WorldWideScience

Sample records for examinations ocena radiologiczna

 1. Ocena urodynamiczna nietrzymania moczu po radykalnej prostatektomii - studium przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafał Święcicki

  2010-06-01

  Full Text Available Nietrzymanie moczu po radykalnej prostatektomii we wczesnym okresie po zabiegu występuje u około 30% operowanych, natomiast w okresie późnym, ponad rok po zabiegu, objawy wysiłkowego nietrzymania moczu utrzymują się u około 5% badanych chorych. Obiektywnych danych na temat przyczyn i nasilenia nietrzymania moczu może dostarczyć kompleksowe badanie urodynamiczne. Zasadnicze znaczenie dla rokowania zależne jest od stopnia dysfunkcji aparatu zwieraczowego. Cel pracy: Celem pracy była ocena możliwości diagnostycznych pooperacyjnego nietrzymania moczu u chorego po prostatektomii radykalnej, na podstawie diagnostyki urodynamicznej. Materia! i metody: W pracowni urodynamicznej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką (WSKzP wykonano kompleksowe badanie urodynamiczne u chorego skarżącego się na nietrzymanie moczu 12 miesięcy po radykalnej prostatektomii. W ramach badania wykonano przepływ cewkowy, cystometrię, badanie ciśnieniowo-przepływowe oraz profiłometrię spoczynkową. Wyniki: Maksymalne ciśnienie zamknięcia cewki moczowej było wyraźnie obniżone, do wartości 8 cm H20, c o sugerowało obecność wysiłkowego nietrzymania moczu. Stwierdzono również objawy niestabilności wypieracza oraz cechy uszkodzenia mechanizmu zwieraczowego. Wynik ten miał duże znaczenie dla dalszych możliwości leczenia chorego. Wnioski: Kompleksowe badanie urodynamiczne ma istotne znaczenie w diagnozowaniu chorych z pooperacyjnym nietrzymaniu moczu.

 2. Ocena potresne odpornosti družinske hiše v Grosuplju

  OpenAIRE

  Žitnik, Luka

  2017-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena ocena potresne odpornosti zidane hiše v Grosuplju. Potresno analizo smo izvedli z metodo horizontalnih sil na podlagi zahtev, ki jih podajata standarda Evrokod 6 in Evrokod 8. Diploma je razdeljena na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu so predstavljeni postopki za določitev potresne obtežbe, račun nosilnosti posameznih zidov ter oceno odpornosti celotne konstrukcije. Povečanje obremenitve zaradi vpliva slučajne ekscentričnosti smo upoštevali na...

 3. Ocena efektywności podziału subwencji oświatowej dla gmin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Herczyński

  2016-06-01

  Full Text Available Celem przedstawionych analiz jest ocena dopasowania podziału pomiędzy gminy części oświatowej subwencji ogólnej do kosztów dostarczania usług edukacyjnych. W artykule zarysowano problematykę związaną z podziałem subwencji oświatowej pomiędzy gminy, opisano wagi stosowane w algorytmie podziału subwencji oświatowej, skoncentrowano się na zmianach wprowadzonych do algorytmu w 2015 r. i omówiono konsekwencje wynikające ze stosowania wag wiejskich, które mają stosunkowo duży wpływ na podział środków. W ostatniej części wprowadzono miarę nieefektywności algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej i zastosowano ją do oceny podziału środków subwencyjnych pomiędzy gminy. Miara ta pozwala m.in. ilościowo ocenić efekt zmian wprowadzonych do algorytmu w 2015 r. Zaproponowano możliwe korekty wag algorytmu pozwalające na redukcję nieefektywności i zjawiska tzw. przewrotnej motywacji organów prowadzących szkoły. W podsumowaniu przedstawiono główne wnioski wynikające z analiz.

 4. Ocena tačnosti sistema samovođenja rakete zemlja-vazduh / Evaluation accuracy for homing system of ground-air missile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stevan Boarov

  2006-04-01

  Full Text Available U ovom članku razmatra se ocena tačnosti sistema samovođenja raketa zemlja-vazduh računarskim simulacijama OFF-LINE. Izvršena je ocena zakona raspodele verovatnoće promašaja, za dva režima gađanja pod različitim početnim uglovima preticanja, kada na sistem deluju poremećaji izazvani slučajnim šumom u glavi za samovođenje. Simulacija je izvedena primenom metode Monte Carlo. Model koji je korišćen za simulacije uključuje linearizovani model kretanja rakete i glavne nelinearnosti sistema vođenja i upravljanja. / In this paper approach of evaluation accuracy for homing system of ground - air missile is showed by OFF-LINE computer simulations. Two ranges of action under different angles of approach are appraised in the case of the presence of the seeker noise. The probability density function and the root-mean-square estimation of the miss distance are realised by Monte - Carlo methods, using linearized model only of the missiles flight and main nonlinearity of guidance and control systems.

 5. OCENA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH PRZY WYKORZYSTANIU URZĄDZEŃ TWO, CTM I DFT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta WASILEWSKA

  2016-07-01

  Full Text Available Kompleksowa ocena właściwości przeciwpoślizgowych powinna być wykonywana w oparciu o ciągły pomiar współczynnika tarcia oraz parametrów dotyczących tekstury nawierzchni drogowych. W artykule przedstawiono ocenę właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych przeprowadzoną na podstawie pomiarów wykonanych zestawem pomiarowym TWO (Traction Watcher One oraz urządzeniami CTM (Circular Track Meter i DFT (Dynamic Friction Tester. Do badań wytypowano 11 odcinków testowych, których warstwy ścieralne były zróżnicowane pod względem technologii wykonania, okresu użytkowania i obciążenia ruchem samochodowym. Przy pomocy urządzenia CTM dokonano oceny makrotekstury (parametr MPD, a przy wykorzystaniu urządzenia DFT oceniano w sposób pośredni mikroteksturę powierzchni (współczynnik tarcia DFT20. Urządzenie TWO umożliwiło ciągły pomiar współczynnika tarcia z ustalonym poślizgiem 17,8% koła pomiarowego przy trzech prędkościach 30, 60, 90 km/h. W artykule ustalono zależności funkcyjne pomiędzy współczynnikiem tarcia µ z pomiarów TWO, a współczynnikiem DFT20 i parametrem MPD. Wykazano, że na wartość µ przy prędkości 30 km/h istotny wpływ ma jedynie mikrotekstura nawierzchni, a przy prędkości 60 i 90 km/h zarówno mikrotekstura i makrotekstura.

 6.  Ocena ryzyka na potrzeby audytu wewnętrznegojednostek sektora polskich finansów publicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Tatoj

  2009-12-01

  ryzyka stanowi podstawę hierarchizacji obszarów podlegających audytowi wewnętrznemu w danym okresie, czyli wskazania najpilniejszych zadań audytowych, narażonych w jednostce na największe ryzyko. Ocena ryzyka jest procesem ciągłym. Ujawnione ryzyka wymagają stałego monitorowania, aby pojawiające się nowe ryzyka zostały w porę dostrzeżone, monitorowane i zaplanowane do audytowania.

 7. Ocena czynności nerek u dzieci leczonych metodę ESWL - doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Straż-Żebrowska

  2010-06-01

  Full Text Available Kamica układu moczowego jest chorobą polegającą na tworzeniu się złogów w drogach moczowych w momencie zaburzenia równowagi pomiędzy promotorami i inhibitorami krystalizacji. Obecnie obserwuje się narastanie częstości występowania kamicy w społeczeństwach krajów wysoko uprzemysłowionych, w tym również w populacji dziecięcej. Problem ten dotyczy nawet 5% tej populacji, a coraz większą grupę stanowią dzieci w okresie niemowlęcym. Wśród metod leczenia wyróżniamy postępowanie zachowawcze lub zabiegowe. Leczeniu zachowawczemu najczęściej poddaje się złogi o średnicy do 5 mm, większe wymagają zastosowania metod inwazyjnych. Wśród metod zabiegowych wyróżniamy metody stosunkowo mało inwazyjne, takie jak: ESWL (kruszenie złogów falą generowaną pozaustrojowo, PCNL (przezskóma nefrolitotrypsja, LTRSL (endoskopowa litotrypsja. Obecnie znacznie rzadziej stosowane jest leczenie operacyjne. Zabieg ESWL poprzez działanie fali uderzeniowej powoduje dezintegrację złogu. Cel: Ocena bezpieczeństwa metody w aspekcie funkcji nerek u dzieci leczonych z powodu kamicy układu moczowego metodą ESWL. Materia! i metody: Badaniem objęto 16 dzieci (7 chłopców i 9 dziewczynek w wieku od 2,5 do 17,5 roku (średni wiek 9,5 roku. W ciągu 48 godzin przed wykonaniem zabiegu ESWL oznaczano morfologię krwi, wykładniki stanu zapalnego, stężenie parametrów nerkowych w surowicy (kreatynina, mocznik, cystatyna C, koagulogram. Wyliczano klirensy dla kreatyniny oraz cystatyny C. Mierzono wartości ciśnienia tętniczego. Ponownej oceny czynności nerek w oparciu o te same parametry dokonano w okresie od 1 do 5 miesięcy (średni czas 2,8 miesiąca po zabiegu. Wyniki: Średnie stężenia cystatyny C i kreatyniny oraz wartości klirensów kreatyniny i cystatyny C, mocznika, wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego nie wykazały istotnych statystycznie różnic przed i po zabiegu ESWL. Stwierdzono statystycznie znamienne

 8. Ocena zdolności do kontynuowania działalności polskich spółek giełdowych w czasie kryzysu za pomocą modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Kopczyński

  2017-06-01

  Full Text Available Ocena zdolności do kontynuowania działalności polskich spółek giełdowych w czasie kryzysu za pomocą modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej The Global Financial Crisis, which began in 2007, had a huge influence on the situation on world stock markets. The behavior of investors is often affected by various factors which can impact their investment decisions. As they do not always act rationally, have a tendency to overreact and cannot remove all emo-tional components from their decision-making process, it may be difficult to explain their behavior and investment decisions during the crisis, especially those concerning the sale of shares. The huge drop in share prices on world stock markets was visible in the early stages of the crisis, but it probably was not justified by actual deterioration of the financial situation of listed companies. The Global Financial Crisis triggered a wave of panic selling of shares on the Warsaw Stock Exchange (WSE. As the fluctuations in share prices do not always reflect the real economic situation of the companies, it is worth to examine whether the financial standing of companies listed on WSE actually deteriorated and whether the number of companies facing bankruptcy grew during the 2007 Crisis. The main purpose of this article is to evalu-ate the influence of the recent financial crisis on the financial situation and performance of Polish listed companies. Eight multiple discriminant analysis models were utilized to evaluate the real changes in the financial situation of Polish listed companies during the crisis (years 2006-2011. The aforementioned models enable prediction of corporate bankruptcy and measurement of financial health of companies. Theoretically, the number of companies facing bankruptcy should increase in time of crisis. As many as 175 joint-stock companies listed on the regulated market of the WSE were covered by the study. Their financial data were extracted from the Notoria

 9. Ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Zielińska-Bliźniewska

  2012-11-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Celem pracy była ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie losowo wybranych 100 chorych, w tym 65 kobiet w wieku 20–76 lat i 35 mężczyzn w wieku 20–73 lat, leczonych w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Pacjentów podzielono na 2 grupy: I – badaną, liczącą 50 chorych z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego, II – porównawczą, składającą się z 50 zdrowych osób, bez zawrotów głowy. U wszystkich chorych przeprowadzono szczegółowy wywiad, badanie przedmiotowe otolaryngologiczne, otoneurologiczne, fizykalne oraz rutynowe badania laboratoryjne. Każdy chory był konsultowany neurologicznie, okulistycznie i internistycznie oraz miał wykonywane USG naczyń doczaszkowych, tomografię komputerową odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy. U wszystkich pacjentów zastosowano indywidualnie dobrany cykl ćwiczeń, uwzględniający dotychczasowy przebieg choroby oraz ewentualne przeciwwskazania, obejmujący relaksację poizometryczną mięśni okołokręgosłupowych w odcinku szyjnym przez okres 2 miesięcy. Obiektywna ocena skuteczności zastosowanej terapii odbywa- ła się (przed rozpoczęciem terapii oraz po 2 tygodniach, po miesiącu i po 2 miesiącach za pomocą liniowych pomiarów czynnego zakresu ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej według testu Lovetta w skali punktowej i oceny zawrotów głowy według kryteriów Silvoniemiego. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pod wpływem kompleksowych ćwiczeń w grupie badanej nastąpiła znaczna poprawa ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa oraz siły mięśniowej. Wnioski: Zarówno w badaniach obiektywnych (pomiar ruchomości czynnej szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej, jak i subiektywnych (ocena wg

 10. Obiektywna ocena skuteczności leczenia etanerceptem pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Bauerfeind

  2010-06-01

  Full Text Available Cel pracy: Celem pracy była obiektywna ocena skutecznościleczenia etanerceptem u pacjentów z młodzieńczym idiopatycz -nym zapaleniem stawów (MIZS. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 33 dzieciprzed i po zastosowaniu leczenia etanerceptem: po 6 mies.(33 dzieci, po roku (24 dzieci, po 1,5 roku (18 dzieci i po 2 latach(13 dzieci. Do badania wykorzystano Index Disease Activity ScoreDAS28, metodę sondażu diagnostycznego i systematyczną analizędokumentacji medycznej pacjentów zakwalifikowanych do programuleczenia biologicznego. Wyniki: Z analizy wynika, że przed rozpoczęciem terapii dziecichore na MIZS wykazywały znamiennie statystycznie wyższy średnipoziom aktywności choroby (X = 5,82 ±0,77 niż w 6. mies. trwanialeczenia (X = 2,65 ±1,03 (t = 2,48, p 0,05. Wnioski: Leczenie biologiczne u dzieci z MIZS powoduje znacznązmianę aktywności choroby w ocenie obiektywnej, przynosząckorzystne efekty terapeutyczne.

 11. Ocena rozpowszechnienia dolegliwości reumatycznych wśród osób w przedziale wiekowym 18-25 lat = Assessment of the prevalence of rheumatic ailments among people aged 18-25 years

  OpenAIRE

  Kitowska, Wioleta

  2016-01-01

  Kitowska Wioleta. Ocena rozpowszechnienia dolegliwości reumatycznych wśród osób w przedziale wiekowym 18-25 lat = Assessment of the prevalence of rheumatic ailments among people aged 18-25 years. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(1):17-26. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44536 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/44536 http://pbn.nauka.gov.pl/works/689921 Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–...

 12. Ocena możliwości implementacji standardów IPSAS do systemu rachunkowości podmiotów sektora publicznego w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Szewieczek

  2017-09-01

  Full Text Available Ocena możliwości implementacji standardów IPSAS do systemu rachunkowości podmiotów sektora publicznego w Polsce In recent years, there has been a noticeable increase in activity in the field of standardization of public sector accounting, which has an international scope and takes the form of the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS. It has been planned that the EU Member States, and consequently Poland, will implement obligatory uniform accounting standards in the public sector – EPSAS – which are to be largely based on the content of IPSAS. The purpose of this paper is to assess the possibilities and factors of IPSAS implementation in the accounting system of public finance sector entities in Poland in relation to the currently applicable accounting regulations and the intelligibility criterion for potential users. The assessment was carried out based on a study of the foreign and domestic literature and existing legislation, while for the conclusions, the deductive and synthetic methods were used. The paper demonstrates that despite the relatively long period of operation of IPSAS, their level of implementation into the accounting system of public sector entities in Poland is negligible. The same applies to the works on the European standards, EPSAS, which have been significantly delayed in relation to the original assumptions. Knowledge of international standards is weak, and consequently their dissemination too. In spite of IPSAS implementation problems, there are still a number of reasons for their use. One of the arguments in favor of introducing uniform standards on the European market is the fact that the common market is in operation, and another one is the strong embedding of the need to consolidate the public sector’s international financial data at the central level of the Community. The conducted research confirmed the possibility of implementing IPSAS into Polish public sector entities’ accounting

 13. Evaluation of the toxicity of radiosterilized implantable materials; Ocena wplywu sterylizacji radiacyjnej na toksycznosc wybranych materialow implantacyjnych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lewandowska-Szumiel, M.; Kudelska, D.; Mazur, M. [Akademia Medyczna, Wroclaw (Poland); Zimek, Z. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-12-01

  Autoclave and radiation sterilization modes of selected biomaterials and polymers were studied to evaluate the toxicity, if any, induced in the cells grown in vitro. The materials examined induced: crystalline and amorphous biocarbon, alumina, hydroxyapatite, powdered primary PP (radiation-sensitive), and PP modified with a polypropylene/ethylene or an ethylene/vinyl acetate copolymer to enhance its radiation resistance. Results showed no material to be toxic toward the cell examined. The viability of the cells cultivated in the presence of materials examined was found to remain unaffected regardless of the sterilization mode. (author). 12 refs, 3 figs.

 14. Zespół rowka nerwu łokciowego – ocena efektów leczenia operacyjnego = Cubital tunnel syndrome - evaluation of the effects of surgical treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamila Woźniak

  2016-09-01

  • 2.        Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu       Streszczenie   Wstęp Zespół rowka nerwu łokciowego jest to zespół chorobowy wywołany uciskiem na nerw łokciowy. Choroba najczęściej jest konsekwencją zwężenia kanału łokciowego (struktura anatomiczna utworzona przez nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej, więzadło ramienno-łokciowe i rozcięgno położone pomiędzy głowami zginacza łokciowego nadgarstka. Przyczynami zwężenia są urazy, stany zapalne lub zmiany zwyrodnieniowe stawów. Cel pracy Celem niniejszej pracy była ocena efektów leczenia operacyjnego u pacjentów z zespołem rowka nerwu łokciowego bezpośrednio po zabiegu operacyjnym oraz w okresie 14 dni po zabiegu operacyjnym. Materiał i metody W okresie od stycznia 2012 roku do czerwca 2016 roku w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy do zabiegu operacyjnego zakwalifikowano 20 chorych, u których stwierdzono jednostronny zespół rowka nerwu łokciowego o różnym stopniu nasilenia. Badanie skuteczności metody operacyjnej obejmowało ocenę obiektywnych i subiektywnych objawów klinicznych w okresie po zabiegu operacyjnym – w 1 i 14 dobie. Wyniki Analiza dotychczasowych wyników leczenia wykazała, że po zastosowanej metodzie u większości pacjentów następuje zmniejszenie bądź ustąpienie dolegliwości bólowych i zaburzeń wegetatywnych w obszarze zaopatrywanym przez nerw łokciowy oraz poprawa funkcji chorej ręki. Wnioski Zastosowane leczenie operacyjne jest skutecznym postępowaniem u chorych, u których zostały wyczerpane możliwości leczenia farmakologicznego oraz fizjoterapeutycznego. Ocena zależności efektów terapii wymaga dalszych badań na większej liczbie pacjentów.   Słowa kluczowe: zespół rowka nerwu łokciowego, nerw łokciowy, leczenie operacyjne  

 15. Ocena jakości życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu = Evaluation of the quality of life of patients fed parenterally at home

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena Muraczyńska

  2016-12-01

  3 Department of Oncology, Faculty of Oncology and Environmental Health Care, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin   Streszczenie             Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych (HPN stosuje się u osób, które z różnych przyczyn nie mogą odżywiać się w sposób naturalny. Ten sposób żywienia stosowany jest od ponad 30 lat, co znacznie obniża koszty leczenia, głównie ze względu na zmniejszenie kosztów hospitalizacji, jak i poprawę jakości życia tych pacjentów [16]. Celem pracy była ocena wpływu żywienia pozajelitowego na jakość życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu. Materiał i metody. Kwestionariusz ankiety wypełniło 107 pacjentów przebywających lub przyjeżdżających na badania kontrolne do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego w Warszawie. Grupę badaną stanowiły osoby w wieku od 19 do 78 lat. W badaniach własnych wykorzystano kwestionariusz World Health Organization Quality of LifeTest-Bref (WHOQOL-BREF, który zawierał 26 pytań analizujących cztery domeny/dziedziny życia: fizyczną, psychologiczną, społeczną i środowiskową oraz dwa pytania, analizowane oddzielnie tj.: pytanie 1. dotyczące indywidualnej, ogólnej percepcji jakości życia i pytanie 2. dotyczące indywidualnej percepcji własnego zdrowia. Punktacja pytań zawierała się w przedziale od 1 do 5 i miała kierunek pozytywny – im większa liczba punktów, tym lepsza jakość życia. Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wyniki badań. Przeprowadzone analizy skłoniły autorów do postawienia następujących wniosków: Ogólna jakość życia  pacjentów żywionych pozajelitowo w domu została oceniona na poziomie ani dobrej ani złej, stan zdrowia, natomiast, na poziomie niezadowalającym. Najwyższą jakość życia, pacjenci żywieni pozajelitowo, osiągają w domenie socjalnej i środowiskowej a najniższą w domenie somatycznej oraz

 16. Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP = Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-09-01

    Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method   Kinga Kulczycka, Marcin Domagała, Ewa Stychno   Katedra i Zakład Zarządzania w  Pielęgniarstwie Wydział Nauk o  Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin   Słowa kluczowe: Narażenie zawodowe, Fizjoterapeuci, Obciążenie pracą Key words: Occupational exposure, Physical therapists, Workload       Dr n. med. Kinga Kulczycka, mgr. Marcin Domagała, dr n.med. Ewa Stychno   Doctor of Medical Sciences Kinga Kulczycka, Holder of University Degree Marcin Domagała, Doctor of Medical Sciences Ewa Stychno     Streszczenie  Sposób wykonywania pracy, w warunkach znacznego obciążenia  ma wielkie znaczenie w profilaktyce zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Praca fizjoterapeutów często wiąże się z koniecznością przyjmowania niefizjologicznych  pozycji ciała, w trakcie których może dojść do urazów. Celem badania jest rozpoznanie pozycji ciała przyjmowanych przez fizjoterapeutów podczas pracy, które mogą stanowić  czynniki ryzyka związane ze  sposobem wykonywania pracy fizjoterapeuty. Materiał i metody  Badania przeprowadzono w 2014 r. z udziałem 100 fizjoterapeutów pracujących na oddziałach rehabilitacji, na terenie województwa Świętokrzyskiego. Wyniki Respondenci oceniali jako niewłaściwe przyjmowane  pozycje ciała, które zaobserwowali podczas wykonywania czynności zawodowych związane są z  pochylaniem podczas wykonywania czynności,  zgięcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i częste rotacje. Jako dodatkowe obciążenia w pracy uważali zginanie głowy do przodu lub skręcenie karku. Ruchy ramion stanowią znaczną uciążliwość dla fizjoterapeutów i występują podczas podnoszenia rąk do przodu i przesuwaniu ich w kierunku klatki piersiowej

 17. Ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym = Evaluation of the results of treatment of chronic back pain in the lumbosacral segment by use of the classical massage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kałużna

  2015-09-01

  3 Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Streszczenie   Wstęp: Dolegliwości bólowe kręgosłupa są poważnym problemem zdrowotnym współczesnej medycyny. Ból kręgosłupa często jest przyczyną ograniczenia aktywności, utrudnia wykonywanie czynności dnia codziennego i znacząco obniża jakość życia. W leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa stosuje się wiele form terapii, jedną z nich jest masaż klasyczny. Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa  w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 80 pacjentów (57 kobiet i 23 mężczyzn w wieku 45-57 lat z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.  Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzono szczegółowy wywiad i badanie wstępne z wykorzystaniem testu Otta, testu Schobera oraz skali oceny bólu VAS. Po zakończeniu serii 10 zabiegów masażu klasycznego przeprowadzono badanie końcowe – identyczne jak badanie wstępne. Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wysoką skuteczność leczenia chronicznych bólów kręgosłupa masażem klasycznym w aspekcie zmniejszenia poziomu bólu oraz poprawy zakresu ruchomości kręgosłupa. Wnioski: Seria 10 zabiegów masażu klasycznego istotnie statystycznie wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym oraz na poprawę stanu funkcjonalnego pacjenta.   Abstract   Introduction: Back pain is a serious health problem of modern medicine. Back pain is often the cause of activity limitation, makes it difficult to perform activities of daily living and significantly reduces the quality of life. In the treatment of back pain use many forms of therapy, one of which is the classical massage. Aim: The aim of this study is to evaluate the results of treatment with classical massage in patients with

 18. Ocena aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-feedback Stabilizer u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym = Assessment of transverse abdominal muscle activity with the use of Pressure Bio-Feedback Stabilizer among people with low back pain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Kochański

  2016-07-01

  4 Katedra Neuropsychologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;       Streszczenie Wstęp. Ważną rolę w stabilizacji kręgosłupa pełni mięsień poprzeczny brzucha. Doniesienia naukowe wykazują korelację między aktywnością tego mięśnia, a dolegliwościami bólowymi w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Cel pracy: 1. Ocena oraz porównanie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym oraz u osób bez dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. 2. Ocena poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów w badaniu aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 50 osób w wieku 28,36, w tym 28 kobiet oraz 22 mężczyzn. Badanych podzielono na dwie grupy: Grupę  I - badaną stanowiły osoby z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo – krzyżowym z aktualnym epizodem bólowym trwającym minimum 3 miesiące.  Grupę II - kontrolną stanowiły osoby „zdrowe” bez dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowo – krzyżowym przez minimum 6 miesięcy. Wyniki. U osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa obserwuje się nieprawidłową aktywację mięśnia poprzecznego brzucha. Analiza statystyczna wykazała istotne różnice pomiędzy badanymi grupami w aktywności mięśnia poprzecznego brzucha - p<0,05. Współczynnik zgodności ICC dla dwóch terapeutów badających aktywność mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer wynosi - 0,82. Wnioski: 1. U osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym obserwuje się nieprawidłowości w aktywności mięśnia poprzecznego brzucha. 2. Stopień zgodności ocen dwóch terapeutów badających aktywność mi

 19. Ocena funkcjonalna zawodników uprawiających futbol amerykański z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen = Functional evaluation of competitors practicing American football with using Functional Movement Screen test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Kochański

  2015-10-01

  5Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Streszczenie   Wstęp. Functional Movement Screen (FMS jest narzędziem służącym do kompleksowej oceny funkcjonalnej. FMS pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia kontuzji, ocenę jakości wykonywanych wzorców ruchowych oraz określenie występowania ograniczeń i asymetrii w obrębie narządu ruchu. Cel pracy. Celem pracy jest ocena funkcjonalna zawodników futbolu amerykańskiego z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS oraz określenie korelacji pomiędzy wynikiem testu FMS, a przebytymi urazami i kontuzjami u zawodników futbolu amerykańskiego. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 30 profesjonalnych zawodników futbolu amerykańskiego reprezentujących klub „KS Bydgoszcz Archers”. Ocenę funkcjonalną wykonano z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen. Badania zostały przeprowadzone w trakcie trwania sezonu z wykorzystaniem urządzenia oraz protokołu do testu FMS. Wyniki. Średni wynik w teście FMS uzyskany przez osoby uprawiające futbol amerykański wynosi 14,5/21 punktów. Średnia ocen z większości prób oscyluje koło 2 punktów, co oznacza, że wzorce ruchowe wykonywane są  z kompensacją. U zawodników futbolu amerykańskiego zaobserwowano istotną statystycznie korelację pomiędzy przebytymi urazami i kontuzjami, a wynikami osiąganymi w próbie 2, 4 i 6 w teście FMS. Wnioski. 1. U zawodników futbolu amerykańskiego obserwuje się nieprawidłowości we wzorcach mobilności, stabilności oraz koordynacji nerwowo-mięśniowej w teście FMS. 2. Ryzyko wystąpienia kontuzji i urazów u zawodników futbolu amerykańskiego według testu FMS jest relatywnie duże. 3. Wynik testu FMS koreluje z przebytymi urazami i kontuzjami u zawodników futbolu amerykańskiego.   Abstract   Introduction. Functional Movement Screen (FMS is a tool for comprehensive functional assessment. FMS allows the assessment of risk

 20. Ocena jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu = The impact of hearing aids on the quality of life

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrycja Witczak

  2016-09-01

    Ocena jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu The impact of hearing aids on the quality of life     Patrycja Witczak1, Dominik Olejniczak2, Joanna Skonieczna2     1 Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny   2 Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Zdrowia Publicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa     Słowa kluczowe: aparaty słuchowe, jakoś życia, niedosłuch Key words: Hearing aids, Quality of life, Hearing impairment     Streszczenie   Wprowadzenie i cel pracy: Problem niedosłuchu dotyczy ok. 12% populacji. Liczba osób dotkniętych wadą słuchu systematycznie wzrasta. Jest to ważny aspekt medyczny i społeczny. U osób u których stwierdzono niedosłuch jedną z metod rehabilitacji narządu słuchu jest użytkowanie aparatu słuchowego. Podstawowym celem protezowania narządu słuchu jest poprawa komunikowania się osoby niedosłyszącej z otoczeniem oraz zwiększenie komfortu jej życia. Głównym celem badania była ocena jakości życia i korzyści z użytkowania aparatów słuchowych u osób po 60 roku życia. Materiał i metoda: Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, techniką ankieta, a narzędziem kwestionariusz standaryzowany oceny jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu. Grupą badaną jest populacja osób w wieku powyżej 60 lat. Łączna ilość osób przebadanych stanowiła grupę 60 pacjentów z wadami słuchu stosujących aparaty słuchowe. Wyniki: Narażenie środowiska pracy na hałas zadeklarowało blisko 61% badanych. Jedynie 30,5% zna podstawowe uwarunkowania zdrowia mające znaczenie w przypadku niedosłuchu. Około 75% badanych uznało, że aparat słuchowy pomógł im w życiu codziennym przynajmniej w stopniu dobrym. Wnioski: Z uwagi na dużą poprawę jakości życia po protezowaniu narządu słuchu, konieczne jest edukowanie i informowanie pacjentów w zakresie tej metody leczenia i podnoszenia jakości

 1. Clinical usefulness of MRI and MRA in children with partial epilepsy; Ocena znaczenia klinicznego obrazowania MRI i MRA w padaczce czesciowej u dzieci

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zajac, A; Kacinski, M; Kubik, A; Kroczka, S [Klinika Neurologii Dzieciecej, Uniwersytet Jagiellonski, Collegium Medicum, Cracow (Poland)

  2006-07-01

  Partial epilepsy is a very important problem of epileptology in childhood including clinical and therapeutic aspect especially surgery treatment. The aim of this study is to assess clinical value of neuroimagine techniques (structural MRI, MRI angiography) in partial epilepsy diagnostics in children. The relation between results of examinations with these methods and congenital and acquired risk factors related to partial epilepsy, age of its onset and clinical assessment of patients was analyzed. The study group consisted of 140 children with partial epilepsy hospitalized between 1998 and 2004 in Department of Pediatric Neurology, Collegium Medicum Jagiellonian University, Krakow. The group included 70 girls and 70 boys, the age ranged from 2 months to 17 years. In study group statistical analysis included different factors as which can be related with results of neuroimaging as age, load of pregnancy and birth period, familiar epilepsy, patient's risk factors for appearance of epilepsy, acquired risk factors of epilepsy, results of neurological examination, type of epilepsy, status epilepticus, and signs according epileptic attacks which can be related with neuroimaging results. The primary method of neuroimagine in all patients was structural MRI, in 16 cases Magnetic Resonance Angiography (MRA). The parametric tests (t-student), nonparametric Mann-Whitney's test were used in statistical analysis. The bilateral Fisher test was used to check rate in groups. There was assessed sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value; the 95% confidence interval was calculated for these parameters. Abnormalities in neurological examination in children with partial epilepsy were strongly correlated with MRI findings. The structural changes in MRI were found in younger children, whose course of epilepsy was longer than children without MRI changes. Changes in hippocampus ere the most common in children with partial epilepsy with abnormalities in

 2. Ocena lokalnego i systemowego stanu zapalnego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w okresie stabilnym i w zaostrzeniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylwia Kwiatkowska

  2008-10-01

  Full Text Available Wstęp: Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP charakteryzuje ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe będące wynikiem nadmiernej reakcji zapalnej na wdychane pyły i gazy, głównie dym tytoniowy. W patogenezie tej choroby odgrywają rolę trzy czynniki: proces zapalny, stres oksydacyjny oraz zaburzenia równowagi pomiędzy proteinazami i antyproteinazami. W ostatnich latach coraz więcej danych wskazuje na obecność u chorych na POChP zmian pozapłucnych, takich jak wyniszczenie, osteoporoza czy depresja. Celem pracy była ocena stanu zapalnego lokalnego oraz systemowego u chorych na POChP. Ma te riał i me to dy: Badania przeprowadzono u 23 chorych na POChP dwukrotnie – w stabilnym okresie choroby oraz w zaostrzeniu. Grupę kontrolną stanowiło 16 asymptomatycznych palaczy papierosów. Analizie poddano: 1 w kondensacie powietrza wydechowego (kpw stężenie nadtlenku wodoru (H2O2 oraz prozapalnych cytokin TNF-a i IL-6; 2 w surowicy poziom TNF-a i IL-6. Wy ni ki: Stwierdzono, że u chorych na POChP w okresie stabilnym w kpw poziom H2O2 był znamiennie wyższy niż w grupie kontrolnej osób zdrowych. W trakcie zaostrzenia choroby ulegał on dalszemu wzrostowi (p0,05. Mierzalny poziom TNF-a zanotowano jedynie u chorych z zaostrzeniem POChP. Zarówno w okresie stabilnym, jak i w zaostrzeniu choroby poziom H2O2 w kpw korelował z FEV1% wartości należnej. Chorych na stabilną POChP charakteryzowało podwyższone w surowicy zarówno stężenie TNF-a, jak i IL-6 w porównaniu z grupą asymptomatycznych palaczy. W okresie zaostrzenia badane cytokiny nie ulegały istotnym zmianom (p>0,05. Wnio ski: U chorych na POChP wykazano obecność lokalnego stresu oksydacyjnego, który w trakcie zaostrzenia choroby ulegał dalszemu znamiennemu nasileniu. Obok reakcji w kompartmencie oddechowym chorzy ze stabilną postacią POChP charakteryzowali się obecnością systemowej reakcji zapalnej mierzonej poziomem TNF-a i IL-6 w surowicy

 3. Ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespołem nerczycowym – sposoby radzenia sobie z nimi i metody wsparcia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Pawlak-Bratkowska

  2013-06-01

  Full Text Available Wstęp i cele pracy: Idiopatyczny zespół nerczycowy w wieku rozwojowym przebiega nawrotowo i trwale zmie‑ nia życie dzieci oraz ich rodziców. Celem badania była ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespo‑ łem nerczycowym. Materiał i metodyka: Badanie zaplanowano jako przekrojową próbę kliniczną wśród rodzi‑ ców dzieci chorujących na zespół nerczycowy w odniesieniu do rodziców dzieci zdrowych. Wszyscy badani (46 rodziców wypełniali: ankietę dotyczącą przebiegu choroby u dziecka, kwestionariusz STAI (Inwentarz stanu i cechy lęku, kwestionariusz Skali depresji Becka, kwestionariusz Skali kontroli emocji (CECS. Grupę kontrolną stanowiło 20 rodziców dzieci zdrowych. Wyniki: Rodzice dzieci z zespołem nerczycowym charakteryzowali się istotnie wyższym poziomem depresji (Skala depresji Becka 8,7 vs 4,9, t = 2,18, p < 0,05. U ojców zaobserwo‑ wano wyższe subiektywne uczucie kontrolowania własnych reakcji w porównaniu z matkami – wyższy wynik CECS, suma u ojców (55,1 vs 47,2, t = 2,53, p < 0,05. U matek odnotowano wyższe wskaźniki zarówno w ska‑ lach mierzących poziom lęku jako cechy (STAI – cecha 45,7 vs 36,1, t = 3,19, p < 0,05 i stanu (STAI – stan 42,8 vs 33,4, t = 2,8, p < 0,05, jak i w kwestionariuszu badającym poziom depresji (10,62 vs 4,86, t = 2,66, p < 0,05. Rodzice, którzy wykazywali tendencję do obwiniania się o chorobę dziecka, podczas jej pierwszego epizodu uzyskali statystycznie istotny wyższy wynik w testach badających poziom depresji. Wnioski: Rodzice dzieci cierpiących na zespół nerczycowy charakteryzowali się istotnie wyższym poziomem depresji niż rodzice dzieci zdrowych. Ważne wydaje się objęcie szczególną opieką matek, mającą na celu obniżenie poziomu lęku i objawów depresji, oraz ojców skłonnych do tłumienia przeżywanych emocji.

 4. Ocena wybranych zachowań zdrowotnych przez i po zdiagnozowaniu choroby wśród kobiet z nowotworem piersi w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego – badanie wstępne = Evaluation of selected health behaviors before and after the diagnosis among women with breast cancer based on the Health-Related Behaviour Inventory (HBI questionnaire developed by Juczyński - preliminary study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Jolanta Bojakowska

  2016-05-01

  2. SKN przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie       Słowa kluczowe: rak piersi, zachowania zdrowotne, profilaktyka Key words: brest cancer, health behaviors, prophylaxis   Abstrakt Cel pracy Celem pracy była ocena wybranych zachowań zdrowotnych przed i po leczeniu wśród kobiet  z nowotworem piersi. Materiał i metoda W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety. Do realizacji badań posłużył kwestionariusz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ Juczyńskiego. Badaniami objęto 70 kobiet z rakiem piersi, w przedziale wieku między35 a77 rokiem życia zamieszkujących województwo lubelskie. Analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o program Statistica 10.0. Wyniki W oparciu o skalę IZZ przed chorobą wyniki niskie uzyskało 80% badanych, przeciętne – 11,4%, zaś wysokie – 8,6%. Po rozpoznaniu choroby wyniki niskie uzyskało 17,1%, przeciętne – 30%, a wysokie 52,9%.  Wskaźnik zachowań zdrowotnych dla ogółu badanych wyniósł  średnio 66,23 przed chorobą i 90,5 po rozpoznaniu. Po rozpoznaniu choroby we wszystkich kategoriach uzyskano wyższe wyniki niż przed. Wnioski Doświadczenia związane z chorobą mają istotny wpływ na wzrost ogólnego wskaźnika nasilenia zachowań zdrowotnych wśród kobiet z nowotworem piersi.  Po rozpoznaniu choroby we wszystkich analizowanych kategoriach zaobserwowano wyższy poziom deklarowanych zachowań zdrowotnych.         Abstract Aim The aim of this study was to evaluate selected health behaviors before and after diagnosis of the disease among women with breast cancer. Material and methods In the study the diagnostic survey method was applied in combination with the questionnaire technique. To conduct the research we used Juczyński’s inventory of health behaviours questionnaire. The survey included 77 women with breast cancer, aged from 35 to 77, living in the Lubelskie Voivodeship. The statistical analyses were conducted with

 5. Ocena zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oraz analiza zagrożeń psychospołecznych występujących na ich stanowiskach pracy – badania pilotażowe = Assessment of work ability of nurses and analysis of psychosocial risks occurring at their workplaces – pilot study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-10-01

    Słowa kluczowe: zdolność do pracy zawodowej, obciążenie psychospołeczne, pielęgniarstwo. Key words: work ability, psychosocial load, nursing.       Streszczenie Wstęp. Każdego roku wśród Polaków zwiększa się odsetek osób starszych. Starzenie się społeczeństwa sprawia, że w kraju rośnie zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską. Tymczasem wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem w Polsce należy do najniższych w Europie. Niedobór kadr wymusza na pracujących wykonywanie większej liczby zadań w tym samym czasie, obciążając ich organizm zarówno w wymiarze fizycznym jaki i psychologicznym. Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest ocena zdolności do pracy zawodowej i zagrożeń psychospołecznych wśród personelu pielęgniarskiego .Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grudniu 2015 roku wśród aktywnych zawodowo pielęgniarek. Badania prowadzono przy użyciu: Indeksu zdolności do pracy zawodowej (WAI, części D Skali Ryzyka Psychospołecznego oraz autorskiej ankiety. Wyniki. Zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oceniono na umiarkowaną (44,4% oraz dobrą (44,4%. Uzyskano silną korelację ujemną pomiędzy wynikiem wskaźnika WAI a wiekiem (r=-0,68; p=0,002 oraz stażem pracy ogółem(r=-0,55; p=0,02. Istotną korelację zdolności do pracy zawodowej, tym razem dodatnią, otrzymano w zestawieniu z oceną satysfakcji zawodowej (r=0,61, p=0,007. Wnioski. Zdolność do pracy zawodowej wśród badanych pielęgniarek znajduje się na poziomie umiarkowanym oraz dobrym. Jej poziom obniża się wraz z wiekiem, stażem pracy oraz spadkiem satysfakcji zawodowej. Na stanowisku pracy pielęgniarki wykazano występowanie wielu zagrożeń psychospołecznych.   Summary Introduction. Every year an increase is observed in the percentage of the elderly Polish population. Due to the ageing of society there is a growing demand for nursing care.  However, the employment rate of nurses in direct patient

 6. Ocena potrzeb zdrowotnych nauczycieli szkół średnich w kontekście zagrożeń zdrowia związanych z miejscem pracy = Assessment of the health needs of secondary school teachers in the context of health risks at the workplace

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Wodzyńska

  2016-05-01

  2Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa   mgr Katarzyna Wodzyńska mgr Joanna Skonieczna dr n. med. Dominik Olejniczak dr n. o zdr. Urszula Religioni   Słowa kluczowe: potrzeba zdrowotna, nauczyciele, promocja zdrowia, miejsce pracy Key words: need care, teachers, health promotion, workplace   Streszczenie Wstęp Nauczyciel w swoim zawodzie narażony jest na wiele niekorzystnych czynników. Miejsce pracy oraz warunki jakie w nim panują, w znacznym stopniu wpływają na zdrowie i samopoczucie. Odpowiednia ergonomia stanowiska pracy jest w tej kwestii bardzo istotna. Głównym celem pracy jest zbadanie i ocena potrzeb zdrowotnych nauczycieli, które są związane z charakterem, miejscem wykonywanej  pracy oraz występujących w niej zagrożeń zdrowia. Materiał i metody W przeprowadzonym badaniu ankietowym, dotyczącym wykonywania zawodu nauczyciela wzięło udział 283 nauczycieli z dwunastu  szkół średnich znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Wypełniony przez nauczycieli kwestionariusz składał się z 21 pytań dotyczących zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu Chi2 Pearsona oraz R Spearmana. Za istotne różnice uznano te, dla których prawdopodobieństwo p<0.05. Wyniki Blisko połowa respondentów wskazała, że praca ma istotny wpływ na zdrowie. Według 20,5% badanych wykonywany zawód w średnim stopniu wpływa na stan zdrowia, zaś 18% wszystkich respondentów uważa, że udział czynników pracy w ogólnym samopoczuciu jest niewielki. Zmęczenie jest jedną z najczęstszych dolegliwości wśród nauczycieli. 18,1% badanych deklaruje że odczuwa je codziennie, zaś u 39,7% respondentów występuje ono często, bo 2-3 razy w tygodniu. Wnioski Uzyskane wyniki pozwalają wyciągnąć wniosek, iż nauczyciele mają świadomość wpływu pracy na zdrowie, jak również są świadomi dolegliwo

 7. Nondestructive examination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mletzko, U.

  1980-01-01

  Visual examination is treated as a method for the control of size and shape of components, surface quality and weld performance. Dye penetrant, magnetic particle and eddy current examinations are treated as methods for the evaluation of surface defects and material properties. The limitations to certain materials, defect sizes and types are shown. (orig./RW)

 8. Ocena oraz porównanie zachowań żywieniowych u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko = Evaluation and comparison of nutritional behavior of people practicing professional and amateur sport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krystian Kałużny

  2016-02-01

    Streszczenie Wstęp. Regularna aktywność fizyczna i liczne obciążenia, jakim poddawani są sportowcy przy nieodpowiednio dobranej diecie może powodować niedobory pokarmowe. Jakościowe i ilościowe nieprawidłowości żywienia i zachowań żywieniowych mogą wpływać na spadek zdolności motorycznych, obniżenie koncentracji, zaburzenie procesów regeneracyjnych oraz większą podatność na przemęczenie i przeciążenia organizmu sportowca. Cel pracy. Celem pracy jest ocena oraz porównanie zachowań żywieniowych u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 100 osób, w tym 50 osób uprawiających sport zawodowo (zrzeszonych i reprezentujących kluby sportowe oraz 50 uprawiających sport amatorsko. Ocenę zachowań żywieniowych dokonano z wykorzystaniem autorskiej ankiety. Wyniki. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że znaczny odsetek osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko nie przestrzega zaleceń dotyczących liczby i pory spożywania posiłków. W obu grupach występowały nieprawidłowości w nawadnianiu, zarówno w ciągu dnia, jak również przed, w trakcie i po treningu. Z badań wynika, że regularne spożywanie napojów energetycznych deklaruje 81% zawodowców oraz 75% amatorów. Spożywanie alkoholu kilka razy w tygodniu zaobserwowano u 35% zawodowców oraz 67% amatorów sportu. Grupa zawodowców istotnie statystycznie częściej spożywała posiłki najpóźniej do 2h przed snem, częściej uzupełniała płyny wodą mineralną oraz spożywała mniej alkoholu niż grupa amatorów. Wnioski. 1. Zachowania żywieniowe u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko są nieprawidłowe. 2. Częstość występowania prawidłowych zachowań żywieniowych wśród osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko jest na zbliżonym poziomie.     Abstract Introduction. Regular physical activity and frequent load in athletes with inappropriately chosen diet can cause

 9. Radionuclide examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lentle, B.C.

  1989-01-01

  This paper reports on radionuclide examinations of the pancreas. The pancreas, situated retroperitonally high in the epigastrium, was a particularly difficult organ to image noninvasively before ultrasonography and computed tomography (CT) became available. Indeed the organ still remains difficult to examine in some patients, a fact reflected in the variety of methods available to evaluate pancreatic morphology. It is something of a paradox that the pancreas is metabolically active and physiologically important but that its examination by radionuclide methods has virtually ceased to have any role in day-to-day clinical practice. To some extent this is caused by the tendency of the pancreas's commonest gross diseases emdash carcinoma and pancreatitis, for example emdash to result in nonfunction of the entire organ. Disorders of pancreatic endocrine function have generally not required imaging methods for diagnosis, although an understanding of diabetes mellitus and its nosology has been advanced by radioimmunoassay of plasma insulin concentrations

 10. Radiologic examination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thoeni, R.F.

  1989-01-01

  The radiographic examination of the upper and lower gastrointestinal tract has been changed drastically by the introduction of endoscopic procedures that are now widely available. However, the diagnostic approach to the small bowel remains largely unchanged. Ultrasonography, computed tomography (CT), and magnetic resonance imaging (MRI) are occasionally employed but are not primary imaging modalities for small bowel disease. Even though small bowel endoscopes are available, they are infrequently used, and no scientific paper on their employment has been published. Barium studies are still the mainstay for evaluating patients with suspected small bowel abnormalities. This paper discusses the anatomy and physiology of the small bowel and lists the various types of barium and pharmacologic aids used for examining it. The different radiographic methods for examining the small bowel with barium, including SBFT, dedicated SBFT, enteroclysis, peroral pneumocolon (PPC), and retrograde small bowel examination, are described and put into perspective. To some degree such an undertaking must be a personal opinion, but certain conclusions can be made based on the available literature and practical experience. This analysis is based on the assumption that all the various barium techniques are performed with equal expertise by the individual radiologist, thus excluding bias from unfamiliarity with certain aspects of a procedure, such as intubation or skilled compression during fluoroscopy. Also, the use of water-soluble contrast material, CT, and MRI for evaluating suspected small bowel abnormalities is outlined

 11. Chaotic examination

  Science.gov (United States)

  Bildirici, Melike; Sonustun, Fulya Ozaksoy; Sonustun, Bahri

  2018-01-01

  In the regards of chaos theory, new concepts such as complexity, determinism, quantum mechanics, relativity, multiple equilibrium, complexity, (continuously) instability, nonlinearity, heterogeneous agents, irregularity were widely questioned in economics. It is noticed that linear models are insufficient for analyzing unpredictable, irregular and noncyclical oscillations of economies, and for predicting bubbles, financial crisis, business cycles in financial markets. Therefore, economists gave great consequence to use appropriate tools for modelling non-linear dynamical structures and chaotic behaviors of the economies especially in macro and the financial economy. In this paper, we aim to model the chaotic structure of exchange rates (USD-TL and EUR-TL). To determine non-linear patterns of the selected time series, daily returns of the exchange rates were tested by BDS during the period from January 01, 2002 to May 11, 2017 which covers after the era of the 2001 financial crisis. After specifying the non-linear structure of the selected time series, it was aimed to examine the chaotic characteristic for the selected time period by Lyapunov Exponents. The findings verify the existence of the chaotic structure of the exchange rate returns in the analyzed time period.

 12. Human health risk assessment of uranium in drinking water sampled from drilled wells located in rural areas of the Lower Silesian region (Poland / Ocena ryzyka zdrowotnego związanego z obecnością uranu w wodzie przeznaczonej do spożycia pobieranej z wierconych studni zlokalizowanych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska (Polska

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Garboś Sławomir

  2015-06-01

  Full Text Available Stężenia uranu w wodach gruntowych pobieranych z prywatnych studni wierconych nie były dotąd badane w Polsce. W związku z tym, brak jest jakichkolwiek danych pozwalających na określenie narażenia ludzi na uran, związanego z konsumpcją wody przeznaczonej do spożycia, w szczególności na obszarach wiejskich, na terenach których prowadzono działalność górniczą. Głównym celem niniejszej pracy była ocena ryzyka zdrowotnego związanego z konsumpcją wód studziennych zawierających uran, pobieranych z wytypowanych obszarów wiejskich Dolnego Śląska (Polska. Do pobierania próbek wód studziennych z trzech obszarów badań kontrolnych (CSA: Mniszków (CSA-A, Stara Kamienica/M. Kamienica/Kopaniec (CSA-B i Kletno (CSA-C, została zastosowana metoda RDT (ang.: Random DayTime. Analizy próbek RDT przeprowadzono za pomocą zwalidowanej metody opartej na spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS. Zakresy stężeń uranu w wodach studziennych i wyznaczone średnie geometryczne stężenia U w przypadkach poszczególnych obszarów wynosiły: 0,005-1,03 μg/L i 0,052 μg/L (CSA-A, 0,027-10,6 μg/L i 0,40 μg/L (CSA-B oraz 0,006-27,1 μg/L i 0,38 μg/L (CSA-C. Średnie i indywidualne chroniczne dzienne pobrania (CDI, ang. Chronic Daily Intake uranu związane z konsumpcją wody przeznaczonej do spożycia (dorośli/dzieci zawarte były odpowiednio w zakresach: 0,0017-0,013/0,0052-0,040 μg · kg-1 · dzień-1 i 0,0002-0,90/0,0005-2,71 μg · kg-1 · dzień-1. Wyznaczone średnie i zakresy indywidualnych procentowych udziałów wartości CDI w tolerowanym dziennym pobraniu (TDI=1 μg · kg-1 · dzień-1, ang. Tolerable Daily Intake (dorośli/dzieci wynosiły: 0,17%/0,52% i 0,02-3,4%/0,05-10,3% (CSA-A, 1,3%/4,0% i 0,09-35%/0,27-106% (CSA-B oraz 1,3%/3,8% i 0,02-90%/0,06-271% (CSA-C. Wyznaczone średnie wartości CDI uranu są znacząco niższe od ustalonej wartości TDI, podczas gdy w przypadkach indywidualnych

 13. Ocena stężenia ludzkiej obojętnochłonnej lipokaliny (NGAL w surowicy i moczu dzieci z wadami układu moczowego, poddanych badaniu z użyciem dożylnego środka kontrastowego - doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Jobs

  2010-06-01

  Full Text Available Badania z użyciem dożylnych środków kontrastowych są często niezbędne w diagnostyce różnych schorzeń. Jednocześnie, mimo stosowania coraz bezpieczniejszych preparatów, po ich podaniu nadal obserwuje się, przeważnie przejściowe, pogorszenie funkcji nerek nazywane nefropatią pokontrastową. Wielokrotne epizody ostrego uszkodzenia funkcji nerek (AKI mogą z czasem doprowadzić do przewlekłej choroby nerek. W ostatnich latach odkryto nowy, czuły parametr, oceniający ostre uszkodzenie funkcji nerek bardzo wcześnie, bo już w ciągu kilku godzili po zadziałaniu czynnika szkodliwego. Jest nim stężenie we krwi i, przede wszystkim, w porcji moczu ludzkiej obojętnochłonnej lipokaliny (NGAL. Celem pracy jest wstępna ocena stężenia NGAL u pacjentów badanych z użyciem dożylnego środka cieniującego. Materia! stanowiło 7 pacjentów z wadami układu moczowego (5 dziewczynek, 2 chłopców w średnim wieku 8,5 roku, u których wykonano urografię. Wszyscy badani mieli prawidłową czynność nerek, nie stwierdzano u nich mikroalbuminurii. Wyniki: Przed podaniem kontrastu średnie stężenie NGAL w surowicy wynosiło 69,9 ng/ml, w porcji moczu - 15,8 ng/ml. Po 4 godzinach od podania kontrastu średnie stężenie NGAL w porcji moczu podniosło się do 44,18 ng/ml. Po 48 godzinach średnie stężenie NGAL w surowicy wynosiło 54,31 ng/ml, w porcji moczu średnie stężenie obniżyło się do 31,18 ng/ml. Wnioski: Zwraca uwagę fakt potrojenia stężenia NGAL w porcji moczu po 4 godzinach od podania dożylnego kontrastu i utrzymywania się wyższych stężeń po 48 godzinach od badania, co może świadczyć o negatywnym wpływie środka kontrastowego na czynność nerek nawet u pacjentów bez cech przewlekłej choroby nerek.

