WorldWideScience

Sample records for een vergelijkend onderzoek

 1. Vergelijkend kortdurend onderzoek met waterorganismen ter bepaling van de acute toxiciteit van een aantal biociden

  Canton, J.H.; Mathijssen-Spiekman, E.A.M.

  1983-01-01

  Ter bepaling van de acute toxiciteit van een aantal biociden is vergelijkend kortdurend onderzoek met waterorganismen uitgevoerd. Daphnia magna en de twee geteste groene algen (Chlorella pyrenoidosa en Scenedesmus pannonicus) bleken voor alle onderzochte biociden gevoeliger te zijn dan de vissen (P

 2. Vrije en reguliere scholen vergeleken : een onderzoek naar de effectiviteit van Vrije scholen en reguliere scholen voor voortgezet onderwijs

  Steenbergen, Hilligje

  2009-01-01

  Leerlingen op Vrije scholen hebben een forse rekenachterstand vergeleken met leerlingen in het reguliere onderwijs. Daarentegen is hun houding ten opzichte van leren aanzienlijk positiever, ontdekte Hilde Steenbergen in haar vergelijkend onderzoek tussen de leeruitkomsten van beide onderwijsvormen.

 3. Vrije en reguliere scholen vergeleken : Een onderzoek naar de effectiviteit van Vrije scholen en reguliere scholen voor voortgezet onderwijs

  Steenbergen, Hilligje

  2009-01-01

  Leerlingen op Vrije scholen hebben een forse rekenachterstand vergeleken met leerlingen in het reguliere onderwijs. Daarentegen is hun houding ten opzichte van leren aanzienlijk positiever, ontdekte Hilde Steenbergen in haar vergelijkend onderzoek tussen de leeruitkomsten van beide onderwijsvormen.

 4. De oefenstabiele onderbeensosteosynthese : een vergelijkend onderzoek naar de waarde van de fixatie van de fractura cruris met behulp van de AO compressieplaat

  J. Bender (Johannes)

  1970-01-01

  textabstractFractuurgenezing is een biologisch herstelproces met een aantal mechanische aspecten. Van deze zijn er twee van groot praktisch belang, omdat zij rechtstreeks door een medische behandeling te bernvloeden zijn. Dit zijn de repositie en de immobilisering van het gebroken bot; iedere fractu

 5. Medisch-ethische toetsing van observationeel onderzoek: een grijs gebied.

  Schellevis, F.

  2006-01-01

  Observationeel onderzoek waarbij uitsluitend gebruikgemaakt wordt van schriftelijke vragenlijsten, interviews of registratiegegevens valt niet onder de reikwijdte van de Wet medisch- wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO); dit betekent dat voor dergelijk onderzoek geen toestemming van een medisch-ethische toetsingscommissie (METC) nodig is. Recentelijk werd een onderzoeksprotocol voor een observationeel onderzoek door middel van interviews voorgelegd aan een METC en, ook na herbeoordelin...

 6. Vleesstieren in geisoleerde en ongeisoleerde stallen : onderzoek op de Vlierd 1976-1980 : groei, voederverbruik, slachtkwaliteit = Beef cattle in insulated and non-insulated houses : growth, feed consumption, carcass quality

  Harmsen, H.E.; Smits, A.C.

  1981-01-01

  In de periode 1976 tot 1980 is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd, waarbij is nagegaan wat het effect was van isolatie en mechanische ventilatie op de groei en het voederverbruik van stieren ten opzichte van een ongeisoleerde stal

 7. Het plica syndroom van de knie : een klinisch onderzoek

  W.H.J. Derks

  1988-01-01

  textabstractPijn in het ventrale deel van het kniegewricht is een veel geuite klacht in de spreekkamer van huisarts en orthopeed. Vaak is, ook na een zorgvuldig opgenomen anamnese en een grondig klinisch onderzoek aangevuld door rontgen opnamen, het niet mogelijk een diagnose te stellen. Voor

 8. Islamitische en extreem-rechtse radicalisering in Nederland : Een vergelijkend literatuuronderzoek

  Fermin, A.

  2009-01-01

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de onderzoeksliteratuur over islamitische en extreem-rechtse radicalisering in Nederland. De centrale vraagstelling van het onderzoek is: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen islamitische en extreeem-rechtse radicalise

 9. Onderzoek naar de stabiliteit van een verdunde "Stabicellsuspensie"

  Helleman; P.W.; Wikkeling; R.H.; Geleijnse; M.E.M.

  1984-01-01

  Uitgaande van een geconcentreerde "Stabicellsuspensie" is een verdunde suspensie gemaakt met behulp van Isoton IIR. Isoton IIR is een vloeistof die wordt gebruikt voor het maken van verdunningen van bloed voor het daarin tellen van erytrocyten en leukocyten. Bij onderzoek van de bij ka

 10. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 11. Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater; een orienterend onderzoek

  Versteegh JFM; During M; Havelaar AH; Koot W

  1986-01-01

  In dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water "af pompstation" en water uit het distributienet) in 100 ml gee

 12. Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen : Een onderzoek naar prevalentie

  Leemrijse, C.J.; Bongers, M.; Nielen, M.; Devillé, W.

  2010-01-01

  Exacte cijfers over de prevalentie van hepatitis C in de Nederlandse penitentiaire instellingen ontbreken. Dit onderzoek geeft een beeld van het aantal hepatitis C besmette gedetineerden en de gevolgen daarvoor voor het beleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Ook komen de kosten van even

 13. Phoma barcoding: De volgende fase in taxonomisch onderzoek in een complex schimmelgeslacht

  Aveskamp, M.M.; Gruyter, de H.; Verkley, G.J.M.; Crous, P.

  2006-01-01

  Met het verschijnen van de 'Phoma Identification Manual' in 2004 is een tijdperk afgesloten in het Phoma onderzoek in Nederland. Met de introductie van moleculaire technieken dient zich een nieuwe fase aan. Een hernieuwd onderzoek is recentelijk opgestart door het Centraalbureau voor Schimmelculture

 14. Over de incest. Een orienterend onderzoek.

  Kwast, Salomon van der

  1963-01-01

  Daartoe gestimuleerd door de problematiek van een aantal patienten, die in hun leven betrokken waren geweest bij een incestueuze relatie en daarmee nog vele jaren later worstelden en doordat wij geboeid werden door de etnologische beschouwingen over huwelijk en gezin, besloten wij de incest als obje

 15. Dwingelderveld en Drentsche Aa : vergelijkend onderzoek naar aspecten van leefbaarheid in twee Nationale Parken

  Blok, S.; Kornmann, G.J.

  2003-01-01

  Om een landelijk gebied te ontwikkelen, maakt het ministerie van LNV gebruik van het viersporenmodel. De sporen die het ministerie gebruikt zijn ecologische duurzaamheid (inzet op natuurwaarden), economische concurrentiekracht (inzet op productiviteitvan het gebied, bijvoorbeeld landbouw of opbrengs

 16. De effecten van een eliminatiedieet op spanningshoofdpijn en migraine: een gerandomiseerd onderzoek

  E.K. Lugard (Eveline)

  1997-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft een onderzoek naar het optreden van spanningshoofdpijn en migraine voor en na de eliminatie van bepaalde onderdelen uit de voeding. Zowel in de vakliteratuur als in de lekenpers, wordt migraine onder meer in relatie gebracht met het gebruik van bepaalde voedin

 17. Microbiologische zwemwaterkwaliteit in relatie tot gezondheidsklachten ; een prospectief onderzoek bij triatleten

  van Asperen IA; Medema GJ; Borgdorff MW; Sprenger MJW; Havelaar AH; CIE; LWL

  1995-01-01

  Inleiding: Door middel van een prospectief cohort onderzoek bij triatleten en deelnemers aan run-bike-run wedstrijden werden de mogelijke gezondheidsrisico's van zwemmen in zoet oppervlaktewater onderzocht. Doel van het onderzoek was een kwantitatieve relatie tussen microbiologische waterkwali

 18. Helpt democratie Afrika? Een onderzoek naar meerpartijendemocratie, politiek arrangement en economische ontwikkeling in Afrika

  Koper, M.

  2016-01-01

  In het onderzoek staat de vraag centraal of de (her)invoering van een meerpartijendemocratie en bijbehorende verkiezingen vanaf begin jaren negentig in een aantal Afrikaanse landen hebben bijgedragen aan een politieke constellatie die bevorderlijk genoemd kan worden voor economische ontwikkeling. Ho

 19. Ecotoxicologisch onderzoek naar effecten van verontreinigingen in uiterwaarden op steenuilen (Athene noctua): een integratie

  Brink, van den N.W.; Groen, N.M.; Jonge, de J.; Wegener, J.W.M.; Bosveld, A.T.C.

  2001-01-01

  In dit rapport wordt een integratie gepresenteerd van resultaten van ecotoxicologisch onderzoek naar effecten van verontreinigingen op steenuilen (Athene noctua) in de Achterhoek en de Gelderse Poort. Van verschillende compartimenten van de voedselketen van de steenuil zijn monsters verzameld en

 20. Beter Leren van Hypertext door Aandachtsturing binnen Grafische Overzichten - een Eye Tracking Onderzoek

  Bezdan, Eniko; Kester, Liesbeth; Kirschner, Paul A.

  2011-01-01

  Bezdan, E., Kester, L., & Kirschner, P. A. (2011, 9 Juni). Beter Leren van Hypertext door Aandachtsturing binnen Grafische Overzichten - een Eye Tracking Onderzoek. Poster gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, Maastricht, Nederland.

 1. Emotie, bloedsuiker en hersenstam : een experimenteel onderzoek naar den invloed van de emotie op het bloedsuikergehalte

  Palies, Albert Lourens Cornelis

  1933-01-01

  In de inleiding wordt op het verschil van opvatting in de psychiatrie van v66r drie kwart eeuw en nu gewezen. Van een onderzoek der hersenen bij geestelijke afwijkingen is men hoe langer hoe meer zijn aandacht gaan schenken aan het onderzoek van den geheelen mensch. Hoofdstuk II legt het verband tus

 2. Bijnier en bloedbeeld : een experimenteel onderzoek over de invloed van adrenaline op het witte bloedbeeld

  Siderius, Poppe

  1950-01-01

  In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een onderzoek, waarbij werd nagegaan op welke wijze de bloedbeeldveranderingen die na adrenaline ontstaan, tot stand komen. Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de betekenis van de bijnier en de milt. Het onderzoek werd geheel verricht m

 3. Hoe zeker is zeker genoeg? : Onderzoek naar het diagnostisch proces bij vermoeden van een

  Visser-van Tilborg, Lisette; Meyer, Ronald de; Pijnenburg, Huub

  2012-01-01

  Het doel van dit onderzoek was tweeledig. Ten eerste, verminderen van het aantal uitgestelde dsm-iv-classificaties na diagnostisch onderzoek bij vermoedens van autismespectrumstoornis (ass) middels een gefaseerd protocol. Ten tweede, inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van de subjectieve zekerheid

 4. Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers

  Tine Van Regenmortel

  2016-09-01

  same time, processes of change start at different levels of the organization. Professionals are involved in critical reflection, management learns to take account of the perspective of other stakeholders in its decisions, and users learn that their reflections and ideas, too, are used to improve practice. At the same time, it is necessary to continue to systematically map the critical factors and necessary conditions for empowerment research and the way in which its scientific validity can be made visible. It is important that science and practice are willing to view one another as partners and that this innovative method of collaboration between science, practice/policy and users is supported and encouraged by science policy. SAMENVATTING Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers Het empowermentparadigma heeft niet alleen gevolgen voor praktijk en beleid, maar ook voor de wijze van onderzoeken. In dit artikel worden in een eerste deel de theoretische grondslagen van empowerment onderzoek belicht. Naast de wetenschapsfilosofische basis beschrijven we de kernaspecten van empowerment onderzoek met extra aandacht voor methodologische consequenties. Drie inspiratiebronnen hiervoor zijn: de empowerment theorie van Rappaport en Zimmerman, responsieve evaluatie van Stake en Abma en empowerment evaluatie van Fetterman en Wandersman. We belichten als kern het drieledig perspectief: krachtgericht, multistakeholders en multilevel, de focus op verbetering en sociale rechtvaardigheid, het streven naar eigenaarschap, een continue participatie en dialoog, erkenning van drie gelijkwaardige kennisvormen en capaciteitsopbouw, lerende organisatie en gedeelde verantwoordelijkheid. We sluiten af met de rol van de onderzoeker als “kritische vriend”. In een tweede deel beschrijven we de praktijk van empowerment onderzoek. Na de toelichting van het concept van “Empowerende Academische Werkplaats” als doorgedreven invulling van empowerment onderzoek, beschrijven

 5. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende hechtt

 6. Een onderzoek over de waarde van de Schultz-Dale techniek in de immuno-pathologie

  Jansz, Anton

  1960-01-01

  Dit proefschrift geeft in hoofdstuk I een overzicht over problemen in de immuno-pathologie. waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de auto-immunologische ziekteprocessen. Een beter inzicht hierin kan verkregen worden door dierexperimenteel en door serologisch onderzoek. Het laatste vooral heef

 7. Een onderzoek over de waarde van de Schultz-Dale techniek in de immuno-pathologie

  Jansz, Anton

  1960-01-01

  Dit proefschrift geeft in hoofdstuk I een overzicht over problemen in de immuno-pathologie. waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de auto-immunologische ziekteprocessen. Een beter inzicht hierin kan verkregen worden door dierexperimenteel en door serologisch onderzoek. Het laatste vooral

 8. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende

 9. Kwaliteit van de arbeid in de Nederlandse metaalindustrie : een enquête-onderzoek naar de functies van werkvoorbereider en onderhoudsmonteur

  Alders, B.C.M.; Christis, J.; Bilderbeek, R.H.

  1992-01-01

  Dit rapport presenteert de voornaamste uitkomsten van een enquête-onderzoek in de metaalindustrie naar de functies van werkvoorbereiders en onderhoudsmonteurs. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in : de kwalitatieve veranderingen in de arbeidsinhoud en de voorwaarden waaronder

 10. Gelet op de persoon van de rechter : Een observatie-onderzoek naar het strafrechtelijk beslissen in de raadkamer

  Duyne, P.C. van; Verwoerd, J.R.A.

  1985-01-01

  Het doel van dit onderzoek was om een verkennend en interpreterend observatie-onderzoek uit te voeren naar het beslissen in de raadkamer met als doel een zo nauwgezet mogelijke beschrijving te geven van wat zich aan beslissingssituaties en gedragingen voordoen en deze observaties waar mogelijk te in

 11. Testbevuilingen voor de beoordeling van wasmachines voor chirurgische instrumenten; een vergelijkend onderzoek

  Orzechowski TJH; Bruijn ACP de; Drongelen AW van; Tienhoven EAE van; BMT

  2004-01-01

  Users of washer disinfectors are advised to select one of the three test soils meeting the criteria for performance qualification (validation) of washer disinfectors. The draft international standard for washer disinfectors (prEN ISO 15883 part 1) names seven different test soils that can be used to

 12. Testbevuilingen voor de beoordeling van wasmachines voor chirurgische instrumenten; een vergelijkend onderzoek

  Orzechowski TJH; Bruijn ACP de; Drongelen AW van; Tienhoven EAE van; BMT

  2004-01-01

  Users of washer disinfectors are advised to select one of the three test soils meeting the criteria for performance qualification (validation) of washer disinfectors. The draft international standard for washer disinfectors (prEN ISO 15883 part 1) names seven different test soils that can be used to

 13. Schaduwmeting autogordelgebruik : een vergelijkend onderzoek van de "Inkijkmethode" en de "Afstandsobservatiemethode".

  Varkevisser, G.A. & Wesemann, P.

  1992-01-01

  The observation of safety belt use can be performed at a distance (AMA), or by looking inside the car (IMA). The aim of this study is to get an insight into the reliability of the AMA method in comparison with the IMA method. Both methods were used in 1990 to observe the safety belt use on front sea

 14. Study on the effect of retrofit soot filters on the emission of diesel engine-fuelled passenger cars; Onderzoek naar het effect van retrofit roetfilters op de emissies van personenwagens met een dieselmotor

  Verbeek, R.; Vermeulen, R.J. [TNO Industrie en Techniek, Delft (Netherlands); Krul, C.A.M. [TNO Kwaliteit van Leven, Delft (Netherlands); Kooter, I.M.; Houtzager, M.M.G. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Cassee, F.R.; Gerlofs-Nijland, M.E. [National Institute for Public Health and the Environment RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2007-10-22

  TNO and RIVM have conducted comparative research of three different types of retrofit soot filters. During a test cycle in which a standard drive is imitated, measurements of particles and chemical components were conducted, both in relation to size and composition and concentration. Moreover, in vitro toxicity research was done for different types of samples of exhaust fumes. Based on this exploratory study an increase of the negative effects of diesel engine emissions on public health rising from the use of the retrofit soot filters subsidized by the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) is not expected. [mk]. [Dutch] TNO en RIVM hebben vergelijkend onderzoek gedaan aan drie verschillende soorten retrofit roetfilters. Tijdens een testcyclus waarbij een standaard autorit werd nagebootst zijn metingen gedaan naar deeltjes en chemische componenten, zowel naar grootte als samenstelling en concentratie. Er is tevens in vitro toxiciteitonderzoek gedaan aan verschillende type monsters van de uitlaatgassen. Samenvattend kan gesteld worden dat geen indicaties naar voren zijn gekomen dat bij toepassing van het retrofit roetfilter de toxiciteit van de uitlaatgassen zal toenemen. Op basis van dit verkennend onderzoek is vooralsnog geen toename te verwachten van de negatieve effecten van dieselmotoruitstoot op de volksgezondheid door toepassing van de door VROM gesubsidieerde retrofit roetfilters.

 15. Een onderzoek naar de invloed van endogene factoren bij de paralytische vorm van poliomyelitis acuta anterior

  Witkop-Oostenrijk, Geerdina Ali

  1955-01-01

  Het onderzoek in dit proefschrift beschreven, had ten doel na te gaan of endogene factoren een rol zouden kunnen spelen bij het optreden van paralysen bij poliomyelitis acuta anterior. Nadat uit de literatuurgegevens was gebleken, dat voor deze gedachte wel reden bestond en omdat de mogelijkheden om

 16. Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort : een onderzoek naar risicofactoren en preventieve maatregelen

  Niewold, F.J.J.

  2007-01-01

  Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés o

 17. Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

  van der Vaart, J.H.P.

  1999-01-01

  Jacob H.P. van der Vaart (1999), Boerderijen en platteland in verandering; een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (Farm buildings and countryside in transformation; a study of the re-use of farm buildings in Friesland) Dissertation University Nijmegen, book published by Fryske

 18. Warmwaterbehandeling Allium en Crocus ; / Onderzoek naar de mogelijkheden voor een cultuurkook

  Leeuwen, van P.J.; Trompert, J.P.T.

  2010-01-01

  Allium Uit eerder onderzoek was gebleken dat het Krokusknolaaltje (Aphelenchoides subtenuis) in Allium goed kan worden bestreden door de bollen een warmwaterbehandeling van 4 uur bij 45°C te geven na 24 uur voorweken. De warmwaterbehandeling moet worden uitgevoerd binnen 10 dagen na rooien. Het was

 19. Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

  van der Vaart, J.H.P.

  1999-01-01

  Jacob H.P. van der Vaart (1999), Boerderijen en platteland in verandering; een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (Farm buildings and countryside in transformation; a study of the re-use of farm buildings in Friesland) Dissertation University Nijmegen, book published by Fryske

 20. Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort : een onderzoek naar risicofactoren en preventieve maatregelen

  Niewold, F.J.J.

  2007-01-01

  Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés

 1. Het ijzermetabolisme van de zeelt Tinca tinca linnaeus : een vergelijkend onderzoek

  J.P. van Dijk (Johannes)

  1973-01-01

  textabstractReeds in 1937 stelden McCance en Widdowson (1937) dat de zeer beperkte ijzerafgifte een karakteristiek aspect van de ijzerhuishouding van de mens is. Het sindsdien verrichte onderzoek heeft dit vele malen bevestigd. Het inzicht dat het vermogen om ijzer uit te scheiden in kwantitatieve z

 2. Verkennend onderzoek naar de ecologische duurzaamheid van de opfokstal van de Lankerenhof - Stalklimaat, mestkwaliteit en ammoniakemissie van een biologische opfokstal met mestdroging door een verwarmingsinstallatie

  Dekker, S.E.M.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  2010-01-01

  Verkennend onderzoek op de Lankerenhof naar het stalklimaat, de luchtkwaliteit, de ammoniakemissie en de mestkwaliteit gedurende de eerste vijf weken van de opfokperiode in een biologische opfokstal met verwarming door over strooisel geblazen warme lucht. Het beoogde stalklimaat werd goed

 3. Morfologie in de jaren zeventig: een onderzoek naar causatieve werkwoorden

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING De vorming van causatieve werkwoorden met een adjectief als basis (zoals ingrandire, gebaseerd op grande) wordt gebruikt als voorbeeld voor een gedetailleerd uitgewerkte woordvormingsregel. Hierbij worden Aronoff 1976 en Jackendoff 1975 en 1976 als uitgangspunt genomen. Het hoofdstuk ei

 4. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht (

 5. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Dieldrin : een onderzoek

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht

 6. Kamperen als neventak : een onderzoek op Zeeuwse landbouwbedrijven

  Voskuilen, M.J.; Elk, van C.M.

  1989-01-01

  Rapport over het bedrijfseconomisch belang van een kampeergelegenheid als neventak op een agrarisch bedrijf en de invloed van deze vorm van verblijfsrecreatie op de ontwikkeling van de landbouwsector in Zeeland. Het rapport biedt daarnaast een profiel van de landbouw- en kampeertak op de bedrijven v

 7. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Dieldrin : een onderzoek

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht (6000S-AIST-73/2) is een evaluatie gemaakt van het gezondheidsrisico van werken met dieldrin. Er zijn aanwijzingen voor reproduktierisico's m.b.t. tot blootstelling van volwassenen. Voor vrouwen in de vru...

 8. Laat ons niet buiten de boot vallen, een onderzoek naar het maatschappelijk en sociaal functioneren van mensen met een IQ tussen de 80 en 90

  Borren, W.; Stellema, G.; Wijck, E.E.E. van; Bouma, J.

  2001-01-01

  Het vertrekpunt van het onderzoek "Laat ons niet buiten de boot vallen" is een gespreksnotitie van een overleg tussen het Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan (AMW) en de Sociaal Pedagogische Dienst Friesland Ït buro Kingma" (auteurs Ate Prozee SPD en Marianne Bouma AMW). Deze notitie werd later g

 9. Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen: een onderzoek naar prevalentie.

  Leemrijse, C.J.; Bongers, M.; Nielen, M.; Devillé, W.

  2010-01-01

  In de Nederlandse huizen van bewaring komt hepatitis C ruim twintig keer zo veel voor als onder de gewone bevolking. Dit lijkt vooral te komen door relatief grote aantallen drugs- en ex-drugsgebruikers. Hepatitis C is een sluipmoordenaar. Mensen met een hepatitis C-infectie hebben over het algemeen

 10. Milieuvriendelijke verpakking voor biologisch zuivel : een onderzoek naar het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke zuivelverpakking

  Poelman, A.A.M.

  2006-01-01

  Binnen het Beleidsondersteunend Programma Biologische Veehouderij (BO-04-002) van het Ministerie van LNV is een consumentenonderzoek uitgevoerd naar de acceptatie en het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke verpakking met potentie voor de Nederlandse biologische zuivelsector. De verpakking, die

 11. Emoties gepakt: Een onderzoek naar de emotionele beleving van verpakkingen

  Brakel, C.P.J. van; Hentenaar, F.P.A.M.; Gisbergen, M.S. van; Ketelaar, P.E.

  2004-01-01

  Verpakkingen roepen emoties op en verleiden ons op die manier om een bepaald product te kopen. Hoewel elke speler in het verpakkingsontwerpproces (fabrikant, retailer, ontwerper en consument) het belang hiervan inziet, is onduidelijk hoe emoties bij verpakkingen gemeten kunnen worden. TNS NIPO gebru

 12. Vergelijkende studie van security in web-CMS'en

  Bottelbergs, Steve

  2013-01-01

  Deze masterproef vergelijkt de drie meest gebruikte open source web content management systemen met elkaar op basis van een aantal objectieve criteria. Hiermee wordt getracht de onderzoeksvraag "hoe veilig zijn open source web content management systemen" te beantwoorden. Het type masterproef is een vergelijkende studie.

 13. Het tijdelijk verlaten van de inrichting : Een onderzoek naar besluitvorming bij het algemeen en regimesgebonden verlof voor gedetineerden

  Nelissen, P.Ph.; Schreurs, M.L.J.J.; Smeets, B.F.C.

  2006-01-01

  In dit onderzoek wordt nagegaan hoe het huidige verlofbeleid verloopt, welke de uitvoering is en of er bepaalde knelpunten zijn. De volgende vragen komen hierbij aan de orde: Welk doel dient het verlofbeleid in het gevangeniswezen? Past het nog in een modern en functioneel kader van sanctietoepassin

 14. De behandeling van schouder- en elleboogsaandoeningen volgens de richtlijnen van Cyriax: een vergelijkend onderzoek in de huisartsenpraktijk

  M. Jonquière (Maarten)

  1986-01-01

  textabstractKlachten van het bewegingsapparaat komen veelvuldig voor, de huisarts wordt er op zijn spreekuur dagelijks mee geconfronteerd (Oliemans, EPOZ). Dergelijke klachten, veelal aandoeningen van de weke delen, kunnen op verschillende manieren worden benaderd. Men kan alleen afgaan op de lokali

 15. Slavernijromans als beginpunt voor een vergelijkend onderzoek tussen literatuur uit Zuid-Afrika en het Nederlands -Caribisch gebied

  E. Jansen

  2009-01-01

  Despite huge differences between South Africa and the Caribbean, colonial Dutch influences are still highly visible in both areas, especially with regard to important cultural products such as language and memories of slavery. This article suggests that slave novels are an important starting point f

 16. Slavernijromans als beginpunt voor een vergelijkend onderzoek tussen literatuur uit Zuid-Afrika en het Nederlands -Caribisch gebied

  Jansen, E.

  2009-01-01

  Despite huge differences between South Africa and the Caribbean, colonial Dutch influences are still highly visible in both areas, especially with regard to important cultural products such as language and memories of slavery. This article suggests that slave novels are an important starting point

 17. Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme : Eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten

  Kruissink, M.; Verwers, C.

  1989-01-01

  Doel: HALT-projecten hebben tot doel het vandalisme te bestrijden. Deze projecten zijn ontstaan uit een samenwerking van gemeente, politie en justitie. Strafrechtelijk minderjarigen die wegens vandalisme zijn aangehouden kunnen door de politie of de Officier van Justitie naar HALT verwezen worden. V

 18. Onderzoek naar de concentraties in bloed van pentachloorfenol (PCP) en gamma-hexachloorcyclohexaan (gamma-HCH) van bewoners en toekomstige bewoners van een gerenoveerd pakhuis te Amsterdam

  Remmert HP; van den Doel R; Hofstee AWM; Meulenbelt J; Greve PA; Slob W; Meyer HHP; van den Boogert ALF; Savelkoul TJF

  1987-01-01

  Bij huidige en toekomstige bewoners van een gerenoveerd pakhuis te Amsterdam waarvan houten balken bewerkt waren met PCP en gamma-HCH, werd een onderzoek verricht naar de concentraties van deze stoffen in het bloed als maat voor de lichaamsbelasting. Tussen de beide groepen werd geen statistisch si

 19. Geluiden tijdens narcose en hun invloed op het postoperatief beloop : een klinisch onderzoek naar de invloed van verschillende geluidsprikkels tijdens algehele anesthesie op het postoperatief beloop van bepaalde patiënten (het STRIC-onderzoek)

  Bonke, Benno

  1980-01-01

  textabstractAls inleiding op bet onderzoek, zoals in dit proefschrift beschreven, wil ik eerst enkele opmerkingen maken over de keuze van het onderzoeksondertoerv. Aan de afdeling medische psychologie van de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam bestond bij het begin van mijn aanstelling de wens onderzoek te verrichten naar bepaalde basisbegrippen uit de psychotherapie. Basisbegrippen die als hoeksteen (kunnen) dienen in een dynamisch georiënteerde psychotherapie en waar...

 20. Emergency power supply for households. A study on wishes and options; Noodstroomvoorziening voor huishoudens. Een onderzoek naar wensen en mogelijkheden

  Pouwels, W.

  2007-03-04

  The objective of this study is to list the options and desirability of emergency power supply for households. The study maps practical information in relation to emergency power supply and contributes to insight in the development of security of supply. Moreover, research has been conducted among consumers, the outcome of which contributes to the existing scientific knowledge in relation to the theory of planned behavior and risk perception. Moreover, the study provides insight in the consumers' purchase intentions with regard to emergency power supply and the coming about of this intention. The first part addresses the technical aspects of this project, i.e. the need for and the solutions regarding emergency power supply. In the second part, the human aspect in this project is addressed, with main focus on the theory of planned behavior and risk perception. [mk]. [Dutch] Het doel van het huidige onderzoek is het inventariseren van de mogelijkheden en wenselijkheid van noodstroomvoorziening voor huishoudens. In het onderzoek is praktische informatie met betrekking tot noodstroomvoorzieningen in kaart gebracht en een bijdrage geleverd aan het inzicht in de ontwikkeling van de leveringszekerheid. Tevens is er onderzoek gedaan onder consumenten waarvan de uitkomsten een bijdrage leveren aan de reeds aanwezige wetenschappelijke kennis met betrekking tot de theorie van gepland gedrag en risicoperceptie. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de aanschafintentie voor een noodstroomvoorziening door consumenten en de totstandkoming van deze intentie. Het eerste deel gaat in op de technische aspecten van dit project, te weten de noodzaak en de oplossingen met betrekking tot noodstroomvoorzieningen. In het tweede deel wordt ingegaan op het menselijke aspect binnen dit project, met als speerpunt de theorie van gepland gedrag en risicoperceptie.

 1. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 2. Verzamelen van gegevens over de aanwezigheid van (dwerg)cicaden in en rond een aantal percelen met hyacinten in de Zuidelijke Bollenstreek : Voortgezet diagnostisch onderzoek 2009

  Vink, P.; Vreeburg, P.J.M.; Kock, de M.J.D.; Weijden, v.d. B.; Groot, R.

  2010-01-01

  In het broeiseizoen 2007, 2008 en 2009 zijn bij Diagnostiekservice van PPO geregeld monsters hyacint gebracht voor diagnostisch onderzoek waarbij sprake bleek van een besmetting met fytoplasma’s. Deze ziekteverwekker wordt overgebracht door dwergcicaden waarvan tot nu toe wordt aangenomen dat ze in

 3. Resultaat van pleegzorgplaatsingen : een onderzoek naar breakdown en de ontwikkeling van adolescente pleegkinderen bij langdurige pleegzorgplaatsingen

  Oijen, Simon van

  2010-01-01

  Het doel van een pleegzorgplaatsing is doorgaans gericht op het zo snel mogelijk herstellen van de oorspronkelijke opvoedingssituatie of het op korte termijn verkrijgen van duidelijkheid omtrent de haalbaarheid hiervan (Hermanns & Horn, 2000). Indien mogelijk heeft de pleegzorgplaatsing een afgebake

 4. Het syndroom van Guillain-Barré. Een onderzoek naar restverschijnselen

  Jager, Aeiko Eppo Jurjen de

  1988-01-01

  In deze studie wordt aan de hand van litteratuuronderzoek en op grond van de bevindingen bij een eigen patientengroep bestaande uit 63 patienten met het syndroom van Guillain-Barré, een antwoord gezocht op drie vragen. De eerste vraag was: ,,hoeveel restverschijnselen zal een patient die het

 5. Een schoenendoos vol ongeopende enveloppen. Onderzoek Humanitas : hulp bij de thuisadministratie regio Friesland

  Belt, Michelle; Fokkema, Tjerk; Meijerink, Marieke

  2008-01-01

  Humanitas is de Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie ondersteunen bij het regelen van financiële zaken voor mensen die door ouderdom, een handicap, een scheiding of om een andere reden moeite hebben met hun

 6. Arbeidsplaatsverbetering in de vleesverwerkende industrie : vermindering van de fysieke belasting door ergonomische maatregelen : een onderzoek

  1986-01-01

  Aan de hand van een literatuurstudie en een aantal bezoeken aan bedrijven wordt een overzicht gegeven van de arbeidsomstandigheden in de vleesverwerkende industrie. Voor 18 werkzaamheden werd de fysieke belasting in kaart gebracht waarbij onderscheid werd gemaakt voor de belasting van armen, benen

 7. Pemphigus vulgaris en dermatitis herpetiformis duhring. Een aetiologisch, histologisch en cytologisch onderzoek

  Nelemans, Theodorus Gerardus

  1951-01-01

  Hoofdstuk I wordt begonnen met een korte beschouwing over de ontwikkeling van het begrip pemphigus. Hierna volgen een historisch overzicht en een definitie van pemphigus vulgaris. Vervolgens wordt de indeling van de pemphigusgroep gegeven zoals enerzijds de Oostenrijk-Duits-Italiaanse school en ande

 8. Apomicten: het belang van een genuanceerde taxonomie voor plantensociologisch onderzoek en natuurbeheer

  Haveman, R.; Schaminée, J.H.J.; Weeda, E.J.

