WorldWideScience

Sample records for een studie naar

 1. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL

  NARCIS (Netherlands)

  Lips F; Vries LJ de; Victoriashoop PR; Diederiks JFHA; Evers HW; Kunst JD; IMP; LSO; KIT

  2003-01-01

  Het doel van dit project is een prototype van een 'dataportaal' te bouwen. Een 'dataportaal' is een informatiesysteem voor het zoeken naar en het bekijken, gebruiken, uitwisselen en beheren van data via internettechnologie.Het prototype is ontworpen als een informatiesysteem

 2. Bomen over ruimte: een studie naar de toekomstige ruimtebehoefte voor de boomteelt in de regio Boskoop

  NARCIS (Netherlands)

  Knijff, van der A.; Westerman, E.; Bremmer, J.

  2002-01-01

  In het kader van de streekplanherziening Zuid-Holland Oost is een schatting gemaakt van de toekomstige ruimtebehoefte voor de boomteelt in de regio Boskoop tot 2015. Op basis van toekomstige ontwikkelingen in de vraag naar boomteeltproducten, de (inter)nationale concurrentiepositie van de boomteelt

 3. Ongepland op reis naar een andere cultuur

  NARCIS (Netherlands)

  PhD Everard van Kemenade

  2013-01-01

  Kwaliteitszorg is in ontwikkeling. Voor mij loopt die van controle en beheersing, via voortdurend verbeteren naar betrokkenheid en transformatie (of transitie of doorbraak/breakthrough), schrijft Everard van Kemenade in een eerste gastbijdrage voor Kwinta.be.

 4. Proeftransport van een lading gemengde groenten en fruit naar Zweden

  NARCIS (Netherlands)

  Boerrigter, H.A.M.; Damen, P.M.M.; Laar, van H.J.

  1983-01-01

  Naar aanleiding van klachten over de kwaliteit van Nederlandse komkommers in Zweden is nagegaan of vervoersomstandigheden de oorzaak zijn van te snelle geelverkleuring en rot. Tijdens een transport van een gemengde groentelading naar Zweden zijn metingen verricht naar het effekt van het vervoer op

 5. Geen angst, maar onbehagen. Resultaten van een Q-studie naar subjectieve sociale onveiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Remco Spithoven; Gjalt de Graaf; Hans Boutellier

  2012-01-01

  Het is common knowledge dat feitelijke onveiligheid en onveiligheidsbeleving niet zonder meer hetzelfde zijn. In de beleving van onveiligheid spelen allerlei factoren een rol die verder gaan dan de concrete problemen van criminaliteit, overlast en antisociaal gedrag. Dat maakt het een lastig te

 6. XTC over de grens. Een studie naar XTC-koeriers en kleine smokkelaars

  OpenAIRE

  van de Bunt, Henk; Kunst, D.; Siegel, D.

  2003-01-01

  textabstractDiverse respondenten benadrukten dat de beste voorlichting de voorlichting is die de potenti?le smokkelaars en koeriers de feiten voorhoudt. Namelijk dat je teveel op het spel zet. Houdt potenti?le koeriers en smokkelaars daarom voor dat ze tegen een betrekkelijk lage beloning heel veel op het spel zetten, is het motto. Met een dergelijke ?rationele? benadering kan ook zakelijke informatie worden gegeven over de strafduur en de leefomstandigheden in de gevangenis (de kostenposten ...

 7. Naar een oplossing voor onbekend wortelrot

  NARCIS (Netherlands)

  Rouwette, H.; Conijn, C.G.M.; Kok, B.J.; Vink, P.

  2004-01-01

  Onderzoek naar mogelijke oorzaken van wortelrot in de lelieteelt. Rubrieken in dit artikel: 1) Symptomen bij onbekend wortelrot; 2) Onderzoek in 2002 naar onbekend wortelrot; 3) Verslag infectieproef (effect van grondbehandeling voor het planten en bodemverdichting op onbekend wortelrot)

 8. Het Israëlische optreden gedurende de Tweede Libanonoorlog : een case study naar strategische cultuur

  NARCIS (Netherlands)

  P.M. de Goede

  2009-01-01

  Het Israëlische optreden tijdens de Tweede Libanonoorlog in 2006 heeft veel discussie opgeleverd. De Israëlische aanpak kreeg overwegend slechte kritieken, in binnen- en buitenland. De oorlog was begonnen na een actie van de sjiitische organisatie waarbij twee Israëlische militairen ontvoerd

 9. XTC over de grens. Een studie naar XTC-koeriers en kleine smokkelaars

  NARCIS (Netherlands)

  H.G. van de Bunt (Henk); D. Kunst; D. Siegel

  2003-01-01

  textabstract

  Diverse respondenten benadrukten dat de beste voorlichting de voorlichting is die de potenti?le smokkelaars en koeriers de feiten voorhoudt. Namelijk dat je teveel op het spel zet. Houdt potenti?le koeriers en smokkelaars daarom voor dat ze tegen een betrekkelijk lage beloning heel

 10. Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vaart, J.H.P.

  1999-01-01

  Jacob H.P. van der Vaart (1999), Boerderijen en platteland in verandering; een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (Farm buildings and countryside in transformation; a study of the re-use of farm buildings in Friesland) Dissertation University Nijmegen, book published by Fryske

 11. Een kwestie van natuur : een studie naar de aard en het verloop van communicatie over natuur en natuurbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, N.

  1998-01-01

  This dissertation sets out to investigate recurring patterns in communication about nature and nature-policy among different stakeholders.

  Chapter 1 describes the context in which the research took place. The time of the study, was marked by limited

 12. Van voedselbank naar voedseltuin : een haalbaarheidsonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Janssens, S.R.M.

  2010-01-01

  Stichting Moestuin Projecten exploiteert sinds 2003 Moestuin Maarschalkerweerd, een biologische tuin met winkel en restaurant in Utrecht. Mensen met een arbeidshandicap verrichten hier onder begeleiding van professionele krachten alle werkzaamheden. Dankzij inzet, belangstelling en ondersteuning van

 13. Milieutechnologie: snelweg naar een duurzame ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Rulkens, W.H.

  2008-01-01

  In het onderhavige artikel, dat voor een belangrijk deel is gebaseerd op de ervaringen met milieutechnologie binnen de Sectie Milieutechnologie van Wageningen Universiteit, wordt een schets gegeven van de betekenis van de milieutechnologie voor het ontwikkelen van een duurzame samenleving. De

 14. Schadebeoordeling en FCE-methoden : een studie naar de toepassingsmogelijkheden van zes FCE-methoden bij de schadebeoordeling door private verzekeraars van arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen

  NARCIS (Netherlands)

  Mul, C.A.M.; Douwes, M.; Hazelzet, A.M.; Wevers, C.W.J.

  1999-01-01

  Dit rapport doet verslag van een onderzoek dat TNO Arbeid in opdracht van het Verbond van Verzekeraars heeft verricht naar de schadebeoordeling inzake arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen. Doel van het onderzoek is van zes methoden voor de assessment van fysiek functioneren (kortweg FCE-methoden)

 15. De snelheidsclausule in de verzekeringsvoorwaarden : een inventariserende studie naar mogelijkheden en haalbaarheid.

  NARCIS (Netherlands)

  Mulder, J.A.G. & Wesemann, P.

  1994-01-01

  This study offers a definition of incorporating a maximum speed clause into insurance terms and conditions. This is defined further in terms of scope, effectiveness, and feasibility in relation to current legislation and existing insurance terms and conditions. The consequences for the liability of

 16. Een studie naar de overzetbaarheid van de principes van het Franse begeleid-rijden opleidingssysteem.

  NARCIS (Netherlands)

  Twisk, D.A.M. & Gieszen, H.P.J.

  1993-01-01

  The Dutch Council for Traffic Safety commissioned SWOV Institute for Road Safety Research to carry out a study. The aim is to investigate the transferability of the French accompanied driving training system to the Netherlands. This system allows persons aged 16 and over to start their driver

 17. Grondwater-levensgemeenschappen: een studie naar meercellige organismen in het bovenste grondwater en de milieuhygienische implicaties

  NARCIS (Netherlands)

  Notenboom J; de Boom K; van Beelen P

  1990-01-01

  The purpose of the study is to obtain a better knowledge of organisms occuring in the upper layers of phreatic groundwaters and to get an indication of the environmental variables determining the structure of their communities. A sampling program has been carried out of bore holes situated in

 18. Professionalisering in school: een studie naar verbetering van het pedagogisch-didactisch handelen

  NARCIS (Netherlands)

  Driel, L. van

  2006-01-01

  This study focuses on the professional development of teachers. The question is how the professional development of teachers can be improved within the school to which they are attached. This research was conducted between 1996 - 2004 at a school for secondary education, the 'Koningin Wilhelmina

 19. Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort : een onderzoek naar risicofactoren en preventieve maatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2007-01-01

  Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés

 20. Getijcentrale in de Brouwersdam : Een verkennende studie

  NARCIS (Netherlands)

  Gilles, A.; Mooyaart, L.F.; Vrijling, J.K.; Van Duivendijk, J.; Jonkman, S.N.

  2008-01-01

  DELTA NV heeft in december 2007 opdracht gegeven aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, voor het verrichten van een verkennende studie naar de mogelijkheden van energiewinning bij introductie van een (gedempt) getij op het Grevelingenmeer. De studie past in de

 1. Achtergronden, opzet en datacollectie in een levensloopstudie naar reproductieve gezondheid van adolescenten in ruraal Bangladesh

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, A.M.; Hutter, I.

  2003-01-01

  In deze bijdrage worden de theoretische achtergronden, de opzet en een verslag van de datacollectie in een levensloopstudie naar de reproductieve gezondheid van adolescenten in Bangladesh gepresenteerd. Adolescentie is één van de meest intense periodes uit het leven waarin een kind in zowel

 2. DaVinc³i: sierteeltlogistiek in een dynamische eeuw : van onderbuik naar onderbouwing

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, van der J.G.A.J.; Ossevoort, R.S.

  2015-01-01

  In het DaVinc³i (Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability) onderzoek deden drie Nederlandse universiteiten en een groot aantal bedrijven strategisch onderzoek naar deelgebieden van de sierteeltlogistiek. Die

 3. Nalevering van verontreinigde stoffen uit waterbodems. Deelrapport A. Een literatuurstudie naar processen

  NARCIS (Netherlands)

  Lange, de H.J.; Wit, de C.C.F.; Harmsen, J.; Koelmans, A.A.

  2006-01-01

  In het project ‘Nalevering waterbodems’ is het proces van nalevering van verontreinigingen vanuit sediment naar oppervlaktewater onderzocht In dit rapport wordt het literatuuronderzoek naar processen beschreven, waarmee een ‘state-of-the-art’ overzicht gegeven wordt van de huidige kennis. Nalevering

 4. Kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems; van eco(toxico)logische expertise naar een beslissingsondersteunend systeem (een pilot studie)

  NARCIS (Netherlands)

  Faber, J.H.; Pol, van der J.J.C.; Klok, T.C.; Römkens, P.F.A.M.; Lahr, J.; Wessels, Y.; Leemkule, van de M.A.; Spaan, K.; Ruiter, de H.R.G.; Jong, de J.H.

  2004-01-01

  De gangbare ecotoxicologisch risicobeoordeling is gebaseerd op parameters en toetsorganismen die onvoldoende aansluiten bij de praktijk van inrichting en beheer, onder meer door een gebrekkige relatie met de (beoogde) veldsituatie, terwijl anderzijds veel ecologische (veld)kennis van doelsoorten

 5. Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Zwijnenburg

  2014-12-01

  Full Text Available Network puzzling. Report of a study on the organization of network support for informal caregiversThis article describes the results of an action research into the way professionals can organize and/or support network support and network meetings for informal caregivers. It was conducted with professionals working in deprived neighbourhoods in Rotterdam. The research aimed to both gain insight into the support that network meetings can provide and to get insight into professional issues that are associated with such a method.The answer to the question about the support that network meetings can provide is layered, because of the diversity of caregiving situations. A process description, as derived from the organization theory, therefore fits better here than a traditional method description. The changing role of welfare professionals – more a linker and less an individual helper – calls for discussion in the social domain.Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgersDit artikel beschrijft de resultaten van een handelingsonderzoek naar de manier waarop professionals netwerksteun en netwerkgesprekken voor mantelzorgers kunnen ondersteunen. Het onderzoek is samen met professionals uitgevoerd in achterstandswijken in Rotterdam. Het doel was om enerzijds inzicht te krijgen in de steun die netwerkgesprekken kunnen bieden aan mantelzorgers en anderzijds om zicht te krijgen op professionaliteitsvragen die aan een dergelijke aanpak verbonden zijn.Een antwoord op de vraag welke steun netwerkgesprekken kunnen bieden is gelaagd, door de meervoudigheid van mantelzorgsituaties. Een procesbeschrijving, zoals in de organisatietheorie wordt gebruikt, past daarom beter dan een traditionele methodiekbeschrijving. De rol van de professional – die meer verbinder wordt dan individueel hulpverlener – vraagt om discussie in het sociale domein.

 6. Samenvatting proefschrift: In de wereld komen : Een studie naar de pedagogische betekenissen van opvoeding, onderwijs en het leraarschap

  NARCIS (Netherlands)

  W. Pols

  2015-01-01

  Opvoeding en onderwijs zijn geen richtingsloze activiteiten. Ze zijn intentioneel. Opvoeders en leraren hebben met de opvoeding die, en het onderwijs dat ze geven bepaalde bedoelingen. Vanuit die bedoeling gaan ze een relatie met hun pupillen aan, kiezen ze voor bepaalde inhouden waarmee ze hen

 7. Cafés in opstand : Een rechtssociologische studie naar de naleving van het rookverbod door caféhouders

  NARCIS (Netherlands)

  Bantema, Willem

  2016-01-01

  Sinds 1 juli 2008 is een rookverbod van kracht in de Nederlandse horeca. In hotels en restaurants werd het rookverbod goed nageleefd, maar voor cafés liep het anders. Twee jaar na invoering bleek nog de helft van de cafés het rookverbod te overtreden. Deze geringe naleving in cafés vormde het

 8. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 9. Naar een handelingsgericht ethiekbeleid voor zorgorganisaties : een normatieve verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Dartel, Johannes Nicolaas Gomarius Maria van

  2012-01-01

  From a philosophical perspective this study explores a normative concept of ethics management for Health Care Organizations. Much attention has been paid to care as a form of action. Arendt’s typology of action that stresses qualitative differences between human activities is central in the concept.

 10. Renewable insulation as a sustainable option. A study on the performance of renewable insulation materials; Vernieuwbare isolatie als duurzaam alternatief. Een onderzoek naar de prestaties van vernieuwbare isolatiematerialen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hasselaar, B.L.H.

  2004-06-25

  vergroten. Om een vergelijking tussen de isolatiematerialen mogelijk te maken werd gekeken naar de maximaal optredende relatieve vochtigheid (RV) in het materiaal. Hoe hoger de RV, hoe groter de kans op condensatie (vrij water) en schimmelvorming. Uit de simulaties is gebleken dat de aanwezigheid van een sorptiecurve, en dus hygroscopisch vermogen, een hogere gemiddelde RV in de isolatiematerialen tot gevolg heeft. Vocht dat als gevolg van hygroscopische eigenschappen in het materiaal zit trekt onder invloed van de temperatuur naar de koude kant, met hoge plaatselijke vochtgehaltes tot gevolg. Hierbij geldt dat hoe hoger de hygroscopische capaciteit is van een materiaal, hoe hoger de gemiddelde RV. Pas als bij een bepaalde dampstroom de vochtgehaltes zo hoog worden dat de hygroscopische capaciteit van een materiaal wordt overschreden en verzadiging optreedt (RV > 98%), leidt een hogere hygroscopische capaciteit mogelijk tot een lagere RV doordat het hoger hygroscopisch vermogen bij dezelfde dampstroom ervoor zorgt dat het verzadigingspunt nog niet wordt bereikt. In metselwerk constructies en constructies met een betonnen binnenspouwblad treedt in geen van de gesimuleerde isolatiematerialen condensatie op. Onder condensatie wordt verstaan dat een dusdanig vochtgehalte optreedt dat het hygroscopisch vermogen van de materialen overschreden wordt en verzadiging optreedt. De toepassing van een dampremmende laag aan de binnen- (warme) zijde van de isolatie heeft een gemiddelde daling van de RV van 2-4% tot gevolg. Bij een Noorse pui constructie (gipskarton binnenblad, bakstenen buitenblad) blijkt de aanwezigheid van een regenkerend, dampopen folie aan de koude zijde van de isolatie tot hoge vochtgehaltes te leiden, met risico op condensatie. Als dit folie wordt weggelaten vervalt het risico. Het toepassen van een dampremmend folie aan de warme zijde van de isolatie heeft duidelijke verlaging van de gemiddelde optredende RV tot gevolg (8-10%). Houtskeletbouw constructies waarbij

 11. Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen. Bijl.2: Onderzoek naar de bruikbaarheid van Lemna minor (eendekroos) voor routine toxiciteitsonderzoek en vergelijking van deze waterplant met eencellige groenalgen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM; de Zwart D

  1984-01-01

  Als aanvulling op het project "Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen" werd vergelijkend onderzoek verricht naar de bruikbaarheid en gevoeligheid van eendekroos (Lemna minor) als toetsorganisme. Deze

 12. Een verkenning naar toepassing van drones in landbouw en natuur : drijfveren, kansen en consequenties

  NARCIS (Netherlands)

  Wal, van der Tamme; Meijer, Marcel; Rip, Frans I.

  2016-01-01

  Dit rapport is een nadere uitwerking van het rapport van WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie) uit begin 2015 naar het gebruik van drones. Deze uitwerking, gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, is gericht op

 13. Clausewitz over Zweck en Ziel : Een onderzoek naar de relatie tussen politieke en militaire doelen

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. P. Donker

  2006-01-01

  In deze researchpaper worden de eerste voorlopige resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de relatie tussen de politieke en de militaire doelen bij een militaire campagne of operatie. Het blijkt dat deze relatie, zowel in de praktijk als in de beschikbare theorie (waaronder met name de

 14. Kyoto. Towards a proportional provincial contribution. An outline of the allocation of the Kyoto task. Final report; Kyoto. Naar een evenredige provinciale bijdrage. Een verkenning naar de allocatie van de Kyototaakstelling. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiersma, G.; Noorman, K.J.

  2004-06-17

  The aim of the title study is to determine the contribution of Dutch provinces to the realization of the emission reduction targets as formulated in the Kyoto Protocol. [Dutch] Doel is een studie op hoofdlijnen naar wat de evenredige bijdrage van elke provincie zou moeten zijn aan de nationale Kyoto doelstellingen. Van provincies wordt in het landelijke klimaatbeleid een bijdrage verwacht aan het bereiken van de binnenlandse reductietaakstelling in het kader van het Kyoto akkoord. Onduidelijk is het hoe de inspanningen, die de individuele provincies (bv in het kader van het Bans-klimaatconvenant) plegen, zich verhouden tot de inspanningen die andere provincies plegen. Bij de provincies leeft daarom de vraag wat een evenredige bijdrage aan de nationale Kyoto taakstelling zou zijn voor ieder van de individuele provincies.

 15. Mest en macht : een politiek-sociologische studie naar belangenbehartiging en beleidsvorming inzake de mestproblematiek in Nederland vanaf 1970

  NARCIS (Netherlands)

  Frouws, J.

  1994-01-01

  This study seeks to show that the 'manure problem' has been a catalyst in the transformation of the agricultural policy community. Its solid corporatist structure, developed in the postwar reconstruction period and flourishing in the 1960s and 1970s, has been weakened by growing external

 16. Van het redelijke zijnsbegrip naar de spirituele zijnservaring; Een vergelijkend-synthetische studie bvan fundamentele vormen van het zijnsbewustzijn.

  NARCIS (Netherlands)

  Gelder, Guy Marius de

  1968-01-01

  This study deals with four forms of the philosophical consciousness of Being which can lead to a break-through of Hegel' s logical ontology at the metalogicallevel. The views of K. Jaspers, S. L. Frank, P T. Raju and D. T. Suzuki are considered in succession. These four modern philosophers conform

 17. De andere ‘anderen’ : Een exploratieve studie naar processen van labelling van, door en tussen hackers

  NARCIS (Netherlands)

  van der Wagen, Wytske; Althoff, Martina; van Swaaningen, René

  2016-01-01

  While in the sixties hackers were the heroes of cyberspace, they are nowadays often perceived as the archetype cybercriminal. From the perspective of labelling theory, this empirical study examines how hackers feel perceived by society at large, how they perceive themselves as ‘others’ and how they

 18. Een zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Raeymaeckers

  2016-06-01

  Full Text Available SAMENVATTINGEen zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline Wat is sociaalwerkonderzoek? Verschillende auteurs stellen vast dat het sociaalwerkonderzoek zich niet makkelijk laat definiëren. Sommigen drukken de eigenheid van sociaalwerkonderzoek graag uit in termen van eclecticisme, holisme en diversiteit. Dit is niet zonder gevaar. De specifieke eigenheid van het sociaalwerkonderzoek dreigt hierdoor immers verloren te gaan. Deze bezorgdheid vormt de aanzet voor dit artikel. We schetsen de contouren van een academische discipline die door de recente internationale definitie van het sociaal werk op de voorgrond is komen te staan. Hoe gaan we te werk? We stellen vast dat we de grenzen van het sociaalwerkonderzoek niet stevig kunnen vastzetten. Het is wel mogelijk om enkele kenmerken te formuleren. Een eerste kenmerk gaat over de inhoud en betreft het terrein waarop de sociaalwerkonderzoeker zich begeeft. Een tweede behandelt de wetenschappelijke methode en een derde bekijkt de verhouding tussen theorie en praktijk. Een vierde kenmerk gaat over de gemeenschappelijke maatschappelijke bezorgdheid die eigen is aan elke sociaalwerkonderzoeker. Meer specifiek benadrukken we het belang van de bezorgdheid over sociale uitsluiting en sociale rechtvaardigheid op verschillende terreinen van het maatschappelijke leven.  ABSTRACTThe identity of social work research: reflections on an academic discipline What is social work research? Scholars agree that the search for the identity of social work research is a challenging task. Some authors express this identity in terms of holism, eclecticism or diversity. We, however, argue that when scholars embrace the diversity of social work research, social work research loses its specific identity. We therefore believe that it is crucial that social workers as well as social work academics reflect on the identity of social work research. We

 19. Lekken en lekkers : Een verkennend onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers

  NARCIS (Netherlands)

  Beenakkers, E.M.Th.; Grapendaal, M.

  1995-01-01

  In dit rapport worden de resultaten van onderzoek dat op verzoek van de directie Politie van het ministerie van Justitie door het WODC werd verricht naar het verschijnsel "lekken naar de pers". Het onderzoek is in zijn geheel gericht geweest op het beantwoorden van de volgende vragen: welke motieven

 20. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  Dutch consumers choose sustainable products only sparsely. But at the same time, Dutch consumers indicate that they find sustainability important and that the government should take measures. A frequently heard explanation is the social dilemma in which everyone is better off if all decide to consume more sustainable, whereas for every individual it is even better to not do this themselves. The question that rises is: do consumers truly want to become more sustainable? To answer this question, the social support for enhancing the sustainability of consumption and corresponding dilemmas have been examined by means of an economic behavioural experiment. The study confirms that a large group of consumers deem sustainability important, but do not always act on their beliefs. As people do not always match their behaviour with what they deem important, the currently limited market shares of more sustainable product variants are not reliable predictors of the social support for government policy. To encourage more sustainable consumption, it therefore seems useful if the Dutch government emphasizes the pleasure of individually contributing to sustainability, ensuring the consumer's awareness of other people also buying the more sustainable product variants. Consumers prefer soft persuasion through for example subsidies, even if this is more expensive for them than mandatory measures [Dutch] Consumenten kiezen maar mondjesmaat voor duurzame producten. Tegelijk geven zij aan verduurzaming belangrijk te vinden en ook dat de overheid maatregelen moet nemen. Een veel gehoorde verklaring is het sociaal dilemma waarin iedereen beter af is als allen duurzamer gaan consumeren, maar het voor elk individu nóg beter is om dat zelf niet te doen. De vraag is: Willen consumenten wel echt verduurzamen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het draagvlak voor de verduurzaming van consumptie en de bijbehorende dilemma's met behulp van een economisch gedragsexperiment nader

 1. Een verkennend onderzoek naar de mentale belasting in de glastuinbouw = A survey to the mental load in greenhouse horticulture

  NARCIS (Netherlands)

  Belt, A.H.M.

  1988-01-01

  Om inzicht te krijgen in de mentale (over)belasting in de glastuinbouw, de wijze waarop de werker deze ervaart en wat de oorzaken zijn van een eventueel optredende overbelasting is in 1984-'85 op 70 glastuinbouwbedrijven een enquete gehouden. Gekeken is naar de belasting op korte termijn

 2. Op weg naar een strategische Kennisagenda Maatschappelijke Potenties van Groen

  NARCIS (Netherlands)

  Veeneklaas, F.R.; Salverda, I.E.; Dam, van R.I.

  2012-01-01

  Dit rapport levert een bijdrage aan het invullen van de faciliterende rol die het ministerie van EL&I wil spelen bij de kennisverwerving en -verspreiding op het terrein Mens & Groen/Natuur. Het voorziet de te maken keuzen van argumenten op basis van een inventarisatie van eerder onderzoek,

 3. Op weg naar een typologie van landbouwkundig ruimtegebruik in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman AF; Hermans CML; LBG

  1999-01-01

  Dit rapport beschrijft de eerste stap in de ontwikkeling van een model om de attractiviteit van land te bepalen voor landbouwproduktie. Dit model is een onderdeel van het Decision Support System (DSS) Groene Ruimte. De attractiviteit wordt bepaald op basis van de bodemgeschiktheid, economische

 4. Bruggen en wegen naar een duurzame Randstad in 2040

  NARCIS (Netherlands)

  d'Haese, N.

  2008-01-01

  Dit rapport werd geschreven door het Dutch Research Institute for Transitions in opdracht van Delft Cluster. Het rapport kadert binnen het PIZZA-project, een samenwerking tussen 6 Bsik-programma’s van de 8 voor ruimte en KSI. Het doel van dit project is een methodiek voor transitiemonitoring te

 5. Naar een indicator voor functionele diversiteit van microbiele gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Breure AM; Wind BS; Crum SJH; Rutgers M; ECO

  1997-01-01

  De voorlopige resultaten zijn beschreven van de ontwikkeling van een indicator voor de functionele diversiteit van microbiele populaties met behulp van microtiterplaten van Biolog. Voor dit doel werden zowel aquatische als terrestrische milieu monsters getoetst. Het rapport beschrijft de

 6. Aardappelen in het land van de draken. Een verslag van een reis naar Bhutan

  NARCIS (Netherlands)

  Haverkort, A.J.

  2002-01-01

  Voedselorganisaties van de Verenigde Naties hebben als oogmerk de handelsrelaties tussen landen te bevorderen. Bhutan heeft kansen als exporteur van eetaardappelen, maar ook als pootgoedproducent. Een verslag van een bezoek aan Bhutan

 7. Startup : Jouw zoektocht naar een schaalbaar en herhaalbaar businessmodel

  NARCIS (Netherlands)

  Coelman, B. (Berrie)

  2014-01-01

  Dit ebook gaat over hoe je een kansrijke Startup wordt. Ongelooflijk veel wijsheid van veel deskundigen is samengekomen in dit (digitale) werkboek. Op verschillende manieren word je in dit boek uitgedaagd: invuloefeningen, lees - en nadenkwerk, schrijfopdrachten en toetsen van je verbeterde idee aan

 8. Emoties gepakt: Een onderzoek naar de emotionele beleving van verpakkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Brakel, C.P.J. van; Hentenaar, F.P.A.M.; Gisbergen, M.S. van; Ketelaar, P.E.

  2004-01-01

  Verpakkingen roepen emoties op en verleiden ons op die manier om een bepaald product te kopen. Hoewel elke speler in het verpakkingsontwerpproces (fabrikant, retailer, ontwerper en consument) het belang hiervan inziet, is onduidelijk hoe emoties bij verpakkingen gemeten kunnen worden. TNS NIPO

 9. Het syndroom van Guillain-Barré. Een onderzoek naar restverschijnselen

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, Aeiko Eppo Jurjen de

  1988-01-01

  In deze studie wordt aan de hand van litteratuuronderzoek en op grond van de bevindingen bij een eigen patientengroep bestaande uit 63 patienten met het syndroom van Guillain-Barré, een antwoord gezocht op drie vragen. De eerste vraag was: ,,hoeveel restverschijnselen zal een patient die het

 10. Literatuurstudie en in vitro onderzoek naar antibacteriële werking van voeradditieven ter vermindering van de Streptococcus suis problematiek = Desk study and in vitro analysis of antibacterial effects of feed additives to reduce Streptococcus suis in the field

  NARCIS (Netherlands)

  Smith, H.E.; Greeff, de A.; Faber, I.; Peet-Schwering, van der C.M.C.; Kluivers-Poodt, M.; Troquet, L.M.P.

  2014-01-01

  In opdracht van het Productschap Vee en Vlees en het ministerie van Economische Zaken is een literatuurstudie uitgevoerd naar voeradditieven waarvan beschreven is dat zij een direct bacteriedodend effect hebben, bij voorkeur tegen Streptococcus suis. De top 5 voeradditieven, die uit deze studie naar

 11. Naar een toereikende inname van vitamine D : Een advies van de Gezondheidsraad

  NARCIS (Netherlands)

  Gertjan Schaafsma; D. Kromhout; R. Weggemans

  2009-01-01

  De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om de voorlichting over het belang van extra vitamine D eenduidig te maken teneinde de inname ervan te stimuleren. Vitamine-D-tekort komt voor bij mensen met een donkere huidskleur, bij mensen die onvoldoende buiten komen, bij vrouwen die een sluier

 12. Zoek je eigen MOOC : Een zoektocht naar online cursusmogelijkheden voor studenten en docenten van de NHL hogeschool.

  NARCIS (Netherlands)

  Renny Poelstra; Raymond van Dongelen; Aimee van Tienoven

  2013-01-01

  MOOC’s (Massive Open Online Courses) zijn een opkomend fenomeen. In deze whitepaper wordt gekeken naar de mogelijkheid voor inpassing van MOOC’s in het huidig onderwijs. Wat zijn de voor- en nadelen van de online cursussen? Welke kansen biedt het?

 13. Van trias politica naar duas politica; Een verkenning van een nieuw evenwicht

  NARCIS (Netherlands)

  Happé, R.H.

  2001-01-01

  De positie van de regering, in de figuur van de staatssecretaris van Financien is steeds sterker geworden, zowel tegenover het parlement, als tegenvoer de inspecteur als het bestuursorgaan dat de aanslagen oplegt. Daarbij komt een steeds grotere nadruk te liggen op eenheid van beleid. Ook de

 14. Study on energy consumption at soccer club SC Everstein; Onderzoek naar energiegebruik voetbalvereniging SC Everstein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhoef, F.; Entrop, A.G. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2011-11-15

  The University of Twente in Enschede, Netherlands, at the request of soccer club Everstein from Everdingen, Netherlands, conducted a study on the energy consumption of the club and the opportunities to reduce the consumption of energy. With some effort up to 476,000 MJ per year can be saved, a reduction of 76 percent. [Dutch] Universiteit Twente heeft op verzoek van voetbalclub Everstein uit Everdingen een onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik van de club en de mogelijkheden deze te verlagen. Met een beetje inspanning kan 476.000 MJ/a worden bespaard; een vermindering van 76 procent.

 15. Ambtscriminaliteit aangegeven? : Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte van artikel 162 Sv misdrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Vries Robbé, E. de; Cornelissens, A.; Ferwerda, H.

  2008-01-01

  Dit is een onderzoek naar de werking van de aangifteplicht bij ambtscriminaliteit (art 162 Sv). Het gaat dan bijvoorbeeld om het aannemen van steekpenningen en misdrijven waarbij ambtenaren een bijzondere ambtsplicht schenden. De aangifteplicht raakt de klokkenluidersregeling en maakt onderdeel uit

 16. Multimedia-cases : naar een brug tussen theorie en praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Blijleven, P.J.

  2005-01-01

  The project develops and investigates multimedia cases for the professional development of prospective teachers in elementary science education. In the Netherlands, prospective teachers receive their initial higher education at teacher education colleges. In a four year course of study they are

 17. Roadmap naar een positieflijst voor vogels en voor reptielen

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.; Neijenhuis, F.

  2015-01-01

  Commissioned by the Ministry of Economic Affairs a study is conducted on drawing up a roadmap for drafting ‘positive lists’ for birds and reptiles which are Andibel-proof and can count on support in the field. Through interviews insights are gathered into the views of a selection of stakeholders

 18. Affix-grammatika. Een onderzoek naar woordvorming in het Nederlands

  NARCIS (Netherlands)

  Zonneveld, Ronaldus Marcus van

  1983-01-01

  This study on affix-grammar deals with several issues that are in the focus of recent Dutch (and partly, English) morphological research. The topics discussed are native against non-native morpho(no)logy and dynamic against static descriptions (chapter 2); word stress and word rhythm in linear and

 19. De betatocht naar roem en rijkdom

  NARCIS (Netherlands)

  Mathy, Ch.; Noort, V. van der

  2002-01-01

  Charles en Vincent zijn hun hele leven op zoek naar roem en rijkdom. Dit heeft ze beide geleid naar de studie wiskunde. Ze laten hier hun moed zien door een van de grootste onopgeloste problemen frontaal aan te vallen: de Riemann Hypothese. In dit artikel vertellen ze over de gevaren en

 20. A fast draw. Analysis of a level playing field for a high-speed line and low cost carriers; Snel naar gelijk spel. Aanzet tot analyse van een gelijk speelveld voor hoge snelheidslijn en low cost carriers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.P.; Warringa, G.E.A.; Boon, B.H.

  2004-11-01

  For several lines in Europe Low Cost Carriers (LCCs) are considered as competitive means of transportation for high-speed lines (HSL in Dutch). A desk study has been carried out to gain insight in marginal external costs and levies of LCCs and HSLs in the Netherlands. The results can contribute to the discussion on a level playing field in this sector. Also an overview is given of other costs and levies. [Dutch] Low Cost Carriers (LCC's) worden op verschillende trajecten in Europa nogal eens beschouwd als concurrenten van de hoge snelheidslijnen (HSL). Om inzicht te verkrijgen in de externe kosten van LCC's en HSL en daarmee een bijdrage te leveren aan de discussie over een gelijk speelveld ('level playing field') heeft CE in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat DG Luchtvaart een deskstudie uitgevoerd naar de marginale externe kosten en heffingen van LCC's en HSL in Nederland. Daarnaast is een globale inventarisatie gemaakt van de overige kosten en heffingen. Tegenover de meeste externe kostenposten staat geen noemenswaardige heffing om de kosten te internaliseren,met als enige uitzondering geluidsoverlast door het vliegtuig. Dit betekent dat in het algemeen er te weinig rekening wordt gehouden met de externe effecten die zowel de HSL als het vliegtuig veroorzaken. Deze studie vormt een eerste aanzet tot een antwoord op de vraag naar een gelijk speelveld en rechtvaardigt geen definitief oordeel. Voor een eerlijke vergelijking tussen HSL en LCC dienen naast de externe kosten, in het bijzonder de kosten, afschrijvingen en overdrachten van bestaande luchtvaart- en HSL-infrastructuur en verschillende vormen van directe en indirecte overheidssteun nader te worden onderzocht.

 1. Journalistiek en internet in de Lage Landen: Een vergelijkende studie naar het internetgebruik van Nederlandse en Vlaamse journalisten [Journalists and internet in the Low Countries

  NARCIS (Netherlands)

  Hermans, E.A.H.M.; Vergeer, M.R.M.; d'Haenens, L.S.J.; Joniaux, K.

  2009-01-01

  Research on recent changes in journalism tend to generally accept the major impact of the internet on rethinking the role of journalism. The present study aims to provide a better view on the extent to which journalists use internet applications and the underlying motivations for this. Data were

 2. Journalistiek en internet in de Lage Landen. Een vergelijkende studie naar het internetgebruik van Nederlandse en Vlaamse journalisten [Journalists and internet in the low countries

  NARCIS (Netherlands)

  Hermans, E.A.H.M.; Vergeer, M.R.M.; d'Haenens, L.S.J.; Joniaux, K.

  2009-01-01

  Research on recent changes in journalism tend to generally accept the major impact of the internet on rethinking the role of journalism. The present study aims to provide a better view on the extent to which journalists use internet applications and the underlying motivations for this. Data were

 3. Roadmap 2030 Dutch Glass Industry. Towards a clean, efficient and cost-effective future; Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie. Naar een schone, zuinige en rendabele toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  This Roadmap is the result of the covenant signed by the Dutch glass industry and the Dutch national government in 2009 on a Long Term Agreement on Energy Efficiency. Participating companies committed to continuous improvement in energy performance in both manufacturing processes as well as the supply chain from raw material to final product. The Dutch glass industry has undertaken a strategic study regarding the possibilities of achieving far-reaching energy efficiency improvement by 2030. The overall industry's target is to realise an energy efficiency improvement of 25%, compared to its energy consumption and production level of 2009. Several related areas were identified for actions and measures for energy efficiency improvement: (1) Alternatives to primary raw materials; (2) Intensified use of secondary raw materials (cullet); (3) Innovations in batch preparation; (4) Innovations in glass composition; (5) Innovations in process control; (6) Innovations in furnace design; (7) New methods of waste heat recovery; (8) Improved performance of glass products [Dutch] Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van de Meerjarenafspraak Energie-Efficientie ETS (Emission Trading System) ondernemingen, ook wel het MEE-convenant genoemd. Dit convenant nodigt de deelnemende sectoren uit tot het opstellen van een Routekaart voor 2030. De Routekaart is een strategische studie die inzichtelijk maakt hoe invulling wordt gegeven aan het realiseren van energie-efficientie verbeteringen binnen de bedrijven en in de keten op de route naar 2030. Hoofdstuk 1 is een introductie op de Routekaart 2030 en de wijze waarop de Routekaart tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 beschrijft in vogelvlucht de sector, op welke manier nu al invulling wordt gegeven aan duurzame ontwikkeling en energie, en geeft een beschrijving van de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG). Hoofdstuk 3 beschrijft algemene trends en de visie van de sector op de toekomst. Daarnaast wordt de markt in 2030

 4. Van vakgericht naar competentiegericht statistiekonderwijs. Een interventiestudie in een opleiding psychologie.

  OpenAIRE

  Van Buuren, Hans

  2008-01-01

  Abstract This thesis describes how statistics education has been redesigned and implemented in the curriculum of the school of psychology of the Open Universiteit Nederland. In stead of autonomous and separate traditional statistics service courses and courses in research methods, both kinds of courses have been integrated into a coherent whole, including psychological theory, to realize a better fit with the educational target goal: the autonomous study of science by carrying out (psychologi...

 5. Resultaat van pleegzorgplaatsingen : een onderzoek naar breakdown en de ontwikkeling van adolescente pleegkinderen bij langdurige pleegzorgplaatsingen

  NARCIS (Netherlands)

  Oijen, Simon van

  2010-01-01

  Het doel van een pleegzorgplaatsing is doorgaans gericht op het zo snel mogelijk herstellen van de oorspronkelijke opvoedingssituatie of het op korte termijn verkrijgen van duidelijkheid omtrent de haalbaarheid hiervan (Hermanns & Horn, 2000). Indien mogelijk heeft de pleegzorgplaatsing een

 6. Helpt democratie Afrika? Een onderzoek naar meerpartijendemocratie, politiek arrangement en economische ontwikkeling in Afrika

  NARCIS (Netherlands)

  Koper, M.

