WorldWideScience

Sample records for ett utrymme fr

 1. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 2. Främja medarbetarnas engagemang : Ett ledarskapsverktyg för att öka engagemang och undvika utbrändhet

  OpenAIRE

  Järnström, Ida

  2016-01-01

  De senaste åren har engagemang varit ett mycket omtalat ämne, då forskning har visat att engagemang har en positiv inverkan på organisationens framgång. Dagens turbulenta värld tvingar dock organisationerna att kräva högre prestationer av sina medarbetare trots färre resurser, vilket kan resultera i oengagemang och utbrändhet. Detta bekräftas utgående från gallupundersökningar, vilka visar att en endast en liten del av medarbetarna verkligen är engagerade på sina arbetsplatser. Syftet med...

 3. Den spelifierade arbetsplatsen : ett medarbetarperspektiv på motivation

  OpenAIRE

  Eklund, Max; Harry, Elin

  2017-01-01

  Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur anställda upplever motivation i samband med användandet av ett spelifieringsprogram. Detta har konkretiserats med hjälp av frågeställningarna ”På vilket sätt påverkar spelifieringen de anställdas motivation?” och ”Vilka konsekvenser upplever anställda att spelifieringen har för deras arbetssituation?” För att behandla frågeställningarna har åtta semistrukturerade intervjuer med anställda genomförts hos ett företag som använder sig av ett s...

 4. Förändrat omhändertagande av patienter med uretärsten : - Lärdomar från ett förbättringsarbete

  OpenAIRE

  Khatami, Annelie

  2014-01-01

  Bakgrund: Omkring 10-15 % av befolkningen, oftast i arbetsför ålder, riskerar att någon gång drabbas av njursten. Nationella riktlinjer för njurstensbehandling saknas, men studier stödjer behandling inom 48 timmar för snabb symtomlindring och minskade besvär för patienten. Inom studerad verksamhet var tiden från diagnos till behandling lång och återinläggningarna var många, varför ett förbättringsarbete initierades. Syfte: Syftet med förbättringsarbetet var att halvera tiden från diagnos till...

 5. Bara ett tips

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn Sørensen, Anders; Mølgaard, Ellen

  2016-01-01

  Kom ihåg att fråga en historiker innan du bygger ditt varumärke på dess förflutna. Det glömde Coca-Cola i Tyskland.......Kom ihåg att fråga en historiker innan du bygger ditt varumärke på dess förflutna. Det glömde Coca-Cola i Tyskland....

 6. Bayeuxtapetens marginaler - ett utrymme för kommunikation om kvinnligt och manligt? = Medieval margins - a site of communicatin about male and female? / Agneta Ney

  Index Scriptorium Estoniae

  Ney, Agneta

  2006-01-01

  Bayeux' gobeläänist, mis kujutab Inglismaa vallutamist 11. sajandil normannide poolt - uurimus on vastukajaks kunstiteadlase Michael Camille'i arvamusele, et vaibaäärtel on kujutatud misogüüne. Naiste kujutamisest vaibal, oletatavatest põhjustest ja tähendustest

 7. Arbetsmöbel för ungdomar : Beskrivning av designprocessen i ett samarbete med IKEA

  OpenAIRE

  Leckström, Anna

  2007-01-01

  Rapporten beskriver ett designprojekt, utfört som en del av examensarbetet på 15 HP, jag utfört som avgångsstudent på möbeldesignprogrammet vid Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design. Från Ronnie Runesson, produktutvecklare på IKEA of Sweden, fick jag ett uppdrag, ett reellt projekt att arbeta med. Projektet handlade om att ta fram ett koncept på en ny typ av arbetsmöbel för ungdomar i åldersgruppen 12 – 18 år. Målet med projektet var att, förutom att leverera ett fungerande koncept...

 8. Strindberg på färöiska : En analys av Ett halvt ark papper

  OpenAIRE

  Qureshi, Karl

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att ge en insikt i hur den färöiska översättningen av Strindbergs novell Ett halvt ark papper förhåller sig till originalet i fråga om syntax och ordbildning ur ett såväl grammatiskt som semantiskt perspektiv. Metoden som tillämpas är en kvalitativ-komparativ metod som har sitt ursprung i en kombination av kopplingsanalys och komponentanalys. Resultatet av materialet visar att måltextens syntax överlag överensstämmer med syntaxen i källtexten med ett fåtal konsekve...

 9. Ramverk för en drift- och underhållsstrategi ur ett regelstyrt infrastrukturperspektiv

  OpenAIRE

  Espling, Ulla

  2004-01-01

  Att förvalta statens järnvägar är en komplex uppgift där hänsyn måste tas till interna och externa faktorer och processer samtidigt som krav på effektivitet ställs från ägare, kunder och slutkunder. Banverket bildade 1988 genom att det affärsdrivande verket Statens Järnvägar delades i ett infrastrukturverk, Banverket, och ett trafikutövningsverk SJ. Vid tidpunkten för delningen var infrastrukturanläggningarna i stort behov av upprustning och förnyelse. Till att börja med tillämpades regelstyr...

 10. Corrado Pettenati acting head of ETT

  CERN Multimedia

  2004-01-01

  Following the departure of Juan Antonio Rubio, Corrado Pettenati has been appointed as the acting head of the ETT unit with effect from 1 August. He joined CERN in 1995 as head librarian, reorganizing and modernizing the library before becoming deputy leader of ETT from June 2000 to April 2004. Previously, he worked at the European University Institute in Florence from 1976, developing automated library systems and becoming head of the computer centre in 1985. He has also been a software analyst and a telecommunications specialist. In 2003 he was appointed as member of the steering committee of the Cellule de Coordination Documentaire Nationale pour les Mathématiques de Grenoble, and in 2004 became a member of the EULER - European Libraries and Electronic Resources in Mathematical Sciences - Scientific Advisory Board, based in Germany. He was born in 1946 and graduated with a degree in Electrical Engineering from the Polytechnic in Milan in 1969.

 11. Vapenhusmålningar i Finlands medeltida kyrkor - marginella bilder i ett marginellt utrymme = The paintings in the porches of the medieval churches in Finland : marginal images in a marginal room / Marianne Roos

  Index Scriptorium Estoniae

  Roos, Marianne

  2006-01-01

  Marginaalsed kujutised marginaalses ruumis - Soome keskaja 8 kiriku sammaskoja maalingutest, kus oli sageli kujutatud kuradeid ja marginaalseid motiive - nn. "Hobusekauplemine", mida mujal Skandinaaviamaades pole kunagi leitud. Need olid väikesed kabelid, kuhu mehed kirikusse sisenedes oma relvad jätsid. Pildid olid mõeldud hoiatamaks kogudust saatana pahategude eest ja loomaks liikmetes kindlustunnet

 12. Bokföringsbrott : Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?

  OpenAIRE

  Abdlwafa, Lezan; Balci, Anita; Safari, Awat

  2013-01-01

  Datum: 29 maj, 2013 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ESTMälardalens Högskola Författare: Lezan Abdlwafa, Anita Balci & Awat Safari Titel: Bokföringsbrott – Ett resultat av oaktsamhet i bokföring? Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Bokföringsbrott, oaktsamhet, bokföringsskyldighet, god redovisningssed, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltare Frågeställning: På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhe...

 13. Multilingualism and the ethnic identity of the Ette people | Egenti ...

  African Journals Online (AJOL)

  Due to their diverse nature, the classification of indigenous languages in Nigeria ranks some of them as major, main and small group languages. The Ette people speak two main, and one major, Nigerian languages namely: Idoma, Igala and Igbo respectively. This paper sets out to examine the Ette people in the light of their ...

 14. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Economou

  2015-06-01

  nnu mer meningsfulla samtal mellan elever från olika bakgrund. Dessutom kan litteratur bli ett medel för personlighetsutveckling liksom för språkutveckling.Nyckelord: Andraspråkselever, litteraturpedagogik och didaktik, läsarter, demokrati.  

 15. Överensstämmelsen mellan ett företags önskade employer brand och den faktiska uppfattningen bland de anställda.

  OpenAIRE

  Leander, Kajsa; Johannesson, Maria

  2013-01-01

  Employer branding (som kan ses som ett företags arbetsgivarvarumärke) är ett begrepp som det under det senaste decenniet riktats mycket uppmärksamhet mot och i denna uppsats undersöks hur ett företags önskade interna employer brand överensstämmer med uppfattningen de anställda har om företaget i fråga. För att undersöka den interna uppfattningen har en kvantitativ undersökning genomförts i form av enkäter som sedan kompletterats med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer för att p...

 16. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 17. Hanteringen när medarbetares privata problem inverkar negativt på arbetsplatsen : En studie ur ett ledarskapsperspektiv

  OpenAIRE

  Eriksson, Maria; Larsson Norlund, Erika

  2015-01-01

  Uppsatsens syfte var att undersöka hur ledare hanterar situationer där medarbetares privata problem inverkar negativt på arbetet för både arbetsgivare och övriga medarbetare. För att få svar på det har vi inspirerats av vinjettstudie som utgår från diskussioner av fiktiva fall. Vi har genomfört studien med fyra enskilda semistrukturerade intervjuer och en fokusgruppsintervju där vi först introducerade respondenterna med vinjetterna. Deltagarna till undersökningen valdes ut genom ett subjektiv...

 18. Tre lampor och ett ben : produktserie för Gotlands Lampfabrik

  OpenAIRE

  Johansson, Emma

  2010-01-01

  Gotlands Lampfabrik är en nystartad verksamhet (2009) som drivs av Jonas Kling och Jane Odell centralt på Gotland. De producerar stilrena lampskärmar i ett ljust polymermaterial med papp på båda sidorna. Produktionen är liten och görs för hand på plats i den egna fabriken i Väskinde. Sortimentet består av 33 lampskärmar och i nuläget producerar inte Gotlands Lampfabrik sina egna lampben eller upphängningar utan köper in dem från fristående parter vilket medför att sortimentet kan uppfattas so...

 19. population analysis of emergent timber trees species (etts) in iko ...

  African Journals Online (AJOL)

  Prof. Ekwueme

  The death of ETTs as a result of lightening, wind, insects and diseases attacks, and old age has ... needed as a base-line data which could be used to effectively plan for the ... Bole straight and clear of branches reaching up to. 3m high or more ...

 20. Nudge; en knuff i rätt riktning? : Ett beteendeekonomiskt experiment om svenskars attityder till nudge

  OpenAIRE

  Öqvist, Johanna; Bergfelt, Petra

  2015-01-01

  Beteendeinterventioner – så kallade nudge – syftar till att få individer att ta beslut som är gynnsamma både för individ och samhälle genom att göra subtila förändringar i den miljö inom vilken individer tar beslut. Beslutsfattare världen över har börjat använda nudge som ytterligare ett policy-verktyg. Nudge har emellertid kritiserats för dess tvivelaktiga etiska principer och debatten om nudge har i stort sett fortskridit utan inflytande från allmänheten. För i vilken utsträckning anses nud...

 1. Care Of Haus - Ett varumärke, en uppfattning?

  OpenAIRE

  Nylund, Marcus; Axelsson, Johan; Selvanayagam, Dennis

  2010-01-01

  Abstract Level: Bachelor thesis in Business Administration/Marketing Title: Care Of Haus, "Kan Reklam. Förstår Annat". Ett Varumärke, En uppfattning? Problem: When it comes to building a strong brand it is important that their brand identity, which means how they want to be perceived coincide with how their customers sees them (Melin 1999). Purpose: The purpose of this thesis has been to find out if and how these two aspects coincide with each other. Method: To fulfill the purpose of the thes...

 2. E-shop 'til you drop : En studie över e-handlares anpassning av den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang

  OpenAIRE

  Alcazar, Alexander; Kastås, Sandra

  2011-01-01

  Denna magisteruppsats behandlar e-handlares anpassning av en fysisk köpprocess till en virtuell. Med detta syftar vi mer specifikt på e-handlare av modekläder som i högre grad är beroende av en fysisk köpprocess. Vår frågeställning var således: Hur gör e-handlare inom klädbranschen för att anpassa den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang? För att undersöka detta använde vi oss av Overbys artikel "Process Virtualization Theory and the Impact of Information Technology" från 2008 d...

 3. President Medvedev: Putiniga võistlemist on raske ette kujutada / Kaivo Kopli

  Index Scriptorium Estoniae

  Kopli, Kaivo

  2011-01-01

  Venemaa presidendi Dmitri Medvedevi intervjuust ajalehele Financial Times. Medvedevi sõnul esindavad tema ja Vladimir Putrin suuresti sama poliitilist jõudu ning on raske ette kujutada Putiniga koos kandideerimist

 4. Pealekaebamine või avalikkuse ette toomine? / Ilvi Jõe-Cannon

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõe-Cannon, Ilvi, 1937-

  2006-01-01

  Õiguskantsler Allar Jõks saatis Riigikokku ettepaneku erakonnaseaduse kooskõlastamiseks Eesti põhiseadusega. See aitab korrastada erakondade finantseerimist ja vältida korruptsiooni. Eestis vajavad seaduslikku kaitset inimesed, kes korruptsioonijuhtumeid avalikkuse ette toovad

 5. A multidimensonal Examination of Prefomences of the Future advanced Transport Systems: The ETT (Evacuated Tube Transport) TRM (Transrapid MAGLEV) System

  NARCIS (Netherlands)

  Janic, M.

  2016-01-01

  Multidimensional examination of performances of the future advanced ETT Evacuated Tube Transport) system operated by TRM (TransRapidMaglev); assessment of the ETT TRM system contribution to sustainability of the future transport sector through its completion with APT (Air Passenger Transport) system

 6. Skapandet av en handbok för ett franchiseföretag : Case: Pub Niska

  OpenAIRE

  Juvonen, Jenni

  2017-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att skapa en franchisehandbok för franchiserestaurangen Pub Niska. En franchisehandbok innehåller mer detaljerad information om ett företag, dess riktlinjer och vardagliga rutiner. En franchisehandboks viktigaste uppgift är att säkra kvaliteten i ett koncept. Franchisehandboken för Pub Niska innehåller information om företaget i allmänhet och beskriver hur företaget är uppbyggt samt presenterar riktlinjer för marknadsföring, inredning och ekonomi. Dessuto...

 7. Escherichia coli type III secretion system 2 (ETT2) is widely distributed in avian pathogenic Escherichia coli isolates from Eastern China.

  Science.gov (United States)

  Wang, S; Liu, X; Xu, X; Zhao, Y; Yang, D; Han, X; Tian, M; Ding, C; Peng, D; Yu, S

  2016-10-01

  Pathogens utilize type III secretion systems to deliver effector proteins, which facilitate bacterial infections. The Escherichia coli type III secretion system 2 (ETT2) which plays a crucial role in bacterial virulence, is present in the majority of E. coli strains, although ETT2 has undergone widespread mutational attrition. We investigated the distribution and characteristics of ETT2 in avian pathogenic E. coli (APEC) isolates and identified five different ETT2 isoforms, including intact ETT2, in 57·6% (141/245) of the isolates. The ETT2 locus was present in the predominant APEC serotypes O78, O2 and O1. All of the ETT2 loci in the serotype O78 isolates were degenerate, whereas an intact ETT2 locus was mostly present in O1 and O2 serotype strains, which belong to phylogenetic groups B2 and D, respectively. Interestingly, a putative second type III secretion-associated locus (eip locus) was present only in the isolates with an intact ETT2. Moreover, ETT2 was more widely distributed in APEC isolates and exhibited more isoforms compared to ETT2 in human extraintestinal pathogenic E. coli, suggesting that APEC might be a potential risk to human health. However, there was no distinct correlation between ETT2 and other virulence factors in APEC.

 8. Kohtu ette jõudis Amigo peksuvideo hävitamine / Rasmus Kagge

  Index Scriptorium Estoniae

  Kagge, Rasmus, 1977-

  2008-01-01

  Ööklubi Amigo peksmisskandaali uurinud prokurör Saskia Kask saatis kohtu ette lokaali vahetuse vanema ja turvatehnika hooldaja, keda süüdistatakse jõhkra videosalvestise kui kaaluka süütõendi hävitamises. Lisa: Skandaali kronoloogia

 9. Säker lyftteknik inom akutvården : Ett produktutvecklingsarbete

  OpenAIRE

  Kullberg, Björn

  2015-01-01

  Det här examensarbetet är ett utvecklingsarbete beställt av APSLC. Examensarbetets slutprodukt är en Power Point-fil som presenterar teori om säkra lyfttekni-ker samt visar modellutföranden för grunderna i säkra lyfttekniker. Avsikten för själva examensarbetet är att producera ett självstudiematerial av så hög kvalitét att det kan användas av akutvårdslinjen vid Arcada. Målet med slutprodukten är att öka akutvårdsstuderandes kunskaper om säkra lyfttekniker, så att studerande genom propriocept...

 10. The movement continues : En kvalitativ textanalys av Donald Trump ur ett propagandaperspektiv

  OpenAIRE

  Segerström, Lina

  2018-01-01

  Den 20 januari 2017 tillträdde Donald Trump som USA:s 45e president. Redan under valkampanjen, som Trump gick in i som en politisk outsider, såg vi en ny kommunikationsstil träda i kraft som enligt Enli (2017) bättre kan beskrivas som amatörism. Språket var rakt, direkt och ofiltrerat och tog ett stort kliv ifrån den traditionella politiska kommunikationen. Trumps huvudsakliga kommunikationsplattform är den sociala mediesajten Twitter där han kommunicerar frekvent och monologiskt med sin publ...

 11. Export eller joint venture? : Ett litet företags internationella expansion.

  OpenAIRE

  Hamilton, Tobias; Tenne, Fredrik

  2006-01-01

  För små till medelstora företag (SMEs) vars kännetecken är bristande resurser kan konsekvensen av ett felaktigt etableringssätt vid internationell expansion vara skillnaden mellan överlevnad och konkurs (Kuo & Li 2003). Etableringar på utländska marknader kan genomföras via en rad olika etableringssätt. Två av dessa kommer att behandlas i denna uppsats; export och joint venture. Det amerikanska SME-företaget Pro Spot tillverkar svetsar till bilverkstäder och önskar expandera på den europe...

 12. Ett omusikaliskt genombrott : Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-58

  OpenAIRE

  Klang, Kent

  2007-01-01

  Abstract Kent Klang: Ett omusikaliskt genombrott: Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-1958. Uppsala Universitet: Institutionen för musikvetenskap, uppsats för 60p. 2007 När Elvis Presley gjorde sitt stora genombrott i USA i mitten på 1950-talet kom han att angripas hårt i bland annat amerikansk press. Upprördheten hade sin grund i Elvis sexuellt utmanande kroppsrörelser och rhythm and blues betonade musik. De här artistiska stildragen avslöjade o...

 13. ETT Seminar

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  Monday 4 March, at 10h00 - SL Auditorium, Prévessin, bldg. 864 Radioisotopes in Medicine: Requirements, Production and Application by Gerd-J.BEYER / University Hospital of Geneva, Department of Radiology (see details at page 7 of the Weekly Bulletin nr 10/2002).  

 14. Utveckling av riktningsanalys exergiberäkningar i Luleå och Strängnäs kommuner eller Hur kan man veta om man hushållar med resurserna på ett hållbart sätt?

  OpenAIRE

  Delin, Staffan; Gundelius, Eva

  1998-01-01

  Bakgrunden till projektet är den riktningsanalys som utvecklades av Eva Grundelius år 1991. Riktningsanalysen som är uppbyggd kring sex frågor fungerar som en checklista för hållbar utveckling. Den kan användas i många slag av beslutssituationer. För att göra riktningsanalysen mer operativ och kvantifierbar har den i detta projekt kopplats samman med en exergianalys. Exergi är ett fysiskt mått på resursers värde. Denna analys görs med utgångspunkt från det livsuppehållande systemet, ekosystem...

 15. Veganism: Ett hållbart alternativ för framtiden : Konsumentundersökning

  OpenAIRE

  Wessman, Christian

  2016-01-01

  Internationella mattrender som veganismen har ökat under de senaste åren med hjälp av en ökande efterfrågan. Trots att vegan kosten nått internationell publicitet och ett växande utbud i livsmedelsaffärer och restauranger, är veganerna fortfarande en minoritet i Finland. För många handlar vegan kosten om djurens väl, men för andra också om att nå en hälsosammare livsstil eller för att bli mer klimatsmart, eftersom mat står för största andelen av vår påverkan på miljön. Enligt en under...

 16. First green kit : ett inredningsprojekt för det offentliga uterummet

  OpenAIRE

  Danielsson, Ida

  2008-01-01

  Projektet omfattas av ett parkprojekt med analyser och gestaltning av grönstrukturer i Nynäshamns stad. Inriktningen är utformning av allmänna utrymmen i det offentliga uterummet med fokus att öka tillgängligheten och tillgången av grönytor och parker. Projektet syftar i att skapa värdefulla platser för ökad trygghet och trivsel. Målsättningen är också att visualisera en vision om rum för upplevelser och aktiviteter. Rum i vilka allmänheten frivilligt vistas om den fysiska miljön är god. Stad...

 17. Employer Branding : Ett gränsöverskridande varumärkesarbete

  OpenAIRE

  Axelsson, Åsa; Granstig, Anna

  2004-01-01

  Bakgrund: Denna uppsats handlar om hur företag ska kunna attrahera framtida kompetens med en ny varumärkesstrategi. ”Employer Branding” är namnet på denna strategi och beskrivs av konsulter som ett medel för företag att via en genomtänkt varumärkesstrategi profilera företaget på kompetensmarknaden. Grunderna i en Employer Branding-strategi innefattar följande aspekter: att kunna attrahera och behålla den bästa kompetensen samt att ena företaget kring sin vision och kultur. Vi har i denna upps...

 18. Jämnt Lärande : Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel

  OpenAIRE

  Denninger, Johan

  2017-01-01

  I detta examensarbete undersöks normbildande och reproducering av normer i samband med bilder i läromedel som används av modersmålslärare i Eskilstuna Kommun. Arbetet bygger på problematiken att stereotyper och reproducering av normer är vanligt förkommande i läromedlen samt att lärarnas brist på tid och möjlighet att granska läromedlen normkritiskt. Syftet med arbetet är att formge ett gestaltningsförslag till ett illustrerat hjälpmedel för normkritisk granskning av läromed...

 19. Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Eriksson

  2015-12-01

  Full Text Available The revision of the Swedish Education Act and of the Pre-School Curriculum of 2010 involved a demand for improved pedagogical quality and for an alteration and clarification of roles and responsibilities within the pre-school sector. In the revision the responsibilities, authorizations and rights to make decisions of the Heads of Preschool were articulated and clarified. This article describes and discusses how the new responsibilities and tasks of the Heads of Preschool have been interpreted and how the response to the revisions has manifested itself within a framework of municipal public administration. The data used consists of a questionnaire answered by 48 administrative officials with responsibility for education government in different municipalities. The result shows that the Heads of Preschool in a majority of municipalities are faced with increasing responsibilities and a new accountability structure. In order to meet the demands for improved pedagogical quality they are also expected to provide competence development opportunities for preschool staff.2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven p

 20. Programmerad eller Inte : programmering i skolan från ett lärarperspektiv

  OpenAIRE

  Rolandsson, Lennart

  2015-01-01

  In the intersection of technology, curriculum and intentions, a specific issue of interest is found in the gap between teachers’ intentions and implementations of curriculum. Instead of approaching curriculum and technology as something fait accompli, teachers are considered crucial in the re-discovery of what and how to teach. The thesis depicts the mind-set of teachers and their beliefs in relation to computing curriculum. Three perspectives are covered in the thesis. Based on original docu...

 1. KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP ett ledarskap för moderna organisationer : Kvalitativ studie med ansats att definiera begreppet

  OpenAIRE

  Axäll, Jenny

  2004-01-01

  AbstractTitle: Communicative leadership – a leadership for modern organizationsQualitative research attempting to define the concept.(Kommunikativt ledarskap – ett ledarskap för moderna organisationerKvalitativ studie med ansats att definiera begreppet.)Author: Jenny AxällAim: The aim of this essay is to try to find the essence of and a definition of the communicative leadership. Questions asked are: How can communicative leadership be described? How can it be practiced? What does it demand o...

 2. Hur fungerar datorer? : En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum.

  OpenAIRE

  Ahl, Linda

  2004-01-01

  Få människor vet hur datorer fungerar, vilka komponenter de är uppbyggda av och hur dessa samverkar. I detta examensarbete har en prototyp till en multimediepresentation utvecklats. Presentationen kommer att placeras på ett datorhistoriskt museum och dess syfte kommer där att vara att hjälpa människor förstå hur datorer fungerar. Prototypen är baserad på bilder och enklare animationer som förklarar samverkan och funktion hos de olika datorkomponenterna, bland annat genom att visa scenarier so...

 3. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 4. Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

  OpenAIRE

  Heurling, Åsa; Lovisa, Lesse

  2011-01-01

  Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. Denna tidning med lokal prägel, i form av ett livsstilsmagasin för kvinnor, handlar om mode, skönhet, heminredning och resor. Maga- sinet ges ut i fyra nummer per år och delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd...

 5. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 6. Volkswagen - Ett globalt fusk : En deskriptiv studie om biljättens utsläppsskandal och dess påverkan

  OpenAIRE

  Edlund, Erik; de Bourgh, Oscar

  2016-01-01

  Genom åren har ett flertal bolag världen över involverats i olika slags skandaler, en del som rena brott och andra som skylls på misstag eller olyckshändelser. Några av det större slaget är t.ex. BP-skandalen där miljontals fat med olja läckte ut i mexikanska golfen, detta skylldes på en olyckshändelse. Andra exempel är Enron som gjorde ett rent bedrägeri i form av bokföringsbrott eller Stora Enso som sysslade med barnarbete i utvecklingsländer, vilket blossade upp som en skandal i form av bo...

 7. 1+1=3? : en studie om co-branding och dess påverkan på ett varumärkes värde

  OpenAIRE

  Lindberg, Ida; Andersson, Sandra

  2008-01-01

  Co-branding, vilket är en typ av varumärkessamarbete, har på senare tid blivit en populär strategi i strävan efter att skapa ett högre värde för konsumenten samt nå fördelar så som ökade intäkter samt möjligheten att skapa och attrahera lojala kunder. Dock finns det siffror som pekar på att många co-brandingsamarbeten misslyckas. Mot denna bakgrund har syftet med denna studie varit att, utifrån lojala kunders perspektiv, undersöka vilken påverkan ett varumärkessamarbete av typen co-branding k...

 8. “Who you know affects what you know” : En kvalitativ studie om det sociala kapitalets roll i ett familjeföretag

  OpenAIRE

  Fatrous, Joelle; Bergdahl, Johan

  2016-01-01

  Vi har noterat att forskningen om socialt kapital inom familjeföretag är begränsad. Syftet med uppsatsen är att bidra till att utöka den forskning som sedan tidigare existerar om ämnet socialt kapital. Därför har vi valt att studera hur det sociala kapitalet nyttjas vid ett ägarskifte mellan två generationer inom ett familjeföretag. Studien behandlar också hur företaget nyttjar familjens och de anställdas sociala kapital när behovet av arbetskraft uppstår, samt hur det sociala...

 9. Konflikter, ogräs eller frön? : Arbetsplatskonflikter utifrån ett ledarskapsperspektiv

  OpenAIRE

  Aarvaag, Evalinda; Lindroth, Linda

  2016-01-01

  Det gemensamma intresset för konflikter grundade idén att studera väl ansedda ledares perspektiv på arbetsplatskonflikter och hur dessa ledare löser konflikter konstruktivt. I grunden finns en undran om väl ansedda ledare har förmågor som gör att de löser konflikter mer konstruktivt. Konflikter utgör en stor del av en ledares arbetstid. Konflikter kan förmodligen inte undvikas men hur konflikter hanteras är avgörande för att en organisation och dess anställda skall mogna och utvecklas. Det ha...

 10. Distributed Denial of Service Attack Source Detection Using Efficient Traceback Technique (ETT) in Cloud-Assisted Healthcare Environment.

  Science.gov (United States)

  Latif, Rabia; Abbas, Haider; Latif, Seemab; Masood, Ashraf

  2016-07-01

  Security and privacy are the first and foremost concerns that should be given special attention when dealing with Wireless Body Area Networks (WBANs). As WBAN sensors operate in an unattended environment and carry critical patient health information, Distributed Denial of Service (DDoS) attack is one of the major attacks in WBAN environment that not only exhausts the available resources but also influence the reliability of information being transmitted. This research work is an extension of our previous work in which a machine learning based attack detection algorithm is proposed to detect DDoS attack in WBAN environment. However, in order to avoid complexity, no consideration was given to the traceback mechanism. During traceback, the challenge lies in reconstructing the attack path leading to identify the attack source. Among existing traceback techniques, Probabilistic Packet Marking (PPM) approach is the most commonly used technique in conventional IP- based networks. However, since marking probability assignment has significant effect on both the convergence time and performance of a scheme, it is not directly applicable in WBAN environment due to high convergence time and overhead on intermediate nodes. Therefore, in this paper we have proposed a new scheme called Efficient Traceback Technique (ETT) based on Dynamic Probability Packet Marking (DPPM) approach and uses MAC header in place of IP header. Instead of using fixed marking probability, the proposed scheme uses variable marking probability based on the number of hops travelled by a packet to reach the target node. Finally, path reconstruction algorithms are proposed to traceback an attacker. Evaluation and simulation results indicate that the proposed solution outperforms fixed PPM in terms of convergence time and computational overhead on nodes.

 11. Tunaweza - Vi kan! : Om att använda drama som metod för att stärka unga flickors självkänsla i ett utvecklingsland

  OpenAIRE

  Åman, Julia

  2016-01-01

  I detta examensarbete behandlar jag hur man kan använda drama som metod för att stärka unga flickors självkänsla i ett utvecklingsland. Arbetet kretsar kring de erfarenheter jag fick när jag gjorde mitt konstnärliga examensarbete som dramainstruktör på en grundskola i Tanzania. I kapitel ett, två och tre redogör jag för hur kvinnors situation ser ut i Tanzania, lyfter fram hur fysisk bestraffning påverkar ett barns självkänsla, och framhäver att åsikterna gällande effekt...

 12. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 13. Comparison of different modalities in diagnosis of coronary artery disease (ECG, ETT, Angiography, Rest and Stress Echo. and 99m Tc-MIBI)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zein, A.A.M.

  2002-01-01

  This study was conducted in order to compare the most important five investigation modalities commonly used to investigate coronary artery disease, these were ECG, Exercise Tolerance Test (ETT), Echocardiography, SPECT imaging using 99m Tc-Sestamibi, and Angiography. The three test modalities, ECG, Echo, and 99m Tc-MIBI were conducted in both rest and stress conditions. All patients were referred to the hospital (NORI) from cardiology departments of different hospitals for stress/rest 99mTc-MIBI cardiac perfusion study. The decision to proceed with coronary angiography was made by the cardiologist to confirm or exclude diagnosis of CAD, to determine the potential surgical candidates and to assess complications if any. 17 patients were included in the study, 16 males and one female. All of them underwent the five test modalities mentioned, 80% of them were smokers, 47% were hypertensives, 20% were diabetics. The sensitivity of ECG, ETT, and Echocardiography were found to be 60.0%, 73.3%, and 82.4% respectively. Both angiography and 99mTc-Sestamibi were found to be 100% sensitive for detection of CAD. Specificity for all modalities tested was found to be 1, which is unrealistically high due to the small number of normal patients (only two). The predictive value of positive test came to be 1 for all test modalities, where as the predictive value of negative test was calculated to be 0.25, 0.33, and 0.67 for the tests, ECG, ETT, and Echocardiography respectively, but in case of 99mTc-Sestamibi, and coronary angiography it was found to be 1 for both of them. The localization ability of the different test modalities for ischemic and/or infarcted areas was investigated taking coronary angiography as the gold standard. All the three modalities, ECG, Echo, and 99mTc-Sestamibi showed good results in detection of areas supplied by left anterior descending artery, and on the other hand poor results in detection of left circumflex hypoperfused tributaries. The differential

 14. Evidensgraderingssystemet GRADE : Ett sätt att granska vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt i hälso- och sjukvården

  OpenAIRE

  Roback, Kerstin; Carlsson, Per

  2009-01-01

  Beslut om införande av nya behandlingsmetoder och arbetssätt i sjukvården präglas alltid av en viss grad av osäkerhet. De studier som gjorts av metodens för- och nackdelar kan vara av olika god kvalitet och därmed ge mer eller mindre säkra resultat. Efter att användningen av systematiska litteraturstudier vid medicinsk teknologiutvärdering tog fart på 1980-talet började man efterfråga ett beslutsunderlag som även tar hänsyn till olika studiers kvalitet. Detta initierade utvecklingen av flera ...

 15. Läget i berggrummet : En kvalitativ undersökning av inverkande faktorer i arbetsmiljön på en byggarbetsplats i ett bergrum

  OpenAIRE

  Miladi, Lubna

  2014-01-01

  Strävan efter att minska risker för arbetsskador och uppnå en god arbetsmiljö är betydelsefull idag inte minst på byggarbetsplatser.   Syftet med examensarbetet var att, utifrån kartläggning av arbetsmiljön på en byggarbetsplats, belysa några faktorer som har inverkan på arbetsmiljön. Magisteruppsatsen har begränsats till att undersöka arbetsmiljön på en byggarbetsplats i ett bergrum. Några organisatoriska faktorer som säkerhetskultur, attityder, kunskap samt fysiska faktorer som belysning, b...

 16. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 17. LCA som verktyg för ökad kunskap om miljöpåverkan från golvmaterialen vinyl, linoleum och parkett : Utifrån certifieringskriterier om relevans, potential och styrbarhet

  OpenAIRE

  Yilmaz, Secil

  2012-01-01

  Life Cycle Assesment, LCA, används för att sammanställa och utvärdera in- och utflöden ur ett system samt potentiell miljöpåverkan under en produkts livscykel. Beräkningarna görs genom att se hela produkten ur ett livscykelperspektiv, dvs. från det att produkten är en råvara till det att den hanteras som avfall. Beroende på måldefinition och systemgränser kan detaljgraden och tidsramen för LCA-studien varieras. LCA används för att identifiera möjligheter att förbättra produkten i olika delar ...

 18. "Kukaan ei ole kysynyt pitkään aikaan, että mitä mulle kuuluu" : Elämän Eväspaketti -kurssin vaikutukset nuorten aikuisten elämään

  OpenAIRE

  Viiltola, Pieta

  2011-01-01

  Opinnäytetyö on tehty Jokilaaksojen Tiimi ry:n Elämän Eväspaketti –projektille. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kaikkien Elämän Eväspaketti –projektin kursseilla mukana olleiden nuorten aikuisten kokemuksia kurssin vaikuttavuudesta heidän elämäänsä. Tavoitteena oli selvittää, että onko projekti päässyt tavoitteisiinsa tämän kokeilu –ja kehittämishankkeensa aikana. Tutkimuksessa on tuotu esille se, että mitä hyötyä tuosta projektista oli. Tutkimusongelmina oli selvittää, mikä kunkin ...

 19. Sueño, Realidad Y Conocimiento: Noción Del Sueño Y Fenomenología Del Soñar Entre Los Ette Del Norte De Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Camilo Niño Vargas.

  2007-12-01

  Full Text Available This paperfocuseson the waythe ette, an indigenous group of north Colombia, conceive and experience dreams. For this purpose, some aspects of the concept of person, the notion of dreaming and the phenomenology of dream experience are described and analyzed. The article concludes that Indians conceive dreams as real events, based on a type of noncorporal activity in which the person begins to participate of an alternative mode of existence and perception. These characteristics allow to dreamers to take advantage of their experience to acquire culturally legitimated knowledge. In the same way, the paper allows to note the importance of dreams in the course of the reproduction of social life.

 20. Anpassning av ett avgassystem för en motkolvstvåtaktsmotor med HCCI-förbränning

  OpenAIRE

  LAINEZ MARTÍ, JAVIER

  2010-01-01

  Målet för detta examensarbete har varit att förbättra driften av en motkolvs tvåtaktsmotormed HCCI-förbränning. Huvudfokus för arbetet har varit på gasväxlingsprocessen, dåfrämst avgasprocessen.Motorn har studerats med utgångspunkt från hur en tvåtakts Otto-cykel fungerar.Gasväxlingsprocessen i tvåtaktsmotorer kännetecknas av behovet av att snabbt få ut denförbrända gasen och införa ny blandning vid varje expansionstakt, samt avsaknaden avventiler. Behovet att kunna kontrollera gasflödet geno...

 1. Väsentlighetsbedömningens påverkan av klientens branschtillhörighet

  OpenAIRE

  Dahlström, Angelina; Rosdahl, Sara

  2014-01-01

  Bakgrund: Bristen på riktlinjer för väsentlighetsbedömning lämnar ett stort utrymme för revisorns professionella omdöme i väsentlighetsbedömningen. Revisorn måste använda sitt professionella omdöme vid väsentlighetsbedömningen, speciellt med hänseende till klientens branschtillhörighet, vilket ger upphov till inkonsekventa väsentlighetsbedömningar. Syfte: Studiens syfte är att förklara hur revisorernas väsentlighetsbedömningar påverkas av klientens branschtillhörighet. Metod: Studien har ett ...

