WorldWideScience

Sample records for evaluatie van transities

 1. Decentralized electricity supply in the built environment. Evaluation of transitions based on system options; Decentrale elektriciteitsvoorziening in de gebouwde omgeving. Evaluatie van transities op basis van systeemopties

  Faber, A.; Ros, J.P.M.

  2009-04-15

  Local sustainable electricity production technologies as well as technologies with high domestic electricity demand are generally expected to develop in the long run and largely affect the local electricity networks. Distributed sustainable electricity systems are a realistic option to ensure a sustainable, affordable and secure energy supply, but systemic, technical and institutional adaptations are required for their further development. Moreover, distributed production systems do not necessarily offset the opportunities that can be met with central production options. Developing a distributed electricity network, with high levels of local electricity production as well as demand, could lead to significant reductions in environmental pressure, but high investments are required, while security of supply remains a function of reliability of electricity production and network control. Domestic electricity demand becomes generally higher, largely due to electric cars and heat pumps. Depending on car loading patterns, the daily demand profiles may become more pronounced. These developments may be accommodated by improved interlinkages between production and consumption, thus elaborating a distributed electricity network. Such interlinkages require the articulation of consumers in a role of co-producers, while network balancing shifts from top-down control to a bottom-up balancing activity. [Dutch] Er zijn vele technische mogelijkheden om op lokale schaal - op gebouwen, in woningen en wijken - efficienter en schoner elektriciteit te produceren. Zonnepanelen, windmolens en brandstofcellen zijn hiervan voorbeelden. Het aanbod van elektriciteit uit deze systemen vertoont echter grote fluctuaties. Bovendien kan de elektriciteitsvraag in huishoudens in de toekomst sterk toenemen voor het opladen van elektrische auto's of de toepassing van warmtepompen. Het vraagt daarom nogal wat aanpassingen in vormgeving en aansturing van het systeem om vraag en aanbod in balans te

 2. Signs of Transition; Tekens van Transitie

  Van Leenders, C.; Baidenmann, J.

  2010-05-15

  This book contains 14 inspiring experiences with making the energy system more sustainable that make clear that the energy transition is progressing. Two examples are provided for each of the seven themes: (1) Sustainable electricity (Agriport A7, Wind park Prinses Amalia); (2) Energy in the built environment (passive houses, conceptual building); (3) Chain efficiency (searching for CO2, process intensification); (4) New gas (biogas from manure, High efficiency boiler); (5) Sustainable mobility (electric driving, bus on biogas); (6) greenhouse as source of energy (closing the greenhouses, tomatoes on geothermal heat); and (7) green resources (biorefinery of grass, pyrolisis of biomass) [Dutch] Dit boek bevat veertien inspirerende ervaringen met verduurzaming van de energiehuishouding die duidelijk maken dat er voortgang zit in energietransitie. Er worden twee voorbeelden gegeven voor elk van de zeven thema's: (1) Duurzame Elektriciteit (Agriport A7, Windpark Prinses Amalia); (2) Energie in de Gebouwde Omgeving (Passiefhuizen, Conceptueel Bouwen); (3) Keten-Efficiency (Op zoek naar CO2, Procesintensificatie); (4) Nieuw Gas (Biogas uit mest, HR-e ketel); (5) Duurzame Mobiliteit (Elektrisch rijden, Bus op biogas); (6) Kas als Energiebron (De kassen sluiten, Tomaten op aardwarmte); en (7) Groene Grondstoffen (Bioraffinage van gras, Pyrolyse van biomassa)

 3. Evaluatie van het pilotproject: SCEN verpleegkundigen & verzorgenden.

  Albers, G.; Onwuteaka-Philipsen, B.D.; Francke, A.L.

  2012-01-01

  Uit de evaluatie van de helpdesk SCEN v & v voor steun en consultatie bij euthanasie, blijkt dat de speciaal daarvoor geschoolde medewerkers goed werk hebben geleverd, maar dat ze te weinig zijn gebeld om door te gaan met het project. Kennelijk krijgen verpleegkundigen en verzorgenden hun informatie

 4. Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb

  Schueler, B.J.; Blekemolen, M.; Duijkersloot, A.P.W.; Modderman, C.B.; Ortlep, R.; Scholtes, H.H.M.

  2013-01-01

  Het onderzoek betreft een evaluatie van een drietal eind 2009 geïntroduceerde instrumenten. Het gaat daarbij om: de dwangsom bij niet tijdig beslissen (paragraaf 4.1.3.2 Awb), de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (de Lex silencio positivo; paragraaf 4.1.3.3 Awb) en beroep bij

 5. Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb

  Schueler, B.J.; Blekemolen, M.; Duijkersloot, A.P.W.; Modderman, C.B.; Ortlep, R.; Scholtes, H.H.M.

  2013-01-01

  Het onderzoek betreft een evaluatie van een drietal eind 2009 geïntroduceerde instrumenten. Het gaat daarbij om: de dwangsom bij niet tijdig beslissen (paragraaf 4.1.3.2 Awb), de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (de Lex silencio positivo; paragraaf 4.1.3.3 Awb) en beroep bij

 6. Quick scan van de milieukundige effecten van een aantal voorstellen voor gebruiksnormen; rapportage in het kader van de evaluatie meststoffenwet 2004

  Schoumans, O.F.; Berg, van den R.

  2004-01-01

  Voor de nadere uitwerking van de Mestwetgeving, die vanaf 2006 zal worden ingevoerd en welke is gebaseerd op de invoering van gebruiksnormen, is in opdracht van de rijksoverheid in het kader van de evaluatie van de Meststoffenwet 2004 een ex-ante milieu-evaluatie uitgevoerd, waarbij is nagegaan wat

 7. Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg

  Esther Kuis

  2010-12-01

  deze vergelijking de vragenlijst die de meeste aspecten van de kwaliteit van de relatie meet, en bewerkten deze. Daarna is dit instrument getoetst in een onderzoek onder 80 bezoekers van laagdrempelige verslavingscentra in vier verschillende steden. De auteurs concluderen dat de bewerkte vragenlijst onderscheidend vermogen bezit voor verschillende werkers en instellingen. De lijst is behulpzaam bij het meten van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener.

 8. Evaluatie en validatie van de single dilution assay in het RIVM difterie en tetanus werkzaamheidsonderzoek

  Akkermans AM; Hendriksen CFM; LCB; CDL

  1999-01-01

  De op het RIVM geproduceerde batches DKTP worden op hun werkzaamheid gecontroleerd middels een door de Europese Pharmacopee voorgeschreven procedure, of een daarvan afgeleide testprocedure. Dit document behandelt de evaluatie van de beschikbare difterie- en tetanusvaccin werkzaamheidstest data a

 9. De waarde van monitoring en evaluatie

  Vogelezang, J.V.M.; Wijnands, F.G.

  2008-01-01

  Alleen door ingrijpende vernieuwingen kan de landbouw echt verduurzamen. Innovatie-experimenten leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Maar is de bijdrage aan het veranderingsproces wel te meten, en hoe en wat meet je dan? En is het mogelijk leerinstrumenten te ontwikkelen die het succes van

 10. Evaluatie en verbetering van toedieningstechnieken voor gewasbescherming

  Smelt, J.H.; Smidt, R.A.; Looman, B.H.M.

  1995-01-01

  Bij de sierteelten op tuinen in Boskoop is er een grote kans dat bestrijdingsmiddelen overwaaien naar de waterlopen. De drift van spuitvloeistof naar waterlopen is gemeten tijdens bespuitingen met een spuitgeweer, een gedragen spuitboom en een aangepaste landbouwveldspuit met drie verschillende :spu

 11. Evaluatie van dataviewers voor ruimtelijke (GIS) en niet-ruimtelijke data

  Kragt FJ; Dagelet CJ; van den Berg J; Lips F; van der Maas CWM; van Oorschot M; Evers HW; Dekkers ALM; LWD

  1998-01-01

  In sector 5 Milieuonderzoek van het RIVM bestaat een algemene behoefte aan tools, die de toegankelijkheid van vaak centraal opgeslagen ruimtelijke (ARC/INFO) en niet-ruimtelijke gegevens (INGRES) voor informatici en niet-informatici vergroten. Dit rapport beschrijft de evaluatie van tools voor het

 12. Dynamisch cloudsourcen van bedrijfsprocessen, gebruik van business rules management bij transitie en exit van BPO uit de cloud

  Grondelle, Jeroen van; Liefers, Rudolf; Versendaal, Johan

  2015-01-01

  Dit artikel beschrijft een onderzoek waarbij gekeken is naar mogelijkheden die Business Rules Management-concepten bieden bij het aanbieden van bedrijfsprocessen as a service via een cloud-dienst. BRM helpt bedrijven door het gestructureerd vastleggen van organisatorische keuzes en regels waaraan or

 13. Opsporing van foetale neuraalbuisdefecten door middel van de bepaling van alpha-1-foetoproteine in maternaal serum. Een evaluatie over het jaar 1986

  Hagenaars AM; TEP

  1994-01-01

  In 1986 werden bij 1637 zwangeren serum AFP-bepalingen uitgevoerd voor vroegtijdige opsporing van neuraalbuisdefecten in het 2e trimester van de zwangerschap. Voor 1615 sera kon gedeeltelijke evaluatie plaats vinden. Bij slechts 79% van de zwangerschappen werden de post partum resultaten gerappo

 14. Opsporing van foetale neuraalbuisdefecten door middel van de bepaling van alpha-1-foetoproteine in maternaal serum. Een evaluatie over het jaar 1986

  Hagenaars AM; TEP

  1994-01-01

  In 1986 werden bij 1637 zwangeren serum AFP-bepalingen uitgevoerd voor vroegtijdige opsporing van neuraalbuisdefecten in het 2e trimester van de zwangerschap. Voor 1615 sera kon gedeeltelijke evaluatie plaats vinden. Bij slechts 79% van de zwangerschappen werden de post partum resultaten gerappo

 15. Opsporing van foetale neuraalbuisdefecten door middel van de bepaling van alpha-1-foetoproteine in maternaal serum. Een evaluatie over het jaar 1986

  Hagenaars AM; TEP

  1994-01-01

  In 1986 werden bij 1637 zwangeren serum AFP-bepalingen uitgevoerd voor vroegtijdige opsporing van neuraalbuisdefecten in het 2e trimester van de zwangerschap. Voor 1615 sera kon gedeeltelijke evaluatie plaats vinden. Bij slechts 79% van de zwangerschappen werden de post partum resultaten

 16. Uit de mest- en mineralenprogramma's : Evaluatie Actieplan Nitraatprojecten: Kennisdiffusie voor de realisatie van de Minas-eindnormen

  Geerling-Eiff, F.A.; Hubeek, F.B.

  2005-01-01

  In het najaar van 2003 heeft het LEI (o.b.v. drs. Floor Geerling-Eiff en drs. Francisca Hubeek) een evaluatie uitgevoerd naar de mate waarin kennis vanuit het actieplan Nitraatprojecten is doorgestroomd naar de brede praktijk: alle Minas-plichtige agrarische ondernemers in Nederland. De Erasmus

 17. Evaluatie pilots van de veiligheidsprestatieindicatoren in het beroepsgoederenvervoer

  Gort, J.; Henstra, D.; Keus, M.; Smeenk, B.; Starren, A.

  2003-01-01

  Om binnen transportbedrijven meer aandacht voor (verkeers)veiligheid te verkrijgen heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het project safety culture beroepsgoederenvervoer opgestart. Binnen dit project is in 2001 onderzoek gedaan naar de veiligheidscultuur van transportbedrijven en op basis

 18. Milieukwaliteit en nutrientenbelasting : Achtergrondrapport milieukwaliteit van de Evaluatie Meststoffenwet 2007

  Klijne, de A.; Hooijboer, A.E.J.; Bakker, D.J.; Schoumans, O.F.; Ham, van den A.

  2007-01-01

  Doordat meer meststoffen (stikstof en fosfaat) worden toegediend dan voor gewasgroei nodig is, ontstaan overschotten. Hierdoor wordt het milieu belast. Het RIVM heeft de invloed van deze overschotten op de kwaliteit van bodem, grond- en oppervlaktewater nabij landbouwbedrijven onderzocht. De

 19. Beoordeling van Overheidsdienstverlening: Individuele Evaluatie of Sociale Opinie?

  S.G.J. Van de Walle (Steven)

  2005-01-01

  textabstractABSTRACT Er wordt vaak aangenomen dat burgers een vrij negatief beeld hebben van de overheidsadministratie, en dat het vertrouwen in de overheid dalend is. Modernisering van de overheidsdiensten wordt dan ook vaak naar voor geschoven als wondermiddel voor het herstel van het vertrouwen.

 20. Alternaria-aantasting van aardappelknollen : evaluatie 2004/2005

  Schepers, H.T.A.M.; Remijn, J.F.A.; Goorden, P.

  2005-01-01

  In de eerste maanden van 2005 werden diverse aardappeltelers geconfronteerd met veel Alternaria in de knollen. Door zowel DLV Plant, PPO-AGV als Cebeco Agrochemie zijn met name in het Zuid Westen monsters van aardappelen met problemen opgestuurd naar diverse laboratoria waaronder Plant Research Inte

 1. STROBE: evaluatie van observationeel epidemiologisch onderzoek (Kort Nieuws)

  2008-01-01

  bespreking van: Vandenbroucke JP, Elm EV, Altman DG, Gotzsche PC, et al. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): Explanation and elaboration. Ann Intern Med 2007;147(8):W-163.

 2. Evaluatie van de ebolapreparatie in Nederland (2014-2015)

  Swaan CM; Ory S; Jacobi AJ; Schol LGC; Timen A; P& B; I& V

  2016-01-01

  Van 2014 tot 2016 was er een ebola-uitbraak in West-Afrika. Vanwege de kleine kans dat zich onder reizigers terugkerend uit West-Afrika besmettingsgevallen zouden voordoen, zijn in Nederland voorbereidingen getroffen. Het RIVM heeft voor medische professionals richtlijnen opgesteld hoe om te gaan me

 3. Evaluation of the Market introduction Energy Innovations (MEI) subsidy scheme; Evaluatie van de MEI-regeling

  Wetzels, W.; Smekens, K.; Lako, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Warmenhoven, H. [De Gemeynt, Klarenbeek (Netherlands)

  2012-11-15

  This report contains the outcomes of an evaluation study of the Market introduction Energy Innovations (MEI) subsidy scheme. This scheme is targeted to the horticultural sector and aims to stimulate and accelerate the early market introduction of innovative energy systems in greenhouses. The subsidy scheme was initiated in 2007 and has provided subsidies twice a year since then. Based on project and data analysis, stakeholder interviews and a workshop, the evaluation concludes that the MEI scheme has made a positive contribution to the innovation process in the sector, but that the scheme could have been implemented more efficiently [Dutch] De regeling Marktintroductie energie-innovaties (MEI) is in 2007 ingesteld door het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het doel van de MEI-regeling is het stimuleren en versnellen van de vroege marktintroductie van innovatieve energiesystemen in de glastuinbouw. ECN en De Gemeynt hebben een evaluatie uitgevoerd van de MEI-regeling. De centrale conclusie is dat de regeling een positieve bijdrage heeft geleverd aan het innovatieproces in de glastuinbouwsector.

 4. Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden in relatie tot de beschikbaarheid van fosfaat: evaluatie van verschralingsmaatregelen

  Sival, F.P.; Chardon, W.J.; Werff, van der M.M.

  2004-01-01

  Als gevolg van de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) komen landbouw-gronden beschikbaar voor natuurontwikkeling. De doelstelling van het project is het bepalen van grenswaarden voor de beschik-baarheid van fosfaat voor verschillende natuurdoel-typen op zandgronden, en het evalueren

 5. Preventie van Congenitale Syfilis ; economische evaluatie met cijfers van de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid

  Gruteke P; Postma MJ; Grosheide PM; Jager JC; Conyn-van Spaendonck MAE; Loeber JG; VTV; LIS

  1995-01-01

  Doel: Vaststellen van de programmakosten, monetaire baten en gewonnen levensjaren, verbonden aan het screeningsprogramma van zwangeren op syfilis, gebruik makend van gegevens over serologische testresultaten in de Streeklaboratoria. Data & Methode: We gebruiken twee typen gegevens: (i) Aantalle

 6. Preventie van Congenitale Syfilis ; economische evaluatie met cijfers van de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid

  Gruteke P; Postma MJ; Grosheide PM; Jager JC; Conyn-van Spaendonck MAE; Loeber JG; VTV; LIS

  1995-01-01

  Doel: Vaststellen van de programmakosten, monetaire baten en gewonnen levensjaren, verbonden aan het screeningsprogramma van zwangeren op syfilis, gebruik makend van gegevens over serologische testresultaten in de Streeklaboratoria. Data & Methode: We gebruiken twee typen gegevens: (i) Aantalle

 7. Beperkte evaluatie van een ELISA kit voor het bepalen van Diarrhetic Shellfish Poisons : met name okadainezuur

  Trijp, van J.M.P.; Traag, W.A.; Paulussen, R.J.A.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1988-01-01

  Naast een reeds in ontwikkeling zijnde methode me t gebruik van HPLC is er zeer recentelijk een ELISA-kit van Japanse origine op de markt gekomen voor de bepaling van DSP (Diarrhetic Shellfish Paisons). Deze kit is getest met een viertal mosselen welke positief waren bevonden met de rat bio-assay.

 8. Operator Load Assessment : Een evaluatie van de technische centrale van het LCF

  Grootjen, M.; Lindenberg, J .; Greef, T. de; Neerincx, M.A.

  2007-01-01

  De laatste twintig jaar hebben grote veranderingen gebracht in de informatietechnologie. Aan boord van marineschepen zorgt de steeds verdergaande automatisering voor een ingrijpende wijziging in de functie van de operator op de brug, in de commandocentrale en in de technische centrale.

 9. Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme : Eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten

  Kruissink, M.; Verwers, C.

  1989-01-01

  Doel: HALT-projecten hebben tot doel het vandalisme te bestrijden. Deze projecten zijn ontstaan uit een samenwerking van gemeente, politie en justitie. Strafrechtelijk minderjarigen die wegens vandalisme zijn aangehouden kunnen door de politie of de Officier van Justitie naar HALT verwezen worden. V

 10. Het format van de stad. Een evaluatie van recente Nederlandse stadsgeschiedenissen

  P. Kooij

  2002-01-01

  Full Text Available R. Kunst, Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland; A. van der Schoor, N. Schadee, Stad in aanwas. Geschiedenis van Rotterdam tot 1813; P. van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw; R.E. de Bruin, 'Een paradijs vol weelde'. Geschiedenis van de stad Utrecht.The shape of the city. An evaluation of recent historical studies on Dutch townsUrban history in the Netherlands started roundabout 1970. It was initially promoted by mainly economic and social historians who used concepts derived from geography which centred on town and country relations, urban networks, and migration. The spatial factor was considered to be a core feature, also inside the towns and cities. An alternative view, however, argued that a completely introspective urban history, focussing on one city, would result in more integration. This hypothesis has been proved in a number of recent, more or less integral urban histories, commissioned by several independent municipal authorities in individual cities. They show that a combination of internal and external elements offers the best results with regard to integration.

 11. Twee jaar MOT : En evaluatie van de uitvoering van de Wet melding ongebruikelijke transacties

  Terlouw, G.J.; Aron, U.

  1996-01-01

  De Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT), die op 1 februari 1994 van kracht werd, verplicht financiële instellingen (onder andere banken, wisselkantoren, casino's en creditcardorganisaties) ongebruikelijke transacties te melden aan het onafhankelijke Meldpunt ongebruikelijke transacties

 12. "Halt": een alternatieve aanpak van vandalisme : interimrapport van een evaluatie-onderzoek naar vandalismeprojecten

  Kruissink, M.

  1987-01-01

  In dit interimrapport worden de zeven bestaande Halt-projecten beschreven. Daarbij komen aan de orde: de organisatie in het algemeen, de doelstellingen, de concrete werkwijze ten aanzien van de alternatieve bezigheden en de overige activiteiten die de projecten ondernamen. In het laatste hoofdstuk w

 13. Evaluatie van de ecologische effectiviteit van de houtconstructies in de Snelle loop

  Verdonschot, R.C.M.; Brugmans, Bart; Moeleker, Mieke; Verdonschot, P.F.M.

  2016-01-01

  In de Snelle Loop zijn in 2012 verschillende typen houtconstructies aangebracht. Waterschap Aa en Maas en studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch verrichten sindsdien jaarlijks fysisch-chemische, hydromorfologische en biologische metingen. In deze studie zijn de tot nu toe verzamelde gegevens o

 14. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 : gevolgen van de invoering van verplichte mestverwerking en het afschaffen van productierechten in de veehouderij

  Schroder, J.J.; Baltussen, W.H.M.; Koeijer, de T.J.; Leenstra, F.R.; Velthof, G.L.; Verdoes, N.; Willems, J.; Grinsven, van H.

  2013-01-01

  Er is een risico dat de uitbreiding van de mestverwerking onvoldoende is voor de vanaf 2015 verwachte hoeveelheid jaarlijks te verwerken mest. Dit wordt vooral veroorzaakt door onzekerheid over de vergunningverlening en de financiering van nieuwe mestverwerkingsplannen. De toename van de hoeveelheid

 15. Throw caution to the winds. Recommendation on acceleration of the transition to a sustainable energy economy in the Netherlands; Remmen los. Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland

  NONE

  2011-10-15

  With regard to the title subject several councils in the Netherlands formulated recommendations for five roads to follow to remove constraints of the present system and accelerate the transition to a sustainable energy economy: (1) Set up a mandatory and consistent goal for a sustainable energy system in 2050, preferably in a European context, but otherwise national; (2) Set up a charter between government, business and civil society with a long term strategy for making sustainable the energy-intensive industry and the fossil energy sector in the Netherlands; (3) use a wider framework for the debate on the usefulness and the need for energy transition in the Netherlands; (4) Stimulate markets for energy conservation and renewable energy; (5) Take away legal and institutional barriers to energy transition. [Dutch] De raden geven aanbevelingen voor vijf noodzakelijk te bewandelen wegen die belemmeringen van het bestaande systeem wegnemen en de transitie naar een duurzame energiehuishouding versnellen: (1) Stel een bindend en consistent doel vast voor een duurzame energiehuishouding in 2050, bij voorkeur in Europees verband maar anders nationaal; (2) Stel een charter op tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een langetermijnstrategie voor de verduurzaming dan wel afbouw van energie-intensieve bedrijvigheid en de fossiele energiesector in Nederland; (3) Hanteer een breder frame voor het debat over nut en noodzaak van de energietransitie in Nederland; (4) Stimuleer markten voor energiebesparing en hernieuwbare energie; (5) Neem juridische en institutionele barrieres voor energietransitie weg.

 16. De invloed van ozon op de alternatieve ademhaling en carbon use efficiency : evaluatie van de bevindingen van crops advance

  Werf, van der A.K.; Dueck, T.A.; Snel, J.F.H.

  2011-01-01

  Door Crops Advance zijn waarnemingen gedaan en is onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de aanwezigheid van ozon, met name in de kritische vroeg vegetatieve groeifase van gewassen, veel grotere schade tot gevolg heeft dan tot dusver bekend is of aangenomen wordt. Een verband werd gelegd tussen het

 17. Een kritische evaluatie van Zeeman-effect achtergrondcorrectie bij de bepaling van cadmium in urine met atomaire absorptiespectrofotometrie

  Wubs KL; Groot G de

  1989-01-01

  Er wordt een onderzoek beschreven naar de toepasbaarheid van Zeeman- effect achtergrondcorrectie bij de kwantitatieve bepaling van cadmium in urine met atomaire absorptiespectrofotometrie en elektrothermische atomisatie. De meerwaarde van Zeeman-effect achtergrondcorrectie is onderzocht ten opzi

 18. Evaluatie van basen- en voedingstoestand 10 jaar na bevloeiing in enkele OBN-referentieprojecten van natte schraallanden

  Kemmers, R.H.; Delft, van S.P.J.; Sival, F.P.; Jansen, P.C.

  2004-01-01

  Effectgerichte maatregelen ter bestrijding van verzuring en verdroging van schraalgraslanden blijken met altijd even effectief te zijn. Een van de oorzaken is dat vooral hydrologische maatregelen vaak moeilijk zijn te realiseren. Deze maatregelen beogen juist de aanvoer van basenrijk grondwater naar

 19. Eindrapportage praktijksanering "In Situ Biorestauratie" te Asten; een evaluatie van de technische en financiele haalbaarheid

  Scheuter AJ; Berg R van den; Wever D; LBG

  1997-01-01

  Na zes jaar is de praktijksanering, die in Asten (N.Br.) uitgevoerd werd in het kader van het project 'in situ biorestauratie van een met olie verontreinigde bodem', afgesloten. Dankzij de lange saneringsduur zijn goede resultaten geboekt. Ten opzichte van de beginhoeveelheid is 97% va

 20. Preventiestrategiën in de praktijk : Een meta-evaluatie van criminaliteitspreventie-projecten

  Polder, W.; Vlaardingen, F.J.C. van

  1992-01-01

  In 1985 is in het kader van het Justitie-beleidsplan Samenleving en Criminaliteit (SEC) de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit in het leven geroepen. Daarmee startte een periode van vijf jaar experimenteel beleid, waarin de stuurgroep financiele steun heeft verleend aan criminaliteit

 1. Evaluatie van individuele happy games op de iPad voor mensen met dementie

  Groenewoud, J.H.; Lange, J. de

  2014-01-01

  Er is veel belangstelling voor de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie. Ook hun kwaliteit van leven krijgt steeds meer aandacht. Een zinvolle en plezierige dagbesteding hoort daarbij. Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij het doen van activiteiten. Het huidige ac

 2. Inspelen op managementstijl cruciaal voor succes: behoefte aan evaluatie hangt sterk af van managementstijl opdrachtgever

  Vries, Eli; Bronsgeest, Wouter

  2014-01-01

  Bij IT-projecten is de rol van opdrachtgever cruciaal. Over de invulling ervan wordt 
verschillend gedacht. Eli de Vries en Wouter Bronsgeest onderscheiden vijf scholen. 
Elke school maakt zijn eigen afwegingen. Een IT-expert moet zich bewust zijn van de 
managementstijl van de opdrachtgever. Het su

 3. BoBI op weg. Tussentijdse evaluatie van het project Bodembiologische Indicator

  Schouten AJ; Rutgers M; Breure AM; ECO

  2002-01-01

  De ontwikkeling van de Bodembiologische Indicator (BoBI) is ingezet naar aanleiding van de volgende beleidsvraag: is er een instrument (te maken) waarmee milieubeleidsdoelstellingen kunnen worden geformuleerd voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en bodemfuncties? BoBI is een

 4. Evaluation of digesters in the Netherlands. Phase 2; Evaluatie van de vergisters in Nederland. Fase 2

  Velghe, F.; Wierinck, I. [Organic Waste Systems, Gent (Belgium)

  2013-10-15

  The goal of phase 1 was mapping the digestion sector, including the current bottlenecks. All digestion plants with a grant decision by NL Agency were contacted to support this study. 79 plant operators participated to the comprehensive questionnaire. The phase 1 study relates to the year 2010 and consequently does not include new developments such as green gas. In this report (phase 2) the results of monitoring of 20 digesters for a year are presented. The focus was on cost effectiveness and optimization of the digestion process [Dutch] Een gezonde en kosteneffectieve vergistingssector is van belang voor verdere ontwikkeling van de vergistingsketen. De basis voor deze inventarisatie was een enquete (fase 1). Dat rapport baseerde zich op gegevens van installaties die in 2010 volledig in bedrijf waren. In fase 2 is een twintigtal vergisters een jaar lang gemonitord. De nadruk ligt hier op het verbeteren van de kosteneffectiviteit van het vergistingproces door procesoptimalisatie.

 5. Geweld onder invloed : Evaluatie van een nieuwe werkwijze van de politie gericht op versterking van de informatiepositie ten aanzien van alcohol- en drugsgebruik door geweldplegers

  Bruinsma, M.; Balogh, L.; Muijnck, J. de

  2008-01-01

  De afgelopen jaren is op drie pilotlokaties (politieregio's IJsselland, Zeeland en Gelderland-Midden) gewerkt aan het opbouwen en testen vaan een nieuwe wijze van informatie verzamelen over middelengebruik door geweldplegers. Hierdoor wil men het zicht op de aard en de omvang van middelengebruik doo

 6. Ex-ante evaluation of Green Deals Energy; Ex-ante evaluatie van Green Deals Energie

  Elzenga, H.; Kruitwagen, S.

  2012-06-15

  An overview is given of the results of a study of the bottlenecks experienced by initiators in the realization of green projects, the solutions for which the Dutch government has chosen, and the role that local authorities play in it. An important research question is to what extent it is likely that Green Deal projects will lead to imitation by others. The research has focused on four themes: Onshore wind energy, Energy production from co- fermentation of manure, Energy conservation of heat in the built environment, and Decentralised electricity generation with solar panels [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de resultaten van een onderzoek naar de knelpunten die initiatiefnemers ervaren bij de realisatie van groene projecten, de oplossingsrichtingen waarvoor de Rijksoverheid heeft gekozen, en de rol die decentrale overheden daarin spelen. Een belangrijke onderzoeksvraag is in hoeverre het aannemelijk is dat Green Deal-projecten zullen leiden tot navolging door anderen. Het onderzoek heeft zich toegespitst op vier thema's: Windenergie op land, Energieproductie uit (co)vergisting van mest, Energiebesparing op warmte in de gebouwde omgeving, en Decentrale elektriciteitsopwekking met zonnepanelen.

 7. Evaluatie nieuwe normstelling windturbinegeluid. Invloed van verschillende grenswaarden op blootstelling, hinder en mogelijkheden ontwikkelingslocaties

  Verheijen E; Jabben J; Schreurs E; Koeman T; van Poll R; du Pon B; CMM

  2009-01-01

  Ongeveer 1500 omwonenden rondom de huidige windturbines in Nederland hebben kans op ernstige geluidhinder. Een richtwaarde van 40 decibel (dB) in de nieuwe regelgeving voor windturbines kan een verdere toename tot een minimum beperken als nieuwe windturbines worden gerealiseerd. Boven de 45 dB zij

 8. Bepaling van vrij- en totaal-cyanide in grond en water met een doorstroomanalysesysteem: evaluatie van ontwerp NEN-6655

  Staden JJ van; Moayeri-Mirck MWG; Cleven RFMJ; Wiel HJ van de; LAC; LBA

  1994-01-01

  De ontwerp-methode voor de fotometrische bepaling van het totale gehalte aan cyanide (totaal-cyanide) en het gehalte aan vrij-cyanide in water en bodem met een doorstroomanalysesysteem (Ontwerp NEN 6655) is onderzocht en zonodig gewijzigd. De ontwerp-methode is gemodificeerd om de

 9. Verlichting rijksverkeerswegen Utrechtse Heuvelrug; een evaluatie van de faunistische aspecten van een proef met hoofdverlichting en oriëntatieverlichting

  Molenaar, de J.G.; Jonkers, D.A.

  2000-01-01

  Als gevolg van sociaal-economische en andere ontwikkelingen dringt verlichting vanuit steden en dorpen steeds verder in het buitengebied door. Het wordt allengs duidelijker dat dit op velerlei wijze een doorgaans verstorende invloed op de natuur kan uitoefenen, in het bijzonder de fauna. De verlicht

 10. Wat kan Nederland leren van het Belgische outplacementrecht bij ontslag? Evaluatie van een casus 'flexicurity in practice'

  Tros, F.

  2011-01-01

  In de afgelopen tien jaar is in België stapsgewijs nieuwe wet- en regelgeving geïntroduceerd over outplacement bij ontslag. Na invoering van een werknemersrecht op begeleiding voor 45-plussers, is outplacement een verplichting geworden voor werkgevers en ook jongere werknemers. Bij herstructurering

 11. Inpoldering van het fraudelandschap : Tussen-evaluatie interregionale fraude-teams en het landelijk loket horizontale fraude

  Faber, W.; Lugt, B.W.M. van der

  1999-01-01

  Dit is het verslag van een onderzoek naar de (neven)effecten van de in het kader van het project financieel rechercheren gekozen organisatiestructuur voor de bestrijding van fraude en de potentie van het interregionaal clusteren van expertise.

 12. Inpoldering van het fraudelandschap : Tussen-evaluatie interregionale fraude-teams en het landelijk loket horizontale fraude

  Faber, W.; Lugt, B.W.M. van der

  1999-01-01

  Dit is het verslag van een onderzoek naar de (neven)effecten van de in het kader van het project financieel rechercheren gekozen organisatiestructuur voor de bestrijding van fraude en de potentie van het interregionaal clusteren van expertise.

 13. ‘Anders slapen’. Evaluatie van ‘anders slapen’: een pilotonderzoek naar het effect van ‘anders slapen’ bij spanningshoofdpijn op Kwaliteit van Leven en participatie.

  de Vlugt, Liesbeth

  2014-01-01

  Samenvatting Inleiding- (Spannings)hoofdpijn is een veelvoorkomend probleem dat van invloed is op de Kwaliteit van Leven (KvL) en participatie van mensen in het dagelijks leven. Cervicogene hoofdpijn is een vorm van spanningshoofdpijn, waarbij de oorzaak gelegen is in spanning in de nek. Elkhuizen h

 14. ‘Anders slapen’. Evaluatie van ‘anders slapen’: een pilotonderzoek naar het effect van ‘anders slapen’ bij spanningshoofdpijn op Kwaliteit van Leven en participatie.

  de Vlugt, Liesbeth

  2014-01-01

  Samenvatting Inleiding- (Spannings)hoofdpijn is een veelvoorkomend probleem dat van invloed is op de Kwaliteit van Leven (KvL) en participatie van mensen in het dagelijks leven. Cervicogene hoofdpijn is een vorm van spanningshoofdpijn, waarbij de oorzaak gelegen is in spanning in de nek. Elkhuizen h

 15. Monitoring en evaluatie agenda vitaal platteland : inventarisatie aanbod monitoringsystemen

  Dijkstra, H.

