WorldWideScience

Sample records for een scenariostudie voor

 1. De ID-stal als graadmeter voor een zorgvuldige veehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Wielen, van der P.; Borgstein, M.H.; Bos, E.J.

  2010-01-01

  Wageningen UR vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van Integraal-Duurzame stalsystemen (ID-stallen) door het ontwerpen van innovatieve stalsystemen, technologisch onderzoek en scenariostudies. Het blijft uitdagend voor Wageningen UR om te werken aan nieuwe ontwerpen en

 2. Welfare, Prosperity and Quality of the Living Environment. A scenario study for the Netherlands in 2040. Background information; Welvaart en Leefomgeving. Een scenariostudie voor Nederland in 2040. Achtergronddocument

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janssen, L.H.J.M.; Okker, V.R.; Schuur, J. (eds.)

  2006-07-01

  sovereignty and public responsibilities. The study builds on earlier work by CPB (2003, 2004) and RIVM et al (2004, 2005) in which these scenarios were translated into four development paths for the Dutch economy and demography. In the current project, the resulting economic and population scenarios, including their international contexts, were elaborated for application to the built and natural environment. This required both conceptual thought and extensive integrated modeling, e.g. regarding the coherence and consistency of all different aspects of regional economy, internal migration, urbanization, and environmental pollution. The modeling framework generated quantitative indicators to illustrate the scenarios and support the conclusions. [Dutch] Nederland verandert door trends als individualisering, vergrijzing, migratie en (inter)nationale economische ontwikkelingen. Hoe verandert Nederland in de komende decennia, tot 2040 en welke krachten beinvloeden die ontwikkeling het meest? Omdat de periode tot 2040 te lang is en te zeer bepaald wordt door onzekere factoren om voorspellingen te kunnen doen, worden deze vragen verkend aan de hand van vier scenario's. Met deze studie brengen het Centraal Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau in kaart wat de mogelijke veranderingen zijn en wat zij kunnen betekenen voor de fysieke leefomgeving: de omgeving waarin huidige en toekomstige generaties moeten leven, wonen en werken. Dat gebeurt voor de thema's: wonen, werken, mobiliteit, landbouw, energie, milieu, natuur en water. Ook de regionale verschillen, het ruimtebeslag en de toekomst van de grote steden en het landelijk gebied worden in hoofdlijnen verkend.

 3. Welfare, Prosperity and Quality of the Living Environment. A scenario study for the Netherlands in 2040; Welvaart en Leefomgeving. Een scenariostudie voor Nederland in 2040

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janssen, L.H.J.M.; Okker, V.R.; Schuur, J. (eds.)

  2006-07-01

  sovereignty and public responsibilities. The study builds on earlier work by CPB (2003, 2004) and RIVM et al (2004, 2005) in which these scenarios were translated into four development paths for the Dutch economy and demography. In the current project, the resulting economic and population scenarios, including their international contexts, were elaborated for application to the built and natural environment. This required both conceptual thought and extensive integrated modeling, e.g. regarding the coherence and consistency of all different aspects of regional economy, internal migration, urbanization, and environmental pollution. The modeling framework generated quantitative indicators to illustrate the scenarios and support the conclusions. [Dutch] Nederland verandert door trends als individualisering, vergrijzing, migratie en (inter)nationale economische ontwikkelingen. Hoe verandert Nederland in de komende decennia, tot 2040 en welke krachten beinvloeden die ontwikkeling het meest? Omdat de periode tot 2040 te lang is en te zeer bepaald wordt door onzekere factoren om voorspellingen te kunnen doen, worden deze vragen verkend aan de hand van vier scenario's. Met deze studie brengen het Centraal Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau in kaart wat de mogelijke veranderingen zijn en wat zij kunnen betekenen voor de fysieke leefomgeving: de omgeving waarin huidige en toekomstige generaties moeten leven, wonen en werken. Dat gebeurt voor de thema's: wonen, werken, mobiliteit, landbouw, energie, milieu, natuur en water. Ook de regionale verschillen, het ruimtebeslag en de toekomst van de grote steden en het landelijk gebied worden in hoofdlijnen verkend.

 4. Een referentiemodel voor de akkerbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Kruize, J.W.

  2012-01-01

  Voor een organisatie is het belangrijk om inzicht te hebben in de eigen bedrijfsvoering. Referentiemodellen voor een domein, sector of type organisatie kunnen hierbij ondersteuning bieden. Tot voor kort was er geen actueel referentiemodel voorhanden dat de bedrijfsvoering van akkerbouwbedrijven

 5. De ontwikkeling van een feedbacksysteem voor toetsvragenmakers

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, J J; Cohen-Schotanus, J; Molenaar, W M

  2005-01-01

  Door de Groningse Faculteit der Medische Wetenschappen is een feedbacksysteem voor toetsvragenmakers ontwikkeld. Het systeem is onder andere gebaseerd op een statistische analyse van de toetsresultaten. Uit een eerste peiling onder toetsvragenmakers blijken de respondenten overwegend positief te

 6. Comfortabel zitten op een kantoorstoel : een nieuwe uitdaging voor ontwerpers

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.

  2005-01-01

  Het ontwerpen van de juiste kantoorstoel is niet eenvoudig. Nog niet zo lang geleden werd gesteld dat een nieuwe stoel ontworpen wordt om rugklachten te voorkomen. Inmiddels tonen diverse epidemiologische studies aan dat zitten alleen geen risicofactor is voor de rug. Zelfs “het zitten rechtop als

 7. Mindful ouderschap: een praktische gids voor hulpverleners

  NARCIS (Netherlands)

  Bögels, S.M.; Restifo, K.

  2013-01-01

  Deze praktische handleiding bevat de complete evidence-based methode Mindful Parenting, die werd ontwikkeld bij UvA minds, het behandelcentrum voor ouder en kind van de Universiteit van Amsterdam. Mindful Ouderschap biedt een compleet overzicht van de achtergronden van de methode Mindful Parenting,

 8. Acta Neuropsychiatrica; Tijdschrift voor een hedendaagse neuropsychiatrie.

  Science.gov (United States)

  Verhey, F H

  1989-09-01

  Samenvatting De psychiatrie benist op een evenwichtige combinatie van gedragswetenschappelijke (ontwikkelingspsychologische en sociale) en natuurwetenschappelijke (neuropsychiatri-sche) dementen. Ofschoon klinici werkzaam in de gezondheidszorg er vaak in slaagden dit evenwicht rede-lijk te handhaven, werd de officiële psychiatrie tot voor kort meestal nogal modieus gedomineerd door een van deze deelgebieden. Uitgroei tot volwassenheid van de psychiatrie vraagt in deze fase om een aanvulling van de in de laatste decennien sterk tot de verbeelding sprekende psychologische en sociale dementen met de verworvenhe-den van een nieuwe neuropsychiatrie. Geschetst wordt waar uit deze verworvenheden bestaan en hoe deze effectief in de psychiatrische gezondheidszorg onderwijs en onderzoek ingebouwd kunnen worden. Het binnen de psychiatrie tot ontwikkeling brengen van een toegepaste klinische psychofysiologie van essentieel belang.

 9. Een analysemethode voor cyanuurzuur met behulp van differentiele pulspolarografie

  NARCIS (Netherlands)

  Wolfs; P.M.; Struijs; J.

  1985-01-01

  Door de afdeling Electro-analyse van het Laboratorium voor Anorganische Chemie is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een polarografische methode voor het analyseren van cyanuurzuur in zwemwater en in water van whirlpools. Cyanuurzuur (H3C3N3O3) is een organische stikstofverbinding die

 10. Naar een indicator voor functionele diversiteit van microbiele gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Breure AM; Wind BS; Crum SJH; Rutgers M; ECO

  1997-01-01

  De voorlopige resultaten zijn beschreven van de ontwikkeling van een indicator voor de functionele diversiteit van microbiele populaties met behulp van microtiterplaten van Biolog. Voor dit doel werden zowel aquatische als terrestrische milieu monsters getoetst. Het rapport beschrijft de

 11. Toetsing van een spaanse analysemethode voor bloedmeel in gedenatureerd melkpoeder

  OpenAIRE

  Cazemier, G.; Elenbaas, H.L.

  1983-01-01

  Ten behoeve van de exportcertificering door de Veterinaire Dienst van met bloedmeel en vismeel gedenatureerde melkpoeder is een in Spanje voorgeschreven analysemethode voor bloedmeel getoetst op haar bruikbaarheid.

 12. Shoppen voor een gezonde leefstijl

  NARCIS (Netherlands)

  Mombarg, Remo

  2013-01-01

  De gemiddelde puber beweegt veel te weinig. Slechts 15% van scholieren tussen de twaalf en zeventien jaar haalt de gezondheidsnorm van minstens één uur bewegen per dag. Gelukkig is de oplossing nabij. Shoppen blijkt bij pubermeisjes een enorme bijdrage te leveren aan hun gezondheid. Het door de stad

 13. Homeopathie, een oplossing voor kalverdiarree!

  NARCIS (Netherlands)

  Ellinger, L.; Baars, E.; Baars, T.; Eekeren, van N.J.M.

  2006-01-01

  Door verschillende veehouders, binnen en buiten het project Bioveem, en door studenten van agrarische hogescholen is onderzoek gedaan naar het gebruik van homeopathische middelen bij de preventie en de behandeling van kalverdiarree. Het rapport geeft een verslag van de ervaringen die de veehouders

 14. Een optimale instrumentenmix voor industriële NOx emissies

  NARCIS (Netherlands)

  Uylenburg, R.; Peeters, M.; Oosterhuis, F.; Boeve, M.N.; Faure, M.; Philipsen, N.

  2012-01-01

  ACELS voerde samen met het instituut Metro van de Universiteit Maastricht en het Instituut voor Milieuvraagstukken een onderzoek uit in opdracht van het ministerie van I en M, waarbij gezocht werd naar een optimale instrumentenmix voor industriële NOx emissies. Die regulering vindt thans plaats door

 15. Biosaf als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.

  2001-01-01

  Op verzoek van Orffa B.V. te Giessen heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Biosafe Sc 47, een mengsel van levende gisten, als alternatief voor AMGB

 16. Betuwe-framboos : voorstudie voor een ketenontwerp voor in de Betuwe geproduceerde frambozen

  NARCIS (Netherlands)

  Erp, van P.J.; Ravesloot, M.B.M.

  2004-01-01

  Dit is het eindrapport van het project “Naar een duurzame kleinfruitproductie in de Betuwe”, hierna Betuwe-framboos genoemd. Dit project had tot doel te komen tot een of meer ontwerpen van afzetketens voor frambozen afkomstig uit de Betuwe. Het project heeft uiteindelijk geresulteerd in een tweetal

 17. Een gevoelige en selectieve ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride in regenwater

  NARCIS (Netherlands)

  Neele J; Beld WA van den; Cleven RFMJ; LAC

  1995-01-01

  In dit rapport zijn de resultaten van het onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride samengevat. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve, gevoelige en efficiente methode voor de bepaling van fluoride

 18. Het belang van een 'lenige geest'. Agendering van integrale actie voor een Gezonde Stad

  NARCIS (Netherlands)

  Bekker, M.P.M.; Mutsaers, B.; Dumont, R.; Jansen, M.

  2015-01-01

  In dit artikel staat de vraag centraal hoe draagvlak onder stakeholders voor integrale actie voor gezondheid tot stand komt. Daartoe hebben we in samenwerking met de provincie Noord-Brabant een responsieve evaluatie opgezet waarin 32 gemeentelijke ambtenaren van verschillende beleidsterreinen

 19. Institutioneel ondernemerschap voor een innoverende sector

  NARCIS (Netherlands)

  Vogelezang, J.V.M.; Klerkx, L.W.A.

  2012-01-01

  Voor ingrijpende veranderingen in de agrosector is het van belang om pionierende ondernemers te verbinden met organisaties en overheden. Bundeling van krachten geeft nieuw elan en kritische massa voor succesvol innoveren.

 20. Naar een gereedschapskist voor constructieve ethiek

  NARCIS (Netherlands)

  Beekman, V.; Weele, van der C.N.

  2004-01-01

  Tot voor kort werd er, ondanks de activiteiten van vele ethische commissies, nauwelijks methodologisch nagedacht over de inbreng van ethici in kwesties rond landbouw en voedselproductie. Het begin 2001 opgerichte Centrum voor Methodische Ethiek & Technology Assessment (META) beschouwt dit als

 1. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  also extends to all areas of life. He states that democracy is, above all, a way of living together that finds expression in involvement in social practices. Children learn particularly through meaningful practices, and this pedagogic principle is also applicable to the practices of citizens. Dewey’s conception of democracy is direct participation. It is open in nature, a way of life in which people become involved in all kind of experiences. In his transactional epistemology, Dewey seeks to transcend the difference or dualism between mind (the subjective individual and world (the objective reality. According to him, there is no objective reality except for our actions, but we learn to understand reality better in and through our actions and reality subsequently reveals itself in a more meaningful and differentiated way. Dewey’s philosophy puts transactions which have taken place in the world at the centre. It is obvious that gaining experience, experimental learning and situations of trial and error are at the heart of his philosophy. Gaining and developing knowledge is closely linked with actions. Not actions in themselves but actions in constant interaction with reflection.The literature in this article shows that stimulating active citizenship is closely linked with the values at stake. Active citizenship cannot be borne out of an imposed morality but must be embedded in the daily routines and the involvement of citizens whereby “learning by doing” coincides with the development of meaningful practices. In this field, social professionals need to be able to support and facilitate these kinds of practices.Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap. Over waardenontwikkeling en betekenisvolle communicatie in burgerschapspraktijkenIn dit artikel wordt de literatuur verkend op het terrein van een meer sociaalparticipatieve benadering van actief burgerschap. In deze literatuur wordt de ontwikkeling van burgerschap verbonden met de noodzaak

 2. Een wiskundig model voor de heide

  NARCIS (Netherlands)

  Berendse, F.; Kwant, R.

  1984-01-01

  De effecten van plaggen en maaien op het concurrentievermogen van dopheide en pijpestrootje zijn via een wiskundig model nagegaan. Daarbij is allereerst bepaald wat het effect is van een verhoging van stikstof- en fosfaatbeschikbaarheid op de soortensamenstelling van de vegetatie

 3. WINDLIDAR: een remote sensing meettechniek voor het bepalen van windvelden

  NARCIS (Netherlands)

  van Vliet REC; van der Meulen A; Swart DPJ

  1986-01-01

  Windlidar is een remote sensing techniek voor het bepalen van wind- velden. Het systeem is gebaseerd op het herkennen van aerosol struc- turen in de atmosfeer met behulp van correlatie technieken. Afmetingen en levensduur vormen de belangrijkste parameters in deze techniek. Het verticale

 4. Citylogistiek : op weg naar een duurzame stadslogistiek voor aantrekkelijke steden

  NARCIS (Netherlands)

  Ploos van Amstel, Walther

  2015-01-01

  Een goede stadslogistiek is belangrijk voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van steden. Het zorgt ervoor dat restaurants hun gasten kunnen bedienen, winkels op tijd de nieuwste collectie in huis hebben en de verbouwing probleemloos verloopt. Verstedelijking stelt nieuwe eisen aan

 5. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  NARCIS (Netherlands)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in

 6. Een bepalingsmethode voor thallium in regenwater met behulp van voltammetrie

  NARCIS (Netherlands)

  Struijs; J.; Wolfs; P.M.; Esseveld; F.G.van

  1985-01-01

  In dit rapport wordt een bepalingmethode beschreven voor thallium in het nanogram/liter-gebied, waarbij gebruik wordt gemaakt van differentiele pulse-anodic stripping voltammetry (DPASV) aan de dunne kwikfilm. Met deze techniek blijkt het mogelijk om de concentratie van dit element rechtstreeks

 7. G- en LG-Hockey voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking Een voorbeeld van inclusie binnen sportclubs

  NARCIS (Netherlands)

  drs. T. Verstappen; Drs. José Wichers-Bots

  2006-01-01

  Een groot aantal hockeyclubs in Nederland biedt aangepaste hockeyfaciliteiten aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking (G-hockey) of een lichamelijke beperking ( LG-hockey). Het doel van het aangepast hockey is mensen met een verstandelijke of lichamelijke

 8. Advies Kennissysteem Natura 2000 : een centrale bibliotheek voor dosis-effectinformatie gebaseerd op zoekacties

  NARCIS (Netherlands)

  Broekmeyer, M.E.A.; Dirksen, J.; Apeldoorn, van R.C.; Veen, van der M.

  2008-01-01

  Dit document bevat een advies over het opzetten van een kennissysteem toegespitst op een centraal informatiesysteem over dosis-effect informatie. Een dergelijk systeem moet kennis over ontsluiten voor vergunnigsverleners en de opstellers van beheerplannen. Het advies is gebaseerd op een aantal

 9. Aluminium, een nieuw probleem voor landbouw en volksgezondheid? : een literatuuronderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, G.

  1985-01-01

  Door middel van literatuuronderzoek zijn gegevens verzameld met betrekking tot het gedrag van aluminium in de bodem, de toxiciteit voor mens, plant en dier, het voorkomen in levensmiddelen en analysemethoden voor de bepaling van dit element. De huidige aluminiumbelasting via het

 10. Optimalisatie van een nursery systeem voor de kweek van mosselbroed en een algenkweek systeem t.b.v. deze nursery

  NARCIS (Netherlands)

  Peene, F.

  2006-01-01

  Stage rapport van een leerling van Hogeschool Zeeland, opleiding Aquatische Ecotechnologie. De studie die tijdens deze stage uitgevoerd is, is een literatuurstudie naar systemen voor de nursery van mosselen en systemen voor grootschalige algenkweek ten behoeve van deze nursery. Ook zijn experimenten

 11. Mindfulnesstraining voor aiossen psychiatrie : een pilotstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Hoenders, H J R; Booij, S H; Knegtering, H; van den Brink, H

  2016-01-01

  ACHTERGROND Medisch studenten en artsen in opleiding tot specialist (aiossen) hebben een verhoogd risico op burn-out. Bovendien lijkt bij medisch studenten het niveau van empathie te dalen tijdens de studie. Dit lijkt gerelateerd aan een hoog stressniveau. Op mindfulness gebaseerde interventies

 12. Een Basketball Carnival voor de BAVO

  NARCIS (Netherlands)

  Jaap Verhagen

  2010-01-01

  Ongeveer vier jaar geleden is de Basisvorming ingevoerd. Na vier jaar zijn er allerlei schitterende lesinhouden, kijkwijzers, lesmethoden e.d. geïntroduceerd. Hier zou ik graag een bijdrage aan leveren d.m.v. een Basketball Carnival. Het woord carnival zal wel verbazing wekken. Carnival is niets

 13. Naar een indicator voor functionele diversiteit van microbiële gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Breure, A.M.; Wind, B.S.; Crum, S.J.H.; Rutgers, M.

  1997-01-01

  De voorlopige resultaten zijn beschreven van de ontwikkeling van een indicator voor de functionele diversiteit van microbiele populaties met behulp van microtiterplaten van Biolog. Voor dit doel werden zowel aquatische als terrestrische milieu monsters getoetst. Het rapport beschrijft de

 14. Voorstel voor een wolvenplan voor Nederland : versie 2.0.

  NARCIS (Netherlands)

  Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.

  2013-01-01

  Eind 19e eeuw werd in Nederland de laatste wolf (Canis lupus) geschoten en in de 20ste eeuw was de wolf in bijna geheel Europa uitgeroeid. Vanaf het einde van de 20ste eeuw is de wolf echter bezig aan een opmars vanuit de resterende brongebieden in onder andere Spanje, Italië, Griekenland, de Balkan

 15. Een ontwikkel- en leergemeenschap voor kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Jeannette Doornenbal; Anki Duin

  2015-01-01

  In dit hoofdstuk wordt een aantal aspecten belicht dat met het oog op het pedagogisch en educatief beleid van kindcentra relevant is: • Het pedagogisch belang van het kindcentrum • Altijd samen met ouders • Het gezamenlijk fundament: waarom en waartoe? • Pedagogische en educatieve visie op het

 16. Bomen : een verademing voor de stad

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra, J.A.; Schoenmaker-van der Bijl, E.; Tonneijck, A.E.G.; Hoffman, M.H.A.

  2008-01-01

  Uit onderzoek is veel informatie beschikbaar gekomen over het effect van bomen en andere vormen van groen op de luchtkwaliteit en de leefbaarheid in de stedelijke omgeving. De brochure geeft een overzicht van de huidige kennis (o.a. fijnstof). De intentie is om deze kennis zo praktisch mogelijk te

 17. Het juiste werk voor een bijzonder talent?

  NARCIS (Netherlands)

  Wijn, R.; Kleij, R. van der

  2012-01-01

  TNO draagt met diverse onderzoeken bij aan het ontwikkelen en toepassen van kennis om de effectiviteit van cameratoezicht te vergroten. Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de mogelijkheid om mensen met stoornissen in het autistische spectrum in te zetten in cameratoezichtcentrales.

 18. De overdracht van risico’s in de zorg : Risicobeheersing in een instelling voor langdurige ouderenzorg

  NARCIS (Netherlands)

  van der Steen, Martijn

  Dit artikel analyseert een kleine instelling voor ouderenzorg die blootstaat aan verscheidene risico’s als gevolg van de wettelijke veranderingen in de zorgsector. Hoewel kleinere instellingen voor langdurige ouderenzorg niet altijd gestructureerde methodieken als COSO ERM of ISO 31000 voor de

 19. Compost duurzaam ingezet. De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost

  OpenAIRE

  Schrik, Yannick; Koopmans, Chris

  2015-01-01

  Het duurzame gebruik van een reststof zoals compost hangt sterk samen met de waarde die de compost heeft bij toepassing. Deze publicatie geeft via heldere Compost Score Kaarten inzicht in het vinden van de juiste compostsoort voor het gewenste doel. Of het nu gaat om organischestofvoorziening, verbetering van de bodemstructuur of de nutriëntenvoorziening van gewassen: een bewuste keuze voor de compostsoort en –kwaliteit draagt bij aan een duurzame inzet en duurzaam hergebruik van reststoffen.

 20. Beperkte evaluatie van een ELISA kit voor het bepalen van Diarrhetic Shellfish Poisons : met name okadainezuur

  NARCIS (Netherlands)

  Trijp, van J.M.P.; Traag, W.A.; Paulussen, R.J.A.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1988-01-01

  Naast een reeds in ontwikkeling zijnde methode me t gebruik van HPLC is er zeer recentelijk een ELISA-kit van Japanse origine op de markt gekomen voor de bepaling van DSP (Diarrhetic Shellfish Paisons). Deze kit is getest met een viertal mosselen welke positief waren bevonden met de rat bio-assay.

 1. De rol van de Bio-energiesector in de Biobased Economy : achtergronddocument voor het opstellen van een

  NARCIS (Netherlands)

  Annevelink, E.; Elbersen, H.W.; Ree, van R.

  2011-01-01

  Met name de niet energie gerelateerde onderdelen van de Biobased Economy nemen in de komende jaren naar verwachting een grote vlucht. Dit legt een druk op het gebruik van biomassastromen voor bio-energie.Een te radicale transitie waarbij de aandacht voor bio-energie zou verslappen, heeft potentieel

 2. Vier jaar schone fruitmotbestrijding in Utrecht : de resultaten zijn een voorbeeld voor de gehele Nederlandse fruitteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Trapman, M.; Helsen, H.H.M.

  2011-01-01

  Utrechtse fruittelers werken vanaf 2007 aan een effectieve bestrijdingsstrategie voor de fruitmot, zonder milieubelasting en zonder residuen op het fruit. In ieder projectjaar waren hun schema's effectiever, goedkoper en schoner dan de standaard geadviseerde schema's. De toepassing van Isomate CLR

 3. Ontwikkeling van een Lure&Kill techniek voor de beschermde teelt in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Griepink, F.C.; Deventer, van P.; Bruin, de A.; Wiegers, G.L.

  2008-01-01

  Het doel van dit project is het onderzoeken van de mogelijkheden voor een innovatief Lure&Kill systeem voor de glastuinbouw. Het project zal zich beperken tot twee belangrijke plaaginsecten waarvan het feromoon bekend is, namelijk: Spodoptera exigua (Floridamot) en Duponchelia fovealis. De

 4. Expertiseontwikkeling en professionalisering van de assessor : ontwikkeling van een rubriek voor assessorenkwaliteit criteriumgericht beoordelen

  NARCIS (Netherlands)

  Oudkerk Pool, Inge

  2013-01-01

  Toetsen is een vak apart en niet elke goede opleider is direct ook een goede beoordelaar. Toetsen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en voor het verkrijgen van beter onderwijs zullen onderwijs en toetsing steeds beter geïntegreerd en op elkaar afgestemd dienen te worden.

 5. Ontwikkeling van een rekenschema voor het handmatig berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Venema L; LSO

  1998-01-01

  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een schema voor het berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales. Met de beschreven versie van het rekenschema kan de lengte en breedte van het gebied berekend worden waar binnen de effectieve dosis een bepaald

 6. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte

 7. Het bereiden van een aflatoxine M1 standaardoplossing voor certificeringsdoeleinden en het verzenden van monsters

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond; H.P. van; Paulsch; W.E.

  1986-01-01

  Een aflatoxine M1 in chloroform (massaconcentratie: 0.1 u,g/ml) werd bereid en geampulleerd ten behoeve van een certificeringsstudie voor melkpoeder RM 283. In totaal werden 47 ampullen bereid, die elk 2,5 ml standaardoplossing bevatten. De massa concentratie aan aflatoxine M1 en het netto

 8. Arbeidsongeschiktheid in een post-industriële economie. De gevolgen van maatschappelijke veranderingen voor de grondslagen van een stelsel van sociale zekerheid

  NARCIS (Netherlands)

  van der Veen, Romke

  2003-01-01

  Romke van der Veen laat zien dat de jachtigheid van de samenleving tegenwoordig een belangrijke risicofactor is om in de WAO te belanden. Omdat mensen zelf voor een deel verantwoordelijk zijn voor of ze zich wel of niet door de jachtigheid van de samenleving en de eisen van de cultuur laten

 9. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 10. WebM een alternatief voor H.264? : Onderzoek naar het gebruik van open source software en open standaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, M. van; Prins, M.J.

  2011-01-01

  WebM is een nieuw videoformaat en wordt gepositioneerd als een open en vrij te gebruiken alternatief voor de videostandaard H.264. Deze standaard wordt op dit moment het meest gebruikt onder andere voor Uitzending Gemist. Deze formaten zijn regelmatig met elkaar vergeleken, waar veelal wordt

 11. Ontwikkeling van een analysemethode voor fenol en cresolen in water middels SPE en on-column derivatisering

  NARCIS (Netherlands)

  van der Velde EG; Broekman MH; van de Beek AIM; Groenemeijer GS; Zomer G; LOC

  2001-01-01

  De ontwikkeling van een analysemethode voor de bepaling van fenol, o-cresol, m-cresol en p-cresol in water, met name in eluaten tbv uitloogonderzoek was noodzakelijk vanwege het ontbreken van een genormaliseerd analysevoorschrift voor deze componenten in water. Het experimentele onderzoek is

 12. Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Regenmortel

  2016-09-01

  same time, processes of change start at different levels of the organization. Professionals are involved in critical reflection, management learns to take account of the perspective of other stakeholders in its decisions, and users learn that their reflections and ideas, too, are used to improve practice. At the same time, it is necessary to continue to systematically map the critical factors and necessary conditions for empowerment research and the way in which its scientific validity can be made visible. It is important that science and practice are willing to view one another as partners and that this innovative method of collaboration between science, practice/policy and users is supported and encouraged by science policy. SAMENVATTING Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers Het empowermentparadigma heeft niet alleen gevolgen voor praktijk en beleid, maar ook voor de wijze van onderzoeken. In dit artikel worden in een eerste deel de theoretische grondslagen van empowerment onderzoek belicht. Naast de wetenschapsfilosofische basis beschrijven we de kernaspecten van empowerment onderzoek met extra aandacht voor methodologische consequenties. Drie inspiratiebronnen hiervoor zijn: de empowerment theorie van Rappaport en Zimmerman, responsieve evaluatie van Stake en Abma en empowerment evaluatie van Fetterman en Wandersman. We belichten als kern het drieledig perspectief: krachtgericht, multistakeholders en multilevel, de focus op verbetering en sociale rechtvaardigheid, het streven naar eigenaarschap, een continue participatie en dialoog, erkenning van drie gelijkwaardige kennisvormen en capaciteitsopbouw, lerende organisatie en gedeelde verantwoordelijkheid. We sluiten af met de rol van de onderzoeker als “kritische vriend”. In een tweede deel beschrijven we de praktijk van empowerment onderzoek. Na de toelichting van het concept van “Empowerende Academische Werkplaats” als doorgedreven invulling van empowerment onderzoek, beschrijven

 13. Een nieuw stralingswerend hoofdbeschermingsmiddel voor een olympische roeier : Invloed op hoofdhuidtemperatuur, temperatuurbelevingen prestatiematen [A new headgear to prevent solar radiation for an Olympic rower : Influence on head skin temperature, temperature perception and performance

  NARCIS (Netherlands)

  Bogerd, C.P.; Heus, R.; Willems, J.W.M.

  2005-01-01

  In een warm klimaat worden duursportprestaties beperkt. Verhoging van de objectieve en subjectieve lichaamstemperatuur wordt hierbij geïdentificeerd als de voornaamste oorzaak. Derhalve is speciaal voor een olympische roeier een hoofdbeschermingsmiddel ontworpen dat als doel had

 14. Wat levert een training voor voedselbankklanten op? Bevindingen uit een kwalitatieve studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hille Hoogland

  2017-12-01

  also stimulate and improve trust in others and self-confidence. Financial problems are often associated with mental health problems and high levels of mistrust. Negative self-image and mistrust of others can prevent people from asking for help or taking action. Interventions such as training programmes involving multiple participants can be an appropriate way to focus on stimulating feelings of trust and self-confidence. Creating a space for participants to share their experiences and ideas is crucial. Sharing experiences with others make people feel heard and supported. At the same time, people can learn from each other by sharing their experiences. Listening to the experiences of others can also help to put one’s own experiences into perspective. Second, we recommend the “Theory of Change” as a suitable research method for studying the effects of an intervention. Applying this evaluation method helps people to study the effects of an intervention and at the same time to improve the intervention based on research findings. When the focus is on the participants’ experiences of the intervention in question, it is possible to identify the needs of the target group better. Subsequent intervention can then be more accurately tailored to the needs of the target group.SAMENVATTINGWat levert een training voor voedselbankklanten op? Bevindingen uit een kwalitatieve studie Voedselbanken delen in Nederland al vijftien jaar voedselpakketten uit aan mensen die kampen met financiële problemen en daarnaast gezondheidsproblemen en “psychologisch lijden” ervaren. In Amsterdam is voor voedselbankklanten een trainingsprogramma ontwikkeld met het doel hen zoveel mogelijk “op eigen benen te laten staan”. Om te achterhalen wat de training teweeg brengt is een kwalitatieve studie gedaan op basis van de “Theory of Change”-methode. In dit artikel presenteren wij bevindingen uit interviews met vijftien respondenten, die per respondent zijn gehouden op drie verschillende

 15. Sustainable Energy for All. Inaugural speech; Een duurzame energievoorziening voor iedereen. Intreerede

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wijk, A.J.M.

  2011-12-07

  According to the author, there is no energy crisis; nor is there an energy shortage. Three observations illustrate this proposition: (1) We are wasting about 98% of our energy; (2) In one hour, the earth receives more energy from the sun than we consume worldwide in one year; and (3) sustainable energy is all around us. Next, the observations are elaborated and a plan is launched to set up a Green Campus: a living lab, an inspiring place where businesses and university can meet and a place where everyone can get an impression of the energy systems of the future. This way the author is hoping to take a next, important step in the realization of his dream, which is a sustainable energy system for all [Dutch] De auteur stelt dat er geen energiecrisis, geen energietekort is. Drie observaties illustreren deze stelling: (1) We verspillen ruwweg 98% van onze energie; (2) In een uur ontvangt de aarde meer energie van de zon, dan we wereldwijd in een jaar verbruiken; en (3) Duurzame energie is overal rond om ons heen. Vervolgens worden de observaties toegelicht en een plan gelanceerd om een Green Campus op te zetten: een living lab, een inspirerende plek waar bedrijven en universiteit elkaar ontmoeten en een plek waar een ieder een beeld kan krijgen op de energiesystemen van de toekomst. Daarmee hoopt de auteur een volgende en belangrijke stap te zetten in de realisatie van zijn droom, een duurzame energievoorziening voor iedereen.

 16. Living Labs als een Vehikel voor (Onderwijs)innovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen Sjoer

  2014-01-01

  Wereldwijd schieten ze als paddenstoelen uit de grond: living labs. Deze ‘levende laboratoria’ zijn er in alle soorten en maten. Meestal wordt het lab gezien als een onderzoeks- en ontwikkelomgeving om een probleem met verschillende partijen op een innovatieve manier op te lossen. De thema’s van de

 17. Actieplan Hout 2000; een plan voor de hele sector?

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van M.N.; Vliet, van C.M.

  1999-01-01

  Aan de hand van vier thema's wordt een aantal concrete actiepunten besproken om te komen tot een verbetering van de economische situatie in de Nederlandse bos- en houtsector en een verhoging van het houtgebruik in Nederland. Het gaat bij de thema's om voorlichting en promotie (duurzaamheid!),

 18. Een instrument voor bovenbouw vwo-leerlingen om de kwaliteit van hun natuurwetenschappelijk onderzoek te evalueren

  NARCIS (Netherlands)

  van der Jagt, S.A.W.; van Rens, L.; Schalk, H.H.; Pilot, A.; Beishuizen, J.J.

  2013-01-01

  [English below] In deze studie is onderzocht in hoeverre een ontworpen zelfevaluatie-instrument bruikbaar is voor het evalueren van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit in onderzoek in de bètavakken door leerlingen uit de bovenbouw van het vwo. Het instrument heeft vier

 19. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde

 20. Toetsen voor PlAMV op leven en dood - wat zegt een toetsresultaat?

  NARCIS (Netherlands)

  Kock, de M.J.D.

  2012-01-01

  Bij virusdiagnostiek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van laboratoriumtoetsen. Kort nadat in 2010 bekend werd dat onbekende afwijkingen bij lelie veroorzaakt werden door PlAMV, is door PPO Bloembollen en Bloembollenkeuringsdienst (BKD) dit virus nader bestudeerd en is er een PCR-toets specifiek voor

 1. Consument en cybersecurity : Een agenda voor Europese harmonisatie van zorgplichten

  NARCIS (Netherlands)

  Verbruggen, Paul; Wolters, P.T.J.

  Cybersecurity – de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van ICT-toepassingen – is van groot belang voor onze maatschappij. In deze bijdrage wordt onderzocht of en in hoeverre Europese harmonisatie van civielrechtelijke zorgplichten voor cybersecurity van ICT-toepassingen aangeboden aan

 2. Onderzoek naar de toxiciteit van TBTO voor een aantal zoetwaterorganismen

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen-Spiekman EAM; Canton JH; Roghair CJ

  1989-01-01

  Bis(tri-n-butyltin)oxide (TBTO) is onderzocht om na te gaan (1) wat de ecotoxicologische effecten van TBTO voor waterorganismen zijn, (2) of de slak specifiek gevoelig is voor TBTO, (3) of er verschil in toxiciteit is waar te nemen bij het gebruik van slootwater of DSW of toetsmedium en (4) of het

 3. Switching slips. Building blocks for a robust environmental policy for the 21st century; Wissels omzetten. Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoogervorst, N.; Hajer, M.; Dietz, F.; Timmerhuis, J.; Kruitwagen, S.

  2013-06-15

  With this 'signal report', PBL (Netherlands Environmental Assessment Agency) offers building blocks for a robust environmental policy for the twentyfirst century, such as changes in consumer behavior, new coalitions of interests and stakeholders, and the establishment of an investment fund for eco-innovation. Which track does the Netherlands want to follow? With this essay, PBL is calling for a broad public debate on this issue [Dutch] In dit signalenrapport reikt het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) bouwstenen aan voor een robuust milieubeleid voor de eenentwintigste eeuw, zoals gedragsverandering van consumenten, nieuwe coalities van belangen en betrokkenen, en de oprichting van een investeringsfonds voor eco-innovatie. Welk spoor wil Nederland bewandelen? Met dit essay roept het PBL op tot een breed maatschappelijk debat over deze vraag.

 4. Tussen uitspraak en detentie : Een verklaring voor het verschil tussen twee methoden om de behoefte aan sanctiecapaciteit te meten

  NARCIS (Netherlands)

  Moolenaar, D.E.G.

  2001-01-01

  Het WODC maakt regelmatig prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit. Bij de strafrechtelijke sanctiecapaciteit van het gevangeniswezen voor meerderjarigen laten verschillende bronnen echter een uiteenlopend beeld zien. Het gaat hiet om verschillende modellen gehanteerd door het WODC en de

 5. Kiezen voor een kans : Evaluatie van harde-kernprojecten

  NARCIS (Netherlands)

  Kleiman, W.M.; Terlouw, G.J.