 2. Hollywood kohtu ette / Allan Espenberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Espenberg, Allan

  2005-01-01

  Uruguay plaanib kohtusse kaevata mängufilmi "Sügavuses" ("Submerged") tegijad, kuna linalugu loob sellest Lõuna-Ameerika riigist väära ning mõnitava pildi. Režissöör Anthony Hickox, peaosas Steven Seagal : USA 2005

 3. Musikpedagogik i ett kulturhistoriskt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uddholm, Mats

  2004-01-01

  and psychological ideas could contribute to music pedagogical discourse in Scandinavia. The overall conclusion was that Vygotsky’s theory could be a big opportunity considering problemizing music pedagogy. In the thesis postulates that music can describes as a sort of language that characterizes by its “synthesis......This article is a follow-up of a thesis from September 2003, where the subject was how music education could be understood from a “culture historical” point of view. The purpose of the this research was to find out if, and in that case in what way, Lev Semonëvic Vygotsky’s pedagogical...... of rhythm and meaning”. To understand the cultural meaning in music, the man has to transforms “musical ability” to “higher psychological processes”, through internalization of “music” A primary bond does not connect thought and music. A connection originates, changes, and grows in the course...

 4. Förvaltningen av en bostadsrättsförening : –en studie med utgångspunkt från medlemmarnas ekonomiska intresse

  OpenAIRE

  Forsén, Rikard; Andersson, Rickard

  2009-01-01

  Bakgrund:  Bostadsrätten  utgör  en  alltmer  attraktiv  boendeform  och  dess  främsta  syfte  är  att tillgodose dess medlemmar med ett prisvärt boende. Månadsavgifterna från bostadsrättsförenings medlemmar bidrar  till att alla kostnader  täcks upp och därmed är boendekostnaden beroende av hur bostadsrättsföreningens kostnader hanteras. Denna studie undersöker hur verksamheten  i en bostadsrättsförening är förenlig med att verka för medlemmarnas bästa ekonomiska intresse.   Syfte: Syftet m...

 5. När David förlorade mot Goliat : En studie om hur ett varumärke påverkas vid förlusten av en tvist

  OpenAIRE

  Ekberg, Emma; Blomqvist, Hugo

  2016-01-01

  I november 2015 avgjordes en tvist mellan havredrycksproducenten Oatly och branschorganisationen Svensk Mjölk i Marknadsdomstolen. Svensk Mjölk stämde Oatly eftersom de ansåg att deras marknadsföring var vilseledande. Stämningen ledde till att Oatly dömdes till förbud för marknadsföring som antyder att havremjölk är ett bättre val än komjölk. Denna studies syfte är att undersöka hur tvisten påverkat Oatlys lojala kunders varumärkesuppfattning utifrån begreppet brand image. För att undersöka d...

 6. ”… alla vill vi väl ha ett förhållande” : En studie om hur kvinnor i övre medelåldern upplever livet som singel

  OpenAIRE

  Nilsson, Clara

  2014-01-01

  Sverige är ett av världens mest individualistiska länder. Befolkningen utgörs till 46 procent av singlar och den största gruppen singlar är kvinnor i åldersgrupperna övre medelålder och äldre (Statistiska centralbyrån, 2012). Syftet med den här uppsatsen är att öka kunskapen kring hur svenska heterosexuella kvinnor i gruppen övre medelålder upplever singellivet. Jag använde mig utav välkända teorier och begrepp inom sociologin. De tillämpade teorierna och teoretiska begreppen var individualis...

 7. Finansiell Bootstrapping i SME : en kvantitativ studie om hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder

  OpenAIRE

  Nilsson, Ida; Sacic, Zehra

  2016-01-01

  Syftet med denna kandidatuppsats är se hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder i små och medelstora företag (SME). Detta eftersom SME står för 99,9 procent av samtliga företag på den svenska marknaden och därmed är betydelsefulla för landets ekonomiska tillväxt och sysselsättning. Däremot möter SME svårigheter vid extern finansiering av sin verksamhet. SME kompenserar detta genom att engagera sig i olika ”bootstrappingaktiviteter”. Bootstrapping...

 8. Barns beteenden inom barnintensivvård : en fokuserad etnografisk observationsstudie

  OpenAIRE

  Holmgren, Erik; Sandqvist, Oskar

  2016-01-01

  Bakgrund: När sjukvården till stor del förlitar sig på medicinsk teknik och läkemedelsbehandling är det lätt att omvårdnadsåtgärder som syftar till att förebygga och lindra lidande inte ges tillräckligt utrymme. Intensivvårdsdelirium är ett förhållandevis outforskat område inom barnintensivvården. Idag finns inga riskskattningsinstrument översatta till svenska.   Syfte: Syftet var att studera barns beteenden när de vårdades på en barnintensivvårdsavdelning. Dessutom undersöktes om dessa betee...

 9. Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Åhman

  1988-06-01

  Full Text Available Status report about Chernobyl and reindeer husbandry in Sweden including participants' discussion.Abstract in Swedish / Sammanfattning: Den 1 juli hojdes grånsvårdet for Cs-137 i bl a renkott från 300 till 1 500 Bq/kg. Efter hojningen av grånsvårdet friklassades nåstan alla samebyar i Norrbottens lån under sarvslakten. Samtliga fjållsamebyar i Norrbottens lån utom den sydligaste år tills vidare helt friklassade. Tre samebyar i sodra delen av Jåmtlands lån var friklassade under sarvslakten. I ovrigt omfattas all renslakt i Våsterbottens och Jåmtlands lån av kontroll betråffande Cs-137. Under juli - aug i år var cesiumhalten lågre ån vid motsvarande tidpunkt i f jol (tabell 1 och figur 1. Under juli - aug slaktades drygt 1 000 renar i skogslandet i sodra delen av Våsterbottens lån (tabell 3. Fr.o.m. andra veckan i juli godkåndes de fiesta slaktkropparna. Halveringstiden for Cs-137 i renarna, som betade i skogslandet kring inlandsbanan i sodra delen av Våsterbottenslån, har beråknats till ca en vecka. Genom tidigarelåggning av sarvslakter i Våsterbottens lån (tabell 3 och norra delen av Jåmtlands lån (tabell 5 minskades kassationen med ett par tusen slaktkroppar. Under senare delen av september steg cesiumhalten till ungefår samma nivå som i f jol. En långsiktig prognos har utarbetats betråffande halten Cs-137 i renar på naturbete. Prognosen visar att omfattande åtgårder kommer att behova vidtagas under de nårmaste 15 - 25 åren om ren-kottet från samebyarna i sodra delen av Våsterbottens lån och norra delen av Jåmtlands lån skall kunna god-kånnas som livsmedel vid ett riktvårde på 1 500 Bq Cs-137/kg kott.

 10. Från tonåring till toppbloggare : En kvalitativ fallstudie om självpresentation och det personliga varumärket kommunicerat genom en blogg

  OpenAIRE

  Laricchia, Daniela

  2016-01-01

  Sammanfattning Detta är en fallstudie över en Sveriges mest välkända och framgångsrika bloggar – www.kenzas.se, driven av Kenza Zouiten. Syftet med studien var att ta reda på hur man via självpresentation genom en blogg kan bygga upp och skapa sig ett starkt personligt varumärke. De frågeställningar studien utgick ifrån var hur Kenza Zouiten väljer att framställa sig själv som person i skriven text och i bilder, samt huruvida det finns några skillnader i hur hon väljer att framställa sig själ...

 11. Implementation av ett interface till Emotiv Epoc

  OpenAIRE

  Hansson, Nicklas

  2011-01-01

  The eld of Brain-computer interfaces (BCI) concerns linking together an external device with the brain of a human or an animal. By doing this the conventional use of a mouse or keyboard can be circumvented, which can greatly benefit people with different types of diseases that cause paralysis or other loss of motor control, such as Amyotrophic lateral sclerosis (ALS). A BCI can also be used for cognitive training of either healthy or mentally impaired subjects to increase cognitive capabiliti...

 12. Ugala toob publiku ette kaks suvelavastust

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  5. juunil esietendub Viljandi Kaevumäel Taago Tubina lavastatud Walter Brandon-Thomase motiividel kirjutatud Mati Undi näidend "Charley tädi" ja 19. juunil Ugala tiigi kaldal Kalju Komissarovi lavastatud Bertolt Brechti "Härra Punttila ja tema sulane Matti"

 13. Vad är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank? : en studie om hur demografiska skillnader påverkar privatkunders val av marginalbank samt se hur deras val kan användas vid segmentering

  OpenAIRE

  Lindh, Jenni; Persson, Frida

  2012-01-01

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att förklara vad som är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank, genom att jämföra med demografiska variabler samt hur deras val kan användas vid segmentering. Dessutom vill vi titta på vilka typer av banker privatkunder har. Metod: För att nå fram till resultat för analysen har ett positivistiskt angreppssätt och en deduktiv ansats använts. Det empiriska materialet är baserat på en enkätundersökning gjord på personer i Hässl...

 14. Analys och förslag till förbättringar med avseende på GUI och funktion ur ett användbarhetsperpektiv av programvaran Service Desk Manager

  OpenAIRE

  Lindström, Håkan

  2012-01-01

  Företaget Kerfi AB i Norrköping är en leverantör av informationsteknik och har bland annat specialistkompetens inom service management. För detta använder de programvara från företaget CA technologies. CA Service Desk Manager är en så kallad IT Service Management applikation med processer för samordning och styrning av service management. Under inledande diskussioner kom det fram att även om programvaran har varit i bruk under flera år så finns det fortfarande problem med användargränssnittet...

 15. Fröåtjärns föroreningshistoria : Utredning av hur metallbelastningen varierat över tid med hjälp av sediment som ett naturligt historiearkiv

  OpenAIRE

  Lindqvist, Katrina

  2014-01-01

  The metal mining history goes thousands of years back. The downside of the mining industry is the large amount of tailings created during the mining operations. Drainage and leaching of heavy metals from these tailings may cause major environmental problems including acid mine drainage and leaching of heavy metals. This study examines a pond located near an old mining site, where part of the old mining facility has been recently (1990) restored. The objective was to assess eventual metal cont...

 16. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 17. Leksaker baserade på teknik sedda ur ett genusperspektiv : En studie om 6-åringars preferenser och användande av könsstereotypa konstruktionsleksaker

  OpenAIRE

  Bernström, Annelie

  2007-01-01

  Genom kvalitativa intervjuer med barn i förskoleklass och genom enkätundersökningar hos pedagoger har jag fått svar på mina frågeställningar som handlar om pojkar, flickor och deras leksaksval då det gäller teknikbaserade leksaker. Syftet var att försöka se om det fanns skillnader i valet och användandet av dessa leksaker och i så fall försöka tydliggöra dem, och dessutom ta reda på varför barnen är olika i sina leksakspreferenser. Resultatet påvisar att för barnen i denna förskoleklass är ko...

 18. Webbaserad pedagogisk meritportfölj - från idé till verklighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakob Johansson

  2011-03-01

  åväl sökanden som bedömare. Det finns behov av redovisning av pedagogiska meriter även för andra ändamål än vid tjänstetillsättningar. Många medarbetare (som inte avser att söka akademisk tjänst gör betydande insatser i undervisningen exempelvis i form av administration, föreläsningar, seminarieledning samt klinisk handledning, och dessa prestationer bör användas som underlag för exempelvis planeringssamtal, löneförhandlingar och kompetensutveckling. Många finner det svårt att redovisa dessa undervisningsinsatser. Orsaken till detta är sannolikt delvis bristen på tradition att bokföra pedagogiskt arbetet (i kontrast till vetenskapligt arbete, men också bristen på ett användarvänligt verktyg för bokföring. Detta var startskottet för ett projekt som syftade till att framställa en personlig webbaserad pedagogisk meritportfölj som skulle kunna överbrygga det praktiska bekymret och ge medarbetarna ett smidigt verktyg för dokumentation av och reflektion runt pedagogiska meriter. Detta samtidigt som det skulle vara acceptabelt som instrument för sökande av akademisk tjänst genom att bygga på Uppsala universitets pedagogiska program och riktlinjer för meritvärdering. Denna artikel beskriver processen från idé till färdig webbaserad pedagogisk meritportfölj för vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Även om det sannolikt existerar liknande webb-verktyg för bokföring av pedagogiska meriter så är detta oss veterligen det första verktyg i sitt slag som framställts och beskrivits. Syftet med artikeln är att sprida kunskap om både konceptet och arbetsprocessen för att underlätta spridning till andra fakulteter och lärosäten.

 19. 75 FR 5320 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-02-02

  ..., identified by FR 4004, FR MSD-4, FR MSD-5, FR G-FIN, or FR G-FINW, by any of the following methods: Agency... form number: FR MSD-4 and FR MSD-5. OMB control number: 7100-0100 and 7100-0101. Frequency: On occasion... dealers. Estimated annual reporting hours: FR MSD-4, 48 hours; and FR MSD-5, 36 hours. Estimated average...

 20. Ett Oskarpt Beslut : om Oskarp Logik i speldesign

  OpenAIRE

  Hedenström, Mikael

  2013-01-01

  This paper examines possible applications of fuzzy logic on the field of artificial intelligence in digital games. It describes fuzzy logic in contrast to crisp logic. The paper will give several examples of possible applications of fuzzy logic-based decision making for game AI. These examples include the choosing of weapons for AI agents and the gas-break decision of an AI-controlled car. The paper will also analyze the impacts of game AI which makes decisions based on many factors. It will ...

 1. multilingualism and the ethnic identity of the ette people

  African Journals Online (AJOL)

  chy

  Bilingualism/multilingualism will be discussed in section four; while section ... In the past, our ancestors moved from one place to the other in search of ... The concept of ethnicity, however, encompasses a lot of meaning so that its definition is.

 2. Om didaktikens möjligheter – ett pragmatiskt perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Öhman

  2014-12-01

  Full Text Available The possibilities of didactics – a pragmatist perspective. In this inaugural speech I develop my view on the concept of didactics, didactic research and the importance of didactics in the current educational policy context. I claim that the subject of Education can play an important role in the development of didactics due to its long history of didactic concerns and its comprehensive theories about teaching and learning. I particularly emphasize the opportunities that I believe lie in a didactic perspective grounded in Dewey’s pragmatic philosophy. In my opinion Dewey’s work is still highly relevant and can offer a basis for political arguments, pedagogic guidance, methodological alternatives and a way to resolve essential philosophical problems. Furthermore, I highlight environmental and sustainability issues as a new political moral dimension of education which puts education in a genuine and long-term perspective for the future. I argue that this dimension, along with Dewey’s approach to education, is an important corrective to the educational policy tendencies that want to reduce education to a short-term issue of knowledge transfer, individual success and competitiveness of the business sector.

 3. Mobiilside kasumlikkus annab silmad ette / Silva Männik

  Index Scriptorium Estoniae

  Männik, Silva, 1974-

  2004-01-01

  Mobiilside operaatorfirmade 2003. aasta majandustulemuste põhjal on mobiilsideäri Eestis hetkel kõige kasumlikum. Diagrammid: Vähim võtab kliendilt raha Tele2; Telekomifirmadel erakordselt hea rentaablus

 4. Naturkunskapens sexualitets- och relationsundervisning analyserad ur ett heteronormativitetsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ylwa Li Hast

  2016-04-01

  Full Text Available Title: Teaching about sexuality and relation within science education analysed from the perspective of heteronormativityIn Sweden, a new subject syllabus for Science Studies (Naturkunskap in upper secondary school was introduced in 2011. In this syllabus knowledge about norms concerning sexualities and relations was brought to the fore as a core content. The aim of this paper is to explore how norms concerning sexuality guide the teaching, through a case study where three upper secondary school teachers were observed and their teaching was analysed from the perspective of companion meanings. All three observed teachers did teach about homosexuality, bisexuality, and transgender identities, often using genetics or evolution as their explanatory model. The teaching most often assumed that all students in the class were heterosexual, positioning LGBT-people as the Other, and did at no times take power perspectives into account.

 5. Medborgarskapande för ett nytt millennium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magnus Dahlstedt

  2014-01-01

  Full Text Available Citizenship in the making for a new millenium – education and citizen formation in 21st century Sweden. The aim of this article is to analyse citizenship formation in Swedish education. In highlighting trends regarding the assignment of the educational system to provide for democratic citizenship there are certain depictions of citizenship prevailing. The first stresses an inward-looking and inward-feeling citizenship, characterizing the citizen as deliberative and emotional. The second stresses an inward-looking and outward-making citizenship, characterizing the citizen as entrepreneurial and willing. Here, democracy is portrayed as already achieved. This, we argue, is hazardous as society risk being pictured as apolitical and democratically ‘saturated’. This situation does not open up for democratic change to come into question as desirable or even possible. Put differently, it leaves us with the notion that things have to be as they are, as we are living in the best of worlds.

 6. Kaffekvalité - Ett hett ämne

  OpenAIRE

  Sundberg, My; Eidman, Sofia

  2015-01-01

  Intresset för hälsa har lett till att konsumenter efterfrågar högre kvalité där fokus inte längre enbart är pris. Allt eftersom kvalité hamnar i centrum är det intressant att undersöka hur kvalité skapas. En produkt som tydligt följer denna trend är kaffe. Denna uppsats ämnar undersöka hur svenska kafferosterier skapar kvalité på kaffe genom en studie av sex rosterier av varierande storlek i Sverige. Studien följer en kvalitativ struktur som utformats efter en av de dominerande teorierna inom...

 7. Sõda vangidega : iraaklaste piinajad astusid kohtu ette / ref. Virgo Kruve

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  USA sõjatribunal mõistis Abu Ghraibi vanglas Iraagi vange ahistanud sõjaväelase Jeremy Sivitsi aastaks vangi. Teistest kohtualustest. Väljavõtteid USA Senatile tutvustatud salaraportist, mis keskendus Abu Ghraibi vanglale ja sõjaväepolitsei tegevusele

 8. Intraoperative management of ETT and LMA cufi pressures: a survey ...

  African Journals Online (AJOL)

  2008-07-16

  Jul 16, 2008 ... A study done by Stein et al. highlighted the inability of advanced life support ... Conclusion. There is increasing importance placed on quality assurance ... pressures – the worrying reality: a comparative audit of intra-operative.

 9. The IT problems / the year; Norne: Erfaringer etter ett aar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Staerkebye, Jon

  1998-07-01

  This presentation discusses the year 2000 problem as dealt with by Saga. The project ''Year 2000 in Saga Petroleum'' was formally established in December 1997. Its mandate was to identify risk areas and systems related to the date problem and to establish the necessary action to reduce or eliminate the Y2K problems. The target was (1) To be ''Year 2000 Compliant'' for the most critical systems within 1.4.1999, (2) To ensure the continuity of Saga's operational and business management affairs, (3) Priority to health, environment and safety, (4) Authorities and partners should be satisfied with the way Saga carries out the Y2K project work. Few serious problems were detected, but Y2K compliance information was more difficult to obtain than expected. Major suppliers take the problem seriously, but surprisingly many have started late.

 10. "Sõrmuste isandale" müüdi ette tuhandeid pileteid

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Peter Jacksoni teine film "Sõrmuste isand : Kaks kantsi" ("The Lord of the Rings : The Two Towers") ja selle publiku-menust võrreldes ka teise Harry Potteri filmiga. Sama sõnum ka Linnaleht : Tartu, Pärnu

 11. Nargen Opera toob vaataja ette uue eesti kammerooperi / Priit Pruul

  Index Scriptorium Estoniae

  Pruul, Priit

  2006-01-01

  20. apr. esietendub Von Krahli Teatris Peeter Jalaka lavastuses Tõnu Kõrvitsa kammerooper "Mu luiged, mu mõtted", mille aluseks on luuletaja Marie Heibergi saatus. Libreto autor on Maarja Kangro. Kammerooper tuleb lavale Von Krahli Teatri ja Nargen Opera koostöös. Esitavad Kädy Plaas, Helen Lokuta, Nargen Opera koor ja Tallinna Kammerorkester, dirigent Tõnu Kaljuste

 12. Raamat, milleta ma oma eriala ette ei kujuta / Tõnu Kollo

  Index Scriptorium Estoniae

  Kollo, Tõnu, 1948-

  2014-01-01

  Raamatututvustus: Perelman, Jakov. Elav matemaatika : lugusid matemaatikast ja nuputamisülesandeid. Tallinn, 1989. Anderson, Theodore W. An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. Wiley, 2003

 13. Papper! : En studie om materialet papper ur ett konsthantverksperspektiv

  OpenAIRE

  Gerdemark, Ida

  2013-01-01

  Denna studie syftar till att belysa papper som konsthantverksmaterial. Studien aktualiserar hur konsthantverkare som arbetar i papper beskriver sin relation till materialet och hur konsthantverkare som arbetar i papper upplever att deras val av material påverkar deras arbetssituation. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med sex konsthantverkare som arbetar professionellt i Sverige med att på olika sätt skapa objekt i papper eller på olika sätt skapa materialet papper. Resultatet visar ...

 14. multilingualism and the ethnic identity of the ette people

  African Journals Online (AJOL)

  chy

  Mgbakoigba: Journal of African Studies, Volume 4, 2015. 1. MULTILINGUALISM AND ..... Tukano of the northwest Amazon because of their customs which forbids marriage among themselves rather they ... everyday life whether it is in the church, meetings, market, family etc. whereas Igala and Igbo languages are also used ...

 15. "Paabel" kuulutab meile ette hävingut / Marianne Kõrver

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõrver, Marianne, 1980-

  2007-01-01

  Mängufilm "Paabel" ("Babel") : stsenarist Guillermo Arriaga : režissöör Alejandro Gonzalez Inarritu : operaator Rodrigo Prieto : peaosades Cate Blanchett, Brad Pitt, Gael Garcia Bernal, Koji Yokusho : Ameerika Ühendriigid - Mehhiko, 2006

 16. W3C Geolocation API ur ett utvecklarperspektiv

  OpenAIRE

  Jönsson, Jesper

  2012-01-01

  The goal of this thesis is to investigate the W3C Geolocation API from a developer’s perspective, focused on whether it makes development of location-based applications more accessible to developers. This has been investigated by looking at available ways to locate, possible uses, the functionality offered, the necessary level of prior knowledge needed for a developer and requirements on developer tools. This has been achieved through studies in relevant areas, a thorough introduction to W3C ...

 17. Euroopa Liit valmistab ette uutmoodi Venemaa-poliitikat / Ahto Lobjakas

  Index Scriptorium Estoniae

  Lobjakas, Ahto, 1970-

  2006-01-01

  EL-i järgmine eesistujariik Saksamaa pakub täielikku paradigma muutust EL-i ja Venemaa suhetes, autori sõnul asenduks senine rõhk "ühistel väärtustel" huvide kaine kalkulatsiooniga. Autor esitab oma seisukoha, kuidas peaks toimima Eesti: probleemid Venemaaga on vaja viia miinimumini ning EL-is tuleb toetada ühiseid valikuid vetoõiguse ja erahuvide vastu

 18. BOSTADENS NÄRMILJÖ I ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

  OpenAIRE

  Danielsson, Cristina

  2014-01-01

  A majority of Sweden’s population, about 80 %, lives in urban environments, and a majority of them live in residential complexes with shared residential yards. People spend a large part of their time in or around their home, which is why the outside environment and the green space in the area play an important part in a person’s well being. The green yard offers space for children’s activities, recreation, solitude, relaxation and gardening and gives the opportunity to learn and understand na...

 19. Appi! Mida ette võtta? / Siret Seeder

  Index Scriptorium Estoniae

  Seeder, Siret

  2009-01-01

  Harmooniaõpetus feng shui on Hiina filosoofia haru, mille kohaselt on võimalik inimest ümbritsevate ja temas toimivale energiate harmoniseerimise abil luua selline elutee nagu soovime. Ühe abivahendina kasutatakse ruumi. Spetsialist Siret Seeder tutvustab intuitiivse e vormikoolkonna bagua 8 tsooni teooriat

 20. 76 FR 25534 - Airworthiness Directives; Hamilton Sundstrand Propellers Model 247F Propellers

  Science.gov (United States)

  2011-05-05

  ... 5 p.m., Monday through Friday, except Federal holidays. The AD docket contains this AD, the... through FR2279 inclusive, FR 2398, FR2449 to FR2958 inclusive, FR20010710 to FR20010722 inclusive, and FR20010723RT to FR20020127RT inclusive, installed. Propeller blades reworked to Hamilton Sundstrand Service...

 1. "Alla barn har ett språk" : Ett examensarbete om svenska som andraspråk i skolan

  OpenAIRE

  Rönning, Monika

  2013-01-01

  This paper is about multilingualism in school and how teachers work with pupils who haveanother native language then Swedish. The aim of the study is to find out how teachers workwith Swedish as second language and what they found functional in their classroom. Theresearch questions are about how teachers defines Swedish as second language, how teacherswork and which work procedures that they think give a positive effect on the pupil’sknowledge. From the interviews with teachers from two diff...

 2. Att bygga en brandbook : ett projekt i att ena ett företag och dess verksamheter

  OpenAIRE

  Norberg, Jenny; Sahlberg, Anna

  2010-01-01

  The purpose of this report is to develop a visual identity and a brand book for the company Yakobs Ram & Reklam (Yakobs Frame and Advertising). To answer the question of how a brand book should be designed for a company that manage several businesses within one brand a qualitative approach including a case study has been conducted.This qualitative method included research on brand building, logotypes, colour, design and typography and interviews with the company Yakobs Ram & Reklam an...

 3. Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingemar Johansson

  2014-11-01

  Full Text Available Forskning om rektors ledarskap är omfattande, men studier som undersöker gymnasierektors arbetssituation och ledarskap är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. Semistrukturerade intervjuer med tio gymnasierektorer genomfördes med fokus på rektors arbetsuppgifter, möjlighet att planera och styra arbetet, förväntningar kring ledarskapet, samt möjlighet att utvecklas och lära i arbetet. I resultaten av den tematiska analysen framträdde fyra teman: (1 ledarskapsideal, (2 kollegialt stöd, (3 ledarskap i en förändringsbenägen organisation, och (4 begränsat utrymme för reflektion. Ett övergripande, gemensamt tema: "Ledarskapsparadox" speglar de högst varierande omständigheter och förhållanden i vardagen som en gymnasierektor ska kunna hantera, vilka också präglar resultatet av analysen. Ett något oväntat resultat var att gymnasierektor upplevde stort, eget ansvar för elevernas bästa. Studien kastar nytt ljus på gymnasierektorers ledarskap, och bidrar till ökad förståelse för vad rollen som ledare för en komplex organisation som gymnasieskolan kan innebära. Genom att knyta an till en arbetspsykologisk ledarskapsteori och formulera en arbetspsykologisk hypotes kan studien bidra till forskningen om arbetsintegrerat lärande (AIL.

 4. 78 FR 30243 - Airworthiness Directives; Eclipse Aerospace, Inc. Airplanes

  Science.gov (United States)

  2013-05-22

  ... Engineer, FAA, Chicago Aircraft Certification Office, 2300 East Devon Avenue, Room 107, Des Plaines... with ETT, or Avio NG 1.0 avionics suites that could result in uncommanded fire suppression system... uncommanded fire suppression system activation and simultaneous shutdown of both engines. (f) Compliance...

 5. Klarar polisen krisen? : En kvalitativ textanalys av polisens kriskommunikationsretorik

  OpenAIRE

  Johnsson, Sara; Hedbjörk, Emma

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att ur ett public relations-perspektiv studera polisens kriskommunikationsretorik i samband med kritik från allmänheten. Denna uppsats har utgått från två fall; fallet i arresten och kvinnoregistret. I uppsatsen har en kvalitativ textanalys använts på sammanlagt 14 texter från polisens egna kanaler. Den teori som använts för att urskilja vilka försvarsstrategier som polisen använt i materialet är image restoration theory. Dessutom har ett public relations-perspekti...

 6. 75 FR 62333 - Airworthiness Directives; Hamilton Sundstrand Propellers Model 247F Propellers

  Science.gov (United States)

  2010-10-08

  ...., Monday through Friday, except Federal holidays. The AD docket contains this proposed AD, the regulatory... that the 247F propeller blades, P/N 817370-1, S/Ns FR2449 to FR2958 inclusive, FR20010710 to FR20010722 inclusive, and FR20010723RT to FR20020127RT inclusive, manufactured since January 1999, might also have...

 7. 76 FR 7101 - Airworthiness Directives; Hamilton Sundstrand Propellers Model 247F Propellers

  Science.gov (United States)

  2011-02-09

  ..., except Federal holidays. The AD docket contains this AD, the regulatory evaluation, any comments received... blades part number (P/N) 817370-1, S/Ns FR2449 to FR2958 inclusive, FR20010710 to FR20010722 inclusive, and FR20010723RT to FR20020127RT inclusive, before December 31, 2010. We determined that those S/N...

 8. 75 FR 19973 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2010-04-16

  ... Municipal Securities Dealer. Agency form number: FR MSD-4 and FR MSD-5. OMB control number: 7100-0100 and... activities as municipal securities dealers. Estimated annual reporting hours: FR MSD-4, 48 hours; and FR MSD-5, 36 hours. Estimated average hours per response: FR MSD-4, 1 hour; and FR MSD- 5, 0.25 hours...

 9. 75 FR 14131 - Broadband Technology Opportunities Program

  Science.gov (United States)

  2010-03-24

  ... electronically through an online application system at http://www.broadbandusa.gov . (75 FR at 3805). NTIA... March 26, 2010. (75 FR 10464, Mar. 8, 2010). NTIA announces this extension in the Application Closing...

 10. 77 FR 7968 - Semiannual Regulatory Agenda

  Science.gov (United States)

  2012-02-13

  ... Regulation Sequence No. Title Identifier No. 392 Non-Federal Oil and Gas 1024-AD78 Rights. National Park.... Timetable: Action Date FR Cite NPRM 07/00/12 Regulatory Flexibility Analysis Required: Yes. Agency Contact... anaconda, and Beni anaconda. Timetable: Action Date FR Cite ANPRM 01/31/08 73 FR 5784 ANPRM Comment Period...

 11. 76 FR 40052 - Regulatory Agenda

  Science.gov (United States)

  2011-07-07

  ... for Infusion Pumps. 165 Food Labeling: Nutrition 0910-AG56 Labeling for Food Sold in Vending Machines. 166 Food Labeling: Nutrition 0910-AG57 Labeling of Standard Menu Items in Restaurants and Similar... American Recovery and Reinvestment Act of 2009). Timetable: Action Date FR Cite NPRM 07/14/10 75 FR 40867...

 12. 75 FR 10692 - Maritime Communications

  Science.gov (United States)

  2010-03-09

  ...] Maritime Communications ACTION: Final rule; correction. SUMMARY: The Federal Communications Commission published in the Federal Register of February 2, 2010 (75 FR 5241), a document in the Maritime Radio..., 2010 (75 FR 5241) to ensure that its rules governing the Maritime Radio Services continue to promote...

 13. 7 CFR 29.1044 - Orange Red (FR).

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 2 2010-01-01 2010-01-01 false Orange Red (FR). 29.1044 Section 29.1044 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture AGRICULTURAL MARKETING SERVICE (Standards, Inspections, Marketing... Type 92) § 29.1044 Orange Red (FR). A yellowish red. [42 FR 21092, Apr. 25, 1977. Redesignated at 47 FR...

 14.  Svensk företagsetablering i Dubai :   - en studie om företagens motiv och processer

  OpenAIRE

  Thaqi, Alban; Edvinsson, Sandra

  2010-01-01

  Inledning Ett ökat intresse för globalisering har gjort att företag söker sig till nya marknader kontinuerligt, svenska företag utgör inget undantag. En mycket aktuell marknad för utlandsetablering är Dubai. Från att ha varit ett litet fisk- och pärlsamhälle är det idag ett globalt center för affärer som attraherar aktörer från hela världen. Syfte Syftet med studien är att undersöka varför samt hur svenska företag väljer att etablera sig i Dubai. Metod Studien bygger på en kvalitativ metod...

 15. Knowledge Preservation and Data Collection on FR in China

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Donghui

  2013-01-01

  China has established the knowledge preservation and data collection system on FR preliminary and some data has been used to design new fast reactor, such as CFR600. • The best way to preserve FR knowledge is to construct a real fast reactor. All of the FR member countries should push FR commercialization forward together. • The agency could push the FR data collaboration based on some necessary roles

 16. To use the full potential of electric metering - a step towards a more energy effective Sweden; Att utnyttja elmaetarnas potential - ett steg mot ett energieffektivare Sverige

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fonter, Gina; Wiberg, Maria (Royal Inst. of Technology, Stockholm (Sweden))

  2010-04-15

  In line with national and international targets, the electricity market will be characterized by increased use of renewable energy, an increased share of electric plug-in vehicles, engaged consumers, who are conscious of their electricity use and produce their own electricity, and by smarter electricity distribution systems. This will put higher demands for stricter requirements on the available transmission capacity and on the security of supply. Elaborate metering systems is one condition for meeting the challenges facing the electricity market. Electricity metering is also relevant for a range of applications such as remote reading, management of customer relations, demand management and value added services. Utilizing meter data to provide feedback enables use of the electricity metering systems in order to obtain electricity conservation. As of July 2009 the Swedish electricity distributors are required to read and report the electricity use on a monthly basis for all customers with a safety fuse of up to 63 amps. Remote electricity reading is the main function in the current system, which means that the distribution system operator (DSO) is provided with metering data without the need for manual reading and that the customers are charged on a monthly basis for their actual electricity use (rather than an estimate). One reason for the introduction of monthly billing, based on actual electricity use, was to visualize the electricity use to the households. For the electricity use to become visual and controllable, it is important that customers receive feedback on their electricity use. The introduction of monthly billing implied an improvement of the feedback, but it can be further improved in order to allow greater savings. Improved feedback can be given by synthesizing high-resolution data to information presented in new ways, for example by means of in-home-displays, and web-based interfaces combined with counselling. Research shows that the electricity consumption can be reduced by up to 15 percent by using feedback. As a safeguard against future legislative demands over 50 percent of the household have been provided with meters that can handle hourly metering. However, hourly metering is not used to a great extent due to a lack of incentives for the distributors to make use of the hourly metering values. Furthermore not all meters have communication infrastructure that can manage daily collection of values. By changing the current demand of daily collection of values it is possible to employ hourly metering for 74 percent of the households. In addition, propositions of introducing a new metering standard speaks against further investments in the existing metering systems. The metering systems' ability to reflect the short term electricity balance for the consumers is a prerequisite for normal price mechanisms to maintain the security of supply. For that reason, there is a need of metering values with higher resolution in order to indirectly, i.e. by more dynamic tariffs, influence the customer to use less electricity during high load periods. By using hourly metering to the extent made possible with the existing metering systems, this type of service could be offered to a part of the Swedish households. Currently, only the electricity distributors have access to the metering values in the metering systems. This situation limits the business potential that arises from the development of metering services. The business potential is also limited by the fact that the possible savings from electricity conservation are small. Innovation and investments in metering services world be promoted by making metering data accessible to more stakeholders. The development would also be positively affected by higher electricity prices, institutional means of control that promote energy services, and an increasing awareness among consumers. A number of functions that will be important to address the changes facing the electricity market are often referred to in connection to smart grids; the charging of plug-in vehicles, virtual power plants, distributed generation and management of the electricity net. The development of electricity meters, and associated systems is an important prerequisite in the quest towards a smarter grid. These functions are not fully applicable with the existing electricity metering system. Enabling of these functions would probably require major investments in the network, more advanced meters and more advanced communications infrastructure

 17. Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Ackesjö

  2015-09-01

  Full Text Available This study focuses on how children's transitions to and from preschool classes are organized in different schools. Principal’s arguments for this organization were sought via a web-based survey and analyzed using the frame factor theory in addition to theories of practical sense and the concept of continuity. The results show that children tend to make more transitions between social communities the younger they are. The distribution of the principal’s answers show that the majority of them, because of external conditions, split the preschool groups to new classes in the transition to preschool class. However, the same movements are not indicated in the transition to first grade. The results show how the work of organizing chidren’s transitions represent a complex web of external actual conditions as the number of children and the recruitment area of the school, the internal logics and ideas about what is best for children and best for continued learning as well as the school's own traditions of working with transitions. Föreliggande studie fokuserar på hur barns övergångar till och från förskoleklass organiseras på olika skolor. Via en webbaserad enkät söks skolledares argument för denna organisering. I analysen nyttjas ett ramfaktorteoretiskt tänkande som kompletteras med teorier om praktiskt förnuft samt kontinuitetsbegreppet. Resultaten visar att barn tenderar att göra fler övergångar mellan barngrupper och sociala gemenskaper ju yngre de är. Fördelningen av skolledarnas svar visar att majoriteten, på grund av yttre villkor, delar förskolegrupperna till nya klasser i övergången till förskoleklass. Däremot indikeras inte samma rörlighet i övergången till årskurs 1. Resultaten visar hur arbetet med att organisera övergångarna utgör en komplex väv av yttre faktiska villkor som barnantal och upptagningsområdets storlek, av inre logiker och föreställningar om vad som är det bästa för barnen och det b

 18. 75 FR 5545 - Explosives

  Science.gov (United States)

  2010-02-03

  ... the Storage of Ammonium Nitrate. OSHA subsequently made several minor revisions to the standard (37 FR... explosives; storing ammonium nitrate; and storing small arms ammunition, small arms primers, and small arms..., which is extremely widespread, causes lung disease, silicosis and lung cancer. Terminating the...

 19. SN 2012fr

  DEFF Research Database (Denmark)

  Contreras, Carlos; Phillips, M. M.; Burns, Christopher R.

  2018-01-01

  We present detailed ultraviolet, optical, and near-infrared light curves of the Type Ia supernova (SN) 2012fr, which exploded in the Fornax cluster member NGC 1365. These precise high-cadence light curves provide a dense coverage of the flux evolution from -12 to +140 days with respect to the epo...

