WorldWideScience

Sample records for dzieci chorych na

 1. Porównanie stężeń tlenku azotu w powietrzu wydychanym i pH kondensatu powietrza wydychanego u dzieci chorych na astmę i zdrowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2009-12-01

  Full Text Available Istotą astmy jest proces zapalny toczący się w śluzówce drzewa oskrzelowego. Parametry oceniające nasilenie tego procesu stosowane do tej pory są mało obiektywne i trudne do uzyskania, zwłaszcza u dzieci. Możliwość rzetelnej oceny intensywności tego procesu wpłynęłaby na dokładniejszą diagnozę pacjenta i zobiektywizowałaby postępowanie lecznicze. W ostatnim okresie ukazało się wiele prac poświęconych poszukiwaniu takich narzędzi, które w łatwy, nieinwazyjny i tani sposób odzwierciedlą stan zapalny w układzie oddechowym. Za jeden z takich wykładników uznawany jest pomiar stężenia tlenku azotu (NO w wydychanym powietrzu. Jego stężenie zależy od aktywności iNOS – enzymu aktywowanego między innymi przez czynniki zapalne. Oznacza się go metodami chemiluminescencyjnymi. Wzrost stężenia sugeruje nasilenie zapalenia oskrzeli. Innym markerem stanu zapalnego branym pod uwagę w wielu badaniach jest pH kondensatu powietrza wydychanego (KPW, który jest pochodną płynu pokrywającego powierzchnię pęcherzyków płucnych. Spośród wielu substancji w nim rozpuszczonych oznaczanie jego pH jest najłatwiejszą metodą analizy KPW. Zauważono, że pH tego płynu spada w chorobach przebiegających z nasileniem stanu zapalnego w płucach. Obie wymienione metody są stosunkowo tanie i proste do zastosowania (również w populacji dziecięcej. Celem niniejszego badania była ocena stężeń NO w powietrzu wydychanym i pH KPW u dzieci z rozpoznaną astmą w okresie zaostrzenia choroby i porównanie tych wyników z wartościami uzyskanymi w grupie dzieci zdrowych. Do badań włączono 26 dzieci w wieku od 8 do 17 lat. Pomiędzy obiema grupami dzieci – zdrowych i chorych, uzyskano statystycznie znamienną różnicę wyników zarówno stężenia NO w powietrzu wydychanym, jak i pH KPW. W przypadku zaostrzenia astmy stężenie NO rosło, a pH KPW malało, oba parametry korelowały ze sobą. Wyniki te pozostają w zgodzie

 2. Ostre uszkodzenia nerek u dzieci leczonych na oddziale intensywnej terapii dziecięcej – prospektywna analiza epidemiologiczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub Malesza

  2011-10-01

  Full Text Available Wstęp: Ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI na oddziałach intensywnej terapii (OIT występuje bardzo często. Ocenia się, że powikłanie to dotyczy około 5-31% dorosłych oraz 4,5-10% dzieci w OIT. Struktura występowania AKI zależy od stopnia referencyjnego szpitala i liczby oddziałów zabiegowych. Cel pracy: Ocena częstości występowania ostrego uszkodzenia nerek na OIT trzeciorzędowego ośrodka pediatrycznego z zapleczem do prowadzenia leczenia nerkozastępczego. Metody: Badanie przeprowadzono jako badanie prospektywne i obserwacyjne, polegało na ocenie częstości występowania AKI w grupie chorych przyjętych na oddział. Do badania kwalifikowano chorych, którzy ukończyli 28 dni, a nie ukończyli 18 lat w dniu przyjęcia. Kryteriami wyłączania pacjentów były: wiek poniżej 1 miesiąca oraz powyżej 18. roku życia, śmierć pnia mózgu w chwili przyjęcia, pobyt na oddziale powyżej 24 godzin. Do oceny AKI zastosowano skalę RIFLE. Wyniki: Do badania zakwalifikowano 198 pacjentów. Kryteria ostrego uszkodzenia nerek spełniło 26 osób (13,1%. Byli to głównie pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych (88,5%. Śmiertelność w grupie pacjentów z AKI wyniosła 34,6%. Metody nerkozastępcze zastosowano w 30,7% przypadków AKI (dializę otrzewnową i ciągłe techniki leczenia nerkozastępczego. Śmiertelność w grupie pacjentów dializowanych wynosiła 88,8%. Podsumowanie: Badanie wykazało, że częstość występowania ostrego uszkodzenia nerek na OIT wielospecjalistycznego ośrodka referencyjnego jest wysoka i zależy od specyficznego profilu pacjentów z wysokim ryzykiem okołooperacyjnym. W takim ośrodku konieczne jest zapewnienie dostępności wszystkich metod leczenia nerkozastępczego.

 3. Depresja u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brygida Kwiatkowska

  2011-04-01

  Full Text Available Depresja jest najczęstszym schorzeniem psychicznym występującymu pacjentów tzw. podstawowej opieki zdrowotnej i stwierdzasię ją u 12,5% chorych, a w przebiegu schorzeń przewlekłych jestroz poznawana wielokrotnie częściej.Do rozwoju depresji w przebiegu schorzeń przewlekłych przyczyniasię wiele czynników, takich jak: predyspozycje genetyczne, predyspozycjepsychiczne, długotrwale utrzymujący się stres orazzwiększenie stężeń cytokin prozapalnych w ośrodkowym układzienerwowym. Ośrodkowy układ nerwowy w wyniku działania cytokinprozapalnych aktywuje wiele zmian w układzie neuroendokrynnymi immunologicznym, określanych jako „zachowanie chorobowe” (sickness behaviour.W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS depresja występujeu 13–65% chorych, ale tylko u 25% chorych jest rozpoznana. Tak częstewystępowanie depresji jest wynikiem utrzymywania się dużegostężenia cytokin prozapalnych wtym schorzeniu, powodującego zaburzeniaw zachowaniu. Depresja wpływa negatywnie na przebieg RZS,nasilając objawy somatyczne choroby. Z kolei wyniki leczenia depresjisą tym gorsze, im większa jest aktywność RZS, co powoduje zmniejszenieskuteczności leczenia podtrzymującego i zwiększa możliwośćwy stąpienia nawrotów depresji po pierwszym epizodzie. Udowadniato konieczność jednoczesnego intensywnego leczenia obu chorób i ichwczesnego rozpoznania. Rozpoznanie depresji może nastręczać dużotrudności z powodu nakładania się objawów wy stępujących zarównow depresji, jak i w RZS, takich jak: zmęczenie, brak apetytu, zmniejszeniemasy ciała, różnego typu dolegliwości bólowe itp. Nierozpoznanadepresja w przebiegu RZS, poza wpływem na nasilenie objawówchoroby, zmniejsza skuteczność stosowanej terapii, z uwagi na gorsząwspółpracę pacjenta i mniejsze zaangażowanie w leczenie. Zwiększato ryzyko myśli i prób samobójczych oraz skraca czas przeżycia pacjentówchorych na RZS.

 4. Polski rejestr chorych na stwardnienie rozsiane – stan obecny, perspektywy i problemy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Waldemar Brola

  2015-08-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane jest postępującą zapalno-demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego o nieznanej etiologii, dotykającą przede wszystkim ludzi młodych i stanowiącą najczęstszą przyczynę niesprawności neurologicznej w tej grupie wiekowej. Szacuje się, że w Polsce na stwardnienie rozsiane choruje około 40 000 osób, a rocznie stwierdza się około 2000 nowych przypadków. Wskaźniki te oparte są jedynie na statystykach Narodowego Funduszu Zdrowia i nie zawierają wielu istotnych danych, m.in. na temat postaci i przebiegu choroby, stopnia niepełnosprawności, rodzaju leczenia czy jakości życia chorych. W większości krajów europejskich takie informacje są zbierane przez narodowe rejestry chorych, często funkcjonujące już od lat. Polska była pod tym względem białą plamą na mapie świata i największym państwem o tak dużej liczbie chorych, w którym nie wprowadzono żadnej bazy danych. Wzorem innych krajów w 2013 roku powołano ogólnopolski rejestr chorych na stwardnienie rozsiane, którego celem było opisanie podstawowych parametrów epidemiologicznych zebranych ze wszystkich ośrodków zajmujących się leczeniem stwardnienia rozsianego. W artykule przedstawiono założenia polskiego Rejestru Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym (RejSM i omówiono wyniki z regionu świętokrzyskiego, który jest najbardziej zaangażowany w zbieranie danych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku chorobowość w tym rejonie Polski określono na 109,1/100 000, a zapadalność w latach 2011–2013 – na 4,1/100 000/rok. Wskaźniki te są wyższe od dotychczas publikowanych polskich danych. Przedstawiono również wstępną analizę samooceny jakości życia pacjentów oraz ograniczenia i problemy związane z dalszym rozwojem rejestru.

 5. Ciąża i poród u chorych na stwardnienie rozsiane

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Czernichowska-Kotiuszko

  2014-04-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM jest główną przyczyną niepełnosprawności u młodych dorosłych i jak większość chorób autoimmunologicznych częściej dotyczy kobiet. Wpływ ciąży na przebieg SM wzbudza zainteresowanie od wielu lat, a w ostatnim okresie stanowi temat badań wieloośrodkowych. Ciąża to zwykle okres bardzo dobrego samopoczucia chorych, najczęściej bez rzutów. Wynika to ze zmiany reaktywności immunologicznej na korzyść reakcji przeciwzapalnych związanych z limfocytami Th2 i cytokinami antyzapalnymi (interleukina 4, 5, 6, 10, TGF-β. Po porodzie zmienia się reaktywność immunologiczna i aktywność choroby wzrasta. Większość badań nie wykazała ogólnego negatywnego wpływu ciąży na niesprawność długoterminową związaną z SM; stwardnienie rozsiane nie ma negatywnego wpływu na przebieg ciąży, porodu i stan dziecka, dlatego chore kobiety mogą planować potomstwo. Choroba nie zwiększa ryzyka powikłań w ciąży i podczas porodu ani wad wrodzonych u dziecka w porównaniu z populacją ogólną. Jednakże każda terapia immunomodulująca jest przeciwwskazana w ciąży. Jeśli pacjentka decyduje się na dziecko, powinna przerwać leczenie; zaleca się również przerwę od leków przed zajściem w ciążę. W pracy podsumowano dostępne informacje na temat klinicznych problemów dotyczących ciąży i porodu u chorych na SM oraz oceniono zagrożenia dla dziecka związane z podawaniem leków.

 6. Zmiany w stawie szczytowo-obrotowym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – badanie obserwacyjne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Raczkiewicz

  2010-10-01

  Full Text Available Wstęp: Zmiany zapalne w kręgosłupie szyjnym występują u 25–80% chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS. W większościbadań podkreśla się brak związku między zgłaszanymi dolegliwościamia zmianami radiologicznymi w kręgosłupie. Cel pracy: Ocena postępu zmian w stawie szczytowo-obrotowymu chorych na RZS oraz próba znalezienia związku między zgłaszanymiobjawami ze strony kręgosłupa a progresją zmian radiologicznych. Materiały i metody: Do badania zakwalifikowano 100 chorych naRZS. Chorych oceniano na początku badania i po upływie 5 lat.Na pierwsze badanie składało się wypełnienie 7-punktowegokwestionariusza dotyczącego objawów bólowych lub sugerującychmielopatię, badanie przez lekarza neurologa oraz czynnościowezdjęcia kręgosłupa szyjnego uzupełnione o wynik badaniatomografii komputerowej i/lub rezonansu magnetycznego tegoodcinka. Po 5 latach ponownie przeprowadzono badanie kwestionariuszowe,badanie neurologiczne i zdjęcia radiologiczne. Wyniki: U połowy chorych stwierdzono obecność zmian w stawieszczytowo-obrotowym na początku badania. Nie znaleziono korelacjitych zmian z subiektywnymi objawami. Ponownemu badaniu poddano47 chorych. Progresję zmian radiologicznych stwierdzonou 23,4% z nich (u 10,6% pogorszenie, a u 12,8% nowe zmiany. U chorychz progresją zmian stwierdzono utrzymującą się wysoką aktywnośćchoroby w porównaniu z chorymi, którzy nie wykazywaliprogresji, i częściej stwierdzano u nich zmiany radiologiczne odpowiadająceIII lub IV okresowi wg Steinbrockera (p < 0,05. U chorychz progresją zmian obserwowano tendencję do wyższej punktacji w drugim badaniu kwestionariuszowym w porównaniu z chorymizaliczonymi do grupy bez progresji (p = 0,09. Wnioski: Ryzyko progresji zmian w stawie szczytowo-obrotowymjest większe u chorych z utrzymującą się wysoką aktywnością choroby.Powtórne badanie kwestionariuszowe subiektywnych objawówmoże być wskazówką do powtórzenia bada

 7. Potrzeby i możliwości rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Potemkowski

  2015-08-01

  Full Text Available Specyfika stwardnienia rozsianego sprawia, że rehabilitacja pacjentów cierpiących na tę chorobę jest jednym z najtrudniejszych zadań rehabilitacji neurologicznej. Liczne objawy stwardnienia rozsianego znacznie obniżają jakość życia około 40 000 chorych żyjących w Polsce. Choć rehabilitacja nie zmniejsza istotnie częstości rzutów ani nie zatrzymuje progresji choroby, to – jeśli jest odpowiednio, nowocześnie prowadzona – poprawia nie tylko obiektywne wskaźniki, lecz także subiektywne samopoczucie i samoocenę, a w rezultacie daje możliwość wytworzenia pozytywnego obrazu siebie. Potrzeby polskich chorych są duże, ale dostępność rehabilitacji (zarówno ambulatoryjnej, jak i  stacjonarnej jest wysoce niesatysfakcjonująca. W związku z tym powinno się optymalizować jakość rehabilitacji prowadzonej przez chorych samodzielnie, w warunkach domowych. Duże znaczenie mają zatem wiedza pacjenta na temat wpływu rehabilitacji na chorobę i możliwych form leczniczych, jak również świadomość skutków zaniechania tej formy leczenia. Stwardnienie rozsiane, niezależnie od postaci, prowadzi do niepełnosprawności i obniżenia jakości życia, a to ogranicza samodzielność, niesie ze sobą ryzyko utraty pracy, utrudnia samoobsługę i swobodę w zakresie aktywności dnia codziennego. Istotna staje się rola rehabilitacyjnych zespołów terapeutycznych (specjaliści neurologii i rehabilitacji plus fizjoterapeuta, które powinny istnieć w każdej poradni diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego. Ustalenie przez taki zespół ubytków funkcji oraz określenie celów i planu postępowania pozwoliłyby na zmniejszanie skutków postępu choroby.

 8. Ekspresja kinazy Jak3 i aktywacja białka Stat3 u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i spondyloartropatie zapalne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Steciwko

  2010-08-01

  Full Text Available Wstęp: Układ przekaźnikowy Jak/Stat (kinaza tyrozynowaJanus/sygnał transdukcji i aktywacji transkrypcji jest wykorzystywanyprzez wiele cytokin, czynników wzrostu i hormonów regulującychmechanizmy transkrypcji genów oraz aktywacji, proliferacji,różnicowania i apoptozy komórek. Wyniki dotychczasowych badańwskazują, że kinaza Jak3 odgrywa istotną rolę w patogeneziereumatoidalnego zapalenia stawów (RZS. Cel pracy: Ocena ekspresji Jak3 oraz aktywacji Stat3 w leukocytachkrwi obwodowej (LKO i komórkach płynu stawowego (KPSu chorych na RZS i spondyloartropatie zapalne (SpaZ oraz analizazwiązku badanych parametrów ze wskaźnikami aktywności chorobyużywanymi w praktyce klinicznej. Ponadto analizie poddanozależności między ekspresją Jak3 a aktywacją Stat3. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 19 chorych na RZSoraz 22 chorych na SpaZ (zesztywniające zapalenie stawów, łuszczycowezapalenie stawów, spondyloartropatia niezróżnico wana.Grupę kontrolną stanowiły 23 zdrowe osoby. W badanych grupachw LKO metodą immunocytochemiczną oznaczono ekspresję kinazyJak3 i aktywację białka Stat3. Tą samą metodą oznaczono ekspresjęJak3 i aktywację Stat3 u 11 chorych na RZS i u 12 chorych na SpaZw KPS. U chorych zostały oznaczone warto ści parametrów stanuzapalnego oraz wskaźników aktywności choroby DAS28 i BASDAI.Wykonano rentgenogramy stawów zajętych procesem chorobowym. Wyniki: Ekspresja Jak3 oraz aktywacja Stat3 były znacząco wyższeu chorych na RZS i SpaZ w porównaniu z grupą kontrolną. War to -ści te były wyższe w KPS niż w LKO. U chorych na RZS zaobserwowanododatnią korelację między aktywnością Stat3 w KPSa wartością CRP. Nie wykazano korelacji między ekspresją Jak3a aktywacją Stat3. Wnioski: Funkcja Jak3 i Stat3 jest związana z procesem immunolo -gicznym w przebiegu RZS i SpaZ. Wydaje się, że zablokowanie ichfunkcji może stanowić cel terapeutyczny w obydwu grupach chorych.

 9. Ocena sprawności funkcjonalnej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów na podstawie funkcjonalnego testu z wystandaryzowanym wyposażeniem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grażyna Bączyk

  2011-02-01

  Full Text Available Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS jest przewlekle postępującymprocesem zapalnym błony maziowej, doprowadzającym doniszczenia tkanek stawowych i okołostawowych, w wyniku czegodochodzi do zniekształceń i upośledzenia funkcji stawów, co w konsekwencjiprowadzi do trwałego kalectwa. Celem badań była ocenasprawności funkcjonalnej chorych na RZS. Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 120 chorych na reumatoidalnezapalenie stawów leczonych w poradni reumatologicznejw Poznaniu. Kobiety stanowiły 75% badanych. Średnia wiekubadanych to 52,15 roku (SD 12,73. Średni czas trwania chorobywynosił 13,47 roku, (SD 8,62 (tab. I.Objawy ze strony układu kostno-stawowego oceniano wg następującychzasad: czas trwania sztywności porannej, natężenie bólu wgskali VAS, bolesność uciskowa stawów z wykorzystaniem RitchieArticular Index, siła mięśniowa ręki na podstawie siły chwytu. Dooceny sprawności funkcjonalnej chorych wykorzystano funkcjonalnytest z wystandaryzowanym wyposażeniem (tab. II. Wyniki: Około 60% kobiet i 40% mężczyzn nie było zdolnych dowykonania takiego zadania, jak otwieranie słoika. Wykonanie większościzadań wymagało od badanych zastosowania pewnego rodzajupomocy technicznej albo wykonanie danej czynności odbywało siępowoli czy też z pomocą drugiej osoby (tab. III. Wnioski: Złe wyniki oceny funkcjonowania chorych na reumatoidalnezapalenie stawów, niezależnie od płci, świadczą o ograniczeniumożliwości wykonywania podstawowych aktywności życiowych.Wiązało się to z bólem stawów, czasem trwania objawu sztywnościporannej oraz słabą siłą mięśniową rąk.

 10. Analiza przebiegu choroby oraz zmian w obrazie rezonansu magnetycznego mózgu i rdzenia szyjnego u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych interferonem beta, octanem glatirameru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Wawrzyniak

  2010-09-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, stanowi też główną przyczyną niepełnosprawności (nieurazowej w populacji młodych dorosłych. Lekami, które zgodnie z wynikami badań klinicznych mają wpływ na przebieg choroby, są: interferony beta (IFN-β-1a i IFN-β-1b oraz octan glatirameru (GA. Celem pracy była analiza przebiegu choroby oraz zmian w obrazie rezonansu magnetycznego (RM mózgu i rdzenia szyjnego u chorych z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego (RRSM u chorych w przebiegu 2-letniej terapii lekami immunomodulującymi (DMD: IFN-β-1b (250 µg, IFN-β-1a (44 µg, IFN-β-1a (30 µg oraz GA (20 mg. Badanie trwało 24 miesiące. Materiał kliniczny stanowiło 118 chorych z RRSM. Grupa chorych, u których włączono leczenie, to: 20 osób leczonych IFN-β-1a (30 µg, 40 – IFN-β-1b (250 µg, 33 – IFN-β-1a (44 µg i 25 – GA (20 mg. W badanej grupie przeważały kobiety – 66,1%. Średni wiek chorych wynosił 29,0±8,6 (18-50 roku; wartość EDSS w chwili rozpoczęcia leczenia – 2,3±0,9 pkt; roczny wskaźnik rzutów (ARR – 0,82. W badaniu stwierdzono podobny wpływ poszczególnych leków na oceniane parametry. Po dwóch latach leczenia wartość EDSS wyniosła 2,6±1,3 pkt (wzrost o 0,3 pkt. Zaobserwowano zmniejszenie rocznego wskaźnika rzutów (ARR do 0,55 (redukcja o 32,9%. Stwierdzono wyraźną różnicę progresji choroby w ocenie RM – po pierwszym roku progresję stwierdzono u 87,0% chorych, po drugim roku leczenia – u 42,9%. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że badane leki działają podobnie na postęp choroby, leczenie DMD wpływa stabilizująco na narastanie niesprawności tylko u części chorych, korzystny wpływ leczenia immunomodulującego obserwowano szczególnie w drugim roku leczenia, a obecność nowych rzutów choroby w trakcie kuracji jest najważniejszym klinicznym wykładnikiem braku odpowiedzi na

 11. Przydatność artroskopowej totalnej synowektomii w leczeniu wysiękowego zapalenia stawu kolanowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Frąszczak

  2011-06-01

  Full Text Available Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS to przewlekła immunologiczniezależna układowa choroba tkanki łącznej. Charakteryzujeją symetryczne i przewlekłe zapalenie błony maziowej. Obej -muje stawy obwodowe, a z dużych stawów najczęściej stawkolanowy. Oprócz leczenia farmakologicznego jedną z metod opera -cyjnych jest synowektomia. Ostatnio coraz większego znaczenianabiera artroskopowa totalna synowektomia z uwagi na mało -inwazyjność, dużą radykalność oraz skrócenie czasu terapii i rehabilitacji.Technika ta pozwala na dość dokładne usunięcie błonymaziowej z 4 portów artroskopowych, a wskazaniem są nawracającewysięki trwające 6 miesięcy.Celem pracy było przedstawienie wczesnych wyników i sku -teczności artroskopowej totalnej synowektomii wykonaneju chorych na RZS. Ocenie poddano chorych po artroskopowejtotalnej synowektomii stawu kolanowego wykonanej w KliniceReumoortopedii Instytutu Reumatologii w Warszawie w latach2005–2006. Okres obserwacji wynosił dwa lata. Badania prowa -dzono na podstawie opracowanych własnych kart badań, a ocenywyników dokonano na podstawie czynnościowych skal HSSi Lysholma. Do badania zgłosiło się 15 chorych z 21 osób opero -wanych. Ocenę czynnościową przeprowadzono w okresie od półroku do 2 lat po artroskopowej totalnej synowektomii. Stwier dzono,że wynik doskonały i dobry po operacji osiągnęło w tym okresie 80% badanych. Wyniki te są porównywalne z wynikami uzyskanymiprzez inne ośrodki zajmujące się tym problemem w Europie i naświecie. Artroskopowa totalna synowektomia umożliwia szybkiepodjęcie rehabilitacji i funkcji czynnościowej stawu, skraca czasleczenia i obniża jego koszty oraz redukuje dawki leków podstawowych(tab. I.

 12. Ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Zielińska-Bliźniewska

  2012-11-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Celem pracy była ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie losowo wybranych 100 chorych, w tym 65 kobiet w wieku 20–76 lat i 35 mężczyzn w wieku 20–73 lat, leczonych w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Pacjentów podzielono na 2 grupy: I – badaną, liczącą 50 chorych z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego, II – porównawczą, składającą się z 50 zdrowych osób, bez zawrotów głowy. U wszystkich chorych przeprowadzono szczegółowy wywiad, badanie przedmiotowe otolaryngologiczne, otoneurologiczne, fizykalne oraz rutynowe badania laboratoryjne. Każdy chory był konsultowany neurologicznie, okulistycznie i internistycznie oraz miał wykonywane USG naczyń doczaszkowych, tomografię komputerową odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy. U wszystkich pacjentów zastosowano indywidualnie dobrany cykl ćwiczeń, uwzględniający dotychczasowy przebieg choroby oraz ewentualne przeciwwskazania, obejmujący relaksację poizometryczną mięśni okołokręgosłupowych w odcinku szyjnym przez okres 2 miesięcy. Obiektywna ocena skuteczności zastosowanej terapii odbywa- ła się (przed rozpoczęciem terapii oraz po 2 tygodniach, po miesiącu i po 2 miesiącach za pomocą liniowych pomiarów czynnego zakresu ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej według testu Lovetta w skali punktowej i oceny zawrotów głowy według kryteriów Silvoniemiego. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pod wpływem kompleksowych ćwiczeń w grupie badanej nastąpiła znaczna poprawa ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa oraz siły mięśniowej. Wnioski: Zarówno w badaniach obiektywnych (pomiar ruchomości czynnej szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej, jak i subiektywnych (ocena wg

 13. Migracja i edukacja: czy transnarodowe rodzicielstwo wpływa na osiągnięcia szkolne niemobilnych dzieci?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartłomiej Walczak

  2017-12-01

  Full Text Available W artykule została podjęta kwestia wpływu transnarodowej mobilności rodziców na osiągnięcia edukacyjne ich rezydentnych dzieci. Wyniki badań opisywanych w międzynarodowej literaturze nie są jednoznaczne, co wynika ze zróżnicowania wskaźników sukcesu edukacyjnego, specyfiki systemów edukacyjnych i struktury zmiennych niezależnych oraz pośredniczących uwzględnianych w analizach. Polskie badania opierają się niemal wyłącznie na nielosowych próbach nauczycieli i dyrektorów oraz nielicznych, regionalnych badaniach prowadzonych na próbach uczniów. W artykule wykorzystano dane zebrane w 2014 r. w ramach badania sondażowego przeprowadzonego na ogólnopolskiej losowej próbie 4169 uczniów w wieku 10–19 lat. Uzyskane wyniki wskazują na niekorzystny wpływ migracji pojedynczych rodziców (szczególnie matek w przypadku uczniów szkół podstawowych na wyniki oceniania wewnątrzszkolnego. W tej kategorii wieku wpływ jest porównywalny z dziedziczonym statusem wykształceniowym, lecz praktycznie zanika w starszych kohortach.

 14. Finansowanie leczenia lekami biologicznymi chorych na reumatoidalne i młodzieńcze idiopatyczne zapalenia stawów w ramach programów zdrowotnych NFZ w latach 2004–2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Śliwczyński

  2010-02-01

  Full Text Available Celem pracy była ocena realizacji obowiązujących w Polscew latach 2004–2008 programów leczenia lekami biologicznymichorych na reumatoidalne i młodzieńcze idiopatyczne zapaleniastawów. Leczenie jest prowadzone przez 81 ośrodków rozmieszczonychrównomiernie w całym kraju. W tym okresie leczonołącznie 8160 chorych. W 2008 r. leczonych było 2282 chorych, costanowi około 2% wszystkich chorych na reumatoidalne zapaleniestawów; 72% z nich stanowiły kobiety, najczęściej w wieku45–55 lat. Lekiem najczęściej stosowanym był etanercept, rzadziejinfliksymab, bardzo rzadko adalimumab i rituksymab. Pieniądzeprzeznaczane przez NFZ na ten rodzaj leczenia nie sąwykorzystywane w pełni, w 2008 r. nie wykorzystano 13,5%.W podsumowaniu podkreślono, że należy zwiększyć liczbę leczonychchorych poprzez poprawienie wykorzystania przeznaczanychnakładów, a następnie ich zwiększenie.

 15. Ocena lokalnego i systemowego stanu zapalnego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w okresie stabilnym i w zaostrzeniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylwia Kwiatkowska

  2008-10-01

  Full Text Available Wstęp: Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP charakteryzuje ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe będące wynikiem nadmiernej reakcji zapalnej na wdychane pyły i gazy, głównie dym tytoniowy. W patogenezie tej choroby odgrywają rolę trzy czynniki: proces zapalny, stres oksydacyjny oraz zaburzenia równowagi pomiędzy proteinazami i antyproteinazami. W ostatnich latach coraz więcej danych wskazuje na obecność u chorych na POChP zmian pozapłucnych, takich jak wyniszczenie, osteoporoza czy depresja. Celem pracy była ocena stanu zapalnego lokalnego oraz systemowego u chorych na POChP. Ma te riał i me to dy: Badania przeprowadzono u 23 chorych na POChP dwukrotnie – w stabilnym okresie choroby oraz w zaostrzeniu. Grupę kontrolną stanowiło 16 asymptomatycznych palaczy papierosów. Analizie poddano: 1 w kondensacie powietrza wydechowego (kpw stężenie nadtlenku wodoru (H2O2 oraz prozapalnych cytokin TNF-a i IL-6; 2 w surowicy poziom TNF-a i IL-6. Wy ni ki: Stwierdzono, że u chorych na POChP w okresie stabilnym w kpw poziom H2O2 był znamiennie wyższy niż w grupie kontrolnej osób zdrowych. W trakcie zaostrzenia choroby ulegał on dalszemu wzrostowi (p0,05. Mierzalny poziom TNF-a zanotowano jedynie u chorych z zaostrzeniem POChP. Zarówno w okresie stabilnym, jak i w zaostrzeniu choroby poziom H2O2 w kpw korelował z FEV1% wartości należnej. Chorych na stabilną POChP charakteryzowało podwyższone w surowicy zarówno stężenie TNF-a, jak i IL-6 w porównaniu z grupą asymptomatycznych palaczy. W okresie zaostrzenia badane cytokiny nie ulegały istotnym zmianom (p>0,05. Wnio ski: U chorych na POChP wykazano obecność lokalnego stresu oksydacyjnego, który w trakcie zaostrzenia choroby ulegał dalszemu znamiennemu nasileniu. Obok reakcji w kompartmencie oddechowym chorzy ze stabilną postacią POChP charakteryzowali się obecnością systemowej reakcji zapalnej mierzonej poziomem TNF-a i IL-6 w surowicy

 16. Międzynarodowy konsensus dotyczący astmy u dzieci opracowany na podstawie International consensus on (ICON pediatric asthma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Mierzejewska

  2012-11-01

  Full Text Available Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą dolnych dróg oddechowych u dzieci na całym świecie. Dostępne wytyczne ułatwiają podejmowanie decyzji leczniczych w populacji dziecięcej dotkniętej astmą. Postępowanie według ujednoliconych schematów niewątpliwie poprawia efekty, ale ich rozpowszechnianie i wdrażanie nadal stanowi duże wyzwanie. Międzynarodowa współpraca towarzystw medycznych (EAACI, AAAAI, ACAAI, WAO zaowocowała wydaniem konsensusu ICON dotyczącego astmy u dzieci. Autorzy dokumentu podkreślili kluczo‑ we informacje wspólne dla istniejących wytycznych, a także dokonali przeglądu oraz skomentowali różnice, dostarczając zwięzłych rekomendacji. Niniejsza praca systematyzuje informacje zawarte w tym dokumencie. Zasady leczenia astmy u dzieci są powszechnie akceptowane. Celem terapii jest kontrola choroby. W celu opty‑ malnego leczenia pacjenci oraz ich rodzice powinni być odpowiednio edukowani przez pracowników służby zdrowia. Istotne są również identyfikacja i unikanie czynników wyzwalających, a także regularna ocena i moni‑ torowanie choroby. Podstawę leczenia stanowi farmakoterapia. Optymalna farmakoterapia w większości przy‑ padków pomaga pacjentom kontrolować objawy i zmniejszyć ryzyko zachorowania w przyszłości. Leczenie zaostrzenia jest głównym punktem rozważań terapeutycznych zależnym od stosowanego leczenia przewlekłego. Dąży się do leczenia uzależnionego od fenotypu astmy, jednak ten cel nie został jeszcze osiągnięty.

 17. Polimorfizmy genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej a skuteczność leczenia i działania niepożądane w trakcie terapii metotreksatem u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacek Szechiński

  2010-04-01

  Full Text Available Wstęp: Obecnie dużą nadzieję wiąże się z indywidualizacją leczeniachorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS. Opróczczynników klinicznych pomocna w ustaleniu indywidualnych zaleceńmoże być predyspozycja genetyczna. Celem pracy było okreś -lenie roli i wpływu polimorfizmów genu reduktazy metyleno -tetrahydrofolianowej: MTHFR C677T i A1298C na skutecznośći działania niepożądane w trakcie terapii metotreksatem (MTXchorych na RZS. Materiał i metody: Badaniem zostało objętych 273 chorych na RZSspełniających kryteria American Rheumatism Association (ARAz 1987 r. Wszyscy chorzy byli leczeni MTX (15–25 mg tygodniowominimum 6 miesięcy lub lek został u nich odstawiony wcześniejz powodu wystąpienia działań niepożądanych. Oceniano klinicznąi biochemiczną aktywność choroby. Biorąc pod uwagę działanianiepożądane, wyróżniono trzy grupy chorych: bez działań niepożądanych,z lekkimi i średnimi oraz ciężkimi działaniami niepożądanymi.Genomowe DNA było izolowane z limfocytów krwi obwodowej,a następnie amplifikowane metodą reakcji łańcuchowejpolimerazy (polymerase chain reaction – PCR. W kolejnym etapieprodukty reakcji zostały poddane działaniu enzymów restrykcyjnych. Wyniki: Ostateczne wyniki analizowano w grupie 240 chorych.Dobrą odpowiedź na leczenie stwierdzono w 6. miesiącu u 33%,umiarkowaną poprawę u 43%, a brak poprawy u 24% chorych.Działania niepożądane wystąpiły łącznie u 53% chorych, a u 16,5%były przyczyną odstawienia leku. Badając skuteczność terapii MTXw zależności od badanych polimorfizmów, nie wykazano istotnościstatystycznej. Biorąc pod uwagę wszystkie działania niepożądane,to istotnie statystycznie częściej występowały one u chorychz genotypem MTHFR 677TT i 677CT w porównaniu z 677CC(OR = 1,97, p < 0,01. Częściej stwierdzono zwiększenie aktywnościaminotransferaz u chorych z genotypem MTHFR 677CT i 677TTw porównaniu z MTHFR 677CC (p = 0

 18. Krioterapia ogólnoustrojowa zmniejsza aktywność fibrynolityczną krwi u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i osób z chorobą zwyrodnieniową stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julita Istrati

  2010-06-01

  Full Text Available W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS istnieje podwyższoneryzyko występowania zawału serca i innych powikłań ze strony układukrążenia. W aktywnym RZS stwierdza się ponadto stan pobudzeniaukładu krzepnięcia i fibrynolizy, co w pewnym stopniu tłumaczyczęstsze incydenty sercowo-naczyniowe. Celem przeprowadzonychbadań było sprawdzenie, czy powszechnie uznana za bezpieczną,ogólnoustrojowa krioterapia stosowana w fizykoterapii RZS możezaburzać chwiejną równowagę układu hemostatycznego. Wykonanobadania wybranych parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizyu 46 pacjentów z RZS oraz 20 pacjentów z chorobą zwyrodnieniowąstawów (OA, poddanych 10 cyklom leczenia w komorze kriogenicznej(w temperaturze –120°C przez 3 min. Stwierdzono, że taka terapianie powoduje hamowania odczynu ostrej fazy u chorych na RZS– stężenie białka C-reaktywnego (CRP we krwi nie uległo zmianie.Zaobserwowano natomiast zmiany w układzie fibrynolitycznymw postaci zmniejszenia stężenia tkankowego aktywatora plazminogenu(t-PA w osoczu i zwiększenia stężenia kompleksów plazminy––antyplazminy (PAP (p < 0,05 u chorych na RZS, a także zmniejszeniastężenia t-PA i zwiększenia stężenia inhibitora aktywatoraplazminogenu (PAI-1 (p < 0,05 u chorych na OA. Pomimo brakujakichkolwiek negatywnych objawów klinicznych związanych z tymizmianami autorzy uważają, że terapia chorych na RZS w komorzekriogenicznej może zaburzać równowagę w układzie hemostazy–fibrynolizy i u niektórych pacjentów może zwiększać ryzyko zakrzepicyi powikłań sercowo-naczyniowych.

 19. Wpływ głębokiej stymulacji mózgu na funkcje poznawcze i emocjonalne u chorych na epilepsję – przegląd badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Potasz-Kulikowska

  2017-08-01

  Full Text Available Epilepsja to zespół zaburzeń neurologicznych, na który – według danych Światowej Organizacji Zdrowia – cierpi niemal 50 milionów osób na świecie. Oprócz napadów padaczkowych o różnym przebiegu chorzy bardzo często doświadczają zaburzeń poznawczych i zaburzeń nastroju, którym niekiedy towarzyszą myśli samobójcze. Choroba znacznie obniża poczucie jakości życia pacjentów i utrudnia im wykonywanie codziennych czynności. Niemal 40% chorych cierpi na lekooporną postać epilepsji, a wielu ma także przeciwwskazania do poddania się zabiegom chirurgicznym lub pomimo przebytego zabiegu doświadcza napadów. Sposobem leczenia, który można zaproponować tym pacjentom, jest głęboka stymulacja mózgu. W 2010 roku stymulacja jądra przedniego wzgórza została zaakceptowana w Europie jako metoda wspomagająca w leczeniu napadów częściowych u dorosłych chorych z epilepsją. Wciąż jednak trwają badania nad bezpieczeństwem i efektywnością tej metody. Obiektem badań jest też stymulacja innych struktur, ponieważ nadal poszukuje się najlepszego celu stereotaktycznego w leczeniu padaczki. Zabieg polega na stymulacji głęboko położonych struktur mózgu i jest metodą mniej inwazyjną niż metody chirurgiczne. Wiele dotychczasowych badań wskazuje na skuteczność głębokiej stymulacji mózgu w redukowaniu częstości napadów padaczkowych. Ze względu na fakt, iż stymulowane struktury w większości należą do układu limbicznego, w badaniach analizujących skuteczność zabiegu coraz częściej zwraca się uwagę na wpływ stymulacji na funkcje poznawcze i emocjonalne chorych. Niniejszy artykuł ma na celu przegląd badań dotyczących efektywności zabiegu i wpływu głębokiej stymulacji mózgu na funkcje neuropsychiatryczne u osób z epilepsją, zaakcentowanie zarówno pożądanych, jak i ubocznych efektów zabiegu oraz zwrócenie uwagi na znaczenie badania neuropsychologicznego w

 20. Nieswoista nadreaktywność oskrzeli w diagnostyce astmy dziecięcej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

  2010-09-01

  Full Text Available Nadreaktywność oskrzeli (NO, która odzwierciedla skłonność dróg oddechowych do nadmiernego skurczu w odpowiedzi na różne nieswoiste i swoiste czynniki prowokacyjne, jest ściśle związana z astmą dziecięcą. Występuje u wszystkich dzieci, u których stwierdza się świszczący oddech. Chociaż NO jest przede wszystkim zasadniczą cechą astmy, znaczna część chorych również z innymi alergicznymi i niealergicznymi chorobami układu oddechowego wykazuje zwiększoną odpowiedź oskrzeli na histaminę, metacholinę lub bodźce fizyczne, takie jak wysiłek. Jest ona obecna również u młodych dorosłych osób z całkowitą remisją objawów, którzy „wyrośli” z astmy dziecięcej. Wiadomo, że NO odgrywa zasadniczą rolę w patogenezie astmy i może być wykorzystywana do potwierdzenia rozpoznania choroby, które przy nieobecności NO jest trudne do ustalenia. Nieswoista NO wiąże się z ciężkością i wynikiem przebiegu astmy, a tym samym uznawana jest za końcowy cel działań leczniczych. Wykazano, że bezobjawowa NO stanowi również czynnik ryzyka rozwoju astmy. Pomiar NO, zwłaszcza na bodźce bezpośrednie, jest powszechnie dostępny, dobrze wystandaryzowany i łatwy do wykonania. O ile czułość tych badań w rozpoznawaniu klinicznie istotnej astmy jest bardzo wysoka, o tyle cechuje je mała swoistość. NO oceniana dla czynników działających pośrednio poprzez pobudzanie uwalniania zapalnych mediatorów lub zakończeń nerwowych jest bardziej charakterystyczna dla astmy i ma większe właściwości różnicujące. W pracy przedstawiono przegląd aktualnej wiedzy na temat występowania nieswoistej NO u dzieci i jej przydatności w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia astmy. Zawiera odpowiedzi na pytania: 1 Dlaczego NO jest czasem bezobjawowa? 2 Kiedy i jak najlepiej mierzyć NO u dzieci?

 1. Ocena lokalnego i systemowego stanu zapalnego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w okresie stabilnym i w zaostrzeniu

  OpenAIRE

  Sylwia Kwiatkowska; Agnieszka Urbania; Urszula Szkudlarek; Marek Zięba

  2008-01-01

  Wstęp: Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) charakteryzuje ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe będące wynikiem nadmiernej reakcji zapalnej na wdychane pyły i gazy, głównie dym tytoniowy. W patogenezie tej choroby odgrywają rolę trzy czynniki: proces zapalny, stres oksydacyjny oraz zaburzenia równowagi pomiędzy proteinazami i antyproteinazami. W ostatnich latach coraz więcej danych wskazuje na obecność u chorych na POChP zmian pozapłucnych, takich jak wyni...

 2. Wpływ otyłości na wczesne zmiany miażdżycowe u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Głowińska-Olszewska

  2011-08-01

  Full Text Available Wstęp: Przewlekłe choroby zapalne u dzieci (w tym młodzieńczeidiopatyczne zapalenie stawów – MIZS zostały uznane za jedenz czynników wysokiego ryzyka rozwoju przedwczesnej chorobyukładu sercowo-naczyniowego. Celem pracy była ocena zależnościmiędzy postacią MIZS, aktywnością choroby, czynnikami ryzykaa wczesnymi zmianami miażdżycowymi u dzieci z MIZS.Materiały i metody: Badaniem objęto 37 dzieci (średnia wieku 12,9roku z MIZS rozpoznanym co najmniej rok wcześniej. Grupę kontrolnąstanowiło 26 zdrowych dzieci (tab. I. U wszystkich badanychoznaczono: wskaźnik masy ciała (body mass index – BMI,ciśnienie tętnicze, lipidogram, stężenie białka C-reaktywnego(C-reactive protein – CRP, fibrynogenu oraz insulinooporność(wskaźnik HOMA – homeostatic model assessment, jak równieżoceniono ultrasonograficznie grubość kompleksu IMT (intimamediathickness tętnic szyjnych wspólnych.Wyniki: U dzieci z MIZS w porównaniu z dziećmi zdrowymi wykazanowyższy wskaźnik SDS-BMI: 0,7 vs –0,02, p = 0,02; stężenieCRP: 0,39 vs 0,06 mg/dl, p = 0,008; fibrynogenu: 356 vs 205 mg/dl,p = 0,003; ciśnienie skurczowe krwi: 120 vs 111 mm Hg, p = 0,002;oraz bardziej nasilone zmiany miażdżycowe (IMT: 0,51 vs 0,43 mm,p = 0,001 (tab. II. U 9 dzieci z MIZS i współistniejącą otyłością/nadwagą (24% dzieci chorych stwierdzono wyższy wskaźnikHOMA: 3,4 w porównaniu z dziećmi zdrowymi – 1,8 (p = 0,04 orazszczupłymi dziećmi z MIZS – 1,7 (p = 0,04, jak również większestężenie triglicerydów i wyższą wartość ciśnienia skurczowegokrwi. Dzieci otyłe miały wyższy wskaźnik IMT: 0,54 vs 0,49 mm(p = 0,001 w porównaniu z dziećmi szczupłymi z MIZS (tab. III,ryc. 1. Analiza korelacji wykazała zależności między IMT a BMI(r = 0,32, p = 0,26, IMT a SDS-BMI (r = 0,38, p = 0,007, IMTa HOMA (r = 0,38, p = 0,035, CRP a BMI (r = 0,33, p = 0,009 orazCRP a ciśnieniem skurczowym krwi (r = 0,41, p = 0,004 (ryc. 2 i 3.Wyst

 3. Współczesne poglądy na patogenezę nadreaktywności oskrzeli w astmie dziecięcej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

  2010-09-01

  Full Text Available Astma jest przewlekłą chorobą płuc, której głównymi cechami są odwracalna obturacja oskrzeli, zapalenie i nadreaktywność dróg oddechowych. Ostatnia z nich, określana jako nadmierna skurczowa odpowiedź oskrzeli na nieswoiste substancje drażniące, jest najbardziej charakterystyczna dla astmy i stwierdza się ją u wszystkich dzieci z czynną chorobą i większości tych aktualnie bez objawów, ale z wywiadem astmy w przeszłości. Rzeczywisty mechanizm nadreaktywności oskrzeli (NO w astmie, także dziecięcej, pozostaje niejasny. Powszechnie sądzi się, że NO jest skutkiem przewlekłego zapalenia oskrzeli. Potwierdzają to obserwacje dotyczące wzrostu NO po ekspozycji na alergeny i jej zmniejszenia się pod wpływem leczenia przeciwzapalnego. Jednak brak korelacji między NO a wykładnikami stanu zapalnego w astmie sugeruje udział także innych, niezapalnych mechanizmów patogenetycznych NO. Zarówno badania rodzin, jak i bliźniąt z astmą wskazują na silne genetyczne uwarunkowania NO. W badaniach u ludzi i myszy zidentyfikowano więcej niż jeden obszar genowy związany z astmą i charakteryzującymi ją fenotypami, w tym NO. Istotną rolę odgrywa także związana z zapaleniem strukturalna przebudowa ściany oskrzeli. Artykuł stanowi przegląd możliwych mechanizmów wywołujących NO, które zostały omówione w literaturze medycznej. Wykazano, że nieswoista NO jest zjawiskiem wieloczynnikowym, o złożonej i wciąż niedostatecznie poznanej patogenezie.

 4. Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy

  OpenAIRE

  Srokowski, Grzegorz; Radzimińska, Agnieszka; Weber-Rajek, Magdalena; Piekorz, Zuzanna; Siedlaczek, Marcin; Jasionek, Agnieszka; Srokowska, Anna; Zukow, Walery

  2015-01-01

  Srokowski Grzegorz, Radzimińska Agnieszka, Weber-Rajek Magdalena, Piekorz Zuzanna, Siedlaczek Marcin, Jasionek Agnieszka, Srokowska Anna, Zukow Walery. Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):521-534. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.42266 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/...

 5. Czynniki ryzyka upadków i złamań kości u pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Tomaszewski

  2010-04-01

  Full Text Available Cel pracy: Ocena czynników ryzyka i częstości występowaniaupadków i złamań kości u chorych na reumatoidalne zapaleniestawów (RZS. Materiał i metody: Do badania kwalifikowano pacjentów chorychna RZS (spełniających kryteria ACR z 1984 r.. Dane na temat stanuzdrowia zebrano na podstawie ankiety zawierającej Kwestio -nariusz Oceny Stanu Zdrowia (HAQ, pytań dotyczących chorób,przyjmowanych leków, upadków i złamań kości w okresie ostatnich12 miesięcy. Wyniki: Przebadano 167 kobiet (89,8% i 19 mężczyzn (średni wiek± SD 58,5 ±13,8 roku. Średni czas trwania choroby wynosił14,4 ±10,7 roku. Średnia wartość HAQ 1,36 ±0,76. Z grupy 186 osóbupadek przydarzył się 80 badanym (43%. U 28 chorych (35%upadek zakończył się złamaniem bądź złamaniami obwodowymi.Liczba upadków dodatnio korelowała z wynikiem HAQ (r = 0,32;p < 0,05 oraz czasem trwania choroby (r = 0,31; p < 0,05.Głównymi czynnikami ryzyka upadków w badanej grupie byłyzawroty głowy [iloraz szans (OR = 2,68], stosowanie lekówhipotensyjnych (OR = 2,27 i przeciwdepresyjnych (OR = 2,56,deformacje stóp (OR = 3,14 oraz wysoki wskaźnik HAQ(OR = 2,08. Czas trwania RZS (OR = 1,05 i wiek (OR = 1,04 praktycznienie wpływały na ryzyko upadków. Głównymi czynnikamiryzyka złamań kości w badanej grupie były osteoporoza (t-score< –2,5 (OR = 4,70, stosowanie leków hipotensyjnych (OR = 4,98,deformacje stóp (OR = 4,82, zawroty głowy (OR = 3,30 orazwysoki wskaźnik HAQ (OR = 3,12. Wnioski: Upadki są poważnym problemem w przebiegu RZS.Głównymi czynnikami sprzyjającymi upadkom i złamaniomu chorych na RZS są deformacje stóp, zawroty głowy, zażywanieleków obniżających ciśnienie tętnicze oraz wysoka wartość HAQ.

 6. Wpływ edukacji zdrowotnej na zachowania zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców = Health education influence on health behaviors of preschool children in the opinion of their parents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik Olejniczak

  2015-09-01

    Streszczenie   Wprowadzenie: Wiek przedszkolny to najlepszy okres rozwojowy do kształtowania nawyków, postaw i umiejętności życiowych. Rodzina i przedszkole to środowiska, w których występuje edukacja zdrowotna dziecka. Od rodziny oczekuje się stworzenia warunków zapewniających bezpieczeństwo i zaspokojenie zdrowotnych potrzeb dziecka, a także organizacji życia zgodnego z zasadami higieny somatycznej i psychicznej. Dziecko przebywa w przedszkolu wiele godzin, zdobywa podstawowe informacje i umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo. Cel pracy: Ocena wpływu edukacji zdrowotnej na zachowania zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym z perspektywy rodziców. Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystanym narzędziem był autorski kwestionariusz. Grupę badaną stanowiło 105 rodziców w 1. etapie badania oraz 127 rodziców w 2. etapie badania. Wyniki: Większość ankietowanych (76% jest zdania, że wczesna edukacja zdrowotna ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju i stanu zdrowia dzieci. Około 77% badanych rodziców jest zdania, że dzieci wykorzystują wiedzę zdobytą w przedszkolu w życiu codziennym. Połowa badanych (52% jest zdania, że zachowania zdrowotne dzieci znacznie się poprawiły po zajęciach z edukacji zdrowotnej. Wnioski: Rodzice doceniają rolę wczesnej edukacji zdrowotnej w rozwoju i zdrowiu dzieci. Edukacja zdrowotna w przedszkolu przyczynia się do wzrostu zainteresowania zdrowiem wśród dzieci. Środowisko rodzinne może mieć pozytywny wpływ na zachowania prozdrowotne dzieci. Część rodzin nie zapewnia dzieciom właściwych warunków do wychowania zdrowotnego, dlatego należy rozważyć implementację działań edukacyjnych skierowanych do osób planujących bądź posiadających dzieci. Należy dążyć do zwiększenia roli osób wykonujących zawody medyczne w promocji zdrowia.   Abstract   Introduction: Preschool is the best period to acquire habits

 7. Badania epidemiologiczne jako podstawa informacyjna rozpoznania chorób alergicznych układu oddechowego i skóry u dzieci w wieku 6–7 i 13–14 lat w rejonie grodzieńskim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrei Shpakou

  2015-03-01

  Full Text Available Wstęp: Duże rozpowszechnienie, skutki medyczne i społeczne, wpływ na jakość życia oraz znaczący koszt chorób alergicznych uzasadniają liczne działania na rzecz ich profilaktyki. Nie ma wątpliwości, iż oficjalne statystyki mogą nie odpowiadać rzeczywistej częstotliwości występowania chorób alergicznych. Cel pracy: Celem pracy jest ocena częstotliwości występowania astmy i chorób alergicznych, głównych objawów alergicznych i oddechowych wśród miejskich i wiejskich dzieci w wieku 6–7 i 13–14 lat (w grupach wiekowych według badań ISAAC w rejonie Grodna. Materiał i metody: W badaniu kwestionariuszowym (na podstawie ankiety ISAAC wzięło udział 2187 rodziców dzieci w wieku 6–7 i 13–14 lat z Grodna i  jego okolic (1091 dzieci z miasta i 1096 ze wsi. Wśród nich 955 dzieci było w wieku 6–7 lat, a 1232 w wieku 13–14 lat. Wiedząc o tym, że astmę oskrzelową można podejrzewać u osób, które odczuwają duszności z towarzyszącymi świstami, uciskiem w klatce piersiowej lub kaszlem i chorobami alergicznymi (alergiczny nieżyt nosa i atopowe zapalenie skóry, przeanalizowano częstotliwość występowania tych objawów i chorób wśród dzieci. Wyniki: Wykazano niską częstotliwość występowania astmy wśród dzieci w  standaryzowanych grupach wiekowych. Rodzice 30 dzieci (1,37% badanych potwierdzają istnienie choroby u dzieci na podstawie jej zdiagnozowania przez lekarza. Wskaźnik występowania astmy wyniósł wśród dzieci miejskich 1,74% (19 osób, a wiejskich – 1,0% (11 dzieci. Po głębszej analizie odpowiedzi ustalono, że 60 dzieci (2,74% miało w ciągu ostatnich 12 miesięcy świsty w klatce piersiowej i napady kaszlu. Częstotliwość występowania alergicznego nieżytu nosa i atopowego zapalenia skóry wynosiła około 4% i 10%. Choroby te częściej spotykano u dzieci chorych na astmę. Wnioski: Ponieważ rozpoznawalność astmy u dzieci na

 8. PRACTALL – nowe zalecenia w leczeniu astmy u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafał Pawliczak

  2009-09-01

  Full Text Available Astma oskrzelowa jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego występującą u dzieci. Chociaż jej rozpoznawanie w większości przypadków oparte jest na wywiadzie i stosunkowo prostych badaniach dodatkowych, wydaje się, że choroba ta często pozostaje niezdiagnozowana przez lekarzy rodzinnych i pediatrów. Również leczenie astmy – choć stosunkowo proste – pozostawia wiele do życzenia. Taka sytuacja występuje nie tylko w Polsce, podobnie jest na całym świecie. W zależności od kraju lub kontynentu to samo dziecko chore na astmę może zostać poddane leczeniu różnego rodzaju. Dzieje się tak z wielu powodów, między innymi dlatego, że leczeniem astmy na świecie zajmuje się szerokie grono specjalistów, począwszy od lekarzy rodzinnych, przez pediatrów i pulmonologów, a na alergologach skończywszy. Dotychczasowe zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia astmy u dzieci stanowiły zaledwie część dokumentów poświęconych dorosłym pacjentom. Opublikowane niedawno zalecenia PRACTALL dotyczą diagnostyki i leczenia astmy oskrzelowej u dzieci. W niniejszej pracy zawarto omówienie tego ważnego konsensusu pediatrycznego, pierwszego ogólnoświatowego tak obszernego dokumentu poświęconego chorobie, która stanowi ważne wyzwanie dla lekarzy rodzinnych, pediatrów, pulmonologów dziecięcych i alergologów. Konsensus ten omawia i wprowadza do praktyki klinicznej większość najnowszych badań nad astmą oskrzelową i świstami u dzieci. Niektóre zmiany mają charakter nowatorski i przełomowy, gdy chodzi o diagnostykę i leczenie astmy dziecięcej. W poniższym artykule podjęto próbę omówienia najważniejszych elementów zaleceń PRACTALL.

 9. Podstawy immunopatogenetyczne i doświadczenia kliniczne zastosowania leków biologicznych w terapii przewlekłych kłębuszkowych zapaleń nerek u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lidia Hyla-Klekot

  2010-12-01

  Full Text Available Zespół nerczycowy u dzieci, rozwijający się najczęściej na podłożu zmian minimalnych, ogniskowego szkliwienia kłębuszków nerkowych bądź w przebiegu chorób układowych, jest następstwem dysfunkcji układu immunologicznego. Pośrednim tego dowodem jest ustępowanie klinicznych i laboratoryjnych objawów choroby pod wpływem steroidów nadnerczowych oraz leków immunosupresyjnych. Występowanie steroidoopornych, alkiloopornych, a także steroido- i cyklosporynozależnych przypadków stwarza konieczność poszukiwania nowych form terapii. Dużą nadzieję wiąże się z grupą leków określanych mianem leków biologicznych. Ich działanie jest precyzyjnie ukierunkowane na wybrane ogniwa układu immunologicznego, zaangażowane w etiopatogenezę pierwotnych i wtórnych glomerulopatii. W nefrologii dziecięcej do chwili obecnej znalazł zastosowanie jedynie rytuksymab – chimeryczne przeciwciało monoklonalne przeciw antygenowi CD20 limfocytów B. Lek ten wywołuje deplecję limfocytów B, a w efekcie hamuje syntezę hipotetycznych czynników przepuszczalności białka czy też produkcję patologicznych autoprzeciwciał. Stosowanie rytuksymabu u dzieci uznawane jest za „terapię ratunkową”, dopuszczoną jedynie w przypadkach niepowodzenia innych form leczenia. Wskazania obejmują: steroidooporny zespół nerczycowy na podłożu FSGS, MCNS, nefropatie w przebiegu tocznia trzewnego, nawrót FSGS w nerce przeszczepionej. Pomimo zadowalających wyników leczenia biologicznego, raportowanych przez większość autorów, nie w pełni zrozumiały i przewidywalny jest zakres zaburzeń w układzie immunologicznym, indukowany jego podaniem. Wywoływanie i podtrzymywanie remisji zespołu nerczycowego nie pozostaje w prostej zależności ze stopniem i czasem trwania deplecji limfocytów B, a powodzenie leczenia bywa zależne od aktywności choroby, nasilenia białkomoczu i stosowanego uprzednio leczenia immunosupresyjnego. Pełna ocena

 10. Wpływ regularnej aktywności fizycznej na skład ciała i ciśnienie tętnicze dzieci ze szkoły sportowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Stańczyk

  2013-06-01

  Full Text Available Wstęp: Trening fizyczny uważany jest za czynnik wpływający na parametry antropometryczne i ciśnienie tęt‑ nicze. Twierdzi się, że osoby regularnie ćwiczące mają lepsze wskaźniki składu ciała oraz niższe wartości ciśnienia tętniczego krwi w porównaniu z osobami nieuprawiającymi sportu. Cel: Ocena wpływu regularnej rocznej aktywności fizycznej prowadzonej w szkole sportowej na skład ciała oraz wartości ciśnienia tętnicze‑ go u dzieci 14-letnich (II klasa gimnazjum. Materiał i metodyka: W badaniu wzięło udział 25 dzieci z gim‑ nazjum sportowego. Dzieci badano dwukrotnie w odstępie 12 miesięcy. Analizie poddano zmianę parame‑ trów antropometrycznych, składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej oraz wartości ciśnienia krwi. Wyniki: W całej grupie zaobserwowano wzrost wartości centylowych ciśnienia skurczowego krwi (p < 0,05, przede wszystkim u chłopców. W zakresie ciśnienia rozkurczowego nie zanotowano istotnych różnic. Skład ciała zmienił się niekorzystnie u wszystkich badanych – wzrósł udział tłuszczu (13% vs 20%, p < 0,05, a przy‑ rost masy tłuszczowej był wyższy u dziewczynek (6% vs 3%, p < 0,05. Centyl BMI istotnie statystycznie wzrósł w grupie dziewczynek (37 vs 49, p < 0,05, u chłopców nie uległ zmianie. Wnioski: Aktywność fizyczna proponowana przez szkołę sportową nie poprawia stanu odżywienia 13–14-letnich dziewcząt i chłopców, u których obserwuje się istotne zwiększenie w organizmie zawartości tkanki tłuszczowej. Szkolna aktywność fizyczna nie powoduje obniżenia ciśnienia tętniczego wśród młodzieży w wieku 13–14 lat w odniesieniu do norm wiekowych. W zakresie ciśnienia skurczowego w grupie chłopców zaobserwowano nawet wyższe wartości centylowe.

 11. Problemy medyczne agresji i przemocy w rodzinie u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norbert Dera

  2011-10-01

  Full Text Available Przemoc jest procesem ponadczasowym, wykraczającym poza granice i uwarunkowania etniczne, rasowe, wiekowe, narodowościowe i socjoekonomiczne. Dane CBOS wskazują, że co piąty Polak bije swoje dzieci raz w miesiącu lub częściej. Ponad 25% młodzieży spotyka się z przemocą w swoich rodzinach. Podstawowym problemem, niepozwalającym w pełni oszacować rozmiaru zjawiska, jest niska zgłaszalność przypadków przemocy organom porządkowym – tylko co siódme zdarzenie zgłaszane jest na policję w Stanach Zjednoczonych, w Polsce zgłaszalność jest jeszcze mniejsza. Skutki krzywdzenia dziecka pozostają na długie lata w sferze fizycznej i psychicznej. U dzieci takich obserwuje się zwykle opóźnienie rozwoju mowy, płaczliwość, lękliwość, drażliwość lub obojętność, brak reakcji na uśmiech i głos dorosłych, a także opóźnienie rozwoju motorycznego, zaburzenia snu i łaknienia. Dzieci doznające przemocy znacznie częściej skarżą się na dolegliwości pod postacią bólów brzucha, głowy, zakażeń układu moczowego (z.u.m., urazów, astmy, nawracających infekcji dróg oddechowych (n.i.d.o., wymiotów, moczenia nocnego, zaburzeń miesiączkowania. Zaburzenia emocjonalne wywołane przemocą są określane również jako zespół zaburzeń stresu pourazowego (PTSD. Z punktu widzenia psychiatrycznego u dziecka lub młodocianego doświadczającego długotrwałej wieloletniej traumy dochodzi z czasem do tzw. złożonego zespołu stresu pourazowego (disorders of extreme stress not otherwise specified, DESNOS. Z kolei przeżyte w dzieciństwie traumatyczne wydarzenia związane z problemem alkoholowym rodziców wywołują zespół objawów psychopatologicznych i zaburzeń zachowania o nazwie dorosłe dzieci alkoholików (DDA.

 12. Świadomość i przekonania ojców na temat współczesnych zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci = The awareness and conviction of the fathers on contemporary risks and safety of children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Urmański

  2017-02-01

  1Department of Emotion and Motivation Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin   STRESZCZENIE   Wprowadzenie: Współcześnie obserwuje się coraz bardziej zróżnicowane niebezpieczeństwa i zagrożenia, na które narażone są dzieci. Troska ze strony rodziców jest kluczowym czynnikiem chroniącym bezpieczeństwo dzieci. Szczególne znaczenie w wychowaniu i ochronie dzieci ma aktywna postawa ojców. Cel pracy: Zbadać świadomość oraz przekonania ojców na temat współczesnych zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Zanalizować stan wiedzy ojców co do potencjalnych zagrożeń oraz stopień ich zaangażowania w wychowywanie dzieci. Materiał i metoda: Przeprowadzone zostało badanie ankietowe na grupie 439 ojców posiadających co najmniej jedno dziecko poniżej 18 roku życia. Została opracowana specjalna ankieta badawcza składającą się z 11 pytań, w tym trzech otwartych, oraz metryczki stanowiącej opis podstawowych cech społeczno-demograficznych respondenta. Wyniki: Wyniki badań wskazały na istotne różnice pomiędzy grupą ojców reprezentujących próbę ogólnopolską a tzw. aktywnymi, wyróżniającymi się większym zaangażowaniem w wychowywanie dzieci. Wnioski: Do kluczowych wniosków należy przede wszystkim wskazanie przez 94% ojców aktywnych przekonania co do wpływu na bezpieczeństwo dzieci. O 33% mniej ojców z grupy ogólnopolskiej zadeklarowało takie przekonanie. Można wnioskować, że aktywna postawa względem bycia ojcem silnie koreluje z poczuciem sprawczości. Ponadto ojcowie reprezentujący próbę ogólnopolską wskazują na inne źródła niebezpieczeństw niż ojcowie tzw. aktywni, w których ocenie pierwotnym źródłem niebezpieczeństwa dla młodego pokolenia jest brak silnej relacji rodzic – dziecko.   Słowa kluczowe: współczesne zagrożenia, bezpieczeństwo dzieci, zaangażowane ojcostwo   ABSTRACT Introduction: Today observed increasingly diverse dangers and threats to which

 13. Psychologiczne trudności, wsparcie społeczne oraz radzenie sobie ze stresem u rodziców dzieci z chorobą nowotworową

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Chrapek

  2016-03-01

  Full Text Available Choć w leczeniu chorób nowotworowych u dzieci odnotowano znaczące postępy, a tym samym realnie wzrosły szanse na przeżycie nieletnich pacjentów, jest to wciąż sytuacja kryzysowa nie tylko dla chorego, lecz także dla jego rodziny. Rodzice stają bowiem w obliczu szeregu wyzwań, dotyczących m.in. stałej opieki nad dzieckiem, inwazyjnego i długotrwałego leczenia, problemów finansowych, jak również trudności natury psychologicznej. Zgodnie z klasyfikacją DSM-IV nowotwór zdiagnozowany u dziecka może być przeżyciem o charakterze traumatycznym i prowadzić do wystąpienia objawów stresu pourazowego. Te i inne symptomy zaburzonego funkcjonowania emocjonalnego dziecka mogą z kolei poważnie zagrażać adaptacji rodziców do nowej sytuacji. Celem artykułu jest analiza wyników badań dotyczących psychologicznych trudności rodziców dzieci chorych onkologicznie oraz wsparcia społecznego, które te osoby otrzymują, i stosowanych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wnioski: Przegląd piśmiennictwa potwierdził zwiększone ryzyko wystąpienia objawów psychopatologicznych o obrazie depresji, lęku i traumy w omawianej grupie rodziców. Analiza wyników badań wykazała zależność poziomu nasilenia objawów od szeregu zmiennych, w tym od czasu, który upłynął od momentu diagnozy dziecka. Uzyskane dane podkreślają znaczenie wsparcia i umiejętności radzenia sobie ze stresem dla funkcjonowania emocjonalnego matki lub ojca podczas choroby dziecka. Stanowi to podstawę do ważnych działań praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem planowania terapii dla tej grupy rodziców.

 14. Piezogeniczne guzki stóp u aktywnych fizycznie dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Brzeziński

  2009-03-01

  Full Text Available Skóra stóp sportowców narażona jest na stałe działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, które mogą przyczyniać się do rozwoju schorzeń w jej obrębie. Dosyć często spotykaną jednostką chorobową są piezogeniczne guzki stóp (PN. To przepukliny tłuszczowe, wpuklające się do skóry. Występują u 10-20% społeczeństwa, jako bolesne lub asymptomatyczne grudki lub guzki. Bolesne PN częściej stwierdza się u kobiet niż u mężczyzn. Wśród sportowców głównie spotykane są u maratończyków, siatkarzy. Uraz może zapoczątkować powstanie charakterystycznych guzków. Zmiany występują jako grudki bądź guzki zlokalizowane wzdłuż powierzchni podeszwowej stóp. PN ujawniają się zwykle w okolicy pięty, w momencie gdy pacjent stoi, w pozycji horyzontalnej zanikają. Mogą dotyczyć jednej lub obu stóp. Z reguły są to zmiany mnogie. Nierzadko pacjent odczuwa ból podczas stania czy chodzenia. W przypadku zmian bolesnych nie ma skutecznych metod leczenia. Cel pracy: Celem pracy była ocena występowania PN u aktywnych fizycznie dzieci. Materiał i metody: Badaniem objęto 107 dzieci (dziewczynek i chłopców w średnim wieku 14,5 roku, trenujących koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną, oraz 50 dzieci (dziewczynek i chłopców średnio w wieku 9,5 roku, nieuprawiających aktywnie sportu, stanowiących grupę kontrolną. W grupie sportowców chłopcy stanowili 56,07%, a dziewczynki 43,93%; w grupie kontrolnej odpowiednio 76% i 24% badanych. Wyniki: Występowanie PN stwierdzono u 22,43% sportowców (24 dzieci i u 10% (5 dzieci w grupie kontrolnej. W grupie sportowców w 95,83% zmiany obejmowały okolicę pięty. Również w grupie kontrolnej zmiany skórne w 80% zlokalizowane były na piętach. PN odnotowywano najczęściej u siatkarzy (53,13%i w 91,67% dotyczyły obu stóp. Dolegliwości bólowe zgłaszał tylko jeden chłopiec – sportowiec. Wśród sportowców wywiad w kierunku chorób tkanki łącznej by

 15. Etyka postępowania wobec ludzi chorych psychicznie i przejawiających zaburzenia psychiczne w praktyce ratownika medycznego

  OpenAIRE

  Bieda, Maja

  2015-01-01

  Nierecenzowany artykuł poglądowy Postępowanie ratownicze wobec ludzi chorych psychicznie i przejawiających zaburze-nia psychiczne powinno zawsze opierać się na ogólnie przyjętych zasadach etyki. Wszystkie czynności i decyzje muszą być ukierunkowane dobrem pacjenta i stanowią nadrzędną zasadę. Każda osoba, bez względu na stan zdrowia (w tym zdrowie psychiczne) i zaburzenia, ma prawo do godnego traktowania. W sytuacjach nagłych, kiedy pacjent jest agresywny czy też autoagresywny, podstawowym...

 16. Zmiany sprawności funkcji poznawczych w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3 w grupie chorych na schizofrenię – przegląd systematyczny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Grancow-Grabka

  2016-09-01

  Full Text Available Deficyt w obszarze funkcjonowania poznawczego jest stałym fenomenem opisywanym w populacji osób z rozpoznaniem schizofrenii – w okresie przedchorobowym, w trakcie pogorszeń, jak również między kolejnymi epizodami. Zaburzenie funkcjonowania poznawczego stanowi niezależny czynnik rokowniczy w schizofrenii. Badania wskazują, że właśnie od tego wymiaru patologii zależą takie wykładniki funkcjonowania pacjentów, jak: wyniki leczenia i rehabilitacji, współpraca w leczeniu, funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne, zdolność do samodzielnej egzystencji oraz jakość życia. Dotychczasowe metody leczenia schizofrenii nie zapewniają wystarczającej poprawy w zakresie tego wymiaru choroby. W okresie ostatnich 25 lat testowano użyteczność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 jako monoterapii oraz jako augmentacji leczenia przeciwpsychotycznego w schizofrenii. Uzyskane wyniki są niejednoznaczne, choć podkreśla się tzw. pozytywny trend uzyskiwanych wyników w zakresie poprawy objawowej. Stosunkowo rzadko oceniano wpływ suplementacji preparatami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 na funkcjonowanie poznawcze osób z rozpoznaniem schizofrenii. Korzystny wpływ suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi na funkcjonowanie poznawcze ma uzasadnienie teoretyczne. Wśród znanych działań tych substancji mogących wpływać na usprawnienie funkcji poznawczych należy wymienić: działanie immunomodulacyjne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, poprawę parametrów stresu oksydacyjnego, zmiany w zakresie neurotransmisji oraz wpływ na procesy plastyczności neuronalnej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systematycznego przeglądu wyników badań dotyczących zmian sprawności funkcjonowania poznawczego u osób z rozpoznaniem schizofrenii będących w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3.