  2002-01-01

  Met apomicten wordt een groep planten bedoeld die zaad zet zonder dat de eicellen bevrucht zijn door pollen en zonder dat reductiedelenig optreedt. De dochterplanten zijn daarmee als een zuivere lijn op te vatten, zowel in morfologisch als ecologisch opzicht. De discussie in dit artikel spits zich t

 9. Rapport onderzoek: De ontwikkeling en validering van een LVB-screeningsinstrument voor toepassing in het basisonderwijs

  Wissink, I.B.; Moonen, X.M.H.; Zand Scholten, A.; Stams, G.J.J.M.; Bindels, A.; Lekkerkerker, L.; van der Wal, M.

  2015-01-01

  Achtergrond: Het is van belang om een mogelijke Licht Verstandelijke Beperking (LVB) vroegtijdig te signaleren bij kinderen, zodat tijdig de juist hulp geboden kan worden en ernstige gedrags- en emotionele problemen voorkomen kunnen worden. De school kan een belangrijke rol spelen in de vroegtijdige

 10. Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen

  Roeke, M.

  2009-01-01

  Samenvatting Het doel van dit onderzoek was om sekseverschillen onder chronische patiënten op fysiek-, psychisch- en sociaal functioneren en algemene kwaliteit van leven in kaart te brengen. Daarnaast werd er naar mogelijke verklaringen voor sekseverschillen gekeken. Er werden verschillende onderzoe

 11. Corticosteroïdinjecties, fysiotherapie of een afwachtend beleid voor patiënten met een epicondylitis lateralis? Een gerandomiseerd onderzoek in de eerste lijn.

  Smidt, N.; Windt, D. van der; Assendelft, P.; Devillé, W.; Bouter, L.

  2004-01-01

  Doel: Vergelijking van de effecten van corticosteroïdinjecties, fysiotherapie en een afwachtend beleid voor een epicondylitis lateralis. Methoden: Patiëntenselectie vond plaats in 65 deelnemende huisartsenpraktijken. De belangrijkste insluitcriteria waren: minimaal 6 weken pijn aan de laterale zijde

 12. CO2 storage. An internet study by order of the city of Barendrecht, Netherlands; CO2 opslag. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht

  Van Dijk, T.

  2010-06-15

  The Dutch cabinet has decided that a pilot for CO2 storage will be conducted in the city of Barendrecht. This study has examined how the inhabitants of municipalities that quality for CO2 storage feel about this. [Dutch] Het kabinet heeft besloten dat in Barendrecht een proef wordt uitgevoerd met CO2 opslag. In dit onderzoek is nagegaan hoe inwoners van gemeenten die potentieel in aanmerking komen voor CO2 opslag daarover denken.

 13. Een experimenteel onderzoek over de werking van de aconitine op het hart

  Boomsma, Jan Pieter

  1946-01-01

  Een literatuuroverzicht werd gegeven betreffende de geschiedenis, botanie, toxicologie, chemie en pharmacologie van aconitine. Vervolgens werden de verschijnselen, die gedurende de vergiftiging met aconitine aan het hart optraden, bestudeerd. Hiervoor werden de volgende experimenten verricht: 1. Mec

 14. Een experimenteel onderzoek naar de werking van het sulfanilamide op het hart

  Wiersma, Johan Hendrik

  1941-01-01

  Er werd een overzicht gegeven van de geschiedenis, chemie, bacteriologie, pharmacologie, toxicologie, bijwerkingen en therapie van het sulfanilamide. Vervolgens werden de verschijnselen, die tijdens de vergiftiging van het hart met sulfanilamide optraden, bestudeerd. Hiervoor werden de volgende expe

 15. Duurzaamheidsverslaggeving in de Nederlandse agrosector; Een empirisch onderzoek over 2001 en 2002

  Pannebakker, R.; Boone, J.A.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt de duurzaamheidsverslaggeving van de 20 grootste ondernemingen uit de Nederlandse agrofood sector onderzocht. Daartoe wordt eerst op basis van literatuuronderzoek een scoremodel ontwikkeld voor beoordeling van de verslagen. Op basis van dit scoremodel wordt beoordeeld in

 16. De RUDA-bank : een bestand met praktijkgegevens t.b.v. onderzoek voor de rundveehouderij

  Kooper, H.G.; Wilmink, J.B.M.

  1983-01-01

  Beschrijving van een gecomputeriseerd gegevensbestand ("RUDA-bank"), waarin van ruim 1000 Nederlandse melkveehouderijbedrijven ten behoeve van praktijkonderzoek de volgende gegevens worden opgeslagen: bedrijfsregistraties, dierregistraties, lactatiegegevens, gegevens van afzonderlijke proefmelkingen

 17. Onderzoek naar toepassing minikanaalwarmtewisselaars

  Van de Bor, D.M.; Infante Ferreira, C.A.

  2014-01-01

  In een recent onderzoek is de toepassing van compressie-resorptiewarmtepompen in de Nederlandse procesindustrie en in het bijzonder de toepassing van een minikanaalwarmtewisselaar in een dergelijke warmtepomp onderzocht (van de Bor, 2014a). Zowel de technische als de economische prestaties van compr

 18. De invloed van hechtmateriaal op de wondgenezing : een vergelijkend klinisch onderzoek bij gebruik van zijde en polyglycolzuur (Dexon ®) voor het sluiten van de abdominale fascie

  D.W. Stol

  1978-01-01

  textabstractElke laparotomie kent naast complicaties die inherent aan de uitgevoerde operatie zijn, zoals nabloeding of darmnaadlekkage, ook complicaties die verband houden met het openen van de buikholte op zichzelf, te weten wondinfectie, wonddehiscentie, draadfisteling en littekenbreuk. De freque

 19. Een experimenteel onderzoek over de werking van adonis vernalis op het hart

  Eerelman, Jan

  1933-01-01

  Een overzich werd gegeven van de wetenschappelijke literatuur over de pharmacologische en therapeutische werking en de chemische samenstelling van Adonis vernalis. Volgens de methode van dubbele suspensie en met behulp van den snaargalvanometer van Einthoven bestudeerde ik de verschijnselen, die na

 20. In situ biorestauratie van een met olie verontreinigde bodem: Resultaten van het onderzoek in ongestoorde grondkolommen

  Scheuter AJ; van den Berg R; LBG

  1996-01-01

  In het kader van het onderzoeksproject "in situ biorestauratie van een met olie verontreinigde bodem" zijn kolomexperimenten uitgevoerd. De experimenten werden uitgevoerd om de mogelijkheid na te gaan met behulp van micro-organismen de bodem te reinigen zonder dat de grond hiervoor

 1. Bodemkundig onderzoek in een aantal percelen langs de gasleiding in Meeden (Gr.)

  Heuveln, van B.

  1967-01-01

  In het najaar van 1965 heeft de N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij een gasleiding gelegd, o.m. door het dorp Meeden. Op de percelen is voor het leggen bronbemaling toegepast. De grondeigenaren stellen, dat door deze bronbemaling mogelijk schade is toegebracht aan hun landerijen.

 2. Een index voor vleesproduktie

  Jansen, J.; Dommerholt, J.; Korver, S.; Meijering, A.; Oldenbroek, J.K.

  1982-01-01

  Verslag van een onderzoek (op grond van literatuurgegevens en praktijkervaringen) naar mogelijke fokwaarde-kriteria (groei, voederconversie, bevleesdheid) in verband met een fokprogramma voor het verbeteren van de vleeskenmerken van de Nederlandse melkveerassen

 3. Psychosomatische factoren in het steriele huwelijk : Een onderzoek naar de betekenis van psychosomatische factoren in het steriele huwelijk, onderzocht met behulp van een enqueteringsmethode met keuzeantwoorden

  Harmannus, Blijham,

  1960-01-01

  Uitgaande van practische ervaringen als psychosomatisch consulent in de Gynaecologisch-Obstetrische kliniek wordt een omvanqrijke probleemstelling beschreven. Hierbij blijkt dat bi) een aantal gynaecologische en obstetrische ziektebeelden mogeh)k psychische factoren van betekenis kunnen zijn. In dez

 4. ME en stress : Een onderzoek naar de gevolgen van ME-optredens voor het persoonlijk functioneren van ME-ers

  Slothouwer, A.; Vlek, G.C.K.; Dijkhoff, N.; Kuyvenhoven, N.

  1986-01-01

  De vraagstelling voor het onderzoek was drieledig en betrof zowel de fysieke belasting van ME-optredens, als de emotionele belasting als gevolg van de fysieke en/of emotionele belasting voor het persoonlijk functioneren van de betrokken ME-ers. Het onderzoek vond plaats in Amsterdam tussen september

 5. Voortgezet diagnostisch onderzoek naar een betere beheersing van een aantasting door de schimmel Colletotrichum acutatum bij de bollenteelt van tulpen cv. Giuseppe Verdi

  Vink, P.

  2008-01-01

  Sinds 1992 kennen we een ziekte bij de teelt van tulpen in metname de cultivar Giuseppe Verdi (en de laatste tijd ook wel eens in andere tulpencultivars) waarbij de bollen worden aangetast door de schimmel Colletotrichum acutatum. Daardoor gaan de bollen na de oogst verloren of groeien er in een vol

 6. Voortgezet diagnostisch onderzoek naar een betere beheersing van een aantasting door de schimmel Colletotrichum acutatum bij de bollenteelt van tulpen cv. Giuseppe Verdi

  Vink, P.

  2008-01-01

  Sinds 1992 kennen we een ziekte bij de teelt van tulpen in metname de cultivar Giuseppe Verdi (en de laatste tijd ook wel eens in andere tulpencultivars) waarbij de bollen worden aangetast door de schimmel Colletotrichum acutatum. Daardoor gaan de bollen na de oogst verloren of groeien er in een

 7. Gebruikswaarde - onderzoek Hippeastrum 1993 - 1996

  Ettema, J.; Doorduin, J.

  1996-01-01

  De veredeling van Hippeastrum (amaryllis) zorgt voor een geleidelijke vernieuwing van het sortiment. De opbouw van een partij plantmateriaal gaat langzaam en het duurt jaren voordat wat de waarde van een nieuw cultivar bekend is. Het gebruikswaarde-onderzoek is gericht op het beoordelen van cultivar

 8. Een ionchromatografische methode voor de simultane bepaling van nitriet, bromide en sulfiet in water

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; LAC

  1996-01-01

  Betreft resultaten van een onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van nitriet, bromide en sulfiet. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode voor de simultane bepaling van nitriet, bromide e

 9. Een verkennend onderzoek naar de mentale belasting in de akkerbouw = A survey to the mental load in arable farming

  Belt, A.H.M.

  1988-01-01

  Om inzicht te krijgen in de mentale (over)belasting in de akkerbouw, de wijze waarop de werker deze ervaart en wat de oorzaken zijn van een eventueel voorkomende overbelasting is in 1983-'84 op 72 akkerbouwbedrijven een enquete gehouden. Getracht is vanuit 2 invalshoeken een beeld te krijgen van de

 10. Onderzoek zuivering kalvergier [volgens het] systeem van opbergen [bij de proefinstallatie voor mestverwerking in Nistelrode

  Tongeren, van W.; Goossens, W.

  1988-01-01

  Onderzoek aan een systeem bestaande uit een voorbehandeling van de kalvergier, gevolgd door omgekeerde osmose, waarbij scheiding plaats vindt in een loosbaar effluent en een zo klein mogelijk volume geconcentreerde kalvergier

 11. Loonsomheffing: Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het invoeren van een loonsomheffing als alternatief voor de huidige heffingen op het loon

  F.M. Werger (Frank)

  2011-01-01

  markdownabstract__Abstract__ De overstap naar een loonsomheffing is mogelijk. Dat concludeert Frank Werger in zijn proefschrift “Loonsomheffing”. Op dit moment staat het onderwerp loonsomheffing volop in de aandacht, temeer omdat de regering overweegt een dergelijke heffing in te voeren. De voorges

 12. Onderzoek naar aanleiding van een poging om PCB-houdende transformator-olie te verstoken bij een transportbedrijf te Grevenbicht in de gemeente Born

  Brinkmann FJJ; Remmert HP; Wegman RCC; Marsman JA; Wammes JIJ; van de Werken G; Groenemeijer GS; Vredenbregt MJ; de Boer JLM; van der Steen CE; Kliest JJG

  1988-01-01

  Transformator-olie is door een transportbedrijf verstookt in een voor afval-olie bestemde kachel. De verspreiding van PCB's en PCDF's door deze handeling is onderzocht. Over de omgeving van het bedrijf zijn noch PCB's noch PCDF's verspreid. In as en roet uit kachel, resp. sch

 13. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een drie

 14. WebM een alternatief voor H.264? : Onderzoek naar het gebruik van open source software en open standaarden

  Staalduinen, M. van; Prins, M.J.

  2011-01-01

  WebM is een nieuw videoformaat en wordt gepositioneerd als een open en vrij te gebruiken alternatief voor de videostandaard H.264. Deze standaard wordt op dit moment het meest gebruikt onder andere voor Uitzending Gemist. Deze formaten zijn regelmatig met elkaar vergeleken, waar veelal wordt

 15. Winkelkeuze van biologische kopers : onderzoek onder consumenten en ondernemers

  Reinders, M.J.; Ronteltap, A.; Berg, van den I.; Jager, L.C.; Wijk, van E.E.C.; Winter, de M.A.; Tacken, G.M.L.

  2009-01-01

  Dit onderzoek beschrijft hoe natuurvoedingswinkels hun marktpositie kunnen verstevigen en welke mogelijkheden er zijn voor verdere groei binnen dit afzetkanaal. Via een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder consumenten is gekeken naar de aankooppatronen en aankoopmotieven van biologische produ

 16. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater

  Havelaar AH; During M; Versteegh JFM

  1986-01-01

  Door middel van onderzoek van zes kunstmatig besmette gesimuleerde monsters drinkwater ( 4 Aeromonas spp., 1 Klebsiella oxytoca, 1 Pseudomonas aeruginosa) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 14 laboratoria. De tellingen in de deelnemende laboratoria vertoonde

 17. EM: effectieve microben of effectieve magie? : Een onderzoek naar de effectiviteit van Effectieve Micro-organismen (EM)

  Bruggen, van A.H.C.; Blok, W.J.; Vos, de O.J.; Volker, D.; Diepen, G.

  2008-01-01

  In dit onderzoek werden de effecten bepaald van het microbiële middel EM (Effectieve Microorganismen) op het verloop van het composteringsproces en op de ziektewerendheid tegen wortelziekten. EM werd ook toegevoegd aan biologisch beteelde gronden in de vorm van gefermenteerd organisch materiaal

 18. EM: effectieve microben of effectieve magie? : Een onderzoek naar de effectiviteit van Effectieve Micro-organismen (EM)

  Bruggen, van A.H.C.; Blok, W.J.; Vos, de O.J.; Volker, D.; Diepen, G.

  2008-01-01

  In dit onderzoek werden de effecten bepaald van het microbiële middel EM (Effectieve Microorganismen) op het verloop van het composteringsproces en op de ziektewerendheid tegen wortelziekten. EM werd ook toegevoegd aan biologisch beteelde gronden in de vorm van gefermenteerd organisch materiaal (bok

 19. Onderzoek naar en ontwikkeling van een nieuw bacterieel biopesticide voor de biologische bestrijding van trips en spint

  Kogel, de W.J.; Ravensberg, W.J.

  2004-01-01

  In dit project worden enkele veelbelovende bacteriestammen gescreend op hun parasitaire werking tegen trips (Frankliniella occidentalis) en spint (Tetranychus urticae). In de loop van het onderzoek zijn verschillende bacterie-isolaten onderzocht en steeds is getoetst of deze isolaten qua werking en

 20. Reflectief Longitudinaal Onderzoek: Ondersteuning bij leerprocessen in organisaties

  Gabriël Anthonio

  2010-03-01

  Dit artikel beschrijft de kenmerken van Reflectief Longitudinaal Onderzoek (R.L.O., een vorm van sociaal-wetenschappelijk onderzoek die gedurende een langere periode wordt toegepast en waarin onderzoekers en de onderzochten samen discussiëren over het onderzoek en de resultaten ervan. De auteur presenteert twee cases om de waarde van R.L.O. voor organisaties en organisationele leerprocessen te bediscussiëren.

 1. Een DWARS perspectief op mentoring in Rotterdam. : Een verkenning van de bijdrage van de mentor methodiek aan het bereik en de toerusting van allochtone (risico)jongeren

  Outmany, Fouzia; Peters, Dorothee; Lub, Vasco; Walraven, Guido

  2011-01-01

  Om de brug te kunnen slaan tussen onderzoek en praktijk hebben twee ministeries academische werkplaatsen opgericht. Een academische werkplaats is een samenwerkingsverband tussen een praktijkinstelling en een hogeschool of universiteit. De praktijkinstelling krijgt toegang tot onderzoeksresultaten en

 2. Hoe effectief is een centralist?

  Hoof, H.A.J.M. van; Voorthuijsen, G.P. van; Calsteren, R. van

  2003-01-01

  Welke factoren bepalen de effectiviteit van een centralist die naar CCTV-beelden kijkt? Aan de hand van een onderzoek dat TNO-FEL medio 2002 is gestart moet deze vraag eind 2003 uiterlijk begin 2004 te beantwoorden zijn. Hoe is het onderzoek opgezet?

 3. Vrouwen, een minderheid? Literatuuronderzoek naar genderverschillen in neurofysiologisch onderzoek en verslag van een mainstreaming project van het biologie -onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  Pol-Meijer Margriet M. Th. van der, [No Value; Butter, Maureen E.

  2003-01-01

  Dit rapport doet verslag van een gender mainstreaming project in het medisch biologisch onderwijs aan het Opleidingsinstituut Biologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Aanleiding tot dit project vragen van WECF (Women in Europe for a Common Future) over genderverschillen met betrekking tot

 4. Kritiek en methode in juridisch-dogmatisch privaatrechtelijk onderzoekeen bespreking van Asser-Vranken Algemeen Deel****

  Boom, van W.H.

  2015-01-01

  In deze bijdrage recenseer ik het boek Algemeen Deel**** van J.B.M. Vranken, dat in 2014 verscheen in de Asser-serie.Het boek is een prestatie van formaat. Maar tegelijk riep het boek bij mij ook dermate veel associaties, tegenwerpingen, vraagtekens en soms fundamentele vragen op over de Nederlandse

 5. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 6. Vraaggericht werken door narratief onderzoek

  Joos Meesters

  2010-09-01

  Full Text Available Narrative research as a means for demand-driven policy and interventions This article reports on the advantages of performing narrative research discovering need patterns of families, children, local residents regarding quality of the pedagogical climate in their neighbourhood. A need pattern is a constructed set of related questions and needs that people express in response to life events, concrete experiences or within their current habitat. A method for narrative analysis was developed for two applications: use as a research tool and use as a change management tool. In this method professionals assume the role of narrative researchers and simultaneously learn to listen to the demands and needs of their potential clients from a more objective perspective. The method has been developed while performing transdisciplinary narrative research in the town-area of Hatert in Nijmegen, which will be presented as an example case throughout the text. Vraaggericht werken door narratief onderzoek Dit artikel gaat in op de mogelijkheden van narratief onderzoek in het opsporen van vraagpatronen van gezinnen, kinderen, wijkbewoners met betrekking tot de kwaliteit van het opgroeiklimaat in hun wijk. Een vraagpatroon is een set van samenhangende vragen en behoeften die burgers uiten naar aanleiding van een levensgebeurtenis, een concrete ervaring of binnen de actuele context waar zij in leven. Voor deze vorm van onderzoek is een vraaganalyse-instrument ontwikkeld om deze vraagpatronen te identificeren. Dit instrument heeft een dubbel perspectief. Het is een onderzoeksinstrument en een veranderkundig instrument. De professional kruipt in de rol van onderzoeker en leert hiermee te luisteren naar de vragen en behoeften van burgers. Het instrument is ontwikkeld in en voor een transdisciplinair, narratief onderzoek in de wijk Hatert in Nijmegen, dat we als casus zullen presenteren.

 7. Parasitologisch en serologisch onderzoek naar het voorkomen van Trichinella spiralis bij Nederlandse slachtvarkens

  Knapen F van; Franchimont JH; Fenigsen-Narucka U

  1987-01-01

  Onderzoek werd verricht naar het voorkomen van Trichinella spiralis infecties in een at random steekproef van 10075 nederlandse slachtvarkens. Direct parasitologisch onderzoek met behulp van een artificiele digestie methode van 20 gram diafragma materiaal en serologisch onderzoek met de enzyme l

 8. Vergelijkend AFM Onderzoek: microstructuur van bitumen in relatie tot healing

  Schmets, A.J.M.; Nahar, S.N.; Dillingh, B.; Fischer, H.; Scarpas, A.; Erkens, S.

  2012-01-01

  In this report we present the background, the scientific and experimental approach and the results of AFM experiments performed on two different batches of bitumen. The specific bitumen researched in this project has also been studied in the context of the InfraQuest project ‘Pragmatisch Healing On

 9. Naar een gezondere voedselkeuze

  Winter, de M.A.; Backus, G.B.C.

  2010-01-01

  Meer wetenschappelijk onderzoek met inbegrip van keiharde data om onderbouwd en gericht maatregelen te kunnen nemen. Dat was de belangrijkste aanbeveling uit een bijzonder rondetafelgesprek, gehouden op initiatief van Wageningen UR en Ahold. Een internationale groep topmensen uit de industrie, unive

 10. Behandeling van lucht uit een traditionele stal voor vleeskuikens met een chemische wasser

  Hol, J.M.G.; Wever, A.C.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  1999-01-01

  In dit onderzoek werd de reductie van de ammoniakemissie gemeten door toepassing van een chemische wasser. Deze wasser behandelde de lucht die afkomstig was uit een traditionele stal voor vleeskuikens.

 11. Aanvullend onderzoek naar verspreidingsroutes en mogelijkheden voor beheersing vam PIAMV

  2013-01-01

  Sinds 2010 kampt de leliesector met een relatief nieuw virus, Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV). Praktijkgericht onderzoek is destijds spoedig opgestart om kennis te verkrijgen over mogelijke infectie- en besmettingsroutes en om mogelijkheden voor beheersing van dit virus te onderzoeken. Vijf onderzoeksvragen stonden centraal in dit onderzoek. Naast antwoord op deze vragen, heeft het onderzoek ook aanvullende informatie over PlAMV en lelie opgeleverd. Dit rapport beschrijft onderzoek dat...

 12. Socio-culturele structuur en innovatie : een structuur-vergelijkend onderzoek naar adoptie van family planning in de periode 1969 - 1973 door Sundanese echtparen in twee rurale gemeenschappen op West-Java

  Norren, van B.

  1985-01-01

  This publication contains a comparative study of socio- cultural influences on the process of family planning adoption during the period 1969-1973 in two rural communities in the regency of Bandung, West Java, Indonesia. One community, to be called Cianyar, is a ward in an agrarian village

 13. Socio-culturele structuur en innovatie : een structuur-vergelijkend onderzoek naar adoptie van family planning in de periode 1969 - 1973 door Sundanese echtparen in twee rurale gemeenschappen op West-Java

  Norren, van B.

  1985-01-01

  This publication contains a comparative study of socio- cultural influences on the process of family planning adoption during the period 1969-1973 in two rural communities in the regency of Bandung, West Java, Indonesia. One community, to be called Cianyar, is a ward in an agrarian

 14. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater (tweede onderzoek)

  Versteegh JFM; During M; Heisterkamp SH; Havelaar AH

  1988-01-01

  Door middel van kwantitatief onderzoek naar Aeromonas-bacterien in drie verschillende monsters water (De Bilt, De Meent en De Laak) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 15 laboratoria in het kader van het deelproject: "Aeromonas in drinkwater". Varian

 15. Do you have questions? A qualitative study of questions from energy transition to long-term energy research; Zijn er nog vragen? Een kwalitatief onderzoek naar vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn energieonderzoek

  Macare, M.S.

  2006-08-15

  . Hierdoor heeft EOS-LT eventuele aanvullende onderzoeksbehoeften vanuit de energietransitie niet kunnen meenemen in de onderzoeksprogramma's. Dit kan ertoe leiden dat langetermijnonderzoek, dat voor de energietransitie noodzakelijk is, niet wordt uitgevoerd. Dit onderzoek wil de problemen bij vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn energieonderzoek in kaart brengen en draagt maatregelen aan om deze problemen op te lossen. Het eerste deel van het onderzoek richt zich op een reconstructie van beide beleidstrajecten en de theoretische bijdrage die beide beleidsprogramma's kunnen leveren aan energie-innovatie. In dit gedeelte komen ook de mogelijkheden tot synergie tussen beide beleidsprogramma's aan bod. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het functieraamwerk van de Universiteit Utrecht. Vervolgens worden op basis van literatuuronderzoek en orienterende gesprekken een aantal mogelijke knelpunten geidentificeerd bij vraagarticulatie in het verleden. Het onderzoek focust zich op een mogelijk knelpunt: de bereidheid van het bedrijfsleven tot het articuleren van lange termijn onderzoeksvragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 'theory of planned behavior' om inzicht te krijgen in de determinanten voor de bereidheid van bedrijven tot vraagarticulatie en om maatregelen op te stellen die deze bereidheid kunnen vergroten. Het opgestelde conceptueel model wordt in dit onderzoek getoetst middels semi-gestructureerde interviews van bedrijven, die betrokken zijn bij de transitiethema's Nieuw Gas en Duurzame Mobiliteit. Uit de analyse van de interviews komt naar voren dat de verwachte gevolgen van vraagarticulatie grotendeels bepalend zijn voor de bereidheid tot vraagarticulatie van bedrijven. De belangrijkste verwachte gevolgen zijn de verbetering van de aansluiting van het extern langetermijnonderzoek op de behoefte van het bedrijf en de verbetering van de mogelijkheden om subsidies via de onderzoeksprogramma's te verkrijgen. Deze

 16. Onderzoek leidt tot advies over toedienen mycorrhizaschimmels

  Baar, J.; Westerink - Petersen, J.

  2004-01-01

  Uit onderzoek van PPO-Paddestoelen en BTL Bomendienst blijkt dat toediening van mycorrhizaschimmels in combinatie met bodemverbetering in veel gevallen een oplossing is om de groei van bomen te verbeteren. Beide partijen werken samen in het ontwikkelen van een nieuw product: maatwerk in het toevoege

 17. Samen leven met ME/CVS : Een onderzoek naar de rol van partnersteun en ziekterepresentaties bij coping met en adaptatie aan ME/CVS.

  Marleen Hofman, [No Value

  2013-01-01

  Achtergrond: Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is een chronische ziekte die wordt gekenmerkt door ernstige vermoeidheid die vaak gepaard gaat met reumatische, infectieuze en neuropsychiatrische klachten. Het is een ernstig invaliderende aandoening waar tot nog toe geen genezende behandeling

 18. Pectus excavatum; een literatuurstudie en na-onderzoek van patienten, in de periode 1950-1962, in de heelkundige universiteitskliniek te Groningen behandeld.

  Eckhardt, Jacob Willem

  1964-01-01

  De trechterborst heeft al vroeg de aandacht van de medische wereld getrokken. Reeds in 1594 beschreef Bauhin een typisch geval bij een jongen van 7 jaar. De aandoening is vrij zeldzaam; zij komt bij ongeveer 0,06% van de doorsnee bevolking voor, met een verhouding man tot vrouw van 4: 1. De studie v

 19. Gebruikswaarde onderzoek hippeastrum - bollenteelt ; resultaten 1997-2000

  Berents, A.J.H.; Brabander, E.; Elgersma, R.

  2001-01-01

  De veredeling van Hippeastrum (amaryllis) zorgt voor een geleidelijke vernieuwing van het sortiment. De opbouw van een partij plantmateriaal gaat langzaam en het duurt jaren voordat de waarde van een nieuw ras bekend is. Het gebruikswaarde-onderzoek is gericht op het beoordelen van rassen op teeltei

 20. Reële verbetering gebitten volwassenen : onderzoek mondgezondheid bij volwassenen

  Binnendijk, D.

  2015-01-01

  De afgelopen twintig jaar hebben volwassenen Nederlanders een gezonder gebit. De mondgezondheid van mensen met een lage sociaal-economische status blijft echter achter, toont onderzoek in opdracht van Zorginstituut Nederland.

 1. Urban and suburban lifestyles and residential preferences in a highly urbanized society Urbane en suburbane leefstijlen en woonvoorkeuren in een samenleving onder verstedelijkingsdruk. Resultaten op basis van case onderzoek in Gent (Vlaanderen, België

  Georges Allaert

  2012-12-01

  respondenten ; en manifeste leefstijlen, gekoppeld aan verschillende gedragspatronen. In concreto worden de resultaten van een kwantitatief leefstijlonderzoek in vier wijken in de Gentse regio gepresenteerd. Dit onderzoek bevestigt dat de inwoners van stedelijke en voorstedelijke gebieden uiteenlopende manifeste leefstijlen hebben. Dit resulteert in een sociaal-ruimtelijke ongelijkheid en polarisatie tussen de stedelijke centra en de suburbane rand. Zowel de stedelijke als de suburbane inwoners opteren in de toekomst voor een (nog veiliger woonomgeving en voor een vrijstaande eengezinswoning met eigen tuin, gesitueerd in een residentiële wijk. Deze woonvoorkeuren kunnen (verdere suburbanisatie veroorzaken, maar hoeven niet te leiden tot segregatie, aangezien het samenwonen met gelijken geen driver voor migratie blijkt te zijn in Vlaanderen.

 2. Geluiden tijdens narcose en hun invloed op het postoperatief beloop : een klinisch onderzoek naar de invloed van verschillende geluidsprikkels tijdens algehele anesthesie op het postoperatief beloop van bepaalde patiënten (het STRIC-onderzoek)

  B. Bonke (Benno)

  1980-01-01

  textabstractAls inleiding op bet onderzoek, zoals in dit proefschrift beschreven, wil ik eerst enkele opmerkingen maken over de keuze van het onderzoeksondertoerv. Aan de afdeling medische psychologie van de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam bestond bij het begin van mijn

 3. Onderzoek naar de mogelijke inductie van leuco-myelo-encephalopathie door inhalatoire blootstelling van een aap aan pyrolisaat van versneden heroine

  van der Laan JW; Timmerman A; Marra M; Wolters EC; Loeber JG; Dormans JAMA; Schipper MEI; Boot R

  1986-01-01

  Nadat vanaf 1980 enige tientallen personen het slachtoffer zijn geworden van een heroine-leuko-encephalopathie als gevolg van het "chinezen" van vnl. heroine zijn gedurende twee jaar geen slachtoffers gemeld. Twee slachtoffers in 1984, die bovendien een grote hoeveelheid heroine in het b

 4. Koriander en venkel : I. Ontwikkeling van een gaschromatografische methode voor de bepaling van petroselinezuur : II. Inventariserend onderzoek naar olie- en petroselinezuurgehalte

  Kamp, van der H.J.; Coors, R.G.; Oostrom, van J.J.; Jong, de J.