 14. Examination Management and Examination Malpractice: The Nexus

  Science.gov (United States)

  Ogunji, James A.

  2011-01-01

  Examination malpractice or cheating has become a global phenomenon. In different countries of the world today, developed and developing, academic dishonesty especially cheating in examinations has heightened and taken frightening dimension. In many countries of the world this phenomenon has become a serious matter of concern that has left many…

 15. Ocena przydatności β-N-acetylo-D-glukozaminidazy i endogliny jako markerów molekularnych w diagnostyce nowotworów pęcherza moczowego u kobiet w wieku pomenopauzalnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Bernaciak

  2011-06-01

  Full Text Available The aim of the study was to evaluate the usefulness of mRNA expression of b-N-acetyl-D-glucosaminidase (MGEA5 and endoglin (CD105 for bladder cancer diagnosis and disease prognosis in postmenopausal women.Material and methods: Expression of MGEA5 and CD105 in mRNA with PCR real-time method was estimated in a urine specimen from 30 women with diagnosed bladder cancer. The control group consisted of 20 women with negative cancer history and no changes in the urine specimen and ultrasound examination of the bladder. For both estimated genes, cut-off, specificity and sensitivity were estimated.Results and conclusions: At a cut-off value of MGEA5 of 98.3 sensitivity was 85.2% and specificity 95%. Expression of MGEA5 was established in 27 of 30 (90% urine specimens taken from women with bladder cancer and in 100% (20 of 20 urine specimens from healthy women. Expression of CD105 was characterized by 100% sensitivity and 80% specificity. Cut-off was over 2.0. There was no CD105 expression in women with papillary urothelial neoplasms of low malignant potential (PUNLMP, in contrast to MGEA5 expression. Estimation of expression of both MGEA5 and CD105 in mRNA of urine specimens of postmenopausal women with urinary bladder may be a useful marker of diagnosis and prognosis of bladder carcinoma.

 16. Operator licensing examiner standards

  International Nuclear Information System (INIS)

  1987-05-01

  The Operator Licensing Examiner Standards provide policy and guidance to NRC examiners and establish the procedures and practices for examining and licensing of applicants for NRC operator licenses pursuant to Part 55 of Title 10 of the Code of Federal Regulations (10 CFR 55). They are intended to assist NRC examiners and facility licensees to understand the examination process better and to provide for equitable and consistent administration of examinations to all applicants by NRC examiners. These standards are not a substitute for the operator licensing regulations and are subject to revision or other internal operator examination licensing policy changes

 17. Health Examination by PET. (1) Cancer Examination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Uno, Koichi

  2006-01-01

  Cancer examination by positron emission tomography (PET) started in Japan in 1994 and has been rapidly popularized. This paper describes author's experience of the examination in his hospital along the recent Japanese guideline for the PET cancer examination. Fluorodeoxyglucose (FDG) is intravenously injected at 3.7 (or 4.6, for diabetic patients) MBq/kg after 4-5 hr fasting and 40 min later, imaging is conducted with additional delayed scan at 2 hr to reduce the possible false positive. Image is taken by the equipment with PET-specific camera, of which quality assurance (QA) is maintained according to the guideline, and 3D image is constructed by the ordered subset expectation maximization method. Number of examinees during 4.5 years are 18,210 (M/F=9,735/8,475), and 236 (1.3%), together with use of other test measures like ultrasonography, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), biochemical marker and occult blood as well, are found to have cancer of thyroid, large bowel, lung, breast and others. The false negative rate by PET alone is 78/236 (33%) for cancer. PET examination has problems of image reading and specificity of organs, and tasks of informed consent, test cost, increased exchange of information and radiation exposure. However, PET cancer examination will be established as a routine diagnostic tool when the accumulated evidence of early cancer detection is shown useful for improving the survival rate and for reducing the medicare cost. (T.I.)

 18. Metallographic examination in irradiated materials examination facility

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Choo, Yong Sun; Lee, Key Soon; Park, Dae Gyu; Ahn, Sang Bok; Yoo, Byoung Ok

  1998-01-01

  It is very important to have equipment of metallographic examination in hot-cell to observe the micro-structure of nuclear fuels and materials irradiated at nuclear power and/or research reactor. Those equipment should be operated by master-slave manipulators, so they are designed, manufactured and modified to make exercise easy and no trouble. The metallographic examination equipment and techniques as well as its operation procedure are described, so an operator can practice the metallography in hot-cell. (author). 5 refs., 7 tabs., 21 figs.

 19. Operator licensing examiner standards

  International Nuclear Information System (INIS)

  1993-01-01

  The Operator Licensing Examiner Standards provide policy and guidance to NRC examiners and establish the procedures and practices for examining licensees and applicants for reactor operator and senior reactor operator licenses at power reactor facilities pursuant to Part 55 of Title 10 of the Code of Federal Regulations (10 CFR 55). The Examiner Standards are intended to assist NRC examiners and facility licensees to better understand the initial and requalification examination processes and to ensure the equitable and consistent administration of examinations to all applicants. These standards are not a substitute for the operator licensing regulations and are subject to revision or other internal operator licensing policy changes

 20. Examine Your Skin

  Science.gov (United States)

  ... Support Donate Share Facebook Twitter Newsletter Examine Your Skin Watch the video below and in only two minutes, you can learn to examine your skin. A special thanks to Dr. Martin Weinstock, MD, ...

 1. Examine Your Skin

  Medline Plus

  Full Text Available ... Support Donate Share Facebook Twitter Newsletter Examine Your Skin Watch the video below and in only two minutes, you can learn to examine your skin. A special thanks to Dr. Martin Weinstock, MD, ...

 2. Operator licensing examiner standards

  International Nuclear Information System (INIS)

  1983-10-01

  The Operator Licensing Examiner Standards provide policy and guidance to NRC examiners and establish the procedures and practices for examining and licensing of applicants for NRC operator licenses pursuant to Part 55 of Title 10 of the Code of Federal Regulations (10 CFR 55). They are intended to assist NRC examiners and facility licensees to understand the examination process better and to provide for equitable and consistent administration of examinations to all applicants by NRC examiners. These standards are not a substitute for the operator licensing regulations and are subject to revision or other internal operator examination licensing policy changes. As appropriate, these standards will be revised periodically to accommodate comments and reflect new information or experience

 3. Examine Your Skin

  Medline Plus

  Full Text Available ... Suggestions Examine Your Skin Newly Diagnosed? Understanding Your Pathology Biopsy: The First Step Sentinel Node Biopsy Melanoma ... Suggestions Examine Your Skin Newly Diagnosed? Understanding Your Pathology Biopsy: The First Step Sentinel Node Biopsy Melanoma ...

 4. Wood's lamp examination

  Science.gov (United States)

  ... this page: //medlineplus.gov/ency/article/003386.htm Wood lamp examination To use the sharing features on this page, please enable JavaScript. A Wood lamp examination is a test that uses ultraviolet ( ...

 5. Ocena preferowanych predyspozycji trenera personalnego = Rating preferred predisposition personal trainer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tadeusz Stefaniak

  2016-09-01

  Abstract                 Services provided by personal trainers in Poland are becoming more popular. The legal situation of this professional group in Poland is unregulated, which creates many doubts about the competence and suitability personal trainer.                 The essence of the work presented in the study is to determine the changes in terms of perception of competence coach, taking place in recent years. The research was conducted in 2009 and repeated in 2015 in fitness clubs coming in Lower Silesia.                 The study involved 240 respondents, including 72 women and 168 men.                 Research results indicate that over the years, the number of people regularly using the services of a coach nearly doubled. The significant number of people for whom the profession of coaching combined with better and better assessment of the social and his authority continues to grow. 67.5% of respondents think that the coach should be well built and have mixed personality traits.

 6. Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nika Urh

  2017-09-01

  Full Text Available Uvod: Eden od dejavnikov kakovosti življenja starejših v socialnovarstvenem zavodu je prehrana. Namen raziskave je bil proučiti prehransko stanje in ponuditi predloge za izboljšanje prehrane starejših v socialnovarstvenem zavodu. Metode: V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna opisna metoda raziskovanja. Analizirani so bili dnevni jedilniki v socialnovarstvenem zavodu in na vzorcu starejših (n = 48 izvedena analizo dejanskega vnosa hranil in prehranskega statusa. Prehransko stanje je bilo ugotovljeno na podlagi indeksa telesne mase in vprašalnika Mini prehranski pregled. Vključeni v raziskavo so imeli prehrano, pri kateri dietne prilagoditve niso bile potrebne. Rezultati: Povprečna energijska vrednost ponujenih jedilnikov je znašala 8457 kJ (2021 kcal na dan, 17 hranil je odstopalo od priporočil. Moški (M in ženske (Ž se statistično pomembno razlikujejo v deležu ostanka maščob (μM = 16 %, μŽ = 24 %; p = 0,036, holesterola (μM = 15 %, μŽ = 26 %; p = 0,035, vitamina D (μM = 15 %, μŽ = 27 %; p = 0,017 in vitamina B12 (μM = 17 %, μŽ = 25 %; p = 0,016. Indeks telesne mase je pokazal, da nihče od starejših, ki so bili vključeni v raziskavo, ni bil podhranjen ali v kategoriji debelost III. stopnje. Diskusija in zaključek: Raziskava je potrdila potrebo po sistematičnem spremljanju kakovosti prehrane starejših v socialnovarstvenih zavodih. Da bi starejšim zagotovili ustrezno prehransko oskrbo, je potrebno sodelovanje medpoklicnega tima s starejšimi in njihovimi družinskimi člani.

 7. The Outpatient Physical Examination.

  Science.gov (United States)

  Artandi, Maja K; Stewart, Rosalyn W

  2018-05-01

  The physical examination in the outpatient setting is a valuable tool. Even in settings where there is lack of evidence, such as the annual physical examination of an asymptomatic adult, the physical examination is beneficial for the physician-patient relationship. When a patient has specific symptoms, the physical examination-in addition to a thorough history-can help narrow down, or in many cases establish, a diagnosis. In a time where imaging and laboratory tests are easily available, but are expensive and can be invasive, a skilled physical examination remains an important component of patient evaluation. Copyright © 2018 Elsevier Inc. All rights reserved.

 8. TMI-2 core examination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hobbins, R.R.; MacDonald, P.E.; Owen, D.E.

  1983-01-01

  The examination of the damaged core at the Three Mile Island Unit 2 (TMI-2) reactor is structured to address the following safety issues: fission product release, transport, and deposition; core coolability; containment integrity; and recriticality during severe accidents; as well as zircaloy cladding ballooning and oxidation during so-called design basis accidents. The numbers of TMI-2 components or samples to be examined, the priority of each examination, the safety issue addressed by each examination, the principal examination techniques to be employed, and the data to be obtained and the principal uses of the data are discussed in this paper

 9. Operator licensing examiner standards

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-06-01

  The Operator Licensing Examiner Standards provide policy and guidance to NRC examiners and establish the procedures and practices for examining licensees and applicants for reactor operator and senior reactor operator licenses at power reactor facilities pursuant to Part 55 of Title 10 of the Code of Federal Regulations (10 CFR 55). The Examiner Standards are intended to assist NRC examiners and facility licensees to better understand the initial and requalification examination processes and to ensure the equitable and consistent administration of examinations to all applicants. These standards are not a substitute for the operator licensing regulations and are subject to revision or other internal operator licensing policy changes. Revision 7 was published in January 1993 and became effective in August 1993. Supplement 1 is being issued primarily to implement administrative changes to the requalification examination program resulting from the amendment to 10 CFR 55 that eliminated the requirement for every licensed operator to pass an NRC-conducted requalification examination as a condition for license renewal. The supplement does not substantially alter either the initial or requalification examination processes and will become effective 30 days after its publication is noticed in the Federal Register. The corporate notification letters issued after the effective date will provide facility licensees with at least 90 days notice that the examinations will be administered in accordance with the revised procedures

 10. Ocena występowania wad stóp u dzieci w wieku 9-10 lat w środowisku miejskim i wiejskim = Estimate the prevalence the feet defects in children aged 9-10 years in the urban and rural environment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Plaskiewicz

  2015-04-01

  3 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Streszczenie   Wstęp. Wady stóp u dzieci są powszechnym problemem medyczno–społecznym w Polsce i na Świecie. Styl i szybkie tempo życia współczesnego człowieka wpływają niekorzystnie na postawę ciała, a stopy są szczególnie narażone na niekorzystny wpływ działania czynników środowiska zewnętrznego. Cel pracy. Celem pracy jest ocena występowania wad stóp u dzieci w wieku 9-10 lat w środowisku miejskim i wiejskim. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 40 dzieci w wieku 9-10 lat. Ze względu na miejsce zamieszkania dzieci podzielono na dwie grupy. Analizę stóp wykonano metodą platurograficzną polegającą na sporządzeniu odcisków podporowej powierzchni stopy. Oceniano wskaźniki opisujące wady stóp tj: wskaźnik „Ky” Sztritera-Godunowa, wskaźnik kątowy Clarke’a (CI, wskaźnik Wejsfloga, kąt piętowy oraz kąt koślawości palucha. Wyniki. Wśród przebadanych dzieci najczęstszą wadą stóp było płaskostopie. Zaobserwowano minimalnie mniej wad stóp u dzieci ze wsi w porównaniu z dziećmi mieszkającymi w mieście, jednak różnice nie są istotne statystycznie. Nie zaobserwowano różnic związanych z występowaniem wad stóp pomiędzy dziećmi ze wsi i z miasta. Wnioski. 1. Większość dzieci zarówno z miasta (65% jak i ze wsi (75% ma prawidłowo ukształtowane stopy. 2. Najczęstszą wadą stóp występującą wśród przebadanych dzieci jest płaskostopie. 3. Nie zaobserwowano istotnych różnic statystycznych w ocenie stóp pomiędzy dziećmi mieszkającymi w środowisku miejskim i wiejskim.   Abstract   Introduction. Feet defects in children is a common socio-medical problem in Poland and the world. Lifestyle of modern man adversely affect posture. The feet are particularly vulnerable to the adverse effects factors the external environment. Aim of the study. The aim of the study is to estimate the

 11. Ocena stopnia uzależnienia społeczeństwa od smartfonów oraz zdrowotnych i psychospołecznych skutków ich używania = Assessment of the degree of dependence of society from smartphones, and health and psychosocial effects of their use

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Ćwikła

  2016-09-01

    Ocena stopnia uzależnienia społeczeństwa od smartfonów oraz zdrowotnych i psychospołecznych skutków ich używania Assessment of the degree of dependence of society from smartphones, and health and psychosocial effects of their use   Sandra Ćwikła1, Dominik Olejniczak2   1 Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny   2 Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Zdrowia Publicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa     Słowa kluczowe: smartfon, zachowania zdrowotne, uzależnienie, internet Key words: Smartphone, Health Behavior, Addiction, Internet     Streszczenie Wprowadzenie: Badania pokazują, że smartfon staje się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Powodem, dla którego ludzie chętnie kupują i użytkują smartfony jest ich wielozadaniowość. Zadaniem aplikacji mobilnej jest niezależne od czasu i miejsca umożliwienie użytkownikom dostępu do informacji, komunikacji oraz rozrywki. Celem głównym badania własnego było określenie stopnia uzależnienia respondentów od smartfonów. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzone zostało za pomocą metody sondażu diagnostycznego. Za narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz w wersji papierowej oraz elektronicznej. Kwestionariusz został wypełniony anonimowo przez 319 osób. Wyniki: Ponad 2/3 badanych deklaruje, że używa telefonu przez cały dzień bądź kilkanaście razy dziennie. Badanie własne pokazuje, że ponad połowa respondentów używa smartfony do celów służbowych (30% lub służbowych I prywatnych (41%. Ponad połowa (58% respondentów nie wyobraża sobie spędzenia tygodnia bez telefonu. Spośród wszystkich respondentów, aż 65% zaliczyłoby samych siebie do osób zależnych od smartfona. Wnioski: Praca biurowa jest często związana z używaniem telefonu komórkowego, co może być również powodem uzależnienia. Smartfony stały się nieodłącznym i niezastąpionym

 12. Ocena częstości występowania bólu głowy oraz objawów mu towarzyszących = Assessment of the frequency of the occurrence of headaches and associated with them symptoms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Kożuch

  2016-05-01

  4Katedra i Klinika Nefrologii, UM w Lublinie   Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin e-mail: piotr7176@gmail.com     Streszczenie Celem pracy była ocena częstości występowania bólu głowy oraz objawów mu towarzyszących. W badaniu oceniono również poziom natężenia bólu oraz okoliczności pojawienia się dolegliwości bólowych oraz czas ich trwania i charakter bólu. Badaniem objęto 103 osób. Kobiety stanowiły 56,9% respondentów, natomiast mężczyźni 43,1%. Wiek ankietowanych zawierał się pomiędzy 18 a 75 lat.  Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia do marca 2016 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem użytym do zebrania danych, był autorski, anonimowy kwestionariusz. Kwestionariusz zawierał 43 pytania z możliwością jednokrotnego wyboru w tym trzy pytania z możliwością wielokrotnego wyboru. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi- kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie. Wszyscy ankietowani skarżyli się na dolegliwości bólowe głowy. Ankietowani najczęściej (36,5% wskazywali odpowiedź o występowaniu bólu głowy kilka razy w miesiącu. 39,4% ankietowanych odczuwa dolegliwości bólowe głowy o różnej porze dnia. Na pytanie dotyczące długości trwania dolegliwości bólowych ankietowani najczęściej (36,4% wskazywali, że ból głowy trwa zazwyczaj około 1 godzinę. Respondenci istotnie statystycznie (p<0,05 częściej potrafili określić lokalizację bólu głowy. Ankietowani z podobną częstością wskazywali ból w okolicy skroniowej (27,7% oraz w okolicy potylicznej (24,8%. Mężczyźni istotnie statystycznie (p<0,05 częściej odczuwają silniejszy ból głowy w porównaniu do kobiet. Najczęstszym objawem towarzyszącym dolegliwościom bólowym głowy była zmiana nastroju (66,3%, p<0,05. Blisko jedna trzecia ankietowanych odczuwa podczas napadu bólu głowy sztywność karku (28,7%, na nudności i wymioty

 13. Explaining MRI examinations DVD

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takatsu, Yasuo; Komeda, Takuya

  2010-01-01

  When conducting MRI examinations, there are various things to be careful of. There is often stress related to the MRI examinations, so in order to perform an examination safely and smoothly, sufficient explanation must be given. An explanation of what to do and what not to do during an examination should be outlined in a brochure given to patients before the examination. There may be many patients who have misgivings about their MRI examinations, so to reduce their anxiousness and deepen their understanding of MRI examinations and to improve the safety and effiency of MRI examinations,; we created a DVD about MRI examinations. We gathered MRI-related safety information and instructions, and assessed the effect that the information might have on patients. We started a workgroup for a project to plan and record a video according to the Storyboard. When editing, we reviewed the length of each segment, the amount of information on screen, and the overall length of the DVD. We discussed the issue within the workgroup and had hospital approval. It was possible for us to complete it without depending on the supplier and the cost was kept to a minimum. Finally, we decided on a viewing location. We asked a hospital volunteers to see a complete DVD and we evaluated their responses by questionnaires. As the result, their understanding and anxieties related to MRI examinations were alleviated, as expected. Their anxiety seemed to be eased. Patients also seemed to have a deeper understanding of MRI examinations having seen an examination being conducted. (author)

 14. Assessing ultrasonic examination results

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deutsch, V.; Vogt, M.

  1977-01-01

  Amongst nondestructive examination methods, the ultrasonic examination plays an important role. The reason why its scope of application is so wide is because the sound conducting capacity is the only property the material of a test specimen has to have. As the fields are so manifold, only main aspects can be described briefly. The list of references, however, is very extensive and gives plenty of information of all the problems concerning the assessment of ultrasonic examination results. (orig./RW) [de

 15. Dose from radiological examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Imamura, Keiko; Uji, Teruyuki; Sakuyama, Keiko; Fujikawa, Mitsuhiro; Fujii, Masamichi

  1976-01-01

  Relatively high gonad doses, several hundred to one thousand mR, have been observed in case of pelvis, hip-joint, coccyx, lower abdomen and lumber examination. Dose to the ovary is especially high in barium enema and I.V.P. examinations. About 12 per cent of the 4-ray examination are high-dose. The gonad dose is relatively high in examination of abdomen and lower extremities, in infants. The dose to the eyes is especially high, 1.0 to 2.5R per exposure, in temporal bone and nasal sinuses tomography. X-ray doses have been compared with dose limits recommended by ICRP and with the gonad dose from natural radiations. The gonad dose in lumbar examination, barium enema, I.V.P. etc. is as high as the maximum permissible dose per year recommended by ICRP. Several devices have been made for dose reduction in the daily examinations: (1) separating the radiation field from the gonad by one centimeter decreases the gonad dose about one-half. (2) using sensitive screens and films. In pelvimetry and in infant hip-joint examination, the most sensitive screen and film are used. In the I.V.P. examination of adult, use of MS screen in place of FS screen decreases the dose to one-third, in combination with careful setting of radiation field, (3) use of grid increases the dose about 50 percent and the lead rubber protection (0.1mm lead equivalent) decreases the gonad dose to one-thirtieth in the spinal column examination of infant, (4) A lead protector, 1mm thickness and 2.5cm in diameter, on the eyes decreases the dose to about one-eighth in the face and nead examinations. These simple and effective methods for dose reduction. Should be carried out in as many examinations as possible in addition to observing dose limits recommended by ICRP. (Evans, J.)

 16. INTER-EXAMINER VARIABILITY

  African Journals Online (AJOL)

  Objective: To establish whether inter-examiner variability is still a significant factor for the undergraduate orthopaedic clinical ... D. The scores for each student were tabulated and the range, mean, and pass rate determined for each of the examiners. ... has not the heart to reject the man”, consistently gave higher scores (1).

 17. Examine Your Skin

  Medline Plus

  Full Text Available ... Facebook Twitter Newsletter Examine Your Skin Watch the video below and in only two minutes, you can learn to examine your skin. A special thanks to Dr. Martin Weinstock, MD, PhD, Professor of Dermatology, Brown University, for permission to use this video. UPDATED: ... Melanoma Facts Melanoma Prevention ...

 18. Physical examination of swine.

  Science.gov (United States)

  Masters, B J; Hamilton, M; Masters, P G

  1992-07-01

  Swine may be examined to evaluate a disease state or a lowered economic performance or as a herd health consultation. As much of the examination as possible should be performed without handling the animal. A thorough history, evaluation of herd records, environmental examination, and herd examination should be performed prior to the evaluation of an individual animal. All necessary equipment should be available when starting the individual examination. The animals is then restrained and examined, and necessary samples are taken. Post-mortem examinations or slaughter house evaluations are a very frequent part of a health examination on swine. All samples taken should be in accordance with the standards of the laboratory that you use. You should work closely with the laboratory to obtain the best results. Physical examination of swine can be rewarding for the veterinarian as well as the producer. The most important aspect to remember is to have enough information and the proper equipment available to handle the animals for the minimal amount of time to gain the maximum benefits. Vietnamese pot-bellied pigs are similar to domestic swine in terms of their diseases and health but are dissimilar in management; pot-bellied pigs are frequently brought to the veterinarian for individual examinations. History is the most valuable part of the examination, followed by observation. Pot-bellied pigs prefer to be held securely with a hand under the chin and rump. The examination is conducted similarly to the examination of any companion animal. Chemical restraint often is necessary for sampling or minor surgical procedures. Owners should be consulted prior to the use of any restraint. This will help win their approval and confidence when working on their pets. While performing the physical examination, look at the pig's overall health as well as specific breed characteristics. Try to stay abreast of swine vaccination recommendations; you may be consulted in this regard. Most

 19. Dosimetry in endoscopic examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aldred, Martha Aurelia; Paes, Walter Siqueira; Fausto, Agnes M.F.; Nucci, Jose Roberto; Yoshimura, Elisabeth Mateus; Okuno, Emico; Maruta, Luis Massuo

  1996-01-01

  Equivalent and effective doses in occupational exposures are evaluated considering that some specific endoscopic examinations, radiographic and fluoroscopic images of patients are taken with the medical staff near to the radiation field. Examinations are simulated using an anthropomorphic phantom as a member of the medical staff. Thermoluminescent dosemeters are attached in several positions of the phantom in order to determine some organ doses. From the comparison between the doses experimentally determined and the International and the Brazilian recommended occupational dose limits, the maximum number of examination that any member of the staff can perform was calculated

 20. Examine Your Skin

  Medline Plus

  Full Text Available ... Store In Memory Melanoma Info Melanoma Facts Melanoma Prevention Sunscreen Suggestions Examine Your Skin Newly Diagnosed? Understanding ... Biopsy: The First Step Sentinel Node Biopsy Melanoma Treatment: Stages I & II Melanoma Treatment: Stage III Melanoma ...

 1. Examine Your Skin

  Medline Plus

  Full Text Available ... We Are Be On Our PAGE MIF Staff Programs & Services Scientific Advisory Board Advisory Board Patrons & Sponsors ... us for One-on-One Support Donate Share Facebook Twitter Newsletter Examine Your Skin Watch the video ...

 2. Breast Self- Examination Contradiction

  OpenAIRE

  Ayla Akkas Gursoy

  2008-01-01

  Breast cancer is very important health problem among women in the World and Turkey. Although treatment chance is very rising and survival is getting longer thanks to early diagnosis in breast cancer. Some discussion is making related to breast self examination which is one of the early detection methods in recent years. This article consider the discussions about breast self examination under the historical development light. [TAF Prev Med Bull 2008; 7(3.000): 257-260

 3. Breast Self- Examination Contradiction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayla Akkas Gursoy

  2008-06-01

  Full Text Available Breast cancer is very important health problem among women in the World and Turkey. Although treatment chance is very rising and survival is getting longer thanks to early diagnosis in breast cancer. Some discussion is making related to breast self examination which is one of the early detection methods in recent years. This article consider the discussions about breast self examination under the historical development light. [TAF Prev Med Bull 2008; 7(3.000: 257-260

 4. Nuclear medical examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chiba, Kazuo; Yamada, Hideo

  1983-01-01

  Nuclear medical examinations for cerebral vascular diseases were outlined. These procedures developed associated with development of scanners, production of radionuclides and development of labelled compounds. Examination of cerebral circulation with 133 Xe and sup(87m)Kr was replaced by CT. Furthermore, emission CT developed. Each of brain scintiscan, measurement of regional cerebral blood flow, positron emission CT and single photon emission CT was reviewed. (Namekawa, K.)

 5. Online video examination

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvist, Palle

  have large influence on their own teaching, learning and curriculum. The programme offers streamed videos in combination with other learning resources. It is a concept which offers video as pure presentation - video lectures - but also as an instructional tool which gives the students the possibility...... to construct their knowledge, collaboration and communication. In its first years the programme has used Skype video communication for collaboration and communication within and between groups, group members and their facilitators. Also exams have been mediated with the help of Skype and have for all students......, examiners and external examiners been a challenge and opportunity and has brought new knowledge and experience. This paper brings results from a questionnaire focusing on how the students experience the video examination....

 6. Radionuclide examination in rheumatology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Streda, A.; Kolar, J.; Valesova, M.

  1984-01-01

  On the basis of twenty years of experience with the use of radionuclides in bone and articular rheumatic diseases indications for such examinations are summed up. The main advantage of the use of radionuclide methods is that they bring forward early diagnosis of tissue reconstruction which can thus be detected at the stage of microstructural changes. They also provide earlier and more reliable detection of the degree of the pathological process than is provided by X-ray examination. In some cases scintiscan may also be found useful as a method for following up the results of treatment of rheumatic diseases. (author)

 7. Internal examination of CAGR's

  International Nuclear Information System (INIS)

  Walton, P.J.; Langley, J.P.; Simons, C.R.; Hart, J.D.

  1975-01-01

  During selected reactor maintenance periods it will be necessary to conduct examinations of reactor internal components to gain assurance of their continuing integrity throughout the design life. Equipment for remote examination is being developed that will measure the distortions of the graphite moderator bricks and extract samples from them for analysis. Other remotely operated equipment will allow closed circuit TV viewing inside the reactors: the equipment provides both wide field and detailed inspection facilities within a single compact unit. Manipulators are being developed to ring the viewing units to the best vantage points. Reeling and handling gear will be operated from outside the vessels and these provide full containment at all times. (author)

 8. Mini mental state examination

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kørner, Ejnar Alex; Lauritzen, Lise; Wang, August

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The Mini Mental State Examination (MMSE) is widely used in Denmark, but often in non-validated versions. In 2000 a cross-sectional workgroup decided on a new common version of the MMSE with a corresponding manual, which is validated for the first time in the present study. MATERIALS...... the severity of dementia disorders. Udgivelsesdato: 2008-Feb-25...

 9. Scintigraphic examinations in neuroradiology

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Emde, H [Universitaet des Saarlandes, Homburg/Saar (Germany, F.R.). Abt. fuer Neuroradiologie

  1979-06-01

  The introduction of CT in neuroradiological diagnostics has clearly lowered the interest in nuclear examinations. Frequently, these are carried only out of a lack of CT capacity. Still, some examples are given to show how useful cerebral, bone, and cerebrospinal fluid scintiscanning can be in every day routine diagnostics.

 10. Present State Examination

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Kamilla; Bertelsen, Aksel

  Present State Examination (PSE) 5. udgave er en revideret version af speciallæge i psykiatri Aksel Bertelsens oprindelige materiale. Aksel Bertelsen er ophavsmand til PSE og til den danske udgave af ICD-10. Revisionen omfatter et forbedret layout, en modernisering af sproget, tilføjelse af...

 11. Examine Your Skin

  Medline Plus

  Full Text Available ... us for One-on-One Support Donate Share Facebook Twitter Newsletter Examine Your Skin Watch the video ... 29498 © 2013 Melanoma International Foundation. All Rights Reserved. Privacy Policy | Terms of Use Toll-free: 866-463- ...

 12. The paediatric ophthalmic examination

  African Journals Online (AJOL)

  vision improves with the pinhole, then it is most probably a refractive error and can be corrected with glasses. If the vision does not improve the child should be investigated for a cause. Pupil examination in bright light and dim light, looking for anisocoria or a poorly reactive pupil is vital. Watching a child reading a page with.

 13. A radiographic examination system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cable, A.P.; Cable, W.S.

  1983-01-01

  A system for performing radiographic examination, particularly of large items such as international container units is disclosed. The system is formed as an installation comprising housings for respective linear accelerators transmitting a beam of radiation across the path of a conveyor along which the units can be displaced continuously or incrementally. On either end of the installation are container handling areas including roller conveyors with drag chains and transverse manipulators, and the whole installation is secured within automatically operated doors which seal the high energy region when a container on the conveyor is being subjected to examination. The radiation transmitted through a container is detected in a detector system incorporating a fluoroscopic screen light output from which is detected in a camera system such as a television camera, and transmitted as coded pulsed signals by a coding transfer unit to display screens where an image of the transmitted information can be displayed and/or recorded for further use. (author)

 14. Pain Examination and Diagnosis.

  Science.gov (United States)

  Curtin, Catherine

  2016-02-01

  Pain is a clinical challenge to health care providers who care for hand disorders. Pathologic pain that prevents recovery leads to dissatisfaction for both patients and providers. Despite pain being common, the root cause is often difficult to diagnose. This article reviews the examination and diagnostic tools that are helpful in identifying pathologic and neuropathic pain. This article provides tools to speed recognition of these processes to allow earlier intervention and better patient outcomes. Published by Elsevier Inc.

 15. Examining hydrogen transitions.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plotkin, S. E.; Energy Systems

  2007-03-01

  This report describes the results of an effort to identify key analytic issues associated with modeling a transition to hydrogen as a fuel for light duty vehicles, and using insights gained from this effort to suggest ways to improve ongoing modeling efforts. The study reported on here examined multiple hydrogen scenarios reported in the literature, identified modeling issues associated with those scenario analyses, and examined three DOE-sponsored hydrogen transition models in the context of those modeling issues. The three hydrogen transition models are HyTrans (contractor: Oak Ridge National Laboratory), MARKAL/DOE* (Brookhaven National Laboratory), and NEMS-H2 (OnLocation, Inc). The goals of these models are (1) to help DOE improve its R&D effort by identifying key technology and other roadblocks to a transition and testing its technical program goals to determine whether they are likely to lead to the market success of hydrogen technologies, (2) to evaluate alternative policies to promote a transition, and (3) to estimate the costs and benefits of alternative pathways to hydrogen development.

 16. Examining fatigue in COPD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Shair, Khaled; Muellerova, Hana; Yorke, Janelle

  2012-01-01

  ABSTRACT: INTRODUCTION: Fatigue is a disruptive symptom that inhibits normal functional performance of COPD patients in daily activities. The availability of a short, simple, reliable and valid scale would improve assessment of the characteristics and influence of fatigue in COPD. METHODS......: At baseline, 2107 COPD patients from the ECLIPSE cohort completed the Functional Assessment of Chronic Illness Therapy Fatigue (FACIT-F) scale. We used well-structured classic method, the principal components analysis (PCA) and Rasch analysis for structurally examining the 13-item FACIT-F. RESULTS: Four items...... were less able to capture fatigue characteristics in COPD and were deleted. PCA was applied to the remaining 9 items of the modified FACIT-F and resulted in three interpretable dimensions: i) general (5 items); ii) functional ability (2 items); and iii) psychosocial fatigue (2 items). The modified...

 17. Tomographic examination table

  International Nuclear Information System (INIS)

  Redington, R.W.; Henkes, J.L.

  1979-01-01

  Equipment is described for positioning and supporting patients during tomographic mammography using X-rays. The equipment consists of a table and fabric slings which permit the examination of a downward, pendant breast of a prone patient by allowing the breast to pass through a aperture in the table into a fluid filled container. The fluid has an X-ray absorption coefficient similar to that of soft human tissue allowing high density resolution radiography and permitting accurate detection of breast tumours. The shape of the equipment and the positioning of the patient allow the detector and X-ray source to rotate 360 0 about a vertical axis through the breast. This permits the use of relatively simple image reconstruction algorithms and a divergent X-ray geometry. (UK)

 18. Temporomandibular joint examination reviewed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Guarda Nardini

  2011-09-01

  Full Text Available The temporo-mandibular joint (TMJ it’s a joint closely related to the skull base, the spine, and the jaws; all these anatomical structures must be taken in consideration when evaluating pain involving the tmj. In order to detect patients affected by pathology or dysfunctions of the tmj, physical examination is of great value in orienting the diagnosis. Inspection must consider the symmetry of the body, the dental status and the type of occlusion. Palpation is a way to assess contractiont involving the muscles of the masticatory system and of the neck. Auscultation, based on articular noise provides means to determine whether we are dealing with degeneration of the joint or a dislocation of the intrarticular disc. In order to confirm the diagnosis obtained with the clinical evaluation, it’s useful to perform imaging techniques as opt, tomography and TC of the tmj and electromyokineosiography – index of the mandibular functionality and of the muscles status. MRI and dynamic MRI are among the non invasive exams which give the greatest amount of information, regarding the disc position and the joint degeneration. Arthroscopy is an invasive technique that allows early diagnosis of degeneration and is helpful to reveal early inflammatory processes of the joint.

 19. Radiographic examination apparatus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beetham, S.; Hogg, J.

  1983-01-01

  Tube examination apparatus has a head actuated by fluid pressure, for centralising a radioactive source. Preferably the source is shielded during transport from its storage unit to the head. A body attached to a drive-wire has hollow shield-parts which define a radiation window therebetween, and closure shield-parts which have the source located therebetween and which are a sliding fit. A spring biases the closure shields towards a first position relative to the body in which the source is enclosed. When the body moves along a guide in the head, the closure shield engages an abutment surface which arrests the closure shields. Further movement of the body to engage an abutment surface causes relative movement between the shield parts to a second position relative to the body in which the source is exposed at the window. Retraction of the body along the guide allows the spring to restore the closure shield parts to the first position. (U.K.)

 20. Parameterized examination in econometrics

  Science.gov (United States)

  Malinova, Anna; Kyurkchiev, Vesselin; Spasov, Georgi

  2018-01-01

  The paper presents a parameterization of basic types of exam questions in Econometrics. This algorithm is used to automate and facilitate the process of examination, assessment and self-preparation of a large number of students. The proposed parameterization of testing questions reduces the time required to author tests and course assignments. It enables tutors to generate a large number of different but equivalent dynamic questions (with dynamic answers) on a certain topic, which are automatically assessed. The presented methods are implemented in DisPeL (Distributed Platform for e-Learning) and provide questions in the areas of filtering and smoothing of time-series data, forecasting, building and analysis of single-equation econometric models. Questions also cover elasticity, average and marginal characteristics, product and cost functions, measurement of monopoly power, supply, demand and equilibrium price, consumer and product surplus, etc. Several approaches are used to enable the required numerical computations in DisPeL - integration of third-party mathematical libraries, developing our own procedures from scratch, and wrapping our legacy math codes in order to modernize and reuse them.

 1. System for ultrasonic examination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lund, S.A.; Kristensen, W.D.

  1987-01-01

  A computerized system for the recording of flaw images by ultrasonic examination according to the pulse-echo method includes at least one ultrasonic probe which can be moved in steps over the surface of an object along a rectilinear scanning path. Digital signals containing information on the successive positions of the sound beam, on echo amplitudes, and on the lengths of sound paths to reflectors inside the object, are processed and used for the accumulated storage of circular patterns of echo amplitude data in a matrix memory associated with a sectional plane through the object. A video screen terminal controls the system and transforms the accumulated data into displays of sectional flaw images of greatly improved precision and sharpness of definition. A gradual transfer of filtered data from a number of parallel sectional planes to three further matrix memories associated with projection planes at right angles to each other permits presentation in three dimensions of equally improved projection flaw images. (author) 2 figs

 2. Ocena częstości występowania stresu, objawów mu towarzyszących, przyczyn oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych wśród osób uczących się = Estimation of the frequency of occurrence of stress and its symptoms and evaluation of causes and management of stress among students / learners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Kozłowski

  2016-05-01

  4Instytut Filologii Angielskiej, KUL w Lublinie   Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin e-mail: piotr7176@gmail.com   Streszczenie Celem pracy była ocena częstości występowania stresu, przyczyny oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych wśród osób uczących się. Badaniem objęto 102 osoby. Kobiety stanowiły 57,8% respondentów, natomiast mężczyźni 42,2%. Wiek ankietowanych zawierał się w przedziale od 18 do 30 lat. Badanie przeprowadzono w okresie od września do października 2015 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem użytym do zebrania danych, był autorski, anonimowy kwestionariusz. Kwestionariusz zawierał 25 pytań z możliwością jednokrotnego wyboru w tym trzy pytania z możliwością wielokrotnego wyboru. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi- kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie. Wśród ankietowanych niespełna połowa (47,1% znajdowała się w sytuacji stresowej kilka razy w tygodniu. Natomiast stres odczuwało kilka razy dziennie aż 21,6% ankietowanych. Respondenci to osoby młode, kształcące się to też jako główny powód stresu wskazany został związek ze szkołą bądź studiami (74,5%. Problemy rodzinne wywołują stres u 59,8%. Wśród objawów stresu ankietowani wskazywali rozdrażnienie, gniew, ból brzucha, uczucie bezradności, problemy z koncentracją oraz zaburzenia łaknienia. Blisko połowa ankietowanych (47,5% deklaruje, że po przejściu okresu stresu objawy z nim związane mijają. Nie ma istotnych statystycznie różnic dotyczących długości występowania objawów biorąc pod uwagę płeć. Najskuteczniejszą metodą radzenia sobie ze stresem jest wsparcie drugiej osoby, odpowiedź tą wybrała prawie polowa respondentów (49,5%. Większość ankietowanych (62,4% dzieli się swoimi problemami z rodziną i bliskimi. Mężczyźni istotnie statystycznie (p<0,05 częściej nie mówią o swoich

 3. European windpower: project financing examined

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mitchell, Catherine

  1993-01-01

  In part two of an examination of funding mechanisms for wind-generated electricity, the financing of wind projects in the major producers - Denmark, the Netherlands, Germany and the UK is examined. Part one examined the tariff and subsidy mechanisms available for wind generation in the same countries. (author)

 4. X-ray examination apparatus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bernstein, S.; Griswa, P.J.; Halter, P. Jr.; Kidd, H.J.

  1980-01-01

  Apparatus for x-ray cardiovascular examination and which can also be used for general purpose examination is described. An advantage of the system is that there is no mechanical connection between the image intensifier and source to interfere with the medical examiner or emergency procedures. (U.K.)

 5. TMI-2 core examination plan

  International Nuclear Information System (INIS)

  Owen, D.E.; MacDonald, P.E.; Hobbins, R.R.; Ploggr, S.A.

  1982-01-01

  The Three Mile Island (TMI-2) core examination is divided into four stages: (1) before removing the head; (2) before removing the plenum; (3) during defueling; and (4) offsite examinations. Core examinations recommended during the first three stages are primarily devoted to documenting the post-accident condition of the core. The detailed analysis of core damage structures will be performed during offsite examinations at government and commercial hot cell facilities. The primary objectives of these examinations are to enhance the understanding of the degraded core accident sequence, to develop the technical bases for reactor regulations, and to improve LWR design and operation

 6. Computer tomographic examinations in epilepsy

  International Nuclear Information System (INIS)

  De Villiers, J.F.K.

  1984-01-01

  Epileptic patients that was examined at the Universitas Hospital (Bloemfontein) by means of computerized tomography for the period July 1978 - December 1980, are divided into two groups: a) Patients with general epilepsy of convulsions - 507; b) Patients with vocal or partial epilepsy - 111. The method of examination and the results for both general and vocal epilepsy are discussed. A degenerative state was found in 35% of the positive computer tomographic examinations in general epilepsy and 22% of the positive examinations for vocal epilepsy. The purpose of the article was to explain the circumstances that can be expected when a epileptic patient is examined by means of computerized tomography

 7. Standard examination stage for the fuels and materials examination facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hess, J.W.; Frandsen, G.B.

  1980-01-01

  A Standard Examination Stage (SES) has been designed, fabricated, and tested for use in the Fuel and Materials Examination Facility (FMEF) at the Hanford Reservation near Richland, WA. The SES will perform multiple functions in a variety of nuclear fuel, absorber, and blanket pin handling, positioning, and examination operations in 11 of 22 work stations in the FMEF Nondestructive Examination (NDE) cell. Preprogrammable, automated, closed loop computer control provides precision positioning in the X, Y and Z directions and in pin rotational positioning. Modular construction of both the mechanical hardware and the electrical and control system has been used to facilitate in-cell maintainability

 8. Individual plant examination: Submittal guidance

  International Nuclear Information System (INIS)

  1989-08-01

  Based on a Policy Statement on Severe Accidents Regarding Future Designs and Existing Plants, the performance of a plant examination is requested from the licensee of each nuclear power plant. The plant examination looks for vulnerabilities to severe accidents and cost-effective safety improvements that reduce or eliminate the important vulnerabilities. This document delineates guidance for reporting the results of that plant examination. 38 refs., 2 tabs

 9. Southeast Asian Languages Proficiency Examinations.

  Science.gov (United States)

  Brown, James Dean; And Others

  The design, administration, revision, and validation of the Southeast Asian Summer Studies Institute proficiency examinations are reported. The examinations were created as parallel language proficiency tests in each of five languages: Indonesian, Khmer, Tagalog, Thai, and Vietnamese. Four tests were developed in each language: multiple-choice…

 10. Hot Fuel Examination Facility (HFEF)

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — The Hot Fuel Examination Facility (HFEF) is one of the largest hot cells dedicated to radioactive materials research at Idaho National Laboratory (INL). The nation's...

 11. MANAGEMENT OF EXAMINATIONS: ETHICAL ISSUES.

  African Journals Online (AJOL)

  Elizabeth

  Abstract. Examinations occupy a strategic position in our lives and society today.. In a .... Test Development and Research Office (TEDRO), as an arm of WAEC. ..... classroom management as proposed by Queen, Blackwelder & Mallen. (1997):.

 12. TMI-2 core examination plan

  International Nuclear Information System (INIS)

  Carlson, J.O.

  1984-07-01

  The role of the Three Mile Island Unit 2 (TMI-2) core examination in the resolution of major nuclear safety issues is delineated in this plan. Relevant data needs are discussed, and approaches for recovering data from the TMI-2 plant are identified. Specific recommendations and justifications are provided for in situ documentation and off-site artifact examination activities. The research and development program is being managed by EG and G Idaho, Inc

 13. The engagement and control examination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Flach, H.D.; Hinz, G.

  1976-01-01

  The legal provisions of the 1st radiation protection ordinance and of the X-ray ordinance valid in the FRG at present prescribe an engagement examination for persons who are exposed to radiation for professional reasons. These persons are also to be examined by authorized physicians at certain intervals. An employee may only be employed in the controlled area if this employment is not thought to cause any hazards to his health. (orig.) [de

 14. Micrographic examination of irradiated uranium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bloch, J.; Bourgues, J.

  1959-01-01

  An installation for the metallographic examination of the EL2 reactor uranium rods has been put into service since September 1955 at the High Activity Lab of CEA Saclay center. This paper describes the apparatuses used for these examinations and presents the results of the micrographic studies of the first three rod assemblies removed from EL2 so far. Reprint of a paper published in Revue de Metallurgie, LV, No. 4, 1958, p. 339-344 [fr

 15. Neurological examination in small animals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viktor Paluš

  2014-03-01

  Full Text Available This clinical review about the neurological examination in small animals describes the basics about the first steps of investigation when dealing with neurological patients. The knowledge of how to perform the neurological examination is important however more important is how to correctly interpret these performed tests. A step-by-step approach is mandatory and examiners should master the order and the style of performing these tests. Neurological conditions can be sometimes very distressing for owners and for pets that might not be the most cooperating. The role of a veterinary surgeon, as a professional, is therefore to collect the most relevant history, to examine a patient in a professional manner and to give to owners an educated opinion about the further treatment and prognosis. However neurological examinations might look challenging for many. But it is only the clinical application of neuroanatomy and neurophysiology to an every-day situation for practicing veterinarians and it does not require any specific in-to-depth knowledge. This clinical review is aimed not only to provide the information on how to perform the neurological examination but it is also aimed to appeal on veterinarians to challenge their daily routine and to start practicing on neurologically normal patients. This is the best and only way to differentiate between the normal and abnormal in a real situation.

 16. Examinations for radiologists. 1250 examination questions, with comments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Albes, G.

  2007-01-01

  The first section presents self-tests and learning tips for a realistic assessment and optimisation of students' learning styles. Rhetoric and communicative competences are looked into, and hints are given on how to organize ones's documents. The second section contains more than 1250 examination questions from all fields of radiology, with which examination situations can be simulated for self-studies. The student is shown how to provide structured answers to complex questions, how to solve clinical problems step by step, how to assess facts, to develop key statements, etc. (orig.)

 17. CT examinations in older patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sciuk, J.; Peters, P.E.

  1989-01-01

  A total of 2,878 unselected subsequent CT examinations carried out in 1984 were analyzed retrospectively. All studies were performed in a university hospital with a centralized department of diagnostic radiology. Most of the patients investigated were hospitalized; there were only 12% outpatients. Of the patients studied 12.6% were older than 65 years and 20.5% older than 60; 17.7% were emergency cases and patients between 16 and 25 years of age represented the largest fraction. In all other age groups the relative distribution between emergency cases and regular studies revealed no significant differences. There was no statistically significant difference between the older age group (patients older than 65 years) and the total population of this study in almost all items investigated, i.e., no differences in CT examination time and no differences in preparation time (time between two CT studies). The rate of abdominal CT examinations was 7% higher in the older age group, while the relative distribution of all other CT examinations was again comparable to the total population under study. Thus, the expected increase in patients in the older age group does not measurably prolong the CT examination time. This statement applies to a major referral center with a high percentage of inpatients. (orig.) [de

 18. Examination of musculoskeletal chest pain

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunse, Mads Hostrup; Stochkendahl, Mette Jensen; Vach, Werner

  2010-01-01

  using a standardized examination protocol, (2) to determine inter-observer reliability of single components of the protocol, and (3) to determine the effect of observer experience. Eighty patients were recruited from an emergency cardiology department. Patients were eligible if an obvious cardiac or non......-cardiac diagnosis could not be established at the cardiology department. Four observers (two chiropractors and two chiropractic students) performed general health and manual examination of the spine and chest wall. Percentage agreement, Cohen's Kappa and ICC were calculated for observer pairs (chiropractors.......01 to 0.59. Provided adequate training of observers, the examination protocol can be used in carefully selected patients in clinical settings and should be included in pre- and post-graduate clinical training....

 19. Why operators fail licensing examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roth, D.R.; Zerbo, J.N.

  1975-01-01

  A survey was conducted among nuclear utility operators who have taken NRC licensing examinations to determine which factors they considered important in their success or failure. The operators also compared the actual NRC examination with their expectations prior to taking the examination. The results of the survey supplement NRC statistics with regard to failure rates. Over 350 operators and 20 utilities participated in the survey and a good cross section of the nuclear community is represented. Reactor theory and emergency procedures are important areas in which operators found NRC emphasis to be different than expected. Observation Training and Design Lecture Series are two training segments which appear to require improvement. Recommendations are made for the use of data collected through this survey and for continuation of the effort to give operators a mechanism of supplying feedback to the training and licensing process

 20. Post irradiation examination technology exchange

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sozawa, Shizuo; Ito, Masayasu; Taguchi, Taketoshi; Nakagawa, Tetsuya; Lee, Hyung-Kwon

  2012-01-01

  Under the KAERI and JAEA agreement, in a part of the program 18 (Post Irradiation Examination (PIE) and Evaluation Technique of Irradiated Materials), an eddy current test was proposed as a round robin test, and it has been being progressed in both organizations in order to enhance the post irradiation examination technology. Up to now, several data are obtained by both PIE facilities. In this paper, the round robin test program is shown, and also shown obtained data with discussion from applicability as a nondestructive test in the hot cell. (author)

 1. Industrial relations in agriculture examined

  NARCIS (Netherlands)

  Schaapman, M.H.

  2003-01-01

  Agriculture remains an important part of the Dutch economy, accounting for around 10%of GDP . The sector is currently undergoing major changes in terms of production, markets and technology, with important implications for employment. This article examines industrial relations in agriculture,

 2. Open Book Professional Accountancy Examinations

  Science.gov (United States)

  Rowlands, J. E.; Forsyth, D.

  2006-01-01

  This article describes the structure and rationale for an open-book approach in professional accountancy examinations. The concept of knowledge management and the recognition that some knowledge ought to be embedded in the minds of professional accountants while other knowledge ought to be readily accessible and capable of application forms the…

 3. Jose Cabrera (Zorita) tube examination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kuchirka, P.J.

  1986-01-01

  Jose Cabrera (Zorita) tube examination procedures are discussed. This plant continues to use phosphate water chemistry (sodium/phosphate ratio = 2.1). Three hot leg tube segments were pulled from the Jose Cabera (Zorita) plant in 1985. One tube had a field EC indication on the OD at the first tube support plate and the other two had field EC indications on their ID about 3 inches above the bottom of the tube sheet. All three tubes were initially sent to Battelle for preliminary NDE and decontamination. Segments of two tubes were sent to Westinghouse for destructive examination. The results of the laboratory eddy current and radiographic examinations are given. The results of the visual examinations are also given. The tube with OD indications was destructively examined and shallow intergranular pitting and intergranular attack, up to 2 mils deep, were found on the OD in the tube sheet region. Local areas of IGA, up to 5 mils deep, were found on the OD within the tube support plate region. A summary of this information together with supporting micrographs is given. It was hypothesized that a caustic crevice environment was the cause of this mild degradation. Shallow areas of thinning or wastage, up to 3 mils, were found just above the top of the tube sheet in the sludge pile region. Even more shallow wastage was found at the edges of support plate locations. This wastage is believed to be the remnant of early plant chemistry when a higher sodium/phosphate ratio and higher phosphate concentration were allowed

 4. [Diagnosis. History and physical examination].

  Science.gov (United States)

  Pérez Martín, Álvaro

  2014-01-01

  Family physicians play a key role in the diagnosis and management of patients with osteoarthritis. Diagnosis is mainly clinical and radiological. A complete history should be taken with meticulous physical examination of the joints. The history-taking should aim to detect risk factors and compatible clinical symptoms. Pain characteristics should be identified, distinguishing between mechanical and inflammatory pain, and an exhaustive examination of the joints should be performed, with evaluation of the presence of pain, deformity, mobility restrictions (both active and passive), crepitus, joint effusion, and inflammation. A differential diagnosis should be made with all diseases that affect the joints and/or produce joint stiffness. Copyright © 2014 Elsevier España, S.L. All rights reserved.

 5. Psychological examinations of radiological personnel

  International Nuclear Information System (INIS)

  Litver, B.Ya.; Ivanov, E.V.

  1978-01-01

  It is pointed out that a comprehensjve hygienic evaluation of the impact of ionizing radiations on man needs to take into account not only the biologic effects of these radiations, but also their psychologic and emotional effects, which may aggravate or lessen the disturbances caused by radiation. Several methods of psychologic examination of persons handling ionizing radiation sources are proposed, and the desirability of applying these methods in the dispensary system is indicated

 6. Ultrasound examination of the thyroid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Swaenepoel, L.; Demeester-Mirkine, N.; Sacre, R.; Jockheer, M.H.; van Geertruyden, J.

