WorldWideScience

Sample records for ekologiczne orbitalnych elektrowni

 1. Ekonomiczne aspekty Małych Elektrowni Wodnych - wyszukiwanie optymalnych lokalizacji pod budowę MEW

  2013-01-01

  W związku z dynamicznym wzrostem zapotrzebowania na energie elektryczną stale rozwijane są alternatywne źródła jej pozyskiwania. W niniejszym artykule autor koncentruje się na małych elektrowniach wodnych ze względu na ich niewykorzystywany potencjał w Polsce. Przeważający nizinny charakter ukształtowania terenu nie sprzyja budowaniu elektrowni na rzekach górskich, jednak wciąż występują tu niewykorzystywane na potrzeby energetyki rzeki nizinne, na których można zainstalować tzw. małe elek...

 2. Nuclear power plants and safety; Elektrownie jadrowe i bezpieczenstwo

  Celinski, Z. [Politechnika Warszawska, Warsaw (Poland)

  1995-12-31

  The brief scope on the state of nuclear energetics worldwide as well as development perspectives have been presented. The safety problems, economic competitiveness and public acceptance have been shown and discussed. 55 refs, 3 figs, 2 tabs.

 3. Technical characteristics of new generation of nuclear power plants; Charakterystyka techniczna elektrowni jadrowych nowej generacji

  Janczak, R.; Mikulski, A.; Staron, E. [Instytut Energii Atomowej, Swierk-Otwock (Poland)

  1997-12-31

  The concept of Advanced Light Water Reactors (ALWR) as a new generation of nuclear reactors for energetics have been presented. The influence of reactor accidents (TMI and Chernobyl) on technical and scientific development of nuclear reactors has been discussed from the view point of safety assurance and requirements being defined by American and European Nuclear Regulatory commission. 12 refs, 14 figs.

 4. Proceedings of scientific-technical seminar: materials investigation for power stations and power grid; Seminarium naukowo-techniczne: Badania materialowe na potrzeby elektrowni i sieci elektroenergetycznych

  NONE

  1994-05-01

  This report is an assembly of the papers concerning the material problems occurring during the exploitation of power stations as well as power grid. The diagnostic methods are also discussed. (author).

 5. Materials of 3. scientific-technical seminar: Materials Investigation for Power Industry; Materialy 3. seminarium naukowo-technicznego: Badania Materialowe na Potrzeby Elektrowni i Przemyslu Energetycznego

  NONE

  1996-12-31

  The report is an assembly of the papers concerning material problems during the exploitation of power stations as well as during construction and exploitation of gas pipelines. The accreditation problems according to the European Standards and Office of Technical Inspection prescription are also discussed.

 6. Pomiar wytrzymałości na zginanie jako metoda oceny jakości spoiwa na przykładzie mas ze szkłem wodnym

  M. Stachowicz

  2012-12-01

  Full Text Available W pracy podjęto próbę określenia możliwości zastosowania parametru wytrzymałości na zginanie utwardzonych mas jako kryteriumoceny jakości użytego do ich sporządzenia spoiwa. W tym celu zaprezentowano wyniki badań wpływu wybranych czterech metodutwardzania spoiwa uwodnionego krzemianu sodu. Wybrane ekologiczne, nieorganiczne spoiwo stosowane jest do wytwarzania zarównoform, jak i rdzeni odlewniczych. Oceny skuteczności metod utwardzania spoiwa dokonano odnosząc otrzymane wartości wytrzymałościna zginanie do ilości użytego do sporządzenia masy formierskiej szkła wodnego. W badaniach zastosowano pięć gatunków uwodnionegokrzemianu sodu i wybrane cztery metody jego utwardzania. Stwierdzono, że możliwym jest wykorzystywanie opracowanej oceny jakości spoiw, w szczególności stosowanych do wykonywania rdzeni odlewniczych według zaproponowanego trzyklasowego podziału.

 7. The use of multi-criteria analysis for selection of technology for a household WWTP compatible with sustainable development / Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru rozwiązania technologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju

  Jóźwiakowski Krzysztof

  2015-09-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono sposób wykorzystania analizy wielokryterialnej jako narzędzia pomocniczego do wyboru właściwego rozwiązania technologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków. Przy wyborze uwzględniano kryteria zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Do porównawczej analizy wielokryterialnej wybrano 5 wariantów przydomowych, mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków. Porównywano systemy z filtrem piaskowym, z osadem czynnym, ze złożem biologicznym zraszanym, system hybrydowy - osad czynny ze złożem biologicznym oraz hybrydowy system hydrofi towy typu VF-HF (z pionowym i poziomym przepływem ścieków. Analizowano rozwiązania o przepustowości 1 m3∙d-1 (Równoważna Liczba Mieszkańców - RLM = 8, spełniające wymagania przepisów ochrony środowiska. Dodatkowo także rozwiązanie z zastosowaniem drenażu rozsączającego. Na podstawie analizy wielokryterialnej stwierdzono, że najbardziej korzystnymi rozwiązaniami technologicznymi, zgodnymi z zasadami zrównoważonego rozwoju, są systemy z filtrem piaskowym i hybrydowe systemy hydrofi towe typu VF-HF. Przy znacznej przewadze kryteriów ekonomicznych, jako najbardziej korzystne rozwiązanie wybrany został system z drenażem rozsączający, jednak biorąc pod uwagę kryterium nadrzędne (ekologiczne, aby zachować zasadę zrównoważonego rozwoju, należałoby wykluczyć możliwość stosowania tych rozwiązań na większą skalę. Stwierdzono, że najbardziej niekorzystnym jest rozwiązanie technologiczne z wykorzystaniem osadu czynnego. Wykonana analiza wykazała, że stosowanie tej technologii jest niezgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Jest to spowodowane brakiem odpowiedniej stabilności technologicznej i niewielką niezawodnością działania.