  2016-01-01

  In het onderzoek staat de vraag centraal of de (her)invoering van een meerpartijendemocratie en bijbehorende verkiezingen vanaf begin jaren negentig in een aantal Afrikaanse landen hebben bijgedragen aan een politieke constellatie die bevorderlijk genoemd kan worden voor economische ontwikkeling.

 7. Naar een grotere impact van energiebesparingsprojecten door middel van stakeholderanalyse en - management

  OpenAIRE

  Kool, de, S.A.M.

  2011-01-01

  Het doel van dit project is het krijgen van inzicht in de houding en de belangen van adviseurs, toeleverende bedrijven en installatietechnische bedrijven en het krijgen van commitment voor het uitdragen van een eensluidende boodschap over energiebesparingsmogelijkheden. Hierdoor zal een grotere groep telers informatie krijgen over energiebesparingsmogelijkheden en deze mogelijkheden durven benutten, waardoor de energiebesparing op sectorniveau zal toenemen. Door middel van een stakeholderanal...

 8. Eigen Kracht-conferenties bij verplichte GGz : Een onderzoek naar proces en uitkomsten

  NARCIS (Netherlands)

  Elleke Landeweer; Gert Schout; Ellen Meijer; Gideon de Jong; Marjolein van Dijk

  2015-01-01

  In deze rapportage worden de bevindingen besproken van het onderzoek naar de inzet en het rendement van Eigen Kracht-conferenties (EKc) in situaties waar verplichte Geestelijke Gezondheidszorg speelt of dreigt.

 9. De Nouvelles littéraires: een spraakmakend debuut van een jonge uitgever, 1715-1720

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edwin van Meerkerk

  2000-12-01

  Full Text Available Het onderzoek naar zeventiende- en achttiende-eeuwse geleerdentijdschriften heeft al vele interessante studies opgeleverd. Daarbij is echter, zo blijkt uit dit artikel, nooit voldoende onderzocht wat de werkelijke verspreiding van deze periodieken was. De canon die in de literatuur wordt geschetst, komt niet overeen met de werkelijkheid. Een tot nog toe onopgemerkt debuut van een Haagse uitgever stak alle grote tijdschriften naar de kroon.

 10. Andere mogelijkheden voor het Besluit beheer Haringvlietsluizen: een verkennende studie naar verbetering van de vismigratie tussen de Noordzee en het Rijn- en Maasstroomgebied bij het intrekken van het Kierbesluit

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, J.A.W.; Chamuleau, T.P.M.; Winter, H.V.; Breukelaar, A.W.; Beijk, V.A.W.; Goes, R.

  2011-01-01

  Naar aanleiding van het kabinetsvoornemen om het Kierbesluit in te trekken heeft Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om te verkennen welke andere mogelijkheden er zijn om alsnog te voldoen aan de internationale afspraken over vismigratie. Ondanks het brede zoekgebied en de maatregelen die zijn

 11. '/Y WoW': een exploratief onderzoek naar de motivaties voor het spelen van MMORPG's bij 1691 World of Warcraft spelers

  OpenAIRE

  De Vocht, Melanie; Van Looy, Jan; Courtois, Cédric; De Marez, Lieven

  2010-01-01

  In het voorbije decennium zijn Massively Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPG) uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. De populairste MMORPG is World of Warcraft (WoW) waarin miljoenen gamers elkaar elke dag ontmoeten (GameOgre.com, 2009). In deze paper wordt een onderzoek beschreven naar de motivaties voor het spelen van WoW. Het dominant paradigma in mediamotivatieonderzoek is de ‘Uses & Gratifications’ benadering waarbij wordt nagegaan op welke manier het gebruik van me...

 12. Van psychosomatosen via somatoforme klachten nu maar weer eens naar medisch onverklaarde klachten

  NARCIS (Netherlands)

  Derksen, J.J.L.

  2010-01-01

  Dit artikel is een reactie op het artikel ‘Stressreacties in het lichaam spelen een geringe rol bij medisch onverklaarde klachten’ van Jan Houtveen en Lorenz van Dooren, GZ-psychologie 1, 2010. In de jaren zestig, zeventig en tachtig kwam de buitenlandse invloed op de klinisch psychologie niet

 13. Riooloverstorten, rioolzuivering en volksgezondheid. Een literatuuronderzoek naar de microbiële belasting van oppervlaktewater.

  NARCIS (Netherlands)

  Butter, Maureen E.; Snieders, Renier

  1999-01-01

  Riooloverstorten staan in een kwade reuk, in het bijzonder bij boeren. Een tot nog toe weinig belicht aspect van de problematiek betreft de risico’s voor mensen. Riooloverstorten lozen ongezuiverd rioolwater op het oppervlaktewater wanneer het rioolstelsel bij hevige regenval de aanvoer niet meer

 14. Naar een grotere impact van energiebesparingsprojecten door middel van stakeholderanalyse en - management

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, de S.A.M.

  2011-01-01

  Het doel van dit project is het krijgen van inzicht in de houding en de belangen van adviseurs, toeleverende bedrijven en installatietechnische bedrijven en het krijgen van commitment voor het uitdragen van een eensluidende boodschap over energiebesparingsmogelijkheden. Hierdoor zal een grotere

 15. Opvoeding, houding en gedrag: een studie naar het verband van reguliere en van justitieel intramurale opvoeding met de houding ten opzichte van sociale grenzen en (probleem)gedrag van jongeren.

  OpenAIRE

  Dijns, Daniëlla Ludovica Adriana Maria

  2008-01-01

  In dit proefschrift wordt longitudinaal de ontwikkeling van de houding ten opzichte van sociale grenzen en van gedrag onderzocht van pupillen uit RIJ Den Engh en van ‘normale’ jongeren op VMBO, HAVO en VWO. Vervolgens wordt een verband gezocht tussen deze ontwikkeling bij de pupillen en het vaststaande heropvoedingsprogramma van RIJ Den Engh en daarnaast tussen die van de leerlingen en de veranderende opvoeding van hun ouders. Tot slot wordt een voorzichtige poging gedaan de invloeden van bei...

 16. Naar een indicator voor functionele diversiteit van microbiële gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Breure, A.M.; Wind, B.S.; Crum, S.J.H.; Rutgers, M.

  1997-01-01

  De voorlopige resultaten zijn beschreven van de ontwikkeling van een indicator voor de functionele diversiteit van microbiele populaties met behulp van microtiterplaten van Biolog. Voor dit doel werden zowel aquatische als terrestrische milieu monsters getoetst. Het rapport beschrijft de

 17. Probing Problems and Priorities in Oral Health (Care) among Community Dwelling Elderly in the Netherlands - A Mixed Method Study

  NARCIS (Netherlands)

  Geert J.M.G. van der Heijden; Katarina Jerković-Ćosić; Babette Everaars; Gert-Jan van der Putten

  2015-01-01

  Studie naar problemen en behoeften op het gebied van mondgezondheid en -verzorging onder een groep van 97 ouderen in een instelling voor ouderenzorg. Vanwege complexe gebitsprothesen en een afname in de mondhygiëne ontstaan diverse problemen.

 18. Een kwalitatief onderzoek naar de begeleidingsbehoefte van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis bij het invullen van vragenlijsten : Adviesrapport; afstudeeronderzoek Toegepaste Psychologie

  NARCIS (Netherlands)

  Landsman-Dijkstra, Johanna; Bos, Mireille; Koopman, Karen

  2013-01-01

  Toegepast gezondheidsonderzoek (hierna te noemen TGO), onderdeel van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen, doet onderzoek naar de effecten van de methodiek: “Bewustwording van prikkelverwerking”. Het onderzoek naar de methodiek wordt uitgevoerd onder

 19. Een oase van rust op de boerderij

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.

  2010-01-01

  Rust is wat consumenten zoeken op een boerderij. Of ze er nou producten kopen of gaan boerengolfen. Dat komt naar voren uit onderzoek van Wageningen UR naar de beleving van consumenten die een boerderij bezoeken

 20. De baten van wonen aan water: Een internet keuze experiment

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, R.; Hess, S.; Linderhof, V.G.M.

  2007-01-01

  Het doel van de hier gepresenteerde studie is om nader onderzoek te doen naar de waarde van wonen aan water en specifiek te kijken naar de toegevoegde waarde van ecologische waterkwaliteit en natuurvriendelijke oevers in huizenprijzen. Hiertoe is een internetenquête ontwikkeld waarin woningzoekenden

 1. Opvoeding, houding en gedrag : een studie naar het verband van reguliere en van justitieel intramurale opvoeding met de houding ten opzichte van sociale grenzen en (probleem)gedrag van jongeren.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijns, Daniëlla Ludovica Adriana Maria

  2008-01-01

  In dit proefschrift wordt longitudinaal de ontwikkeling van de houding ten opzichte van sociale grenzen en van gedrag onderzocht van pupillen uit RIJ Den Engh en van ‘normale’ jongeren op VMBO, HAVO en VWO. Vervolgens wordt een verband gezocht tussen deze ontwikkeling bij de pupillen en het

 2. Naar een oplossing voor onbekend wortelrot in lelie : projectverslag fase 3

  NARCIS (Netherlands)

  Graven, P.; Rouwelte, H.; Kok, B.J.; Vink, P.; Conijn, C.G.M.; Aanholt, van J.T.M.

  2005-01-01

  In lelies kennen we verschillende vormen van wortelrot. Naast Pythium, wortelverbranding en het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) komt er ook een vorm van wortelrot voor, waarbij de veroorzaker niet bekend is. Door bepaalde pathogenen uit te sluiten is uit het vorige project "Onbekend

 3. Orienterend onderzoek naar een niet-destructieve bepaling van het suikergehalte van meloen

  NARCIS (Netherlands)

  Frankhuizen, R.; Tusveld, M.A.H.; Oostrom, van J.J.; Herstel, H.

  1991-01-01

  Eén van de belangrijkste h1aliteitscriteria van meloen is het suikergehalte. Op de veiling wordt momenteel het suikergehalte steekproefsgewijs bepaald m.b.v. een refractometer. Nadeel van deze methode is echter dat de vrucht beschadigd wordt en dat de meting relatief langzaam is. Nagegaan is of met

 4. Onderzoek naar een optimaal algendieet voor kunstmatig gekweekte mossellarven (Mytilus edulis)

  NARCIS (Netherlands)

  Marteijn, E.H.

  2007-01-01

  Om tekorten aan mosselzaad aan te vullen hebben mosselvissers zaad geïmporteerd uit Ierland en zijn er mosselzaadinvanginstallaties uitgehangen. Een andere oplossing om het tekort aan te vullen is het kunstmatig kweken van mosselen. Het voedselaanbod bestaat uit fytoplankton, namelijk flagellaten en

 5. De weg naar een succesvolle CRM-implementatie! TNO CRM Clusterplan Handleiding CRM-implementatie

  NARCIS (Netherlands)

  Kardol, H.; Loon, J. van; Oerlemans, K.

  2006-01-01

  Natuurlijk proberen CRM leveranciers u als klant hierin zo goed mogelijk te ondersteunen maar dan nog is het lastig om voor de betrokken partijen een gezamenlijk referentiekader te creëren. Hierdoor komt het nog regelmatig voor dat de verwachtingen bij de afnemer niet waargemaakt worden waardoor de

 6. Onderzoek naar de toepassing van droge luchtwassers in een stal voor vleeskuikenouderdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Haar, van der J.W.

  1994-01-01

  Om de uitstoot van ammoniak uit pluimveestallen te beperken kunnen een aantal maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld het toepassen van droge luchtwassers. Voor het wassen van de lucht wordt bij droge wassers de stallucht door filtermateriaal gezogen of geblazen. Het filtermateriaal moet de

 7. Een onderzoek naar de invloed van endogene factoren bij de paralytische vorm van poliomyelitis acuta anterior

  NARCIS (Netherlands)

  Witkop-Oostenrijk, Geerdina Ali

  1955-01-01

  Het onderzoek in dit proefschrift beschreven, had ten doel na te gaan of endogene factoren een rol zouden kunnen spelen bij het optreden van paralysen bij poliomyelitis acuta anterior. Nadat uit de literatuurgegevens was gebleken, dat voor deze gedachte wel reden bestond en omdat de mogelijkheden om

 8. Professionalisering van wat? : Op weg naar een onderzoek over professionalisering van de HBO-docenten.

  NARCIS (Netherlands)

  Ton Korver; dr. Martha Meerman; Ben Fruytier; dr. Petra Biemans

  2010-01-01

  Het onderwijs aan de hogescholen is van oudsher vooral georiënteerd op de eisen die de professionele beroepspraktijk stelt. De entree van de lectoraten binnen het HBO in 2001 om de kennisfunctie van de hogescholen een extra impuls te geven, heeft aan deze oriëntatie niets veranderd1.

 9. Dynamische inlichtingenanalyse met MARVEL - De casus FARC : een cyclus naar vrede?

  NARCIS (Netherlands)

  Logtens, T.W.A.; Huijsman, W.P.; Schrijver, P.

  2016-01-01

  De diversiteit aan methoden en middelen waarover een commandant beschikt is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Om deze middelen effectief in te kunnen zetten moet hij zoveel mogelijk inzicht hebben in alle factoren en actoren van invloed, waarvoor de werkmethode Intelligence Preparation of the

 10. Onderzoek en transitie : verslag en conclusies naar aanleiding van een workshop op 15 februari 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, B.; Wolleswinkel, A.

  2002-01-01

  Op vrijdag 15 februari 2002 vond de workshop Onderzoek en Transitie plaats in Wageningen. Deze workshop was bedoeld als methodische ondersteuning voor onderzoekers die betrokken zijn bij het Programma ‘Nieuwe Veehouderijsystemen’, een door LNV gefinancierd onderzoekprogramma dat tot doel heeft op

 11. Phishing: hengelen naar uw identiteitsgegevens

  NARCIS (Netherlands)

  Hafkamp, W.H.M.

  2005-01-01

  Phishing’ is een nieuwe vorm van oplichting waarbij criminelen op geraffineerde manier in de grote vijver van het Internet hengelen naar de identiteit van argeloze consumenten. Bijvoorbeeld door de slachtoffers met behulp van listige mass mails naar een dummy webpage te lokken die oogt als die van

 12. Op zoek naar Intrapreneurship

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Jan Leget; dr. Petra Biemans; dr. Sjaak Toonen; drs. Paul van Overvoorde; drs. Ad van Geesbergen

  2011-01-01

  Met de leden van de kenniskring (van het lectoraat) hebben we het afgelopen jaar onderzoek uitgevoerd naar intern ondernemerschap of, anders gezegd, intrapreneurship. Bijgaande bundel is een weerslag van onze zoektocht.

 13. Nuclear Energy and Sustainable Development. Theoretical Reflections and Critical-Interpretative Research Towards a Better Support for Decision Making (Kernenergie en duurzame ontwikkeling. Theoretische reflecties en kritisch-interpretatief onderzoek naar een betere ondersteuning van de besluitvorming)

  OpenAIRE

  Laes, Erik

  2006-01-01

  In dit proefschrift bestuderen we de rol van kernenergie in België in het licht van een brede maatschappelijke vraag naar meer duurzame ontwikkeling. Hoewel het concept ‘duurzame ontwikkeling’ reeds een lange ontwikkelingsgeschiedenis heeft doorgemaakt, verkreeg het pas in 1987 een ruime internationale weerklank met de publicatie van het rapport “Our Common Future” (ook wel het ‘Brundtland-rapport’ genoemd) door de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling. Een concrete uiting van deze be...

 14. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 15. Green gas in the natural gas distribution system. Towards a zero-energy dairy industry. Part 1; Groen gas op het aardgasnet. Naar een energieneutrale zuivelketen. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruinsma, B. [KWA Bedrijfsadviseurs, Amersfoort (Netherlands)

  2007-09-15

  This is the second report in a series on 'zero-energy dairy industry' in the Netherlands. In this first report options were explored. In the second report three concrete pilot projects were presented (Beemster, Koudum. St. Oedenrode). In the third report we focus on making the transport part zero-energy [Dutch] Dit rapport is het eerste rapport in de reeks 'naar een energieneutrale zuivelketen' waarin de mogelijkheden worden verkend. In het tweede apport worden drie concrete pilotprojecten gepresenteerd (Beemster, Koudum. St. Oedenrode). In het derde rapport zoomen we in op het energieneutraal maken van het onderdeel transport in de zuivelketen.

 16. Agro transport on green gas. Towards a zero-energy dairy industry. Part 3; Agrotransport op groen gas. Naar een energieneutrale zuivelketen. Deel 3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruinsma, B. [KWA Bedrijfsadviseurs, Amersfoort (Netherlands); Linnemans, F.; Greeve, J. [E-kwadraat, Leeuwarden (Netherlands)

  2009-04-15

  This is the third report in a series on 'zero-energy dairy industry'. In the first report (2007) options were explored. In the second report (summer 2008) three concrete pilot projects were presented. In this report we focus on making the transport part zero-energy. [Dutch] Dit rapport is het derde rapport in de reeks 'naar een energieneutrale zuivelketen'. In het eerste rapport (2007) verkenden we de mogelijkheden. In het tweede rapport (zomer 2008) presenteerden we drie concrete pilotprojecten. En in dit rapport zoomen we in op het energieneutraal maken van het onderdeel transport in de zuivelketen.

 17. Sociaal-maatschappelijke participatie van mensen met een chronische nierinsufficiëntie: een literatuurstudie naar de ervaren knelpunten en mogelijkheden.

  NARCIS (Netherlands)

  Heijmans, M.J.W.M.; Rijken, P.M.

  2004-01-01

  Slechts 1 op de drie mensen met een chronische nierziekte heeft een betaalde baan, tegen 65% van de Nederlandse bevolking. Veel patiënten stoppen na de diagnose met werk omdat zij verwachten dat hun nierziekte moeilijk te combineren valt met een betaalde baan. Dit is jammer, omdat werk juist een

 18. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. IV: Coxiella burnetii

  NARCIS (Netherlands)

  Bos; J.M.; Engel; H.W.B.; Groothuis; D.G.; Knapen; F.van; Oosterom; J.; Weiss; J.W.

  1985-01-01

  Coxiella burnetii besmettingen bij de mens kunnen tot uiteenlopende ziektebeelden aanleiding geven. Deze kunnen varieren van een acute septichaemie, al of niet met pneumonie, tot een chronisch ziektebeeld, vaak gepaard gaande met endocarditis, of tot zelfs een subklinisch verloop. Meestal

 19. Spina Bifida. Ervaringen bij de behandeling en begeleiding. Een inventarisatie van problemen, een analyse van het werken als team en een visie op de begeleiding.

  NARCIS (Netherlands)

  Meihuizen-de Regt, Margaretha Jannie

  1984-01-01

  Deze studie geeft na enkele algemene beschouwingen over spina bifida (hoofdstuk I) de resultaten weer van een onderzoek naar de verschillende somatische en psychosociale problemen die kunnen voorkomen bij patiënten met spina bifida (hoofdstuk II) en een visie op de psychosociale begeleiding van de

 20. Towards a climate-neutral water cycle; Op weg naar een klimaatneutrale waterketen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frijns, J. [KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein (Netherlands); Mulder, M.; Roorda, J. [Grontmij, De Bilt (Netherlands)

  2008-07-01

  Insight is offered in the climate footprint of the domestic water cycle. Moreover options are provided with which the water sector can reduce its own negative impact on the climate. To realize this, the sectors drinking water, sewage and waste water can separately take a large number of (energy) measures [Dutch] Inzicht wordt gegeven in de klimaatvoetafdruk van de huishoudelijke waterketen. Tevens worden mogelijkheden aangedragen om als watersector de eigen negatieve impact op het klimaat te verkleinen. Daarvoor kunnen de sectoren drinkwater, riolering en afvalwater separaat een groot aantal (energie)maatregelen nemen.

 1. Succesvol interim-management : Meesterschap in een tijdelijke context

  NARCIS (Netherlands)

  Schaveling, J.

  2010-01-01

  Als flexibele optie om het management van organisaties aan te vullen, past interim-management helemaal in deze tijd. Maar wat maakt een interim-managementopdracht succesvol? ‘Succesvol interim-management’ is een studie naar de succesfactoren van interim-management. In de literatuur worden

 2. Optimalisatie van een nursery systeem voor de kweek van mosselbroed en een algenkweek systeem t.b.v. deze nursery

  NARCIS (Netherlands)

  Peene, F.

  2006-01-01

  Stage rapport van een leerling van Hogeschool Zeeland, opleiding Aquatische Ecotechnologie. De studie die tijdens deze stage uitgevoerd is, is een literatuurstudie naar systemen voor de nursery van mosselen en systemen voor grootschalige algenkweek ten behoeve van deze nursery. Ook zijn experimenten

 3. Polderbemaling, windenergie : tussenrapportage van een onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij de moderne polderbemaling

  NARCIS (Netherlands)

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  Door de Ministeries van Wetenschapsbeleid en Landbouw en Visserij is in 1981 besloten om gezamenlijk gelden ter beschikking te stellen voor onderzoek naar mogelijkheden voor energiebesparing in de landbouw. Binnen dit kader valt het onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie

 4. Polderbemaling, windenergie : tussenrapportage van een onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij de moderne polderbemaling

  OpenAIRE

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  Door de Ministeries van Wetenschapsbeleid en Landbouw en Visserij is in 1981 besloten om gezamenlijk gelden ter beschikking te stellen voor onderzoek naar mogelijkheden voor energiebesparing in de landbouw. Binnen dit kader valt het onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij de moderne polderbemaling.

 5. Spreken is Zilver, Samen Doen is Goud : Een Casestudy naar de Impact van een ‘RAAK-project’ op de Professionele Ontwikkeling in Twee Woonzorgcentra.

  NARCIS (Netherlands)

  Vonk-Klaassen, S.M. (Sylvia)

  2014-01-01

  Dit onderzoek evalueert een regionaal RAAK-project waaraan een hogeschool (Saxion) en twee woonzorgorganisaties voor ouderenzorg hebben deelgenomen. Het RAAKproject beoogde de (zorg-) professional te versterken, door actief te participeren in innovaties die bijdragen aan het welbevinden van de

 6. Sanering van bodems, verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen : een probleemverkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Bogaard, van de E.A.J.M.

  1988-01-01

  Deze nota is de weerslag van een verkennend onderzoek naar de problematiek van gechloreerde koolwaterstoffen in het milieucompartiment bodem. Daarbij gaat de aandacht uit naar de bodembescherming in het algemeen, en naar de bodemsanering in het bijzonder.

 7. Voortgezet diagnostisch onderzoek naar een betere beheersing van een aantasting door de schimmel Colletotrichum acutatum bij de bollenteelt van tulpen cv. Giuseppe Verdi

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.

  2008-01-01

  Sinds 1992 kennen we een ziekte bij de teelt van tulpen in metname de cultivar Giuseppe Verdi (en de laatste tijd ook wel eens in andere tulpencultivars) waarbij de bollen worden aangetast door de schimmel Colletotrichum acutatum. Daardoor gaan de bollen na de oogst verloren of groeien er in een

 8. Duurzaam rijshout voor instandhouding kwelders: resultaten van een praktijkproef 1995-2000; onderzoek naar een extensiever onderhoud van rijshoutdammen langs kwelders in de Waddenzee

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de S.M.G.; Jong, de J.J.

  2000-01-01

  Langs de Friese en Groningse Waddenzeekust liggen de kwelders, waar Rijkswaterstaat circa 185 km rijshoutdammen beheert. Het jaarlijks onderhoud is zeer arbeidsintensief en dus kostbaar. Daarom wordt gezocht naar damconstructies en vulmaterialen die goedkoper en milieuvriendelijk zijn. In deze

 9. Veerkracht in Flora : Een onderzoek naar pro-sociaal gedrag van kwetsbare kinderen uit een Surinaamse volkswijk

  NARCIS (Netherlands)

  Waalring, R.N.

  2009-01-01

  This study regards the development of children growing up in a predominantly creole (black) disadvantaged neighborhood in Paramaribo, Suriname. Some of these children appear to harbor sufficient strength to become socially well-adjusted citizens. Apparently, they are resilient. This study presents

 10. PPO zoekt naar mogelijkheden aanpak Burkholderia

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.; Dam, van M.F.N.

  2014-01-01

  In de bloemen- en knollenteelt van gladiool komt de afgelopen decennia met enige regelmaat de bacterieziekte Burkholderia voor. Vorig jaar startte PPO met een onderzoek naar de mogelijkheden om deze ziekte aan te pakken. Een tussenstand.

 11. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht

 12. Leren onderwijzen in een werkplekleeromgeving: Een meervoudige casestudy naar kenmerken van krachtige werkplekleeromgevingen voor aanstaande leraren basisonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Geldens, Jeanette Jacoba Maria

  2007-01-01

  A multiple case study to determine the distinctive characteristics of powerful workplace learning environments within primary teacher education. Nationally and internationally, educational competence-based models and so-called workplace learning environments are seen as promising alternatives in

 13. Antibiotica in de bodem. Een pilotstudie.

  NARCIS (Netherlands)

  Schijndel, van J.; Oosterwegel, J.; Liefers, R.; Schmitt, H.; Schilt, R.; Lahr, J.

  2009-01-01

  In het kader van een overeenkomst tussen Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) en een breed consortium en klankbordgroep is een pilotstudie uitgevoerd naar veterinaire antibiotica in de bodem en het grondwater.

 14. Nutrition in adolescence : a longitudinal study in dietary patterns from teenager to adult = [Voeding bij jongeren : een longitudinale studie naar het voedingspatroon van de tiener- tot aan de volwassenleeftijd

  NARCIS (Netherlands)

  Post, G.B.

  1989-01-01

  This thesis reports the longitudinal changes in dietary intake of a group of Dutch adolescents, 103 girls and 97 boys from about 12 to 21 years of age (part of 'The Amsterdam Growth and Health Study'). The subjects were pupils of a secondary school, and measured five times. A dietary

 15. Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid : onderzoek naar de kans op werkhervatting na een half tot anderhalf jaar na het einde van het ziektewetjaar en naar de kans van hervatters om aan het werk te komen bij de oude of een nieuwe werkgever

  NARCIS (Netherlands)

  Nijboer, I.D.; Gründemann, R.W.M.; Andries, F.

  1993-01-01

  Het onderzoek is gebaseerd op enquêtegegevens van 9000 (ex-)WAO-ers. Het moment waarop de enquête wordt uitgevoerd lag gemiddeld een jaar na het einde van hun ziektewetjaar. Van de ondervraagden had 30% het werk weer hervat : twee van de drie bij de oude werkgever, een op de drie bij een nieuwe

 16. Kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems: van eco(toxico)logische expertise naar een beslissingsondersteunend systeem

  NARCIS (Netherlands)

  Faber, J.H.; Pol, van der J.J.C.; Klok, T.C.; Römkens, P.F.A.M.; Lahr, J.; Wessels, Y.; Leemkule, van de M.A.; Spaan, K.; Ruiter, de H.R.G.; Jong, de J.H.

  2003-01-01

  In dit project wordt een gefaseerde aanpak gevolgd. De eerste fase behelst de ontwikkeling van methodiek voor een kwetsbaarheidsanalyse van natuurdoelen voor bodemverontreiniging en toepassing daarvan in twee praktijkgevallen. In deze pilotfase werd ter voorbereiding van het onderzoek in afstemming

 17. Glomerulaire proteinurie. Een onderzoek naar de uitscheiding van serumeiwitten en van polyvinylpyrrolidon in de urine bij het nefrotisch syndroom

  NARCIS (Netherlands)

  Arisz, Lambertus

  1973-01-01

  In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een onderzoek over enkele aspecten van de uitscheiding van macromoleculen in de urine. Na een overzicht over de in de literatuur vermelde resultaten betreffende de selectiviteitsbepaling bij patienten met een nefrotisch syndroom, wordt

 18. Naar een bemonsteringsmethodiek voor Xanthomonas fragariae in aardbei : verdeling van Xanthomonas fragariae in twee natuurlijk-besmette vermeerderingsgewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Been, T.H.; Kastelein, P.; Wolf, van der J.M.

  2008-01-01

  In november 2007 werden twee percelen met aardbeivoortkwekingsmateriaal, natuurlijk geïnfecteerd met X. fragariae, systematisch bemonsterd. Op een plot met een oppervlakte van ca. 100 m2 werden van ca. 120 planten rond een symptomatische plant, de (negen) samengestelde bladeren geanalyseerd op

 19. Studenten op social media : Een onderzoek naar de betekenis van social media in het leven van de hedendaagse student

  NARCIS (Netherlands)

  L ten Brink; J Nicolai; E Hunze; Klaas Jan Huizing; L van den Bos

  2013-01-01

  Welke social media gebruiken studenten? Waarom gebruiken studenten deze media? Welke verwachtingen hebben ze van het onderwijs? In dit whitepaper delen we de resultaten van ons onderzoek naar de betekenis van social media in het leven van de hedendaagse student.

 20. Spreken is Zilver, Samen Doen is Goud: Een Casestudy naar de Impact van een ‘RAAK-project’ op de Professionele Ontwikkeling in Twee Woonzorgcentra.

  OpenAIRE

  Vonk-Klaassen, S. M.

  2014-01-01

  Dit onderzoek evalueert een regionaal RAAK-project waaraan een hogeschool (Saxion) en twee woonzorgorganisaties voor ouderenzorg hebben deelgenomen. Het RAAKproject beoogde de (zorg-) professional te versterken, door actief te participeren in innovaties die bijdragen aan het welbevinden van de bewoners. Om dit te bereiken werd de Best Practice Methode toegepast in vier Best Practice Units (BPU). Een facilitator van het Saxion Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie ondersteunde de...

 1. Ammoniakdepositie op Natura-2000 gebieden Mariapeel, Deurnese Peel en Groote Peel : een uitwerking van een aantal scenario's ten aanzien van de ontwikkelingen van de landbouw en te nemen maatregelen en het effect daarvan op de ammoniakdepositie op de habitatgebieden in de Peel

  NARCIS (Netherlands)

  Gies, T.J.A.; Bleeker, A.

  2008-01-01

  Op verzoek van Dienst Landelijk gebied heeft Alterra en ECN een effectenstudie uitgevoerd naar de ammoniakdepositie op de habitatgebieden in de Peel (Groote Peel en Maria- en Deurnese Peel). De studie geeft een uitwerking van een aantal scenario’s ten aanzien van de ontwikkelingen van de landbouw en

 2. Ben jij een Vincent of een Victor?

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Frans van den Reep

  2012-01-01

  1e alinea column: "Laat het streven naar volmaaktheid los; in alles zit een barst. Zo komt het licht naar binnen." Louise Penny. Internet brengt ons in de "personal age" zei ik ooit in mijn entreerede. Inderdaad, in andere woorden 'CEO over eigen leven en werk'. In die "age" hangt steeds meer af van

 3. De onderzoeker als communicator : een kwalitatief en verkennend onderzoek naar de determinanten van wetenschapscommunicatiegedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Auweraert, van der A.

  2008-01-01

  This study explores possible explanations for science communication behaviour on the part of researchers. More specifically, it considers which factors impact on the active participation of researchers in science communication. For the purpose of this study, science communication behaviour is

 4. Gezonde stadsgezichten : een studie naar gezondheidsverschillen en stedelijk gezondheidsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, J.J.M. ten

  1997-01-01

  Introduction - Poor city areas have been the target of urban renewal or anti poverty policies for decades. In the nineties, a new development has been added: health policy. In recent years, a colourful palette of local health initiatives has been created in cities. In some cases, the projects

 5. Beloop van functionele status en pijn bij artrose van heup of knie: een literatuuroverzicht.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, G.M. van; Veenhof, C.

  2007-01-01

  Er is een systematische review uitgevoerd naar studies die het beloop van functioneren bij patiënten met artrose van de heup of knie beschrijven en mogelijke prognostische factoren identificeren. Hiervoor zijn studies met patiënten met heup of knie artrose, een follow-up van langer dan 6 maanden en

 6. Grond en grondprijs : een onderzoek naar de economische betekenis en prijsvorming van landbouwgrond

  NARCIS (Netherlands)

  Veerman, C.P.

  1983-01-01

  The purpose of this study is twofold. The role of land as a factor of production in the history of economic thought is the first subject of this study. In the first place it is investigated how economists over the years have explained the rent on land. Secondly an attempt is made to answer

 7. Mannen en vrouwen van psychiatrische patienten : een onderzoek naar verschillen in ervaringen, huwelijksbeleving en psychisch welbevinden

  NARCIS (Netherlands)

  Methorst, G.J.

  1985-01-01

  HUSBANDS AND WIVES OF PSYCHIATRIC PATIENTS: a study of differences pertaining to (marital) experiences and psychological well-being.

  SUMMARY

  The present study has been designed in order to explain differences in psychological well-being between husbands and wives of

 8. Agrarische huishoudens : een onderzoek naar de veranderende relatie tussen gezin en bedrijf in Oost - Gelderland

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, S.I.

  1990-01-01

  This study of farm family households in the east of The Netherlands is based on a field survey carried out in spring 1984. Rapid changes in the structure and processes of agriculture in the Netherlands since the 1950's and radical change in the family, notably with relation to sex roles, have caused

 9. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de Nederlandse vertaling.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the reliability of the instrument. The article "Gross Motor Function Measure" (GMFM): a validity study of the Dutch translation focusses on the responsiveness of

 10. Haalbaarheidsstudie naar een database voor onderzoek op het gebied van wegen en verkeer.

  NARCIS (Netherlands)

  Reurings, M.C.B. & Schermers, G.

  2008-01-01

  SWOV’s new research programme started in 2007. This research programme consists of ten sub-programmes, and Roads and Traffic is one of them. Research database is a project within this sub-programme. In this project, data needs to be acquired for study of the effects of road and traffic

 11. Integraal onderzoek naar het verband tussen ongevallen en verkeersgedrag : verslag van een voorstudie.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordzij, P.C.

  1992-01-01

  This before study works out an design for an integral research into the relationship between accidents and traffic behaviour in the Netherlands. The core of the integral research to be carried out consists of the following three parts: (1) time-lapse video recordings in order to registrate

 12. Bestuurscultuur en strategie : een onderzoek naar de cognitieve kaart van topambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Breed, Cornelis Jozef Maria

  2007-01-01

  This research study uses the Cultural Theory as a theoretical framework to analyze the governance culture, values and strategic perceptions of top civil servants in the Netherlands. This results in a cognitive map, based on the response to a questionnaire that was sent to the entire population. The

 13. De vrouwenbeweging online: Een onderzoek naar het gebruik van Internet door vrouwenorganisaties in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  A.R. Edwards (Arthur)

  2001-01-01

  textabstractThis is an in-depth study of 12 organizations: six grass-roots organizations, three umbrella organizations and three service organizations within the Dutch women's movement. Also, six 'virtual organizations' (three portal sites, a platform site and two web organizations) were

 14. Preventie van congenitale syfilis ; een inventariserend onderzoek naar de vraag of de screening moet worden voortgezet

  NARCIS (Netherlands)

  Gruteke P; Postma MJ; Jager JC; Loeber JG; van de Laar MJW; Conyn-van Spaendonck MAE

  1991-01-01

  This study summarizes clinical, laboratory and epidemiological aspects of syphilis and congenital syphilis. An outline is given of an economic evaluation of the programme for the prevention of congenital syphilis. figures available in the Netherlands were used in a previousluy published model for

 15. Spoorzoeken naar de invloed van Nederlanders op de mondiale biodiversiteit: Model voor een ecologische voetafdruk

  NARCIS (Netherlands)

  Rood GA; Wilting HC; Nagelhout D; Brink BJE ten; Leewis RJ; Nijdam DS; MNP

  2004-01-01

  Within this study, an improved indicator was developed to assess the ecological footprint of the inhabitants of a country, more specifically, the Netherlands. Here, models for production and consumption, on the one hand, and biodiversity, on the other, were linked. In addition, an operational model

 16. Het plexus brachialis letsel. Een retrospectief onderzoek naar de functionele gevolgen.

  NARCIS (Netherlands)

  Emmelot, Cornelis Hendrik

  1994-01-01

  The central issue of this study is accidental damage to the brachial plexus. In terms of medical rehabilitation, an understanding of the factors which determine the functional abilities is a prerequisite, since this understanding will eventually have an effect on therapeutic procedures. In a

 17. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de responsiviteit van de Nederlandse vertaling.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van; Vermeer, A.

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the responsiveness to change. The article "Gross Motor Function Measure (GMFM): a reliability study of the Dutch translation" focuses on the reliability of the

 18. Primaire ciliaire dyskinesie; een enquête-onderzoek naar het klinische beeld

  NARCIS (Netherlands)

  de Boode, W. P.; Collins, J. M.; Veerman, A. J.; van der Baan, S.

  1989-01-01

  With the aid of a questionnaire form we have gathered information about the clinical picture of patients suffering from primary ciliary dyskinesia. The study group numbered 34 persons, whose diagnosis was confirmed by electron microscopy. Chronic cough and common cold symptoms are present from

 19. Optimalisatie van het profiel van een betonnen voertuigkering : een beperkte literatuurstudie en een simulatie-onderzoek naar de mogelijkheden het profiel voor geleidebarriers te optimaliseren.

  NARCIS (Netherlands)

  Pol, W.H.M. van de & Heijer, T.

  1993-01-01

  This report discusses a literature study and the results of 48 simulated collisions with a more or less vertical wall at four different gradients, namely 2 degrees, 6 degrees, 11 degrees and 17 degrees. The combined study investigates how the profile of a concrete vehicle barrier may be optimised.

 20. Agrarische huishoudens : een onderzoek naar de veranderende relatie tussen gezin en bedrijf in Oost - Gelderland

  OpenAIRE

  Zwart, S.I.

  1990-01-01

  This study of farm family households in the east of The Netherlands is based on a field survey carried out in spring 1984. Rapid changes in the structure and processes of agriculture in the Netherlands since the 1950's and radical change in the family, notably with relation to sex roles, have caused increasing political and academic concern for the future and the viability of family farming. This has also led to women's position in agriculture being subjected to much discussion and increasing...

 1. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de Nederlandse vertaling.

  OpenAIRE

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the reliability of the instrument. The article "Gross Motor Function Measure" (GMFM): a validity study of the Dutch translation focusses on the responsiveness of the GMFM. Aim: to investigate the reliability of the Dutch translation of the GMFM. The GMFM is a criterion-referenced instrument constructed to evaluate the development of motor skills in children ...

 2. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de responsiviteit van de Nederlandse vertaling.

  OpenAIRE

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van; Vermeer, A.

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the responsiveness to change. The article "Gross Motor Function Measure (GMFM): a reliability study of the Dutch translation" focuses on the reliability of the GMFM. Aim: To evaluate the validity of the Dutch translation of the GMFM. The GMFM is a criterion-referenced instrument constructed to evaluate the development of motor skills in children with cerebra...

 3. WebM een alternatief voor H.264? : Onderzoek naar het gebruik van open source software en open standaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, M. van; Prins, M.J.