  1997-01-01

  In de afgelopen jaren zijn experimentele projecten van start gegaan ten behoeve van de zogenoemde harde kern of stelselmatige daders. Deze recidiverende daders worden gedurende minstens een half jaar intensief begeleid. De individuele begeleiding is gericht op het bieden van een toekomstperspectief

 6. Fossil scandal. 18 proposals for a green breakthrough; Fossiel schandaal. 18 voorstellen voor een groene doorbraak

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-02-15

  In 2011, the Dutch political party GroenLinks called on the tax payers to nominate examples of subsidies for fossil energy as fossil scandal. A total of nearly 100 responses were received. An expert jury was asked to select the best examples. The jury drew up a top 18 of measures that they considered inappropriate for a mature economy and which should be abolished first [Dutch] In 2011 heeft de politieke partij GroenLinks een oproep gedaan aan belastingbetalers om voorbeelden van subsidies voor fossiele energie te nomineren als fossiel schandaal. In totaal werden bijna 100 reacties ontvangen. Een deskundige jury is gevraagd om de beste voorbeelden te selecteren. De jury heeft een top 18 gemaakt van maatregelen die volgens hen niet passen in een volwassen economie en die als eerste zouden moeten worden afgeschaft.

 7. Zoek je eigen MOOC : Een zoektocht naar online cursusmogelijkheden voor studenten en docenten van de NHL hogeschool.

  NARCIS (Netherlands)

  Renny Poelstra; Raymond van Dongelen; Aimee van Tienoven

  2013-01-01

  MOOC’s (Massive Open Online Courses) zijn een opkomend fenomeen. In deze whitepaper wordt gekeken naar de mogelijkheid voor inpassing van MOOC’s in het huidig onderwijs. Wat zijn de voor- en nadelen van de online cursussen? Welke kansen biedt het?

 8. Een vergelijkend onderzoek tussen vlam-AAS en ICP-AES voor de bepaling van calcium, magnesium en natrium in drinkwater

  NARCIS (Netherlands)

  Boer; J.L.M.de; Martens; W.M.

  1985-01-01

  Vanwege de wenselijkheid in verband met een aanzienlijke tijdsbesparing van de overgang van de bepaling van calcium, magnesium en natrium in drinkwater met behulp van een vlam-AAS procedure op een ICP-AES procedure werd een vergelijkend onderzoek voor deze twee technieken uitgevoerd. Daartoe

 9. Opteren voor de Netherlands Commercial Court

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeben, J.; Keirse, A.L.M.; Reijneveld, M.D.

  Internationale contracten leiden tot internationale handelsgeschillen. Deze kunnen onder meer worden beslecht bij een commercial court. In Nederland wordt momenteel een Netherlands Commercial Court (NCC) opgericht. Dit introduceert een keuze voor (contracts)partijen voor een nieuw forum voor

 10. Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Zwijnenburg

  2014-12-01

  Full Text Available Network puzzling. Report of a study on the organization of network support for informal caregiversThis article describes the results of an action research into the way professionals can organize and/or support network support and network meetings for informal caregivers. It was conducted with professionals working in deprived neighbourhoods in Rotterdam. The research aimed to both gain insight into the support that network meetings can provide and to get insight into professional issues that are associated with such a method.The answer to the question about the support that network meetings can provide is layered, because of the diversity of caregiving situations. A process description, as derived from the organization theory, therefore fits better here than a traditional method description. The changing role of welfare professionals – more a linker and less an individual helper – calls for discussion in the social domain.Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgersDit artikel beschrijft de resultaten van een handelingsonderzoek naar de manier waarop professionals netwerksteun en netwerkgesprekken voor mantelzorgers kunnen ondersteunen. Het onderzoek is samen met professionals uitgevoerd in achterstandswijken in Rotterdam. Het doel was om enerzijds inzicht te krijgen in de steun die netwerkgesprekken kunnen bieden aan mantelzorgers en anderzijds om zicht te krijgen op professionaliteitsvragen die aan een dergelijke aanpak verbonden zijn.Een antwoord op de vraag welke steun netwerkgesprekken kunnen bieden is gelaagd, door de meervoudigheid van mantelzorgsituaties. Een procesbeschrijving, zoals in de organisatietheorie wordt gebruikt, past daarom beter dan een traditionele methodiekbeschrijving. De rol van de professional – die meer verbinder wordt dan individueel hulpverlener – vraagt om discussie in het sociale domein.

 11. Balanced Scorecard voor inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  van der Honing, R.; Schotanus, Fredo

  2003-01-01

  Een Balanced Scorecard kan ontwikkeld worden voor de hele organisatie, maar ook voor onderdelen daarvan. In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van een Balanced Scorecard voor de inkoopafdeling

 12. Koriander en venkel : I. Ontwikkeling van een gaschromatografische methode voor de bepaling van petroselinezuur : II. Inventariserend onderzoek naar olie- en petroselinezuurgehalte

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, van der H.J.; Coors, R.G.; Oostrom, van J.J.; Jong, de J.

  1990-01-01

  In het kader van het DLO-programma "Plantaardige technische oliën als niemo1e landbouwgrondstoffen voor de industrie" is een gaschromatografische methode ontwikkeld voor de bepaling van petroselinezuur in koriander- en venkelzaad. Met een capillaire CP Sil 88 kolom is het mogelijk om de in koriander

 13. Een beslissingsondersteunend model voor de vervangingsinvestering van een machine of werktuig

  NARCIS (Netherlands)

  Schoorlemmer, H.B.; Krikke, A.T.

  1994-01-01

  De relevante aspecten m.b.t. een vervangingsinvestering worden in kaart gebracht. Tevens worden de beperkingen besproken van de gebruikelijke wijze van bepaling van het vervangingsmoment. Vervolgens wordt een op het PAGV ontwikkeld model beschreven dat primair bedoeld is de individuele ondernemer te

 14. Nogmaals: CCM voor mestvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Backus, G.B.C.

  1988-01-01

  De prijzen van vleesvarkensvoer, de technische resultaten en het wel of niet aanwezig zijn van een brijvoerinstallatie bepalen voor een belangrijk deel wat U voor een kg Corn Cob Mix (CCM) mag betalen.

 15. Evaluatie van de Individuele Traject Afdelingen : Een onderzoek naar de mogelijke werking van Individuele Traject Afdelingen (ITA) voor 'groepsongeschikte' jongeren met een PIJ-maatregel

  NARCIS (Netherlands)

  Veldt, M.C.A.E. van der; Campbell, E.E.

  2009-01-01

  Het doel van dit onderzoek is kennis te verwerven over de eventuele werking van Individuele Traject Afdelingen (ITA) voor jongeren die moeilijk te hanteren zijn binnen JJI’s op de groepen, teneinde de beslissing over invoering van ITA te onderbouwen. De doelen van de ITA zijn een betere ontwikkeling

 16. An old enzyme for a new biofuel; Een oud enzym voor nieuwe brandstof

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stroeks, R.

  2010-12-15

  BioJapan 2010, the annual exhibition for the Japanese industrial biotechnology, featured large Japanese companies and their knowledge. Part of this knowledge has been on the shelf as a patented technology for a long time, waiting for the right partner and the right time. A good example is the work of Professor Yashuki Morikawa of the Nagoya University of Technology. Amidst great public interest he revealed an enzyme that can realize a breakthrough in the production of biofuel from inedible plant parts. [Dutch] Op de BioJapan 2010, de jaarlijkse beurs voor de Japanse industriele biotechnologie, presenteerden grote Japanse bedrijven hun kennis. Een deel van deze kennis heeft lang in de vorm van patenten op de plank gelegen, wachtend op de juiste partner en het juiste moment. Een goed voorbeeld is het werk van professor Yasushi Morikawa van Nagoya University of Technology. Onder grote belangstelling maakte hij op de beurs een enzym bekend dat een doorbraak kan betekenen in de productie van biobrandstof uit oneetbare plantendelen.

 17. Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojecten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle van der Tier

  2016-12-01

  Full Text Available Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojectenSociale professionals worden steeds meer gevraagd het professioneel handelen te verantwoorden. De sociale sector weet zich echter slechts marginaal te verantwoorden en te profileren als kenniseigenaar op het eigen domein. Het aantal sociale interventies dat theoretisch dan wel wetenschappelijk onderbouwd is, is beperkt. In de literatuur zijn verschillende benaderingen te onderscheiden die een antwoord beogen te geven op de vraag hoe en op basis waarvan een sociale interventie verantwoord dient te worden. In dit artikel geven we een methodebeschrijving van de “Program Theory” benadering en reflecteren we aan de hand van een casestudie op de praktische en wetenschappelijke meerwaarde van deze methode voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies. We argumenteren dat een Program Theory benadering vanuit de uitgangspunten van het kritisch realisme een waardevolle aanvulling biedt op de “evidence-based practice” benadering, die vooral inzicht geeft in de effecten van een interventie. Een Program Theory aanpak levert daarnaast een verklarende theorie over de effectiviteit van de interventie en neemt de werking van de praktijkcontext hierin mee door een interventietheorie “bottom-up” te ontwikkelen vanuit de praktijk en deze theorie tevens te onderbouwen met wetenschappelijke evidentie. Deze benadering biedt daarmee een collaboratieve leeromgeving voor professionals en onderzoekers, door de werking van mechanismen binnen een praktijkcontext te onderzoeken en te expliciteren. Doordat sociale professionals eigenaarschap blijven houden over hun eigen interventietheorie draagt de benadering bovendien bij aan de professionalisering en versterking van de kennisbasis van het sociaal werk.  Theorizing social interventions using a Program Theory approach: a case study of five Dutch buddy

 18. Verbetering van een analysemethode voor de bepaling van [beta]-apo-8-caroteenzure ethyl-ester in boter en botervet

  NARCIS (Netherlands)

  Labrijn, J.F.; Veen, van der N.G.

  1986-01-01

  Voor het bepalen van [beta]-apo-8-caroteenzure ethylester, gebruikt als tracer in boterconcentraat, is een aantal methoden in gebruik, waaronder de uit 1980 daterende RIKILT-methode G48. Deze methoden, waarvan het principe globaal hetzelfde is, maar de praktische uitvoering verschillend, voldoen

 19. Europees minimum voor vennootschapsbelasting is goede zaak

  NARCIS (Netherlands)

  R.A. de Mooij (Ruud); M. Evers (Michiel); H.R.J. Vollebergh (Herman)

  2004-01-01

  textabstractHet voorstel voor een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting is verstandig. Enerzijds voorkomt een minimumtarief een al te scherpe race naar de bodem. Anderzijds blijft de mogelijkheid voor belastingsconcurrentie bestaan.

 20. Energy conservation for a sustainable energy supply; Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rooijers, F.; Kampman, B.; Bennink, D.; Bles, M.; Van Lieshout, M.; Schepers, B.

  2013-05-15

  Options available for improving energy efficiency in the Netherlands are listed and discussed. As detailed in this report, there is still substantial scope for reducing energy consumption in the production and use of energy carriers, much of it not only attractive from the perspective of society as a whole but also profitable for the actors concerned. By exploiting these opportunities, sustainability targets can be cost-effectively met. The report examines why so much potential is still not being utilised and how this can be remedied. Following a description of the potential for energy conservation, a package of smart, effective policies is recommended to secure this potential [Dutch] De mogelijkheden van energiebesparing in Nederland zijn in kaart gebracht. In deze notitie wordt aangetoond dat bij energiebesparing bij het gebruik en bij de productie van energiedragers nog veel onbenut, maar maatschappelijk aantrekkelijk potentieel ligt, waarvan een groot deel rendabel is. Benutting daarvan leidt ertoe dat de duurzaamheidsdoelen op een kosteneffectieve manier behaald kunnen worden. We hebben onderzocht waarom veel potentieel nu niet benut wordt en hoe dat wel kan gebeuren. Deze analyse beschrijft het besparingspotentieel en biedt voorstellen voor een pakket aan slimme, effectieve beleidsinstrumenten om dit potentieel te realiseren: door inzet van verplichtingen en door energiebesparing aantrekkelijker te maken.

 1. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 2. Op weg naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers in Zuid-Holland : handreiking voor een stappenplan in het kader van de aanpak ‘Maak een punt van nul verkeersslachtoffers in Zuid-Holland’.

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, L.T. & Boele, M.

  2018-01-01

  Voor de uitwerking van het Meerjarenprogramma verkeersveiligheid 2017-2020 heeft SWOV in opdracht van het ROV-ZH de verkeersveiligheid in Zuid-Holland geanalyseerd en mogelijke maatregelen in kaart gebracht (SWOV-rapport R-2017-5). Het rapport dat hier voorligt biedt een handreiking voor

 3. NL-Alert : Na welk alarmbericht komt u in actie? Resultaten van een webbased experiment waarin de bevolking helpt effectieve berichten voor burgeralarmering te ontwikkelen

  NARCIS (Netherlands)

  Jagtman, H.M.; Sillem, S.; Ale, B.J.M.

  2012-01-01

  Dit rapport presenteert de resultaten van een experiment waarin 1082 mensen hun waardering gaven over alarmberichten rond incidenten bij het transport met gevaarlijke stoffen, bij installaties met gevaarlijke stoffen, voor natuurbranden en voor stroomstoringen. Het doel was inzicht te krijgen in de

 4. Effective policy for sustainable behavior. An international comparison; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een internationale vergelijking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  This international comparative case study (the Netherlands, Germany, Sweden, United Kingdom) compares policy themes (household energy, food, mobility, household waste) and cases of interventions aims at more sustainable behaviours. It investigates how national policy can contribute to sustainable behaviour in these four themes. The study focuses on policy contexts and concrete 'best practice examples' (both policy -initiated and society-driven initiatives), paying attention to the extent to which social scientific insights have been utilised to conduct and evaluate the interventions. The conceptual approach in this study regards individual behaviour not in isolation but as embedded in institutional, social and physical contexts. In line with this, the evaluation of best practice examples focuses on how the following dimensions have been addressed in order to enable, support and sustain behavioural changes: the policy environment and institutional environment, individual behaviour, social norms a nd the physical environment. In this discussion, the Netherlands is both the starting point and the point of return, enabling us to draw lessons for Dutch policy. We conclude that a more proactive, dynamic and supportive role would fit national policy if it aims at encouraging the spread of more sustainable behaviours in society. Dutch policy could learn from the experiences of other countries and attempt at (among others): showing explicit commitment, connecting initiatives at different levels, and facilitating platforms for exchange of knowledge, experience and expertise, across sectors and departments, in order to arrive at a more integrated approach towards encouraging sustainable behaviours [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig

 5. The particulates paradox. Time for a new standard?; De fijnstofparadox. Tijd voor een nieuwe norm?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keuken, M.; Voogt, M. [TNO, Apeldoorn (Netherlands)

  2008-10-15

  The standards for PM10 and the new standard for PM2.5 aim to protect the population from harmful concentrations of particulate matter. The particulate matter is therefore aimed at lowering the mass concentrations of particulate matter without focusing on the chemical composition of the amount of ultra fine particles. This approach simplifies the particulate matter problem. This leads to expensive measures with limited effects on health or measures with positive effects for health, but these measures hardly contribute to complying with the particulate matter standards. [mk]. [Dutch] De normen van PM10 en de nieuwe norm PM2,5 zijn bedoeld om de bevolking te beschermen tegen schadelijke concentraties van fijn stof. Het fijnstofbeleid is daarom gericht op het verlagen van de massaconcentratie van fijn stof zonder aandacht voor de chemische samenstelling of het aantal ultrafijne deeltjes. Deze benadering simplificeert het fijnstofprobleem. Dure maatregelen met beperkte effecten op de gezondheid of maatregelen met positieve effecten voor de gezondheid zijn het gevolg, maar deze maatregelen hebben nauwelijks een bijdrage aan het halen van de fijnstofnormen.

 6. A clean slate. For a future of possibilities; Schonelei. Voor een toekomst van mogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luttik, P.; Boosten, G. [Stichting DoTank, Bussum (Netherlands); Smit, H.; Tersteeg, J. [WING Proces Consultancy, Wageningen UR, Wageningen (Netherlands)

  2006-12-15

  a situation must be created that is aimed at renewal and innovation. A stimulating environment with guarantees for result driven investments, instead of a system of subsidies that is incomprehensible. We also have to look for new co-operation partners, not based on contracts and demands for specific results, but based on transparency, trust and shared ambitions. Everything has to be directed at the creation of new values. At this moment in time a number of results of the Clean Slate project are being elaborated. [Dutch] De landbouw staat in Nederland onder druk. Ondanks de inspanningen van velen om de agrarische sector in Nederland te laten floreren, is het niet ondenkbaar dat op een termijn van 30-50 jaar (delen van de) landbouw uit (delen van) Nederland zijn verdwenen. Het nadenken over de consequenties van deze ontwikkeling is zeker in agrarische kringen nog taboe. Dit belemmert niet alleen het zicht op nieuwe kansen die door het verdwijnen van landbouw ontstaan, het blokkeert ook de bewustwording ten aanzien van het kostbare dat dan verloren gaat. Het project 'Schonelei' concentreert zich op de kansenkant. Uitgangspunt is een viertal extreme scenario's voor het verdwijnen van de grondgebonden landbouw uit ons land. Die scenario's dienden als inspiratie voor de ontwikkeling van nieuwe concepten of aanzetten daartoe. Dat heeft een rijke oogst opgeleverd. Een negental concepten wordt in het rapport verder uitgewerkt, namelijk: Zeelandbouw (landbouw in zee); Bioport (Nederland niet meer als draaischijf voor fossiele energie, maar voor biomassa); Vraaggestuurde microketens (in tegenstelling tot aanbodgerichte bulkketens); Lokale autonomie (in plaats van centrale voorzieningen); Overbruggend eten (eten als manier om mensen nader tot elkaar te brengen); Nature at your fingertips (natuur aantrekkelijker maken door haar deels te virtualiseren); Waardevol sterven (over een nieuwe beleving van de laatste levensfase); Waardegedreven financiele

 7. Sociaal isolement bij ouderen: een typologie als richtlijn voor effectieve interventies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anja Machielse

  2011-11-01

  In the Netherlands many interventions are implemented to reduce or prevent social isolation amongst older people, but most interventions appear to have little effect. Interventions to combat or solve social isolation face some important problems. The main problem is the heterogeneity of the socially isolated. This article provides insight in this heterogeneity by means of a typology of eight types of socially isolated people. The typology may serve as a tool for defining appropriate interventions and guidance. It shows that the time investment and the intensity of the intervention can vary significantly. The typology also shows what results can be achieved and what the limits of what can be achieved by social professionals are.. For certain types, isolation can be counterbalanced or removed. For other types, results can be achieved within the field of practical problem-solving. Sometimes, it is not possible to improve the situation. In those cases, creating a safety net to prevent further escalation of the situation is the last alternative. Sociaal isolement bij ouderen: een typologie als richtlijn voor effectieve interventies In Nederland worden veel interventies uitgevoerd om sociaal isolement bij ouderen te verminderen of te voorkomen. De meeste interventies blijken echter weinig effectief. De belangrijkste problemen in de interventiepraktijk zijn de relatieve onzichtbaarheid en de heterogeniteit van de doelgroep. In dit artikel wordt de heterogeniteit inzichtelijk gemaakt met behulp van een typologie met herkenbare typen sociaal geïsoleerde ouderen. Deze typologie kan als richtlijn dienen voor het bepalen van passende interventies en begeleidingsvormen. De typologie laat zien dat de tijdsinvestering en de intensiteit van de hulp per type sterk kan verschillen. Ook wordt duidelijk welke resultaten mogelijk zijn bij verschillende categorieën en waar de grenzen van de hulpverlening liggen. In sommige gevallen is netwerkontwikkeling of activering mogelijk en kan

 8. Tracking and trailing. A travel guide for the energy transition; Spoorzoeken en wegbereiden. Een reisgids voor de energietransitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hekkenberg, M.; Londo, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2011-09-15

  Our energy system, which is one of the pillars of the Dutch society, will probably be subjected to drastic changes in the coming decades. It will become a difficult and painful process at times. Policy makers have the task of directing these changes with a clear view on opportunities and threats. This guide aims to offer Dutch policy makers some strategic insights and tools. [Dutch] Onze energiehuishouding, 1 van de pijlers van de Nederlandse samenleving, zal de komende decennia drastische veranderingen ondergaan. Dat zal een bij tijd en wijle moeizaam en pijnlijk proces worden. Aan beleidsmakers de taak die veranderingen te regisseren met een helder oog voor kansen en bedreigingen. Deze gids beoogt Nederlandse beleidsmakers voor die taak enkele strategische inzichten en handvatten te bieden.

 9. Proefwonen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liesbeth Naessens

  2015-09-01

  reserved for two vulnerable target groups.The project successfully brought together two target groups that had been regarded as separate (with an intellectual disability and/or mental health problems and was able to apply the same criteria to both groups.Practice-based research was conducted to support the project. Two lecturer-researchers (working 20% FTE facilitated local change and reported to governmental administration.Eleven of the participants were interviewed about their experiences. All the tenants, without exception, evaluated their new living environment positively.Two articles in professional journals will hopefully help further the dissemination of “good practice”.Facts on outcomes, impact and effectiveness All participants in the project were able to live independently and continue to do so. Four of them were able to discontinue their use of support services, either after a move to a different place or after a positive evaluation. Most of the participants still receive support, but for those clients where the prospects are good, reduction in the level of support received can begin.Most applicants were clients who could leave their collective housing facilities.Some of the applicants previously lived in privately rented housing and were unable to afford the rent, thus risking homelessness.What was striking in the testimonials of the participants was that they were all very positive about the effect of living independently. Many of them expressed that they found it more peaceful.Mental health services report a new dynamic, namely a greater movement of clients receiving their support, and less waiting time on their own waiting lists. SAMENVATTINGProefwonen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen In oktober 2010 lanceerden de Vlaamse ministers Van den Bossche en Vandeurzen een oproep voor het indienen van experimentele projecten “wonen-welzijn”. Een nauwere samenwerking tussen woon- en welzijnsactoren diende voor de

 10. Richtlijnen en denkwijzen: Een reactie op de Conceptrichtlijnen depressie en angststoornissen.

  NARCIS (Netherlands)

  Takens, R.J.

  2004-01-01

  Inleiding Voorjaar 2003 publiceerde het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO twee conceptrichtlijnen: een voor de behandeling van depressies en een voor de behandeling van angststoornissen. Deze richtlijnen bevatten landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg voor

 11. De valkuilen van de historische sensatie Een pleidooi voor nuchter ‘getrennt marschieren’ inzake archeologisch-historische contradicties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R.M.R. van Oosten

  2015-12-01

  Full Text Available The Danger of Historical Sensation: A Plea for a Sober ‘getrennt marschieren’ regarding Archaeological-Historical ContradictionsThree issues will be discussed in this article – the castle of Amsterdam (1994-1995, the mikveh of Venlo and the King’s tomb of Middelburg – where initially a tangible archaeological find seems to support a spectacular historical theory. On closer inspection, the combination of archaeological and historical sources has not rendered conclusive interdisciplinary evidence, but only generated castles in the air, fairy tales or at least a version of the past that fails to do justice to both disciplines. These issues are reason to highlight four methodological rules of thumb concerning historical-archaeological research. In order to prevent collective disillusionment, the most self-evident is to stay sober and down-to-earth and not to get stuck in a stage of enthusiastic intoxication or haze of ‘historical sensation’. Particularly in the case of fascinating historical-archaeological challenges this is a pitfall into which even very experienced researchers risk falling.In dit artikel worden drie kwesties besproken – het kasteel van Amsterdam (1994-1995, de mikwe van Venlo (2004-2014 en het koningsgraf van Willem II in Middelburg – waarbij een tastbare archeologische vondst aanvankelijk een sensationele historische theorie leek te ondersteunen. De combinatie van archeologische en historische bronnen bleek bij nader inzien geen sluitend interdisciplinair bewijs te leveren, maar slechts luchtkastelen, sprookjes of in elk geval een versie van het verleden die aan geen van beide disciplines recht deed.Deze kwesties zijn aanleiding om vier methodische vuistregels inzake historischarcheologisch onderzoek voor het voetlicht te brengen. Het meest voor de hand liggend om een collectieve maatschappelijke kater te voorkomen is nuchter blijven en niet in de enthousiasmerende dronkenschap of roes van historische sensatie

 12. Noord4Bio, Concrete kansen voor een biobased economy in Noord-Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, Harriëtte; Blauw, Rolf; Harmsen, Paulien; Sanders, Johan; Euverink, Gert-Jan; Bekkering, Errit

  2015-01-01

  Noord-Nederland, de drie noordelijke provincies, vormt een gebied met een aantal unieke kenmerken. In de afgelopen jaren is er een aantal studies gedaan gericht op de mogelijkheden om door het verbinden van de agrarische en chemische sectoren in het gebied een nieuwe biobased economy te creëren,

 13. Bart Curvers: Arbeidsgeneeskunde is een mooie metier

  NARCIS (Netherlands)

  Mortelmans, K.; Putten, D. van

  2013-01-01

  In TBV 2 van 2013 is de Visienota voor de toekomst van de arbeidsgeneeskunde in België beschreven. Tijd voor een interview met een van de verantwoordelijke auteurs, de voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren, dokter Bart Curvers.

 14. Interactieve ontwerpmethodieken voor integrale duurzaamheid Toepassing van RIO in een aantal niet-veehouderij-gebonden cases

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, A.P.; Annevelink, E.; Bos, H.L.; Keijsers, E.R.P.; Maas, van der M.P.; Poot, E.H.; Vermeulen, T.; Raaphorst, M.G.M.; Maas, van der A.A.; Schoorlemmer, H.B.; Dijk, van S.M.

  2013-01-01

  RIO (Reflexief Interactief Ontwerpen) bestaat uit drie hoofdonderdelen: de (systeem)analysefase, de ontwerpfase en de verankeringsfase. RIO is ontstaan in een veehouderijcontext. Die context heeft een aantal specifieke eigenschappen, die toepassing van RIO in andere sectoren niet volledig

 15. 3D Printing verbindt Fontys Instituten : De basis voor een verdere samenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Ing. Ricardo Abdoel

  2015-01-01

  De wereld verandert in een razend tempo. Technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op mens en maatschappij. Het verandert niet alleen onze manier van werken maar ook onze manier van leven. Steeds meer disciplines hanteren technologie als basis om in een professionele omgeving het werk

 16. A platform for sustainable energy. Planning a successful approach in your municipality; Draagvlak voor duurzame energie. Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feenstra, C.F.J. [FYnergy, Haarlem (Netherlands); Elsen, A.M.D. [Anne Elsen milieu-advies, Haarlem (Netherlands)

  2013-10-15

  Municipalities in the Netherlands need tips on how they can give proper support to initiators of energy projects in order to minimize resistance. On dealing with and reducing resistance to local energy projects much research has been done and literature published and experiences gained. Employees of municipalities can not study all this information and select what is useful for them. Therefore, this guide translates knowledge into a summary of action items and tips that they can implement immediately [Dutch] In de praktijk blijkt dat gemeenten behoefte hebben aan tips over hoe zij de juiste ondersteuning aan initiatiefnemers van energieprojecten kunnen geven om weerstand te beperken. Over de omgang met en het beperken van weerstand tegen lokale energieprojecten is veel onderzoek, literatuur en praktijkervaring beschikbaar. Medewerkers van gemeenten kunnen niet al deze informatie bestuderen en selecteren wat voor hen bruikbaar is. Daarom vertaalt deze wegwijzer de kennis in een beknopt overzicht van actiepunten en tips die zij direct kunnen uitvoeren.

 17. Beweging als warming-up voor reïntegratie : de invloed van een reconditioneringsprogramma op de lichamelijke conditie, het welbevinden en de kansen op werkhervatting

  NARCIS (Netherlands)

  Schellekens, J.M.H.

  2003-01-01

  De titel van dit verslag suggereert dat fysieke (re)conditionering als een “opstapje” kan worden gezien voor reintegratie-activiteiten van mensen die reeds langdurig in de WAO verkeren. De resultaten ondersteunen deze veronderstelling. De Witte beschreef dat gedwongen werkloosheid leidt tot

 18. De opname van het conflictenrecht in het Nederlandse BW: een analyse van de gevolgen ervan voor de systematiek en de coherentie van het BW in zijn geheel

  NARCIS (Netherlands)

  Oderkerk, A.E.

  2013-01-01

  Op 1 januari 2012 is Boek 10 BW in werking getreden. Daarmee is het grootste deel van het Nederlandse conflictenrecht thans in het BW opgenomen. In deze monografie, die een bewerking vormt van de door de auteur op 16 november 2010 gehouden lezing voor de ‘Studiekring Prof.mr. J. Offerhaus’, wordt

 19. Op weg naar een realtime twitter anlyse tijdens crisis voor operationeel crisismanagement

  NARCIS (Netherlands)

  Terpstra, T.; Vries, A. de; Paradies, G.; Stronkman, R.

  2012-01-01

  Dit artikel sluit aan op de ontwikkeling dat steeds meer mensen gebruik maken van sociale media en tijdens een crisis of incident informatie en opinies hierover publiceren, waardoor er een nieuwe informatiebron is ontstaan. Hieruit zouden waterschappen en veiligheidsregio‟s relevantie informatie

 20. Vastgeklonken aan de Fyra: Een pad-afhankelijkheidsanalyse van de onvermijdelijke keuze voor de falende flitstrein

  NARCIS (Netherlands)

  L.M. Gerrits (Lasse); P.K. Marks (Peter)

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Met het terzijde stellen van de Fyra V250-treinen is een nieuwe wending bereikt in de twintig jaar dat Nederland probeert een hoge-snelheidslijn op de rails te krijgen. De logische vraag is wie er schuldig is aan dit dieptepunt. In dit artikel analyseren we de 20 jaar

 1. Geloof in eigen kunnen: het effect van JOBS, een groepsinterventie voor werklozen

  NARCIS (Netherlands)

  Brenninkmeijer, V.; Houwelingen, A. van; Blonk, R.; Yperen, M. van

  2006-01-01

  In dit onderzoek staat de JOBS-training centraal. Dit betreft een groepstraining gericht op de reïntegratie van werklozen (Vinokur, Van Ryn, Gramlich & Price, 1991) door middel van het verhogen van de zelfeffectiviteit van de deelnemers. Eerst is er een theoretische vergelijking gemaakt tussen de

 2. Carbon Footprint bolbloemen : een rekenmodel voor de CO2-uitstoot uit de broeierij

  NARCIS (Netherlands)

  Putten, van der K.; Wildschut, J.

  2012-01-01

  In sommige exportlanden wordt het vermelden van de ‘Carbon Footprint’ op producten geleidelijk aan verplicht gesteld. Doel van dit project is daarom exporteurs en handelaren een rekenmodel ter beschikking te stellen waarmee gemakkelijk het Carbon Footprintgetal van een zending bolbloemen kan worden

 3. Een planningsmethode voor reductie van de fluctuaties in de belasting van verpleegafdelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Vanberkel, P.T.; Boucherie, Richardus J.; Hans, Elias W.; Hurink, Johann L.; van Lent, W.A.M.; van Harten, Willem H.

  2012-01-01

  Zorgvuldige afstemming tussen het schema van de operatiekamers en de verpleegafdeling balanceert de belasting van de verpleegafdeling en vermindert het aantal afgezegde operaties. In samenwerking tussen het Center for Healthcare Operations Improvement & Research (CHOIR, kenniscentrum voor

 4. Urban distribution by electric transport. A guide for municipalities. 2013; Stedelijke distributie met elektrisch vervoer. Een gids voor gemeenten. 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-10-15

  This guide provides practical tools for municipalities in the Netherlands to develop and implement policies for urban distribution by electric transport (a.k.a. e-distribution). The guide highlights the different roles that municipalities can play to promote electric mobility. The guide also describes the policies and measures that fit these roles. Further, practical experiences and examples give a clear picture of present activities of municipalities and entrepreneurs in this field [Dutch] Deze gids biedt gemeenten praktische handvatten om beleid te ontwikkelen en uit te voeren voor stedelijke distributie met elektrisch vervoer (e-distributie). De gids belicht de verschillende rollen die gemeenten kunnen vervullen om elektrisch vervoer te bevorderen. Ook beschrijft de gids de beleidskeuzen en maatregelen die bij deze rollen passen. Verder geven praktijkervaringen en voorbeelden een duidelijk beeld van wat gemeenten en ondernemers doen die al op dit terrein actief zijn.

 5. Quickscan potential of heat pumps for energy conservation in cultivation with low energy consumption; Quickscan potentie van warmtepompen voor energiebesparing bij teelten met een laag energieverbruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Ruijter, J.A.F.

  2012-06-15

  In the title quick scan the use of a heat pump has been calculated for two low-energy crops: radish and the cold cultivation of pot plants. With model calculations two types of heat pump are calculated: an electric heat pump and a gas-engine-driven heat pump. The payback period of a heat pump in low-energy crops is too long considering the current market [Dutch] In de quickscan is het gebruik van een warmtepomp doorgerekend voor twee energiearme teelten: radijs en koude teelt van potplanten. Met modelberekeningen zijn twee types warmtepomp beoordeeld, een elektrische en een gasmotorgedreven warmtepomp. De terugverdientijd van een warmtepomp in energiearme teelten is onder de huidige marktomstandigheden te lang.

 6. Ondernemerschap voor architecten

  NARCIS (Netherlands)

  Van Doorn, A.J.

  2011-01-01

  Voor sommigen is ondernemen een ambitie op zich of een manier om autonoom te kunnen opereren. Anderen zien ondernemen als een alternatieve manier om geld te verdienen. Bij vrije beroepen zoals huisartsen, advocaten en artiesten is het ondernemerschap meestal een noodzakelijk kwaad. Architecten

 7. Differentiële gevoeligheid van cellulaire membranen voor peroxidatieve processen. een elektronenmicroscopisch, histochemisch en cytochemisch onderzoek naar de invloed van vitamine E gebrek en röntgenstraling op de eendelever

  NARCIS (Netherlands)

  Huijbers, Willem André Richard

  1976-01-01

  Is er een differentiële gevoeligheid van de cellulaire membranen voor peroxidatieve processen? In dit proefschrift wordt een morfologisch, histochemisch en cytochemisch onderzoek beschreven naar de invloed die vitamine E, gebrek en röntgenstraling hebben op de ultrastructuur en de enzymactiviteiten

 8. Een beroemde persoon die een product aanprijst: Wat vindt uw brein daarvan?

  NARCIS (Netherlands)

  A. Smidts (Ale); V. Klucharev (Vasily); G. Fernández (Guillén)

  2009-01-01

  textabstractBekende personen worden vaak ingehuurd voor reclamecampagnes. In dit onderzoek laten we zien dat een hoge gepercipieerde deskundigheid van de bekende persoon voor het product, sterk kan bijdragen aan het succes van dergelijke campagnes. Een expert zorgt zowel voor een beter geheugen voor

 9. Effectief in vijf stappen: wat sociale media kunnen betekenen voor een biologisch bedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Vijn, M.P.

  2012-01-01

  Anno 2012 zijn sociale media een veelgebruikt marketingtool, waarmee bedrijven gemakkelijk veel klanten kunnen bereiken. Ook biologische bedrijven mogen deze boot niet missen. Om je zichtbaar te maken, nieuwe klanten binnen te halen, of samenwerking aan te gaan.

 10. Ontwikkeling van een 11 Tesla Nb3Sn dipoolmagneet voor de LHC van CERN

  NARCIS (Netherlands)

  den Ouden, A.

  1996-01-01

  In synchrone deeltjesversnellers (kortweg synchrotrons) worden twee tegengesteld gerichte bundels geladen deltjes, zoals protonen of elektronen, in een cirkelvormige baan tot vrijwel de lichtsnelheid versneld... Het doel van dergelijke experimenten is om het karakter van deze samenstellende krachten

 11. Sustainability pays. A reward system for sustainable producer and consumer behaviour; Duurzaam loont. Een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Hilten, R. [QOIN, Amsterdam (Netherlands)

  2011-03-15

  local restaurants, local cultural offerings and visits to local farmers. Shops see an increase in their sales and profits in the 'sustainable' segment. In addition, specifically targeted advertising is possible because Sustainability Rewarded gives the retailer insight into the purchasing behaviour of consumers and particularly that of their own customers. The Municipality gets access to a cost-effective and tried-and-tested set of instruments to realize policy. Rewards are more effective and also more cost-effective than information campaigns. It stimulates the regional economy. An added bonus is that the municipality gets better information about the impact of their subsidy euro [Dutch] In DUURZAAM LOONT worden burgers beloond voor goed gedrag: minder energie gebruiken, afvalreductie, vaker op de fiets naar het werk, etc. Ook worden ze verleid vaker milieuvriendelijk, regionaal en duurzaam te kopen. Dit wordt bereikt door hen voor de juiste keuze te belonen met punten. Door punten in het vooruitzicht te stellen staan consumenten open voor nieuwe informatie die ze gebruiken om hun keuze aan te passen, om zo de beloning niet mis te lopen. Deze punten worden gespaard en later besteed aan andere regionale en/of duurzame producten (cadeautjes). Op deze wijze bindt het regionale bedrijfsleven koopkracht en kan zichzelf zo versterken. De overheid of winkelier betaalt altijd voor de uitgekeerde punten in euro's. Daarmee zijn alle punten in omloop altijd gedekt door een tegenwaarde in euro's. Deze kostenpost komt bij de overheid uit beleidsbudget, en bij de winkelier uit het marketingbudget. Het is mogelijk dat meerdere partijen uit de keten (bijvoorbeeld retailer en merkproducent) de kosten van de punten delen. Punten kunnen altijd door de burger worden verdiend en verzilverd voor zuinige producten, isolatiematerialen, klimaatneutrale producten, regionale producten, afvalpreventie en afvalscheiding, duurzame producten en diensten, gebruik van openbaar

 12. Beweging als warming-up voor reïntegratie: de invloed van een reconditioneringsprogramma op de lichamelijke conditie, het welbevinden en de kansen op werkhervatting

  OpenAIRE

  Schellekens, J.M.H.