  1990-01-01

  In het kader van het DLO-programma "Plantaardige technische oliën als niemo1e landbouwgrondstoffen voor de industrie" is een gaschromatografische methode ontwikkeld voor de bepaling van petroselinezuur in koriander- en venkelzaad. Met een capillaire CP Sil 88 kolom is het mogelijk om de in koriander

 5. Strafbare voorbereiding : een rechtsvergelijkend onderzoek

  Smith, Peter

  2003-01-01

  Summary The subject of this thesis is the punishment of acts of preparation. The main question regards the interpretation of art. 46 of the Dutch penal code (Sr). This is a relatively new subject in Dutch criminal law. The comparative approach is chosen to develop more theory about this subject.

 6. Strafbare voorbereiding : een rechtsvergelijkend onderzoek

  Smith, Peter

  2003-01-01

  Summary The subject of this thesis is the punishment of acts of preparation. The main question regards the interpretation of art. 46 of the Dutch penal code (Sr). This is a relatively new subject in Dutch criminal law. The comparative approach is chosen to develop more theory about this subject. Thi

 7. Geografische daderprofilering ; Een inventarisatie van randvoorwaarden en succesfactoren

  Brake, G.M. te; Eikelboom, A.R.

  2008-01-01

  In deze uitgave wordt verslag gedaan van een onderzoek naar een in de Verenigde Staten ontwikkelde methode om het woongebied van een vermoedelijke dader van een reeks van delicten te identificeren: geografische daderprofilering. Aan de hand van informatie over de locaties van delicten wordt met behu

 8. Hosta Virus X : omgaan met een nieuwe bedreiging

  Dalfsen, van P.; Derks, A.F.L.M.

  2005-01-01

  Hosta Virus X is een ernstige bedreiging voor de Hosta-teelt. Het virus is verradelijk, omdat het zich ongezien in de plant kan nestelen. Om de ziekte een halt toe te roepen, zijn een goede waarneming en toetsing van het grootste belang. PPO doet daarom een onderzoek naar de toetsmethode en risicofa

 9. Werkelijke gedrag van een staalconstructie bij brand onderzocht

  Twilt, L.; Both, C.

  1998-01-01

  De brandveiligheid van een complete constructie wordt nog steeds beoordeeld op basis van het gedrag van afzonderlijke constructie-onderdelen bij een standaardbrand. Maar uit onderzoek èn uit echte branden weten we dat het draagvermogen van een staalconstructie in verdiepinggebouwen bij een werkelijk

 10. Onderzoek leert ook van praktijk : telen met toekomst

  Kool, de S.A.M.; Dwarswaard, A.

  2002-01-01

  Het project 'Telen met toekomst' is een leerproces van zowel de onderzoeker als de teler. In zes jaar gaan deelnemers na wat technisch en economisch mogelijk is om het gebruik van mineralen, gewasbeschermingmiddelen en energie terug te dringen

 11. Teratogeniteit van ethanol en aceetaldehyde. Literatuurstudie en in vitro onderzoek bij de rat

  Zeilmaker MJ; Verhoef A; Peters PWJ

  1988-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een in vitro onderzoek naar de teratogene werking van ethanol en zijn primaire metaboliet aceetaldehyde in het ratte-embryo tijdens de organogenese. Aanleiding tot dit onderzoek is het bij de mens voorkomen van het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS), een patroon

 12. DaVinc³i: sierteeltlogistiek in een dynamische eeuw : van onderbuik naar onderbouwing

  Vorst, van der J.G.A.J.; Ossevoort, R.S.

  2015-01-01

  In het DaVinc³i (Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability) onderzoek deden drie Nederlandse universiteiten en een groot aantal bedrijven strategisch onderzoek naar deelgebieden van de sierteeltlogistiek. Die dee

 13. Een ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride in water

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; Neele J; LAC

  1998-01-01

  Dit rapport bevat resultaten van het onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride, acetaat en formiaat in diverse waterige milieu's. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode vo

 14. 'Een levend beeld van vrouwenwerk'. Een bedrijfsfilm van Philips op de tentoonstelling De vrouw

  Altena, Marga

  1998-01-01

  textabstractWanneer eigentijdse documentatie ontbreekt, is de datering van een vroege film een lastige zaak. Zelfs als de onderzoeker over informatie beschikt over de opdrachtgever, de productiemaatschappij of de totstandkoming, is het moeilijk om deze gegevens met zekerheid aan een overgeleverde

 15. Verwijdering van methaan uit ventilatielucht van een drijfmestopslag met een pilotscale biofilter

  Melse, R.W.

  2003-01-01

  Methaan (CH4) is een zeer sterk broeikasgas (21 maal zo sterk als CO2). De veehouderij is verantwoordelijk voor een betrekkelijk hoge emissie van methaan. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een biologische luchtbehandelingsinstallatie om de emissie van methaan uit mestopslagen en

 16. Een beroemde persoon die een product aanprijst: Wat vindt uw brein daarvan?

  A. Smidts (Ale); V. Klucharev (Vasily); G. Fernández (Guillén)

  2009-01-01

  textabstractBekende personen worden vaak ingehuurd voor reclamecampagnes. In dit onderzoek laten we zien dat een hoge gepercipieerde deskundigheid van de bekende persoon voor het product, sterk kan bijdragen aan het succes van dergelijke campagnes. Een expert zorgt zowel voor een beter geheugen voor

 17. Een beroemde persoon die een product aanprijst: Wat vindt uw brein daarvan?

  A. Smidts (Ale); V. Klucharev (Vasily); G. Fernández (Guillén)

  2009-01-01

  textabstractBekende personen worden vaak ingehuurd voor reclamecampagnes. In dit onderzoek laten we zien dat een hoge gepercipieerde deskundigheid van de bekende persoon voor het product, sterk kan bijdragen aan het succes van dergelijke campagnes. Een expert zorgt zowel voor een beter geheugen voor

 18. Rapportage kwalitatief onderzoek 'Identificatie en Registratie van honden'

  Niekerk, van T.G.C.M.; Potters, P.; Meeusen, M.J.G.

  2014-01-01

  Het onderhavige rapport is een verslag van een kwalitatief onderzoek onder (potentiële) hondenbezitters met als belangrijkste doelstelling om inzicht krijgen in de kennis, houding en gedrag van (huidige en toekomstige) hondenbezitters t.a.v. het chippen en registeren van honden.

 19. Social Media in de Detailhandel; Een onderzoek naar het gebruik van social media sites door (web)winkels en consumenten in Nederland

  Weltevreden, J.W.J.; De Berg, E.; Boels, H.; De Boer, R.; Adelaar, T.; Krawczyk, A.

  2011-01-01

  Social media zijn momenteel het gesprek van de dag. In slechts enkele jaren tijd hebben social media sites als YouTube, Facebook en LinkedIn een miljoenenpubliek aan zich gebonden. En het aantal consumenten en bedrijven dat gebruik maakt van deze online platformen groeit nog steeds sterk. Hoewel er

 20. Geluk als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek

  R. Veenhoven (Ruut)

  1970-01-01

  textabstractAbstract in Dutch: Geluk wordt gedefinieerd als overwegende tevredenheid met het leven als geheel. Dit artikel geeft een overzicht van het onderzoek naar dat verschijnsel. Geluk blijkt deels afhankelijk van persoonlijke eigenschappen. Zo blijkt ondermeer dat gelukkige mensen over het

 1. Sortimentsvergelijking Kalanchoë, resultaten onderzoek 2003

  Elgersma, R.; Heij, G.

  2004-01-01

  Doel van het onderzoek is de telers inzicht geven in de kwaliteiten van het nieuwe sortiment in vergelijking met het bestaande, zodat zij een juiste sortimentskeuze kunnen maken en cultivars met slechte eigenschappen op de markt worden geweerd. Naast de teeltkundige eigenschappen, is ook de

 2. Onderzoek location based marketing: Mobile = location = effect

  Gisbergen, M.S. van; Huhn, A.E.; Khan, V.J.; Ketelaar, P.E.

  2011-01-01

  Onderzoekers van de NHTV (Internationaa Hoger Onderwijs Breda, Radboud Universiteit, DVJ Insights en Popai Benelux lieten consumenten in een virtuele supermarkt advertenties via de smartphone ontvangen wanneer men langs het geadverteerde product liep. De uitkomsten laten zien dat 'location based adv

 3. Onderzoek location based marketing: Mobile = location = effect

  Gisbergen, M.S. van; Huhn, A.E.; Khan, V.J.; Ketelaar, P.E.

  2011-01-01

  Onderzoekers van de NHTV (Internationaa Hoger Onderwijs Breda, Radboud Universiteit, DVJ Insights en Popai Benelux lieten consumenten in een virtuele supermarkt advertenties via de smartphone ontvangen wanneer men langs het geadverteerde product liep. De uitkomsten laten zien dat 'location based advertising' effectief is.

 4. Interim-rapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL) 1996-1999. Resultaten van het eerste jaar

  de Wit MAS; Kortbeek LM; van Leeuwen WJ; Koopmans MPG; Vinje J; Bartelds AIM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE

  1998-01-01

  In 1996 is een onderzoek gestart naar gastro-enteritis in huisartsenpraktijken. Het onderzoek zal doorgaan tot in 1999. In dit rapport zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Bij 33 van de 43 peilstations werd een patient-controleonderzoek uitgevoerd. De incidentie van gastro-enteriti

 5. Risico-analyse van met chroom, arseen en zware metalen verontreinigde vloeivelden 'Zandleij' Tilburg; ecotoxicologisch en bodemchemisch onderzoek

  Groenenberg, J.E.; Bril, J.; Ma, W.C.; Harmsen, J.; Toorn, van den A.

  1999-01-01

  Om het ecologisch risico vast te stellen van een verontreiniging met chroom, arseen en zware metalen in de bodem van de voormalige vloeivelden is een gecombineerd ecotoxicologisch en bodemchemisch onderzoek uitgevoerd. Uit het ecotoxicologisch onderzoek bleek geen aantoonbaar negatief effect van de

 6. Interim-rapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL) 1996-1999. Resultaten van het eerste jaar

  de Wit MAS; Kortbeek LM; van Leeuwen WJ; Koopmans MPG; Vinje J; Bartelds AIM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE

  1998-01-01

  In 1996 is een onderzoek gestart naar gastro-enteritis in huisartsenpraktijken. Het onderzoek zal doorgaan tot in 1999. In dit rapport zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Bij 33 van de 43 peilstations werd een patient-controleonderzoek uitgevoerd. De incidentie van

 7. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  onderzocht in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit en bureau Veldkamp-TNS/NIPO. Het onderzoek bevestigt dat een flinke groep consumenten verduurzaming belangrijk vindt, maar er niet altijd naar handelt. Aangezien mensen zich niet altijd gedragen naar wat zij belangrijk vinden, zijn de huidige geringe marktaandelen van duurzamere productvarianten geen goede voorspellers van het draagvlak voor overheidsbeleid. Om verduurzaming van consumptie te stimuleren, lijkt het zinvol dat de overheid het plezier van het individueel bijdragen aan duurzaamheid benadrukt en ervoor zorgt dat de individuele consument er zeker van is dat voldoende anderen ook duurzamere productvarianten kopen. Consumenten geven daarbij de voorkeur aan zachte drang met bijvoorbeeld subsidies, ook als dat voor hen duurder uitvalt dan harde dwang.

 8. Cariës - een oplosbare ecologische catastrofe?

  de Soet, J.J.; Zaura, E.

  2016-01-01

  Cariës is het resultaat van een ecologische onbalans ten gevolge van een frequente koolhydraatinname. De zuren die door de biofilm geproduceerd worden, geven binnen die biofilm aanleiding tot een shift in microbiologische samenstelling. Uit oudheidkundig onderzoek blijkt dat de grote

 9. Bollen boeiend vanwege complexiteit; (een interview met) Aad Koster

  Dwarswaard, A.; Koster, A.T.J.

  2010-01-01

  Na 33 jaar verlaat Aad Koster als onderzoeker gewasbeschermingsmiddelen PPO. In die periode is het middelenpakket drastisch gewijzigd. Het zoeken naar alternatieven was altijd weer een uitdaging. Hij blikt terug op een sector die de veranderingen goed aankan. Het zal een complexe, maar boeiende sect

 10. Optimaal en efficient voeren van mosselbroed in een nursery

  Hiele, van der T.M.

  2007-01-01

  Stage verslag van een student van de hogeschool Zeeland, opleiding aquatische Ecotechnologie. Bij dit onderzoek is gekeken naar optimaal en efficient voeren van mosselbroed in een nursery. Geconcludeerd wordt dat de beste manier om mosselbroed in een nursery te voeren is door de algen toe te dienen

 11. Cannabisgebruik is een risicofactor voor het ontstaan van parodontitis

  van der Weijden, G.A.

  2008-01-01

  Het is algemeen bekend dat roken een risicofactor is voor het ontstaan en de progressie van parodontitis. Het roken van cannabis zou een vergelijkbaar effect kunnen hebben. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of het roken van cannabis een risicofactor is voor parodontitis.

 12. Meer groen op het schoolplein: een interventiestudie

  Vries, de S.; Langers, F.; Donders, J.L.M.; Willeboer, M.T.; Berg, van den A.E.

  2013-01-01

  Op vier basisscholen, gelegen in Rotterdamse aandachtswijken, is het effect van het groen herinrichten van het schoolplein op de kinderen onderzocht. Een vijfde school fungeerde als controleschool. Het onderzoek bestond uit een voormeting en twee nametingen, waarvan de eerste direct na de herinricht

 13. Een goede improvisator is iemand die...

  Wopereis, Iwan

  2014-01-01

  Elke jazzliefhebber staat geregeld stil bij het wonder van de improvisatie. Het lijkt zo vanzelfsprekend en gemakkelijk - en toch is het een talent dat lang niet iedereen toevalt. Iwan Wopereis doet onderzoek voor een proefschrift waarin hij het geheim van de improvisatiekunst in de jazz wil doorgro

 14. Engels leren spreken in het VMBO : Een experiment met computerondersteund onderwijs

  Harskamp, E.; Linge, P. van

  2007-01-01

  Dit is het verslag van een onderzoek naar een computer ondersteund spreekprogramma Engels voor de basisberoepsgerichte leerweg in het VMBO. In het verslag wordt een vraag van de vaksectie Engels van de Alletta Jacobs scholengemeenschap te Hoogezand beantwoord, over het gebruik en de effecten van een

 15. Homeopathie, een oplossing voor kalverdiarree!

  Ellinger, L.; Baars, E.; Baars, T.; Eekeren, van N.J.M.

  2006-01-01

  Door verschillende veehouders, binnen en buiten het project Bioveem, en door studenten van agrarische hogescholen is onderzoek gedaan naar het gebruik van homeopathische middelen bij de preventie en de behandeling van kalverdiarree. Het rapport geeft een verslag van de ervaringen die de veehouders h

 16. Regionale identiteit van natuur en landschap; een verkenning van een containerbegrip en de bruikbaarheid als sturingsinstrument

  Kruit, J.; Salverda, I.E.; Hendriks, C.M.A.

  2004-01-01

  Een verkennend onderzoek naar de betekenis en bruikbaarheid van het containerbegrip regionale identiteit als sturings-instrument. Aan de hand van een literatuurverkenning is het begrip geanalyseerd. Door middel van interviews met gebruikers van het begrip zijn de analyseresultaten getoetst en aangev

 17. Koude douche tijdens de marathon : Een eenvoudige interventie voor een betere prestatie?

  Levels, K.; Tiemessen, I.

  2010-01-01

  Tijdens de marathon ven Eindhoven op 11 oktober 2009 er door TNO onderzoek gedaan naar een mogelijk positief effect van het koelen vaon hardlopers op de loopsnelheid. Het is namelijk bekend dat de efficiëntie van een hardloper afneemt als hij het warm krijgt. Kunnen koude douches dit voorkomen?

 18. Ontwikkeling van een FAST-LC methode voor een aantal nitrofuranen in ei

  Beek, W.M.J.; Aerts, M.M.L.

  1986-01-01

  Doel van dit onderzoek was: Het bepalen en/of screenen van de belangrijkste nitrofuranen in ei met behulp van FAST-LC op een meetniveau van 10 ppb. Er is een FAST-LC methode voor nitrofurantoine, nitrofurazon, furazolidon en furaltadon in ei ontwikkeld. Evenals bij vlees en melk worden door toepassi

 19. Koude douche tijdens de marathon : Een eenvoudige interventie voor een betere prestatie?

  Levels, K.; Tiemessen, I.

  2010-01-01

  Tijdens de marathon ven Eindhoven op 11 oktober 2009 er door TNO onderzoek gedaan naar een mogelijk positief effect van het koelen vaon hardlopers op de loopsnelheid. Het is namelijk bekend dat de efficiëntie van een hardloper afneemt als hij het warm krijgt. Kunnen koude douches dit voorkomen?

 20. Onderzoek naar samenstelling en kwaliteit van nasimaaltijden afkomstig uit Chinese restaurants

  Jong, de W.J.H.J.; Herstel, H.

  1987-01-01

  Ten behoeve van Konsumenten Kontakt is een onderzoek ingesteld naar de bacteriologische kwaliteit, de samenstellende ingredienten en het zout- en glutaminezuurgehalte in monster nasimaaltijden afkomstig uit 26 Chinese restaurants.

 1. Orienterend onderzoek naar de bepaling van het gehalte aan glucosinolaten in raapzaad met behulp van NIRS

  Frankhuizen, R.; Munsteren, van A.J.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1987-01-01

  Met behulp van een research Nabij Infrarood Reflectie Spectrometer (NIRS) (Technicon Infra-Alyzer 500) is oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de bepaling van het gehalte aan glucosinolaten in raapzaad met behulp van NIRS.

 2. Invoering van algemene vaardigheden: mogelijkheden van een vakoverstijgende aanpak

  Leenders, F.J.

  2003-01-01

  Centrale vraag: Het onderzoek richtte zich op de implementatie van vakoverstijgend vaardighedenonderwijs in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Belangrijkste conclusies: De brochure bevat onder meer een beschrijving van vijf scholen waar op verschillende wijze vaardighedenonderwijs

 3. De Achterhoek, een proeve van casco-planning.

  Kerkstra, K.

  1989-01-01

  Door de Werkgroep Tuin- en Landschapsarchitectuur van de LUW wordt onderzoek verricht naar strategieen die ruimtelijke functies van het landschap optimaliseren en integreren (economisch) waarbij het landschap esthetisch bevredigend en duurzaam in stand kan worden gehouden. Hiertoe is een landschapsp

 4. De stand van zaken van het onderzoek aan cytoplasmatische mannelijke steriliteit bij de petunia.

  Marrewijk, van G.A.M.; Bino, R.J.; Tan, M.M.C.

  1987-01-01

  Door de toegenomen inzichten op cellulair en moleculair niveau richtte het onderzoek zich eind zeventiger jaren mede op de aard en werking van het fenomeen CMS. Petunia bleek een geschikt modelgewas bij dit onderzoek. Ingegaan is op de cytologische en biochemische karakterisering van CMS; aard en we

 5. Rapport BIJ-1 WP2: Nederlands Bijenvolk Onderzoek (NBO) 2010 - 2012

  Steen, van der J.J.M.; Hok-A-Hin, C.H.; Cornelissen, B.

  2013-01-01

  Om een beter inzicht te krijgen in de praktijk van de Nederlandse imker en de bijenziekten, is in het kader van het BIJ-1 project, het Nederlands Bijenvolk Onderzoek (NBO) opgezet. Het onderzoek uitgevoerd door Bijen@wur (onderdeel van Plant Research International) en in samenwerking met het Nederla

 6. De mogelijkheden van het verbeteren van brouwgerst door recombinant DNA-onderzoek

  Rörsch, A.; Duijnhouwer, I.D.C.

  1987-01-01

  Het recombinant DNA-onderzoek startte omstreeks 1960. Een belangrijk deel van dit onderzoek op het gebied van gerst wordt uitgevoerd door het Carlsberg Research Center in Kopenhagen. In dit artikel worden diverse mogelijkheden van recombinant DNA-technieken belicht. Aangezien recombinant DNA-technie

 7. WINE : een computerprogramma voor de simulatie van het verloop van het peil en de bemaling van een polder

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  In het onderzoek naar de perspectieven voor toepassing van windenergie bij polderbemaling bleek een computerprogramma gewenst te zijn om het bemalingsproces te kunnen simuleren. Deze nota is bedoeld als handleiding bij het gebruik van het programma WINE

 8. Maas-Rijnverbinding: een verkennende studie naar mogelijke scheepvaartverbindingen tussen de Maas en de Rijn alsmede naar effecten daarvan

  Agema, J.F.; Ferguson, A.; Stuip, J.; Tiemersma, J.J.

  1985-01-01

  In het voorliggende rapport is allereerst een inventarisatie gemaakt van studies, geïnitiëerd en uitgevoerd door diverse instanties, organisaties en/of belanghebbenden naar een verbinding tussen de Maas en de Rijn. De kern van het rapport is een tracé-onderzoek. Met behulp van een multicriteria-anal

 9. Spina Bifida. Ervaringen bij de behandeling en begeleiding. Een inventarisatie van problemen, een analyse van het werken als team en een visie op de begeleiding.

  Meihuizen-de Regt, Margaretha Jannie

  1984-01-01

  Deze studie geeft na enkele algemene beschouwingen over spina bifida (hoofdstuk I) de resultaten weer van een onderzoek naar de verschillende somatische en psychosociale problemen die kunnen voorkomen bij patiënten met spina bifida (hoofdstuk II) en een visie op de psychosociale begeleiding van de

 10. Resultaten inventariserend onderzoek bodem en gewas in de moestuin te Den Bommel, gemeente Oostflakkee

  Römkens, P.F.A.M.; Rietra, R.P.J.J.; Otte, P.F.

  2006-01-01

  Vanwege het vóórkomen van verhoogde gehalten aan lood, zink en koper in tuinen in Den Bommel is in opdracht van de provincie Zuid Holland een inventariserend onderzoek gedaan naar de kwaliteit van bodem, en gewassen (sla en aardappel) geteeld in een van de tuinen. Ondanks de sterk verhoogde

 11. Bioclimatic in medische omgeving. TNO Onderzoek met innovatievoucher SenterNovem

  Cornelissen, H.J.M.; Duisterwinkel, A.E.; Wieringa, F.P.

  2008-01-01

  De viertraps-luchtbehandelingstechniek van Bioclimatic is speciaal ontworpen om de lucht te zuiveren van allerlei zwevende deeltjes en micro-organismen. Met een innovatievoucher van SenterNovem heeft het bedrijf een oriënterend onderzoek laten uitvoeren door TNO naar eventuele medische toepassingen.

 12. Stimulering van groente- en fruitconsumptie verantwoord ondanks gebruik bestrijdingsmiddelen : bestrijdingsmiddelen doorgerekend in getalsmatig onderzoek

  Jansen, L.; Soffers, A.E.M.F.

  2005-01-01

  De mogelijke aanwezigheid van residuen bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit vormt geen belemmeringen voor het stimuleren van de groente- en fruitconsumptie voor een betere gezondheid. In een onderzoek van het Voedingscentrum, de afdeling Toxicologie van Wageningen Universiteit en het College vo

 13. Toetsing van een groot isolatiesysteem voor de huisvesting van SPF dieren

  Boot R; Helleman PW; Krajnc EI; Kruijt BC; Osterhaus ADME; van Soolingen J; Walvoort HC; Zonneveld AJ; Bosch JA

  1989-01-01

  In dit onderzoek werd de bruikbaarheid van een nieuw ontwikkeld, relatief goedkoop isolatie-systeem voor de huisvesting van SPF dieren vergeleken met de bestaande SPF-kweek die gekarakteriseerd kan worden als een klassiek strikt barriere-systeem. Dit rapport beschrijft een aantal waarnemingen met

 14. Omgaan met diversiteit in een reguliere schoolklas in het licht van sociale rechtvaardigheid

  Dr. Nicolien Montesano Montessori; Prof.Dr. Petra Ponte; Dr. Hans Schuman

  2011-01-01

  Dit artikel beschrijft een praktijkgericht onderzoek waarbij een lectoraat van een hogeschool samenwerkte met leraren, interne begeleiders en stagiairs van drie basisscholen uit het Samenwerkingsverband WSNS regio 41-07 uit Gorinchem en één basisschool uit de Oostzaan. Deze basisscholen hebben

 15. Chrysant een langere dag geven zonder de bloei te remmen : spelen met lichtkleuren geeft hogere productie

  Ieperen, van W.; Heuvelink, E.; Kierkels, T.

  2009-01-01

  Wageningen Universiteit is er in het laboratorium in geslaagd chysanten te laten bloeien bij een lange dag. Dat kan door een (nog geheime) wisselende combinatie van rode en blauwe LED's. Dit is een doorbraak in het onderzoek. De planten werden 60 tot 70% zwaarder dan die bij de normale

 16. Bezinkingsplankton in een waterbloei van Euglena pisciformis Kleba

  Schroevers, P.J.

  1968-01-01

  Op 5 april 1965 werd door de Visserij-Inspectie te Utrecht gemonsterd in de Bergse Plas, gemeente Rotterdam, naar aanleiding van een vissterfte, die in deze plas geconstateerd was. Het water was zeer groen van kleur, Bij nader onderzoek bleek sprake te zijn van een bloei van Euglena pisciformis Kleb

 17. Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb

  Schueler, B.J.; Blekemolen, M.; Duijkersloot, A.P.W.; Modderman, C.B.; Ortlep, R.; Scholtes, H.H.M.

  2013-01-01

  Het onderzoek betreft een evaluatie van een drietal eind 2009 geïntroduceerde instrumenten. Het gaat daarbij om: de dwangsom bij niet tijdig beslissen (paragraaf 4.1.3.2 Awb), de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (de Lex silencio positivo; paragraaf 4.1.3.3 Awb) en beroep bij

 18. Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb

  Schueler, B.J.; Blekemolen, M.; Duijkersloot, A.P.W.; Modderman, C.B.; Ortlep, R.; Scholtes, H.H.M.

  2013-01-01

  Het onderzoek betreft een evaluatie van een drietal eind 2009 geïntroduceerde instrumenten. Het gaat daarbij om: de dwangsom bij niet tijdig beslissen (paragraaf 4.1.3.2 Awb), de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (de Lex silencio positivo; paragraaf 4.1.3.3 Awb) en beroep bij

 19. Onderzoek naar ‘Lissers’ bij hyacint van start

  Vreeburg, P.J.M.; Kock, de M.; Vink, P.; Korsuize, C.A.

  2011-01-01

  Het verschijnsel ‘Lissers’ veroorzaakt al enkele jaren achtereen schade in de broei bij hyacint. Oorzaak is een fytoplasma, dat vroeger slechts incidenteel voor kwam. Hierdoor is nog weinig bekend over beschermende maatregelen. PPO start daarom onderzoek naar de bestrijding van de overbrenger (dwerg

 20. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 1. Verkennend Onderzoek Microplastic in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland

  Besseling, E.; Foekema, E.M.; Koelmans, A.A.

  2014-01-01

  Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft samen met Wageningen UR een verkennend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microplastics in haar wateren. Er was interesse in de volgende drie vragen: 1. Waar zit het microplastic? (in bagger en/of oppervlaktewater, in landelijk of stedelijk gebied?) In wel

 2. Eerste resultaten onderzoek naar meest geschikte ras-onderstamcombinaties

  Maas, F.M.; Beurskens, Stan

  2009-01-01

  In 2008 is in samenspraak met het Wijngaardiersgilde en met subsidie van het ministerie van LNV een onderzoek gestart om verspreid over Nederland en voor verschillende bodemtypen te onderzoeken hoe de verschillende druiven ras-onderstamcombinaties zich ontwikkelen. 14 Rode en 14 witte druivenrassen

 3. Klaasje J. Hartmans : investeren in onderzoek naar plantaardige bestrijdingsmiddelen noodzakelijk

  Delft, van R.

  2001-01-01

  Bij het zoeken naar een alternatief voor kiemremmingsmiddelen voor de aardappel ontdekte men de plantaardige stof carvon als goede vervanger. De regelgeving in Nederland en binnen Europa is dermate dichtgetimmerd, dat zelfs het onderzoek naar toepassing van dit middel, dat gewonnen kan worden uit Ka

 4. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 5. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B - radioakt

 6. Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010

  Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.

  2011-01-01

  Gedurende vijf achtereenvolgende jaren is door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek verricht naar geschikte onderstammen voor vruchtgroenten voor de biologische teelt in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.). Deze onderstammen mogen weinig wortelknobbels vertonen, een lage reproductie

 7. Quantitative data study on energy innovation; Kwantitatief data onderzoek Energie-innovaties

  Clocquet, R. [DHV, Eindhoven (Netherlands)

  2012-05-15

  NL Agency desires, on the basis of the study 'State of the Land energy innovation of the built environment', to gain insight in the market, in particular where it concerns the process approach towards innovation. The study consists of a quantitative and a qualitative part [Dutch] Agentschap NL wil aan de hand van het onderzoek Stand van het Land energie-innovaties gebouwde omgeving een beeld geven waar de markt staat op het gebied van met name de procesaanpak ten behoeve van innovatie. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel.

 8. Orienterend onderzoek naar zware metalen in verpakkingen. Onderzoek ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakkingen

  Mennen MG; Putten EM van; Fortezza F; Beek ACW van de; Veen RPM van; Dijk J van; IEM

  2003-01-01

  Ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakking en verpakkingsafval is een onderzoek verricht naar gehalten aan zware metalen, in het bijzonder cadmium, lood, kwik en zeswaardig chroom, in verpakkingen. Het totaalgehalte aan deze metalen in verpakkingen mag niet meer dan 100 mg/kg bedra

 9. Lectoren en hun publicaties ; Onderzoek naar de bereidheid van lectoren om publicaties ‘Open Access’ te publiceren

  Hilleke van der Reijden; Sylvia Schoenmakers; Jan Companjen; Annelies de Jeu; Dr. Daan Andriessen

  2011-01-01

  In het najaar van 2010 is een onderzoek gehouden onder alle lectoren in Nederland naar hun houding ten opzichte van Open Access. Open Access is het digitaal, online, gratis en vrij van de meeste auteursrechtrestricties beschikbaar maken van onderzoeksresultaten. Uit het onderzoek blijkt dat lectoren

 10. Climatic change, continuous concern. Final report of the second phase of the Dutch National Research Programme Global Air Pollution and Climatic Change (NOP-II), 1995-2001; Klimaatverandering, een aanhoudende zorg. Eindrapportage tweede fase Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-II), 1995-2001

  Kok, M.T.J.; Heij, G.J.; Verhagen, A.; Rovers, C.A.

  2001-07-01

  More than 90 projects were carried out within the framework of the title programme. In this final report the following questions are dealt with: (1) Which are the new insights into the climate system: what was learned about climate variability, causes of climatic change, and the role of human activities (detection and attribution); (2) What are the possible consequences of climatic change, not only for the Netherlands, but also for other regions (e.g. developing countries) and what are the options for adaptation; (3) which solutions are available to realize emission reduction; and (4) which recommendations can be made with respect to the Dutch national, international and local climate policy. [Dutch] Dit rapport is een verslag van het onderzoek dat in ruim 90 projecten is uitgevoerd gedurende de tweede fase van het Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-II, 1995-2001). Het rapport is bedoeld voor beleidsmakers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en geienteresseerde burgers. De volgende vragen worden gesteld en beantwoord vanuit het Nederlandse klimaatbeleid: Wat zijn nieuwe inzichten over het klimaatsysteem: wat is geleerd over klimaatvariabiliteit, oorzaken van klimaatverandering en de rol van menselijke activiteiten daarin (detectie en attributie)? Wat zijn mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor met name Nederland, maar ook voor andere regio's (vooral ontwikkelingslanden) en welke mogelijkheden zijn er voor adaptatie? Welke oplossingsrichtingen zijn er om emissiereducties te bewerkstelligen? Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor het Nederlandse nationale, internationale en lokale klimaatbeleid?.