  2011-01-01

  WebM is een nieuw videoformaat en wordt gepositioneerd als een open en vrij te gebruiken alternatief voor de videostandaard H.264. Deze standaard wordt op dit moment het meest gebruikt onder andere voor Uitzending Gemist. Deze formaten zijn regelmatig met elkaar vergeleken, waar veelal wordt

 4. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. VIII: Brucella abortus

  NARCIS (Netherlands)

  Bos; J.M.; Engel; H.W.B.; Groothuis; D.G.; Knapen; F. van; Weiss; J.W.

  1986-01-01

  Brucellose bij de mens heeft meestal een weinig specifiek, griepachtig beeld. In Nederland is de voornaamste verwekker Brucella abortus, waar toe het literatuuronderzoek zich dan ook beperkt. Bij dieren is het rund de voornaamste gastheer en leidt een infectie bij drachtige dieren tot abortus.

 5. Leven na een beroerte : een drie jaar durend observatie-onderzoek vanuit de huisartspraktijk, naar de gevolgen van een cerebrovasculair accident

  NARCIS (Netherlands)

  Loor, Henriëtte Ina

  1998-01-01

  In this study we describe how patients get on with regard to mortality, functional status and quality of life, during the first three years after they suffered a cerebrovascular accident (CVA). In 1990 participating general practitioners (GP's) in Groningen, Friesland and Drenthe reported all

 6. Bloembollenteelt op zandgronden zonder chemische grondontsmetting : een verkenning van de consequenties

  NARCIS (Netherlands)

  Vroomen, de C.O.N.

  1989-01-01

  Studie naar de economische gevolgen van een verbod op grondontsmetting met dichloorpropeen. Omdat nog niet helemaal duidelijk is in hoeverre deze gevolgen kunnen worden opgevangen met het toepassen van alternatieven voor het gebruik van dichloorpropeen, is hier met 2 scenario's gewerkt: een

 7. Naar een circulaire economie

  NARCIS (Netherlands)

  Scholtens, Lambertus

  2016-01-01

  Resources are becoming scarcer, whereas waste is increasing. Twenty countries are responsible for 75% of the material footprint. In a circular economy external effects can be reduced en marginal benefits from reuse can be substantial. Policy needs to directly link material and economic processes and

 8. Towards a sustainable livestock sector. Developments between 2000 and 2010; Op weg naar een duurzame veehouderij. Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Zeijts, H.; Van Eerdt, M.M.; Willems, W.J.; Rood, G.A.; Den Boer, A.C.; Nijdam, D.S.

  2010-06-15

  A more sustainable livestock sector has been the ambition of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The goals have been set high. More sustainable production methods are still needed, as is healthier livestock, animal suffering has to be kept to a minimum, and all of this in a healthy commercial climate. The Netherlands Environmental Assessment Agency has drawn up the balance of progress made over the past ten years. Unquestionably, the sector is moving towards sustainability. However, development is slow and so far the desired 'redesign' is not visible - a redesign that was recommended by the Wijffels Committee in 2001. Advances have been made in certain areas. Today, animal suffering is less than it was some ten years ago. New vaccination methods with different policies have resulted in less of a need for the application of large-scale animal euthanasia. The use of sustainable stables is gaining ground, albeit at a modest pace. The success of free-range egg farming demonstrates that consumers can coerce a market towards sustainability. Further, there has been a spectacular decrease in emissions of nitrogen and phosphates into the environment. However, in other areas little or no progress has been made. Long-distance transport of livestock takes place just as often as it did in 2000. Livestock farmers still use excessive amounts of antibiotics, and the consumer knows little about the environmental burden of products coming from the livestock industry. The Netherlands Environmental Assessment Agency is also looking towards the future. With clear goals and a tight schedule, the desired 'redesign' could still be developed. [Dutch] De doelstelling van dit rapport is om kwantitatief en kwalitatief inzicht te geven in de vorderingen die tussen 2000 en 2010 zijn gemaakt in het tot stand brengen van een duurzame veehouderij, geordend naar de zes speerpunten uit de Toekomstvisie op de veehouderij. De ontwikkelingen worden verklaard

 9. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. V. Pasteurella multocida

  NARCIS (Netherlands)

  Bos; J.M.; Engel; H.W.B.; Groothuis; D.G.; Knapen; F.van; Oosterom; J.; Weiss; J.W.

  1985-01-01

  Infecties bij de mens manifesteren zich voornamelijk als wondinfecties of luchtwegaandoeningen. Predisponerende (weerstandverminderende) factoren zijn in de meeste gevallen echter noodzakelijk voor het aanslaan van een infectie. Het microorganisme komt momenteel voor bij tal van zoogdieren en

 10. Vrije en reguliere scholen vergeleken : Een onderzoek naar de effectiviteit van Vrije scholen en reguliere scholen voor voortgezet onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Steenbergen, Hilligje

  2009-01-01

  Leerlingen op Vrije scholen hebben een forse rekenachterstand vergeleken met leerlingen in het reguliere onderwijs. Daarentegen is hun houding ten opzichte van leren aanzienlijk positiever, ontdekte Hilde Steenbergen in haar vergelijkend onderzoek tussen de leeruitkomsten van beide onderwijsvormen.

 11. Benchmarken met SBR : een onderzoek naar de benchmarking, mogelijkheden via Standard Business Reporting voor het MKB in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, Eric; Weltevreden, Jesse

  2014-01-01

  Sinds 1 januari 2013 kunnen bedrijven – of hun financiële intermediair – voor het indienen van belastingaangiften, jaarrekeningen en financiële rapportages gebruik maken van een nieuwe elektronische standaard: Standard Business Reporting (SBR).

 12. Genes and environment in Graves’ hyperthyroidism: A prospective cohort study

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, X.G.

  2013-01-01

  De concentratie van bepaalde antistoffen in het bloed (TBII) is een maat voor de ernst van een te snel werkende schildklier. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek van Xander Vos. Vos deed een studie naar de invloed van bepaalde genen en omgevingsfactoren op de ernst en het klinisch beloop

 13. Throw caution to the winds. Recommendation on acceleration of the transition to a sustainable energy economy in the Netherlands; Remmen los. Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-10-15

  With regard to the title subject several councils in the Netherlands formulated recommendations for five roads to follow to remove constraints of the present system and accelerate the transition to a sustainable energy economy: (1) Set up a mandatory and consistent goal for a sustainable energy system in 2050, preferably in a European context, but otherwise national; (2) Set up a charter between government, business and civil society with a long term strategy for making sustainable the energy-intensive industry and the fossil energy sector in the Netherlands; (3) use a wider framework for the debate on the usefulness and the need for energy transition in the Netherlands; (4) Stimulate markets for energy conservation and renewable energy; (5) Take away legal and institutional barriers to energy transition. [Dutch] De raden geven aanbevelingen voor vijf noodzakelijk te bewandelen wegen die belemmeringen van het bestaande systeem wegnemen en de transitie naar een duurzame energiehuishouding versnellen: (1) Stel een bindend en consistent doel vast voor een duurzame energiehuishouding in 2050, bij voorkeur in Europees verband maar anders nationaal; (2) Stel een charter op tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een langetermijnstrategie voor de verduurzaming dan wel afbouw van energie-intensieve bedrijvigheid en de fossiele energiesector in Nederland; (3) Hanteer een breder frame voor het debat over nut en noodzaak van de energietransitie in Nederland; (4) Stimuleer markten voor energiebesparing en hernieuwbare energie; (5) Neem juridische en institutionele barrieres voor energietransitie weg.

 14. Orienterend onderzoek naar het voorkomen van carbadox resistentie bij E.coli bacterien in varkensfaeces bij een varkensfokkerij

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; van Klingeren B; van Leeuwen WJ; Schot CS; Pruys D

  1988-01-01

  In samenwerking met het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Lelystad (CDI) werd in varkensfaeces afkomstig van een grote varkensfokkerij nagegaan of in diverse fasen van het opfokken carbadox-resistente Escherichia coli bacterien voorkwamen. De volgende conclusies kunnen worden getrokken: 1. Er

 15. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie XII Corynebacterium pyogenes

  NARCIS (Netherlands)

  Noorle Jansen LM van; Bos JM; Engel HWB; Groothuis DG; Knapen F van; Weiss JW

  1988-01-01

  Corynebacterium pyogenes en C.pyogenes var.hominis, syn. C.haemolyticum zijn ongewone species in het genus Corynebacterium. C.pyogenes is een wijd verspreide kiem bij gedomesticeerde dieren, veroorzaakt etterende pneumonieen, arthritiden, mastitiden en huidabcessen. De bacterie komt

 16. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie XIII Bacillus anthracis

  NARCIS (Netherlands)

  Bos JM; Engel HWB; Groothuis DG; Knapen F van; Noorle Jansen LM van; Weiss JW

  1989-01-01

  Bacillus anthracis, de verwekker van anthrax (miltvuur), komt mondiaal voor. Zowel mens als dier zijn in meer of mindere mate gevoelig voor infectie met deze bacterie. Bij dieren komen ziektebeelden voor varierend van peracute sterfte tot een meer chronisch beeld met locale laesis en aangetaste

 17. Agrocluster Oost in beeld: Een onderzoek naar het belang van en de perspectieven voor het agrocluster in Gelderland en Overijssel

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterkamp, E.B.; Leeuwen, van M.G.A.; Bont, de C.J.A.M.; Wisman, J.H.; Kuhlman, J.W.

  2006-01-01

  Dit rapport geeft een beeld van het agrocluster in de provincies Overijssel en Gelderland. Het economisch belang van het agrocluster en van de belangrijkste deelclusters is gekwantificeerd in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Ook worden de structuur en de ontwikkelingen in de

 18. Ultrasone cervimetrie : een onderzoek naar het gedrag van de cervix uteri tijdens de baring

  NARCIS (Netherlands)

  F.Th.J.G.Th. Kok

  1977-01-01

  textabstractVanaf ongeveer 1950 is in toenemende mate inzicht verkregen in de krachten, onder invloed waarvan tijdens de baring de ontsluiting van de cervix en de uitdrijving van de vrucht tot stand komt. Dit is vooral een gevolg geweest van de ontwikkeling van de methode van de meting van de

 19. Een onbaatzuchtig imperium

  NARCIS (Netherlands)

  Boekestijn, A.J.

  2006-01-01

  Deze week bezocht Kurt Volker, een topambtenaar van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag. Tijdens een diner ging hij in discussie met de buitenlandwoordvoerders van onze politieke partijen over de Nederlandse missie naar Afghanistan. Spoedig bleek dat het gesprek eigenlijk

 20. BIG DATA, BIG CONSEQUENCES? EEN VERKENNING NAAR PRIVACY EN BIG DATA GEBRUIK BINNEN DE OPSPORING, VERVOLGING EN RECHTSPRAAK

  OpenAIRE

  Lodder, A.R.; van der Meulen, N.S.; Wisman, T.H.A.; Meij, Lisette; Zwinkels, C.M.M.

  2014-01-01

  In deze verkenning is ingegaan op de privacy aspecten van Big Data analysis binnen het domein Veiligheid en Justitie. Besproken zijn toepassingen binnen de rechtspraak zoals voorspellen van uitspraken en gebruik in rechtszaken. Met betrekking tot opsporing is onder andere ingegaan op predictive policing en internetopsporing. Na een uiteenzetting van de privacynormen en toepassingsmogelijkheden, zijn de volgende zes uitgangspunten voor Big Data toepassingen voorgesteld: 7 A.R. Lodder e.a. ‐ Bi...

 1. Geluk in landen: Een empirische studie naar condities voor een gelukkige samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  M.C. Berg (Maarten)

  2010-01-01

  textabstractJeremy Bentham (1789) was the founding father of utilitarianism, a social philosophy that stressed the importance of happiness (“the sum of pleasures and pains”). Bentham argued that policy-makers should strive for “the greatest happiness for the greatest number”. Bentham’s

 2. Een internationale bachelor Social Work : eindrapportage internationale bachelor Social Work

  NARCIS (Netherlands)

  Frank Salemans

  2006-01-01

  Vergelijkende Europese studie in opdracht van Kees van Aken, toenmalig directeur van de opleiding Social Work i.o. van de Hogeschool Zuyd, naar welke verschillende varianten er mogelijk zijn als er gesproken wordt over een Internationale Bachelor Social Work - Maastricht. Op welke manieren zijn er

 3. Een leven met rotganzen (interview met Bart Ebbinge )

  NARCIS (Netherlands)

  Kleis, R.; Ebbinge, B.S.

  2014-01-01

  Veertig jaar onderzocht Bart Ebbinge (Alterra) rotganzen. Hier in ons land, maar vooral ook op zijn vele expedities naar Siberië, waar de vogels in de zomer broeden. Op 7 april vond bij uitgeverij Atlas in Amsterdam de presentatie plaats van De rotgans, een weerslag van vier decennia studie. De

 4. Hendrik-Jan de tuinman moet eruit! : mobbing, een zaak van het hele bedrijf?

  NARCIS (Netherlands)

  Kooijman, H.; Nossent, S.; Hark, T. ter

  2005-01-01

  Wat begint als een geintje met een persoon ontaardt in pesten, intimideren of 'mobbing' door een groep collega's. Hoe voorkom je dat het zover komt? In dit artikel geven deskundigen hier, naar aanleiding van een rollenspel, hun mening over. Als belangrijkste tips komen naar voren: snel ingrijpen,

 5. testen van de Celos waterrem en het bepalen van het aftakasvermogen en het branstofverbruik van de landbouwtrekker MF-165 Mark 3; Vergelijkende proef met een schaar- en een schijvenploeg alsmede een beschrijveg met het doel meetapparatuur te testen; Verdichtings-, ruwheids- en relie͏̈fmetingen bij het rijden met een wieltrekker en een rupstrekker over de geoogste suikerrietpercelen; onderzoek naar de mogelijkheden van het mechanisch transporteren van suikerriet vanaf het veld naar de wagon

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobi, B.

  1969-01-01

  Bestand met verslagen van vier onderzoeksprojecten uitgevoerd door centrum voor landbouwkundig onderzoek in Suriname. De onderzoeken hebben betrekking op mechanische landbouwwerktuigen. In twee projecten worden landbouwwerktuigen getest. De andere twee projecten kijken specifieker naar het oogsten

 6. Archeologische verwachtingen in Westerwolde; een archeologische, bodemkundige en landschappelijke verkenning binnen de ecologische hoofdstructuur

  NARCIS (Netherlands)

  Haring, R.M.K.; Maas, G.J.; Molema, J.; Spek, T.

  2001-01-01

  Dit rapport beschrijft de landschappen binnen de ecologische hoofdstructuur van Westerwolde en de hieraan te koppelen verwachting betreffende de archeologie. Het resultaat bestaat uit een landschappenkaart en een archeologische verwachtingskaart. Tevens is een brug geslagen naar de voorgenomen

 7. Thermal energy storage. Towards optimal use of geothermal energy; Warmte- en koudeopslag. Naar een optimale benutting van bodemenergie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brinkman, I.; Aerts, R.J.J.; Brans, E.H.P. [Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn, Den Haag (Netherlands)

  2012-09-15

  When installing and exploiting thermal energy storage systems (TES), a multitude of regulations from various angles need to be taken into account. In this article, the following questions are answered: (1) which regulations are particularly relevant for TES projects, (2) how can parties involved in TES take these regulations into account, and (3) are the involved systems of laws and regulations effectively balanced? [Dutch] Bij de plaatsing en exploitatie van warmte- en koudeopslag systemen (WKO's) dient men rekening te houden met een veelheid aan regelgeving uit verschillende hoeken. De volgende vragen worden beantwoord: (1) welke regels zijn specifiek relevant voor WKO-projecten, (2) hoe kunnen de bij WKO betrokken partijen daarmee rekening houden, en (3) zijn de betrokken stelsels van wet- en regelgeving effectief en met elkaar in balans?.

 8. Motorrijders en hun helmen : een onderzoek naar de wijze van bevestiging van de kinband en naar de conditie van helmen van motorrijders.

  NARCIS (Netherlands)

  Huijbers, J.J.W.

  1988-01-01

  In a literature survey the relatively high number of crash helmets that came off during an accident, was noticed. Therefore it was decided to study this aspect in more detail. A specific literature survey into "coming off" rates and an inventarisation of the possible causes was made. From the

 9. Prototype van een Dynamisch Input Advies Systeem voor biogasinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, M.; Riel, van J.W.

  2015-01-01

  Het Dynamisch Input Advies Systeem (Dynamisch Vergisten) voor biogasinstallaties maakt gebruik van bedrijfsspecifieke procesgegevens voor de dagelijkse bijsturing van de input naar een biogasinstallatie. Het adviessysteem bestaat uit een methodiek die dagelijks de actuele invloed bepaalt van de

 10. Sustainable towards a second gas revolution. The Groningen Way; Duurzaam op weg naar een tweede gasrevolutie. De Groningen Way

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Euverink, G.J.; Van Gemert, W.J.T.; Groeneveld, M.J.W.; Stokman, F.N.; Visser, C.

  2013-10-15

  The authors suggest to give the Dutch province Groningen a pioneering role in the energy transition, in which aboveground biogas production must be stimulated, and thus natural gas reserves can be left untouched. For that, the produced gas must be transferred to 'green' gas to be able to mix it into the natural gas distribution system. The applied techniques which the authors propose are based on power-to-gas, for which a surplus of sustainably produced energy (e.g. solar and wind energy) is used to generate hydrogen from the electrolysis of water. From hydrogen and CO2 'green' gas can be produced. In addition, the authors suggest to improve green gas installations which produce gas from sewage sludge and organic waste. This can be done using biological enzymes [Dutch] De auteurs stellen voor om de provincie Groningen een voortrekkersrol te geven in de energietransitie, waarbij bovengrondse biogasproductie gestimuleerd moet worden, zodat het huidige aardgas gewoon in de bodem kan blijven zitten. Daarbij moet het gas wel worden opgewerkt tot groen gas, zodat het rechtstreeks aan het aardgasnet geleverd kan worden. De technieken die de wetenschappers daarbij voorstellen is de gebruikmaking van Power-to-gas, waarbij overtollig duurzaam geproduceerde energie, uit bijvoorbeeld zon en wind, wordt gebruikt om uit water waterstof te maken. Door die waterstof vervolgens met CO2 te verbinden, kan er er groen gas van worden gemaakt. Daarnaast stelt de denktank verbeterde groengasinstallaties voor die gas halen uit rioolslib en biologisch afval. Dit kan met behulp van biologische enzymen die zelf hoge druk opbouwen.

 11. Speuren naar het goede leven

  NARCIS (Netherlands)

  Heide, van der C.M.

  2014-01-01

  In zijn boek 'Stop deze depressie nu' constateert Nobelprijswinnaar Paul Krugman dat economen een deel van de economische crisis zijn geweest, en niet van de oplossing. Martijn van der Heide, lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer bij Hogeschool VHL, pleit er in zijn essay 'Speuren naar het

 12. Samen leven met ME/CVS : Een onderzoek naar de rol van partnersteun en ziekterepresentaties bij coping met en adaptatie aan ME/CVS.

  NARCIS (Netherlands)

  Marleen Hofman, [No Value

  2013-01-01

  Achtergrond: Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is een chronische ziekte die wordt gekenmerkt door ernstige vermoeidheid die vaak gepaard gaat met reumatische, infectieuze en neuropsychiatrische klachten. Het is een ernstig invaliderende aandoening waar tot nog toe geen genezende behandeling

 13. Parasitologisch en serologisch onderzoek naar het voorkomen van Trichinella spiralis bij Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Knapen F van; Franchimont JH; Fenigsen-Narucka U

  1987-01-01

  Onderzoek werd verricht naar het voorkomen van Trichinella spiralis infecties in een at random steekproef van 10075 nederlandse slachtvarkens. Direct parasitologisch onderzoek met behulp van een artificiele digestie methode van 20 gram diafragma materiaal en serologisch onderzoek met de enzyme

 14. Op zoek naar kattenvoer: Betrokken consument wil mooie advertenties

  NARCIS (Netherlands)

  Most, J. van der; Ketelaar, P.E.; Gisbergen, M.S. van

  2007-01-01

  Consumenten kijken langer naar online advertenties met een uitgebreide opmaak. Om een betrokken consument te overtuigen, zijn advertenties met een uitgebreide opmaak zelfs noodzakelijk. Dit blijkt uit eyetracking-onderzoek dat voor het eerst de invloed van betrokkenheid op aandacht voor online

 15. De oefenstabiele onderbeensosteosynthese : een vergelijkend onderzoek naar de waarde van de fixatie van de fractura cruris met behulp van de AO compressieplaat

  NARCIS (Netherlands)

  J. Bender (Johannes)

  1970-01-01

  textabstractFractuurgenezing is een biologisch herstelproces met een aantal mechanische aspecten. Van deze zijn er twee van groot praktisch belang, omdat zij rechtstreeks door een medische behandeling te bernvloeden zijn. Dit zijn de repositie en de immobilisering van het gebroken bot; iedere

 16. Optimalisatie algenkweek ten behoeve van een mosselhatchery

  NARCIS (Netherlands)

  Koole, M.

  2005-01-01

  Verslag van een stageopdracht in het kader van een mosselhatchery/nursery optimalisatieproject, waarbij een onderzoek is uitgevoerd naar de optimalisatie van de algenkweek. In de hatchery worden mossellarven gekweekt en die moeten gevoed worden met algen. De algen in de hatchery worden in

 17. Charging up for the future of plug-in hybrids and range extenders. An exploration of options for increased battery utilisation; Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders. Een verkenning naar mogelijkheden voor vergroten van het elektrische gebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.; Schroten, A.; Aarnink, S.

  2013-05-15

  If the full potential of plug-in hybrids and electric cars with a range extender is to be usefully exploited, it is important that these vehicles be used in battery mode as much as possible. This means that users' charging and driving behaviour needs to be positively influenced. This can be achieved through suitably designed financial incentives on the part of employers and government, further expansion of battery-charging infrastructure, and transferring knowledge on driving style. Improved driving and charging behaviour will lead to lower effective fuel consumption, reduced CO2 emissions and improved air quality. These are some of the results of this study in which it is examined how the performance of plug-in hybrids and cars with a range extender can be improved. It is the first study to look into the factors governing practical usage of such vehicles and the options available to the various parties to improve that usage. To this end a literature study was carried out and interviews were held with employers, leasing companies, trade associations, government agencies and other parties [Dutch] Om het potentieel van plug-in hybrides en elektrische auto's met een range extender te benutten is het van belang dat deze auto's zoveel mogelijk elektrisch worden gereden. Hiervoor is het nodig om het oplaad- en rijgedrag van de gebruikers positief te beïnvloeden. Dit kan door het geven van slimme financiële prikkels door werkgevers en overheid, het verder uitbreiden van de laadinfrastructuur en kennisoverdracht over rijgedrag. Een verbeterd rij- en laadgedrag zorgt voor een lager brandstofpraktijkverbruik, minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Dit staat onder meer in de studie 'Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders' van CE Delft, waarin op verzoek van de Nederlandse importeurs van Toyota en Opel is onderzocht hoe het elektrisch gebruik kan worden verbeterd. Hierin is voor het eerst gekeken naar de factoren

 18. Wetenschap op een nieuwe leest

  NARCIS (Netherlands)

  Hogeveen, S.J.

  1997-01-01

  Dit artikel gaat niet over een nieuwe astronomische ontdekking en ook niet over een nieuwe telescoop of satelliet. In dit artikel komt de astronoom zélf aan bod en kijken we naar de manier waarop hij/zij zijn/haar werk doet. Daar is de laatste jaren nogal wat in veranderd, vooral onder invloed van

 19. De Nederlandse Antillen, een bijenteeltparadijs?

  NARCIS (Netherlands)

  Beetsma, J.

  1989-01-01

  Verslag van een studiereis naar de Nederlandse Antillen in april 1977. Het doel was om de mogelijkheden voor uitbreiding van de bijenteelt te onderzoeken. Geconcludeerd wordt dat deze eilanden een paradijs voor de bijenteelt zijn; geen geafricaniseerde bij en geen varroamijt

 20. Verkennend onderzoek naar de ecologische duurzaamheid van de opfokstal van de Lankerenhof - Stalklimaat, mestkwaliteit en ammoniakemissie van een biologische opfokstal met mestdroging door een verwarmingsinstallatie

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, S.E.M.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  2010-01-01

  Pilot study into the house’s climate, air quality, ammonia emission and litter quality during the first five weeks of a rearing period at the organic rearing hen house of the Lankerenhof. The hen house was heated by warm air, which was blown over the litter. The climate of the hen house was well

 1. Van verstaan naar vertolken : een praktisch-theologische analyse van de voorbereiding van een preek of catechese over de Openbaring van Johannes

  NARCIS (Netherlands)

  Jonker, Evert Rienk

  1998-01-01

  The aim of this practical-theological study is to give an account of the transition from understanding to rendering. Those who prepare a sermon or catechetical instruction on a biblical passage enter into a process by which they effectuate a conversation, at once correlative and critical, between

 2. Athanasius van Alexandrië en zijn uitleg van de Psalmen : een onderzoek naar de hermeneutik en theologie van een psalmverklaring uit de vroege kerk

  NARCIS (Netherlands)

  Bouter, P.F. (Peter Frans)

  2001-01-01

  This study consists of an investigation into Athanasius of Alexandria’s only commentary handed down to us rather completely: Expositiones in Psalmos. On the basis of this commentary Athanasius’ hermeneutic pricniples, exegetic instruments and theological themes are brought forward. At the same time

 3. Waarom kinderen hun (pleeg)ouders bij een verbod gehoorzamen of juist niet - Een onderzoek naar de innerlijke logica van kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, Jeannette; Okma, Krista; Singer, E.

  2002-01-01

  This paper discusses the results of a study on children's perspective (called: inner logic) on disciplinary conflicts with their (foster) parents. Most children accept parental authority, but also defend their personal autonomy and loyalties to peers. Only own children (children who live by their

 4. De accumulatie van zeldzame aardmetalen in planten. Een literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Rikken MGJ; ACT

  1995-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van een literatuuronderzoek naar de accumulatie van zeldzame aardmetalen (ZA) in planten, als onderdeel van een inventariserend onderzoek naar de overdracht van ZA in de keten kunstmest - bodem - plant - vee en mens. De gehalten in planten kunnen sterk verschillen,

 5. Op weg naar een didactiek voor natuurkunde-experimenten op afstand : Ontwerp en evaluatie van een via internet uitvoerbaar experiment voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs

  Science.gov (United States)

  Engelbarts, M. B. A.

  2009-02-01

  The subject of this thesis is a developmental study on “remote experimenting” in education. It concerns the development of a remote experiment that enables pre-university students to carry out a physics experiment at a distance via the internet. Remote experiments can offer several (practical) benefits when compared to conventional experiments but the desire to exploit these benefits put special demands on the design of the experiment, since the students might be conducting the experiment without a teacher in the vicinity. As a consequence of these demands it was decided to focus on exploring the possibilities and problems of remote experiments conducted in the absence of a teacher. The research was carried out in two cycles and focused on the development of a remote experiment that could be conducted autonomously by pre-university students to measure the speed of light in several media. This should answer the global question: What should a technically, as well as didactically, well-functioning remote experiment look like? The first cycle had an explorative character. It showed that technically the experiment already functioned quite well. However, many problems were observed concerning the content, and the way the students were tackling it. This led to two categories of recommendations. Concerning the content, the material should aim at making the students more aware of what they are doing and why they are doing it and several content related problems needed to be avoided. The second category of recommendations concerned the format of the material: the design and the working method. Special attention should be paid to designing a clear structure for the website and adding interaction and control, (feedback- and reflection facilities) to activate the students and guide them through the material. In the second research cycle these recommendations were followed by designing the material within the theoretical framework of the problem posing theory. A didactical

 6. Een schijn van Voodoo. Culturele achtergronden van de handel in Nigeriaanse meisjes voor de Nederlandse prostitutie : een verkenning (vierde druk)

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van R.A.; Rasing, T.; Tellegen, N.; Binsbergen, van W.M.J.

  2006-01-01

  Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek naar de culturele achtergronden van de handel in Nigeriaanse meisjes die naar Nederland komen om in de prostitutie te gaan werken. Een belangrijke overeenkomst in de verhalen die deze meisjes de Nederlandse politie vertellen betreft de

 7. Een schijn van voodoo : culturele achtergronden van de handel in Nigeriaanse meisjes voor de Nederlandse prostitutie: een verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van R.A.; Rasing, T.; Tellegen, N.; Binsbergen, W.M.J.

  2003-01-01

  Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek naar de culturele achtergronden van de handel in Nigeriaanse meisjes die naar Nederland komen om in de prostitutie te gaan werken. Een belangrijke overeenkomst in de verhalen die deze meisjes de Nederlandse politie vertellen betreft de

 8. Dierenwelzijn in de markt : een drieluik van consumenten, retailers en belangenorganisaties in Europa

  NARCIS (Netherlands)

  Ingenbleek, P.T.M.; Binnekamp, M.H.A.; Trijp, van J.C.M.; Vlieger, de J.J.

  2004-01-01

  Dit rapport bevat in het eerste deel het resultaat van een studie naar de opvattingen van con-sumenten over dierenwelzijn en de rol die dit aspect speelt bij hun koopbeslissingen. In het tweede deel wordt ingegaan op de strategieën van detaillisten en de rol die dierenwelzijn in Nederlandse en

 9. Moeilijk plaatsbare jongeren: Een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar

  OpenAIRE

  Laan, P.H. van der; Verwers, C.; Essers, A.A.M.

  1992-01-01

  De centrale doelstelling van het onderzoek luidde: Het verkrijgen van inzicht (kwantitatief en kwalitatief) in de problemen die zich voordoen bij de plaatsing, in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel, van jeugdigen in een inrichting en de behoefte bij kinderrechters aan specifieke, al dan niet gesloten, residentiële voorzieningen. De eerste fase van het onderzoek omvatte een peiling van de omvang van de problematiek. Daarvan werd al verslag gedaan in het rapport "Wel geplaatst, maar....

 10. Hong Kong : Een studie van de huisvestingscyclus

  NARCIS (Netherlands)

  Van der Bol, R.; Van Hoof, P.; Huijbregts, R.

  1996-01-01

  Deze reis is door de drie organisatoren "Hong Kong 96" genoemd. Deze datering is inderdaad wenselijk, we hebben immers nog het Hong Kong mogen zien dat volop in de running is om een belangrijke plaats in dit deel van de wereld in te nemen. De speculaties over het hoe en wat na 1997 waren gedurende

 11. Voortijdig schoolverlaten, een gedeelde verantwoordelijkheid : evaluatie-onderzoek naar de Plusvoorziening en het VSV-beleid in Groningen

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, G.; Docter-Jansen, L.; Zeelen, J.J.M.

  2011-01-01

  Van januari tot december 2011 is vanuit de afdeling Algemeen Pedagogische Wetenschappen (vakgroep Lifelong Learning) van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen (Academie van Sociale Studies) en het Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO Groningen)

 12. Rijden onder invloed in Nederland, najaar 1991 : verslag van een onderzoek naar het alcoholgebruik van automobilisten in weekeindnachten.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M.

  1992-01-01

  In cooperation with 36 control teams of the police, SWOV Institute for Road Safety Research carried out a study into the use of alcohol by drivers in six Dutch provinces: Groningen, Gelderland, North and South Holland, and North Brabant. The investigation, executed on Friday and Saturday nights in

 13. Wie is de baas? : leiderschap gevangen in verblindend spektakel : een hermeneutisch onderzoek naar de spectaculaire elementen van leiderschap

  NARCIS (Netherlands)

  Meuleman, M.P.

  2010-01-01

  Although there are a great many studies on leadership, a dynamic society constantly demands new insights. A big social development is the expanding influence of the image culture and mass media: the arrival of television and internet has changed society dramatically. Contemporary image culture

 14. De invloed van de moedertaal op de verwerving van het Nederlands: Een onderzoek naar 13 West-Europese eerste talen

  NARCIS (Netherlands)

  Slik, F.W.P. van der

  2009-01-01

  This study reports on the impact of 13 West-European first languages spoken in 18 different language regions on the acquisition of Dutch. Results based on data from approximately 5,500 first-generation migrants, showed that the mother tongue had a considerable impact on the scores for two language

 15. Een vervolgstudie naar sociale vergevingsgezindheid : verschillende uitingen van sociale vergevingsgezindheid en de effecten van rijervaring en geregeldheid van de setting.

  NARCIS (Netherlands)

  Houtenbos, M. & Stelling, A.

  2011-01-01

  A follow-up study into social forgivingness; The different ways of expressing social forgivingness and the effects of driving experience and regulation of the setting. Social forgivingness refers to the role of road users in the prevention of crashes. The principle is defined as 'The willingness to

 16. Wie is de baas? : leiderschap gevangen in verblindend spektakel : een hermeneutisch onderzoek naar de spectaculaire elementen van leiderschap

  OpenAIRE

  Meuleman, M.P.

  2010-01-01

  Although there are a great many studies on leadership, a dynamic society constantly demands new insights. A big social development is the expanding influence of the image culture and mass media: the arrival of television and internet has changed society dramatically. Contemporary image culture offers leaders a stage to display themselves on and to increase their influence. This has radically changed leadership: leaders are more visible now than they have ever been before, though paradoxically...

 17. ‘Nationale filologieën’ en het historisch onderzoek naar disciplinevorming in de geesteswetenschappen. Een verkenning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gert-Jan Johannes

  2011-03-01

  Full Text Available The ‘National Philologies’ and the History of Discipline Formation in the HumanitiesThe start of discipline formation in the 'national philologies' (such as 'English Language and Literature', 'Germanistik', etc. is often considered to have taken place around the middle of the nineteenth century. At that time, the German philological school of scholars such as Jacob Grimm gained influence at universities all over Europe. Meticulous analysis of the oldest (medieval texts, as well as rigorous application of the methods of historical-comparative linguistics in editing these texts, became the norm and the nec plus ultra of philology. Other forms of academic and scholarly attention to national literature – e.g. the study of the history of literature in post-medieval and modern times – were from then on looked down upon as mere hobbies, made obsolete by the 'modern', 'truly scientific' methods of the German school. The case of the 'national philologies' thus seems to corroborate the common idea that discipline formation in science consists mainly of a process of specialization and differentiation. However, an overview of the history of 'Neerlandistiek' (the academic study of Dutch Language and Literature over the course of the nineteenth century suggests that the success of German School's methods was in fact but a temporary episode. In the history of 'national philologies' such as the 'Neerlandistiek', episodes of specialization seem to alternate with episodes in which the main emphasis is not on special ization but on extension of the scope, on integration of elements from other disciplines, and on reinforcement of the ties with social institutions such as the education system. Interdisciplinarity is not a new phenomenon but can already be found in the days of the discipline's origin in Holland. Back then, the first professors of 'Dutch Rhetorics' around 1800 rapidly expanded their specialist studies into the study of 'Dutch language and

 18. Moeilijk plaatsbare jongeren : Een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Laan, P.H. van der; Verwers, C.; Essers, A.A.M.

  1992-01-01

  De centrale doelstelling van het onderzoek luidde: Het verkrijgen van inzicht (kwantitatief en kwalitatief) in de problemen die zich voordoen bij de plaatsing, in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel, van jeugdigen in een inrichting en de behoefte bij kinderrechters aan specifieke, al dan

 19. ‘Anders slapen’. Evaluatie van ‘anders slapen’: een pilotonderzoek naar het effect van ‘anders slapen’ bij spanningshoofdpijn op Kwaliteit van Leven en participatie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Vlugt, Liesbeth

  2014-01-01

  Samenvatting Inleiding- (Spannings)hoofdpijn is een veelvoorkomend probleem dat van invloed is op de Kwaliteit van Leven (KvL) en participatie van mensen in het dagelijks leven. Cervicogene hoofdpijn is een vorm van spanningshoofdpijn, waarbij de oorzaak gelegen is in spanning in de nek. Elkhuizen

 20. Koriander en venkel : I. Ontwikkeling van een gaschromatografische methode voor de bepaling van petroselinezuur : II. Inventariserend onderzoek naar olie- en petroselinezuurgehalte

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, van der H.J.; Coors, R.G.; Oostrom, van J.J.; Jong, de J.

  1990-01-01

  In het kader van het DLO-programma "Plantaardige technische oliën als niemo1e landbouwgrondstoffen voor de industrie" is een gaschromatografische methode ontwikkeld voor de bepaling van petroselinezuur in koriander- en venkelzaad. Met een capillaire CP Sil 88 kolom is het mogelijk om de in koriander

 1. Wetenschapsbeoefening en belangenbehartiging: naar een nieuwe geschiedschrijving van negentiende-eeuwse medische genootschappen in de Lage Landen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joris Vandendriessche

  2014-03-01

  Full Text Available This paper provides an overview of the historiography of nineteenth-century medical societies in the Low Countries and sketches opportunities for new research. Three research traditions will be identified. The first two traditions correspond to the different reception of the concept of ‘professionalisation’ (the development of medicine into a modern profession in the Netherlands and Belgium, which resulted in different interpretations of the professional function of medical societies. The third tradition comprises the research into the advisory function of these societies and their political lobby relating to public health. As each of these research traditions discussed medical societies within their own interpretative framework, the historiographical image of nineteenth-century medical societies has also become highly fragmented. While the efforts of medical societies to build and protect their professional interests have been extensively studied, the scientific activities of these medical societies have only received limited attention. This paper suggests that a more complete analysis can be achieved by considering medical societies as research communities. From such a perspective, the scientific practices performed in medical societies can be studied in close relation to their professional functioning, thus enabling new insights into the relation between scientific and professional developments in nineteenth-century medicine.

 2. De creatieve professional : onderzoek naar creativiteit bij de opleiding SPH

  NARCIS (Netherlands)

  Han Dekker; Bruno Oldeboom; Jeroen Lutters; Mieke Steenhuis

  2015-01-01

  Voor u ligt een onderzoek naar de creatieve professional waar de opleiding SPH toe opleidt. In dit onderzoek hebben we gezocht naar krachtige voorbeelden waarin sprake was creativiteit, doorzettingsvermogen en eigentijdse en waardenvolle oplossingen voor actuele uitdagingen binnen de opleiding van

 3. Naar een nieuw Nederlands voedingspeilingsysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Ocke MC; Hulshof KFAM; Bakker MI; Stafleu A; Streppel MT; TNO Kwaliteit van Leven; CVG; TNO Kwaliteit van Leven; SIR

  2006-01-01

  Here, proposals are presented for a new system of dietary monitoring. The core of the system comprises a (semi-)continuous collection of data pertaining to the general population aged from 4 to 69 years. Separate surveys are advised for the various components made up of specific target groups,

 4. Een slimme gok? : Onderzoek naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van illegale kansspelen in Nederland vast te stellen

  NARCIS (Netherlands)

  Wilkinson, C.; Vunderink, L.; Heijden, P.G.M. van der

  2008-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de illegale kansspelen in Nederland en of er methoden zijn om per type kansspel de aard en omvang van illegale kansspelen betrouwbaar vast te stellen en of deze methoden in de praktijk haalbaar zijn, en zo ja, wat (per type kansspel) de beste

 5. Social media in het MKB-monitor : Een onderzoek naar het gebruik van sociale media door MKB-ers in Noord/Oost Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Sjoerd de Vries; Corné Winter

  2012-01-01

  In dit whitepaper vindt u de resultaten van onze jaarlijkse social media MKB-monitor. Met deze monitor doen we onderzoek naar het gebruik van sociale media in het MKB. In dit whitepaper vindt u de resultaten van de monitor en kansen voor de toekomst

 6. ADHD : Dat valt niet mee! Een onderzoek naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de kwaliteit van leven bij volwassenen met ADHD

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwsema, G.