 20. Installation Restoration Program. Phase 2. Confirmation/Quantification. Stage 1. Volume 2.

  Science.gov (United States)

  1986-10-01

  chemical occurring at a higher one VOC. the NPDWR. 48 FR 400Z at seq.. EPA frequency in drinking water supplies Proposed VOCe . The ANPRM listed...eonnns aim Catmia oostratome above 18 ppb. They felt rugule~s wms~niib~s Owthat. -ftn -od ufprom ea ms I Of mainnetmnd W~ett I.k su" Omdmc 9minoajs ( VOCE

 1. Fast Reactor Knowledge Organization System (FR-KOS)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Costantini, Livio

  2013-01-01

  FR-KOS Web-portal general concepts: FR-KOS web-portal is an integrated and unique solution for knowledge preservation, retrieval and management in fast reactor (FR) knowledge domain; The exploitation of the FR-KOS provides an effective and flexible tool to access FR knowledge repositories. The dynamic and interactive process of searching information is guided by structures that are based on the FR Taxonomy; FR-KOS can be extended to other types of reactor and technologies, such as PWR, WWER, BWR, CANDU, etc. In addition can also be utilized in other information management process such as the preservation of nuclear accidents knowledg;. FR-KOS addresses needs in non-structured knowledge preservation for both embarking countries and countries with established nuclear power; FR-KOS repositories contain more that 50.000 samples of technical and scientific publications, including full text documents in different languages (English, German, French and eventually in Russian)

 2. 78 FR 47024 - Excepted Service

  Science.gov (United States)

  2013-08-02

  ... Readiness). Department of Education......... Office of the Under Executive Director, DB130022 4/3/2013... Kaplan, Acting Director. [FR Doc. 2013-18607 Filed 8-1-13; 8:45 am] BILLING CODE 6325-39-P ...

 3. 78 FR 24785 - Public Hearing

  Science.gov (United States)

  2013-04-26

  ... Spring, Logan Branch Watershed), Spring Township, Centre County, Pa. Application for surface water...: April 19, 2013. Paul O. Swartz, Executive Director. [FR Doc. 2013-09887 Filed 4-25-13; 8:45 am] BILLING...

 4. 78 FR 40778 - Notice of Meeting

  Science.gov (United States)

  2013-07-08

  ... information. ADDRESSES: Mayflower Renaissance Hotel Washington, 1127 Connecticut Ave. NW., Washington DC 20036..., 2013. Diane Janosek, Chief Legal Officer, Privacy and Civil Liberties Oversight Board. [FR Doc. 2013...

 5. 75 FR 4408 - Notice of Public Meeting

  Science.gov (United States)

  2010-01-27

  ..., pharmaceutical companies, health care delivery organizations, agricultural producers, consumer groups, and other...: January 20, 2010. Tanja Popovic, Chief Science Officer, Centers for Disease Control and Prevention. [FR...

 6. Att utveckla en webbapplikation för att sälja presentböcker

  OpenAIRE

  Norberg, Oskar

  2014-01-01

  Syftet med denna rapport har varit att beskriva hur man utvecklar en internetbokhandel i form av enwebbapplikation samt att dokumentera erfarenheter från programutveckling. För att kompensera för konkurrenternas stordriftsfördelar valdes en inriktning mot att säljapresentböcker. Genom att leverera ett komplett paket med inslagning och personlig hälsningtillsammans med boken ska det bli möjligt att uppnå lönsamhet. Utvecklingen har skett i ett enmansprojekt och den ensamme projektmedlemmen har...

 7. Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete

  OpenAIRE

  Åteg, Mattias; Nygren, Olle; Andersson, Ing-Marie; Laring, Jonas; Neely, Greg; Rosén, Gunnar

  2006-01-01

  Rapporten utgår från forskningsområdet "Hur kan och bör arbetsmiljöarbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?" vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, sk Moveit-egenskaper. Dessa egenskaper och deras roll i arbetsmiljöarbetet ställs här i relation till perspektivet integrerat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön ingår i styrsystemet och arbetsmiljöa...

 8. 75 FR 30003 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2010-05-28

  ... and title, by any of the following methods: * Federal Rulemaking Portal: http://www.regulations.gov..., 2006; 71 FR 35342) and OPM/GOVT-5, Recruiting, Examining, and Placement Records (June 19, 2006; 71 FR...

 9. Eesti sajandilõpu kunst jõuab rahva ette / Johannes Saar

  Index Scriptorium Estoniae

  Saar, Johannes, 1965-

  2002-01-01

  Eesti Kunstimuuseumi Rüütekonna hoones ja Rotermanni soolalaos näitus "Kapital" aastail 1995-2002 muuseumile ostetud eesti kunstnike teostest. Ostetud 505 tööst on eksponeeritud kolm neljandikku. Kujundas Marko Laimre, kureeris Eha Komissarov

 10. Drink! : En analys av The Coca-Cola Company's marknadsföringshistoria ur ett moderniseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Hedblom, Karin; Forsgren, Oskar

  2009-01-01

  Drink! The Marketing History of The Coca-Cola Company: A Modernization Perspective examines the development of The Coca-Cola Company’s marketing history, from the founding of the company in 1886 until today. The Coca-Cola Company has been superior on the market for over a century. It has also developed along with the urbanisation of its society, which is interesting in a modernization perspective. The essay investigates the marketing strategies of the company, with focus on three themes: gend...

 11. Prostitutsiooni vastu võitlejad võtavad ette sõdurid ja taksojuhid / Helen Eelrand

  Index Scriptorium Estoniae

  Eelrand, Helen, 1971-

  2005-01-01

  Eesti Naisuurimuse Teabekeskuse direktori asetäitja Ilvi Jõe-Cannon projektist Coalition Against Trafficking in Women, mille käigus antakse NATO riikide sõduritele koolitust prostitutsiooni varjukülgedega seonduvast ning kavast hakata karistama prostituute vahendavaid taksojuhte

 12. Health effects of a warmer climate - a knowledge review; Haelsopaaverkan av ett varmare klimat - en kunskapsoeversikt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rockloev, Joacim; Hurtig, Anna-Karin; Forsberg, Bertil [Umeaa Univ. (SE). Dept. of Public Health and Clinical Medicine

  2008-01-15

  Global warming has caused changes that can already be seen and that motivates considerations of the possible adaptation measures needed to protect people and public health. Expert bodies such as the United Nations International Panel on Climate Change (IPCC) now conduct model simulations on how the world's climate is expected to change depending on, for example, the emission of greenhouse gases. The Swedish SMHI has provided scenarios for how the future climate in Sweden may develop. These assume an increase in the winter temperature of 3-8 deg C in winter and 1-5 deg C during summer, compared to the period 1961-1990. In addition, these scenarios indicate increased precipitation especially in northern Sweden, a greater risk of drought in Skaane during summer, as well as an increased risk of extreme events such as storms, heavy rainfall and heat waves. The climate change may affect health and its determinants in a number of different ways. The effects may be direct, as in extreme weather conditions, and also indirect, such as the influence of changes in climate and the environment on the spread of infectious diseases as well as the far-reaching effects of changes in other parts of the world. The aim of this overview report is to briefly present our current understanding of how health risks and public health may be affected. The presentations of potential consequences are partly built using knowledge of the associations between climate and health in various regions to draw analogies for areas expected to undergo changes that will make their climate more similar to current conditions in other regions. Distribution of vector-borne diseases can be determined by the type of climate a certain mosquito can survive. In the future we may face outbreaks of diseases that are new to us. Another way of making predictions is to use the observations of how health effects relate to weather variations in one place, for example, temperature fluctuations. In this regard we already have information on the associations observed in Sweden with our current climate conditions. In some cases we can even build our analyses on changes in risk factors and health that have already been observed and linked to climate change, such as the spread of ticks in Northern Sweden and the already longer pollen season

 13. Swedish methane gas project: a proposal with three alternatives. Svenskt metangasprojekt: ett foerslag med tre alternativ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1977-01-01

  A proposal concerning a BIOGAS project is given. The proposal includes: (a) microbiological research on, e.g., needs for additives to optimize the process, influence of the content of dry substance, high rate digesters, one- or two-stage processing, temperature tolerance, pH regulation, pressure dependence, methods for process regulation, hygienics, foam-quenching; (b) construction of a test plant equipped with instruments for analysis and supervision; and (c) construction of prototype plants at a swine farm and at a slaughterhouse. Detailed budgets and schedules are given for the project at three different possible total costs.

 14. Hybrid vehicles - an alternative for the Swedish market; Hybridfordon - ett alternativ foer den svenska bilparken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Egebaeck, Karl-Erik; Bucksch, S

  2000-06-01

  The object of this report is to assemble information on and describe the situation for the development of hybrid vehicles and various alternatives within this field of development. In the report the description is concentrated mainly on the combination of combustion engine and electric battery, which is the most common combination in present day hybrid vehicles. In order to take a glimpse into the future even the combination of fuel cells and electric battery is described. The light duty electric hybrid vehicles which have been developed up to now are mainly parallel hybrids. If the development of hybrid systems takes place it will most certainly concern light duty vehicles which will come to be parallel hybrids equipped with an Otto or a diesel engine, depending on what the manufacturers wish to back. In the report the use of series hybrid vehicles is estimated to be limited to heavy-duty hybrid vehicles. Hybrids will not be likely to be relevant for heavy-duty vehicles, with the exception of those lorries which operate in city centres, i.e. lorries which are used to distribute goods to shops, garbage vehicles and certain types of working vehicle for service purposes. Continued development of the hybrid system for buses seems uncertain for various reasons. If there is a technical breakthrough in the manufacture of batteries and simultaneously the manufacturers increase their efforts to develop hybrid vehicles, the situation can be changed so that there is a speedier introduction of hybrid vehicles for heavy-duty vehicles.

 15. Läroplanen och föreställningen om ett kosmopolitiskt arv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David T. Hansen

  2010-01-01

  Full Text Available The ancient idea of cosmopolitanism is a topic of renewed interest today. Scholars and practitioners in many fields are examining what it means to conceive all human beings as linked by their membership in a shared cosmos. Some people focus on political cosmopolitanism, others on moral, cultural, or economic cosmopolitanism. This paper examines educational cosmopolitanism by elucidating the idea of curriculum as a cosmopolitan inheritance. It argues that curriculum can generate a cosmopolitan sensibility, by which one means an outlook that regards life experience as universally educational. It suggests that a cosmopolitan sensibility can assist people in working through some of the tensions that accompany global and local change in our time. It can position them to reconstruct creatively cultural and individual values rather than abandon them in the face of the ceaseless pressure of globalization. A cosmopolitan ensibilityedifies human beings by helping them perceive why all persons, in principle, can be creative guardians and practitioners of creativity itself.

 16. Pre-study - Straw ash in a nutrient loop; Foerstudie - Halmaska i ett kretslopp

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ottosson, Peter; Bjurstroem, Henrik; Johansson, Christina; Svensson, Sven-Erik; Mattsson, Jan Erik

  2009-03-15

  A sustainable production of energy crops requires that the loss of mineral nutrients when removing biomass is compensated naturally or by an addition of plant nutrients. Recycling ash is a natural way to satisfy this need arising after combustion of energy crops. In this pre-study, the prerequisites for recycling straw ash have been investigated. The Danish experience with spreading ash to fields and information in literature on the composition of ash have been collected and presented. Analysis of straw samples taken from four different places in Scania yielded information on cadmium and nutrient concentration in straw and in ash. A balance between removal of nutrient and cadmium with wheat straw and restoring them by recycling straw ash has been computed. Straw ash is a potassium fertiliser with some phosphorus and some liming effect. It is technically difficult to spread the small quantities of ash in solid form, ca 250 kg per hectare and year in average, which a pure recycling would require. It is easier to spread larger quantities, e.g. ca 1 ton per hectare every fourth year, which corresponds to spreading once in a four year crop rotation, but then one provides too much potassium if one considers the actual needs of the coming crops at that occasion, which could lead to potassium being leached out on light soils. Alternatively, one could spread only bottom ash, but this would lead to half of the potassium content not being recycled to agricultural soil and lost with the fly ash that is disposed of. If one spreads about 500 kg bottom ash per hectare every other year, which could be a suitable strategy to avoid overloading soils with potassium, the dose brought to 1 ha may be computed as: 4 - 10 kg phosphorus, 50 - 100 kg potassium, 5 - 15 kg sulphur, 4 - 8 kg magnesium, 0.1 - 0.3 kg manganese and 20 - 40 kg CaO. These basis of these calculations is the results from the analyses performed in this study. The cadmium concentration was significantly higher in wheat straw from soils with higher cadmium content. To avoid that a farm with a low cadmium concentration in the straw receives ash with a high content, one could combust area-wise and recycle area-wise, or choose not to fetch straw from farms with high cadmium contents in soils, or spread only bottom ash. However, if fly ash is not utilised, a large part of the potassium is lost. The conclusion is that recycling of straw ash to fields is feasible and development work should continue after this pre-study. The pre-study need to be developed in the following areas: Means to spread a small quantity of ash to fields, with as small a negative effect as possible. Machines for spreading straw ash have been studied in some Swedish investigations, and before proceeding further one should gather additional information, a.o. on foreign machinery for spreading straw ash Test lime spreading techniques, pipe model, for agglomerated ash (wet, cured, crushed and sieved straw ash) As ash is a fertiliser, a method to calculate doses should be developed. This implies a.o. an analysis of potassium and phosphorus available to plants The availability of cadmium to plants should be studied in order to determine in which phase of a crop rotation ash should be returned in order to minimize the risk that plants take up cadmium If one chooses to recycle only bottom ash, one should continue to investigate means to extract potassium from fly ash, as ca 50 % of the potassium content is in the fly ash

 17. Res Publica aukohus heidab juhtidele ette eetikavääratust / Toomas Mattson

  Index Scriptorium Estoniae

  Mattson, Toomas, 1970-

  2002-01-01

  Ilmunud ka: Põhjarannik ; Severnoje Poberezhje 22. november lk. 3;4. Res Publica aukohus arvab, et Res Publica juhid on rikkunud erakonna põhikirja, sisekorda ja eetikakoodeksit Kohtla-Järve juhtumi lahendamisel. Kohtla-Järvel sai linnapeaks riisumiskahtlusega uurimise all olev Valeri Korb tänu Keskerakonna ja Res Publica koalitsioonileppele. Kommenteerib Juhan Kivirähk

 18. Rolf Edberg : En studie av ett miljöfilosofiskt författarskap

  OpenAIRE

  Wettström, Rune

  2008-01-01

  In this essay I have tried to present the ideas and thoughts of the Swedish author Rolf Edberg (1912-1997), journalist, ambassador and county governor. By many regarded as an environment philosopher and the introducer of deep ecology into Sweden. The essay emphasizes Edberg as a modern renaissance man of important knowledge with a rhetorical force to present and generalize the problems the planet Earth is meeting. The paper compares him with Henry Thoreau but also finds a close but perhaps un...

 19. Ameerika diplomaat käis Ida-Virus suursaadiku visiiti ette valmistamas / Argo Soolep

  Index Scriptorium Estoniae

  Soolep, Argo, 1972-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje, 24. sept. 2004, lk. 3. Ameerika saatkonna esimene sekretär poliitika ja majanduse küsimuses Stuart A. Dweyer saabus Ida-Virumaale kahepäevasele visiidile. Saatkonna eesmärgiks on külastada kõiki Eesti linnu

 20. Ett företag utifrån en kundsynvinkel - Team Kitchen Ab

  OpenAIRE

  Dristig, Oscar

  2011-01-01

  Uppdragsgivaren för detta examensarbete är företaget Team Kitchen Ab vars huvudsakliga verksamhetsområde är ordnandet av matlagningskurser för både privata samt företagskunder. Syftet med arbetet är att redogöra för och mäta kundtillfredställelse och tjänstekvalitet hos uppdragsgivaren samt att redogöra för förbättrings-, och utvecklingsmöjligheter inom företagets tjänster och verksamhet. Teorier som behandlas i detta arbete är kvalitet och processer av bl.a. Lecklin och Edvardsson, SERVQUAL ...

 1. Medstops positionering : En fallstudie om ett nytt apoteks positionering utifrån konkurrenskraft

  OpenAIRE

  Nilsson, Lovisa; Broms Seving, Fanny

  2010-01-01

  The aim of this thesis is, from a business perspective, to examine how the pharmacy chain Medstop is working with their positioning in order to achieve competitiveness in the re-regulated pharmacy market. This is studied through a theoretical framework that demonstrates five forces that affects the competitiveness in an industry, the five-force model by Michael Porter. The thesis is a qualitative case study where data collection was done through interviews, literature, articles, websites and ...

 2. Consequences of increased extraction of forest fuel; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  The Swedish Energy Agency research program 'Sustainable supply and processing of biofuels', also known as Fuel program, ran from 2007-01-01 to 2011-06-30. The results of the program are reported in synthesis reports for the different sub-areas. The purpose of the synthesis reports is to compile knowledge in various areas, to identify knowledge gaps that need to be addressed further, and to place and discuss the aggregated research results in a larger energy and societal perspective, including environmental quality goals and forest policy environmental and production goals. This report covers sub area 'Forest fuel and environmental impacts' conducted in 2007-2011. Biomass from forests, e.g. logging residues, has become an increasingly more important energy resource over the last decades. There is a strong ambition from the society (the Swedish parliament, European Union etc.) to increase the proportion of renewable energy in the energy system and decrease the use of fossil fuel. However, by increasing biomass extraction from our forests a number of environmental services, as well as future forest production will be affected. In this report we discuss if it is possible to increase biomass harvesting, how to combine biomass extraction with sustainable forestry including conservation of environmental services, and if there are any threshold values for avoiding negative impact. The report mainly covers consequences of extracting logging residues, such as branches and tops (in Swedish this is summarised as grot), and stumps. Connected to this we also discuss effects of ash recycling. We also discuss intensive forestry including plantations with short rotation and nutrient optimisation. At present this is only carried out in a small scale for research purpose, but might be a possibility in the future. Finally, we analyse consequences of peat extraction, but only consequences for biodiversity. At the moment peat harvesting is of limited importance in Sweden, but it might increase and it is often mixed with other solid biofuel at the plants. The review is based on a large number of scientific reports. It focuses mainly on Swedish conditions, consequently studies from northern Europe dominates, but we refer also to a large number of studies from other parts of the world. In Sweden, most of the relevant studies have been financed by the Swedish Energy Agency. Therefore, we have analysed all projects within the research programmes funded by the Swedish Energy Agency. This means not only reading scientific papers, but also all kinds of reports, as well as interviews with project leaders. Our result has been examined and discussed at a number of seminars and workshops. Connected to our work we had a reference group with members representing authorities, forestry companies and NGOs. To be able to evaluate the consequences of increased biomass extraction we have related our result to environmental objectives, and goals for forest production, set up by the society (the Swedish parliament). In Sweden we have adopted 16 environmental objectives (http://www.miljomal.nu/Environmental-Objectives-Portal/, in English). Of these especially five objectives are most relevant for our analysis: Reduced climate impact, Natural acidification only, A non-toxic environment, Zero eutrophication and Sustainable forests. The forest production goal is described in the forestry policy (Government proposition 1992/92: 226, in Swedish)

 3. Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv

  OpenAIRE

  Larsson, Anita; Jalakas, Anne

  2008-01-01

  The book develops ideas and tools to meet the Swedish government’s aim to mainstream the policy of equal opportunities into all policy areas. To apply the gender perspective at the level of strategic planning, instead of at a detailed level, is stressed. To start, concepts such as equal opportunities and gender perspective are elaborated in relation to the field of planning. Through applying gender theory it is shown how conventional planning may contribute to gender inequality by neglecting ...

 4. Flerspråkighet inom lärarutbildningen - ett perspektiv som saknas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Carlson

  2009-01-01

  Full Text Available Multilingualism in teacher education – a missing perspective.This article is based on fieldwork within teacher education. Questions were asked about how student teachers are prepared for work/employment in an educational system characterized by pluralism in terms of multilingualism and a second-language perspective. Is a multilingual perspective presented in teacher education as a competence for some or for all? The answers can be seen as fairly meagre, but this also tells something more general about how issues about language and pluralism are regarded. Perspectives on multilingualism and second language acquisition (if and when they arementioned are often related in various ways to “the Others” and to a“deficiency perspective”. These topics are dealt with in the first part of the article. In next section discussing multilingualism, also seen as an asset, we encounter actors mostly within the field of linguistics. Didactic aspects as well as questions of identity are highlighted. The article ends with a morecomprehensive discussion on multilingualism, second-language perspective and governance/policy documents. Teacher education appears to be fairly national(ist, in spite of recurring talk about increasing globalization, and internationalization.

 5. Consequences of increased extraction of forest fuel; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  The Swedish Energy Agency research program 'Sustainable supply and processing of biofuels', also known as Fuel program, ran from 2007-01-01 to 2011-06-30. The results of the program are reported in synthesis reports for the different sub-areas. The purpose of the synthesis reports is to compile knowledge in various areas, to identify knowledge gaps that need to be addressed further, and to place and discuss the aggregated research results in a larger energy and societal perspective, including environmental quality goals and forest policy environmental and production goals. This report covers sub area 'Forest fuel and environmental impacts' conducted in 2007-2011. Biomass from forests, e.g. logging residues, has become an increasingly more important energy resource over the last decades. There is a strong ambition from the society (the Swedish parliament, European Union etc.) to increase the proportion of renewable energy in the energy system and decrease the use of fossil fuel. However, by increasing biomass extraction from our forests a number of environmental services, as well as future forest production will be affected. In this report we discuss if it is possible to increase biomass harvesting, how to combine biomass extraction with sustainable forestry including conservation of environmental services, and if there are any threshold values for avoiding negative impact. The report mainly covers consequences of extracting logging residues, such as branches and tops (in Swedish this is summarised as grot), and stumps. Connected to this we also discuss effects of ash recycling. We also discuss intensive forestry including plantations with short rotation and nutrient optimisation. At present this is only carried out in a small scale for research purpose, but might be a possibility in the future. Finally, we analyse consequences of peat extraction, but only consequences for biodiversity. At the moment peat harvesting is of limited importance in Sweden, but it might increase and it is often mixed with other solid biofuel at the plants. The review is based on a large number of scientific reports. It focuses mainly on Swedish conditions, consequently studies from northern Europe dominates, but we refer also to a large number of studies from other parts of the world. In Sweden, most of the relevant studies have been financed by the Swedish Energy Agency. Therefore, we have analysed all projects within the research programmes funded by the Swedish Energy Agency. This means not only reading scientific papers, but also all kinds of reports, as well as interviews with project leaders. Our result has been examined and discussed at a number of seminars and workshops. Connected to our work we had a reference group with members representing authorities, forestry companies and NGOs. To be able to evaluate the consequences of increased biomass extraction we have related our result to environmental objectives, and goals for forest production, set up by the society (the Swedish parliament). In Sweden we have adopted 16 environmental objectives (http://www.miljomal.nu/Environmental-Objectives-Portal/, in English). Of these especially five objectives are most relevant for our analysis: Reduced climate impact, Natural acidification only, A non-toxic environment, Zero eutrophication and Sustainable forests. The forest production goal is described in the forestry policy (Government proposition 1992/92: 226, in Swedish)

 6. Får vi lov? : IKEA:s etablering i Karlstad sett ur ett resursberoendeperspektiv

  OpenAIRE

  Andersson, Magnus

  2010-01-01

  IKEA is probably one of the most well known Swedish companies in the world. During thepast decades millions of people all across the globe have decorated their homes according tothe style of IKEA. But just exactly how big and influential are they? Many, if not to say all,municipalities in Sweden wants IKEA to establish and build their famous stores in one oftheir towns. But at what cost? When deciding on a municipality to establish in, IKEAnormally tends to have an advantage when it comes to ...

 7. Vastased tähistavad ette Saakashvili põrmustumist / Triin Oppi, Evelyn Kaldoja

  Index Scriptorium Estoniae

  Oppi, Triin

  2007-01-01

  Gruusias toimunud meeleavalduste mahasurumisest, president Mihheil Saakashvili poolt väljakuulutatud eriolukorrast ja erakorralistest valimistest ning läänemaailma suhtumisest. Kaart: Gruusia. Kommenteerivad Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ja Thbilisi kaitseuuringute keskuse politoloog Bidzina Lebanidze. Vt. samas: Ilves ja Paet veensid grusiine rahu otsima. Välisminister Urmas Paet ja president Toomas Hendrik Ilves helistasid oma Gruusia kolleegidele, et neilt toimuva kohta aru pärida. President T.H. Ilves rõhutas Gruusia ametivennale vajadust kõiki pooli vaos hoida

 8. Jäneda viimane mõisaproua ilmus eestlase ette / Andres Laasik

  Index Scriptorium Estoniae

  Laasik, Andres, 1960-2016

  2011-01-01

  Jänedal Pulli tallis 1. juulil esietendunud Hendrik Toompere noorema lavastusest "Pärast surma Jendalis" (MTÜ R.A.A.A.M). Autor: Urmas Lennuk, osades: Merle Palmiste, Rain Simmul, Sulev Teppart, Marta Laan, Hendrik Toompere noorim

 9. A climate-friendly agriculture in 2050; Ett klimatvaenligt jordbruk 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hjerpe, Karin

  2012-07-01

  Board of Agriculture has developed a basis for the role of agriculture in a road map towards a Sweden without a net greenhouse gas emissions in 2050. One possible reference scenario of how the development would be of no action is taken is presented in the report. Measures that can reduce greenhouse gas emissions from agriculture is discussed as well as instruments that could make the measures came about. Greenhouse gas emissions from agriculture depends largely on what is produced, and are therefore governed by what is consumed. Production can be made more efficient but not without any emission of greenhouse gases. According to the Swedish climate report 7.9 million tonnes of CO{sub 2} equivalent was released in the form of methane and nitrous oxide from livestock keeping and crop production in the agricultural sector in 2010. The report's reference scenario for agriculture is based on the assumption that the Swedish agricultural production in 2050 should be the same as today. The efficiency and productivity is expected to increase - productivity by 0.5 percent per year - which means that emissions of greenhouse gases decreases compared to 2010. The estimated emissions of methane and nitrous oxide from agriculture in 2050 amounts to 7.23 million tonnes CO{sub 2}-equivalent. In the national climate change reporting, the climate impact of agriculture also includes other flows of greenhouse gases than those in the agricultural sector. This applies to uptake and carbon dioxide emissions from land use, greenhouse gas emissions in direct energy use (energy use in stationary machines and fuel use in mobile machines), and greenhouse gas emissions from the production of imported input goods. When these flows are included in total emissions in the reference scenario in 2050, 9.49 million tonnes of CO2 equivalents will be emitted. Relevant measures the farmers themselves can take have been analyzed in terms of the effect they can make as well as cost-effectiveness and appropriate policy instruments to bring about measures. In total, the measures can reduce agricultural emissions in 2050 by nearly 20 percent. The substitution effect of replacing fossil fuels with bioenergy produced in agriculture implies that agriculture can contribute so that greenhouse gas emissions from other sectors also decreases, although increased production of crops for energy purposes means that emissions from agriculture thus increases, compared to the reference scenario.

 10. Tur och Retur : en kvalitativ studie om resan genom ett narkotikaberoende

  OpenAIRE

  Eriksson, Annette; Nyhlén, Anita

  2007-01-01

  The purpose of this study was to, through the life stories of four women and their experiences, thoughts and feelings according to a life in drug dependency reach an increased knowledge about how a dependency can arise, continue and be brought to an end. The question at issue were: How do a small amount of women describe and comprehend their experiences, thoughts and feelings according to their drug addiction seen through a process perspective. In order to answer that question three themes we...

 11. Sociala mediers påverkan på värde ur ett konsumentperspektiv

  OpenAIRE

  Berg, Johanna; Singh, Rosanna

  2017-01-01

  Syfte - Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur sociala medier påverkar värde kring kläder för en konsument. Metod - För att få en djupare förståelse av syftet tillämpades en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer.   Resultat - Resultatet av studien är att konsumenter skapar värde genom upplevelser/erfarenheter och förväntningar, vilket påverkas av individuella och sociala kontexter. Värde baseras på de sociala banden mellan individer på sociala medier. För att bygga re...

 12. Description and modelling of the solar-hydrogen-biogas-fuel cell system in GlashusEtt

  Science.gov (United States)

  Hedström, L.; Wallmark, C.; Alvfors, P.; Rissanen, M.; Stridh, B.; Ekman, J.

  The need to reduce pollutant emissions and utilise the world's available energy resources more efficiently has led to increased attention towards e.g. fuel cells, but also to other alternative energy solutions. In order to further understand and evaluate the prerequisites for sustainable and energy-saving systems, ABB and Fortum have equipped an environmental information centre, located in Hammarby Sjöstad, Stockholm, Sweden, with an alternative energy system. The system is being used to demonstrate and evaluate how a system based on fuel cells and solar cells can function as a complement to existing electricity and heat production. The stationary energy system is situated on the top level of a three-floor glass building and is open to the public. The alternative energy system consists of a fuel cell system, a photovoltaic (PV) cell array, an electrolyser, hydrogen storage tanks, a biogas burner, dc/ac inverters, heat exchangers and an accumulator tank. The fuel cell system includes a reformer and a polymer electrolyte fuel cell (PEFC) with a maximum rated electrical output of 4 kW el and a maximum thermal output of 6.5 kW th. The fuel cell stack can be operated with reformed biogas, or directly using hydrogen produced by the electrolyser. The cell stack in the electrolyser consists of proton exchange membrane (PEM) cells. To evaluate different automatic control strategies for the system, a simplified dynamic model has been developed in MATLAB Simulink. The model based on measurement data taken from the actual system. The evaluation is based on demand curves, investment costs, electricity prices and irradiation. Evaluation criteria included in the model are electrical and total efficiencies as well as economic parameters.

 13. Food truck som ett nytt fenomen i Skåne

  OpenAIRE

  Fromell, Hilda; Winter, Regina

  2016-01-01

  Food truck is a mobile restaurant business which originates from the United States, and can now be seen also in Sweden. There are specific guidelines regarding the food that are served from the food trucks rolling the streets of Skåne from 2013. For example the food should be ecological, which is in keeping with the other municipal goals regarding food and meal. The concept is communicated and marketed through social media, which makes it possible to effectively reach many people. Four food t...

 14. Tšetšeenia uus rahukava ei näe alistumist ette / Heiki Suurkask

  Index Scriptorium Estoniae

  Suurkask, Heiki, 1972-

  2006-01-01

  Eksiilis viibiv tšetšeenide välisminister Ahmed Zakajev saatis G8 tippkohtumisele läkituse, milles teatab, et läbirääkimised Venemaaga peavad algama eeltingimusteta. FSB ülem teatas, et tšetšeeni võitlejatel on aega 1. augustini, kui nad soovivad relvad maha panna ja amnestiat paluda

 15. Valgevene lavastaja toob tudengitega Tartus vaatajate ette naljaka Tshehhovi / Raimu Hanson

  Index Scriptorium Estoniae

  Hanson, Raimu, 1957-

  2008-01-01

  Minski lavastaja Sergei Turban toob 7. dets. Athena pööningusaalis lavale komöödia "Naljad armastusest", mis põhineb Anton Tshehhovi lühinäidenditel "Juubel" ja "Abieluettepanek". Mängivad Tartu Üliõpilasteatri näitlejad

 16. Valmib valus lavalugu perest : Athenas jõuab vaatajate ette Mart Kivastiku suhtedraama / Raimu Hanson

  Index Scriptorium Estoniae

  Hanson, Raimu, 1957-

  2008-01-01

  SA Eesti Teatri Festival esietendab 4. mail Athena keskuses Margus Kasterpalu lavastuses Mart Kivastiku näidendit "Meie isa, kes sa oled ..." Mängivad Vanemuise näitlejad Marika Aidla, Hannes Kaljujärv, Tanel Jonas ning Leino Rei

 17. Finansiellt incitamentssystem i offentlig organisation : en fallstudie på ett svenskt sjukhus

  OpenAIRE

  Nilsson, Philip; Andersson, Matilda

  2015-01-01

  Under många år har finansiellt incitamentsystem inom den privata sektorn diskuterats då verkställande direktörers kompensationer ska kopplas samman med företaget prestation med syfte att värdemaximera för aktieägarna. På senare år har finansiellt incitamentsystem fått mer och mer inflytande i offentliga organisationer med mål att effektivisera och förbättra kvalitén. Tidigare forskning antar skilda uppfattningar i hur finansiellt incitamentsystem lämpar sig för offentlig sek...

 18. Policy Instruments for an Increased Supply of Energy Crops; Styrmedel foer ett utoekat utbud av biobraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stenkvist, Maria; Widmark, Annika; Wiklund, Sven-Erik; Liljeblad, Anna

  2009-05-15

  At present, energy crops are not commonly used as fuel for heat and power production in Sweden, but as a result of increased competition for biomass, the interest for agricultural fuels such as willow, straw, reed canary grass and hemp increases. The purpose of this study is through a qualitative study that includes a literature study as well as case studies carried out by interviews, with respondents in the agriculture- and energy sectors highlight the conditions for increased production and use of energy crops. The main objective is to propose relevant policy instruments that could increase the production and use of energy crops. The purpose with the proposed policy instruments is that they should serve as a basis for discussions with politicians and authorities regarding the supply of bio fuels through the use of energy crops. The result of the study indicates that the main obstacle for increasing the production and use of energy crops is that the cultivation of energy crops today is unprofitable. To reduce the production costs it is necessary to improve the competitiveness of energy crops, primarily in relation to wood chips. The study shows that there is a potential for reduction of production costs through development of the logistics chain. Policy measures promoting the use of bio fuels exists today, but are not fully used to increase the share of energy crops in the bio fuel energy mix. The reason for this is that they are generally not as cost efficient as alternative bio fuels. It is important that competition issues are addressed, both regarding competition issues between different bio fuels, but also competition issues between various energy crops that exists today. Further obstacles to accelerate the introduction of energy crops at the market are high investment costs for establishment of some of the energy crops. From the analysis in this study, the following policy instruments are suggested in order to increase the production and the use of energy crops within the power and heat sector 1. Financing of practical research and development of the logistics chain including harvesting, bundling, compression, preparation, feeding in (to the power plant), storage and transportation of energy crops 2. Investment support to farmers cultivating energy crops with high investment costs 3. Introduction of a national program for development of regional projects supporting cooperation between actors on the energy crop bio fuel market. 1. Financing of Practical Research and Development of the Logistics Chain To reduce the production costs in order to increase the profitability, support for practical research and development of the logistics chain, which includes harvesting, bundling, compression, preparation, feeding in (to the power plant), storage and transportation of energy crops, is suggested. For the success of practical research, it is important that the research is performed in close cooperation between farmers, entrepreneurs within the logistics chain dealing with harvesting, storage and transport of energy crops and energy companies. One way to achieve such cooperation is that the energy companies take the initiative for common research efforts, since neither the farmers nor the contractors on the market for energy crops normally take part in research projects. Neither do they normally have experience of applying for research funds. Common research efforts are also important to find cost-effective solutions for the entire logistics chain. This means that the financing for the research could be a combination of public support and support from the heat and power sector. 2. Investment Support to Farmers Cultivating Energy Crops with High Investment Costs In order to initially increase the interest in energy crops, contribute to establish a market for production of energy crops and manage high initial investment costs, problem that farmers face at the transition from traditional production of grain to energy crops, a development of the existing investment support scheme to include an additional number of energy crops are suggested. One of the purposes by including an additional number of energy crops within the scheme is that the energy crops with the best condition with respect to the farmer's competence, the logistics entrepreneur's technical preconditions, different quality of the soils and the suitability of different energy crops in different geographical areas can be used in order to increase production and use of energy crops. 3. Introduction of a National Program for Development of Regional Projects Supporting Cooperation between Actors on the Energy Crop Bio Fuel Market. Experiences from bio energy projects both in Sweden and in Finland shows that regional cooperation projects between energy companies, farmers, entrepreneurs within the logistics chain and other actors may by cooperation achieve increased production and use of energy crops.

 19. Kelle emotsioonile anda teksti ette lugedes hääl? Vaatlus mitmest perspektiivist / Ene Vainik

  Index Scriptorium Estoniae

  Vainik, Ene, 1964-

  2014-01-01

  Püütakse esile tuua, milliste inimloomusest tulenevate tõsiasjadega peab arvestama, kui hakata sünteeskõnele emotsioone matkivat prosoodiat lisama. Koondatud on lähenemised erinevatest teadusharudest

 20. Etiska Fonder : - Ett steg mot en mer hållbar värld?

  OpenAIRE

  Hamrin, Lisa; Orehag, Maria

  2011-01-01

  Today, there is no uniform definition of what an ethical fund is. Fund management companies choose themselves what they believe is ethical and not. The lack of the definition makes it difficult for consumers to understand why these funds are special compared to other funds. The purpose of this study is to examine three Swedish companies; KPA Pension, Swedbank Robur and Folksam, to obtain a clearer picture of the concept ethical funds and its definition. The study describes each company's view...

 1. Textrörlighet - ett begrepp I rörelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bremholm, Jesper; Liberg, Caroline; Geijerstam, Åsa af

  2012-01-01

  and developed within a project where students' reading in three different topic areas was studied: mother tongue (Swedish), social science, and science. Following this presentation, we show how the concept, in combination with other analytical concepts, is used to capture students' domain-specific literacy...... constructed by students when talking about what has been read but also in their writing, in comparison with the norms and values underlying the preferred content in perspective of the school as an institution....