 11. Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: effecten van de aanbrengfrequentie van een waterfilm op het strooisel bij leghennen in volièresystemen = Measures to reduce fine dust from poultry housings: effects of the frequency of water sprayin on the litter floor in aviary housing systems for laying hens

  Harn, van J.; Ellen, H.H.; Huis in 'T Veld, J.W.H.; Ogink, N.W.M.

  2012-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de effecten van het frequenter aanbrengen van een waterfilm (300 ml/m2) op de fijnstof- en ammoniakemissie uit leghennenstallen. De hypothese hierbij was dat het frequenter aanbrengen van een waterfilm de in eerder onderzoek waargenomen

 12. Absorptieverminderende technieken in de toxicologie : Dubbelblind vergelijkend onderzoek is niet beschikbaar

  Touw, D.J.; Grouls, R.; De Vries, I.; Meulenbelt, J.; Uges, D.R.A.

  2003-01-01

  When an intoxicated patient is admitted to a hospital, the first treatment usually is preventing further absorption of the ingested material. Possible techniques are emesis, gastric lavage, multiple administrations of activated charcoal in combination with a laxative and whole bowel irrigation. Effi

 13. Geluidbelasting in het centraal Veluws natuurgebied; een quick scan van de geluidbelasting in het centraal Veluws natuurgebied in zijn geheel en in afzonderlijke delen die belangrijk zijn voor recreatie

  Goossen, C.M.; Langers, F.

  2003-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de knelpunten tussen recreatie en geluidbelasting in het centraal Veluws natuurgebied. Via een GIS-analyse zijn de geluidbelastingbestanden van snelwegen, provinciale wegen, spoorlijnen en luchtvaart geconfronteerd met het centraal Veluws natuurgebied, een bestand met

 14. Lezen in de gevangenis : een inventariserend onderzoek

  Doorn, Wiebe

  2015-01-01

  Om inzicht te kunnen geven in de leescultuur en de cultuuroverdracht binnen gevangenissen ligt de focus op de initiatieven die zich aangeboden hebben en te kijken waarin deze initiatieven van elkaar verschillen of waar overeenkomsten zijn. Dit in de verwachting dat als gevolg van de analyse construc

 15. Bomen : een verademing voor de stad

  Hiemstra, J.A.; Schoenmaker-van der Bijl, E.; Tonneijck, A.E.G.; Hoffman, M.H.A.

  2008-01-01

  Uit onderzoek is veel informatie beschikbaar gekomen over het effect van bomen en andere vormen van groen op de luchtkwaliteit en de leefbaarheid in de stedelijke omgeving. De brochure geeft een overzicht van de huidige kennis (o.a. fijnstof). De intentie is om deze kennis zo praktisch mogelijk te

 16. Kinderen in migrantengezinnen: een statistisch portret

  de Valk, H.A.G.; Beets, G.C.N.

  2009-01-01

  Veel migranten die de afgelopen decennia naar Nederland kwamen namen partner en kinderen mee, lieten deze later overkomen of kregen hier kinderen.Om meer over deze kinderen te weten te komen, nam UNICEF het initiatief tot een onderzoek in zeven westerse landen, waaronder Nederland. Met gegevens van

 17. Melk hoort niet in een plastic fles

  Thoden van Velzen, E.U.

  2011-01-01

  Verpakkingen voorkomen het voortijdig weggooien van producten. Toch zijn ze hét symbool van de wegwerpmaatschappij en milieuverkwisting geworden. Veel producenten geven hun verpakkingsmateriaal daarom graag een groene glans. Imago is daarbij belangrijker dan de milieuprestaties, zegt onderzoeker Ulp

 18. Turgot en Smith; een paar apart

  Hoyng, A.C.

  2011-01-01

  Anne-Claire Hoyng deed onderzoek naar het boek The Wealth of Nations van Adam Smith (1723-1790). Ze concludeert dat Smith voor het schrijven van zijn boek een werk van de Fransman Anne-Robert Jacques Turgot (1727-1781) als inspiratiebron gebruikte (Réflexions sur la Formation et la distribution des

 19. Naar een nieuw bewaarsysteem voor bloembollen

  Wildschut, J.; Sapounas, A.

  2011-01-01

  Als resultaat van brainstormen met telers, systeembouwers, voorlichters en onderzoekers zijn twee nieuwe concepten van een bewaarsysteem voor bloembollen nader uitgewerkt. Modelmatig zijn de concepten doorgerekend op energieverbruik en op de mate waarin ergens in het systeem de ethyleengrens van 100

 20. Turgot en Smith; een paar apart

  Hoyng, A.C.

  2011-01-01

  Anne-Claire Hoyng deed onderzoek naar het boek The Wealth of Nations van Adam Smith (1723-1790). Ze concludeert dat Smith voor het schrijven van zijn boek een werk van de Fransman Anne-Robert Jacques Turgot (1727-1781) als inspiratiebron gebruikte (Réflexions sur la Formation et la distribution des

 1. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  Goewie; C.E.; Berkhoff; Der, C J

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In verschillende houtmonsters kon m.b.v. de NP-HPLC met electroneninvangdetectie 1-50 ppm pentachloorfenol worden aangetoond.

 2. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  Goewie; C.E.; Berkhoff; C.J.

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In vers

 3. Verklikstoffen in boterconcentraat

  Labrijn, J.; Oortwijn, H.

  1980-01-01

  Onderzoek naar het terugvinden van verklikstoffen in boterconcentraat en een vergelijkend onderzoek tussen het RIKILT en BCS "Friesland" van de gevonden waarden. De verklikstoffen [beta]-apo-8-caroteen zure ethylester , vanille, [beta]-sitosterol, stigmasterol en triglyceriden van n-heptaanzuur zijn

 4. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  Goewie; C.E.; Berkhoff; C.J.

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In

 5. Gebruiksgemak en veiligheid bij sluiten van plastic zakken

  Eikhout, S.M.; Groot, M.D. de; Bosch, T.; Vink, P.

  2003-01-01

  TNO Arbeid heeft een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar het gebruiksgemak, de veiligheid en de efficiency van vier verschillende sluitingen van plastic zakken. Dit onderzoek is uitgevoerd bij zowel winkelbedienden (voor het sluiten) als bij Nederlandse consumenten (voor het openen en hersluiten)

 6. Speech intelligibility and speech quality of a MELP speech coder in combination with a noise pre-processing system [Spraakverstaanbaarheid en spraakkwaliteit van een MELP-spraakcodeersysteem in combinatie met een ruisonderdrukkend systeem

  Smeele, P.M.T.; Agterhuis, E.; Steeneken, H.J.M.

  2000-01-01

  Dit onderzoek liet zien dat een ruisonderdrukkend systeem leidt tot een verbetering van de verstaanbaarheid en kwaliteit van een MELP ‘low bitrate’ spraakcodeersysteem bij laagfrequente stoorsignalen (bv. voertuiglawaai); bij hoogfrequente stoorsignalen (bv. vliegtuiglawaai) geldt dit slechts in bep

 7. Effecten van olieverontreinging op de vegetatie van een twaalftal lysimeters te Katwijk

  Kemmers, R.H.

  1979-01-01

  Door het Contactcentrum Olie-industrie en Openbare Watervoorziening wordt op een twaalftal lysimeters in de duinen nabij Katwijk onderzoek verricht naar de afbraaksnelheid van olie in de bodem onder invloed van micro-organismen.

 8. Het koor van adviseurs verdient een dirigent. Over kennisverspreiding rond Phytophthora in aardappelen2011

  Buurma, J.S.; Janssens, S.R.M.

  2011-01-01

  In dit werkdocument wordt verslag gedaan van een sociologisch onderzoek naar de kennisverspreiding rond Phytopthora in aardappelen. We beschrijven welke onderwerpen en welke partijen bij de kennisverspreiding zijn betrokken, welke partijen zich met welke onderwerpen bezig houden en welke argumenten

 9. Bouwstenen voor een systeemaanpak voor tripsbestrijding : rapportage toplagen, instandhouden roofwantsen en Lure & Infect

  Grosman, A.H.; Linden, van der, M.; Bloemhard, C.M.J.; Holstein, van, R.; Tol, van der, JJGM Jos; Messelink, G.J.; Balk, P.

  2014-01-01

  Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een groot probleem in de sierteelt onder glas. In dit rapport zijn de resultaten weergeven van onderzoek aan toplagen voor roofmijten, bankerplanten voor Orius en een “Lure & infect-systeem” voor volwassen tripsen. Toplagen van een mix van bark, zemelen en gist verhoogden populatiedichtheden van roofmijten in zowel de bodem als op het gewas. Dit resulteerde bij alstroemeria en roos in een betere bestrijding van trips ten opzichte van roo...

 10. Anatomisch onderzoek naar het ontstaan en de opbouw van bastknobbels in straatbomen: Het onderzoek is uitgevoerd bij Fraxinus excelsior 'Atlas' en 'Westhofs Glorie', Gelditsia triacanthos 'Inermis' en Acer saccharinum 'Pyramidale'

  Kuik, van A.J.; Lammeren, van A.A.M.

  2006-01-01

  In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn is een onderzoek opgezet naar de ontwikkeling en opbouw van bastknobbels in een aantal boomsoorten. Deze bastknobbels zijn de laatste jaren in aantal sterk toegenomen en komen op verschillende boomsoorten voor, zowel dicht bij het maaiveld, midden op

 11. Een wraakzuchtige Maria. Boliviaanse vrouwen over lijden en woede door huiselijk geweld

  Derks, S.W.; Heessels, M.

  2009-01-01

  Huiselijk geweld en de omgang hiermee in Latijns-Amerika wordt in onderzoek vaak in verband gebracht met de genderstereotypen machismo en marianismo. Machismo is een vorm van agressieve mannelijkheid en marianismo staat - met de Maagd Maria als rolmodel - voor een passieve en lijdzame vorm van vrouwelijkheid. Onderzoek onder vrouwelijke gelovigen rond het pelgrimsoord van de Maagd van Urkupiña in Bolivia laat echter zien dat deze Mariafiguur behalve steun bij het aanvaarden van lijden, ook ge...

 12. Dierexperimenteel onderzoek naar de effecten van inhalatoire blootstelling aan pyrolysaat van verontreinigde hard-drugs, heroine en cocaine

  van Velsen FL; Beekhof PK; de Jong Y; Marra M; Dormans JAMA

  1985-01-01

  Het dierexperimenteel onderzoek is uitgevoerd met monsters van hard- drugs. die zijn aangetroffen bij een recent slachtoffer van de "heroine"-leuko-encephalopathie. De resultaten van een dagelijkse blootstelling van ratten gedurende 4 weken aan heroine of cocaine heeft niet geleid tot sy

 13. Advies inzake bemonstering in het kader van EG-onderzoek op residuen en microbiologische contaminanten in slachtdieren en vlees

  Engel; H.W.B.; Greve; P.A.; Leussink; A.B.; Stephany; R.W.

  1985-01-01

  N.a.v. een verzoek door de Veterinair Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid om advies m.b.t. de statistische benadering v.d. monstername t.b.v. het onderzoek naar het voorkomen van residuen en ongewenste microbiologische agentia in slachtdieren en vlees is een reeds eerder gepubliceerde analys

 14. Bloeibehandeling Bromelia: Orienterend onderzoek naar mogelijkheden om: a. ongewenste spontane bloei te belemmeren b. de bloeibehandeling te verbeteren

  Slootweg, G.; Garcia Victoria, N.

  2007-01-01

  De bloei van Bromelia wordt kunstmatig geïnduceerd met ethyleen of ethyleenachtige verbindingen. In de praktijk kunnen twee problemen optreden: spontane bloei van enkele planten uit een partij (vóórbloeiers) en onvolledige inductie van alle planten uit een partij. In dit onderzoek zijn tegen deze pr

 15. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 16. Vergelijking van de remming van de geneesmiddelenopname uit de darm door verschillende toedieningsvormen van actieve kool

  Remmert HP; Olling M; Slob W; van der Giesen WF; Rauws AG

  1988-01-01

  Diverse in Nederland in de handel zijnde actieve kool bevattende farmaceutische produkten dragen de aanprijzing "hulpmiddel bij de behandeling van vergiftigingen". In een vergelijkend onderzoek bij proefpersonen werd nagegaan wat de werkzaamheid is van actieve kool als tabletten, in een c

 17. Metingen aan een biofilter voor de behandeling van ventilatielucht van een vleesvarkensstal = Measurements on a biofilter for treatment of exhaust air from a fattening pig house

  Melse, R.W.; Hol, J.M.G.; Nijeboer, G.M.; Hattum, van T.G.

  2014-01-01

  In dit onderzoek is de emissiereductie voor ammoniak, geur en fijnstof (PM10, PM2.5) vastgesteld voor een biofilter dat de ventilatielucht van een vleesvarkensstal behandelde.In this study the emission reduction of ammonia, odour and fine dust (PM10, PM2.5) was determined for a biofilter treating

 18. Waardplantgeschiktheid van roos voor het wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla : zeven M. hapla-isolaten, zes cultivars en een onderstam

  Amsing, J.J.; Beek, van der J.G.; Stapel, L.H.M.; Poleij, L.M.; Hok-A-Hin, C.H.; Zoon, F.C.

  2003-01-01

  Het noordelijk wortelknobbelaaltje, Meloidogyne hapla, wordt de laatste jaren steeds vaker aangetroffen in substraatteelten van roos. Onderzoek naar de schadelijkheid en populatieontwikkeling van dit wortelaaltje bij roos op substraat vereist de aanwezigheid van een vatbare cultivar of onderstam en

 19. Een kritische evaluatie van Zeeman-effect achtergrondcorrectie bij de bepaling van cadmium in urine met atomaire absorptiespectrofotometrie

  Wubs KL; Groot G de

  1989-01-01

  Er wordt een onderzoek beschreven naar de toepasbaarheid van Zeeman- effect achtergrondcorrectie bij de kwantitatieve bepaling van cadmium in urine met atomaire absorptiespectrofotometrie en elektrothermische atomisatie. De meerwaarde van Zeeman-effect achtergrondcorrectie is onderzocht ten opzi

 20. In de ban van de Betuwse dijken; deel 2 Oosterhout; een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Waaldijk te Oosterhout (Over-Betuwe)

  Mulder, J.R.; Spaan, F.; Wolf, de J.G.C.

  2002-01-01

  In het kader van de dijkverzwaring is in opdracht van het Polderdistrict Betuwe bij Oosterhout (Gld.) de opbouw en de ouderdom van een oud dijkvak onderzocht. Op drie plaatsen was het buitentalud van de dijk afgegraven. Het onderzochte dijkvak moet voor 1500 zijn aangelegd. De samenstelling van het

 1. Aanvullende metingen Freesia : registratie van gewasgroei en -ontwikkeling tijdens proef 'Analyse Aircokas Freesia 2008' ten behoeve van de opzet van een groeimodel

  Labrie, C.W.

  2009-01-01

  Om de teelt van Freesia verder te verbeteren, is meer kennis wenselijk van de effecten van klimaatfactoren op gewasgroei en -ontwikkeling. Een groeimodel kan hier meer inzicht in geven. Dit onderzoek heeft een begin gemaakt met het opzetten van een dataset hiervoor. Deze gegevens zijn verzameld tijd

 2. Een wraakzuchtige Maria: Boliviaanse vrouwen over lijden en woede door huiselijk geweld

  Derks, S.W.; Heessels, M.

  2009-01-01

  Huiselijk geweld en de omgang hiermee in Latijns-Amerika wordt in onderzoek vaak in verband gebracht met de genderstereotypen machismo en marianismo. Machismo is een vorm van agressieve mannelijkheid en marianismo staat - met de Maagd Maria als rolmodel - voor een passieve en lijdzame vorm van vrouw

 3. Ropadiar als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen

  Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.

  2001-01-01

  Op verzoek van Ropapharm B.V. te Zaandam heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Ropadiar e , een etherische olie van de oreganoplant, als alternatief voor AMGB. Oregano-olie heeft antibacteriële eigenschappen

 4. Een wraakzuchtige Maria - Boliviaanse vrouwen over lijden en woede door huiselijk geweld

  Derks, S.W.; Heessels, M.

  2009-01-01

  Huiselijk geweld en de omgang hiermee in Latijns-Amerika wordt in onderzoek vaak in verband gebracht met de genderstereotypen machismo en marianismo. Machismo is een vorm van agressieve mannelijkheid en marianismo staat - met de Maagd Maria als rolmodel - voor een passieve en lijdzame vorm van

 5. Homeopathie bij rundvee: een verkenning van behandelingen, succesfactoren en patroonherkenning in het kader van Bioveem

  Deru, J.; Ellinger, L.; Baars, T.; Livestock Research,

  2006-01-01

  Het doel van dit onderzoek is om, d.m.v. interviews, ervaringen van veehouders over hun gebruik van homeopathie bij rundvee te verzamelen en te evalueren vanuit een ‘ervaringswetenschappelijke’ invalshoek. Hierdoor kan een verkennend overzicht verkregen worden van veelbelovende homeopathische middel

 6. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte extract

 7. Geloof in eigen kunnen: het effect van JOBS, een groepsinterventie voor werklozen

  Brenninkmeijer, V.; Houwelingen, A. van; Blonk, R.; Yperen, M. van

  2006-01-01

  In dit onderzoek staat de JOBS-training centraal. Dit betreft een groepstraining gericht op de reïntegratie van werklozen (Vinokur, Van Ryn, Gramlich & Price, 1991) door middel van het verhogen van de zelfeffectiviteit van de deelnemers. Eerst is er een theoretische vergelijking gemaakt tussen de vi

 8. Een wraakzuchtige Maria: Boliviaanse vrouwen over lijden en woede door huiselijk geweld

  Derks, S.W.; Heessels, M.

  2009-01-01

  Huiselijk geweld en de omgang hiermee in Latijns-Amerika wordt in onderzoek vaak in verband gebracht met de genderstereotypen machismo en marianismo. Machismo is een vorm van agressieve mannelijkheid en marianismo staat - met de Maagd Maria als rolmodel - voor een passieve en lijdzame vorm van vrouw

 9. AAW voor boerinnen en tuindersvrouwen : een slechte regeling vol met hindernissen

  Klein Douwe, J.; Toonen, M.

  1986-01-01

  Sinds 1980 kunnen gehuwde vrouwen en daarmee boerinnen en tuindersvrouwen aanspraak maken op een uitkering in het kader van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. Voor een onderzoek, met als doel de knelpunten te signaleren die boerinnen in verband met de AAW ondervinden en hoe deze op te lossen, zi

 10. Autokraak verminderd of verplaatst? : De effecten van een Rotterdams project tegen diefstal uit auto

  Hesseling, R.B.P.; Aron, U.

  1995-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een empirisch onderzoek op het gebied van criminaliteitspreventie en verplaatsing. Centraal staat de vraag of de aanpak van diefstal uit auto's in het centrum van Rotterdam heeft geleid tot een verplaatsing van de criminaliteit naar andere wijken of delicten.

 11. Enkele hydrologische aspecten van een bodem- en grondwaterverontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam

  Mulschlegel; J.; Kusse; A.A.M.

  1984-01-01

  De Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene voor Zuid-Holland verzocht RIVM-LBG inzicht te geven in de eventuele verbreiding van een verontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam. Bij het uitgevoerde onderzoek is gebruik gemaakt van een 3-dimensionaal gr

 12. Vezelvlassector in opmars; Een analyse van de belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen

  Stokkers, R.; Janssens, S.R.M.; Waal, van der B.H.C.

  2005-01-01

  Onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse vlassector ten opzichte van België en Frankrijk. Met behulp van een SWOT-analyse worden de sterke en zwakke punten van en de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse vlasteelt en -verwerking in kaart gebracht. Door de middel van een

 13. Erasmus Computing Grid: Het bouwen van een 20 Tera-FLOPS Virtuele Supercomputer.

  L.V. de Zeeuw (Luc); T.A. Knoch (Tobias); J.H. van den Berg (Jan); F.G. Grosveld (Frank)

  2007-01-01

  textabstractHet Erasmus Medisch Centrum en de Hogeschool Rotterdam zijn in 2005 een samenwerking begonnen teneinde de ongeveer 95% onbenutte rekencapaciteit van hun computers beschikbaar te maken voor onderzoek en onderwijs. Deze samenwerking heeft geleid tot het Erasmus Computing GRID (ECG), een vi

 14. Effecten van CO2-labeling op houding en gedrag van consumenten in een kantine-setting

  Kolfschoten, C.J.; Janssen, A.M.; Koppen, van C.S.A.; Kole, A.P.W.; Spaargaren, G.

  2012-01-01

  Het in dit rapport beschreven onderzoek naar het effect van CO2-labeling van voedingsmiddelen op de houding en het (aankoop)gedrag van consumenten in een kantine-setting beoogt een bijdrage te leveren aan de lopende (beleids)discussie in Nederland en Europa over de rol van burger-consumenten in het

 15. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte extract

 16. Monitoring van effecten van vliegbewegingen bij Den Helder Airport in 2011. Met aanvullende waarnemingen in een vergelijkbare situatie op Borkum

  Smit, C.J.

  2012-01-01

  Naar aanleiding van verzoeken tot uitbreiding van het aantal vliegbewegingen met civiele helikopters van en naar Den Helder Airport is in 2003 en 2004 onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effecten van deze vliegbewegingen. Dit onderzoek was nodig omdat een deel van de vliegbewegingen, bij de nader

 17. Onderzoek beperking ammoniakemissie 1993

  Middelkoop, van J.H.; Hoorn, van der C.J.M.

  1993-01-01

  In dit artikel wordt verslag gedaan van het onderzoek bij de verschillende sectoren naar het verminderen van de ammoniakemissie op bedrijfsniveau. Het gaat daarbij vooral om het gebruik van verschillende huisvestingssystemen en mestbehandeling in bedrijfsverband.

 18. Microbiologisch onderzoek destructoren 1996

  Tilburg JJHC; in ' t Veld PH; van de Giessen AW; MGB

  1997-01-01

  Bij de twee Nederlandse destructiebedrijven werd in 1996 onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de autoclaveringsprocessen en de microbiologische gesteldheid van eindproducten. Daartoe werden monsters halfproduct, genomen direct na autoclaveren, onderzocht op sporen van Clostridium

 19. Authenticiteit en contracteren omtrent kunst : een rechtsvergelijkende analyse.

  Demarsin, Bert

  2008-01-01

  JURIDISCH-TECHNISCHE TOELICHTING Dit proefschrift is opgebouwd in drie delen. Deel I biedt een interdisciplinair onderzoek naar het authenticiteitsbegrip dat niet alleen vanuit juridisch, maar ook vanuit kunsthistorisch en filosofisch oogpunt ontleed wordt. Delen II en III bouwen vervolgens verder op het aldus ontwikkelde begrippenapparaat. Deel II richt zich op de authenticiteitsproblematiek in de rechtstreekse verhouding tussen de koper en de verkoper van een kunstvoorwerp. De analyse ...

 20. Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: biofiltratie van ventilatielucht uit een mestdroogsysteem bij een leghennenstal = Measures to reduce fine dust emission from poultry houses: biofiltration of exhaust air of a manure drying system at a barn for laying hens

  Melse, R.W.; Hol, J.M.G.

  2012-01-01

  In dit onderzoek is de emissiereductie van ammoniak, geur en fijnstof (PM10) op een leghennenbedrijf in de praktijk vastgesteld voor een biofilter dat achter een drooginstallatie voor pluimveemest was geplaatst.In this study the emission reduction of ammonia, odour and fine dust (PM10) was

 1. Vrouwen bij de Koninklijke Landmacht: Een Onderzoek naar de Maatregelen die het Behoud en de Doorstroom van Vrouwelijke Militairen Verbeteren (Women in the Royal Netherlands Army: Measures for Retention and Career Development)

  2007-02-01

  maken hebben. 14/108 TNO-rapport I TNO-DV 2007 A020 Na een toelichting op de vijf factoren voor behoud vroegen we de deelnemers om twee gele stickers te...groepsdiscussies Groepsdiscussies Behoud en Doorstroom van vrouwelijke militairen TNO neemnt mee: "* naambordjes; "* pennen; "* gele , stickerties; "* presentatie...factoren: ledereen krlJgt 3 gele stickerties en plakt die achter de drie haar inzlens belangrljkste probtemen. TNO maakt rangordening: wat zijn de 3

 2. Smelting of biomass residues and wastes to produce energy and materials. A study on possible feedstock mixtures and a preliminary design for a smelter; Smelten van biomassa-reststromen en afval tot (duurzame) energie en grondstoffen. Een onderzoek naar mogelijke brandstofmengsels en een smeltervoorontwerp

  Boersma, A.R.; Pels, J.R.; Oudhuis, A.B.J. [ECN Biomass, Petten (Netherlands); Lotens, J.P. [Solid Chemical Solutions SCS, Ellecom (Netherlands)

  2006-05-15

  After conversion of biomass and biomass feedstocks into energy, e.g. combustion or gasification, the mineral content in the form of ashes or char has to be disposed of. This can both be problematic and costly. A possible solution is a smelter process to produce synthetic basalt, heat and/or electricity. Several possible (biomass) residues have been identified as potential feedstocks in this project. For these streams (sewage sludge, gasification and combustion ashes) calculations on melt characteristics (e.g. viscosity and liquidus temperature) have been performed. Mixtures of the feedstocks have been prepared and lab-scale smelting tests carried out. From the samples the most promising materials have been analysed by XRD and SEM. Furthermore, a preliminary process design, including mass- and energy balances, has been made for a commercial facility having a capacity of 25,000 ton/a. It is concluded that with a careful selection of the feedstock mixture, it seems technically possible to produce synthetic basalt that meets the requirements for building applications. The composition of the product can be well predicted from the composition of the feedstocks. The produced materials have a good micro-crystalline structure, required for basalt. The economics of the process have not been studied in this project. [Dutch] Een van de mogelijkheden voor de opwekking van (duurzame) energie is het gebruik maken van biomassa (bijvoorbeeld hout en rioolslib) en afval. Bij de winning van energie uit biomassa door vergassing of verbranding blijft in principe een minerale rest over. Zo ontstaat bijvoorbeeld koolstofbevattende vliegas bij vergassing en digestaat bij vergisting. Indien uitgegaan wordt van biomassa bevattende afvalstromen als input is de kwaliteit van deze restproducten dermate dat ze als afvalstof aangemerkt dienen te worden en tegen hoge kosten moeten worden afgevoerd. Deze restproducten kunnen echter tot hoogwaardige producten zijnde energie en bouwstoffen worden

 3. Epidemiologisch en microbiologisch onderzoek met betrekking tot gastro-enteritis bij de mens in de regio's Amsterdam en Helmond, in 1987

  Hoogenboom-Verdegaal AMM; During M; Leentvaart-Kuypers A; Peerbooms PGH; Kooy WCM; Vlerken R van; Sobczak H

  1989-01-01

  In een onderzoek naar het voorkomen van gastro-enteritis in een dertigtal huisartsenpraktijken in Amsterdam en 11 in de regio Helmond door de desbetreffende Gezondheidsdiensten en Streeklaboratoria in samenwerking met het RIVM, werden in 1987 incidenties gevonden voor gastro-enteritis van respec

 4. In de h200d: Een eigentijdse etnografie over de inbedding van criminaliteit en identiteit

  Roks, Robby

  2016-01-01

  markdownabstractVanaf eind jaren tachtig van de vorige eeuw is er in Den Haag een groepering die zichzelf de Crips noemen, naar het voorbeeld van de van oorsprong uit Los Angeles afkomstige 'gang' The Crips. De Haagse Rollin 200 Crips hebben in de afgelopen decennia geregeld van zich laten horen in de media, onder andere in actualiteitenprogramma’s, in tijdschriften, een boek en een documentaire. In dit etnografische onderzoek naar de inbedding van criminaliteit en identiteit wordt bezien hoe...

 5. Bijnierschorsactiviteit bij CARA (Astma); onderzoek naar de corticosteron en cortisolspiegel in het bloed

  Weller, Herman Hendrik

  1965-01-01

  SAMENVATTING EN CONCLUSIES Het onderzoek werd opgezet teneinde enkele endocrinologische aspecten van het probleem 'astma' te benaderen, waarbij de bijnierschors activiteit centraal werd gesteld. vVerkhypothese was hierbij de gedachtengang dat er een nauwe verwantschap bestaat tussen het astma bronch

 6. Onderzoek naar de ultraviolette stralingsniveaus bij lassen, uitgevoerd door het Metaalinstituut TNO apeldoorn

  Cox, C.W.J.; Haan, T. de

  1989-01-01

  In dit onderzoek zijn metingen van de spectrale irradiantie bij drie lasprocessen verricht. Het betrof het lassen met beklede elektroden, het TIG-lasproces en het MIG-/MAG-proces. Bij de diverse processen zijn een aantal van invloed zijnde parameters zoals materialen, beschermgas en stroomsterkte ge

 7. Onderzoek naar betere schatting van de dichtheid van gras- en maiskuilen

  Zom, R.L.G.; Abbink, G.W.; Schooten, van H.A.

  2015-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden om, voor de berekening van de voervoorraden, de dichtheid van gras- en maïskuilen nauwkeuriger te schatten dan de huidige tabelwaarden. De gewashoeveelheden van 104 graskuilen, 42 maiskuilen en 108 grote balen (54 ronde en

 8. De kristallisatie-methode bij het onderzoek van de liquor cerebro-spinalis

  Wittermans, Aafko Willinge

  1941-01-01

  Ongeveer twaalfhonderd liquores zijn volgens een in de kliniek nog weinig bekende zeer eenvoudige methode van onderzoek van den Roemeenschen Hoogleraar TOMESCO onderzocht. Deze methode berust op het beoordeelen van het kristalbeeld dat ontstaat bij het indampen van druppels sterk verdunde liquor

 9. Chemisch en microbiologisch en sensorisch onderzoek naar de kwaliteit van broodjes tartaar

  Cazemier, G.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1984-01-01

  Het door middel van chemisch, microbiologisch en sensorisch onderzoek verkrijgen van een indruk van de kwaliteit van in horecazaken gekochte broodjes tartaar. Er werden 30 monsters broodjes tartaar, verkregen uit diverse broodjeszaken, automatieken en snackbars, onderzocht. Van alle monsters werd he

 10. De kristallisatie-methode bij het onderzoek van de liquor cerebro-spinalis

  Wittermans, Aafko Willinge

  1941-01-01

  Ongeveer twaalfhonderd liquores zijn volgens een in de kliniek nog weinig bekende zeer eenvoudige methode van onderzoek van den Roemeenschen Hoogleraar TOMESCO onderzocht. Deze methode berust op het beoordeelen van het kristalbeeld dat ontstaat bij het indampen van druppels sterk verdunde liquor cer

 11. Structurering van arbeidsverhoudingen. Een vergelijkende studie van medezeggenschap in de grafische industrie en in het streekvervoer.

  Leisink, P.

  1989-01-01

  The significance of labour relations at company level has increased in the last few years. Employers have contributed to this by their striving for flexible working and their emphasis on made-to-measure arrangements. Likewise, unions are showing more interest for the company level. A recognizable pr

 12. Structurering van arbeidsverhoudingen : een vergelijkende studie van medezeggenschap in de grafische industrie en in het streekvervoer

  Leisink, P.

  1989-01-01

  The significance of labour relations at company level has increased in the last few years. Employers have contributed to this by their striving for flexible working and their emphasis on made-to-measure arrangements. Likewise, unions are showing more interest for the company level. A recogn

 13. Structurering van arbeidsverhoudingen : een vergelijkende studie van medezeggenschap in de grafische industrie en in het streekvervoer

  Leisink, P.

  1989-01-01

  The significance of labour relations at company level has increased in the last few years. Employers have contributed to this by their striving for flexible working and their emphasis on made-to-measure arrangements. Likewise, unions are showing more interest for the company level. A

 14. Onderzoek Online Readiness Modezaken 2012

  Boels, D.H.H.; Weltevreden, J.W.J.

