodiment, a structure function monitor acquires images of a pupil plane and an image plane and, from these images, retrieves the phase over an aperture, unwraps the retrieved phase, and analyzes the unwrapped retrieved phase. In an embodiment, analysis yields atmospheric parameters measured at spatial scales from zero to the diameter of a telescope used to collect light from a source.

 11. Sexual Function Across Aging.

  Science.gov (United States)

  Clayton, Anita H; Harsh, Veronica

  2016-03-01

  Women experience multiple changes in social and reproductive statuses across the life span which can affect sexual functioning. Various phases of the sexual response cycle may be impacted and can lead to sexual dysfunction. Screening for sexual problems and consideration of contributing factors such as neurobiology, reproductive life events, medical problems, medication use, and depression can help guide appropriate treatment and thereby improve the sexual functioning and quality of life of affected women. Treatment options include psychotropic medications, hormone therapy, and psychotherapy.

 12. Inequalities for Humbert functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayman Shehata

  2014-04-01

  Full Text Available This paper is motivated by an open problem of Luke’s theorem. We consider the problem of developing a unified point of view on the theory of inequalities of Humbert functions and of their general ratios are obtained. Some particular cases and refinements are given. Finally, we obtain some important results involving inequalities of Bessel and Whittaker’s functions as applications.

 13. Functionally graded materials

  CERN Document Server

  Mahamood, Rasheedat Modupe

  2017-01-01

  This book presents the concept of functionally graded materials as well as their use and different fabrication processes. The authors describe the use of additive manufacturing technology for the production of very complex parts directly from the three dimension computer aided design of the part by adding material layer after layer. A case study is also presented in the book on the experimental analysis of functionally graded material using laser metal deposition process.

 14. [Functional (psychogenic) vertigo].

  Science.gov (United States)

  Diukova, G M; Zamergrad, M V; Golubev, V L; Adilova, S M; Makarov, S A

  Psychogenic (functional) vertigo is in second place by frequency after benign positional paroxysmal vertigo. It is often difficult to make the diagnosis, diagnostic program is expensive and traditional treatment often is not effective. This literature review covers current concepts on the terminology, clinical signs, pathogenesis and treatment approaches with regard to functional vertigo. Special attention is given to cerebral mechanisms of the pathogenesis including cognitive aspects.

 15. NEUROFEEDBACK USING FUNCTIONAL SPECTROSCOPY

  OpenAIRE

  Hinds, Oliver; Wighton, Paul; Tisdall, M. Dylan; Hess, Aaron; Breiter, Hans; van der Kouwe, André

  2014-01-01

  Neurofeedback based on real-time measurement of the blood oxygenation level-dependent (BOLD) signal has potential for treatment of neurological disorders and behavioral enhancement. Commonly employed methods are based on functional magnetic resonance imaging (fMRI) sequences that sacrifice speed and accuracy for whole-brain coverage, which is unnecessary in most applications. We present multi-voxel functional spectroscopy (MVFS): a system for computing the BOLD signal from multiple volumes of...

 16. Applied functional analysis

  CERN Document Server

  Griffel, DH

  2002-01-01

  A stimulating introductory text, this volume examines many important applications of functional analysis to mechanics, fluid mechanics, diffusive growth, and approximation. Detailed enough to impart a thorough understanding, the text is also sufficiently straightforward for those unfamiliar with abstract analysis. Its four-part treatment begins with distribution theory and discussions of Green's functions. Essentially independent of the preceding material, the second and third parts deal with Banach spaces, Hilbert space, spectral theory, and variational techniques. The final part outlines the

 17. Pancreatic Exocrine Function Testing

  OpenAIRE

  Berk, J. Edward

  1982-01-01

  It is important to understand which pancreatic function tests are available and how to interpret them when evaluating patients with malabsorption. Available direct tests are the secretin stimulation test, the Lundh test meal, and measurement of serum or fecal enzymes. Indirect tests assess pancreatic exocrine function by measuring the effect of pancreatic secretion on various nutrients. These include triglycerides labeled with carbon 14, cobalamin labeled with cobalt 57 and cobalt 58, and par...

 18. Purely Functional Structured Programming

  OpenAIRE

  Obua, Steven

  2010-01-01

  The idea of functional programming has played a big role in shaping today's landscape of mainstream programming languages. Another concept that dominates the current programming style is Dijkstra's structured programming. Both concepts have been successfully married, for example in the programming language Scala. This paper proposes how the same can be achieved for structured programming and PURELY functional programming via the notion of LINEAR SCOPE. One advantage of this proposal is that m...

 19. Exponential and Logarithmic Functions

  OpenAIRE

  Todorova, Tamara

  2010-01-01

  Exponential functions find applications in economics in relation to growth and economic dynamics. In these fields, quite often the choice variable is time and economists are trying to determine the best timing for certain economic activities to take place. An exponential function is one in which the independent variable appears in the exponent. Very often that exponent is time. In highly mathematical courses, it is a truism that students learn by doing, not by reading. Tamara Todorova’s Pr...

 20. Handbook of functional equations functional inequalities

  CERN Document Server

  2014-01-01

  As Richard Bellman has so elegantly stated at the Second International Conference on General Inequalities (Oberwolfach, 1978), “There are three reasons for the study of inequalities: practical, theoretical, and aesthetic.” On the aesthetic aspects, he said, “As has been pointed out, beauty is in the eye of the beholder. However, it is generally agreed that certain pieces of music, art, or mathematics are beautiful. There is an elegance to inequalities that makes them very attractive.” The content of the Handbook focuses mainly on both old and recent developments on approximate homomorphisms, on a relation between the Hardy–Hilbert and the Gabriel inequality, generalized Hardy–Hilbert type inequalities on multiple weighted Orlicz spaces, half-discrete Hilbert-type inequalities, on affine mappings, on contractive operators, on multiplicative Ostrowski and trapezoid inequalities, Ostrowski type inequalities for the  Riemann–Stieltjes integral, means and related functional inequalities, Weighted G...

 1. Functional Neuroimaging in Psychopathy.

  Science.gov (United States)

  Del Casale, Antonio; Kotzalidis, Georgios D; Rapinesi, Chiara; Di Pietro, Simone; Alessi, Maria Chiara; Di Cesare, Gianluigi; Criscuolo, Silvia; De Rossi, Pietro; Tatarelli, Roberto; Girardi, Paolo; Ferracuti, Stefano

  2015-01-01

  Psychopathy is associated with cognitive and affective deficits causing disruptive, harmful and selfish behaviour. These have considerable societal costs due to recurrent crime and property damage. A better understanding of the neurobiological bases of psychopathy could improve therapeutic interventions, reducing the related social costs. To analyse the major functional neural correlates of psychopathy, we reviewed functional neuroimaging studies conducted on persons with this condition. We searched the PubMed database for papers dealing with functional neuroimaging and psychopathy, with a specific focus on how neural functional changes may correlate with task performances and human behaviour. Psychopathy-related behavioural disorders consistently correlated with dysfunctions in brain areas of the orbitofrontal-limbic (emotional processing and somatic reaction to emotions; behavioural planning and responsibility taking), anterior cingulate-orbitofrontal (correct assignment of emotional valence to social stimuli; violent/aggressive behaviour and challenging attitude) and prefrontal-temporal-limbic (emotional stimuli processing/response) networks. Dysfunctional areas more consistently included the inferior frontal, orbitofrontal, dorsolateral prefrontal, ventromedial prefrontal, temporal (mainly the superior temporal sulcus) and cingulated cortices, the insula, amygdala, ventral striatum and other basal ganglia. Emotional processing and learning, and several social and affective decision-making functions are impaired in psychopathy, which correlates with specific changes in neural functions. © 2015 S. Karger AG, Basel.

 2. Functional integration over geometries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mottola, E.

  1995-01-01

  The geometric construction of the functional integral over coset spaces M/G is reviewed. The inner product on the cotangent space of infinitesimal deformations of M defines an invariant distance and volume form, or functional integration measure on the full configuration space. Then, by a simple change of coordinates parameterizing the gauge fiber G, the functional measure on the coset space M/G is deduced. This change of integration variables leads to a Jacobian which is entirely equivalent to the Faddeev--Popov determinant of the more traditional gauge fixed approach in non-abelian gauge theory. If the general construction is applied to the case where G is the group of coordinate reparameterizations of spacetime, the continuum functional integral over geometries, i.e. metrics modulo coordinate reparameterizations may be defined. The invariant functional integration measure is used to derive the trace anomaly and effective action for the conformal part of the metric in two and four dimensional spacetime. In two dimensions this approach generates the Polyakov--Liouville action of closed bosonic non-critical string theory. In four dimensions the corresponding effective action leads to novel conclusions on the importance of quantum effects in gravity in the far infrared, and in particular, a dramatic modification of the classical Einstein theory at cosmological distance scales, signaled first by the quantum instability of classical de Sitter spacetime. Finite volume scaling relations for the functional integral of quantum gravity in two and four dimensions are derived, and comparison with the discretized dynamical triangulation approach to the integration over geometries are discussed. Outstanding unsolved problems in both the continuum definition and the simplicial approach to the functional integral over geometries are highlighted

 3. Renal Function in Hypothyroidism

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khalid, S.; Khalid, M; Elfaki, M.; Hassan, N.; Suliman, S.M.

  2007-01-01

  Background Hypothyroidism induces significant changes in the function of organ systems such as the heart, muscles and brain. Renal function is also influenced by thyroid status. Physiological effects include changes in water and electrolyte metabolism, notably hyponatremia, and reliable alterations of renal hemodynamics, including decrements in renal blood flow, renal plasma flow, glomerular filtration rate (GFR). Objective Renal function is profoundly influenced by thyroid status; the purpose of the present study was to determine the relationship between renal function and thyroid status of patients with hypothyroidism. Design and Patients In 5 patients with primary hypothyroidism and control group renal functions are measured by serum creatinine and glomerular filtration rate (GFR) using modified in diet renal disease (MDRD) formula. Result In hypothyroidism, mean serum creatinine increased and mean estimated GFR decreased, compared to the control group mean serum creatinine decreased and mean estimated GFR Increased. The hypothyroid patients showed elevated serum creatinine levels (> 1.1mg/dl) compared to control group (p value .000). In patients mean estimated GFR decreased, compared to mean estimated GFR increased in the control group (p value= .002).

 4. The Functions of Sleep

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samson Z Assefa

  2015-08-01

  Full Text Available Sleep is a ubiquitous component of animal life including birds and mammals. The exact function of sleep has been one of the mysteries of biology. A considerable number of theories have been put forward to explain the reason(s for the necessity of sleep. To date, while a great deal is known about what happens when animals sleep, there is no definitive comprehensive explanation as to the reason that sleep is an inevitable part of animal functioning. It is well known that sleep is a homeostatically regulated body process, and that prolonged sleep deprivation is fatal in animals. In this paper, we present some of the theories as to the functions of sleep and provide a review of some hypotheses as to the overall physiologic function of sleep. To better understand the purpose for sleeping, we review the effects of sleep deprivation on physical, neurocognitive and psychic function. A better understanding of the purpose for sleeping will be a great advance in our understanding of the nature of the animal kingdom, including our own.

 5. Renal Function in Hypothyroidism

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khalid, A. S; Ahmed, M.I; Elfaki, H.M; Hassan, N.; Suliman, S. M.

  2006-12-01

  Background hypothyroidism induces significant changes in the function of organ systems such as the heart, muscles and brain. Renal function is also influenced by thyroid status. Physiological effects include changes in water and electrolyte metabolism, notably hyponatraemia, and reliable alterations of renal hemodynamics, including decrements in renal blood flow, renal plasma flow, glomerular filtration rate (GFR). Objective renal function is profoundly influenced by thyroid status, the purpose of the present study was to determine the relationship between renal function and thyroid status of patients with hypothyroidism. Design and patients in 5 patients with primary hypothyroidism and control group renal functions are measured by serum creatinine and glomerular filtration rate(GFR) using modified in diet renal disease (MDRD) formula. Result in hypothyroidism, mean serum creatinine increased and mean estimated GFR decreased, compared to the control group mean serum creatinine decreased and mean estimated GFR increased. The hypothyroid patients showed elevated serum creatinine levels(>1.1 mg/d1) compared to control group (p value= 000). In patients mean estimated GFR increased in the control group (p value=.002).Conclusion thus the kidney, in addition to the brain, heart and muscle, is an important target of the action of thyroid hormones.(Author)

 6. The tensor distribution function.

  Science.gov (United States)

  Leow, A D; Zhu, S; Zhan, L; McMahon, K; de Zubicaray, G I; Meredith, M; Wright, M J; Toga, A W; Thompson, P M

  2009-01-01

  Diffusion weighted magnetic resonance imaging is a powerful tool that can be employed to study white matter microstructure by examining the 3D displacement profile of water molecules in brain tissue. By applying diffusion-sensitized gradients along a minimum of six directions, second-order tensors (represented by three-by-three positive definite matrices) can be computed to model dominant diffusion processes. However, conventional DTI is not sufficient to resolve more complicated white matter configurations, e.g., crossing fiber tracts. Recently, a number of high-angular resolution schemes with more than six gradient directions have been employed to address this issue. In this article, we introduce the tensor distribution function (TDF), a probability function defined on the space of symmetric positive definite matrices. Using the calculus of variations, we solve the TDF that optimally describes the observed data. Here, fiber crossing is modeled as an ensemble of Gaussian diffusion processes with weights specified by the TDF. Once this optimal TDF is determined, the orientation distribution function (ODF) can easily be computed by analytic integration of the resulting displacement probability function. Moreover, a tensor orientation distribution function (TOD) may also be derived from the TDF, allowing for the estimation of principal fiber directions and their corresponding eigenvalues.

 7. Lunar neutron source function

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kornblum, J.J.

  1974-01-01

  The search for a quantitative neutron source function for the lunar surface region is justified because it contributes to our understanding of the history of the lunar surface and of nuclear process occurring on the moon since its formation. A knowledge of the neutron source function and neutron flux distribution is important for the interpretation of many experimental measurements. This dissertation uses the available pertinent experimental measurements together with theoretical calculations to obtain an estimate of the lunar neutron source function below 15 MeV. Based upon reasonable assumptions a lunar neutron source function having adjustable parameters is assumed for neutrons below 15 MeV. The lunar neutron source function is composed of several components resulting from the action of cosmic rays with lunar material. A comparison with previous neutron calculations is made and significant differences are discussed. Application of the results to the problem of lunar soil histories is examined using the statistical model for soil development proposed by Fireman. The conclusion is drawn that the moon is losing mass

 8. Functional (psychogenic) stereotypies.

  Science.gov (United States)

  Baizabal-Carvallo, José Fidel; Jankovic, Joseph

  2017-07-01

  Functional (psychogenic) movement disorders (FMDs) may present with a broad spectrum of phenomenology including stereotypic movements. We aimed to characterize the phenomenology of functional stereotypies and compare these features with those observed in 65 patients with tardive dyskinesia (TD). From a cohort of 184 patients with FMDs, we identified 19 (10.3%) with functional stereotypies (FS). There were 15 women and 4 men, with a mean age at onset of 38.6 ± 17.4 years. Among the patients with FS, there were 9 (47%) with orolingual dyskinesia/stereotypy, 9 (47%) with limb stereotypies, 6 (32%) with trunk stereotypies, and 2 (11%) with respiratory dyskinesia as part of orofacial-laryngeal-trunk stereotypy. These patients showed signs commonly seen in FMDs such as sudden onset (84%), prominent distractibility (58%), and periods of unexplained improvement (84%) that were not reported in patients with TD. Besides a much lower frequency of exposure to potential offending drugs, patients with FS differed from those with classic TD by a younger age at onset, lack of self-biting, uncommon chewing movements, more frequent lingual movements without mouth dyskinesia, and associated functional tremor and abnormal speech. Lack of self-biting showed the highest sensitivity (1.0) and abnormal speech showed the highest specificity (0.9) for the diagnosis of functional orolingual dyskinesia. FS represent part of the clinical spectrum of FMDs. Clinical and demographic features are helpful in distinguishing patients with FS from those with TD.

 9. Functional Anorectal Disorders.

  Science.gov (United States)

  Rao, Satish Sc; Bharucha, Adil E; Chiarioni, Giuseppe; Felt-Bersma, Richelle; Knowles, Charles; Malcolm, Allison; Wald, Arnold

  2016-03-25

  This report defines criteria and reviews the epidemiology, pathophysiology, and management of common anorectal disorders: fecal incontinence (FI), functional anorectal pain and functional defecation disorders. FI is defined as the recurrent uncontrolled passage of fecal material for at least 3 months. The clinical features of FI are useful for guiding diagnostic testing and therapy. Anorectal manometry and imaging are useful for evaluating anal and pelvic floor structure and function. Education, antidiarrheals and biofeedback therapy are the mainstay of management; surgery may be useful in refractory cases. Functional anorectal pain syndromes are defined by clinical features and categorized into three subtypes. In proctalgia fugax, the pain is typically fleeting and lasts for seconds to minutes. In levator ani syndrome (LAS) and unspecified anorectal pain the pain lasts more than 30 minutes, but in LAS there is puborectalis tenderness. Functional defecation disorders are defined by >2 symptoms of chronic constipation or irritable bowel syndrome with constipation, and with >2 features of impaired evacuation i.e., abnormal evacuation pattern on manometry, abnormal balloon expulsion test or impaired rectal evacuation by imaging. It includes two subtypes; dyssynergic defecation and inadequate defecatory propulsion. Pelvic floor biofeedback therapy is effective for treating LAS and defecatory disorders. Copyright © 2016 AGA Institute. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. Educating Executive Function

  Science.gov (United States)

  Blair, Clancy

  2016-01-01

  Executive functions are thinking skills that assist with reasoning, planning, problem solving, and managing one’s life. The brain areas that underlie these skills are interconnected with and influenced by activity in many different brain areas, some of which are associated with emotion and stress. One consequence of the stress-specific connections is that executive functions, which help us to organize our thinking, tend to be disrupted when stimulation is too high and we are stressed out, or too low when we are bored and lethargic. Given their central role in reasoning and also in managing stress and emotion, scientists have conducted studies, primarily with adults, to determine whether executive functions can be improved by training. By and large, results have shown that they can be, in part through computer-based videogame-like activities. Evidence of wider, more general benefits from such computer-based training, however, is mixed. Accordingly, scientists have reasoned that training will have wider benefits if it is implemented early, with very young children as the neural circuitry of executive functions is developing, and that it will be most effective if embedded in children’s everyday activities. Evidence produced by this research, however, is also mixed. In sum, much remains to be learned about executive function training. Without question, however, continued research on this important topic will yield valuable information about cognitive development. PMID:27906522

 11. The function of dreaming.

  Science.gov (United States)

  Staunton, H

  2001-01-01

  Theories on the function of REM sleep and dreaming, with which it has a contingent relationship, remain diverse. They include facilitation of memory storage, reverse learning, anatomical and functional brain maturation, catecholamine restoration, psychoanalytical (wish fulfilment or otherwise). It is possible that one function is grafted onto another as the personality develops. Given a close relationship between REM sleep and dreaming, and given that the neonate spends 18 hours asleep per day, of which 12 hours are spent in REM sleep, it is logical to look in the neonate for a primary function of dreaming. The two constants in the dreaming process are: 1) the dreamer is always present as first person observer; 2) there is always a topographical setting. Based on the foregoing, it is proposed that a major function of REM sleep is the development and maintenance of a sense of personal identity, through creating a 'being there' environment at regular intervals during prolonged periods of absence from a waking state in topographical surrounds. The infant cannot forget who he/she is. Thus, he/she develops a clear sense of his/her own identity, or the 'I'ness of me', and a sense of his/her separateness from the topographical world. At the same time, by largely forgetting the dreams, he/she is not burdened by the need for an elaborate method of storage of the vicarious and bizarre experiences.

 12. Effect of functional overreaching on executive functions.

  Science.gov (United States)

  Dupuy, O; Renaud, M; Bherer, L; Bosquet, L

  2010-09-01

  The aim of this study was to investigate whether cognitive performance was a valid marker of overreaching. 10 well-trained male endurance athletes increased their training load by 100% for 2 weeks. They performed a maximal graded test, a constant speed test, a reaction time task and a computerized version of the Stroop color word-test before and after this overload period. Regarding performance results, five participants were considered as overreached and the five remaining were considered as well-trained. We found no significant differences between groups in performing the Stroop test. Noteworthy, we found a small increase in response time in the more complex condition in overreached athletes (1 188+/-261 to 1 297+/-231 ms, effect size=0.44), while it decreased moderately in the well-trained athletes (1 066+/-175 to 963+/-171 ms, effect size=-0.59). Furthermore, we found an interaction between time and group on initiation time of the reaction time task, since it increased in overreached athletes after the overload period (246+/-24 to 264+/-26 ms, p<0.05), while it remained unchanged in well-trained participants. Participants made very few anticipation errors, whatever the group or the period (error rate <2%).We concluded that an unaccustomed increase in training volume which is accompanied by a decrement in physical performance induces a deterioration of some executive functions. Georg Thieme Verlag KG Stuttgart . New York.

 13. Functional illiteracy in Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ester Možina

  1999-12-01

  Full Text Available The author draws attention to the fact that, in determining functional illiteracy, there remain many terminological disagreements and diverse opinions regarding illiteracy. Furthermore, there are also different methods for measuring writing abilities, thus leading to disparate results. The introductory section presents the dilemmas relating to the term of functional illiteracy, while the second part is concerned with the various methods for measuring literacy. Thus, the author also critically assesses the research studies aimed at evaluating the scope of literacy amongst adults in Slovenia during the past decade. ln this paper, she has adopted a methodology which would not determine what is functional and what is not in our society, in order to avoid limiting the richness of individual writing praxis.

 14. Functional studies using NMR

  International Nuclear Information System (INIS)

  McCready, V.R.; Leach, M.O.; Sutton; Ell, P.

  1986-01-01

  The object of this book is to discuss and evaluate an area of Nuclear Magnetic Resonance which to date has been less emphasized than it might be, namely the use of NMR for functional studies. The book commences with a discussion of the areas in which the NMR techniques might be needed due to deficiencies in other techniques. The physics of NMR especially relating to functional measurement are then explained. Technical factors in producing functional images are discussed and the use of paramagnetic substances for carrying out flow studies are detailed. Particular attention is paid to specific studies in the various organs. The book ends with a survey of imaging in each organ and the relation of NMR images to other techniques such as ultrasound, nuclear medicine and X-rays

 15. Quantal density functional theory

  CERN Document Server

  Sahni, Viraht

  2016-01-01

  This book deals with quantal density functional theory (QDFT) which is a time-dependent local effective potential theory of the electronic structure of matter. The treated time-independent QDFT constitutes a special case. In the 2nd edition, the theory is extended to include the presence of external magnetostatic fields. The theory is a description of matter based on the ‘quantal Newtonian’ first and second laws which is in terms of “classical” fields that pervade all space, and their quantal sources. The fields, which are explicitly defined, are separately representative of electron correlations due to the Pauli exclusion principle, Coulomb repulsion, correlation-kinetic, correlation-current-density, and correlation-magnetic effects. The book further describes Schrödinger theory from the new physical perspective of fields and quantal sources. It also describes traditional Hohenberg-Kohn-Sham DFT, and explains via QDFT the physics underlying the various energy functionals and functional derivatives o...

 16. Protein Functionalized Nanodiamond Arrays

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liu YL

  2010-01-01

  Full Text Available Abstract Various nanoscale elements are currently being explored for bio-applications, such as in bio-images, bio-detection, and bio-sensors. Among them, nanodiamonds possess remarkable features such as low bio-cytotoxicity, good optical property in fluorescent and Raman spectra, and good photostability for bio-applications. In this work, we devise techniques to position functionalized nanodiamonds on self-assembled monolayer (SAMs arrays adsorbed on silicon and ITO substrates surface using electron beam lithography techniques. The nanodiamond arrays were functionalized with lysozyme to target a certain biomolecule or protein specifically. The optical properties of the nanodiamond-protein complex arrays were characterized by a high throughput confocal microscope. The synthesized nanodiamond-lysozyme complex arrays were found to still retain their functionality in interacting with E. coli.

 17. Choice probability generating functions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fosgerau, Mogens; McFadden, Daniel; Bierlaire, Michel

  2010-01-01

  This paper establishes that every random utility discrete choice model (RUM) has a representation that can be characterized by a choice-probability generating function (CPGF) with specific properties, and that every function with these specific properties is consistent with a RUM. The choice...... probabilities from the RUM are obtained from the gradient of the CPGF. Mixtures of RUM are characterized by logarithmic mixtures of their associated CPGF. The paper relates CPGF to multivariate extreme value distributions, and reviews and extends methods for constructing generating functions for applications....... The choice probabilities of any ARUM may be approximated by a cross-nested logit model. The results for ARUM are extended to competing risk survival models....

 18. Functional Programming Using F#

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Michael Reichhardt; Rischel, Hans

  This comprehensive introduction to the principles of functional programming using F# shows how to apply basic theoretical concepts to produce succinct and elegant programs. It demonstrates the role of functional programming in a wide spectrum of applications including databases and systems....... Coverage also includes advanced features in the .NET library, the imperative features of F# and topics such as text processing, sequences, computation expressions and asynchronous computation. With a broad spectrum of examples and exercises, the book is perfect for courses in functional programming...... and for self-study. Enhancing its use as a text is an accompanying website with downloadable programs, lecture slides, a mini-projects and links to further F# sources....

 19. Spaces of continuous functions

  CERN Document Server

  Groenewegen, G L M

  2016-01-01

  The space C(X) of all continuous functions on a compact space X carries the structure of a normed vector space, an algebra and a lattice. On the one hand we study the relations between these structures and the topology of X, on the other hand we discuss a number of classical results according to which an algebra or a vector lattice can be represented as a C(X). Various applications of these theorems are given. Some attention is devoted to related theorems, e.g. the Stone Theorem for Boolean algebras and the Riesz Representation Theorem. The book is functional analytic in character. It does not presuppose much knowledge of functional analysis; it contains introductions into subjects such as the weak topology, vector lattices and (some) integration theory.

 20. Expanding Pseudorandom Functions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgård, Ivan Bjerre; Nielsen, Jesper Buus

  2002-01-01

  Given any weak pseudorandom function, we present a general and efficient technique transforming such a function to a new weak pseudorandom function with an arbitrary length output. This implies, among other things, an encryption mode for block ciphers. The mode is as efficient as known (and widely...... used) encryption modes as CBC mode and counter (CTR) mode, but is provably secure against chosen-plaintext attack (CPA) already if the underlying symmetric cipher is secure against known-plaintext attack (KPA). We prove that CBC, CTR and Jutla’s integrity aware modes do not have this property....... In particular, we prove that when using a KPA secure block cipher, then: CBC mode is KPA secure, but need not be CPA secure, Jutla’s modes need not be CPA secure, and CTR mode need not be even KPA secure. The analysis is done in a concrete security framework....

 1. Statistical wave function

  International Nuclear Information System (INIS)

  Levine, R.D.

  1988-01-01

  Statistical considerations are applied to quantum mechanical amplitudes. The physical motivation is the progress in the spectroscopy of highly excited states. The corresponding wave functions are strongly mixed. In terms of a basis set of eigenfunctions of a zeroth-order Hamiltonian with good quantum numbers, such wave functions have contributions from many basis states. The vector x is considered whose components are the expansion coefficients in that basis. Any amplitude can be written as a dagger x x. It is argued that the components of x and hence other amplitudes can be regarded as random variables. The maximum entropy formalism is applied to determine the corresponding distribution function. Two amplitudes a dagger x x and b dagger x x are independently distributed if b dagger x a = 0. It is suggested that the theory of quantal measurements implies that, in general, one can one determine the distribution of amplitudes and not the amplitudes themselves

 2. Platelet function in dogs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Line A.; Zois, Nora Elisabeth; Pedersen, Henrik D.

  2007-01-01

  Background: Clinical studies investigating platelet function in dogs have had conflicting results that may be caused by normal physiologic variation in platelet response to agonists. Objectives: The objective of this study was to investigate platelet function in clinically healthy dogs of 4...... different breeds by whole-blood aggregometry and with a point-of-care platelet function analyzer (PFA-100), and to evaluate the effect of acetylsalicylic acid (ASA) administration on the results from both methods. Methods: Forty-five clinically healthy dogs (12 Cavalier King Charles Spaniels [CKCS], 12...... applied. However, the importance of these breed differences remains to be investigated. The PFA-100 method with Col + Epi as agonists, and ADP-induced platelet aggregation appear to be sensitive to ASA in dogs....