 17. Świsty i astma we wczesnym dzieciństwie – raport PRACTALL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Astma jest poważnym problemem zdrowotnym na świecie, choroba ta może występować u pacjentów w każ- dym wieku. Wykazano, że jedno dziecko spośród trzech ma przynajmniej jeden epizod świszczącego oddechu do 3. roku życia, stworzono więc zalecenia GINA oraz inne dotyczące postępowania w świstach u dzieci. Jednym z nich jest raport PRACTALL, przedstawiający zalecenia dla klinicznego postępowania w Europie i Ameryce Północnej. Raport ten wyróżnia cztery rodzaje nawracających świstów w populacji dziecięcej: świsty przemijające, świsty nieatopowe, przewlekłą astmę i ciężką nieregularną astmę. PRACTALL podkreśla, że wiek i czynniki wyzwalające świsty są stosowane dla wyróżnienia fenotypów astmy. ERS TASK FORCE (2008 r. wyróżnia świsty epizodyczne i wywołane przez wiele czynników. Świsty epizodyczne to dyskretne epizody, poza którymi dziecko jest w dobrym stanie. Fenotyp ten jest zazwyczaj powiązany w infekcjami wirusowymi układu oddechowego. Wśród wielu czynników wywołujących świsty wymienia się alergeny, wirusy oraz dym tytoniowy. Raport PRACTALL stwierdza, że wiek najsilniej określa fenotyp astmy w dzieciństwie oraz strategię postępowania. U niemowląt (0-2. roku życia wskaźnikami ciężkości procesu są przewlekłe świsty. U dzieci przedszkolnych (3.-5. roku życia fenotyp astmy jest ustalony na podstawie występowania świstów w ostatnim roku. Jeśli świsty znikają między epizodami infekcji wirusowych, to prawdopodobne jest rozpoznanie astmy indukowanej wirusami. U dzieci z dodatnimi testami skórnymi lub testami in vitro powinna być rozpoznana astma indukowana alergenami, ponieważ atopia jest silnym czynnikiem ryzyka astmy. U niektórych dzieci rozpoznaje się fenotyp astmy niealergicznej. Ważnym czynnikiem ryzyka astmy we wczesnym okresie dorosłego życia jest alergiczny nieżyt nosa. Również nadreaktywność oskrzeli u dzieci nieastmatycznych jest czynnikiem ryzyka

 18. Świsty i astma we wczesnym dzieciństwie – raport PRACTALL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-03-01

  Full Text Available Astma jest poważnym problemem zdrowotnym na świecie, choroba ta możewystępować u pacjentówwkażdym wieku. Wykazano, że jedno dziecko spośród trzech ma przynajmniej jeden epizod świszczącego oddechu do 3. roku życia, stworzono więc zalecenia GINA oraz inne dotyczące postępowania w świstach u dzieci. Jednym z nich jest raport PRACTALL, przedstawiający zalecenia dla klinicznego postępowania w Europie i Ameryce Północnej. Raport ten wyróżnia cztery rodzaje nawracających świstów w populacji dziecięcej: świsty przemijające, świsty nieatopowe, przewlekłą astmę i ciężką nieregularną astmę. PRACTALL podkreśla, że wiek i czynniki wyzwalające świsty są stosowane dla wyróżnienia fenotypów astmy. ERS TASK FORCE (2008 r. wyróżnia świsty epizodyczne i wywołane przez wiele czynników. Świsty epizodyczne to dyskretne epizody, poza którymi dziecko jest w dobrym stanie. Fenotyp ten jest zazwyczaj powiązany w infekcjami wirusowymi układu oddechowego. Wśród wielu czynników wywołujących świsty wymienia się alergeny, wirusy oraz dym tytoniowy. Raport PRACTALL stwierdza, że wiek najsilniej określa fenotyp astmy w dzieciństwie oraz strategię postępowania. U niemowląt (0-2. roku życia wskaźnikami ciężkości procesu są przewlekłe świsty. U dzieci przedszkolnych (3.-5. roku życia fenotyp astmy jest ustalony na podstawie występowania świstów w ostatnim roku. Jeśli świsty znikają między epizodami infekcji wirusowych, to prawdopodobne jest rozpoznanie astmy indukowanej wirusami. U dzieci z dodatnimi testami skórnymi lub testami in vitro powinna być rozpoznana astma indukowana alergenami, ponieważ atopia jest silnym czynnikiem ryzyka astmy. U niektórych dzieci rozpoznaje się fenotyp astmy niealergicznej. Ważnym czynnikiem ryzyka astmy we wczesnym okresie dorosłego życia jest alergiczny nieżyt nosa. Również nadreaktywność oskrzeli u dzieci nieastmatycznych jest czynnikiem ryzyka astmy

 19. Najczęściej występujące przyczyny i rodzaje alergii u dzieci w świetle aktualnej epidemiologii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Dadas-Stasiak

  2010-09-01

  Full Text Available Alergia jest to nadmierna, swoista odpowiedź immunologiczna na czynniki zewnętrzne, która prowadzi do wystąpienia objawów chorobowych. W 1963 roku Coombs i Gell wprowadzili klasyfikację czterech typów reakcji alergicznej: reakcja typu natychmiastowego – typ I, reakcja typu cytotoksycznego – typ II, reakcja typu kompleksów immunologicznych – typ III, reakcja typu komórkowego – typ IV. W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie zachorowalności na choroby o podłożu alergicznym u dzieci. Uważa się, że do 2015 roku co drugie dziecko będzie miało objawy alergii. W przeprowadzonych w latach 2006-2008 badaniach ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce stwierdzono, że alergia pokarmowa występuje u około 13% dzieci w wieku 6-7 lat i 11% dzieci w wieku 13-14 lat, atopowe zapalenie skóry (AZS – u około 9% dzieci w obu grupach wiekowych, alergiczny nieżyt nosa (ANN – u 24% dzieci w wieku 6-7 lat i 30% dzieci w wieku 13-14 lat, a astma – u około 11% dzieci w obu grupach wiekowych. Do czynników wywołujących objawy alergiczne u dzieci należą przede wszystkim alergeny wziewne i pokarmowe. Znacznie rzadziej objawy alergii występują po ukąszeniach przez owady, po stosowanych lekach czy też po alergenach kontaktowych. W okresie niemowlęcym oraz wczesnodziecięcym dominują alergeny pokarmowe wywołujące objawy ze strony przewodu pokarmowego oraz skóry, w późniejszym wieku – alergeny wziewne, które są odpowiedzialne za wystąpienie objawów alergicznego nieżytu nosa oraz astmy. Wyróżnia się dwie grupy alergenów wziewnych: alergeny zewnątrzdomowe (pyłki roślin, zarodniki grzybów oraz wewnątrzdomowe (roztocza kurzu domowego, zarodniki grzybów, sierści zwierząt, alergeny karaluchów.

 20. Przebieg i znaczenie zajęć arteterapeutycznych dla dziewcząt cierpiących na jadłowstręt psychiczny, hospitalizowanych na oddziale psychiatrii dziecięcej. Doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Kondracka

  2014-06-01

  Full Text Available Celem niniejszej pracy była obserwacja i ewaluacja dotychczasowego przebiegu badania nad rolą warsztatów arteterapeutycznych w procesie zdrowienia nastoletnich pacjentek cierpiących na jadłowstręt psychiczny. Od grudnia 2011 roku autorka pracy, psycholog z tytułem plastyka ceramika, prowadzi warsztaty arteterapii na oddziale psychiatrii wieku rozwojowego. Do czerwca 2013 roku w zajęciach wzięło udział 27 pacjentek, spośród których 15 spełniło kryteria włączające do badania. Dziewczęta są badane po przyjęciu na oddział oraz 6 miesięcy po zakończeniu leczenia za pomocą następujących narzędzi: EAT-26 (Eating Attitudes Test, EDI (Eating Disorder Inventory, YSR (Youth Self-Report – jedno z narzędzi z grupy Child Behavior Checklist – oraz KBPK (Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli. Dodatkowo po ukończeniu cyklu warsztatów arteterapeutycznych pacjentki są proszone o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. Ich dotychczasowe wyniki przedstawiono w załączeniu. Obserwacje zdobyte przez autorkę w przebiegu prowadzenia zajęć arteterapeutycznych oraz wnioski wypływające z ankiet ewaluacyjnych wskazują na zapotrzebowanie na tego typu formę terapii wśród osób hospitalizowanych z powodu jadłowstrętu psychicznego. Na obecnym etapie badań trudno wykazać pozytywny wpływ arteterapii na proces zdrowienia pacjentek. Autorka ma nadzieję, że analiza wyników uzyskanych od ostatecznej liczby badanych umożliwi rzetelną ocenę skuteczności arteterapii w leczeniu jadłowstrętu psychicznego.

 1. Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Srokowski

  2015-12-01

  • Dzięki zastosowanej terapii polepszył się wynik końcowy w teście równowagi Tinetti, co oznacza zmniejszenie ryzyka upadku u dzieci z MPD.   Słowa klucze: fizjoterapia MPD, rezonans stochastyczny, chód, równowaga.     Abstract Introduction: Cerebral Palsy (CP is an disease with different nonprogressive disorders of Central Nervous System (CNS. They manifest themselves through impairment of motor function and posture. As a result a child by the inability to control in this activities and lack of creation of appropriate postural responses turns them into defensive reactions. It was assumed, that therapy by providing the body with destabilizing stimuli by SRT - Zeptoring have positive impact on equivalent reactions and coordination during walking. The aim of the study was to examine and evaluate the effectiveness of the therapy on the SRT - Zeptoring device called Stochastic Resonance in a group of school children with diagnosed CP. Methods: The study was conducted at the Rehabilitation Center "Neuron" in Małe Gacno during the stationary rehabilitation. The study has covered 15 people, were children and young people with different types of MPD could move alone or with an additional orthopedic. The study included different functional tests, equivalent and an assessment of body postural control. 10 therapies were carried on Stochastic Resonance in accordance with the rules of conduct training on the machine. Results of the study: The detailed results of the study are presented in tables and illustrated on the graphs Conclusions: • Therapy using the stochastic resonance positively affects body posture control. The result is improvement of balance function and gait control in children with CP. • Thanks to the therapy patients has improved the end result of Tinetti balance test, which means a reduction in the risk of falling in children with CP.   Key words: physiotherapy CP, stochastic resonance, gait, balance.

 2. Escitalopram w leczeniu zaburzeń psychicznych chorych w podeszłym wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2015-07-01

  Full Text Available Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u chorych w podeszłym wieku jest często trudna i ograniczona powszechniejszym niż u młodszych chorych występowaniem objawów niepożądanych, interakcji lekowych oraz koniecznością brania pod uwagę współchorobowości, nie tylko psychiatrycznej, ale przede wszystkim – somatycznej. Te aspekty, razem z wieloczynnikową patogenezą zaburzeń i znaczną w wielu badaniach odpowiedzią placebo, prowadzą do względnie niższych wskaźników efektywności klinicznej leczenia. Właściwy wybór leku, uwzględniający jego skuteczność i bezpieczeństwo, jest zatem kluczowy dla sukcesu terapii. Escitalopram to obiecujący lek dla starszych chorych. Jego znaczna selektywność farmakodynamiczna, korzystny profil farmakokinetyczny, w tym stosunkowo niewielki potencjał wchodzenia w interakcje lekowe, oraz dość rzadkie wywoływanie poważnych objawów ubocznych spowodowały – wraz z zadowalającymi wynikami badań klinicznych – częste i z korzyścią dla pacjentów stosowanie escitalopramu w zaburzeniach nastroju (także w tzw. organicznych i zaburzeniach lękowych, a ostatnio jako leku korygującego zaburzenia zachowania towarzyszące otępieniu, takie jak pobudzenie, agresja czy psychoza. Dodatkowym ważnym aspektem stosowania escitalopramu jest łatwość podawania (jedna dawka na dobę oraz dostępność postaci w kroplach, która może być szczególnie użyteczna dla chorych z problemami w połykaniu, przyjmujących wiele leków, karmionych poprzez gastrostomię czy z zaburzeniami funkcji poznawczych.

 3. Immunomodulacyjne właściwości makrolidów – zastosowanie w leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2012-11-01

  Full Text Available Odmienności budowy i czynności układu oddechowego u dzieci predysponują do częstszego występowania zakażeń. Podstawą działania antybiotyków makrolidowych są ich właściwości bakteriostatyczne wynikające z blokowania podjednostki 50s i 23s rRNA. Makrolidy wykazują szereg dodatkowych działań pozarybosomalnych. Działanie to obejmuje wpływ na komórki układu odpornościowego, odpowiedź cytoki‑ nową, układ oddechowy i metabolizm glikokortykosteroidów. W pracy przedstawiono aktualną wiedzę doty‑ czącą mechanizmów działania tej grupy antybiotyków. Makrolidy zmniejszają ilość neutrofilów w miejscu zapalenia poprzez hamowanie wydzielania czynników chemotaktycznych, blokowanie cząsteczek powierzch‑ niowych biorących udział w procesie migracji oraz kierowanie komórek zapalnych na drogę apoptozy. Wielo‑ kierunkowy wpływ antybiotyków makrolidowych na odpowiedź cytokinową sprowadza się głównie do obni‑ żania wydzielania cytokin prozapalnych i hamowania syntezy tlenku azotu. Ponadto zapobiegają one kolonizacji dróg oddechowych przez P. aeruginosa, co wynika z faktu blokowania przez makrolidy produkcji składników biofilmu, elementów układu quorum sensing (umożliwiającego komunikację się bakterii i hamo‑ wania produkcji czynników zjadliwości. Stosowanie makrolidów zmniejsza również produkcję śluzu w ukła‑ dzie oddechowym i poprawia klirens rzęskowy. Cytowane w opracowaniu badania dowodzą skuteczności makrolidów w zmniejszaniu nadprodukcji śluzu w drogach oddechowych i zapobieganiu kolonizacji przez P. aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą. Ponadto zmniejszają one częstość zaostrzeń i poprawiają jakość życia tych chorych. Nie zaobserwowano jednak istotnej poprawy parametrów spirometrycznych. W przebiegu zakażenia RSV zastosowanie makrolidów powoduje ograniczenie nasilonej reakcji przeciwzapalnej, nadreak‑ tywności oskrzeli i hipersekrecji śluzu, co skutkuje

 4. Znaczenie witaminy D w chorobach atopowych u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Rustecka

  2013-04-01

  Full Text Available Alergia stanowi istotny problem w dzisiejszym świecie. Często jej podłożem jest atopia, czyli uwarunkowana genetycznie predyspozycja do nadmiernej produkcji przeciwciał klasy IgE. Do najczęstszych chorób alergicz‑ nych wieku rozwojowego należą: atopowe zapalenie skóry, astma, alergiczny nieżyt nosa, alergiczny nieżyt spo‑ jówek, alergie pokarmowe i pokrzywki. Udowodniony wpływ na rozwój chorób atopowych mają czynniki gene‑ tyczne, zakażenia wirusowe oraz czynniki środowiskowe. Ostatnio duże zainteresowanie wzbudza rola niedoboru witaminy D (cholekalcyferolu w rozwoju tego rodzaju schorzeń. Witamina D oraz jej aktywne meta‑ bolity i syntetyczne analogi są tradycyjnie stosowane w postaci preparatów doustnych w celu regulowania homeostazy wapniowo-fosforanowej. Witamina D, wytwarzana w skórze z prekursora steroidowego, jest nie‑ aktywnym biologicznie prohormonem. W organizmie ulega dwustopniowej enzymatycznej hydroksylacji (w wątrobie i nerkach do utworzenia głównej aktywnej formy hormonalnej. Biologicznie najwyższą aktywność wykazuje metabolit 1,25(OH2D. W celach diagnostycznych oznacza się stężenie 25(OHD i 1,25(OH2D. Badania wykonane na dużych populacjach wskazują na ścisłą korelację pomiędzy długotrwałym niedoborem witaminy D a zaburzeniami metabolicznymi. Niedobór cholekalcyferolu w surowicy zwiększa ryzyko rozwoju choroby o podłożu autoimmunologicznym lub infekcyjnym. Jego działanie, wykraczające poza gospodarkę mineralną, wynika z pobudzenia pozanerkowego receptora dla witaminy D (VDR. Sugeruje się związek między spożyciem witaminy D przez kobiety w ciąży a ryzykiem wystąpienia chorób atopowych u ich dzieci. W świetle ostatnich badań cholekalcyferol jest czynnikiem immunoprotekcyjnym w chorobach autoimmunologicznych, ogranicza odpowiedź immunologiczną typu Th1 i przesuwa ją w stronę dominacji odpowiedzi typu Th2. Z niektórych przytoczonych publikacji wynika, że w

 5. Agresja i przemoc w rodzinie a rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie społeczne dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norbert Dera

  2013-04-01

  Full Text Available Wstęp: Przemoc zdarza się w każdej grupie społecznej i to z porównywalną częstotliwością. Różnice środowi‑ skowe dotyczą jedynie sposobu przejawiania przemocy, a nie jej natężenia. Jest ona procesem, który stale przy‑ biera na sile, natomiast skutki stosowanej przez sprawcę przemocy zależą od wieku i stadium rozwojowego dziecka. Celem pracy było poznanie negatywnych skutków wpływu agresji i przemocy w rodzinie na rozwój psy‑ chofizyczny i funkcjonowanie społeczne dzieci. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono wśród 237 uczniów klas II, w wieku 14 lat, trzech gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego. Do badań użyto opracowanych ankiet dla rodziców, dzieci oraz nauczycieli i pedagogów. Przeprowadzono analizę dokumen‑ tacji z ośrodków zdrowia, pedagogiczno-wychowawczej, psychologicznej z placówek zajmujących się proble‑ mami dzieci (policyjne, ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczne etc.. Wykorzystano również dwa testy psychologiczne. Za metodę analizy statystycznej przyjęto metodę sondażu diagnostycznego. Wyniki: W bada‑ nej populacji u niemal połowy dzieci stwierdzono przejawy przemocy i agresji w rodzinie, przy czym tylko poło‑ wa z tej grupy bezpośrednio wskazała na obecność tych zjawisk. Ofiarami przemocy i agresji w rodzinie dwu‑ krotnie częściej stają się dziewczęta niż chłopcy. Przemoc często współwystępuje z problemem alkoholowym. Zauważono korelacje pomiędzy częstością stosowania przemocy wobec dziecka i współmałżonka. Przemoc powoduje zaburzenie wszystkich aspektów życia dziecka, zwiększając chorobowość i pogarszając funkcjono‑ wanie społeczne. Wykazano często występowanie przemocy w środowisku wiejskim oraz w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym bądź takich, w których występuje bezrobocie. Wnioski: Wyniki badań wykazały jednoznacznie, że agresja i przemoc w rodzinie wywiera znamienny i negatywny wpływ na

 6. Profilaktyka i leczenie niefarmakologiczne u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym – rola pielęgniarki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iga Grad

  2011-12-01

  Full Text Available Pierwotne nadciśnienie tętnicze (PNT jest coraz częściej rozpoznawane u dzieci i młodzieży. Występuje zwykle jako stan przednadciśnieniowy lub pierwsze stadium nadciśnienia tętniczego. Podobnie jak u dorosłych związane jest z otyłością, stylem życia i rodzinnym występowaniem choroby. Powikłania narządowe PNT stwierdza się u ponad 40% dzieci w momencie rozpoznania choroby. W terapii PNT istotne miejsce zajmuje postępowanie niefarmakologiczne, odnoszące się do modyfikacji stylu życia i zachowań związanych ze zdrowiem. Stosuje się je u dzieci z rozpoznanym stanem przednadciśnieniowym jako jedyną formę terapii, natomiast w nadciśnieniu tętniczym – jako leczenie uzupełniające. Niełatwy proces zmiany stylu życia wymaga współpracy personelu medycznego z pacjentami i ich rodzinami. Szczególną rolę powinna odgrywać pielę- gniarka ze względu na bezpośredni, ciągły kontakt z pacjentem i jego opiekunami. Konieczne jest wnikliwe monitorowanie osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym i w stanie przednadciśnieniowym. Istotne są także promocja zdrowego stylu życia, wczesne identyfikowanie dzieci obarczonych ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego oraz podejmowanie odpowiednich działań interwencyjnych w stosownym czasie. W pracy omówiono zasady profilaktyki i terapii nadwagi/otyłości (zmiana diety, aktywność fizyczna, nieprawidłowości snu, zaburzeń zachowania (tzw. wzór zachowania A. Podkreślono negatywny wpływ stosowania używek przez młodocianych na rozwój PNT. Przedstawiono reguły współpracy pielęgniarki z chorymi na PNT, niezbędne dla efektywności podejmowanych interwencji. Zwrócono uwagę na konieczność edukacji prozdrowotnej w placówkach oświatowych i na zajęciach pozaszkolnych.

 7. Pomiędzy. Dwie ojczyzny w pismach dla polskojęzycznych dzieci żydowskich w II Rzeczypospolitej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Landau-Czajka

  2017-12-01

  Dzienniczek dla Dzieci i Młodzieży”, były to zwykłe, konwencjonalne pisemka dla dzieci, „Mały Przegląd” kierowany początkowo przez Janusza Korczaka, stał się trybuną swoich najmłodszych czytelników, a jego treść złożona była z listów, reportaży i wywiadów młodych korespondentów. Wszystkie pisemka kierowane były do dzieci akulturowanych Żydów, czytelników polskojęzycznej syjonistycznej prasy. Wydawało by się zatem, że ideały wychowawcze powinny być zbliżone. Jak dzieciom żydowskich z rodzin akulturowanych i syjonistycznych – a więc zarazem znających polską kulturę lepiej niż przeciętne żydowskie dzieci, ale wychowywanych w kulcie Palestyny i powrotu do Erec, ukazywano wartości patriotyczne? Cóż zatem należało mówić dzieciom, jeśli chciało się je wychować na dobrych patriotów? I jakiego kraju patriotów? Jak wytłumaczyć palestyński patriotyzm dzieciom, które nigdy swojego kraju nie widziały, żyły w Polsce, mówiły po polsku? I jednocześnie – jak wytłumaczyć polski patriotyzm dzieciom, które mieszkają w kraju o stale rosnącym antysemityzmie, którego są obywatelami, ale obywatelami drugiej kategorii, spychanymi na margines? W rezultacie dwa pisma wyrastające z dwóch niemal identycznych w poglądach dzienników prezentowały zaskakująco różne podejście do patriotyzmu. Artykuł oparty został na analizie wszystkich roczników „Dzienniczka” i „Małego Przeglądu”.

 8. Masa ciała dzieci uczących się w podstawowych szkołach wiejskich a styl życia rodzin = The body weight of rural primary school pupils and the lifestyle of their families

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zdzisława Szadowska-Szlachetka

  2016-09-01

  • Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu   Adres korespondencyjny: Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. S. Staszica 4-6, 20-081 Lublin, tel. +48 81 448 6810, e-mail: zszadowska@wp.pl     Streszczenie Cel pracy. Celem pracy była analiza masy ciała dzieci uczących się w szkołach wiejskich oraz stylu życia ich rodzin. Materiał i metoda. Badaniem zostało objętych 100 rodziców dzieci z klas I-VI uczących się w szkołach wiejskich w powiecie Opole Lubelskie. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z użyciem techniki wywiadu przy zastosowaniu autorskiego kwestionariusza wywiadu. Wyniki. Wśród badanej grupy 65% dzieci miało prawidłową masę ciała, 18% dzieci miało niedowagę a 17% nadwagę. Wśród ojców dzieci z nadwagą występowała zależność bliska istotnej statystycznie p=0,06 dotycząca ich nadwagi. Nie występował związek istotny statystycznie między ilością posiłków a masą ciała dzieci. U części dzieci (około 20% nadwaga występowała, gdy jako nagrodę za dobre zachowanie i wyniki w nauce dzieci otrzymywały słodkie przekąski oraz możliwość dodatkowego korzystania z komputera i telewizji.  Z badań własnych wynika, że istnieje związek między codziennym piciem słodkich napojów gazowanych przez dzieci, a prawidłową masą ciała dziecka p=0,044. Większość badanych rodziców (83% deklarowała, że ich dzieci uprawiają dodatkową aktywność fizyczną poza lekcjami wychowania fizycznego. Z analizy statystycznej wynika, iż nie występuje związek między sposobem spędzania wolnego czasu przez rodzinę (oglądanie telewizji, gry i zabawy na świeżym powietrzu, korzystanie z komputera, czytanie książek, wycieczki a masą ciała dzieci w badanej grupie. Większość ankietowanych deklarowa

 9. Ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespołem nerczycowym – sposoby radzenia sobie z nimi i metody wsparcia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Pawlak-Bratkowska

  2013-06-01

  Full Text Available Wstęp i cele pracy: Idiopatyczny zespół nerczycowy w wieku rozwojowym przebiega nawrotowo i trwale zmie‑ nia życie dzieci oraz ich rodziców. Celem badania była ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespo‑ łem nerczycowym. Materiał i metodyka: Badanie zaplanowano jako przekrojową próbę kliniczną wśród rodzi‑ ców dzieci chorujących na zespół nerczycowy w odniesieniu do rodziców dzieci zdrowych. Wszyscy badani (46 rodziców wypełniali: ankietę dotyczącą przebiegu choroby u dziecka, kwestionariusz STAI (Inwentarz stanu i cechy lęku, kwestionariusz Skali depresji Becka, kwestionariusz Skali kontroli emocji (CECS. Grupę kontrolną stanowiło 20 rodziców dzieci zdrowych. Wyniki: Rodzice dzieci z zespołem nerczycowym charakteryzowali się istotnie wyższym poziomem depresji (Skala depresji Becka 8,7 vs 4,9, t = 2,18, p < 0,05. U ojców zaobserwo‑ wano wyższe subiektywne uczucie kontrolowania własnych reakcji w porównaniu z matkami – wyższy wynik CECS, suma u ojców (55,1 vs 47,2, t = 2,53, p < 0,05. U matek odnotowano wyższe wskaźniki zarówno w ska‑ lach mierzących poziom lęku jako cechy (STAI – cecha 45,7 vs 36,1, t = 3,19, p < 0,05 i stanu (STAI – stan 42,8 vs 33,4, t = 2,8, p < 0,05, jak i w kwestionariuszu badającym poziom depresji (10,62 vs 4,86, t = 2,66, p < 0,05. Rodzice, którzy wykazywali tendencję do obwiniania się o chorobę dziecka, podczas jej pierwszego epizodu uzyskali statystycznie istotny wyższy wynik w testach badających poziom depresji. Wnioski: Rodzice dzieci cierpiących na zespół nerczycowy charakteryzowali się istotnie wyższym poziomem depresji niż rodzice dzieci zdrowych. Ważne wydaje się objęcie szczególną opieką matek, mającą na celu obniżenie poziomu lęku i objawów depresji, oraz ojców skłonnych do tłumienia przeżywanych emocji.

 10. Funkcje wykonawcze a osiągnięcia dzieci w wieku wczesnoszkolnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Jankowski

  2012-03-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje wyniki badania dotyczącego związku funkcji wykonawczych i powodzenia szkolnego. W badaniu udział wzięło 46 dzieci w wieku 7 i 8 lat, uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. W zakresie funkcji wykonawczych dokonano pomiaru dwóch ich przejawów: elastyczności poznawczej i zdolności tworzenia pojęć. Do ich pomiaru użyto dwóch narzędzi, z których jedno zostało stworzone na podstawie testu sortowania kart Wisconsin. Dla drugiego pierwowzorem był dwuwymiarowy test sortowania kart. W celu zbadania powodzenia szkolnego dokonano jego pomiaru z trzech różnych perspektyw: uczniów, nauczycieli i rodziców. Powodzenie szkolne z perspektywy uczniów i rodziców badano narzędziami stworzonymi na podstawie ankiety powodzenia szkolnego autorstwa Anny Żurawskiej (wywiad z uczniami, kwestionariusz dla rodziców;, trzecim wskaźnikiem powodzenia były oceny szkolne. Wyniki wskazują na istotne znaczenie funkcji wykonawczych w zakresie elastyczności poznawczej dla powodzenia szkolnego (część z uzyskanych wyników osiąga poziom istotności statystycznej. Natomiast w zakresie drugiego z przejawów funkcji wykonawczych, czyli zdolności tworzenia pojęć, związek z powodzeniem szkolnym zaobserwowano jedynie w przypadku pomiaru dokonywanego wśród uczniów.

 11. Ocena czynności nerek u dzieci leczonych metodę ESWL - doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Straż-Żebrowska

  2010-06-01

  Full Text Available Kamica układu moczowego jest chorobą polegającą na tworzeniu się złogów w drogach moczowych w momencie zaburzenia równowagi pomiędzy promotorami i inhibitorami krystalizacji. Obecnie obserwuje się narastanie częstości występowania kamicy w społeczeństwach krajów wysoko uprzemysłowionych, w tym również w populacji dziecięcej. Problem ten dotyczy nawet 5% tej populacji, a coraz większą grupę stanowią dzieci w okresie niemowlęcym. Wśród metod leczenia wyróżniamy postępowanie zachowawcze lub zabiegowe. Leczeniu zachowawczemu najczęściej poddaje się złogi o średnicy do 5 mm, większe wymagają zastosowania metod inwazyjnych. Wśród metod zabiegowych wyróżniamy metody stosunkowo mało inwazyjne, takie jak: ESWL (kruszenie złogów falą generowaną pozaustrojowo, PCNL (przezskóma nefrolitotrypsja, LTRSL (endoskopowa litotrypsja. Obecnie znacznie rzadziej stosowane jest leczenie operacyjne. Zabieg ESWL poprzez działanie fali uderzeniowej powoduje dezintegrację złogu. Cel: Ocena bezpieczeństwa metody w aspekcie funkcji nerek u dzieci leczonych z powodu kamicy układu moczowego metodą ESWL. Materia! i metody: Badaniem objęto 16 dzieci (7 chłopców i 9 dziewczynek w wieku od 2,5 do 17,5 roku (średni wiek 9,5 roku. W ciągu 48 godzin przed wykonaniem zabiegu ESWL oznaczano morfologię krwi, wykładniki stanu zapalnego, stężenie parametrów nerkowych w surowicy (kreatynina, mocznik, cystatyna C, koagulogram. Wyliczano klirensy dla kreatyniny oraz cystatyny C. Mierzono wartości ciśnienia tętniczego. Ponownej oceny czynności nerek w oparciu o te same parametry dokonano w okresie od 1 do 5 miesięcy (średni czas 2,8 miesiąca po zabiegu. Wyniki: Średnie stężenia cystatyny C i kreatyniny oraz wartości klirensów kreatyniny i cystatyny C, mocznika, wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego nie wykazały istotnych statystycznie różnic przed i po zabiegu ESWL. Stwierdzono statystycznie znamienne

 12. WIEDZA I DEKLAROWANE POSTAWY RODZICÓW WOBEC SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DLA DZIECI W WARSZAWIE I TALLINIE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Klotško

  2015-12-01

  Tel: 22 599 21 80 Fax: 22 599 21 81     Słowa kluczowe: szczepienia ochronne, zachowania zdrowotne, Polska, Estonia. Keywords: vaccination, health behaviors, Poland, Estonia.     Streszczenie   Wprowadzenie Szczepienia, jako jedno ze szczytowych osiągnięć w medycynie stanowią istotny element realizowania polityki zdrowotnej na szczeblu krajowym I globalnym. Regularne uodparnianie dzieci oraz ludzi dorosłych poprawiło jakość i przedłużyło długość życia. Ponadto szczepienia wyeliminowały ospę prawdziwą oraz przyczyniły się do ograniczenia występowania niektórych chorób takich jak polio, świnki czy tężca. Szczepienia zaliczane są do profilaktyki swoistej pierwszego rzędu, która ma za zadanie wpływać na jeden z trzech elementów łańcucha epidemicznego - na wrażliwą populację. Materiał i metody Materiał stanowiło 231 osób rodziców dzieci objętych obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi w Warszawie i Tallinie. Wśród ankietowanych znalazły się 173 oraz 58 mężczyzn.. Badanie było przeprowadzone przy użyciu komputera CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview oraz  metodą papierową PAPI (ang. Paper nad Pencil Interview. Do obliczeń korelacji zastosowano test Chi, zaś za poziom istotności przyjęto wartość 0,05. Wyniki Po zastosowaniu metody top2boxes wynika, że w Estonii 30% wierzy w bezpieczeństwo szczepionek, natomiast 70% nie. W Polsce wynik ten kształtuje się odpowiednio na poziomie 38% i 62%. Po zastosowaniu metody top2boxes wynika, że w Estonii 48% badanych widzi w pormowaniu szczepień interes producentów, natomiast 52% nie zgadza się z tym.  Natomiast w Polsce na korzyści koncernów wskazuje 59% i 41 % zaprzecza tej teorii. Po zastosowaniu metody top2boxes okazuje się, że w Estonii 84% badanych popiera dobrowolność szczepień, natomiast 15% jest przeciwnych.  Natomiast w Polsce jest 65% zwolenników dobrowolności szczepień i 35 % jej przeciwników. Wnioski Rodzice w Estonii i Polsce s

 13. Zasady żywienia dzieci w drugim i trzecim roku życia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam J. Sybilski

  2010-11-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat zasad żywienia dzieci w 2. i 3. roku życia. W okresie poniemowlęcym zapotrzebowanie energetyczne dziecka zmniejsza się do ok. 90 kcal/kg mc./dobę. Zmianie ulega również tempo jego wzrostu. Połowa energii wydatkowana jest na potrzeby aktywności fizycznej, więc potrzeby żywieniowe dziecka są od nich uzależnione. Rozkład podaży energii pozabiałkowej powinien wynosić 60-65% z węglowodanów i 35-40% z tłuszczu. Należy zadbać o stopniowe wzbogacanie diety o kwasy tłuszczowe (NNKT, zawarte w olejach roślinnych, tłustych rybach morskich, orzechach oraz zielonych warzywach. Do 2. roku życia zalecana jest dieta bogata w tłuszcze, głównie pochodzące z masła, następnie należy stopniowo ograniczać tłuszcze zwierzęce, aby uniknąć otyłości. Dziecku nie należy podawać tłustych mięs oraz surowych jaj, gdyż zawierają one awidynę. Do 3. roku życia korzystniejsze jest podawanie mieszanek mlecznych typu „junior” niż pełnego mleka krowiego. Rekomendowane produkty zbożowe zawierające węglowodany to przede wszystkim pieczywo razowe oraz grube kasze. Zapotrzebowanie na płyny u małego dziecka wynosi ok. 950 ml/dobę. Najlepsze do picia są woda, niesłodzone herbatki ziołowe i naturalne soki owocowe. Ważna jest też forma, czyli w jaki sposób przyjmowane są pokarmy. Należy kształtować w dziecku dobre nawyki i przyzwyczajenia związane z jedzeniem, kierując się zasadą 4U: urozmaicenie, umiar, unikanie i uregulowanie. Obecnie można zauważyć poprawę w stanie odżywienia polskich dzieci, choć nadal sposób ich żywienia bywa niezadowalający. Do najczęstszych błędów zalicza się nadmierne używanie soli, mało urozmaiconą dietę, brak czasu i zniecierpliwienie w czasie posiłków, nerwową atmosferę w czasie posiłków oraz nadmierne rozdrabnianie produktów.

 14. Możliwości leczenia kamicy moczowodowej u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Straż-Żebrowska

  2010-09-01

  Full Text Available Kamicą układu moczowego nazywamy schorzenie, w którym wytwarzane są złogi w obrębie nerek lub dróg moczowych. Obecnie obserwuje się wzrost częstości występowania kamicy. Szacuje się, iż częstość występowania kamicy układu moczowego wynosi 0,5-5% w grupie dorosłych i 0,1-5% u dzieci. Istotnym problemem jest wykrywanie złogów u małych dzieci, również u niemowląt. Biorąc pod uwagę coraz częstsze wykrywanie kamicy układu moczowego, jej nawrotowość i powikłania, ważne jest wypracowanie schematów leczniczych skutecznych i jednocześnie bezpiecznych, nawet przy konieczności ich kilkukrotnego powtarzania. Postępowanie zachowawcze jest skuteczne w 80%, w przypadkach złogów o wielkości do 4 mm. Powszechnie stosowane do lat 80. XX wieku leczenie operacyjne związane z nacięciem miąższu nerki obecnie w większości przypadków zastępowane jest metodami mniej inwazyjnymi, takimi jak ESWL, PCNL, URSL, a wskazania do leczenia chirurgicznego kamicy zostały znacznie ograniczone. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjentki z kamicą układu moczowego leczonej kilkakrotnie metodą ESWL bez efektu, a następnie z uwagi na obecność złogów w moczowodzie za pomocą URSL. Jednym z powikłań po zabiegu ESWL może być „droga kamieni”. Po wykonaniu zabiegu ESWL pacjent wymaga monitorowania poprzez wykonywanie badań USG, co pozwala na szybkie uwidocznienie powikłania w postaci „drogi kamieni” i wdrożenie dodatkowego postępowania ułatwiającego wydalenie złogów. „Droga kamieni” może spowodować utrudnienie odpływu moczu, co może być przyczyną dolegliwości bólowych oraz różnego stopnia poszerzeń moczowodów i układów kielichowo-miedniczkowych. Często wymaga interwencji zabiegowej w trybie pilnym. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastą- piły w Polsce znaczne zmiany w sposobach leczenia kamicy moczowodowej. Rutynowo stosuje się URSL i ESWL, do rzadkości natomiast należy zak

 15. Probiotyki i prebiotyki w profilaktyce i leczeniu chorób u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leokadia Bąk-Romaniszyn

  2010-11-01

  Full Text Available Probiotyki to mikroorganizmy, które wywierają korzystne działanie na organizm gospodarza po spożyciu przez niego odpowiedniej dawki określonego szczepu. Najczęściej jako probiotyki stosowane są bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus i Bifidobacterium oraz wybrane szczepy Streptococcus, Bacillus, a także drożdże Saccharomyces boulardii. Probiotyki wpływają korzystnie na skład środowiska ekologicznego przewodu pokarmowego, wykazując antagonizm w stosunku do drobnoustrojów chorobotwórczych kolonizujących błonę śluzową przewodu pokarmowego. Obecność w jelicie bakterii fermentacyjnych, głównie pałeczek kwasu mlekowego, a zwłaszcza typów adhezyjnych, chroni przed dyslokacją bakteryjną i enterotoksemią, normalizuje zaburzenia motoryki jelit i zmniejsza objawy nietolerancji laktozy. Prebiotyki to substancje naturalnie zawarte w żywności (bądź do niej dodawane, które selektywnie pobudzają wzrost i/lub aktywność wybranych szczepów bakterii probiotycznych obecnych w przewodzie pokarmowym. Probiotyki i prebiotyki, jak również ich połączenie – synbiotyki, występują w pożywieniu, mieszankach mlecznych, preparatach farmakologicznych, dodatkach do żywności, suplementach dietetycznych i w sposób naturalny poprawiają stan naszego zdrowia oraz mają coraz większe znaczenie w nowoczesnej medycynie. W pracy omówiono udział probiotyków i prebiotyków w kształtowaniu się biocenozy przewodu pokarmowego oraz w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób u dzieci, jak: biegunki bakteryjne i wirusowe, dysbioza poantybiotykowa, martwica jelit noworodków, kolka jelitowa, nieswoiste zapalenia jelit, zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego.

 16. Giardioza u dzieci – właściwe rozpoznanie może być trudne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Sawicka-Parobczyk

  2012-11-01

  Full Text Available Giardioza (łac. giardiasis to choroba pasożytnicza przewodu pokarmowego wywoływana inwazją pierwotnia‑ ków – wiciowców z gatunku Giardia intestinalis (G. intestinalis. Zakażenie występuje na całym świecie, w nie‑ których regionach dotyczy nawet 30% ludności. Najczęściej chorują dzieci w wieku 2-5 lat. Źródłem zakażenia są osoby chore. Cykl życiowy Giardia odbywa się w jednym osobniku i obejmuje dwa stadia rozwojowe – tro‑ fozoit i cystę. Do zarażenia dochodzi drogą pokarmową poprzez wypicie wody lub spożycie żywności zawie‑ rających cysty lamblii. Możliwe jest również zarażenie poprzez kontakty bezpośrednie. Dotyczy to głównie dzie‑ ci przebywających w żłobkach i przedszkolach oraz osób wspólnie mieszkających. Przebieg kliniczny giardiozy jest różny, może być bezobjawowy; typowe, choć mało specyficzne objawy to bóle brzucha i gorączka. Choroba może stanowić przyczynę przewlekłych biegunek, zaburzeń wchłaniania, chudnięcia, może dawać odczyny aler‑ giczne. O diagnozie przesądza znalezienie cyst pasożyta w kale, zwykle konieczne jest wykonanie wielu badań. W celu wykrycia antygenów Giardia lamblia coraz powszechniej stosuje się badania immunofluorescencyjne i techniką immunoenzymatyczną (ELISA. Testy te charakteryzują się wysoką czułością i swoistością. Lekami pierwszego wyboru w leczeniu infekcji G. intestinalis są stosowane od wielu lat metronidazol i inne nitroimidazole. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadki dwojga dzieci, u których przebieg kliniczny był odmienny, a trudności diagnostyczne opóźniły prawidłowe leczenie i powrót do zdrowia.

 17. Leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne zarejestrowane u dzieci i młodzieży. Trudności prawne i etyczne związane z zakresem rejestracji leków

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Niwiński

  2017-11-01

  Full Text Available Wstęp: Wykonując swój zawód, lekarz jest zobowiązany do przestrzegania nie tylko zasad sztuki lekarskiej, lecz także przepisów prawa. Regulacje prawne dotyczą m.in. zgody na leczenie i zasad rejestracji leków. Leki są zarejestrowane w ściśle określonych wskazaniach, dla konkretnych grup pacjentów. Zastosowanie leku poza rejestracją może zostać zinterpretowane jako przeprowadzenie eksperymentu medycznego. Podstawą stosowania leków są zalecenia towarzystw naukowych. W psychiatrii dzieci i młodzieży wiele leków nie ma rejestracji do stosowania u osób poniżej 18. roku życia, w związku z czym lekarz po udzieleniu odpowiednich informacji musi uzyskać pisemną zgodę na leczenie od rodzica lub opiekuna prawnego. Cel: Celem pracy był przegląd leków stosowanych w terapii zaburzeń depresyjnych i psychotycznych w populacji dzieci i młodzieży pod kątem wieku pacjentów zgodnego ze wskazaniami rejestracyjnymi. Metoda: Bazując na Indeksie Leków Medycyny Praktycznej, przeanalizowano charakterystyki produktów leczniczych. Wyniki: Spośród 226 leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych zarejestrowanych w Polsce 149 jest niewskazanych lub przeciwwskazanych do podawania pacjentom poniżej 18. roku życia. Kolejnych 29 leków zostało zarejestrowanych u dzieci, ale we wskazaniach innych niż leczenie zaburzeń depresyjnych i psychotycznych. Ponadto różne postacie leków lub postacie wytwarzane przez różne firmy farmaceutyczne mogą mieć odmienną rejestrację. Wnioski: Brak rejestracji leków stosowanych w psychiatrii dzieci i młodzieży stanowi zagrożenie prawne i finansowe dla lekarza, a także może powodować nieufność rodzica.

 18. Znaczenie diagnostyczne klasyfikacji rozwojowych we wczesnym rozpoznaniu mózgowego porażenia dziecięcego = The diagnostic importance of diagnostic developmental classifications in the early diagnosis of cerebral palsy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Strączyńska

  2016-01-01

    Streszczenie Skale rozwojowe są powszechnie stosowane w programie wczesnej interwencji. Zaleca się ich stosowanie w ocenie motorycznej niemowląt i małych dzieci, jako podstawowe narzędzia diagnostyczne i prognozujące cel terapii. Badanie neurorozwojowe mają przede wszystkim na celu wykrywanie zagrożenia występowania mózgowego porażenia dziecięcego i innych deficytów wynikających z zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. W dostępnej literaturze opisano wiele klasyfikacji rozwojowych jednak nie zawsze odznaczają się one wysoką specyficznością i czułością w określaniu poziomu nieprawidłowości. Praca ma na celu przybliżenia cech charakterystycznych poszczególnych testów diagnostycznych z oceną ich rzetelności i trafności zastosowania we wczesnym rozpoznaniu mózgowego porażenia dziecięcego.   Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, diagnostyka niemowlaków, testy przesiewowe, zaburzenia rozwoju.   Abstract The developmental scales are widely used in the early intervention. It They areis recommended to be for used in the motor assessments  in of infants and young children, as the basic diagnostic tools and forecasting the therapeutic target. The neurodevelopmental examinations are primarily aimed at detecting the risk (risk factors of cerebral palsy and other deficits consequent resulting from disorders of the central nervous system. The literature describes many developmental classifications, however, not always are they are characterized by high specificity and sensitivity in determining the level of disabilities. The paper aims to introduce the characteristics of individual diagnostic tests and simultaneously with evaluation of their reliability and application validity of the application in early diagnosis of cerebral palsy. Keywords: cerebral palsy, developmental disorders, infant diagnostics infants, screening tests.

 19. Nadwrażliwość na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Wyróżnia się dwa rodzaje nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy (ASA: oskrzelowy i pokrzywkowy. Rodzaj pierwszy dotyczy chorych na astmę, u których ASA wywołuje napady duszności i objawy pozaoskrzelowe, takie jak wodnisty katar nosa, zaczerwienienie twarzy, szyi i klatki piersiowej, łzawienie. Opisano także obrzęk krtani, spadek ciśnienia tętniczego krwi, a nawet zgony. Pokrzywkowa postać nadwrażliwości na ASA dotyczy głównie chorych na przewlekłą pokrzywkę. ASA-astma i ASA-pokrzywka występują w każdym wieku, ale głównie dotyczą kobiet (70% badanych w wieku 30-50 lat. U części tych chorych występują cechy atopii. Charakterys­‑ tyczną cechą ASA-astmy są polipy nosa, często powiązane w przewlekłym zapaleniem zatok. Stwierdza się je u około 80% chorych na ASA-astmę. Polipy nosa mają charakter nawrotowy. Błona śluzowa nosa chorych na ASA-astmę jest nacieczona T-limfocytami, eozynofilami, komórkami tucznymi i makrofagami, większość komórek wykazuje ekspresję mRNA dla IL-5. Błona śluzowa oskrzeli również jest nacieczona eozynofilami będącymi bogatym źródłem leukotrienu C4, który prawdopodobnie bierze udział w patomechanizmie nadreaktywności na ASA. Przebieg kliniczny ASA-astmy u większości chorych jest ciężki, ale kontrolę astmy można uzyskać dzięki stosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających β2-agonistów. Objawy nadwrażliwości wywołuje większość niesteroidowych leków przeciwzapalnych. U chorych na astmę jest to duszność, a u chorych na pokrzywkę – wysiewy skórne. Objawy te są wywoływane przez indometacynę, kwas mefenamowy i flufenamowy, ibuprofen, fenylbutazon, naproksen, diflunisal i zomepirak. Natomiast dobrze tolerowane przez chorych na ASA-astmę są paracetamol, chlorochina, benzydamina, kwas salicylowy i dekstropropoksyfen. Nadwrażliwość na ASA ujawnia się na podstawie wywiadu i doustnych testów prowokacyjnych ze wzrastaj

 20. Związek pomiędzy typem alergenu a rozwojem choroby atopowej w grupie pacjentów leczonych w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2011-07-01

  Full Text Available Punktowe testy skórne to jedna z najpowszechniej stosowanych metod diagnostycznych we współczesnej alergologii, dzięki niej rozpoznajemy alergię natychmiastową, IgE-zależną. Diagnostycznie alergeny są stosowane w postaci standaryzowanych roztworów. Oceniana jest średnica powstałych bąbli, a także ich wielkość wzglę- dem kontroli dodatniej i ujemnej. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki punktowych testów skórnych przeprowadzonych w grupie 225 dzieci z objawami alergii w postaci astmy, alergicznego nieżytu nosa (ANN oraz atopowego zapalenia skóry (AZS. Oceniano związek pomiędzy typem alergenu a chorobą atopową oraz wiekiem dziecka. Najczęściej uczulającym alergenem w całej badanej grupie były roztocza kurzu domowego, stwierdzone u 81% pacjentów. Drugą co do częstości występowania alergię stanowiło uczulenie na pyłki traw (u 43%. W dalszej kolejności uczulały pyłki drzewa (33% i alergeny sierści kota (27%. Kolejność ta zmienia się w poszczególnych grupach wiekowych. Dla najmłodszej grupy pacjentów najczęściej stwierdzanym alergenem były pleśnie (54,3%, rzadziej odnotowywano – w równym stopniu – roztocza kurzu domowego oraz alergeny traw (po 43,5%. W grupie między 5. a 12. rokiem życia dominującym alergenem były roztocza kurzu domowego (90,7%, następnie pleśnie (50,4% i trawy (36%. U dzieci powyżej 12. roku życia również dominowały roztocza kurzu domowego (92%, rzadziej stwierdzano uczulenie – w równym stopniu – na trawy i pleśnie (po 58%. Najczęstszą manifestacją kliniczną był zespół współwystępowania astmy i ANN, rzadziej wystę- powały objawy astmy, a jeszcze rzadziej objawy ANN oraz zespół współwystępowania astmy i AZS. Najmniej liczną grupę stanowiły dzieci z objawami AZS. Rozkład najczęściej występujących alergenów w odniesieniu do manifestacji choroby atopowej wykazał, że wśród pacjentów z astmą oraz współistniejącymi astmą i ANN

 1. Ocena rozwoju fizycznego i stanu odżywienia dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej o profilu sportowym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Krenc

  2013-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Szkoły sportowe odgrywają ważną rolę w promowaniu istotnego dla zdrowia ruchu, w jego najbardziej aktywnej formie, czyli sportu wyczynowego. Cel pracy: Celem podjętych badań była próba określenia, na podstawie oceny stanu odżywienia oraz rozwoju fizycznego, potencjału zdrowotnego dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej o profilu sportowym. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych, w tym u 41 uczniów ze szkoły sportowej i 46 ze szkoły powszechnej. U wszystkich badanych wykonano pomiary antropometryczne (wzrostu, masy ciała oraz grubości fałdów skórno-tłuszczowych. Wyniki: Pod‑ stawowe parametry rozwoju fizycznego (wzrost, masa ciała, BMI nie wykazywały istotnych statystycznie różnic w obu analizowanych grupach uczniów. U dzieci ze szkoły sportowej częściej niż w grupie kontrolnej występowała wysokorosłość (wzrost powyżej 95. centyla, a także otyłość (BMI powyżej 95. centyla. Niedobór masy ciała (poniżej 5. centyla, niskorosłość (poniżej 5. centyla oraz niedożywienie (BMI poniżej 5. centyla obserwowano wyłącznie u uczniów ze szko‑ ły sportowej. Grubość fałdów skórno-tłuszczowych w okolicy podłopatkowej, nad talerzem biodrowym i na podudziu była istotnie statystycznie mniejsza u dzieci ze szkoły sportowej. Wnioski: Analiza podstawowych parametrów rozwoju fizycznego nie wykazywała istotnych różnic w obu badanych grupach uczniów, chociaż skrajne wartości tych parame‑ trów częściej były obserwowane u dzieci ze szkoły sportowej. Grubość fałdów skórno-tłuszczowych w okolicy podłopat‑ kowej, nad talerzem biodrowym i na podudziu była istotnie statystycznie mniejsza u uczniów ze szkoły sportowej.

 2. Realizacja „Programu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” w województwie łódzkim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Felcenloben

  2015-10-01

  Full Text Available Zaburzenia depresyjne stanowią istotny czynnik ryzyka zachowań samobójczych wśród nastolatków. Wykazano, że u młodocianych pacjentów po próbach samobójczych z rozpoznaną depresją występują określone czynniki ryzyka, w tym trudności szkolne i w relacjach z rówieśnikami. W programach prewencji samobójstw podkreśla się potrzebę wczesnego wykrywania zaburzeń depresyjnych i szybkiego wdrażania odpowiednich strategii terapeutycznych. Prezentowany w artykule „Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” został opracowany w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Realizowany jest corocznie od 2010 roku przez podmioty wyłaniane w otwartych konkursach ofert. Główne cele Programu to zmniejszenie częstości występowania pełnoobjawowej depresji przez zidentyfikowanie u badanych dzieci czynników predysponujących do jej wystąpienia oraz redukcja tych czynników za sprawą zastosowanej interwencji, czyli uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. Za cele szczegółowe autorzy uznali m.in. nabycie pożądanych umiejętności społecznych, nazywania i wyrażania odczuwanych emocji, poznanie technik radzenia sobie ze stresem, poprawę samooceny, a także podniesienie stanu wiedzy dzieci i ich rodzin na temat depresji, metod jej profilaktyki i leczenia, co może być szczególnie przydatne w przypadku pojawienia się lub nawrotu choroby. Analiza efektywności Programu obejmowała lata 2010–2013. Każdego roku Programem obejmowano ponad 0,5% populacji województwa łódzkiego w wieku 11–16 lat, łącznie w ciągu czterech lat przebadano ponad 2% populacji w tej grupie wiekowej. Do warsztatów terapeutycznych zakwalifikowano niemal co drugiego ucznia z ryzykiem depresji (20% nastolatków przebadanych w pierwszym etapie programu, u co piątego dziecka stwierdzono konieczność dalszej diagnostyki bądź terapii w poradni zdrowia

 3. Ocena występowania wad stóp u dzieci w wieku 9-10 lat w środowisku miejskim i wiejskim = Estimate the prevalence the feet defects in children aged 9-10 years in the urban and rural environment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Plaskiewicz

  2015-04-01

  3 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Streszczenie   Wstęp. Wady stóp u dzieci są powszechnym problemem medyczno–społecznym w Polsce i na Świecie. Styl i szybkie tempo życia współczesnego człowieka wpływają niekorzystnie na postawę ciała, a stopy są szczególnie narażone na niekorzystny wpływ działania czynników środowiska zewnętrznego. Cel pracy. Celem pracy jest ocena występowania wad stóp u dzieci w wieku 9-10 lat w środowisku miejskim i wiejskim. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 40 dzieci w wieku 9-10 lat. Ze względu na miejsce zamieszkania dzieci podzielono na dwie grupy. Analizę stóp wykonano metodą platurograficzną polegającą na sporządzeniu odcisków podporowej powierzchni stopy. Oceniano wskaźniki opisujące wady stóp tj: wskaźnik „Ky” Sztritera-Godunowa, wskaźnik kątowy Clarke’a (CI, wskaźnik Wejsfloga, kąt piętowy oraz kąt koślawości palucha. Wyniki. Wśród przebadanych dzieci najczęstszą wadą stóp było płaskostopie. Zaobserwowano minimalnie mniej wad stóp u dzieci ze wsi w porównaniu z dziećmi mieszkającymi w mieście, jednak różnice nie są istotne statystycznie. Nie zaobserwowano różnic związanych z występowaniem wad stóp pomiędzy dziećmi ze wsi i z miasta. Wnioski. 1. Większość dzieci zarówno z miasta (65% jak i ze wsi (75% ma prawidłowo ukształtowane stopy. 2. Najczęstszą wadą stóp występującą wśród przebadanych dzieci jest płaskostopie. 3. Nie zaobserwowano istotnych różnic statystycznych w ocenie stóp pomiędzy dziećmi mieszkającymi w środowisku miejskim i wiejskim.   Abstract   Introduction. Feet defects in children is a common socio-medical problem in Poland and the world. Lifestyle of modern man adversely affect posture. The feet are particularly vulnerable to the adverse effects factors the external environment. Aim of the study. The aim of the study is to estimate the

 4. Probiotyki i prebiotyki w chorobach przewodu pokarmowego u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leokadia Bąk-Romaniszyn

  2009-06-01

  Full Text Available Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które po spożyciu w odpowiedniej dawce wywierają korzystne działanie na organizm gospodarza. Najczęściej jako probiotyki stosowane są bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus i Bifidobacterium oraz wybrane szczepy Streptococcus, Bacillus, jak również drożdże Saccharomyces boulardii. Zależnie od szczepu i dawki bakterie probiotyczne przywracają naturalny, właściwie funkcjonujący układ mikroflory jelitowej, hamują rozwój wielu mikroorganizmów chorobotwórczych, łagodzą przebieg oraz skracają czas trwania niektórych biegunek bakteryjnych i wirusowych, zapobiegają wystą- pieniu lub łagodzą przebieg biegunek poantybiotykowych, likwidują lub zmniejszają objawy nietolerancji laktozy, a także normalizują zaburzenia motoryki jelit. Prebiotyki to substancje zawarte w żywności (bądź do niej dodawane, które selektywnie pobudzają wzrost i/lub aktywność wybranych szczepów bakterii probiotycznych obecnych w przewodzie pokarmowym. Prebiotyki przez stymulację i tworzenie warunków dla wzrostu szczepów probiotycznych poprawiają skład biocenozy jelitowej, motorykę jelit, powodują ustąpienie klinicznych objawów chorób zapalnych jelit oraz wpływają korzystnie na odżywienie komórek nabłonka jelitowego. Probiotyki, prebiotyki, jak również ich połączenie – synbiotyki, w sposób naturalny, przez wielokierunkowe oddziaływanie lecznicze żywych kultur baterii, poprawiają stan naszego zdrowia, wspomagają terapie farmakologiczne i mają coraz większe znaczenie w nowoczesnej medycynie. W pracy omówiono udział probiotyków i prebiotyków w kształtowaniu się biocenozy przewodu pokarmowego oraz ich zastosowanie w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób przewodu pokarmowego.

 5. Nadwaga a płaskostopie u dzieci w wieku przedszkolnym – raport z badań = Overweight and flat feet in children of preschool age – research report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Srokowska

  2015-04-01

  2Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska     Adres do korespondencji: mgr Anna Srokowska, Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej UMK w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz, tel. 600341155, e-mail a.srokowska@cm.umk.pl   Słowa kluczowe: nadwaga, płaskostopie, dzieci w wieku przedszkolnym, różnice, zależności.   Streszczenie Stopa stanowi bardzo ważny element anatomiczny w ciele człowieka ze względu na swoją funkcję podporowo-nośną. Płaskostopie to wada postawy, która często występuje wśród dzieci, co uwidacznia się podczas badań przesiewowych.  Za jedną z przyczyn płaskostopia podaje się obciążenie układu kostno-stawowego nadmierną masą ciała. Celem pracy jest ocena zależności podwyższonego wskaźnika BMI i płaskostopia u dzieci w wieku przedszkolnym. Badaniem objęte zostały dzieci w wieku od 3 do 6 lat z Niepublicznych Przedszkoli „Tęcza” i „Ludzikowo” w Bydgoszczy. Grupa badawcza składała się z 95 dzieci (45 dziewczynek i 50 chłopców. Badania rozpoczęto pomiarami wskaźnika względnej masy ciała BMI. Kolejnym etapem była ocena stanu wysklepienia stóp badanych dzieci, zarówno wysklepienia podłużnego jak i poprzecznego. Pomiary kątów Clarke'a i Wejsfloga umożliwiły odpowiednią klasyfikację. Narzędziem badawczym był tradycyjny podoskop oraz nowoczesne urządzenie RSscan International Footscan. Podwyższone BMI wystąpiło w grupie badawczej jedynie w 6%. Płaskostopie zaś stwierdzono u ponad 1/3 badanych. Uzyskane wyniki badań ze względu na mały odsetek osób z nadwagą i otyłością nie pozwoliły na jednoznaczne powiązanie występowania płaskostopia i zwiększonego wskaźnika BMI.   Keywords:, overweight, flat feet, children of preschool age, differences, depending on.   Abstract Foot forms the basis of the

 6. Psychological aspects of breast conserving therapy (BCT) in early breast cancer; Psychologiczne aspekty leczenia oszczedzajacego chorych na raka sutka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jeziorski, A. [Klinika Chirurgii Onkologicznej, Akademia Medyczna, Lodz (Poland)

  1994-12-31

  Psychological and social status of 40 women who underwent BCT in early cancer was compared with 40 women after radical mastectomy. Women in BCT group showed significantly less anxiety about overall body image. The majority of them reported adjustment to work or ability to carry out household tasks. Almost all returned to normal social activities and interpersonal relationships. The majority of patients treated with BCT were fully satisfied in spite of unsatisfactory cosmetic results achieved in some of them and in spite of long duration of combined modality treatment. (author). 11 refs, 1 fig.

 7. Aloplastyka stawów śródręczno-paliczkowych ręki u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów – wczoraj i dziś

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Słowińska

  2011-10-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono historię leczenia operacyjnego stawówśródręczno-paliczkowych ręki z użyciem endoprotez u chorych nareumatoidalne zapalenie stawów w Klinice Reumoortopedii InstytutuReumatologii w Warszawie (ryc. 1–4.

 8. Wybrane elementy stylu życia rodziny a problem nadwagi i otyłości u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Doniesienie z badań = Selected elements of family lifestyle and the problem of overweight and obesity among young school children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANETA SZYMAŃSKA

  2015-12-01

  Aneta Szymańska1, Beata Dobrowolska2, Anna Bogusława Pilewska-Kozak3, Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc4   1 Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Lublin 2 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3 Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4 Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu     Autor do korespondencji: Mgr Aneta Szymańska Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin Email: anetaszymanska3@wp.pl   Słowa kluczowe: styl życia rodziny, nadwaga, otyłość, dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Keywords: family lifestyle, overweight, obesity, young school children.     Streszczenie Wstęp. Nadwaga i otyłość dzieci stanowi współcześnie jeden z poważniejszych problemów zdrowotnych, co powinno stanowić wezwanie do wielosektorowych działań m.in. z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej obejmujących rodziny dzieci i ukierunkowanych na zmianę stylu życia. Cel. Poznanie i analiza wybranych elementów stylu życia rodzin dzieci z nadwagą i otyłością w wieku wczesnoszkolnym. Materiał i Metoda. Badania przeprowadzono w 2015 roku wśród 75 rodziców (100% dzieci w wieku wczesnoszkolnym z nadwagą lub otyłością, uczęszczających do klas 1-3 szkół podstawowych na terenie dwóch województw: lubelskiego i świętokrzyskiego. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki. Na podstawie danych zebranych od rodziców, 12% dzieci miało otyłość I stopnia zaś 88% dzieci miało nadwagę. W opinii ponad połowy rodziców - 54,7% (n=41 ich dziecko waży lekko ponad normę. Posiłkiem, kt

 9. Jak się zostawało komunistką, czyli "Tonia i jej dzieci" Marcela Łozińskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena Keff

  2012-12-01

  Full Text Available How I became a communist. About Marcel Łoziński movie "Tonia and her children" Marcel Łoziński's documentary “Tonia and her children” is a long-form interview with children of Tonia Lechtman – a communist, Jewess, and victim of Stalin's persecutions, born in 1916. Daughter and son of Lechtnam tell about their mother's life from their own perspective. They try to understand her, but they also express their regret, that she spent too much time being envolved in politics, while exposing them to solitude and suffering. Bożena Keff makes a review of Łoziński's movie as a political statement about the stereotype of “Żydokomuna”, and as a psychological portrait of two adult people – their mutual relationship, their expectations for parents, their convictions about gender and family roles.   Jak się zostawało komunistką, czyli "Tonia i jej dzieci" Marcela Łozińskiego Film dokumentalny “Tonia i jej dzieci” Marcela Łozińskiego to wywiad-rzeka z dziećmi Toni Lechtman – urodzonej w 1916 roku komunistki, Żydówki, po wojnie ofiary stalinowskich prześladowań. Córka i syn Lechtman opowiadają o życiu matki z własnej perspektywy. Próbują ją zrozumieć, ale także wyrażają wobec niej żal, że zbyt dużo czasu poświęcała politycznemu zaangażowaniu narażając ich na samotność i cierpienie. Bożena Keff recenzuje film Łozińskiego jako polityczną wypowiedź o stereotypie “żydokomuny” oraz jako psychologiczny portret dwójki dojrzałych ludzi – ich wzajemnych relacji, ich oczekiwań wobec rodziców, ich przekonań na temat ról genderowych i rodzinnych.

 10. Integracja międzypokoleniowa przedszkolaków z seniorami cz. II. Opinie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym = Intergenerational integration between preschool children and elderly people Part II. Opinions of preschool children's parents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Chrzan

  2016-09-01

  4.      Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie   Streszczenie. Cel pracy. Celem Pracy było poznanie opinii rodziców przedszkolaków na temat integracji międzypokoleniowej Metoda i materiał: Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z techniką ankiety. Badania przeprowadzono wśród 149 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z Lublina, Dęblina i Wadowic. Wyniki. Ponad 96% rodziców uważa, że dzieci powinny mieć kontakt z seniorami, natomiast 62% z nich sądzi, iż doświadczenie życiowe osób starszych jest bardzo przydatne dla młodego pokolenia. Co więcej 80,5% uznało ze organizowanie wspólnych zajęć seniorów z przedszkolakami to dobry pomysł. Niespełna 47% badanych uważało, że za czas poświęcony dzieciom, seniorzy powinni otrzymywać rekompensatę finansową z kolei 40,9% twierdziło przeciwnie.  Rodzice oczekiwaliby od osób starszych w opiece nad ich pociechami realizacji takich zajęć jak: czytanie książek czy opowiadanie zdarzeń historycznych. Korzyści ze spotkań międzypokoleniowych według rodziców to przede wszystkim wartości edukacyjne. Wnioski. Warto popularyzować idee integracji międzypokoleniowej wśród społeczeństwa ze względu na liczne korzyści, jakie może przynieść zarówno seniorom jak i młodemu pokoleniu. Słowa kluczowe. starzenie się, integracja społeczna, rozwój dziecka,   Abstract. Objective. The objective of the study was to get to know the opinions of preschool children's parents on intergenerational integration. Material and method. The diagnostic survey method was applied, together with the questionnaire technique. The survey was carried out among 149 parents of preschool children from Lublin, Dęblin and Wadowice. Results. Over 96% of the parents claim that children should have contact with seniors, while 62% of them think that the worldly experience of the

 11. Dzieciństwo w mieście na ziemiach polskich w XVI–XVIII wieku

  OpenAIRE

  Żołądź-Strzelczyk, Dorota

  2012-01-01

  The issues of a child and childhood in the Polish territories have been neglected by historians for a long time. One of the reasons for this situation was the lack of appropriate sources for such studies. On one hand, the sources for analysing the history of childhood are relatively scarce; on the other hand, the sources that exist do not often provide much information. Thus, in order to reconstruct the functioning of a child in those times a researcher must confront numerous sour...

 12. Metody pracy z czytelnikiem w bibliotece dziecięcej sposobem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kosik Edyta

  2016-12-01

  Full Text Available The article shows the influence that methods of working with children in children’s libraries have on the development of reading. It explains the term ‘library for children’ (children's library. It outlines the shape of children’s library development, the evolution of work with readers and of methods applied over the years. It presents a typology of methods of working with the reader. Further, selected methods are discussed: competitions, reading aloud, and actions and events in the library. The article describes examples of specific forms of work with the reader using these methods, for example: "In the world of Marty Fox’s novels" and "In the land of fantasy," Nowa Huta Read-Aloud Day, a readership action: "I am reading in the Library" and Literary Picnics organized in Plock.

 13. Mechanizmy patogenetyczne IgE-zależne i IgE-niezależne w nadwrażliwości pokarmowej u dzieci i młodzieży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Kaczmarski

  2010-12-01

  Full Text Available Według aktualnie obowiązującej terminologii Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej nadwrażliwość organizmu to nieprawidłowa, opaczna i powtarzająca się reakcja na spożyty lub spożywany pokarm, który jest dobrze tolerowany przez osoby zdrowe. Ze względu na mechanizm patogenetyczny dzielimy ją na immunologiczną lub nieimmunologiczną. Do pierwszej grupy należą chorzy z alergią pokarmową, u których objawy chorobowe są wynikiem udziału przeciwciał IgE. Alergicznie na szkodliwy pokarm reaguje około 8% małych dzieci, w większości nadwrażliwość pokarmowa jest u nich wywołana reakcją organizmu na białka mleka krowiego. Za najważniejsze alergeny odpowiedzialne za proces uczulenia i/lub rozwoju nadwrażliwości pokarmowej uważane są: białka mleka krowiego, białka jaja, ryby, skorupiaki, mięczaki, orzechy, soja, pszenica. Klinika alergii pokarmowej jest bardzo bogata. Rozpoznanie nadwrażliwości pokarmowej to trudny i wieloetapowy proces, gdyż nie dysponujemy łatwym, tanim, czułym i swoistym testem ułatwiającym to zadanie. Podstawą rozpoznania alergii jest udowodnienie zależności przyczynowo-skutkowej między spożyciem szkodliwego pokarmu a wystąpieniem objawów. Z metod alergologiczno-immunologicznych dysponujemy możliwością rozpoznawania alergii pokarmowej IgE-zależ- nej i oznaczenia w surowicy IgE całkowitej oraz alergenowoswoistych IgE. Ten mechanizm patogenetyczny reakcji wykrywa się poprzez wykonanie testów skórnych typu prick z alergenami pokarmowymi i/lub powietrznopochodnymi. W odniesieniu do reakcji klinicznych wywołanych mechanizmami IgE-niezależnymi dysponujemy możliwością wykonania płatkowych testów skórnych z alergenami pokarmowymi. W nadwrażliwości pokarmowej nie ma jednego, uniwersalnego testu diagnostycznego. Dla postawienia właściwej diagnozy decydujące znaczenie ma doustna próba prowokacji i eliminacji. Podstawą w leczeniu przyczynowym tej

 14. Narażenie na kadm w okresie pre- i postnatalnym – jego wpływ na płodność i na zdrowie dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Jastrzębski

  2016-10-01

  Full Text Available The progress of civilization, urbanization, and industrialization may lead to significant risk of cadmium pollution in the natural environment. The authors draw attention to the likely causes and effects of environmental pollution with cadmium and its impact on human health with a special focus on children. The paper presents the current state of knowledge on prenatal and postnatal exposure to cadmium and its toxic effects on reproductive function. Prophylactics regarding exposure to cadmium are discussed in light of the recommendations of the World Health Organisation and the Environmental Protection Agency and in the context of achieving the goals of the National Health Programme.

 15. Tworzenie różnych reprezentacji przez dzieci podczas rozwiązywania problemu matematycznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Swoboda

  2017-03-01

  Full Text Available Matematyka w szerokim zakresie posługuje się zapisem symbolicznym, ale symbol matematyczny nie jest jedynym sposobem kodowania informacji. Zwłaszcza na etapie nauczania wczesnoszkolnego stosuje się różne sposoby reprezentowania pojęć i relacji matematycznych. Na ogół to nauczyciel decyduje o wyborze formy reprezentacji. Jednak w procesie rozwiązywania matematycznych problemów jest zaangażowany uczeń, a zastosowany sposób kodowania związków powinien wspierać jego pracę umysłową. W badaniu opisanym w tym artykule sprawdzono, w jaki sposób różne reprezentacje mogą wpłynąć na efekt pracy nad nietypowym zadaniem matematycznym. Zadanie było rozwiązywane przez uczniów 7–8-letnich w ramach kółka matematycznego. Wybrane do analizy przykłady wskazują na silny związek między wyborem reprezentacji, a końcowym wynikiem pracy ucznia.

 16. Papillomavirus infection and prognosis in patients with cervical cancer treated with irradiation; Zakazenie wirusem Papilloma a rokowanie u chorych na raka szyjki macicy leczonych napromienianiem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Szostek, S.; Klimek, M.; Urbanski, K.; Pudelek, J.; Kojs, Z.; Karolewski, K.; Jakubowicz, J.; Zgorniak-Nowosielska, I. [Collegium Medicum, Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland)]|[Centrum Onkologii, Instytut im. M. Sklodowskiej-Curie, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  The frequency of HPV infections in the group of 39 patients with cervical cancer after radiotherapy has been assessed. HPV infections were observed in 61.5% of patients, 67% of them were infected with type HPV 16/18. There were 7 patients with mixed type of infection (HPV 16/18 and 31/33/35). It was confirmed, that HPV positive patients have lower total and disease-free 3-years survival. It appears, that HPV infection may be an additional prognostic factor. (author). 10 refs, 2 figs, 1 tab.

 17. Three cases of cancer in the cysta of breast dysplasia; Trzy przypadki raka w scianach torbieli sutka u chorych na lagodna dysplazje gruczolu sutkowego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Piotrowski, P; Wesolowska, E [Centrum Onkologii, Instytut im. M. Sklodowskiej-Curie, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  Three cases of breast cancer treated at Memorial Cancer Center in Warsaw developed in the wall of bening cysts. All cases were submitted to the routine diagnostic procedures: clinical examination, X-ray mammography, ultrasonography and fine needle biopsy. In 2 cases the performed procedures did not manage to identify the malignant character of the lesions. That is why we suggest to extend the routine diagnostic performances with the pneumocystomammography in future. (author). 6 refs, 2 figs.

 18. Na przerwie i na lekcji – język specjalistyczny w edukacji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym

  OpenAIRE

  Majcher-Legawiec, Urszula

  2017-01-01

  Poland follows an integrative system when it comes to working with foreign pupils: the pupil attends classes without regard to his or her knowledge of Polish. This model is sometimes called inclusive education (inclusion). Knowledge of the language is a significant factor in social inclusion, as without it any contact with the culture and its representatives is only partial or is simply impossible. The lack of a common linguistic code creates a barrier in forming bonds and exchanging informat...

 19. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zachowania zdrowotne nastolatków mieszkających w Rybniku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Dudek

  2016-12-01

  Full Text Available Wstęp. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zdrowie od lat jest tematem badań naukowców. Wykazano znaczny wpływ tych czynników na zdrowie populacji. Bezrobocie, niski dochód, migracje oraz status rodziny (pełna, niepełna, rozbita wpływają na zdrowie rodziny i dzieci. Celem pracy było określenie wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na zachowania zdrowotne młodzieży zamieszkującej miasto Rybnik. Materiał i metody. Badanie ankietowe przeprowadzono pośród 391 uczniów rybnickich szkół. Poziom majętności rodziny określono za pomocą skali FAS. Za istotny statystycznie przyjęto poziom p<0,05. Wyniki. Badanie wykazało znaczący wpływ statusu rodziny na zachowania zdrowotne, uczniowie z rodzin rozbitych znacznie częściej sięgali po używki, oraz częściej zaniedbywali swoje zdrowie. Podobne wyniki wykazano wśród dzieci migrantów. Status materialny nie determinuje w tak dużym stopniu zachowań zdrowotnych nastolatków. Wnioski. Czynnik społeczno-ekonomiczne silnie determinują zdrowie młodzieży. Szczególnie narażeni na negatywne zachowania zdrowotne są nastolatkowie wychowujący się w rodzinach niepełnych oraz w rodzinach, w których co najmniej jeden z rodziców wyemigrował."