  2003-01-01

  De titel van dit verslag suggereert dat fysieke (re)conditionering als een “opstapje” kan worden gezien voor reintegratie-activiteiten van mensen die reeds langdurig in de WAO verkeren. De resultaten ondersteunen deze veronderstelling. De Witte beschreef dat gedwongen werkloosheid leidt tot lichamelijke deconditionering en achteruitgang in sociaal functioneren en psychische toestand. Uit diverse studies is gebleken dat fysieke reconditionering dit proces kan stoppen en zelfs kan omkeren. Ook ...

 13. Interactief implementeren: een praktijkvoorbeeld van preventieprogramma's voor ouderen met artrose van de knie en heup

  NARCIS (Netherlands)

  Jonge, O.R.W. de; Hopman-Rock, M.; Klazinga, N.S.

  2003-01-01

  In dit artikel wordt de interactieve (proef)implementatie beschreven van twee bewezen effectieve leefstijlprogramma's voor ouderen met artrose van de knie en de heup. De theoretische uitgangspunten van waaruit de implementatie is opgezet, worden kort besproken. Ook komt aan de orde welke factoren er

 14. Sustainability is the best policy. Research challenges for a sustainable energy supply; Duurzaamheid duurt het langst. Onderzoeksuitdagingen voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  fusion, the Netherlands can make a significant contribution to implementing international arrangements associated with ITER and subsequent agreements in Europe. The Netherlands do not have a need to conduct nuclear fission research in the short term. There are research opportunities in chemistry in the area of transmutation, however. Finally, the Foresight Committee has observed that the success or failure of a transition process comes down to a complex set of factors involving more than purely technological efforts. Research into the socio-economic aspects of the energy transition is at least as important. [Dutch] Energie is van levensbelang voor de maatschappij. De voorraden van fossiele brandstoffen zijn eindig en vormen een aanzienlijke belasting voor het leefmilieu. Voor het zekerstellen van de energievoorziening op langere termijn is onderzoek noodzakelijk. Gericht wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan het ontsluiten van nieuwe energiebronnen die het milieu minder belasten. Voor de energietransitie bestaat geen uniek plan. Het onderzoek moet zich richten op een systeembenadering van de gehele keten, van primaire energiebron tot eindgebruiker. Hiertoe moet op wereldschaal een uitgebreide portfolio van mogelijke duurzame energieopties worden onderzocht. Geen enkele optie mag bij voorbaat worden uitgesloten. Voor de Nederlandse onderzoeksinspanningen dienen prioriteiten gesteld te worden in samenhang met het onderzoeksveld elders. Voorwaarde voor de uiteindelijke invulling van de transitiepaden naar een duurzame energievoorziening is een goed samenspel tussen overheid, industrie en kennisinstellingen. Het is van grote betekenis dat daarbij sprake is van een door het merendeel van de partijen gedeelde beeldvorming van het uiteindelijke doel. De aandacht moet vooral uitgaan naar energiebronnen die een substantieel kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de mondiale energievoorziening. Een andere voorwaarde is dat deze bronnen kansen bieden voor de

 15. Advertenties voor hypnotica en sedativa in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940: historische veranderingen in de vorm en inhoud van een informatiebron voor artsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arjo Roersch van der Hoogte

  2010-12-01

  Full Text Available Drug advertising as communication between the pharmaceutical industry and the physician: Advertisements for psychotropic drugs in the Dutch medical journal, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940   In this article we explore the historical development of drug advertisements for psychotropic drugs in the leading Dutch medical journal from 1900 to 1940. The advertisements for hypnotics and sedatives, in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch medical journal reflected the changes in the vocabulary and image promoted by the pharmaceutical companies. In the first two decades, the advertisements were sober and to the point, and included the trademark, company name, molecular formula and therapeutic properties of the medication. The emphasis was on creating a scientific image of reliable symptom control for the therapeutic drug. In doing so, the ethical drug companies tried (successfully to distinguish themselves from the producers of patent medicines. Once scientific credibility was established, the form and content of the advertisements changed significantly. In the late 1920s and 1930s drug companies embraced modern advertising techniques, developing a figurative language to address the changing beliefs and practices of Dutch physicians. Instead of promoting therapeutic drugs as safe and scientific, the emphasis was on their effectiveness in comparison to similar drugs. In the process, scientific information was reduced to an indispensable standardized minimum, whereby therapeutic drugs were advertised according to the latest pharmacological taxonomy rather than molecular formulas. The image-making of ‘ethical marketing’ began during the interwar years when marketers applied modern advertising techniques and infotainment strategies. The scanty black and white informational bulletins transitioned into colourful advertisements. The pharmaceutical companies employed the same medical language as used by physicians, so that

 16. Representaties van Mary Stuart II in lijkpreken. Een pleidooi voor vrouwelijke regering?

  NARCIS (Netherlands)

  Wieldraaijer, M.H.

  2010-01-01

  In de vroegmoderne tijd was het niet gebruikelijk dat vrouwen politieke ambten bekleedden. Vrouwen zouden niet over de intellectuele en fysieke eigenschappen beschikken en met een beroep op de bijbel en klassieke schrijvers werd de uitsluiting van vrouwen in de politiek van argumenten voorzien. Toch

 17. Ulocladium atrum 385: Een veelbelovende kandidaat voor de biologische bestrijding van Botrytis cinerea

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Molhoek, W.M.L.

  2002-01-01

  De schimmel Ulocladium atrum is geselecteerd als een antagonist van Botrytis cinerea. De ecologische eigenschappen van deze antagonist en de toepassingen op bovengrondse plantendelen worden in dit artikel beschreven. Gegevens bij de bijgaande figuren: 1) Effect van Ucladium atrum op de grauwe

 18. Beschrijving van een spinning top generator voor de produktie van hypermicron aerosol

  OpenAIRE

  Makkus; R.*; Meulen; A.van der

  1986-01-01

  Dit rapport beschrijft pogingen tot het verbeteren van de May spinning top aerosol generator. Met deze generator is het theoretisch mogelijk monodispers aerosol met afmetingen tussen 1 en 10 um te produceren met grote concentraties (ongeveer 500 deeltjes per cc). Diverse factoren die de werking van de generator beinvloeden zijn onderzocht. De aandrijving van de tol (spinning top) met perslucht levert grote problemen op voor het afvoeren van de geproduceerde deeltjes. Dit leidt tot belangrijke...

 19. Gezondheidseffectschatting voor Gezond Beleid : Teamsport op projectbasis

  NARCIS (Netherlands)

  M.P.M. Bekker (Marleen); J.L. Veerman (Lennert)

  2007-01-01

  textabstractGezondheidseffectschatting is teamsport. Spelers met gezondheidskundige en bestuurlijke functies en rollen leveren een gezamenlijke inspanning binnen een kader van spelregels, die door alle spelers worden erkend. De spelregels voor een GES bestaan uit gezondheidskundige regels, zoals

 20. De langoustine, een Hollands topproduct : een marktverkenning

  OpenAIRE

  Bakker, T.; Taal, C.

  2012-01-01

  Er is een omvangrijke afzetmarkt in Italië, Spanje en Frankrijk met potentie voor Nederlandse langoustines, vooral voor dagverse producten in het hogere horecasegment. De Nederlandse aanvoer van langoustines is beperkt in vergelijking met de aanvoer in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Frankrijk. Toch zijn er mogelijkheden voor de Nederlandse langoustinesector. De meest kansrijke promotiemiddelen zijn: een kwaliteitslabel en het Nederlandse verhaal verspreiden via handelaren.

 1. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Hortensia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Hortensia-teelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); Dijkstra, T.; De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-05-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 2. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Ficus cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Ficus-teelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); De Jong, B.

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 3. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Poinsettia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Poinsettiateelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 4. Betekenis van macro-economische ontwikkelingen voor natuur en landschap : een eerste oriëntatie van het veld

  NARCIS (Netherlands)

  Woltjer, G.B.; Jongeneel, R.A.; Groot, de H.L.F.

  2007-01-01

  Vanuit een theoretisch perspectief wordt de relatie geanalyseerd tussen macro-economie en natuur- en landschaps-ontwikkeling. Het is een poging te komen tot een juiste invalshoek: een denkoefening vanuit economisch-theoretisch perspectief. Allereerst wordt het probleem in verband gebracht met de

 5. Opteren voor de Netherlands Commercial Court

  OpenAIRE

  Hoeben, J.; Keirse, A.L.M.; Reijneveld, M.D.

  2017-01-01

  Internationale contracten leiden tot internationale handelsgeschillen. Deze kunnen onder meer worden beslecht bij een commercial court. In Nederland wordt momenteel een Netherlands Commercial Court (NCC) opgericht. Dit introduceert een keuze voor (contracts)partijen voor een nieuw forum voor beslechting van internationale handelsgeschillen in de Engelse taal, waarbij de belangen van snelheid, efficiëntie en goede financierbaarheid centraal staan. Dit artikel verkent de positieve aspecten van ...

 6. Afrondend onderzoek naar de verdeling van sterigmatocystine in kaas. I: Analysemethode voor sterigmatocystine in kaas, bemonsteringsstrategie en distributiemodel

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond HP van; Heisterkamp SH; Paulsch WE

  1989-01-01

  Sterigmatocystine is een carcinogeen mycotoxine, dat in harde kazen voor kan komen. Ter onderbouwing van mogelijke regelgeving voor sterigmatocystine in kaas en het opstellen van een bemonsteringsprocedure voor kazen werd onderzoek verricht naar het concentratieverloop van sterigmatocystine in

 7. Kustversterking Voorne: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, F.W.R.; Gun, van der J.H.J.; Hoekstra, P.; Maas, F.M.; Slim, P.A.; Beerlage, B.F.M.

  2006-01-01

  De kust van Voorne is aangemerkt als een zwakke schakel in de Hollandse Kust. Uit berekeningen blijkt dat de veiligheid tegen overstromingen onvoldoende is. Het waterschap Hollandse Delta – als beheerder van de waterkering – stelt een verbeteringsplan op voor de kust van Voorne. Voor dit

 8. Naar een bemonsteringsmethodiek voor Xanthomonas fragariae in aardbei : verdeling van Xanthomonas fragariae in twee natuurlijk-besmette vermeerderingsgewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Been, T.H.; Kastelein, P.; Wolf, van der J.M.

  2008-01-01

  In november 2007 werden twee percelen met aardbeivoortkwekingsmateriaal, natuurlijk geïnfecteerd met X. fragariae, systematisch bemonsterd. Op een plot met een oppervlakte van ca. 100 m2 werden van ca. 120 planten rond een symptomatische plant, de (negen) samengestelde bladeren geanalyseerd op

 9. Literatuuroverzicht analysemethodes voor vitamine B1 en B2

  NARCIS (Netherlands)

  Oostenbrink, T.; Hollman, P.

  1982-01-01

  Inventarisatie analysemethodes vitamine B1 en B2. De extraktie van vitamine B1 en B2 dient voor een aantal levensmiddelen nader onderzocht te worden. Het is zinvol een automatische methode voor vitamine B1 en B2 op te starten. HPLC methodes zijn voor de levensmiddelenanalyse nog in een beginstadium.

 10. Naar nieuwe verdienmodellen voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Poppe, K.J.

  2014-01-01

  De vraag is hoe vlees in de keten op een andere manier tot waarde kan worden gebracht en zodanig dat dit lonend is voor de partijen in de keten. Het project ‘Verdienmodellen’ richt zich op het ontwikkelen en beoordelen van alternatieve businessmodellen met een ander ‘waarde(n)perspectief’ voor de

 11. De betekenis van chloride voor bomen: toxische gehalten in blad, naalden en grond : een literatuuroverzicht = The significance of chloride for trees: toxic concentrations in foliage and soil : a literature review

  NARCIS (Netherlands)

  Burg, van den J.

  1982-01-01

  Literatuurstudie over de relaties tussen het zoutgehalte in de bodem (het C-cijfer), het chloride-gehalte van blad en naalden, de groei en het optreden van zichtbare schadeverschijnselen. Voor een groot aantal geslachten en soorten zijn de C-cijfers, kritische chloride-gehalten en het

 12. Nieuwe eiwitbronnen. Handleiding voor Novel Food dossiers

  NARCIS (Netherlands)

  Spiegel, van der M.; Noordam, M.Y.; Sluis, van der A.A.

  2014-01-01

  Wageningse onderzoekers hebben een handleiding ontwikkeld voor het samenstellen van een Novel Food dossier voor producenten van nieuwe eiwitten (zoals algen, bietenblad, eendenkroos en insecten). De handleiding geeft inzicht in de eisen die aan een dossier worden gesteld, en ondersteunt hiermee

 13. De oprichting van de ‘Nederlandsche Vereeniging voor Tropische Geneeskunde’: een zaak van nationaal belang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leo van Bergen

  2009-06-01

  Full Text Available The foundation of the Dutch Society for Tropical Medicine: an affair of national importance  The ‘Nederlandsche Vereeniging voor Tropische Geneeskunde’ (Dutch Society for Tropical Medicine – in short: NVTG was founded in 1907, a time not only of colonial expansion, but also a time in which the economic interest of the Dutch East-Indies for the Netherlands grew exceptionally. This had its effect on the motivations behind medical aid. Hygienic measures were financially backed because healthy workers had a positive effect on profits. This atmosphere of economic interest and political-military expansion had its effect on the foundation of the NVTG as well. Colonialism was generally approved of, and the goal of the society – apart from sociability motives – was to support research into illnesses torturing mainly the Dutch colonies. This was in line with the reasoning that the colonies were rightfully governed by the Netherlands, because the peoples living there had proven not to be able to look after themselves in a proper manner. The foundation of the Society should have been a part of the foundation of an international society for tropical medicine, but this failed. Although internationalism generally was seen as an important feature of science and certainly of medical science, it is not strange this was not seen as a major problem. For it was national and not international reasons that had led to founding the Dutch society. It was the Dutch position as a colonial power that had convinced Dutch tropical doctors a society should be called into being. A generally shared spirit of internationalism had little to do with this unless internationalism is defined as: what others have, we need to have as well, and let us see in international conferences what could be of national benefit. That nevertheless this spirit of internationalism – and not nationalism – is commonly hailed as the main reason behind the foundation, is probably due to the

 14. Loonsomheffing: Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het invoeren van een loonsomheffing als alternatief voor de huidige heffingen op het loon

  NARCIS (Netherlands)

  F.M. Werger (Frank)

  2011-01-01

  markdownabstract__Abstract__ De overstap naar een loonsomheffing is mogelijk. Dat concludeert Frank Werger in zijn proefschrift “Loonsomheffing”. Op dit moment staat het onderwerp loonsomheffing volop in de aandacht, temeer omdat de regering overweegt een dergelijke heffing in te voeren. De

 15. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 16. Green gold. 15 tax proposals for a green and innovative economy; Groen goud. 15 belasting voorstellen voor een groene en innovatieve economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Engelen, D.; Wit, R.; Blaauw, K.; Winckers, J. (ed.)

  2010-06-15

  This publication contains 15 proposals for green taxes in the Dutch economy. The benefit of these 15 proposals is over 11 billion euros per year and leads to a reduction of CO2 emissions of at least 12.5 megatons per year. Greening taxes involves a budget neutral shift from taxing labor and profits to taxing environmental pollution and the depletion of natural resources. The proposals reward businesses and citizens which invest in the development and application of innovative green solutions. This leads to an improvement of climate, environment and nature as well as the competitiveness of the Dutch economy. [Dutch] Deze publikatie bevat 15 voorstellen voor belastingvergroening om de Nederlandse economie groener en innovatiever te maken. De opbrengst van deze 15 voorstellen is ruim 11 miljard euro per jaar en leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 12,5 megaton per jaar. Bij het vergroenen van belastingen gaat het om een budgetneutrale verschuiving van het belasten van arbeid en winst naar het belasten van milieuvervuiling en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. De voorstellen belonen bedrijven en burgers om te investeren in het ontwikkelen en toepassen van innovatieve groene oplossingen. Dit leidt tot een verbetering van zowel het klimaat, het milieu en de natuur als de concurrentiekracht van de Nederlandse economie.

 17. Geintegreerd bedrijfsmodel voor de akkerbouw op de noordoostelijke zand- en dalgronden, met name in grondwaterbeschermingszones

  NARCIS (Netherlands)

  Vereijken, P.H.

  1990-01-01

  Aanzet tot een geintegreerd bedrijfsmodel, waarbij als werkwijze is gekozen voor de formulering van een programma van eisen, het ontwerpen van een vruchtwisselingsmodel dat aan deze eisen voldoet en tenslotte een verkenning van de technische, milieuhygienische en bedrijfseconomische perspectieven

 18. Concurrentie uit onverwachte hoek voor aanbieders live sportcontent

  NARCIS (Netherlands)

  Rene Foolen

  2016-01-01

  We bevinden ons in een snel veranderend medialandschap. Technologische ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in het mediagedrag van de consument. On demand kijken is volledig ingeburgerd en zeker Millennials kijken nauwelijks nog op een lineaire manier televisie. Live sport lijkt een

 19. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL

  NARCIS (Netherlands)

  Lips F; Vries LJ de; Victoriashoop PR; Diederiks JFHA; Evers HW; Kunst JD; IMP; LSO; KIT

  2003-01-01

  Het doel van dit project is een prototype van een 'dataportaal' te bouwen. Een 'dataportaal' is een informatiesysteem voor het zoeken naar en het bekijken, gebruiken, uitwisselen en beheren van data via internettechnologie.Het prototype is ontworpen als een informatiesysteem

 20. Pompoen rassendemo voor verwerking : verkenning naar producteisen en geschiktheid voor teelt in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2012-01-01

  In 2011 is een demoteelt met pompoenrassen voor verwerking aangelegd en op basis daarvan met de ketenpartijen een discussie gevoerd over de afzet van verwerkt product. Eerst zijn daarbij de afzetniches voor verwerking benoemd en daar zijn de eisen voor verwerking aan gekoppeld. Tegen deze

 1. Een onzeker perspectief: vooruitzichten van tijdelijke werknemers

  OpenAIRE

  Jan Dirk Vlasblom; Edith Josten

  2013-01-01

  Deze publicatie is alleen elektronisch verkrijgbaar Steeds meer werknemers hebben tegenwoordig een tijdelijk contract. Als dit in veel gevallen een opstapje is voor een vaste baan, komt het de werking van de arbeidsmarkt ten goede. Aan de andere kant wordt in het beleidsdebat regelmatig gesteld dat flexibel werk in Nederland is doorgeschoten. Dit rapport levert een bijdrage aan deze discussie, door in kaart te brengen hoe zeker het uitzicht op een vaste baan is voor tijdelijk personeel. De ui...

 2. De langoustine, een Hollands topproduct : een marktverkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, T.; Taal, C.

  2012-01-01

  Er is een omvangrijke afzetmarkt in Italië, Spanje en Frankrijk met potentie voor Nederlandse langoustines, vooral voor dagverse producten in het hogere horecasegment. De Nederlandse aanvoer van langoustines is beperkt in vergelijking met de aanvoer in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Frankrijk.

 3. De Nederlandse Antillen, een bijenteeltparadijs?

  NARCIS (Netherlands)

  Beetsma, J.

  1989-01-01

  Verslag van een studiereis naar de Nederlandse Antillen in april 1977. Het doel was om de mogelijkheden voor uitbreiding van de bijenteelt te onderzoeken. Geconcludeerd wordt dat deze eilanden een paradijs voor de bijenteelt zijn; geen geafricaniseerde bij en geen varroamijt

 4. A roadmap for photovoltaic-thermal panels. Combination of techniques offers many advantages; Een roadmap voor pv-thermische panelen. Combinatie van technieken biedt vele voordelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zondag, H.A.; Van Helden, W.G.J.; Bakker, M. [ECN Energie Gebouwde Omgeving en Netten, Petten (Netherlands)

  2006-10-15

  In PVT technology, heat is extracted from PV cells. In this way, a device is made that produces both electricity and heat. In the EU funded coordination action PV-Catapult, workshops on PVT were organised at the PVSEC 2004 Conference in Paris and the Eurosun 2004 conference in Freiburg, to obtain active participation of the PV and solar thermal communities. Currently, the results of the workshops are used in the drafting of a roadmap for the large scale introduction of PVT technology on the market. First results will be presented here. [Dutch] Zonnepanelen (oftewel pv-panelen) produceren elektriciteit uit zonlicht. In de volle zon kan de temperatuur van zonnepanelen flink oplopen. Gewone zonnepanelen maken van deze warmte geen gebruik, maar in PVT-modules (pv-thermische modules) wordt deze warmte benut voor de productie van warm water of warme lucht. Het resultaat is een apparaat dat zowel warmte als stroom produceert uit zonlicht.

 5. Grenswaarden voor temperatuurfluctuaties van verschillende duur bij siergewassen : verslag van een teeltproef met modelgestuurd temperatuursverloop : Deelverslag 4: Vergelijking van verschillende teeltscenario’s voor Kalanchoe

  NARCIS (Netherlands)

  Buwalda, F.

  2004-01-01

  Uit eerder onderzoek blijkt dat temperatuurintegratie 10 tot 15 % energiebesparing oplevert. Het doel van het project is een systeem te ontwikkelen om te voorspellen wat temperatuurverschillen doen met het gewas in samenhang met andere factoren. Het onderzoek is uitgevoerd bij de bloeiende potplant

 6. Boommier, Lasius brunneus (Formicidae), als gast in een bosmierennest

  NARCIS (Netherlands)

  Mabelis, A.A.

  2013-01-01

  De boommier komt vooral in loofbossen voor, al bouwt hij zijn nest ook wel eens in een geïsoleerde boom. In huizen wordt hij soms aangetroffen in een oude balk. Meestal betreft het hout met een hoog vochtgehalte dat door een schimmel is aangetast. De boommier als bewoner van een bosmierennest is wel

 7. Verkenning van de houtmarkt in de geindustrialiseerde landen : een voorstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Rijneveld, R.

  1983-01-01

  Een beknopt overzicht van de houtproduktie en het verbruik van hout in een aantal belangrijke produktie- en konsumptielanden op basis van een literatuurstudie. Tevens wordt ingegaan op verwachtingen over toekomstige internationale handelsstromen voor hout en houtprodukten

 8. De kracht van sport: Sporten voor kinderen met gedragsproblemen

  OpenAIRE

  Pruim, Arjan; Mombarg, Remo

  2016-01-01

  In deze presentatie staat centraal hoe het bewegingsonderwijs kan worden aangepast op kinderen met een beperking. We weten dat kinderen met een beperking duidelijk minder vaak sporten en/of lid zijn van een vereniging. Desondanks heeft sport ook voor deze kinderen een betekenis. Zo kan sport een middel zijn om hyperactiviteit, emotionele problemen en externaliserende gedragsproblemen te verminderen. Een voorbeeld van een nationaal sportstimuleringsproject gericht op kinderen met een beperking...

 9. Veiligheidsrapport voor de PIV-goot in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica

  NARCIS (Netherlands)

  Hofland, B.

  2002-01-01

  Bevat een veiligheidsvoorschrift voor de PIV (particle-image velocimetry) goot. Het rapport is vooral gericht op het gebruik van de krachtige Nd: YAG laser (veiligheidsklasse 4) die gebruikt wordt voor de PIV techniek.

 10. Een ziektekostenverzekering voor Afrika

  NARCIS (Netherlands)

  Schellekens, O. P.; Lindner, M. E.; van Esch, J. P. L.; van Vugt, M.; Rinke de Wit, T. F.

  2007-01-01

  Long-term substantial development aid has not prevented many African countries from being caught in a vicious circle in health care: the demand for care is high, but the overburdened public supply of low quality care is not aligned with this demand. The majority of Africans therefore pay for health

 11. Absurditeiten rond een boek : Reactie in het Tijdschrift voor Geschiedenis van juni 2011 (nr. 124) op een artikel in datzelfde tijdschrift, nr. 3 van 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Chris van der Heijden

  2011-01-01

  Bijna tien jaar geleden publiceerde ik Grijs verleden, een geschiedenis van Nederland en de Tweede Wereldoorlog.1 In dit boek probeerde ik – in navolging van oudere historici als Hans Blom en Jan Bank en jongere historici-leeftijdsgenoten als Bart van der Boom, Kees Ribbens en Jan van Miert,2 onder

 12. AVC-Proloog : Een effectevaluatie

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Brouwers, M.

  1995-01-01

  In het arrondissement Assen wordt sinds maart 1991 de 'AVC-proloog' uitgevoerd. Dit is een verkorte Alcohol Verkeer Cursus (AVC), bestemd voor alcohol-verkeersdelinquenten met een ademalcoholgehalte van niet meer dan 570 mcg. Het gaat dus om een in vergelijking met de gewone AVC's 'lichtere'

 13. De kracht van sport : Sporten voor kinderen met gedragsproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Remo Mombarg; Arjan Pruim

  2016-01-01

  In deze presentatie staat centraal hoe het bewegingsonderwijs kan worden aangepast op kinderen met een beperking. We weten dat kinderen met een beperking duidelijk minder vaak sporten en/of lid zijn van een vereniging. Desondanks heeft sport ook voor deze kinderen een betekenis. Zo kan sport een

 14. Naar een seksueel antinationalisme

  NARCIS (Netherlands)

  Mepschen, P.; Buijs, L.

  2011-01-01

  De Caribisch-Amerikaanse, lesbische dichteres en activiste Audre Lorde schreef in haar memoires: "[O]ur place was the very house of difference, not the security of any one particular difference". In een globaliserende samenleving is Lorde’s adagium relevanter dan ooit. Wij pleiten daarom voor een

 15. Onderzoek naar een mogelijke verbetering van het medium en de voermethode ten behoeve van langdurende toxiciteitsexperimenten met Daphnia magna

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen-Spiekman EAM; Canton JH

  1987-01-01

  Een aantal toetsomstandigheden van het langdurend toxiciteitsonderzoek met Daphnia magna werden nader onderzocht. Tevens werd nagegaan of een aantal van deze variabelen de toxiciteit van een drietal verbindingen voor Daphnia beinvloedt. Uit dit onderzoek blijkt dat demiwater van een

 16. Toekomstvaste fysieke toegangsystemen : Public Key Infrastructure als oplossing voor fysiek toegangbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinhuis, G.; Olk, J.G.E.

  2011-01-01

  Voor fysieke toegangssystemen wordt veelal gebruik gemaakt van toegangspassen met een contactlose chip. Soms zijn deze passen ook nog voorzien van een PKI (Public Key Infrastructure) contactchip voor toegang tot ICT en/of het plaatsen van een digitale handtekening. Ook voor fysieke toegang bied PKI

 17. Ontwerp Geintegreerd Bron-Risicomodel voor Radon (versie 1.0)

  NARCIS (Netherlands)

  Laheij GMH; Stoop P; de Vries LJ; Aldenkamp FJ; LSO

  1995-01-01

  In 1993 is een definitiestudie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een model dat de gehele keten: bron --> exhalatie --> verspreiding --> blootstelling --> effect/risico voor radon beschrijft. Het belang van de ontwikkeling van een bron-risicomodel voor radon is

 18. Advies risicogrenzen grond en grondwater voor PFOS

  NARCIS (Netherlands)

  Bodar C; Lijzen J; Moermond C; Peijnenburg W; Smit E; Verbruggen E; Janssen M; SEC; mev

  2011-01-01

  Het RIVM heeft voor de perfluorverbinding PFOS milieurisicogrenzen afgeleid in grond en grondwater. Deze waarden zijn nodig om de meetresultaten bij een bodemsaneringsproject in Nederland te kunnen interpreteren.
  PFOS is een stof die giftig is voor mens en milieu, zeer slecht afbreekt, en zich

 19. Six Sigma als blauwdruk voor de kenniseconomie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Mast, J.; Does, R.J.M.M.

  2005-01-01

  Abstract Six Sigma is zo langzamerhand een niet weg te denken programma voor kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Het heeft met name voor enorme successen gezorgd in productiebedrijven. Six Sigma ligt ook onder vuur: het zou een trend zijn die voorbij gaat. De auteurs van dit artikel zijn het van

 20. DAMES: een bestand voor de macro-emissies van het Nederlandse elektriciteitsaanbod in 1995, 1998, 2010, 2020 en 20300

  NARCIS (Netherlands)

  Gijsen A; Spakman J; LAE

  2001-01-01

  Dit rapport beschrijft de datafile DAMES (DAtabestand Macro-emissies Elektriciteitssector). Dames biedt een integraal overzicht van het Nederlandse elektriciteitsaanbod en de daarmee gepaard gaande emissies van CO2, NOx and SO2. DAMES voegt de resultaten samen van verschillende bronnen: (1)

 1. New living for elderly people. An outline of domotics and sustainability for elderly people; Het nieuwe wonen voor ouderen. Een omgevingsverkenning naar domotica en duurzaamheid voor ouderen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dries, J.; Ellen, G.J.; Den Blanken, M. [TNO Strategie, Technologie en Beleid TNO-STB, Delft (Netherlands); Maas, N. [TNO Bouw, Delft (Netherlands)

  2003-03-01

  A brief overview is given of the possibilities for elderly people to make use of domotics in order to live on one's own. The results of the title study are based on literature and other information sources. [Dutch] Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de mogelijkheden om met behulp van domotica ouderen langer zelfstandig en duurzaam te laten wonen. Binnen het begrip duurzaamheid wordt onderscheid gemaakt tussen ecologische duurzaamheid (planet), economische duurzaamheid (profit) en sociale duurzaamheid (people). Hiertoe zijn projecten, literatuur en andere informatiebronnen verzameld op het terrein van domotica, duurzaamheid en ouderen waaruit blijkt dat er, sinds domotica de laatste tien jaar actueel is geworden, al enorm veel geprobeerd en geschreven is. Met name de combinatie 'ouderen en domotica' en 'domotica en duurzaamheid' levert veel materiaal op. Zeldzamer is echter de combinatie van alledrie de elementen.

 2. The development of electric-powered vehicles. Does China cause an acceleration?; De ontwikkeling van elektrische auto's. Zorgt China voor een stroomversnelling?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Kleine, M.

  2010-06-15

  gericht. Veel autofabrikanten besteden aandacht aan de ontwikkeling van elektrische voertuigen, maar allen blijven zich vooral richten op conventionele aandrijftechnieken. Interessante fabrikanten zijn DongFeng, BAIC / Foton en BYD. Batterijfabrikanten zien ook kansen in elektrische voertuigen. Vele zijn bezig met de ontwikkeling van grote batterijen. Daaronder zijn vooral BAK, BYD en Tianjin Lishen interessant. Op het gebied van standaardisatie zijn meerdere initiatieven zichtbaar, zowel op nationaal als internationaal niveau. Op steeds meer plekken worden oplaadfaciliteiten geplaatst. Ondanks alle ambities en initiatieven is het nog maar de vraag of China voor een revolutie zorgt. De aanwezige technische kennis kent zijn grenzen. Investeringen en samenwerking zijn beperkt. De bestaande elektrische infrastructuur houdt bovendien grootschalige invoering van elektrische auto's tegen. China zal een rol spelen in de ontwikkeling van elektrische auto's, maar waarschijnlijk niet voor een enorme stroomversnelling zorgen.

 3. Ontoereikende diagnostiek bij een fractuur van het collum mandibulae

  NARCIS (Netherlands)

  Valstar, M.H.; Jaspers, G.W.; de Lange, J.

  2013-01-01

  Een 13-jarige jongen presenteerde zich bij een mond-, kaak- en aangezichtschirurg na een val van zijn skateboard met pijn aan zijn kin en preauculaire pijn. Er werden op een panoramische röntgenopname geen aanwijzingen gevonden voor een fractuur van het collum mandibulae. Na 2 weken werd hij door

 4. Effective policy for sustainable behavior. A thematic comparison [in the Netherlands]; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een thematische vergelijking [in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Tigchelaar, C.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  behaviour; (e) allow for sufficient time to let behavioural change diffuse through society and support this process with consistent programmes and policies. In the wider context, programs and interventions would benefit from a more integrated policy approach to sustainable behaviours across domains. Furthermore, particularly at times when the government is withdrawing and investments in sustainable behavioural programmes are decreasing, it is vital to allow local governments, intermediary parties, stakeholders and end users as much freedom as possible to link and cooperate as they see fit. Finally, to foster the growth of such local initiatives, there is a need for platforms to facilitate the exchange of knowledge and expertise and to connect initiatives at different levels [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig perspectief geanalyseerd zijn. De bestudeerde thema's en de te analyseren beleidscases: Huishoudelijk energiegebruik: Blok voor blok/ Meer met Minder en energielabels voor woningen en huishoudelijke apparaten; Voedselconsumptie: smaaklessen en stadslandbouw; Persoonlijke mobiliteit: het nieuwe rijden en mobiliteitsmanagement (spitsmijden Noord-Brabant); Huishoudelijk afval: Plastic Heros en Diftar (gedifferentieerde afvaltarieven). Dit rapport is de thematische vergelijking voor Nederland.

 5. Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.; Kruijs, A.; Bomas, B.; Poelman, M.; Pater, de M.; Bokhoven, van D.

  2012-01-01

  De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een

 6. Technieken voor biometrische identificatie: hoge eisen maken multi-modale biometrie noodzakelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bazen, A.M.

  2005-01-01

  Een biometrisch systeem vergelijkt twee metingen van persoonskenmerken. Hierbij worden opgeslagen kenmerken gematcht met een live meting. Voor verificatie, identificatie en vergelijking met een zwarte lijst wordt biometrie ingezet bij beveiliging, verhoogde effici

 7. Tweede leven voor Amsterdam Arena stadionstoelen : onderzoek circulair ontwerpen HvA (deel 1)

  NARCIS (Netherlands)

  Slaats, Yanti; Langenberg, Erno; van Dijk, Liselotte

  2017-01-01

  Het urban technology onderzoeksprogramma van de hogeschool van Amsterdam (HvA) doet onderzoek voor de omschakeling naar een circulaire stad. Een van de factoren die hierbij een rol spelen is hoe producten circulair ontworpen kunnen worden.

 8. Adjusting with care. Building blocks for an integral vision on climate adaptation; Aanpassen met beleid. Bouwstenen voor een integrale visie op klimaatadaptatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ligtvoet, W.; Van Bree, L. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Dorland, R. [Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI, De Bilt (Netherlands)

  2013-09-15

  This study aims to: (a) to give a state-of-the-art of climate change knowledge in the Netherlands (Chapter 2); (b) to map the knowledge on the sensitivity of the focus areas which are outside the field of Delta Programme (Chapter 3); (c) to picture the current policy focus (Chapter 4); (d) to consider the planned Climate Agenda ('Klimaatagenda') with respect to the recently published adaptation strategy of the European Union (Chapter 5); (e) to describe briefly the possible steps to be taken to organize the new adaptation strategy and the required knowledge (chapter 6) [Dutch] Deze studie heeft tot doel: (a) de huidige stand van zaken in beeld te brengen rond de kennis over de klimaatverandering (hoofdstuk 2); (b) de kennis in beeld te brengen over de gevoeligheid van de aandachtsvelden die buiten het domein van het Deltaprogramma vallen (hoofdstuk 3); (c) de huidige beleidsaandacht in beeld te brengen (hoofdstuk 4); (d) de beoogde Klimaatagenda te bezien in het licht van de recent gepubliceerde adaptatiestrategie van de Europese Unie (hoofdstuk 5); (e) een korte beschouwing te geven over de mogelijke stappen die moeten worden gezet voor de organisatie van de nieuwe adaptatiestrategie en de hiervoor benodigde kennisopbouw (hoofdstuk 6)

 9. Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.0

  NARCIS (Netherlands)

  M. Bakker (Miente)

  2009-01-01

  htmlabstractDe Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.0 omvatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen zal content toegankelijker maken voor mensen met functiebeperkingen, waaronder blindheid en slechtziendheid,

 10. Integratie van een zeewierreactor in een marien recirculatiesysteem: effecten op vis en waterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Schram, E.; Schelvis, R.; Hinrichs, C.S.; Heul, van der J.W.

