WorldWideScience

Sample records for ekologiczne orbitalnych elektrowni

 1. NOWATORSKIE I EKOLOGICZNE BUDOWNICTWO Z GLINY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek KAMIENIARZ

  Full Text Available W opracowaniu nakreślono zarys budownictwa naturalnego , pokazując najistotniejsze właściwości materiałów ekologicznych w odniesieniu do energii pierwotnej. Przedstawiono charakterystykę słomy i gliny jako materiału budowlanego. Opisano dwa przykłady technik wznoszenia budynków mieszkalnych z gliny, obecnie bardzo popularnych w Polsce i na świecie. Szczególnie zwrócono uwagę na metodę wznoszenia ścian z mieszanki gliny i słomy w deskowaniu tynkowanych gliną, pokazując ją na przykładzie budynku w Karniowicach. Przedstawiono także technologię wznoszenie ze słomy w nowatorskiej metodzie, przy pomocy modułów drewniano-słomianych tynkowanych gliną.

 2. Ocena właściwości chemicznych i geotechnicznych mieszaniny popiołowo-żużlowej z elektrowni Skawina S.A. w modelowym badaniu zapory ziemnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Mundała

  2014-12-01

  Full Text Available W modelu zapory ziemnej zbudowanej w korycie hydraulicznym badano podstawowe właściwości chemiczne i geotechniczne mieszaniny popiołowo-żużlowej, pozyskanej z Elektrowni Skawina SA. Dysponując piezometrami pozwalającymi ująć wody: górną, dolną oraz filtrującą przez nasyp, badano ich jakość po dobowej i dwudziestopięciodobowej ekspozycji. Wykorzystano wodę wodociągową – ze względu na lokalizację jednostki była to woda z Wodociągów Krakowskich. Z właściwości fizycznych badano skład granulometryczny gruntu, wskaźnik różnoziarnistości, wilgotność naturalną, gęstość objętościową, gęstość objętościową szkieletu, wilgotność optymalną, maksymalną gęstość objętościową szkieletu, współczynnik filtracji. Sklasyfikowano grunt według norm PN-B-02481:1998 i PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009. Wykreślono krzywą filtracji. Materiał nasypu – z uwagi na jego parametry geotechniczne – bardzo łatwo poddawał się zjawisku sufozji. Pomierzone objętościowe natężenie przepływu było w przedziale 1700–2500 cm3 · godz.–1. Z właściwości chemicznych badano stężenia ośmiu metali, konduktancję i pH wód dolnej, górnej i z korpusu zapory przy ekspozycjach po jednej i dwudziestu pięciu dobach. Warunki ługowalności badanych składników były odmienne od założonych w normie [Rozporządzenie… 1999], jednak znacznie bardziej zbliżone do warunków na pograniczu budowla wodna – ekosystem. Analizując zawartości metali, wartości pH oraz kondunktancji w odciekach uzyskiwanych z piezometrów rozmieszczonych w modelu zapory, należy stwierdzić, iż badany materiał wpływa na zmianę chemizmu wód mających z nim bezpośredni kontakt, szczególnie w odniesieniu do zawartości Na, K, Ca i Mg, przekraczając dopuszczalne dla wód powierzchniowych i podziemnych normy [Rozporządzenie… 2008, Rozporządzenie... 2011]. Ołów, kadm oraz chrom występują w stosunkowo wyrównanych zakresach w

 3. Nuclear power plants and safety; Elektrownie jadrowe i bezpieczenstwo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Celinski, Z. [Politechnika Warszawska, Warsaw (Poland)

  1995-12-31

  The brief scope on the state of nuclear energetics worldwide as well as development perspectives have been presented. The safety problems, economic competitiveness and public acceptance have been shown and discussed. 55 refs, 3 figs, 2 tabs.