 2. Health effects of a warmer climate - a knowledge review; Haelsopaaverkan av ett varmare klimat - en kunskapsoeversikt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rockloev, Joacim; Hurtig, Anna-Karin; Forsberg, Bertil (Umeaa Univ. (SE). Dept. of Public Health and Clinical Medicine)

  2008-01-15

  Global warming has caused changes that can already be seen and that motivates considerations of the possible adaptation measures needed to protect people and public health. Expert bodies such as the United Nations International Panel on Climate Change (IPCC) now conduct model simulations on how the world's climate is expected to change depending on, for example, the emission of greenhouse gases. The Swedish SMHI has provided scenarios for how the future climate in Sweden may develop. These assume an increase in the winter temperature of 3-8 deg C in winter and 1-5 deg C during summer, compared to the period 1961-1990. In addition, these scenarios indicate increased precipitation especially in northern Sweden, a greater risk of drought in Skaane during summer, as well as an increased risk of extreme events such as storms, heavy rainfall and heat waves. The climate change may affect health and its determinants in a number of different ways. The effects may be direct, as in extreme weather conditions, and also indirect, such as the influence of changes in climate and the environment on the spread of infectious diseases as well as the far-reaching effects of changes in other parts of the world. The aim of this overview report is to briefly present our current understanding of how health risks and public health may be affected. The presentations of potential consequences are partly built using knowledge of the associations between climate and health in various regions to draw analogies for areas expected to undergo changes that will make their climate more similar to current conditions in other regions. Distribution of vector-borne diseases can be determined by the type of climate a certain mosquito can survive. In the future we may face outbreaks of diseases that are new to us. Another way of making predictions is to use the observations of how health effects relate to weather variations in one place, for example, temperature fluctuations. In this regard we already have information on the associations observed in Sweden with our current climate conditions. In some cases we can even build our analyses on changes in risk factors and health that have already been observed and linked to climate change, such as the spread of ticks in Northern Sweden and the already longer pollen season

 3. Balans mellan arbete och familjeliv : Ett vinnande koncept för alla

  OpenAIRE

  Holmgren, Viktor; Ajena, David

  2012-01-01

  Under de senaste årtionden har en stor förändring skett hos familjers olika sätt att förhålla sig till arbetslivet. Den traditionella arbetsdagen på 8-timmar är inte längre normen, och den framväxande informations- och kommunikations teknologin gör att en anställd kan få tillgång till allt arbete 24/7. En följd av dessa förändringar är att efterfrågan på familjerelaterande- och hushållsnäratjänster har ökat både för män och kvinnor. Rapporten har visat forskning och studier som påvisar att de...

 4. En retorisk analys av Fahrenheit 9/11 ur ett dokumentärhistoriskt perspektiv

  OpenAIRE

  Häll, Karin

  2006-01-01

  The history of rhetorics in documentary film is a long one. The French brothers Louise and Auguste Lumiére were among the first persons who produced a documentary and their work has had a big impression in the history of documentary during the 1900 century. John Grierson has been called “the father” of documentary film. He produced films in the English speaking part of the world and he is the founder of the concept “documentary film”. Propaganda filming has a big part in the history of docume...

 5. Fostran till frihet - Skolans demokratiska värdegrund ur ett habermasianskt perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikael Carleheden

  2002-01-01

  Full Text Available Education has never only been about teaching facts about the world. It has also always been about passing on values to pupils. This aspect of teaching is not fulfilled if pupils only learn the meaning of the favoured values. A teacher should also be able to make his or her pupils believe in those values and to act according to them. Thus, teaching is also a kind of political socialisation. The values taught change historically and this change is related to the political history of a society. The empirical point of departure of this article is the fact that it is currently possible to observe signs of such a value transformation. We are not anymore to become good national patriots, atomistic possessors of negative rights or loyal cogs in the welfare state machinery, but democratic citizens in a radical sense. This article takes Jürgen Habermas’ Faktizität und Geltung as its theoretical point of departure. With the help of Habermas, the above mentioned value transformation will be interpreted. The aim of the article is to use Habermas’ theory to give a general idea of the possibility and meaning of a normative education of democratic citizens.

 6. 78 FR 37565 - Endangered Species; Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2013-06-21

  ... Living Treasures Wild 77 FR 68809; November January 22, 2013. Animal Park. 16, 2012. 88777A Wild Wonders... 70457; November January 11, 2013. 26, 2012. 713600 Kingdom Of The Mammals. 77 FR 70457; November January... International Center 78 FR 12777; February April 11, 2013. For The Preservation 25, 2013. Of Wild Animals...

 7. 7 CFR 29.3068 - Tannish-red color (FR).

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 2 2010-01-01 2010-01-01 false Tannish-red color (FR). 29.3068 Section 29.3068 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture AGRICULTURAL MARKETING SERVICE (Standards... Type 93) § 29.3068 Tannish-red color (FR). A light red shaded toward tan. [24 FR 8771, Oct. 29, 1959...

 8. 76 FR 54717 - Supervised Securities Holding Companies Registration

  Science.gov (United States)

  2011-09-02

  ... other financial statements submitted to the securities holding company's current consolidated supervisor... Y-9ES), The Supplement to the Consolidated Financial Statements for Bank Holding Companies (FR Y-9CS... Companies (FR Y-6), The Report of Foreign Banking Organizations (FR Y-7), The Consolidated Financial...

 9. 75 FR 50763 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-08-17

  ... competitors of the Federal Reserve Board. The data from the surveys primarily are used to determine the... and Salary Surveys. Agency form number: FR 29a,b. OMB control number: 7100-0290. Frequency: FR 29a, annually; FR 29b, on occasion. Reporters: Employers considered competitors for Federal Reserve employees...

 10. 78 FR 30327 - Endangered Species; Marine Mammals; Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2013-05-22

  .... Applicant Federal Register notice Permit issuance date Endangered Species 65816A Lewis Henderson........ 77... FR 24510; April 24, June 1, 2012. 2012. 69106A Lewis Henderson........ 77 FR 24510; April 24, June 1... 11, 2012. 2012. 213382 Virginia Safari Park & 77 FR 26779; May 7, July 21, 2012. Preservation Center...

 11. 75 FR 81349 - Change to the Reporting Date for Certain Data Elements Required Under the Mandatory Reporting of...

  Science.gov (United States)

  2010-12-27

  ... facilities. Ammonia Manufacturing 325311 Anhydrous and aqueous ammonia manufacturing facilities. Cement Production 327310 Portland Cement manufacturing plants. Electronics Manufacturing 334111 Microcomputers.... Ammonia Manufacturing......... G 74 FR 56260, Revised 11-24- 2010. Cement Production H 74 FR 56260, 75 FR...

 12. 75 FR 57690 - Acquisition Regulation: Sustainable Acquisition

  Science.gov (United States)

  2010-09-22

  ... general guidelines issued by OMB. OMB's guidelines were published at 67 FR 8452 (February 22, 2002), and DOE's guidelines were published at 67 FR 62446 (October 7, 2002). DOE has reviewed today's rule under... products. (5) Environmentally preferable and energy efficient electronics including desktop computers...

 13. 78 FR 44275 - Semiannual Regulatory Agenda

  Science.gov (United States)

  2013-07-23

  ... Rights. National Park Service--Completed Actions Regulation Sequence No. Title Identifier No. 200 Winter.... Timetable: Action Date FR Cite NPRM 07/00/13 Final Action 05/00/14 Regulatory Flexibility Analysis Required...: Action Date FR Cite NPRM 10/00/14 Final Action 10/00/14 Regulatory Flexibility Analysis Required: Yes...

 14. 76 FR 50881 - Required Scale Tests

  Science.gov (United States)

  2011-08-17

  ... RIN 0580-AB10 Required Scale Tests AGENCY: Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration... required scale tests. Those documents defined ``limited seasonal basis'' incorrectly. This document... 20, 2011 (76 FR 3485) and on April 4, 2011 (76 FR 18348), concerning required scale tests. Those...

 15. 78 FR 1570 - Semiannual Regulatory Agenda

  Science.gov (United States)

  2013-01-08

  ... Deregulatory Priorities. Gregory H. Woods, General Counsel. Energy Efficiency and Renewable Energy--Proposed... Action 10/01/12 77 FR 59719 Regulatory Flexibility Analysis Required: Yes. Agency Contact: Stephen Witkowski, Phone: 202 586-7463, Email: stephen[email protected] . RIN: 1904-AB90 [FR Doc. 2012-31497...

 16. ionFR: Ionospheric Faraday rotation [Dataset

  NARCIS (Netherlands)

  Sotomayor-Beltran, C.; et al., [Unknown; Hessels, J.W.T.; van Leeuwen, J.; Markoff, S.; Wijers, R.A.M.J.

  2013-01-01

  IonFR calculates the amount of ionospheric Faraday rotation for a specific epoch, geographic location, and line-of-sight. The code uses a number of publicly available, GPS-derived total electron content maps and the most recent release of the International Geomagnetic Reference Field. ionFR can be

 17. 76 FR 58300 - Affirmative Decisions on Petitions for Modification Granted in Whole or in Part

  Science.gov (United States)

  2011-09-20

  ... govern the application, processing, and disposition of petitions for modification. This Federal Register... Affected: 30 CFR 75.1700 (Oil and gas wells). Docket Number: M-2009-005-C. FR Notice: 74 FR 23747 (May 20... CFR 75.1700 (Oil and gas wells). Docket Number: M-2009-006-C. FR Notice: 74 FR 23748 (May 20, 2009...

 18. 75 FR 66762 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2010-10-29

  ... and Salary Surveys. Agency form number: FR 29a,b. OMB control number: 7100-0290. Frequency: FR 29a, annually; FR 29b, on occasion. Reporters: Employers considered competitors for Federal Reserve employees... Institutions Reforms, Recovery and Enforcement Act of 1989 (FIRREA) agencies \\1\\ conduct the FR 29a survey...

 19. Future dynamics in f(R) theories

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mueller, D.; Andrade, V.C. de; Maia, C.; Reboucas, M.J.; Teixeira, A.F.F.

  2015-01-01

  The f(R) gravity theories provide an alternative way to explain the current cosmic acceleration without invoking a dark energy matter component used in the cosmological modeling in the framework of general relativity. However, the freedom in the choice of the functional forms of f(R) gives rise to the problem of the degeneracy among these gravity theories on theoretical and (or) observational grounds. In this paper we examine the question as to whether the future dynamics can be used to break the degeneracy between f(R) gravity theories by investigating the dynamics of spatially homogeneous and isotropic dust flat models in two f(R) gravity theories, namely the well known f(R) = R+αR n gravity and another byAviles et al., whose motivation comes from the cosmographic approach to f(R) gravity. We perform a detailed numerical study of the dynamics of these theories taking into account the recent constraints on the cosmological parameters made by the Planck Collaboration. We demonstrate that besides being useful for discriminating between these two f(R) gravity theories, the future dynamics technique can also be used to determine the finite-time behavior as well as the fate of the Universe in the framework of these f(R) gravity theories. There also emerges from our analysis the result that one still can have a dust flat FLRWsolution with a big rip, if gravity is governed by f(R) = R+αR n . We also show that FLRW dust solutions with f'' < 0 do not necessarily lead to singularities. (orig.)

 20. Comparative design study of FR plants with various coolants. 1. Studies on Na coolant FR, Pb-Bi coolant FR, gas coolant FR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Konomura, Mamoru; Shimakawa, Yoshio; Hori, Toru; Kawasaki, Nobuchika; Enuma, Yasuhiro; Kida, Masanori; Kasai, Shigeo; Ichimiya, Masakazu

  2001-01-01

  In Phase I of the Feasibility Studies on the Commercialized Fast Reactor (FR) Cycle System, plant designs on FR were performed with various coolants. This report describes the plant designs on FR with sodium, lead-bismuth, CO 2 gas and He gas coolants. A construction cost of 0.2 million yen/kWe was set up as a design goal. The result is as follows: The sodium reactor has a capability to obtain the goal, and lead-bismuth and gas reactors may satisfy the goal with further improvements. (author)

 1. 75 FR 22689 - Fiscal Service

  Science.gov (United States)

  2010-04-29

  ... the U.S. Department of the Treasury, Financial Management Service, Financial Accounting and Services..., 2010. Sandra Paylor-Sanders, Acting Director, Financial Accounting and Services Division. [FR Doc. 2010... Bonding Company AGENCY: Financial Management Service, Fiscal Service, Department of the Treasury. ACTION...

 2. 77 FR 32178 - Fiscal Service

  Science.gov (United States)

  2012-05-31

  ... of the Treasury, Financial Management Service, Financial Accounting and Services Division, Surety... Carrico, Director, Financial Accounting and Services Division. [FR Doc. 2012-13044 Filed 5-30-12; 8:45 am...: Alterra Reinsurance USA, Inc. AGENCY: Financial Management Service, Fiscal Service, Department of the...

 3. 76 FR 74631 - Capital Plans

  Science.gov (United States)

  2011-12-01

  ... Financial Statements for Bank Holding Companies (FR Y-9C). This calculation will be effective as of the due... to rely on tentative fourth quarter financial statements in developing its capital plan and suggested... rule applies only to bank holding companies with $50 billion or more of total consolidated assets...

 4. 76 FR 35351 - Capital Plans

  Science.gov (United States)

  2011-06-17

  ... reflected on the bank holding company's consolidated financial statement for bank holding companies (FR Y-9C... distribution (the proposal or proposed rule).\\1\\ During the years leading up to the recent financial crisis... times of economic and financial stress. The proposal is intended to address such practices, building...

 5. 78 FR 46256 - Privacy Act

  Science.gov (United States)

  2013-07-31

  ... FEDERAL ELECTION COMMISSION 11 CFR Part 1 Privacy Act CFR Correction In Title 11 of the Code of Federal Regulations, revised as of January 1, 2012, on page 5, in Sec. 1.2, the words ``95 and 96 of the Internal Revenue Code of 1954.'' are added at the end of the definition of Act. [FR Doc. 2013-18535 Filed 7...

 6. "Music from the backyard":Hagström's music education

  OpenAIRE

  Thorgersen, Ketil

  2009-01-01

  "Från musikundervisningens bakgårdar": Hagströms musikpedagogik är en monografi som behandlar den musikundervisning som bedrevs i företaget Hagströms regi från 1946 till 1982. Syftet med avhandlingen var att undersöka och återskapa Hagströms musikpedagogiska historia med utgångspunkt i ett pragmatisk utbildningspedagogiskt perspektiv. Studien sökte svar på följande frågor: I vilka sociala och utbildningsmässiga kontexter försiggick Hagströms musikutbildning? Hur utvecklades Hagströms musikund...

 7. 75 FR 7150 - Sunshine Act Meetings

  Science.gov (United States)

  2010-02-17

  ....3, 515.21, and 520.3--Request for Extension of Time. Contact Person for More Information: Rachel Dickon, Assistant Secretary, (202) 523-5725. Rachel Dickon, Assistant Secretary. [FR Doc. 2010-3063 Filed...

 8. Geschichtswissenschaftliche Perspektiven der Frühneuzeitforschung

  OpenAIRE

  Burkhardt, Johannes

  2010-01-01

  Geschichtswissenschaftliche Perspektiven der Frühneuzeitforschung. - In: Macht und Recht / Ulrich Lappenküper ... (Hrsg.). - Paderborn u.a. : Schöningh, 2010. - S. 33-51. - (Otto-von-Bismarck-Stiftung: Wissenschaftliche Reihe ; 13)

 9. 75 FR 9725 - Free Annual File Disclosures

  Science.gov (United States)

  2010-03-03

  ... activities of companies that attempt to trick people into buying something that they are entitled by Federal... maintain the file disclosure for future reference. 74 FR at 52917- 918. Cf. Franchise Rule, 16 CFR 436.6(b...

 10. 78 FR 62311 - Leif Erikson Day, 2013

  Science.gov (United States)

  2013-10-16

  ... our Nordic-American heritage, the Congress, by joint resolution (Public Law 88-566) approved on... thirty- eighth. (Presidential Sig.) [FR Doc. 2013-24501 Filed 10-15-13; 8:45 am] Billing code 3295-F4 ...

 11. 76 FR 17459 - Sunshine Act Meeting

  Science.gov (United States)

  2011-03-29

  ... available in alternate formats to accommodate visual and hearing impairments. Individuals who have a disability and need an accommodation to attend the meeting may notify Katherine Ward, at (202) 295-1500 or FR...

 12. Servants of Peitho: Pindar fr.122

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Pippin Burnett

  2011-03-01

  Full Text Available Pindar's skolion fr.122 need not concern temple prostitutes of Aphrodite, but is rather a sympotic celebration of a private person's donation of prostitutes for the enjoyment of a party of men of Corinth.

 13. 75 FR 33355 - Sunshine Act Meeting

  Science.gov (United States)

  2010-06-11

  .... 2. Consider and act on revisions to the LSC Accounting Guide for LSC Recipients. 3. Public comment.... Batie, Corporate Secretary. [FR Doc. 2010-14171 Filed 6-9-10; 4:15 pm] BILLING CODE 7050-01-P ...

 14. 76 FR 48874 - Notice of Meetings; Correction

  Science.gov (United States)

  2011-08-09

  ... Advisory Committees (Advisory Committee for Women's Services, and the Tribal Technical Advisory Committee... Workplace Programs, Substance Abuse and Mental Health Services Administration. [FR Doc. 2011-20026 Filed 8-8...

 15. 78 FR 1832 - Sunshine Act Meeting

  Science.gov (United States)

  2013-01-09

  ... be free and open to the public. If you require a translator or interpreter, please notify the... the agency Web site at: www.csb.gov . Dated: January 7, 2013. Rafael Moure-Eraso, Chairperson. [FR Doc...

 16. 75 FR 72815 - Procurement List Proposed Additions

  Science.gov (United States)

  2010-11-26

  ... Executive Office for Simulation, Training and Instrumentation (PEO STRI), 12350 Research Parkway, Orlando... Orlando, Orlando, FL. Patricia Briscoe, Deputy Director, Business Operations. [FR Doc. 2010-29753 Filed 11...

 17. 78 FR 44247 - Semiannual Regulatory Agenda

  Science.gov (United States)

  2013-07-23

  ... published previously a final rule establishing energy conservation standards for ice-cream freezers, self... and to add a test for measuring ice maker energy use. Timetable: Action Date FR Cite NPRM 07/00/13...

 18. 78 FR 69097 - Performance Review Board Members

  Science.gov (United States)

  2013-11-18

  ... Michael Etzinger, Executive Officer and Director, Office of Management, Technology and Operations. Janine... Abuse and Mental Health Services Administration. [FR Doc. 2013-27423 Filed 11-15-13; 8:45 am] BILLING...

 19. 76 FR 56724 - Proposed Flood Elevation Determinations

  Science.gov (United States)

  2011-09-14

  ... Town of Clarkstown. Hackensack River confluence. At the upstream side of +248 +247 Little Tor Road... Emergency Management Agency. [FR Doc. 2011-23413 Filed 9-13-11; 8:45 am] BILLING CODE 9110-12-P ...

 20. 77 FR 34218 - Clothing Allowance; Correction

  Science.gov (United States)

  2012-06-11

  ..., Radioactive materials, Veterans, Vietnam. Approved: June 6, 2012. Robert C. McFetridge, Direc tor, Regulation... distinct type''. [FR Doc. 2012-14108 Filed 6-8-12; 8:45 am] BILLING CODE 8320-01-P ...

 1. 78 FR 71724 - Rail Depreciation Studies

  Science.gov (United States)

  2013-11-29

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Surface Transportation Board Rail Depreciation Studies AGENCY: Surface Transportation Board, DOT. ACTION: Notice of OMB Approval of Information Collection. SUMMARY... collection, Rail Depreciation Studies. See 78 FR 18676 (Mar. 27, 2013). This collection, codified at 49 CFR...

 2. 75 FR 12564 - Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2010-03-16

  ... Privacy Act and Freedom of Information Act, by any party who submits a written request for a copy of such.... University. 225854 Tom S. Smith, Brigham 74 FR 57702; November February 18, 2010 Young University. 9, 2009...

 3. 75 FR 42470 - Nebraska Disaster #NE-00038

  Science.gov (United States)

  2010-07-21

  ..., Greeley, Harlan, Hayes, Holt, Howard, Keya Paha, Knox, Lincoln, Logan, Loup, Madison, Mcpherson, Morrill... and 59008) James E. Rivera, Associate Administrator for Disaster Assistance. [FR Doc. 2010-17778 Filed...

 4. 75 FR 4383 - Pesticide Products: Registration Applications

  Science.gov (United States)

  2010-01-27

  ..., Biopesticides and Pollution Prevention Division (7511P), Office of Pesticide Programs, Environmental Protection..., Biopesticides and Pollution Prevention Division, Office of Pesticide Programs. [FR Doc. 2010-1582 Filed 1-26-10...

 5. 76 FR 4266 - New Mexico Regulatory Program

  Science.gov (United States)

  2011-01-25

  ... Requirements, Permit Eligibility, definitions of Ownership and Control, the AVS, Alternative Enforcement (65 FR 79582); and October 28, 1994, Use of the AVS in Surface Coal Mining Reclamation Permit Approval...

 6. Geodesic congruences in the Palatini f(R) theory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shojai, Fatimah; Shojai, Ali

  2008-01-01

  We shall investigate the properties of a congruence of geodesics in the framework of Palatini f(R) theories. We shall evaluate the modified geodesic deviation equation and the Raychaudhuri's equation and show that f(R) Palatini theories do not necessarily lead to attractive forces. Also, we shall study energy condition for f(R) Palatini gravity via a perturbative analysis of the Raychaudhuri's equation.

 7. 76 FR 12271 - Human Reliability Program: Identification of Reviewing Official

  Science.gov (United States)

  2011-03-07

  ... federalism implications. Agencies are required to examine the constitutional and statutory authority...) of Executive Order 12988, ``Civil Justice Reform'' (61 FR 4729, February 7, 1996), imposes on Federal...

 8. Exploring plane-symmetric solutions in f(R) gravity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shamir, M. F., E-mail: farasat.shamir@nu.edu.pk [National University of Computer and Emerging Sciences, Department of Sciences and Humanities (Pakistan)

  2016-02-15

  The modified theories of gravity, especially the f(R) gravity, have attracted much attention in the last decade. This paper is devoted to exploring plane-symmetric solutions in the context of metric f(R) gravity. We extend the work on static plane-symmetric vacuum solutions in f(R) gravity already available in the literature [1, 2]. The modified field equations are solved using the assumptions of both constant and nonconstant scalar curvature. Some well-known solutions are recovered with power-law and logarithmic forms of f(R) models.

 9. f(R) gravity solutions for evolving wormholes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bhattacharya, Subhra [Presidency University, Department of Mathematics, Kolkata (India); Chakraborty, Subenoy [Jadavpur University, Department of Mathematics, Kolkata (India)

  2017-08-15

  The scalar-tensor f(R) theory of gravity is considered in the framework of a simple inhomogeneous space-time model. In this research we use the reconstruction technique to look for possible evolving wormhole solutions within viable f(R) gravity formalism. These f(R) models are then constrained so that they are consistent with existing experimental data. Energy conditions related to the matter threading the wormhole are analyzed graphically and are in general found to obey the null energy conditions (NEC) in regions around the throat, while in the limit f(R) = R, NEC can be violated at large in regions around the throat. (orig.)

 10. 76 FR 33806 - Tennessee Disaster Number TN-00053

  Science.gov (United States)

  2011-06-09

  ... Only): Alabama: Limestone, Madison. Tennessee: Bedford, Franklin, Giles, Marshall, Moore. All other... 59002 and 59008) James E. Rivera, Associate Administrator for Disaster Assistance. [FR Doc. 2011-14274...

 11. 75 FR 51119 - Kentucky Disaster Number KY-00035

  Science.gov (United States)

  2010-08-18

  ... Loans): Madison, Mason, Rowan. Contiguous Counties: (Economic Injury Loans Only): Kentucky: Bath... Assistance Numbers 59002 and 59008) James E. Rivera, Associate Administrator for Disaster Assistance. [FR Doc...

 12. 76 FR 35937 - New York Disaster #NY-00105

  Science.gov (United States)

  2011-06-20

  ..., Hamilton, Herkimer, Lewis, Madison, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Steuben, Tioga, Ulster, Warren... Assistance Numbers 59002 and 59008) James E. Rivera, Associate Administrator for Disaster Assistance. [FR Doc...

 13. Faktorer som påverkar barndödligheten i Etiopien

  OpenAIRE

  Östman, Hanna

  2014-01-01

  Temat för detta examensarbete är barndödlighet i Etiopien. Syftet är att undersöka den höga småbarnsdödligheten, orsakad av diarré och malaria. Detta är ett beställningsarbete för organisationen PADet, som har ett samarbete med yrkeshögskolan Arcada. Med småbarn menas i denna studie, barn under fem år. Frågeställningarna för arbetet är, Vilka är de främsta orsakerna som påverkar småbarnsdödligheten vid diarré och malaria? Och Vad görs idag för att minska på småbarnsdödligheten vid diarré och ...

 14. Imageskapande och marknadsföringskommunikation : En deskriptiv studie om Örebro Bostäders arbete i Vivalla och Markbacken

  OpenAIRE

  Abedian Sanandaji, Foad

  2011-01-01

  Slutsatsen efter genomfört arbetet är att Örebro Bostäder AB bland annat har en önskvärd image av Vivalla som ett område med en unik och personlig omgivning med mindre individuella bostadsområden där det finns något för alla smaker. I Markbacken vill Öbo behålla och förstärka en image av variation, där allt från barnfamiljer till den som söker ett lite mer exklusivt boende skall lockas. Vidare har undersökningen visat att dessa önskvärda imager främst förmedlas via mun till mun-metoden, massm...

 15. Maskinunderhållets utveckling från forntiden till framtiden

  OpenAIRE

  Sundius, Erik

  2014-01-01

  Mitt examensarbete består av två delar, en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen gjordes i Axxells metallverkstad i Karis. Metallverkstaden erbjuder yrkesutbildning för både ungdomar och vuxna. Arbetet inleddes den 23 februari 2012 och tog ungefär ett år i anspråk. Syftet med arbetet var, enligt uppdragsavtalet, att "förbättra arbetssäkerheten och kvaliteten på undervisningen genom dokumenterade rutiner för service och underhåll" och arbetsrubriken var "Servicehandbok för Axxell ...

 16. 77 FR 68076 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; West Virginia; Redesignation of...

  Science.gov (United States)

  2012-11-15

  ... preserve the environmental benefits provided by CAIR, North Carolina v. EPA, 550 F.3d 1176, 1178 (DC Cir... CSR 19. See 71 FR 64468 (November 2, 2006) (approving NSR program into the SIP) and 77 FR 63736...

 17. 76 FR 36879 - Minnesota: Final Authorization of State Hazardous Waste Management Program Revision

  Science.gov (United States)

  2011-06-23

  ... Treatment Subcategories for Radioactively Contaminated Cadmium-, Mercury-, and Silver- Containing Batteries..., 1998 (63 FR 28556) Land Disposal Restrictions Phase IV; Hazardous Soils Treatment Standards and..., October 22, 1998 (63 FR 56710) Hazardous Remediation Waste Management Requirements (HWIR-Media), Checklist...

 18. 78 FR 11858 - Applications for New Awards; Arts in Education Model Development and Dissemination Program

  Science.gov (United States)

  2013-02-20

  ... on December 15, 2010 (75 FR 78486), and corrected on May 12, 2011 (76 FR 27637). Arts includes music... baseline outcome measurement is compared with a post treatment measure, the treatment would then be stopped...

 19. 75 FR 6151 - Chartering and Field of Membership for Federal Credit Unions

  Science.gov (United States)

  2010-02-08

  ... the terms ``rural district'' and ``in danger of insolvency'' for emergency merger purposes. 74 FR... the term ``in danger of insolvency'' for emergency merger purposes. 74 FR 68722 (December 29, 2009...

 20. 78 FR 27058 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Louisiana; Approval of Section 110...

  Science.gov (United States)

  2013-05-09

  ... and Fuels (69 FR 38958); and (4) EPA's Locomotive and Marine Compression-Ignition Engines rule (73 FR... Products Group IV (Miscellaneous Metal Products Coatings, Plastic Parts Coatings, Auto and Light-Duty Truck...

 1. 77 FR 62150 - Approval and Promulgation of Implementation Plans; Kentucky; Approval of Revisions to the...

  Science.gov (United States)

  2012-10-12

  ....34 Standard of 10/23/01 66 FR 53661 05/15/91 Performance for Existing Pneumatic Rubber Tire... Abbreviations and 11/19/02 67 FR 69688 05/15/02 Acronyms. 1.04 Performance Tests... 10/23/01 66 FR 53660 11/19... 10/23/01 66 FR 53660 06/13/79 Requirements. Reg 6--Standards of Performance for Existing Affected...

 2. THE LIFETIME AND POWERS OF FR IIs IN GALAXY CLUSTERS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Antognini, Joe; Bird, Jonathan; Martini, Paul

  2012-01-01

  We have identified and studied a sample of 151 FR IIs found in brightest cluster galaxies (BCGs) in the MaxBCG cluster catalog with data from FIRST and NVSS. We have compared the radio luminosities and projected lengths of these FR IIs to the projected length distribution of a range of mock catalogs generated by an FR II model and estimate the FR II lifetime to be 1.9 × 10 8 yr. The uncertainty in the lifetime calculation is a factor of two, primarily due to uncertainties in the intracluster medium (ICM) density and the FR II axial ratio. We furthermore measure the jet power distribution of FR IIs in BCGs and find that it is well described by a log-normal distribution with a median power of 1.1 × 10 37 W and a coefficient of variation of 2.2. These jet powers are nearly linearly related to the observed luminosities, and this relation is steeper than many other estimates, although it is dependent on the jet model. We investigate correlations between FR II and cluster properties and find that galaxy luminosity is correlated with jet power. This implies that jet power is also correlated with black hole mass, as the stellar luminosity of a BCG should be a good proxy for its spheroid mass and therefore the black hole mass. Jet power, however, is not correlated with cluster richness, nor is FR II lifetime strongly correlated with any cluster properties. We calculate the enthalpy of the lobes to examine the impact of the FR IIs on the ICM and find that heating due to adiabatic expansion is too small to offset radiative cooling by a factor of at least six. In contrast, the jet power is approximately an order of magnitude larger than required to counteract cooling. We conclude that if feedback from FR IIs offsets cooling of the ICM, then heating must be primarily due to another mechanism associated with FR II expansion.

 3. 78 FR 6107 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2013-01-29

  ... Derivatives Market Activity (FR 3036; OMB No. 7100-0285). The FR 2436 collects similar data on the outstanding... of Foreign Exchange and Derivative Market Activity. Agency form number: FR 3036. OMB control number... and derivatives market and dealers. Estimated annual reporting hours: Turnover Survey, 2,275 hours...

 4. 78 FR 47412 - Tyson D. Quy, M.D.; Decision and Order

  Science.gov (United States)

  2013-08-05

  ... Green, Jr., M.D., 59 FR 51,453 (DEA 1994); David E. Trawick, D.D.S., 53 FR 5,326 (DEA 1988). Here, the...) (ten years); Norman Alpert, M.D., 58 FR 67,420, 67,421 (DEA 1993) (seven years). Here, the conditions...

 5. 75 FR 58305 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Indiana; Revised Format for...

  Science.gov (United States)

  2010-09-24

  ... monoxide, Hydrocarbons, Incorporation by reference, Intergovernmental relations, Lead, Nitrogen dioxide... 60735 Sec. 6. 7/31/2009 11/20/2009, 74 FR 60197 Sec. 3. 1-2 Definitions 9/26/1980 11/5/1981, 46 FR 54943.../2009, 74 FR 52891.... Paragraph (c). and Marion Cos. 2009 Chicago Hydrocarbon Control Strategy..... 8...

 6. 77 FR 59244 - Agency Information Collection Activities; Extension of Currently-Approved Information Collection...

  Science.gov (United States)

  2012-09-26

  ... September 30, 1998 (63 FR 52192). Pursuant to this authority, the BTS, now part of the Research and... transferred the responsibility for the F&OS program from BTS to FMCSA (69 FR 51009). On August 10, 2006 (71 FR... financial and statistical reporting regulations of BTS formerly located in chapter XI of title 49 CFR to...

 7. 77 FR 24762 - Mitsubishi Motors North America, Inc., Grant of Petition for Decision of Inconsequential...

  Science.gov (United States)

  2012-04-25

  ... instruction standards. Refer to Hyundai Motor Company (74 FR 9125, March 2, 209); Ford Motor Company (73 FR 11462, March 3, 2008); Mazda North America Operations (73 FR 11464, March 3, 2008); Ford Motor Company...-0176; Notice 2] Mitsubishi Motors North America, Inc., Grant of Petition for Decision of...

 8. f(R) gravity and chameleon theories

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brax, Philippe; Bruck, Carsten van de; Davis, Anne-Christine; Shaw, Douglas J.

  2008-01-01

  We analyze f(R) modifications of Einstein's gravity as dark energy models in the light of their connection with chameleon theories. Formulated as scalar-tensor theories, the f(R) theories imply the existence of a strong coupling of the scalar field to matter. This would violate all experimental gravitational tests on deviations from Newton's law. Fortunately, the existence of a matter dependent mass and a thin-shell effect allows one to alleviate these constraints. The thin-shell condition also implies strong restrictions on the cosmological dynamics of the f(R) theories. As a consequence, we find that the equation of state of dark energy is constrained to be extremely close to -1 in the recent past. We also examine the potential effects of f(R) theories in the context of the Eoet-wash experiments. We show that the requirement of a thin shell for the test bodies is not enough to guarantee a null result on deviations from Newton's law. As long as dark energy accounts for a sizeable fraction of the total energy density of the Universe, the constraints that we deduce also forbid any measurable deviation of the dark energy equation of state from -1. All in all, we find that both cosmological and laboratory tests imply that f(R) models are almost coincident with a ΛCDM model at the background level.

 9. 77 FR 67816 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2012-11-14

  ... complements the triennial Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity (FR 3036; OMB No. 7100... Derivative Market Activity. Agency form number: FR 3036. OMB control number: 7100-0285. Frequency: One-time... derivatives market and dealers. Estimated annual reporting hours: Turnover Survey, 2,275 hours; Outstandings...

 10. 78 FR 71565 - Secretarial Infrastructure Business Development Mission to Mexico

  Science.gov (United States)

  2013-11-29

  ... DEPARTMENT OF COMMERCE Office of Business Liaison Secretarial Infrastructure Business Development... amending the Notice published at 78 FR 48855, August 12, 2013, regarding the Secretarial Infrastructure..., Trade Program Assistant. [FR Doc. 2013-28579 Filed 11-27-13; 8:45 am] BILLING CODE 3510-FP-P ...

 11. Le developpement de Limacella glioderma (Fr.) R. Maire

  NARCIS (Netherlands)

  Reijnders, A.F.M.

  1979-01-01

  A comparison of the development of Limacella guttata (Fr.) Konrad & Maublanc with that of L. glioderma (Fr.) R. Maire shows clearly that the latter is of a more primitive type. This conclusion is based on the following observations: a. Limacella guttata has a pileocarpic development: the first

 12. 78 FR 38976 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-06-28

  ...)). Abstract: The Federal Reserve proposes to implement the mandatory Report of Selected Money Market Rates (FR... used in the analysis of current money market conditions. The FR 2420 would collect data for three.... Excluded from Eurodollar transactions are: Demand deposits (as defined on the Schedule E of the Call Report...

 13. 76 FR 73604 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2011-11-29

  ... Defense. Deletion: K890.12 Identity Management (IDM) (March 18, 2010, 75 FR 13090). Reason: Due to policy... (SAAM) project (formerly known as Identity Management). [FR Doc. 2011-30698 Filed 11-28-11; 8:45 am... Docket Management System Office, 4800 Mark Center Drive, East Tower, 2nd floor, Suite 02G09, Alexandria...

 14. 76 FR 65653 - New Source Performance Standards (NSPS) Review

  Science.gov (United States)

  2011-10-24

  ... current within their review cycle, there are also multiple standards in different phases of the review... Rock Plants NN 04/16/1982 (47FR16589) 10/17/2000 3 4 (65FR61760) Polymeric Coating of Supporting VVV 09... whether review of a particular NSPS is necessary during the review cycle. A listing of any NSPS for which...

 15. 75 FR 63181 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-10-14

  ... recordkeeping requirement for brokers and dealers to document the purpose of their loans secured by margin stock.... The purpose statements, FR U-1 and FR G-3, are recordkeeping requirements for brokers and dealers... FEDERAL RESERVE SYSTEM Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request AGENCY...

 16. 78 FR 48932 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-08-12

  ... make corresponding revisions to the Consolidated Financial Statements for Holding Companies (FR Y-9C... Parent Company Only Financial Statements for Holding Companies (FR Y-9SP). DATES: Comments must be... the Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC), have approved the publication for...

 17. 77 FR 32881 - Supervised Securities Holding Company Registration

  Science.gov (United States)

  2012-06-04

  ...), The Report of Foreign Banking Organizations (FR Y-7), The Consolidated Financial Statements for Bank... Y-9ES), The Supplement to the Consolidated Financial Statements for Bank Holding Companies (FR Y-9CS... comprehensive consolidated supervision by a foreign regulator, a nonbank financial company supervised by the...

 18. Computing the Fréchet distance between folded polygons

  NARCIS (Netherlands)

  Cook IV, A.F.; Driemel, A.; Sherette, J.; Wenk, C.

  2015-01-01

  Computing the Fréchet distance for surfaces is a surprisingly hard problem and the only known polynomial-time algorithm is limited to computing it between flat surfaces. We study the problem of computing the Fréchet distance for a class of non-flat surfaces called folded polygons. We present a

 19. 77 FR 26777 - Endangered Species; Marine Mammals; Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2012-05-07

  ... not operate to the disadvantage of the endangered species, and (3) The granted permit would be..., 2012. 64654A Double Springs 77 FR 6816; March 14, 2012. Partnership Ltd. February 9, 2012. 64656A Double Springs 77 FR 6816; March 14, 2012. Partnership Ltd. February 9, 2012. 64723A Larry Friesenhahn...

