WorldWideScience

Sample records for dispersantin vaikutuksista merenkurkun

 1. Voimaa visuaalisuudesta : Narratiivinen kirjallisuuskatsaus visuaalisen sosiaalisen median vaikutuksista nuorten aikuisten hyvinvointiin

  OpenAIRE

  Viita, Shir

  2017-01-01

  Viita, Shir. Voimaa visuaalisuudesta – Narratiivinen kirjallisuuskatsaus visuaalisen sosiaalisen median vaikutuksista nuorten aikuisten hyvinvointiin. Kevät 2016. 52 s., 1 liite. Diakonia ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomin suuntautumisvaihtoehto. Sosionomi (AMK). Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa sosiaalialan ammattilaisille visuaalisen sosiaalisen median sivustojen Instagramin ja Snapchatin vaikutuksista nuorten aikuisten hyvinvointiin. Opinnäyte...

 2. Kirjallisuusselvitys tuulivoimaloiden vaikutuksista linnustoon ja lepakoihin

  OpenAIRE

  Meller, Kalle Ilmari

  2017-01-01

  Wind power construction and plans for further construction projects have given rise to concern as to their impacts on birds and bats. Collisions of these species with wind turbines have been reported round the world. The review concerning the impacts of wind power projects on birds and bats in international peer-reviewed literature and reports on the impacts of wind power on these species, commissioned by the Ministry of Economic Affairs and Employment, was conducted on 1 March–30 May 2017. B...

 3. Odottavien äitien kokemuksia raskaudenaikaisesta liikunnasta ja äitiysneuvolasta saadusta liikuntaohjauksesta

  OpenAIRE

  Korpi, Mia; Koskela, Salla

  2016-01-01

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää odottavien äitien raskaudenaikaisia liikuntatottumuksia sekä kokemuksia äitiysneuvolasta saadusta liikuntaohjauksesta. Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskäsitys raskaana olevien naisten suosimista liikuntamuodoista, raskauden vaikutuksista liikunnan harrastamiseen sekä liikkumiseen liittyvistä motivoivista ja hankaloittavista tekijöistä. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa, millaista ohjausta äidit saivat äitiysneuvolasta, ja mistä liik...

 4. "Joo mä lopetan pian!" : Katsaus nuorten pelitottumuksiin ja pelien vaikutuksiin

  OpenAIRE

  Heikkuri, Matti; Vuorenmaa, Jan-Markus

  2013-01-01

  Videopelaaminen on yleistynyt yhä enemmän viime vuosien aikana ja lähes jokainen nuori pelaa niitä. Pelaamisesta on tullut myös paljon globaalimpi ilmiö verkkopelimahdollisuuksien lisääntymisen seurauksena. Nykyisin videopeleistä puhutaan mediassa lähinnä negatiivisena ilmiönä. Videopelaamisella on kuitenkin sekä positiivisia, että negatiivisia vaikutuksia, joista tulisi olla tietoinen. Tavoitteenamme oli tuottaa hyvä yleistietopaketti nuorten pelitottumuksista ja pelien vaikutuksista, jo...

 5. Nuorisopsykiatristen potilaiden stigmatisoituminen ja syrjäytyminen

  OpenAIRE

  Nordbäck-Wasiljeff, Anna

  2017-01-01

  Opinnäytetyön tarkoitus on tuoda selkeyttä siihen, kuinka stigma vaikuttaa psyykkisesti oireilevan nuoren elämänkulkuun. Opinnäytetyö on tehty osana PAD-projektia (Positive Attitude Development), joka on ammattikorkeakoulu Arcadan ja Tallinnan Yliopiston yhteistyöprojekti. Työn tavoitteena on koota yhteen aiempaa tutkimustietoa nuorisopsykiatristen potilaiden stigmatisoitumisesta ja sen vaikutuksista PAD-projektin käyttöön. Työ on systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa valitun aineiston pe...

 6. PEDAGOGINEN PIENRYHMÄTOIMINTA JA SEN VAIKUTUS KASVATTAJIEN TYÖHYVINVOINTIIN PUISTOLAN JA KYMINTEHTAAN PÄIVÄKODEISSA

  OpenAIRE

  Saarivirta, Johanna

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kasvatushenkilökunnan ajatuksia ja kokemuksia pedagogisen pienryhmätoiminnan vaikutuksista työhyvinvointiin Kymin-tehtaan ja Puistolan päiväkodeissa. Näille kokemuksille taustaksi selvitettiin kasvattajien käsityksiä omaa hyvinvointia ja työhyvinvointia tuottavista ja tukevista tekijöistä, pedagogisen pienryhmätoiminnan taustaa, sen erilaisia toteutusmuotoja, etuja ja haasteita sekä sitä, kuinka kasvattajat kokevat sen työhyvinvointinsa kannalta...