 3. Path-dependent functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khrapko, R.I.

  1985-01-01

  A uniform description of various path-dependent functions is presented with the help of expansion of the type of the Taylor series. So called ''path-integrals'' and ''path-tensor'' are introduced which are systems of many-component quantities whose values are defined for arbitrary paths in coordinated region of space in such a way that they contain a complete information on the path. These constructions are considered as elementary path-dependent functions and are used instead of power monomials in the usual Taylor series. Coefficients of such an expansion are interpreted as partial derivatives dependent on the order of the differentiations or else as nonstandard cavariant derivatives called two-point derivatives. Some examples of pathdependent functions are presented.Space curvature tensor is considered whose geometrica properties are determined by the (non-transitive) translator of parallel transport of a general type. Covariant operation leading to the ''extension'' of tensor fiels is pointed out

 4. Functional bowel disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rumessen, J J; Gudmand-Høyer, E

  1988-01-01

  Twenty-five patients with functional bowel disease were given fructose, sorbitol, fructose-sorbitol mixtures, and sucrose. The occurrence of malabsorption was evaluated by means of hydrogen breath tests and the gastrointestinal symptoms, if any, were recorded. One patient could not be evaluated...... because of lack of H2 production. Based on a cut-off level of 10 ppm rise of H2 concentration, malabsorption was apparent in 13 patients, in 7 of which the calculated absorption capacities were below 15 g. In contrast, in patients given 50 g of sucrose, malabsorption could not be detected. Ingestion...... with functional bowel disease. The findings may have direct influence on the dietary guidance given to a major group of patients with functional bowel disease and may make it possible to define separate entities in this disease complex....

 5. Functional digital substraction sialography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yudin, L.; Saidkarimova, I.

  1994-01-01

  The proposed method of functional digital substraction sialography makes possible to reduce the amount of contrast substance used, by comparison to conventional sialography. The processing of the obtained image during different phases of the contrast visualisation of the gland allows for detecting and recording eventual functional disorders. A more clear-cut visualization of subtracted contrast images against the background of the eliminated bone structures is attained. A total of 37 patients presenting various diseases of salivary glands are covered in this study. The procedure applied contributes greatly to improving the quality of diagnosing information afforded by the counter-stained image of salivary glands at reduced radiation exposure and shorter time of examination. An essential advantage is the possibility provided to disclose functional and morphological changes, especially in the early phases of the disease. 11 refs. (orig.)

 6. The function of ornaments

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glaveanu, Vlad Petre

  2014-01-01

  of their manifold functions that integrates aesthetic and utilitarian, individual and social roles. Ornaments help us to identify and locate, tell or communicate, remind and organise our action, they guide our attention, express and individualise, can generate an experience, beautify as well as re......-present. These functions are illustrated with examples from a study of Easter egg decoration practices in northern Romania. In the end, the ‘meta-function’ of emergence is discussed and consideration is given to the spatial and temporal contexts of ornaments. Future opportunities for theorising ornamentation...

 7. Complex function theory

  CERN Document Server

  Sarason, Donald

  2007-01-01

  Complex Function Theory is a concise and rigorous introduction to the theory of functions of a complex variable. Written in a classical style, it is in the spirit of the books by Ahlfors and by Saks and Zygmund. Being designed for a one-semester course, it is much shorter than many of the standard texts. Sarason covers the basic material through Cauchy's theorem and applications, plus the Riemann mapping theorem. It is suitable for either an introductory graduate course or an undergraduate course for students with adequate preparation. The first edition was published with the title Notes on Co

 8. Nucleon structure functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Virchaux, M.

  1992-11-01

  The present status of experimental measurements of the nucleon structure functions is reviewed. The results from nearly all deep inelastic experiments are in good mutual agreement. Principles of the analysis of these structure function data in the framework of QCD are described. The specific features of the perturbative QCD predictions are observed in the data. This provides quantitative tests of the validity of QCD as well as determinations of the various parton distributions in the nucleon and some of the most precise measurements of the strong coupling constant αs. The future of this field of experimental physics is sketched

 9. Harmonic supergraphs. Green functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galperin, A.; Ivanov, E.; Gievetsky, V.; Sokatchev, E.

  1985-01-01

  The quantization procedure in the harmonic superspace approach is worked out. Harmonic distributions are introduced and are used to construct the analytic superspace delta-functions and the Green functions for the hypermultiplet and the N=2 Yang-Mills superfields. The gauge fixing is described and the relevant Faddeev-Popov ghosts are defined. The corresponding BRST transformations are found. The harmonic superspace quantization of the N=2 gauge theory turns out to be rather simple and has many parallels with that for the standard (N=0) Yang-Mills theory. In particular, no ghosts-forghosts are needed

 10. Chromatin Structure and Function

  CERN Document Server

  Wolffe, Alan P

  1999-01-01

  The Third Edition of Chromatin: Structure and Function brings the reader up-to-date with the remarkable progress in chromatin research over the past three years. It has been extensively rewritten to cover new material on chromatin remodeling, histone modification, nuclear compartmentalization, DNA methylation, and transcriptional co-activators and co-repressors. The book is written in a clear and concise fashion, with 60 new illustrations. Chromatin: Structure and Function provides the reader with a concise and coherent account of the nature, structure, and assembly of chromatin and its active

 11. Unpolarized Structure Functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Christy, M.E.; Melnitchouk, W.

  2011-01-01

  Over the past decade measurements of unpolarized structure functions with unprecedented precision have significantly advanced our knowledge of nucleon structure. These have for the first time allowed quantitative tests of the phenomenon of quark-hadron duality, and provided a deeper understanding of the transition from hadron to quark degrees of freedom in inclusive scattering. Dedicated Rosenbluth-separation experiments have yielded high-precision transverse and longitudinal structure functions in regions previously unexplored, and new techniques have enabled the first glimpses of the structure of the free neutron, without contamination from nuclear effects.

 12. Quantum functional oracles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Jinsoo; Lee, Soojoon; Chi, Dong Pyo

  2002-01-01

  The limitation on the size of quantum computers makes it important to reuse qubits for auxiliary registers even though they are entangled with others and are occupied by other computational processes. We construct a quantum algorithm that performs the functional phase rotation, which is the generalized form of the conventional conditional phase transforms, using the functional evaluation oracle. The constructed algorithm works without any a priori knowledge of the state of an auxiliary register at the beginning and it recovers the initial state of an auxiliary register at the end. This provides ample scope to choose qubits for auxiliary registers at will. (author)

 13. Early Functional Abilities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Jakob; Poulsen, Ingrid

  2005-01-01

  Early Functional Abilities (EFA), - en skala til evaluering af behandlingsforløb af svært hjerneskadede patienter i forbindelse med tidlig rehabilitering. Formål At monitorere og dokumentere rehabiliteringsforløbet for svært hjerneskadede patienter, hvor funktionsniveauet endnu ikke kan registreres...

 14. Wine and endothelial function.

  Science.gov (United States)

  Caimi, G; Carollo, C; Lo Presti, R

  2003-01-01

  In recent years many studies have focused on the well-known relationship between wine consumption and cardiovascular risk. Wine exerts its protective effects through various changes in lipoprotein profile, coagulation and fibrinolytic cascades, platelet aggregation, oxidative mechanisms and endothelial function. The last has earned more attention for its implications in atherogenesis. Endothelium regulates vascular tone by a delicate balancing among vasorelaxing (nitric oxide [NO]) and vasoconstrincting (endothelins) factors produced by endothelium in response to various stimuli. In rat models, wine and other grape derivatives exerted an endothelium-dependent vasorelaxing capacity especially associated with the NO-stimulating activity of their polyphenol components. In experimental conditions, reservatrol (a stilbene polyphenol) protected hearts and kidneys from ischemia-reperfusion injury through antioxidant activity and upregulation of NO production. Wine polyphenols are also able to induce the expression of genes involved in the NO pathway within the arterial wall. The effects of wine on endothelial function in humans are not yet clearly understood. A favorable action of red wine or dealcoholized wine extract or purple grape juice on endothelial function has been observed by several authors, but discrimination between ethanol and polyphenol effects is controversial. It is, however likely that regular and prolonged moderate wine drinking positively affects endothelial function. The beneficial effects of wine on cardiovascular health are greater if wine is associated with a healthy diet. The most recent nutritional and epidemiologic studies show that the ideal diet closely resembles the Mediterranean diet.

 15. Fabrics in Function

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bang, Anne Louise

  2007-01-01

  sensing of fabrics in function. It is proposed that tactile and visual sensing of fabrics is a way to investigate and express emotional utility values. The further purpose is to use experiments with repertory grid models as part of the mapping of the entire research project and also as a basis...

 16. DNA: Structure and function

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sinden, Richard R.; E. Pearson, Christopher; N. Potaman, Vladimir

  1998-01-01

  This chapter discusses the structure and function of DNA. DNA occupies a critical role in cells, because it is the source of all intrinsic genetic information. Chemically, DNA is a very stable molecule, a characteristic important for a macromolecule that may have to persist in an intact form...

 17. Brown adipocyte function

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther, Sally

  . The first part of this thesis explores this by identifying and investigating two novel kinase regulators of brown adipocyte function. Study 1 demonstrates that spleen tyrosine kinase is a hitherto undescribed regulator of brown adipocyte differentiation and activation. Study 2 identifies glycogen synthase...

 18. Nonlinear functional analysis

  CERN Document Server

  Deimling, Klaus

  1985-01-01

  topics. However, only a modest preliminary knowledge is needed. In the first chapter, where we introduce an important topological concept, the so-called topological degree for continuous maps from subsets ofRn into Rn, you need not know anything about functional analysis. Starting with Chapter 2, where infinite dimensions first appear, one should be familiar with the essential step of consider­ ing a sequence or a function of some sort as a point in the corresponding vector space of all such sequences or functions, whenever this abstraction is worthwhile. One should also work out the things which are proved in § 7 and accept certain basic principles of linear functional analysis quoted there for easier references, until they are applied in later chapters. In other words, even the 'completely linear' sections which we have included for your convenience serve only as a vehicle for progress in nonlinearity. Another point that makes the text introductory is the use of an essentially uniform mathematical languag...

 19. Functional Group Analysis.

  Science.gov (United States)

  Smith, Walter T., Jr.; Patterson, John M.

  1984-01-01

  Literature on analytical methods related to the functional groups of 17 chemical compounds is reviewed. These compounds include acids, acid azides, alcohols, aldehydes, ketones, amino acids, aromatic hydrocarbons, carbodiimides, carbohydrates, ethers, nitro compounds, nitrosamines, organometallic compounds, peroxides, phenols, silicon compounds,…

 20. Empirical microeconomics action functionals

  Science.gov (United States)

  Baaquie, Belal E.; Du, Xin; Tanputraman, Winson

  2015-06-01

  A statistical generalization of microeconomics has been made in Baaquie (2013), where the market price of every traded commodity, at each instant of time, is considered to be an independent random variable. The dynamics of commodity market prices is modeled by an action functional-and the focus of this paper is to empirically determine the action functionals for different commodities. The correlation functions of the model are defined using a Feynman path integral. The model is calibrated using the unequal time correlation of the market commodity prices as well as their cubic and quartic moments using a perturbation expansion. The consistency of the perturbation expansion is verified by a numerical evaluation of the path integral. Nine commodities drawn from the energy, metal and grain sectors are studied and their market behavior is described by the model to an accuracy of over 90% using only six parameters. The paper empirically establishes the existence of the action functional for commodity prices that was postulated to exist in Baaquie (2013).

 1. Functional System Dynamics

  NARCIS (Netherlands)

  Ligterink, N.E.

  2007-01-01

  Functional system dynamics is the analysis, modelling, and simulation of continuous systems usually described by partial differential equations. From the infinite degrees of freedom of such systems only a finite number of relevant variables have to be chosen for a practical model description. The

 2. Objectification and Semiotic Function

  Science.gov (United States)

  Santi, George

  2011-01-01

  The objective of this paper is to study students' difficulties when they have to ascribe the same meaning to different representations of the same mathematical object. We address two theoretical tools that are at the core of Radford's cultural semiotic and Godino's onto-semiotic approaches: objectification and the semiotic function. The analysis…

 3. Cobham recursive set functions

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Beckmann, A.; Buss, S.; Friedman, S.-D.; Müller, M.; Thapen, Neil

  2016-01-01

  Roč. 167, č. 3 (2016), s. 335-369 ISSN 0168-0072 R&D Projects: GA ČR GBP202/12/G061 Institutional support: RVO:67985840 Keywords : set function * polynomial time * Cobham recursion Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 0.647, year: 2016 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168007215001293

 4. Relativistic Wigner functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bialynicki-Birula Iwo

  2014-01-01

  Full Text Available Original definition of the Wigner function can be extended in a natural manner to relativistic domain in the framework of quantum field theory. Three such generalizations are described. They cover the cases of the Dirac particles, the photon, and the full electromagnetic field.

 5. Production Functions Behaving Badly

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fredholm, Thomas

  This paper reconsiders Anwar Shaikh's critique of the neoclassical theory of growth and distribution based on its use of aggregate production functions. This is done by reconstructing and extending Franklin M. Fisher's 1971 computer simulations, which Shaikh used to support his critique. Together...

 6. Modifiable Combining Functions

  OpenAIRE

  Cohen, Paul; Shafer, Glenn; Shenoy, Prakash P.

  2013-01-01

  Modifiable combining functions are a synthesis of two common approaches to combining evidence. They offer many of the advantages of these approaches and avoid some disadvantages. Because they facilitate the acquisition, representation, explanation, and modification of knowledge about combinations of evidence, they are proposed as a tool for knowledge engineers who build systems that reason under uncertainty, not as a normative theory of evidence.

 7. Functional abdominal pain.

  Science.gov (United States)

  Grover, Madhusudan; Drossman, Douglas A

  2010-10-01

  Functional abdominal pain syndrome (FAPS) is a relatively less common functional gastrointestinal (GI) disorder defined by the presence of constant or frequently recurring abdominal pain that is not associated with eating, change in bowel habits, or menstrual periods (Drossman Gastroenterology 130:1377-1390, 2006), which points to a more centrally targeted (spinal and supraspinal) basis for the symptoms. However, FAPS is frequently confused with irritable bowel syndrome and other functional GI disorders in which abdominal pain is associated with eating and bowel movements. FAPS also differs from chronic abdominal pain associated with entities such as chronic pancreatitis or chronic inflammatory bowel disease, in which the pain is associated with peripherally acting factors (eg, gut inflammation or injury). Given the central contribution to the pain experience, concomitant psychosocial disturbances are common and strongly influence the clinical expression of FAPS, which also by definition is associated with loss of daily functioning. These factors make it critical to use a biopsychosocial construct to understand and manage FAPS, because gut-directed treatments are usually not successful in managing this condition.

 8. Micrononcasual Euclidean wave functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Enatsu, H.; Takenaka, A.; Okazaki, M.

  1978-01-01

  A theory which describes the internal attributes of hadrons in terms of space-time wave functions is presented. In order to develop the theory on the basis of a rather realistic model, covariant wave equations are first derived for the deuteron, in which the co-ordinates of the centre of mass of two nucleons can be defined unambiguously. Then the micro-noncasual behaviour of virtual mesons mediating between the two nucleons is expressed by means of wave functions depending only on the relative Euclidean co-ordinates with respect to the centre of mass of the two nucleons; the wave functions are assumed to obey the 0 4 and SU 2 x SU 2 groups. The properties of the wave functions under space inversion, time reversal and particle-antiparticle conjugation are investigated. It is found that the internal attributes of the mesons, such as spin, isospin, strangeness, intrinsic parity, charge parity and G-parity are explained consistently. The theory is applicable also to the case of baryons

 9. Functional ingredients from microalgae

  NARCIS (Netherlands)

  Buono, S.; Langellotti, A.L.; Martello, A.; Rinna, F.; Fogliano, V.

  2014-01-01

  A wide variety of natural sources are under investigation to evaluate their possible use for new functional ingredient formulation. Some records attested the traditional and ancient use of wild harvested microalgae as human food but their cultivation for different purposes started about 40 years

 10. Update on Functional Heartburn

  Science.gov (United States)

  Yamasaki, Takahisa; O’Neil, Jessica

  2017-01-01

  The definition of functional heartburn has been refined over the years. It is currently described, based upon Rome IV criteria, as typical heartburn symptoms in the presence of normal upper endoscopy findings (including normal biopsies), normal esophageal pH testing, and a negative association between symptoms and reflux events. Functional heartburn is very common, affecting women more than men, and with reflux hypersensitivity makes up the majority of heartburn patients who fail twice-daily proton pump inhibitor therapy. These disorders overlap with other functional gastrointestinal disorders and are often accompanied by psychological comorbidities. Diagnosis is made by using endoscopy with esophageal biopsies, wireless pH capsule, pH-impedance monitoring, and high-resolution esophageal manometry. Additional diagnostic tools that may be of value include magnification endoscopy, chromoendoscopy, narrow-band imaging, autofluorescence imaging, mucosal impedance, impedance baseline values, and histopathology scores. Functional heartburn is primarily treated with neuromodulators. Psychological intervention and complementary and alternative medicine may also play important roles in the treatment of these patients. PMID:29339948

 11. Efficient Generic Functional Programming

  NARCIS (Netherlands)

  Alimarine, A.; Smetsers, J.E.W.

  2005-01-01

  Generic functions are defined by induction on the structural representation of types. As a consequence, by defining just a single generic operation, one acquires this operation over any particular data type. An instance on a specific type is generated by interpretation of the type's structure. A

 12. Optimizing Generic Functions

  NARCIS (Netherlands)

  Alimarine, A.; Smetsers, J.E.W.

  2004-01-01

  Generic functions are defined by induction on the structural representation of types. As a consequence, by defining just a single generic operation, one acquires this operation over any particular type. An instance on a specific type is generated by interpretation of the type's structure. A direct

 13. Logarithmic-function generator

  Science.gov (United States)

  Caron, P. R.

  1975-01-01

  Solid-state logarithmic-function generator is compact and provides improved accuracy. Generator includes a stable multivibrator feeding into RC circuit. Resulting exponentially decaying voltage is compared with input signal. Generator output is proportional to time required for exponential voltage to decay from preset reference level to level of input signal.

 14. Functional Communication Training

  Science.gov (United States)

  Durand, V. Mark; Moskowitz, Lauren

  2015-01-01

  Thirty years ago, the first experimental demonstration was published showing that educators could improve significant challenging behavior in children with disabilities by replacing these behaviors with forms of communication that served the same purpose, a procedure called functional communication training (FCT). Since the publication of that…

 15. Generalized elementary functions

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Monteiro, Giselle Antunes; Slavík, A.

  2014-01-01

  Roč. 411, č. 2 (2014), s. 838-852 ISSN 0022-247X Institutional support: RVO:67985840 Keywords : elementary functions * Kurzweil-Stieltjes integral * generalized linear ordinary differential equations * time scale calculus Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 1.120, year: 2014 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X13009141

 16. Executive functions in synesthesia

  NARCIS (Netherlands)

  Rouw, Romke; van Driel, Joram; Knip, Koen; Richard Ridderinkhof, K.

  2013-01-01

  In grapheme-color synesthesia, a number or letter can evoke two different and possibly conflicting (real and synesthetic) color sensations at the same time. In this study, we investigate the relationship between synesthesia and executive control functions. First, no general skill differences were

 17. Mars Sample Handling Functionality

  Science.gov (United States)

  Meyer, M. A.; Mattingly, R. L.

  2018-04-01

  The final leg of a Mars Sample Return campaign would be an entity that we have referred to as Mars Returned Sample Handling (MRSH.) This talk will address our current view of the functional requirements on MRSH, focused on the Sample Receiving Facility (SRF).

 18. Laboratory Density Functionals

  OpenAIRE

  Giraud, B. G.

  2007-01-01

  We compare several definitions of the density of a self-bound system, such as a nucleus, in relation with its center-of-mass zero-point motion. A trivial deconvolution relates the internal density to the density defined in the laboratory frame. This result is useful for the practical definition of density functionals.

 19. Automate functional testing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramesh Kalindri

  2014-06-01

  Full Text Available Currently, software engineers are increasingly turning to the option of automating functional tests, but not always have successful in this endeavor. Reasons range from low planning until over cost in the process. Some principles that can guide teams in automating these tests are described in this article.

 20. The functionality of creativity

  NARCIS (Netherlands)

  Sligte, D.J.

  2013-01-01

  This dissertation is about the functionality of creativity. Why do people invest time and effort in being creative? Being creative is inherently risky, as you need to come up with something new that departs from what is already known, and there is a risk of ridicule, being singled out, or simply

 1. Automatic Functional Harmonic Analysis

  NARCIS (Netherlands)

  de Haas, W.B.; Magalhães, J.P.; Wiering, F.; Veltkamp, R.C.

  2013-01-01

  Music scholars have been studying tonal harmony intensively for centuries, yielding numerous theories and models. Unfortunately, a large number of these theories are formulated in a rather informal fashion and lack mathematical precision. In this article we present HarmTrace, a functional model of

 2. Functional System Dynamics

  OpenAIRE

  Ligterink, N.E.

  2007-01-01

  Functional system dynamics is the analysis, modelling, and simulation of continuous systems usually described by partial differential equations. From the infinite degrees of freedom of such systems only a finite number of relevant variables have to be chosen for a practical model description. The proper input and output of the system are an important part of the relevant variables.

 3. Functions of public relations

  OpenAIRE

  Baranov G. V.

  2016-01-01

  the article reveals the importance of communication with the public in the implementation of human rights and the ideals of mankind; characterized by the specificity of public relations in the information culture of belief; PR functions are explained on the criterion of optimization of activity of social interactions on the basis of cultural ideals.

 4. Semiclassical multicomponent wave function

  NARCIS (Netherlands)

  Mostovoy, M.V.

  A consistent method for obtaining the semiclassical multicomponent wave function for any value of adiabatic parameter is discussed and illustrated by examining the motion of a neutral particle in a nonuniform magnetic field. The method generalizes the Bohr-Sommerfeld quantization rule to

 5. Mapping functional connectivity

  Science.gov (United States)

  Peter Vogt; Joseph R. Ferrari; Todd R. Lookingbill; Robert H. Gardner; Kurt H. Riitters; Katarzyna Ostapowicz

  2009-01-01

  An objective and reliable assessment of wildlife movement is important in theoretical and applied ecology. The identification and mapping of landscape elements that may enhance functional connectivity is usually a subjective process based on visual interpretations of species movement patterns. New methods based on mathematical morphology provide a generic, flexible,...

 6. Comparisons of power transfer functions and flow transfer functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grimm, K.N.; Meneghetti, D.

  1987-01-01

  Transfer functions may be used to calculate component feedbacks or temperature increments by convolution of the transfer function with the appropriate fractional change in system-quantity. Power-change transfer functions have been reported. The corresponding flow transfer functions for this case, and comparison with the power transfer functions, are reported here. Results of feedback simulation of ramped flow transients using flow transfer functions are also described

 7. Completely monotonic functions related to logarithmic derivatives of entire functions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Henrik Laurberg

  2011-01-01

  The logarithmic derivative l(x) of an entire function of genus p and having only non-positive zeros is represented in terms of a Stieltjes function. As a consequence, (-1)p(xml(x))(m+p) is a completely monotonic function for all m ≥ 0. This generalizes earlier results on complete monotonicity...... of functions related to Euler's psi-function. Applications to Barnes' multiple gamma functions are given....

 8. EXECUTIVE FUNCTIONING IN SCHIZOPHRENIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gricel eOrellana

  2013-06-01

  Full Text Available The executive function (EF is a set of abilities, which allows us to invoke voluntary control of our behavioral responses. These functions enable human beings to develop and carry out plans, make up analogies, obey social rules, solve problems, adapt to unexpected circumstances, do many tasks simultaneously and locate episodes in time and place. EF includes divided attention and sustained attention, working memory, set-shifting, flexibility, planning and the regulation of goal directed behavior and can be defined as a brain function underlying the human faculty to act or think not only in reaction to external events but also in relation with internal goals and states. EF is mostly associated with dorsolateral prefrontal cortex (PFC. Besides EF, PFC is involved in self-regulation of behavior, i.e. the ability to regulate behavior according to internal goals and constraints, particularly in less structured situations. Self-regulation of behavior is subtended by ventral medial /orbital PFC. Impairment of EF is one of the most commonly observed deficits in schizophrenia through the various disease stages. Impairment in tasks measuring conceptualization, planning, cognitive flexibility, verbal fluency, ability to solve complex problems and working memory occur in schizophrenia. Disorders detected by executive tests are consistent with evidence from functional neuroimaging, which have shown PFC dysfunction in patients while performing these kinds of tasks. Schizophrenics also exhibit deficit in odor identifying, decision-making and self-regulation of behavior suggesting dysfunction of the orbital PFC. However, impairment in executive tests is explained by dysfunction of prefronto-striato-thalamic, prefronto-parietal and prefronto-temporal neural networks mainly. Disorders in executive functions may be considered central facts with respect to schizophrenia and it has been suggested that negative symptoms may be explained by that executive dysfunction.

 9. Pulmonary function in space

  Science.gov (United States)

  West, J. B.; Elliott, A. R.; Guy, H. J.; Prisk, G. K.

  1997-01-01

  The lung is exquisitely sensitive to gravity, and so it is of interest to know how its function is altered in the weightlessness of space. Studies on National Aeronautics and Space Administration (NASA) Spacelabs during the last 4 years have provided the first comprehensive data on the extensive changes in pulmonary function that occur in sustained microgravity. Measurements of pulmonary function were made on astronauts during space shuttle flights lasting 9 and 14 days and were compared with extensive ground-based measurements before and after the flights. Compared with preflight measurements, cardiac output increased by 18% during space flight, and stroke volume increased by 46%. Paradoxically, the increase in stroke volume occurred in the face of reductions in central venous pressure and circulating blood volume. Diffusing capacity increased by 28%, and the increase in the diffusing capacity of the alveolar membrane was unexpectedly large based on findings in normal gravity. The change in the alveolar membrane may reflect the effects of uniform filling of the pulmonary capillary bed. Distributions of blood flow and ventilation throughout the lung were more uniform in space, but some unevenness remained, indicating the importance of nongravitational factors. A surprising finding was that airway closing volume was approximately the same in microgravity and in normal gravity, emphasizing the importance of mechanical properties of the airways in determining whether they close. Residual volume was unexpectedly reduced by 18% in microgravity, possibly because of uniform alveolar expansion. The findings indicate that pulmonary function is greatly altered in microgravity, but none of the changes observed so far will apparently limit long-term space flight. In addition, the data help to clarify how gravity affects pulmonary function in the normal gravity environment on Earth.

 10. Educating executive function.

  Science.gov (United States)

  Blair, Clancy

  2017-01-01

  Executive functions are thinking skills that assist with reasoning, planning, problem solving, and managing one's life. The brain areas that underlie these skills are interconnected with and influenced by activity in many different brain areas, some of which are associated with emotion and stress. One consequence of the stress-specific connections is that executive functions, which help us to organize our thinking, tend to be disrupted when stimulation is too high and we are stressed out, or too low when we are bored and lethargic. Given their central role in reasoning and also in managing stress and emotion, scientists have conducted studies, primarily with adults, to determine whether executive functions can be improved by training. By and large, results have shown that they can be, in part through computer-based videogame-like activities. Evidence of wider, more general benefits from such computer-based training, however, is mixed. Accordingly, scientists have reasoned that training will have wider benefits if it is implemented early, with very young children as the neural circuitry of executive functions is developing, and that it will be most effective if embedded in children's everyday activities. Evidence produced by this research, however, is also mixed. In sum, much remains to be learned about executive function training. Without question, however, continued research on this important topic will yield valuable information about cognitive development. WIREs Cogn Sci 2017, 8:e1403. doi: 10.1002/wcs.1403 For further resources related to this article, please visit the WIREs website. © 2016 Wiley Periodicals, Inc.