 20. 75 FR 47797 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2010-08-09

  ... Officer, Department of Defense. Deletion: S330.40 CAHS System name: Employee Assistance Program Records (August 27, 1999; 64 FR 46889). Reason: This collection is covered under the existing DHHS/FOH EAP Privacy notice 09-90-0010, entitled ``Employee Assistance Program (EAP) Records, HHS/OS/ASAM/OHR.'' [FR Doc. 2010...

 1. 78 FR 34120 - Endangered Species; Marine Mammals; Issuance of Permits

  Science.gov (United States)

  2013-06-06

  ..., 2012 October 22, 2012. 73893A A.C. Ranch 77 FR 46514; August 3, September 27, 2012. 2012. 75535A Dub...; August 3, September 27, 2012. 2012. 75592A Dub Wallace Ranch LLC..... 77 FR 46514; August 3, September 27...

 2. Dynamics of anisotropic power-law f(R) cosmology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shamir, M. F.

  2016-01-01

  Modified theories of gravity have attracted much attention of the researchers in the recent years. In particular, the f(R) theory has been investigated extensively due to important f(R) gravity models in cosmological contexts. This paper is devoted to exploring an anisotropic universe in metric f(R) gravity. A locally rotationally symmetric Bianchi type I cosmological model is considered for this purpose. Exact solutions of modified field equations are obtained for a well-known f(R) gravity model. The energy conditions are also discussed for the model under consideration. The viability of the model is investigated via graphical analysis using the present-day values of cosmological parameters. The model satisfies null energy, weak energy, and dominant energy conditions for a particular range of the anisotropy parameter while the strong energy condition is violated, which shows that the anisotropic universe in f(R) gravity supports the crucial issue of accelerated expansion of the universe.

 3. Dynamics of anisotropic power-law f(R) cosmology

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shamir, M. F., E-mail: farasat.shamir@nu.edu.pk [National University of Computer and Emerging Sciences, Lahore Campus, Department of Sciences and Humanities (Pakistan)

  2016-12-15

  Modified theories of gravity have attracted much attention of the researchers in the recent years. In particular, the f(R) theory has been investigated extensively due to important f(R) gravity models in cosmological contexts. This paper is devoted to exploring an anisotropic universe in metric f(R) gravity. A locally rotationally symmetric Bianchi type I cosmological model is considered for this purpose. Exact solutions of modified field equations are obtained for a well-known f(R) gravity model. The energy conditions are also discussed for the model under consideration. The viability of the model is investigated via graphical analysis using the present-day values of cosmological parameters. The model satisfies null energy, weak energy, and dominant energy conditions for a particular range of the anisotropy parameter while the strong energy condition is violated, which shows that the anisotropic universe in f(R) gravity supports the crucial issue of accelerated expansion of the universe.

 4. Spectroscopy of high spin states in sup(211,212,213)Fr

  International Nuclear Information System (INIS)

  Byrne, A.P.; Dracoulis, G.D.; Fahlander, C.; Hubel, H.; Poletti, A.R.; Stuchbery, A.E.; Gerl, J.; Davie, R.F.; Poletti, S.J.

  1985-08-01

  The level structures of 211 Fr, 212 Fr and 213 Fr have been observed to high spins, approx. 28(h/2π) (and excitation energies approx. 8 MeV) using a variety of gamma-ray spectroscopic techniques. The structure of these nuclides is discussed in terms of couplings of single particle states through empirical shell model calculations. Good agreement with experiment is obtained. In 212 Fr and 213 Fr core-excited configurations are required to explain the properties of the highest states. A number of long lived states were observed in each nucleus some of which decay by by enhanced E3 transitions. The E3 transition strengths are discussed

 5. Multidimensional evaluation on FR cycle systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakai, Ryodai; Fujii, Sumio; Takakuma, Katsuyuki; Katoh, Atsushi; Ono, Kiyoshi; Ohtaki, Akira; Shiotani, Hiroki

  2004-01-01

  This report explains some results of the multidimensional evaluation on various fast reactor cycle system concepts from an interim report of the 2nd phase of ''Feasibility Study on Commercialized FR Cycle System''. This method is designed to give more objective and more quantitative evaluations to clarify commercialized system candidate concepts. Here we brief current evaluation method from the five viewpoints of safety, economy, environment, resource and non-proliferation, with some trial evaluation results for some cycles consist of promising technologies in reactor, core and fuel, reprocessing and fuel manufacture. Moreover, we describe FR cycle deployment scenarios which describe advantages and disadvantages of the cycles from the viewpoints of uranium resource and radioactive waste based on long-term nuclear material mass flow analyses and advantages of the deployment of FR cycle itself from the viewpoints of the comparison with alternative power supplies as well as cost and benefit. (author)

 6. Svensk yttrandefrihet i ett EU-perspektiv : - Hur svenska medborgare kan komma att få ett svagare meddelarskydd och ensamansvar ioch med EG-rättens konflikt med svensk grundlag vid grundlagsregleringen 2010

  OpenAIRE

  Boode, Gabriella

  2009-01-01

  AbstractTitle: Swedish freedom of speech compared to european freedom of speechNumber of pages: 57Author: Gabriella BoodeTutor: Göran SvenssonCourse: Media and Communication Studies CPeriod: Spring 2009University: Division of Media and Communication, Department of Information Science,Uppsala UniversityPurpose/Aim: The purpose with the dissertation is to see if there has been a limitation inSwedish freedom of speech since parts of the European union laws is superiour to theSwedish constitution...

 7. Index viktat efter omsättning : Presterar ett index viktat efter omsättning bättre än ett index viktat efter börsvärde?

  OpenAIRE

  Walljaeger, Christoffer; Uhrdin, Susanna

  2005-01-01

  Om den effektiva marknadshypotesen inte gäller skulle varje aktie handlas över eller under aktiens verkliga värde. Om så är fallet skulle alla index som är viktade efter börsvärde automatiskt överexponeras när en aktie handlas över dess verkliga värde och underexponera när en aktie handlas under dess verkliga värde. Det här betyder att kapitalviktade index är fundamentalt och strukturellt bristfälliga och kommer kontinuerligt övervikta alla aktier som handlas över verkligt värde och undervikt...

 8. Alpha decay 225 Ac → 221Fr

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gromov, K. Ya.; Gorozhankin, V.M.; Malov, L.A.; Fominykh, V.I.; Tsupko-Sitnikov, V.V.; Chumin, V.G.; Jakushev, E.A.; Kudrya, S.A.; Sergienko, V.A.; Malikov, Sh.R.

  2004-01-01

  Full text: Considerable attention has been given to nuclei with A = 220 - 230 recently. In this region there occurs transition from the spherical to the deformed nuclear shape, which gives rise to some specific features in the nuclear structure. In particular, negative parity levels with low excitation energies have been found in even-even nuclei from this region [1, 2]. One of the nuclei allowing experimental investigation of the above properties is 221 Fr. The nuclide 221 Fr is from the region of isotopes which does not include stable nuclei and thus it cannot be studied in several-nucleon transfer reactions. In addition, the neutron excess in this nucleus makes it impossible to study the nucleus in reactions with heavy ions. Experimental information on the 221 Fr level structure can only be gained from investigation of the 225 Ac (T 1/2 = 10 days) alpha decay or the 221 Rn (T 1/2 = 25 min) beta decay. In the latter case the possibilities of the investigation are restricted by difficulties in making of 221 Rn sources. Therefore, most information on the structure and properties of 221 Fr is derived from investigation of the 225 Ac α -decay [3]. In-depth investigation of ( α - γ )- coincidences at the 225 Ac decay is carried out. Twenty-one new weak γ - rays are found; 18 γ-rays earlier ascribed to the 225 Ac decay are not confirmed. The quantitative analysis of the ( α - γ )- coincidences makes it possible to find the intensity of 221 Fr levels by the decay and multipolarities of five weak γ -transitions. The conversion electron spectrum is investigated in the range of 5 † 24 keV with a high (some 20 eV) energy resolution. A new M1 type 10.6-keV γ-transition is found. The proposed 225 Ac decay scheme includes 31 excited 221 Fr states. Parities are established for 16 of them. Possible spin values are proposed for 221 Fr levels. Properties of excited 221 Fr states are satisfactorily described by the quasiparticle-phonon nuclear model without the

 9. Robust approach to f(R) gravity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jaime, Luisa G.; Patino, Leonardo; Salgado, Marcelo

  2011-01-01

  We consider metric f(R) theories of gravity without mapping them to their scalar-tensor counterpart, but using the Ricci scalar itself as an ''extra'' degree of freedom. This approach avoids then the introduction of a scalar-field potential that might be ill defined (not single valued). In order to explicitly show the usefulness of this method, we focus on static and spherically symmetric spacetimes and deal with the recent controversy about the existence of extended relativistic objects in certain class of f(R) models.

 10. Att vara "container" för patienten : En studie om hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet

  OpenAIRE

  Eriksson, Oskar; Holmstedt, Markus

  2015-01-01

  Sjukhuskuratorer har samtal med patienter som lider till exempel av depression, ångest eller andra besvär orsakade av psykosociala faktorer så som stress, livskriser eller alkohol. I denna studie ställdes frågan vilka effekter det patientnära arbetet kan ha för sjukhuskuratorn. Syftet var att utifrån ett emotionsteoretiskt perspektiv undersöka hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet. I studien ställdes frågan vad sjukhuskuratorer upplever att det patientnära a...

 11. Sex- och samlevnadsundervisning i Sörmlands skolor

  OpenAIRE

  Karolina Öjemalm, Karolina

  2009-01-01

  Sexualitet är ett grundläggande behov hos människor och påverkar individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Skolan fungerar som en viktig arena för att främja unga vuxnas sexuella hälsa och sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan ha stor betydelse för unga vuxnas utveckling. Sex- och samlevnadsundervisning har varit obligatorisk i svenska skolor sedan år 1955. Trots det visar en kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor från år 1999 att kvaliteten...

 12. Sjöfarten som ett socialt system:om handelssjöfart, risk och säkerhet

  OpenAIRE

  Mårtensson, Magnus

  2006-01-01

  In spite of intensive international work on safety regulations the world has repeatedly witnessed major shipping accidents. The work that has been and is being carried out, both in practical and research terms, to increase safety at sea has mainly been focused on technical improvements and an effort to minimize different types of human errors. This, however, does not appear to lead to a decrease in the number of accidents and incidents. Very few studies of the safety problems for shipping exi...

 13. Management of polluted waters from a repository at Forsmark; Omhaendertagande av foerorenade vattenfloeden fraan ett slutfoervar i Forsmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ridderstolpe, Peter; Straae, Daniel (WRS Uppsala AB, Uppsala (SE)). e-mail: info@wrs.se

  2007-05-15

  During both the construction and the deposition phase of the final repository, several kinds of polluted waters will occur that must be handled. The waters under consideration in this report are (1) sanitary wastewater, (2) drainage water from the repository, (3) leachate from the rock stockpile and (4) storm water. The aim of this report has been to produce an overview of the different flows of polluted waters and their properties, as well as to propose adequate strategies for their treatment. The report is part of SKB's environmental impact assessment work, but is also meant to be a usable tool in further planning. The sanitary wastewater clearly is the polluted water that possesses the greatest potential risk to human health and the environment. On the other hand it is fully treatable, which means that nuisance and negative environmental impact can be avoided. It is during the construction phase that the largest amounts of both water and pollutants are to be expected. Therefore, the prevailing conditions during construction phase are proposed to be used for dimensioning of technical solutions as well as for environmental impact assessments. The study of different techniques for treatment of sanitary wastewater has included a method called 'open wastewater planning'. The method helps its users to consider the local physical conditions and the prerequisites of the planned activities, as well as the legislative, practical and economical demands. The work comprises three different technical solutions that have been outlined on system level, all of which responds to the national environmental legislation as well as what has been considered as reasonable practical and economical demands. Before the final decision is made, it is recommended that the alternatives are evaluated from a broad perspective by SKB, taking into consideration the value of recycling and goodwill. Discharged leachate from the rock stockpile is expected to contain the greatest amount of nitrogen, at most 6 tonnes a year. Drainage water from the repository will also contain nitrogen and will in addition be slightly saline, but still rather clean. The local physical conditions for construction of outdoor, biological treatment steps for treatment of drainage water and leachate have been found to be good. A total nitrogen reduction of 50 percent in leachate and drainage water is considered reasonable from an environmental, practical and economical point of view. The proposed steps taken, the discharge to the recipient 'kylvattenkanalen' (the cooling water intake channel) is estimated to be restricted to a maximum of three tonnes of nitrogen a year. There is no expected impact on the cooling water quality of relevance to the operation of the nuclear power plant. The possibilities for local storm water control are considered to be good. As long as a thorough planning is carried out, the risks for floods and negative local environmental impact resulting from unwanted substances in storm water will be minimized. It is also the authors' opinion that the proposed ways of resolving the problem locally will save money, considering both the investment and the maintenance costs. The authors' conclusive assessment of the environmental impact of the different polluted waters is that it will be small as long as the suggested measures are taken. Locally, there will be an impact on the small forest lake 'Tjaernpussen'. The water of the lake will be slightly saline, and in the case of a combined tertiary treatment of wastewater with treatment of leachate and drainage water, or a new local treatment facility for wastewater, the nutrient levels of the lake water will increase. This will increase the growth of macrophytes, as well as micro algae. The water will get a greenish colour and decreased clarity, but there is no risk for oxygen depletion or bad smell. Costs for treatment of the polluted waters have been estimated and found reasonable. Investments for treatment of sanitary water will not exceed 2.5 million SEK. Operation and maintenance costs included, the annual cost will approximately reach a 200,000 SEK a year. Costs for treatment of drainage water and leachate are of the same magnitude. Expressed per kg reduced nitrogen, the treatment cost will be about 70 SEK per kg

 14. Management of polluted waters from a repository at Oskarshamn; Omhaendertagande av foerorenade vattenfloeden fraan ett slutfoervar i Oskarshamn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ridderstolpe, Peter; Straae, Daniel (WRS Uppsala AB, Uppsala (SE)). e-mail: info@wrs.se

  2007-05-15

  During both the construction and the deposition phase of the final repository, several kinds of polluted waters will occur that must be handled. The waters under consideration in this report are (1) sanitary wastewater, (2) drainage water from the repository, (3) leachate from the rock stockpile and (4) storm water. The aim of this report has been to produce an overview of the different flows of polluted waters and their properties, as well as to propose adequate strategies for their treatment. Several different alternatives of action have been investigated and compared in terms of environmental impact, economy and technical aspects. The report is part of SKB's environmental impact assessment work, but is also meant to be a usable tool in further planning. It is during the construction phase that the largest amounts of both water and pollutants are to be expected. Therefore, the conditions during the construction phase are proposed to be used for dimensioning of technical solutions as well as for environmental impact assessments. The study of different techniques for treatment of sanitary wastewater has included a method called ''open wastewater planning''. The work comprises six different technical solutions that have been outlined on system level, all of which responds to the national environmental legislation, as well as what has been considered as reasonable practical and economical demands. A urine diverting system combined with a local system for treatment of wastewater has been found to be the most interesting solution. The least attractive alternative in relation to the claimed demands is a traditional system for mixed wastewater connected to the existing wastewater treatment plant at the Oskarshamn nuclear power plant. This is mostly due to the high estimated cost for the connection pipe. Discharged leachate from the rock stockpile is expected to contain the greatest amount of nitrogen, at most 6 tonnes a year. Drainage water from the repository will also contain nitrogen and will in addition be slightly saline, but still rather clean. The local physical conditions for construction of outdoor, biological treatment steps as overland flow areas and wetlands for treatment of drainage water and leachate have been found to be good. A total nitrogen reduction of 50 percent in leachate and drainage water is considered reasonable from an environmental, practical and economical point of view. The proposed steps taken, the discharge to the recipient Ekerumsviken (the Baltic Sea) is estimated to be restricted to a maximum of three tonnes of nitrogen a year. The possibilities for local storm water control are considered to be good. As long as a thorough planning is carried out, risks for floods and negative local environmental impact resulting from unwanted substances in storm water will be minimised. It is also the authors opinion that the proposed ways of resolving the problem locally will save money, considering both the investment and the maintenance costs. The authors conclusive assessment of the environmental impact from the different polluted waters is that it will be small as long as the suggested measures are taken. Locally, the creek Oxhagsdiket will change its character in terms of a higher and more even flow. Today the creek is periodically dry; in the future it will lead 20-30 litres/second all year around. The water will be slightly saline and spiked with nutrients, especially in the upper part. This change of character is not necessarily negative; with the proposed ponds and wetlands an interesting water body is expected in terms of biodiversity and aesthetics. There will be no health risks for humans or animals. During summer time, the salinity in the lower part of Laxemaraan may equal that of Ekerumsviken. Situations like these are assessed not to have any negative impact on the water body, neither in the wetland upstream nor downstream of road 743. The annual content of phosphorous in the discharged treated sanitary wastewater has been estimated to a maximum of 25 kg a year. The treated wastewater will be diluted directly after discharge with the drainage water also discharged into Oxhagsdiket. The remaining phosphorous will stimulate biotic growth, but can not lead to algal bloom or other adverse situations in the recipients. Where the tributary Oxhagsdiket meets the stream Laxemaraan, the concentrations of phosphorous will be equal or lower than the ones of the stream water. Considering sampling results from the recipient control program, the primary production in Ekerumsviken is not restricted by nitrogen. Therefore, the discharged amount of nitrogen resulting from the activities of the final repository will not lead to increased algal production. Furthermore, the retention time in the bay is short and the concentration of ammonium is low, which means that the level of dissolved oxygen won't be reduced. Investments for treatment of sanitary wastewater will not exceed 4 million SEK.

 15. Du kan, men du gör inget. : En studie av utvecklingssamtal på ett gymnasium.

  OpenAIRE

  Måhl, Anna

  2007-01-01

  Mitt syfte med denna uppsats är att studera tre elevvårdskonferenser för att först se om deras innehåll överensstämmer med vad Cilla Lindblom Larsson skriver om utvecklings-samtal på grundskolan, att de handlar om pojkarnas skolbeteende och de råd och anvis-ningar pojkarna får där är moraliserande och tillrättavisande, och sedan undersöka hur samtalsstrukturen ser ut i dessa konferenser. I arbetets första del undersöker jag vad dessa elevvårdskonferenser handlar om och kommer fram till att de...

 16. Erfarenhetsåterföring : Diskussionsforum ett nytt verktyg för erfarenhetsåterföringen

  OpenAIRE

  Bouchnak, Micke Amir

  2009-01-01

    Abstract This is a bachelor’s thesis within the program society development on the collage Mälardalens högskola. The subject that will be handled is knowledge recycling, this intervenes very well with the program I am undergoing, and this is because Construction Company’s does in general do the same mistakes over and over again. In the long run this will mean higher end prices for the end user. Knowledge recycle is a subject that haven’t been researched a lot, and therefore the choice of th...

 17. Responsibility for safe management of spent nuclear fuel - a legal perspective; Ansvarstagande i kaernbraenslecykelns slutsteg - ett raettsligt perspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cramer, Per; Stendahl, Sara; Erhag, Thomas (Dept. of Law, Univ. of Goeteborg, Goeteborg (Sweden))

  2010-10-15

  This study analyzes, based on Section 10 of the Swedish Nuclear Activities Act, the legal structures surrounding the issue of responsibility for safe management and final disposal of spent nuclear fuel. The purpose is to shed light on the legal aspects that must be considered in the future licensing process and thereby contribute to a better understanding of the importance of the legal structures for the decisions about final disposal that lie ahead of us. The overall question is thus future-oriented: What interpretation is it reasonable to assume will be given to the requirements of the Nuclear Activities Act on 'safe management and final disposal' of the spent nuclear fuel in the coming licensing process? The approach we take to this question is in part traditionally jurisprudential and based on a study of the travaux preparatoires (drafting history) of the Act and other legal sources. In addition, a study of legal practice is included where previous licensing processes are studied. One conclusion that can be drawn from this study is that the Swedish regulation of nuclear activities creates a legal basis for exacting far-reaching industrial responsibility from the reactor owners, but also for an extensive and interventionist state influence over the activities. Of central importance in the model for division of responsibility that was established via the Nuclear Activities Act in 1984 is the RDandD programme (Research, Development and Demonstration). The RDandD programme reflects the political will that the requirement of 'safe management' should be met through research. The statutory forms for how the programme is to be organized reflect an ambition to place great responsibility for execution and financing on the industry, but also, and not least, an ambition to retain instruments of control and influence in the hands of the state. It is difficult to judge whether the hopes of the 1980s regarding the influence of the public over this process have been fulfilled. However, this regulatory framework gives the Government great leeway in imposing requirements on the industry with regard to different alternatives for managing the spent nuclear fuel. Based on the general formulation of the regulations, the answer to the question regarding the interpretation of the requirements in Section 10 of the Nuclear Activities Act is that this interpretation is in the hands of the political majority at the time of the licensing process. In other words, the question of what is safe according to the Nuclear Activities Act is a political one, and the legal interpretation is ultimately made by the Government and not by a court. If at the time of the decision there is a political majority that opposes granting a licence, legal argumentation may be offered, but hardly otherwise. This is a conclusion that is confirmed by the review of previous licensing decisions. Responsibility for management and disposal of spent nuclear fuel is regulated in Sweden by several different laws and regulatory complexes, which means that the regulatory frameworks overlap each other. It has been noted that a permit and licence for a final repository have to be applied for under both the Nuclear Activities Act and the Environmental Code. This study describes in general terms the parallel regulation of environmental, nuclear safety and radiation protection matters on the national and European levels. Examples are given of regulatory responsibility for waste management and for provision of information in connection with licence applications for final disposal within the framework of Euratom and the EU Treaty. Finally, the consequences of this type of parallel regulation for the Swedish licensing process are discussed. The study shows that due to parallel regulation at a national level, there are certain risks of overlap and contradiction, not least as regards conditions governing environmental responsibility as well as nuclear safety and radiation protection. Perhaps the greatest challenge for the development of civilian nuclear energy production is the need to create a regulatory framework that effectively prevents civilian nuclear activities from contributing to an increased proliferation of nuclear weapons. The purpose of this study is to describe and analyze how responsibility for upholding international commitments regarding non-proliferation of nuclear weapons is concretized in connection with the final disposal of spent nuclear fuel in Sweden. In the concluding chapter of the report, we present the investigation's overall conclusions regarding the regulation of responsibility in for the final disposal of spent nuclear fuel

 18. Tantsupäev toob publiku ette säravaid balletitähti / Raimu Hanson

  Index Scriptorium Estoniae

  Hanson, Raimu, 1957-

  2006-01-01

  29. apr. esinevad Vanemuises rahvusvaheliselt tuntud tantsijad - Tamara Rojo, Jan-Erik Wikström, Inaki Urlezaga, Anna Valev, Olga Volobujeva, Priit Kripson, Diana Cuni ja Kristoffer Sakurai -, et tähistada rahvusvahelist tantsupäeva

 19. Ett vackert hem börjar med golvet” : Linoleummattan i Sverige under tidigt 1900- tal

  OpenAIRE

  Nordström, Frida

  2013-01-01

  Denna uppsats handlar hur samhällsströmningar i samhället under tidigt 1900-tal påverkade användningen av linoleum i hemmen och i arkitekturen i Sverige. Även utseendet på linoleummattor och tillverkningssätt undersöks. Undersökningen omfattar också den svenska linoleumtillverkaren Forshaga linoleum och andra typer av golvmattor som har tillverkats av dem.
 
 Linoleum uppfanns av Fredrick Walton på 1860-talet och hade sin storhetstid under de kommande 100 åren. Linoleum är tillv...

 20. Om rättssäkerheten i instans- och processordningen : ur ett svenskt asylrättsligt perspektiv

  OpenAIRE

  Gisslén, Kristofer

  2007-01-01

  Den 1 Mars 2006 ersattes den gamla UtlL (1989:529) av en ny UtlL (2005:716) med stora förändringar i instans- och processordningen. De grundläggande kraven på denna var att öppenheten i asylprocessen skulle öka, att de sökande skulle ges ökade möjligheter till muntlig förhandling vid överklagande av asyl- och medborgarskapsärenden, att processen skulle bestå av en tvåpartsprocess och att instans- och processordningen skulle utformas så att kraven på skyndsam handläggning uppfylldes. I denna u...

 1. Får - ett miljövänligt alternativ som ogräsbekämpning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anne Mette Dahl; Sintorn, Kim

  2010-01-01

  Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år.......Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år....

 2. Vem gynnas av föräldraskap? : Ett vinjettexperiment vid Linköpings universitet

  OpenAIRE

  Fahlström, Zara; Askestad, Emil

  2015-01-01

  Tidigare forskning indikerar att föräldraskap är av betydelse för en individs karriärsutveckling. Stöd finns för löneskillnader, i både Sverige och USA, mellan personer som har barn och personer som inte har barn. Mammor har en lägre löneutveckling än kvinnor utan barn, medan det inte är tydligt om pappor får en bättre eller sämre karriärutveckling än män utan barn. Forskning indikerar att det orsakas av individers attityd, uppfattning och beteende gentemot individer med fa...

 3. Process and sensor diagnostic: Data reconciliation for a flue gas channel; Process- och sensordiagnostik: Dataaaterfoerening foer ett roekgastaag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karlsson, Christer; Dahlquist, Erik [Maelardalen Univ., Vaesteraas (Sweden). Dept. of Public Technology

  2003-10-01

  The project has shown that model-based data reconciliation can be used in heat and power plants, but it needs support of soft sensors. Generally power plants are not equipped with more sensors than required by control systems, environment and financial reports. Soft sensors are needed to compensate for lack of redundancy in mass-flow sensors. Redundancy makes it possible to isolate gross errors. The smallest error needed to be determined sets the requirement on the process model accuracy. Tools available today from this project are; classification of different process sections with redundancy analysis and gross error detection. Quantification of the errors with the mass balance model has not been successful and this part needs further development. Theoretical comparison of the three different methods presented resulted in favour of data reconciliation based on a mass balance model. The mass balance model has a structure based on physical reality. The searches for gross errors are transparent to the user. It can handle sensor failure. The statistical linear model is preferred for smaller process sections when transparency is not needed and focus is on fast, simple and cheap implementation. Data reconciliation based on steady-state energy balance has the same origin as the mass balance model. Data reconciliation based on energy balance is harder to compute and its sensors difficult to classify. The drawback is complexity, but the strength is that the large number of temperature sensors can be used in the data reconciliation. Large gross errors are detected and quantified for most process mass flows with acceptable accuracy. Performances for small errors are not as good. Performance of the data reconciliation is strongly dependent on precision in the process models. This conclusion is drawn from comparison with other studies that show good performance for laboratory simulations. There are still many parts to develop further as: Soft sensors, tests for identification of gross errors, computation of covariance matrix, quantification of gross errors.

 4. Behovsstudie för implementering av ett informationshanteringssystem i el-utvecklingen på Volvo Car Corporation

  OpenAIRE

  Malvius, Diana

  2007-01-01

  VSEM project and the need for a more efficient way of handling requirements and information are highly apparent. The overall objective of this thesis is divided into two parts: 1. To identify criteria/factors leading to a successful introduction of an information management system. 2. To develop an implementation process for a requirement management system – the first step towards a PLM system in EE development at VCC. This will be done through interviews with employees, a literature review a...

 5. Transport energy supply. An outlook with a European perspective; Transportsektorns energifoersoerjning. En utblick med ett europeiskt perspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansson, Bengt; Jonsson, Daniel K.

  2009-03-15

  Climate change, energy security and competitiveness are prime priorities within EU energy policy. Energy supply is today dominated by fossil fuels and renewable energy only contributes with a limited amount. This situation is even more accentuated within the transport sector. In the climate and energy package, decided in December 2008, there are several parts that will affect transport energy supply. Existing business-as-usual scenarios indicate an increased energy use within the EU transport sector during the next decades. The fraction of transportation energy used for aviation is expected to increase. In the scenarios, biofuels are expected to increase to 7-10% of total energy demand within the transportation sector. In policy scenarios, assuming actions to reduce emissions and increase the use of renewable energy this fraction will increase to 10-20% of total transportation fuel use. Petroleum products will in most of the studied scenarios continue to dominate transport energy supply until 2030. Alternative transportation fuels will not dominate transport fuel before 2050. Four development paths for transport energy supply are discussed in this report (fossil fuels, biofuels, hydrogen and electricity). Similarities exist especially between systems based on liquid fossil fuels and systems based on biofuels, and between systems based on hydrogen and electricity. Biofuels and fossil can utilise existing vehicle technologies and systems for fuel distribution. The use of fossil fuels is restricted due to its impact on climate change whereas there are limitations in the natural resources available for biofuel production. Hydrogen and electricity could be produced from a variety of energy resources and used with low or even negative CO{sub 2} emissions seen over the total life-cycle. Heavy and costly storage of the fuels is, however, a negative aspect for these fuels compared to liquid fossil fuels and biofuels. Even though the hydrogen and electricity systems have many similarities there is a significant difference in the fact that there already exists a well-developed distribution system for electricity. Energy demand reductions are central for obtaining a robust and environmentally acceptable energy supply for the transport sector. There still exist large potentials for reducing the specific energy consumption (MJ/km) of motor vehicles with technical measures. The scenarios studied in this report show that the transition to new transport fuel systems will take a long time. A fundamental decision problem for this transition will be the major uncertainties regarding future technology development. These uncertainties and the long time perspectives involved will require much from the decision makers as they will have to decide on long-term investments while preserving enough flexibility to handle the existing uncertainties around different energy supply solutions

 6. Meelis Lao astub kohtu ette McDonald's Eesti ründamise eest / Martin Hanson, Peeter Raidla

  Index Scriptorium Estoniae

  Hanson, Martin, 1984-

  2005-01-01

  Prokuratuur süüdistab Meelis Laod McDonald'si omavolilises sulgemises rendivaidluse tõttu. Skeem: Meelis Laoga seotud firmad. Vt. samas: Omakohus kohut ei mõjutanud; Mõis: Lao tegutseb efektiivselt

 7. Muusikamaailm : Hooaja algus Kuninglikus Ooperis. Gian Carlo Menotti Helsingis. Messiaeni ooper heliplaadil. Salzburgi festivali ette Ruzicka / Priit Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Priit, 1938-

  1999-01-01

  Londoni Royal Opera House avati 1. dets. galaõhtuga pärast 2 aastat kestnud ümberehitusi. Seoses oma ooperi "Konsul" uuslavastusega Soome Rahvusooperis viibis Helsingis C. G. Menotti. O. Messiaeni ainus ooper "Püha Franciscus Assisist" jõudis heliplaadile. Salzburgi festivali kunstiliseks juhiks aastast 2001 valiti P. Ruzicka

 8. Foreign materials in a deep repository for spent nuclear fuels; Fraemmande material i ett djupfoervar foer anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, C.; Christiansson, Aa.; Wiborgh, M. [Kemakta Konsult AB, Stockholm (Sweden)

  1999-12-01

  The effects of foreign substances introduced into a spent-fuel repository are reviewed. Possible impacts on processes and barrier-functions are examined, and the following areas are identified: Corrosion of the spent-fuel canister through the presence of sulfur and substances that favor microbial growth; impacts on the bentonite properties through the presence of cations as calcium, potassium and iron; radionuclide transport through the presence of complex-formers and surface-active substances.

 9. One goal, several means? - Combinations of policy instruments in climate policy; Ett maal flera medel? - Styrmedelskombinationer i klimatpolitiken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Soederholm, Patrik

  2012-04-15

  The purpose of this report is, based on previous theoretical and empirical research, to analyze the conditions under which a combination of policy instruments can improve the effectiveness of climate policy and which the most important general lessons are, for the design of various policy instruments and combinations thereof. The focus of the report is based primarily on the achievement of long-term climate goals, especially an adaptation to radically lower emissions levels by 2050. This entails that we pay special attention to how policies can be designed to promote technological development on climate change, and how the relationship between an effective, legitimate and politically viable climate policy can be designed (including the need for so-called second-best solutions). The analysis assumes that the instruments are introduced to promote economic efficiency. An economically efficient climate policy means: A policy that ensures that a given reduction in emissions of greenhouse gases can be done at the lowest possible economic cost (known as cost-effectiveness) and that the reduction is driven to the point where the cost of further reduction is as high as the value of the marginal damage. A central task of an effective policy is to identify situations which means that economically efficient measures will not be implemented spontaneously by the market players. In a market economy the outcomes is determined of the millions of decisions by individual actors (households and companies) do in everyday life, and the central question is therefore whether these actors face incentives to ensure efficient choices. If not, it may be the result of a so-called market failure and the role of politics will be to correct for this failure. The analysis is based on a number of important limitations. The report consists of a literature synthesis. We don't make any assessment of the empirical importance of different motifs that may be the basis for the introduction of different combinations of policy instruments. We don't discuss explicitly Swedish conditions and the report should not be read as a review of the existing climate policy in Sweden. Another important distinction is that the focus of the analysis is on the need for policy instruments combinations, to achieve long-term climate goals. We don't analyze the question of how individual policy instruments can contribute to the achievement of other political objectives (eg security of supply of energy supplies). We argue that the establishment of a price on carbondioxide should be the 'engine' in a climate policy. That policy instrument addresses directly the market failure which is linked to greenhouse gases. It is such a price that basically generates carbondioxide-reducing measures of various kinds, and make it more profitable to invest in research and development (RandD) as well as in infrastructure aimed at developing new or improved climate-saving technology. The report discusses briefly the choice between carbon dioxide tax and emissions trading, and the conditions under which one instrument is more effective than the other. In a situation where there is uncertainty about the future (marginal) cost for reduction, the efficient choice between a tax on emissions or an emissions trading system, will depend on how the damage caused by emissions vary with changes in emissions levels. The harm caused by climate change is not due to the flow of emissions but on the cumulative amount of emissions over a long period. Under those circumstances, a tax may be preferable to a trading system

 10. Examensarbete ”Nuodå” Ett samarbete med AB O.H. Sjögrens

  OpenAIRE

  Leósdóttir Löfgren, Kolbrún

  2005-01-01

  The ambition of this project is to make an overview of the Swedish upholstery industry and to make a suitable complement to the Carl Malmsten upholstery collection. The Swedish furniture industry employs about 20 000 people in 815 companies. Totally the branch had a turnover of 17,5 billion Swedish krona in the year 2000. Of these 815 companies most of them are small family driven companies with low-tech industry. 10 % of the 815 companies stand for 60% of the production. These are large-scal...

 11. Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö

  OpenAIRE

  Persson, Madeleine; Hammargren, Ellen

  2013-01-01

  I dagsläget är en stillasittande livsstil med inget eller endast litet inslag av fysisk aktivitet vanligt förekommande. Med sin slogan – Inspiring all generations – vill HAGS Aneby AB bjuda in alla generationer till fysisk aktivitet genom sina produkter inom lek, sport och fitness. Genom att styrka idén om utomhusgym kan den fysiska aktiviteten ökas – användare ska vilja använda utomhusgym och kunder ska vilja köpa in utomhusgym. Önskemålet är att skapa attraktiva platser som stödjer fysisk a...

 12. Kreml võttis ette järjekordse lääne energiakompanii / Krister Paris

  Index Scriptorium Estoniae

  Paris, Krister, 1977-

  2008-01-01

  Venemaal vahistati Briti kodanikud Ilja ja Aleksandr Zaslavski, FSB väitel kogusid nad ebaseaduslikult infot välismaiste nafta- ja gaasikompaniide jaoks. Korraldati läbiotsimine ettevõtetes BP ja TNK-BP, kus FSB väitel leiti spionaazhile viitavaid asitõendeid. Vaatlejate arvamusi

 13. Mot en ämnesintegrativ helhetssyn – ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mårten Björkgren

  2014-06-01

  Full Text Available The school teaching in Finland is traditionally divided into different subject lessons. Although several curricula for decades have stressed the importance of integrating subjects to each other, the didactical development of subject integrated teaching has been quite week. The authors of this article are all involved in the training of subject teachers for the Swedish schools in Finland. The article stresses the importance of integrating subject content knowledge into value education. With the theoretical discussion as a starting point, the authors describe their subject integrated project for student teachers in history, social science, religion, philosophy and literature. During the working process it was obvious that the student teachers used their own subject content knowledge, but as they worked in mixed subject groups, they also realized how to co-operate and ask questions to persons with other kinds of subject content knowledge and perspectives. It was challenging for the student teachers to combine new subject integrated perspectives with new digital methods, but considering the ambitions of the curricula, these kinds of integrated processes seems to be important in teacher training

 14. Spel som ett berättande medium : Att kartlägga narrativets utveckling inom Tv-spel

  OpenAIRE

  Kedfors, Fredrik; Berg, Kaisa

  2014-01-01

  This essay is about the use of narrative in video games, and the discussion surrounding it. For years ludologists (game researchers) and narratologists (narrativity researchers) have been arguing about how to analyze narrativity in games. While ludologists have chosen to see games as a product by itself, and therefore something to be analyzed separately, narratologists instead see games as a narrative medium alongside film, theater and books. This essay starts by taking a look at the argument...