 7. Lemmikkieläinten merkitys mielenterveysasiakkaiden kuntoutuksen tukena

  OpenAIRE

  Etelämäki, Susanna

  2014-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin lemmikkieläinten vaikutuksia mielenterveysasiakkaisiin heidän jokapäiväisessä elämässään. Lisäksi tutkittiin jo ennestään saatua tutkimustietoa lemmikkieläinten psyykkisistä, fyysisistä, sosiaalisista ja muista vaikutuksista erilaisiin ihmisiin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin haastattelua. Tutkimukseen haastateltiin Luhurikan psykiatrisen pienkodin ja päivätoiminnan asiakkaita, joilla on erilaisia mielenterveysongelmia, kuten skitsofreniaa, sekä Luhurikan...

 8. Nukkumisergonomiaohjauksen merkitys selkäkipuasiakkaille

  OpenAIRE

  Jokela, Terhi; Kova, Elina

  2016-01-01

  Ihminen viettää noin kolmasosan elämästään nukkuen. Siksi ei ole yhdentekevää missä asennossa ihminen nukkuu. Nukkumisergonomia on ala, jossa kartoitetaan nukkuma-asentojen ja nukkumisympäristön kuormitus- ja riskitekijöitä. Tyynyistä ja patjoista on tehty runsaasti tutkimuksia, mutta itse nukkuma-asennoista ja niiden vaikutuksista kehoon ei ole näyttöön perustuvaa tietoa. Tuki- ja liikuntaelinten kipuoireet voivat usein liittyä nukkumisergonomiaan. Monissa tutkimuksissa on todettu, että selk...

 9. Työaikaergonomia eräässä hoiva-alan yrityksessä

  OpenAIRE

  Airaksinen, Riikka

  2012-01-01

  Vuorotyön haitallisista vaikutuksista ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on laajaa tutkimusnäyttöä, mutta terveydenhuoltoalalla epäsäännöllinen vuorotyö on edelleen erittäin yleistä. Vuorotyön haitallisia vaikutuksia on mahdollista vähentää huomioimalla työaikaergonomia työvuorosuunnittelussa. Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa erään hoiva-alan yrityksen hoitohenkilöstön työaikaergonomiaa, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä hoitohenkilöstön mielipiteitä työaikaergonomias...

 10. Tributyylitina (TBT) maaympäristössä: esiintyminen, vaikutukset ja riskit

  OpenAIRE

  Lukkari, Tuomas; Koponen, Kari; Tuomi, Pirjo; Dahlbo, Kim; Rossi, Esko; Järvinen, Kimmo

  2006-01-01

  Organometalleihin kuuluvan tributyylitinan (TBT) esiintymisestä, vaikutuksista ja mahdollisista riskeistä maaympäristössä on vain vähän tutkimustietoa. Tiedot perustuvat pääasiassa vesiympäristöissä tehtyihin tutkimuksiin. TBT:a ei esiinny ympäristössä luonnostaan, vaan se on peräisin ihmisen toiminnasta. TBT:n päästöt maaperään ovat peräisin mm. TBT:a sisältävien valmisteiden käytöstä, lähinnä laivojen pohjamaaleista sekä mahdollisesti pilaantuneiden sedimenttien loppusijoituksesta. TBT:n...

 11. Lääkehoidon huomioiminen fysioterapiassa fysioterapeuttien kokemana

  OpenAIRE

  Arkko, Maiju

  2014-01-01

  Opinnäytetyö selvittää fysioterapeuttien käsityksiä heidän omasta lääkehoidon osaamisestaan. Työ on tarkoitettu lähinnä fysioterapeuttikoulutuksen opettajien käyttöön, mutta sitä voidaan käyttää myös materiaalina, mikäli halutaan saada tietoa esimerkiksi opinnäytetyössä esiintyvien lääkkeiden vaikutuksista. Tutkimus on laadullinen, ja se on toteutettu Delfoi-menetelmällä. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköpostin välityksellä tutkimukseen osallistuneilta neljältä fysioterapeutilta, jotk...