 4. Technical characteristics of new generation of nuclear power plants; Charakterystyka techniczna elektrowni jadrowych nowej generacji

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janczak, R.; Mikulski, A.; Staron, E. [Instytut Energii Atomowej, Swierk-Otwock (Poland)

  1997-12-31

  The concept of Advanced Light Water Reactors (ALWR) as a new generation of nuclear reactors for energetics have been presented. The influence of reactor accidents (TMI and Chernobyl) on technical and scientific development of nuclear reactors has been discussed from the view point of safety assurance and requirements being defined by American and European Nuclear Regulatory commission. 12 refs, 14 figs.

 5. Ecological aspects of instrumental, nuclear methods in coal control; Ekologiczne aspekty stosowania instrumentalnych, jadrowych metod analizy wegla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cywicka-Jakiel, T. [Institute of Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1994-02-01

  This paper presents a brief information concerning development and employment of nuclear methods for the automatic coal quality monitoring. Their importance for the environment protection is emphasized. (author). 6 refs, 3 figs.

 6. Materials of 3. scientific-technical seminar: Materials Investigation for Power Industry; Materialy 3. seminarium naukowo-technicznego: Badania Materialowe na Potrzeby Elektrowni i Przemyslu Energetycznego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  The report is an assembly of the papers concerning material problems during the exploitation of power stations as well as during construction and exploitation of gas pipelines. The accreditation problems according to the European Standards and Office of Technical Inspection prescription are also discussed.

 7. Proceedings of scientific-technical seminar: materials investigation for power stations and power grid; Seminarium naukowo-techniczne: Badania materialowe na potrzeby elektrowni i sieci elektroenergetycznych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1994-05-01

  This report is an assembly of the papers concerning the material problems occurring during the exploitation of power stations as well as power grid. The diagnostic methods are also discussed. (author).

 8. Papers of 4. Scientific-Technical Seminar: Material Study for Electric Power Stations and Energetics; Referaty 4. Seminarium Naukowo-Techniczne: Badania Materialowe na Potrzeby Elektrowni i Przemyslu Energetycznego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-07-01

  The research on the materials commonly used in electric power stations and energetics have been summarized in the course of the seminar. Especially a different kinds of steels have been investigated from the view point of their desirable mechanical and corrosion properties.

 9. Changes of chemistry of precipitation on the area affected by imissions from hard coal power plant in the years 1977-1994; Zmiany chemizmu opadow na obszarze oddzialywania imisji z elektrowni opalanej weglem w latach 1977-1994

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zablocki, Z. [Akademia Rolnicza, Szczecin (Poland)

  1996-12-31

  The changes of precipitation chemistry was studied on 9 sites in the distance 0.2-13.5 km from Dolna Odra power plant during the years 1977-1994. The results of long-term studies of changes of precipitation reaction and amounts of sulfur in precipitation on the area were shown as chronotoposequences. The results indicated on some positive changes in chemistry of precipitation in 1991-1994 years as compared to the period of 1986-1990 which manifested as decrease as yearly averages of amounts of sulfur and nitrate-nitrogen in precipitation and decrease of percentage of monthly measurements of precipitation with very acid reaction. (author). 11 refs, 2 figs, 1 tab.

 10. Metoda szacunku potencjalnych efektów ekologicznych pozyskania energii biomasy drewna wierzby energetycznej na przykładzie Polski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gawrońska Grażyna

  2016-04-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono metodę szacunku potencjalnych efektów ekologicznych rozumianych jako zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, które wynikają z zastosowania biomasy wierzby energetycznej jako paliwa alternatywnego dla węgla kamiennego. Praca ma charakter metodyczny, a bazę badawczą stanowią grunty ugorowane w Polsce w ujęciu województw pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego. W wyniku badań określono potencjalne efekty ekologiczne wyrażone niewyemitowaniem do powietrza atmosferycznego dwutlenku węgla w ilości 13 828 553 ton w ciągu roku oraz dwutlenku siarki w ilości 103 714 ton w ciągu roku oraz istotnym zmniejszeniem emisji tlenków azotu o ok. 26 274 ton w ciągu roku. Uzyskane efekty ekologiczne są szczególnie istotne na analizowanym obszarze, ze względu na poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w strukturze zużycia pierwotnych nośników w bilansie paliwowo – energetycznym Polski.