 15. Ekspressiv skriving som egenterapeutisk verktøy ett år etter brystkreftdiagnosen - resultater fra en norsk pilotstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitta Haga Gripsrud

  2015-01-01

  Full Text Available Expressive writing as a self-help tool one year after the breast cancer diagnosis – results from a Norwegian pilot study The article presents findings from a pilot study on expressive writing, a therapeutic method undescribed in a Norwegian scientific context. Objective: 1. Gain qualitative data on breast cancer women’s experiences with expressive writing. 2. Evaluate the intervention’s feasibility, based on participants’ experiences of the instruction, procedure, and circumstances for writing. Method & design: The study has an exploratory descriptive design. Data collection was achieved through in-depth interviews, followed by experiential thematic analysis of transcripts. Results: Two women enrolled, participating in writing/interviews. Analysis revealed three themes: "The experience of the writing process", "Writing as working through and work to clear the mind", "Strength and vulnerability in relation to others". Conclusion: Findings reveal that expressive writing was experienced as achievable for two breast cancer women, one year after diagnosis. Writing provided an opportunity to work through, and sort out, feelings and thoughts connected to participants’ lives and illness experiences. The instruction was evaluated as easy to understand and inspiring. The women became absorbed in electronic writing in their own homes. They both recommended expressive writing for other women with breast cancer, especially in the period after initial diagnosis.

 16. Sociala media i marknadsföringen : Vägen från fenomen till marknadsföringsverktyg

  OpenAIRE

  Lindvall, Eivor

  2012-01-01

  Konsumenterna har tagit sociala media i användning och därmed har sociala mediernas betydelse vuxit som en marknadsplats, där även företagen kan ha nytta av att delta i PR- och marknadsföringssyfte. Min målsättning med detta examensarbete var att undersöka vilken nytta företag eftersträvar genom sin aktivitet i sociala media. Nyttan och riskerna med sociala media diskuterades ur en marknadsföringssynpunkt. Sociala media blir ofta beskrivna som ett fenomen för att dess historia är kort, me...

 17. 78 FR 8185 - Endangered and Threatened Wildlife and Plants; Initiation of 5-Year Status Reviews of 44 Species...

  Science.gov (United States)

  2013-02-05

  .... 04/1994. Haha Cyanea Endangered U.S.A (HI)....... 59 FR 10305; 03/ hamatiflora ssp. 04/1994. carlsonii. Haha Cyanea shipmanii. Endangered U.S.A (HI)....... 59 FR 10305; 03/ 04/1994. Asplenium-leaved...

 18. 75 FR 30915 - Computer Matching Program Between the Department of Veterans Affairs (VA) and the Department of...

  Science.gov (United States)

  2010-06-02

  ... FR 29275 (June 19, 2009), and last amended at 75 FR (April 27, 2010). e. Inclusive dates of the...:30 p.m., Monday through Friday (except holidays). Please call (202) 461-4902 for an appointment...

 19. 78 FR 21183 - Persons on Whom Sanctions Have Been Imposed Under the Iran Sanctions Act of 1996 and the Iran...

  Science.gov (United States)

  2013-04-09

  ...: On general issues: Office of Sanctions Policy and Implementation, Department of State, Telephone... FR 56866, September 14, 2011) --Petro[acute]leos de Venezuela S.A. (see Public Notice 7585, 76 FR...

 20. f(R) gravity cosmology in scalar degree of freedom

  International Nuclear Information System (INIS)

  Goswami, Umananda Dev; Deka, Kabita

  2014-01-01

  The models of f(R) gravity belong to an important class of modified gravity models where the late time cosmic accelerated expansion is considered as the manifestation of the large scale modification of the force of gravity. f(R) gravity models can be expressed in terms of a scalar degree of freedom by explicit redefinition of model's variable. Here we report about the study of the features of cosmological parameters and hence the cosmological evolution using the scalar degree of freedom of the f(R) = ξR n gravity model in the Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) background

 1. 75 FR 21685 - Proposed Collection; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-04-26

  ... public comment on new or revised data collections, the Railroad Retirement Board (RRB) will publish...-mail request to Charles[email protected] . Comments regarding the information collection should be... days of this notice. Charles Mierzwa, Clearance Officer. [FR Doc. 2010-9531 Filed 4-23-10; 8:45 am...

 2. 75 FR 36451 - Proposed Collection; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-06-25

  ... public comment on new or revised data collections, the Railroad Retirement Board (RRB) will publish... send an e-mail request to Charles[email protected] . Comments regarding the information collection... within 60 days of this notice. Charles Mierzwa, Clearance Officer. [FR Doc. 2010-15449 Filed 6-24-10; 8...

 3. 75 FR 21370 - Proposed Collection; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-04-23

  ... public comment on new or revised data collections, the Railroad Retirement Board (RRB) will publish... Charles[email protected] . Comments regarding the information collection should be addressed to Patricia A.... Charles Mierzwa, Clearance Officer. [FR Doc. 2010-9435 Filed 4-22-10; 8:45 am] BILLING CODE 7905-01-P ...

 4. 75 FR 41557 - Proposed Collection; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2010-07-16

  ... public comment on new or revised data collections, the Railroad Retirement Board (RRB) will publish...) 751-3363 or send an e-mail request to Charles[email protected] . Comments regarding the information... received within 60 days of this notice. Charles Mierzwa, RRB Clearance Officer. [FR Doc. 2010-17368 Filed 7...

 5. 78 FR 63970 - Proposed Collection; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-10-25

  ... DEPARTMENT OF DEFENSE Department of the Army [Docket ID: USA-2013-0035] Proposed Collection..., 2013. Aaron Siegel, Alternate OSD Federal Register Liaison Officer, Department of Defense. [FR Doc... obtain a copy of the proposal and associated collection instruments, please write to the US Army Public...

 6. 77 FR 54903 - Proposed collection; comment request

  Science.gov (United States)

  2012-09-06

  ... (619) 553-7335. Title; Associated Form; and OMB Number: Prospective Department of Defense Studies of US... DEPARTMENT OF DEFENSE Office of the Secretary [Docket ID: DoD-2012-HA-0100] Proposed collection... 31, 2012. Aaron Siegel, Alternate OSD Federal Register Liaison Officer, Department of Defense. [FR...

 7. 77 FR 30542 - Air Cargo Screening Fees

  Science.gov (United States)

  2012-05-23

  ... Security Identification Display Area (SIDA) IDs. Another commenter requested that if TSA intends to limit... obtain SIDA IDs were not included in the fee models for this rulemaking because STAs for holders of SIDA... FR 51854. Comment: One commenter appreciated TSA's recognition that the STAs performed under the SIDA...

 8. 77 FR 17034 - Procurement List; Addition

  Science.gov (United States)

  2012-03-23

  ...: Base Supply Center, National Maritime Intelligence Center/Office of Naval Intelligence, 4251 Suitland... Activity: Dept. of the Navy, Office Of Naval Intelligence, Washington, DC. Barry S. Lineback, Director, Business Operations. [FR Doc. 2012-7006 Filed 3-22-12; 8:45 am] BILLING CODE 6353-01-P ...

 9. 76 FR 38143 - Proposed Agency Information Collection

  Science.gov (United States)

  2011-06-29

  ..., Solar Energy Technologies Program, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. [FR Doc. 2011-16307... DEPARTMENT OF ENERGY Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Proposed Agency Information Collection AGENCY: U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. ACTION...

 10. 77 FR 27055 - Proposed Settlement Agreement

  Science.gov (United States)

  2012-05-08

  ...: Submit your comments, identified by Docket ID number EPA-HQ- OAR-2011-0344, online at www.regulations.gov... Nonhazardous Secondary Materials (NHSM) rule on the standards, 76 FR 15456 (Mar. 21, 2011), which rule had the..., whether submitted electronically or in paper, will be made available for public viewing online at www...

 11. 76 FR 16277 - System Restoration Reliability Standards

  Science.gov (United States)

  2011-03-23

  ... electric system. Blackstart units are essential to restart generation and restore power to the grid in the... Standard EOP-007-0. \\2\\ Mandatory Reliability Standards for the Bulk-Power System, Order No. 693, 72 FR... = $5,894,624. Title: Mandatory Reliability Standards for the Bulk-Power System. Action: FERC 725A...

 12. 76 FR 76815 - Business Opportunity Rule

  Science.gov (United States)

  2011-12-08

  ... Used Throughout This Statement of Basis and Purpose ``Amended Franchise Rule'' refers to the amended Franchise Rule published at 72 FR 15444 (Mar. 30, 2007) and codified at 16 CFR 436. ``ANPR'' refers to the.../bcp/workshops/bizopps/disclosure-form-report.pdf . ``Original Franchise Rule'' refers to the original...

 13. 77 FR 32496 - Notice of Meeting

  Science.gov (United States)

  2012-06-01

  ... . For additional information please contact Paloma Adams-Allen at (202) 712-4378 or [email protected] . Dated: May 29, 2012. Paloma Adams-Allen, ACVFA Executive Director (A). [FR Doc. 2012-13351 Filed 5-31-12...

 14. 78 FR 62305 - Fire Prevention Week, 2013

  Science.gov (United States)

  2013-10-16

  ..., by virtue of the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States do..., in accordance with Public Law 107-51, the flag of the United States will be flown at half- staff at.... (Presidential Sig.) [FR Doc. 2013-24498 Filed 10-15-13; 8:45 am] Billing code 3295-F4 ...

 15. 78 FR 69133 - Drug Enforcement Administration

  Science.gov (United States)

  2013-11-18

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Drug Enforcement Administration Manufacturer of Controlled Substances..., California 94085, made application by renewal to the Drug Enforcement Administration (DEA) to be registered... Diversion Control, Drug Enforcement Administration. [FR Doc. 2013-27486 Filed 11-15-13; 8:45 am] BILLING...

 16. 77 FR 64837 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2012-10-23

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Fourth Meeting: RTCA Special Committee 227, Standards of Navigation Performance AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), U.S... Operations Group, Federal Aviation Administration. [FR Doc. 2012-26034 Filed 10-22-12; 8:45 am] BILLING CODE...

 17. 78 FR 41183 - Federal Aviation Administration

  Science.gov (United States)

  2013-07-09

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Federal Aviation Administration Meeting: RTCA Program Management Committee AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), U.S. Department of Transportation (DOT). ACTION... Operations Group, Federal Aviation Administration. [FR Doc. 2013-16464 Filed 7-8-13; 8:45 am] BILLING CODE...

 18. 78 FR 52414 - Airworthiness Directives; Airbus Airplanes

  Science.gov (United States)

  2013-08-23

  ... Airworthiness Directives; Airbus Airplanes AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), Department of... Airbus Model A320-214, -232 and -233 airplanes; and Model A321-211, - 213, and -231 airplanes. This AD... Service Information Airbus requested that we revise the NPRM (77 FR 63270, October 16, 2012) to reflect...

 19. 75 FR 22240 - Cyprodinil; Pesticide Tolerances

  Science.gov (United States)

  2010-04-28

  ... commodities. In addition, a high performance liquid chromatography with mass spectrometry (HPLC/MS) method... Executive Order Reviews This final rule establishes tolerances under section 408(d) of FFDCA in response to... types of actions from review under Executive Order 12866, entitled Regulatory Planning and Review (58 FR...

 20. 75 FR 17571 - Pendimethalin; Pesticide Tolerances

  Science.gov (United States)

  2010-04-07

  ... Enforcement Methodology Adequate enforcement methodology, using liquid chromatography/mass spectrometry... Order Reviews This final rule establishes tolerances under section 408(d) of FFDCA in response to a... actions from review under Executive Order 12866, entitled Regulatory Planning and Review (58 FR 51735...

 1. 75 FR 3171 - Final Flood Elevation Determinations

  Science.gov (United States)

  2010-01-20

  ... Executive Order 12866 of September 30, 1993, Regulatory Planning and Review, 58 FR 51735. Executive Order... Street, Baldwyn, MS 38824. City of Tupelo Maps are available for inspection at the Planning Department... Maps are available for inspection at City Hall, 120 Miner Avenue West, Ladysmith, WI 54848...

 2. 76 FR 53903 - Delegation of Authorities

  Science.gov (United States)

  2011-08-30

  ... DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Delegation of Authorities Notice is hereby given that I... Delegations of Authority, last published at 55 FR 9363 (March 13, 1990). Title I--Quality, Affordable Health... the Public Health Service Act. The delegation includes, but does not limit the authority to, directing...

 3. 78 FR 18594 - Delegation of Authorities

  Science.gov (United States)

  2013-03-27

  ... DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Delegation of Authorities Notice is hereby given that I... Delegations of Authority, last published at 55 FR 9363 (March 13, 1990). Affordable Care Act Title I--Quality... Programs. This delegation of authorities excludes the authority to issue regulations and to submit reports...

 4. 78 FR 1708 - Regulatory Flexibility Agenda

  Science.gov (United States)

  2013-01-08

  ... and Sale of Securities Through Crowdfunding Under Section 4(6) of the Securities Act of 1933. 534... Rule Stage 533. Rules Governing the Offer and Sale of Securities Through Crowdfunding Under Section 4(6... securities through crowdfunding under new section 4(6) of the Securities Act. Timetable: Action Date FR Cite...

 5. 77 FR 71833 - Tribal Consultation Policy

  Science.gov (United States)

  2012-12-04

  ... Relationship and Tribal Self- Determination B. Open Communications and Respect for Cultural Values and... viewed online in their entirety at: http://www.regulations.gov/#!docketDetail ;dct=FR%252BPR%252BN%252BO...-Government Relationship and Tribal Self-Determination One commenter recommended editing this section to...

 6. 76 FR 47055 - Emergency Restoration Plan (ERP)

  Science.gov (United States)

  2011-08-04

  ... (ERP) AGENCY: Rural Utilities Service, USDA. ACTION: Final rule. SUMMARY: The Rural Utilities Service... 12, 2004, at 69 FR 60541 requiring all borrowers to maintain an Emergency Response Plan (ERP) that... major natural or manmade disaster or other causes. This ERP requirement was not entirely new to the...

 7. 76 FR 79226 - Notice of Information Collection

  Science.gov (United States)

  2011-12-21

  ... Fran Teel, Office of the Chief Information Officer, Mail Suite 2U74, National Aeronautics and Space... or copies of the information collection instrument(s) and instructions should be directed to Fran... techniques or the use of other forms of information technology. Fran Teel, NASA PRA Clearance Officer. [FR...

 8. 75 FR 9589 - Agency Information Collection Extension

  Science.gov (United States)

  2010-03-03

  .... Respondents to this information collection request are typically the general public to include private... Energy homepage. DOE Directives, Regulations, and Standards Portal, http://www.directives.doe.gov/forms..., Director, Office of Procurement and Assistance Management, Department of Energy. [FR Doc. 2010-4371 Filed 3...

 9. 78 FR 663 - Decommissioning Planning During Operations

  Science.gov (United States)

  2013-01-04

  ...] Decommissioning Planning During Operations AGENCY: Nuclear Regulatory Commission. ACTION: Regulatory guide..., ``Decommissioning Planning During Operations.'' The guide describes a method that the NRC staff considers acceptable for use by holders of licenses in complying with the NRC's Decommissioning Planning Rule (DPR) (76 FR...

 10. 77 FR 31486 - Virginia Regulatory Program

  Science.gov (United States)

  2012-05-29

  ... United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit in Nat'l Mining Ass'n v. Kempthorne... Federal VER regulations promulgated by OSM on December 17, 1999 (64 FR 70766-70838). Nat'l Mining Ass'n v...

 11. 75 FR 43491 - Sunshine Act Meetings

  Science.gov (United States)

  2010-07-26

  ....-10:30 a.m., Wednesday July 21, 2010. Changes to Meeting: Meeting postponed. For a recorded message containing the latest agenda information, call (301) 504-7948. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Contact..., Bethesda, MD 20814 (301) 504-7923. Dated: July 21, 2010. . Todd A. Stevenson, Secretary. [FR Doc. 2010...

 12. 77 FR 27007 - Inland Waterways Navigation Regulations

  Science.gov (United States)

  2012-05-08

  ... inches, suitable for copying and electronic filing. If you submit them by mail and would like to know... to limit wake damage to vessels and shore structures (see 60 FR 35701-01). Because the Detroit River... that limiting speed south of the D33 stationary light is not necessary to prevent wake damage or to...

 13. 78 FR 15876 - Activation of Ice Protection

  Science.gov (United States)

  2013-03-13

  ...-0675; Amendment No. 121-363] RIN 2120-AJ43 Activation of Ice Protection AGENCY: Federal Aviation... On August 22, 2011, the FAA published a final rule entitled, ``Activation of Ice Protection,'' (76 FR... protection system. The FAA inadvertently wrote the amendatory language incorrectly to say that we were...

 14. Alpha decay 225Ac→221Fr

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kudrya, S.A.; Sergienko, V.A.; Gorozhankin, V.M.; Gromov, K.Ya.; Malikov, Sh.R.; Malov, L.A.; Fominykh, V.I.; Tsupko-Sitnikov, V.V.; Chumin, V.G.; Yakushev, E.A.

  2002-01-01

  In-depth investigation of (α-γ)-coincidences at the 225 Ac decay is carried out. Twenty-one new weak γ-rays are found; 18 γ-rays earlier ascribed to the 225 Ac decay are not confirmed. The quantitative analysis of the (α-γ)-coincidences makes it possible to find the intensity of population of 221 Fr levels by the α decay and multipolarities of five weak γ-transitions. The conversion electron spectrum is investigated in the range of 5-24 keV with a high (some 20 eV) energy resolution. A new M1 type 10.6-keV γ-transition is found. The proposed 225 Ac decay scheme includes 31 excited 221 Fr states. Parities are established for 16 of them. Possible spin values are proposed for 221 Fr levels. Properties of excited 221 Fr states are satisfactorily described by the quasiparticle-phonon nuclear model without the assumption of static octupole deformation

 15. 75 FR 81832 - Technical Service Provider Assistance

  Science.gov (United States)

  2010-12-29

  ... DEPARTMENT OF AGRICULTURE Natural Resources Conservation Service 7 CFR Part 652 Technical Service... as of Jan. 1, 2010, on page 565, in Sec. 652.2, the first definition for ``Technical service'' is removed. [FR Doc. 2010-32945 Filed 12-28-10; 8:45 am] BILLING CODE 1505-01-D ...

 16. 78 FR 22545 - Performance Review Board

  Science.gov (United States)

  2013-04-16

  ... FURTHER INFORMATION CONTACT: Harriette H. Charbonneau, Director of Human Resources, Federal Maritime... prescribed by the Office of Personnel Management, one or more performance review boards. The board shall..., Managing Director 15. Austin L. Schmitt, Director, Strategic Planning and Regulatory Review [FR Doc. 2013...

 17. 78 FR 32991 - Connect America Fund

  Science.gov (United States)

  2013-06-03

  ..., 2013. The full text of this document is available for public inspection during regular business hours.... Introduction 1. In the USF/ICC Transformation Order, 76 FR 73830, November 29, 2011, the Commission... the USF/ICC Transformation Order, an unsubsidized competitor in areas where the price cap carrier will...

 18. 78 FR 70881 - Connect America Fund

  Science.gov (United States)

  2013-11-27

  ... this document is available for inspection and copying during normal business hours in the FCC Reference.../Daily_Releases/Daily_Business/2013/db1031/DA-13-2115A1.pdf . I. Introduction 1. In the USF/ICC Transformation Order, 78 FR 38227, June 26, 2013, the Federal Communications Commission (Commission...

 19. 77 FR 15933 - Conservation Loan Program

  Science.gov (United States)

  2012-03-19

  ... to these regulations based on the comments. FSA is making a minor amendment to the definition of... key decision making for the entity and could be the ones making the important decisions regarding... interim rule (75 FR 54005-54016) on September 3, 2010, to add CL loan making and servicing provisions to...

 20. 77 FR 3772 - Economic Impact Policy

  Science.gov (United States)

  2012-01-25

  ... new petrochemical facility in Mexico. The financed amount associated with the U.S. export contract... its products primarily within Mexico, and also to the U.S., Central America, and South America... in the Federal Register. Angela Mariana Freyre, Senior Vice President and General Counsel. [FR Doc...

 1. 78 FR 72451 - Net Investment Income Tax

  Science.gov (United States)

  2013-12-02

  ... Net Investment Income Tax AGENCY: Internal Revenue Service (IRS), Treasury. ACTION: Withdrawal of... computation of net investment income. The regulations affect individuals, estates, and trusts whose incomes meet certain income thresholds. DATES: The proposed rule published December 5, 2012 (77 FR 72612), is...

 2. 76 FR 53376 - Definition of Solid Waste

  Science.gov (United States)

  2011-08-26

  ... regulated under subtitle C of the Resource Conservation and Recovery Act. The purpose of these proposed revisions is to ensure that the recycling regulations, as implemented, encourage reclamation in a way that... Resource Conservation and Recovery Act (76 FR 44094). The purpose of these proposed revisions is to ensure...

 3. 76 FR 23502 - Fee-Generating Cases

  Science.gov (United States)

  2011-04-27

  ... LEGAL SERVICES CORPORATION 45 CFR Part 1609 Fee-Generating Cases AGENCY: Legal Services... on fee-generating cases to clarify that it applies only to LSC and private non-LSC funds. DATES: This... fee-generating cases to clarify that it applies only to LSC and private non-LSC funds. 76 FR 6381. On...

 4. 75 FR 75187 - Sunshine Act Meeting

  Science.gov (United States)

  2010-12-02

  ... SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Sunshine Act Meeting Notice is hereby given, pursuant to the provisions of the Government in the Sunshine Act, Public Law 94-409, that the Securities and Exchange.... Elizabeth M. Murphy, Secretary. [FR Doc. 2010-30407 Filed 11-30-10; 4:15 pm] BILLING CODE 8011-01-P ...

 5. 75 FR 9246 - Cooperative Share Loan Insurance

  Science.gov (United States)

  2010-03-01

  ... DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT [Docket No. FR-5376-N-14] Cooperative Share Loan... comments on the subject proposal. New guidance for cooperative housing loan insurance will be published to update existing policies, and better enable mortgagees to submit cooperative share loans for FHA...

 6. 76 FR 18348 - Required Scale Tests

  Science.gov (United States)

  2011-04-04

  ... RIN 0580-AB10 Required Scale Tests AGENCY: Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration... published a document in the Federal Register on January 20, 2011 (76 FR 3485), defining required scale tests... the last sentence of paragraph (a) to read as follows: Sec. 201.72 Scales; testing of. (a...

 7. 76 FR 51847 - Air Cargo Screening

  Science.gov (United States)

  2011-08-18

  ... apply to international inbound cargo. \\2\\ 74 FR 47672. The IFR provides detailed information on TSA's... Chain Management Professionals, Express Delivery and Logistics Association, International Air Transport... use in other countries for international inbound cargo. TSA Response: TSA is working closely with its...

 8. 76 FR 1402 - Sunshine Act Notice

  Science.gov (United States)

  2011-01-10

  ..., Washington, DC 20425. Briefing Agenda This briefing is open to the public. Topic: Gender and the Wage Gap I... COMMISSION ON CIVIL RIGHTS Sunshine Act Notice AGENCY: United States Commission on Civil Rights. ACTION: Notice of cancelled meeting. SUMMARY: On December 8, 2010 (75 FR 76395), the U.S. Commission on...

 9. 75 FR 49510 - Credit Watch Termination Initiative

  Science.gov (United States)

  2010-08-13

  ... DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT [Docket No. FR-5411-N-02] Credit Watch Termination Initiative AGENCY: Office of the Assistant Secretary for Housing--Federal Housing Commissioner, HUD. ACTION... FHA Credit Watch Termination Initiative. This notice includes a list of mortgagees which have had...

 10. 75 FR 17944 - Credit Watch Termination Initiative

  Science.gov (United States)

  2010-04-08

  ... DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT [Docket No. FR-5411-N-01] Credit Watch Termination Initiative AGENCY: Office of the Assistant Secretary for Housing--Federal Housing Commissioner, HUD. ACTION... FHA Credit Watch Termination Initiative. This notice includes a list of mortgagees which have had...

 11. 77 FR 71400 - Procurement List, Additions

  Science.gov (United States)

  2012-11-30

  .... Contracting Activity: DEFENSE LOGISTICS AGENCY TROOP SUPPORT, PHILADELPHIA, PA. Coverage: C-List for 100% of the requirement of the Department of Defense, as aggregated by the Defense Logistics Agency Troop... ARMY, W071 ENDIST KANSAS CITY, KANSAS CITY, MO. Barry S. Lineback, Director, Business Operations. [FR...

 12. 77 FR 6619 - Community Advantage Pilot Program

  Science.gov (United States)

  2012-02-08

  ... access to capital for small businesses and entrepreneurs in underserved markets, SBA is issuing this... (``CA Pilot Program'') (76 FR 9626). The CA Pilot Program was introduced to increase SBA-guaranteed... small businesses and entrepreneurs in underserved markets, SBA is issuing this Notice to revise several...

 13. 77 FR 34783 - Highly Pathogenic Avian Influenza

  Science.gov (United States)

  2012-06-12

  ... [Docket No. APHIS-2006-0074] RIN 0579-AC36 Highly Pathogenic Avian Influenza AGENCY: Animal and Plant... regions where any subtype of highly pathogenic avian influenza (HPAI) is considered to exist. The interim... avian influenza (HPAI). On January 24, 2011, we published in the Federal Register (76 FR 4046-4056...

 14. 78 FR 3041 - Proposed Collection; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-01-15

  ... marital relationships. The circumstances requiring an applicant to submit documentary evidence of marriage are prescribed in 20 CFR 219.30. In the absence of documentary evidence, the RRB needs to determine if..., Chief of Information Resources Management. [FR Doc. 2013-00613 Filed 1-14-13; 8:45 am] BILLING CODE 7905...

 15. 78 FR 73504 - Procurement List; Proposed Additions

  Science.gov (United States)

  2013-12-06

  ... Logistics Support Detachment, Undisclosed Location*, Ft. Belvoir, VA. NPA: MVLE, Inc., Springfield, VA. Contracting Activity: Directorate of Contracting Procurement Logistics Support Detachment, Fort Belvoir, VA.... Lineback, Director, Business Operations. [FR Doc. 2013-29139 Filed 12-5-13; 8:45 am] BILLING CODE 6353-01-P ...

 16. 76 FR 18894 - Oil Pollution Prevention

  Science.gov (United States)

  2011-04-06

  ... ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 40 CFR Part 112 Oil Pollution Prevention CFR Correction In Title 40 of the Code of Federal Regulations, Parts 100 to 135, revised as of July 1, 2010, on page 71, in Appendix E to Part 112, the second section 5.1 is removed. [FR Doc. 2011-8328 Filed 4-5-11; 8:45 am...

 17. 76 FR 58716 - Telemarketing Sales Rule

  Science.gov (United States)

  2011-09-22

  ... FEDERAL TRADE COMMISSION 16 CFR Part 310 Telemarketing Sales Rule AGENCY: Federal Trade Commission... Telemarketing Sales Rule in the Federal Register on August 10, 2010 (75 FR 48458), with new provisions to..., Division of Marketing Practices, Bureau of Consumer Protection, Federal Trade Commission, Washington, DC...

 18. 77 FR 18767 - Boating Infrastructure Grant Program

  Science.gov (United States)

  2012-03-28

  ... the availability of the grants themselves as well as the jobs created to construct facilities... satisfaction. The Service published the BIG final rule in the Federal Register [66 FR 5282] on January 18, 2001... also state the consequences of unauthorized use. Section 86.78 How must I treat program income? This...

 19. 78 FR 72537 - Credit Union Service Organizations

  Science.gov (United States)

  2013-12-03

  ... record retention timeframes for audit and tax purposes. Parallel amendments are made in the final rule to... of its financial statements by a licensed certified public accountant. \\12\\ 73 FR 79312 (Dec. 29... information, including the CUSO's legal name; tax identification number (e.g., EIN); address; telephone number...

 20. 78 FR 68480 - National Science Board

  Science.gov (United States)

  2013-11-14

  ... business, as follows: Date and Time: Monday, November 18, 2013 at 11:00 a.m. EST. Subject Matter: Consideration of nominations for honorary awards. Status: Closed. This meeting will be held by teleconference... 22230. Telephone: (703) 292-7000. Ann Bushmiller, NSB Senior Legal Counsel. [FR Doc. 2013-27199 Filed 11...

 1. 76 FR 22625 - Reporting of Security Issues

  Science.gov (United States)

  2011-04-22

  ...) Accessing the Government Printing Office's Web page at http://www.gpoaccess.gov/fr/index.html ; or (3... violations, threat information or criminal activities, vulnerabilities and intelligence was put in place...://data.bls.gov/cgi-bin/print.pl/oes/2009/may/naics2_48-49.htm and http://www.bls.gov/cpi/cpid1012.pdf...

 2. 78 FR 45168 - Acquisition Regulations: Export Control

  Science.gov (United States)

  2013-07-26

  ... DEPARTMENT OF ENERGY 48 CFR Parts 925, 952 and 970 RIN 1991-AB99 Acquisition Regulations: Export... (78 FR 35195) to amend the Department of Energy Acquisition Regulation (DEAR) to add export control... ``DEAR: Export Control and RIN 1991-AB99,'' by any of the following methods: Federal eRulemaking Portal...

 3. 77 FR 4999 - Decision and Order Granting a Waiver to LG From the Department of Energy Clothes Washer Test...

  Science.gov (United States)

  2012-02-01

  ..., 2011)); (76 FR 79666 (Dec. 22, 2011)) and Samsung (76 FR 13169 (Mar. 10, 2011)); 76 FR 50207 (Aug. 12... consideration of all the material that was submitted by LG, the waivers granted to Whirlpool, GE, Samsung and... clothes washer products for compliance, marketing, or other purposes only to the extent that such products...

 4. 78 FR 55225 - Determination of Attainment for the Chico Nonattainment Area for the 2006 Fine Particle Standard...

  Science.gov (United States)

  2013-09-10

  ...); and 75 FR 27944 (May 19, 2010) (Coso Junction, California area). Thus EPA has established that, under... Office of Management and Budget under Executive Order 12866 (58 FR 51735, October 4, 1993); Does not... based on health or safety risks subject to Executive Order 13045 (62 FR 19885, April 23, 1997); Is not a...

 5. 75 FR 60281 - National Public Lands Day, 2010

  Science.gov (United States)

  2010-09-29

  .... Every September, thousands of Americans volunteer their time and talents to protect our parks, national... hundred and thirty-fifth. (Presidential Sig.) [FR Doc. 2010-24646 Filed 9-28-10; 11:15 am] Billing code...

 6. 78 FR 73683 - International Day of Persons With Disabilities, 2013

  Science.gov (United States)

  2013-12-06

  ... injustice to stand denies itself the full talents and contributions of individuals with disabilities. I was.... (Presidential Sig.) [FR Doc. 2013-29397 Filed 12-5-13; 11:15 am] Billing code 3295-F4 ...

 7. 75 FR 29988 - Civil Nuclear Trade Advisory Committee Public Meeting

  Science.gov (United States)

  2010-05-28

  ..., treaties and regulations, advocacy, and talent and education. Public Participation: The meeting will be... Secretary for Manufacturing, Acting. [FR Doc. 2010-12814 Filed 5-27-10; 8:45 am] BILLING CODE 3510-DR-P ...

 8. 77 FR 13571 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2012-03-07

  ... be deleted. A0210-130 DALO Laundry Accounting Files (April 12, 1999, 64 FR 17641). Reason: The... schedule; therefore, the system of records notice can be deleted. A0600-8-104g AHRC Career Management...

 9. 78 FR 7852 - Qualification of Drivers; Exemption Applications; Diabetes Mellitus

  Science.gov (United States)

  2013-02-04

  ... license from New York. Isaias Gomez Mr. Gomez, 54, has had ITDM since 2009. His endocrinologist examined..., Associate Administrator for Policy. [FR Doc. 2013-02268 Filed 2-1-13; 8:45 am] BILLING CODE P ...

 10. 77 FR 9632 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2012-02-17

  .... Mail: Federal Docket Management System Office, 4800 Mark Center Drive, East Tower, 2nd Floor, Suite..., payroll office and payroll records, including automated payroll systems.'' * * * * * [FR Doc. 2012-3720...

 11. 76 FR 23568 - Civil Nuclear Trade Advisory Committee Public Meeting

  Science.gov (United States)

  2011-04-27

  ... registrants requesting to make statements is greater than can be reasonably accommodated during the meeting... meeting. Man K. Cho, Acting Director, Office of Energy and Environmental Industries. [FR Doc. 2011-10149...

 12. 76 FR 24538 - Draft Regulatory Guide: Issuance, Availability

  Science.gov (United States)

  2011-05-02

  ... with the motor starter for electric motors on motor-operated valves. This method would ensure that the..., Division of Engineering, Office of Nuclear Regulatory Research. [FR Doc. 2011-10561 Filed 4-29-11; 8:45 am...

 13. 75 FR 42453 - National Cancer Institute; Notice of Meeting

  Science.gov (United States)

  2010-07-21

  ... to the public, with attendance limited to space available. Individuals who plan to attend and need..., Director, Office of Federal Advisory Committee Policy. [FR Doc. 2010-17813 Filed 7-20-10; 8:45 am] BILLING...

 14. 77 FR 22332 - Center for Scientific Review; Notice of Meeting

  Science.gov (United States)

  2012-04-13

  ... meeting will be open to the public with attendance limited to space available. Individuals who plan to... Advisory Committee Policy. [FR Doc. 2012-8919 Filed 4-12-12; 8:45 am] BILLING CODE 4140-01-P ...

 15. 78 FR 19497 - Center for Scientific Review; Notice of Meeting

  Science.gov (United States)

  2013-04-01

  ... meeting will be open to the public, with attendance limited to space available. Individuals who plan to..., Program Analyst, Office of Federal Advisory Committee Policy. [FR Doc. 2013-07419 Filed 3-29-13; 8:45 am...

 16. 77 FR 59202 - Center for Scientific Review; Notice of Meeting

  Science.gov (United States)

  2012-09-26

  ... meeting will be open to the public, with attendance limited to space available. Individuals who plan to... Advisory Committee Policy. [FR Doc. 2012-23624 Filed 9-25-12; 8:45 am] BILLING CODE 4140-01-P ...

 17. 78 FR 15932 - Submission for OMB Review; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-03-13

  ... implemented new requirements under Amendment 16 for establishing acceptable biological catch (ABC), annual..., Management Analyst, Office of the Chief Information Officer. [FR Doc. 2013-05720 Filed 3-12-13; 8:45 am...

 18. 76 FR 25692 - Ocean Transportation Intermediary License; Revocation

  Science.gov (United States)

  2011-05-05

  ...: 169094N. Name : Trans Port Agencies, Inc. Address: 1790 Yardley-Langhorne Road, Suite 202, Yardley, PA... Certification and Licensing. [FR Doc. 2011-10932 Filed 5-4-11; 8:45 am] BILLING CODE 6730-01-P ...

 19. 78 FR 62313 - General Pulaski Memorial Day, 2013

  Science.gov (United States)

  2013-10-16

  ... the laws of the United States, do hereby proclaim October 11, 2013, as General Pulaski Memorial Day. I...- eighth. (Presidential Sig.) [FR Doc. 2013-24502 Filed 10-15-13; 8:45 am] Billing code 3295-F4 ...

 20. 78 FR 66611 - National Alzheimer's Disease Awareness Month, 2013

  Science.gov (United States)

  2013-11-05

  ... Constitution and the laws of the United States, do hereby proclaim November 2013 as National Alzheimer's...- eighth. (Presidential Sig.) [FR Doc. 2013-26670 Filed 11-4-13; 11:15 am] Billing code 3295-F4 ...

 1. 77 FR 31327 - Pacific Fishery Management Council; Public Meeting

  Science.gov (United States)

  2012-05-25

  ... Fishery Management Council; Public Meeting AGENCY: National Marine Fisheries Service (NMFS), National... fisheries, including Columbia River fisheries issues, the NOAA Habitat Blueprint, and the Council's.... Thompson, Acting Director, Office of Sustainable Fisheries, National Marine Fisheries Service. [FR Doc...

 2. Redundancy proves its worth in FR Germany [emergency power supplies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simon, M.

  1987-01-01

  An analysis of loss of power events at nuclear power stations in FR Germany has confirmed the data used in the German risk study and underlined the advantages of providing a high degree of redundancy in emergency power supplies. (author)

 3. 75 FR 29211 - Changes in Flood Elevation Determinations

  Science.gov (United States)

  2010-05-25

  ..., Regulatory Planning and Review, 58 FR 51735. Executive Order 13132, Federalism. This final rule involves no...-0320P). 21, 2009; Rock Kaumo, Mayor, City of Springs Daily Rock Springs, 212 D Rocket[dash]Miner. Street...

 4. 75 FR 7956 - Changes in Flood Elevation Determinations

  Science.gov (United States)

  2010-02-23

  ... Executive Order 12866 of September 30, 1993, Regulatory Planning and Review, 58 FR 51735. Executive Order... Springs, 212 D Rocket Miner. Street, Rock Springs, WY 82901. (Catalog of Federal Domestic Assistance No...

 5. 78 FR 76190 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-12-16

  ... Pennington, Chief Financial Officer. [FR Doc. 2013-29769 Filed 12-13-13; 8:45 am] BILLING CODE 4910-06-P ... transportation pathways and the important role these sectors of transportation play in the overall national...

 6. 78 FR 77553 - Proposed Agency Information Collection Activities; Comment Request

  Science.gov (United States)

  2013-12-23

  ...-3520. Issued in Washington, DC, on December 3, 2013. Rebecca Pennington, Chief Financial Officer. [FR... role these sectors of transportation play in the overall national economy, FRA is requesting OMB to...