  1982-07-01

  Ultrasound examination of the thyroid offers an accurate morphological picture and the possibility of comparing objectively the size of lobes and lesions over long periods. Cysts and calcifications, mostly benign, are readily recognized. Neoplastic lesions in our series were all less reflective than normal thyroid tissue. But so were the majority of benign nodules. In hyperthyroidism, subacute thyroiditis and Hashimoto's thyroiditis, the thyroid tissue is much less echogenic than in the normal gland.

 7. Ultrasonographic examination in chest disease

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Choe, K.O.; Lee, J.D.; Yoo, H.S. [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1983-12-15

  Ultrasonographic examination is not widely applied to chest disease, but is may give useful information when the acoustic window for a lesion exist. We did perform ultrasound examination in 68 cases of chest disease. 1. The cases of pleural diseases was predominant; pleural effusion 35 cases, pleural metastatic tumor 2 case, mesothelioma 2 cases and fibrous thickening 1 case, total 40 cases. It was useful to differentiate pleural effusion and fibrous thickening or parenchymal lesion simulating pleural disease, to localize the optimal aspiration site for a loculated empyema, to detect pleural bumorhidden by effusion such as metastatic tumor or mesothelioma. 2. 15 cases of parenchymal lesion and 2 cases of extra pleural mass was examined. The echo pattern of consolidation and atelectasis shows typical multiple tubular streaks within the echogenic area. The echogenicity of the peripheral mass due to primary bronchogenic carcinoma, parenchymal or extrapleural metastatic tumor and granuloma were compared. 3. In the cases of pleural or parenchymal cystic lesions, such as loculated empyema or lung abscess, because of strong reverberation artifact from posterior border of the lesion, the prediction of cystic and solid lesion is sometimes difficult. 4. In 7 cases of mediastinal lesion, cystic lesion show free echo and posterior enhancement. In contrast, solid or fat component show characteristic echo pattern. 5. In the cases of juxta diaphragmatic lesion, sonogram can confirm the underlying intraabdominal pathology, in this case subphrenic abscess

 8. Ultrasonographic examination in chest disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Choe, K.O.; Lee, J.D.; Yoo, H.S.

  1983-01-01

  Ultrasonographic examination is not widely applied to chest disease, but is may give useful information when the acoustic window for a lesion exist. We did perform ultrasound examination in 68 cases of chest disease. 1. The cases of pleural diseases was predominant; pleural effusion 35 cases, pleural metastatic tumor 2 case, mesothelioma 2 cases and fibrous thickening 1 case, total 40 cases. It was useful to differentiate pleural effusion and fibrous thickening or parenchymal lesion simulating pleural disease, to localize the optimal aspiration site for a loculated empyema, to detect pleural bumorhidden by effusion such as metastatic tumor or mesothelioma. 2. 15 cases of parenchymal lesion and 2 cases of extra pleural mass was examined. The echo pattern of consolidation and atelectasis shows typical multiple tubular streaks within the echogenic area. The echogenicity of the peripheral mass due to primary bronchogenic carcinoma, parenchymal or extrapleural metastatic tumor and granuloma were compared. 3. In the cases of pleural or parenchymal cystic lesions, such as loculated empyema or lung abscess, because of strong reverberation artifact from posterior border of the lesion, the prediction of cystic and solid lesion is sometimes difficult. 4. In 7 cases of mediastinal lesion, cystic lesion show free echo and posterior enhancement. In contrast, solid or fat component show characteristic echo pattern. 5. In the cases of juxta diaphragmatic lesion, sonogram can confirm the underlying intraabdominal pathology, in this case subphrenic abscess

 9. Continuous assessment and matriculation examination marks – An empirical examination

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Servaas van der Berg

  2015-12-01

  This study compares CASS data to the externally assessed matric exam marks for a number of subjects. There are two signalling dimensions to inaccurate assessments: (i Inflated CASS marks can give students a false sense of security and lead to diminished exam effort. (ii A weak correlation between CASS and the exam marks could mean poor signalling in another dimension: Relatively good students may get relatively low CASS marks. Such low correlations indicate poor assessment reliability, as the examination and continuous assessment should both be testing mastery of the same national curriculum. The paper analyses the extent of each of these dimensions of weak signalling in South African schools and draws disturbing conclusions for a large part of the school system.

 10. Online examiner calibration across specialties.

  Science.gov (United States)

  Sturman, Nancy; Wong, Wai Yee; Turner, Jane; Allan, Chris

  2017-09-26

  Integrating undergraduate medical curricula horizontally across clinical medical specialties may be a more patient-centred and learner-centred approach than rotating students through specialty-specific teaching and assessment, but requires some interspecialty calibration of examiner judgements. Our aim was to evaluate the acceptability and feasibility of an online pilot of interdisciplinary examiner calibration. Fair clinical assessment is important to both medical students and clinical teachers METHODS: Clinical teachers were invited to rate video-recorded student objective structured clinical examination (OSCE) performances and join subsequent online discussions using the university's learning management system. Post-project survey free-text and Likert-scale participant responses were analysed to evaluate the acceptability of the pilot and to identify recommendations for improvement. Although 68 clinicians were recruited to participate, and there were 1599 hits on recordings and discussion threads, only 25 clinical teachers rated at least one student performance, and 18 posted at least one comment. Participants, including rural doctors, appeared to value the opportunity for interdisciplinary rating calibration and discussion. Although the asynchronous online format had advantages, especially for rural doctors, participants reported considerable IT challenges. Our findings suggest that fair clinical assessment is important to both medical students and clinical teachers. Interspecialty discussions about assessment may have the potential to enrich intraspecialty perspectives, enhance interspecialty engagement and collaboration, and improve the quality of clinical teacher assessment. Better alignment of university and hospital systems, a face to face component and other modifications may have enhanced clinician engagement with this project. Findings suggest that specialty assessment cultures and content expertise may not be barriers to pursuing more integrated

 11. Nursing ultrasound examination in catheterization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luca Romei

  2007-12-01

  Full Text Available Ultrasound (US examination of the bladder can precisely determine the bladder volume and is a useful tool in estimating the residual urine volume. Its application is consequently recommended as an alternative to catheterization for the determination of residual urine. Moreover it represents a simple, noninvasive method to predict the outcome of a voiding trial following acute urine retention based on intravesical prostatic protrusion and on the US pattern of the bladder content. In this article, the Authors review the implementation and results of a bladder US program developed for non-medical caregivers at one Emergency Department.

 12. Postirradiation examination of beryllium pebbles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gelles, D.S.

  1998-01-01

  Postirradiation examinations of COBRA-1A beryllium pebbles irradiated in the EBR-II fast reactor at neutron fluences which generated 2700--3700 appm helium have been performed. Measurements included density change, optical microscopy, scanning electron microscopy, and transmission electron microscopy. The major change in microstructure is development of unusually shaped helium bubbles forming as highly non-equiaxed thin platelet-like cavities on the basal plane. Measurement of the swelling due to cavity formation was in good agreement with density change measurements

 13. Australia's uranium policy: an examination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Crook, K.A.W.; Derborough, M.A.; Diesendorf, M.; Inall, E.K.; Peaslee, D.C.; Taylor, S.R.

  1974-12-01

  The mining and export of Australian Uranium poses problems for the safety of the world that any responsible government is bound to consider. The following note lists the major problems, attempts to assess their importance, and to suggest what lines may be relevant to Australia for their solution. These problems were examined because of the concern about the appropriateness of attempting to fulfill projected world energy needs by any means; and their fulfillment, by using nuclear fuels carries special problems of biological, social and political hazards. Any development of Australia's uranium resources should be considered in this light. (author)

 14. Postirradiation examination of HTR fuel

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nabielek, H.; Reitsamer, G.; Kania, M.J.

  1986-01-01

  Fuel for the High Temperature Reactor (HTR) consists of 1 mm diameter coated particles uniformly distributed in a graphite matrix within a cold-molded 60 mm diameter spherical fuel element. Fuel performance demonstrations under simulated normal operation conditions are conducted in accelerated neutron environments available in Material Test Reactors and in real-time environments such as the Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor (AVR) Juelich. Postirradiation examinations are then used to assess fuel element behavior and the detailed performance of the coated particles. The emphasis in postirradiation examination and accident testing is on assessment of the capability for fuel elements and individual coated particles to retain fission products and actinide fuel materials. To accomplish this task, techniques have been developed which measures fission product and fuel material distributions within or exterior to the particle: Hot Gas Chlorination - provides an accurate method to measure total fuel material concentration outside intact particles; Profile Electrolytic Deconsolidation - permits determination of fission product distribution along fuel element diameter and retrieval of fuel particles from positions within element; Gamma Spectrometry - provides nondestructive method to measure defect particle fractions based on retention of volatile metallic fission products; Particle Cracking - permits a measure of the partitioning of fission products between fuel kernel and particle coatings, and the derivation of diffusion parameters in fuel materials; Micro Gas Analysis - provides gaseous fission product and reactive gas inventory within free volume of single particles; and Mass-spectrometric Burnup Determination - utilizes isotope dilution for the measurement of heavy metal isotope abundances

 15. OCT for Examination of Artwork

  Science.gov (United States)

  Targowski, Piotr; Iwanicka, Magdalena; Rouba, Bogumiła J.; Frosinini, Cecilia

  In this chapter the application of OCT to examination of objects of cultural heritage is given. The knowledge about the structure of the object of art is necessary both for inventory purposes and planning/monitoring of conservation-restoration treatments. Due to its noninvasiveness OCT is well suited for such applications. The major limitation is in the lack of transparency of certain structures. Specific requirements, advantages and limitations of use of the OCT technique in this area are discussed first. Then the overview of applications to easel paintings, historic glass, and craftsmanship is given, followed by two examples of monitoring the laser ablation with OCT: very local in case of Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), and more general in case of laser ablation of the varnish layer. Then the examples of application of OCT to examination of paintings are given: investigation of deterioration of the varnish layer in the "Adoration of the Magi" by Leonardo da Vinci (Uffizi, Italy), imaging of overpaintings on two 17th and 18th c. oil paintings on canvas, and visualization of specific case of retouching located between two layers of varnish in the "Madonna with Yarnwinder" (attributed to L. da Vinci, private property).

 16. Ocena wiedzy uczniów warszawskich szkół średnich na temat skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernego korzystania z promieniowania ultrafioletowego (UV = Knowledge assessment about health effects caused by excessive use of ultraviolet radiation (UV among high school students in Warsaw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Koczkodaj

  2016-05-01

  Abstract 1. Introduction and aim Ultraviolet radiation is present in the daily life of every human being. The constantly growing number of new cases of skin cancer in Poland and in the world can suggest a lack of adequate knowledge of photoprotection. Raising public awareness, especially among young people about the health effects of excessive UV radiation use, plays a key role in relation to their current and future health. The aim of the study was to assess the level of knowledge among high school students in Warsaw about the health effects resulting from excessive use of ultraviolet radiation, as well as knowledge concerning health behaviors of young people using UV radiation. 2. Material and methods The study group consists of 153 students from Warsaw high schools. The gender distribution was random, the age range of the respondents was 17 to 19 years. The study was conducted using paper questionnaire, consisting of 29 questions. To examine the relationship between the selected traits has been applied test of independence chi-square (χ2 (STATISTICA12 package. In tests the level of significance was p≤0.05. Depending on the size used appropriate amendments to the chi-square test. 3. Results and conclusions There was no relationship between such features as: the use of tanning devices and perception of skin burns as a carcinogenic factor, the use of the solarium and regularly reviewing pigmented moles, the occurrence of malignant melanoma of the skin in the past in the family and the use of tanning devices, the occurrence of skin burns and frequency of use of formulations with UV protection. This may indicate incomplete knowledge of the respondents in terms of the impact of UV on human health.

 17. CT examination of the kidneys

  International Nuclear Information System (INIS)

  Handa, Youji; Ishida, Ken; Arita, Takeshi; Ishine, Kenji; Tezen, Takashi; Ohta, Nobuhiro

  1985-01-01

  Plain CT scanning of the kidney was performed in 16 patients with renal failure whose basic renal disorder had been not necessarily known beforehand. The findings of the CT examination were composed of renal atrophy of various degree (12 cases), cystic lesions (8 cases), polycystic renal disease (one case), nephrosclerosis (2 cases), hydronephrosis (2 cases), ureter and renal stones (one case), and normal CT profile (2 cases). Being based on these CT findings and other clinical informations, basic renal disorders could be either presumed or confirmed. It was concluded that plain CT scanning of the kidney was useful to decide a method of treatment and to estimate prognosis in patients with renal failure. (author)

 18. Ocena funkcji barku u pacjentek po 50 r.ż. z objawem łopatki skrzydlatej, oraz bez tej dysfunkcji, leczonych z powodu raka piersi. Badanie przekrojowe = Assessment of shoulder function in patients 50 years of age treated for breast cancer. Cross-sectional study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Włoch

  2016-02-01

  • Siła mięśniowa w wybranych ruchach barku nie różni się pomiędzy pacjentkami po mastektomii z objawem łopatki skrzydlatej,a badanymi po mastektomii bez tego objawu.           Introduction and purpose: Approximately 70,000 women in Poland, lives with at least five years, diagnosed with breast cancer. 40 to 60% of the respondents, 12 months after surgery and adjuvant therapy, has at least one functional problem of the shoulder, which may result from the co-existence winged scapula. Aim of the study was to evaluate the function and range of motion of the shoulder (in patients from the age group 50-59 years, symptom winged shoulder on the left side of the body, which has been acquired surgery. Material and Methods: The material collected in the Department of Rehabilitation Holy Cross Cancer Center in Kielce. Inclusion criteria (age, sex, treatment at Holy Cross Cancer Center > 2 years after surgery, met 32 patients over 50 years of age. Goniometric assessment made to measure range of motion in the joint, Anthropometric examined the range of motion of the shoulder. Dynamometer  was used to assess the strength of selected muscle groups while lifting, protract and retract of the shoulder. Results: The mobility of glenohumeral and scapular joint on the left breast mastectomy was significantly restricted in the movements of flexion (9°, vertical extension (5°, abduction (8.2°, internal rotation (3.4° and external rotation (10.9° compared to the healthy side in the same patients. Muscle strength in selected groups of shoulder muscles differed significantly between the upper limb covered mastectomy with symptom winged scapula and healthy limb of the same patients. Conclusion 1. Mobility of the shoulder patients in the group of 50-59 years after mastectomy symptom winged blades vary the value of bending compared to patients after mastectomy without this symptom. 2. The strength of muscle movements in the selected shoulder does not differ between patients

 19. National Postirradiation Examination Workshop Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schulthess, Jason L

  2011-06-01

  A National Post-Irradiation-Examination (PIE) Workshop was held March 29-30, 2011, in Washington D.C., stimulated by the DOE Acting Assistant Secretary for Nuclear Energy approval on January 31, 2011 of the “Mission Need Statement for Advanced Post-Irradiation Examination Capability”. As stated in the Mission Need, “A better understanding of nuclear fuels and material performance in the nuclear environment, at the nanoscale and lower, is critical to the development of innovative fuels and materials required for tomorrow’s nuclear energy systems.” (2011) Developing an advanced post-irradiation capability is the most important thing we can do to advance nuclear energy as an option to meeting national energy goals. Understanding the behavior of fuels and materials in a nuclear reactor irradiation environment is the limiting factor in nuclear plant safety, longevity, efficiency, and economics. The National PIE Workshop is part of fulfilling or addressing Department of Energy (DOE) missions in safe and publically acceptable nuclear energy. Several presentations were given during the opening of the workshop. Generally speaking, these presentations established that we cannot continue to rely on others in the world to provide the capabilities we need to move forward with nuclear energy technology. These presentations also generally identified the need for increased microstructural understanding of fuels and materials to be coupled with modeling and simulation, and increased accessibility and infrastructure to facilitate the interaction between national laboratories and participating organizations. The overall results of the work of the presenters and panels was distilled into four primary needs 1. Understanding material changes in the extreme nuclear environment at the nanoscale. Nanoscale studies have significant importance due to the mechanisms that cause materials to degrade, which actually occur on the nanoscale. 2. Enabling additional proficiency in

 20. Stardust Interstellar Preliminary Examination (ISPE)

  Science.gov (United States)

  Westphal, A. J.; Allen, C.; Bajt, S.; Basset, R.; Bastien, R.; Bechtel, H.; Bleuet, P.; Borg, J.; Brenker F.; Bridges, J.

  2009-01-01

  In January 2006 the Stardust sample return capsule returned to Earth bearing the first solid samples from a primitive solar system body, C omet 81P/Wild2, and a collector dedicated to the capture and return o f contemporary interstellar dust. Both collectors were approximately 0.1m(exp 2) in area and were composed of aerogel tiles (85% of the co llecting area) and aluminum foils. The Stardust Interstellar Dust Col lector (SIDC) was exposed to the interstellar dust stream for a total exposure factor of 20 m(exp 2-) day during two periods before the co metary encounter. The Stardust Interstellar Preliminary Examination ( ISPE) is a three-year effort to characterize the collection using no ndestructive techniques. The ISPE consists of six interdependent proj ects: (1) Candidate identification through automated digital microsco py and a massively distributed, calibrated search (2) Candidate extr action and photodocumentation (3) Characterization of candidates thro ugh synchrotronbased FourierTranform Infrared Spectroscopy (FTIR), S canning XRay Fluoresence Microscopy (SXRF), and Scanning Transmission Xray Microscopy (STXM) (4) Search for and analysis of craters in f oils through FESEM scanning, Auger Spectroscopy and synchrotronbased Photoemission Electron Microscopy (PEEM) (5) Modeling of interstell ar dust transport in the solar system (6) Laboratory simulations of h ypervelocity dust impacts into the collecting media

 1. Anterior chest wall examination reviewed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Trotta

  2011-09-01

  Full Text Available Anterior chest wall involvement is not infrequently observed within inflammatory arthropaties, particularly if one considers seronegative spondiloarthritides and SAPHO syndrome. Physical examination is unreliable and conventional X-rays analysis is an unsatisfactory tool during diagnostic work-up of this region. Scintigraphic techniques yield informations both on the activity and on the anatomical extent of the disease while computerized tomography visualize the elementary lesions, such as erosions, which characterize the process. Moreover, when available, magnetic resonance imaging couple the ability to finely visualize such lesions with the possibility to show early alterations and to characterize the “activity” of the disease, presenting itself as a powerful tool both for diagnosis and follow-up. This review briefly shows the applications of imaging techniques for the evaluation of the anterior chest wall focusing on what has been done in the SAPHO syndrome which can be considered prototypical for this regional involvement since it is the osteo-articular target mainly affected by the disease.

 2. TMI-2 quick look examination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Franz, W.A.; Rider, R.L.; Austin, W.A.; Cole, N.

  1982-01-01

  The purpose of this work, conducted under the Department of Energy's Reactor Evaluation Program, was to gain the earliest possible access to the TMI-2 reactor vessel and to determine the condition of the plenum assembly and the reactor core. Completion of this examination has also provided substantial progress towards removal of the reactor vessel head and eventual defueling. Two methods were developed for gaining through-head access. The first involves removal of an entire CRDM, providing a 6.8-cm-diameter access through the nozzle. In case normal uncoupling proved unsuccessful, contingency techniques were developed to disconnect the leadscrew. Two contingency procedures, one ex-head and one in-head, were developed. A second technique for through-head access, the so-called Quick Look technique, was developed at the suggestion of the Technical Assessment and Advisory Group (TAAG), a group of senior technical people funded by DOE to advise GPU Nuclear on the TMI-2 recovery. This simplified method involves uncoupling and removing a CRDM leadscrew by basically normal methods and inserting a Closed Circuit Television (CCTV) camera directly through the space vacated by the leadscrew

 3. Ocena i porównanie wybranych parametrów stabilności postawy u pacjentów z zaburzeniami równowagi i osób zdrowych w badaniach stabilometrycznych = Assessment and comparison of selected parameters of posture stability in patients with balance disorders and healthy people by stabilometric analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Pyskir

  2016-12-01

  żej dwóch przy koordynacji wzrokowo – ruchowej na poziomie poniżej 70% powinny skłaniać do podjęcia bardziej szczegółowej diagnostyki systemu kontroli postawy.   Słowa kluczowe: stabilność postawy, system kontroli postawy, posturografia, badanie stabilometryczne, zaburzenia równowagi     Abstract   Introduction Stable vertical position of the human body is possible thanks to the work complicated Postural Control System (PCS, whose operation requires proper cooperation of several senses. Operation of this system deteriorates in the elderly, it also can be impaired as a result of illnesses or injuries. There are a lot of ways of postural stability assessment, but to develop magnitudes of measuring quantities that differentiate normal from malfunctioning PCS appears to be still a large challenge. Aim The aim of this research was trying to find such the values of some measured parameters which indicate the risk of a failure operation of the postural control system. Materials and methods The study involved 50 patients hospitalized in the Dr Antoni Jurasz University Hospital No.1 in Bydgoszcz and 50 healthy volunteers. The PROMED J. Olton company stabilometric platform was used. It was recorded movement center of pressure (COP on the ground while the free stand for 32 seconds. Each examination included three trials - with eyes open, eyes closed and feedback. Results The values of the area and length of the COP path measured in three trials, Romberg coefficient and the feedback coefficient were compared in both groups. All analyzed parameters in patients group differ significantly from the results obtained by healthy individuals. Special attention should be paid to the COP area with closed eyes, Romberg coefficient and the feedback coefficient. Conclusions The area of sways with eyes closed exceeding 400mm2 in 30 seconds tests, as well as the Romberg coefficient bigger than 2 and the feedback coordination coefficient less than 70% should encourage to take a

 4. Microprobe to closely examine minerals

  International Nuclear Information System (INIS)

  2006-01-01

  The University of South Australia will develop synchrotron-based technology that can determine the structure and chemical composition of mineral samples at microscopic levels. The planned multi-analysis synchrotron X-ray facility Beam-line 11 is for implementing on the Australian Synchrotron. UniSA's Applied Centre for Structural and Synchrotron Studies (ACeSSS) will use Beamline 11 to shed new light on factors that constrain recoveries of copper and gold from typical copper ores. ACeSSS director Professor Andrea Gerson is working with an international team and the Australian Synchrotron on the design of Beamline 11. According to Gerson, there is scope to improve processing and/or increase recoveries in copper, gold and valueless pyrite either through separation, smelting, leaching or electro-processing. Using synchrotron technology, researchers will determine the structure and chemical composition of mineral samples to understand the fundamental behaviour of these materials in order to identify process and : environmental benefits. Three different strategies will be employed: tracing the movement of gold through the mineral processing chain to optimise and increase gold recovery; examining the surface layers formed when copper is leached from the mineral, chalcopyrite, to enhance the understanding of this surface layer formation and ultimately maximise cop-per recovery; and improving environmental remediation by understanding the mineralisation process during acid-rock drainage. ACeSSS will work with the minerals and environmental remediation sectors, building on the I establishment of the Cooperative Research Centre for Contamination Assessment and Remediation of the Environment, and cementing close collaboration with UniSA's Ian Wark Research Institute. Contributions from the SA Premier's Science and Research Fund, BHP Billiton and Rio Tinto, synchrotron partners Advanced Light Source (USA) and the Canadian Light Source Funding totalling $1.38m are available for

 5. Część I – ocena okoliczności i biomechaniki urazu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Teresiński

  2014-10-01

  Full Text Available Badania nad etiologią i zapobieganiem dystorsji kręgosłupa szyjnego pozostają od wielu lat w centrum zainteresowania badaczy związanych z przemysłem samochodowym i medycyną wypadkową, a także towarzystw ubezpieczeniowych. Etiopatogeneza zespołu dolegliwości związanych z tzw. whiplash (WAD budzi wciąż kontrowersje i jak dotychczas nie udało się w jednoznaczny sposób ustalić jego morfologicznych wykładników. Subiektywny charakter skarg powoduje bardzo duże trudności w obiektywizacji następstw urazu akceleracyjno- deceleracyjnego oraz weryfikacji zgłaszanych roszczeń. Celem pracy było przedstawienie  zależności biomechanicznych oraz okoliczności towarzyszących powstawaniu WAD wynikających z badań populacyjnych, statystyk firm ubezpieczeniowych oraz analizy zapisów rejestratorów zderzeń montowanych przez producentów samochodów. Znajomość technicznych aspektów okoliczności powstawania WAD może ułatwić medyczną ocenę tego rodzaju następstw.

 6. Kolegialni coaching: priročnik za strokovni in osebni razvoj (ocena knjige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Elena Sánchez

  2014-04-01

  Full Text Available Kolegialni coaching avtoric Zore Rutar Ilc, Blanke Tacer in Brigite Žarkovič Adlešič je prvi priročnik za to področje, ki je plod slovenskega znanja. Na eni strani je sistematičen, metodičen, do bralca prijazno zasnovan, didaktično bogat in strokoven vodnik po osnovah coachinga; na drugi strani temelji na praktičnih primerih, v katerih skozi refleksijo uporabnikov in preizkuševalcev coachinga bralcu omogoča neposreden vpogled v njihovo učenje, napredek in razvoj. Pri tem ponuja nekatere preproste tehnike, orodja in modele ter bralcu na slikovit način pokaže, kako jih uporabiti v praksi. Primere uporabe začini še z izkušnjami in refleksijo tistih, ki so to že storili.

 7. Umerjanje hidravličnega modela in ocena vodnih izgub v cevovodnih omrežjih

  OpenAIRE

  Ražman, Sandi

  2016-01-01

  Hidravlični model je pomembno orodje, s pomočjo katerega simuliramo obnašanje dejanskega vodovodnega sistema. Pričujoča diplomska naloga opisuje postopek grobega umerjanja oziroma makrokalibracije na praktičnem primeru. S sprotnim analiziranjem simulacij modela, odpravljanjem napak in spreminjanjem neznanih parametrov skušamo pridobiti takšen nabor podatkov, na podlagi katerih rezultati hidravličnih izračunov postopno konvergirajo k merjenim vrednostim stvarnega vodovodnega sistema. Po končan...

 8. Ocena Nośności Konstrukcji Nawierzchni Lotniskowych Metodą Acn-Pcn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wesołowski Mariusz

  2014-12-01

  Full Text Available Konstrukcje nawierzchni lotniskowych są projektowane na określony okres eksploatacji przy założeniu prognozowanego natężenia i struktury ruchu lotniczego. Bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne na nawierzchniach lotniskowych zależy przede wszystkim od stanu nośności ich konstrukcji. W związku z tym, kontrolne badania nośności należy przeprowadzać okresowo, gdyż informacja o aktualnym stanie eksploatacyjnym nawierzchni lotniskowej stanowi podstawę do podejmowania decyzji o rodzajach statków powietrznych dopuszczonych do ruchu, intensywności ruchu lotniczego oraz terminach rozpoczęcia prac remontowych lub modernizacyjnych. Aktualnie do oceny nośności nawierzchni lotniskowych stosuje się metodę ACN-PCN, która została wprowadzona przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO (International Civil Aviation Organization. W artykule przedstawiony został sposób wyznaczania i opisu wskaźnika PCN

 9. Ocena zastosowania wybranych metod taksonomicznych do klasyfikacji zjawisk społeczno-gospodarczych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Prus

  2017-06-01

  Full Text Available Metody taksonomiczne służą do opisu i klasyfikacji złożonych zjawisk społeczno-gospodarczych wyrażonych przy pomocy licznego zestawu zmiennych. Metody te dają różne wyniki, pomimo przyjętego jednakowego zestawu wyjściowych cech badawczych. Celem pracy było przedstawienie wyników klasyfikacji wielocechowej powiatów województwa małopolskiego przy użyciu trzech metod taksonomicznych oraz dokonanie oceny przeprowadzonego podziału. Do badań przyjęto zestaw zmiennych definiujących warunki rozwoju społeczno-gospodarczego. Ocenie poddano trzy metody taksonomiczne – taksonomii przestrzennej, aglomeracyjną metodę Warda oraz metodę Czekanowskiego. Do oceny wykorzystano mierniki oceny klasyfikacji jednostek: indywidualne, homogeniczności oraz heterogeniczności, obliczone dla wydzielonych w wyniku analizy skupień, a także mierniki poprawności skupień. Obliczenia wykonano w programie Taksonomia Numeryczna. W pracy posłużono się metodą opisowo-porównawczą oraz analizą logiczną. Najlepsze wskaźniki homogeniczności świadczące o poprawności wykonania klasyfikacji otrzymano w przypadku metody Warda. Warunek heterogeniczności został najlepiej spełniony w przypadku metody taksonomii przestrzennej. Najsłabsze mierniki klasyfikacji, zarówno te świadczące o homogeniczności, jak i heterogeniczności, otrzymano po zastosowaniu metody Czekanowskiego. Przeprowadzone badania potwierdziły najlepszą skuteczność w przypadku metody Warda.

 10. OCENA VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK O UVAJANJU TUJEGA JEZIKA V VRTEC

  OpenAIRE

  Šilak, Anja

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljene različne sodobne teorije o pridobivanju tujega jezika v predšolskem obdobju. Teoretični del diplomske naloge zajema osnove govornega razvoja v prvem in drugem jeziku, dejavnike, ki vplivajo učenje jezika, ter vpliv tujega jezika na materinščino. V Nadaljevanju diplomskega dela je opisano učenje tujega jezika v predšolskem obdobju. V tem delu so predstavljeni glavni cilji, načela, dejavniki uspešnega učenja tujega jezika v predšolskem obdobju, kritično obdobj...

 11. Ocena wartości zamówień międzybibliotecznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeszke Łukasz

  2017-12-01

  Full Text Available In the context of the current situation and forecasts for the Interlibrary Loan service in Poland, the article presents the evaluation concept of the value of ILL orders. It is a qualitative approach to the ILL service, assessing orders using e. g. guidelines issued by the Ministry of Science and Higher Education. Citation from Web of Science and Scopus databases were used, as well as an analysis using the Impact Factor and journal values from the Unified List of Scientific Journals (by Ministry of Science and Higher Education. The basis for the analysis are interlibrary orders submitted by students, PhD students and employees of the Poznan University of Technology in 2016. The evaluation confirms the high value of these orders among all user groups and the wide range of publications types our patrons need.

 12. Ocena sestojne zgradbe na območju Krakovskega pragozdnega rezervata s segmentacijo podatkov laserskega skeniranja

  OpenAIRE

  Hladnik, David; Pintar, Anže Martin

  2017-01-01

  In Krakovo virgin forest reserve we assessed stand structures on the basis of the laser scanning data of Slovenia and forest inventory permanent sampling plots. Large growing stocks (730 m3 /ha) and quantities of deadwood (27 % of growing stock) are characteristic for a reserve in the area of lowland, occasionally flooded forests. Pedunculate oak (83 %) and common hornbeam (12 %) prevail in the growing stock. We delineated stand structures in the forest reserve zone on the basis of the height...

 13. 78 FR 27343 - Medical Examiner's Certification Integration

  Science.gov (United States)

  2013-05-10

  ... efficiency; (2) reflect current medical terminology and examination components; and (3) be a self-contained... 391 [Docket No. FMCSA-2012-0178] RIN 2126-AB40 Medical Examiner's Certification Integration AGENCY...: FMCSA proposes to require certified medical examiners (MEs) performing physical examinations on drivers...

 14. 42 CFR 21.53 - Examination.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 42 Public Health 1 2010-10-01 2010-10-01 false Examination. 21.53 Section 21.53 Public Health... Appointment § 21.53 Examination. The examination of candidates for original appointment as officers to any... education and their training and experience. In the discretion of the Surgeon General the examination of any...

 15. 5 CFR 339.303 - Examination procedures.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 5 Administrative Personnel 1 2010-01-01 2010-01-01 false Examination procedures. 339.303 Section... QUALIFICATION DETERMINATIONS Medical Examinations § 339.303 Examination procedures. (a) When an agency orders or offers a medical examination under this subpart, it must inform the applicant or employee in writing of...

 16. 21 CFR 880.6265 - Examination gown.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 8 2010-04-01 2010-04-01 false Examination gown. 880.6265 Section 880.6265 Food... § 880.6265 Examination gown. (a) Identification. An examination gown is a device intended for medical... covering during a medical examination. (b) Classification. Class I (general controls). The device is exempt...

 17. 7 CFR 4290.692 - Examination fees.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 15 2010-01-01 2010-01-01 false Examination fees. 4290.692 Section 4290.692... Recordkeeping, Reporting, and Examination Requirements for RBICs Examinations of Rbics by the Secretary for Regulatory Compliance § 4290.692 Examination fees. (a) General. The Secretary will assess fees for...

 18. 13 CFR 108.692 - Examination fees.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 13 Business Credit and Assistance 1 2010-01-01 2010-01-01 false Examination fees. 108.692 Section...NMVCâ) PROGRAM Recordkeeping, Reporting, and Examination Requirements for NMVC Companies Examinations of Nmvc Companies by Sba for Regulatory Compliance § 108.692 Examination fees. (a) General. SBA will...

 19. 47 CFR 13.209 - Examination procedures.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 47 Telecommunication 1 2010-10-01 2010-10-01 false Examination procedures. 13.209 Section 13.209 Telecommunication FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION GENERAL COMMERCIAL RADIO OPERATORS Examination System § 13.209 Examination procedures. (a) Each examination for a commercial radio operator license must be administered at a...

 20. 37 CFR 1.809 - Examination procedures.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 37 Patents, Trademarks, and Copyrights 1 2010-07-01 2010-07-01 false Examination procedures. 1.809... Biological Material § 1.809 Examination procedures. (a) The examiner shall determine pursuant to § 1.104 in... deposited biological material sufficient to specifically identify it and to permit examination; and (4) The...

 1. A Matter of Exposition: Examination and Education

  Science.gov (United States)

  Schröder, Sabrina; Thompson, Christiane

  2015-01-01

  While current literature on examination and testing mostly engages with the objectivity of exams and their procedural logic, this article is concerned with the 'ethical dimension' of examination: Examinations provoke a particular relation to oneself, possibly self-transformation. The praxis of examination entails self-confrontation in the light of…

 2. Design and implementation of online examination administration ...

  African Journals Online (AJOL)

  Online examination system is a web-based examination system where examination is taken online i.e. through the internet or intranet using computer system. It is an effective solution for mass education evaluation. We have developed an online examination system based on a Browser/Server framework using Microsoft ...

 3. Organization of roentgenofluorographic examination of population

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khomenko, A.G.; Yukelis, L.I.; Ivanova, E.S.

  1988-01-01

  The organizational-methodical supervision of roentgenofluorography comprises two main subdivisions: supervision of stationary and transportable roentgenofluorographic rooms as well as control and organization of mass preventive examinations of the population. The second subdivision comprises planning, accountancy of examinations, control of examination of different groups of population. Problems of registration and accountancy of the examined patients, groups of increased risk, peculiarities of children and teenage examination as well as application of computers are discussed

 4. Does Changing Examiner Stations During UK Postgraduate Surgery Objective Structured Clinical Examinations Influence Examination Reliability and Candidates' Scores?

  Science.gov (United States)

  Brennan, Peter A; Croke, David T; Reed, Malcolm; Smith, Lee; Munro, Euan; Foulkes, John; Arnett, Richard

  2016-01-01

  Objective structured clinical examinations (OSCE) are widely used for summative assessment in surgery. Despite standardizing these as much as possible, variation, including examiner scoring, can occur which may affect reliability. In study of a high-stakes UK postgraduate surgical OSCE, we investigated whether examiners changing stations once during a long examining day affected marking, reliability, and overall candidates' scores compared with examiners who examined the same scenario all day. An observational study of 18,262 examiner-candidate interactions from the UK Membership of the Royal College of Surgeons examination was carried at 3 Surgical Colleges across the United Kingdom. Scores between examiners were compared using analysis of variance. Examination reliability was assessed with Cronbach's alpha, and the comparative distribution of total candidates' scores for each day was evaluated using t-tests of unit-weighted z scores. A significant difference was found in absolute scores differences awarded in the morning and afternoon sessions between examiners who changed stations at lunchtime and those who did not (p design and examiner experience in surgical OSCEs and beyond. Copyright © 2016 Association of Program Directors in Surgery. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 5. Combining Teacher Assessment Scores with External Examination ...

  African Journals Online (AJOL)

  Combining Teacher Assessment Scores with External Examination Scores for Certification: Comparative Study of Four Statistical Models. ... University entrance examination scores in mathematics were obtained for a subsample of 115 ...

 6. Nuclear medical examinations in Marfan's syndrome

  International Nuclear Information System (INIS)

  D'haene, E.G.M.

  1985-01-01

  Four patients of one family with the Marfan's syndrome have been examined with nuclear medical techniques. A combination of isotopes, angiography and ECG triggered bloodpoolscintigraphy with echocardiography are very suitable to examine the course of the disease. (Auth.)

 7. Radiographic examination of the equine head

  International Nuclear Information System (INIS)

  Park, R.D.

  1993-01-01

  Radiographic examinations of the equine head can be performed with portable x-ray machines. The views comprising the examination depend on the area of the head being examined. With a knowledge of radiographic anatomy and radiographic signs of disease, valuable diagnostic information can be obtained from the radiographic examination. In addition, the radiographic information can also be used to develop a prognosis and determine the most appropriate therapy

 8. Managing examination malpractice in Nigerian University system ...

  African Journals Online (AJOL)

  Examination malpractice is as old as examination itself. However, the rate at which examination malpractices occurs in the Nigerian educational system is highly disturbing. The challenge therefore needs prompt attention. The phenomenon which has both moral and legal dimensions is considered as a hydra-headed ...

 9. A Practical Concussion Physical Examination Toolbox.

  Science.gov (United States)

  Matuszak, Jason M; McVige, Jennifer; McPherson, Jacob; Willer, Barry; Leddy, John

  With heightened awareness of concussion, there is a need to assess and manage the concussed patient in a consistent manner. Unfortunately, concussion physical examination has not been standardized or supported by evidence. Important questions remain about the physical examination. Review of ClinicalKey, Cochrane, MEDLINE, and PubMed prior to July 2015 was performed using search terms, including concussion, mTBI, physical examination, mental status, cranial nerves, reflexes, cervical, vestibular, and oculomotor. The references of the pertinent articles were reviewed for other relevant sources. Clinical review. Level 3. The pertinent physical examination elements for concussion include evaluation of cranial nerves, manual muscle testing, and deep tendon reflexes; inspecting the head and neck for trauma or tenderness and cervical range of motion; Spurling maneuver; a static or dynamic balance assessment; screening ocular examination; and a mental status examination that includes orientation, immediate and delayed recall, concentration, mood, affect, insight, and judgment. Other examination elements to consider, based on signs, symptoms, or clinical suspicion, include testing of upper motor neurons, cervical strength and proprioception, coordination, pupillary reactivity, and visual acuity; examination of the jaw, temporomandibular joint, and thoracic spine; fundoscopic evaluation; orthostatic vital signs; assessment of dynamic visual acuity; and screening for depression, anxiety, substance abuse disorders, and preinjury psychiatric difficulties. Various elements of the physical examination, such as screening ocular examination, cervical musculoskeletal examination, static and/or dynamic balance assessment, and mental status examination, appear to have utility for evaluating concussion; however, data on validity are lacking.

 10. 38 CFR 4.61 - Examination.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 38 Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief 1 2010-07-01 2010-07-01 false Examination. 4.61 Section... DISABILITIES Disability Ratings The Musculoskeletal System § 4.61 Examination. With any form of arthritis (except traumatic arthritis) it is essential that the examination for rating purposes cover all major...

 11. 30 CFR 850.14 - Examination.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 30 Mineral Resources 3 2010-07-01 2010-07-01 false Examination. 850.14 Section 850.14 Mineral..., EXAMINATION, AND CERTIFICATION OF BLASTERS PERMANENT REGULATORY PROGRAM REQUIREMENTS-STANDARDS FOR CERTIFICATION OF BLASTERS § 850.14 Examination. (a) The regulatory authority shall ensure that candidates for...

 12. 12 CFR 741.1 - Examination.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 12 Banks and Banking 6 2010-01-01 2010-01-01 false Examination. 741.1 Section 741.1 Banks and... Unions and That Are Not Codified Elsewhere in NCUA's Regulations § 741.1 Examination. As provided in... examination may require access to all records, reports, contracts to which the credit union is a party, and...

 13. 22 CFR 92.60 - Examination procedures.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 22 Foreign Relations 1 2010-04-01 2010-04-01 false Examination procedures. 92.60 Section 92.60... and Letters Rogatory § 92.60 Examination procedures. (a) Explaining interrogatory to witness. If the... examination of a witness propound such inquiries as may be necessary to satisfy himself whether the witness is...

 14. 8 CFR 1245.5 - Medical examination.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 8 Aliens and Nationality 1 2010-01-01 2010-01-01 false Medical examination. 1245.5 Section 1245.5... examination. Pursuant to section 232(b) of the Act, an applicant for adjustment of status shall be required to have a medical examination by a designated civil surgeon, whose report setting forth the findings of...

 15. 30 CFR 955.14 - Examination.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 30 Mineral Resources 3 2010-07-01 2010-07-01 false Examination. 955.14 Section 955.14 Mineral... AND ON INDIAN LANDS § 955.14 Examination. (a) Certificate issuance or reissuance. After submitting an... examination, as provided in paragraph (b) of this section. (b) Administration and content. (1) On a regular...

 16. 8 CFR 245.5 - Medical examination.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 8 Aliens and Nationality 1 2010-01-01 2010-01-01 false Medical examination. 245.5 Section 245.5... THAT OF PERSON ADMITTED FOR PERMANENT RESIDENCE § 245.5 Medical examination. Pursuant to section 232(b) of the Act, an applicant for adjustment of status shall be required to have a medical examination by...

 17. 22 CFR 41.108 - Medical examination.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 22 Foreign Relations 1 2010-04-01 2010-04-01 false Medical examination. 41.108 Section 41.108... AND NATIONALITY ACT, AS AMENDED Application for Nonimmigrant Visa § 41.108 Medical examination. (a) Requirements for medical examination. An applicant for a nonimmigrant visa shall be required to take a medical...

 18. 10 CFR 55.21 - Medical examination.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 10 Energy 2 2010-01-01 2010-01-01 false Medical examination. 55.21 Section 55.21 Energy NUCLEAR REGULATORY COMMISSION (CONTINUED) OPERATORS' LICENSES Medical Requirements § 55.21 Medical examination. An applicant for a license shall have a medical examination by a physician. A licensee shall have a medical...

 19. 30 CFR 75.361 - Supplemental examination.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 30 Mineral Resources 1 2010-07-01 2010-07-01 false Supplemental examination. 75.361 Section 75.361... MANDATORY SAFETY STANDARDS-UNDERGROUND COAL MINES Ventilation § 75.361 Supplemental examination. (a) Except for certified persons conducting examinations required by this subpart, within 3 hours before anyone...

 20. 46 CFR 11.707 - Examination requirements.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 1 2010-10-01 2010-10-01 false Examination requirements. 11.707 Section 11.707 Shipping... OFFICER ENDORSEMENTS Professional Requirements for Pilots § 11.707 Examination requirements. (a) An... required to pass the examination described in subpart I of this part. (b) An applicant for an extension of...

 1. 28 CFR 12.40 - Public examination.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 28 Judicial Administration 1 2010-07-01 2010-07-01 false Public examination. 12.40 Section 12.40... ESPIONAGE, COUNTERESPIONAGE, OR SABOTAGE MATTERS UNDER THE ACT OF AUGUST 1, 1956 § 12.40 Public examination. Registration statements shall be available for public examination at the offices of the Registration Unit...

 2. 5 CFR 330.401 - Competitive examination.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 5 Administrative Personnel 1 2010-01-01 2010-01-01 false Competitive examination. 330.401 Section 330.401 Administrative Personnel OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT CIVIL SERVICE REGULATIONS RECRUITMENT... examination. In each entrance examination for the positions of custodian, elevator operator, guard, and...

 3. 19 CFR 19.10 - Examination packages.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 19 Customs Duties 1 2010-04-01 2010-04-01 false Examination packages. 19.10 Section 19.10 Customs Duties U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY; DEPARTMENT OF THE TREASURY... Examination packages. Merchandise sent from a bonded warehouse to the appraiser's stores for examination shall...

 4. 30 CFR 75.364 - Weekly examination.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 30 Mineral Resources 1 2010-07-01 2010-07-01 false Weekly examination. 75.364 Section 75.364... MANDATORY SAFETY STANDARDS-UNDERGROUND COAL MINES Ventilation § 75.364 Weekly examination. (a) Worked-out... bleeder system. (b) Hazardous conditions. At least every 7 days, an examination for hazardous conditions...

 5. 22 CFR 42.66 - Medical examination.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 22 Foreign Relations 1 2010-04-01 2010-04-01 false Medical examination. 42.66 Section 42.66... NATIONALITY ACT, AS AMENDED Application for Immigrant Visas § 42.66 Medical examination. (a) Medical examination required of all applicants. Before the issuance of an immigrant visa, the consular officer shall...

 6. 25 CFR 11.1014 - Medical examination.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 25 Indians 1 2010-04-01 2010-04-01 false Medical examination. 11.1014 Section 11.1014 Indians... ORDER CODE Juvenile Offender Procedure § 11.1014 Medical examination. The children's court may order a medical examination for a minor who is alleged to be a juvenile offender. ...

 7. 19 CFR 134.53 - Examination packages.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 19 Customs Duties 1 2010-04-01 2010-04-01 false Examination packages. 134.53 Section 134.53... TREASURY COUNTRY OF ORIGIN MARKING Articles Found Not Legally Marked § 134.53 Examination packages. (a) Site of marking—(1) Customs custody. Articles (or containers) in examination packages may be marked by...

 8. 13 CFR 107.692 - Examination fees.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... Addition—% of base examination fee No prior violations 15 Partnership or limited liability company 5... liability company, you will pay an additional charge equal to 5% of your base fee; (4) If you are a Licensee... COMPANIES Recordkeeping, Reporting, and Examination Requirements for Licensees Examinations of Licensees by...

 9. 13 CFR 108.690 - Examinations.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ....690 Business Credit and Assistance SMALL BUSINESS ADMINISTRATION NEW MARKETS VENTURE CAPITAL (âNMVCâ) PROGRAM Recordkeeping, Reporting, and Examination Requirements for NMVC Companies Examinations of Nmvc Companies by Sba for Regulatory Compliance § 108.690 Examinations. All NMVC companies must submit to annual...

 10. Nondestructive examination development and demonstration plan

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weber, J.R.

  1991-01-01

  Nondestructive examination (NDE) of waste matrices using penetrating radiation is by nature very subjective. Two candidate systems of examination have been identified for use in WRAP 1. This test plan describes a method for a comparative evaluation of different x-ray examination systems and techniques

 11. Legal aspects and regulations of roentgenofluorographic examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vasil'ev, Yu.D.

  1988-01-01

  Organization and execution of roentgenofluorographic examinations in the USSR is supervised by laws of the Ministry of public health of the USSR, instructions, methodical recommendations. These documents and their additions concerning preventive measures against tuberculosis, standard norms of medical personnel, necessary preventive examinations and other aspects of conducting roentgenofluorographic examinations are discussed

 12. Hypothesis-driven physical examination curriculum.

  Science.gov (United States)

  Allen, Sharon; Olson, Andrew; Menk, Jeremiah; Nixon, James

  2017-12-01

  Medical students traditionally learn physical examination skills as a rote list of manoeuvres. Alternatives like hypothesis-driven physical examination (HDPE) may promote students' understanding of the contribution of physical examination to diagnostic reasoning. We sought to determine whether first-year medical students can effectively learn to perform a physical examination using an HDPE approach, and then tailor the examination to specific clinical scenarios. Medical students traditionally learn physical examination skills as a rote list of manoeuvres CONTEXT: First-year medical students at the University of Minnesota were taught both traditional and HDPE approaches during a required 17-week clinical skills course in their first semester. The end-of-course evaluation assessed HDPE skills: students were assigned one of two cardiopulmonary cases. Each case included two diagnostic hypotheses. During an interaction with a standardised patient, students were asked to select physical examination manoeuvres in order to make a final diagnosis. Items were weighted and selection order was recorded. First-year students with minimal pathophysiology performed well. All students selected the correct diagnosis. Importantly, students varied the order when selecting examination manoeuvres depending on the diagnoses under consideration, demonstrating early clinical decision-making skills. An early introduction to HDPE may reinforce physical examination skills for hypothesis generation and testing, and can foster early clinical decision-making skills. This has important implications for further research in physical examination instruction. © 2016 John Wiley & Sons Ltd and The Association for the Study of Medical Education.

 13. X-ray examinations pose little risk

  International Nuclear Information System (INIS)

  Servomaa, A.; Komppa, T.

  1997-01-01

  X-ray examinations account for about 15 per cent of Finns' radiation exposure and for roughly one out of a hundred deaths from cancer. The risk is small when compared to other risks in life and to the health benefits obtained from the examinations. About 4.1 million x-ray examinations were conducted in Finland in 1995, i.e. an average of 0.8 examinations per inhabitant. The mean effective dose was about 0.67 mSv per examination and about 0.54 mSv per inhabitant. Natural background radiation causes an annual radiation dose of approximately 3 mSv per person. Examinations of bones and soft tissues accounted for the highest number of x-ray images, roughly 2.1 million, of which half were examinations of the extremities. Some 1.3 million x-ray images were taken of the pulmonary organs, most of them being examinations of the lungs. Computed tomography and examinations of the gastrointestinal tract accounted for about 130,000 images each. To assess the radiation risk involved in x-ray examinations, we need knowledge or an estimate of the radiation doses of organs sensitive to radiation. Efficient calculation methods are available for this purpose. (orig.)

 14. Examination of weld defects by computed tomography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Jovanović

  2012-04-01

  Full Text Available Defects in metal arc gas (MAG welds made in S235JR low carbon steel of 6 mm thickness were examined. A sample containing lack of fusion (LOF and pores was examined by computed tomography – CT. The computed tomography examination was performed in order to define LOF size and position as well as dimensions and distribution of accompanying pores in the weld metal.

 15. LABORATORY EXAMINATION IN NERVE AGENT INTOXICATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Bajgar

  2013-01-01

  Full Text Available Diagnosis of nerve agent intoxication is based on anamnestic data, clinical signs and laboratory examination. For acute poisoning, cholinesterase activity in the blood (erythrocyte AChE, plasma/serum BuChE is sensitive, simple and most frequent laboratory examination performed in biochemical laboratories. Specialized examinations to precise treatment (reactivation test or to make retrospective diagnosis (fluoride induced reactivation etc. can be conducted. Other sophisticated methods are available, too.

 16. A Practical Concussion Physical Examination Toolbox

  Science.gov (United States)

  Matuszak, Jason M.; McVige, Jennifer; McPherson, Jacob; Willer, Barry; Leddy, John

  2016-01-01

  Context: With heightened awareness of concussion, there is a need to assess and manage the concussed patient in a consistent manner. Unfortunately, concussion physical examination has not been standardized or supported by evidence. Important questions remain about the physical examination. Evidence Acquisition: Review of ClinicalKey, Cochrane, MEDLINE, and PubMed prior to July 2015 was performed using search terms, including concussion, mTBI, physical examination, mental status, cranial nerves, reflexes, cervical, vestibular, and oculomotor. The references of the pertinent articles were reviewed for other relevant sources. Study Design: Clinical review. Level of Evidence: Level 3. Results: The pertinent physical examination elements for concussion include evaluation of cranial nerves, manual muscle testing, and deep tendon reflexes; inspecting the head and neck for trauma or tenderness and cervical range of motion; Spurling maneuver; a static or dynamic balance assessment; screening ocular examination; and a mental status examination that includes orientation, immediate and delayed recall, concentration, mood, affect, insight, and judgment. Other examination elements to consider, based on signs, symptoms, or clinical suspicion, include testing of upper motor neurons, cervical strength and proprioception, coordination, pupillary reactivity, and visual acuity; examination of the jaw, temporomandibular joint, and thoracic spine; fundoscopic evaluation; orthostatic vital signs; assessment of dynamic visual acuity; and screening for depression, anxiety, substance abuse disorders, and preinjury psychiatric difficulties. Conclusion: Various elements of the physical examination, such as screening ocular examination, cervical musculoskeletal examination, static and/or dynamic balance assessment, and mental status examination, appear to have utility for evaluating concussion; however, data on validity are lacking. PMID:27022058

 17. Pressure piping systems examination. 2. ed

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1993-03-01

  This Code is Part 13 of the IP Model Code of Safe Practice in the Petroleum Industry. Its purpose is to provide a guide to safe practices in the in-service examination and test of piping systems used in the petroleum and chemical industries. The Code gives general requirements regarding the provision and maintenance of adequate documentation, in-service examination, the control of modifications and repairs, examination frequency, protective devices and testing of piping systems. (author)

 18. Examinations in radiology with commented answers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wittmaack, F.M.

  1980-01-01

  This book is meant to be a help in the preparation for the examination in the subject of radiology. Original questions from the examinations of the past years and questions put by the author cover all subjects of the catalogue. All questions are answered, with additional comments in order to ensure the understanding of the subject, thus creating best preconditions for a successful examination. (orig./HP) [de

 19. Radiographic examination for successful dental implant

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Sam Sun; Choi, Soon Chul

  2005-01-01

  Recently implant has become an important field in dental clinic. Radiographic examination of pre- and post-operation is essential for successful treatment. Clinicians should have knowledge about the purpose of the radiographic examination, suitable imaging modality for the cases, anatomic landmarks of tooth and jaw bone, advantage and limitation of panoramic radiographic examination for implant, principle and interpretation of cross-sectional imaging, bone mineral density, post-operative radiographic examination. This paper will be helpful to get above information for dentists who want to do dental implant successfully.