  2012-01-01

  In opdracht van Hortimare BV en in het kader van het VIP project Vis, Schelp en Wier onderzocht IMARES de integratie van een zeewierreactor in een marien recirculatiesysteem (RAS) voor de kweek van tarbot. Onderzocht werden de effecten van de aanwezigheid van een zeewierreactor met Ulva in een

 11. Towards a broader weighing and regulating framework for investments in interconnectors. The societal cost benefit analysis; Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijm, J.P.M.; Welle, A.J. van der [ECN Policy Studies, Petten (Netherlands); Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V. [SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  2013-04-15

  Interconnectors that link national grids are important for further integration of the European electricity grid. Against this background, the main question of this study is as follows: What does a broadened assessment and regulatory framework for investments in interconnectors look like which secures optimal contribution of these investments to the social welfare of the involved countries? To answer this question, the broadened assessment framework is developed first, i.e. the Social Cost-Benefit Analysis (SCBA). Next, the implications for the regulatory framework are analysed with regard to the following three aspects: (1) cost allocation, (2) network planning, and (3) efficiency versus investment incentives. Finally, a case study is conducted of a 'fictitious but realistic' investment project in interconnection to illustrate how certain social effects from the developed SCBA framework can be practically and concretely established [Dutch] Interconnectoren voor de verbinding tussen nationale netwerken zijn belangrijk voor de verdere integratie van het Europese elektriciteitsnetwerk. In het huidige afwegingskader worden investeringsbeslissingen ten aanzien van interconnectoren in Nederland genomen door de nationale netwerkbeheerder, TenneT, na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken (EZ), gebaseerd op een advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Binnen dit kader baseert TenneT zijn investeringsbeslissingen in het bijzonder op de kosten en handelseffecten van de interconnector. Een belangrijke beperking van dit kader is dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan andere overwegingen en (externe) effecten, zowel positief als negatief, zoals de effecten op meer marktintegratie en concurrentie, de voorzienings- en leveringszekerheid van elektriciteit, de inpassing van duurzame elektriciteit in het net, milieueffecten, de effecten op netwerkcongestie en op investeringen in nieuwe productiecapaciteit. De vraag is nu hoe zowel

 12. Charging up for the future of plug-in hybrids and range extenders. An exploration of options for increased battery utilisation; Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders. Een verkenning naar mogelijkheden voor vergroten van het elektrische gebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.; Schroten, A.; Aarnink, S.

  2013-05-15

  If the full potential of plug-in hybrids and electric cars with a range extender is to be usefully exploited, it is important that these vehicles be used in battery mode as much as possible. This means that users' charging and driving behaviour needs to be positively influenced. This can be achieved through suitably designed financial incentives on the part of employers and government, further expansion of battery-charging infrastructure, and transferring knowledge on driving style. Improved driving and charging behaviour will lead to lower effective fuel consumption, reduced CO2 emissions and improved air quality. These are some of the results of this study in which it is examined how the performance of plug-in hybrids and cars with a range extender can be improved. It is the first study to look into the factors governing practical usage of such vehicles and the options available to the various parties to improve that usage. To this end a literature study was carried out and interviews were held with employers, leasing companies, trade associations, government agencies and other parties [Dutch] Om het potentieel van plug-in hybrides en elektrische auto's met een range extender te benutten is het van belang dat deze auto's zoveel mogelijk elektrisch worden gereden. Hiervoor is het nodig om het oplaad- en rijgedrag van de gebruikers positief te beïnvloeden. Dit kan door het geven van slimme financiële prikkels door werkgevers en overheid, het verder uitbreiden van de laadinfrastructuur en kennisoverdracht over rijgedrag. Een verbeterd rij- en laadgedrag zorgt voor een lager brandstofpraktijkverbruik, minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Dit staat onder meer in de studie 'Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders' van CE Delft, waarin op verzoek van de Nederlandse importeurs van Toyota en Opel is onderzocht hoe het elektrisch gebruik kan worden verbeterd. Hierin is voor het eerst gekeken naar de factoren

 13. Osteoporose en pillen, een ongemakkelijke combinatie.

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwers, J. R. B. J.; Sleeboom, HP

  Er is sprake van een wereldwijde crisis in osteoporose land. Hoewel wij steeds ouder worden en er dus een toename van het aantal mensen met osteoporose is, worden steeds minder mensen voor hun osteoporose behandeld. Het aantal recepten voor anti-osteoporose medicatie is de afgelopen jaren sterk

 14. Fontys Studenten maken hovercraft voor het MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Ir. Eric Dortmans; Dr Ruud Ermers

  2008-01-01

  Studenten van Fontys Hogeschool ICT/Technische Informatica hebben vorig jaar hard gewerkt aan een minihovercraft. Die moest dienen als studieobject voor een aantal MKB'ers, die met een Raak Lightsubsidie meer informatie wilden inwinnen over het bouwen van toepassingen met embedded Linux en

 15. Effecten van een training in het Belastbaarheidgericht Beoordelingsgesprek (BGB) op de anamnese van verzekeringsartsen

  NARCIS (Netherlands)

  Spanjer, Jerry; van der Mei, Sijke; Cornelius, Lammert; Brouwer, Sandra; van der Klink, Jacobus

  2016-01-01

  Het Belastbaarheidgericht Beoordelingsgesprek (BGB) is een semigestructureerde gespreksmethode voor verzekeringsartsen om de belastbaarheid te beoordelen. Een driedaagse BGB-training is een vast onderdeel van de opleiding van verzekeringsartsen. Inmiddels hebben ruim 200 verzekeringsartsen in

 16. Naar een dashboard duurzame inzetbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Blatter, B.; Dorenbosch, L.; Keijzer, L.

  2015-01-01

  Vlaanderen kent de Monitor Werkbaar Werk als informatiebron over de kwaliteit van werk voor de Vlaamse Regering, sociale partners, werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen. Nederland kent sinds 2010 een soortgelijk instrument: het Dashboard Duurzame Inzetbaarheid. In deze bijdrage zetten we het

 17. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  Dutch consumers choose sustainable products only sparsely. But at the same time, Dutch consumers indicate that they find sustainability important and that the government should take measures. A frequently heard explanation is the social dilemma in which everyone is better off if all decide to consume more sustainable, whereas for every individual it is even better to not do this themselves. The question that rises is: do consumers truly want to become more sustainable? To answer this question, the social support for enhancing the sustainability of consumption and corresponding dilemmas have been examined by means of an economic behavioural experiment. The study confirms that a large group of consumers deem sustainability important, but do not always act on their beliefs. As people do not always match their behaviour with what they deem important, the currently limited market shares of more sustainable product variants are not reliable predictors of the social support for government policy. To encourage more sustainable consumption, it therefore seems useful if the Dutch government emphasizes the pleasure of individually contributing to sustainability, ensuring the consumer's awareness of other people also buying the more sustainable product variants. Consumers prefer soft persuasion through for example subsidies, even if this is more expensive for them than mandatory measures [Dutch] Consumenten kiezen maar mondjesmaat voor duurzame producten. Tegelijk geven zij aan verduurzaming belangrijk te vinden en ook dat de overheid maatregelen moet nemen. Een veel gehoorde verklaring is het sociaal dilemma waarin iedereen beter af is als allen duurzamer gaan consumeren, maar het voor elk individu nóg beter is om dat zelf niet te doen. De vraag is: Willen consumenten wel echt verduurzamen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het draagvlak voor de verduurzaming van consumptie en de bijbehorende dilemma's met behulp van een economisch gedragsexperiment nader

 18. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 19. StripBuilder, software voor het genereren van geografische informatie voor bodembemonstering en adviessystemen

  NARCIS (Netherlands)

  Been, T.H.

  2010-01-01

  Alle geleverde informatie betreffende de nematodenbemonstering is papieren informatie. Meestal als een lijst met bemonsteringsresultaten, soms inclusief een, met de hand getekend, kaartje. Deze informatie is snel zoek of verloren, fragmentarisch en moeilijk te gebruiken voor een advies aan de teler

 20. Boulimie online overwinnen: beschrijving van een behandelprotocol via internet

  NARCIS (Netherlands)

  Renteria-Agirre, A.; Lange, A.

  2009-01-01

  Dit artikel beschrijft het protocol van een cognitieve gedragstherapie voor bulimia nervosa die volledig via internet wordt uitgevoerd. De behandeling bestaat uit interventies zoals psychoeducatie, registratie, een op maat gemaakt zelfcontroleprogramma, het uitdagen van negatieve gedachten,

 1. Vergelijking diepstrooiselsysteem met een traditioneel huisvestingssysteem; praktische ervaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Thelosen, J.G.M.; Cuyck, van J.H.M.; Voermans, J.A.M.

  1994-01-01

  In het kader van mogelijkheden om het mestvolume op varkensbedrijven en de verzuringsproblematiek in Nederland te verminderen zijn onderzoeken gestart naar emissie-arme houderijsystemen. Diepstrooiselsystemen zouden naast een mogelijke oplossing voor de reeds genoemde problemen ook een antwoord

 2. Een onzeker perspectief: vooruitzichten van tijdelijke werknemers

  NARCIS (Netherlands)

  Jan Dirk Vlasblom; Edith Josten

  2013-01-01

  Deze publicatie is alleen elektronisch verkrijgbaar Steeds meer werknemers hebben tegenwoordig een tijdelijk contract. Als dit in veel gevallen een opstapje is voor een vaste baan, komt het de werking van de arbeidsmarkt ten goede. Aan de andere kant wordt in het beleidsdebat regelmatig gesteld

 3. Lammeren grazen op een veldkavel

  NARCIS (Netherlands)

  Eekeren, van N.J.M.

  2010-01-01

  Veel geitenbedrijven hebben een beperkt huiskavel. Als de lammeren ook op het huiskavel geweid worden, wordt de beweidingruimte voor de melkgevende geiten nog krapper. Een oplossing zou zijn om de lammeren van huis te laten grazen. Sander Koster van Gerbrande State heeft al jarenlang goede

 4. Een overzicht van de timemanagementliteratuur

  NARCIS (Netherlands)

  van Eerde, W.

  2014-01-01

  Timemanagement is een verzamelnaam voor verschillende strategieën die mogelijk helpen om de tijd onder controle te krijgen. In dit overzicht wordt een theoretische inbedding gegeven, waarna recente ontwikkelingen in het onderzoek naar timemanagement worden besproken. Er bestaat relatief weinig

 5. Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, de H.H.A.; Nieuwpoort, van D.; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, van F.A.N.

  2014-01-01

  Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en

 6. Ziekteverzuim van verpleegkundig en verzorgend personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen: een inventarisatie van oorzaken en beïnvloedende factoren.

  NARCIS (Netherlands)

  Peeters, J.M.; Verschuur, E.M.L.; Veer, A.J.E. de; Francke, A.L.

  2008-01-01

  Personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen met een duidelijk en zakelijk verzuimbeleid is minder vaak ziek. Een goede werksfeer en een helder beleid, in combinatie met persoonlijke aandacht voor de medewerkers en goed management van direct leidinggevenden, zijn belangrijke voorwaarden voor een laag

 7. Hartbewaking in de pre-hospitale fase : onderzoek naar de activiteiten van de ambulanceverpleegkundigen van de G. G. en G.D. Rotterdam voor en tijdens het vervoer van patiënten met een vermoedelijk acuut ischaemisch hartlijden

  NARCIS (Netherlands)

  H.N. Hart

  1978-01-01

  textabstractHet feit, dat 50-60% van alle sterfgevallen tengevolge van een acuut myocardinfarct buiten het ziekenhuis plaatsvond, werd voor het eerst door Pantridge et al. (1967, 1971) in Belfast vastgelegd. Op grond daarvan veranderden zij enkele ambulances in rijdende coronary care units en

 8. Oude verhalen voor jonge lezers : Over bewerkingen van literaire klassiekers

  NARCIS (Netherlands)

  Parlevliet, Sanne

  2011-01-01

  Het hertalen en bewerken van literaire meesterwerken is een oude traditie. Zo wordt het literaire erfgoed doorgegeven aan volgende generaties. De redenen die hedendaagse hertalers geven voor het bewerken van klassieke teksten komen overeen met de redenen die daar meer dan een eeuw geleden voor

 9. Op zoek naar de ideale vervanging voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, van M.A.J.S.

  2004-01-01

  Voor de productie van een kilogram vlees is gemiddeld zes kilogram plantaardig eiwit nodig. Een nogal inefficiënte verhouding, in de wetenschap dat de wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar voedsel stijgt. Daarbij wordt het milieu door de productie van vlees extra belast. Reden voor

 10. Avondtemperatuur lijkt nieuwe invalsweg voor bestrijding fruitmot

  NARCIS (Netherlands)

  Helsen, H.H.M.; Polfliet, M.

  2005-01-01

  Fruitconsult en PPO hebben vorig jaar waarnemingen en proeven gedaan om de fruitmotbestrijding met de beschikbare middelen te optimaliseren. Daaruit lijkt de avondtemperatuur een goede indicator voor de eileg en dus het bespuitingsmoment

 11. Literatuuronderzoek HPLC-methoden voor vitamine E

  NARCIS (Netherlands)

  Altena, A.; Hollman, P.C.H.

  1985-01-01

  Doel van dit onderzoek is: het inventariseren van HPLC-methoden voor vitamine E, eventueel in combinatie met vitamine A, in levensmiddelen. Een overzicht van de in de literatuur beschreven HPLC-methoden vanaf ca. 1977 wordt gegeven.

 12. Transition pathway for climate-neutral mushroom cultivation. The agenda for a climate-neutral and economic effective mushroom cultivation in 2020; Transitiepad klimaatneutrale paddenstoelenteelt. De agenda voor een klimaatneutrale en economisch rendabele paddenstoelenteelt in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suurmeijer, J.M. [Grontmij, Amersfoort (Netherlands); Hilkens, J. [AdVisie, Herkenbosch (Netherlands)

  2011-11-15

  To realize the ambition of climate-neutral and economically viable mushroom cultivation in new businesses as of 2020, a vision and a transition pathway need to be developed. The energy saving options discussed in the report 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' ('Study of an energy efficient mushroom cultivation business in 2010') serve as starting point. Three transition pathways have been developed. Each transition pathway contributes to a future-proof mushroom cultivation sector, to increasing energy efficiency or to deployment of sustainable energy in the mushroom cultivation sector [Dutch] Voor het realiseren van de ambitie om vanaf 2020 in nieuwe bedrijven klimaatneutraal en economisch rendabel paddenstoelen te kunnen telen, dient een visie en een transitiepad te worden opgesteld. De energiebesparingsopties uit het rapport 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' dienen hierbij als uitgangspunt. Er zijn drie transitiepaden ontwikkeld. Elk transitiepad geeft zijn bijdrage aan een toekomstbestendige paddenstoelensector, aan het verhogen van de energie-efficiency of aan de toepassing van duurzame energie in de paddenstoelensector.

 13. EMDR-behandeling van PTSS na seksueel misbruik bij een vaginistische vrouw: een casus

  NARCIS (Netherlands)

  de Groot, J.; de Jongh, A.

  2012-01-01

  Een 24 jarige vrouw is vier jaar geleden seksueel misbruikt. Sindsdien was het voor haar onmogelijk gemeenschap te hebben met haar huidige partner (secundair vaginisme). Bovendien had ze klachten die behoren bij een posttraumatische stress-stoornis, ofwel PTSS. Ze zocht hulp bij een

 14. Verwijdering van methaan uit ventilatielucht van een drijfmestopslag met een pilotscale biofilter

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.

  2003-01-01

  Methaan (CH4) is een zeer sterk broeikasgas (21 maal zo sterk als CO2). De veehouderij is verantwoordelijk voor een betrekkelijk hoge emissie van methaan. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een biologische luchtbehandelingsinstallatie om de emissie van methaan uit mestopslagen en

 15. Een economische en juridische analyse van franchising tegen de achtergrond van een property rights- en transactiekostenbenadering

  NARCIS (Netherlands)

  Kneppers-Heijnert, Elizabeth Mary

  1988-01-01

  Deze studie is een economische en juridische analyse van het verschijnsel franchising. Nagegaan is waarom ondernemers (franchisegevers) voor deze samenwerkingsvorm kiezen en hoe zij die samenwerkingsvorm met de franchisenemers in een contract gestalte hebben gegeven. Bij de vraag waarom partijen een

 16. Cry wolf: een fenomeenonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.G.H.; van Es, A.M.D.; Vasterman, P.

  2011-01-01

  Het Cry Wolf-effect is het effect dat optreedt wanneer regelmatig waarschuwingen voor een potentiële gebeurtenis worden gegeven, waarbij de daadwerkelijke gebeurtenis (meestal) uitblijft, waardoor bij het publiek het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van het waarschuwingssysteem afneemt en de

 17. Cytotoxiciteitsanalyse van wondafdekmaterialen en non-woven verpakkingsmaterialen voor sterilisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Non-wovens gebruikt als verpakkingsmateriaal voor stoomsterilisatie en non-wovens/wovens gebruikt voor wondbedekking zijn in-vitro onderzocht op cytotoxiciteit. Aanleiding van het onderzoek was een incident waarbij non-wovens gebruikt voor sterilisatie van het in-vitro fertilisatie

 18. Cytotoxiciteitsanalyse van wondafdekmaterialen en non-woven verpakkingsmaterialen voor sterilisatie

  OpenAIRE

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Non-wovens gebruikt als verpakkingsmateriaal voor stoomsterilisatie en non-wovens/wovens gebruikt voor wondbedekking zijn in-vitro onderzocht op cytotoxiciteit. Aanleiding van het onderzoek was een incident waarbij non-wovens gebruikt voor sterilisatie van het in-vitro fertilisatie instrumentarium embryotoxisch bleken. Om de aanwezigheid van migrerende cytotoxische stoffen aan te tonen zijn extracten van de materialen in een aantal in-vitro testen onderzocht. Evaluatie met cytotoxiciteitspara...

 19. Nieuwe natuurlijke partners : partners voor het natuurbeleid?

  NARCIS (Netherlands)

  Somers, N.; Kroon, van der S.M.A.; Overbeek, M.M.M.

  2004-01-01

  Een verkennend onderzoek naar de bijdrage aan het draagvlak voor het natuurbeleid door organisaties met activiteiten gerelateerd aan natuur. (Recreatie, groen werken en leven, kunst en gezondheid). Uit literatuurstudie en interviews blijkt dat deze organisaties het draagvlak voor natuur ruimer zien

 20. Campagne begonnen: Samen sterk voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Crone, A.

  2012-01-01

  De Europese campagne 'Samen sterk voor preventie', een initiatief van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in Bilbao, wordt in Nederland gecoördineerd door TNO/NL - Focal Point. Werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid werken hierin samen aan het

 1. Alternatieve instrumenten voor het EU-landbouwbeleid?

  NARCIS (Netherlands)

  Silvis, H.J.; Rijswick, van C.W.J.; Bont, de C.J.A.M.

  2001-01-01

  Het EU-landbouwbeleid staat met de parallel lopende onderhandelingen over de uitbreiding en een nieuw WTO-akkoord voor verdere hervormingen. Dit rapport behandelt de vraag of er voor de instrumenten van dit beleid alternatieven kunnen worden aangereikt. Daarbij wordt de aandacht gericht op

 2. Kwantitatief onderzoek naar de gevoeligheid van Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida voor sulfonamiden

  NARCIS (Netherlands)

  Klingeren; B.van; Dessens-Kroon; M.; Verheuvel; M.

  1985-01-01

  Teneinde kwantitatieve informatie te verkrijgen over de gevoeligheid en het resistentieniveau van Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida voor sulfonamiden werd voor resp. 119 en 151 bij biggen/varkens geisoleerde stammen van deze species uit een vijftal veterinair bacteriologische

 3. Groen voor lucht : van theorie naar groene praktijk, toepassingen om lucht te zuiveren

  NARCIS (Netherlands)

  Kuypers, V.H.M.; Vries, de E.A.

  2007-01-01

  Afgelopen periode zijn grote bouwprojecten stilgelegd vanwege het overschrijden van Europese luchtkwaliteitsnormen. De zoektocht naar allerlei mogelijke oplossingen voor dit probleem is versneld in gang gezet. In een eerdere Alterra publicatie (Brochure Groen voor Lucht) wordt beschreven op welke

 4. Overlast van een mengvoederbedrijf : onderzoek naar mogelijke geuroverlast en gezondheidsrisico's door stofemissies voor omwonenden van de firma de Heus in Ravenstein

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, S.; Hofschreuder, P.

  2007-01-01

  Het actiecomité ‘Het kan Heus beter’ protesteert al jaren tegen de stank- en geluidsoverlast van veevoederfabriek De Heus in Ravenstein. Een Beschikking van de provincie is door de Raad van State vernietigd. De Stichting Belangengroep Stad Ravenstein vroeg de Wetenschapswinkel om een onderzoek. Dat

 5. Is de Grondwet voor bange mensen?

  NARCIS (Netherlands)

  Besselink, L.F.M.

  In dit korte artikel wordt aangetoond dat een analyse van het belang van internationaal recht voor de nationale rechtsorde niet gebaseerd kan worden op door globalisering achterhaalde hierarchische noties als van Hans Kelsen. Een moralistische identificatie van 'monisme' en 'dualisme' met goed en

 6. Mogelijkheden voor isolatie van fyto-oestrogenen

  NARCIS (Netherlands)

  Swallow, K.; Langelaan, B.; Zondervan, C.; Jonge, H.D.; Wichers, H.; Soler Rivas, C.

  2000-01-01

  Samenwerking tussen het Food Processing Development Centre in Leduc (Canada) en het Agrotechnologisch Onderzoeksinstituut ATO in Wageningen leidde tot de ontwikkeling van een snelle detectiemethode voor bepaling van fyto-oestrogenen in planten. Deze spelen een belangrijke rol in onze gezondheid en

 7. Gevaar VoIP voor telecomsector overdreven

  NARCIS (Netherlands)

  Deventer, M.O. van; Wegberg, M. van

  2004-01-01

  Het is een hype Voice-over-IP (VoIP) voor te stellen als een ontwrichtende technologie die de telecomindustrie ingrijpend zal veranderen. Maar hoe ontwrichtend is VoIP eigenlijk? Oskar van Deventer en Marc van Wegberg analyseren drie vormen van VoIP en laten zien dat alleen ‘VoIP-chat’ potentieel

 8. Gezocht: de beste roofmijt voor Californische trips in roos

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Pijnakker, J.

  2012-01-01

  De Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een van de belangrijkste plagen in de glastuinbouw. De introductie van deze trips dateert van 1984. Het plaaginsect vormt nu een struikelblok voor de verdere uitbreiding van geïntegreerde bestrijding. In roos kan een klein aantal van deze

 9. Voorbereiding pilot studie ‘Power for Teens’ voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten.

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, Miranda; Tuinstra, Jolanda; Visser, Marieke; Cox, R.F.A

  2015-01-01

  Abstract Het huidige onderzoek richtte zich op de voorbereidingen die nodig zijn voor het uitvoeren van een pilot studie van de interventie ‘Power for Teens’. Dit is een interventie voor jongeren met overgewicht, angstige en depressieve klachten en een lage self-efficacy. Voordat de pilot studie

 10. Ontwikkeling methode voor de kwantitatieve bepaling van benzoëzuur en sorbinezuur in (vlees)salades

  NARCIS (Netherlands)

  Oostrom, van J.J.; Struijs, van der T.B.D.; Ruig, de W.G.

  1982-01-01

  Ontwikkeling van een analysemethode voor de kwantitatieve bepaling van conserveermiddelen in sterk emulsievormende produkten. Er wordt een methode beschreven voor de bepaling van benzoëzuur en sorbinezuur in sterk emulsievormende produkten, bestaande uit een voorbewerking m.b.v. Extrelut kolommen

 11. Een gevoelig oor voor neutrino's

  NARCIS (Netherlands)

  Buis, E.J.; Doppenberg, E.J.J.; Eijk, D. van; Nieuwland, R.A.; Toet, P.M.

  2014-01-01

  Sinds de ontdekking van kosmische straling zijn veel verchillende detectoren ontwikkeld om dit fenomeen te onderzoeken. Nieuw in het rijtje is de optische hydrofoonsensor, waarmee naar hoogenergetisache neutrino's gespeurd kan worden.

 12. Stadsbomen voor een goede luchtkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Tonneijck, A.E.G.; Kuypers, V.H.M.

  2006-01-01

  Aangegeven wordt welke bomen geschikt zijn om de ozonniveaus te verminderen; welke de stikstofdioxide goed kunnen opnemen; welke zeer veel of weinig vluchtige organische stoffen kunnen emitteren en welke het fijn stof kunnen vastleggen

 13. Overlast van een mengvoederbedrijf : onderzoek naar mogelijke geuroverlast en gezondheidsrisico's door stofemissies voor omwonenden van de firma de Heus in Ravenstein

  OpenAIRE

  Essers, S.; Hofschreuder, P.

  2007-01-01

  Het actiecomité ‘Het kan Heus beter’ protesteert al jaren tegen de stank- en geluidsoverlast van veevoederfabriek De Heus in Ravenstein. Een Beschikking van de provincie is door de Raad van State vernietigd. De Stichting Belangengroep Stad Ravenstein vroeg de Wetenschapswinkel om een onderzoek. Dat werd uitgevoerd door de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit. Er zijn in het onderzoek twee scenario’s doorgerekend met verschillende productiehoeveelheden geperst voer en verschillende sc...

 14. Faagtherapie is alternatief voor antibiotica

  NARCIS (Netherlands)

  Willemsen, P.T.J.

  2011-01-01

  De zoektocht naar alternatieven voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij is nog steeds urgent. Bacteriofagen kunnen uitkomst bieden. De faagtherapie bleek o.a. succesvol in een proef met 120 kuikens, waarvan de helft besmet was. Na toediening was de ziekteverwekkende bacterie voldoende

 15. Bedrijfsethiek en MVO voor HBO

  NARCIS (Netherlands)

  Jacinta Kannekens; Jan de Leeuw

  2013-01-01

  Een volledig vernieuwde en geactualiseerde Bedrijfsethiek en MVO voor HBO. De methode is ontwikkeld om de ontwikkeling van morele competenties in het hoger beroepsonderwijs te ondersteunen. Dir boek is vooral gericht op de volgende onderwijstypes:  hoger economisch onderwijs;  hoger technisch

 16. Deskstudie alternatieve gezondheidszorg voor melkvee

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft alternatieve strategieën en therapieën voor mastitis, parasitaire infecties en paratuberculose bij biologisch melkvee. Wat betreft de alternatieve mogelijkheden wordt, vooral bij mastitis, een breed scala aan middelen gebruikt. De mogelijk te gebruiken methoden bestaan uit

 17. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen

 18. Keurmerk voor sociaal aannamebeleid. Prestatieladder Socialer Ondernemer ook bruikbaar voor SW

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, A.

  2012-01-01

  De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) geeft bedrijven die meer dan gemiddeld bijdragen aan werkgelegenheid voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een erkenning. De PSO is 14 juni gelanceerd door TNO en ontwikkeld in samenwerking met onder andere zeven SW-bedrijven.ln dit artikeì de

 19. Scabies in een psychogeriatrisch verpleeghuis oktober 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Reintjes R; Oostendorp JJHM; Carsauw HHC; van der Lans SMGA; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE; GGD Duin- en Bollenstreek; Katwijk Bilthoven

  1997-01-01

  Gedurende de periode december 1994 - oktober 1996 deden zich een viertal outbreaks van scabies voor in een psychogeriatrisch verpleeghuis in de regio van de GGD Duin- en Bollenstreek. Na behandeling in september 1996 van alle patienten, personeel en contactpersonen (ongeveer 1200 personen), waren

 20. Een revisie van de taxonomie van gifkikkers

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, E.H.

  2007-01-01

  Recent kwam het lang verwachte ruim tweehonderdvijftig pagina`s tellende manuscript uit met daarin een revisie van de taxonomie van gifkikkers. De auteurs onder leiding van Taran Grant stellen een nieuwe taxonomie voor, die de familie Dendrobatidae met haar tien algemener geaccepteerde genera

 1. Een goede improvisator is iemand die...

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan

  2014-01-01

  Elke jazzliefhebber staat geregeld stil bij het wonder van de improvisatie. Het lijkt zo vanzelfsprekend en gemakkelijk - en toch is het een talent dat lang niet iedereen toevalt. Iwan Wopereis doet onderzoek voor een proefschrift waarin hij het geheim van de improvisatiekunst in de jazz wil

 2. DV131 Vlees : een duurzame eiwitbron

  NARCIS (Netherlands)

  Elferink, E.

  2001-01-01

  Voor onze alledaagse bezigheden als werken, sporten en ontspannen dienen we dagelijks minmaal een bepaalde hoeveelheid voeding tot ons te nemen. Deze voeding gebruiken we als brand- en bouwstof om ons metabolisme in stand te houden. In onze voeding is vlees een belangrijke bron van essentiële

 3. Het stereotype beeld van een dakloze is dat hij een man is. Opvang van gezinnen na huisuitzetting

  NARCIS (Netherlands)

  dr Lia van Doorn; W. de Graaf; Catelijne Akkermans; dr Raymond Kloppenburg

  2008-01-01

  Voor u ligt een tussenrapportage van een onderzoek naar de opvang van gezinnen na huisuitzetting. De aanleiding hiervoor zijn berichten in de media die lijken te wijzen op een verontrustende toename van het aantal dakloze gezinnen. De staatssecretaris van VWS stelt in haar antwoord op Kamervragen

 4. Je kunt een rivier niet twee keer oversteken ... : Intreerede aan de Haagse Hogeschool voor het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship, 24-5-2013

  NARCIS (Netherlands)

  Klaas Molenaar

  2013-01-01

  Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, mobiliteit en sociale media beiden nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij

 5. Voorbereiding pilot studie ‘Power for Teens’ voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten.

  OpenAIRE

  Bouwman, Miranda; Tuinstra, Jolanda; Visser, Marieke; Cox, R.F.A

  2015-01-01

  Abstract Het huidige onderzoek richtte zich op de voorbereidingen die nodig zijn voor het uitvoeren van een pilot studie van de interventie ‘Power for Teens’. Dit is een interventie voor jongeren met overgewicht, angstige en depressieve klachten en een lage self-efficacy. Voordat de pilot studie uitgevoerd kan worden, moet uitgezocht worden op welke manier jongeren geworven kunnen worden voor het pilot onderzoek. Ook moet bekend worden met welke vragenlijsten angst, depressie, zelfvertrouwen ...

 6. De korte weg van F. Hoe film een participatief onderszoeksmedium wordt

  OpenAIRE

  Vandecasteele, Marieke; De Schauwer, Elisabeth; Van Hove, Geert

  2015-01-01

  De korte weg van F. is een participerend videoportret over een kunstenares met een verstandelijke beperking. Deze film was een onderdeel van de masterthese van Marieke Vandecasteele. In dit artikel gaat ze nader in op het theoretisch kader-Disability Studies-en beschrijft ze uitvoerig de totstandkoming van de film, met aandacht voor ethische dilemma's.

 7. Verstening conference is een mogelijke killer van de fruitmot : extra aandacht in juli en begin augustus

  NARCIS (Netherlands)

  Helsen, H.H.M.; Vlas, de M.J.

  2010-01-01

  In 2007 en 2008 kwam op een aantal perenpercelen een opvallend late fruitmotaantasting voor. Daarom werd onderzocht of er een systematisch verschil is in het ontstaan van aantasting op appel en peer. De resultaten zijn aanleiding om op peer een aangepaste bestrijdingsstrategie toe te passen.

 8. Gezondheidsaspecten bij IPPC-vergunningen. De ontwikkeling en test van een methode voor de integrale beoordeling van gezondheidsaspecten bij IPPC-vergunningen

  NARCIS (Netherlands)

  Fast T; Mennen M; Mooij M; IMG

  2008-01-01

  In opdracht van de VROM-Inspectie is een instrument ontwikkeld om gezondheidsaspecten bij vergunningen die worden verleend in het kader van de richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), integraal te kunnen beoordelen. De ontwikkelde methode is getest en geschikt gebleken. De

 9. C-VAT – Clinical Video game Addiction Test: een diagnostisch instrument voor het herkennen van gameverslaving in de klinische praktijk.

  NARCIS (Netherlands)

  Rooij, A.J. van; Duin, L. van; Frielink, N.; DeFuentes-Merillas, L.; Schoenmakers, T.M.

  2012-01-01

  In de Nederlandse verslavingszorg worden hulpverleners in toenemende mate geconfronteerd met een hulpvraag op het gebied van ‘gameverslaving’. Tot nu toe is er echter geen diagnostisch instrument dat gebruikt kan worden om het probleem goed in kaart te brengen. Dit artikel bespreekt de ontwikkeling

 10. Ontwikkeling van een screeningsmethode voor [beta]2 - agonisten in weefsel : residuen van clenbuterol in vlees en organen van slachtkuikens en kalveren

  NARCIS (Netherlands)

  Haasnoot, W.; Hamers, A.R.M.; Kan, C.A.; Schilt, R.; Huf, F.A.

  1991-01-01

  In verband met de controle op het oneigenlijk gebruik van clenbuterol en andere [beta]2 - agonisten is het noodzakelijk over gegevens te beschikken over de wijze van toediening aan en het voorkomen van residuen bij pluimvee. In de literatuur zijn gegevens over een mogelijke residuvorming van o.a.

 11. De ontwikkeling van analytische methoden voor het bepalen van Quil A saponine

  NARCIS (Netherlands)

  Hagen-Fast AK; Derks HJGM

  1989-01-01

  Quil A is de naam voor een saponinemengsel dat gewonnen wordt uit de bast van de Quillaja Saponaria Molina. In een concentratie van 0,3 of meer g/l vormen deze saponines micellen, die de basis vormen voor "immunostimulating complexes" (iscoms). In dit rapport wordt het onderzoek

 12. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. V. Pasteurella multocida

  NARCIS (Netherlands)

  Bos; J.M.; Engel; H.W.B.; Groothuis; D.G.; Knapen; F.van; Oosterom; J.; Weiss; J.W.

  1985-01-01

  Infecties bij de mens manifesteren zich voornamelijk als wondinfecties of luchtwegaandoeningen. Predisponerende (weerstandverminderende) factoren zijn in de meeste gevallen echter noodzakelijk voor het aanslaan van een infectie. Het microorganisme komt momenteel voor bij tal van zoogdieren en

 13. Transition Agenda for the Netherlands. Investment for sustainable innovation; Transitieagenda voor Nederland. Investeren in duurzame innovatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rotmans, J.; Horsten, H. (ed.)

  2010-06-15

  For some sectors (construction, energy, healthcare, mobility) a problem analysis is carried out and transition paths from the present (and back) are given. In addition, a list of investment activities is given with projects, and incentives to speed up a sustainable development of the sectors. Also an essay is added on rules for a new sustainable economy with promising sustainable economic niches for the transition towards a sustainable Dutch economy. [Dutch] Voor een aantal sectoren (bouw, energie, zorg, mobiliteit) zijn een probleemanalyse, een wenkend perspectief, transitiepaden vanuit dat perspectief naar het heden (en weer terug) gegeven. Daarnaast wordt een investeringslijst gepresenteerd met acties, projecten, en impulsen om tot een snellere verduurzaming van de betreffende sectoren te komen. Tenslotte is een verhandeling toegevoegd rondom spelregels voor een nieuwe, duurzame economie, met kansrijke duurzame economische niches voor de transitie naar een duurzame Nederlandse economie.

 14. Banker plant systeem voor Delphastus catalinae tegen wittevlieg

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.

  2013-01-01

  Kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum is voor verscheidene sierteeltgewassen een belangrijke plaag. Naast de inzet van de sluipwesp Encarsia formosa is het lieveheersbeestje Delphasitus catalinae erg geschikt om haarden van kaswittevlieg op te ruimen. Omdat het lieveheersbeestje veel wittevlieg

 15. Fairness and cost-effectiveness of CO{sub 2} emission reduction targets in the European Union member states. An analysis based on scenario studies; Lastenverdeling en kosteneffectiviteit van CO{sub 2}-doelstellingen voor EU-lidstaten. Een analyse of basis van scenariostudies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kram, T.; Ybema, J.R.; Vos, D.

  1997-06-01

  The Member States of the European Union (EU) have agreed upon a common position in the international negotiations on the limitation of greenhouse gas emissions. The total commitment of the EU is the result of differentiated emission targets for the individual Member States. In this study the results of 4 recent scenario studies on CO2 emission reduction are used to assess the fairness and the cost-effectiveness of the differentiated targets. Here, fairness is measured by the average cost per capita in a country to reach the emission target. Cost-effectiveness is based on the marginal cost of emission reduction. It is noted that there are limitations in the comparability of the country results. Further, the coverage of the EU Member States is not complete in all 4 studies. Robust conclusions could thus not be drawn for all countries. Nonetheless, there are strong indications that the efforts to achieve the emission reduction targets are not evenly distributed. Based on the results the countries can be divided into four groups with different burdens to achieve reduction of CO2 emissions: (a) countries that will probably be faced with above average burdens: Sweden, Italy and the Netherlands; (b) countries that will presumably be faced with above average burdens but for which limited information is available: Austria and Denmark; (c) countries that will probably be faced with average burdens or for which the relative efforts are indistinct: Germany, Portugal, Belgium, Finland and Luxembourg; and (d) countries that will probably be faced with below average burdens: United Kingdom, France, Spain, Ireland and Greece. 1 fig., 12 tabs., 6 refs.