  2006-01-01

  De aanleiding van dit onderzoek is afkomstig van de patiëntenvereniging voor volwassenen met ADHD (‘Impuls’). In samenwerking met de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG is besloten onderzoek te gaan verrichten naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de

 7. New living for elderly people. An outline of domotics and sustainability for elderly people; Het nieuwe wonen voor ouderen. Een omgevingsverkenning naar domotica en duurzaamheid voor ouderen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dries, J.; Ellen, G.J.; Den Blanken, M. [TNO Strategie, Technologie en Beleid TNO-STB, Delft (Netherlands); Maas, N. [TNO Bouw, Delft (Netherlands)

  2003-03-01

  A brief overview is given of the possibilities for elderly people to make use of domotics in order to live on one's own. The results of the title study are based on literature and other information sources. [Dutch] Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de mogelijkheden om met behulp van domotica ouderen langer zelfstandig en duurzaam te laten wonen. Binnen het begrip duurzaamheid wordt onderscheid gemaakt tussen ecologische duurzaamheid (planet), economische duurzaamheid (profit) en sociale duurzaamheid (people). Hiertoe zijn projecten, literatuur en andere informatiebronnen verzameld op het terrein van domotica, duurzaamheid en ouderen waaruit blijkt dat er, sinds domotica de laatste tien jaar actueel is geworden, al enorm veel geprobeerd en geschreven is. Met name de combinatie 'ouderen en domotica' en 'domotica en duurzaamheid' levert veel materiaal op. Zeldzamer is echter de combinatie van alledrie de elementen.

 8. Summary of a survey on the public perception of nuclear energy. Study on the social support among citizens; Samenvatting onderzoek publieksperceptie kernenergie. Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak onder burgers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolters, M.; Haufe, M.; Wendte, R.; De Jonge, J.; Merkx, P. [SmartAgent Company, Amersfoort (Netherlands)

  2009-11-15

  The aim of the title study is to obtain a representative and independent image of the conceptions and opinions among the Dutch population with regard to nuclear energy in 2009 in general and with regard to four nuclear energy scenarios from the Energy report in particular: (1a) No new nuclear power plants; (1b) no new nuclear power plants unless inherently safe; (2) Replace the Borssele plant in 2033; (3) new nuclear power plants after 2020 (in addition to replacing Borssele). The study consisted of a qualitative and a quantitative component. Moreover, part of the PQR (Partners in Quality Research) study of 2006 was replicated and supporting literature study was conducted on the state of affairs with regard to the public perception of nuclear energy and plants in other countries. [Dutch] Het doel van het titelonderzoek is het verkrijgen van een representatief en onafhankelijk beeld van de opvattingen en meningen bij de Nederlandse bevolking inzake Kernenergie anno 2009 in het algemeen, en de vier kernenergiescenario's uit het Energierapport in het bijzonder: 1a: geen nieuwe kerncentrales; 1b: geen nieuwe kerncentrales, tenzij inherent veilig; 2: Borssele vervangen in 2033; 3: nieuwe kerncentrale na 2020 (naast vervanging Borssele). Het onderzoek bestond uit een kwalitatieve en een kwantitatieve component. Tevens is (een deel van) het PQR (Partners in Quality Research) onderzoek uit 2006 gerepliceerd en is ondersteunend literatuuronderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken met betrekking tot de publieksperceptie ten aanzien van kernenergie en -centrales in andere landen.

 9. Inventariseren van de mogelijkheden voor, en testen van: een algen cultivatie systeem in een mossel hatchery; een methode voor de bepaling van paairijpheid van de mossel (Mytilus edulis)

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, A.

  2006-01-01

  Dit (afstudeer)rapport is geschreven in het kader van het afronden van de HBO opleiding Aquatische Ecotechnologie, verbonden aan de Hogeschool Zeeland. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een algen cultivatie systeem binnen een mossel hatchery/nursery te plaatsen, evenals een onderzoek

 10. A sustainable start. Towards sustainable ICT in higher education and research; Een duurzame start. Op weg naar duurzame ICT in het hoger onderwijs en onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Helmholt, K.A.; Bomhof, F.W. [TNO Informatie- en Communicatie Technologie, Delft (Netherlands)

  2011-03-15

  This document has listed a number of general considerations with regard to sustainability and addresses the more specific situation of the educational institutions: relatively large use of computer equipment and the presence of large groups of people that cannot be considered 'employees'. This document sets out to sketch a wide framework and subsequently focuses on the working environment of an I(C)T manager of a large educational institute who has been given the assignment of making ICT more sustainable. Attention is paid to questions such as: when is ICT sustainable?; how can you measure/account for the sustainability of ICT?; and what are current methods/measures for realizing sustainability of/with ICT?. [Dutch] In dit document wordt een aantal algemene overwegingen m.b.t. duurzaamheid op een rij gezet en wordt ingegaan op de specifiekere situatie waarin onderwijsinstellingen zich bevinden: het gebruik van relatief veel computerapparatuur, en de aanwezigheid van grote groepen mensen die niet als 'werknemer' beschouwd kunnen worden. Dit document begint met het schetsen van een groot kader en focust vervolgens meer in op de werkomgeving van een I(C)T-manager van een grote onderwijsinstelling die de opdracht krijgt 'de ICT duurzaam te maken'. Daarbij is aandacht besteed aan antwoorden op de volgende vragen: wanneer is ICT duurzaam?; hoe kun je de duurzaamheid van ICT meten/verantwoorden?; en wat zijn huidige methoden/maatregelen om duurzaamheid van en met ICT bereiken?.

 11. Beverratten in opmars : onderzoek naar levenskansen, effecten en bestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.; Lammertsma, D.R.

  2000-01-01

  In dit rapport zijn de resultaten neergelegd van een onderzoek naar de noodzaak voor een structurele bestrijding van de beverrat in ons land. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van gegevens en gedode dieren verzameld tijdens de in 1999 gestarte intensieve bestrijding door

 12. Op zoek naar de ideale vervanging voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, van M.A.J.S.

  2004-01-01

  Voor de productie van een kilogram vlees is gemiddeld zes kilogram plantaardig eiwit nodig. Een nogal inefficiënte verhouding, in de wetenschap dat de wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar voedsel stijgt. Daarbij wordt het milieu door de productie van vlees extra belast. Reden voor

 13. Vernieuwend auditen: een combinatie van toetsing en motivatie

  NARCIS (Netherlands)

  P.C.M. Bartels; M. Schoorl

  2013-01-01

  Wanneer een kwaliteitsmanagementsysteem net is opgezet, is het zinvol om een interne audit te beperken tot het onderzoeken of datgene wat is beschreven ook in de praktijk zo wordt uitgevoerd. Naarmate een interne audit vaker wordt gehanteerd, dient het doel te verschuiven van non-conformiteit naar

 14. Effectiviteit van een klassieke Crew Resource Management training in de Intensive Care: een gecontroleerde studie.

  NARCIS (Netherlands)

  Kemper, P.F.; Bruijne, M. de; Dyck, C. van; So, K.L.; Tangkau, P.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Achtergrond: Er is een toenemende bewustwording dat onbedoelde zorg gerelateerde schade in de gezondheidszorg vaker voortvloeit uit problemen met niet-technische vaardigheden, dan door een gebrek in technische, of klinische, vaardigheden. Dit is vooral van belang in de Intensive Care (IC), waar

 15. Referentiekader geldboetes : verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Bröring, H.E.; Uijl, M. den; Tollenaar, A.; Kwakman, N.J.M.; Keulen, B.F.

  2012-01-01

  In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Hoe wordt de boetehoogte in het bestuursrecht en het strafrecht bepaald en op welke wijze kan meer eenheid gebracht worden in de systematiek waarmee de boetehoogte wordt vastgesteld? Aan de hand van wetten (Wetboek van Strafrechtt; wetten met een

 16. “We gaan onze website niet helemaal in brochure drukken” : Een onderzoek naar de archiveringspraktijk van websites en social media bij provincies

  NARCIS (Netherlands)

  Mulder, Trix; Paapst, Mathieu; van der Waaij, Hilde

  Decentrale overheden maken steeds meer gebruik van websites en van social media om hun inwoners in te lichten over allerlei relevante zaken. Er is daarbij niet alleen sprake van een toenemend gebruik, maar ook worden websites regelmatig aangepast en soms zelfs compleet vervangen. Steeds vaker werpt

 17. Relaties in de klas: een multi-level onderzoek naar voorspellers van de leerkracht-leerling relatie en peer relaties op individueel en klasniveau.

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwboer, A.G.W.; van Tuijl, C.

  2017-01-01

  Dit artikel levert een bijdrage aan het verklaren van verschillen in peer relaties en leerkracht – leerling relaties rekening houdend met de geneste structuur van de gegevens. Geba- seerd op twee typen informanten (leerlingen en leerkrachten) en twee leeftijdsgroepen (bovenbouw basisonderwijs en

 18. "Hoe word ik een future proof marketeer?" : De marketing professional in de circulaire economie

  NARCIS (Netherlands)

  drs Petra Driessen

  2015-01-01

  In dit rapport is verslag gedaan van explorerend onderzoek naar de geldigheid van de opleidingscompetenties van Commercieel Management, bij een overgang van lineair naar circulair economisch model. Daarbij is vooral gezocht naar de eventuele gevolgen op het gebied van de marketingfunctie (marketing,

 19. Onderzoek naar radioactieve objecten en mogelijk contaminatie hiervan in het Museum Boerhaave te Leiden

  NARCIS (Netherlands)

  Kuile; C.R.ter; Glastra; P.; Dongen; R.van

  1985-01-01

  In het Boerhaave Museum te Leiden is door het Laboratorium voor Stralingsonderzoek van het RIVM een onderzoek uitgevoerd naar opgeslagen museummateriaal en een mogelijke contaminatie hierdoor van het museumgebouw. Uit het onderzoek bleek dat de besmetting ver beneden de toegestane norm ligt. Een

 20. Tussen stad en stedebouw, ontwerpen op weg naar 2015

  OpenAIRE

  Klaasen, I.

  1990-01-01

  De voorliggende publikatie is samengesteld ter begeleiding van een stedebouwkundige manifestatie die elementen in zich verenigt 'bien étonnés de se trouver ensemble'. De directe aanleiding was de viering - met een blik vooruit naar het jaar 2015 - van het 55-jarig bestaan van de Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen (BNS). Daaraan gekoppeld is een presentatie van de Faculteit der Bouwkunde TU Delft die met de benoeming van twee hoogleraren stedebouwkundig ontwerpen de renaissance van de ople...

 1. Naar een toekomstbestendige m.e.r., lessen uit 25 jaar m.e.r. in Nederland en een verkenning van kansen en bedreigingen voor de m.e.r. in de nabije toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Runhaar, H.A.C.; Arts, E.J.M.M.; Laerhoven, F.S.J. van; Driessen, P.P.J.

  2011-01-01

  In 2011 is het 25 jaar geleden dat er in Nederland een wettelijke regeling voor milieueffectrapportage (m.e.r.) door het Parlement werd aangenomen, die op 1 september 1987 van kracht werd met de inwerkingtreding van het Besluit m.e.r. In de loop van de tijd heeft de m.e.r.-regelgeving

 2. Towards a more sustainable heat supply for the built environment in 2050; Naar een duurzamere warmtevoorziening van de gebouwde omgeving in 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Wijngaart, R.A.; Folkert, R.J.M.; Elzenga, H.E.

  2012-04-15

  To curb the CO2 emission of the built environment, a combination of building and environment oriented measures is most efficient. Together, they can reduce the CO2 emission with 15 to 30 per cent. This has financial benefits and leads to larger CO2 reduction in 2050 compared to measures focusing on buildings alone such as insulation or more efficient heating or on environment oriented measures (such as waste heat, geothermal or thermal energy storage) [Dutch] Om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving te beperken, is een combinatie van gebouw- en gebiedsmaatregelen het meest efficient. Samen kunnen ze voor 15 tot 30 procent minder CO2-uitstoot zorgen. Het is financieel voordelig en levert in 2050 een grotere CO2-reductie op dan het nemen van alleen gebouwmaatregelen zoals isolatie of efficientere verwarmingsinstallaties of alleen gebiedsmaatregelen (zoals restwarmte, geothermie of warmte-koudeopslag)

 3. Thermal sludge treatment. Pilot project on the possibilities and marginal conditions; Thermische slibontsluiting. Pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berkhof, D.; Koornneef, E.; Janus, H. [Royal Haskoning DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  As part of the agreements within the framework of the Dutch Green Deal between Water Boards and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (ELI) a research program has been set up which addresses the implementation of new developments that can improve energy efficiency in the treatment of waste water. Attention is paid to supercritical gasification, supercritical oxidation and conventional gasification. The study on conventional gasification is split into two phases: research into the economic feasibility in combination with TDH (thermal pressure hydrolysis) and drying, and next to that a pilot plant. This report concerns phase 2: pilot projects on thermal sewage treatment [Dutch] Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen en het ministerie van ELI is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie efficientie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar superkritische vergassing en oxidatie en naar conventionele vergassing. De studie naar conventionele vergassing is gesplitst in 2 fasen: onderzoek naar de economische haalbaarheid in combinatie met TDH (thermische druk hydrolyse), en drogen en daarnaast een onderzoek op pilot plant/praktijkschaal. In de onderhavige rapportage wordt fase 2, het onderzoek op pilot plant/praktijkschaal naar thermische slibontsluiting (TSO) beschreven.

 4. Perspectief van eiwitrijke krachtvoedergewassen voor rosékalveren: een deskstudie = Prospects for protein-rich crops as concentrates substitutes for pink veal calves: a desk study

  NARCIS (Netherlands)

  Gotink, G.J.

  2003-01-01

  Bij de wijziging van de Meststoffenwet (september 2000) hebben rosékalveren eigen forfaitaire N-normen gekregen. Als vervolg hierop zullen naar verwachting rosé vleeskalverbedrijven met een verfijnde mineralenaangifte worden geconfronteerd. Via managementmaatregelen kan de kalverhouder het

 5. Homeopathie, een oplossing voor kalverdiarree!

  NARCIS (Netherlands)

  Ellinger, L.; Baars, E.; Baars, T.; Eekeren, van N.J.M.

  2006-01-01

  Door verschillende veehouders, binnen en buiten het project Bioveem, en door studenten van agrarische hogescholen is onderzoek gedaan naar het gebruik van homeopathische middelen bij de preventie en de behandeling van kalverdiarree. Het rapport geeft een verslag van de ervaringen die de veehouders

 6. LNG, een ontwikkeling in beweging

  NARCIS (Netherlands)

  Wensink, M.W.; Rosmuller, N.

  2014-01-01

  Wereldwijd wordt gezocht naar alternatieven voor de huidige fossiele brandstoffen die duur en milieubelastend zijn. Eén van deze alternatieven is vloeibaar aardgas ofwel LNG (Liquefied Natural Gas). In Nederland is inmiddels een aantal tankstations voor LNG gerealiseerd, onder andere in Zwolle,

 7. Werkt een 'Robin Hood' beleid?

  NARCIS (Netherlands)

  R.A. de Mooij (Ruud); A.L. Bovenberg (Lans); F. van der Ploeg (Ploeg)

  1994-01-01

  textabstractEen verschuiving in de belastingdruk van de lagere arbeidsinkomens naar het middenkader heeft volgens het model MIMIC van het CPBpositieve effecten op de werkgelegenheid. Dit hangt vooral samenn met het loonmatigende effect van hogere marginale tarieven in het model. Echter, MIMIC houdt

 8. 'Grote jukebox' of een 'hogergrijpend programma ? De (omroep)politieke strijd over een derde radiozender

  NARCIS (Netherlands)

  Vahl, Rutger

  1998-01-01

  textabstractHilversum 3 heeft in het publieke omroepbestel altijd een intrigerende rol gespeeld. Zelfs al voordat de zender er was. Plannen voor een derde radiozender waren speelbal in de omroepkwestie. Onderzoek naar de totstandkoming van Hilversum i geeft inzicht in die omroepkwestie, en laat

 9. Koude douche tijdens de marathon : Een eenvoudige interventie voor een betere prestatie?

  NARCIS (Netherlands)

  Levels, K.; Tiemessen, I.

  2010-01-01

  Tijdens de marathon ven Eindhoven op 11 oktober 2009 er door TNO onderzoek gedaan naar een mogelijk positief effect van het koelen vaon hardlopers op de loopsnelheid. Het is namelijk bekend dat de efficiëntie van een hardloper afneemt als hij het warm krijgt. Kunnen koude douches dit voorkomen?

 10. Een phytochemische en pharmacologische studie van Herba Leonuri Cardiacae

  NARCIS (Netherlands)

  Haag, Johan Bernard

  1942-01-01

  In de laatste jaren zijn er in een aantal buitenlandse tijdschriften verschillende mededeelingen gedaan over het kruid van Leonurus cardiaca L. Het zou een gunstige werking uitoefenen bij epilepsie, prostaathypertrophie, ziektetoestanden tengevolge van het klimakterium en vooral bij hartkloppingen

 11. Gewoon gaaf : een onderzoek naar potiële effectiviteit van interventies ter bevordering van de mondgezondheid van de Nederlandse jeugd

  OpenAIRE

  Verlinden, D.A.; Schuller, A.A.; Verrips,G.H.W.

  2012-01-01

  Cariës is de meest voorkomende, irreversibele aandoening bij kinderen. Van de vijfjarige kinderen in Nederland had in 2005 ruim de helft cariëservaring. De omvang van het probleem en de gevolgen voor het kind en de maatschappelijke context die daaruit voortvloeien, vragen om investeringen in de preventie van cariës. Er bestaat geen overzicht van kwaliteit en potentiële effectiviteit van interventies in Nederland gericht op de preventie van cariës bij kinderen. Dit rapport beschrijft een onder...

 12. Daderanalyse woninginbrekers : Onderzoek naar criminogene kenmerken van verdachten van woninginbraken in de gemeente Utrecht, aangehouden in de periode 2011-2013. Deel 1: Daderanalyse

  NARCIS (Netherlands)

  Dr Andrea Donker; Derk Alkema; Anita Verstrate; Yoni Shem-Tov

  2014-01-01

  Dit is de eerste onderzoeksrapportage van het onderzoek naar daderanalyse van woninginbrekers. In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van een eerste verkenning naar de mogelijkheden te komen tot een categorisering van verdachten van woninginbraak. Dit project is uitgevoerd in opdracht

 13. Weer aan 't werk: reïntegratie van langdurig zieken en Wao'ers bij een groot bedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Haselen, D.A. van; Lenshoek, D.E.; Dijk, F. van; Boer, S. de; Hellinga, P.; Koffeman, C.

  1988-01-01

  Dit rapport bevat een verslag van een onderzoek naar de reïntegratie van WAO'ers en langdurig zieken bij een groot bedrijf. De doelstelling van het onderzoek was tweeledig: 1. inzicht verwerven in omstandigheden of factoren die reïntegratie in positieve of negatieve zin beïnvloeden; 2. een methode

 14. Ultraviolet Dose Maps of Europe ; A Remote Sensing/GIS Application for Public Health and Environmental Studies

  NARCIS (Netherlands)

  Bordewijk JA; de Woerd HJ; LLO

  1996-01-01

  In een proefproject werden remote sensinggegevens van de atmosfeer gebruikt ten behoeve van een studie naar de effecten van veranderingen in de hoeveelheid ultraviolette straling (UV) aan het aardoppervlak en de daaruit resulterende extra risico's voor mens en milieu. Het gepresenteerde model

 15. Waterbeheer tussen crisis en vernieuwing : een studie naar vernieuwingsprocessen in de sturing van regionaal waterbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Slobbe, van E.

  2002-01-01

  Research relevance and objective

  The historic development of Dutch water management can be described through the analysis of paradigms governing the management of waters. The period of reclamation of huge peat and clay

 16. Zeeuwse akkerbouw tussen verandering en continuiteit : een sociologische studie naar diversiteit in landbouwbeoefening, technologieontwikkeling en plattelandsvernieuwing

  NARCIS (Netherlands)

  Wiskerke, J.S.C.

  1997-01-01

  INTRODUCTION(Chapter 1)

  In agricultural science, farming is often seen as an activity guided by the 'iron' laws of nature or by the 'iron' laws of economy. In this book I take a different position. Farming is considered to be a

 17. Bartholomeus van der Helst (1613-1670): een studie naar zijn leven en zijn werk

  NARCIS (Netherlands)

  van Gent, J.F.J.M.

  2011-01-01

  Bartholomeus van der Helst was a leading portrait painter in the Northern Netherlands in the 17th century. This monograph reconstructs his career and his circle of patrons based on the surviving works and documents. Van der Helst was born in Haarlem around 1613. In the early 1630s he moved to

 18. Vormen van subsidiariteit : een historisch-comparatistische studie naar het subsidiariteitsbeginsel bij pand, hypotheek en borgtocht

  NARCIS (Netherlands)

  Koops, Egbert

  2010-01-01

  In several continental Western European legal systems, a person may be liable in person or through his property for payment of a debt which is not his. Both personal surety and a pledge which has been alienated by its owner come to mind. Under such circumstances, the question rises whether a

 19. Water beheren en communiceren : een studie naar het publieke draagvlak voor het waterbeheer in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Lijklema, S.

  2001-01-01

  Nowadays, information and communication with the public are self-evident for water authorities. Its aim is often formulated as 'creating or strengthening public support' for water management or for the water authorities. A lot of time and money is being spent on this, while the necessity of

 20. Zeeuwse akkerbouw tussen verandering en continuiteit : een sociologische studie naar diversiteit in landbouwbeoefening, technologieontwikkeling en plattelandsvernieuwing

  OpenAIRE

  Wiskerke, J.S.C.

  1997-01-01

  INTRODUCTION(Chapter 1)

  In agricultural science, farming is often seen as an activity guided by the 'iron' laws of nature or by the 'iron' laws of economy. In this book I take a different position. Farming is considered to be a socio-technical practice. This position implies a specific role for rural sociology within the field of agricultural sciences. Rural sociology is not the social part of agricultural science. Instead it should be...

 1. Zorg; wie doet er wat aan : een studie naar zorgarrangementen van ouderen

  NARCIS (Netherlands)

  Luijkx, K.G.

  2001-01-01

  As a result of fertility decline and increasing life expectancy, the age structure of the Dutch population is changing, with a larger proportion and number of elderly persons and declining proportions and numbers of younger adults. Hence, the number of people in need of care is growing.

 2. Christenen en de dood: Een studie naar het ontstaan van de christelijke catacomben te Rome

  NARCIS (Netherlands)

  Jonckheere, R.M.G.

  2006-01-01

  This Ph.D. dissertation addresses the question of whether the famous catacombs of Rome are a Christian invention. Traditionally archaeologists believe this to be the case. Recently, however, the idea that the catacombs are a typically Christian invention, has been questioned on the basis of a new

 3. Balancing explicit with general information and realism with hope: communication at the transition to palliative breast cancer care = De balans tussen expliciete versus algemene informatie en realisme versus hoop: communicatie tijdens de overgang naar de palliatieve fase van borstkanker.

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, L.M. van

  2013-01-01

  Expliciete informatie over de levensverwachting en geruststellende opmerkingen over blijvende begeleiding kunnen helpen de klap van een slechte diagnose bij kanker op te vangen. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL naar communicatie tijdens een slechtnieuwsgesprek over borstkanker, waarop Liesbeth

 4. A pilot study to investigate nitrate and nitrite kinetics in healthy volunteers with both normal and artificially increased gastric pH after sodium nitrate ingestion

  NARCIS (Netherlands)

  Colbers EPH; Hegger C; Kortboyer JM; Meulenbelt J; NVIC

  1996-01-01

  Door de afdeling Medische Toxicologie van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het RIVM is een pilot-studie uitgevoerd naar de kinetiek van nitraat en nitriet na een orale dosis van 10 mg natriumnitraat per kg lichaamsgewicht aan acht gezonde vrijwilligers ( vier mannen en vier

 5. Ze krijgen er niet genoeg van! Jongeren en gaming, een overzichtsstudie

  OpenAIRE

  De Pauw, Evelien; Pleysier, Stefaan; Van Looy, Jan; Bourgonjon, Jeroen; Rutten, Kris; Vanhooven, Steven; Soetaert, Ronald

  2008-01-01

  Computergames staan onmiskenbaar en in toenemende mate in de belangstelling. Games zijn sedert hun ontstaan, ondertussen ongeveer 40 jaar geleden, van een subcultureel nicheproduct geëvolueerd naar een mainstream cultuurproduct met een breed doelpubliek. De game-industrie is in diezelfde periode wereldwijd uitgegroeid tot een gezonde, hoogtechnologische sector met stijl groeiende omzetcijfers, die op vele vlakken de vergelijking met de muzieken filmindustrie kan doorstaan. De release van een ...

 6. Antiperinucleaire factor; een nieuwe serologische reactie voor de diagnostiek van reumatoide arthritis

  NARCIS (Netherlands)

  Nienhuis, Roelof Lydius Fokke

  1965-01-01

  SAMENVATTING In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven dat werd verricht naar de aard en het voorkomen van een tot dusver onbekende factor in het serum van bepaalde patienten, In hoofdstuk I wordt een overzicht gegeven van de gebruikte methoden en materialen. De uitvoering van de

 7. Energieverbruik en de geluidsemissie van een hybride truck

  NARCIS (Netherlands)

  2001-01-01

  In opdracht van de Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu (de Novem) is door de HTS Autotechniek een onderzoek uitgevoerd naar het energieverbruik en de geluidsemissie van een hybride truck. Deze truck is eigendom van de firma Gebr. Veldhuizen en wordt gebruikt voor het transport van de

 8. Focus op klantenervaring. Tips voor een succesvolle omnichannelstrategie

  NARCIS (Netherlands)

  Ploos van Amstel, W.

  2014-01-01

  "Als studenten mij komen vertellen dat ze een job willen in de e-commercelogistiek, dan wens ik ze heel veel succes toe". Met die uitspraak komt Walther Ploos van Amstel meteen duidelijk dat het pad naar een bloeiende e-commercebusiness niet bepaald over rozen gaat. Bedrijven die denken dat ze

 9. Psychologische functieleer en cognitieve ergonomie: een Siamese tweeling?

  NARCIS (Netherlands)

  Verwey, Willem B.

  2004-01-01

  Ooit zijn cognitieve ergonomie en psychologische functieleer samen ontstaan uit vragen naar de mentale mogelijkheden en beperkingen van de mens. Echter, deze onderzoeksgebieden blijken uit elkaar te groeien en dat is een verlies voor beide gebieden. Deze stelling wordt aan de hand van een aantal

 10. Bezinkingsplankton in een waterbloei van Euglena pisciformis Kleba

  NARCIS (Netherlands)

  Schroevers, P.J.

  1968-01-01

  Op 5 april 1965 werd door de Visserij-Inspectie te Utrecht gemonsterd in de Bergse Plas, gemeente Rotterdam, naar aanleiding van een vissterfte, die in deze plas geconstateerd was. Het water was zeer groen van kleur, Bij nader onderzoek bleek sprake te zijn van een bloei van Euglena pisciformis

 11. Opschonen wijken : verslag van een proef in de Drentse veenkolonien

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1983-01-01

  Verslag van het opschonen van 11 wijken (een wijk is een zijvaart in veenderijen, oorspronkelijk gegraven voor het vervoer van turf naar het hoofddiep) in het waterschap De Veenmarken, waarbij verschillende machines en werkmethoden bij het opschonen en verwerken van uitkomende specie zijn beproefd,

 12. Een ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride in water

  NARCIS (Netherlands)

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; Neele J; LAC

  1998-01-01

  Dit rapport bevat resultaten van het onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride, acetaat en formiaat in diverse waterige milieu's. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode

 13. Towards a broader weighing and regulating framework for investments in interconnectors. The societal cost benefit analysis; Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijm, J.P.M.; Welle, A.J. van der [ECN Policy Studies, Petten (Netherlands); Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V. [SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  2013-04-15

  Interconnectors that link national grids are important for further integration of the European electricity grid. Against this background, the main question of this study is as follows: What does a broadened assessment and regulatory framework for investments in interconnectors look like which secures optimal contribution of these investments to the social welfare of the involved countries? To answer this question, the broadened assessment framework is developed first, i.e. the Social Cost-Benefit Analysis (SCBA). Next, the implications for the regulatory framework are analysed with regard to the following three aspects: (1) cost allocation, (2) network planning, and (3) efficiency versus investment incentives. Finally, a case study is conducted of a 'fictitious but realistic' investment project in interconnection to illustrate how certain social effects from the developed SCBA framework can be practically and concretely established [Dutch] Interconnectoren voor de verbinding tussen nationale netwerken zijn belangrijk voor de verdere integratie van het Europese elektriciteitsnetwerk. In het huidige afwegingskader worden investeringsbeslissingen ten aanzien van interconnectoren in Nederland genomen door de nationale netwerkbeheerder, TenneT, na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken (EZ), gebaseerd op een advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Binnen dit kader baseert TenneT zijn investeringsbeslissingen in het bijzonder op de kosten en handelseffecten van de interconnector. Een belangrijke beperking van dit kader is dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan andere overwegingen en (externe) effecten, zowel positief als negatief, zoals de effecten op meer marktintegratie en concurrentie, de voorzienings- en leveringszekerheid van elektriciteit, de inpassing van duurzame elektriciteit in het net, milieueffecten, de effecten op netwerkcongestie en op investeringen in nieuwe productiecapaciteit. De vraag is nu hoe zowel

 14. Naar continuïteit en samenhang in de begeleiding tijdens het justitietraject

  NARCIS (Netherlands)

  Lonieke Casteleijn; Jaap Van Vliet; Drs Donnalee Heij; Drs. Anneke Menger; Laurens de Croes; dr René Butter

  2012-01-01

  Maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in het reclasseringswerk maken de vraag naar een samenhangende werkwijze en continuïteit in de begeleiding actueel. Het lectoraat heeft wraparound care geïntroduceerd als mogelijk antwoord op deze vraag. Wraparound care is een meta-methodiek: het is

 15. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B -

 16. Final report of a quantitative survey on the public perception of nuclear energy. Study on the social support among citizens; Eindrapportage kwantitatief onderzoek publieksperceptie kernenergie. Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak onder burgers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolters, M.; Haufe, M.; Wendte, R.; De Jonge, J.; Merkx, P. [SmartAgent Company, Amersfoort (Netherlands)

  2009-11-15

  The aim of the title study is to obtain a representative and independent image of the conceptions and opinions among the Dutch population with regard to nuclear energy in 2009 in general and with regard to four nuclear energy scenarios from the Energy report in particular: (1a) No new nuclear power plants; (1b) no new nuclear power plants unless inherently safe; (2) Replace the Borssele plant in 2033; (3) new nuclear power plants after 2020 (in addition to replacing Borssele). The study consisted of a qualitative and a quantitative component. In this report the quantitative study is reported. Moreover, part of the PQR (Partners in Quality Research) study of 2006 was replicated and the desk research with regard to the public perception of nuclear energy in other countries. The results of the qualitative study are included in the Report on Qualitative Research of the Public Perception of Nuclear Energy. [Dutch] Het doel van het titelonderzoek is het verkrijgen van een representatief en onafhankelijk beeld van de opvattingen en meningen bij de Nederlandse bevolking inzake Kernenergie anno 2009 in het algemeen, en de vier kernenergiescenario's uit het Energierapport in het bijzonder: 1a: geen nieuwe kerncentrales; 1b: geen nieuwe kerncentrales, tenzij inherent veilig; 2: Borssele vervangen in 2033; 3: nieuwe kerncentrale na 2020 (naast vervanging Borssele). Het onderzoek bestond uit een kwalitatieve en een kwantitatieve component. In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het kwantitatieve onderzoek. Het rapport bevat ook de uitkomsten van de replicatie van het PQR (Partners in Quality Research) onderzoek uit 2006 en de uitkomsten van het deskresearch naar de publieksperceptie van kernenergie in andere landen. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek zijn te vinden in de Rapportage Kwalitatief Onderzoek Publieksperceptie Kernenergie.

 17. Afvoer van gewasresten ter beperking van stikstofverliezen: bureaustudie naar de effecten op de stikstofbalans, mineralisatie en organische stof

  NARCIS (Netherlands)

  Ruijter, de F.J.; Postma, R.

  2004-01-01

  In deze bureaustudie is gekeken naar het effect van afvoeren van gewasresten op organische stof, stikstofmineralisatie en bemesting. Als maat voor de stikstofverliezen naar het milieu wordt het stikstofoverschot op de balans gebruikt. Aan de hand van een voorbeeldbedrijf met de gewassen sla,

 18. Het ontwerpen van blended learning binnen Fontys Hogescholen : Wat is er vanuit de literatuur bekend over blended learning en hoe dit een positieve bijdrage kan leveren aan de leerresultaten van de student?

  NARCIS (Netherlands)

  Danielle Quadakkers

  2015-01-01

  Dit paper is het eindproduct van leerarrangement 1 (Zin in Leren) van de HBO masteropleiding Leren en Innoveren. Het is een literatuurstudie naar blended learning en hoe blended learning kan bijdragen aan een beter leerresultaat van de student.

 19. Onderzoek naar de chemische en microbiologische kwaliteit van zachte kaas

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond, van H.J.; Bakker, R.; Boeyen, P.; Coors, R.; Hakemulder, W.; Labrijn, J.; Herstel, H.

  1993-01-01

  Voor Konsumenten Kontakt zijn in augustus en september 1992 zevenenveertig monsters zachte kaas (Brie en Camembert) chemisch en microbiologisch onderzocht. Het chemisch onderzoek bestond uit het bepalen van de gehaltes aan vocht en vet. Het microbiologische gedeelte bestond uit een onderzoek naar de

 20. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 1. Lupineveredeling voor kalkrijke bodems : onderzoek naar perspectiefvolle lijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, E.; Prins, U.

  2013-01-01

  Lupine (Lupinus spp) trekt belangstelling van zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer, maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand-)grond geteeld

 2. Verslag Nationale Cyber Security Strategie 2 : Van bewust naar bekwaam

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2014-01-01

  Op 28 oktober 2013 werd de tweede Nationale Cyber Security Strategie (NCSS 2) uitgebracht, twee en een half jaar na de eerste. De strategische focus verschuift van publiek-private samenwerking naar publiek-private participatie en strategische samenwerking. De nieuwe strategie beoogt dat, Nederland

 3. Circulair bouwen en wonen : Op naar de recyclebare leasewoning?

  NARCIS (Netherlands)

  Van Bueren, E.M.

  2015-01-01

  De verwachtingen van de circulaire economie zijn hooggespannen. Hoewel dit concept aanvankelijk vooral in verband werd gebracht met consumer goods, wordt het meer en meer toegepast op processen en producten van bouwen en wonen, op zoek naar een verbetering van de stad. Deze beweging kan worden

 4. Johann Sebastian Bach en zijn musici in de beide hoofdkerken te Leipzig : Een onderzoek naar hun rol, inzet en opstelling in het algemeen en naar de continuogroep en de daarin participerende instrumenten in het bijzonder

  NARCIS (Netherlands)

  Bijma, R.J.

  2017-01-01

  The study is devoted to Johann Sebastian Bach and his musicians in Leipzig’s two main churches, and to the question to which extent current opinions in musicology regarding historically-informed practice are actually correct. The core of Bach’s first Sunday choir in Leipzig consisted of the eight

 5. Turgot en Smith; een paar apart

  NARCIS (Netherlands)

  Hoyng, A.C.

  2011-01-01

  Anne-Claire Hoyng deed onderzoek naar het boek The Wealth of Nations van Adam Smith (1723-1790). Ze concludeert dat Smith voor het schrijven van zijn boek een werk van de Fransman Anne-Robert Jacques Turgot (1727-1781) als inspiratiebron gebruikte (Réflexions sur la Formation et la distribution des

 6. De effecten van een eliminatiedieet op spanningshoofdpijn en migraine: een gerandomiseerd onderzoek

  OpenAIRE

  Lugard, Eveline

  1997-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft een onderzoek naar het optreden van spanningshoofdpijn en migraine voor en na de eliminatie van bepaalde onderdelen uit de voeding. Zowel in de vakliteratuur als in de lekenpers, wordt migraine onder meer in relatie gebracht met het gebruik van bepaalde voedingsmiddelen. Zo wordt wel verondersteld dat chocolade, rode wijn en kaas een migraine-aanval kunnen uitlokken. Toch blijkt uit bestudering van de vakliteratuur, dat deze relatie geenszins vast staat...

 7. Onderzoek bij Nederlandse festivals. : Een methodische en statistische verantwoording en analyse.

  NARCIS (Netherlands)

  Jelke de Boer; Michiel Rovers; Rogier Brussee

  2012-01-01

  De directe aanleiding voor het onderzoek naar festivalbeleving in 2009 was een vraag van de organisatie van het festival Highlands in Amersfoort aan het Crossmedialab. Men wilde weten hoe bezoekers het festival ervoeren en waardeerden. Dit sloot ook aan bij de onderzoekslijn naar de invloed van

 8. Het geslacht van de kandidaat als heuristisch stemmotief : Een onderzoek naar het effect van politieke sofisticatie en electorale context op gender-based stemgedrag

  NARCIS (Netherlands)

  de Leeuw, S.

  2017-01-01

  In this paper, I study gender-based voting behavior in the Belgian proportional electoral system. In particular, I investigate two possible causes for why voters experience the need to simplify their voting decision by using a gender-cue. First, in line with the findings of previous studies, I find

 9. ‘School, waar?’ : Een onderzoek naar de betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap, 1790-1990.

  NARCIS (Netherlands)

  Tijsseling, Corrie|info:eu-repo/dai/nl/284183644

  2014-01-01

  This study investigates the cradle of the Dutch deaf community, that is: the education of the deaf as it was carried out in Dutch deaf institutes. The education of the deaf in the Netherlands was organised along religious boundaries, within the pillarized Dutch society. The focus of this study is

 10. Vroegtijdige beëindiging van het onderzoek naar het nut van trombofilietests bij een eerste veneuze trombo-embolie: het NOSTRADAMUS-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Cohn, D. M.; Middeldorp, S.

  2008-01-01

  The NOSTRADAMUS study (ISRCTN07836779) was prematurely terminated due to low inclusion rates. There were several causes for this low inclusion: delay of approval by medical ethics committees, competition with industry-initiated intervention studies with a higher financial compensation, and the lack

 11. Samenstelling van een neuropsychologische testbatterij voor onderzoek naar de rijgeschiktheid van ouderen met cognitieve functiestoornissen : verantwoording van de keuze voor de onderdelen van de testbatterij.

  NARCIS (Netherlands)

  Doumen, M.J.A. & Davidse, R.J.

  2012-01-01

  Composition of a neuropsychological test battery for the study of the fitness to drive of elderly people with cognitive function impairments; Justification of the choices made for the different parts of the test battery. The goal of the study ‘Fitness to drive with cognitive impairments’ (FitCI) is

 12. Power line policy in practice. A pilot study; Hoogspanningslijnenbeleid in de praktijk. Een pilotonderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kelfkens, G.; Pruppers, M.J.M.