 20. Cechy somatyczne i sprawność dzieci i młodzieży z wybranych szkół regionu bydgoskiego = Somatic features and efficiency of children and youth from the selected school of Bydgoszcz region

  OpenAIRE

  Wierzbowski, Łukasz Piotr et al.

  2017-01-01

  Napierała Marek Red., Zukow Walery Red. (2017). Cechy somatyczne i sprawność dzieci i młodzieży z wybranych szkół regionu bydgoskiego = Somatic features and efficiency of children and youth from the selected school of Bydgoszcz region. RSW. Radom. 160 s. ISBN 9781387327102 DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1039563 PBN Poland https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/835498 Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu ...

 1. Astma a dym tytoniowy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Fabisiewicz

  2009-09-01

  Full Text Available Szacuje się, że około 10-15% dzieci do 10. roku życia ma rozpoznaną astmę oskrzelową. Wdychanie dymu tytoniowego nasila objawy i utrudnia leczenie astmy. Dotyczy to zarówno palenia czynnego, jak i biernego wdychania dymu tytoniowego. Narażenie na dym tytoniowy może przyczyniać się do rozwoju przewlekłych stanów zapalnych dróg oddechowych i w konsekwencji prowadzić do POChP czy powodować zaostrzenia i cięższy przebieg astmy. Negatywne skutki palenia dotyczą także przebiegu ciąży oraz dalszego rozwoju dziecka. Około 30% leczących się na astmę przyznaje się do nikotynizmu lub jest narażonych na bierne palenie. Podobny odsetek palących może występować wśród kobiet w ciąży. Dzieci narażone na dym tytoniowy w środowisku domowym mają większą liczbę zaostrzeń astmy w ciągu roku niż dzieci bez narażenia na dym tytoniowy, a także są częściej hospitalizowane oraz wymagają wyższej średniej dawki glikokortykosteroidów stosowanej w leczeniu profilaktycznym podtrzymującym remisję objawów klinicznych. Udowodniono dodatnią korelację pomiędzy wysokością stężenia metabolitu nikotyny – kotyniny w moczu dzieci a liczbą wypalanych papierosów przez rodziców. Stężenia kotyniny w moczu u osób palących i narażonych na dym papierosowy mają związek z rozwojem patologii układu oddechowego, w szczególności z cięższym przebiegiem i oporniejszym leczeniem astmy. Fizjologia drzewa oskrzelowego pod wpływem dymu tytoniowego jest dodatkowo zaburzona, co ma następstwa w postaci mniejszej odpowiedzi na klasyczne leczenie astmy przy pomocy glikokortykosteroidów i sugeruje konieczność włączania u takich chorych leków antyleukotrienowych celem modyfikacji patologicznego wpływu substancji toksycznych z dymu tytoniowego na drzewo oskrzelowe.

 2. Jakość życia chorych z niewydolnością serca = Quality of life in patients with heart failure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Kowalczyk

  2016-10-01

    Streszczenie: Wprowadzenie Przewlekła niewydolność serca jest poważnym problemem klinicznym, społecznym i ekonomicznym. W ostatnich latach częstość występowania tej choroby stale rośnie i znacząco ogranicza funkcjonowanie pacjentów w aspekcie bio-psycho-społecznym, obniżając poziom jego jakości życia. Cel pracy Ocena jakości życia pacjentów z niewydolnością serca. Materiał i metody Badaniem objęto 105 pacjentów z niewydolnością serca. Do jego przeprowadzenia wykorzystano anonimową ankietę własnego autorstwa, kwestionariusza AIS oraz kwestionariusza NHP. Przeprowadzono analizę statystyczną. Wyniki Najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze średnim poziomem akceptacji choroby (56,2%. Najwięcej ankietowanych znajdowało się w II klasie w skali NYHA (56,2% i wykazywało średni i dobry (33 vs. 20 stopień akceptacji choroby. Analiza kwestionariusza NHP wykazała, iż w grupie pacjentów z dobrym poziomem akceptacji choroby poziom zaburzeń funkcji jest znacznie niższy niż w grupie pacjentów nie akceptujących chorobę (p<0,001. W grupie ankietowanych osób najbardziej zaburzona była energia życiowa (63,0 ± 42,2, a najmniej izolacja społeczna (20,0 ± 27,8. Wnioski Wyższy poziom jakości życia warunkuje lepszą akceptację choroby. Na stopień akceptacji choroby pacjentów wpływa: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny, frakcja wyrzutowa lewej komory, klasa czynnościowa wg NYHA, konieczność wezwania pogotowia lub udania się na SOR, niektóre choroby współistniejące i wszystkie domeny jakości życia. Na akceptację choroby wpływają ujemnie ograniczenia ruchowe, wyobcowanie społeczne, reakcje emocjonalne i poziom energii.  Im niższa jakość życia tym niższy poziom akceptacji choroby. Słowa kluczowe: niewydolność serca, jakość życia, akceptacja choroby.           Abstract: Background Chronic heart failure is a serious clinical, social and economic problem.  In recent years, the

 3. Salivary type alpha-amylase activity in serum and in urine of patients with lung adenocarcinoma; Aktywnosc alfa-amylazy sliniankowej w surowicy i moczu chorych na gruczolakoraka pluca

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zakrzewska, I.; Wolska, K.; Koput, A. [Zaklad Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Akademia Medyczna, Bialystok (Poland)

  1993-12-31

  Total alpha-amylase activity in sera and urine of 30 patients with lung adenocarcinoma has been tested. The results were compared with control group of 30 healthy voluntaries. The activity of pancreatic type was differentiated from salivary alpha amylase. Salivary type was inhibited selectively by Triticum aestivum. Higher levels of total and salivary type amylase were noted in patients with lung adenocarcinoma in comparison to healthy control. The increase was significant (p<0.005). Correlation was observed between the activity of salivary type amylase and the stage of adenocarcinoma. (author). 12 refs, 3 figs, 1 tab.

 4. Initial estimation of correlation between estrogen receptor status and histopathology, and also some selected prognostic factors in breast cancer patients; Wstepna ocena zaleznosci miedzy stezeniem receptora estrogenow a obrazem histopatologicznym oraz wybranymi wskaznikami rokowniczymi u chorych na raka sutka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cwikla, J.; Badowski, J.; Shafie, D.; Gugala, K.; Koziorowski, M. [Wojewodzki Szpital Zespolony, Olsztyn (Poland)

  1996-12-31

  The goal of this study was to assess the correlation between estrogen receptor (ER) status and histopathology findings, likewise to assess some selected prognostic factors in patients with breast cancer. The study was carried out on 126 patients with breast cancer. ER concentration was estimated by the standard biochemical assay (DCC-dextran-coated charcoal assay). The correlation between established risk factors like: lymph node status; age menopausal status and ER status were analysed.The ER yielded in 61% positive results. The mean value of ER in invasive ductal carcinoma was 43.9 fmol/mg protein and the mean value of ER in invasive lobular carcinoma 51.4 fmol/mg protein. The significant statistics negative correlation between ER status of pre-menopausal patients with ductal breast carcinoma and regional lymph nodes involvement was found. There was no difference between ER status and histological type of the cancer. No correlation was found between ER status and age of patients. (author) 32 refs, 2 figs, 2 tabs

 5. The influence of duodeno-gastric reflux on frequency of Helicobacter pylori infection at patients with ulcer gastric; Wplyw refluksu dwunastniczo-zoladkowego na czestosc wystepowania zakazenia Helicobacter pylori u chorych z wrzodem zoladka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kopanski, Z.; Niziol, J.; Micherdzinski, J.; Wasilewska-Radwanska, M.; Cienciala, A.; Lasa, J. [Kliniczny Oddzial Chirurgii Ogolnej, Pracownia Medycyny Nuklearnej, Szpital Wojskowy, Cracow (Poland)]|[Wydzial Fizyki i Techniki Jadrowej AGH, Cracow (Poland)]|[Pracownia Chromatografii Gazowej, Instytut Fizyki Jadrowej, Cracow (Poland)

  1996-12-31

  To estimate the correlation between frequency of Helicobacter pylori (H. pylori) infection and intensity of duodeno-gastric reflux it was analysed 61 species with ulcer gastric. Bacterial infection was diagnosed by the breath test with {sup 14}C-labelled urea, whereas presence and intensity of the reflux was found with dynamic scintigraphy with {sup 99}Tm MBrIDA support. The H. pylori infection was present at 42 (68.9%) patients. The presence of throwing back the duodenal liquid was found at 32 (52.5%) diagnosed patients. At 19 (31.2%) of them the reflux has intensity of 1%, at 11 (18%)-2{sup o} and 2 (3.3%)-3{sup o}.The investigations which were carried out, showed that at patients with ulcer gastric disease, duodeno-gastric reflux is an agent which slows down H. pylori infection, however it is easily seen not earlier than at 2{sup o} of its intensity. (author) 33 refs, 1 tab

 6. Ocena przydatności kryteriów Williamsa w rozpoznawaniu atopowego zapalenia skóry w praktyce lekarza pediatry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Samochocki

  2009-09-01

  Full Text Available O trudnościach w rozpoznawaniu AZS u dzieci świadczy stosowanie wielu różnych metod diagnostycznych. Jedną z nich są kryteria zaproponowane przez Williamsa iwsp. Celem pracy było określenie przydatności kryteriów Williamsa iwsp. wrozpoznawaniu AZS u dzieci poprzez ocenę porównawczą z kryteriami Hanifina iRajki. Badaniami objęto 166 pacjentów Poradni Dermatologicznej (67 chłopców i 99 dziewczynek w wieku od 4 do 15 lat (średnio 10,3 roku, którzy niezależnie od zmian skórnych zgłaszali świąd skóry. Poddano ich badaniu klinicznemu i procedurom zawartym w kryteriach Hanifina i Rajki. Dokonano analizy statystycznej wyników. U 108 dzieci rozpoznano AZS, a u 58 – świerzb, łojotokowe zapalenie skóry, zapalenie skóry z podrażnienia, łuszczycę, trądzik młodzieńczy oraz pokrzywkę. U wszystkich chorych naAZS wykazano suchość skóry. Zajęcie typowych okolic podawane wwywiadzie, początek zmian skórnych <2. roku życia, czynne zmiany w przegubach i osobnicze obciążenie atopią obserwowano odpowiednio u 96,3% (104/108, 71,3% (77/108, 67,6% (73/108 i 64,3% (70/108 pacjentów. Wszystkie te cechy występowały statystycznie istotnie częściej (p<0,001 wporównaniu z grupą dzieci, u których nie rozpoznano wyprysku atopowego. Stosując kryteria Williamsa i wsp., u 3/108 chorych wykazano fałszywie ujemne wyniki, a u 2/58 – fałszywie dodatnie. Czułość i swoistość tej metody badawczej wynosiła odpowiednio 97,2% i 96,6%. Wnioski: 1. Kryteria diagnostyczne Williamsa i wsp. są bardzo pomocne w praktyce lekarza pediatry w rozpoznawaniu AZS u dzieci powyżej 3. roku życia. 2. Suchość skóry i potwierdzenie wwywiadzie obecności zmian wypryskowych o typowej lokalizacji są najbardziej przydatne w rozpoznawaniu AZS u dzieci. 3. W przypadkach wątpliwych rozszerzenie granicy wieku wystąpienia pierwszych zmian skórnych z 2 do 5 lat zwiększa wykrywalność choroby.

 7. Opryszczkowe zapalenie mózgu przebiegające w postaci szybko narastającego zespołu otępiennego u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów, leczonej infliksymabem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Swarowska-Knap

  2011-06-01

  Full Text Available Przedstawiono przypadek 53-letniej chorej na reumatoidalnezapalenie stawów (RZS o ciężkim, opornym na standardoweleczenie przebiegu, leczonej wieloma lekami modyfikującymi przebiegchoroby (LMPCh oraz glikokortykosteroidami, u którejw trakcie leczenia antycytokinowego (infliksymabem wystąpiłyobjawy szybko narastającego zespołu otępiennego. Ze względu nacoraz powszechniejsze zastosowanie leków antycytokinowych nietylko w dziedzinie reumatologii, coraz częściej w literaturze światowejpojawiają się doniesienia o związanych z ich stosowaniemdziałaniach niepożądanych, w tym powikłaniach infekcyjnychi zaburzeniach ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzenianeurologiczne obserwowano w trakcie leczenia wszystkimiinhibitorami czynnika martwicy nowotworów α (tumour necrosisfactor α – TNF-α. Wśród nich występowały: parestezje (65% chorych,zaburzenia widzenia związane z zapaleniem nerwu wzrokowego(40% chorych i splątanie (25% chorych. Ponadto, wgdanych literaturowych, u chorych na RZS leczonych immunosupresyjnieistnieje większe niż w populacji ogólnej ryzyko poważnychinfekcji oraz reaktywacji latentnych infekcji wirusowych,w tym infekcji wirusami z rodziny Herpesviridae i wirusem JC. Ze względu na możliwy związek szybko ujawniających się zaburzeńneurologicznych z leczeniem infliksymabem wysunięto u pacjentkipodejrzenie postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii(progressive multifocal leukoencephalopathy – PML, będącej wynikiemaktywacji utajonej infekcji wirusem JC. W wykonanym badaniuMRI mózgowia stwierdzono obecność hiperintensywnychzmian zlokalizowanych w istocie białej oraz szarej płatów czołowychi skroniowych, które nie dawały efektu masy (ryc. 1. Lokalizacjazmian w płatach skroniowych była typowa dla opryszczkowegozapalenia mózgu (herpes simplex encephalitis – HSE, aleobecnie wiadomo, że podobne zmiany mogą także występowaćw PML. Obie neuroinfekcje mogą przebiega

 8. Human health risk assessment of uranium in drinking water sampled from drilled wells located in rural areas of the Lower Silesian region (Poland / Ocena ryzyka zdrowotnego związanego z obecnością uranu w wodzie przeznaczonej do spożycia pobieranej z wierconych studni zlokalizowanych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska (Polska

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Garboś Sławomir

  2015-06-01

  Full Text Available Stężenia uranu w wodach gruntowych pobieranych z prywatnych studni wierconych nie były dotąd badane w Polsce. W związku z tym, brak jest jakichkolwiek danych pozwalających na określenie narażenia ludzi na uran, związanego z konsumpcją wody przeznaczonej do spożycia, w szczególności na obszarach wiejskich, na terenach których prowadzono działalność górniczą. Głównym celem niniejszej pracy była ocena ryzyka zdrowotnego związanego z konsumpcją wód studziennych zawierających uran, pobieranych z wytypowanych obszarów wiejskich Dolnego Śląska (Polska. Do pobierania próbek wód studziennych z trzech obszarów badań kontrolnych (CSA: Mniszków (CSA-A, Stara Kamienica/M. Kamienica/Kopaniec (CSA-B i Kletno (CSA-C, została zastosowana metoda RDT (ang.: Random DayTime. Analizy próbek RDT przeprowadzono za pomocą zwalidowanej metody opartej na spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS. Zakresy stężeń uranu w wodach studziennych i wyznaczone średnie geometryczne stężenia U w przypadkach poszczególnych obszarów wynosiły: 0,005-1,03 μg/L i 0,052 μg/L (CSA-A, 0,027-10,6 μg/L i 0,40 μg/L (CSA-B oraz 0,006-27,1 μg/L i 0,38 μg/L (CSA-C. Średnie i indywidualne chroniczne dzienne pobrania (CDI, ang. Chronic Daily Intake uranu związane z konsumpcją wody przeznaczonej do spożycia (dorośli/dzieci zawarte były odpowiednio w zakresach: 0,0017-0,013/0,0052-0,040 μg · kg-1 · dzień-1 i 0,0002-0,90/0,0005-2,71 μg · kg-1 · dzień-1. Wyznaczone średnie i zakresy indywidualnych procentowych udziałów wartości CDI w tolerowanym dziennym pobraniu (TDI=1 μg · kg-1 · dzień-1, ang. Tolerable Daily Intake (dorośli/dzieci wynosiły: 0,17%/0,52% i 0,02-3,4%/0,05-10,3% (CSA-A, 1,3%/4,0% i 0,09-35%/0,27-106% (CSA-B oraz 1,3%/3,8% i 0,02-90%/0,06-271% (CSA-C. Wyznaczone średnie wartości CDI uranu są znacząco niższe od ustalonej wartości TDI, podczas gdy w przypadkach indywidualnych

 9. Testy czynnoœci płuc i nadreaktywnoœæ oskrzeli w astmie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Astma jest chorobą, która charakteryzuje się odwracalną obturacją oskrzeli i postępującym spadkiem wskaźników wentylacji. Podstawową rolę w rozpoznawaniu astmy odgrywają badania spirometryczne z oznaczeniem podstawowych wartości natężonej pojemności życiowej (FVC i natężonej objętości wydechowej 1-sekundowej (FEV1 oraz wynikiem testu odwracalności obturacji oskrzeli. W monitorowaniu przebiegu astmy zaleca się oznaczanie wskaźnika określanego jako szczytowy przepływ wydechowy (PEF, jednak jego czułość jest mniejsza niż wskaźnika FEV1. Fundamentalną cechą astmy jest nadreaktywność oskrzeli, która wskazuje na większy stopień odpowiedzi oskrzeli osób chorych niż zdrowych. Nadreaktywność oskrzeli można określić, stosując wziewne testy prowokacyjne z bronchospastycznymi substancjami (histaminą, metacholiną, 5-AMP. U dzieci bardzo użyteczny jest test wysiłkowy, który charakteryzuje się dużą swoistością, ale małą czułością. Leczenie astmy poprawia jej kliniczny przebieg, jak również wskaźniki wentylacji, które pozwalają określić także stopień zaawansowania choroby. U chorych z przebudową oskrzeli nie obserwuje się wzrostu wskaźników wentylacji. Przebudowa oskrzeli powoduje nieodwracalną obturację i jest typowa dla chorych o ciężkim przebiegu tej choroby. W ciężkiej astmie ujemny wynik daje też test odwracalności obturacji oskrzeli, podobnie uzyskuje się niskie wartości PEF. Nadreaktywność oskrzeli jest użyteczna w procesie diagnozowania astmy. Jej wartość łączy się z zapaleniem alergicznym oskrzeli oraz wskaźnikami wentylacji. Leczenie poprawia przebieg kliniczny choroby i wskaźniki wentylacji, jednak nie wpływa na nadreaktywność oskrzeli.

 10. Wybrane uwarunkowania zadowolenia ze szkoły rodziców dzieci uczących się w szkołach podstawowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radosław Kaczan

  2012-12-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonego w 2011 r. badania kwestionariuszowego dotyczącego opinii rodziców na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przedmiotem analiz było zadowolenie z pracy szkoły rodziców, którzy mają przynajmniej jedno dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej. Stworzono wskaźnik zadowolenia obejmujący aspekty edukacyjne, opiekuńcze oraz pracę nauczycieli. Następnie na podstawie analiz różnych sposobów organizacji pracy z dziećmi w szkole, wyłoniono pięć czynników opisujących te sposoby: (1 motywacja do nauki; (2 aktywne formy zajęć; (3 dydaktyka; (4 relacje z rówieśnikami; (5 zajęcia dodatkowe. W analizach regresji sprawdzano związki wyłonionych czynników z ogólnym poziomem zadowolenia rodziców ze szkoły. Okazało się, że najsilniejszymi predyktorami zadowolenia są: motywacja dziecka do nauki (czynnik 1 i organizowanie atrakcyjnych, aktywnych form zajęć (czynnik 2. Stwierdzono także istnienie istotnej, choć słabej, zależności pomiędzy zadowoleniem rodzica ze szkoły, a jego wykształceniem.

 11. Cechy społeczno-ekonomiczne rodziny a ponoszenie wydatków na prywatne dobra i usługi edukacyjne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Rokicka

  2013-01-01

  Full Text Available Zgodnie z teorią, znaczący wpływ na rozwój kapitału ludzkiego dziecka mają inwestycje ponoszone w formie wydatków na dobra i usługi edukacyjne. W Polsce usługi te świadczone są głównie przez publiczny system edukacji, jednakże w dużym stopniu są one uzupełniane prywatnymi wydatkami ponoszonymi przez rodziców. Celem artykułu jest identyfikacja społeczno-ekonomicznych determinantów prywatnych wydatków edukacyjnych, w tym wydatków na opłaty szkolne, korepetycje i kursy, pomoce i materiały naukowe, oraz internet towarzyszących edukacji odbywanej w szkołach publicznych. Analiza została przeprowadzona na podstawie reprezentatywnych dla Polski danych pochodzących z Badania budżetów gospodarstw domowych z lat 2009–2010. Wyniki analizy wykonanej metodą regresji logistycznej wskazują, że dochód rozporządzalny per capita oraz wykształcenie rodziców, a szczególnie wykształcenie matki, najsilniej wpływają na partycypację rodziców w kosztach edukacyjnych dzieci we wszystkich analizowanych kategoriach wydatków. Jednocześnie ważną rolę odgrywają różnice regionalne oraz dysproporcje między klasą wielkości miejscowości, w szczególności w odniesieniu do wydatków na kursy i korepetycje.

 12. Fluktuacja dynamiki i dymorfizm płciowy cech somatycznych, typu budowy i otłuszczenia ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat środowiska wiejskiego regionu warmińsko-mazurskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław Mrozkowiak

  2015-07-01

  Mirosław Mrozkowiak   Mirosław Mrozkowiak Bioergonsport, Nowa Biała. Polska e-mail: magmar54@interia.pl strona: http://wadypostawy.republika.pl   Słowa kluczowe: wysokość i masa ciała, wskaźnik BMI, IR.   Streszczenie Wstęp. Mimo sekularnego zwiększenia wysokości ciała we wszystkich grupach i płciach, dystanse międzyśrodowiskowe nie wykazywały tendencji malejących, jednak wszystkie populacje dążą do pewnej stabilizacji. Powszechnie stosowany wskaźnik wagowo-wzrostowym BMI umożliwił diagnostykę otyłości i nadwagi, a wskaźnik IR określenie typu budowy ciała. Celem badań jest określenie dynamiki zmian i dymorfizmu płciowego cech somatycznych, typu budowy i otłuszczenia ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat środowiska wiejskiego, regionu warmińsko-mazurskiego Polski. Metoda i materiał. Z badań uzyskano 8270 obserwacji w tym 3384 wśród dziewcząt i 3786 chłopców. Pomiarów dokonano na wadze lekarskiej z dokładnością do 0,5 cm i 100 g. Wyniki. Statystykę opisową wskaźnika BMI przedstawiono w tab. 2 oraz ryc. 1. Dynamikę zmian i istotność różnic między płciami w kategoriach wiekowych w tab. 3 i 4 oraz ryc. 2. Statystykę opisową wskaźnika IR przedstawiono w tab. 5 i ryc. 3. Dynamikę zmian i istotność różnic między płciami w kategoriach wiekowych w tab. 6 i 7 oraz ryc. 4. W tab. 8 przedstawiono przyjętą interpretację wskaźnika IR, w 9 wskaźnika BMI, w tab. 10, 11 i 12 oraz ryc. od 5 do 9 przedstawiony jest odsetek typów budowy i otłuszczenia występujący w badanej kohorcie. Wnioski. 1. Średnia wysokość i masa ciała chłopców w wieku od 4 do 18 r.ż. jest większa niż dziewcząt w tym samym wieku. 2. Wśród dziewcząt i chłopców dominuje smukły typ budowy ciała. Wśród chłopców w wieku 17 lat występuje tylko typ smukły, a w 18 r.ż. średni. 3. Odsetek z niedowagą utrzymuje się na wysokim poziomie wśród dziewcząt i chłopców do 8 r.ż., później sukcesywnie obni

 13. Trudności we wprowadzaniu reformy gimnazjalnej na obszarach wiejskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aneta Sobotka

  2016-09-01

  Full Text Available Wprowadzone w 1999 r. gimnazja miały służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. Jednym z założeń reformy było stworzenie dużych, samodzielnych i dobrze wyposażonych gimnazjów, w których wspólnie uczyliby się absolwenci wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Po kilkunastu latach funkcjonowania gimnazja pod względem organizacyjnym bardzo się zróżnicowały – w niektórych gminach, zgodnie z założeniami reformatorów, ciągle funkcjonują duże i samodzielne gimnazja, jednak w części gmin bardzo małe gimnazja działają w zespole ze szkołą podstawową, gdzie uczniowie przez dziewięć lat nie zmieniają kolegów, nauczycieli i środowiska. Na podstawie ośmiu studiów przypadku gmin wiejskich pokazano w artykule proces kształtowania sieci gimnazjów w pierwszych latach reformy systemu szkolnego. Próbowano zrozumieć, jakie czynniki zadecydowały o wytworzeniu się tych dwóch modeli gimnazjum. Przedstawione studia przypadku pokazują, że sieć szkolna jest nie tyle wynikiem realizacji planów tworzenia sieci szkolnej przez władze lokalne, ile raczej wynikiem gry pomiędzy lokalnymi władzami a lokalnymi społecznościami.

 14. Psychologiczne aspekty chorób alergicznych: trudności dorosłych pacjentów z astmą oskrzelową i atopowym zapaleniem skóry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulina Albińska

  2014-12-01

  Full Text Available Celem pracy jest zaprezentowanie przeglądu badań na temat psychologicznego funkcjonowania dorosłych cierpiących na choroby alergiczne. Artykuł koncentruje się na dorosłych ze względu na istnienie małej liczby prac naukowych dotyczących zmiany manifestacji symptomów u pacjentów z wyżej wymienionymi chorobami, która może być traktowana jako pierwsze i ostatnie stadium marszu alergicznego, ponieważ jego objawowa manifestacja u dzieci zwykle przybiera postać atopowego zapalenia skóry, podczas gdy u dorosłych jest znana jako astma oskrzelowa. Analiza odpowiada na pytanie, czy wspólnej, alergiczno-zapalnej etiologii tych schorzeń odpowiadają podobieństwa doświadczanych trudności psychologicznych. Omówienie odwołuje się do polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu i uwzględnia kluczowe aspekty chorób psychosomatycznych – astmy i atopowego zapalenia skóry – czyli trudności ze snem, depresję, lęk, inne zaburzenia afektywne, zaburzenia zachowania i trudności poznawcze. Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i somatycznych u chorych na alergię to niepodważalny dowód integralności somy i psyche, co rzadko dostrzegają osoby odpowiedzialne za system opieki zdrowotnej. Ignorują one tym samym ważny element procesu diagnostyczno-terapeutycznego, istotny dla wyzdrowienia pacjentów z astmą i atopowym zapaleniem skóry.

 15. Wpływ aktywności ruchowej i sportu na rozwój psychomotoryczny dziecka niepełnosprawnego ruchowo = The influence of physical activity and sport in the psychomotor development of physically disabled child

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Mędrak

  2016-07-01

  • Jaka jest dostępność obiektów sportowych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo (bariery architektoniczne?   Sport oddziałując wszechstronnie pozwala niepełnosprawnemu dziecku na akceptację własnej niepełnosprawności, uczy jak  sobie z nią radzić, jak pokonywać trudności, oraz jak poprawić formę psychiczną poprzez działanie w grupie.  Aktywność ruchowa sprzyja nawiązywaniu relacji międzyludzkich oraz pokonywaniu własnych słabości, co wspomaga proces kompleksowej rehabilitacji. Obecnie w Polsce jest coraz większa baza obiektów sportowych dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Główne dofinansowanie pozyskiwane jest ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Istnieje także wiele fundacji wspierających rozwój sportowy dzieci niepełnosprawnych. Współcześnie coraz więcej obiektów sportowych dostosowanych jest do osób niepełnosprawnych, umożliwiając im aktywny udział w życiu społecznym i sportowym. W tym celu wykorzystuje się udogodnienia techniczne, takie jak: platformy, schodołazy, windy, krzesełka schodowe, podjazdy. W pracy podjęto próbę charakterystyki i usystematyzowania wyżej wymienionych zagadnień w odniesieniu do krajowych, ogólnodostępnych warunków  rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych ruchowo.   Słowa klucze: dzieci, niepełnosprawność, obiekty sportowe, sport.     Introduction: Sport plays an important role in the rehabilitation of children with physical disabilities and impacts on the quality of their lives. Physical activity by its complexity not only affects the child's motor skills and life functions, but also teaches discipline, teamwork and develops self-esteem in society. The choice of physical activities depends on the physical and mental condition of the child, which are a source of positive experience which has a positive impact on every aspect of his or her life. The purpose: The aim of the study was to analyze factors influencing

 16. Načrtovan porod na domu

  OpenAIRE

  Todorović, Tamara; Takač, Iztok

  2017-01-01

  Izhodišča: Porod na domu je sicer star toliko kot človeštvo, pa vendar v veliki večini srednje in visoko razvitih držav prevladuje mnenje, da so zaradi nepredvidljivosti zapletov porodnišnice najbolj varno okolje za rojevanje. Kljub temu obstaja peščica držav, v katerih je porod na domu integriran v sistem zdravstvenega varstva (npr. Nizozemska, Velika Britanija, Kanada). Pri porodih na domu ločimo nenačrtovane in načrtovane porode na domu, slednje pa lahko nadalje razdelimo še na porode s sp...

 17. Evaluation of the efficacy of palliative irradiation with high fractionated doses and planned intervals of patients with advanced cancer of the oral cavity and pharynx. Ocena skutecznosci paliatywnego napromieniania wysokimi dawkami frakcyjnymi z planowanymi przerwami chorych na zaawansowanego raka jamy ustnej i gardla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skolyszewski, J; Reinfuss, M [Instytut Onkologii, Cracow (Poland)

  1988-01-01

  200 patients, previously not treated, with advanced highly differentiated cancer of the oral cavity and pharynx have been palliatively irradiated in the Oncology Center in Cracow in the years 1976-1985. Megavoltage irradiation with fractionated doses 4-5 Gy up to the dose of 20 Gy to the tumor with 4-5 fractions during 4-7 days has been applied. 64 patients received 20 Gy as simple dose, in 65 cases such dose has been repeated after month. 71 patients have been irradiated for the third time with similar dose after another 1 month interval. Partial regression of 25-50% of the tumor volume has been obtained after the first series of irradiation in 19% of patients and more than 50% in 28% of patients, complete regression in 4% of patients. 15,5% of the total number of patients survived 1 year since the initiation of the irradiation, 5% without symptoms of the neoplasm. Worse prognosis is connected with major advancement of the tumor (T{sub 4}, N{sub 2}), poor general condition, cachexia and alcohol addition. Absence of improvement after the first series of irradiations indicates the non-effectiveness of the treatment. Palliative treatment by irradiation with high fractionated doses and planned interval is a safe and efficacious method. 1 fig., 6 tabs., 14 refs. (author).

 18. Profilaktyka, monitorowanie i leczenie raka gruczołu krokowego na podstawie aktualnego przeglądu literatury urologicznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Ząbkowski

  2009-03-01

  Full Text Available Wśród nowotworowych przyczyn zgonów w Polsce rak stercza zajmuje trzecie miejsce, po raku płuc i żołądka. W Stanach Zjednoczonych jest na pierwszym miejscu. W Unii Europejskiej z powodu raka gruczołu krokowego umiera każdego roku ponad 85 000 mężczyzn. Dotyka on często mężczyzn w sile wieku, a długi i złożony proces jego leczenia negatywnie wpływa na efektywność i stabilność życiową. W początkowym stadium choroba przebiega często bezobjawowo, co powoduje, że mężczyźni nie są świadomi zagrożenia i nie podejmują czynności profilaktyczno-leczniczych. Uwzględniając wymienione zagrożenia, celowe jest podjęcie działań zmierzających do uruchomienia systemu profilaktyki, leczenia i monitorowania chorych z rakiem gruczołu krokowego, co będzie stanowić gwarancję utrzymania wymaganego poziomu stanu zdrowia. Funkcjonowanie takiego systemu oparte jest na podstawach naukowych. Jeden z jego elementów to opracowanie wskaźników (funkcji zdrowia i zachorowań pacjentów płci męskiej z uwzględnieniem ich struktury wiekowej. Realizując pracę badawczą, autorzy artykułu starali się umiejscowić podjęty problem profilaktyki i leczenia raka gruczołu krokowego na tle istniejących już osiągnięć naukowych. Dokonano pogłębionej analizy opracowań w aspekcie rozwiązań praktycznych. Zauważono, że dotyczą one dwóch zasadniczych obszarów, odnoszą się do badań podstawowych i rozwiązań aplikacyjnych.

 19. Aktualne spojrzenie na rehabilitację w chorobie Parkinsona – wybrane zagadnienia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław Pasek

  2010-06-01

  Full Text Available Choroba Parkinsona (Parkinson’s disease, PD jest schorzeniem neurodegeneracyjnym ośrodkowego układu nerwowego, które charakteryzuje się klinicznie podstępnym początkiem i powolnym postępem objawów, zaś patomorfologicznie – zwyrodnieniem komórek części zbitej istoty czarnej zawierających barwnik neuromelaninę. Klinicznie objawy pojawiają się po zniszczeniu około 50% komórek istoty czarnej i spadku produkcji dopaminy. Choroba ta należy do chorób układu pozapiramidowego, w których stosuje się leczenie objawowe (farmakoterapia, rehabilitacja, co pozwala wydłużyć i utrzymać aktualną kondycję fizyczną. Stosuje się także leczenie operacyjne – neurochirurgiczne, którego celem jest poprawa jakości życia pacjentów (quality of life. Kompleksowa rehabilitacja powinna być wdrażana na każdym etapie choroby i prowadzona w sposób ciągły, nie tylko w warunkach szpitalnych, ale także ambulatoryjnie. Wykorzystanie różnych możliwości i metod terapeutycznych w znaczący sposób przyspiesza powrót pacjenta do optymalnej sprawności funkcjonalnej w zależności od stopnia zaawansowania choroby, a to z kolei jest podstawą sukcesu usprawniania. Rehabilitacja w chorobach neurologicznych stanowi bardzo ważne i szerokie zagadnienie. Jednocześnie jest jednym z najważniejszych elementów w procesie leczenia tych chorych. Autorzy w pracy przeglądowej przedstawili wybrane formy i metody ćwiczeń ruchowych, zabiegów fizykalnych oraz niektóre zasady postępowania rehabilitacyjnego pacjentów z chorobą Parkinsona, które powinny być realizowane w ramach kompleksowego leczenia.

 20. Parametri za procena na kvalitetot na polietilenska i na polipropilenska ambalaza i na gumeni zatvoraci nameneti za farmacevtski preparati

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liljana Ugrinova

  2002-03-01

  Full Text Available Napraven e pregled na parametrite za procena na kvalitetot na polietilenska i na polipropilenska ambalaza i na gumeni zatvoraci nameneti za farmacevtski preparati. Za procena na kvalitetot na ispituvaniot materijal bea izvrseni fizicki, hemiski i bioloski ispituvanja spored postapkite dadeni vo Ph. Eur., DIN i spored DIN ISO standardite. Baranjata za kvalitet na ovoj vid ambalaza propisani spored Ph. Eur., DIN i DIN ISO standardite se razlikuvaat vo odnos na predvidenite parametri za fizicki, za hemiski i za bioloski ispituvanja. Isto taka, propisani se i razlicni granici na dozvoleno otstapuvanje na oddelni parametri.

 1. Wpływ wykształcenia oraz aktywności fizycznej rodziców na poziom rozwoju zdolności szybkościowych dziewcząt wiejskich w młodszym wieku szkolnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław Fugiel

  2009-06-01

  Full Text Available Wstęp: Proces rozwoju motorycznego kształtowany jest przez czynniki biogeograficzne, społeczno-ekonomiczne oraz tryb życia, wynika również ze stanu zaawansowania rozwoju somatycznego. Znaczącą rolę przypisuje się zwłaszcza aktywności fizycznej, której poziom różnicowany jest głównie przez takie czynniki jak płeć, wiek,miejsce zamieszkania czy wykształcenie. Poziom aktywności fizycznej znacznie różni się w środowisku miejskim i wiejskim. Sytuacja ta w dużym stopniu wynika z odmiennych warunków socjalno-bytowych, różnic w ilości i dostępności do bazy sportowej oraz niższej świadomości dotyczącej promocji zdrowia. Również wykształcenie rodziców, które wpływa na poziom świadomości dotyczącej kształtowania rozwoju fizycznego potomstwa, jest niższe na wsi w porównaniu do populacji miejskiej. Czynniki te mogą decydować o poziomie i charakterze aktywności fizycznej oraz mogą wpływać na sprawność motoryczną dzieci i młodzieży wiejskiej. Celem pracy była ocena wpływu wykształcenia oraz aktywności fizycznej rodziców na poziom sprawności motorycznej dziewcząt wiejskich z Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Materiał i metody: Materiał do pracy zgromadzono w 1998 r. na terenie Zagłębia Miedziowego. Zbadano 69 dziewcząt w wieku 9 lat z wiejskich szkół okolic Legnicy i Głogowa. Zmierzono wysokość i masę ciała oraz przeprowadzono testy sprawności fizycznej: skok w dal z miejsca, rzut 1 kg piłką lekarską, bieg wahadłowy 10x5m i stukanie w krążki. Informacje na temat wykształcenia rodziców oraz ich aktywności fizycznej w zakresie uprawiania sportu uzyskano za pomocą ankiety. W analizie wykorzystano podstawowe obliczenia statystyczne oraz obliczono test t-Studenta dla grup niezależnych. Wyniki i wnioski: 1. Wykształcenie średnie lub wyższe ojca i matki wpływa na uzyskanie wyższego poziomu rozwoju somatycznego córek. Dziewczęta z tych grup uzyskują r

 2. At NA2

  CERN Multimedia

  1977-01-01

  One of the NA2 calorimeter sections is moved in. The NA2 calorimeter was divided in two halves, to the left and the right of the beam, each half consisting of sheets of passive high Z material interleaved with blades of plastic scintillators. The photo shows on the right, the upstream 'electron' module with eleven lead plates for a total radiation length of 20.

 3. Wpływ wysiłku fizycznego na funkcję układu oddechowego w twardzinie układowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanisław Sierakowski

  2010-12-01

  Full Text Available Cel: Powikłania ze strony układu oddechowego stanowią główną przyczynę zgonów pacjentów z twardziną układową (TU. Tętniczenadciśnienie płucne i śródmiąższowa choroba płuc stanowią najistotniejszez nich. Pacjenci są jednak często zdiagnozowani dopierow późnym okresie choroby, dlatego też istotne jest opracowaniemetody diagnostycznej do wczesnego wykrywania tych powikłań.Celem pracy była ocena wpływu wysiłku fizycznego na zmiany parametrówoddechowych. Materiały i metody: Badania przeprowadzono wśród 32 pacjentów zezdiagnozowaną TU; 72% pacjentów miało postać ograniczoną TU,28% postać uogólnioną. Wykonywano pomiar zdolności dyfuzyjnejpłuc dla tlenku węgla (DLCO, natężonej pojemności życiowej (FVC,natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1 orazcałkowitej pojemności płuc (TLC w spoczynku oraz bezpośrednio pozakończeniu wysiłku fizycznego. Wyniki: Pod wpływem wysiłku fizycznego obserwowano wzrostDLCO od 59,7% do 68,1% wartości należnej (p < 0,005. Nie stwierdzononatomiast istotnych statystycznie zmian wartości FVC, FEV1oraz TLC. Wnioski: U chorych na TU zdolność dyfuzyjna płuc dla tlenku węglapo wysiłku fizycznym uległa istotnej statystycznie poprawiew porównaniu z wartościami spoczynkowymi. Związane jest toz koniecznością zapewnienia właściwego utlenowania krwi tętniczeji wynika m.in. ze zwiększenia pojemności łożyska naczyniowego.W klinicznej interpretacji wartości DLCO należy uwzględniać opróczstężenia hemoglobiny i objętości pęcherzykowej także wpływ wysiłkuoraz związane z nim zmiany wielkości objętości rzutu serca.

 4. Polarization dependence of Na* + Na* associative ionization revisited

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, H.A.J.; Meulen, H.P. v.d.; Morgenstern, R.; Hertel, I.V.; Meyer, E.; Witte, R.

  1986-01-01

  The dependence of the associative ionization process Na 3 2P3/2 + Na 3 2P3/2 → Na2+ + e- on the polarization of the laser light used for Na excitation was independently investigated in Utrecht and Berlin. The purpose of this paper is to clarify discrepancies between two other earlier experimental

 5. NAKUPOVANJE NA SPLETU

  OpenAIRE

  Visenjak, Monika

  2013-01-01

  Nakupovanje na spletu je prihodnost poslovanja. Za podjetja pomeni manjše stroške, lažje prilagajanje tržnim pogojem. Hitreje lahko razvijajo odnose in analizirajo uporabnike, saj jim je dan dostop o nakupnih podatkih uporabnika. Za potrošnike je nakupovanje na spletu možnost hitrega, preprostega in učinkovitega nakupovanja od doma ali pisarne. Pomembno je, da se seznanijo z vsemi informacijami in pogoji spletnih trgovin, saj se lahko le tako izognejo nezadovoljstvu ob nakupu v spletni trgovi...

 6. Wpływ diety na występowanie chorób nowotworowych = The impact of diet on the occurrence of tumor diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Pudło

  2015-09-01

  3   Słowa kluczowe: dieta, nowotwory, zachorowanie. Key words: diet, cancer, disease.   Streszczenie   Od wielu lat w Polsce obserwuje się szybki wzrost zachorowań na nowotwory. Zachorowalność na nowotwory wzrasta na całym świecie.  Komitet Ekspertów WHO, podsumowując stan wiedzy o epidemiologii nowotworów złośliwych, stwierdził, że znaczna ich część jest wynikiem stylu życia i środowiska. Ocenia się, że ok. 20–30 % wszystkich nowotworów złośliwych to nowotwory dietozależne, w rozwoju których istotne znaczenie mają czynniki żywieniowe. Celem pracy jest analiza żywieniowych czynników występowania nowotworów oraz identyfikacja zagrożeń wynikających z diety. Znajomość czynników ryzyka występowania raka może umożliwić stworzenie zaleceń żywieniowych w terapii antynowotworowej. Liczne badania potwierdzają wpływ diety na powstawanie oraz rozwój choroby nowotworowej dlatego istotna wydaje się profilaktyka chorób nowotworowych poprzez szerzenie wiedzy na temat właściwych zachowań zdrowotnych, w tym również odpowiednich nawyków żywieniowych. Ryzyko występowania raka może być modyfikowane poprzez m. in utrzymanie prawidłowej masy ciała, spożywania odpowiedniej ilości warzyw i owoców, unikanie alkoholu. Należy dążyć do wprowadzania edukacji żywieniowej już u dzieci i młodzieży co może pozwolić na ograniczenie występowania nowotworów dieto zależnych. Badania dowodzą, że osoby z wysokim poziomem wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych podejmują korzystniejsze zachowania zdrowotne.   Abstract For many years Poland has seen a rapid increase in the incidence of cancer. The incidence of cancer is increasing worldwide. WHO Expert Committee, summing up the state of knowledge about the epidemiology of malignant tumors, said that much of it is the result of lifestyle and environment. It is estimated that approx. 20-30% of all malignant cancers diet related, the development of which are

 7. Riso na epilepsia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edymar Jardim

  1967-06-01

  Full Text Available São estudados três casos de síndrome convulsiva temporal, com manifestações concomitantes de riso na sua fase inicial. As características principais foram a imotivação e á incoercibilidade do riso. Esses sintomas desapareceram com o uso de anticonvulsivantes.

 8. Health Roma children. Biological conditions [Zdrowie romskich dzieci. Uwarunkowania biologiczne

  OpenAIRE

  Mirosław ZDULSKI

  2017-01-01

  The paper presents the results of studies on the incidence of biologically (genetically) determined illnesses such as congenital eye disease (glaucoma), phenylketonuria, congenital hypothyrodism, congenital skull deformity and some cases of mental retardation among Roma children living in Slovakia and the Czech Republic. The problem that causes the biggest disputes is the considerable percentage of disabilities, particularly mental ones, registered in this population, which exceeds manyfold t...

 9. Health Roma children. Biological conditions [Zdrowie romskich dzieci. Uwarunkowania biologiczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław ZDULSKI

  2017-11-01

  Full Text Available The paper presents the results of studies on the incidence of biologically (genetically determined illnesses such as congenital eye disease (glaucoma, phenylketonuria, congenital hypothyrodism, congenital skull deformity and some cases of mental retardation among Roma children living in Slovakia and the Czech Republic. The problem that causes the biggest disputes is the considerable percentage of disabilities, particularly mental ones, registered in this population, which exceeds manyfold their occurrence in the entire populations of the two countries.

 10. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci

  OpenAIRE

  Paweł Walczak

  2017-01-01

  The answer to the question of child’s philosophizing requires the prior decisions on fundamental issues in areas such as metaphilosophy, epistemology, psychology and pedagogy. The position in the dispute over a child’s philosophy is usually the consequence of adopting a certain attitude towards issues related to understanding the nature of philosophy itself, what childhood is, how human cognitive competences develop, and what the education is and what it should be. Supporters o...

 11. Atletismo na escola : realidade?

  OpenAIRE

  Sampaio, Alessandro Oliveira de

  2012-01-01

  O correr, saltar, lançar e arremessar são elementos básicos do atletismo, sendo fundamentais para o ser humano, devido ao favorecimento do desenvolvimento físico e motor. Sendo um dos conteúdos principais do desporto e da educação física escolar, foi realizado um estudo relacionado à prática do atletismo na escola, na qual o objetivo desta pesquisa foi verificar se entre os professores de educação física da rede pública de ensino fundamental de 5ª a 8ª séries, da cidade satélite de Samambaia ...

 12. Preparing for NA4

  CERN Multimedia

  CERN PhotoLab

  1977-01-01

  Here, in one of the EF workshop, Albert Duchêne works on a pretty piece of mechanics. A few others await to be attended on the left. There are indications that the pipes were meant to house the carbon target (subdivided in eight sections) to be installed inside the toroid magnet of the NA4 experiment. The external strips were designed to possibly correct the magnetic field (???).

 13. Gruźlica – od diagnostyki do leczenia według standardów dla krajów Unii Europejskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2013-09-01

  Full Text Available Autorzy przedstawiają dane epidemiologiczne odnoszące się do gruźlicy w niektórych krajach, w tym w Polsce. Gruźlica ciągle pozostaje priorytetowym wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Obecnie stosowana chemioterapia jest skuteczna, ale długotrwała i kompleksowa. Poważny problem stanowią szczepy Mycobacterium tuberculosis oporne na leki przeciwprątkowe, szczególnie szczepy oporne na wiele leków (MDR-TB i te o rozszerzonej opor‑ ności (XDR-TB, oraz zakażenia HIV wśród chorych na gruźlicę. W październiku 2011 roku zostały sfinalizowane standardy dotyczące gruźlicy dla krajów Unii Europejskiej (European Union Standards for Tuberculosis Care, ESTC. Dokument ten pozostaje w zgodzie z definicjami i rekomendacjami WHO. ESTC składają się z czterech sekcji: diagnozowanie, leczenie, HIV i choroby współistniejące, zdrowie publiczne, które korespondują z Między‑ narodowymi Standardami Opieki nad Chorymi na Gruźlicę (ISTC z 2009 roku. W 2013 roku zostały opubliko‑ wane polskie rekomendacje. Autorzy komentują wszystkie odnoszące się do gruźlicy rekomendacje. Przedstawio‑ no objawy kliniczne gruźlicy i wybrane problemy gruźlicy utajonej (latent tuberculosis. Próbki wydzieliny oskrzelowej powinny być poddane badaniu mikroskopowemu, hodowli i testom lekowraźliwości. WHO rekomen‑ duje szybki test molekularny, który należy wykonać w dniu bakteriologicznej diagnozy gruźlicy. Wszyscy chorzy (w tym osoby zakażone HIV, którzy nie byli wcześniej leczeni i u których nie występują czynniki ryzyka oporności na leki, powinni otrzymywać przez 2 miesiące izoniazyd, ryfampicynę, pirazynamid i etambutol, a przez 4 miesiące izoniazyd i ryfampicynę. Niektóre standardy odnoszą się do gruźlicy dziecięcej. Infekcja wywołana przez Mycobacterium tuberculosis powinna zostać wykryta za pomocą testu tuberkulinowego lub testu uwalniania interferonu gamma (IGRA. Dzieci poniżej 5. roku życia i osoby zaka

 14. „Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Gmerek

  2010-01-01

  Full Text Available Tematem artykułu jest historia noworocznika literackiego „Pokłosie”, wydawanego w latach 1852-1861 w Wielkopolsce (Leszno, później Poznań, część Polski należąca do Prus. Specyfiką tytułu było połączenie trzech czynników: elitarnej zawartości literackiej, regularności wydawania oraz przeznaczenia całkowitego dochodu ze sprzedaży na lokalny cel charytatywny. W połowie XIX wieku region Wielkopolski nawiedziły klęski nieurodzaju, głodu i chorób, jakie dotknęły dużą część Europy. W rezultacie połączenia epidemii cholery oraz kryzysu ekonomicznego pojawiła się pilna potrzeba zorganizowania pomocy dla sierot i innych ubogich. Grupa ziemian wielkopolskich i księży katolickich z okolic Gostynia stworzyła Instytut Gostyński (szpital i sierociniec. Najbardziej aktywny działacz, Edmund Bojanowski z Grabonoga, zbudował także sieć ochronek dla dzieci wiejskich. Dla wsparcia wyżej wymienionych inicjatyw Bojanowski założył czasopismo literackie „Pokłosie”. W zdobywaniu materiałów, redagowaniu, korekcie i dystrybucji „Pokłosia” pomagało mu wielu ochotników; jedynymi osobami, które pobierały opłaty za swą pracę, byli wydawcy i księgarze. Najbliższym współpracownikiem Bojanowskiego był Stanisław Egbert Koźmian, krytyk i tłumacz, redaktor „Przeglądu Poznańskiego”, który dostarczał do „Pokłosia” materiały niewykorzystane w „Przeglądzie”, nie tyle słabsze, ile nieodpowiadające konserwatywnemu profilowi pisma. Przyjęto zasadę, że „Pokłosie” publikuje tylko pierwodruki i przez cały czas pismo zachowywało wysoki poziom. Noworocznik miał urozmaiconą zawartość, ponieważ publikowali w nim autorzy reprezentujący różne prądy literackie i orientacje polityczne. Za przyczynę zaprzestania wydawania „Pokłosia” uznać należy zarówno problemy finansowe, jak i narastające represje polityczne w prowincji, utrudniające wydawanie publikacji w języku polskim.

 15. The CERES / NA45 experiment

  CERN Multimedia

  Laurent Guiraud

  2000-01-01

  Ceres is one of the second generation heavy ion experiments at CERN's SPS. It is dedicated to the study of electron-positron pairs in relativistic nuclear collisions. NA45 is one of the seven experiments (NA44, NA45, NA49, NA50, NA52, WA97/NA57 and WA98) involved in CERN's Heavy Ion programme which provided evidence for the existence of a new state of matter, the quark-gluon plasma. In this state, quarks, instead of being bound up into more complex particles such as protons and neutrons, are liberated and roam freely. Theory predicts that this state must have existed at about 10 microseconds after the Big Bang, before the formation of matter as we know it today.

 16. Envolvimento pulmonar na polimiosite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Direndra Hasmucrai

  2010-07-01

  Full Text Available Resumo: Introdução: A polimiosite (PM e a dermatomiosite são classificadas como miopatias inflamatórias idiopáticas. O envolvimento pulmonar por PM é pouco frequente, estando descrito na literatura em cerca de 10% de casos.Os autores apresentam um caso de uma mulher de 75 anos, com queixas de febre, perda ponderal, artralgias, mialgias e diminuição simétrica e proximal da força muscular com impotência funcional dos membros superiores e inferiores, com início um mês antes do internamento. Apresentava infiltrados pulmonares na telerradiografia de tórax. Após estudo exaustivo estabeleceu-se o diagnóstico de envolvimento pulmonar na forma de pneumonia organizativa por PM. Efectuou-se corticoterapia e terapêutica com micofenolato com melhoria clínica, analítica e radiológica. Conclusão: Neste caso, foi a alteração na telerradiografia de tórax numa doente sem sintomatologia respiratória que levou ao estudo exaustivo até ao diagnóstico de PM, realçando mais uma vez a importância da telerradiografia no rastreio de patologias de outros foros. Abstract: Introduction: Polymyositis and dermatomyositis are classified as idiopathic inflammatory myopathies. Interstitial lung disease is rare and is described in the literature in about 10% of cases.The authors describes a case of 75 year old woman presenting with one month evolution of fever, weight loss, arthralgia, myalgia and symmetric and proximal muscle weakness of upper and lower limbs. Nonspecific interstitial changes was found in chest X-ray. After exhaustive study, the diagnosis of pulmonary envolvement in the form of organizing pneumonia by polymyositis, was established. Glucocorticoids and mycophenolate were prescribed with good clinical, analytical and radiological outcome. Conclusion: In this case, it was the changes in the chest X-ray in a patient without respiratory symptomatology, that conducted to exhaustive study to polymyositis diagnosis, enhancing once again the

 17. Comprometimento pulmonar na leptospirose

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Eduardo Manhães de Carvalho

  1992-03-01

  Full Text Available Em 23 pacientes com leptospirose apresentando comprometimento pulmonar, internados no Hospital Universitário Antônio Pedro da XJFF, Niterói, hemoptise e hemoptóicos foram observados em 21,7% e 30,4%, respectivajnente. Gasometria arterial revelou hipoxemia e hipocapnia na maioria dos casos. Radiografia de tórax em 15 pacientes mostrou comprometimento alveolar em 60%, comprometimento intersticial-reticular em 6%, padrão misto (alveolar e intersticial em20%e ausência de alterações radiológicas em 14%. A necrópsiade 13 pacientes mostrou edema, congestão e hemorragia nos pulmões em 100% dos casos. A hemorragia foi focal em 46% e difusa em 54% dos casos. Houve formação de membrana hialina em 30% e trombos de fibrina em 46% dos pulmões estudados, o que estabelece o diagnóstico da coagulação intravascular disseminada e a ocorrência da síndrome de angústia respiratória na leptospirose.

 18. Measurement of exchangeable sodium: 22Na or 24Na

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, T.; Edmonds, C.J.

  1987-01-01

  A case is made for the use of 22 Na in low activities in preference to 24 Na for routine diagnostic estimation of exchangeable sodium, and is based chiefly on considerations of availability, cost and radiation dosimetry. A method in which only 37 kBq (1 μCi) 22 Na is administered orally is shown to be sufficiently accurate and to possess distinct advantages in terms of cost and convenience with a committed radiation dose no greater than that for a measurement using 24 Na. (author)

 19. The NA27 trigger

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bizzarri, R.; Di Capua, E.; Falciano, S.; Iori, M.; Marel, G.; Piredda, G.; Zanello, L.; Haupt, L.; Hellman, S.; Holmgren, S.O.; Johansson, K.E.

  1985-05-01

  We have designed and implemented a minimum bias trigger together with a fiducial volume trigger for the experiment NA27, performed at the CERN SPS. A total of more than 3 million bubble chamber pictures have been taken with a triggered cross section smaller than 75% of the total inelastic cross section. Events containing charm particles were triggered with an efficiency of 98 +2 sub(-3)%. With the fiducial volume trigger, the probability for a picture to contain an interaction in the visible hydrogen increased from 47.3% to 59.5%, reducing film cost and processing effort with about 20%. The improvement in data taking rate is shown to be negligible. (author)

 20. Na Cauda do Cometa

  Science.gov (United States)

  Voelzke, M. R.

  2009-01-01

  Quando viam um cometa, os antigos gregos imaginavam uma estrela com uma vasta cabeleira. Não à toa, a palavra deriva do termo koma, que significa cabelo. Constituídos por fragmentos de gelo e gases, os cometas possuem um núcleo sólido, que pode ter vários quilômetros de diâmetro, e uma cauda que sempre aponta na direção contrária ao Sol, devido aos ventos solares. Graças à aparência de pontos luminosos em movimento (ao contrário de outros astros, que parecem estáticos), esses corpos celestes foram interpretados por diferentes povos com muito misticismo, inspirando mitos tanto de boas-novas como de maus presságios. Conheça algumas dessas histórias:

 1. NA48 prototype calorimeter

  CERN Multimedia

  1990-01-01

  This is a calorimeter, a detector which measures the energy of particles. When in use, it is filled with liquid krypton at -152°C. Electrons and photons passing through interact with the krypton, creating a shower of charged particles which are collected on the copper ribbons. The ribbons are aligned to an accuracy of a tenth of a millimetre. The folding at each end allows them to be kept absolutely flat. Each shower of particles also creates a signal in scintillating material embedded in the support disks. These flashes of light are transmitted to electronics by the optical fibres along the side of the detector. They give the time at which the interaction occurred. The photo shows the calorimeter at NA48, a CERN experiment which is trying to understand the lack of anti-matter in the Universe today.

 2. A ENGENHARIA NA ESCOLA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valéria Pelizzer Casara

  2015-04-01

  Full Text Available Este projeto teve por objetivo principal mostrar às jovens do ensino médio, como as áreas de exatas e de engenharia podem estar inseridas em situações rotineiras por elas vivenciadas e incentivá-las para ingressarem nessas áreas. O projeto foi executado na escola de ensino Médio Nelson Horostecki na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Mostrou-se de forma simples que as áreas de exatas e de engenharia têm aplicações práticas nas nossas vidas. No desenvolvimento do projeto, realizaram-se oficinas na escola cujo tema principal abordado foi o processo de fabricação do chocolate, visto que o mesmo é um produto muito apreciado pelas adolescentes. Dentro dessa temática, foram trabalhadas as questões que envolvem conhecimentos das áreas de exatas e de engenharia, mais especificamente a Engenharia Ambiental. O projeto auxiliou na formação cidadã e também na escolha profissional das meninas. Muitas das alunas participantes nunca haviam tido contato direto com alunos graduandos de cursos na área das exatas. Mais ainda, este projeto oportunizou a aproximação da universidade com a comunidade externa. Palavras-chave: Extensão Universitária, Ciências Exatas e Engenharia, Chocolate, Oficinas.   Engineering in the school Abstract: The main objective of this project was to show high school female students how the exact sciences and engineering can be included in their routine situations encouraging them to entering in these areas. The project was carried out at the Nelson Horostecki High School in Chapecó, Santa Catarina State, Brazil. It was showed in a simple manner how exact sciences and engineering have practical applications in our lives. Workshops were conducted in the school during the execution of the project in which the main subject was the chocolate manufacturing process, since chocolate is a product greatly appreciated by the young female people. Within this matter, the activities were performed using the knowledge of

 3. Investigation on U - O - Na, Pu - O - Na and U,Pu - O - Na phase diagrams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pillon, S.

  1989-03-01

  The thermochemical interaction between the nuclear fuel (uranium and plutonium mixed oxides) and the sodium has been investigated and particularly the three phase diagrams: U - O - Na; Pu - O - Na; U,Pu - O - Na. High temperature neutron diffraction, microcalorimetry and powder X-ray diffraction were used for the characterization of the compounds synthetized. This study allowed to complete the knowledge about each of these diagrams and to measure some physical and thermal properties on the compounds. The limits on the modelization of the fuel-sodium interaction are discussed from the results of the UO 2 - Na reaction [fr

 4. Valores na escola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Menin Maria Suzana De Stefano

  2002-01-01

  Full Text Available Neste texto pretende-se discorrer sobre valores morais na escola e suas implicações para a formação de professores. Para tanto discutir-se-á, em primeiro lugar, e brevemente, o que são valores morais, ou éticos, e como a escola pode situar-se em relação a eles. Em seguida, serão relatadas algumas observações a respeito de valores de professores e práticas daí decorrentes. São comentados resultados de pesquisa que ilustram a transmissão de valores de forma doutrinal e a educação moral e cívica tal como realizada na ditadura militar, e, por outro lado, a posição relativista e/ou de laissez-faire que certas escolas podem adotar, metodologicamente, sobre a educação em valores. Finalmente, defender-se-á a idéia de que é necessária uma discussão sobre valores pelos diversos membros da escola e uma opção por uma metodologia para ensiná-los, seja os professores, em sua formação inicial e continuada, seja os alunos. A teoria de desenvolvimento moral de Jean Piaget será apresentada como uma referência possível para a educação em valores. Exemplos de situações escolares de conflito de valores entre direção, pais e alunos são discutidas para ilustrar como uma escola pode adotar um procedimento democrático de educação em valores, que se apresenta como um terceiro caminho possível de educação moral nas escolas, além das posições doutrinárias ou relativistas.

 5. A aposta na filosofia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Márcio Suzuki

  2011-12-01

  Full Text Available Para Hume, filosofar é uma atividade semelhante às demais ocupações humanas. A decisão que leva à atividade filosófica é menos resultado de uma argumentação teórica do que fruto de um cálculo prático, que é entendido como uma caça ou um jogo. O objetivo deste trabalho será o de mostrar que no jogo filosófico perde quem joga sério demais. A aposta na filosofia tem que passar pelo bom humor e pela diversão: uma resposta a Pascal?For Hume, philosophy is in itself neither more nor less important than other human activities. On the contrary, it can be explained from its resemblance with game and hunting. If one chooses to dedicate himself to philosophy, his decision is not the consequence of logical reasoning, but depends on practical evaluation, which has something to do with gambling. The following text tries to show that in philosophy, like in other games, the loser will be the one who plays too earnestly. The philosophical game requires good humour and some relaxation: Is this a good answer to Pascal's pari?

 6. VPLIV OSEBNOSTI NA STILE VODENJA

  OpenAIRE

  Vučak, Petra

  2009-01-01

  Nekatere naše vrline krasijo zlate lastnosti, druge pa kvarijo sivi odtenki. Če bi ljudje razumeli in spoznali svojo osebnost, ter osebnostne tipe drugih ljudi, bi se problemi pri komunikaciji občutno zmanjšali. Takrat bi namreč lažje uvideli, zakaj je nekdo reagiral na način, kot je ali zakaj je nekdo dejal to, kar je. Smisel tega je, da spoznamo svoje dobre lastnosti, ki jih lahko še bolj razvijemo, slabe pa poskušamo nadzorovati in tako zmanjšati njihov vpliv. Iskanje uspešnih in učink...

 7. SPOLNO NADLEGOVANJE NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Rubič, Gašper

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo v uvodu predstavili problem spolnega nadlegovanja na delovnem mestu in predstavili podjetje TEKSTIL d.d. V nadaljevanju smo z anketo raziskali, ali problem spolnega nadlegovanja na delovnem mestu v obravnavanem podjetju obstaja in če, kako se nanj odziva okolje. V teoretičnem delu smo nadaljevali in predstavili definicijo spolnega nadlegovanja, ki je kakršna koli oblika nezaželenega verbalnega in neverbalnega ali fizičnega ravnanja spolne narave z učinkom ali nameno...

 8. Active transport of Na+ by reconstituted Na,K-ATPase

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boldyrev, A.A.; Svinukhova, I.A.

  1987-01-01

  The ability of ATP, CTP, ITP, GTP, and UTP to support ouabain-sensitive accumulation of Na + by proteoliposomes with a reconstituted Na/K-pump was investigated. At a low [Na + ]/[K + ] ratio in the medium (20 mM/50 mM), a correlation is observed between the proton-accepting capacity of the nucleotide and its effectiveness as a substrate of active transport. To test the hypothesis of the importance of the presence of a negative charge in the 1-position of the purine (3-pyrimidine) base of the nucleotide for mutual transitions between the Na- and K-conformations of Na,K-ATPase they used two analogs of ATP: N 1 -hydroxy-ATP, possessing proton acceptor capacity, and N 1 -methoxy-ATP, in the molecule of which the negative charge is quenched by a methyl group. The first substrate supports active accumulation of Na + in proteoliposomes at the same rate as ATP, whereas the second substrate is relatively ineffective

 9. Beam monitoring at NA2

  CERN Multimedia

  1978-01-01

  Claus Goessling working on the beam Cerenkov counter of NA2. The muon beam enters from left the hall EHN2 and the last element of the beam transport. On background is the access door on the Jura side.

 10. „Dezynfekcja”. Literatura polska wobec eksterminacji osób psychicznie chorych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arkadiusz Morawiec

  2017-12-01

  Full Text Available The article concerns the theme of extermination of the mentally ill and handicapped in Polish literature. It outlines the basic facts regarding this crime perpetrated by the Nazis and indicates how Polish literature reacted to it. There are few works which deal with this crime. Writers (and historians probably considered the extermination of the mentally ill to be a fact of insignificance compared to other Nazi crimes, or knew little about it. Thus Polish literature treats it incidentally, by entering it in another, more extensive or “more important” issue (the extermination of the Jews, the extermination of the Polish population, or treats it as an occasion to take up “more fundamental” (ideological problems. The article analyzes famous works, Stanisław Lem’s novel Hospital of the Transfiguration and Andrzej Bursa’s poem The liquidation of the mentally ill in Kobierzyn by the Germans, and less known texts: Piotr Matywiecki’s poem *** [Dragged into the sun….] and Anna Dziewit-Meller’s novel Mount Taygetus.

 11. Risbjerg: Historisk stemmeskred med NA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: NA flytter 12,3 pct. af stemmerne i majs meningsmålinger - historisk mange vælgere på en måned, skriver professor Risbjerg. Udgivelsesdato: 3. juni 2007......ANALYSE: NA flytter 12,3 pct. af stemmerne i majs meningsmålinger - historisk mange vælgere på en måned, skriver professor Risbjerg. Udgivelsesdato: 3. juni 2007...

 12. Na via do Behemoth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gérard Rabinovitch

  2008-06-01

  Full Text Available O momento nazista permanece um enigma impensado de que a cultura contemporânea continua cativa. O autor levanta a hipótese de que a persistência desse enigma e seus estragos duráveis se devem à insistência dos pensamentos político, sociológico e filosófico em construírem o nazismo à luz da metáfora hobbesiana do Leviatã. Propõe retomar a questão do nazismo sob a perspectiva do Behemoth, antônimo do Leviatã. Para tanto, sugere a necessidade de retornar a Freud e à psicanálise, balizas de um possível novo pensamento do político que escrutine a destrutividade nazista. Propõe ainda sondar as homologias entre nazismo, corjas e máfias, com base na figura da " heroicização da violência" que lhes seria comum. E avança um modelo " econômico" : a quimera, suscetível de capturar o caráter heterotópico e heterocrônico de sua construção criminosa.The paths of Behemoth. The Nazi moment remains as the thoughtless enigma of which contemporary culture is still captive. The author raises the hypothesis where the persistency of this enigma and its durable damages are due to the insistence of the political, social and philosophical thoughts in building the Nazism at the view of the Hobbesian metaphor of Leviathan. It is here proposed to resume the Nazism matter under Behemoth's perspective, antonym to Leviathan. For such, it is suggested a necessity to look back at Freud and the psychoanalysis, structured by a possible new political thought which scrutinizes the destructivity of the Nazism. It is also here proposed to gaze at the homologies between Nazism, mafias and gangs, with a base in the figure of " violence as a heroically act" that are their common ground. The author also advances an economical model: the chimera susceptible to capture the heterotopic and heterochronic character of its criminal construction.

 13. Surgical site infection among patients after colorectal cancer surgery.

  Science.gov (United States)

  Banaszkiewicz, Zbigniew; Cierzniakowska, Katarzyna; Tojek, Krzysztof; Kozłowska, Elżbieta; Jawień, Arkadiusz

  2017-02-28

  Wstęp: Zakażenie miejsca operowanego występuje u 2,5-22,3% operowanych chorych. Jest ono wykładnikiem jakości leczenia na oddziałach zabiegowych i ma duży wpływ na jego koszt. Materiał i metodyka: Analizie poddano chorych, u których w obserwacji 30-dniowej wystąpiło zakażenie miejsca operowanego. Grupę wyjściową stanowiło 1581 chorych z rozpoznaniem raka jelita grubego poddanych zabiegowi operacyjnemu w jednym ośrodku. Kryteriami wyłączającymi z badania były: brak wiarygodnej dokumentacji leczenia (szpitalnego lub ambulatoryjnego) i zgon chorego przed 30. dniem po operacji bez rozpoznanego zakażenia miejsca operowanego. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu Statistica 10. Wyniki: Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 262 chorych (16,6%). Najczęściej występującym było zakażenie miejsca operowanego (198 pacjentów; 12,52%). Stwierdzono, że wystąpienie tego powikłania zależne było od zaawansowania klinicznego raka, wieku chorych, chorób współtowarzyszących (cukrzyca i choroby kardiologiczne). Ponadto zauważono, że powikłanie to występowało znamiennie częściej u chorych operowanych w trybie pilnym z powodu powikłań oraz u tych, u których wyłoniono stomię jelitową. Nie stwierdzono natomiast zależności wystąpienia tego powikłania od płci chorych i lokalizacji guza nowotworowego. Wniosek: U chorych po operacji raka jelita grubego największe zagrożenie wystąpienia zakażenia miejsca operowanego wystąpiło u chorych po 75. roku życia, obciążonych cukrzycą i chorobami kardiologicznymi, z dużym zaawansowaniem klinicznym raka, operowanych w trybie ostrego dyżuru, u których konieczne było wyłonienie stomii jelitowej (a szczególnie kolostomii).

 14. Financiranje projekata na pomorskom dobru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Tasić

  2018-02-01

  Full Text Available Koncesije otvaraju vrlo osjetljiva politička, ekonomska i pravna pitanja u mnogim državama svijeta. Samo definiranje pojma koncesije često je komplicirana i ne sasvim jasna zadaća. OECD je prihvatila definiciju koncesije kao: ’’davanje prava privatnom trgovačkom društvu da može gospodarski upravljati određenom infrastrukturnim uslugama i za to zarađivati naknadu. Koncesionar dobija u posjed određene objekte (ali vlasništvo na tim objektima ostaje u rukama države te ih koristi u svrhu obavljanja određene djelatnosti ili usluge sukladno odredbama ugovora’’. Hrvatsko pravo definira koncesije načelno kao pravo stečeno temeljem ugovora o koncesiji, a sukladno uvjetima sadržanim u odluci o davanju koncesije (koju je donijelo odgovarajuće upravno tijelo, a u odnosu na pomorsko dobro, specifično, kao pravo državne vlasti da može dio pomorskog dobra, koje je inače dobro izvan pravnog prometa (res extra commercium, isključiti iz opće uporabe bilo dijelom ili u cijelosti, i dati ga fizičkoj ili pravnoj osobi na gospodarsko korištenje sukladno određenim prostornim planovima. Građevine i drugi objekti izgrađeni na pomorskom dobru čine njegov sastavni dio. Zakonom je jasno određeno da nikakva stvarna prava nisu dopuštena na pomorskom dobru, uključivo i na objektima izgrađenima na njemu. Projekti na pomorskom dobru često uključuju velike infrastrukturne projekte, razvoje luka i marina, koji iziskuju značajna financijska sredstva. Banke koje financiraju takve projekte zahtijevaju organiziran i transparentan zakonski okvir koncesija, slobodu ugovaranja, pravnu zaštitu svih strana uključenih u projekt (uključivo i mogućnost međunarodne arbitraže. (...

 15. Recikliranje plastenk na kreativen način

  OpenAIRE

  Pavlin, Suzana

  2017-01-01

  Plastenke, poleg ostalih plastičnih izdelkov, v zadnjih letih predstavljajo pravo katastrofo za okolje. Domnevamo, da se le redko kdo vpraša, kaj se zgodi z njo po tem, ko je iz nje zaužil še zadnjo kapljico vode. Plastenka je lahko kot večina ostalih komunalnih odpadkov ponovno uporabljena, reciklirana, sežgana ali odložena na deponijo. V primeru nespoštovanja Zakona o varstvu okolja pa pristane v naravi, pogosto v morju, kjer prav počasi razpada in negativno vpliva na celoten ekosistem. V d...

 16. All new for NA62

  CERN Multimedia

  Antonella Del Rosso

  2012-01-01

  This week sees the start of the first run of the new NA62 experiment. This will be a unique opportunity for the collaboration to test its new beam, new detectors and new data acquisition system before the physics run in 2014. Speaking to the Bulletin, the NA62 technical coordinator Ferdinand Hahn shares the many challenges that the various teams faced to be on time for beam. Ready, steady, start!   A Large Angle Veto detector (white) in place in the NA62 decay volume (blue). With components from almost all the detectors in place downstream of the decay point of the mother particles – the kaons – and of the KTAG detector that tags the kaons before they decay, NA62 is ready for its first technical run. This unique run will test all the equipment as well as the trigger and the data acquisition systems. “This year, we will have about five weeks of beam from the SPS before the long shutdown of all the CERN machines,” says Ferdinand Hahn, NA62 Technical Co-...