 16. Energy saving potential of presence detection for lighting systems in utility buildings. Final report; Besparingspotentie aanwezigheidsdetectie voor verlichting in utiliteitsgebouwen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Ham, E.R.; Nobel, K.C.J.

  2002-01-22

  A method to determine the energy saving potential of the title system is presented. [Dutch] Dit rapport geeft een methode voor het bepalen van de besparingpotentie van aanwezigheidsdetectie (AWD) op verlichtingsenergie in een gebouw of deel van een gebouw. Verder is een eenvoudige methode afgeleid om de besparing met AWD in te schatten.

 17. Onderzoek naar de bepaling van fluoride in een doorstroomsysteem

  OpenAIRE

  Neele J; Nagtegaal-Wouterse GWM; Reijnders HFR

  1989-01-01

  Een snelle methode voor de bepaling van fluoride in een doorstroomsysteem met potentiometrische detectie en een lage onderste analysegrens is ontwikkeld. De mate waarin fluoride uit fluoride-verbindingen wordt vrijgemaakt door complexvormende stoffen is gevolgd om vast te stellen hoeveel tijd hiervoor nodig is. Enkele methode-karakteristieken zoals herhaalbaarheid, onderste analysegrens, bovenste analysegrens, storing door enige componenten en vergelijkbaarheid zijn bepaald. In een volume van...

 18. Blue Zone Bus : Een haalbaarheidsstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Groot Beumer, Maud; Schout, Attie Corjanne; Dijkstra, Geesje

  2017-01-01

  Het rapport dat voor u ligt is geschreven in het kader van het Honours Master Programme ‘Leadership: Making the difference’ van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is een interfacultair programma waarin studenten naast hun reguliere masteropleiding kennis maken met diverse aspecten van leiderschap.

 19. Elke dag een paar nachten

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.

  2009-01-01

  De EU-welzijnsrichtlijn stelt dat vleeskuikens binnen 7 dagen na plaatsing tot drie dagen voor de beoogde slachtdatum per etmaal een donkerperiode van minstens zes uur moeten krijgen, waarvan minimaal vier uur aaneengesloten zonder dimperiode. ASG (Animal Science Group) Businessunit Veehouderij

 20. The solution for an individual indoor climate. Part 2. Methodical design for working space climate control; De oplossing voor een individueel binnenklimaat. Deel 2. Methodische ontwerpbenadering werkplekklimatisering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Noom, P.; Zeiler, W.; Haan, J.F.B.C.; Van der Velden, J.A.J. [Kropman, Rijswijk (Netherlands); Boxem, G. [TU/E Building Systems, Eindhoven (Netherlands)

  2010-07-15

  If you want to be able to offer each individual user good thermal comfort, there must be options for adjusting the indoor climate individually to meet individual needs. By means of methodical designing, ten designs were developed that offer the opportunity of creating the desired indoor climate. The design with the largest potential will be elaborated into an applicable concept. [Dutch] Wil je iedere gebruiker een goed thermisch comfort aan kunnen bieden, dan moeten er mogelijkheden zijn het binnenklimaat individueel aan te passen aan de persoonlijke wensen. Met het methodisch ontwerpen zijn tien concepten ontwikkeld die de mogelijkheid geven het gewenste binnenklimaat te creeren. Het ontwerp met de grootste potentie wordt uitgewerkt tot een toepasbaar concept.

 1. Hoe leraren (in opleiding) 'context based' chemieonderwijs beschouwen: een verkenning binnen de M.Ed.-lerarenopleiding scheikunde

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Kennedy Aquilino Tielman; Dr. Rutger van de Sande; Guido Mollen

  2011-01-01

  Scheikundeleraren die actief zijn binnen het voorbereidend hoger onderwijs krijgen in toenemende mate te maken met 'nieuwe scheikunde'. Het betreft een landelijke onderwijsinnovatie waarin het scheikundeonderwijs voor havo en vwo vanaf klas 3 wordt getransformeerd naar een 'context based'

 2. Informatietechnologisch ontwerp van een PDKS®: begrippen, structuur, werkwijzen en gebruik in de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Mooij, Ton; Berens, Pauline

  2016-01-01

  Een Pedagogisch-Didactische KernStructuur® (PDKS®) bestaat uit een diagnostische, met name op kerndoelen en curriculumspecificaties gebaseerde systematiek voor het ontwerpen en realiseren van ‘Optimaliserend Onderwijs’ en de bijbehorende speel-/leerprocessen voor elk kind of elke leerling. In dit

 3. Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom screening - 2015 RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Bom E; Rodenburg W; PNB; I&V

  2017-01-01

  Het screeningslaboratorium van het RIVM is een van de zeven laboratoria in Nederland die de zogeheten combinatietest uitvoert voor zwangere vrouwen op de syndromen van Down, Edwards en Patau. Dit rapport beschrijft de kwaliteitsindicatoren van de analyses die het laboratorium uitvoert voor de

 4. Toelating Herbasan SC welkom voor dahlia, A. coronaria en narcis

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2005-01-01

  Onlangs is Herbasan SC voor de onkruidbestrijding in onder meer dahlia, narcis en Anemone coronaria toegelaten. PPO ging na hoe het middel het beste is in te zetten. In dit artikel zijn de resultaten van het onderzoek vermeld en een advies voor toepassing

 5. Nieuwe ontwikkelingen in de bouw bieden marktkansen voor boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2011-01-01

  Het beplanten van daken en gevels staat in de bouwwereld flink in de belangstelling. De beplanting biedt veel voordelen en diverse gemeenten in Nederland geven er al subsidie voor. Het is dan ook steeds interessanter om gebouwen te begroenen. Dat opent een markt voor kwekers.

 6. Interne toezichtsraad als zelfsturend team : Verkenning van concepten voor zelforganisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Koolma, H.M.

  2017-01-01

  In dit artikel wordt verkend wat de mogelijkheden zijn voor de toepassing van het concept zelfsturende teams op toezichtraden van woningcorporaties in Nederland. In een theoretische uitwerking wordt betoogd dat er drie modi zijn voor zelfsturende teams, namelijk agile, stationary autonomous en

 7. Hebben de COSO-modellen toegevoegde waarde voor de Rijksoverheid?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2007-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van de COSO-modellen voor de interne beheersing bij de Rijksoverheid. De aanleiding voor dit artikel is de rapportage van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Rijk over 2005. In deze rapportage geeft de Algemene Rekenkamer een

 8. Schatgraven in 'de mijnen van het Oosten'. Europa's eerste tijdschrift voor oriëntaalse studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Rietbergen

  1999-06-01

  Full Text Available Tussen 1809 en 1818 verscheen Fundgruben des Orients. Dit eerste Europese tijdschrift voor oriëntaalse studies was een spreekbuis voor liefhebbers van de cultuur van het Oosten. De redactie wilde de nadruk leggen op het Nabije Oosten. De groeiende koloniale invloed van Engeland in Azië, met name in India, weerspiegelde zich echter ook in de kolommen van het tijdschrift. Een politiek gevoelig artikel maakte waarschijnlijk een einde aan het blad.

 9. Artrose in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  OpenAIRE

  Bruin KM de; VTV

  1994-01-01

  Chronische ziekten komen steeds frequenter in onze samenleving voor. Dit is deels toe te schrijven aan een verschuiving van acute ziekten naar chronische ziekten, maar ook de toenemende vergrijzing speelt hierbij een rol. Door de snelle toename van wetenschappelijke kennis van chronische ziekten ontstaat bij het beleid een groeiende behoefte aan actuele overzichten over de ontwikkelingen in kennis van chronische ziekten. In het rapport dat voor u ligt is de stand van zaken weergegeven met bet...

 10. Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Maas, F.M.

  2012-01-01

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en

 11. Innovatieve governance voor het groene domein Governance-arrangementen voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid en verduurzaming van de koffieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Arnouts, R.C.M.; Kamphorst, D.A.; Arts, B.J.M.; Tatenhove, van J.

  2012-01-01

  Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft advies aan de rijksoverheid over sturing van het groene domein. De laatste tijd wordt hierbij steeds meer aandacht gevraagd voor governance. Dit werkdocument bevat een verslag van onderzoek naar innovatieve governance-arrangementen die op de thema’s

 12. Indicatoren voor bewusteloosheid = Indicators for unconsciousness

  OpenAIRE

  Gerritzen, M.A.; Hindle, V.A.

  2009-01-01

  In het kader van de wettelijke verplichting om dieren te beschermen vooraf en tijdens het slachten heeft LNV onderzoek gevraagd naar de (on)mogelijkheden van het in-line bepalen van de effectiviteit van verdovingsmethoden onder commerciële omstandigheden, met andere woorden beschikken we over voldoende betrouwbare indicatoren voor het vaststellen van bewusteloosheid in het slachtproces. In dit rapport zijn het resultaat van een literatuuronderzoek en van een enquête onder internationale exper...

 13. Can supercritical oxidation of sewage sludge be an alternative for supercritical gasification?; Kan superkritische oxidatie van zuiveringsslib een alternatief zijn voor superkritische vergassing?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rulkens, W. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Wentink, J. [Horizon Solutions, Leiden (Netherlands)

  2013-05-15

  In the context of the development of The Energy Factory a number of technologies has been identified that may be interesting to develop further. Two of these techniques relate to the conversion of sludge in supercritical water: supercritical gasification of sludge and supercritical oxidation of sludge [Dutch] In het kader van de ontwikkeling van De Energiefabriek is een aantal technologieen geidentificeerd die mogelijk interessant zijn om verder te ontwikkelen. Twee van deze technieken hebben betrekking op de conversie van slib in superkritisch water: superkritische slibvergassing en superkritische sliboxidatie.

 14. Een leven lang leren; Voortdurende ontwikkeling van ondernemerscompetenties in kenniscoalities

  NARCIS (Netherlands)

  Kortstee, H.J.M.; Hamers-van den Berkmortel, van den N.W.T.H.; Grip, de K.; Hermans, B.; Smit, A.B.; Stokkers, R.; Vlas, de M.J.

  2012-01-01

  Voor ondernemers in de land- en tuinbouw is het ontwikkelen van de eigen ondernemerschapscompetenties urgent als zij de komende jaren een belangrijke beslissing hebben te nemen over de ontwikkelingsrichting van het bedrijf.

 15. De universiteiten en de uitgevers : een moeizame relatie

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander, Franciscus

  2014-01-01

  De vastgelopen onderhandelingen tussen de VNSU en uitgeverij Elsevier over een nieuw meerjarencontract voor digitale tijdschriften (ScienceDirect) en het akkoord met Uitgeverij Springer over de overgang naar Open Access

 16. Civic crowdfunding is niet alleen een speeltje van zelfredzame burgers

  NARCIS (Netherlands)

  de Graaf, Frank Jan; Bakker, Ezrah

  2017-01-01

  De opkomst van civic crowdfunding biedt mogelijkheden voor gemeentelijke overheden die burgerinitiatieven willen stimuleren. Maar slaat civic crowdfunding vooral aan bij een beperkte groep relatief hoogopgeleide burgers? De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt dit.

 17. De late Foucault : vrijheid als zorg voor jezelf

  NARCIS (Netherlands)

  Coeckelbergh, Mark

  2008-01-01

  Michel Foucault (1926-1984) was een van de meest populaire filosofen in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. En ook nu nog inspireert hij velen. Waarom eigenlijk? Zijn het zijn boeken over waanzin en ziekte, gevangenis en seks? Is het zijn voor een academicus opmerkelijk spannende leven

 18. Sensor city mobility. Innovaties in mobiliteit kansrijk voor stedelijke regio's

  NARCIS (Netherlands)

  Burgmeijer, J.W.

  2014-01-01

  Slimmer omgaan met informatie uit sensoren loont. Dat is de uitkomst van het innovatieproject Sensor City Mobility. Van 2010 tot 2014 was 'sensor city' Assen een living lab voor dit project. Het project beoogde een innovatieslag in reisinformatie- en verkeersmanagementdiensten. Het project is

 19. Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee

  NARCIS (Netherlands)

  Zijlstra, J.; Vlemminx, R.; Dellevoet, M.

  2014-01-01

  Het project ‘Verlenging Levensduur Melkvee, fase 2’ is een vervolg op de eerste fase waarin een routekaart voor het verlengen van levensduur van melkvee binnen de Nederlandse melkveehouderijsector is gemaakt. Het doel van ‘Verlenging Levensduur Melkvee, fase 2’ is tweeledig: 1) Het aanpassen van

 20. Vergelijking vangstsamenstelling vernieuwd twinrigtuig voor de Osprey group

  NARCIS (Netherlands)

  Wijsman, J.W.M.; Ende, van den D.; Perdon, K.J.

  2014-01-01

  De Osprey group B.V. werkt aan de ontwikkeling van een nieuw netontwerp voor de twinrigvisserij met als doel de bodemberoering, de hoeveelheid discards en het brandstofverbruik te verminderen. Dit rapport beschrijft de resultaten van een vergelijkend visonderzoek dat is uitgevoerd in september 2014,

 1. De laserpen als aanwijsstok niet aangetoond gevaarlijk voor ogen

  NARCIS (Netherlands)

  Norren, D. van; Keunen, J.E.E.; Vos, J.J.

  1998-01-01

  De straling uit een laserpen valt onder de optische straling, waarvoor door de Gezondheidsraad richtlijnen voor de veiligheid zijn opgesteld. Indien laserpennen een hoog genoeg vermogen kunnen produceren (groter dan 5 mW), kunnen zij oogletsel veroorzaken. Dit betreft netvliesschade in de vorm van

 2. De optimale sportafstand voor de ladder van de glazenwasser

  NARCIS (Netherlands)

  Reijneveld, C.N.; Looze, M.P. de; Hoozemans, M.J.M.; Grinten, M.P. van der; Korte, E.M. de; Kingma, I.

  2002-01-01

  Voor de glazenwasser die werkt met staande ladder, is een goede ladder zeer belangrijk. Hij loopt en werkt op en verplaatst de ladder veelvuldig. Er is veel discussie over ladders en de optimale sportafstand bij staande ladders. De meeste glazenwassers geven de voorkeur aan een sportafstand van 35

 3. Duurzaamheidsanalyse pellet keten : rapport voor Service Unit Innovatie van LNV

  NARCIS (Netherlands)

  Meesters, K.P.H.; Koppejan, J.; Elbersen, H.W.

  2008-01-01

  Voor het ministerie van LNV is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheid om biomassa uit de natuur te ontsluiten door het bouwen van een pelleteerfabriek. Als case is de voorgenomen pelleteerfabriek van Jalo biopellets in Twente genomen. Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de

 4. Lust voor het oog. Over de schoonheid en goedheid van pornografie

  NARCIS (Netherlands)

  P.J.J. Delaere (Patrick)

  2012-01-01

  textabstractAbstract: Voor het idée reçue dat pornografische kunst een contradictie in de termen is wordt doorgaans het volgende argument in stelling gebracht: porno en kunst sluiten elkaar uit omdat ze met een verschillend doel worden vervaardigd en met een al even verschillend oogmerk worden

 5. Winter-APK voor bijen : Helpt u deze winter mee bij het praktijkonderzoek?

  NARCIS (Netherlands)

  Som de Cerff, B.; Cornelissen, B.; Moens, F.

  2013-01-01

  Om de risico’s van een aanrijding bij sneeuw en gladheid te verminderen, laten steeds meer automobilisten bij het monteren van winterbanden ook een wintercontrole uitvoeren. Zou een dergelijke controle voor de winter ook schade aan onze volken in de vorm van wintersterfte kunnen verminderen? Dat zou

 6. Beoordeling van criteria voor de omschakeling naar zwavelarme brandstoffen in het Brandstofinzetplan Centrales (BIPC)

  NARCIS (Netherlands)

  van Egmond ND; Scholten RDA; van Jaarsveld JA

  1980-01-01

  De berekeningen geven aanleiding tot de volgende conclusies: 1. Het niveau van 125 mug/cm3 als te verwachten daggemiddelde SO2-concentratie kan als een redelijk criterium voor het omschakelen naar aardgas worden beschouwd. Bij een schakelrendement van meer dan 70% wordt in een strenge winter

 7. Nitrogen oxides emission of mobile equipment in the port of Rotterdam. Consequences for nitrogen dioxide concentration, nitrogen deposition and a deduction of emission factors for container and bulk businesses; Stikstofoxidenemissies van mobiele werktuigen in de Rotterdamse haven. Gevolgen voor stikstofdioxide concentratie, stikstofdepositie, en een afleiding van emissiefactoren voor container- en droge bulk bedrijven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Okkerse, W.J.H.; De Gier, C.W.

  2011-08-15

  In container terminals, dry bulk businesses and construction sites in the port of Rotterdam, the Netherlands, large masses of goods are transported by means of diesel-fuelled equipment every year. The combustion of diesel in this equipment results in emissions of nitrogen oxides (NOx) and particulate matter. This study has calculated the amounts of NOx emissions of the involved businesses based on detailed data on the composition of the equipment fleet of six representative storage and transshipment businesses. The resulting contribution to nitrogen oxide concentration at ground level and the nitrogen deposition have been calculated with the OPS model (Operational Priority Substances) [Dutch] Bij containerterminals, droge bulk bedrijven en bouwplaatsen in de Rotterdamse haven wordt jaarlijks een grote massa aan goederen getransporteerd met behulp van dieselaangedreven apparatuur. De verbranding van diesel in deze apparatuur zorgt voor de emissie van stikstofoxiden (NOx) en stof. In dit onderzoek zijn de NOx emissies van de betrokken bedrijven berekend op basis van gedetailleerde gegevens over de samenstelling van het werktuigenpark van zes representatieve op- en overslagbedrijven. De resulterende bijdrage aan de stikstofdioxide (NO2) concentratie op leefniveau en de stikstofdepositie is berekend met het OPS-model (Operationele Prioritaire Stoffen)

 8. Jongerenwerk als werkplaats voor professionalisering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2012-03-01

  met wetenschappelijke experimentele kennis als norm, is dat zij niet altijd goed aansluiten bij de complexiteit en flexibiliteit van de uitvoeringspraktijk. Vraag is: wat dan wel? In Amsterdam richten opleidingen en werkveld in 2008 Youth Spot op, het onderzoek- en praktijkcentrum voor jongerenwerk, met als doel om gezamenlijk te werken aan de profilering, professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Dit artikel belicht de aanleiding voor het ontstaan van Youth Spot, de structuur van de samenwerking, de ervaringen met de wijze van samen werken en de meerwaarde voor de professionalisering van het grootstedelijk jongerenwerk. Daarmee biedt dit artikel enerzijds een kijkje in de keuken van het (grootstedelijke jongerenwerk en anderzijds biedt zij inzicht in ervaringen met alternatieve professionalisering strategieën.

 9. Het geluid van de Beatles. Een muzieksociologische studie

  NARCIS (Netherlands)

  Tillekens, Gerardus Jacobus

  1998-01-01

  Het geluid van de Beatles. Er valt niet veel meer aan te doen. Met een soort emotionele superlijm zit het geluid van de Beatles en al die andere groepen van de Britse beatexplosie voor altijd verkleefd aan het beeld van de jaren zestig. Voor velen, zowel jong als oud kwam dat moment van culturele

 10. Vonnisafspraken in strafzaken : Een rechtsvergelijkende studie naar een vorm van onderhandelingsjustitie in Italië, Duitsland en Frankrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, L.J.J.

  2012-01-01

  Sinds enige decennia staat een vergroting van de efficiency in de strafrechtsketen hoog op de politieke agenda van verschillende landen. Waar de Nederlandse wetgever in 2008 koos voor de implementatie van de strafbeschikking, kozen wetgevers van andere continentaal Europese landen voor de

 11. Assortiment-kanaalmatch voor biologische fair tradeproducten

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2008-01-01

  Stichting FairBites ontwikkelt middels een innovatief organisatiemodel biologische en fair trade voedingsproducten voor de out-of-home (OOH) markt. Deze producten zijn zeer beperkt beschikbaar in dit marktsegment dat ± 35% van de voedingsmarkt vertegenwoordigd. FairBites richt zich op jong

 12. Milieukeur op Maat Voor Bloemen- en Plantenketens

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2006-01-01

  Door middel van het project “Milieukeur op maat voor bloemen- en plantenketen” zetten Intratuin, BBN en zijn bloemisten, OZPlus, ISA en telers een belangrijke stap in de richting van de ketensamenwerking die noodzakelijk is om de gewenste verduurzaming van de keten te realiseren. Doel van het

 13. Bewegen voor kinderen en Healthy Ageing

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Remo Mombarg

  2013-01-01

  Overgewicht en bewegingsarmoede bij kinderen in Groningen nemen toe en brengen grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en sociaal goed te functioneren. Het bewegingsonderwijs is voor verbetering vatbaar. Er zijn reële verbeterkansen door

 14. Biomimicry. De natuur als inspiratiebron voor innovaties

  NARCIS (Netherlands)

  Segeren, A.; Vogelzang, T.A.

  2015-01-01

  LEI Wageningen UR heeft van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheden voor de verdere toepassing van biomimicry in Nederland. Deze brochure biedt een analyse van drie actuele praktijkvoorbeelden, inzicht in de impact op

 15. Verbetering EU analysemethode voor fosfolipiden in melkpoeders

  OpenAIRE

  Baltussen, M.A.H.

  2006-01-01

  In dit rapport staan de resultaten van het onderzoek naar een verbeterde methode voor de analyse van fosfolipiden in magere melkpoed er (MMP), karnemelkpoeder (KMP) en volle melkpoeder (VMP) volgens de methode beschreven in bijlage XX van verordening (EG) nr. 213/2001.

 16. Overzicht demonstraties. "Meer waarde voor groencompost"

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Paauw, J.G.M.

  2010-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van resultaten uit het project “Meer waarde voor groencompost” uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in opdracht van de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR). Doelstellingen van het project waren: 1. de wensen en eisen van potentiële

 17. Propaan geschikt alternatief voor synthetische koudemiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Geijn, van de F.

  2005-01-01

  Nu synthetische koelmiddelen steeds kritischer bekeken worden, is het van belang te kijken wat de mogelijkheden zijn van natuurlijke koelmiddelen als propaan. Met een grotere installatie voor fruitbewaring is bekeken wat mogelijk is met propaan als koudemiddel. In het project (samenwerking tussen

 18. Alternatieven voor onkruidbestrijding met paraquat in zomerbloemen

  NARCIS (Netherlands)

  Bulle, A.A.E.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2009-01-01

  In de teelt van zomerbloemen werden voor de bestrijding van onkruid middelen gebruikt op basis van de werkzame stof paraquat-dichloride. Per augustus 2007 is dit middel ingetrokken. Op korte termijn was een noeiuwe methode nodig. PPO Lisse heeft onderzoek gedaan naar de potentiële alternatieve

 19. Snoeiproef rode bes - Verslag van een snoeiproef bij rode bes 610176 Ra 97502

  NARCIS (Netherlands)

  Balkhoven-Baart, J.M.T.; Zuidam, van C.A.

  2006-01-01

  In de teelt van rode bes resulteren hoge producties in een zwakke scheutgroei. Nieuwe scheuten zijn echter belangrijk, voor de productie van het volgende jaar. Te weinig scheuten geeft een te lage productie en een slechte productieregelmaat. Door middel van snoei is de scheutgroei te beïnvloeden. In

 20. Een instrument (leren) bespelen? : Hoe oud je ook bent: oefenen moet je toch!

  NARCIS (Netherlands)

  Linda Hendriks

  2016-01-01

  Met een consortium van muziekdocenten die zich gespecialiseerd hebben in ouderen en muziek voerde het lectoraat Lifelong Learning in Music van 2010-2012 onderzoek uit naar het leren bespelen van een instrument op oudere leeftijd. Maar hoe is het om voor het eerst een instrument te leren bespelen in

 1. Actuele en opkomende VGW-problemen in de gezondheidszorg, waaronder thuis- en gemeenschapszorg : Europese waarnemingspost voor risico's

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, T. de; Bos, E.; Pawlowska-Cyprysiak, K.; Hildt-Ciupińska, K.; Malińska, M.; Nicolescu, G.; Trifu, A.

  2014-01-01

  Deze samenvatting biedt een overzicht van de actuele en opkomende problemen qua veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) voor werknemers in de gezondheids- en maatschappelijke zorg en laat zien wat de gevolgen hiervan zijn voor hun veiligheid en gezondheid op het werk en voor de kwaliteit van de

 2. Massage bij verpleeghuisbewoners met ernstige dementie: een waardevolle interventie.

  NARCIS (Netherlands)

  Inhulsen, M.B.; Verkaik, R.; Busch, M.; Francke, A.

  2016-01-01

  Zorgverleners vinden dat massage een waardevolle bijdrage levert aan de zorg voor verpleeghuisbewoners met ernstige dementie. Met name in het maken van contact en het verminderen van onrust. Dit blijkt uit een pilot uitgevoerd door zorgorganisatie Laurens, het Van Praag Instituut en

 3. Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen: een onderzoek naar prevalentie.

  NARCIS (Netherlands)

  Leemrijse, C.J.; Bongers, M.; Nielen, M.; Devillé, W.

  2010-01-01

  In de Nederlandse huizen van bewaring komt hepatitis C ruim twintig keer zo veel voor als onder de gewone bevolking. Dit lijkt vooral te komen door relatief grote aantallen drugs- en ex-drugsgebruikers. Hepatitis C is een sluipmoordenaar. Mensen met een hepatitis C-infectie hebben over het algemeen

 4. Ontwikkeling van een toets ter detectie groene schimmel in compost

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.; Rutjens, A.J.; Mumm, R.

  2011-01-01

  Sinds het voorjaar van 2006 komen op champignonteeltbedrijven met een zekere regelmaat infecties voor met een agressieve groene schimmel; Trichoderma aggressivum. De infectie treedt al op op de compostbedrijven, maar is op het moment waarop compost wordt uitgeleverd aan teeltbedrijven nog niet

 5. Een onderzoek naar de ruimtelijke spreiding van seizoenkampeerders in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  IJkelenstam, G.F.P.

  1978-01-01

  Aan het eind van de zestiger jaren was een sterke groei te constateren in de toename van tweede woningen en stacaravans. Deze ontwikkeling heeft ook voor het ruimtegebruik in de landelijke gebieden zijn gevolgen gehad. Een onderzoek naar de omvang en spreiding van recreatieverblijven in 1970

 6. Geluidbelasting in het centraal Veluws natuurgebied; een quick scan van de geluidbelasting in het centraal Veluws natuurgebied in zijn geheel en in afzonderlijke delen die belangrijk zijn voor recreatie

  NARCIS (Netherlands)

  Goossen, C.M.; Langers, F.

  2003-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de knelpunten tussen recreatie en geluidbelasting in het centraal Veluws natuurgebied. Via een GIS-analyse zijn de geluidbelastingbestanden van snelwegen, provinciale wegen, spoorlijnen en luchtvaart geconfronteerd met het centraal Veluws natuurgebied, een bestand met

 7. Het beperkte recht : een analyse van zijn theoretische constructie, zijn plaats in het systeem van het vermogensrecht en zijn mogelijke inhoud

  NARCIS (Netherlands)

  Mollema, Anne Fleur

  2013-01-01

  Het beperkte recht moet niet worden voorgesteld als een afsplitsing van een deel van de eigendom. Het beperkte recht moet veeleer als een last worden beschouwd die de eigenaar op de eigendom legt en voor de beperkte gerechtigde een nieuw, eigensoortig recht schept dat daarvoor nog niet bestond. Deze

 8. De steile opmars van drones en de uitdagingen voor de politie

  OpenAIRE

  Van Gulijk, Coen; Hardijns, Wim

  2015-01-01

  Terwijl defensie en politie in Nederland en België op relatief kleine schaal met drones experimenteren, rijst intussen een andere problematiek: de steile opmars van civiele drones. Drones waren in eerste instantie ontwikkeld voor militaire doeleinden, maar evolueerden al snel tot een breed inzetbare technologie waaruit een miljardenindustrie is ontstaan. Via een beknopte en beschrijvende analyse willen we met dit artikel inzicht bieden in de technologische ontwikkelingen en de betekenis daarv...

 9. Monitoring of transition. New support for new policy; Transitiemonitoring. Nieuwe ondersteuning voor nieuw beleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Molendijk, K.G.P.; Draaijers, G.P.J.; Weterings, R.A.P.M. [TNO Milieu Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands); Van Grootveld, G. [VROM-Inspectie, Den Haag (Netherlands); Diepenmaat, H. [Actors Procesmanagement, Zeist (Netherlands); Nooteboom, S. [DHV Management Consultants, Amersfoort (Netherlands); Opdenkamp, A.; Groen, W.; Alkemade, G. [Opdenkamp Adviesgroep, Den Haag (Netherlands)

  2002-09-01

  A theoretical framework of a system for the monitoring of the transition process and policy in the Netherlands towards a sustainable society has been developed. In this article the most important results of a study on this subject and a first set of indicators are discussed. [Dutch] Er is een theoretisch kader ontwikkeld voor een systeem van transitiemonitoring, alsmede een eerste set van indicatoren. De belangrijkste resultaten en een eerste set van indicatoren waarmee transities in de praktijk kunnen worden gevolgd worden besproken.

 10. The Index for Sustainable Economic Welfare for Flanders, Belgium, 1990-2009; De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bleys, B. [Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent, Associatie Universiteit Gent, Gent (Belgium)

  2012-05-15

  In this report the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) is compiled for Flanders for the period 1990-2009. The index is a measure of economic welfare in that it measures the contribution of a country's or region's economy to the overall level of well-being of its citizens. In this regard, the ISEW can be regarded as an indicator for the economic dimension of well-being [Dutch] In deze studie wordt de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare) berekend voor Vlaanderen voor de periode 1990-2009. Deze index is een maatstaf voor economische welvaart en meet de bijdrage van het economische systeem van een land of regio tot het algemene welzijn van haar bevolking. De ISEW kan dus gezien worden als een indicator voor de economische dimensie van welzijn.

 11. Diagnostische mogelijkheden van pathologische laesies bij pluimvee voor het opsporen van uitbraken tijdens de klassieke vogelpest epidemie in Nederland in 2003 = Diagnostic possibilities for pathological lesions in poultry to trace disease outbreaks of classical fowl pest in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Elbers, A.R.W.; Kamps, B.; Koch, G.

  2005-01-01

  Gegevens uit de vogelpestepidemie van 2003 zijn gebruikt om de bruikbaarheid van pathologische bevindingen bij sectie te beoordelen voor het opsporen van uitbraken. Daarvoor werden de pathologische uitkomsten van pluimvee van 123 verdachte bedrijven nog eens op een rijtje gezet

 12. Uniform measurement standard for heat supply in housing and utility building construction. A protocol to compare alternatives for heat supply at building construction sites. Version 3.1; Uniforme Maatlat voor de warmtevoorziening in de woning- en utiliteitsbouw. Een protocol voor het vergelijken van alternatieven voor de warmtevoorziening op bouwlocaties. Versie 3.1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nuiten, P. [W/E adviseurs, Utrecht (Netherlands); Van der Ree, B. [Primum, Driebergen-Rijsenburg (Netherlands)

  2012-02-15

  The uniform measurement standard is one of the methods that the National Expertise Heat Centre develops to compare the energy efficiency of different techniques (such as heat pumps, heat and cold storage, collective systems, waste heat, combustion of woody biomass, etc.). The development of the uniform standard was started for the residential and utility building construction industry. In the future, the standard calculation method will also be made available for other sectors [Dutch] De uniforme maatlat is 1 van de methoden die het Nationaal Expertisecentrum Warmte ontwikkelt om de energieprestaties van verschillende technieken (zoals warmtepompen, warmte-koudeopslag, collectieve systemen, restwarmte, verbranding van houtachtige biomassa, etc.) goed vergelijkbaar te maken. De ontwikkeling van de uniforme maatlat is gestart voor de woning- en utiliteitsbouw. In de toekomst zal de uniforme maatlat ook voor andere sectoren beschikbaar komen. In deze versie van de uniforme maatlat is aansluiting gezocht bij de kengetallen van de Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG), zodat de resultaten van de uniforme maatlat in lijn zijn met die van de EMG.

 13. Blootstelling van gisteren tot morgen : 10e symposium Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne

  NARCIS (Netherlands)

  2001-01-01

  Verslag van een symposium over de blootstelling op de werkplek en de risico's voor werknemers. Er worden diverse deelonderwerpen behandeld: MAC-waarden; high molecular weight sentisers; blootstelling aan ultrafijne deeltjes, stof, toxische chemicalen, organische stoffen tijdens spuitwerkzaamheden,

 14. Vragenlijst Onderzoek Publieke Opinie. Vergoedingen voor Nierdonatie bij Leven : Vragenlijst bij Rapport 2006.05

  NARCIS (Netherlands)

  L.W. Kranenburg (Leonieke)

  2006-01-01

  textabstractDe hierin opgenomen internet vragenlijst is gebruikt bij een onderzoek naar de publieke opinie over vergoedingen voor nierdonatie bij leven. De resultaten van dit onderzoek worden te zijner tijd gepubliceerd onder de naam van de auteur.

 15. Rechtseenheid in het bestuursrecht: een gestrande missie?

  NARCIS (Netherlands)

  de Moor-van Vugt, A.J.C.

  In dit artikel wordt het advies van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht besproken. Dit rapport is nog steeds actueel. Hierna wordt betoogd dat de uitgangspunten van het advies, transparantie en flexibiliteit, ondersteuning verdienen. Ook het voorstel voor een versterkte positie van partijen

 16. Mindful Parenting, een andere kijk op opvoeding

  NARCIS (Netherlands)

  van der Meulen, R.; Hellemans, J.; Bögels, S.

  2012-01-01

  Mindful parenting is een nieuwe behandelmethode voor ouders die stress ervaren in de opvoeding, ouders van kinderen met psychopathologie en ouders met eigen psychopathologie die het opvoeden in de weg staat. De training is afgeleid van anderemindfulness-trainingen en kan worden omschreven als

 17. Turgot en Smith; een paar apart

  NARCIS (Netherlands)

  Hoyng, A.C.

  2011-01-01

  Anne-Claire Hoyng deed onderzoek naar het boek The Wealth of Nations van Adam Smith (1723-1790). Ze concludeert dat Smith voor het schrijven van zijn boek een werk van de Fransman Anne-Robert Jacques Turgot (1727-1781) als inspiratiebron gebruikte (Réflexions sur la Formation et la distribution des

 18. Voorbeelden en analoog redeneren : een nieuwe uitdaging?

  NARCIS (Netherlands)

  Marieke Barendsen; prof. dr. R.F.W. (René) Diekstra

  2015-01-01

  Voorbeelden en onderwijs lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gebruik van voorbeelden is vaak zo vanzelfsprekend, dat zelfs in didactische opleidingen niet altijd aandacht wordt besteed aan de voorwaarden voor een optimal gebruik ervan. Voorbeelden blijken echter niet automatisch tot meer

 19. Alternatieven voor zoutzuur in pekelbaden voor de bereiding van biologische Goudse kaas = Alternatives for hydrochloric acid in brine baths for the production of organic Gouda cheese

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, B.A.

  2008-01-01

  Binnen de biologische wetgeving is het gebruik van zoutzuur om pekelbaden op een goede pH te houden verboden. In een workshop is met deskundigen gesproken over mogelijke alternatieven. Twee alternatieven voor het gebruik van zoutzuur in pekelbaden hebben uiteindelijk de voorkeur. Het eerste is

 20. Evaluatie van individuele happy games op de iPad voor mensen met dementie

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. J.H. Groenewoud; Dr. J. de Lange

  2014-01-01

  Er is veel belangstelling voor de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie. Ook hun kwaliteit van leven krijgt steeds meer aandacht. Een zinvolle en plezierige dagbesteding hoort daarbij. Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij het doen van activiteiten. Het huidige

 1. Duurzaamheidsverslaggeving in de Nederlandse agrosector; Een empirisch onderzoek over 2001 en 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Pannebakker, R.; Boone, J.A.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt de duurzaamheidsverslaggeving van de 20 grootste ondernemingen uit de Nederlandse agrofood sector onderzocht. Daartoe wordt eerst op basis van literatuuronderzoek een scoremodel ontwikkeld voor beoordeling van de verslagen. Op basis van dit scoremodel wordt beoordeeld in

 2. Vergelijkend kortdurend onderzoek met waterorganismen ter bepaling van de acute toxiciteit van een aantal biociden

  NARCIS (Netherlands)

  Canton, J.H.; Mathijssen-Spiekman, E.A.M.