 11. Quasi-extended asymptotic functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Todorov, T.D.

  1979-01-01

  The class F of ''quasi-extended asymptotic functions'' is introduced. It contains all extended asymptotic functions as well as some new asymptotic functions very similar to the Schwartz distributions. On the other hand, every two quasiextended asymptotic functions can be multiplied as opposed to the Schwartz distributions; in particular, the square delta 2 of an asymptotic function delta similar to Dirac's delta-function, is constructed as an example

 12. The Relationships between Weight Functions, Geometric Functions,and Compliance Functions in Linear Elastic Fracture Mechanics

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yuan, Rong [Univ. of California, Berkeley, CA (United States)

  2007-01-01

  Linear elastic fracture mechanics is widely used in industry because it established simple and explicit relationships between the permissible loading conditions and the critical crack size that is allowed in a structure. Stress intensity factors are the above-mentioned functional expressions that relate load with crack size through geometric functions or weight functions. Compliance functions are to determine the crack/flaw size in a structure when optical inspection is inconvenient. As a result, geometric functions, weight functions and compliance functions have been intensively studied to determine the stress intensity factor expressions for different geometries. However, the relations between these functions have received less attention. This work is therefore to investigate the intrinsic relationships between these functions. Theoretical derivation was carried out and the results were verified on single-edge cracked plate under tension and bending. It is found out that the geometric function is essentially the non-dimensional weight function at the loading point. The compliance function is composed of two parts: a varying part due to crack extension and a constant part from the intact structure if no crack exists. The derivative of the compliance function at any location is the product of the geometric function and the weight function at the evaluation point. Inversely, the compliance function can be acquired by the integration of the product of the geometric function and the weight function with respect to the crack size. The integral constant is just the unchanging compliance from the intact structure. Consequently, a special application of the relations is to obtain the compliance functions along a crack once the geometric function and weight functions are known. Any of the three special functions can be derived once the other two functions are known. These relations may greatly simplify the numerical process in obtaining either geometric functions, weight

 13. Skin barrier function

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  Renowned experts present the latest knowledge Although a very fragile structure, the skin barrier is probably one of the most important organs of the body. Inward/out it is responsible for body integrity and outward/in for keeping microbes, chemicals, and allergens from penetrating the skin. Since...... the role of barrier integrity in atopic dermatitis and the relationship to filaggrin mutations was discovered a decade ago, research focus has been on the skin barrier, and numerous new publications have become available. This book is an interdisciplinary update offering a wide range of information...... on the subject. It covers new basic research on skin markers, including results on filaggrin and on methods for the assessment of the barrier function. Biological variation and aspects of skin barrier function restoration are discussed as well. Further sections are dedicated to clinical implications of skin...

 14. Ramanujan's theta functions

  CERN Document Server

  Cooper, Shaun

  2017-01-01

  Theta functions were studied extensively by Ramanujan. This book provides a systematic development of Ramanujan’s results and extends them to a general theory. The author’s treatment of the subject is comprehensive, providing a detailed study of theta functions and modular forms for levels up to 12. Aimed at advanced undergraduates, graduate students, and researchers, the organization, user-friendly presentation, and rich source of examples, lends this book to serve as a useful reference, a pedagogical tool, and a stimulus for further research. Topics, especially those discussed in the second half of the book, have been the subject of much recent research; many of which are appearing in book form for the first time. Further results are summarized in the numerous exercises at the end of each chapter.

 15. Functional Esophageal Disorders.

  Science.gov (United States)

  Aziz, Qasim; Fass, Ronnie; Gyawali, C Prakash; Miwa, Hiroto; Pandolfino, John E; Zerbib, Frank

  2016-02-15

  Functional esophageal disorders consist of a disease category that present with esophageal symptoms (heartburn, chest pain, dysphagia, globus) not explained by mechanical obstruction (stricture, tumor, eosinophilic esophagitis), major motor disorders (achalasia, EGJ outflow obstruction, absent contractility, distal esophageal spasm, jackhammer esophagus), or gastroesophageal reflux disease (GERD). While mechanisms responsible are unclear, it is theorized that visceral hypersensitivity and hypervigilance play an important role in symptom generation, in the context of normal or borderline function. Treatments directed at improving borderline motor dysfunction or reducing reflux burden to sub-normal levels have limited success in symptom improvement. In contrast, strategies focused on modulating peripheral triggering and central perception are mechanistically viable and clinically meaningful. However, outcome data from these treatment options are limited. Future research needs to focus on understanding mechanisms underlying visceral hypersensitivity and hypervigilance so that appropriate targets and therapies can be developed. Copyright © 2016 AGA Institute. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 16. Density functional theory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Das, M.P.

  1984-07-01

  The state of the art of the density functional formalism (DFT) is reviewed. The theory is quantum statistical in nature; its simplest version is the well-known Thomas-Fermi theory. The DFT is a powerful formalism in which one can treat the effect of interactions in inhomogeneous systems. After some introductory material, the DFT is outlined from the two basic theorems, and various generalizations of the theorems appropriate to several physical situations are pointed out. Next, various approximations to the density functionals are presented and some practical schemes, discussed; the approximations include an electron gas of almost constant density and an electron gas of slowly varying density. Then applications of DFT in various diverse areas of physics (atomic systems, plasmas, liquids, nuclear matter) are mentioned, and its strengths and weaknesses are pointed out. In conclusion, more recent developments of DFT are indicated

 17. Differentiation of real functions

  CERN Document Server

  Bruckner, Andrew

  1994-01-01

  Topics related to the differentiation of real functions have received considerable attention during the last few decades. This book provides an efficient account of the present state of the subject. Bruckner addresses in detail the problems that arise when dealing with the class \\Delta ' of derivatives, a class that is difficult to handle for a number of reasons. Several generalized forms of differentiation have assumed importance in the solution of various problems. Some generalized derivatives are excellent substitutes for the ordinary derivative when the latter is not known to exist; others are not. Bruckner studies generalized derivatives and indicates "geometric" conditions that determine whether or not a generalized derivative will be a good substitute for the ordinary derivative. There are a number of classes of functions closely linked to differentiation theory, and these are examined in some detail. The book unifies many important results from the literature as well as some results not previously pub...

 18. Functionalization of Carbon Nanotubes

  Science.gov (United States)

  Khare, Bishun N. (Inventor); Meyyappan, Meyya (Inventor)

  2009-01-01

  Method and system for functionalizing a collection of carbon nanotubes (CNTs). A selected precursor gas (e.g., H2 or F2 or CnHm) is irradiated to provide a cold plasma of selected target species particles, such as atomic H or F, in a first chamber. The target species particles are d irected toward an array of CNTs located in a second chamber while suppressing transport of ultraviolet radiation to the second chamber. A CNT array is functionalized with the target species particles, at or below room temperature, to a point of saturation, in an exposure time interval no longer than about 30 sec. *Discrimination against non-target species is provided by (i) use of a target species having a lifetime that is much greater than a lifetime of a non-target species and/or (2) use of an applied magnetic field to discriminate between charged particle trajectories for target species and for non-target species.

 19. Functional abdominal pain syndrome.

  Science.gov (United States)

  Clouse, Ray E; Mayer, Emeran A; Aziz, Qasim; Drossman, Douglas A; Dumitrascu, Dan L; Mönnikes, Hubert; Naliboff, Bruce D

  2006-04-01

  Functional abdominal pain syndrome (FAPS) differs from the other functional bowel disorders; it is less common, symptoms largely are unrelated to food intake and defecation, and it has higher comorbidity with psychiatric disorders. The etiology and pathophysiology are incompletely understood. Because FAPS likely represents a heterogeneous group of disorders, peripheral neuropathic pain mechanisms, alterations in endogenous pain modulation systems, or both may be involved in any one patient. The diagnosis of FAPS is made on the basis of positive symptom criteria and a longstanding history of symptoms; in the absence of alarm symptoms, an extensive diagnostic evaluation is not required. Management is based on a therapeutic physician-patient relationship and empirical treatment algorithms using various classes of centrally acting drugs, including antidepressants and anticonvulsants. The choice, dose, and combination of drugs are influenced by psychiatric comorbidities. Psychological treatment options include psychotherapy, relaxation techniques, and hypnosis. Refractory FAPS patients may benefit from a multidisciplinary pain clinic approach.

 20. Ego functions in epilepsy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, A S; Hansen, H; Høgenhaven, H

  1988-01-01

  Two groups of epilepsy patients (28 patients with temporal lobe epilepsy and 15 patients with primary generalized epilepsy) entered a study of personality traits related to epilepsy, based on a modification of Bellak's semistructured interview for assessment of ego strength. Two groups of subjects...... than 15 years when the disease began. The number of anticonvulsants administered did not influence the results. No difference on adaptive level of ego functioning was found between the group with primary generalized epilepsy and the group with temporal lobe epilepsy. Similarly, the temporal lobe...... served as controls: 15 patients with a non-neurological but relapsing disorder, psoriasis, and 15 healthy volunteers. Compared with the group of healthy volunteers, a decreased adaptive level of ego functioning was found in the epilepsy groups, regardless of seizure types and EEG findings, and...

 1. Functional foods in Europe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Larsen, Tino; Scholderer, Joachim

  2007-01-01

  reading of the main principles of the harmonized regulation COM/2003/0424, this situation is about to change. This article reviews the regulatory aspects, the results of consumer research and the marketing strategies regarding the use of health claims for functional foods in Europe, and it comments......The fact that the European markets for functional foods generally are less developed, compared to the US and the Japanese markets, has often been attributed to a restrictive and inconsistent health claim legislation in and between the European countries. With the European Parliament's second...... on the lack of correspondence between the new regulation and the marketing experiences and research as regard consumer reactions to health claims....

 2. Density-Functional formalism

  International Nuclear Information System (INIS)

  Szasz, L.; Berrios-Pagan, I.; McGinn, G.

  1975-01-01

  A new Density-Functional formula is constructed for atoms. The kinetic energy of the electron is divided into two parts: the kinetic self-energy and the orthogonalization energy. Calculations were made for the total energies of neutral atoms, positive ions and for the He isoelectronic series. For neutral atoms the results match the Hartree-Fock energies within 1% for atoms with N 36 the results generally match the HF energies within 0.1%. For positive ions the results are fair; for the molecular applications a simplified model is developed in which the kinetic energy consists of the Weizsaecker term plus the Fermi energy reduced by a continuous function. (orig.) [de

 3. Pancreatic exocrine function testing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Goff, J.S.

  1981-01-01

  It is important to understand which pancreatic function tests are available and how to interpret them when evaluating patients with malabsorption. Available direct tests are the secretin stimulation test, the Lundh test meal, and measurement of serum or fecal enzymes. Indirect tests assess pancreatic exocrine function by measuring the effect of pancreatic secretion on various nutrients. These include triglycerides labeled with carbon 14, cobalamin labeled with cobalt 57 and cobalt 58, and para-aminobenzoic acid bound to a dipeptide. Of all these tests the secretin stimulation test is the most accurate and reliable if done by experienced personnel. However, the indirect tests are simpler to do and appear to be comparable to the secretin test at detecting pancreatic exocrine insufficiency. These indirect tests are becoming clinically available and clinicians should familiarize themselves with the strengths and weaknesses of each

 4. Functional studies using NMR

  International Nuclear Information System (INIS)

  McCready, V.R.; Leach, M.; Ell, P.J.

  1987-01-01

  This volume is based on a series of lectures delivered at a one-day teaching symposium on functional and metabolic aspects of NMR measurements held at the Middlesex Hospital Medical School on 1st September 1985 as a part of the European Nuclear Medicine Society Congress. Currently the major emphasis in medical NMR in vivo is on its potential to image and display abnormalities in conventional radiological images, providing increased contrast between normal and abnormal tissue, improved definition of vasculature, and possibly an increased potential for differential diagnosis. Although these areas are undeniably of major importance, it is probable that NMR will continue to complement conventional measurement methods. The major potential benefits to be derived from in vivo NMR measurements are likely to arise from its use as an instrument for functional and metabolic studies in both clinical research and in the everyday management of patients. It is to this area that this volume is directed

 5. Towards the Innovation Function

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulo Antônio Zawislak

  2008-12-01

  Full Text Available This paper explores the main elements that influence innovation and the relationships among them. It is pointed out that innovation results from an entrepreneurial action inside an established institutional context, sustained by resources, abilities and competences and with the support of the necessary financial capital. Therefore, it is proposed that innovation is a function (just as the microeconomic production function composed of entrepreneurship, institutions, capabilities and capital. Each one of these elements is explored individually, so that later the relationships among them can be analyzed. It is still suggested that the size of the firm is a moderator in the relationship between these elements and innovation. The study’s contribution it is the development of a conceptual model.

 6. The Function of Sleep

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel A. Barone

  2015-06-01

  Full Text Available The importance of sleep can be ascertained by noting the effects of its loss, which tends to be chronic and partial, on cognition, mood, alertness, and overall health. Many theories have been put forth to explain the function of sleep in humans, including proposals based on energy conservation, ecological adaptations, neurocognitive function, neural plasticity, nervous system and physical health, and performance. Most account for only a portion of sleep behavior and few are based on strong experimental support. In this review, we present theories proposing why sleep is necessary and supporting data demonstrating the effects of inadequate sleep, with the intention of gleaning further information as to its necessity, which remains one of the most perplexing mysteries in biology.

 7. Auroal electron distribution function

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaufmann, R.L.; Dusenbery, P.B.; Thomas, B.J.; Arnoldy, R.L.

  1978-01-01

  The electron velocity distribution function is presented in the energy range 25 eV 8 cm/s (E=300 eV) are nearly isotropic in pitch angle throughout the flight. Upgoing electrons show almost no pitch angle dependence beyond 120 0 , and their fluxes decline smoothly as energy increases, with little or no evidence of a plateau. Preliminary results of numerical integrations, to study bulk properties and stability of the plasma are presented

 8. Vestibular function testing.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Lang, E E

  2010-06-01

  Vestibular symptoms of vertigo, dizziness and dysequilibrium are common complaints which can be disabling both physically and psychologically. Routine examination of the ear nose and throat and neurological system are often normal in these patients. An accurate history and thorough clinical examination can provide a diagnosis in the majority of patients. However, in a subgroup of patients, vestibular function testing may be invaluable in arriving at a correct diagnosis and ultimately in the optimal treatment of these patients.

 9. Analyzing Pseudophosphatase Function.

  Science.gov (United States)

  Hinton, Shantá D

  2016-01-01

  Pseudophosphatases regulate signal transduction cascades, but their mechanisms of action remain enigmatic. Reflecting this mystery, the prototypical pseudophosphatase STYX (phospho-serine-threonine/tyrosine-binding protein) was named with allusion to the river of the dead in Greek mythology to emphasize that these molecules are "dead" phosphatases. Although proteins with STYX domains do not catalyze dephosphorylation, this in no way precludes their having other functions as integral elements of signaling networks. Thus, understanding their roles in signaling pathways may mark them as potential novel drug targets. This chapter outlines common strategies used to characterize the functions of pseudophosphatases, using as an example MK-STYX [mitogen-activated protein kinase (MAPK) phospho-serine-threonine/tyrosine binding], which has been linked to tumorigenesis, apoptosis, and neuronal differentiation. We start with the importance of "restoring" (when possible) phosphatase activity in a pseudophosphatase so that the active mutant may be used as a comparison control throughout immunoprecipitation and mass spectrometry analyses. To this end, we provide protocols for site-directed mutagenesis, mammalian cell transfection, co-immunoprecipitation, phosphatase activity assays, and immunoblotting that we have used to investigate MK-STYX and the active mutant MK-STYXactive. We also highlight the importance of utilizing RNA interference (RNAi) "knockdown" technology to determine a cellular phenotype in various cell lines. Therefore, we outline our protocols for introducing short hairpin RNA (shRNA) expression plasmids into mammalians cells and quantifying knockdown of gene expression with real-time quantitative PCR (qPCR). A combination of cellular, molecular, biochemical, and proteomic techniques has served as powerful tools in identifying novel functions of the pseudophosphatase MK-STYX. Likewise, the information provided here should be a helpful guide to elucidating the

 10. Cybernetic functioning in stuttering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ursula Zsilavecz

  1981-11-01

  Full Text Available The aim of this study was to evaluate different kinds of masking noise and DAF, in order to identify the condition which would elicit the highest incidence of fluency in a group of stutterers. The study demonstrates that masking noise and DAF can be effectively applied as an aid in a therapy programme, viz. noise can effectively be put to use so as to encourage and reinforce somesthesia. Stuttering is viewed as defective functioning in the cybernetic system.

 11. Function integrated track system

  OpenAIRE

  Hohnecker, Eberhard

  2010-01-01

  The paper discusses a function integrated track system that focuses on the reduction of acoustic emissions from railway lines. It is shown that the combination of an embedded rail system (ERS), a sound absorbing track surface, and an integrated mini sound barrier has significant acoustic advantages compared to a standard ballast superstructure. The acoustic advantages of an embedded rail system are particularly pronounced in the case of railway bridges. Finally, it is shown that a...

 12. On hereditarily rational functions

  OpenAIRE

  Nowak, Krzysztof Jan

  2012-01-01

  In this paper, we give a short proof of a theorem by Koll\\'{a}r on hereditarily rational functions. This is an answer to his appeal to find an elementary proof which does not rely so much on resolution of singularities. Our approach does not make use of desingularization techniques. Instead, we apply a stronger version of the \\L{}ojasiewicz inequality. Moreover, this allows us to sharpen Koll\\'{a}r's theorem.

 13. Generalised twisted partition functions

  CERN Document Server

  Petkova, V B

  2001-01-01

  We consider the set of partition functions that result from the insertion of twist operators compatible with conformal invariance in a given 2D Conformal Field Theory (CFT). A consistency equation, which gives a classification of twists, is written and solved in particular cases. This generalises old results on twisted torus boundary conditions, gives a physical interpretation of Ocneanu's algebraic construction, and might offer a new route to the study of properties of CFT.

 14. Network Function Virtualisation

  OpenAIRE

  Aakarshan Singh; Kamal Grover; Palak Bansal; Taranveer Singh Seekhon

  2017-01-01

  This paper is written to give basic knowledge of Network function virtualisation in network system. In this paper the work on NFV done till now has been collaborated. It describes how the challenges faced by industry lead to NFV and what is meaning of NFV and NFV architecture model. It also explains NFV Infrastructure is managed and the forwarding path on which packets traverse in NFV. A relationship of NFV with SDN and current research ongoing on NFV policies is discussed.

 15. Dynamics of cholinergic function

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hanin, I.

  1986-01-01

  This book presents information on the following topics; cholinergic pathways - anatomy of the central nervous system; aging, DSAT and other clinical conditions; cholinergic pre- and post-synaptic receptors; acetylcholine release; cholinesterases, anticholinesterases and reactivators; acetylcholine synthesis, metabolism and precursors; second messenger messenger mechanisms; interaction of acetylcholine with other neurotransmitter systems; cholinergic mechanisms in physiological function, including cardiovascular events; and neurotoxic agents and false transmitters

 16. Applied functional analysis

  CERN Document Server

  Oden, J Tinsley

  2010-01-01

  The textbook is designed to drive a crash course for beginning graduate students majoring in something besides mathematics, introducing mathematical foundations that lead to classical results in functional analysis. More specifically, Oden and Demkowicz want to prepare students to learn the variational theory of partial differential equations, distributions, and Sobolev spaces and numerical analysis with an emphasis on finite element methods. The 1996 first edition has been used in a rather intensive two-semester course. -Book News, June 2010

 17. Choice Probability Generating Functions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fosgerau, Mogens; McFadden, Daniel L; Bierlaire, Michel

  This paper considers discrete choice, with choice probabilities coming from maximization of preferences from a random utility field perturbed by additive location shifters (ARUM). Any ARUM can be characterized by a choice-probability generating function (CPGF) whose gradient gives the choice...... probabilities, and every CPGF is consistent with an ARUM. We relate CPGF to multivariate extreme value distributions, and review and extend methods for constructing CPGF for applications....

 18. [Endocrine function in obesity].

  Science.gov (United States)

  Álvarez-Castro, Paula; Sangiao-Alvarellos, Susana; Brandón-Sandá, Iria; Cordido, Fernando

  2011-10-01

  Obesity is associated to significant disturbances in endocrine function. Hyper insulinemia and insulin resistance are the best known changes in obesity, but their mechanisms and clinical significance are not clearly established. Adipose tissue is considered to be a hormone-secreting endocrine organ; and increased leptin secretion from the adipocyte, a satiety signal, is a well-established endocrine change in obesity. In obesity there is a decreased GH secretion. Impairment of somatotropic function in obesity is functional and may be reversed in certain circumstances. The pathophysiological mechanism responsible for low GH secretion in obesity is probably multifactorial. There are many data suggesting that a chronic state of somatostatin hypersecretion results in inhibition of GH release. Increased FFA levels, as well as a deficient ghrelin secretion, probably contribute to the impaired GH secretion. In women, abdominal obesity is associated to hyperandrogenism and low sex hormone-binding globulin levels. Obese men, particularly those with morbid obesity, have decreased testosterone and gonadotropin levels. Obesity is associated to an increased cortisol production rate, which is compensated for by a higher cortisol clearance, resulting in plasma free cortisol levels that do not change when body weight increases. Ghrelin is the only known circulating orexigenic factor, and has been found to be decreased in obese people. In obesity there is also a trend to increased TSH and free T3 levels. Copyright © 2011 SEEN. Published by Elsevier Espana. All rights reserved.

 19. Orexins and gastrointestinal functions.

  Science.gov (United States)

  Baccari, M C

  2010-03-01

  Orexin A (OXA) and orexin B (OXB) are recently discovered neuropeptides that appear to play a role in various distinct functions such as arousal and the sleep-wake cycle as well as on appetite and regulation of feeding and energy homeostasis. Orexins were first described as neuropeptides expressed by a specific population of neurons in the lateral hypothalamic area, a region classically implicated in feeding behaviour. Orexin neurons project to numerous brain regions, where orexin receptors have been shown to be widely distributed: both OXA and OXB act through two subtypes of receptors (OX1R and OX2R) that belong to the G protein-coupled superfamily of receptors. Growing evidence indicates that orexins act in the central nervous system also to regulate gastrointestinal functions: animal studies have indeed demonstrated that centrally-injected orexins or endogenously released orexins in the brain stimulates gastric secretion and influence gastrointestinal motility. The subsequent identification of orexins and their receptors in the enteric nervous system (including the myenteric and the submucosal plexuses) as well as in mucosa and smooth muscles has suggested that these neuropeptides may also play a local action. In this view, emerging studies indicate that orexins also exert region-specific contractile or relaxant effects on isolated gut preparations. The aim of the proposed review is to summarize both centrally- and peripherally-mediated actions of orexins on gastrointestinal functions and to discuss the related physiological role on the basis of the most recent findings.

 20. Lutein and Brain Function

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John W. Erdman

  2015-10-01

  Full Text Available Lutein is one of the most prevalent carotenoids in nature and in the human diet. Together with zeaxanthin, it is highly concentrated as macular pigment in the foveal retina of primates, attenuating blue light exposure, providing protection from photo-oxidation and enhancing visual performance. Recently, interest in lutein has expanded beyond the retina to its possible contributions to brain development and function. Only primates accumulate lutein within the brain, but little is known about its distribution or physiological role. Our team has begun to utilize the rhesus macaque (Macaca mulatta model to study the uptake and bio-localization of lutein in the brain. Our overall goal has been to assess the association of lutein localization with brain function. In this review, we will first cover the evolution of the non-human primate model for lutein and brain studies, discuss prior association studies of lutein with retina and brain function, and review approaches that can be used to localize brain lutein. We also describe our approach to the biosynthesis of 13C-lutein, which will allow investigation of lutein flux, localization, metabolism and pharmacokinetics. Lastly, we describe potential future research opportunities.

 1. Reassessing Function Points

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G.R. Finnie

  1997-05-01

  Full Text Available Accurate estimation of the size and development effort for software projects requires estimation models which can be used early enough in the development life cycle to be of practical value. Function Point Analysis (FPA has become possibly the most widely used estimation technique in practice. However the technique was developed in the data processing environment of the 1970's and, despite undergoing considerable reassessment and formalisation, still attracts criticism for the weighting scoring it employs and for the way in which the function point score is adapted for specific system characteristics. This paper reviews the validity of the weighting scheme and the value of adjusting for system characteristics by studying their effect in a sample of 299 software developments. In general the value adjustment scheme does not appear to cater for differences in productivity. The weighting scheme used to adjust system components in terms of being simple, average or complex also appears suspect and should be redesigned to provide a more realistic estimate of system functionality.

 2. Hexagonalization of correlation functions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fleury, Thiago [Instituto de Física Teórica, UNESP - University Estadual Paulista,ICTP South American Institute for Fundamental Research,Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz 271, 01140-070, São Paulo, SP (Brazil); Komatsu, Shota [Perimeter Institute for Theoretical Physics,31 Caroline St N Waterloo, Ontario N2L 2Y5 (Canada)

  2017-01-30

  We propose a nonperturbative framework to study general correlation functions of single-trace operators in N=4 supersymmetric Yang-Mills theory at large N. The basic strategy is to decompose them into fundamental building blocks called the hexagon form factors, which were introduced earlier to study structure constants using integrability. The decomposition is akin to a triangulation of a Riemann surface, and we thus call it hexagonalization. We propose a set of rules to glue the hexagons together based on symmetry, which naturally incorporate the dependence on the conformal and the R-symmetry cross ratios. Our method is conceptually different from the conventional operator product expansion and automatically takes into account multi-trace operators exchanged in OPE channels. To illustrate the idea in simple set-ups, we compute four-point functions of BPS operators of arbitrary lengths and correlation functions of one Konishi operator and three short BPS operators, all at one loop. In all cases, the results are in perfect agreement with the perturbative data. We also suggest that our method can be a useful tool to study conformal integrals, and show it explicitly for the case of ladder integrals.

 3. Carbasugars: Synthesis and Functions

  Science.gov (United States)

  Kobayashi, Yoshiyuki

  It is well recognized that glycosidase inhibitors are not only tools to elucidate the mechanism of a living system manipulated by glycoconjugates but also potential clinical drugs and insecticides by inducing the failure of glycoconjugates to perform their function. In this chapter, the syntheses and functions of natural glycosidase inhibitors (cyclophelitol , allosamidine , and trehazoilin ), which possess highly oxygenated and functionalized cyclohexanes or cyclopentanes in their structures and are defined as carbasugars , and the structure and activity relationships (SAR) of their derivatives are described. Also, recently much attention has been focused on neuraminidase inhibitors as anti-influenza drugs since relenza , which was derived from sialic acid, and also, tamiflu , which is the artificial carbasugar designed as a transition state analogue in the hydrolysis pathway of substrates by neuraminidase, were launched in the market. Herein, the medicinal chemistry efforts to discover tamiflu and some efficient syntheses applicable to process chemistry are described. Finally, useful synthetic methodologies for carbasugar formation from sugars are also introduced in this chapter.

 4. [Functional hypothalamic amenorrhea].

  Science.gov (United States)

  Stárka, Luboslav; Dušková, Michaela

  2015-10-01

  Functional hypothalamic amenorrhea (FHA) besides pregnancy and syndrome of polycystic ovary is one of the most common causes of secondary amenorrhea. FHA results from the aberrations in pulsatile gonadotropin-releasing hormone (GnRH) secretion, which in turn causes impairment of the gonadotropins (follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone). FHA is a form of the defence of organism in situations where life functions are more important than reproductive function. FHA is reversible; it can be normalized after ceasing the stress situation. There are three types of FHA: weight loss related, stress-related, and exercise-related amenorrhea. The final consequences are complex hormonal changes manifested by profound hypoestrogenism. Additionally, these patients present mild hypercortisolemia, low serum insulin levels, low insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and low total triiodothyronine. Women health in this disorder is disturbed in several aspects including the skeletal system, cardiovascular system, and mental problems. Patients manifest a decrease in bone mass density, which is related to an increase in fracture risk. Therefore, osteopenia and osteoporosis are the main long-term complications of FHA. Cardiovascular complications include endothelial dysfunction and abnormal changes in the lipid profile. FHA patients present significantly higher depression and anxiety and also sexual problems compared to healthy subjects.

 5. Thyroid function and obesity.

  Science.gov (United States)

  Laurberg, Peter; Knudsen, Nils; Andersen, Stig; Carlé, Allan; Pedersen, Inge Bülow; Karmisholt, Jesper

  2012-10-01

  Important interaction exists between thyroid function, weight control, and obesity. Several mechanisms seem to be involved, and in studies of groups of people the pattern of thyroid function tests depends on the balance of obesity and underlying thyroid disease in the cohort studied. Obese people with a normal thyroid gland tend to have activation of the hypothalamic-pituitary-thyroid axis with higher serum TSH and thyroid hormones in serum. On the other hand, small differences in thyroid function are associated with up to 5 kg difference in body weight. The weight loss after therapy of overt hypothyroidism is caused by excretion of water bound in tissues (myxoedema). Many patients treated for hyperthyroidism experience a gain of more weight than they lost during the active phase of the disease. The mechanism for this excessive weight gain has not been fully elucidated. New studies on the relation between L-T3 therapy and weight control are discussed. The interaction between weight control and therapy of thyroid disease is important to many patients and it should be studied in more detail.

 6. [Chewing and cognitive function].