 20. Post mortem examination report concerning Nadim Nuwwara

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

  2014-01-01

  Post mortem examination report concerning Nadim Nuwawara, 17-years old, who was killed may 15 2014 in Beitunia near Rahmallah, Palestine. The examination was performed by an international team consisting of dr. Saber Al-Aloul, director of the Medico Legal Institute at Quds University, dr. Marc A....... Krouse, Deputy Chief Medical Examiner, Office of Chief Medical Examiner, Fort Worth, Texas, USA, dr. Chen Kugel, Chief Forensic Pathologist, Abu Kabir Institute of Forensic Medicine, Tel Aviv, dr. Ricardo Pablo Nachman, forensic expert at Abu Kabir Institute of Forensic Medicine, Tel Aviv and dr. Peter...

 1. A disjointed effort: paediatric musculoskeletal examination.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Gill, Irwin

  2012-07-01

  Musculoskeletal (MSK) symptoms are a frequent cause of emergency department attendance for children, and while most often indicative of benign or self-limiting disease, such symptoms can occasionally be the first presentation of serious illness such as leukaemia or juvenile idiopathic arthritis. MSK examination, however, is often not included as part of the routine paediatric examination. The authors aimed to evaluate how often and how thoroughly MSK examination was performed during admissions to the paediatric ward and to compare it with the examination of other symptoms in relation to the presenting complaint and eventual diagnosis.

 2. Ultrasonographic examination in juvenile idiopathic arthritis is better than clinical examination for identification of intraarticular disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Hans Erik; Strandberg, Charlotte; Andersen, Steen

  2013-01-01

  The diagnosis of juvenile idiopathic arthritis (JIA) is formally based on clinical examination, but ultrasound (US) examination is used increasingly. Our purpose was to compare US and clinical examination in the assessment of synovitis in JIA.......The diagnosis of juvenile idiopathic arthritis (JIA) is formally based on clinical examination, but ultrasound (US) examination is used increasingly. Our purpose was to compare US and clinical examination in the assessment of synovitis in JIA....

 3. 10 CFR 709.31 - DOE standards for polygraph examiners and polygraph examinations.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... minimum qualifications: (1) The examiner must be an experienced CI or criminal investigator with extensive... in psychology, physiology, interviewing, and interrogation. (2) The examiner must have a favorably...

 4. Examination of catchment areas for public transport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Landex, Alex; Hansen, Stephen; Andersen, Jonas Lohmann Elkjær

  2006-01-01

  The paper presents a method to examine the catchment areas for stops in high quality public transport systems based on the street network in the examined area. This is achieved by implementing the Service Area functions from the ArcGIS extension Network Analyst. The method is compared to a more...

 5. 29 CFR 1921.21 - Hearing examiners.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... Regulations Relating to Labor (Continued) OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF LABOR... WORKERS' COMPENSATION ACT Miscellaneous § 1921.21 Hearing examiners. (a) Who presides. All hearings shall be presided over by a hearing examiner appointed under section 11 of the Administrative Procedure Act...

 6. Student-patient communication during physical examination

  NARCIS (Netherlands)

  Cleland, Jennifer; de la Croix, Anne; Cotton, Philip; Coull, Sharon; Skelton, John

  BACKGROUND: Communication during the physical examination has been understudied. Explicit, evidence-based guidance is not available as to the most effective content or process of communication while performing physical examination, or indeed how to teach this to medical students. The objective of

 7. Verification and Examination Management of Complex Systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stian Ruud

  2014-10-01

  Full Text Available As ship systems become more complex, with an increasing number of safety-critical functions, many interconnected subsystems, tight integration to other systems, and a large amount of potential failure modes, several industry parties have identified the need for improved methods for managing the verification and examination efforts of such complex systems. Such needs are even more prominent now that the marine and offshore industries are targeting more activities and operations in the Arctic environment. In this paper, a set of requirements and a method for verification and examination management are proposed for allocating examination efforts to selected subsystems. The method is based on a definition of a verification risk function for a given system topology and given requirements. The marginal verification risks for the subsystems may then be evaluated, so that examination efforts for the subsystem can be allocated. Two cases of requirements and systems are used to demonstrate the proposed method. The method establishes a systematic relationship between the verification loss, the logic system topology, verification method performance, examination stop criterion, the required examination effort, and a proposed sequence of examinations to reach the examination stop criterion.

 8. Examining Gender Bias in Studies of Innovation

  OpenAIRE

  Crowden, N.

  2003-01-01

  This paper examines the presence of a gender bias in studies of innovation. Using the Innovation Systems Research Network (ISRN) and its interview guide as a case study, this research project examines how accurately and completely such innovation studies present gender differences in the innovation process.

 9. Parenting styles, gender, religiosity and examination malpractices ...

  African Journals Online (AJOL)

  This study examined the influence of parenting styles, gender and religiousity on the attitude of students towards examination malpractices. One hundred and ninety –eight participants were used which comprises of 100 males and 98 females of Adekunle Ajasin University, Akungba- Akoko in Ondo state. Parental care scale ...

 10. Radiation protection during radiological examinations of children

  International Nuclear Information System (INIS)

  Claus, D.; Gillet, R.; Wambersie, A.

  The dose delivered to children during radiological examinations were assessed and their variations compared with an experimental model. It is shown how to make good radiological examinations limiting the dose delivered to children and reducing the hazard to the medical staff [fr

 11. Examiners' Reports on Theses: Feedback or Assessment?

  Science.gov (United States)

  Kumar, Vijay; Stracke, Elke

  2011-01-01

  Traditionally, examiners' reports on theses at the doctoral and Master's level consist of two components: firstly, summative assessment where a judgement is made about whether the thesis has met the standards established by the discipline for the award of the degree, and, secondly, the developmental and formative component, where examiners provide…

 12. 25 CFR 151.13 - Title examination.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 25 Indians 1 2010-04-01 2010-04-01 false Title examination. 151.13 Section 151.13 Indians BUREAU OF INDIAN AFFAIRS, DEPARTMENT OF THE INTERIOR LAND AND WATER LAND ACQUISITIONS § 151.13 Title examination. If the Secretary determines that he will approve a request for the acquisition of land from...

 13. 37 CFR 1.167 - Examination.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 37 Patents, Trademarks, and Copyrights 1 2010-07-01 2010-07-01 false Examination. 1.167 Section 1.167 Patents, Trademarks, and Copyrights UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, DEPARTMENT OF... Examination. Applications may be submitted by the Patent and Trademark Office to the Department of Agriculture...

 14. AAPT/NSTA High School Physics Examination.

  Science.gov (United States)

  Nelson, James

  1983-01-01

  Discusses development of the American Association of Physics Teachers and National Science Teachers Association (AAPT/NSTA) high school physics examination. Includes sample examination questions and distribution of topics: mechanics (30 percent), waves/optics/sound (20 percent), heat/kinetic theory (10 percent), electricity/magnetism (25 percent),…

 15. Examining the Doctoral Thesis: A Discussion

  Science.gov (United States)

  Carter, Susan

  2008-01-01

  The examination of doctoral theses controls an important academic threshold, yet practices are often private, codes non-specific, and individuals isolated. This article adds to recent investigation of the examination culture by reporting informal panel discussion amongst a total of 23 University of Auckland (New Zealand) faculty members as to…

 16. Standardized CT examination of the multitraumatized patient

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leidner, B. [Department of Diagnostic Radiology, Oskarshamn Hospital (Sweden)]|[Department of Diagnostic Radiology, Huddinge University Hospital (Sweden); Adiels, M. [Department of Diagnostic Radiology, Oskarshamn Hospital (Sweden); Aspelin, P. [Department of Diagnostic Radiology, Huddinge University Hospital (Sweden); Gullstrand, P.; Wallen, S. [Department of Surgery, Oskarshamn Hospital (Sweden)

  1998-12-01

  The aim of this study was to develop a standardized non-helical-CT protocol including head, body and proximal extremities in order to achieve a good time efficiency and diagnostic accuracy in the initial radiological evaluation of the multitraumatized patient. A total of 111 circulatory stable blunt trauma patients, brought in to a trauma level II-III hospital, were examined according to a standardized CT protocol. After examining the head with contiguous 10-mm slices without IV contrast medium injection, the trunk was examined with 10-mm slices every 30 mm through thorax-abdomen-pelvis with IV contrast medium enhancement (occasionally modified). All data in the medical reports were collected and used as ``end-point``, and the outcome of the CT examination was compared with this final diagnosis. Mean examination time was 20 min (range 12-32 min). In total, 55 head injuries, 89 thoracic injuries, 27 abdominal/pelvic injuries and 62 fractures were found. Computed tomography correctly identified the injuries, except one brain stem injury, one contusion/rupture of the heart, one hepatic injury, two intestinal injuries, eight vertebral injuries and one joint dislocation. A standardized non-helical-CT examination of the head and body may be achieved in 20 min. Its diagnostic accuracy was high, except for vertebral column injuries, which is why we recommend it as the method of choice for initial radiological examination of multitraumatized patients. When available, helical scanning would improve both examination speed and accuracy. (orig.) With 6 figs., 40 refs.

 17. design and implementation of online examination administration

  African Journals Online (AJOL)

  oria

  Online examination system is a web-based examination system where ... as chemistry, physics or economics employ a style ... model is easy to understand and reinforces the notion of ..... Logout enables the student to return to the login page ...

 18. The Hypothesis-Driven Physical Examination.

  Science.gov (United States)

  Garibaldi, Brian T; Olson, Andrew P J

  2018-05-01

  The physical examination remains a vital part of the clinical encounter. However, physical examination skills have declined in recent years, in part because of decreased time at the bedside. Many clinicians question the relevance of physical examinations in the age of technology. A hypothesis-driven approach to teaching and practicing the physical examination emphasizes the performance of maneuvers that can alter the likelihood of disease. Likelihood ratios are diagnostic weights that allow clinicians to estimate the post-probability of disease. This hypothesis-driven approach to the physical examination increases its value and efficiency, while preserving its cultural role in the patient-physician relationship. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 19. Examination results of medical students with dyslexia.

  Science.gov (United States)

  McKendree, Jean; Snowling, Margaret J

  2011-02-01

  dyslexia is a learning disorder, the primary sign of which is significant difficulty in learning to read and spell. However, accumulating evidence suggests that many people with dyslexia can overcome their reading difficulties and enjoy high levels of educational success. There is debate about the appropriateness of different forms of summative assessment for people with dyslexia, but there is little research investigating different examination formats, particularly in higher education, including medical education. Currently, medical school examinations comprise a range of different assessments, both written and performance-based, offering an opportunity to compare performance on different formats. This study compared results between students with and without dyslexia on all summative assessment types used at one UK medical school. examination scores were collated for all summative Year 1 and 2 examinations at Hull York Medical School (HYMS) over four cohorts entering from 2004 to 2007. These included scores on two types of forced-choice question (multiple-choice and extended matching question) examinations, on short written answer examinations and on performance in a 16-station objective structured clinical examination (OSCE). Results for written answers were gathered separately for basic science questions and for questions involving critical analysis and evidence-based medicine. an overall multivariate analysis of covariance (mancova) on examinations across both years controlling for gender, ethnicity and age on entry indicated that there was no significant overall effect of dyslexia on examination results. Regression analysis further showed that dyslexia was not a significant predictor on any of the examination forms in Year 1 or Year 2. there is no indication that any of the assessment methods used in HYMS, in common with many other medical schools, disadvantage students with dyslexia in comparison with their peers. In the light of these findings, we support

 20. Status of the nondestructive examination equipment for the fuels and materials examination facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  Frandsen, G.B.

  1980-01-01

  The present status of Nondestructive Examination (NDE) Equipment proposed for the Fuels and Materials Examination Facility (FMEF) now under construction at the Hanford Engineering Development Laboratory is discussed. Items discussed include the NDE cell receiving machine, the dismantling machine, the standard examination stage, profilometry, eddy current, wire wrap removal machine, surface examination, gamma scan and general NDE equipment

 1. Health examination for A-bomb survivors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ito, Chikako

  1996-01-01

  The health examination for A-bomb survivors by national, prefectural and city administrations was described and discussed on its general concept, history, time change of examinee number, improvement of examination, prevalence of individual diseases, significance of cancer examinations, examinees' point of view and future problems. Subjects were the survivors living in Hiroshima city: in 1994, their number was 100,188, whose ages were 63 y in average for males consisting of 39.5% and 67 y for females of 60.5%. The examination was begun in 1957 on the law for medical care for the survivors firstly and then systematically in 1961. From 1965, it was performed 4 times a year, and in 1988, one examination in the four was made for cancer. Authors' Center examined previously 90% but recently 70% of the examinees. The remainder underwent the examination in other medical facilities. Tests are blood analysis, electrocardiography and computed radiography of chest with imaging plate, of which data have been accumulated either in photodisc or in host computer. From 1973 to 1993, the cardiovascular diseases increased from 6.1% to 26.9%, metabolic and endocrinic ones like diabetes, 3.6% to 19.7%, and bowel ones, 0.9% to 12.3%. Correlations of these diseases with A-bomb irradiation are not elucidated and possibly poor. Five classes of cancer examinations are performed but the examinee rate in the survivors is as low as 7.6-21.8% (1993). The cancer of the large intestine is increasing. The overall examinee rates in the survivors were 70.6% in 1965-1967, 69.5% in 1976-1977 and 58.2% in 1990. In conclusion, how to examine the survivors, who are getting older, as many as possible is the future problem. (H.O.)

 2. [Parameters of phoniatric examination of solo vocalists].

  Science.gov (United States)

  Mitrović, Slobodan; Jović, Rajko; Aleksić, Vesna; Cvejić, Biserka

  2002-01-01

  A phoniatrist analyzes the professional's voice at the beginning of his vocal studies or career but also later, in cases of voice disorder. Phoniatric examination of professional singers must be done according to "all inclusive" protocols of examination. Such protocols must establish the status of basic elements of phonatory system: activator, generator and resonator of voice and articulatory space. All patients requiring phoniatric examination no matter if they are candidates for professional singers, need to provide anamnestic data about their previous problems regarding voice or singing. This examination is necessary and it must include: examination of nose, cavum oris, pharynx, ears and larynx. This analysis is based on evaluation of physiological and pathophysiological manifestations of voice. Determination of musical voice range during phoniatric examination does not intend to make any classification of voice, nor to suggest to vocal teacher what he should count upon from future singers. Musical range can be determined only by a phoniatrist skilled in music or with musical training, but first of all vocal teacher. These methods are used for examination of phonatory function, or laryngeal pathology. They are not invasive and give objective and quantitative information. They include: laryngostroboscopy, spectral analysis of voice (sonography) and fundamental parameters of voice signal (computer program). Articulation is very important for solo singers, because good articulation contributes to qualitative emission of sound and expression of emotions. Tonal-threshold audiometry is performed as a hearing test. They include rhinomanometry, vital capacity measurements, maximal phonation time and phonation quotient. Phoniatric examination is a necessary proceeding which must be performed before admission to the academy of solo singing, and then during singers' education and career. The phoniatric protocol must include a minimal number of parameters, which can be

 3. Nervous system examination on YouTube.

  Science.gov (United States)

  Azer, Samy A; Aleshaiwi, Sarah M; Algrain, Hala A; Alkhelaif, Rana A

  2012-12-22

  Web 2.0 sites such as YouTube have become a useful resource for knowledge and are used by medical students as a learning resource. This study aimed at assessing videos covering the nervous system examination on YouTube. A research of YouTube was conducted from 2 November to 2 December 2011 using the following key words "nervous system examination", "nervous system clinical examination", "cranial nerves examination", "CNS examination", "examination of cerebellum", "balance and coordination examination". Only relevant videos in the English language were identified and related URL recorded. For each video, the following information was collected: title, author/s, duration, number of viewers, number of posted comments, and total number of days on YouTube. Using criteria comprising content, technical authority and pedagogy parameters, videos were rated independently by three assessors and grouped into educationally useful and non-educationally useful. A total of 2240 videos were screened; 129 were found to have relevant information to nervous system examination. Analysis revealed that 61 (47%) of the videos provided useful information on the nervous system examination. These videos scored (mean ± SD, 14.9 ± 0.2) and mainly covered examination of the whole nervous system (8 videos, 13%), cranial nerves (42 videos, 69%), upper limbs (6 videos, 10%), lower limbs (3 videos, 5%), balance and co-ordination (2 videos, 3%). The other 68 (53%) videos were not useful educationally; scoring (mean ± SD, 11.1 ± 3.0). The total viewers of all videos was 2,189,434. Useful videos were viewed by 1,050,445 viewers (48% of total viewers). The total viewership per day for useful videos was 1,794.5 and for non-useful videos 1,132.0. The differences between the three assessors were insignificant (less than 0.5 for the mean and 0.3 for the SD). Currently, YouTube provides an adequate resource for learning nervous system examination, which can be used by medical students

 4. Gonad doses in biliary tract examinations (cholecystography)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Radtke, I [Staedtisches Klinikum Berlin-Buch (German Democratic Republic). Roentgendiagnostisches Zentrum; Angerstein, W [Forschungsinstitut fuer Tuberkulose und Lungenkrankheiten, Berlin (German Democratic Republic); Koenig, W; Menzel, B [Staatliches Amt fuer Atomsicherheit und Strahlenschutz, Berlin (German Democratic Republic)

  1979-02-01

  622 single measurements of gonad doses were performed during cholecystography in patients of either sex (intravaginally in women). In oral cholecystography on an average 13 mR were revealed for men and 149 mR for women, resp. According to a minimum, medium, or maximum extent of examination, in intravenous cholecystography the data for men were 11, 17, and 24 mR, while the corresponding data for women were 93, 185, and 278 mR. Based on about 400,000 cholegraphic examinations per year in the GDR the contribution to the total gonad dose caused by radiological examinations is 6-8%.

 5. Gonad doses in biliary tract examinations (cholecystography)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Radtke, I.; Koenig, W.; Menzel, B.

  1979-01-01

  622 single measurements of gonad doses were performed during cholecystography in patients of either sex (intravaginally in women). In oral cholecystography on an average 13 mR were revealed for men and 149 mR for women, resp. According to a minimum, medium, or maximum extent of examination, in intravenous cholecystography the data for men were 11, 17, and 24 mR, while the corresponding data for women were 93, 185, and 278 mR. Based on about 400,000 cholegraphic examinations per year in the GDR the contribution to the total gonad dose caused by radiological examinations is 6-8%. (author)

 6. The construction of irradiated material examination facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ro, Seung Gy; Lee, Key Soon; Herr, Young Hoi

  1990-03-01

  A detail design of the examination process, the hot cell facility and the annexed facility of the irradiated material examination facility (IMEF) which will be utilized to examine and evaluate physical and mechanical properties of neutron-irradiated materials, has been performed. Also a start-up work of the underground structure construction has been launched out. The project management and tasks required for the license application were duly carried out. The resultant detail design data will be used for the next step. (author)

 7. Developing job-related preplacement medical examinations.

  Science.gov (United States)

  Hogan, J C; Bernacki, E J

  1981-07-01

  Federal regulations prohibiting discrimination in hiring require that employment selection procedures to evaluate applicants be based on job-related criteria. The preplacement physical examination used in employment, particularly in the placement of handicapped persons, must also be conducted in a job-related manner. This paper discusses the development and use of the physical examination in selecting and placing applicants for jobs in the workplace with special reference to handicapped persons and disabled veterans. It presents and justifies a method of performing these examinations in a manner consistent with humanistic and business goals as well as the goals of federal regulatory agencies prohibiting employment discrimination.

 8. Patient radiation doses from enteroclysis examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hart, D.; Wall, B.F.; Haggett, P.J.; Boardman, P.; Nolan, D.J.

  1994-01-01

  Data relating to patient dose have been acquired for enteroclysis examinations (small bowel enemas) performed at the John Radcliffe Hospital, Oxford, on 23 adult patients. Dose-area products, fluoroscopy times and the number of radiographs taken are used to compare the examination procedure at the Hospital with enteroclysis and barium follow-throughs performed elsewhere. The mean dose-area product for the 23 examinations was 6.8 Gy cm 2 and the mean effective dose was estimated to be 1.5 mSv. These doses are intermediate between those arising from barium meals and barium enemas performed in the same room. (author)

 9. Practice-related examinations are feasible

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schrauth, Markus

  2005-04-01

  Full Text Available The 9th Revision of the German Federal Medical Training Regulations demands a practice-related assessment of medical students. On the way to these new regulations German faculties face as well problems related to a lack of experience of lecturers, tutors, examiners, and students with the required examination procedures as strains of a financial and logistic kind. How to succeed in introducing suitable examinations at short notice and which positive effects can be achieved is shown by the Faculty of Medicine of the university of Tübingen.

 10. DO GENERAL MEDICAL PRACTITIONERS EXAMINE INJURED RUNNERS?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Videbæk, Solvej; Jensen, A V; Rasmussen, S

  2017-01-01

  BACKGROUND: General Medical Practitioners (GMP) in Denmark perform clinical examinations of patients with musculoskeletal pain. However, the prevalence proportion of examinations caused by running-related injuries remains unknown. PURPOSE: The primary purpose of the present study was to estimate...... the prevalence proportion of consultations in general medical practice caused by running-related injuries. The secondary purpose was to estimate the prevalence proportion of injured runners, who consult their GMP, that are referred to additional examinations or treatments. STUDY DESIGN: A survey-based study...

 11. Facilities for the examination of radioactive bodies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ginniff, M.E.; Richardson, E.K.

  1981-01-01

  A facility for the examination of radioactive bodies comprises carriages, each transporting one or more radioactive bodies, e.g. nuclear fuel elements, which travel along a shielded passage to bring the bodies to examination stations spaced along the passage. The passage comprises a circular section tube surrounded by a thick cylinder of shielding material e.g. lead. The transverse sectional dimensions of the passage are not much larger than the corresponding dimensions of the carriages in order to maintain the radioactive region as small as possible. Equipment for the examination of the radioactive bodies is located outside the shielded passage, and may be for metallurgical examination, e.g. by ultrasonics, radiography or other non-destructive testing means, or for mensuration to identify changes in shape, dimensions or weight. (author)

 12. Radiologic examination of orthopaedics. Methods and techniques

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hafner, E.; Meuli, H.C.

  1976-01-01

  This volume describes in detail radiological examinations of the skeleton modern procedures in orthopaedic surgery. Special emphasis is given to functional examination techniques based upon the authors' extensive work on standardized radiological examinations best suited to the needs of orthopaedic surgeons. These techniques were developed at the Radiodiagnostic Department of the Central Radiological Clinic, Bern University, in cooperation with the University Clinic of Orthopaedics and Surgery of the Locomotor System. Exposure techniques are explained concisely, yet with extraordinary precision and attention to detail. They have proved highly successful in teaching programs for X-ray technicians and as standard examination techniques for many hospitals, X-ray departments, orthopaedic units, and private clinics. Recommended for orthopaedic surgeons, radiologists, general surgeons, and X-ray technicians, this definitive treatise, with its superb X-ray reproductions and complementary line drawings, explains how to achieve improved diagnoses and standardized control with the least possible radiation exposure to the patient

 13. Final examination of IDMS corrosion coupons

  International Nuclear Information System (INIS)

  Imrich, K.J.; Jenkins, C.F.

  1993-01-01

  The metallurgical examination of corrosion coupons removed from the Integrated DWPF Melter System (IDMS) was performed as part of the IDMS Materials Evaluation Program. The findings and conclusions of the evaluation program are presented in this report

 14. Medical radiography examinations and carcinogenic effects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Demina, Eh.A.

  2014-01-01

  The purpose of the review was the synthesis of the literature data and the results of our radiobiological (biodosimetric) research on the development of radiation-associated tumors as a result of medical radiography (X-ray) diagnostic. Medical X-ray examinations contribute the most to the excess of radiation exposure of the population, much of which is subject to examination to diagnose the underlying disease, the dynamic observation of the patient during treatment, the research of related diseases, and preventative examinations. The review provides arguments for the necessity of developing a more balanced indication for preventative radiological examination of the population in the aftermath of radio-ecological crisis caused by the Chornobyl accident, taking into account the likelihood of radiation carcinogenesis. The problems and tasks of biological (cytogenetic) dosimetry in radiology are formulated

 15. Compensation of Disadvantages in University Examination Procedures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulrike Quapp

  2016-08-01

  Full Text Available Active social participation of disabled people is one of the major tasks of modern society. That also includes access to the academic community by higher education. Universities all over the world work hard to give handicapped students a chance to graduate. In this context, compensation of disadvantages in examination procedures is an important matter. But, also chronic illness may impair the student's examination performance. To ensure equal examination opportunities for all students, responsible university officials must be creative to find individual compensation solutions. The paper analyzes examination regulations at universities in different countries and offers solutions to compensate disabled and chronic ill students' disadvantages. It discusses the necessity of compensation for different types of disability and chronic illness. Finally, an overview of current German case law and solutions for compensation problems are provided.

 16. National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — 1999-2000 forward. The National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) is a program of studies designed to assess the health and nutritional status of...

 17. Radiographic examination of the equine foot

  International Nuclear Information System (INIS)

  Park, R.D.

  1989-01-01

  A complete radiographic examination of the equine foot consists of properly exposed, processed, and positioned radiographs. For radiographic interpretation, in addition to knowing radiographic signs of disease, a knowledge of normal radiographic anatomy and possible insignificant anatomic variations is necessary

 18. Radiologic examination of the small bowel: 1987

  International Nuclear Information System (INIS)

  Carlson, H.C.; Maglinte, D.D.T.

  1987-01-01

  Effective clinical imaging of the small intestine is accomplished only with methods capable of accurately demonstrating bowel morphology. The two major approaches to barium enema examination of this segment of gut - orally and enteroclysis - will be described and illustrated with short videotape presentations. Pursued vigorously and with interest, both methods can yield excellent results in an efficient manner. Careful execution of the examination rather than use of a particular methodology is probably the most important factor in realizing such results. However, each method has its advantages and disadvantages, and these will be presented and discussed. A cursory small bowel examination has no role in modern medicine. Radiologists assume primary responsibility for the diagnostic evaluation of the small bowel and should strive to refine and advance the accuracy of the examination

 19. Predictors of examination malpractice among secondary school ...

  African Journals Online (AJOL)

  African Journal for the Psychological Study of Social Issues ... Validated scales were used to collect data and SPSS was used to carry out a t-test and stepwise ... Keywords: Examination, Malpractice, Text Anxiety, Secondary School Students.

 20. Examining Success Factors for Sustainable Rural Development ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  This collaborative project will examine the role the Integrated Co-operative ... are integrated, and if so, under what conditions this integration works best. ... New Dutch-Canadian funding for the Climate and Development Knowledge Network.

 1. VVER-1000 RPV Head Examination Control System

  International Nuclear Information System (INIS)

  Erak, Z.; Gortan, K.

  2006-01-01

  This article presents the electronic system used for automated NDT examination of VVER-1000 Reactor Pressure Vessel Head (RPVH). The control system drives the inspection tool with end-effectors to needed position. When the final position is reached, the eddy current and ultra sound acquisition system performs the data acquisition. The system is composed of 3 layers. The first layer is the hardware layer consisting of motors driving the tool and end-effectors along with sensors needed to obtain the positioning data. The second layer is the MAC-8 control system performing basic monitoring and control routines as an interconnection between first and third layer. The third layer is the control software, running on PC, which is used as a human-machine-interface. Presentation contains details of examination techniques with focus on eddy current examination as well as details on manipulator and end effectors developed by Inetec for VVER-1000 RPVH examination.(author)

 2. 5 CFR 4501.102 - Examination information.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... employee of OPM who takes part in the construction of written tests or any other assessment device, has... that his spouse, minor child, or business general partner intends to take any of these examinations. (b...

 3. Examining predictive relationships among consumer values: factors ...

  African Journals Online (AJOL)

  Examining predictive relationships among consumer values: factors influencing behavioural intentions in retail purchase in Ghana. ... Journal of Business Research ... effects of age and gender differentials on values among retail consumers.

 4. Nondestructive examination techniques on Candu fuel elements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gheorghe, G.; Man, I.

  2013-01-01

  During irradiation in nuclear reactor, fuel elements undergo dimensional and structural changes, and changes of surface conditions sheath as well, which can lead to damages and even loss of integrity. Visual examination and photography of Candu fuel elements are among the non-destructive examination techniques, next to dimensional measurements that include profiling (diameter, bending, camber) and length, sheath integrity control with eddy currents, measurement of the oxide layer thickness by eddy current techniques. Unirradiated Zircaloy-4 tubes were used for calibration purposes, whereas irradiated Zircaloy-4 tubes were actually subjected to visual inspection and dimensional measurements. We present results of measurements done by eddy current techniques on Zircaloy- 4 tubes, unirradiated, but oxidized in an autoclave prior to examinations. The purpose of these nondestructive examination techniques is to determine those parameters that characterize the behavior and performance of nuclear fuel operation. (authors)

 5. An Examination of Disciplinary Procedures with Children

  Science.gov (United States)

  Forehand, Rex; And Others

  1976-01-01

  Experiment 1 examined the effect of negative attention and repeated demands on the noncompliant behavior of children. Experiment 2 studied the relative effectiveness of negative attention, isolation, ignoring, and a combination of procedures in reducing noncompliance in children. (GO)

 6. Examination of VVER-1000 Reactor Pressure Vessel

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matokovic, A.; Picek, E.; Markulin, K.

  2008-01-01

  The increasing demand of a higher level of safety in the operation of the nuclear power plants requires the utilisation of more precise automated equipment to perform in-service inspections. That has been achieved by technological advances in computer technology, in robotics, in examination probe technology with the development of the advanced inspection technique and has also been due to the considerable and varied experience gained in the performance of such inspections. In-service inspection of reactor pressure vessel, especially Russian-designed WWER-1000 presents one of the most important and extensive examination of nuclear power plants primary circuit components. Such examination demand high standards of inspection technology, quality and continual innovation in the field of non-destructive testing advanced technology. A remote underwater contact ultrasonic technique is employed for the examination of the base metal of vessel and reactor welds, whence eddy current method is applied for clad surface examinations. Visual testing is used for examination of the vessel interior. The movement of inspection probes and data positioning are assured by using new reactor pressure vessel tool concept that is fully integrated with inspection systems. The successful performance of reactor pressure vessel is attributed thorough pre-outage planning, training and successful performance demonstration qualification of chosen non-destructive techniques on the specimens with artificial and/or real defects. Furthermore, use of advanced approach of inspection through implementation the state-of-the-art examination equipment significantly reduced the inspection time, radiation exposure to examination personnel, shortening nuclear power plant outage and cutting the total inspection costs. This paper presents advanced approach in the reactor pressure vessel in-service inspections and it is especially developed for WWER-1000 nuclear power plants.(author)

 7. The radiologic examination in rheumatic diseases

  International Nuclear Information System (INIS)

  Houli, J.

  1985-01-01

  The importance of the radiologic examination in rheumatic diseases is discussed. The value of correct execution (incidence and appropriate method) and posterior interpretation in the radiographic proceeding is broached aiming at a clinic-radiologic association. The necessity of an analitic radiographic examination is emphasized and basic principles of its interpretation are described. The expressives aspects of main rheumatic diseases are presented (M.A.C.) [pt

 8. X-ray examinations during pregnancy

  International Nuclear Information System (INIS)

  D'Ippolito, Giuseppe; Hospital Sao Luiz, Sao Paulo, SP; Medeiros, Regina Bitelli; Universidade Federal de Sao Paulo UNIFESP/EPM, SP

  2005-01-01

  X-ray examinations may be necessary during pregnancy for an accurate diagnosis and adequate treatment administration. In these cases, the exposure to ionizing radiation and its effects on the fetus are a major concern to the patient and to the clinician. In fact, most of these examinations are safe and do not represent a significant risk to the fetus. However, the radiologist must know the potential risks to be able to instruct all personnel involved in the care of the patient. (author)

 9. Characterization of the 309 fuel examination facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  Greenhalgh, W.O.; Cornwell, B.C.

  1997-01-01

  This document identifies radiological, chemical and physical conditions inside the Fuel Examination Facility. It is located inside the Plutonium Recycle Test Reactor containment structure (309 Building.) The facility was a hot cell used for examination of PRTR fuel and equipment during the 1960's. Located inside the cell is a PRTR shim rod assembly, reported are radiological conditions of the sample. The conditions were assessed as part of overall 309 Building transition

 10. Significance of blood examination in radiation workers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mori, Hirofumi; Nakamura, Shinobu; Ando, Atsushi; Kojima, Kazuhiko; Kikuta, Yoko.

  1978-01-01

  Blood examination made for the past 3 years revealed that the influences of chronic exposure of extremely small amounts of radiation (an average of 5 mrem/day) on peripheral blood are not detected. However, the blood examination, which is prescribed at least twice a year by law, is for determining whether or not the results of blood examination are within a normal range. Therefore, even though influences of a large amount of radiation are detected, it has little significance as a monitoring of chronic exposure of extremely small amounts of radiation. If the blood examination is used as a monitoring method for detecting exposure, it is important to compare the results with the previous ones in the same individuals. It is also necessary to increase the number of examinations and to study the blood more in detail. However, before that, the standard of the evaluation should be more defined because of its obscurity. The present blood examination is useful in managing the health generally. However, it is not good as a monitoring for chronic exposure of the extremely small amounts of radiation. Therefore, a routine biological method to be able to monitor radiation more precisely, is required. (Namekawa, K.)

 11. Present and future aspects of PET examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Inoue, Tomio

  2003-01-01

  The PET examination gives the body distribution image of a compound labeled with the positron emitter manufactured by cyclotron. Recently, PET with F18-deoxyglucose (FDG) attracts considerable attention because the imaging is particularly useful for cancer detection. Since the technique was authorized by the United States (US) official health insurance in 1998, the number of the examination is increasing, which is also under similar situation in Japan due to the latest partial authorization for some malignant tumors. In Japan, about 30,000 examinations per year are carried out, half of which, in private hospitals. Their purpose is increasingly for cancer detection. For future PET examination, awaited are improvement of PET camera and development of a novel imaging agent. PET/CT imaging is for the former and F18-α-methyltyrosine, for the latter. Miniaturization of cyclotron, FDG delivery system, improved FDG synthetic method, popularization of PET/CT, development of PET camera for health examination, clinical trial of a novel imaging agent, and spread of PET health examination and operation of PET Center, are expected for future progress of PET technique. (N.I.)

 12. Justification of the hybrid nuclear medicine examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Garcheva-Tsacheva, Marina B.

  2015-01-01

  The annual frequency of nuclear medicine examinations is increasing worldwide. This is partly a consequence of the recently introduced single photon emission tomography, combined with computed tomography, and positron emission tomography, combined with computed tomography, techniques, which combine functional, metabolic and morphological information important for the diagnosis of many diseases. However, since the effective radiation dose is the sum of the dose of two components, the hybrid examinations result in increased patient exposure. Accordingly, their justification becomes mandatory. It starts with their clinical importance-the opportunity to resolve a clinical problem decisive for patients' management. Knowledge of the indications, contraindications and the examinations' limitations is the responsibility of the nuclear medicine physician, as well as the choice of the most adequate examination and protocol. In conclusion, the cost and the accessibility of the examinations should not be the principal consideration as opposed to the diagnostic value and the exposure. Flexible protocols and algorithms should be used for hybrid nuclear medicine examinations. (authors)

 13. Factors of Students Participating in Online Examination

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sugilar Sugilar

  2016-05-01

  Full Text Available The purpose of the study is to discover determinant factors of students' participation in online examination based on expectancy-value theory. The method used was group comparison between the groups of participating and nonparticipating students. The results showed that the following factors differentiated the two groups, i.e.: (1 self efficacy in using computers (t=12.81, p<0.01, (2 perceived of easiness in operating an online examination (t=9.51, p<0.01, (3 perceived of the importance of online examination (t=5.58, t<0.01, (4 intrinsic value of online examination (t=10.58, p<001, and (5 cost of online examination (t=-2.05, p=0.029. In addition, the following students' personal factors were also compared and the results were (1 age (t=-2.01, p=0.46, (2 grade point average (t=-5.546, 0<0.01, (3 sex (x2=28.51, p<0.01, and (4 marital status (x2=6.50, p=0.011. The results concluded that the expectancy and value theory was useful for explaining and predicting students' participation in online examinations.

 14. Web-based pathology practice examination usage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edward C Klatt

  2014-01-01

  Full Text Available Context: General and subject specific practice examinations for students in health sciences studying pathology were placed onto a free public internet web site entitled web path and were accessed four clicks from the home web site menu. Subjects and Methods: Multiple choice questions were coded into. html files with JavaScript functions for web browser viewing in a timed format. A Perl programming language script with common gateway interface for web page forms scored examinations and placed results into a log file on an internet computer server. The four general review examinations of 30 questions each could be completed in up to 30 min. The 17 subject specific examinations of 10 questions each with accompanying images could be completed in up to 15 min each. The results of scores and user educational field of study from log files were compiled from June 2006 to January 2014. Results: The four general review examinations had 31,639 accesses with completion of all questions, for a completion rate of 54% and average score of 75%. A score of 100% was achieved by 7% of users, ≥90% by 21%, and ≥50% score by 95% of users. In top to bottom web page menu order, review examination usage was 44%, 24%, 17%, and 15% of all accessions. The 17 subject specific examinations had 103,028 completions, with completion rate 73% and average score 74%. Scoring at 100% was 20% overall, ≥90% by 37%, and ≥50% score by 90% of users. The first three menu items on the web page accounted for 12.6%, 10.0%, and 8.2% of all completions, and the bottom three accounted for no more than 2.2% each. Conclusions: Completion rates were higher for shorter 10 questions subject examinations. Users identifying themselves as MD/DO scored higher than other users, averaging 75%. Usage was higher for examinations at the top of the web page menu. Scores achieved suggest that a cohort of serious users fully completing the examinations had sufficient preparation to use them to support

 15. Computerized examination system on radioprotection knowledge

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stanescu, Gabriel; Rosca Fartat, Gabriela; Ghilea, Simion

  2008-01-01

  The aim of this paper is to present the recognition system of the education and training in the field of radioprotection based on the examination system and the software solutions adopted by the regulatory authority in Romania. The Romanian Radiation Protection system is in place since 1950, when the first nuclear research reactor was built and activities involving radioactive sources started to be developed, and several developing phases were passed through. Linked to the Romanian Radiation Protection system an Education, Training and Recognition system was developed. The recognition of the competencies achieved by the personnel in the framework of the education and training system consists in obtaining a work permit. It is mandatory at least for the radiological safety officers to posses a work permit granted by the Romanian Regulatory Body (CNCAN) based on an examination of the radioprotection knowledge. The examination consists in solving a questionnaire on radioprotection and legislation issues. Each participant receives a questionnaire with 60 questions and has to solve it in a time limit of one hour. In 2007 the examination system has been improved by authors who designed a software and a database which contains all the questions and answers with related explanations. For each examination session the software generates randomly for each participant the examination questionnaire. More than 2000 questions and answers from the database are published on the web site of CNCAN for different fields of ionizing radiation applications. Moreover the generated questions and participant's answers are registered in order to perform the further analysis and review. The result is an objective and transparent examination system which encourages the continuous training and retraining. (author)

 16. Surry steam generator - examination and evaluation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Clark, R.A.; Doctor, P.G.; Ferris, R.H.

  1985-10-01

  This report summarizes research conducted during the fourth year of the five year Steam Generator Group Project. During this period the project conducted numerous nondestructive examination (NDE) round robin inspections of the original Surry 2A steam generator. They included data acquisition/analysis and analysis-only round robins using multifrequency bobbin coil eddy current tests. In addition, the generator was nondestructively examined by alternate or advanced techniques including ultrasonics, optical fiber, profilometry and special eddy current instrumentation. The round robin interpretation data were compared. To validate the NDE results and for tube integrity testing, a selection of tubing samples, determined to be representative of the generator, was designated for removal. Initial sample removals from the generator included three sections of tube sheet, two sections of support plate and encompassed tubes, and a number of straight and U-bend tubing sections. Metallographic examination of these sections was initiated. Details of significant results are presented in the following paper. 13 figs

 17. Organ doses from computerized tomography examinations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janeczek, J.

  1995-12-31

  Estimates of mean organs doses from five typical computerized tomography (CT) examinations were obtained. Measurements were done using Rando-Alderson anthropomorphic phantom and thermoluminescent dosemeters (TLD). Radiation dose distributions within a phantom has been measured for each examination and results were used for organ dose calculation. Doses to organs specified by ICPR 60 Recommendations were measured for five CT scanners (CT/T8800, CT 9800, CT MAX - made by General Electric; CT 1200 SX - made by Picker; SOMATOM 2 - made by Siemens). Dose distributions from scattered radiation were measured and indicate that scattered radiation dose to thyroid and eye lens can be reduced by proper examination limits setting. The lowest mean organ doses were obtained from CT/T8800 scanner. More advanced scanners using high intensity continuous radiation were giving higher organ doses. (author). 23 refs, 6 figs, 13 tabs.

 18. N Reactor pressure tube 2566 postirradiation examination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Scott, K.V.

  1978-01-01

  Pressure tube 2566 was removed from N Reactor in July, 1977 to initiate the postirradiation examination program required by the Technical Specifications. Destructive examination of the pressure tube, after a maximum accumulated fluence of 4.6 x 10 21 n/cm 2 (E > 1 MeV), was conducted at the Hanford Engineering Development Laboratory to determine the effects of reactor service on the mechanical properties and hydrogen absorption and corrosion characteristics of the pressure tube. Tube 2566 is the sixth tube removed for destructive examination since the initial reactor startup. Evaluation of test results reveal that no significant detrimental changes have occurred in the parameters studied, since the last tube was removed in 1974

 19. Surry steam generator - examination and evaluation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Clark, R A; Doctor, P G; Ferris, R H

  1987-01-01

  This report summarizes research conducted during the fourth year of the five year Steam Generator Group Project. During this period the project conducted numerous nondestructive examination (NDE) round robin inspections of the original Surry 2A steam generator. They included data acquisition/analysis and analysis-only round robins using multifrequency bobbin coil eddy current tests. In addition, the generator was nondestructively examined by alternate or advanced techniques including ultrasonics, optical fiber, profilometry and special eddy current instrumentation. The round robin interpretation data were compared. To validate the NDE results and for tube integrity testing, a selection of tubing samples, determined to be representative of the generator, was designated for removal. Initial sample removals from the generator included three sections of tube sheet, two sections of support plate and encompassed tubes, and a number of straight and U-bend tubing sections. Metallographic examination of these sections was initiated. Details of significant results are presented in the following paper.

 20. Organ doses from computerized tomography examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Janeczek, J.

  1995-01-01

  Estimates of mean organs doses from five typical computerized tomography (CT) examinations were obtained. Measurements were done using Rando-Alderson anthropomorphic phantom and thermoluminescent dosemeters (TLD). Radiation dose distributions within a phantom has been measured for each examination and results were used for organ dose calculation. Doses to organs specified by ICPR 60 Recommendations were measured for five CT scanners (CT/T8800, CT 9800, CT MAX - made by General Electric; CT 1200 SX - made by Picker; SOMATOM 2 - made by Siemens). Dose distributions from scattered radiation were measured and indicate that scattered radiation dose to thyroid and eye lens can be reduced by proper examination limits setting. The lowest mean organ doses were obtained from CT/T8800 scanner. More advanced scanners using high intensity continuous radiation were giving higher organ doses. (author). 23 refs, 6 figs, 13 tabs

 1. The radiographic examination of the colon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hendrix, T.R.; Saba, G.P. II.

  1980-01-01

  To provide medical and scientific background on certain selected technologies generally considered to be of particular significance, the National Center for Health Care Technology commissioned a series of overview papers, one of which is entitled 'The Radiographic Examination of the Colon.' These overviews are likely to be of most immediate interest to clinicians and biomedical scientists; they also may provide valuable background for assessments undertaken by the Center and for exploring the broad societal implications of health care technologies. Barium enema is the most available and widely used technique for examining the colon. It is often a routine part of the gastrointestinal work-up regardless of the suspected basis, anatomical or functional, of the patient's symptoms. Indeed, common practice is not to entertain a diagnosis of functional disorder before excluding all reasonable possibility of an anatomical abnormality. Barium enema is one of the most frequently ordered radiographic examinations

 2. Video exams and the external examiners

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvist, Palle

  to the Master’s programme. The programme offers streamed videos in combination with other learning resources. Oral exams have been mediated with the help of Skype and later with Adobe Connect Professional. It has for all participants - students, examiners and external examiners – been both a challenge...... and an opportunity which has brought about new knowledge and experience. All students in the MPBL Master’s programme responded to a questionnaire [1] that they did not cheat or receive any help from outside. It was also shown that the more experience the respondents had with video exams, the more satisfied they were...... with the exams. Almost all respondents thought that video exams gave the external examiner the possibility to ensure that the demands were in accordance with the defined outcomes and see to that the exams were completed in accordance with the rules. This paper presents results from a questionnaire focusing...

 3. Do general medical practitioners examine injured runners?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Solvej Videbæk; Jensen, A V; Rasmussen, Sten

  2017-01-01

  BACKGROUND: General Medical Practitioners (GMP) in Denmark perform clinical examinations of patients with musculoskeletal pain. However, the prevalence proportion of examinations caused by running-related injuries remains unknown. PURPOSE: The primary purpose of the present study was to estimate...... the prevalence proportion of consultations in general medical practice caused by running-related injuries. The secondary purpose was to estimate the prevalence proportion of injured runners, who consult their GMP, that are referred to additional examinations or treatments. STUDY DESIGN: A survey-based study....... METHODS: An online survey was distributed in October and November 2015 to more than 370 GMPs in Denmark and completed by 27. RESULTS: The median prevalence proportion of consultations caused by running-related injuries in the prior two weeks was 0.80% [25th percentile = 0.00%; 75th percentile = 1...

 4. Ram and Buck Breeding Soundness Examination

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmed TIBARY

  2018-06-01

  Full Text Available Male breeding soundness examination (BSE is an important component of sheep and goat farming. BSE is best performed 2 months before the breeding season and is based on clinical and physical examination as well as sperm abnormalities detection. Rams are classified based on physical examination and semen evaluation finding in one of 4 categories: Unsatisfactory, questionable, satisfactory, and excellent. The satisfactory rams will achieve good reproductive performance if joined to ewes at a ratio of 1:50 for 60 days. However exceptional rams are expected to achieve good reproductive performance at a ratio of 1 ram to 100 ewes. For Buck, scrotal circumference should be at least 25 cm for breeds weighing more than 40 kg. Buck is deemed satisfactory breeder if he passes the physical examination, and has an ejaculate with at least 50% progressively motile spermatozoa and less than 30% total sperm abnormalities. This paper reviews factors affecting fertility, sperm production and quality as well as libido and mating ability in the ram. Details of genital examination and semen evaluation and interpretation of results are discussed. Classification of rams according to their reproductive potential is presented. Specific recommendations, when available for the buck, are highlighted. The main genital diseases are presented. The most frequent culling reason for ram is epididymitis due to Brucella ovis. Systematic culling of rams with epididymitis improves flock lambing rates by 10 to 15%. Overall, the examination of the reproductive capacity in the ram and the buck is an important tool for improvement of flocks/herds fertility and prevention of contagious or hereditary diseases.

 5. Examiner Reliability of Fluorosis Scoring: A Comparison of Photographic and Clinical Examination Findings

  Science.gov (United States)

  Cruz-Orcutt, Noemi; Warren, John J.; Broffitt, Barbara; Levy, Steven M.; Weber-Gasparoni, Karin

  2012-01-01

  Objective To assess and compare examiner reliability of clinical and photographic fluorosis examinations using the Fluorosis Risk Index (FRI) among children in the Iowa Fluoride Study (IFS). Methods The IFS examined 538 children for fluorosis and dental caries at age 13 and obtained intra-oral photographs from nearly all of them. To assess examiner reliability, duplicate clinical examinations were conducted for 40 of the subjects. In addition, 200 of the photographs were scored independently for fluorosis by two examiners in a standardized manner. Fluorosis data were compared between examiners for the clinical exams and separately for the photographic exams, and a comparison was made between clinical and photographic exams. For all 3 comparisons, examiner reliability was assessed using kappa statistics at the tooth level. Results Inter-examiner reliability for the duplicate clinical exams on the sample of 40 subjects as measured by kappa was 0.59, while the repeat exams of the 200 photographs yielded a kappa of 0.64. For the comparison of photographic and clinical exams, inter-examiner reliability, as measured by weighted kappa, was 0.46. FRI scores obtained using the photographs were higher on average than those obtained from the clinical exams. Fluorosis prevalence was higher for photographs (33%) than found for clinical exam (18%). Conclusion Results suggest inter-examiner reliability is greater and fluorosis scores higher when using photographic compared to clinical examinations. PMID:22316120

 6. Exploration of the attitudes of nursing students to peer physical examination and physical examination of patients.

  Science.gov (United States)

  Wearn, Andy M; Bhoopatkar, Harsh; Mathew, Thomas K; Stewart, Lisa

  2013-08-01

  The use of peer physical examination (PPE) in early clinical skills has been studied amongst medical students. The majority of students are comfortable with using peer physical examination, when sensitive areas are excluded. Students' attitudes are related to their personal characteristics: gender, age, religious faith, and ethnicity. There is no data on nursing students' attitudes to peer physical examination. Identify and explore: Dual cohort, cross-sectional, anonymous survey. Three-year undergraduate nursing programme, skills centre and service clinical learning. All first and third year nursing students were asked to complete a modified Examining Fellow Students questionnaire at the end of 2008. The questionnaire asked students to indicate which of 12 body areas they would not be willing to examine/have examined by a peer of the same/opposite gender. This study also asked students which of the 12 body areas they felt uncomfortable examining on patients. The response rate was 76% (128/168). The students were predominantly female (93% female; 7% male). Most students were comfortable with examining non-sensitive body regions of peers (78.2%-100% willing) and patients (92.3-100% willing). Male gender was significantly associated with willingness to examine and be examined by peers (p=0.001); Asian students were significantly less willing to engage in peer physical examination with opposite gender (pexamining patients of either gender (pexamination shows similarities and differences to other studies. Student characteristics were not related to patient examination attitudes. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 7. 76 FR 18399 - Changes To Implement the Prioritized Examination Track (Track I) of the Enhanced Examination...

  Science.gov (United States)

  2011-04-04

  ... prioritized examination fee, processing fee, and publication fee. Therefore, the fee amount due on filing for...) the $4,000 prioritized examination fee; (3) the $130 processing fee; and (4) the $300 publication fee...) prioritized examination fee; (3) the $130 processing fee; and (4) the $300 publication fee. Under prioritized...

 8. X-ray examination of the stomach - a highly informative noninvasive examination method

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grehn, S.

  1987-10-01

  The X-ray examination of the stomach still holds its own in this age of sophisticated endoscopic examination techniques. Nevertheless, it needs to be based on a meticulous examination technique performed by the physian in person on the patient and resulting in convincing imaging. (orig.)

 9. Nervous system examination on YouTube

  OpenAIRE

  Azer Samy A; AlEshaiwi Sarah M; AlGrain Hala A; AlKhelaif Rana A

  2012-01-01

  Abstract Background Web 2.0 sites such as YouTube have become a useful resource for knowledge and are used by medical students as a learning resource. This study aimed at assessing videos covering the nervous system examination on YouTube. Methods A research of YouTube was conducted from 2 November to 2 December 2011 using the following key words “nervous system examination”, “nervous system clinical examination”, “cranial nerves examination”, “CNS examination”, “examination of cerebellum”, “...

 10. Organization and carrying out the roentgenological examination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sokolik, L.I.; Lejkin, V.E.

  1981-01-01

  Organization of roentgenological examination with the purpose of occupational diseases diagnosis is based, first of all, on the considerations of labour activity of patient, compared with clinical data, as well as with concrete sanitary- and'-hygienic and working conditions, that may cause that or another occupational pathology. Much attention is paid to the choice of examination method and special techniques. The aims of roentgenologist are: generalization of roentgenological changes revealed and impartial recording of roentgenological picture. The main and special roentgenological techniques used for diagnosis of occupational diseases are discussed [ru

 11. Hot cell facilities for post irradiation examination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mishra, Prerna; Bhandekar, Anil; Pandit, K.M.; Dhotre, M.P.; Rath, B.N.; Nagaraju, P.; Dubey, J.S.; Mallik, G.K.; Singh, J.L.

  2017-01-01

  Reliable performance of nuclear fuels and critical core components has a large bearing on the economics of nuclear power and radiation safety of plant operating personnel. In view of this, Post Irradiation Examination (PIE) is periodically carried out on fuels and components to generate feedback information which is used by the designers, fabricators and the reactor operators to bring about changes for improved performance of the fuel and components. Examination of the fuel bundles has to be carried out inside hot cells due to their high radioactivity

 12. Hysterosalpingography: analysis of 473 abnormal examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Petta, C.A.; Costa-Paiva, L.H.S. da; Pinto-Neto, A.M.; Martins, R.; Souza, G.A.

  1990-01-01

  The authors reviewed the reports of 4/3 abnormal hysterosalpingographies from 1,200 medical records of patients at the sterility and infertility out-patient clinic of the School of Medical Sciences of the State University of Campinas (Unicamp), from July, 1974 to December, 1981. The objective was to evaluate the incidence and main alterations diagnosed by hysterosalpingography. The most frequent findings were tuboperitoneal factors in 91% of the examinations, uterine cavity abnormalities in 17.4% and cervical factor in 6.3% of the cases. The examinations showed a great incident of tuboperitoneal abnormalities as cause of sterility from lower social classes. (author) [pt

 13. Radiation exposure in nucleomedical examinations of children

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hahn, K.; Hach, A.; Reber, H.