 7. Effective Dark Matter Halo Catalog in f(R) Gravity.

  Science.gov (United States)

  He, Jian-Hua; Hawken, Adam J; Li, Baojiu; Guzzo, Luigi

  2015-08-14

  We introduce the idea of an effective dark matter halo catalog in f(R) gravity, which is built using the effective density field. Using a suite of high resolution N-body simulations, we find that the dynamical properties of halos, such as the distribution of density, velocity dispersion, specific angular momentum and spin, in the effective catalog of f(R) gravity closely mimic those in the cold dark matter model with a cosmological constant (ΛCDM). Thus, when using effective halos, an f(R) model can be viewed as a ΛCDM model. This effective catalog therefore provides a convenient way for studying the baryonic physics, the galaxy halo occupation distribution and even semianalytical galaxy formation in f(R) cosmologies.

 8. 78 FR 56899 - Blood Products Advisory Committee; Notice of Meeting

  Science.gov (United States)

  2013-09-16

  ... Laboratory of Biochemistry and Vascular Biology, Division of Hematology, Office of Blood Research and Review... Associate Commissioner for Special Medical Programs. [FR Doc. 2013-22423 Filed 9-13-13; 8:45 am] BILLING...

 9. 77 FR 19052 - Actions Taken at March 15, 2012, Meeting

  Science.gov (United States)

  2012-03-29

  ....900 mgd (peak day). 2. Project Sponsor and Facility: Empire Kosher Poultry, Inc., Walker Township.... Dated: March 23, 2012. Thomas W. Beauduy, Deputy Executive Director. [FR Doc. 2012-7528 Filed 3-28-12; 8...

 10. 75 FR 67145 - Sunshine Notice: Board of Directors Meeting

  Science.gov (United States)

  2010-11-01

  ... public 10:15 a.m.) 1. Reports 2. Finance Project--Democratic Republic of Congo 3. Approval of September.... Connie M. Downs, Corporate Secretary, Overseas Private Investment Corporation. [FR Doc. 2010-27632 Filed...

 11. 77 FR 70875 - Department of State Performance Review Board Members

  Science.gov (United States)

  2012-11-27

  ..., Department of State; Kevin P. O'Keefe, Director, Office of Plans, Policy, and Analysis, Bureau of Political...-Greenfield, Director General of the Foreign Service and Director of Human Resources, Department of State. [FR...

 12. 77 FR 5873 - Qualification of Drivers; Exemption Applications; Diabetes Mellitus

  Science.gov (United States)

  2012-02-06

  ...-2011-0326] Qualification of Drivers; Exemption Applications; Diabetes Mellitus AGENCY: Federal Motor... diabetes mellitus (ITDM) from operating commercial motor vehicles (CMVs) in interstate commerce. The... diabetes exemption applications from fifteen individuals and requested comments from the public (76 FR...

 13. 77 FR 34125 - Indexing the Annual Operating Revenues of Railroads

  Science.gov (United States)

  2012-06-08

  ... (1992), raised the revenue classification level for Class I railroads from $50 million (1978 dollars) to..., William F. Huneke, Director, Office of Economics. Jeffrey Herzig, Clearance Clerk. [FR Doc. 2012-13938...

 14. 75 FR 57553 - Indexing the Annual Operating Revenues of Railroads

  Science.gov (United States)

  2010-09-21

  ... (1992) raised the revenue classification level for Class I railroads from $50 million (1978 dollars) to... the Board, William F. Huneke, Director, Office of Economics. Jeffrey Herzig, Clearance Clerk. [FR Doc...

 15. 76 FR 52384 - Indexing the Annual Operating Revenues of Railroads

  Science.gov (United States)

  2011-08-22

  ... level for Class I railroads from $50 million (1978 dollars) to $250 million (1991 dollars), effective... Board, William F. Huneke, Director, Office of Economics. Jeffrey Herzig, Clearance Clerk. [FR Doc. 2011...

 16. 78 FR 56837 - 2012 Liquid Chemical Categorization Updates

  Science.gov (United States)

  2013-09-16

  ..., liquefied gases, and compressed gases that have been approved for maritime transportation in bulk, and that... Commercial Regulations and Standards, U.S. Coast Guard. [FR Doc. 2013-22412 Filed 9-13-13; 8:45 am] BILLING...

 17. 76 FR 54740 - New England Fishery Management Council; Public Meeting

  Science.gov (United States)

  2011-09-02

  ... Meeting; 2. Review and provide feedback regarding the Draft Terms of Reference (TOR) for the upcoming... Fisheries, National Marine Fisheries Service. [FR Doc. 2011-22453 Filed 9-1-11; 8:45 am] BILLING CODE 3510...

 18. 77 FR 2342 - Fifth Meeting: RTCA, Next Gen Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2012-01-17

  ... approval of September 29, 2011 meeting summary/ NACSC TORs Revisions Chairman's Report--Chairman Barger..., Federal Aviation Administration. [FR Doc. 2012-540 Filed 1-13-12; 8:45 am] BILLING CODE 4910-13-P ...

 19. 78 FR 54669 - Exxon Valdez Oil Spill Public Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2013-09-05

  .... ADDRESSES: First floor conference room, Glenn Olds Hall, 4210 University Drive, Anchorage, Alaska. FOR... public. Willie R. Taylor, Director, Office of Environmental Policy and Compliance. [FR Doc. 2013-21569...

 20. 75 FR 61998 - Programs for Specific Positions and Examinations (Miscellaneous)

  Science.gov (United States)

  2010-10-07

  ... professional responsibility. However, on July 18, 2008, OPM published an interim rule, at 73 FR 41235... require as to lawyers serving as ALJs.'' OPM is considering whether the licensure requirement for...

 1. 78 FR 14287 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2013-03-05

  ... by Defense Finance and Accounting Service (DFAS) and is covered by DFAS Systems of Records Notice T5500b, Integrated Garnishment System (IGS) (September 19, 2012, 77 FR 58106). Paper records previously...

 2. 78 FR 23252 - Ocean Transportation Intermediary License Revocations

  Science.gov (United States)

  2013-04-18

  .... Address: Giralda Farms, Madison Avenue, Madison, NJ 07940. Date Revoked: March 29, 2013. Reason: Failed to... maintain a valid bond. James A. Nussbaumer, Deputy Director, Bureau of Certification and Licensing. [FR Doc...

 3. 76 FR 56857 - New York Disaster Number NY-00108

  Science.gov (United States)

  2011-09-14

  ... Counties: (Economic Injury Loans Only): New York: Herkimer, Madison, Oneida All other information in the...) James E. Rivera, Associate Administrator for Disaster Assistance. [FR Doc. 2011-23428 Filed 9-13-11; 8...

 4. 76 FR 54521 - Montana Disaster Number MT-00062

  Science.gov (United States)

  2011-09-01

  ..., Broadwater, Carter, Chouteau, Fallon, Flathead, Golden Valley, Madison, Park, Phillips, Pondera, Powell... 59008) James E. Rivera, Associate Administrator for Disaster Assistance. [FR Doc. 2011-22419 Filed 8-31...

 5. 76 FR 33395 - Tennessee; Disaster Number TN-00052

  Science.gov (United States)

  2011-06-08

  ..., Johnson, Lake, Madison, Mcminn, Mcnairy, Monroe, Rhea, Shelby, Weakley. All other information in the...) James E. Rivera, Associate Administrator for Disaster Assistance. [FR Doc. 2011-14163 Filed 6-7-11; 8:45...

 6. 75 FR 34960 - Import Administration IA ACCESS Pilot Program

  Science.gov (United States)

  2010-06-21

  ... the Federal Register at 75 FR 32341. The reference to the Docket No. ITA- 2010-XXXX, which is provided... ``Docket No. ITA-2010-XXXX'' to read ``Docket No. ITA-2010-0002.'' Furthermore, in the same paragraph, that...

 7. 75 FR 81247 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2010-12-27

  ... Control Records system of records is also covered by the Defense Finance and Accounting System T7330a... Defense Finance and Accounting System T7332, Defense Debt Management System (February 17, 2009, 74 FR 7665...

 8. 76 FR 67246 - Petition for Exemption; Summary of Petition Received

  Science.gov (United States)

  2011-10-31

  ... the legal status of the petition or its final disposition. DATES: Comments on this petition must... developing oil fields located in the Kurdistan region of Iraq. [FR Doc. 2011-28145 Filed 10-28-11; 8:45 am...

 9. 76 FR 45648 - Petition for Exemption; Summary of Petition Received

  Science.gov (United States)

  2011-07-29

  ... petitioner requests relief from the single-failure requirement for uncontrolled high-thrust failures as they may affect a limited flight envelope of the Gulfstream Model G280 airplane. [FR Doc. 2011-19221 Filed...

 10. 75 FR 79049 - Final Regulatory Guide: Issuance, Availability

  Science.gov (United States)

  2010-12-17

  ... opened in transit. This guide also incorporates suggestions for ensuring that TIDs are properly applied..., Division of Engineering, Office of Nuclear Regulatory Research. [FR Doc. 2010-31729 Filed 12-16-10; 8:45 am...

 11. 76 FR 39812 - Modoc County Resource Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2011-07-07

  ... Coordinator, Stephen Riley at (530) 233-8705. SUPPLEMENTARY INFORMATION: The business meeting on July 11, 2011... meeting. Dated: June 23, 2011. Kimberly H. Anderson, Forest Supervisor. [FR Doc. 2011-17022 Filed 7-6-11...

 12. 78 FR 53732 - Marine Mammals; File No. 14325

  Science.gov (United States)

  2013-08-30

  ... the identity of the Principal Investigator from Dr. Lorrie Rea to Michael Rehberg. The permit was amended on July 12, 2012 (77 FR 38587), to include: manual restraint of pups in the eastern Distinct...

 13. 75 FR 43494 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2010-07-26

  ... number and title, by any of the following methods: Federal Rulemaking Portal: http://www.regulations.gov... Personnel Records (June 19, 2006; 71 FR 35356) and OPM Gov-5, Recruiting, Examining, and Placement Records...

 14. 76 FR 52322 - Privacy Act of 1974; System of Records

  Science.gov (United States)

  2011-08-22

  ... number and title, by any of the following methods: * Federal Rulemaking Portal: http://www.regulations... duplicative of OPM/GOVT-5 Recruiting, Examining, and Placement Records (June 19, 2006, 71 FR 35351), and can...

 15. Clustering of galaxies with f(R) gravity

  Science.gov (United States)

  Capozziello, Salvatore; Faizal, Mir; Hameeda, Mir; Pourhassan, Behnam; Salzano, Vincenzo; Upadhyay, Sudhaker

  2018-02-01

  Based on thermodynamics, we discuss the galactic clustering of expanding Universe by assuming the gravitational interaction through the modified Newton's potential given by f(R) gravity. We compute the corrected N-particle partition function analytically. The corrected partition function leads to more exact equations of state of the system. By assuming that the system follows quasi-equilibrium, we derive the exact distribution function that exhibits the f(R) correction. Moreover, we evaluate the critical temperature and discuss the stability of the system. We observe the effects of correction of f(R) gravity on the power-law behaviour of particle-particle correlation function also. In order to check the feasibility of an f(R) gravity approach to the clustering of galaxies, we compare our results with an observational galaxy cluster catalogue.

 16. 75 FR 72719 - Approval and Promulgation of Implementation Plans; Idaho

  Science.gov (United States)

  2010-11-26

  ... result of implementing Idaho's PSD/NSR rules will be consistent with EPA's position on the Federal 2002... its NSR rules (Boise-Ada County CO, 67 FR 65713 (October 28, 2002; eff. December 27, 2002); Ada County...

 17. 78 FR 63158 - United States Standards for Grades of Okra

  Science.gov (United States)

  2013-10-23

  ...: Agricultural Marketing Service, USDA. ACTION: Final notice. SUMMARY: The Agricultural Marketing Service (AMS... 17, 2013. Rex A. Barnes, Associate Administrator, Agricultural Marketing Service. [FR Doc. 2013-24818... / Wednesday, October 23, 2013 / Notices#0;#0; [[Page 63158

 18. 75 FR 69459 - Importer of Controlled Substances; Notice of Application

  Science.gov (United States)

  2010-11-12

  ... Technologies LLC., 11400 Burnet Road, Suite 4010, Austin, Texas 78758, made application by renewal to the Drug...). As noted in a previous notice published in the Federal Register on September 23, 1975, (40 FR 43745...

 19. THE LIFETIME AND POWERS OF FR IIs IN GALAXY CLUSTERS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Antognini, Joe; Bird, Jonathan; Martini, Paul, E-mail: antognini@astronomy.ohio-state.edu, E-mail: bird@astronomy.ohio-state.edu, E-mail: martini@astronomy.ohio-state.edu [Department of Astronomy, Ohio State University, 140 W 18th Avenue, Columbus, OH 43210 (United States)

  2012-09-10

  We have identified and studied a sample of 151 FR IIs found in brightest cluster galaxies (BCGs) in the MaxBCG cluster catalog with data from FIRST and NVSS. We have compared the radio luminosities and projected lengths of these FR IIs to the projected length distribution of a range of mock catalogs generated by an FR II model and estimate the FR II lifetime to be 1.9 Multiplication-Sign 10{sup 8} yr. The uncertainty in the lifetime calculation is a factor of two, primarily due to uncertainties in the intracluster medium (ICM) density and the FR II axial ratio. We furthermore measure the jet power distribution of FR IIs in BCGs and find that it is well described by a log-normal distribution with a median power of 1.1 Multiplication-Sign 10{sup 37} W and a coefficient of variation of 2.2. These jet powers are nearly linearly related to the observed luminosities, and this relation is steeper than many other estimates, although it is dependent on the jet model. We investigate correlations between FR II and cluster properties and find that galaxy luminosity is correlated with jet power. This implies that jet power is also correlated with black hole mass, as the stellar luminosity of a BCG should be a good proxy for its spheroid mass and therefore the black hole mass. Jet power, however, is not correlated with cluster richness, nor is FR II lifetime strongly correlated with any cluster properties. We calculate the enthalpy of the lobes to examine the impact of the FR IIs on the ICM and find that heating due to adiabatic expansion is too small to offset radiative cooling by a factor of at least six. In contrast, the jet power is approximately an order of magnitude larger than required to counteract cooling. We conclude that if feedback from FR IIs offsets cooling of the ICM, then heating must be primarily due to another mechanism associated with FR II expansion.

 20. On the 221 Rn → 221 Fr decay scheme

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gromov, K.Ya.; Norseev, Yu.V.; Samatov, Zh.K.; Fominykh, V.I.; Chumin, V.G.; Kudrya, S.A.; Sergienko, V.A.

  2002-01-01

  The results of investigating the 221 Rnβ - - decay and the 225 Ac α-decay are compared. It is shown that 221 Fr levels at 145.9 and 393.2 keV are excited at the 221 Rn decay. Intensities and reduced probabilities of the β - - decay to the 221 Fr levels are determined. A conclusion is drawn that the parity of the 221 Rn ground state is positive

 1. Possible antigravity regions in F(R) theory?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bamba, Kazuharu, E-mail: bamba@kmi.nagoya-u.ac.jp [Kobayashi-Maskawa Institute for the Origin of Particles and the Universe, Nagoya University, Nagoya 464-8602 (Japan); Nojiri, Shin' ichi, E-mail: nojiri@phys.nagoya-u.ac.jp [Kobayashi-Maskawa Institute for the Origin of Particles and the Universe, Nagoya University, Nagoya 464-8602 (Japan); Department of Physics, Nagoya University, Nagoya 464-8602 (Japan); Odintsov, Sergei D., E-mail: odintsov@ieec.uab.es [Department of Physics, Nagoya University, Nagoya 464-8602 (Japan); Instituciò Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Barcelona (Spain); Institut de Ciencies de l' Espai (CSIC-IEEC), Campus UAB, Facultat de Ciencies, Torre C5-Par-2a pl, E-08193 Bellaterra (Barcelona) (Spain); Tomsk State Pedagogical University, Kievskaya Avenue, 60, 634061, Tomsk (Russian Federation); Sáez-Gómez, Diego, E-mail: diego.saezgomez@uct.ac.za [Astrophysics, Cosmology and Gravity Centre (ACGC) and Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of Cape Town, Rondebosch 7701, Cape Town (South Africa); Fisika Teorikoaren eta Zientziaren Historia Saila, Zientzia eta Teknologia Fakultatea, Euskal Herriko Unibertsitatea, 644 Posta Kutxatila, 48080 Bilbao (Spain)

  2014-03-07

  We construct an F(R) gravity theory corresponding to the Weyl invariant two scalar field theory. We investigate whether such F(R) gravity can have the antigravity regions where the Weyl curvature invariant does not diverge at the Big Bang and Big Crunch singularities. It is revealed that the divergence cannot be evaded completely but can be much milder than that in the original Weyl invariant two scalar field theory.

 2. Holographic dark energy and f(R) gravity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aghamohammadi, A [Faculty of Science, Islamic Azad University of Sanandaj, Sanandaj (Iran, Islamic Republic of); Saaidi, Kh, E-mail: ksaaidi@uok.ac.ir, E-mail: agha35484@yahoo.com [Department of Physics, Faculty of Science, University of Kurdistan, Sanandaj (Iran, Islamic Republic of)

  2011-02-15

  We investigate the corresponding relation between f(R) gravity and holographic dark energy. We introduce a type of energy density from f(R) that has the same role as holographic dark energy. We obtain the differential equation that specifies the evolution of the introduced energy density parameter based on a varying gravitational constant. We discover the relation for the equation of state parameter for low redshifts that contains varying G correction.

 3. Extension of loop quantum gravity to f(R) theories.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Xiangdong; Ma, Yongge

  2011-04-29

  The four-dimensional metric f(R) theories of gravity are cast into connection-dynamical formalism with real su(2) connections as configuration variables. Through this formalism, the classical metric f(R) theories are quantized by extending the loop quantization scheme of general relativity. Our results imply that the nonperturbative quantization procedure of loop quantum gravity is valid not only for general relativity but also for a rather general class of four-dimensional metric theories of gravity.

 4. Possible antigravity regions in F(R) theory?

  Science.gov (United States)

  Bamba, Kazuharu; Nojiri, Shin'ichi; Odintsov, Sergei D.; Sáez-Gómez, Diego

  2014-03-01

  We construct an F(R) gravity theory corresponding to the Weyl invariant two scalar field theory. We investigate whether such F(R) gravity can have the antigravity regions where the Weyl curvature invariant does not diverge at the Big Bang and Big Crunch singularities. It is revealed that the divergence cannot be evaded completely but can be much milder than that in the original Weyl invariant two scalar field theory.

 5. Possible antigravity regions in F(R) theory?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bamba, Kazuharu; Nojiri, Shin'ichi; Odintsov, Sergei D.; Sáez-Gómez, Diego

  2014-01-01

  We construct an F(R) gravity theory corresponding to the Weyl invariant two scalar field theory. We investigate whether such F(R) gravity can have the antigravity regions where the Weyl curvature invariant does not diverge at the Big Bang and Big Crunch singularities. It is revealed that the divergence cannot be evaded completely but can be much milder than that in the original Weyl invariant two scalar field theory.

 6. Japanese FR Deployment Scenario Study after the Fukushima Accident

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ono, Kiyoshi; Shiotani, Hiroki; Ohtaki, Akira; Mukaida, Kyoko; Abe, Tomoyuki

  2013-01-01

  Conclusion: • The results revealed a need for the implementation of reprocessing and development of FR from the view point of reducing waste, etc. in the medium to long term. • JAEA’s contribution to international cooperation and standardization focusing on the enhancement of safety and reduction of the radioactive waste burden will be increasingly important in current situation. • JAEA intend to continue to build and propose FR deployment scenarios and identify their characteristics

 7. Att öka mottagligheten för branded content genom hyper-personalisering : En användarstudie mot målgruppen för digitala tidskrifter inom populärkultur.

  OpenAIRE

  Sombo, Alexandros

  2015-01-01

  I denna studie utreder jag om hur branded content mottas av målgruppen för digitala tidskrifter inom populärkultur genom en framträdande teknik in webb-personalisering, hyper-personalisering. Målgruppen för denna studie är unga opinionsbildare som konsumerar innehåll från digitala tidskrifter som exempelvis Nöjesguiden. Branded content, sponsrat innehåll, är innehåll som skapas för att ett varumärke skall förknippas med en kreatörs målgrupp. Alltså kan ett varumärke be Nöjesguiden skapa redak...

 8. Fantasifull utflykt med skilda perspektiv : En studie om genus, normbrytning och stereotyper i bilderboken Se upp för krokodilen! (2013)

  OpenAIRE

  Ljungberg, Sofia

  2015-01-01

  Studien undersöker hur könsroller gestaltas ur ett genusperspektiv i bilderboken Se upp för krokodilen! (Moroni & Eriksson, 2013). Syftet är att få djupare kunskaper om hur dessa skildringar speglar målen i läroplanen för förskolan om att motverka traditionella könsnormer och främja jämställdhet och likabehandling mellan könen. Forskare menar att bilderboken är ett användbart och didaktiskt verktyg för att fånga barns intressen och påverka deras tankegångar. Tidigare forskning (Kåreland, ...

 9. Elbilens miljöpåverkan

  OpenAIRE

  Lehtonen, Alvar

  2017-01-01

  Elbilen är framtidens fordon och blir populärare stund för stund. I detta arbete har elbi-lens miljöpåverkan betraktats ur ett globalt och ett finskt perspektiv. Målet var att ge en kort inblick i elbilshelheten med koncentration på miljöaspekter. I arbetet betraktas energianvändning, utsläpp, produktion samt framtidsvyer. Syftet med arbetet var att nå en opartisk helhet med pålitliga fakta och på så sätt bygga upp en text som beskriver elbilens miljöpåverkan. Centrala frågan genom hela a...

 10. If You Live in a Nuclear Submarine : En diskursanalys av Xbox One i Time & Forbes

  OpenAIRE

  Sjöberg, Magnus; Stabell Jebsen, Carl Axel

  2014-01-01

  Xbox One är en spelkonsol från företaget Microsoft och en uppföljare till Xbox 360. Konsolen presenterades officiellt vid en presskonferens den 21 maj 2013 och före presentationen så fanns det ett av många rykten om ett krav på att vara ständigt uppkopplad mot internet som rapporterades i media. Syftet med uppsatsen har varit att i utifrån efterförloppet av Microsofts premiärlansering av spelkonsolen Xbox One undersöka den diskursiva bild som nyhetsmedierna Forbes och Time använder för att sk...

 11. Bokföringslagens förändringar år 2016 : Med fokus på småföretag

  OpenAIRE

  Häggblom, Caroline

  2017-01-01

  Från och med år 2016 ändrades bokföringslagen i Finland. Detta på grund av ett direktiv som Europaparlamentet tillsammans med rådet kom ut med år 2013. I och med denna ändring påverkas alla företag som är bokföringsskyldiga i något skede, vilket innebär att det är ett aktuellt och viktigt ämne att studera. I detta arbete förklaras grunderna i bokföring, vad bokföringslagen innehåller samt ändringarna som skett i lagen och konsekvenserna av dem. Informationen till förändringarna i bokföring...

 12. Verksamhetsanalys, Planering och Utveckling av en webbtjänst

  OpenAIRE

  Kindstedt, Tomas

  2013-01-01

  Arbetet behandlar utvecklingsprocessen av programmet SECTMA, ett cirkeltränings-program designat för människor som utövar kampsporter. Programmet är designat för alla konditionsnivåer från toppidrottare till de som endast vill förbättra sin kondition. Arbetet är tudelat, i den första delen går jag igenom teori för STOF och Agile för att skapa en grund och en förståelse för hur jag vill utveckla programmet. Den andra delen följer med utvecklingsprocessen stegvis. STOF erbjuder ett ramverk...

 13. Musikbranschen i förändring : Artistens möjligheter med och utan skivbolag

  OpenAIRE

  Järnström, Sofia Maria

  2011-01-01

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka i vilken utsträckning artister kan nå en publik utan att ingå ett skivkontrakt och att klargöra för vilka kanaler som finns tillgäng-liga för självständig marknadsföring. Undersökningen är kvalitativ och jag kommer att fokusera på fyra intervjuer med personer inom branschen. Jag fokuserar på dessa frågor: 1) Hur kan en artist nå ut med sin musik, utan att ha ett skivbolag bakom sig som marknadsförare och distributör? 2) Vilka nya...

 14. Solcellsparkeringen : En jämförande fallstudie för elbilar och bensinbilar

  OpenAIRE

  Myrén Andersson, Isac; Yttermyr-Sütt, Frans

  2017-01-01

  Av Sveriges totala växthusgasutsläpp är det i nuläget transportsektorn som står för den största andelen och står för mer än 30 % av alla utsläpp. Med ett ökande fordonsbestånd och ett fortsatt behov av transporter blir lösningar som minskar utsläppen från denna sektor avgörande för Sveriges hållbara utveckling. Eftersom 93 % av Sveriges drygt 4,7 miljoner personbilar drivs av fossila bränslen skulle investeringar i alternativa färdmedel såsom elbilar kunna leda Sverige i rätt riktning. Förfat...

 15. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 16. Nonlinear evolution of f(R) cosmologies. I. Methodology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oyaizu, Hiroaki

  2008-01-01

  We introduce the method and the implementation of a cosmological simulation of a class of metric-variation f(R) models that accelerate the cosmological expansion without a cosmological constant and evade solar-system bounds of small-field deviations to general relativity. Such simulations are shown to reduce to solving a nonlinear Poisson equation for the scalar degree of freedom introduced by the f(R) modifications. We detail the method to efficiently solve the nonlinear Poisson equation by using a Newton-Gauss-Seidel relaxation scheme coupled with the multigrid method to accelerate the convergence. The simulations are shown to satisfy tests comparing the simulated outcome to analytical solutions for simple situations, and the dynamics of the simulations are tested with orbital and Zeldovich collapse tests. Finally, we present several static and dynamical simulations using realistic cosmological parameters to highlight the differences between standard physics and f(R) physics. In general, we find that the f(R) modifications result in stronger gravitational attraction that enhances the dark matter power spectrum by ∼20% for large but observationally allowed f(R) modifications. A more detailed study of the nonlinear f(R) effects on the power spectrum are presented in a companion paper.

 17. 78 FR 17108 - Approval and Promulgation of Implementation Plans; State of Washington; Revised Format for...

  Science.gov (United States)

  2013-03-20

  ...), EPA revised the procedures for IBR'ing Federally-approved SIPs, as a result of consultations between... Violations--Notices 9/8/93 2/22/95, 60 FR 9778 132 Criminal Penalty 11/13/94 10/24/95, 60 FR 54439 133 Civil............ Regulatory Actions & Civil 9/21/95 2/26/97, 62 FR 8624......... Penalties. 400-240......... Criminal...

 18. 76 FR 27904 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Indiana

  Science.gov (United States)

  2011-05-13

  ... Web site is an ``anonymous access'' system, which means EPA will not know your identity or contact... ``Qualified observer'' defined 9/26/1980 11/5/1981, 46 FR 54943. 1-2-62.1 ``Quench car'' defined 6/11/1993 6/15/1995, 60 FR 31412. 1-2-63 Quenching 9/26/1980 11/5/1981, 46 FR 54943. 1-2-63.1 ``Quench reservoir...

 19. Validation and Verification (V and V) Testing on Midscale Flame Resistant (FR) Test Method

  Science.gov (United States)

  2016-12-16

  materials . The results demonstrated that the Midscale test is a quick and cost-effective method for evaluation of FR performance of design features...standard and novel FR materials and design configurations during fire engulfment. Details of the test method and its development can be found in the...employed in the FRACU is a ripstop fabric blend of 65% FR rayon, 25% para- aramid and 10% nylon. The iCVC material is Nylon/Cotton/Nomex. All three

 20. 77 FR 17463 - Notice of Submission for OMB Review; Institute of Education Sciences; National Assessment of...

  Science.gov (United States)

  2012-03-26

  ... Records Management Services, Office of Management, publishes this notice containing proposed information... Clearance Division, Privacy, Information and Records Management Services, Office of Management. [FR Doc...

 1. 77 FR 59597 - Notice of Proposed Information Collection Requests; Office of Elementary and Secondary Education...

  Science.gov (United States)

  2012-09-28

  ... Records Management Services, Office of Management, publishes this notice containing proposed information... Division, Privacy, Information and Records Management Services, Office of Management. [FR Doc. 2012-23849...

 2. 77 FR 32612 - Notice of Proposed Information Collection Requests; Office of Postsecondary Education; Assessing...

  Science.gov (United States)

  2012-06-01

  ... Records Management Services, Office of Management, publishes this notice containing proposed information... Clearance Division, Privacy, Information and Records Management Services, Office of Management. [FR Doc...

 3. 75 FR 23797 - Proposed Information Collection; Assessment of the Business Requirements and Benefits of Enhanced...

  Science.gov (United States)

  2010-05-04

  ...-9445. Dated: April 27, 2010. Bruce K. Quirk, Land Remote Sensing Program Coordinator. [FR Doc. 2010..., bridges, coastlines, rivers, forests and other landscape characteristics. These data provide an...

 4. 75 FR 34201 - Meeting Notice-Federal Interagency Committee on Emergency Medical Services

  Science.gov (United States)

  2010-06-16

  ... House Conference Center, 726 Jackson Place, Washington, DC. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Drew Dawson... 11, 2010. Jeffrey P. Michael, Associate Administrator for Research and Program Development. [FR Doc...

 5. 75 FR 6112 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Georgia: Update to Materials...

  Science.gov (United States)

  2010-02-08

  ...) Incinerators........ 6/15/98 12/2/99, 64 FR 67491 391-3-1-.02(2)(d) Fuel-burning 1/17/79 9/18/79, 44 FR 54047...-.02(2)(aa) VOC Emissions from 1/9/91 10/13/92, 57 FR 46780 Wire Coating. 391-3-1-.02(2)(bb) Petroleum...)(lll) NOX Emissions from 2/16/00 7/10/01, 66 FR 35906 Fuel-burning Equipment. 391-3-1-.02(2)(mmm) NOX...

 6. 78 FR 956 - Statement of Organization, Functions and Delegations of Authority

  Science.gov (United States)

  2013-01-07

  ... Information Officer including: (1) Provides organizational development, investment control, budget formulation... 77 FR 65694-65698 dated October 30, 2012). This notice reflects organizational changes to the Health...

 7. 78 FR 69703 - 10-Day Notice of Proposed Information Collection: Generic Customer Satisfaction Surveys; Physical...

  Science.gov (United States)

  2013-11-20

  ... DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT [Docket No. FR-5683-N-102] 10-Day Notice of Proposed Information Collection: Generic Customer Satisfaction Surveys; Physical Inspection Pilot Program...

 8. 75 FR 12792 - National Register of Historic Places; Notification of Pending Nominations and Related Actions

  Science.gov (United States)

  2010-03-17

  ...., 209 & 301 W. Pierce, & 524 & 600 Huntington, Council Bluffs, 10000160 MASSACHUSETTS Franklin County... following resources: WEST VIRGINIA Jefferson County Beverley, 1 Burns Farm Rd., Charles Town, 87000486 [FR...

 9. Vanhan Suomen arkistot : arkiven från Gamla Finland / Kari Takiainen

  Index Scriptorium Estoniae

  Tarkiainen, Kari, 1938-

  2013-01-01

  Arvustus: Vanhan Suomen arkistot: arkiven från Gamla Finland, toimittaneet Eljas Orman, Jyrki Paaskoski, Arkistolaitoksen yleiluettelo VI, Suomalaisen Kirjallisuuden seuran toimituksia, 1385 (Porvoo 2012), 400 lk.

 10. Investigation of octupole deformations in the Fr217 nucleus by yrast spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hulne, S.

  1988-01-01

  The spectroscopic characteristics of the yrast levels of Fr217 are determined. The level scheme up to a value of J = (39/2 + ) for angular momentum and parity is established. The production of the Fr217 nucleus in a heavy ion collision reaction was only possible by using a radioactive Pb210 target. The method for preparing the target is described. The Fr217 nucleus belongs to the category of nuclei showing octupole effects. Mass A = 217 seems to be the lower limit of the region where these effects occur [fr

 11. Watermelon germplasm lines USVL246-FR2 and USVL252-FR2 tolerant to fusarium oxysporum f. sp. niveum race 2

  Science.gov (United States)

  Two improved germplasm lines of wild watermelon (Citrullus lanatus var. citroides) designated USVL246-FR2 and USVL252-FR2 were released in 2012 by the Agricultural Research Service of the U.S. Department of Agriculture (Wechter et al. 2012). These lines are each highly uniform for growth characteri...

 12. Chronische Polyarthritis (Früharthritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Machold K

  2005-01-01

  Full Text Available Die Akkumulation von Knorpel- und Knochenschäden, wie sie für chronisch-destruktive Arthritisformen typisch ist, kann durch frühzeitige Intervention mit wirksamen Medikamenten verzögert oder verhindert werden. Voraussetzung ist die rechtzeitige Übernahme der Betreuung gefährdeter Patienten durch einen in der speziellen rheumatologischen Diagnostik und Therapie bewanderten Arzt. Dieser muß das gesamte Repertoire der Arthritistherapie (Medikamente, ergotherapeutische und physiotherapeutische Maßnahmen, Patientenaufklärung etc. entsprechend dem „State of the Art“ beherrschen. In den letzten Jahren erfolgte in vielen Ländern die Etablierung von Spezialeinrichtungen für Patienten mit früher Arthritis. Die an diesen Patienten gewonnenen Erkenntnisse deuten darauf hin, daß die „kritische Periode“, innerhalb derer eine chronische Arthritis möglicherweise reversibel ist, bei 6 bis 12 Wochen liegt.

 13. f(R) constant-roll inflation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Motohashi, Hayato [Universidad de Valencia-CSIC, Instituto de Fisica Corpuscular (IFIC), Valencia (Spain); Starobinsky, Alexei A. [L.D. Landau Institute for Theoretical Physics, RAS, Moscow (Russian Federation); National Research University Higher School of Economics, Moscow (Russian Federation)

  2017-08-15

  The previously introduced class of two-parametric phenomenological inflationary models in general relativity in which the slow-roll assumption is replaced by the more general, constant-roll condition is generalized to the case of f(R) gravity. A simple constant-roll condition is defined in the original Jordan frame, and exact expressions for a scalaron potential in the Einstein frame, for a function f(R) (in the parametric form) and for inflationary dynamics are obtained. The region of the model parameters permitted by the latest observational constraints on the scalar spectral index and the tensor-to-scalar ratio of primordial metric perturbations generated during inflation is determined. (orig.)

 14. 78 FR 30861 - Sunshine Act Meeting

  Science.gov (United States)

  2013-05-23

  .... Briefing Agenda--9:30 a.m.-3:00 p.m. This briefing is open to the public. Topic: Protecting the Civil... Commissioners VI. Adjourn Briefing Meeting Agenda--3:00 p.m. I. Approval of Agenda II. Results of Notational... Chief, Regional Programs Coordination Unit. [FR Doc. 2013-12389 Filed 5-21-13; 11:15 am] BILLING CODE...

 15. 75 FR 24880 - Sunshine Act Notice

  Science.gov (United States)

  2010-05-06

  .... ACTION: Notice of meeting. Date and Time: Friday, May 14, 2010; 11 a.m. EDT. Place: 624 9th St., NW... Status of Title IX Project--Some of the discussion of this agenda item may be held in closed session. IV.... Dated: May 4, 2010. David Blackwood, General Counsel. [FR Doc. 2010-10891 Filed 5-4-10; 4:15 pm] BILLING...

 16. Disentangling the f(R). Duality

  International Nuclear Information System (INIS)

  Broy, Benedict J.; Westphal, Alexander; Pedro, Francisco G.; Univ. Autonoma de Madrid

  2014-11-01

  Motivated by UV realisations of Starobinsky-like inflation models, we study generic exponential plateau-like potentials to understand whether an exact f(R)-formulation may still be obtained when the asymptotic shift-symmetry of the potential is broken for larger field values. Potentials which break the shift symmetry with rising exponentials at large field values only allow for corresponding f(R)-descriptions with a leading order term R n with 1 2 -term survives as part of a series expansion of the function f(R) and thus cannot maintain a plateau for all field values. We further find a lean and instructive way to obtain a function f(R) describing m 2 φ 2 -inflation which breaks the shift symmetry with a monomial, and corresponds to effectively logarithmic corrections to an R+R 2 model. These examples emphasise that higher order terms in f(R)-theory may not be neglected if they are present at all. Additionally, we relate the function f(R) corresponding to chaotic inflation to a more general Jordan frame set-up. In addition, we consider f(R)-duals of two given UV examples, both from supergravity and string theory. Finally, we outline the CMB phenomenology of these models which show effects of power suppression at low-l.

 17. Keys to evaluating and comparing FR fabric

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Enright, M. [Westex Inc., Chicago, IL (United States)

  2008-07-15

  Exposure to electric arc flashes can result in the ignition of clothing, and can kill people at distances of 10 feet. This article discussed recent standards and regulations passed to ensure that employees working on or near energized electrical equipment use protective clothing made of flame resistant (FR) fabrics. The codes will require companies to comply with CSA Standard Z462 and determine which protective garments and FR fabrics are available. Employers will also be required to perform flash hazard analyses in order to determine the potential energy of hazards. Flash hazard analyses are typically performed by calculating the potential incident energy of equipment. Protective clothing is required to meet corresponding hazard risk categories. The ASTM F1506 Standard was developed to provide minimum specifications for protective clothing. The standard requires that the fabric used in protective garments must be resistant to arc flashes of varying energy levels. Many companies are simplifying compliance to the standards by implementing uniform programs that meet the highest requirements of the Standards. Arc flash suits are then made available for tasks involving higher energy level equipment. It was concluded that it is important to identify potential hazards and obtain industry consensus standards before investing in FR protective clothing. 2 figs.