  2013-01-01

  In dit onderzoek is de online readiness van modezaken in 2012 in kaart gebracht. In totaal hebben 124 (voornamelijk zelfstandige) modezaken deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Online Ondernemen samen met studenten van de minor Marketing Tomorrow van de Hoges

 15. Onderzoek Online Readiness Sportzaken 2013

  Weltevreden, J.W.J.; Boels, D.H.H.

  2013-01-01

  In dit onderzoek is de online readiness van sportzaken in 2013 in kaart gebracht. In totaal hebben 112 (voornamelijk zelfstandige) sportzaken deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Online Ondernemen samen met studenten van de minor Marketing Tomorrow van de Hog

 16. Verklaren en veroordelen. Enige opmerkingen over recent onderzoek naar seksueel misbruik

  Piet de Rooy

  2014-03-01

  Full Text Available Explanation and Judgement: Some Comments on Recent Research into Sexual AbuseSexual abuse and harassment of children in the Dutch Catholic Church was widely reported in 2010. An independent investigation took place covering the period 1945-2010. The main conclusion was that abuse in the Catholic community was as high as in non-Catholic groups. The government ordered a second investigation on abuse in the resident and non-resident youth care. The main conclusion was that abuse was marked by an enormous variety in circumstances and incidents (half of the reported cases took place between coevals. These reports did not satisfy acertain number of victims. The question is whether this type of scientific historic research – directed more by analysis than by condemnation – is capable of giving full satisfaction to traumatised victims.In 2010 kwam in de publiciteit dat ook in Nederland op grote schaal seksueel misbruik van minderjarigen had plaatsgevonden in de Rooms-Katholieke Kerk. Een onafhankelijke commissie heeft daar een omvangrijk onderzoek naar verricht (over de periode 1945-2010. De belangrijkste conclusie was dat een dergelijk misbruik een wijdverbreid verschijnsel was, dat waarschijnlijk in katholieke kring even vaak voorkwam als onder niet-katholieken. Een vergelijkbaar onderzoek werd vervolgens verricht onder kinderen die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid stonden in het kader van de kinderbescherming. De belangrijkste conclusie daarvan was dat het misbruik in zeer verschillende vormen en omstandigheden voorkwam (waaronder vrij frequent tussen leeftijdsgenoten. Een aantal slachtoffers bleek niet zeer tevreden met dit onderzoek, dat zowel onvolledig werd gevonden als te zacht in de conclusies. Daardoor rijst de vraag of een historisch-wetenschappelijk onderzoek, meer gericht op verklaren dan veroordelen, wel in staat is genoegdoening te verschaffen aan getraumatiseerde slachtoffers.

 17. Reductie van nitrietgebruik bij biologische vleeswarenbereiding : een literatuuroverzicht

  Stegeman, D.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2005-01-01

  Binnen het onderzoek naar vermindering van nitrietgebruik bij de bereiding van biologische vleeswaren is de noodzaak van nitrietgebruik door middel van een literatuurstudie geïnventariseerd. Hierbij is gekeken naar de verschillende functies die nitriet vervult bij de bereiding en bewaring van vleesw

 18. Mediation in civiele en bestuursrechtelijke zaken : Een internationaal literatuuronderzoek

  Baas, N.

  2002-01-01

  Doel van dit onderzoek is een overzicht krijgen van vormen van mediation van civiel- en bestuursrechtelijke zaken in binnen- en buitenland, de effectiviteit en efficientie van mediation-projecten en de factoren die van invloed zijn op de effectiviteit en efficiency van mediation.

 19. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in besme

 20. Een niet-gepigmenteerde naevus als ongewone gingivazwelling

  Wijs, R.W.; Meleti, M.; Bloemena, E.; van der Waal, I.

  2012-01-01

  De patiënt vertelde dat de zwelling al ten minste enkele jaren aanwezig was en haar nooit enig ongemak had bezorgd. De medische anamnese bracht geen bijzonderheden aan het licht. Bij intraoraal onderzoek werd een vastelastische, enigszins gesteelde, epulisachtige zwelling van de buccale gingiva en a

 1. De kwaliteit van beoordelingen door simulatiepatiënten in een Objective Structured Clinical Examination (OSCE): Een analyse van interbeoordelaarsovereenstemming

  Pelgrim, E.A.M.; Denessen, E.J.P.G.; Hettinga, A.M.; Postma, C.T.

  2009-01-01

  Inleiding: In deze studie staat de kwestie centraal of simulatiepatiënten, die getraind zijn in het spelen van de rol van patiënt tijdens examens maar niet medisch geschoold zijn, in staat zijn kandidaten bij een stationsexamen te beoordelen. De context waarbinnen dit onderzoek plaatsvond was de toe

 2. Study on energy consumption at soccer club SC Everstein; Onderzoek naar energiegebruik voetbalvereniging SC Everstein

  Verhoef, F.; Entrop, A.G. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2011-11-15

  The University of Twente in Enschede, Netherlands, at the request of soccer club Everstein from Everdingen, Netherlands, conducted a study on the energy consumption of the club and the opportunities to reduce the consumption of energy. With some effort up to 476,000 MJ per year can be saved, a reduction of 76 percent. [Dutch] Universiteit Twente heeft op verzoek van voetbalclub Everstein uit Everdingen een onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik van de club en de mogelijkheden deze te verlagen. Met een beetje inspanning kan 476.000 MJ/a worden bespaard; een vermindering van 76 procent.

 3. Ammoniakemissie uit een batterijstal voor leghennen met droging van de mest in droogtunnels boven de kooien in de stal: intern verslag

  Groot Koerkamp, P.W.G.; Wever, A.C.; Huis in 't Veld, J.H.W.

  1999-01-01

  De ammoniakemissie is gemeten uit een batterijstal voor leghennen met droging van de mest in droogtunnels die boven de kooien in de stal zijn geplaatst. De resultaten van dit onderzoek worden in deze nota gepresenteerd.

 4. Metingen aan een biofilter voor de behandeling van ventilatielucht van een vleesvarkensstal - locatie 2 = Measurements on a biofilter for treatment of exhaust air from a fattening pig house in the Netherlands

  Melse, R.W.; Hol, J.M.G.; Ploegaert, J.P.M.; Nijeboer, G.M.; Hattum, van T.G.

  2015-01-01

  In dit onderzoek is de emissiereductie voor ammoniak (NH3), geur, fijn stof (PM10, PM2.5) en broeikasgassen (CO2, N2O, CH4) vastgesteld voor een biofilter (440 m2) dat de ventilatielucht van een aantal varkensstallen behandelde (totale ventilatiecapaciteit: 290.000 m3.uur-1). Het gemiddelde

 5. De rol van technisch lezen, woordenschat en metacognitie bij het begrijpend lezen van een- en meertalige leerlingen in het vmbo

  Steensel, R. van; Milliano, I. de; Trapman, M.; Gelderen, A.J.S. van; Hulstijn, J.; Oostdam, R.; Schooten, E.J. van; Sleegers, P.

  2015-01-01

  Die paper geeft een overzicht van de uitkomsten van drie deelstudies uit een onderzoek naar de lees- en schrijfontwikkeling van vmbo-leerlingen (het SALSA-project). Het paper richt zich op de rol van technisch lezen, woordenschat en mecacognicie bij de verklaring van verschillen in begrijpend lezen.

 6. Peroxide-onderzoek

  Labrijn, J.; Oortwijn, H.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek was: vergelijking van peroxidewaarden gevonden volgens de methode Loftus Hills en Thiel (NEN 3729), ten opzichte van waarden gevonden volgens de methode Wheeler (NEN 3730). Volgens de Ontheffingsbeschikking uitvoer botervet, melkvet en gesmolten boter van 1966 mag de peroxidew

 7. Perceptie onderzoek veilig internet

  Huveneers, S.G.; Geers, J.M.E

  2009-01-01

  Het programma Digivaardig & Digibewust stimuleert veilig internetgebruik onder haar doelgroepen. Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Enerzijds is gekeken wat we weten over de veiligheid van het internet. Met welke dreigingen worden de doelgroep geconfronteerd en welke risico’s lopen zij bij het

 8. Risicoprofielen en het opsporen van fraude bij een Wwb-uitkering

  N.F. Reelick

  2010-03-01

  De laatste jaren is er binnen sociale diensten in Nederland veel aandacht geweest voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van bijstandsuitkering. Het hanteren van een risicoprofiel is hierbij een veel gebruikte methode. Een risicoprofiel is opgebouwd uit factoren waarvan wordt verwacht dat zij voorspellen of een uitkeringsgerechtigde zich in zal laten met fraude. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe in Rotterdam is onderzoek gedaan in hoeverre gegevens die zijn opgeslagen in de bestanden van de dienst in relatie staan met fraude. Daarnaast is een onderzoek gedaan in hoeverre factoren die vanuit een theoretisch standpunt in relatie met fraude zouden kunnen staan tot een verbetering van een risicoprofiel kunnen leiden. Uit de beide onderzoeken blijkt dat de gegevens uit de bestanden van SoZaWe een geringe voorspellende waarde hebben. Deze kan iets verbeterd worden door er factoren aan toe te voegen als de attitude van de klant tegenover fraude en beoordeling van de kansen om gecontroleerd te worden en gepakt te worden voor fraude. Het gebruik van risicoprofielen, waarbij alleen van gegevens uit de bestanden van de Sociale Diensten wordt uitgegegaan moet met de grootst mogelijke terughoudendheid gebeuren.

 9. Controle van produkten bestemd voor het wereldvoedselprogramma (WFP)

  Labrijn, J.; Oortwijn, H.

  1981-01-01

  Vergelijkend onderzoek "van reinheid in smeltkaas" tussen het RIKILT en het Zuivelcontrole Instituut te Leusden. Op verzoek van de RZI zijn een 14-tal blikken smeltkaas (WFP) van 3 reeds eerder op reinheid gecontroleerde dagproduktles van de firma Vonk te Roermond onderzocht. Dit om na te gaan of er

 10. Koers houden in turbulentie : De rol van de rijksoverheid op het gebied van infrastructuur en milieu internationaal vergeleken

  Berg, van den C.F.; Meer, van der F.M.; Mannekes, van M.; Osch, van D.; Porth, J.; Schmidt, A.

  2015-01-01

  Caspar van den Berg, Frits van der Meer, Marije van Mannekes, Danielle van Osch, Jan Porth en Arjen Schmidt hebben een omvangrijk internationaal-vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de veranderde rol van de overheid in België/Vlaanderen, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk en het Ver

 11. EU Interlaboratory comparison study veterinary XII . Bacteriological detection of Salmonella in chicken faeces

  Kuijpers AFA; Veenman C; Mooijman KA; LZO

  2009-01-01

  In 2009 heeft een vergelijkende studie onder 34 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) uitgewezen dat alle NRL's in staat waren hoge en lage concentraties Salmonella in kippenmest aan te tonen. Van deze laboratoria lieten er 33 direct zien dat zij het onderzoek met succes en volgens de

 12. Virtueel trainen met RescueSim : Onderzoek naar ervaringen en leereffecten in het project Samen Voorbereid Veilig (SVV)

  Houtkamp, J.M.

  2014-01-01

  Van 2007 tot 2012 hebben onderzoekers van het GATE (GAme research for Training and Entertainment)-project van de Universiteit Utrecht verscheidene onderzoeksprojecten uitgevoerd met de trainingssoftware RescueSim, ontwikkeld door VSTEP BV en Risk Management Control. Centraal stond de vraag hoe een r

 13. HNT Gerbera vraagt om meer inzicht in luchtstromen en vochtafvoer in de kas : Telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling

  Rodenburg, J.; Weel, van P.A.

  2015-01-01

  Volgens innovatiemakelaar Stefan Persoon verdient het gerberavak een compliment. Als geen ander zijn de telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling. En met de resultaten komen ze aantoonbaar verder. “We hebben samen inderdaad veel bereikt”, meent ook Mathieu van Holstein, directeur van Holstein

 14. Baardvleermuizen in Ginneken en omgeving : ecologisch en toxicologisch onderzoek naar de kraamverblijfplaats van baardvleermuizen op de Hervormde Kerk te Ginneken

  Korsten, E.; Brink, van den N.G.M.

  2010-01-01

  Doel van dit onderzoek was: 1. Meer inzicht in het leefgebied van de populatie baardvleermuizen in Ginneken en het Ulvenhoutse Bos, in het bijzonder in de locaties van de kraamverblijfplaatsen en andere zomerverblijfplaatsen zodat de bescherming van deze verblijfplaatsen en een verdere uitbreiding v

 15. Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals

  Dr. N. Montesano Montessori; Dr. Hans Schuman; Dr. R. De Lange

  2011-01-01

  Dit boek richt zich op praktijkgericht onderzoek binnen het Hoger beroepsonderwijs. Het gaat hierbij om onderzoek dat ontstaat vanuit de beroepspraktijk met als doel de beroepspraktijk beter te begrijpen en op basis hiervan te komen tot onderbouwde verbetering of vernieuwing. Het boek richt zich op

 16. Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals

  De Lange, R.; Schuman, H.; Montesano Montessori, N.

  2011-01-01

  Dit boek richt zich op praktijkgericht onderzoek binnen het Hoger beroepsonderwijs. Het gaat hierbij om onderzoek dat ontstaat vanuit de beroepspraktijk met als doel de beroepspraktijk beter te begrijpen en op basis hiervan te komen tot onderbouwde verbetering of vernieuwing. Het boek richt zich op

 17. Smart Materials in the Netherlands. From fundamental research to innovative societal applications; Smart Materials in Nederland. Van Fundamenteel Onderzoek naar Innovatieve Maatschappelijke Toepassingen

  Callant, C.

  2012-11-15

  Research in the field of smart materials in the Netherlands is subdivided into structural materials research and functional materials research. In addition, it shows a breakdown by type of material: metals, polymers and composites. Netherlands is particularly active in a number of sub-areas carries out research on a global level, such as selfhealing materials and biomimetic materials [Dutch] Onderzoek op het gebied van slimme materialen wordt in Nederland onderverdeeld in constructief materiaalonderzoek en functioneel materiaalonderzoek. Daarnaast kent men een onderverdeling naar soort materiaal: metalen, polymeren en composieten. Nederland is op een aantal deelgebieden bijzonder actief en voert daarbij onderzoek uit op wereldniveau, zoals selfhealing materials en biomimetic materials.

 18. Vergelijking van effectniveaus voor bodemorganismen met het maximaal toelaatbaar risico. Een veldstudie naar de invloed van zware metalen in een gradient te Budel

  Alkemade JRM; Schouten AJ; Kersten P; Esbroek MLP van; LBG

  1996-01-01

  Deze studie is een onderdeel van het project 'Validatie van toxiciteitsgegevens en risicogrenzen bodem'. Het project heeft tot doel de ecotoxicologische normstelling voor de bodem nader te onderbouwen. Dit gebeurt o.a. door onderzoek naar de representativiteit van laboratorium-gegevens

 19. Gedrag op elektrische en gewone fietsen vergeleken : een experiment op de openbare weg.

  Twisk, D.A.M. Vlakveld, W.P. & Boele, M.J.

  2014-01-01

  Om fietsen veiliger te maken is meer inzicht nodig in de factoren die de kans op een ongeval beïnvloeden. Dit onderzoek geeft inzicht in de verschillen in fietsgedrag op elektrische en gewone fietsen voor verschillende leeftijdsgroepen en in verschillende verkeersomstandigheden. Er is gekeken naar s

 20. Wat beleeft een robot eigenlijk? Aantekeningen over de beleving en het gebruik van technologie

  Akker, op den Rieks; Bijron, Charlotte

  2012-01-01

  Deze aantekeningen gaan over een modern onderwerp van onderzoek op het gebied van de Mens/Machine-Interaktie (Human Media Interaction): het "sensationele", de beleving van de gebruiker in het gebruik van technologie. Beter bekend als de "user experience" (UX). De kwaliteit van die beleving staat ste

 1. Help, we gaan samen leren! een instrument om onderwijs op de pabo te verbeteren'

  dr Bob Koster; dr. Jeannette Geldens; dr.ir. Quinta Kools; dr. Jos Castelijns

  2011-01-01

  Het lectoraat Kantelende Kennis houdt zich bezig met processen rondom 'samen leren'. In deze sessie presenteren we de resultaten van ons onderzoek naar de kritische factoren voor samen leren. In welke mate spelen (theoretische) begrippen zoals eigenaarschap, vitaliteit en complexiteit een rol bij

 2. Erasmus Computing Grid : Het Bouwen van een 20 TeraFLOP Virtuelle Supercomputer

  T.A. Knoch (Tobias); L.V. de Zeeuw (Luc)

  2007-01-01

  textabstractHet Erasmus Medische Centrum (Erasmus MC) en Hogeschool Rotterdam (HR) zijn in 2005 een unieke samenwerking begonnen om 95% van de capaciteit op al haar computers en die van anderen beschikbaar te maken voor onderzoek en onderwijs. Deze samenwerking heeft geleid tot het Erasmus

 3. Basisbemesting van kokosgruis : een proef met Begonia, potchrysant, Schefflera en Kalanchoe

  Leeuwen, van G.J.L.; Kreij, de C.

  1998-01-01

  In de proef met Begonia, potchrysant, Kalanchoe en Schefflera wilden de onderzoekers aantonen, dat met kokos (waarin voldoende Ca en Mg voorkwam en laag K en Na) vergelijkbare of mogelijk zelfs betere groei te krijgen zou zijn dan in veensubstraat. De kokossubstraten werden vergeleken met een standa

 4. Een verkenning naar toepassing van drones in landbouw en natuur : drijfveren, kansen en consequenties

  Wal, van der Tamme; Meijer, Marcel; Rip, Frans I.

  2016-01-01

  Dit rapport is een nadere uitwerking van het rapport van WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie) uit begin 2015 naar het gebruik van drones. Deze uitwerking, gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, is gericht op

 5. Erasmus Computing Grid : Het Bouwen van een 20 TeraFLOP Virtuelle Supercomputer

  T.A. Knoch (Tobias); L.V. de Zeeuw (Luc)

  2007-01-01

  textabstractHet Erasmus Medische Centrum (Erasmus MC) en Hogeschool Rotterdam (HR) zijn in 2005 een unieke samenwerking begonnen om 95% van de capaciteit op al haar computers en die van anderen beschikbaar te maken voor onderzoek en onderwijs. Deze samenwerking heeft geleid tot het Erasmus Comp

 6. Huge van Bordeeus : een ridder van Karel de Grote op avontuur in het Oosten

  Lens, Maria Johanna

  2004-01-01

  'Huge van Bordeeus' is de dissertatie van Maria Lens. Hierin doet zij verslag van haar onderzoek naar de Middelnederlandse overlevering van een Franse tekst, 'Huon de Bordeaux', over de ridder Huge van Bordeeus. Deze veertiende-eeuwse ridder, leenman van Karel de Grote, moet de baard en vier tanden

 7. Een orienterend veldonderzoek naar het functioneren van 'coffeeshops' : interimverslag van het vooronderzoek 'Coffeeshops'

  Leuw, Ed.; Aron, U.

  1995-01-01

  Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste worden ten behoeve van de regeringsnota over het drugsbeleid enige impressionistische case-studies verricht naar het functioneren van coffeeshops. Ten tweede zal het vooronderzoek tenslotte leiden tot het formuleren van een probleemstelling voor na

 8. Potentiele praktijkcases biomassa in Flevoland : een verkenning van potentiele biomassaketens in Flevoland

  Voort, van der M.P.J.; Leeuwen, van M.A.E.

  2012-01-01

  Het biomassabank project wilde in het kader van dit onderzoek de hoofdlijnen voor het realiseren van benutting van biomassa reststromen in Flevoland verkennen. Op basis van de uitgevoerde inventarisatie zijn hieruit een drietal potentiele biomassastromen geselecteerd. Het niet vastliggen van de biom

 9. Ergotherapie bij CVA-patiënten met apraxie: het ontwikkelen en testen van een protocol.

  Heugten, C.M. van; Dekker, J.; Stehmann-Saris, J.C.; Kinebanian, A.

  1995-01-01

  In opdracht van de Nationale Commissie Chronish Zieken (NCCZ) is door het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en de Hogeschool van Amsterdam, afdeling Ergotherapie, een protocol (schriftelijke richtlijn) voor diagnostiek en behandeling van apraxie bij CVA-patiënten

 10. Water- en mineralenbalans bij anjer geteeld op een zandbed in recirculatie

  Moolenbroek, van J.

  1996-01-01

  Twee jaar onderzoek is verricht naar de water- en mineralenstromen op een bedrijf, waar anjers geteeld werden op zandbedden met hergebruik van drainwater. Dit bedrijf was 5962 m2 groot en bestond uit twee afdelingen. Geteeld werden de rassen Annelies (1994), Ilona (1994 en 1995) en Lekanita (1995).

 11. De bepaling van aluminium in slib met behulp van een nieuwe smelttechniek en XRF

  Boer JLM de; Boogerd JP

  1987-01-01

  Dit rapport beschrijft de monstervoorbereiding met behulp van een nieuwe smelttechniek en de analytische aspecten van de bepaling met behulp van rontgenfluorescentiespectrometrie (XRF) van aluminium en slib. De aanleiding tot dit onderzoek was de noodzaak om analytisch-chemische bijstand te verl

 12. Heeft de teelt van quinoa een toekomst in België? : Interview met Ruud Timmer

  Cillen, L.; Timmer, R.D.

  2014-01-01

  Quinoa (Chenopodium quinoa) is een gewas dat al eeuwenlang in Zuid-Amerika wordt geteeld en gegeten en tegenwoordig aan populariteit wint bij de Europese consument. Maar is het mogelijk om dit gewas ook in België te telen? We vroegen aan Ruud Timmer, onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen, o

 13. Een verkenning naar toepassing van drones in landbouw en natuur : drijfveren, kansen en consequenties

  Wal, van der Tamme; Meijer, Marcel; Rip, Frans I.

  2016-01-01

  Dit rapport is een nadere uitwerking van het rapport van WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie) uit begin 2015 naar het gebruik van drones. Deze uitwerking, gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, is gericht op d

 14. Gedrag op elektrische en gewone fietsen vergeleken : een experiment op de openbare weg.

  Twisk, D.A.M. Vlakveld, W.P. & Boele, M.J.

  2014-01-01

  Om fietsen veiliger te maken is meer inzicht nodig in de factoren die de kans op een ongeval beïnvloeden. Dit onderzoek geeft inzicht in de verschillen in fietsgedrag op elektrische en gewone fietsen voor verschillende leeftijdsgroepen en in verschillende verkeersomstandigheden. Er is gekeken naar

 15. Toeschouwer in de speeltuin van weleer. Een interview met Piel Calis

  Mathijs Sanders

  2000-12-01

  Full Text Available Twintig jaar lang werkte Piet Calis aan zijn onderzoek naar de verborgen geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1941 en 1951. Gefascineerd door wat zich voordeed in de jaren voor de literaire omwenteling van de Vijftigers, begon hij een speurtocht naar wat zich achter de schermen van literaire tijdschriften afspeelde. Calis onderzocht een grote hoeveelheid documentair materiaal (tijdschriftafleveringen, redactie- en uitgeversarchieven en particuliere correspondenties en voerde gesprekken met schrijvers en redacteurs. De verborgen geschiedenis die daarmee aan het licht kwam documenteerde hij in een viertal lijvige boeken over schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1951: de jaren van de Duitse bezetting tot aan de doorbraak van de Beweging van Vijftig.

 16. Saving Materials. An Outline of the Potential Contribution of Sustainable Waste and Recycling Policy to Greenhouse Gases Reduction in The Netherlands; Saving materials. Een verkenning van de Potentiele Bijdrage van Duurzaam Afval en Recyclingbeleid aan Broeikasgasemissiereductie in Nederland

  Corsten, M.; Worrell, E.; Van Duin, A.; Rouw, M.

  2010-09-15

  This study examines the extent to which a reduction of energy consumption and CO2 emissions by means of reuse in chain management of selected waste streams (versus waste incineration (with and without energy recovery) can be achieved. This is a comparative and exploratory (scenario) analysis of treatment options for selected waste streams. A model was developed that simulates the waste released in the Netherlands and its treatment. [Dutch] Deze studie onderzoekt in welke mate een reductie van energiegebruik en CO2 emissies door middel van hergebruik in ketenbeheer van geselecteerde afvalstromen (versus afvalverbranding (met en zonder energieterugwinning) kan worden bereikt. Hiervoor wordt een vergelijkende en verkennende (scenario) analyse van verwerkingsopties voor geselecteerde afvalstromen uitgevoerd. Een model is ontwikkeld dat de afvalstromen die in Nederland vrijkomen en de verwerking ervan simuleert.

 17. Onderzoek naar de immuunstatus ten opzichte van bof, mazelen, rubella, poliomyelitis, difterie en tetanus bij immigranten in 's-Hertogenbosch van maart 1990 tot maart 1992

  van der Zwan CW; Kik D; Berbers GAM; Plantinga AD; Ruemke HC; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE; LVO; GGD Stadsgewest Den Bosch

  1995-01-01

  Inleiding: De immuunstatus van de algemene Nederlandse bevolking is wat betreft bof, mazelen, rubella, difterie, tetanus en poliomyelitis redelijk in kaart gebracht. Veel minder is bekend over de immuunstatus bij bepaalde subgroepen van de bevolking. Een onderzoek uitgevoerd in Amsterdam in 1987 t

 18. Opsporing van foetale neuraalbuisdefecten door middel van serum alpha foetoproteine screening bij zwangeren, gecombineerd met gericht echografisch onderzoek. Periode januari 1980 tot januari 1984

  Hagenaars AM; Kuipers AJ; Kriek M; Korenromp M; Bruinse HW; Haspels AA

  1987-01-01

  Zwangeren werden aan serum AFP-screening onderworpen om neuraalbuisdefecten op te sporen. Via gericht echografisch onderzoek bij vrouwen met een verhoogde AFP-concentratie werd het merendeel van de aanwezige congenitale afwijkingen, waaronder alle open neuraalbuisdefecten, gevonden. In dit onderzo

 19. Minder BPM, meer auto's? Stated preference onderzoek naar het effect van de omzetting van de BPM in de kilometerprijs op autobezit

  de Jong, Gerard; Kouwenhoven, Marco; Geurs, Karst Teunis

  2010-01-01

  Het kabinet Balkenende IV had vergevorderde plannen om in de periode 2013-2018 de belastingen op het aanschaffen en bezitten van auto’s om te zetten in een heffing op weggebruik (kilometerprijs). Dit zou de prijzen van auto’s in Nederland met maximaal 30% doen dalen. Er is relatief weinig onderzoek

 20. Onderzoek naar de blootstellingsrisico's van bewoners als gevolg van bodemverontreiniging in de wijk Aldlan-Oost te Leeuwarden

  Savelkoul TJF; Knaap AGAC; Janssen PJCM; Remmert HP; Rombout PJA

  1985-01-01

  Op grond van de verrichte milieu-onderzoeken (luchtkwaliteit in woningen, grond, grondwater) en het onderzoek van het drinkwater wordt geconcludeerd dat blootstelling van bewoners in een tweetal huizen mogelijk is door inhalatie van verontreinigde binnenlucht. Op grond van de metingen in kruipruimt

 1. Lichtbehoefte bij de broei van tulp in meerlagensystemen : Onderzoek naar de mogelijkheden van lichtkleuren en lichtniveaus van LED-licht toegepast in broeisystemen voor tulpen

  Dam, van M.F.N.; Wildschut, J.; Gude, H.

  2012-01-01

  Sinds de komst van de LED-verlichting is er al het een en ander aan onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de groei en ontwikkeling van planten bij LED-licht anders is dan bij de traditionele kunstmatige lichtbronnen (TL en hogedruklampen). Dit houdt in dat het telen onder LED-lampen weer opnieuw moet

 2. Detectie van radioactief schroot met poortdetectoren - Onderzoek aan een testprotocol

  Blaauboer RO; Overwater RMW; LSO

  2003-01-01

  There are various possibilities for radioactive sources to end up in a shipment of scrap metal. These sources could be artificial ones or for instance tubing from the oil and gas extraction industry containing natural radioactive deposits. In any case, it is undesirable that these sources end up in

 3. Peer assessment in universitair onderwijs : een onderzoek naar bruikbare ontwerpen

  Berg, B.A.M. van den

  2003-01-01

  Peer assessment in university teaching: an exploration of useful designs Learning to communicate is an integral part of higher education. Learning to write at an acceptable academic level cannot be isolated from learning the particular discipline content. The acquisition of academic writing is a lon

 4. Foetotoxiciteit van methyleenblauw in de rat ; een verkennend onderzoek

  Piersma AH; Verhoef A; de Liefde A; van Nesselrooij BPM; Garbis-Berkvens JM

  1991-01-01

  Several clinical centers have reported an increased incidence of intestinal atresias in twin pregnancies. In all cases only one infant of the twin appeared to be affected. A correlation has been suggested with the use of methylene blue. This dye is injected into one amniotic sac in order to

 5. Foetotoxiciteit van methyleenblauw in de rat ; een verkennend onderzoek

  Piersma AH; Verhoef A; de Liefde A; van Nesselrooij BPM; Garbis-Berkvens JM

  1991-01-01

  Several clinical centers have reported an increased incidence of intestinal atresias in twin pregnancies. In all cases only one infant of the twin appeared to be affected. A correlation has been suggested with the use of methylene blue. This dye is injected into one amniotic sac in order to discr

 6. Beschouwingen over een onderzoek naar de waterschapslasten in Nederland

  Mansholt, D.R.

  1941-01-01

  Water control is very important for the Netherlands. There is a variety of water- control organizations.Usually such an organization consists of the landowners in the district, or in a polder. They are responsible for all public works in their district. They must pay for construction, depreciations,

 7. Diagnostiek en onderwijsinnovatie. Een onderzoek naar werkwijzen in de leerlingbegeleiding

  Meijer, Willem

  1991-01-01

  This study adresses the question if pupil counselling can contribute to educational reform. Pupil counselling is carried out by the staff of local and regional educational support agencies (OBDs), at the request of primary schools. Although the main purpose of counselling is diagnosing and hopefully

 8. Beekdallandschappen : een morfologisch onderzoek in de zandgebieden van Nederland

  Wassink, W.T.

  1999-01-01

  At the beginning of this century the landscape of the Dutch Pleistocene areas had a clear and coherent structure. The stream valleys were an important part of this structure. During this century the old landscape structure has largely disappeared. Topographical maps illustrate these changes

 9. Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten : Een onderzoek naar de Werkloosheidswet en spaarregelingen

  Heeger, S.E.|info:eu-repo/dai/nl/304842575

  2012-01-01

  This study focuses on the facilitation of activities in other areas than paid work (these activities were gathered under the heading ' life cycle activities') and deals with the question to what extent the current Dutch Unemployment Act (Werkloosheidswet, abbr. WW) can take into account differences

 10. Het Theatre van Lucas d'Heere. Een kostuumhistorisch onderzoek

  Conrads-de Bruin, M.

  2006-01-01

  The poet and painter Lucas d’Heere (1534-1584) is best portrayed by his pupil Karel van Mander. Through his Schilder-Boeck (1604; 'The Book of Painters') we are informed that D’Heere was a portrait painter with a good memory, a designer of patterns for tapestries and collector of antiques. After the

 11. Netvliesfunctie en praeeclampsie. Een onderzoek naar fusie frequentie.

  Hilbert, Bernard

  1953-01-01

  In this thesis the clinical value is verified of a new method of toxemia examination during pregnancy. This is done by determining the so-called Flicker Fusion Threshold before and after administering a special dose of medicine, having a spasrnolytic effect on the small arterioles. We gave nitroglyc

 12. De bronnen voor mobiliteitsgegevens : een onderzoek naar consistente historische reeksen.

  Polak, P.H.