  2008-07-01

  which individuals can influence a municipality's decision on power line placement. [Dutch] Uit een quick scan van het RIVM onder twaalf gemeenten met hoogspanningslijnen in de provincie Utrecht blijkt dat de helft van deze gemeenten niet op de hoogte is van het VROM-advies voor hoogspanningslijnen. Gemeenten waar de hoogspanningslijnenproblematiek speelt, zijn over het algemeen wil van het beleid op de hoogte. Onder druk van verontruste burgers nemen zij vaak strengere maatregelen dan wordt geadviseerd, bijvoorbeeld door maatregelen voor bestaande situaties te treffen of door een vastgesteld woningbouwplan uit te stellen. Geen van de geinterviewde gemeenten heeft een duidelijk aanspreekpunt om hun inwoners over hoogspanningslijnen te informeren. Internationaal epidemiologisch onderzoek wijst op een mogelijk verhoogd risico op leukemie bij kinderen die in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wonen. Eind 2005 heeft VROM een beleidsadvies hierover naar gemeenten, provincies en netbeheerders gestuurd. Het ministerie wil voorkomen dat kinderen in nieuwe situaties langdurig aan magnetische velden van bovengrondse hoogspanningslijnen worden blootgesteld. VROM adviseert daarom in nieuwe situaties een zone bij de hoogspanningslijnen vrij te houden van woningen, scholen en kinderdagverblijven. Het advies richt zich op het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen. Omdat een dergelijke procedure jaren duurt, kan nu, ruim twee jaar nadat het advies is ingevoerd, nog niet worden beoordeeld of het succesvol is. De quick scan vond plaats in opdracht van de VROM-Inspectie Regio Noord-West, die wil achterhalen welke rol het VROM-advies binnen gemeenten speelt en welke invloed burgers op het hoogspanningslijnenbeleid uitoefenen.

 13. Onderzoek naar het voorkomen van dioxinen in de Nederlandse atmosfeer. Deel V: Samenvatting, evaluatie en conclusies van een surveillance-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Jong APJM de; Jaarsveld JA van; Bolt-Moekoet A; ; LOC

  1996-01-01

  The results of a field study on the occurrence of airborne dioxins in the Netherlands have been described. Sampling was performed at four representative locations across the country. Air samples of about 1000 m3 (60 h) were collected during trials of a few weeks or months and selection for analysis

 14. De bodemgesteldheid van de IJpolders en een onderzoek naar het verband tussen de bodem en de suikerbietenopbrengst in de Haarlemmermeer en de IJpolders in het jaar 1949

  NARCIS (Netherlands)

  Gueray, A.R.

  1951-01-01

  A soil survey in the Y-polders was combined with studies of yield of sugarbeet on different soils. Subsoil differences were shown to be the most important factor. Topsoils in the Y-polders proved to be uniform in composition and to consists of young Ysselmere clay (underwater deposits) with a lutum

 15. ‘Neem liever een Spaans spel’. Nieuw onderzoek naar het Spaanse toneel op de Noord- en Zuidnederlandse planken in de zeventiende eeuw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolanda Rodríguez Pérez

  2016-12-01

  Full Text Available This article forms the introduction to this special issue on the influence of Spanish theatre on the Golden Age Low Countries. It puts the case studies presented in this issue into a broader theoretical and historical perspective, highlighting connections and differences and proposing further research questions.

 16. Materiele cultuur en levensstijl : een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw : de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant

  NARCIS (Netherlands)

  Schuurman, A.J.

  1989-01-01

  Using probate inventories as a source, this study describes the development of the material culture of the household in the Dutch countryside in the nineteenth century in three regions: the Zaanstreek, eastern Groningen, eastern Brabant. During the century a trend towards greater

 17. Verdikken en geleren : een fysisch chemisch onderzoek naar de invloed van polymeren op de reologie van waterige systemen als model voor levensmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Beltman, H.

  1975-01-01

  The purpose of this study was to determine the influence of some molecular properties on the thickening and gelling ability of a number of hydrophilic polymers. Thickening is defined as enhancing the viscosity of a system either in the Newtonian or in the non-Newtonian

 18. Salsa is klasse: een onderzoek naar de samenhang tussen de statuskenmerken van Latijns-Amerikaanse immigranten en hun voorkeuren voor verschilende soorten salsamuziek

  NARCIS (Netherlands)

  Bachmayer, T.; Wilterdink, N.

  2009-01-01

  This articles reports the results of a study of differential taste preferences for one popular music genre: salsa. It is based on in-depth interviews with 40 Latin American immigrants in Switzerland and the Netherlands. During the interviews eight recorded pieces of salsa music that represent

 19. Calamiteitenbestrijding op de binnenvaart : verkennende studie naar de stand van zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Rosmuller, N.; Thijssen, C.; Vliet, V. van

  2012-01-01

  Hoewel de binnenvaart bekend staat als een veilige transportsector, heeft het Centraal Bureau voor de Rijn‐ & Binnenvaart (CBRB) in 2011 op een symposium van het Platform Transportveiligheid zijn zorgen geuit over de kwaliteit van de calamiteitenbestrijding op het water. Volgens het CBRB heeft het

 20. Towards a sustainable energy economy. New insights from the social sciences; Op weg naar een duurzame energiehuishouding. Met behulp van inzichten uit de gamma-wetenschap

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Manderveld, N.H.

  1998-07-01

  In order to realize a sustainable energy economy attention must be paid not only to technical aspects of energy, but also to social aspects. In this study an overview is given of insights from disciplines within the social sciences, e.g psychology, political sciences, economics, which can give an explanation of why a sustainable economy has not yet been realized. Interviews were held with (mostly employees of universities). The results comprise 24 bottlenecks which are part of the process of policy development and the process of technology development. The relations between the bottlenecks, the actors involved and phases of the processes are discussed. 7 refs.

 1. Behoefte aan beroepsopleidingen voor vroeggehandicapten en arbeidsongeschikten : verslag van het onderzoek naar personen met gezondheidsbeperkingen die door het volgen van een beroepsopleiding in principe op de arbeidsmarkt zouden kunnen (her)intreden

  NARCIS (Netherlands)

  Nijboer, I.D.; Vos, E.L. de; Gründemann, R.W.M.; Besseling, J.J.M.

  1995-01-01

  Resultaten van een onderzoek gehouden onder gehandicapte jongeren tussen de 16 en 18 jaar en onder vroeggehandicapten en arbeidsongeschikten tussen de 18 en 46 jaar die een AAW of AAW/WAO-uitkering ontvangen. Van de 270.000 gehandicapten van 18 tot 46 jaar zijn er 160.000 die geen werk verrichten en

 2. Een level playing field op de Nederlandse elektriciteitsmarkt. Een tariefstructuur voor het netgebruik

  NARCIS (Netherlands)

  R.F.T. Aalbers (Rob); D.L.F. Bressers; E. Dijkgraaf (Elbert); P.J. Hoogendoorn; S.C. de Klerk

  2003-01-01

  textabstractUit ons onderzoek is naar voren gekomen dat het niveaustelsel de tariefstructuur is die het meest recht doet aan het 'level playing field'. Onder deze tariefstructuur betaalt iedereen een transporttarief dat zoveel mogelijk is gebaseerd op de kosten die men veroorzaakt. De

 3. De effecten van een eliminatiedieet op spanningshoofdpijn en migraine: een gerandomiseerd onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  E.K. Lugard (Eveline)

  1997-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft een onderzoek naar het optreden van spanningshoofdpijn en migraine voor en na de eliminatie van bepaalde onderdelen uit de voeding. Zowel in de vakliteratuur als in de lekenpers, wordt migraine onder meer in relatie gebracht met het gebruik van bepaalde

 4. Zeehavenontwikkeling in Nederland: Naar een beter beleidsvormingsproces

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ham, J.C.

  2010-01-01

  Sea Ports are of vital importance to the Dutch economy. If port expansion is perceived necessary by the port authorities, they contact local public authorities (i.e. Mayor & Aldermen). Besides the authorities, most other stakeholders recognize port expansion as a basic need as well. Port planning is

 5. Naar een antibiotica-arme keten

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.

  2011-01-01

  Steeds meer bedrijven in de varkensvleesketen willen zoveel mogelijk af van antibiotica. ‘De druk heeft er ook nog nooit zo opgestaan als nu’, zegt Martien Bokma van Livestock Research. Het vraagt allereerst meer kennis over de momenten waarop dieren problemen met hun gezondheid krijgen. Antibiotica

 6. Naar de Meetbaarheid van een Rechtvaardige Verdeling

  NARCIS (Netherlands)

  J. Tinbergen (Jan)

  1973-01-01

  textabstractThe author proposes a method to arrive at a cardinal theory of utility or welfare (considered identical) by the introduction into the utility function of (1) variables, (2) parameters and (3) coefficients. Parameters characterize measured differences between individuals relevant to the

 7. Naar een gereedschapskist voor constructieve ethiek

  NARCIS (Netherlands)

  Beekman, V.; Weele, van der C.N.

  2004-01-01

  Tot voor kort werd er, ondanks de activiteiten van vele ethische commissies, nauwelijks methodologisch nagedacht over de inbreng van ethici in kwesties rond landbouw en voedselproductie. Het begin 2001 opgerichte Centrum voor Methodische Ethiek & Technology Assessment (META) beschouwt dit als

 8. Big data: een zoektocht naar instituties

  NARCIS (Netherlands)

  van der Voort, H.G.; Crompvoets, J

  2016-01-01

  Big data is a well-known phenomenon, even a buzzword nowadays. It refers to an abundance of data and new possibilities to process and use them. Big data is subject of many publications. Some pay attention to the many possibilities of big data, others warn us for their consequences. This special

 9. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL

  NARCIS (Netherlands)

  Lips F; Vries LJ de; Victoriashoop PR; Diederiks JFHA; Evers HW; Kunst JD; IMP; LSO; KIT

  2003-01-01

  The aim of this project was to build a prototype of a 'data portal'. The 'data portal' is an information system for searching, viewing, using, exchanging and managing data using internet technology.The prototype has been designed as a multi tier information system architecture of the

 10. Interim-rapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL) 1996-1999. Resultaten van het eerste jaar

  NARCIS (Netherlands)

  de Wit MAS; Kortbeek LM; van Leeuwen WJ; Koopmans MPG; Vinje J; Bartelds AIM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE

  1998-01-01

  In 1996 is een onderzoek gestart naar gastro-enteritis in huisartsenpraktijken. Het onderzoek zal doorgaan tot in 1999. In dit rapport zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Bij 33 van de 43 peilstations werd een patient-controleonderzoek uitgevoerd. De incidentie van

 11. Modelberekening naar de invloed van lokale emissiebronnen van luchtverontreinigende componenten op de lokale vorming van fotochemische smog. Modellering van een (pluim)rookgasverspreidingsmodel, waaraan een beperkte subroutine met fotochemische en chemische reacties is toegevoegd

  NARCIS (Netherlands)

  van Rossum GJ; Erbrink JJ; de Leeuw FAAM

  1993-01-01

  The contribution of a 250 MWe co-generation plant assumed to be located in an urban area with about 300,000 inhabitants, to the photochemical ozone formation on the local scale is estimated by means of the flue gas dispersion model STACKS. In this study a limited number of photochemical reactions

 12. Van storytelling naar storyconversation

  NARCIS (Netherlands)

  René Boonstra

  2014-01-01

  De toepassing van storytelling als communicatie instrument heeft de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt bij corporate identity vraagstukken. Een verhaal is een verhaal. Daarover bestaat wereldwijd geen twijfel. Structuur, opbouw en narratieve elementen zijn altijd te herkennen. Of het

 13. TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie : beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek : TNO study on the effects of GSM and UMTS signals on well-being and cognition: review and recommendations for further research

  NARCIS (Netherlands)

  2004-01-01

  In september 2003 publiceerde TNO de resultaten van een onderzoek naar de effecten op het welbevinden en op cognitieve functies van blootstelling van proefpersonen onder gecontroleerde omstandigheden aan elektromagnetische velden in de vorm van GSM en UMTS-achtige signalen (het COFAM-onderzoek). Er

 14. Daderanalyse woninginbrekers : Onderzoek naar criminogene kenmerken van verdachten van woninginbraken in de gemeente Utrecht, aangehouden in de periode 2011-2013. Deel 2: Aanvullende gesprekken met experts

  NARCIS (Netherlands)

  Derk Alkema; Dr Andrea Donker; Yoni Shem-Tov

  2014-01-01

  Dit is het tweede deel van de rapportage van het onderzoek naar daderanalyse van woninginbrekers. In het eerste deel is verslag gedaan van de eerste verkenning naar de mogelijkheden te komen tot een categorisering van verdachten van woninginbraak. In dit tweede deel worden de resultaten

 15. Van bruto voerenergie naar vlees en vet : aspecten van de fysiologie van de groei van spier- en vetweefsel : een notitie bij de gedachtenvorming over onderzoek op gen-niveau

  NARCIS (Netherlands)

  Garssen, G.J.

  1989-01-01

  Doel van deze notitie is een globaal overzicht te geven van wat bekend is over wetmatigheden en regelelementen voor het groeiproces van spier- en vetweefsel bij vleesproducerend vee, en hoe men dit proces kan beheersen in de richting van spiergroei

 16. Calamiteitenbestrijding op de binnenvaart : verkennende studie naar de stand van zaken

  OpenAIRE

  Rosmuller, N.; Thijssen, C.; Vliet, V

  2012-01-01

  Hoewel de binnenvaart bekend staat als een veilige transportsector, heeft het Centraal Bureau voor de Rijn‐ & Binnenvaart (CBRB) in 2011 op een symposium van het Platform Transportveiligheid zijn zorgen geuit over de kwaliteit van de calamiteitenbestrijding op het water. Volgens het CBRB heeft het er alle schijn van dat het potentieel van de hulpdiensten geen gelijke tred houdt met de ontwikkelingen die plaatsvinden in de binnenvaart. Per brief heeft het CBRB deze ongerustheid nogmaals bij he...

 17. Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang : vervolgonderzoek gericht op de toepassing van een zomer- en winterpeil

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, I.E.; Massop, H.T.L.; Houwelingen, van K.M.; Akker, van den J.J.H.; Kollen, J.

  2015-01-01

  In polder Zeevang is een veldonderzoek uitgevoerd naar de toepassing van onderwaterdrains op veengrond bij drie slootpeilregimes. De drains verlaagden de variatie in grondwaterstanden significant. Dit betekent dat het grondwaterstandverloop vlakker was dan in de ongedraineerde situatie. De drains,

 18. Een schatting van de produktiefunctie en de winstfunctie voor de landbouw in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Elhorst, J.P.

  1986-01-01

  Dit verslag geeft een beschrijving van het onderzoek dat is verricht naar de produktiefunctie en de winstfunctie voor de landbouw in Nederland. De produktiefunctie geeft een verband weer tussen het inzetten van capaciteitsbepalende en -benuttende produktiemiddelen aan de ene kant en het uitzetten

 19. Vibriose in aquacultuur: een internationale workshop van de European Association of Fish Pathologists (EAFP)

  NARCIS (Netherlands)

  Haenen, O.L.M.

  2014-01-01

  De wereldwijde groei van de aquacultuur had een toename tot gevolg van de vraag naar cysten van Artemia (voor het voeden van larven van vissen en garnalen in een hatchery). Mondiaal worden cysten van zoutwaterkreeftje Artemia gewonnen in natuurlijke, zoute wateren. De beschikbaarheid van cysten is

 20. Zoveel deskundigen, zoveel meningen? Over bias bij gedragskundige rapportage over een Marokkaanse jeugddelinquent

  NARCIS (Netherlands)

  de Ruiter, C.

  2013-01-01

  Dit artikel beschrijft de forensisch-psychologische diagnostiek van Samir, geboren in Marokko, die met zijn familie naar Nederland verhuisde toen hij een tiener was. In het kader van het hoger beroep in zijn zaak, werd ik gevraagd een contra-expertise uit te voeren. In dit artikel wordt het belang

 1. Ropadiar als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.

  2001-01-01

  Op verzoek van Ropapharm B.V. te Zaandam heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Ropadiar e , een etherische olie van de oreganoplant, als alternatief voor AMGB. Oregano-olie heeft antibacteriële eigenschappen

 2. Toeschouwer in de speeltuin van weleer. Een interview met Piel Calis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathijs Sanders

  2000-12-01

  Full Text Available Twintig jaar lang werkte Piet Calis aan zijn onderzoek naar de verborgen geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1941 en 1951. Gefascineerd door wat zich voordeed in de jaren voor de literaire omwenteling van de Vijftigers, begon hij een speurtocht naar wat zich achter de schermen van literaire tijdschriften afspeelde. Calis onderzocht een grote hoeveelheid documentair materiaal (tijdschriftafleveringen, redactie- en uitgeversarchieven en particuliere correspondenties en voerde gesprekken met schrijvers en redacteurs. De verborgen geschiedenis die daarmee aan het licht kwam documenteerde hij in een viertal lijvige boeken over schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1951: de jaren van de Duitse bezetting tot aan de doorbraak van de Beweging van Vijftig.

 3. Authenticiteit en contracteren omtrent kunst : een rechtsvergelijkende analyse.

  OpenAIRE

  Demarsin, Bert

  2008-01-01

  JURIDISCH-TECHNISCHE TOELICHTING Dit proefschrift is opgebouwd in drie delen. Deel I biedt een interdisciplinair onderzoek naar het authenticiteitsbegrip dat niet alleen vanuit juridisch, maar ook vanuit kunsthistorisch en filosofisch oogpunt ontleed wordt. Delen II en III bouwen vervolgens verder op het aldus ontwikkelde begrippenapparaat. Deel II richt zich op de authenticiteitsproblematiek in de rechtstreekse verhouding tussen de koper en de verkoper van een kunstvoorwerp. De analyse ...

 4. Childhood cancer in the vicinity of nuclear power plants. Results of a German study in perspective; Kinderkanker in de omgeving van kerncentrales. Resultaten van een Duitse studie in perspectief

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dekkers, S.A.J.; Slaper, H.; Tanzi, C.P.

  2010-09-15

  onderzoek uit 2007, dat hiervoor een significant verhoogd risico liet zien, wordt in Brits en Frans onderzoek niet bevestigd. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. In het Duitse onderzoek, de zogenoemde KiKK-studie, is in de nabijheid van zestien Duitse kerncentrales gekeken naar het aantal gevallen van kanker bij kinderen in de afgelopen decennia. Hieruit bleek dat kinderen onder de vijf, die binnen vijf kilometer van een kerncentrale wonen, een verhoogd risico lopen op kanker. De onderzoekers kunnen dit risico niet verklaren. De extra straling door kerncentrales is daarvoor veel te beperkt. Het onderzoek leidde tot Tweede Kamervragen aan de minister van VROM. De minister heeft vervolgens het RIVM gevraagd de resultaten van de Duitse studie met ander onderzoek te vergelijken en daarbij extra aandacht te geven aan de situatie rond Borssele. In Borssele wonen circa driehonderd kinderen onder de vijf jaar op minder dan vijf kilometer afstand van de kerncentrale. Indien het in Duitsland waargenomen risico ook voor de kerncentrale Borssele zou gelden, dan zou dat een extra geval van kanker bij kinderen in dertig jaar tijd betekenen. Zo'n lage frequentie is met epidemiologisch onderzoek niet aantoonbaar. Iemand die in de omgeving van de kerncentrale Borssele woont, ontvangt van de centrale in een jaar tijd minder straling dan wat Nederlandse burgers gemiddeld per dag al van nature ontvangen. Een dergelijke lage dosis kan een verhoogd risico zoals dat in Duitsland is waargenomen niet verklaren.

 5. Consumptie van een aantal lightproducten in relatie tot overgewicht. Een cross-sectionele studie

  NARCIS (Netherlands)

  Berg SW van den; Ocke MC; Boer JMA; Berg SW van den; Ocke MC; Boer JMA; CVG

  2007-01-01

  Theoretically, diet products can be used to reduce energy intake and prevent overweight. However, the use of the similar non-diet products should also be more strictly reduced. These conclusions are based on an RIVM study on the food consumption of 750 Dutch young adults aged 19 30 and on the

 6. Vrouwen bij de Koninklijke Landmacht: Een Onderzoek naar de Maatregelen die het Behoud en de Doorstroom van Vrouwelijke Militairen Verbeteren (Women in the Royal Netherlands Army: Measures for Retention and Career Development)

  Science.gov (United States)

  2007-02-01

  de Politie blijkt dat omngangsvormen ( grof taalgebruik en seksueel getinte posters, films en grappen) een belangrijke belenmnerende factor zijn bij bet...masculien gedrag en taalgebruik). Machogedrag en grof taalgebruik passen volgens veel vrouwelijke militairen niet bij de militaire uitstraling. De

 7. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  NARCIS (Netherlands)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in

 8. Het Semantic Web en de bibliotheek : een verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Kunneman, F.

  2010-01-01

  Het Internet dankt haar populariteit onder andere aan het feit dat het een grote hoeveelheid aan informatie voor mensen toegankelijk maakt. De uitspraak “dat googlen we even”, verwijzend naar de meest gebruikte zoekmachine op het Internet, is dan ook geme

 9. Weg van de pad! : de paddenpopulatie van Hoekelum, Horapark en ENKA-terrein; onderzoek naar de populatiegrootte tijdens de paddentrek van 2007 en 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Ottburg, F.G.W.A.; Blitterswijk, van H.

  2009-01-01

  In 2005 heeft Alterra-WUR een inventarisatie uitgevoerd naar op het ENKA-terrein voorkomende soorten planten en dieren. Een van de opvallendste zaken was de aanwezigheid van honderdduizenden paddenlarven in de kunstmatige bassins. De vele aanwezige paddenlarven indiceerde dat het hier om één van de

 10. Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug : een voorstel voor een uitdagende en financieel haalbare routestructuur waarbij beheer en aansprakelijkheid geregeld zijn

  NARCIS (Netherlands)

  Hoofwijk, H.; Stobbelaar, D.J.

  2012-01-01

  Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is een belangrijk gebied voor mountainbikers. Terreinfietsers (lokaal, regionaal en uit andere delen van het land) komen naar de omgeving van Amerongen, Leersum en Veenendaal om daar hun sport te beoefenen. De huidige mountainbikeroutes (vier routes

 11. Naar een pedagogiek van de tussenwereld : een wijsgerig-pedagogische studie over de grondslagen van de interculturele ontmoeting in opvoeding en onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Kooi, S.

  1998-01-01

  One of the oldest and most established terms in education and upbringing is the concept 'innerlife world'. During their education, teachers are taught to 'join' or to 'depart from' the child's innerlife world'. Once they are really practising, they adapt their teaching programmes to this, hoping

 12. Morfologische aspecten van het ideale woordenboek : Een theoretische en empirische studie naar de lexicale samenhang van het Nederlands ten behoeve van een morfologische kennisbank

  NARCIS (Netherlands)

  Koornwinder, N.O.

  2005-01-01

  This thesis defends the idea that morphological structure corresponds with a cognitive device to assign maximal cohesion to a lexical network of knowledge units. This idea is worked out by a theory called Lexical Knowledge Representation by Inductive Name Giving (L-KRING). The L-KRING-theory is

 13. Alternative Policy Study: Environment and energy in Europe and Central Asia 1990-2010. Energy-related environmental impacts of policy scenarios GEO-2000 alternative policy study

  NARCIS (Netherlands)

  Vuuren DP van; Bakkes JA; MNV

  2000-01-01

  Deze GEO-2000 studie naar alternatief beleid voor Europa en Centraal Azie is gericht op energie als een belangrijke kracht achter milieuproblemen in de hele regio. De studie heeft betrekking op klimaatverandering, verzuring, zomersmog, stedelijke luchtverontreiniging en het risico op dodelijke

 14. P-glycoproteins and hepatobiliary secretion: studies on cloning, function, and expression

  OpenAIRE

  Hooiveld, Guido Jacobus Etienne Johannes

  2000-01-01

  De lver produceert gal en is als de grootste klier van ons lichaam te beschouwen. Gal is een waterige vloeistof die van de lever via de galwegen naar de darmen loopt en daar een belangrijke rol speelt in de voedselvertering. Teven voert de lever via de gal een groot aantal stoffen uit naar de darmen.... Zie: Samenvatting

 15. Mindfulness : Een studie naar de effecten van Mindfulness-Based Cognitive Therapy en Mindfulness-Based Stress Reduction

  NARCIS (Netherlands)

  der Meulen, R Van; Bos, Elisabeth; Appelo, Martinus; van den Brink, E.

  2009-01-01

  Interventies die gebaseerd zijn op oefening in mindfulness staan de laatste jaren erg in de belangstelling. De training waarin oosterse meditatie oefening samen komt met de moderne westerse psychologie neemt nog altijd toe in populariteit (Brown e.a., 2007). Grondlegger is John Kabat-Zinn; die

 16. Ouderlijke mediasocialisatie: hulpbron of handicap? Een studie naar de langetermijneffecten van mediasocialisatie op het onderwijssucces van kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Notten, N.J.W.R.; Kraaykamp, G.L.M.; Ultee, W.C.

  2008-01-01

  In this article we analyzed the long term effects of parental media socialization on educational success. We employed information on 7838 individuals from 3083 families in the Netherlands to estimate hierarchical models that distinguish between family-specific (socialization) effects and individual

 17. Cultuur als Verweer: een grondslagentheoretische studie naar de ruimte en grenzen van culturele diversiteit in enige leerstukken van materieel strafrecht

  NARCIS (Netherlands)

  J.M. ten Voorde

  2007-01-01

  textabstractDue to ongoing immigration of people to the Netherlands, Dutch society has become a multicultural society. In chapter 1, it is pointed out that the cultural diversity that accompanies immigration could lead to acts that are an offence under Dutch law. These so-called cultural offences

 18. In dienst van beleid of in dienst van de democratie? Een studie naar de waarden achter overheidscommunicatie

  NARCIS (Netherlands)

  Rooij, de H.; Aarts, N.

  2014-01-01

  More than twelve years after the appearance of the report of the Dutch Committee on the Future of Government Communication (‘Commissie Toekomst Overheidscommunicatie’) communication as the responsibility of the government is an important issue of debate and a discipline that is alive and kicking. We

 19. Prosociaal nieuws en prosociaal gedrag in kinderen: Een experimentele studie naar prosociaal televisienieuws voor kinderen en prosociaal gedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuw, R.N.H. de; Rozendaal, E.; Kleemans, M.; Anschutz, D.J.; Buijzen, M.A.

  2014-01-01

  Previous findings have indicated that prosocial children are happier, are more popular, and do better at school. As children devote a substantial amount of time watching television, children’s programming might be an excellent avenue to encourage prosocial behaviour – and, subsequently, well-being

 20. Onderzoek naar de kosten, verbonden aan het afleveren van consumptie-aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1941-01-01

  Het doel van dit onderzoek is vast te stellen welke kosten er verbonden zijn aan het laden, lossen en het vervoer vanaf de plaats van inladen naar de plaats van aflevering (binnen een straal van 10 km) van consumptie-aardappelen.

 1. Op zoek naar Dracula. Plaatsen van verbeelding in Transsylvanië en Whitby

  NARCIS (Netherlands)

  S.L. Reijnders (Stijn)

  2010-01-01

  markdownabstractJaarlijks trekken diverse toeristen Transsylvanië binnen, op zoek naar sporen van Graaf Dracula. Zij worden gedreven door Bram Stokers Dracula (1897) of een van de vele verfilmingen uit de 20ste en 21ste eeuw. In dit artikel is onderzocht waarom mensen de behoefte hebben om fictieve

 2. Werkplan: onderzoeksprogramma naar het functioneren van de IMARES bodemschaaf voor benthos

  NARCIS (Netherlands)

  Keeken, van O.A.; Haan, de D.; Craeymeersch, J.A.M.; Burggraaf, D.; Dekker, W.; Perdon, K.J.

  2008-01-01

  Werkplan voor het onderzoeksprogramma naar het functioneren van de IMARES bodemschaaf voor benthos. Bodemschaven worden gebruikt voor een kwantitatieve bemonstering van grotere en relatief zeldzame epi- en infauna soorten. In Nederland zijn momenteel twee types in gebruik: 1. De bodemschaaf gebruikt

 3. Witte lupine voor kalkrijke bodems : onderzoek over twee jaar naar perspectiefvolle lijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, H.A.C.P.; Prins, U.

  2014-01-01

  Lupine (Lupinus spp) kan interessant zijn voor zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand‐)grond geteeld

 4. Haalbaarheidsonderzoek naar de herkolonisatie van de bever in het bekken van de Schelde en Dijle

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2003-01-01

  In opdracht van de afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor terugkeer van de bever in het Dijle-Scheldebekken in Vlaanderen. Hier zijn veel natuur(ontwikkelings)gebieden aanwezig en erzijn plannen tot uitbreiding daarvan. De Europese

 5. Onderzoek naar verspreiding van TVX via water, mijten en bodemgebonden vectoren

  NARCIS (Netherlands)

  Kock, de M.; Lommen, S.T.E.; Lemmers, M.E.C.; Pham, K.T.K.; Martin, W.S.

  2012-01-01

  Uit eerder onderzoek aan Tulpenvirus X (TVX) was al bekend dat dit virus tijdens de bewaring van tulpenbollen door tulpengalmijt wordt verspreid. Tevens is er tijdens het koppen en ontbollen een risico op verspreiding van dit virus. Dit rapport beschrijft onderzoek naar enkele extra routes voor

 6. Green growth and natural capital in the Dutch economy. An elaboration of the agrifood- and recreational sector; Groene groei en natuurlijk kapitaal in de Nederlandse economie. Een uitwerking naar de agrifood- en recreatiesector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brouwer, F.; Smits, M.J.

  2013-05-15

  Ecosystem services provide the social benefits of natural capital. Control of the supply of these ecosystems services is required in order to maintain the available natural capital in the longer term. This is part of a 'green growth' strategy, in which is a long-term development of the economy is linked to the preservation of the available natural capital [Dutch] Ecosysteemdiensten leveren de maatschappelijke baten van natuurlijk kapitaal. Sturing op de levering van deze ecosystemendiensten is nodig om op de langere termijn het beschikbare natuurlijk kapitaal in stand te kunnen houden. Dit maakt deel uit van een 'groene groei' strategie, waarbij een lange-termijn ontwikkeling van de economie gekoppeld is aan de instandhouding van het beschikbare natuurlijk kapitaal.

 7. Nieuwe schooltalen in het voortgezet onderwijs. Case-studies in Den Haag

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, R.

  2002-01-01

  In deze publicatie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar nieuwe schooltalen in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van case-studies en is gericht op de evaluatie van het Onderwijs in Nieuwe Schooltalen (ONST) in Den Haag. De term nieuwe schooltalen heeft betrekking

 8. Studie & werk 2011: HBO’ers en academici van afstudeerjaar 2008/09 op de arbeidsmarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Berkhout, E.E.; van der Werff, S.G.; Smid, T.H.

  2011-01-01

  Deze vijftiende editie van het SEO/Elsevier-onderzoek ‘Studie & Werk’ verschijnt nu de effecten van de crisis ook op de arbeidsmarkt duidelijk meetbaar zijn. De arbeidsmarktpositie van hoger opgeleide starters is verslechterd, vooral voor hbo’ers. Door de crisis zoeken ze langer naar een baan en

 9. A pilot study on the pharmacokinetics of potato glycoalkaloids in healthy volunteers

  NARCIS (Netherlands)

  Rompelberg CJM; Sips AJAM; van Twillert K; Mensinga Tj; van den Top HJ; Meulenbelt J; van Egmont HP; LBM; NVIC; ARO

  2001-01-01

  Om de risicoschatting van de aardappelglycoalkaloiden (GAs) alfa-solanine and alfa-chaconine te verbeteren zal er bij het RIVM een studie naar de farmacokinetiek van oraal toegediende GAs bij de mens uitgevoerd gaan worden. De beperkte informatie over de toxiciteit in relatie tot de GA-dosering

 10. Het verbeteren van de last-mile in een OV reis met automatische voertuigen : Een Delftse case studie en stated preference onderzoek gecombineerd

  NARCIS (Netherlands)

  Scheltes, A.F.; Yap, M.D.; van Oort, N.

  2016-01-01

  De last-mile in een openbaar vervoer (OV)reis is een van de meest hinderlijke gedeelten van een reis perOV,hierdoor is het OV veelal niet in staat om te kunnen concurreren met de auto. De oorzaak kan deels worden gevonden in het gebrek aan flexibiliteit en de lage snelheden die de veelal

 11. Cross-border potential study on the use of sustainable energy in the Dutch-German border region 'GrensRegio Maas-Niers (region Geldern - Straelen - Venlo). Summary; Grensoverschrijdende potentieelstudie naar het gebruik van duurzame energie in de GrensRegio Maas-Niers (regio Geldern - Straelen - regio Venlo). Samenvatting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hemmers, R.; Schulz, D. [Synergie Komm Agentur fuer Nachhaltigkeit und Innovation, Schumannstrasse 35, 53113 Bonn (Germany); Eberhard, J. [Planungsbuero Heide undEberhard, Im Wiesengrund 29, 53175 Bonn (Germany); Zijlstra, G.J. [Advies en management in energie, KNSM laan 853, NL-1019 LK Amsterdam (Netherlands)

  2011-07-01

  Full utilization of the energy efficiency potential and the local sustainable energy carriers for decentralized generation are important for strengthening the security of supply and protection of the climate. The Dutch project 'Energie zonder grenzen' (energy without borders - Program INTERREG IV A Deutschland-Netherlands) addresses these themes with a special focus on trans-boundary opportunities. The cities of Geldern and Straelen in Germany and the Venlo region including the municipalities of Peel and Maas, Venray, Beesel Gennep and Horst aan de Maas and the city of Venlo in the Netherlands were commissioned to conduct several pilot projects and a 'study of the potential for deployment of sustainable energy'. The results of the study are elaborated on a report. This summary presents the main results. [Dutch] Het volledig benutten van het potentieel aan energie-efficiency en de benutting van de lokale duurzame energiedragers voor decentrale opwekking zijn belangrijk voor de versterking van de voorzieningszekerheid en voor de bescherming van het klimaat. In het project 'Energie zonder grenzen' (Programma INTERREG IV A Deutschland-Nederland) worden deze thema's opgepakt met een bijzondere focus op de grensoverschrijdende mogelijkheden. Voor de steden Geldern en Straelen in Duitsland en de regio Venlo met de gemeenten Peel en Maas, Venray, Beesel, Gennep en Horst aan de Maas en de stad Venlo in Nederland werd opdracht gegeven tot enkele pilotprojecten en een 'onderzoek naar het potentieel voor de benutting van duurzame energie'. De resultaten van het onderzoek worden in een uitvoerig rapport gepresenteerd. Deze samenvatting geeft de belangrijkste resultaten weer.

 12. New electric transport concepts in the Netherlands. An outline of market initiatives; Nieuwe elektrische vervoersconcepten in Nederland. Een verkenning van enkele marktinitiatieven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Hoen, A. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  This report describes the results of an exploratory qualitative study of electric vehicles (EV) market concepts that have been brought onto the market. An electric vehicle is defined as any means of transport with a battery pack that can be recharged. The purpose of the study is to increase the knowledge about new EV concepts and identifying strong arguments by means of which the governmental policy in the Netherlands can improve the position for EV in the market. For this purpose, among other things, interviews were held in the second half of 2012 with six commercial initiators in the field of electric vehicles. Due to the limited number of interviews, it is important to take care in not generalizing too much the findings in this report [Dutch] In dit rapport worden de resultaten beschreven van een verkennende kwalitatieve studie naar elektrisch vervoer (EV) concepten die marktpartijen op de markt hebben gebracht. Onder een elektrisch voertuig verstaan we alle vervoermiddelen met een accupakket die met een stekker kunnen worden opgeladen. Het doel van de studie is het vergroten van de kennis over nieuwe EV-concepten en het identificeren van aangrijpingspunten waarmee het beleid EV een steviger plaats in de markt kan laten innemen. Hiertoe zijn onder andere interviews gevoerd in de tweede helft van 2012 met zes commerciele initiatiefnemers op het gebied van elektrisch rijden. Vanwege het beperkte aantal interviews is het van belang voorzichtig te zijn met het generaliseren van de bevindingen in dit rapport.

 13. Een team..Ieder heeft zijn kleur...Hoe blijf je staande? : Uitval van startende professionals door stressfactoren binnen het team en de samenwerking.

  NARCIS (Netherlands)

  Wieneke Mahanjna Baan; Eline de Jong

  2011-01-01

  Onderzoek gedaan naar de invloed van een team en de samenwerking op de uitval van startende professionals, die werkzaam zijn in de zorgsector. Om een effectief werkend team te verkrijgen en te behouden en de werkstress gezond te houden, zijn preventieve middelen nodig. Wij hebben ontdekt dat er niet

 14. De consumentenvraag naar snijbloemen en potplanten in Nederland : studie aan de hand van panelgegevens van 1973 t/m 1980

  NARCIS (Netherlands)

  Tap, H.; Gaasbeek, van A.F.

  1985-01-01

  Met behulp van multiple regressieanalyse zijn een aantal kengetallen voor de Nederlandse markt berekend. De reele bestedingen aan sierteeltprodukten zijn over de jaren 1973 t/m 1980 vrij constant geweest. In 1978 heeft er binnen het assortiment een sterke verschuiving plaatsgevonden van potplanten

 15. High-grade use of waste propane streams in the Dutch chemical industry. An exploratory study in the context of the Chemical Industry Roadmap; Hoogwaardig gebruik van reststromen propaan in de Nederlandse chemische industrie. Een verkenning binnen de Routekaart Chemie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Buck, A.; Afman, M.R.; Croezen, H.J.; Van Lieshout, M.

  2012-09-15

  In the context of the Dutch chemical industry's Roadmap the industry is actively seeking concrete ways of improving the efficiency of its products and processes. One option is to make higher-grade use of current waste streams, as feedstocks for other products, for example. This study focuses on propane waste streams from the oil and gas processing industry. Today these are used partly as fuel (fuel gas) but there are no technical barriers to converting propane to propylene, which can then be used as a feedstock. Higher-grade use of this particular waste stream leads to CO2 emission reductions in the production chain. Given the high market price of propylene, such a move may also be economically attractive. The study focuses on the Rotterdam region, because propane suppliers and companies seeking propylene are in closest proximity there [Dutch] In het kader van de Routekaart Chemie is de chemische industrie actief op zoek naar concrete opties om in haar processen en producten de efficiency te verhogen. Een route is daarbij om reststromen hoogwaardiger te benutten en in te zetten als grondstof voor andere producten. Dit onderzoek richt zich op reststromen propaan uit de olie- en gasverwerkende industrie. Deze worden nu deels als brandstof (stookgas) ingezet maar technisch is het mogelijk propaan om te zetten in propeen, dat als grondstof voor de chemische industrie kan worden gebruikt. Door het hoogwaardiger benutten van deze reststroom wordt in de keten een reductie van CO2 gerealiseerd. Tegelijk kan het economisch interessant zijn, vanwege de hoge marktprijzen van propeen. De studie focust op de regio Rotterdam, omdat leveranciers van propaan en afnemers van propeen daar het meest dichtbij elkaar gevestigd zijn.