 12. TIIMITYÖ DEMENTIAOSASTON HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Katja

  OpenAIRE

  Viljakainen, Katja

  2009-01-01

  Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata yhden Suomen kunnan terveyskeskuksen dementiaosaston henkilöstön näkemyksiä tiimityöstä työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Opinnäytetyö tarkastelee tiimityön vahvuuksia ja heikkouksia ja kehittämistarpeita. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa tiimityöskentelyn vaikutuksista dementiaosaston henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Opinnäytetyön tutkimuksen kohteena oli terveyskeskuksen yksi pitkäaikaisosasto, joka on erikoistu...

 13. Elämä Pelissä - tutkimus nuorten digitaalisen pelaamisen positiivisista vaikutuksista

  OpenAIRE

  Rapp, Tuomas

  2013-01-01

  Tämä opinnäytetyö tutkii nuorten digitaalista pelaamista Suomessa ja tuo ilmi digipelaamisen positiivisia vaikutuksia. Opinnäytetyö esittelee Elämä Pelissä – pelaaminen sosiokulttuurisen innostamisen välinee-nä hankeidean ja tuo esille hankkeen tarpeellisuutta nuorisokentässä. Opinnäytetyön on tarkoitus tuoda hankkeelle lisää tietoa nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja tukea näin hankkeen kehitystä. Elämä Pelissä -hanke tarjoaa matalan kynnyksen vahvistavaa toimintaa nuorille, joilla o...

 14. "Se on kiva tunne kun onnistuin" : -Arviointitutkimus Supertytöt-leirin vaikutuksista osallistujien itsetuntoon

  OpenAIRE

  Rautama, Anu

  2016-01-01

  Tämä opinnäytetyö on tutkimus, joka toteutettiin Supertytöt-leirillä kesäkuussa 2016. Leirillä oli 16 osallistujaa, iältään 9-13 vuotta. Leirin järjesti Helsingin NNKY:n Debora-hanke. Tutkin opinnäytetyössäni sitä, vaikuttaako leiri tyttöjen perusitsetuntoon ja ilmapuntari-itsetuntoon. Lisäksi selvitin, mitkä leirin teemat ja toiminnot ovat niitä, jotka mahdollisesti itsetuntoon eniten vaikuttavat. Opinnäytetyöni teoriaperustan muodostivat itsetunnon ja itsetunnon mittaamisen sekä leiritoimin...

 15. Älypuhelimet aiheuttavat myopiaa – vai aiheuttavatko? : kirjallisuuskatsaus älypuhelinten vaikutuksista näköön.

  OpenAIRE

  Huhtakallio, Satu

  2014-01-01

  Likitaitteisuuden esiintyvyys on lisääntynyt merkittävästi 1900-luvun aikana. Lisääntynyt likitaitteisuus on yhdistetty lisääntyneeseen koulutukseen sekä lähityön tekemiseen. Älypuhelinten käyttäjien määrä on kasvanut viime vuosien aikana, ja näyttöjen näkökykyyn liittyvät haittavaikutukset ovat herättäneet huolta. Älypuhelinta käytettäessä katseluetäisyys on lyhempi kuin muussa lähityössä, mikä aiheuttaa suurta rasitusta akkommodaatiolle ja konvergenssille. Opinnäytetyön tarkoituksena oli se...

 16. The impact of a final disposal facility for spent nuclear fuel on a municipality`s image; Tutkimus loppusijoituslaitoksen vaikutuksista kuntien imagoon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kankaanpaeae, H; Haapavaara, L; Lampinen, T

  1999-02-01

  The study comprised on one hand a nationwide telephone interview (totally 800 interviews) aimed at mapping out the current image of possible host municipalities to a final disposal facility for spent nuclear fuel, and on the other hand some group interviews of people of another parish but of interest from the municipalities` point of view. The purpose of these group interviews was the same as that of the telephone interview, i.e. to find out what kind of an impact locating a final disposal facility of spent nuclear fuel in a certain municipality would have on the host municipality`s image. Because the groups interviewed were selected on different grounds the results of the interviews are not fully comparable. The most important result of the study is that the current attitude towards a final disposal facility for spent nuclear fuel is calm and collected and that the matter is often considered from the standpoint of an outsider. The issue is easily ignored, classified as a matter `which does not concern me`, provided that the facility will not be placed too near one`s own home. Among those interviewed the subject seemed not to be of any `great interest and did not arouse spontaneous feelings for or against`. There are, however, deeply rooted beliefs concerning the facility and quite strong negative and positive attitudes towards it. The facility itself and the associated decision-making procedure arouse many questions, which at present to a large extent are still unexpressed because the subject is considered so remote. It is, however, necessary to give concrete answers to the questions because this makes it possible for people to relate the issue to daily life. It is further important that things arousing fear and doubts also can be discussed because a silence in this respect only emphasizes their importance. The attitude towards the facility is varying. On one hand there are economic and technical factors: the probable economic benefit from it, the obligation to take care of nuclear waste and the advantages of final disposal compared with the present situation. On the other hand there are the fears and doubts: risks involved in the transportation of spent fuel, doubts about the fairness of the decision-making procedure, the risks involved in the operation of the facility and a fear for accidents. Regarding the municipalities` current images the results of the interview show that Eurajoki does not have any distinct profile. About fifty procent of Finns are not able to attach any ideas or characteristics to Eurajoki. About 15% of Finns associate Eurajoki with nuclear power. Kuhmo, on the contrary, has a distinct profile as a place with culture/music, nature and a customer-friendly atmosphere. Loviisa is a town which is spontaneously associated with nuclear power (64%). With a little help also the sea around and the historical background to the town, as well as qualified services and communications were mentioned. Aeaenekoski`s image is that of an industrial centre: industry in general, paper and pulp industry in particular, as well as certain famous firms are associated with the town. Also the adverse factors, such as the bad smell from paper and pulp industry, were mentioned. About one-third of Finns cannot associate Aeaenekoski with anything special. (orig.)