  2005-01-01

  WOT Natuur & Milieu inventariseert 47 monitoringsystemen, die gerangschikt worden in 6 deelgebieden: 1. basisregistratie; 2. basisdatabronnen; 3. meetnetten met gegevensverzamelingen; 4. monitoringsystemen; 5. graadmeterstelsels van drie planbureaus; 6. monitoring en evaluatie gekoppeld aan een

 16. Ruim 10 jaar bevers in de Biesbosch; een evaluatie van de populatieontwikkeling in de periode 1994-1999

  Niewold, F.J.J.; Lammertsma, D.R.

  2000-01-01

  Van 1988 tot 1992 werden in de Biesbosch 42 Elbebevers geherintroduceerd als onderdeel van herkolonisatie van de delta van de grote West-Europese rivieren. De omvang en samenstelling van de kolonie werden tot 2000 via een intensief monitoringsprogramma gevolgd, terwijl het verloop van de populatie w

 17. Deel-evaluatie van tijdschriftengebruik m.b.v. publikaties in publikatielijst uit jaarverslag RIVM 1993 en analyse van publikatiegedrag van RIVM-medewerkers in wetenschappelijke tijdschriften

  Haarlem C van; Erich HE; BDA

  1995-01-01

  Dit rapport is een eerste aanzet geweest: 1) om tot een vergelijking te komen tussen gebruikte tijdschriften t.b.v. publikaties van RIVM-medewerkers en aanwezige tijdschriften in de bibliotheek ; 2) om inzicht te krijgen in het publikatiegedrag van het RIVM (lees RIVM-medewerkers) m.b.v. een imp

 18. Deel-evaluatie van tijdschriftengebruik m.b.v. publikaties in publikatielijst uit jaarverslag RIVM 1993 en analyse van publikatiegedrag van RIVM-medewerkers in wetenschappelijke tijdschriften

  Haarlem C van; Erich HE; BDA

  1995-01-01

  Dit rapport is een eerste aanzet geweest: 1) om tot een vergelijking te komen tussen gebruikte tijdschriften t.b.v. publikaties van RIVM-medewerkers en aanwezige tijdschriften in de bibliotheek ; 2) om inzicht te krijgen in het publikatiegedrag van het RIVM (lees RIVM-medewerkers) m.b.v. een imp

 19. Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst : de roemrijke cultuurhistorie van de Rijnstrangen als drijvende kracht voor economische vernieuwing. Een evaluatie van kwaliteiten en kansen

  Hemmen, van F.; Tilstra, M.; Mulder, J.R.

  2011-01-01

  In het Rijnstrangengebied is het van groot belang om aan te sluiten bij ontwikkelingen, want er is sprake van een grote ruimtelijke dynamiek. Er zijn opgaven voor natuur, water en de landbouw. Daarnaast kent het gebied een grote toeristische en recreatieve potentie. Bij deze opgaven kan cultuurhisto

 20. Pijn nog onvoldoende herkend en behandeld bij postoperatieve patiënten: evaluatie van het VMS Veiligheidsthema 'Vroege herkenning en behandeling van pijn'.

  Blok, C. de; Schilp, J.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Veel patiënten ervaren pijn na een operatie. dit kan inzichtelijk gemaakt worden door regelmatig naar pijn te vragen aan de hand van gestandaardiseerde meetinstrumenten. De auteurs evalueerden de mate waarin Nederlandse ziekenhuizen de interventies van het VMS Veiligheidsprogramma rondom het thema '

 1. Evaluatie van ISIS-MML

  Benthem BHB van; EPI

  2007-01-01

  The Infectious Diseases Surveillance Information system that collects data of medical microbiology laboratories in the Netherlands (ISIS-MML) is not suitable for early warning of infectious diseases outbreaks. However, the system is appropriate for monitoring trends in antimicrobial resistance. The

 2. Veranderende draagkracht van de Oosterschelde voor kokkels

  Geurts van Kessel, A.J.M.; Kater, B.J.; Prins, T.C.

  2003-01-01

  Effecten van veranderingen in hydrodynamiek en morfologie door de Deltawerken op de habitatgeschiktheid voor kokkels. Rapportage uit het lange termijn onderzoeksprogramma voedselreservering Oosterschelde, in het kader van de tweede evaluatie Nederlands schelpdiervisserijbeleid (EVA II)

 3. Field test for progesterone : an interim evaluation of the sol particle agglutination inhibition assay = Veldtest voor progesteron : een tussentijdse evaluatie van de sol partikel agglutinatie inhibitie test

  Davina, J.H.M.

  1987-01-01

  In dit rapport wordt een agglutinatie-test geevalueerd als een variant van de predictor-test voor het controleren van de vruchtbaarheid van grote landbouwhuisdieren. De bepalingsmethode berust op een koppeling van antilichamen tegen progesteron met minuscule gouddeeltjes die in gevriesdroogde toesta

 4. Elektrisch verdoven van pluimvee : evaluatie van de praktijk situatie in Nederland : onderzoek naar elektrisch alternatieven = Electrical water bath stunning of poultry : an evaluation of the present situation in Dutch slaughterhouses and alternative electrical stunning methods

  Hindle, V.A.; Lambooij, E.; Reimert, H.G.M.; Workel, L.D.; Gerritzen, M.A.

  2009-01-01

  Inventarisatie van de huidige situatie in Nederlandse pluimveeslachterijen is uitgevoerd. De effectiviteit van de in de praktijk toegepaste instellingen (voltage en frequentie) zijn op individueel dierniveau getoetst. Effectiviteit van de toegepaste parameters of bewusteloosheid, duur van bewusteloo

 5. Evaluatie van de Coat-A-Count Neonatal T4 RIA en een vergelijking met de (125-I) Neonatal T4 RIA

  Elvers LH; Smit PJ; Loeber JG

  1984-01-01

  De Bijzondere Afd. Automatisering Serologisch Onderzoek maakt voor de screening op congenitale hypothyreoidie gebruik van de (125-I) Neonatal T4 RIA (LP) van Diagnostic Products Corporation (DPC). Vanaf maart 1984 zal deze kit echter niet meer geleverd worden. DPC heeft namelijk een nieuwe kit ge

 6. Oil demand reduction in an oil crisis. Evaluation of oil demand-reducing measures for the transportation sector; Brandstofvraagreductie bij oliecrisis. Evaluatie van vraagreducerende maatregelen voor de transportsector

  Hanschke, C.B.; Van Bree, B.; Kroon, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2010-01-15

  . All measures have costs in the order of several million euros. This is relatively modest compared to the loss of excise duty income during an oil supply emergency, which is expected to be at least euro 70 million for a three-month supply emergency in which oil demand is reduced by 7%. [Dutch] De gevolgen van een oliecrisis kunnen beperkt worden door maatregelen in te stellen die de vraag naar olie beperken. In IEA-verband zijn hier afspraken over gemaakt. In het eerste deel van deze studie voor het Ministerie van Economische Zaken is een aantal van de beschikbare maatregelen geanalyseerd, met als aandachtspunten de effectiviteit, de efficientie en de uitvoerbaarheid. In het tweede deel is op basis van deze analyse een drietal maatregelen nader onderzocht, te weten (i) een rijverbod op zondag, (ii) een beperking van het woon-werkverkeer en (iii) het bevorderen van carpoolen. Daarnaast is het autonome effect van prijsstijgingen op de olievraag onderzocht. Prijseffecten hebben de grootste impact op de olievraag, maar de drie onderzochte maatregelen bieden ook significante besparingsmogelijkheden. Van deze maatregelen heeft het bevorderen van carpoolen de grootste potentie om het olieverbruik te reduceren, alleen is het zeer de vraag of dit potentieel ook echt gerealiseerd kan worden. De drie onderzochte maatregelen zijn goed uitvoerbaar. De uitvoeringskosten van de maatregelen liggen in de ordegrootte van enkele miljoenen euro's per maatregel.

 7. Fuel demand reduction during oil crisis. Evaluation of demand reducing measures for the transportation sector; Brandstofvraagreductie bij oliecrisis. Evaluatie van vraagreducerende maatregelen voor de transportsector

  Hanschke, C.B.; Van Bree, B.; Kroon, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2010-01-15

  . All measures have costs in the order of several million euros. This is relatively modest compared to the loss of excise duty income during an oil supply emergency, which is expected to be at least 70 million euro for a three-month supply emergency in which oil demand is reduced by 7%. [Dutch] De gevolgen van een oliecrisis kunnen beperkt worden door maatregelen in te stellen die de vraag naar olie beperken. In IEA-verband zijn hier afspraken over gemaakt. In het eerste deel van deze studie voor het Ministerie van Economische Zaken is een aantal van de beschikbare maatregelen geanalyseerd, met als aandachtspunten de effectiviteit, de efficientie en de uitvoerbaarheid. In het tweede deel is op basis van deze analyse een drietal maatregelen nader onderzocht, te weten (1) een rijverbod op zondag, (2) een beperking van het woon-werkverkeer en (3) het bevorderen van carpoolen. Daarnaast is het autonome effect van prijsstijgingen op de olievraag onderzocht. Prijseffecten hebben de grootste impact op de olievraag, maar de drie onderzochte maatregelen bieden ook significante besparingsmogelijkheden. Van deze maatregelen heeft het bevorderen van carpoolen de grootste potentie om het olieverbruik te reduceren, alleen is het zeer de vraag of dit potentieel ook echt gerealiseerd kan worden. De drie onderzochte maatregelen zijn goed uitvoerbaar. De uitvoeringskosten van de maatregelen liggen in de ordegrootte van enkele miljoenen euro's per maatregel.

 8. Comparison of ATG and GTO. Calculations and evaluations of ISSO 74. Part 2; ATG en GTO vergeleken. Berekeningen en evaluaties van ISSO 74. Part 2

  Kurvers, S.R.; Van der Linden, A.C. [Afdeling Bouwtechnologie / Climate Design and Environment, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Boerstra, A. [BBA boerstra Binnemilieu Advies, Rotterdam (Netherlands); Plokker, W. [Vereniging voor Automatisering in de Bouw en Installatietechniek VABI, Delft (Netherlands); Raue, A.K. [Raue IEQ, Rotterdam (Netherlands)

  2006-04-15

  In the March 2005 issue in this magazine the publication ISSO 74 (Thermal comfort, requirements for the indoor temperature in buildings) the theoretical background of ATG (Adaptive Temperature Boundary Values) and GTO (Weighted Temperature Exceedance Hours) were discussed. In this article temperature simulations are used to compare the ATG and the GTO methods how the differences should be interpreted. [Dutch] In een eerder artikel in TVVL Magazine (maart 2005) zijn ISSO 74 en de theoretische achtergronden van de Adaptieve Temperatuurgrenswaarden (ATG) besproken. In dit artikel worden aan de hand van temperatuursimulaties de ATG- en GTO-methode (Gewogen Temperatuur Overschrijdingsuren) met elkaar vergeleken en wordt aangegeven hoe de verschillen moeten worden geinterpreteerd.

 9. Samenwerking en substitutie in gezondheidscentrum West: evaluatie van de eerste ervaringen met geïntegreerde eerstelijnszorg volgens het MENZIS-model.

  Berg, M.J. van den; Koopmanschap, M.A.; Bakker, D. de; Verheij, R.A.

  2007-01-01

  Met de komst van een door zorgverzekeraar Menzis geopend gezondheidscentrum in de Groningse binnenstad is daar het huisartsentekort opgelost. Patiënten zijn positief, maar moeten er wel aan wennen eerst hun verhaal tegen de doktersassistente te doen. Gezondheidscentrum West Als eerste zorgverzek

 10. Penitentiaire programma's : evaluatie kwaliteitsverbetering

  Balogh, L.; Jans, M.

  2009-01-01

  In het verleden verliep de uitvoering van penitentiaire programma’s niet zonder risico’s. Omdat elke vorm van recidive en geweld derden en de samenleving leed en/of schade toebrengen, is het van belang om de risico’s in te perken. Om dit te bewerkstelligen, is getracht de kwaliteit van de uitvoering

 11. Evaluatie TCS Amsterdam marathon

  Pieter Verhoogt; Marije Baart de la Faille Deutekom

  2014-01-01

  Op zondag 19 oktober 2014 vond de 39ste editie plaats van de TCS Amsterdam Marathon. Met het oog op de verdere ontwikkeling van het evenement wil organisator Le Champion graag een beter onderbouwd inzicht krijgen in de economische impact van de TCS Amsterdam Marathon. Zij heeft de Hogeschool van

 12. Evaluation of learning moments, investment cost and life cost of five EOS DEMO/UKR projects; Evaluatie leermomenten, investerings- en levensduurkosten van vijf EOS DEMO/UKR projecten

  NONE

  2012-03-15

  Subsidised, energy efficient building example projects in the Netherlands show that the additional cost of 10 to 15% for the initial investment are compensated by the much lower energy cost later on. A study has been conducted of the relation between investments, housing expenses and energy efficient building [Dutch] Gesubsidieerde, energiezuinig gebouwde voorbeeldprojecten in Nederland tonen aan dat de meerkosten van 10% tot 15% voor de initiele investering opwegen tegen de veel lagere energiekosten later. Een studie is uitgevoerd naar de relatie tussen investeringen, woonlasten en energiezuinig bouwen.

 13. Evaluatie doelmatigheid Fraudehelpdesk

  Friperson, R.; Winden, R. van; Wilms, P.; Bouman, S.

  2012-01-01

  In mei 2010 besloot de toenmalige minister van Justitie tot de oprichting van een helpdesk op het gebied van fraude en oplichting. Een half jaar later werd voor de Stichting Aanpak Financieel-economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin) als uitvoerende projectorganisatie gekozen. SafeCin heeft t

 14. Cost-benefit analysis of stricter emission ceilings for air pollutants. National evaluation for the revision of the Gothenburg Protocol; Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Nationale evaluatie voor de herziening van het Gothenburg Protocol

  Smeets, W.

  2012-06-15

  The Netherlands experiences high benefits of strict European emission targets for air pollutants. The Dutch live longer and are healthier because of extra emission reductions. In addition, damage to nature decreases. This emerges from a cost-benefit analysis of a number of possible variants for tightening emission targets by 2020 in the context of the revision of the Gothenburg Protocol [Dutch] Nederland ondervindt hoge baten van strenge Europese emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen. Nederlanders leven langer en gezonder door extra emissiereducties. Daarnaast neemt de schade aan de natuur af. Dit blijkt uit een kosten-batenanalyse van een aantal mogelijke varianten voor aanscherping van emissiedoelen per 2020 in het kader van de herziening van het Gothenburg protocol.

 15. Evaluatie pilot elektronische volgsystemen

  Miedema, F.; Post, B.

  2006-01-01

  Naast het uitvoeren van een onderzoek naar de ervaringen met EVS (Elektronisch Volgsysteem) in het buitenland, worden er bij de sectoren GW (Gevangeniswezen), jeugd en tbs een aantal pilot-projecten opgestart waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische volgsystemen met GPS-techniek (GPS = Global

 16. Evaluatie groepstentaminering Computergebaseerd toetsen

  Joosten-ten Brinke, Desirée; Gordijn, Miel; Burgers, Jan; Kousen, Jos; Warffemius, Marianne; Willems, Nellie

  2009-01-01

  Het project Computergebaseerd toetsen (CBT) heeft als doel om van CBT een standaardfunctionaliteit binnen het OUNL-onderwijs te maken en om dit te integreren binnen de elektronische leeromgeving en de studentenadministratie. Daarmee kan het workflow van de tentaminering ondersteunen. Daarnaast biedt

 17. Effects of energy saving investment in the greenhouse sector in the Netherlands. An analysis of the evaluation of the Dutch General Accounting Office; Effecten van energiebesparende investeringen in de glastuinbouw. Een analyse van de evaluatie door de Algemene Rekenkamer

  Ten Cate, A.; Mulder, M.; Stolwijk, H.

  2003-10-01

  . Given these shortcomings in the research of the AR, it is obvious not a good example of ex post policy analysis. This does not imply that the method as such (micro-econometric research), is unsuitable for policy analysis. Results of that kind of research should, however, always be assessed in the light of theoretical and empirical pieces of evidence from other sources. [Dutch] In de analyse die door het CPB van het AR-onderzoek is gedaan, staat de volgende vraag centraal: zijn de conclusies van de AR (Algemene Rekenkamer) te rechtvaardigen in het licht van de door haar gebruikte methode en data? Hoofdstuk 2 beschrijft op hoofdlijnen het onderzoek van de AR. Hierbij komen de vraagstelling van het onderzoek, de gevolgde methode, de resultaten en de conclusies die de AR getrokken heeft aan de orde. Hoofdstuk 3 vergelijkt de resultaten van het AR-onderzoek met inzichten uit andere bronnen. Het daarop volgende hoofdstuk 4 gaat dieper in op het onderzoek van de AR. Dit hoofdstuk bekijkt hoe de AR op verschillende specifieke onderdelen te werk is gegaan. Ter illustratie van het effect van een aantal veranderingen in de modelspecificatie, met een beperkte herschatting van de effecten van energiebesparende investeringen. De conclusies van onze analyse worden gegeven in hoofdstuk 5.

 18. E-business: over digitale zelfbediening en organisaties in transitie

  2015-01-01

  Tekst oratie in verkorte vorm uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar E-business, vanwege Hogeschool Utrecht, aan de Open Universiteit. In dit stuk worden de verbanden tussen businessmodellen , procesmodellen en Informatiearchitectuur behandeld.

 19. Evaluatie van het programma "peuterrevalidatie vanuit opvoedingsperspectief"

  Zijlstra, Ingrid Femke

  1997-01-01

  Based on the results of previous research in the field of early home interventions in special education, we designed a programme for families with a profoundly physically disabled child. The programme “Rehabilitating toddlers from an educational perspective” is aimed at children between two and four

 20. Halt vernieuwd : procesevaluatie van de vernieuwde Halt-afdoening

  Abraham, M.; Buysse, W.; Nauta, O.

  2013-01-01

  Dit is de eindrapportage van de evaluatie van de twee jaar geleden vernieuwde Halt-afdoening. De probleemstelling luidt: Wordt de nieuwe Halt-afdoening uitgevoerd zoals beoogd? Op welke punten wel en op welke punten niet? Wat zijn de oorzaken van eventuele problemen in de uitvoering. Het onderzoek b

 1. LOP's in de gemeentelijke praktijk : een beknopte analyse naar de doorwerking van LOP's in 30 gemeenten

  Wielen, van der P.; Fontein, R.J.

  2009-01-01

  De regeling ter subsidiëring van Landschapsontwikkelingsplannen (LOP's) wordt herzien. Eén van de door LNV gewenste verbeterpunten – op basis van een uitgevoerde evaluatie - voor het functioneren van LOP's is een betere inbedding in de lokale planvorming. Onduidelijk voor LNV is hoe de afgelopen 10

 2. Een nieuwe kijk op het werk en de loopbaan van jonge werknemers [A new perspective on the work and career of young employees

  Akkermans, J.; Brenninkmeijer, V.; Blonk, R.W.B.

  2015-01-01

  In dit artikel geven we een overzicht van ons onderzoek naar het welzijn en de loop‐baanontwikkeling van jonge werknemers die de transitie naar de arbeidsmarkt gaan maken of recent gemaakt hebben. We bespreken onze bevindingen op het gebied van werkkenmerken die belangrijk zijn voor jongeren om hen

 3. Kosteneffectiviteit van bariatrische chirurgie : Een review van economische evaluaties

  Suijkerbuijk, Anita; Van Gils, Paul; De Wit, Ardine; Feenstra, Talitha

  2013-01-01

  Synopsis Bariatric surgery appears to be a cost-effective intervention for moderately to severely obese people compared to single lifestyle interventions. This appears from a review of the literature on cost-effectiveness of bariatric surgery. Almost all studies included lifestyle advice before and

 4. Evaluatie van gebruik van surveillancegegevens binnen de PREZIES-ziekenhuizen

  Haas R de; Mintjes AJ; Geubbels ELPE; Berg JMJ van den; Boer AS de; CBO; CIE

  1998-01-01

  The objectives were to evaluate the use of surveillance results in hospitals participating in the PREZIES project. Methods: a questionnaire to determine distribution and use of surveillance results, influence on policy and/or decisions on infection prevention. From the 48 contacts asked to complete

 5. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2014-2015

  Carbo E; Bom E; PNB; I&V

  2017-01-01

  De zogeheten combinatietesten die zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoerden voldeden in 2014 en 2015 in het algemeen aan de kwaliteitseisen . Dit blijkt uit een evaluatie van het RIVM. Hiermee wordt voldaan aan de opdracht van het ministerie van VWS aan het RIVM om de

 6. Cytotoxiciteitsanalyse van wondafdekmaterialen en non-woven verpakkingsmaterialen voor sterilisatie

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Non-wovens gebruikt als verpakkingsmateriaal voor stoomsterilisatie en non-wovens/wovens gebruikt voor wondbedekking zijn in-vitro onderzocht op cytotoxiciteit. Aanleiding van het onderzoek was een incident waarbij non-wovens gebruikt voor sterilisatie van het in-vitro fertilisatie instrumentarium embryotoxisch bleken. Om de aanwezigheid van migrerende cytotoxische stoffen aan te tonen zijn extracten van de materialen in een aantal in-vitro testen onderzocht. Evaluatie met cytotoxiciteitspara...

 7. Starting points for the reference path in the evaluation of the SER Energy Agreement for Sustainable Growth; Uitgangspunten voor het referentiepad bij de evaluatie van het SER-energieakkoord

  Koelemeijer, R.; Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Dril, T.; Seebregts, A. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-09-01

  The effect of the measures from the SER (Social and Economic Council of the Netherlands) energy agreement on energy, renewable energy and greenhouse gas emissions is assessed by ECN and PBL in relation to the so-called SER-reference path. This paper provides an overview of the assumptions for this reference path with regard to policy, macro-economic development, demography and energy prices and the CO2 price and gives the effect on the price for electricity [Dutch] Het effect van de maatregelen uit het SER-energieakkoord op energiegebruik, hernieuwbare energie en broeikasgasemissies is door ECN en PBL geraamd ten opzichte van het z.g. SER-referentiepad. Deze notitie geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten voor dit referentiepad ten aanzien van beleid, macro-economische groei, demografie en energie- en de CO2-prijs en geeft het effect daarvan op de elektriciteitsprijs.

 8. Evaluation of solar PV-projects of housing corporations; Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties

  Kurstjens, M.J.H. [W/E Adviseurs, Utrecht (Netherlands)

  2013-09-15

  A study has been carried out to determine the failure and success factors with regard to the use of solar panels in the housing sector. Lessons learned from this evaluation form the basis for targeted communication and development of a guide for corporations. In the spring of 2013, stakeholders in eight representative initiatives in the Netherlands were interviewed. The failure and success factors are translated into recommendations to further develop tools for corporations [Dutch] Er is gezocht naar de faal- en succesfactoren rondom de toepassing van zonnepanelen in de woningbouwsector. Leerpunten uit deze evaluatie vormen de basis voor gerichte communicatie en ontwikkeling van (een) handreiking(en) voor corporaties. In het voorjaar van 2013 zijn betrokkenen bij acht representatieve initiatieven in Nederland geinterviewd. De faal- en succesfactoren zijn omgezet in aanbevelingen voor nader uit te werken hulpmiddelen voor corporaties.

 9. Evaluatie duurzaamheid EnergieRijk

  Dijk, van W.; Spruijt, J.

  2013-01-01

  In de ACRRES-pilot Energierijk worden verschillende installaties (co-vergister+WKK, ethanolproductie en algenkweek) beproefd waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van elkaars reststromen (warmte, CO2, digestaat). Om de duurzaamheid van het systeem te evalueren zijn een aantal scenariobereke

 10. Evaluatie leeftijdgrensverlaging voor de griepprik

  I. Mosca (Ilaria); K. Carman (Katherine)

  2011-01-01

  textabstractIn 2008 is de leeftijdgrens om voor een gratis influenzavaccinatie in Nederland in aanmerking te komen, verlaagd van 65 naar 60 jaar. Deze maatregel heeft tot nu toe echter weinig effect gehad op het gedrag van de gezonde mensen die tot deze doelgroep behoren. Een duidelijke

 11. Kwaliteit van Expertsystemen: Algoritmen voor Integriteits-Controle (Quality of Expert Systems: Algorithms for Integrity Control)

  1990-03-01

  gelegd kan worden tussen de gebanteerde ontwikkelmetbode en algoritmen voor integriteitscontrole. In concreto komt dit neer op: * Evaluatie van...feiten) te bepalen am de beperkingsregels te kunnen lacaliseren die getvalueeiti moeten warden. In concreto moeten twee feitenverzamelingen warden...gebanteerd worden. Consistentie bij Suwa komt in concreto neer op bet detecteren van drie soorten ’potentible fouten’ in de kennisbank: tegenstrijdigbeid

 12. Handreiking Monitoring Natuurontwikkeling : Ideeënboek bij het opstellen van monitoringsplannen voor natuurontwikkeling

  Albers, K.; Hoek, van der W.; Hanart, K.; Faasen, T.; Alterra - Centrum Landschap,

  2007-01-01

  Natuurontwikkeling is een instrument dat al geruime tijd wordt toegepast binnen het Nederlandse natuurbeleid. De resultaten zijn echter nogal wisselend en er bestaat een groeiende behoefte aan een adequate wijze van monitoring en evaluatie. In opdracht van LNV directie Kennis en DLG is daarom door A

 13. Evaluatie van door het RIVM gehanteerde partitiecoefficienten voor metalen

  Koops R; Grinsven JJM van; Crommentuijn T; Hoop MAGT van den; Swartjes FA; Kramer PRG; Peijnenburg WJGM; LBG-MOP

  1998-01-01

  At the National Institute of Public Health and Environment (RIVM) partition coefficients or relations between the contents of trace metals and metalloids in the solid and solution phase, are commonly used for various type of research, e.g. derivation of toxicological risk levels and assessment of tr

 14. Naar strategieen van voedingsvoorlichting : een evaluatie- en literatuuronderzoek

  Westmaas-Jes, M.M.

  1977-01-01

  Cardiovascular diseases account for a large part of total mortality: in 1974 45.7% of all deaths in the Netherlands were due to these diseases. As at least part of these diseases is man-made, the need for prevention is often stressed. The Netherlands Heart Foundation has many activities wh

 15. Inventarisatie en evaluatie van software voor ruimtelijke statistische analyses

  Vrijsen WJJ; van Beurden AUCJ; Dekkers ALM; van Eijkeren JCH; Hoekstra JA; CWM; ISC

  1994-01-01

  Statistical and geographic information systems software often lack 'mutual' functionalities. Essential gaps are mainly found in areas of explorative spatial data analysis (ESDA) and spatial interpolation of data (kriging). Based on user demands several software packages have been investi

 16. ERP in het grootbouwbedrijf: evaluatie van recente implementaties

  Leuven, van A.; Voordijk, H.; Laan, A.

  2003-01-01

  Bijna alle grote bouwbedrijven hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in Enterprise Resource Planning (ERP) systemen als Baan, Metacom en SAP. Deze ERP-systemen hebben tot doel de verschillende bedrijfsprocessen binnen de onderneming te integreren. In grote bouwbedrijven blijkt echter de implem

 17. Naar strategieen van voedingsvoorlichting : een evaluatie- en literatuuronderzoek

  Westmaas-Jes, M.M.

  1977-01-01

  Cardiovascular diseases account for a large part of total mortality: in 1974 45.7% of all deaths in the Netherlands were due to these diseases. As at least part of these diseases is man-made, the need for prevention is often stressed. The Netherlands Heart Foundation has many activities

 18. Economische evaluatie van preventie - Kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid

  Vijgen SMC; Busch MCM; Wit GA de; Zoest F van; Schuit AJ; VTV; PZO

  2005-01-01

  It is widely argued that cost-effectiveness should play a role in health care priority setting. In this report, ten preventive interventions are identified, with a favourable cost-benefit ratio. These interventions are not yet systematically provided in the Netherlands. It is expected that these int

 19. Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium

  Van den Neucker, Tom; Verbessem, Ingrid; Vandevoorde, Bart; Van Braeckel, Alexander; Stevens, Maarten; Spanoghe, Geert; Gyselings, Ralf; Soors, Jan; De Regge, Nico; Belder, J.; Van den Bergh, Erika

  2007-01-01

  With the decisions about the Development outline 2010 and the updated Sigmaplan, the Dutch and Flemish governments are committed to leap forward with the ecological rehabilitation of the Scheldeestuary. An important challenge is the creation of tidal wetlands; the transformation of woods or agricultural land into tidal mudflats and marshes. In order to assess the feasibility and to identify possible problems any similar small scale projects already in place should be studied in detail. Analys...

 20. Economische evaluatie van preventie - Kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid

  Vijgen SMC; Busch MCM; Wit GA de; Zoest F van; Schuit AJ; VTV; PZO

  2005-01-01

  It is widely argued that cost-effectiveness should play a role in health care priority setting. In this report, ten preventive interventions are identified, with a favourable cost-benefit ratio. These interventions are not yet systematically provided in the Netherlands. It is expected that these

 1. Het aanbod van onderwijsverzorging : een evaluatie-onderzoek

  Koster, Andries Jacobus

  1995-01-01

  In the Netherlands there are several national and regional educational support institutions focusing on primary education. The functions and tasks of these institutions are laid down in the Education Support Structure Act (1986, the WOV). In this study the school counselling services (OBD’s), a spec

 2. Plan voor evaluatie van het Rijksvaccinatieprogramma. Een discussienota

  Rumke HC; Conyn-van Spaendonck MAE; Plantinga AD; MCI; CIE; LLV

  1994-01-01

  The Netherlands Immunization Programme has greatly reduced the incidence of target childhood diseases and their complications. However, continuous vigilance is required. In this report we propose an integrated approach for surveillance of the Netherlands Immunization Programme. Data collection

 3. Evaluatie "Duurzame businessmodellen in de zorglandbouw"

  Hassink, J.; Hulsink, W.; Grin, J.

  2010-01-01

  Zorglandbouw is een vorm van metropolitane landbouw. Het verbindt de zorgvraag uit metropolitane gebieden aan agrarische ondernemers die dagbesteding aanbieden. Hierdoor ontstaat nieuwe (agrarische) bedrijvigheid die ervoor zorgt dat agrarisch cultuurlandschap rond de stad kan worden behouden. Een s

 4. Gebruik en evaluatie selectiesysteem prioritaire stoffen lucht

  Balfoort; F.*; Spierenburg; R.E.*; Swart; R.J.

  1986-01-01

  Voor een geselecteerd aantal milieuhygienische criteria, aansluitend bij het WMS-scoringssysteem (Wet Milieugevaarlijke Stoffen), zijn door deskundigen scores bepaald voor een 400-tal uit de Emissieregistratie komende stoffen. Na een geautomatiseerde verwerking van deze scores, door het RIVM, to

 5. Evaluatie VMS Veiligheidsprogramma: parenterale toediening kan beter.

  Schilp, J.; Blok, C. de; Wagner, C.

  2014-01-01

  De meeste medicatiefouten ontstaan bij het klaarmaken en toedienen van parenteralia (injecties). Het VMS Veiligheidsprogramma leverde een praktijkgids met toedieningsstappen. In dit onderzoek werden negen daarvan geëvalueerd in negentien Nederlandse ziekenhuizen. Er bleek grote variatie tussen indiv

 6. Toekomstverkenning transities tot 2040 voor de topsectoren Agrofood en Tuinbouw vanuit logistiek perspectief

  Vorst, van der J.G.A.J.

  2011-01-01

  Najaar 2011 kwam het verzoek om een essay te schrijven voor de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur, die werken aan een advies over de logistieke kracht van Nederland. De Raden willen de volgende vraag beantwoorden: wat moet de overheid doen om de logistieke sector zelf en de sector als enab

 7. Evaluation of the national Acidification Trend Monitoring Network (TMV); Evaluatie TrendMeetnet Verzuring

  De Goffau, A.; Wattel-Koekkoek, E.J.W.; Van der Hoek, K.W.; Boumans, L.J.M.

  2009-07-01

  frequency of the TMV could be decreased. A greater integration with other national and provincial monitoring networks would improve the efficiency of the TMV. In addition, more interaction with other networks in the domain of forest and vegetation monitoring as well as the exchange of information would enhance the significance of the network's results. [Dutch] Het TrendMeetnet Verzuring (TMV) blijkt een geschikt instrument om de effecten aan te tonen van het Nederlandse overheidsbeleid op het gebied van verzuring en luchtverontreiniging op de kwaliteit van het grondwater. Het meetnet registreert de invloed van atmosferische depositie, oftewel de neerslag van verzurende en vermestende stoffen uit de lucht, op de kwaliteit van het grondwater. Verminderde neerslag van deze stoffen is terug te zien in een betere kwaliteit van het grondwater. Zo heeft het meetnet aangetoond dat de nitraatconcentratie in het grondwater significant is afgenomen. Dit blijkt uit een evaluatie van het TMV door het RIVM in opdracht van het ministerie van VROM. Het TMV is in 1989 gestart en is in beheer van het RIVM. Het meetnet volgt de kwaliteit van de bovenste meter van het grondwater onder natuurgebieden (bos en heide) op zandgronden. In deze gebieden zijn geen andere noemenswaardige bronnen van verzurende en vermestende stoffen die het grondwater verontreinigen. Bovendien is het vermogen van zandgronden om effecten van verzuring te neutraliseren beperkt. Daarom zijn effecten van atmosferische depositie op de grondwaterkwaliteit het duidelijkst meetbaar in natuurgebieden op zandgrond. In andere meetnetten is de invloed van atmosferische depositie niet te onderscheiden. In landbouwgebieden bijvoorbeeld overschaduwt het effect van bemesting veelal de invloed van andere verontreinigingsbronnen op de kwaliteit van het grondwater. Aanbevolen wordt om TMV-resultaten mee te nemen bij de rapportageverplichtigen van de Kader Richtlijn Water (KRW) over de grondwaterkwaliteit, en de monitoringfrequentie

 8. Evaluatie van de regionale verkeershandhavingsplannen : effecten van geïntensiveerd politietoezicht op verkeersgedrag en verkeersonveiligheid.