  1983-01-01

  Ter bepaling van de acute toxiciteit van een aantal biociden is vergelijkend kortdurend onderzoek met waterorganismen uitgevoerd. Daphnia magna en de twee geteste groene algen (Chlorella pyrenoidosa en Scenedesmus pannonicus) bleken voor alle onderzochte biociden gevoeliger te zijn dan de

 3. De effecten van een eliminatiedieet op spanningshoofdpijn en migraine: een gerandomiseerd onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  E.K. Lugard (Eveline)

  1997-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft een onderzoek naar het optreden van spanningshoofdpijn en migraine voor en na de eliminatie van bepaalde onderdelen uit de voeding. Zowel in de vakliteratuur als in de lekenpers, wordt migraine onder meer in relatie gebracht met het gebruik van bepaalde

 4. Potentieel Aangetaste Fractie (PAF) als maatlat voor toxische druk op ecosystemen

  NARCIS (Netherlands)

  van de Meent D; ECO

  1999-01-01

  PAF is de fractie van de soorten waarvoor bij de heersende concentraties van toxische stoffen in het milieu een No Observed Effect Concentratie (NOEC) wordt overschreden. PAF wordt geinterpreteerd als een maat voor de toxische druk die stoffen uitoefenen op ecosystemen. PAF wordt berekend uit

 5. Van fixaties naar domotica? Op weg naar ‘goede’ vrijheidsbeperking voor mensen met dementie.

  NARCIS (Netherlands)

  Depla, M.; Zwijsen, S.; Boekhorst, S. te; Francke, A.; Hertogh, C.

  2010-01-01

  Ouderen in verpleeghuizen worden nogal eens vastgebonden om onveilige situaties te voorkomen. Verpleeghuizen zoeken oplossingen voor dit probleem. Onderzoekers van het EMGO+ en het NIVEL onderzochten of zogenoemde ‘domotica’ – slimme technologie zoals camera’s, GPS of infraroodsensoren – een

 6. Teelt de grond uit voor appel en blauwe bes : appel op zandgrond in gevaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, van der M.P.

  2010-01-01

  Met het verdwijnen van chemische grondontsmetting komt de appelteelt op zandgronden in gevaar. Een van de oplossingen kan de substraatteelt van appel zijn. Mogelijk kan dit meer voordelen bieden. In de teelt van blauwe bes was al een consortium gevormd voor de stichtingsperiode te verkorten. Het

 7. Pilot etherische oliehoudende gewassen : marktpotentie en teeltonderzoek voor de Flevolandse akkerbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.; Terbijhe, A.

  2009-01-01

  Het project Pilot Plantaardige Etherische Oliën is bedoeld om te onderzoeken welke andere gewassen in aanmerking komen voor een vergelijkbare verwerking als oregano. Via distillatie wordt etherische olie uit oregano gewonnen, die wordt verwerkt in een diervoederadditief. Uit het gedestilleerde

 8. How-to boek “Connected TV” : Kansen voor het MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Prins, M.J.; Staalduinen, M. van; Bangma, M.R.; Koenen, R.H.

  2012-01-01

  Connected TV’s hebben in de afgelopen jaren een grote groei doorgemaakt en de platformen hebben nu een zekere mate van volwassenheid bereikt. Waar TV-dienstverlening voorheen voorbehouden was aan grote mediapartijen – de omroepen –, is het door de komst van applicatieplatformen voor de TV mogelijk

 9. Fusarium in zaaizaad tarwe. Oplossing voor fusarium-probleem pas op termijn beschikbaar.

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, S.P.C.

  2003-01-01

  Fusarium-besmetting van tarwezaaizaad kan de opkomst van het gewas ernstig belemmeren. In de biologische tarweteelt is behandeling van het zaad met een fungicide niet mogelijk. Een beknopt overzicht van mogelijke alternatieven voor chemische ontsmetting: warm water, stoom (Zweedse sauna), elektronen

 10. Artrose in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin KM de; VTV

  1994-01-01

  Chronische ziekten komen steeds frequenter in onze samenleving voor. Dit is deels toe te schrijven aan een verschuiving van acute ziekten naar chronische ziekten, maar ook de toenemende vergrijzing speelt hierbij een rol. Door de snelle toename van wetenschappelijke kennis van chronische ziekten

 11. Over een te Noordwijk aan Zee aangespoelden Lagenorhynchus albirostris, benevens een lijst van de Cetaceen-soorten, die tot heden aan de Nederlandsche Kust zijn waargenomen

  NARCIS (Netherlands)

  Oort, van E.D.

  1918-01-01

  Den 8sten Februari 1918 werd bjj Noordwjjk aan Zee een oud voorwerp van Lagenorhynchus albirostris Gray op de kust geworpen. Het werd aangekocht voor de collectie van het Rjjks Museum van Natuurljjke Historie en nog in levenden toestand daarheen gebracht, alwaar de gelegenheid zich voordeed een

 12. Literatuuronderzoek naar HPLC-methoden voor de bepaling van vitamine B1 en B2

  OpenAIRE

  Hollman, P.

  1986-01-01

  Analyses van vitamine B1 en B2 worden door de afdeling Additieven/Micronutrienten veelvuldig uitgevoerd in zeer diverse produkten. Dit stelt hoge eisen aan de selektiviteit van de gebruikte methoden. Onlangs werd dan ook HPLC geïntroduceerd voor de analyse van vitamine B1 en B2. Op basis van een literatuuronderzoek werd toen gekozen voor een simultane bepaling van vitamine B1 en B2. Inmiddels is echter gebleken dat de enzymen die gebruikt worden voor de hydrolyse van de fosfaatesters niet mee...

 13. De weg naar een succesvolle CRM-implementatie! TNO CRM Clusterplan Handleiding CRM-implementatie

  NARCIS (Netherlands)

  Kardol, H.; Loon, J. van; Oerlemans, K.

  2006-01-01

  Natuurlijk proberen CRM leveranciers u als klant hierin zo goed mogelijk te ondersteunen maar dan nog is het lastig om voor de betrokken partijen een gezamenlijk referentiekader te creëren. Hierdoor komt het nog regelmatig voor dat de verwachtingen bij de afnemer niet waargemaakt worden waardoor de

 14. Angst voor vallen op een valpolikliniek geriatrie: een pilotstudy

  NARCIS (Netherlands)

  Dautzenberg, P. L. J.; Buurman, B. H. T.; Loonen, A. J. M.; Wouters, C. J.; Olde Rikkert, M. G. M.

  2005-01-01

  Fear of falling in a fall clinic for geriatric patients: a pilot study Objective. In this pilot study we wantto determine how often fear of falling occurs in geriatric patients visiting a fall clinic and to study the characteristics of fear of falling and its consequences.Design. Retrospective study

 15. Angst voor vallen op een valpolikliniek geriatrie: Een pilotstudy

  NARCIS (Netherlands)

  Dautzenberg, P.L.J.; Buurman, B.H.T.; Loonen, A.J.M.; Wouters, C.J.; Olde Rikkert, M.G.M.

  2005-01-01

  Objective. In this pilot study we want to determine how often fear of falling occurs in geriatric patients visiting a fall clinic and to study the characteristics of fear of falling and its consequences. Design. Retrospective study of patient's records. Method. A random sample of 100 medical records

 16. Obesitas : een zorg voor ons allemaal

  NARCIS (Netherlands)

  Seidell, Jaap C

  2010-01-01

  The Dutch College of General Practitioners (Dutch acronym: NHG) recently published a summary of their practice guidelines for the treatment of obesity in this journal. In the Netherlands, these guidelines form part of an integrated approach towards the prevention and management of obesity. The

 17. Smaakvolle producten voor een betere afzet

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerke, W.

  2009-01-01

  De biologische sector wil gezonde en lekkere producten leveren die op duurzame wijze zijn geproduceerd. Wetenschappelijk onderzoek naar smaak kan de biologische keten helpen om dit doel te bereiken. Welke mogelijkheden zijn er om de smaak van biologische producten te verbeteren? Hoe scheid je het

 18. Een informatiestrategie voor de bestrijding van voetbalvandalisme

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkman, J.J.; Grijpink, J.H.A.M.; Plomp, M.G.A.; Seignette, P.; Visser, T.

  2012-01-01

  This article presents the results of the chain analysis of the hooliganism control chain according to the standard method of Chain-computerisation. The goal of the hooliganism control chain is to prevent football-related violence. The current infrastructure of this chain consists of a person-focused

 19. 10 tips voor een goede transmurale overdracht

  NARCIS (Netherlands)

  van Seben, R.; Geerlings, S. E.; Buurman, B. M.

  2017-01-01

  When patients are transferred from the hospital to other health care settings, responsibility for the patient is transferred from the treating physician, nurse, paramedic or pharmacist at the hospital to the next health care provider. Good patient handovers from hospital to other healthcare settings

 20. Onderzoeksnotitie: Een vernieuwd meetinstrument voor organizational commitment

  NARCIS (Netherlands)

  Jak, S.; Evers, A.

  2010-01-01

  The prevailing model in organizational commitment research is Allen and Meyer's (1990) 3-component model of organizational commitment. They developed three scales to measure commitment, the affective commitment scale (ACS), the continuance commitment scale (CCS) and the normative commitment scale

 1. Letterontwerp voor kinderen met een visuele functiebeperking

  NARCIS (Netherlands)

  Bessemans, Ann

  2012-01-01

  Due to the low quality level of visual input they receive in the form of printed text, beginning visually impaired readers are at a disadvantage in comparison to their peers. In the past, typography has often been looked upon as a useful instrument to improve the legibility of the printed reading

 2. Bloedingspatronen belangrijk bij keuze voor een spiraaltje

  NARCIS (Netherlands)

  van Lunsen, Rik H. W.

  2009-01-01

  Recently the Dutch College of General Practitioners issued a revised practice guideline 'The intrauterine device' (IUD). This should help women considering intrauterine contraception to choose between a conventional copper IUD and a levonorgestrel-releasing intrauterine system (LNG-IUS). This

 3. Een indicatorsysteem voor natuurlijke zuivering in oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Ietswaart Th; Breure AM; LWD; ECO

  2001-01-01

  One important aspect of environmental quality is the functioning of ecosystems. It concerns the biogeochemical cycles, such as the carbon cycle and the nitrogen cycle, and biological purification of ecosystems. These functions, regulation functions or life support functions (LSF), are largely

 4. Biowisselkas: bredere vruchtwisseling voor een gezondere bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Cuijpers, W.J.M.; Janmaat, L.

  2012-01-01

  In 2009 and 2010 a field experiment was conducted with an alternative cultivation system in organic greenhouse production. The aim of the alternative system is to improve soil health, by broadening crop rotation. A precondition is the economic viability of the alternative system. In the so-called

 5. Miltefosine: een nieuw geneesmiddel voor leishmaniasis

  NARCIS (Netherlands)

  Dorlo, T. P. C.; Eggelte, T. A.; Beijnen, J. H.; de Vries, P. J.

  2006-01-01

  There is a need for a safe and effective oral treatment for cutaneous and visceral leishmaniasis. Miltefosine is the first oral drug that is efficacious against different forms ofleishmaniasis, however it is not equally effective against all Leishmania species. Miltefosine is an alkylphosphocholine,

 6. Tandheelkundige implantaten : een oplossing voor verloren gebitselementen

  NARCIS (Netherlands)

  Raghoebar, Gerry M; Meijer, Henny J A; Cune, Marco S; Vissink, Arjan

  2013-01-01

  Dental implants are a solution for problems with retention of a freestanding prosthesis. If a patient has insufficient bone volume to allow for reliable implant placement, then the jaw bone has to be reconstructed with autologous donor bone. Placement of an implant in the required prosthodontic

 7. What’s Next : Een aanpak om nieuwe mogelijkheden te ontdekken bij de implementatie van iPads in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Raymond van Dongelen

  2013-01-01

  De introductie van nieuwe media, zoals de iPad, in het onderwijs kunnen het onderwijs versterken en een interessante leeromgeving scheppen. Voor een school valt het echter in de praktijk van alledag niet mee om deze mogelijkheden te zien en toe te passen. Dit whitepaper bevat een beschrijving van

 8. Enkele aspecten van het gelaatspatroon bij 9-jarige kinderen; een röntgencephalometrisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boersma, Herman

  1966-01-01

  Orthodontische afwijkingen komen zeer veelvuldig voor. Uitermate zelden treft men een individu aan, waarbij zich geen onregelmatigheden in het gebit voordoen en waarbij ook de uitwendige gelaatsstructuur harmonisch is. Zo wees een onderzoek bij Groningse schoolkinderen uit, dat ongeveer 20% van hen

 9. Vezelvlassector in opmars; Een analyse van de belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Janssens, S.R.M.; Waal, van der B.H.C.

  2005-01-01

  Onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse vlassector ten opzichte van België en Frankrijk. Met behulp van een SWOT-analyse worden de sterke en zwakke punten van en de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse vlasteelt en -verwerking in kaart gebracht. Door de middel van een

 10. Bacon, Lettuce and Tomato: een strategie om leerlingen te helpen hun antwoorden op examenvragen te verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Kneppers, L.

  2014-01-01

  In Tutor2u las ik dat in een workshop een strategie was besproken om leerlingen te helpen hun examenantwoorden vollediger en juister te formuleren. De strategie heet in Groot Brittannië BLT, voor leerlingen daar gemakkelijk te onthouden vanwege de populaire Bacon, Lettuce en Tomato sandwich.

 11. Onderstammen bij rode bes - Verslag van een onderstammenproef bij rode bes 210176 Ra 97501

  NARCIS (Netherlands)

  Balkhoven-Baart, J.M.T.; Zuidam, van C.A.

  2003-01-01

  In de teelt van rode bes komt het vaak voor dat in jaren met een hoge productie de scheutgroei en daarmee de productie in het daar op volgende jaar sterk achter blijft. Door middel van het gebruik van een onderstam is de groei en daarmee de productieregelmaat mogelijk te beïnvloeden. In voorjaar

 12. Effecten van geluid door wegverkeer op de slaap. Een systematische review van studies in de woonomgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Franssen AEM; Kwekkeboom JMI; MGO

  2003-01-01

  Als achtergrond bij een op korte termijn te starten veldstudie naar slaapverstoring en wegverkeer heeft het RIVM de beschikbare literatuur op het gebied van wegverkeersgeluid en slaapverstoring op een systematische wijze verzameld, beoordeeld en samengevat. Voor twee effecten 'ervaren

 13. Regels en macht in geschillen over geluidshinder van buren: een verfijning van de theorie van geschilprocessen

  NARCIS (Netherlands)

  Oude Vrielink, Mirjan

  2003-01-01

  Wat is het verband tussen de manier waarop individuen een geschil trachten te beslechten en de sociale relatie die zij onderhouden? Mirjan van Heffen-Oude Vrielink neemt deze vraag als basis voor een verfijning van de theorie van geschilprocessen. Zij formuleert theoretisch gefundeerde verwachtingen

 14. Professionele identiteit van docenten in het hbo: een kwalitatieve case studie

  NARCIS (Netherlands)

  Aangenendt, Max; Kuijpers, Marinka; Sanders, Karin

  2018-01-01

  Het belang van een onderwijssysteem voor de welvaart, het welzijn en het burgerschap van een land staat door de eeuwen heen nauwelijks ter discussie (Boyd & King, 1977; Nussbaum, 1997; OECD, 2005). Globalisering, competitie tussen naties, technologische ontwikkeling en economische crises voeden nu

 15. Vibriose in aquacultuur: een internationale workshop van de European Association of Fish Pathologists (EAFP)

  NARCIS (Netherlands)

  Haenen, O.L.M.

  2014-01-01

  De wereldwijde groei van de aquacultuur had een toename tot gevolg van de vraag naar cysten van Artemia (voor het voeden van larven van vissen en garnalen in een hatchery). Mondiaal worden cysten van zoutwaterkreeftje Artemia gewonnen in natuurlijke, zoute wateren. De beschikbaarheid van cysten is

 16. Een wraakzuchtige Maria - Boliviaanse vrouwen over lijden en woede door huiselijk geweld

  NARCIS (Netherlands)

  Derks, S.W.; Heessels, M.

  2009-01-01

  Huiselijk geweld en de omgang hiermee in Latijns-Amerika wordt in onderzoek vaak in verband gebracht met de genderstereotypen machismo en marianismo. Machismo is een vorm van agressieve mannelijkheid en marianismo staat - met de Maagd Maria als rolmodel - voor een passieve en lijdzame vorm van

 17. De CAD/CAM-brug vervaardigd met behulp van een composiet mock-up

  NARCIS (Netherlands)

  Denissen, H.; Đozic, A.

  2010-01-01

  Het esthetische aspect van een brugconstructie in het front is niet altijd voorspelbaar. Dit geldt voor zowel conventionele bruggen als bruggen die computerondersteund worden ontworpen (computer-aided design, cad ) en geproduceerd (computer-aided manufacturing, cam ). Een cruciale factor is het

 18. Karl Marx:"Er waart een spook door Europa" door Bart Tromp

  NARCIS (Netherlands)

  ir.ing Ruud Thelosen

  2011-01-01

  In dit in 2006 verschenen boekje van prof. Sociologie Bart Tromp, die zelf in 2007 overleed, worden niet alleen belangrijke stukken van de hand van Karl Marx zelf weergegeven, maar ook een grondige biografie en een inleiding om het belang van Marx ook voor de actualiteit te benadrukken.

 19. Tekenradar.nl, een webplatform over tekenbeten en de ziekte van Lyme

  NARCIS (Netherlands)

  Harms, M.G.; Fonville, M.; Vliet, van A.J.H.; Bennema, S.; Hofhuis, A.; Beaujean, D.; Sprong, H.; Pelt, van W.; Wijngaard, van den C.C.

  2014-01-01

  Tekenradar.nl is een webplatform voor onderzoek naar teken en tekenoverdraagbare aandoeningen zoals de ziekte van Lyme. Het RIVM en Wageningen University hebben de website in 2012 gezamenlijk opgericht. Tekenradar.nl geeft informatie over tekenbeten en de ziekte van Lyme en een actuele voorspelling

 20. Uitgaven- en kosteneffect van een koerswijziging in het natuurbeleid van LNV

  NARCIS (Netherlands)

  Boers, A.; Luijt, J.

  2005-01-01

  In 2004 is in het natuurbeleid van het Ministerie van LNV een koerswijziging opgetreden. Voor de realisatie van de (restant-)taakstelling van de Ecologische Hoofd Structuur wordt nu een zwaarder accent gelegd bij particulier en agrarisch natuurbeheer (PA-NB), zodat er minder landbouwgronden hoeven

 1. Soja met nieuwe eigenschappen voor de consumenten op komst

  NARCIS (Netherlands)

  Kleter, G.A.; Kok, E.J.

  2008-01-01

  Meer dan de helft van de genetisch gemodificeerde gewassen (GG) die wereldwijd worden verbouwd, bestaat uit soja. Soja wordt onder meer gemodificeerd voor het halen van milieuvoordelen en een andere, gunstiger samenstelling van de boon. Nieuwe producten dienen volgens de regelgeving minstens zo

 2. Gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten op basis van Ginkgo biloba

  NARCIS (Netherlands)

  Pelgrom SMGJ; Fransen HP; Rompelberg CJM; de Rooij EK; Pronk MEJ; Baars AJ; de Kaste D; Verhagen H; SIR; CVG; KCF

  2007-01-01

  Er is onvoldoende bewijs voor drie geclaimde gezondheidseffecten bij het gebruik van kruidenpreparaten op basis van de Japanse notenboom Ginkgo biloba. Ook toont een analyse van 29 Ginkgo-preparaten aan dat het merendeel niet bevat wat op het etiket vermeld staat. Daarnaast kan bij de aanbevolen

 3. Orienterend onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater bestemd voor de drinkwatervoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  Hrubec J; Baumann RA; LWD

  1996-01-01

  In de jaren 1991-1994 werd een orienterend onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de verontreiniging van twee innamepunten van Rijn- en Maaswater voor de drinkwatervoorziening door bestrijdingsmiddelen. Van de 35 geselecteerde bestrijdingsmiddelen en hun metabolieten werd alleen Diuron in het

 4. Hello, Goodbye? Brexit en mogelijke gevolgen voor de Europese energiemarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Marhold, Anna

  2017-01-01

  Het valt niet te ontkennen dat 2016 een bewogen jaar was op het gebied van geopolitieke ontwikkelingen. Voor de Europese Unie (hierna: EU) en haar lidstaten was de uitkomst van het Britse Brexit referendum in juni wellicht de meest onvoorziene gebeurtenis, één die de nodige onzekerheid met zich

 5. Het dotterbloemgitje Cheilosia frontalis nieuw voor Nederland (Diptera: Syrphidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Bot, S.

  2014-01-01

  Zelfs in een goed onderzochte insectengroep als de zweefvliegen zijn nog altijd nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna te ontdekken. Ook in 2014 was het weer raak, dit keer in het fraaie natuurgebied rond de Drentsche Aa. Het lijkt niet toevallig dat deze aanvulling op de Nederlandse fauna juist

 6. Lintwormen bij schapen niet gauw gevaarlijk voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Borgsteede, F.H.M.

  1997-01-01

  Schapen kunnen fungeren als tussengastheer van 4 lintwormsoorten die alle de hond als eindgastheer hebben. Een van deze 4 is ook gevaarlijk voor de mens, namelijk Echinococcus granulosus. het gevaar komt dan niet van het schaap, maar van de eindgastheer, de hond

 7. Tax accounting - IFRS IAS 12 : Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de

 8. Tax accounting - IFRS IAS 12: Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.W.J.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de

 9. Verificatie remote versus near sensing voor toepassingen in precisie landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Kooistra, L.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft de methode en resultaten van twee veld experimenten op het bedrijf van Van Den Borne Aardappelen in 2010 en 2011 waarbij hoog-frequente metingen van verschillende sensing instrumenten over het groeiseizoen met elkaar zijn vergeleken voor een aardappel perceel met verschillende

 10. Tritium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Slaper H; Twenhöfel C; van der Knaap Y; VLH; M&V

  2017-01-01

  In 2012 is bij de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten een lekkage ontdekt van de radioactieve stof tritium in de bodem. De beheerder, NRG, heeft inmiddels maatregelen genomen om de lekkage te stoppen. RIVM heeft onderzocht wat de gevolgen voor omwonenden kunnen zijn. Uit dit onderzoek komt dat ook bij

 11. Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat

  NARCIS (Netherlands)

  Tijssen, T.P.M.; Quak, C.W.; Van Oosterom, P.J.M.

  2012-01-01

  Oracle Spatial fungeert binnen Rijkswaterstaat als standaard bouwsteen voor ruimtelijke toepassingen. Doel van dit onderzoek is vast te stellen of andere DBMS'en op een zodanig niveau zijn dat deze ook als standaard bouwsteen zouden kunnen fungeren. De ontwikkeling van open source software biedt

 12. Caissons voor het dichten van dijken in Zeeland 1953

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, H.J.

  1953-01-01

  Foto's van caissons voor het dichten van dijken in Zeeland in 1953. Geleverd werden 493 caissons en 203 manchetten door een combinatie van: • N.V. Amsterdamsche Ballast maatschappij, Amsterdam • Christiani en Nielsen N.V., ’s Gravenhage • N.V. van Hattum en Blankevoort, Beverwijk • Hollandsche Beton

 13. Hoe te communiceren over gezond en duurzaam eten: ‘Goed voor jezelf, goed voor de wereld’

  NARCIS (Netherlands)

  Sijtsema, S.J.; Verain, M.C.D.

  2012-01-01

  De Nederlandse consument vindt gezondheid een belangrijker motief bij de aankoop en keuze voor eten dan duurzaamheid. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde LEI-rapport 'Samenspel Duurzaam en Gezond?' Negen op de tien consumenten ervaart samenhang tussen gezond en duurzaam eten. Maar de perceptie

 14. Alternatieven voor de septic tank in het buitengebied : brongerichte aanpak sanitatie in niet-kwetsbare gebieden [thema riolering

  NARCIS (Netherlands)

  Mels, A.; Kujawa, K.; Zeeman, G.

  2004-01-01

  Voor 1 januari 2005 dienen op alle ongerioleerde percelen in het buitengebied adequate lozingsvoorzieningen te zijn getroffen. In niet-kwetsbaar buitengebied schrijft artikel 1 van het lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater voor om bij lozingen tot vijf inwonerequivalenten een septic tank van

 15. Serious gaming for logistics: Preparing for the future = Serious gaming voor de logistiek: voorbereiden op de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Lebesque, L.H.E.M.; Meijeren, J.C. van; Boer, M.H. de; Kosterman, S.

  2017-01-01

  Is het mogelijk om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden en tegelijkertijd de ontwikkelingen voor morgen bij te houden? De logistieke sector van tegenwoordig is een uitdagende sector voor alle betrokken spelers. De concurrentie is erg fel en klanten worden steeds veeleisender. Partijen

 16. Succes met innovatief ondernemerschap; Ondernemers in beeld die zijn genomineerd voor de prijs 'Agrarisch Ondernemer van het Jaar'.

  NARCIS (Netherlands)

  Uffelen, van R.L.M.; Ham, van den A.; Splinter, G.M.

  2005-01-01

  Dit jaar reikt het Agrarisch Dagblad voor de 10e maal de prijs uit van 'Agrarisch ondernemer van het jaar'. Het LEI heeft onderzoek gedaan naar het succes van ondernemers die genomineerd zijn geweest voor deze prijs. Daarvoor is een enquête en workshop uitgevoerd met deze groep. Uit het onderzoek

 17. Een instrument (leren) bespelen?: Hoe oud je ook bent: oefenen moet je toch!

  OpenAIRE

  Hendriks, Linda

  2016-01-01

  Met een consortium van muziekdocenten die zich gespecialiseerd hebben in ouderen en muziek voerde het lectoraat Lifelong Learning in Music van 2010-2012 onderzoek uit naar het leren bespelen van een instrument op oudere leeftijd. Maar hoe is het om voor het eerst een instrument te leren bespelen in de drukste levensfase in combinatie met kinderen en werk. Linda Hendriks leerde klarinet te spelen in deze levensfase en reflecteerde op de uitkomsten van eerder onderzoek naar muziekbeoefening doo...

 18. Het veilig bouwen en beheren van (co-)vergistingsinstallaties voor de productie van biogas : Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  NARCIS (Netherlands)

  Heezen PAM; Mahesh S; Gooijer L; CEV; mev

  2012-01-01

  Voor de productie van biogas door co-vergisting wordt mest vermengd met restanten van bijvoorbeeld oogsten of voedsel die kunnen vergisten. Biogas heeft brandbare en giftige eigenschappen, waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat

 19. Reacties van COSO op de maatschappij van nu : De geüpdate versie van het framework voor internal control, een grote sprong voorwaarts of (te) veel mooie woorden?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2013-01-01

  In dit artikel rapporteren we de uitkomsten van het onderzoek naar de organisatieculturen van zorginstellingen in Nederland en de mogelijke rol van de financial (controller in de zorg) daarbij. De Nederlandse zorgsector zal meer aandacht moeten schenken aan een veranderingsproces om sterker te

 20. Join2move: a web-based physical activity intervention for patients with knee and hip osteoarthritis = Join2move: een web-based beweegprogramma voor patiënten met knie en heup artrose.

  NARCIS (Netherlands)

  Bossen, D.

  2014-01-01

  Patiënten met artrose aan hun knie of heup hebben minder pijn na een internetprogramma om meer te bewegen. En wandelen, fietsen en boodschappen doen gaan daarna aanmerkelijk beter. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL waarop Daniël Bossen 9 mei promoveert aan Tilburg University. Patiënten

 1. Draft of the EU regulation for the infrastructure for alternate fuels. Impact assessment for the Netherlands; Concept EU Richtlijn Uitrol Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen. Impact Assessment voor NL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weeda, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-08-15

  On 24 January 2013, the European Commission approved a proposal for a directive on the rollout of infrastructure for alternative fuels for transport. The directive mostly covers the charging infrastructure for electric vehicles; CNG, LNG and hydrogen refuelling stations for road traffic, and LNG bunker facilities for shipping. On assignment of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, ECN conducted an impact assessment of the proposal for the directive for the Dutch situation. The overall conclusion is that the estimates for the Netherlands in the framework of the directive with regard to the required infrastructure for alternative fuels and the investment amount reasonably concur with the government's objectives and the expectations of market parties. Given all uncertainties about numbers and exact costs, the conclusion is drawn that, until the end of 2020, an amount of about Meuro 400 will be needed for investments in the infrastructure for alternative fuels. However, this covers only a part of the investments related to the directive. To realise the objectives, applications for alternative fuels will need to be stimulated and the financial gap in exploiting infrastructures also needs to be financed. As it is difficult to determine beforehand which costs are involved, it is important to maintain flexibility in objectives for volume and realisation pace of the infrastructure for alternative fuels. In this respect, a result obligation to realise a certain volume of infrastructure before a set date, as envisaged by the directive, is not beneficial [Dutch] Op 24 januari 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. De richtlijn heeft vooral betrekking op oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's; CNG, LNG en waterstoftankstations voor wegverkeer, en LNG bunkerfaciliteiten voor de scheepvaart. ECN heeft in opdracht van het

 2. Dendrobates ventrimaculatus: voortplanting in het water van een bladoksel.

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, E.H.

  2007-01-01

  Vanaf het Guyanaschild tot de oostkant van de Andes van Colombia tot zuidelijk in Peru komt Dendrobates ventrimaculatus of een sterk daaraan verwante soort voor. De kikkertjes zijn gebonden aan planten die kleine poeltjes in hun bladoksels hebben. Zowel de eieren als de kikkervissen worden in deze

 3. Het sluiten van een huurovereenkomst door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Deli, D.E.J.A.

  2001-01-01

  In 2000 werden twee nieuwe wettelijke regelingen in België ingevoerd om uitwerking te geven aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 'betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen' (Publ.L EG 19 januari 2000, afl. 13, 12-20). In dit artikel worden de

 4. E-books bij de RUG : Een update

  NARCIS (Netherlands)

  Bijker, Alie; van Laarhoven, Peter

  2011-01-01

  Twee jaar gelden schreven we op deze plaats: “E-books bij de RUG: dat zijn er al meer dan je denkt...”. Inmiddels hebben we nog veel méér e-books in de bibliotheekcollectie, is het aanbod uitgebreid en heeft de iPad de wereld veroverd. Tijd voor een update.

 5. Vervangen van zeugen: ondersteuning door middel van een index

  NARCIS (Netherlands)

  Elst-Wahle, ter L.; Vos, F.; Vesseur, P.

  1995-01-01

  Het vervangingspercentage op vermeerderingsbedrijven in Nederland ligt tussen de 40 en 50% op jaarbasis. Het wel of niet vervangen van zeu-gen is dan ook een regelmatig terugkerende beslissing voor de varkenshouder. Ter ondersteuning van deze beslissing is op de Landbouwuniversiteit in Wageningen

 6. Niet bestelde brief aan een nomade | ten Berge | Tydskrif vir ...

  African Journals Online (AJOL)

  De toendra met haar prachtige witte poolvossen en schuwe kariboes, haar raven en veelvraten, haar sneeuwhoenders en hazen lag open voor treklustige bezoekers en bewoners. In Parijs echter viel onophoudelijk regen en had Breyten het werk aan zijn poëtisch dagboek Soos die So stopgezet. Hij zou een jaar lang elke ...

 7. Gebruik van TaqMan PCR voor het kwantificeren van Fusarium spp. en Microdochium nivale in gewassen en gewasresten van tarwe.

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Haas, de B.H.; Kastelein, P.; Burgers, S.L.G.E.; Waalwijk, C.

  2005-01-01

  Infecties van tarwe door toxigene Fusarium spp. kunnen leiden tot contaminatie van graan met diverse mycotoxines. Voorkoming van mycotoxinebesmetting is uit oogpunt van voedselveiligheid, diergezondheid, maar ook bedrijfseconomisch, vereist. Voor vier Fusariumsoorten is een kwantitatieve detectie

 8. Snijmais of krachtvoer bijvoedering naast gras in het rantsoen voor hoogproduktief melkvee = Maize silage or concentrates as supplements in a grass based diet for high yielding dairy cows

  NARCIS (Netherlands)

  Valk, H.; Klein Poelhuis, H.W.; Wentink, H.J.

  1990-01-01

  Voederproeven, waarbij het niet draait om een optimaal melkproduktieresultaat, maar om de vergelijking tussen diverse bijvoederingsmiddelen voor wat betreft het effect op de N-benutting en N-uitscheiding bij dezelfde VEM-opname

 9. Over enkele teekininge, die eens Dodonaeus toebehoord hebben, waarbij de eerste Koningsvisch (Lampris luna) van de Europeesche Kusten

  NARCIS (Netherlands)

  Engel, H.

  1945-01-01

  Professor I. Q. van Regteren Altena was zoo vriendelijk mij een aantal teekeningen ter beschikking te stellen, die eens aan het huis Plantijn moeten toebehoord hebben. Immers, sommige daarvan hebben gediend als voorbeeld voor houtsneden in den Herbarius von Dodonaeus van 1618, gedrukt „t'Antwerpen

 10. Gevoeligheidsonderzoek Alarmmodel Rijn : De invloed van near-field processen op een far-field dispersie beschrijving

  NARCIS (Netherlands)

  Noppeney, R.M.

  1988-01-01

  Dispersie in rivieren wordt meestal beschouwd als een proces dat voldoet aan de één-dimensionale vergelijking van Taylor. Toepassing van het één-dimensionale Taylor-model als beschrijving voor dispersie in rivieren is formeel slechts geoorloofd op (grote) afstand vanaf een lozingspunt.

 11. Visies op ECT: een vergelijking tussen oordelen van patiënten, familieleden en behandelaren over elektroconvulsie-therapie

  NARCIS (Netherlands)

  A.M. Koster (Annemiek)

  1992-01-01

  textabstractIn het voorjaar van 1986 is de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid (GIGV) een onderzoek gestart naar ervaringen van patienten met elektroconvulsie-therapie (ECT). Dit onderzoek werd in 1991 afgesloten met een rapport (GIGV, 1991). De aanleiding tot dat onderzoek

 12. Eindrapportage Calendula-keten Project : een internationale keten-innovatie-opgave met technologische, economische en sociaal-culturele aspecten

  NARCIS (Netherlands)

  PRI,

  2008-01-01

  Doel van dit project is het duurzaam organiseren van een innovatieve, internationale, agro-industriële keten voor hernieuwbare grondstoffen met Calendula als praktijkvoorbeeld. Daarnaast beoogt het project om in een samenwerking van technologische en gamma-georiënteerde kennisinstellingen te leren

 13. Aantonen van virussen in water: een vergelijking van de detectiegevoeligheid van de immunoperoxidase methode met de plaque overlay methode

  NARCIS (Netherlands)

  Theunissen JJH; Krebbers AHW; Medema GJ; MGB

  1996-01-01

  In dit rapport wordt een mogelijkheid beschreven om de gevoeligheid van de huidige virus detectiemethode, de plaque overlay, te verbeteren, wat zou leiden tot een betere inschatting van het virusgehalte in oppervlaktewater. De immunoperoxidase methode bleek, voor het kwantitatief aantonen van

 14. Vergeefse moeite als oordeel van God : een onderzoek naar de 'Wirkungslosigkeitssprüche' in het OudeTestament

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin, W.M. (Willem Mijndert) de

  1997-01-01

  In deze studie hebben we getracht een beter beeld te krijgen van een ‘Gattung’ die voor het eerst als zodanig werd onderscheiden door D.R. Hillers in zijn werk ‘Treaty curses and the Old Testament prophets’ en die door hem werd aangeduid als ‘futility curses’. Om het genre, dat tot nu toe weinig

 15. Real EPC. A method to assess the energy efficiency of newly built houses in practice; Reele EPC. Een methode voor de beoordeling van de energieprestatie van nieuwbouwwoningen in de praktijk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Menkveld, M.; Sipma, J.M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Cozijnsen, E.; Leidelmeijer, K. [RIGO research en Advies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-12-15

  In this report we describe a method to compare the energy performance in use with the energy performance calculation of newly build houses. We put the average real energy use of a project in the calculation method of the energy performance of new houses. In that way we could compare the energy performance of the building permit with the real performance in practice. Because the calculation method normalizes the energy use of a house by its user surface and surface of building shell, the energy performance of different projects could be compared also when the projects exist of different dwelling types. Also the energy performance of different energy concepts could be compared such as all-electric houses with a heat pump or houses with a gas fired condensing boiler [Dutch] Agentschap NL is betrokken bij veel nieuwbouwprojecten. Een grote vraag is altijd of in de praktijk ook de prestaties worden gehaald die van te voren werden verwacht. Agentschap NL heeft voorgesteld hiervoor een maat te ontwikkelen, namelijk de Reele EPC. ECN heeft deze methodiek uitgewerkt om van woningbouwprojecten de energieprestatie in de praktijk te vergelijken met de geplande EPC. Het idee is dat de energieprestatie in de praktijk wordt uitgedrukt in een reële EPC (de R-EPC)

 16. Risicoprofielen en het opsporen van fraude bij een Wwb-uitkering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.F. Reelick

  2010-03-01

  De laatste jaren is er binnen sociale diensten in Nederland veel aandacht geweest voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van bijstandsuitkering. Het hanteren van een risicoprofiel is hierbij een veel gebruikte methode. Een risicoprofiel is opgebouwd uit factoren waarvan wordt verwacht dat zij voorspellen of een uitkeringsgerechtigde zich in zal laten met fraude. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe in Rotterdam is onderzoek gedaan in hoeverre gegevens die zijn opgeslagen in de bestanden van de dienst in relatie staan met fraude. Daarnaast is een onderzoek gedaan in hoeverre factoren die vanuit een theoretisch standpunt in relatie met fraude zouden kunnen staan tot een verbetering van een risicoprofiel kunnen leiden. Uit de beide onderzoeken blijkt dat de gegevens uit de bestanden van SoZaWe een geringe voorspellende waarde hebben. Deze kan iets verbeterd worden door er factoren aan toe te voegen als de attitude van de klant tegenover fraude en beoordeling van de kansen om gecontroleerd te worden en gepakt te worden voor fraude. Het gebruik van risicoprofielen, waarbij alleen van gegevens uit de bestanden van de Sociale Diensten wordt uitgegegaan moet met de grootst mogelijke terughoudendheid gebeuren.