  1995-01-01

  For the purpose of research into the development of road hazard in The Netherlands, there is a need to have available historical figures concerning both hazard and the exposure levels. The most important quantities of these levels are: (1) the annual number of kilometres covered by the various trans

 13. Motorvoertuigverlichting overdag MVO : een masterplan voor evaluatie-onderzoek.

  Lindeijer, J.E.

  1989-01-01

  It is generally assumed that improved visibility of motor vehicles can make an important contribution to road safety. There are various ways to improve the visibility of motor vehicles. One of these is the Daytime Running Lights (DRL). Based on current data the SWOV has estimated a reduction of abou

 14. Profielsites: Een onderzoek naar jongeren en social networking sites

  Wijngaards, Guus; Jong, Jermo de; Rooijen, Olga van

  2007-01-01

  Steeds meer ouderen lijken te worstelen met de integratie van twee aparte werelden, de echte en de virtuele, want zij zien de voordelen van nieuwe communicatiemiddelen en willen de aansluiting met de moderne wereld niet missen. Hedendaagse jongeren staan anders in het leven: voor hen is er maar één

 15. Uit de spagaat! Naar een kwaliteitsraamwerk voor Participatief Jongeren Onderzoek

  Jurrius, K.H.M.

  2013-01-01

  This thesis reports the findings of a research project on the quality of participatory youth research, as well as the development of a quality framework related to the method. Participatory youth research involves young people as researchers. The method has been applied in the Netherlands since the

 16. Het aanbod van onderwijsverzorging : een evaluatie-onderzoek

  Koster, Andries Jacobus

  1995-01-01

  In the Netherlands there are several national and regional educational support institutions focusing on primary education. The functions and tasks of these institutions are laid down in the Education Support Structure Act (1986, the WOV). In this study the school counselling services (OBD’s), a spec

 17. `In-depth'-onderzoek van verkeersongevallen : een literatuurstudie.

  Kampen, L.T.B. van & Harris, S.

  2001-01-01

  This study examined the possible added value of conducting accident investigation by means of the in-depth method, compared to other research methods. The in-depth method is an approach in which sufficient data concerning road traffic accidents is collected so as to enable complete reconstructions.

 18. Een onderzoek naar de sociotherapeutische waarde van gezinsverpleging bij schizofrenie

  Bolt, Afina Pieterdina

  1959-01-01

  After a short introduction in which the query of this thesis is explained and in which is stated that for the diagnosis Schizophrenia the conception of Bleuler was held, a survey is given in Chapter I of the literature of the main views on Schizophrenia and of the principal therapeutic measures,

 19. Eisen voor Buitenbeelden van Voertuigsimulatoren: Een Literatuurstudie (Use of Exterior Pictures in Vehicle Simulators: A Literature Survey)

  1991-06-01

  afstand van bet traject van bet voertuig (Waidram, 1985), zoals onderbroken wegbelijning of bomen langs, de weg. Voor bet waarnemen van koers en...betroffen het op constante boogte houden en een vaste koers bandbaven bij random verstoringen. Een beeldvertraging van 100 ms zou ook geen belangrijk effect...Voor onderzoek naar, en training van, interacties tussen weggebmuikers is het echter belangrijk omn zowel koers als sneiheid van U6n of meer

 20. Cooperparen van een elektron en een gat

  Versteegh, M.A.M.; van Lange, A.J.; Stoof, H.T.C.; Dijkhuis, J.I.

  2013-01-01

  Cooperparen kennen we als paren van elektronen in een supergeleider. In dit artikel beschrijven we onze waarneming van Cooperparen van een elektron en een gat. Deze elektron-gat-Cooperparen komen niet voor in supergeleiders, maar wel in halfgeleiders. Onder sterke excitatie van de halfgeleider zinko

 1. Final report of a quantitative survey on the public perception of nuclear energy. Study on the social support among citizens; Eindrapportage kwantitatief onderzoek publieksperceptie kernenergie. Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak onder burgers

  Wolters, M.; Haufe, M.; Wendte, R.; De Jonge, J.; Merkx, P. [SmartAgent Company, Amersfoort (Netherlands)

  2009-11-15

  The aim of the title study is to obtain a representative and independent image of the conceptions and opinions among the Dutch population with regard to nuclear energy in 2009 in general and with regard to four nuclear energy scenarios from the Energy report in particular: (1a) No new nuclear power plants; (1b) no new nuclear power plants unless inherently safe; (2) Replace the Borssele plant in 2033; (3) new nuclear power plants after 2020 (in addition to replacing Borssele). The study consisted of a qualitative and a quantitative component. In this report the quantitative study is reported. Moreover, part of the PQR (Partners in Quality Research) study of 2006 was replicated and the desk research with regard to the public perception of nuclear energy in other countries. The results of the qualitative study are included in the Report on Qualitative Research of the Public Perception of Nuclear Energy. [Dutch] Het doel van het titelonderzoek is het verkrijgen van een representatief en onafhankelijk beeld van de opvattingen en meningen bij de Nederlandse bevolking inzake Kernenergie anno 2009 in het algemeen, en de vier kernenergiescenario's uit het Energierapport in het bijzonder: 1a: geen nieuwe kerncentrales; 1b: geen nieuwe kerncentrales, tenzij inherent veilig; 2: Borssele vervangen in 2033; 3: nieuwe kerncentrale na 2020 (naast vervanging Borssele). Het onderzoek bestond uit een kwalitatieve en een kwantitatieve component. In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het kwantitatieve onderzoek. Het rapport bevat ook de uitkomsten van de replicatie van het PQR (Partners in Quality Research) onderzoek uit 2006 en de uitkomsten van het deskresearch naar de publieksperceptie van kernenergie in andere landen. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek zijn te vinden in de Rapportage Kwalitatief Onderzoek Publieksperceptie Kernenergie.

 2. De onderzoeker als communicator : een kwalitatief en verkennend onderzoek naar de determinanten van wetenschapscommunicatiegedrag

  Auweraert, van der A.

  2008-01-01

  This study explores possible explanations for science communication behaviour on the part of researchers. More specifically, it considers which factors impact on the active participation of researchers in science communication. For the purpose of this study, science communication behaviour is defin

 3. De onderzoeker als communicator : een kwalitatief en verkennend onderzoek naar de determinanten van wetenschapscommunicatiegedrag

  Auweraert, van der A.

  2008-01-01

  This study explores possible explanations for science communication behaviour on the part of researchers. More specifically, it considers which factors impact on the active participation of researchers in science communication. For the purpose of this study, science communication behaviour is

 4. Between words and deeds. On interdisciplinarity and the importance of policy studies; Tussen woord en daad. Over interdisciplinariteit en beleidsrelevantie van onderzoek

  De Wit, B. [Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek RMNO, Den Haag (Netherlands)

  2006-07-01

  An overview is given of recent studies on the title subject and the added value of interdisciplinary studies. [Dutch] Her belang van interdisciplinair onderzoek wordt vaak met de mond beleden. Waarom is het belangrijk en wat weten we over de praktijk van interdisciplinaire samenwerking? Recent buitenlands onderzoek licht een tipje op van de sluier. Naar aanleiding van de interimevaluatie van het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit in 2003, werd er door de evaluatiecommissie op aangedrongen het tweede deel van het onderzoeksprogramma interdisciplinair op te zetten en te focussen op biodiversiteit in agrarisch gebied. Ook hier was vergroting van de beleidsrelevantie van de resultaten de achterliggende reden. Aangezien het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit ooit is opgezet naar aanleiding van een advies van RMNO en NRLO, is onderzocht hoe begrippen als interdisciplinariteit en beleidsrelevantie zijn geoperationaliseerd in het programma. Dit resulteerde in het rapport 'Een studie over (bio)diversiteit'.

 5. Demonstrator Flood Control Room : Inventarisatie van de wensen van de verschillende Deltares onderdelen en een hierop gebaseerd ontwerp

  Boertjens, G.J.; Attema-van Waas, A.R.; Guikema, M.; Schilder, C.M.C.; Veen, M.J. van der

  2009-01-01

  Op basis van het uitgevoerde onderzoek trekt TNO de volgende conclusies: • De bestaande ruimte die Deltares op het oog heeft voor de realisatie van de trainingsruimte is klein. Een eerste fase van de gewenste Flood Control Room is realiseerbaar in deze ruimte, met inachtneming dat niet alle geïdenti

 6. Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen

  Mosquera, J.; Hol, J.M.G.; Huis in 't Veld, J.W.H.; Ploegaert, J.P.M.; Ogink, N.W.M.

  2012-01-01

  In dit onderzoek zijn de emissies bepaald van ammoniak, geur, fijn stof (PM10, PM2,5), methaan en lachgas uit een ligboxenstal voor melkvee met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten.This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous

 7. Scholieren over onderwijs ; verslag van een studie naar houdingen, percepties en welbevinden van leerlingen in het voortgezet onderwijs

  Schuurman, M.I.M.

  1984-01-01

  ln het eerste hoofdstuk werd een drietal vraagstellinqen voor hetonderzoek geformuleerd. Deze vraagstellingen luidden als volgt: a. Welke zijn de resultaten van vroeger onderzoek naar onderwijsbeleving van leerlingen in het voortgezet onderwijs? b. Welke inhoud kan er, rekening houdend met de

 8. Scholieren over onderwijs ; verslag van een studie naar houdingen, percepties en welbevinden van leerlingen in het voortgezet onderwijs

  Schuurman, M.I.M.

  1984-01-01

  ln het eerste hoofdstuk werd een drietal vraagstellinqen voor hetonderzoek geformuleerd. Deze vraagstellingen luidden als volgt: a. Welke zijn de resultaten van vroeger onderzoek naar onderwijsbeleving van leerlingen in het voortgezet onderwijs? b. Welke inhoud kan er, rekening houdend met de beteke

 9. Insecticide gebruik in Oker, Sopropo en Kouseband in Suriname : Resultaten van een enquête onder 23 telers

  Putter, de H.; Sauers-Muller, van A.

  2007-01-01

  Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het Surituinproject. Doel van het project is de bevordering van export van Surinaamse groenten. In Nederland is een vraag naar groenten aanwezig die specifiek uit Suriname komen. Belangrijke export groentegewassen zijn Sopropo, Momordica charantia, oker,

 10. Samen een practicum immunologie ontwerpen

  Versluis, K.; Savelkoul, H.F.J.

  2014-01-01

  Een ontwikkelteam van docenten werkt samen met immunologen van Wageningen Universiteit aan een lessenserie. Hoogleraar Savelkoul: "Ik kan in een dag een Elisa-expert van je maken". Het project wordt begeleid door Arjen Nawijn, leraar STOAS.

 11. Samen een practicum immunologie ontwerpen

  Versluis, K.; Savelkoul, H.F.J.

  2014-01-01

  Een ontwikkelteam van docenten werkt samen met immunologen van Wageningen Universiteit aan een lessenserie. Hoogleraar Savelkoul: "Ik kan in een dag een Elisa-expert van je maken". Het project wordt begeleid door Arjen Nawijn, leraar STOAS.

 12. Van het redelijke zijnsbegrip naar de spirituele zijnservaring; Een vergelijkend-synthetische studie bvan fundamentele vormen van het zijnsbewustzijn.

  Gelder, Guy Marius de

  1968-01-01

  This study deals with four forms of the philosophical consciousness of Being which can lead to a break-through of Hegel' s logical ontology at the metalogicallevel. The views of K. Jaspers, S. L. Frank, P T. Raju and D. T. Suzuki are considered in succession. These four modern philosophers conform t

 13. Vergelijkende analyse van ongevallen met zware voertuigen : een vergelijking tussen vrachtwagens en bussen, en personenauto's en bestelwagens.

  Tromp, J.P.M.

  1989-01-01

  The nature and extent of accidents with heavy vehicles: lorries and buses, is studied. From earlier reports (B 24553 and B 28157) a list is set up of problems which heavy vehicles in traffic can experience and which have caused accidents. This list of problems is the basis for the study described he

 14. Zaailingen rooien en binnenhalen voor onderzoek

  Dodde, H.; PPO Bomen-bollen,

  2009-01-01

  De boomkwekerij maakt een snelle ontwikkeling door. Bedrijven zetten in op duurzame ontwikkeling. In dit thema Boomkwekerij een kijkje bij de ondernemers en aandacht voor waterkwaliteit en plaagbestrijding

 15. Maatregelen ter vermindering van de fijnstofemissie uit pluimveestallen: effecten van het aanbrengen van een aangezuurde waterfilm op het strooisel bij leghennen in volièresystemen = Measures to reduce fine dust emission from poultry houses: effects of application of an acidified water film on the litter floor of laying hen houses with aviary housing systems

  Harn, van J.; Ellen, H.H.; Emous, van R.A.; Ogink, N.W.M.

  2013-01-01

  In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de effecten van het aanbrengen van een aangezuurde waterfilm op de strooiselvloer van volièrehuisvesting voor leghennen op de fijnstof-, ammoniak- en geuremissie.This report describes the effects of application of an acidified

 16. Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals

  Dr. Hans Schuman; Dr. Rob de Lange; Dr. Nicolien Montesano Montessori

  2010-01-01

  In het afgelopen decennium hebben zich binnen hogescholen grote veranderingen voltrokken. Hogescholen ontwikkelen zich steeds meer tot een belangrijke partner van profit en non-profit organisaties, die producten en diensten aanbieden, waarbij de inbreng van hoogopgeleide professionals onontbeerlijk

 17. Unlimited prices for waste. An analysis of Dutch waste incinerators in a European market; Afvalprijzen zonder grens. Een analyse van de Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties in een Europese markt.

  Dijkgraaf, E.; Aalbers, R.F.T.; Varkevisser, M.

  2001-03-20

  Report of a study on the consequences of opening national borders for the combustion of low and high calorific waste for the financial position of waste incinerating plants in the Netherlands. [Dutch] Verslag van een onderzoek naar de gevolgen van het opengaan van nationale grenzen voor het verbranden van laag- en hoogcalorisch afval voor de financiele positie van de Nederlandse AVI's (afvalverbrandingsinstallaties)

 18. Chinese letterkunde. Een inleiding

  Idema, Wilt; Haft, Lloyd

  2005-01-01

  De Chinese cultuur mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Chinese films bereiken in Nederland een steeds omvangrijker publiek en ook de moderne Chinese literatuur, die sinds de jaren tachtig een grote bloei doormaakt, wordt door veel liefhebbers op de voet gevolgd. Chinese Letterkunde b

 19. Een punt voor gym!?

  drs Menno Slingerland; dr. Lars B. Borghouts; Gertjan van Dokkum

  2013-01-01

  Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit het eigenlijk met het vak Lichamelijke Opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een 'punt voor gym' op het rapport. Maar het zal niet gauw voorkomen dat een leerling die op de cogni

 20. Een vat vol organismen

  Vuuren, van A.M.

  2010-01-01

  Een laag melkvetgehalte, dunne mest, een lage voeropname en klauwproblemen bij melkvee worden te gemakkelijk toegeschreven aan stoornissen in de pens. Ook het advies om dan ‘prik’ bij te voeren is een te eenvoudige voorstelling van zaken bij het ontstaan van fermentatiestoornissen.

 1. Erkennen van een MOOC: een statusoverzicht

  Robert Schuwer

  2015-01-01

  Toekennen van studiepunten aan het succesvol volgen van een MOOC. Dit onderwerp is in de afgelopen jaren al meermalen aan bod gekomen bij discussies over mogelijke effecten van MOOC’s op het reguliere onderwijs. Medio 2014 verscheen een verkenning hierover van de NVAO (NVAO, 2014). Eén van de consta

 2. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de kwalite

 3. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de kwalite

 4. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de

 5. Naar een verbetering van strafmotiveringen: een onderzoek naar de effectiviteit van het PROMIS model

  van den Hoven, P.; Plug, H.J.

  2008-01-01

  The advancement of the justification of criminal sentences. Research into the effectiveness of the PROMIS model In response to both laymen and professionals criticizing the obscurity of criminal sentences, the Dutch judiciary, in 2004, started a large-scale project called Promis. The aim of the proj

 6. Vervanging van de cervicale oesophagus door een gerevasculariseerd ileumsegment : een experimenteel onderzoek bij honden

  H.P. Pull ter Gunne

  1975-01-01

  textabstractRadical surgical treatment of carcinoma of the cervical oesophagus has always been limited by Jack of possibilities for reconstructive surgery. Different techniques have been used to bridgedefectsin this area. Recently revascularised small bowel transplants have been succesfully employed

 7. Zoete verleiding : Een onderzoek naar de effecten van een fotoverhaal over diabetes bij laaggeletterden

  Duizer, E.; Koops van 't Jagt, Ruth; Jansen, Carolus

  2014-01-01

  In this experiment the effectiveness of a fotonovela for Dutch low-literates was assessed and underlying mechanisms that could account for possible persuasive effects were studied. The Entertainment Overcoming Resistance Model (EORM; Moyer-Gusé, 2008) served as a theoretical framework. The

 8. De dood staat op. Naar een seculier opstandingsverhaal − een onderzoek met Jean-Luc Nancy

  Kate, L. ten

  2013-01-01

  In his philosophical project of a ‘deconstruction of monotheism’, Jean-Luc Nancy explores the hypothesis that the historical roots of secularization should be traced back to the beginnings of the monotheistic traditions. The secular is not exclusively a feature of modern culture. The complex connect

 9. Controle-onzekerheid : een experimenteel-psychologisch onderzoek naar een mogelijke ontstaansvoorwaarde voor dwanggedrag

  R.W. Trijsburg (Wim)

  1981-01-01

  textabstractDe gedragstherapeutische behandeling van dwangklachten verloopt soms voorspoedig. Vaak echter blijken dwangsymptomen zeer hardnekkig en wordt van de patiënt en van de therapeut veel creativiteit en doorzettingsvermogen gevraagd. In contacten met dwangpatiënten of supervisanden die dwangp

 10. Gebiedsgerichte energetische systeemoptimalisatie: Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzame energietransitie

  Gommans, L.J.J.H.M.

  2012-01-01

  Over 40% of the energy demand is related to the built environment and is still largely reduced with interventions within or on buildings. Leo Gommans has been professionally active for years in the field of research, education and in the consultation of energy-conscious design for buildings. In the

 11. "Halt": een alternatieve aanpak van vandalisme : interimrapport van een evaluatie-onderzoek naar vandalismeprojecten

  Kruissink, M.

  1987-01-01

  In dit interimrapport worden de zeven bestaande Halt-projecten beschreven. Daarbij komen aan de orde: de organisatie in het algemeen, de doelstellingen, de concrete werkwijze ten aanzien van de alternatieve bezigheden en de overige activiteiten die de projecten ondernamen. In het laatste hoofdstuk w

 12. De dood staat op. Naar een seculier opstandingsverhaal − een onderzoek met Jean-Luc Nancy

  Kate, L. ten

  2013-01-01

  In his philosophical project of a ‘deconstruction of monotheism’, Jean-Luc Nancy explores the hypothesis that the historical roots of secularization should be traced back to the beginnings of the monotheistic traditions. The secular is not exclusively a feature of modern culture. The complex

 13. Beslisbevoegdheden van de Uitgestegen Soldaat. Deel B: Verbetering van Situational Awareness Met Behulp van de Soldier Digital Assistant in een Gesimuleerde Omgeving (Authority and Responsbility of the Dismounted Soldier. Part B. Improving the Situational Awareness using the Soldier Digital Assistant in a Simulated Environment)

  2007-04-01

  positiever beoordeeld dan rusten met de SDA ten einde hen te 3769 ZG Soesterberg een de digitale kaart zonder indicatoren. ondersteunen bij het navigeren en...beoordeeld dan een de digitale kaart zonder indicatoren. De ervaren effectiviteit van de deelnemners in beide condities was gelijk, wat toegedicht wordt...awareness dan soldaten die enkel een digitale kaart tot bun beschikking hadden. De gebruikte virtuele omngeving is geevalueerd door zowel de onderzoekers

 14. Hartbewaking in de pre-hospitale fase : onderzoek naar de activiteiten van de ambulanceverpleegkundigen van de G. G. en G.D. Rotterdam voor en tijdens het vervoer van patiënten met een vermoedelijk acuut ischaemisch hartlijden

  H.N. Hart

  1978-01-01

  textabstractHet feit, dat 50-60% van alle sterfgevallen tengevolge van een acuut myocardinfarct buiten het ziekenhuis plaatsvond, werd voor het eerst door Pantridge et al. (1967, 1971) in Belfast vastgelegd. Op grond daarvan veranderden zij enkele ambulances in rijdende coronary care units en noemde

 15. Onderzoek naar de samenstelling van geemulgeerde sauzen

  Essers, M.L.; Herstel, H.

  1986-01-01

  Van de Consumentenbond zijn eind maart 1985 56 monsters geëmulgeerde sauzen ontvangen voor chemisch en sensorisch onderzoek. De resultaten van het chemisch onderzoek zijn indien mogelijk vergeleken met de declaratie op de verpakking en de gestelde eisen in de Warenwet.

 16. Book Reviews

  Joop Morriën; Harry A. Poeze; Florence Weiss; C.H. van Nieuwenhuijsen-Riedeman; H.D. Kubitscheck; R. Hagesteijn; D.J. Roorda; J. van Goor; J. Verkuyl; I.H. Enklaar; Andrew Turton; Pierre Brocheux; B. van Norren; J. van Baal; P.H. Pott

  1985-01-01

  - J. van Baal, B. van Norren, Socio-culturele structuur en innovatie: een structuur-vergelijkend onderzoek naar adoptie van family-planning in de periode 1969-1973 door Sundanese echtparen in twee rurale gemeenschappen op West-Java. Dissertatie Landbouwhogeschool Wageningen, 1985. 533 pp. - Pierre Brocheux, Andrew Turton, History and peasant consciousness in South East Asia, Senri Ethnological studies no. 13, National Museum of Ethnology, Osaka. 1984, 420 pp., Shigeharu Tanabe (eds.) - I.H. E...

 17. Vergelijkend kwaliteitsonderzoek van nieuwe lotnummers van Treponema Pallidum Hemagglutination Assay-reagentia in 1984

  Eijk; R.V.W.van; Aelbers; G.N.M.; Tideman; G.J.; Menke; H.E.

  1985-01-01

  Binnen het kader van de kwaliteitscontrole van het serologisch syfilisonderzoek bij de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid werd een kwaliteitsonderzoek aan nieuwe lotnummers van de eerder onderzochte Treponema Pallidum Hemagglutination Assay (TPHA)-reagentia uitgevoerd. Hierbij werden de r

 18. Wat beleeft een robot eigenlijk? Aantekeningen over de beleving en het gebruik van technologie

  op den Akker, Hendrikus J.A.; Bijron, Charlotte

  2012-01-01

  Deze aantekeningen gaan over een modern onderwerp van onderzoek op het gebied van de Mens/Machine-Interaktie (Human Media Interaction): het "sensationele", de beleving van de gebruiker in het gebruik van technologie. Beter bekend als de "user experience" (UX). De kwaliteit van die beleving staat steeds vaker centraal in het denken over het gebruik van techniek. Sterker nog: de kwaliteit van de beleving is vaak het primaire doel van die techniek die juist gemaakt wordt om te onderhouden. Daaro...

 19. Wat vinden de Europese automobilisten van verkeersveiligheid ? : resultaten van een Europese enquête (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe SARTRE 3).

  Cauzard , J.-P. (ed.)

  2005-01-01

  De afkorting SARTRE staat voor ‘Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe’, of in het Nederlands: ‘Sociale houdingen ten opzichte van verkeersrisico's in Europa’. Een groep van onderzoekers, de zogenoemde SARTRE-groep, begon in 1991 verkeersveiligheid in Europese landen te onderzoeken door aut

 20. Het belang van een stad vol groene daken en gevels : wat is het belang van groene daken en gevels op macroschaal?

  Hop, M.E.C.M.; Hiemstra, J.A.

  2014-01-01

  Het economisch effect van groen is de laatste jaren veelvuldig onderzocht, behalve dan op macroschaal. PPO heeft recent een onderzoek afgesloten waarbij met name op dat laatste effect is ingezoomd. Wat doen groene daken en gevels voor de stad als geheel?

 1. Een nieuwe kijk op het werk en de loopbaan van jonge werknemers [A new perspective on the work and career of young employees

  Akkermans, J.; Brenninkmeijer, V.; Blonk, R.W.B.

  2015-01-01

  In dit artikel geven we een overzicht van ons onderzoek naar het welzijn en de loop‐baanontwikkeling van jonge werknemers die de transitie naar de arbeidsmarkt gaan maken of recent gemaakt hebben. We bespreken onze bevindingen op het gebied van werkkenmerken die belangrijk zijn voor jongeren om hen

 2. Wat vinden de Europese automobilisten van verkeersveiligheid ? : resultaten van een Europese enquête (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe SARTRE 3).

  Cauzard , J.-P. (ed.)

  2005-01-01

  De afkorting SARTRE staat voor ‘Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe’, of in het Nederlands: ‘Sociale houdingen ten opzichte van verkeersrisico's in Europa’. Een groep van onderzoekers, de zogenoemde SARTRE-groep, begon in 1991 verkeersveiligheid in Europese landen te onderzoeken door

 3. Inzet RTK-GPS in de teelt van een gewas : met RTK-GPS schoffelen in cichorei na zaaien met RTK-GPS

  Bleeker, P.O.

  2009-01-01

  In juni 2008 werd op het proefbedrijf van PPO in Lelystad onderzoek gedaan naar de invloed van RTK-GPS stuursystemen op de rechtgeleiding van een werktuig. Met RTK-GPS (RTK staat voor Real Time Kinetic) kan op centimeters nauwkeurig gereden worden. De vraag die beantwoord moest worden was: is de afwijking die de fabrikant aangeeft haalbaar.

 4. Inzet RTK-GPS in de teelt van een gewas : met RTK-GPS schoffelen in cichorei na zaaien met RTK-GPS

  Bleeker, P.O.

  2009-01-01

  In juni 2008 werd op het proefbedrijf van PPO in Lelystad onderzoek gedaan naar de invloed van RTK-GPS stuursystemen op de rechtgeleiding van een werktuig. Met RTK-GPS (RTK staat voor Real Time Kinetic) kan op centimeters nauwkeurig gereden worden. De vraag die beantwoord moest worden was: is de afw

 5. Evaluatie van de Coat-A-Count Neonatal T4 RIA en een vergelijking met de (125-I) Neonatal T4 RIA

  Elvers LH; Smit PJ; Loeber JG

  1984-01-01

  De Bijzondere Afd. Automatisering Serologisch Onderzoek maakt voor de screening op congenitale hypothyreoidie gebruik van de (125-I) Neonatal T4 RIA (LP) van Diagnostic Products Corporation (DPC). Vanaf maart 1984 zal deze kit echter niet meer geleverd worden. DPC heeft namelijk een nieuwe kit ge

 6. Het belang van een stad vol groene daken en gevels : wat is het belang van groene daken en gevels op macroschaal?

  Hop, M.E.C.M.; Hiemstra, J.A.

  2014-01-01

  Het economisch effect van groen is de laatste jaren veelvuldig onderzocht, behalve dan op macroschaal. PPO heeft recent een onderzoek afgesloten waarbij met name op dat laatste effect is ingezoomd. Wat doen groene daken en gevels voor de stad als geheel?

 7. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 8. Study on TenneT profits 2010. Regulated Transport and System Tasks; Onderzoek winsten TenneT 2010. Gereguleerde Transport- en Systeemtaken

  NONE

  2012-04-15

  Research has been done on the profits realized by TenneT in 2010 with its regulated distribution and system tasks. The regulation method enables TenneT to recover its costs and realize a reasonable profit [Dutch] Onderzoek is gedaan naar het rendement dat TenneT in 2010 heeft behaald met de uitvoering van zijn gereguleerde transport- en systeemtaken. TenneT is door de reguleringsmethodiek in staat zijn efficiente kosten terug te verdienen en een redelijk rendement te behalen.

 9. Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit

  Gerard Donkers

  2014-03-01

  vernieuwend concept van professionaliteitIn deze bijdrage wordt allereerst ingegaan op drie bronnen van kennis die ten grondslag liggen aan de zelfreguleringsbenadering van Donkers. In de eerste plaats is dat een historisch onderzoek naar het West-Europese denken over veranderen en veranderbaarheid van mens en samenleving. Uit dit onderzoek komt een drietal veranderkundige paradigma’s naar voren die in iedere periode van de moderne geschiedenis op elkaar botsten en met die botsingen zichzelf verder hebben verfijnd en gedifferentieerd. Een tweede bron zijn praktijkgerichte onderzoeken die zijn verricht naar een aantal methodieken van sociale interventie. De derde bron is een kritische reflectie op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. In die reflectie wordt met name stilgestaan bij allerlei vormen van onteigening van zelfregie-in-dialoog met anderen en bij processen van fragmentering van de complexe maatschappelijke werkelijkheid. Vanuit deze drie kennisbronnen wordt gepleit voor een vernieuwend concept van professionaliteit dat gekenmerkt wordt door gerichtheid op versterking van het zelfregulerend vermogen van mens, organisatie en samenleving.In het vervolg van deze bijdrage wijst Henk Geertsema op de relatie tussen veranderen en beïnvloeden en de kwestie van de waarden die daarmee verbonden is. In een situatie van een transitie van de derde orde, zoals zich momenteel in de Nederlandse samenleving voordoet, is de eindtoestand onduidelijk wat de noodzaak om waardendiscussies te voeren versterkt. De laat-moderne samenleving lijkt gevangen in opvattingen over individualiteit die een relationele ontologie en de daarmee verbonden wederkerige verantwoordelijkheid sterk onder druk zet. De afhankelijkheid van anonieme systemen wordt daarnaast steeds meer onzichtbaar, terwijl die vergaand de vormgeving van het bestaan sturen. Wil er opnieuw ruimte komen voor een relationele ontologie met de mogelijkheid om de kracht van varieteit en meervoudigheid van vormgevingen van het

 10. Orienterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven

  Worp, van de H.H.M.; Herstel, H.

  1981-01-01

  Oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven in verband met het in werking treden, per 1 januari 1982, van Verordening PGF 1981 Verduurzaamde Groenten. Vijf monsters champignonconserven werden onderzocht op etikettering, bijzondere kwaliteitsvoorschriften, de toevoegingen keukenzo

 11. Een roze voortand

  Braun, A.K.; Wesselink, P.R.

  2012-01-01

  Een roze gekleurde voortand kan duiden op externe wortelresorptie, een pathologische situatie die normaal gesproken geen pijn geeft en waarbij de pulpa in eerste instantie gezond blijft. De behandeling bestaat uit het verwijderen van het granulatieweefsel uit het defect en het restaureren van het de

 12. Resistentie, een gevoelig onderwerp

  Mevius, D.

  2008-01-01

  Antimicrobiële resistentie kun je definiëren als de eigenschap dat een microorganisme (bacterie, virus of parasiet) verminderd gevoelig of ongevoelig maakt voor de werking van een medicijn. Hoewel deze problematiek zich niet beperkt tot bacteriën, is mijn leerstoelopdracht in eerste instantie

 13. German master plan for Maritime Technology. Working on a head-start; Duits masterplan Maritieme Technologie: Werken aan een voorsprong

  Gilijamse, J.

  2011-09-01

  To strengthen the position of the German offshore industry, several different initiatives were developed. The main tool used by the German government is the financing of innovative projects with the aim of giving the maritime industry a technological head start and thus giving them a good competitive position in the long run. All these initiatives have been bundled in a national maritime master plan. The master plan is based on a dialogue between the government and branch organizations and researchers. [Dutch] Om de positie van de Duitse offshore industrie te versterken zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontplooid. Het voornaamste middel dat de Duitse overheid inzet, is de financiering van innovatieve projecten, met als doel de maritieme industrie een voorsprong in techniek te geven en zo op lange termijn een goede concurrentiepositie te verschaffen. Al deze initiatieven zijn nu gebundeld in een nationaal maritiem masterplan. Het masterplan is gebaseerd op een dialoog tussen de regering en brancheverenigingen en onderzoekers.