  Mathijssen, M.P.M. & Craen, S. de

  2004-01-01

  Prosecutor's Office, SWOV Institute for Road Safety Research has evaluated the effectiveness of regional plans for traffic enforcement. These plans contain intensified police surveillance of the five 'spearheads' of road safety policy in the Netherlands: speeding, drink driving, not wearing

 9. Herziening interventiewaarde lood; evaluatie van de afleiding van de interventiewaarde grond/sediment en grondwater

  Lijzen JPA; Baars AJ; Crommentuijn GH; Otte PF; Plassche E van de; Rikken MGJ; Rompelberg CJM; Sips AJAM; Swartjes FA; LBG; CSR; nBO

  1999-01-01

  This report documents the important aspects in deriving the intervention values for lead (Pb) for soil/sediment and groundwater as part of a current ongoing running evaluation of existing intervention values. Reported for lead are the physical-chemical properties, the ecotoxicological serious soil-

 10. Evaluatie van de regionale verkeershandhavingsplannen : effecten van geïntensiveerd politietoezicht op verkeersgedrag en verkeersonveiligheid.

  Mathijssen, M.P.M. & Craen, S. de

  2004-01-01

  Prosecutor's Office, SWOV Institute for Road Safety Research has evaluated the effectiveness of regional plans for traffic enforcement. These plans contain intensified police surveillance of the five 'spearheads' of road safety policy in the Netherlands: speeding, drink driving, not wearing seatbelt

 11. Evaluatie van pT/De bepaling van toxische druk in water

  Struijs J; Zwart D de; LER

  2003-01-01

  The project "the development of pT" is completed with this report. The name pT refers to toxic potency of surface water due to the presence of toxic substances, of which the identity and concentrations are unknown. The multitude and diversity of potentially occurring chemicals put

 12. Het televisieprogramma "Familie Oudenrijn" II : evaluatie van de tweede serie van acht afleveringen.

  Wittink, R.D.

  1988-01-01

  In April /May 1988 the second series of the TV program Oudenrijn was shown. The series has the aim to stimulate road users to improve their behaviour. It is hoped that the series will act as a medium for countermeasures. An evaluation of the series was made with respect to the number of viewers and

 13. Het televisieprogramma "Familie Oudenrijn" III : evaluatie van de herhaling van de uitzendingen uit de eerste reeks.

  Hagenzieker, M.P.

  1989-01-01

  During September /December 1988 a replay of the TV program Oudenrijn was shown. After an evaluation of this replay a comparison is made of the numbers of viewers and their appreciation of the TV program. The viewers are distinguished to their age, sex, and education. Children up to 13 years do

 14. Hormonen in importvlees. Een evaluatie van recente gegevens over gehalten aan van nature voorkomende hormonen

  Kootstra PR; Rossum HJ van; Zoontjes PW; Schwillens PLWJ; Wubs KL; Herbold HA; Stephany RW; Sterk SS; Ginkel LA van; ARO

  2005-01-01

  Consumption of meat imported from South America, mainly Argentina and Brazil, does not result in the intake of exogenous hormones. In addition, there are no indications for the intake of elevated amounts of endogenous (natural) hormones. Testing for the illegal use of growth promoting compounds with

 15. Het effect van gebiedsgerichte maatregelen. Naar een ex-ante evaluatie van het gebiedenbeleid

  Alkemade JRM; Bakkenes M; Boumans LJM; Heer M de; Molder R te; Koster HW; Pastoors MJH; LBG

  1999-01-01

  During the last 10 years the Dutch national government has, in co-operation with regional and local authorities, implemented an integrated regional policy concept in which region-specific measures could be taken to enhance invironmental quality or the socio-economic structure. However, the effects

 16. De bepaling van foliumzuur - een evaluatie van de recente literatuur met speciale aandacht voor voedsel

  Melis PHAM; Vaessen HAMG; BDA; ARO

  1994-01-01

  The literature from 1985 up to 1994 has been studied for folic acid in biological substrates and for the group of compounds similar to folic acid in respect of chemical structure and biological activities ("folates"). Emphasis in the evaluation was on nomenclature, occurrence, physiology,

 17. Evaluatie van de dioxine-emissies van de afvalverbrandingsinstallatie in Rotterdam

  Matthijsen AJCM; van Jaarsveld JA; de Jong APJM; Schutter MAA; Slob W; Theelen RMC; Vos JJ; Sein AA

  1991-01-01

  Emission measurements at the municipal solid waste incinerator (MSWI) ROTEB at Rotterdam show an average dioxin concentration in the stack gas of 92 ng TEQ/Nm3 (dry, 11% oxygen) when expressed in 2,3,7,8-TCDD toxicity equivalents (TEQ). This concentration is considered to be rather high for this ty

 18. Het effect van gebiedsgerichte maatregelen. Naar een ex-ante evaluatie van het gebiedenbeleid

  Alkemade JRM; Bakkenes M; Boumans LJM; Heer M de; Molder R te; Koster HW; Pastoors MJH; LBG

  1999-01-01

  During the last 10 years the Dutch national government has, in co-operation with regional and local authorities, implemented an integrated regional policy concept in which region-specific measures could be taken to enhance invironmental quality or the socio-economic structure. However, the effects o

 19. Evaluatie van de 30 km/uur-maatregel : organisatie, en aanpak van het onderzoek.

  Kraay, J.H. & Winden, A. van

  1985-01-01

  An overview is presented of a study which will be carried out to evaluate the 30 Im/hour speed limit in urban areas. Fifteen experimental areas, were selected on account of their size, regional dispersion, structure, buildings, activities or applied measures. Different aspects as traffic. traffic

 20. Evaluatie van het Meerjarenplan voor de Verkeersveiligheid MPV 1987-1991 : integratie van onderzoekresultaten.

  Mulder, J.A.G. Veling, I.H. & Wittink, R.D.

  1992-01-01

  This paper presents data for the benefit of the Policy Information System for Road Safety (BIS-V) for the short term. BIS-V is being developed at this moment: (i) as a tool for recognizing trends in traffic safety; and (ii) for the benefit of evaluating traffic safety policy carried out. The paper u

 1. Domotics in existing houses for elderly people. Evaluation of the project Lidwinahof. People, Planet, Profit; Domotica in bestaande seniorenwoningen. Evaluatie project Lidwinahof. People, Planet, Profit

  Schouw, J.; Corpeleijn, M.; Poiesz, E. [CEA, Rotterdam (Netherlands)

  2003-08-01

  Domotics is applied in 49 houses for elderly people of the building complex Lidwinahof in Best, Netherlands. The domotics application concerns the functions safety (burglary, control of access, fire), care (emergency call, measurement of activity) and comfort (lighting). Among all residents an evaluation has been carried out from the perspective of sustainable development. A precondition for sustainable development is a balance between social, ecological and economical benefits (People, Planet and Profit). Results before and after the application of domotics are compared. [Dutch] De afgelopen jaren hebben diverse woningcorporaties een pilot-project met domotica uitgevoerd, met name met toepassingen op het gebied van wonen en zorg. Domein (woningcorporatie in Eindhoven, Best en Son en Breugel) was in het voorjaar van 2002 de eerste woningcorporatie die domotica heeft toegepast in de bestaande bouw (49 seniorenwoningen van het complex Lidwinahof in Best). Het systeem bevatte de functies veiligheid (inbraak, toegangscontrole, brand), zorg (noodoproep, activiteitsmeting) en comfort (verlichting). Onder alle bewoners is een evaluatie uitgevoerd vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling. Voorwaarde voor duurzame ontwikkeling is een balans tussen sociale, ecologische en economische opbrengsten (People, Planet en Profit). De resultaten op deze drie gebieden voor en na toepassing van domotica zijn vergeleken.

 2. Beleidsgericht evaluatie- en effectonderzoek extramurale fysiotherapie, (BEEF): eindrapport.

  Dekker, J.; Baar, M.E. van

  1995-01-01

  Verslag van een onderzoek naar structurele en procesmatige aspecten van extramurale fysiotherapeutische zorg. Over de resultaten van het project is voornamelijk gepubliceerd in de vorm van artikelen. Deze artikelen betreffen steeds een deel-onderwerp uit het totale project. In dit eindrapport zijn d

 3. Proefperiode van de verkeersveiligheidsaudit : kwalitatieve evaluatie van een zevental proefaudits gericht op verbetering van inhoud en procedure.

  Schagen, I.N.L.G. van

  2000-01-01

  Road safety audit testing period; A qualitative evaluation of seven test audits for improving their content and procedures. A road safety audit is conducted in the various stages of planning the design and lay-out of roads. The audit is conducted in order to examine the possible effects of these pla

 4. Evaluatie van de membraanfiltratiemethode op mCP-agar voor bepaling van sporen van Clostridium perfringens in water

  Schets FM; Medema GJ; LWL

  1995-01-01

  Current Dutch and European drinking water standards include criteria for spores of sulphite reducing clostridia. This has some inherent disadvantages. The reproducibility of the enumeration method for spores of sulphite reducing clostridia (SSRC) in Sulphite Cycloserine Agar (SCA) is poor. Some sulp

 5. Kwaliteitsbeelden voor transities

  Engelen RFJM; Spakman J; Nagelhout D; Molendijk KGP; Weterings RAPM; TNO-MEP; LAE

  2002-01-01

  Traditional (environmental) outlooks are based on extrapolation of trends, resulting in plausible views on the future. In the Fourth National Environmental Policy Plan of the Netherlands, long-term persistent environmental problems call for innovations in the social system (e.g. food and energy supp

 6. Evaluatie Politiewet 2012 in de Eenheid Oost-Nederland en landelijke thema's

  G. Belschak-Jacobs (Gabriele); P.S. Bayerl (Saskia); E.G. Brein (Elisabeth); M.J. Flory (Marja); H.G. van de Bunt (Henk); N.E. Haas (Nicole); R.S. Prins (Ruth)

  2015-01-01

  textabstractAt the request of the commission ‘Evaluatie Politiewet 2012’, the Rotterdam School of Management, Erasmus University, conducted an evaluation of the functioning of the Police Unit East-Netherlands (Eenheid Oost-Nederland). In addition, the nationally relevant themes with respect to ‘the

 7. Evaluatie Politiewet 2012 in de Eenheid Oost-Nederland en landelijke thema's

  G. Belschak-Jacobs (Gabriele); P.S. Bayerl (Saskia); E.G. Brein (Elisabeth); M.J. Flory (Marja); H.G. van de Bunt (Henk); N.E. Haas (Nicole); R.S. Prins (Ruth)

  2015-01-01

  textabstractAt the request of the commission ‘Evaluatie Politiewet 2012’, the Rotterdam School of Management, Erasmus University, conducted an evaluation of the functioning of the Police Unit East-Netherlands (Eenheid Oost-Nederland). In addition, the nationally relevant themes with respect to ‘the

 8. Evaluatie ramp in Bhopal in relatie tot arbeidsveiligheid

  1987-01-01

  De ramp in Bhopal wordt geanalyseerd op het punt van procesveiligheid en arbeidsveiligheid. Geconcludeerd wordt dat de ramp te wijten is aan een samenloop van omstandigheden, een oorzakenstructuur. Met behulp van de TNO ongevallen - databank FACTS is geconcludeerd dat deze structuur nauwelijks afwijkt van andere ernstige ongevallen. De ramp in Bhopal was dan ook uitsluitend een uniek ongeval door de zeer fatale gevolgen. De belangrijkste lessen die uit Bhopal geleerd kunnen worden zijn ; het ...

 9. Minimize constraints for a biobased economy. Progress report. Version 1.0; Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy. Voortgangsrapportage. Versie 1.0

  Bex, P.M.H.H.; Blank, R.E.

  2013-04-15

  In the study 'Conflicting interests in the biobased economy (BBE in Dutch)), an overview is given of constraints, experienced by entrepreneurs, that limit innovations and investments in the BBE and thus hinder the transition towards a biobased economy. In a first inventory 69 constraints were identified. This report summarizes the progress of the BBE Program, and gives an overview of new constraints. The solutions for the constraints can be found at www.biobasedeconomy.nl [Dutch] In het onderzoek 'Botsende belangen in de biobased economy' (BBE) zijn de belemmeringen van ondernemers in kaart gebracht die innovaties en investeringen in de BBE beperken en daarmee de transitie van de BBE in de weg staan. In een eerste inventarisatie zijn 69 belemmeringen geidentificeerd. Deze voortgangsrapportage geeft een overzicht van de voortgang van het BBE Programma, de naar voren gekomen nieuwe belemmeringen. De oplossingen voor de belemmeringen zijn terug te vinden op www.biobasedeconomy.nl.

 10. Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit

  Gerard Donkers

  2014-03-01

  vernieuwend concept van professionaliteitIn deze bijdrage wordt allereerst ingegaan op drie bronnen van kennis die ten grondslag liggen aan de zelfreguleringsbenadering van Donkers. In de eerste plaats is dat een historisch onderzoek naar het West-Europese denken over veranderen en veranderbaarheid van mens en samenleving. Uit dit onderzoek komt een drietal veranderkundige paradigma’s naar voren die in iedere periode van de moderne geschiedenis op elkaar botsten en met die botsingen zichzelf verder hebben verfijnd en gedifferentieerd. Een tweede bron zijn praktijkgerichte onderzoeken die zijn verricht naar een aantal methodieken van sociale interventie. De derde bron is een kritische reflectie op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. In die reflectie wordt met name stilgestaan bij allerlei vormen van onteigening van zelfregie-in-dialoog met anderen en bij processen van fragmentering van de complexe maatschappelijke werkelijkheid. Vanuit deze drie kennisbronnen wordt gepleit voor een vernieuwend concept van professionaliteit dat gekenmerkt wordt door gerichtheid op versterking van het zelfregulerend vermogen van mens, organisatie en samenleving.In het vervolg van deze bijdrage wijst Henk Geertsema op de relatie tussen veranderen en beïnvloeden en de kwestie van de waarden die daarmee verbonden is. In een situatie van een transitie van de derde orde, zoals zich momenteel in de Nederlandse samenleving voordoet, is de eindtoestand onduidelijk wat de noodzaak om waardendiscussies te voeren versterkt. De laat-moderne samenleving lijkt gevangen in opvattingen over individualiteit die een relationele ontologie en de daarmee verbonden wederkerige verantwoordelijkheid sterk onder druk zet. De afhankelijkheid van anonieme systemen wordt daarnaast steeds meer onzichtbaar, terwijl die vergaand de vormgeving van het bestaan sturen. Wil er opnieuw ruimte komen voor een relationele ontologie met de mogelijkheid om de kracht van varieteit en meervoudigheid van vormgevingen van het

 11. Perceptions and attitudes of car owners on innovative automobiles; Percepties en attitudes van autobezitters over innovatieve auto's

  Pol, M.; Brunsting, S. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2012-01-15

  To abate the detrimental effects of transport a transition is foreseen from the conventional fossil cars to energy-sustainable cars. A successful transition requires a major behavioral change of car consumers who need to make choices about new options for transport with uncertain costs and benefits compared to their current car. This paper examines consumers' perceptions about innovative cars and considerations for buying or not buying innovative cars (hybrid, electric, plug-in electric, hydrogen, flexifuel). In this study an on-line questionnaire on attitudes, interests and social norms regarding innovative cars was conducted among 339 Dutch respondents who recently bought a new car. To obtain in-depth understanding of the answers, a follow-up study was conducted consisting of two focus groups with a sample of survey participants. These focus groups respectively concentrated on respondents' perceptions of innovative cars, and on the personality traits of the 'typical' innovative car driver. The results of the survey shows that the attitude towards innovative cars are strongly influenced by affective aspects (such as comfort and pleasant) and to a (much) smaller extent by environmental considerations. The results of the focus groups confirm these findings. According to the participants the price of the car is decisive whereby environmental concerns play no role. The design and image of the car are important. In addition, it appears that the familiarity with (and thus the knowledge about) the innovative cars is still very limited (with the exception of the hybrid car). This point of view stresses the importance of the way in which innovative cars are positioned thereby affecting the image (social norms) people will have regarding these cars. [Dutch] Om de nadelige effecten van vervoer (automobiliteit in het bijzonder) te beperken, wordt een transitie voorzien van conventionele auto's, rijdend op fossiele brandstoffen, naar duurzame

 12. Analysis of the environmental and nature impacts of 'Building Bridges'. Coalition VVD-PvdA, October 29, 2012. A quick scan; Analyse van de milieu- en natuureffecten van 'Bruggen slaan'. Regeerakkoord VVD-PvdA d.d. 29 oktober 2012. Een quick-scan

  Dietz, F. (ed.)

  2012-11-15

  The coalition between the political parties VVD (liberals) and PvdA (socialists) connects the transition to a sustainable economy and green growth to strengthening the competitive capacity of the Dutch economy. The role of the Dutch government in the coalition aims at creating a framework and to provide facilities to realize the transition. In this memo the results of an analysis of the impacts of the coalition are given for the themes Energy and Climate, Nature, Transport and Traffic, and Green Growth [Dutch] Het Regeerakkoord VVD-PvdA koppelt de transitie naar een duurzame economie en groene groei aan het versterken van het concurrentievermogen van de Nederlandse economie. De rol van de rijksoverheid wordt in het regeerakkoord met name ingevuld als kaderstellend en faciliterend. De PBL-notitie analyseert de effecten van het regeringsakkoord voor de thema's Energie en Klimaat, Natuur, Verkeer en Vervoer, en Groene groei.

 13. Farmaco-economische evaluatie van universele HIV-screening in de zwangerschap : een kosteneffectiviteitsanalyse voor Amsterdam

  Postma, Maarten; van den Hoek, J A; Beck, E J; Heeg, B; Jager, Johannes C; Coutinho, R A

  2000-01-01

  OBJECTIVE: To estimate the cost effectiveness of universal screening for HIV of pregnant women in Amsterdam. DESIGN: Pharmaco-economic model calculation. METHOD: An estimate was made of the minimal and maximal prevalences of undiagnosed HIV infection during pregnancy for the whole of Amsterdam, base

 14. Economische evaluatie van verkeersveiligheidsmaatregelen : bijdrage aan de 117de ECMT Round Table, Parijs.

  Wesemann, P.

  2002-01-01

  A great deal of effort is still needed to improve road safety in Europe. As well as assigning responsibilities and a systematic approach, optimum use of available resources is also required. For this last item, knowledge, methods and techniques developed by the economic sciences can be used.

 15. De evaluatie van verkeerseducatieprogramma's : aanbevelingen voor effectmeting en een voorstel voor een verkort meetinstrument.

  Mesken, J.

  2011-01-01

  The evaluation of traffic education programmes; Recommendations for measuring the effects and a proposal for an abbreviated measuring instrument. A thorough evaluation is important for the quality improvement of traffic education programmes. Presently, this is not done sufficiently. This report cont

 16. Fusarium in uien : en rasverschillen in aantasting : evaluatie van een biotoets

  Visser, de C.L.M.

  1999-01-01

  Tolerante rassen kunnen een uitkomst bieden voor telers met percelen die aangetast zijn door Fusarium oxysporum f.sp. cepea. De biotoets kan inzicht geven in de kans op schade door Fusarium maar kost veel tijd en is daarmee relatief duur

 17. Gezondheid en beleving van de omgevingskwaliteit in de regio Schiphol: 2002 - Tussenrapportage Monitoring Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol

  Breugelmans ORP; Wiechen CMAG van; Kamp I van; Heisterkamp SH; Houthuijs DJM; MGO; IMA

  2005-01-01

  This interim report assesses the self-reported health status and quality of life in the region around Amsterdam Airport Schiphol. The study was executed in 2002 before the opening of the fifth runway of the airport. A similar questionnaire survey has been carried out in 1996. The results constitute

 18. Eindrapportage praktijksanering "In Situ Biorestauratie" te Asten; een evaluatie van de technische en financiele haalbaarheid

  Scheuter AJ; Berg R van den; Wever D; LBG

  1997-01-01

  The six-year long case study forming part of the research project 'in situ bioremediation of oil-polluted soil', in the Dutch town of Asten in the province of Noord-Brabant, was set up to realise clean-up according to target values for soil and groundwater. Although these target values were not met

 19. Evaluatie van de BROEM-cursus nieuwe stijl : een vragenlijststudie onder oudere automobilisten.

  Davidse, R.J. & Hoekstra, A.T.G.

  2010-01-01

  Evaluation of the new style BROEM course; A survey among older drivers. This report contains an evaluation of the Dutch BROEM course. BROEM is an acronym for the Dutch words meaning Broad Consultation Elderly and Mobility and it is a Dutch national cooperation of the Royal Dutch Touring Club ANWB, t

 20. De ontwikkeling en evaluatie van een zelfinstructieprogramma voor een training in basisgespreksvaardigheden

  Adema, J.

  2002-01-01

  This dissertation deals with the construction and evaluation of a self-instruction programme for a basic training in professional counselling skills. For this training a new training mode was developed, in which students follow parts of the programme independently. This training mode was developed i

 1. Ecotoxicological evaluation of pesticides in groundwater. Ecotoxicologische evaluatie van bestrijdingsmiddelen in grondwater

  Notenboom, J.; van Gestel, C.A.M.; Linders, J.B.H.J.

  1992-02-01

  A preliminary ecotoxicological risk assessment of pesticides in ground water has been performed. Predictable environmental concentrations in shallow ground water, based on both calculations of pesticide leaching and detected levels during monitoring programs, have been compared with aquatic ecotoxicity data. Among pesticides detected in ground water only the levels of aldicarb (including metabolites), 1,3-dichloropropene, and ethoprophos exceed risk boundaries. Among pesticides of which calculations show that they can be expected in concentrations of 0.1 microgram/l or higher a much large number of substances exceed risk boundaries. In particular, cypermethrin, 1,3-dichloropropene, fenpropathrin, pendimethalin, pirimicarb, pirimiphos-methyl, propoxur, terbufos, thiram, and trichlorphon have a large potential risk for groundwater ecosystems.

 2. Gedragswaarnemingen voor het project `Bromfiets op de rijbaan' : evaluatie van de maatregel `Bromfiets op de rijbaan'.

  Hagenzieker, M.P. & Lubbers, A.J.

  1993-01-01

  The general question of this study is whether it is safer to let moped riders drive on the carriageway instead of on the cycle track, within built-up areas. The study evaluates the 'moped on the carriageway' measure tested in three Dutch municipalities in November 1991: Apeldoorn, The Hague, and Tie

 3. Evaluatie van het Chirurgisch Profiel binnen de 6-jarige opleiding in Nijmegen

  Meijer, G. J.; Bronkhorst, E. M.; Creugers, N. H J

  2015-01-01

  In 2010, the revised 3-year master’s programme was introduced in the Netherlands, which meant that the full programme of dental education was extended to 6 years. In Nijmegen, this was structured to include a set of profile programmes, next to the existing curriculum. Three profiles were chosen, one

 4. Programma's voor levensvaardigheden op school : achtergronden, ontwikkeling en evaluatie van onderwijs in sociale en emotionele vaardigheden

  Gravesteijn, J.C.

  2010-01-01

  The thesis ‘ Skills for Life programs in school’ treats the theoretical foundations, design and evaluation of school-based Skills for Life programs, aimed at promoting social and emotional skills in children and adolescents. More specifically, the formation and development iterations of a Dutch

 5. Workshop "De toekomst van de peel", scenario ontwikkeling en evaluatie huidige strategieën

  Gulickx, M.M.C.; Stoorvogel, J.J.; Kok, K.

  2012-01-01

  Het landschap wordt beïnvloed door lokale, landelijke, Europese en zelfs mondiale factoren. Die factoren veranderen constant, bijvoorbeeld door een nieuwe regering met een ander beleid (landelijk), een economische crisis (Europees) en door klimaatsverandering (mondiaal). Na een verandering kunnen hu

 6. Programma's voor levensvaardigheden op school : achtergronden, ontwikkeling en evaluatie van onderwijs in sociale en emotionele vaardigheden

  Gravesteijn, J.C.

  2010-01-01

  The thesis ‘ Skills for Life programs in school’ treats the theoretical foundations, design and evaluation of school-based Skills for Life programs, aimed at promoting social and emotional skills in children and adolescents. More specifically, the formation and development iterations of a Dutch Skil

 7. Farmaco-economische evaluatie van universele HIV-screening in de zwangerschap : een kosteneffectiviteitsanalyse voor Amsterdam

  Postma, Maarten; van den Hoek, J A; Beck, E J; Heeg, B; Jager, J C; Coutinho, R A

  2000-01-01

  OBJECTIVE: To estimate the cost effectiveness of universal screening for HIV of pregnant women in Amsterdam. DESIGN: Pharmaco-economic model calculation. METHOD: An estimate was made of the minimal and maximal prevalences of undiagnosed HIV infection during pregnancy for the whole of Amsterdam, base

 8. Kwaliteit van leven meten in economische evaluaties : het Nederlands EQ-5D-tarief

  Lamers, L M; Stalmeier, P F M; McDonnell, J; Krabbe, P F M; van Busschbach, J J

  2005-01-01

  OBJECTIVE: To value EQ-5D health states by a general Dutch public. EQ-5D is a standardised questionnaire that is used to calculate quality-adjusted life-years for cost-utility analysis. DESIGN: Descriptive. METHOD: A sample of 309 Dutch adults from Rotterdam and surroundings was asked to value 17 EQ

 9. Grazers in Vlielands duin; evaluatie van runderbegrazing in duinvalleien op Vlieland; deel 2: onderzoek in 2001

  Wingerden, van W.K.R.E.; Nijssen, M.; Slim, P.A.; Burgers, J.; Kats, van R.J.M.; Dobben, van H.F.; Noordam, A.P.; Martakis, G.F.P.; Esselink, H.; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.

  2002-01-01

  We evaluated seven years of light cattle grazing of dune valleys (Frisian Island of Vlieland) as to management objectives and effects on vegetation, flora and fauna. We compared data from 1993 and 2000 in a Before-After/Control-Impact design of 14 grazed and 14 ungrazed plots which were randomly sel

 10. Oordelen in taal. Semantische en pragmatische aspecten van evaluaties in narratieve communicatie.

  Bax, Marcel Martinus Hendrik

  1985-01-01

  In this study (the title of which can be paraphrased: Evaluative Language. Semantic and Pragmatic Features of Narrative Evaluations), we are concerned with an important domain of language use, viz. the expression of value judgements. Focusing on evaluative statements made in the course of stories to

 11. Programma's voor levensvaardigheden op school : achtergronden, ontwikkeling en evaluatie van onderwijs in sociale en emotionele vaardigheden

  Gravesteijn, J.C.

  2010-01-01

  The thesis ‘ Skills for Life programs in school’ treats the theoretical foundations, design and evaluation of school-based Skills for Life programs, aimed at promoting social and emotional skills in children and adolescents. More specifically, the formation and development iterations of a Dutch Skil

 12. Fusarium in uien : en rasverschillen in aantasting : evaluatie van een biotoets

  Visser, de C.L.M.

  1999-01-01

  Tolerante rassen kunnen een uitkomst bieden voor telers met percelen die aangetast zijn door Fusarium oxysporum f.sp. cepea. De biotoets kan inzicht geven in de kans op schade door Fusarium maar kost veel tijd en is daarmee relatief duur

 13. Opzet voor de dataverzameling bij de evaluatie van geïntensiveerd politietoezicht in het verkeer : eerste tussenrapportage van de evaluatie Regioprojecten van het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie.

  Heidstra, J. & Goldenbeld, C.

  2001-01-01

  The Public Prosecutor's Office (`Openbaar Ministerie' OM) has set itself a goal, during the coming years, to strongly intensify the enforcement of the so-called `spearheads' of the long-term road safety policy plan: speeding, alcohol use, seatbelt wearing, crash helmet use, and ignoring red traffic

 14. Opzet voor de dataverzameling bij de evaluatie van geïntensiveerd politietoezicht in het verkeer : eerste tussenrapportage van de evaluatie Regioprojecten van het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie.

  Heidstra, J. & Goldenbeld, C.

  2001-01-01

  The Public Prosecutor's Office (`Openbaar Ministerie' OM) has set itself a goal, during the coming years, to strongly intensify the enforcement of the so-called `spearheads' of the long-term road safety policy plan: speeding, alcohol use, seatbelt wearing, crash helmet use, and ignoring red traffic

 15. Evaluatie van de mini-FLOTAC-methode voor de detectie van gastro-intestinale parasieten bij grote huisdieren

  2016-01-01

  A new technique, mini-FLOTAC, has recently been developed for the microscopic diagnosis of infections with gastro-intestinal nematodes in domestic animals. In this comparative study of diagnostic techniques, the mini-FLOTAC technique was compared to the commonly used McMaster technique for the detection and quantification of gastro-intestinal parasites in livestock as well as for the evaluation of the time needed to perform the assays. One hundred fecal samples (78 horses, 11 bovines, 6 sheep...

 16. Malariameldingen in 2005: Evaluatie van de richtlijnen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) voor malariaprofylaxe

  Sondera, G J B; Plas, Simone M van der

  2006-01-01

  In The Netherlands, malaria is a notifiable disease in group C since 1999: the laboratory where the patient tested positive has to report the test results, together with a few demographic data, to the National Center for Disease Control (CIb). Since January 2005, the National Coordination Center for

 17. Ergonomische Evaluatie van Drie Prototypen van een Gevechtsbepak- Kingssysteem (Ergonomical Evaluation of Three Prototypes of a Military Backpack)

  1990-07-25

  MAXIMUM 200 WORDS, 1044 BYTE) Three prototypes of a new backpack for the Royal Netherlands Army were evaluated on ergonomical aspects, The physical...C was a vest-type backpack . Ammunition and equipment could be carried in attachable pockets. 10 The average loss of maximal physical performance with

 18. Evaluatie ex ante van de preklinische hulpverlening : praktische mogelijkheden tot verbetering van de situatie buiten de bebouwde kom.

  Flury, F.C.

  1989-01-01

  More than 50% of the annual number of about 1500 traffic fatalities in the Netherlands die during the therapyless interval, deprived of any form of medical care. The therapyless interval may become extremely long in cases not witnessed by other road users. Unfavourable factors for early detection

 19. Results and prospects Energy efficiency of MEE businesses in the Netherlands. Evaluation of the Long-term agreements energy efficiency MEE; Resultaten en vooruitzichten Energieefficientie MEE bedrijven in Nederland. Evaluatie Meerjaren afspraken energie efficientie MEE

  Walrecht, A.; Harmsen, H.; Steinbusch, K.

  2013-09-15

  The 'Long-Term Agreements on Energy Efficiency (MEE, abbreviated in Dutch) concerns agreements between the government and companies on the effective and efficient use of energy. The objective of MEE is to realize energy efficiency improvement in affiliated companies and businesses. The purpose of the evaluation is to answer the questions: (a) To what extent has the MEE contributed to additional savings on top of the planned autonomous energy saving; (b) What is, as a result of the MEE agreements, in the next years, the expected energy efficiency improvement; and (c) What are the implementation costs for the Dutch government and industry in relation to the benefits? [Dutch] De Meerjarenafspraken Energie-Efficiency (MEE) betreft afspraken tussen de overheid en bedrijven over het effectiever en efficienter inzetten van energie. Het doel van de evaluatie is antwoord te geven op de vragen: (a) In hoeverre heeft de MEE bijgedragen aan extra energiebesparing; (b) Wat is, als gevolg van de MEE afspraken, in de volgende jaren de te verwachten energie efficiency verbetering?; (c) Wat zijn de uitvoeringslasten bij overheid en bedrijfsleven in verhouding tot de baten?.

 20. Evaluatie Constructie Joint Support Ship (Evaluation Structure Joint Support Ship)

  2008-03-15

  op sterkte en levensduur. Gezien de zeer specifieke eisen gesteld aan bet schip is er geen of weinw, verge lij kings materiaal op basis waarvan een...constructie verdisconteert. Dit boudt in dat bet model zoals gegeven geen rekening boudt met de reductie van bet gewicbt door bet weggenomen materiaal ...wave balance -45000--Hogging wave balance E 25 0 25 so 75 100 125 150 175 200 Distance to ALL Figuur 4-4 Vergeljking verticaal buigend moment volgens

 1. Video-evaluatie `fietsstraat' Utrecht : evaluatie van verkeersgedrag van automobilisten, fietsers en voetgangers in de Burgemeester Reigerstraat, gebaseerd op video-opnamen op drie locaties zomer 1997. In opdracht van Arends & Samhoud Verkeers- en Vervoerkundige Diensten.

  Goldenbeld, C. & Schagen, I.N.L.G. van

  1997-01-01

  In the context of an experiment some physical adaptations were made in the Burgemeester Reigerstraat, located in the Utrecht town centre, in 1996. Among other things, this involved a narrowing of the carriageway for car and bicycle traffic. SWOV was commissioned to evaluate video recordings of

 2. Assessment of the Human Environment 2012; Balans van de Leefomgeving 2012

  Dassen, T.; Van Veen, M. (eds.)