  1995-01-01

  The problem of radiation exposure must be subjected to particularly careful scrutiny in nuclear diagnostic procedures in children. The contribution provides a survey of factors influencing the radiation exposure of children in the diagnostic use of radionuclides. These include the age of the child examined, the type of radiopharmaceutical used, the dose of the radiopharmaceutical and the procedure followed. Any state-of-the-art renal function study or skeletal examination using radionuclides requires previous measures to ensure that the child is sufficiently hydrated. The tables in the appendix provide estimations of the doses from the individual nucleomedical procedures used in paediatrics. (orig./MG) [de

 14. Technical plan for nondestructive examination technology development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anderson, B.C.

  1982-12-01

  This report provides a description of the development of the nondestructive examination (NDE) equipment to be used in the Stored Waste Examination Pilot Plant (SWEPP) for certifying transuranic (TRU) waste for shipment to the Waste Isolation Pilot Plant (WIPP). NDE equipment is being developed for waste identification and container integrity. Real-time x-ray radiography is the basic method being used for waste identification. Acoustic (ultrasonic) testing is being used to obtain measurements to verify container integrity. This report describes the decisions made to date, the decisions to be made, and the activities planned for FY 1983 through FY 1985

 15. Scintigraphic examination of the sympathicoadrenal system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dabasi, Gabriella; Duffek, Laszlo

  1989-01-01

  Experiences with 100 131 I-metaiodo-benzylguanidine (MIGB) scintigraphy are described. The importance of the examination is stressed in the diagnostics of neuroblastoma in childhood and in the determination of the clinical stage and follow-up of the disease. MIGB scintigraphy plays a primary role in the imaging examination procedures aimed at the localization of pheochromocytoma, especially in the extraadrenal, multiplex and malignant diseases. The disturbance of adrenergic innervation in Shy-Drager syndrome can be demonstrated with radiopharmacon. (author) 19 refs.; 5 figs

 16. Individual plant examination program aspirations and achievements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Flack, J.H.

  1994-01-01

  An Individual Plant Examination (IPE) is a systematic examination of a nuclear power plant for vulnerabilities, or risk significant contributors. By mid 1994, all licensees of commercial nuclear power plants will have performed an IPE on their units. To date, the NRC staff has received sixty-three (80%) of the seventy-eight expected IPE submittals. Twelve IPE reviews are now complete, with twenty-two in various stages of review. This paper provides a preliminary overview and comparison of licensees IPEs to Commission objectives. Insights and findings stemming from the review program are also presented

 17. Infrared thermography for examination of paper structure

  Science.gov (United States)

  Kiiskinen, Harri T.; Pakarinen, Pekka I.

  1998-03-01

  The paper industry has used IR cameras primarily for troubleshooting, where the most common examples include the examination of the condition of dryer fabrics and dryer cylinders and the analysis of moisture variations in a paper web. Another application extensively using IR thermography is non-destructive testing of composite materials. This paper presents some recently developed laboratory methods using an IR camera to examine paper structure. Specific areas include cockling, moisture content, thermal uniformity, mechanism of failure, and an analysis of the copying process.

 18. Infrared thermography examination of paper structure

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kiiskinen, H.T.; Kukkonen, H.K.; Pakarinen, P.I.; Laine, A.J.

  1997-01-01

  The paper industry has used IR cameras primarily for troubleshooting, where the most common examples include the examination of the condition of dryer fabrics and dryer cylinders and the analysis of moisture variations in a paper web. Another application extensively using IR thermography is non-destructive testing of composite materials. This paper presents some recently developed laboratory methods using an IR camera to examine paper structure. Specific areas include cockling, moisture content, thermal uniformity, mechanism of failure, and an analysis of the copying process. (author)

 19. Radiation levels in nuclear diagnostic examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vermeulen, A.M.T.I.

  1987-01-01

  To estimate the risks for a pregnant radiological worker, radiation level measurements are executed for common nuclear diagnostic techniques. These measurements are combined with the time which the radiologic worker is present during the performance of the diagnostic techniques. It is concluded that a radiologic worker is receiving less than 5 mSv during pregnancy. This is the case with in vivo determination in a department of nuclear medicine with common diagnostic techniques. Reduction of radiation doses during pregnancy is possible by reduction of heart function examinations, skeletal examinations and brain scans. 1 figure; 13 tabs

 20. Clinical evaluation of radioisotope examination in oncology

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yasukochi, H [National Konodai Hospital (Japan)

  1979-07-01

  Although many approaches are tried for the diagnoses of malignant tumor, radiological examinations act surely main parts. Among the radiological examinations, radioisotope techniques are not well evaluated instead of their usefulness in this field. The reason may depend on the complexity and difficulty in legal limitations, however, the lack of knowledge in this field is also a main reason. In this paper, the present status of the evaluation of radioisotope techniques is discussed in selected region of the body and some characteristic cases are demonstrated.

 1. European Non Destructive Examination Forum (ENDEF)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deffrennes, M.; Engl, G.; Estorff, U. von

  1998-01-01

  Non destructive examination (NDE) during fabrication, Pre-service inspection (PSI) and In service inspection (ISI) are considered key issues for the safe use of nuclear energy. They are important elements of plant lifetime management which is a critical item in decision making on nuclear policies. The European non destructive examination forum (ENDEF) founded by European Commission provides a platform for open discussion between representatives of the European industries with the purpose to establish cooperation between EU, Central and Eastern European Countries and New Independent States in the field of NDE and ISI

 2. Nondestructive examination requirements for PWR vessel internals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Spanner, J.

  2015-01-01

  This paper describes the requirements for the nondestructive examination of pressurized water reactor (PWR) vessel internals in accordance with the requirements of the EPRI Material Reliability Program (MRP) inspection standard for PWR internals (MRP-228) and the American Society of Mechanical Engineers Section XI In-service Inspection. The MRP vessel internals examinations have been performed at nuclear plants in the USA since 2009. The objective of the inspection standard is to provide the requirements for the nondestructive examination (NDE) methods implemented to support the inspection and evaluation of the internals. The inspection standard contains requirements specific to the inspection methodologies involved as well as requirements for qualification of the NDE procedures, equipment and personnel used to perform the vessel internals inspections. The qualification requirements for the NDE systems will be summarized. Six PWR plants in the USA have completed inspections of their internals using the Inspection and Evaluation Guideline (MRP-227) and the Inspection Standard (MRP-228). Examination results show few instances of service-induced degradation flaws, as expected. The few instances of degradation have mostly occurred in bolting

 3. Examining Practice in Secondary Visual Arts Education

  Science.gov (United States)

  Mitchell, Donna Mathewson

  2015-01-01

  Teaching in secondary visual arts classrooms is complex and challenging work. While it is implicated in much research, the complexity of the lived experience of secondary visual arts teaching has rarely been the subject of sustained and synthesized research. In this paper, the potential of practice as a concept to examine and represent secondary…

 4. Examining the Culture of Poverty: Promising Practices

  Science.gov (United States)

  Cuthrell, Kristen; Stapleton, Joy; Ledford, Carolyn

  2009-01-01

  Spurred by preservice teachers' perceptions that diversity issues such as poverty would not affect their teaching, professors in 1 southeastern U.S. elementary teacher-preparation program took action, which resulted in this examination of the culture of poverty and the identification of strategies to best serve children living in poverty. The…

 5. Speak up! Oral Examinations and Political Science

  Science.gov (United States)

  Buehler, Melissa J.; Schneider, Laura U.

  2009-01-01

  Testing assessments of undergraduate political science students is predictable and stagnant. A missing, yet valuable, testing assessment tool that can contribute to the repertoire of political science is the oral examination. Borrowing this testing tool largely from foreign language departments, oral exams require students to "think on their…

 6. Examining Factors Predicting Students' Digital Competence

  Science.gov (United States)

  Hatlevik, Ove Edvard; Guðmundsdóttir, Gréta Björk; Loi, Massimo

  2015-01-01

  The purpose of this study was to examine factors predicting lower secondary school students' digital competence and to explore differences between students when it comes to digital competence. Results from a digital competence test and survey in lower secondary school will be presented. It is important to learn more about and investigate what…

 7. Help Students Prepare for High School Examinations

  Science.gov (United States)

  Lagares, Christopher; Connor, David J.

  2009-01-01

  Anxiety! Stress! Fear! Everyone lives in a time of escalating accountability in terms of state, district, and city-wide examinations that measure student growth in the acquisition of skills and content area knowledge. All students feel increased pressure to constantly demonstrate improved levels of academic performance. For students with cognitive…

 8. Examining Text Complexity in the Early Grades

  Science.gov (United States)

  Fitzgerald, Jill; Elmore, Jeff; Hiebert, Elfrieda H.; Koons, Heather H.; Bowen, Kimberly; Sanford-Moore, Eleanor E.; Stenner, A. Jackson

  2016-01-01

  The Common Core raises the stature of texts to new heights, creating a hubbub. The fuss is especially messy at the early grades, where children are expected to read more complex texts than in the past. But early-grades teachers have been given little actionable guidance about text complexity. The authors recently examined early-grades texts to…

 9. Examining Competition in Ontario's Higher Education Market

  Science.gov (United States)

  Farhan, Bayan Yousef

  2017-01-01

  Financial challenges have forced many publicly funded academic institutions in Ontario to adopt a corporate model and to use market tools to compete in the higher education market and maintain their enrolment and revenue levels. This study has analyzed how competition affects publicly funded universities in Ontario. Competition was examined by…

 10. Planning of high school examinations in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vidal, Rene Victor Valqui; Hansen, Michael Pilegaard

  1995-01-01

  This paper presents a computer based support system used to plan high school examinations in Denmark. We will discuss the methods and techniques used to solve such a complex and large scale combinatorial problem. Decomposition and other heuristic principles have been used extensively to develop...

 11. A Critical Examination of Communication Textbooks

  Science.gov (United States)

  Hanasono, Lisa K.

  2018-01-01

  Courses: This single-class teaching activity was designed for courses on critical communication pedagogy (CCP), gender and race, communication education, research methods, and visual communication. Objectives: By completing this activity, students should be able to (1) describe the principles of CCP, (2) examine critically how race and gender are…

 12. Examination of a failed fifth wheel coupling

  CSIR Research Space (South Africa)

  Fernandes, PJL

  1998-03-01

  Full Text Available Examination of a fifth wheel coupling which had failed in service showed that it had been modified and that the operating handle had been moved from its original design position. This modification completely eliminated the safety device designed...

 13. Examining Inequities in Teacher Pension Benefits

  Science.gov (United States)

  Shuls, James V.

  2017-01-01

  From funding to teacher quality, inequities exist between school districts. This paper adds to the literature on inequities by examining the impact of pension plan formulas on pension benefits. Using data from the salary schedules of 464 Missouri school districts, this paper analyzes how various final average salary calculations would impact the…

 14. General-purpose radiological examination device

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Slaby, J

  1978-03-15

  Equipment is described suitable for all radiological examinations using x-ray and neuroradiological diagnostic machines. The equipment consists of a gimbal suspension supporting a base plate and an imaging system, a gantry on which a neurological seat is pivoted capable of isocentrically positioning the patient's head.

 15. Supercalculators and University Entrance Calculus Examinations.

  Science.gov (United States)

  Hong, Ye Yoon; Thomas, Mike; Kiernan, Christine

  2000-01-01

  Investigates whether the use of computer algebra systems could provide a significant advantage to students taking standard university entrance calculus examinations. Indicates that supercalculators would probably provide a significant advantage, particularly for lower-achieving students. Demonstrates that it is possible to write questions in which…

 16. Examining a renormalizable supersymmetric SO(10) model

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chen, Zhi-Yong; Zhang, Da-Xin [Peking University, School of Physics and State Key Laboratory of Nuclear Physics and Technology, Beijing (China)

  2017-10-15

  We examine a renormalizable SUSY SO(10) model without fine-tuning. We show how to construct MSSM doublets and to predict proton decay. We find that in the minimal set of Yukawa couplings the model is consistent with the experiments, while including 120{sub H} to fit the data there are inconsistencies. (orig.)

 17. Examination of anomalous self-experience

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raballo, Andrea; Parnas, Josef

  2012-01-01

  . Here, we present the initial normative data and psychometric properties of a newly developed instrument (Examination of Anomalous Self-experience [EASE]), specifically designed to support the psychopathological exploration of SDs in both research and "real world" clinical settings. Our results support...

 18. 77 FR 36536 - Examination Rating System

  Science.gov (United States)

  2012-06-19

  ... operations of the Bank System's Office of Finance, ratings were assigned only to the areas of Corporate... FEDERAL HOUSING FINANCE AGENCY [No. 2012-N-06] Examination Rating System AGENCY: Federal Housing Finance Agency. ACTION: Notice with request for comments. SUMMARY: The Federal Housing Finance Agency...

 19. (Re-)Examination of Multimodal Augmented Reality

  NARCIS (Netherlands)

  Rosa, N.E.; Werkhoven, P.J.; Hürst, W.O.

  2016-01-01

  The majority of augmented reality (AR) research has been concerned with visual perception, however the move towards multimodality is imminent. At the same time, there is no clear vision of what multimodal AR is. The purpose of this position paper is to consider possible ways of examining AR other

 20. An examination of constraints to wilderness visitation

  Science.gov (United States)

  Gary T. Green; J. Michael Bowker; Cassandra Y. Johnson; H. Ken Cordell; Xiongfei Wang

  2007-01-01

  Certain social groups appear notably less in wilderness visitation surveys than their population proportion. This study examines whether different social groups in American society (minorities, women, rural dwellers, low income and less educated populations) perceive more constraints to wilderness visitation than other groups. Logistic regressions were fit to data from...

 1. Addenbrooke's Cognitive Examination validation in Parkinson's disease.

  Science.gov (United States)

  Reyes, M A; Perez-Lloret, S; Lloret, S P; Roldan Gerschcovich, E; Gerscovich, E R; Martin, M E; Leiguarda, R; Merello, M

  2009-01-01

  There is a clear need for brief, sensitive and specific cognitive screening instruments in Parkinson's disease (PD). To study Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE) validity for cognitive assessment of PD patient's using the Mattis Dementia Rating Scale (MDRS) as reference method. A specific scale for cognitive evaluation in PD, in this instance the Scales for Outcomes of Parkinson's disease-Cognition (SCOPA-COG), as well as a general use scale the Mini-mental state examination (MMSE) were also studied for further correlation. Forty-four PD patients were studied, of these 27 were males (61%), with a mean (SD) age of 69.5 (11.8) years, mean (SD) disease duration of 7.6 (6.4) years (range 1-25), mean (SD) total Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) score 37 (24) points, UPDRS III 16.5 (11.3) points. MDRS, ACE and SCOPA-COG scales were administered in random order. All patients remained in on-state during the study. Addenbrooke's Cognitive Examination correlated with SCOPA-COG (r = 0.93, P Addenbrooke's Cognitive Examination appears to be a valid tool for dementia evaluation in PD, with a cut-off point which should probably be set at 83 points, displaying good correlation with both the scale specifically designed for cognitive deficits in PD namely SCOPA-COG, as well as with less specific tests such as MMSE.

 2. Telephone interventions for adherence to colpocytological examination

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thais Marques Lima

  Full Text Available ABSTRACT Objective: to test the effects of behavioral and educational intervention by telephone on adherence of women with inappropriate periodicity to colpocytological examination. Method: quasi-experimental study with a sample of 524 women, selected with the following inclusion criteria: be aged between 25 and 64 years, have initiated sexual activity, have inappropriate periodicity of examination and have mobile or landline phone. The women were divided into two groups for application of behavioral and educational intervention by telephone. It was used an intervention script according to the principles of Motivational Interviewing. Results: on comparing the results before and after the behavioral and educational interventions, it was found that there was a statistically significant change (p = 0.0283 with increase of knowledge of women who participated in the educational intervention. There was no change in the attitude of women of any of the groups and there was an increase of adherence to colpocytological examination in both groups (p < 0.0001, with greater adherence of women participating in the behavioral group (66.8%. Conclusion: the behavioral and educational interventions by phone were effective in the adherence of women to colpocytological examination, representing important strategies for permanent health education and promotion of care for the prevention of cervical cancer.

 3. Factors Influencing Examination Malpractice in Secondary Schools ...

  African Journals Online (AJOL)

  The main purpose of this study was to investigate factors influencing examination malpractice in some selected secondary schools in Cross River State, Nigeria. A sample of one thousand two hundred (1200) students were selected across the three educational zones of Ogoja, Ikom and Calabar using stratified, random ...

 4. Examining First Grade Teachers' Handwriting Instruction

  Science.gov (United States)

  Arslan, Derya

  2012-01-01

  The purpose of this study is to examine the first grade teachers' practices of handwriting instructions in terms of teaching, evaluation and handwriting difficulties. From qualitative research patterns, phenomenology was used. The study was applied to the 54 First grade teachers who work at central Burdur and Burdur county centre primary education…

 5. Examining Success Factors for Sustainable Rural Development ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  This collaborative project will examine the role the Integrated Co-operative Model can play in reducing poverty and promoting development in rural African communities. Specifically, it aims to add to the knowledge of how to improve livelihoods and reduce poverty in a sustainable way in rural communities. It will strive to: ...

 6. Re-Examining the Overjustification Effect

  Science.gov (United States)

  Akin-Little, K. Angeleque; Little, Steven G.

  2004-01-01

  The purpose of the present investigation was to extend the research related to the possible negative side effects of extrinsic reinforcement on children's compliant behavior, particularly the overjustification effect. Specifically, this study examined the effects of a token reinforcement procedure in a naturalistic environment (third grade…

 7. Living Green: Examining Sustainable Dorms and Identities

  Science.gov (United States)

  Watson, Lesley; Johnson, Cathryn; Hegtvedt, Karen A.; Parris, Christie L.

  2015-01-01

  Purpose: The purpose of this study was to examine the effects of living in "green" dorms on students' environmentally responsible behaviors (ERBs), in concert with other factors, including individual identity and social context in the form of behavior modeling by peers. Design/methodology/approach: The sample of 243 consists of students…

 8. Protection of persons undergoing radiological examinations ...

  African Journals Online (AJOL)

  Protection was in the form of gonad shields, lead apron to shield the unwanted parts during examinations and coning the X-ray field before exposure. The staff had Thermoluminscent Dosimeters (TLD) to monitor dose levels received by such staff every three months. They wore hand gloves, lead aprons and stayed behind ...

 9. Gonadal dose in routine diagnostic examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weber, J.; Koen, J.A.; Akkermans, J.A.

  1974-01-01

  Gonadal doses caused by stray radiation produced during radiodiagnostic investigations were measured with thermoluminescent dosemeters in various hospitals in the Netherlands. Significantly different gonadal doses were measured depending upon the hospital where the investigations were carried out. The mean dose of an examination type in one country can only be determined with any accuracy if measurements in a large number of hospitals are performed

 10. An Examination of Conceptualization of Sport Metaphors

  Science.gov (United States)

  Dervent, Fatih

  2016-01-01

  This study examined the metaphors that were used by athletes, coaches, faculty members, and sport managers to describe the concept of "sport". Participants (N = 473) were asked to reveal the single metaphor they had in minds in the sense of the concept of sport by the prompt "Sport is like … because …" 22 valid metaphors were…

 11. Delivering Online Examinations: A Case Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John MESSING

  2004-07-01

  Full Text Available Delivering Online Examinations: A Case Study Jason HOWARTH John MESSING Irfan ALTAS Charles Sturt University Wagga Wagga-AUSTRALIA ABSTRACT This paper represents a brief case study of delivering online examinations to a worldwide audience. These examinations are delivered in partnership with a commercial online testing company as part of the Industry Master’s degree at Charles Sturt University (CSU. The Industry Master’s degree is an academic program for students currently employed in the IT industry. Using Internet Based Testing (IBT, these students are examined in test centres throughout the world. This offers many benefits. For example, students have the freedom of sitting exams at any time during a designated interval. Computer-based testing also provides instructors with valuable feedback through test statistics and student comments. In this paper, we document CSU’s use of the IBT system, including how tests are built and delivered, and how both human and statistical feedback is used to evaluate and enhance the testing process.

 12. Technical note: Examining ozone deposition over seawater

  Science.gov (United States)

  Surface layer resistance plays an important role in determining ozone deposition velocity over sea-water and can be influenced by chemical interactions at the air-water interface. Here, we examine the effect of chemical interactions of iodide, dimethylsulfide, dissolved organic c...

 13. Examining Test Speededness by Native Language

  Science.gov (United States)

  Talento-Miller, Eileen; Guo, Fanmin; Han, Kyung T.

  2013-01-01

  When power tests include a time limit, it is important to assess the possibility of speededness for examinees. Past research on differential speededness has examined gender and ethnic subgroups in the United States on paper and pencil tests. When considering the needs of a global audience, research regarding different native language speakers is…

 14. Examining Teacher Grades Using Rasch Measurement Theory

  Science.gov (United States)

  Randall, Jennifer; Engelhard, George, Jr.

  2009-01-01

  In this study, we present an approach to questionnaire design within educational research based on Guttman's mapping sentences and Many-Facet Rasch Measurement Theory. We designed a 54-item questionnaire using Guttman's mapping sentences to examine the grading practices of teachers. Each item in the questionnaire represented a unique student…

 15. Examining the Education Gradient in Chronic Illness

  Science.gov (United States)

  Chatterji, Pinka; Joo, Heesoo; Lahiri, Kajal

  2015-01-01

  We examine the education gradient in diabetes, hypertension, and high cholesterol. We take into account diagnosed as well as undiagnosed cases and use methods accounting for the possibility of unmeasured factors that are correlated with education and drive both the likelihood of having illness and the propensity to be diagnosed. Data come from the…

 16. Behavioural Examination of Activism: Nigerian Women and ...

  African Journals Online (AJOL)

  In this paper, we examine the attitudes and behaviour of some women and gender activists to the social change that may result from gender equality when, and if it is achieved. Since it started in the 19th century, gender activism has always focused on the issue of equality between the genders, to the extent that the society ...

 17. Therapeutic Value of the Periodic Health Examination

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lincoln, T. A.; Hurt, H. B.

  1965-09-01

  The Oak Ridge National Laboratory has been conducting periodic health examinations on all of its employees for over 10 years. The original purpose of this program was the early detection of disease to be followed by referral or appropriate counseling. Because of the relatively young age of this group, we expected that this service would be of greatest benefit to only the small percentage who had significant findings. However, over this 10 year period we have been increasingly impressed that those who had no significant findings have expressed almost as much enthusiasm and gratitude as those in whom we found early but potentially serious disease. This response caused us to look more critically at the reasons for this favorable reaction. As a result, we have become convinced that these examinations have an important therapeutic value to the healthy, as well as the sick, and that this fact should be considered in their justification. A health examination can quite properly be considered therapeutic, even though no disease is found or treated, providing it "serves" or meets some of the needs of the person being examined. After all, the literal definition of the word therapeutic is service, since it is derived from the Greek word therapeutikos, which means an attendant or servant.

 18. Interest in screening examinations among cancer patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Humeniuk Ewa

  2017-09-01

  Full Text Available Aim. To determine the influence of socio-demographic variables on attendance rate at screening examinations in cancer patients. Material and methods. The research group comprised of 100 cancer patients. The method applied in the research was a diagnostic survey. The research instrument was the authors‘ own questionnaire specially compiled to measure cancer patients‘ interest in screening examinations. The research material was analysed with the statistical packet STATISTICA 12 and Microsoft Office Excel software. Significance level was assumed at p<0.05 to determine statistically significant differences and dependencies. A Chi2 test was used in the research. Results. The surveyed patients mostly did not participate in screening examinations aimed at diagnosing cancer (66%. Their Age (p=0.05, gender (p=0.003 and place of residence (p=0.04 determined their participation rate in screening tests. The patients‘ marital status (p=0.47, education (p=0.85 and economic status (p=0.13 did not affect their willingness to attend screening examinations. Conclusions. The process of cancer incidence and death rate limitation requires greater participation of the population in prevention programmes.

 19. Curricular Alignment: A Re-examination.

  Science.gov (United States)

  Anderson, Lorin W.

  2002-01-01

  Examines key differences among content coverage, opportunity to learn, and curriculum alignment, suggesting that the revised Taxonomy provides a framework for analyzing curriculum alignment and illustrating how the Taxonomy Table can be used to estimate curriculum alignment. The paper notes that the revised Taxonomy enables educators to probe…

 20. Predisposing factors towards examination malpractice among

  African Journals Online (AJOL)

  Emeka Egbochuku

  writing relevant information on parts of the body and pieces of paper etc. (Anan, 2005). ... selected as sample as the first year students were new in the faculty and the fourth ..... use of university facilities such as library, counselling centre, recreational ... All activities relating to examinations such as question paper production ...

 1. Nervous system examination on YouTube

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Azer Samy A

  2012-12-01

  Full Text Available Abstract Background Web 2.0 sites such as YouTube have become a useful resource for knowledge and are used by medical students as a learning resource. This study aimed at assessing videos covering the nervous system examination on YouTube. Methods A research of YouTube was conducted from 2 November to 2 December 2011 using the following key words “nervous system examination”, “nervous system clinical examination”, “cranial nerves examination”, “CNS examination”, “examination of cerebellum”, “balance and coordination examination”. Only relevant videos in the English language were identified and related URL recorded. For each video, the following information was collected: title, author/s, duration, number of viewers, number of posted comments, and total number of days on YouTube. Using criteria comprising content, technical authority and pedagogy parameters, videos were rated independently by three assessors and grouped into educationally useful and non-educationally useful. Results A total of 2240 videos were screened; 129 were found to have relevant information to nervous system examination. Analysis revealed that 61 (47% of the videos provided useful information on the nervous system examination. These videos scored (mean ± SD, 14.9 ± 0.2 and mainly covered examination of the whole nervous system (8 videos, 13%, cranial nerves (42 videos, 69%, upper limbs (6 videos, 10%, lower limbs (3 videos, 5%, balance and co-ordination (2 videos, 3%. The other 68 (53% videos were not useful educationally; scoring (mean ± SD, 11.1 ± 3.0. The total viewers of all videos was 2,189,434. Useful videos were viewed by 1,050,445 viewers (48% of total viewers. The total viewership per day for useful videos was 1,794.5 and for non-useful videos 1,132.0. The differences between the three assessors were insignificant (less than 0.5 for the mean and 0.3 for the SD. Conclusions Currently, YouTube provides an adequate resource

 2. Nervous system examination on YouTube

  Science.gov (United States)

  2012-01-01

  Background Web 2.0 sites such as YouTube have become a useful resource for knowledge and are used by medical students as a learning resource. This study aimed at assessing videos covering the nervous system examination on YouTube. Methods A research of YouTube was conducted from 2 November to 2 December 2011 using the following key words “nervous system examination”, “nervous system clinical examination”, “cranial nerves examination”, “CNS examination”, “examination of cerebellum”, “balance and coordination examination”. Only relevant videos in the English language were identified and related URL recorded. For each video, the following information was collected: title, author/s, duration, number of viewers, number of posted comments, and total number of days on YouTube. Using criteria comprising content, technical authority and pedagogy parameters, videos were rated independently by three assessors and grouped into educationally useful and non-educationally useful. Results A total of 2240 videos were screened; 129 were found to have relevant information to nervous system examination. Analysis revealed that 61 (47%) of the videos provided useful information on the nervous system examination. These videos scored (mean ± SD, 14.9 ± 0.2) and mainly covered examination of the whole nervous system (8 videos, 13%), cranial nerves (42 videos, 69%), upper limbs (6 videos, 10%), lower limbs (3 videos, 5%), balance and co-ordination (2 videos, 3%). The other 68 (53%) videos were not useful educationally; scoring (mean ± SD, 11.1 ± 3.0). The total viewers of all videos was 2,189,434. Useful videos were viewed by 1,050,445 viewers (48% of total viewers). The total viewership per day for useful videos was 1,794.5 and for non-useful videos 1,132.0. The differences between the three assessors were insignificant (less than 0.5 for the mean and 0.3 for the SD). Conclusions Currently, YouTube provides an adequate resource for learning

 3. Application of a Musical Whistling Certificate Examination System as a Group Examination

  Science.gov (United States)

  Mori, Mikio; Ogihara, Mitsuhiro; Sugahara, Shin-Ichi; Taniguchi, Shuji; Kato, Shozo; Araki, Chikahiro

  Recently, some professional whistlers have set up music schools to teach musical whistling. However, so far, there is no licensed examination for musical whistling. In this paper, we propose an examination system for evaluating musical whistling. The system conducts an examination in musical whistling on a personal computer (PC). It can be used to award four grades, from the second to the fifth. These grades are designed according to the standards adopted by the school for musical whistling established by the Japanese professional whistler Moku-San. It is expected that the group examination of this examination is held in the examination center where other general certification examinations are held. Thus, the influence of the whistle sound on the PC microphone normally used should be considered. For this purpose, we examined the feasibility of using a bone-conductive microphone for a musical whistling certificate examination system. This paper shows that the proposed system in which bone-transmitted sounds are considered gives good performance under a noisy environment, as demonstrated in a group examination of musical whistling using bone-transmitted sounds. The timing of a candidates whistling tends to not match because the applause sound output from the PC was inaudible for a person older than 60 years.

 4. RADIOGRAPHIC EXAMINATION OF TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS IN CHILDREN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heru Suryonegoro

  2015-06-01

  Full Text Available The temporomandibular joint has a very important role in the stomatognathic system. Its main function is for the opening and closing movement, mastication, and speech. It is located anterior to the ear. The temporomandibular joint connects maxilla and mandible through the articular fossa, hence the slightest change that happens would cause serious matters such as pain, exiting, speech disorder, difficulty in opening and closing movement, headache, and even trismus. In a child or an adolescent, the symptoms are often vague; everything is interpreted as “pain”. This is probably why temporomandibular disorder are often undetected by dentists. Therefore, patience and accuracy is needed to determine the actual disorder through means of clinical and radiographic examination. The radiographic examination suitable for child is the transcranial projection. This projection is believed to be more accurate amongst other projection for child patients.

 5. TRUPACT-II 157 Examination Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barry H. O'Brien; Jeffrey M. Lacy; Kip E. Archibald

  2003-01-01

  This report presents the results of examination and recovery activities performed on the TRUPACT-II 157 shipping container. The container was part of a contact-handled transuranic waste shipment being transported on a truck to the Waste Isolation Pilot Plant in New Mexico when an accident occurred. Although the transport vehicle sustained only minor damage, airborne transuranic contamination was detected in air samples extracted from inside TRUPACT-II 157 at the Waste Isolation Pilot Plant. Consequently, the shipping container was rejected, resealed, and returned to the Idaho National Engineering and Environmental Laboratory where the payload was disassembled, examined, and recovered for subsequent reshipment to the Waste Isolation Pilot Plant. This report documents the results of those activities

 6. TRUPACT-II 157 Examination Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barry H. O& #39; Brien; Jeffrey M. Lacy; Kip E. Archibald

  2003-12-01

  This report presents the results of examination and recovery activities performed on the TRUPACT-II 157 shipping container. The container was part of a contact-handled transuranic waste shipment being transported on a truck to the Waste Isolation Pilot Plant in New Mexico when an accident occurred. Although the transport vehicle sustained only minor damage, airborne transuranic contamination was detected in air samples extracted from inside TRUPACT-II 157 at the Waste Isolation Pilot Plant. Consequently, the shipping container was rejected, resealed, and returned to the Idaho National Engineering and Environmental Laboratory where the payload was disassembled, examined, and recovered for subsequent reshipment to the Waste Isolation Pilot Plant. This report documents the results of those activities.

 7. Radiation Sterilization of Naturual Rubber Examination Gloves

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jetawattana, S.; Na-Ranong, N.; Kajornchaiyakul, V.

  1998-01-01

  The sterilization dose setting by ISO 11137 method 1 was conducted for natural rubber examination gloves provided by a local factory. The suitable sterilization dose for an average product bioburden falls between 20 - 25 kilogray. Maximum dose of 25 or 50 kilogray results in no changes of tensile s and elongation at break. Samples of examination glove were irradiated using various doses between 10 - 50 kilogray. Analysis of soluble protein content using modified Lowry method was carried out and the results revealed that irradiation did not affect the decrement of soluble protein content in this case. However, thin film samples were prepared in laboratory and treated in the same procedure. The results were also the same. The results did not show any correlation. Two factors are possibly presumed : un consistency of samples and the irradiation of finished products could not affect those soluble proteins in rubber gloves

 8. Radiological and angiographic examination of the heart

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baron, M.G.

  1988-01-01

  The radiological examination of the heart provides detailed information regarding cardiac structure and function that cannot be duplicated by any other diagnostic method. The appearance of the heart and lungs on ordinary chest roentgenograms often indicates the presence of heart disease and, at times, is diagnostic of a specific cardiac abnormality. Correct interpretation of the cardiac shadow in the frontal view is particularly important, because a chest roentgenogram in this projection is included as part of most routine medical examinations and provides a convenient survey method for the detection of otherwise unsuspected heart disease. In those patients with a known cardiac condition, the chest roentgenogram is of use in assessing its severity, in documenting the progress of the disease, in evaluating the presence and severity of secondary complications, and as an indicator of the efficacy of treatment

 9. Occupational thyroid dose during cardiovascular examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kawaharada, Yasuhiro; Kayama, Jiro; Hatori, Noboru; Takahashi, Noboru; Koyama, Ichiro; Shiraishi, Akihisa; Otake, Hidenori; Miyazawa, Yasushi

  1991-01-01

  Medical system has been recently divided into many divisions where appropriate examinations and treatments are performed by specialists in each field. Special and complicated radiologic examinations such as cardiovascular angiography are performed by specialists. An occupational exposure dose tends to increase and to be limited to some specialized physicians and technicians. Therefore, efficient protective equipment and clothing have to be seriously considered so as to decrease the occupational exposure dose. The thyroid gland is not protected by any of the conventional protectors. We have tried to decrease the occupational exposure doses by improving the conventional protector and utilizing various other materials. The paper is a report on the effectiveness of the methods used and the results. (author)

 10. Lasers In Physical Evidence Examination: An Overview

  Science.gov (United States)

  Menzel, E. R.

  1987-01-01

  A recent application of fluorescence that is perhaps largely unknown outside law enforcement involves the utilization of laser excited fluorescence (LEF) in forensic science. In this overview, the focus is on LEF applicaton to development of latent fingerprints. Other areas of criminalistics, such as document examination and fiber analysis will be dealt with briefly only. To bring the technical reader, who likely has little familiarity with the fingerprint field, up to stream, a historical introduction precedes the description of current procedures for laser detection of latent fingerprints which is followed by a brief outline of current areas of research in the fingerprint area and application of lasers to other types of evidence examination. The overview concludes with an assessment of the current state and utilization growth prognosis of lasers in criminalistics.

 11. Informed consent - Providing information about prenatal examinations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Katja; Kesmodel, Ulrik; Hvidman, Lone

  as well.The review is based on systematic search strategy in the electronic databases Medline and Science Citation. Additional studies were identified through reference lists of individual papers obtained. Improving knowledge scores and reducing decisional conflict can be obtained by group counselling...... pregnant women about prenatal examinations. Women's knowledge, decisional conflict, satisfaction and anxiety will be explored as compared with different ways and different groups of health professionals providing information. To what extent information empowers informed decision making will be explored...

 12. Bell palsy: Clinical examination and management.

  Science.gov (United States)

  Patel, Donika K; Levin, Kerry H

  2015-07-01

  Bell palsy is a common neurologic disorder characterized by acute facial mononeuropathy of unclear cause presenting with unilateral facial weakness. Careful examination and a detailed history are important in making an accurate diagnosis. Early recognition is essential, as treatment with corticosteroids within 72 hours of onset has been shown to hasten recovery. Fortunately, most patients recover spontaneously within 3 weeks, even if untreated. Copyright © 2015 Cleveland Clinic.

 13. Examination of Some Commercial Sorptive Organobentonites

  OpenAIRE

  ÖNAL, Müşerref

  2014-01-01

  For controlling organophilic partition nanophase (OPN) formation in some commercial sorptive organobentonites (OBs), 4 sample were selected randomly and examined by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, differential thermal analysis (DTA), thermal gravimetric analysis (TGA), element analysis (EA), and nitrogen adsorption/desorption (N2-AD) techniques. Since the d(001) values of the OB samples are between 1.94 and 3.36 nm, the pseudotrilayer or paraff...

 14. Examining the realities of risk management

  International Nuclear Information System (INIS)

  Garrick, B.J.

  1985-01-01

  Sufficient experience now exists, especially in the nuclear industry, to consider the progress that has been made toward meaningful tools or aids for the control and, hence, management of risk. The considerable activity in the field of probabilistic risk assessment (PRA) suggests a high level of interest and application. It is the purpose of this paper to examine our own experience in this regard and to offer some observations and opinions about current practices in risk management and the requirements for success

 15. Examining inclusive practices in Nicaraguan schools

  OpenAIRE

  Delkamiller, Julie; Swain, Kristine; Leader-Janssen, Elizabeth M.; Ritzman, Mitzi J.

  2013-01-01

  Inkliuzinis praktikos nagrinėjimas Nikaragvos mokyklose. The purpose of this study was to examine Nicaraguan teachers’ efficacy for inclusive practices and current teaching practices in Nicaraguan schools as the first step in developing a special education training program. Sixty-one teachers in 15 schools completed the Teacher Efficacy of Inclusive Practice (TEIP) survey to determine their confidence in inclusive practices, collaboration and dealing with disruptive behaviors. Classroom ob...

 16. The examination of KBS-3 by SSI

  International Nuclear Information System (INIS)

  1983-02-01

  The National Institute of Radiation Protection has examined the basis for the application of the permission to load the nuclear reactors Forsmark-3 and Oskarshamn-3, regarding the special nuclear law. The Institute finds that the proposed method for handling and final disposal of spent nuclear fuel will comply with the above mentioned law regarding radiation protection. The law also requires a programme for research and development. No such programme has been distributed.(author)

 17. X-ray examinations of newborns

  Science.gov (United States)

  Potrakhov, N. N.; Potrakhov, Y. N.

  2018-02-01

  At the present time, the basis of instrumental diagnostics of atelectasis is lung radiography. In the case of preterm infants, it should be performed immediately after birth, and then regularly throughout the entire nursing period. The purpose of the project, within the framework of which this development is carried out, is the creation of an original domestic digital low-dose technology for X-ray examinations in neonatology, including in non-stationary conditions.

 18. Examining the dark side of competition

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blake, M.

  1990-01-01

  This article examines the effect that increased competition among electric power suppliers will have on overall service to the customer and to profits. Some topics discussed are the coexistence of competition and cooperation, electric utility profits at risk and the dark side of competition - business failures. The author feels there is a basic conflict between some of the features of the competitive market model and the obligation to serve

 19. [Fistulography. Results of 126 examinations (author's transl)].

  Science.gov (United States)

  Metges, P J; Silici, R; Kleitz, C; Delahaye, R P; Mine, J; Pailler, J L

  1980-01-01

  The authors describe the results obtained in a series of 126 patients examined by fistulography. This investigation should be conducted systematically after operative treatment of any type of fistula. The procedure involves perfusion of a water-soluble iodized contrast medium at low pressure, using a balloon sound to ensure that there are no leaks. The results supply the general or orthopedic surgeon with the information necessary for deciding the operative procedure to be used.

 20. Postirradiation examination of ORR demonstration elements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Snelgrove, J.L.; Copeland, G.L.; Hofman, G.L.

  1991-01-01

  Postirradiation examinations of selected U 3 Si 2 fuel elements fabricated by B and W, CERCA, and NUKEM and irradiated during the whole core demonstration in the Oak Ridge Research Reactor are nearing completion. The results of all tests have shown the demonstration fuel elements, produced under production-line conditions, to have performed in the excellent manner expected from earlier tests of miniature fuel plates and full-sized elements. (orig.)

 1. The nuclear debate - examination of the issues

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ellington, H.I.; Addinall, E.

  1981-01-01

  Issues examined in a package of educational exercises, written by the present authors, entitled The Nuclear Debate are discussed. The three sections are entitled: (1) Does Britain really need nuclear power. (2) What sort of nuclear power programme would be best suited to meeting Britain's future energy needs. (3) Is nuclear power socially and environmentally acceptable in an open society such as Britain (alleged dangers to workers, dangers to the general public, and genetic hazards, political freedom and proliferation issues). (U.K.)

 2. The Cultural Ideological Contestation in National Examination

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kerta Adhi Made

  2018-01-01

  Full Text Available The purpose of this research was to find out the forms and the factors leading to the contestation of cultural ideology in National Examination. This research utilized Qualitative Research method and the approach of Cultural Studies. Based on the analysis, it was found that the forms of ideological contestation, specifically, centralistic, prioritizing on the result of cognitive domain, and imaging. The factors which caused consisted of political of education, state policies, and socio-cultural. The implications of this research were (1 There was shifting of educational values into capitalism, (2 The meaning of learning became limited in which it was just purposed at facing National Examination, (3 Educational services have shifted from humanist public services to commodification of education, with the result that honesty was marginalized. Eventhough the government has developed sophisticated system and very tight supervision, if the character of the subjects are not formed and cultured, accordingly, the National Examination stated honest and achievement oriented will be just a slogan. Therefore, the education system needs to be improved. The education paradigm which is more emphasized on the increasing of intellectual intelligence by multiple choice tests and scores needs to be deconstructed by adjusting with Indonesian cultural values based on “Pancasila” as ideological foundation and developing character education to the children from early age.

 3. Substitute fluid examinations for liquid manure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schrader Kevin

  2017-01-01

  Full Text Available For the farming industry it is essential to use liquid manure as natural fertilizer. Through new agricultural regulation 2015 in Germany the industry must develop new liquid manure spreader systems because the ammonia and methane emission are limited. In a research project the University of Applied Sciences Zwickau and some other industry partners will develop such a new innovative liquid manure spreader. The new liquid manure spreader should use pulsating air to distribute the liquid manure exactly. The pulsating air, which flows through the pipelines, should be analysed at a test station. For examinations at this test station it is important to find another substitute fluid because liquid manure smells strong, is not transparent and is also not homogeneous enough for scientific investigations. Furthermore it is important to ensure that the substitute fluid is, like liquid manure, a non-Newtonian fluid. The substitute fluid must be a shear-thinning substance - this means the viscosity decrease at higher shear rate. Many different samples like soap-water-farragoes, jelly-water-farragoes, agar-water-farragoes, soap-ethanol-farragoes and more are, for the project, examined in regard of their physical properties to find the best substitute fluid. The samples are examined at the rotational viscometer for viscosity at various shear rates and then compared with the viscosity values of liquid manure.

 4. Substitute fluid examinations for liquid manure

  Science.gov (United States)

  Schrader, Kevin; Riedel, Marco; Eichert, Helmut

  For the farming industry it is essential to use liquid manure as natural fertilizer. Through new agricultural regulation 2015 in Germany the industry must develop new liquid manure spreader systems because the ammonia and methane emission are limited. In a research project the University of Applied Sciences Zwickau and some other industry partners will develop such a new innovative liquid manure spreader. The new liquid manure spreader should use pulsating air to distribute the liquid manure exactly. The pulsating air, which flows through the pipelines, should be analysed at a test station. For examinations at this test station it is important to find another substitute fluid because liquid manure smells strong, is not transparent and is also not homogeneous enough for scientific investigations. Furthermore it is important to ensure that the substitute fluid is, like liquid manure, a non-Newtonian fluid. The substitute fluid must be a shear-thinning substance - this means the viscosity decrease at higher shear rate. Many different samples like soap-water-farragoes, jelly-water-farragoes, agar-water-farragoes, soap-ethanol-farragoes and more are, for the project, examined in regard of their physical properties to find the best substitute fluid. The samples are examined at the rotational viscometer for viscosity at various shear rates and then compared with the viscosity values of liquid manure.

 5. Examining emotional expressions in discourse: methodological considerations

  Science.gov (United States)

  Hufnagel, Elizabeth; Kelly, Gregory J.

  2017-10-01

  This methodological paper presents an approach for examining emotional expressions through discourse analysis and ethnographic methods. Drawing on trends in the current literature in science education, we briefly explain the importance of emotions in science education and examine the current research methodologies used in interactional emotion studies. We put forth and substantiate a methodological approach that attends to the interactional, contextual, intertextual, and consequential aspects of emotional expressions. By examining emotional expressions in the discourse in which they are constructed, emotional expressions are identified through semantics, contextualization, and linguistic features. These features make salient four dimensions of emotional expressions: aboutness, frequency, type, and ownership. Drawing on data from a large empirical study of pre-service elementary teachers' emotional expressions about climate change in a science course, we provide illustrative examples to describe what counts as emotional expressions in situ. In doing so we explain how our approach makes salient the nuanced nature of such expressions as well as the broader discourse in which they are constructed and the implications for researching emotional expressions in science education discourse. We suggest reasons why this discourse orientated research methodology can contribute to the interactional study of emotions in science education contexts.

 6. Heat evaluation examination of fuel assembly

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suto, Shinya; Nakabayashi, Hiroki; Yao, Kaoru

  2007-03-01

  The cooling examination was executed by using the simulated fuel assembly to obtain the basic data of the most effective cooling system in the lazer disassembling process of the spent fuel assembly of prototype fast breeder reactor 'Monju'. As a result, the following have been understood. (1) Before the laser disassembling (there is not any duct tube cutting), it is possible to cool enough by the amount of the wind of 20m 3 /h or more flowing from the handling head side. (2) After the laser disassembling begins (duct tube is cut), 1kW or more of the heat generation cannot be cooled by ventilation from the handling head side. (3) Cooling by the flow across fuel pin is required during lazer disassembling. The basic data of the cooling system was obtained from these examination results. However, for cooling across fuel pin during the laser disassembling, it is necessary to examine shape of the side cooling nozzle, spraying angle, and flow velocity at the nozzle exit, etc. enough. (author)

 7. Solving the Examination Timetabling Problem in GPUs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasileios Kolonias

  2014-07-01

  Full Text Available The examination timetabling problem belongs to the class of combinatorial optimization problems and is of great importance for every University. In this paper, a hybrid evolutionary algorithm running on a GPU is employed to solve the examination timetabling problem. The hybrid evolutionary algorithm proposed has a genetic algorithm component and a greedy steepest descent component. The GPU computational capabilities allow the use of very large population sizes, leading to a more thorough exploration of the problem solution space. The GPU implementation, depending on the size of the problem, is up to twenty six times faster than the identical single-threaded CPU implementation of the algorithm. The algorithm is evaluated with the well known Toronto datasets and compares well with the best results found in the bibliography. Moreover, the selection of the encoding of the chromosomes and the tournament selection size as the population grows are examined and optimized. The compressed sparse row format is used for the conflict matrix and was proven essential to the process, since most of the datasets have a small conflict density, which translates into an extremely sparse matrix.

 8. N Reactor pressure tube 1350 postirradiation examination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cook, D.J.

  1977-01-01

  The N Reactor pressure tubes were fabricated from Zircaloy-2 primarily due to the excellent corrosion resistance, low neutron absorption, and high strength properties of this alloy. Irradiation damage mechanisms increase the strength and decrease the ductility of the Zircaloy-2. Irradiation data available at the time the tubes were installed indicated that fast neutron irradiation damage mechanisms would not decrease the ductility to unacceptable levels over the estimated plant life of 25 to 30 years. However, because the tubes are a primary coolant system component and only limited data are available on irradiation effects at high fluences, a Postirradiation Examination (PIE) program was developed to assure that service factors do not compromise pressure tube integrity essential to reactor safety. The PIE program requires that a pressure tube be periodically removed from the reactor for destructive testing. The N Reactor Technical Specifications specify that the frequency of pressure tube removal and examination be based upon the previous PIE test results. Four pressure tubes were examined before tube 1350, and the test results were summarized in individual reports. PIE results on tube 1350 were summarized along with the test results on the previous four tubes in a previous report. The purpose of this report is to present in detail the results on PIE of pressure tube 1350, and, in particular, document the technique by which the fracture toughness of the pressure tube was determined

 9. Examination of optimal radiation quality in the lead equivalent examination of x-ray protective clothing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Inoue, Shinichi; Matsuzawa, Rie; Matsumoto, Mitsuhiro

  2004-01-01

  The objective of this study was to determine the effective lead thickness of the apron for radiation protective clothing, i.e., the lead equivalent, a method of performing the lead equivalent examination is provided in the Japanese Industrial Standards (JIS). We proposed a method of computation using an attenuation coefficient, and examined the measurement accuracy and optimal radiation quality using both. We were able to compute the lead equivalent with sufficient accuracy when using radiation quality of about 60 keV in the range of radiation quality examined. This technique was also examined in the measurement used for the marketing of radiation protective clothing. (author)

 10. Muticriteria assesment of possible use of computer games in teaching / Многокритериальный анализ возможностей применения компьютерных игр в процессе обучения / Višekriterijumska ocena mogućih primena računarskih igara u nastavi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mališa R. Žižović

  2017-07-01

  озицию, так как от его решений зависит развитие и исход игры. / U radu se daje višekriterijumska ocena nekoliko mogućih pristupa organizovanju studija. Zahvaljujući sve široj upotrebi savremenih informacionih tehnologija, tradicionalni obrazovni sistem suočava se sa velikim promenama. Jedna od njih je i razvoj ozbiljnih igara koje simuliraju rad realnih poslovnih okruženja. Tradicionalni, pasivni pristup obrazovanju obučava nas za neke uske procedure, a zatim vrši evaluaciju na osnovu našeg sećanja na ono što nam je rečeno. Čak i kada smo uspešno savladali činjenice i procedure, naše ponašanje u pravim životnim situacijama ostaje neprovereno. Igre pokušavaju da reše problem, motivišu i promovišu učenje. Njihov interaktivni aspekt dovodi do visoke uključenosti samih učesnika u aktivnosti igre, pa one više nemaju svrhu isključivo zabave već postaju ozbiljan alat za učenje. Od klasičnih zabavnih igara odvaja ih prvenstveno drugačiji cilj, tj. mogućnost da se učesniku igre, pored zabave, pruži i edukativna komponenta. Takođe, učesnik nije pasivni igrač već svojim odlukama i postupcima direktno može uticati na tok igre, dovodeći do dobrih ili loših rezultata.

 11. Can Physical Examination Create a Stener Lesion?

  Science.gov (United States)

  Lankachandra, Manesha; Eggers, John P; Bogener, James W; Hutchison, Richard L

  2017-09-01

  The purpose of this study is to determine whether a Stener lesion can be created while testing stability of the ulnar collateral ligament (UCL) of the thumb. Testing was performed in a manner that reproduced clinical examination. Six fresh frozen hand and forearm specimens underwent sequential sectioning of the accessory UCL, the proper UCL, and the ulnar sagittal band. Measurements of radial deviation of the metacarpophalangeal (MCP) joint were taken with the thumb in neutral rotation, pronation and supination, both with 0 degrees and with 30 degrees of flexion of the MCP joint. Visual examination was performed to assess the presence of a Stener lesion. No Stener lesion was created in any position as long as the fascial origin of the ulnar sagittal band at the adductor pollicis longus remained intact. After creating a defect in the ulnar sagittal band, a Stener lesion was created in two specimens, but only when the thumb was flexed and supinated. Pronation provided more stability, and supination provided less stability, with one or both components cut, especially when testing at 30° of flexion. Compared to both components cut without flexion or rotation, there was a statistically significant difference in angulation with the 30 degrees of MCP joint flexion in both neutral rotation in supination. Performing a physical examination to assess the amount of instability of an ulnar collateral ligament injury did not create a Stener lesion if the exam was performed in a controlled, gentle manner with the thumb held without rotation. If the thumb is held in neutral rotation during the exam, an iatrogenic Stener lesion should not be created.

 12. Computertomographic examinations of the canine lumbosacral spine

  International Nuclear Information System (INIS)

  Werner, G.

  2000-06-01

  The objectives of this study were: 1) documentation of cross-sectional anatomy of the lumbosacral area, 2) to obtain and describe abnormalities and finally 3)to develop a CT technique for the diagnosis of a L7/S1 spondylolisthesis. In a 3 year retrospective study 61 large breed dogs with history of suspected cauda equina-syndrome were examined using flexion-extension radiography and flexion-extension computed tomography. 25 out of 60 dogs were German shepherd dogs, 3 shepherd-cross, 7 mongrels, 4 Rottweilers and 22 other breeds. 27 dogs of the flexion/extension group were also morphometrically examined. CT studies regarding morphology of the lumbosacral joint showed differences between flexed and extended position: The intervertebral foramina enlarged in flexed position, the intervertebral disc, segmental spinal nerves and contrast enhanced blood vessels were more easily to evaluate. In flexion the lumbosacral foramen was 'open' in all cases, while it was 'closed' in most of the extension slices. The cranial articular processes of the sacrum appeared earlier in extension, they seemed to 'slip' beneath the caudal articular processes of the last lumbar vertebra, the articular surfaces got incongruent, and therefore the intervertebral foramina were narrowed. The most common pathologic findings were disk protrusion (28 dogs) and spondylosis (24 dogs). Rare diagnoses were neoplasia (1 case), transitional vertebra (1 case), shortened L7 (2 cases) and osteochondrosis dissecans of the L7 or sacral endplate (5 cases). Morphometrical examinations showed that the intervertebral foramina enlarged in flexed positions, not only in length (craniocaudal dimension) but also in their dorsoventral diameter. There was no difference in the dorsoventral diameter of the spinal canal between flexion and extension CT. This study showed that computed tomography is superior to common ways of imaging of the lumbosacral spine like radiography or myelography. It was possible to identify

 13. "PERLE bedside-examination-course for candidates in state examination" - Developing a training program for the third part of medical state examination (oral examination with practical skills).