 16. Aanvullend onderzoek naar concentraties koper, chroom en arseen in luchtstof, bodem en gras bij houtverduurzamingsbedrijven in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Knol-de Vos T; Fortezza F; van de Beek ACW; Ritsema R; Piso S; Kliest JJG; LAC; IEM

  1998-01-01

  Beschreven wordt een aanvullend onderzoek naar de luchtconcentraties en de verspreiding van koper, arseen en chroom bij twee van de circa dertig houtverduurzamingsbedrijven in Nederland. Het aanvullend onderzoek had tot doel meer duidelijkheid te krijgen omtrent enkele onzekerheden in de conclusies

 17. Orienterend onderzoek naar zware metalen in verpakkingen. Onderzoek ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Putten EM van; Fortezza F; Beek ACW van de; Veen RPM van; Dijk J van; IEM

  2003-01-01

  Ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakking en verpakkingsafval is een onderzoek verricht naar gehalten aan zware metalen, in het bijzonder cadmium, lood, kwik en zeswaardig chroom, in verpakkingen. Het totaalgehalte aan deze metalen in verpakkingen mag niet meer dan 100 mg/kg

 18. Impact of pavements on air quality. Final report of a study on the performance of pavement (measures) on the air quality along highways; Invloed wegdekken op de luchtkwaliteit. Eindrapport onderzoek naar de werking van wegdek (maatregelen) op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Blokland, G.; Hooghwerff, J.; Tollenaar, C. [M en P Raadgevende Ingenieurs, Aalsmeer (Netherlands)

  2009-12-15

  Within the framework of the IPL (Innovation Program Air Quality) a series of studies and experiments were performed focusing on the effect that the road surface can have on the environmental quality of the air at the side of the road and what potential benefits can be found in a specific treatment of the road surface. The overall impression we get, when evaluating the different research reports, is the widely varying opinions and research results about the contribution of road and tyre wear related particles to the overall PM10 emission of road traffic. A similar lack of common understanding was experienced when studying the different opinions and experimental data related to the effect of the road surface type on road and tyre wear particles. Part of the scatter in opinions and data can be explained by the relative magnitude of the measuring errors in relation to the studied effects. Namely, the road related contribution is already a smaller part of the total PM10 concentration. Next the part related to wear is the smaller part of the road contribution and in this part the effect of a road surface is to be investigated with measuring equipment and under conditions whose accuracy and variation already are in the order of the expected effect. [Dutch] In het kader van het IPL-programma zijn, in de oplossingsrichting wegdekeffecten, op een groot aantal deelgebieden onderzoeken uitgevoerd. De focus van de onderzoeken was deels gericht op het verkrijgen van een beter begrip van de rol van het wegdek in het ontstaan en de overdracht van fijn stof, deels gericht op maatregelen op of aan het wegdek om de emissie of overdracht terug te brengen. Ten aanzien van de inzichten in de bron blijkt dat er uiteenlopende visies bestaan omtrent de relatieve bijdragen van band- en wegdekslijtage. Omtrent de overdracht naar de directe omgeving en de rol van het wegdek daarin bestaan nauwelijks gedeelde meningen. Het uitvoeren van full-size experimenten kent een serieuze beperking: er is

 19. Opvoedingsstijlen, ouderlijk alcoholgebruik en alcoholgebruik van adolescenten: Een longitudinale studie

  OpenAIRE

  Daemen, C.S.M.; Vorst, H. van der; Engels, R.C.M.E.

  2006-01-01

  The aim of the present study is to explore whether parenting styles and parental drinking have an impact on the development of adolescents’ drinking behavior. Adolescents’ drinking behavior was divided into problem drinking, intensity and frequency of alcohol use. The data are collected as a part of a longitudinal study. 428 Dutch families were involved at the first measurement and 416 at the second measurement. Analysis revealed that drinking habits of parents determine adolescents’ problem ...

 20. Wind turbines on or alongside flood defenses. A knowledge inventory; Windturbines op of langs waterkeringen. Een kennisinventarisatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vergouwen, M.; Schelfhout, H. [Deltares, Delft (Netherlands); Kok, M. [HKV Lijn in Water, Lelystad (Netherlands)

  2011-05-15

  Locating wind turbines on (primary) flood defenses may involve a risk to these flood defenses and to safety according to the operators. A study has been conducted of possible additional costs of future dike reinforcements and the consequences for management of placing wind turbines on or near the flood defense. An overview is provided of possible channels of thought and possible white spots in technical knowledge. This document may offer a first step towards an integral vision on how to deal with wind turbines on dikes [Dutch] Het plaatsen van windturbines op (primaire) waterkeringen kan volgens de beheerders een gevaar zijn voor de waterkeringen en de veiligheid. Er is onderzoek gedaan naar mogelijke extra kosten bij toekomstige dijkversterkingen en consequenties voor het beheer als er windturbines op of bij de waterkering staan. Een overzicht wordt gegeven van mogelijke denkrichtingen en eventuele witte vlekken in technische kennis. Dit document kan een eerste aanzet zijn tot een integrale visie hoe om te gaan met windmolens op dijken.

 1. Opvoedingsstijlen, ouderlijk alcoholgebruik en alcoholgebruik van adolescenten: Een longitudinale studie

  NARCIS (Netherlands)

  Daemen, C.S.M.; Vorst, H. van der; Engels, R.C.M.E.

  2006-01-01

  The aim of the present study is to explore whether parenting styles and parental drinking have an impact on the development of adolescents’ drinking behavior. Adolescents’ drinking behavior was divided into problem drinking, intensity and frequency of alcohol use. The data are collected as a part of

 2. Een team..Ieder heeft zijn kleur...Hoe blijf je staande?: Uitval van startende professionals door stressfactoren binnen het team en de samenwerking.

  OpenAIRE

  Baan, Wieneke Mahanjna; Jong, de, Eline

  2011-01-01

  Onderzoek gedaan naar de invloed van een team en de samenwerking op de uitval van startende professionals, die werkzaam zijn in de zorgsector. Om een effectief werkend team te verkrijgen en te behouden en de werkstress gezond te houden, zijn preventieve middelen nodig. Wij hebben ontdekt dat er niet één middel voor ingezet kan worden. Ook is ons duidelijk geworden dat preventies als intervisie en feedbacktrainingen een tijdelijk effect lijken te hebben. Daarom bevelen wij meerdere preventieve...

 3. ‘Dat is wel eens anders geweest!’ Geschiedenis op de Nederlandse televisie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul Knevel

  2015-03-01

  Full Text Available It was Different Then!: History on Dutch TelevisionIn ‘Dat is wel eens anders geweest!’ [It was different then!] Paul Knevel and Jouke Turpijn attempt to provide tools for historians to analyse history on the television in a broad historiographical perspective. They cover the first history productions in the Netherlands and the remarkable success of major series in the twentyfirst century. The difficult relation between academic and public history on the television in the Netherlands is placed in an international context. De Gouden Eeuw [The Golden Age] serves as a case study to investigate history series. While De Gouden Eeuw was a big success, it also demonstrates certain limits to Dutch history productions. In ‘Dat is wel eens anders geweest!’ reiken Paul Knevel en Jouke Turpijnhandvatten aan om geschiedenis op televisie in een breed histori(ografisch perspectief te duiden. Vertrekkend vanaf de eerste producties bespreken zij het wonderbaarlijke succes van geschiedenisseries in de eenentwintigste eeuw. Zij staan stil bij de moeizame relatie in Nederland tussen academische geschiedenis en geschiedenis op televisie en vergelijken dit met andere landen. Daarna analyseren zij de serie De Gouden Eeuw, die enerzijds het beste in het genre naar boven heeft gehaald in termen van kijkcijfers, de multimediale aanpak en het evoceren van een ver voorbij verleden. Anderzijds roepen deze en eerdere series de vraag op of er niet iets te winnen valt met andere presentatievormen, waarbij een alwetende presentator misschien wel meer kennis- en visie-overdracht oplevert dan de in Nederland gebruikelijkere presentator die alles wil weten.

 4. Shifting renewable energy in transport into the next gear. Developing a methodology for taking into account all electricity, hydrogen and methane from renewable sources in the 10% transport target; Hernieuwbare energie in transport naar een hogere versnelling. Ontwikkeling van een methode dat rekening houdt met alle elektriciteit, waterstof en methaan uit hernieuwbare bronnen in de 10% transportdoelsteling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kampman, B.; Leguijt, C.; Bennink, D. [CE Delft, Delft (Netherlands); Wentrup, K.; Dreblow, E.; Gruenig, M. [Ecologic Institute, Berlin (Germany); Schmidt, P.; Wurster, R.; Weindorf, W. [Ludwig-Boelkow-Systemtechnik, Muenchen-Ottobrunn (Germany)

  2012-01-15

  vastgesteld dat 10% van alle in de transportsector gebruikte energie in 2020 uit hernieuwbare bronnen moet komen. De richtlijn schrijft ook voor welke berekeningsmethoden in deze context gebruikt dienen te worden voor de biobrandstoffen en hernieuwbare elektriciteit die door voertuigen worden gebruikt. Bij biobrandstoffen worden alleen die brandstoffen in de berekening meegenomen die feitelijk in de transportsector worden gebruikt. Voor de bijdrage van elektriciteit uit hernieuwbare bron wordt een iets anders methode gebruikt, omdat deze gewoonlijk aan het elektriciteitsnet wordt onttrokken, waarbij de precieze herkomst van de gebruikte energie niet wordt bijgehouden: in hun berekeningen worden lidstaten daarom geacht het gemiddelde aandeel van hernieuwbare elektriciteit hiervoor te gebruiken. De Richtlijn schrijft ook voor dat, wanneer dat nodig mocht blijken, de Europese Commissie een voorstel moet presenteren waarin wordt aangegeven hoe de totale hoeveelheid door elektrische voertuigen gebruikte hernieuwbare elektriciteit berekend dient te worden en een methodologie wordt gegeven om de bijdrage van waterstof uit hernieuwbare bronnen in de transportsector op te nemen. Daarnaast is er de vraag hoe biomethaan dat in het aardgasnet wordt ingebracht in de 10%-transportdoelstelling moet worden verdisconteerd wanneer voertuigen uit datzelfde net worden gevuld - via een route die vergelijkbaar is met die van elektriciteitsgebruik in de transportsector. Door DG Energie van de Commissie zijn CE Delft, Ecologic Institute en Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST) gevraagd ondersteuning te bieden bij het besluitvormingstraject rondom de drie genoemde routes voor transportenergie: hernieuwbare elektriciteit, waterstof en biomethaan, waarbij distributie via landelijke netten plaatsvindt. Dat heeft geleid tot een uitgebreid rapport waarin verschillende methodologische opties worden uitgewerkt en beoordeeld en conclusies worden getrokken voor zowel de korte en middellange termijn (tot 2020

 5. Benutting van zonne-energie in de tuinbouw: een strategische verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, de H.F.; Hemming, S.; Ruijs, M.N.A.; Gieling, T.H.

  2011-01-01

  Referaat In het jaarplan Kas als Energiebron wordt aangegeven in 2011 een strategische verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden van benutting van warmte uit zonne-energie voor de glastuinbouw in 2020. Naast de ambitie om in 2020 in nieuw te bouwen kassen klimaatneutraal te telen bestaat de

 6. Europees procesrecht in aanbouw : Het (gewijzigde) voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure

  NARCIS (Netherlands)

  X.E. Kramer (Xandra)

  2006-01-01

  textabstractIn deze bijdrage wordt naar aanleiding van het gewijzigde voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure (2006) aandacht besteed aan de harmonisatie van het IPR en procesrecht in de Europese Unie, de totstandkoming van de Europese betalings-bevelprocedure, doelstelling en

 7. Een vergelijking van de voorjaarstrek van drie populaties Brandganzen met behulp van GPS-satellietzenders

  NARCIS (Netherlands)

  De Boer, R.; Bauer, Silke; Van der Jeugd, Henk; Ens, B.J.; Griffin, L.; Cabot, D.; Exo, K-M.; Nolet, Bart A.; Kölzsch, Andrea

  2014-01-01

  Onderzoek naar trekvogels heeft een grote vlucht genomen sinds de introductie van draagbare apparatuur met ingebouwde GPS-ontvangers, omdat we hiermee de trek van individuele vogels in groot detail kunnen volgen. In dit artikel brengen we met behulp van GPS-satellietzenders de voorjaarstrek van drie

 8. Onderzoek naar schuimproblemen in slibvergisters

  NARCIS (Netherlands)

  Grolle, K.C.F.; Wierenga, P.A.; Zeeman, G.

  2011-01-01

  Milieutechnisch onderzoek naar schuimproblemen heeft vaak als doel de schuimbepalende parameter te vinden om de ingrediënten te identifi ceren die de schuimproblemen veroorzaken. In de levensmiddelensector is uitgebreid fundamenteel onderzoek gedaan naar schuim en daar is die schuimbepalende

 9. Jaarlijkse reunie loopt uit op een gastro-enteritis explosie

  NARCIS (Netherlands)

  Carsauw HHC; Bosman A; Reintjes R; de Wit MAS; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE; GGD Rotterdam e.o.

  1997-01-01

  Een explosie van acute gastro-enteritis deed zich voor onder 200 deelnemers aan een reunie van oud-personeelsleden. De reunie vond plaats in een restaurant. Om de oorzaak van de explosie en de mogelijke rol van voedsel hierbij te achterhalen werd een retrospectieve cohort studie opgezet.

 10. Sampling methods for Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae).

  NARCIS (Netherlands)

  Koese, B.; Cuppen, J.G.M.

  2006-01-01

  Onderzoek naar vangmethodes voor Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) Als onderdeel van een integrale studie naar de waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland (in opdracht van het ministerie van lnv), werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar verschillende

 11. Professionele identiteit van docenten in het hbo: een kwalitatieve case studie

  NARCIS (Netherlands)

  Aangenendt, Max; Kuijpers, Marinka; Sanders, Karin

  2018-01-01

  Het belang van een onderwijssysteem voor de welvaart, het welzijn en het burgerschap van een land staat door de eeuwen heen nauwelijks ter discussie (Boyd & King, 1977; Nussbaum, 1997; OECD, 2005). Globalisering, competitie tussen naties, technologische ontwikkeling en economische crises voeden nu

 12. De beteekenis van het antivirus van Besredka in de heelkunde. Een klinisch-experimenteele studie

  NARCIS (Netherlands)

  Klein, Samuel Alexander

  1934-01-01

  Overzien wij de literatuur, welke naar aanleiding van Besredka's antivirus-theorie is ontstaan, dan treffen wij onder de zeer vele uiteenloopende meeningen en opvattingen één feit aan, waaromtrent het meerendeel van de onderzoekers eenzelfde zienswijze is toegedaan en wel dit feit, dat de werking

 13. The brain, verbs, and the past: Neurolinguistic studies on time reference

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, Laura

  2015-01-01

  De zin ‘de man fietste’ is moeilijker dan ‘de man fietst’ voor mensen met een agrammatische afasie. Agrammatische afasie is een grammaticale stoornis als gevolg van hersenletsel, bijvoorbeeld een beroerte. In het Nederlands/Engels kun je op paradoxale wijze ook naar het verleden verwijzen met een

 14. Non-fiscal price incentives. The energy-efficiency impact of differentiated energy prices; Niet-fiscale prijsprikkels. Onderzoek naar het besparingseffect van gedifferentieerde energieprijzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leguijt, C.; Blom, M.B.J.; Schepers, B.L.; Warringa, G.E.A.

  2012-02-15

  An exploratory study has been carried out on the potential impact of non-fiscal energy incentives. The study will feed into the Dutch government policies on energy efficiency in the built environment. The study takes in both electricity and gas, and private dwellings as well as utility buildings. The following non-fiscal price incentives were considered: (1) consumer prices indexed to consumption volume; (2) consumer prices indexed to time of consumption; (3) the energy-efficiency impact of 'autonomous' increases in energy prices. The energy-efficiency effects of price changes (options 1 and 3) were calculated on the basis of price elasticities, while for option 2 use was made of the results of the Social Cost-Benefit Analysis of Smart Grids carried out by CE Delft in collaboration with KEMA. The conclusions of the study are as follows: (a) Although differentiating consumer prices by consumption volume may yield energy savings of up to 2%, this would require market agreements in breach of the competition rules underpinning the liberalised energy market. This option is therefore unfeasible via consumer prices; (b) The energy savings accruing from indexing consumer prices to time of consumption are uncertain, as the main impact will be a temporal shift in consumption. This option is highly feasible, as such differentiation will in all likelihood evolve of its own accord with the roll-out of smart meters and smart grids; (c) The energy-efficiency impact of autonomous energy price rises is 0.2 to 0.4% per annum [Dutch] CE Delft heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor niet-fiscale energieprijsprikkels. De studie maakt onderdeel uit van het plan van aanpak energiebesparing gebouwde omgeving van BZK. De verkenning betreft zowel elektriciteit als gas, en zowel huishoudens als utiliteitbouw. De niet-fiscale prijsprikkels die zijn verkend betreffen: (1

 15. Transition pathway for climate-neutral mushroom cultivation. The agenda for a climate-neutral and economic effective mushroom cultivation in 2020; Transitiepad klimaatneutrale paddenstoelenteelt. De agenda voor een klimaatneutrale en economisch rendabele paddenstoelenteelt in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suurmeijer, J.M. [Grontmij, Amersfoort (Netherlands); Hilkens, J. [AdVisie, Herkenbosch (Netherlands)

  2011-11-15

  To realize the ambition of climate-neutral and economically viable mushroom cultivation in new businesses as of 2020, a vision and a transition pathway need to be developed. The energy saving options discussed in the report 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' ('Study of an energy efficient mushroom cultivation business in 2010') serve as starting point. Three transition pathways have been developed. Each transition pathway contributes to a future-proof mushroom cultivation sector, to increasing energy efficiency or to deployment of sustainable energy in the mushroom cultivation sector [Dutch] Voor het realiseren van de ambitie om vanaf 2020 in nieuwe bedrijven klimaatneutraal en economisch rendabel paddenstoelen te kunnen telen, dient een visie en een transitiepad te worden opgesteld. De energiebesparingsopties uit het rapport 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' dienen hierbij als uitgangspunt. Er zijn drie transitiepaden ontwikkeld. Elk transitiepad geeft zijn bijdrage aan een toekomstbestendige paddenstoelensector, aan het verhogen van de energie-efficiency of aan de toepassing van duurzame energie in de paddenstoelensector.

 16. De receptie van de Franse literatuur in de Nederlandse literaire tijdschriften van het interbellum: een pleidooi voor een meer synchrone literatuurgeschiedschrijving

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine van Wesemael

  2003-12-01

  Full Text Available Tijdens het interbellum was de Franse literatuur een belangrijk referentiepunt voor met name de katholieke en de vrijzinnige, niet zuilgebonden pers in Nederland. Men nam een voorbeeld aan grote katholieke schrijvers als Mauriac en Bernanos of men spiegelde zich aan de romans van vroeg-twintigste-eeuwse modernisten als Gide en Proust. Onderzoek naar de receptie van de Franse literatuur laat zien dat de beeldvorming hieromtrent in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving aanpassing behoeft. Nederlandse literatuurhistorici als Ruiter en Smulders, en Van Bork en Laan, zijn vaak te zeer gericht op het beschrijven van een diachrone ontwikkeling en hebben te weinig oog voor de synchrone diversiteit aan opvattingen. In welke zin, zo vraag ik me hier af, kan een internationaal georiënteerd tijdschriftenonderzoek een bijdrage leveren aan de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving?

 17. Een eerste inschatting van het Urban Heat Island effect voor Rotterdam en omgeving – een modelstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Steeneveld, G.J.; Hove, van L.W.A.

  2010-01-01

  Tot nu toe is weinig bekend over het warmte-eiland effect in Nederland. Het doel van deze studie is om door middel van een modelstudie een eerste inschatting te maken van het warmte-eiland effect van de stad Rotterdam en naastgelegen omgeving, voor twee episodes in een hittegolf (in 2003, en 2006).

 18. Voorlichtingsproject Alcohol en verkeer, voor 15-16 jarigen : covernota bij W.J.A. Nelissen, Rapport van een marktonderzoek onder docenten in het voortgezet onderwijs, in verband met een voorlichtingsproject over alcohol en verkeer gericht op jongeren van 15 en 16 jaar en J.H. van der Vlis, Verslag van een onderzoek naar een voorlichtingsproject over alcohol en verkeer voor jongeren van 15-16 jaar.

  NARCIS (Netherlands)

  Levelt, P.B.M.

  1994-01-01

  The SWOV Institute for Road Safety Research has commissioned the Dutch Research and Marketing firm to conduct two market studies. This cover note deals with two reports which describe these studies. One report is aimed at teachers who are eligible to participate in an information project on 'Alcohol

 19. Green Gas. An overview od innovative techniques and suppliers; Groen Gas. Een overzicht van innovatieve technieken en leveranciers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dorp, R.

  2013-04-15

  An overview is given of all (innovative) techniques in the whole biogas chain, from biomass to the use of biogas or green gas. Each technique is supplemented with a list of suppliers and links to websites [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van alle (innovatieve) technieken over de gehele biogasketen, van biomassa tot toepassing van biogas of groen gas. Elke techniek is aangevuld met een lijst van leveranciers en links naar websites.

 20. Alarm over dakloze gezinnen. Reconstructie van een mediahype.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lia van Doorn

  2011-11-01

  Sociaal wetenschappelijk onderzoekers die hun bevindingen voor het voetlicht brengen via de media, krijgen soms te maken met mediahypes waarin de nuances van de onderzoeksresultaten verloren gaan. Dit artikel belicht de vraag hoe onderzoekers daarmee om kunnen gaan. We verduidelijken dit met een casus van de berichtgeving over ons onderzoek naar het aantal dakloze gezinnen dat een beroep doet op de instellingen voor maatschappelijke opvang. Op basis van dit onderzoek maakten tientallen dagbladen melding van toename van het aantal dakloze gezinnen. Deze berichtgeving strookte niet met de uitkomsten van het onderzoek. Het suggereerde een veel dramatischer beeld dan op basis van de onderzoeksresultaten gerechtvaardigd was. In dit artikel wordt het proces waarin de berichtgeving tot stand kwam gereconstrueerd en geanalyseerd. Eerst wordt Stanley Cohen’s theorie over mediahypes aangestipt en komt Beckers’ onderscheid in drie typen morele entrepreneurs aan bod. Vervolgens wordt de casus uiteengezet en geanalyseerd. Op basis van de analyse voegen we aan de drie typen die Becker onderscheidt, een vierde type morele entrepreneur toe. Tenslotte keren we terug naar de vraag hoe sociaal wetenschappelijk onderzoekers hun bevindingen voor het voetlicht kunnen brengen via de media.

 1. Professionele identiteit van docenten in het hbo: een kwalitatieve case studie

  OpenAIRE

  Aangenendt, Max; Kuijpers, Marinka; Sanders, Karin

  2018-01-01

  Het belang van een onderwijssysteem voor de welvaart, het welzijn en het burgerschap van een land staat door de eeuwen heen nauwelijks ter discussie (Boyd & King, 1977; Nussbaum, 1997; OECD, 2005). Globalisering, competitie tussen naties, technologische ontwikkeling en economische crises voeden nu meer dan ooit het debat over de structuur van het onderwijs- systeem, de gewenste opbrengsten en de waarde van de tot nog toe bereikte resultaten (Schwab, 2011; Scheerens, 2011; HBO-Raad, 2008, Insp...

 2. Van afval naar grondstof

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Rudy Folkersma; dr. Jan Jager

  2016-01-01

  In het dagelijks leven hebben we voortdurend met verschillende plastics te maken. Overal om ons heen komen we plastics tegen. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingsmaterialen, flessen, flacons, kratten, tapijten en plastic draagtassen. Een leven zonder kunststoffen is in onze huidige maatschappij vrijwel

 3. Zoektocht naar alternatieve grondontsmetting hervat

  NARCIS (Netherlands)

  Poldervaart, H.J.

  2007-01-01

  Op het bedrijf van Carlos Faes in Eindhoven worden op een perceel van een kleine hectare zeven manieren van grondontsmetting met elkaar vergeleken. De behandelingen liggen in vijf herhalingen, zodat een 'lappendeken' van 35 veldjes van ongeveer 200 m² groot ontstaat. De verschillende behandelingen

 4. Cooperparen van een elektron en een gat

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh, M.A.M.|info:eu-repo/dai/nl/304829935; van Lange, A.J.|info:eu-repo/dai/nl/318685191; Stoof, H.T.C.|info:eu-repo/dai/nl/074851357; Dijkhuis, J.I.|info:eu-repo/dai/nl/068409974

  2013-01-01

  Cooperparen kennen we als paren van elektronen in een supergeleider. In dit artikel beschrijven we onze waarneming van Cooperparen van een elektron en een gat. Deze elektron-gat-Cooperparen komen niet voor in supergeleiders, maar wel in halfgeleiders. Onder sterke excitatie van de halfgeleider

 5. Socio-culturele structuur en innovatie : een structuur-vergelijkend onderzoek naar adoptie van family planning in de periode 1969 - 1973 door Sundanese echtparen in twee rurale gemeenschappen op West-Java

  NARCIS (Netherlands)

  Norren, van B.

  1985-01-01

  This publication contains a comparative study of socio- cultural influences on the process of family planning adoption during the period 1969-1973 in two rural communities in the regency of Bandung, West Java, Indonesia. One community, to be called Cianyar, is a ward in an agrarian

 6. Wegdekstroefheid en verkeersongevallen : een onderzoek naar het verband tussen wegdekstroefheid en het relatieve aantal verkeersongevallen op verschillende typen en vormen wegen buiten de bebouwde kom in de provincie Noord-Brabant.

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, J.P.M. Doornekamp, J. & Bos, J.M.J.

  1984-01-01

  A study has been made into the relationship between road surface unevenness and the relative number of traffic accidents on different kinds of roads outside the built-up area in the province of Noord-Brabant. There exists a statistical relation between the road surface unevenness and traffic

 7. Design philosophy for a sustainable energy economy. Key role for heat; Ontwerpfilosofie voor een duurzame energiehuishouding; Sleutelrol voor warmte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wemmers, A.K.; Spoelstra, S.; Alderliesten, P.T. [ECN Efficiency and Infrastructure, Petten (Netherlands)

  2011-04-15

  efficiency (vraagreductie en reductie conversieverliezen) en de inzet van duurzame energie in ongeveer gelijke mate bijdragen aan de verduurzaming van de energiehuishouding. Ruwweg kan worden gesteld dat de oorspronkelijke energiebehoefte voor ? wordt gereduceerd door energiebesparing, voor ? wordt ingevuld met duurzame energie en voor ? met fossiele energiedragers. De twee in dit rapport doorgerekende varianten laten nog steeds een stijging van het energiegebruik zien ten opzichte van de huidige situatie, zij het veel minder dan de Business As Usual (BAU) scenario's. Daar waar het BAU scenario uitkomt op 4348 PJ komen de twee varianten uit op respectievelijk 3049 PJ en 3187 PJ. Het duurzame aandeel wordt berekend op 1747 PJ (57%) en 1653 PJ (52%). Uit de in dit rapport gevolgde aanpak blijkt dat een volledig duurzame Nederlandse energiehuishouding in 2050 niet mogelijk is op basis van nu bekende mogelijkheden. Ondanks het feit dat met name in de gebouwde omgeving, de transportsector en duurzame opwekking vergaande maatregelen zijn genomen, wordt nog steeds een significant deel van de Nederlandse energiehuishouding voorzien van fossiele energiedragers. Ondanks het feit dat de invulling van de warmtevraag leidend is in dit rapport, komt uit de berekeningen van allerlei varianten van het energiesysteem 'Nederland' als constante factor naar voren dat een elektriciteitsnetwerk en -voorziening die in staat is om een wisselende vraag met een wisselend aanbod te af te stemmen (smart grids) een noodzakelijke voorwaarde is voor een efficient en duurzaam energiesysteem.

 8. Projectverslag E-merge OP 5.7. Ontwikkeling en disseminatie van een didactisch model voor blended learning

  NARCIS (Netherlands)

  Peursen, W.; Jacobs, F.; Oueslati, A.; Philipsen, V.; Wagenaar, S.; Jonge, M.; van Eijl, P.J.

  2007-01-01

  Peursen, W. van, Jacobs, F., Oueslati, A., Philipsen, V., Wagenaar, S., Jonge, M. de & Eijl, P.J. van (2007). Omvorming van een bestaande face-to-face cursus naar blended learning. Seminar syllabus. Uitgave E-Merge OP 5.7, Universiteit Leiden, 8 blz. Internet 21 januari 2008:

 9. Effecten van een verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde soja als veevoedergrondstof. Quick scan van de gevolgen voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van C.P.A.; Hoste, R.

  2015-01-01

  Als Nederland - naast Duitsland, Frankrijk, Polen en Hongarije - kiest voor een verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde (gg-)soja in veevoeder, dan zal het verbruik van sojaproducten in veevoeder in deze vijf landen moeten dalen met 40 tot 50%, om ervoor te zorgen dat de vraag naar

 10. Van afval naar grondstof

  OpenAIRE

  Folkersma, Rudy; Jager, Jan

  2016-01-01

  In het dagelijks leven hebben we voortdurend met verschillende plastics te maken. Overal om ons heen komen we plastics tegen. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingsmaterialen, flessen, flacons, kratten, tapijten en plastic draagtassen. Een leven zonder kunststoffen is in onze huidige maatschappij vrijwel ondenkbaar geworden. In 2014 werd er volgens Plastics Europe [1] wereldwijd maar liefst 311.000.000 ton aan kunststoffen geproduceerd, in 1950 was dit nog slechts 1.700.000 ton. Vanaf 1950 stijgt ...

 11. Een beleidskader voor onlinehulp in Vlaanderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philippe Bocklandt

  2014-12-01

  Full Text Available Online help policy in FlandersSince the beginning of this century, clients and patients are looking online for help and care. Welfare services and health care organisations in Flanders therefore developed online support, first hesitatingly, but in the last five years more and more explicitly. The Flemish Government supports a number of online help initiatives – most of them after incidents (for example the growing suicide rate or sexual abuse – but a policy framework for online help is still missing. For this reason the Flemish Secretary of Welfare, Healthcare and Family issued a project in order to prepare a new  policy on Flemish online help. In collaboration with welfare services and healthcare organizations, Artevelde University College Ghent developed a policy framework for online help in Flanders. Four key issues are: a bottom-up approach to online help development; the development of education programmes on online help skills; the formal recognition of online help and the structural embedding of online help in welfare and healthcare organisations. Meanwhile, the Secretary found necessary political support to realise a Flemish online help policy plan including those key issues.Een beleidskader voor onlinehulp in VlaanderenSinds begin deze eeuw zoeken hulpvragers meer en meer online naar hulp en zorg. Welzijnswerk en gezondheidszorg ontwikkelden een onlinehulpaanbod. Eerst schoorvoetend, maar de laatste vijf jaar steeds uitdrukkelijker. De Vlaamse overheid ondersteunde hier en daar een onlinehulpinitiatief – vooral na maatschappelijke incidenten (zoals het groeiend zelfdodingscijfer of seksueel misbruik – maar een globaal kader voor onlinehulpbeleid in Vlaanderen ontbrak. Daarom gaf de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in juni 2013 een onderzoeksopdracht om beleidsaanbevelingen voor een Vlaams actieplan onlinehulp te formuleren. Vanuit de Arteveldehogeschool werd in nauwe samenwerking met welzijns- en zorgorganisaties

 12. Risico's Verkend. Naar een risicomodel voor toezichtstrategie van IGZ

  NARCIS (Netherlands)

  Baan CA; Smits JPJM; Limburg LCM; CZO

  2002-01-01

  The working methods of the IHC have been criticised in recent years. The IHC has taken various initiatives to improve the situation. This includes asking the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) to set up a rational model to determine inspection priorities - in short, a

 13. De ziekte van Fabry: op weg naar een behandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Linthorst, G. E.; Hollak, C. E.; Bosman, D. K.; Heymans, H. S.; Aerts, J. M.

  2000-01-01

  Fabry's disease, deficiency of the enzyme alpha-galactosidase A, is an X-linked lysosomal storage disorder. Clinical symptoms are caused by continuous deposition of specific glycolipids in endothelial cells, neural cells, skin and cornea. These depositions give rise to skin (angiokeratoma) and eye

 14. Naar een amfibische antropologie. Het element water bij Peter Sloterdijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, R. ten

  2008-01-01

  The German philosopher Peter Sloterdijk can be seen as a philosopher of elements. It is argued that he takes a special interest in air and water. In the paper, the focus is on what Sloterdijk has to say about water. More particularly, it is shown that this element plays a pivotal role in what

 15. Veiligheid verkend : Een empirisch onderzoek naar de determinanten van veiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Urlings, T.H.; Blank, J.L.T.

  2011-01-01

  Safety has been high on the political agenda for several years. Increased police deployment, heavier sentences, various preventive measures to combat truancy, neighbourhood renewal and strengthening integration are just a small selection of the various policies that are frequently mentioned in the

 16. Op zoek naar een instrumentarium voor ontwerpkritiek in de landschapsarchitectuur

  NARCIS (Netherlands)

  Meeus, J.H.A.

  1984-01-01

  Towards an instrument for designcritique in landscape architecture,

  Society demands solutions to design problems in urban and rural planning, that are based on logic, and trains of thought that can be put into words. This in order to support discussion, debate and criticism. Central purpose

 17. Het slavernijverleden van John Locke : Naar een minder wit curriculum?

  NARCIS (Netherlands)

  Veraart, W.J.; Van Beers, Britta; Van Domselaar, Iris

  2017-01-01

  In this contribution I critically address the practical and theoretical attitude of the philosopher John Locke towards the trans-Atlantic slave trade and the colonial system of chattel slavery of people of African descent, in connection with the question how we should deal with the colonial context

 18. Een zoektocht naar vleesloze dagen: groenterevolutie in Europa?

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeven, van L.; Dagevos, H.

  2012-01-01

  Het lijkt wel of iedereen aan het vleesminderen is. Het woord flexitariër wordt steeds vaker gebruikt, zorgverzekeraar Agis biedt de Vegapolis aan voor vegetariërs en vleesverlaters, onlangs verscheen de glossy Vega, vegetarisme heeft het geitenwollensokkenimago ver achter zich gelaten, kritische

 19. Beschouwingen over een onderzoek naar de waterschapslasten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Mansholt, D.R.

  1941-01-01

  Water control is very important for the Netherlands. There is a variety of water- control organizations.

  Usually such an organization consists of the landowners in the district, or in a polder. They are responsible for all public works in their district. They must pay for construction,

 20. Peer assessment in universitair onderwijs : een onderzoek naar bruikbare ontwerpen

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, B.A.M. van den

  2003-01-01

  Peer assessment in university teaching: an exploration of useful designs Learning to communicate is an integral part of higher education. Learning to write at an acceptable academic level cannot be isolated from learning the particular discipline content. The acquisition of academic writing is a

 1. Naar strategieen van voedingsvoorlichting : een evaluatie- en literatuuronderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Westmaas-Jes, M.M.

  1977-01-01

  Cardiovascular diseases account for a large part of total mortality: in 1974 45.7% of all deaths in the Netherlands were due to these diseases. As at least part of these diseases is man-made, the need for prevention is often stressed. The Netherlands Heart Foundation has many activities

 2. Uit de spagaat! Naar een kwaliteitsraamwerk voor Participatief Jongeren Onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Jurrius, K.H.M.

  2013-01-01

  This thesis reports the findings of a research project on the quality of participatory youth research, as well as the development of a quality framework related to the method. Participatory youth research involves young people as researchers. The method has been applied in the Netherlands since the

 3. Ascaris lumbricoides L. in een dorpspraktijk; een onderzoek naar graad en wijze der besmetting en naar mogelijkheden ter bestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Jan Jacob

  1963-01-01

  In het dorp Tange-Alteveer, liggend op de grens van de Groninger Veenkolonien en Westwerwolde, in het Noord-Oosten van Nederland, blijkt besmetting met ascariden veel voor te komen, vooral onder de jongere bevolkingsgroepen. Het uitblijven van resultaat op langere termijn met de gebruikelijke

 4. Duurzaam landgebruik en prestatie-indicatoren : een case studie voor de Peel

  NARCIS (Netherlands)

  Cormont, A.; Diepen, van C.A.; Hack-ten Broeke, M.J.D.; Jansen, P.C.; Janssen, S.J.C.; Roelsma, J.; Roest, C.W.J.; Smeets, P.J.A.M.; Uiterwijk, M.

  2012-01-01

  Verduurzaming van de landbouw en de ontwikkeling van het landelijk gebied vraagt om data en om kennis. Dat is nodig om aan te geven of een verandering bijdraagt aan verduurzaming of juist niet. Binnen Nederland kan en wil het landbouwbedrijfsleven bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de

 5. Feasibility study on the use of waste heat in mushroom cultivation; Haalbaarheid benutting restwarmte in de paddenstoelenteelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gielen, J.H. [DLV Plant, Horst (Netherlands)

  2011-03-15

  This study has examined the technical as well as the economic feasibility of waste heat utilization in a standard cultivation business [Dutch] In dit onderzoek zijn zowel de technische als ook de economische haalbaarheid van toepassingen voor het hergebruik van restwarmte in een standaard teeltbedrijf onderzocht. Gebruikte informatiebronnen voor dit onderzoek waren praktijkervaringen, literatuur en ontwikkelingen in andere sectoren. Behalve de mogelijkheden in de huidige teeltsystemen zijn er mogelijk ook toepassingen denkbaar in de recente ontwikkelingen op het vlak van bedkoeling en bedverwarming. In een dergelijk systeem zal laagwaardige warmte naar verwachting makkelijker inzetbaar zijn.

 6. Op weg naar evenwicht: een onderzoek naar zorgplichten op het internet

  NARCIS (Netherlands)

  van Eijk, N.A.N.M.; van Engers, T.M.; Wiersma, C.; Jasserand, C.A.; Abel, W.

  2010-01-01

  Commissioned by the WODC (Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum), research has been conducted on duties of care on the Internet, more specifically from the perspective of Internet service providers. Internet service providers currently find themselves in the spotlight, both in a national

 7. Logistiek in een zorgomgeving: Cliënt centraal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dennis Moeke

  2010-03-01

  Patiënten/cliënten hebben veelal beperkte invloed op zorglevering en zorgverlening, terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. De behoefte vanuit de patiënt/cliënt om invloed uit te kunnen oefenen op het zorgproces laat zich vertalen in een logistieke ontwerpeis. De logistieke sturing zal moeten inspelen op de wensen van de cliënt. Maar om welk type wensen gaat het in de zorg en hoe verhouden ze zich tot andere zorgspecifieke ontwerpvariabelen, of anders geformuleerd, wat is specifiek aan de logistiek in een zorgomgeving? Dit artikel beschrijft de zoektocht naar een integraal antwoord voor de Nederlandse situatie met als resultaat de volgende definitie voor logistiek in een zorgomgeving: het zo beheersen van behandel-/ zorg-/ondersteuningsprocessen en de daarmee verbonden inzet van medewerkers, informatie- en goederenstromen, dat tegen optimale kosten aan de wensen van cliënten/mensen kan worden voldaan. Tevens is een model ontwikkeld, waarin de zorgspecifieke context en de samenhang met logistiek wordt gepresenteerd.