 11. Update on the modernization of 200 MW hard coal power plants in Poland

  International Nuclear Information System (INIS)

  Szabo, T.E.; Kopec, M.

  1993-01-01

  In June 1990, the Coalition of 200 MW, Hard Coal, Polish Power Plants representing an installed base of 10,240 MW, including 45 units of 200 MW, signed an agreement with the Westinghouse Electric Corporation, Power Generation Business Unit, based in Orlando, Florida, to cooperate on developing a modernization program for the 200 MW units. Program funding was obtained with The United States Trade Development Program (TDP) providing approximately 2/3 of the cost, and the balance provided by Westinghouse. On March 5, 1992, the Polish-American (51% Westinghouse, 49% Seven (7) Hard Coal Power Plants), Joint Venture Company, MODELPOL, Ltd. (Polish acronym for 'MODernizacja ELektrowni POLskich' or Modernization of Polish Power Plants) was established with the goal to implement not only technically but financially the recommendations of the Modernization Study. The mission given MODELPOL, Ltd. by their Polish-American Shareholders was to: develop the specific modernization programs for each hard coal power plant; assist in identifying and obtaining the financial resources required for implementation; and provide technological preventative maintenance services to improve unit availability. Within these aims was the target to reduce SO 2 , and particulate emissions. The first program is taking place at the Laziska Power Plant, followed by Rybnik. Further projects are in the planning stages. Finance is a constant problem, this should be eased by the restructuring of the power industry. Future programmes include connection to the European Community Power Grid. 5 figs

 12. Stabilizacja pokrywy lodowej poprzez redukcję odpływu ze Zbiornika Włocławek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Kolerski

  2015-03-01

  Full Text Available Elektrownie i zbiorniki wodne położone w rejonach, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskami lodowymi, wymagają specyficznego działania w celu efektywnego zarządzania nimi w sezonie zimowym. Pokrywa lodowa prowadzi do nieuniknionych strat w produkcji energii elektrycznej, jednak strata ta może być zminimalizowana poprzez utworzenie stosunkowo gładkiej pokrywy. Można to uzyskać poprzez odpowiednią eksploatację budowli piętrzącej. Aby uniknąć problemów związanych z blokowaniem ujęć wody poprzez ich obmarzanie, należy prowadzić działania w celu ograniczenia produkcji śryżu w zbiorniku wodnym. Na skutek istnienia ciągłej pokrywy lodowej woda będzie izolowana od czynników atmosferycznych, co przełoży się na brak śryżu w zbiorniku. Na przykładzie zbiornika wodnego Włocławek wykazano skuteczność czasowego zmniejszenia natężenia przepływu przez stopień wodny w celu stabilizacji gładkiej pokrywy lodowej. Symulacje przeprowadzono przy wykorzystaniu modelu matematycznego DynaRICE, wykalibrowanego dla rozpatrywanego obszaru.

 13. Characteristics of water level fluctuations in Polish lakes – a review of the literature / Charakterystyka wahań poziomu wody w jeziorach polskich – przegląd piśmiennictwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kutyła Sebastian

  2014-09-01

  Full Text Available Wahania poziomu wody w jeziorach są ich naturalną cechą, która może być modyfikowana działalnością człowieka. W artykule przedstawiono przegląd piśmiennictwa na temat amplitudy wahań poziomu wody w jeziorach polskich, cykliczności ich fluktuacji i tendencji zmian oraz naturalnych i antropogenicznych czynników warunkujących te wahania. Jakkolwiek wywołane antropogenicznie wahania poziomu wody w większości jezior polskich wydają się mieścić w zakresie wahań naturalnych, to w niektórych przypadkach działalność gospodarcza (np. wykorzystanie jezior na cele energetyczne może prowadzić do silnych zaburzeń reżimu hydrologicznego, powodujących destabilizację ekologiczną zbiornika eliminującą możliwość utrzymania/osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego. To z kolei pociąga za sobą konieczność sprecyzowania dobrego potencjału ekologicznego, jako celu środowiskowego dla takich części wód, mniej rygorystycznego w porównaniu do dobrego stanu ekologicznego. W artykule wskazano potrzebę poszerzenia sposobu oceny jezior w kraju o nowe biologiczne wskaźniki oceniające, zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, wpływ przekształceń hydrologicznych na zespoły organizmów