 17. Corpo e sexualidade na gravidez

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalúcia Matos Araújo

  2012-06-01

  Full Text Available Estudo etnográfico que teve como objetivo compreender como as gestantes vivenciam os processos fisiológicos do seu corpo durante a gestação e a sua repercussão na sexualidade. A pesquisa envolveu sete mulheres residentes em bairro popular de São Paulo. Na coleta de dados, utilizou-se observação participante e entrevista com questões norteadoras. Os dados foram apresentados na forma de narrativa e posteriormente organizados nas categorias: Percebendo as transformações corporais; Convivendo com as mudanças no corpo; Sentimentos e sensações na vida sexual durante a gestação e imaginando o corpo e a sexualidade após a gestação. As mulheres referiram-se às transformações do corpo como desconfortos e expressaram a preocupação de que fossem definitivas. Expressaram o desejo de que, após o parto, o corpo volte a ser como era e que volte a sentir desejo sexual. O reconhecimento destes fatos constitui-se numa ferramenta primordial na adequação das práticas profissionais.

 18. gigapanorama of NA 62 cavern

  CERN Multimedia

  Brice, Maximilien

  2015-01-01

  The image shows the new rare Kaon decay experiment at CERN, called NA62. The NA62 experiment is 270 metres long and includes a 120-metre-long vacuum tank, shown here, housing several of the particle detectors. (Note: the experiment axis is a straight line, the curving of the tank is an optical effect of the photo.) Kaons are particles that decay into lighter elementary particles. The kaon decay processes are mostly well known, except for some very rare decay modes. For example, NA62 is investigating a rare decay predicted by the Standard Model in which a kaon decays into one pion and two neutrinos. This process occurs only once every 10 billion decays. The understanding of such ultra-rare decays are of great importance because they test the Standard Model in energy ranges not accessible by direct measurements. They are therefore complementary to the measurements at the LHC. ultra high definition on demand (photolab@cern.ch).

 19. Armas na escola: que fazer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raymundo de Lima

  2010-09-01

  Full Text Available

  Um aluno portava um revólver na sala de aula de uma escola de Maringá (O Diário, 30/07/2010. Ele pegou arma do pai, sem que este soubesse, para se proteger de garotos que o intimidavam. Trata-se de um caso isolado ou é hora de a escola tomar medidas preventivas? Semanas antes, tiros foram disparados dentro de uma faculdade da mesma cidade. O autor dos disparos está preso, e a faculdade tenta apagar as marcas com publicidade positiva na Tv. Em Campo Mourão, cidade a cerca de uma hora de Maringá, duas meninas foram mortas e enterradas na escola.

 20. OGLAŠEVANJE NA FACEBOOKU

  OpenAIRE

  Renko, Katica

  2013-01-01

  V magistrskem delu smo se seznanili z oglaševanjem na Facebooku. S pregledom gradiva, ki nam je ponujeno, smo preverili pogoje, načine, oblike … oglaševanja, ki pa smo jih s pregledom situacije v praksi preverili in dopolnili. Ob zaključku dela lahko rečemo, da je oglaševanje preko FB enostavnejše, cenejše, dostopnejše, omogoča nam ažurnost in samo komunikacijo z naslovniki, ki so potencialni kupci naših ponudb. Množični mediji nam omogočajo mnogotero obliko oglaševanja. Izbrana oblika ponuja...

 1. Motywacja i wpływ uprawiania jogi na stan zdrowia – badanie własne = Motivation and influence practicing yoga on health - own study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Gwis

  2016-09-01

    Motywacja i wpływ uprawiania jogi na stan zdrowia – badanie własne Motivation and influence practicing yoga on health - own study   Katarzyna Gwis1, Dominik Olejniczak2, Joanna Skonieczna2   1 Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny   2 Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Zdrowia Publicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa   Słowa kluczowe: joga, zdrowie, zachowania zdrowotne Key words: yoga, health, health behavior   Streszczenie Wprowadzenie i cel pracy: Joga to jedna z form aktywności ruchowej. Joga oddziałuje na ciało i na umysł, dzięki czemu w prosty sposób pomaga zachować zdrowie. Celem badania była ocena wpływu uczestnictwa w zajęciach jogi na zdrowie. Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 50 osób uczęszczających na zajęcia jogi. Udział w ankiecie był dobrowolny i poufny. Zastosowano autorski kwestionariusz. Wyniki: W grupie badanych, aż 48 osób (96% stwierdziło, że ćwiczenia jogi pozytywnie wpływają na kształtowanie nawyków ruchowych. Ponad połowa badanych - 26 osób (52% stwierdziła, że uczęszczanie na zajęcia jogi sprawiło, że wzrosło ich zainteresowanie zdrowym odżywianiem. Ponad połowa badanych – 26 osób (52% jako główną korzyść płynącą z ćwiczeń jogi wskazała wzrost sprawności fizycznej. Ponad połowa osób ankietowanych – 28 osób (56% zaobserwowała, że od kiedy ćwiczy jogę stany chorobowe występują rzadziej.  Wnioski: Analizując wyniki przeprowadzonego badania własnego oraz dyskusję można stwierdzić, iż w związku z udokumentowanym pozytywnym wpływem jogi na stan zdrowia warto jest propagować tą formę rekreacji ruchowej we wszystkich grupach wiekowych, poczynając od dzieci, a  kończąc na osobach w  podeszłym wieku.       Abstract   Introduction: Yoga is a form of physical activity. Yoga affects the body and the mind, making it an easy way to help maintain good health. The aim of this

 2. β decay of Na32

  Science.gov (United States)

  Mattoon, C. M.; Sarazin, F.; Hackman, G.; Cunningham, E. S.; Austin, R. A. E.; Ball, G. C.; Chakrawarthy, R. S.; Finlay, P.; Garrett, P. E.; Grinyer, G. F.; Hyland, B.; Koopmans, K. A.; Leslie, J. R.; Phillips, A. A.; Schumaker, M. A.; Scraggs, H. C.; Schwarzenberg, J.; Smith, M. B.; Svensson, C. E.; Waddington, J. C.; Walker, P. M.; Washbrook, B.; Zganjar, E.

  2007-01-01

  The β-decay of Na32 has been studied using β-γ coincidences. New transitions and levels are tentatively placed in the level scheme of Mg32 from an analysis of γ-γ and β-γ-γ coincidences. The observation of the indirect feeding of the 2321 keV state in Mg32 removes some restrictions previously placed on the spin assignment for this state. No evidence of a state at 2117 keV in Mg32 is found. Previously unobserved weak transitions up to 5.4 MeV were recorded but could not be placed in the decay scheme of Na32.

 3. Corpo-escrita na esquizofrenia

  OpenAIRE

  Bialer, Marina

  2014-01-01

  Este artigo aborda a importância do trabalho de escrita na esquizofrenia. Toma-se como ponto de partida a formulação lacaniana sobre o esquizofrênico como aquele que não tem as funções dos órgãos do seu corpo dadas pelos discursos estabelecidos. A hipótese de que o trabalho sobre a letra pode permitir o tratamento do gozo debordante na esquizofrenia é analisada pelo estudo da obra do escritor esquizofrênico Robert Walser, a qual evidencia a viabilidade da construção de um corpo pela escrita n...

 4. Obiektywna ocena skuteczności leczenia etanerceptem pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Bauerfeind

  2010-06-01

  Full Text Available Cel pracy: Celem pracy była obiektywna ocena skutecznościleczenia etanerceptem u pacjentów z młodzieńczym idiopatycz -nym zapaleniem stawów (MIZS. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 33 dzieciprzed i po zastosowaniu leczenia etanerceptem: po 6 mies.(33 dzieci, po roku (24 dzieci, po 1,5 roku (18 dzieci i po 2 latach(13 dzieci. Do badania wykorzystano Index Disease Activity ScoreDAS28, metodę sondażu diagnostycznego i systematyczną analizędokumentacji medycznej pacjentów zakwalifikowanych do programuleczenia biologicznego. Wyniki: Z analizy wynika, że przed rozpoczęciem terapii dziecichore na MIZS wykazywały znamiennie statystycznie wyższy średnipoziom aktywności choroby (X = 5,82 ±0,77 niż w 6. mies. trwanialeczenia (X = 2,65 ±1,03 (t = 2,48, p 0,05. Wnioski: Leczenie biologiczne u dzieci z MIZS powoduje znacznązmianę aktywności choroby w ocenie obiektywnej, przynosząckorzystne efekty terapeutyczne.

 5. Meltability in system of K2TaF7-NaF-NaCl-KCl

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kartsev, V.E.; Kovalev, F.V.; Korshunov, B.G.

  1975-01-01

  Thermographic and visual-polythermal techniques were used to study the meltability in K 2 TaF 7 -NaF-NaCl-KCl system. The tetrahedron-forming sections NaF-NaCl-K 2 TaF 7 xKCl and NaF-K 2 TaF 7 xKCl-2K 2 TaF 7 xNaCl divide the concentration tetrahedron into three particular tetrahedra: NaF-K 2 TaF 7 xKCl-2K 2 TaF 7 xNaCl-K 2 TaF 7 , NaF-NaCl-K 2 TaF 7 xKCl-2K 2 TaF 7 xaCl, and NaF-NaCl-KCl-K 2 TaF 7 xKCl. Non-variant equilibrium points in all of the particular four-component systems have been determined

 6. Secret and Impure Things: An Outline of the Problems and the Role of the Family in the Sexual Educationof Children in the Second Half of the 19th and Early 20th Century. Outline of problems [Sprawy tajemne i nieczyste. Rola rodziny w wychowaniu seksualnym dzieci w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w świetle poradników. Zarys problematyki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika NAWROT-BOROWSKA

  2017-11-01

  Full Text Available The aim of this analysis is an attempt to reproduce the commendations that the authors of the guides directed to parents and other family members in reference to sexual education of children and to show the evolution that occurred in the indicated problems during the period. Guides in the field of education, health, and hygiene of children constitute the source material used for the study. Research results indicate that development and operation in the field of child sexuality is influenced by many factors, which is why instructions that family should respect involved many aspects of life – sleeping, eating, clothing, leisure activities(games and toys, reading materials, proper company, etc. Counselling concentrated in main measure on aspects of a child’s sexual awareness and preventing masturbation.

 7. NA60 frees the quarks

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  Fitted with new state-of-the-art silicon detectors, NA60 is prepared to study the phase transition from confined hadronic matter to a deconfined (free) quark-gluon plasma, a state of matter which probably existed an instant after the Big Bang.

 8. NA61/SHINE ion program

  CERN Document Server

  Mackowiak, Maja

  2010-01-01

  The Super Proton Synchrotron (SPS) at CERN covers one of the most interesting regions of the phase diagram (T - \\mu_{B}) of strongly interacting matter. The study of central Pb+Pb collisions by NA49 indicate that the threshold for deconfinement is reached already at the low SPS energies. Theoretical considerations predict a critical point of strongly interacting matter at energies accessible at the SPS. The NA61/SHINE experiment, a successor of the NA49 project, will study hadron production in p+p, p+A, h+A, and A+A reactions at various energies. The broad physics program includes the investigation of the properties of strongly interacting matter, as well as precision measurements of hadron spectra for the T2K neutrino experiment and for the Pierre Auger Observatory and KASCADE cosmic-ray projects. The main physics goals of the NA61/SHINE ion program are to study the properties of the onset of deconfinement at low SPS energies and to find signatures of the critical point of strongly interacting matter. To ach...

 9. NA62: Hidden Sector Physics

  CERN Document Server

  Cesarotti, Carissa Joyce

  2016-01-01

  Modern experimental physics is often probing for new physics by either finding deviations from predictions on extremely precise measurements, or by looking for a new signal that cannot be explained with existing models. The NA62 experiment at CERN does the former by measuring the ultra-rare decay $K^+ \\rightarrow \\pi^+ \

 10. The system NaVO3-Na2WO4-Na2W2O7

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kazanbekov, V.R.; Gasanaliev, A.M.; Kazanbekov, R.G.

  1994-01-01

  Phase diagrams of sodium metavanadate-sodium ditungstate, sodium metavanadate-sodium tungstate systems and surface of primary crystallization of sodium metavabadate-sodium tungstate-sodium ditungstate system were studied. The system sodium metavanadate-sodium ditungstate is eutectic one. Compound NaVO 3 x2Na 2 WO 4 is formed in solid state in sodium metavanadate-sodium tungstate system. Liquidus surface of sodium metavanadate-sodium tungstate-sodium ditungstate is presented by three crystallization fields of initial components. Composition and melting point of ternary eutectics are determined

 11. Europlanet NA2 Science Networking

  Science.gov (United States)

  Harri, Ari-Matti; Szego, Karoly; Genzer, Maria; Schmidt, Walter; Krupp, Norbert; Lammer, Helmut; Kallio, Esa; Haukka, Harri

  2013-04-01

  Europlanet RI / NA2 Science Networking [1] focused on determining the major goals of current and future European planetary science, relating them to the Research Infrastructure that the Europlanet RI project [2] developed, and placing them in a more global context. NA2 also enhanced the ability of European planetary scientists to participate on the global scene with their own agenda-setting projects and ideas. The Networking Activity NA2 included five working groups, aimed at identifying key science issues and producing reference books on major science themes that will bridge the gap between the results of present and past missions and the scientific preparation of the future ones. Within the Europlanet RI project (2009-2012) the NA2 and NA2-WGs organized thematic workshops, an expert exchange program and training groups to improve the scientific impact of this Infrastructure. The principal tasks addressed by NA2 were: • Science activities in support to the optimal use of data from past and present space missions, involving the broad planetary science community beyond the "space club" • Science activities in support to the preparation of future planetary missions: Earth-based preparatory observations, laboratory studies, R&D on advanced instrumentation and exploration technologies for the future, theory and modeling etc. • Develop scientific activities, joint publications, dedicated meetings, tools and services, education activities, engaging the public and industries • Update science themes and addressing the two main scientific objectives • Prepare and support workshops of the International Space Science Institute (ISSI) in Bern and • Support Trans National Activities (TNAs), Joined Research Activities (JRAs) and the Integrated and Distributed Information Service (IDIS) of the Europlanet project These tasks were achieved by WG workshops organized by the NA2 working groups, by ISSI workshops and by an Expert Exchange Program. There were 17 official WG

 12. Pozitivni in negativni vplivi risank na otroke

  OpenAIRE

  Povše, Nika

  2017-01-01

  V tej diplomski nalogi smo raziskovali pozitivne in negativne vplive risank na otroke. Začeli smo z zgodovino televizije, tako svetovno zgodovino kot zgodovino televizije na Slovenskem. Na isti način smo pregledali tudi zgodovino risank. Raziskovali smo otrokov razvoj, predvsem tiste vidike, ki so izpostavljeni vplivom risank, kot so morala, jezik, domišljija in učenje. Sledilo je raziskovanje negativnih in pozitivnih vplivov, ki jih imajo risanke na otroke, kar je tudi naš glavni problem te ...

 13. Na+-stimulated ATPase of alkaliphilic halotolerant cyanobacterium Aphanothece halophytica translocates Na+ into proteoliposomes via Na+ uniport mechanism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Soontharapirakkul Kanteera

  2010-08-01

  Full Text Available Abstract Background When cells are exposed to high salinity conditions, they develop a mechanism to extrude excess Na+ from cells to maintain the cytoplasmic Na+ concentration. Until now, the ATPase involved in Na+ transport in cyanobacteria has not been characterized. Here, the characterization of ATPase and its role in Na+ transport of alkaliphilic halotolerant Aphanothece halophytica were investigated to understand the survival mechanism of A. halophytica under high salinity conditions. Results The purified enzyme catalyzed the hydrolysis of ATP in the presence of Na+ but not K+, Li+ and Ca2+. The apparent Km values for Na+ and ATP were 2.0 and 1.2 mM, respectively. The enzyme is likely the F1F0-ATPase based on the usual subunit pattern and the protection against N,N'-dicyclohexylcarbodiimide inhibition of ATPase activity by Na+ in a pH-dependent manner. Proteoliposomes reconstituted with the purified enzyme could take up Na+ upon the addition of ATP. The apparent Km values for this uptake were 3.3 and 0.5 mM for Na+ and ATP, respectively. The mechanism of Na+ transport mediated by Na+-stimulated ATPase in A. halophytica was revealed. Using acridine orange as a probe, alkalization of the lumen of proteoliposomes reconstituted with Na+-stimulated ATPase was observed upon the addition of ATP with Na+ but not with K+, Li+ and Ca2+. The Na+- and ATP-dependent alkalization of the proteoliposome lumen was stimulated by carbonyl cyanide m - chlorophenylhydrazone (CCCP but was inhibited by a permeant anion nitrate. The proteoliposomes showed both ATPase activity and ATP-dependent Na+ uptake activity. The uptake of Na+ was enhanced by CCCP and nitrate. On the other hand, both CCCP and nitrate were shown to dissipate the preformed electric potential generated by Na+-stimulated ATPase of the proteoliposomes. Conclusion The data demonstrate that Na+-stimulated ATPase from A. halophytica, a likely member of F-type ATPase, functions as an electrogenic Na

 14. Photodesorption of Na atoms from rough Na surfaces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balzer, Frank; Gerlach, R.; Manson, J.R.

  1997-01-01

  We investigate the desorption of Na atoms from large Na clusters deposited on dielectric surfaces. High-resolution translational energy distributions of the desorbing atoms are determined by three independent methods, two-photon laser-induced fluorescence, as well as single-photon and resonance......-enhanced two-photon ionization techniques. Upon variation of surface temperature and for different substrates (mica vs lithium fluoride) clear non-Maxwellian time-of-flight distributions are observed with a cos θ angular dependence and most probable kinetic energies below that expected of atoms desorbing from...... atoms are scattered by surface vibrations. Recent experiments providing time constants for the decay of the optical excitations in the clusters support this model. The excellent agreement between experiment and theory indicates the importance of both absorption of the laser photons via direct excitation...

 15. Vpliv konfucija na sodobno izobraževanje na Kitajskem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katja Skitek

  2009-12-01

  Full Text Available Izobraževanje na Kitajskem je bilo vedno trdno povezano s Konfucijem in konfucianizmom, kar pa ni čudno, saj je bil Konfucij prvi, ki je poudarjal moč z nanja in izobraževanja. LR Kitajska je v zadnjih petdesetih letih počasi in postopoma začela uveljavljati določene spremembe v vzgojno-izobraževalni sistem. Kakšne so te spremembe in koliko nanje še vedno vpliva konfucianizem, bo osrednja tema pričujočega članka. Konfucianizem danes na Kitajskem ni preveč popularen, izobraženci pa so se razporedili v dve skupini: eni trdijo, da je njegov vpliv še vedno velik, drugi pa zatrjujejo, da nima več nobenega vpliva na sodobno življenje. Katera stran ima prav? Konfucij je v prvi vrsti poudarjal pomembnost moralnih vrednot vsakega človeka in prav moralne vrednote, za katere se je zavzemal, so še danes trdno zasidrane v kitajski kulturi. Ali je torej sploh mogoče popolnoma izriniti Konfucija iz sodobnega izobraževanja?

 16. Novel aspects of Na+,K+-ATPase

  OpenAIRE

  Aizman, Oleg

  2002-01-01

  Na,K-ATPase, an integral membrane protein expressed in each eukaryotic cell, serves as the major determinant of intracellular ion composition. In the current study we investigated novel aspects of Na,K-ATPase function and regulation. It is well established that Na,K-ATPase activity is regulated by reversible phosphorylation. New findings in this study are: 1) the level of intracellular Ca 2. concentration determines the functional effects of PKA and PKC-mediated Na,K-ATP...

 17. NA64 Status Report 2018

  CERN Document Server

  Gninenko, Sergei

  2018-01-01

  The experiment NA64 is aimed at a search for a sub-GeV vector mediator (called dark photon A′) of Dark Matter production at the CERN SPS. . The main goal in 2017 was to probe a region of the A′ parameter space of the thermal dark matter model. Ongoing activities on the detector and data analysis are reviewed. The status and results from the NA64 runs in 2016 and 2017 are reported. First results on the search for the X->e+e− decay of a 17 MeV X boson, which could explain the recently observed excess of e+e-pairs from the excited 8Be nucleus transitions, and A'-> e+e- decays are also presented. Ongoing analysis on the decays of axion-like particles and plans for further searches beyond LS2 are also discussed.

 18. Makosa Yanayofanywa na Wanafunzi Wanaojifunza Kiswahili kama ...

  African Journals Online (AJOL)

  Makala haya, yanashughulika na makosa ambayo hufanywa na wanafunzi wanaojifunza Kiswahili kama lugha ya pili katika shule za sekondari nchini Uganda. Mtafiti ameyaainisha makosa mbalimbali na kuyaeleza kiusahihi. Makala yanaeleza namna ambavyo makosa hayo hutokea. Yaani, kama ni makosa ...

 19. Pseudo-ternary phase diagram in the Na2O-Na2O2-NaOH system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saito, Jun-ichi; Tendo, Masayuki; Aoto, Kazumi

  1997-10-01

  Generally, the phase diagrams are always used to understand the present state of compounds at certain temperature. In order to understand the corrosion behavior of structural material for FBR by main sodium compounds (Na 2 O, Na 2 O 2 and NaOH), it is very important to comprehend the phase diagrams of their compounds. However, only Na 2 O-NaOH pseudo-binary phase diagram had been investigated previously in this system. There is no study of other pseudo-binary or ternary phase diagrams in the Na 2 O-Na 2 O 2 -NaOH system. In this study, in order to clarify the present states of their compounds at certain temperatures, the pseudo-binary and ternary phase diagrams in the Na 2 O-Na 2 O 2 -NaOH system were prepared. A series of thermal analyses with binary and ternary component system has been carried out using the differential scanning calorimetry (DSC). The liquidus temperature and ternary eutectic temperatures were confirmed by these measurements. The beneficial indications for constructing phase diagrams were obtained from these experiments. On the basis of these results, the interaction parameters between compounds which were utilized for the Thermo-Calc calculation were optimized. Thermo-Calc is one of thermodynamic calculation software. Consequently the accurate pseudo-binary and ternary phase diagrams were indicated using the optimized parameters. (author)

 20. Na+,K+-ATPase Na+ affinity in rat skeletal muscle fiber types

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Michael; Juel, Carsten

  2010-01-01

  Previous studies in expression systems have found different ion activation of the Na(+)/K(+)-ATPase isozymes, which suggest that different muscles have different ion affinities. The rate of ATP hydrolysis was used to quantify Na(+),K(+)-ATPase activity, and the Na(+) affinity of Na(+),K(+)-ATPase...

 1. Homocisteína Homocysteine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lindalva Batista Neves

  2004-10-01

  Full Text Available A homocisteína, formada a partir da metionina hepática, é metabolizada nas vias de desmetilação e de transulfuração, sendo que seus valores plasmáticos e urinários refletem a síntese celular. Sua determinação, realizada em jejum e após sobrecarga de metionina, caracteriza as diferenças dessas vias metabólicas, principalmente quando de natureza genética. A hiper-homocisteinemia tem sido associada a maior risco de eventos aterotrombóticos, e a literatura sugere associação causal, independente de outros fatores de risco para doença arterial. Diminuição da homocisteína plasmática para valores normais é seguida de redução significante na incidência de doença aterotrombótica. A relação entre homocisteína e o fígado vem adquirindo importância nos dias atuais, uma vez que alterações das lipoproteínas e da depuração de metionina são comuns em pacientes com doença hepática crônica (hepatocelular e canalicular. O tratamento da hiper-homocisteinemia fundamenta-se na suplementação alimentar e medicamentosa de ácido fólico e vitaminas B6 e B12.Homocysteine, formed from hepatic methionine, is metabolized through the pathways of demethylation and transsulfuration. Its plasmatic and urinary values reflect the cell synthesis. Its determination after fasting and increased infusion of methionine shows the differences of these two metabolic pathways, mainly when it is related to genetic diseases. Hyperhomocysteinemia has been associated with a higher risk of vascular thrombotic events. Several authors suggest a causal relationship between these events independently of other risk factors for vascular diseases. Decrease in plasmatic homocysteine to normal levels is followed by a significant reduction on the incidence of vascular thrombotic events. The correlation between the liver and homocysteine is becoming more important because of the recent findings that alterations of lipoproteins and methionine clearance are

 2. Myocardial Na,K-ATPase: Clinical aspects

  OpenAIRE

  Kjeldsen, Keld

  2003-01-01

  The specific binding of digitalis glycosides to Na,K-ATPase is used as a tool for Na,K-ATPase quantification with high accuracy and precision. In myocardial biopsies from patients with heart failure, total Na,K-ATPase concentration is decreased by around 40%; a correlation exists between a decrease in heart function and a decrease in Na,K-ATPase concentration. During digitalization, around 30% of remaining pumps are occupied by digoxin. Myocardial Na,K-ATPase is also influenced by other drugs...

 3. Crowdsourcing: impactos na performance na venda de produtos

  OpenAIRE

  Alves, Milton Ruiz Rodrigues

  2015-01-01

  Vivemos num momento em que as expectativas de pensadores como Lévy (1998), se concretizaram. O consumidor mudou, passou a exigir um diálogo entre a empresa e a sociedade. Esse novo cenário cobrou da tecnologia formas de aperfeiçoar e agilizar este processo de comunicação, plataformas baseadas na internet que propiciem e incentivam a troca de informações. Nesta esfera surgiu o crowdsourcing, com a disponibilização do capital intelectual das massas, que acabou por mudar a form...

 4. Silicene for Na-ion battery applications

  KAUST Repository

  Zhu, Jiajie

  2016-08-19

  Na-ion batteries are promising candidates to replace Li-ion batteries in large scale applications because of the advantages in natural abundance and cost of Na. Silicene has potential as the anode in Li-ion batteries but so far has not received attention with respect to Na-ion batteries. In this context, freestanding silicene, a graphene-silicene-graphene heterostructure, and a graphene-silicene superlattice are investigated for possible application in Na-ion batteries, using first-principles calculations. The calculated Na capacities of 954mAh/g for freestanding silicene and 730mAh/g for the graphenesilicene superlattice (10% biaxial tensile strain) are highly competitive and potentials of >0.3 V against the Na/Na potential exceed the corresponding value of graphite. In addition, the diffusion barriers are predicted to be <0.3 eV.

 5. Hali ya taaluma ya ukalimani Tanzania: jana, leo na kesho ...

  African Journals Online (AJOL)

  Umuhimu wa ukalimani katika mawasiliano umeongezeka kutokana na utandawazi. Utandawazi umerahisisha kukutanika na kuwasiliana kwa watu wazungumzao lugha tofauti kupitia wakalimani. Kutokana na ongezeko hilo la umuhimu wa ukalimani, kumekuwa na jitihada mbalimbali katika nchi mbalimbali kuhakikisha ...

 6. New results from NA49

  CERN Document Server

  Afanasiev, S V; Bächler, J; Barna, D; Barnby, L S; Bartke, Jerzy; Barton, R A; Behler, M; Betev, L; Bialkowska, H; Billmeier, A; Blume, C; Blyth, C O; Boimska, B; Botje, M; Bracinik, J; Brady, F P; Bramm, R; Brun, R; Buncic, P; Carr, L; Cebra, D; Cerny, V; Cooper, G E; Cramer, J G; Csató, P; Dinkelaker, P; Eckardt, V; Eckhardt, F; Ferenc, D; Filip, P; Fischer, H G; Foder, Z; Foka, P Y; Freund, P; Friese, V; Gál, J; Ganz, R E; Gazdzicki, M; Georgopoulos, G; Gladysz-Dziadus, E; Harris, J W; Hegyi, S; Höhne, C; Igo, G; Jacobs, P; Jones, P G; Kadija, K; Kolesnikov, V I; Kollegger, T; Kowalski, M; Kraus, I; Kreps, M; Lasiuk, B; Van Leeuwen, M; Lévai, Peter; Malakhov, A I; Margetis, S; Markert, C; Mayes, B W; Melkumov, G L; Mischke, A; Molnár, J; Nelson, J M; Odyniec, Grazyna Janina; Oldenburg, M; Pálla, G; Panagiotou, A D; Perl, K; Petridis, A; Pikna, M; Pinsky, L; Poskanzer, A M; Prindle, D J; Pühlhofer, F; Putschke, J; Reid, J G; Renfordt, A; Retyk, W; Ritter, H G; Röhrich, D; Roland, C; Roland, G; Rybicki, A; Sammer, T; Sann, H; Schäfer, E; Schmitz, N; Seyboth, P; Siklér, F; Sitár, B; Skrzypczak, E; Snellings, R; Squier, G T A; Stock, Reinhard; Ströbele, H; Susa, T; Szentpétery, I; Sziklai, J; Toy, M; Trainor, T A; Trentalange, S; Ullrich, T S; Varga, D; Vassiliou, Maria; Veres, G I; Vesztergombi, G; Voloshin, S A; Vranic, D; Wang, F; Weerasundara, D D; Wenig, S; Wetzler, A; Whitten, C; Xu, N; Yates, T A; Koo, I K; Zaranek, J; Zimányi, J

  2002-01-01

  Recent results of the NA49 experiment are presented. These cover first results on pion and kaon production, HBT, and charge fluctuations from Pb+Pb reactions at 40 AGeV and their comparison to 158 AGeV beam energy. Furthermore a study on baryon number transfer in p+p, centrality selected p+Pb and Pb+Pb collisions at 158 AGeV and new results on the system size dependence of kaon yields, including C+C and Si+Si data, are presented. Additionally, a first result on Lambda Lambda correlations is shown. (11 refs).

 7. Loucura imperial na Roma antiga

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aloys Winterling

  2012-06-01

  Full Text Available Este artigo aborda a questão da "loucura imperial" na Roma antiga, indagando-se sobre o que seria peculiar a ações de imperadores, como Calígula, Nero e Domiciano, que conduziu a conflitos com a aristocracia. Argumenta-se que apenas uma análise das estruturas e sistemas históricos do Alto Império possibilita explicar certos padrões de comportamento imperial, usualmente classificados como loucura pela historiografia dos séculos XIX e XX.

 8. The effect of Na vapor on the Na content of chondrules

  Science.gov (United States)

  Lewis, R. Dean; Lofgren, Gary E.; Franzen, Hugo F.; Windom, Kenneth E.

  1993-01-01

  Chondrules contain higher concentrations of volatiles (Na) than expected for melt droplets in the solar nebula. Recent studies have proposed that chondrules may have formed under non-canonical nebular conditions such as in particle/gas-rich clumps. Such chondrule formation areas may have contained significant Na vapor. To test the hypothesis of whether a Na-rich vapor would minimize Na volatilization reaction rates in a chondrule analog and maintain the Na value of the melt, experiments were designed where a Na-rich vapor could be maintained around the sample. A starting material with a melting point lower that typical chondrules was required to keep the logistics of working with Na volatilization from NaCl within the realm of feasibility. The Knippa basalt, a MgO-rich alkali olivine basalt with a melting temperature of 1325 +/- 5 C and a Na2O content of 3.05 wt%, was used as the chondrule analog. Experiments were conducted in a 1 atm, gas-mixing furnace with the fO2 controlled by a CO/CO2 gas mixture and fixed at the I-W buffer curve. To determine the extent of Na loss from the sample, initial experiments were conducted at high temperatures (1300 C - 1350 C) for duration of up to 72 h without a Na-rich vapor present. Almost all (up to 98%) Na was volatilized in runs of 72 h. Subsequent trials were conducted at 1330 C for 16 h in the presence of a Na-rich vapor, supplied by a NaCl-filled crucible placed in the bottom of the furnace. Succeeding Knudsen cell weight-loss mass-spectrometry analysis of NaCl determined the P(sub Na) for these experimental conditions to be in the 10(exp -6) atm range. This value is considered high for nebula conditions but is still plausible for non-canonical environments. In these trials the Na2O content of the glass was maintained or in some cases increased; Na2O values ranged from 2.62% wt to 4.37% wt. The Na content of chondrules may be controlled by the Na vapor pressure in the chondrule formation region. Most heating events capable

 9. O ATLETISMO NA PERSPECTIVA EDUCACIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leandro Araujo de Sousa

  2017-06-01

  Full Text Available A educação física escolar deve proporcionar experiências aos alunos para o seu desenvolvimento integral. As aulas muitas vezes são reduzidas ao ensino de esportes tradicionais, o que limita o repertório de movimentos dos alunos. Dessa forma o presente estudo de revisão objetiva problematizar o atletismo no ambiente escolar e propor possibilidades pedagógicas para seu ensino. Nesta pesquisa propomos tratar o ensino do atletismo na escola, caracterizando-o pelo seu repertório de movimentos que são naturais ao ser humano, como correr, saltar e lançar, o que possibilita maior praticidade em sua aplicação pedagógica, porém essas possibilidades não são consideradas no ambiente educacional. Diante dos dados encontrados, sugerimos que esse esporte seja abordado de forma multidimensional no ambiente escolar contextualizando-o à visão de algumas correntes teóricas. Nessa perspectiva do esporte educacional, o atletismo pode, assim como deve ser trabalhado nas aulas de educação física como instrumento pedagógico de ensino e auxiliar na formação do aluno de forma global.

 10. Identidades Homossexuais na Territorialidade Tradicionalista

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edipo Djavan dos Reis Göergen

  2015-12-01

  Full Text Available Este artigo apresenta o debate teórico que sustenta a pesquisa de mestrado desenvolvida pelo autor. Tendo por base suas vivências em contextos de tradicionalismo gaúcho, o autor deste trabalho tem percebido a grande quantidade de homossexuais, ou indivíduos que se auto-denominam não-heterossexuais, integrando as atividades artísticas do Movimento Tradicionalista Gaúcho, ou a territorialidade tradicionalista. Interessado em investigar tal fenômeno, o autor tem desenvolvido o projeto de pesquisa “Os Espaços Paradoxais de Relações Homoeróticas na Territorialidade Tradicionalista”, sob orientação do prof. Dr. Benhur Pinós da Costa, no Programa de Pós-Graduação em Geografia (UFSM. Para que essa pesquisa seja realizada, levam-se em conta as relações de gênero e de sexualidade que estão envolvidas no tema. Dessa forma, por ainda se tratarem de temáticas tidas como insignificantes na sociedade em geral e marginalizadas no campo científico, para que o presente trabalho fosse empreendido, buscou-se amparo teórico nas geografias feministas e queer, segmentos contemporâneos da ciência geográfica.

 11. Relationship between intracellular Na+ concentration and reduced Na+ affinity in Na+,K+-ATPase mutants causing neurological disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toustrup-Jensen, Mads Schak; Einholm, Anja P.; Schack, Vivien

  The neurological disorders familial hemiplegic migraine type 2 (FHM2), alternating hemiplegia of childhood (AHC), and rapid-onset dystonia parkinsonism (RDP) are caused by mutations of Na+,K+-ATPase α2 and α3 isoforms, expressed in glial and neuronal cells, respectively. Although these disorders......, addressing the question to what extent they cause a change of the intracellular Na+ and K+ concentrations ([Na+]i and [K+]i) in COS cells. C-terminal extension mutants generally showed dramatically reduced Na+ affinity without disturbance of K+ binding, as did other RDP mutants. No phosphorylation from ATP...

 12. Fotografia na Imprensa: conflitos na câmara escura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Lúcio da Silva Menezes

  2014-07-01

  Full Text Available Este artigo recupera o teor ideológico do discurso que a Revista Veja elaborou sobre a classe trabalhadora que emergiu no cenário brasileiro, no final da década de 1970. O destaque dado aos trabalhadores como temática central resgatada, deve-se aos movimentos grevistas por eles encetados, após anos de ocultamento de sua resistência sob a repressão da ditadura civil-militar (1964-1985. Com a rebeldia operária, as matérias a respeito deste grupo, na Revista,foram se tornando mais constantes e visíveis, pois já não era mais possível, para a Revista Veja, ignorar a existência da classe operária que, com a força insurgente das greves, ocupava as ruas do Brasil.

 13. Uso da papaína na úlcera plantar

  OpenAIRE

  Otuka, Elizabet Shizue; Pedrazzani, Elisete Silva; Pioto, Mariangela Pedroso

  1996-01-01

  Este trabalho teve por objetivo contribuir para a diminuição da incapacidade em hanseníase e as contínuas recidivas de úceras plantares, através da utilização de um método de tratamento com o uso da papaína e ações de educação em saúde. Foi realizado em um Centro de Saúde com pacientes que apresentavam úcera plantar e que concordaram em participar do tratamento proposto. Analisando e comparando os dados obtidos antes e após o tratamento, concluímos que durante o tratamento foi observada uma m...

 14. Na and K dependence of the Na/K pump in cystic fibrosis fibroblasts.

  OpenAIRE

  Reznik, V M; Schneider, J A; Mendoza, S A

  1981-01-01

  The Na and K dependence of the Na/K pump was measured in skin fibroblasts from patients with cystic fibrosis and age/sex-matched controls. Under basal conditions, there was no difference between control and cystic fibrosis cells in protein per cell, intracellular Na and K content, or Na/K pump activity (measured as ouabain-sensitive 86Rb uptake). There was no difference in the Na dependence of the Na/K pump between cystic fibrosis cells and control cells. In cells from patients with cystic fi...

 15. Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole

  OpenAIRE

  Megušar, Primož

  2015-01-01

  Na primeru Osnovne šole Dobrova sem preveril, kakšen vpliv imajo dejanski toplotni mostovi na porabo energije za ogrevanje. Iz načrtov stavbe sem evidentiral vse toplotne mostove, kateri vplivajo na porabo energije. Tem toplotnim mostovom sem nato v standardu SIST EN ISO 14683 poiskal ustrezne približke. Nato sem s programom TOST izvedel tri simulacije. V prvem primeru toplotnih mostov nisem upošteval. V drugem primeru sem toplotne mostove upošteval na poenostavljen način, v zadnjem primeru p...

 16. Low-spin states of 23Na

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bakkum, E.L.

  1987-01-01

  A study of 23 Na via the 22 Ne(p,γ) 23 Na and 23 Na(γ,γ) 23 Na reactions is presented. Only a limited number of resonances has been studied, selected on the basis of strong excitation of the lowest levels of which the spin was unknown. As a result the spins are now known of all levels of 23 Na with excitation energies up to 7 MeV, except for a few high-spin states which are too weakly excited in the decay of the known 22 Ne(p,γ) resonances. The mean lifetimes of the 23 Na levels at 4.43 and 7.89 MeV were found to be 350±70 and 220±17 attoseconds (1 attosecond = 10 -18 seconds) respectively. 97 refs.; 22 figs.; 12 tabs

 17. PRIMERJAVA GEODETSKIH METOD NA ZAHTEVNEM GRADBENEM OBJEKTU

  OpenAIRE

  Reberčnik, Matic

  2017-01-01

  V projektni nalogi smo v uvodnih poglavjih predstavili različne načine izvajanja geodetskih meritev, ki jih v gradbeništvu uporabljamo pri analizi pomikov in deformacij gradbenih konstrukcij ter terena, na katerem so le-te postavljene. V nadaljevanju opisujemo terestične in GNSS (globalni navigacijski satelitski sistem) metode, ki smo jih uporabljali pri izvajanju meritev na izbranem premostitvenem objektu avtocestnega odseka v Sloveniji (zaradi varovanja podatkov ga imenujemo Objekt 1). Pod...

 18. Pioneering instrumentation aspects of NA60

  International Nuclear Information System (INIS)

  David, Andre

  2004-01-01

  NA60 is taking data with proton and heavy-ion beams at the CERN SPS. Although building up on previous experiments, the dimuon physics programme of NA60 places very demanding requirements on its new detectors, in terms of radiation tolerance, granularity and read-out electronics speed. We start by comparing dimuon detection strategies in NA60 with those of previous experiments. We then describe the new detectors used in NA60, placing particular emphasis on their technological pioneering aspects as well as on their contributions to the overall physics performance of the experiment

 19. Fabrication of implanted $^{22}$Na targets

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  A knowledge of the $^{22}$Na(p,$\\gamma$)$^{23}$ Mg reaction rate is of significant astrophysical interest. In order to complete previous studies of this reaction, radioactive $^{22}$Na targets of high purity are required. We ask for support to fabricate these targets via the implantation technique at ISOLDE GPS (off—line mode) using $^{22}$Na nuclides in an Al matrix produced in Nov. 1990 at the PSI (Zürich). The $^{22}$Na nuclides are released and ionized in a surface ionisation source, mass-analyzed at ISOLDE GPS, and implanted in a Ni-Ta backing and a C—foil in a special implantation setup.

 20. OGLAŠEVANJE NA FACEBOOKU V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Dobnik, Monja

  2013-01-01

  Danes so zahvaljujoč napredni mobilni tehnologiji družbena omrežja z nami na vsakem koraku. Facebook (FB) se po priljubljenosti uvršča v sam vrh družbenih omrežij in glede na to, da ga uporablja že več kot milijarda zemljanov, ponuja tudi odlične trg za oglaševanje. To so ugotovili tudi slovenski podjetniki. V diplomski nalogi je predstavljeno, kako na FB oglašujejo nekatera slovenska podjetja, s pomočjo spletnega vprašalnika pa je ugotovljeno tudi, kaj o oglasih na FB menijo njegovi uporabni...

 1. Entrada vocabular na linguagem virtual

  OpenAIRE

  Macedo, Valdete Aparecida Xavier de [UNESP

  2002-01-01

  O objetivo deste trabalho foi o de fazer um estudo sobre a projeção do inglês, língua universal, sobre a portuguesa, considerando-se os empréstimos lexicais, porta de entrada para a configuração e enriquecimento vocabular da língua de chegada. Estes vocábulos são indicativos ao vocabulário da língua de especialidade, divulgados nos programas da Internet. Fizemos uma pequena reflexão sobre o fenômeno da linguagem virtual, que vem se cristalizando em discurso interativo de povos e nações coloca...

 2. Zbigniew Herbert, Znaki na papierze

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thibault Deleixhe

  2008-10-01

  Full Text Available Dans une interview, Zbigniew Herbert confiait : « Mon travail préparatoire à un livre, ce sont avant tout des dessins. Je ne fais pas de photos, cela simplifierait mon contact avec l’objet. » Il n’en fallait pas moins pour donner aux éditions Bosz l’envie d’un projet : réunir ces précieuses esquisses de travail et les confronter aux textes qui en sont nés. Le résultat s’intitule Znaki na papierze (Signes sur papier et appartient aux objets que l’on est fier de posséder dans sa bibliothèque. ...

 3. O consumo na vida digital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iuri Yudi Furukita Baptista

  2016-02-01

  Full Text Available O modelo de consumo não possui as mesmas características sempre: suas relações, motivações, formatos, espaços, interesses e atividades são construções sociais que se modificam atreladas ao cenário econômico, político e tecnológico. O presente trabalho repassa o surgimento da sociedade do consumidor para então conjecturar sobre as propriedades distintivas do consumo na vida digital. O que se defende ao final é que o consumidor já não se restringe ao papel de consumir.

 4. Odpowiedź na pytanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michel Foucault

  2016-12-01

  Full Text Available Prezentowany artykuł Michela Foucaulta został opublikowany w 1963 roku. Foucault rozwija w nim koncepcję archeologii wiedzy – metody analizy historycznych dyskursów, którą zaprezentuje w sześć lat później w książce o tym właśnie tytule. Artykuł powstał na kanwie pytania wybranego przez autora spośród zadanych mu przez redakcję „Esprit”, które dotyczyło możliwości pojęciowego opracowania przymusu systemu dyskursywnego przy jednoczesnym zaakcentowaniu nieciągłości w jego obrębie a tym samym możliwości twórczego działania w historii ducha. A także, czy tak sformułowana aporia zakładałaby z konieczności zgodę na przymus systemu lub afirmację siły zdolnej do przekształcenia go za pomocą zewnętrznej przemocy? Tekst jest wprawką do sformułowania dojrzałej teorii dyskursu, rodzajem autoanalizy, która pozwala Foucaultowi powiązać własną metodę historyczną z „progresywistyczną polityką” myśli i rozwiązać w ten sposób dylemat pełnej determinacji i wolnego sprawstwa obecny w rozważaniach wielu strukturalistów.

 5. Ocena stężenia ludzkiej obojętnochłonnej lipokaliny (NGAL w surowicy i moczu dzieci z wadami układu moczowego, poddanych badaniu z użyciem dożylnego środka kontrastowego - doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Jobs

  2010-06-01

  Full Text Available Badania z użyciem dożylnych środków kontrastowych są często niezbędne w diagnostyce różnych schorzeń. Jednocześnie, mimo stosowania coraz bezpieczniejszych preparatów, po ich podaniu nadal obserwuje się, przeważnie przejściowe, pogorszenie funkcji nerek nazywane nefropatią pokontrastową. Wielokrotne epizody ostrego uszkodzenia funkcji nerek (AKI mogą z czasem doprowadzić do przewlekłej choroby nerek. W ostatnich latach odkryto nowy, czuły parametr, oceniający ostre uszkodzenie funkcji nerek bardzo wcześnie, bo już w ciągu kilku godzili po zadziałaniu czynnika szkodliwego. Jest nim stężenie we krwi i, przede wszystkim, w porcji moczu ludzkiej obojętnochłonnej lipokaliny (NGAL. Celem pracy jest wstępna ocena stężenia NGAL u pacjentów badanych z użyciem dożylnego środka cieniującego. Materia! stanowiło 7 pacjentów z wadami układu moczowego (5 dziewczynek, 2 chłopców w średnim wieku 8,5 roku, u których wykonano urografię. Wszyscy badani mieli prawidłową czynność nerek, nie stwierdzano u nich mikroalbuminurii. Wyniki: Przed podaniem kontrastu średnie stężenie NGAL w surowicy wynosiło 69,9 ng/ml, w porcji moczu - 15,8 ng/ml. Po 4 godzinach od podania kontrastu średnie stężenie NGAL w porcji moczu podniosło się do 44,18 ng/ml. Po 48 godzinach średnie stężenie NGAL w surowicy wynosiło 54,31 ng/ml, w porcji moczu średnie stężenie obniżyło się do 31,18 ng/ml. Wnioski: Zwraca uwagę fakt potrojenia stężenia NGAL w porcji moczu po 4 godzinach od podania dożylnego kontrastu i utrzymywania się wyższych stężeń po 48 godzinach od badania, co może świadczyć o negatywnym wpływie środka kontrastowego na czynność nerek nawet u pacjentów bez cech przewlekłej choroby nerek.

 6. Na+/Ca2+ exchange and Na+/K+-ATPase in the heart

  Science.gov (United States)

  Shattock, Michael J; Ottolia, Michela; Bers, Donald M; Blaustein, Mordecai P; Boguslavskyi, Andrii; Bossuyt, Julie; Bridge, John H B; Chen-Izu, Ye; Clancy, Colleen E; Edwards, Andrew; Goldhaber, Joshua; Kaplan, Jack; Lingrel, Jerry B; Pavlovic, Davor; Philipson, Kenneth; Sipido, Karin R; Xie, Zi-Jian

  2015-01-01

  This paper is the third in a series of reviews published in this issue resulting from the University of California Davis Cardiovascular Symposium 2014: Systems approach to understanding cardiac excitation–contraction coupling and arrhythmias: Na+ channel and Na+ transport. The goal of the symposium was to bring together experts in the field to discuss points of consensus and controversy on the topic of sodium in the heart. The present review focuses on cardiac Na+/Ca2+ exchange (NCX) and Na+/K+-ATPase (NKA). While the relevance of Ca2+ homeostasis in cardiac function has been extensively investigated, the role of Na+ regulation in shaping heart function is often overlooked. Small changes in the cytoplasmic Na+ content have multiple effects on the heart by influencing intracellular Ca2+ and pH levels thereby modulating heart contractility. Therefore it is essential for heart cells to maintain Na+ homeostasis. Among the proteins that accomplish this task are the Na+/Ca2+ exchanger (NCX) and the Na+/K+ pump (NKA). By transporting three Na+ ions into the cytoplasm in exchange for one Ca2+ moved out, NCX is one of the main Na+ influx mechanisms in cardiomyocytes. Acting in the opposite direction, NKA moves Na+ ions from the cytoplasm to the extracellular space against their gradient by utilizing the energy released from ATP hydrolysis. A fine balance between these two processes controls the net amount of intracellular Na+ and aberrations in either of these two systems can have a large impact on cardiac contractility. Due to the relevant role of these two proteins in Na+ homeostasis, the emphasis of this review is on recent developments regarding the cardiac Na+/Ca2+ exchanger (NCX1) and Na+/K+ pump and the controversies that still persist in the field. PMID:25772291

 7. Kinetin Reversal of NaCl Effects

  Science.gov (United States)

  Katz, Adriana; Dehan, Klara; Itai, Chanan

  1978-01-01

  Leaf discs of Nicotiana rustica L. were floated on NaCl in the presence of kinetin or abscisic acid. On the 5th day 14CO2 fixation, [3H]leucine incorporation, stomatal conductance, and chlorophyll content were determined. Kinetin either partially or completely reversed the inhibitory effects of NaCl while ABA had no effect. PMID:16660618

 8. Silicene for Na-ion battery applications

  KAUST Repository

  Zhu, Jiajie; Schwingenschlö gl, Udo

  2016-01-01

  Na-ion batteries are promising candidates to replace Li-ion batteries in large scale applications because of the advantages in natural abundance and cost of Na. Silicene has potential as the anode in Li-ion batteries but so far has not received

 9. Negative electrodes for Na-ion batteries.

  Science.gov (United States)

  Dahbi, Mouad; Yabuuchi, Naoaki; Kubota, Kei; Tokiwa, Kazuyasu; Komaba, Shinichi

  2014-08-07

  Research interest in Na-ion batteries has increased rapidly because of the environmental friendliness of sodium compared to lithium. Throughout this Perspective paper, we report and review recent scientific advances in the field of negative electrode materials used for Na-ion batteries. This paper sheds light on negative electrode materials for Na-ion batteries: carbonaceous materials, oxides/phosphates (as sodium insertion materials), sodium alloy/compounds and so on. These electrode materials have different reaction mechanisms for electrochemical sodiation/desodiation processes. Moreover, not only sodiation-active materials but also binders, current collectors, electrolytes and electrode/electrolyte interphase and its stabilization are essential for long cycle life Na-ion batteries. This paper also addresses the prospect of Na-ion batteries as low-cost and long-life batteries with relatively high-energy density as their potential competitive edge over the commercialized Li-ion batteries.

 10. Razvitak naselja na kvarnerskim otocima - primjer Dobrinja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marijan Bradanović

  2012-12-01

  Full Text Available Na dosad slabo poznatom i sa stajališta povijesti umjetnosti još posve neobrađenom primjeru Dobrinja na otoku Krku, raspravlja se o razvitku naselja na kvarnerskim otocima. Uz isticanje štetnosti dosad prevladavajućih uopćavanja, karakteristični položaj i razvitak Dobrinja tumače se u širem, komparativnom kontekstu. Analiziraju se prostiranje i obilježja pojedinih dijelova ovog naselja, a naglasak je na vremenu kasnog srednjeg i ranijeg novog vijeka. Tada je najuži dio povijesnog središta Dobrinja poprimio čvrstu, na tlorisnoj osnovi i danas, usprkos opsežnim pregradnjama i arhitektonskim preinakama, jasno uočljivu, urbanu fizionomiju.

 11. Bullying na Escola: um sofrimento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marlene Silva Sardinha Gurpilhares

  2014-07-01

  Full Text Available O bullying é uma forma de violência presente nas escolas e o termo é utilizado para caracterizar todas as formas de agressões repetitivas psicológicas e físicas, direta ou indiretamente. Esta violência causa sofrimentos, intimidação e medo, sempre numa relação de poder entre pares. Esta pesquisa trata de um estudo do bullying escolar: o que é, como surgiu, como identificá-lo e sua caracterização, conseqüências, causas, o papel da escola, de professores e pais e uma proposta prática que pode ser adotada para sua prevenção e contenção. O objetivo é organizar materiais para leitura dos atores educacionais para uma possível reflexão, através de pesquisas bibliográficas. Esta violência é grave e deveria ser tratada como saúde pública, devido às conseqüências que traz, como queda na aprendizagem, na autoestima e em casos mais graves, até o suicido e outras tragédias. A escola necessita atentar para esse tipo de violência, revendo suas ações em todos os momentos, tendo um olhar integral e diferenciado em relação aos alunos. É fundamental que o bullying não seja tratado como brincadeira de criança e para ser identificado e combatido é necessária uma ação entre a família e todos da escola, que pode ser desenvolvida através de projetos que ajudem a apontar caminhos para a solução do problema. Tais ações devem ser pautadas por constantes debates e reflexões, nas quais o aluno se torne o protagonista. Não existem fórmulas prontas, pois a intervenção deve ser feita através da realidade de cada escola.

 12. Study of the Na-C-O and Na-H-O ternary systems in the sodium rich corner

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maupre, J.-P.

  1978-02-01

  The purpose of this study is to provide a contribution to the understanding of the sodium - carbon - oxygen and sodium - hydrogen - oxygen ternary systems in the sodium rich corner. In order to do this the Na-NaH-Na 2 O-NaOH phase diagram was completed and the Na-Na 2 O-Na 2 CO 3 -C phase diagram was outlined. This work is made up of two parts. The first is devoted to a critical literature survey essential to establish correct phase diagrams. The second is an experimental study followed by a discussion collating our finding to the literary data. The basic experimental technique used is differential thermal analysis (DTA) but it has been completed by quenching, X-ray and chemical analysis methods. The proposed phase diagrams imply that Na-NaH-Na 2 O-NaOH and Na-Na 2 O-Na 2 CO 3 -C systems are reciprocal ternary systems. Temperatures of stable pairs reversal are respectively 410 and 690 0 C. The stable pairs are Na-NaOH and Na-Na 2 CO 3 at elevated temperature, Na 2 O-NaH and Na 2 O-C at low temperature [fr

 13. OGLAŠEVANJE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH NA PRIMERU FACEBOOKA

  OpenAIRE

  Novak, Martina

  2012-01-01

  V diplomskem delu obravnavamo družbene medije kot novo priložnost za promocijo in oglaševanje podjetij. Spoznali smo družbena omrežja na splošno in nekaj teh, ki jih uporabljamo tudi v Sloveniji na kratko predstavili. Podrobneje smo se osredotočili na družbeno omrežje Facebook, predvsem na samo spletno stran, njen izgled in storitve, ki jih ponuja uporabnikom. V nalogi je podrobneje opisan Facebook kot orodje za uporabo oglaševanja. Spoznali smo brezplačne in plačljive načine promocije in ogl...

 14. Terapia de linguagem na afasia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauro Spinelli

  1977-12-01

  Full Text Available A terapia da linguagem na afasia foi estudada em 15 pacientes, 8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino; a idade variou de menos de 10 anos a mais de 50 anos; em 11 casos a afasia era sequela de acidente vascular cerebral e, em 4, de traumatismo crânio-encefálico. Quanto ao tipo de afasia, 5 pacientes apresentavam déficits predominantemente de expressão e 10 apresentavam déficits receptivos e expressivos em graus equiparáveis. Em 6 casos a terapia foi iniciada dentro dos 3 primeiros meses de instalação do quadro; nos restantes foi iniciada mais tardiamente. Dos 15 pacientes, 11 apresentaram evolução satisfatória, a qual não depndeu do grau de afasia, do tipo de afasia, da idade do paciente, do tipo de patologia e do intervalo entre a instalação do quadro afásico e o início da terapia. A terapia da linguagem no paciente afásico é efetiva, o prognóstico não pode ser feito a priori. Somente a evolução do caso com sua retestagem criteriosa poderá dar dados realmente úteis para se falar em evolução.

 15. Extracellular Na+ levels regulate formation and activity of the NaX/alpha1-Na+/K+-ATPase complex in neuronal cells.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emmanuelle eBerret

  2014-12-01

  Full Text Available MnPO neurons play a critical role in hydromineral homeostasis regulation by acting as sensors of extracellular sodium concentration ([Na+]out. The mechanism underlying Na+-sensing involves Na+-flow through the NaX channel, directly regulated by the Na+/K+-ATPase α1-isoform which controls Na+-influx by modulating channel permeability. Together, these two partners form a complex involved in the regulation of intracellular sodium ([Na+]in. Here we aim to determine whether environmental changes in Na+ could actively modulate the NaX/Na+/K+-ATPase complex activity.We investigated the complex activity using patch-clamp recordings from rat MnPO neurons and Neuro2a cells. When the rats were fed with a high-salt-diet, or the [Na+] in the culture medium was increased, the activity of the complex was up-regulated. In contrast, drop in environmental [Na+] decreased the activity of the complex. Interestingly under hypernatremic condition, the colocalization rate and protein level of both partners were up-regulated. Under hyponatremic condition, only NaX protein expression was increased and the level of NaX/Na+/K+-ATPase remained unaltered. This unbalance between NaX and Na+/K+-ATPase pump proportion would induce a bigger portion of Na+/K+-ATPase-control-free NaX channel. Thus we suggest that hypernatremic environment increases NaX/Na+/K+-ATPase α1-isoform activity by increasing the number of both partners and their colocalization rate, whereas hyponatremic environment down-regulates complex activity via a decrease in the relative number of NaX channels controlled by the pump.

 16. Artesanato na terceira idade: um estudo na cidade de Sinop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosane Marlene Weber

  2012-06-01

  Full Text Available O presente artigo sobre o artesanato e a Terceira Idade, pesquisa realizada em 2011, teve como metodologia o Estudo de Caso do tipo etnográfico. A metodologia de investigação ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas, orais e transcritas, observação e fotografias dos artesanatos em locais de venda e nas residências dos artesãos. Os sujeitos da pesquisa foram: a presidente da Associação da Casa do Artesão de Sinop-MT e oito artesãos. O objetivo foi mostrar a importância do artesanato como atividade educacional e como produtora de autonomia e autoria para os artesãos da Terceira Idade, motivados em realizar este trabalho nesta fase da vida. Para o embasamento teórico utilizou-se obras de Paulo Freire, Moacir Gadotti e sobre a Terceira Idade a coleção de Vivaidade com a organizadora Anita Liberalesso Neri. A análise das entrevistas mostrou que o artesanato traz autonomia educacional quando o idoso busca sozinho aprender sobre o objeto a ser realizado, assim como autonomia financeira, uma vez que a venda do artesanato proporciona certa independência econômica. Em relação ao sentimento de autoria das peças criadas constatou-se muita satisfação e realização, o que motiva a continuar sendo úteis e produtivos na Terceira Idade com muita criatividade. Palavras-chave: educação; terceira idade; artesanato; autonomia; autoria.

 17. Glutamate Water Gates in the Ion Binding Pocket of Na(+) Bound Na(+), K(+)-ATPase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Han, Minwoo; Kopec, Wojciech; Solov'yov, Ilia A

  2017-01-01

  III is always protonated. Glutamic acid residues in the three binding sites act as water gates, and their deprotonation triggers water entry to the binding sites. From DFT calculations of Na(+) binding energies, we conclude that three protons in the binding site are needed to effectively bind Na......The dynamically changing protonation states of the six acidic amino acid residues in the ion binding pocket of the Na(+), K(+) -ATPase (NKA) during the ion transport cycle are proposed to drive ion binding, release and possibly determine Na(+) or K(+) selectivity. We use molecular dynamics (MD......(+) from water and four are needed to release them in the next step. Protonation of Asp926 in site III will induce Na(+) release, and Glu327, Glu954 and Glu779 are all likely to be protonated in the Na(+) bound occluded conformation. Our data provides key insights into the role of protons in the Na...

 18. Crystal structure of Na+, K(+)-ATPase in the Na(+)-bound state.

  Science.gov (United States)

  Nyblom, Maria; Poulsen, Hanne; Gourdon, Pontus; Reinhard, Linda; Andersson, Magnus; Lindahl, Erik; Fedosova, Natalya; Nissen, Poul

  2013-10-04

  The Na(+), K(+)-adenosine triphosphatase (ATPase) maintains the electrochemical gradients of Na(+) and K(+) across the plasma membrane--a prerequisite for electrical excitability and secondary transport. Hitherto, structural information has been limited to K(+)-bound or ouabain-blocked forms. We present the crystal structure of a Na(+)-bound Na(+), K(+)-ATPase as determined at 4.3 Å resolution. Compared with the K(+)-bound form, large conformational changes are observed in the α subunit whereas the β and γ subunit structures are maintained. The locations of the three Na(+) sites are indicated with the unique site III at the recently suggested IIIb, as further supported by electrophysiological studies on leak currents. Extracellular release of the third Na(+) from IIIb through IIIa, followed by exchange of Na(+) for K(+) at sites I and II, is suggested.

 19. Laser-induced ionization of Na vapor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu, R.C.Y.; Judge, D.L.; Roussel, F.; Carre, B.; Breger, P.; Spiess, G.

  1982-01-01

  The production of Na 2 + ions by off-resonant laser excitation in the 5800-6200A region mainly results from two-photon absorption by the Na 2 molecule to highly excited gerade states followed by (a) direct ionization by absorbing a third photon or (b) coupling to the molecular Na 2 D 1 PIμ Rydberg state which is subsequently ionized by absorbing a third photon. This mechanism, i.e., a two-photon resonance three photon ionization process, explains a recent experimental observation of Roussel et al. It is suggested that the very same mechanism is also responsible for a similar observation reported by Polak-Dingels et al in their work using two crossed Na beams. In the latter two studies the laser-induced associative ionization processes were reported to be responsible for producing the Na 2 + ion. From the ratio of molecular to atomic concentration in the crossed beam experiment of Polak-Dingels et al we estimate that the cross section for producing Na 2 + through laser-induced associative ionization is at least four orders of magnitude smaller than ionization through the two-photon resonance three photon ionization process in Na 2 molecules

 20. NaK handling and removal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Desreumaux, J.; Rodriguez, G.; Guigon, A.; Verdelli, J.; Thomine, G.

  1997-01-01

  Sodium-potassium alloy is used in specific application in French Fast Breeder Reactors as: cold traps, NaK bubbler for argon purification, valves and also in experimental irradiation devices. lt has been preferred to sodium because it is liquid from + 7 deg. C for the most common peritectic alloy. After its use, NaK is considered as a hazardous waste (nuclear or not) due to its high reactivity with air and water. The most important risk remains in handling NaK systems which have not been operated for some time. The NaK will be covered with a crust of the superoxide K02 which is a strong oxidising agent. Thermodynamically, K02 will react with most organic material or metallic dust or swarfs and can also react with additional NaK to give sufficient heat to boil part of the NaK, resulting in a sudden increase in pressure and small explosions. We describe the formation given to experimenters in our Sodium School and the CEA's experience in treating specific devices for transportation, decanting of tanks, tank opening and NaK removal. (author)

 1. Na/K pump inactivation, subsarcolemmal Na measurements, and cytoplasmic ion turnover kinetics contradict restricted Na spaces in murine cardiac myocytes

  OpenAIRE

  Lu, Fang-Min; Hilgemann, Donald W.

  2017-01-01

  The Na/K pump exports cytoplasmic Na ions while importing K ions, and its activity is thought to be affected by restricted intracellular Na diffusion in cardiac myocytes. Lu and Hilgemann find instead that the pump can enter an inactivated state and that inactivation can be relieved by cytoplasmic Na.

 2. MODELI MERJENJA KAKOVOSTI STORITEV NA MEDORGANIZACIJSKEM TRGU

  OpenAIRE

  Cestnik, Dušan

  2011-01-01

  Vse večja konkurenca na medorganizacijskih trgih sili tako storitvena podjetja, kot tudi podjetja, ki tržijo izdelke, da svoje delo opravljajo vse bolj kakovostno na vseh ravneh svojega delovanja. Podjetja morajo svoje odjemalce obdržati, prav tako pa morajo delovati tudi na pridobivanju novih odjemalcev. Da pa podjetja svoje odjemalce obdržijo morajo nenehno delovati tako, da uživajo zaupanje svojih odjemalcev. Odjemalec že z odločitvijo za neko določeno podjetje XY pričakuje, da bodo storit...

 3. Na+,K+ pumpen vedbliver at overraske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vilsen, Bente

  2008-01-01

  This article provides an overview of news about the Na+,K+ pump, an indispensable enzyme whose protein structure has been described in a recent article in Nature, 50 years after its discovery. In combination with mutational analysis, the structure reveals the binding pocket for the K+ ions...... and the regulation of Na+ transport by a strategically located C-terminus of the protein. Focus is also on the pathophysiology of two neurological disorders, familial hemiplegic migraine and rapid-onset dystonia-parkinsonism, recently shown to be caused by mutations in the Na+,K+-ATPase. Udgivelsesdato: may 19...

 4. Myocardial Na,K-ATPase: Clinical aspects

  Science.gov (United States)

  Kjeldsen, Keld

  2003-01-01

  The specific binding of digitalis glycosides to Na,K-ATPase is used as a tool for Na,K-ATPase quantification with high accuracy and precision. In myocardial biopsies from patients with heart failure, total Na,K-ATPase concentration is decreased by around 40%; a correlation exists between a decrease in heart function and a decrease in Na,K-ATPase concentration. During digitalization, around 30% of remaining pumps are occupied by digoxin. Myocardial Na,K-ATPase is also influenced by other drugs used for the treatment of heart failure. Thus, potassium loss during diuretic therapy has been found to reduce myocardial Na,K-ATPase, whereas angiotensin-converting enzyme inhibitors may stimulate Na,K pump activity. Furthermore, hyperaldosteronism induced by heart failure has been found to decrease Na,K-ATPase activity. Accordingly, treatment with the aldosterone antagonist, spironolactone, may also influence Na,K-ATPase activity. The importance of Na,K pump modulation with heart disease, inhibition in digitalization and other effects of medication should be considered in the context of sodium, potassium and calcium regulation. It is recommended that digoxin be administered to heart failure patients who, after institution of mortality-reducing therapy, still have heart failure symptoms, and that the therapy be continued if symptoms are revealed or reduced. Digitalis glycosides are the only safe inotropic drugs for oral use that improve hemodynamics in heart failure. An important aspect of myocardial Na,K pump affection in heart disease is its influence on extracellular potassium (Ke) homeostasis. Two important aspects should be considered: potassium handling among myocytes, and effects of potassium entering the extracellular space of the heart via the bloodstream. It should be noted that both of these aspects of Ke homeostasis are affected by regulatory aspects, eg, regulation of the Na,K pump by physiological and pathophysiological conditions, as well as by medical

 5. Nalaz tombusvirusa na vrsti Erigeron canadensis L.

  OpenAIRE

  Jeknić, Zoran; Erić, Živojin; Grbelja, Julijana

  1988-01-01

  Iz listova zaraženih primjeraka korovne biljke Erigeron canadensis L. koji su rasli na nekoliko lokaliteta u Sarajevu izoliran je virus iz skupine tombusvirusi. Identifikacija virusa izvršena je na osnovi reakcije pokusnih biljaka, analize ultratankih presjeka kroz zaraženo tkivo, morfologije i veličine virusnih čestica, te na osnovi seroloških reakcija metodom dvostruke imunodifuzije u agarskom gelu i čvrsto fazne imunoelektronske mikroskopije (SPIEM). U serološkim pokusima upotrijebljen je ...

 6. Glutathionylation-Dependence of Na+-K+-Pump Currents Can Mimic Reduced Subsarcolemmal Na+ Diffusion

  Science.gov (United States)

  Garcia, Alvaro; Liu, Chia-Chi; Cornelius, Flemming; Clarke, Ronald J.; Rasmussen, Helge H.

  2016-01-01

  The existence of a subsarcolemmal space with restricted diffusion for Na+ in cardiac myocytes has been inferred from a transient peak electrogenic Na+-K+ pump current beyond steady state on reexposure of myocytes to K+ after a period of exposure to K+-free extracellular solution. The transient peak current is attributed to enhanced electrogenic pumping of Na+ that accumulated in the diffusion-restricted space during pump inhibition in K+-free extracellular solution. However, there are no known physical barriers that account for such restricted Na+ diffusion, and we examined if changes of activity of the Na+-K+ pump itself cause the transient peak current. Reexposure to K+ reproduced a transient current beyond steady state in voltage-clamped ventricular myocytes as reported by others. Persistence of it when the Na+ concentration in patch pipette solutions perfusing the intracellular compartment was high and elimination of it with K+-free pipette solution could not be reconciled with restricted subsarcolemmal Na+ diffusion. The pattern of the transient current early after pump activation was dependent on transmembrane Na+- and K+ concentration gradients suggesting the currents were related to the conformational poise imposed on the pump. We examined if the currents might be accounted for by changes in glutathionylation of the β1 Na+-K+ pump subunit, a reversible oxidative modification that inhibits the pump. Susceptibility of the β1 subunit to glutathionylation depends on the conformational poise of the Na+-K+ pump, and glutathionylation with the pump stabilized in conformations equivalent to those expected to be imposed on voltage-clamped myocytes supported this hypothesis. So did elimination of the transient K+-induced peak Na+-K+ pump current when we included glutaredoxin 1 in patch pipette solutions to reverse glutathionylation. We conclude that transient K+-induced peak Na+-K+ pump current reflects the effect of conformation-dependent β1 pump subunit

 7. Altered Na+ transport after an intracellular alpha-subunit deletion reveals strict external sequential release of Na+ from the Na/K pump.

  Science.gov (United States)

  Yaragatupalli, Siddhartha; Olivera, J Fernando; Gatto, Craig; Artigas, Pablo

  2009-09-08

  The Na/K pump actively exports 3 Na(+) in exchange for 2 K(+) across the plasmalemma of animal cells. As in other P-type ATPases, pump function is more effective when the relative affinity for transported ions is altered as the ion binding sites alternate between opposite sides of the membrane. Deletion of the five C-terminal residues from the alpha-subunit diminishes internal Na(+) (Na(i)(+)) affinity approximately 25-fold [Morth et al. (2007) Nature 450:1043-1049]. Because external Na(+) (Na(o)(+)) binding is voltage-dependent, we studied the reactions involving this process by using two-electrode and inside-out patch voltage clamp in normal and truncated (DeltaKESYY) Xenopus-alpha1 pumps expressed in oocytes. We observed that DeltaKESYY (i) decreased both Na(o)(+) and Na(i)(+) apparent affinities in the absence of K(o)(+), and (ii) did not affect apparent Na(o)(+) affinity at high K(o)(+). These results support a model of strict sequential external release of Na(+) ions, where the Na(+)-exclusive site releases Na(+) before the sites shared with K(+) and the DeltaKESYY deletion only reduces Na(o)(+) affinity at the shared sites. Moreover, at nonsaturating K(o)(+), DeltaKESYY induced an inward flow of Na(+) through Na/K pumps at negative potentials. Guanidinium(+) can also permeate truncated pumps, whereas N-methyl-D-glucamine cannot. Because guanidinium(o)(+) can also traverse normal Na/K pumps in the absence of both Na(o)(+) and K(o)(+) and can also inhibit Na/K pump currents in a Na(+)-like voltage-dependent manner, we conclude that the normal pathway transited by the first externally released Na(+) is large enough to accommodate guanidinium(+).

 8. Erythrocyte 22Na+ influx in hypertension

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shalev, O.; Eaton, J.W.; Ben-Ishay, D.

  1984-01-01

  We assessed 22Na+ uptake by erythrocytes (RBC) from 38 individuals with essential hypertension and 37 healthy controls. All subjects were male, white, non-obese and with normal renal function, obviating sex, race, hormonal, ponderal and renal factors known to influence RBC Na+ handling. The mean +/- sem 22Na+ uptake of the patients was 284 +/- 16 mumole/liter RBC/hour while that of normal controls was 249 +/- 11 mumole/liter RBC/hour; although the difference reached borderline significance, individual values showed considerable overlap. Consequently, in our population, RBC 22Na+ uptake is not a reliable marker for essential hypertension. We believe that previous studies should be reassessed with regard to patients' characteristics and future studies employ rigorous criteria in selection of subjects

 9. Painful Na-channelopathies: an expanding universe.

  Science.gov (United States)

  Waxman, Stephen G

  2013-07-01

  The universe of painful Na-channelopathies--human disorders caused by mutations in voltage-gated sodium channels--has recently expanded in three dimensions. We now know that mutations of sodium channels cause not only rare genetic 'model disorders' such as inherited erythromelalgia and channelopathy-associated insensitivity to pain but also common painful neuropathies. We have learned that mutations of NaV1.8, as well as mutations of NaV1.7, can cause painful Na-channelopathies. Moreover, recent studies combining atomic level structural models and pharmacogenomics suggest that the goal of genomically guided pain therapy may not be unrealistic. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 10. Usmerjanje urbanega razvoja na mestni ravni

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mojca Šašek Divjak

  1999-01-01

  Full Text Available Kot je poudarjeno v predstavljenem načrtu Kopenhagna, mestni načrt ne more rešiti vseh planskih problemov mesta. Predstavljal naj bi predvideni red, ki pa se pogosto sproti podira glede na nepredvidena dogajanja v prostoru. Probleme je velikokrat treba reševati šele, ko se pokažejo. Zato mora biti mestni načrt zastavljen dovolj prilagodljivo in fleksibilno, da dovoljuje potrebne spremembe. Vendar mora kljub temu dati mestu trdne glavne usmeritve in s tem omogočiti, da meščani lahko izkoristijo priložnosti, ki jih nudi nova doba in uveljavljajo nove kvalitete bivanja.

