WorldWideScience

Sample records for elektrarne vyrocna sprava

 1. SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE FOTOVOLTAIČNIH ELEKTRARN

  OpenAIRE

  Žuman, Simon

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo najprej opisali posamezne gradnike fotovoltaičnih elektrarn, vključno s strelovodno zaščito. V nadaljevanju smo opisali nadzor fotovoltaičnih elektrarn. Osredotočili pa smo se na okvare fotovoltaičnih elektrarn, ki so lahko posledica slabega servisiranja in vzdrževanja. V zadnjem delu diplomskega dela smo opravili analizo okvar in ocenili razpoložljivost fotovoltaičnih elektrarn.

 2. Sledilni in nadzorni sistem sončne elektrarne, izdelan z razvojnim okoljem labview in arduino ploščo

  OpenAIRE

  Vitez, Robert

  2017-01-01

  V diplomski nalogi je izdelan sledilni in nadzorni sistem sončne elektrarne izdelan z razvojnim okoljem LabVIEW in Arduino ploščo. Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V prvem delu je prikazana izdelava dvo-osnega sledilnega sistema sončne elektrarne z odprto-zančnim sistemom vodenja, ki je enostavno prilagodljiv za različne velikosti sistemov. V drugem delu je prikazana računalniška aplikacija za vodenje dvo-osnega sledilnega sistema sončne elektrarne. S pomočjo opravljenih meritev sm...

 3. NADZORNI SISTEMI SONČNIH IN VETRNIH ELEKTRARN

  OpenAIRE

  Strašek, Miha

  2011-01-01

  V okviru diplomske naloge so obravnavani obnovljivi viri energije in njihovi nadzorni sistemi. Uvodoma sta predstavljena obnovljiva vira energije sonca in vetra. Prikazani so principi izkoriščanja obnovljivih virov energije ter postopki njihove pretvorbe v električno energijo. Nadalje se diplomsko delo osredotoči na nadzorne sisteme. Predstavljeni so različni tipi, njihove prednosti in pomanjkljivosti. V drugem delu diplomske naloge je podrobneje predstavljena izdelava nadzornega sistema za d...

 4. Analiza zanesljivosti električnega napajanja napredne jedrske elektrarne s tlačnovodnim reaktorjem

  OpenAIRE

  BRATOVIĆ, BLAŽ

  2016-01-01

  Pričujoče diplomsko delo obravnava napredno elektrarno s tlačnovodnim reaktorjem in zanesljivost električnega napajanja komandne sobe. Prvo poglavje predstavi energijsko problematiko v luči ekonomskega razvoja in boja proti podnebnim spremembam. Drugo poglavje obravnava osnove jedrske fizike. Fizikalni koncept vezalne energije je predstavljen. Tretje poglavje predstavi osnove reaktorske fizike. Pomembnost moderacije nevtronov je opisana. Četrto poglavje obravnava temeljne koncept...

 5. Vključevanje rezultatov ocene tveganja zaradi izrednih vremenskih dogodkov v prostorsko načrtovanje elektroenergetske infrastrukture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maruša MATKO

  2016-06-01

  Full Text Available V članku so obravnavani praktični ukrepi za vključevanje rezultatov ocene tveganja zaradi izrednih vremenskih dogodkov v postopek prostorskega načrtovanja. Na primerih ocene tveganja zaradi žleda za prenosno in distribucijsko elektroenergetsko omrežje ter za vetrne elektrarne je predstavljen postopek, ki vnaša rezultate ocene tveganja v analizo ustreznosti prostora. Najprej je izdelana ocena tveganja za prenosno in distribucijsko omrežje zaradi žleda. Rezultati ocene tveganja so uporabljeni kot podlaga za presojo predlaganih različic tras visokonapetostnega daljnovoda in kot vhodni podatek za analizo ustreznosti prostora za umestitev vetrnih elektrarn. Različici za umestitev vetrnih elektrarn z upoštevanjem tveganja in brez tega smo primerjali z gospodarskega vidika in ugotovili, da lahko škode zaradi izrednih vremenskih dogodkov pomembno vplivajo na gospodarsko upravičenost načrta. Ugotavljamo, da lahko rezultate ocene tveganja na dva načina vključimo v načrtovanje elektroenergetske infrastrukture, in sicer s posodobitvijo inženirskih standardov in izogibanjem območjem, na katerih bi lahko nastale največje škode na infrastrukturi zaradi izrednih vremenskih dogodkov. Ocena tveganja je pomembna informacija, ki lahko vpliva na odločitve v zvezi z rabo prostora in tehničnimi ukrepi za povečanje odpornosti infrastrukture.

 6. NAČRTOVANJE IN MERITVE STRELOVODNE ZAŠČITE ZA BIOPLINSKO ELEKTRARNO

  OpenAIRE

  Božič, Davor

  2012-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena strelovodna zaščita Bioplinske elektrarne z upoštevanjem slovenske zakonodaje. Predstavljene so zahteve standardov, pravilnikov in tehnične smernice, na podlagi katerih se mora izdelati strelovodna zaščita. Podan je predlog izvedbe strelovodne zaščite za Bioplinsko elektrarno. Opisane so metode, ki se najpogosteje uporabljajo za izvedbo meritev strelovodnih inštalacij. Izvedene so bile meritve strelovodne zaščite, kar je del diplomskega dela.