 18. Development of Streptomyces sp. FR-008 as an emerging chassis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qian Liu

  2016-09-01

  Full Text Available Microbial-derived natural products are important in both the pharmaceutical industry and academic research. As the metabolic potential of original producer especially Streptomyces is often limited by slow growth rate, complicated cultivation profile, and unfeasible genetic manipulation, so exploring a Streptomyces as a super industrial chassis is valuable and urgent. Streptomyces sp. FR-008 is a fast-growing microorganism and can also produce a considerable amount of macrolide candicidin via modular polyketide synthase. In this study, we evaluated Streptomyces sp. FR-008 as a potential industrial-production chassis. First, PacBio sequencing and transcriptome analyses indicated that the Streptomyces sp. FR-008 genome size is 7.26 Mb, which represents one of the smallest of currently sequenced Streptomyces genomes. In addition, we simplified the conjugation procedure without heat-shock and pre-germination treatments but with high conjugation efficiency, suggesting it is inherently capable of accepting heterologous DNA. In addition, a series of promoters selected from literatures was assessed based on GusA activity in Streptomyces sp. FR-008. Compared with the common used promoter ermE*-p, the strength of these promoters comprise a library with a constitutive range of 60–860%, thus providing the useful regulatory elements for future genetic engineering purpose. In order to minimum the genome, we also target deleted three endogenous polyketide synthase (PKS gene clusters to generate a mutant LQ3. LQ3 is thus an “updated” version of Streptomyces sp. FR-008, producing fewer secondary metabolites profiles than Streptomyces sp. FR-008. We believe this work could facilitate further development of Streptomyces sp. FR-008 for use in biotechnological applications.

 19. Solar System constraints to general f(R) gravity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chiba, Takeshi; Smith, Tristan L.; Erickcek, Adrienne L.

  2007-01-01

  It has been proposed that cosmic acceleration or inflation can be driven by replacing the Einstein-Hilbert action of general relativity with a function f(R) of the Ricci scalar R. Such f(R) gravity theories have been shown to be equivalent to scalar-tensor theories of gravity that are incompatible with Solar System tests of general relativity, as long as the scalar field propagates over Solar System scales. Specifically, the parameterized post-Newtonian (PPN) parameter in the equivalent scalar-tensor theory is γ=1/2, which is far outside the range allowed by observations. In response to a flurry of papers that questioned the equivalence of f(R) theory to scalar-tensor theories, it was recently shown explicitly, without resorting to the scalar-tensor equivalence, that the vacuum field equations for 1/R gravity around a spherically symmetric mass also yield γ=1/2. Here we generalize this analysis to f(R) gravity and enumerate the conditions that, when satisfied by the function f(R), lead to the prediction that γ=1/2

 20. Evaluation methodology and prospective introduction scenarios of FR cycle systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fujii, Sumio; Katoh, Atsushi; Sato, Kazujiro

  2003-01-01

  The 21st century society will be facing growing demand of energy, global environmental issues and concerns about fossil fuel exhaustion. In this society, it is essential to seek for a sustainable energy system to solve these energy-related concerns. In order to find ways for solving these problems, 'Feasibility Study on Commercialized FR Cycle System' was launched in 1999 as a joint research project of JNC, electric utilities, JAERI, CRIEPI etc. This project aims to build promising FR cycle technologies for the 21st century. Now, we are in the second phase (JFY 2001-2005) of this project. At the end of the second phase, we will propose promising concepts through applying innovative technologies. We started this Feasibility Study with defining the development target, which ended in five items; safety, economy, environmental burden, resource utilization and nuclear non-proliferation. These items should also serve as basic viewpoints to evaluate achievements of the study. This paper describes how we evaluate FR cycle options to come up with the final promising candidates. This paper also describes a prospective scenario to introduce FR cycle system, which shows how the FR cycle will be replacing existing LWRs by using limited natural uranium resource and spent fuels. (author)

 1. 75 FR 47540 - Extension of the Award Period for Certain Minority Business Enterprise Centers

  Science.gov (United States)

  2010-08-06

  ... DEPARTMENT OF COMMERCE Minority Business Development Agency [Docket No.: 100730316-0318-02... Development Agency, Commerce. ACTION: Notice. SUMMARY: The Minority Business Development Agency (MBDA... Alabama MBEC Mobile Area Chamber of State of Alabama........ 71 FR 42351, as amended by 71 FR 45773 and by...

 2. 77 FR 9655 - Mobility Fund Phase I Auction Updated List of Potentially Eligible Census Blocks

  Science.gov (United States)

  2012-02-17

  ... FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION [AU Docket No. 12-25; DA 12-187] Mobility Fund Phase I Auction.... DATES: Pursuant to the Auction 901 (Mobility Fund Phase I) Comment Public Notice, 77 FR 7152, February... 9, 2012. ADDRESSES: Pursuant to the Auction 901 (Mobility Fund Phase I) Comment Public Notice, 77 FR...

 3. 77 FR 15966 - Ohio: Final Authorization of State Hazardous Waste Management Program Revision

  Science.gov (United States)

  2012-03-19

  ... Hazardous Waste Management Program Revision AGENCY: Environmental Protection Agency (EPA). ACTION: Final..., 1989 (54 FR 27170) to implement the RCRA hazardous waste management program. We granted authorization... Combustors; Final Rule, Checklist 198, February 14, 2002 (67 FR 6968); Hazardous Waste Management System...

 4. 78 FR 73884 - Notice Pursuant to the National Cooperative Research and Production Act of 1993; National...

  Science.gov (United States)

  2013-12-09

  ..., Norman, OK; Helicon Chemical Company LLC, Orlando, FL; Lewis Machine & Tool Company, Milan, IL; Lund..., Blackhawk Management, Houston, TX; Blue Juice, Inc., San Rafael, CA; Engineering and Management Executives... FR 52787). Patricia A. Brink, Director of Civil Enforcement, Antitrust Division. [FR Doc. 2013-29272...

 5. Constraint propagation equations of the 3+1 decomposition of f(R) gravity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paschalidis, Vasileios; Shapiro, Stuart L; Halataei, Seyyed M H; Sawicki, Ignacy

  2011-01-01

  Theories of gravity other than general relativity (GR) can explain the observed cosmic acceleration without a cosmological constant. One such class of theories of gravity is f(R). Metric f(R) theories have been proven to be equivalent to Brans-Dicke (BD) scalar-tensor gravity without a kinetic term (ω = 0). Using this equivalence and a 3+1 decomposition of the theory, it has been shown that metric f(R) gravity admits a well-posed initial value problem. However, it has not been proven that the 3+1 evolution equations of metric f(R) gravity preserve the (Hamiltonian and momentum) constraints. In this paper, we show that this is indeed the case. In addition, we show that the mathematical form of the constraint propagation equations in BD-equilavent f(R) gravity and in f(R) gravity in both the Jordan and Einstein frames is exactly the same as in the standard ADM 3+1 decomposition of GR. Finally, we point out that current numerical relativity codes can incorporate the 3+1 evolution equations of metric f(R) gravity by modifying the stress-energy tensor and adding an additional scalar field evolution equation. We hope that this work will serve as a starting point for relativists to develop fully dynamical codes for valid f(R) models.

 6. 76 FR 56242 - Energy Northwest; Establishment of Atomic Safety and Licensing Board

  Science.gov (United States)

  2011-09-12

  ... Northwest's Columbia Generating Station,'' was received via E-Filing on August 22, 2011.\\1\\ \\1\\ On August 22... with the NRC E-Filing rule, which the NRC promulgated in August 2007 (72 FR 49,139). Issued at..., 1972, published in the Federal Register, 37 FR 28,710 (1972), and the Commission's regulations, see, e...

 7. 78 FR 17140 - Upholstered Furniture Fire Safety Technology; Meeting and Request for Comments

  Science.gov (United States)

  2013-03-20

  ... retardant (FR) chemicals, specialty fibers/fabrics without FR chemicals, inherently fire resistant materials... Furniture Fire Safety Technology; Meeting and Request for Comments AGENCY: Consumer Product Safety... Commission (CPSC, Commission, or we) is announcing its intent to hold a meeting on upholstered furniture fire...

 8. 76 FR 13128 - Magnesium Metal From the Russian Federation: Revocation of Antidumping Duty Order Pursuant to...

  Science.gov (United States)

  2011-03-10

  ... reasonably foreseeable time. See Magnesium From China and Russia, 76 FR 11813 (March 3, 2011), and USITC... States within a reasonably foreseeable time. Therefore, the Department is revoking the antidumping duty...); Magnesium From China and Russia, 75 FR 9252 (March 1, 2010). As a result of its sunset review, the...

 9. 75 FR 7244 - Narrow Woven Ribbons with Woven Selvedge from the People's Republic of China: Preliminary...

  Science.gov (United States)

  2010-02-18

  ... the United States at less than fair value (``LTFV''), as provided in section 733 of the Tariff Act of... Determination of Sales at Less Than Fair Value: Certain Softwood Lumber Products From Canada, 67 FR 15539 (April...: Preliminary Determination of Sales at Less Than Fair Value and Postponement of Final Determination, 73 FR...

 10. 77 FR 68149 - Karen Paul Holley, M.D.; Decision and Order

  Science.gov (United States)

  2012-11-15

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Drug Enforcement Administration [Docket No. 12-51] Karen Paul Holley, M.D... revoke the DEA Certificate of Registration (COR), Number BH8988339, of Karen Paul Holley, M.D....D., 74 FR 17528, 174529 (2009); John B. Freitas, D.O., 74 FR 17524, 17525 (2009); Roger A. Rodriguez...

 11. TWG-FR Activity Report for the Period May 2011 – May 2012

  International Nuclear Information System (INIS)

  Monti, Stefano

  2012-01-01

  Recent Recommendations of the TWG-FR & implementation: ⇨ Increase the efforts to make more countries participating in its activities → Sweden became full member of TWG-FR this year. ⇨ Concentrate all research and technical activities related to FR under the TWG-FR umbrella. An efficient and effective interface between INPRO and TWG-FR should be established to avoid duplication/overlapping of activities → done. ⇨ Closer cooperation links should be established with FR-related activities implemented within the framework of other international programmes (e.g. GIF, INPRO, OECD/NEA, ESNII) → systematic collaboration with INPRO, interface with GIF, participation to NEA-TF on SFR, member of External Advisory Committee of some Euratom projects. ⇨ Continue to secure training and education in the field of Fast Neutron System Physics, Technology and Applications, and respective Schools/Seminars should be held on a regular basis → 4 events: 2 in 2011 and 2 in 2012 (Trieste, Bariloche). ⇨ Launch new CRPs in the field of safety of FR with special emphasis on severe accidents → launch of EBR-II CRP + 4 related Workshops/TMs. ⇨ The IAEA, with technical inputs from the TWG-FR, should produce international safety standards relevant to fast reactors → Initiated discussion with Department of Nuclear Safety and Security + INPRO/GIF for SFR Safety Design Criteria

 12. 76 FR 27898 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Virginia; Prevention of...

  Science.gov (United States)

  2011-05-13

  ... material, such as copyrighted material, is not placed on the Internet and will be publicly available only...] applicable to a previously unregulated pollutant.'' Id. at 67 FR 80240 and 67 FR 80264. Among other things... the assessment process; (3) that demonstrate a clear, imminent and substantial danger to the public...

 13. 76 FR 57845 - Approval of Air Quality Implementation Plans; California; San Joaquin Valley; Attainment Plan for...

  Science.gov (United States)

  2011-09-16

  ... Stationary Gas Turbines....... 4703 3rd Q--2007 September 2007 74 FR 53888 (October 21, 2009). S-IND-24 Soil Decontamination......... 4651 3rd Q--2007 September 2007 74 FR 52894 (October 15, 2009). S-IND-6 Polystyrene Foam...

 14. 76 FR 63549 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; Indiana; Miscellaneous Metal and...

  Science.gov (United States)

  2011-10-13

  .... manufacturing operations. 8-2-11 Fabric and vinyl coating. 10/23/1988 3/6/1992, 57 FR 8082. 8-2-12 Wood... transports and 11/5/1999 5/31/2002, 67 FR 38006. vapor collection systems; records. Rule 5. Miscellaneous...

 15. 76 FR 40648 - Safety Enhancements Part 139, Certification of Airports; Reopening of Comment Period

  Science.gov (United States)

  2011-07-11

  ... that was published on February 1, 2011. In that document, the FAA proposed several safety enhancements...-0247; Notice No. 11-01] RIN 2120-AJ70 Safety Enhancements Part 139, Certification of Airports... comment period for the NPRM published on February 1, 2011 (76 FR 5510) and reopened (76 FR 20570) April 13...

 16. 76 FR 31946 - Energy Conservation Program for Certain Industrial Equipment: Publication of the Petition for...

  Science.gov (United States)

  2011-06-02

  ... operational characteristics similar to the commercial multi-split products manufactured by Mitsubishi, Samsung... reducing its operating capacity to as little as 10% of its rated capacity. Zone diversity enables AIRSTAGE... 17528, April 9,2007); Samsung (72 FR 71387, Dec. 17, 2007); FUJITSU (72 FR 71383, Dec. 17, 2007); Daikin...

 17. 78 FR 64204 - Science and Technology Reinvention Laboratory Personnel Management Demonstration Project...

  Science.gov (United States)

  2013-10-28

  ... Personnel Management Demonstration Project, Department of Navy, Office of Naval Research (ONR); Amendment... ONR Personnel Management Demonstration Project (75 FR 77380-77447, December 10, 2010). SUMMARY: On December 10, 2010 (75 FR 77380-77447), DoD published a notice of approval of a personnel management...

 18. 77 FR 12801 - Certain Frozen Warmwater Shrimp From the People's Republic of China: Preliminary Results, Partial...

  Science.gov (United States)

  2012-03-02

  ..., the Department preliminarily determines that the respondents in this review did not make sales in the... Administrative Review, 76 FR 51940 (August 19, 2011). Based on our examination of the sales data submitted by... Administrative Review, 66 FR 27063 (May 16, 2001); Notice of Final Determination of Sales at Less Than Fair Value...

 19. 78 FR 46499 - Change in Terminology: “Mental Retardation” to “Intellectual Disability”

  Science.gov (United States)

  2013-08-01

  ... Change in Terminology: ``Mental Retardation'' to ``Intellectual Disability'' AGENCY: Social Security... INFORMATION CONTACT: Cheryl Williams, Office of Medical Listings Improvement, Social Security Administration... terminology.\\3\\ \\2\\ Public Law 111-256. \\3\\ See 77 FR 29002 and 77 FR 6022-01. Public Comments In the NPRM, we...

 20. 78 FR 9915 - Agency Information Collection Activities: Submission for OMB Review; Comment Request; Basel II...

  Science.gov (United States)

  2013-02-12

  ...: Standardized Approach for Risk- Weighted Assets; Market Discipline and Disclosure Requirements (77 FR 52888...; Market Discipline and Disclosure Requirements (77 FR 52888); Regulatory Capital Rules: Advanced... certain approaches for determining risk-weighted assets, and (4) make certain public disclosures regarding...

 1. 76 FR 67229 - Governors' Designees Receiving Advance Notification of Transportation of Certain Shipments of...

  Science.gov (United States)

  2011-10-31

  ... of Transportation of Certain Shipments of Nuclear Waste and Spent Fuel On January 6, 1982 (47 FR 596 and 47 FR 600), the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) published in the Federal Register final... Avenue, Fairbanks, AK 99709, (907) 451-2172, 24 hours: (907) 457- 1421, Cell: (907) 347-7779, (907) 451...

 2. 77 FR 38859 - Governors' Designees Receiving Advance Notification of Transportation of Certain Shipments of...

  Science.gov (United States)

  2012-06-29

  ... of Transportation of Certain Shipments of Nuclear Waste and Spent Fuel On January 6, 1982 (47 FR 596 and 47 FR 600), the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) published in the Federal Register final... Conservation, State of Alaska, 555 Cordova Street, Anchorage, AK 99501, (907) 269- 1099, 24 hours: (907) 457...

 3. 78 FR 61348 - Environmental Management Site-Specific Advisory Board, Portsmouth

  Science.gov (United States)

  2013-10-03

  ...On September 16, 2013, in FR Doc. 2013-22453, on page 56871, the Department of Energy (DOE) published a notice of open meeting announcing a meeting on October 2, 2013 of the Environmental Management Site-Specific Advisory Board, Portsmouth (78 FR 56871). This notice announces the cancellation of this meeting.

 4. 76 FR 22817 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; South Carolina; Update to...

  Science.gov (United States)

  2011-04-25

  ... Manufacturing'' 3. ``Section III--Kraft Pulp and Paper Manufacturing Plants'' 4. ``Section IV--Portland Cement Manufacturing'' 5. ``Section VI--Hot Mix Asphalt Manufacturing'' 6. ``Section VII--Metal Refining;'' [[Page... 54 FR 40659 Manufacturing Plants. Section IV Portland Cement 2/28/1986 2/17/1987 52 FR 4772...

 5. 78 FR 27153 - Duty Periods for Establishing Eligibility for Health Care

  Science.gov (United States)

  2013-05-09

  .... Quartermaster Corps Female Recognized 46 FR 11857. Clerical Employees serving with effective January the.... civilian female employees Recognized 59 FR 298. of the U.S. Army Nurse Corps effective while serving in the.... civilian female employees of the U.S. Army Nurse Corps while serving in the Defense of Bataan and...

 6. 76 FR 69333 - Derivatives Clearing Organization General Provisions and Core Principles

  Science.gov (United States)

  2011-11-08

  ... Management)); 75 FR 78185 (Dec. 15, 2010) (Core Principles J, K, L, and M (Information Management)); 75 FR... Parts 1, 21, 39 et al. Derivatives Clearing Organization General Provisions and Core Principles; Final... Derivatives Clearing Organization General Provisions and Core Principles AGENCY: Commodity Futures Trading...

 7. 75 FR 58328 - Nebraska: Final Authorization of State Hazardous Waste Management Program Revisions

  Science.gov (United States)

  2010-09-24

  ... (67 FR 48393). Specifically, the commenter argued that the Phase IV Land Disposal Restriction (LDR... Significantly Affect Energy Supply, Distribution, or Use'' (66 FR 28355, May 22, 2001), because it is not a... inconsistent with applicable law for EPA, when it reviews a State authorization application, to require the use...

 8. 77 FR 8002 - Unified Agenda of Federal Regulatory and Deregulatory Actions

  Science.gov (United States)

  2012-02-13

  ... include requirements for public rights-of-way. Timetable: Action Date FR Cite Notice of Intent to Form...) Accessibility Guidelines for Buildings and Facilities: Public Rights- of-Way. ARCHITECTURAL AND TRANSPORTATION... ferries, excursion boats, and other passenger vessels. Timetable: Action Date FR Cite Notice of Intent to...

 9. 78 FR 62988 - Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for Certain Consumer Products and...

  Science.gov (United States)

  2013-10-23

  ....gov/cases/ee/tee0010.pdf ) (last accessed September 2010); 76 FR 37408, 37514, 37541-42 (June 27, 2011... rulemaking process. 68 FR 7990. DOE has made its procedures and policies available on the Office of the... requires agencies to examine the constitutional and statutory authority supporting any action that would...

 10. 76 FR 33786 - Affirmative Decisions on Petitions for Modification Granted in Whole or in Part

  Science.gov (United States)

  2011-06-09

  ... application, processing, and disposition of petitions for modification. This Federal Register Notice notifies.... No. 36-05018, located in Greene County, Pennsylvania. Regulation Affected: 30 CFR 75.1700 (Oil and... Affected: 30 CFR 75.1700 (Oil and gas wells). Docket Number: M-2009-023-C. FR Notice: 74 FR 67915 (December...

 11. 78 FR 49773 - Affirmative Decisions on Petitions for Modification Granted in Whole or in Part

  Science.gov (United States)

  2013-08-15

  ... govern the application, processing, and disposition of petitions for modification. This Federal Register..., located in Taylor County, West Virginia. Regulation Affected: 30 CFR 75.1700 (Oil and gas wells). Docket.... Regulation Affected: 30 CFR 75.1700 (Oil and gas wells). Docket Number: M-2012-008-M. FR Notice: 77 FR 59674...

 12. 78 FR 23162 - Supervision and Regulation Assessments for Bank Holding Companies and Savings and Loan Holding...

  Science.gov (United States)

  2013-04-18

  ... bank holding company's Consolidated Financial Statements for Bank Holding Companies (FR Y-9C) forms; \\3... Balance Sheet of the BHC's Consolidated Financial Statements for Bank Holding Companies (FR Y-9C) (OMB No... holding companies with $50 billion or more in total consolidated assets, and nonbank financial companies...

 13. 77 FR 15755 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2012-03-16

  ... Reports Report title: Consolidated Financial Statements for Bank Holding Companies. Agency form number: FR... operations. The FR Y-9C consists of standardized financial statements similar to the Federal Financial..., supporting statements and approved collection of information instruments are placed into OMB's public docket...

 14. 77 FR 32970 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2012-06-04

  ... more granular data reported in the FR Y-14Q and the FR Y-14M schedules for their Consolidated Financial... collections of information. Copies of the Paperwork Reduction Act Submission, supporting statements and... nonbank financial companies supervised by the Federal Reserve are subject to enhanced risk-based and...

 15. 75 FR 43409 - Rhode Island: Final Authorization of State Hazardous Waste Management Program Revisions

  Science.gov (United States)

  2010-07-26

  ...--Statistical Methods for Evaluating Ground-Water Monitoring Data from Hazardous Waste Facilities, 53 FR 39720... Refining Primary and Secondary Oil/Water/Solids Separation Sludge Listings, 56 FR 21955, May 13, 1991: Rule... handle hazardous sludges as hazardous wastes when they leave the zero discharge unit. Whether this...

 16. 77 FR 23793 - Agency Information Collection Activities; Extension of a Currently-Approved Information...

  Science.gov (United States)

  2012-04-20

  ... Statistics on September 30, 1998 (63 FR 52192). Pursuant to this authority, the BTS, now part of the Research... transferred the responsibility for the F&OS program from BTS, to FMCSA (69 FR 51009). On August 10, 2006 (71... financial and statistical reporting regulations of BTS that were formerly located at chapter XI of title 49...

 17. 76 FR 36989 - Medical Devices; Exception From General Requirements for Informed Consent

  Science.gov (United States)

  2011-06-24

  ...: I. Background A. Overview of Final Rule In the Federal Register of June 7, 2006 (71 FR 32827), FDA... contended that the rule will allow the use of experimental tests, which have an unknown rate of inaccurate... be entitled to withdraw previously collected data from the research database * * *'' (71 FR 32827 at...

 18. 77 FR 13547 - Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam: Preliminary Results of...

  Science.gov (United States)

  2012-03-07

  ... Critical Circumstances, In Part: Certain Lined Paper Products From the People's Republic of China, 71 FR... Administrative Review: Petroleum Wax Candles from the People's Republic of China, 72 FR 52355, 52356 (September... invoice date. \\42\\ See, e.g., Notice of Final Determination of Sales at Less Than Fair Value and Negative...

 19. 76 FR 12054 - Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam: Preliminary Results...

  Science.gov (United States)

  2011-03-04

  ... Paper Products From the People's Republic of China, 71 FR 53079, 53082 (September 8, 2006); Final...: Petroleum Wax Candles from the People's Republic of China, 72 FR 52355, 52356 (September 13, 2007). In... Value and Negative Final Determination of Critical Circumstances: Certain Frozen and Canned Warmwater...

 20. 75 FR 19613 - First Administrative Review of Sodium Hexametaphosphate from the People's Republic of China...

  Science.gov (United States)

  2010-04-15

  ... Critical Circumstances, In Part: Certain Lined Paper Products from the People's Republic of China, 71 FR... Administrative Review: Petroleum Wax Candles from the People's Republic of China, 72 FR 52355, 52356 (September... Preliminary Determination of Sales at Less Than Fair Value, Negative Preliminary Determination of Critical...

 1. 77 FR 34229 - Idaho: Final Authorization of State Hazardous Waste Management Program; Revision

  Science.gov (United States)

  2012-06-11

  ... waste regulated under RCRA. In 2003, EPA proposed the sector as an enforcement priority for fiscal years...) Amendments (73 FR 18970, April 8, 2008); F019 Exemption for Wastewater Treatment Sludges from Auto... Comparable Fuel Exclusion (75 FR 33712, June 15, 2010). The federal regulation for the Export of Shipments of...

 2. 77 FR 56842 - Agency Information Collection Activities: Announcement of Board Approval Under Delegated...

  Science.gov (United States)

  2012-09-14

  ... Organizational Structure, Annual Report of Bank Holding Companies, and Annual Report of Foreign Banking... supplement to the FR Y-10) a one-time verification of each SLHC's organizational structure. After considering... the Report of Changes in Organizational Structure. Agency form number: FR Y-10E. OMB control number...

 3. 77 FR 65314 - Missouri: Final Authorization of State Hazardous Waste Management Program Revisions

  Science.gov (United States)

  2012-10-26

  ... application, subject to the limitations of the Hazardous and Solid Waste Amendments of 1984 (HSWA). New... RCRA Cluster XI NESHAPS: Final Standards for 65 FR 42292, 07/10/ 10 CSR 25- Hazardous Air Pollutants 00... 66 FR 35087, 7/ *10 CSR 25- Checklist 188. 03/01. 7.7270(2)(D)6 is excluded from the authorization...

 4. 75 FR 82277 - Health Insurance Issuers Implementing Medical Loss Ratio (MLR) Requirements Under the Patient...

  Science.gov (United States)

  2010-12-30

  ...-AA06 Health Insurance Issuers Implementing Medical Loss Ratio (MLR) Requirements Under the Patient... Register (FR Doc 2010-29596 (75 FR 74864)) entitled ``Health Insurance Issuers Implementing Medical Loss... request for comments entitled ``Health Insurance Issuers Implementing Medical Loss Ratio (MLR...

 5. Dependence of the half-life of 221Fr on the implantation environment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olaizola, B.; Fraile, L.M.; Riisager, Karsten

  2010-01-01

  The possible dependence of the half-life of 221Fr on the solid-state environment has been investigated by the simultaneous measurement of implanted 221Fr ions in an insulator (Si) and a metallic substrate (Au) at the ISOLDE facility at CERN. Our results indicate that, if existing, the difference ...

 6. 77 FR 35021 - Kwan Bo Jin, M.D.; Decision and Order

  Science.gov (United States)

  2012-06-12

  ...] DEA registration is not appropriate.'' Anibal P. Herrera, M.D., 61 FR 65,075, 65,078 (DEA 1996); see... ``there were serious questions as to the integrity of the registrant.'' Anibal P. Herrera, M.D., 61 FR 65...

 7. 76 FR 19524 - Privacy Act of 1974; Deletion of System of Records

  Science.gov (United States)

  2011-04-07

  ...), which was first published FR Vol. 52, No 155 dated August 12, 1987. The system of records known as... means to grant individuals access permissions to the resources of the Austin Data Processing Center. The... replaced by 87VA045, ``Automated Customer Registration System (ACRS)-VA'', which was published in FR Vol...

 8. 78 FR 15664 - Approval and Promulgation of Air Quality Implementation Plans; New Mexico; Interstate Transport...

  Science.gov (United States)

  2013-03-12

  ... Promulgation of Air Quality Implementation Plans; New Mexico; Interstate Transport of Fine Particulate Matter... (August 8, 2011, 76 FR 48208). The Transport Rule was intended to replace the earlier Clean Air Interstate..., 2005); and Transport Rule or Cross-State Air Pollution Rule, 76 FR 48208 (August 8, 2011). \\4\\ CAIR...

 9. Experimental and theoretical investigations of the decays of 206Fr and 208Fr

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ritchie, B.G.

  1979-01-01

  206 Fr and 208 Fr were mass separated and observed with large-volume semiconductor detectors in calibrated geometries. Alpha, gamma, and electron singles and gamma-gamma and gamma-electron coincidence data were taken. The alpha decay experiments permitted the determination of the alpha branching ratios for 206 208 Fr as well as 205 207 Fr. The method used includes the information obtained from the electron capture decay studies of those nuclei. The alpha branching ratios obtained are generally higher than those reported previously. Energies and half-lives are in general agreement with previous measurements. The alpha measurements also revealed the presence of a heretofore unobserved alpha-emitting isomer in 206 Fr. The isomer has a half-life of 0.7 +- 0.1 seconds, and the energy of the associated alpha decay is 6.930 +- 0.005 MeV. Gamma data taken with the alpha measurements suggest that the isomeric level is 531 keV above the 206 Fr ground state, with the associated alpha decay populating a level at 391 keV in the 202 At nucleus. Measured alpha branching ratios were analyzed with the Rasmussen reduced width formalism. All observed francium decays were deduced to be unhindered. This study produced detailed level schemes for 206 Rn and 208 Rn. The gamma and electron data permitted the determination of internal conversion coefficients, multipolarities, spins, and parities. It appears from systematics that two different bands of states above J/sup π/ = 4+ are populated by in-beam studies. The deduced level scheme of 208 Rn was studied in the interacting boson approximation (IBA) with the computer code PHINT. The level scheme is readily explained with this model up to around 2 MeV. Good agreement between theory and experiment was also obtained for 204 Rn and 206 Rn, but the limited detail in these decay schemes does not provide conclusive evidence for the applicability of the IBA. 28 figures, 10 tables

 10. General proof of the entropy principle for self-gravitating fluid in f(R) gravity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fang, Xiongjun [Department of Physics and Key Laboratory of Low Dimensional Quantum Structures andQuantum Control of Ministry of Education, Hunan Normal University,Changsha, Hunan 410081 (China); Guo, Minyong [Department of Physics, Beijing Normal University,Beijing 100875 (China); Jing, Jiliang [Department of Physics and Key Laboratory of Low Dimensional Quantum Structures andQuantum Control of Ministry of Education, Hunan Normal University,Changsha, Hunan 410081 (China)

  2016-08-29

  The discussions on the connection between gravity and thermodynamics attract much attention recently. We consider a static self-gravitating perfect fluid system in f(R) gravity, which is an important theory could explain the accelerated expansion of the universe. We first show that the Tolman-Oppenheimer-Volkoff equation of f(R) theories can be obtained by thermodynamical method in spherical symmetric spacetime. Then we prove that the maximum entropy principle is also valid for f(R) gravity in general static spacetimes beyond spherical symmetry. The result shows that if the constraint equation is satisfied and the temperature of fluid obeys Tolmans law, the extrema of total entropy implies other components of gravitational equations. Conversely, if f(R) gravitational equation hold, the total entropy of the fluid should be extremum. Our work suggests a general and solid connection between f(R) gravity and thermodynamics.

 11. Existence of relativistic stars in f(R) gravity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Upadhye, Amol; Hu, Wayne

  2009-01-01

  We refute recent claims in the literature that stars with relativistically deep potentials cannot exist in f(R) gravity. Numerical examples of stable stars, including relativistic (GM * /r * ∼0.1), constant density stars, are studied. As a star is made larger, nonlinear 'chameleon' effects screen much of the star's mass, stabilizing gravity at the stellar center. Furthermore, we show that the onset of this chameleon screening is unrelated to strong gravity. At large central pressures P>ρ/3, f(R) gravity, like general relativity, does have a maximum gravitational potential, but at a slightly smaller value: GM * /r * | max =0.345<4/9 for constant density and one choice of parameters. This difference is associated with negative central curvature R under general relativity not being accessed in the f(R) model, but does not apply to any known astrophysical object.

 12. Cosmological reconstruction of realistic modified F(R) gravities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nojiri, Shin'ichi; Odintsov, Sergei D.; Saez-Gomez, Diego

  2009-01-01

  The cosmological reconstruction scheme for modified F(R) gravity is developed in terms of e-folding (or, redshift). It is demonstrated how any FRW cosmology may emerge from specific F(R) theory. The specific examples of well-known cosmological evolution are reconstructed, including ΛCDM cosmology, deceleration with transition to phantom superacceleration era which may develop singularity or be transient. The application of this scheme to viable F(R) gravities unifying inflation with dark energy era is proposed. The additional reconstruction of such models leads to non-leading gravitational correction mainly relevant at the early/late universe and helping to pass the cosmological bounds (if necessary). It is also shown how cosmological reconstruction scheme may be generalized in the presence of scalar field.

 13. Probing the f(R) formalism through gravitational wave polarizations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alves, M.E.S.; Miranda, O.D.; Araujo, J.C.N. de

  2009-01-01

  The direct observation of gravitational waves (GW) in the near future, and the corresponding determination of the number of independent polarizations, is a powerful tool to test general relativity and alternative theories of gravity. In the present work we use the Newman-Penrose formalism to characterize GWs in quadratic gravity and in a particular class of f(R) Lagrangians. We find that both quadratic gravity and the f(R) theory belong to the most general invariant class of GWs, i.e., they can present up to six independent polarizations of GWs. For a particular combination of the parameters, we find that quadratic gravity can present up to five polarizations states. On the other hand, if we use the Palatini approach for f(R) theories, GWs present only the usual two transverse-traceless polarizations such as in general relativity. Thus, we conclude that the observation of GWs can strongly constrain the suitable formalism for these theories.

 14. A viable logarithmic f(R) model for inflation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amin, M.; Khalil, S. [Center for Fundamental Physics, Zewail City of Science and Technology,6 October City, Giza (Egypt); Salah, M. [Center for Fundamental Physics, Zewail City of Science and Technology,6 October City, Giza (Egypt); Department of Mathematics, Faculty of Science, Cairo University,Giza (Egypt)

  2016-08-18

  Inflation in the framework of f(R) modified gravity is revisited. We study the conditions that f(R) should satisfy in order to lead to a viable inflationary model in the original form and in the Einstein frame. Based on these criteria we propose a new logarithmic model as a potential candidate for f(R) theories aiming to describe inflation consistent with observations from Planck satellite (2015). The model predicts scalar spectral index 0.9615

 15. Bildskapande i relation till genus i förskolans verksamhet : Att skapa sig själv och genus

  OpenAIRE

  Brännlund, Angelika

  2018-01-01

  Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet för verksamma inom förskolans område kring frågor som rör pedagogers förhållningssätt kring relationen mellan bildskapande och genus, men även hur dessa förhållningssätt kan påverka barnens möjligheter i deras bildskapande. En viktig fråga som burits med från starten av arbetet och som lyser igenom i resultatdelen har varit: Vilka möjligheter att förhålla sig till bildskapande och genus kan uppstå om ett kritiskt sätt att tänka kring könsstere...

 16. Simone de Beauvoirs feminism : De digitala spelen idag

  OpenAIRE

  Alesö, Rikard; Widén, Fredrika

  2013-01-01

  Detta kandidatarbete utgår ifrån två stycken frågeställningar kopplade till feminism: ”Hur kan Simone de Beauvoirs feminism gestaltas i digitala spel?” och ”Vad finns det för typiska könsroller i dagens digitala spel?”. För att svara på dess frågeställningar studerade vi de Beauvoirs bok ”Det Andra Könet”, utförde spelanalyser samt delade ut skriftliga intervjuer till spelare. Resultaten blev en prototyp till ett digitalt spel vars handling är en direkt inspiration ifrån utvalda kapitel från ...

 17. Cosmology of Horava-Lifshitz f(R) gravity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chakrabarti, Sayan K.; Sen, Anjan A.

  2011-08-01

  We discuss the cosmology of recently proposed Horava-Lifshitz f(R) gravity. In particular, we derive the modified Hubble equation that reduces to the standard HL gravity case in appropriate limit. We show how the bounce solutions in this theory are modified due to nonlinear effect of f(R) gravity. In addition we find that the solutions exist when the Universe can make turn around for large scale-factor. Therefore, in principle, the Universe in this set-up can show cyclic behavior. (orig.)

 18. The coincidence problem in holographic f(R) gravity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bisabr, Yousef, E-mail: y-bisabr@srttu.edu [Department of Physics, Shahid Rajaee Teacher Training University, Lavizan, Tehran 16788 (Iran, Islamic Republic of)

  2011-09-15

  It is well known that f(R) gravity models formulated in the Einstein conformal frame are equivalent to Einstein gravity together with a minimally coupled scalar field. In this case, the scalar field couples with the matter sector and the coupling term is given by the conformal factor. We apply the holographic principle to such interacting models. In a spatially flat universe, we show that the Einstein frame representation of f(R) models leads to a constant ratio of energy densities of dark matter to dark energy.

 19. Propagating Degrees of Freedom in f(R Gravity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yun Soo Myung

  2016-01-01

  Full Text Available We have computed the number of polarization modes of gravitational waves propagating in the Minkowski background in f(R gravity. These are three of two from transverse-traceless tensor modes and one from a massive trace mode, which confirms the results found in the literature. There is no massless breathing mode and the massive trace mode corresponds to the Ricci scalar. A newly defined metric tensor in f(R gravity satisfies the transverse-traceless (TT condition as well as the TT wave equation.

 20. Cosmology of Horava-Lifshitz f(R) gravity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chakrabarti, Sayan K. [Univ. Tecnica de Lisboa (Portugal). Inst. Superior Tecnico; Dutta, Koushik [Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Hamburg (Germany); Sen, Anjan A. [Centre of Theoretical Physics, Jamia Millia Islamia, New Dehli (India)

  2011-08-15

  We discuss the cosmology of recently proposed Horava-Lifshitz f(R) gravity. In particular, we derive the modified Hubble equation that reduces to the standard HL gravity case in appropriate limit. We show how the bounce solutions in this theory are modified due to nonlinear effect of f(R) gravity. In addition we find that the solutions exist when the Universe can make turn around for large scale-factor. Therefore, in principle, the Universe in this set-up can show cyclic behavior. (orig.)