 11. Na+-H+ exchange and Na+-dependent transport systems in streptozotocin diabetic rat kidneys

  International Nuclear Information System (INIS)

  El-Seifi, S.; Freiberg, J.M.; Kinsella, F.J.; Cheng, L.; Sacktor, B.

  1987-01-01

  The streptozotocin-induced diabetic rat was used to test the hypothesis that Na + -H + exchange activity in the proximal tubule luminal membrane would be increased in association with renal hypertrophy, altered glomerular hemodynamics, enhanced filtered load and tubular reabsorption of 22 Na + , and stimulated 22 Na= pump activity in the basolateral membrane, previously reported characteristics of this experimental animal model. Amiloride-sensitive H + gradient-dependent Na + uptake and Na + gradient-dependent H + flux were increased in brush-border membrane vesicles from the streptozotocin-treated animals. Na + gradient-dependent uptakes of phosphate, D-glucose, L-proline, and myoinositol were decreased in the drug-induced diabetic animals. These membrane transport alterations were not found when the streptozotocin-diabetic animals were treated with insulin

 12. Effects of EDTA-Na (Na ethylenediaminetetraacetate) upon the metabolism of radiostrontium and radioyttrium in mice

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kikuchi, T; Wakisaka, G; Kono, T; Hiroaki, A; Yamamasu, T; Sugawa, I

  1954-01-01

  The toxicity of EDTA-Na, inert Sr (NO/sub 3/)/sub 2/ and Ba (NO/sub 3/)/sub 2/ has been examined. Simultaneous injection of EDTA-Na showed no significant effect upon the distribution of radio-Sr in the bones of mice. The distribution of radio-Y in the bones of mice tended to decrease following the simultaneous subcutaneous injection of /sup 91/Y and EDTA-Na.

 13. Glutathionylation-Dependence of Na+-K+-Pump Currents Can Mimic Reduced Subsarcolemmal Na+ Diffusion

  OpenAIRE

  Garcia, Alvaro; Liu, Chia-Chi; Cornelius, Flemming; Clarke, Ronald?J.; Rasmussen, Helge?H.

  2016-01-01

  The existence of a subsarcolemmal space with restricted diffusion for Na+ in cardiac myocytes has been inferred from a transient peak electrogenic Na+-K+ pump current beyond steady state on reexposure of myocytes to K+ after a period of exposure to K+-free extracellular solution. The transient peak current is attributed to enhanced electrogenic pumping of Na+ that accumulated in the diffusion-restricted space during pump inhibition in K+-free extracellular solution. However, there are no know...

 14. NA62 and NA48/2 results on search for Heavy Neutral Leptons

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lamanna Gianluca

  2018-01-01

  Full Text Available In this paper we present new results on upper limits for the search of Heavy Neutral Leptons (HNL with data collected by NA48/2 (2003-2004, NA62-RK (2007 and NA62 (2015 CERN experiments. The data collected with different trigger configuration allow to search for both long and short living heavy neutrinos in the mass range below the kaon mass. In addition the status of the search for K+ → π+vv with the NA62 detector will be briefly presented.

 15. Interaction between Na+/K+-pump and Na+/Ca2+-exchanger modulates intercellular communication.

  Science.gov (United States)

  Matchkov, Vladimir V; Gustafsson, Helena; Rahman, Awahan; Briggs Boedtkjer, Donna M; Gorintin, Sarah; Hansen, Anne Kirstine; Bouzinova, Elena V; Praetorius, Helle A; Aalkjaer, Christian; Nilsson, Holger

  2007-04-13

  Ouabain, a specific inhibitor of the Na(+)/K(+)-pump, has previously been shown to interfere with intercellular communication. Here we test the hypothesis that the communication between vascular smooth muscle cells is regulated through an interaction between the Na(+)/K(+)-pump and the Na(+)/Ca(2+)-exchanger leading to an increase in the intracellular calcium concentration ([Ca(2+)](i)) in discrete areas near the plasma membrane. [Ca(2+)](i) in smooth muscle cells was imaged in cultured rat aortic smooth muscle cell pairs (A7r5) and in rat mesenteric small artery segments simultaneously with force. In A7r5 coupling between cells was estimated by measuring membrane capacitance. Smooth muscle cells were uncoupled when the Na(+)/K(+)-pump was inhibited either by a low concentration of ouabain, which also caused a localized increase of [Ca(2+)](i) near the membrane, or by ATP depletion. Reduction of Na(+)/K(+)-pump activity by removal of extracellular potassium ([K(+)](o)) also uncoupled cells, but only after inhibition of K(ATP) channels. Inhibition of the Na(+)/Ca(2+)-exchange activity by SEA0400 or by a reduction of the equilibrium potential (making it more negative) also uncoupled the cells. Depletion of intracellular Na(+) and clamping of [Ca(2+)](i) at low concentrations prevented the uncoupling. The experiments suggest that the Na(+)/K(+)-pump may affect gap junction conductivity via localized changes in [Ca(2+)](i) through modulation of Na(+)/Ca(2+)-exchanger activity.

 16. Na5NbO5 and Na5TaO5 phases

  International Nuclear Information System (INIS)

  Darriet, J.; Maazaz, A.; Bouloux, J.C.; Delmas, C.

  1982-01-01

  New ternary oxides of formulas Na 5 NbO 5 and Na 5 TaO 5 have been prepared. They crystallize in the monoclinic system (space group C2/c). The crystal structure of Na 5 NbO 5 has been determined. It derives from a NaCl-type structure by ordering of the cations and of the oxygen vacancies in the anionic sublattice, the corresponding formula being Nasub(5/6)Nbsub(1/6)Osub(5/6)vacant sub(1/6). Sodium and niobium have a distorted square-pyramidal surrounding. (author)

 17. Suppression of Na interstitials in Na-F codoped ZnO

  Science.gov (United States)

  Huo, Wenxing; Mei, Zengxia; Tang, Aihua; Liang, Huili; Du, Xiaolong

  2018-04-01

  Controlling the formation of interstitial Na (Nai) self-compensating defects has been a long-term physics problem for effective Na doping in ZnO. Herein, we present an experimental approach to the suppression of Nai defects in ZnO via Na and F codoping under an oxygen-rich condition during the molecular beam epitaxy growth process. It is found that the incorporation of such large numbers of Na and F dopants (˜1020 cm-3) does not cause an obvious influence on the lattice parameters. Hall-effect measurements demonstrate that F doping efficiently raises the Fermi level (EF) of ZnO films, which is expected to make the formation energy of Nai and NaZn increase and decrease, respectively. Most of the Na atoms occupy the substitutional Zn sites, and the formation of Nai is suppressed consequently. Secondary ion mass spectrometry measurements reveal that F and Na atoms are tightly bonded together due to their strong Coulomb interaction. The enhanced deep level emission (DLE) in ZnO:Na-F is ascribed to the considerable amount of isolated Zn vacancy (VZn) defects induced by the elevated EF and the formation of neutral (" separators="| FO + - Na Zn - ) 0 complexes. On the other hand, formation of (" separators="| FO + - VZn 2 - ) - complexes in ZnO:F exhausts most of the isolated Zn vacancies, leading to the disappearance of the DLE band.

 18. MOŽNOSTI VSTOPA NA TUJE TRGE NA PRIMERU PODJETJA AWOODTURE

  OpenAIRE

  Orličnik, Urša

  2014-01-01

  Danes pojavljanje podjetja samo na domačem trgu ni več dovolj. Spremembe okolja, naraščanje konkurence ter hiter tehnološki napredek, silijo podjetja k nenehnemu prilagajanju in iskanju novih priložnosti tako na domačem kot tudi na tujem trgu. Internacionalizacija podjetja tako postaja vedno bolj pomemembna za preživetje podjetja. Internacionalizacija se v najširšem smislu nanaša na vse oblike mednarodnega ekonomskega sodelovanja. Je dinamičen proces, kateremu nujno sledi sprememba stanja...

 19. Elastic Coulomb breakup of 34Na

  Science.gov (United States)

  Singh, G.; Shubhchintak, Chatterjee, R.

  2016-08-01

  Background: 34Na is conjectured to play an important role in the production of seed nuclei in the alternate r -process paths involving light neutron rich nuclei very near the β -stability line, and as such, it is important to know its ground state properties and structure to calculate rates of the reactions it might be involved in, in the stellar plasma. Found in the region of `island of inversion', its ground state might not be in agreement with normal shell model predictions. Purpose: The aim of this paper is to study the elastic Coulomb breakup of 34Na on 208Pb to give us a core of 33Na with a neutron and in the process we try and investigate the one neutron separation energy and the ground state configuration of 34Na. Method: A fully quantum mechanical Coulomb breakup theory within the architecture of post-form finite range distorted wave Born approximation extended to include the effects of deformation is used to research the elastic Coulomb breakup of 34Na on 208Pb at 100 MeV/u. The triple differential cross section calculated for the breakup is integrated over the desired components to find the total cross-section, momentum, and angular distributions as well as the average momenta, along with the energy-angular distributions. Results: The total one neutron removal cross section is calculated to test the possible ground state configurations of 34Na. The average momentum results along with energy-angular calculations indicate 34Na to have a halo structure. The parallel momentum distributions with narrow full widths at half-maxima signify the same. Conclusion: We have attempted to analyze the possible ground state configurations of 34Na and in congruity with the patterns in the `island of inversion' conclude that even without deformation, 34Na should be a neutron halo with a predominant contribution to its ground state most probably coming from 33Na(3 /2+)⊗ 2 p3 /2ν configuration. We also surmise that it would certainly be useful and rewarding to test our

 20. Clues to NaCN formation

  Science.gov (United States)

  Quintana-Lacaci, G.; Cernicharo, J.; Velilla Prieto, L.; Agúndez, M.; Castro-Carrizo, A.; Fonfría, J. P.; Massalkhi, S.; Pardo, J. R.

  2017-11-01

  Context. ALMA is providing us essential information on where certain molecules form. Observing where these molecules emission arises from, the physical conditions of the gas, and how this relates with the presence of other species allows us to understand the formation of many species, and to significantly improve our knowledge of the chemistry that occurs in the space. Aims: We studied the molecular distribution of NaCN around IRC +10216, a molecule detected previously, but whose origin is not clear. High angular resolution maps allow us to model the abundance distribution of this molecule and check suggested formation paths. Methods: We modeled the emission of NaCN assuming local thermal equilibrium (LTE) conditions. These profiles were fitted to azimuthal averaged intensity profiles to obtain an abundance distribution of NaCN. Results: We found that the presence of NaCN seems compatible with the presence of CN, probably as a result of the photodissociation of HCN, in the inner layers of the ejecta of IRC +10216. However, similar as for CH3CN, current photochemical models fail to reproduce this CN reservoir. We also found that the abundance peak of NaCN appears at a radius of 3 × 1015 cm, approximately where the abundance of NaCl, suggested to be the parent species, starts to decay. However, the abundance ratio shows that the NaCl abundance is lower than that obtained for NaCN. We expect that the LTE assumption might result in NaCN abundances higher than the real ones. Updated photochemical models, collisional rates, and reaction rates are essential to determine the possible paths of the NaCN formation. Based on observations carried out with ALMA and the IRAM 30 m Telescope. ALMA is a partnership of ESO (representing its member states), NSF (USA) and NINS (Japan), together with NRC (Canada) and NSC and ASIAA (Taiwan), in cooperation with the Republic of Chile. The Joint ALMA Observatory is operated by ESO, AUI/NRAO and NAOJ. IRAM is supported by INSU/CNRS (France

 1. HCO3(-)-coupled Na+ influx is a major determinant of Na+ turnover and Na+/K+ pump activity in rat hepatocytes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fitz, J.G.; Lidofsky, S.D.; Weisiger, R.A.; Xie, M.H.; Cochran, M.; Grotmol, T.; Scharschmidt, B.F.

  1991-01-01

  Recent studies in hepatocytes indicate that Na(+)-coupled HCO3- transport contributes importantly to regulation of intracellular pH and membrane HCO3- transport. However, the direction of net coupled Na+ and HCO3- movement and the effect of HCO3- on Na+ turnover and Na+/K+ pump activity are not known. In these studies, the effect of HCO3- on Na+ influx and turnover were measured in primary rat hepatocyte cultures with 22Na+, and [Na+]i was measured in single hepatocytes using the Na(+)-sensitive fluorochrome SBFI. Na+/K+ pump activity was measured in intact perfused rat liver and hepatocyte monolayers as Na(+)-dependent or ouabain-suppressible 86Rb uptake, and was measured in single hepatocytes as the effect of transient pump inhibition by removal of extracellular K+ on membrane potential difference (PD) and [Na+]i. In hepatocyte monolayers, HCO3- increased 22Na+ entry and turnover rates by 50-65%, without measurably altering 22Na+ pool size or cell volume, and HCO3- also increased Na+/K+ pump activity by 70%. In single cells, exposure to HCO3- produced an abrupt and sustained rise in [Na+]i from approximately 8 to 12 mM. Na+/K+ pump activity assessed in single cells by PD excursions during transient K+ removal increased congruent to 2.5-fold in the presence of HCO3-, and the rise in [Na+]i produced by inhibition of the Na+/K+ pump was similarly increased congruent to 2.5-fold in the presence of HCO3-. In intact perfused rat liver, HCO3- increased both Na+/K+ pump activity and O2 consumption. These findings indicate that, in hepatocytes, net coupled Na+ and HCO3- movement is inward and represents a major determinant of Na+ influx and Na+/K+ pump activity. About half of hepatic Na+/K+ pump activity appears dedicated to recycling Na+ entering in conjunction with HCO3- to maintain [Na+]i within the physiologic range

 2. Porównanie wpływu stosowania kompleksu lipidowego PCSO-524™ z Perna canaliculus oraz oleju z ryb na intensywność bólu odczuwanego przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych i/lub biodrowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Zawadzki

  2011-08-01

  Full Text Available Cel: Porównanie wpływu zażywania opatentowanego, stabilizowanego CO2 oleju z nowozelandzkich małży zielonych Perna canaliculus(PCSO-524™ oraz oleju z ryb [zawierającego standaryzowanąmieszaninę kwasu eikozapentaenowego (eicosapentaenoicacid – EPA – 18%, i kwasu dokozaheksaenowego (docosahexaenoicacid – DHA – 12%] na łagodzenie bólu, zmiany w wyznacznikachjakości życia i bezpieczeństwo u pacjentów z chorobą zwyrodnieniowąstawów kolanowych i/lub biodrowych.Materiały i metody: U 50 pacjentów w wieku powyżej 50 lat, którzypodpisali świadomą zgodę na udział w powyższym badaniu, leczonychw Poradni Reumatologicznej Akademickiego Szpitala Klinicznegowe Wrocławiu, stosowano kapsułki Lyprinol® zawierającePCSO-524™ lub kapsułki z olejem z ryb. Badanie przeprowadzonometodą podwójnie ślepej próby. U wszystkich uczestników badaniarozpoznano chorobę zwyrodnieniową dużych stawów obwodowych.Charakterystykę grup przedstawiono w tabelach I i II.Tuż przed rozpoczęciem badania oraz w 4., 8. i 12. tygodniu jegotrwania od pacjentów zbierano informacje dotyczące intensywnościodczuwanego bólu za pomocą wizualnej skali analogowej(VAS; oceny stanu zdrowia z zastosowaniem kwestionariuszaoceny stanu zdrowia; ogólnego stanu zdrowia i subiektywnej ocenyprzebiegu choroby. Aby określić bezpieczeństwo stosowania suplementów, przed rozpoczęciem badania i po jego zakończeniuprzeprowadzono analizę parametrów morfologii krwi, OB, poziomuAlAT oraz badania moczu.Wyniki: U pacjentów, którym podawano PCSO-524™, zaobserwowanoistotne obniżenie intensywności odczuwanego bólu związanegoz chorobą zwyrodnieniową stawów oraz ogólną poprawęjakości życia (tab. III–V, ryc. 1 i 2. U chorych z tej grupy nie wystąpiłyżadne działania niepożądane. W grupie pacjentów leczonycholejem z ryb zaobserwowano statystycznie istotną mniejszą poprawę(p < 0,05. Dodatkowo u niektórych z nich wystąpiły objawyniepo

 3. Coulomb excitation of radioactive 20, 21Na

  Science.gov (United States)

  Schumaker, M. A.; Cline, D.; Hackman, G.; Pearson, C.; Svensson, C. E.; Wu, C. Y.; Andreyev, A.; Austin, R. A. E.; Ball, G. C.; Bandyopadhyay, D.; Becker, J. A.; Boston, A. J.; Boston, H. C.; Buchmann, L.; Churchman, R.; Cifarelli, F.; Cooper, R. J.; Cross, D. S.; Dashdorj, D.; Demand, G. A.; Dimmock, M. R.; Drake, T. E.; Finlay, P.; Gallant, A. T.; Garrett, P. E.; Green, K. L.; Grint, A. N.; Grinyer, G. F.; Harkness, L. J.; Hayes, A. B.; Kanungo, R.; Lisetskiy, A. F.; Leach, K. G.; Lee, G.; Maharaj, R.; Martin, J.-P.; Moisan, F.; Morton, A. C.; Mythili, S.; Nelson, L.; Newman, O.; Nolan, P. J.; Orce, J. N.; Padilla-Rodal, E.; Phillips, A. A.; Porter-Peden, M.; Ressler, J. J.; Roy, R.; Ruiz, C.; Sarazin, F.; Scraggs, D. P.; Waddington, J. C.; Wan, J. M.; Whitbeck, A.; Williams, S. J.; Wong, J.

  2009-12-01

  The low-energy structures of the radioactive nuclei 20, 21Na have been examined using Coulomb excitation at the TRIUMF-ISAC radioactive ion beam facility. Beams of ˜ 5×106 ions/s were accelerated to 1.7MeV/A and Coulomb excited in a 0.5mg/cm^2 natTi target. Two TIGRESS HPGe clover detectors perpendicular to the beam axis were used for γ -ray detection, while scattered nuclei were observed by the Si detector BAMBINO. For 21Na , Coulomb excitation from the 3/2+ ground state to the first excited 5/2+ state was observed, while for 20Na , Coulomb excitation was observed from the 2+ ground state to the first excited 3+ and 4+ states. For both beams, B ( λ L) values were determined using the 2+ rightarrow 0+ de-excitation in 48Ti as a reference. The resulting B( E2) ↓ value for 21Na is 137±9 e^2fm^4, while the resulting B( λ L) ↓ values for 20Na are 55±6 e^2fm^4 for the 3+ rightarrow 2+ , 35.7±5.7 e^2 fm^4 for the 4+ rightarrow 2+ , and 0.154±0.030 μ_ N^2 for the 4+ rightarrow 3+ transitions. This analysis significantly improves the measurement of the 21Na B( E2) value, and provides the first experimental determination of B( λ L) values for the proton dripline nucleus 20Na .-1

 4. The plant vacuolar Na+/H+ antiport.

  Science.gov (United States)

  Barkla, B J; Apse, M P; Manolson, M F; Blumwald, E

  1994-01-01

  Salt stress imposes severe limitations on plant growth, however, the extent of growth reduction depends upon the soil salinity level and the plant species. One of the mechanisms employed by salt tolerant plants is the effective vacuolar compartmentalization of sodium. The sequestration of sodium into the vacuole occurs by the operation of a Na+/H+ antiport located at the tonoplast. Evidence for a plant vacuolar Na+/H+ antiport has been demonstrated in tissues, intact vacuoles and isolated tonoplast vesicles. In sugar beet cell suspensions, the activity of the vacuolar Na+/H+ antiport increased with increasing NaCl concentrations in the growth medium. This increased activity was correlated with the increased synthesis of a 170 kDa tonoplast polypeptide. In vivo labelling of tonoplast proteins showed the enhanced synthesis of the 170 kDa polypeptide not only upon exposure of the cells to salt, but also when the cells were grown in the presence of amiloride. Exposure of the cells to amiloride also resulted in increased vacuolar Na+/H+ antiport activity. Polyclonal antibodies raised against the 170 kDa polypeptide almost completely inhibited the antiport activity, suggesting the association of this protein with the plant vacuolar Na+/H+ antiport. Antibodies against the Na+/H+ antiport-associated polypeptide were used to screen a Beta lambda ZAP expression library. A partial clone of 1.65 kb was sequenced and found to encode a polypeptide with a putative transmembrane domain and a large hydrophilic C terminus. This clone showed no homology to any previously cloned gene at either the nucleic acid or the amino acid level.

 5. Walka o przetrwanie. Życie codzienne dzieci polskich w Kazachstanie w latach 1940-1942

  OpenAIRE

  Bujanowska, Beata

  2001-01-01

  Wydanie publikacji dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych In the years of 1940-1942 the Soviet authorities conducted mass deportations of Polish population from so called „Western Ukraine” and „Western Byelorussia”. Many thousand of Polish children started their lifes in Kazakhstan and wide regions of Norther Russia. They became unguilty victims of the Stalin’s regime and carried the consequences great policy of adults. During four mass deportation, according to the NKWD d...

 6. Stan rodziny współczesnej a wewnątrzrodzinna socjalizacja dzieci

  OpenAIRE

  Tyszka, Zbigniew

  2000-01-01

  The processes occurring within the family are stimulated not only by interactions occurring within it, but are also influenced by the external social world outside of the family - by the microstructure, mezzostructure, macrostructure and the global society. The state of modern industrial and post-industrial societes gives a certain kind of inner family socialization of children, a disintegration of intra-family socialization occurs, which is also influence by social atomisation...

 7. Promocja i kształtowanie wizerunku biblioteki przez edukację dzieci w bibliotece naukowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sidorczuk Anna

  2016-12-01

  Full Text Available The article describes the actions and initiatives for children, taken up by librarians of the Library of Bialystok University of Technology. Education initiatives and activities aimed at unusual users of an academic library, in this case the youngest readers, form the library’s image. Such actions are a method of promotion for the library and an appropriate to establish friendly relations with potential users.

 8. TweetNaCl : a crypto library in 100 tweets

  NARCIS (Netherlands)

  Bernstein, D.J.; van Gastel, B.; Janssen, W.; Lange, T.; Schwabe, P.; Smetsers, S.; Aranha, D.F.; Menezes, A.

  2015-01-01

  This paper introduces TweetNaCl, a compact reimplementation of the NaCl library, including all 25 of the NaCl functions used by applications. TweetNaCl is published on Twitter and fits into just 100 tweets; the tweets are available from anywhere, any time, in an unsuspicious way. Distribution via

 9. Kupokelewa Zaidi Kwa Simu Ya Mkononi Kuliko Kompyuta Na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Mtandao wa tovuti ni nyenzo ya msingi katika maendeleo ya uwanja wa mawasiliano unaounganisha watu na jamii mbalimbali katika ulimwengu wa leo unaotandawaa. Katika “ulimwengu wa kwanza na wa pili”, yaani mabara ya Amerika, Uropa na Asia, maendeleo na mapinduzi makubwa katika uwanja wa teknolojia ya ...

 10. Mabadiliko Ya Kifonolojia Na Kimofolojia Wakati Wa Utohozi Wa ...

  African Journals Online (AJOL)

  Mwingiliano wa lugha ya Kiswahili na Kiarabu una historia ndefu kidogo. Inasemekana Waarabu walianza muwasala na 'Waswahili' tangu karne ya kwanza (BK) (Polome 1967:9). Kutokana na muwasala huo wa muda mrefu, lugha hizi mbili (Kiarabu na Kiswahili) zimeathiriana sana. Lakini kuna maoni kwamba Kiarabu ...

 11. O Passeio Público do Rio de Janeiro na Literatura, na Pintura e na Fotografia do Século XIX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solange de Aragão

  2012-06-01

  Full Text Available Este artigo tem como objetivo geral e mais amplo chamar a atenção dos pesquisadores para a importância da literatura, da pintura e da fotografia como fontes documentais para a construção da História do Paisagismo no Brasil por meio de um estudo de caso muito particular: o Passeio Público do Rio de Janeiro no século XIX. São objetivos específicos apresentar e analisar o modo como esse espaço livre público aparece na literatura, na pintura e na fotografia desse período, considerando suas transformações paisagísticas.

 12. VPLIV CENE NA ZADOVOLJSTVO IN ZVESTOBO UPORABNIKOV TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV

  OpenAIRE

  Majcen, Mateja

  2016-01-01

  Cena izdelka ali storitve, ki jo plača uporabnik, ima pomemben vpliv na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo uporabnika z uporabo tega izdelka ali storitve in posledično na zadovoljstvo do podjetja. Glede na to, da se različni avtorji strinjajo in to tudi dokazujejo z raziskavami, zadovoljstvo nedvoumno vpliva na zvestobo uporabnika, zvestoba pa na dolgoročno uspešnost podjetja, smo v delu ugotavljali, kako sama cena storitve vpliva na zadovoljstvo in kako posredno preko zadovoljstva vpliva na zve...

 13. Molecular dynamics investigation of Na+ in Na2Ni2TeO6

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sau, Kartik; Kumar, P. Padma

  2014-01-01

  An inter-atomic potential for Na 2 Ni 2 TeO 6 in the Parrinello- Rahman-Vashishta (PRV) model is parameterized empirically. The potential reproduces variety of structural and transport properties of that material in good agreement with recent experimental results. The study provides fresh insights on the migration channels and mechanism of Na + in the system

 14. Muziki wa Hip Hop na Haki Za Kijamii: Dhima, Changamoto na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ni dhahiri kuwa haki za kijamii zinaweza kuwasilishwa kwa jamii pana kupitia sanaa ya hip hop. Makala haya basi, yanabainisha dhima na mchango wa muziki wa hip hop katika masuala ya haki za kijamii, yanafafanua changamoto za muziki huu katika kuwasilisha haki za kijamii na kutoa mapendekezo kwa makundi ...

 15. NaI(Tl) electron energy resolution

  CERN Document Server

  Mengesha, W

  2002-01-01

  NaI(Tl) electron energy resolution eta sub e was measured using the Modified Compton Coincidence Technique (MCCT). The MCCT allowed detection of nearly monoenergetic internal electrons resulting from the scattering of incident 662 keV gamma rays within a primary NaI(Tl) detector. Scattered gamma rays were detected using a secondary HPGe detector in a coincidence mode. Measurements were carried out for electron energies ranging from 16 to 438 keV, by varying the scattering angle. Measured HPGe coincidence spectra were deconvolved to determine the scattered energy spectra from the NaI(Tl) detector. Subsequently, the NaI(Tl) electron energy spectra were determined by subtracting the energy of scattered spectra from the incident source energy (662 keV). Using chi-squared minimization, iterative deconvolution of the internal electron energy spectra from the measured NaI(Tl) spectra was then used to determine eta sub e at the electron energy of interest. eta sub e values determined using this technique represent va...

 16. Anion-coupled Na efflux mediated by the human red blood cell Na/K pump

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dissing, S.; Hoffman, J.F.

  1990-01-01

  The red cell Na/K pump is known to continue to extrude Na when both Na and K are removed from the external medium. Because this ouabain-sensitive flux occurs in the absence of an exchangeable cation, it is referred to as uncoupled Na efflux. This flux is also known to be inhibited by 5 mM Nao but to a lesser extent than that inhibitable by ouabain. Uncoupled Na efflux via the Na/K pump therefore can be divided into a Nao-sensitive and Nao-insensitive component. We used DIDS-treated, SO4-equilibrated human red blood cells suspended in HEPES-buffered (pHo 7.4) MgSO4 or (Tris)2SO4, in which we measured 22Na efflux, 35SO4 efflux, and changes in the membrane potential with the fluorescent dye, diS-C3 (5). A principal finding is that uncoupled Na efflux occurs electroneurally, in contrast to the pump's normal electrogenic operation when exchanging Nai for Ko. This electroneutral uncoupled efflux of Na was found to be balanced by an efflux of cellular anions. (We were unable to detect any ouabain-sensitive uptake of protons, measured in an unbuffered medium at pH 7.4 with a Radiometer pH-STAT.) The Nao-sensitive efflux of Nai was found to be 1.95 +/- 0.10 times the Nao-sensitive efflux of (SO4)i, indicating that the stoichiometry of this cotransport is two Na+ per SO4=, accounting for 60-80% of the electroneutral Na efflux. The remainder portion, that is, the ouabain-sensitive Nao-insensitive component, has been identified as PO4-coupled Na transport and is the subject of a separate paper. That uncoupled Na efflux occurs as a cotransport with anions is supported by the result, obtained with resealed ghosts, that when internal and external SO4 was substituted by the impermeant anion, tartrate i,o, the efflux of Na was inhibited 60-80%. This inhibition could be relieved by the inclusion, before DIDS treatment, of 5 mM Cli,o

 17. Na/K pump inactivation, subsarcolemmal Na measurements, and cytoplasmic ion turnover kinetics contradict restricted Na spaces in murine cardiac myocytes.

  Science.gov (United States)

  Lu, Fang-Min; Hilgemann, Donald W

  2017-07-03

  Decades ago, it was proposed that Na transport in cardiac myocytes is modulated by large changes in cytoplasmic Na concentration within restricted subsarcolemmal spaces. Here, we probe this hypothesis for Na/K pumps by generating constitutive transsarcolemmal Na flux with the Na channel opener veratridine in whole-cell patch-clamp recordings. Using 25 mM Na in the patch pipette, pump currents decay strongly during continuous activation by extracellular K (τ, ∼2 s). In contradiction to depletion hypotheses, the decay becomes stronger when pump currents are decreased by hyperpolarization. Na channel currents are nearly unchanged by pump activity in these conditions, and conversely, continuous Na currents up to 0.5 nA in magnitude have negligible effects on pump currents. These outcomes are even more pronounced using 50 mM Li as a cytoplasmic Na congener. Thus, the Na/K pump current decay reflects mostly an inactivation mechanism that immobilizes Na/K pump charge movements, not cytoplasmic Na depletion. When channel currents are increased beyond 1 nA, models with unrestricted subsarcolemmal diffusion accurately predict current decay (τ ∼15 s) and reversal potential shifts observed for Na, Li, and K currents through Na channels opened by veratridine, as well as for Na, K, Cs, Li, and Cl currents recorded in nystatin-permeabilized myocytes. Ion concentrations in the pipette tip (i.e., access conductance) track without appreciable delay the current changes caused by sarcolemmal ion flux. Importantly, cytoplasmic mixing volumes, calculated from current decay kinetics, increase and decrease as expected with osmolarity changes (τ >30 s). Na/K pump current run-down over 20 min reflects a failure of pumps to recover from inactivation. Simulations reveal that pump inactivation coupled with Na-activated recovery enhances the rapidity and effectivity of Na homeostasis in cardiac myocytes. In conclusion, an autoregulatory mechanism enhances cardiac Na/K pump activity when

 18. Muscle K+, Na+, and Cl- disturbances and Na+-K+ pump inactivation: implications for fatigue

  DEFF Research Database (Denmark)

  McKenna, Michael J; Bangsbo, Jens; Renaud, Jean-Marc

  2008-01-01

  (+)-ATPase activity during exercise stabilizes Na(+) and K(+) concentration gradients and membrane excitability and thus protects against fatigue. However, during intense contraction some Na(+)-K(+) pumps are inactivated and together with further ionic disturbances, likely precipitate muscle fatigue.......Membrane excitability is a critical regulatory step in skeletal muscle contraction and is modulated by local ionic concentrations, conductances, ion transporter activities, temperature, and humoral factors. Intense fatiguing contractions induce cellular K(+) efflux and Na(+) and Cl(-) influx......, causing pronounced perturbations in extracellular (interstitial) and intracellular K(+) and Na(+) concentrations. Muscle interstitial K(+) concentration may increase 1- to 2-fold to 11-13 mM and intracellular K(+) concentration fall by 1.3- to 1.7-fold; interstitial Na(+) concentration may decline by 10 m...

 19. Metallic Na formation in NaCl crystals with irradiation of electron or vacuum ultraviolet photon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Owaki, Shigehiro [Osaka Prefecture Univ., Sakai, Osaka (Japan). Coll. of Integrated Arts and Sciences; Koyama, Shigeko; Takahashi, Masao; Kamada, Masao; Suzuki, Ryouichi

  1997-03-01

  Metallic Na was formed in NaCl single crystals with irradiation of a variety of radiation sources and analyzed the physical states with several methods. In the case of irradiation of 21 MeV electron pulses to the crystal blocks, the optical absorption and lifetime measurement of positron annihilation indicated appearance of Na clusters inside. Radiation effects of electron beam of 30 keV to the crystals in vacuum showed the appearance of not only metallic Na but atomic one during irradiation with Auger electron spectroscopy. Intense photon fluxes in vacuum ultraviolet region of synchrotron radiation were used as another source and an analyzing method of ultraviolet photoelectron spectroscopy. The results showed the metallic Na layered so thick that bulk plasmon can exist. (author)

 20. Hydrolysis of Rice Straw Pretreated by Na2SO3 Over Fe-resin/NaCl

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  YANG Hui

  2017-05-01

  Full Text Available To increase the conversion of rice straw(RS and the yield of products, we employed three methods, which were ultrasonic wave, steam explosion and Na2SO3 pretreatment to pretreat RS(the treated RS noted as CS-RS, ZQ-RS and Na2SO3-RS, respectively and found that Na2SO3 treatment was the best pretreatment method based on XRD, SEM, elemental analysis and content of cellulose, hemicellulose and lignin. The conversion of Na2SO3-RS and the yield of total reducing sugar(TRS and levulinic acid(LA were 97.3%, 29.6% and 13.5%, respectively by 10% Fe-resin in 3.3% NaCl solution under 200 ℃.

 1. Na-ion dynamics in Quasi-1D compound NaV2O4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Månsson, M; Umegaki, I; Nozaki, H; Higuchi, Y; Sugiyama, J; Kawasaki, I; Watanabe, I; Sakurai, H

  2014-01-01

  We have used the pulsed muon source at ISIS to study high-temperature Na-ion dynamics in the quasi-one-dimensional (Q1D) metallic antiferromagnet NaV 2 O 4 . By performing systematic zero-field and longitudinal-field measurements as a function of temperature we clearly distinguish that the hopping rate increases exponentially above T diff ≈ 250 K. The data is well fitted to an Arrhenius type equation typical for a diffusion process, showing that the Na-ions starts to be mobile above T diff . Such results make this compound very interesting for the tuning of Q1D magnetism using atomic-scale ion-texturing through the periodic potential from ordered Na-vacancies. Further, it also opens the door to possible use of NaV 2 O 4 and related compounds in energy related applications

 2. Summer sudden Na number density enhancements measured with the ALOMAR Weber Na Lidar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Heinrich

  2008-05-01

  Full Text Available We present summer Na-densities and atmospheric temperatures measured 80 to 110 km above the Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research (ALOMAR. The Weber Na Lidar is part of ALOMAR, located at 69° N in Norway, 150 km north of the Arctic Circle. The sun does not set here during the summer months, and measurements require a narrowband Faraday Anomalous Dispersion Optical Filter (FADOF.

  We discuss an observed sudden enhancement in the Na number density around 22:00 UT on 1 to 2 June 2006. We compare this observation with previous summer measurements and find a frequent appearance of Na number density enhancements near local midnight. We describe the time of appearance, the altitude distribution, the duration and the strength of these enhancements and compare them to winter observations. We investigate possible formation mechanisms and, as others before, we find a strong link between these Na number density enhancements and sporadic E layers.

 3. Summer sudden Na number density enhancements measured with the ALOMAR Weber Na Lidar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Heinrich

  2008-05-01

  Full Text Available We present summer Na-densities and atmospheric temperatures measured 80 to 110 km above the Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research (ALOMAR. The Weber Na Lidar is part of ALOMAR, located at 69° N in Norway, 150 km north of the Arctic Circle. The sun does not set here during the summer months, and measurements require a narrowband Faraday Anomalous Dispersion Optical Filter (FADOF. We discuss an observed sudden enhancement in the Na number density around 22:00 UT on 1 to 2 June 2006. We compare this observation with previous summer measurements and find a frequent appearance of Na number density enhancements near local midnight. We describe the time of appearance, the altitude distribution, the duration and the strength of these enhancements and compare them to winter observations. We investigate possible formation mechanisms and, as others before, we find a strong link between these Na number density enhancements and sporadic E layers.

 4. Structure-function relationships of Na+, K+, ATP, or Mg2+ binding and energy transduction in Na,K-ATPase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jorgensen, Peter L.; Pedersen, Per Amstrup

  2000-01-01

  Na,K-ATPase; Mutagenesis; Na+ binding; K+ binding; Tl+ binding; Mg2+ binding; ATP binding; Cation binding site; Energy transduction......Na,K-ATPase; Mutagenesis; Na+ binding; K+ binding; Tl+ binding; Mg2+ binding; ATP binding; Cation binding site; Energy transduction...

 5. Na2SO4-based solid electrolytes for SOx sensors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rao, N.; Schoonman, J.; Toft Sørensen, O.

  1992-01-01

  on the phases present and the structure of the specimens. From a point of view of practical application as SOx sensor material, the Na2SO4 + 5 mol% Y2(SO4)3 + Na2WO4 and Na2SO4+ 4 mol% La2(SO4)3 + Na2WO4 materials are better than undoped Na2SO4 because of their higher conductivity, and absence of a phase...

 6. Long-Range Effects of Na(+) Binding in Na,K-ATPase Reported by ATP.

  Science.gov (United States)

  Middleton, David A; Fedosova, Natalya U; Esmann, Mikael

  2015-12-01

  This paper addresses the question of long-range interactions between the intramembranous cation binding sites and the cytoplasmic nucleotide binding site of the ubiquitous ion-transporting Na,K-ATPase using (13)C cross-polarization magic-angle spinning (CP-MAS) solid-state nuclear magnetic resonance. High-affinity ATP binding is induced by the presence of Na(+) as well as of Na-like substances such as Tris(+), and these ions are equally efficient promoters of nucleotide binding. CP-MAS analysis of bound ATP with Na,K-ATPase purified from pig kidney membranes reveals subtle differences in the nucleotide interactions within the nucleotide site depending on whether Na(+) or Tris(+) is used to induce binding. Differences in chemical shifts for ATP atoms C1' and C5' observed in the presence of Na(+) or Tris(+) suggest alterations in the residues surrounding the bound nucleotide, hydrogen bonding, and/or conformation of the ribose ring. This is taken as evidence of a long-distance communication between the Na(+)-filled ion sites in the membrane interior and the nucleotide binding site in the cytoplasmic domain and reflects the first conformational change ultimately leading to phosphorylation of the enzyme. Stopped-flow fluorescence measurements with the nucleotide analogue eosin show that the dissociation rate constant for eosin is larger in Tris(+) than in Na(+), giving kinetic evidence of the difference in structural effects of Na(+) and Tris(+). According to the recent crystal structure of the E1·AlF4(-)·ADP·3Na(+) form, the coupling between the ion binding sites and the nucleotide side is mediated by, among others, the M5 helix.

 7. Tecnologia simplificada na enfermagem materno infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selma Campestrini

  1991-09-01

  Full Text Available A autora apresenta três modelos de tecnologia simplificada da enfermagem materno infantil: o equipamento didático SEIO COBAIA para treinar exercícios e massagens da mama e mamilo; a peça indumentária SUPRETRAUMA - sutiã preventivo de traumatismo mamilar - usado por gestantes; e, a técnica para reverter mamilo umbilicado durante o puerperio imediato. Além de corroborar na promoção do aleitamento materno e na prevenção de desmame precoce, demonstra a possibilidade da enfermagem relacionar o saber teórico-científico com o saber tecnico-prático, na saúde da mulher e da criança, com tecnologia adequada às necessidades, à compreensão e ao bem estar da população.

 8. Eletrencefalograma na síndrome parkinsoniana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Geraldo Camargo Lima

  1973-09-01

  Full Text Available Foram estudados os eletrencefalogramas de 50 pacientes parkinsonianos livres de qualquer antecedente convulsivo, sendo registrados traçados anormais em 40% dos casos. A incidência de traçados anormais foi maior na síndrome parkinsoniana bilateral do que na unilateral (52% e 25%, respectivamente. Entre as anormalidades assinaladas foram as paroxísticas as mais freqüentes (65% dos casos, caracterizando-se predominantemente por surtos de ondas teta. O registro de anormalidades paroxísticas do tipo irritativo encontrado em três casos é salientado. Alterações da atividade de base foram assinaladas em 35% dos pacientes. A idade dos pacientes não parece ter tido importante papel na gênese das anormalidades eletrencefalográficas.

 9. GLOBAL COMMODITY CHAINS NA PERSPECTIVA DE MARKETING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flávio Régio Brambilla

  2014-01-01

  Full Text Available O presente estudo visa a estabelecer uma relação entre as estratégias de canais globais com aspectos do marketing, como a força da marca. Trata-se de conciliar atributos de Estratégia e Marketing. As mudanças econômicas globais levaram a transformações na competição das empresas, obrigando-as a ingressar numa discussão aprimorada acerca das estratégias e competências. Com base na ideia da detenção do conhecimento e das habilidades como verdadeiros diferenciais competitivos, muitos players passam a atuar na gestão do design e da marca como elementos centrais das políticas de negócios, onde a proposição de valor pode ser mais bem definida aos mercados consumidores.

 10. Recent results from NA61/SHINE

  CERN Document Server

  Puławski, Szymon

  2015-01-01

  The main physics goals of the NA61/SHINE programme on strong interactions are the study of the properties of the onset of deconfinement and the search for signatures of the critical point of strongly interacting matter. These goals are pursued by performing an energy (beam momentum 13A -158A GeV/c) and system size (p+p, p+Pb, Be+Be, Ar+Sc, Xe+La) scan. This publication reviews results and plans of NA61/SHINE. In particular, recent inclusive spectra and new results on fluctuations and correlations of identified hadrons in inelastic p+p and centrality selected Be+Be interactions at the SPS energies are presented. The energy dependence of quantities inspired by the Statistical Model of the Early Stage (kink, horn and step) show unexpected behavior in p+p collisions. The NA61/SHINE results are compared with the corresponding data of other experiments and model predictions.

 11. Recent results from NA61/SHINE

  CERN Document Server

  Kowalski, Seweryn

  2015-01-01

  The aim of the NA61/SHINE ion programme is to explore the QCD phase diagram within the range of thermodynamical variables accessible by the SPS. Moreover the experiment provides precision hadron production measurements to improve computation of neutrino fluxes in neutrino oscillation experiments and for improving air shower simulations of cosmic-ray experiments. The main physics goals of the NA61/SHINE ion programme are the study of the properties of the onset of deconfinement and the search for signatures of the critical point of strongly interacting matter. These goals are pursued by performing an energy (beam momentum 13A – 158 A GeV/c) and system size (p+p, p+Pb, Be+Be, Ar+Sc, Xe+La) scan. This paper reviews the status and results of the NA61/SHINE experiment.

 12. A Study of the Distribution of Sodium Cations in the Zeolites NaX, NaY and ZnNaY Using Carbon Monoxide Adsorption and 23Na NMR Techniques

  Science.gov (United States)

  Seidel, A.; Boddenberg, B.

  1995-03-01

  The zeolites NaX, NaY, Zn(55)NaY, and Zn(74)NaY were investigated by means of carbon monoxide adsorption and with static and magic angle spinning (MAS) 23Na NMR spectroscopy. The Na+ distribution between the sodalite (ß)- and supercages of the fully hydrated zeolites NaX and NaY were found to agree with XRD results. In the hydrated zinc-exchanged zeolites the Na+ ions almost exclusively populate the ß-cages. The adsorption isotherms of CO in the dehydrated zeolites were analyzed quantitatively to yield the concentrations of Na+ residing in the supercages. The measured static and MAS 23Na NMR spectra were analyzed by comparing their widths and shapes with simulated central transition patterns and yield, inter alia, the concentrations of Na+ associated with the spectrum components. Arguments are put forward that 23Na NMR of dehydrated zeolites is well suited to distinguish Na+ cations in highly symmetric environments and mobile Na+ species from others located on general positions, but further resolution is hardly feasible.

 13. Crystal structure of a Na+-bound Na+,K+-ATPase preceding the E1P state.

  Science.gov (United States)

  Kanai, Ryuta; Ogawa, Haruo; Vilsen, Bente; Cornelius, Flemming; Toyoshima, Chikashi

  2013-10-10

  Na(+),K(+)-ATPase pumps three Na(+) ions out of cells in exchange for two K(+) taken up from the extracellular medium per ATP molecule hydrolysed, thereby establishing Na(+) and K(+) gradients across the membrane in all animal cells. These ion gradients are used in many fundamental processes, notably excitation of nerve cells. Here we describe 2.8 Å-resolution crystal structures of this ATPase from pig kidney with bound Na(+), ADP and aluminium fluoride, a stable phosphate analogue, with and without oligomycin that promotes Na(+) occlusion. These crystal structures represent a transition state preceding the phosphorylated intermediate (E1P) in which three Na(+) ions are occluded. Details of the Na(+)-binding sites show how this ATPase functions as a Na(+)-specific pump, rejecting K(+) and Ca(2+), even though its affinity for Na(+) is low (millimolar dissociation constant). A mechanism for sequential, cooperative Na(+) binding can now be formulated in atomic detail.

 14. MANAGEMENT DOGODKOV NA PRIMERU NIKE KONVENCIJE

  OpenAIRE

  Kapić, Sara

  2010-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljen potek ustvarjanja in izvedbe dogodka, ki zajema številne aktivnosti, in sicer na primeru Nike konvencije. Namen diplomske naloge je namreč podati kritično oceno izvajanja aktivnosti, z namenom ugotoviti, katere aktivnosti bi se v okviru upravljanja z dogodkom lahko izpeljale boljše in podati predloge za uspešnejšo zasnovo in organizacijo naslednje Nike konvencije. Na podlagi posnetka je ugotovljeno, da je pri organizaciji, vodenju, izvedbi in nadzoru prihaja...

 15. A Imagem como Ruína

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Míriam Volpe

  2001-12-01

  Full Text Available O dialogismo ente o filme Citizen Kane, de Orson Welles, e o poema “Kubla Khan”, de S.T. Coleridgé, é analisado, sendo evidenciados não só o tema em comum – o mito do Paraíso perdido – como também a similariedade na organização do disurso na justaposição das images, como fragmentos da memória a serem preservados.

 16. Recent results and prospects from NA62

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bizzeti Andrea

  2016-01-01

  K+ → π+ vv̄ is a theoretically very clean decay where indirect effects of new physics may be detectable. The NA62 apparatus has been significantly upgraded between 2008 and 2014 in order to measure the branching ratio of this decay with 10% precision. The NA62 experiment took data with the new setup in pilot runs in 2014 and 2015, reaching the design beam intensity. Results of first data quality studies in view of the 2016-2017 physics runs are presented.

 17. Prenova razsvetljave na Fakulteti za elektrotehniko

  OpenAIRE

  ŠTAJDOHAR, JAN

  2015-01-01

  Pri energetskem pregledu stavbe Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani je bilo ugotovljeno, da je razsvetljava prostorov na fakulteti v veliko primerih stara, neprimerna in energetsko potratna. V diplomski nalogi smo se posvetili energetski analizi prenove razsvetljave predavalnice P7 in kabineta AZ101. Pri načrtovanju in izbiri svetil smo upoštevali vse tehnične in energetske smernice za učinkovito razsvetljavo prostorov za izobraževanje. V uvodu smo opisali fizikalne osnove svetlobe, k...

 18. Osteossarcoma parosteal: aspectos na radiologia convencional

  OpenAIRE

  Nanci Neto,Francisco; Marchiori,Edson; Vianna,Alberto Domingues; Aymoré,Ierecê Lins; Almeida,Ana Luiza Brito de; Irion,Klaus L.; Collares,Felipe Birchal

  2007-01-01

  OBJETIVO: Avaliar os achados clínicos mais importantes do osteossarcoma parosteal e descrever os seus aspectos mais comuns na radiologia convencional. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo retrospectivo com 26 pacientes com osteossarcoma parosteal, provenientes do arquivo do Clube do Osso, Rio de Janeiro, RJ, e análise dos principais achados clínicos e aspectos radiológicos. RESULTADOS: A doença predominou em pacientes do sexo feminino e teve idade média de acometimento na terceira década de vida. Os a...

 19. Lamiaceae na Serra Negra, Minas Gerais, Brasil

  OpenAIRE

  Mota, Michelle Christine de Almeida; Pastore, José Floriano Barêa; Marques Neto, Roberto; Harley, Raymond Mervyn; Salimena, Fátima Regina

  2017-01-01

  Resumo A Serra Negra está inserida na área do Complexo da Serra da Mantiqueira, no domínio da Mata Atlântica, com altitudes entre 800 e 1.650 m, com vegetação em mosaico representada, entre outros, por campos rupestres em afloramentos quartzíticos e floresta nebulares. A família Lamiaceae (Labiatae) está representada na Serra Negra por 10 gêneros e 17 espécies: Aegiphila integrifolia, Cantinoa carpinifolia, C. macrotera, C. muricata, Eriope macrostachya, Hoehnea scutellarioides, Hyptidendron ...

 20. VARNOSTNA POLITIKA NA PODROČJU INFORMATIKE

  OpenAIRE

  Šavor, Gašper

  2011-01-01

  Informacijska tehnologija postaja vse bolj pomemben del poslovanja vsakega podjetja ter ţivljenja vsakega posameznika. Zato je v interesu vseh, da so ključne informacije dobro zaščitene. V prvem delu diplomske naloge smo predstavili informacijske sisteme, njihovo delitev ter vrste. Prav tako smo podrobneje predstavili ţivljenjski cikel ter 4-stopenjski model razvoja informacijskega sistema. V osrednjem delu naloge smo se osredotočili na nevarnosti na področju informatike ter vrste zašči...

 1. ARTE E TRANSGRESSÃO NA MODERNIDADE

  OpenAIRE

  Cascelli Farinasso, Gabriela

  2014-01-01

  O presente artigo busca explorar a arte como ferramenta para mudanças sociais na modernidade relacionando-a com os conceitos apresentados por Nicolas Bourriaud em seu livro Estética Relacional. A Street Art é apresentada como recorte dentre os movimentos artísticos, ressaltando-se sua importância e suas características do ponto de vista espacial e temporal e na criação de “lugares de pausa” no meio urbano, que levam o observador a refletir sobre a obra e o desviam do seu percurso. A transgres...

 2. O passado presente na literatura angolana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rita Chaves

  2000-03-01

  Full Text Available A poderosa presença da História na configuração do projeto literário angolano assegura ao passado um lugar de destaque. Como matriz de significados no processo de construção da identidade cultural de uma sociedade em manifesto movimento, o passado ganha formas e sentidos múltiplos que interferem na leitura do presente e nas projeções do futuro realizadas pelos escritores angolanos, do período colonialaos nossos dias.

 3. Controlo de qualidade na empresa Valvie

  OpenAIRE

  Agrela, Sandra da Conceição Rodrigues

  2015-01-01

  Dissertação apresentada à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Inovação e Qualidade na Produção Alimentar. A qualidade está presente na realidade das indústrias atualmente mais do que nunca. Partindo do princípio de que qualidade seja atender e superar a expetativa do consumidor, a empresa que apresentar melhor performance nesse quesito será a de maior sucesso no mercado...

 4. O sentimento de respeito na moral kantiana

  OpenAIRE

  Stadnick, Maria Margareth

  2007-01-01

  Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Filosofia. A presente pesquisa tem como proposta fundamental a investigação do sentimento de respeito na moral kantiana. Neste sentido, nos detemos a investigar sua relação com a proposta moral de Kant, assim como verificarmos o lugar sistemático que ocupa o sentimento de respeito na moral kantiana. Dentro desse espírito, buscamos reconstruir a estrutura arg...

 5. Status for 2017, CERN NA63

  CERN Document Server

  Uggerhoej, UI

  2017-01-01

  In the NA63 experiment of May-June 2017 the purpose was to look for the effect of classical radiation reaction as described in \\cite{DiPiazza20171} but for 50 GeV positrons aligned to the (110) plane of silicon crystals of varying thicknesses in the range 1-6 mm. The data which was taken during the run shows promising results, but the final verdict awaits accurate calculations of the theoretically expected spectra, and a final analysis. For the 2016 results on quantum radiation reaction obtained by CERN NA63, we have submitted a manuscript, which is presently under refereeing \\cite{Wist17}.

 6. O problema do conhecimento verdadeiro na epidemiologia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayres José Ricardo de Carvalho Mesquita

  1992-01-01

  Full Text Available São examinadas as bases filosóficas da validação do conhecimento científico, com o intuito de estabelecer uma visão crítica a respeito da adoção das proposições de Popper na epidemiologia. Ressalta-se o caráter conservador que resulta das limitações técnicas implicadas na sua adoção, não obstante o evidente aumento da racionalidade e da criatividade heurística que propicia.

 7. Europlanet-2020 NA1 Exchange Program

  Science.gov (United States)

  Genzer, M.; Szego, K.; Haukka, H.; Harri, A.-M.

  2017-09-01

  The task of Exchange Program of NA1 is to support the activities of EPN2020 with experts and scientific exchange whenever it is needed. Short visits (up to 1 week) with the goal of improving infrastructure facilities and services offered to the scientific community are supported from this task. Since the start of the EPN2020 in September 2015 we have received and approved 14 applications for exchange program travel. More general and specifically targeted calls are planned for the future. The calls are announced on Europlanet-2020 NA1 web site.

 8. Abordagem neurologica na sindrome do X fragil

  OpenAIRE

  Marilisa Mantovani Guerreiro

  1993-01-01

  Resumo: Com o propósito de realizar a abordagem neurológica na Síndrome do X Frágil (SXF), estudaram-se 11 pacientes com este diagnóstico citogenético. A idade variou de 8 a 19 anos. Nove pacientes eram do sexo masculino e dois do feminino. Todos os indivíduos apresentaram pavilhões auriculares grandes e faces alongadas. Observou-se fronte proeminente em 63% dos casos e macrorquidia em 33% dentre aqueles do sexo masculino. Atraso na aquisição da fala, fala repetitiva, perseverativa, impulsiva...

 9. Na+/K+-ATPase: Activity and inhibition

  Science.gov (United States)

  Čolović, M.; Krstić, D.; Krinulović, K.; Momić, T.; Savić, J.; Vujačić, A.; Vasić, V.

  2009-09-01

  The aim of the study was to give an overview of the mechanism of inhibition of Na+/K+-ATPase activity induced by some specific and non specific inhibitors. For this purpose, the effects of some ouabain like compounds (digoxin, gitoxin), noble metals complexes ([PtCl2DMSO2], [AuCl4]-, [PdCl4]2-, [PdCl(dien)]+, [PdCl(Me4dien)]+), transition metal ions (Cu2+, Zn2+, Fe2+, Co2+), and heavy metal ions (Hg2+, Pb2+, Cd2+) on the activity of Na+/K+-ATPase from rat synaptic plasma membranes (SPM), porcine cerebral cortex and human erythrocytes were discussed.

 10. Na, K-ATPase as signaling transducer

  OpenAIRE

  Li, Juan

  2007-01-01

  It is now generally agreed that Na,K-ATPase (NKA), in addition to its role in the maintenance of Na+ and K+ gradients across the cell membrane, is a signal transducer. Our group has identified a novel signaling pathway where NKA interact with IP3R to form a signaling microdomain. Ouabain, a specific ligand of NKA, activates this pathway, triggers slow Ca2+ oscillations and activates NF-κB. In current study, the molecular mechanisms and some important downstream effects of NK...

 11. Glutathionylation-Dependence of Na(+)-K(+)-Pump Currents Can Mimic Reduced Subsarcolemmal Na(+) Diffusion.

  Science.gov (United States)

  Garcia, Alvaro; Liu, Chia-Chi; Cornelius, Flemming; Clarke, Ronald J; Rasmussen, Helge H

  2016-03-08

  The existence of a subsarcolemmal space with restricted diffusion for Na(+) in cardiac myocytes has been inferred from a transient peak electrogenic Na(+)-K(+) pump current beyond steady state on reexposure of myocytes to K(+) after a period of exposure to K(+)-free extracellular solution. The transient peak current is attributed to enhanced electrogenic pumping of Na(+) that accumulated in the diffusion-restricted space during pump inhibition in K(+)-free extracellular solution. However, there are no known physical barriers that account for such restricted Na(+) diffusion, and we examined if changes of activity of the Na(+)-K(+) pump itself cause the transient peak current. Reexposure to K(+) reproduced a transient current beyond steady state in voltage-clamped ventricular myocytes as reported by others. Persistence of it when the Na(+) concentration in patch pipette solutions perfusing the intracellular compartment was high and elimination of it with K(+)-free pipette solution could not be reconciled with restricted subsarcolemmal Na(+) diffusion. The pattern of the transient current early after pump activation was dependent on transmembrane Na(+)- and K(+) concentration gradients suggesting the currents were related to the conformational poise imposed on the pump. We examined if the currents might be accounted for by changes in glutathionylation of the β1 Na(+)-K(+) pump subunit, a reversible oxidative modification that inhibits the pump. Susceptibility of the β1 subunit to glutathionylation depends on the conformational poise of the Na(+)-K(+) pump, and glutathionylation with the pump stabilized in conformations equivalent to those expected to be imposed on voltage-clamped myocytes supported this hypothesis. So did elimination of the transient K(+)-induced peak Na(+)-K(+) pump current when we included glutaredoxin 1 in patch pipette solutions to reverse glutathionylation. We conclude that transient K(+)-induced peak Na(+)-K(+) pump current reflects the effect

 12. Response of saliva Na/K ratio to changing Na supply of lactating cows under tropical conditions.

  Science.gov (United States)

  Thiangtum, Wandee; Schonewille, J Thomas; Verstegen, Martin Wa; Arsawakulsudhi, Supot; Rukkwamsuk, Theera; Hendriks, Wouter H

  2017-06-01

  Factorial determination of the sodium (Na) requirement of heat-stressed lactating cows is hindered by accurate estimates of the Na losses through sweat. Direct studies, therefore, may be needed requiring information on the time course of healthy animals to become Na depleted and the subsequent rate of repletion. The rate of Na depletion and subsequent rate of Na repletion with two levels of dietary Na to lactating dairy cows housed under tropical conditions were investigated using the salivary Na/K. The 12 lactating cows (salivary Na/K ratio 14.6) rapidly developed clinical signs of Na deficiency, including pica, polyuria and polydipsia, reduced body weight and reduced milk yield when fed a low-Na ration (0.33 g kg -1 dry matter (DM)) for 3 weeks. Deficiency symptoms were associated with a rapid decrease in salivary Na/K ratio to cows with NaCl to a ration concentration of 1.1 or 1.6 g Na kg -1 DM for 5 weeks did not restore salivary Na/K ratio to values of >6. A daily Na intake of heat-stressed lactating cows to a ration intake of 1.6 g Na kg -1 DM was insufficient to restore Na deficiency. One week was sufficient to deplete heat-stressed lactating cows of Na, allowing for rapid dose-response studies utilizing the salivary Na/K ratio as a parameter for Na status of cows under tropical conditions. © 2016 Society of Chemical Industry. © 2016 Society of Chemical Industry.

 13. Water transport by the renal Na(+)-dicarboxylate cotransporter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meinild, A K; Loo, D D; Pajor, A M

  2000-01-01

  . This solute-coupled influx of water took place in the absence of, and even against, osmotic gradients. There was a strict stoichiometric relationship between Na(+), substrate, and water transport of 3 Na(+), 1 dicarboxylate, and 176 water molecules/transport cycle. These results indicate that the renal Na......This study investigated the ability of the renal Na(+)-dicarboxylate cotransporter, NaDC-1, to transport water. Rabbit NaDC-1 was expressed in Xenopus laevis oocytes, cotransporter activity was measured as the inward current generated by substrate (citrate or succinate), and water transport...... was monitored by the changes in oocyte volume. In the absence of substrates, oocytes expressing NaDC-1 showed an increase in osmotic water permeability, which was directly correlated with the expression level of NaDC-1. When NaDC-1 was transporting substrates, there was a concomitant increase in oocyte volume...

 14. Presoja notranjih kontrol pri obračunu davka na dodano vrednost na primeru "Podjetja x"

  OpenAIRE

  Majcen, Borut

  2016-01-01

  Poslovanje podjetja si je ob odsotnosti notranjih kontrol nemogoče predstavljati. Podjetja so podvržena raznim tveganjem, še posebej v današnjih razmerah globalnega poslovanja, ko se podjetja soočajo z vedno novimi izzivi, kar prinaša tudi nova tveganja. Najučinkovitejši ukrep za obvladovanje tveganj predstavlja vzpostavitev sistema notranjih kontrol. Obvladovanje tveganj pa ne poteka samo na ravni podjetja kot celote, ampak je prisotno na vseh področjih delovanja podjetja, torej tudi na p...

 15. Intracellular Na(+) and metabolic modulation of Na/K pump and excitability in the rat suprachiasmatic nucleus neurons.

  Science.gov (United States)

  Wang, Yi-Chi; Yang, Jyh-Jeen; Huang, Rong-Chi

  2012-10-01

  Na/K pump activity and metabolic rate are both higher during the day in the suprachiasmatic nucleus (SCN) that houses the circadian clock. Here we investigated the role of intracellular Na(+) and energy metabolism in regulating Na/K pump activity and neuronal excitability. Removal of extracellular K(+) to block the Na/K pump excited SCN neurons to fire at higher rates and return to normal K(+) to reactivate the pump produced rebound hyperpolarization to inhibit firing. In the presence of tetrodotoxin to block the action potentials, both zero K(+)-induced depolarization and rebound hyperpolarization were blocked by the cardiac glycoside strophanthidin. Ratiometric Na(+) imaging with a Na(+)-sensitive fluorescent dye indicated saturating accumulation of intracellular Na(+) in response to pump blockade with zero K(+). The Na(+) ionophore monensin also induced Na(+) loading and hyperpolarized the membrane potential, with the hyperpolarizing effect of monensin abolished in zero Na(+) or by pump blockade. Conversely, Na(+) depletion with Na(+)-free pipette solution depolarized membrane potential but retained residual Na/K pump activity. Cyanide inhibition of oxidative phosphorylation blocked the Na/K pump to depolarize resting potential and increase spontaneous firing in most cells, and to raise intracellular Na(+) levels in all cells. Nonetheless, the Na/K pump was incompletely blocked by cyanide but completely blocked by iodoacetate to inhibit glycolysis, indicating the involvement of both oxidative phosphorylation and glycolysis in fueling the Na/K pump. Together, the results indicate the importance of intracellular Na(+) and energy metabolism in regulating Na/K pump activity as well as neuronal excitability in the SCN neurons.

 16. NA49: lead-lead collision

  CERN Multimedia

  1996-01-01

  This is an image of an actual lead ion collision taken from tracking detectors on the NA49 experiment, part of the heavy ion project at CERN. These collisions produce a very complicated array of hadrons as the heavy ions break up. It is hoped that one of these collisions will eventually create a new state of matter known as quark-gluon plasma.

 17. Leitura na escola: um barco à deriva?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teixeira, Marlene

  2008-01-01

  Full Text Available Este artigo busca, na teoria da enunciação de É. Benveniste, elementos para repensar o trabalho com a leitura na escola. Considera que, na discussão das noções gêmeas de forma e sentido, o autor formula uma concepção de significado que, de um lado, pode deter a interpretação à deriva, implicada na visão de leitura centrada no leitor, e, de outro lado, possibilita que se transcenda a idéia de que é pela decifração mdo código que se dá o processo de construção do significado. Conclui que, no processo de leitura, é sempre de um trabalho com a língua que se trata, trabalho que se renova a cada ato de aproximação do aluno com o texto, porque a língua é submetida ao ato de enunciação

 18. NA48: Wiring up for Change

  CERN Multimedia

  2001-01-01

  The NA48 Collaboration is rebuilding its drift chambers ready for the experiment to start up again this coming July. An intricate task involving the soldering of over 24,000 wires! The future of the NA48 experiment is coming right down to the wire, that is, the wires which the Collaboration is installing in the clean room of Hall 887 on the Prévessin site. Six days a week, technicians are working in shifts to rebuild the experiment's drift chambers. The original chambers were damaged when a section of a vacuum tube imploded at the end of 1999. A year ago, CERN gave the green light for this essential part of the spectrometer to be rebuilt, so the NA48 experiment, which studies CP violation (see box), still has a bright future ahead of it. Three years of data-taking ahead The NA48 experiment aims to penetrate the secrets of CP (Charge Parity) violation. Charge and parity are two parameters which distinguish a particle from an antiparticle. In other words, an electron possesses a negative electric ...

 19. Haalbaarheid voortijdige liberalisering na 1 april 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Baarsma, B.

  2009-01-01

  Al geruime tijd worden door de politiek, postbedrijven en vakbonden gesprekken gevoerd over de liberalisering van de postmarkt. In april 2008 is door de sociale partners een beginselakkoord gesloten en november 2008 is een CAO opgesteld. Het is de bedoeling om binnen 3½ jaar na liberalisering ten

 20. Experiment NA57 at the CERN SPS

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Antinori, F.; Balada, A.; Barbera, R.; Píška, Karel; Staroba, Pavel; Závada, Petr

  1999-01-01

  Roč. 25, - (1999), s. 473-479 ISSN 0954-3899 Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010920 Keywords : NA57 * production of strange, multistrange particles * baryons, antibaryons * ultrarelativistic nucleus - nucleus collisions * SPS * strangeness enhancement * number of participants Subject RIV: BF - Elementary Particles and High Energy Physics Impact factor: 1.620, year: 1999

 1. Pijn tijdens of na de wortelkanaalbehandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Wesselink, P.R.

  2012-01-01

  Een wortelkanaalbehandeling kan pijn veroorzaken tijdens en/of na de behandeling. Tijdens de behandeling moet dan onderscheid worden gemaakt tussen pijn bij een pulpitis en pijn bij een necrotische pulpa. In beide gevallen kan die pijn effectief worden bestreden, afhankelijk van de toestand waarin

 2. Probing luminescence centers in Na rich feldspar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prasad, Amit Kumar; Lapp, Torben; Kook, Myung Ho

  2016-01-01

  our understanding of the luminescence mechanisms and recombination sites, in a sample of Na rich plagioclase feldspar (oligoclase). Both the UV and violet–blue emissions show resonant excitations arising from a distribution of energy levels. We propose, contrary to the general understanding...

 3. Acetylene diffusion in Na-Y zeolite

  Indian Academy of Sciences (India)

  ideal guest molecule to start with. Here we ... In that case the incoherent scattering law, Sinc(Q, ω), alone describes the dynamics. Q(=k−k0) is the .... The results of QENS measurements to study the diffusion of acetylene gas in zeolite. Na-Y at ...

 4. Therapy of hyperthyroidism with Na131I

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kakehi, Hirotake; Furukawa, Takashi; Fukakusa, Shunichi; Futonaka, Hiroshi; Takahashi, Yuji

  1984-01-01

  Forty one patients of hyperthyroidism were treated with Na 131 I. Men and women are in the ratio 1:3.1. The ages of patients are between twenties and sixties and the forties are the highest in number. The observation period of clinical courses is between 1 and 8 years. The number of patients observed over 5 years are 51% of them and over 2 years are 83%. The treatment frequency is as follows: On 37 cases each one was treated once with Na 131 I. 2 cases twice, 1 case at 4 times in 3 years and 1 case at 5 times in 6 years. The treatment doses are between 4,000-6,000 rad (40-60 Gray). In the cases treated with the irradiation dose of 6,000 rad, we often saw hypothyroidism. In cases aiming 4,000-5,000 rad, there is a tendency of leaving hyperthyroidism unrecovered. In conclusion, the patients should be treated giving 4,000-5,000 rad or with Na 131 I doses of 3-6mCi. If the effects of the treatment are insufficient, the patients should be further treated with anti-thyroid drug or treated again with Na 131 I. As the result, there are at present 25 cases (61.0%) in normal status of the thyroid gland, 12 cases (29.2%) in hyperthyroidism and 4 cases (9.8%) in hypothyroidism totaling 41 cases in all. (author)

 5. Nucleotide binding to Na+/K+-ATPase

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kubala, Martin; Lánský, Zdeněk; Ettrich, R.; Plášek, J.; Teisinger, Jan; Amler, Evžen

  2005-01-01

  Roč. 272, č. S1 (2005), s. 191-191 E-ISSN 1742-4658. [FEBS Congress /30./ and IUBMB Conference /9./. 02.07.2005-07.07.2005, Budapest] Keywords : Na+/K+- ATPase * ATP binding * TNP-ATP Subject RIV: BO - Biophysics

 6. Concentratie gewasbeschermingsmiddelen na verhitting dompelbad bloembollen

  NARCIS (Netherlands)

  Bulle, A.A.E.; Lans, van der A.M.; Aanholt, van J.T.M.

  2014-01-01

  De meest gebruikte methode van ontsmetting van bloembollen en –knollen is een dompeling in een mix van fungiciden. In het proces van bolontsmetting worden partijen bollen na elkaar ontsmet in hetzelfde dompelbad. Met een partij bollen kan een dompelbad behoorlijk vervuild raken met bijvoorbeeld

 7. Laser trapping of 21Na atoms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lu, Zheng-Tian.

  1994-09-01

  This thesis describes an experiment in which about four thousand radioactive 21 Na (t l/2 = 22 sec) atoms were trapped in a magneto-optical trap with laser beams. Trapped 21 Na atoms can be used as a beta source in a precision measurement of the beta-asymmetry parameter of the decay of 21 Na → 21 Ne + Β + + v e , which is a promising way to search for an anomalous right-handed current coupling in charged weak interactions. Although the number o trapped atoms that we have achieved is still about two orders of magnitude lower than what is needed to conduct a measurement of the beta-asymmetry parameter at 1% of precision level, the result of this experiment proved the feasibility of trapping short-lived radioactive atoms. In this experiment, 21 Na atoms were produced by bombarding 24 Mg with protons of 25 MeV at the 88 in. Cyclotron of Lawrence Berkeley Laboratory. A few recently developed techniques of laser manipulation of neutral atoms were applied in this experiment. The 21 Na atoms emerging from a heated oven were first transversely cooled. As a result, the on-axis atomic beam intensity was increased by a factor of 16. The atoms in the beam were then slowed down from thermal speed by applying Zeeman-tuned slowing technique, and subsequently loaded into a magneto-optical trap at the end of the slowing path. The last two chapters of this thesis present two studies on the magneto-optical trap of sodium atoms. In particular, the mechanisms of magneto-optical traps at various laser frequencies and the collisional loss mechanisms of these traps were examined

 8. Učinak video igre "Flappy Bird" na adolescente

  OpenAIRE

  Horvat, Marija

  2018-01-01

  Ovaj diplomski rad nastoji predstaviti uvid u učinke videoigre Flappy Bird na adolescente, fokusirajući se pritom na to potiče li ona nasilno ponašanje te nastoji odgovoriti na pitanje koliko je ta videoigra bila popularna među adolescentima u Hrvatskoj te po čemu je smatraju posebnom, tj. specifičnom. U tu svrhu provedeno je anketno istraživanje, a isti anketni upitnik proveden je na terenu i putem interneta te su uspoređeni rezultati. Anketni upitnik konstruiran je na način da se prvi dio u...

 9. On the Stability of NaO2 in Na-O2 Batteries.

  Science.gov (United States)

  Liu, Chenjuan; Carboni, Marco; Brant, William R; Pan, Ruijun; Hedman, Jonas; Zhu, Jiefang; Gustafsson, Torbjörn; Younesi, Reza

  2018-04-25

  Na-O 2 batteries are regarded as promising candidates for energy storage. They have higher energy efficiency, rate capability, and chemical reversibility than Li-O 2 batteries; in addition, sodium is cheaper and more abundant compared to lithium. However, inconsistent observations and instability of discharge products have inhibited the understanding of the working mechanism of this technology. In this work, we have investigated a number of factors that influence the stability of the discharge products. By means of in operando powder X-ray diffraction study, the influence of oxygen, sodium anode, salt, solvent, and carbon cathode were investigated. The Na metal anode and an ether-based solvent are the main factors that lead to the instability and decomposition of NaO 2 in the cell environment. This fundamental insight brings new information on the working mechanism of Na-O 2 batteries.