  2012-09-15

  The Assessment of the Human Environment evaluates the extent to which policy objectives, as set by the Dutch Cabinet, are being met in the fields that concern the human environment (the environment, nature and space). The human environment is determined by local surroundings and accessibility of the workplace, as well as by more abstract or globally felt factors, such as climate change and the use of natural resources, such as land, water and fertilisers for food production. Although these factors together form the physical human environment, they do not add up to a single quality standard for the human environment. The issues that provide the concept of the human environment with concrete, relevant meaning are all separate, such as the quality of the local surroundings or global climate change. These findings present the most prominent developments in relation to the status of the various factors that determine the quality of the human environment, and compare these with government objectives for the policy areas. In areas where objectives are unlikely to be achieved, suggestions for policy improvements have been provided. Developments around all environmental, nature and spatial objectives can be found in the digital assessment - the website that accompanies this Assessment of the Human Assessment of the Human Environment 2012 (www.pbl.nl/balans2012; in Dutch) [Dutch] Deze Balans is een ex-durante evaluatie van het nationale beleid voor milieu, natuur, water en ruimte. In de Balans evalueert het PBL tweejaarlijks de effecten van het huidige vastgestelde en voorgenomen beleid. Dit keer inclusief de afspraken in het Lenteakkoord voor zover die voldoende concreet zijn uitgewerkt. De evaluatie is geordend rond zes thema's of maatschappelijke handelingssystemen waarin overheden, maatschappelijke partijen en burgers bij het nastreven van hun diverse doelen, van elkaar afhankelijk zijn: energie, voedsel, landelijk gebied, water, bereikbaarheid en het stedelijk

 3. Praktijkproef covergisting van varkensmest

  Timmerman, M.; Claessen, P.; André, G.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een praktijkproef uitgevoerd naar covergisting van nevenproducten uit de levensmiddelenindustrie met varkensmest. De doelstelling van de uitgevoerde praktijkproef was het bepalen van de biogasopbrengst van vijf coproducten, de samenstelling van het biogas, de

 4. Evaluation of the Decree on Emission Regulations for Medium-sized Combustion Installations; Evaluatie Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties

  Kroon, P.; Plomp, A.J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Van Berkel, L.; Burgers, W.; Hermans, L.; Groot, M.; Simonse, W. [Kenniscentrum InfoMil, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, Den Haag (Netherlands); Kruithof, P.; Taal, M.; Van Bergen, J.; Walthaus, H. [Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  for installations running less than 500 full-load hours per year and the reintroduction of an inspection prior to commissioning. Moreover, maximum ELVs for furnaces <50 MWth of 80 mg NOx/Nm{sup 3} for gas firing and 120 mg NOx/Nm{sup 3} for oil firing have been discussed. As a result of this evaluation, the Ab has been changed; for example, ELVs for combustion of non-standard fuels are now set by the licensing authority. Finally, several chapters in this report are devoted to biomass firing and potential restrictions of ELVs for new installations [Dutch] Dit rapport betreft een evaluatie van het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (Bems). Het besluit geeft milieuregels voor bedrijven die energie (warmte, elektriciteit, mechanische energie) opwekken door het verbranden van brandstoffen in stookinstallaties, zoals verwarmingsketels, motoren en gasturbines.

 5. De invloed van certificering op het bosbeheer

  Wolf, R.J.A.M.; Raffe, van J.K.

  2002-01-01

  FSC-certificering (Forest Stewardship Council) stelt eisen en voorwaarden aan het bosbeheer en de bosbedrijfsvoering in Nederlandse bosbedrijven. Achtereenvolgens worden besproken de eisen m.b.t.: bosbeheerplanning; functies, doelstellingen en maatregelen; inventarisatie, monitoring en evaluatie. Ce

 6. Evaluatie fietshelmcampagne 'Coole kop, helm op!' in Zeeland : effecten op helmgebruik en factoren van invloed. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  Goldenbeld, C. Boele, M.J. & Commandeur, J.J.F.

  2016-01-01

  Evaluation bicycle helmet campaign 'Wanna look cool, wear a helmet!' in the Province of Zeeland in the Netherlands : Effects on helmet use and influential factors. In the Netherlands children learn to cycle at an early age. The learning process is one of trial and error and as a result, children oft

 7. Emission trade can finance CO2-storage. Capture and storage of carbon dioxide in power plants; Emissiehandel kan CO2-opslag financieren. Opvang en opslag van kooldioxide bij energiecentrales

  Cozijnsen, J.

  2007-10-15

  CO2 capture and storage (CCS) is referred to in all policy documents as the solution in the transition towards a sustainable energy system. The march of CCS is held up, however, by the fact that it is a costly technique. The European Commission and the Member States are in doubt: subsidize or oblige. According to the author this choice does not have to be made if better use is made of CO2 emission trading. [mk]. [Dutch] C02-opvang en opslag (CCS) staat vermeld in alle beleidsdocumenten als de oplossing in de transitie naar een duurzame energiehuishouding. De opmars van CCS wordt echter gestuit doordat het een dure techniek is. De Europese Commissie en lidstaten twijfelen: subsidieren of verplichten? Volgens de auteur hoeft die keuze niet gemaakt te worden als er beter gebruik wordt gemaakt van CO2-emissiehandel.

 8. Beperking van de aansprakelijkheid van accountants

  Wallage, P.

  2008-01-01

  De beperking van de aansprakelijkheid van accountants staat momenteel wereldwijd hoog op de agenda van wet- en regelgevers. Reden is de angst dat door toekenning van onevenredig hoge claims een van de 'big 4' accountantskantoren zou kunnen omvallen. De grote vier bestaan uit de internationaal georga

 9. Toepassing van maaimeststoffen - Van Strien, 2011

  Burgt, van der G.J.H.M.; Rietberg, P.

  2012-01-01

  Dit is het eerste tussentijdse verslag van onderzoek naar de optimalisatie van bedrijfsinterne mineralenstromen. Het onderzoek vond plaats op het bedrijf van Joost van Strien. Gezien het feit dat dit het eerste jaar is van een meerjarig onderzoek gaat het vooral om het vastleggen en beschikbaar hebb

 10. Voedingswaarde van planten - gewichtstoename van rupsen. Experiment

  Huisman, T.; Loon, van J.; Hemerik, L.

  2005-01-01

  Het doel van dit experiment is het bepalen van het effect van voedseltype op gewichtstoename. Om zo’n effect vast te stellen op een wetenschappelijke manier, worden de gegevens geanalyseerd met de Wilcoxon tweesteekproeventoets

 11. Bereiding van bilirubinestandaarden

  Dreumel; H.J.van; Bosman; H.A.; Derks; H.J.G.M.; Hagen-Fast; A.K.; Koedam; J.C.; Klaasen; R.; Phielix-Strubbe; C.J.; Terlingen; J.B.A.

  1986-01-01

  Dit rapport beschrijft de bereiding van vijf partijen gevriesdroogde bilirubinestandaard. De volumeverandering die optreedt tengevolge van droogvriezen en reconstitutie kon worden berekend aan de hand van bepalingen van bilirubine, kalium, chloride en radioactiviteitsmetingen in de oorspronkelij

 12. Katalytisch verbranden van varkensmest

  Hendriks, J.

  1995-01-01

  Door het verbranden van mest kan het mestvolume worden verkleind. Binnenkort gaat op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel onderzoek van start om de mogelijkheden van het katalytisch verbranden van varkensmest te bekijken.

 13. Automatisch snelheidstoezicht op de N266 in Noord-Brabant : evaluatie van het effect op lange termijn.

  Oei, H.-l. Minnen, J. van & Goldenbeld, C.

  1995-01-01

  Four road stretches having a speed limit of 80 km/h were equipped with an electronic speed management system, consisting of a fixed warning sign, a switchable sign only showing when cars were speeding and automatic speed enforcing using radar and camera from road side mounted posts. This system was

 14. Energiebesparing bij de bewaring van plantgoed van tulp door temperatuurintegratie

  Gude, H.; Dijkema, M.H.G.E.

  2006-01-01

  Onderzoek naar de mogelijkheden van TI (temperatuurintegratie) bij de bewaring van tulpenplantgoed door het vaststellen van de tolerantie van enkele cultivars voor verhogingen van de dagtemperatuur en verlagingen van de nachttemperatuur

 15. Aspekte van die siekepastoraat

  H. J. C. Pieterse

  1980-06-01

  Full Text Available Die siekepastoraat vra ons aandag in hierdie tyd omdat die versorging van siekes ’n kenmerk is van die koms van die koninkryk van God. God se barmhartigheid het in sy volheid tot gelding gekom in die optrede van Jesus Christus. Die volle seën van die heil van die Ryk van God hou ook die versorging van die siekes in. Deur die heilswerk van Christus sien die blindes weer, loop die kreupeles, word melaatses gereinig, hoor die dowes, word dooies opgewek (Luk. 7:22.

 16. Modelsimulaties van het stadsklimaat van Rotterdam

  Ronda, R.J.; Steeneveld, G.J.; Hove, van B.

  2010-01-01

  Modelsimulaties zijn uitgevoerd ter inschatting van het Urban Heat Island effect van Rotterdam. Hiervoor is de meest recente versie van het Weather Research & Forecasting (WRF) model gebruikt dat is uitgerust met een Urban Canopy Model. Bovendien is gebruik gemaakt van specifieke stadeigenschapp

 17. Monitoring van verdroging; methodische aspecten van meetnetoptimalisatie

  Gaast, van der J.W.J.; Massop, H.T.L.; Heuvelink, G.B.M.

  2005-01-01

  In dit onderzoek (in opdracht van Natuurplanbureau) zijn methodische aspecten van verdrogingsmonitoring onderzocht. Het gaat hierbij om monitoring van de freatische grondwaterstand. Om het verdrogingsprobleem in kaart te brengen zijn op basis van een eenvoudige methode landsdekkende Gt-kaarten gemaa

 18. De effectiviteit van tandenpoetsen

  van der Weijden, F.; Slot, D.E.

  2013-01-01

  Voor de preventie en behandeling van parodontitis en cariës staat de verwijdering van tandplaque centraal. Verwijderen van tandplaque en de natuurlijke reiniging van het gebit door fysiologische krachten - dat wil zeggen wrijving van de tong en de wangen - is uiterst gering (Lindhe & Wicén, 1969).

 19. Staat van zoonosen 2009

  Aalten M; Stenvers O; van Pelt W; Braks M; Schimmer B; Langelaar M; LZO; EPI; cib

  2011-01-01

  De Staat van zoonosen 2009 geeft een overzicht van de trends in het voorkomen bij mens en dier van verschillende zoonosen. De cijfers zijn gebaseerd op de data die jaarlijks gemeld worden aan de Europese Commissie, in het kader van Directive 2003/99/EC, over de monitoring van zoonosen en zoonotische

 20. De hand van Huizinga

  Huizinga, Johan

  2009-01-01

  De hand van Huizinga bevat een nieuwe selectie van de belangrijkste essays uit het omvangrijke oeuvre van de wereldberoemde Nederlandse historicus Johan Huizinga. Deze essays en studies zijn geselecteerd op basis van de diverse disciplines waarmee Huizinga zich bezighield - van de Middeleeuwen tot

 1. Effecten van clustering van vliegbewegingen van civiele helikopsters in de omgeving van Den Helder Airport

  Smit, C.J.

  2009-01-01

  Den Helder Airport streeft naar een uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van "groot verkeer" van 22.000 naar 25.000 per jaar. Een dergelijke verruiming kan tot gevolg hebben dat op bepaalde tijden van de dag, met name in de vroege ochtenduren, een sterke clustering van vliegbewegingen optreedt

 2. De effectiviteit van tandenpoetsen

  van der Weijden, F.; Slot, D.E.

  2013-01-01

  Voor de preventie en behandeling van parodontitis en cariës staat de verwijdering van tandplaque centraal. Verwijderen van tandplaque en de natuurlijke reiniging van het gebit door fysiologische krachten - dat wil zeggen wrijving van de tong en de wangen - is uiterst gering (Lindhe & Wicén, 1969). D

 3. Effectieve bestrijding van varroa

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en

 4. Concentraties van totaal en zeswaardig chroom, arseen en koper in de lucht bij houtverduurzamingsbedrijven in Nederland. Evaluatie van de risico's voor omwonenden

  Mennen MG; Knol-Vos de T; Fortezza F; Piso S; Koot W; Ritsema R.; Janssen PJCM; Kliest JJG; IEM; LLO; CSR; LAC

  1997-01-01

  Air emissions and concentrations of copper, arsenic and chromium (both hexavalent and total chromium) were studied at wood preservation plants in the Netherlands. The aim of the study was to obtain a broad idea of the emissions and immissions of these components in air at wood preservation plants, a

 5. Concentraties van totaal en zeswaardig chroom, arseen en koper in de lucht bij houtverduurzamingsbedrijven in Nederland. Evaluatie van de risico's voor omwonenden

  Mennen MG; Knol-Vos de T; Fortezza F; Piso S; Koot W; Ritsema R.; Janssen PJCM; Kliest JJG; IEM; LLO; CSR; LAC

  1997-01-01

  Air emissions and concentrations of copper, arsenic and chromium (both hexavalent and total chromium) were studied at wood preservation plants in the Netherlands. The aim of the study was to obtain a broad idea of the emissions and immissions of these components in air at wood preservation plants,

 6. Snelheidscampagne in Zuid-Oost Fryslân II : resultaten van het evaluatie-onderzoek. In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland.

  Oei, H.-L. & Goldenbeld, C.

  1998-01-01

  The objective of this evaluation study was to ascertain the effect of a long and repetitive campaign on speeding, offences and attitude of drivers on a network of rural roads with a speed limit of 80 km/h. The aim is general prevention, that is to reduce speeds driven, irrespective of time and place

 7. Aanpak voor de evaluatie van 30 km/uur-maatregel. Notitie ten behoeve van de Onderzoekbegeleidingsgroep 30 km/uur-gebieden.

  Kraay, J.H.

  1984-01-01

  motorised traffic in residential areas often goes too fast. The maximum speed limit of 50 km/h is even often too high for some streets in such areas, in particular in the older ones. Therefore a lower speed limit of 30 km/h has been introduced since january 1, 1984 in the netherlands. There is

 8. Snelheidscampagne 1995 in Eindhoven : resultaten van het evaluatie-onderzoek. In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant.

  Oei, H.-l. & Goldenbeld, C.

  1996-01-01

  In 1995, a speed campaign was conducted on the main street network in the Dutch city of Eindhoven. The campaign consisted of: (a) speed enforcement using a radar and camera from an unmarked car parked alongside the road; (b) information through the press and local radio and TV station before and dur

 9. Evaluatie van de relaties van dioxine-emissiemetingen aan de OLAF- Leeuwarden met gehalten in grond en melk in de omgeving

  Matthijsen AJCM; van den Berg R; Derks HJGM; van Jaarsveld JA; de Jong APJM; Slob W; Theelen RMC; Sein AA

  1991-01-01

  Dioxin levels in soil in the vicinity of the minicipal solid waste incinerator OLAF in Leeuwarden have been examined. Measurements were made at ten locations situated at regular intervals over a distance of 8 km north-east of the incinerator. Levels in soil were between 3+-0,5 and 23+-1 ng TEQ per

 10. Evaluatie van de relaties van dioxine-emissiemetingen aan de AVI- Zaanstad met gehalten in grond en melk in de omgeving

  Langeweg F; van den Berg R; Slob W; de Jong APJM; Derks HJGM; van Jaarsveld JA; Matthijsen AJCM

  1990-01-01

  Since April 20 1990, the municipal solid waste incinerator (MSWI) AVI- Zaanstad in the Netherlands is closed down. One of the reasons for the closing down were high emission rates of dioxins resulting in increased dioxin levels in cow's milk from dairing farms in the vicinity. Since the emiss

 11. Rijden onder invloed in de provincie Noord-Brabant 1991/1992 : evaluatie van de alcoholcampagne 1991-1992 van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid ROV.

  Mathijssen, M.P.M.

  1992-01-01

  For the third time in succession, the Regional Organization for Traffic Safety conducted an alcohol campaign in the Dutch province of North Brabant, at the end of 1991 and the beginning of 1992. The campaign, which lasted for three months, consisted of an intensive police surveillance combined with

 12. Rijden onder invloed in de provincie Noord-Brabant 1990/1991 : evaluatie van de alcoholcampagne 1990-1991 van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid ROV.

  Mathijssen, M.P.M.

  1992-01-01

  For the second time in succession, the Regional Organization for Traffic Safety conducted an alcohol campaign in the Dutch province of North Brabant, at the end of 1990 and the beginning of 1991. The campaign, which lasted for two and a half months, consisted of an intensive police surveillance

 13. Van bulk naar kwaliteit.

  Ziggers, G.W.

  1993-01-01

  De uitvoering van het project IKB (Integrale Kwaliteits Beheersing) ondersteunt de marktgerichte produktie van vleeskuikens. Maatregelen moeten waarborgen geven voor een veilig en kwalitatief goed produkt en een stabilizering of vergroting van de afzetmarkt

 14. Aankoopfactoren van vlees

  Tacken, G.M.L.

  2001-01-01

  In het kader van het onderzoeksprogramma 'Toekomstige veehouderijsystemen' is onderzoek verricht naar duurzame en economisch haalbare veehouderijconcepten. Daarbij kwam als één van de onderwerpen de aankoopfactoren van vlees aan bod.

 15. Nieuws van het naamgevingsfront

  Hoffman, M.H.A.

  2008-01-01

  Wetenschappers en beleidsmakers uit de hele wereld kwamen in Wageningen bijeen om te spreken over naamgeving van cultuurgewassen. Marco Hoffman van PPO Bomen was namens de Nederlandse boomkwekerijsector van de partij en hij selecteerde de belangrijkste onderwerpen.

 16. Bewaring van knolvenkel

  Wijk, van C.A.P.; Ligthart, J.

  1993-01-01

  Ter verlenging van de aanvoerperiode van knolvenkel zijn van 1990 t/m '92 bewaarproeven uitgevoerd. Bewaard is bij normale luchtsamenstelling, een hoge relatieve luchtvochtigheid en lage temperatuur (0 tot +1 graden Celsius)

 17. Collectie Van den Bree

  Voerman, Gerrit; van den Bree, R.A.P.; Koole, Ruud

  1988-01-01

  Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van R.A.P. van den Bree, betrekking hebbende op de Evangelische Volkspartij {EVP) (1979-1986), opgesteld door R.A.P. van den Bree en G. Voerman, 1987

 18. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 19. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 20. Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden

  Loon, van P.C.C.

  2004-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en opl

 1. Belang van dispersie bij herstel van waternatuur

  Didderen, K.; Verdonschot, P.F.M.

  2010-01-01

  Resultaten van herstelmaatregelen in wateren vallen vaak tegen, omdat de gewenste fauna niet (terug)komt. Een belangrijke reden hiervoor is dat (her)kolonisatie van waterfauna moet plaatsvinden vanuit bronpopulaties. Om meer te weten te komen over de dispersie van macrofauna en hun verplaatsing door

 2. Routekeuze van automobilisten : resultaten van een vragenlijstonderzoek.

  Goldenbeld, C. Drolenga, J. & Smits, A.

  2007-01-01

  Dit rapport doet verslag van een vragenlijstonderzoek naar routekeuze van automobilisten in de regio Den Haag. Aan meer dan 400 automobilisten uit vier woongebieden op 20-25 km afstand ten noorden van Den Haag is gevraagd welke routes zij regelmatig met de auto naar Den Haag rijden, en welke alterna

 3. Vetzuur- en sterolsamenstelling van zonnebloemolie

  Coors, R.G.; Muuse, B.G.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek is: bepaling van de gemiddelde samenstelling van de vetzuren en sterolen in ruwe zonnebloemolie. Van ca. 50 oliemonsters van zonnebloempitten met bekende herkomst werd de vetzuursamenstelling bepaald, alsmede in enkele monsters het sterolgehalte en de sterolsamenstelling.

 4. Een geschiedenis van vleesloos eten

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 5. Vetzuur- en sterolsamenstelling van zonnebloemolie

  Coors, R.G.; Muuse, B.G.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek is: bepaling van de gemiddelde samenstelling van de vetzuren en sterolen in ruwe zonnebloemolie. Van ca. 50 oliemonsters van zonnebloempitten met bekende herkomst werd de vetzuursamenstelling bepaald, alsmede in enkele monsters het sterolgehalte en de sterolsamenstelling.

 6. Een geschiedenis van vleesloos eten

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 7. Toetsing van modelberekeningen van uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied

  Bonten, L.T.C.

  2007-01-01

  Modelberekeningen van de uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied zijn getoetst aan de uitspoeling op basis van stoffenbalansen van oppervlaktewatersystemen. Uit de toetsing blijkt dat uitspoeling volgens modelberekeningen niet systematisch afwijkt van uitspoeling op basis va

 8. Berekening van de verwijdering van micro-organismen bij de bereiding van drinkwater

  Evers EG; Groennou JTH; MGB; Kiwa

  1999-01-01

  Het microbiologisch gezondheidsrisico van drinkwater wordt gedeeltelijk bepaald door de mate van verwijdering van pathogenen gedurende het zuiveringsproces. In dit rapport worden de huidige beschikbare benaderingen om de mate van verwijdering op basis van data sets te schatten, beschreven en

 9. Kroonjuwelen van de Kaap

  Sluiter, L.; Schaminee, J.H.J.

  2012-01-01

  'Kroonjuwelen van de Kaap' neemt de fascinerende wereld van de Kaap onder de loep. Niet alleen de biologische rijkdom van het fynbos, maar ook de geschiedenis van het gebied en zijn bewoners. Na eeuwenlang op zichzelf te hebben geleefd, in nauw samenspel met de natuur, kregen de oorspronkelijke bewo

 10. Economische gevolgen van ontwapening

  Duisenberg, Willem Frederik

  1965-01-01

  Samenvatting van de gehele studie 4.1. Economie en ontwapening Ontwapening betekent in deze studie de algehele, snelle afschaffing van alle militaire maatregelen in aIle landen. Het negeren van de politieke waarschijnlijkheden die veeleer wijzen op een zeer geleidelijke afschaffing van slechts

 11. Van afval naar maaltijd

  Pereira da Silva, F.I.D.G.

  2013-01-01

  Het doel van het project is om te onderzoeken in hoever het benutten van afval of reststromen voor de productie van, voor mensen geschikt voedsel, haalbaar is. Door middel van een case (uitgevoerd in samenwerking met het bedrijf Smeding) worden een aantal aspecten omtrent de voedselkwaliteit en -vei

 12. Gevolgen van hydrocephalus

  Tromp, Cornelis Nicolaas

  1984-01-01

  Hydrocephalus is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die de clinicus vrij lang voor grote problemen ten aanzien van de behandeling heeft qesteld. Door de toepassing van de ventriculo-atriale shunttechniek zijn de behandelingsmogelijkheden van hydrocephalus sterk verbeterd. Deze studie probe

 13. Gevolgen van hydrocephalus

  Tromp, Cornelis Nicolaas

  1984-01-01

  Hydrocephalus is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die de clinicus vrij lang voor grote problemen ten aanzien van de behandeling heeft qesteld. Door de toepassing van de ventriculo-atriale shunttechniek zijn de behandelingsmogelijkheden van hydrocephalus sterk verbeterd. Deze studie

 14. Pyrolyse van acetyleenethers

  Rosebeek, Barthelomeus

  1961-01-01

  In het eerste hoofdstuk wordt nader ingegaan op de pyrolyse van acetyleenethers, terwijl er ook de reactie van acetyleenethers met keteen in besproken wordt. Het tweede hoofdstuk handelt over de bereiding van de uitgangsstoffen, de volgende twee hoofdstukken geven de resultaten van de pyrolysereacti

 15. Biochars van dierlijke mest

  Ehlert, P.A.I.; Oenema, O.

  2010-01-01

  Informatieposter over Biochars van dierlijke mest. Wereldwijd neemt de belangstelling voor pyrolyse van biomassa toe. Die belangstelling vloeit voort uit de productie van: 1) energie uit hernieuwbare biomassa; 2) grondstoffen voor de chemische industrie, ter vervanging van aardolie; 3) biochar, met

 16. Fysiotherapeutische behandeling van kaakklachten

  Visscher, C.M.

  2015-01-01

  In dit artikel worden verschillende behandelmogelijkheden van een orofaciaal fysiotherapeut voor de behandeling van tmd-pijn besproken. Een belangrijk onderdeel van deze behandeling bestaat uit het geven van uitleg over de aandoening en de achterliggende oorzaak, gecombineerd met adviezen over event

 17. Economische gevolgen van ontwapening

  Duisenberg, Willem Frederik

  1965-01-01

  Samenvatting van de gehele studie 4.1. Economie en ontwapening Ontwapening betekent in deze studie de algehele, snelle afschaffing van alle militaire maatregelen in aIle landen. Het negeren van de politieke waarschijnlijkheden die veeleer wijzen op een zeer geleidelijke afschaffing van slechts enkel

 18. Het raadsel van Utopia

  Berg, F. van den; Poldervaart, S.; Voogd, P. de; Dun, F. van; Bierens, S.; Raak, R. van; Dettingmeijer, R.

  2003-01-01

  Utopieën zijn gedetailleerde ontwerpen voor een andere en betere samenleving. Door de eeuwen heen zijn er talloze utopieën verschenen zoals De Republiek van Plato en Utopia van Thomas More. Ook in de twintigste eeuw zijn er utopieën verschenen als Erewhon van Samuel Butler, Walden Two van

 19. Het effect van huisvesting op het welzijn van paarden

  Visser, E.K.

  2007-01-01

  Enkele decennia geleden werd de kennis van paarden nog automatisch overgedragen van vader op zoon, omdat veel families dagelijks met paarden werkten. Eén van de gevolgen van een veranderende manier van houden van en omgaan met paarden is het ontstaan van stress en frustratie. Een aanzienlijk deel va

 20. Die wysgerige konsepsie van Thomas van Aquino

  Thomas Van Aquino

  1976-03-01

  Full Text Available Samevattend is tot dusver die volgende aangetoon: Die werklikheid vertoon volgens Thomas 'n hierargiese struktuur. Daar is verskillende grade van syn. God is die hoogste, die volheid van syn, en by die laere synsniveaus is daar steeds 'n verdere verwydering van hierdie synsvolmaaktheid in die rigting van absolute afwesigheid van syn. Hierdie synshiërargie is volgens die vorm-materieskema opgebou. Die materie in die hoëre synslaag word vorm vir die laere, of omgekeerd: die vorm van die laere is die materie vir die hoëre dinge. God is absoluut suiwer vorm of wet (essensie. Die vorme van die dinge is die goddelike wet (genoem exemplar, similitudo, ratio, verbum of imago wat deur God daarin geskape is. God druk op dié wyse sy gelykenis op kreatuur.like wyse uit. Sy absolute volmaaktheid kan alleen tot uitdrukking gebring word deur 'n veelheid en verskeidenheid van geskape dinge. God word deur Thomas die causa effiaiens en exemplaris genoem. Die verhouding tussen Skepper en geskape werklikheid is dus dié van oorsaak en gevolg. As gevolg van sy wetsidee word daar deur Thomas dus nie duidelik tussen Skepper en skepping onderskei nie, want skepping beteken volgens hom onder andere dat God iets goddeliks (die wet in die dinge lê. Via die goddelike wet in die dinge ingeskape, is daar 'n sekere kontinuiteit tussen God en kosmos.

 1. Aansprakelijkheid : Een teken van kwaliteit

  van Lent, L.A.G.M.; Eken, R.C.W.

  1995-01-01

  Het vraagstuk van de aansprakelijkheid van accountants is actueler dan ooit. In het onderliggende artikel wordt een theoretische beschouwing gegeven van de economische gevolgen van het beperken van de aansprakelijkheid van accountants. De beschouwing wordt ondersteund door middel van de uitkomsten v

 2. Het planetarium van Hartog van Laun

  Hans Hooijmaaijers

  2009-12-01

  Full Text Available The instrument maker Hartog van Laun devised a special table for an orrery, a lunarium and a tellurium. Van Laun made these instruments for educational purposes, but what makes his planetariums so interesting is the great variety and accuracy of demonstrations one can perform with them. In this paper I will deal with Van Laun and his instrument makers business. I will outline the design of the planetarium and some of the firm’s other instruments. Furthermore I will demonstrate that the detailed description of the planetarium made by Professor Jan Hendrik van Swinden boosted the spread of the instrument.

 3. Gedrag van gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem ; resultaten van kolomproeven

  Lagas; P.; Snell; M.C.; Kappers; F.I.; Pool; W.G.; Berg; S. van den

  1986-01-01

  Het gedrag van gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem werd in het laboratorium onder gecontroleerde omstandigheden onderzocht met behulp van grondkolommen van 10 cm. In de kolommen werden profielen opgebouwd van een drietal verschillende grondsoorten: podzol, eerdgrond en veen, met organisch

 4. Bibliografie van de geschiedenis van de Nederlandse tuinarchitectuur 2000

  Dijkstra, A.; Missel, L.

  2001-01-01

  Deze bibliografie is een selectie van publicaties over de geschiedenis van tuinen, parken, buitenplaatsen, begraafplaatsen en groenvoorzieningen. Deze titels vormen een onderdeel van een bestand TUINPAD van ruim 2200 titels, die via internet te raadplegen zijn

 5. De acceptatie van innovaties in de context van een netwerksamenleving

  Hillebrand, B.; Driessen, P.H.; Kok, R.A.W.

  2010-01-01

  De acceptatie van nieuwe producten is in de literatuur uitgebreid bestudeerd. Maar er is weinig aandacht besteed aan de acceptatie van nieuwe producten in de context van een netwerksamenleving. In een netwerksamenleving hangt de acceptatie van een nieuw product niet alleen af van de bereidheid van k

 6. Mogelijkheden tot productie van beertjes

  Scholten, R.; Huiskes, J.

  1994-01-01

  In opdracht van het Produktschap Vee en Vlees is het project Mogelijkheden tot productie van vleesbeertjes en afzet van vlees en vleesproducten hiervan uitgevoerd. De afzetmogelijkheden voor vlees van beertjes zijn en blijven vooralsnog minimaal

 7. De metamorfoses van het Justus van Effencomplex

  Van Emstede, C.I.C.

  2012-01-01

  De Justus van Effencomplex in Spangen, dat architect Michiel Brinkman in 1918 ontwierp, werd in 1985 bijgeschreven in het monumentenregister. Een ingrijpende renovatie vondplaats tussen 1983 en 1989 in het kader van de Rotterdamse stadsvernieuwing. In 2010 was het complex echter opnieuw in zo een

 8. De effectiviteit van daltononderwijs

  van der Zee, Symen

  2015-01-01

  In dit proefschrift is de effectiviteit van daltononderwijs onderzocht. De eerste vraag waarop is ingegaan, is waarom daltononderwijs focust op effectiviteit. De belangrijkste reden hiervoor blijkt de discussie in de samenleving te zijn over de doeltreffendheid van vernieuwend onderwijs. Vervolgens

 9. Microbieel aanzuren van vleesvarkensmest

  Hendriks, J.; Vrielink, M.

  1994-01-01

  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij onderzoekt op het Varkensproefbedrijf te Raalte het effect van het microbieel aanzuren van vleesvarkensmest op de ammoniakemissie. Hierbij wordt de mest aangezuurd met melkzuur, geproduceerd door melkzuurbacteriën.

 10. Weidegang van geiten

  Eekeren, van N.J.M.

  2011-01-01

  Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij. Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting,

 11. Evaluatie "Understanding Company-Level marketing strategies for sustainability" (WP-047)

  Frambach, R.; Ingenbleek, P.T.M.; Fischer, A.; Trijp, van J.C.M.

  2010-01-01

  Dit TransForum project is uitgevoerd binnen het wetenschappelijke programma Mobilisatie van de vraag naar duurzame producten, en richt zich specifiek op de vraag hoe voedselverwerkingsbedrijven gemotiveerd worden duurzaam te ondernemen door de contacten met andere bedrijven in de voedselketen.

 12. Evaluatie "Understanding Company-Level marketing strategies for sustainability" (WP-047)

  Frambach, R.; Ingenbleek, P.T.M.; Fischer, A.; Trijp, van J.C.M.

  2010-01-01

  Dit TransForum project is uitgevoerd binnen het wetenschappelijke programma Mobilisatie van de vraag naar duurzame producten, en richt zich specifiek op de vraag hoe voedselverwerkingsbedrijven gemotiveerd worden duurzaam te ondernemen door de contacten met andere bedrijven in de voedselketen.