  Science.gov (United States)

  Karthaus, Anne; Schmidt, Anita

  2016-01-01

  In preparation for the state examination, many students have open questions and a need for advice. Tutors of the Skills Lab PERLE-"Praxis ERfahren und Lernen" (experiencing and learning practical skills) have developed a new course concept to provide support and practical assistance for the examinees. The course aims to familiarize the students with the exam situation in order to gain more confidence. This enables the students to experience a confrontation with the specific situation of the exam in a protected environment. Furthermore, soft skills are utilized and trained. Concept of the course: The course was inspired by the OSCE-model (Objective Structured Clinical Examination), an example for case-based learning and controlling. Acquired knowledge can be revised and extended through the case studies. Experienced tutors provide assistance in discipline-specific competencies, and help in organizational issues such as dress code and behaviour. Evaluation of the course: An evaluation was conducted by the attending participants after every course. Based on this assessment, the course is constantly being developed. In March, April and October 2015 six courses, with a total of 84 participants, took place. Overall 76 completed questionnaires (91%) were analysed. Strengths of the course are a good tutor-participants-ratio with 1:4 (1 Tutor provides guidance for 4 participants), the interactivity of the course, and the high flexibility in responding to the group's needs. Weaknesses are the tight schedule, and the currently not yet performed evaluation before and after the course. In terms of "best practise", this article shows an example of how to offer low-cost and low-threshold preparation for the state examination.

 14. Patient surface doses in computerized tomography examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vekic, B.; Kovacevic, S.; Ranogajec Komor, M.; Duvnjak, N.; Marusic, P.; Anic, P.; Dolencic, P.

  1996-01-01

  Computed tomography (CT) has become a major source of the population exposure to diagnostic x-rays, and acknowledge of the doses delivered by the CT equipment has become very important. Considerable efforts should be made to keep these doses to a reasonable minimum, without sacrificing the image quality. The conditions of exposure in CT are quite different from dose in conventional x-ray imaging. This has required the development of specific techniques for assessing patient dose from CT. The aims of this work were to determine the dose delivered to various organs of patients undergoing computed tomography of abdomen, thorax, pelvis and kidney as measured on the surface of the body and to estimate the risk to the patients. Dosimetric measurements were performed at two different CT scanners (Siemens SOMATOM DR-H ver. HC-1 and Shimadzu SCT-4500TE). The dose absorbed by different organs (gonads, chest, thyroid and eye lens) and by the examined part of the body of 95 patients of various sex and age were measured with TLD-700. The doses absorbed by different organs during the diagnostic CT examination of the body depend on the technical parameters, such as the number of scan, mAs, the thickness of scans, scanning times, tube voltage and other characteristics, some of each depend on the type and severity of illness. Clinical parameters, such as patient size and composition, and patient cooperation with regard to the control and motion, also influence the dose and the image quality. The highest dose measured in this study (89.19 mGy) was delivered to kidney during CT examination of this organ. (author)

 15. A brief examination of optical tagging technologies.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ackermann, Mark R.; Cahill, Paul A. (Aspecular Optics, Dayton, OH); Drummond, Timothy J.; Wilcoxon, Jess Patrick

  2003-07-01

  Presented within this report are the results of a brief examination of optical tagging technologies funded by the Laboratory Directed Research and Development (LDRD) program at Sandia National Laboratories. The work was performed during the summer months of 2002 with total funding of $65k. The intent of the project was to briefly examine a broad range of approaches to optical tagging concentrating on the wavelength range between ultraviolet (UV) and the short wavelength infrared (SWIR, {lambda} < 2{micro}m). Tagging approaches considered include such things as simple combinations of reflective and absorptive materials closely spaced in wavelength to give a high contrast over a short range of wavelengths, rare-earth oxides in transparent binders to produce a narrow absorption line hyperspectral tag, and fluorescing materials such as phosphors, dies and chemically precipitated particles. One technical approach examined in slightly greater detail was the use of fluorescing nano particles of metals and semiconductor materials. The idea was to embed such nano particles in an oily film or transparent paint binder. When pumped with a SWIR laser such as that produced by laser diodes at {lambda}=1.54{micro}m, the particles would fluoresce at slightly longer wavelengths, thereby giving a unique signal. While it is believed that optical tags are important for military, intelligence and even law enforcement applications, as a business area, tags do not appear to represent a high on return investment. Other government agencies frequently shop for existing or mature tag technologies but rarely are interested enough to pay for development of an untried technical approach. It was hoped that through a relatively small investment of laboratory R&D funds, enough technologies could be identified that a potential customers requirements could be met with a minimum of additional development work. Only time will tell if this proves to be correct.

 16. Patient dose in CT fluoroscopy examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ito, Yusuke; Kobayashi, Masanao; Kataoka, Yumi; Ida, Yoshihiro; Kato, Ryoichi; Katada, Kazuhiro; Asada, Yasuki; Suzuki, Shoichi

  2008-01-01

  CT fluoroscopy(CTF) results in a high dose for the area under investigation in comparison with other types of examination. On the basis of data from April 2005 to March 2008, we measured the X-ray doses at the target site in CTF of the lungs, lumbar vertebrae, and pelvis as well as the X-ray dose to the female reproductive organs, and calculated the effective dose. The CT equipment used was an Aquilion 16. TLDs were inserted into an anthropomorphic phantom in positions corresponding to the target sites and the reproductive organs. Standard tube voltage and tube current were used as measurement conditions, and the scanning time used was the average value for each type of examination during the two years. Dose measurements were taken in the following order: scanography, helical scan, CTF, helical scan. X-ray element calibration was carried out through reciprocal comparison made between an ionization chamber dosimeter corrected according to government standards and the TLD for each tube voltage used for measurement. Dose estimation software was used to calculate the effective doses. During the two years there were 136 CTF examinations. These included 43 scans of the lungs, 13 of lumbar vertebrae, and 18 of the pelvis. The X-ray doses were 0.1 mGy at both the ovaries and the uterus for lung scans, 2 mGy at the ovaries and 1 mGy at the uterus for lumbar vertebrae scans, and 40 mGy at the ovaries and 20 mGy at the uterus for pelvic scans. The effective dose was highest for the lumbar vertebrae, followed by the lungs and finally the pelvis. (author)

 17. Correlation of United States Medical Licensing Examination and Internal Medicine In-Training Examination Performance

  Science.gov (United States)

  Perez, Jose A., Jr.; Greer, Sharon

  2009-01-01

  The Internal Medicine In-Training Examination (ITE) is administered during residency training in the United States as a self-assessment and program assessment tool. Performance on this exam correlates with outcome on the American Board of Internal Medicine Certifying examination. Internal Medicine Program Directors use the United States Medical…

 18. The utility of mock oral examinations in preparation for the American Board of Surgery certifying examination.

  Science.gov (United States)

  Higgins, Rana M; Deal, Rebecca A; Rinewalt, Daniel; Hollinger, Edward F; Janssen, Imke; Poirier, Jennifer; Austin, Delores; Rendina, Megan; Francescatti, Amanda; Myers, Jonathan A; Millikan, Keith W; Luu, Minh B

  2016-02-01

  Determine the utility of mock oral examinations in preparation for the American Board of Surgery certifying examination (ABS CE). Between 2002 and 2012, blinded data were collected on 63 general surgery residents: 4th and 5th-year mock oral examination scores, first-time pass rates on ABS CE, and an online survey. Fifty-seven residents took the 4th-year mock oral examination: 30 (52.6%) passed and 27 (47.4%) failed, with first-time ABS CE pass rates 93.3% and 81.5% (P = .238). Fifty-nine residents took the 5th-year mock oral examination: 28 (47.5%) passed and 31 (52.5%) failed, with first-time ABS CE pass rates 82.1% and 93.5% (P = .240). Thirty-eight responded to the online survey, 77.1% ranked mock oral examinations as very or extremely helpful with ABS CE preparation. Although mock oral examinations and ABS CE passing rates do not directly correlate, residents perceive the mock oral examinations to be helpful. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 19. Colonic diseases: The value of US examination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hollerweger, Alois

  2007-01-01

  The colon is affected by a number of diseases, mainly inflammatory, ischemic, and neoplastic conditions. Depending upon clinical indications endoscopy, US, CT, or other radiological methods are used for evaluation. The fact that US is frequently used as the initial imaging method in patients with non-specific clinical symptoms allows for greater influence in further diagnostic evaluation and with treatment, provided the investigator is familiar with the features of different intestinal diseases. This article will describe the anatomical characteristics of the colon, the US technique for examination of the colon, and the typical US features of the more common diagnoses of the colon

 20. [Spirometry - basic examination of the lung function].

  Science.gov (United States)

  Kociánová, Jana

  Spirometry is one of the basic internal examination methods, similarly as e.g. blood pressure measurement or ECG recording. It is used to detect or assess the extent of ventilatory disorders. Indications include respiratory symptoms or laboratory anomalies, smoking, inhalation risks and more. Its performance and evaluation should be among the basic skills of pulmonologists, internists, alergologists, pediatricians and sports physicians. The results essentially influence the correct diagnosing and treatment method. Therefore spirometry must be performed under standardized conditions and accurately and clearly assessed to enable answering clinical questions.Key words: acceptability - calibration - contraindication - evaluation - indication - parameters - spirometry - standardization.

 1. The Enduring Value of the Physical Examination.

  Science.gov (United States)

  Zaman, Junaid A B

  2018-05-01

  This article focuses exclusively on physical examination (PE) in the context of clinical medicine, that is, the interaction between a health care provider and patient. In essence, there is not only benefit (value) to PE but also that it will last (endure) for some time. Both "enduring" and "value" are explored in more depth with respect to the future integration of PE into the clinical assessment of a patient and how its value extends well beyond current diagnostic/cost-based metrics. Crown Copyright © 2017. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. Learning Pelvic Examination with Professional Patients

  OpenAIRE

  S Shrestha; B Wijma; K Swahnberg; K Siwe

  2010-01-01

  Performing pelvic examination is a vital skill to learn during gynecological and obstetrical training. It's a difficult maneuver to master as there is very little to see and more to feel and interpret. In addition, learning PE in usual clinical set-up has been found to induce lot of stress and anxiety among both the patients and the students. Students fear of hurting the patients and being judged inept, whereas patients feel embarrassed having to expose their most intimate body parts for lear...

 3. Duodenal diverticula demonstrated by barium examination

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christiansen, T.; Thommesen, P.

  An investigation for biliary tract calculi and food-stimulated gastro-oesophageal reflux was carried out in 37 patients with duodenal diverticula demonstrated by barium examination. Sixty per cent of the diverticula were located in the descending part of the duodenum. Biliary tract calculi were demonstrated in 38 per cent and food-stimulated gastro-oesophageal reflux in 81 per cent of the patients. The detection of a duodenal diverticulum should result in a supplementary investigation for gallstones and gastrooesophageal reflux and its sequelae.

 4. History and Physical Examination for Shoulder Instability.

  Science.gov (United States)

  Haley, Col Chad A

  2017-09-01

  Glenohumeral instability frequently occurs in young active individuals especially those engaged in athletic and military activities. With advanced imaging and arthroscopic evaluation, our understanding of the injury patterns associated with instability has significantly improved. The majority of instability results from a traumatic anterior event which presents with common findings in the history, examination, and imaging studies. As such, a comprehensive evaluation of the patient is important to correctly diagnose the instability patterns and thus provide appropriate treatment intervention. With the correct diagnosis and improved surgical techniques, the majority of patients with instability can return to preinjury levels.

 5. Examining the Factors Affecting Student Dropout

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fethi Ahmet INAN

  2006-07-01

  Full Text Available This study examined the factors affecting student dropouts in an online certificate program. In this research, a combination of quantitative and qualitative methods was used. Online Course Dropout Survey was developed and used to determine which factors affect student attrition from the program. The dropout survey was sent by e-mail to 98 students who had dropped the program. Twenty-six students returned the survey. The findings show that the most important factor affecting student retention is finding sufficient time to study. Having personal problems and affordability of the program took second and third place.

 6. EXAMINING BADMINTON ATHLETES’ SELF-ESTEEM

  OpenAIRE

  EYLEM GENCER; Ekrem Levent İLHAN

  2012-01-01

  The purpose of this study is to examine badminton athletes’ self-esteem according to some variables. The research was carried out in Badminton Turkey Clubs Championship where 12 clubs and 87 athletes participated in 2009. 42 national and 14 non-national totaly 56 badminton athletes whose mean age 18.78±3.46 that participated in Badminton Turkey Clubs Championship in 2009 constitute our research sample. Rosenberg Self-Esteem Scale, that was developed by Rosenberg (1963) and adapted to Turkish ...

 7. Microstructural examination of irradiated vanadium alloys

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gelles, D.S. [Pacific Northwest National Lab., Richland, WA (United States); Chung, H.M. [Argonne National Lab., IL (United States)

  1997-04-01

  Microstructural examination results are reported for a V-5Cr-5Ti unirradiated control specimens of heat BL-63 following annealing at 1050{degrees}C, and V-4Cr-4Ti heat BL-47 irradiated in three conditions from the DHCE experiment: at 425{degrees}C to 31 dpa and 0.39 appm He/dpa, at 600{degrees}C to 18 dpa and 0.54 appm He/dpa and at 600{degrees}C to 18 dpa and 4.17 appm He/dpa.

 8. Postirradiation examination of capsule GF-4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kovacs, W.J.; Sedlak, B.J.

  1980-10-01

  The GF-4 capsule test was irradiated in the SILOE reactor at Grenoble, France between April 8, 1975 and July 26, 1976. High-enriched uranium (HEU) UC 2 and weak acid resin (WAR) UC/sub x/O/sub y/ fissile and ThO 2 fertile particles were tested. Postirradiation examination of cured-in-place fuel rods showed no fuel rod/graphite element interaction. In addition, all rods exhibited adequate structural integrity. Irradiation-induced dimensional changes for rods containing all TRISO-coated fuel were consistent with model predictions; however, rods containing BISO-coated fuel exhibited greater volumetric contractions than predicted

 9. Examining the Reuse of Open Textbooks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Hilton III

  2012-04-01

  Full Text Available An important element of open educational resources (OER is the permission to use the materials in new ways, including revising and remixing them. Prior research has shown that the revision and remix rates for OER are relatively low. In this study we examined the extent to which the openly licensed Flat World Knowledge textbooks were being revised and remixed. We found that the levels of revision and remix were similar to those of other OER collections. We discuss the possible significance and implication of these findings.

 10. An Examination of "The Martian" Trajectory

  Science.gov (United States)

  Burke, Laura

  2015-01-01

  This analysis was performed to support a request to examine the trajectory of the Hermes vehicle in the novel "The Martian" by Andy Weir. Weir developed his own tool to perform the analysis necessary to provide proper trajectory information for the novel. The Hermes vehicle is the interplanetary spacecraft that shuttles the crew to and from Mars. It is notionally a Nuclear powered vehicle utilizing VASIMR engines for propulsion. The intent of this analysis was the determine whether the trajectory as it was outlined in the novel is consistent with the rules of orbital mechanics.

 11. Hot Fuel Examination Facility/South

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1990-05-01

  This document describes the potential environmental impacts associated with proposed modifications to the Hot Fuel Examination Facility/South (HFEF/S). The proposed action, to modify the existing HFEF/S at the Argonne National Laboratory-West (ANL-W) on the Idaho National Engineering Laboratory (INEL) in southeastern Idaho, would allow important aspects of the Integral Fast Reactor (IFR) concept, offering potential advantages in nuclear safety and economics, to be demonstrated. It would support fuel cycle experiments and would supply fresh fuel to the Experimental Breeder Reactor-II (EBR-II) at the INEL. 35 refs., 12 figs., 13 tabs.

 12. Spinal epidural hematomas examined on MRI

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rejnowski, G.; Poniatowska, R.; Kozlowski, P.

  1995-01-01

  Spinal epidural hematomas are rare pathology, caused by trauma or spontaneous. In clinical examination acute spinal cord compression is observed. MRI designations appear entirely particular. In sagittal projection, biconvex mass in the dorsal, or sometimes ventral part of the spinal canal is clearly visible. This is well delineated by the thecal sac from the cord and cauda equina. MRI investigations in 3 patients revealed corresponding with spinal bone injuries and cord edema epidural hematomas. Differential diagnosis must contain subdural hematoma and epidural neoplasms or abscess. (author)

 13. Hot Fuel Examination Facility/South

  International Nuclear Information System (INIS)

  1990-05-01

  This document describes the potential environmental impacts associated with proposed modifications to the Hot Fuel Examination Facility/South (HFEF/S). The proposed action, to modify the existing HFEF/S at the Argonne National Laboratory-West (ANL-W) on the Idaho National Engineering Laboratory (INEL) in southeastern Idaho, would allow important aspects of the Integral Fast Reactor (IFR) concept, offering potential advantages in nuclear safety and economics, to be demonstrated. It would support fuel cycle experiments and would supply fresh fuel to the Experimental Breeder Reactor-II (EBR-II) at the INEL. 35 refs., 12 figs., 13 tabs

 14. Recent experience in nuclear plant nondestructive examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Epps, T.N.

  1986-01-01

  This paper reviews recent experience in nuclear plant inservice inspection activities including ultrasonic examination of piping materials, personnel qualification, results, and the overall significance to the industry. Several areas of concern to the nuclear power industry have recently been addressed by Southern Company Services' (SCS) Inspection, Testing, and Engineering Department during implementation of preservice and in-service inspection activities in the SCS system. The most significant of these activities is the ultrasonic inspection of Type 304 stainless steel piping for the presence of intergranular stress corrosion cracking (IGSCC). This activity has been in the forefront of boiling water reactor (BWR) in-service inspections for the past several years

 15. Dosimetry in diagnosis examinations in radiology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lisbona, Albert; Aubert, Bernard; Laffont, Sophie; Beaumont, Stephane; Catala, Alexandre; Cohard, Cecile; Cordoliani, Yves-Sebastien; Giraud, Jean-Yves; Lescrainier, Jacques; Noel, Alain; Verdun, Francis R.

  2003-01-01

  This document aims at helping the professionals involved in radiology when assessing the delivered doses to patients during conventional radiology examinations, in mammography and scanography. The first part recalls all the dosimetric data susceptible to characterize the X ray beam, the patient exposure and the radiological risk. The second part addresses the different types of sensors which can be used to obtain the different measurable dosimetric values. The third part presents the calculation, analytical and numerical methods. The fourth part proposes a set of sheets of data to be acquired on an installation to perform a measurement and/or a dose calculation

 16. EXAMINATION RESULTS OF CHILDREN WITH CERVICAL SYNDROME

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. H. Bakhteeva

  2010-01-01

  Full Text Available By the example of examination of 80 children aged from 4 to 18 with cervical syndrome it is indicated, that the diagnosed abnormalities of hemodynamics in vertebrobasilar basin in patients of all age groups are connected both with bone and vascular pathology of the cervical part of the spine. The pathology has functional or congenital character. Early detection of discicirculatory vascular injuries in the cervical part of the spine in children with cervical syndrome will allow to define the therapeutic management of patients and to prolong juvenile osteochondrosis clinical behaviour.

 17. Possibilities of CT examinations by chest trauma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ftacnikova, B.

  1994-01-01

  Chest trauma represents the most frequent associated injury in multiply injured patients. The success of treatment depends also on prompt and effective diagnosis and extent of the injuries, on quality interdisciplinary approach. Author presents contributions of computed tomography (CT) in the management of 77 critically injured patients. Attention is focused on the efficacy of CT examination routinely employed in the setting of thoracic trauma and its relationship to following rationalization of treatment. CT scans of thorax is modality of choice for evaluating patients with occult pneumothorax, chest wall deformity of rib fractures, early diagnosis of lung contusion and laceration. (author). 13 figs., 1 tab., 7 refs

 18. Examination techniques for non-magnetic rings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Metala, M.J.; Kilpatrick, N.L.; Frank, W.W.

  1990-01-01

  Until the introduction of 18Mn18Cr rings a few years ago, most non-magnetic steel rings for generator rotors were made from 18Mn5Cr alloy steel, which is highly susceptible to stress corrosion cracking in the presence of water. This, the latest in a series of papers on the subject of non-magnetic rings by the authors' company, provides a discussion of nondestructive examination of 18Mn5Cr rings for stress corrosion distress. With rings on the rotor, fluorescent penetrant, ultrasonic and special visual techniques are applied. With rings off the rotor, the fluorescent penetrant technique is used, with and without stress enhancement

 19. Opportunity Examining Composition of 'Cook Islands' Outcrop

  Science.gov (United States)

  2009-01-01

  This image taken by the front hazard-avoidance camera on NASA's Mars Exploration Rover Opportunity shows the rover's arm extended to examine the composition of a rock using the alpha particle X-ray spectrometer. Opportunity took this image during the 1,826th Martian day, or sol, of the rover's Mars-surface mission (March 13, 2009). The spectrometer is at a target called 'Penrhyn,' on a rock called 'Cook Islands.' As Opportunity makes its way on a long journey from Victoria Crater toward Endeavour Crater, the team is stopping the drive occasionally on the route to check whether the rover finds a trend in the composition of rock exposures.

 20. Learning Pelvic Examination with Professional Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S Shrestha

  2010-03-01

  Full Text Available Performing pelvic examination is a vital skill to learn during gynecological and obstetrical training. It's a difficult maneuver to master as there is very little to see and more to feel and interpret. In addition, learning PE in usual clinical set-up has been found to induce lot of stress and anxiety among both the patients and the students. Students fear of hurting the patients and being judged inept, whereas patients feel embarrassed having to expose their most intimate body parts for learning purpose. This hampers effective learning. Learning PE on sedated women before surgery or on mannequins has been practiced as alternative learning models. But, they have been found to miss out on teaching the communication skills, which are as important as the palpation skills. However, there exists another model of learning PE--the professional patients, who are specially trained to act as patients and also guide the students on how to make a proper PE. They provide stress-free environment for the students to learn PE and at the same time, provide immediate feedback on each of their maneuvers. They form a complete learning model and help students to see patients as partner and not just a person seeking help. Keywords: learning model, pelvic examination, stress, students.

 1. Digital rectal examination in Indian graduates.

  Science.gov (United States)

  Beena, Aishwarya; Jagadisan, Barath

  2018-02-12

  Digital rectal examination (DRE) is an important component of physical examination and an essential skill for medical graduates. DRE is often underutilised in clinical practice. The lack of confidence and expertise and also underutilization of DRE have been associated with inadequate training of medical students during their undergraduate studies. The training of Indian undergraduates in DRE has not been studied. A questionnaire on undergraduate training in DRE was administered to students from various medical colleges joining specialty postgraduate courses in Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research. A total of 101 out of 131 students participated in the survey. Ninety-one percent of students were taught DRE as undergraduates but only three-quarters had performed DRE on patients. Among the respondents who had performed DRE, two-thirds had performed fewer than five DREs before the completion of their medical education. Respondents who had performed fewer DREs were less confident about performing DRE (p importance given to DRE training of undergraduate students and huge gaps in imparting this clinical skill. Training may be improved by introducing manikins, changing attitudes to DRE by incorporating it in clinical problem solving, and with more frequent opportunities to practise under supervision. © 2018 John Wiley & Sons Ltd and The Association for the Study of Medical Education.

 2. Patient surface doses in computerized tomography examinations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vekic, B; Kovacevic, S.; Ranogajec-Komor, M.; Duvnjak, N.; Marusic, P.; Anic, P.; Dolencic, P.

  1996-01-01

  The diagnostic value of computerized tomography has increased due to very rapid technical advances in both equipment and techniques. When the CT scanners were introduced, a significant problem for the specification of the radiation dose imparted to the patient undergoing CT examination has been created. In CT, the conditions of exposure are quite different from those in conventional X-ray imaging. CT procedure involves the continuous tomography of thin layers. Some of these layers touch each other while others overlap. The radiation doses received by patients can vary considerably. In addition to the radiation from the collimated primary beam, patients are exposed to significant scattered doses in unpredictable amounts. Every effort should be made to keep these doses to a reasonable minimum, without sacrificing the image quality. The aims of this work were to determine the surface doses delivered to various organs of patients during various computerized tomography examinations (head, thorax, kidney, abdomen and pelvis). Particular attention was directed to the precise determination of doses received by the eyes (during CT of head) and gonads (during CT of pelvis and lower abdomen) since these organs can be near or even in the primary X-ray beam

 3. Double contrast examination of the stomach

  International Nuclear Information System (INIS)

  Treichel, J.

  1982-01-01

  The intention of this book is to convey vividly and comprehensively a method, which has been applied in practice and whose basic principle is easy to learn. This technique requires as absolutely necessary equipment only a scanner. Therefore the examination technique is explained in detail with its fundamental principles and specific modifications. The morphologic part of the book wants to point out the systematic procedure to a definite and logic interpretation of the findings, and it arranges the numerous different pathological alterations of the stomach according to the continuous concept of the alway repeating macroscopic basic pattern. For each disease group the typical features, the more rare variants and also the differential diagnosis are presented and special limits for the examination procedure are given. For all important stomach lesions characteristic X-ray images were selected. In some more rare stomach pathologies the short description of the roentgenologic findings is added in order to complete the book, since its intention is not only to be a guide-line, but it shall also be an enceclopaedic adviser. (orig./MG) [de

 4. Operation of post-irradiation examination facility

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, E. G.; Jeon, Y. B.; Ku, D. S.

  1996-12-01

  In 1996, the post-irradiation examination(PIE) of nuclear fuels was performed as follows. It has been searched for the caution of defection of defected fuel rods of Youngkwang-4 reactor through NDT and metallographic examination that had been required by KEPCO. And in-pool inspection of Kori-1 spent fuel assembly(FO2) was carried out. HVAC system and pool water treatment system have been operated to maintain the facility safely, and electric power supply system was checked and maintained for the normal and steady supply electric power to the facility. Image processing software was developed for measurement of defection of spent fuel rods. Besides, a radiation shielding glove box was fabricated and a hot cell compressor for volume reduction of radioactive materials was fabricated and installed in hot cell. Safeguards of nuclear materials were implemented in strict accordance with the relevant Korean rules and regulations as well as the international non-proliferation regime. Also the IAEA inspection was carried out on the quarterly basis. (author). 31 tabs., 71 figs., 4 refs.

 5. ABR Examinations: The Why, What, and How

  International Nuclear Information System (INIS)

  Becker, Gary J.; Bosma, Jennifer L.; Guiberteau, Milton J.; Gerdeman, Anthony M.; Frush, Donald P.; Borgstede, James P.

  2013-01-01

  The American Board of Radiology (ABR) has provided certification for diagnostic radiologists and other specialists and subspecialists for more than 75 years. The Board certification process is a tangible expression of the social contract between the profession and the public by which the profession enjoys the privilege of self-regulation and the public is assured that it can expect medical professionals to put patients' interests first, guarantees the competence of practitioners, and guards the public health. A primary tool used by the ABR in fulfilling this responsibility is the secure proctored examination. This article sets forth seven standards based on authoritative sources in the field of psychometrics (the science of mental measurements), and explains in each case how the ABR implements that standard. Readers are encouraged to understand that, despite the multiple opinions that may be held, these standards developed over decades by experts using the scientific method should be the central feature in any discussion or critique of examinations given for the privilege of professional practice and for safeguarding the public well-being

 6. Examining Citizens’ Contact to Local Public Institutions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Florina Bente

  2013-08-01

  Full Text Available Objective - This study aims to explore the communication process within local public administration as a determinant of citizens` satisfaction. Prior work - Several authors had examined if having contact with certain service providers will affect people’s attitudes toward the service quality, but the researchers have not focused yet on the effect of citizens` contact to local authorities on satisfaction. Approach - This research seeks to address this field using an exploratory approach. Following a quantitative methodological approach, a survey was applied to a sample of 380 citizens within Western Romanian. Findings - By analyzing data it was possible to determine citizen satisfaction and to assess its relationship with costumer contact. In addition it was revealed that in Crisana Region city hall is the most frequented local public institution. Implications – The results showed a negative effect of frequency of access to local authorities on overall customer satisfaction. The effect of citizens` contact to local authorities received less attention from the academic researchers, as a need in the literature is to expand this field. Value - This research is the first to specifically examine the contact to local authorities and the effect of frequency of addressing on citizen satisfaction within Crisana Region.

 7. Examining different factors in effectiveness of advertisement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seyed Gholamreza Jalali Naini

  2012-04-01

  Full Text Available This paper aims to study the effects of different factors on advertising by examining the simultaneous effects of exposure to the advertisement, type of the media, creativity in advertisements and being informative. Using data collected from one of the chain supermarkets of Tehran called “Shahrvand”; the analysis focuses on the effectiveness of four independent variables and impact of customers’ needs on encouraging consumers to purchase. The results elucidate a relationship among these four variables with encouraging people to purchase. Using creativity in advertisements, however dominate the effects on this issue. The marketing and advertisement environment are dynamic and the paper concentrates only on some of the more effective factors. Producers might be more successful in choosing the best way to promote their goods and services by following the proposed model. This paper puts four effective factors together and investigates their impact on advertisement, which was not done by any other previous papers. Unlike other studies, this paper examines the role of customer needs together with four other elements on advertisement effectiveness.

 8. Ultrasonic Examination of Jet Pump Diffuser Assemblies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hacker, M.; Levesque, M.; Whitman, G.

  1998-01-01

  In October 1997 the Boiling Water REactor Vessel and Internals Project (BWRVIP) issued the BWR Jet Pump Assembly Inspection and Flaw Evaluation Guidelines (BWRVIP-41). This document identified several welds on the jet pump diffuser assembly that are susceptible to Intergranular Stress Corrosion Cracking (IGSCC) or fatigue, and whose failure could result in jet pump disassembly. Based on the potential for failures, the document recommends inspection of 50% of the high priority welds at the next refueling outage for each BWR, with 100% expansion if flaws are identified. Because each diffuser assembly contains as many as six high priority welds, and access to these welds from the annulus is very restricted, implementing these recommendations can have a significant impact on outage critical path. In an effort to minimize the impact of implementing these recommendations, Framatome Technologies, Inc (FTI) developed a method to perform ultrasonic examinations of the jet pump diffuser assembly welds utilizing remotely operated equipment from the inner diameter (ID) of the diffuser assembly. This paper will discuss the tooling, ultrasonic methods, and delivery techniques used to perform the examinations, as well as the results obtained from a spring 1998 deployment of the system at a U.S. Nuclear Generating Plant. (Author)

 9. ABR Examinations: The Why, What, and How

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Becker, Gary J.; Bosma, Jennifer L., E-mail: jbosma@theabr.org; Guiberteau, Milton J.; Gerdeman, Anthony M.; Frush, Donald P.; Borgstede, James P.

  2013-10-01

  The American Board of Radiology (ABR) has provided certification for diagnostic radiologists and other specialists and subspecialists for more than 75 years. The Board certification process is a tangible expression of the social contract between the profession and the public by which the profession enjoys the privilege of self-regulation and the public is assured that it can expect medical professionals to put patients' interests first, guarantees the competence of practitioners, and guards the public health. A primary tool used by the ABR in fulfilling this responsibility is the secure proctored examination. This article sets forth seven standards based on authoritative sources in the field of psychometrics (the science of mental measurements), and explains in each case how the ABR implements that standard. Readers are encouraged to understand that, despite the multiple opinions that may be held, these standards developed over decades by experts using the scientific method should be the central feature in any discussion or critique of examinations given for the privilege of professional practice and for safeguarding the public well-being.

 10. The sights and insights of examiners in objective structured clinical examinations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lauren Chong

  2017-12-01

  Full Text Available Purpose The objective structured clinical examination (OSCE is considered to be one of the most robust methods of clinical assessment. One of its strengths lies in its ability to minimise the effects of examiner bias due to the standardisation of items and tasks for each candidate. However, OSCE examiners’ assessment scores are influenced by several factors that may jeopardise the assumed objectivity of OSCEs. To better understand this phenomenon, the current review aims to determine and describe important sources of examiner bias and the factors affecting examiners’ assessments. Methods We performed a narrative review of the medical literature using Medline. All articles meeting the selection criteria were reviewed, with salient points extracted and synthesised into a clear and comprehensive summary of the knowledge in this area. Results OSCE examiners’ assessment scores are influenced by factors belonging to 4 different domains: examination context, examinee characteristics, examinee-examiner interactions, and examiner characteristics. These domains are composed of several factors including halo, hawk/dove and OSCE contrast effects; the examiner’s gender and ethnicity; training; lifetime experience in assessing; leadership and familiarity with students; station type; and site effects. Conclusion Several factors may influence the presumed objectivity of examiners’ assessments, and these factors need to be addressed to ensure the objectivity of OSCEs. We offer insights into directions for future research to better understand and address the phenomenon of examiner bias.

 11. AGR-1 Post Irradiation Examination Final Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Demkowicz, Paul Andrew [Idaho National Lab. (INL), Idaho Falls, ID (United States)

  2015-08-01

  The post-irradiation examination (PIE) of the Advanced Gas Reactor (AGR)-1 experiment was a multi-year, collaborative effort between Idaho National Laboratory (INL) and Oak Ridge National Laboratory (ORNL) to study the performance of UCO (uranium carbide, uranium oxide) tristructural isotropic (TRISO) coated particle fuel fabricated in the U.S. and irradiated at the Advanced Test Reactor at INL to a peak burnup of 19.6% fissions per initial metal atom. This work involved a broad array of experiments and analyses to evaluate the level of fission product retention by the fuel particles and compacts (both during irradiation and during post-irradiation heating tests to simulate reactor accident conditions), investigate the kernel and coating layer morphology evolution and the causes of coating failure, and explore the migration of fission products through the coating layers. The results have generally confirmed the excellent performance of the AGR-1 fuel, first indicated during the irradiation by the observation of zero TRISO coated particle failures out of 298,000 particles in the experiment. Overall release of fission products was determined by PIE to have been relatively low during the irradiation. A significant finding was the extremely low levels of cesium released through intact coatings. This was true both during the irradiation and during post-irradiation heating tests to temperatures as high as 1800°C. Post-irradiation safety test fuel performance was generally excellent. Silver release from the particles and compacts during irradiation was often very high. Extensive microanalysis of fuel particles was performed after irradiation and after high-temperature safety testing. The results of particle microanalysis indicate that the UCO fuel is effective at controlling the oxygen partial pressure within the particle and limiting kernel migration. Post-irradiation examination has provided the final body of data that speaks to the quality of the AGR-1 fuel, building

 12. Bone marrow examination: Indications and diagnostic value

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bashawri, Layla A.

  2002-01-01

  Objective was to identify the main indications for bone marrow examination in a University hospital setup and the most common diagnoses encountered. To also identify the extent of correlation, if any, between the preliminary diagnosis and the result of the final bone marrow diagnosis. The requests and reports of all bone marrow biopsies and aspirations carried out during a 12-year period from January 1988 through to December 1999, in King Fahd Hospital of the University, Al Khobar, Kingdom of Saudi Arabia were retrospectively reviewed. The information extracted included the main indications for performing this procedure, age groups involved, and the most common diagnoses encountered. A specially designed form was used for this purpose and the data was analyzed using the statistical package for social sciences. Randomly selected slides of the most common diagnoses were reviewed to concur with the diagnosis. There was a total of 1813 bone marrow biopsies or aspirations, or both, performed. The main indications for bone marrow examination in a descending order of frequency were the following: The diagnosis and management of acute leukemia 403 (22.2%), staging for lymphoma 276 (15.2%), evaluation of pancytopenia 215 (11.9%), thrombocytopenia 173 (9.5%), investigation of anemia 151 (8.3%), fever (pyrexia of unknown origin) 130 (7.2%), lymphadenopathy 120 (6.6%), and hepatosplenomegaly 80 (4.4%). The most common diagnoses encountered were: acute lymphoblastic leukemia 242 (13.3%), immune thrombocytopenia 123 (6.8%), acute myeloblastic leukemia 80 (4.4%), hypersplenism 79 (4.4%), chronic granulocytic leukemia 73 (4.0%), megaloblastic anemia 66 (3.6%), bone marrow positive for lymphomatous infiltration 63 (3.5%), chronic lymphocytic leukemia 40 (2.2%), and multiple myeloma 32 (1.8%). This study confirms that bone marrow examination is a very important investigation for establishing the diagnosis in many conditions, especially hematological neoplasms. The most common

 13. VVER fuel. Results of post irradiation examination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smirnov, V.P.; Markov, D.V.; Smirnov, A.V.; Polenok, V.S.; Perepelkin, S.O.; Ivashchenko, A.A.

  2005-01-01

  The present paper presents the main results of post-irradiation examination of more than 40 different fuel assemblies (FA) operated in the cores of VVER-1000 and VVER-440-type power reactors in a wide range of fuel burnup. The condition of fuel assembly components from the viewpoint of deformation, corrosion resistance and mechanical properties is described here. A serviceability of the FA design as a whole and interaction between individual FA components under vibration condition and mechanical load received primary emphasis. The reasons of FA damage fuel element failure in a wide range of fuel burnup are also analyzed. A possibility and ways of fuel burnup increase have been proved experimentally for the case of high-level serviceability maintenance of fuel elements to provide for advanced fuel cycles. (author)

 14. [Microbiology--laboratory examinations for bacterias].

  Science.gov (United States)

  Hen, Renjun; Imafuku, Yuji; Yoshida, Hiroshi

  2002-11-01

  As it has been required to identify pathogenic microbes in shorter times, simple and rapid methods have been developed and used. Here, we summarized the present situation of rapid diagnostic testing in clinical microbiology in Japan, and also presented our results on PBP2' detection. The rapid test kits available in Japan for E. coli, Helicobacter pylori, Salmonella, Streptococcus and Staphylococcus aureus were described. Rapid examination methods are based mainly on immunologic reactions, which included slide agglutination using latex particle, immunochromatography and ELISA. Times required for the identification are 10 to 15 minutes. Moreover, rapid test kits employing PCR are also marketed. Further, we evaluated MRSA-LA "Seiken" which is a rapid detection kit for PBP2' produced by MRSA. The test was shown to be highly sensitive and specific. For the rapid identification of pathogenic microbes, simple and rapid test kits described here will be used more in clinical diagnosis.

 15. Chemical and physical quality examination: Chapter 4

  Science.gov (United States)

  Lamar, William

  1953-01-01

  In a balanced study of water pollution or water utilization a thorough chemical and physical examination is essential. This provides a basis for evaluation of stream conditions, their effects and remedies. Such information is of value to the general public who are interested in clean water and in recreation, hunting, fishing, and wildlife; to the chemist, engineer, hydrologist, and industrialist who are interested in the domestic and industrial use of water both as raw material and as a vehicle for the removal of waste materials; to the sanitarian who is interested in healthful conditions; and to the biologist who is interested in maintaining a favorable biological balance. For every living plant and animal there are optimum physical and chemical conditions and these characteristics are determining factors in the aquatic life of any body of water.

 16. Examination of shipping package 9975-04985

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Daugherty, W. L. [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL)

  2017-08-01

  Package 9975-04985 was examined following the identification of several unexpected conditions during surveillance activities. A heavy layer of corrosion product on the shield and the shield outer diameter being larger that allowed by drawing tolerances contributed to a very tight fit between the upper fiberboard assembly and shield. The average corrosion rate for the shield is estimated to be 0.0018 inch/year or less, which falls within the bounding rate of 0.002 inch/year that has been previously recommended for these packages. Several apparent foreign objects were noted within the package. One object observed on the air shield was identified as tape. The other objects were comprised of mostly fine fibers from the cane fiberboard. It is postulated that the upper and lower fiberboard assemblies were able to rub against each other due to the upper fiberboard assembly being held tight to the shield, and a few stray cane chips became frayed under vibratory motions.

 17. Examination of welds by digital radiography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ekinci, S.

  2004-01-01

  Industrial radiography is the oldest and most reliable non-destructive test method in the examination and two dimensional evaluation of weld defects. Digital radiographic methods provide more sensitive, faster and more reliable evaluation of defect images. One of the most important factors influencing the contrast and consequently the image quality is the noise on the film caused by scattered radiation. The digital image processing technique can eliminate the noise and improve the image quality. Digital radiography also enables three dimensional evaluation of weld defects. This work describes the use of digital radiography in the evaluation of defects in welds of different configurations by using a laser film digitizing system and an appropriate software programme. Advantages and limitations of the digital technique and conventional film radiography were discussed. (author)

 18. Radiological examination of the urinary tract

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gudmundsen, T.E.; Vinje, B.; Bloerstad, Oe.; Pedersen, H.K.

  1992-01-01

  Procedures for imaging the urinary tract have been recorded in six Norwegian hospitals for the last 24 years. For three of the hospitals, data were collected from 1965 to 1989, and for the other three from 1966, 1971 and 1975, respectively. There was a significant reduction in the number of intravenous pyelograms, voiding cystograms, and renal angiograms, but the number of retrograde pyelograms and plain radiographs of the urinary tract remained constant. Computed tomography of the urinary tract increased during the first years, but after the introduction of ultrasonography, the number of computed tomograms decreased. Ultrasonographic examinations of the urinary tract are still rapidly increasing, and seem to have replaced some of the other imaging techniques. The present results should be taken into consideration when planning the health care for the future. (au)

 19. Examination of an Egyptian mummy - stereolithography applied

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hjalgrim, H; Lynnerup, N [Laboratory of Biological Anthropology, Institute of Anatomy, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen (Denmark); Liversage, M [Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Faculty of Sciences, The Panum Institute, University of Copenhagen (Denmark)

  1994-12-31

  This paper describes the techniques of three dimensional imaging and stereolithography based on serial CAT-scans applied to the examination of the skull of an Egyptian mummy. Both the three dimensional image and the polymeric cast of the mummy skull presented finer details. It was confirmed that the subject was a male, approximately 30 - 35 years old. Fracturing of the ethmoid bone, e=sequelae to the removal of the brain, was observed in both types of presentations. Apart from this and signs of parodontitis, no pathology was observed. Stereolithography is a most powerful, non-destructive approach to the study of mummies. It might solve some of the problems of reburials, and further be of value in forensic medicine and paleo-ontology. (authors).

 20. Examination of an Egyptian mummy - stereolithography applied

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hjalgrim, H.; Lynnerup, N.; Liversage, M.

  1994-01-01

  This paper describes the techniques of three dimensional imaging and stereolithography based on serial CAT-scans applied to the examination of the skull of an Egyptian mummy. Both the three dimensional image and the polymeric cast of the mummy skull presented finer details. It was confirmed that the subject was a male, approximately 30 - 35 years old. Fracturing of the ethmoid bone, e=sequelae to the removal of the brain, was observed in both types of presentations. Apart from this and signs of parodontitis, no pathology was observed. Stereolithography is a most powerful, non-destructive approach to the study of mummies. It might solve some of the problems of reburials, and further be of value in forensic medicine and paleo-ontology. (authors)

 1. Examination of reproducibility in microbiological degredation experiments

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, Helle Mølgaard; Spliid, Henrik; Holst, Helle

  1998-01-01

  Experimental data indicate that certain microbiological degradation experiments have a limited reproducibility. Nine identical batch experiments were carried out on 3 different days to examine reproducibility. A pure culture, isolated from soil, grew with toluene as the only carbon and energy...... source. Toluene was degraded under aerobic conditions at a constant temperature of 28 degreesC. The experiments were modelled by a Monod model - extended to meet the air/liquid system, and the parameter values were estimated using a statistical nonlinear estimation procedure. Model reduction analysis...... resulted in a simpler model without the biomass decay term. In order to test for model reduction and reproducibility of parameter estimates, a likelihood ratio test was employed. The limited reproducibility for these experiments implied that all 9 batch experiments could not be described by the same set...

 2. Teamwork in AAC: examining clinical perceptions.

  Science.gov (United States)

  Batorowicz, Beata; Shepherd, Tracy A

  2011-03-01

  This study examines Prescription Review (PR), a model of teamwork practiced in Augmentative and Alternative Communication (AAC) centres in Ontario, Canada. PR is a process in which teams make decisions about AAC system recommendations. For this study, 92 out of 141 professionals working on AAC teams completed questionnaires measuring the benefits of PR. Findings suggest that PR is beneficial in the areas of learning, providing quality services, team support, and decision making. Participants reported satisfaction with the quality of treatment plan, the PR results, and process. Perceptions of PR were related to size of the teams, participants' years of experience, and the range of experience on teams. This study supports PR and highlights the importance of healthy working relationships.

 3. Ultrasonic examination of stainless steel weldments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mullan, J.V.

  1976-01-01

  Atomic Energy of Canada Ltd. have specified a combination of liquid penetrant, radiography and ultrasonic examination of welds in austenitic stainless steel. In the past, angle wedges attached to ultrasonic transducers have been designed so that only shear waves are propagated in the medium. Shear waves, however, do not penetrate one half inch of weld metal without high transmission losses, so that the signal-to-noise ratio is poor. Canadian Vickers have therefore developed a method using longitudinal waves at 45 deg in the material. The presence also of a shear wave at an angle of 19 deg does not cause confusion, because the shear wave travels slower, and has farther to travel. Some considerations for the design of transducers and wedges are outlined. (N.D.H.)

 4. Gallium 67 scintigraphic examination of dilated myocardiopathies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lanfranchi, J.; Sachs, R.N.; Beaudet, B.; Deblock, C.; Tellier, P.

  1989-01-01

  Twenty-seven patients were diagnosed as having dilated cardiomyopathies, based on increases in the cardiothoracic index > 0.50, in the diastolic and systolic diameters of the left ventricle, and in the telediastolic volume of the left ventricle, which was indexed by body surface determined by contrast ventriculography. They underwent gallium 67 scintigraphic examination of the myocardium, in order to non-invasively detect the presence of an inflammatory infiltrate. Fifteen of them also had endomyocardial biopsies and all had virology check-up. The results were disappointing. Only in one case was the scintigraphic image undeniably positive; in 20 other patients the findings were dubious or negative. This technique did not demonstrate the presence of an inflammatory infiltrate and thus an association between myocarditis and dilated cardiomyopathy, could not be established [fr

 5. Motivational predictors of coping with academic examination.

  Science.gov (United States)

  Doron, Julie; Stephan, Yannick; Maiano, Christophe; Le Scanff, Christine

  2011-01-01

  The present study focused on the motivational predictors of coping with academic examination through the test of the contribution of self-determination for academic studies and achievement goals. Coping strategies, academic motivation and achievement goals were assessed among 199 undergraduate students. Regression analysis revealed that problem-focused coping is positively predicted by identified regulation and negatively by amotivation, whereas emotion-focused coping is positively predicted by introjected regulation and amotivation. Mastery approach goals contributed positively to problem-focused coping. Identified regulation and mastery approach goals made a unique positive contribution to problem-focused coping, and amotivation was negatively related. Students' coping actions may vary according to both the reasons why they engage in academic studies and the goals they pursue in this setting.

 6. Computer tomography: a cost-saving examination?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barneveld Binkhuysen, F.H.; Puijlaert, C.B.A.J.

  1987-01-01

  The research concerns the influence of the body computer tomograph (BCT) on the efficiency in radiology and in the hospital as a whole in The Netherlands. Hospitals with CT are compared with hospitals without CT. In radiology the substitution effect is investigated, with use of the number of radiological performances per clinical patient as a parameter. This parameter proves to decrease in hospitals with a CT, in contrast to hospitals without a CT. The often-expressed opinion that the CT should specifically perform complementary examinations appears incorrect. As to the efficiency in the hospital this is related to the average hospital in-patient stay. The average hospital in-patient stay proves to be shorter in hospitals with a CT than in those without a CT. The CT has turned out to be a very effective expedient which unfortunately, however, is being used inefficiently in The Netherlands, owing to limited installation. 17 refs.; 6 figs.; 5 tabs

 7. Assessment of obesity management in medical examination

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Treyzon Leo

  2005-03-01

  Full Text Available Abstract Obesity is a growing international health problem that has already reached epidemic proportions, particularly within the United States where a majority of the population is overweight or obese. Effective methods of treatment are needed, and should be taught to physicians by efficient means. There exists a disconnect between the rising obesity prevalence with its high toll on medical resources, and the lack of obesity education provided to practitioners in the course of their training. One particular shortfall is the lack of representation of obesity on standardized medical examinations. Physician attitudes toward obesity are influenced by their lack of familiarity with the management of the disease. This may include dietary restriction, increasing physical activity, behavior modification, pharmacotherapy, and surgical interventions. Thus, curricular changes in the medical education of obesity could help reduce morbidity and mortality associated with this disease.

 8. Examination of welds by digital radiography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ekinci, S.

  2004-01-01

  Full text: Industrial radiography is the oldest and most reliable non-destructive test method in the examination and two dimensional evaluation of weld defects. Digital radiographic methods provide more sensitive, faster and more reliable evaluation of defect images. One of the most important factors influencing the contrast and consequently the image quality is the noise on the film caused by scattered radiation. The digital image processing technique can eliminate the noise and improve the image quality. Digital radiography also enables three dimensional evaluation of weld defects. This work describes the use of digital radiography in the evaluation of defects in welds of different configurations by using a laser film digitizing system and an appropriate software programme. Advantages and limitations of the digital technique and conventional film radiography were discussed

 9. Examination of VENTPROG and VENTRAD simulations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Melzer, J.

  1995-12-01

  In connection with the responsibility of the Atomic Energy Control Board for uranium mine safety, it is important for Board staff to be able to calculate levels of radiation in the mines. Computer models of mine ventilation and radionuclide concentrations in air are used to aid in this process. The VENTRAD computer program is used to predict radon and radon daughter concentrations in uranium mine atmospheres. VENTPROG is a mine ventilation program used either independently or to produce the air flow data needed to run VENTRAD. The purpose of this report is to examine the stability and limitations of the VENTPROG and VENTRAD computer models. In the course of this study, several programming code errors were found in the VENTRAD and VENTPROG programs. These have been corrected. Other modifications to these programs were made to allow them to use spreadsheets for data entry, and to make file handling more user friendly. (author). 7 refs., 10 tabs., 15 figs

 10. Individual plant examination and future PRA applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Monty, B.S.; Sursock, J.P.; Thierry, R.J.

  1992-01-01

  PRA is being used in many areas of plant operation as has been demonstrated in previous studies. With the U.S. NRC's emphasis on the use of risk to identify plant vulnerabilities and the development of plant specific PRA models for all plants, it is expected that the use of PRA will be expanded. Key areas where this is expected to occur include the development of risk-based Technical Specifications, risk management, and risk-centered maintenance programs. This paper focuses on the Individual Plant Examination requirement and the possible uses of risk-based methods in controlling plant operation to enhance plant safety and availability, and how the IPE requirement will potentially further this area of development. (orig./DG)

 11. Examination of various postulates of irreversibility

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Salmon, J [Conservatoire National des Arts et Metiers (CNAM), 75 - Paris (France)

  1977-01-01

  Firstly, it is shown that it is necessary to break the reversible character of the B.B.G.K.Y. system of equations by means of a postulate of irreversibility to obtain a kinetic equation compatible with the second principle of thermodynamics. Next, three postulates of irreversibility are examined: that of molecular chaos, that of linear relaxation and, finally, that of superposition. Then the corresponding kinetic equations and the expressions for the viscosity coefficient to which they lead are determined. Comparison with experiment is made each time. Lastly, an attempt to obtain an irreversible kinetic equation without introducing a postulate of irreversibility in the B.B.G.K.Y. system is realized. This consists in adding a complementary irreversible term to the fundamental equation of the dynamics of a particle. The suggested term is of quantum origin and leads to a kinetic equation of the Fokker-Planck type.

 12. Dilatometric examination of moulds with plaster binder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Nadolski

  2011-01-01

  Full Text Available Investigations concerning thermal expansion of moulding materials with plaster binder have been performed for two mixture compositionsof Authors’ own design, as well as for the material used in jewellery industry under the Prima-Cast trade name, and for ThermoMold 1200moulding material. The results of dilatometric examinations of these materials, carried out within the temperature range from about 20°Cto 650°C by means of the DA-3 automatic dilatometer, have been compared. An analysis of this comparison has revealed that it is thematrix composition which is decisive for the magnitude of dimensional changes of moulds, and that applying components which do notexhibit polymorphic transformations reduces dimensional changes of a mould during its thermal treatment.

 13. Energy - Examination of Henri Revol's report

  International Nuclear Information System (INIS)

  2005-01-01

  This document is the examination by the French commission of economic affairs of the report made by Mr. H. Revol, Deputy, about the project of energy orientation law adopted by the house of commons in second lecture. This project of law aims at fixing the main principles of the French energy policy for the next decades. It foresees: the re-launching of the French nuclear program (building of an experimental European pressurized reactor (EPR)), the reinforcement of the mastery of energy demand (3% per year, creation of energy saving certificates and reinforcement of buildings energy efficiency rules), and the sustain of renewable energies development. This document summarizes the comments made by the commission and the amendments added for the adoption of the project of law. (J.S.)

 14. Examining corporate reputation judgments with generalizability theory.

  Science.gov (United States)

  Highhouse, Scott; Broadfoot, Alison; Yugo, Jennifer E; Devendorf, Shelba A

  2009-05-01

  The researchers used generalizability theory to examine whether reputation judgments about corporations function in a manner consistent with contemporary theory in the corporate-reputation literature. University professors (n = 86) of finance, marketing, and human resources management made repeated judgments about the general reputations of highly visible American companies. Minimal variability in the judgments is explained by items, time, persons, and field of specialization. Moreover, experts from the different specializations reveal considerable agreement in how they weigh different aspects of corporate performance in arriving at their global reputation judgments. The results generally support the theory of the reputation construct and suggest that stable estimates of global reputation can be achieved with a small number of items and experts. (c) 2009 APA, all rights reserved.