 10. Regeneration of plantlets under NaCl stress from NaN3 treated ...

  African Journals Online (AJOL)

  use

  2011-11-16

  Nov 16, 2011 ... plant regeneration under NaCl stressed conditions was assessed in some sugarcane ( ... cell is a useful work for the establishment of pure form of ... balance. The relative water contents (RWC) were calculated .... J. Life Sci.

 11. Equilibrium chemical transformations in NaPO3 + NaCl melts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kovarskaya, E.N.; Rodionov, Yu.I.

  1988-01-01

  Because of the problems of the burial of solidified radioactive wastes into different geological rock formations, in particular into massives of rock-salt, the state of molten polyphosphate-chloride mixtures (taking into account the chemical character of the interaction of their components) for a prolonged period of time. The equilibrium products of the reaction in the NaPO 3 -NaCl system were studied in melts in air in the composition range of 30-70 mole % NaCl. It was shown that with increase in the NaCl content in the mixtures, the polyphosphate gradually depolymerizes to sodium tri-, di-, and monophosphates, and the composition of the equilibrium melts is dependent only on the ratio between the components in the initial molten mixtures. The time until the equilibrium is attained is shorter, the higher is the experimental temperature

 12. Transmural gradients in Na/K pump activity and [Na+]I in canine ventricle.

  Science.gov (United States)

  Gao, J; Wang, W; Cohen, I S; Mathias, R T

  2005-09-01

  There are well-documented differences in ion channel activity and action potential shape between epicardial (EPI), midmyocardial (MID), and endocardial (ENDO) ventricular myocytes. The purpose of this study was to determine if differences exist in Na/K pump activity. The whole cell patch-clamp was used to measure Na/K pump current (I(P)) and inward background Na(+)-current (I(inb)) in cells isolated from canine left ventricle. All currents were normalized to membrane capacitance. I(P) was measured as the current blocked by a saturating concentration of dihydro-ouabain. [Na(+)](i) was measured using SBFI-AM. I(P)(ENDO) (0.34 +/- 0.04 pA/pF, n = 17) was smaller than I(P)(EPI) (0.68 +/- 0.09 pA/pF, n = 38); the ratio was 0.50 with I(P)(MID) being intermediate (0.53 +/- 0.13 pA/pF, n = 19). The dependence of I(P) on [Na(+)](i) or voltage was essentially identical in EPI and ENDO (half-maximal activation at 9-10 mM [Na(+)](i) or approximately -90 mV). Increasing [K(+)](o) from 5.4 to 15 mM caused both I(P)(ENDO) and I(P)(EPI) to increase, but the ratio remained approximately 0.5. I(inb) in EPI and ENDO were nearly identical ( approximately 0.6 pA/pF). Physiological [Na(+)](i) was lower in EPI (7 +/- 2 mM, n = 31) than ENDO (12 +/- 3 mM, n = 29), with MID being intermediate (9 +/- 3 mM, n = 22). When cells were paced at 2 Hz, [Na(+)](i) increased but the differences persisted (ENDO 14 +/- 3 mM, n = 10; EPI 9 +/- 2 mM, n = 10; and MID intermediate, 11 +/- 2 mM, n = 9). Based on these results, the larger I(P) in EPI appears to reflect a higher maximum turnover rate, which implies either a larger number of active pumps or a higher turnover rate per pump protein. The transmural gradient in [Na(+)](i) means physiological I(P) is approximately uniform across the ventricular wall, whereas transporters that utilize the transmembrane electrochemical gradient for Na(+), such as Na/Ca exchange, have a larger driving force in EPI than ENDO.

 13. Isotope separation of 22Na and 24Na with using light induced drift effect

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hradecny, C.; Tethal, T.; Ermolaev, I.M.; Zemlyanoj, S.G.; Zuzaan, P.

  1993-01-01

  The LIDIS (Light Drift Isotope Separation) separator without a gas flow is discussed. It is shown, that atomization degree of the separated isotopes limited real separation coefficient. The better buffer gas purification allowed to increase the experimental separation factor of 22 Na and 24 Na isotopes up to 25. The new experimental set up allow to increase the separation efficiency up to 50%. 12 refs.; 5 figs

 14. Intracellular Na+ regulation of Na+ pump sites in cultured vascular smooth muscle cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Allen, J.C.; Navran, S.S.; Seidel, C.L.; Dennison, D.K.; Amann, J.M.; Jemelka, S.K.

  1989-01-01

  Enzymatically dispersed cells from canine saphenous vein and femoral artery were grown in fetal calf serum and studied at day 0 (freshly dispersed) through confluence in primary culture. Intracellular Na levels (Nai), but not intracellular K (Ki), were increased after 24 h in culture and then decreased to a steady state by 4 days. Na+ pump site number [( 3 H] ouabain binding) increased through day 3 and remained elevated. Nai was still elevated at 2 days when the Na+ pump site number began to increase. Total pump turnover (maximum ouabain-inhibited 86 Rb uptake) reflected the increase in Na+ pump site number. These key events precede the observed increases in both protein production and cellular proliferation. If the same cells are maintained in defined medium, without fetal calf serum, Nai, Ki, and the number of [ 3 H]ouabain binding sites do not change with time. These data are consistent with the suggestion that the initial mitogenic response of vascular smooth muscle cells to fetal calf serum involves an increased Na+ influx, and a Nai accumulation, caused by low Na+ pump density. The synthesis of new pump sites effects a decrease in the accumulated Nai, which may be related to cell proliferation

 15. Vliv mikroflóry na senzorické vlastnosti vína

  OpenAIRE

  Petrášová, Ludmila

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mikroflóry na senzorické vlastnosti vína. Teoretická část informuje o botanickém popisu hroznů vína Veltlínské zelené, dále o jeho složení, o technologii zpracování bílého vína a o vlivu kvasinek na aromatický profil vína. V další části popisuje metodu stanovení aromaticky aktivních látek pomocí plynové chromatografie v kombinaci s mikroextrakcí tuhou fází (SPME-GC). Cílem experimentální části bylo proměřit vzorky 4 různých moštů odrůdy Veltlínské zelené...

 16. Active transport of Na/sup +/ by reconstituted Na,K-ATPase

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boldyrev, A.A.; Svinukhova, I.A.

  1987-02-20

  The ability of ATP, CTP, ITP, GTP, and UTP to support ouabain-sensitive accumulation of Na/sup +/ by proteoliposomes with a reconstituted Na/K-pump was investigated. At a low (Na/sup +/)/(K/sup +/) ratio in the medium (20 mM/50 mM), a correlation is observed between the proton-accepting capacity of the nucleotide and its effectiveness as a substrate of active transport. To test the hypothesis of the importance of the presence of a negative charge in the 1-position of the purine (3-pyrimidine) base of the nucleotide for mutual transitions between the Na- and K-conformations of Na,K-ATPase they used two analogs of ATP: N/sub 1/-hydroxy-ATP, possessing proton acceptor capacity, and N/sub 1/-methoxy-ATP, in the molecule of which the negative charge is quenched by a methyl group. The first substrate supports active accumulation of Na/sup +/ in proteoliposomes at the same rate as ATP, whereas the second substrate is relatively ineffective.

 17. Transport of Na48 Drift Chambers to Dubna

  CERN Multimedia

  GOLOVATYUK, V

  2010-01-01

  On 22 July, in the occasion of the departure of the Na48 Drift Chambers from CERN, Mikhail Itkis (acting Director of the JIINR) and Rolf Heuer (CERN Director General) visited the NA62 experimental area.

 18. Regulation of Epithelial Sodium Transport via Epithelial Na+ Channel

  Science.gov (United States)

  Marunaka, Yoshinori; Niisato, Naomi; Taruno, Akiyuki; Ohta, Mariko; Miyazaki, Hiroaki; Hosogi, Shigekuni; Nakajima, Ken-ichi; Kusuzaki, Katsuyuki; Ashihara, Eishi; Nishio, Kyosuke; Iwasaki, Yoshinobu; Nakahari, Takashi; Kubota, Takahiro

  2011-01-01

  Renal epithelial Na+ transport plays an important role in homeostasis of our body fluid content and blood pressure. Further, the Na+ transport in alveolar epithelial cells essentially controls the amount of alveolar fluid that should be kept at an appropriate level for normal gas exchange. The epithelial Na+ transport is generally mediated through two steps: (1) the entry step of Na+ via epithelial Na+ channel (ENaC) at the apical membrane and (2) the extrusion step of Na+ via the Na+, K+-ATPase at the basolateral membrane. In general, the Na+ entry via ENaC is the rate-limiting step. Therefore, the regulation of ENaC plays an essential role in control of blood pressure and normal gas exchange. In this paper, we discuss two major factors in ENaC regulation: (1) activity of individual ENaC and (2) number of ENaC located at the apical membrane. PMID:22028593

 19. An enhancement to the NA4 gear vibration diagnostic parameter

  Science.gov (United States)

  Decker, Harry J.; Handschuh, Robert F.; Zakrajsek, James J.

  1994-01-01

  A new vibration diagnostic parameter for health monitoring of gears, NA4*, is proposed and tested. A recently developed gear vibration diagnostic parameter NA4 outperformed other fault detection methods at indicating the start and initial progression of damage. However, in some cases, as the damage progressed, the sensitivity of the NA4 and FM4 parameters tended to decrease and no longer indicated damage. A new parameter, NA4* was developed by enhancing NA4 to improve the trending of the parameter. This allows for the indication of damage both at initiation and also as the damage progresses. The NA4* parameter was verified and compared to the NA4 and FM4 parameters using experimental data from single mesh spur and spiral bevel gear fatigue rigs. The primary failure mode for the test cases was naturally occurring tooth surface pitting. The NA4* parameter is shown to be a more robust indicator of damage.

 20. Agmag Igbo dka Ngwar n'kwalite Ezi Nchekwa na Nkwsiike haobodo

  African Journals Online (AJOL)

  Ka Najira nwerechara onwe ya n'af 1960, olileanya tt mamala ya b na ihe ga-adz mma. Mana ka oge na-aga, a chptara na ihe na-akawanye nj. Usoro chch d iche iche daptara. Nd am na nd nkt achala mana nd gara n'ihu na-akawanye nj. O bu ihe doro anya na chch ha b nke nchgbu na fnfju akpa. N'agbanyegh na ...

 1. Angiotensin II-induced hypertension increases plasma membrane Na pump activity by enhancing Na entry in rat thick ascending limbs.

  Science.gov (United States)

  Gonzalez-Vicente, Agustin; Garvin, Jeffrey L

  2013-11-01

  Thick ascending limbs (TAL) reabsorb 30% of the filtered NaCl load. Na enters the cells via apical Na-K-2Cl cotransporters and Na/H exchangers and exits via basolateral Na pumps. Chronic angiotensin II (ANG II) infusion increases net TAL Na transport and Na apical entry; however, little is known about its effects on the basolateral Na pump. We hypothesized that in rat TALs Na pump activity is enhanced by ANG II-infusion, a model of ANG II-induced hypertension. Rats were infused with 200 ng·kg(-1)·min(-1) ANG II or vehicle for 7 days, and TAL suspensions were obtained. We studied plasma membrane Na pump activity by measuring changes in 1) intracellular Na (Nai) induced by ouabain; and 2) ouabain-sensitive oxygen consumption (QO2). We found that the ouabain-sensitive rise in Nai in TALs from ANG II-infused rats was 12.8 ± 0.4 arbitrary fluorescent units (AFU)·mg(-1)·min(-1) compared with only 9.9 ± 1.1 AFU·mg(-1)·min(-1) in controls (P Na pump expression, the number of Na pumps in the plasma membrane, or the affinity for Na. When furosemide (1.1 mg·kg(-1)·day(-1)) was coinfused with ANG II, no increase in plasma membrane Na pump activity was observed. We concluded that in ANG II-induced hypertension Na pump activity is increased in the plasma membrane of TALs and that this increase is caused by the chronically enhanced Na entry occurring in this model.

 2. Rescue of Na+ affinity in aspartate 928 mutants of Na+,K+-ATPase by secondary mutation of glutamate 314.

  Science.gov (United States)

  Holm, Rikke; Einholm, Anja P; Andersen, Jens P; Vilsen, Bente

  2015-04-10

  The Na(+),K(+)-ATPase binds Na(+) at three transport sites denoted I, II, and III, of which site III is Na(+)-specific and suggested to be the first occupied in the cooperative binding process activating phosphorylation from ATP. Here we demonstrate that the asparagine substitution of the aspartate associated with site III found in patients with rapid-onset dystonia parkinsonism or alternating hemiplegia of childhood causes a dramatic reduction of Na(+) affinity in the α1-, α2-, and α3-isoforms of Na(+),K(+)-ATPase, whereas other substitutions of this aspartate are much less disruptive. This is likely due to interference by the amide function of the asparagine side chain with Na(+)-coordinating residues in site III. Remarkably, the Na(+) affinity of site III aspartate to asparagine and alanine mutants is rescued by second-site mutation of a glutamate in the extracellular part of the fourth transmembrane helix, distant to site III. This gain-of-function mutation works without recovery of the lost cooperativity and selectivity of Na(+) binding and does not affect the E1-E2 conformational equilibrium or the maximum phosphorylation rate. Hence, the rescue of Na(+) affinity is likely intrinsic to the Na(+) binding pocket, and the underlying mechanism could be a tightening of Na(+) binding at Na(+) site II, possibly via movement of transmembrane helix four. The second-site mutation also improves Na(+),K(+) pump function in intact cells. Rescue of Na(+) affinity and Na(+) and K(+) transport by second-site mutation is unique in the history of Na(+),K(+)-ATPase and points to new possibilities for treatment of neurological patients carrying Na(+),K(+)-ATPase mutations. © 2015 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc.

 3. Characterization of Na+-linked and Na+-independent Cl-/HCO3- exchange systems in Chinese hamster lung fibroblasts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cassel, D.; Scharf, O.; Rotman, M.; Cragoe, E.J. Jr.; Katz, M.

  1988-01-01

  The PS120 variant of Chinese hamster lung fibroblasts which lacks Na + /H + exchange activity was used to investigate bicarbonate transport systems and their role in intracellular pH (pH/sub i/) regulation. When pH/sub i/ was decreased by acid load, bicarbonate caused pH/sub i/ increase and stimulated 36 Cl - efflux from the cells, both in a Na + -dependent manner. These results together with previous findings that bicarbonate stimulates 22 Na + uptake in PS120 cells demonstrate the presence of a Na + -linked Cl - /HCO 3 - exchange system. In cells with normal initial pH/sub i/, bicarbonate caused Na + -independent pH/sub i/ increase in Cl - -free solutions and stimulated Na + -independent 36 Cl - efflux, indicating that a Na + -independent Cl - /HCO 3 - exchanger is also present in the cell. Na + -linked and Na + -independent Cl - /HCO 3- exchange is apparently mediated by two distinct systems, since a [(tetrahydrofluorene-7-yl)oxy]acetic acid derivative selectively inhibits the Na + -independent exchanger. An additional distinctive features is a 10-fold lower affinity for chloride of the Na + -linked exchanger. The Na + -linked and Na + -independent Cl - /HCO 3 - exchange systems are likely to protect the cell from acid and alkaline load, respectively

 4. The two C-terminal tyrosines stabilize occluded Na/K pump conformations containing Na or K ions.

  Science.gov (United States)

  Vedovato, Natascia; Gadsby, David C

  2010-07-01

  Interactions of the three transported Na ions with the Na/K pump remain incompletely understood. Na/K pump crystal structures show that the extended C terminus of the Na,K-adenosine triphosphatase (ATPase) alpha subunit directly contacts transmembrane helices. Deletion of the last five residues (KETYY in almost all Na/K pumps) markedly lowered the apparent affinity for Na activation of pump phosphorylation from ATP, a reflection of cytoplasmic Na affinity for forming the occluded E1P(Na3) conformation. ATPase assays further suggested that C-terminal truncations also interfere with low affinity Na interactions, which are attributable to extracellular effects. Because extracellular Na ions traverse part of the membrane's electric field to reach their binding sites in the Na/K pump, their movements generate currents that can be monitored with high resolution. We report here electrical measurements to examine how Na/K pump interactions with extracellular Na ions are influenced by C-terminal truncations. We deleted the last two (YY) or five (KESYY) residues in Xenopus laevis alpha1 Na/K pumps made ouabain resistant by either of two kinds of point mutations and measured their currents as 10-mM ouabain-sensitive currents in Xenopus oocytes after silencing endogenous Xenopus Na/K pumps with 1 microM ouabain. We found the low affinity inhibitory influence of extracellular Na on outward Na/K pump current at negative voltages to be impaired in all of the C-terminally truncated pumps. Correspondingly, voltage jump-induced transient charge movements that reflect pump interactions with extracellular Na ions were strongly shifted to more negative potentials; this signals a several-fold reduction of the apparent affinity for extracellular Na in the truncated pumps. Parallel lowering of Na affinity on both sides of the membrane argues that the C-terminal contacts provide important stabilization of the occluded E1P(Na3) conformation, regardless of the route of Na ion entry into the

 5. The rapid-onset dystonia parkinsonism mutation D923N of the Na+, K+-ATPase alpha3 isoform disrupts Na+ interaction at the third Na+ site.

  Science.gov (United States)

  Einholm, Anja Pernille; Toustrup-Jensen, Mads S; Holm, Rikke; Andersen, Jens Peter; Vilsen, Bente

  2010-08-20

  Rapid-onset dystonia parkinsonism (RDP), a rare neurological disorder, is caused by mutation of the neuron-specific alpha3-isoform of Na(+), K(+)-ATPase. Here, we present the functional consequences of RDP mutation D923N. Relative to the wild type, the mutant exhibits a remarkable approximately 200-fold reduction of Na(+) affinity for activation of phosphorylation from ATP, reflecting a defective interaction of the E(1) form with intracellular Na(+). This is the largest effect on Na(+) affinity reported so far for any Na(+), K(+)-ATPase mutant. D923N also affects the interaction with extracellular Na(+) normally driving the E(1)P to E(2)P conformational transition backward. However, no impairment of K(+) binding was observed for D923N, leading to the conclusion that Asp(923) is specifically associated with the third Na(+) site that is selective toward Na(+). The crystal structure of the Na(+), K(+)-ATPase in E(2) form shows that Asp(923) is located in the cytoplasmic half of transmembrane helix M8 inside a putative transport channel, which is lined by residues from the transmembrane helices M5, M7, M8, and M10 and capped by the C terminus, recently found involved in recognition of the third Na(+) ion. Structural modeling of the E(1) form of Na(+), K(+)-ATPase based on the Ca(2+)-ATPase crystal structure is consistent with the hypothesis that Asp(923) contributes to a site binding the third Na(+) ion. These results in conjunction with our previous findings with other RDP mutants suggest that a selective defect in the handling of Na(+) may be a general feature of the RDP disorder.

 6. Jogos teatrais na escola pública

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Ottoni Vaz Japiassu

  1998-07-01

  Full Text Available O artigo apresenta os resultados parciais de pesquisa etnográfica que acompanha aspectos do desenvolvimento cultural de pré-adolescentes com a linguagem teatral em classe multisseriada, através do ensino regular de Teatro, em escola de ensino fundamental da rede pública estadual de São Paulo-SP. Os dados obtidos permitem afirmar que a linguagem cênica contribui na conscientização das novas possibilidades de significação da palavra na prática discursiva.The article shows partial results of ethnographic research in which kids are observed in their cultural development process with theater classes in public school education in São Paulo/Brazil. The data colected indicates that the use of theater games in school education helps students to be aware of a word’s new meaning possibilities in human comunication.

 7. Luz e tempo na melancolia I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cláudio Soares Braga Furtado

  2009-12-01

  Full Text Available A comparação entre as artes possibilita figurar o tempo como elemento comum entre a gravura renascentista de Dürer, a escultura romana de Laocoonte e o conto de Guimarães Rosa. A partir da leitura dessas artes distantes em forma, meios, época e lugar, descobrem-se mistérios aludidos em sutis sinais, que, se ainda não despertos na consciência criativa, estimulam interpretações. O papel da luz como unificadora das entidades tempo/espaço restabelece o princípio clássico da ut pictura poesis na leitura moderna.

 8. NA62 experiment at CERN SPS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kozhuharov Venelin

  2014-01-01

  Full Text Available The NA62 experiment at SPS is a continuation of the long standing CERN kaon physics program. The high statistics and the unprecedent precision allow to probe the Standard Model and test the description of the strong interactions at low energy. The final results on the the lepton universality test by measuring the ratio RK = Γ(K+ → e+ν/Γ(K+ → µ+ν and the study of the K± → π±γγ decay are presented. The major goal of the NA62 experiment is to perform a measurement of the Br(K+ → π+νν̄ with a precision of 10% in two years of data taking. The detector setup together with the analysis technique is described.

 9. O Personal Trainer na Perspectiva do Marketing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cibele Biehl Bossle

  2011-03-01

  Full Text Available Esse estudo apresenta mapeamento das referências dedicadas à formação do personal trainer em bases de dados eletrônicas. Essa garimpagem revelou baixa produção científica sobre o assunto e mostrou que na literatura sobre personal trainer predominam livros com linguagem corrente no mundo dos negócios. Esses achados nos levaram a indagar sobre a força do discurso físico-empresarial, especialmente o marketing, na constituição desta ocupação profissional. Jeremy Rifkin, Zygmunt Bauman, Paula Sibilia e Denise Sant'Anna permitiram visualizar que o marketing dirigido ao personal trainer tem como tarefa reinventar, ressignificar e "repaginar" esta modalidade de serviço em nome da sobrevivência no disputado mercado da vida ativa.

 10. Algoritmo de lanczos na variedade de grassmann

  OpenAIRE

  Lopes, Ana Paula Ferreira Fernandes; Viamonte, Ana Júlia; Pascoal, António José

  2008-01-01

  O problema do cálculo de valores próprios, vectores próprios e subespaços invariantes está presente em áreas tão diversas como Engenharia, Física, Ciências de Computação e Matemática. Considerando a importância deste problema em tantas aplicações práticas, não é de surpreender que tenha sido e continue a ser objecto de intensa investigação, dando corpo a uma literatura muito vasta. Desenvolvemos um novo algoritmo de Lanczos na variedade de Grassmann. Este trabalho surgiu na ...

 11. Kaizen: Uma Metodologia Inovadora na Siderurgia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hericson Estanislau Prata

  2017-04-01

  Full Text Available A racionalização do processo produtivo industrial, por meio da redução dos desperdícios e da modernização do processo produtivo, com a adoção do Sistema Toyota de Produção (Produção Enxuta, tem sido adotada por uma parte importante das indústrias no mundo. O objetivo deste artigo é descrever essa metodologia empregada pelo grupo de melhoria de fase intensiva adotado na Vallourec Tubos do Brasil S.A. Como resultado, verificou-se que o processo utilizado para a implantação de mudanças em curto prazo foi a semana intensiva, também conhecida como evento Kaizen na indústria automotiva.

 12. The NA60 experiment readout architecture

  CERN Document Server

  Floris, M; Usai, G L; David, A; Rosinsky, P; Ohnishi, H

  2004-01-01

  The NA60 experiment was designed to identify signatures of a new state of matter, the Quark Gluon Plasma, in heavy-ion collisions at the CERN Super Proton Synchroton. The apparatus is composed of four main detectors: a muon spectrometer (MS), a zero degree calorimeter (ZDC), a silicon vertex telescope (VT), and a silicon microstrip beam tracker (BT). The readout of the whole experiment is based on a PCI architecture. The basic unit is a general purpose PCI card, interfaced to the different subdetectors via custom mezzanine cards. This allowed us to successfully implement several completely different readout protocols (from the VME like protocol of the MS to the custom protocol of the pixel telescope). The system was fully tested with proton and ion beams, and several million events were collected in 2002 and 2003. This paper presents the readout architecture of NA60, with particular emphasis on the PCI layer common to all the subdetectors. (16 refs).

 13. Urgências reprodutivas na cadela

  OpenAIRE

  Costa, Teresa Isabel Rodrigues da

  2010-01-01

  Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária As urgências reprodutivas ocorrem com frequência na prática clínica, estando o seu desfecho favorável associado a um diagnóstico e intervenção céleres. Na cadela, consideram-se urgências reprodutivas a distócia, a piómetra, o prolapso uterino, a torção uterina, a tetania puerperal, a metrite e a mastite. Esta dissertação tem por base a análise dos dados referentes à casuística de urgências reprodutivas em cadelas veri...

 14. NA35: sulphur-gold collision

  CERN Multimedia

  1991-01-01

  In this image the real particles produced by the collision of a 6400 GeV sulphur ion with a gold target can be seen as they pass through a streamer chamber. Streamer chambers consist of a gas chamber through which a strong pulsed electric field is passed, creating sparks as a charged particle passes through it. The NA35 experiment, which was in operation in the 1980s, was part of CERN's ongoing heavy ion project.

 15. New NA22 results on correlations

  International Nuclear Information System (INIS)

  De Wolf, E.A.

  1993-01-01

  Recent NA22 results from π + p and K + p inelastic interactions at √s = 22 GeV on invariant-mass and Q 2 -dependence of two- and three-particle factorial cumulants are discussed in relation to earlier intermittency studies. The absence of Bose-Einstein type correlations among identical particles, and too large resonance production rates, are responsible for the strong disagreements of models with intermittency data. 6 figs., 17 refs

 16. O legado grego na terminologia gramatical brasileira

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Helena de Moura Neves

  2011-12-01

  Full Text Available Este estudo tem como objetivo pesquisar a existência de um legado grego terminológico na organização gramatical brasileira, considerando que a gramática incipiente grega é a fonte da nossa gramática, por via da gramática latina, e que o recorte de campo que ela preparou é um ponto de referência para o estudo da evolução do pensamento ocidental sobre a linguagem. A orientação teórico-metodológica se assenta na Linguística Histórica, na linha que orientou a ampla pesquisa sobre a emergência da gramática no Ocidente que constitui a fonte das informações que aqui se organizam (NEVES, 2005. As reflexões dirigem-se especialmente para o exame da nomenclatura, entendendo que ela mapeia conceptualmente o conjunto das posições assumidas, e em geral mantidas, que merecem apreciação. Entre outras coisas o exame opôs: termos gregos legados na corrente contínua do pensamento gramatical a termos gregos introduzidos posteriormente; termos transliterados do grego a termos decalcados da tradução latina. Além disso, verificaram-se casos de alteração de nome com manutenção de conceito, e casos de alteração de conceito para um nome conservado. De todo modo, o exame da nomenclatura revela a indiscutível existência de um legado grego à organização da gramática portuguesa.

 17. Isovector magnetic dipole transition in 22Na

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fifield, L.K.; Poletti, A.R.; Radford, D.C.

  1980-01-01

  The mean life of the 657 keV 0 + , T = 1 level in 22 Na for the radiative decay to the 583 keV 1 + , T = 0 level has been measured as tau = (27.1 +- 1.2)ps. A modification of the recoil-distance method (RDM) was used. In addition, the mean life of the 891 keV level in the same nucleus was remeasured to give tau = (14.1 +- 0.5)ps. (author)

 18. Prototype calorimeters for the NA3 experiment

  CERN Multimedia

  1975-01-01

  The NA3 Experiment was set-up on the North Area of the SPS by the CERN/ Ecole Polytechnique/College de France/ Orsay/Saclay Collaboration, to study high transverse momentum leptons and hadrons from hadron collisions. The calorimeters measured the energy of hadrons (prototype on the right) and leptons (prototype on the left). They used a new type of plastic scintillator (plexipop). (see CERN Courier of November 1975) energy (prototype on the right)

 19. The NA48 liquid krypton calorimeter

  CERN Document Server

  Gorini, B

  1997-01-01

  The NA48 collaboration goal is to measure the CP violation parameter Re(ɛl/ɛ) at the level of 2 × 10−4. The neutral Kaon decays will be reconstructed by an electromagnetic liquid Krypton calorimeter with fine granularity and a volume almost totally sensible, to obtain excellent position and energy resolution, as well as time resolution. A description of the detector, results from tests of a prototype and the status of the final calorimeter are reported.

 20. Angiogeneza w reumatoidalnym zapaleniu stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kotulska

  2011-02-01

  Full Text Available Angiogeneza jest procesem powstawania nowych włosowatychnaczyń krwionośnych z uprzednio istniejących włośniczek. Angiogenezawystępuje w życiu pozapłodowym i jest regulowana przezzespół czynników proangiogennych i antyangiogennych (tab. I.Zwiększona angiogeneza towarzyszy kilku stanom chorobowym. Jestniezbędna dla wzrostu nowotworów złośliwych. Choroby nienowotworowe,w tym reumatoidalne zapalenie stawów, są także związanez nasiloną angiogenezą. Wykazano tworzenie nowych naczyńw zmienionej zapalnie błonie maziowej stawów, co jest najważniejszązmianą patologiczną u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.U chorych stwierdzono zaburzoną regulację czynników proangiogennychi hamujących ten proces. Leki hamujące zapalenie błonymaziowej bezpośrednio lub pośrednio ograniczają angiogenezę.Możliwe jest, że oddziaływanie na proces angiogenezy będzie stanowićjeden z mechanizmów terapeutycznych leków stosowanychu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.

 1. Maendeleo ya Fasihi ya Kiswahili ya Watoto nchini Tanzania na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Fasihi ya Kiswahili ya watoto kama taaluma haina muda mrefu katika historia ya fasihi ya Kiswahili. Ikilinganishwa na fasihi ya watu wazima ambayo ilianza muda mrefu, na pia tafiti nyingi kufanyika katika mataifa mengi, fasihi ya watoto inaonekana kuwa imetelekezwa kwa muda mrefu kutokana na kutokupewa umuhimu ...

 2. Dhima za Mbinu Linganishi katika Kuhusisha Lugha na Lahaja ...

  African Journals Online (AJOL)

  Lengo la makala hii ni kujadili dhima za Mbinu Linganishi katika kuhusisha lugha na lahaja. Data za makala hii zilikusanywa kwa kutumia mbinu mbalimbali ambazo ni usaili, ushuhudiaji, hojaji na majadiliano katika majopo. Utafiti ulifanyika Tanzania Bara hususan Mkoani Mtwara na Tanzania Visiwani katika maeneo ya ...

 3. VARSTVO DOSTOJANSTVA DELAVCA IN JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELU

  OpenAIRE

  Trstenjak, Jasna

  2011-01-01

  V magistrski nalogi sem želela proučiti varstvo dostojanstva delavca in javnega uslužbenca na delu, saj menim, da je to ključen dejavnik v delovnem razmerju vsakega posameznika, prav tako ima neposreden vpliv na konkurenčno sposobnost kot tudi na stroške dela, tako v javnem kot v zasebnem sektorju.

 4. Efficacy of 22Na turnover in ecopbysiological studies of carnivores

  African Journals Online (AJOL)

  Efficacy of 22Na turnover in ecopbysiological studies of carnivores. loS. Wilkinson and J.D. Skinner*. Mammal Research Institute, University of Pretoria, Pretoria, 0002 Republic of South Africa. Received 8 December 1986; accepted 11 August 1987. 22Na turnover rates gave overestimates of mean 23Na intake in both ...

 5. UREDITEV SPOLNEGA NADLEGOVANJA NA DELOVNEM MESTU V REPUBLIKI SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Golavšek, Nastja

  2009-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena problematika spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. Spolno nadlegovanje je nezaželeno ravnanje spolne narave ali drugo ravnanje, temelječe na spolu, ki ogroža dostojanstvo žensk in moških na delovnem mestu

 6. Muundo wa Mashairi katika Diwani ya Mnyampala (1965) na Nafasi ...

  African Journals Online (AJOL)

  Makala hii pia inadadisi namna mbinu za kimuundo zilivyofanikisha usawiri na ubainishaji wa falsafa ya mtunzi kuhusu ushairi wa Kiswahili na nafasi ya ushairi katika jamii. Makala imeanza kwa kugusia usuli wa historia ya ushairi wa Kiswahili, historia fupi ya maisha ya Mathias Mnyampala na nadharia yake kuhusu ...

 7. Explosive phenomena in heavily irradiated NaCl

  NARCIS (Netherlands)

  denHartog, HW; Vainshtein, DI; Matthews, GE; Williams, RT

  1997-01-01

  In heavily irradiated NaCl crystals explosive phenomena can be initiated during irradiation or afterwards when samples are heated to temperatures between 100 and 250 degrees C. During irradiation of NaCl Na and Cl-2 precipitates and void structures are produced along with the accumulation of stored

 8. NaI(Tl) response functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vega C, H. R.; Ortiz R, J. M.; Benites R, J. L.; De Leon M, H. A.

  2015-09-01

  The response functions of a NaI(Tl) detector have been estimated using Monte Carlo methods. Response functions were calculated for monoenergetic photon sources (0.05 to 3 MeV). Responses were calculated for point-like sources and for sources distributed in Portland cement cylinders. The responses were used to calculate the efficiency functions in term of photon energy. Commonly, sources used for calibration are point-like, and eventually sources to be measured have different features. In order to use the calibrated sources corrections due to solid angle, self-absorption and scattering, must be carried out. However, some of these corrections are not easy to perform. In this work, the calculated responses were used to estimate the detector efficiency of point-like sources, and sources distributed in Portland type cement. Samples of Portland paste were prepared and were exposed to photoneutrons produced by a 15 MV linac. Some of the elements in the cement were activated producing γ-emitting radionuclides that were measured with a NaI(Tl) gamma-ray spectrometer, that was calibrated with point-like sources. In order to determine the specific activity in the induced radioisotopes calculated efficiencies were used to make corrections due to the differences between the solid angle, photon absorption and photon scattering in the point-like calibration sources and the sources distributed in cement. During the interaction between photoneutrons and the cement samples three radioisotopes were induced: 56 Mn, 24 Na, and 28 Al. (Author)

 9. Cultura Política na Antiguidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Petrúcio Farias Júnior

  2009-06-01

  Full Text Available

  Pretendemos discutir nesse artigo algumas implicações do termo cultura política na Antiguidade, especificamente, na sociedade romana imperial. Dessa forma, acreditamos que as considerações que apresentaremos a seguir contribuam para reflexão da utilização desse termo, produto das investigações contemporâneas, sobre os estudos das sociedades antigas. Para a historiadora Profa. Dra. Margarida Maria de Carvalho, tais reflexões representam ainda uma lacuna na historiografia concernente a essa temática. Isso posto, discorreremos, inicialmente, sobre o conceito de cultura e seus desdobramentos para, em seguida, refletirmos sobre o viés interpretativo que fundamenta estudos históricos que se desenvolvem sob o beneplácito da linha de pesquisa intitulada História e Cultura Política.

 10. NaI Detector Network at Aragats

  International Nuclear Information System (INIS)

  Avakyan, Karen; Arakelyan, Karen; Chilingarian, Ashot; Daryan, Ara; Kozliner, Lev; Mailyan, Bagrat; Hovsepyan, Gagik; Pokhsraryan, David; Sargsyan, David

  2013-01-01

  The Aragats Space Environmental Center (ASEC) provides monitoring of different species of secondary cosmic rays and consists of two high altitude research stations on Mt. Aragats in Armenia. Along with solar modulation effects, ASEC detectors register several coherent enhancements associated with thunderstorm activity. The experimental techniques used allowed for the first time to simultaneously measure fluxes of the electrons, muons, gamma rays, and neutrons correlated with thunderstorm activity. Ground-based observations by a complex of surface particle detectors, measuring in systematically and repeatable fashion, gamma quanta, electrons, muons and neutrons from atmospheric sources are necessary for proving the theory of particle acceleration and multiplication during thunderstorms. Energy spectra and correlations between fluxes of different particles, measured on Earth's surface address the important issues of research of the solar modulation effects and the atmospheric high-energy phenomena. In May 26 2011, launched 5 NaI(Tl) (thallium-doped sodium iodide) scintillation detectors and 1 plastic one in the new ASEC laboratory on Aragats to detect low energy gamma rays from the thunderclouds and short particle bursts. Including NaI(Tl) detectors in ASEC detectors system is of great importance for investigation thunderstorm phenomena because NaI(Tl) detectors have high efficiency of gamma ray detecting in comparison with plastic ones.

 11. NA64 Search for Dark Photons

  CERN Document Server

  Shiakas, Christos

  2017-01-01

  The NA64 experiment, known as P348 before official approval, was proposed to the CERN SPSC on January 2014 with main goal the search for the following decay modes A′ → invisible A′ → e−e+ (1) In March 2016 P348 was granted approval by the CERN Research Board and received the title NA64. Since having been promoted, the experiment has been conducting the searches the searches for the processes mentioned above at the CERN SPS. NA64 is a fixed target experiment which utilizes the active beam dump. The detection of rare processes is based on the missing energy techniques. Such techniques are used for particles whose interaction with the detector is very small, so that they escape the detection and carry away some energy. A significant missing energy in the experiment means that such particles are produced. The method of the search for the A′ → invisible decay is as follows. If the A′ exists it could be produced via the kinetic mixing with bremsstrahlung photons in the reaction of high-energy elec...

 12. Experimental Study of Na based Titanium Nanofluid-Water Reaction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, Gunyeop; Kim, Soo Jae; Baek, Jehyun; Kim, Hyun Soo; Oh, Sun Ryung; Park, Hyun Sun; Kim, Moo Hwan [POSTECH, Pohang (Korea, Republic of)

  2015-10-15

  In KALIMER-600, a sodium-cooled fast reactor designed by KAERI, thermal energy is transported from high-temperature liquid Na (526 .deg. C at 0.1 MPa) to low temperature water (230 .deg. C at - 19.5 MPa) through a heat exchanger. If any leakage or rupture occurs during the operation of this heat exchanger, highly pressurized liquid water can penetrate into the liquid Na channels; this contact should instantly cause SWR. As reaction continues, liquid water is soon vaporized by pressure drop and huge amount of reaction heat. This generated water vapor expands large reaction area and increases sodium-water vapor reaction process. Therefore, the rapid generation of reaction product (like H{sub 2}) and water vapor increases the system pressure that can cause the system failure in SFR. To reduce this strong chemical reaction phenomena between Na and water, some we have focused on suppressing the chemical reactivity of liquid Na by dispersing nanoparticles (NPs). For the real application of NaTiNF, the pressure change induced by NaTiNF-water reaction is compared with Na-water reaction in the present study. NaTiNF contains 100nm of Ti NPs at 0.2 vol. %. The reaction rate of NaTiNF-water reaction is also investigated as reaction temperature increases. Sodium-water vapor reaction (SVR) will occur when an SWR accident occurs in SFR. In this manner, NaTiNF-water vapor reaction is experimentally performed for ensuring the suppression of chemical reactivity of NaTiNF in contact with water vapor. In the basic step for reducing risk of an SWR in SFR, we have experimentally verified the suppressed chemical reactivity of liquid sodium using Ti NPs through SWR and SVR experiments. In SWR, Na based titanium nanofluid (NaTiNF) shows lower pressure change than Na. As T{sub R} increases, P{sub max} in Na-water reaction increases while NaTiNF does not. The reaction rate of NaTiNF shows twice slower than that of Na. In SVR, NaTiNF shows slower temperature increase than Na. The distinct

 13. Route, mechanism, and implications of proton import during Na+/K+ exchange by native Na+/K+-ATPase pumps

  Science.gov (United States)

  Vedovato, Natascia

  2014-01-01

  A single Na+/K+-ATPase pumps three Na+ outwards and two K+ inwards by alternately exposing ion-binding sites to opposite sides of the membrane in a conformational sequence coupled to pump autophosphorylation from ATP and auto-dephosphorylation. The larger flow of Na+ than K+ generates outward current across the cell membrane. Less well understood is the ability of Na+/K+ pumps to generate an inward current of protons. Originally noted in pumps deprived of external K+ and Na+ ions, as inward current at negative membrane potentials that becomes amplified when external pH is lowered, this proton current is generally viewed as an artifact of those unnatural conditions. We demonstrate here that this inward current also flows at physiological K+ and Na+ concentrations. We show that protons exploit ready reversibility of conformational changes associated with extracellular Na+ release from phosphorylated Na+/K+ pumps. Reversal of a subset of these transitions allows an extracellular proton to bind an acidic side chain and to be subsequently released to the cytoplasm. This back-step of phosphorylated Na+/K+ pumps that enables proton import is not required for completion of the 3 Na+/2 K+ transport cycle. However, the back-step occurs readily during Na+/K+ transport when external K+ ion binding and occlusion are delayed, and it occurs more frequently when lowered extracellular pH raises the probability of protonation of the externally accessible carboxylate side chain. The proton route passes through the Na+-selective binding site III and is distinct from the principal pathway traversed by the majority of transported Na+ and K+ ions that passes through binding site II. The inferred occurrence of Na+/K+ exchange and H+ import during the same conformational cycle of a single molecule identifies the Na+/K+ pump as a hybrid transporter. Whether Na+/K+ pump–mediated proton inflow may have any physiological or pathophysiological significance remains to be clarified. PMID

 14. Route, mechanism, and implications of proton import during Na+/K+ exchange by native Na+/K+-ATPase pumps.

  Science.gov (United States)

  Vedovato, Natascia; Gadsby, David C

  2014-04-01

  A single Na(+)/K(+)-ATPase pumps three Na(+) outwards and two K(+) inwards by alternately exposing ion-binding sites to opposite sides of the membrane in a conformational sequence coupled to pump autophosphorylation from ATP and auto-dephosphorylation. The larger flow of Na(+) than K(+) generates outward current across the cell membrane. Less well understood is the ability of Na(+)/K(+) pumps to generate an inward current of protons. Originally noted in pumps deprived of external K(+) and Na(+) ions, as inward current at negative membrane potentials that becomes amplified when external pH is lowered, this proton current is generally viewed as an artifact of those unnatural conditions. We demonstrate here that this inward current also flows at physiological K(+) and Na(+) concentrations. We show that protons exploit ready reversibility of conformational changes associated with extracellular Na(+) release from phosphorylated Na(+)/K(+) pumps. Reversal of a subset of these transitions allows an extracellular proton to bind an acidic side chain and to be subsequently released to the cytoplasm. This back-step of phosphorylated Na(+)/K(+) pumps that enables proton import is not required for completion of the 3 Na(+)/2 K(+) transport cycle. However, the back-step occurs readily during Na(+)/K(+) transport when external K(+) ion binding and occlusion are delayed, and it occurs more frequently when lowered extracellular pH raises the probability of protonation of the externally accessible carboxylate side chain. The proton route passes through the Na(+)-selective binding site III and is distinct from the principal pathway traversed by the majority of transported Na(+) and K(+) ions that passes through binding site II. The inferred occurrence of Na(+)/K(+) exchange and H(+) import during the same conformational cycle of a single molecule identifies the Na(+)/K(+) pump as a hybrid transporter. Whether Na(+)/K(+) pump-mediated proton inflow may have any physiological or

 15. Growth mechanism of NaClO 3 and NaBrO 3 crystals from aqueous ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  A study of growth rates of NaClO3 and NaBrO3 has been carried out using a small growth cell by in situ observation. Normal growth rates of {100} faces of NaClO3 and {111} faces of NaBrO3 along ⟨ 110 ⟩ direction are measured under relatively high supersaturation ranging from 3–8%. In the initial stages of growth, {100}, ...

 16. Wpływ akceptacji choroby na zachowania zdrowotne pacjentów z marskością wątroby = The impact of the acceptance of the disease on the health behaviors of patients with liver cirrhosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Krzyżanowska

  2017-02-01

    1 Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 2 Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie         Streszczenie Cel pracy. Celem pracy było określenie wpływu akceptacji choroby na zachowania zdrowotne pacjentów z marskością wątroby. Materiał i metoda. Badaniami objęto grupę 100 chorych z rozpoznaną marskością wątroby. Badania zostały przeprowadzone od  kwietnia do czerwca 2016 r. w Oddziale Wewnętrznym Gastrologicznym w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym oraz w Klinice Gastroenterologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. W pracy wykorzystano Skalę Akceptacji Choroby (AIS oraz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Zygfryda Juczyńskiego (IZZ. Wyniki badań. Z badań wynika, że 69% ankietowanych prezentuje średni poziom akceptacji choroby natomiast  wysoki cechuje tylko 12% ankietowanych.19% badanych nie akceptuje choroby. Większy poziom akceptacji choroby występował  w grupie kobiet niż mężczyzn oraz  w grupie badanych mieszkających w mieście. Jednak różnice w ocenie nie były statystycznie istotne. Najwyższe  nasilenie zachowań zdrowotnych odnotowano w kategorii zachowań profilaktycznych, najniższe w kategorii prawidłowych nawyków żywieniowych. Różnice w ocenie również nie były statystycznie istotne. Wnioski. Stwierdzono, że kobiety w większym stopniu niż mężczyźni akceptują swoją chorobę. Czas trwania choroby wpływa na jej akceptację, badani z najkrótszym stażem chorowania łatwiej akceptują chorobę niż badani chorujący dłużej niż 2-3 lata. Zachowania zdrowotne badanych nie są zależne od miejsca ich zamieszkania, jednak wyższy wskaźnik zachowań zdrowotnych obserwuje się u badanych mieszkających w mieście. W badanej grupie wykształcenie determinuje prawidłowe zachowania zdrowotne, im wyższe wykształcenie badanych tym większe nasilenie prawid

 17. Plant Defensins NaD1 and NaD2 Induce Different Stress Response Pathways in Fungi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter M. Dracatos

  2016-09-01

  Full Text Available Nicotiana alata defensins 1 and 2 (NaD1 and NaD2 are plant defensins from the ornamental tobacco that have antifungal activity against a variety of fungal pathogens. Some plant defensins interact with fungal cell wall O-glycosylated proteins. Therefore, we investigated if this was the case for NaD1 and NaD2, by assessing the sensitivity of the three Aspergillus nidulans (An O-mannosyltransferase (pmt knockout (KO mutants (An∆pmtA, An∆pmtB, and An∆pmtC. An∆pmtA was resistant to both defensins, while An∆pmtC was resistant to NaD2 only, suggesting NaD1 and NaD2 are unlikely to have a general interaction with O-linked side chains. Further evidence of this difference in the antifungal mechanism was provided by the dissimilarity of the NaD1 and NaD2 sensitivities of the Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol signalling knockout mutants from the cell wall integrity (CWI and high osmolarity glycerol (HOG mitogen-activated protein kinase (MAPK pathways. HOG pathway mutants were sensitive to both NaD1 and NaD2, while CWI pathway mutants only displayed sensitivity to NaD2.

 18. Response of saliva Na/K ratio to changing Na supply of lactating cows under tropical conditions

  NARCIS (Netherlands)

  Thiangtum, Wandee; Schonewille, J Thomas; Verstegen, Martin Wa; Arsawakulsudhi, Supot; Rukkwamsuk, Theera; Hendriks, Wouter H

  BACKGROUND: Factorial determination of the sodium (Na) requirement of heat-stressed lactating cows is hindered by accurate estimates of the Na losses through sweat. Direct studies, therefore, may be needed requiring information on the time course of healthy animals to become Na depleted and the

 19. Response of saliva Na/K ratio to changing Na supply of lactating cows under tropical conditions

  NARCIS (Netherlands)

  Thiangtum, Wandee; Schonewille, Thomas J.; Verstegen, Martin W.A.; Arsawakulsudhi, Supot; Rukkwamsuk, Theera; Hendriks, Wouter H.

  2017-01-01

  BACKGROUND: Factorial determination of the sodium (Na) requirement of heat-stressed lactating cows is hindered by accurate estimates of the Na losses through sweat. Direct studies, therefore, may be needed requiring information on the time course of healthy animals to become Na depleted and the

 20. Polarization and collision velocity dependence of associative ionization in cold Na (3p)-Na(3p) collisions

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, H.A.J.

  1990-01-01

  We studied the polarization dependence of the associative ionization (AI) process Na(3p) + Na(3p) → Na2+ at collision velocities between 100 and 700 m/s (5 and 200 K), using linearly and circularly polarized light for the excitation. We found that the polarization dependence varies strongly in the

 1. Reactions of metal oxides with molten NaPO3 + NaCl mixtures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kovarskaya, E.N.; Mityakhina, V.S.; Rodionov, Yu.I.; Silin, M.Yu.

  1988-01-01

  We consider the dissolution mechanism for iron (III), europium(III), and tin(IV) oxides in molten NaPO 3 + NaCl that are responsible for the peak solubilities. We chose Fe 2 O 3 as the basic material since this occurs in large amounts around damaged metal structures in rock salt mines in a proposed zone for storing vitrified radioactive wastes. Solubility measurement and paper chromatography show that Fe 2 O 3 dissolves in molten NaPO 3 + NaCl in air by reaction with the solvent to give double iron and sodium diphosphates and monophosphates in accordance with the initial solution-in-the-melt composition, the degree of equilibration, and the temperature. The elevated solubilities for initial NaCl contents close to 30 mole % are due to sodium triphosphates and tricyclophosphates present in these melts. Moessbauer spectroscopy confirms that double iron, europium and tin diphosphates and monophosphates containing sodium occur in these chloride-polyphosphate melts

 2. MOBILNO POSLOVANJE NA PRIMERU UPORABE MICROSOFT DYNAMICS CRM

  OpenAIRE

  Duh, Tamara

  2016-01-01

  Hitro razvijajoči se svet nas spodbuja k hitremu reagiranju na novosti, ki se pojavljajo na trgu. Prav zaradi tega je danes zelo pomembno upravljati z mobilnimi napravami, da se lahko hitro in brez težav soočimo z morebitnimi težavami oz. zagatami. Prav iz tega razloga je mobilno poslovanje ena izmed inovativnih rešitev, ki ljudem omogoča seznanjenost z informacijami na vsakem koraku in omogoča hiter odziv na spremembe. Prav ta rešitev omogoča podjetjem, da so konkurenčna in hkrati lahko hitr...

 3. Predstave o seksu u filmovima na temu postapokalipse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Banić-Grubišić

  2016-03-01

  Full Text Available Rad se bavi načinima predstavljanja seksualnih odnosa u filmovima na temu postapokalipse. Razmatraju se različiti oblici/vrste seksualnih veza, koje se javljaju u postkataklizmičnom okruženju, u odnosu na dva tipa zajednica/društava koja nastaju nakon kraja sveta. Ti filmovi pokazuju koliko je ideja o nagonskoj, prirodnoj, biološkoj seksualnosti raširena u popularnoj imaginaciji – seks je u postapokalipsi predstavljen kao pokretačka sila, na isti način kao što je to i glad.

 4. Usando a antimatéria na medicina moderna

  OpenAIRE

  Machado,A.C.B.; Pleitez,V.; Tijero,M.C.

  2006-01-01

  Neste artigo, fazemos uma breve exposição de como um dos conceitos fundamentais da física moderna, a existência de antimatéria, tem aplicação na medicina, na chamada tomografia por emissão de pósitrons (PET na sigla em inglês). Ela consiste na produção de imagens tomográficas digitais do organismo que são obtidas pela detecção da radiação produzida na aniquilação do pósitron com o elétron.

 5. Imenovanje jednonitnih homopolimera i kopolimera na osnovi podrijetla (I. dio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vida Jarm

  2018-04-01

  Full Text Available Prethodne IUPAC-ove preporuke imenovanja (nomenklature jednonitnih polimera na osnovi podrijetla (NOP odnosile su se uglavnom na kopolimere, nelinearne polimere, združene polimere i generičke polimere. Pravila navedena u ovim preporukama omogućuju jasnije i preciznije imenovanje polimera na osnovi podrijetla, kako homopolimera tako i kopolimera. Prikazani sveobuhvatni sustav imenovanja polimera na osnovi podrijetla prihvatljiva je alternativa sustavu imenovanja polimera na osnovi strukture. Zbog raširene i česte uporabe dodatno su opisane i preporuke za uporabu uvriježenih imena polimera.

 6. Novel regulation of cardiac Na pump via phospholemman.

  Science.gov (United States)

  Pavlovic, Davor; Fuller, William; Shattock, Michael J

  2013-08-01

  As the only quantitatively significant Na efflux pathway from cardiac cells, the Na/K ATPase (Na pump) is the primary regulator of intracellular Na. The transmembrane Na gradient it establishes is essential for normal electrical excitability, numerous coupled-transport processes and, as the driving force for Na/Ca exchange, thus setting cardiac Ca load and contractility. As Na influx varies with electrical excitation, heart rate and pathology, the dynamic regulation of Na efflux is essential. It is now widely recognized that phospholemman, a 72 amino acid accessory protein which forms part of the Na pump complex, is the key nexus linking cellular signaling to pump regulation. Phospholemman is the target of a variety of post-translational modifications (including phosphorylation, palmitoylation and glutathionation) and these can dynamically alter the activity of the Na pump. This review summarizes our current understanding of the multiple regulatory mechanisms that converge on phospholemman and govern NA pump activity in the heart. The corrected Fig. 4 is reproduced below. The publisher would like to apologize for any inconvenience caused. [corrected]. Copyright © 2013. Published by Elsevier Ltd.

 7. Synthesis of zeolites Na-A and Na-X from tablet compressed and calcinated coal fly ash

  Science.gov (United States)

  Hu, Tao; Gao, Wenyan; Liu, Xin; Zhang, Yifu; Meng, Changgong

  2017-10-01

  Zeolites Na-A and Na-X are important synthetic zeolites widely used for separation and adsorption in industry. It is of great significance to develop energy-efficient routines that can synthesize zeolites Na-A and Na-X from low-cost raw materials. Coal fly ash (CFA) is the major residue from the combustion of coal and biomass containing more than 85% SiO2 and Al2O3, which can readily replace the conventionally used sodium silicate and aluminate for zeolite synthesis. We used Na2CO3 to replace the expensive NaOH used for the calcination of CFA and showed that tablet compression can enhance the contact with Na2CO3 for the activation of CFA through calcination for the synthesis of zeolites Na-A and Na-X under mild conditions. We optimized the control variables for zeolite synthesis and showed that phase-pure zeolite Na-A can be synthesized with CFA at reactant molar ratio, hydrothermal reaction temperature and reaction time of 1.3Na2O: 0.6Al2O3: 1SiO2: 38H2O at 80°C for 6 h, respectively, while phase-pure zeolite Na-X can be synthesized at 2.2Na2O: 0.2Al2O3: 1SiO2: 88H2O at 100°C for 8 h, respectively. The composition, morphology, specific surface area, vibration spectrum and thermogravimetry of synthesized Na-A and Na-X were further characterized.

 8. Synthesis of Na-A and/or Na-X zeolite/porous carbon composites from carbonized rice husk

  International Nuclear Information System (INIS)

  Katsuki, Hiroaki; Komarneni, Sridhar

  2009-01-01

  Na-A and/or Na-X zeolite/porous carbon composites were prepared under hydrothermal conditions by NaOH dissolution of silica first from carbonized rice husk followed by addition of NaAlO 2 and in situ crystallization of zeolites i.e., using a two-step process. When a one-step process was used, both Na-A and Na-X zeolites crystallized on the surface of carbon. Na-A or Na-X zeolite crystals were prepared on the porous carbonized rice husk at 90 deg. C for 2-6 h by changing the SiO 2 /Al 2 O 3 , H 2 O/Na 2 O and Na 2 O/SiO 2 molar ratios of precursors in the two-step process. The surface area and NH 4 + -cation exchange capacity (CEC) of Na-A zeolite/porous carbon were found to be 171 m 2 /g and 506 meq/100 g, respectively, while those of Na-X zeolite/porous carbon composites were 676 m 2 /g and 317 meq/100 g, respectively. Na-A and Na-X zeolites are well-known microporous and hydrophilic materials while carbonized rice husk was found to be mesoporous (pores of ∼3.9 nm) and hydrophobic. These hybrid microporous-mesoporous and hydrophilic-hydrophobic composites are expected to be useful for decontamination of metal cations as well as organic contaminants simultaneously. - Graphical Abstract: Novel Na-X zeolite/porous carbon composite.

 9. Recovery of the heavy elements by NaY AND NaZSM-5 sorbant materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nibou, D.; Lebail, S.

  1997-04-01

  Porous sorbants as zeolites have a several applications in differents fiels: industrial gas purification, catalysis, transformation hydrocarbures prosesses and exchange ions. The hiogh capacity to exchange their cations with those of aqueous solutions was known (1). Since the accession of synthetic zeolites, these silicates have invaded the market and the firstindustrial applications were in exchange field. Studies at Battelle Northwest in Rchland, Washington have shown that zeolites may be used in treatment of radioactive wastes (2). The used method for storing the isotopes is based on selective removal by ion exchange. Clinoptilolite, zeolite (modernite), NaA, and AW-500 have been used. In this context, the present work deals with the recovery of heavy metals like lead and uranium using some microporous materials. The obtained results show that NaY faujasite and NaZSM-5 of the FAU- and MFI-type structure respectively are very effective in removing these elements from waste water

 10. Reaction of metal oxides with molten mixtures NaPO3+NaCl

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kovarskaya, E.N.; Mityakhina, V.S.; Rodionov, Yu.I.; Silin, M.Yu.

  1988-01-01

  By methods of solubility determination and paper chromatography it is shown, that Fe 2 O 3 solution in NaPO 3 +NaCl melts in the air relizes due to its chemical interaction with solvent resulting in formation of iron and sodium binary di- and monophosphates depending on melt-solvent initial composition, its attainment of equilibrium state and experiment temperature. It is established, that oxides increased solubility in melts with NaCl initial content ∼30 mol.% is specified by sodium tri- and tricyclophosphates presence in the melts. On this basis of NGR-spectroscopy data the presence of iron, europium, tin and sodium binary di- and monophosphates in some chloride-polyphosphate melts is confirmed

 11. NA48 experiment : view along the NA48 beamline with the detector in the distance.

  CERN Multimedia

  Hans Taureg

  1996-01-01

  Photo 02: Side view of the NA48 experiment showing the LKR calorimeter cryostat No one is sure why the Universe wound up the way it has: all matter and no antimatter. According to prevailing theories, the early universe had equal amounts of matter and antimatter. To see what might be missing from the theories, physicists search for the rare cases in which matter and antimatter behave differently. One such imbalance, called direct CP violation, showed up in the NA 31 experiment at CERN. The results from this experiment, first presented in 1993, showed that when K mesons and their antimatter cousins decay, they show a slight preference for matter over antimatter. Later experiments with neutral K mesons, including NA48 at CERN and KTeV at Fermilab in the United States, showed direct CP violation is real.

 12. Erythrocyte Na+/K+ ATPase activity measured with sup 23 Na NMR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ouwerkerk, R.; van Echteld, C.J.; Staal, G.E.; Rijksen, G. (University Hospital, Utrecht (Netherland))

  1989-11-01

  A {sup 23}Na NMR assay for measurement of erythrocyte Na+/K+ ATPase activity is presented. Using the nonpermeant shift reagent dysprosium tripolyphosphate the signals of intra- and extracellular sodium are separated, enabling measurement of sodium fluxes nondestructively, without the need to physically separate the cells from their environment. By increasing membrane permeability with nystatin we have shown that the assay allows the detection of differences in membrane permeability. With low doses of nystatin the ouabain-sensitive sodium flux increased more than twofold. With high doses of nystatin the Na+/K+ pump could not prevent an almost total equilibration of intra- and extracellular sodium. All sodium that entered the cells remained NMR visible, proving that sodium influx can be measured quantitatively. {sup 31}P NMR spectra taken before and after the assay revealed a slight acidification of the cells and no significant change in ATP concentration. No evidence of Dy3+ entering the cell was observed.

 13. Energy levels of the single excited states in NaI and Na-like ions

  International Nuclear Information System (INIS)

  El-Sherbini, T.M.; Wahby, A.S.

  1987-08-01

  Energy levels of the single excited 1s 2 2s 2 2p 6 ns( 2 S), 1s 2 2s 2 2p 6 mp( 2 P), 1s 2 2s 2 2p 6 md( 2 D) and 1s 2 2s 2 2p 6 nf( 2 F); n=4-7, m=3-6 states for NaI and Na-like ions are calculated using the one configuration Hartree-Fock method. Good agreement is obtained between our results for the higher members of the NaI sequence and previous data from photo-absorption and beam foil experiments. (author). 11 refs, 3 figs, 9 tabs

 14. Na+-K+ pump in chronic renal failure

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deepak, K.; Kahn, T.

  1987-01-01

  This review summarizes the evidence for the defect in Na + -K + pump in chronic renal failure, considers the role of various factors in causing this defect, and discusses the clinical implications thereof. Intracellular Na is elevated in erythrocytes, leukocytes, and muscle cells from some patients with chronic renal failure (CRF). Recent evidence suggest that this elevation of cell Na may be, in large part, a consequence of decreased number of Na + -K + pump units per cell. Maintenance dialysis over a period of weeks ameliorates the defect in intracellular Na + , and this improvement is contemporaneous with an increase in the number of Na + -K + pump sites per cell. In erythrocytes with normal cell Na + , acute hemodialysis increases the rate of 22 Na + and 42 K + transport. Many factors such as the presence of retained toxic metabolite or circulating inhibitor in the uremic plasma, or biochemical changes produced by acute hemodialysis, may explain this finding. In cells with high cell Na + , the pump-mediated 42 K + transport is normalized at the expense of a raised cell Na + . The decreased muscle membrane potential in uremic subjects has been attributed to a decreased activity of Na + -K + pump. The authors discuss the role of hormonal abnormalities and circulating inhibitors, which may cause an acute inhibition of the pump and of other factors such as K + depletion, which may cause more chronic alterations. The implications of alteration of Na + and K + pump transport and raised cell Na + on other non-pump-mediated transport pathways are discussed. Raised cell Na + may be a marker for the adequacy of maintenance dialysis in patients with end-stage renal failure

 15. Izdelovalci glasbil na Slovenskem 1606–1918

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darja Koter

  2003-12-01

  Full Text Available Proučevanje zgodovine izdelovanja inštrumentov in posameznih izdelovalcev na Slovenskem nima dolge tradicije. Na ta del glasbene preteklosti je strokovno in drugo javnost prvi opozoril Josip Mantuani ob 60-letnici ljubljanske Glasbene matice leta 1932, ki je ob tej priložnosti v Narodnem domu v Ljubljani organizirala veliko razstavo Razvoj glasbe pri Slovencih, kjer so bili z izdelki predstavljeni tudi nekateri starejši in sodobni domači izdelovalci inštrumentov. Med najmanj razvitimi segmenti muzikologije na Slovenskem sta organologija glasbenih inštrumentov in zgodovina izdelovanja glasbil. Večje strokovne pozornosti so bile deležne predvsem orgle in orglarji. Orglarstvo in posamezne mojstre so od sedemdesetih let naprej proučevali Ladislav Šaban, Milko Bizjak in Edo Škulj, v zadnjem desetletju pa se stopnjuje zanimanje še za izdelovalce drugih inštrumentov, ki so v preteklih stoletjih delovali na ozemlju današnje Slovenije. Rezultati posameznih študij so objavljeni v različnih publikacijah, revijah, zbornikih in leksikonih, nekaj podatkov o izdelovalcih pa najdemo tudi v tuji literaturi. Da bi bilo poznavanje zgodovine izdelovanja glasbil in posameznih mojstrov bolj pregledno in dostopnejše, je nujno, da objavljene dosežke strnemo v obliki gesel z vsemi najbolj vitalnimi podatki, s čimer bodo imeli uporabniki boljši dostop do informacij. Pri oblikovanju gesel je bila upoštevana metodologija, ki se je uveljavila v nemški in angleški leksikografski literaturi. Imena izdelovalcev so zapisana v izvirni obliki, ponekod pa so dodane še različice priimkov in imen, ki jih najdemo v primarnih virih. Pri rojstnih podatkih so navedene letnice rojstva in smrti ter natančni datumi, kadar so znani. V primerih, kjer čas rojstva ni ugotovljen, so pomembne letnice delovanja posameznika. Primer: CAJHEN, (Zeichen, Martin (1855–1863. Pri poklicu je mogočih več navedb, npr. izdelovalec orgel, organist, trgovec z glasbili ... Kadar

 16. A metodologia de projecto na aprendizagem da biodiversidade e geodiversidade na praia da concha

  OpenAIRE

  Rosa, Marina Maria Filipe

  2012-01-01

  Dissertação de mestrado em Biologia e de Geologia, apresentada ao Departamento de Ciências da Terra e ao Departamento de Ciências da Vida Este trabalho consistiu na implementação e avaliação da metodologia de projeto no estudo da Biodiversidade e Geodiversidade na Praia da Concha, Portugal Central, dando ênfase ao trabalho prático, através de uma aula de campo e de aulas laboratoriais. O trabalho foi realizado numa escola da Marinha Grande, com 11 alunos do 10º ano de escolaridade. Sendo a...

 17. Velocity distribution and dimer formation in a Na/Na2 beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bergmann, K.; Hefter, U.; Hering, P.

  1977-01-01

  Using the TOF via optical pumping method and the Doppler-shifted laser induced emission described previously, the authors have measured the parallel and perpendicular velocity distribution respectively for Na atoms and Na 2 molecules in a variety of individual quantum states. In addition they monitored the flux of molecules in specific states while changing the stagnation pressure. In all cases a significant dependence on the internal energy of the molecules was found. The goal of these experiments is to improve understanding of the beam dynamics and the dimer formation process. (Auth.)

 18. OGLAŠEVANJE NA SOCIALNEM OMREŽJU FACEBOOK, NA PRIMERU SPLETICNA.SI

  OpenAIRE

  Reisman, Nina

  2011-01-01

  Internet je od svojega razvoja dolgo časa obstajal kot prostor za enostransko komunikacijo. Isto se je dogajalo na televiziji, radiu in časopisih, kjer je javnost sprejemala informacije, ki jih je nekdo pripravil. Tradicionalni mediji so hitro doumeli, da takšna vrsta komunikacije ni naravna in ne predstavlja najboljšega ohranjanja gledalcev in poslušalcev. Začela se je uporabljati dvosmerna komunikacija. Trenutno v svetu najbolje poznan primer dvosmerne komunikacije je socialno omrežje F...

 19. Design and implementation of the NaI(Tl)/CsI(Na) detectors output signal generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhou Xu; Liu Congzhan; Zhao Jianling

  2014-01-01

  We designed and implemented a signal generator that can simulate the output of the NaI(Tl)/CsI(Na) detectors' pre-amplifier onboard the Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT). Using the development of the FPGA (Field Programmable Gate Array) with VHDL language and adding a random constituent, we have finally produced the double exponential random pulse signal generator. The statistical distribution of the signal amplitude is programmable. The occurrence time intervals of the adjacent signals contain negative exponential distribution statistically. (authors)

 20. Design and implementation of the NaI(Tl)/CsI(Na) detectors output signal generator

  Science.gov (United States)

  Zhou, Xu; Liu, Cong-Zhan; Zhao, Jian-Ling; Zhang, Fei; Zhang, Yi-Fei; Li, Zheng-Wei; Zhang, Shuo; Li, Xu-Fang; Lu, Xue-Feng; Xu, Zhen-Ling; Lu, Fang-Jun

  2014-02-01

  We designed and implemented a signal generator that can simulate the output of the NaI(Tl)/CsI(Na) detectors' pre-amplifier onboard the Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT). Using the development of the FPGA (Field Programmable Gate Array) with VHDL language and adding a random constituent, we have finally produced the double exponential random pulse signal generator. The statistical distribution of the signal amplitude is programmable. The occurrence time intervals of the adjacent signals contain negative exponential distribution statistically.

 1. Subnitride chemistry: A first-principles study of the NaBa3N, Na5Ba3N, and Na16Ba6N phases

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oliva, Josep M.

  2005-01-01

  An ab initio study on the electronic structure of the subnitrides NaBa 3 N, Na 5 Ba 3 N, and Na 16 Ba 6 N is performed for the first time. The NaBa 3 N and Na 5 Ba 3 N phases consist of infinite 1 ∞ [NBa 6/2 ] strands composed of face-sharing NBa 6 octahedra surrounded by a 'sea' of sodium atoms. The Na 16 Ba 6 N phase consist of discrete [NBa 6 ] octahedra arranged in a body-cubic fashion, surrounded by a 'sea' of sodium atoms. Our calculations suggest that the title subnitrides are metals. Analysis of the electronic structure shows partial interaction of N(2s) with Ba(5p) electrons in the lower energy region for NaBa 3 N and Na 5 Ba 3 N. However, no dispersion is observed for the N(2s) and Ba(5p) bands in the cubic phase Na 16 Ba 6 N. The metallic band below the Fermi level shows a strong mixing of N(2p), Ba(6s), Ba(5d), Ba(6p), Na(3s) and Na(3p) orbitals. The metallic character in these nitrides stems from delocalized electrons corresponding to hybridized 5d l 6s m 6p n barium orbitals which interact with hybridized 3s n 3p m sodium orbitals. Analysis of the electron density and electronic structure in these nitrides shows two different regions: a metallic matrix corresponding to the sodium atoms and the regions around them and heteropolar bonding between nitrogen and barium within the infinite 1 ∞ [NBa 6/2 ] strands of the NaBa 3 N and Na 5 Ba 3 N phases, and within the isolated [NBa 6 ] octahedra of the Na 16 Ba 6 N phase. The nitrogen atoms inside the strands and octahedra are negatively charged, the anionic character of nitrogens being larger in the isolated octahedra of the cubic phase Na 16 Ba 6 N, due to the lack of electron delocalization along one direction as opposed to the other phases. The sodium and barium atoms appear to be slightly negatively and positively charged, the latter to a larger extent. From the computed Ba-N overlap populations as well as the analysis of the contour maps of differences between total density and superposition of

 2. NaI(Tl) response functions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vega C, H. R.; Ortiz R, J. M. [Universidad Autonoma de Zacatecas, Unidad Academica de Estudios Nucleares, Cipres No. 10, Fracc. La Penuela, 98068 Zacatecas, Zac. (Mexico); Benites R, J. L. [Centro Estatal de Cancerologia de Nayarit, Calz. de la Cruz 118 Sur, Tepic, Nayarit (Mexico); De Leon M, H. A., E-mail: fermineutron@yahoo.com.mx [Instituto Tecnologico de Aguascalientes, Av. Adolfo Lopez Mateos 1801 Ote., 20155 Aguascalientes, Ags. (Mexico)

  2015-09-15

  The response functions of a NaI(Tl) detector have been estimated using Monte Carlo methods. Response functions were calculated for monoenergetic photon sources (0.05 to 3 MeV). Responses were calculated for point-like sources and for sources distributed in Portland cement cylinders. The responses were used to calculate the efficiency functions in term of photon energy. Commonly, sources used for calibration are point-like, and eventually sources to be measured have different features. In order to use the calibrated sources corrections due to solid angle, self-absorption and scattering, must be carried out. However, some of these corrections are not easy to perform. In this work, the calculated responses were used to estimate the detector efficiency of point-like sources, and sources distributed in Portland type cement. Samples of Portland paste were prepared and were exposed to photoneutrons produced by a 15 MV linac. Some of the elements in the cement were activated producing γ-emitting radionuclides that were measured with a NaI(Tl) gamma-ray spectrometer, that was calibrated with point-like sources. In order to determine the specific activity in the induced radioisotopes calculated efficiencies were used to make corrections due to the differences between the solid angle, photon absorption and photon scattering in the point-like calibration sources and the sources distributed in cement. During the interaction between photoneutrons and the cement samples three radioisotopes were induced: {sup 56}Mn, {sup 24}Na, and {sup 28}Al. (Author)

 3. Teratological studies of DTPA-CaNa3, DTPA-ZnNa3 and quinamic acid in mice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Luo Meichu; Ruan Tianming; Tong Shungao

  1989-01-01

  DTPA-CaNa 3 , DTPA-ZnNa 3 and quinamic acid are effective chelating agents for removing actinide elements from the body. In this experiment, different doses of DTPA-CaNa 3 , DTPA-ZnNa 3 and quinamic acid were given to mice on gestation days 6-10. Eight groups of mice received 0.8 and 2.0 mM/kg of DTPA-CaNa 3 , 3.8, 7.6, and 11.4 mM/kg of DTPA-ZnNa 3 and 0.42, 2.1, and 4.2 mM/kg of quinamic acid. Hypetonic saline and isotonic saline were given to two control groups. DTPA-CaNa 3 and quinamidic acid were found to be much more toxic to fetus of mice than DTPA-ZnNa 3 . When the doses of DTPA-CaMa 3 and quinamidic acid were 20 times higher than the human dose, the number of resorbed fetus was increased and the number and weight of live fetus were reduced. The result of injection with 7.6 mM/kg (200 times of human dose)DTPA-ZnNa 3 and that of injection with isotonic saline are the same. Therefore, we suggest that the DTPA-CaNa 3 and quinamidic acid should not be given to pregnant woman, if chelation therapy is needed, while the much safer DTPA-ZnNa 3 could be used

 4. Results on leptonic probes from NA50

  CERN Document Server

  Alessandro, B; Arnaldi, R; Atayan, M; Baglin, C; Baldit, A; Bedjidian, Marc; Beolè, S; Boldea, V; Bordalo, P; Borenstein, S R; Borges, G; Bussière, A; Capelli, L; Castanier, C; Castor, J I; Chaurand, B; Cheynis, B; Chiavassa, E; Cicalò, C; Claudino, T; Comets, M P; Constantinescu, S; Cortese, P; Cruz, J; De Falco, A; De Marco, N; Dellacasa, G; Devaux, A; Dita, S; Drapier, O; Espagnon, B; Fargeix, J; Force, P; Gallio, M; Gavrilov, Yu K; Gerschel, C; Giubellino, P; Golubeva, M B; Gonin, M; Grigorian, A A; Grigorian, S; Grossiord, J Y; Guber, F F; Guichard, A; Gulkanian, H R; Hakobyan, R S; Haroutunian, R; Idzik, M; Jouan, D; Karavitcheva, T L; Kluberg, L; Kurepin, A B; Le Bornec, Y; Lourenço, C; Macciotta, P; MacCormick, M; Marzari-Chiesa, A; Masera, M; Masoni, A; Monteno, M; Musso, A; Petiau, P; Piccotti, A; Pizzi, J R; Prado da Silva, W L; Prino, F; Puddu, G; Quintans, C; Ramello, L; Ramos, S; Rato-Mendes, P; Riccati, L; Romana, A; Santos, H; Saturnini, P; Scalas, E; Scomparin, E; Serci, S; Shahoyan, R; Sigaudo, F; Sitta, M; Sonderegger, P; Tarrago, X; Topilskaya, N S; Usai, G L; Vercellin, Ermanno; Villatte, L; Willis, N; Wu, T

  2003-01-01

  The NA50 Collaboration has performed a new measurement of the J/ psi yield in Pb-Pb collisions at 158 GeV/nucleon in improved experimental conditions. Our preliminary analysis of the year 2000 data sample, while confirming the onset of anomalous suppression and the non saturation of the J/ psi /Drell-Yan cross-section ratio, shows that peripheral Pb-Pb interactions follow the normal nuclear absorption pattern, which has in turn been established more precisely thanks to high statistics p-A data. (11 refs).