 13. Effectiveness of energy subsidies. Study on the cost-effectiveness of a few subsidies and fiscal regulations in the period 1988-1999 in the Netherlands. Appendices; Effectiviteit energiesubsidies. Onderzoek naar de effectiviteit van enkele subsidies en fiscale regelingen in de periode 1988-1999. Bijlagen

  De Beer, J.G.; Kerssemeeckers, M.M.M.; Blok, K. [Ecofys, Utrecht (Netherlands); Aalbers, R.F.T. [OCFEB, Erasmus Universiteit, Rotterdam (Netherlands); Vollebergh, H.R.J.; Ossokina, J. [Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam (Netherlands); De Groot, H.L.F. [Vrije Universiteit, Amsterdam (Netherlands); Mulder, P. [Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Amsterdam (Netherlands)

  2000-12-15

  The Dutch government used several financial tools (subsidies, fiscal regulations) to stimulate energy conservation and CO2 emission reduction, the so-called energy subsidies. In this report the results of a study on the cost-effectiveness of such subsidies in the period 1988-1999 are presented and discussed in detail. [Dutch] In het recente verleden zijn door de overheid diverse financiele instrumenten, zoals subsidies en fiscale regelingen, ingezet om energiebesparing en de reductie van de CO2-emissie te bevorderen. Deze financiele instrumenten worden in dit rapport aangeduid met de algemene term 'energiesubsidies'. Door de werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Energiesubsidies moet de vraag worden beantwoord hoe energiesubsidies zodanig vorm kunnen worden gegeven dat tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijk effect kan worden bereikt. De werkgroep IBO heeft Ecofys en de Erasmus Universiteit de opdracht gegeven een evaluatie uit te voeren van de effectiviteit van een aantal regelingen die van kracht waren in de periode 1988 - 1999. Er zijn zes regelingen onderzocht: Energie InvesteringsAftrek (EIA); Energie Investeringsaftrek voor de non-profit sector en bijzondere sectoren (EINP); Vrije Afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL); Regelingen ter stimulering van de implementatie van zon-thermische systemen (SET, SES, BSET, SASZ); Regelingen ter stimulering van investeringen in warmte/krachtkoppeling (WKK) (SES, SET, BSET); en Wet Belasting op Milieugrondslag art 36 O (regulerende energiebelasting of REB)

 14. Effectiveness of energy subsidies. Study on the cost-effectiveness of a few subsidies and fiscal regulations in the period 1988-1999 in the Netherlands. A summary report; Effectiviteit energiesubsidies. Onderzoek naar de effectiviteit van enkele subsidies en fiscale regelingen in de periode 1988-1999. Samenvatting

  De Beer, J.G.; Kerssemeeckers, M.M.M.; Blok, K. [Ecofys, Utrecht (Netherlands); Aalbers, R.F.T. (OCFEB, Erasmus Universiteit Rotterdam); Vollebergh, H.R.J.; Ossokina, J. [Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam (Netherlands); De Groot, H.L.F. [Vrije Universiteit, Amsterdam (Netherlands); Mulder, P. [Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Amsterdam (Netherlands)

  2002-01-01

  The Dutch government used several financial tools (subsidies, fiscal regulations) to stimulate energy conservation and CO2 emission reduction, the so-called energy subsidies. In this report the results of a study on the cost-effectiveness of such subsidies in the period 1988-1999 are summarized [Dutch] In het recente verleden zijn door de overheid diverse financiele instrumenten, zoals subsidies en fiscale regelingen, ingezet om energiebesparing en de reductie van de CO2-emissie te bevorderen. Deze financiele instrumenten worden in dit rapport aangeduid met de algemene term 'energiesubsidies'. Door de werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Energiesubsidies moet de vraag worden beantwoord hoe energiesubsidies zodanig vorm kunnen worden gegeven dat tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijk effect kan worden bereikt. De werkgroep IBO heeft Ecofys en de Erasmus Universiteit de opdracht gegeven een evaluatie uit te voeren van de effectiviteit van een aantal regelingen die van kracht waren in de periode 1988 - 1999. Er zijn zes regelingen onderzocht: Energie InvesteringsAftrek (EIA); Energie Investeringsaftrek voor de non-profit sector en bijzondere sectoren (EINP); Vrije Afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL); Regelingen ter stimulering van de implementatie van zon-thermische systemen (SET, SES, BSET, SASZ); Regelingen ter stimulering van investeringen in warmte/krachtkoppeling (WKK) (SES, SET, BSET); en Wet Belasting op Milieugrondslag art 36 O (regulerende energiebelasting of REB)

 15. Effectiveness of energy subsidies. Study on the cost-effectiveness of a few subsidies and fiscal regulations in the period 1988-1999 in the Netherlands; Effectiviteit energiesubsidies. Onderzoek naar de effectiviteit van enkele subsidies en fiscale regelingen in de periode 1988-1999

  De Beer, J.G.; Kerssemeeckers, M.M.M.; Blok, K. [Ecofys, Utrecht (Netherlands); Aalbers, R.F.T. [OCFEB, Erasmus Universiteit, Rotterdam (Netherlands); Vollebergh, H.R.J.; Ossokina, J. [Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam (Netherlands); De Groot, H.L.F. [Vrije Universiteit, Amsterdam (Netherlands); Mulder, P. [Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Amsterdam (Netherlands)

  2000-12-15

  The Dutch government used several financial tools (subsidies, fiscal regulations) to stimulate energy conservation and CO2 emission reduction, the so-called energy subsidies. In this report the results of a study on the cost-effectiveness of such subsidies in the period 1988-1999 are presented and discussed in detail. [Dutch] In het recente verleden zijn door de overheid diverse financiele instrumenten, zoals subsidies en fiscale regelingen, ingezet om energiebesparing en de reductie van de CO2-emissie te bevorderen. Deze financiele instrumenten worden in dit rapport aangeduid met de algemene term 'energiesubsidies'. Door de werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Energiesubsidies moet de vraag worden beantwoord hoe energiesubsidies zodanig vorm kunnen worden gegeven dat tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijk effect kan worden bereikt. De werkgroep IBO heeft Ecofys en de Erasmus Universiteit de opdracht gegeven een evaluatie uit te voeren van de effectiviteit van een aantal regelingen die van kracht waren in de periode 1988 - 1999. Er zijn zes regelingen onderzocht: Energie InvesteringsAftrek (EIA); Energie Investeringsaftrek voor de non-profit sector en bijzondere sectoren (EINP); Vrije Afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL); Regelingen ter stimulering van de implementatie van zon-thermische systemen (SET, SES, BSET, SASZ); Regelingen ter stimulering van investeringen in warmte/krachtkoppeling (WKK) (SES, SET, BSET); en Wet Belasting op Milieugrondslag art 36 O (regulerende energiebelasting of REB)

 16. Evaluatie van het project `Fryske Diken' : evaluatie van de effecten van geïntensiveerd politietoezicht in het verkeer in Friesland in de periode februari-december 1998. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  Goldenbeld, C. Mathijssen, M.P.M. & Bunk, K.

  1999-01-01

  In February 1998, an ambitious project with intensified police surveillance began in the northern province of Friesland. It was called "Frisian Dykes". This report describes an evaluation study into the effects of intensified police surveillance on speeding, drunken driving, seat belt use, and the n

 17. Evaluatie van het project `Fryske Diken' : evaluatie van de effecten van geïntensiveerd politietoezicht in het verkeer in Friesland in de periode februari-december 1998. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  Goldenbeld, C. Mathijssen, M.P.M. & Bunk, K.

  1999-01-01

  In February 1998, an ambitious project with intensified police surveillance began in the northern province of Friesland. It was called "Frisian Dykes". This report describes an evaluation study into the effects of intensified police surveillance on speeding, drunken driving, seat belt use, and the n

 18. Benaderingen van over

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken me

 19. Bronnen van diffuse bodembelasting

  Lijzen JPA; Ekelenkamp A; LBG; DGM/BO

  1995-01-01

  Ten behoeve van het preventieve bodembeleid was onvoldoende duidelijk welke bijdrage diverse bronnen leveren aan diffuse bodembelasting. Doel van deze inventarisatie was beschikbare kennis over diffuse bodembelasting te bundelen en kennis-lacunes aan te geven. Nevendoel is het beschrijven van de

 20. Handelsstromen van pluimveevlees

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen en vooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedt input voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemen om het aanbieden van rauw pluimveev

 1. Certificering van biologische restaurants

  Soethoudt, J.M.

  2006-01-01

  In Nederland zijn meer dan 100 restaurants, die zichzelf als biologisch restaurant presenteren. Echter, de betekenis van 'biologisch restaurant' is niet gedefinieerd, zodat de consument niet weet waar hij op kan rekenen. Het idee, ontstaan bij Eric van Veluwen van Kasteel Rhederoord, tot verkenning

 2. Handelsstromen van pluimveevlees

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen en vooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedt input voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemen om het aanbieden van rauw

 3. Het telefoonnummer van God

  Jansen, J.J.G.

  2004-01-01

  Er zijn duizenden moslims die twijfelen. Die er aan twijfelen of de verschrikkingen van de Hel wel echt bestaan. Die niet zeker weten of de Koran wel precies het letterlijke woord van God is. Die zich afvragen op de profeet van de islam, Mohammed (570-632), nog wel een goed voorbeeld vormt voor de

 4. Teelt van hybride wintertarwerassen

  Timmer, R.D.; Paauw, J.G.M.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van de teelt van hybride wintertarwerassen onder Nederlandse omstandigheden in beeld te brengen zijn er van 2000-2002 proeven uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf te Lelystad. In deze proeven zijn een 4-tal hybriderassen (Hybnos, Hyno-braba, Hyno-esta, Mercury) vergeleken met een s

 5. Certificering van biologische restaurants

  Soethoudt, J.M.

  2006-01-01

  In Nederland zijn meer dan 100 restaurants, die zichzelf als biologisch restaurant presenteren. Echter, de betekenis van 'biologisch restaurant' is niet gedefinieerd, zodat de consument niet weet waar hij op kan rekenen. Het idee, ontstaan bij Eric van Veluwen van Kasteel Rhederoord, tot verkenning

 6. Van landbouw naar landschap

  Pessers, D.W.J.M.; Kistenkas, F.H.

  2010-01-01

  De weg van de aloude Mansholt doctrine naar een geheel nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GBL) is lang. Het voordeel van de huidige mervoudige crisis kan evenwel zijn dat er eindelijk ens schot komt in de omvorming van de traditionele kwantiteitslandbouw naar een duurzame kwaliteitslan

 7. Idola van de crossmedia

  Vliet, H.M.M. van; Twisk, Job; Winkel, Kees; Fröling, Hans; Bakker, Geeske; Hekman, Erik

  2008-01-01

  De uitingen van de crossmedia dringen zich steeds nadrukkelijker aan ons op. Een toenemend aantal crossmedia diensten en producten doet een beroep op onze aandacht en financiën: van interactieve televisieprogramma’s op websites, tot themakanalen op mobiele apparaten, fysieke bijeenkomsten van on

 8. Benaderingen van over

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken

 9. Het nut van stadsgroen

  Hop, M.E.C.M.

  2013-01-01

  In de afgelopen jaren is de belangstelling voor de functies van beplanting in de stad sterk toegenomen. Want deze zogenaamde ecosysteemdiensten blijken belangrijk te zijn voor de leefbaarheid van de stad. PPO geeft een overzicht van de recente bevindingen op dit gebied, gebaseerd op het “Themaonderz

 10. Benaderingen van over

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken me

 11. Emissies en bestrijdingsmaatregelen van ammoniak

  Laurier; M.B.H.M.

  1984-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van ammoniakemissies en van rendementen en kosten van maatregelen om deze te bestrijden. Op basis van gegevens van het Centraal Planbureau is een project voor 1990 en 2000 gemaakt van de mestproduktie en daarmee samenhangde ammoniakuitworp op landelijke

 12. Een analyse van kosten en baten van de invoering van latexvrije handschoenen in ziekenhuizen

  Bovenkamp, J.M. van de; Gallis, R.; Miedema, E.P.

  2003-01-01

  De beroepsziekte ‘latex allergie' komt steeds meer voor. Op verzoek van de branchebegeleidingscommissie in het kader van het arboconvenant algemene ziekenhuizen heeft TNO Arbeid een analyse gemaakt van de kosten en baten van de invoering van non-latex handschoenen. De analyse van kosten en baten ric

 13. Optimaal beheer van hakhoutpercelen voor biomassaproductie

  Stobbelaar, D.J.

  2011-01-01

  Door het doelbewust inzetten van biomassa kunnen de doelstellingen energieproductie, natuurkwaliteit, cultuurhistorie en gezonde exploitatie van houtige elementen in samen worden opgepakt. Op basis van studentenonderzoek van hogeschool Van Hall / Larenstein blijkt dat de optimale mix van deze vier d

 14. Leren uit levensverhalen: Het levensverhaal als bron van kennis en kracht in de opleiding ‘Ervaringsdekundige in armoede en sociale uitsluiting’

  Marian van der Sypt

  2006-03-01

  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’ is nog jong. Alle betrokkenen vinden het belangrijk dat de opgedane ervaring voortdurend het voorwerp is van reflectie en evaluatie, met de bedoeling de werkwijze te verfijnen en de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

 15. Karakterisering van de zuurgevoeligheid van Salmonella typhimurium faagtype DT104

  de Jonge R; van Leusden FM; Dufrenne JB; Ritmeester WS; Delfgou-van Asch EHM; van Pelt W; LBG

  1999-01-01

  Het aantal gevallen van salmonellosis in Nederland veroorzaakt door Salmonella typhimurium faagtype DT104 is toegenomen van 10 in 1985 tot 163 in 1997 (10% van alle gevallen van salmonellosis). De stam lijkt zijn oorsprong te hebben in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt inmiddels 20% van alle gev

 16. Fracturen van het distale deel van het femur

  Duyn, Cornelius Diederikus van

  1977-01-01

  ln dit proefschrift wordt een analyse gegeven van de behandeling en de daarmee bereikte resultaten van 123 patiënten die in de periode 1 januari 1958 tot en met 31 december 1972 wegens een fractuur van het distale deel van het femur werden behandeld in de Kliniek voor Heelkunde van het Academisch

 17. Factoren die van invloed zijn op enkele vruchtbaarheidskenmerken van zeugen.

  Klaver, J.; den Hartog, L.A.

  1989-01-01

  Gegevens van meerdere worpen van 358 zeugen Groot Yorkshire en Nederlands Landras zijn gebruikt om verbanden tussen produktiekenmerken te berekenen. Ingegaan wordt op de invloed van het voerniveau tijdens de zoogperiode en tijdens het interval van spenen tot dekken op diverse variabelen, die van bel

 18. Expats helpen elkaar : Analyse van participatie websites van expats

  Grimmelikhuijsen, S.G.; Werner, G.D.A.; Meijer, A.J.; Brandsma, G.J.

  2009-01-01

  Deze rapportage is het resultaat van het eerste onderdeel van het onderzoek van de USBO (Universiteit Utrecht) naar e-participatie van expats. In dit deelonderzoek is het aanbod van e-participatie initiatieven in kaart gebracht. In totaal zijn 139 websites geanalyseerd en beoordeeld op diverse crite

 19. Die etiek van Luther

  J. H. van Wyk

  1983-06-01

  Full Text Available Dink ons aan die etiek van Luther dan spring onmiddellik ’n paar boeiende uitsprake van hom na vore soos o.a. dat Christene vanuit die gemeenskap met Christus nuwe dekaloë moet maak wat helderder as die van Moses kan wees, of dat ons in bepaalde sin vir ons naaste ’n Christus moet word. Die bydrae van Luther 'tot die Christelike etiek is sonder twyfel van groot betekenis en die bestudering daarvan die moeite werd. Luther is geprys as rewolusionêr en verguis as konserwatis, hy is geëer as iemand wat weer die ware be­tekenis van godsdiens ontdek het toe die lewe vervloei het in etiek. Of dit egter korrek is om sy etiek as konserwatief te tipeer, soos White doen, moet betwyfel word.

 20. The possible tightening of five demands in the Decree on Emission Regulations for Medium-sized Combustion Installations; De mogelijke aanscherping van vijf eisen in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties

  Kroon, P.; Plomp, A.J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Van Berkel, L.; Burgers, W.; Hermans, L.; Groot, M.; Simonse, W. [Kenniscentrum InfoMil, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, Den Haag (Netherlands); Kruithof, P.; Taal, M.; Van Bergen, J.; Walthaus, H. [Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  To control local air quality and to prevent greenhouse gas emissions, the Dutch government has established legislation to restrict such emissions from medium-sized stationary gas engines and heating installations, the so-called Bems legislation. These medium-sized stationary engines, turbines, boilers and other installations are mainly in use in the industry, greenhouse horticulture and services sector. When the Bems legislation entered into force, five possible emission limit values (ELVs) were discussed but not implemented at that time, partly due to the limited availability of knowledge at that time within the market about the required technical measures to meet these ELVs. On request of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, the current available knowledge on these five ELVs with respect to NOx, dust and methane emissions, has been explored and the results are discussed in this report. To that purpose, technical knowledge, foreign environmental legislation, potential emission reductions and costs have been analyzed. The ELVs discussed here are set at an O2 concentration of 3% in the flue gas according to Bems legislation. The indicated ELVs have no official status and have a recommendatory meaning to the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment. The Ministry decides on implementation and the value of the discussed ELVs [Dutch] Stookinstallaties kleiner dan 50 MWth dienen aan emissienormen te voldoen, volgens het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems). De Bems-wetgeving is sinds 1 april 2010 van kracht en is sinds 1 januari 2013 integraal verplaatst naar het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.2.1. Bij de invoering van Bems zijn een vijftal mogelijke aanscherpingen uitgesteld, voornamelijk vanwege onvoldoende kennis rondom beschikbare technische maatregelen om aan deze eisen te voldoen. Er is toen besloten om bij evaluatie van de Bems-wetgeving deze mogelijke aanscherpingen opnieuw te inventariseren. Het Ministerie

 1. Uitspoeling van zware metalen uit landbouwgronden; schatting van de bijdrage van uitspoeling uit landbouwgronden aan de belasting van het oppervlaktewater

  Römkens, P.F.A.M.; Groenenberg, J.E.; Bril, J.; Vries, de W.

  2002-01-01

  Uitspoeling van metalen vanuit de bodem naar grond- en oppervlaktewater is tot nu toe niet meegenomen bij de schattingen van de belasting van oppervlaktewater met metalen. Om te kunnen beoordelen of de bijdrage van uitspoeling wezenlijk bijdraagt aan de belasting van oppervlaktewater is een model on

 2. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  Hugenholtz, P.B.

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 3. Teelt van knolvenkel

  Buishand, T.; Jonge, de P.

  1984-01-01

  Herziene teelthandleiding over plantkundige eigenschappen, grond, bemesting, ervaringen met rassen in Nederland, zaaien en planten, onkruidbestrijding, ziekten en plagen, oogst, bewaring, aflevering, voorbeelden van arbeidsbehoefte en saldoberekeningen

 4. Invoering van algemene vaardigheden: mogelijkheden van een vakoverstijgende aanpak

  Leenders, F.J.

  2003-01-01

  Centrale vraag: Het onderzoek richtte zich op de implementatie van vakoverstijgend vaardighedenonderwijs in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Belangrijkste conclusies: De brochure bevat onder meer een beschrijving van vijf scholen waar op verschillende wijze vaardighedenonderwijs

 5. Ontwikkeling van de beverpopulaties in Nederland van 2000-2004

  Niewold, F.J.J.

  2004-01-01

  Dit rapport beschrijft de aantalsontwikkeling van de beverpopulaties in Nederland in de periode 2000-2004. Van twee populaties (Gelderse Poort en Flevoland) werden, mede met hulp van vrijwilligers, ook gegevens verzameld over voortplanting, sterfte, dispersie, bijplaatsingen, verstoringen, vraatscha

 6. Het beoordelen van de klinische competenties van studenten tandheelkunde

  Schoonheim-Klein, M.E.; van Selms, M.K.A.; Volgenant, C.M.C.; Wiegman, H.P.; Vervoorn, J.M.

  2012-01-01

  Studenten tandheelkunde worden tegenwoordig meer beoordeeld op de kwaliteit van hun verrichtingen (competentie) en minder op de kwantiteit. Om klinische competenties van studenten te toetsen kunnen in de preklinische fase van de opleiding objectieve gestructureerde toetsen, de zogeheten‘ bjective st

 7. Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in praktijkkassen : [eindrapport

  Berg, van den G.A.; Ruiter, de H.W.

  1998-01-01

  In het project 'Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in praktijkkassen' zijn eisen opgesteld waaraan meetsystemen voor de kasklimaatregeling in praktijkkassen, zowel uit technisch als uit teelttechnisch oogpunt, zouden moeten voldoen. Op basis van de geformuleerde eisen, is vervolge

 8. Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in praktijkkassen : [eindrapport

  Berg, van den G.A.; Ruiter, de H.W.

  1998-01-01

  In het project 'Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in praktijkkassen' zijn eisen opgesteld waaraan meetsystemen voor de kasklimaatregeling in praktijkkassen, zowel uit technisch als uit teelttechnisch oogpunt, zouden moeten voldoen. Op basis van de geformuleerde eisen, is vervolge

 9. Overzicht van de kostprijzen van enige tuinbouwproducten (prijspeil 1947)

  Koppert, C.

  1948-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de kostprijsberekeningen van de voornaamste tuinbouwproducten, welke ontleend zijn aan de rapporten, die in 1947 door de Afd. Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut zijn uitgebracht.

 10. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 11. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte extract

 12. Het Geluid van Nederland. De rol van communicatie bij het crowdsourcen van geluid bij online gemeenschappen

  A. van der Meulen (Anna)

  2014-01-01

  textabstractHet doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te doen op het gebied van communicatie aan de afdeling Research & Development van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid over de rol van crowdsourcing en online gemeenschappen bij het aanvullen, openstellen en up-to-date houden van he

 13. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte extract

 14. Project Roodlicht en Snelheid PROROS : evaluatie van het toezicht op snelheids- en roodlicht-overtredingen in Amsterdam in het kader van PROROS (1993-1997). In opdracht van Politie Amsterdam-Amstelland, Dienst Verkeerspolitie.

  Oei, H.-l. Catshoek, J.W.D. Bos, J.M.J. & Varkevisser, G.A.

  1997-01-01

  Between 1993 and 1997, the Traffic Department of the Amsterdam/Amstelland police has conducted an enforcement project on: (a) speeding on 61 roads; and (b) on red-light trespassing and speeding at four intersections. The SWOV Institute for Road Safety Research conducted an evaluation study on speed

 15. Onderzaai van klaver in peen

  Schelling, G.; Theunissen, J.

  2000-01-01

  In vier achtereenvolgende jaren (1995 - 1998) is door Plant Research International een proef gedaan met onderzaai van ondergrondse klaver (Trifolium subterraneum) in een vlakveldse teelt van wortelen. De effecten van onderzaai op percentage marktbare wortelen, aantasting door wortelvlieg (Psila rosa

 16. Pherobank: gecontroleerde afgifte van lokstoffen

  Stol, W.; Griepink, F.C.

  2007-01-01

  Achtergrond. Synthetische signaalstoffen (feromonen) worden wereldwijd toegepast voor de signalering en bestrijding van plaaginsecten in geïntegreerde bestrijdingsmethoden (Integrated Pest Management). Door de omschakeling van primaire producenten van de gangbare naar geïntegreerde- en biologische p

 17. Cytotoxiciteitsanalyse van glans/ontspanningsmiddelen

  Geffen MF van; Orzechowski TJH; Machielsen JCA; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Twee cytotoxiciteitstesten, gevalideerd voor de bepaling van de biocompatibiliteit van medische hulpmiddel extracten, zijn toegepast op glans/ontspanningsmiddelen. Glans/ontspanningsmiddelen ("instrumenten-melk") worden gebruikt bij de laatste processtap voor het reinigen van chirurgis

 18. Dialyse van citraatbloed voor transfusie

  Huizinga, Tekke

  1957-01-01

  Na 1943 is een aantal publikaties verschenen, waarin melding wordt gemaakt van citraatintoxicaties tengevolge van snelle transfusies van grote hoeveelheden citraatbloed. Deze publikaties zijn uitganspunt geweest voor een aantal dierproeven, waarin de klinische ervaringen experimenteel werden

 19. Voorkom insleep van ziekten

  Groenen, J.A.J.Th.

  1990-01-01

  De insleep en verspreiding van ziektekiemen kan een pluimveebedrijf grote schade opleveren. Er dient dan ook alles aan gedaan te worden om dit te voorkomen. Een goede hygiëne is daarbij een eerste vereiste. Daartoe behoort ook de grondige reiniging enontsmetting van een stal nadat een koppel dieren

 20. Economie van energiegewassen

  Voort, van der M.P.J.

  2008-01-01

  Bio-energie staat sterk in de belangstelling. De wens naar een meer duurzame energievoorziening is hierbij een belangrijke drijfveer. Ook vanuit de akkerbouw is er interesse in het telen van gewassen voor de productie van energie. Belangrijke vraag bij de afweging om energiegewassen te gaan telen, i

 1. Praktijkevaluatie van 'piglet snatching'

  Smits, J.M.; Binnendijk, G.P.; Eijck, I.A.J.M.

  2002-01-01

  Bij piglet snatching worden biggen van een zeug direct bij de geboorte weggevangen en overgelegd naar een zeug op een ander bedrijf. In de praktijk is dit een goede, welzijnsvriendelijke manier om biggen van een bedrijf met een lage ziektevrij-status maar met een hoge genetische waarde over te breng

 2. Erosie van rivieroevers

  Mosselman, E.

  1987-01-01

  Oevers staan sinds kart in het middelpunt van de belangstellingbij beheerders van oppervlaktewateren in Nederland. Niet langerbeschouwt men oevers slechts als randverschijnsel, maar alsobjecten met een duidelijk eigen plaats en functie.Het streven om te komen tot een integraal waterbeleid

 3. Jaap van Praag

  Gasenbeek, A.

  2007-01-01

  PRAAG, JAAP VAN (1911-1981), Dutch organizer and theoretician of organized HUMANISM. Jaap van Praag was born on May 11, 1911, in Amsterdam. He grew up in a secular Jewish and socialist family. Mainly through his mother and by much reading he acquired considerable knowledge of the Bible. He studied D

 4. Dialectiek van de verlichting

  Hoogland, Jan

  2006-01-01

  Vooral door het boek Dialektik der Aufklärung van Horkheimer en Adorno heeft het bewustzijn zich doorgezet dat een ten opzichte van zichzelf onkritische verlichting haar eigen tegenkrachten oproept. In deze bijdrage wordt op dit fenomeen nader ingegaan, in het bijzonder met het oog op een dogmatisch

 5. Kroniek van het mededingingsrecht

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 6. Keuzeprocessen van Consumenten

  B. Wierenga (Berend)

  1987-01-01

  textabstractVoor de aanbieder van een voedingsmiddel, of dit nu een merkprodukt a la Mona is of een 'commodity', bijvoorbeeld karnemelk, is het van groot belang te weten welke factoren bepalen of een consument het betreffende produkt zal kiezen dan wel voor een concurrerend alternatief zal opteren.

 7. De teelt van walnoten

  Wertheim, S.J.

  1981-01-01

  De laatste jaren is er weer een toenemende belangstelling voor walnoten te constateren. Deze interesse komt in een enkel geval van een grondeigenaar die met noteteelt zijn grond rendabel wil maken. Meestal gaat het echter om de beplanting van erven, overhoeken, wegbermen en dijken. Vanwege deze bela

 8. Van buitenaf - Innovatie

  Mol, Erik; Heus, Ronald; Visser, Thomas

  2008-01-01

  Het optreden van de brandweer moet meeveranderen met snelle ontwikkelingen in de maatschappij en de mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Dat stellen onderzoekers Eric Mol, Ronald Heus en Thomas Visser. Zij zijn verbonden aan TNO Defensie en Veiligheid en het First Respo

 9. Leefbaarheid van landen

  R. Veenhoven (Ruut)

  1996-01-01

  textabstractSAMENVATTING Leefbaarheid van landen wordt meestal beoordeeld aan het aanbod van zaken waarvan men denkt dat ze goed zijn voor mensen, zoals welvaart, werkgelegenheid, opleiding en gezondheidszorg. Dat aanbod wordt dan gemeten met puntenstelsels. Een voorbeeld daarvan is de Human Develop

 10. Weidegang van geiten

  Eekeren, van N.J.M.

  2011-01-01

  Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij. Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting, ruimt

 11. Grondbeginselen van de methode

  Pestalozzi, Johann Heinrich

  1995-01-01

  In opvoeding en onderwijs gaat het volgens Pestalozzi om de ontwikkeling van hoofd, hart en handen (‘Pädagogik des Kopfes, des Herzens und der Hand’). Het beste geschiedt dat door middel van de ‘natuurlijke opvoeding’. Hij noemde dit zijn ‘methode’.

 12. Sociale vergelijking van salarissen.

  Grumbkow, Jasper von

  1980-01-01

  Het onderwerp van het onderzoeksverslag is de nieuwsgierigheid van mensen naar salarisgegevens. Centraal in deze studie staat de sociale vergelijkingstheorie (Festinger, 1954) op grond waarvan aangenomen wordt dat mensen twee doelen op het oog hebben wanneer ze hun aandacht richten op salarisgegeven

 13. Kroniek van het mededingingsrecht

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en vergelijk

 14. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 15. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 16. Wat doen burgers in de participatiesamenleving?

  Kerstholt, J.H.; Paradies, G.

  2014-01-01

  Eén van de centrale gevolgen van de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is dat burgers een actievere bijdrage aan het publieke belang moeten leveren. Is dit een haalbaar streven?

 17. Spectrum van huidinfecties : Van schandvlek tot zorg

  Vries, de Henry

  2011-01-01

  Of het nu expats, massatoeristen of militairen op vredesmissie in Afghanistan betreffen, wij stellen ons bewust of onbewust bloot aan exotische ziekteverwekkers. De geschiedenis leert dat migratie de mens eigen is en de oorzaak is geweest van dodelijke epidemieën met talloze slachtoffers. Ook vandaa

 18. Groen van toen: van buitenplaats tot schooltuin

  Oldenburger-Ebbers, C.S.; Karssen, J.

  2012-01-01

  Grote technische ontwikkelingen en toenemende welvaart hebben in de loop der eeuwen de natuur dichter bij de mens gebracht. In deze tentoonstelling staat de gebruiker van het door de mens geschapen groen centraal. Rond drie thema’s: particulier groen, wandelen in openbaar groen en wonen in het groen

 19. Hogere verwachtingen van technologie dan van elkaar?

  Stijn Verhagen

  2012-01-01

  Boekbespeking van Sherrie Turkle, 2011, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books. Mails, sms’jes, instant messages, tweets, Skype, voicemails, Facebookberichten – via smartphones en andere apparaten zijn we vrijwel non-stop in contact met

 20. Groen van toen: van buitenplaats tot schooltuin

  Oldenburger-Ebbers, C.S.; Karssen, J.

  2012-01-01

  Grote technische ontwikkelingen en toenemende welvaart hebben in de loop der eeuwen de natuur dichter bij de mens gebracht. In deze tentoonstelling staat de gebruiker van het door de mens geschapen groen centraal. Rond drie thema’s: particulier groen, wandelen in openbaar groen en wonen in het groen

 1. Hogere verwachtingen van technologie dan van elkaar?

  Verhagen, Stijn

  2012-01-01

  Boekbespeking van Sherrie Turkle, 2011, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books. Mails, sms’jes, instant messages, tweets, Skype, voicemails, Facebookberichten – via smartphones en andere apparaten zijn we vrijwel non-stop in contact met vri

 2. Lichtdoorlatendheid van kasdekken onder verschillende omstsndigheden

  Bot, G.P.A.

  1984-01-01

  Aandacht voor lichtonderschepping; bewolkingsgraad; direkte straling; diffuse straling en gevolgen van veranderingen in kaskonstruktie of materiaaleigenschappen ten aanzien van de lichtdoorlatendheid. Bij vergelijking van de lichttransmissie van diverse kasdekken dient te worden uitgegaan van standa

 3. Afvangen van fosfaat uit bloembollensector met ijzerzand

  Chardon, W.J.; Groenenberg, J.E.; Jansen, S.; Buijert, A.; Talens, R.; Krol, A.F.

  2014-01-01

  In het oppervlaktewater van de Bollenstreek is de fosfaatconcentratie veel hoger dan de norm van de Europese Kaderrichtlijn Water. Met ijzerzand, een nevenproduct van drinkwaterproductie, kan fosfaat worden afgevangen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft drie maatregelen op basis van ijzerzand

 4. Tijdreeksanalyse van de meetgegevens van het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling

  Kempen GT; Buishand TA; Reijnders HFR; Frantzen AJ; van den Eshof AJ

  1986-01-01

  De tijdsafhankelijke variaties in de maandelijkse gemiddelde concentraties en deposities in de periode van 1978 t/m 1984 van stoffen in regenwater, verzameld in een meetnet van twaalf stations, zijn beschreven a.d.h. van een multipele regressie model. Vooral is aandacht besteed aan de

 5. Vliegende start : de eerste 'echte' onderwijsbaan van Lesley van Scherpenseel

  Snoek, Marco; Hallink, Hanneke; Scherpenseel, van Lesley

  2015-01-01

  Dit interview is het tweede in een serie van drie interviews en geeft een kijkje in de keuken van een startende leerkracht in een van de tekortvakken. We speken met Lesley van Scherpenseel, docent Natuurkunde en TOA op het Metis Montessori Lyceum

 6. Calculation of CO2 emissions, primary fossil fuel energy consumption and electric efficiency in the Netherlands; Berekening van de CO2-emissies, het primair fossiel energieverbruik en het rendement van elektriciteit in Nederland

  Harmelink, M. [Harmelink consulting, Utrecht (Netherlands); Bosselaar, L. [Agentschap NL, DEn Haag (Netherlands); Gerdes, J.; Boonekamp, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Segers, R.; Pouwelse, H. [Centraal Bureau voor de Statistiek CBS, Den Haag (Netherlands); Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2012-09-15

  The monitoring of energy and climate policy lacks nationally and internationally accepted general standard values for CO2 emissions of fossil fuel energy consumption per unit of produced, consumed or saved electricity. In the Netherlands this has led to a situation in which different methods and indicators are used for monitoring activities. The methods used are not always transparent. Parties in the Netherlands that are responsible for development of methods and calculation of indicators (NL Agency, PBL, ECN and Statistics Netherlands) find this situation undesirable and took the joint initiative to draw up this report in which transparent standard values and methods for this topic have been included. The target audience of this report are organizations, advisory agencies and businesses that are involved in monitoring and evaluation of energy and climate policy [Dutch] Om het energie-en klimaatbeleid te monitoren zijn er nationaal en internationaal geen algemeen geaccepteerde standaardwaarden beschikbaar voor de CO2-emissies of het primair fossiel energiegebruik per eenheid geproduceerde, geconsumeerde of bespaarde elektriciteit. In Nederland heeft dit geleid tot de situatie dat voor (monitoring-)activiteiten verschillende methoden en kengetallen worden gehanteerd. De gebruikte methoden zijn niet altijd transparant. Partijen die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van methoden en de berekening van kengetallen (Agentschap NL, PBL, ECN en CBS) achten dit een onwenselijke situatie en hebben het gezamenlijke initiatief genomen om dit rapport op te stellen waarin wel transparante standaardwaarden en methoden voor dit onderwerp zijn opgenomen. De doelgroepen voor dit rapport zijn organisaties, adviesbureaus en bedrijven die bezig zijn met de monitoring en evaluatie van energie-en klimaatbeleid.

 7. The long term evaluation module of the Dutch electric power model LEMS. De lange termijn evaluatie module. Een onderdeel van het elektriciteitsmodel

  Verhagen, L.