 15. Operation of post-irradiation examination facility

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Eun Ka; Park, Kwang Joon; Jeon, Yong Bum [and others; Korea Atomic Energy Research Institute, Taejon (Korea, Republic of)

  1995-02-01

  In 1995, the post-irradiation examination (PIE) of nuclear fuels was performed as follows. The relation between burnup and top nozzle spring force of fuel assembly was obtained by measuring the holddown spring force on the Kori-1 reactor fuel assemblies. The resonance ultrasonic test for inspection of defect and moisture in fuel rod was carried out on fuel rods of C15 and J14 assemblies, and the change of fuel rod condition by storing in pool has been analyzed on the intentionally defected fuel rods (ID-C and ID-L) as well as intact fuel rod (1-2) by NDT in ht cell. The oxide layer thickness on cladding surface of J44-L12 fuel rod was measured by NDT method and metallography to reveal the oxidation as a function of temperature in the fuel rod, and the burnup of J44 fuel assembly was measured by chemical analysis. HVAC system and pool water treatment system of the PIE facility were continuously operated for air filtration and water purification. The monitoring of radiation and pool water in PIE facility has been carried out to maintain the facility safety, and electric power supply system was checked and maintained to supply the electric power to the facility normally. The developed measurement techniques of oxide layer thickness on fuel rod cladding and holddown spring force of top nozzle in fuel assembly were applied to examine the nuclear fuels. Besides, a radiation shielding glove box was designed and a hot cell compressor for volume reduction of radioactive materials was fabricated. 19 tabs., 38 figs., 7 refs. (Author) .new.

 16. Examining supply changes in Australia's cocaine market.

  Science.gov (United States)

  Hughes, Caitlin E; Chalmers, Jenny; Bright, David A; Matthew-Simmons, Francis; Sindicich, Natasha

  2012-05-01

  Media attention to cocaine use and supply has increased following some of the largest cocaine seizures in Australia's history. Whether there has been an expansion in supply remains unclear. This paper examines the evidence behind assertions of increased supply in Australia and the scale and nature of any apparent increase, using proxy indicators of cocaine importation, distribution and use. Eight proxies of cocaine importation, distribution and use were adopted, including amount of importation, mode of importation and supply flows to Australia. Each proxy indicator was sourced using publicly available and Australia-wide data, including information on the total weight of border seizures, mode of detection and country of embarkation of individual seizures. Data permitting, trends were examined for up to a 12 year period (1997-1998 to 2009-2010). Since 2006-2007 there was evidence of increased cocaine importation, albeit less than between 1998-1999 and 2001-2002. There were further signs that the 2006-2007 expansion coincided with a diversification of trafficking routes to and through Australia (beyond the traditional site of entry-Sydney) and shifts in the geographic distribution of use. The congruity between indicators suggests that there has been a recent expansion in cocaine supply to and distribution within Australia, but that the more notable shift has concerned the nature of supply, with an apparent growth in importation and distribution beyond New South Wales. The diversification of cocaine supply routes may increase risks of market entrenchment and organised crime throughout Australia. © 2011 Australasian Professional Society on Alcohol and other Drugs.

 17. Examining impulse-variability in overarm throwing.

  Science.gov (United States)

  Urbin, M A; Stodden, David; Boros, Rhonda; Shannon, David

  2012-01-01

  The purpose of this study was to examine variability in overarm throwing velocity and spatial output error at various percentages of maximum to test the prediction of an inverted-U function as predicted by impulse-variability theory and a speed-accuracy trade-off as predicted by Fitts' Law Thirty subjects (16 skilled, 14 unskilled) were instructed to throw a tennis ball at seven percentages of their maximum velocity (40-100%) in random order (9 trials per condition) at a target 30 feet away. Throwing velocity was measured with a radar gun and interpreted as an index of overall systemic power output. Within-subject throwing velocity variability was examined using within-subjects repeated-measures ANOVAs (7 repeated conditions) with built-in polynomial contrasts. Spatial error was analyzed using mixed model regression. Results indicated a quadratic fit with variability in throwing velocity increasing from 40% up to 60%, where it peaked, and then decreasing at each subsequent interval to maximum (p < .001, η2 = .555). There was no linear relationship between speed and accuracy. Overall, these data support the notion of an inverted-U function in overarm throwing velocity variability as both skilled and unskilled subjects approach maximum effort. However, these data do not support the notion of a speed-accuracy trade-off. The consistent demonstration of an inverted-U function associated with systemic power output variability indicates an enhanced capability to regulate aspects of force production and relative timing between segments as individuals approach maximum effort, even in a complex ballistic skill.

 18. Breast self-examination: resistance to change.

  Science.gov (United States)

  Del Giudice, M Elisabeth; Tannenbaum, David; Goodwin, Pamela J

  2005-05-01

  To investigate whether Canadian family practitioners routinely teach breast self-examination (BSE) after publication of the 2001 Canadian Preventive Health Task Force guideline advising them to exclude teaching BSE from periodic health examinations. Self-administered cross-sectional mailed survey. Canada. A random sample of English-speaking general practitioners and physicians certified by the College of Family Physicians of Canada. Current and past BSE practices and opinions on the value of BSE. Response rate was 47.4%. Most respondents (88%) were aware of the new recommendations, yet only 16% had changed their usual practice of routinely teaching BSE. Most physicians agreed that before the recommendation they almost always taught BSE (74.3%). Only 9.5% agreed that physicians should follow the recommendation and not routinely teach BSE. A few also agreed that they now spend less time discussing BSE (25.7%) and that the recommendation has influenced them to stop teaching (12.4%) and encouraging (12.9%) women to practise BSE. Physicians who had changed their BSE practices were less likely to agree that BSE increases early detection of breast cancer and more likely to agree that BSE increases benign breast biopsies. They were also more likely to agree that screening mammography in women older than 50 decreases mortality from breast cancer. This survey, which assessed routine teaching of BSE, revealed poor adherence by Canadian family physicians to a well publicized evidence-based guideline update. Resistance to change could in part be attributed to a lack of knowledge of the supporting evidence, a lack of confidence in the evidence to date, and personal experiences with patients within their practices.

 19. Intergenerational Transmission of Maltreatment: A Multilevel Examination

  Science.gov (United States)

  Leve, Leslie D.; Khurana, Atika; Reich, Emily B.

  2015-01-01

  Despite the commonly held belief that there is a high degree of intergenerational continuity in maltreatment, studies to date suggest a mixed pattern of findings. One reason for the variance in findings may be related to the measurement approach used, which includes a range of self-report and official indicators of maltreatment and both cross-sectional and longitudinal designs. This study attempted to shed light on the phenomenon of intergenerational continuity of maltreatment by examining multiple indicators of perpetration of maltreatment in young adults and multiple risk factors across different levels within an individual’s social ecology. The sample included 166 women who had been placed in out-of-home care as adolescents (>85% had a substantiated maltreatment incident) and followed into young adulthood, and included three waves of adolescent data and six waves of young adult data collected across 10 years. The participants were originally recruited during adolescence as part of a randomized controlled trial examining the efficacy of the Treatment Foster Care Oregon intervention. Analyses revealed weak to modest associations between the three indicators of perpetration of maltreatment in young adulthood, i.e., official child welfare records, self-reported child welfare system involvement, and self-reported maltreatment (r = .03–.51). Further, different patterns of prediction emerged as a function of the measurement approach. Adolescent delinquency was a significant predictor of subsequent self-reported child welfare contact, and young adult partner risk was a significant predictor of perpetration of maltreatment as indexed by both official child welfare records and self-reported child welfare contact. In addition, women who were originally assigned to the intervention condition reported perpetrating less maltreatment during young adulthood. Implications for measurement and interventions related to reducing the risk for intergenerational transmission of

 20. Examination of long-stored uranium metal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gate, A.M.; Hambley, D.I.

  2013-01-01

  A small quantity of unirradiated uranium from Magnox fuel elements is currently held in archive storage. Some of these samples date back to the late fifties. This material has been stored, untreated, in unsealed containers in air at ambient temperature, humidity and pressure conditions. Such conditions are relevant to those that may exist in a passive storage facility. A sample of this material has been subject to optical, electron-optical and Raman spectroscopic examination to determine the extent of corrosion and the composition of corrosion product arising from long-term, low-temperature oxidation of uranium metal in air. The examinations have established that, even after a period in excess of 40 years, there was no observable spalling of uranium oxide from the sample during storage. The extent of oxidation of the metal, derived by SEM analysis, was slight and insignificant in relation to overall structural stability of the material. Raman spectroscopy data showed that the bulk of the oxide layer was comprised of hyper-stoichiometric UO 2 , with U 4 O 9 being the dominant component. The oxygen/uranium ratio was observed to be decreased at the metal/oxide interface, with a very thin layer that consisted of mainly UO 2 at the metal surface. At the oxide/air interface, a very thin U 3 O 8 layer was detected. U 4 O 9 is relatively mechanically stable, due to a significantly higher density than UO 2 and U 3 O 8 . It is likely that the lower internal stresses in the thick U 4 O 9 layer have resulted in less oxide film cracking than would be expected from UO 2 or U 3 O 8 and hence the low oxidation rate observed. These results suggest that storage of uranium metal in air over decades is a safe and credible option. (authors)

 1. Virtual colonoscopy - changes for screening examination?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rust, G.F.; Reiser, M.

  2002-01-01

  In principle, virtual colonoscopy is capable to be used as method for early detection of colorectal cancer (CRC), even if the accuracy of the method and radiation exposure are matters discussion in the radiological community. Virtual colonoscopy is able to detect any pathology which is relevant for early detection of CRC especially when using multislice CT, but also with single slice CT. The diagnosis of small lesions, less than 7 mm in diameter (polyps and flat lesions) is still problematic as it is in conventional colonoscopy. The exposure to x-rays in asymptomatic patients, without any increased risk of developing cancer is highly problematic and should be reduced to a minimum. Using special post processing filters on the volume dataset it can be shown that a tube current of 20 mAs is sufficient without any loss in accuracy. Measurements on the Alderson-phantom showed, that an effective dose exposure of 1.2 mSv is obtained using these reduced mAs values. It has to be differentiated between virtual colonoscopy for early detection of polyps and CRC in individual patients or as a screening examination of a large population. Virtual colonoscopy as a screening examination necessitates reduction of radiation dose, a high degree of automatisation in 3D reconstructions as well as the assessment of the entire mucosa. High risk patients, whom refuse fibreoptic colonoscopy should undergo virtual colonoscopy. Virtual colonoscopy has a good chance to become an accepted tool for general screening, if efficient dose reduction, complete visualization of the colon mucosa and automatisation of the post processing procedures can be achieved. (orig.) [de

 2. North Korean refugee doctors' preliminary examination scores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sung Uk Chae

  2016-12-01

  Full Text Available Purpose Although there have been studies emphasizing the re-education of North Korean (NK doctors for post-unification of the Korean Peninsula, study on the content and scope of such re-education has yet to be conducted. Researchers intended to set the content and scope of re-education by a comparative analysis for the scores of the preliminary examination, which is comparable to the Korean Medical Licensing Examination (KMLE. Methods The scores of the first and second preliminary exams were analyzed by subject using the Wilcoxon signed rank test. The passing status of the group of NK doctors for KMLE in recent 3 years were investigated. The multiple-choice-question (MCQ items of which difficulty indexes of NK doctors were lower than those of South Korean (SK medical students by two times of the standard deviation of the scores of SK medical students were selected to investigate the relevant reasons. Results The average scores of nearly all subjects were improved in the second exam compared with the first exam. The passing rate of the group of NK doctors was 75%. The number of MCQ items of which difficulty indexes of NK doctors were lower than those of SK medical students was 51 (6.38%. NK doctors’ lack of understandings for Diagnostic Techniques and Procedures, Therapeutics, Prenatal Care, and Managed Care Programs was suggested as the possible reason. Conclusion The education of integrated courses focusing on Diagnostic Techniques and Procedures and Therapeutics, and apprenticeship-style training for clinical practice of core subjects are needed. Special lectures on the Preventive Medicine are likely to be required also.

 3. Examining the reliability and validity of the Hebrew version of the Mini Mental State Examination.

  Science.gov (United States)

  Werner, P; Heinik, J; Mendel, A; Reicher, B; Bleich, A

  1999-10-01

  The Mini Mental State Examination is used worldwide for the screening and diagnosis of dementia. The aim of the present study was to examine the reliability and validity of the Hebrew version of the Mini Mental State Examination. The Hebrew version of the Mini Mental State Examination was administered to 36 demented and 19 non-demented elderly persons. Test-retest reliability scores were calculated as exact agreement rates, and ranged from good to excellent for all the items. Strong convergent validity, as measured by the correlation between the MMSE and the CAM-COG (r = 0.94), was found. Good predictive value was observed as over three-quarters of the participants were correctly classified as demented or non-demented. The Hebrew version of the MMSE was found to be a useful and valid instrument for the determination of dementia in the elderly population.

 4. Examination report: Remote video examination of air slots under the primary tank at 241-AN-107

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pedersen, L.T.

  1998-01-01

  This report documents the results of remote video examination of air slots in the insulating concrete slab beneath the primary tank at 241-AN-107. Life Extension Equipment Engineering has selected tank 241-AN-107 for ultrasonic evaluation of tank wall, knuckle, and floor plates. Access to the primary tank floor plates is via the air slots which were formed into the insulating concrete slab during tank construction (reference drawings H-2-71105 and H-2-71160). Prior to deployment of the ultrasonic inspection equipment it is desirable to examine the air slots for obstructions and debris which could impede the ultrasonic equipment. The criteria, equipment description, deliverables, and responsibilities for examination of the air slots are described in HNF-1949, Rev. 0, ''Engineering Task Plan for Remote Video Examination of Air Slots Under the Primary Tank at 241-AN-107''

 5. Examination to assess the clinical examination and documentation of spine pathology among orthopedic residents.

  Science.gov (United States)

  Haglin, Jack M; Zeller, John L; Egol, Kenneth A; Phillips, Donna P

  2017-12-01

  The Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) guidelines requires residency programs to teach and evaluate residents in six overarching "core competencies" and document progress through educational milestones. To assess the progress of orthopedic interns' skills in performing a history, physical examination, and documentation of the encounter for a standardized patient with spinal stenosis, an objective structured clinical examination (OSCE) was conducted for 13 orthopedic intern residents, following a 1-month boot camp that included communications skills and curriculum in history and physical examination. Interns were objectively scored based on their performance of the physical examination, communication skills, completeness and accuracy of their electronic medical record (EMR), and their diagnostic conclusions gleaned from the patient encounter. The purpose of this study was to meaningfully assess the clinical skills of orthopedic post-graduate year (PGY)-1 interns. The findings can be used to develop a standardized curriculum for documenting patient encounters and highlight common areas of weakness among orthopedic interns with regard to the spine history and physical examination and conducting complete and accurate clinical documentation. A major orthopedic specialty hospital and academic medical center. Thirteen PGY-1 orthopedic residents participated in the OSCE with the same standardized patient presenting with symptoms and radiographs consistent with spinal stenosis. Videos of the encounters were independently viewed and objectively evaluated by one investigator in the study. This evaluation focused on the completeness of the history and the performance and completion of the physical examination. The standardized patient evaluated the communication skills of each intern with a separate objective evaluation. Interns completed these same scoring guides to evaluate their own performance in history, physical examination, and communications

 6. From IPE [individual plant examinations] to IPEEE [individual plant examination of external events

  International Nuclear Information System (INIS)

  Newton, I.M.

  1994-01-01

  In addition to doing individual plant examinations (IPEs) which assess risk to nuclear plants from internal factors, all US plants are now also required to analyse external events and submit an IPEEE (Individual Plant Examination of External Events). Specifically, the IPEEEs require an assessment of plant-specific risks from the following types of initiating events: seismic events; fire; wind; tornadoes; flooding; accidents involving transportation or nearby facilities, such as oil refineries. (author)

 7. Predictive value of the korean academy of family medicine in-training examination for certifying examination.

  Science.gov (United States)

  Cho, Jung-Jin; Kim, Ji-Yong

  2011-09-01

  In-training examination (ITE) is a cognitive examination similar to the written test, but it is different from the Clinical Practice Examination of the Korean Academy of Family Medicine (KAFM) Certification Examination (CE). The objective of this is to estimate the positive predictive value of the KAFM-ITE for identifying residents at risk for poor performance on the three types of KAFM-CE. 372 residents who completed the KAFM-CE in 2011 were included. We compared the mean KAFM-CE scores with ITE experience. We evaluated the correlation and the positive predictive value (PPV) of ITE for the multiple choice question (MCQ) scores of 1st written test & 2nd slide examination, the total clinical practice examination scores, and the total sum of 2nd test. 275 out of 372 residents completed ITE. Those who completed ITE had significantly higher MCQ scores of 1st written test than those who did not. The correlation of ITE scores with 1st written MCQ (0.627) was found to be the highest among the other kinds of CE. The PPV of the ITE score for 1st written MCQ scores was 0.672. The PPV of the ITE score ranged from 0.376 to 0.502. The score of the KAFM ITE has acceptable positive predictive value that could be used as a part of comprehensive evaluation system for residents in cognitive field.

 8. Examination stress at unified state examination: student destabilization or success factor?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svetlana N. Kostromina

  2017-01-01

  Full Text Available The aim of the research is to clear up the influence of examination stress on the results of completing examination papers by students in the situation of trial General and Unified State Examinations, imitating the real-life environment of unified state certification of schoolchildren. The tasks of the research included determining the dynamics of psychophysiological stress indices at different examination stages, and evaluating additional factors (the subject in which the examination is held, the strategy of solving the variant, success of solving the task etc., influencing the quantity and quality of stress reactions at the examination.The novelty of the research is in the attempt to overcome the problem of confusing the notions of examination stress and examination anxiety, caused by metering the students’ state either before or after the examination. The technology of online monitoring the students’ psychophysiological state is used in the work, which makes it possible to eliminate a number of restrictions occurring during subjective evaluation of the state by the students themselves. Telemetric cardiorhythmography was chosen as the basic method. The method is based on a three-component model of extreme states with consequent domination of one of the three stress-reactive systems. A cardiointervalogramm was being registered in the research process in the online mode and underwent spectral analysis. The following indices of heart rate variability were recorded in order to determine stress reactions: the total power of the spectrum (TP, the spectrum power in low-frequency (LF and high-frequency (HF regions, and a vegetative balance index (relation of the spectrum powers in low-frequency and high-frequency regions (LF/HF. When the total power of the heart rate fell and, at the same time, the vegetative balance index rose, a conclusion was made of there being a stress reaction. Twenty-five students of an illustrious school were examined

 9. Telephone interventions for adherence to colpocytological examination.

  Science.gov (United States)

  Lima, Thais Marques; Nicolau, Ana Izabel Oliveira; Carvalho, Francisco Herlânio Costa; Vasconcelos, Camila Teixeira Moreira; Aquino, Priscila de Souza; Pinheiro, Ana Karina Bezerra

  2017-02-06

  to test the effects of behavioral and educational intervention by telephone on adherence of women with inappropriate periodicity to colpocytological examination. quasi-experimental study with a sample of 524 women, selected with the following inclusion criteria: be aged between 25 and 64 years, have initiated sexual activity, have inappropriate periodicity of examination and have mobile or landline phone. The women were divided into two groups for application of behavioral and educational intervention by telephone. It was used an intervention script according to the principles of Motivational Interviewing. on comparing the results before and after the behavioral and educational interventions, it was found that there was a statistically significant change (p = 0.0283) with increase of knowledge of women who participated in the educational intervention. There was no change in the attitude of women of any of the groups and there was an increase of adherence to colpocytological examination in both groups (p grupos para aplicação da intervenção comportamental e educativa por telefone. Utilizou-se um roteiro de intervenção segundo os preceitos da Entrevista Motivacional. ao comparar antes e depois das intervenções comportamental e educativa constatou-se que houve uma mudança estatisticamente significativa (p = 0,0283) no aumento do conhecimento das mulheres que participaram da intervenção educativa; não houve mudança comprovada na atitude das mulheres de nenhum dos grupos e houve um aumento da adesão ao exame colpocitológico nos dois grupos (p grupo comportamental (66,8%). as intervenções comportamentais e educativas por telefone foram eficazes na adesão das mulheres ao exame colpocitológico, representando estratégias importantes para educação permanente em saúde, promovendo a atenção para a prevenção do câncer cérvico-uterino. comprobar los efectos de intervención comportamental y educativa por teléfono en la adhesión de las mujeres, con

 10. Examination of long-stored uranium metal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gate, A.M.; Hambley, D.I. [National Nuclear Laboratory, Sellafield, Seascale, Cumbria, CA20 1PG (United Kingdom)

  2013-07-01

  A small quantity of unirradiated uranium from Magnox fuel elements is currently held in archive storage. Some of these samples date back to the late fifties. This material has been stored, untreated, in unsealed containers in air at ambient temperature, humidity and pressure conditions. Such conditions are relevant to those that may exist in a passive storage facility. A sample of this material has been subject to optical, electron-optical and Raman spectroscopic examination to determine the extent of corrosion and the composition of corrosion product arising from long-term, low-temperature oxidation of uranium metal in air. The examinations have established that, even after a period in excess of 40 years, there was no observable spalling of uranium oxide from the sample during storage. The extent of oxidation of the metal, derived by SEM analysis, was slight and insignificant in relation to overall structural stability of the material. Raman spectroscopy data showed that the bulk of the oxide layer was comprised of hyper-stoichiometric UO{sub 2}, with U{sub 4}O{sub 9} being the dominant component. The oxygen/uranium ratio was observed to be decreased at the metal/oxide interface, with a very thin layer that consisted of mainly UO{sub 2} at the metal surface. At the oxide/air interface, a very thin U{sub 3}O{sub 8} layer was detected. U{sub 4}O{sub 9} is relatively mechanically stable, due to a significantly higher density than UO{sub 2} and U{sub 3}O{sub 8}. It is likely that the lower internal stresses in the thick U{sub 4}O{sub 9} layer have resulted in less oxide film cracking than would be expected from UO{sub 2} or U{sub 3}O{sub 8} and hence the low oxidation rate observed. These results suggest that storage of uranium metal in air over decades is a safe and credible option. (authors)

 11. Examination of new environmental control applications.

  Science.gov (United States)

  Vincent, Claude; Drouin, Gilbert; Routhier, François

  2002-01-01

  The aim of this study was to examine the application of new Environmental Control Systems (ECSs) in the homes of users and caregivers. The research questions were: (1) Can new ECS applications improve the activities of daily living (ADL) of people with significant functional limitations who require personal assistance? (2) Can new ECS applications replace home services and lessen caregiver burden? To answer these questions, user satisfaction regarding ECS applications, impact on ADL, technical performance, and caregiver burden were examined. This collaborative investigation involving a local community health care center, a telephone monitoring service, an industrial partner, and a university research team used a case study approach. Five users with moderate cognitive problems or significant functional limitations who required personal assistance were chosen, along with their caregivers, for a 3-month in-home trial to test new ECS alternatives. The ECS in the study featured remote control functions (e.g., door lock release, outside intercom), specific verbal reminders (e.g., reminders to turn off stove elements), and automatic functions (e.g., night-lights in the bathroom and hallway). Information was collected in the users' homes with three standardized questionnaires and a company-designed questionnaire. The overall technical performance of the ECS was found to be in most cases moderately efficient. Participant satisfaction revealed that ECS alternatives needed improvement with respect to the service aspects such as follow-up services and repair/servicing. Caregiver burden was lessened for psychological aspects but not for physical tasks. Users seemed to have a positive perception of the impact of the ECS on many of their ADL. We learned six lessons from this 15-month case study, namely: (1) the use of remote control by people with moderate cognitive impairments was difficult; (2) verbal reminders were greatly appreciated; (3) the automatic ECS applications needed

 12. IAEA Post Irradiation Examination Facilities Database

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jenssen, Haakon; Blanc, J.Y.; Dobuisson, P.; Manzel, R.; Egorov, A.A.; Golovanov, V.; Souslov, D.

  2005-01-01

  The number of hot cells in the world in which post irradiation examination (PIE) can be performed has diminished during the last few decades. This creates problems for countries that have nuclear power plants and require PIE for surveillance, safety and fuel development. With this in mind, the IAEA initiated the issue of a catalogue within the framework of a coordinated research program (CRP), started in 1992 and completed in 1995, under the title of ''Examination and Documentation Methodology for Water Reactor Fuel (ED-WARF-II)''. Within this program, a group of technical consultants prepared a questionnaire to be completed by relevant laboratories. From these questionnaires a catalogue was assembled. The catalogue lists the laboratories and PIE possibilities worldwide in order to make it more convenient to arrange and perform contractual PIE within hot cells on water reactor fuels and core components, e.g. structural and absorber materials. This catalogue was published as working material in the Agency in 1996. During 2002 and 2003, the catalogue was converted to a database and updated through questionnaires to the laboratories in the Member States of the Agency. This activity was recommended by the IAEA Technical Working Group on Water Reactor Fuel Performance and Technology (TWGFPT) at its plenary meeting in April 2001. The database consists of five main areas about PIE facilities: acceptance criteria for irradiated components; cell characteristics; PIE techniques; refabrication/instrumentation capabilities; and storage and conditioning capabilities. The content of the database represents the status of the listed laboratories as of 2003. With the database utilizing a uniform format for all laboratories and details of technique, it is hoped that the IAEA Member States will be able to use this catalogue to select laboratories most relevant to their particular needs. The database can also be used to compare the PIE capabilities worldwide with current and future

 13. Examining lateralized semantic access using pictures.

  Science.gov (United States)

  Lovseth, Kyle; Atchley, Ruth Ann

  2010-03-01

  A divided visual field (DVF) experiment examined the semantic processing strategies employed by the cerebral hemispheres to determine if strategies observed with written word stimuli generalize to other media for communicating semantic information. We employed picture stimuli and vary the degree of semantic relatedness between the picture pairs. Participants made an on-line semantic relatedness judgment in response to sequentially presented pictures. We found that when pictures are presented to the right hemisphere responses are generally more accurate than the left hemisphere for semantic relatedness judgments for picture pairs. Furthermore, consistent with earlier DVF studies employing words, we conclude that the RH is better at accessing or maintaining access to information that has a weak or more remote semantic relationship. We also found evidence of faster access for pictures presented to the LH in the strongly-related condition. Overall, these results are consistent with earlier DVF word studies that argue that the cerebral hemispheres each play an important and separable role during semantic retrieval. Copyright 2009 Elsevier Inc. All rights reserved.

 14. A re-examination of throats

  KAUST Repository

  Kim, J.-W.; Kim, D.; Lindquist, W. B.

  2013-01-01

  We critically re-examine the concept of a throat in a porous medium as a geometric quantity defined independently of an entry meniscus in a drainage process. To maintain the standard notion of a throat as a locally minimum-area cross section in the pore network, we demonstrate with examples that throats must intersect each other. Using flow simulation, we show that these intersecting throats correspond to capillary pressure controlled entry points during drainage. We have designed a throat-finding algorithm that explicitly locates intersecting throats, using a planar approximation for robustness and speed. The capability of the new algorithm was compared against an existing algorithm in the construction of pore-throat networks from X-ray computed tomography images of consolidated sandstones (7.5–22% porosity) and of an unconsolidated sand pack (32.5% porosity). We show that the probability of throat intersection increases significantly with porosity above 20%; in the sand pack, over 1/4 of all throats intersect with another.

 15. Breast self-examination among female nurses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Salem, O.A.; Hassan, M.A.

  2007-01-01

  The purpose of this study was to identify and investigate the knowledge and practice of breast self- examination (BSE) with the influencing factors on its compliance among female nurses. This study was conducted between January and December 2002 on 80 female nurses from Prince Rashid Military Hospital, Jordan. The questionnaire contained items on the demographic characteristics of the respondents, knowledge of breast cancer, attitudes toward BSE and questions regarding the practice of BSE. The survey was conducted on a voluntary basis. Out of 80 subjects, 42 (52%) performed BSE. Approximately 30% of those who performed BSE said they learned BSE during their work experience. A significant relationship was found between higher levels in work experience and BSE practice. Except for age, no significant relation was found between the socio-demographic factors and BSE practice. The sample showed strong belief in breast lump as a causing factor of breast cancer and had significant correlation with BSE practice. Positive correlation was found between nursing work experience and their practice in BSE as working nurses. Studies like these can enhance the knowledge regarding BSE among nurses and other medical professionals. (author)

 16. Postirradiation examinations of the BG-9 element

  International Nuclear Information System (INIS)

  Strain, R.V.; Renfro, C.W.; Neimark, L.A.

  1976-10-01

  Postirradiation examinations were performed on the GB-9 element irradiated in the Oak Ridge Reactor. This vented fuel element was irradiated to a peak burnup of 54,000 MWd/MT at a peak power rating of 14.8 kW/ft and a maximum outside surface temperature of 685 +- 15 0 C. The maximum diametral increase of the element was 0.2% ΔD/D. Volatile fission products migrated to the ends of the fuel column but had not been transported beyond the blanket region of the element. Fission-product attack of the cladding was found to a depth of 4.4 mils adjacent to the mixed-oxide fuel. The maximum fission-product attack (approximately 6.2 mils) was found adjacent to slightly hyperstoichiometric UO 2 pellets at the upper end of the fuel column. The more severe attack in this region has been attributed to the higher oxygen potential adjacent to the hyperstoichiometric UO 2 fuel. A stress-rupture test was performed on a section of the element. The cladding ruptured after 30 min at 700 0 C and approximately 21,500-psi loop stress, resulting in a diametral strain of 1.6%

 17. Examining Factors Predicting Students’ Digital Competence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ove Edvard Hatlevik

  2015-02-01

  Full Text Available The purpose of this study was to examine factors predicting lower secondary school students’ digital competence and to explore differences between students when it comes to digital competence. Results from a digital competence test and survey in lower secondary school will be presented. It is important to learn more about and investigate what characterizes students’ digital competence. A sample of 852 ninth-grade Norwegian students from 38 schools participated in the study. The students answered a 26 item multiple-choice digital competence test and a self-report questionnaire about family background, motivation, and previous grades. Structural equation modeling was used to test a model of the hypothesised relationship between family background, mastery orientation, previous achievements, and digital competence. The results indicate variation in digital competence among the ninth-graders. Further, analyses showed that students’ conditions at home, i.e., language integration and cultural capital, together with mastery orientation and academic achievements predict students digital competence. This study indicates that that there is evidence of digital diversity between lower secondary students. It does not seem like the development of digital competence among the students happens automatically. Students’ family background and school performance are the most important factors. Therefore, as this study shows, it is necessary to further investigate how schools can identify students’ level of competence and to develop plans and actions for how schools can help to try to equalize differences.

 18. Examining Media Literacy Levels of Prospective Teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taskın INAN

  2012-04-01

  Full Text Available As in many other countries, following the 2007-2008 education year when media literacy courses began to be included in the curricula, media literacy has become one of the discussion topics among educators and decision makers in Turkey. Discussion topics related to media literacy have included who is going to give the media literacy courses, what qualifications will be sought out in media literacy education teachers, what will be included in the media literacy curriculum in terms of its content, and at what level the media literacy course will be given. The current study which aims to examine media literacy levels of prospective teachers utilized thesurvey method. The sample of the study included prospective teachers (480 attending Elementary School Education, Social Studies Education and Turkish Language Education departments in the Education Faculty at the Dumlupinar University in the 2008-2009 education year. The results of the study showed that prospective teachers have a low level of reaction to media messages, do not educate people around enough about the effects of media, but make use of different sources of media to gain information, and are cognizant of media literacy.

 19. Examining media literacy levels of prospective teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taşkın İnan

  2012-03-01

  Full Text Available As in many other countries, following the 2007-2008 education year when media literacy courses began to be included in the curricula, media literacy has become one of the discussion topics among educators and decision makers in Turkey. Discussion topics related to media literacy have included who is going to give the media literacy courses, what qualifications will be sought out in media literacy education teachers, what will be included in the media literacy curriculum in terms of its content, and at what level the media literacy course will be given. The current study which aims to examine media literacy levels of prospective teachers utilized the survey method. The sample of the study included prospective teachers (480 attending Elementary School Education, Social Studies Education and Turkish Language Education departments in the Education Faculty at the Dumlupinar University in the 2008-2009 education year. The results of the study showed that prospective teachers have a low level of reaction to media messages, do not educate people around enough about the effects of media, but make use of different sources of media to gain information, and are cognizant of media literacy.

 20. European Non Destructive Examination Forum (ENDEF)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deffrennes, M [EC, DG XVII, Nuclear Energy, Brussels (Belgium); Engl, G [Siemens AG Energieerzeugung KWU, Erlangen (Germany); Estorff, U von [EC, JRC/IAM, Petten (Netherlands)

  1998-11-01

  ENDEF, an initiative of the European Commission, DG XVII (Energy) was well supported by the European industrial institutions working in assistance with nuclear industrial organisations in the CEEC`s (Central and Eastern European Countries) and NIS`s (New Independent States). This Forum provides effectively a platform for open discussion between representatives of industrial actors active in the NDE (Non Destructive Examination)/ISI (In Service Inspection) field with the purpose to establish a co-operation pattern between qualified representatives of the EU (European Union) industry to offer a better co-ordinated and well defined assistance to the CEEC`s and NIS in the field of NDE/ISI, and to lay the ground for further industrial co-operation. ENDEF developed a strategy to follow for the establishment of co-operation projects. This strategy is now used to understand the extent of past or present assistance projects and to identify the areas where more co-operation is needed. ENDEF encourages the creation in the NIS`s and CEEC`s of similar forums in order to increase the co-operation and co-ordination. ENDEF is also working in perfect agreement with the European Network ENIQ, piloted by the European plant operators. This identity of views lead to the leadership by the ENDEF co-ordinator of the ENIQ Task 3 involving Applications of the European Methodology for ISI qualification in the CEEC`s and NIS`s and presently fully integrated in ENDEF. (orig.)

 1. A re-examination of throats

  KAUST Repository

  Kim, J.-W.

  2013-11-01

  We critically re-examine the concept of a throat in a porous medium as a geometric quantity defined independently of an entry meniscus in a drainage process. To maintain the standard notion of a throat as a locally minimum-area cross section in the pore network, we demonstrate with examples that throats must intersect each other. Using flow simulation, we show that these intersecting throats correspond to capillary pressure controlled entry points during drainage. We have designed a throat-finding algorithm that explicitly locates intersecting throats, using a planar approximation for robustness and speed. The capability of the new algorithm was compared against an existing algorithm in the construction of pore-throat networks from X-ray computed tomography images of consolidated sandstones (7.5–22% porosity) and of an unconsolidated sand pack (32.5% porosity). We show that the probability of throat intersection increases significantly with porosity above 20%; in the sand pack, over 1/4 of all throats intersect with another.

 2. Examining Teachers' Hurdles to `Science for All'

  Science.gov (United States)

  Southerland, Sherry; Gallard, Alejandro; Callihan, Laurie

  2011-11-01

  The goal of this research is to identify science teachers' beliefs and conceptions that play an important role in shaping their understandings of and attempts to enact inclusive science teaching practices. We examined the work products, both informal (online discussions, email exchanges) and formal (papers, unit plans, peer reviews), of 14 teachers enrolled in a master's degree course focused on diversity in science teaching and learning. These emerging understandings were member-checked via a series of interviews with a subset of these teachers. Our analysis was conducted in two stages: (1) describing the difficulties the teachers identified for themselves in their attempts to teach science to a wide range of students in their classes and (2) analyzing these self-identified barriers for underlying beliefs and conceptions that serve to prohibit or allow for the teachers' understanding and enactment of equitable science instruction. The teachers' self-identified barriers were grouped into three categories: students, broader social infrastructure, and self. The more fundamental barriers identified included teacher beliefs about the ethnocentrism of the mainstream, essentialism/individualism, and beliefs about the meritocracy of schooling. The implications of these hurdles for science teacher education are discussed.

 3. VIDE: The Void IDentification and Examination toolkit

  Science.gov (United States)

  Sutter, P. M.; Lavaux, G.; Hamaus, N.; Pisani, A.; Wandelt, B. D.; Warren, M.; Villaescusa-Navarro, F.; Zivick, P.; Mao, Q.; Thompson, B. B.

  2015-03-01

  We present VIDE, the Void IDentification and Examination toolkit, an open-source Python/C++ code for finding cosmic voids in galaxy redshift surveys and N-body simulations, characterizing their properties, and providing a platform for more detailed analysis. At its core, VIDE uses a substantially enhanced version of ZOBOV (Neyinck 2008) to calculate a Voronoi tessellation for estimating the density field and performing a watershed transform to construct voids. Additionally, VIDE provides significant functionality for both pre- and post-processing: for example, VIDE can work with volume- or magnitude-limited galaxy samples with arbitrary survey geometries, or dark matter particles or halo catalogs in a variety of common formats. It can also randomly subsample inputs and includes a Halo Occupation Distribution model for constructing mock galaxy populations. VIDE uses the watershed levels to place voids in a hierarchical tree, outputs a summary of void properties in plain ASCII, and provides a Python API to perform many analysis tasks, such as loading and manipulating void catalogs and particle members, filtering, plotting, computing clustering statistics, stacking, comparing catalogs, and fitting density profiles. While centered around ZOBOV, the toolkit is designed to be as modular as possible and accommodate other void finders. VIDE has been in development for several years and has already been used to produce a wealth of results, which we summarize in this work to highlight the capabilities of the toolkit. VIDE is publicly available at http://bitbucket.org/cosmicvoids/vide_public and http://www.cosmicvoids.net.

 4. Examining Impulse-Variability in Kicking.

  Science.gov (United States)

  Chappell, Andrew; Molina, Sergio L; McKibben, Jonathon; Stodden, David F

  2016-07-01

  This study examined variability in kicking speed and spatial accuracy to test the impulse-variability theory prediction of an inverted-U function and the speed-accuracy trade-off. Twenty-eight 18- to 25-year-old adults kicked a playground ball at various percentages (50-100%) of their maximum speed at a wall target. Speed variability and spatial error were analyzed using repeated-measures ANOVA with built-in polynomial contrasts. Results indicated a significant inverse linear trajectory for speed variability (p < .001, η2= .345) where 50% and 60% maximum speed had significantly higher variability than the 100% condition. A significant quadratic fit was found for spatial error scores of mean radial error (p < .0001, η2 = .474) and subject-centroid radial error (p < .0001, η2 = .453). Findings suggest variability and accuracy of multijoint, ballistic skill performance may not follow the general principles of impulse-variability theory or the speed-accuracy trade-off.

 5. Examination results on reaction of lithium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Asada, Takashi

  2000-12-01

  Before the material corrosion tests in lithium, the reactions of lithium with air and ammonia that will be used for lithium cleaning were examined, and the results were as follows. 1. When lithium put into air, surface of lithium changes to black first but soon to white, and the white layer becomes gradually thick. The first black of lithium surface is nitride (Li 3 N) and it changes to white lithium hydroxide (LiOH) by reaction with water in air, and it grows. The growth rate of the lithium hydroxide is about 1/10 in the desiccator (humidity of about 10%) compare with in air. 2. When lithium put into nitrogen, surface of lithium changes to black, and soon changes to brown and cracks at surface. At the same time with this cracking, weight of lithium piece increases and nitridation progresses respectively rapidly. This nitridation completed during 1-2 days on lithium rod of 10 mm in diameter, and increase in weight stopped. 3. Lithium melts in liquid ammonia and its melting rate is about 2-3 hour to lithium of 1 g. The liquid ammonia after lithium melting showed dark brown. (author)

 6. An Examination of Avoided Costs in Utah

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bolinger, Mark; Wiser, Ryan

  2005-01-07

  The Utah Wind Working Group (UWWG) believes there are currently opportunities to encourage wind power development in the state by seeking changes to the avoided cost tariff paid to qualifying facilities (QFs). These opportunities have arisen as a result of a recent renegotiation of Pacificorp's Schedule 37 tariff for wind QFs under 3 MW, as well as an ongoing examination of Pacificorp's Schedule 38 tariff for wind QFs larger than 3 MW. It is expected that decisions made regarding Schedule 38 will also impact Schedule 37. Through the Laboratory Technical Assistance Program (Lab TAP), the UWWG has requested (through the Utah Energy Office) that LBNL provide technical assistance in determining whether an alternative method of calculating avoided costs that has been officially adopted in Idaho would lead to higher QF payments in Utah, and to discuss the pros and cons of this method relative to the methodology recently adopted under Schedule 37 in Utah. To accomplish this scope of work, I begin by summarizing the current method of calculating avoided costs in Utah (per Schedule 37) and Idaho (the ''surrogate avoided resource'' or SAR method). I then compare the two methods both qualitatively and quantitatively. Next I present Pacificorp's four main objections to the use of the SAR method, and discuss the reasonableness of each objection. Finally, I conclude with a few other potential considerations that might add value to wind QFs in Utah.

 7. Improving Vaginal Examinations Performed by Midwives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rhoda S. Muliira

  2013-06-01

  Full Text Available A vaginal examination (VE is an essential part of midwifery care, and is routinely performed when assessing the progress of labour. As evidence shows that during labour women may find VEs unpleasant,embarrassing and sometimes painful, the aim of this article is to review literature on the use of VEs during labour and to synthesise information from the available literature on how to provide an effective VE. The studies considered were retrieved from three databases (the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL], SCOPUS and MEDLINE using the following search terms: “VEs in labour”, “midwives and use of VEs” and “women experiences of VEs in labour”. The literature reviewed suggests that midwives are not careful about VEs. Therefore, a concerted effort is needed to pay attention to the frequency of VEs, the management ofpain and distress, information-giving and the preferences of the patient, so that the patient can feel in control during a VE.

 8. Clinical examination, spondylolysis and adolescent athletes.

  Science.gov (United States)

  Sundell, C-G; Jonsson, H; Ådin, L; Larsén, K H

  2013-03-01

  Symptomatic spondylolysis is a stress reaction caused by microtrauma during physical exercise, an imaging diagnostic subgroup of Adolescent Low Back Pain (ALBP), found in adolescent athletes. Early diagnosis increases the possibility of healing. Thus, it is important to divide ALBP into subgroups. The aim of this study was to evaluate clinical tests that can distinguish symptomatic spondylolysis from other forms of ALBP in order to facilitate early referral for diagnostic imaging. The investigation subjects were a prospective case series with a control group, 25 subjects with ALBP and 13 subjects that had no history of LBP. The 2 groups were examined using the same clinical protocol. MRI of the whole lumbar spine was performed in both the case and control groups and CT investigations of the L4 and L5 vertebrae were performed in the case group. Significant differences between the 2 groups were found in 8 of our clinical tests. No clinical test, alone or in combination, could distinguish between spondylolysis and other forms of ALBP. As 88% of the subjects in the case group had MRI findings and almost 50% had spondylolysis, MRI should be performed at an early age in young athletes with ALBP. © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York.

 9. Work life after psychosis: A detailed examination.

  Science.gov (United States)

  Turner, Niall; O'Mahony, Paul; Hill, Michelle; Fanning, Felicity; Larkin, Conall; Waddington, John; O'Callaghan, Eadbhard; Clarke, Mary

  2015-01-01

  Conducting research on the work outcomes of first episode psychosis (FEP) samples may extend our understanding of the factors associated with the work outcome of people with schizophrenia and other psychotic illnesses. To conduct a detailed study of the work outcome of an FEP sample. Members of a FEP cohort, who had completed a 12-year clinical outcome assessment, were invited to participate in an adjunctive work outcome study. Engagement in paid and non-paid work was first established and the relationship with potentially influential baseline characteristics investigated. Subsequently the influence of work outcome to participants' level of quality of life, mental health, recovery, and social inclusion were examined. Among the 38 participants the mean percentage of time spent in work was 62% of which 50% was in paid work and 12% was in non-paid work. Being employed at inception was the only independent predictor of the duration of the follow-up period spent in work. Relationships between work outcome and all measures of wellbeing were found. The paid and non-paid work attained by people affected by a psychotic illness played an important role in the extent of their wellbeing, recovery, and social inclusion.

 10. Examination and Treatment of Hamstring Related Injuries

  Science.gov (United States)

  2012-01-01

  Context: There is a wide spectrum of hamstring-related injuries that can occur in the athlete. Accurate diagnosis is imperative to prevent delayed return to sport, injury recurrence, and accurate clinical decision making regarding the most efficacious treatment. Evidence Acquisition: This review highlights current evidence related to the diagnosis and treatment of hamstring-related injuries in athletes. Data sources were limited to peer-reviewed publications indexed in MEDLINE from 1988 through May 2011. Results: An accurate diagnostic process for athletes with posterior thigh–related complaints should include a detailed and discriminative history, followed by a thorough clinical examination. Diagnostic imaging should be utilized when considering hamstring avulsion or ischial apophyseal avulsion. Diagnostic imaging may also be needed to further define the cause of referred posterior thigh pain. Conclusions: Differentiating acute hamstring strains, hamstring tendon avulsions, ischial apophyseal avulsions, proximal hamstring tendinopathies, and referred posterior thigh pain is critical in determining the most appropriate treatment and expediting safe return to play. PMID:23016076

 11. Examining the Weight Trajectory of College Students.

  Science.gov (United States)

  Pope, Lizzy; Hansen, Danielle; Harvey, Jean

  2017-02-01

  To examine the weight trajectory of students over 4 years of college. Anthropometric assessments were completed at the beginning and end of students' freshman year and the end of senior year to calculate body mass index. Questionnaires assessing weight-related behaviors were completed in senior year. Of the original 117 students, 86 remained in the study for 4 years. Body mass index was significantly higher at the end of senior year (mean, 24.84; SD, 4.46) vs the beginning of freshman year (mean, 23.59; SD, 4.01; t[85] = 5.61; P Students' mean weight gain was 4.38 kg and the sample increased from 23% to 41% overweight/obese. No significant associations were found between BMI and lifestyle factors. This study suggests that students gain weight throughout college, which highlights the need for weight control interventions to target more than just freshman college students. Copyright © 2016 Society for Nutrition Education and Behavior. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 12. A patient safety objective structured clinical examination.

  Science.gov (United States)

  Singh, Ranjit; Singh, Ashok; Fish, Reva; McLean, Don; Anderson, Diana R; Singh, Gurdev

  2009-06-01

  There are international calls for improving education for health care workers around certain core competencies, of which patient safety and quality are integral and transcendent parts. Although relevant teaching programs have been developed, little is known about how best to assess their effectiveness. The objective of this work was to develop and implement an objective structured clinical examination (OSCE) to evaluate the impact of a patient safety curriculum. The curriculum was implemented in a family medicine residency program with 47 trainees. Two years after commencing the curriculum, a patient safety OSCE was developed and administered at this program and, for comparison purposes, to incoming residents at the same program and to residents at a neighboring residency program. All 47 residents exposed to the training, all 16 incoming residents, and 10 of 12 residents at the neighboring program participated in the OSCE. In a standardized patient case, error detection and error disclosure skills were better among trained residents. In a chart-based case, trained residents showed better performance in identifying deficiencies in care and described more appropriate means of addressing them. Third year residents exposed to a "Systems Approach" course performed better at system analysis and identifying system-based solutions after the course than before. Results suggest increased systems thinking and inculcation of a culture of safety among residents exposed to a patient safety curriculum. The main weaknesses of the study are its small size and suboptimal design. Much further investigation is needed into the effectiveness of patient safety curricula.

 13. EXAMINATION OF HANDBALL PLAYERS’ TEAM COHESION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İlyas Görgüt

  2017-04-01

  Full Text Available The aim of this study was to determine team cohesion of handballplayers who were actively engaged in sport in various categories. The study group consisted of a total of 607 handball players, 317 female and 290 male, selected by random method and from 11 provinces of Turkey according to the some factors. When we examine the age distributions of the participants, 121 athletes appear to be 13 years and under, 309 athletes 14-18 years, 94 athletes 19-23 years, 54 athletes 24-28 years and 29 athletes 29 years and over. In addition, 186 of them expressed their education situation as middle school, 253 of them expressed their education situation as high school and 168 of them expressed their education situation as university. Personal information form and team cohesion scale, developed by Widmeyer et al. (1985 and adapted to Turkish by Moralı (1994, were used as a data collecting tools. The Kolmogorov Smirnov test was used to measure whether the obtained data showed normal distribution or not and nonparametric tests were used to determine the subscale scores because they didn’t show normal disturbance. For binary comparisons Mann Whitney U test, for multiple comparisons Kruskal Wallis variance and for the difference between significant groups Bonferroni Mann Whitney U test were used. As a result of the research, there were significant differences in scale subscale scores in terms of gender, age, educational status, sports experience, income and province variables of handball players.

 14. Examining shear processes during magma ascent

  Science.gov (United States)

  Kendrick, J. E.; Wallace, P. A.; Coats, R.; Lamur, A.; Lavallée, Y.

  2017-12-01

  Lava dome eruptions are prone to rapid shifts from effusive to explosive behaviour which reflects the rheology of magma. Magma rheology is governed by composition, porosity and crystal content, which during ascent evolves to yield a rock-like, viscous suspension in the upper conduit. Geophysical monitoring, laboratory experiments and detailed field studies offer the opportunity to explore the complexities associated with the ascent and eruption of such magmas, which rest at a pivotal position with regard to the glass transition, allowing them to either flow or fracture. Crystal interaction during flow results in strain-partitioning and shear-thinning behaviour of the suspension. In a conduit, such characteristics favour the formation of localised shear zones as strain is concentrated along conduit margins, where magma can rupture and heal in repetitive cycles. Sheared magmas often record a history of deformation in the form of: grain size reduction; anisotropic permeable fluid pathways; mineral reactions; injection features; recrystallisation; and magnetic anomalies, providing a signature of the repetitive earthquakes often observed during lava dome eruptions. The repetitive fracture of magma at ( fixed) depth in the conduit and the fault-like products exhumed at spine surfaces indicate that the last hundreds of meters of ascent may be controlled by frictional slip. Experiments on a low-to-high velocity rotary shear apparatus indicate that shear stress on a slip plane is highly velocity dependent, and here we examine how this influences magma ascent and its characteristic geophysical signals.

 15. European Non Destructive Examination Forum (ENDEF)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deffrennes, M.; Engl, G.; Estorff, U. von

  1998-01-01

  ENDEF, an initiative of the European Commission, DG XVII (Energy) was well supported by the European industrial institutions working in assistance with nuclear industrial organisations in the CEEC's (Central and Eastern European Countries) and NIS's (New Independent States). This Forum provides effectively a platform for open discussion between representatives of industrial actors active in the NDE (Non Destructive Examination)/ISI (In Service Inspection) field with the purpose to establish a co-operation pattern between qualified representatives of the EU (European Union) industry to offer a better co-ordinated and well defined assistance to the CEEC's and NIS in the field of NDE/ISI, and to lay the ground for further industrial co-operation. ENDEF developed a strategy to follow for the establishment of co-operation projects. This strategy is now used to understand the extent of past or present assistance projects and to identify the areas where more co-operation is needed. ENDEF encourages the creation in the NIS's and CEEC's of similar forums in order to increase the co-operation and co-ordination. ENDEF is also working in perfect agreement with the European Network ENIQ, piloted by the European plant operators. This identity of views lead to the leadership by the ENDEF co-ordinator of the ENIQ Task 3 involving Applications of the European Methodology for ISI qualification in the CEEC's and NIS's and presently fully integrated in ENDEF. (orig.)

 16. Ultrasonic Examination of Double-Shell Tank 241-AY-101. Examination completed October 2007

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pardini, Allan F.; Weier, Dennis R.

  2008-01-01

  AREVA NC Inc., under contract from CH2M Hill Hanford Group, has performed an ultrasonic examination of selected portions of Double-Shell Tank 241-AY-101. PNNL is responsible for preparing a report(s) that describes the results of the AREVA ultrasonic examinations. This report is Revision 1 - more data has been added to the original report. The purpose of this examination was to provide information that could be used to evaluate the integrity of the wall of the primary tank. The requirements for the ultrasonic examination of Tank 241-AY-101 were to detect, characterize (identify, size, and locate), and record measurements made of any wall thinning, pitting, or cracks that might be present in the wall of the primary tank. Any measurements that exceed the requirements set forth in the Engineering Task Plan, RPP-Plan-27202 (Jensen 2005) and summarized on page 1 of this document, are to be reported to CH2M Hill Hanford Group and the Pacific Northwest National Laboratory for further evaluation. Under the contract with CH2M Hill Hanford Group, all data is to be recorded on electronic media and paper copies of all measurements are provided to Pacific Northwest National Laboratory for third-party evaluation. Pacific Northwest National Laboratory is responsible for preparing a report(s) that describes the results of the AREVA NC Inc. ultrasonic examinations.

 17. Analysis of switch and examine combining with post-examining selection in cognitive radio

  Science.gov (United States)

  Agarwal, Rupali; Srivastava, Neelam; Katiyar, Himanshu

  2018-06-01

  To perform spectrum sensing in fading environment is one of the most challenging tasks for a CR system. Diversity combining schemes are used to combat the effect of fading and hence detection probability of CR gets improved. Among many diversity combining techniques, switched diversity offers one of the lowest complexity solutions. The receiver embedded with switched diversity looks for an acceptable diversity path (having signal to noise ratio (SNR) above the required threshold) to receive the data. In conventional switch and examine combining (SEC) scheme, when no acceptable path is found after all the paths are examined, the receiver randomly chooses an unacceptable path. Switch and examine combining with post-examining selection (SECp) is a modified version of conventional SEC. In SECp, the conventional SEC scheme is altered in a way that it selects the best path when no acceptable path is found after all paths have been examined. In this paper, formula for probability of detection ( ?) is derived using SECp and SEC diversity combining technique over Rayleigh fading channel. Also the performance of SECp is compared with SEC and no diversity case. Performance comparison is done with the help of SNR vs. ? and complementary receiver operating characteristic curves.