 8. Air pollutant and greenhouse gas emissions of passenger cars. A comparison of standard-based values and practical data per fuel type; Luchtvervuilende en klimaatemissies van personenauto's. Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.P.; Van Grinsven, A.H.; Hoen, M.J.J. ' t

  2013-10-15

  Although tax regulations provide an incentive for buying a car with reduced CO2 emissions, in the coming years the share of diesel vehicles in the business segment is likely to grow, thus unintentionally threatening air quality. This is because the NOx emissions of a modern Euro 5 diesel car are still very high in practice. Despite the NOx Euro standards for diesel vehicles having been substantially tightened since 1992, in practice there proves to have been very little progress, with Euro 5 diesel vehicles still emitting approximately the same amount of NOx as 21 years ago, as the present study shows [Dutch] De fiscale regels stimuleren de verkoop van auto's die minder CO2 uitstoten, maar zorgen de komende jaren naar verwachting voor een groei van het aandeel dieselauto's in het zakelijke segment. Deze groei vormt onbedoeld een bedreiging voor de luchtkwaliteit. Dit komt doordat de luchtvervuilende NOx-emissie van een moderne Euro 5-dieselauto's in de praktijk nog altijd erg hoog is. Ondanks dat de NOx-Euronormen voor diesels sinds 1992 flink zijn aangescherpt, blijkt in de praktijk dat er nauwelijks progressie is geboekt en dat een Euro 5-diesel nog steeds gemiddeld evenveel NOx-uitstoot als 21 jaar geleden.

 9. Het streven naar faciale harmonie

  NARCIS (Netherlands)

  van Hooft, E.; Becking, A.G.; van Spronsen, P.H.; Tuinzing, D.B.

  2010-01-01

  Bij de behandeling van patiënten met een orofaciale afwijking spelen functie van het kauwstelsel en esthetische aspecten een rol. Onlangs verscheen het softwareprogramma ‘Facial aesthetics’ dat de weke delen van het aangezicht kan analyseren. Met behulp daarvan is onderzocht in hoeverre 40 patiënten

 10. Chinese letterkunde. Een inleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Idema, Wilt; Haft, Lloyd

  2005-01-01

  De Chinese cultuur mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Chinese films bereiken in Nederland een steeds omvangrijker publiek en ook de moderne Chinese literatuur, die sinds de jaren tachtig een grote bloei doormaakt, wordt door veel liefhebbers op de voet gevolgd. Chinese Letterkunde

 11. Een punt voor gym!?

  NARCIS (Netherlands)

  drs Menno Slingerland; dr. Lars B. Borghouts; Gertjan van Dokkum

  2013-01-01

  Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit het eigenlijk met het vak Lichamelijke Opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een 'punt voor gym' op het rapport. Maar het zal niet gauw voorkomen dat een leerling die op de

 12. Erkennen van een MOOC: een statusoverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Robert Schuwer

  2015-01-01

  Toekennen van studiepunten aan het succesvol volgen van een MOOC. Dit onderwerp is in de afgelopen jaren al meermalen aan bod gekomen bij discussies over mogelijke effecten van MOOC’s op het reguliere onderwijs. Medio 2014 verscheen een verkenning hierover van de NVAO (NVAO, 2014). Eén van de

 13. Prize something, including quality. The price of supply interruption. On the search for {phi}. Technical report; Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit. De prijs van stroomonderbrekingen. Op zoek naar {phi}. Technisch rapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baarsma, B.E.; Berkhout, P.H.G.; Hop, J.P.

  2004-04-01

  The Dutch Office of Energy Regulation (DTe) plans to adjust the present regulations with regard to regional electricity network companies. In 2002 an integrated model for pricing and quality regulations is drafted, which is expected to be implemented in 2005. This report serves as input for such a model. Quality is defined in terms of electricity supply disruptions. The aim of the study on the title subject is to determine prices for different types of power supply disruptions. The study is based on a survey among 12,400 households and nearly 2,500 small and medium-sized businesses in the Netherlands. [Dutch] De Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe) is voornemens om de huidige regelgeving ten aanzien van de regionale elektriciteitsnetbedrijven aan te passen. Hiertoe zijn in 2002 verkenningen voor een geintegreerd prijs- en kwaliteitsreguleringsmodel opgesteld, dat naar verwachting begin 2005 worden ingevoerd. Dit rapport dient als input voor het kwaliteitsreguleringsmodel. Kwaliteit is hier gedefinieerd in termen van stroomonderbrekingen. Het doel van het onderzoek is om prijskaartjes vast te stellen voor verschillende soorten stroomonderbrekingen. Zo kunnen de onderbrekingskosten verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld het tijdstip (dagdeel, dag van de week, seizoen), de duur van de onderbreking, het wel of niet ontvangen van een waarschuwing vooraf en het aantal onderbrekingen. Het onderzoek is gebaseerd op een enquete onder 12.400 huishoudens en bijna 2500 MKB-bedrijven.

 14. Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken. Een rechtsvergelijkende studie naar de artikelen 6:107 en 6:108 BW in relatie tot het onrechtmatige daadsrecht en schadevergoedingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Rijnhout, R.

  2012-01-01

  The aim of this research is to consider whether the articles 6:107 and 6:108 BW should be reconsidered. These articles grant third parties an action to bring an independent claim against the tortfeasor in personal injury cases. The characteristics of these articles are threefold. First, these claims

 15. Interventies ter preventie van overgewicht in de wijk, op school, op het werk en in de zorg - Een verkennende studie naar de effecten

  NARCIS (Netherlands)

  Bemelmans WJE; Wendel-Vos GCW; Bos G; Schuit AJ; Tijhuis MAR; PZO

  2005-01-01

  A health policy that aims at increasing physical activity and decreasing the intake of energy contributes to the prevention of overweight. In general, the long-term effects of interventions targeted at body weight, physical activity and/or energy intake are unknown. This report describes a

 16. De beweging van de geest : een studie naar het begrip motus intellectualis in de filosofie van Nicolaus Cusanus (1401-1464)

  NARCIS (Netherlands)

  Meer, Matthieu Herman van der

  2006-01-01

  Nicolaus Cusanus, also known as Nicholas of Cusa (1401-1464), is one of the most fascinating personalities of the late Middle Ages and the early Renaissance period. He played an important role in church polictics, was involved in councils and had to deal with reform movements and schisms; but more

 17. De ISD in perspectief. Een studie naar de ISD-maatregel in het licht van het Nederlands strafrechtelijk sanctiestelsel ter bestrijding van recidive en criminele overlast

  NARCIS (Netherlands)

  S. Struijk (Sanne)

  2011-01-01

  textabstractSUMMARY by public safety for the duration of detention, but also for the long-term aims of rehabilitation, treatment and other individual interests. This also enforces an adequate offer of care, which suits the risk for recidivism and which is equivalent to the care outside detention.

 18. Studentmonitor 2013, constantly connected : Studie 1: een onderzoek naar het social mediagebruik onder NHL-studenten in 2013, vergeleken met 2012

  NARCIS (Netherlands)

  R Rozenberg; M Oldengarm; Klaas Jan Huizing; J Veltman; S Schotanus; GJ van Dam

  2014-01-01

  Facebook, Instagram, Snapchat: de student van nu is de hele dag in de weer met zijn smartphone. Bij Sowijs vroegen we ons af: hoe ontwikkelt het social mediagebruik van studenten zich? Veranderen de motieven om social media te gebruiken? En veranderen de onderwerpen die ze posten?

 19. Netwerken als levend weefsel : een studie naar kennis, leiderschap en de rol van de overheid in de Nederlandse landbouw sinds 1945

  OpenAIRE

  Wielinga, E.

  2001-01-01

  The need for a new narrative

  Self fulfilling narratives

  People tell narratives to each other about the way the world functions. Some of the narratives are so powerful that they influence the way many people act, and thus these narratives become selffulfilling. To a certain extent this is, because the real world is always more complex than any narrative describes. If we stick too long to a certain narrative, increasing tension will be felt betwe...

 20. Netwerken als levend weefsel : een studie naar kennis, leiderschap en de rol van de overheid in de Nederlandse landbouw sinds 1945

  NARCIS (Netherlands)

  Wielinga, E.

  2001-01-01

  The need for a new narrative

  Self fulfilling narratives

  People tell narratives to each other about the way the world functions. Some of the narratives are so powerful that they influence the way many people act, and thus these narratives become

 1. Ontbrekende alternatieven en gevestigde belangen: een studie naar de posities van overheden in hervormingsdebatten tijdens de financiële crisis

  NARCIS (Netherlands)

  Mügge, D.; Stellinga, B.

  2012-01-01

  The credit crisis that began in the summer of 2007 has fundamentally challenged much financial regulation and the political institutions that produced it. Measured against the criticisms that have been brought forth against previous financial governance, the extent of governments’ overall reform

 2. Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerard Donkers

  2014-03-01

  vernieuwend concept van professionaliteitIn deze bijdrage wordt allereerst ingegaan op drie bronnen van kennis die ten grondslag liggen aan de zelfreguleringsbenadering van Donkers. In de eerste plaats is dat een historisch onderzoek naar het West-Europese denken over veranderen en veranderbaarheid van mens en samenleving. Uit dit onderzoek komt een drietal veranderkundige paradigma’s naar voren die in iedere periode van de moderne geschiedenis op elkaar botsten en met die botsingen zichzelf verder hebben verfijnd en gedifferentieerd. Een tweede bron zijn praktijkgerichte onderzoeken die zijn verricht naar een aantal methodieken van sociale interventie. De derde bron is een kritische reflectie op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. In die reflectie wordt met name stilgestaan bij allerlei vormen van onteigening van zelfregie-in-dialoog met anderen en bij processen van fragmentering van de complexe maatschappelijke werkelijkheid. Vanuit deze drie kennisbronnen wordt gepleit voor een vernieuwend concept van professionaliteit dat gekenmerkt wordt door gerichtheid op versterking van het zelfregulerend vermogen van mens, organisatie en samenleving.In het vervolg van deze bijdrage wijst Henk Geertsema op de relatie tussen veranderen en beïnvloeden en de kwestie van de waarden die daarmee verbonden is. In een situatie van een transitie van de derde orde, zoals zich momenteel in de Nederlandse samenleving voordoet, is de eindtoestand onduidelijk wat de noodzaak om waardendiscussies te voeren versterkt. De laat-moderne samenleving lijkt gevangen in opvattingen over individualiteit die een relationele ontologie en de daarmee verbonden wederkerige verantwoordelijkheid sterk onder druk zet. De afhankelijkheid van anonieme systemen wordt daarnaast steeds meer onzichtbaar, terwijl die vergaand de vormgeving van het bestaan sturen. Wil er opnieuw ruimte komen voor een relationele ontologie met de mogelijkheid om de kracht van varieteit en meervoudigheid van vormgevingen van het

 3. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de

 4. Ubiquitous learning. Leren in een intelligente omgeving?

  NARCIS (Netherlands)

  Fisser, Petra; Wetterling, J.M.; Strijker, A.; Pannekeet, Kees

  2006-01-01

  Deze studie naar de mogelijkheden van Ubiquitous Learning heeft als doel om antwoord te geven op de vraag welke rol Ubiquitous Learning kan spelen in het hoger onderwijs. Deze studie dient als inventarisatie van de mogelijkheden en zou kunnen dienen als handvat voor instellingen die met Ubiquitous

 5. Liefde is een motivatie, niet een emotie: een neurobiologische benadering

  NARCIS (Netherlands)

  S.J.E. Langeslag (Sandra)

  2006-01-01

  textabstractVrijwel iedereen is wel eens ontzettend verliefd geweest en weet dat verliefdheid samengaat met lichamelijke reacties als trillerigheid, hartkloppingen, slapeloosheid, verminderde eetlust en euforie. De biologie van liefde is echter pas sinds enkele jaren onderwerp van wetenschappelijk

 6. Inzet RTK-GPS in de teelt van een gewas : met RTK-GPS schoffelen in cichorei na zaaien met RTK-GPS

  NARCIS (Netherlands)

  Bleeker, P.O.

  2009-01-01

  In juni 2008 werd op het proefbedrijf van PPO in Lelystad onderzoek gedaan naar de invloed van RTK-GPS stuursystemen op de rechtgeleiding van een werktuig. Met RTK-GPS (RTK staat voor Real Time Kinetic) kan op centimeters nauwkeurig gereden worden. De vraag die beantwoord moest worden was: is de

 7. Resultaten enquête verzuimbeleid in de zorgsector : een onderzoek door NIA TNO in opdracht van de Werkgroep Ziekteverzuimbeleid van de zorgsector via het NZf-peilstation

  NARCIS (Netherlands)

  Andriessen, S.; Vuuren, T. van

  1997-01-01

  In opdracht van de Werkgroep Ziekteverzuimbeleid, onderdeel van het Sociaal Overleg Ziekenhuiswezen, heeft NIA TNO het onderzoek "Terugdringing ziekteverzuim in de zorgsector" uitgevoerd. In het kader daarvan is een verkenning gehouden naar de stand van zaken op het gebied van verzuimbeleid door

 8. Noord4Bio, Concrete kansen voor een biobased economy in Noord-Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, Harriëtte; Blauw, Rolf; Harmsen, Paulien; Sanders, Johan; Euverink, Gert-Jan; Bekkering, Errit

  2015-01-01

  Noord-Nederland, de drie noordelijke provincies, vormt een gebied met een aantal unieke kenmerken. In de afgelopen jaren is er een aantal studies gedaan gericht op de mogelijkheden om door het verbinden van de agrarische en chemische sectoren in het gebied een nieuwe biobased economy te creëren,

 9. Praktijkervaringen met de veiligheid van een aantal wegvarianten en uitvoeringen : onderzoek naar de effecten van een aantal infrastructurele maatregelen op de verkeersveiligheid, in samenhang met de principes van `duurzaam veilig'. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Minnen, J. van

  1999-01-01

  In the Netherlands, there is at this moment in time little certainty about the design of `distributors' and rural traffic calming areas. It was considered useful to test the ideas about them in practice. In this study, therefore, the experiences of more than 20 design measures were gathered and

 10. De Hoeve zet trend naar niet-castreren

  NARCIS (Netherlands)

  Lauwere, de C.C.; Bikker, A.M.

  2009-01-01

  Samenwerkingsverband De Hoeve laat zien hoe een bedreiging voor de varkenssector is om te zetten in een kans. Een vooruitstrevende visie, een continue drive om te innoveren en het binden van medestanders blijken belangrijke succesfactoren te zijn, leert een analyse

 11. Elektrische Scheepsvoortstuwing en Supergeleiding: Een Literatuurstudie (Electric Ship Propulsion and Superconductivity: A Desk Study)

  Science.gov (United States)

  1992-06-01

  rotor als de stator supergeleidend #. ijn is er geen thermische Afcherming nodig om de rotor. Oak de elektromagnetisclie afscherming rond de rotor is...ontwikkeling van de YaMato 1, ecn schip van 185 ton, 30 meter lang en 10 meter breed ( 121. De voortstuwing wordt ver/.orgd door 2 units, ieder bcstaand uit...TNO-rapport PML 282488033 Pagina 41 8 knopen is (bij een lage sneiheid is het rendemer.t nog acceprabel). War de verdere plannen ?. ijn is wiet bekend

 12. Verklaren en veroordelen. Enige opmerkingen over recent onderzoek naar seksueel misbruik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piet de Rooy

  2014-03-01

  Full Text Available Explanation and Judgement: Some Comments on Recent Research into Sexual AbuseSexual abuse and harassment of children in the Dutch Catholic Church was widely reported in 2010. An independent investigation took place covering the period 1945-2010. The main conclusion was that abuse in the Catholic community was as high as in non-Catholic groups. The government ordered a second investigation on abuse in the resident and non-resident youth care. The main conclusion was that abuse was marked by an enormous variety in circumstances and incidents (half of the reported cases took place between coevals. These reports did not satisfy acertain number of victims. The question is whether this type of scientific historic research – directed more by analysis than by condemnation – is capable of giving full satisfaction to traumatised victims.In 2010 kwam in de publiciteit dat ook in Nederland op grote schaal seksueel misbruik van minderjarigen had plaatsgevonden in de Rooms-Katholieke Kerk. Een onafhankelijke commissie heeft daar een omvangrijk onderzoek naar verricht (over de periode 1945-2010. De belangrijkste conclusie was dat een dergelijk misbruik een wijdverbreid verschijnsel was, dat waarschijnlijk in katholieke kring even vaak voorkwam als onder niet-katholieken. Een vergelijkbaar onderzoek werd vervolgens verricht onder kinderen die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid stonden in het kader van de kinderbescherming. De belangrijkste conclusie daarvan was dat het misbruik in zeer verschillende vormen en omstandigheden voorkwam (waaronder vrij frequent tussen leeftijdsgenoten. Een aantal slachtoffers bleek niet zeer tevreden met dit onderzoek, dat zowel onvolledig werd gevonden als te zacht in de conclusies. Daardoor rijst de vraag of een historisch-wetenschappelijk onderzoek, meer gericht op verklaren dan veroordelen, wel in staat is genoegdoening te verschaffen aan getraumatiseerde slachtoffers.

 13. De dood staat op. Naar een seculier opstandingsverhaal − een onderzoek met Jean-Luc Nancy

  NARCIS (Netherlands)

  Kate, L. ten

  2013-01-01

  In his philosophical project of a ‘deconstruction of monotheism’, Jean-Luc Nancy explores the hypothesis that the historical roots of secularization should be traced back to the beginnings of the monotheistic traditions. The secular is not exclusively a feature of modern culture. The complex

 14. Gebiedsgerichte energetische systeemoptimalisatie : Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzame energietransitie

  NARCIS (Netherlands)

  Gommans, L.J.J.H.M.

  2012-01-01

  Over 40% of the energy demand is related to the built environment and is still largely reduced with interventions within or on buildings. Leo Gommans has been professionally active for years in the field of research, education and in the consultation of energy-conscious design for buildings. In the

 15. Van vakgericht naar competentiegericht statistiekonderwijs. Een interventiestudie in een opleiding psychologie.

  NARCIS (Netherlands)

  Van Buuren, Hans

  2008-01-01

  Abstract This thesis describes how statistics education has been redesigned and implemented in the curriculum of the school of psychology of the Open Universiteit Nederland. In stead of autonomous and separate traditional statistics service courses and courses in research methods, both kinds of

 16. Controle-onzekerheid : een experimenteel-psychologisch onderzoek naar een mogelijke ontstaansvoorwaarde voor dwanggedrag

  NARCIS (Netherlands)

  R.W. Trijsburg (Wim)

  1981-01-01

  textabstractDe gedragstherapeutische behandeling van dwangklachten verloopt soms voorspoedig. Vaak echter blijken dwangsymptomen zeer hardnekkig en wordt van de patiënt en van de therapeut veel creativiteit en doorzettingsvermogen gevraagd. In contacten met dwangpatiënten of supervisanden die

 17. Tencompetence naar een integraal persoonlijk competentie managent voor een leven lang leren.

  NARCIS (Netherlands)

  Bitter-Rijpkema, Marlies; Manderveld, Jocelyn

  2007-01-01

  Ondersteuning van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van individu, groepen en organisaties vinden nog sterk gefragmenteerd plaats . Voor de optimale ondersteuning van de competentie ontwikkeling van individu of groep, gedurende langere tijd over de grenzen van school, functie of land heen

 18. Onderzoeksrapport: Een functie met inhoud 2004: een enquete naar de taakinhoud van secretaressen 2004, 2000, 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Tijdens, K.

  2005-01-01

  To what extent has the job content of secretaries changed between 1994 and 2004? In this report the results of three largely comparable questionnaires as of 1994 (N=563), 2000 (N=1712) and 2004 (N=1432) are compared. The frequency of tasks reveals little changes over time. The few exceptions refer

 19. Cultureel startkapitaal, een blijvend voordeel? : Een onderzoek naar de invloed van cultureel kapitaal op beroepsstatus

  NARCIS (Netherlands)

  Veerman, Floor; van der Drift, Mirthe; Maas, I.

  This article investigates how cultural capital influences occupational status, and the role of education therein. From the cultural reproduction theory, we derive hypotheses expecting a direct positive effect from cultural capital on occupational status, and an indirect effect through education.

 20. Hulpremmen voor vrachtauto's : onderzoek naar het gedrag van een trekkeropleggercombinatie tijdens het uitvoeren van een noodremming.

  NARCIS (Netherlands)

  Werkgroep Noodremmen

  1978-01-01

  This report deals with an investigation concerning braking capacity of trucks if somewhere a failure occurs in the normal service brake. Purpose of the research was to get an insight in various secondary braking systems for trucks. Practical test were carried out with a tractor-semitrailer

 1. Geloof en ritueel nabij de poolcirkel : Een antropologisch onderzoek naar een religieuze minderheid in Zweeds Lapland

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiper, Yme; Kleistra, Jelle; Kuiper, Yme; Koster, Adrianus; Verrips, Jojada

  1986-01-01

  Laestadianism was a Lutheran revival movement that began in the north of Sweden in the early-nineteenth century. To-day followers of the Lutheran, pietistic church administrator Lars Levi Laestadius (1800-1861) are strongly conservative Christians, who called themselves the Congregation of

 2. Een pleidooi voor duurzame diplomatie

  NARCIS (Netherlands)

  R.J.M. van Tulder (Rob); T. Dietz (Ton)

  2017-01-01

  textabstractIn een recent verschenen notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken wordt een pleidooi gehouden voor 'diplomatie van duurzame ontwikkeling'. Het Nederlandse buitenlandse beleid heeft de laatste jaren sterk ingezet op zogenaamde 'economische diplomatie'. Daarmee lijkt een stap

 3. Outline of the security of the Netherlands gas supply in the period to 2020; Verkenning naar de voorzienings- en leveringszekerheid van de Nederlandse gasvoorziening in de periode tot 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Joode, J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Touber, F. [TC Energy Projects, Amstelveen (Netherlands)

  2008-07-15

  This study explores the gas security of supply position of the Netherlands. More specifically, the focus is on the ability of the Dutch gas system to deal with peak gas demand and gas supply interruptions. We first quantitatively assess the peak demand and supply capacity situation for the Netherlands and then assess the different options available to market actors to cover gas demand in the short run. Furthermore, the study includes a limited market consultation on the issue at stake. Based on our findings we draft a number of policy recommendations aimed at improving the Dutch gas security of supply position. [Dutch] In dit verkennende onderzoek wordt gekeken naar de leveringszekerheidssituatie op de Nederlandse gasmarkt in de periode tot 2020. Doelstelling hierbij is antwoord te geven op de volgende vraagstelling: Leiden, op middellange termijn (tot medio 2020), de veranderende omstandigheden tot een toename van het risico dat op korte termijn onvoldoende gas beschikbaar is of niet kan worden geleverd in tijden van piekvraag of interrupties in het gasaanbod? Indien het risico inderdaad toeneemt, wat zijn de mogelijkheden om de leveringszekerheid te verbeteren? In Hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op de begrippen voorzieningszekerheid en leveringszekerheid. In literatuur en door beleidsmakers worden deze begrippen nogal eens met verschillende ideeen geassocieerd. Teneinde verwarring te voorkomen presenteren wij in Hoofdstuk 2 een karakterisering van de verschillende dimensies van voorzieningszekerheid. Hieruit volgt onder meer een heldere afbakening van het probleem dat dit onderzoek beoogt te adresseren, namelijk de leveringszekerheid. In Hoofdstuk 3 wordt een kwantitatieve analyse gepresenteerd van de ontwikkeling van de Nederlandse behoefte aan gas tijdens momenten van schaarste enerzijds, en de verschillende mogelijkheden waarin in die behoefte kan worden voorzien anderzijds, in de periode tot 2020. Centraal hierbij is de vraag of er voldoende in deze behoefte

 4. Hartbewaking in de pre-hospitale fase : onderzoek naar de activiteiten van de ambulanceverpleegkundigen van de G. G. en G.D. Rotterdam voor en tijdens het vervoer van patiënten met een vermoedelijk acuut ischaemisch hartlijden

  NARCIS (Netherlands)

  H.N. Hart

  1978-01-01

  textabstractHet feit, dat 50-60% van alle sterfgevallen tengevolge van een acuut myocardinfarct buiten het ziekenhuis plaatsvond, werd voor het eerst door Pantridge et al. (1967, 1971) in Belfast vastgelegd. Op grond daarvan veranderden zij enkele ambulances in rijdende coronary care units en

 5. Search for the limit. Analysis of the hourly natural gas consumption of fruit-vegetable- and rose businesses, measured in a cold period; Op zoek naar de grens. Een analyse van het gasverbruik per uur op vrucht-groente- en rozenbedrijven gemeten in koude periode

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ravensbergen, P.; Benninga, J.; Vernooy, C.J.M.

  2002-11-01

  Based on the title analysis the hourly consumption of natural gas can be modelled and estimated for the title greenhouse businesses. The most important factors that determine the maximum consumption are the difference between ambient and indoor temperature, wind speed and solar radiation. [Dutch] In dit onderzoek zijn de belangrijkste invloeden op het gasverbruik op uurbasis op bedrijfsniveau gekwantificeerd in de koudste periode van het jaar. Hierdoor wordt het mogelijk om het gasverbruik per uur bij extreme koude te schatten. Dit is nodig omdat in de geliberaliseerde markt de maximale hoeveelheid gas per uur voor een belangrijk deel de kosten voor het aardgas bepaalt. Belangrijkste factoren die het maximumgasverbruik per uur bepalen zijn het verschil in buiten- en binnentemperatuur (delta T), de windsnelheid en instraling. De spreiding tussen de bedrijven is groot, ondermeer als gevolg van verschillen in bedrijfskenmerken. Door het gebruik van energieschermen wordt het gasverbruik per uur met gemiddeld 37% verlaagd. In vergelijking met de vruchtgroentebedrijven hebben de rozenbedrijven met assimilatiebelichting en eigen w/k-installatie een gemiddeld 24% hoger gasverbruik per uur. Overdag verlaagt de instraling het gasverbruik. Voor bedrijven met een scherminstallatie, die 's nachts wel schermen en overdag niet, valt bij extreme koude het maximumgasverbruik per uur overdag. Er is een model ontworpen om het gasverbruik per uur te schatten. Deze schatting kan voor de ondernemer als basis dienen voor de berekening hoe te kunnen anticiperen op de vernieuwde tariefstructuur.

 6. Sustainability is the best policy. Research challenges for a sustainable energy supply; Duurzaamheid duurt het langst. Onderzoeksuitdagingen voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  fusion, the Netherlands can make a significant contribution to implementing international arrangements associated with ITER and subsequent agreements in Europe. The Netherlands do not have a need to conduct nuclear fission research in the short term. There are research opportunities in chemistry in the area of transmutation, however. Finally, the Foresight Committee has observed that the success or failure of a transition process comes down to a complex set of factors involving more than purely technological efforts. Research into the socio-economic aspects of the energy transition is at least as important. [Dutch] Energie is van levensbelang voor de maatschappij. De voorraden van fossiele brandstoffen zijn eindig en vormen een aanzienlijke belasting voor het leefmilieu. Voor het zekerstellen van de energievoorziening op langere termijn is onderzoek noodzakelijk. Gericht wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan het ontsluiten van nieuwe energiebronnen die het milieu minder belasten. Voor de energietransitie bestaat geen uniek plan. Het onderzoek moet zich richten op een systeembenadering van de gehele keten, van primaire energiebron tot eindgebruiker. Hiertoe moet op wereldschaal een uitgebreide portfolio van mogelijke duurzame energieopties worden onderzocht. Geen enkele optie mag bij voorbaat worden uitgesloten. Voor de Nederlandse onderzoeksinspanningen dienen prioriteiten gesteld te worden in samenhang met het onderzoeksveld elders. Voorwaarde voor de uiteindelijke invulling van de transitiepaden naar een duurzame energievoorziening is een goed samenspel tussen overheid, industrie en kennisinstellingen. Het is van grote betekenis dat daarbij sprake is van een door het merendeel van de partijen gedeelde beeldvorming van het uiteindelijke doel. De aandacht moet vooral uitgaan naar energiebronnen die een substantieel kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de mondiale energievoorziening. Een andere voorwaarde is dat deze bronnen kansen bieden voor de

 7. Smart Materials in the Netherlands. From fundamental research to innovative societal applications; Smart Materials in Nederland. Van Fundamenteel Onderzoek naar Innovatieve Maatschappelijke Toepassingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Callant, C.

  2012-11-15

  Research in the field of smart materials in the Netherlands is subdivided into structural materials research and functional materials research. In addition, it shows a breakdown by type of material: metals, polymers and composites. Netherlands is particularly active in a number of sub-areas carries out research on a global level, such as selfhealing materials and biomimetic materials [Dutch] Onderzoek op het gebied van slimme materialen wordt in Nederland onderverdeeld in constructief materiaalonderzoek en functioneel materiaalonderzoek. Daarnaast kent men een onderverdeling naar soort materiaal: metalen, polymeren en composieten. Nederland is op een aantal deelgebieden bijzonder actief en voert daarbij onderzoek uit op wereldniveau, zoals selfhealing materials en biomimetic materials.

 8. Point of view on the 'Priority for Sustainable' concept. With respect to the revision of the Dutch Electricity Law and the Natural Gas Law; Standpunt 'Voorrang voor duurzaam'. Naar aanleiding van de herziening van de elektriciteitswet en gaswet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-01-15

  The Netherlands wants to operate at the forefront in the transition to an energy system that is based on sustainable energy and a decreased dependence on fossil fuels. The transition to this system is a long-winded societal process, based on combinations of technological, financial and social innovation. The Dutch Energy Transition Governance Board was commissioned by the Dutch government to develop a transition path that makes such a system change possible, feasible and successful. [Dutch] Nederland wil internationaal voorop lopen in de overgang naar een energiesysteem dat stoelt op duurzame energie en een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De transitie naar dit systeem is een maatschappelijk traject van lange adem, gebaseerd op combinaties van technologische, financiele en sociale innovatie. Het Regieorgaan Energietransitie heeft in opdracht van de regering een transitieroute ontwikkeld waarlangs deze systeemverandering mogelijk, haalbaar en kansrijk is.

 9. Noise in relation to climate change. A first orientation; Geluid in relatie tot Klimaatverandering. Een eerste Verkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kamp, I.

  2010-11-15

  confirmed in our panel survey. Headaches come forward as the most important health complaint. At national the size of these effects can be neglected but in the near future an increase can be expected when no solutions are found for these problems. Measures are to be sought in technical fine-tuning of ventilation and cooling systems. In addition impacts of wind turbines ask for a different approach; research has shown that annoyance from WT results primarily from visual aspects and a feeling that the privacy is intruded and not exclusively from acoustical aspects. Effective interventions may therefore lie much more in the realm of communication and participation in the decision making process regarding the placement of wind turbines. Based on this first orientation more research is recommended into the effects of ventilation and cooling installation and wind turbine noise, including the different noise-spectra and vibration aspects and with specific attention for perceptions of, knowledge about and acceptance of these new energy saving measures. [Dutch] Klimaatverandering wordt verondersteld samen te gaan met een aantal adaptieve maatregelen, die mogelijk van invloed zijn op de verschillende geluiden waar mensen aan worden blootgesteld en de hiermee samenhangende hinder en gezondheidsklachten. Tegen deze achtergrond heeft VROM het centrum voor milieu, gezondheid en omgevingskwaliteit (MGO) gevraagd na te gaan welke adaptieve maatregelen relevant zijn in verband met omgevingsgeluid. Hierover is nog weinig bekend en geluid vormt geen onderdeel van betekenis bij de besluitvorming rond adaptieve maatregelen. In dit rapport wordt verslag gedaan van een eerste verkenning van de literatuur en een aanvullende panelstudie naar de invloed van ventilatie systemen, airco's en windturbines op hinder, slaapverstoring en niet specifieke lichamelijke klachten. Uit de literatuur komt een drietal potentiele geluidproblemen naar voren, die indirect samenhangen met maatregelen tegen

 10. Een patiënt met een ICD

  NARCIS (Netherlands)

  Brand, Henk

  2016-01-01

  Implanteerbare cardiale defibrillatoren (ICD’s) worden geïmplanteerd als het hartritme permanent gecontroleerd dient te worden. Wanneer de ICD van een patiënt ventrikeltachycardie of ventrikelfibrilleren registreert, zal de ICD automatisch een elektrische schok afgegeven. Aangezien een ICD een

 11. Analyse van een Spotspray van een PWM-dop

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, T.T.; Nieuwenhuizen, A.T.; Zande, van de J.C.

  2012-01-01

  Sensor gestuurde spuitsystemen waarmee doormiddel van een sensor een kwantitatieve aantasting of hoeveelheid onkruid in het veld gemeten kan worden vragen om spuitsystemen met een variabele dosering. Eén methode om dat te realiseren is met een Pulse Width Modulation (PWM) techniek het debiet te

 12. Placebo : Een ingewikkeld fenomeen

  NARCIS (Netherlands)

  Olivier, Jocelien; Olivier, Berend

  Er heerst veel verwarring over het woord ‘placebo’ in de wetenschappelijke wereld. Dit lijkt vooral veroorzaakt te worden door de uiteenlopende betekenissen die wetenschappers aan dit woord toekennen, bijvoorbeeld een klinische onderzoeker of een neurowetenschapper. Bij het testen van geneesmiddelen

 13. Een roze voortand

  NARCIS (Netherlands)

  Braun, A.K.; Wesselink, P.R.

  2012-01-01

  Een roze gekleurde voortand kan duiden op externe wortelresorptie, een pathologische situatie die normaal gesproken geen pijn geeft en waarbij de pulpa in eerste instantie gezond blijft. De behandeling bestaat uit het verwijderen van het granulatieweefsel uit het defect en het restaureren van het

 14. Longitudinale studie naar oorzaken en effecten van presenteisme [Longitudinal study on the determinants and consequences of presenteeism

  NARCIS (Netherlands)

  Vroome, E.M.M. de; Smulders, P.G.W.; Houtman, I.L.D.

  2010-01-01

  In a longitudinal cross-lagged study, the determinants and consequences were examined of presenteeism (going to work despite feeling unhealthy). All variables were measured with questionnaires in 2002 and in 2004 among a representative Dutch sample (N = 653), and these data were individually and

 15. Liefde is een motivatie, niet een emotie: een neurobiologische benadering

  OpenAIRE

  Langeslag, Sandra

  2006-01-01

  textabstractVrijwel iedereen is wel eens ontzettend verliefd geweest en weet dat verliefdheid samengaat met lichamelijke reacties als trillerigheid, hartkloppingen, slapeloosheid, verminderde eetlust en euforie. De biologie van liefde is echter pas sinds enkele jaren onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. In dit artikel wordt de (neuro)biologie van liefde besproken en vergeleken met die van emoties en motivaties.

 16. Neural maturation and early social behaviour, a longitudinal study of mother-infant interaction

  NARCIS (Netherlands)

  Wulfften Palthe, Titia van

  1986-01-01

  In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de veranderingen in het gedrag van het kind en in het gedrag van de moeder tijdens enface interactie gedurende de eerste vijf maanden na de geboorte. ... Zie: Samenvatting

 17. "Meerdere Midden-Paleolithische bewoningsfasen in een loess-bodem sequentie te Veldwezelt-Hezerwater, Limburg, België"

  OpenAIRE

  Bringmans, Patrick

  2006-01-01

  Meerdere Midden-Paleolithische Bewoningsfasen in een Loess-bodem Sequ entie te Veldwezelt-Hezerwater, Limburg, België Midden de jaren ’90 van de 20ste eeuw werd er door het “Laboratorium voo r Prehistorie” aan de Katholieke Universiteit Leuven een geo-archeologis ch project opgestart om in de loess-groeves van Limburgs-Haspengouw naar sporen van de Pleistocene mens te gaan prospecteren. Uit deze prospecti es bleek, dat vooral de loess-groeve te Veldwezelt-Hezerwater de beste p erspectiev...

 18. Fasciitis necroticans ten gevolge van een infectie met in een palingkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.; Ingen, van J.; Lubbert, P.H.W.; Haenen, O.L.M.; Möller, A.V.M.

  2009-01-01

  Een 41-jarige man presenteerde zich met een pijnlijke infectie van zijn rechter hand. Hij werkte in een palingkwekerij, waar op dat moment een infectie met Vibrio vulnificus onder de palingen heerste. Vibrio vulnificus als veroorzaker van een wondinfectie, een sepsis of een gastro-enteritis is een

 19. Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Els van Gilst

  2015-06-01

  -to-face contact with a prospective volunteer. Specific attention to motives in interview protocols is important. The use of tests or even the development of alternative tests should also be (reconsidered. In the case of online brokerage, it is much harder to establish an accurate picture of motives. Online testing could offer a solution. However, interpretation possibilities are limited because test results cannot be supplemented with other information. This favours (for the time being face-to-face contact during online Matching.In addition, the phase model of volunteer brokerage provides volunteer centres with a framework to describe their brokerage activities. This can be useful when training (new employees and providing transparency for customers and funders.Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligerslandDe vraag naar vrijwilligers neemt de laatste jaren sterk toe in Nederland. Dit heeft te maken met een strengere wet- en regelgeving, veranderende inzet van vrijwilligers en hervormingen in de zorg (Bekkers & Boezeman, 2009; Devilee, 2005; MOVISIE, 2014; Rutte & Samsom, 2012. Steunpunten vrijwilligerswerk kunnen als bemiddelaars bijdragen aan de regulering van de vraag naar vrijwilligers. De mate van succes van vrijwilligersbemiddeling is echter nog relatief beperkt. Uit literatuuronderzoek (Van Gilst et al., 2011 is bekend welke factoren bijdragen aan het succes van vrijwilligersbemiddeling. Dit artikel beschrijft de bemiddelingspraktijk van steunpunten vrijwilligerswerk en geeft aan wanneer en hoe de gevonden succesfactoren kunnen worden ingezet in deze bemiddelingspraktijk om het resultaat te verbeteren. De praktijkgegevens zijn afkomstig van een veldonderzoek onder steunpunten, vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken.

 20. Een patiënte met een manische episode na gebruik van een afslankmiddel

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, P.; Verkes, R.J.

  2002-01-01

  Een 37-jarige patiënte presenteerde zich met een manische episode, nadat ze bewust fors was afgevallen. Omdat patiënte bekend was met een depressieve stoornis, waarvoor zij amitriptyline gebruikte, werd in eerste instantie gedacht aan een bipolaire stoornis. Zij werd opgenomen en ingesteld op

 1. Reacties van COSO op de maatschappij van nu : De geüpdate versie van het framework voor internal control, een grote sprong voorwaarts of (te) veel mooie woorden?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2013-01-01

  In dit artikel rapporteren we de uitkomsten van het onderzoek naar de organisatieculturen van zorginstellingen in Nederland en de mogelijke rol van de financial (controller in de zorg) daarbij. De Nederlandse zorgsector zal meer aandacht moeten schenken aan een veranderingsproces om sterker te

 2. Is nudgen naar volkorenbrood mogelijk?

  NARCIS (Netherlands)

  Vingerhoeds, M.H.; Koning, Rosella; Kleef, van E.

  2017-01-01

  De consumptie van voldoende vezels is een belangrijke factor in
  het voorkomen van welvaartsaandoeningen, zoals obesitas, diabetes
  II, hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker.
  Per dag wordt geadviseerd 30 tot 40 gram vezels te eten. De huidige
  inname is gemiddeld echter

 3. De wolhandkrab, een Hollandse exoot; Een marktverkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, T.; Zaalmink, W.