 5. Disfonia na criança

  OpenAIRE

  Marta, Diana Simões

  2017-01-01

  Trabalho Final do Curso de Mestrado Integrado em Medicina, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, 2017 Disfonia é um termo clínico que se refere a todas as alterações e dificuldades na emissão vocal que impedem a produção normal da voz. É um sintoma frequente em idade pediátrica com consequências negativas em vários aspetos da vida da criança. Este artigo tem como objetivo resumir o conhecimento atual sobre a definição, epidemiologia, etiologia, características clínicas, abordag...

 6. Skate na cidade, imagens da cidade

  OpenAIRE

  Machado, Giancarlo Marques Carraro

  2014-01-01

  Apesar da existência de dezenas de pistas de skate na cidade de São Paulo – espaços considerados “próprios” para o skate -, a maioria dos skatistas da modalidade street skate confere maior importância à prática feita nas ruas, onde, para muitos, se “anda de skate de verdade”. A atração que elas exercem é a possibilidade de encontrar diferentes tipos de picos, ou seja, equipamentos urbanos (bancos, corrimãos, escadas, canteiros) obstáculos onde se realizam as manobras. Este artigo busca analis...

 7. The NA62 experiment at CERN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Piccini, Mauro

  2016-01-01

  The rare decays K → πvv-bar are excellent processes to make tests of new physics at the highest scale complementary to LHC thanks to their theoretically cleanness. The NA62 experiment at CERN SPS aims to collect of the order of 100 events in two years of data taking for the decay K"+ → π"+vv-bar, keeping the background at the level of 10%. Part of the experimental apparatus has been commissioned during a technical run in 2012. The diverse and innovative experimental techniques will be explained and some preliminary results obtained during the 2014 pilot run will be reviewed

 8. Cerenkov counter for the experiment NA3

  CERN Multimedia

  1978-01-01

  The program of the NA3 experiment included the study of hadronic interactions with a large transverse momentum pT, thus the inclusion in the set-up of three gas threshold Cerenkov counters of large acceptance. The photo shows the downstream part of the second Cerenkov (located at the output of the magnet). The yellow membrane is a temporary protection for the optics (shown in photo 7810540X) to be taken away when fixing this part to the gas tank (entering the magnet and not shown). The photomultipliers all around are heavily shielded.

 9. Na(+),K (+)-ATPase as a docking station: protein-protein complexes of the Na(+),K (+)-ATPase.

  Science.gov (United States)

  Reinhard, Linda; Tidow, Henning; Clausen, Michael J; Nissen, Poul

  2013-01-01

  The Na(+),K(+)-ATPase, or sodium pump, is well known for its role in ion transport across the plasma membrane of animal cells. It carries out the transport of Na(+) ions out of the cell and of K(+) ions into the cell and thus maintains electrolyte and fluid balance. In addition to the fundamental ion-pumping function of the Na(+),K(+)-ATPase, recent work has suggested additional roles for Na(+),K(+)-ATPase in signal transduction and biomembrane structure. Several signaling pathways have been found to involve Na(+),K(+)-ATPase, which serves as a docking station for a fast-growing number of protein interaction partners. In this review, we focus on Na(+),K(+)-ATPase as a signal transducer, but also briefly discuss other Na(+),K(+)-ATPase protein-protein interactions, providing a comprehensive overview of the diverse signaling functions ascribed to this well-known enzyme.

 10. Effect of growth in lithium on ouabain binding, Na-K-ATPase and Na and K transport in hela cells.

  Science.gov (United States)

  Boardman, L J; Hume, S P; Lamb, J F; Polson, J

  1975-01-01

  1. HeLa cells were grown for 24 hr in growth medium in which part of the Na was replaced with Li. Ion contents, cell volumes and numbers, Na-K-ATPase and specific ouabain binding were measured. In some experiments the Na efflux and net Na transport was also measured. 2. Growth in Li caused a rise in the specific ouabain binding and membrane Na-K-ATPase of these cells. The Li concentrations in the cells necessary to produce this effect ranged up to 50 mM. 3. It is suggested that Li, like Na, acts on the genetic material of the cells to cause the production of more Na pumps within the membrane. PMID:124350

 11. Zespół rowka nerwu łokciowego – ocena efektów leczenia operacyjnego = Cubital tunnel syndrome - evaluation of the effects of surgical treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamila Woźniak

  2016-09-01

  • 2.        Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu       Streszczenie   Wstęp Zespół rowka nerwu łokciowego jest to zespół chorobowy wywołany uciskiem na nerw łokciowy. Choroba najczęściej jest konsekwencją zwężenia kanału łokciowego (struktura anatomiczna utworzona przez nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej, więzadło ramienno-łokciowe i rozcięgno położone pomiędzy głowami zginacza łokciowego nadgarstka. Przyczynami zwężenia są urazy, stany zapalne lub zmiany zwyrodnieniowe stawów. Cel pracy Celem niniejszej pracy była ocena efektów leczenia operacyjnego u pacjentów z zespołem rowka nerwu łokciowego bezpośrednio po zabiegu operacyjnym oraz w okresie 14 dni po zabiegu operacyjnym. Materiał i metody W okresie od stycznia 2012 roku do czerwca 2016 roku w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy do zabiegu operacyjnego zakwalifikowano 20 chorych, u których stwierdzono jednostronny zespół rowka nerwu łokciowego o różnym stopniu nasilenia. Badanie skuteczności metody operacyjnej obejmowało ocenę obiektywnych i subiektywnych objawów klinicznych w okresie po zabiegu operacyjnym – w 1 i 14 dobie. Wyniki Analiza dotychczasowych wyników leczenia wykazała, że po zastosowanej metodzie u większości pacjentów następuje zmniejszenie bądź ustąpienie dolegliwości bólowych i zaburzeń wegetatywnych w obszarze zaopatrywanym przez nerw łokciowy oraz poprawa funkcji chorej ręki. Wnioski Zastosowane leczenie operacyjne jest skutecznym postępowaniem u chorych, u których zostały wyczerpane możliwości leczenia farmakologicznego oraz fizjoterapeutycznego. Ocena zależności efektów terapii wymaga dalszych badań na większej liczbie pacjentów.   Słowa kluczowe: zespół rowka nerwu łokciowego, nerw łokciowy, leczenie operacyjne  

 12. The relation between aging, aortic NaF avidity and coronary artery NaF avidity: A NaF PET CT study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blomberg, Björn; Thomassen, Anders; Hildebrandt, Malene

  2013-01-01

  volunteers without traditional cardiovascular risk factors were prospectively assessed by Sodium 18-Fluoride (Na-18F) PET CT imaging. Global aortic uptake of Na-18F was determined by calculating the average aortic blood pool subtracted maximum standardized uptake value (cSUV) [maximum SUVaorta - mean...

 13. Minimizing Load Effects on NA4 Gear Vibration Diagnostic Parameter

  Science.gov (United States)

  Dempsey, Paula J.; Zakrajsek, James J.

  2001-01-01

  NA4 is a vibration diagnostic parameter, developed by researchers at NASA Glenn Research Center, for health monitoring of gears in helicopter transmissions. The NA4 reacts to the onset of gear pitting damage and continues to react to the damage as it spreads. This research also indicates NA4 reacts similarly to load variations. The sensitivity of NA4 to load changes will substantially affect its performance on a helicopter gearbox that experiences continuously changing load throughout its flight regimes. The parameter NA4 has been used to monitor gear fatigue tests at constant load. At constant load, NA4 effectively detects the onset of pitting damage and tracks damage severity. Previous research also shows that NA4 reacts to changes in load applied to the gears in the same way it reacts to the onset of pitting damage. The method used to calculate NA4 was modified to minimize these load effects. The modified NA4 parameter was applied to four sets of experimental data. Results indicate the modified NA4 is no longer sensitive to load changes, but remains sensitive to pitting damage.

 14. Advancement of technology towards developing Na-ion batteries

  Science.gov (United States)

  Jamesh, Mohammed Ibrahim; Prakash, A. S.

  2018-02-01

  The Na-ion-batteries are considered much attention for the next-generation power-sources due to the high abundance of Na resources that lower the cost and become the alternative for the state of the art Li-ion batteries in future. In this review, the recently reported potential cathode and anode candidates for Na-ion-batteries are identified in-light-of-their high-performance for the development of Na-ion-full-cells. Further, the recent-progress on the Na-ion full-cells including the strategies used to improve the high cycling-performance (stable even up-to 50000 cycles), operating voltage (even ≥ 3.7 V), capacity (>350 mAhg-1 even at 1000 mAg-1 (based-on-mass-of-the-anode)), and energy density (even up-to 400 Whkg-1) are reviewed. In addition, Na-ion-batteries with the electrodes containing reduced graphene oxide, and the recent developments on symmetric Na-ion-batteries are discussed. Further, this paper identifies the promising Na-ion-batteries including the strategies used to assemble full-cell using hard-carbon-anodes, Na3V2(PO4)3 cathodes, and other-electrode-materials. Then, comparison between aqueous and non-aqueous Na-ion-batteries in terms of voltage and energy density has been given. Later, various types of electrolytes used for Na-ion-batteries including aqueous, non-aqueous, ionic-liquids and solid-state electrolytes are discussed. Finally, commercial and technological-developments on Na-ion-batteries are provided. The scientific and engineering knowledge gained on Na-ion-batteries afford conceivable development for practical application in near future.

 15. Criptococose pulmonar: aspectos na tomografia computadorizada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silva Ana Carina Gamboa da

  2003-01-01

  Full Text Available A criptococose pulmonar é uma doença causada pelo Criptococcus neoformans, um fungo unimórfico que possui distribuição mundial, existindo na mesma forma tanto no seu habitat natural quanto em animais e humanos. A doença possui apresentações clínica e patológica variáveis e pode manifestar-se tanto em pacientes com a imunidade normal como em imunocomprometidos, que representam a maioria dos casos. Neste trabalho são analisados os aspectos encontrados nas tomografias computadorizadas do tórax de 14 pacientes com criptococose pulmonar confirmada. Os achados mais freqüentes na tomografia do tórax foram as massas e os nódulos pulmonares. Outros aspectos observados foram as áreas de escavação, as consolidações, o espessamento do interstício peribroncovascular e o reticulado difuso. Massa pulmonar foi o achado isolado mais comum (64,2%, seguido dos nódulos isolados ou múltiplos (35,7%. Doença pulmonar difusa foi vista em apenas 14,2% dos casos. Os lobos superiores foram os mais comprometidos, sendo a doença mais comum nas regiões anteriores. A tomografia do tórax permitiu avaliar com precisão o grau de comprometimento do parênquima pulmonar.

 16. Vinhos, Turismo e Pluriatividade na Agricultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hernanda Tonini

  2013-06-01

  Full Text Available A gastronomia, além de ter importante relação com a economia, é uma forma expressiva da cultura dos indivíduos, desde o tipo de alimentos cultivados até a maneira de seu preparo e consumo. O presente artigo propõe-se a analisar a relação entre o enoturismo – centralizado na existência do vinho enquanto elemento gastronômico – e o fenômeno da pluriatividade na agricultura familiar, vista nos últimos anos como alternativa positiva para sua reprodução econômica e social. O fluxo turístico em regiões vitivinícolas gera novas oportunidades de trabalho e faz com que agricultores e suas famílias dividam a mão de obra agrícola, até então direcionada ao cultivo da uva e outros alimentos para subsistência, com atividades não agrícolas – como o artesanato, o acolhimento de visitantes em pousadas, a atuação em restaurantes, entre outras – como chance de subsistência. Este panorama transforma as realidades do mundo rural, alterando a relação do agricultor com a produção de alimentos e a forma como o mesmo os utiliza, além de reestruturar o ambiente sociocultural no seu entorno.  

 17. The NA60 experiment results and perspectives

  CERN Document Server

  Heuser, J M; Banicz, K; Borer, K; Buytaert, J; Castor, J I; Chaurand, B; Chenn, W; Cheynis, B; Cicalò, C; Colla, A; Cortese, R; David, A; De Falco, A; De Marco, N; Devaux, A; Drees, A; Ducroux, L; Enyo, H; Ferretti, A; Floris, M; Force, P; Grigorian, A A; Grossiord, J Y; Guettet, N; Guichard, A; Gulkanian, H R; Keil, M; Kluberg, L; Li, Z; Lourenço, C; Lozano-Bahilo, J; Manso, F; Masoni, A; Neves, A; Ohnishi, H; Oppedisano, C; Parracho, P; Puddu, G; Radermacher, E; Rosinsky, P; Scomparin, E; Seixas, J; Serci, S; Shahoyan, R; Sonderegger, P; Tieulent, R; Usai, G L; Vardanian, H; Veenhof, R; Wöhri, H K

  2003-01-01

  The NA60 experiment takes place at the SPS at CERN, to study the production of open charm and prompt dimuons in collisions induced by proton and heavy ion beams on nuclear targets. For this task, several novel detector systems were added to the dimuon spectrometer and zero-degree calorimeter, which were previously used in the NA50 experiment. The main upgrade is a new silicon pixel vertex spectrometer. It tracks the charged particles that are produced through the collisions in the target and allows us to match their trajectories and momenta with those of the muons that are measured behind the hadron absorber in the muon spectrometer. Besides improving considerably the dimuon mass resolution, the vertex telescope measures the offset of each muon track with respect to the interaction point. This allows us to select events where charm mesons were produced. We present in this article first results from dimuon data that were acquired in Summer 2002 with a 400 GeV proton beam. A silicon microstrip telescope was use...

 18. The NA62 GigaTracker

  CERN Document Server

  Perrin-Terrin, Mathieu

  2015-01-01

  The GigaTracker is an hybrid silicon pixel detector built for the NA62 experiment aiming at measuring the branching fraction of the ultra-rare kaon decay K + ! p + n ̄ n at the CERN SPS. The detector has to track particles in a beam with a flux reaching 1.3 MHz/mm 2 and provide single-hit timing with 200ps RMS resolution for a total material budget of less than 1.5 X 0 . The tracker comprises three 60.8mm 27mm stations installed in vacuum ( 10$^{-6}$ mbar) and cooled with liquid C 6 F 14 circulating through micro-channels etched inside few hundred of microns thick silicon plates. Each station is composed of a 200 m m thick silicon sensor readout by 2 x 5 cus- tom 100 m m thick ASIC, called TDCPix. Each chip contains 40 x 45 asynchronous pixels, each 300 m m x 300 m m and is instrumented with 100ps bin time-to-digital converters. In order to cope with the high rate, the TDCPix is equipped with four 3.2Gb/s serialisers sending out the data. We will describe the detector and the results from the 2014 NA62 ru...

 19. Status for 2018, CERN NA63

  CERN Document Server

  Nielsen, CF; Di Piazza, A; Wistisen, TN

  2018-01-01

  In the NA63 experiment of April 2018 the purpose was to look for the effect of the derivative term, the so-called Schott-term, in classical radiation reaction as described in \\cite{DiPiazza20171}. Data was taken for 20, 40 and 80 GeV electrons and positrons aligned to the $\\langle100\\rangle$ axis of a diamond crystal of thickness 1.5 mm, as well as for 40 and 80 GeV electrons on a 1.0 mm thick diamond aligned to the $\\langle100\\rangle$ axis. The data which was taken during the run shows encouraging results, but await a thorough analysis. For the 2017 data, the analysis is still ongoing, but expected to be finished within the coming few months. The results look very promising, but no final conclusion can be drawn at the present stage. For the 2016 results on quantum radiation reaction obtained by CERN NA63, the results have been published in Nature Communications \\cite{Wist17}.

 20. Direito do poeta na literatura de cordel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sale Mário Gaudêncio

  Full Text Available Este artigo apresenta uma análise situacional dos direitos autorais na literatura de cordel, especialmente no que se refere à proteção moral e patrimonial que é dada aos poetas populares. Justifica-se o estudo em função de não haver profundas nem atuais discussões teóricas sobre a preservação moral e patrimonial em torno das obras de cordel. Utiliza-se como metodologia a pesquisa bibliográfica relacionada a um corpusque analisa os folhetos impressos por poetas da literatura de cordel. O estudo mostra como resultados o estabelecimento de um modelo alternativo de prazos para os direitos autorais na poesia popular, além da necessidade de ruptura técnica, política e cultural. Conclui informando sobre a importância de se construir um banco de dados nacional para que se tenha conhecimento pleno do quê e como se está produzindo a literatura de cordel, além de saber quem verdadeiramente está sendo beneficiado com tais produções.

 1. Plantas indicadoras de clomazone na fase vapor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fábio Schreiber

  2013-10-01

  Full Text Available A volatilização representa um processo importante no deslocamento de agrotóxicos para o ambiente. As características físico-químicas da molécula do clomazone indicam que este possui potencial de volatilização. Em vista do exposto, para a realização deste estudo, foram conduzidos dois experimentos com o objetivo de avaliar a suscetibilidade das espécies: pepino, melão, milho, sorgo e arroz a diferentes formulações do herbicida clomazone na fase vapor. Para isso, foram utilizadas caixas de vidro hermeticamente fechadas, com a presença de diferentes formulações de clomazone e as espécies vegetais. As formulações utilizadas foram Gamit 360 CS®, Gamit 500 EC® e Gamit Star®. Com os resultados obtidos, foi possível concluir que, dentre as espécies avaliadas, independente da formulação utilizada, a de menor tolerância ao herbicida clomazone na fase vapor foi o sorgo, seguido do milho e do arroz.

 2. A biotecnologia na agropecuária

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  João Lúcio de Azevedo

  1986-11-01

  Full Text Available This review reports the use of biotechnology in agriculture and animal husbandry. The main techniques and the most important products both in experimental stage or in commercial use are reported. The work intends to give a global vision to the theme, chronologically and spacely, showing the main lines of research and what has been obtained in this area. The techniques and products that are related to genetics and breeding are emphasized. Revisão Bibliográfica do emprego da biotecnologia na agropecuária, mostrando um levantamento das técnicas mais promissoras e de seus principais produtos, tanto em fase experimental como em uso comercial. Pretende-se dar uma visão global do assunto, cronológica e espacialmente, não se prendendo à detalhes, mostrando, em Unhas gerais, o que foi feito e o que se faz, atualmente, em biotecnologia. As técnicas e produtos que influenciam a área de genética e melhoramento genético na agropecuária, são enfatizadas.

 3. Mercosul educativo na carreira de Enfermagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roseli Schmoeller

  2012-10-01

  Full Text Available O Mercosul, instituído com vistas à integração econômica, política, social e cultural entre os países membros, atualmente destaca-se pelas estratégias integrativas de âmbito educacional. Este artigo aborda os movimentos acerca da formação acadêmica dos cursos de Enfermagem e o trajeto histórico de integração educacional, apresentando o Sistema de Acreditação dos Cursos Universitários do Mercosul, o ARCU-SUL, além dos setores responsáveis por esse processo e as perspectivas para a Enfermagem nos países do Mercosul. Entendemos que para o desenvolvimento de profissionais críticos, reflexivos e com compromisso político-social, é fundamental investir na formação e na qualidade dos centros de ensino em Enfermagem.

 4. Mechanochemical transformations in Li(Na)AlH4-Li(Na)NH2 systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dolotko, Oleksandr; Zhang Haiqiao; Ugurlu, Ozan; Wiench, Jerzy W.; Pruski, Marek; Scott Chumbley, L.; Pecharsky, Vitalij

  2007-01-01

  Mechanochemical transformations of tetrahydroaluminates and amides of lithium and sodium have been investigated using gas volumetric analysis, X-ray powder diffraction, solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) and transmission electron microscopy. In a transformation of LiAlH 4 and LiNH 2 taken in an 1:1 molar ratio, the amount of released hydrogen (6.6 wt.% after 30 min ball milling) was higher than in any known one pot mechanochemical process involving a hydrogen-containing solid. A total of 4.3 wt.% of hydrogen is released by the NaAlH 4 -NaNH 2 system after 60 min ball milling; and 5.2 wt.% H 2 is released when LiAlH 4 and NaNH 2 or NaAlH 4 and LiNH 2 are ball milled for 90 min and 120 min, respectively. All transformations proceed at room temperature. The mechanism of the overall transformation MAlH 4 (s) + MNH 2 (s) → 2MH(s) + AlN(s) + 2H 2 (g) was identified based on detailed spectroscopic analysis of the intermediate (M 3 AlH 6 ) and final products of the ball milling process

 5. Aspectos valorizados por porfissionais de enfermagem na higiene pessoal e na higiene corporal do paciente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elóide André Oliveira

  2003-10-01

  Full Text Available Survey descritivo, com o qual se objetivou identificar que aspectos da higiene corporal são valorizados pelos componentes da equipe de enfermagem, na higiene corporal pessoal e na higiene corporal do paciente. A pesquisa foi desenvolvida em oito instituições públicas de saúde e a amostra foi composta por 126 profissionais de enfermagem, correspondendo a 12,8% do total de 986 componentes das equipes de enfermagem destas instituições. Na higiene corporal pessoal, chamou a atenção o fato de que os cuidados com as unhas e com os cabelos tenham suplantado, no número de citações dos profissionais de enfermagem, aspectos básicos como o cuidado com as mãos. Na higiene corporal do paciente, o banho foi o aspecto considerado mais importante pelas três categorias profissionais; a higiene oral, pelas(os enfermeiras(os e auxiliares de enfermagem; e as unhas, pelas(os enfermeiras(os e técnicas(os de enfermagem.

 6. Excess Enthalpies of Mixing of Binary Mixtures of NaCl, KCl, NaBr ...

  African Journals Online (AJOL)

  NJD

  2004-07-01

  Jul 1, 2004 ... NaBr and KBr in Mixed Ternary Solvent Systems at 298.15 K. Bal Raj Deshwala* ... industrial waters and their thermodynamic properties are of practical interest for .... The enthalpy of mixing (∆Hm) is the difference between the excess enthalpy of the ..... tural (categorized by softness, open- ness, and ...

 7. Efeito do plasma de oxigênio na dentina previamente exposta ao NaOCl

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maíra do PRADO

  Full Text Available Resumo Introdução O tratamento de plasma é uma tecnologia eficaz que pode manter as propriedades internas dos materiais inalteradas após o tratamento, modificando apenas a superfície. Objetivo Avaliar o efeito do plasma de oxigênio na dentina previamente exposta ao NaOCl 6%. Material e método Foram utilizados 60 incisivos bovinos. A coroa foi removida, a raiz foi dividida e as faces planificadas, totalizando 120 segmentos referentes ao terço cervical. As amostras foram divididas em dois grupos: controle (imersa em NaOCl 6%, lavada com água destilada, seca, imersa em EDTA 17%, lavada e seca e plasma de oxigênio (após tratamento descrito no grupo controle, plasma de oxigênio foi aplicado por 30 s. As amostras foram avaliadas qualitativamente em relação à topografia por microscopia eletrônica de varredura, utilizando-se microfotografias com ampliação de 1.000×. O goniômetro Ramé-hart foi utilizado para a mensuração do ângulo de contato entre as superfícies e as seguintes soluções foram utilizadas: água, etilenoglicol e di-iodometano. Em seguida, a energia de superfície, representada pelas componentes polar e dispersiva, foi calculada. Avaliou-se também o escoamento dos cimentos Pulp Canal Sealer EWT (PCS e Real Sal SE (RS na superfície dentinária. Os dados foram analisados estatisticamente utilizando os testes Kruskal-Wallis e Mann-Whitney U (p<0,05. Resultado O tratamento com plasma levou à formação de uma camada semelhante à smear layer na superfície dentinária. Este tratamento levou a um aumento da energia de superfície e da componente polar, favorecendo a hidrofilicidade da superfície. Entretanto, desfavoreceu o escoamento do cimento PCS e não influenciou no escoamento do cimento RS. Conclusão O plasma de oxigênio ocasionou mudanças topográficas na superfície dentinária, favorecendo a hidrofilicidade desta. Contudo, não favoreceu o escoamento dos cimentos endodônticos na dentina.

 8. Stimulation of Na+/K+ ATPase activity and Na+ coupled glucose transport by β-catenin

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sopjani, Mentor; Alesutan, Ioana; Wilmes, Jan; Dermaku-Sopjani, Miribane; Lam, Rebecca S.; Koutsouki, Evgenia; Jakupi, Muharrem; Foeller, Michael; Lang, Florian

  2010-01-01

  Research highlights: → The oncogenic transcription factor β-catenin stimulates the Na + /K + -ATPase. → β-Catenin stimulates SGLT1 dependent Na + , glucose cotransport. → The effects are independent of transcription. → β-Catenin sensitive transport may contribute to properties of proliferating cells. -- Abstract: β-Catenin is a multifunctional protein stimulating as oncogenic transcription factor several genes important for cell proliferation. β-Catenin-regulated genes include the serum- and glucocorticoid-inducible kinase SGK1, which is known to stimulate a variety of transport systems. The present study explored the possibility that β-catenin influences membrane transport. To this end, β-catenin was expressed in Xenopus oocytes with or without SGLT1 and electrogenic transport determined by dual electrode voltage clamp. As a result, expression of β-catenin significantly enhanced the ouabain-sensitive current of the endogeneous Na + /K + -ATPase. Inhibition of vesicle trafficking by brefeldin A revealed that the stimulatory effect of β-catenin on the endogenous Na + /K + -ATPase was not due to enhanced stability of the pump protein in the cell membrane. Expression of β-catenin further enhanced glucose-induced current (Ig) in SGLT1-expressing oocytes. In the absence of SGLT1 Ig was negligible irrespective of β-catenin expression. The stimulating effect of β-catenin on both Na + /K + ATPase and SGLT1 activity was observed even in the presence of actinomycin D, an inhibitor of transcription. The experiments disclose a completely novel function of β-catenin, i.e. the regulation of transport.

 9. RAZVOJ APLIKACIJE PRETOČNEGA VIDEA NA MOBILNEM TELEFONU

  OpenAIRE

  Horvat, Jernej

  2012-01-01

  Diplomsko delo obravnava prenos video signala iz mobilnega telefona na TV. Prenos poteka preko Wi-Fi omrežja. Na mobilnem telefonu je nameščena ustrezna Android aplikacija, ki omogoča direkten prenos video signala in nalaganje na TV sprejemnik. Pomemben dejavnik, ki prispeva, da je ta proces mogoč, je sistem IMS (IP multimedijski podsistem), ki predstavlja omrežja naslednje generacije.

 10. Razvoj suvremenog menadžmenta trgovine na malo

  OpenAIRE

  Segetlija, Zdenko

  2009-01-01

  Razvoj koncentracije u trgovini na malo doveo je do daljnjih promjena u njezinoj strukturi te, u skladu s tim, i do promjena u upravljanju gospodarskim subjektima u trgovini na malo. S tim u svezi mijenja se i dosadašnja paradigma marketinga trgovine na malo, budući da sve važnijim postaje oblikovanje asortimana temeljem programa category managementa i drugih oblika vertikalnoga marketinga. S druge pak strane, osim poznavanja zakonitosti razvoja novih oblika poslovnih jedinica, no...

 11. STABILIZACIJA ROBOTA NA ŽOGI IN KALMANOV FILTER

  OpenAIRE

  Turk, Janez

  2016-01-01

  Stabilizacija robota na žogi je dvodimenzionalen problem inverznega nihala (Segway). V magistrskem delu je opisana izdelava strojnega dela robota (konstrukcije in vezja), načrtovanje vseh uporabljenih algoritmov ter potek programa v digitalnem signalnem procesorju. Glavni problem, ki smo se mu najbolj posvetili, je slab podatek o nagibu, ki ga pridobimo z zlivanjem senzorskih podatkov giroskopa in pospeškometra. Za izboljšanje delovanja je še veliko rezerve pri načrtovanju regulatorjev. Poleg...

 12. Transcriptional regulators of Na, K-ATPase subunits

  OpenAIRE

  Zhiqin eLi; Sigrid A Langhans

  2015-01-01

  The Na,K-ATPase classically serves as an ion pump creating an electrochemical gradient across the plasma membrane that is essential for transepithelial transport, nutrient uptake and membrane potential. In addition, Na,K-ATPase also functions as a receptor, a signal transducer and a cell adhesion molecule. With such diverse roles, it is understandable that the Na,K-ATPase subunits, the catalytic alpha-subunit, the beta-subunit and the FXYD proteins, are controlled extensively during developme...

 13. K+ congeners that do not compromise Na+ activation of the Na+,K+-ATPase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mahmmoud, Yasser A; Kopec, Wojciech; Khandelia, Himanshu

  2015-01-01

  The Na(+),K(+)-ATPase is essential for ionic homeostasis in animal cells. The dephosphoenzyme contains Na(+) selective inward facing sites, whereas the phosphoenzyme contains K(+) selective outward facing sites. Under normal physiological conditions, K(+) inhibits cytoplasmic Na(+) activation...

 14. RAHNER NA BERLINDA PÓS-CONCILIAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luciano Campos Lavall

  2004-01-01

  Full Text Available O artigo analisa algumas críticas negativas feitas ao pensamento teológico de Karl Rahner, após sua morte, que tentam desqualificar a sua importância para a ortodoxia católica e o seu distanciamento dos fundamentos do Concílio Vaticano II. Na discussão, enfocada sobretudo no ponto de vista da eclesiologia rahneriana, retoma importante entrevista do mesmo, no ano de sua morte, na qual aparece a sua preocupação com as chances futuras da Igreja, sobretudo na Europa Ocidental, a partir da qual abordam-se as relações entre Cristianismo e Igreja. As estratégias para a organização pastoral do mundo católico são a tônica desta reflexão. Para justificar suas posturas, o artigo termina com uma avaliação global de todo o conjunto teológico de Karl Rahner, redescobrindo nele os pilares mais fundamentais que justificam sua ortodoxia a serviço da fé cristã e católica, mas também a serviço da tomada de consciência de uma fé vivenciada e comprometida por parte da humanidade marcadamente secularizada. ABSTRACT: The article analyses negative criticisms against Rahner’s theological views after his death with the intention of discrediting him and his role in Catholic orthodoxy by distancing him from the fundamentals of Vatican Council II. In the discussion, primarily focused on Rahner’s ecclesiology, the article retakes a significant interview made the same year of Rahner’s death. In this interview his concern for the Church’s future chances, especially regarding Eastern Europe, embarking on relations between Christianity and Church. The strategies for world-wide organization of Catholic ministry predominate this reflection. Justifying its postures, the article concludes with a global evaluation of Rahner’s theology, rediscovering the fundamental pillars which justify his orthodoxy at the service of the Christian and Catholic faith, but also at the service of a conscientious living of a committed faith on behalf of a notably

 15. Secretory NaCl and volume flow in renal tubules.

  Science.gov (United States)

  Beyenbach, K W

  1986-05-01

  This review attempts to give a retrospective survey of the available evidence concerning the secretion of NaCl and fluid in renal tubules of the vertebrate kidney. In the absence of glomerular filtration, epithelial secretory mechanisms, which to this date have not been elucidated, are responsible for the renal excretion of NaCl and water in aglomerular fish. However, proximal tubules isolated from glomerular fish kidneys of the flounder, killifish, and the shark also have the capacity to secrete NaCl and fluid. In shark proximal tubules, fluid secretion appears to be driven via secondary active transport of Cl. In another marine vertebrate, the sea snake, secretion of Na (presumably NaCl) and fluid is observed in freshwater-adapted and water-loaded animals. Proximal tubules of mammals can be made to secrete NaCl in vitro together with secretion of aryl acids. An epithelial cell line derived from dog kidney exhibits secondary active secretion of Cl when stimulated with catecholamines. Tubular secretion of NaCl and fluid may serve a variety of renal functions, all of which are considered here. The occurrence of NaCl and fluid secretion in glomerular proximal tubules of teleosts, elasmobranchs, and reptiles and in mammalian renal tissue cultures suggests that the genetic potential for NaCl secretion is present in every vertebrate kidney.

 16. Dejavniki psihološkega nasilja na delovnem mestu

  OpenAIRE

  Ilc, Teja

  2011-01-01

  Raziskave na področju delovnih razmer kažejo, da je danes pereč problem ravno psihološko nasilje na delovnem mestu. Posebna oblika psihološkega nasilja na delovnem mestu je mobing, s katerim se v praksi srečujemo vsak dan, vendar se ga pogosto ne zavedamo. Namen magistrske naloge je pojasniti pojem in pomen mobinga v delovnih organizacijah, poiskati možne vzroke in posledice, ki vplivajo na ta pojav, ter predlagati rešitve. Poznavanje mehanizmov, ki povzročajo mobing, njegovih vzrokov in...

 17. Angular distributions of photoelectrons from free Na clusters

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wopperer, P.; Dinh, P. M.; Faber, B.; Reinhard, P.-G.; Suraud, E.

  2010-01-01

  We explore, from a theoretical perspective, photoelectron angular distributions (PADs) of the Na clusters Na 8 , Na 10 , Na 12 , Na 18 , Na 3 + , Na 11 + , Na 13 + , and Na 19 + . The basis of the description is the time-dependent local-density approximation (TDLDA), augmented by a self-interaction correction (SIC) to describe ionization properties correctly. The scheme is solved on a numerical grid in coordinate space with absorbing bounds. We assume for each cluster system an isotropic ensemble of free clusters and develop for the case of one-photon emission analytical formulas for computing the orientation-averaged PAD on the basis of a few TDLDA-SIC calculations for properly chosen reference orientations. It turns out that all the information in the averaged PAD is contained in one anisotropy parameter. We find that this parameter varies very little with system size, but as a whole is crucially influenced by the detailed ionic structure. We also make comparisons with direct orientation averaging and consider one example reaching outside the perturbative regime.

 18. Transcriptional regulators of Na, K-ATPase subunits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhiqin eLi

  2015-10-01

  Full Text Available The Na,K-ATPase classically serves as an ion pump creating an electrochemical gradient across the plasma membrane that is essential for transepithelial transport, nutrient uptake and membrane potential. In addition, Na,K-ATPase also functions as a receptor, a signal transducer and a cell adhesion molecule. With such diverse roles, it is understandable that the Na,K-ATPase subunits, the catalytic alpha-subunit, the beta-subunit and the FXYD proteins, are controlled extensively during development and to accommodate physiological needs. The spatial and temporal expression of Na,K-ATPase is partially regulated at the transcriptional level. Numerous transcription factors, hormones, growth factors, lipids and extracellular stimuli modulate the transcription of the Na,K-ATPase subunits. Moreover, epigenetic mechanisms also contribute to the regulation of Na,K-ATPase expression. With the ever growing knowledge about diseases associated with the malfunction of Na,K-ATPase, this review aims at summarizing the best-characterized transcription regulators that modulate Na,K-ATPase subunit levels. As abnormal expression of Na,K-ATPase subunits have been observed in many carcinoma, we will also discuss transcription factors that are associated with epithelial-to-mesenchymal transition, a crucial step in the progression of many tumors to malignant disease.

 19. O grotesco na imagem publicitária

  OpenAIRE

  Silva, Maria João Barros

  2013-01-01

  O significado da palavra grotesco teve um começo puramente artístico numa descoberta, de imagens de figuras humanas deformadas e alteradas. No entanto, este foi evoluindo e adotando novos significados mais amplos e concretos na atualidade. É possível encontrar vários exemplos do grotesco em várias plataformas, como no cinema, na televisão e na literatura. Neste sentido, para se poder proceder ao estudo desta temática é fundamental a conquista do conhecimento sobre o estatuto do grotesco na pu...

 20. VPLIV ULCEROZNEGA KOLITISA NA KAKOVOST ŽIVLJENJA

  OpenAIRE

  Dugi, Maja

  2015-01-01

  Pri vsaki bolezni je zelo pomembna kakovost življenja pacientov. Ulcerozni kolitis je kronična bolezen, ki je znana po obdobjih mirovanja in izbruhov, kar definitivno vpliva na posameznika, ki se s tem spopada. Sooča se z raznimi omejitvami, ki vplivajo na njegov vsakdan. Rezultati raziskave so pokazali, da je kakovost življenja bolnikov z ulceroznim kolitisom izrazito okrnjena. Ne le, da se spopadajo z bolečino, ampak tudi s psihičnimi in socialnimi posledicami, ki vplivajo na fizične aktivn...

 1. ZAZNAVA IN VPLIV BARV NA PRIMERU TISKANIH OGLASOV

  OpenAIRE

  Spes, Katja

  2015-01-01

  V diplomski nalogi smo s pomočjo literature opisali simboliko osnovnih barv, vpliv, ki ga imajo na ljudi, ter njihov pomen v oglasnih sporočilih. Omejili smo se na tiskane oglase (plakate, časopise, revije, neposredno pošto in embalažo) in opisali njihove prednosti in slabosti. Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali, na katere barve smo najbolj pozorni in katerim lastnostim se posamezne barve bolj približajo. Osredotočili smo se na sedem barv

 2. Na/K Pump and Beyond: Na/K-ATPase as a Modulator of Apoptosis and Autophagy.

  Science.gov (United States)

  Felippe Gonçalves-de-Albuquerque, Cassiano; Ribeiro Silva, Adriana; Ignácio da Silva, Camila; Caire Castro-Faria-Neto, Hugo; Burth, Patrícia

  2017-04-21

  Lung cancer is a leading cause of global cancer deaths. Na/K-ATPase has been studied as a target for cancer treatment. Cardiotonic steroids (CS) trigger intracellular signalling upon binding to Na/K-ATPase. Normal lung and tumour cells frequently express different pump isoforms. Thus, Na/K-ATPase is a powerful target for lung cancer treatment. Drugs targeting Na/K-ATPase may induce apoptosis and autophagy in transformed cells. We argue that Na/K-ATPase has a role as a potential target in chemotherapy in lung cancer treatment. We discuss the effects of Na/K-ATPase ligands and molecular pathways inducing deleterious effects on lung cancer cells, especially those leading to apoptosis and autophagy.

 3. Scintillation efficiency measurement of Na recoils in NaI(Tl) below the DAMA/LIBRA energy threshold

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Xu, Jingke; Shields, Emily; Calaprice, Frank; Westerdale, Shawn; Froborg, Francis; Suerfu, Burkhant; Alexander, Thomas; Aprahamian, Ani; Back, Henning O.; Casarella, Clark; Fang, Xiao; Gupta, Yogesh K.; Ianni, Aldo; Lamere, Edward; Lippincott, W. Hugh; Liu, Qian; Lyons, Stephanie; Siegl, Kevin; Smith, Mallory; Tan, Wanpeng; Kolk, Bryant Vande

  2015-07-01

  The dark matter interpretation of the DAMA modulation signal depends on the NaI(Tl) scintillation efficiency of nuclear recoils. Previous measurements for Na recoils have large discrepancies, especially in the DAMA/LIBRA modulation energy region. We report a quenching effect measurement of Na recoils in NaI(Tl) from 3 to 52 keVnr, covering the whole DAMA/LIBRA energy region for dark matter-Na scattering interpretations. By using a low-energy, pulsed neutron beam, a double time-of-flight technique, and pulse-shape discrimination methods, we obtained the most accurate measurement of this kind for NaI(Tl) to date. The results differ significantly from the DAMA reported values at low energies but fall between the other previous measurements. We present the implications of the new quenching results for the dark matter interpretation of the DAMA modulation signal.

 4. Na/K Pump and Beyond: Na/K-ATPase as a Modulator of Apoptosis and Autophagy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cassiano Felippe Gonçalves-de-Albuquerque

  2017-04-01

  Full Text Available Lung cancer is a leading cause of global cancer deaths. Na/K-ATPase has been studied as a target for cancer treatment. Cardiotonic steroids (CS trigger intracellular signalling upon binding to Na/K-ATPase. Normal lung and tumour cells frequently express different pump isoforms. Thus, Na/K-ATPase is a powerful target for lung cancer treatment. Drugs targeting Na/K-ATPase may induce apoptosis and autophagy in transformed cells. We argue that Na/K-ATPase has a role as a potential target in chemotherapy in lung cancer treatment. We discuss the effects of Na/K-ATPase ligands and molecular pathways inducing deleterious effects on lung cancer cells, especially those leading to apoptosis and autophagy.

 5. A interdisciplinaridade na violência sexual

  OpenAIRE

  Azambuja,Maria Regina Fay de

  2013-01-01

  O artigo aborda a inquirição da vítima de violência sexual como afronta aos direitos humanos da criança, na medida em que busca a obtenção da prova em detrimento da proteção da vítima. Aponta a ação interdisciplinar como indispensável ao trabalho envolvendo violência sexual praticada contra a criança, dando ênfase à perícia realizada por profissionais de diversas áreas (Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Pediatra) como instrumento capaz de produzir a prova e de garantir a dignidade e o re...

 6. Symbiodinium isolation by NaOH treatment.

  Science.gov (United States)

  Zamoum, Thamilla; Furla, Paola

  2012-11-15

  The presence of photosynthetic zooxanthellae (dinoflagellates) in the tissue of many cnidarians is the main reason for their ecological success (i.e. coral reefs). It could also be the main cause of their demise, as the worldwide bleaching of reef-building coral is nothing less than the breakdown of this symbiotic association. The stability of this relationship is the principal marker for the biomonitoring of cnidarian health. We have therefore developed a new, simple method to isolate zooxanthellae in a few steps using NaOH solution. The protocol was validated in three symbiotic cnidarian species: a sea anemone, a gorgonian and a coral. Our method allows the isolation of intact and viable zooxanthellae with better yields than classic methods, especially for species with a calcareous skeleton. Moreover, the isolated zooxanthellae were free of host nucleic contaminants, facilitating subsequent specific molecular analyses.

 7. Pion and kaon freezeout in NA44

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-01-01

  The NA44 spectrometer is optimized for the study of single and two-particle particle spectra near mid-rapidity for transverse momenta below ∼ 1 GeV/c. A large fraction of all pairs in the spectrometer's acceptance are at low relative momenta, resulting in small statistical uncertainties on the extracted size parameters. In addition, the spectrometer's clean particle identification allows the authors to measure correlation functions for pions, kaons, and protons. This contribution will concentrate on the source size parameters determined from pion and kaon correlation functions. These size parameters will be compared to calculations from the RQMD event generator and also interpreted in the context of a hydrodynamic model. Finally, the measured single particle spectra will be examined from the viewpoint of hydrodynamics

 8. Redes sociais na internet: Sociabilidades emergentes

  OpenAIRE

  Amaral, Inês

  2016-01-01

  Na actual era da cultura digital é imperativo identificar e compreender os tipos de sociabilidade que emergem das novas práticas e relações que ocorrem no ciberespaço, para que seja possível teorizar sobre realidades sociais que são desenhadas em torno da apropriação do conteúdo e materializadas em plataformas que se assumem como o termómetro de uma sociedade sem determinismo geográfico. A sociabilização em contexto digital reporta-se ao princípio de que um mundo de informação (conteúdos, ...

 9. O operar de um coletivo na WEB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Eidelwein

  Full Text Available Analisamos o operar de um grupo de discussão na WEB buscando identificar seu agenciamento enquanto coletivo autoprodutivo. Estabelecemos sete indicadores de operação e cinco categorias temáticas. A visualização de cada um dos indicadores de operação em cada uma das categorias temáticas possibilitou compreender o operar do grupo como decorrente das próprias relações que foram sendo estabelecidas, em um processo autoprodutivo, de causalidade recursiva. Foi possível argumentar que o grupo apresentou indícios de um modo de instituir-se capaz de apontar para outras formas de relação em torno da construção de objetos coletivos teóricos voltados para a ação fora do espaço digital.

 10. Bullying: ato esburacado na angústia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria de Lourdes Soares Ornellas

  2012-04-01

  Full Text Available A noção de afeto está no campo do (desprazer, resultante de uma experiência afetiva de satisfação ou insatisfação, e que se manifesta nas necessidades do sujeito. Pode-se dizer que o afeto envolve a ambivalência de sentimentos, do mais agradável ao mais insuportável, e desempenha um papel estruturante para que o sujeito reencontre sua estrutura psíquica, exercendo uma ação mediadora e decisiva sobre a constituição do sujeito do desejo, orientando o seu projeto de vida, sua profissão, sua opção sexual, etc. Essa ambivalência de afetos deve ser exercitada na educação familiar e escolar, na fala e na escuta que o afeto (desprazeroso tem relevância e parece ser silenciado. O desprazer pode ser escandido pelos sintomas medo, depressão, irritabilidade, ansiedade, humilhação. Assim posto o bullying é também conhecido como a síndrome da humilhação. O objetivo da humilhação é a tentativa de destruição do sujeito; a perda da identificação revela um fantasma, na medida em que própria vítima se sente culpada por sofrer ou por estar sofrendo um ato esburacado porque uma das peças não é encontrada e, em lugar do encaixe, o que se mostra é um buraco, o que provoca a angústia entre quem perde e aquele que ganha. ABSTRACT: The notion of affect is thus in the field of (dis pleasure, resulting from an affective experience of satisfaction or dissatisfaction, and that manifests itself on the needs of the subject. You could say that the affection involves the ambivalence of feelings, the more enjoyable the more unbearable, and plays a structural role for the subject to rediscover his psychic structure, exerting a mediator and decisive action on the constitution of the subject of desire, directing the its design life, your profession, your sexual orientation, etc.. This ambivalence of feelings should be exercised in family education and school, talking and listening that affect (dis pleasure is relevant and appears to be

 11. The NA49 large acceptance hadron detector

  International Nuclear Information System (INIS)

  Afanasiev, S.; Alber, T.; Appelshaeuser, H.; Baechler, J.; Barna, D.; Barnby, L.S.; Bartke, J.; Barton, R.A.; Betev, L.; Bialkowska, H.; Bieser, F.; Billmeier, A.; Blyth, C.O.; Bock, R.; Bormann, C.; Bracinik, J.; Brady, F.P.; Brockmann, R.; Brun, R.; Buncic, P.; Caines, H.L.; Cebra, D.; Cooper, G.E.; Cramer, J.G.; Csato, P.; Cyprian, M.; Dunn, J.; Eckardt, V.; Eckhardt, F.; Empl, T.; Eschke, J.; Ferguson, M.I.; Fessler, H.; Fischer, H.G.; Flierl, D.; Fodor, Z.; Frankenfeld, U.; Foka, P.; Freund, P.; Friese, V.; Ftacnik, J.; Fuchs, M.; Gabler, F.; Gal, J.; Ganz, R.; Gazdzicki, M.; Gladysz, E.; Grebieszkow, J.; Guenther, J.; Harris, J.W.; Hegyi, S.; Henkel, T.; Hill, L.A.; Hlinka, V.; Huang, I.; Huemmler, H.; Igo, G.; Irmscher, D.; Ivanov, M.; Janik, R.; Jacobs, P.; Jones, P.G.; Kadija, K.; Kolesnikov, V.I.; Kowalski, M.; Lasiuk, B.; Levai, P.; Liebicher, K.; Lynen, U.; Malakhov, A.I.; Margetis, S.; Markert, C.; Marks, C.; Mayes, B.; Melkumov, G.L.; Mock, A.; Molnar, J.; Nelson, J.M.; Oldenburg, M.; Odyniec, G.; Palla, G.; Panagiotou, A.D.; Pestov, Y.; Petridis, A.; Pikna, M.; Pimpl, W.; Pinsky, L.; Piper, A.; Porter, R.J.; Poskanzer, A.M.; Poziombka, S.; Prindle, D.J.; Puehlhofer, F.; Rauch, W.; Reid, J.G.; Renfordt, R.; Retyk, W.; Ritter, H.G.; Roehrich, D.; Roland, C.; Roland, G.; Rudolph, H.; Rybicki, A.; Sammer, T.; Sandoval, A.; Sann, H.; Schaefer, E.; Schmidt, R.; Schmischke, D.; Schmitz, N.; Schoenfelder, S.; Semenov, A.Yu.; Seyboth, J.; Seyboth, P.; Seyerlein, J.; Sikler, F.; Sitar, B.; Skrzypczak, E.; Squier, G.T.A.; Stelzer, H.; Stock, R.; Strmen, P.; Stroebele, H.; Struck, C.; Susa, T.; Szarka, I.; Szentpetery, I.; Szymanski, P.; Sziklai, J.; Toy, M.; Trainor, T.A.; Trentalange, S.; Ullrich, T.; Vassiliou, M.; Veres, G.; Vesztergombi, G.; Vranic, D.; Wang, F.Q.; Weerasundara, D.D.; Wenig, S.; Whitten, C.; Wieman, H.; Wienold, T.; Wood, L.; Yates, T.A.; Zimanyi, J.; Zhu, X.-Z.; Zybert, R.

  1999-01-01

  The NA49 detector is a wide acceptance spectrometer for the study of hadron production in p+p, p+A, and A+A collisions at the CERN SPS. The main components are 4 large-volume TPCs for tracking and particle identification via dE/dx. TOF scintillator arrays complement particle identification. Calorimeters for transverse energy determination and triggering, a detector for centrality selection in p+A collisions, and beam definition detectors complete the set-up. A description of all detector components is given with emphasis on new technical realizations. Performance and operational experience are discussed in particular with respect to the high track density environment of central Pb+Pb collisions

 12. The NA49 large acceptance hadron detector

  CERN Document Server

  Afanasiev, S V; Appelshäuser, H; Bächler, J; Barna, D; Barnby, L S; Bartke, Jerzy; Barton, R A; Betev, L; Bialkowska, H; Bieser, F; Billmeier, A; Blyth, C O; Böck, R K; Bormann, C; Bracinik, J; Brady, F P; Brockmann, R; Brun, R; Buncic, P; Caines, H L; Cebra, D; Cooper, G E; Cramer, J G; Csató, P; Cyprian, M; Dunn, J; Eckardt, V; Eckhardt, F; Empl, T; Eschke, J; Ferguson, M I; Fessler, H; Fischer, H G; Flierl, D; Fodor, Z; Frankenfeld, Ulrich; Foka, P Y; Freund, P; Friese, V; Ftácnik, J; Fuchs, M; Gabler, F; Gál, J; Ganz, R E; Gazdzicki, M; Gladysz-Dziadus, E; Grebieszkow, J; Günther, J; Harris, J W; Hegyi, S; Henkel, T; Hill, L A; Hlinka, V; Huang, I; Hümmler, H; Igo, G; Irmscher, D; Ivanov, M; Janik, R; Jacobs, P; Jones, P G; Kadija, K; Kolesnikov, V I; Kowalski, M; Lasiuk, B; Lévai, Peter; Liebicher, K; Lynen, U; Malakhov, A I; Margetis, S; Markert, C; Marks, C; Mayes, B W; Melkumov, G L; Mock, A; Molnár, J; Nelson, J M; Oldenburg, M; Odyniec, Grazyna Janina; Pálla, G; Panagiotou, A D; Pestov, Yu N; Petridis, A; Pikna, M; Pimpl, W; Pinsky, L; Piper, A; Porter, R J; Poskanzer, A M; Poziombka, S; Prindle, D J; Pühlhofer, F; Rauch, W; Reid, J G; Renfordt, R E; Retyk, W; Ritter, H G; Röhrich, D; Roland, C; Roland, G; Rudolph, H; Rybicki, A; Sammer, T; Sandoval, A; Sann, H; Schäfer, E; Schmidt, R; Schmischke, D; Schmitz, N; Schönfelder, S; Semenov, A Yu; Seyboth, J; Seyboth, P; Seyerlein, J; Siklér, F; Sitár, B; Skrzypczak, E; Squier, G T A; Stelzer, H; Stock, Reinhard; Strmen, P; Ströbele, H; Struck, C; Susa, T; Szarka, I; Szentpétery, I; Szymanski, P; Sziklai, J; Toy, M; Trainor, T A; Trentalange, S; Ullrich, T S; Vassiliou, Maria; Veres, G I; Vesztergombi, G; Vranic, D; Wang, F; Weerasundara, D D; Wenig, S; Whitten, C; Wieman, H H; Wienold, T; Wood, L; Yates, T A; Zimányi, J; Zhu, X Z; Zybert, R

  1999-01-01

  The NA49 detector is a wide acceptance spectrometer for the study of hadron production in p+p, p+A, and A+A collisions at the CERN SPS. The main components are 4 large volume TPCs for tracking and particle identification via $dE/dx$. TOF scintillator arrays complement particle identification. Calorimeters for transverse energy determination and triggering, a detector for centrality selection in p+A collisions, and beam definition detectors complete the set-up. A description of all detector components is given with emphasis on new technical realizations. Performance and operational experience are discussed in particular with respect to the high track density environment of central Pb+Pb collisions.

 13. Hotel na Vysočině

  OpenAIRE

  Machatka, Petr

  2013-01-01

  Diplomová práce s názvem Hotel na Vysočině řeší projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení stavby. Hotel má tři nadzemní podlaží. Objekt je nepodsklepený. Zastřešení je provedeno plochou a šikmou střechou. Zdící systém POROTHERM s kontaktním zateplením expandovaným polystyrenem EPS -F. The master thesis named Hotel at Vysočina solves project documentation in the degree for building construction. The hotel has three floors. The object is without a cellar. As roofing is used a flat and ...

 14. O retorno do religioso na contemporaneidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tiago Ribeiro Nunes

  2008-12-01

  Full Text Available O presente trabalho pretende analisar os novos modos de relação, entre a civilização e o sagrado, que emergem no contexto da contemporaneidade. Partindo principalmente das formulações freudianas e lacanianas sobre o tema, nosso objetivo primordial ao longo deste artigo é estabelecer parâmetros para compreender a ocorrência do "retorno ao sagrado no exato momento em que a humanidade enfrenta crises cada vez mais profundas e permanentes. Tal empreendimento nos permitirá verificar até que ponto o fortalecimento dos movimentos religiosos pode ser considerado como uma das conseqüências da queda dos referenciais que se realiza na contemporaneidade.

 15. Estágio na Compta

  OpenAIRE

  Mendes, Dário Miguel dos Santos

  2017-01-01

  O presente documento descreve o trabalho realizado no segundo ano letivo do Mestrado em Produção de Conteúdos Digitais. Relatando um estágio decorrido na empresa tecnológica Compta S.A. Neste relatório é feita uma apresentação da empresa, bem como os seus objetivos como tal. De seguida, efetua-se um enquadramento do estágio no âmbito contextual dos conteúdos digitais, descrevendo as tecnologias utilizadas, necessárias à criação de aplicações para dispositivos móveis. São ainda apresentados...

 16. Solubility of NaNd(CO3)2.6H2O(c) in concentrated Na2CO3 and NaHCO3 solutions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rao, L.; Rai, D.; Felmy, A.R.; Fulton, R.W.; Novak, C.F.

  1996-01-01

  NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O(c) was identified to be the final equilibrium solid phase in suspensions containing concentrated sodium carbonate (0.1 to 2.0 M) and sodium bicarbonate (0.1 to 1.0 M), with either NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O(c) or Nd 2 (CO 3 ) 3 x xH 2 O(s) as initial solids. A thermodynamic model, based on Pitzer's specific into-interaction approach, was developed to interpret the solubility of NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O(c) as functions of sodium carbonate and sodium bicarbonate concentrations. In this model, the solubility data of NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O(c) were explained by assuming the formation of NdCO 3 + , Nd(CO 3 ) 2 - and Nd(CO 3 ) 3 3- species and invoking the specific ion interactions between Na + and Nd(CO 3 ) 3 3- . Ion interaction parameters for Na + -Nd(CO 3 ) 3 3- were developed to fit the solubility data. Based on the model calculations, Nd(CO 3 ) 3 3- was the predominant aqueous neodymium species in 0.1 to 2 M sodium carbonate and 0.1 to 1 M sodium bicarbonate solutions. The logarithm of the NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O solubility product (NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O(c)=Na + +Nd 3+ +2 CO 3 2- +6 H 2 O) was calculated to be -21.39. This model also provided satisfactory interpretation of the solubility data of the analogous Am(III) system in less concentrated carbonate and bicarbonate solutions. (orig.)

 17. Videogames e o aprender na complexidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paula Cristina Turcatto

  2016-06-01

  Full Text Available Ao conceber-se esta pesquisa, levou-se em consideração que cada ser humano aprende do seu modo pessoal e único, portanto, a proposta é pensar os videogames na sua relação com o Paradigma da Complexidade. Esta pesquisa teve como objetivo proporcionar um ambiente de encontro com diversos jogos de videogame, buscando instaurar a experimentação do novo, a abertura para o conhecer, ao habitar espaços inventivos, que valorizam a plasticidade e flexibilidade. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois se propôs a trabalhar com os aspectos subjetivos como uma dimensão inseparável do conhecer. Foram 8 sujeitos de pesquisa – adolescentes – com os quais foram realizados 15 encontros, nos quais os mesmos estiveram em contato com diversos jogos de videogame. Foram utilizados diários de bordo para o registro das vivências, ancorados na metodologia cartográfica para tratamento dos registros. Os videogames propiciaram espaços para a emergência de diferentes formas de vivenciar a narrativa. Apesar de os jogos serem pré-moldados, os percursos produzidos, assim como as produções simbólicas frente ao contexto do jogo foram individuais. Jogar videogame relacionou-se ao posicionamento criador, de escrever as circunstâncias sob as quais as ações do jogo refletiram nas experiências vivenciadas pelo jogador.

 18. Insulin regulation of (Na+, K+)-ATPase

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lytton, J.

  1985-01-01

  This thesis describes an investigation into the mechanism of insulin stimulation of (Na + ,K + )=ATPase in rat adipocytes. Two molecular forms of the catalytic subunit of the enzyme were identified and denoted α and α(+), due to their similarity to those isozymes previously described from rat brain. Insulin specifically stimulated the α(+) form of the enzyme. The two forms of the enzyme had quite different affinities for intracellular sodium ion; insulin affected only the lower affinity of α(+), shifting it toward a higher value. However, the sodium affinity of (Na + ,K + )-ATPase activity in isolated membranes was equally high for both forms of the enzyme. This suggests that the difference in sodium affinity between the two forms observed in the cell is not inherent within the structure of the sodium pump, but must depend upon a selective interaction with another molecule which has been lost upon membrane isolation. Immunoprecipitation of both the catalytic subunits either from extracts of whole cells which had been labelled with [ 32 P] orthophosphate, or from membranes which had been labelled with γ-[ 32 P]ATP demonstrated that less than 1 in 100 molecules had a covalently bound phosphate insulin had no influence on this value. The amino terminal sequences of the first 4 amino acids of the catalytic subunits of both α (isolated from rat kidney) and α(+) (from rat brainstem axolemma) were determined. The result shows two highly homologous but clearly different molecules. It can thus be concluded that the insulin sensitive version of the enzyme is not derived from the common α form by a post-translational modification

 19. Porta-enxertos utilizados na citricultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schäfer Gilmar

  2001-01-01

  Full Text Available A muda cítrica é o insumo mais importante na formação de um pomar. As características mais importantes da muda cítrica são a origem do enxerto e do porta-enxerto, a qualidade do sistema radicular e a sua sanidade. Os porta-enxertos são capazes de influenciar várias características horticulturais e sanitárias nas árvores e nos frutos cítricos, como: sólidos solúveis totais, tamanho da copa e do fruto, resistência a moléstias e ao frio, distribuição da raízes, etc. O principal porta-enxerto utilizado no Brasil (cerca de 80% é o limoeiro ?Cravo? (Citrus limonia Osbeck cv. Cravo. No Rio Grande do Sul, mais especificamente, destaca-se o Poncirus trifoliata (L. Raf em mais de 90% dos pomares. Isso torna a citricultura vulnerável ao surgimento de moléstias que afetem estes porta-enxertos, como ocorreu na década de 40 em todo o Brasil com a 'Tristeza' dos citros em plantas enxertadas sobre laranjeira azeda, e, mais recentemente, com o 'declínio'. Assim, o conhecimento das características dos diversos porta-enxertos e de algumas particularidades do uso destes é de grande importância para a diversificação e escolha do porta-enxerto a ser utilizado pelo citricultor.

 20. PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL DO TRABALHO NA CONTEMPORANEIDADE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilian Carminatti

  2015-12-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo é analisar a evolução do tema trabalho e novas formas de flexibilização das relações laborais que proporcionam identidade, significado e bem-estar. O trabalho, como uma atividade prazerosa, passa por uma mudança de postura das pessoas frente à atividade ocupacional, a partir do autoconhecimento, planejamento de carreira e de uma jornada de trabalho que vislumbre a melhora na qualidade de vida. A promoção do bem-estar presume a articulação entre as relações de trabalho atravessadas pelo sistema capitalista e a importância de equilibrar necessidades individuais e a competitividade organizacional. Como elementos balizadores surgem: a relação com os significados do trabalho, o planejamento de carreira e pós-carreira e a conexão entre valores pessoais e organizacionais. Adotou-se para a pesquisa uma estratégia metodológica qualitativa que se propõe a investigar a partir da exploração e descrição as dimensões do tema trabalho na sociedade contemporânea. Dessa forma, a promoção do bem-estar e o planejamento de carreira devem ser tratados como planejamento de vida durante todo o período funcional, a partir de uma visão multidimensional do colaborador inserida em um amplo contexto cultural e social que ultrapassa o ambiente organizacional.

 1. Mercury's Na Exosphere from MESSENGER Data

  Science.gov (United States)

  Killen, Rosemary M.; Burger, M. H.; Cassidy, T. A.; Sarantos, M.; Vervack, R. J.; McClintock, W. El; Merkel, A. W.; Sprague, A. L.; Solomon, S. C.

  2012-01-01

  MESSENGER entered orbit about Mercury on March 18, 2011. Since then, the Ultraviolet and Visible Spectrometer (UWS) channel of MESSENGER's Mercury Atmospheric and Surface Composition Spectrometer (MASCS) has been observing Mercury's exosphere nearly continuously. Daily measurements of Na brightness were fitted with non-uniform exospheric models. With Monte Carlo sampling we traced the trajectories of a representative number of test particles, generally one million per run per source process, until photoionization, escape from the gravitational well, or permanent sticking at the surface removed the atom from the simulation. Atoms were assumed to partially thermally accommodate on each encounter with the surface with accommodation coefficient 0.25. Runs for different assumed source processes are run separately, scaled and co-added. Once these model results were saved onto a 3D grid, we ran lines of sight from the MESSENGER spacecraft :0 infinity using the SPICE kernels and we computed brightness integrals. Note that only particles that contribute to the measurement can be constrained with our method. Atoms and molecules produced on the nightside must escape the shadow in order to scatter light if the excitation process is resonant-light scattering, as assumed here. The aggregate distribution of Na atoms fits a 1200 K gas, with a PSD distribution, along with a hotter component. Our models constrain the hot component, assumed to be impact vaporization, to be emitted with a 2500 K Maxwellian. Most orbits show a dawnside enhancement in the hot component broadly spread over the leading hemisphere. However, on some dates there is no dawn/dusk asymmetry. The portion of the hot/cold source appears to be highly variable.

 2. LUZ, MELATONINA E ESTRESSE OXIDATIVO NA PISCICULTURA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudio Alberto Gellis de Mattos Dias

  2013-12-01

  Full Text Available Em peixes, como nos mamíferos, partes do sistema nervoso estão envolvidas em mecanismos para regulação dos sistemas corporais em sintonia com o meio. O fotoperíodo é traduzido em informações fisiológicas a partir da secreção de melatonina.Parece não haver barreiras morfofisiológicas para esta indolamina, isto é, a melatonina perfunde-se rapidamente em cada célula do organismo e em alguns casos interage com receptores e membrana situados na superfície celular, e parece estar ligada à ingestão de alimentos, crescimento e atividade locomotora de peixes. São moléculas importantes metabolizando espécies reativas de oxigênio a produtos inativos e, portanto, reduzindo o dano oxidativo.Este trabalho tem por objetivo fazer um breve levantamento em artigos recentes sobre luminosidade, melatonina e o estresse oxidativo em peixes, e correlaciona-los com piscicultura. Concluímos que a luminosidade parece estar ligada a produção de melatonina, e esta molécula antioxidante, que favorece a redução do estresse oxidativo, parecem melhorar o desempenho na produção de peixes em criadouros. Palavras-chave: Melatonina, estresse oxidativo, piscicultura. DOI: http://dx.doi.org/10.18561/2179-5746/biotaamazonia.v3n3p169-176

 3. Diffusion of calcium in pure and doped NaCl; Diffusion du calcium dans NaCl pur et dope

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Slifkin, L; Brebec, G [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1969-07-01

  We have determined, by diffusion experiments of Ca in pure and doped NaCl, the activation energy for the calcium jumps and the binding energy between calcium ion and vacancy. (authors) [French] Nous avons determine, par des mesures de diffusion du Ca dans NaCl pur et NaCl dope avec CaCl{sub 2}, l'energie d'activation relative aux sauts du calcium et l'energie de liaison lacune-calcium. (auteurs)

 4. Mechanism of μ-conotoxin PIIIA binding to the voltage-gated Na+ channel NaV1.4.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rong Chen

  Full Text Available Several subtypes of voltage-gated Na+ (NaV channels are important targets for pain management. μ-Conotoxins isolated from venoms of cone snails are potent and specific blockers of different NaV channel isoforms. The inhibitory effect of μ-conotoxins on NaV channels has been examined extensively, but the mechanism of toxin specificity has not been understood in detail. Here the known structure of μ-conotoxin PIIIA and a model of the skeletal muscle channel NaV1.4 are used to elucidate elements that contribute to the structural basis of μ-conotoxin binding and specificity. The model of NaV1.4 is constructed based on the crystal structure of the bacterial NaV channel, NaVAb. Six different binding modes, in which the side chain of each of the basic residues carried by the toxin protrudes into the selectivity filter of NaV1.4, are examined in atomic detail using molecular dynamics simulations with explicit solvent. The dissociation constants (Kd computed for two selected binding modes in which Lys9 or Arg14 from the toxin protrudes into the filter of the channel are within 2 fold; both values in close proximity to those determined from dose response data for the block of NaV currents. To explore the mechanism of PIIIA specificity, a double mutant of NaV1.4 mimicking NaV channels resistant to μ-conotoxins and tetrodotoxin is constructed and the binding of PIIIA to this mutant channel examined. The double mutation causes the affinity of PIIIA to reduce by two orders of magnitude.

 5. Anisotropy and polarization in charge changing collisions of C4+ with Na(3s) and laser aligned Na(3p)

  NARCIS (Netherlands)

  Hoekstra, R; Morgenstern, R; Olson, RE

  1996-01-01

  Absolute cross sections for C3+(6-->5) emission at 465.7 nm after collisions of C4+ ions with ground state Na(3s) and laser excited aligned Na(Sp) atoms are measured over the collision energy range of 3-7 keV amu(-1). For Na(3s) polarizations are observed by measuring the linear polarization of the

 6. Crystal structure of polyphosphates NaCd(PO3)3 and NaMn(PO3)3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murashova, E.V.; Chudinova, N.N.

  1997-01-01

  Crystal structure of NaCd(PO 3 ) 3 (1) and NaMn(PO 3 ) 3 (2) isostructural polyphosphates was determined for twin samples. Rhombic lattice parameters of (1): a = 14.678, b = 14.669, c = 14.705 A, sp. gr. P2 1 2 1 2 1 , Z = 16. The structure of compounds is of frame type. Polyphosphate chain with repetition period of 24 PO 4 tetrahedrons contacts with NaO 6 and M 2 O 6 octahedrons by means of common oxygen vertices. Similarities and differences in structure of mentioned polyphosphates and earlier analyzed NaMg(PO 3 ) 3 polyphosphate are noted [ru

 7. UTJECAJ POZITIVNE DISKRIMINACIJE NA UKLJUČIVANJE ŽENA NA TRŽIŠTE RADA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  Dovranić, Dora; Katavić, Ivica

  2016-01-01

  U početku 21. stoljeća često se koristi pojam pozitivne (afirmativne) diskriminacije. Pozitivna diskriminacija mjera je koju poduzima vlada, neka organizacija ili korporacija s ciljem da se smanje nejednakosti u društvu nastale upravo diskriminacijom, na način da se pružaju određene povlastice onima koji su pretrpjeli neku vrstu diskriminacije. Nastala je u Sjedinjenim Američkim Državama na inicijativu predsjednika Kennedyja, Johnsona i Nixona. Diskriminacija, nažalost, ima mnogo oblika, a ne...

 8. 43. Calmodulin regulating calcium sensitivity of Na channels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Vegiraju

  2016-07-01

  Full Text Available By extrapolating information from existing research and observing previous assumptions regarding the structure of the Na Channel, this experiment was conducted under the hypothesis that the Na Channel is in part regulated by the calmodulin protein, as a result proving calcium sensitivity of the Na Channel. Furthermore, we assume that there is a one to one stoichiometry between the Na Channel and the Calmodulin. There has been extensive research into the functionality and structure of sodium ion channels (Na channels, as several diseases are associated with the lack of regulation of sodium ions, that is caused by the disfunction of these Na channels. However, one highly controversial matter in the field is the importance of the protein calmodulin (CaM and calcium in Na channel function. Calmodulin is a protein that is well known for its role as a calcium binding messenger protein, and that association is believed to play an indirect role in regulating the Na channel through the Na channel’s supposed calcium sensitivity. While there are proponents for both sides, there has been relatively little research that provides strong evidence for either case. In this experiment, the effect of calmodulin on NaV 1.5 is tested by preparing a set of cardiac cells (of the human specie with the NaV 1.5 C-Termini and CaM protein, which were then to be placed in solutions with varying concentrations of calcium. We took special care to test multiple concentrations of calcium, as previous studies have tested very low concentrations, with Manu Ben-Johny’s team from the John Hopkins laboratory in particular testing up to a meager 50 micromolar, despite producing a well-respected paper (By comparison, the average Na channel can naturally sustain a concentration of almost 1-2 millimolar and on some occasions, reaching even higher concentrations. After using light scattering and observing the signals given off by the calcium interacting with these Nav1.5/Ca

 9. Impact of childhood stress on psychopathology Impacto de estresse na infância na psicopatologia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisa Brietzke

  2012-12-01

  Full Text Available OBJECTIVE: Advances in our knowledge of mental disorder (MD genetics have contributed to a better understanding of their pathophysiology. Nonetheless, several questions and doubts persist. Recent studies have focused on environmental influences in the development of MDs, and the advent of neuroscientific methodologies has provided new perspectives. Early life events, such as childhood stress, may affect neurodevelopment through mechanisms such as gene-environment interactions and epigenetic regulation, thus leading to diseases in adulthood. The aim of this paper is to review the evidence regarding the role of the environment, particularly childhood stress, in the pathophysiology of MD. METHODOLOGY: We reviewed articles that evaluated environmental influences, with a particular focus on childhood trauma, brain morphology, cognitive functions, and the development of psychopathology and MD. RESULTS AND CONCLUSION: MRI studies have shown that exposure to trauma at an early age can result in several neurostructural changes, such as the reduction of the hippocampus and corpus callosum. Cognitive performance and functioning are also altered in this population. Finally, childhood stress is related to an increased risk of developing MD such as depression, bipolar disorder, schizophrenia and substance abuse. We conclude that there is robust evidence of the role of the environment, specifically adverse childhood experiences, in various aspects of MD.OBJETIVO: Avanços no conhecimento da genética dos transtornos mentais (TM contribuíram para um melhor entendimento de suas bases fisiopatológicas. No entanto, dúvidas e questões ainda persistem. Estudos recentes têm se concentrado nas influências do ambiente no desenvolvimento de TM, e o advento de metodologias neurocientíficas oferece novas perspectivas. Eventos precoces de vida, como estresse na infância, podem ser capazes de alterar o neurodesenvolvimento através de mecanismos como intera

 10. Measurement of direct CP-violation with the experiments NA31 and NA48 at CERN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Renk, B.