 14. In beweging! Over de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van een kennisorganisatie in een veranderende context

  Marian ter Haar

  2010-09-01

  verschillende partijen vanuit uiteenlopende achtergronden en belangen betrokken zijn. Daar komt bij dat voortdurende veranderingen in de omgeving steeds vragen om een reactie van organisaties, dit met het oog op het behoud van haar positie. In de confrontatie met veranderingen stuiten organisaties op dilemma’s. Deze dilemma’s maken waardetegenstellingen zichtbaar, waar organisaties niet omheen kunnen en die vervolgens leiden tot een vrijwel permanente heroverweging van de identiteit van de organisatie. Dilemma’s en besluitvorming zijn gekozen als aangrijpingspunt voor de dataverzameling in het onderzoek. De resultaten laten zien hoe NISB, met behoud van haar missie, voortdurend haar identiteit aanpast aan haar omgeving. Met andere woorden, er is steeds sprake van interactieve identiteitsvorming die mogelijk gemaakt wordt door een robuuste werkwijze en een stabiele missie.

 15. Reacties van COSO op de maatschappij van nu : De geüpdate versie van het framework voor internal control, een grote sprong voorwaarts of (te) veel mooie woorden?

  Droogsma, J.

  2013-01-01

  In dit artikel rapporteren we de uitkomsten van het onderzoek naar de organisatieculturen van zorginstellingen in Nederland en de mogelijke rol van de financial (controller in de zorg) daarbij. De Nederlandse zorgsector zal meer aandacht moeten schenken aan een veranderingsproces om sterker te worde

 16. Love at first swipe? Een kwalitatieve interviewstudie naar de motieven en doeleinden van gebruikers van de applicatie Tinder [Love at first swipe? A qualitative interview study of the motives and purposes of Tinder users

  Daalmans, S.; Cunningham, C.; Ommen, M.E. van

  2016-01-01

  Dit onderzoek had tot doel inzicht te verkrijgen in de doeleinden en beweegredenen waarmee de populaire applicatie Tinder wordt gebruikt. Aan de hand van diepte-interviews met gebruikers wordt duidelijk dat er een vijftal gebruikswijzen bestaan voor de applicatie, dat deze verschillen voor mannen en

 17. Drugsverslaafde justitiabelen : resultaten uit onderzoek naar behandelingsprogramma's

  Meyboom, M.L.

  1982-01-01

  Dit rapport bevat een inventarisatie van behandelingsresultaten bij aan harddrugs, voornamelijk heroïne, verslaafde justitiabelen. Daarbij is gekozen voor een invalshoek waarin de volgende vragen centraal staan: (1) Wat zijn de effecten van verschillende wijzen waarop aan heroïne verslaafde justitia

 18. Veerkrachtige innovatieteams: onderzoek van Peter Oeij

  Oosthoek, E.

  2017-01-01

  In de l&d-werkpraktijk is innovatie niet meer weg te denken. Hardop zeggen we dat vernieuwing het nieuwe normaal is, maar zie dat maar eens constructief te maken. Door verschillende belangen is het vaak lastig manoeuvreren. Een theoretische onderbouwing en best practices van andere innovatieve organ

 19. Thermal sludge treatment. Pilot project on the possibilities and marginal conditions; Thermische slibontsluiting. Pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden

  Berkhof, D.; Koornneef, E.; Janus, H. [Royal Haskoning DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  As part of the agreements within the framework of the Dutch Green Deal between Water Boards and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (ELI) a research program has been set up which addresses the implementation of new developments that can improve energy efficiency in the treatment of waste water. Attention is paid to supercritical gasification, supercritical oxidation and conventional gasification. The study on conventional gasification is split into two phases: research into the economic feasibility in combination with TDH (thermal pressure hydrolysis) and drying, and next to that a pilot plant. This report concerns phase 2: pilot projects on thermal sewage treatment [Dutch] Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen en het ministerie van ELI is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie efficientie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar superkritische vergassing en oxidatie en naar conventionele vergassing. De studie naar conventionele vergassing is gesplitst in 2 fasen: onderzoek naar de economische haalbaarheid in combinatie met TDH (thermische druk hydrolyse), en drogen en daarnaast een onderzoek op pilot plant/praktijkschaal. In de onderhavige rapportage wordt fase 2, het onderzoek op pilot plant/praktijkschaal naar thermische slibontsluiting (TSO) beschreven.

 20. Middelen voor knelpunten. Eindrapport onderzoek 2002-2005

  Koster, A.T.J.

  2006-01-01

  Om toelatingstechnische redenen en veelal onverwacht eindigde de beschikbaarheid van een aantal gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor ontstonden knelpunten bij de bestrijding van een aantal ziekten, plagen en onkruiden in de bloembollenteelt. Een opsomming van de onderzochte gebieden met knelpunten st

 1. Turkse zuivelketen in een transitieproces

  Wouters, A.P.

  2010-01-01

  De Turkse zuivelketen bevindt zich in een transitieproces van een traditionele keten naar een modern geïndustrialiseerde keten. Er moet echter nog veel gebeuren voordat deze mee kan komen in de EU, met name wat betreft de structuur en efficiëntie in de keten en de melkkwaliteit.

 2. Tips voor een goede afstudeerscriptie

  Dubbeling, D.J.

  2014-01-01

  'Streng zijn voor jezelf' is het credo om met een goede HBO-afstudeerscriptie voor de dag te komen, want voor je het weet beoordelen meer partijen dan je lief is jouw werk. Hoe doe je dat? Een paar tips naar aanleiding van een kleine inventarisatie van scripties van de post-HBO-opleiding Kostendesku

 3. Meetmethoden thoron in survey : VERA-onderzoek

  Blaauboer RO; LSO

  2012-01-01

  In sommige Nederlandse woningen is waarschijnlijk meer radioactief thorongas (Rn-220) aanwezig dan tot nu toe werd aangenomen. Onlangs bleek dat zich in nieuwbouwwoningen minder radioactief radongas (Rn-222) bevindt dan eerder werd aangenomen. Nieuw onderzoek van het RIVM laat zien dat deze

 4. Meetmethoden thoron in survey : VERA-onderzoek

  Blaauboer RO; LSO

  2012-01-01

  In sommige Nederlandse woningen is waarschijnlijk meer radioactief thorongas (Rn-220) aanwezig dan tot nu toe werd aangenomen. Onlangs bleek dat zich in nieuwbouwwoningen minder radioactief radongas (Rn-222) bevindt dan eerder werd aangenomen. Nieuw onderzoek van het RIVM laat zien dat deze resultat

 5. Viburnum “terugloopziekte” : Consultancy onderzoek

  Ludeking, D.J.W.; Kromwijk, J.A.M.; Boer-Tersteeg, de P.M.; Bosch, C.

  2012-01-01

  DUTCH Bij de teelt van Viburnum opulus komt het soms voor dat de groei pleksgewijs langzaam terugloopt. Het gewas lijkt niet ziek, maar het blad wordt stug en donker en de taklengte en bladgrootte worden elk jaar kleiner. In dit consultancy onderzoek is onderzocht wat de oorzaak is van deze

 6. Stress bij chrysant (Dendranthema) : onderzoek voorjaar 1996

  Maaswinkel, R.; Verkerke, W.; Kersten, M.

  1997-01-01

  In de zomer van 1996 is onderzoek gedaan naar het optreden van stress bij chrysant. Gekeken is naar de invloed van het stikstofniveau in de grond, het temperatuurniveau tijdens de dagperiode en het tijdstip waarop wordt gestart met de generatieve periode. Er traden twee typen stress op: kortstondige

 7. Jaaroverzicht 1980

  Werdmuller, G.A.; Eisses, J.; Ruig, de W.G.

  1981-01-01

  Vergelijkend onderzoek tussen Controlestation voor Melkprodukten en RIKILT betreffende vocht, vet, suiker en melkzuur in gecondenseerde melk en vocht, vet, onoplosbaarheid, zuurtegraad en melkzuur in volle melkpoeder.

 8. Resistentie, een gevoelig onderwerp

  Mevius, D.

  2008-01-01

  Antimicrobiële resistentie kun je definiëren als de eigenschap dat een microorganisme (bacterie, virus of parasiet) verminderd gevoelig of ongevoelig maakt voor de werking van een medicijn. Hoewel deze problematiek zich niet beperkt tot bacteriën, is mijn leerstoelopdracht in eerste instantie gericht op ongevoeligheid of resistentie in bacteriën. Bovendien is dat het deelgebied binnen de microbiologie waar ik de meeste expertise in heb. Ik spreek dus van nu af alleen nog over resistentie tege...

 9. Cry wolf: een fenomeenonderzoek

  Bos, J.G.H.; van Es, A.M.D.; Vasterman, P.

  2011-01-01

  Het Cry Wolf-effect is het effect dat optreedt wanneer regelmatig waarschuwingen voor een potentiële gebeurtenis worden gegeven, waarbij de daadwerkelijke gebeurtenis (meestal) uitblijft, waardoor bij het publiek het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van het waarschuwingssysteem afneemt en de

 10. Duurzaamheid, een natuurwetenschappelijke insteek

  Lyklema, J.

  2010-01-01

  Duurzaamheid wordt onvoldoende gewaarborgd wanneer te veel op goede bedoelingen en technologische oplossingen wordt vertrouwd. Het is ondertussen zaak geworden om een knop om te zetten en vooral dingen te laten in plaats van dingen te doen. Deze noodzaak kan natuurwetenschappelijk worden onderbouwd,

 11. Leiderschap : Een theoretisch overzicht

  Muijen, van J.J.; Schaveling, J.

  2011-01-01

  Leiderschap speelt meer dan ooit een rol in ons dagelijks leven. Vooral de schandalen veroorzaakt door topbestuurders van organisaties, zoals Rochdale, Ahold en DSB, hebben impact op het denken over welk soort leiderschap nu wenselijk is. Leiders dienen ethisch en in het belang van de organisatie te

 12. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL

  Lips F; Vries LJ de; Victoriashoop PR; Diederiks JFHA; Evers HW; Kunst JD; IMP; LSO; KIT

  2003-01-01

  Het doel van dit project is een prototype van een 'dataportaal' te bouwen. Een 'dataportaal' is een informatiesysteem voor het zoeken naar en het bekijken, gebruiken, uitwisselen en beheren van data via internettechnologie.Het prototype is ontworpen als een informatiesysteem

 13. Onderzoek rol insecten bij overdracht komkommerbontvirus

  Stijger, I.; Hamelink, R.

  2013-01-01

  Het komkommerbontvirus is een zeer persistent virus. Bekend is dat dit virus via mechanische overdracht en zaad kan worden verspreid. Mensen kunnen via de vele gewashandelingen het virus van plant naar plant overdragen.

 14. Onderzoek compost in de akkerbouw op PPO-locatie Vredepeel

  Wijnholds, K.H.; Meuffels, G.J.H.M.

  2012-01-01

  In een meerjarige proef wordt een bemesting met compost aangevuld met organische mest vergeleken met twee gangbare toepassingen. Namelijk een bemesting met organische mest, aangevuld met kunstmest en daarnaast een bemesting met compost aangevuld met kunstmest. Het betreft proeven met de gewassen: wa

 15. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 16. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 17. Militaire misstappen van de Nederlandse Leeuw : een vergelijkende analyse van oorlogsplannen en oorlogvoering in Nederland en Nederlands-Indië, 1825-1950

  Hoff, Maarten Clement; Roitero, Domenico Luziano

  1995-01-01

  This is a book about failing military operations on the battlefield, that is to say the non-fulfilment of assignments of military units. The problem reads as follows: which aspects of synergy, freedom of action and appropriate acting had been neglected by the military management through which their

 18. Het vergrootglas van de geest. Een vergelijkende studie over het denken van J.P. van Praag en hedendaagse auteurs over humanisme in relatie tot spiritualiteit.

  Nederkoorn, A.M.B.N.

  2011-01-01

  The magnifying-glass of Mind. A comparative study of the ideas of J.P. van Praag and contemporary authors on humanism in relation to spirituality. A theoretical investigation has been carried out of the views of Van Praag about humanism and spirituality in relation to those of H. Kunneman, T. Todoro

 19. Werkt een Robin Hood beleid?

  Mooij, Ruud; Bovenberg, Lans; Ploeg, Ploeg

  1994-01-01

  textabstractEen verschuiving in de belastingdruk van de lagere arbeidsinkomens naar het middenkader heeft volgens het model MIMIC van het CPBpositieve effecten op de werkgelegenheid. Dit hangt vooral samenn met het loonmatigende effect van hogere marginale tarieven in het model. Echter, MIMIC houdt geen rekening met een aantal ontmoedigende effecten van hogere marginale tarieven. Het totale effect van een 'Robin Hood'-beleid is niet op voorhand duidelijk.

 20. Nooit meer een kikker kussen? Over neurosociale interventies en bestaansethiek

  Victor van den Bersselaar

  2011-05-01

  Full Text Available Never kiss a frog again? About neurosocial interventions and existential ethics. In De Vrije wil bestaat niet [There is No Freedom of the Will] Victor Lamme pleads for neurological research into social interventions. I support his plea, but not without some critical considerations. Lamme disputes on neurological grounds the existence of a free will, but he neglects the difference between free will and freedom. As a result he exposes to risk the freedom of the individual to embrace, but also to refuse social interventions. In addition he pleads for a neurological founded utilitarian approach of the training and correction of human behaviour. However, implicitly Lamme’s view on the communicative function of the speech centre in the brain sustains neurologically the relevance of public debate on rules of behaviour and of personal freedom. It would reinforce his plea considerably if he would develop this line of argument and connect it with existential ethics (virtue ethics, care ethics which is, as I argue, also neurological relevant as a framework for research into social interventions. Nooit meer een kikker kussen? Over neurosociale interventies en bestaansethiek Victor Lamme pleit in De vrije wil bestaat niet voor neurologisch onderzoek naar sociale interventies. Ik val hem bij, maar plaats ook kritische kanttekeningen. Lamme betwist op neurologische gronden het bestaan van een vrije wil, maar hij veronachtzaamt het verschil tussen vrije wil en vrijheid. Daarmee zet hij de vrijheid van het individu om sociale interventies te omarmen, maar ook te weigeren, op het spel. Lamme pleit bovendien voor een neurologisch gefundeerde utilitaristische benadering van de training en correctie van menselijk gedrag. Zijn visie op de communicatieve functie van het taalcentrum in de hersenen ondersteunt echter impliciet de neurologische relevantie van het publieke debat over gedragsregels en van persoonlijke vrijheid. Het zou zijn pleidooi aanzienlijk

 1. Veenweidekaas : een belegde boterham? : een onderzoek naar de marketingervaringen met streekeigen produkten en de afzetmogelijkheden van boerenkaas

  Nijmeijer, E.; Vergeer, N.

  1992-01-01

  Eight different regional products are evaluated on their marketing strategies. The marketing perspectives of farm cheese is related to these other products. A marketing plan for "Veenweide" cheese is presented

 2. Gunstige invloed van een standaardeliminatiedieet op het gedrag van jonge kinderen met aandachtstekorthyperactiviteitsstoornis (ADHD), een verkennend onderzoek.

  Pelsser, L.M.J.

  2002-01-01

  OBJECTIVE: To determine whether a standard elimination diet can decrease the ADHD-symptoms in a heterogeneous group of young children with ADHD. DESIGN: Open, descriptive. METHOD: 40 children, 36 boys and 4 girls, aged 3-7 (average 4.8 years), who met the DSM-IV-criteria for ADHD, followed their usu

 3. Meetmethoden autogordelgebruik : verslag van een onderzoek naar een aantal meetmethoden om het gebruik van autogordels in personenauto's vast te stellen.

  Arnoldus, J.G. Scholtens, H.P. & Minnen, J. van

  1981-01-01

  Three different methods for measuring the use of safety belts in cars were tested for accuracy, efficiency and cost. Drivers who had to stop for traffic signals at junctions or at exits of motorways were given a card which they were asked to fill in and return afterwards. The person giving the car

 4. Taalproblemen bij BRZO- en ARIE bedrijven, een onderschat gevaar? Een verkennend onderzoek naar het raakvlak tussen taalproblemen en zware ongevallen.

  Lindhout, P.

  2010-01-01

  Language issues as a result of illiteracy and foreign languages on the shopfloor are not being identified as a risk within current safety management systems. These risks are to be identified, quantified and prioritised in order to allow risk reducing measures to be taken.The nature of language

 5. Ascaris lumbricoides L. in een dorpspraktijk; een onderzoek naar graad en wijze der besmetting en naar mogelijkheden ter bestrijding

  Boer, Jan Jacob

  1963-01-01

  In het dorp Tange-Alteveer, liggend op de grens van de Groninger Veenkolonien en Westwerwolde, in het Noord-Oosten van Nederland, blijkt besmetting met ascariden veel voor te komen, vooral onder de jongere bevolkingsgroepen. Het uitblijven van resultaat op langere termijn met de gebruikelijke behand

 6. Financiele problemen onder jonggehuwden. Een onderzoek naar die financiele situaties, die voor beginnende gezinnen een crisissituatie betekenen

  Stein, H.J.R.

  1977-01-01

  To accomplish a financial policy is an event with which every young couple has to deal. In addition to which problems can occur that cannot be resolved in everyday customs and habits. Regarding the latter if that is the meaning of one or both of the married couple, in that case you can say that ther

 7. Gunstige invloed van een standaardeliminatiedieet op het gedrag van jonge kinderen met aandachtstekorthyperactiviteitsstoornis (ADHD), een verkennend onderzoek.

  Pelsser, L.M.J.

  2002-01-01

  OBJECTIVE: To determine whether a standard elimination diet can decrease the ADHD-symptoms in a heterogeneous group of young children with ADHD. DESIGN: Open, descriptive. METHOD: 40 children, 36 boys and 4 girls, aged 3-7 (average 4.8 years), who met the DSM-IV-criteria for ADHD, followed their usu

 8. Veenweidekaas : een belegde boterham? : een onderzoek naar de marketingervaringen met streekeigen produkten en de afzetmogelijkheden van boerenkaas

  Nijmeijer, E.; Vergeer, N.

  1992-01-01

  Eight different regional products are evaluated on their marketing strategies. The marketing perspectives of farm cheese is related to these other products. A marketing plan for "Veenweide" cheese is presented

 9. Beschouwing van bestuurlijke taakgebieden in organisaties : een bestuurstechnisch onderzoek aan de hand van een stadsuitbreidingsproject en daarop aansluitende literatuur

  Mantz, E.A.

  1984-01-01

  VIEW ON MANAGERIAL TASK FIELDS IN ORGANISATIONS

  A management- technical analysis on basis of an urbanisation project and literature connected to it.

  The purpose of this study is to get a better idea of managerial aspects of complex manager

 10. Veerkracht in Flora : Een onderzoek naar pro-sociaal gedrag van kwetsbare kinderen uit een Surinaamse volkswijk

  Waalring, R.N.

  2009-01-01

  This study regards the development of children growing up in a predominantly creole (black) disadvantaged neighborhood in Paramaribo, Suriname. Some of these children appear to harbor sufficient strength to become socially well-adjusted citizens. Apparently, they are resilient. This study presents

 11. Verzekerd met een chronische ziekte: een onderzoek naar ervaren problemen bij het afsluiten van verzekeringen door chronisch zieken in Nederland.

  Rijken, M.; Sanches, S.; Heijmans, M.

  2011-01-01

  Being diagnosed with a chronic disease can be disadvantageous when people try to effect a personal insurance, such as a life insurance. This study assesses the extent to which people with chronic illness experience problems in effecting an insurance (for instance having to pay a higher premium, bein

 12. Veerkracht in Flora : Een onderzoek naar pro-sociaal gedrag van kwetsbare kinderen uit een Surinaamse volkswijk

  Waalring, R.N.

  2009-01-01

  This study regards the development of children growing up in a predominantly creole (black) disadvantaged neighborhood in Paramaribo, Suriname. Some of these children appear to harbor sufficient strength to become socially well-adjusted citizens. Apparently, they are resilient. This study presents a

 13. Meetmethoden autogordelgebruik : verslag van een onderzoek naar een aantal meetmethoden om het gebruik van autogordels in personenauto's vast te stellen.

  Arnoldus, J.G. Scholtens, H.P. & Minnen, J. van

  1981-01-01

  Three different methods for measuring the use of safety belts in cars were tested for accuracy, efficiency and cost. Drivers who had to stop for traffic signals at junctions or at exits of motorways were given a card which they were asked to fill in and return afterwards. The person giving the

 14. De valkuilen van de historische sensatie Een pleidooi voor nuchter ‘getrennt marschieren’ inzake archeologisch-historische contradicties

  R.M.R. van Oosten

  2015-12-01

  Full Text Available The Danger of Historical Sensation: A Plea for a Sober ‘getrennt marschieren’ regarding Archaeological-Historical ContradictionsThree issues will be discussed in this article – the castle of Amsterdam (1994-1995, the mikveh of Venlo and the King’s tomb of Middelburg – where initially a tangible archaeological find seems to support a spectacular historical theory. On closer inspection, the combination of archaeological and historical sources has not rendered conclusive interdisciplinary evidence, but only generated castles in the air, fairy tales or at least a version of the past that fails to do justice to both disciplines. These issues are reason to highlight four methodological rules of thumb concerning historical-archaeological research. In order to prevent collective disillusionment, the most self-evident is to stay sober and down-to-earth and not to get stuck in a stage of enthusiastic intoxication or haze of ‘historical sensation’. Particularly in the case of fascinating historical-archaeological challenges this is a pitfall into which even very experienced researchers risk falling.In dit artikel worden drie kwesties besproken – het kasteel van Amsterdam (1994-1995, de mikwe van Venlo (2004-2014 en het koningsgraf van Willem II in Middelburg – waarbij een tastbare archeologische vondst aanvankelijk een sensationele historische theorie leek te ondersteunen. De combinatie van archeologische en historische bronnen bleek bij nader inzien geen sluitend interdisciplinair bewijs te leveren, maar slechts luchtkastelen, sprookjes of in elk geval een versie van het verleden die aan geen van beide disciplines recht deed.Deze kwesties zijn aanleiding om vier methodische vuistregels inzake historischarcheologisch onderzoek voor het voetlicht te brengen. Het meest voor de hand liggend om een collectieve maatschappelijke kater te voorkomen is nuchter blijven en niet in de enthousiasmerende dronkenschap of roes van historische sensatie

 15. De valkuilen van de historische sensatie Een pleidooi voor nuchter ‘getrennt marschieren’ inzake archeologisch-historische contradicties

  R.M.R. van Oosten

  2015-12-01

  Full Text Available The Danger of Historical Sensation: A Plea for a Sober ‘getrennt marschieren’ regarding Archaeological-Historical ContradictionsThree issues will be discussed in this article – the castle of Amsterdam (1994-1995, the mikveh of Venlo and the King’s tomb of Middelburg – where initially a tangible archaeological find seems to support a spectacular historical theory. On closer inspection, the combination of archaeological and historical sources has not rendered conclusive interdisciplinary evidence, but only generated castles in the air, fairy tales or at least a version of the past that fails to do justice to both disciplines. These issues are reason to highlight four methodological rules of thumb concerning historical-archaeological research. In order to prevent collective disillusionment, the most self-evident is to stay sober and down-to-earth and not to get stuck in a stage of enthusiastic intoxication or haze of ‘historical sensation’. Particularly in the case of fascinating historical-archaeological challenges this is a pitfall into which even very experienced researchers risk falling.In dit artikel worden drie kwesties besproken – het kasteel van Amsterdam (1994-1995, de mikwe van Venlo (2004-2014 en het koningsgraf van Willem II in Middelburg – waarbij een tastbare archeologische vondst aanvankelijk een sensationele historische theorie leek te ondersteunen. De combinatie van archeologische en historische bronnen bleek bij nader inzien geen sluitend interdisciplinair bewijs te leveren, maar slechts luchtkastelen, sprookjes of in elk geval een versie van het verleden die aan geen van beide disciplines recht deed.Deze kwesties zijn aanleiding om vier methodische vuistregels inzake historischarcheologisch onderzoek voor het voetlicht te brengen. Het meest voor de hand liggend om een collectieve maatschappelijke kater te voorkomen is nuchter blijven en niet in de enthousiasmerende dronkenschap of roes van historische sensatie

 16. Biomass collection. A survey of municipal and regional projects on locally collected biomass; Inzameling biomassa. Een inventarisatie naar gemeentelijke en regionale projecten op basis van regionaal ingezamelde biomassa

  De Laat, P.; Verhagen, B.

  2005-11-15

  The aim of the title survey was to list all the projects with regard to collecting biomass in the Netherlands, carried out by municipalities, provinces and other parties, and providing insight in the progress and bottlenecks. [Dutch] Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van alle projecten op het gebied van inzameling en het verschaffen van inzicht in de voortgang en eventuele knelpunten. De inventarisatie heeft zicht niet beperkt tot de inzamelings-projecten van gemeenten alleen. Ook projecten gericht op het realiseren van een installatie op basis van regionaal ingezamelde biomassa zijn in kaart gebracht. En ook andere marktpartijen dan gemeenten en provincies zijn benaderd. Met behulp van de kennis van deze marktpartijen kon het beeld van de gemeentelijke projecten compleet worden gemaakt. Maar tegelijkertijd zijn deze marktpartijen ook van belang bij de uitvoering van de gemeentelijke projecten. In hoofdstuk 1 wordt de methodiek van het onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 2 wordt op basis van een telefonische enquete, de telefoonronde, een compleet beeld van de gemeentelijke en regionale biomassa projecten gegeven. In hoofdstuk 3 worden aan de hand van interviews een zestal projecten beschreven. Tenslotte worden in hoofdstuk 4 enkele conclusies getrokken.

 17. Een nieuwe marketingcategorie: de strainer

  drs. Frans van den Reep

  2013-01-01

  1 alinea column: De BCG-matrix is na zesendertig jaar eindelijk aan revisie toe. De question mark, star, cash cow en dog hebben er een vriendje bij: de strainer. ‘Het vergiet’ doet zich aan de marketingstrateeg misleidend voor als een van de usual suspects, waardoor hij denkt te moeten handelen

 18. Bouwen aan een kwaliteitssysteem in de revalidatiezorg: Een poging tot constructive technology assessment van een kwaliteitssysteem in een gezondheidszorginstelling

  W.H. van Harten (Wim)

  1997-01-01

  textabstractIn dit proefschrift staat de vraag naar de meerwaarde van (investeringen in) een kwaliteitssysteem in een revalidatiecentrum centraal. In de gezondheidszorg wordt vanaf het midden van de jaren tachtig toenemend gesproken over kwaliteit. De aandacht hiervoor groeide toen geleidelijk aan b

 19. Milieueffect van wroetstal: een ketenverkenning

  Buisonjé, de F.E.; Vries, de J.W.; Groenestein, C.M.

  2012-01-01

  Wageningen UR Livestock Research heeft in een verkennende studie het milieueffect van de wroetstal (Canadese strooiselstal) bekeken in vergelijking met een traditionele vleesvarkensstal. De milieu-aspecten verzuring, broeikaseffect, fijn-stof emissie en het energieverbruik zijn beschouwd in de gehel

 20. Boeren in een nieuwbouwwijk Agromere

  Jansma, J.E.; Visser, A.J.

  2008-01-01

  Op een afgelegen kantoor even buiten Lelystad werkt ir. Jan Eelco Jansma geïnspireerd aan spannende plannen om boerenbedrijven integraal deel uit te laten maken van een nieuwe stadswijk in Almere. Hij doet dat samen met zijn collega dr. Andries Visser. Twee wetenschappelijke medewerkers bij Praktijk

 1. Moeten wij een onderwijsvisie hebben?

  Bolhuis, Sanneke

  2008-01-01

  Iedereen heeft een onderwijsvisie! Iedereen die in het onderwijs werkt zou het zich als professional tot taak moeten stellen om zichzelf regelmatig 'visievragen' te stellen en die met collega's te bespreken in relatie tot eigen onderwijs. Dat geeft een stevige basis voor goed onderwijs, het verantwo

 2. Wetenschap op een nieuwe leest

  Hogeveen, S.J.

  1997-01-01

  Dit artikel gaat niet over een nieuwe astronomische ontdekking en ook niet over een nieuwe telescoop of satelliet. In dit artikel komt de astronoom zélf aan bod en kijken we naar de manier waarop hij/zij zijn/haar werk doet. Daar is de laatste jaren nogal wat in veranderd, vooral onder invloed van

 3. Een nieuwe marketingcategorie: de strainer

  Reep, Frans van der

  2013-01-01

  1 alinea column: De BCG-matrix is na zesendertig jaar eindelijk aan revisie toe. De question mark, star, cash cow en dog hebben er een vriendje bij: de strainer. ‘Het vergiet’ doet zich aan de marketingstrateeg misleidend voor als een van de usual suspects, waardoor hij denkt te moeten handelen volg

 4. Een onverwacht overleden zuigeling: wiegendood?

  Wouwe, J.P. van; Dandachli, T.H.; Huber, J.

  1999-01-01

  Wiegendood is een ingrijpende gebeurtenis voor ouders en hulpverleners. Als een kind jonger dan 2 jaar plotseling levenloos wordt aangetroffen, vraagt iedereen zich af: ‘Hoe kon dit gebeuren?’ Kennis over oorzaken van wiegendood is enerzijds gebaseerd op epidemiologische analyse van de gevallen, and

 5. De Nederlandse Antillen, een bijenteeltparadijs?

  Beetsma, J.

  1989-01-01

  Verslag van een studiereis naar de Nederlandse Antillen in april 1977. Het doel was om de mogelijkheden voor uitbreiding van de bijenteelt te onderzoeken. Geconcludeerd wordt dat deze eilanden een paradijs voor de bijenteelt zijn; geen geafricaniseerde bij en geen varroamijt

 6. Lammeren grazen op een veldkavel

  Eekeren, van N.J.M.

  2010-01-01

  Veel geitenbedrijven hebben een beperkt huiskavel. Als de lammeren ook op het huiskavel geweid worden, wordt de beweidingruimte voor de melkgevende geiten nog krapper. Een oplossing zou zijn om de lammeren van huis te laten grazen. Sander Koster van Gerbrande State heeft al jarenlang goede ervaringe

 7. Design in een genetwerkte ecologie

  Nigten, Anne

  2016-01-01

  De netwerksamenleving verandert in een genetwerkte ecologie. Daarin zien we interactie ontstaan tussen mensen, overheden, bedrijven, slimme objecten, apparaten en de slimme samenleving. Mensen staan in die genetwerkte ecologie niet langer automatisch centraal. De mens is in toenemende mate een onder

 8. Naar een innovatie belonende bouwpraktijk?

  Dorée, André; Boes, Hans

  2002-01-01

  De afgelopen maanden schreven Boes en Dorée in dit blad twee stukken waarin ze de ontwikkelingen rondom de bouwfraude belichtten. In het eerste artikel voorspelden ze een aanscherping van de regelgeving; met name de aanbestedingsregelgeving. In het tweede artikel vroegen ze aandacht voor een meer ge

 9. Ayurvedische kruiden bij Hollandse koeproblemen : een verslag van een praktijkproef in Overijssel

  Groot, M.J.; Raeijmaeckers, L.; Thybaut, R.; Nij Bijvank, H.; Vreriks, M.; Hooft, van 't K.

  2015-01-01

  Dit rapport beschrijft een proef met een Ayurvedisch recept tegen mastitis bij Nederlandse koeien met hoog celgetal. De proef is opgezet naar aanleiding van een werkbezoek aan India van een groep dierenartsen en boeren uit Overijssel in april 2014, in het kader van een uitwisselingsproject van Oxfam

 10. Vrijwillig kinderloze vrouwen; een verkenning rond een keuze

  Bandt, den M.L.

  1982-01-01

  This research on voluntarily childless married women was carried out by the direction of the "Netionaal Programma Demografisch Onderzoek (NPDO) (National Program for Demographic Research). To all appearances, the percentage of voluntarily childless married couples is increasing in various western co

 11. Hong Kong, een studie van de Huisvestingscydus

  1996-01-01

  Deze publikatie van de vakgroep Bouwmanagement en Vastgoed beheer is ontstaan uit de behoefte om de resultaten van een excursie nu eens een keer niet onopgemerkt in de archieven van de Stylos excursie verslagen te laten wegkwijnen, maar daarentegen juist een zo groot mogelijk aantal mensen te laten

 12. Voedselzekerheid : een beschouwing vanuit drie dimensies

  Berkhout, P.