  Science.gov (United States)

  Hirano, Yoshiyuki; Onozuka, Minoru

  2014-01-01

  Chewing does not only crush food to aid swallowing and digestion; it also helps to relieve stress and regulate cognitive functions, including alertness and executive function. It is well known that chewing gum is used for sleepiness prevention during work, learning, and driving. In addition, it has been shown in the elderly that a decrease in the number of residual teeth is related to dementia onset. These findings suggest a link between chewing and maintaining memory and attention. Recently, many studies regarding the effects of chewing on memory and attention were conducted using functional magnetic resonance imaging (fMRI) and electroencephalography (EEG). When a working memory task was used, the middle frontal gyrus in the dorsolateral prefrontal cortex showed greater activation in addition to producing higher alertness after chewing. Furthermore, using an attentional network test, reaction time shortened, and the anterior cingulate cortex and left frontal gyrus were both activated for the executive network. From these results, it is suggested that chewing elevates alertness, consequently leading to improvements in cognitive performance. In this review, we introduce findings concerning the effects of chewing on cognitive performance, and discuss the neuronal mechanisms underlying these effects.

 7. Mitochondria and Endothelial Function

  Science.gov (United States)

  Kluge, Matthew A.; Fetterman, Jessica L.; Vita, Joseph A.

  2013-01-01

  In contrast to their role in other cell types with higher energy demands, mitochondria in endothelial cells primarily function in signaling cellular responses to environmental cues. This article provides an overview of key aspects of mitochondrial biology in endothelial cells, including subcellular location, biogenesis, dynamics, autophagy, ROS production and signaling, calcium homeostasis, regulated cell death, and heme biosynthesis. In each section, we introduce key concepts and then review studies showing the importance of that mechanism to endothelial control of vasomotor tone, angiogenesis, and inflammatory activation. We particularly highlight the small number of clinical and translational studies that have investigated each mechanism in human subjects. Finally, we review interventions that target different aspects of mitochondrial function and their effects on endothelial function. The ultimate goal of such research is the identification of new approaches for therapy. The reviewed studies make it clear that mitochondria are important in endothelial physiology and pathophysiology. A great deal of work will be needed, however, before mitochondria-directed therapies are available for the prevention and treatment of cardiovascular disease. PMID:23580773

 8. A functional RG equation for the c-function

  DEFF Research Database (Denmark)

  Codello, A.; D'Odorico, G.; Pagani, C.

  2014-01-01

  , local potential approximation and loop expansion. In each case we construct the relative approximate c-function and find it to be consistent with Zamolodchikov's c-theorem. Finally, we present a relation between the c-function and the (matter induced) beta function of Newton's constant, allowing us...... to use heat kernel techniques to compute the RG running of the c-function....

 9. Logarithmically completely monotonic functions involving the Generalized Gamma Function

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Faton Merovci

  2010-12-01

  Full Text Available By a simple approach, two classes of functions involving generalization Euler's gamma function and originating from certain  problems of traffic flow are proved to be logarithmically  completely monotonic and a class of functions involving the psi function is showed to be completely monotonic.

 10. Logarithmically completely monotonic functions involving the Generalized Gamma Function

  OpenAIRE

  Faton Merovci; Valmir Krasniqi

  2010-01-01

  By a simple approach, two classes of functions involving generalization Euler's gamma function and originating from certain  problems of traffic flow are proved to be logarithmically  completely monotonic and a class of functions involving the psi function is showed to be completely monotonic.

 11. Strange functions in real analysis

  CERN Document Server

  Kharazishvili, AB

  2005-01-01

  Weierstrass and Blancmange nowhere differentiable functions, Lebesgue integrable functions with everywhere divergent Fourier series, and various nonintegrable Lebesgue measurable functions. While dubbed strange or "pathological," these functions are ubiquitous throughout mathematics and play an important role in analysis, not only as counterexamples of seemingly true and natural statements, but also to stimulate and inspire the further development of real analysis.Strange Functions in Real Analysis explores a number of important examples and constructions of pathological functions. After introducing the basic concepts, the author begins with Cantor and Peano-type functions, then moves to functions whose constructions require essentially noneffective methods. These include functions without the Baire property, functions associated with a Hamel basis of the real line, and Sierpinski-Zygmund functions that are discontinuous on each subset of the real line having the cardinality continuum. Finally, he considers e...

 12. [Functional pathophysiology of consciousness].

  Science.gov (United States)

  Jellinger, Kurt A

  2009-01-01

  Consciousness (Latin conscientia "moral conscience"), according to the English philosopher John Locke (1632-1704) [103], is the awareness of all that occurs in the mind of a person, whereas the American philosopher John Searle (2000) defined it as "inner qualitative, subjective states and processes of awareness". In modern science it is defined as a continuous state of full awareness of the Self and one's relationship to the external and internal environment, describing the degree of wakefulness in which an organism recognizes stimuli. This widely discussed biological term for complex neuronal processes that allow an individuum to recognize itself and its environment and to act accordingly, has been and still is the subject of much research in philosophy and natural/neuroscience. Its definition is often used for awareness and recognition, too. While the Egyptians in the papyrus Edwin Smith already recognized the brain as the seat of consciousness, René Descartes (1644 [36]) believed its special structure should be "a small gland in the middle", but the anatomical structures and physiological processes involved in consciousness were elucidated only in the middle of the 20th century. Neuronal substrates include several functional networks that are hierarchically organized and cooperate functionally. The lowest level is the mesencephalic formatio reticularis and its projections to the thalamus that were identified als ascending reticular system (ARAS) by the classical experiments of Moruzzi and Magoun, whereas later analyses of patients with impaired consciousness provided further insights. The mesencephalic ARAS as motor of the function of higher structures projects 1. via the reticular thalamus diffusely to the cortex, 2. via hypothalamus to the basal forebrain and limbic system, and 3. to the medial raphe of the brainstem and locus coeruleus and their diffuse cortical projections. The reticular system is stimulated directly and indirectly via numerous collaterals

 13. Microbial Functional Gene Diversity Predicts Groundwater Contamination and Ecosystem Functioning.

  Science.gov (United States)

  He, Zhili; Zhang, Ping; Wu, Linwei; Rocha, Andrea M; Tu, Qichao; Shi, Zhou; Wu, Bo; Qin, Yujia; Wang, Jianjun; Yan, Qingyun; Curtis, Daniel; Ning, Daliang; Van Nostrand, Joy D; Wu, Liyou; Yang, Yunfeng; Elias, Dwayne A; Watson, David B; Adams, Michael W W; Fields, Matthew W; Alm, Eric J; Hazen, Terry C; Adams, Paul D; Arkin, Adam P; Zhou, Jizhong

  2018-02-20

  Contamination from anthropogenic activities has significantly impacted Earth's biosphere. However, knowledge about how environmental contamination affects the biodiversity of groundwater microbiomes and ecosystem functioning remains very limited. Here, we used a comprehensive functional gene array to analyze groundwater microbiomes from 69 wells at the Oak Ridge Field Research Center (Oak Ridge, TN), representing a wide pH range and uranium, nitrate, and other contaminants. We hypothesized that the functional diversity of groundwater microbiomes would decrease as environmental contamination (e.g., uranium or nitrate) increased or at low or high pH, while some specific populations capable of utilizing or resistant to those contaminants would increase, and thus, such key microbial functional genes and/or populations could be used to predict groundwater contamination and ecosystem functioning. Our results indicated that functional richness/diversity decreased as uranium (but not nitrate) increased in groundwater. In addition, about 5.9% of specific key functional populations targeted by a comprehensive functional gene array (GeoChip 5) increased significantly ( P contamination and ecosystem functioning. This study indicates great potential for using microbial functional genes to predict environmental contamination and ecosystem functioning. IMPORTANCE Disentangling the relationships between biodiversity and ecosystem functioning is an important but poorly understood topic in ecology. Predicting ecosystem functioning on the basis of biodiversity is even more difficult, particularly with microbial biomarkers. As an exploratory effort, this study used key microbial functional genes as biomarkers to provide predictive understanding of environmental contamination and ecosystem functioning. The results indicated that the overall functional gene richness/diversity decreased as uranium increased in groundwater, while specific key microbial guilds increased significantly as

 14. Neurophysiology of functional imaging.

  Science.gov (United States)

  van Eijsden, Pieter; Hyder, Fahmeed; Rothman, Douglas L; Shulman, Robert G

  2009-05-01

  The successes of PET and fMRI in non-invasively localizing sensory functions had encouraged efforts to transform the subjective concepts of cognitive psychology into objective physical measures. The assumption was that mental functions could be decomposed into non-overlapping, context-independent modules that are operated on by separable areas of a computer-like brain. The failures of cognitive modularity and of a very localized phrenology are generally, but not universally, accepted; but in their place, and usually not distinguished from the original revolutionary hopes of clarification, experimental results are being interpreted in terms of rather flexible definitions of both cognitive concepts and the degree of localization. In an alternative approach, we have connected fMRI, (13)C MRS, and electrophysiology measurements of brain energy to connect with observable properties of mental life (i.e., awareness). We illustrate this approach with a sensory stimulation experiment; the degree of localization found in BOLD signals was related to the global energy of the brain which, when manipulated by anesthetics, affected the degree of awareness. The influence of brain energy upon functional imaging maps is changing the interpretations of neuroimaging experiments, from psychological concepts generating computer-like responses to empirical responses dominated by the high brain energy and signaling at rest. In our view "baseline" is an operational term, an adjective that defines a property of a state of the system before it is perturbed by a stimulus. Given the dependence of observable psychological properties upon the "baseline" energy, we believe that it is unnecessarily limiting to define a particular state as the baseline.

 15. Expansions for Coulomb wave functions

  NARCIS (Netherlands)

  Boersma, J.

  1969-01-01

  In this paper we derive a number of expansions for Whittaker functions, regular and irregular Coulomb wave functions. The main result consists of a new expansion for the irregular Coulomb wave functions of orders zero and one in terms of regular Coulomb wave functions. The latter expansions are

 16. Functional Foods for Women's Health.

  Science.gov (United States)

  Lindeman, Alice K.

  2002-01-01

  Describes functional foods for women's health (foods or food ingredients that provide health benefits beyond basic nutrition), explaining that both whole and modified foods can be included as functional foods. The paper discusses the history, regulation, and promotion of functional foods; consumer interest in functional foods; how to incorporate…

 17. A Primer on Functional Analysis

  Science.gov (United States)

  Yoman, Jerome

  2008-01-01

  This article presents principles and basic steps for practitioners to complete a functional analysis of client behavior. The emphasis is on application of functional analysis to adult mental health clients. The article includes a detailed flow chart containing all major functional diagnoses and behavioral interventions, with functional assessment…

 18. Semigroups of data normalization functions

  NARCIS (Netherlands)

  Warrens, Matthijs J.

  2016-01-01

  Variable centering and scaling are functions that are typically used in data normalization. Various properties of centering and scaling functions are presented. It is shown that if we use two centering functions (or scaling functions) successively, the result depends on the order in which the

 19. Minerals and rumen function

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, R.H.

  1984-01-01

  The mechanisms are discussed of some clinical disorders, characteristic only of ruminants and related to the effects of abnormal mineral intake on rumen function. With particular attention to tropical conditions, consideration is given to: (a) the possible effects of phosphorus deficiency on rumen microbial activity; (b) the depression of rumen microbial synthesis in sulphur deficiency; (c) the inhibition of magnesium absorption from the forestomachs; and (d) the involvement of the rumen microorganisms in leading to copper and vitamin B 12 deficiencies as a result of low intakes of cobalt. (author)

 20. [Metabolic functions and sport].

  Science.gov (United States)

  Riviere, Daniel

  2004-01-01

  Current epidemiological studies emphasize the increased of metabolic diseases of the adults, such as obesity, type-2 diabetes and metabolic syndromes. Even more worrying is the rising prevalence of obesity in children. It is due more to sedentariness, caused more by inactivity (television, video, games, etc.) than by overeating. Many studies have shown that regular physical activities benefit various bodily functions including metabolism. After dealing with the major benefits of physical exercise on some adult metabolic disorders, we focus on the prime role played by physical activity in combating the public health problem of childhood obesity.

 1. The hash function BLAKE

  CERN Document Server

  Aumasson, Jean-Philippe; Phan, Raphael; Henzen, Luca

  2014-01-01

  This is a comprehensive description of the cryptographic hash function BLAKE, one of the five final contenders in the NIST SHA3 competition, and of BLAKE2, an improved version popular among developers. It describes how BLAKE was designed and why BLAKE2 was developed, and it offers guidelines on implementing and using BLAKE, with a focus on software implementation.   In the first two chapters, the authors offer a short introduction to cryptographic hashing, the SHA3 competition, and BLAKE. They review applications of cryptographic hashing, they describe some basic notions such as security de

 2. Functions and graphs

  CERN Document Server

  Gelfand, I M; Shnol, E E

  1969-01-01

  The second in a series of systematic studies by a celebrated mathematician I. M. Gelfand and colleagues, this volume presents students with a well-illustrated sequence of problems and exercises designed to illuminate the properties of functions and graphs. Since readers do not have the benefit of a blackboard on which a teacher constructs a graph, the authors abandoned the customary use of diagrams in which only the final form of the graph appears; instead, the book's margins feature step-by-step diagrams for the complete construction of each graph. The first part of the book employs simple fu

 3. [Biotechnological functional systems].

  Science.gov (United States)

  Bokser, O Ia

  1999-01-01

  Based on the theory of functional systems and a concept of the quantum system of behavior, studies of the quantumsystems were conducted. Their structure, the interaction of biological and technical sections were analyzed. Mathematical, biophysical, and experimental models were designed. The paper shows that biotechnical quantumsystems are involved in the formation of biological feedback. A system with imperative feedback from the programmed and introduced current results of efforts has been developed and put into practice for the self-regulation of muscle tension. Training by using this biological feedback system causes a stable increase in the perception rate of proprioceptive stimulus in examinees (operates, sportsmen, neurological patients).

 4. Notes on functional analysis

  CERN Document Server

  Bhatia, Rajendra

  2009-01-01

  These notes are a record of a one semester course on Functional Analysis given by the author to second year Master of Statistics students at the Indian Statistical Institute, New Delhi. Students taking this course have a strong background in real analysis, linear algebra, measure theory and probability, and the course proceeds rapidly from the definition of a normed linear space to the spectral theorem for bounded selfadjoint operators in a Hilbert space. The book is organised as twenty six lectures, each corresponding to a ninety minute class session. This may be helpful to teachers planning a course on this topic. Well prepared students can read it on their own.

 5. Choice probability generating functions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fosgerau, Mogens; McFadden, Daniel; Bierlaire, Michel

  2013-01-01

  This paper considers discrete choice, with choice probabilities coming from maximization of preferences from a random utility field perturbed by additive location shifters (ARUM). Any ARUM can be characterized by a choice-probability generating function (CPGF) whose gradient gives the choice...... probabilities, and every CPGF is consistent with an ARUM. We relate CPGF to multivariate extreme value distributions, and review and extend methods for constructing CPGF for applications. The choice probabilities of any ARUM may be approximated by a cross-nested logit model. The results for ARUM are extended...

 6. Matrix string partition function

  CERN Document Server

  Kostov, Ivan K; Kostov, Ivan K.; Vanhove, Pierre

  1998-01-01

  We evaluate quasiclassically the Ramond partition function of Euclidean D=10 U(N) super Yang-Mills theory reduced to a two-dimensional torus. The result can be interpreted in terms of free strings wrapping the space-time torus, as expected from the point of view of Matrix string theory. We demonstrate that, when extrapolated to the ultraviolet limit (small area of the torus), the quasiclassical expressions reproduce exactly the recently obtained expression for the partition of the completely reduced SYM theory, including the overall numerical factor. This is an evidence that our quasiclassical calculation might be exact.

 7. Ramanujan's mock theta functions.

  Science.gov (United States)

  Griffin, Michael; Ono, Ken; Rolen, Larry

  2013-04-09

  In his famous deathbed letter, Ramanujan introduced the notion of a mock theta function, and he offered some alleged examples. Recent work by Zwegers [Zwegers S (2001) Contemp Math 291:268-277 and Zwegers S (2002) PhD thesis (Univ of Utrecht, Utrecht, The Netherlands)] has elucidated the theory encompassing these examples. They are holomorphic parts of special harmonic weak Maass forms. Despite this understanding, little attention has been given to Ramanujan's original definition. Here, we prove that Ramanujan's examples do indeed satisfy his original definition.

 8. Plasmodesmata: Structure and Function

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas David Geydan

  2006-07-01

  Full Text Available Plasmodesmata are channels that transverse the cell wall and membrane. These specialized and non passive channels act like gates that facilitate and regulate both communication and transportation of molecules such as water, nutrients, metabolites and macromolecules between plant cells. In the last decade a new point of view of plasmodesmata has emerged, and studies have  demonstrated that these channels are more complex. In this brief note, we pretend to expose the actual knowledge of plasmodesmata, focusing on their structure and function.

 9. Wigner Functions on a Lattice

  OpenAIRE

  Takami, A.; Hashimoto, T.; Horibe, M.; Hayashi, A.

  2000-01-01

  The Wigner functions on the one dimensional lattice are studied. Contrary to the previous claim in literature, Wigner functions exist on the lattice with any number of sites, whether it is even or odd. There are infinitely many solutions satisfying the conditions which reasonable Wigner functions should respect. After presenting a heuristic method to obtain Wigner functions, we give the general form of the solutions. Quantum mechanical expectation values in terms of Wigner functions are also ...

 10. Functionalism and consciousness.

  Science.gov (United States)

  Shoemaker, S

  1993-01-01

  It is widely held that a mental state and the subject's introspective belief about it are always 'distinct existences' and only contingently connected. This suggests that for each sort of mental state there could be a creature that is introspectively 'blind' with respect to states of that sort, meaning that while it is capable of having such states, and of conceiving of itself as having them, it is totally without introspective access to its states of that sort. It is argued here that introspective blindness with respect to many sorts of mental states, in particular beliefs and sensory states, is not a possibility, because it is incompatible with requirements of rationality that are internal to the functional roles that are constitutive of these states. Introspective accessibility is essential to the functional roles of such mental states when the conceptual and cognitive resources of the subject of those states are sufficiently rich to make beliefs and thoughts about them a possibility. This is a version of the view that such states are necessarily self-intimating and is incompatible with the perceptual model of introspection favoured by some functionalists as well as by many non-functionalists.

 11. Pleural function and lymphatics.

  Science.gov (United States)

  Negrini, D; Moriondo, A

  2013-02-01

  The pleural space plays an important role in respiratory function as the negative intrapleural pressure regimen ensures lung expansion and in the mean time maintains the tight mechanical coupling between the lung and the chest wall. The efficiency of the lung-chest wall coupling depends upon pleural liquid volume, which in turn reflects the balance between the filtration of fluid into and its egress out of the cavity. While filtration occurs through a single mechanism passively driving fluid from the interstitium of the parietal pleura into the cavity, several mechanisms may co-operate to remove pleural fluid. Among these, the pleural lymphatic system emerges as the most important one in quantitative terms and the only one able to cope with variable pleural fluid volume and drainage requirements. In this review, we present a detailed account of the actual knowledge on: (a) the complex morphology of the pleural lymphatic system, (b) the mechanism supporting pleural lymph formation and propulsion, (c) the dependence of pleural lymphatic function upon local tissue mechanics and (d) the effect of lymphatic inefficiency in the development of clinically severe pleural and, more in general, respiratory pathologies. © 2012 The Authors Acta Physiologica © 2012 Scandinavian Physiological Society.

 12. Mast Cell Function

  Science.gov (United States)

  da Silva, Elaine Zayas Marcelino; Jamur, Maria Célia

  2014-01-01

  Since first described by Paul Ehrlich in 1878, mast cells have been mostly viewed as effectors of allergy. It has been only in the past two decades that mast cells have gained recognition for their involvement in other physiological and pathological processes. Mast cells have a widespread distribution and are found predominantly at the interface between the host and the external environment. Mast cell maturation, phenotype and function are a direct consequence of the local microenvironment and have a marked influence on their ability to specifically recognize and respond to various stimuli through the release of an array of biologically active mediators. These features enable mast cells to act as both first responders in harmful situations as well as to respond to changes in their environment by communicating with a variety of other cells implicated in physiological and immunological responses. Therefore, the critical role of mast cells in both innate and adaptive immunity, including immune tolerance, has gained increased prominence. Conversely, mast cell dysfunction has pointed to these cells as the main offenders in several chronic allergic/inflammatory disorders, cancer and autoimmune diseases. This review summarizes the current knowledge of mast cell function in both normal and pathological conditions with regards to their regulation, phenotype and role. PMID:25062998

 13. Amusia and musical functioning.

  Science.gov (United States)

  Alossa, Nicoletta; Castelli, Lorys

  2009-01-01

  Music, as language, is a universal and specific trait to humans; it is a complex ability with characteristics that are unique compared to other cognitive abilities. Nevertheless, several issues are still open to debate, such as, for example, whether music is a faculty that is independent from the rest of the cognitive system, and whether musical skills are mediated by a single mechanism or by a combination of processes that are independent from one another. Moreover, the anatomical correlations of music have yet to be clarified. The goal of this review is to illustrate the current condition of the neuropsychology of music and to describe different approaches to the study of the musical functions. Hereby, we will describe the neuropsychological findings, suggesting that music is a special function carried out by different and dedicated processes that are probably subserved by different anatomical regions of the brain. Moreover, we will review the evidence obtained by working with brain-damaged patients suffering from music agnosia, a selective impairment in music recognition. Copyright 2009 S. Karger AG, Basel.

 14. Varicocele and testicular function

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander W Pastuszak

  2015-01-01

  Full Text Available Testicular varicocele, a dilation of the veins of the pampiniform plexus thought to increase testicular temperature via venous congestion, is commonly associated with male infertility. Significant study has clarified the negative impact of varicocele on semen parameters and more recent work has shed light on its detrimental effects on the molecular and ultrastructural features of sperm and the testicular microenvironment, as well as more clearly defined the positive impacts of treatment on couples′ fertility. The relationship between varicocele and testicular endocrine function, while known for some time based on histologic evaluation, has become more apparent in the clinical setting with a growing link between varicocele and hypogonadism. Finally, in the pediatric setting, while future study will clarify the impact of varicocele on fertility and testicular function, recent work supports a parallel effect of varicocele in adolescents and adults, suggesting a re-evaluation of current treatment approaches in light of the progressive nature of the condition and potential increased risk of future disease.

 15. ESD - FUNCTIONAL CLOTHING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SCARLAT Razvan

  2016-05-01

  Full Text Available The functional clothing represents a sustainable development direction of in the field of technical textiles, a bridge between various activity domains, a solution to user’s complex requirements. The research and development potential in the field is supported by the new fibers/ yarns generation, the new technologies and the market niches, as well. Protective clothing is now a major part of textile classified under technical textile. Protective clothing refers to the garment and other fabric related items designed to protect the wearer from harsh environmental effects that results in injuries or death. The innovation, as a result of convergence processing technologies, consumer demands and what is viable on the market, defines the personal protective equipment field. In this article, we present the work of an ESD protective clothing development. Therefore, it has been applied a modern knitting technology, on 7E and 12E STOLL machines, using cotton and wool yarns as base yarn and conductive yarns for plaiting structures. Also, the optimal parameters establishment and the functional requirements are aspects of the research activity performed. The experimental models have been conducted in order to demonstrate the design concept used and choosing the optimal variant. The characterization of the developed experimental variants took into account the evaluation of physico-mechanical and electrical characteristics. From the electrical point of view, the variants have been mainly evaluated through “point to point” method in terms of electrical isolation efficiency dimensional changes analysis.

 16. Wpływ rehabilitacji neurologicznej na funkcjonowanie pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu – analiza retrospektywna = The influence of neurological rehabilitation on the functioning of patients after ischemic stroke – a retrospective analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krystian Kałużny

  2016-12-01

  autorski kwestionariusz ankiety sondażowej zawierającym wybrane elementy skali Barthel. Wyniki: W badanej grupie statystycznie istotnie częściej występowały osoby ze środowiska wiejskiego, u których stwierdzono współistniejące choroby tj. nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne. Wśród pacjentów przekazanych bezpośrednio z Centrum Leczenia Udarów Mózgu do Kliniki Rehabilitacji u ponad połowy pacjentów zaobserwowano poprawę funkcjonowania w przeciągu 1 miesiąca pobytu, natomiast z pacjentów korzystających z rehabilitacji wtórnej poprawę funkcjonalną zaobserwowano tylko u co czwartego pacjenta. Wnioski: 1   Rehabilitacja neurologiczna istotnie wpływa na funkcjonowanie pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. 2   Rehabilitacja wdrożona we wczesnym okresie po udarze niedokrwiennym mózgu ma znamiennie wyższą efektywność co przekłada się na większą poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. 3   Zastosowanie metody PNF i NDT-Bobath istotnie wpływa na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.       Abstract Introduction: The functioning of patients after ischemic stroke is a source of interest to many researchers and a huge challenge for modern medicine. According to the World Health Organization (WHO, stroke is the third leading cause of death (after heart disease and cancer and the leading cause of severe disability in the population of people over the age of 45, which would have important clinical consequences, social and economic. Aim: The aim of this study was to assess the effectiveness of the applied neurological rehabilitation of patients after ischemic stroke, the assessment of the functioning of patients after ischemic stroke underwent neurological rehabilitation and assessment of the impact of additional factors on the effectiveness of neurological rehabilitation. Material and methods: The study group

 17. Expansion of continuum functions on resonance wave functions and amplitudes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bang, J.; Gareev, F.A.; Gizzatkulov, M.H.; Goncharov, S.A.

  1978-01-01

  To overcome difficulties encountered with wave functions of continuum spectrum (for example, in a shell model with continuum) the pole expansion (by the Mittag-Leffler theorem) of wave functions, scattering amplitudes and the Green functions with positive energies are considered. It is shown that resonance functions (the Gamov functions) form a complete set over which the continuum functions could be expanded. The general view of these expansions for final potentials and for the Coulomb repulsion potential are obtained and discussed. It is shown that the application of the method to nuclear structure calculations leads to simple algebraic equations

 18. What is a Sorting Function?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henglein, Fritz

  2009-01-01

  What is a sorting function—not a sorting function for a given ordering relation, but a sorting function with nothing given? Formulating four basic properties of sorting algorithms as defining requirements, we arrive at intrinsic notions of sorting and stable sorting: A function is a sorting...... are derivable without compromising data abstraction. Finally we point out that stable sorting functions as default representations of ordering relations have the advantage of permitting linear-time sorting algorithms; inequality tests forfeit this possibility....... function if and only it is an intrinsically parametric permutation function. It is a stable sorting function if and only if it is an intrinsically stable permutation function. We show that ordering relations can be represented isomorphically as inequality tests, comparators and stable sorting functions...

 19. Nostalgia: content, triggers, functions.

  Science.gov (United States)

  Wildschut, Tim; Sedikides, Constantine; Arndt, Jamie; Routledge, Clay

  2006-11-01

  Seven methodologically diverse studies addressed 3 fundamental questions about nostalgia. Studies 1 and 2 examined the content of nostalgic experiences. Descriptions of nostalgic experiences typically featured the self as a protagonist in interactions with close others (e.g., friends) or in momentous events (e.g., weddings). Also, the descriptions contained more expressions of positive than negative affect and often depicted the redemption of negative life scenes by subsequent triumphs. Studies 3 and 4 examined triggers of nostalgia and revealed that nostalgia occurs in response to negative mood and the discrete affective state of loneliness. Studies 5, 6, and 7 investigated the functional utility of nostalgia and established that nostalgia bolsters social bonds, increases positive self-regard, and generates positive affect. These findings demarcate key landmarks in the hitherto uncharted research domain of nostalgia.

 20. Baryons with functional methods

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fischer, Christian S.

  2017-01-01

  We summarise recent results on the spectrum of ground-state and excited baryons and their form factors in the framework of functional methods. As an improvement upon similar approaches we explicitly take into account the underlying momentum-dependent dynamics of the quark-gluon interaction that leads to dynamical chiral symmetry breaking. For light octet and decuplet baryons we find a spectrum in very good agreement with experiment, including the level ordering between the positive- and negative-parity nucleon states. Comparing the three-body framework with the quark-diquark approximation, we do not find significant differences in the spectrum for those states that have been calculated in both frameworks. This situation is different in the electromagnetic form factor of the Δ, which may serve to distinguish both pictures by comparison with experiment and lattice QCD.

 1. Treatment of Functional Constipation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H Karami

  2014-04-01

  Full Text Available Childhood constipation is ofton a long_term problem requiring treatment over months or years. There is no single treatment metod for constipation and many children do not respond and continue to have chronic problems. Treatment is consisted of: Disimpaction,Drug adminstration , Diet modilation, and behaverial therapy. It is necessary in all cases that not responding to conventional therapy, un diagnosed organic causes, non proper drug, short course therapy, behaverial disorder and withholding should be considered. Internal anal achalasia, Neural tube defect, Neurointestinal dysplasia. and food allergy are the most important predisposing factors in treatment failer . PEG is drug of choice for treatment and therapy must be continued for several months or years. Psycologic consulting should be considered in patients with severe behaverial disorder.   Key words: Children, Functional Constipation, Treatment.