 8. CHARAKTERYSTYKA HELIOSTATÓW I ICH ZASTOSOWANIE W HELIOELEKTROWNIACH

  Paweł WAJSS

  Full Text Available Rozwój energetyki słonecznej związany jest z powstawaniem coraz to nowych konstrukcji maksymalizującej wykorzystanie promieniowania słonecznego. Jednym z kierunków jest wysokotemperaturowa konwersja promieniowania na ciepło. Wtedy, z termodynamicznego punktu widzenia otwierają się nam możliwości np. na generację energii elektrycznej. Konwersja wysokotemperaturowa wymaga jednak koncentracji promieniowania słonecznego. Sposobów koncentracji jest wiele, jednak w artykule skupiono się na koncentracji w układzie pole heliostatów- wieża słoneczna. System taki ma szereg zalet w porównaniu do pojedynczych układów koncentrujących, m.in. możliwe jest budowanie pojedynczej elektrowni. Zasadniczym elementem jest tutaj heliostat. Artykuł definiuje pojęcie heliostatu, przedstawia zasadę jego działania oraz przeznaczenie w helioelektrowniach typu wieżowego. Dokonany został podział urządzeń na podgrupy w zależności od technologii w nich zastosowanych. Zaprezentowane zostały poszczególne elementy budowy heliostatów oraz czynniki, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na ich typ, wielkość oraz cenę. Przedstawiono problematykę rentowności przed jaką stoi dziś rynek helioelektrowni oraz stopień istotności jaki stanowi pole heliostatów dla budżetu całej inwestycji. Wymieniono szczegółowe parametry jakie winny spełniać tego typu urządzenia, z wyodrębnieniem trzech grup: wymagania operacyjne, optyczne oraz wytrzymałościowe. Zaprezentowano szczegółowo trzy przykładowe, znacząco różniące co do zasady działania oraz skali, rozwiązania i sparametryzowano je w formie tabelarycznej.

 9. A Complex Use of the Materials Extracted from an Open-Cast Lignite Mine

  Buryan, Petr; Bučko, Zdeněk; Mika, Petr

  2014-12-01

  produkcji elektryczności w elektrowni o cyklu mieszanym o całkowitej mocy wyjściowej 400 MW. W celu umożliwienia gazyfikacji ciekłych produktów ubocznych gazyfikacji węgla, zainstalowano na drodze przepływu generator gazu, umożliwiający przetwarzanie alternatywnych paliw ciekłych. Skoncentrowany gaz odlotowy zawierający związki siarki odprowadzany jest do instalacji odsiarczającej, gdzie produkowany jest cenny produkt H2SO4, o wysokim stopniu czystości (96%). Węgiel brunatny nadający się do produkcji brykietów jest kruszony, mielony i suszony, następnie przechodzi przez proces brykietowania w odpowiednich prasach, gdzie formowane są brykiety, poprzez ich sprasowanie pod ciśnieniem 175 MPa. Brykiety takie wykorzystywane są powszechnie jako paliwo w gospodarstwach domowych. Drobnoziarniste pyły węgla brunatnego (paliwa pyłowe) wykorzystywane są na skalę komercyjną do produkcji ciepła w paleniskach pyłowych. Pyły węglowe powstają nie tylko w trakcie suszenia węgla po procesie oddzielania w separatorach elektrostatycznych, lecz także w procesie mielenia suszonego węgla w młynach wibracyjnych. Żużel z kotłów w konwencjonalnej elektrowni, popioły z generatorów oraz te osadzające się w instalacji podlegają wysuszeniu, następnie wykorzystywane są jako wysokiej jakości materiał na podłoże w różnorodnych instalacjach. Popioły lotne wykorzystywane są przemyśle budowlanym jako częściowe zamienniki cementu. Po oddzieleni popiołu lotnego, gazy wylotowe kierowane są do instalacji odsiarczania z wykorzystaniem technologii wilgotnego wapienia, w wyniku tego procesu powstaje gips, wykorzystywany, miedzy innymi, w przemyśle budowlanym. Glinki z warstw nadkładu nad pokładami węgla wykorzystywane są powszechnie jako surowiec do produkcji sztucznego kruszywa "Liapor', wykazującego wyjątkowe właściwości termiczne i dźwiękoizolacyjne.