  2009-01-01

  Honger is een hardnekkig probleem in de wereld. Een van de grootste uitdagingen de komende jaren is voorkomen dat het aantal mensen dat honger lijdt - nu rond de één miljard mensen - nog verder toeneemt. Het vergroten van de voedselzekerheid voor een nog altijd groeiende wereldbevolking is een vraag

 13. Endoveneuze lasertherapie: een nieuwe behandeling van varices.

  van den Bremer, J; Hedeman Joosten, P.P.H.A.; Moll, F.L.

  2007-01-01

  – Varicositas is een veelvoorkomende aandoening. De meest toegepaste behandeling van een insufficiënte V. saphena magna (VSM) bestaat al jaren uit het chirurgisch verwijderen van de vene en een crossectomie. – Sinds een aantal jaren zijn de minimaal-invasieve technieken sterk in opkomst, onder ander

 14. Boekbespreking: Het oerrund, een levende legende

  Oldenbroek, J.K.

  2014-01-01

  Uitgeverij Roodbont heeft een interessant boek uitgegeven over de achtergronden van een project waarin het uitgestorven oerrund teruggefokt wordt. Het is een initiatief van de stichting Taurus samen met Rewilding Europe en ARK Natuurontwikkeling. Het is een boek geworden met veel informatie over de

 15. Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme

  Vliet, van A.J.H.; Wijngaard, van den K.; Bron, W.A.

  2015-01-01

  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een

 16. Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme

  Vliet, van A.J.H.; Wijngaard, van den K.; Bron, W.A.

  2015-01-01

  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een antibio

 17. Childhood cancer in the vicinity of nuclear power plants. Results of a German study in perspective; Kinderkanker in de omgeving van kerncentrales. Resultaten van een Duitse studie in perspectief

  Dekkers, S.A.J.; Slaper, H.; Tanzi, C.P.

  2010-09-15

  onderzoek uit 2007, dat hiervoor een significant verhoogd risico liet zien, wordt in Brits en Frans onderzoek niet bevestigd. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. In het Duitse onderzoek, de zogenoemde KiKK-studie, is in de nabijheid van zestien Duitse kerncentrales gekeken naar het aantal gevallen van kanker bij kinderen in de afgelopen decennia. Hieruit bleek dat kinderen onder de vijf, die binnen vijf kilometer van een kerncentrale wonen, een verhoogd risico lopen op kanker. De onderzoekers kunnen dit risico niet verklaren. De extra straling door kerncentrales is daarvoor veel te beperkt. Het onderzoek leidde tot Tweede Kamervragen aan de minister van VROM. De minister heeft vervolgens het RIVM gevraagd de resultaten van de Duitse studie met ander onderzoek te vergelijken en daarbij extra aandacht te geven aan de situatie rond Borssele. In Borssele wonen circa driehonderd kinderen onder de vijf jaar op minder dan vijf kilometer afstand van de kerncentrale. Indien het in Duitsland waargenomen risico ook voor de kerncentrale Borssele zou gelden, dan zou dat een extra geval van kanker bij kinderen in dertig jaar tijd betekenen. Zo'n lage frequentie is met epidemiologisch onderzoek niet aantoonbaar. Iemand die in de omgeving van de kerncentrale Borssele woont, ontvangt van de centrale in een jaar tijd minder straling dan wat Nederlandse burgers gemiddeld per dag al van nature ontvangen. Een dergelijke lage dosis kan een verhoogd risico zoals dat in Duitsland is waargenomen niet verklaren.

 18. Phytophthora infestans, een dynamische ziekteverwekker

  Govers, F.

  2010-01-01

  Samenvatting van de inaugurele rede van Francine Govers op 11 juni 2009. Dit artikel beschrijft de stand van zaken in het onderzoek aan oömyceten en in het bijzonder aan Phytophthora infestans, de veroorzaker van de aardappelziekte. Er wordt ingegaan op ziektebestrijding en resistentieveredeling, de

 19. Een klok doet geen "pok"

  Engelen, Johan

  2010-01-01

  Debakel, fiasco, mislukking. Het zijn dagelijkse bezigheden voor ons onderzoekers. Je kan er dus maar beter mee leren omgaan. Veel mensen hebben zich uitgesproken over hun tevredenheid met mislukkingen. Bijvoorbeeld Albert Einstein’s “Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.

 20. Investigation of radioactivity in soil samples from the location Jagtlust 2, Kapelle, Netherlands. Letter report; Onderzoek naar radioactiviteit in grondmonsters verkregen op adres Jagtlust 2 te Kapelle. Briefrapport

  Goerts, P.C.; Kwakman, P.

  2011-12-15

  In 1940, there used to be a paint factory at the current location of a dwelling at Jagtlust 2, where luminescent paint was made. Historic research has not revealed whether the luminescent materials were based on phosphorescent or radio-active components. A soil research has been conducted at the location to examine if any pollution with a radio-active nature still exists in the soil. The following research has been done: establishing of the location where the soil samples need to be taken; taking several soil samples; determining the radio-activity level of the soil samples [Dutch] Rond 1940 stond er op de plek van het woonhuis Jagtlust 2 een verffabriek, waar met lichtgevende verf werd gewerkt. Uit historisch onderzoek door de gemeente is niet duidelijk geworden of de lichtgevende materialen waren gebaseerd op fosforiserende of radioactieve componenten. Door middel van een bodemonderzoek is nagegaan of op de aangegeven locatie nog verontreinigingen van radioactieve aard in de bodem aanwezig zijn. Het volgende onderzoek is uitgevoerd: het bepalen van locatie waar grondmonsters moeten worden genomen; het nemen van enkele grondmonsters; het bepalen van radioactiviteitsgehalte van de grondmonsters.

 1. Serious gaming ; onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden van serious gaming

  Kranenburg, K. van; Mijke Slot, M.; Staal, M.; Leurdijk, A.; Burgmeijer, J.

  2006-01-01

  Gaming is een wereldwijde, omvangrijke industrie geworden. In deze industrie komt uit onverwachte hoek een interessante innovatie: serious gaming. In serious gaming gaat het niet om entertainment, maar staat een nuttige toepassing centraal. De toepassingen zijn zeer divers en kunnen variëren van edu

 2. Groen in en om de stad : onderzoek GIOS 2006

  Timmermans, W.; Hiddes, E.; Visschedijk, P.A.M.; Gerritsen, E.; Woestenburg, M.

  2006-01-01

  Alterra heeft samen met LNV een flexibele werkvorm ontwikkeld om het belang van groen in de moderne metropool in de praktijk te tonen. Een deel van het overzicht is agenderend uitgevoerd. Een deel is gericht op concrete en actuele beleidsvragen van het ministerie en van meefinancierende gemeenten. D

 3. Serious gaming ; onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden van serious gaming

  Kranenburg, K. van; Mijke Slot, M.; Staal, M.; Leurdijk, A.; Burgmeijer, J.

  2006-01-01

  Gaming is een wereldwijde, omvangrijke industrie geworden. In deze industrie komt uit onverwachte hoek een interessante innovatie: serious gaming. In serious gaming gaat het niet om entertainment, maar staat een nuttige toepassing centraal. De toepassingen zijn zeer divers en kunnen variëren van

 4. 'De strijd om Amsterdam'. Een nieuwe benadering in het onderzoek naar de NSB

  Josje Damsma

  2009-01-01

  Full Text Available ‘The Fight for Amsterdam’. A New Approach in Research into the NSBThe main characteristics of the members of the Dutch Nazi-movement (Nationaal- Socialistische Beweging, NSB are constructed by historians De Jong and De Jonge. Both labeled the members of the NSB as ‘opportunistic’ and ‘isolated’. Up until now, that image has remained unchallenged. Inspired by Aristotle Kallis, Roger Griffin and Robert Paxton, we analyzed the behavior and social position of members of the NSB in Amsterdam during the Second World War in a new way. By focusing on their actions instead of on ideology, their isolated position can be brought into doubt along with opportunism as the main motivational factor. It is more likely that a combination of idealism, opportunism and social networks led to membership of the NSB. The interaction pattern differed from person to person and per political, economic or social level of communication. The results of this research show that Dutch political history and identity is complex and a lot of research still has to be done in this field.

 5. Agrarische huishoudens : een onderzoek naar de veranderende relatie tussen gezin en bedrijf in Oost - Gelderland

  Zwart, S.I.

  1990-01-01

  This study of farm family households in the east of The Netherlands is based on a field survey carried out in spring 1984. Rapid changes in the structure and processes of agriculture in the Netherlands since the 1950's and radical change in the family, notably with relation to sex roles, have caused

 6. Curriculumorganisatie en studievoortgang : een onderzoek onder zes studierichtingen aan de Rijksuniversiteit Groningen

  Jansen, Ellen Petronella Wilhelmina Anna

  1996-01-01

  In the Netherlands as in most other countries in Europe, there is a great concern about the costs of universty education. The demand for university education has increased and until some years ago each year more students attended university. But not all of these students graduate and the students wh

 7. Hoe kan het ook anders : een onderzoek naar belangen van agrarische vrouwen

  Litjens, M.; Klaver, L.

  1991-01-01

  The research aims to contribute to the improvement of the promotion of women farmers interests in the Netherlands. This report indicates what these interests are and how to handle the subject in the future

 8. Accounting systemen en hun context : Een exploratief onderzoek bij vier produktiebedrijven

  van Dijk, M.

  1997-01-01

  For meeting their objectives organisations need information about their environment and the internal functioning of the organisation itself. One of the information systems organisations have is the management accounting system which supplies managers with information about the organisation's costs a

 9. Kunstmatige substraten als standaard-monstermethode voor macrofauna in sloten. Een onderzoek in de Volgermeerpolder

  Brinkkemper, Otto

  1986-01-01

  This report, deals with a research about the applicability of artificial substrates as a standard sampling-method for macrofauna. Macrofauna is considered as the macroscopic invertebrate fauna in aquatic ecosystems. The artificial substrates, open steel constructions filled with roofing-tiles, were

 10. De regulatie van de activiteit van de zona glomerulosa bij de rat; een enzymhistochemisch onderzoek.

  Elema, Jakob Douwe

  1969-01-01

  In this thesis an account is given of a number of experiments undertaken to investigate, histological and enzyme histochemical techniques, the reaction of the zona glomerulosa of the rat adrenal cortex when challenged acutely and chronically. Enzymes investigated were glucose-6-phosphate dehydrogena

 11. Gedragen beleid. Een bestuurskundig onderzoek naar interactief beleid en draagvlak in de stad Utrecht

  Graaf, L.J. de

  2007-01-01

  Introduction This study investigates whether and how the concepts of 'particpatory policymaking' and 'stakeholder support' are related. Since the 1990s local election turnout has been decreasing and participation of stakeholders, such as groups of citizens, social organisations and companies, enter

 12. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de responsiviteit van de Nederlandse vertaling.

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van; Vermeer, A.

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the responsiveness to change. The article "Gross Motor Function Measure (GMFM): a reliability study of the Dutch translation" focuses on the reliability of the GMF

 13. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de Nederlandse vertaling.

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the reliability of the instrument. The article "Gross Motor Function Measure" (GMFM): a validity study of the Dutch translation focusses on the responsiveness of t

 14. Speelruimte voor dialoog en verbeelding. Basisschoolleerlingen maken kennis met religieuze verhalen. Een narratief ontwikkelingsgericht onderzoek

  van den Berg, B.W.P.

  2014-01-01

  The two primary schools participating in this research face the issue of constructing philosophical or religious education in the context of a recently changed climate in the multicultural and multi-religious Dutch society. These schools are situated in a context in which knowledge and understanding

 15. Interpretatie van cerebraal beeldvormend onderzoek in de opleiding tot ouderenpsychiater : een hypofyse-incidentaloom

  van Woelderen, M J; Marijnissen, R M; Stalpers-Konijnenburg, S C; Oude Voshaar, R C

  2013-01-01

  Due to the increased use of cerebral imaging with higher sensitivity, the old-age psychiatrist is more likely to find unexpected lesions. We report on a 73-year-old man with schizoaffective disorder and increasing cognitive deterioration. When given a diagnostic MRI cerebrum a pituitary incidentalom

 16. Bestuurscultuur en strategie : een onderzoek naar de cognitieve kaart van topambtenaren

  Breed, Cornelis Jozef Maria

  2007-01-01

  This research study uses the Cultural Theory as a theoretical framework to analyze the governance culture, values and strategic perceptions of top civil servants in the Netherlands. This results in a cognitive map, based on the response to a questionnaire that was sent to the entire population. The

 17. 'De strijd om Amsterdam'. Een nieuwe benadering in het onderzoek naar de NSB

  Josje Damsma

  2009-01-01

  Full Text Available ‘The Fight for Amsterdam’. A New Approach in Research into the NSBThe main characteristics of the members of the Dutch Nazi-movement (Nationaal- Socialistische Beweging, NSB are constructed by historians De Jong and De Jonge. Both labeled the members of the NSB as ‘opportunistic’ and ‘isolated’. Up until now, that image has remained unchallenged. Inspired by Aristotle Kallis, Roger Griffin and Robert Paxton, we analyzed the behavior and social position of members of the NSB in Amsterdam during the Second World War in a new way. By focusing on their actions instead of on ideology, their isolated position can be brought into doubt along with opportunism as the main motivational factor. It is more likely that a combination of idealism, opportunism and social networks led to membership of the NSB. The interaction pattern differed from person to person and per political, economic or social level of communication. The results of this research show that Dutch political history and identity is complex and a lot of research still has to be done in this field.

 18. Onderzoek naar de bron van een epidemie van legionellose na de Westfriese Flora in Bovenkarspel

  Boer JW den; Yzerman E; Schellekens J; Bruin JP; Leeuwen W van; Mooijman K; Veenendaal H; Bergmans AMC; Zee AN van der; Ketel RJ van; Tijsen H; Conyn-van Spaendonck MAE; Stichting Streeklaboratorium; Kennisinstituut voor water (KIWA); Stichting Streeklaboratorium Tilburg; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam; Inspectie van Volksgezondheid en Waren; CIE; MGB; LIS; IMA

  2000-01-01

  In March 1999 results from an exploratory case-control study indicated that the most probable origin of a large epidemic of legionnaire's disease had to be directly located at or in the surroundings of the Westfriese Flora (WF) in Bovenkarspel (Province of Noord-Holland, Netherlands). The WF is a ye

 19. Planningsgedrag van leraren. Een empirisch onderzoek naar de onderwijsplanning door leraren in het voortgezet onderwijs.

  Ax, Jan

  1985-01-01

  This piece of research provides a description and analysis of the way teachers generally plan their teaching. It deals with teachers in various streams of secundary education, and with the subjects Maths, Dutch and Social Studies. I took planning or preparation to mean: deciding on the teaching meth

 20. De loonkloof tussen mannen en vrouwen: Een review van het onderzoek in Nederland

  Tijdens, K.G.; van Klaveren, M.

  2011-01-01

  This article examines 20 studies on the remuneration of men and women in the Netherlands, where the influence of nine groups of factors was viewed: human capital, industry, job classification, job level, glass ceiling, firm size, working hours, gender-composition of occupation, and family building

 1. Grond en grondprijs; een onderzoek naar de economische betekenis en prijsvorming van landbouwgrond

  1983-01-01

  The purpose of this study is twofold. The role of land as a factor of production in the history of economic thought is the first subject of this study. In the first place it is investigated how economists over the years have explained the rent on land. Secondly an attempt is made to answer the question which factors caused economists to change their opinion about the importance of land as a factor of production. It appears that economic thought on this subject has changed a great deal from th...

 2. Werkrelaties tussen vrouwen en mannen. Een onderzoek naar ongewenste intimiteiten in arbeidssituaties

  Timmerman, Margaretha Christina

  1990-01-01

  This study examines the issue of sexual harassment within the context of (changing) power-relationships between men and women in the workplace. From the sixties on trends in the workforce allowed us to witness a growing number of female workers outside the home. The composition of the female workfor

 3. Onderzoek naar bestanddelen van de voeding die een remmende invloed op de ijzerretentie hebben

  Cramwinckel, A.B.

  1972-01-01

  The subject dealt with in this thesis, is connected with the fact that the iron content of the human diet in the Western countries is thought to be low. Iron retention in man (and in the rat) is determined not only by the iron levels in the diet, but also by the food composition. Different

 4. Agrarische huishoudens. Een onderzoek naar de veranderende relatie tussen gezin en bedrijf in Oost-Gelderland.

  Zwart, S.I.

  1990-01-01

  This study of farm family households in the east of The Netherlands is based on a field survey carried out in spring 1984. Rapid changes in the structure and processes of agriculture in the Netherlands since the 1950's and radical change in the family, notably with relation to sex roles, have caused

 5. Pandrecht : Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de gevolgen van het vuistloze en stille karakter van het pandrecht

  Kaptein, Floris Johannes León

  2016-01-01

  If someone lends money to another person, he trusts that he will get his money back. Particularly in the context of commercial relationships, there is a need for more security. Such security can be achieved by a so-called security right on someone’s property. If the debtor does not pay back the borr

 6. De stap naar hoger beroep : Een onderzoek naar appelgedrag van burgers in bestuursrechtelijke zaken

  Boekema, Ilona Martje

  2015-01-01

  Dutch litigants in administrative law cases appeal quite often – appeal rates are significantly higher than in most civil law cases and criminal law cases. This research aims to explain this by analysing which factors influence the decision to appeal for review. Why does one citizen appeal a negativ

 7. Optimalisering van de groei bij de karper (Cyprinus carpio L.) : een op de visteelt gericht onderzoek

  Huisman, E.A.

  1974-01-01

  In course of time carp culture - in Europe already practiced since the Middle Ages - has been subjected to different patterns of intensification e.g. fertilization of ponds and supplementary feeding. Mechanisation in pond farm management has also proved to be important.The aim of these measures has

 8. Voetsurveillance en preventievoorlichting in Amsterdam-Osdorp : Een onderzoek naar de effecten op de criminaliteitsontwikkeling

  Spickenheuer, J.L.P.

  1983-01-01

  Voor het project in Amsterdam werden de volgende doelstellingen geformuleerd: verbetering van de relatie met het publiek; en beheersen of terugdringen van het aantal inbraken, diefstallen uit auto's, fiets- en bromfietsdiefstallen, berovingen op straat en het aantal gevallen van vernieling of vandal

 9. Contentmarketing op sociale netwerksites : Een onderzoek naar gedrag en motivaties van consumenten

  Antheunis, M.; van Kaam, J.; Liebrecht, C.; van Noort, G.

  2016-01-01

  On brand profiles in social network sites (SNSs) brands post content for their content marketing strategy. This brand profile is an owned medium that creates an avenue for consumers to interact with the brand and the brand content, with the aim to garner earned media, such as likes, shares, and

 10. Bestuurscultuur en strategie : een onderzoek naar de cognitieve kaart van topambtenaren

  Breed, Cornelis Jozef Maria

  2007-01-01

  This research study uses the Cultural Theory as a theoretical framework to analyze the governance culture, values and strategic perceptions of top civil servants in the Netherlands. This results in a cognitive map, based on the response to a questionnaire that was sent to the entire population. The

 11. De preparatie op de nafase binnen veiligheidsregio’s: een verkennend onderzoek.

  Bas, M. de; Helsloot, I.; Dückers, M.

  2017-01-01

  This article addresses disaster recovery preparedness characteristics prescribed by literature and guidelines. An exploratory study was conducted in 25 Dutch safety regions to describe the status of disaster recovery preparedness with an emphasis on psychosocial support aspects. The study pointed at

 12. De Chinese gemeenschap van Batavia, 1843-1865 : een onderzoek naar het Kong Koan-archief

  Chen, Menghong

  2009-01-01

  This dissertation is primarily based on the administrative documents of “the Kong Koan te Batavia” (吧城公馆, the Chinese Council of Batavia) and presents new insights into various aspects of the 19th century Chinese society of this city. It focuses on the Kong Koan as an informal, collaborative semi-go

 13. Op weg naar evenwicht: een onderzoek naar zorgplichten op het internet

  N.A.N.M. van Eijk; T.M. van Engers; C. Wiersma; C.A. Jasserand; W. Abel

  2010-01-01

  Commissioned by the WODC (Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum), research has been conducted on duties of care on the Internet, more specifically from the perspective of Internet service providers. Internet service providers currently find themselves in the spotlight, both in a national

 14. Onderzoek naar de emissies ten gevolge van het aanbrengen van latex backing door een tapijtindustrie

  Brinkmann FJJ; van der Meulen A; Knaap AGAC; Wiese CJ; de Jong APJM; Meiring HD; Koning C

  1991-01-01

  The impact on the direct environment of a tufting industry applying foambacking has been investigated. The concentrations of 1,3-butadiene, styrene, acrylates, alkylbenzenes, some mercaptanes and 2-ethylhexanol have been measured in the flue gas. By means of a dispersion model maximum

 15. Onderzoek naar het voorkomen van een aantal polaire bestrijdingsmiddelen in regenwater

  van Zoonen P; Buijsman E; Baumann RA; ' t Hart-de Klein VM; de Jong APJM; den Engelsman G

  1991-01-01

  Because of the demonstration of the presence of the herbicide bentazone in collected rainwater, and the possible presence of some other pesticides in this matrix known from the literature, a pilot study was started concerning the presence of some polar pesticides in rainwater. During the time inter

 16. Mannen en vrouwen van psychiatrische patienten; een onderzoek naar verschillen in ervaringen, huwelijksbeleving en psychisch welbevinden

  Methorst, G.J.

  1985-01-01

  HUSBANDS AND WIVES OF PSYCHIATRIC PATIENTS: a study of differences pertaining to (marital) experiences and psychological well-being.SUMMARYThe present study has been designed in order to explain differences in psychological well-being between husbands and wives of psychiatric outpatients, found in p

 17. Centraal wonen in Nederland : een onderzoek naar bewonerservaringen en sociaal - ruimtelijke voorwaarden

  Kesler, B.

  1991-01-01

  The National Association for Centraal Wonen was founded in 1971 with the aim of realizing housing projects with communal areas, with the (prospective) residents participating in all phases of the plans and in the management of the housing. Furthermore, these housing projects are intended

 18. In situ biorestauratie van een met olie verontreinigde bodem: Resultaten van het onderzoek in ongestoorde grondkolommen

  Scheuter AJ; Berg R van den; LBG

  1996-01-01

  Column experiments were carried out for the project "in situ bioremediation of an oil-polluted subsoil". The experiments were aimed at examining the possibility of remediating soil in situ with the help of microorganisms. The six undisturbed columns were filled at a location contaminated with petrol

 19. Computergesteunde voorlichting : een decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek naar Epipre en andere geautomatiseerde informatiesystemen in de landbouwvoorlichting

  Blokker, K.J.

  1984-01-01

  1. Decision-oriented extension research (see chapter 2)

  1.1 Applied and decision-oriented extension research

  Through extension research one tries to contribute to the improvement of extension. Extension researchers try, in other words, to generate results that

 20. Interpretatie en behandeling van psychosociale klachten in de huisartspraktijk : een onderzoek naar verschillen tussen huisartsen

  P.F.M. Verhaak (Peter); H.J. Dokter (Heert)

  1986-01-01

  textabstractThe factors that influence the interpretation and treatment of psycho-soei al complaints by general practitioners are discussed in this dissertation. The assessment of complaints differs considerably from one GP to another, in the sense that the one GP will attach significanee to psychol

 1. Accounting systemen en hun context : Een exploratief onderzoek bij vier produktiebedrijven

  van Dijk, M.

  1997-01-01

  For meeting their objectives organisations need information about their environment and the internal functioning of the organisation itself. One of the information systems organisations have is the management accounting system which supplies managers with information about the organisation's costs

 2. Werkrelaties tussen vrouwen en mannen. Een onderzoek naar ongewenste intimiteiten in arbeidssituaties

  Timmerman, Margaretha Christina

  1990-01-01

  This study examines the issue of sexual harassment within the context of (changing) power-relationships between men and women in the workplace. From the sixties on trends in the workforce allowed us to witness a growing number of female workers outside the home. The composition of the female workfor

 3. Regiolect verankerd : Een survey-onderzoek naar dialectgebruik van Eindhovense jongeren

  Wilting, Max; van Hout, R.W.N.M.; Swanenberg, A.P.C.

  2014-01-01

  This study is a survey of dialect use, accent strength, knowledge and use of lexical dialect items, and attitude among adolescents in the Eindhoven area, an urbanized area in the Dutch province of North-Brabant. Regiolects tend to emerge and take over the functions of dialects in large parts of Euro

 4. Motivatie voor het ouderschap : een onderzoek naar de invloed van attitudes op het proces van gezinsvorming

  Niphuis - Nell, M.

  1981-01-01

  The Netherlands National Fertility Survey, conducted in 1969, was the first national fertility survey in the Netherlands. Its findings led to the conclusion that conventional social-demographic variables were no longer of very much significance in accounting for differences in fertility and that it

 5. Grond en grondprijs : een onderzoek naar de economische betekenis en prijsvorming van landbouwgrond

  Veerman, C.P.

  1983-01-01

  The purpose of this study is twofold. The role of land as a factor of production in the history of economic thought is the first subject of this study. In the first place it is investigated how economists over the years have explained the rent on land. Secondly an attempt is made to answer

 6. Aspecten van het onderzoek naar de tijdelijke gevolgen van een bronbemaling te Apeldoorn op het grondwaterniveau

  Stol, P.T.

  1968-01-01

  Ten behoeve van de werkzaamheden aan de spoorwegtunnel aan de Chr. Geurtsweg in Apeldoorn werd bronbemaling toegepast. Het feit dat hierbij waterstandsverlagingen zouden optreden was aanleiding tot het analyseren van de waterstanden in en om Apeldoorn. In juni 1967 werd hierover verslag gedaan in

 7. Centraal wonen in Nederland. Een onderzoek naar bewonerservaringen en sociaal-ruimtelijke voorwaarden.

  Kesler, B.E.T.A.

  1991-01-01

  The National Association for Centraal Wonen was founded in 1971 with the aim of realizing housing projects with communal areas, with the (prospective) residents participating in all phases of the plans and in the management of the housing. Furthermore, these housing projects are intended for all typ

 8. Op weg naar evenwicht: een onderzoek naar zorgplichten op het internet

  van Eijk, N.A.N.M.; van Engers, T.M.; Wiersma, C.; Jasserand, C.A.; Abel, W.

  2010-01-01

  Commissioned by the WODC (Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum), research has been conducted on duties of care on the Internet, more specifically from the perspective of Internet service providers. Internet service providers currently find themselves in the spotlight, both in a national

 9. Agrarische huishoudens. Een onderzoek naar de veranderende relatie tussen gezin en bedrijf in Oost-Gelderland.

  Zwart, S.I.

  1990-01-01

  This study of farm family households in the east of The Netherlands is based on a field survey carried out in spring 1984. Rapid changes in the structure and processes of agriculture in the Netherlands since the 1950's and radical change in the family, notably with relation to sex roles, have caused increasing political and academic concern for the future and the viability of family farming. This has also led to women's position in agriculture being subjected to much discussion and increasing...

 10. Blootstelling van de huid aan methylbromide. Een onderzoek bij zes personen, betrokken bij ontsmettingswerkzaamheden

  Meulenbelt J; de Kort WLAM; Zwaveling JH; Hezeman-Boer M; Remmert HP; Savelkoul TJF; van Vloten WA; Sangster B

  1986-01-01

  In het rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen bij de personen die waren betrokken bij de begassing met methylbromide van het Muiderslot op 860923. Bij de zes betrokkenen waren ernstige dermale veranderingen opgetreden die met conservatieve therapie adequaat werden behandeld. Tevens bleek

 11. Centraal wonen in Nederland : een onderzoek naar bewonerservaringen en sociaal - ruimtelijke voorwaarden

  Kesler, B.

  1991-01-01

  The National Association for Centraal Wonen was founded in 1971 with the aim of realizing housing projects with communal areas, with the (prospective) residents participating in all phases of the plans and in the management of the housing. Furthermore, these housing projects are intended fo

 12. Echte Natuur. Een sociaaltheoretisch onderzoek naar natuurwaardering en natuurbescherming in de moderne samenleving.

  Koppen, van C.S.A.

  2002-01-01

  The subject of nature valuation and nature conservation has attracted a vast body of social research. And yet there is hardly an accepted theoretical framework with which to clarify dominant present-day concepts of nature and their social backgrounds. Many of today's authors would rather emphasize t

 13. Onderzoek naar bestanddelen van de voeding die een remmende invloed op de ijzerretentie hebben

  Cramwinckel, A.B.

  1972-01-01

  The subject dealt with in this thesis, is connected with the fact that the iron content of the human diet in the Western countries is thought to be low. Iron retention in man (and in the rat) is determined not only by the iron levels in the diet, but also by the food composition. Different foods or

 14. Intersectoraal samenwerken in de aanpak van gezondheidsachterstanden : Een onderzoek onder zestien gemeenten in Nederland

  Storm I; Savelkoul M; Busch MCM; Maas J; Schuit AJ; VTV

  2010-01-01

  Het aantal gemeenten dat aandacht besteedt aan integraal gezondheidsbeleid om de gezondheid van burgers te verbeteren of gezondheidsachterstanden terug te dringen is in de afgelopen jaren gestegen. De manier waarop sectoren binnen en buiten de volksgezondheidssector samenwerken om gezondheidsachters

 15. Arthrosis deformans van het kaakgewricht : een klinisch en röntgenologisch onderzoek

  Boering, Geert

  1966-01-01

  INLEIDING De aandoening van het kaakgewricht, gekenmerkt door knappen, pijn en bewegingsbeperking, is in de literatuur onder vele namen bekend. De meest voorkomende zijn: Costen's syndroom, pijn-dysfunctiesyndroom, mandibular joint syndrome of -disorder, chronische Kiefergelenkerkrankung en temporom

 16. Gedrag- en angststoornissen bij kleuters : een observatiestudie naar gedrag tijdens individueel diagnostisch onderzoek

  Traudes, M.A.

  2001-01-01

  This thesis describes a comparitive observational study to the test-session behaviors of conduct disordered, anxiety disorde-red and normal preschool children, and examiner. It consists of an introduction (Chapter 1) and two parts. The first part deals with relevant research and theory (Chap-ter 2)

 17. Computergesteunde voorlichting, een decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek naar Epipre en andere geautomatiseerde informatiesystemen in de landbouwvoorl

  Blokker, K.J.

  1984-01-01

  1. Decision-oriented extension research (see chapter 2)1.1 Applied and decision-oriented extension researchThrough extension research one tries to contribute to the improvement of extension. Extension researchers try, in other words, to generate results that are utilisable for extension pract

 18. Van kunstwerk tot religieus ritueel : een onderzoek naar de integratie van performancekunst in de liturgie

  Belderbos, Stefanus Antonius

  2010-01-01

  This research focuses on a new field of artistic research in which a visual artist takes on the role of researcher. The main research question is whether performance art integrated in an ecumenical service, combined with artistic directions from the artist, can enhance the religious experience of th

 19. Alcoholgebruik door beroepschauffeurs : een inventariserend onderzoek. In opdracht van Trindeborch Consult.

  Heidstra, J. & Mathijssen, M.P.M.

  1999-01-01

  This report describes a literature study into alcohol consumption by professional drivers. To get an idea of the size of the problem, an inventory was made of the following four indicators of professional driversÆ alcohol consumption in the Netherlands and abroad: accident data, observed behaviour,

 20. Accounting systemen en hun context: Een exploratief onderzoek bij vier produktiebedrijven

  Dijk van, M.

  1997-01-01

  For meeting their objectives organisations need information about their environment and the internal functioning of the organisation itself. One of the information systems organisations have is the management accounting system which supplies managers with information about the organisation's costs and profits for taking decisions about the organistation's future activities (decision-making) and for controlling the financial consequences of these decisions (control). ... Zie: Summary