 2. Teaching Function at University

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alma Elena Figueroa Rubalcava

  2008-08-01

  Full Text Available A peremptory change in education and the higher education at universities is occurriyng. Since 60´s to date theoretical issues on the role of education are continuously on modification more rapidly than the teaching and learning practices that need more time to be realized. In this paper is presented a broad scope of main national and international organizations that propose, promote and systematize those educational changes since a half century ago and specially, those that impact the formation tendency based on competences. On other side, and not pretending be exhaustive, in this paper is highlighted a list of educational competences that teachers need to develop if they pretend to realize their teaching functions with high quality standards, mainly those related with velocity involvement as curriculum constructor.

 3. Functional memory metals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dunne, D.P.

  2000-01-01

  The field of shape memory phenomena in metals and alloys has developed in a sporadic fashion from a scientific curiosity to a vigorously growing niche industry, over a period close to a full working lifetime. Memory metal research and development is replete with scientist and engineer 'true believers', who can finally feel content that their longstanding confidence in the potential of these unusual functional materials has not been misplaced. This paper reviews the current range of medical and non-medical systems and devices which are based on memory metals and attempts to predict trends in applications over the next decade. The market is dominated by Ni Ti alloys which have proved to exhibit the best and most reproducible properties for application in a wide range of medical and non-medical devices

 4. Theory of function spaces

  CERN Document Server

  Triebel, Hans

  1983-01-01

  The book deals with the two scales Bsp,q and Fsp,q of spaces of distributions, where -8functions, Fourier multipliers and interpolation assertions. These topics are treated in Chapter 2, which is the heart

 5. Integration a functional approach

  CERN Document Server

  Bichteler, Klaus

  1998-01-01

  This book covers Lebesgue integration and its generalizations from Daniell's point of view, modified by the use of seminorms. Integrating functions rather than measuring sets is posited as the main purpose of measure theory. From this point of view Lebesgue's integral can be had as a rather straightforward, even simplistic, extension of Riemann's integral; and its aims, definitions, and procedures can be motivated at an elementary level. The notion of measurability, for example, is suggested by Littlewood's observations rather than being conveyed authoritatively through definitions of (sigma)-algebras and good-cut-conditions, the latter of which are hard to justify and thus appear mysterious, even nettlesome, to the beginner. The approach taken provides the additional benefit of cutting the labor in half. The use of seminorms, ubiquitous in modern analysis, speeds things up even further. The book is intended for the reader who has some experience with proofs, a beginning graduate student for example. It might...

 6. Indicators and their functions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gudmundsson, Henrik; Joumard, Robert; Aschemann, Ralf

  2010-01-01

  indicators? How can several indicators be jointly considered? And how can indicators be used in planning and decision making? Firstly we provide definition of 'indicator of environmental sustainability in transport'. The functions, strengths and weaknesses of indicators as measurement tools, and as decision...... for indicators and assessments. As the decision making context influences the perceived and actual needs for indicators and methods, we also analysed the dimensions and context of decision making. We derived criteria and methods for the assessment and selection of indicators of environmental sustainability......This report is the final report of the action COST 356 'EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport'. It tries to answer the following questions: How can environmental impacts of transport be measured? How can measurements be transformed into operational...

 7. Functionally Graded Materials Database

  Science.gov (United States)

  Kisara, Katsuto; Konno, Tomomi; Niino, Masayuki

  2008-02-01

  Functionally Graded Materials Database (hereinafter referred to as FGMs Database) was open to the society via Internet in October 2002, and since then it has been managed by the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). As of October 2006, the database includes 1,703 research information entries with 2,429 researchers data, 509 institution data and so on. Reading materials such as "Applicability of FGMs Technology to Space Plane" and "FGMs Application to Space Solar Power System (SSPS)" were prepared in FY 2004 and 2005, respectively. The English version of "FGMs Application to Space Solar Power System (SSPS)" is now under preparation. This present paper explains the FGMs Database, describing the research information data, the sitemap and how to use it. From the access analysis, user access results and users' interests are discussed.

 8. Thyroid function study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rocha, A.F.G. da

  1976-01-01

  A short revision of thyroid physiology is done. The radioisotopes of common use in thyroid investigation and the choice of the most appropriated ones are discussed. A table showing radioisotopes frequently used in this study, with their main characteristics is presented. Among several isotopic assays in thyroid propaedeutics, those that refer to the function study, topographic studies and tests 'in vitro' are pointed out. Exploration methods 'in vivo' are treated, such as: thyroid uptake; urinary excretion; thyroid scintigraphy, with scintigraphic imagings; stimulation test by TSH; suppression test; pbi; clearance test with perchlorate; iodine deficiency test and thyroid study with technetium. 'In vitro' proofs like triiodothyronine (T 3 ) and thyroxine (T 4 ) assays, as well as free thyroxine index, are treated. At last, the therapeutics by Iodine 131 is commented and emphasis is given to its application on the treatment of hyperthyroidism and thyroid carcinoma [pt

 9. Physically Functional Materials

  DEFF Research Database (Denmark)

  2002-01-01

  acids or peptides having azobenzenes or other physicially functional groups, e.g., photoresponsive groups, as side chains. These compounds may be synthesized using solid phase peptide synthesis techniques. Materials, e.g., thin films, comprising such compounds may be used for optical storage...... of information (holographic data storage), nonlinear optics (NLO), as photoconductors, photonic band-gap materials, electrically conducting materials, electroluminescent materials, piezo-electric materials, pyroelectric materials, magnetic materials, ferromagnetic materials, ferroelectric materials......, photorefractive materials, or materials in which light-induced conformational changes can be produced. Optical anisotropy may reversibly be generated with polarized laser light whereby a hologram is formed. First order diffraction efficiencies of up to around 80% have been obtained....

 10. IAEA's dual function

  International Nuclear Information System (INIS)

  1967-01-01

  'A factor of paramount importance is the dual nature of atomic energy, which is reflected in the dual function of the Agency; not only to promote, but also to safeguard the peaceful uses of atomic energy'. In taking the above statement as a theme in his address to the 1474th Plenary Meeting of the United Nations General Assembly (22nd November), the Director General, Dr. Sigvard Eklund, went on to speak of a few of the many areas in which society was feeling the impact of atomic energy. During the discussion which followed his report on the Agency's work nearly all speakers referred to the importance of the safeguards system as well as to positive achievements in developing nuclear potential for peaceful purposes

 11. Cardiac function studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Horn, H.J.

  1986-01-01

  A total of 27 patients were subjected tointramyocardial sequential scintiscanning (first pass) using 99m-Tc human serum albumin. A refined method is described that is suitable to analyse clinically relevant parameters like blood volume, cardiac output, ejection fraction, stroke volume, enddiastolic and endsystolic volumes as well as pulmonal transition time and uses a complete camaracomputer system adapted to the requirements of a routine procedure. Unless there is special hardware available, the method does not yet appear mature enough to be put into general practice. Its importance recently appeared in a new light due to the advent of particularly shortlived isotopes. For the time being, however, ECG-triggered equilibrium studies are to be preferred for cardiac function tests. (TRV) [de

 12. Functional ionic liquids

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baecker, Tobias

  2012-01-01

  In the thesis at hand, new functional ionic liquids were investigated. Main focus was attended to their structure property relations and the structural features leading to a decrease of the melting point. New compounds of the type 1-butyl-3-methylimidazolium tris(N,Ndialkyldithiocarbamato) uranylate with variously substituated dithiocarbamato ligands were synthesized and characterized. Ligands with asymmetrical substitution pattern proved to be most suitable for ionic liquid formation. The single-crystal X-ray structures revealed the interactions in the solid state. Here, the first spectroscopic investigation of the U-S bond in sulfur donated uranyl complexes, up to now only observed in single-crystal X-ray structures, is presented, and the participation of the uranium f-orbitals is shown by theoretical calculations. Electrochemical investigations showed the accessibility of the respective U V O 2 + compounds. As well, ionic liquids with [FeCl 4 ] - and [Cl 3 FeOFeCl 3 ] 2- as anion were synthesized. Both of these anions contain high-spin Fe(III) centres in distorted tetrahedral environment, but exhibit different magnetic behaviour. The tetrachloroferrates show the usual paramagnetism, the m-oxobis(trichloroferrate) exhibits unexpectedly strong antiferromagnetic coupling, as was observed by NMR experiments and susceptibility measurements. To investigate structure-property relations in functionalized ionic liquids, a set of protic, primary alkylammonium and aprotic, quarternary trimethylalkylammonium based ionic liquids was synthesized, and characterized. The length of the alkyl chain was systematically varied, and all compounds were synthesized with and without hydroxyl group, as well as formate and bis(triflyl)amide salts, aiming at getting insight into the influence of the different structure parts on the respective ionic liquid's properties.

 13. Pulmonary function in microgravity

  Science.gov (United States)

  Guy, H. J.; Prisk, G. K.; West, J. B.

  1992-01-01

  We report the successful collection of a large quantity of human resting pulmonary function data on the SLS-1 mission. Preliminary analysis suggests that cardiac stroke volumes are high on orbit, and that an adaptive reduction takes at least several days, and in fact may still be in progress after 9 days on orbit. It also suggests that pulmonary capillary blood volumes are high, and remain high on orbit, but that the pulmonary interstitium is not significantly impacted. The data further suggest that the known large gravitational gradients of lung function have only a modest influence on single breath tests such as the SBN washout. They account for only approximately 25% of the phase III slope of nitrogen, on vital capacity SBN washouts. These gradients are only a moderate source of the cardiogenic oscillations seen in argon (bolus gas) and nitrogen (resident gas), on such tests. They may have a greater role in generating the normal CO2 oscillations, as here the phase relationship to argon and nitrogen reverses in microgravity, at least at mid exhalation in those subjects studied to date. Microgravity may become a useful tool in establishing the nature of the non-gravitational mechanisms that can now be seen to play such a large part in the generation of intra-breath gradients and oscillations of expired gas concentration. Analysis of microgravity multibreath nitrogen washouts, single breath washouts from more physiological pre-inspiratory volumes, both using our existing SLS-1 data, and data from the upcoming D-2 and SLS-2 missions, should be very fruitful in this regard.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS).

 14. Tamoxifen and ovarian function.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martine Berliere

  Full Text Available BACKGROUND: Some studies suggest that the clinical parameter "amenorrhea" is insufficient to define the menopausal status of women treated with chemotherapy or tamoxifen. In this study, we investigated and compared the ovarian function defined either by clinical or biological parameters in pre-menopausal breast cancer patients treated with tamoxifen administered as adjuvant therapy. MATERIALS AND METHODS: Between 1999 and 2003, 138 premenopausal patients consecutively treated for early breast cancer were included. Sixty-eight received tamoxifen in monotherapy as the only adjuvant systemic treatment (Group I and 70 were treated with tamoxifen after adjuvant chemotherapy (Group II. All patients had a confirmed premenopausal status based on clinical parameters and hormonal values at study entry. They were followed prospectively every 3 months for 3 years: menses data, physical examination and blood tests (LH, FSH, 17-beta-estradiol. Vaginal ultrasonography was carried out every 6 months. After 3 years, prospective evaluation was completed and monitoring of ovarian function was performed as usual in our institution (1x/year. All data were retrospectively evaluated in 2011. RESULTS: Three patients were excluded from the study in group I and 2 were excluded in group II. Patients were divided into 4 subgroups according to clinical data, i.e. menses patterns. These patterns were assessed by questionnaires. a: Regular menses (>10 cycles/year b: Oligomenorrhea (5 to 9 cycles/year c: Severe oligomenorrhea (1 to 4 cycles/year d: Complete amenorrhea Estrogen levels did not appear to have any impact on disease-free survival rates after 3 or 8 years. FSH values were also documented and analyzed. They exhibited the same profile as estradiol values. CONCLUSIONS: Amenorrhea is an insufficient parameter to define menopausal status in patients receiving tamoxifen. Low estradiol levels must be coupled with other biological parameters to characterize endocrine status

 15. Lyapunov functionals and stability of stochastic functional differential equations

  CERN Document Server

  Shaikhet, Leonid

  2013-01-01

  Stability conditions for functional differential equations can be obtained using Lyapunov functionals. Lyapunov Functionals and Stability of Stochastic Functional Differential Equations describes the general method of construction of Lyapunov functionals to investigate the stability of differential equations with delays. This work continues and complements the author’s previous book Lyapunov Functionals and Stability of Stochastic Difference Equations, where this method is described for discrete- and continuous-time difference equations. The text begins with a description of the peculiarities of deterministic and stochastic functional differential equations. There follow basic definitions for stability theory of stochastic hereditary systems, and a formal procedure of Lyapunov functionals construction is presented. Stability investigation is conducted for stochastic linear and nonlinear differential equations with constant and distributed delays. The proposed method is used for stability investigation of di...

 16. The undefined function differs from the pointwise undefined function

  OpenAIRE

  Dosch, Walter (Prof.)

  1993-01-01

  The undefined function differs from the pointwise undefined function. - In: Joint Conference on Declarative Programming : Proceedings / Maria I. Sessa ... (eds.). - Salerno : Univ. degli Studi, 1995. - S. 257-268

 17. Functional asynchronous networks: Factorization of dynamics and function

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bick Christian

  2016-01-01

  Full Text Available In this note we describe the theory of functional asynchronous networks and one of the main results, the Modularization of Dynamics Theorem, which for a large class of functional asynchronous networks gives a factorization of dynamics in terms of constituent subnetworks. For these networks we can give a complete description of the network function in terms of the function of the events comprising the network and thereby answer a question originally raised by Alon in the context of biological networks.

 18. Functional equations and Green's functions for augmented scalar fields

  International Nuclear Information System (INIS)

  Klauder, J.R.

  1977-01-01

  Certain noncanonical self-coupled scalar quantum field theories, previously formulated by means of functional integration, are herein recast into the form of functional differential equations for the Green's functional. From these expressions the set of coupled equations relating the Green's functions is obtained. The new equations are compared with those of the conventional formulation, and are proposed as alternatives, especially for nonrenormalizable models when the conventional equations fail

 19. Robust loss functions for boosting.

  Science.gov (United States)

  Kanamori, Takafumi; Takenouchi, Takashi; Eguchi, Shinto; Murata, Noboru

  2007-08-01

  Boosting is known as a gradient descent algorithm over loss functions. It is often pointed out that the typical boosting algorithm, Adaboost, is highly affected by outliers. In this letter, loss functions for robust boosting are studied. Based on the concept of robust statistics, we propose a transformation of loss functions that makes boosting algorithms robust against extreme outliers. Next, the truncation of loss functions is applied to contamination models that describe the occurrence of mislabels near decision boundaries. Numerical experiments illustrate that the proposed loss functions derived from the contamination models are useful for handling highly noisy data in comparison with other loss functions.

 20. Extended asymptotic functions - some examples

  International Nuclear Information System (INIS)

  Todorov, T.D.

  1981-01-01

  Several examples of extended asymptotic functions of two variables are given. This type of asymptotic functions has been introduced as an extension of continuous ordinary functions. The presented examples are realizations of some Schwartz distributions delta(x), THETA(x), P(1/xsup(n)) and can be multiplied in the class of the asymptotic functions as opposed to the theory of Schwartz distributions. The examples illustrate the method of construction of extended asymptotic functions similar to the distributions. The set formed by the extended asymptotic functions is also considered. It is shown, that this set is not closed with respect to addition and multiplication

 1. Symmetric q-Bessel functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giuseppe Dattoli

  1996-05-01

  Full Text Available q analog of bessel functions, symmetric under the interchange of q and q^ −1 are introduced. The definition is based on the generating function realized as product of symmetric q-exponential functions with appropriate arguments. Symmetric q-Bessel function are shown to satisfy various identities as well as second-order q-differential equations, which in the limit q → 1 reproduce those obeyed by the usual cylindrical Bessel functions. A brief discussion on the possible algebraic setting for symmetric q-Bessel functions is also provided.

 2. Properties of field functionals and characterization of local functionals

  Science.gov (United States)

  Brouder, Christian; Dang, Nguyen Viet; Laurent-Gengoux, Camille; Rejzner, Kasia

  2018-02-01

  Functionals (i.e., functions of functions) are widely used in quantum field theory and solid-state physics. In this paper, functionals are given a rigorous mathematical framework and their main properties are described. The choice of the proper space of test functions (smooth functions) and of the relevant concept of differential (Bastiani differential) are discussed. The relation between the multiple derivatives of a functional and the corresponding distributions is described in detail. It is proved that, in a neighborhood of every test function, the support of a smooth functional is uniformly compactly supported and the order of the corresponding distribution is uniformly bounded. Relying on a recent work by Dabrowski, several spaces of functionals are furnished with a complete and nuclear topology. In view of physical applications, it is shown that most formal manipulations can be given a rigorous meaning. A new concept of local functionals is proposed and two characterizations of them are given: the first one uses the additivity (or Hammerstein) property, the second one is a variant of Peetre's theorem. Finally, the first step of a cohomological approach to quantum field theory is carried out by proving a global Poincaré lemma and defining multi-vector fields and graded functionals within our framework.

 3. Construction of bent functions from near-bent functions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leander, Gregor; McGuire, G.

  2009-01-01

  We give a construction of bent functions in dimension 2m from near-bent functions in dimension 2m - 1. in particular, we give the first ever examples of non-weakly-normal bent functions in dimensions 10 and 12, which demonstrates the significance of our construction....

 4. Parallel transaction processing in functional languages, towards practical functional databases

  NARCIS (Netherlands)

  Wevers, L.; Huisman, Marieke; de Keijzer, Ander

  2013-01-01

  This paper shows how functional languages can be adapted for transaction processing, and discusses the implementation of a parallel runtime system for such functional transaction processing languages. We extend functional languages with current state variables and result state variables to allow the

 5. Prediction Error During Functional and Non-Functional Action Sequences

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielbo, Kristoffer Laigaard; Sørensen, Jesper

  2013-01-01

  recurrent networks were made and the results are presented in this article. The simulations show that non-functional action sequences do indeed increase prediction error, but that context representations, such as abstract goal information, can modulate the error signal considerably. It is also shown...... that the networks are sensitive to boundaries between sequences in both functional and non-functional actions....

 6. Acupuncture for functional dyspepsia.

  Science.gov (United States)

  Lan, Lei; Zeng, Fang; Liu, Guan J; Ying, Li; Wu, Xi; Liu, Mailan; Liang, Fan-Rong

  2014-10-13

  Functional dyspepsia (FD) has been a worldwide complaint. More effective therapies are needed with fewer adverse effects than are seen with conventional medications. Acupuncture, as a traditional therapeutic method, has been widely used for functional gastrointestinal disorders in the East. Manual acupuncture and electroacupuncture have been recognized treatments for FD, but to date, no robust evidence has been found for the effectiveness and safety of these interventions in the treatment of this condition. This review was conducted to assess the efficacy and safety of manual acupuncture and electroacupuncture in the treatment of FD. Trials meeting the inclusion criteria were identified through electronic searches of the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, EMBASE, the Allied and Complementary Medicine Database (AMED), Chinese Biology Medicine Disc (CBMdisc), China National Knowledge Infrastructure (CNKI), the Wanfang Database, the VIP Database, and six trial registries. Handsearching was done to screen the reference sections of potential trials and reviews. Randomized controlled trials (RCTs) were included if investigators reported efficacy and safety of manual acupuncture or electroacupuncture for patients with FD diagnosed by Rome II or Rome III criteria, compared with medications, blank control, or sham acupuncture. Data were extracted by independent review authors. Study limitations were assessed by using the tool of The Cochrane Collabration for assessing risk of bias. For dichotomous data, risk ratios (RRs) and 95% confidence intervals (95% CIs) would be applied, and for continuous data, mean differences (MDs) and 95% CIs. A fixed-effect model was applied in the meta-analysis, or a descriptive analysis was performed. The quality of evidence for the outcome measure was assessed by the Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) methods. Seven studies were included in the review, involving 542

 7. Lung function; Lungenfunktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sorichter, S. [Universitaetsklinikum Freiburg, Abteilung Pneumologie, Freiburg (Germany)

  2009-08-15

  The term lung function is often restricted to the assessment of volume time curves measured at the mouth. Spirometry includes the assessment of lung volumes which can be mobilised with the corresponding flow-volume curves. In addition, lung volumes that can not be mobilised, such as the residual volume, or only partially as FRC and TLC can be measured by body plethysmography combined with the determination of the airway resistance. Body plethysmography allows the correct positioning of forced breathing manoeuvres on the volume-axis, e.g. before and after pharmacotherapy. Adding the CO single breath transfer factor (T{sub LCO}), which includes the measurement of the ventilated lung volume using He, enables a clear diagnosis of different obstructive, restrictive or mixed ventilatory defects with and without trapped air. Tests of reversibility and provocation, as well as the assessment of inspiratory mouth pressures (PI{sub max}, P{sub 0.1}) help to classify the underlying disorder and to clarify treatment strategies. For further information and to complete the diagnostic of disturbances of the ventilation, diffusion and/or perfusion (capillar-)arterial bloodgases at rest and under physical strain sometimes amended by ergospirometry are recommended. Ideally, lung function measurements are amended by radiological and nuclear medicine techniques. (orig.) [German] Unter dem Begriff Lungenfunktion wird die Bestimmung der Lungenvolumina am Mund verstanden. Dabei werden die mobilisierbaren Lungenvolumina mit den zugehoerigen Fluss-Volumen-Kurven mittels Spirometrie und Ganzkoerperplethysmographie (GKP) und die nicht (RV) und teilweise mobilisierbaren Lungenvolumina (FRC, TLC) einschliesslich der Atemwegswiderstaende bestimmt. Die GKP ermoeglicht zusaetzlich die korrekte (Volumenachsen-)Positionierung der forcierten Atemmanoever. Dieses erlaubt eine uebersichtlichere graphische Darstellung z. B. vor und nach der Applikation pharmakologisch wirksamer Substanzen. Wird die GKP

 8. Cognition and brain functional aging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hui-jie LI

  2014-03-01

  Full Text Available China has the largest population of elderly adults. Meanwhile, it is one of the countries showing fastest aging speed in the world. Aging processing is always companied with a series of brain structural and functional changes, which result in the decline of processing speed, working memory, long-term memory and executive function, etc. The studies based on functional magnetic resonance imaging (fMRI found certain aging effects on brain function activation, spontaneous activity and functional connectivity in old people. However, few studies have explored the brain functional curve during the aging process while most previous studies explored the differences in the brain function between young people and old people. Delineation of the human brain functional aging curve will promote the understanding of brain aging mechanisms and support the normal aging monitoring and early detection of abnormal aging changes. doi: 10.3969/j.issn.1672-6731.2014.03.005

 9. Antiderivative Series for Differentiable Functions

  Science.gov (United States)

  Howard, Roy M.

  2004-01-01

  A series defining the antiderivative of an n th order differentiable function is defined. This series provides an explicit expression for the second part of the Fundamental Theorem of Calculus and can facilitate the establishment of new antiderivative functions.

 10. Canonical transformations and generating functionals

  NARCIS (Netherlands)

  Broer, L.J.F.; Kobussen, J.A.

  1972-01-01

  It is shown that canonical transformations for field variables in hamiltonian partial differential equations can be obtained from generating functionals in the same way as classical canonical transformations from generating functions. A simple proof of the relation between infinitesimal invariant

 11. On functions of bounded semivariation

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Monteiro, Giselle Antunes

  2015-01-01

  Roč. 40, č. 2 (2015), s. 233-276 ISSN 0147-1937 Institutional support: RVO:67985840 Keywords : semivariation * functions of bounded variation * regulated functions Subject RIV: BA - General Mathematics http://projecteuclid.org/euclid.rae/1491271216

 12. Functional programming for computer vision

  Science.gov (United States)

  Breuel, Thomas M.

  1992-04-01

  Functional programming is a style of programming that avoids the use of side effects (like assignment) and uses functions as first class data objects. Compared with imperative programs, functional programs can be parallelized better, and provide better encapsulation, type checking, and abstractions. This is important for building and integrating large vision software systems. In the past, efficiency has been an obstacle to the application of functional programming techniques in computationally intensive areas such as computer vision. We discuss and evaluate several 'functional' data structures for representing efficiently data structures and objects common in computer vision. In particular, we will address: automatic storage allocation and reclamation issues; abstraction of control structures; efficient sequential update of large data structures; representing images as functions; and object-oriented programming. Our experience suggests that functional techniques are feasible for high- performance vision systems, and that a functional approach simplifies the implementation and integration of vision systems greatly. Examples in C++ and SML are given.

 13. Interpolation in Spaces of Functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Mosaleheh

  2006-03-01

  Full Text Available In this paper we consider the interpolation by certain functions such as trigonometric and rational functions for finite dimensional linear space X. Then we extend this to infinite dimensional linear spaces

 14. Green function on product networks

  OpenAIRE

  Arauz Lombardía, Cristina; Carmona Mejías, Ángeles; Encinas Bachiller, Andrés Marcos

  2012-01-01

  Our objective is to determine the Green function of product networks in terms of the Green function of one of the factor networks and the eigenvalues and eigenfunctions of the Schr odinger operator of the other factor network, which we consider that are known. Moreover, we use these results to obtain the Green function of spider networks in terms of Green functions over cicles and paths. Peer Reviewed

 15. Algorithm for programming function generators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bozoki, E.

  1981-01-01

  The present paper deals with a mathematical problem, encountered when driving a fully programmable μ-processor controlled function generator. An algorithm is presented to approximate a desired function by a set of straight segments in such a way that additional restrictions (hardware imposed) are also satisfied. A computer program which incorporates this algorithm and automatically generates the necessary input for the function generator for a broad class of desired functions is also described

 16. Microbial Functional Gene Diversity Predicts Groundwater Contamination and Ecosystem Functioning

  Science.gov (United States)

  Zhang, Ping; Wu, Linwei; Rocha, Andrea M.; Shi, Zhou; Wu, Bo; Qin, Yujia; Wang, Jianjun; Yan, Qingyun; Curtis, Daniel; Ning, Daliang; Van Nostrand, Joy D.; Wu, Liyou; Watson, David B.; Adams, Michael W. W.; Alm, Eric J.; Adams, Paul D.; Arkin, Adam P.

  2018-01-01

  ABSTRACT Contamination from anthropogenic activities has significantly impacted Earth’s biosphere. However, knowledge about how environmental contamination affects the biodiversity of groundwater microbiomes and ecosystem functioning remains very limited. Here, we used a comprehensive functional gene array to analyze groundwater microbiomes from 69 wells at the Oak Ridge Field Research Center (Oak Ridge, TN), representing a wide pH range and uranium, nitrate, and other contaminants. We hypothesized that the functional diversity of groundwater microbiomes would decrease as environmental contamination (e.g., uranium or nitrate) increased or at low or high pH, while some specific populations capable of utilizing or resistant to those contaminants would increase, and thus, such key microbial functional genes and/or populations could be used to predict groundwater contamination and ecosystem functioning. Our results indicated that functional richness/diversity decreased as uranium (but not nitrate) increased in groundwater. In addition, about 5.9% of specific key functional populations targeted by a comprehensive functional gene array (GeoChip 5) increased significantly (P contamination and ecosystem functioning. This study indicates great potential for using microbial functional genes to predict environmental contamination and ecosystem functioning. PMID:29463661

 17. Microbial Functional Gene Diversity Predicts Groundwater Contamination and Ecosystem Functioning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhili He

  2018-02-01

  Full Text Available Contamination from anthropogenic activities has significantly impacted Earth’s biosphere. However, knowledge about how environmental contamination affects the biodiversity of groundwater microbiomes and ecosystem functioning remains very limited. Here, we used a comprehensive functional gene array to analyze groundwater microbiomes from 69 wells at the Oak Ridge Field Research Center (Oak Ridge, TN, representing a wide pH range and uranium, nitrate, and other contaminants. We hypothesized that the functional diversity of groundwater microbiomes would decrease as environmental contamination (e.g., uranium or nitrate increased or at low or high pH, while some specific populations capable of utilizing or resistant to those contaminants would increase, and thus, such key microbial functional genes and/or populations could be used to predict groundwater contamination and ecosystem functioning. Our results indicated that functional richness/diversity decreased as uranium (but not nitrate increased in groundwater. In addition, about 5.9% of specific key functional populations targeted by a comprehensive functional gene array (GeoChip 5 increased significantly (P < 0.05 as uranium or nitrate increased, and their changes could be used to successfully predict uranium and nitrate contamination and ecosystem functioning. This study indicates great potential for using microbial functional genes to predict environmental contamination and ecosystem functioning.