 7. ENOSTOPENJSKI DC-AC PRETVORNIK ZA SOLARNE SISTEME

  OpenAIRE

  Konjedic, Tine

  2009-01-01

  V diplomskem delu so predstavljene posamezne komponente fotonapetostnih sistemov, podpore proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov in osnove DC-DC ter DC-AC pretvornikov. Opisano je načrtovanje in preizkušanje enostopenjskega DC-AC pretvornika, ki se lahko uporablja kot omrežni razsmernik v sistemu sončne elektrarne. Za proženje stikal je uporabljena pulzno-širinska modulacija, ki je izvedena z uporabo digitalnega signalnega procesorja. Z namenom uvrstitve pretvornika v fotonapeto...

 8. VPLIV GRADBENIH DEJAVNIKOV NA EKONOMIKO FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV

  OpenAIRE

  Vrečič, Nuša

  2013-01-01

  Relavantne raziskave kažejo, da fotovoltaika postaja konkurenčna preostalim konvencionalnim virom, da bo v prihodnosti bistveno vplivala na proizvodnjo energije v Evropi ter pomembno vpliva na zamnjšanje emisij toplogrednih plinov. V teoretičnem delu so zajete tehnične zasnove in delovanje fotovoltaičnih elektrarn. Pri tehničnih zasnovah so opisani materiali in njihove lastnosti, obremenitve ter načrtovanje in montaža fotonapetostnih sistemov. V nadaljevanju spoznamo osnove fotovoltaike ...

 9. VPLIV TRANSFORMATORJA Z REGULACIJSKIM STIKALOM NA OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA

  OpenAIRE

  Veber, Aleksander

  2015-01-01

  Diplomsko delo obravnava vpliv transformatorja z regulacijskim stikalom na obratovanje distribucijskega omrežja. Za ovrednotenje vpliva transformatorja z regulacijskim stikalom je izdelan simulacijski model dela distribucijskega omrežja, v katerega so vključene tudi sončne elektrarne. V modelu omrežja je klasični transformator zamenjan s transformatorjem z regulacijskim stikalom. Izvedeni so simulacijski izračuni na obstoječem nizkonapetostnem omrežju in na omrežju s transformatorjem z regula...

 10. Postopek izbire generatorskega odklopnika

  OpenAIRE

  VINTAR, PRIMOŽ

  2016-01-01

  V pričujočem delu je predstavljen postopek izbire generatorskega odklopnika na osnovi kratkostične analize. Opisani postopek je nato ovrednoten na primeru realnega sistema Nuklearne elektrarne Krško (NEK). Postopek določitve nazivnih parametrov predvideva izračun kratkostičnih tokov ob pojavu kratkega stika na transformatorski, kakor tudi na generatorski strani generatorskega odklopnika. Pri tem so izračuni narejeni po postopku ročnega izračuna, in ovrednoteni z rezultati analize, opravlj...

 11. Aircraft testing in terms of methodology, safety and development of aircraft / Испытания самолета с точки зрения методологии, безопасности и развития авиационной техники / Ispitivanje aviona sa aspekta metodologije, bezbednosti i razvoja letelice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Branko B. Bilbija

  2017-01-01

  артизации в области производства, испытаний и их внедрения в военно-боевую эксплуатацию, а также в коммерческую эксплуатацию в целях воздушных перевозок. Таким образом, на сегодняшний день испытания самолетов включают мультидисциплинарные методы, в применении которых задействована большая команда специалистов и экспертов, представляющих различные области науки и техники, а главным участником данной команды неминуемо является летчик- испытатель. Для нужд испытательных мероприятий специально разрабатывается контрольно-измерительное оборудование, а сами летчики проходят специальное обучение в центре по подготовке летчиков-испытателей. / Vazduhoplovstvo u celini, a pre svega avijacija i avioni za kratko vreme, nakon 1903. godine, uveliko su pomerili granice ljudske delatnosti. Od 'klimavih' i nebezbednih letećih sprava, avion je postao rešavajući faktor u ratovima i jedno od pouzdanih sredstava prevoza i komunikacije među ljudima širom sveta. Brzi tehničko-tehnološki razvoj zahtevao je i poseban pristup. Masovna proizvodnja i korišćenje aviona iznedrili su potrebu za standardizacijom u proizvodnji, ispitivanju i uvođenje u operativnu upotrebu borbenih aviona, kao i uvođenje aviona za potrebe vazdušnog saobraćaja. Ispitivanje aviona danas je više diciplinarna istraživačka aktivnost velikog broja stručnjaka iz različitih oblasti, među kojima je opitni pilot nezaobilazni član. Radi toga se ispitno-merna oprema (IMO posebno