 14. Wpływ zlodzenia na rzece Wkrze na jej zasoby energetyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Bajkowski

  2014-12-01

  Full Text Available Zasoby energii wodnej są zróżnicowane obszarowo oraz ulegają zmianom okresowym. Zależą one od naturalnych lub regulowanych przepływów i stanów oraz czynników powodujących ich okresowe zmiany, zarastania i zlodzenia koryta. Podstawowym problemem związanym z pracą elektrowni wodnych w okresie zimowym jest tworzenie się form lodowych ograniczających dopływ wody do wlotów ujęć. Początek okresu zlodzenia zależy od czynników meteorologicznych, temperatur powietrza, opadów śniegu, związanych z eksploatacją obiektów wodnych, temperatury zrzutów wody i stosowania pływających przegród w miejscach, gdzie woda ma najmniejszą prędkość. W artykule przedstawiono analizę podstawowych parametrów wykorzystywanych w ocenie zasobów energetycznych rzek. Do określania form i okresów występowania zjawisk lodowych wykorzystano historyczne dane hydrologiczne, a współczynniki redukcji zimowej ustalono, analizując stany i przepływy. Współczynnik redukcji zimowej obliczono na podstawie krzywych przepustowości koryta rzeki odnosząc przepływy dla okresu zimowego do uzyskanych z krzywej podstawowej. Analizy obejmują przekrój Cieksyn na rzece Wkrze, w którym wystąpiło zlodzenie powodujące zmiany głównych krzywych hydroenergetycznych.

 15. The Modernization of the Energy Sector in Poland vs. Poland's Energy Security / Modernizacja sektora energii w polsce a bezpieczeństwo energetyczne Polski

  Science.gov (United States)

  Frączek, Paweł; Kaliski, Maciej; Siemek, Paweł

  2013-06-01

  ększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju konieczne jest także konsekwentne prowadzenie dalszych działań na rzecz rozwoju alternatywnych technologii energetycznych, co pozwoli na skorzystanie z ewentualnych pojawiających się szans dotyczących różnych opcji. Szczególne miejsce w tych działaniach powinna mieć budowa w Polsce pierwszej elektrowni atomowej. Realizacja tej inwestycji pozwoli na pozyskanie taniej i czystej ekologicznie energii elektrycznej. Istotne jest także odnotowywane znaczące poparcie społeczne dla realizacji tej inwestycji. Podkreślono, że ewentualna zwłoka w pracach służących budowie pierwszej elektrowni atomowej w kraju może przyczynić się do ograniczenia konkurencyjności gospodarki. Ponadto wskazano, że konieczne będą także działania o charakterze edukacyjnym, które uświadomią społeczeństwu skalę wyzwań, jakie stoją przed krajowym sektorem energii, oraz wskażą wpływ upowszechniania konkurencyjnych cenowo źródeł energii na sytuację krajowej gospodarki oraz na utrzymanie i tworzenie miejsc pracy. Działania te przyczynią się do uzyskania poparcia wszystkich uczestników rynku energii dla podejmowania działań na rzecz takiego kształtowania struktury źródeł energii pierwotnej, aby możliwe było uzyskiwanie jak najniższych kosztów wytwarzania energii elektrycznej oraz jednoczesne minimalizowanie konsekwencji ekologicznych prowadzenia gospodarki energetycznej.