  1988-12-01

  The Dutch energy model SELPE has been developed to analyse possible developments in energy supply and demand in the future. In order to be able to predict substitutions of energy sources and energy conversion processes all relevant energy sources, energy consumer sectors, and energy conversion processes are described together with its energy, environment, and cost implications. A separate model, called LEMS, has been developed for the electric power sector. The central submodel of LEMS is the long term evaluation module LTE which is able to evaluate supply and demand of electric power over a long planning period (more than 25 years). The module LTE contains the data which are used in the four modules of LEMS. This report describes the structure of the LTE module and how it works. 2 figs.

 8. Op weg naar een didactiek voor natuurkunde-experimenten op afstand : Ontwerp en evaluatie van een via internet uitvoerbaar experiment voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs

  Engelbarts, M. B. A.

  2009-02-01

  The subject of this thesis is a developmental study on “remote experimenting” in education. It concerns the development of a remote experiment that enables pre-university students to carry out a physics experiment at a distance via the internet. Remote experiments can offer several (practical) benefits when compared to conventional experiments but the desire to exploit these benefits put special demands on the design of the experiment, since the students might be conducting the experiment without a teacher in the vicinity. As a consequence of these demands it was decided to focus on exploring the possibilities and problems of remote experiments conducted in the absence of a teacher. The research was carried out in two cycles and focused on the development of a remote experiment that could be conducted autonomously by pre-university students to measure the speed of light in several media. This should answer the global question: What should a technically, as well as didactically, well-functioning remote experiment look like? The first cycle had an explorative character. It showed that technically the experiment already functioned quite well. However, many problems were observed concerning the content, and the way the students were tackling it. This led to two categories of recommendations. Concerning the content, the material should aim at making the students more aware of what they are doing and why they are doing it and several content related problems needed to be avoided. The second category of recommendations concerned the format of the material: the design and the working method. Special attention should be paid to designing a clear structure for the website and adding interaction and control, (feedback- and reflection facilities) to activate the students and guide them through the material. In the second research cycle these recommendations were followed by designing the material within the theoretical framework of the problem posing theory. A didactical structure was designed before writing the actual lesson material for the website describing the inter-related conceptual and content-related motivational pathway of the intended teaching-learning process. The lesson material was set up in such a way that the students are repeatedly confronted with a practical problem to solve and they play an active role in developing the method of measurement. Secondly, in an attempt to compensate for the absence of the teacher and support the teaching-learning process some format elements were developed and deployed like an automated question-, and feedback system that supported the students, activated them and gave them insight into their learning process and a ‘Where-am-I’-window that showed their current position within the material. This all had led to a technically as well as didactically well functioning remote experiment in which, at a global level, the line of reasoning was made explicit and recognizable for the students, and ad a local level was build up out of well connected successive activities and required the students to adopt an active attitude.

 9. Vliegenbestrijding in de biologische varkenshouderij: een enquête en evaluatie van een meetmethode = Fly control on organic pig farms: a survey and evaluation of a monitoring method

  Kijlstra, A.

  2009-01-01

  De biologische landbouw wordt geassocieerd met biologische oplossingen voor plaagdierbestrijding. Vliegen kunnen echter een dusdanig probleem vormen dat de varkenshouder zijn toevlucht zoekt in de chemische bestrijding. Dit werd duidelijk na een enquête onder 39 biologische varkenshouders, waarbij

 10. 'Een literair fenomeen van de eerste orde'. Evaluaties in de Nederlandse literaire dagbladkritiek, 1955-2005: een kwantitatieve en kwalitatieve analyse

  Op de Beek, E.A.

  2014-01-01

  This dissertation concerns the evaluations of critics in literary book reviewing in Dutch newspapers between 1955 and 2005. Analyses of literary evaluation in its literary-historical context have so far tended to concentrate on specific case studies – the reception of a single book or author, the po

 11. Evaluatie van het toezicht op snelheid op het 80 km/uur-wegennet in Flevoland : rapportage over fase 0, 1 en 2.

  Oei, H.-l. & Goldenbeld, C.

  1995-01-01

  In 1994, a speed campaign was conducted on 80 km/h roads in the Noord and Midden police districts in the Dutch province of Flevoland. This campaign was held before and after the summer holidays. In the Noord district, speed enforcement was carried out by using radar and a camera exclusively, and a f

 12. Modelling and Experimental Evaluation of (Post)Lithography Process Contributions to Pattern Roughness (Modellering en experimentele evaluatie van (post)-lithografie procesbijdragen aan patroon ruwheid)

  2012-01-01

  Extreme UV lithography is the leading top-down patterning technology for the development of semiconductor products beyond the traditional optica l lithography. It uses a Tin-based plasma to create photons at a wavelen gth of 13.5 nm, an under vacuum reflective optical system (photomask inc luded)based on multilayers mirrors, and a highly absorbing photoresist t o create the desired pattern. Started in 1980, much progress has been made in order to drive this tech nology to the level of maturit...

 13. Tender evaluation and selection of condition security system for gas turbine (and boiler-) control; Offerte-evaluatie en selectie van conditiebewakingssyteem voor gasturbine- (en ketel-) bewaking

  De Ruijter, J.A.F. [KEMA Procesautomatisering en Informatietechnologie, Arnhem (Netherlands)

  1994-12-31

  Condition control systems for gas turbines and boilers in electric power generating plants can play an important part in improving the efficiency, in increasing the availability and in realizing state-dependent maintenance. On the basis of a specification document, tenders for condition control systems for gas turbines are invited at different suppliers, focusing on thermodynamic performance control. Also attention was paid to possibilities to extend the control with mechanical control for the gas turbines and with control modules for the other sections of the power generating units (boiler and steam turbines). One condition control system, based on the DATM4-system of Boyce Engineering International has been chosen and will be demonstrated in unit 10 of the power plant Bergum of the Dutch electric utility EPON

 14. Microbewerking met behulp van lasers

  Ezendam, M.M.M.

  1994-01-01

  Het bewerken van materialen met behulp van lasers staat momenteel enorm in de belangstelling, en terecht. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe typen lasers staat alles behalve stil. Ontwikkelingen bevinden zich met name in het gebied van hogere vermogens, betere bundelkwaliteit en hogere

 15. Perspectief van lupine voor zaadwinning

  Schroeder, J.

  1987-01-01

  In 1985 en 1986 heeft een orienterend ondezoek plaatsgevonden naar de opbrengstmogelijkheden van witte lupine op zandgrond. Opbrengst en afrijping van de diverse onderzochte rassen bleven in beide jaren achter bij die van erwten en veldbonen. Dit was vooral in 1985 mede een gevolg van de slechte

 16. Een korte geschiedenis van filmgeluid

  Aalbers, Jasper

  2015-01-01

  abstractDe Franse filmtheoreticus Christian Metz stelde in 1973 dat film betekenis geeft door middel van vier kanalen. Drie van die kanalen betreffen geluid. Dit erkende belang van filmgeluid roept de verwachting op dat filmwetenschappers een aanzienlijk deel van hun aandacht zullen richten op het a

 17. Burnout : de stand van zaken

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten geleg

 18. Nieuwe mosdiertjes van noordzeewrakken (Bryozoa)

  Faassen, M.; Coolen, J.W.P.; Gittenberger, A.; Schrieken, N.

  2016-01-01

  In het kader van het project ‘Duik de Noordzee Schoon’ worden scheepswrakken
  onderzocht, beschreven en van afval ontdaan. Scheepswrakken vormen een bijzonder leefgebied in het mariene milieu, met een hoge biodiversiteit. Dit bleek weer tijdens onderzoek van visnetten die van ver weg gelegen

 19. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen ontwikkelen

 20. Kringloop als basis van bedrijfsvoering

  Linde, van der A.

  2007-01-01

  Gerard Keurentjes bekijkt zijn bedrijf als kringloop waarin grond en koeien de spil zijn. Het gebruik van microbiotica in plaats van antibiotica past daarin perfect. Een microbioticum bestaat uit een mengsel van acht kruiden opgelost in alcohol. Onderzoek toont aan dat het de productie van witte blo

 1. Burnout : de stand van zaken

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten

 2. Effectief leren van multimedia

  Kester, Liesbeth

  2013-01-01

  Kester, L. (2012, March). Effectief leren van multimedia [Effective learning from multimedia]. Keynote presented at a miniconference Learning Sciences of the Open University of the Netherlands, Eindhoven, the Netherlands.

 3. Effectief leren van multimedia

  Kester, Liesbeth

  2013-01-01

  Kester, L. (2012, March). Effectief leren van multimedia [Effective learning from multimedia]. Keynote presented at a miniconference Learning Sciences of the Open University of the Netherlands, Eindhoven, the Netherlands.

 4. Nematologische aspecten van kruidenteelten

  Beers, van T.G.; Molendijk, L.P.G.; Mheen, van der H.J.C.J.

  2005-01-01

  Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op de kruiden maggi, valeriaan en peterselie en de aaltjes Pratylenchus penetrans, Paratrichodorus pachydermus en Meloidogyne chitwoodi. Uit de proeven en de inventarisatie van praktijkpercelen met valplekken is gebleken dat maggi, valeriaan en peterselie alle

 5. Ellis Van Creveld syndrome

  Shilpy S

  2007-05-01

  Full Text Available Ellis Van Creveld syndrome is a rare disorder and is a form of short-limbed dwarfism. It is an autosomal recessive disorder characterized by tetrad of disproportionate dwarfism, post-axial polydactyly, ectodermal dysplasia and heart defects. This case report presents a classical case of a seven-year-old boy with Ellis Van Creveld syndrome presented with discrete clinical findings.

 6. Europese toetsing van algemene voorwaarden

  Loos, M.B.M.

  2001-01-01

  In deze bijdrage bespreekt Loos het Océano-arrest van het Hof van Justitie van 27 juni 2000, C-240/98 t/m C-244/98, NJ 2000, 730 (Océano Grupo Editorial SA et al./R. Murciano Quintero et al.). Uit de beslissing van het Hof van Justitie is af te leiden dat de rechter ambtshalve dient te toetsen of

 7. Space Van system update

  Cormier, Len

  1992-07-01

  The Space Van is a proposed commercial launch vehicle that is designed to carry 1150 kg to a space-station orbit for a price of $1,900,000 per flight in 1992 dollars. This price includes return on preoperational investment. Recurring costs are expected to be about $840,000 per flight. The Space Van is a fully reusable, assisted-single-stage-to orbit system. The most innovative new feature of the Space Van system is the assist-stage concept. The assist stage uses only airbreathing engines for vertical takeoff and vertical landing in the horizontal attitude and for launching the rocket-powered orbiter stage at mach 0.8 and an altitude of about 12 km. The primary version of the orbiter is designed for cargo-only without a crew. However, a passenger version of the Space Van should be able to carry a crew of two plus six passengers to a space-station orbit. Since the Space Van is nearly single-stage, performance to polar orbit drops off significantly. The cargo version should be capable of carrying 350 kg to a 400-km polar orbit. In the passenger version, the Space Van should be able to carry two crew members - or one crew member plus a passenger.

 8. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een trekruim

 9. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen afgeleid van triazines in levensmiddelen (Multimethode 7)

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electron-captieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte,

 10. Opening van vier nieuwe laboratoria van de Afdeling der Werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool Delft

  Boon, E.F.; Boot, J.; Vahl, L.; Van Eldik Thieme, H.C.A.; Blok, H.

  1959-01-01

  Samenvatting van de toespraak door Prof.ir, R. van Hasselt bij de officiele opening van vier nieuwe laboratoriavan de Afdeling der Werktuigbouwkunde Boon, E.F. en Boot, J.: het Laboratorium voor Chemische Werktuigen Vahl, L.: het Laboratorium voor Koudetechniek Van Eldik Thieme, H.C.A.: het

 11. Plaatsen van beschaafd vertier

  James Kennedy

  2014-09-01

  Full Text Available Plaatsen van beschaafd vertier [Places of civilised amusement] by Jan Hein Furnée, which appeared as a PhD thesis in 2007 and was adapted and extended into a book in 2012, is regarded by historians of the Low Countries as an impressive tour de force. In a stimulating manner Furnée demonstrates with this profound urban history that for the elite of The Hague leisure activities played an important role in acquiring status and maintaining their position. His study is based on extensive and systematic research into a great variety of sources, from census registers, membership lists of clubs and societies to address books. This gives the reader an extraordinarily detailed picture of the changing social relations in the upper echelons of society in The Hague in the latter half of the nineteenth century. The sophisticated use of both qualitative and quantitative methods can serve as a model for other historians in the field of urban history. In a lively fashion Furnée shows that the inhabitants of The Hague grasped at all kinds of pastimes in order to distinguish themselves from others, and when possible to increase their own status through their participation in elegant societies, theatre visits or supporting the proposed zoo: but the book also makes statements about status and class, the history of gender and of politics at the end of the nineteenth century. Plaatsen van beschaafd vertier van Jan Hein Furnée dat in 2007 als proefschrift en in 2012 bewerkt en uitgebreid als boek verscheen, staat onder historici van de Lage Landen bekend als een imponerende tour de force. Op prikkelende wijze laat Furnée in deze diepgravende stadsgeschiedenis zien dat vrijetijdsbesteding voor Haagse elites een belangrijke rol speelde in standsvorming en handhaving van hun positie. Zijn studie is gebaseerd op uitgebreid en systematisch onderzoek van veelsoortige bronnen, van volkstellingsregisters, ledenlijsten van verenigingen en sociëteiten tot adresboeken

 12. Reflection on the role of the Dutch government in sustainable supply chains. New phase in the transition of sustainable products; Reflectie op rol overheid bij verduurzaming productketens. Nieuwe fase in transitie naar duurzame producten

  Vermeulen, W. [Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en Innovatie, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Kok, M.; Van Oorschot, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2011-03-15

  This article is based on an exploratory study which analyses some of the earliest multi-actor sustainable supply chain governance systems in order to answer the key research questions: Which strategies and instruments do governments - national and supranational - apply in advancing sustainable production and consumption in global supply chains; and What is known about the effectiveness of these strategies and instruments? The study focuses on two supply chains with the longest history of addressing imports from developing countries (tropical timber and coffee). These two supply chains are compared with two supply chains that are gaining increasing attention: - cocoa and tea. The study shows that the two most 'mature' global sustainable supply chains are market led in issuing voluntary certification and that buying certified products is starting to become mainstream and increasingly effective. The sustainable supply chains for tea and cocoa are more recent developments but may develop faster because of the lessons learnt in sustainable supply chains developed earlier. [Dutch] Het marktaandeei van meerdere duurzame producten is inmiddels het nichestadium ontstegen. Die verduurzaming wordt door de overheid primair gezien als een verantwoordelijkheid van de maatschappelijke partners (bedrijfsleven, burgers en belangenorganisaties). Hierbij speelt de overheid slechts een begeleidende rol vanuit de zijlijn. Naarmate de marktaandelen verder toenemen is vanwege tekortkomingen in de markt reflectie op die rol nodig. Als illustratie wordt in dit artikel ingegaan op ontwikkelingen in twee productketens: koffie en hout.

 13. Psigologiese benadering van pastorale arbeid

  D. J. Strümpfer

  1969-03-01

  Full Text Available In die spreektaal van ons Afrikaanse kerke is ons lief om die bedienaar van die Woord aan te dui as „die predikant”, „die leraar” of „die dominee”. Miskien plaas ons met hierdie semantiese gebruik van terme wat lering en proklamering impliseer, ’n ongelukkige klem op die preekamp. Daarteenoor, het ons semanties miskien iets te leer van die Pinkstersektes wat die benaming „pastoor” verkies, of die Amerikaanse ge­ bruik van die term „the pastor”. Ons is wel lief om te praat van „ons herder en leraar”. Veelal word die herderlike, of pastorale, deel van die taak van die bedienaar van die Woord egter in sy eie gedagtes, asook in die gedagtes van sy gemeentelede, deur die leraarskap op die agtergrond gedwing. Al te dikwels word hy deur gemeentelede beskou as iemand wat op Sondag op die kansel gesien moet word en wat niks met die res van hul lewens te doen het nie. Herstel van die pastoraat sal deel moet wees van die proses om die ontkerstening van die hedendaagse lewe teen te gaan.

 14. Leren van huisontruimingen

  Gert Schout

  2011-11-01

  Full Text Available Preventing evictions Background. An eviction is a dramatic event. There is little knowledge on the process that precedes an eviction and how to prevent evictions. Method. An exploratory descriptive study based on seven case studies. Results. The process of a evictions is multifaceted and complex, but is determined by discontent over unfulfilled expectations, stereotyping, hardening, impotence, over-specialization, narrow-mindedness and lack of cooperation. Implications for practice that can be inferred from this study: institutionalize conflict capability. This means sensitivity to signals and signs of escalation, recognizing signs of hardening of positions, investing in skills and de-escalation skills like metacommunication and negotiation skills. Leren van huisontruimingen Achtergrond. Een huisontruiming is een ingrijpende gebeurtenis. Over hoe huisontruimingen verlopen en hoe ze zijn te voorkomen is weinig bekend. Methode. Een exploratief beschrijvend onderzoek gebaseerd op zeven casestudies. Resultaten. Het proces tot een huisontruiming is veelvormig en complex maar wordt bepaald door onvrede over niet ingeloste verwachtingen, stereotypering, verharding, onmacht, overspecialisatie, blikvernauwing en gebrekkige samenwerking. De volgende aanwijzing voor de praktijk kan worden afgeleid uit deze studie: institutionaliseer het vermogen om conflicten op constructieve wijze tegemoet te treden. Dit betekent het gevoelig worden voor signalen en voortekenen van escalatie, herkennen van tekenen van verharding van standpunten, het investeren in de-escaleren vaardigheden als metacommunicatie en onderhandelen.

 15. Langjarige trends in aantallen wadvogels, in relatie tot de kokkelvisserij en het gevoerde beleid in deze; eindverslag EVA II (evaluatie schelpdiervisserij tweede fase) deelproject C2

  Leopold, M.F.; Smit, C.J.; Goedhart, P.W.; Roomen, van M.W.J.; Winden, van A.J.; Turnhout, van C.

  2004-01-01

  Dit rapport beschrijft een analyse van de resultaten van circa 30 jaar hoogwater-vogeltellingen in de Waddenzee, tegen de achtergrond van de mechanische kokkelvisserij in dit gebied en het gevoerde beleid in deze, met name het sluiten van grote gebieden voor deze visserij in 1993. Deze maatregel hee

 16. Die instelling van die doop

  J. L. Venter

  1989-06-01

  Full Text Available Die eerste plek in die evangeliebeskrywings waar daar van die doop as ’n opdrag van Jesus Christus gepraat word en waar die betekenis die duidelikste uitkristalliseer, staan in Matteus 28 : 16 - 20. Heilshistories gesien, is dit die begin van kerklike inlywing van die wat gehoor het hoedat Jesus sy koninkryk proklameer, die evangelie aanvaar en tot bekering kom. Vir die doel van hierdie artikel word hierdie gedeelte ondersoek om te sien hoe die instelling geskied het, wat die plek en betekenis van die Christelike doop is.

 17. Effecten van de verregening van EDTA-houdend zuivelafvalwater

  Drent, J.

  1981-01-01

  In een kolomproef en via literatuuronderzoek is het effect van verschillende gehalten aan EDTA (Ethyl-Diamine-Tetra-Azijnzuur) in het afvalwater op de gehalten van metaalionen in het drainwater onderzocht.

 18. Effecten van de verregening van EDTA-houdend zuivelafvalwater

  Drent, J.

  1981-01-01

  In een kolomproef en via literatuuronderzoek is het effect van verschillende gehalten aan EDTA (Ethyl-Diamine-Tetra-Azijnzuur) in het afvalwater op de gehalten van metaalionen in het drainwater onderzocht.

 19. Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving

  Boschman, Ferry; McKenney, Susan; Voogt, Joke

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 20. De functionele eigenschappen van suiker : de rol van suiker

  Boekel, van M.A.J.S.

  2010-01-01

  Suiker kan om veel verschillende redenen aan voeding worden toegevoegd. Om de zoete smaak natuurlijk, maar er is meer. Professor Tiny van Boekel van Wageningen Universiteit legt uit waarom suiker zo uniek is.

 1. Duurzaamheidsaspecten van de teelt en verwerking van energiegewassen in Zuidoost Nederland

  Conijn, J.G.; Corré, W.J.

  2009-01-01

  Resultaten van berekeningen van de effecten van teelt en verwerking van energiegewassen van vier verschillende ketens. De duurzaamheidsaspecten die aan bod komen zijn: vermindering fossiel energiegebruik en broeikasgas (BKG) emissie, behoud organische stof in de bodem, nitraatuitspoeling uit de bode

 2. Onderrig van Generasie Y

  Elza Venter

  2016-02-01

  Full Text Available Generasie Y-leerders is jongmense wat ongeveer tussen 1977 en 2000 gebore is. Hierdie leerders het voor skerms grootgeword, ongeag of dit televisie-, rekenaar- of selfoonskerms was. Hulle is gebore in ’n samelewing waar inligting, opvoeding en vermaak net ’n klik ver was. Navorsers meen dat dié leerders se kritiese denke en ander kognitiewe vaardighede geaffekteer is omdat hulle ’n aansienlike hoeveelheid tyd daaraan bestee het om woorde en beelde passief te absorbeer, eerder as om met insig te lees. Leerders uit die generasie is dikwels ongemotiveerd en onbetrokke by hul eie leerervaring omdat hulle hul gelyktydig op ’n menigte digitale toestelle vermaak, terwyl die opvoeder hulle aandag probeer kry. Hulle verkies multitaakverrigting eerder as om op een taak of persoon op ’n slag te fokus en stel dikwels meer belang in wat op die skerm voor hulle aangaan as in wat die onderwyser hulle kan bied. Opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak moet kennis hiervan neem en opnuut dink oor hulle onderrig- en leerstrategieë. Die klem in hierdie navorsing val op leerders, studente en opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak. Die navorsing is deur die toepassing van ’n literatuuroorsig gedoen. Die hoofnavorsingsvraag van die studie is: ‘Hoe kan Generasie Y-leerders beter deur opvoeders by hulle eie leer in die klaskamer of lesinglokaal betrek word?’ Die twee subvrae is: (1 ‘Wat is sommige van die eienskappe van Generasie Y-leerders wat leer beïnvloed?’ en (2 ‘Watter onderrigstrategieë kan gebruik word om Generasie Y-leerders meer by hulle eie leer te betrek?’ Die outeur van hierdie artikel wil poog om opvoeders deur die literatuurstudie van riglyne in hierdie verband te voorsien.

 3. Feminisering van het basisonderwijs

  Geerdink, Gerda

  2009-01-01

  In deze bijdrage ga ik in op wat feminisering van het onderwijs is en hoe we daar de afgelopen 25 jaar – zowel op de pabo als in het basisonderwijs – mee te maken hebben gekregen. De keerzijde is masculinisering en ik zal eveneens laten zien hoe zich dat in het onderwijs voordoet. Zowel feminisering als masculinisering hebben negatieve gevolgen. Ik wil duidelijk maken dat de gevolgen van de feminisering minder erg zijn dan we volgens de pers moeten geloven, maar dat het desondanks een ongewen...

 4. Analise van die Tswanaraaisel

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 5. Kwantificering van variatie in resultaten van een waterkwaliteitsmodel als gevolg van onzekerheden bij calibratie van modelparameters; case study van de Biebrza, Polen

  Perk, van der M.; Bierkens, M.F.P.

  1995-01-01

  De fout in resultaten van een waterkwaliteitsmodel van de Biebrza in Polen, die het gevolg is van onzekerheden bij kalibratie van modelparameters, is gekwantificeerd. De gebruikte methode combineert kalibratie en gevoeligheidsanalyse. Het model is gevalideerd om de bekwaamheid ervan te toetsen, waar

 6. BOGO van groene grondstoffen naar biobased materialen. eigenschappen van polymerlkzuur

  Schennink, G.G.J.; Beukelaer, de H.J.; Molenveld, K.

  2013-01-01

  Deze opdracht geeft inzicht in de eigenschappen van PLA en daarmee de toepassingsmogelijkheden. Het praktijkdeel van deze opdracht laat zien hoe door keuze van de juiste PLA typen en temperatuurbehandeling de maximale gebruikstemperatuur (HDT=Heat Distortion Temperature) verhoogd kan worden.

 7. Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies

  Ehlert, P.A.I.

  2005-01-01

  Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin

 8. Vervanging insecticiden : bestrijding van ritnaalden in de teelt van gladiool

  Conijn, C.G.M.; Breedeveld, M.E.

  2004-01-01

  Van alle schadelijke bodeminsecten bij bloembollen vormen ritnaalden bij de teelt van gladiolen de grootste bedreiging. Minder massaal, doch voor de teler desastreus, komen bonenvlieg, aardrupsen en emelten als plaag voor of worden bestrijdingsmaatregelen daartegen getroffen. Alleen aan de hand van

 9. Bestemming van schoolverlaters van het middelbaar agrarisch onderwijs

  Spierings, C.J.M.; Wolsink, G.H.

  1984-01-01

  Dit rapport geeft inzicht in de bestemming van schoolverlaters van het middelbaar agrarisch onderwijs. De resultaten zijn gebaseerd op een enquete in 1982/83 onder ruim 2000 jongens en meisjes, die in 1978 in de laatste klas zaten. Centraal stond de vraag wie en hoeveel van deze jongeren boer of tui

 10. Koperemissies als gevolg van het gebruik van aangroeiwerende verven

  Ros JPM

  1987-01-01

  Het gebruik van aangroeiwerende verven voor schepen leidt tot Cu-emissies. Bij werven is dat voornamelijk het gevolg van stralen en spuiten van verflagen. Voor 1985 is dit geschat op 32 ton. Er resulteert onder meer sterk verontreinigde baggerspecie. Modelberekeningen laten zien, dat vergaande d

 11. Aspecten van het beheer van Wilde zwijnen op de Veluwe

  Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.

  2008-01-01

  Eens in de zoveel jaren, zoals afgelopen winter, zijn er veel berichten over overlast veroorzakende wilde zwijnen op de Veluwe. Welke factoren hebben geleid tot de enorme toename van de Sus scrofa? Op basis van kennis van de relatie tussen het wilde zwijn en mast worden een aantal mogelijke beheersc

 12. Bepaling van lasalocid-natrium door middel van HPLC

  Beek, W.M.J.; Buizer, F.G.

  1981-01-01

  Lasalocid-natrium is volgens methode EEG doc. 1089/VI/81-E onderzocht in twee mengvoeders. De storende invloed van monensin, salinomycine en narasin werd eveneens bekeken. Lasalocid-natrium wordt als coccidiostaticum toegepast voor het gebruik van kippen op een doseringsniveau van 75-150 ppm. De voo

 13. Kwaliteit van enkelvoudige extramurale ergotherapie: de bruikbaarheid van een meetinstrument.

  Janssen, B.; Sixma, H.

  2003-01-01

  Het NIVEL heeft in samenwerking met de NVE een meetinstrument ontwikkeld dat de kwaliteit van enkelvoudige extramurale ergotherapeutische zorg meet vanuit het perspectief van de cliënt. De QUOTE-EEE is ontstaan door schriftelijke vragenlijsten te versturen aan cliënten, van instellingen en praktijke

 14. Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies

  Ehlert, P.A.I.

  2005-01-01

  Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin

 15. Winkel van de toekomst, toekomst van de winkel?

  Hofste, M. (Marleen); Teeuw, W.B. (Wouter)

  2012-01-01

  Dit boekje geeft de resultaten weer van het project Future Store van het Saxion Kenniscentrum Design en Technologie. Het gedrag, de behoeften van de consument, trends en de technologische ontwikkelingen veranderen in een rap tempo. Om deze veranderingen te kunnen bijbenen hebben retailers, MKB- bedr

 16. Sorptie van chloorfenolen in de bodem

  Lagas; P.; Snell; M.C.; Wytzes; H.

  1986-01-01

  Het sorptieproces alsmede de kinetiek van sorptie van chloorfenolen in natuurlijke en synthetische grondsoorten werd bestudeerd met behulp van laboratoriumexperimenten. Uit de resultaten bleek dat sorptie van chloorfenolen kan worden beschouwd als tweestapsproces. De eerste stap verloopt snel. D

 17. Kennis van de bacterieziekte ringrot groeit

  Custers, J.B.M.

  2002-01-01

  Kenmerken en verspreiding van ringrot in pootaardappelen. Gegevens in bijgaande tabel: Verspreiding van de ringrotbacterie binnen en tussen partijen pootgoed tijdens machinaal poten en de invloed van voorkieming en het ontsmetten van de machine hierop

 18. Big data en handschriften van Christiaan Huygens

  Damen, J.C.M.

  2013-01-01

  In de achtste aflevering van een serie combinatiebesprekingen (digitaalandspeciaal) schenkt Jos Damen aandacht aan een onderzoek naar big data van bibliotheekcatalogi en een catalogus van het werk van het Nederlandse genie Christiaan Huygens.

 19. De distributiestructuur van varkens in Nederland

  Driel, van J.A.

  1988-01-01

  Onderzoek naar de structuur van de afzet van levende varkens en biggen op basis van enquetes onder ruim 1000 varkenshouders en 150 veehandelaren. Het rapport beschrijft de situatie in 1986 en vergelijkt deze met die van 1973

 20. Oogst- en bewaartechnieken van wilgenstengels als energiegewas

  Gigler, J.K.; Sonneveld, C.

  1998-01-01

  IMAG-DLO onderzoekt de keten van teelt en logistiek van een aantal energiegewassen voor elektriciteitswinning. Voor dit onderzoek zijn hier verschillende experimenten uitgevoerd met de oogst van wilgenstengels. Wilgenteelt ten behoeve van energievoorziening

 1. Flotatieslib van slachterijen als voer voor varkens

  Smits, B.

  1984-01-01

  De belangrijkste resultaten worden weergegeven van de voederproeven met flotatieslib, slib dat ontstaat door uitvlokking van het afvalwater van slachterijen. In deze proeven is de voederwaarde en de gebruikswaarde van flotatieslib voor mestvarkens bepaald

 2. Verwachte economische effecten van uitbreidingsplannen

  Backus, G.; Bens, P.

  1994-01-01

  Vierentwintig varkenshouders hebben deelgenomen aan een onderzoek naar de effecten van voorgenomen uitbreidingsplannen. Gezinsuitgaven, betalingscapaciteit, ouderdom van de stallen en de uitbreidingsstrategie hebben een grote invloed op de bedrijfsresultaten

 3. Voer van invloed op biggensterfte

  Makkink, C.A.; Wientjes, J.G.M.

  2013-01-01

  Marginale verschillen in voeding en metabolisme vóór inseminatie kunnen leiden tot grote verschillen in prenatale en postnatale biggensterfte. Dit was een van de conclusies tijdens het seminar van de leerstoelgroep Adaptatiefysiologie in Wageningen University.

 4. De noodzaak van lokale verbindingen

  Jaarsma, C.F.; Heijman, W.J.M.; Voet, van der J.L.M.

  2004-01-01

  Het metropolitane landschap dreigt geleidelijk te worden versnipperd door aanleg en aanpassing van grootschalige infrastructuur. Dit artikel geeft een analyse van tijd en afstand, die nodig is, om aan openluchtrecreatie te doen: wandelen, fietsen, trimmen, paardrijden. Een onderverdeling is gemaakt

 5. Leibniz, metafysicus van het atoomtijdperk

  Romeijn, J.-W.

  2008-01-01

  Wat heeft de rekenkunde met de metafysica van doen? Massimo Mugnai laat ons in “Leibniz, Filosoof en Mathematicus” kennismaken met Leibniz als grondlegger van de logica. Maar dat is lang niet alles.

 6. De noodzaak van lokale verbindingen

  Jaarsma, C.F.; Heijman, W.J.M.; Voet, van der J.L.M.

  2004-01-01

  Het metropolitane landschap dreigt geleidelijk te worden versnipperd door aanleg en aanpassing van grootschalige infrastructuur. Dit artikel geeft een analyse van tijd en afstand, die nodig is, om aan openluchtrecreatie te doen: wandelen, fietsen, trimmen, paardrijden. Een onderverdeling is gemaakt

 7. Leibniz, metafysicus van het atoomtijdperk

  Romeijn, J.-W.

  2008-01-01

  Wat heeft de rekenkunde met de metafysica van doen? Massimo Mugnai laat ons in “Leibniz, Filosoof en Mathematicus” kennismaken met Leibniz als grondlegger van de logica. Maar dat is lang niet alles.

 8. Gaschromatografisch onderzoek naar de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. gedurende de ontwikkeling van de plant

  Malingré, Theodorus Maria

  1966-01-01

  SAMENVATTING Het doel van het beschreven onderzoek was door middel van gaschromatografie, gecombineerd met andere analysemethoden, de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. en de veranderingen hierin gedurende de ontwikkeling van de plant, te bepalen en uit de resultaten van het

 9. Samenstelling van de vluchtige olie van Origanum vulgare L. ssp. vulgare gedurende de ontwikkeling van de plant

  Maarse, Henk

  1971-01-01

  INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Vele onderzoekers hebben de laatste jaren de vorming van de verbindingen in vluchtige olien van planten bestudeerd door het bepalen van de verandering in de samenstelling van de vluchtige olie tijdens de groei van de plant. Lemli (68) wees als eerste op de noodzaa

 10. Total football in innovation policy. Discussion paper on the evaluation of innovation policy; Totaalvoetbal in het innovatiebeleid. Discussiedocument evaluatie innovatiebeleid

  Schoots, K.; Daniels, B.W.; Rivera Tinoco, R.A. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2010-10-15

  By distinguishing phases within a technology development trajectory, this report describes the factors for a well functioning innovation system and an evaluation framework for the effectiveness of innovation policy. The focus lies with energy technologies. The followed methodology connects mechanisms for creating the factors and boundary conditions for a sound innovation climate with the types of policy instruments that are required to reduce the uncertainties and barriers for actors in the different technology development phases. [Dutch] Dit rapport schetst aan de hand van de fasen binnen een technologieontwikkelingtraject en de factoren voor een goed functionerend innovatiesysteem een beoordelingskader voor de effectiviteit van innovatiebeleid, met een focus op energietechnieken. De gevolgde methodiek verbindt de mechanismen voor het creeren van de bouwstenen en randvoorwaarden voor een goed innovatieklimaat met de typen instrumenten die nodig zijn om de onzekerheden en barrieres voor de actoren in de verschillende technologieontwikkelingsfasen te verlagen.