 17. Energy label for hot water appliances. European Union guideline expected in 2006; Energielabel voor warmtapwater toestellen. EU-richtlijn verwacht in 2006

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lagerwaard, B.J. [SenterNovem, Utrecht (Netherlands)

  2005-01-01

  Energy labels are means to make households conscious of the energy consumption of appliances and thus to stimulate energy conservation. The European Commission prepares a proposal to implement energy labels for hot water installations. [Dutch] Door de Europese overheid worden energielabels ingezet om de huishoudelijke consument bewust te maken van hun energiegebruik en zo de energiebesparing te stimuleren. De Europese Commissie werkt aan een voorstel voor de invoering van een energielabel voor warmtapwaterapparatuur.

 18. De evaluatie van verkeerseducatieprogramma's : aanbevelingen voor effectmeting en een voorstel voor een verkort meetinstrument.

  NARCIS (Netherlands)

  Mesken, J.

  2011-01-01

  The evaluation of traffic education programmes; Recommendations for measuring the effects and a proposal for an abbreviated measuring instrument. A thorough evaluation is important for the quality improvement of traffic education programmes. Presently, this is not done sufficiently. This report

 19. Dutch measures for sustainable mobility in the perspective of the European Union; Nederlandse maatregelen voor duurzame mobiliteit in EU-perspectief

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vander Waals, J. [Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu VROM, Den Haag (Netherlands)

  2005-10-01

  An overview is given of Dutch measures to contribute to and realize sustainable mobility in the European Union with regard to the subjects air quality, noise, CO2 and biofuels. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de Nederlandse maatregelen voor duurzame mobiliteit in EU-perspectief voor de onderwerpen luchtkwaliteit, geluid en CO2 en biobrandstoffen.

 20. Gevolgen van de Europese kaderrichtlijn water (KRW) voor de communale waterzuivering in Nederland.

  OpenAIRE

  Poort, Ron

  2007-01-01

  Invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water KRW heeft gevolgen voor de communale water-zuiveringen in Nederland. Het onderzoek had tot doel te onderzoeken op welke manier aan de toekomstige eisen van de KRW voldaan moet worden en op welke manier de kennisoverdracht met betrekking tot dit onderwerp plaatsvindt. Hiertoe is een literatuurstudie uitgevoerd ontrent de stand van zaken met betrekking tot deze kaderrichtlijn en zijn er interviews gehouden bij 8 water-schappen, STOWA en een aantal ...

 1. Navalisme nekt onderzeeboot : de invloed van internationale zeestrategieën op de Nederlandse zeestrategie voor de defensie van Nederlands-Indië, 1912-1942

  NARCIS (Netherlands)

  Anten, Jaap

  2011-01-01

  Tot twee keer toe geraakte de Nederlandse marinestrategie tussen 1912 en 1942 in de ban van een ideologie, het navalisme. Navalisme ziet maritieme expansie als noodzakelijk voor het voortbestaan van een mogendheid. De eerste keer, vanaf 1912, vielen de gevolgen mee. De tweede keer, vanaf 1936, waren

 2. Pilot-onderzoek voor het Pienter-project: Seroprevalenties voor bof, mazelen, rubella, kinkhoest, Toxoplasma gondii, Toxocara, T. spiralis en hepatitis A

  NARCIS (Netherlands)

  de Melker HE; van der Peet TE; Berbers WAM; van den Akker R; van Knapen F; Schellekens JFP; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE; LVO; VIR; LPM; LBA

  1995-01-01

  Inleiding: Serosurveillance - onderzoek naar de aanwezigheid van specifieke antistoffen in de populatie - kan een belangrijke bijdrage leveren aan het inzicht in het voorkomen van infectieziekten. Met name ter bewaking van de immuniteit van de bevolking voor ziekten waartegen in het kader van het

 3. The European context of the Dutch renewable electricity policy. A comparison of renewable electricity policy in the European Union and its consequences for the Netherlands; De Europese context van het Nederlandse duurzame elektriciteitsbeleid. Een vergelijking van de vormgeving van duurzaam elektriciteitsbeleid in de EU en de consequenties voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Sambeek, E.J.W.; Van Thuijl, E.; Roos, C.J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2003-05-01

  efficient voor het stimuleren van het binnenlandse aanbod van duurzame elektriciteit. Daarom wordt per juli 2003 combinatie van terugleververgoedingen en een ecotaxvrijstelling geimplementeerd. In dit rapport wordt geevalueerd hoe dit nieuwe beleidsinstrumentarium zich verhoudt tot beleidsontwikkelingen in andere lidstaten en tot de harmonisatie van de Europese duurzame elektriciteitsmarkt.

 4. Een voorstel van afstemming van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en - Evaluatie (ARIE) met de Europese Verordening inzake indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP)

  NARCIS (Netherlands)

  Gunnarsdottir S; Sol VM; CEV

  2012-01-01

  Stoffen kunnen eigenschappen hebben die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Om deze gevaren uniform aan te duiden is een mondiaal systeem opgesteld voor de indeling van de stoffen en de bijbehorende etikettering. Dit systeem is onlangs op Europees niveau geïmplementeerd in de verordening

 5. Explanatory factors for evolution in air quality; Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deutsch, F.; Vankerkom, J.; Veldeman, N.; Peelaerts, W. [Unit Ruimtelijke Milieuaspecten, VITO, Mol (Belgium); Fierens, F.; Vanpoucke, C.; Trimpeneers, E. [Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu IRCEL, Vlaamse Milieumaatschappij Milieurapportering VMM, Brussels (Belgium); Vancraeynest, L.; Bossuyt, M. [Vlaamse Milieumaatschappij Milieurapportering MIRA, Mechelen (Belgium)

  2010-12-15

  A method was formulated to map the Flemish sector contributions and foreign contributions to PM10, PM2.5 and ozone concentrations in Flanders. Flemish emissions scenarios from MIRA and the corresponding European emissions scenarios from IIASA were used for this. The content and production of these emissions scenarios were described in the Environment Outlook 2030 Flanders (REF and EUR scenarios) and in the MIRA study 'Particulate matter and photochemical air pollution. Visionary Scenario of the Environment outlook 2030 Flanders. In the context of this study, which emissions and atmospheric chemical processes play an important role in explaining the particulate matter and ozone concentrations in Flanders for the current situation (base year 2007) and for the three emissions prognoses for 2020 were analysed: (1) for an emissions scenario according to current European legislation; (2) for an emissions scenario with a number of additional European emissions reduction measures; (3) for an emissions scenario with further reaching emissions reductions. In general the emissions and the concentrations decrease in the three scenarios for 2020. The changes to emissions are related to sector and place, which has an impact on the relative sector contributions for Flanders. [Dutch] Er werd een methodologie opgesteld om de Vlaamse sectorbijdragen en de buitenlandse bijdragen aan de PM10-, PM2,5- en ozonconcentraties in Vlaanderen in kaart te brengen. Hiervoor werden Vlaamse emissiescenario's van MIRA en bijhorende Europese emissiescenario's van IIASA gebruikt. In het kader van deze studie werd nagegaan welke emissies en atmosferische, scheikundige processen een belangrijke rol spelen in de verklaring van de zwevend stof en ozonconcentraties in Vlaanderen voor de huidige situatie (basisjaar 2007) en voor drie verschillende emissieprognoses voor het jaar 2020: (1) voor een emissiescenario volgens de huidige Europese wetgeving; (2) voor een emissiescenario met een

 6. Options for shallow geothermal energy for horticulture; Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands); In ' t Groen, B. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-15

  Geothermal energy is too expensive to serve as energy supply for most horticultural entrepreneurs. Therefore, research has been carried out into options to use heat from more shallow layers (shallow geothermal energy). Unlike shallow geothermal energy deep geothermal energy can be applied on a smaller scale, possibly also for individual growers. It can be applied in combination with an existing heating system, but with a more sustainable outcome. Because drilling is done in shallow layers, drilling costs and financial risks are lower [Dutch] Geothermie is voor de meeste tuinbouwondernemers teduur om als energievoorziening te dienen. Daarom is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om warmte te gebruiken uit ondiepere lagen (ondiepe geothermie). In tegenstelling tot diepe geothermie is ondiepe geothermie op kleinere schaal toepasbaar, mogelijk ook voor individuele kwekers. Het kan in combinatie met de bestaande verwarmingsinstallatie worden ingezet maar met een duurzamer resultaat. Omdat ondieper wordt geboord zijn de boorkosten en de financiele risico's lager.

 7. Onderzoek naar de concentraties in bloed van pentachloorfenol (PCP) en gamma-hexachloorcyclohexaan (gamma-HCH) van bewoners en toekomstige bewoners van een gerenoveerd pakhuis te Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Remmert HP; van den Doel R; Hofstee AWM; Meulenbelt J; Greve PA; Slob W; Meyer HHP; van den Boogert ALF; Savelkoul TJF

  1987-01-01

  Bij huidige en toekomstige bewoners van een gerenoveerd pakhuis te Amsterdam waarvan houten balken bewerkt waren met PCP en gamma-HCH, werd een onderzoek verricht naar de concentraties van deze stoffen in het bloed als maat voor de lichaamsbelasting. Tussen de beide groepen werd geen statistisch

 8. De grafiet calorimeter ; standaard voor het bepalen van de geabsorbeerde dosis. Meetprocedure en gegevensverwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk; E.van; Aalbers; A.H.L.

  1985-01-01

  Dit rapport beschrijft de afregeling van het elektronisch meetgedeelte van de calorimeter, alsmede de computerprogramma's voor de bewerking van de meetgegevens. Deze computerprogramma's zijn geschreven in HPL en worden gedraaid op een tafelmodel rekenmachine, Fabr. Hewlett-Packard,

 9. Meer effectieve middelen voor meeldauwbestrijding : proefresulaten van 2009, 2010 en 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.F.; Anbergen, R.H.N.; Heijerman-Peppelman, G.; Vlas, de M.J.; Balkhoven-Baart, J.M.T.

  2012-01-01

  In de teelt van appel is er behoefte aan middelen die meeldauw goed kunnen bestrijden. In 2009, 2010 en 2011 werd bij proefras Junami op het proefbedrijf van PPO in Randwijk een proef uitgevoerd, waarbij zowel middelen als waarschuwingsmodellen voor de bestrijding van meeldauw werden getest.

 10. Hoopvolle toekomst voor de iep (gesprek met Jelle Hiemstra over onderzoek PPO/Alterra)

  NARCIS (Netherlands)

  Crooijmans, S.; Hiemstra, J.A.

  2010-01-01

  Angst voor iepziekte is in veel gevallen ongegrond, want er zijn genoeg nieuwe rassen van Ulmus die deze ziekte kunnen trotseren. Dat blijkt uit lopend onderzoek. In 2010 weet PPO precies te vertellen welke rassen goed bestand zijn tegen iepziekte. Alvast een tussentijds verslag van het onderzoek,

 11. 'Media-aandacht is cruciaal': Arnold van Vliet : wetenschapper voor het publiek

  NARCIS (Netherlands)

  Kleis, R.; Vliet, van A.J.H.

  2014-01-01

  Van Vliet ontdekte de kracht van citizen science al in zijn studententijd in Wageningen. ‘Voor een afstudeervak bij het IBN, nu Alterra, kwam ik in contact met de archieven van het Nederlands Fenologisch Waarnemingsnetwerk. Stapels ordners met waarnemingen van mensen sinds 1868. Bij analyse van die

 12. Landbouwkosten van aanvullende KWR-maatregelen : achtergrondstudie voor de Ex Ante Evaluatie

  NARCIS (Netherlands)

  Reinhard, A.J.; Linderhof, V.G.M.; Michels, R.; Polman, N.B.P.

  2008-01-01

  In dit rapport worden de kosten voor de landbouw bepaald van de volgende additionele KRW-maatregelen: uitmijnen, mestvrije zones, natte bufferstroken, verdiepte drainage en helofytenfilters (zuiveringsmoerassen). Deze maatregelen vormen een aanvulling op de KRW-maatregelen die genomen worden door

 13. Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het landinrichtingsgebied Odoorn

  NARCIS (Netherlands)

  Stoffelsen, G.H.

  2004-01-01

  Het landinrichtingsgebied Odoorn bestaat uit afzettingen die dateren uit zowel het Pleistoceen als het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak (binnen boorbereik) voorkomen, bestaan voor een deel uit dekzand en fluvioperiglaciaal zand, en worden tot de Formatie

 14. Normbeelden als alternatief voor politiecultuur: de integere, neutrale en loyale supercop

  NARCIS (Netherlands)

  Cankaya, S.

  2016-01-01

  In dit artikel wordt gepleit voor het gebruik van de notie normbeelden om daarmee meer recht te doen aan de weerbarstigheid van het politiewerk. De notie politiecultuur wordt bekritiseerd vanwege haar homogeniserende tendensen, monolithische connotaties en een stereotype en negatieve waardering van

 15. Vooral aantal schermen en gebruik bepalend voor energiebesparing (interview met Jouke Campen en Feije de Zwart)

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, van J.; Campen, J.B.; Zwart, de H.F.

  2010-01-01

  TNO en Wageningen UR hebben hun verschillende methodieken voor de bepaling van U-waarden geëvalueerd en vervangen door één nieuwe methode. Dit biedt zowel producenten als gebruikers meer duidelijkheid. Onderzoek naar hoogisolerende schermconfiguraties heeft uitgewezen dat een extra schermlaag meer

 16. Maak het Verschil met Je Merk : Het Identiteitsmanagementdashboard (IDM) voor Zorggroep Sint Maarten

  NARCIS (Netherlands)

  Bouten, L.M. (Lisanne); Morel, K.P.N. (Kaj)

  2012-01-01

  Om medewerkers en cliënten van Zorggroep Sint Maarten (ZSM) te helpen bijdragen aan goede zorg en deel je leven, wil ZSM inzichtelijk maken hoe goed zij presteert op beide aspecten. Het lectoraat Identiteitsmarketing heeft hiertoe een identiteitsmanagementdashboard voor ZSM ontwikkeld dat niet

 17. Twee nieuwe citroenzweefvliegen voor Nederland: Xanthogramma dives en X. stackelbergi (Diptera: Syrphidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Steenis, van W.; Bot, S.; Barendregt, A.

  2014-01-01

  De gewone citroenzweefvlieg Xanthogramma pedissequum is een eenvoudig te herkennen zweefvlieg. Tenminste, dat dachten we tot voor kort. Nu blijkt dat de bijna identieke X. dives en X. stackelbergi ook in Nederland rondvliegen. Gelukkig zijn er enkele kenmerken waarmee deze drie soorten

 18. Biomarkers voor de voorspelling van nierfunctieafname bij patiënten met diabetes mellitus.

  NARCIS (Netherlands)

  Wilffert, Berend

  2017-01-01

  Chronische nierziekte bij patiënten met diabetes mellitus is een groot probleem voor de volksgezondheid en de pathologie is zeer complex. Bij het voorspellen van de renale prognose worden de glomerulaire filtratiesnelheid en albuminurie gebruikt, maar er is behoefte aan betere voorspellers. In dit

 19. Ontwerp en toetsing van nieuwe bijmestsystemen voor aardappel op zand- en lössgrond

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.; Kroonen-Backbier, B.M.A.; Schans, van der D.A.; Malda, J.T.

  2012-01-01

  PPO en Altic voeren voor het Masterplan Mineralen Management (MMM) onderzoek uit naar mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbijmestsystemen. Die systemen zijn in 2011/2012 ontworpen en er is een plan van aanpak

 20. Kwaliteit verbeteren met de Kwaliteit Productie Index. Extra aandacht voor peen en aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Kloen, H.; Visser, R.

  1999-01-01

  De KPI is ontwikkeld in het Innovatieproject Ecologische Akkerbouw en Groenteteelt in Flevoland en combineert twee effecten van productkwaliteit, namelijk de vermarktbare opbrengst en de gerealiseerde prijs. Voor een aantal gewassen op tien innovatiebedrijven is de KPI berekend en nagegaan welke

 1. Exoot gesignaleerd : risicoperceptie van invasieve exoten en draagvlak voor maatregelen hiertegen

  NARCIS (Netherlands)

  Breukers, A.; Slobbe, R.B.

  2009-01-01

  Dit rapport bevat een verkenning van de risicoperceptie van invasieve exoten en het draagvlak voor maatregelen hiertegen onder betrokken partijen. Uit deze verkenning blijkt dat de risicoperceptie hoog is onder partijen die economische gevolgen ondervinden van invasieve exoten. De risicoperceptie is

 2. Consumentengedrag online legale en illegale kansspelen: conjunctanalyse van de keuze voor online kansspelaanbod

  NARCIS (Netherlands)

  Hof, B.; Rosenboom, N.; van der Werff, S.

  2015-01-01

  Dit rapport onderzoekt de factoren die van invloed zijn op de beslissing van consumenten om voor online kansspelen te kiezen. Het gaat daarbij specifiek om kenmerken die kunnen samenhangen met legaal aanbod versus illegaal aanbod. Legaal aanbod betekent het hebben van een vergunning in Nederland,

 3. Van daad tot vonnis : Door Drenten gepleegde criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog

  NARCIS (Netherlands)

  Eggens, A.

  2005-01-01

  Arm waren ze, de turfstekers die begin twintigste eeuw het Drentse land bevolkten. Arm, weg van hun geboortegrond en zonder toekomstperspectief. Dit is het traditionele beeld van de veenarbeider en het zijn, althans dat beweren de misdaadtheorieën, dé ingrediënten voor een criminele loopbaan. De

 4. Bijdrage van Green Deals aan de beleidsdoelen voor natuur en biodiversiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.; Oorschot, M.M.P.; Ganzevles, J.

  2017-01-01

  Het afsluiten van Green Deals (GDs), waarbij maatschappelijke partners worden uitgenodigd om metoplossingen voor groene groei te komen, is een optie waarmee de Nederlandse overheid innovatiestimuleert. In dit onderzoek is nagegaan wat de bijdrage is van de 41 GDs Biodiversiteit (eind 2016) aan

 5. Digitale drempels: knelpunten voor legaal digitaal aanbod in de creatieve industrie

  NARCIS (Netherlands)

  Weda, J.; van der Noll, R.; Akker, I.; Poort, J.P.; van Gompel, S.; Leenheer, J.

  2012-01-01

  Dit rapport beschrijft de knelpunten bij het tot stand komen van een volwaardige markt voor digitale distributie en exploitatie van muziek, films en series, games en boeken. Onderscheid wordt gemaakt tussen economische, juridische, en technische knelpunten. It takes two to tango: knelpunten kunnen

 6. Literatuuronderzoek naar HPLC-methoden voor de bepaling van vitamine B1 en B2

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.

  1986-01-01

  Analyses van vitamine B1 en B2 worden door de afdeling Additieven/Micronutrienten veelvuldig uitgevoerd in zeer diverse produkten. Dit stelt hoge eisen aan de selektiviteit van de gebruikte methoden. Onlangs werd dan ook HPLC geïntroduceerd voor de analyse van vitamine B1 en B2. Op basis van een

 7. Cicero´s Pro Roscio Amerino : Lampas. Tijdschrift voor classici 50 4

  NARCIS (Netherlands)

  van Gils, L.W.

  2017-01-01

  Dit themanummer van Lampas gaat over het pleidooi van Cicero ter verdediging van Sextus Roscius Amerinus (de zogenaamde Pro Roscio Amerino). Het pleidooi zou een doorbraak betekenen voor zijn reputatie als advocaat en hij maakte dubbel gebruik van zijn werk door zijn redevoering na het proces ook te

 8. Natuurwaarde 2.0 land : graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Reijnen, M.J.S.M.; Hinsberg, van A.; Esbroek, van M.L.P.; Knegt, de B.; Pouwels, R.; Tol, van S.; Wiertz, J.

  2010-01-01

  De graadmeter Natuurwaarde 2.0 geeft een beeld van de jaarlijkse veranderingen in de gemiddelde ecosysteemkwaliteit van natuurgebieden in Nederland, sinds 1994. De gemiddelde Ecosysteemkwaliteit is bepaald op basis van de NEM-meetnetten voor vogels, vlinders, planten en reptielen (NEM = Netwerk

 9. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  NARCIS (Netherlands)

  Goewie; C.E.; Berkhoff; C.J.

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In

 10. Content zijn met de vermogenspositie. Een handleiding bij het bepalen van een goede uitgangspositie van het vermogen van de Stichting Catent

  NARCIS (Netherlands)

  Lubbers, F.T.

  2009-01-01

  Catent is een stichting voor primair onderwijs. De 32 scholen van de stichting liggen verspreid over vier provincies binnen de driehoek Steggerda (Friesland), Weiteveen (Zuid-Oost Drenthe) en Ermelo (Gelderland). Sinds 2006 wordt het primair onderwijs gefinancierd volgens de lumpsum systematiek.

 11. Ontwikkeling van een toets ter bepaling van sublethale effecten van chemische stoffen op regenwormen. II. Reproduktie door de regenwormen Eisenia fetida en Eisenia andrei in een kunstgrond

  NARCIS (Netherlands)

  Gestel CAM van; Dis WA van; Breemen EM van

  1988-01-01

  Nagegaan werd of coconproduktie-experimenten uitgevoerd kunnen worden met de voor acuut toxiciteitsonderzoek met regenwormen aanbevolen kunstgrond en regenwormsoorten. Uiteindelijke doel van het onderzoek is te komen tot een toets waarmee het effect van chemische stoffen op de reproduktie van

 12. Toeschouwer in de speeltuin van weleer. Een interview met Piel Calis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathijs Sanders

  2000-12-01

  Full Text Available Twintig jaar lang werkte Piet Calis aan zijn onderzoek naar de verborgen geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1941 en 1951. Gefascineerd door wat zich voordeed in de jaren voor de literaire omwenteling van de Vijftigers, begon hij een speurtocht naar wat zich achter de schermen van literaire tijdschriften afspeelde. Calis onderzocht een grote hoeveelheid documentair materiaal (tijdschriftafleveringen, redactie- en uitgeversarchieven en particuliere correspondenties en voerde gesprekken met schrijvers en redacteurs. De verborgen geschiedenis die daarmee aan het licht kwam documenteerde hij in een viertal lijvige boeken over schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1951: de jaren van de Duitse bezetting tot aan de doorbraak van de Beweging van Vijftig.

 13. BVD-approach: prevention by Mr. L.R.M. Verberne = Reactie op ingezonden brief in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van 15 augustus 2005: BVD-aanpak: preventie van de heer L.R.M. Verberne

  NARCIS (Netherlands)

  Antonis, A.F.G.; Poel, van der W.H.M.

  2005-01-01

  Een reactie op het artikel 'BVD-aanpak: preventie' in tijdschrift voor Diergeneeskunde 130(2005)nr. 16, waarin gesteld wordt dat op een rundveebedrijf alle of nagenoeg alle dieren dienen te beschikken over afweerstoffen tegen het BVD-virus om schade door besmetting te voorkomen. De reactie geeft aan

 14. Love at first swipe? Een kwalitatieve interviewstudie naar de motieven en doeleinden van gebruikers van de applicatie Tinder [Love at first swipe? A qualitative interview study of the motives and purposes of Tinder users

  NARCIS (Netherlands)

  Daalmans, S.; Cunningham, C.; Ommen, M.E. van

  2016-01-01

  Dit onderzoek had tot doel inzicht te verkrijgen in de doeleinden en beweegredenen waarmee de populaire applicatie Tinder wordt gebruikt. Aan de hand van diepte-interviews met gebruikers wordt duidelijk dat er een vijftal gebruikswijzen bestaan voor de applicatie, dat deze verschillen voor mannen en

 15. Energy conservation with domotica applications. An outline of 2001; Energiebesparing bij domoticatoepassingen. Een verkenning anno 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vrins, E.M.H. Vrins; Boer, F.M.; Donze, G.J. [W/E adviseurs duurzaam bouwen, Gouda (Netherlands); Van Zoelen, M.S. [Van Nimwegen en Partners, Amsterdam (Netherlands)

  2002-09-01

  In this research energy savings through application of energy saving home automation systems were calculated for six residence/resident combinations. [Dutch] In deze studie is voor zes woning/bewonercombinaties (zie tabel I) berekend welke energiebesparing bereikt kan worden door de toepassing van een domoticasysteem met energiebesparende functies.

 16. Een wereld als verschil : De ontwikkeling van het meisjesboek tussen 1945 en 1970

  NARCIS (Netherlands)

  Haan Leinenga, Yolanda

  Op verzoek van het KinderBoekenHuis deed Yolanda Haan, masterstudente Neerlandistiek, voor de wetenschapswinkel onderzoek naar meisjesromans uit de periode 1945-1970. Daarvoor combineerde zij literair-historisch onderzoek met een studie naar tien specifieke meisjesboeken. Yolanda analyseerde de

 17. Relatieve klaring van een aantal eiwitten in de urine bij verschillende vormen van proteinurie

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeer, Gerrit

  1966-01-01

  Dit onderzoek kwam voort uit de waarneming van HARDWICKE en SOOTHILL, dat er verschillen bestaan in de klaringen van een aantal eiwitten in de urine bij patienten met proteinurie. Deze verschillen leken samen te hangen met variaties in het histologische beeld van de glomerulus. Voor betere

 18. Ontkoppeling Milieu en Economie de noodzaak van een toename van de eco-efficientie?

  NARCIS (Netherlands)

  Hofkes MW; Idenburg AM; Verbruggen H; VU/IVM; LAE; VU/IVM

  1998-01-01

  De begrippen factor 4 en eco-efficientie worden geanalyseerd aan de hand van drie vragen die er op gericht zijn de beleidsrelevantie van deze begrippen te verhelderen. Deze drie vragen zijn: wat is factor 4? is een factor 4 haalbaar? wat betekent factor 4 voor het beleid? Met factor 4 wordt

 19. Een onverwachte vondst van de mooie sachembij Anthophora aestivalis in de Gelderse Poort (Hymenoptera: Apidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, J.

  2011-01-01

  Bijen staan steeds meer in de belangstelling. Door hun gecompliceerde biotoopeisen worden veel soorten in hun voortbestaan bedreigd. De laatste jaren werden echter ook diverse bijen voor het eerst in ons land aangetroffen. Dit is ongetwijfeld een gevolg van de hogere temperaturen, waar deze

 20. Vergelijkend kortdurend onderzoek met waterorganismen ter bepaling van de acute toxiciteit van een aantal biociden

  NARCIS (Netherlands)

  Canton JH; Mathijssen-Spiekman EAM

  1983-01-01

  Ter bepaling van de acute toxiciteit van een aantal biociden is vergelijkend kortdurend onderzoek met waterorganismen uitgevoerd. Daphnia magna en de twee geteste groene algen (Chlorella pyrenoidosa en Scenedesmus pannonicus) bleken voor alle onderzochte biociden gevoeliger te zijn dan de vissen

 1. Sport en voeding. een wereld te winnen. Food Valley Innovation Insights IV

  NARCIS (Netherlands)

  Fortuin, F.T.J.M.

  2011-01-01

  Sportvoeding is aan een opmars bezig. Waren sportdranken en energierepen er 10 jaar geleden vooral voor topsporters, tegenwoordig doen ook steeds meer amateurs er hun voordeel mee. Tegelijkertijd neemt de kennis over nutriënten, hun gezondheidseffecten en hun invloed op de productkwaliteit toe. Er

 2. De toekomst van flex : een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Verbiest, S.E.; Goudswaard, A.; Wijk, E.B. van

  2014-01-01

  In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van

 3. Vergeving in het “Onze Vader”: Een bijbels-theologische pastorale ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  Als een slachtoffer vergeeft, is ze meer christen, heiliger (Neuger 2001:101), het is onchristelijk om niet te vergeven. (Lc 17:3; Kol 3:13). Slachtoffers worden onder andere herinnerd aan het feit dat God alle zonden vergeeft (vgl Ganzevoort & Veerman 1999:87-89). Zo wordt het voor veel slachtoffers moeilijk gemaakt om te ...

 4. Effect van beta-HCH op een oestrogeen-gevoelige humane mammacarcinoom cellijn (MCF-7)

  NARCIS (Netherlands)

  Coosen R; Thijssen JHH; van Velsen FL; Loeber JG

  1985-01-01

  De vraag of beta-HCH ook bij de mens als oestrogeen werkzaam zou kunnen zijn is in vitro onderzocht m.b.v. de oestrogeen-gevoelige humane mammacarcinoom cellijn MCF-7. Hiertoe zijn een aantal specifieke parameters onderzocht: inductie van de progesteron-receptor (PgRc) synthese, affiniteit voor de

 5. Gedragscode onder de Flora- en faunawet : een versterking van de soortenbescherming of het zwaard van Damocles?

  NARCIS (Netherlands)

  Bastmeijer, C.J.; Aarts, G.; van Geilswijk, M.

  2006-01-01

  Van de verboden in de Flora- en faunawet zijn vrijstellingen verleend voor diverse categorieën van activiteiten. Ten aanzien van de minder algemene dier- en plantensoorten geldt daarbij de voorwaarde dat men handelt overeenkomstig een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Enkele

 6. Een onderzoek naar de invloed van endogene factoren bij de paralytische vorm van poliomyelitis acuta anterior

  NARCIS (Netherlands)

  Witkop-Oostenrijk, Geerdina Ali

  1955-01-01

  Het onderzoek in dit proefschrift beschreven, had ten doel na te gaan of endogene factoren een rol zouden kunnen spelen bij het optreden van paralysen bij poliomyelitis acuta anterior. Nadat uit de literatuurgegevens was gebleken, dat voor deze gedachte wel reden bestond en omdat de mogelijkheden om

 7. Naar een gezondere voedselkeuze

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, de M.A.; Backus, G.B.C.

  2010-01-01

  Meer wetenschappelijk onderzoek met inbegrip van keiharde data om onderbouwd en gericht maatregelen te kunnen nemen. Dat was de belangrijkste aanbeveling uit een bijzonder rondetafelgesprek, gehouden op initiatief van Wageningen UR en Ahold. Een internationale groep topmensen uit de industrie,

 8. Attention for users improves the results. Performances and comfort differ from the design of a building; Aandacht voor gebruikers verbetert resultaat. Prestaties en comfort wijken af van gebouwontwerp

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zeiler, W.; Boxem, G.; Van Houten, R.; Vissers, D.; Maaijen, R. [Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven TUE, Eindhoven (Netherlands); Van der Velden, J.; Noom, P.; Haan, J.F.; Wortel, W.; Dubbeldam, J.W. [Kropman Installatietechniek, Nijmegen (Netherlands)

  2011-10-15

  The comfort and energy performance of a building design in practice often not met. This results in more energy, higher absenteeism and reduced performance of the users. A huge energy savings is possible, but only with new energy management systems that also consider the role of the user. [Dutch] Het comfort en de energetische prestaties van een gebouwontwerp worden in de praktijk vaak niet gehaald. Dit resulteert in meer energiegebruik, een hoger ziekteverzuim en een geringere prestatie van de gebruikers. Een enorme energiebesparing is mogelijk, maar dan alleen met nieuwe energiemanagementsystemen die ook oog hebben voor de rol van de gebruiker.

 9. Bedrijfsethiek voor HBO

  NARCIS (Netherlands)

  Jan de Leeuw; drs. Jacinta Kannekens

  2006-01-01

  Educatieve uitgave Bedrijfsethiek voor HBO Doelgroepen: HEO, HTO, HBO Personeel en Arbeid, Hoger Hotel Onderwijs, Hoger Toerisme Onderwijs, HBO Educatieve Opleidingen Mens en Maatschappij. Hoofdstukken over: - Ethiek - Waarden en normen - Ethische stelsels - Ethiek als proces - Beroepsethiek -

 10. Televisiekijken en enkele eetgewoonten bij Amsterdamse 6-14-jarigen; een transversaal onderzoek [Television watching and some eating habits of 6-14-year-old children in Amsterdam, the Netherlands; a cross-sectional study

  NARCIS (Netherlands)

  Renders, C.M.; Henneman, L.; Timmermans, D.R.M.; Hirasing, R.A.

  2004-01-01

  Doel. Nagaan hoeveel tijd 6-14-jarige Amsterdamse kinderen op een doordeweekse dag voor de televisie doorbrengen en het bestuderen van factoren die hiermee samenhangen. Opzet. Dwarsdoorsnede-vragenlijstonderzoek. Methode. Gegevens werden verzameld tijdens een meningokokken-C-vaccinatiecampagne in

 11. Aardappel maakt zuur voor polymeren

  NARCIS (Netherlands)

  Koops, A.J.

  2009-01-01

  "We hebben nu een patent én een aardappel die het kunstje doet dat het patent beschrijft", vat projectleider Andries Koops van Plant Research International de stand van zaken samen. "Die aardappel hebben we sinds kort, het patent nu een jaar. Daarmee hebben we een modelplant die doet wat het patent

 12. Transmedia storytelling : Stappenplan voor communicatieprojecten

  NARCIS (Netherlands)

  René Boonstra

  2015-01-01

  Met transmedia storytelling kun je een breed publiek op uiteenlopende manieren betrekken bij een verhaal. In dit boek leer je aan de hand van een stappenplan een communicatieboodschap transmediaal over te brengen. De volgende onderwerpen staan centraal: het verhaal afstemmen op de identiteit van je

 13. European Union directive for the protection of workers against hazardous effects of electromagnetic fields; EU-richtlijn voor bescherming van werknemers tegen de schadelijke effecten van elektromagnetische velden op komst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeulen, T. [Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW, Den Haag (Netherlands)

  2003-07-01

  A proposal for the title directive is in the process of consultation between the European Committee and member states of the European Union. [Dutch] Blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden komt in veel werksituaties voor. Daarbij kan worden gedacht aan GSM-basisstations en zendmasten, radio en televisiezenders, hoogspanningslijnen en transformatoren, radarapparatuur, verschillende navigatiesystemen, maar ook apparatuur in de gezondheidszorg (MRI, fysiotherapie). In de EU zijn nog geen normen vastgesteld voor de bescherming van werknemers tegen de schadelijke effecten van elektromagnetische velden. Sinds een half jaar wordt tussen de Europese Commissie en de Lidstaten overlegd over een voorstel voor een richtlijn opgesteld voor de bescherming van werknemers tegen de schadelijke effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden.

 14. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 15. Compost voor biggen met diarree

  NARCIS (Netherlands)

  Gommers, T.

  1990-01-01

  Het geven van compost aan biggen met diarree zorgt op het Proefstation voor de Varkenshouderij voor minder medicijngebruik. De biggen krijgen de compost van groente-, fruit- en tuinafval vanaf de tweede dag na de geboorte, zodra de diarreeverschijnselen zichtbaar zijn.

 16. The right indoor climate. In monuments with a museum function; Het verantwoorde binnenklimaat. In monumenten met een museal functie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schellen, H.L.; Ankersmit, B. [Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven TUE, Eindhoven (Netherlands); Neuhaus, E. [Afdeling Onderzoek, Instituut Collectie Nederland ICN, Amsterdam (Netherlands); Martens, M. [Ingenieursbureau PHYSITEC, Rotterdam (Netherlands)

  2008-06-15

  Establishing a museum quality indoor climate for the preservation of a collection which is housed in a historic building is sometimes in conflict with the need to preserve the building itself. This article illustrates the dilemma referencing four examples from important museums. New Dutch guidelines have been issued for museum climate conditions. They aim to do justice both to preservation of the collection and preservation of the (historic) building. The new guidelines return to the source: the relation between relative humidity and temperature, and the damage that may occur to objects. It presents a four-step plan to help a collection manager select absolute values for an appropriate indoor climate. [Dutch] De realisatie van een museaal binnenklimaat voor het behoud van een collectie in oude gebouwen staat op gespannen voet met het behoud van het monumentale gebouw. Aan de hand van vier voorbeelden van toonaangevende musea wordt dit geillustreerd. In Nederland worden nieuwe richtlijnen voor het museale binnenklimaat opgesteld, die zowel recht proberen te doen aan het behoud van de collectie als het (monumentale) gebouw waarin het museum is gehuisvest. De nieuwe richtlijn gaat terug naar de bron: de relatie tussen de relatieve vochtigheid en temperatuur en de schade aan objecten. Een vier stappen plan wordt aangereikt om een collectiemanager te laten komen tot een keuze van absolute waarden voor een verantwoord binnenklimaat.

 17. Standaardisering van verslaggeving in de publieke sector: IPSAS vergeleken met de Nederlandse wet en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

  NARCIS (Netherlands)

  van Schaik, F.D.J.; Manschot, D.; Bac, A.D.; Gortemaker, J.C.A.; Kocks, H.C.; Wallage, P.