  2012-01-01

  Er is een omvangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse wolhandkrab, bestaande uit Chinese, Japanse en Koreaanse consumenten in grote Europese steden. In 2010 bedroeg de totale vangst van wolhandkrab in Nederland circa 140 ton. Daarvan was ongeveer de helft afkomstig uit het rivierengebied en de andere

 4. Literatuurstudie naar interacties tussen grasvegetaties en walnotenbeplantingen

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Valk, H.; Werf, van der A.K.

  2001-01-01

  Uit literatuurstudie is gebleken dat gecombineerde productie van gras met vruchten en hout van walnoten een perspectiefvolle mogelijkheid is. Pas na een jaar of tien wordt het grasproductieniveau ten gevolge van licht-, vocht- en voedingstoffenconcurrentie gestaag lager. Bij een gesloten kronendak

 5. Orienterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven

  NARCIS (Netherlands)

  Worp, van de H.H.M.; Herstel, H.

  1981-01-01

  Oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven in verband met het in werking treden, per 1 januari 1982, van Verordening PGF 1981 Verduurzaamde Groenten. Vijf monsters champignonconserven werden onderzocht op etikettering, bijzondere kwaliteitsvoorschriften, de toevoegingen

 6. Hordenloop naar open en online onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Rubens, Wilfred; Schuwer, Robert

  2014-01-01

  Rubens, W. & Schuwer, R. (2014, 11 maart). Hordenloop naar open en online onderwijs. Presentatie tijdens het Symposium Open en Online Education van SURF, Ministerie van OCW, de VSNU en de Vereniging Hogescholen, Utrecht, Nederland

 7. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  uit over alle levensterreinen. Het is in zijn ogen vooral een vorm van samenleven, die zich uitdrukt in deelname aan sociale praktijken. Daarmee legt hij, in wat hij verstaat onder democratie, het primaat bij het sociale in plaats van bij democratie als politiek concept (Berding, 1999. Kinderen leren niet of niet zozeer van overdrachtsituaties maar van actieve deelname binnen betekenisvolle praktijken. In de kern trekt Dewey ditzelfde pedagogische leerprincipe ook door naar burgerschapspraktijken. Het democratiebegrip van Dewey wordt niet beperkt tot de liberale representatieve democratie, maar gaat uit van het idee van democratie als directe participatie. Democratie is bij uitstek open van karakter, een “way of life” waarin mensen belangrijke ervaringen opdoen.De hier geschetste sociaalparticipatieve benadering van burgerschap maakt duidelijk dat de bevordering van actief burgerschap in sterke mate verbonden is – en dient te worden – met waarden die hierbij in het geding zijn. Wat deze literatuurverkenning in beeld brengt is dat actief burgerschap niet tot bloei komt vanuit een opgelegde moraal, maar verbonden dient te worden met het dagelijkse handelen van burgers, waarin het “al doende leren” samen op gaat met de ontwikkeling van betekenisvolle praktijken. Sociale professionals hebben vooral tot taak dit type praktijken te ondersteunen en te faciliteren.

 8. Reparaties als een hedendaagse uiting van de permanente revolutie. Een standpunt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francio Guadeloupe

  2014-12-01

  permanente revolutie waarbij zowel externe als interne vormen van ontmenselijking worden bestreden. De roep naar herstelbetaling is dan onderdeel van de beweging die een waardig Nederland en een waardige wereld probeert te scheppen.

 9. Burnout bij fysiotherapeuten: Een psychometrische studie. / Burnout among physiotherapists: A psychometric study.

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries, T.A.; Hoogstraten, J.

  1998-01-01

  Studied the psychometric characteristics of the Dutch version of the Maslach Burnout Inventory. Human Ss: 341 normal male and 103 normal female Dutch adults (aged 24-62 yrs) (physiotherapists). The Cronbach alpha coefficient was used, and principal component factor analysis with varimax rotation was

 10. EEN regulates the proliferation and survival of multiple myeloma cells by potentiating IGF-1 secretion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huang, Er-Wen [Guangzhou Institute of Forensic Science, Guangzhou (China); Department of Forensic Pathology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Xue, Sheng-Jiang [Department of Forensic Pathology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Li, Xiao-Yan [Department of Pharmacy, The Third Affiliated Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Xu, Suo-Wen [Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmaceutical Sciences, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Cheng, Jian-Ding; Zheng, Jin-Xiang [Department of Forensic Pathology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Shi, He; Lv, Guo-Li; Li, Zhi-Gang; Li, Yue; Liu, Chang-Hui; Chen, Xiao-Hui; Liu, Hong [Guangzhou Institute of Forensic Science, Guangzhou (China); Li, Jie, E-mail: mdlijie@sina.com [Department of Anaesthesiology, Sun Yat-Sen Memorial Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Liu, Chao, E-mail: liuchaogaj@21cn.com [Guangzhou Institute of Forensic Science, Guangzhou (China)

  2014-05-02

  Highlights: • Levels of EEN expression paralleled with the rate of cell proliferation. • EEN was involved in the proliferation and survival of multiple myeloma (MM) cells. • EEN regulated the activity of IGF-1-Akt/mTOR pathway. • EEN regulated proliferation and survival of MM cells by enhancing IGF-1 secretion. - Abstract: The molecular mechanisms of multiple myeloma are not well defined. EEN is an endocytosis-regulating molecule. Here we report that EEN regulates the proliferation and survival of multiple myeloma cells, by regulating IGF-1 secretion. In the present study, we observed that EEN expression paralleled with cell proliferation, EEN accelerated cell proliferation, facilitated cell cycle transition from G1 to S phase by regulating cyclin-dependent kinases (CDKs) pathway, and delayed cell apoptosis via Bcl2/Bax-mitochondrial pathway. Mechanistically, we found that EEN was indispensable for insulin-like growth factor-1 (IGF-1) secretion and the activation of protein kinase B-mammalian target of rapamycin (Akt-mTOR) pathway. Exogenous IGF-1 overcame the phenotype of EEN depletion, while IGF-1 neutralization overcame that of EEN over-expression. Collectively, these data suggest that EEN may play a pivotal role in excessive cell proliferation and insufficient cell apoptosis of bone marrow plasma cells in multiple myeloma. Therefore, EEN may represent a potential diagnostic marker or therapeutic target for multiple myeloma.

 11. Wind turbine noise reduction. An indicative cost estimation; Sanering windturbinegeluid. Een indicatieve raming van kosten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verheijen, E.N.G.; Jabben, J.

  2011-11-15

  Since the 1st of January 2011 new rules apply for wind turbine noise. The rules include a different calculation method and different noise limits, intended for new wind turbines. In order to tackle noise annoyance from existing wind turbines the government is considering to set up a abatement operation, for which a cost estimate is given in this study. At an abatement limit of 47 decibel L{sub den} (Level day-evening-night) approximately 450 dwellings would be eligible for noise remediation. The costs of this operation are estimated at 4.9 million euro. However, in many of these cases the wind turbine is probably owned by the respective residents. It is possible that public funds for noise remediation will not be allocated to the owners of dwellings that directly profit from the turbines. If these cases are excluded, the abatement operation would cover 165 to 275 dwellings with estimated costs for remediation of 1.6 to 2.6 million euro. A tentative cost-benefit analysis suggests that noise remediation will be cost effective in most situations. This means that the benefits of reduced annoyance or sleep disturbance are in balance with the cost of remediation. Only for the small group of wind turbines that are in use for over fifteen years, remediation will not be cost effective. These wind turbines are nearing the end of their lifespan and are therefore ignored in the above estimates. [Dutch] Sinds 1 januari 2011 zijn nieuwe regels rond windturbinegeluid van kracht. Bij de nieuwe regelgeving hoort een andere berekeningsmethode en normstelling, bedoeld voor nieuw te plaatsen windturbines. Voor de aanpak van de geluidhinder door bestaande windturbines overweegt de overheid een saneringsoperatie op te zetten, waarvoor in dit onderzoek een kostenraming wordt gegeven. Bij een saneringsgrenswaarde van 47 decibel zouden ongeveer 450 woningen voor sanering in aanmerking komen. De kosten voor sanering daarvan worden geschat op 4,9 miljoen euro. Bij een groot deel van deze

 12. De zoete en minder zoete geuren van Patrick Süskind: een contrastieve studie over het lexicale veld van de reuk

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een nieuw lexicaal veld op de agenda van de contrastieve semantiek gezet, namelijk het veld van de reuk. Dit veld, interessant omdat het een betrekkelijk arm veld is, wordt bestudeerd aan de hand van een Duitse roman met zijn Italiaanse

 13. Een pleidooi voor duurzame diplomatie

  NARCIS (Netherlands)

  Tulder, van R.; Dietz, T.

  2017-01-01

  In een recent verschenen notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken wordt een pleidooi gehouden voor ‘diplomatie van duurzame ontwikkeling’. Het Nederlandse buitenlandse beleid heeft de laatste jaren sterk ingezet op zogenaamde ‘economische diplomatie’. Daarmee lijkt een stap gezet te

 14. Mogelijkheden van een brede weersverzekering

  NARCIS (Netherlands)

  Meulen, van der H.A.B.; Asseldonk, van Marcel; Buurma, J.S.; Nienhuis, J.K.

  2006-01-01

  Dit onderzoek, een coproductie van het LEI en IRMA, beschrijft de mogelijkheden van een brede weersverzekering in de agrarische sector. In een brede weersverzekering dienen zoveel mogelijk weerrisico's te worden meegenomen, zoals storm, hagel, regen, sneeuw, vorst en droogte. Er is enerzijds

 15. Elon Musk, een visionaire ondernemer

  NARCIS (Netherlands)

  ir.ing Ruud Thelosen

  2016-01-01

  Deze biografie van de nog vrij jonge ondernemer en maatschappijvernieuwer Elon Musk is een bijzonder boek over een bijzondere man. Musk beschikt over uitzonderlijke gaven en heeft deze ook sterk ontwikkeld. Daarnaast realiseert hij zijn diepste dromen, die misschien wel leiden tot een Marskolonie.

 16. EIS voor ieder'een?

  NARCIS (Netherlands)

  Z.F.M. (Rien) Hamers

  1994-01-01

  Moet ieder bedrijfsonderdeel binnen de Rabobankorganisatie op zijn eigen wijze een afzonderlijk Management Informatiesysteem (MIS)ontwikkelen? Is het realistisch om een geintegreerd Executive Information System (EIS) op te zetten voor iedereen? Of is het beter om ieder een eigen EIS te geven, maar

 17. Kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit migrantenperspectief: ontwikkeling van een meetinstrument.

  NARCIS (Netherlands)

  Fakiri, F. el; Sixma, H.J.; Weide, M.G.

  2000-01-01

  In het kader van de Tweede Nationale studie voor ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk (NS2) zal in 2000 een enquête gehouden onder Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Voor deze enquête is in opdracht van ZorgOnderzoek Nederland (ZON) een meetinstrument ontwikkeld om de

 18. Climatic change in urban areas. A survey of existing knowledge and outstanding questions on effects and adaptation options; Klimaatverandering in stedelijke gebieden. Een inventarisatie van bestaande kennis en openstaande kennisvragen over effecten en adaptiemogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Drunen, M.; Lasage, R. [Klimaat voor Ruimte, p/a Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Vrije Universiteit, Amsterdam (Netherlands); Brinkman, S. (ed.) [Brinkman Climate Change, Den Haag (Netherlands)

  2007-11-15

  The research into climate change and urban areas in the Netherlands is based on literature research, internet research and phone interviews with four experts in the Netherlands. Chapter 2 describes the main impacts of climate change on urban areas in the Netherlands. The authors discuss effects of extreme rainfall, heat waves, droughts and heat-island effect. In Chapter 3, answers are given to knowledge questions such as: what questions are being studied in the relevant research programs in the Netherlands? Chapter 4 deals with the relationship between mitigation and adaptation. The fifth chapter describes adaptation options with respect to the impacts of climate change in urban areas. Chapter 6 describes the barriers that occur when entering adaptation options. These can be institutional, technical, socio-cultural and economical. In Chapter 6 research questions are formulated which are also open in response to the identified barriers. The final chapter comprises conclusions and recommendations. [Dutch] Het hier beschreven onderzoek naar klimaatverandering en stedelijke gebieden in Nederland is gedaan door literatuuronderzoek, een internetonderzoek en vier telefonische interviews met experts in Nederland. Hoofdstuk 2 beschrijft de belangrijkste effecten van klimaatverandering op stedelijke gebieden in Nederland. Met name gaan wij in op effecten van extreme neerslag, hittegolven/droogte en het hitte-eilandeffect. In Hoofdstuk 3 komen de kennisvragen aan de orde: welke vragen worden nu bestudeerd in de relevante onderzoeksprogramma's in Nederland? Hoofdstuk 4 gaat over de relatie tussen mitigatie en adaptatie. Het vijfde hoofdstuk beschrijft opties die de klimaatbestendigheid in stedelijke gebieden kunnen vergroten. Hoofdstuk 6 beschrijft de barrieres die optreden bij het invoeren van adaptatieopties. Deze kunnen institutioneel, technisch, sociaal-cultureel en economisch van aard zijn. In Hoofdstuk 6 formuleren we ook openstaande kennisvragen naar aanleiding van

 19. Willem II of Floris de Voogd? Vragen rond een grafmonument en een skelet in de Koorkerk te Middelburg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Henderikx

  2015-12-01

  Full Text Available William II or Florence the Guardian?: Questions about a Tomb and a Skeleton in the Abbey Church at MiddelburgBoth William II, Count of Holland and Zeeland and King of the Holy Roman Empire (†1256, re-interred 1282 and his brother Florence the Guardian (†1258 are buried in the Norbertine abbey church in Middelburg. In 1817 a skeleton was found in a bricked up niche, along with the remains of a tombstone on which was carved a knightly figure whose shield bears the coat of arms of Holland. Based on the results of an examination of the bones by George J.R. Maat and his team (Leiden University Medical Centre, Henderikx takes it that the skeleton could be either that of the King of the Holy Roman Empire or of Florence the Guardian. Considering that the skeleton, burial space and tombstone formed a coherent whole, and the high-relief on the tombstone almost certainly does not refer to the King of Rome but to his brother, Henderikx concludes that the skeleton must be the  earthly remains of Florence the Guardian.Roomskoning Willem II, graaf van Holland en Zeeland (†1256, herbegraven 1282 en diens broer Floris de Voogd (†1258 zijn beiden in de norbertijner abdijkerk in Middelburg begraven. In 1817 werd daar in een dichtgemetselde nis een skelet aangetroffen samen met de resten van een zerk met daarop een gebeeldhouwde ridderfiguur met op diens wapenschild het wapen van Holland. Uitgaande van de resultaten van het onderzoek van het botmateriaal door George J.R. Maat cum suis (Leids Universitair Medisch Centrum stelt Henderikx vast dat het skelet afkomstig kan zijn van zowel de Roomskoning als van Floris de Voogd. Aangezien skelet, grafruimte en zerk steeds één samenhangend geheel hebben gevormd en het beeldhouwwerk op de zerk zo goed als zeker niet naar de Roomskoning maar naar diens broer verwijst, komt Henderikx tot de conclusie dat het skelet het stoffelijk overschot moet zijn van Floris de Voogd.

 20. Bitcoin reguleren: een huzarenstukje

  NARCIS (Netherlands)

  Deleanu, I.S.|info:eu-repo/dai/nl/383808286

  De bitcoin is sinds zijn inceptie paradoxaal genoeg zowel besmet als aansprekend geweest. De aanhangers ervan menen dat de bitcoin in een eerlijker, meer gedecentraliseerde vorm van financiering zal gaan voorzien. Tegenstanders wijzen er daarentegen op dat dubieuze klanten veel gebruik maken van

 1. Nematoden: een onzichtbare vijand

  NARCIS (Netherlands)

  Sommen, van der A.T.C.; Karssen, G.

  2006-01-01

  Golfbanen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk hebben de laatste jaren regelmatig problemen met slecht groeiend gras. Over schimmels en insecten als belagers van golfvelden, is relatief veel bekend. Minder bekend zijn aaltjes, ofwel nematoden. Ook op de Nederlandse banen blijken een aantal

 2. Een sociaal-cognitief interventieprogramma voor gedragsgestoorde kinderen, een vooronderzoek. / A social cognitive intervention program for children with a conduct disorder, a pilot study.

  NARCIS (Netherlands)

  van Manen, T.; Prins, P.J.M.; Emmelkamp, P.M.G.

  1999-01-01

  Conducted a pilot study on the efficacy of a social-cognitive group intervention program based on social information-processing theory (K. A. Dodge, 1986) for children with a conduct disorder. Human Ss: 16 Dutch school-age children and adolescents (aged 10-13 yrs) (conduct disorder). Ss participated

 3. Het gezin als sociologisch studie-object : een historisch overzicht van de ontwikkeling van een sub-discipline, speciaal met het oog op de situatie in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van L.T.

  1976-01-01

  This thesis has been inspired by the international trend reports of Reuben Hill and John Mogey on the output of family sociology. Originally the author aimed at the answering of the following fourfold problem: the development of the interest in the study of marriage and the family in the

 4. Designing sustainable landscapes: from experience to theory : a process of reflective learning from case-study projects in Kenya

  NARCIS (Netherlands)

  Duchhart, I.

  2007-01-01

  Het betreft hier een actie-geörienteerd onderzoek naar een duurzame ontwikkeling van dorpen en steden (in Kenia). Naast de landschappelijke ingrepen (i.v.m. erosie en gezondheid), zijn ook nationale instituten en overheden in contact gebracht met lokale organisaties om zo kennisuitwisseling tot

 5. Met gezonde bijen naar de heide

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Calis, J.

  2010-01-01

  Op 22 maart 2010 kwam een bont gezelschap van bijenhouders van ABTB, ANI en NBV bijeen in Hoenderloo. Het onderwerp die avond was de vraag: “Hoe combineer ik varroabestrijding met de heidedracht?” Hieronder het antwoord en wel in de vorm van de basisprincipes van varroa bestrijding plus een concrete

 6. Van interim-management naar tijdelijk leiderschap

  NARCIS (Netherlands)

  Schaveling, J.

  2008-01-01

  Het fenomeen interim-management, maar ook het tijdelijk inzetten van interne mensen op managementposities, neemt de laatste tijd een hoge vlucht. Welke voorwaarden zijn nodig om dit tot een succes te laten worden? En wat is de stand van zaken ervan in de praktijk?

 7. Goalkeeper: van papier naar de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Pruim, Arjan; van Aart, Ingrid; Leistra, Simon; van der Sluis, Alien; Mombarg, Remo

  2017-01-01

  Goalkeeper is een methode die gericht is op het stimuleren van zelfregulatie in sport- en leefstijllessen. In een vorig artikel (KVLO 2017, 2) is aandacht besteed aan de methode, in dit huidige artikel worden de stappen doorlopen van het ontwerpproces om te komen tot zelfregulatieve lessen. Stap 1

 8. Van wetenschappelijk artikel naar digitale informatiehangplek

  NARCIS (Netherlands)

  Prof. Dr. Jan Steyaert

  2004-01-01

  Het afgelopen decennium hebben we de ontwikkeling en diffusie gezien van pc s en internet. Op dit ogenblik heeft 75% van de Nederlandse huishoudens een pc thuis, en 62 % ook een internetverbinding. Tijd besteed aan televisie en het gedrukte woord wordt vervangen door internet-tijd. Hoewel hiervan

 9. Onderzoek naar ziekte-vrij status

  NARCIS (Netherlands)

  Swinkels, H.; Vesseur, P.

  1995-01-01

  Bij de bouw van het proefbedrijf te Rosmalen in 1986 is een bedrijfshygiënische unit voor vleesvarkens op ongeveer 100 meter afstand van de andere bedrijfsgebouwen geplaatst. Dit jaar zal de unit worden verbouwd tot een kleine gesloten unit voor 25 zeugen- en 80 opfokplaatsen ten behoeve van

 10. Gezonde kas : van toekomstbeeld naar realiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Zijlstra, C.

  2014-01-01

  Het Gezonde Kas-systeem is een innovatief, integraal gewasbeschermingssysteem voor in de moderne kas. Het is een hulpmiddel dat telers tijdig attendeert op de aanwezigheid van ziekten en plagen, helpt bij het nemen van beslissingen en bij het toepassen van maatregelen. In deze editie van KAS

 11. Van schoolbord via whiteboard naar blackboard

  NARCIS (Netherlands)

  Joosten, H.W.M.

  2006-01-01

  Onderwijzen is een prachtig vak, maar het heeft zijn schaduwzijden. En die schaduwzijden zitten wat mij betreft vaak in het repetitieve karakter van bepaalde taken: het beantwoorden van vragen die voor de vierde maal worden gesteld, het uitleggen van een stukje theorie aan het zesde gezelschap die

 12. Nematoden: Op zoek naar alternatieve bestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Wurff, van der A.W.G.; Karssen, G.

  2007-01-01

  Het artikel van Groen&Golf in juni jl. over schadelijke nematoden (aaltjes) in golfbanen werd afgesloten met een paragraaf over bestrijding. In dit artikel gaan we hier verder op in en geven een overzicht van recente bevindingen over alternatieve bestrijding van schadelijke aaltjes

 13. Haalbaarheidsstudie bio-afbreekbare plastic draagtasjes : technische en economische haalbaarheid en implicaties

  NARCIS (Netherlands)

  Oever, van den M.J.A.; Bolck, C.H.; Bos, H.L.; Molenveld, K.; Zee, van der M.; Schennink, G.G.J.

  2014-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar de technische en economische haalbaarheid en implicaties van een verbod op dunne plastic draagtasjes in Nederland, met een eventuele uitzondering voor bioplastic draagtassen. In deze korte studie staan bioplastic draagtassen

 14. Trouwen in Nederland : een historisch - demografische studie van de 19e en vroeg - 20e eeuw

  OpenAIRE

  Poppel, van, G.

  1992-01-01

  This study deals with the development of marriage, marital dissolution, and remarriage in the Netherlands in the period 1815-1930. It consists of two parts, the first dealing with first marriages, the second with marital dissolution and remarriage.

  Although this study is a demographic one, it clearly distinguishes itself from previous demographic studies. This relates not only to the fact that earlier studies were based mainly or solely on published, statistical data, and cou...

 15. Van Varroa jacobsoni naar Varroa destructor

  NARCIS (Netherlands)

  Calis, Johan

  2002-01-01

  Resultaten van onderzoek naar de verschillende voortplantingsstrategieën van Varroa jacobsoni en Varroa destructor in respectievelijk de Oosterse honigbij (Apis cerana) en de Westerse honingbij (Apis mellifera). Het hygiënisch gedrag van de Oosterse honingbij (leegruimen van aangetaste

 16. Onderzoek naar de inhoud van lunchtrommels

  NARCIS (Netherlands)

  Fries, M.C.E.; Velwijk, J.; Haveman-Nies, A.; Bemelmans, W.; Wijga, A.

  2011-01-01

  Veel ouders geven hun kind wat mee naar school. Maar weten ouders eigenlijk wel wat ze de kinderen meegeven? Uit het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt onder meer dat veel ouders hun kinderen vooral 'koek' en sap meegeven.

 17. Technische aspecten omtrent aanwezigheid en gebruik van hoofdsteunen : een studie uitgevoerd ten behoeve van de RAI.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  1995-01-01

  This report gives an account of a study into the technical aspects of head rests. Measurements of new cars were performed at car dealers. Surveys were carried out in public parking places. The field study was supplemented by a technical study. At present, head rests in cars are not compulsory in the

 18. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 19. Geneesmiddelengebruik als indicator voor de effecten van milieuverontreiniging ; een studie in de regio Schiphol

  OpenAIRE

  van Willigenburg APP; Franssen EAM; Lebret E; RMC, Herings; Universiteit Utrecht; CCM; UU/sectie Farmaco-epidemiologie en Farmacotherapie

  1996-01-01

  Within the framework of the Health Impact Assessment Schiphol Airport a feasibility study on using computerised drug dispensing pharmacy data for environmental epidemiology was performed. The study was conducted by the Utrecht Institute of Pharmaceutical Science and the National Institute of Public Health and the Environment. The use of sedatives and anti-astmatics was studied around Schiphol airport. Prevalences in the Schiphol area were compared to national reference values. After correctio...

 20. Health effects of wood smoke. A literature review; Gezondheidseffecten van houtrook. Een literatuurstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hagens, W.I.; Van Overveld, A.J.P.; Fischer, P.H.; Gerlofs-Nijland, M.E.; Cassee, F.R.

  2012-02-15

  pollution. Such a survey would be particularly relevant in areas where sources of wood smoke and housing are in close proximity. In many cases, providing general recommendations for the burning of wood can result in decreased odour nuisance. However, these recommendations often do not lead to a complaint being resolved satisfactorily. One reason for this is that the avenues open to local government agencies for dealing with undesirable situations are few and primarily limited to voluntary measures. Consequently, complaints of odour nuisance related to the burning of wood are received regularly by municipal public health authorities (GGDs) [Dutch] Hout stoken in open haarden en houtkachels is in Nederland de meest genoemde bron van geuroverlast in de leefomgeving. Ook kan er angst bestaan voor de gevolgen van houtrook voor de gezondheid. Bij de verbranding van hout in kachels en haarden komen verschillende chemische stoffen vrij, zoals fijn stof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Op basis van beschikbaar onderzoek is echter niet goed in te schatten in hoeverre deze uitstoot gezondheidseffecten kan veroorzaken. Dit komt onder meer vanwege de grote variatie in samenstelling en dat is gekoppeld aan type kachel of haard, brandstof en stookgedrag. De uitkomsten van verschillende onderzoeken naar het effect van het stoken van hout op de gezondheid zijn divers. Blootstelling aan houtrook wordt in sommige studies geassocieerd met meer (ziekenhuisopnamen voor) hart- en vaataandoeningen, luchtwegklachten en een verslechterde longfunctie. Andere studies laten geen relatie met gezondheidseffecten zien. Voorzover bekend is fijn stof afkomstig van houtverbranding niet duidelijk meer of minder schadelijk dan fijn stof afkomstig van andere (verbrandings)bronnen, zoals verkeer. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit een literatuuronderzoek van het RIVM naar de mogelijke gezondheidseffecten van houtrook. De

 1. Gesta Normannorum Ducum. Een studie over de handschriften, de tekst het geschiedwerk en het genre

  NARCIS (Netherlands)

  Houts, Elisabeth

  1982-01-01

  The main object of this study is to establish which of the transmitted versions of the Gesta Normannorum Ducun (GND) is the original one and how and when the subsequent redactions have originated from it. It is intended as a priliminary study for a new text edition. ... Zie: Summary

 2. Van stad en buitenie : een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795

  NARCIS (Netherlands)

  Wassink, J.F.A.

  2004-01-01

  In the introduction of this study it will be investigated to what extent the more recent interpretations of the works of Max Weber concerning the development of bureaucracy can be applied to the study of the administrative development of the town and buitenie, the hamlets, of Weert at the time of

 3. Productie en bestemming van melk in Nederland 2. : een confrontatie van twee studies

  NARCIS (Netherlands)

  Sevenster, J.

  1953-01-01

  Milk production is a very important part of Dutch agriculture. From the great interest in the factors that affect milk production and milk marketing, various important studies ensued about 1950. Sevenster compared the results of these studies. He gave some estimates for the milk consumption and

 4. Geneesmiddelengebruik als indicator voor de effecten van milieuverontreiniging ; een studie in de regio Schiphol

  NARCIS (Netherlands)

  Willigenburg APP van; Franssen EAM; Lebret E; Herings RMC; Universiteit Utrecht; CCM; UU/sectie Farmaco-epidemiologie en

  1996-01-01

  Within the framework of the Health Impact Assessment Schiphol Airport a feasibility study on using computerised drug dispensing pharmacy data for environmental epidemiology was performed. The study was conducted by the Utrecht Institute of Pharmaceutical Science and the National Institute of Public

 5. Planning voor vrijheid : een historisch-sociologische studie van de overheidsinterventie in rekreatie en vrije tijd

  NARCIS (Netherlands)

  Beckers, T.

  1983-01-01

  Based upon Karl Mannheim's fourty years old concept of planning for freedom, this study describes and analyses the ideological roots of leisure policy and recreation planning in the Netherlands, between 1870 and 1970. A retrospect upon history to illuminate the future.

  The study

 6. Mogelijke gevolgen van e-commerce voor de verkeersveiligheid in Nederland : een verkennende studie.

  NARCIS (Netherlands)

  Braimaister, L.G.

  2003-01-01

  The purpose of this study was to make an initial investigation of the possible influence of e-commerce on road traffic in the Netherlands and of the possible road safety consequences. The study concentrates on the important short-term developments over a period of a 5 years maximum. The expectations

 7. De invloed van mediagebruik op de verwerving van Engelse woordenschat: een empirische studie bij Vlaamse jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  A.H. Kuppens (An)

  2007-01-01

  textabstractThe effect of the use of English media on English vocabulary acquisition: an empirical study with Flemish youngsters. Several experimental studies have demonstrated the short term effects of watching foreign language television on children and youngsters' foreign language skills. This

 8. Professionals en 'the sweet spot of conflict' : Een etnografische studie onder vliegers

  NARCIS (Netherlands)

  van der Fluit, M.E.

  2016-01-01

  Professionals and ‘the sweet spot of conflict’. An ethnographic study of pilots. Conflict is a common phenomenon in professional organizations and often results in a power struggle. The objective of this study is to explore how professionals reach the ‘sweet spot of conflict’. When present,

 9. Trouwen in Nederland : een historisch - demografische studie van de 19e en vroeg - 20e eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Poppel, van F.W.A.

  1992-01-01

  This study deals with the development of marriage, marital dissolution, and remarriage in the Netherlands in the period 1815-1930. It consists of two parts, the first dealing with first marriages, the second with marital dissolution and remarriage.

  Although this study is a

 10. Community support and participation among persons with disabilities. A study in three European countries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean-Pierre Wilken

  2014-09-01

  on supporting the participation of their clients in public life and in the development of different roles pertaining to citizenship.Ondersteuning bij participatie in de samenleving van mensen met beperkingen. Een studie in drie Europese landenDit artikel beschrijft een Europees project dat gericht was op sociale participatie en burgerschap van mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking. Het project vond plaats in drie landen (Estland, Hongarije en Nederland en in vier steden (Tallinn, Budapest, Amersfoort en Maastricht. Het omvatte onderzoek en activiteiten op het niveau van beleid, organisatie en uitvoeringspraktijk. Op beleidsniveau vormden het UN-Verdrag voor Mensen met een Handicap, en de European Disability Strategy het referentiekader om te kijken naar landelijk en lokaal beleid, naar de dagelijkse realiteit van mensen met een beperking en naar de steun die professionele organisaties bieden met betrekking tot participatie en inclusie. Het project leverde een aantal inzichten, aanbevelingen en methoden op, die de kwaliteit van de dienstverlening en de mogelijkheden voor participatie in de samenleving kunnen verbeteren. In dit artikel presenteren we een aantal bevindingen. Hoewel de omstandigheden in ieder land verschillend zijn qua beleid, cultuur en voorzieningen, valt op dat mensen met beperkingen gelijksoortige problemen ervaren.De studie laat zien dat in alle drie de landen de toegang tot hulp- en dienstverlening verbeterd kan worden. Barrières zijn onder andere bureaucratische procedures en een gebrek aan bepaalde diensten. In iedere stad en in ieder land zijn er aanzienlijke belemmeringen als het gaat om participatie op het terrein van huisvesting, werk en vrijetijdsbesteding. Naast financiële problemen is er de barrière van stigma en zelfstigma. Marginalisatie houdt mensen in een ongelijke positie en heeft een negatieve invloed op herstel en participatie. In alle landen zouden professionals een sterkere focus moeten hebben op het

 11. Nooit meer een kikker kussen? Over neurosociale interventies en bestaansethiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor van den Bersselaar

  2011-05-01

  Full Text Available Never kiss a frog again? About neurosocial interventions and existential ethics. In De Vrije wil bestaat niet [There is No Freedom of the Will] Victor Lamme pleads for neurological research into social interventions. I support his plea, but not without some critical considerations. Lamme disputes on neurological grounds the existence of a free will, but he neglects the difference between free will and freedom. As a result he exposes to risk the freedom of the individual to embrace, but also to refuse social interventions. In addition he pleads for a neurological founded utilitarian approach of the training and correction of human behaviour. However, implicitly Lamme’s view on the communicative function of the speech centre in the brain sustains neurologically the relevance of public debate on rules of behaviour and of personal freedom. It would reinforce his plea considerably if he would develop this line of argument and connect it with existential ethics (virtue ethics, care ethics which is, as I argue, also neurological relevant as a framework for research into social interventions. Nooit meer een kikker kussen? Over neurosociale interventies en bestaansethiek Victor Lamme pleit in De vrije wil bestaat niet voor neurologisch onderzoek naar sociale interventies. Ik val hem bij, maar plaats ook kritische kanttekeningen. Lamme betwist op neurologische gronden het bestaan van een vrije wil, maar hij veronachtzaamt het verschil tussen vrije wil en vrijheid. Daarmee zet hij de vrijheid van het individu om sociale interventies te omarmen, maar ook te weigeren, op het spel. Lamme pleit bovendien voor een neurologisch gefundeerde utilitaristische benadering van de training en correctie van menselijk gedrag. Zijn visie op de communicatieve functie van het taalcentrum in de hersenen ondersteunt echter impliciet de neurologische relevantie van het publieke debat over gedragsregels en van persoonlijke vrijheid. Het zou zijn pleidooi aanzienlijk

 12. Verkeersveiligheidsconsequenties van de 4-TEU-Truck : een studie gebaseerd op de literatuur, observaties en interviews.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C

  1994-01-01

  This study investigates the road safety aspects of the 4-TEU-Truck. The 4-TEU-Truck has been used for the transport of empty containers in the Rotterdam harbour area since the year 1993. The total length of the truck, linked to two more or less standard trailers, is 30 meter. An exemption has been

 13. Te laag opgeleiden en hun (on)welzijn in het werk. Een verkennende studie

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ruysseveldt, Joris; Taverniers, John

  2010-01-01

  Almost 10% of the Flemish working population indicates to be under qualified with respect to the job they occupy. In this explorative study the work situation of the under qualified is compared to those who perceive themselves of being over qualified or in a situation of fit between educational and

 14. Leren Waarderen : Een studie van de Erkenning van Verworven Competenties en gepersonaliseerd leren

  OpenAIRE

  Duvekot, Ruud

  2016-01-01

  In the present 'learning society' continuous or lifelong learning is important for everyone, for the individual as well as for society and its organizations and institutions. While the sustainability of the diploma and the job "for life" decreases, the usefulness and necessity of lifelong learning to enable people to maintain or improve their position in society increases. This study is about Valuing Learning, or themeaning, form and content of lifelong learning. The main subject is the linka...

 15. Climate policy in other countries of the European Union. An outline; Klimaatbeleid in andere EU-landen. Een verkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroon, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2005-08-01

  deze richtlijn waren er op eigenlijk nog geen landen die dit al in een soortgelijk systeem hadden ingevoerd. Alleen Groot-Brittannie en Denemarken hadden al een beperkt handelssysteem. De invulling van een richtlijn kan per land wel verschillen. Zo wordt de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en de bevordering van warmtekrachtkoppeling (WKK) verschillend ingevuld. Ook het beleid rond het ACEA convenant verschilt. In sommige landen worden zuiniger personenauto's ondersteund met financiele beleid, zo varieert in het Verenigd Koninkrijk de bijtelling van een lease-auto afhankelijk van de specifieke CO2-uitstoot. Specifiek is gekeken of er beleid is dat we in Nederland niet hebben. Dit beleid is in beperkte mate aangetroffen. Genoemd kan hier worden de verplichting van witte certificaten (Italie en Verenigd Koninkrijk) waarmee distributiebedrijven aan moeten tonen een bepaalde hoeveelheid energiebesparing bij hun klanten bereikt te hebben. In Frankrijk wordt gekeken naar een lagere maximumsnelheid voor bestelauto's. Duitsland heeft voor vrachtauto's het rekening rijden ingevoerd. Verder heeft Duitsland fondsen die goedkope leningen geven voor het energiezuinige renovatie van woningen. In Frankrijk zijn in 2002 de mogelijkheden uitgebreid energiebesparende installaties in lease constructies onder te brengen. Uit de inventarisatie zijn geen grote verassingen naar voren gekomen. Hoewel een formele structuur ontbreekt, is Nederland blijkbaar, via publicaties, formele en informele contacten, voldoende op de hoogte van het beleid in andere EU-landen. Opvallend is dat veel landen volgens de EMA inventarisatie met het huidige beleid, voor zover in 2004 gerapporteerd, naar verwachting nog niet voldoen aan hun Kyoto verplichting. Veel landen komen met uitgebreide pakketten met aanvullende maatregelen die het doel wel in zicht moeten brengen. Ook lijkt het erop dat er in toenemende mate internationaal een beroep gedaan zal worden gedaan

 16. Zeg, bent u misschien de nieuwe professional? De omslag van de visie over welzijn naar het handelen van de nieuwe professional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maaike Kluft

  2012-03-01

  Met de introductie van de Wmo en het uitvoeringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl, worden welzijnsorganisaties gestimuleerd om hun manier van werken en de prioriteiten die zij stellen aan de geboden ondersteuning te herzien. De Nederlandse samenleving maakt een ommezwaai van welzijnsstaat naar participatiestaat, wat betekent dat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leven, maar ook voor hun omgeving en sociale netwerk. Dit artikel gaat in op de ondersteuning die nodig is om deze ommezwaai te realiseren en op de consequenties die dit heeft op het werk en de houding van de sociale professional.

 17. Podolactonen : een synthetische studie

  NARCIS (Netherlands)

  Peterse, A.J.G.M.

  1979-01-01

  This thesis describes an investigation on the total synthesis of physiologically active nor-diterpene dilactones, called Podolactones.
  In Chapter I a survey is given of the known Podolactones with the emphasis on their structure, biogenesis and biological activities.
  Chapter II

 18. Speuren naar vervuiling door minuscuul plastic

  NARCIS (Netherlands)

  Ramaker, R.; Koelmans, A.A.

  2015-01-01

  Milieukundige Bart Koelmans onderzoekt de komende jaren of Nederlandse rivieren, beken en meren vervuild zijn met minuscule plasticdeeltjes. In laboratoriumproeven bleken deze zogenaamde nanoplastics een veel negatievere uitwerking te hebben op organismen dan grotere plasticfragmenten. Er zijn

 19. Een onverwacht overleden zuigeling: wiegendood?

  NARCIS (Netherlands)

  Wouwe, J.P. van; Dandachli, T.H.; Huber, J.

  1999-01-01

  Wiegendood is een ingrijpende gebeurtenis voor ouders en hulpverleners. Als een kind jonger dan 2 jaar plotseling levenloos wordt aangetroffen, vraagt iedereen zich af: ‘Hoe kon dit gebeuren?’ Kennis over oorzaken van wiegendood is enerzijds gebaseerd op epidemiologische analyse van de gevallen,

 20. Endoveneuze lasertherapie: een nieuwe behandeling van varices.

  NARCIS (Netherlands)

  van den Bremer, J; Hedeman Joosten, P.P.H.A.; Moll, F.L.

  2007-01-01

  – Varicositas is een veelvoorkomende aandoening. De meest toegepaste behandeling van een insufficiënte V. saphena magna (VSM) bestaat al jaren uit het chirurgisch verwijderen van de vene en een crossectomie. – Sinds een aantal jaren zijn de minimaal-invasieve technieken sterk in opkomst, onder