 17. Review of psychological consequences of nuclear accidents and empirical study on peoples reactions to radiation protection activities in an imagined situation.; Katsaus ydinonnettomuuksien psykologisiin seurauksiin sekae empiirinen tutkimus saeteilysuojelutoimenpiteiden vaikutuksista kaeyttaeytymiseen kuvitteelisessa tilanteessa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haukkala, A; Eraenen, L [Helsinki Univ. (Finland). Dept. of Social Psychology

  1994-10-01

  The report consist of two parts: a review of studies on psychological consequences of nuclear and radiation accidents in population and an empirical study of peoples reactions to protection actions in an event of hypothetical accident. Review is based on research results from two nuclear reactor accidents (Three Mile Island 1979, Chernobyl 1986) and a radiation accident in Goiania, Brazil 1987. (53 refs, 2 figs.,7 tabs.).

 18. A model for analyzing influence of timber production on lichens for reindeer grazing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olof Eriksson

  1987-06-01

  produktionen av lavbete kommer att minska i framtiden, vilket bor motivera mer forskning inom området. Om resultaten i denna studie år riktiga och om det virkesproducerande skogsbruket utvecklas enligt exemplet, måste renågarna fortsåtta med eller utoka stodutfodringen och/eller minska antalet renar betydligt. De tvingas också utnyttja alla betningsbara områden, åven sådana som for nårvarande anses vara marginella. Ett annat sått att forbåttra balansen år att modifiera det virkesproducerande skogsbruket på arealer med lavbete i storre utstråckning ån vad som gors i det alternativ som analyseras hår.Puuntuotannon vaikutus jäkälälaitumiin.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Artikkelissa esitetåån pitkånaikavålin analyysimalli puuntuotannon vaikutuksista ruotsin jåkålå-laitumille (Cladina, Alectoria, Bryoria spp. ym.. Koska jåkålien saantia pidetåån porojenlukumååråå rajoittava, laskee malli jåkålålaidunten vuotuisen tuoton ja tarpeen. Porot laiduntavat sekå puussa ettå maassa kasvavia jåkåliå, ja nitå molempia on oltava saatavilla, sekå tarvittava måårå, ettå oikeaan aikaan vuodesta, jos poronhoito aikoo selviytyå ilman tukiruokintaa. Malli rakentuu pååsiassa jo aikaisemmin hankittuihin tietoihin. Pinta-ala arviot tehdåån valtakunnanmetsånarvioinnin tietojen, ja hakkuumahdollisuuksien pitkånaikavålin analysoimiseksi perustetun Hugin-systeemin laskelmien avulla (Bengtsson, 1981. Maantieteellisesti tutkielma rajoittuu Norrbotte-nin ja Våsterbottenin lååneihin. Laskelmat tehdåån sadanvuoden aikavålille alkaen 1980, perustuen yhteen AVB-85:en puuntuotantoohjelmaan, joka tåhtåå tåmånpåivåistå laajempaan metsien moninaiskåyttoon (Bengtsson, 1986. Vuotuinen maassa kasvavien jåkålien tuotanto arvioidaan jåkålien hehtaarimåårien, sen kasvuprosentin ja pinta-alan tulona. Jåkålien måårå hehtaaria kohti on riippuvainen kasvupaikan ja metsikon iåstå. Pinta-ala arviot perustuvat valtakunnanmets