 18. COTTAGE CHEESE PRODUCTS FUNCTIONALITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. V. Golubeva

  2015-01-01

  Full Text Available Cottage cheese products holds a significant place among the dairy and milk-containing products. The range of products includes cheese: cheese, pastes, creams, cakes, etc. Such diversity can be attributed to their popularity among the population and benefit brought by the body from regular use. Curd protein is much better and easier to digest by the body than protein fish, meat or milk. Rich curd products lysine and methionine. Minerals contained in cheese products have a positive effect on bone formation and structure of tissues. The composition of curd products, in addition to cheese and dairy ingredients may include non-dairy ingredients origin. Today, for the production of cheese products use the most advanced technologies to further enrich its structure and significantly improve the nutritional value. Pine nut is widely used in the manufacture of many dairy products. But, in most cases, the production of dairy products as a filler used pine nut cake, which deprives the finished product valuable cedar oil. The authors proposed a technology for producing curd product with the addition of pine nuts and honey (pine nuts and fructose. Compatible with cream cheese filling insertion determined sensory organoleptic point scale. he optimum dosage of components: pine nuts – 5 %, honey – 10 % fructose – 7 %. Technological process of cottage cheese product is different from the traditional operations training components and their introduction into the finished cheese. Identify indicators of quality of the new product. Production of curd products thus expanding the range of dairy products functional orientation.

 19. Nuclear husbandry functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maerli, Morton Bremer; Johnston, Roger G.

  2001-01-01

  Despite the differences, traditionally domestic safeguards approaches have often been used for international safeguards, sometimes with a few modest changes. Given the extreme discrepancies between the goals, operational context and potential adversaries of the two, such easy solutions may be detrimental to long-term nuclear security. Domestic MPC and A personnel and hardware are not automatically appropriate for international treaty monitoring or for international auditing. International inspectors, such as used by the IAEA, need tools and training specific for their treaty monitoring mission, not just duplicated from (U.S.) domestic MPC and A approaches. Domestic 'cost-effective' solutions may turn out to be highly ineffective and thus expensive and detrimental to long-term nuclear security when applied in new contextual settings. Emphasis should be given to optimize approaches and hardware specifically designed for international safeguards and for future treaty monitoring (e.g. under a Fissile Material Cut-Off Treaty). To the extent international applications are to be borrowed from domestic approaches, much caution should be given to assess all aspects of the unique nuclear husbandry function in question (objective, obstacles to implementation, potential adversaries etc.), before any fielding of devices or systems

 20. Functional amyloids in bacteria.

  Science.gov (United States)

  Romero, Diego; Kolter, Roberto

  2014-06-01

  The term amyloidosis is used to refer to a family of pathologies altering the homeostasis of human organs. Despite having a name that alludes to starch content, the amyloid accumulations are made up of proteins that polymerize as long and rigid fibers. Amyloid proteins vary widely with respect to their amino acid sequences but they share similarities in their quaternary structure; the amyloid fibers are enriched in β-sheets arranged perpendicular to the axis of the fiber. This structural feature provides great robustness, remarkable stability, and insolubility. In addition, amyloid proteins specifically stain with certain dyes such as Congo red and thioflavin-T. The aggregation into amyloid fibers, however, it is not restricted to pathogenic processes, rather it seems to be widely distributed among proteins and polypeptides. Amyloid fibers are present in insects, fungi and bacteria, and they are important in maintaining the homeostasis of the organism. Such findings have motivated the use of the term "functional amyloid" to differentiate these amyloid proteins from their toxic siblings. This review focuses on systems that have evolved in bacteria that control the expression and assembly of amyloid proteins on cell surfaces, such that the robustness of amyloid proteins are used towards a beneficial end. Copyright© by the Spanish Society for Microbiology and Institute for Catalan Studies.

 1. History of functional neurosurgery.

  Science.gov (United States)

  Iskandar, B J; Nashold, B S

  1995-01-01

  Whereas in the early days of evil spirits, electric catfish, and phrenology, functional neurosurgery was based on crude observations and dogma, the progress made in neurophysiology at the turn of the century gave the field a strong scientific foundation. Subsequently, the advent of stereotaxis allowed access to deep brain regions and contributed an element of precision. Future directions include the development of frameless stereotaxy; the use of MRI-generated anatomic data, which would circumvent the serious problem of individual variations seen with standard brain atlases; the introduction of various chemicals into brain structures, in an attempt to influence neurochemically mediated disease processes; and finally, the use of the promising techniques of neural transplantation. On hearing of Penfield's intraoperative brain stimulations, Sherrington commented: "It must be great fun to have the physiological preparation speak to you." The idea of therapeutic neurophysiologic interventions is appealing, especially because many disorders show no obvious treatable pathologic cause (e.g., tumor, vascular malformation). As stereotactic technology becomes less cumbersome and more precise, more sophisticated in vivo neurophysiologic preparations become possible. In turn, as our understanding of nervous system physiology grows, our ability to understand pathophysiology and treat disease processes increases.

 2. Sleep and metabolic function.

  Science.gov (United States)

  Morselli, Lisa L; Guyon, Aurore; Spiegel, Karine

  2012-01-01

  Evidence for the role of sleep on metabolic and endocrine function has been reported more than four decades ago. In the past 30 years, the prevalence of obesity and diabetes has greatly increased in industrialized countries, and self-imposed sleep curtailment, now very common, is starting to be recognized as a contributing factor, alongside with increased caloric intake and decreased physical activity. Furthermore, obstructive sleep apnea, a chronic condition characterized by recurrent upper airway obstruction leading to intermittent hypoxemia and sleep fragmentation, has also become highly prevalent as a consequence of the epidemic of obesity and has been shown to contribute, in a vicious circle, to the metabolic disturbances observed in obese patients. In this article, we summarize the current data supporting the role of sleep in the regulation of glucose homeostasis and the hormones involved in the regulation of appetite. We also review the results of the epidemiologic and laboratory studies that investigated the impact of sleep duration and quality on the risk of developing diabetes and obesity, as well as the mechanisms underlying this increased risk. Finally, we discuss how obstructive sleep apnea affects glucose metabolism and the beneficial impact of its treatment, the continuous positive airway pressure. In conclusion, the data available in the literature highlight the importance of getting enough good sleep for metabolic health.

 3. Functional neuroanatomy of tics.

  Science.gov (United States)

  Neuner, Irene; Schneider, Frank; Shah, N Jon

  2013-01-01

  The therapeutic success of haloperidol in the treatment of Tourette syndrome (TS) put an end to the discussion about a "hysteric" or "neurotic" origin of TS. The cortico-striato-thalamo-cortical circuit has been identified as an underlying neurobiological correlate of TS. In this review we explore the main findings of structural alterations in TS including cortical areas, basal ganglia, hippocampus, amygdala, midbrain, and cerebellum. Based on the structural changes we examine the functional pattern described by the findings of fMRI and (15)O-PET/(18)FDG PET investigations. From the neuroimaging findings a cortical origin of the generation of tics is indicated. Future research on the neuronal footprint of TS should be directed towards addressing the question of which patterns of connectivity distinguish individuals in whom tics disappear during early adulthood from those in whom the tics persist. The understanding of this pathomechanism could provide a key on how to influence dysconnectivity in TS, for example, by more specific pharmaceutical intervention or by individually adopted EEG and/or fMRI neurofeedback. © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 4. Iodine and thyroid function

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hye Rim Chung

  2014-03-01

  Full Text Available Severe iodine deficiency causes hypothyroidism that results in impaired somatic growth and motor development in children. Mild and moderate iodine deficiencies cause multifocal autonomous growth of thyroid, which results in thyrotoxicosis. On the other hand, iodine excess is associated with the development of hypothyroidism and thyroid autoimmunity. In areas of iodine deficiency, a sudden increase in iodine intake is associated with transient hyperthyroidism. Recent studies demonstrated that long-term thyroid function of subjects who experienced both iodine deficiency and iodine excess during childhood tended to be abnormal despite optimization of their current iodine intake. Iodine status in the Korean Peninsula is very unique because people in the Republic of Korea have been shown to have predominantly excessive iodine levels, whereas the Democratic People's Republic of Korea is known to be an iodine-deficient area. Further research is warranted to verify the optimal ranges of iodine intake and to clarify the effects of iodine intake on thyroid disorders in the Korean Peninsula.

 5. Recycling retention functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Skrable, K.W.; Chabot, G.E.; Johnson, M.H.

  1981-01-01

  Beginning with the concept of any number of physiologically meaningful compartments that recycle material with a central extracellular fluid compartment and considering various excretion pathways, we solve the differential equations describing the kinetics by the method of Laplace to obtain concise algebraic expressions for the retentions. These expressions contain both fundamental and eigenvalue rate constants; the eigenvalue rate constants are obtained from the solution of a polynomial incorporating the fundamental rate constants. Mathematically exact expressions that predict the biodistribution resulting from continuous uptakes are used to obtain very simple mathematically exact steady state expressions as well as approximate expressions applicable to any time. These steady state and approximate expressions contain only the fundamental rate constants; also, they include a recycling factor that describes the increase in the biodistributions because of recycling. To obtain the values of the fundamental rate constants, short term kinetics studies along with data on the long term distributions are suggested. Retention functions obtained in this way predict both the short term and long term distributions; they therefore are useful in the interpretation of bioassay data and in the estimation of internal doses

 6. Sinc-function based Network

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Per Printz

  1998-01-01

  The purpose of this paper is to describe a neural network (SNN), that is based on Shannons ideas of reconstruction of a real continuous function from its samples. The basic function, used in this network, is the Sinc-function. Two learning algorithms are described. A simple one called IM...

 7. Education Function of Botanical Gardens

  OpenAIRE

  Ruhugül Özge Ocak; Banu Öztürk Kurtaslan

  2015-01-01

  Botanical gardens are very significant organizations which protect the environment against the increasing environmental problems, provide environmental education for people, offer recreation possibilities, etc. This article describes botanical gardens and their functions. The most important function of botanical garden is to provide environmental education for people and improve environmental awareness. Considering this function, some botanical gardens were examined and o...

 8. Calculations of nucleon structure functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Signal, A.I.

  1990-01-01

  We present a method of calculating deep inelastic nucleon structure functions using bag model wavefunctions. Our method uses the Peierls - Yoccoz projection to form translation invariant bag states. We obtain the correct support for the structure functions and satisfy the positivity requirements for quark and anti-quark distribution functions. (orig.)

 9. Functional unit for a processor

  NARCIS (Netherlands)

  Rohani, A.; Kerkhoff, Hans G.

  2013-01-01

  The invention relates to a functional unit for a processor, such as a Very Large Instruction Word Processor. The invention further relates to a processor comprising at least one such functional unit. The invention further relates to a functional unit and processor capable of mitigating the effect of

 10. Disgust: Evolved function and structure

  NARCIS (Netherlands)

  Tybur, J.M.; Lieberman, D.; Kurzban, R.; DeScioli, P.

  2013-01-01

  Interest in and research on disgust has surged over the past few decades. The field, however, still lacks a coherent theoretical framework for understanding the evolved function or functions of disgust. Here we present such a framework, emphasizing 2 levels of analysis: that of evolved function and

 11. Functional requirements of road lighting.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  1975-01-01

  The functional, technical and visual requirements for public lighting are discussed. The improvement of the presentation of information to the road user is the main functional requirement. The visual requirements can be deduced from the functional requirement of enabling drivers to follow the

 12. A lung function information system

  NARCIS (Netherlands)

  A.F.M. Verbraak (Anton); E.J. Hoorn (Ewout); J. de Vries (Julius); J.M. Bogaard (Jan); A. Versprille (Adrian)

  1991-01-01

  markdownabstractAbstract A lung function information system (LFIS) was developed for the data analysis of pulmonary function tests at different locations. This system was connected to the hospital information system (HIS) for the retrieval of patient data and the storage of the lung function

 13. Kernel regression with functional response

  OpenAIRE

  Ferraty, Frédéric; Laksaci, Ali; Tadj, Amel; Vieu, Philippe

  2011-01-01

  We consider kernel regression estimate when both the response variable and the explanatory one are functional. The rates of uniform almost complete convergence are stated as function of the small ball probability of the predictor and as function of the entropy of the set on which uniformity is obtained.

 14. Extended screened exchange functional derived from transcorrelated density functional theory.

  Science.gov (United States)

  Umezawa, Naoto

  2017-09-14

  We propose a new formulation of the correlation energy functional derived from the transcorrelated method in use in density functional theory (TC-DFT). An effective Hamiltonian, H TC , is introduced by a similarity transformation of a many-body Hamiltonian, H, with respect to a complex function F: H TC =1FHF. It is proved that an expectation value of H TC for a normalized single Slater determinant, D n , corresponds to the total energy: E[n] = ⟨Ψ n |H|Ψ n ⟩/⟨Ψ n |Ψ n ⟩ = ⟨D n |H TC |D n ⟩ under the two assumptions: (1) The electron density nr associated with a trial wave function Ψ n = D n F is v-representable and (2) Ψ n and D n give rise to the same electron density nr. This formulation, therefore, provides an alternative expression of the total energy that is useful for the development of novel correlation energy functionals. By substituting a specific function for F, we successfully derived a model correlation energy functional, which resembles the functional form of the screened exchange method. The proposed functional, named the extended screened exchange (ESX) functional, is described within two-body integrals and is parametrized for a numerically exact correlation energy of the homogeneous electron gas. The ESX functional does not contain any ingredients of (semi-)local functionals and thus is totally free from self-interactions. The computational cost for solving the self-consistent-field equation is comparable to that of the Hartree-Fock method. We apply the ESX functional to electronic structure calculations for a solid silicon, H - ion, and small atoms. The results demonstrate that the TC-DFT formulation is promising for the systematic improvement of the correlation energy functional.

 15. Functional Magnetic Nanoparticles

  Science.gov (United States)

  Gass, James

  Nanoparticle system research and characterization is the focal point of this research and dissertation. In the research presented here, magnetite, cobalt, and ferrite nanoparticle systems have been explored in regard to their magnetocaloric effect (MCE) properties, as well as for use in polymer composites. Both areas of study have potential applications across a wide variety of interdisciplinary fields. Magnetite nanoparticles have been successfully dispersed in a polymer. The surface chemistry of the magnetic nanoparticle proves critical to obtaining a homogenous and well separated high density dispersion in PMMA. Theoretical studies found in the literature have indicated that surface interface energy is a critical component in dispersion. Oleic acid is used to alter the surface of magnetite nanoparticles and successfully achieve good dispersion in a PMMA thin film. Polypyrrole is then coated onto the PMMA composite layer. The bilayer is characterized using cross-sectional TEM, cross-sectional SEM, magnetic characterization, and low frequency conductivity. The results show that the superparmagnetic properties of the as synthesized particles are maintained in the composite. With further study of the properties of these nanoparticles for real and functional uses, MCE is studied on a variety of magnetic nanoparticle systems. Magnetite, manganese zinc ferrite, and cobalt ferrite systems show significant broadening of the MCE and the ability to tune the peak temperature of MCE by varying the size of the nanoparticles. Four distinct systems are studied including cobalt, cobalt core silver shell nanoparticles, nickel ferrite, and ball milled zinc ferrite. The results demonstrate the importance of surface characteristics on MCE. Surface spin disorder appears to have a large influence on the low temperature magnetic and magnetocalorie characteristics of these nanoparticle systems.

 16. Density functional theory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Freyss, M.

  2015-01-01

  This chapter gives an introduction to first-principles electronic structure calculations based on the density functional theory (DFT). Electronic structure calculations have a crucial importance in the multi-scale modelling scheme of materials: not only do they enable one to accurately determine physical and chemical properties of materials, they also provide data for the adjustment of parameters (or potentials) in higher-scale methods such as classical molecular dynamics, kinetic Monte Carlo, cluster dynamics, etc. Most of the properties of a solid depend on the behaviour of its electrons, and in order to model or predict them it is necessary to have an accurate method to compute the electronic structure. DFT is based on quantum theory and does not make use of any adjustable or empirical parameter: the only input data are the atomic number of the constituent atoms and some initial structural information. The complicated many-body problem of interacting electrons is replaced by an equivalent single electron problem, in which each electron is moving in an effective potential. DFT has been successfully applied to the determination of structural or dynamical properties (lattice structure, charge density, magnetisation, phonon spectra, etc.) of a wide variety of solids. Its efficiency was acknowledged by the attribution of the Nobel Prize in Chemistry in 1998 to one of its authors, Walter Kohn. A particular attention is given in this chapter to the ability of DFT to model the physical properties of nuclear materials such as actinide compounds. The specificities of the 5f electrons of actinides will be presented, i.e., their more or less high degree of localisation around the nuclei and correlations. The limitations of the DFT to treat the strong 5f correlations are one of the main issues for the DFT modelling of nuclear fuels. Various methods that exist to better treat strongly correlated materials will finally be presented. (author)

 17. Proposals for Iterated Hash Functions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Ramkilde; Thomsen, Søren Steffen

  2008-01-01

  The past few years have seen an increase in the number of attacks on cryptographic hash functions. These include attacks directed at specific hash functions, and generic attacks on the typical method of constructing hash functions. In this paper we discuss possible methods for protecting against...... some generic attacks. We also give a concrete proposal for a new hash function construction, given a secure compression function which, unlike in typical existing constructions, is not required to be resistant to all types of collisions. Finally, we show how members of the SHA-family can be turned...

 18. Proposals for iterated hash functions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Ramkilde; Thomsen, Søren Steffen

  2006-01-01

  The past few years have seen an increase in the number of attacks on cryptographic hash functions. These include attacks directed at specific hash functions, and generic attacks on the typical method of constructing hash functions. In this paper we discuss possible methods for protecting against...... some generic attacks. We also give a concrete proposal for a new hash function construction, given a secure compression function which, unlike in typical existing constructions, is not required to be resistant to all types of collisions. Finally, we show how members of the SHA-family can be turned...

 19. PFP functional development planning guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  SINCLAIR, J.C.

  1999-01-01

  The PFP Functional Development Planning Guide presents the strategy and process used for the identification, development, and analysis of functions (activities) necessary to satisfy the requirements within the Plutonium Finishing Plant (PFP) integrated project baseline. The functional analysis will provide the basis for the development of a function driven work breakdown structure. Future revisions to this document will include as attachments the results of the PFP Functional Analysis resulting from this approach. This document is intended be a Project-owned management tool. As such, the guide will periodically require revisions resulting from improvements of the information, processes, and techniques as now described

 20. Functional equations with causal operators

  CERN Document Server

  Corduneanu, C

  2003-01-01

  Functional equations encompass most of the equations used in applied science and engineering: ordinary differential equations, integral equations of the Volterra type, equations with delayed argument, and integro-differential equations of the Volterra type. The basic theory of functional equations includes functional differential equations with causal operators. Functional Equations with Causal Operators explains the connection between equations with causal operators and the classical types of functional equations encountered by mathematicians and engineers. It details the fundamentals of linear equations and stability theory and provides several applications and examples.

 1. Nuclear correlations and structure functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hu Guoju; Irvine, J.M.

  1989-01-01

  It is argued that the search for a mass number dependence of the nuclear structure function per nucleon is profitably directed to the region of Bjorken scaling variable x > 1. We show that in the convolution model of the nuclear structure function the nuclear momentum distribution and energy spectrum generated by cluster expansion techniques, here realised in the correlated basis function method, invoking tensor correlations and short-range density-dependent repulsions adequately describes the structure function for 12 C in the region x > 1. The results of structure functions for a number of light-, medium- and heavy-mass nuclei are presented. (author)

 2. Work function of carburized rhenium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pallmer, P.G. Jr.; Gordon, R.L.; Dresser, M.J.

  1980-01-01

  Variations of the electronic work function of carburized rhenium foils containing approximately 5 at.% carbon have been observed using the contact potential difference technique. Surface work function was observed to vary between 5.25 and 4.1 eV, with the work function of pure rhenium taken as 5.0 eV. Decrease in work function has been ascribed to the formation of graphitic layers on the surface at temperatures below the temperature of saturated solubility. The high work function surface was observed with all carbon in solution and has been ascribed to the presence of amorphous carbon near the surface

 3. Properties of resonance wave functions.

  Science.gov (United States)

  More, R. M.; Gerjuoy, E.

  1973-01-01

  Construction and study of resonance wave functions corresponding to poles of the Green's function for several illustrative models of theoretical interest. Resonance wave functions obtained from the Siegert and Kapur-Peierls definitions of the resonance energies are compared. The comparison especially clarifies the meaning of the normalization constant of the resonance wave functions. It is shown that the wave functions may be considered renormalized in a sense analogous to that of quantum field theory. However, this renormalization is entirely automatic, and the theory has neither ad hoc procedures nor infinite quantities.

 4. Functional Analysis in Interdisciplinary Applications

  CERN Document Server

  Nursultanov, Erlan; Ruzhansky, Michael; Sadybekov, Makhmud

  2017-01-01

  This volume presents current research in functional analysis and its applications to a variety of problems in mathematics and mathematical physics. The book contains over forty carefully refereed contributions to the conference “Functional Analysis in Interdisciplinary Applications” (Astana, Kazakhstan, October 2017). Topics covered include the theory of functions and functional spaces; differential equations and boundary value problems; the relationship between differential equations, integral operators and spectral theory; and mathematical methods in physical sciences. Presenting a wide range of topics and results, this book will appeal to anyone working in the subject area, including researchers and students interested to learn more about different aspects and applications of functional analysis.

 5. Scaling function, spectral function and nucleon momentum distribution in nuclei

  International Nuclear Information System (INIS)

  Antonov, A.N.; Ivanov, M.V.; Caballero, J.A.; Barbaro, M.B.; Udias, J.M.; Moya de Guerra, E.; Donnelly, T.W.

  2010-01-01

  The aim of the study is to find a good simultaneous description of the spectral function and the momentum distribution in relation to the realistic scaling function obtained from inclusive electron-nuclei scattering experiments. We start with a modified Hartree-Fock spectral function in which the energy dependent part (δ-function) is replaced by the Gaussian distributions with hole state widths as free parameters. We calculate the scaling function and the nucleon momentum distribution on the basis of the spectral function constructed in this way, trying to find a good description of the experimental data. The obtained scaling function has a weak asymmetry and the momentum distribution has not got a high-momentum tail in the case when harmonic-oscillator single-particle wave functions are used. So, to improve the behavior of the momentum distribution we used the basis of natural orbitals (NO) in which short-range correlations are partly incorporated. The results for the scaling function show again a weak asymmetry, but in this case the momentum distribution has a high-momentum tail. As a next step we include final-state interactions (FSI) in the calculations to reproduce the experimentally observed asymmetry of the scaling function. (author)

 6. Functional imaging of the pancreas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakanishi, Fumiko

  1984-01-01

  An image processing technique for functional imaging of the pancreas was developed and is here reported. In this paper, clinical efficacy of the technique for detecting pancreatic abnormality is evaluated in comparison with conventional pancreatic scintigraphy and CT. For quantitative evaluation, functional rate, i.e. the rate of normal functioning pancreatic area, was calculated from the functional image and subtraction image. Two hundred and ninety-five cases were studied using this technique. Conventional image had a sensitivity of 65 % and a specificity of 78 %, while the use of functional imaging improved sensitivity to 88 % and specificity to 88 %. The mean functional rate in patients with pancreatic disease was significantly lower (33.3+-24.5 in patients with chronic pancreatitis, 28.1+-26.9 in patients with acute pancreatitis, 43.4+-22.3 in patients with diabetes mellitus, 20.4+-23.4 in patients with pancreatic cancer) than the mean functional rate in cases without pancreatic disease (86.4+-14.2). It is suggested that functional image of the pancreas reflecting pancreatic exocrine function and functional rate is a useful indicator of pancreatic exocrine function. (author)

 7. Functional Programming in Computer Science

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anderson, Loren James [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Davis, Marion Kei [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-01-19

  We explore functional programming through a 16-week internship at Los Alamos National Laboratory. Functional programming is a branch of computer science that has exploded in popularity over the past decade due to its high-level syntax, ease of parallelization, and abundant applications. First, we summarize functional programming by listing the advantages of functional programming languages over the usual imperative languages, and we introduce the concept of parsing. Second, we discuss the importance of lambda calculus in the theory of functional programming. Lambda calculus was invented by Alonzo Church in the 1930s to formalize the concept of effective computability, and every functional language is essentially some implementation of lambda calculus. Finally, we display the lasting products of the internship: additions to a compiler and runtime system for the pure functional language STG, including both a set of tests that indicate the validity of updates to the compiler and a compiler pass that checks for illegal instances of duplicate names.

 8. Functional Generalized Structured Component Analysis.

  Science.gov (United States)

  Suk, Hye Won; Hwang, Heungsun

  2016-12-01

  An extension of Generalized Structured Component Analysis (GSCA), called Functional GSCA, is proposed to analyze functional data that are considered to arise from an underlying smooth curve varying over time or other continua. GSCA has been geared for the analysis of multivariate data. Accordingly, it cannot deal with functional data that often involve different measurement occasions across participants and a large number of measurement occasions that exceed the number of participants. Functional GSCA addresses these issues by integrating GSCA with spline basis function expansions that represent infinite-dimensional curves onto a finite-dimensional space. For parameter estimation, functional GSCA minimizes a penalized least squares criterion by using an alternating penalized least squares estimation algorithm. The usefulness of functional GSCA is illustrated with gait data.

 9. Analytic functionals on the sphere

  CERN Document Server

  Morimoto, Mitsuo

  1998-01-01

  This book treats spherical harmonic expansion of real analytic functions and hyperfunctions on the sphere. Because a one-dimensional sphere is a circle, the simplest example of the theory is that of Fourier series of periodic functions. The author first introduces a system of complex neighborhoods of the sphere by means of the Lie norm. He then studies holomorphic functions and analytic functionals on the complex sphere. In the one-dimensional case, this corresponds to the study of holomorphic functions and analytic functionals on the annular set in the complex plane, relying on the Laurent series expansion. In this volume, it is shown that the same idea still works in a higher-dimensional sphere. The Fourier-Borel transformation of analytic functionals on the sphere is also examined; the eigenfunction of the Laplacian can be studied in this way.

 10. Functional hepatocellular regeneration measured by hepatobiliary scintigraphy, functional regeneration or functional hepatocytes?

  NARCIS (Netherlands)

  Olthof, Pim B.; Cieslak, Kasia P.; Bennink, Roelof J.; van Gulik, Thomas M.

  2016-01-01

  In a recent issue of this journal, Fernandes et al(1) reported on functional hepatocellular regeneration in elderly patients undergoing hepatectomy. They used (99m) Tc-mebrofinin HBS to quantify liver function before and after surgery and concluded that functional regeneration is already present at

 11. Wigner's function and other distribution functions in mock phase spaces

  International Nuclear Information System (INIS)

  Balazs, N.L.; Jennings, B.K.

  1983-06-01

  This review deals with the methods of associating functions with quantum mechanical operators in such a manner that these functions should furnish conveniently semiclassical approximations. We present a unified treatment of methods and result which usually appear under the expressions Wigner's functions, Weyl's association, Kirkwood's expansion, Glauber's coherent state representation, etc.; we also construct some new associations. The mathematical paraphernalia are collected in the appendices

 12. On a total function which overtakes all total recursive functions

  OpenAIRE

  da Costa, N. C. A.; Doria, F. A.

  2001-01-01

  This paper discusses a function that is frequently presented as a simile or look-alike of the so-called ``counterexample function to P=NP,'' that is, the function that collects all first instances of a problem in NP where a poly machine incorrectly `guesses' about the instance. We state and give in full detail a crucial result on the computation of Goedel numbers for some families of poly machines.

 13. Self stigmatization, cognitive functions and social functioning in mood disorders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gulsum Ozge Doganavsargil Baysal

  2013-06-01

  Full Text Available Purpose: Internalized stigmatization (IS generally has a negative effect on diagnosis, treatment, rehabilitation and prognosis of diseases. The purpose of this study is to compare patients with bipolar disorder and unipolar depression both are in remission in terms of IS and social functioning (SF, cognitive function and secondly to consider relationship between IS, cognitive functions and SF. Methods: This cross-sectional study is carried out with bipolar (BD and unipolar depression (UD patients in remission, admitted to the psychiatry outpatient clinics of Akdeniz University Hospital. The sample size is estimated as 35 patients. Basic independent variable is the type of disease and dependent variables are; IS, cognitive functions and SF. Performed scales are: The internalized stigma of mental ilness scale, the social functioning scale and for the assesment of cognitive functions: Wisconsin card sorting, stroop test, test of verbal memory process. Results.Concerning the results there was negative corelation between IS and SF scores in all groups. There was only significant relationship between verbal memory and IS in UD patients. There was not any significant relationship between IS and cognitive function in BD patients. Conclusion: This study indicates that in terms of cognitive functions, patients with unipolar depression are effected as much as the patients with bipolar disorder also manifesting the inverse relation between IS and SF, however cognitive functions were relevant to IS only in UD patients. [Cukurova Med J 2013; 38(3.000: 390-402

 14. Cell functional enviromics: Unravelling the function of environmental factors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alves Paula M

  2011-06-01

  Full Text Available Abstract Background While functional genomics, focused on gene functions and gene-gene interactions, has become a very active field of research in molecular biology, equivalent methodologies embracing the environment and gene-environment interactions are relatively less developed. Understanding the function of environmental factors is, however, of paramount importance given the complex, interactive nature of environmental and genetic factors across multiple time scales. Results Here, we propose a systems biology framework, where the function of environmental factors is set at its core. We set forth a "reverse" functional analysis approach, whereby cellular functions are reconstructed from the analysis of dynamic envirome data. Our results show these data sets can be mapped to less than 20 core cellular functions in a typical mammalian cell culture, while explaining over 90% of flux data variance. A functional enviromics map can be created, which provides a template for manipulating the environmental factors to induce a desired phenotypic trait. Conclusion Our results support the feasibility of cellular function reconstruction guided by the analysis and manipulation of dynamic envirome data.