 11. Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen

  Hermans, Henry; De Vries, Fred

  2005-01-01

  Hermans, H. & de Vries, F. (2004). Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen. In: Van Geloven, M., Koper, R. & Van der Veen, J., E-learning trends (pp. 19-21). Utrecht, Stichting Digitale Universiteit.
  Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.han

 12. Effect van fasenvoedering op reproductie

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Smolders, M.M.A.H.H.

  2004-01-01

  Het verstrekken van minder stikstof en fosfor aan drachtige zeugen gedurende de eerste vier pariteiten verhoogt het percentage terugkomers bij zeugen van pariteit 1 en 2. De overige reproductiekenmerken worden niet beïnvloed door het verstrekken van minder stikstof en fosfor in het voer. Ook is er g

 13. Uitroeiing van schurft op varkensbedrijven

  Vesseur, P.; Bokma-Bakker, M.

  1999-01-01

  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft in opdracht van 'Diergezondheid in Beweging' een methodiek ontwikkeld voor het schurftvrij maken van varkensbedrijven. Voor het breed in de praktijk introduceren van de methode zijn een folder en een videoband beschikbaar. Gezien het te verwachten positiev

 14. Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen

  Hermans, Henry; De Vries, Fred

  2005-01-01

  Hermans, H. & de Vries, F. (2004). Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen. In: Van Geloven, M., Koper, R. & Van der Veen, J., E-learning trends (pp. 19-21). Utrecht, Stichting Digitale Universiteit.
  Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.han

 15. Verspanen van moeilijk bewerkbare materialen

  Hoogstrate, A.M.; Oosterling, J.A.J.

  2011-01-01

  Hier vindt u het boek over het verspanen van moeilijk bewerkbare materialen. Het is het resultaat van het TNO kennisoverdrachtproject “Verspanen van moeilijk bewerkbare materialen” Het bevat zowel achtergrondkennis als praktisch toepasbare richtlijnen en gegevens. Het is een introductie in dit onder

 16. Invloed van sport op speeksel

  G.J.H. Bruins; A. Vissink; E.C.I. Veerman; A. van Nieuw Amerongen

  2008-01-01

  Fysieke belasting zoals sportbeoefening kan van invloed zijn op de secretie en de samenstelling van speeksel. Bij intensieve lichamelijke inspanning daalt de concentratie van immunoglobulinen in speeksel, nemen de eiwitconcentratie - de output aan eiwitten (mg/min) blijft echter gelijk - en de visco

 17. Onverwachte gevolgen van endometriumablatie

  Voogd, I. de; Lagro-Janssen, A.L.M.

  2016-01-01

  Endometriumablatie kan uitkomst bieden voor vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies bij wie medicamenteuze behandeling of een hormoonhoudend spiraaltje (LNG-IUD) onvoldoende effect oplevert. De nieuwste soort ablatiebehandeling, Novasure®, vindt plaats in 90% van de ziekenhuizen in Nederland. Bij

 18. Segments of van Gogh.

  Mannlein, Sally

  2002-01-01

  Describes an art project that was used with first grade students in which they learn about Vincent van Gogh's style of painting. Explains that the children learn to create circles and straight lines and how to fill in with color. (CMK)

 19. Van Gogh's Sunflowers

  Daddino, Michelle

  2010-01-01

  In this article, the author describes an art project wherein kindergarten students painted sunflowers. These beautiful and colorful sunflowers were inspired by the book "Camille and the Sunflowers" by Laurence Anholt, which does an amazing job of introducing young children to the art and life of Vincent van Gogh.

 20. Remembering Van Gogh.

  Freifeld, Susan

  1999-01-01

  Describes an activity in which fourth grade students created a three-dimensional representation of Vincent Van Gogh's room in Arles (France). Expounds that the students had to invent their own strategies for three-dimensional construction and two-dimensional embellishment. Provides directions for creating the room and bed. (CMK)

 1. Van Bahrein tot Bitcoin

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert. De

 2. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 3. Van Bahrein tot Bitcoin

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert. De

 4. Zwartverkleuring van zandsteen

  Nijland, T.G.; Dubelaar, C.W.; Hees, R.P.J. van; Linden, T.J.M. van der

  2002-01-01

  Zwart- of grijsverkleuring van zandsteen in monumenten is een wijdverspreid fenomeen (Fig. 1). Sommige objecten danken er zelfs hun naam aan, denk aan de Porta Nigra in Trier. Deze zwartverkleuring, vaak aangeduid met de verwarrende en daarom ongelukkige term 'patina', wordt door velen ervaren als

 5. Het rendement van geluk

  Keijsers, J.; Jansen, M.; Ruland, E.

  2016-01-01

  Plaatste je twintig jaar geleden een zonnepaneel op je dak of deelde je de auto met de buren, dan behoorde je al snel tot de uitzonderingen in de samenleving, die elke vorm van financieel gewin de rug leek toe te keren. Dat maatschappelijke betrokkenheid en rendement hand in hand kunnen gaan, is een

 6. Verbeteren eetkwaliteit van stierenvlees

  Os, van M.; Heeres-van der Tol, J.J.; Kranen, R.W.; Eikelenboom, G.

  2001-01-01

  Deze eisen zullen de uniformiteit verbeteren, maar wat het effect is van deze factoren op de eetkwaliteit is echter minder bekend. Om hier inzicht in te krijgen heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij in samenwerking met het ID-Lelystad een onderzoek uitgevoerd.

 7. Pythagoras Meets Van Hiele.

  Flores, Alfinio

  1993-01-01

  Develops the Pythagorean Theorem in the context of the Van Hiele levels by presenting activities appropriate for each level. Activities point to preparatory development (level 0), give 3 different versions of Euclid's proof (levels 1, 2, and 3), give some generalizations of the theorem (level 3), and explore the Pythagorean relationship in other…

 8. Van profijtbeginsel naar rendementsdenken

  Gelderen, A.J.S. van

  2015-01-01

  Het ‘rendementsdenken’ is een ongelukkige verzamelnaam voor allerlei kwalen in het huidige hoger onderwijs. Verschillende vormen van rendement worden op een hoop gegooid en er gebeurt juist veel in het hoger onderwijs dat het ‘rendement’, óók het financiële rendement, juist niet ten goede komt. Dat

 9. Het importeren van honingbijen

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook aller

 10. Het importeren van honingbijen

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook

 11. Beschikbaarheid van biociden

  van der Grinten E; SEC; mev

  2012-01-01

  Beschikbaarheid van biociden:
  Biociden zijn middelen die de industrie en huishoudens gebruiken om schadelijke organismen te bestrijden. Biociden doorlopen een risicoanalyse voordat ze op de markt worden toegelaten. In 2009 is een handhavingsbeleid op niet-toegelaten middelen gestart. Middel

 12. Van Bahrein tot Bitcoin

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert.

 13. De Pretertiaire Historie van den Indischen Archipel

  Umbgrove, J.H.F.

  1935-01-01

  Aan de hand van een serie kaartjes wordt in deze studie gepoogd de ontwikkeling van den Indischen Archipel — verspreiding van land en zee, faciesgebieden, tijden van transgressies, plooiingsperiodes etc. — in pretertiairen tijd voor zoover mogelijk na te gaan. Bij het vermelden van feiten en van lit

 14. Van wie zijn zij? De ambtenaren

  Peters, Jit

  2011-01-01

  Aan de hand van actuele voorbeelden gaat Jit Peters tijdens zijn afscheidscollege in op de toegenomen macht van ambtenaren. De loyaliteit van de ambtenaar is volgens hem nu te veel gericht op het ondersteunen van de eigen minister. Als tegenwichten van de macht van de ambtenaar staat Peters stil bij

 15. Verkenning van het hydrologische systeem van de Utrechte Heuvelrug met behulp van het model TRINS

  Snelting; H.; Pastoors; M.J.H.

  1985-01-01

  Voor de identificatie van het geohydrologische systeem in het onderzoek van de Utrechtse Heuvelrug is een eindige elementen model voor niet- stationaire grondwaterstroming gebruikt (het model TRINS). Het gesimuleerde systeemgedrag moet uiteraard aan de werkelijkheid worden getoetst. Voor deze to

 16. De rol van professionals bij schulden van jongeren. Voorkomen van schulden bij jongeren

  Pim van Heijst; Stijn Verhagen; Kitty Jurrius

  2010-01-01

  In het praktijkgerichte onderzoek dat we de afgelopen drie jaar vanuit het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling(PMO) van de Hogeschool Utrecht hebben gedaan, heeft de rol van professionals bij het voorkomen van schulden bij jongeren centraal gestaan. Naast overige actoren als

 17. Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter

  van den Berg M; Schoemaker CG; VTV; PZO; vz

  2010-01-01

  'Effecten van preventie' is het deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 over de effectiviteit van preventieve maatregelen en interventies. Sinds de Preventienota 'Kiezen voor gezond leven' uit 2006 hanteert de overheid in het preventiebeleid een vijftal speer

 18. Het monitoren van kwantiteit en kwaliteit van afvalwater van pangasiusvijvers in Vietnam

  Heijden, van der P.G.M.; Poelman, M.; Bosma, R.

  2011-01-01

  In 2010 hebben twee Vietnamese onderzoeksinstituten onder begeleiding van Wageningen UR het inkomende water en het water dat de vijvers van vier pangasiuskwekerijen verlaat, maandelijks bemonsterd en de gemonitord. Doel was om een simpele methode te vinden om hoeveelheid en kwaliteit van het afvalwa

 19. Vonken van Vernieuwing : een voorbeeld van vernieuwing van binnenuit in een lerarenopleiding

  Thölke, Jürg

  2010-01-01

  Het lectoraat innovatie van leren in organisaties aan de HAN bestaat uit een kerngroep van professionals met verschillende achtergronden. Wij richten ons in brede zin op de ontwikkeling van mens en organisatie. Hierin experimenteren wij met systemische werkvormen in het onderwijs, organisatieadvies,

 20. Eerste inventarisatie van de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren

  Bracke, M.B.M.; Wolthuis-Fillerup, M.

  2012-01-01

  Dit rapport geeft een eerste inventarisatie naar de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren. Aanleiding is het ontwerp Besluit Gezelschapsdieren waarin het algemene doelvoorschrift is opgenomen dat het licht moet voldoen aan de ethologische en fysiologische behoeften van de dieren.

 1. Eerste inventarisatie van de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren

  Bracke, M.B.M.; Wolthuis-Fillerup, M.

  2012-01-01

  Dit rapport geeft een eerste inventarisatie naar de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren. Aanleiding is het ontwerp Besluit Gezelschapsdieren waarin het algemene doelvoorschrift is opgenomen dat het licht moet voldoen aan de ethologische en fysiologische behoeften van de dieren.

 2. Kwaliteit van het stofbaden van leghennen, in de strooiselbak van de welzijnskooi

  Rooijen, van J.

  1998-01-01

  Het stofbaden van bruine leghennen (Isabrown) in de strooiselbak van de welzijnskooi is onderzocht. Een welzijnskooi is een grote kooi voor ongeveer 40 leghennen met een legnest, zitstokken en een strooiselbak om in te stofbaden. Welzijnskooien wordenontwikkeld om het welzijn van leghennen te

 3. Toepassing van grasstroken in laanbomen : optimaliseren van de groei laanbomen bij toepassing van grasstroken

  Sluis, van der B.J.

  2014-01-01

  In de teelt van laanbomen worden, met name op de zandgronden, op grote schaal grasstroken toegepast. In de teelt van laanbomen op kleigronden is dit nog zeer beperkt. Onder de kwekers neemt de belangstelling voor deze toepassing steeds meer toe, maar de voor- en nadelen van grasstroken zijn steeds o

 4. De statuur van Jan van Riebeeck en de betekenis van de volksplanting.

  A. A. van Schelven

  1952-03-01

  Full Text Available In 1927 heeft wijlen de Leidse professor Knappert een aantal, aan Joan van Riebeeck’s Dagverhaal ontleende mededelingen in dezer voege samengevat: „het is van Riebeeck gegaan als vele groten van ons geslachl; hij heeft ervaren, dat . . . deucht met ondeucht geloont wert.” Noch in Amsterdam noch in Batavia hadden de bureaucraten veel met de Kaap op.

 5. Bewaren van onbeworteld stek : bewaring van onbeworteld stek van aster en solidago

  Eveleens, B.; Krijger, D.; Kouwenhoven, D.; Berg, van den T.; Telgen, van H.J.

  2002-01-01

  In de praktijk worden geoogste stekken van Aster ericoides en Solidago maximaal een week bewaard. Bij langere bewaring (of transport) treden vaak problemen op als uitval ten gevolge van rot en/of slechte beworteling. Een langere bewaarduur is gewenst, zowel voor planning van werkzaamheden als behoud

 6. Invloed van minerale olie op de bestrijding van Phytophthora infestans in pootaardappelen

  Spits, H.G.; Bus, C.B.

  2003-01-01

  De invloed van toevoeging van olie aan een fungicide op de werking van het fungicide is afhankelijk van het gebruikte fungicide. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, Curzate M en mogelijk ook Acrobat, verhoogt de curatieve werking van deze fungiciden. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, l

 7. Holland Media Groep of Luxemburg Media Groep: de trouvaille van de Raad van State

  Gronden, J.W. van de

  2001-01-01

  In de introductie van haar annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank merkt C. van Boxtel op dat deze uitspraak de voorlaatste ronde is van de langdurige strijd tussen het Commissariaat voor de Media en HMG. Uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State - in deze beeld

 8. Werkafwesigheid: 'n Studie van vragmotorbestuurders

  J. S. Gouws

  1995-06-01

  Full Text Available Absenteeism: A study of truck drivers. The aim of the study was to explore reasons for absenteeism as experienced by code 11 truck drivers. Two groups were identified: one group high, and the other group low on an absenteeism continuum. Significant differences between the groups ocurred with respect to four of the sixteen personality factors of the Sixteen Personality Factor Questionnaire. However, no significant difference in their personal values and intellectual ability could be found. Opsomming Die doel van die studie was die identifisering van aanduiders van werkafwesigheid by kode 11 vragmotorbestuurders. Die bevinding van hierdie studie is dat daar beduidende verskille tussen werkafwesige en werkaanwesige vragmotorbestuurders ten opsigte van vier van die sestien persoonlikheidsfaktore van die Sestien Persoonlik- heidsfaktorvraelys bestaan. Daar blyk egter geen beduidende verskille betreffende hulle persoonlike waardes en intellektuele vermoens te wees nie.

 9. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 10. Ellis-van Creveld

  Dhandabani Jayaraj

  2012-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld (EVC syndrome is an autosomal recessive disorder that is also known as chondro-ectodermal dysplasia. The common manifestations of this syndrome are short ribs, postaxial polydactyly, growth retardation, and ectodermal and cardiac defects. The present case report is about an 8-year-old boy who had the features of bilateral hexadactyly, knocked knees, cardiac problems, congenital absence of incisors, fused upper and lower labial frenulum, and mulberry molars.

 11. Electromagnetic van Kampen waves

  Ignatov, A. M., E-mail: aign@fpl.gpi.ru [Russian Academy of Sciences, Prokhorov General Physics Institute (Russian Federation)

  2017-01-15

  The theory of van Kampen waves in plasma with an arbitrary anisotropic distribution function is developed. The obtained solutions are explicitly expressed in terms of the permittivity tensor. There are three types of perturbations, one of which is characterized by the frequency dependence on the wave vector, while for the other two, the dispersion relation is lacking. Solutions to the conjugate equations allowing one to solve the initial value problem are analyzed.

 12. Evaluatie van de campagne 'Veilig op de fiets' : verslag van een enquête over de politiecampagne 'Veilig op de fiets' in Amsterdam, afgenomen onder staandegehouden verkeersdeelnemers in najaar 1992.

  Goldenbeld, C. & Twisk, D.A.M.

  1994-01-01

  The Dutch Ministry of Transport and Public Works requested the SWOV Institute for Road Safety Research to evaluate the 'Safety on the bicycle' campaign in the municipality of Amsterdam. This report describes the results of an evaluation of the first phase of this campaign. An important component of

 13. Evaluatie van een beloningsactie in het verkeer in Limburg : onderzoek naar de effecten van een pilot met individuele en collectieve wijkgerichte beloningen op het snelheidsgedrag binnen de bebouwde kom.

  Duivenvoorden, C.W.A.E. Stelling, A. Goldenbeld, C. & Hagenzieker, M.P.

  2013-01-01

  Evaluation of an initiative to reward correct traffic behaviour in the Province of Limburg : study into the effects of a pilot with individual and collective town area-related rewards for speed behaviour in urban areas. Research has shown that the risk of a crash as well as its severity is related

 14. Evaluatie van een beloningsactie in het verkeer in Limburg : onderzoek naar de effecten van een pilot met individuele en collectieve wijkgerichte beloningen op het snelheidsgedrag binnen de bebouwde kom.

  Duivenvoorden, C.W.A.E. Stelling, A. Goldenbeld, C. & Hagenzieker, M.P.

  2013-01-01

  Evaluation of an initiative to reward correct traffic behaviour in the Province of Limburg : study into the effects of a pilot with individual and collective town area-related rewards for speed behaviour in urban areas. Research has shown that the risk of a crash as well as its severity is related to the speed driven. For vulnerable road users (e.g. cyclists) in particular, it is important that the speeds driven by motor vehicles are sufficiently slow in order to increase their chances of sur...

 15. Van Wyk Louw Simbolis?

  F. I.J. van Rensburg

  1990-05-01

  Full Text Available In this article the question is posed whether one is justified in associating N.P. van Wyk Louw’s work with Symbolism as seen in terms of its being a historical art movement. At first sight some of the main characteristics of his work seem incompatible with the overall spirit of Symbolism. A close look is taken at these characteristics. They are weighed against typical characteristics of Symbolism. A number of common traits are discovered. Following this, a study of Van Wyk Louw’s utterances in his prose works is undertaken to establish the extent of his knowledge of the works of Symbolists and of Symbolism as such, The unfolding history of his contact with their work and with Symbolism is traced. Some revealing relations are uncovered. Having established a number of definite Symbolist traits in his work, his poetical oeuvre is projected against the set of fundamental characteristics of Symbolism as a phenomenon identified by S. Dresden in his book Symbolisme (1980. Seen at against this background, the range of symbolist features in his work shows up clearly. The conclusion reached is that Van Wyk Louw so thoroughly absorbed those characteristics of Symbolism that corresponded with his own creative personality that they have blended almost imperceptibly with the rest of his oeuvre, thereby creating the impression that they are fully native to his work.

 16. Die voorgeskiedenis van kwantumberekening

  P. H. Potgieter

  2004-09-01

  Full Text Available

  Die hoofidees wat tans gestalte vind in die teorie en tegnologie van kwantumberekening is in die laat 1970’s en vroeg 1980’s deur fisici in die Weste en ’n wiskundige in die voormalige Sowjetunie neergelˆ e. Dat di´ e teorie ook wortels in die Russiestalige vakliteratuur het, is nie algemeen bekend in die Weste nie. Daar word kortliks gekyk na die idee soos deur Benioff en (veral Feynman in die Weste versprei, asook die voorstel van di´ e rekengrondslag deur Manin in die Russiese literatuur. Die outeur hoop om hiermee so ’n onpartydig moontlike sintese van die vroe ¨ e gedagtegeskiedenis rondom kwantumberekening aan te bied. Die rol van omkeerbare en onomkeerbare berekeningsprosesse word vlugtig bekyk soos dit verband hou met die ontstaan van kwantumberekening, asook die sogenaamde Inligtingsparadoks in die fisika. Die inligtingsteorie en die fisika het heelwat met mekaar te kommunikeer, soos hierdie paradoks uitwys.

  Abstract

  The pre-history of quantum computation

  The main ideas behind developments in the theory and technology of quantum computation were formulated in the late 1970s and early 1980s by two physicists in the West and a mathematician in the former Soviet Union. It is not generally known in the West that the subject has roots in the Russian technical literature. The idea, as propagated by Benioff and (especially Feynman, is reviewed along with the proposition of a foundation for this kind of computation by Manin in the Russian literature. The author hopes to present as impartial a synthesis as possible of the early history of thought on this subject. The role of reversible and irreversible computational processes will be examined briefly as it relates to the origins of quantum computing and the so-called Information Paradox in physics. Information theory and physics, as this paradox shows, have much to communicate to each other.

 17. Onderzoek naar de affecten van de aanleg van damwanden en grondverdichting op tandwalvissen in het Dolfinarium Harderwijk

  Haan, de D.

  2013-01-01

  Voor het vaststellen van de effecten van de aanleg van damwandinstallaties en grondverdichting als onderdelen van het grootschalig bouwplan Waterfront Harderwijk van de gemeente Harderwijk werden op vijf verschillende locaties van het bouwplan installaties gesimuleerd en de geluidseffecten daarvan i

 18. Rituele van plesier: Dolf van Coller se Die Bieliebalies

  J. van Wyk

  1998-05-01

  Full Text Available Rituals of pleasure: Dolf van Coller’s Die Bieliebalies This article is an analysis of Dolf van Coller's Die Bieliebalies (1993, read as a hedonist text. It has many points of similarity with what Bakhtin (1984 called grotesque realism, and with Nietzsche’s views as expounded in The birth of tragedy (1956. By comparing Van Caller's text to that of Bakhtin and Nietzsche, a counter-discourse to contemporary moral discourses such as feminism is explored. Van Coller’s use of laughter as a relativising mechanism is very liberating in the context where petty morality intervenes dogmatically in the field of literature and other spheres of life.

 19. Verspreide opstellen over de geschiedenis van Nederland

  Huizinga, J.

  2007-01-01

  De bundel Verspreide opstellen over de geschiedenis van Nederland van Johan Huizinga is weliswaar uit een veelheid van bronnen samengesteld en de stukken stammen uit een periode van meer dan dertig jaren, maar zij laten bij de lezer een beeld van grote eenheid en samenhang achter. Of het nu gaat over de figuur van Willem van Oranje, over Leidens ontzet, over Hugo de Groot of over de invloed van Duitsland op de Nederlandse cultuur, Huizinga slaagt erin het nationale karakter van Nederland en o...

 20. Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen onderzocht door GGD's en Keuringsdiensten van waren, 1999

  van Duynhoven YTHP; de Wit MAS; CIE

  2000-01-01

  In deze rapportage worden de gegevens gepresenteerd van voedselinfecties en voedselvergiftigingen in Nederland in 1999. De resultaten zijn gebaseerd op meldingen door consumenten aan de Keuringsdienst van Waren, op standaard rapportages van onderzochte explosies van voedselinfecties en -vergiftigin

 1. Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

  Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW

  1986-01-01

  Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van

 2. Achtergrondbelasting van het oppervlaktewater met zware metalen ten gevolge van uitspoeling uit de bodem

  Bonten, L.T.C.; Grift, B.; Klein, J.

  2007-01-01

  Uitspoeling van van nature in de bodem aanwezige metalen leiden tot een belasting van het oppervlaktewater. Modelberekeningen zijn uitgevoerd om deze achtergrondbelasting te schatten. Deze modelberekeningen zijn gebaseerd op schattingen van achtergrondgehaltes in de bodem voor de bovengrond en ondie

 3. Kwaliteit van de keuring en belasting van keurmeesters bij de pluimveekeuring

  Veerkamp, C.H.; Vries, de A.W.; Zegers, D.H.A.

  1989-01-01

  Onderzoek werd verricht aan 3 verschillende systemen van pluimveekeuring, waarbij is gelet op alle condities die van belang kunnen zijn voor de kwaliteit van de keuring en de belasting van de pluimveekeurmeesters

 4. Onderscheid tussen temporomandibulaire pijn en andere vormen van orofaciale pijn op basis van een vragenlijst

  Bonn, C.E.H.M.; van Selms, M.K.A.; te Poel, F.; Visscher, C.M.; Lobbezoo, F.; Naeije, M.

  2013-01-01

  Onderzocht werd of, los van de gebruikelijke instrumenten voor de diagnostiek van temporomandibulaire pijn, een vragenlijst onderscheid kan maken tussen temporomandibulaire pijn en andere vormen van chronische orofaciale pijn. Daarbij werd uitgegaan van het biopsychosociaal model. Er werden 509 pati

 5. Optimalisatie bemesting Van Strien : voortgang 2013

  Hospers-Brands, A.J.T.M.; Strien, van J.

  2014-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van het derde jaar van het project “Bedrijfsinterne Optimalisatie”, en wel van het deelproject “Van Strien”. Op diverse percelen zijn metingen uitgevoerd aan de bodem om de stikstof werking van maaimeststoffen in beeld te krijgen.

 6. Electrospray ionisatie massaspectrometrie: Verkenning van het toepassingsgebied

  Heeft E van der; Hove GJ ten; Jong APJM de; LOC

  1996-01-01

  Betreft de resultaten van een studie naar de toepasbaarheid van electrospray ionisatie massaspectrometrie (ESI-MS). Er werd onderzoek verricht op het gebied van de eitwit- en peptide-analyse en de bepaling van polaire bestrijdingsmiddelen, macrolide antibiotica en metabolieten van polycyclische

 7. De syntaxis van de Italiaanse preposities

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een inventaris opgesteld van de Italiaanse preposities die voorkomen in een corpus bestaande uit de romans La Ciociara van Moravia en Il Gattopardo van Tomasi di Lampedusa. Achtergrond voor de herkenning van preposities is de Extended Standard Theory van de gener

 8. Een nieuwe vorm van E-voedingswetenschap

  Kersten, A.H.; Schrauwen, P.; Müller, M.R.

  2008-01-01

  De informatiemaatschappij zorgt voor een nieuwe vorm van voedingswetenschap op het gebied van nutrigenomics, Nutritional Science 2.0. Voor het vermeerderen van kennis op dit terrein is een vrije mondiale uitwisseling van data nodig die nog niet goed van de grond is gekomen

 9. De syntaxis van de Italiaanse preposities

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een inventaris opgesteld van de Italiaanse preposities die voorkomen in een corpus bestaande uit de romans La Ciociara van Moravia en Il Gattopardo van Tomasi di Lampedusa. Achtergrond voor de herkenning van preposities is de Extended Standard Theory van de

 10. Outsourcing van het ICT door overheidsinstellingen

  Kok, L.; Theeuwes, J.J.M.; Janssens, L.

  2003-01-01

  Het IWI heeft onlangs gewezen op de risico’s van outsourcing van ICT door het UWV. Ook het uitbesteden van ICT door gemeenten is niet zonder risico. Om outsourcingsbeslissingen van gemeenten en UWV te kunnen beoordelen wil het ministerie meer inzicht in de effecten van outsourcing. De directie

 11. Erkennen van een MOOC: een statusoverzicht

  Robert Schuwer

  2015-01-01

  Toekennen van studiepunten aan het succesvol volgen van een MOOC. Dit onderwerp is in de afgelopen jaren al meermalen aan bod gekomen bij discussies over mogelijke effecten van MOOC’s op het reguliere onderwijs. Medio 2014 verscheen een verkenning hierover van de NVAO (NVAO, 2014). Eén van de consta

 12. Kognitiewe en persoonlikheidskorrelate van aandaggewing

  S. J. Vos

  1993-06-01

  Full Text Available Cognitive and personality correlates of attention. The principal aim of the study was to determine the cognitive and personality correlates of attention. Two contrasting groups were formed on the basis of scores from a self report inventory of attention. These two groups were compared in terms of the NSAG, the SAT, the 16PF and the JPQ. With the aid of the Hotelling T2 it was found that the vectors of means scores of the two contrasting groups differed statistically significantly from one another in respect of both the cognitive and personality variables. Opsomming Die hoofdoel van die studie was om die persoonlikheids- en kognitiewe korrelate van aandaggewing vas te stel. Twee kontrasterende groepe is saamgestel aan die hand van tellings op 'n selfverslaggewende vraelys oor aandaggewing. Hierdie twee groepe is met mekaar vergelyk ten opsigte van die NSAG, die SAT, die 16PF, en die JPV. Met behulp van Hotelling se T'toets is vasgestel dat die vektore van gemiddeldes van die twee groepe statistics beduidend van mekaar verskil ten opsigte van sowel die kognitiewe as die persoonlikheidsmetings.

 13. Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol

  Staatsen BAM; Franssen EAM; Doornbos G; Abbink F; van der Veen AA; Heisterkamp SH; Lebret E

  1993-01-01

  In this report an assessment has been made of the effects on public health caused by environmental pollution originating from activities around Schiphol airport. This investigation is part of an integral Environmental Impact Assessment that was legally required for the planned expansion of the airp

 14. Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol

  Staatsen BAM; Franssen EAM; Doornbos G; Abbink F; Veen AA van der; Heisterkamp SH; Lebret E

  1993-01-01

  In this report an assessment has been made of the effects on public health caused by environmental pollution originating from activities around Schiphol airport. This investigation is part of an integral Environmental Impact Assessment that was legally required for the planned expansion of the airpo

 15. Evaluatie pilot Endogene Factoren

  Viet AL; Fiolet D; Voortman JK; Rover C de; Hanning C; Uitenbroek D; Loon AJM van; PZO; GGD Achterhoek; GGD Midden Holland; GG&GD Amsterdam

  2004-01-01

  As a part of the project on the Local and National Monitor for Public Health several pilot studies were carried out in three Municipal Health Centres (GGDs). The first aim was to investigate the feasibility of a physical examination at the health centre in combination with a health interview (or pos

 16. De volledigheidswaan van biografen

  H. de Liagre Böhl

  2000-01-01

  Full Text Available A. Kuiper, Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg; L. van Driel, J. Noordegraaf, De Vries en Te Winkel. Een duografie; W. Hazeu, M.C. Escher. Een biografie; J.W. Renders, Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo; M. Derks, S. Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping. Prof. dr. Christine Mohrmann (1903-1988, classica; F. Zwart, Willem Mengelberg (1871-1951. Een biografie 1871-1920The delusion that the scope of a biography is ever fully completeThis review article observes that, since the 1980s, the art of writing biographies has become fully accepted once more in academic circles in the Netherlands. This revival has been stimulated by positive collaborative efforts between historians and Dutch specialists. This harmony is based on their commitment to the principles of the Modem Biography, a style which counts since the first World War as the ‘ideal type’ of the whole genre. This style — which is mostly identified with Lytton Strachey’s Eminent Victorians (1918 - mediates between literature and historical studies. Their followers want to combine: 1. literary eloquence, 2. scholarly accuracy, 3. an analytic and a explicative concept about the personage and his or her work, 4. the skill of placing the character in the context of his or her time. Those four desiderata are used in this article as a point of departure for assessing six Dutch biographies that appeared in 1998. Some of them are excellent, however, all of them show a propensity towards empiricism and prolixity. Unfortunately this trait is characteristic of many recent biographies in The Netherlands

 17. De volledigheidswaan van biografen

  H. de Liagre Böhl

  2000-01-01

  Full Text Available A. Kuiper, Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg; L. van Driel, J. Noordegraaf, De Vries en Te Winkel. Een duografie; W. Hazeu, M.C. Escher. Een biografie; J.W. Renders, Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo; M. Derks, S. Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping. Prof. dr. Christine Mohrmann (1903-1988, classica; F. Zwart, Willem Mengelberg (1871-1951. Een biografie 1871-1920The delusion that the scope of a biography is ever fully completeThis review article observes that, since the 1980s, the art of writing biographies has become fully accepted once more in academic circles in the Netherlands. This revival has been stimulated by positive collaborative efforts between historians and Dutch specialists. This harmony is based on their commitment to the principles of the Modem Biography, a style which counts since the first World War as the ‘ideal type’ of the whole genre. This style — which is mostly identified with Lytton Strachey’s Eminent Victorians (1918 - mediates between literature and historical studies. Their followers want to combine: 1. literary eloquence, 2. scholarly accuracy, 3. an analytic and a explicative concept about the personage and his or her work, 4. the skill of placing the character in the context of his or her time. Those four desiderata are used in this article as a point of departure for assessing six Dutch biographies that appeared in 1998. Some of them are excellent, however, all of them show a propensity towards empiricism and prolixity. Unfortunately this trait is characteristic of many recent biographies in The Netherlands

 18. van der Waals torque

  Esquivel-Sirvent, Raul; Schatz, George

  2014-03-01

  The theory of generalized van der Waals forces by Lifshtz when applied to optically anisotropic media predicts the existence of a torque. In this work we present a theoretical calculation of the van der Waals torque for two systems. First we consider two isotropic parallel plates where the anisotropy is induced using an external magnetic field. The anisotropy will in turn induce a torque. As a case study we consider III-IV semiconductors such as InSb that can support magneto plasmons. The calculations of the torque are done in the Voigt configuration, that occurs when the magnetic field is parallel to the surface of the slabs. The change in the dielectric function as the magnetic field increases has the effect of decreasing the van der Waals force and increasing the torque. Thus, the external magnetic field is used to tune both the force and torque. The second example we present is the use of the torque in the non retarded regime to align arrays of nano particle slabs. The torque is calculated within Barash and Ginzburg formalism in the nonretarded limit, and is quantified by the introduction of a Hamaker torque constant. Calculations are conducted between anisotropic slabs of materials including BaTiO3 and arrays of Ag nano particles. Depending on the shape and arrangement of the Ag nano particles the effective dielectric function of the array can be tuned as to make it more or less anisotropic. We show how this torque can be used in self assembly of arrays of nano particles. ref. R. Esquivel-Sirvent, G. C. Schatz, Phys. Chem C, 117, 5492 (2013). partial support from DGAPA-UNAM.