  1992-01-01

  The NA31 experiment has measured the CP violation parameter var-epsilon '/var-epsilon. The result of data collected in 1988 is Re(var-epsilon '/var-epsilon)=(1.7±1.0)x10 -3 . A preliminary result of data collected in 1989 is Re(var-epsilon '/var-epsilon)=(2.1±0.9)x10 -3 . Combining these two results with the original result from the 1986 data set we obtain Re(var-epsilon '/var-epsilon)=(2.3±0.7)x10 -3 , which is a more than three standard deviation evidence for direct CP violation. A new experiment NA48 is under construction which aims for a significant reduction of the statistical and the systematical errors in order to reach a combined error not exceeding 2x10 -4

 11. O Platonismo de Russell na metafísica e na matemática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guido Imaguire

  2005-06-01

  Full Text Available Neste artigo, analiso o surgimento e a superação do Platonismo em B. Russell, tanto na sua filosofia da matemática como na sua metafísica. Começo por explicitar os argumentos que levaram Russell a aderir ao chamado "Platonismo Proposicional" - posição que será tecnicamente relevante na definição de números. Na seção seguinte, discutirei até que ponto a teoria das descrições definidas determina, necessariamente, uma adesão ao nominalismo, e as dificuldades que surgem para o logicismo conseqüentes do abandono do platonismo. Finalmente, mostrarei como a posição madura de Russell caracteriza-se mais como um reducionismo do que propriamente como um nominalismo, e como este é fundado no princípio do mínimo vocabulário.In this paper, I analyze the emergence and the overcoming of Platonism both in Russell's philosophy of mathematics and his metaphysics. I begin by examining the arguments which led Russell to endorse a position that I term "Propositional Platonism" - this position proves to be relevant for Russell's definition of numbers. In the following section, I address the question of the extent to which Russell's theory of descriptions implies the acceptance of nominalism. Moreover, I examine the difficulties which arise for logicism, if it no longer goes hand in hand with platonism. Finally, I argue argue that Russell's mature position is to be characterized as a form of reductionism rather than as a variant of nominalism

 12. LASERTERAPIA NA INFLAMAÇÃO PULMONAR EXPERIMENTAL EM RATTUS NORVEGICUS OCASIONADO PELA PAPAÍNA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego Rodrigues Pessoa

  2017-01-01

  Full Text Available Resumo: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC é caracterizada pela limitação do fluxo aéreo decorrente da dilatação dos espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais. Analisar os efeitos da laserterapia quanto ao processo cicatricial na lesão pulmonar experimental em Rattus Novergicus. Utilizaram-se trinta animais agrupados em três grupos de dez animais: grupo controle (GC (não recebeu nada, grupo DPOC (GD (foi pulverizado 3 doses de papaína 3mg/kg e grupo DPOC + Laser (GDL (após 7 dias da indução da lesão com papaína foi tratado com laser de 660 nm durante 15 dias.Para analise dos resultados foi realizado o lavado broncoalveolar. Quanto ao Lavado: GC (número de células normais, GD (aumento de células inflamatórias e GDL (diminuição de células inflamatórias. A laserterapia diminui o numero de células inflamatórias, entretanto, não possui efeito reconstrutor do parênquima pulmonar apenas estabiliza a lesão comprovando sua ação anti-inflamatória.

 13. Isolation and preliminary function analysis of a Na + /H + antiporter ...

  African Journals Online (AJOL)

  A full-length cDNA Na+/H+ antiporter gene (MzNHX1) was isolated from Malus zumi according to the homologous Na+/H+ antiporter gene region in plants. Sequence analysis indicated that the cDNA was 2062 bp in length, including an open reading frame (ORF) of 1629 bp, which encoded a predicted polypeptide of 542 ...

 14. Transepithelial Na+ transport and the intracellular fluids: a computer study.

  Science.gov (United States)

  Civan, M M; Bookman, R J

  1982-01-01

  Computer simulations of tight epithelia under three experimental conditions have been carried out, using the rheogenic nonlinear model of Lew, Ferreira and Moura (Proc. Roy. Soc. London. B 206:53-83, 1979) based largely on the formulation of Koefoed-Johnsen and Ussing (Acta Physiol. Scand. 42: 298-308. 1958). First, analysis of the transition between the short-circuited and open-circuited states has indicated that (i) apical Cl- permeability is a critical parameter requiring experimental definition in order to analyze cell volume regulation, and (ii) contrary to certain experimental reports, intracellular Na+ concentration (ccNa) is expected to be a strong function of transepithelial clamping voltage. Second, analysis of the effects of lowering serosal K+ concentration (csK) indicates that the basic model cannot simulate several well-documented observations; these defects can be overcome, at least qualitatively, by modifying the model to take account of the negative feedback interaction likely to exist between the apical Na+ permeability and ccNa. Third, analysis of the strongly supports the concept that osmotically induced permeability changes in the apical intercellular junctions play a physiological role in conserving the body's stores of NaCl. The analyses also demonstrate that the importance of Na+ entry across the basolateral membrane is strongly dependent upon transepithelial potential, cmNa and csK; under certain conditions, net Na+ entry could be appreciably greater across the basolateral than across the apical membrane.

 15. A mudança organizacional na teoria administrativa

  OpenAIRE

  Silveira Júnior, Aldery; Oliveira, Waldyr Viegas de

  1996-01-01

  Discorre sobre a mudança organizacional na teoria administrativa, abordando a natureza da mudança, como ela se insere no contexto das organizações e como ela se desenvolveu na história da administração.

 16. High resolution laser spectroscopy of the D lines of on-line produced 21Na, 22Na, 24Na, 25Na using a new high sensitivity method of detection of optical resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Huber, G.; Thibault, G.; Klapisch, R.; Duong, H.T.; Vialle, J.L.; Pinard, I.; Juncar, P.; Jacquinot, P.

  1975-01-01

  A polyisotopic sodium beam of 21 - 25 Na, produced by spallation of Al, was illuminated by a tunable dye laser. The atomic beam, analyzed by a sixpole magnet is then ionized and detected after a mass spectrometer. The results are the isotope shifts, nuclear magnetic moment and quadrupole moment of 25 Na [fr

 17. Numerična in eksperimentalna analiza delovanja Teslinega ventilatorja

  OpenAIRE

  Lukačič, Rajko

  2017-01-01

  Nikola Tesla je patentiral ventilator, ki deluje na principu trenja. V diplomskem delu je opisano delovanje Teslinega ventilatorja in teoretično ozadje njegovega delovanja z namenom zmanjševanja hrupa. V sami raziskavi smo s programom Ansys izdelali numerični model, ki temelji na turbulentnem modelu k-

 18. Risbjerg: SF vandt valgkampen, NA og R tabte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: Endnu engang flyttede en valgkamp for alvor stemmer. SF gik undervejs 27 pct. frem, mens NA gik 34 pct. tilbage og R 26 pct. Udgivelsesdato: 25. november......ANALYSE: Endnu engang flyttede en valgkamp for alvor stemmer. SF gik undervejs 27 pct. frem, mens NA gik 34 pct. tilbage og R 26 pct. Udgivelsesdato: 25. november...

 19. MCHANGO WA MWALIMU J.K. NYERERE KATIKA TAFSIRI NA ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kwa kuzingatia tafsiri mbili za J.K. Nyerere, Julius Kaizer (1963) na Mabepari wa Venus (1969), makala inaeleza: (i) kwa nini Mwalimu Nyerere alitafsiri maandishi ya Shakespeare, (ii) ufanisi wa tafsiri zake, na (iii) mchango wa tafsiri hizo. Makala inaonyesha kuwa tafsiri hizo zinazingatia mbinu za kisemantiki zaidi kuliko ...

 20. Kuingiliana kwa Lugha ya Kiswahili na Kiingereza: Uswahilishaji wa ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kuingiliana kwa lugha ni taaluma katika uwanja wa isimu inayohusu lugha zinazoingiliana na kuathiriana. Kuingiliana kwa lugha sio jambo jipya katika dunia. Watu ambao ndio watumiaji wa lugha wamesababisha lugha kuiingiliana waliposafiri au kuhama sehemu moja hadi nyingine kutokana na sababu za kiuchumi, ...

 1. Ufundishaji wa Kusoma na Kuandika Kiswahili: Uzoefu wa Idara ya ...

  African Journals Online (AJOL)

  Makala haya yanahusu shughuli za kufundisha Kiswahili kama lugha ya kigeni katika Chuo Kikuu cha Sebha nchini Libya. Kwanza inaeleza historia ya Kiswahili – yaani kilianza lini kufundishwa kwa madhumuni gani na nani walikuwa wanzilishi. Halikadhalika makala ya naeleza utaratibu uliowekwa na idara ili kuweza ...

 2. Juhudi za Vyombo vya Habari katika Kukuza na Kueneza Kiswahili ...

  African Journals Online (AJOL)

  Vyombo vya habari ni asasi muhimu sana katika kukuza na kueneza lugha yoyote ile, hasa katika enzi hii ya utandawazi. Vyombo hivyo ni kama vile idhaa za redio, televisheni na magazeti. Katika nchi ya Kenya kuna vyombo vya habari vinavyotoa huduma anuwai kwa ajili ya kutosheleza mahitaji ya wateja wao. Katika ...

 3. Substrate Specificity of Na+,Cl-(HCO3-)-ATPase.

  Science.gov (United States)

  Yurkiv, V A; Melikhov, V I; Shubin, V S

  2016-09-01

  We studied substrate specificity of Na + ,Cl - (HCO 3 - )-ATPase. In most cases, replacement of ATP for other phosphate-containing substances resulted in not only pronounced suppression of phosphohydrolase reactions, but also dramatic changes of their responsiveness to the stimulating effect of monovalent ions. The data showed that Na + ,Cl - (HCO 3 - )-ATPase is a highly specific enzyme for ATP.

 4. Optimization and kinetics decomposition of monazite using NaOH

  International Nuclear Information System (INIS)

  MV Purwani; Suyanti; Deddy Husnurrofiq

  2015-01-01

  Decomposition of monazite with NaOH has been done. Decomposition performed at high temperature on furnace. The parameters studied were the comparison NaOH / monazite, temperature and time decomposition. From the research decomposition for 100 grams of monazite with NaOH, it can be concluded that the greater the ratio of NaOH / monazite, the greater the conversion. In the temperature influences decomposition 400 - 700°C, the greater the reaction rate constant with increasing temperature greater decomposition. Comparison NaOH / monazite optimum was 1.5 and the optimum time of 3 hours. Relations ratio NaOH / monazite with conversion (x) following the polynomial equation y = 0.1579x 2 – 0.2855x + 0.8301 (y = conversion and x = ratio of NaOH/monazite). Decomposition reaction of monazite with NaOH was second orde reaction, the relationship between temperature (T) with a reaction rate constant (k), k = 6.106.e - 1006.8 /T or ln k = - 1006.8/T + 6.106, frequency factor A = 448.541, activation energy E = 8.371 kJ/mol. (author)

 5. Wiedza kobiet leczących się z powodu osteoporozy na temat ogólnej wiedzy o chorobie i czynników jej ryzyka = Knowledge of women treated for osteoporosis on the general knowledge about the disease and its risk factors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Pawlikowska-Łagód

  2016-05-01

  ą osteoporozy wydaje się być jak najbardziej zasadne, na co wskazują liczne dane dotyczące zachorowalności, świadczące o fakcie zwiększania się liczby osób chorych na osteoporozę w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie ogólnego poziomu wiedzy o chorobie i czynnikach jej ryzyka wśród kobiet leczących się z powodu osteoporozy Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 137 pacjentek poradni leczenia osteoporozy w Lublinie. Wiek badanych mieści się w przedziale od 38 do 91 lat (M= 61,6; SD=10,6 . Badania prowadzone były w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie oraz Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej REUMED w Lublinie w okresie od lutego do kwietnia 2015 roku. Do pomiaru zmiennych wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa zawierający pytania pozwalające ocenić ogólną wiedzę badanych na temat istoty choroby oraz wiedzę na temat czynników ryzyka.    Wyniki: Badane wykazują się średnim poziomem wiedzy o osteoporozie. Miejsce zamieszkania różnicuje istotnie poziom wiedzy respondentek o osteoporozie. Osoby mieszkające na wsi charakteryzują się słabszą wiedzą, niż mieszkanki miast. Badane wykazywały się przeciętną wiedzą o czynnikach ryzyka wpływających na rozwój osteoporozy. Najczęściej podawanymi przez badane czynnikami ryzyka było małe pokrycie wapnia w pożywieniu, płeć żeńska oraz wczesna menopauza.   Summary Osteoporosis is one of the important health, social and economic world today. It is burdened with the risk of disease and permanent disability due to complications early mortality. The risk relating to women increases mainly after 65 years. It is estimated that worldwide osteoporosis affects 200 million women, of which about 20 - 25% will suffer a fracture of the bone. Given increasing life statistical Pole, it should be noted that this will increase the number of women suffering from osteoporosis and fractures that are its consequence. Will

 6. Sepsis does not alter red blood cell glucose metabolism or Na+ concentration: A 2H-, 23Na-NMR study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hotchkiss, R.S.; Song, S.K.; Ling, C.S.; Ackerman, J.J.; Karl, I.E.

  1990-01-01

  The effects of sepsis on intracellular Na+ concentration ([Na+]i) and glucose metabolism were examined in rat red blood cells (RBCs) by using 23Na- and 2H-nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. Sepsis was induced in 15 halothane-anesthetized female Sprague-Dawley rats by using the cecal ligation and perforation technique; 14 control rats underwent cecal manipulation without ligation. The animals were fasted for 36 h, but allowed free access to water. At 36 h postsurgery, RBCs were examined by 23Na-NMR by using dysprosium tripolyphosphate as a chemical shift reagent. Human RBCs from 17 critically ill nonseptic patients and from 7 patients who were diagnosed as septic were also examined for [Na+]i. Five rat RBC specimens had [Na+]i determined by both 23Na-NMR and inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy (ICP-AES). For glucose metabolism studies, RBCs from septic and control rats were suspended in modified Krebs-Henseleit buffer containing [6,6-2H2]glucose and examined by 2H-NMR. No significant differences in [Na+]i or glucose utilization were found in RBCs from control or septic rats. There were no differences in [Na+]i in the two groups of patients. The [Na+]i determined by NMR spectroscopy agreed closely with measurements using ICP-AES and establish that 100% of the [Na+]i of the RBC is visible by NMR. Glucose measurements determined by 2H-NMR correlated closely (correlation coefficient = 0.93) with enzymatic analysis. These studies showed no evidence that sepsis disturbed RBC membrane function or metabolism

 7. Experiments on cold trap regeneration by NaH decomposition

  International Nuclear Information System (INIS)

  McPheeters, C.C.; Skladzien, S.B.; Raue, D.J.

  1979-10-01

  Cold trap regeneration may be very important in future LMFBRs because of the expected high hydrogen source from the steam generators. This hydrogen precipitates as NaH in the cold trap and may fill the trap within one year of operation. Several methods of cold trap regeneration were considered, but the simplest and least expensive appears to be decomposition of NaH under vacuum at elevated temperatures. Experiments were done to assess the feasibility of this method for cold trap regeneration. Small-scale simulated cold traps (SCT) were located with NaH and NaH plus Na 2 O, and were heated both under vacuum and under a sweep gas at 100 kPa. The evolved hydrogen was converted to water by a CuO bed and collected in a weighting tube

 8. Na,K-pump modulates intercellular communication in vascular wall

  DEFF Research Database (Denmark)

  Matchkov, Vladimir; Nilsson, Holger; Aalkjær, Christian

    Ouabain, a specific inhibitor of the Na,K-pump, has previously been shown to interfere with intercellular communication. Here we test the hypothesis that the communication between vascular smooth muscle cells (SMCs) is regulated through an interaction between the Na,K-pump and the Na...... were used as a model for electrical coupling of SMCs by measuring membrane capacitance (Cm). SMCs were uncoupled (evaluated by inhibition of vasomotion and desynchronization of calcium transients in vascular wall, or by reduction to half of Cm measured in paired A7r5 cells) when the Na,K-pump...... was inhibited either by a low concentration of ouabain or by ATP depletion. Uncoupling with ouabain was associated with a localized increase of intracellular calcium in discrete sites near the plasma membrane. Reduction of Na,K-pump activity by removal of extracellular potassium also uncoupled cells, but only...

 9. Recent results from the NA62 experiment at CERN

  CERN Document Server

  Aliberti, Riccardo

  2016-01-01

  NA62 is a fixed target experiment located at the CERN SPS which aims to perform flavour physics studies in the charged kaon sector with an unprecedented precision. Due to the abundance of kaon decays with a po in the final state, NA62 is also a perfect environment to measure the neutral pion characteristics. NA62 collected a large sample of charged kaon decays with a highly efficient trigger for decays into electrons in 2007. We report about the measurement of the po electromagnetic transition form factor slope parameter in the time-like region. Between 2008 and 2014 the NA62 apparatus underwent an intense upgrade phase to improve the physics sensitivity of the experiment to precisely measure the Br (K+ !p+n ¯ n). NA62 took data in pilot runs in 2014 and 2015 reaching the final designed beam intensity. The quality of data acquired in view of the final measurement is presented.

 10. The New Readout System of the NA62 LKr Calorimeter

  CERN Document Server

  Ceccucci, A; Farthouat, P; Lamanna, G; Rouet, J; Ryjov, V; Venditti, S

  2015-01-01

  The NA62 experiment [1] at CERN SPS (Super Proton Synchrotron) accelerator aims at studying Kaon decays with high precision. The high resolution Liquid Krypton (LKr) calorimeter, built for the NA48 [2] experiment, is a crucial part of the photon-veto system; to cope with the demanding NA62 re- quirements,itsback-endelectron icshadtobecompletelyrenewed. The new readout system is based on the Calorimeter REAdout Module (CREAM) [3], a 6U VME board whose design and pro- duction was sub-contracted to CAEN [4], with CERN NA62 group continuously supervising the de velopment and production phase. The first version of the board was delivered by the manufacturer in March 2013 and, as of June 2014, the full board production is ongoing. In addition to describing the CREAM board, all aspects of the new LKr readout system, including its integration within the NA62 TDAQ scheme, will be treated.

 11. Crystal Structure of Na3MoCl6

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Beran

  2011-07-01

  Full Text Available The ternary chloride Na3MoCl6 is obtained as red crystals from a disproportionation reaction of molybdenum dichloride, {Mo6}Cl12, in an acidic NaCl/AlCl3 melt at 350 °C. The crystal structure (trigonal, P-31c, a = 687.1(1, c = 1225.3(2 pm, Z = 2, V = 501,0(1 106 pm3 is that of Na3CrCl6: within a hexagonal closest-packing of chloride ions two thirds of the octahedral voids are filled between the AB double layers with Na+/Mo3+, and between the BA layers with Na+.

 12. Dynamic polarizabilities and Van der Waals coefficients for alkali atoms Li, Na and alkali dimer molecules Li2, Na2 and NaLi

  Science.gov (United States)

  Mérawa, M.; Dargelos, A.

  1998-07-01

  The present paper gives an account of investigations of the polarizability of the alkali atoms Li, Na, diatomics homonuclear and heteronuclear Li2, Na2 and NaLi at SCF (Self Consistent Field) level of approximation and at correlated level, using a time Time-Dependent Gauge Invariant method (TDGI). Our static polarizability values agree with the best experimental and theoretical determinations. The Van der Waals C6 coefficients for the atom-atom, atom-dimer and dimer-dimer interactions have been evaluated. Les polarisabilités des atomes alcalins Li, Na, et des molécules diatomiques homonucléaires et hétéronucléaire Li2, Na2 et NaLi, ont été calculées au niveau SCF (Self Consistent Field) et au niveau corrélé à partir d'une méthode invariante de jauge dépendante du temps(TDGI). Nos valeurs des polarisabilités statiques sont en accord avec les meilleurs déterminations expérimentales et théoriques. Les coefficients C6 de Van de Waals pour les interactions atome-atome, atome-dimère et dimère-dimère ont également été évalués.

 13. Fanfictions: leitura e escrita na cibercultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monica do Amparo Silva

  2017-12-01

  Full Text Available A condição letrada é um fenômeno de natureza complexa e multifacetada. Organiza-se em torno de um conjunto de gestos e comportamentos diversificados, de competências e habilidades heterogêneas, de objetos histórica e socialmente diferenciados; é construída por meio de um conjunto de práticas e de uma rede de instituições, agentes e materiais; responsável por grandes divisões no interior da sociedade e um dos fatores que poderiam transformá-la. O ingresso na cultura escrita por sociedades ocidentais já foi considerado uma das principais evoluções da era moderna. Dominar a escrita era também a produzir. Contemporaneamente, uma sociedade civilizada chega a exigir de seus membros o domínio e utilização da leitura de variados suportes em variadas formas (pois cada suporte acaba por desenvolver um modo de leitura peculiar. Pode-se, pois, inferir que o ato de ler é um ato de esforço e concentração que também exige reflexão. Dessa forma, a leitura assume o papel de um processo de disciplina intelectual, exigindo uma posição crítica daquele que é o leitor. Os ciberjovens não só consomem a leitura e toda produção midiática. Eles interagem com essa produção e realizam uma recriação cultural com identidade e público próprios denominada fanfiction cuja escrita pode ser divulgada em diferentes plataformas do ciberespaço sob diversos gêneros textuais. Este artigo é resultado da reflexão baseada na observação de um app que permite a escrita/ leitura e a divulgação dessa produção.

 14. Kusheh, na minem Fatu, en mi na koko farmer Hello, I am Fatu and I am a cocoa farmer

  NARCIS (Netherlands)

  Witteveen, L.M.; Goris, Margriet; Lie, R.; Ingram, V.J.

  2016-01-01

  This document reports on the development of a prototype Digital Farmer Field School (DFFS) called Kusheh, na minem Fatu, en mi na koko farmer (“Hello, I am Fatu and I am a cocoa farmer”). The DFFS provides an ICT-based alternative to traditional agricultural extension. More specifically, it offers a

 15. Rescue of Na+ and H+ binding in Na+,K+-ATPase M8 aspartate mutants by secondary mutation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Rikke; Einholm, Anja P.; Andersen, Jens Peter

  A mutation replacing the aspartate in transmembrane segment M8 in the a3-isoform of Na,K-ATPase with asparagine has been found in patients with rapid-onset dystonia parkinsonism or alternating hemiplegia of childhood. This aspartate may be a critical Na+ coordinating residue, but the crystal......-isoforms of Na,K-ATPase, and much smaller effects were seen for other mutations to the M8 aspartate, which were less disruptive of Na+ binding than mutations to other residues related to Na+ site III. The D928 (rat a1 numbering) mutations strongly diminished the cooperativity of Na+ binding. Moreover the p......H optimum of Na,K-ATPase activity was left-shifted, again with D928N being most disruptive. The reduced affinity for activating Na+ and for inhibitory protons, caused by D928N and D928A mutations, could be rescued by introduction of an additional mutation of a glutamate located far away from D928....

 16. Thermodiffusive behaviour of NaCl and KCl aqueous solutions a model for the Na-K pump

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gaeta, F.S.; Mita, D.G.; Perna, G.; Scala, G.

  1975-01-01

  In NaCl and KCl aqueous nonisothermal solutions K + inverts its sense of migration within the physiological concentration range; Na + behaves similarly at much lower concentrations. These findings are discussed in relation to solute induced modifications of water structure and of their influence on thermal diffusion. A possible evolutionary model of a thermodiffusive mechanism for the sodium potassium pump is also suggested

 17. Evaluation of {sup 23}Na(n,2n){sup 22}Na reaction cross-sections

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Manokhin, V N [Institute of Physics and Power Engineering, Obninsk (Russian Federation)

  1997-06-01

  Using available experimental data and (n,2n) excitation function systematics {sup 23}Na(n,2n){sup 22}Na reaction cross-sections were evaluated for energies ranging from the reaction threshold to 20 MeV. (author). 21 refs, 1 fig., 2 tabs.

 18. Rytuksymab – miejsce w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Tłustochowicz

  2011-02-01

  Full Text Available Rytuksymab jest przeciwciałem powodującym niszczenie limfocytówB zaangażowanych w proces zapalny w chorobach autoimmunologicznych.W reumatoidalnym zapaleniu stawów jest zalecanyu chorych, u których utrzymuje się aktywny proces zapalny, mimoleczenia klasycznymi lekami modyfikującymi przebieg chorobyi lekami anty-TNF-α. U tych chorych jest lekiem bardzo skutecznym,skuteczniejszym niż inny lek z grupy anty-TNF-α. Rytuksymabmoże być stosowany przez wiele lat, a jego skuteczność utrzymujesię na tym samym poziomie. Najczęstsze zdarzenia niepożądanewystępują w czasie wlewu leku, są one głównie związane z uwalnianiemcytokin z limfocytów B. Częstość i natężenie tych reakcjiznacznie się zmniejsza po premedykacji glikokortykosteroidami,a także przy kolejnych podaniach leku. Innymi powikłaniami sąinfekcje, ale ich liczba nie jest większa niż w populacji chorych nareumatoidalne zapalenie stawów. W artykule przedstawiono praktyczneaspekty kwalifikacji chorego do leczenia rytuksymabemoraz sposób przygotowania i podawania wlewu.

 19. Endurance testing with Li/Na electrolyte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ong, E.T.; Remick, R.J.; Sishtla, C.I. [Institute of Gas Technology, Des Plaines, IL (United States)

  1996-12-31

  The Institute of Gas Technology (IGT), under subcontract to M-C Power Corporation under DOE funding, has been operating bench-scale fuel cells to investigate the performance and endurance issues of the Li/Na electrolyte because it offers higher ionic conductivity, higher exchange current densities, lower vapor pressures, and lower cathode dissolution rates than the Li/K electrolyte. These cells have continued to show higher performance and lower decay rates than the Li/K cells since the publication of our two previous papers in 1994. In this paper, test results of two long-term 100-cm{sup 2} bench scale cells are discussed. One cell operated continuously at 160 mA/cm{sup 2} for 17,000 hours with reference gases (60H{sub 2}/20CO{sub 2}/20H{sub 2}O fuel at 75% utilization and 30CO{sub 2}/70 air oxidant humidified at room temperature at 50% utilization). The other cell operated at 160 mA/cm{sup 2} for 6900 hours at 3 atm with system gases (64H{sub 2}/16CO{sub 2}/20H{sub 2}O at 75% utilization and an M-C Power system-defined oxidant at 40% utilization). Both cells have shown the highest performance and longest endurance among IGT cells operated to date.

 20. Haveria uma antropologia infantil na modernidade?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Carlos Souza Araujo

  2009-12-01

  Full Text Available Buscando situar uma conceituação de Modernidade, que se expressa paulatinamente a partir do século XIII, a criança e a infância são situadas como um fenômeno central na constituição da cultura ocidental a partir de então. O objeto deste trabalho é configurar alguns marcos filosóficos em torno da criança a partir do século XVI, representados pelas concepções de Martinho Lutero, Erasmo de Roterdão, Juan Luis Vives, Michel de Montaigne, John Locke, João Amós Comênio, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich W. A. Froebel, Johann Friedrich Herbart, William James, John Dewey e Antonio Gramsci. Evidentemente, tais pensadores revelam posições múltiplas, por vezes antagônicas, expressas através de antropologias assentadas no inatismo, no naturalismo, no deísmo, no empirismo, no cristianismo, no racionalismo, no idealismo, no materialismo histórico, entre outras. Entretanto, a criança é sempre situada em tais posicionamentos como um projeto inerente à cultura, constituindo-se a educação e a pedagogia como instrumentos para a sua formação.

 1. Lugares dos mortos na cristandade ocidental

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cláudia Rodrigues

  2013-01-01

  Full Text Available Resumo. Este artigo busca refletir sobre a forte associação entre morte e cristandade no Ocidente, buscando identificar os lugares dos mortos nos diferentes sistemas de cristandade. Propõe-se aqui a viabilidade de se pensar numa certa vinculação entre determinadas atitudes e representações diante da morte e do morrer e o sistema de cristandade vigente em determinados contextos históricos, entre fins da Antiguidade tardia e o século XX, mais especificamente em países nos quais a Igreja romana exerceu hegemonia sobre a sociedade. Procura argumentar que, enquanto predominou a modalidade “constantiniana”, os mortos faziam parte do cotidiano e a morte e foram instrumentos do projeto cristianizador. Quando este modelo de Cristandade recuou, diante da emergência da chamada “Cristandade pós-constantiniana” – na qual a Igreja não mais era braço do aparelho estatal –, os mortos tinham sido afastados da cidade dos vivos e a morte, ou melhor, o medo da morte não mais representava instrumento de pressão sobre a consciência do cidadão

 2. Energy stored in irradiated NaCl

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lidiard, A.B.

  1979-01-01

  Recently reported measurements of the energy stored in heavily irradiated NaCl are reviewed in the light of recent understanding of radiation-damage processes in this material. It is shown that, in the ranges of temperatures and dose rates of these experiments, the F-centres produced by the irradiation are retained principally in the form of colloids: the stored energy is thus a direct measure of the number of F-centres retained in this form. Comparison of these results with the prediction of the recently proposed theory of colloid growth shows that the predictions of the dependence of colloid growth rates upon temperature and dose rate are qualitatively correct. The dependence of stored energy dose, however, appears to require the inclusion of a thermally activated back-reaction and possible modifications to the theory are briefly discussed. However, further experiments in this range of temperatures and dose rates are necessary for more quantitative tests of the theory. This reconsideration of the data does not alter the broad conclusion as to the relative insignificance of stored energy in a natural salt formation used as a radioactive waste repository, although more extensive measurements permitting a more exact test of theory would allow better predictions to be made for such applications. (author)

 3. Absorto na ação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Fried

  2010-07-01

  Full Text Available O filme Zidane, um retrato do século XXI, de Douglas Gordon e Philippe Parreno (2006 pertence à tradição de absorção que desempenhou um papel crucial na evolução da arte moderna. O autor explora a tensão entre absorção e teatralidade - central tanto para a pintura francesa do século XVIII como para a fotografia dos séculos XX e XXI - e tira conseqüências estéticas e filosóficas do filme que retrata, ao longo de todos os noventa minutos de uma partida de futebol, o meio-campista francês Zinedine Zidane.Zidane, a 21st Century Portrait, a film by Douglas Gordon and Philippe Perreno, belongs to the absorptive tradition that has played a central role in the evolution of modern art. The author explores the tension between absorption and theatricality - crucial to 18th century French art as well as to 20th and 21th century photography - and draws aesthetic and philosophical consequences of this film that depicts, throughout all the 90 minutes of a soccer match, the French midfielder Zinedine Zidane.

 4. A Música Tradicional Madeirense na Transitoriedade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodolfo Cró

  2011-09-01

  Full Text Available O presente artigo procura expor, de uma forma sucinta, um conjunto de temáticas pertinentes ao contexto da música tradicional madeirense no atual panorama. Tendo como pano de fundo todas as transformações nos campos sociais, económicos e culturais, a contemporaneidade musical equaciona uma nova atitude, ou seja, uma necessidade reflexiva e crítica, face a um conjunto de elementos pluridimensionais. Contudo, a discussão em torno da globalização 1, ou seja “[…] o mundo como «aldeia global» […]” (Appadurai, 1996: 45 e da regionalização 2, ou seja, os “[…] particularismos ou culturas locais […]” (Featherstone, 2001: 84, em termos musicais, terá dese revestir numa proporção de dois conceitos, em que uma cultura conservadora dará lugar a uma cultura híbrida, no sentidoda modernidade. Tendo em conta que a evolução em princípio só se faz com programas culturais de renovação, experimentação e crítica (Canclini, 1992, é neste contexto que surgem as novas tecnologias; em concreto o software musical na sala de aula. Neste sentido, este artigo vem propor uma reflexão e um debate à luz de uma perspetiva cultural.

 5. Status for 2015, CERN NA63

  CERN Document Server

  Mikkelsen, RE; Wistisen, T

  2015-01-01

  We summarize the status for the CERN NA63 collaboration, where in 2015 we have had two runs at the CERN SPS, beamline H4: One with Ar ions at various energies around 75 GeV per nucleon, and one with electrons/positrons of 10-20 GeV. We previously refined and updated our theoretical analyses of bremsstrahlung and delta-electron emission from heavy, and medium-heavy, ultrarelativistic nuclei \\cite{Mikk15}. We thus concluded that - although not quite as interesting as for Pb projectiles - projectiles of Ar and/or Xe were suitable for the investigation, and for establishing the method to eventually measure the charge distribution of short-lived ($ct\\gtrsim3$m) fragments \\cite{Mikk14}. However, as the preliminary data analysis shows, the signal - which requires an intact projectile - is about three orders of magnitude lower than the background, stemming from photon emission (possibly originating from $\\pi^0$'s) in coincidence with projectiles that most likely are not intact after the collision. With the presently ...

 6. Czynniki ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów leczonych szpitalnie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Iwanicka-Michałowicz

  2009-06-01

  Full Text Available POChP należy obecnie do najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Najczęstszym czynnikiem, który odpowiada za rozwój POChP, jest palenie tytoniu, zarówno czynne, jak i bierne. Kolejnymi przyczynami warunkującymi rozwój POChP są narażenie zawodowe na pyły, substancje chemiczne, gazy drażniące. Czynnikiem ryzyka jest także wrodzony niedobór α1-antytrypsyny (czynnik genetyczny. Celem pracy była analiza czynników ryzyka warunkujących rozwój POChP. W badaniu wzięło udział 200 osób z rozpoznaniem POChP leczonych szpitalnie w latach 2005-2007. U wszystkich chorych przeprowadzono wywiad według kwestionariusza przygotowanego na potrzeby badania. Wyniki badania poddano analizie statystycznej. W badanej grupie było 76 kobiet (38% i 124 mężczyzn (62%. Średnia wieku mężczyzn wynosiła 66,1 roku, kobiet – 66,4 roku. Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby w badanej grupie było palenie tytoniu – stwierdzono je u 170 badanych (85%, przy czym 37,5% chorych było aktualnymi palaczami, a 47,5% byłymi palaczami. Średni czas trwania nałogu w grupie obecnych i byłych palaczy wyniósł 42 paczkolata (rozpiętość 1-160. POChP rozpoznano również u 30 osób nigdy niepalących papierosów (15%. Narażenie na bierne palenie wpracy i/lub wdomu podawało 175 chorych (87,5%. Narażenie na wdychanie szkodliwych substancji w środowisku pracy zgłaszało 150 badanych (75%. W związku z faktem, że nałóg palenia tytoniu jest zjawiskiem bardzo częstym wśród chorych na POChP, konieczne wydaje się zintensyfikowanie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat przyczyn i skutków POChP, realizację edukacji antytytoniowej oraz wdrożenie taniej i skutecznej metody badań przesiewowych.

 7. Artesanato na terceira idade: um estudo na cidade de Sinop no ano de 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosane Marlene Weber

  2015-04-01

  Full Text Available Essa pesquisa tem como objetivo mostrar a importância do artesanato na Terceira Idade como atividade educacional e de autonomia para os idosos. Por existir uma preocupação com a qualidade de vida da Terceira Idade e sua autonomia, nesta fase que muitos acabam ficando dependentes dos membros da família, espera-se encontrar através da arte uma motivação e uma forma de demonstrar a autoria por meio do fazer, criar e recriar com o artesanato. Aprender e ensinar são um processo contínuo na vida do ser humano, independente da idade, para Paulo Freire precisamos ter consciência de que somos inacabados, e sendo conscientes de nossa inconclusão, devemos viver num permanente movimento de busca. Essa é uma das causas pelas quais será pesquisada a prática formativa/educacional por meio do artesanato na Terceira Idade. Os motivos que levaram a escolha desta pesquisa com o artesanato na Terceira Idade é o fato de ter vivido uma experiência de trabalho na ala geriátrica de um hospital. Já o artesanato é a arte que fascina, e acreditamos que sempre há tempo para recomeçar, para descobrir algo que possa trazer qualidade para nossa vida. Devido ao crescimento cada vez maior da expectativa de vida em nosso país, cria-se uma preocupação com a qualidade de vida das pessoas da Terceira Idade. Em relação aos aspectos educacionais e culturais, esta pesquisa deseja compreender como o artesanato pode trazer motivação para as pessoas da Terceira Idade como forma de autoria e autonomia, nesta fase da vida, na cidade de Sinop, e quais os motivos que os levam a realizar esse tipo de atividade. Para investigação teórica desta pesquisa do Artesanato na Terceira Idade: um estudo na cidade de Sinop em 2011 usaremos bibliografia de vários autores, mas em especial os que dedicam seus estudos a esta faixa etária, como a coleção de Vivaidade, que tem como organizadora principal Anita Liberalesso Neri. Os autores desta coleção nos trazem a reflex

 8. Synthesis of Ag or Pt Nanoparticles by Hydrolysis of Either Ag2Na or PtNa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Huabin Wang

  2008-01-01

  Full Text Available Ag and Pt nanoparticles have successfully been synthesized by hydrolysis of either Ag2Na or PtNa at room temperature. The oxidation of sodium in the Pt-Na pellets was much faster than that in the Ag-Na pellets since Pt is a catalyst for H2O formation reaction from hydrogen and oxygen at room temperature. The hydrolysis byproduct, NaOH, has a high solubility and easily is removed. This method offers a simple method of preparing transition metal nanoparticles. The Ag and Pt nanoparticles prepared by this method were crystalline in nature, and spherical in shape with a mean size of around 10 nm.

 9. Characterization and antibacterial activity of silver exchanged regenerated NaY zeolite from surfactant-modified NaY zeolite

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Salim, Mashitah Mad; Malek, Nik Ahmad Nizam Nik, E-mail: niknizam@fbb.utm.my

  2016-02-01

  The antibacterial activity of regenerated NaY zeolite (thermal treatment from cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB)-modified NaY zeolite and pretreatment with Na ions) loaded with silver ions were examined using the broth dilution minimum inhibitory concentration (MIC) method against Escherichia coli (E. coli ATCC 11229) and Staphylococcus aureus (S. aureus ATCC 6538). X-ray diffraction (XRD), attenuated total reflectance–Fourier transform infrared (ATR–FTIR) spectroscopy, field emission scanning electron microscopy (FESEM), energy dispersive X-ray (EDX) and chemical elemental analyses were used to characterize the regenerated NaY and AgY zeolites. The XRD patterns indicated that the calcination and addition of silver ions on regenerated NaY zeolite did not affect the structure of the regenerated NaY zeolite as the characteristic peaks of the NaY zeolite were retained, and no new peaks were observed. The regenerated AgY zeolite showed good antibacterial activity against both bacteria strains in distilled water, and the antibacterial activity of the samples increased with increasing Ag loaded on the regenerated AgY zeolite; the regenerated AgY zeolite was more effective against E. coli than S. aureus. However, the antibacterial activity of the regenerated AgY was not effective in saline solution for both bacteria. The study showed that CTAB-modified NaY zeolite materials could be regenerated to NaY zeolite using thermal treatment (550 °C, 5 h) and this material has excellent performance as an antibacterial agent after silver ions loading. - Highlights: • Thermal treatment was used to regenerate surfactant modified zeolite. • The regenerated NaY zeolite formed was added with different silver loadings. • Regenerated AgY zeolite was tested for antibacterial activity on E. coli and S. aureus. • The antibacterial activity increased with increased of the amount of silver loadings. • The zeolite structure did not change with thermal and modification

 10. Characterization and antibacterial activity of silver exchanged regenerated NaY zeolite from surfactant-modified NaY zeolite

  International Nuclear Information System (INIS)

  Salim, Mashitah Mad; Malek, Nik Ahmad Nizam Nik

  2016-01-01

  The antibacterial activity of regenerated NaY zeolite (thermal treatment from cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB)-modified NaY zeolite and pretreatment with Na ions) loaded with silver ions were examined using the broth dilution minimum inhibitory concentration (MIC) method against Escherichia coli (E. coli ATCC 11229) and Staphylococcus aureus (S. aureus ATCC 6538). X-ray diffraction (XRD), attenuated total reflectance–Fourier transform infrared (ATR–FTIR) spectroscopy, field emission scanning electron microscopy (FESEM), energy dispersive X-ray (EDX) and chemical elemental analyses were used to characterize the regenerated NaY and AgY zeolites. The XRD patterns indicated that the calcination and addition of silver ions on regenerated NaY zeolite did not affect the structure of the regenerated NaY zeolite as the characteristic peaks of the NaY zeolite were retained, and no new peaks were observed. The regenerated AgY zeolite showed good antibacterial activity against both bacteria strains in distilled water, and the antibacterial activity of the samples increased with increasing Ag loaded on the regenerated AgY zeolite; the regenerated AgY zeolite was more effective against E. coli than S. aureus. However, the antibacterial activity of the regenerated AgY was not effective in saline solution for both bacteria. The study showed that CTAB-modified NaY zeolite materials could be regenerated to NaY zeolite using thermal treatment (550 °C, 5 h) and this material has excellent performance as an antibacterial agent after silver ions loading. - Highlights: • Thermal treatment was used to regenerate surfactant modified zeolite. • The regenerated NaY zeolite formed was added with different silver loadings. • Regenerated AgY zeolite was tested for antibacterial activity on E. coli and S. aureus. • The antibacterial activity increased with increased of the amount of silver loadings. • The zeolite structure did not change with thermal and modification

 11. Rigidification of the autolysis loop enhances Na(+) binding to thrombin.

  Science.gov (United States)

  Pozzi, Nicola; Chen, Raymond; Chen, Zhiwei; Bah, Alaji; Di Cera, Enrico

  2011-11-01

  Binding of Na(+) to thrombin ensures high activity toward physiological substrates and optimizes the procoagulant and prothrombotic roles of the enzyme in vivo. Under physiological conditions of pH and temperature, the binding affinity of Na(+) is weak due to large heat capacity and enthalpy changes associated with binding, and the K(d)=80 mM ensures only 64% saturation of the site at the concentration of Na(+) in the blood (140 mM). Residues controlling Na(+) binding and activation have been identified. Yet, attempts to improve the interaction of Na(+) with thrombin and possibly increase catalytic activity under physiological conditions have so far been unsuccessful. Here we report how replacement of the flexible autolysis loop of human thrombin with the homologous rigid domain of the murine enzyme results in a drastic (up to 10-fold) increase in Na(+) affinity and a significant improvement in the catalytic activity of the enzyme. Rigidification of the autolysis loop abolishes the heat capacity change associated with Na(+) binding observed in the wild-type and also increases the stability of thrombin. These findings have general relevance to protein engineering studies of clotting proteases and trypsin-like enzymes. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 12. Rigidification of the autolysis loop enhances Na+ binding to thrombin

  Science.gov (United States)

  Pozzi, Nicola; Chen, Raymond; Chen, Zhiwei; Bah, Alaji; Di Cera, Enrico

  2011-01-01

  Binding of Na+ to thrombin ensures high activity toward physiological substrates and optimizes the procoagulant and prothrombotic roles of the enzyme in vivo. Under physiological conditions of pH and temperature, the binding affinity of Na+ is weak due to large heat capacity and enthalpy changes associated with binding, and the Kd=80 mM ensures only 64% saturation of the site at the concentration of Na+ in the blood (140 mM). Residues controlling Na+ binding and activation have been identified. Yet, attempts to improve the interaction of Na+ with thrombin and possibly increase catalytic activity under physiological conditions have so far been unsuccessful. Here we report how replacement of the flexible autolysis loop of human thrombin with the homologous rigid domain of the murine enzyme results in a drastic (up to 10-fold) increase in Na+ affinity and a significant improvement in the catalytic activity of the enzyme. Rigidification of the autolysis loop abolishes the heat capacity change associated with Na+ binding observed in the wild-type and also increases the stability of thrombin. These findings have general relevance to protein engineering studies of clotting proteases and trypsin-like enzymes. PMID:21536369

 13. Hormonal regulation of Na -K -ATPase in cultured epithelial cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johnson, J.P.; Jones, D.; Wiesmann, W.P.

  1986-08-01

  Aldosterone and insulin stimulate Na transport through mechanisms involving protein synthesis. Na -K -ATPase has been implicated in the action of both hormones. The authors examined the effect of aldosterone and insulin on Na -K -ATPase in epithelial cells in culture derived from toad urinary bladder (TB6C) and toad kidney (A6). Aldosterone, but not insulin, increases short-circuit current (I/sub sc/) in TB6C cells. Aldosterone increases Na -K -(TSP)ATPase activity after 18 h of incubation, but no effect can be seen at 3 and 6 h. Amiloride, which inhibits aldosterone-induced increases in I/sub sc/, has no effect on either basal or aldosterone stimulated enzyme activity. Both aldosterone and insulin increase I/sub sc/ in A6 cells and when added together are synergistic. Aldosterone stimulates enzyme activity in A6 cells, but insulin alone has no effect. However, aldosterone and insulin together stimulate enzyme activity more than aldosterone alone. It appears that stimulation of Na -K -ATPase activity is involved in aldosterone action in both cell lines but does not appear to be due to increased Na entry, since enhanced enzyme activity is not inhibited by amiloride. In contrast, insulin alone has no direct effect on Na -K -ATPase, although the increased enzyme activity following both agents in combination may explain their synergism on I/sub sc/.

 14. NaIrO3-A pentavalent post-perovskite

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bremholm, M.; Dutton, S.E.; Stephens, P.W.; Cava, R.J.

  2011-01-01

  Sodium iridium (V) oxide, NaIrO 3, was synthesized by a high pressure solid state method and recovered to ambient conditions. It is found to be isostructural with CaIrO 3 , the much-studied structural analog of the high-pressure post-perovskite phase of MgSiO 3 . Among the oxide post-perovskites, NaIrO 3 is the first example with a pentavalent cation. The structure consists of layers of corner- and edge-sharing IrO 6 octahedra separated by layers of NaO 8 bicapped trigonal prisms. NaIrO 3 shows no magnetic ordering and resistivity measurements show non-metallic behavior. The crystal structure, electrical and magnetic properties are discussed and compared to known post-perovskites and pentavalent perovskite metal oxides. -- Graphical abstract: Sodium iridium(V) oxide, NaIrO 3 , synthesized by a high pressure solid state method and recovered to ambient conditions is found to crystallize as the post-perovskite structure and is the first example of a pentavalent ABO 3 post-perovskite. Research highlights: → NaIrO 3 post-perovskite stabilized by pressure. → First example of a pentavalent oxide post-perovskite. → Non-metallic and non-magnetic behavior of NaIrO 3 .

 15. As valsas na Europa e na América do Sul

  OpenAIRE

  Almeida, Hélder António Moreira de

  2014-01-01

  Dissertação apresentado à Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Performance. O objetivo deste trabalho é mostrar a história da valsa, a sua origem e influência de países da Europa Ocidental para a Europa do Sul como também a sua exportação Transatlântica para a América do sul. Pretendemos assim, mostrar o interesse destes compositores, na escrita desta forma mu...

 16. Search for dark photons in $\\pi^0$ decays at NA48 and NA62

  CERN Document Server

  Gonnella, Francesco

  2016-01-01

  The NA48/2 experiment at CERN collected, between 2003 and 2004, $1.69 \\times 10^{7}$ fully reconstructed $\\pi^{0} \\to \\gamma e^{+}e^{-}$ in the kinematic range $m_{ee}$ > 10 MeV/$c^{2}$, with a negligible background contamination. The sample is analysed to search for the presence of dark photons (${A}'$) via the decay chain $\\pi^{0} \\to \\gamma{A}', {A}' \\to e^{+}e^{-}$. No signal has been observed, and the exclusion limits on space of the dark photon mass $m_{{A}'}$ and the mixing parameter $e^{2}$ are reported.

 17. Electron scattering in graphene with adsorbed NaCl nanoparticles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drabińska, Aneta, E-mail: Aneta.Drabinska@fuw.edu.pl; Kaźmierczak, Piotr; Bożek, Rafał; Karpierz, Ewelina; Wysmołek, Andrzej; Kamińska, Maria [Faculty of Physics, University of Warsaw, Pasteura 5, 02-093 Warsaw (Poland); Wołoś, Agnieszka [Faculty of Physics, University of Warsaw, Pasteura 5, 02-093 Warsaw (Poland); Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warsaw (Poland); Pasternak, Iwona; Strupiński, Włodek [Institute of Electronic Materials Technology, Wólczyńska 133, 01-919 Warsaw (Poland); Krajewska, Aleksandra [Institute of Electronic Materials Technology, Wólczyńska 133, 01-919 Warsaw (Poland); Institute of Optoelectronics, Military University of Technology, Kaliskiego 2, 00-908 Warsaw (Poland)

  2015-01-07

  In this work, the results of contactless magnetoconductance and Raman spectroscopy measurements performed for a graphene sample after its immersion in NaCl solution were presented. The properties of the immersed sample were compared with those of a non-immersed reference sample. Atomic force microscopy and electron spin resonance experiments confirmed the deposition of NaCl nanoparticles on the graphene surface. A weak localization signal observed using contactless magnetoconductance showed the reduction of the coherence length after NaCl treatment of graphene. Temperature dependence of the coherence length indicated a change from ballistic to diffusive regime in electron transport after NaCl treatment. The main inelastic scattering process was of the electron-electron type but the major reason for the reduction of the coherence length at low temperatures was additional, temperature independent, inelastic scattering. We associate it with spin flip scattering, caused by NaCl nanoparticles present on the graphene surface. Raman spectroscopy showed an increase in the D and D′ bands intensities for graphene after its immersion in NaCl solution. An analysis of the D, D′, and G bands intensities proved that this additional scattering is related to the decoration of vacancies and grain boundaries with NaCl nanoparticles, as well as generation of new on-site defects as a result of the decoration of the graphene surface with NaCl nanoparticles. The observed energy shifts of 2D and G bands indicated that NaCl deposition on the graphene surface did not change carrier concentration, but reduced compressive biaxial strain in the graphene layer.

 18. Electron scattering in graphene with adsorbed NaCl nanoparticles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Drabińska, Aneta; Kaźmierczak, Piotr; Bożek, Rafał; Karpierz, Ewelina; Wysmołek, Andrzej; Kamińska, Maria; Wołoś, Agnieszka; Pasternak, Iwona; Strupiński, Włodek; Krajewska, Aleksandra

  2015-01-01

  In this work, the results of contactless magnetoconductance and Raman spectroscopy measurements performed for a graphene sample after its immersion in NaCl solution were presented. The properties of the immersed sample were compared with those of a non-immersed reference sample. Atomic force microscopy and electron spin resonance experiments confirmed the deposition of NaCl nanoparticles on the graphene surface. A weak localization signal observed using contactless magnetoconductance showed the reduction of the coherence length after NaCl treatment of graphene. Temperature dependence of the coherence length indicated a change from ballistic to diffusive regime in electron transport after NaCl treatment. The main inelastic scattering process was of the electron-electron type but the major reason for the reduction of the coherence length at low temperatures was additional, temperature independent, inelastic scattering. We associate it with spin flip scattering, caused by NaCl nanoparticles present on the graphene surface. Raman spectroscopy showed an increase in the D and D′ bands intensities for graphene after its immersion in NaCl solution. An analysis of the D, D′, and G bands intensities proved that this additional scattering is related to the decoration of vacancies and grain boundaries with NaCl nanoparticles, as well as generation of new on-site defects as a result of the decoration of the graphene surface with NaCl nanoparticles. The observed energy shifts of 2D and G bands indicated that NaCl deposition on the graphene surface did not change carrier concentration, but reduced compressive biaxial strain in the graphene layer

 19. Effect of chloride substitution on the order–disorder transition in NaBH4 and Na11BD4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Olsen, Jørn Eirik; Karen, Pavel; Sørby, Magnus H.; Hauback, Bjørn C.

  2014-01-01

  Graphical abstract: Interactions that order the BD 4 - tetrahedra below the order–disorder transition became increasingly frustrated by the solute in the Na( 11 BD 4 ) 1−x Cl x solid solutions, and the order disappears at x = 0.158. Highlights: • The order–disorder transition temperature for Na(BH 4 ) 1−x Cl x and Na( 11 BD 4 ) 1−x Cl x is highly dependent on the Cl-content, x. • The transition is characterized by DSC for Na( 11 BD 4 ) 1−x Cl x for x = 0, 0.10 and 0.15. • No transition is observed for x ⩾ 0.20 on cooling to 8 K. • The crystal structures are reported for Na 11 BD 4 at room temperature and 8 K and Na( 11 BD 4 ) 1−x Cl x (x = 0.10, 0.15, 0.20 and 0.25) at 8 K from powder neutron diffraction. -- Abstract: Phase transition associated with anion disordering over two orientations in Na 11 BD 4 (NaBH 4 ) and its solid solutions with NaCl, Na( 11 BD 4 ) 1−x Cl x , is investigated with powder diffraction (neutron and synchrotron radiation), differential scanning calorimetry and Raman spectroscopy. Upon heating, the transition temperature extrapolated to zero rate of heating is 192.2 K for Na 11 BD 4 , ΔS = 4.41 J/mol K, hysteresis 1.7 K and the volume increase 0.43%. Thermal parameters of the transition in Na( 11 BD 4 ) 1−x Cl x follow a colligative-property model of an ideal solution, with x = 0.158(1) as the critical concentration at which the ordering interactions and the transition itself are eliminated. On approaching this limit, the tetragonal distortion of the ordered structure decreases somewhat towards the cubic average, and this is associated with a partial disorder of the tetrahedral anions seen by diffraction methods. In fact, a 3% disorder is already present in the pure solvent of the solid solution (Na 11 BD 4 ) at 8 K

 20. Na+/H+ and Na+/NH4+ exchange activities of zebrafish NHE3b expressed in Xenopus oocytes

  Science.gov (United States)

  Ito, Yusuke; Kato, Akira; Hirata, Taku; Hirose, Shigehisa

  2014-01-01

  Zebrafish Na+/H+ exchanger 3b (zNHE3b) is highly expressed in the apical membrane of ionocytes where Na+ is absorbed from ion-poor fresh water against a concentration gradient. Much in vivo data indicated that zNHE3b is involved in Na+ absorption but not leakage. However, zNHE3b-mediated Na+ absorption has not been thermodynamically explained, and zNHE3b activity has not been measured. To address this issue, we overexpressed zNHE3b in Xenopus oocytes and characterized its activity by electrophysiology. Exposure of zNHE3b oocytes to Na+-free media resulted in significant decrease in intracellular pH (pHi) and intracellular Na+ activity (aNai). aNai increased significantly when the cytoplasm was acidified by media containing CO2-HCO3− or butyrate. Activity of zNHE3b was inhibited by amiloride or 5-ethylisopropyl amiloride (EIPA). Although the activity was accompanied by a large hyperpolarization of ∼50 mV, voltage-clamp experiments showed that Na+/H+ exchange activity of zNHE3b is electroneutral. Exposure of zNHE3b oocytes to medium containing NH3/NH4+ resulted in significant decreases in pHi and aNai and significant increase in intracellular NH4+ activity, indicating that zNHE3b mediates the Na+/NH4+ exchange. In low-Na+ (0.5 mM) media, zNHE3b oocytes maintained aNai of 1.3 mM, and Na+-influx was observed when pHi was decreased by media containing CO2-HCO3− or butyrate. These results provide thermodynamic evidence that zNHE3b mediates Na+ absorption from ion-poor fresh water by its Na+/H+ and Na+/NH4+ exchange activities. PMID:24401990

 1. Vojnici, odlikovanja i vojno znakovlje na nadgrobnim spomenicima iz Viminacija

  OpenAIRE

  Milovanović, Bebina

  2014-01-01

  Vojnici, odlikovanja i vojna obilježja na nadgrobnim spomenicima iz Viminacija poznati su sa osam stela i jednog sarkofaga. Cijela figura vojnika prikazana na jednoj steli predstavlja osobu višeg ranga. Iz natpisa saznajemo da je spomenik napravljen u čast Gaja Kornelija Rufa, dekuriona (vijećnik) i augura (svećenik koji je imao zadatak protumačiti volju bogova promatrajući let i ponašanje ptica) iz Viminacija.Vojnik prikazan na sarkofagu je nižeg ranga. Vojna odlikovanja su prikazana u oblik...

 2. VPLIV OPTIMIZACIJE NABAVNEGA PROCESA NA USPEŠNOST NABAVNEGA MANAGEMENTA

  OpenAIRE

  Štraus, Nataša

  2015-01-01

  Vloga nabavne funkcije se je od njenih začetkov pa do danes močno spremenila. V današnjem poslovnem okolju nabava ni več le podporna funkcija, ampak ima pomembno strateško vlogo v podjetju. Odgovorna je za nemoteno oskrbo materialov in storitev, upravljanje zalog, odnose z dobavitelji, za etično in družbeno odgovorno ravnanje podjetja. Tesno je povezana z logistiko in njenimi strategijami. Pomembno vpliva na stroške vhodnih materialov, na konkurenčnost podjetja in posledično tudi na dobiček ...

 3. O outro na relação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reinoldo Marquezan

  2012-03-01

  Full Text Available O texto aborda as contribuições de Meirieu em relação ao outro que se estabelece na relação pedagógica e de Maturana que refere o outro como legítimo outro da convivência. Aponta ser necessário estabelecer o outro na relação como legítimo outro para a consecução do ato pedagógica.Palavras-chave: O Outro na Relação. Relação Pedagógica.

 4. Negativen vpliv konkurence na dejavnost zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji

  OpenAIRE

  Kolar, Mojca

  2018-01-01

  Po osamosvojitvi Slovenije se je na slovenskem trgu začela intenzivno razvijati tudi dejavnost zasebnega varovanja in število varnostnih služb je začelo strmo naraščati. Močna konkurenca med njimi je z leti prinesla v dejavnost varovanja veliko negativnih posledic. Ena izmed teh so tudi plače varnostnega osebja, ki so danes daleč pod slovenskim povprečjem. Toda za sistemom plač zaposlenih stoji plačni sistem storitev na trgu varovanja. Magistrska naloga obravnava problematiko neobičajno ...

 5. SPLETNA APLIKACIJA ZA PREVERJANJE NASTAVITEV ZASEBNOSTI NA FACEBOOKU

  OpenAIRE

  Žolek, Matija

  2013-01-01

  Diplomsko delo obravnava problem zasebnosti na spletnem družbenem omrežju Facebook. Pravice do zasebnosti so vse bolj izpostavljene okolju, v katerem se nahajamo. Prav zaradi spletnih družbenih omrežij, kot je npr. Facebook, postaja vprašanje nadzora nad našo zasebnostjo in uporabo naših zasebnih podatkov tako zelo aktualna tematika. Facebook, kot vodilni med spletnimi družbenimi omrežji (Mba, 2013), vzbuja veliko vprašanj glede varnosti osebnih podatkov uporabnika. Naredili smo aplikacijo za...

 6. Razumevanje trojne narave kemijske vezi na submikroskopski ravni

  OpenAIRE

  Klun, Tina

  2017-01-01

  Magistrsko delo celostno obravnava trojno naravo pojma kemijska vez s poudarkom na submikroskopski ravni. S pojmom kemijska vez se učenci v Sloveniji srečajo v osmem razredu osnovne šole v tematskem sklopu povezovanje delcev/gradnikov. Zaradi abstraktnosti pojma kemijska vez je pomembno, da se pri učencih spodbuja učenje na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni, saj je tak način dela ključnega pomena za oblikovanje ustreznega mentalnega modela o kemijski vezi pri učencih. Pri gradnj...

 7. Utjecaj visokog hidrostatskog tlaka na kemijski sastav vina

  OpenAIRE

  Gelo, Klara

  2017-01-01

  U ovom radu ispitivan je utjecaj obrade visokim hidrostatskim tlakom na kemijski sastav crnog i bijelog vina. Određivani parametri su količina ukupnih polifenola, antocijana, tanina, boje, sumpora te kisika. Uzorci bijelog i crnog vina tretirani su visokim hidrostatskim tlakom od 200, 400 i 600 MPa u trajanju od 5, 15 i 25 minuta. Ispitivanjem utjecaja visokog hidrostatskog tlaka na kemijski sastav crnog i bijelog vina utvrđeno je da nema značajnije promjene u navedenim svojstvima. Na temelju...

 8. Personalidades vocacionais e processos de carreira na vida adulta

  OpenAIRE

  Magalhães, Mauro de Oliveira; Gomes, William B.

  2007-01-01

  Esta pesquisa abordou a relação entre interesses vocacionais e os processos de comprometimento e entrincheiramento na carreira em diferentes fases da vida. Uma amostra de 733 profissionais (415 homens e 318 mulheres) respondeu a medidas de comprometimento e de entrincheiramento na carreira. Os sujeitos foram categorizados de acordo com o interesse vocacional predominante na tipologia de Holland. As análises revelaram interação entre estágio de vida e personalidade vocacional para os escores d...

 9. ANALIZA UPORABNIŠKIH VMESNIKOV NA MOBILNIH NAPRAVAH

  OpenAIRE

  Bohak, Gregor

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili pravila in smernice oblikovanja uporabniških vmesnikov na mobilnih napravah. Omejili smo se na platforme Google Android, Nokia Symbian, Nokia MeeGo, Apple iOS ter Microsoft Windows Phone 7. Za vsako izmed platform smo predstavili splošen model uporabniškega vmesnika, splošen model uporabniškega vmesnika aplikacije, navigacijske vzorce ter gradnike. Vse skupaj tudi smo obogatili z veliko grafičnega materiala. V drugem delu smo na podlagi pridobljenega znanja p...

 10. Direct extraction of a Na- beam from a sodium plasma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sasao, Namiko; Fujita, Junji; Yamaoka, Hitoshi; Wada, Motoi.

  1990-07-01

  Negative sodium ions (Na - ) were extracted from a small multi-cusp ion source. A steady state sodium plasma was produced by primary electrons in a sodium gas evaporating from a metal sample placed in the discharge chamber. The Na - current density of 1.5 μA/cm 2 was obtained from a single aperture of 1.5 mm diameter at relatively low discharge power of about 0.4 W and filament power of 50 W. Extraction characteristics were studied by changing the plasma electrode bias. The extracted Na - current showed dependence on the bias voltage similar to that of H - or Li - volume production. (author)

 11. Polimorfismo na produção de medicamentos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel Lima Barros de Araujo

  2012-01-01

  Full Text Available O polimorfismo pode ocasionar desvios de qualidade durante o processo produtivo e influenciar o desempenho dos medicamentos. Por isso, o entendimento do fenômeno e suas implicações abre um campo amplo de possibilidades a serem exploradas na área farmacêutica, incluindo o surgimento de novos paradigmas e ferramentas na garantia da qualidade de medicamentos. Este trabalho apresenta uma introdução aos aspectos básicos do fenômeno do polimorfismo e suas implicações na produção e controle de medicamentos, com ênfase no polimorfismo dos fármacos.

 12. VPLIV VAN DER WAALSOVIH SIL NA TVORBO ASOCIIRANIH MOLEKUL

  OpenAIRE

  Kuster, Bernarda

  2014-01-01

  Namen diplomske naloge je preučiti vpliv van der Waalsovih sil na tvorbo asociiranih molekul. V ta namen smo izbrali površinsko aktivne snovi, ki imajo amfifilne lastnosti in vplivajo na povšinske in medfazne napetosti ter pri določeni koncentraciji, imenovani kritična micelna koncentracija (CMC), tvorijo molekulske skupke, ki jim pravimo micele. Kritično micelno koncentracijo smo določili trem površinsko aktivnim snovem: heksadeciltrimetilamonijevemu bromidu, tetradeciltrimetilamonijevemu b...

 13. Técnica intramuscular na gluteoplastia de aumento

  OpenAIRE

  Carvalho, Francisco de Assis Montenegro Cido; Alcântara, Fernando Soares de; Martins, Elmiro Heli; Kruse, Ricardo Lapa; Nogueira, Régis Pinheiro; Raad, Nidall de Sousa

  2012-01-01

  INTRODUÇÃO: Região glútea harmoniosa é considerada elemento essencial na composição da beleza corporal e expressão maior de feminilidade, suscitando o crescente interesse de homens e mulheres na melhoria estética dessa região. O objetivo deste estudo é demonstrar uma alternativa às técnicas já publicadas acerca da gluteoplastia de aumento, baseada na colocação da prótese intramuscular, utilizando de forma simplificada os limites da dissecção, tendo como referência as estruturas anatômicas fix...

 14. Fluorine-18 NaF PET imaging of child abuse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drubach, Laura A. [Children' s Hospital Boston and Harvard Medical School, Department of Radiology, Division of Nuclear Medicine/PET, Boston, MA (United States); Sapp, Mark.V. [School of Osteopathic Medicine, Child Abuse Research Education and Services (CARES) Institute University of Medicine and Dentistry of New Jersey, New Jersey (United States); Laffin, Stephen [Children' s Hospital Boston, Department of Radiology, Division of Nuclear Medicine/PET, Boston, MA (United States); Kleinman, Paul K. [Children' s Hospital Boston and Harvard Medical School, Department of Radiology, Division of Musculoskeletal Imaging, Boston, MA (United States)

  2008-07-15

  We describe the use of {sup 18}F-NaF positron emission tomography (PET) whole-body imaging for the evaluation of skeletal trauma in a case of suspected child abuse. To our knowledge, 18F NaF PET has not been used in the past for the evaluation of child abuse. In our patient, this technique detected all sites of trauma shown by initial and follow-up skeletal surveys, including bilateral metaphyseal fractures of the proximal humeri. Fluorine-18 NaF PET has potential advantage over Tc-99m-labeled methylene diphosphonate (MDP) based upon superior image contrast and spatial resolution. (orig.)

 15. Fluorine-18 NaF PET imaging of child abuse

  International Nuclear Information System (INIS)

  Drubach, Laura A.; Sapp, Mark V.; Laffin, Stephen; Kleinman, Paul K.

  2008-01-01

  We describe the use of 18 F-NaF positron emission tomography (PET) whole-body imaging for the evaluation of skeletal trauma in a case of suspected child abuse. To our knowledge, 18F NaF PET has not been used in the past for the evaluation of child abuse. In our patient, this technique detected all sites of trauma shown by initial and follow-up skeletal surveys, including bilateral metaphyseal fractures of the proximal humeri. Fluorine-18 NaF PET has potential advantage over Tc-99m-labeled methylene diphosphonate (MDP) based upon superior image contrast and spatial resolution. (orig.)

 16. Epidemiologia da raiva humana na Guanabara

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfredo R. Matta B. da Silva

  1971-08-01

  Full Text Available A raiva humana se mantém como problema de Saúde Pública, especialmente nas áreas urbanas, onde o cão atua como principal reservatório e fonte imediata de infecção. A deficiência de programas de controle de cães vadios, de imunização sistemática e de educação sanitária, contribui para a perpetuação da cadeia epidemiológioa. O presente estudo analisa todos os casos de raiva humana, observados em habitantes do Estado da Guanabara, no período 1965-1969, segundo as variáveis: idade, sexo, côr, variação estacional, período de incubação e de duração da fase clínica, fonte de infecção, local de mordedura e uso de vacina posterior à exposição. Os principais resultados foram: 1. A ravia na Guanabara, parece ser mais comum nos grupos etários mais jovens e nos homens. 2. Não se observou variação estacional. 3. O período de incubação mediano foi de 45 dias e de duração da fase clínica de 3 dias. 4. Ocorreu uma associação entre período de incubação menor e vacinação incompleta.

 17. Cidade-ciborgue: a cidade na cibercultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Lemos

  2008-11-01

  Full Text Available As cidades contemporâneas passam por transfigurações importantes com o advento das novas tecnologias da comunicação e informação e, embora toda cidade seja um artefato complexo composto por diversas redes materiais e espirituais (Saint Simon, podemos ver as atuais cidades como uma cidade-ciborgue. O objetivo deste artigo é descrever e analisar as principais transformações pelas quais passa o espaço urbano na atual cibercultura. Torna-se urgente compreender as transformações da cidade contemporânea em meio às novas tecnologias de base micro-eletrônica e de telecomunicações. Pretendemos aqui abordar a questão das cidades da cibercultura sob o prisma do que chamaremos "cidade-ciborgue". Palavras-chave cibercultura, cibercidade, cidade, comunicação Abstract Cities have been through major transformations due to information and communication technologies. Although every city is a complex artifact made of several material and spiritual networks (Saint Simon, we can view our modern cities as cyborg-cities. The aim of this paper is to describe and analyze some major changes in the urban space in terms of cyberculture. There is a need to understand the transformations of the contemporary city in face of the new technologies of telecommunications and microelectronics. We intend to approach the subject of cities and cyberculture from the point of view of what we are calling "the cyborg-city". Key words cyberculture, cybercity, city, communication

 18. A publicidade na perspectiva de Baudrillard

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Ogécia Drigo

  2009-09-01

  Full Text Available Resumo O propósito deste artigo é apresentar as idéias de Baudrillard sobre publicidade, tratadas na obra O sistema dos objetos. Assim, discutem-se os conceitos de arranjo e de ambiência que culminam no conceito de funcionalidade, os quais permitem apresentar as relações que se estabelecem entre os seres humanos, e entre eles e os objetos. Em seguida, aborda-se o papel da publicidade em meio a esses objetos/signos. Palavras-chave: Jean Baudrillard; comunicação; publicidade; funcionalidade; objetos/signos. Resumen El propósito de este artículo es presentar las ideas de Baudrillard sobre la publicidad, que constan en la obra El sistema de los objetos. Se discuten los conceptos de arreglo y de ambiencia que culminan en el concepto de funcionalidad, los cuales permiten presentar las relaciones que se establecen entre los seres humanos y entre ellos y los objetos. En seguida,se aborda el papel de la publicidad en medio de esos objetos/signos. Palabras-clave: Jean Baudrillard; comunicación; publicidad; funcionalidad; objetos/signos. Abstract This article intends to present Baudrillard’s ideas about advertising as considered in “Le système des objects”, his first book. The concepts of settlement, ambience and functionality are discussed. They make it possible to present the relations constructed among human beings and among humans and objects. We then discuss the role of advertising amongst these objects/signs. Keywords: Jean Baudrillard; communication; advertising; functionality; objects/signs.

 19. PRAVO NA PRISTUP SUDU EUROPSKE UNIJE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarina Knol Radoja

  2016-01-01

  Full Text Available Restriktivni pristup tumačenja pretpostavki dopuštenosti podnošenja tužbe za poništenje pred Sudom Europske unije kada su u pitanju fizičke i pravne osobe prije donošenja Lisabonskog ugovora bio je predmetom niza doktrinarnih kri- tika. Cilj je ovog rada analizirati praktični utjecaj novih pravila o dopuštenosti podnošenja tužbe u svjetlu interpretativnih rješenja koje je dao Sud. Konkret- no, analizirat će se imaju li temeljem novog članka 263. stavka 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije privatni podnositelji jednostavniji pristup Sudu Europske unije u usporedbi s onim prije izmjena iz Lisabonskog ugovora. Osim toga, analizirat će se i kompatibilnost navedenog članka s međunarodnim ob- vezama koje proizlaze iz Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sud- jelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, spo- razuma kojeg je i Europska unija stranka. Na kraju rada, dolazi se do zaključka da, unatoč postojanju određenog napret- ka u smislu olakšavanja fizičkim i pravnim osobama pristup sudu, tim će oso- bama izravni pristup, radi osporavanja nezakonitosti akata tijela i institucija Europske unije i dalje biti dostupan samo u ograničenim slučajevima.

 20. O Perfume ou o Ignorado na Cultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Márcio Boaventura Jr.

  2011-05-01

  Full Text Available

  Resumo: A proposta do artigo é analisar o filme “Perfume, a história de um assassino” de Tom Tykwer sob o ponto de vista da psicanálise e da educação. Para tanto, buscamos debater o mal-estar na cultura, especialmente suas manifestações nas salas de aula, a partir dos diversos pontos do enredo em que podemos ilustrar o que Freud argumentou em sua tese sobre o tema.

   

  Resume: This article is intended to analyze Tom Tykwer's film Perfume: The Story of a Mur-derer (2006 under an educational and psychoanalytical perspective. Therefore we try to question cultural discontentment, mostly its manifestations in class, depicting the plot's many points of view to illustrate Freud thesis' arguing on the subject.