WorldWideScience

Sample records for estimarea statutului sanitaro-igienic

 1. BIOTESTAREA ŞI ESTIMAREA TOXICITĂŢII COMPUŞILOR METALOORAGNICI ASUPRA POPULAŢIEI DE PARAMECIUM CAUDATUM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion TODERAŞ

  2017-03-01

  Full Text Available În articol este studiată influenţa unor grupuri de substanţe metaloorganice asupra microorganismelor acvatice. Este utilizată metoda de biotestare toxicologică a compuşilor coordinativi CMT-28 şi CMA-18 asupra ciliatelor Paramecium caudatum Ehrnbg, în concentraţii de 100, 10, 1, 0,1, 0,01 uM/L, comparativ cu prototipul. Metoda de biotestare ne permite să formulăm rapid concluzii în plan comparat, evitând riscul unei erori înalte.Proprietăţile compuşilor metaloorganici au fost cercetate prin metoda diluărilor în serie, în mediul nutritiv lichid (1 gsoluţie nutritivă/1 l apă. În calitate de culturi de referinţă au fost folosite ciliatele Paramecium caudatm.Infuzoriile, ca obiecte de cercetare, sunt foarte comode, se reproduc destul de rapid, fiind cele mai convenabile test-obiecte pentru investigaţii în condiţii de laborator, în care factorul timp joacă un rol decesiv, inclusiv pentru elucidarea impac­tului unor factori abiotici (substanţelor metaloorganice asupra procesului de reproducere asexuată la Paramecium caudatum.Activitatea substanţelor a fost evaluată după caracterul toxicităţii preparatelor (LT50 şi LC50, iar activitatea ciliatelor a fost studiată după caracterul viabilităţii şi parametrii reproductivi (creşterea sau diminuarea efectivului numeric şi a ratei lor de reproducere.Toxicitatea acută (LT50 şi LC50 a compuşilor a fost cercetată conform recomandărilor metodice privind studierea toxicităţii generale a remediilor farmaceutice.LC50 (concentraţia letală, 50% – concentraţia care cauzează moartea a 50% din test-organisme într-o anumită perioadă de timp.LT50 (timpul letal, 50% – timpul în care concentraţia utilizată a compusului testat cauzează moartea a 50% din organismele testate.THE BIOASSAY AND ESTIMATION OF THE TOXICITY OF METALLOORGANIC COMPOUNDS IMPACTING THE POPULATION OF PARAMECIUM CAUDATUMThis work will focus on the study of groups of metalloorganic substances on aquatic organisms. Toxicological testing method of coordination compounds CMT-28 and CMA-18 is used on Paramecium caudatum Ehrnbg ciliates, at concentrations of 100, 10, 1, 0,1, 0,01 uM/L, compared to the prototype. Bioassay method allows us to develop fast and comparative conclusions, avoiding a high risk of errors.The investigation of metalloorganic compounds was performed by the method of serial dilutions in the liquid nutrient medium (1 gnutrient solution / 1l water. As a reference cultures were used ciliates Paramecium caudatum.Infusorians, as objects of research are very comfortable, they reproduce quickly enough, being the most convenient test-objects for study in the laboratory conditions, because of time factor which plays a decisive role and also is more simple to elucidate the impact of abiotic factors (metalloorganic substances on the process of asexual reproduction of Paramecium caudatum.The activity of substances was evaluated according to the character of the toxicity of the preparations (LT50 and LC50, while the activity of ciliates was studied according to the character of viability and reproductive parameters (increasing or decreasing of numbers and their reproductive rate.The acute toxicity study (LC50 and LT50 of the compounds was performed according to the methodical recommendations on overall toxicity of pharmaceutical remedies.LC50 (lethal concentration, 50% – concentration which causes death of 50% of test-organisms in a given period of time.LT50 (lethal time, 50% – time, during which the used concentration of the test compound causes the death of 50% of the test organisms.

 2. MANAGEMENTUL TIMPULUI ÎN TEORIA ȘI PRACTICA EDUCAȚIONALĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorica REABOI

  2018-03-01

  Full Text Available Managementul timpului reprezintă totalitatea activităților prin care etapele din proiect sunt finalizate conform graficului: definirea, ordonarea, estimarea duratelor, planificarea, urmărirea și controlul. Managementul timpului este abordat ca optimizare a proiectării și planificării propriilor activități prin stabilirea de obiective, care funcționează în favoarea atingerii scopului stabilit, prin planificarea și prioritizarea sarcinilor de scurtă și de lungă durată. Dezvoltarea la studenți a unor abilități de control al propriului lor comportament de studiu necesită cunoștințe și abilități cu privire la procesele și mecanismele care au un rol nemijlocit în managementul personal al activității de învățare – componentă esențială a managementului timpului.GESTION DU TEMPS EN THÉORIE ET PRATIQUE ÉDUCATIVESLa gestion du temps est le total des activités à travers lesquelles les phases du projet sont complétées selon le calen­drier: définition, commande, estimation de la durée, planification, suivi et contrôle. La gestion du temps est considérée comme l'optimisation de la projection et de la planification de vos propres activités en établissant des objectifs qui favorisent l'atteinte de l'objectif établi en planifiant et en priorisant les tâches à court et à long terme. Développer les compétences des élèves pour contrôler leur propre comportement d'apprentissage nécessite des connaissances et des compétences sur les processus et les mécanismes qui jouent un rôle direct dans la gestion personnelle de l'activité d'apprentissage en tant que composante essentielle de la gestion du temps.