 19. Invloed van schermen en temperatuurbehandeling van het plantmateriaal op de groei en bloei van 3 freesia-rassen bij de teelt voor herfstbloei

  Doorduin, J.C.

  1983-01-01

  Onderzoek naar de invloed van verschil in lichtonderschepping door middel van schermen en de invloed van temperatuurbehandeling van het plantmateriaal op de groei, bloeitijdstip, kwaliteit en produktie van de freesiarassen Ballerina, Blue Heaven en Rosalinde

 20. Lumen - Gaia - Atlas : architectuur, kunst en tuinen van de gebouwen van de Environmental Sciences Group

  Windt, de R.; Londo, G.; Zaal, A.M.; Verstegen, T.; Ruyten, E.C.W.M.

  2010-01-01

  Boek ter gelegenheid van het afscheid van Hoogendooorn als bestuurslid van ESG, het onderdeel Groene Ruimte van Wageningen UR. Deze publicatie toont alle kunst binnen en buiten de drie gebouwen van ESG. Zo komen kunstuitingen bij elkaar, die eerder elders gestaan hebben (bij vroegere gebouwen van

 1. Huge van Bordeeus : een ridder van Karel de Grote op avontuur in het Oosten

  Lens, Maria Johanna

  2004-01-01

  'Huge van Bordeeus' is de dissertatie van Maria Lens. Hierin doet zij verslag van haar onderzoek naar de Middelnederlandse overlevering van een Franse tekst, 'Huon de Bordeaux', over de ridder Huge van Bordeeus. Deze veertiende-eeuwse ridder, leenman van Karel de Grote, moet de baard en vier tanden

 2. Aanwezigheid van ascosporen van Sclerotinia sclerotiorum binnen en buiten besmette percelen

  Lamers, J.G.; Wander, J.; Russchen, H.J.

  2012-01-01

  De aantasting van een gewas door Sclerotinia sclerotiorum hangt af van de aanwezigheid van ascosporen van deze schimmel in de lucht. In dit onderzoek dat gefinancierd wordt door PT en PA werd nagegaan in hoeverre de ascosporen van het eigen perceel afkomstig zijn of ook van een naburig perceel kunne

 3. Toepassing van ozon bij de bewaring van pootaardappelen

  Bus, C.B.; Veerman, A.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt een onderzoek beschreven dat in een praktijkpootgoedbewaarplaats is uitgevoerd om te kijken naar de mogelijkheden van ontsmetting van pootgoed met ozongas. De knollen werden met een hoge concentratie ozon op de band behandeld tijdens het inschuren, met een lage concentratie cont

 4. Vorm en duur van thuiskraamzorg naar het oordeel van kraamvrouwen.

  Kerssens, J.J.

  1993-01-01

  De georganiseerde thuiskraamzorg is van groot belang in de Nederlandse verloskunde. Omdat de vraag naar kraamzorg het aanbod overtreft, is voldoende zorg echter niet meer overal beschikbaar. Steeds vaker worden minder uitgebreide vormen van kraamzorg geleverd en de gemiddelde verzorgingsduur voldoet

 5. Invloed van fosfaat op de strekkingsgroei van Kalanchoë

  Noort, van F.R.

  2010-01-01

  Hoewel door nieuwe compactere cultivars en door beter gebruik van groeiregulatoren het gebruik van groeiregulatoren is afgenomen, moet er nog steeds geremd worden om strekkingsgroei tegen te gaan en compacte Kalanchoës te telen. Vanuit diverse onderzoeken bij andere gewassen is bekend dat een

 6. Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed

  Os, van E.; Kruijs, A.; Bomas, B.; Poelman, M.; Pater, de M.; Bokhoven, van D.

  2012-01-01

  De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een

 7. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden geno

 8. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 9. Opname en DNS strepieskodering van weekdiere en mosselkrewels van Robbeneiland

  F.H. van der Bank

  2012-03-01

  Full Text Available Die Mollusca is die tweede grootste dierfilum. Dit sluit meer as 35 000 fossiel en 100 000 lewendespesies in. Die doel van hierdie studie was om ‘n opname te maak van die mosselkrewels, inheemse en uitlandse slakspesies op die eiland.

 10. Determinanten van de geneigdheid tot groupon-gebruik: toepassing van de theorie van gepland gedrag

  Peeters, Andy

  2013-01-01

  In deze thesis wordt onderzocht welke factoren een invloed hebben op de Groupon proneness. Er wordt met andere woorden een onderzoek gedaan naar welke factoren er toe leiden dat mensen geneigd zijn om Groupon te gebruiken. De centrale onderzoeksvraag is: 'Welke factoren hebben een invloed op de geneigdheid om Groupon te gebruiken?' We gaan een antwoord geven op deze vraag aan de hand van de 'theorie van gepland gedrag', waarin we de theorie van de 'Big five' integreren. Vervolgens ...

 11. Afscheid van de stapelmarkt

  J.W. Veluwenkamp

  2003-01-01

  Full Text Available C. Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630 Farewell to the Staple Market, Jan Willem VeluwenkampLesger argues that Amsterdam's essential function in international trade in the seventeenth century was turnover promotion through price stabilisation. Claiming that the relevant mechanism involved information provision rather than stockpiling, he convincingly bids farewell to the historiographical tradition of the Amsterdam staple market and introduces Amsterdamas the centre of information provision. I contest two aspects of Lesger's argument. Unlike him, I do not think that information provision was decisive in Amsterdam's commercial expansion around 1600: Prior to 1585, information exchange and expansion were characteristic for Antwerp too. The Amsterdam acceleration essentially involved the penetration of Asia and the Atlantic area, which was mainly provoked by the war. In addition, I think that Lesger underestimates the Dutch intermediate trade. On the one hand, Dutch industry-related import and export were more significant than he indicates. On the other hand, he attaches too little meaning to the fact that Dutchmen dominated international commerce even when they did not steer all commodity flows via the Dutch Republic.

 12. Ontwikkelen van detectiemethoden voor virussen in bloembolgewassen

  Pham, K.T.K.; Lemmers, M.E.C.; Doorn, van J.; Derks, A.F.L.M.

  2006-01-01

  Doel van dit project was, om detectiemethoden te ontwikkelen om virussen (en fytoplasma’s) in bloembolgewassen specifiek, snel en gevoelig aan te tonen. De resultaten van dit project zorgden voor betere toetsingsmogelijkheden. Keuringsactiviteiten van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) worden onders

 13. Staat van Infectieziekten in Nederland, 2007

  Rahamat-Langendoen JC; van Vliet JA; van Lier EA; EPI

  2008-01-01

  De Staat van Infectieziekten geeft inzicht in epidemiologische ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Het beschrijft ook de ontwikkelingen in het buitenland die voor Nederland relevant zijn. Deze jaarlijkse uitgave informeert beleidsmakers bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

 14. Ontwerpen en berekenen van aluminium constructies

  Soetens, F.

  1996-01-01

  De toepassing van aluminium in dragende constructies is succesvol, indien de gunstige eigenschappen van aluminium goed worden benut en er voor de minder gunstige eigenschappen een adequate constructieve oplossing wordt geboden. De toepassingsmogelijkheden van aluminium zijn de laatste jaren

 15. Veterinaire risico's van ongedierte op biologische varkensbedrijven

  Meerburg, B.G.; Kijlstra, A.

  2005-01-01

  Presentatie van de eerste resultaten van een onderzoek door Animal Sciences Group van Wageningen UR naar de ziekterisico's bij ratten en muizen. Hiervoor zijn ratten en muizen op 10 biologische varkensbedrijven met vallen gevangen en op ziektes onderzocht.

 16. (Q)SAR and other (non) testing data in integrated testing strategies using standardised weight of evidence criteria

  Hulzebos, E.M.

  2012-01-01

  De REACH-verordening (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen) uit 2007 biedt een platform voor het gebruik van alternatieven voor dierproeven. Een van die alternatieven is (Q)SAR (kwantitatieve structuuractiviteitsrelatie). Etje Hulzebosch beschrijft hoe deze methode

 17. Opbrengst en economie bij geconditioneerd telen

  Gelder, de A.; Raaphorst, M.G.M.

  2008-01-01

  In 2007 is in het Improvement Centre in Bleiswijk in opdracht van paprikatelers een geconditioneerde teelt van paprika vergeleken met een normale teelt. Een economische evaluatie van geconditioneerde kas, standaard kas met wkk en een standaard kas met ketel

 18. Occlusion as a measure for visual workload : an overview of TNO occlusion research in car driving

  Horst, A.R.A. van der

  2004-01-01

  Visuele occlusietechnieken blijken een effectief middel om de visuele werklast van automobilisten te bepalen, zowel bij het bepalen van de minimale informatie die ze nodig hebben als voor evaluatie van nieuwe telematicatoepassingen zoals Heading Control en Adaptive Cruise Control

 19. Development of molecular methods for detection and epidemiological investigation of HIV-1, HIV-2, and HTLV-I/II infections

  Meijer A; Borleffs JCC; Roosendaal G; van Loon AM; VIR; AZU; Van Creveld Kliniek Utrecht

  1995-01-01

  Het onderzoek dat hier wordt gepresenteerd werd gestart om de mogelijkheden van moleculaire methoden voor detectie en epidemiologisch onderzoek van HIV en HTLV infecties te onderzoeken. We presenteren de resultaten van een literatuurstudie en beschrijven de ontwikkeling en gedeeltelijke evaluatie

 20. Portretten van EVC-praktijken

  Schlusmans, Kathleen; Klink, Marcel; Rutjens, Marjo van der; Stalmeier, Marjo; Joosten-ten Brinke, Desirée; Dinther, Mart van

  2006-01-01

  Met deze publicatie wordt beoogd gevarieerde en praktische informatie te bieden die behulpzaam kan zijn bij het ontwerpen en exploiteren van EVC-praktijken. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van een 9-tal EVC-praktijken in het Nederlands hoger onderwijs.

 1. Van werk verzekerd : rapportage 2002

  Komduur, J.; Binken-Faassen, S.M.F.; Wewer, M.M.; Zwart, K.; Bosselaar, H.

  2003-01-01

  In deze jaarlijks terugkerende rapportage van de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen wordt verslag gedaan van de vragen en klachten die in 2002 bij de helpdesk zijn binnengekomen. In 2002 zijn in totaal 7308 telefonische of e-mailcontacten geregistreerd, 187 meer dan in 2001. Vragen kwamen va

 2. Beheersing van fusarium in zomertarwe

  Scholten, O.E.

  2007-01-01

  Fusariumschimmels veroorzaken in zomertarwe een slechte opkomst van zaaizaad en verlies aan opbrengst. Ook produceren ze mycotoxinen in de korrels. Vooral de mycotoxinen zijn met het oog op voedselveiligheid en diergezondheid een toenemende bron van zorg. Het is dus echt een ketenprobleem. Alle rede

 3. Voorspelbaarheid van evolutie en revolutie

  R.A.M. Fouchier (Ron)

  2007-01-01

  textabstractHet voorspellen van gebeurtenissen doen we meestal op grond van ervaringen uit het verleden. Daarmee vertel ik niets nieuws. Voorspellen is een dagelijkse bezigheid in onze samenleving. Meteorologen voorspellen elke dag het weer, met wisselend succes. Beleggers zouden graag ontwikkelinge

 4. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 5. Die etiek van Karl Barth

  J. H. van Wyk

  1986-06-01

  Full Text Available Die etiek van Barth kan nie reg verstaan word sonder begrip van sy ganse teologiese agtergrond en opset, en ek wil byvoeg: sonder die besondere tydsomstandighede (oorlog! waarin hy geleef en gewerk het nie. Dit is verder bekend dat in sy teologiese ontwikkeling verskillende figure groot invloed op hom uitgeoefen het.

 6. Minerale voeding van de champignon

  Straatsma, G.; Olijnsma, T.W.; Paradi, I.; Baar, J.

  2006-01-01

  Slechte of matige groei, kwaliteit en opbrengst van champignons kunnen veroorzaakt worden door een tekort aan één of meerdere essentiële voedingsstoffen. De vraag is in hoeverre de voorziening met voedingsstoffen voldoende is om de behoefte van de champignon te dekken. Aanwijzingen voor eventuele

 7. NIVEL: van solo- naar groepspraktijk.

  Lammers, E.

  2003-01-01

  Van de huisartsen die vorig jaar hun opleiding hebben afgerond, is tweederde vrouw, wil 86% parttime werken en zou slechts 2% in een solopraktijk aan de slag willen. Van de huidige 7.939 werkzame huisartsen is 72% man, werkt 42% parttime en is 40% werkzaam in een solopraktijk. Er gaat dus nogal wat

 8. Bestrijding van emelten in gras

  Rozen, van K.

  2006-01-01

  Emelten, de larven van de langpootmuggen, zijn een belangrijke plaag in grasland in Noordwest-Europa. Indien grasland wordt gescheurd voor een land- of tuinbouwgewas, is de kans op emeltschade in het volggewas reëel, afhankelijk van het type volggewas. De problemen in akkerbouwgewassen doen zich voo

 9. De structuur van Kierkegaards oeuvre

  Dokter, Taeke

  1936-01-01

  Kierkegaard is van meening, dat zijn tijd door het velewetenvergeten heeft wat existeeren is. Zljn werkzaamheid beoogt dan ook niet de mededeeling van rveten, maar is veeleer een oproep tot existeeren en zijn geschriften dragen naar \\-orm en inhoud een overeenkomstig karakter. Niet alsof een omlijnd

 10. Bestrijding van citruswolluis in potplanten

  Pijnakker, J.; Leman, A.

  2012-01-01

  Referaat Momenteel worden wolluizen vaak biologisch bestreden in binnentuinen van kantoren, zwembaden, dierentuinen en kassen bij botanische tuinen. De resultaten van biologische bestrijding zijn voor deze toepassingsgebieden over het algemeen goed, maar dit geldt niet voor commerciële productie in

 11. Haiku : Van scherts tot experiment

  Walle, Vande Willy

  2002-01-01

  Over de Japanse haiku bestaan nog vele misvattingen of eenzijdige voorstellingen. Het is geen zen-gedicht, epigram of aforisme, en zelfs lang niet altijd een natuurgedicht. Aan het einde van de negentiende eeuw maakte Europa voor het eerst kennis met wat wel het kortste gedicht van de wereld wordt g

 12. Landbouwkosten van KRW-maatregelen

  Polman, N.B.P.; Reinhard, A.J.; Linderhof, V.G.M.; Michels, R.; Peerlings, J.H.M.

  2009-01-01

  LNV heeft het LEI opdracht gegeven voor 3 analyses van de effecten van KRW-maatregelen op de landbouw. Ten eerste is de landelijke KRW-maatregelendatabase (versie november 2008) geanalyseerd met het SMART-raamwerk. SMART staat voor de mate, waarin maatregelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realist

 13. Het tijdelijk spenen van biggen

  Plagge, J.G.; Peet-Schwering, van der C.M.C.

  1998-01-01

  In dit onderzoek is getracht de voeropname tijdens de zoogperiode te verhogen door de biggen een gedeelte van de dag van de zeug te scheiden. Biggen in de controlegroep bleven, zoals gebruikelijk, tijdens de zoogperiode altijd bij de zeug. Biggen in de proefgroep werden, vanaf dag 18 na de geboorte,

 14. Die binding van die konfessie

  P. J. Coetzee

  1970-06-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 15. Bestrijding van maden van de wortelvlieg; Bestrijding van de made van de wortelvlieg Psila rosae in knolselderij, 2007

  Rozen, van K.; Ester, A.

  2007-01-01

  Onderzoek naar het probleem wortelvlieg in knolselderij om een bestrijdingsmethode tegen de maden van de wortelvlieg in knolselderij. In dit onderzoek worden chemische middelen en methodieken van toediening getest in één veldproef. Het betreft een Phyto-drip behandeling tijdens het zaaien bij de

 16. Van Risicomanagement naar Succes Governance

  Joosten, H.J.M.

  2013-01-01

  Alle IT incidenten die WebWereld in oktober 2011 [1] heeft gemeld, zijn veroorzaakt door één van de top 10 exploits, zoals die op het OWASP-afstreeplijstje van 2010 reeds zijn vermeld [2]. Het is merkwaardig dat regelmatig wordt gemeld dat servers zijn gecompromitteerd doordat, bijvoorbeeld, securit

 17. Grondbeginselen van de methode (1817)

  Pestalozzi, Johann Heinrich

  1995-01-01

  In opvoeding en onderwijs gaat het volgens Pestalozzi om de ontwikkeling van hoofd, hart en handen (‘Pädagogik des Kopfes, des Herzens und der Hand’). Het beste geschiedt dat door middel van de ‘natuurlijke opvoeding’. Hij noemde dit zijn ‘methode’.

 18. Optimale, energiezuinige bewaring van lelieplantgoed

  Vasen, R.; Diepen, G.; Gude, H.

  2009-01-01

  Tijdens het seizoen staan de lelies een flinke tijd in de koelcel. Wat is de beste manier van bewaren om een optimale bolkwaliteit te behouden en een minimum aan energie te gebruiken? DLV Plant en PPO zijn in opdracht van de partijen in de MJA-Energie op zoek gegaan naar de meest energiezuinige bewa

 19. Beheersing van fusarium in zomertarwe

  Scholten, O.E.

  2007-01-01

  Fusariumschimmels veroorzaken in zomertarwe een slechte opkomst van zaaizaad en verlies aan opbrengst. Ook produceren ze mycotoxinen in de korrels. Vooral de mycotoxinen zijn met het oog op voedselveiligheid en diergezondheid een toenemende bron van zorg. Het is dus echt een ketenprobleem. Alle rede

 20. De structuur van Kierkegaards oeuvre

  Dokter, Taeke

  1936-01-01

  Kierkegaard is van meening, dat zijn tijd door het velewetenvergeten heeft wat existeeren is. Zljn werkzaamheid beoogt dan ook niet de mededeeling van rveten, maar is veeleer een oproep tot existeeren en zijn geschriften dragen naar \\-orm en inhoud een overeenkomstig karakter. Niet alsof een omlijnd

 1. Broeigedrag en -sukses van tuinduiwe

  Pieter le Roux

  2013-02-01

  Full Text Available Broei-aktiwiteite van tuinduiwe (Columba livia in die Bloemfonteinse stadsgebied vind dwarsdeur die jaar plaas met ’n afname gedurende die laat somermaande wanneer seisoenale reënval in die streek ’n hoogtepunt bereik. Nesstrukture is relatief primitief en word gekenmerk deur ’n losse samestelling van nesmateriaal op opgehoopte, droë voëlmis. Broeisels van twee eiers is die mees algemene grootte en die eiers word gewoonlik binne twee dae ná mekaar gelê. Beide ouers is by die broeiproses van meer as twee weke betrokke, waartydens die eiers ’n progressiewe afname in massa ondergaan. Pas uitgebroeide neskuikens is met geel dons bedek en is grootliks hulpeloos. Egte vere begin eers ná die eerste week te voorskyn kom, en vanaf die derde week kan individue wankelrig rondbeweeg. Afgesien van die eerste paar dae na uitbroei, handhaaf neskuikens van seldsame enkeleier-broeisels deurgaans ’n laer liggaammassa as dié van normale broeisels. Die broeisukses van 247 broeipare vir hierdie studie is 34%. Eierverlies is hoër as die mortaliteitsyfer van neskuikens, en word veral deur klimaatsfaktore soos reënval geaffekteer. Predasie blyk die belangrikste faktor te wees wat die mortaliteitsyfer van neskuikens beïnvloed. Antagonistiese interaksie tussen krans- en tuinduiwe, asook moontlike intraspesie-aggressie, speel egter ook ’n beduidende rol.

 2. Filosofiese tendense in die wordinggeskiedenis van ons verstaan van die fisiese natuur

  D. F. M. Strauss

  2006-09-01

  Full Text Available Die ontstaan van ’n lang tradisie van natuurwetenskaplike denke is in antieke Griekeland te vind – die bakermat van die Westerse beskawing en die bron van geartikuleerde rasionele besinning. Die vroegste fases van die Griekse kultuur het reeds geboorte geskenk aan ’n teoretiese nadenke oor die heelal. Die Pythagoreërs is veral bekend vir hul klem op die verklaringskrag van getalsverhoudinge. In hul tese dat “alles getal is” het hulle egter slegs rasionale getalle (breuke erken en gevolglik uiteindelik vasgeloop in die ontdekking van irrasionale getalle wat tot die geometrisering van die Griekse wiskunde gelei het en tegelyk die bedding gevorm het van waaruit ’n magtige tradisie van ruimte-metafisika gegroei het wat die hele middeleeuse tydperk omspan het. Die vermeende statiese syn is in die mees ekstreme geval – die skool van Parmenides en die argumente van Zeno teen veelheid en beweging – tot in die uiteindelike antinomiese konsekwensies daarvan deurdink. Dit was egter eers die vroeg-moderne tyd – die voorgangers en nakomelinge van Galilei – wat naas getal en ruimte ’n waardering ontwikkel het vir die verklaringskrag van beweging (vergelyk die klassieke meganistiese wêreldbeeld van die heelal as ’n meganisme van stofdeeltjies in beweging. Maar ook hierdie meganistiese reduksie (waardeur alle fisiese verskynsels herlei is tot die beweging van al of niegelade massapunte sou uiteindelik misluk omdat dit nie van die onomkeerbaarheid van fisiese prosesse rekenskap kon gee nie. Gevolglik beliggaam eers die fisika van die 20ste eeu ’n erkenning van die deurslaggewend-stempelende rol van energie-werking (dus van die fisiese aspek in die aard van stoflike dinge en prosesse. Die artikel word afgesluit met ’n vlugtige verduideliking van die implikasies van die voorafgaande argumentasie vir ’n benadering van die misterie van die bestaan van materie.

 3. Kraamkamer van duurzaamheid : de innovatieve kracht van biologische landbouw voor verduurzaming van de gangbare landbouw

  Teenstra, E.D.

  2004-01-01

  Velen dichten de biologische landbouw een grote rol toe in de verduurzaming van de gangbare landbouw. Maar hoe groot is nu die innovatieve kracht van de biologische landbouw en welke invloed heeft dit op een aantal duurzaamheidthema’s? Dit zijn de vragen waarop deze publicatie een antwoord geeft. De

 4. Bestrijding en beheersing van overmatige groei van de schimmel Leucocoprinus birnbaumii bij de teelt van Phalaenopsis

  Ludeking, D.J.W.; Paternotte, S.J.; Hamelink, R.; Slooten, van M.A.

  2011-01-01

  Referaat Bij de teelt van Phalaenopsis wordt als teeltmedium over het algemeen boombast gebruikt, al dan niet gemengd met verschillende vulstoffen zoals sphagnum of foam. Gedurende de teelt wordt regelmatig een plotselinge groei van schimmelpluis of vruchtlichamen en zelfs paddenstoelen waargenomen.

 5. Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

  Wouters, Jan

  2011-01-01

  Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheidstabellen geven de gevoeligheid op van soorten en biotopen voor effecten ten gevolge van menselijke activiteiten. De tabellen bevatten deze gegevens voor de soorten waarvoor gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgest...

 6. Vergelijking van de remming van de geneesmiddelenopname uit de darm door verschillende toedieningsvormen van actieve kool

  Remmert HP; Olling M; Slob W; van der Giesen WF; Rauws AG

  1988-01-01

  Diverse in Nederland in de handel zijnde actieve kool bevattende farmaceutische produkten dragen de aanprijzing "hulpmiddel bij de behandeling van vergiftigingen". In een vergelijkend onderzoek bij proefpersonen werd nagegaan wat de werkzaamheid is van actieve kool als tabletten, in een c

 7. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde pla

 8. Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg

  Andries le Roux du Plooy

  2012-09-01

  Full Text Available Die artikel het op die belangrikheid en noodsaaklikheid van ‘n hermeneutiek vir die gereformeerde kerkreg gefokus. Die kerkregtelike dokument wat besonderlik ter sake was, is die kerkorde van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, met sy besondere band met die Dordtse kerkorde van 1618 en 1619. Agtereenvolgens is aandag gegee aan die volgende aspekte soos (1 die eiesoortige aard van ‘n kerkorde as ‘n teologiese dokument en teks, in onderskeiding van regsdokumente; (2 die aard van die hermeneutiek van kerkreg; (3 enkele teorieë oor die interpretasie of uitleg van tekste, veral regstekste en (4 normatiewe vooronderstellings en reëls vir die interpretasie en verstaan van die teks en artikels van die kerkorde asook besluite van kerklike vergaderinge. Die gevolgtrekking was dat weinig indringende navorsing gedoen is oor die saak van hermeneutiek vir kerkreg, hoewel dit noodsaaklik is. Duidelike hermeneutiese reëls is gesuggereer en verduidelik, wat sou kon meehelp dat kerke en kerklike vergaderinge die artikels van die kerkorde asook besluite en reglemente wat daarop berus het, kan interpreteer en toepas.The hermeneutics of reformed church polity. The article focused on the importance and urgency of a design for reformed hermeneutics on church polity. The Church Order referred to in the article is the Church Order of the Reformed Churches in South Africa, which are closely related to the Church Order of Dordt of 1618 and 1619. The following aspects received attention namely (1  the unique character of a Church Order, in comparison to and distinguished from legal documents and statutes; (2 the character and nature of hermeneutics of church polity; (3 theories of interpretation in the common law tradition and their relevance to church polity and (4 normative presuppositions and marks for the interpretation and understanding of the text and articles of the Church Order, as well as the resolutions of church assemblies. It was found that

 9. Overwaaien van bestrijdingsmiddelen naar waterlopen bij bespuiting in de bloembollenteelt

  Peppel-Groen, van de A.E.; Smidt, R.A.; Leistra, M.

  1995-01-01

  Het overwaaien van bestrijdingsmiddelen bij bespuitingen in de bloembollenteelt, als mogelijke bron van verontreiniging van waterlopen, is onderzocht. De methoden voor het meten van de depositie van de voorbeeldstoffen esfenvaleraat, chloridazon en Brilliant Sulfoflavine op verschillende collectoren

 10. Alternatieven voor de bestrijding van aardbeimijt in plantmateriaal: Projecteindrapport

  Kruistum, van G.; Vlaswinkel, M.E.T.; Spoorenberg, P.M.

  2007-01-01

  Overzicht van de mogelijke alternatieven voor begassen met methylbromide tegen aardbeimijt in vermeerderingsmateriaal van aardbei. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een bedrijfszeker alternatief voor methylbromide met een vrijwel gelijke effectiviteit in doding van de aardbeimijt.

 11. Invloed van de pH op het aantonen van bacteriegroeiremmende stoffen in rauwe melk

  Vermunt, A.E.M.; Bakker, R.; Herben, P.J.; Loeffen, G.; Polman, T.; Keukens, H.; Stegeman, H.; Huf, F.A.

  1991-01-01

  Een hoeveelheid melk wordt toegevoegd aan een vaste voedingsbodem, waaraan sporen van Bacillus stearothermophilus var. calidolactis ATCC 10149, broomcresolpurper en trimethoprim zijn toegevoegd. Normale groei van en zuurproduktie door het micro-organisme veroorzaakt een kleurverandering van de pH indicator van paars naar geel. De aanwezigheid in de melk van stoffen die remmend werken op de groei van het micro-organisme, hebben tot gevolg dat de kleur van de pH indicator paars blijft. Nagegaan...

 12. The NMa Fining Code 2007. The new fining policy of the Netherlands Competition Authority (NMa); De NMa Boetecode 2007. Het nieuwe boetebeleid van de NMa

  Van Leeuwen, E.T.W.M. [Juridische Dienst, Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa, Den Haag (Netherlands)

  2007-09-15

  features, they operate differently. The use of the factor for gravity for instance in article 6-cases gives no guidance for the use of the factor for gravity in the other system. An evaluation of the case-law on administrative fines learns that this case-law supports the policy laid down in the new Fining Code. [Dutch] Op 1 juli 2007 trad de Boetecode 2007 van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in werking. Met de Boetecode geeft de NMa beleidsregels voor de bepaling van de hoogte van de boete voor overtredingen van alle wetten waarvan de uitvoering aan de raad van bestuur van de NMa is opgedragen. Behalve de Mededingingswet zijn dat de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Spoorwegwet, de Wet luchtvaart, de Tijdelijke wet mediaconcentraties en via deze wetten afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht. De Boetecode is het vervolg op de Richtsnoeren boetetoemeting met betrekking tot het opleggen van boetes ingevolge artikel 57 van de Mededingingswet, die beleidsregels gaven voor het vaststellen van de hoogte van een bestuurlijke boete voor overtreders van de artikelen 6 en 24 van de Mededingingswet (Boeterichtsnoeren 2001). Sinds 2001 zijn in de hiervoor genoemde wetten nieuwe bevoegdheden tot het opleggen van een bestuurlijke boete opgenomen. Voor het energierecht was dit het geval in de Wet Implementatie en Interventie (I+I-wet). Verder zijn nieuwe bevoegdheden opgenomen in de Spoorwegwet en de Wet luchtvaart en zal met de inwerkingtreding van de Wet Aanpassing van de Mededingingswet naar aanleiding van de evaluatie van die wet (AMEW) aan de Mededingingswet nog een aantal nieuwe bepalingen worden toegevoegd, waarvan overtreding kan worden beboet. Voldoende aanleiding voor de NMa om met nieuwe beleidsregels te komen voor de invulling van vooral ook de nieuwe bevoegdheden. De Boetecode van de NMa voorziet daarin voor de energiewetten en voor alle andere hiervoor genoemde wetten die de NMa uitvoert. Dit artikel geeft een uiteenzetting en nadere beschouwing van

 13. [Theo van Gogh's medical record].

  Voskuil, P H

  1992-09-05

  In the final months of his life Theo van Gogh was admitted to the 'Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Utrecht'. In November 1990 from the archives of the Willem Arntsz Huis, psychiatric centre in Utrecht, the medical files from this period were made available and a transcription was made by Han van Crimpen and Sjraar van Heugten, scientific collaborators of the Van Gogh Museum. From these data it is acceptable to conclude that Theo van Gogh had dementia paralytica and suffered a fast deterioration of his situation in these last few months. It is, however, probable that at least as early as 1886 Theo showed the first symptoms of this disease when he was in Paris, and that he was treated for this reason by dr. Rivet and dr. Gruby. There are insufficient indications that in Vincent van Gogh's case the same diagnosis can be put forward. It is most probable that during Vincent's visit to Theo in Paris in July 1890 in Theo's case symptoms of his medical deterioration were to be seen and this may have influenced the considerations finally leading to Vincent van Gogh's suicide.

 14. Helpdesk-vraag: effecten van visserij binnen een radius van 500 m. van stuwen, dammen en waterkrachtcentrales

  Winter, H.V.; Jansen, H.M.

  2007-01-01

  Directie Visserij van LNV is van plan een visverbod in te stellen bij een stuw en waterkrachtcentrale binnen een afstand van 500 meter. Nagegaan wordt, in welke mate dat effectief is voor het de doelsoort aal; en wat de impact is voor bijvangsten van migrerende soorten zoals zalm en zeeforel. Behalv

 15. In naam van het algemeen belang : de onstaansgeschiedenis van de ruilverkaveling als instrument voor inrichting van het platteland

  Molema, A.M.; Brink, van den A.

  2009-01-01

  Nederland is nooit af. Telkens gaat een deel ervan op de schop. Zo publiceerde de Deltacommissie recentelijk haar visie over de gevolgen van klmaatverandering. In de tweede helft van de twintigste eeuw waren andere zaken aan de orde: de grootscheepse reconstructie van het platteland door middel van

 16. Fecale bacteriën in de plassen van het park van Luna, Heerhugowaard : een verkenning van oorzaken en oplossingen

  Kleijn, D.; Meerburg, B.G.; Harmsen, J.

  2010-01-01

  In 2003 is begonnen met de aanleg van de woonwijk Park van Luna, net ten zuiden van Heerhugowaard. Deze woonwijk bestaat uit 70 ha met woningen, 70 ha met de functie recreatie en 70 ha met de functie ecologisch groen. Een belangrijk deel van het gebied bestaat uit water, een deel hiervan is zwemwate

 17. Biefstuk komt niet van de kip : de rol van herkomst en gezondheid in de voedselkeuze van kinderen

  Jager, L.C.; Winter, de M.A.; Tacken, G.M.L.; Kroon, van der S.M.A.

  2008-01-01

  In dit onderzoek is nagegaan hoe kinderen omgaan met voedselkeuze en de herkomst en gezondheid van voedsel. Meer specifiek is gemeten in hoeverre kinderen interesse hebben in en kennis hebben van de herkomst en gezondheid van voedsel en in hoeverre ze op basis van deze elementen bewuste keuzes maken

 18. Gedagtes oor die begin van die kerk - 'n geskiedenis van ...

  seriously, affirm, and thankfully acknowledge Christendom, the. Church. We must ... In all this we at least approached the theology and practice of a spiritual partisan ..... Hegel se geskiedsfilosofie hou juis 'sintese' voor as die eindpunt van die.

 19. Ontwateren van zeugenmest door middel van omgekeerde osmose

  Thelosen, J.; Gastel, van J.; Cuyck, van J.

  1992-01-01

  In periodiek nummer 1 (februari 1991) is het proces van omgekeerde osmose reeds beschreven. In het kort komt omgekeerde osmose op het volgende neer: de te ontwateren vloeistof wordt onder hoge druk (55 bar) door filterbuizen gepompt.

 20. De invloed van ervaring op de kwaliteit van het accountantsoordeel

  Nieuw Amerongen, van C.M. (Niels)

  2007-01-01

  In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben de grootste accountantskantoren hun algemene controlemethodologie herzien naar een op bedrijfsrisico’s gebaseerde controlemethodologie. Onderscheidend aan deze controlemethodologie is dat specifieke aandacht wordt besteed aan begrippen als “bedrijfsrisi