 15. Proof-of-principle functionals for the shape function

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ayers, Paul W.

  2005-01-01

  Recently, it has been shown that the density per particle, or shape function, determines all the properties of molecules and, more generally, finite Coulomb systems (e.g., clusters). Here, we provide numerical evidence for this 'existence' theorem, showing that atomic properties (specifically the kinetic energy and exchange energy) have simple approximate expressions in terms of the shape function. While the accuracy of our results is limited, this provides 'proof-of-principle' evidence that shape-functional theory represents an alternative to density-functional theory for finite Coulomb systems

 16. Spectral function from Reduced Density Matrix Functional Theory

  Science.gov (United States)

  Romaniello, Pina; di Sabatino, Stefano; Berger, Jan A.; Reining, Lucia

  2015-03-01

  In this work we focus on the calculation of the spectral function, which determines, for example, photoemission spectra, from reduced density matrix functional theory. Starting from its definition in terms of the one-body Green's function we derive an expression for the spectral function that depends on the natural occupation numbers and on an effective energy which accounts for all the charged excitations. This effective energy depends on the two-body as well as higher-order density matrices. Various approximations to this expression are explored by using the exactly solvable Hubbard chains.

 17. Transfer Function Identification Using Orthogonal Fourier Transform Modeling Functions

  Science.gov (United States)

  Morelli, Eugene A.

  2013-01-01

  A method for transfer function identification, including both model structure determination and parameter estimation, was developed and demonstrated. The approach uses orthogonal modeling functions generated from frequency domain data obtained by Fourier transformation of time series data. The method was applied to simulation data to identify continuous-time transfer function models and unsteady aerodynamic models. Model fit error, estimated model parameters, and the associated uncertainties were used to show the effectiveness of the method for identifying accurate transfer function models from noisy data.

 18. Discovery of functional and approximate functional dependencies in relational databases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronald S. King

  2003-01-01

  Full Text Available This study develops the foundation for a simple, yet efficient method for uncovering functional and approximate functional dependencies in relational databases. The technique is based upon the mathematical theory of partitions defined over a relation's row identifiers. Using a levelwise algorithm the minimal non-trivial functional dependencies can be found using computations conducted on integers. Therefore, the required operations on partitions are both simple and fast. Additionally, the row identifiers provide the added advantage of nominally identifying the exceptions to approximate functional dependencies, which can be used effectively in practical data mining applications.

 19. 308 Building deactivation function analysis report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lund, D.P.

  1995-09-01

  The document contains the functions, function definitions, function interfaces, function interface definitions, Input Computer Automated Manufacturing Definition (IDEFO) diagrams, and a function hierarchy chart that describes what needs to be performed to deactivate the 308 Building

 20. PUREX Plant deactivation function analysis report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lund, D.P.

  1995-09-01

  The document contains the functions, function definitions, function interfaces, function interface definitions, Input Computer Automated Manufacturing Definition (IDEFO) diagrams, and a function hierarchy chart that describe what needs to be performed to deactivate PUREX

 1. 309 Building deactivation function analysis report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lund, D.P.

  1995-09-01

  The document contains the functions, function definitions, function interfaces, function interface definitions, Input Computer Automated Manufacturing Definition (IDEFO) diagrams, and a function hierarchy chart that describe what needs to be performed to deactivate the 309 Building

 2. FFTF Plant transition function analysis report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lund, D.P.

  1995-09-01

  The document contains the functions, function definitions, function interfaces, function interface definitions, Input Computer Automated Manufacturing Definition (IDEFO) diagrams, and function hierarchy charts that describe what needs to be performed to deactivate FFTF

 3. Functional annotation of hierarchical modularity.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kanchana Padmanabhan

  Full Text Available In biological networks of molecular interactions in a cell, network motifs that are biologically relevant are also functionally coherent, or form functional modules. These functionally coherent modules combine in a hierarchical manner into larger, less cohesive subsystems, thus revealing one of the essential design principles of system-level cellular organization and function-hierarchical modularity. Arguably, hierarchical modularity has not been explicitly taken into consideration by most, if not all, functional annotation systems. As a result, the existing methods would often fail to assign a statistically significant functional coherence score to biologically relevant molecular machines. We developed a methodology for hierarchical functional annotation. Given the hierarchical taxonomy of functional concepts (e.g., Gene Ontology and the association of individual genes or proteins with these concepts (e.g., GO terms, our method will assign a Hierarchical Modularity Score (HMS to each node in the hierarchy of functional modules; the HMS score and its p-value measure functional coherence of each module in the hierarchy. While existing methods annotate each module with a set of "enriched" functional terms in a bag of genes, our complementary method provides the hierarchical functional annotation of the modules and their hierarchically organized components. A hierarchical organization of functional modules often comes as a bi-product of cluster analysis of gene expression data or protein interaction data. Otherwise, our method will automatically build such a hierarchy by directly incorporating the functional taxonomy information into the hierarchy search process and by allowing multi-functional genes to be part of more than one component in the hierarchy. In addition, its underlying HMS scoring metric ensures that functional specificity of the terms across different levels of the hierarchical taxonomy is properly treated. We have evaluated our

 4. Functional Connectivity of Human Chewing

  Science.gov (United States)

  Quintero, A.; Ichesco, E.; Schutt, R.; Myers, C.; Peltier, S.; Gerstner, G.E.

  2013-01-01

  Mastication is one of the most important orofacial functions. The neurobiological mechanisms of masticatory control have been investigated in animal models, but less so in humans. This project used functional connectivity magnetic resonance imaging (fcMRI) to assess the positive temporal correlations among activated brain areas during a gum-chewing task. Twenty-nine healthy young-adults underwent an fcMRI scanning protocol while they chewed gum. Seed-based fcMRI analyses were performed with the motor cortex and cerebellum as regions of interest. Both left and right motor cortices were reciprocally functionally connected and functionally connected with the post-central gyrus, cerebellum, cingulate cortex, and precuneus. The cerebellar seeds showed functional connections with the contralateral cerebellar hemispheres, bilateral sensorimotor cortices, left superior temporal gyrus, and left cingulate cortex. These results are the first to identify functional central networks engaged during mastication. PMID:23355525

 5. Geometric Operators on Boolean Functions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frisvad, Jeppe Revall; Falster, Peter

  In truth-functional propositional logic, any propositional formula represents a Boolean function (according to some valuation of the formula). We describe operators based on Decartes' concept of constructing coordinate systems, for translation of a propositional formula to the image of a Boolean...... function. With this image of a Boolean function corresponding to a propositional formula, we prove that the orthogonal projection operator leads to a theorem describing all rules of inference in propositional reasoning. In other words, we can capture all kinds of inference in propositional logic by means...... of a few geometric operators working on the images of Boolean functions. The operators we describe, arise from the niche area of array-based logic and have previously been tightly bound to an array-based representation of Boolean functions. We redefine the operators in an abstract form to make them...

 6. Mechanics of advanced functional materials

  CERN Document Server

  Wang, Biao

  2013-01-01

  Mechanics of Advanced Functional Materials emphasizes the coupling effect between the electric and mechanical field in the piezoelectric, ferroelectric and other functional materials. It also discusses the size effect on the ferroelectric domain instability and phase transition behaviors using the continuum micro-structural evolution models. Functional materials usually have a very wide application in engineering due to their unique thermal, electric, magnetic, optoelectronic, etc., functions. Almost all the applications demand that the material should have reasonable stiffness, strength, fracture toughness and the other mechanical properties. Furthermore, usually the stress and strain fields on the functional materials and devices have some important coupling effect on the functionality of the materials. Much progress has been made concerning the coupling electric and mechanical behaviors such as the coupled electric and stress field distribution in piezoelectric solids, ferroelectric domain patterns in ferr...

 7. Biomolecule-functionalized polymer brushes.

  Science.gov (United States)

  Jiang, Hui; Xu, Fu-Jian

  2013-04-21

  Functional polymer brushes have been utilized extensively for the immobilization of biomolecules, which is of crucial importance for the development of biosensors and biotechnology. Recent progress in polymerization methods, in particular surface-initiated atom transfer radical polymerization (ATRP), has provided a unique means for the design and synthesis of new biomolecule-functionalized polymer brushes. This current review summarizes such recent research activities. The different preparation strategies for biomolecule immobilization through polymer brush spacers are described in detail. The functional groups of the polymer brushes used for biomolecule immobilization include epoxide, carboxylic acid, hydroxyl, aldehyde, and amine groups. The recent research activities indicate that functional polymer brushes become versatile and powerful spacers for immobilization of various biomolecules to maximize their functionalities. This review also demonstrates that surface-initiated ATRP is used more frequently than other polymerization methods in the designs of new biomolecule-functionalized polymer brushes.

 8. Methylmercury toxicity and functional programming.

  Science.gov (United States)

  Grandjean, Philippe

  2007-01-01

  Adverse health effects of developmental toxicants may induce abnormal functional programming that leads to lasting functional deficits. This notion is considered from epidemiological evidence using developmental methylmercury neurotoxicity as an example. Accumulating evidence indicates that adverse effects may occur even at low-level methylmercury exposures from seafood and freshwater fish. Neurobehavioral outcomes are usually non-specific, and imprecise exposure assessment results in a bias toward the null. Essential nutrients may promote the development of certain brain functions, thereby causing confounding bias. The functional deficits caused by prenatal methylmercury exposure appear to be permanent, and their extent may depend on the joint effect of toxicants and nutrients. The lasting functional changes caused by neurodevelopmental methylmercury toxicity fit into the pattern of functional programming, with effects opposite to those linked to beneficial stimuli.

 9. The relativity of biological function.

  Science.gov (United States)

  Laubichler, Manfred D; Stadler, Peter F; Prohaska, Sonja J; Nowick, Katja

  2015-12-01

  Function is a central concept in biological theories and explanations. Yet discussions about function are often based on a narrow understanding of biological systems and processes, such as idealized molecular systems or simple evolutionary, i.e., selective, dynamics. Conflicting conceptions of function continue to be used in the scientific literature to support certain claims, for instance about the fraction of "functional DNA" in the human genome. Here we argue that all biologically meaningful interpretations of function are necessarily context dependent. This implies that they derive their meaning as well as their range of applicability only within a specific theoretical and measurement context. We use this framework to shed light on the current debate about functional DNA and argue that without considering explicitly the theoretical and measurement contexts all attempts to integrate biological theories are prone to fail.

 10. Functional remediation for bipolar disorder

  OpenAIRE

  Martínez-Arán, Anabel, 1971-; Torrent, C.; Solé, B.; Bonnín, C.M.; Rosa, A.R.; Sánchez-Moreno, J.; Vieta i Pascual, Eduard, 1963-

  2014-01-01

  Neurocognitive impairment constitutes a core feature of bipolar illness. The main domains affected are verbal memory, attention, and executive functions. Deficits in these areas as well as difficulties to get functional remission seem to be increased associated with illness progression. Several studies have found a strong relationship between neurocognitive impairment and low functioning in bipolar disorder, as previously reported in other illnesses such as schizophrenia. Cognitive remediatio...

 11. Density functionals from deep learning

  OpenAIRE

  McMahon, Jeffrey M.

  2016-01-01

  Density-functional theory is a formally exact description of a many-body quantum system in terms of its density; in practice, however, approximations to the universal density functional are required. In this work, a model based on deep learning is developed to approximate this functional. Deep learning allows computational models that are capable of naturally discovering intricate structure in large and/or high-dimensional data sets, with multiple levels of abstraction. As no assumptions are ...

 12. Domains of bosonic functional integrals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Botelho, Luiz C.L.; Para Univ., Belem, PA

  1998-07-01

  We propose a mathematical framework for bosonic Euclidean quantum field functional integrals based on the theory of integration on the dual algebraic vector space of classical field sources. We present a generalization of the Minlos-Dao Xing theorem and apply it to determine exactly the domain of integration associated to the functional integral representation of the two-dimensional quantum electrodynamics Schwinger generating functional. (author)

 13. Dansk skepsis mod "functional foods"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Larsen, Tino

  2000-01-01

  MAPP Centret har undersøgt danske, finske og amerikanske forbrugeres holdninger til functional foods og til genmodificerede fødevarer. Undersøgelsen er baseret på personlige interviews med 1500 danske, finske og nordamerikanske forbrugere. På trods af den store udbredelse af functional foods i USA......, viste undersøgelsen, at finnerne faktisk var mere positive over for functional foods end amerikanerne. De danske forbrugere var klart de mest skeptiske....

 14. Executive functions in anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Jauregui-Lobera, Ignacio

  2014-01-01

  Introduction: The pathophysiologic mechanisms that account for the development and persistence of anorexia nervosa (AN) remain unclear. With respect to the neuropsychological functioning, the executive functions have been reported to be altered, especially cognitive flexibility and decision-making processes. Objectives: The aim of this study was to review the current state of the neuropsychological studies focused on anorexia nervosa, especially those highlighting the executive functions. Met...

 15. Functional MRI of the kidneys

  OpenAIRE

  Zhang, Jeff L.; Rusinek, Henry; Chandarana, Hersh; Lee, Vivian S.

  2013-01-01

  Renal function is characterized by different physiologic aspects, including perfusion, glomerular filtration, interstitial diffusion and tissue oxygenation. MRI shows great promise in assessing these renal tissue characteristics noninvasively. The last decade has witnessed a dramatic progress in MRI techniques for renal function assessment. This article briefly describes relevant renal anatomy and physiology, reviews the applications of functional MRI techniques for the diagnosis of renal dis...

 16. Spin dependent photon structure functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Manohar, A.V.; Massachusetts Inst. of Tech., Cambridge

  1989-01-01

  Spin dependent structure functions of the photon are studied using the operator product expansion. There are new twist-two photon and gluon operators which contribute. The structure functions g 1 and F 3 are calculable in QCD, but differ from their free quark values. The corrections to F 3 are suppressed by 1/log Q 2 . The calculation is an extension of the analysis of Witten for the spin averaged structure functions F 1 and F 2 . (orig.)

 17. Functional representations of integrable hierarchies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dimakis, Aristophanes; Mueller-Hoissen, Folkert

  2006-01-01

  We consider a general framework for integrable hierarchies in Lax form and derive certain universal equations from which 'functional representations' of particular hierarchies (such as KP, discrete KP, mKP, AKNS), i.e. formulations in terms of functional equations, are systematically and quite easily obtained. The formalism genuinely applies to hierarchies where the dependent variables live in a noncommutative (typically matrix) algebra. The obtained functional representations can be understood as 'noncommutative' analogues of 'Fay identities' for the KP hierarchy

 18. CAMAC modular programmable function generator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Turner, G.W.; Suehiro, S.; Hendricks, R.W.

  1980-12-01

  A CAMAC modular programmable function generator has been developed. The device contains a 1024 word by 12-bit memory, a 12-bit digital-to-analog converter with a 600 ns settling time, an 18-bit programmable frequency register, and two programmable trigger output registers. The trigger registers can produce programmed output logic transitions at various (binary) points in the output function curve, and are used to synchronize various other data acquisition devices with the function curve.

 19. Mandarin functional MRI Language paradigms

  OpenAIRE

  Ci, He; van Graan, Andre; Gonz?lvez, Gloria; Thompson, Pamela; Hill, Andrea; Duncan, John S.

  2016-01-01

  Abstract Objective The objective of this study was to implement convenient, fast, and accurate Mandarin task paradigms for functional MRI, and to locate the Chinese language functional areas in frontal and temporal lobes. Materials and Methods Nineteen healthy Chinese volunteers participated in this study, which utilized a block design with four language tasks: auditory naming (AN), picture naming (PN), verbal fluency?character (VFC), and verbal fluency?letter (VFL). All functional images wer...

 20. Propagation functions in pseudoparticle fields

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brown, L.S.; Carlitz, R.D.; Creamer, D.B.; Lee, C.

  1978-01-01

  The Green's functions for massless spinor and vector particles propagating in a self-dual but otherwise arbitrary non-Abelian gauge field are shown to be completely determined by the corrresponding Green's functions of scalar particles. Simple, explicit algebraic expressions are constructed for the scalar Green's functions of isospin-1/2 and isospin-1 particles in the self-dual field of a configuration of n pseudoparticles described by 5n arbitrary parameters

 1. CAMAC modular programmable function generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Turner, G.W.; Suehiro, S.; Hendricks, R.W.

  1980-12-01

  A CAMAC modular programmable function generator has been developed. The device contains a 1024 word by 12-bit memory, a 12-bit digital-to-analog converter with a 600 ns settling time, an 18-bit programmable frequency register, and two programmable trigger output registers. The trigger registers can produce programmed output logic transitions at various (binary) points in the output function curve, and are used to synchronize various other data acquisition devices with the function curve

 2. On functions defined by sums of products of Bessel functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Martin, P A

  2008-01-01

  Various functions, defined as infinite series of products of Bessel functions of the first kind, are studied. Integral representations are obtained, and then used to deduce asymptotic approximations. Although several methods have been investigated (including power series expansions and integral transforms), methods based on Fourier series emerge as the most useful

 3. Approximation of Analytic Functions by Bessel's Functions of Fractional Order

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Soon-Mo Jung

  2011-01-01

  Full Text Available We will solve the inhomogeneous Bessel's differential equation x2y″(x+xy′(x+(x2-ν2y(x=∑m=0∞amxm, where ν is a positive nonintegral number and apply this result for approximating analytic functions of a special type by the Bessel functions of fractional order.

 4. The catalystic function of leadership in efficient group functioning ...

  African Journals Online (AJOL)

  The more efficient group leaders were found to be more competent and revealed a greater task orientation. Compared to the less efficient groups, the better functioning groups were characterised by a higher degree of shared leadership. The bigger involvement in leadership functions seems to increase the competence ...

 5. Speech and Language Functions that Require a Functioning Broca's Area

  Science.gov (United States)

  Davis, Cameron; Kleinman, Jonathan T.; Newhart, Melissa; Gingis, Leila; Pawlak, Mikolaj; Hillis, Argye E.

  2008-01-01

  A number of previous studies have indicated that Broca's area has an important role in understanding and producing syntactically complex sentences and other language functions. If Broca's area is critical for these functions, then either infarction of Broca's area or temporary hypoperfusion within this region should cause impairment of these…

 6. Imaging of brain function based on the analysis of functional ...

  African Journals Online (AJOL)

  Objective: This Study observed the relevant brain areas activated by acupuncture at the Taichong acupoint (LR3) and analyzed the functional connectivity among brain areas using resting state functional magnetic resonance imaging (fMRI) to explore the acupoint specificity of the Taichong acupoint. Methods: A total of 45 ...

 7. Reduced Mastication Impairs Memory Function.

  Science.gov (United States)

  Fukushima-Nakayama, Y; Ono, Takehito; Hayashi, M; Inoue, M; Wake, H; Ono, Takashi; Nakashima, T

  2017-08-01

  Mastication is an indispensable oral function related to physical, mental, and social health throughout life. The elderly tend to have a masticatory dysfunction due to tooth loss and fragility in the masticatory muscles with aging, potentially resulting in impaired cognitive function. Masticatory stimulation has influence on the development of the central nervous system (CNS) as well as the growth of maxillofacial tissue in children. Although the relationship between mastication and cognitive function is potentially important in the growth period, the cellular and molecular mechanisms have not been sufficiently elucidated. Here, we show that the reduced mastication resulted in impaired spatial memory and learning function owing to the morphological change and decreased activity in the hippocampus. We used an in vivo model for reduced masticatory stimuli, in which juvenile mice were fed with powder diet and found that masticatory stimulation during the growth period positively regulated long-term spatial memory to promote cognitive function. The functional linkage between mastication and brain was validated by the decrease in neurons, neurogenesis, neuronal activity, and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) expression in the hippocampus. These findings taken together provide in vivo evidence for a functional linkage between mastication and cognitive function in the growth period, suggesting a need for novel therapeutic strategies in masticatory function-related cognitive dysfunction.

 8. Autonomous functioning of the goitre

  International Nuclear Information System (INIS)

  Emrich, D.

  1994-01-01

  The article summarizes the status of knowledge on functional autonomy of the thyroid gland from the standpoint of definition, pathogenesis, pathophysiology, epidemiology, diagnostics and treatment. (orig.) [de

 9. Wigner functions of s waves

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dahl, J. P.; Varro, S.; Wolf, A.; Schleich, W. P.

  2007-01-01

  We derive explicit expressions for the Wigner function of wave functions in D dimensions which depend on the hyperradius--that is, of s waves. They are based either on the position or the momentum representation of the s wave. The corresponding Wigner function depends on three variables: the absolute value of the D-dimensional position and momentum vectors and the angle between them. We illustrate these expressions by calculating and discussing the Wigner functions of an elementary s wave and the energy eigenfunction of a free particle

 10. Diquarks and nucleon structure functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Linkevich, A.D.; Savrin, V.I.; Skachkov, N.B.

  1982-01-01

  Formulae for structure functions of the deep-inelastic lepton-nucleon scattering are obtained through relativistic wave functions of systems composed of particles with spins 0, 1/2 and 1, 1/2. These wave functions are solutions of covariant two-particle single-time equations describing the nucleon as a system formed out of a quark and a diquark. Diquark is considered as a boson with the spin 0 and 1. The expressions for the nucleon structure functions are obtained by using the matrix elements of the current operator corresponding to the elastic scattering of the photon on a quark and on a diquark [ru

 11. Microscopically Based Nuclear Energy Functionals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bogner, S. K.

  2009-01-01

  A major goal of the SciDAC project 'Building a Universal Nuclear Energy Density Functional' is to develop next-generation nuclear energy density functionals that give controlled extrapolations away from stability with improved performance across the mass table. One strategy is to identify missing physics in phenomenological Skyrme functionals based on our understanding of the underlying internucleon interactions and microscopic many-body theory. In this contribution, I describe ongoing efforts to use the density matrix expansion of Negele and Vautherin to incorporate missing finite-range effects from the underlying two- and three-nucleon interactions into phenomenological Skyrme functionals.

 12. Functional statistics and related fields

  CERN Document Server

  Bongiorno, Enea; Cao, Ricardo; Vieu, Philippe

  2017-01-01

  This volume collects latest methodological and applied contributions on functional, high-dimensional and other complex data, related statistical models and tools as well as on operator-based statistics. It contains selected and refereed contributions presented at the Fourth International Workshop on Functional and Operatorial Statistics (IWFOS 2017) held in A Coruña, Spain, from 15 to 17 June 2017. The series of IWFOS workshops was initiated by the Working Group on Functional and Operatorial Statistics at the University of Toulouse in 2008. Since then, many of the major advances in functional statistics and related fields have been periodically presented and discussed at the IWFOS workshops. .

 13. Green's functions in quantum physics

  CERN Document Server

  Economou, Eleftherios N

  2006-01-01

  The main part of this book is devoted to the simplest kind of Green's functions, namely the solutions of linear differential equations with a -function source. It is shown that these familiar Green's functions are a powerful tool for obtaining relatively simple and general solutions of basic problems such as scattering and bound-level information. The bound-level treatment gives a clear physical understanding of "difficult" questions such as superconductivity, the Kondo effect, and, to a lesser degree, disorder-induced localization. The more advanced subject of many-body Green's functions is presented in the last part of the book.

 14. A deterministic width function model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. E. Puente

  2003-01-01

  Full Text Available Use of a deterministic fractal-multifractal (FM geometric method to model width functions of natural river networks, as derived distributions of simple multifractal measures via fractal interpolating functions, is reported. It is first demonstrated that the FM procedure may be used to simulate natural width functions, preserving their most relevant features like their overall shape and texture and their observed power-law scaling on their power spectra. It is then shown, via two natural river networks (Racoon and Brushy creeks in the United States, that the FM approach may also be used to closely approximate existing width functions.

 15. Molecular calculations with B functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Steinborn, E.O.; Homeier, H.H.H.; Ema, I.; Lopez, R.; Ramirez, G.

  2000-01-01

  A program for molecular calculations with B functions is reported and its performance is analyzed. All the one- and two-center integrals and the three-center nuclear attraction integrals are computed by direct procedures, using previously developed algorithms. The three- and four-center electron repulsion integrals are computed by means of Gaussian expansions of the B functions. A new procedure for obtaining these expansions is also reported. Some results on full molecular calculations are included to show the capabilities of the program and the quality of the B functions to represent the electronic functions in molecules

 16. Center for Functional Nanomaterials (CFN)

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — The CFN at Brookhaven National Laboratory focuses on understanding the chemical and physical response of nanomaterials to make functional materials such as sensors,...

 17. Wigner functions of s waves

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Jens Peder; Varro, S.; Wolf, A.

  2007-01-01

  We derive explicit expressions for the Wigner function of wave functions in D dimensions which depend on the hyperradius-that is, of s waves. They are based either on the position or the momentum representation of the s wave. The corresponding Wigner function depends on three variables......: the absolute value of the D-dimensional position and momentum vectors and the angle between them. We illustrate these expressions by calculating and discussing the Wigner functions of an elementary s wave and the energy eigenfunction of a free particle....

 18. Incorporating functional inter-relationships into protein function prediction algorithms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kumar Vipin

  2009-05-01

  Full Text Available Abstract Background Functional classification schemes (e.g. the Gene Ontology that serve as the basis for annotation efforts in several organisms are often the source of gold standard information for computational efforts at supervised protein function prediction. While successful function prediction algorithms have been developed, few previous efforts have utilized more than the protein-to-functional class label information provided by such knowledge bases. For instance, the Gene Ontology not only captures protein annotations to a set of functional classes, but it also arranges these classes in a DAG-based hierarchy that captures rich inter-relationships between different classes. These inter-relationships present both opportunities, such as the potential for additional training examples for small classes from larger related classes, and challenges, such as a harder to learn distinction between similar GO terms, for standard classification-based approaches. Results We propose a method to enhance the performance of classification-based protein function prediction algorithms by addressing the issue of using these interrelationships between functional classes constituting functional classification schemes. Using a standard measure for evaluating the semantic similarity between nodes in an ontology, we quantify and incorporate these inter-relationships into the k-nearest neighbor classifier. We present experiments on several large genomic data sets, each of which is used for the modeling and prediction of over hundred classes from the GO Biological Process ontology. The results show that this incorporation produces more accurate predictions for a large number of the functional classes considered, and also that the classes benefitted most by this approach are those containing the fewest members. In addition, we show how our proposed framework can be used for integrating information from the entire GO hierarchy for improving the accuracy of

 19. Spontaneous processing of functional and non-functional action sequences

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielbo, Kristoffer Laigaard; Sørensen, Jesper

  2011-01-01

  as sub-categories of non-functional behavior (i.e., actions lacking causal coherence and a necessary integration between subparts). New insights in human action processing can help us explain how cognition might vary depending on the type of behavior processed. Using an event segmentation paradigm, we...... conducted two experiments eliciting differences in participants' response patterns to functional and non-functional actions. Participants consistently segmented non-functional action sequences into smaller units indicating either an attentional shift to the level of gesture analysis or a problem...... of representational integration. Experimental studies of non-functional behavior can strengthen explanations of recurrent features of human action processing, such as ritual and ritualized behavior, as well as indicate potential sources and effects of breakdown of the system....