  2010-01-01

  Er bestaat een wereldwijde trend naar harmonisatie van standaarden voor de financiële verslaggeving, zowel in de private sector als in de publieke sector. De International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) maken de laatste jaren furore vanwege de invoering door talrijke landen en

 18. Doseersysteem voor element correcties: Aanpassingen in ammonium en calcium gift, gebaseerd op pH en ammoniumvracht

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, van der A.A.; Winkel, van A.; Eveleens-Clark, B.A.; Blok, C.; Lekkerkerk, H.; Enthoven, N.; Klein, P.

  2013-01-01

  De werking is getest van een flexibel geautomatiseerd meet- en regelsysteem voor de ammoniumgift (afhankelijk van de pH van de drain). Het effect is van de verhoogde ammoniumgift op de pH, de gewassamenstelling en gewasproductie is gemeten.

 19. Evaluatie van de mogelijkheden van cell broadcast voor burgeralarmering : Ervaringen van praktijkproeven in Nederland gedurende de periode 2005 – 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Jagtman, H.M.; Wiersma, J.W.F.; Sillem, S.; Ale, B.J.M.

  2008-01-01

  In de periode 2005-2007 heeft de Nederlandse overheid samen met private partijen in een aantal praktijkproeven ervaring opgedaan met de toepassing van de technologie cell broadcast voor burgeralarmering. De praktijkproeven zijn uitgevoerd in vier verschillende gebieden in het land: Zoetermeer,

 20. Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : resultaten veldonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.; Kroonen-Backbier, B.M.A.; Geel, van W.C.A.; Malda, J.T.

  2013-01-01

  PPO en Altic voeren voor het Masterplan MineralenManagement (MMM) onderzoek uit naar mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbijmestsystemen. Die systemen zijn in 2011/2012 ontworpen en er is een plan van aanpak

 1. Mogelijkheden voor het inbrengen van informatieuit de ‘KRW-database’ in de ‘KE-database’

  NARCIS (Netherlands)

  Leneman, H.; Linderhof, V.G.M.; Michels, R.

  2010-01-01

  Om het kosteneffectiviteitsinstrumentarium (KE) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met informatie over verdroging en mogelijk over waterberging uit te breiden (KE&database), is een analyse gemaakt van de informatie in de KRW&database. Deze database, samengesteld door het

 2. Beroepsgroep diëtetiek: gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtiek (Jaarboek LiPZ 2006 & 2007).

  NARCIS (Netherlands)

  Leemrijse, C.J.; Swinkels, I.C.S.; Veenhof, C.; Bakker, D. de

  2008-01-01

  De cliëntèle van de vrijgevestigde diëtist bestaat voor het grootste deel uit mensen met overgewicht, vaak in combinatie met een andere diagnose. Dit aandeel is sinds 1996 toegenomen, zo blijkt uit het Jaarboek LiPZ, beroepsgroep diëtetiek. Te dik Steeds meer mensen zijn te dik. Maar liefst 69%

 3. Policy for climate and renewable energy. On the road to 2050; Beleid voor klimaat en hernieuwbare energie. Op weg naar 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verdonk, M.; Boot, P.A.; Ros, J.P.M.

  2011-12-15

  A study was conducted to find out to what extent the realization of the goals for 2020 are on track for a low-carbon economy in 2050. The current climate and energy targets for 2020 offer insufficient incentives to reduce greenhouse gas emissions with 80-95 percent in 2050. This requires a (European) climate target for 2030 and stronger promotion of innovation. [Dutch] Er is onderzocht in welke mate het realiseren van doelen voor 2020 op koers ligt voor een koolstofarme economie in 2050. De huidige klimaat- en energiedoelen voor 2020 bieden onvoldoende stimulans om in 2050 80-95 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Daarvoor is een (Europees) klimaatdoel voor 2030 en meer bevordering van innovatie nodig.

 4. Sustainable packaging. Packaging for a circular economy; Duurzaam verpakken. Verpakken voor de circulaire economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haffmans, S. [Partners for Innovation, Amsterdam (Netherlands); Standhardt, G. [Nederlands Verpaskkingscentrum NVC, Gouda (Netherlands); Hamer, A. [Agentschap NL, Utrecht (Netherlands)

  2013-10-15

  What is Sustainable Packaging? And what is the most sustainable packaging for a product? The publication is intended for anyone who wants to take into account the environment in the design of a product and packaging. It offers concrete suggestions and inspiring examples to bring sustainable packaging into practice [Dutch] Wat is Duurzaam Verpakken? En wat is de duurzaamste verpakking voor mijn product? De publicatie is bestemd voor iedereen die rekening wil houden met het milieu bij het ontwerp van een product-verpakkingscombinatie. Ze biedt concrete aanknopingspunten en inspirerende voorbeelden om hier praktisch mee aan de slag te gaan.

 5. Samenwerking,een kleurrijke uitdaging?!

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. S. Bolhuis; Dr. Perry den Brok; Drs. Kennedy Aquilino Tielman; prof dr Douwe Beijaard

  2009-01-01

  Samenwerking,een kleurrijke uitdaging?! Samenwerking is belangrijk in een multiculturele klas. Maar wat vinden leerlingen en docenten nu van dat samenwerken? Speelt in hun ogen het multiculturele karakter eigenlijk wel een rol?

 6. Sustainable innovation for Vopak office building; Duurzame innovatie voor Vopak

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huisman, A.; Schilt, R. [DWA Installatie- en energieadvies, Bodegraven (Netherlands)

  2005-12-01

  The company offices of Vopak, on the banks of the River Maas in Rotterdam, embody a number of innovations that could set trends for the construction of office buildings in the Netherlands. The Vopak office building is an integrated design in which flexibility, comfort, sustainability and market value go hand in hand. [Dutch] Het kantoor van Vopak aan de Maas in Rotterdam herbergt verschillende innovaties in zich die trendsettend kunnen zijn voor de kantoorbouw in Nederland. Het kantoor is een integraal ontwerp waarin flexibiliteit, comfort, duurzaarnheid en rnarktwaarde hand in hand gaan.

 7. Factsheets for road transportation fuels. Specifications and perspectives; Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer. Kenmerken en perspectief

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verbeek, R. [TNO, Delft (Netherlands); Kampman, B. [CE Delft, Delft (Netherlands)

  2011-06-15

  Vehicles powered by green gas, electric transport, hydrogen as fuel; a whole new series of applications has become available. These applications have been listed, offering policy makers (government, province and local authority) as well as car fleet managers an overview of the current state of affairs. The factsheets show per fuel what the main specifications of alternative fuels and engines are. Subjects discussed include applicability of a fuel in a vehicle; air pollution compared to current fuel; greenhouse gas emissions and energy use; infrastructure (distribution and refueling/charging infrastructure); cost and fiscal aspects; development stage. [Dutch] Auto's op groen gas, elektrisch vervoer, waterstof als brandstof, er is inmiddels een reeks van nieuwe toepassingen beschikbaar. Deze zijn op een rijtje gezet, zodat voor beleidsmakers (Rijk, provincie en gemeente) maar ook voor wagenparkbeheerders, overzichtelijk wordt wat de stand van zaken is. In de factsheets worden per brandstof de belangrijkste eigenschappen van alternatieve brandstoffen en motoren op een rijtje gezet. Onderwerpen die aan bod komen zijn: toepasbaarheid van een brandstof in een voertuig; luchtverontreiniging t.o.v. bestaande brandstof; uitstoot broeikasgassen en energieverbruik; infrastructuur (distributie en tank/laadinfrastructuur); kosten en fiscale aspecten; ontwikkelingsstadium.

 8. Use of internal building mass for room temperature measurements; Gebruik van interne gebouwmassa voor metingen kamertemperatuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindhe, J. [Sydtotal, Malmoe (Sweden); Johansson, D. [Research and Development, Swegon AB, Tomelilla (Sweden)

  2010-07-01

  The indoor temperature is an important parameter for indoor comfort. Therefore, the indoor temperature is always measured during field tests related to the indoor environment of a house. Sometimes the daily average air temperature is of interest and sometimes it is the daily average operational temperature. [Dutch] De binnentemperatuur is een belangrijke parameter voor het binnencomfort. Daarom moet de binnentemperatuur altijd worden gemeten tijdens veldonderzoeken die gerelateerd zijn aan het binnenklimaat van een willekeurig huis. Soms is de dagelijkse gemiddelde luchttemperatuur van belang en soms de dagelijkse gemiddelde operatieve temperatuur.

 9. Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerard Donkers

  2014-03-01

  vernieuwend concept van professionaliteitIn deze bijdrage wordt allereerst ingegaan op drie bronnen van kennis die ten grondslag liggen aan de zelfreguleringsbenadering van Donkers. In de eerste plaats is dat een historisch onderzoek naar het West-Europese denken over veranderen en veranderbaarheid van mens en samenleving. Uit dit onderzoek komt een drietal veranderkundige paradigma’s naar voren die in iedere periode van de moderne geschiedenis op elkaar botsten en met die botsingen zichzelf verder hebben verfijnd en gedifferentieerd. Een tweede bron zijn praktijkgerichte onderzoeken die zijn verricht naar een aantal methodieken van sociale interventie. De derde bron is een kritische reflectie op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. In die reflectie wordt met name stilgestaan bij allerlei vormen van onteigening van zelfregie-in-dialoog met anderen en bij processen van fragmentering van de complexe maatschappelijke werkelijkheid. Vanuit deze drie kennisbronnen wordt gepleit voor een vernieuwend concept van professionaliteit dat gekenmerkt wordt door gerichtheid op versterking van het zelfregulerend vermogen van mens, organisatie en samenleving.In het vervolg van deze bijdrage wijst Henk Geertsema op de relatie tussen veranderen en beïnvloeden en de kwestie van de waarden die daarmee verbonden is. In een situatie van een transitie van de derde orde, zoals zich momenteel in de Nederlandse samenleving voordoet, is de eindtoestand onduidelijk wat de noodzaak om waardendiscussies te voeren versterkt. De laat-moderne samenleving lijkt gevangen in opvattingen over individualiteit die een relationele ontologie en de daarmee verbonden wederkerige verantwoordelijkheid sterk onder druk zet. De afhankelijkheid van anonieme systemen wordt daarnaast steeds meer onzichtbaar, terwijl die vergaand de vormgeving van het bestaan sturen. Wil er opnieuw ruimte komen voor een relationele ontologie met de mogelijkheid om de kracht van varieteit en meervoudigheid van vormgevingen van het

 10. Reumaatjes@work De invloed van een gedragsinterventie op de mate van self-efficacy bij kinderen met JIA

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A. J. T.

  2013-01-01

  Samenvatting Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) is een chronische heterogene auto-immuunziekte die zich openbaart bij kinderen voor het 16e levensjaar. Het heeft niet alleen invloed heeft op de fysieke gesteldheid van patiënten, maar brengt ook psychosociale problemen met zich mee. Het

 11. Demonstrator Flood Control Room : Inventarisatie van de wensen van de verschillende Deltares onderdelen en een hierop gebaseerd ontwerp

  NARCIS (Netherlands)

  Boertjens, G.J.; Attema-van Waas, A.R.; Guikema, M.; Schilder, C.M.C.; Veen, M.J. van der

  2009-01-01

  Op basis van het uitgevoerde onderzoek trekt TNO de volgende conclusies: • De bestaande ruimte die Deltares op het oog heeft voor de realisatie van de trainingsruimte is klein. Een eerste fase van de gewenste Flood Control Room is realiseerbaar in deze ruimte, met inachtneming dat niet alle

 12. Kruiden voor kippen?

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van T.; Puls, I.; Animal Sciences Group (ASG),

  2008-01-01

  In de biologische pluimveesector worden regelmatig kruidenmiddelen gebruikt, en ook in de reguliere pluimveehouderij worden steeds meer producten op basis van kruiden toegepast. Wat zijn dat voor middelen en wat kan hiervan worden verwacht? Welk product te kiezen uit het ruime aanbod? In dit

 13. Een patiënt met een ICD

  NARCIS (Netherlands)

  Brand, Henk

  2016-01-01

  Implanteerbare cardiale defibrillatoren (ICD’s) worden geïmplanteerd als het hartritme permanent gecontroleerd dient te worden. Wanneer de ICD van een patiënt ventrikeltachycardie of ventrikelfibrilleren registreert, zal de ICD automatisch een elektrische schok afgegeven. Aangezien een ICD een

 14. Methoden en instrumenten voor het onderbouwen van verkeersveiligheidsbeleid : een inventarisatie.

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, L.T. (eindred.)

  2011-01-01

  Methods and instruments that can be used as a basis for road safety policy; An inventory. This report presents an updated, extensive inventory of methods and instruments that are used or can be used by policy makers at regional and other levels to make, prioritize or substantiate road safety policy.

 15. CARPET: Een computerprogramma voor het analyseren van radars

  NARCIS (Netherlands)

  Huizing, A.G.

  1995-01-01

  CARPET is a user friendly computer program that can alleviate the difficult task of analysing the performance of surface-based radar systems. Empirical and theoretical models of the radar and its interaction with the environment are used to calculate the detection performance as a function of the

 16. Mogelijkheden voor het ontwikkelen van een letselvoorspellend model.

  NARCIS (Netherlands)

  Heyer, T. Kars, V. & Ederveen, G.C.

  1987-01-01

  The existing models, MADYMO and VEDYAC, as used by SWOV, are too limited for the calculation of mechanical magnitudes. Hardly no direct indications of injuries are obtained, only indication of the magnitude and nature of the mechanic forces causing the injuries. Besides the mentioned models a new

 17. Gegevensmodellering voor SIGWAN, een koppeling van SWAP, ANIMO en WOFOST

  NARCIS (Netherlands)

  Westein, E.

  1995-01-01

  Aan de hand van vijf gegevensmodellen zijn de relaties tussen de in- en uitvoergegevens van de modellen SWAP, ANIMO en WOFOST beschreven. Hiermee kan worden aangegeven wat er moet worden veranderd of toegevoegd - en waar - om de modellen te koppelen. De stuurvariabelen zijn apart beschreven, zodat

 18. CFD voor brandsimulaties in parkeergarages : een betrouwbaar hulpmiddel?

  NARCIS (Netherlands)

  Herpen, van R.A.P. (Ruud)

  2011-01-01

  Grote parkeergarages zijn vaak onderwerp van CFD-simulaties (Computational Fluid Dynamics). Vanwege het overschrijden van de toegestane brandcompartimentsgrootte wordt in die situaties brandventilatie vaak als gelijkwaardige brandbeheersing toegepast. Die brandventilatie wordt

 19. Een analyse van de handelsbelemmeringen voor geselecteerde Nederlandse exportprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Kelholt, H.J.; Kuiper, M.H.; Tongeren, van F.W.

  2005-01-01

  Dit rapport analyseert handelsbelemmeringen die Nederlandse agri-food exporteurs tegenkomen op hun buitenlandse afzetmarkten, en vergelijkt deze met handelsinstrumenten die de EU hanteert. Centraal staat het identificeren van offensieve belangen in de lopende WTO-onderhandelingen in de

 20. Een bijbaan voor hommel en bij in heester : bestuiving

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2003-01-01

  Bloembezoekende insecten zoals hommels en bijen kunnen bijdragen aan de bestuiving van sierheesters. Bij sommige besheesters verbetert het werk van de insecten de beszetting. Telers kunnen bijen huren bij bestuivingsimkers en hommelvolken kunnen besteld worden bij leveranciers van biologische

 1. Een communicatietypologie voor het bespreken van therapietrouwbarrières.

  NARCIS (Netherlands)

  Linn, A.J.; Weert, J.C.M. van; Schouten, B.C.; Smit, E.G.; Bodegraven, A.A. van; Dijk, L. van

  2014-01-01

  Objective: To develop a communication typology addressing barriers to successful medication intake behaviour. Design and methods: Based on a literature review, the practical and perceptual barriers (PPB) typology was developed. Results: The PPB typology addresses four potential types of barriers

 2. Een communicatietypologie voor het bespreken van therapietrouwbarrières

  NARCIS (Netherlands)

  Linn, A.J.; van Weert, J.C.M.; Schouten, B.C.; Smit, E.G.; van Bodegraven, A.A.; van Dijk, L.

  2014-01-01

  A communication typology to address barriers to medication intake behavior A communication typology to address practical and perceptual barriers to medication intake behaviour OBJECTIVE To develop a communication typology addressing barriers to successful medication intake behaviour. DESIGN AND

 3. Vormt moderne antropologie een probleem voor het Christelijk geloof?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luco J. van den Brom

  2013-06-01

  Full Text Available Does modern anthropology pose a problem to the Christian faith? Contemporary scientific anthropology proposes a naturalistic conception of human personhood because of humankind’s place somewhere in the larger evolutionary process of life. Some authors use the theory of biological evolution to explain phenomena in other areas as well, and due to its success suggest it has universal application in cultural and religious studies too, as if it were a theory of everything. Darwin’s idea of a common origin of all life undermined a supposed superiority of humankind. It signalled the end of an Aristotelian metaphysical notion of classification and constituted a real blow for classical individualistic anthropology. Dawkins explains religion in terms of empirical immanent biological processes in the human brain. He views religious ideas as ‘memes’ that act like an infectious virus in mental processes. His hypothesis seems to be a relapse into the old Aristotelian pattern. Michael Persinger interprets religion as an internal physiological state of an individual brain and reduces the language of mental concepts to physiological states of a material brain. Persinger’s, and also Dennett’s, materialistic view presupposes a God’s Eye Point of View as an Archimedian perspective outside the world. If a God exists, the neurologists Newberg and d’Aquili argue that he needs a point of contact within our brain: the God spot. Sociobiologists Edward Wilson and David Wilson consider religion a form of group adaptation, because cooperating individuals show the primary benefits of cooperation and altruistic behaviour, just as social insects. Religion is an evolutionary support of altruistic instincts and creates a social infrastructure to benefit a cooperative society. However, social insects merely act on their instincts whereas human beings can act intentionally even against their primary instincts, because of motives for altruist practices inspired, for example, by the narratives and concepts of a Christian tradition. The communion of saints does not take place merely because of a social instinct, but because of the shared motive of the community as a whole, that is, the body of Christ, which acts altruistically irrespective of persons, including outsiders!

 4. Ervaringen met een Basiskwalificatie Onderwijs voor studenten (BKO-S)

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, T; Pleijhuis, R G; Kleef, A J G van; Stegmann, M E; Schultinge, L; Sillius, A W; Bos, F M; Molenaar, W M

  2011-01-01

  Introduction: The Basic Teaching Qualification (‘BKO’) is considered proof of didactic competence for university teachers in the Netherlands. In University Medical Center Groningen, there were calls to offer a similar programme for students. Two difficulties were foreseen: the (im)possibility for

 5. Simulatie van warmtenetten voor een CO2-neutrale woonwijk

  OpenAIRE

  Himpe, Eline; Vaillant Rebollar, Julio; Janssens, Arnold

  2013-01-01

  In the transition towards a low-carbon society, the application of district heating systems is reconsidered. The new interest entails a lot of questions about district heating design and performance, especially in combination with contemporary dwellings that have a reduced space heating demand. This study presents the simulation results that support the design and performance assessment of a district heating system for a carbon neutral neighbourhood in Kortrijk, within the framework of the Eu...

 6. Onderhandelend bestuur : een innovatieve strategie voor de ontwikkeling van automobiliteitsbeleid.

  NARCIS (Netherlands)

  Vroom, B. de Ent, R. van de Goldenbeld, C. & Wittink, R.D.

  1995-01-01

  This report describes the `Innovative Strategies to Influence the Mobility of Motorists' project. The objective of this project is to describe an innovative strategy on the basis of which a policy can be developed. The aim is to reduce the motor vehicle use. The problems associated with motor

 7. Een lied voor elk seizoen : de Carmina Burana in beeld

  NARCIS (Netherlands)

  Couwenberg, C.J.M.

  2011-01-01

  Picturing the Carmina Burana This art-historical study focuses on the miniatures in the Carmina Burana manuscript or Codex Buranus (c.1230), which are analysed in relation to both the texts and the pictorial tradition. This largest collection of medieval Latin lyrics is named after Benediktbeuern

 8. Hugo Claus als meervoud. Pleidooi voor een wetenschappelijke ...

  African Journals Online (AJOL)

  historical data or a consideration based on the genetic process or the publishing history of a work of art. Also the poetics or aesthetics of the editor are in some cases decisive for that (final/fundamental) choice. Depending on the poetical ideas of an ...

 9. Cybersecurity: Europese Unie initiatieven voor een intrinsiek grensoverschrijdend fenomeen

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.; Toet, J.

  2013-01-01

  Het ontstaan van de Europese Unie valt samen met de opkomst van het internet. Net als de Europese Unie heeft het internet de afgelopen twintig jaar veel goeds gebracht, maar zijn er ook mindere kanten. Cybersecurity richt zich op de dreigingen die de veiligheid op internet aantasten. De Europese

 10. Aandacht voor bijwerkingen van benzodiazepinen is belangrijk : een systematisch overzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Seldenrijk, A; Vis, R.; Henstra, M; Ho Pian, K.L.; van Grootheest, D; Salomons, T; Overmeire, F; de Boer, M; Scheers, T; Doornebal-Bakker, R; Ruhé, H G; Vinkers, C H

  2017-01-01

  - Benzodiazepines are used frequently, despite the risk of severe side effects.- The Generic module 'Side effects; prevention, monitoring and treatment of side effects of drugs for psychiatric disorders' will be published soon. This contains recommendations for reduction in the risk for falls and

 11. Aandacht voor bijwerkingen van benzodiazepinen is belangrijk: een systematisch overzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Seldenrijk, A.; Vis, R.; Henstra, M.; Ho Pian, K.; van Grootheest, D.; Salomons, T.; Overmeire, F.; de Boer, M.; Scheers, T.; Doornebal-Bakker, R.; Ruhé, H. G.; Vinkers, C. H.

  2017-01-01

  - Benzodiazepines are used frequently, despite the risk of severe side effects.- The Generic module 'Side effects; prevention, monitoring and treatment of side effects of drugs for psychiatric disorders' will be published soon. This contains recommendations for reduction in the risk for falls and

 12. Op zoek naar een instrumentarium voor ontwerpkritiek in de landschapsarchitectuur

  NARCIS (Netherlands)

  Meeus, J.H.A.

  1984-01-01

  Towards an instrument for designcritique in landscape architecture,

  Society demands solutions to design problems in urban and rural planning, that are based on logic, and trains of thought that can be put into words. This in order to support discussion, debate and criticism. Central purpose

 13. Een „oude” voor Nederland nieuwe Salvia-bastaard

  NARCIS (Netherlands)

  Adema, F.

  1968-01-01

  Among the Dutch material of Salvia nemorosa L. in the collections of the Rijksherbarium, Leiden, the author found several specimens of the hybrid S. X sylvestris L. (S. nemorosa L. X S. pratensis L.). L.). A short description of this hybrid and the differences between the parent species are given.

 14. Creamod. Een infrastructuur voor smogmodellen op statistische basis

  NARCIS (Netherlands)

  Noordijk H; NLB

  2003-01-01

  The report describes software which has been developed in 1991 to construct smogmodels on a statistical basis. These smogmodels are in daily use for the smog outlook by RIVM. The software, Creamod, consists of a number of modules which are able to define, construct and evaluate statistical air

 15. Op zoek naar een instrumentarium voor ontwerpkritiek in de landschapsarchitectuur

  NARCIS (Netherlands)

  Meeus, J.H.A.

  1984-01-01

  Towards an instrument for designcritique in landscape architecture,

  Society demands solutions to design problems in urban and rural planning, that are based on logic, and trains of thought that can be put into words. This in order to support discussion, debate and criticism. Central purpose of

 16. Placebo : Een ingewikkeld fenomeen

  NARCIS (Netherlands)

  Olivier, Jocelien; Olivier, Berend

  Er heerst veel verwarring over het woord ‘placebo’ in de wetenschappelijke wereld. Dit lijkt vooral veroorzaakt te worden door de uiteenlopende betekenissen die wetenschappers aan dit woord toekennen, bijvoorbeeld een klinische onderzoeker of een neurowetenschapper. Bij het testen van geneesmiddelen

 17. Fasciitis necroticans ten gevolge van een infectie met in een palingkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.; Ingen, van J.; Lubbert, P.H.W.; Haenen, O.L.M.; Möller, A.V.M.

  2009-01-01

  Een 41-jarige man presenteerde zich met een pijnlijke infectie van zijn rechter hand. Hij werkte in een palingkwekerij, waar op dat moment een infectie met Vibrio vulnificus onder de palingen heerste. Vibrio vulnificus als veroorzaker van een wondinfectie, een sepsis of een gastro-enteritis is een

 18. Options for shallow geothermal energy for horticulture. Annexes; Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw. Bijlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands); In ' t Groen, B. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-15

  Geothermal energy is too expensive to serve as energy supply for most horticultural entrepreneurs. Therefore, research has been carried out into options to use heat from more shallow layers (shallow geothermal energy). Unlike shallow geothermal energy deep geothermal energy can be applied on a smaller scale, possibly also for individual growers. It can be applied in combination with an existing heating system, but with a more sustainable outcome. Because drilling is done in shallow layers, drilling costs and financial risks are lower. This report comprises the annexes (A) Geologic Framework, and (B) Maps of the Netherlands (depth, thickness of sand layers, temperature and shallow geothermal energy potential [Dutch] Geothermie is voor de meeste tuinbouwondernemers teduur om als energievoorziening te dienen. Daarom is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om warmte te gebruiken uit ondiepere lagen (ondiepe geothermie). In tegenstelling tot diepe geothermie is ondiepe geothermie op kleinere schaal toepasbaar, mogelijk ook voor individuele kwekers. Het kan in combinatie met de bestaande verwarmingsinstallatie worden ingezet maar met een duurzamer resultaat. Omdat ondieper wordt geboord zijn de boorkosten en de financiele risico's lager. Dit rapport bevat de bijlagen: (A) Geologisch kader, en (B) B Kaarten Nederland (diepte, zandlaagdikte, temperatuur en ondiepe geothermie (OGT) potentie.

 19. Climatic change and tourism. Survey of potential consequences for tourism in the Netherlands; Klimaatverandering en toerisme. Inventarisatie potentiele gevolgen voor Nederlands toerisme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amelung, B. [International Centre for Integrative Studies, Maastricht University, Maastricht (Netherlands)

  2002-03-01

  A description is given of a project in which an integrated analysis will be given of the possible consequences of climatic change for natural systems, economical sectors, land use, health and recreation in the Netherlands. [Dutch] Dit project beoogt een geintegreerde analyse te geven van de mogelijke consequenties van klimaatverandering voor natuurlijke systemen, economische sectoren, landgebruik, gezondheid en recreatie in Nederland.

 20. Onderzoek naar toepasbaarheid van Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) voor het bepalen van aflatoxinen in voedings- en voedermiddelen 1e interimrapport: Orientatie en taakstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond; H.P. van; Paulsch; W.E.; Sizoo; E.A.

  1987-01-01

  Immunochemische methoden van onderzoek voor het bepalen van mycotoxinen komen langzamerhand in de belangstelling te staan, vooral Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Om een beeld te krijgen van de praktische en wetenschappelijke karakteristieken van ELISA's in het

 1. Ontwikkelingen in vraag en aanbod van rondhout in Nederland en aangrenzend gebied en mogelijke knelpunten en kansen voor de bos- en houtsector in de periode 2005 - 2025

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Berg, van den C.A.; Schelhaas, M.J.

  2007-01-01

  In opdracht van het Ministerie voor LNV is een verkennende studie uitgevoerd naar de vraag en het aanbod van rondhout in de komende 20 jaar in ons land en het aangrenzende gebied van België, Nordrhein Westfalen en Niedersachsen. Als eerste stap is gekeken naar ontwikkelingen in vraag en aanbod

 2. Het "JeugdSynergiePlan", Meer effectiviteit voor verenigingen. : Bestand 1 = Rapport 37p;Bestand 2 = Artikel 4p;Bestand 3 = Bijlage 15p.

  NARCIS (Netherlands)

  drs Paul WA van Kempen

  2012-01-01

  Het JeugdSynergiePlan beschrijft de wijze waarop er bij verenigingen door een effectieve samenwerking tussen de verschillende stakeholders meer kan worden bereikt voor iedereen. De belangrijkste samenwerkende partijen (stakeholders) bestaan uit de leden, de ouders en vrijwilligers, de verenigingen,

 3. HELP! De stroom valt uit : Het belang van 'digital media literacy' voor werken en leren ; essay in het kader van de masterclass SHRM

  NARCIS (Netherlands)

  Jack Pleumeekers

  2012-01-01

  Een digitaal netwerk is van strategisch belang voor mens, organisatie en regio. Hoe kunnen we social media en andere vormen van digitale netwerken nu functioneel doordacht, efficiënt en effectief inzetten? Hebben we voldoende media wijsheid in pacht? Zijn we voldoende ‘digital media literate’?

 4. Risico’s van introductie van exotische plantensoorten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia L., via import van zaden voor met name veevoer en vogelvoer

  NARCIS (Netherlands)

  Denderen, van Daniël P.D.; Tamis, Wil L.M.; Valkenburg, van Johan L.C.H.

  2010-01-01

  Import van landbouwproducten, in het bijzonder zaden, zijn een belangrijke bron voor de introductie van exotische plantensoorten. In dit artikel wordt ingegaan op twee studies naar het voorkomen van exotische planten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia, in geïmporteerde partijen zaden. Met

 5. Alternatieven voor antimicrobiële voerbespaarders (AMGB's) in vleeskuikenvoer = Alternatives for anti microbial growth promoters (AGPs) in the broiler diet

  NARCIS (Netherlands)

  Veldkamp, T.; Harn, van J.; Middelkoop, van J.H.

  2004-01-01

  Het Praktijkonderzoek heeft in de afgelopen jaren regelmatig onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven voor antimicrobiële voerbespaarders in vleeskuikenvoer. In vier proeven zijn diverse mogelijke alternatieven onderzocht. Geen van die middelen bood echter een goed alternatief als vervanger van

 6. Mobieltjes en smartphones rijp voor surveys

  NARCIS (Netherlands)

  de Leeuw, Edith

  2014-01-01

  Keek een voorbijganger 10 jaar geleden verheugd achterom bij het horen van een vrolijk ‘hallo’, omdat hij een voorbijkomende vriend vermoedde, nu kijkt zelfs een hoogst bejaarde grijsaard niet meer op of om van een mobieltje. We zijn gewend aan fietsers die ons al pratend voorbijracen en aan treinen

 7. Waterbuffelmelk voor de lekkerste mozzarella

  NARCIS (Netherlands)

  Weemen, R.

  2008-01-01

  Toen zijn dikbillenhandel halfweg jaren negentig in het slop raakte en zijn zeugen in 1997 preventief werden geruimd vanwege de varkenspest, was het voor rundveehouder Piet Vogels uit Deurne duidelijk: het roer moest om. Hij importeerde waterbuffels uit Italië en levert nu buffelmelk voor de

 8. Mogelijkheden voor notenteelt met tussengewas

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Schepers, H.

  2005-01-01

  Er zijn enkele presentaties gehouden over de ervaringen met de teelt van walnoten in Nederland tijdens het vijfde Internationale Walnotencongres in Sorrento, Italië, gehouden in november 2004. De productie van walnoten in Nederland stelt nog niet veel voor. Er is dus ruimte voor eigen productie

 9. Groen voor corridors, corridors voor groen?; een verkennende studie naar groene kansen binnen corridors

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogstra, M.A.; Molenaar, de J.G.

  2000-01-01

  Sinds het uitkomen van de Startnota Ruimtelijke Ordening heeft het begrip corridor veel belangstelling gekregen. Er bestaan verschillende typen corridors, variërend van infrastructuurbundel tot economische/stedelijke ontwikkelingsbanden rond infrastructuurbundels. Corridors, zoals beschreven in de

 10. Onderwijzen voor een natuurbetrokken bestaan : didactische uitgangspunten voor natuur- en milieueducatie

  NARCIS (Netherlands)

  Alblas, A.

  1999-01-01

  This study is aimed at making a contribution toward the didactic development of Environmental Education (EE).

  The issue under question is as follows (Part I): Which criteria govern commitment-oriented EE learning processes? To answer this question a

 11. Groene kaart voor NME : een handreiking voor het inzetten op succesvolle natuur- en milieueducatie

  NARCIS (Netherlands)

  Sollart, K.M.; Vreke, J.; Custers, M.H.G.

  2009-01-01

  The report considers Environmental Education (EE) as a product in a market situation. A literature review and a questionnaire amongst organisations and individuals involved with Environmental Education provides a number of factors for succes ‘respectively’ failure. In the end the results are

 12. Regionaal en lokaal, uitwerking voor SceNe; een kwartet ruimtelijke SCEnario's voor NEderland

  OpenAIRE

  Crommentuijn LEM; LAE

  2002-01-01

  This report is an elaboration for SCENE; four spatial SCEnarios for the NEtherlands. The SceNe-project is instigated by the Spatial Planning Bureau in the Netherlands. Aim of the project is to investigate possible combinations in the use of scenario methods on the one hand and the range of possible developments on the other hand. During the project, all stages of the construction of scenarios are passed and evaluated. Ultimately, recommendations will be made for future projects. This report c...

 13. Onderwijzen voor een natuurbetrokken bestaan : didactische uitgangspunten voor natuur- en milieueducatie

  NARCIS (Netherlands)

  Alblas, A.

  1999-01-01

  This study is aimed at making a contribution toward the didactic development of Environmental Education (EE).

  The issue under question is as follows (Part I): Which criteria govern commitment-oriented EE learning processes? To answer this question a number of theories were studied

 14. EU-regulation for PM2.5. Consequences for the National Air Quality Monitoring network; EU-regeling voor PM2,5 bekend. Gevolgen voor het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Arkel, F.; Hoogerbrugge, R.; Van der Meulen, T. [Laboratorium voor Milieumetingen, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2008-02-15

  In the European Union an agreement has been reached on revision of the directive for air quality and cleaner air for Europe (Clean Air for Europe, CAFE). For the sake of clarity, simplicity and efficiency the current framework directive from 1996, including the first four subsidiary directives, have been combined in one single directive. (mk) [Dutch] In de Europese Unie is een akkoord bereikt over herziening van de richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (Clean Air for Europe, CAFE). Ten behoeve van de duidelijkheid, eenvoud en efficientie zijn in het voorstel de huidige kaderrichtlijn uit 1996 en de daarbij behorende eerste vier dochterrichtlijnen samengevoegd in een enkele richtlijn.

 15. Controle-onzekerheid : een experimenteel-psychologisch onderzoek naar een mogelijke ontstaansvoorwaarde voor dwanggedrag

  NARCIS (Netherlands)

  R.W. Trijsburg (Wim)

  1981-01-01

  textabstractDe gedragstherapeutische behandeling van dwangklachten verloopt soms voorspoedig. Vaak echter blijken dwangsymptomen zeer hardnekkig en wordt van de patiënt en van de therapeut veel creativiteit en doorzettingsvermogen gevraagd. In contacten met dwangpatiënten of supervisanden die

 16. Hulpremmen voor vrachtauto's : onderzoek naar het gedrag van een trekkeropleggercombinatie tijdens het uitvoeren van een noodremming.

  NARCIS (Netherlands)

  Werkgroep Noodremmen

  1978-01-01

  This report deals with an investigation concerning braking capacity of trucks if somewhere a failure occurs in the normal service brake. Purpose of the research was to get an insight in various secondary braking systems for trucks. Practical test were carried out with a tractor-semitrailer

 17. Een nieuw gastvrijheidsconcept : Een gastvrij restaurant voor verpleeghuis Lückerheide,

  NARCIS (Netherlands)

  Shannon Heijnens

  2016-01-01

  Door bezuinigingen in de zorg, hebben veel veranderingen plaatsgevonden. Er worden steeds minder mensen opgenomen, waardoor de concurrentie tussen de verpleeghuizen stijgt. Daarnaast daalt het aantal medewerkers in de zorg, waardoor de werkdruk stijgt. Er wordt steeds meer kwaliteit van minder

 18. Geluk in landen: Een empirische studie naar condities voor een gelukkige samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  M.C. Berg (Maarten)

  2010-01-01

  textabstractJeremy Bentham (1789) was the founding father of utilitarianism, a social philosophy that stressed the importance of happiness (“the sum of pleasures and pains”). Bentham argued that policy-makers should strive for “the greatest happiness for the greatest number”. Bentham’s

 19. De ontwikkeling en evaluatie van een zelfinstructieprogramma voor een training in basisgespreksvaardigheden

  NARCIS (Netherlands)

  Adema, J.

  2002-01-01

  This dissertation deals with the construction and evaluation of a self-instruction programme for a basic training in professional counselling skills. For this training a new training mode was developed, in which students follow parts of the programme independently. This training mode was developed

 20. Gebiedsgerichte energetische systeemoptimalisatie : Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzame energietransitie

  NARCIS (Netherlands)

  Gommans, L.J.J.H.M.

  2012-01-01

  Over 40% of the energy demand is related to the built environment and is still largely reduced with interventions within or on buildings. Leo Gommans has been professionally active for years in the field of research, education and in the consultation of energy-conscious design for buildings. In the