 18. Ultrasonic Examination of Double-Shell Tank 214-AW-102 Knuckle Region. Examination completed February 2003

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pardini, Allan F.; Posakony, Gerald J.

  2003-01-01

  COGEMA Engineering Corporation (COGEMA), under a contract from CH2M Hill Hanford Group (CH2M Hill), has performed an ultrasonic examination of the knuckle region of Double-Shell Tank 241-AW-102 utilizing the Remotely Operated Nondestructive Examination (RONDE) system. The purpose of this examination was to provide information that could be used to evaluate the integrity of the knuckle region of the primary tank. The requirements for the ultrasonic examination of Tank 241-AW-102 were to detect, characterize (identify, size, and locate), and record measurements made of any circumferentially oriented cracks that might be present in the knuckle area of the primary tank. Any measurements that exceed the requirements set forth in the Engineering Task Plan (ETP), RPP-7869, are reported to CH2M Hill and the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) for further evaluation. Under the contract with CH2M Hill, all data is to be recorded on disk and paper copies of all measurements are provided t o PNNL for third-party evaluation. PNNL is responsible for preparing a report(s) that describes the results of the COGEMA ultrasonic examinations

 19. Ocena ryzyka uzależnienia od opalania w wybranej populacji kobiet w wieku 15–30 lat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aneta Szczerkowska-Dobosz

  2011-08-01

  Full Text Available Introduction. Excessive exposure to natural and artificial sources ofultraviolet radiation may lead to skin cancer, skin photoaging, as wellas tanning addiction.Objective. To evaluate sunbathing habits and risk of tanning addictionin a selected population of women.Material and methods. 496 women aged 15 to 30 years, studying atschools and universities with medical faculties and similar. On-line ordirect anonymous answers to questionnaire, which included questionsabout tanning preferences, knowledge about the danger of ultravioletradiation exposure, use of sunscreens, familial incidence of skin cancerand mCAGE questionnaire evaluating risk of tanning addiction.Results. 83.9% of respondents declared that they regularly tan. Amongthis group 18% had a positive result in the mCAGE questionnaire. Themost popular way of getting a tan was sunbathing (70.4%, but 62.7%of women had used a sunbed at least once in a lifetime and 26.6% didso regularly. The respondents using sunbeds were most often (20.2%cosmetology students. A statistically significant correlation betweenduration of sunbed session and a positive result in the mCAGE questionnairewas observed. The biggest group of women (38% thatdeclared they had never used a sunbed consisted of secondary schoolstudents.Conclusions. According to the results of our study, using natural andartificial sources of ultraviolet radiation is still popular among youngwomen. This population is also at risk of tanning addiction. Thereforewidespread educational programmes concerning health consequencesof excessive exposure to ultraviolet radiation are essential.

 20. Ocena jakości powietrza wewnątrz budynku szkolnego. Studium przypadku z Wrocławia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zwoździak Anna

  2017-09-01

  Full Text Available W celu osiągnięcia dobrej jakości powietrza w szkole, gdzie dzieci spędzają ok. 6–8 godzin dziennie i znalezienia rozwiązania, by ją poprawić, należy dokładnie rozpoznać problem zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego. Dzieci są jedną z bardziej wrażliwych grup, wśród których obserwuje się szkodliwe oddziaływanie pyłów zawieszonych na zdrowie. Nasze badania skupiły się na charakterystyce zanieczyszczenia powietrza różnymi frakcjami pyłu zawieszonego (tj. PM1,0, PM2,5, PM10 wewnątrz (W i na zewnątrz (Z budynku szkoły gimnazjalnej w centrum Wrocławia. Do poboru próbek pyłu PM1,0, PM2,5 i PM10, w latach 2009/2010, zostały wykorzystane impaktory typu Harvard. Zimą, w 90 dni pomiarowych, stwierdzono przekroczenia zalecanych przez WHO średnich dobowych stężeń PM10 i PM2,5. Frakcja PM2,5 wewnątrz szkoły oraz frakcja PM10, zarówno zimą, jak i latem miały swoje źródła w samej szkole, o czym świadczył stosunek W/Z = 1,2 dla średnich dobowych stężeń PM2,5, i odpowiednio 1,3 (zimą oraz 2,0 (latem dla PM10. Jednak, stężenia PM2,5 and PM10 w czasie trwania zajęć szkolnych (8-godzinne średnie były znacznie wyższe odpowiednio: 2,0 i 2,5- krotnie zimą oraz 4,1 i 5,6-krotnie latem. Stężenia PM1 były porównywalne wewnątrz i na zewnątrz szkoły. Choć są to badania wstępne, to jednak powinny zmotywować do dalszych prac skupionych na ocenie relacji między stężeniem pyłów drobnych w szkole a reakcją układu oddechowego dzieci.

 1. KONDENSACJA W PRZEGRODZIE ŚCIENNEJ Z KOMPOZYTU WAPIENNO-KONOPNEGO – OCENA MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław BRZYSKI

  Full Text Available Obecność składników organicznych w materiałach budowlanych, decyduje o ich wrażliwości na wilgoć, a dłuższej perspektywie na ich korozję biologiczną, jeśli nie zostaną odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Przegrody powinno się projektować zwracając uwagę na ryzyko wystąpienia powierzchniowej oraz międzywarstwowej kondensacji pary wodnej. W artykule przedstawiono analizę przegrody ściennej, wykonanej z kompozytu wapienno-konopnego. Założono grubość ściany 40 cm oraz po 2 cm tynku po obu stronach. Kompozyt składa się z modyfikowanego spoiwa wapiennego oraz paździerzy konopnych pozyskanych z konopi przemysłowych. Parametry materiału, potrzebne do analizy (współczynnik przewodności cieplnej oraz paroprzepuszczalność wyznaczono doświadczalnie w badaniach własnych. W części analitycznej artykułu przedstawiono obliczenia temperatury powierzchni koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej ściany oraz określono możliwość wystąpienia kondensacji międzywarstwowej w analizowanej ścianie. Obliczenia wykonano zgodnie z normą PN-EN 13788. Przyjęto warunki brzegowe dla lokalizacji Lublin. Miesiącem krytycznym, w którym przegroda jest najbardziej narażona na kondensację jest styczeń. Z uwagi na dobre parametry termoizolacyjne przegrody, jej budowę ryzyko rozwoju pleśni na wewnętrznej powierzchni ściany nie występuje. Kondensacja wewnętrzna występuje w przegrodzie w okresie grudzień – luty. Natomiast już w marcu zgromadzony kondensat ulega całkowitemu odparowaniu. Przegroda odpowiedniej grubości, wykonana z kompozytu wapienno-konopnego, z uwagi na swoją wysoką paroprzepuszczalność oraz niskie przewodnictwo cieplne nie jest narażona na długotrwałe i niszczące oddziaływanie skraplającej się wewnątrz pary wodnej.

 2. The value of irradiation in the combined treatment of craniopharyngioma; Ocena wartosci radioterapii w skojarzonym leczeniu czaszkogardlaka (craniopharyngioma)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skowronska-Gardas, A.; Zawadzka, B.; Palinski, K.; Danczak-Ginalska, Z. [Centrum Onkologii, Instytut im. M. Sklodowskiej-Curie, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  From 1968 till 1990 in the First Radiotherapy Department of the Center of Oncology in Warsaw 32 patients after non-radical surgery were treated with external beam irradiation. 20 were pediatric. We obtained overall 5-year survival in 78% and NED survival in 72% of patients. Significantly better results in pediatric group were observed. 68% of living patients are in good clinical state, able to work or learning. (author). 15 refs, 1 fig.

 3. Preliminary assessment of errors of radon daughters concentration in air; Wstepna ocena bledow miernika koncentracji produktow rozpadu radonu w powietrzu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Machaj, B. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1996-12-31

  Employing an earlier elaborated computer program for simulation of depositing radon decay products: {sup 214}Po, {sup 214}Pb, {sup 214}Bi ({sup 214}Po) on air filter and for computing variation of their activity against time, an assessment of errors was carried out of a methods employing measurement of {sup 218}Po + {sup 214}Po alpha activity in three time intervals. Additionally errors of the methods measuring {sup 218}Po + {sup 214}Po alpha activity in three, two and one time intervals, were assessed. A few attempts were also made to measure the alpha activity in different time intervals and to assess their measuring errors. (authors). 10 refs, 4 figs, 14 tabs.

 4. Ocena stylów kierowania stosowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych PGL LP wyniki badań

  OpenAIRE

  Mrówka, Jerzy

  2013-01-01

  In the theory of management sciences the beginning of the 21st century is the time of evolution from strategic management to knowledge management in knowledge-based organizations [Mikuła 2006, pp. 15-39]. Meanwhile, in the Polish economic and administrative reality, the basic form of management is bureaucracy, described in the early 20th century by Max Weber. As it results from the research conducted with regard to management attitudes and styles in organizational units of PGL ...

 5. Statistična ocena protipožarne varnosti večstanovanjskih zgradb v Sloveniji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vojko Kilar

  2009-01-01

  Full Text Available Skoraj tretjina stanovanjskih enot v Sloveniji se nahaja v večstanovanjskih objektih. Večina tovrstnih zgradb je bila zgrajena po drugi svetovni vojni, ko je bila potreba po ustreznih nastavitvenih objektih največja. Narejeni so bili v okviru gradbenih možnosti in zahtev časa. Vsako leto v teh objektih izbruhne več kot 200 požarov s smrtnimi žrtvami in z veliko gmotno škodo. Zaradi velikih naporov v preteklih stoletjih, ki so bili usmerjeni predvsem v zamenjavo gorljivega gradbenega materiala z negorljivim in z razvojem gasilske službe, sta se število požarov in njihov obseg zmanjšala, vendar ne odpravila. Nov, večji napredek na področju požarne varnosti večstanovanjskih zgradb je tako očiten šele v zadnjih nekaj letih, ko veljajo tudi strožji predpisi za gradnjo tovrstnih objektov. Razvoj znanosti in stroke je tudi na tem področju prinesel več novih rešitev za izboljšanje stanja, kar potrjujejo izkušnje iz tujine. Žal je pri nas uveljavitev varnostnih principov še vedno odvisna predvsem od zavesti uporabnikov, finančnih sredstev, hkrati pa so določeni postopki izvedbe bistveno bolj zapleteni zaradi novih lastniških razmerij. S pomočjo statističnih rezultatov popisa 2002 in sodobnih zahtev varstva pred požarom se želi v članku prikazati današnje stanje tega problema na državni in občinski ravni ter nakazati možnosti izboljšanje stanja. Avtorja v članku ugotavljata, da sodobnim zahtevam ne ustreza pravzaprav nobena starejša večstanovanjska zgradba. K sreči izboljšuje stanje na tem področju dejstvo, da je večina objektov pri nas zgrajena iz negorljivih materialov (beton, opeka, ki omejujejo širjenje požara.

 6. REVIZORJEVA OCENA TVEGANJA POMEMBNO NAPAČNE NAVEDBE ZARADI PREVARE V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH NA PODLAGI TRIANGULACIJE REVIZIJSKIH DOKAZOV

  OpenAIRE

  Ličen, Tomaž

  2013-01-01

  Pojem prevare je težko opredeljiv, saj je odvisen od tega, iz katerega zornega kota prevaro opazujemo. Po standardih jih delimo na poslovodske in zaposlenske. Motive za nastanek prevare smo predstavili s trikotnikom prevar, ki razlaga, da posamezniki zagrešijo prevaro, ko so prisotni trije dejavniki: pritisk, priložnost in racionalizacija. Glavno odgovornost za preprečevanje in odkrivanje prevar nosi poslovodstvo, ki mora skrbeti za usmeritve in postopke, ki pomagajo dosegati kolikor mogoče p...

 7. Spoznaj sebe in druge: človek kot družbeno bitje in medosebni odnosi (ocena knjige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2014-04-01

  Full Text Available Raziskovanje, razvoj novega študijskega programa in 12 let vodenja študijskih skupin transakcijske analize na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje dajejo verodostojen okvir predstavljenim teorijam in posplošenim spoznanjem v delu prof. dr. Ane Krajnc, knjigi s preprostim, a zgovornim naslovom Spoznaj sebe in druge. Avtorica se v uvodu zahvali starejšim študentkam in študentom, ki so jo s svojim zanimanjem, vprašanji in primeri vodili v obravnavo tem, ki so postale središče tega dela. Knjiga je pisana za širši krog bralcev in namenoma ni ozko znanstvena, kajti kot pravi Eric Berne, »si teorija zasluži širšo prakso«. Otrese naj se psihopatologije, obravnave zgolj kliničnih primerov, in se poda med običajne ljudi. Pomaga naj jim razumeti in boljšati odnose sredi vsakdanjega življenja. Prav takšen je bil tudi avtoričin namen.

 8. Capsule HRB-15B postirradiation examination report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ketterer, J.W.; Bullock, R.E.

  1981-06-01

  Capsule HRB-15B design tested 184 thin graphite trays containing unbonded fuel particles to peak exposures of 6.6 x 10 25 n/m 2 (E > 29 fJ)/sub HTGR/ fast fluence, approx. 27% fissions per initial metal atom (FIMA) fissile burnup, and 6% FIMA fertile burnup at nominal time-averaged temperatures of 815 to 915 0 C. The capsule tested a variety of low-enriched uranium (approx. 19.5% U-235) fissile particle types, including UC 2 , UC/sub x/O/sub y/, UO 2 , zirconium-buffered UO 2 (referred to in this report as UO 2 /sup *), and 1:1(Th,U)O 2 with both TRISO and silicon-BISO coatings. All fertile particles were ThO 2 with BISO, silicon-BISO, or TRISO coatings. The findings indicated that all TRISO particles retained virtually all of their fission product inventories, except small quantities of silver, at these irradiation temperatures, while some of the silicon-BISO particles released significant amounts of both silver and cesium. No kernel migration, pressure vessel, or outer pyrolytic carbon (OPyC) failures were observed in the fuel particles, which had total diameters of 2 /sup */ particles exhibited no detrimental irradiation effects, but they contained pure carbon precipitates in the kernels after irradiation which were not observed in the undoped UO 2 particles. Postirradiation examination revealed no differences in the irradiation performance of three UC/sub x/O/sub y/ kernel types with varying oxygen/uranium ratios

 9. Examining of the Gifted Students’ Teacher Preferences

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Feyzullah SAHIN

  2015-01-01

  Full Text Available Gifted students differ from their peers in terms of motivations, learning, social and emotional needs. Because of these differences, it is indispensible that their teachers have to have a number of different characteristics. Because, teachers’ personality tratis and professional qualifications affects gifted students’ academic, cognitive and affective development. The main aim of this study is to examine that whether gifted students’ preferences of characteristics that teachers should have, differs according to type of educational institution, student's gender and level of meeting their educational needs or not. The study was designed as descriptive, one of the survey models. The study group consists of 1077 gifted students who are enrolled at five Science High School state schools, a private gifted school and three Science and Art Centers in Thracia Region in Turkey. As a means of data collection, Gifted Students’ Teacher Preferences Scale (GSTPS developed by Sahin & Tortop (2013 was used. In the calculation of internal consistency reliability of research data, Cronbach's α value was calculated. Cronbach alfa realibity cofficients were found to be .92 for Personality Traits sub-scale, .89 Professional Qualification sub-scale and .94 GSTPS, respectively. Besides, it was seen that based on the gender of participants, there was no difference in the characteristics they want to see in teachers and the opinions of students in High Schools and at SACs differed from the ones who were in the private school. Moreover, it was determined that the scores of the ones who thought the schools met their educational needs fully and the ones who thought the schools met their educational needs partially varied significantly.

 10. Analysis based on the passrate of the 2013 ICO examinations taken by worldwide examiners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wen Liu

  2014-12-01

  Full Text Available AIM: To find out the weaknesses of the cultivation of the Chinese ophthalmology physicians and the gap between Chinese and the international ophthalmology physicians, so that provide the advice on the future cultivation of the Chinese ophthalmology physicians. METHODS: The passrate of the 2013 ICO examinations taken by worldwide examiners by common statistical methods was analyzed. RESULTS:The results indicated that the test scores of Chinese candidates' were lower than that of the international average level, there was a obvious gap existed between Chinese and other countries' ophthalmology physicians. It showed that Chinese candidates were not quite adaptable to this examination, basic science and clinical level needed to be improved. CONCLUSION: It may shows that the effects on the mid-anaphase of our country's ophthalmology residency training are not so good, which area we should pay more attentions.

 11. Cardiac Limited Ultrasound Examination Techniques to Augment the Bedside Cardiac Physical Examination.

  Science.gov (United States)

  Kimura, Bruce J; Shaw, David J; Amundson, Stan A; Phan, James N; Blanchard, Daniel G; DeMaria, Anthony N

  2015-09-01

  The current practice of physical diagnosis is dependent on physician skills and biases, inductive reasoning, and time efficiency. Although the clinical utility of echocardiography is well known, few data exist on how to integrate 2-dimensional screening "quick-look" ultrasound applications into a novel, modernized cardiac physical examination. We discuss the evidence basis behind ultrasound "signs" pertinent to the cardiovascular system and elemental in synthesis of bedside diagnoses and propose the application of a brief cardiac limited ultrasound examination based on these signs. An ultrasound-augmented cardiac physical examination can be taught in traditional medical education and has the potential to improve bedside diagnosis and patient care. © 2015 by the American Institute of Ultrasound in Medicine.

 12. Ultrasonographic examination of plantar fasciitis: a comparison of patient positions during examination.

  Science.gov (United States)

  Ahn, Jae Hoon; Lee, Choong Woo; Park, ChanJoo; Kim, Yoon-Chung

  2016-01-01

  Musculoskeletal ultrasound is a non-invasive and low-cost modality for real-time visualisation of the plantar fascia. Ultrasound examination for plantar fasciitis is generally performed with the patient in a prone position, although the rational for using a prone position has not been validated. The aim of the study was to investigate if ultrasound examination in a supine position, which is more comfortable than the prone position, is valid. We conducted a prospective study of 30 participants with plantar fasciitis, 8 men (27 %) and 22 women (73 %), with a mean age of 53.9 ± 12.6 (range, 32 to 77) years, and an equal distribution of left and right feet. The plantar heel was divided into three portions for ultrasound examination: medial, central and lateral. Two measurements of plantar fascia thickness were obtained for each portion, with participants in 2 positions (supine and prone) and for 2 ankle postures (neutral and 15° of plantarflexion). Mean measurements of plantar fascia thickness were compared between the two positions (Wilcoxon signed rank tests for non-normally distributed data and paired t-tests for normally distributed data). Participants were asked to report their preferred position for examination, supine or prone. The measured thickness was comparable for both supine and prone positions, for both ankle postures, neutral and 15° of plantarflexion (p > 0.05). A specific self-reported preferred position was not identified. Ultrasound examination of plantar fasciitis can be performed in the supine position without any significant difference in measurement compared to examination in the conventional prone position. The Catholic Medical Center Office of Human Research Protection Program (CMC-OHRP)/Institutional Review Board approved the current study (Approval No. KC12DISI0338), and all participants provided their written informed consent for participation and publication.

 13. WWER fuel: Results of post irradiation examination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Markov, D.V.; Smirnov, V.P.; Smirnov, A.V.; Polenok, V.S.; Perepelkin, S.O.; Ivashchenko, A.A.

  2006-01-01

  Experience in the field of fabrication, operation, testing and post-irradiation examinations (PIE) made it possible to settle the following requirements for a new generation of WWER nuclear fuel: - For WWER-1000 FA, the service life is no less than 5 years, 3 alternative fuel cycles (FC): 12 months x 4 FCs, 12 months x 5 FCs and 18 months x 3 FCs; - For WWER-440 FA, fuel cycle is 12 months x 5 FCs and a part of operating assembly is left for the 6. year; - High fuel burnup - up to 70 MWd/kgU; - Dimensional stability of FA and its components; - FA repairability; - Adaptability of fuel cycles; - Maintenance of maneuvering operating conditions at the NPP; - Reliability of control rod operation; - High serviceability level - FE leakage is no worse than 10-5 l/year. In order to provide the fulfillment of the above-given requirements, designers and production engineers have worked out cumulative measures and engineering solutions, which are introduced in development of a new generation fuel. Currently old design FA-M assemblies provided with steel skeleton are being operated in WWER-1000 reactors at Ukrainian and Bulgarian NPPs. As for Russian NPPs, new-type FAs are operated. These are advanced FAs (AFA), FA-A and FA-2 provided with zirconium alloy skeletons. A design of the second generation of WWER-440 operating assemblies was developed with respect to changes in some geometrical parameters, fastening of FEs in the lower grid (splinting was substituted for collet), usage of reinforcing rib under the lower grid, anti-debris filter and hafnium elements of junction unit as well as hafnium content decrease from 0.05 % mass down to 0.01% mass in zirconium materials. They are basic designs of FAs in order to be introduced in a five-year fuel cycle of WWER-440 NPPs in Czech Republic and Slovakia since 2005 and have got prospects for development. The operating experience of dismountable operating assemblies at the Loviisa NPP, vibration-proof operating assemblies at the

 14. Examiner Errors on the Reynolds Intellectual Assessment Scales Committed by Graduate Student Examiners

  Science.gov (United States)

  Loe, Scott A.

  2014-01-01

  Protocols from 108 administrations of the Reynolds Intellectual Assessment Scales were evaluated to determine the frequency of examiner errors and their impact on the accuracy of three test composite scores, the Composite Ability Index (CIX), Verbal Ability Index (VIX), and Nonverbal Ability Index (NIX). Students committed at least one…

 15. 76 FR 59050 - Changes To Implement the Prioritized Examination Track (Track I) of the Enhanced Examination...

  Science.gov (United States)

  2011-09-23

  ... utility or plant patent; that this fee is in addition to the filing, search, examination, processing, and... DEPARTMENT OF COMMERCE United States Patent and Trademark Office 37 CFR Part 1 [Docket No.: PTO-P... States Patent and Trademark Office, Commerce. ACTION: Final rule. SUMMARY: On April 4, 2011, the United...

 16. Ultrasonic Examination of Double-Shell Tank 241-AY-101 Examination Completed August 2003

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pardini, Allan F.; Posakony, Gerald J.

  2003-01-01

  COGEMA Engineering Corporation (COGEMA), under a contract from CH2M Hill Hanford Group (CH2M Hill), has performed an ultrasonic nondestructive examination of selected portions of Double-Shell Tank 241-AY-101. The purpose of this examination was to provide information that could be used to evaluate the integrity of the wall of the secondary tank. The requirements for the ultrasonic examination of Tank 241-AY-101 were to detect, characterize (identify, size, and locate), and record measurements made of any wall thinning or pitting that might be present in the wall of the secondary tank. Any measurements that exceed the requirements set forth in the Engineering Task Plan (ETP), RPP--11832 (Jensen 2002) and summarized on page 1 of this document, are reported to CH2M Hill and the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) for further evaluation. Under the contract with CH2M Hill, all data is to be recorded on disk and paper copies of all measurements are provided to PNNL for third-party evaluation. PNNL is responsible for preparing a report that describes the results of the COGEMA ultrasonic examinations

 17. Ultrasonic Examination of Double-Shell Tank 241-AP-104. Examination Completed August 2004

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pardini, Allan F.; Posakony, Gerald J.

  2004-01-01

  COGEMA Engineering Corporation (COGEMA), under a contract from CH2M Hill Hanford Group (CH2M Hill), has performed an ultrasonic nondestructive examination of selected portions of Double-Shell Tank 241-AP-104. The purpose of this examination was to provide information that could be used to evaluate the integrity of the wall of the primary tank. The requirements for the ultrasonic examination of Tank 241-AP-104 were to detect, characterize (identify, size, and locate), and record measurements made of any wall thinning, pitting, or cracks that might be present in the wall of the primary tank. Any measurements that exceed the requirements set forth in the Engineering Task Plan (ETP), RPP-17750 (Jensen 2003) and summarized on page 1 of this document, are reported to CH2M Hill and the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) for further evaluation. Under the contract with CH2M Hill, all data is to be recorded on disk and paper copies of all measurements are provided to PNNL for third-party evaluation. PNNL is responsible for preparing a report that describes the results of the COGEMA ultrasonic examinations

 18. Ultrasonic Examination of Double-Shell Tank 241-SY-103. Examination completed February 2004

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pardini, Allan F.; Posakony, Gerald J.

  2004-01-01

  COGEMA Engineering Corporation (COGEMA), under a contract from CH2M Hill Hanford Group (CH2M Hill), has performed an ultrasonic nondestructive examination of selected portions of Double-Shell Tank 241-SY-103. The purpose of this examination was to provide information that could be used to evaluate the integrity of the wall of the primary tank. The requirements for the ultrasonic examination of Tank 241-SY-103 were to detect, characterize (identify, size, and locate), and record measurements made of any wall thinning, pitting, or cracks that might be present in the wall of the primary tank. Any measurements that exceed the requirements set forth in the Engineering Task Plan (ETP), RPP-17750 (Jensen 2003) and summarized on page 1 of this document, are reported to CH2M Hill and the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) for further evaluation. Under the contract with CH2M Hill, all data is to be recorded on disk and paper copies of all measurements are provided to PNNL for third-party evaluation. PNNL is responsible for preparing a report that describes the results of the COGEMA ultrasonic examinations

 19. Ultrasonic Examination of Double-Shell Tank 241-AZ-102 Examination Completed August 2003

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pardini, Allan F.; Posakony, Gerald J.

  2003-01-01

  COGEMA Engineering Corporation (COGEMA), under a contract from CH2M Hill Hanford Group (CH2M Hill), has performed an ultrasonic nondestructive examination of selected portions of Double-Shell Tank 241-AZ-102. The purpose of this examination was to provide information that could be used to evaluate the integrity of the wall of the primary tank. The requirements for the ultrasonic examination of Tank 241-AZ-102 were to detect, characterize (identify, size, and locate), and record measurements made of any wall thinning, pitting, or cracks that might be present in the wall of the primary tank. Any measurements that exceed the requirements set forth in the Engineering Task Plat (ETP), RPP-11832 (Jensen 2002) and summarized on page 1 of this document, are reported to CH2M Hill and the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) for further evaluation. Under the contract with CH2M Hill, all data is to be recorded on disk and paper copies of all measurements are provided to PNNL for third-party evaluation. PNNL is responsible for preparing a report that describes the results of the COGEMA ultrasonic examinations

 20. Gender and Performance in Accounting Examinations: Exploring the Impact of Examination Format

  Science.gov (United States)

  Arthur, Neal; Everaert, Patricia

  2012-01-01

  This paper addresses the question of whether the increasing use of multiple-choice questions will favour particular student groups, i.e. male or female students. Using data from Belgium, this paper empirically examines the existence of a gender effect by comparing the relative performance of male and female students in both multiple-choice and…

 1. Comparing Physical Examination With Sonographic Versions of the Same Examination Techniques for Splenomegaly.

  Science.gov (United States)

  Cessford, Tara; Meneilly, Graydon S; Arishenkoff, Shane; Eddy, Christopher; Chen, Luke Y C; Kim, Daniel J; Ma, Irene W Y

  2017-12-08

  To determine whether sonographic versions of physical examination techniques can accurately identify splenomegaly, Castell's method (Ann Intern Med 1967; 67:1265-1267), the sonographic Castell's method, spleen tip palpation, and the sonographic spleen tip technique were compared with reference measurements. Two clinicians trained in bedside sonography patients recruited from an urban hematology clinic. Each patient was examined for splenomegaly using conventional percussion and palpation techniques (Castell's method and spleen tip palpation, respectively), as well as the sonographic versions of these maneuvers (sonographic Castell's method and sonographic spleen tip technique). Results were compared with a reference standard based on professional sonographer measurements. The sonographic Castell's method had greater sensitivity (91.7% [95% confidence interval, 61.5% to 99.8%]) than the traditional Castell's method (83.3% [95% confidence interval, 51.6% to 97.9%]) but took longer to perform [mean ± SD, 28.8 ± 18.6 versus 18.8 ± 8.1 seconds; P = .01). Palpable and positive sonographic spleen tip results were both 100% specific, but the sonographic spleen tip method was more sensitive (58.3% [95% confidence interval, 27.7% to 84.8%] versus 33.3% [95% confidence interval, 9.9% to 65.1%]). Sonographic versions of traditional physical examination maneuvers have greater diagnostic accuracy than the physical examination maneuvers from which they are derived but may take longer to perform. We recommend a combination of traditional physical examination and sonographic techniques when evaluating for splenomegaly at the bedside. © 2017 by the American Institute of Ultrasound in Medicine.

 2. 46 CFR 176.675 - Extension of examination intervals.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 7 2010-10-01 2010-10-01 false Extension of examination intervals. 176.675 Section 176... 100 GROSS TONS) INSPECTION AND CERTIFICATION Hull and Tailshaft Examinations § 176.675 Extension of examination intervals. The intervals between drydock examinations and internal structural examinations...

 3. 50 CFR 228.18 - Cross-examination.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 50 Wildlife and Fisheries 7 2010-10-01 2010-10-01 false Cross-examination. 228.18 Section 228.18...-examination. (a) The presiding officer may: (1) Require the cross-examiner to outline the intended scope of the cross-examination; (2) Prohibit parties from cross-examining witnesses unless the presiding...

 4. The case of Cushings disease imaging by SPECT examination without manifestation of adenoma in MRI examination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gierach, M.; Pufal, J.; Pilecki, S.; Junik, R.

  2005-01-01

  The aim of our study was to evaluate the possibility of imaging the pathological accumulation of 99mT c-MIBI in the pituitary gland in patients with Cushings disease when MRI examination does not show microadenomas. Cushings disease was diagnosed in a 27 year old male on the basis of clinical and biochemical findings. The blood cortisol level of the patient was elevated (the average level was 47 microgram/dl) and it showed no changeability of day and night rhythm. In the patient with Cushing's disease, during the SPECT examination, an increased accumulation of 99mT c-MIBI in the pituitary gland was noticed. MRI scanning was negative. Single photon emission computed tomography using 99mT c-MIBI is a useful and sensitive means of pituitary gland microadenoma detection in patients with Cushings disease when microadenoma is not detected during MRI scanning and when the results of dexamethasone suppression test is positive. (author)

 5. Triple jump examination evaluation of faculty examiners by dental student examinees.

  Science.gov (United States)

  Navazesh, Mahvash; Rich, Sandra K; Keim, Robert G

  2014-05-01

  The triple jump examination (TJE) is an oral examination that poses challenges for objective assessment. Student satisfaction levels with faculty assessment can provide information on quality of teaching and students' perceptions of the learning environment. The purpose of this study was to determine scale and interrater reliability of an instrument used by approximately 576 first-year dental students at one U.S. dental school for assessment of their faculty evaluators following midterm and final TJEs over a three-year period. One hundred and one faculty members served as administrators of the TJE with a range of one to 187 times (mean=44.10, median=29, mode=11). The grand mean for six items on a six-point Likert scale was 5.39 with a pooled standard deviation of 1.01. Results indicate positive agreement toward performance of examiners with strong interrater reliability (Average Measures ICC=0.936, Single Measures ICC=0.708) (F5,23475 = 51.564, pperform acceptable assessment from the students' perspective. Overall, these students expressed a high level of satisfaction with TJE faculty performance.

 6. Examining Cognitive Status of Elderly Iranians: Farsi Version of the Modified Mini-Mental State Examination.

  Science.gov (United States)

  Gharaeipour, Manouchehr; Andrew, Melissa K

  2013-02-27

  The Modified Mini-Mental State Examination (3MS) is an expanded and modified version of the Mini-Mental State Examination (MMSE). Research demonstrates that the reliability, validity, specificity, and sensitivity of the 3MS are superior to that of the MMSE in detecting cognitive impairment. The Farsi version of the 3MS (F-3MS) was examined as a screening tool for dementia among elderly Iranians. The F-3MS and the Clock Drawing Test (CDT) were administered to 58 patients with dementia and 145 control subjects with normal cognition, aged 60 to 85 years. The difference between groups on the mean total scores of the F-3MS was statistically significant (dementia = 60.65 ± 9.89, control = 80.73 ± 8.26; df = 201, t = 14.75, p validity of the F-3MS. The F-3MS can be used as a valid and reliable measure for dementia screening among elderly Iranians.

 7. Ultrasonic Examination of Double-Shell Tank 241-SY-102. Examination Completed June 2004

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pardini, Allan F.; Posakony, Gerald J.

  2004-01-01

  COGEMA Engineering Corporation (COGEMA), under a contract from CH2M Hill Hanford Group (CH2M Hill), has performed an ultrasonic nondestructive examination of selected portions of Double-Shell Tank 241-SY-102. The purpose of this examination was to provide information that could be used to evaluate the integrity of the wall of the primary tank. The requirements for the ultrasonic examination of Tank 241-SY-102 were to detect, characterize (identify, size, and locate), and record measurements made of any wall thinning, pitting, or cracks that might be present in the wall of the primary tank. Any measurements that exceed the requirements set forth in the Engineering Task Plan (ETP), RPP-17750 (Jensen 2003) and/SUMmarized on page 1 of this document, are reported to CH2M Hill and the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) for further evaluation. Under the contract with CH2M Hill, all data is to be recorded on disk and paper copies of all measurements are provided to PNNL for third-party evaluation. PNNL is responsible for preparing a report that describes the results of the COGEMA

 8. Necessity of introducing postencounter note describing history and physical examination at clinical performance examination in Korea.

  Science.gov (United States)

  Kim, Jonghoon

  2014-06-01

  Information gathering ability had been evaluated mainly via checklists in clinical performance examinations (CPX). But, it is not proved yet if students write the information correctly in postencounter note (PN), although they asked questions or performed physical examinations (PE) about the information when they interacted with standardized patients in CPX. This study addressed the necessity of introducing PN to evaluate the ability in CPX. After patient encounters, students were instructed to write the findings of history taking and physical examination that they considered as important information in approaching the patient's problems in PN. PNs were scored using answer keys selected from checklist items, which were considered to be recorded in PN by CPX experts. PNs of six CPX cases from 54 students were analyzed. Correlation coefficients between the key-checklist scores and PN scores of six cases were moderate to high (0.52 to 0.79). However, students frequently neglected some cardinal features of chief complains, pertinent findings of past/social history and PE, and pertinent negative findings of associated symptoms in PNs, which were checked as 'done' in the keys of checklists. It is necessary to introduce PN in CPX to evaluate the students' ability of synthesis and integration of patient information.

 9. Computer assisted Objective structured clinical examination versus Objective structured clinical examination in assessment of Dermatology undergraduate students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richa Chaudhary

  2017-01-01

  Conclusions: Computer assisted objective structured clinical examination was found to be a valid, reliable and effective format for dermatology assessment, being rated as the preferred format by examiners.

 10. Correlation of United States Medical Licensing Examination and Internal Medicine In-Training Examination performance.

  Science.gov (United States)

  Perez, Jose A; Greer, Sharon

  2009-12-01

  The Internal Medicine In-Training Examination (ITE) is administered during residency training in the United States as a self-assessment and program assessment tool. Performance on this exam correlates with outcome on the American Board of Internal Medicine Certifying examination. Internal Medicine Program Directors use the United States Medical Licensing Examination (USMLE) to make decisions in recruitment of potential applicants. This study was done to determine a correlation of USMLE Steps 1, 2 and 3 results with ITE scores in each level of Internal Medicine training. A retrospective review of all residents graduating from an Internal Medicine program from 1999 to 2006 was done. Subjects included had data for all USMLE Steps and ITE during all years of training. Thirty-one subjects were included in the study. Correlations of USMLE Steps 1, 2 and 3 were done with ITE scores (percent correct) in each year of training. Pearson's correlation coefficient (r) was determined for each pairing and a t test to determine statistical significance of the correlation was done. Statistical significance was defined as P value ITE percent correct in PGY I, II and III were 0.46, 0.55 and 0.51 respectively. Corresponding r values for USMLE Step 2 and ITE percent correct were 0.79, 0.70 and 0.72; for USMLE Step 3 these values were 0.51, 0.37 and 0.51 respectively for each training year. USMLE scores are correlated with ITE scores. This correlation was strongest for USMLE Step 2.

 11. 5 CFR 339.302 - Authority to offer examinations.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 5 Administrative Personnel 1 2010-01-01 2010-01-01 false Authority to offer examinations. 339.302... QUALIFICATION DETERMINATIONS Medical Examinations § 339.302 Authority to offer examinations. An agency may, at its option, offer a medical examination (including a psychiatric evaluation) in any situation where...

 12. Applicability and fairness of the oral examination in undergraduate ...

  African Journals Online (AJOL)

  Applicability and fairness of the oral examination in undergraduate psychiatry training in South Africa. ... Objective: There are several methods of evaluating medical students' performance, such as written examination, oral examination and objective structured clinical examination (OSCE). Many studies have focused on the ...

 13. Over view of nuclear fuel cycle examination facility at KAERI

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lee, Key-Soon; Kim, Eun-Ga; Joe, Kih-Soo; Kim, Kil-Jeong; Kim, Ki-Hong; Min, Duk-Ki [Korea Atomic Energy Research Institute, Taejon (Korea)

  1999-09-01

  Nuclear fuel cycle examination facilities at the Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI) consist of two post-irradiation examination facilities (IMEF and PIEF), one chemistry research facility (CRF), one radiowaste treatment facility (RWTF) and one radioactive waste form examination facility (RWEF). This paper presents the outline of the nuclear fuel cycle examination facilities in KAERI. (author)

 14. 46 CFR 115.655 - Hull examination reports.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 4 2010-10-01 2010-10-01 false Hull examination reports. 115.655 Section 115.655... CERTIFICATION Hull and Tailshaft Examinations § 115.655 Hull examination reports. (a) If you use only divers for the underwater survey portion of the Alternative Hull Examination (AHE), you must provide the Officer...

 15. 46 CFR 176.655 - Hull examination reports.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 7 2010-10-01 2010-10-01 false Hull examination reports. 176.655 Section 176.655... TONS) INSPECTION AND CERTIFICATION Hull and Tailshaft Examinations § 176.655 Hull examination reports. (a) If you use only divers for the underwater survey portion of the Alternative Hull Examination (AHE...

 16. 46 CFR 115.645 - Alternative Hull Examination (AHE) Procedure.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 4 2010-10-01 2010-10-01 false Alternative Hull Examination (AHE) Procedure. 115.645... AND CERTIFICATION Hull and Tailshaft Examinations § 115.645 Alternative Hull Examination (AHE... underwater hull plating and a detailed examination of all hull welds, propellers, tailshafts, rudders, and...

 17. 17 CFR 201.233 - Depositions upon oral examination.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... examination. 201.233 Section 201.233 Commodity and Securities Exchanges SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION... upon oral examination. (a) Procedure. Any party desiring to take the testimony of a witness by.... Examination and cross-examination of deponents may proceed as permitted at a hearing. The witness being...

 18. 7 CFR 97.100 - Examination of applications.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 3 2010-01-01 2010-01-01 false Examination of applications. 97.100 Section 97.100... PLANT VARIETY AND PROTECTION Examinations, Allowances, and Denials § 97.100 Examination of applications. (a) [Reserved] (b) Examinations of applications shall include a review of all available documents...

 19. 50 CFR 18.88 - Cross-examination.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 50 Wildlife and Fisheries 6 2010-10-01 2010-10-01 false Cross-examination. 18.88 Section 18.88... PLANTS (CONTINUED) MARINE MAMMALS Notice and Hearing on Section 103 Regulations § 18.88 Cross-examination... examination; and (2) Exclude cross-examination questions that are immaterial, irrelevant or unduly repetitious...

 20. 38 CFR 18b.58 - Cross-examination.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 38 Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief 2 2010-07-01 2010-07-01 false Cross-examination. 18b.58... Procedures § 18b.58 Cross-examination. A witness may be cross-examined on any matter material to the proceeding without regard to the scope of his direct examination. ...

 1. 34 CFR 101.79 - Cross-examination.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 34 Education 1 2010-07-01 2010-07-01 false Cross-examination. 101.79 Section 101.79 Education...-examination. A witness may be cross-examined on any matter material to the proceeding without regard to the scope of his direct examination. ...

 2. 31 CFR 501.730 - Depositions upon oral examination.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 31 Money and Finance: Treasury 3 2010-07-01 2010-07-01 false Depositions upon oral examination... REGULATIONS Trading With the Enemy Act (TWEA) Penalties § 501.730 Depositions upon oral examination. (a.... Examination and cross-examination of witnesses may proceed as permitted at a hearing. A witness being deposed...

 3. 45 CFR 81.79 - Cross-examination.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 45 Public Welfare 1 2010-10-01 2010-10-01 false Cross-examination. 81.79 Section 81.79 Public... UNDER PART 80 OF THIS TITLE Hearing Procedures § 81.79 Cross-examination. A witness may be cross-examined on any matter material to the proceeding without regard to the scope of his direct examination. ...

 4. 7 CFR 15.118 - Cross-examination.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 1 2010-01-01 2010-01-01 false Cross-examination. 15.118 Section 15.118 Agriculture Office of the Secretary of Agriculture NONDISCRIMINATION Rules of Practice and Procedure for Hearings...-examination. Cross-examination will be limited to the scope of direct examination and matters at issue in the...

 5. 41 CFR 50-203.20 - Examination of witnesses.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 41 Public Contracts and Property Management 1 2010-07-01 2010-07-01 true Examination of witnesses... Under the Walsh-Healey Public Contracts Act § 50-203.20 Examination of witnesses. The administrative law... such examination or cross-examination of any witness as may be required for a full and true disclosure...

 6. 46 CFR 176.635 - Preliminary examination requirements.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 7 2010-10-01 2010-10-01 false Preliminary examination requirements. 176.635 Section... (UNDER 100 GROSS TONS) INSPECTION AND CERTIFICATION Hull and Tailshaft Examinations § 176.635 Preliminary examination requirements. (a) If you exclusively use divers to examine the underwater hull plating, you must...

 7. 27 CFR 70.22 - Examination of books and witnesses.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 27 Alcohol, Tobacco Products and Firearms 2 2010-04-01 2010-04-01 false Examination of books and... Discovery of Liability and Enforcement of Laws Examination and Inspection § 70.22 Examination of books and... officer may examine any books, papers, records or other data which may be relevant or material to such...

 8. Evolution of physics examining 1940-2000 at Cambridge

  Science.gov (United States)

  Roberts, A.; Brown, L. M.

  2001-07-01

  Much controversy exists about the supposed changing examination standards. Emphasis has been placed on the standards of GCSE and A-level examinations. However, many large employers recruit graduates, and so university examination standards also deserve attention. Here, Cambridge University Part II (third year undergraduate) examinations in Physics are studied since 1940. Trends in prescriptiveness, choice of questions, and other variables were found.

 9. Conversion between Addenbrooke's Cognitive Examination III and Mini-Mental State Examination.

  Science.gov (United States)

  Matías-Guiu, Jordi A; Pytel, Vanesa; Cortés-Martínez, Ana; Valles-Salgado, María; Rognoni, Teresa; Moreno-Ramos, Teresa; Matías-Guiu, Jorge

  2017-12-10

  We aim to provide a conversion between Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III) and Mini-Mental State Examination (MMSE) scores, to predict the MMSE result based on ACE-III, thus avoiding the need for both tests, and improving their comparability. Equipercentile equating method was used to elaborate a conversion table using a group of 400 participants comprising healthy controls and Alzheimer's disease (AD) patients. Then, reliability was assessed in a group of 100 healthy controls and patients with AD, 52 with primary progressive aphasia and 22 with behavioral variant frontotemporal dementia. The conversion table between ACE-III and MMSE denoted a high reliability, with intra-class correlation coefficients of 0.940, 0.922, and 0.902 in the groups of healthy controls and AD, behavioral variant frontotemporal dementia, and primary progressive aphasia, respectively. Our conversion table between ACE-III and MMSE suggests that MMSE may be estimated based on the ACE-III score, which could be useful for clinical and research purposes.

 10. Evaluation of effect of self-examination and physical examination on breast cancer.

  Science.gov (United States)

  Hassan, Lotfi Mohammad; Mahmoud, Noori; Miller, Anthony B; Iraj, Harrirchi; Mohsen, Mirzaei; Majid, Jafarizadea; Reza, Sadeghian Mohammad; Mojgan, Minosepehr

  2015-08-01

  Breast cancer is the number one cancer of women in the world. More than 90% of breast cancers can be cured with early diagnosis followed by effective multimodality treatment. The efficacy of screening by breast self-examination (BSE) and breast physical examination (BPx) is best evaluated using randomized screening trials. A total of 12,660 women aged 35-64 years, 6330 in the intervention group and 6330 in the control group, were randomly selected from four areas of Yazd city, I.R. of Iran. The number of detected cancers along with kind of cancer, staging of cancer, the route of detected cancer and the number of deaths during the first 5 years of the study were collected and analyzed. No significance difference between the two groups was seen in respect to socio-demographic and socio-economic variables (P > 0.05). Subjects in the intervention group had a response rate of 83.5% for attending the health center and 80.2% for visiting the assigned surgeon. A total of 31 and 13 new cases of breast cancer were identified in the intervention and control groups, respectively, of which 48.5% of cases in the intervention group were breast cancer in the two groups with a ratio of 2.4 was observed. BSE & BPx have a significant effect in detecting breast cancers at early stages (<3) suggesting they are effective screening tests with high availability and low costs that can be applied at the community level. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. Using Objective Structured Clinical Examinations to Assess Intern Orthopaedic Physical Examination Skills: A Multimodal Didactic Comparison.

  Science.gov (United States)

  Phillips, Donna; Pean, Christian A; Allen, Kathleen; Zuckerman, Joseph; Egol, Kenneth

  Patient care is 1 of the 6 core competencies defined by the Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME). The physical examination (PE) is a fundamental skill to evaluate patients and make an accurate diagnosis. The purpose of this study was to investigate 3 different methods to teach PE skills and to assess the ability to do a complete PE in a simulated patient encounter. Prospective, uncontrolled, observational. Northeastern academic medical center. A total of 32 orthopedic surgery residents participated and were divided into 3 didactic groups: Group 1 (n = 12) live interactive lectures, demonstration on standardized patients, and textbook reading; Group 2 (n = 11) video recordings of the lectures given to Group 1 and textbook reading alone; Group 3 (n = 9): 90-minute modules taught by residents to interns in near-peer format and textbook reading. The overall score for objective structured clinical examinations from the combined groups was 66%. There was a trend toward more complete PEs in Group 1 taught via live lectures and demonstrations compared to Group 2 that relied on video recording. Near-peer taught residents from Group 3 significantly outperformed Group 2 residents overall (p = 0.02), and trended toward significantly outperforming Group 1 residents as well, with significantly higher scores in the ankle (p = 0.02) and shoulder (p = 0.02) PE cases. This study found that orthopedic interns taught musculoskeletal PE skills by near-peers outperformed other groups overall. An overall score of 66% for the combined didactic groups suggests a baseline deficit in first-year resident musculoskeletal PE skills. The PE should continue to be taught and objectively assessed throughout residency to confirm that budding surgeons have mastered these fundamental skills before going into practice. Copyright © 2017 Association of Program Directors in Surgery. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 12. Development of ASME Code Section 11 visual examination requirements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cook, J.F.

  1990-01-01

  Section XI of the American Society for Mechanical Engineers Boiler and Pressure Vessel Code (ASME Code) defines three types of nondestructive examinations, visual, surface, and volumetric. Visual examination is important since it is the primary examination method for many safety-related components and systems and is also used as a backup examination for the components and systems which receive surface or volumetric examinations. Recent activity in the Section XI Code organization to improve the rules for visual examinations is reviewed and the technical basis for the new rules, which cover illumination, vision acuity, and performance demonstration, is explained

 13. Number of radiological examinations in Finland in 2008

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tenkanen-Rautakoski, P.

  2010-06-01

  STUK (Radiation and Nuclear Safety Authority in Finlad) collected the number of radiological examinations classified to those made to adult and child patients in Finland in 2008. The work was based on the statute of the Ministry of Social Affairs and Health on the medical use of radiation. In 2008, approximately 3.9 million x-ray examinations were made in Finland. Earlier, the number of x-ray examinations has been investigated in 1984, 1995, 2000 and in 2005. During this time the total number of x-ray examinations has slightly diminished. During 2005 and 2008 the number of x-ray examinations has slightly increased, although the average number of examinations per inhabitant has still slightly decreased. The proportions of conventional x-ray examinations, computed tomography examinations, angiographic and interventional procedures were ca. 90.2%, 8.3%, 0.8% and 0.8%, respectively. In proportion to the Finnish population about 717 x-ray examinations per 1000 inhabitants were performed in 2008. Dental examinations are excluded from this number, but CT examinations (ca. 60 per 1000 inhabitants) and interventional x-ray procedures (ca. 5 per 1000 inhabitants) are included. Slightly more than 0.5 million ultrasound examinations and 190 000 MRI examinations were reported. Of the all x-ray examinations made in 2008, ca 7.5% were made to child patients. 0-16-year-old were thought to be child patients in this study. 8% of conventional x-ray examinations and 2% of computed tomography examinations and angiographic examination were made to child patients. (orig.)

 14. Post-Service Examination of PWR Baffle Bolts, Part I. Examination and Test Plan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leonard, Keith J. [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Sokolov, Mikhail A. [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Gussev, Maxim N. [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States)

  2015-04-30

  In support of extended service and current operations of the US nuclear reactor plants, the Oak Ridge National Laboratory (ORNL), through the Department of Energy (DOE), Light Water Reactor Sustainability (LWRS) Program, is coordinating with Ginna Nuclear Power Plant, The Westinghouse Electric Company, LLC, and ATI Consulting, the selective procurement of baffle bolts that were withdrawn from service in 2011 and currently stored on site at Ginna. The goal of this program is to perform detailed microstructural and mechanical property characterization of baffle former bolts following in-service exposures. This report outlines the selection criteria of the bolts and the techniques to be used in this study. The bolts available are the original alloy 347 steel fasteners used in holding the baffle plates to the baffle former structures within the lower portion of the pressurized water reactor vessel. Of the eleven possible bolts made available for this work, none were identified to have specific damage. The bolts, however, did show varying levels of breakaway torque required in their removal. The bolts available for this study varied in peak fluence (highest dose within the head of the bolt) between 9.9 and 27.8x1021 n/cm2 (E>1MeV). As no evidence for crack initiation was determined for the available bolts from preliminary visual examination, two bolts with the higher fluence values were selected for further post-irradiation examination. The two bolts showed different breakaway torque levels necessary in their removal. The information from these bolts will be integral to the LWRS program initiatives in evaluating end of life microstructure and properties. Furthermore, valuable data will be obtained that can be incorporated into model predictions of long-term irradiation behavior and compared to results obtained in high flux experimental reactor conditions. The two bolts selected for the ORNL study will be shipped to Westinghouse with bolts of

 15. Non-Power Reactor Operator Licensing Examiner Standards. Revision 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-06-01

  The Non-Power Reactor Operator Licensing Examiner Standards provide policy and guidance to NRC examiners and establish the procedures and practices for examining and licensing of applicants for NRC operator licenses pursuant to Part 55 of Title 10 of the Code of Federal Regulations (10 CFR 55). They are intended to assist NRC examiners and facility licensees to understand the examination process better and to provide for equitable and consistent administration of examinations to all applicants by NRC examiners. These standards are not a substitute for the operator licensing regulations and are subject to revision or other internal operator examination licensing policy changes. As appropriate, these standards will be revised periodically to accommodate comments and reflect new information or experience

 16. Non-Power Reactor Operator Licensing Examiner Standards

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-06-01

  The Non-Power Reactor Operator Licensing Examiner Standards provide policy and guidance to NRC examiners and establish the procedures and practices for examining and licensing of applicants for NRC operator licenses pursuant to Part 55 of Title 10 of the Code of Federal Regulations (10 CFR Part 55). They are intended to assist NRC examiners and facility licensees to understand the examination process better and to provide for equitable and consistent administration of examinations to all applicants by NRC examiners. These standards are not a substitute for the operator licensing regulations and are subject to revision or other internal operator examination licensing policy changes. As appropriate, this standard will be revised periodically to accommodate comments and reflect new information or experience

 17. Bone marrow examination findings at Aga Khan University Hospital ...

  African Journals Online (AJOL)

  Nutritional anaemia as a group was the most common haematological disorder ... examination in our patients with megaloblastic anaemia predominating. ... indication for bone marrow examination was anaemia followed by diagnostic work up ...

 18. Implementation of a Tabu Search Heuristic for the Examinations ...

  African Journals Online (AJOL)

  Log in or Register to get access to full text downloads. ... The Examinations Timetabling Problem is the problem of assigning examinations and candidates to ... Generally, timetabling problems are NP-Hard and therefore very difficult to solve.

 19. 27 CFR 46.271 - Entry, examination and testimony.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... are open. Appropriate TTB officers may audit and examine all articles, inventory records, books.... Appropriate TTB officers, in performing official duties, may enter any premises to examine articles subject to...

 20. Techniques for laser processing, assay, and examination of spent fuel

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gray, J.H.; Mitchell, R.C.; Rogell, M.L.

  1981-11-01

  Fuel examination studies were performed which have application to interim spent fuel storage. These studies were in three areas, i.e., laser drilling and rewelding demonstration, nondestructive assay techniques survey, and fuel examination techniques survey