 20. Functional enrichment analyses and construction of functional similarity networks with high confidence function prediction by PFP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kihara Daisuke

  2010-05-01

  Full Text Available Abstract Background A new paradigm of biological investigation takes advantage of technologies that produce large high throughput datasets, including genome sequences, interactions of proteins, and gene expression. The ability of biologists to analyze and interpret such data relies on functional annotation of the included proteins, but even in highly characterized organisms many proteins can lack the functional evidence necessary to infer their biological relevance. Results Here we have applied high confidence function predictions from our automated prediction system, PFP, to three genome sequences, Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, and Plasmodium falciparum (malaria. The number of annotated genes is increased by PFP to over 90% for all of the genomes. Using the large coverage of the function annotation, we introduced the functional similarity networks which represent the functional space of the proteomes. Four different functional similarity networks are constructed for each proteome, one each by considering similarity in a single Gene Ontology (GO category, i.e. Biological Process, Cellular Component, and Molecular Function, and another one by considering overall similarity with the funSim score. The functional similarity networks are shown to have higher modularity than the protein-protein interaction network. Moreover, the funSim score network is distinct from the single GO-score networks by showing a higher clustering degree exponent value and thus has a higher tendency to be hierarchical. In addition, examining function assignments to the protein-protein interaction network and local regions of genomes has identified numerous cases where subnetworks or local regions have functionally coherent proteins. These results will help interpreting interactions of proteins and gene orders in a genome. Several examples of both analyses are highlighted. Conclusion The analyses demonstrate that applying high confidence predictions from PFP

 1. Study of quark structure functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dao, F.T.; Flaminio, E.; Lai, K.; Metcalf, M.; Wang, L.

  1977-01-01

  The quark structure functions of the proton are determined through a combined analysis of the reactions pN → ll-barX and eN → eX. The valence-quark structure function of the pion is also given by analyzing the πN → μμ-barX data measured by the Branson et al

 2. Multi-functional composite structures

  Science.gov (United States)

  Mulligan, Anthony C.; Halloran, John; Popovich, Dragan; Rigali, Mark J.; Sutaria, Manish P.; Vaidyanathan, K. Ranji; Fulcher, Michael L.; Knittel, Kenneth L.

  2004-10-19

  Fibrous monolith processing techniques to fabricate multifunctional structures capable of performing more than one discrete function such as structures capable of bearing structural loads and mechanical stresses in service and also capable of performing at least one additional non-structural function.

 3. Liver Function in the Pig

  African Journals Online (AJOL)

  1974-06-12

  Jun 12, 1974 ... The assessment of function of the isolated perfused liver remains complex. Much of this problem relates to an inability to compare function in vitro with that in vivo, because of a lack of knowledge of hepatic blood flow. This article documents measurement of total hepatic and portal blood flow in vivo in pigs, ...

 4. Functional Limitations in Severe Haemophilia

  NARCIS (Netherlands)

  Genderen, F.R. van

  2006-01-01

  This thesis aims to describe the Disablement Process (DP) in Dutch adult patients with severe haemophilia, with specific focus on the domain of “Functional Limitations”. Four main questions underlie this thesis: How can Functional Limitations in severe haemophilia be investigated? Can the

 5. Testing properties of generic functions

  NARCIS (Netherlands)

  Jansson, P.; Jeuring, J.T.; Cabenda, L.; Engels, G.; Kleerekoper, J.; Mak, S.; Overeem, M.; Visser, Kees

  2007-01-01

  A datatype-generic function is a family of functions indexed by (the structure of) a type. Examples include equality tests, maps and pretty printers. Property based testing tools like QuickCheck and Gast support the de¯nition of properties and test-data generators, and they check if a

 6. Curvature function and coarse graining

  International Nuclear Information System (INIS)

  Diaz-Marin, Homero; Zapata, Jose A.

  2010-01-01

  A classic theorem in the theory of connections on principal fiber bundles states that the evaluation of all holonomy functions gives enough information to characterize the bundle structure (among those sharing the same structure group and base manifold) and the connection up to a bundle equivalence map. This result and other important properties of holonomy functions have encouraged their use as the primary ingredient for the construction of families of quantum gauge theories. However, in these applications often the set of holonomy functions used is a discrete proper subset of the set of holonomy functions needed for the characterization theorem to hold. We show that the evaluation of a discrete set of holonomy functions does not characterize the bundle and does not constrain the connection modulo gauge appropriately. We exhibit a discrete set of functions of the connection and prove that in the abelian case their evaluation characterizes the bundle structure (up to equivalence), and constrains the connection modulo gauge up to ''local details'' ignored when working at a given scale. The main ingredient is the Lie algebra valued curvature function F S (A) defined below. It covers the holonomy function in the sense that expF S (A)=Hol(l=∂S,A).

 7. The Statistics of a Function

  Science.gov (United States)

  Gordon, Sheldon P.; Gordon, Florence S.

  2010-01-01

  One of the most important applications of the definite integral in a modern calculus course is the mean value of a function. Thus, if a function "f" is defined on an interval ["a", "b"], then the mean, or average value, of "f" is given by [image omitted]. In this note, we will investigate the meaning of other statistics associated with a function…

 8. Requirements in Functional IT Management

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauboer, F.A.; Blaauboer, F.A.

  Requirements engineering and functional IT management have never been researched as to containing similar activities. This paper describes and compares both disciplines, where the BiSL-framework is used for functional IT management. The similarities and differences between the two disciplines are

 9. Functions in Biological Kind Classification

  Science.gov (United States)

  Lombrozo, Tania; Rehder, Bob

  2012-01-01

  Biological traits that serve functions, such as a zebra's coloration (for camouflage) or a kangaroo's tail (for balance), seem to have a special role in conceptual representations for biological kinds. In five experiments, we investigate whether and why functional features are privileged in biological kind classification. Experiment 1…

 10. Functional aspects of protein flexibility

  DEFF Research Database (Denmark)

  Teilum, Kaare; Olsen, Johan G; Kragelund, Birthe B

  2009-01-01

  this into an intuitive perception of protein function is challenging. Flexibility is of overwhelming importance for protein function, and the changes in protein structure during interactions with binding partners can be dramatic. The present review addresses protein flexibility, focusing on protein-ligand interactions...

 11. Continuous Problem of Function Continuity

  Science.gov (United States)

  Jayakody, Gaya; Zazkis, Rina

  2015-01-01

  We examine different definitions presented in textbooks and other mathematical sources for "continuity of a function at a point" and "continuous function" in the context of introductory level Calculus. We then identify problematic issues related to definitions of continuity and discontinuity: inconsistency and absence of…

 12. Some properties of plurisubharmonic functions

  OpenAIRE

  Ancona, Alano; Kaufmann, Lucas

  2014-01-01

  Two properties of plurisubharmonic functions are proven. The first result is a Skoda type integrability theorem with respect to a Monge-Amp\\`ere mass with H\\"older continuous potential. The second one says that locally, a p.s.h. function is $k$-Lipschitz outside a set of Lebesgue measure smaller that $c/k^2$.

 13. Functional Analysis in Virtual Environments

  Science.gov (United States)

  Vasquez, Eleazar, III; Marino, Matthew T.; Donehower, Claire; Koch, Aaron

  2017-01-01

  Functional analysis (FA) is an assessment procedure involving the systematic manipulation of an individual's environment to determine why a target behavior is occurring. An analog FA provides practitioners the opportunity to manipulate variables in a controlled environment and formulate a hypothesis for the function of a behavior. In previous…

 14. Empirical Specification of Utility Functions.

  Science.gov (United States)

  Mellenbergh, Gideon J.

  Decision theory can be applied to four types of decision situations in education and psychology: (1) selection; (2) placement; (3) classification; and (4) mastery. For the application of the theory, a utility function must be specified. Usually the utility function is chosen on a priori grounds. In this paper methods for the empirical assessment…

 15. Erectile function after radical prostatectomy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; Frey, Anders; Jakobsen, Henrik

  2016-01-01

  collected database and a cross-sectional, questionnaire-based study in patients following radical prostatectomy. Erectile function was assessed with the IIEF-5 and the question "Is your erectile function as good as before the surgery (yes/no)". Patients were included if they were sexually active before...

 16. Cosmetic and Functional Nasal Deformities

  Science.gov (United States)

  ... nasal complaints. Nasal deformity can be categorized as “cosmetic” or “functional.” Cosmetic deformity of the nose results in a less ... taste , nose bleeds and/or recurrent sinusitis . A cosmetic or functional nasal deformity may occur secondary to ...

 17. Developmental Changes in Executive Functioning

  Science.gov (United States)

  Lee, Kerry; Bull, Rebecca; Ho, Ringo M. H.

  2013-01-01

  Although early studies of executive functioning in children supported Miyake et al.'s (2000) three-factor model, more recent findings supported a variety of undifferentiated or two-factor structures. Using a cohort-sequential design, this study examined whether there were age-related differences in the structure of executive functioning among…

 18. Functioning with a Sticky Model.

  Science.gov (United States)

  Reys, Robert E.

  1981-01-01

  A model that can be effectively used to develop the notion of function and provide varied practice by using "real world" examples and concrete objects is covered. The use of Popsicle-sticks is featured, with some suggestions for tasks involving functions with one operation, two operations, and inverse operations covered. (MP)

 19. Software For Computing Selected Functions

  Science.gov (United States)

  Grant, David C.

  1992-01-01

  Technical memorandum presents collection of software packages in Ada implementing mathematical functions used in science and engineering. Provides programmer with function support in Pascal and FORTRAN, plus support for extended-precision arithmetic and complex arithmetic. Valuable for testing new computers, writing computer code, or developing new computer integrated circuits.

 20. Microencapsulation and functional bioactive foods

  Science.gov (United States)

  Food, the essential unit of human nutrition has been both wholesome and safe through human history ensuring the continuity of the human race. Functionalized foods are the rediscovery of the need to provide all nutrients through foods without adulteration. The functional components of foods include...

 1. Resolution function in neutron diffractometry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Popa, N.

  1987-01-01

  The resolution function in the neutron diffractometry is defined, on base of generalizing the resolution formerly formulated for the double axis neutron spectrometer. A polemical discussion is raised concerning an approach to this function existent in literature. The actual approach is concretized for the DN-2 time-of-flight diffractometer installed at the IBR-2 reactor

 2. On hash functions using checksums

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gauravaram, Praveen; Kelsey, John; Knudsen, Lars Ramkilde

  2010-01-01

  We analyse the security of iterated hash functions that compute an input dependent checksum which is processed as part of the hash computation. We show that a large class of such schemes, including those using non-linear or even one-way checksum functions, is not secure against the second preimag...

 3. On hash functions using checksums

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gauravaram, Praveen; Kelsey, John; Knudsen, Lars Ramkilde

  2008-01-01

  We analyse the security of iterated hash functions that compute an input dependent checksum which is processed as part of the hash computation. We show that a large class of such schemes, including those using non-linear or even one-way checksum functions, is not secure against the second preimag...

 4. Functionalized silica materials for electrocatalysis

  Indian Academy of Sciences (India)

  To increase the efficiency of the electrocatalytic process and to increase the electrochemical accessibility of the immobilized electrocatalysts, functionalized and non-functionalized mesoporous organo-silica (MCM41-type-materials) are used in this study. These materials possess several suitable properties to be durable ...

 5. Diagnostic Approach to Functional Recovery

  DEFF Research Database (Denmark)

  Havsteen, Inger; Madsen, Kristoffer H; Christensen, Hanne Krarup

  2013-01-01

  available and does not pose any adverse effects, repeated fMRI measurements provide unprecedented possibilities to prospectively assess the time course of reorganization in functional neural networks after stroke and relate the temporospatial dynamics of reorganization at the systems level to functional...

 6. Rationale for switching to nonlocal functionals in density functional theory.

  Science.gov (United States)

  Lazić, P; Atodiresei, N; Caciuc, V; Brako, R; Gumhalter, B; Blügel, S

  2012-10-24

  Density functional theory (DFT) has been steadily improving over the past few decades, becoming the standard tool for electronic structure calculations. The early local functionals (LDA) were eventually replaced by more accurate semilocal functionals (GGA) which are in use today. A major persisting drawback is the lack of the nonlocal correlation which is at the core of dispersive (van der Waals) forces, so that a large and important class of systems remains outside the scope of DFT. The vdW-DF correlation functional of Langreth and Lundqvist, published in 2004, was the first nonlocal functional which could be easily implemented. Beyond expectations, the nonlocal functional has brought significant improvement to systems that were believed not to be sensitive to nonlocal correlations. In this paper, we use the example of graphene nanodomes growing on the Ir(111) surface, where with an increase of the size of the graphene islands the character of the bonding changes from strong chemisorption towards almost pure physisorption. We demonstrate how the seamless character of the vdW-DF functionals makes it possible to treat all regimes self-consistently, proving to be a systematic and consistent improvement of DFT regardless of the nature of bonding. We also discuss the typical surface science example of CO adsorption on (111) surfaces of metals, which shows that the nonlocal correlation may also be crucial for strongly chemisorbed systems. We briefly discuss open questions, in particular the choice of the most appropriate exchange part of the functional. As the vdW-DF begins to appear implemented self-consistently in a number of popular DFT codes, with numerical costs close to the GGA calculations, we draw the attention of the DFT community to the advantages and benefits of the adoption of this new class of functionals.

 7. Rationale for switching to nonlocal functionals in density functional theory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lazić, P; Atodiresei, N; Caciuc, V; Blügel, S; Brako, R; Gumhalter, B

  2012-01-01

  Density functional theory (DFT) has been steadily improving over the past few decades, becoming the standard tool for electronic structure calculations. The early local functionals (LDA) were eventually replaced by more accurate semilocal functionals (GGA) which are in use today. A major persisting drawback is the lack of the nonlocal correlation which is at the core of dispersive (van der Waals) forces, so that a large and important class of systems remains outside the scope of DFT. The vdW-DF correlation functional of Langreth and Lundqvist, published in 2004, was the first nonlocal functional which could be easily implemented. Beyond expectations, the nonlocal functional has brought significant improvement to systems that were believed not to be sensitive to nonlocal correlations. In this paper, we use the example of graphene nanodomes growing on the Ir(111) surface, where with an increase of the size of the graphene islands the character of the bonding changes from strong chemisorption towards almost pure physisorption. We demonstrate how the seamless character of the vdW-DF functionals makes it possible to treat all regimes self-consistently, proving to be a systematic and consistent improvement of DFT regardless of the nature of bonding. We also discuss the typical surface science example of CO adsorption on (111) surfaces of metals, which shows that the nonlocal correlation may also be crucial for strongly chemisorbed systems. We briefly discuss open questions, in particular the choice of the most appropriate exchange part of the functional. As the vdW-DF begins to appear implemented self-consistently in a number of popular DFT codes, with numerical costs close to the GGA calculations, we draw the attention of the DFT community to the advantages and benefits of the adoption of this new class of functionals.

 8. Hexagon functions and the three-loop remainder function

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dixon, Lance J.; Drummond, James M.; von Hippel, Matt; Pennington, Jeffrey

  2013-12-01

  We present the three-loop remainder function, which describes the scattering of six gluons in the maximally-helicity-violating configuration in planar NN = 4 super-Yang-Mills theory, as a function of the three dual conformal cross ratios. The result can be expressed in terms of multiple Goncharov polylogarithms. We also employ a more restricted class of hexagon functions which have the correct branch cuts and certain other restrictions on their symbols. We classify all the hexagon functions through transcendental weight five, using the coproduct for their Hopf algebra iteratively, which amounts to a set of first-order differential equations. The three-loop remainder function is a particular weight-six hexagon function, whose symbol was determined previously. The differential equations can be integrated numerically for generic values of the cross ratios, or analytically in certain kinematic limits, including the near-collinear and multi-Regge limits. These limits allow us to impose constraints from the operator product expansion and multi-Regge factorization directly at the function level, and thereby to fix uniquely a set of Riemann ζ valued constants that could not be fixed at the level of the symbol. The near-collinear limits agree precisely with recent predictions by Basso, Sever and Vieira based on integrability. The multi-Regge limits agree with the factorization formula of Fadin and Lipatov, and determine three constants entering the impact factor at this order. We plot the three-loop remainder function for various slices of the Euclidean region of positive cross ratios, and compare it to the two-loop one. For large ranges of the cross ratios, the ratio of the three-loop to the two-loop remainder function is relatively constant, and close to -7.

 9. Invariant probabilities of transition functions

  CERN Document Server

  Zaharopol, Radu

  2014-01-01

  The structure of the set of all the invariant probabilities and the structure of various types of individual invariant probabilities of a transition function are two topics of significant interest in the theory of transition functions, and are studied in this book. The results obtained are useful in ergodic theory and the theory of dynamical systems, which, in turn, can be applied in various other areas (like number theory). They are illustrated using transition functions defined by flows, semiflows, and one-parameter convolution semigroups of probability measures. In this book, all results on transition probabilities that have been published by the author between 2004 and 2008 are extended to transition functions. The proofs of the results obtained are new. For transition functions that satisfy very general conditions the book describes an ergodic decomposition that provides relevant information on the structure of the corresponding set of invariant probabilities. Ergodic decomposition means a splitting of t...

 10. Cryptographic Boolean functions and applications

  CERN Document Server

  Cusick, Thomas W

  2009-01-01

  Boolean functions are the building blocks of symmetric cryptographic systems. Symmetrical cryptographic algorithms are fundamental tools in the design of all types of digital security systems (i.e. communications, financial and e-commerce).Cryptographic Boolean Functions and Applications is a concise reference that shows how Boolean functions are used in cryptography. Currently, practitioners who need to apply Boolean functions in the design of cryptographic algorithms and protocols need to patch together needed information from a variety of resources (books, journal articles and other sources). This book compiles the key essential information in one easy to use, step-by-step reference. Beginning with the basics of the necessary theory the book goes on to examine more technical topics, some of which are at the frontier of current research.-Serves as a complete resource for the successful design or implementation of cryptographic algorithms or protocols using Boolean functions -Provides engineers and scient...

 11. Methylmercury toxicity and functional programming

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grandjean, Philippe

  2007-01-01

  : Accumulating evidence indicates that adverse effects may occur even at low-level methylmercury exposures from seafood and freshwater fish. Neurobehavioral outcomes are usually non-specific, and imprecise exposure assessment results in a bias toward the null. Essential nutrients may promote the development......PURPOSE: Adverse health effects of developmental toxicants may induce abnormal functional programming that leads to lasting functional deficits. This notion is considered from epidemiological evidence using developmental methylmercury neurotoxicity as an example. MOST IMPORTANT FINDINGS...... of certain brain functions, thereby causing confounding bias. The functional deficits caused by prenatal methylmercury exposure appear to be permanent, and their extent may depend on the joint effect of toxicants and nutrients. PRINCIPAL CONCLUSIONS: The lasting functional changes caused...

 12. Topological setting of Bessel functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mekhfi, M.

  1995-11-01

  We start from the topology of the punctured plane encoded within its homotopy group which is isomorphic to the set of integers Z. We then realize group elements Π(n), n is an element of Z as differential operators on the space of analytic functions. Using plausible physical arguments we select a subset of functions which we identify with integer orders reduced Bessel functions. On the other hand we propose a unifying new formula of topological origin, generating real orders Bessel functions out of integers orders ones, the generator being an operator built entirely out of the Π s . We thus have shown that the topology (of the puntured plane) is underlying the inner structure of Bessel functions, in addition it unifies them independently of the orders being integers or reals. (author). 4 refs

 13. Elementary functions algorithms and implementation

  CERN Document Server

  Muller, Jean-Michel

  2016-01-01

  This textbook presents the concepts and tools necessary to understand, build, and implement algorithms for computing elementary functions (e.g., logarithms, exponentials, and the trigonometric functions). Both hardware- and software-oriented algorithms are included, along with issues related to accurate floating-point implementation. This third edition has been updated and expanded to incorporate the most recent advances in the field, new elementary function algorithms, and function software. After a preliminary chapter that briefly introduces some fundamental concepts of computer arithmetic, such as floating-point arithmetic and redundant number systems, the text is divided into three main parts. Part I considers the computation of elementary functions using algorithms based on polynomial or rational approximations and using table-based methods; the final chapter in this section deals with basic principles of multiple-precision arithmetic. Part II is devoted to a presentation of “shift-and-add” algorithm...

 14. Correlation Functions and Power Spectra

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jan

  2006-01-01

  The present lecture note is a supplement to the textbook Digital Signal Processing by J. Proakis and D.G. Manolakis used in the IMM/DTU course 02451 Digital Signal Processing and provides an extended discussion of correlation functions and power spectra. The definitions of correlation functions...... and spectra for discrete-time and continuous-time (analog) signals are pretty similar. Consequently, we confine the discussion mainly to real discrete-time signals. The Appendix contains detailed definitions and properties of correlation functions and spectra for analog as well as discrete-time signals....... It is possible to define correlation functions and associated spectra for aperiodic, periodic and random signals although the interpretation is different. Moreover, we will discuss correlation functions when mixing these basic signal types. In addition, the note include several examples for the purpose...

 15. The functions of human saliva

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dawes, C; Pedersen, Anne Marie Lynge; Villa, A

  2015-01-01

  This narrative review of the functions of saliva was conducted in the PubMed, Embase and Web of Science databases. Additional references relevant to the topic were used, as our key words did not generate references which covered all known functions of saliva. These functions include maintaining a...... of oral wounds. Clearly, saliva has many functions which are needed for proper protection and functioning of the human body....... a moist oral mucosa which is less susceptible to abrasion, and removal of micro-organisms, desquamated epithelial cells, leucocytes and food debris by swallowing. The mucins form a slimy coating on all surfaces in the mouth and act as a lubricant during such processes as mastication, formation of a food...

 16. Functional Neuroanatomy and Neurophysiology of Functional Neurological Disorders (Conversion Disorder).

  Science.gov (United States)

  Voon, Valerie; Cavanna, Andrea E; Coburn, Kerry; Sampson, Shirlene; Reeve, Alya; LaFrance, W Curt

  2016-01-01

  Much is known regarding the physical characteristics, comorbid symptoms, psychological makeup, and neuropsychological performance of patients with functional neurological disorders (FNDs)/conversion disorders. Gross neurostructural deficits do not account for the patients' deficits or symptoms. This review describes the literature focusing on potential neurobiological (i.e. functional neuroanatomic/neurophysiological) findings among individuals with FND, examining neuroimaging and neurophysiological studies of patients with the various forms of motor and sensory FND. In summary, neural networks and neurophysiologic mechanisms may mediate "functional" symptoms, reflecting neurobiological and intrapsychic processes.

 17. Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław Pasek

  2012-04-01

  Full Text Available Wstęp: Rwa kulszowa, ischialgia (łac. ischias to zespół objawów związanych z uciskiem na przebiegu nerwów rdzeniowych L4, L5 lub S1 tworzących nerw kulszowy. Wiedza na temat leczenia zmienia się radykalnie i coraz częściej w leczeniu stosuje się wybrane metody fizykoterapeutyczne. W ostatnich latach ukazuje się coraz więcej publikacji dotyczących praktycznego wykorzystania w medycynie pól magnetycznych niskiej częstotliwości. Duża różnorodność wskazań oraz zastosowań w praktyce przynosi szerokie spektrum możliwości leczniczych. Materiał i metoda: Badaniami objęto grupę 47 pacjentów z rozpoznaniem rwy kulszowej spowodowanej zmianami zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego. Pacjentów podzielono na 3 grupy badawcze i poddano odpowiednio zabiegom magnetoterapii, magnetostymulacji i magnetoledoterapii w celu porównania przeprowadzonej terapii. Dokonano subiektywnej oceny odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS. Dodatkowo posłużono się ankietą, w której oceniono częstość zażywania leków przeciwbólowych. Do oceny jakości życia wykorzystano skalę EuroQol. U każdego pacjenta podczas badania fizykalnego wykonano test Lasègue’a. Wyniki: Wykazano statystyczne zmniejszenie nasilenia odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS badanych pacjentów (p<0,01, znaczną redukcję zażywanych leków przeciwbólowych oraz poprawę jako- ści życia ocenianej w skali EuroQol (p<0,01 po zastosowaniu zabiegów pola magnetycznego niskiej częstotliwości. Wnioski: Terapia polem magnetycznym bez względu na zastosowaną metodę zmniejsza odczuwane dolegliwości bólowe, co wpływa na poprawę jakości życia leczonych chorych. Zastosowana terapia przyczynia się również do ograniczenia przyjmowania leków przeciwbólowych. W badaniu nie stwierdzono znaczącej przewagi którejś z analizowanych metod w odniesieniu do otrzymanych wyników leczenia.

 18. Application of neural networks for the prediction of rock fragmentation in Chadormalu iron mine / Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania stopnia rozdrobnienia skał w kopalni rud żelaza w Chadormalu

  Science.gov (United States)

  Monjezi, Masoud; Ahmadi, Zabiholla; Khandelwal, Manoj

  2012-12-01

  Most open-pit mining operations employ blasting for primary breakage of the in-situ rock mass. Inappropriate blasting techniques can result in excessive damage to the wall rock, decreasing stability and increasing water influx. In addition, it will result in either over and/or under breakage of rocks. The presence of over broken rocks can result in decreased wall stability and require additional excavation. In contrast, the presence of under broken rocks may require secondary blasting and additional crushing. Since blasting is a major cost factor, both cases (under and over breakage) create additional costs reflected in the increase of the operation and maintenance of the machinery. Quick and accurate measurements of fragment size distribution are essential for managing fragmented rock and other materials. Various fragmentation measurement techniques are available and are being used by industry/researchers but most of the methods are time consuming and not precise. An ideally performed blasting operation enormously influences the overall mining cost. This aim can be achieved by proper prediction and attenuation of fragmentation. Prediction of fragmentation is essential for optimizing blasting operation. Poor performance of the empirical models for predicting fragmentation has urged the application of new approaches. In this paper, artificial neural network (ANN) method is implemented to develop a model to predict rock fragmentation size distribution due to blasting in Chadormalu iron mine, Iran. In the development of the proposed ANN model, ten parameters such as UCS, drilling rate, water content, burden, spacing, stemming, hole diameter, bench height, powder factor and charge per delay were incorporated. Training and testing of the model was performed by the back-propagation algorithm using 97 datasets. A four-layer ANN was found to be optimum with architecture of 10-7-5-1. A comparison has made between measured results of fragmentation with predicted results of fragmentation by ANN and multiple regression model. Sensitivity analysis was also performed to understand the effect of each influencing parameters on rock fragmentation.

 19. Zastosowanie peptonu Peptobak-Bacutil tu hodowli merystematycznej tkanki Cymbidium Sw. [Application of the peptone Peptobak-Bacutil medium in the culture of meristem-tissue of Cymbidium Sw.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Kukułczanka

  2015-06-01

  Full Text Available In was found that peptone of Peptobak-Bacutil brand (produced in Poland fulfills perfectly the requirements in cultures in vitro of the meristem tissues of Cymbidium in the modified Tsuchiya's medium in a concentration of 2 g per 1. A decrease in the concentration to 1 g per 1. affects the growth intensity of the tissue, but an increase of concentration up to 3 g per 1. retards the transformation of protocorms into the plant-stage. Growth of the meristem tissue of Cymbidium in the medium consolidated with agar is weaker and the number of protocorms produced 2,3 times lower than in liquid media.

 20. Zastosowanie jakościowej analizy profilu wykonania skali ACE-III w diagnostyce różnicowej chorób otępiennych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia J. Sitek

  2017-03-01

  Full Text Available Skala Addenbrooke’s Cognitive Examination III (ACE-III jest poszerzonym narzędziem przesiewowej oceny funkcji poznawczych, użytecznym we wczesnym wykrywaniu zaburzeń poznawczych, wstępnej diagnostyce różnicowej zespołów otępiennych oraz monitorowaniu postępu choroby. ACE-III ocenia uwagę i orientację, pamięć, fluencję słowną, funkcje językowe i wzrokowo-przestrzenne. Skala może być używana przez lekarzy i psychologów, zarówno jako narzędzie przesiewowe, jak i jako wstęp do kompleksowej oceny neuropsychologicznej. ACE-III zawiera również krótsze narzędzie, Mini-ACE, które w razie potrzeby może być stosowane niezależnie. W niniejszej pracy ACE-III porównano z innymi najbardziej popularnymi skalami przesiewowej oceny funkcji poznawczych: Mini-Mental State Examination (MMSE oraz Montrealską Skalą Oceny Funkcji Poznawczych (Montreal Cognitive Assessment, MoCA. Następnie omówiono przydatność kliniczną analizy profilu wykonania ACE-III w  diagnostyce różnicowej wybranych chorób neurozwyrodnieniowych. Zaprezentowano profile wykonania ACE-III typowe dla choroby Alzheimera (zarówno o wczesnym, jak i o późnym początku, zwyrodnienia czołowo-skroniowego, choroby Parkinsona, atypowych zespołów parkinsonowskich oraz otępienia naczyniopochodnego. Spośród atypowych wariantów choroby Alzheimera uwzględniono zanik korowy tylny, wariant logopeniczny afazji pierwotnej postępującej i wariant czołowy. Spośród podstawowych wariantów zwyrodnienia czołowo-skroniowego przedstawiono wariant behawioralny otępienia czołowo- -skroniowego oraz niepłynny i semantyczny wariant afazji pierwotnej postępującej. Wreszcie spośród zespołów parkinsonizm plus omówiono otępienie z ciałami Lewy’ego, zanik wieloukładowy, postępujące porażenie ponadjądrowe i zwyrodnienie korowo-podstawne.